Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Considera{ii etimologice gi evolulionisfe privind auditut


2. Definitii

l.

Considera|ii etim.ologice Si evoluyioniste privind auditul

Deqi cuvAntul audit a pltruns in limbajul cotidian al societSlii rom6negti in forma sa


englezeascS, se pare

asculta,

ci originile acestuia

se gdsesc

a audia. Acest termen avea chiar o

in latinescul auditus, care inseamnb

conotafie financiard,

in Roma anticl fiind

practicatd verificarea verbal[ a fondurilor sau ascultarea fondurilor.


ExistS, aqadar o

primi semnifica{ie a activitdlii de audit -

acesteia s-a imbog[fit pe mdsur[ ce activitatea economicl

aceea de verificare; sensul

a devenit din ce in ce mai

in condilii de risc amplificat. Astfel, in timp, nu a mai fost suficient controlul


asupra unor anumite domenii, inregistrlri sau evidenfe, ci asupra intregii contabilitlfi qi
complexS,

ficut saltul de la aprecierile cantitative la cele calitative, de la constatari la


consultanfi; nu a mai fost suficientd verificarea post factum, ci a devenit importanti
gestiuni; a fost

prevenirea manifestdrii riscurilor, iar greutatea s-a deplasat de la auditul extem la cel intern.

in acelagi timp, aria activitdlii


intreprinderile private.

Atit

de audit s-a extins de la administrarea banilor publici c6tre

procesul acesta evolutiv, cdt gi consideraliile filosofice (de

exemplu, chiar contabilitatea poate

fi consideratl formi

a auditului, in misura in care metoda

evidenfei in partid6 dubl6 reprezint[ o formd intrinseci de verificare, nu?) explicS multiplele
valenfe conferite auditului in zilele noastre.

DeJinilii

Exist5 o multitudine de definilii date auditului, dar nu in accepliunea sa generald, ci


pe componente ale sale.

Astfel, Compania Nafionald a Comisarilor de Conturi din Franla dd definilia auditului


financiar: examinarea rcalizatdde un profesionist competent qi independent de oiganizalie, in
vederea exprimdrii unei opinii motivate asupra regularitSlii, sinceritalii qi imaginii fidele a

conturilor anuale ale intreprinderii.