Sunteți pe pagina 1din 17

Prot. dr. O. Pope scu , ca nt. dr. D. Baz, cant. dr. G.

Beganu ,
cant. dr. A . Fil ip , cant. dr. C. Raischi, cant. dr. D. P. Vasil iu ,
lector dr. V. Bute s cu, lector M. Enachescu, lector dr. O. Firica,
lector N. St ramtan , lector M. Toma , lector G. Zaharia .,
lector S. Baz , Asist. L. Bad in

CULEGERE
DE
PROBLEME

EOITURA DIDACTICA $ 1 PEDAGOGICA, R. A. . BUCURE$TI

Capitolul X

PROBLEME DE TEORIA GRAFURILOR


1. Un graf G are urmatoarea matrice a arcelor :

X=

c
d

0
0
0
0

I
0
0
0

1
1

I
I
I
0

0
0

Se cer matricele D, ale clrumurilor formate din k arce in graful G(k EN ),


.precum si matricea D a drumurilor grafului dat.
Rezolvare
Avem

.1" =

x' = X x' =

=> D, =

~D3 =

n"

= X X' = 0 =>
5 => X" = 0, deci in graful dat nu exista drurnuri format e dI=
pa tru sau rnai multe arce. Mai mult, singwuJ drum format din trei .arce este drumul de
varful 0 la varful ' d : acest drum este format din erce care se determina urmI\ruJl:
provenienta valorii d, (1 ; 3) = 1. AstfeJ, avem :

_din inmultirea X X ' constatam :

d,(I ;3)= .1'(1 ; 2) d, (2 ; 4) ;

asadar, drumul de tre

arce cautat provine dintr-un arc de la a pallA la b, adAugat la inceputul unui drum de
doua arce de la b la d ;

-din tnmultirea X' =.1'..1', constatAm dl d, (2 ; 4) provine de la .2 :3) .3 :4). d=


drumul de doua arce este forma t din arcul ( 0; c) urmat de arcul (c ; d ).
Pentru determinarea matricii D a drumurilor grafului dar, avem :

01

368

23

o
o

=> D =
0

O .I

0 0

Observaui.

[LOR

ca

D este fermata numai din zerouri, rezulta

I) Decarece coloana vfufului a in rnatricea


a este sursa in G.

2) Deoarece linia varfului d in matricea D este fermata numai din zerouri, rezulta ca
varful d este destinatie in G.

2. Matricea unui graf G este :

a
b

c
d

keN),

0
0
0
0

I
I
I
0

I
0
0
-0

I
I
I
0

Se cer matricele D. ale drumurilor formate din


precum ~i matricea D a drumurilor grafului G.

arce in

G( k EN' ),

Rezolvare
Se constata urmatoarele :
avem :

- pentru n numar par,

-pentrun

te din
1 de I.

numar. impar, avem : X

. [:
0

["

~= ~

- pentru
de trei

.._~._ ~ .[j

rum de

.
- pentru n numar unpar,
avem : D. =

o
o

["

0 0

'

'J x

0
0

"J

0
0

Asadar:

InnArind

). deci

I
I

'

Atunci avem :

[0
X+ K+ H= ~
0

[}

2-l - Matcmatica aplicata in eco nomic - cd. I

dee,

D'[ j.

iJ
369

3. Graful

are urmatoarea matrice a areelor :


a
b

d
e

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
I

0
1
0
I
0
1

0
0
1
0
I
0

0
0
I
0
0
1

f
Se eer :
a) Componentele tare conexe ale grafului .
b) Graful condensat o' = (V' ; A' ) corespunzator,
c) Dnunurile harniltoniene in grafuI G.
Rezolvare

f
1
1
0
0
0
0

Aplicand algoritmul CHEN, se determinA matricea dnunurilor grafului dat, anume :


o I 1 I I I

D=

o
o

a) Determinarea componentei tare cone:xe corespu nzatoa re vdrfului a .~


- multimea EXT(a ), 0 viirfurilor 10 care se poate ajunge din varful a, corespunde
valori lor de" I" de pc linia lui a din matricea D , anume : EXT(a) = (b, c, d. e, f) ;
- multimea INT(a) , 0 vilrfurilor de 10 care se ponte ejunge la varful a, corespun de
valorilor de ,, 1" de pe coloana lui a in matricea D, anume : INT(a) = 0 ;

- in final, componenta tare conexa C( a) , corcsp unzAtoare


C( a> = (EXT(a)n INT(a U ~l = ~ }
Determinarea componentei tare conexe a vdrfului b :

viirfului a, este

EXT (b) = (b, c, d . e, f )


I.
Avem : INT (b) = (a ,b,fJ
",", C(b )= p ;f ;
Determinarea componentei tare conexe corespunziitoare vdrfului c :

Avem:

EXT(c) = (c, d , e)
:;::>C(c) =
INT (c ) = (a, b, c, d , e, fJ .

Ie , d, e.I

Asadar, graful dat are trei cornponente tare conexe pe care Ie renotAm CI C2 C3 ; vom rescrie
matricea D astfel meat varfurile careapartin aceleiasi componente sa fie adiacente ~ avem:

0, =

c
d

a
0
0
0
0
0
0

C,
370

d
I

C,

1
I

0
0
0

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

C,

0
0
0

1
1
I

b
1
1

C,

C,

C,

- - --

--

b) In afar! de blocurile diagonale ( care nu intereseaza ), in ~ avem valori de ,, 1", in


blocurile (C, ; C,), (C,; C,) si (C, ; C,): asedar graful condensat G" are :

c,L

- multimea de varfuri V" = (c, ; C, ;


- multimea de arce rezultA conform matricii :

o
o
o

0
0

1
0

c) sc determine intai drumurile hamiltoniene din cadrul fiecarei componente ;


- in C, : singurul viirf din C, fiind a. problema este banala ;
- in C,: avem drumuril e hamiltoniene (b : I

one :

) si (f ; b) ;

- in C,: avem drumurile hamiltoniene (c, e, d ), (e, d , c) si (d , c, e). i n tabelul urmator


>par:

- componentele tare conexe, scrise in ordinea in care exista relarii de succesiune intre
ele, anume (C" C" CJL

- lista drumurilor hamiltoniene din cadrul fiecarei componente ~


- legaturile dintre varful terminal at unui drum hamiltonian dintr~ componenta si varful
cnpal al unui drum harmiltonien din componenta urmatoare , date de arcele grafului G.
C,

a""

unde

C,

C,

f"'...

b-

c-e -d

r-

e-d -c

~unde

este ;

d- c -e

Asadar, in graful dat exist! doll! drumuri hami ltoniene , anume :

dif

= (a , b, f, c, e, d) ; dil =(a, b, f, e, d , c).

4. a) Folosind algoritmul Kaufmann , se cer drumurile hamihoniene


arcuitele hamiltoniene in graful care are ca matrice a arce lor :
a

0
0
0

1
1
1

1
0
0 0

A=
esctie

1
1

~,

Rezolvare
Toate elementele matricei drumurilor grafului dat sunt egale cu; I " , deci graful dat
ese cornplet, iar algcritmul Kaufinann este singurul algoritm studiat pentru determinarea
=J:l1uri.lor hamiltoniene. Matricea latinA corespunzatoare grafului este :

L=

da

db

ab

ac

ad

be

bd

cd

cd

371

Matricea destinatiilor de arce este :

T=

e
e

d
d
d

Pentru d.etenninarea drumurilor hamil toniene vorn aplica doua iteratii, tar
determinarea circuitelor hamiltoniene, trei iteratii ale algoritmului . Avern :

ab

ae

ad

be

eb

bd
cd

da

db

acb

edb

dab

bed

cbd

dac

dbe

abda

ebti

cdb
dao

dab

acd

bda
eda

abc
~

bda
eda

abd

abc

adb

abc
adb

- b c d
- - e d
- b - d
a b - -

acda

bdab
bedb

cdbe

dabd
daed
dbed

cdae

dbc

d
d

b) Considerand ca G devine graf valuat ~i ca valoarea unui drum este suma


valorilor areelor componente, eu matrieea valoriJor areelor datii de :

a
a

4
5

7
8
9

v= c

JI

sa se determine drumul hamiltonian minim ; drumul hamiltonian maxim


eireuitul hamiltonian minim si eireuitul ham iltonian maxim .
372

Rezolvare
Problemele de acest gen (drum/circuit hamiltonian optim), fiind probleme eu caraeter
zatematic deosebit, Ie vom rezolva nwnai enwnerativ.
Determinarea drumului hamiltonian optim:
Jar

pentru

drumul hami ltonian

valoarea drum ului

a -c - b

abd
aed
bed
, ebd

a-d -b
a - b -c

a -b -d
a -c - d

b- d- a
b -e - d

c - d -a

c- d- b
c- b- d
d -a - b
d - a -c

d -b - c

observetii

4+ 2 = 6
7 + 11 = 18
3+ 5 = 8
3+ 8 = ll
4+ 9 = 13
9+ 6 - 15
5+ 9 - 14
9 + 6 = 15
9+ 1i- 20
2+ 8 = 10
6+ 3- 9
6+ 4 -10
Ii+ 5 = 16

este drumul "minim

este dnunul maxim


"

.
-

in mod asemanator se detennin~ ~i circuitele harniltoniene optime.


5. Graful valuat G are matricea valorilor arcel or :
a

II

10

c
,"ma

Valoa rea unui drum este defin itii ca fund minimul val orilor arcelor
on ent e.
Se cer :
- va lorile drumurilor maxime cu destina tia e.
drum ul maxim de la a la e.

..

373

Rezolvare
Etapele a1goritmului sunt prezentate in tabelul urmator :

"

11

d
e

.11(1 )

II

.11 (2)

.11 (4 )

.11 (6 )

.14

max{min{4 ; 7} ;

max {min{5 ; 8} ;

min {4 ;1}} = 3

min flO ; 8}} = 8

min {5 ;8}}=5

min{5 ; 7} = 5

min {7 ; 5} = 5

max{3 ; II} = II

max{9 ; 8 ; 5} = 9

min{l ;5}}=3
max {min {3; 5} ;
min{I ;5}}=3

.I1( S)

10

max{min{3 ; 9} ;
max {min {3 ; 8} ;
Af(3)

min{3 ; 5} = 3

max{4 ; 5) = 5

in linia .\1 apar valorile drumurilor maxime cu destinatia e in graficul dat (indiferent
de numarul de arce din care este formal drurnul), astfel :
- drumul maxim de Ia ala e are valoarea II (si este format dintr-un singur are,
deoarece valoarea II apare pe linia .11(1 ;
. :drumul maxim de la b la e are valoarea 9

(~

este format dintr-un singur are,

intrucat valoarea 9 apare pe linia .11 (I) ) ;


- drumul maxim de la cia e are valoarea 5 ( ~i este format din doua arce, anume (c -

d - e), deoarece valoarea 5 apare pe linia .14(2 ;


- drumul maxim de la d la e are valoarea 8 ~ este formal dintr-un singur arc ;
- in graficul dat nu exist! nici lU1 drum de Ia e la e.

6. Matricea valorilor areelor grafului G este prezentata In continuare :

a
a
b
c
d

f
37.

f
-

5
7

2
10

Valoarea unui drumin graf este definitii ca fiind maximul valorilor arcelor
componente.
Se cer :
- valorile drumurilor minime cu destinatia in viirful f ;
- drumul minim de la a la f '

II

Rezolvare

9
4

Etapele algoritmului SlIDI prezentate in tabelul urmator :

.lf ll )

c
d

,\ f (2)

.If(3)

min {max {S;S} ;

max {4;7}}=S

max {2 ; 7}} = S

max{4 ;3} ;
max {4;6}} = 4

arc,
.If (4)

arc,

min {max {4;S} ;

min {max {3;S} ;

'fererlt

min {max {3;S} ;

max {1O;3} = 6

min {max {S;3} ;

max{2 ; 6}} = S

max{3 ; 6} = 6

max {2 ; 6} = 6

max {4;6}} = S

.If( ' )

max {3;6} = 6

.If (6)

min{S ;4 ;6} =

min {max {6;S},


max{ 2) }=3

(c -

.\ f

10

min{S ; 6} = S

Asadar :
- drumul minim de la a la

min{S)} =
=3

=4

min{6 ; 7} = 6

are valoarea 4 ~ i este formal din trei arce (an ume

( a ; c), (c ; e), (e; I)) ;

I are valoarea S si este format din doua arce (anume


I )) sau din trei arce ( anume ( b .c), (c; e), (e ; I )) ;
- drumul minim de la c 1a I are valoarea 3 si este format din doua arce ;
- drumul minim de Ia d la f are valoarea 6 ~i este formal din doua sau trei arce ;
- drumul minim de l~ e la I are valoarea 3 ~ este format dintr-un singur arc ;
- nu exista drumuri de la I la I in graful G.
- drumul minim de la b la

(b ; c) , (c ;

37 5

7. Matrieea valorilor arcelor grafului G este prezentatii mai jos :

Valoarea unui drum este definita ca .fiind produsu l valorilor arcelor


componente. Se eer :
- valorile drumurilor maxime avand sursa in varful a ;
- drum;'1 maxim de la a la e.
Rezolvare
in tabelul UI1TIiUor sunt prezentate etapele de rezolvare :

a
b

b
2

AI (l )

10

.\ 1 (2 )

A1 (4 )

.If '"

3 2 = 6

AI '"
-

10

5 4}=20

5 6 =30

maxt ? 4 ;

max {7 6 ;

4 \ 0} =40

3
max {4;
6} = 6
max fl O;

maxt g 2 ;

.il

4 3 0 =

= 120

4 20} = 80

--

20;30} =
= 30
max {40;
8<J.l20} =

= 120

8. Matrieea valorilor grafulu i G este prezentatii in continuare :

5
I

9
7

c
d

Se eer :
- valorile drumurilor minime eu destina pa e ;
- drumul minim de la a la e.
Rezolvare
Valoarea drum ului este -deflnita ca fiind suma valorilor arcel or ; din acest motiv, vom
incepe algoritmul cornpletand matricca valorilor areelor cu zero pc diagonala si cu ~ In
37 6

pozitiile in care nu exists arce in graful dat. Etapele eplicarii algoritmului apar in tabelul

urmaror :

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

.\ 1 (l)

'"

,
I

celor

.\ 1 (2)

.\1 (3 )

.\1 ( 4)

min jco-t- Il ; 9 + 1;

min[cc + 00;0 + 9 ;

7 +4 ;2 + 00:

2 + 7 ;5 + 2 ;

O+",} =10

9+0} =7

min{IO + 0 ; 7 + I ;

min {IO+ 00;7 + 0;

3 +4 ;2 + 00;

3+ 2 ;2 + 5 ;

O+oo} = 7

2+5 ; 0 + 9)=5

min {7+ 0 ; 5 +1 ;

min {7 +00 ;5 -e O;

3+4 ; 2 +00 ;

3+2 ;2+5 ;

O+oo} = 6

min{6+0 ; 5+10

.\1<' )

0+5} ~ 5

min{6 +00;5 + 0;

3 +4 ;2+00 ;

3 +2;2 + 5 ;

O+oo} = 6

0+(0) =5

min{oo + oo ;

minjcc -cco ;

00+9; 0+ 7 ;

9+00;7 +00;

1+2 ;7 + 0} =

2+0;0+2} =

=3

=2

minjlu e-cc ;

min{ID + c.e :

7+0:: ; 3+0 ;

7+:x:;3 +c.e;

2 + 0 ; 7+0} =

2 + 0;0 +2} =

=3

=2

min t? + 00 ;

min {7+ 8 ;

5+"' ; 3 + 0 ;

5 +ce :3 +00 ;

2+1 ;0+7} =

2+fr,0+2} =

=3

=2

min {6 + a: ;
5+ 00; 3+0 ;

min{6+8 ;
5 + 00 ;3+00:

2 +1 ;0+ 7} =

2+fr.0+ 2} =

=3

=2

intru0 t.\ [ (4) = At" ) algoritmul ia sfarsit.


Interpretarea rezultatului este urmatoarea :
-

m~5) =

6, deci valoarea drumului minim de la a Ia e este 6 :

m~~ j =

5, deci drurnul minim de la b la e are valoarea 5 :

- m: ~l = 3. deci valoarca dnunului minim de la c la e este 3 ;

m ~'J =

2, deci valoarea drumului minim de la d la e estc 2 ;

377

-m
:" ~ 0, situa~a eceasta nu are ruci
vaIoriJe arceJor sunt nurnere pozitive

toat~

semn.ificatie speeialil, intrueat in

SA detenninAm acum CODcret arce!e care compUD dnunuJ minim de Ja a Ia


eceasta, vom urmAn provenienra valoru m~31 :::: 6.

Avem :

m~:IJ :; m~"1 == mini.m(7 + 0,5+ I ; 3 +4 ; 2 + 00; 0 +00) ==

~ 5+1,

m;" ~

I ~ p ( a ; b)

UDde : <
5 :::: m~ jJ

minim( lO+ oo ; 7 +0 ; 3+ 2 ; 2 + 5 ; 0 + 9)

2 ~p(b ; c)

. ~3+ 2, UDde :<

3 :::: m;2)

m;~j : : minim(oo +00 ;00+ 9 ; 0+ 7 : 1+2 ; 7 +0) ==


~ 1+2.

I ~ p (c ; d )

UDde : <

2 =: m~IJ =: p(d; e)
are valoarea dnunul
I + 2 + Iminim
+ 2. cAural este format din arce!e (a ; b), (b ; c) , (c ; d), (d ; e)

~dar,

.-

9. Matricea valorilor aree lor grafului G este unniitoarea :


a
a
b
c

12

!9

15

14

10

II
17

Se cer
:
Valoarea
unui drum este definitii ca fiind suma vaJoriJor areelor componente
- vaJorile drumurilor maxime cu sursa in var1Ul a ;
- drumul maxim de la a la f

Rezolvare
Elapele algoritmuJui de re'w lvare SUDt praenlale in rabdul urmator :

378

--

=.-

"g

AI '

I c I " I " I f IIAI '

9 I 12 1- 001- 001- 00

AI'

max {12 +0 ;
7 + 9 ; 0 + 16 ;
- 00 - 00 ; - 00 - 00 ; - 00 + 28; - 00 + 24; - 00 - 00 } = 12
-00 - 00} = 16
max {- oo + 0 ;

d 1-001-001-001 0 1-001 11 11-001 19 +9 ; 14+ 12 ;


O - oo ~8- oo ;

- 00 - 00 } = 28
max { - oo + 0 ;

e 1-001-001-001 8 1 0 1 1?11-001_ ~~:: 1~: ~~


,

"

- 00 - 00 } = 24

'C

AI'

All

E:

![

AI

max{9 +0 ;
max{9 +0 ;
max{9+0 ;
. max{9+0 ;
max{9+0 ;
0 +9 ; -12 - 00 ;
0 +9; - 00 +16 ;
0 +9 ; - 00 +16;
0+9;- 00 +16 ;' 0+9 ; - 00+16 ;
- 00 - 00', - 00 - 00 ,' - 00 + 28 '. 00 + 24', -00 + 28 ., - 00 +24. '' - 00 + 34'. 00 + 26 ,' - 00 +34' - 00 + t' 6'
- 00 - 00 \ = 9
- 00 - 00 \ = 9
- 00 - 00 \ = 9
- 00 + 43 \ = 9
- 00 + 43 \ = 9
max{12+0 ;

'--'
-J

1i

c 1- 001- 001 0 1141 10 1- 0011 12 1 7 + 9 ; 0 +12 ;

"

9'

max{O +O ;
max { 0 + 0 ,
max { 0 + 0;
max { 0 + 0 ;
max { 0 + 0 ; - 00 +
o 1-00+ 9; - 00 +12; - 00 +16; - 00 + 16 ; -00 + 9; - 00 + 16 ; 9; - 00 + 16 ; - 00 + - 00 + 9; - 00 + 16;
- co - 00; - 00 - 00; -00+28 ;.-00+ 24;-00+3 2;-00+ 26; 34; - 00 +26 ;-00 - 00+ 16; - 00+26;
-00-00}= 0
-.00 - 00 } = 0
- 00 + 41} = 0
+ 43 } = 0
- 00 + 43 } = 0

b 1- 001'0 1 71 19 115 1-0011 9

.,..
'"

!'

(I

;;

s;;:

max { - oo +O ;
19 + 9 ; 14 + 16 ;
o + 28; - 00 + 24 ;
- 00 - 00 } = 32 '

max{12 +0 ;
max{12+0 ;
, max { 12 + O;
7, + 9; 0 + 16 ;
7 + 9 ; 0 + 16 ;
7 + 9 ; 0 + 16 ;
00 + 32;- 00 + 26 ; - 00 + 34; - 00 +26; - 00 + 34;- 00 +26;
- 00 + 4 1} = 16
-00+ 43}= 16
-00 + 43 }= 16
~

max { - 00+ 0 ;
19 + 9 ; 14 + 16 ;
0 + 32; 8 + 26;
-00+ 4 1}=34

max{ - oo +O ;
19 + 9; 14+ 16 ;
0+ 34; 8 + 16;
- 00 + 43} = 34

max{- oo +O ;
19 +9; 14 + 16;
0 + 34 ; 8 + 26 ;
- 00 + 43} = 34

max{O +O ;
max{O + 0 ;
rrlax{ - oo +o ;
max { - 00+ 0 ;
IS + 9; - 00 + 12 ; 15 + 9 ;10 +16 ; - 00 + 9 ; - 00 + 12; - 00 + 9; - 00 + 12 ;
10 + 16 ; - 00 + 28; - 00 + 32 ; 0 + 26 ; -00 -00. '' -00 -00', -00 -00; -00-00;
-00-00 }= 0
-00-00 }= 0
- 00 + 4 1 } =26
- 00 - 00 } = 26

max{ - oo +O ;
max{ - oo + 0 ; . max{- oo +O ;
max {- oo + 0 ;
max { - oo + 0 ;
1- 001- 001- 001- 001- 001 0 11- 00 1- 00 + 9 ' - 00+ 12 ', -00 + 9 ,' -00+ 16 ,' -00+ 9', - 00 + 16 ' - 00 +9 ' -00+ 16 ' -00+ 9' -00+ 16'
II - 00 ; 17 - 00 ; II + 28 ; 17 + 24; II + 32 ; 17 + 26; II + 34 ; 17 + 26 ; II + 34 ; 17 + 26 ;
0 - 00 } = 41
0 + 41} = 43
0 + 43 } = 45
0 + 45 }= 45
0 - 00 \ = - 00

Cum M '" = M(~. aJgoritmul ia

s~t.

RezuJlatele aplicilrii aJgontmului sunt unn.'l!oarele :


drumul maxim de Ja v<irful

Ja vartul

are valoarea

nu exista nici un <hun de1a


a]aa

9
16
34
26
45

c
d

Arcele care compun drumul maxim de la a Ia

50

determine ca mai j os :

I I = p(d;f)

- mjfl = 45 = II +34,

unde :<

34 = m~4 )
deci ultimuj arc al drumului optim este arcul (d; f) ;

_ m~4)

<

8 =p(e ;d)

= 8+26, unde

26 ==m~ 3) .

deci penultimul arc aJ drurnului este arcul (e ; d) ;


10= p(e ; e)
- m;3) = 10 + 16, unde :<

16 == m~ 2) .

<

deci antepenultimul arc aJ drumului optim este arcul (e ; e) ;

-m~2)=7 + 9,undt: :

7= p (b;e)

9=

m~I) ,

deci aJ doilea arc din drumul optim este arcul (b : e);


-

m~l) = p (a ; b),

deci prirnul arc al drumulu; opum este arcul (a ; b).

10. Matricea valori/or arcelor grafului G este datil mai jos :


a

a
b
c
d

e
380

---- - ------ -

--

b
8

c
7
5

7
4

10

6
3

Valoa rea unui drum este definitii ca fiind surna valorilor arcelor componente.
Se cer :
- valorile drumurilor maxime intre toate perechile de varfuri ale grafului dat ;
- drumul maxim de la a la e.

Rezolvare
Drept element de pornire pentru algoritmul matriceal vom Colosi matricea extinsa H a

. or conventionale ale arcelor grafului G :

7 -00

- 00

10

H = -00 - 00

Pasld I. V, =
- avern

-00

-00

-<Xl

4
0

- 00

- 00

-00

- 00

-00

3
0

fa ;b}

1-----o

Ml' ) =

Pasld 2. V, = V, U Ie}

Completlun matricea

Af(2)

eu linia ~i respectiv ccloana lui c din

H ,

dupa cum

~ :

IL
=

7 -lf 5

max{8 ;I3 - oo} =8

IO;13 -oo} = O

"'"" { --'X> ; 5 - co ] = ->

:l.!."I( {O- IX) ; - :x> - cc] =

max{7 + 0 ; 5 + 8} = 13

max{0 ;5- oo} = 0

max 17- oo ;5 +0} = 5

max {8- oo ;0 - 00} =->

max {O ; 13 - 00 ; 5 - ee] = 0

M l') =

Pas>d 3, v.= r',U {d }:


Canp!etAm matricea M(' ) ell linia ~ respectiv coloana varfului d din matricea H :
0
->
->

i ->

->
13
-> !
5
->
0
->
_2.-_4_ ,
8
0

,
381

Atune; obtinem :
max{O ; 17 - ool = 0

max{8 ;17 -ool=8

maxf-co ; 9 - co} =

max{I3 ;1 7 - ool =

max{-<Xl+O ;

= 13

7+8 ;4+13}=I7

max{5 ; 9 -oo} = 5

max{O ; 9 - oo}. = 0

7 +0 ;4+5} =9

= -<Xl
mexf -cc ; 4 - eo} =

max {-oo - <Xl

maxf -cc ; 4 - co] =


=

-<Xl

-<Xl

max {-<Xl + 0;

maxf-cc + 8 ~

-oo-oo~-oo-

- co+ O;-oo- oo} =

- co] = -<Xl

V,

V.

maxf-co c-cc ;
7 -<Xl ;4+0} = 4

maxfl Sc-co ;

max{O ; 17-<Xl ;

5-<Xl ;0 - <Xl}=-<Xl

9 -<Xl} = 0

-<Xl

0
-<Xl
-<Xl
-<Xl

Pa.ud5.

