Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea TRANSILVANIA din Braov

Facultatea de INGINERIE TEHNOLOGIC


Catedra de TEHNOLOGIA CONSTRUCIILOR DE MAINI

INSTRUCIUNI PRIVIND
ELABORAREA LUCRRII DE
DISERTAIE PENTRU
STUDENII SPECIALIZRII
I.M.C.

Conf. dr. ing. Cristin-Olimpiu MORARIU

Braov 2004

Universitatea TRANSILVANIA din Bra ov


Catedra UNESCO - IMC

INSTRUC IUNI PRIVIND ELABORAREA


LUCR RII DE DISERTA IE PENTRU STUDEN II
SPECIALIZ RII I.M.C.
1. STRUCTURA LUCR RII DE DISERTA IE
1.1.

LUCRAREA DE DISERTA IE

Lucrarea de diserta ie trebuie s cuprind :


coperta lucr rii i pagina cu titlul temei de diserta ie conform anexei 3 i 4;
tema proiectului de diserta ie (a treia pagin

a lucr rii), primit de la

secretariatul catedrei T.C.M., semnat de eful de catedr , conduc torul


tiin ific, candidat

i vizat de facultate, plus acceptul

i aprecierea

conduc torului tiin ific asupra lucr rii.


memoriul justificativ, 70 ... 80 de pagini, format A4, care con ine:
cuprinsul organizat pe capitole, subcapitole pn

la maximum

indice de ordin patru, cu indicarea paginii (anexa 1);


Nota ii i terminologie - principalele simboluri utilizate, max. o
pagin ;
introducere, max. 2 pagini, cu considera ii generale asupra temei
abordate;
un studiu asupra problemei tratate, maximum 35% din lucrare;
rezolvarea temei;
concluzii privind aspectele originale, utilitatea temei i modalit ile
de valorificare, implementare;
bibliografie (recomand m minimum 30 referin e bibliografice);

anexe, dup caz, precedate de un borderou de anexe.


Studiul asupra problemei tratate trebuie s

fie prezentat sub form

comentat , pe ct posibil sub forma unei analize critice. Concluziile desprinse la


sfr itul acestui studiu trebuie s prefigureze i s justifice tema abordat .
Dac rezolvarea temei abordate presupune elaborarea de c tre student a cel
pu in unui program original ntr-unul din mediile de programare generale: Turbo
Pascal, Delphi sau specializate n baze de date: Fox Pro, n matematic : Mathcad,
n achizi ii prelucrare date: LabView, n memoriul justificativ, va fi inclus ntr-un
capitol sau subcapitol pe lng schema bloc i/sau schemele logice, manualul de
utilizare a software-ului elaborat. Codul surs al programului se pred odat cu
lucrarea, salvat pe una sau mai multe dischete sau inscrip ionat pe CD.
La acestea se pot ad uga n anexe, dup caz: listing-ul codului surs al
software-ului original elaborat de c tre student, tabele cu date experimentale sau de
alt natur

i echipamentele auxiliare asociate etc.

1.2. PREDAREA LUCR RII DE DISERTA IE

La termenul stabilit

i comunicat pentru predarea lucr rii, temele de

diserta ie, redactate, listate i legate conform recomand rilor de la pct. 2 al acestui
material, vor fi depuse la secretariatul Catedrei T.C.M. mpreun cu una sau mai
multe dischete, dup caz, care vor con ine o copie, n format electronic, a lucr rii
de diserta ie i a prezent rii temei, realizate n Power Point. Se accept

i salvarea

lucr rii pe CD.

2. RECOMAND RI PRIVIND FORMA DE REDACTARE A


MEMORIULUI JUSTIFICATIV
Dac se opteaz pentru redactarea computerizat recomand m utilizarea
Microsoft Word 97, 2000 sau XP. Memoriul va fi scris pe pagini format A4,
orientarea portret, cu margine stnga 25 mm, restul 20 mm, numerotate n subsol,
2

centrat, textul va fi scris cu fontul Times New Roman,

rime 12 puncte,

spa ierea ntre rnduri 1.5. n antet se trece centrat titlul capitolului curent (vezi
anexa 2).
Rela iile de calcul se scriu cu editorul Equation i se numeroteaz .
Tabelele se creeaz n Microsoft Word sau se import din Excel. Figurile se
insereaz

ca imagini n format electronic create n Microsoft Word, ntr-un

program de grafic , capturate, scanate etc. Att tabelele ct i figurile vor fi


numerotate i vor avea titluri. Numerotarea acestora se realizeaz cu dou cifre.
Prima cifr

va coincide cu num rul capitolului, iar cea de-a doua reprezint

num rul de ordine i ncepe cu 1 la fiecare capitol.