max{0 ;4-00} = 0

8
0
-<Xl
-<Xl

13
5
0
-ce

17
9
4
0

U lei:

Completam matricea

cu linia ~ respectiv coloana varfului e din matricea

M(4)

H.

astfel :

0
-<Xl
-<Xl

8
0
-<Xl
-<Xl

13
5
0
-<Xl

-<Xl

10

-<Xl

17
9
4
0
3

-co
-cc
-<Xl
-<Xl

Calculele necesare dcterminarii matricei Af (~ ) sunt prezentate mai jos :


max {0 ;20 -

max {8 ; 20 -

max{l3 ; 20 -

max{l7 ;20 -

- <Xl} =0

-<Xl} = 8

- <Xl} =13

-<Xl} = 17

max {0 - <Xl ;8 +
+ 10 ;6 + 13 ;
17+3}=20

max [c-eo ;
12 - co] =

-<Xl

max{ O; 12 -

max {5; 12 -

max{9 ;12 -

maxj-cc <Xl ;

-<Xl} = 0

- <Xl} =5

- <Xl} =9

0+10 ;5+6 ;
9 + 3}= 12

max {-<Xl ;

maxt-ce ;

max {O ; 7-

max{4 ; 7-

max {--<lO -

3 - co] = -<Xl

7 - co] = -<Xl

- co] = 0

-<Xl} = 4

1O-<Xl;6+0 ;

00 ;

3 +4} = 7
max [c-eo ;

max{-oo ;

max f-cc ;

ma x{0 ; 3 -

max{-oo - oo ;

3 - <Xl} = -<Xl

3 - co] = -<Xl

3 - <Xl} = :-'

- <Xl} = 0

1O- 00; 6 - <Xl ;

max{ O- oo;

max{8 - 00 ;

max {13- co ;

max{l7 - <Xl ;

3 + 0} = 3

-ao -oo ~

0 -00 ; -00 -

5 -00 ; 0 -00 ;

- oo - co ~

- 00; - 00-

- 00 -

-oo -:oo} =-00

- co] =

382

--<Xl

co} = --<Xl

max{0 ;20 - oo

9 -00 ; 4 - 00;

12- 00; 7 -<Xl ;

O-oo}=-<e

3 - <Xl} =0

0;

-<Xl

13) = 17
=>Ml') =

i/ =9

13

17

20

12

-<Xl

-co

-<Xl

-<Xl

-<Xl

-co

-co

-co

-cc

II =4
Matri cea M l' ) confine valorile dnunurilor optime intre toate perechile de varfuri ale

;:<,-"uJui dat ; astfel, avem :


- mli' = 13, deci drumul maxim de la a la e are valoarea 13 ;

- mU) = 4, deci drumul


-

m~~) =

-00,

maxim de 1a clad are valoarea 4 ;

deci in graful dat nu exist! nici un drum de Ia d la b, etc.

Drwnul maxim de la alae are valcarea m:~) = 20 ~ pentru a detennina ~l arcele din
~e

este format acest drum, vom urmari provenienta valorii acestui drum.

W'CIl :

tea H ,

mil' =maxim{O -oo ; 8+10 : 6+13 ; 17 + 3) =17 + 3, unde :


3 = p(d ; e) II
_

(4)

17 - "'i4
m 14
(4)

'

deci ultimul arc at drumului optim este ( d , e } ;

=maximj-ec r o :" '7 +8 4 +13) =4 + 13,unde


.:

=_P(~3; I , deci penultimul arc al drumului este (e ; d) ;

4
d)
13 - m13

mil' = maxim l? +0 : 5+8} = 5 +8, unde :


5=_ P(b;C
)11, .deci al
(2)

doilea arc al dnunului esle ( b : e):

8 - "'i2

mli' " p ( a ; b ), deci primul arc a1 drurnului este (a ; b) .