Recomand m dactilografierea/listarea pe o fa

a foii. Dac

se opteaz

pentru dactilografierea/listarea pe ambele fe e, fiecare capitol va ncepe pe o


pagin cu num r impar, titlurile/subtitlurile capitolelor se scriu cu font de 14, 16
sau 18 puncte, bold.
Bibliografia ordonat alfabetic, se scrie la 1 rnd i poate fi organizat n
mod clasic:

5. Ciurea, S., Dr gul nescu, N. - Managementul Calit ii Totale, Editura


Economic , Bucure ti, 1995.
6. Dragul nescu, M., .a. - Pia a Comun i noua concep ie asupra calit ii,
Calitate, Fiabilitate, Metrologie nr. 910, 1990.
sau, ca n exemplul urm tor:
[LE 98] Le ia T., A tilean A. Sisteme cu evenimente discrete: modelare,
analiz , sintez i control. Editura Albastr , Cluj-Napoca, 1998.
Referirile la bibliografie se fac sub forma: ..... [2] ...., n primul caz, sau ....
[LE 98] ..., n cel de-al doilea caz.
Memoriul se pred n dosar cu spiral

i copert transparent sau plastifiat .

Prima i a doua foaie se tip resc dup modelele din anexele 3 i 4.


Prezentarea n Power Point 97 sau versiunile ulterioare va con ine 1015
slide-uri, de preferin

organizate pornind de la cuprinsul lucr rii de diserta ie, cu


3

intr ri pe problemele tratate/abordate (organizare paralel-serie). Se accept


prezentarea lucr rii realizat pe folii transparente, pentru retroproiector.

Cuprins

Anexa 1
CUPRINS

Capitolul 1. STRUCTURA SISTEMELOR FLEXIBILE DE PRELUCRARE


1.l. Nota ii............
1.2. Structura configura iei sistemului flexibil de fabrica ie..
1.2.1. Subsistemul de lucru.......
1.2.2. Subsistemul logistic al semifabricatelor..
1.3. Structura procesului....

12
12
15
15
26
35

..................................
Capitolul 3. MODELAREA FLUXULUI MATERIAL AL PIESELOR ..
3.1 Generalit i despre model, modelare....
3.2 Metode descriptive ale st rilor statice .
3.3 Modele dinamice ale fluxului material al pieselor n SFF....

46
46
48
58

....................................

Capitolul 3. Modelarea fluxului pieselor

Anexa 2
3. MODELAREA FLUXULUI PIESELOR
3.1. GENERALIT

I DESPRE MODEL, MODELARE

Modelul este o reprezentare a aspectelor esen iale ale unui sistem existent, sau ale unui
sistem care urmeaz s fie construit, care prezint cuno tin ele asupra acelui sistem sub o form
utilizabil [EYK77].
Criterii
dialectice

Info. externa

MODEL
ARITMOMORFIC

RATINAMENT
DECIZIONAL
Rezultate

Info.
interna

Decizie
SISTEM
CONDUS

ACTIUNE

Fig. 3.3. Ciclul cibernetic informa ie-decizie-ac iune

Tabelul 3.5. Parametrii ob inu i la prelucrarea suprafe elor frontale ale arborilor n trepte
[PIC82]
Procedeul de prelucrare

Treapta de precizie

Rz

[m]

[m]

Strunjire frontal de degro are

12

50

50

Strunjire frontal de finisare

11

32

30

Rectificare frontal

10

20

Coeficientul de preg tire a sistemului se calculeaz cu rela ia:

Kp =

1
1
T p + Ta n
Tp

(3.8)

unde: Tp este timpul de prelucrare a lotului;


Ta timpul de adaptare a sistemului la trecerea la un nou reper;
n num rul tipurilor care se prelucreaz n sistem.
11

Universitatea TRANSILVANIA din Braov


Facultatea de INGINERIE TEHNOLOGIC
Catedra de TEHNOLOGIA CONSTRUCIILOR DE MAINI

Ing. ..

DISERTAIE
STUDII DE MASTERAT

Conductor tiinific:

BRAOV
2008

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


C ATEDRA T.C.M.

Ing. ______________________

<< TITLUL LUCRRII DE DISERTAIE >>

Conductor tiinific:

__________________________________

BRAOV
2008

Universitatea TRANSILVANIA din Braov


Catedra: T.C.M.
Studii de masterat:

INGINERIA I MANAGEMENTUL
CALITII
Conductor tiinific:

Disertaie nr.: ____________


Candidat:
_______________________
Anul absolvirii: 2009
Viza decanat:

_______________________________
a. Enunul temei:
___________________________________________________________

b. Probleme principale care vor fi tratate:

____________________________________________.
___________________________________________.
__________________________________________.
_______________________________________.

c. Coninut:
memoriu;
dischete (CD) cu programele aferente;
folii transparente / dischete (CD) pentru prezentarea lucrrii;
alte materiale, dup necesiti.
Primit la data de: 15.10.2008
Termen de predare: 16.02.2009
Semntura efului de catedr:
Semntura conductorului tiinific:
Semntura candidatului: