Sunteți pe pagina 1din 280

Anul 181 (XXV) Nr.

582 bis

PARTEA I

Vineri, 13 septembrie 2013

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Pagina
Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltrii
regionale i administraiei publice, nr. 2.464/2013 pentru
aprobarea reglementrii tehnice Cod de proiectare
pentru structuri din zidrie, indicativ CR 6 - 2013 ....

3285

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I ADMINISTRAIEI PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea reglementrii tehnice Cod de proiectare pentru structuri din zidrie,
indicativ CR 6 - 2013*)
n conformitate cu prevederile art. 10 i art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile
ulterioare, ale art. 2 alin. (3) i alin. (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementri tehnice i de cheltuieli aferente activitii
de reglementare n construcii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 203/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 2/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 4 Aciuni asupra
construciilor, Procesul-verbal de avizare nr. 3/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 Structuri pentru construcii i
Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetului tehnic de coordonare general,
n temeiul art. 4 pct. II lit. e) i al art. 12 alin. (7) din Hotrrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, cu modificrile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice, emite prezentul ordin.
Art. 1. Se aprob reglementarea tehnic Cod de
proiectare pentru structuri din zidrie, indicativ CR 6 - 2013,
denumit n continuare Cod CR 6 - 2013, elaborat de
Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti i prevzut n
anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Codul CR 6 - 2013 se aplic la proiectarea
construciilor noi cu structura din zidrie, care se efectueaz n
cazul serviciilor de proiectare ncheiate dup data intrrii n
vigoare a prezentului ordin.
Art. 3. Reglementarea tehnic Cod de proiectare pentru
structuri din zidrie, indicativ CR 6 - 2006, aprobat prin Ordinul
ministrului transporturilor, construciilor i turismului
nr. 1.712/20061), publicat n Monitorul Oficial al Romniei,

Partea I, nr. 807 bis din 26 septembrie 2006, cu completrile


ulterioare, se aplic n continuare, astfel:
a) capitolele 8 i 9 pentru executarea construciilor din
zidrie noi, precum i pentru controlul execuiei acestora;
b) integral pentru evaluarea seismic a cldirilor din
zidrie existente.
Art. 4. Contractele pentru serviciile de proiectare ncheiate
pn la data intrrii n vigoare a prezentului ordin se finalizeaz
cu respectarea reglementrilor tehnice n vigoare la data
semnrii acestora.
Art. 5. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, i intr n vigoare la 1 ianuarie 2014.

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltrii regionale


i administraiei publice,
Iulian Matache,
secretar de stat

Bucureti, 8 august 2013.


Nr. 2.464.

*) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice, nr. 2.464/2013 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 582 din 13 septembrie 2013 i este reprodus i n acest numr bis.
1) Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.712/2006 i anexa la ordin au fost publicate i n Buletinul construciilor nr. 11 din 2006,
editat de Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor INCERC.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Anex

COD DE PROIECTARE PENTRU


STRUCTURI DIN ZID"RIE,
Indicativ CR 6 - 2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

CUPRINS
CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Obiect $i domeniu de aplicare
1.2. Rela%ia cu alte reglement&ri tehnice
1.3. Defini%ii principale
1.4. Nota%ii, unit&%i de m&sur&, liste de tabele $i figuri
1.5. Documente de referin%&
CAPITOLUL 2. BAZELE PROIECT(RII
2.1. Cerin%e generale de proiectare
2.2. Condi%ii tehnice privind rezisten%a $i stabilitatea structurilor / elementelor de
zid&rie
2.3. Principiile proiect&rii la st&ri limit& ultime pentru cl&dirile din zid&rie
2.4. Variabile de baz&
CAPITOLUL 3. MATERIALE
3.1. Elemente pentru zid&rie
3.2. Mortare
3.3. Beton
3.4. O%eluri pentru arm&turi
3.5. Alte materiale pentru armarea zid&riei
CAPITOLUL 4. ZID(RIE
4.1. Propriet&%ile mecanice ale zid&riei
4.2. Propriet&%ile fizice ale zid&riei
4.3. Durabilitatea zid&riei
CAPITOLUL 5. PROIECTAREA PRELIMINAR( A CL(DIRILOR CU PERE)I
STRUCTURALI DIN ZID(RIE
5.1. Proiectarea preliminar& arhitectural-structural& a cl&dirilor etajate curente
5.2. Proiectarea preliminar& a pere%ilor structurali pentru cl&dirile etajate curente
5.3. Proiectarea preliminar& a subansamblurilor structurale orizontale
5.4. Proiectarea preliminar& a infrastructurii

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

CAPITOLUL 6. CALCULUL CL(DIRILOR CU PERE)I DIN ZID(RIE


6.1. Principii generale de calcul
6. 2. Calculul structurilor la nc&rc&ri verticale
6.3. Calculul structurilor cu pere%i din zid&rie la for%e orizontale
6.4. Calculul pere%ilor din zid&rie la nc&rc&ri perpendiculare pe plan
6.5. Calculul plan$eelor
6.6. Calculul rezisten%ei de proiectare a pere%ilor din zid&rie
6.7. Calculul rezisten%ei de proiectare a plan$eelor
6.8. Verificarea siguran%ei cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie
CAPITOLUL 7. PREVEDERI CONSTRUCTIVE PENTRU CL(DIRILE DIN
ZID(RIE
7.1. Prevederi constructive privind suprastructura
7.2. Prevederi constructive privind infrastructura
7.3. Prevederi referitoare la pere%ii nestructurali din zid&rie
ANEXA I (normativ&)
Specifica%ii tehnice privind materialele pentru lucr&ri de zid&rie
ANEXA II (informativ&) Comentarii
ANEXA III (informativ&) Exemple de calcul

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE


1.1. Obiect #i domeniu de aplicare
(1) Codul de proiectare pentru structuri din zid rie, indicativ CR 6-2013, se aplic& la
proiectarea cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie, precum $i la proiectarea tuturor
celorlalte p&r%i / elemente de construc%ie din zid&rie indiferent de tipul structurii.
Codul are ca obiect enun%area cerin%elor generale de conformare arhitectural-structural& $i de
calcul $i a condi%iilor constructive de ansamblu $i de detaliu pentru acestea.
(2) Prevederile Codului se refer&, n principal,la situa#ia de proiectare persistent
situa#ia de proiectare tranzitorie, definite conform Codului CR 0 - 2012.

$i la

Pentru situa#ia de proiectare seismic , definit& conform CR 0, prevederile Codului vor fi


aplicate numai mpreun& cu prevederile de calcul $i de detaliere constructiv& specifice date n
Codul P 100-1/2013, cap.8 pentru structuri $i pere%i structurali $i n cap.10 pentru pere%i
nestructurali, panouri de zid&rie nr&mate n cadre $i alte elemente nestructurale (co$uri de
fum $i de ventila%ie, de exemplu).
(3) Prevederile Codului vor fi utilizate pentru proiectarea cl&dirilor civile, industriale $i
agrozootehnice $i/sau ale p&r%ilor acestora, realizate cu urm&toarele tipuri de alc&tuire
(definite la 1.3.1.), astfel:
a. zid&rie simpl& / nearmat& (ZNA);
b. zid&rie confinat& (ZC);
c. zid&rie confinat& $i armat& n rosturile orizontale (ZC+AR);
d. zid&rie cu inim& armat& (ZIA).

Figura 1.1. Tipuri de alc&tuire pentru pere%i din zid&rie armat&


(a) Zid&rie confinat& (b) Zid&rie cu inima armat&
Zid&ria armat& vertical $i orizontal, executat& cu elemente pentru zid&rie cu forme speciale $i
zid&ria precomprimat& nu fac obiectul prezentului Cod.
De asemenea, nu face obiectul Codului zid&ria executat& cu elemente pentru zid&rie
recuperate din demol&ri.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(4) Codul con%ine cerin%e de proiectare referitoare la rezisten%a, stabilitatea, rigiditatea $i


ductilitatea tuturor p&r%ilor / elementelor de construc%ie din zid&rie, precum $i la durabilitatea
acestora. Alte cerin%e, de exemplu, cele privind izolarea higro-termic& sau fonic& nu fac
obiectul Codului.
(5) Prezentul Cod nu con%ine prevederi referitoare la situa#ia de proiectare accidental
(definit& conform CR 0), de exemplu pentru rezisten%a la foc a p&r%ilor / elementelor de
construc%ie din zid&rie.
(6) Nivelurile de siguran%& rezultate din calculul $i prevederile constructive din acest Cod
constituie niveluri minime obligatorii de calitate. La solicitarea investitorului, prin tema de
proiectare, pot fi adoptate m&suri suplimentare pentru ob%inerea unor niveluri de asigurare
superioare.
(7) Prevederile Codului referitoare la proiectarea cl&dirilor cu structuri din zid&rie $i a tuturor
p&r%ilor / elementelor de construc%ie din zid&rie se vor aplica numai tipurilor de cl&diri civile,
industriale $i agrozootehnice enumerate la (8). n cazul construc%iilor cu alte alc&tuiri sau care
sunt destinate unor func%iuni speciale (arce, co$uri de fum independente, ziduri de sprijin,
rezervoare, etc., precum $i plan$ee mixte cu corpuri de umplutur& ceramice sau din beton)
prevederile Codului au caracter orientativ.
(8) Structurile cu pere%i structurali din zid&rie sunt folosite n mod curent pentru urm&toarele
tipuri de cl&diri (denumite n continuare cl diri curente):
a. cl&diri etajate cu n&l%ime pn& la P+4E inclusiv: locuin%e, alte cl&diri cu func%iuni
similare (hoteluri, moteluri, c&mine, internate, cre$e, etc.), cl&diri pentru nv&%&mnt $i
ocrotirea s&n&t&%ii, alte tipuri de cl&diri social-culturale care nu necesit& spa%ii libere
mari $i care au func%iuni n general fixe (nu sunt susceptibile de a suferi transform&ri
majore n timpul exploat&rii);
b. cl&diri tip "hal& / sal&" cu deschideri $i n&l%imi moderate (de regul&, cu deschideri
maxime de 9.00 15.00 m $i n&l%imi de 6.00 8.00 m) pentru s&li de sport, ateliere,
depozite, cl&diri agrozootehnice, etc.
(9) Prevederile privind situa#ia de proiectare tranzitorie (situa%ie de proiectare n timpul
execu%iei, definit& conform CR 0 $i SR EN 1991-1-6) $i cele privind execu%ia lucr&rilor sunt
tratate n m&sura n care este necesar s& se indice calitatea materialelor $i a produselor pentru
construc%ii $i nivelul calit&%ii execu%iei pe $antier, cerute pentru respectarea ipotezelor avute n
vedere la proiectare.
(10) Condi%iile speciale pentru execu%ia lucr&rilor n situa%ii particulare (condi%ii de
temperaturi extreme, zid&rii care se ncarc& prematur, etc.) vor fi men%ionate obligatoriu n
documenta%ie (planuri, caiete de sarcini, specifica%ii).
(11) Prevederile Codului se aplic& numai structurilor $i p&r%ilor / elementelor de construc%ie
din zid&rie realizate cu elemente pentru zid&rie $i/sau cu mortare, care ndeplinesc
urm&toarele dou& condi%ii:
a. sunt conforme cu specifica%iile tehnice de produs aplicabile (standarde armonizate,
standarde europene / na%ionale altele dect cele armonizate, evalu&ri tehnice europene,
agremente tehnice na%ionale n construc%ii) conformitatea cu specifica%iile tehnice
armonizate este recunoscut& prin existen%a marcajului CE;
b. satisfac cerin%ele specifice pentru zid&rii n zone seismice date n P 100-1, cap.8 $i 10.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

NOT(. Pentru conformitatea privitoare la condi%iile de calitate $i/sau la caracteristicile mecanice (inclusiv
cerin%ele de durabilitate) se vor avea n vedere $i reglement&rile tehnice aplicabile, n vigoare, referitoare la
elemente pentru zid&rie $i/sau mortare considerate individual, precum $i la zid&riile executate cu acestea.

(12) n cazul structurilor $i p&r%ilor / elementelor de construc%ie executate cu elemente pentru


zid&rie $i/sau cu mortare, care nu satisfac una dintre cerin%ele de la (11), zid&riile cu astfel de
elemente $i/sau mortare vor fi utilizate numai pe baza specifica%iilor tehnice de produs
ntocmite conform legisla%iei n vigoare, prin care vor fi stabilite domeniile $i condi%iile
tehnice de folosire, precum $i performan%ele acestora.
(13) Pentru stabilirea valorilor caracteristicilor mecanice de rezisten%& $i deformabilitate ale
materialelor componente $i ale zid&riilor realizate cu acestea se vor folosi date rezultate din
ncerc&ri efectuate $i declarate de c&tre fabricant, cu respectarea prevederilor specifica%iilor
tehnice de produs $i ale legisla%iei aplicabile n vigoare.
(14) Cerin%ele $i condi%iile tehnice stabilite prin proiect, pentru toate categoriile de lucr&ri de
zid&rie, vor fi precizate n fi$a sintetic& alc&tuit& conform Anexei I (normativ&) la acest Cod.
Fi$a va face parte integrant& din documenta%ia de contractare $i de execu%ie $i va servi
executantului pentru aprovizionarea materialelor corespunz&toare iar organismelor de control
pentru verificarea conformit&%ii cu prevederile proiectului.
(15) Prevederile Codului se adreseaz& investitorilor, proiectan%ilor, executan%ilor de lucr&ri,
speciali$tilor cu activitate n domeniul construc%iilor atesta%i / autoriza%i n condi%iile legii,
precum $i organismelor de verificare $i control (verificarea $i/sau expertizarea proiectelor,
verificarea, controlul $i/sau expertizarea lucr&rilor).
(16) Fabrican%ii, reprezentan%ii autoriza%i ai acestora, importatorii $i distribuitorii de produse
pentru construc%ii (elemente pentru zid&rie, mortare, betoane, o%eluri pentru arm&turi, etc.)
destinate utiliz&rii n vederea realiz&rii de pere%i structurali $i componente nestructurale din
zid&rie, trebuie s& ia n considerare prevederile prezentului Cod pentru ca activitatea de
comercializare a acestor produse s& $i ating& scopul.
1.2. Rela$ia cu alte reglement%ri tehnice
(1) Situa%iile de proiectare la care se face referire n acest Cod sunt definite, conform CR 0,
dup& cum urmeaz&:
!

Situa#ie de proiectare persistent : situa%ie de proiectare care este relevant& pe un


interval de timp de acela$i ordin cu durata vie%ii structurii.

Situa#ie de proiectare tranzitorie: situa%ie de proiectare care este relevant& pe o durat&


de timp mai scurt& dect durata proiectat& a vie%ii structurii $i care are o probabilitate
mare de a se produce.

Situa#ie de proiectare seismic : situa%ie de proiectare excep%ional& cnd structura este


expus& unui eveniment seismic.

(2) Grup&rile de nc&rc&ri la care se face referire n acest Cod sunt definite, conform CR 0,
dup& cum urmeaz&:
!

Gruparea fundamental : Combinarea (efectelor) ac%iunilor pentru situa%iile de


proiectare persistent& $i tranzitorie.

Gruparea seismic : Combinarea (efectelor) ac%iunilor pentru situa%ia de proiectare


seismic&.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(3) Pentru proiectarea p&r%ilor de construc%ie din alte materiale (beton, o%el, lemn, etc.), se vor
folosi reglement&rile tehnice specifice, aplicabile, n vigoare.
(4) n cazul cl&dirilor situate pe terenuri de fundare dificile, prevederile Codului vor fi
completate cu cele ale reglement&rilor tehnice specifice, n vigoare, pentru astfel de terenuri,
n ceea ce prive$te alc&tuirea de ansamblu, dimensionarea $i detalierea constructiv& a
cl&dirilor din zid&rie $i a elementelor acestora.
1.3. Defini$ii principale
Valoare declarat%: valoarea unei caracteristici a materialelor componente sau a zid&riei (de
exemplu, rezisten%a medie la compresiune) declarat& de fabricant n declara%ia de
conformitate / performan%& a produsului sau n alte documente emise de c&tre acesta, care se
pun la dispozi%ie odat& cu furnizarea produsului.
1.3.1. Tipuri de zid%rii
a. Zid%rie simpl% / nearmat% (ZNA): zid&rie care nu con%ine suficient& arm&tur& pentru a
putea fi considerat& zid&rie armat&, precum: zid&ria confinat&, zid&ria confinat& $i armat&
n rosturile orizontale, zid&ria cu inim& armat&. Rezisten%a $i rigiditatea elementelor de
confinare $i ale arm&turilor prev&zute constructiv n structurile din zid&rie nearmat&,
conform prezentului Cod $i P 100-1, nu vor fi luate n calcul pentru verificarea siguran%ei
la efectele nc&rc&rilor din gruparea fundamental& $i din gruparea seismic&.
b. Zid%rie confinat% (ZC): zid&rie prev&zut& cu elemente pentru confinare din beton armat
dispuse vertical (stlpi$ori) $i orizontal (centuri), pe toate cele patru laturi ale panoului,
turnate dup& executarea zid&riei.
c. Zid%rie confinat% #i armat% n rosturile orizontale (ZC+AR): zid&rie confinat& (ZC) la
care, n rosturile orizontale, sunt prev&zute arm&turi n cantit&%i suficiente, din o%el sau din
alte materiale cu rezisten%& semnificativ& la ntindere, n scopul cre$terii rezisten%ei la
for%& t&ietoare $i a ductilit&%ii peretelui.
d. Zid%rie cu inim% armat% (ZIA): zid&rie alc&tuit& din dou& straturi de zid&rie paralele
avnd spa%iul dintre ele umplut cu beton armat sau cu mortar-beton (grout) armat, cu sau
f&r& leg&turi mecanice ntre straturi $i la care cele trei componente conlucreaz& pentru
preluarea tuturor categoriilor de solicit&ri.
e. Zid%rie nr%mat% n cadre (ZIC): zid&rie alc&tuit& din unul sau mai multe straturi de
zid&rie, cu leg&turi mecanice ntre straturi, nr&mat& ntr-un cadru de beton armat / o%el,
executat& dup& turnarea betonului / montarea cadrului metalic.
1.3.2. Mortare
(1) Mortarele pentru zid&rie, alc&tuite din liant, nisip $i ap& sunt definite prin:
a. Concep ie
i.

mortar performant pentru zid%rie: mortar a c&rui compozi%ie $i metod& de ob%inere


este aleas& de fabricant n vederea ob%inerii caracteristicilor specificate (concept de
performan# );

ii.

mortar de re$et% pentru zid%rie: mortar produs conform propor%iilor predeterminate,


ale c&rui caracteristici rezultate sunt n func%ie de propor%iile stabilite ale
constituen%ilor (concept de re#et ).

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

b. Caracteristici #i utilizare:
i.

mortar pentru zid%rie pentru utilizare general% (G): mortar pentru zid&rie f&r&
caracteristici speciale;

ii.

mortar pentru zid%rie pentru straturi sub$iri (T): mortar performant pentru zid&rie
cu dimensiunea maxim& a agregatelor mai mic& sau egal& cu o valoare indicat&.
Mortarele (T) se utilizeaz&, n conformitate cu acest Cod, pentru rosturi de a$ezare cu
grosimi de 0.5 3.0 mm.

(2) Mortar-betonul (grout) este un mortar pentru zid&rie pentru utilizare general& (G)
ob%inut din amestec de ciment, nisip, pietri$ monogranular - de dimensiunea agregatelor < 3.0
mm - $i ap&. Amestecul se realizeaz& cu o consisten%& redus& - tasare de circa 20 25 cm pe
conul etalon de 30 cm n&l%ime. Mortar-betonul poate fi de re#et sau performant.
(3) Mortarul adeziv (glue) este un mortar performant pe baz& de ciment, nisip foarte fin $i
adezivi (polimeri). Mortarul adeziv se folose$te pentru straturi sub%iri, conform specifica%iilor
tehnice $i tehnologice ale fabricantului $i numai n asociere cu elementele pentru zid&rie
indicate de aceste specifica%ii.
1.3.3. Elemente pentru zid%rie
a. Rezisten$a medie la compresiune a elementului: media aritmetic& a rezisten%elor la
compresiune ale elementelor.
b. Rezisten$a caracteristic% la compresiune a elementului: rezisten%a la compresiune
corespunz&toare fractilului de 5% al distribu%iei statistice a rezisten%ei la compresiune.
c. Rezisten$a standardizat% la compresiune a elementului: rezisten%a la compresiune a
elementelor pentru zid&rie transformat& n rezisten%a echivalent& a unui element "uscat n
aer" cu l&%imea de 100 mm $i n&l%imea de 100 mm.
d. Element pentru zid%rie categoria I: element pentru zid&rie pentru care probabilitatea de
a nu atinge rezisten%a medie / caracteristic& la compresiune declarat& este " 5%.
e. Element pentru zid%rie categoria II: element pentru zid&rie care nu ndepline$te nivelul
de ncredere al elementelor pentru zid&rie categoria I.
1.3.4. Pere$i din zid%rie
a. Perete structural: perete destinat s& reziste for%elor verticale $i orizontale care
ac%ioneaz&, n principal, n planul s&u.
b. Perete structural de rigidizare: perete dispus perpendicular pe un perete structural, cu
care conlucreaz& la preluarea for%elor verticale $i orizontale $i contribuie la asigurarea
stabilit&%ii acestuia.
n cazul cl&dirilor cu plan$ee care descarc& pe o singur& direc%ie, pere%ii paraleli cu direc%ia elementelor
principale ale plan$eului, care nu sunt nc&rca%i direct cu for%e verticale, dar care preiau for%ele orizontale care
ac%ioneaz& n planul lor, sunt denumi%i $i pere i de contravntuire.

c. Perete nestructural: perete care nu face parte din structura principal& a construc%iei;
acest tip de perete poate fi suprimat f&r& s& prejudicieze integritatea restului structurii.
d. Perete nr%mat: perete nglobat ntr-un cadru de beton armat / o%el, care nu face parte din
structura principal&, dar care, n anumite condi%ii, contribuie la rigiditatea lateral& a
cl&dirii $i la disiparea energiei seismice; suprimarea n timpul exploat&rii cl&dirii sau

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

crearea de goluri de u$i / ferestre ntr-un perete nr&mat se va face numai pe baza unei
justific&ri prin calcul (expertiz& tehnic&) $i, dup& caz, cu adoptarea unor m&suri
constructive adecvate.
1.4. Nota$ii, unit%$i de m%sur%, liste de tabele #i figuri
1.4.1. Nota$ii
Simbolurile specifice, dependente de material, utilizate n acest Cod pentru structuri din
zid&rie sunt:
a1 distan%a de la cap&tul peretelui pn& la cea mai apropiat& extremitate a reazemului care
transmite for%a vertical&
ag valoarea de proiectare a accelera%iei seismice a terenului
as aria arm&turii / unitatea de lungime din stratul median al ZIA
A aria sec%iunii transversale a unui element
Aasc aria arm&turii din stlpi$orul comprimat
Absc aria betonului din stlpi$orul comprimat
Ab aria pe care se aplic& for%a concentrat&
Absc aria betonului din stlpi$orul comprimat la zid&ria confinat&
Aef aria peretelui efectiv nc&rcat& cu for%a concentrat&
Apan aria sec%iunii orizontale a panoului de zid&rie nr&mat& n cadre
Apl aria plan$eului unui etaj
As aria de arm&tur& ntins& din stlpi$ori
Asw aria arm&turilor din rosturile orizontale pentru preluarea for%ei t&ietoare
Aw aria sec%iunii orizontale a peretelui
Azc aria zonei comprimate la compresiune excentric& pentru un perete de ZNA
Az,net aria net& total& a pere%ilor pe una din direc%iile principale ale cl&dirii
bactiv l&%imea activ& a t&lpii unui element compus (I, T, L)
bst,echiv latura stlpului cadrului echivalent (pentru panourile de zid&rie nr&mat&)
C clasa de rezisten%& la compresiune a betonului
di(i=1,2) excentricitatea de aplicare a nc&rc&rilor din plan$ee pe un perete
dr deplasarea relativ& de nivel a cl&dirii
dRG distan%a ntre centrul de greutate al plan$eului (G) $i centrul de rigiditate (R)
ea excentricitatea accidental& a for%elor verticale
ehi excentricitatea la partea superioar& / inferioar& a peretelui, dat& de nc&rc&rile
perpendiculare pe perete
ei excentricitatea de calcul n raport cu planul peretelui
ei0 excentricitatea datorat& nc&rc&rilor verticale aplicate peste nivelul de calcul al unui perete

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

emk excentricitatea final& la 1/2 din n&l%imea peretelui


ehm excentricitatea la 1/2 din n&l%imea peretelui, dat& de nc&rc&rile perpendiculare pe perete
ek excentricitatea datorat& curgerii lente
Eb modul de elasticitate longitudinal al betonului
Ez modul de elasticitate longitudinal secant de scurt& durat& al zid&riei simple
EZC(ZIA) modul de elasticitate longitudinal al zid&riei confinate / zid&riei cu inim& armat&
Ez,ld modul de elasticitate longitudinal de lung& durat& al zid&riei simple
fb rezisten%a unitar& la compresiune standardizat& a elementelor pentru zid&rie normal pe
fa%a rostului orizontal
fbh rezisten%a unitar& la compresiune standardizat& a elementelor pentru zid&rie paralel cu fa%a
rostului orizontal, n planul peretelui
fbo rezisten%a unitar& de aderen%& a arm&turi
fbok rezisten%a unitar& caracteristic& de aderen%& a arm&turii
fcd rezisten%a unitar& de proiectare la compresiune a betonului
fck rezisten%a unitar& caracteristic& la compresiune a betonului
fcvd rezisten%a unitar& de proiectare la forfecare a betonului
fcvk rezisten%a unitar& caracteristic& la forfecare a betonului
fd rezisten%a unitar& de proiectare la compresiune a zid&riei
fdh rezisten%a unitar& de proiectare la compresiune a zid&riei paralel cu fa%a rostului orizontal,
n planul peretelui
fk rezisten%a unitar& caracteristic& la compresiune a zid&riei
fkh rezisten%a unitar& caracteristic& la compresiune a zid&riei paralel cu fa%a rostului orizontal,
n planul peretelui
fm rezisten%a unitar& medie la compresiune a mortarului
fmbk rezisten%a unitar& caracteristic& la compresiune a mortar-betonului (groutului) din stratul
median al pere%ilor din zid&rie cu inim& armat&
fmed rezisten%a unitar& medie la compresiune a elementelor pentru zid&rie, normal pe fa%a
rostului orizontal
fvd rezisten%a unitar& de proiectare la forfecare a zid&riei
fvd0 rezisten%a unitar& de proiectare la forfecare sub efort de compresiune nul a zid&riei
fvd,i rezisten%a unitar& de proiectare de cedare pe sec%iune nclinat&
fvd,l rezisten%a unitar& de proiectare la cedare prin lunecare n rost orizontal
fvk rezisten%a unitar& caracteristic& la forfecare a zid&riei
fvk0 rezisten%a unitar& caracteristic& la forfecare sub efort de compresiune nul a zid&riei
fvk,i rezisten%a unitar& caracteristic& de cedare pe sec%iune nclinat& din eforturi principale de
ntindere n lungul diagonalei comprimate
fvk,l rezisten%a unitar& caracteristic& de cedare prin lunecare n rost orizontal

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

fx1 rezisten%a unitar& la ncovoiere a zid&riei dup& un plan de rupere paralel cu rosturile
orizontale
fx2 rezisten%a unitar& la ncovoiere a zid&riei dup& un plan de rupere perpendicular pe
rosturile orizontale
fxd1 rezisten%a unitar& de proiectare a zid&riei la ncovoiere paralel cu rosturile orizontale
fxd2 rezisten%a unitar& de proiectare a zid&riei la ncovoiere perpendicular pe rosturile
orizontale
fxk1 rezisten%a unitar& caracteristic& a zid&riei la ncovoiere paralel cu rosturile orizontale
fxk2 rezisten%a unitar& caracteristic& a zid&riei la ncovoiere perpendicular pe rosturile
orizontale
fy valoarea caracteristic& a limitei de elasticitate a o%elului
fyd rezisten%a unitar& de proiectare a arm&turii din stlpi$ori / stratul median al ZIA
fysd rezisten%a unitar& de proiectare a arm&turilor din rosturile orizontale ale zid&riei
fzd nota%ie generic& pentru rezisten%a unitar& de proiectare la o solicitare sec%ional&
fzk nota%ie generic& pentru rezisten%a unitar& caracteristic& la o solicitare sec%ional&
Fb for%a t&ietoare de baz& din ac%iunea seismic& pentru o cl&dire
Fi reac%iunea orizontal&, dat& de for%a Sniv n sec%iunea de reazem a plan$eului pe peretele "i"
Fbp for%a t&ietoare de baz& din ac%iunea seismic& pentru o proeminen%& peste ultimul nivel al
unei cl&dirii
Gz modulul de elasticitate transversal al zid&riei simple
GZC(ZIA) modulul de elasticitate transversal al zid&riei confinate / zid&riei cu inim& armat&
h n&l%imea liber& a peretelui
hef n&l%imea efectiv& a peretelui
hgol n&l%imea golului din zid&rie
het n&l%imea etajului
hp n&l%imea panoului de zid&rie nr&mat& n cadre
hpan n&l%imea panoului de zid&rie confinat&
htot n&l%imea total& a peretelui structural
Ho n&l%imea peretelui de la baz& pn& la nivelul la care se aplic& for%a concentrat&
Ib momentul de iner%ie al sec%iunii de beton a elementelor pentru confinare
Ii momentul de iner%ie al sec%iunii ideale a peretelui
Iz momentul de iner%ie al sec%iunii de zid&rie confinat&
K constant& referitoare la rezisten%a caracteristic& la compresiune a zid&riei
lad lungimea pe care aderen%a este activ& pentru calculul rezisten%ei la for%& t&ietoare
lc lungimea zonei comprimate a peretelui pentru calculul rezisten%ei la for%& t&ietoare
lmin l&%imea minim& a spaletului de zid&rie la o sec%iune compus&

13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

lpan lungimea panoului de zid&rie confinat&


ls distan%a ntre centrele de greutate ale stlpi$orilor de la extremit&%ile unui perete de zid&rie
lw lungimea sec%iunii orizontale a unui perete
L dimensiunea cl&dirii perpendicular pe direc%ia for%ei seismice de proiectare
Lc deschiderea unei console de beton ncastrat& n zid&rie
Lef lungimea efectiv& de preluare a for%ei concentrate
Lgc lungimea de calcul a grinzii de cuplare (ntre fe%ele montan%ilor)
Lv,et for%a de lunecare vertical& ntre inima $i talpa unui perete compus pe n&l%imea etajului
m masa total& a cl&dirii supus& ac%iunii seismice
mp masa proeminen%ei peste ultimul nivel al unei cl&dirii
M**rezisten%a medie la compresiune a mortarului (marca) N/mm2
MExd1 valoarea de proiectare a momentului ncovoietor n plan paralel cu rosturile orizontale
din nc&rc&ri seismice
MExd2 valoarea de proiectare a momentului ncovoietor n plan perpendicular pe rosturile
orizontale din nc&rc&ri seismice
Mhi momentul ncovoietor la nivelul plan$eului, dat de nc&rcarea orizontal& uniform
distribuit& ph
Mhm momentul ncovoietor la mijlocul n&l%imii peretelui dat de nc&rcarea orizontal& uniform
distribuit& ph
Minf momentul ncovoietor n sec%iunea de la baza etajului pentru care se calculeaz&
lunecarea vertical&
MRd rezisten%a de proiectare la ncovoiere n planul peretelui
MRd(As) rezisten%a de proiectare la ncovoiere corespunz&toare arm&turilor din stlpi$ori
MRd (zna,i) rezisten%a de proiectare la ncovoiere cu for%& axial& a sec%iunii ideale de zid&rie
nearmat&
MRxd1 rezisten%a de proiectare la ncovoiere a peretelui n plan paralel cu rosturile orizontale
MRxd2 rezisten%a de proiectare la ncovoiere a peretelui n plan perpendicular pe rosturile
orizontale
MSd valoarea de proiectare a momentului ncovoietor n planul peretelui, din nc&rc&ri
neseismice
MSxd1 valoarea de proiectare a momentului ncovoietor n plan paralel cu rosturile orizontale
din nc&rc&ri neseismice
MSxd2 valoarea de proiectare a momentului ncovoietor n plan perpendicular pe rosturile
orizontale din nc&rc&ri neseismice
MX1 MX5 clase de expunere la condi%iile de mediu
nech factor de echivalen%& ntre zid&rie $i beton
nniv num&rul de niveluri peste sec%iunea de ncastrare a pere%ilor structurali
NEd valoarea de proiectare a for%ei axiale pe perete n gruparea seismic&

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

N*Ed valoarea de proiectare a for%ei axiale pe perete n gruparea seismic& pentru peretele din
zid&rie confinat&
NRd rezisten%a de proiectare a peretelui la for%& axial&
NRd(l) rezisten%a de proiectare la for%& axial& pe unitatea de lungime a peretelui
dreptunghiular
NSd valoarea de proiectare a for%ei axiale pe perete
ph nc&rcarea orizontal& uniform distribuit& perpendicular pe o f$ie de perete
pmax/min valorile extreme ale for%ei seismice aplicat& la nivelul unui plan$eu
p% densitatea pere%ilor structurali raportat& la aria plan$eului
q factorul de comportare conform P 100-1
s

distan%a pe vertical& ntre arm&turile din rosturile orizontale (Asw)

sd raportul ntre efortul unitar de compresiune (Jd) $i rezisten%a de proiectare la compresiune


(fd)
S clasa de tasare a betonului
Si momentul static al sec%iunii ideale a t&lpii unui perete compus
Sniv for%a seismic& de proiectare aplicat& la nivelul unui plan$eu
t

grosimea peretelui de zid&rie

te grosimea pere%ilor exteriori ai elementelor pentru zid&rie cu goluri verticale


tf

grosimea unei t&lpi a peretelui cu sec%iune compus& (I, T, L)

ti grosimea pere%ilor interiori ai elementelor pentru zid&rie cu goluri verticale


tL grosimea peretelui n sec%iunea n care se calculeaz& rezisten%a la lunecare vertical&
tm grosimea stratului median al peretelui din zid&rie armat&
tp grosimea panoului de zid&rie nr&mat&
trost grosimea medie a rosturilor verticale $i orizontale de mortar n zid&rie
tz grosimea total& a straturilor exterioare de zid&rie la ZIA
VEd valoarea de proiectare a for%ei t&ietoare determinat& prin calculul n domeniul elastic
liniar pentru gruparea seismic& de nc&rc&ri
VLhd capacitatea de rezisten%& la for%& de lunecare vertical& n pere%ii cu sec%iuni compuse
VR capacitatea de rezisten%& la for%& t&ietoare a cl&dirii pe direc%ia de calcul
VRd rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare
VRd (ZIA) rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare a pere%ilor din zid&rie cu inim& armat&
VRd,l rezisten%a de proiectare la lunecare n rost orizontal
V*Rd,i rezisten%a de proiectare la cedare pe sec%iune nclinat& a panoului din zid&rie simpl&
corectat& pentru a %ine seama de efectul elementelor de confinare ,
V*Rd,1 rezisten%a de proiectare la lunecare n rost orizontal a panoului din zid&rie simpl&
corectat& pentru a %ine seama de efectul elementelor de confinare,

15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

VRd,i rezisten%a de proiectare la cedare pe sec%iune nclinat& din eforturi principale de


ntindere
VRda rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare a arm&turilor orizontale din stratul
median al peretelui de ZIA
VRdb rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare a stratului median de beton sau
mortar-beton (grout) al peretelui de ZIA
VRdi capacitatea de rezisten%& la for%& t&ietoare a unui montant al peretelui "i"
VRdz rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare a zid&riei peretelui cu inim& armat&
VRd1 rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare a panoului de zid&rie confinat&
VRd2 rezisten%a de proiectare la forfecare a arm&turii din stlpi$orul comprimat
VRd3rezisten%a de proiectare a arm&turilor din rosturile orizontale ale zid&riei
VRsc rezisten%a de proiectare la forfecare a betonului din stlpi$orul comprimat
VSd for%a t&ietoare de proiectare
Ww modulul de rezisten%& a peretelui
x

adncimea zonei comprimate la ncovoiere cu for%& axial& rezultat& din ipoteza sec%iunilor
plane

xconv adncimea conven%ional& a blocului eforturilor de compresiune la ncovoiere cu for%&


axial& pentru ZIA
xmax adncimea maxim& a zonei comprimate la ncovoiere cu for%& axial& pentru zid&ria
confinat&
xRd adncimea zonei comprimate la ncovoiere cu for%& axial& pentru peretele dreptunghiular
din ZNA
yG distan%a de la centrul de greutate pn& la fa%a cea mai comprimat& a unui perete din ZNA
ySC distan%a de la fibra cea mai comprimat& la limita smburelui central a unui perete din
ZNA
yzc distan%a de la centrul al peretelui pn& la centrul de greutate al zonei comprimate a
sec%iunii ideale de zid&rie

# coeficient pentru calculul momentului ncovoietor perpendicular pe planul peretelui


&ts coeficient de dilatare termic& al o%elului;
&tz coeficient de dilatare termic& al zid&riei

#u/#1 coeficient de suprarezisten%& al structurilor din zid&rie


' coeficient de majorare pentru nc&rc&rile concentrate
'0 ordonata maxim& a spectrului de r&spuns elastic
+mt coeficient par%ial de siguran%& la ntindere pentru betonul / mortar-betonul din stratul
median al ZIA
+mc coeficient par%ial de siguran%& la compresiune pentru betonul / mortar-betonul din stratul
median al ZIA

$M coeficient par%ial de siguran%& pentru zid&rie / materiale de zid&rie

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

$S coeficient par%ial de siguran%& pentru o%el


-M varia%ia momentului ncovoietor ntr-un perete pe n&l%imea etajului

%m deforma%ia specific& n zid&rie


%m1 deforma%ia specific& a zid&riei la ini%ierea deforma%iilor inelastice
%mu deforma%ia specific& ultim& a zid&riei
%c deforma%ia specific& n beton
%cu deforma%ia specific& ultim& a betonului
%us deforma%ia specific& ultim& n arm&tur&
4c factorul de participare al arm&turii prin efectul de dorn
4p = hp/lp factorul de form& al panoului de zid&rie nr&mat& n cadre
vgol volumul golurilor care se dezvolt& pe toat& n&l%imea elementului pentru zid&rie

&n factor de reducere a n&l%imii efective pentru peretele rigidizat pe contur (n = 24)
J0d este valoarea de proiectare a efortului unitar de compresiune mediu perpendicular pe
direc%ia efortului unitar de forfecare

'd efort unitar normal de compresiune determinat considernd nc&rcarea vertical& uniform
distribuit& pe toat& lungimea zonei comprimate a peretelui
6dp valoarea de proiectare a efortului unitar de compresiune la mijlocul n&l%imii peretelui

(1 coeficient pentru calculul valorilor frecvente ale ac%iunilor variabile


(2 coeficient pentru calculul valorilor cvasipermanente ale ac%iunilor variabile
) diametrul arm&turii
)i factor de reducere datorit& zvelte%ei la partea superioar& $i la baza peretelui
)m factor de reducere datorit& zvelte%ei la K din n&l%imea peretelui
) constanta de curgere lent&
1.4.2. Unit%$i de m%sur%
(1) n prezentul Cod se utilizeaz& unit&%ile din Sistemul Interna%ional (SI).
(2) Pentru calcule sunt recomandate urm&toarele unit&%i:
a. Eforturi $i nc&rc&ri: kN, kN/m, kN/m2
b. Masa: kg, t
c. Masa specific& (densitate): kg/m3, t/m3
d. Greutate specific&: kN/m3
e. Eforturi unitare $i rezisten%e: N/mm2 (MPa), kN/m2 (kPa)
f. Momente (ncovoietoare, de torsiune, etc.): kNm
g. Accelera%ii: m/s2

17

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

1.4.3. Lista tabelelor


la starea limit& ultim& (ULS)
1. Tab.2.1 Coeficien%ii par%iali de siguran%& UM
pentru gruparea fundamental de nc&rc&ri pentru zid&rie cu elemente
din argil& ars& $i din BCA
2. Tab.3.1

Compozi%ia mortarelor pentru utilizare general& (G)

3 Tab.4.1

Valorile constantei K pentru zid&rie cu elemente ceramice $i din BCA $i


mortar pentru utilizare general& (G)

4. Tab.4.2a Rezisten%a caracteristic& la compresiune (fk n N/mm2) a zid&riilor


cu elemente pline din argil& ars& din grupa 1 $i mortar pentru utilizare general&
(G) - %esere conform fig.4.1b 5. Tab.4.2b Rezisten%a caracteristic& la compresiune (fk n N/mm2) a zid&riilor cu elemente
cu goluri verticale din argil& ars& din grupa 2 $i 2S $i mortar pentru utilizare
general& (G) - %esere conform fig.4.1a $i 4.1b6. Tab.4.2c Rezisten%a caracteristic& la compresiune (fk n N/mm2) a zid&riilor cu
elemente pline din BCA din grupa 1 $i mortar pentru utilizare general& (G)
%esere conform fig.4.1a
7. Tab.4.3a Rezisten%a caracteristic& la compresiune (fk n N/mm2) a zid&riilor cu
elemente din argil& ars& $i mortar pentru rosturi sub%iri (T)
8. Tab.4.3b Rezisten%a caracteristic& la compresiune (fk n N/mm2) a zid&riilor cu
elemente din BCA $i mortar pentru rosturi sub%iri (T)
9. Tab.4.4 Rezisten%a caracteristic& la compresiune (fkh n N/mm2) paralel cu rosturile
orizontale a zid&riilor cu elemente din argil& ars& $i BCA cu mortar de
utilizaregeneral& (G) $i mortar pentru rosturi sub%iri (T)
10. Tab.4.5 Rezisten%a unitar& caracteristic& ini%ial& la forfecare a zid&riei (fvk0) n N/mm2
11. Tab.4.6 Rezisten%e unitare caracteristice la ncovoiere perpendicular pe planul zid&riei
12. Tab.4.7 Rezisten%a caracteristic& de aderen%& a arm&turilor n betonul elementelor de
confinare (N/mm2)
13. Tab.4.8 Rezisten%a caracteristic& de aderen%& a arm&turilor nmortar sau n betonul din
ZIA (N/mm2)
14. Tab.4.9 Limitele valorilor principalelor propriet&%i fizice ale zid&riei
15. Tab.5.1 Clasificarea cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie n grupe de regularitate
16. Tab.6.1 Valorile coeficientului W pentru calculul momentelor ncovoietoare normale pe
planul peretelui
17. Tab.6.2 Valorile coeficientului Xm pentru reducerea rezisten%ei la compresiune
18. Tab.6.3 Valorile factorului Yc pentru calculul rezisten%ei la forfecare a arm&turii
verticale din stlpi$orii de confinare
19. Tab.7.1 Dimensiunile maxime ale golurilor $i $li%urilor
20.Tab.7.2 Adncimea maxim& a $li%urilor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

1.4.4. Lista figurilor


1.

Fig.1.1. Tipuri de alc&tuire pentru pere%i din zid&rie armat&

2.

Fig.3.1. Geometria interioar& a elementelor cu goluri

3.

Fig.4.1. Alc&tuirea zid&riei.

Fig.4.2. Ruperea zid&riei ncovoiate perpendicular pe planul peretelui

5.

Fig.4.3.

6.

Fig.5.1. Condi%ii de regularitate geometric& n plan

7.

Fig.5.2. Cl&diri cu niveluri "slabe" (neregularitate structural& n eleva%ie)

8.

Fig. 5.3. Structuri cu pere%i din zid&rie

9.

Fig.5.4. Dispunereaalternant&pe vertical& agolurilordin pere%ii de zid&rie

Rela%ia efort unitar-deforma%ie specific& ('-%) pentru zid&ria solicitat&


la compresiune axial&

10. Fig.5.5. Pere%i suplimentari la subsol n cazul cl&dirilor cu pere%i rari


11. Fig.6.1. nc&rc&ri verticale pe pere%ii structurali date de plan$ee
12. Fig.6.2. nc&rc&ri verticale concentrate pe pere%ii structurali
13. Fig.6.3. Excentricit&%i provenite din alc&tuirea structurii
14. Fig.6.4. L&%imea t&lpii active
15. Fig.6.5. Nota%ii pentru calculul momentelor MEd1 $i MEd2
16. Fig.6.6. Modele de calcul la for%e perpendiculare pe plan pentrupere%ii cu goluri
17. Fig.6.7. Calculul eforturilor sec%ionale de proiectare n plan$ee din nc&rc&ri orizontale
18. Fig.6.8. Calculul momentului capabil pentru o for%& axial& dat&
19.. Fig.6.9. Calculul momentului capabil pentru un peretecu sec%iune compus&
20. Fig.6.10. Distribu%ia rezisten%elor unitare tangen%iale
21. Fig.6.11. Rezisten%a de proiectare a arm&turilor din rosturile orizontale ale
zid&riei
22. Fig.7.1. )eserea zid&riei la co$urile de fum
23. Fig.7.2. Arm&turi pentru centuri $i stlpi$ori n socluri de beton simplu
24. Fig.7.3. Arm&turi pentru centuri $i stlpi$ori n pere%i de subsol dinbeton simplu
1.5. Documente de referin$%
Standarde:
Standarde referitoare la elementele pentru zid rie 7i la ncercarea acestora
SR EN 771-1:2011 - Specifica%ii ale elementelor pentru zid&rie. Partea 1: Elemente pentru
zid&rie de argil& ars&
SR EN 771-4:2011 - Specifica%ii ale elementelor pentru zid&rie. Partea 4: Elemente pentru
zid&rie de beton celular autoclavizat

19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

SR EN 772-1:2011 - Metode de ncercare a elementelor pentru zid&rie. Partea 1:


Determinarea rezisten%ei la compresiune
Standarde referitoare la mortare 7i la ncercarea acestora
SR EN 998-2:2011 - Specifica%ie a mortarelor pentru zid&rie. Partea 2: Mortare pentru zid&rie
SR EN 1015-11:2002 - Metode de ncercare a mortarelor pentru zid&rie - Partea 11:
Determinarea rezisten%ei la ncovoiere a mortarului nt&rit
Standarde referitoare la ncercarea zid riei
SR EN 1052-1:2001 - Metode de ncercare a zid&riei. Partea 1: Determinarea rezisten%ei la
compresiune
SR EN 1052-2:2001 - Metode de ncercare a zid&riei. Partea 2: Determinarea rezisten%ei la
ncovoiere.
SR EN 1052-3:2003 - Metode de ncercare a zid&riei. Partea 3: Determinarea rezisten%ei
ini%iale la forfecare.
SR EN 1052-3:2003/A1:2007 - Metode de ncercare a zid&riei. Partea 3: Determinarea
rezisten%ei ini%iale la forfecare.
Standarde referitoare la componente auxiliare pentru zid rie 7i la ncercarea acestora
SR EN 845-1+A1:2008 - Specifica%ie a componentelor auxiliare pentru zid&rie. Partea 1:
Agrafe, bride de fixare, etriere,suport $i console
SR EN 845-2:2004 - Specifica%ie a componentelor auxiliare pentru zid&rie. Partea 2:
Buiandrugi
Standarde de proiectare (Eurocoduri structurale)
SR EN 1991-1-1:2004 - Eurocod 1: Ac%iuni asupra structurilor. Partea 1-1: Ac%iuni generale.
Greut&%i specifice, greut&%i proprii, nc&rc&ri utile pentru cl&diri
SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 - Eurocod 1: Ac%iuni asupra structurilor. Partea 1-1: Ac%iuni
generale - Greut&%i specifice, greut&%i proprii, nc&rc&ri din exploatare pentru construc%ii.
Anex& na%ional&
SR EN 1991-1-6:2005 - Eurocod 1: Ac%iuni asupra structurilor. Partea 1-1: Ac%iuni generale.
Ac%iuni pe durata execu%iei
SR EN 1991-1-6:2005/NA:2008 - Eurocod 1: Ac%iuni asupra structurilor. Partea 1-1: Ac%iuni
generale - Ac%iuni pe durata execu%iei. Anex& na%ional&
SR EN 1991-1-6:2005/AC:2012 - Eurocod 1: Ac%iuni asupra structurilor. Partea 1-1: Ac%iuni
generale. Ac%iuni pe durata execu%iei
SR EN 1992-1-1:2004- Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli
generale $i reguli pentru cl&diri
SR EN 1992-1-1:2004/AC:2012 - Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Reguli generale $i reguli pentru cl&diri
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 - Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Reguli generale $i reguli pentru cl&diri. Anexa na%ional&

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

SR EN 1992-1-1:2004/NB/A91:2009 - Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 11: Reguli generale $i reguli pentru cl&diri. Anexa na%ional&
SR EN 1996-1-1:2006- Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zid&rie. Partea 1-1: Reguli
generale pentru construc%ii de zid&rie armat& $i nearmat&. Reguli generale pentru structuri
de zid&rie armate $i nearmate
SR EN1996-1-1:2006/AC:2010 - Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zid&rie. Partea 1-1:
Reguli generale pentru construc%ii de zid&rie armat& $i nearmat&. Reguli generale pentru
structuri de zid&rie armate $i nearmate
SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008 - Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zid&rie. Partea 1-1:
Reguli generale pentru construc%ii de zid&rie armat& $i nearmat&. Anexa na%ional&
SR EN 1996-2:2006 - Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zid&rie. Partea 2: Proiectare,
alegere materiale $i execu%ie zid&rie
SR EN 1996-2:2006/AC:2010 - Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zid&rie. Partea 2:
Proiectare, alegere materiale $i execu%ie zid&rie
SR EN 1996-2:2006/NB:2008 - Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zid&rie. Partea 2:
Proiectare, alegere materiale $i execu%ie zid&rie. Anexa na%ional&
Document de evaluare european privind seturi de compartimentare interioar& pentru pere%i
neportan%i (ETAG 003-1998)

21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Reglement%ri tehnice:
Nr.
crt.
1.

Reglementare tehnic%
Cod de proiectare. Bazele proiect&rii
construc%iilor, indicativ CR 0-2012

Act normativ prin care se aprob%


reglementarea tehnic%/publica$ia
Ordinul ministrului dezvolt&rii regionale $i
turismului nr.1530/2012, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I bis, nr.647/11
septembrie 2012, cu complet&rile ulterioare

Cod de proiectare seismic&. Partea I - Ordinul ministrului dezvolt&rii regionale $i


Prevederi de proiectare pentru cl&diri, administra%iei publice, nr.2465/2013, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I bis, nr.
indicativ P 100-1/2013
558/3 septembrie 2013
Cod de proiectare. Evaluarea ac%iunii Ordinul ministrului dezvolt&rii regionale $i
z&pezii asupra construc%iilor, indicativ turismului nr.1655/2012, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I bis, nr.704/15
CR 1-1-3/2012
octombrie 2012, cu complet&rile ulterioare

Cod de proiectare. Evaluarea ac%iunii


vntului asupra construc%iilor, indicativ
CR 1-1-4/2012

Ordinul ministrului dezvolt&rii regionale $i


turismului nr.1751/2012, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I bis, nr. 704/15
octombrie 2012, cu complet&rile ulterioare

Normativ pentru producerea betonului $i


executarea lucr&rilor din beton, beton
armat $i beton precomprimat - Partea 1:
Producerea betonului, indicativ NE
012/1-2007

Ordinul ministrului dezvolt&rii lucr&rilor publice


$i locuin%ei nr.577/2008 din 29 aprilie 2008,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I nr. 374 din 16 mai 2008

Normativ
pentru
producerea
$i
executarea lucr&rilor din beton, beton
armat $i beton precomprimat - Partea 2:
Executarea lucr&rilor din beton, indicativ
NE 012/2-2010
Specifica%ie tehnic& privind produse din
o%el utilizate ca arm&turi: cerin%e $i
criterii de performan%&, indicativ ST 0092011

Ordinul ministrului dezvolt&rii regionale $i


turismului nr.2.514/2010, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I nr. 853 $i nr.853 bis
din 20 decembrie 2010

Ordinul ministrului dezvolt&rii regionale $i


turismului nr. 683/2012, publicat n Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

CAPITOLUL 2. BAZELE PROIECT"RII


2.1. Cerin$e generale de proiectare
(1) Proiectarea cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie, precum $i a tuturor p&r%ilor /
elementelor de construc%ie din zid&rie, indiferent de tipul construc%iei n care se afl& (de
exemplu pere%i nestructurali din zid&rie, panouri de zid&rie nr&mat& n cadre de beton armat /
o%el, elemente ata$ate fa%adelor, co$uri de fum $i de ventila%ie, etc.) va urm&ri satisfacerea
tuturor cerin%elor (obiectivelor) investitorilor $i ale societ&%ii, n condi%iile specifice de mediu
natural $i construit ale amplasamentului, pe toat& durata de exploatare prev&zut& prin tema de
proiectare $i n limitele unui efort tehnic $i economic rezonabil pentru categoria de
importan%& a cl&dirii.
(2) Proiectarea referitoare la rezisten%a $i stabilitatea cl&dirilor cu structuri din zid&rie $i a
tuturor p&r%ilor/elementelor de construc%ie din zid&rie, indiferent de tipul construc%iei n care
se afl&, se va face n conformitate cu principiile $i regulile generale date n CR 0.
(3) Cerin%ele de baz& pentru cl&dirile proiectate conform prezentului Cod se consider&
satisf&cute, n condi%iile n care:
a. calculul la st&ri limit& se face conform principiilor din CR 0;
b. clasificarea, gruparea $i valorile ac%iunilor sunt cele date n documentele men%ionate la
2.4.1.;
c. se folosesc principiile $i regulile de aplicare date n acest Cod $i n P 100-1.
2.1.1. Siguran$a structural%, siguran$a n exploatare #i durabilitatea
(1) Reliabilitatea cerut& pentru cl&dirile cu structuri din zid&rie $i pentru toate p&r%ile /
elementele de construc%ie din zid&rie, se ob%ine prin:
a. adoptarea unei concep%ii de proiectare arhitectural-structural& de ansamblu favorabil&
din punct de vedere al optimiz&rii r&spunsului cl&dirilor n toate situa%iile de proiectare
$i pentru toate cerin%ele privind rezisten%a $i stabilitatea;
b. calculul $i dimensionarea subansamblurilor / elementelor structurale $i nestructurale
cu modele $i metode de calcul adecvate pentru fiecare situa%ie de proiectare, cu
respectarea tuturor prevederilor din prezentul Cod, din P 100-1 $i din reglement&rile
tehnice conexe men%ionate la paragraful 1.5;
c. execu%ia structurii $i a celorlalte p&r%i / elemente nestructurale ale construc%iei n total&
conformitate cu prevederile proiectului.
2.1.2. Proiectarea duratei de exploatare #i durabilitatea
(1) Durata de via%& proiectat& a construc%iei va fi specificat& n conformitate cu CR 0.

23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

2.2. Condi$ii tehnice privind rezisten$a #i stabilitatea structurilor / elementelor de


zid%rie
2.2.1. Condi$ia de rezisten$%
(1) Pentru cl&dirile cu structuri din zid&rie $i pentru toate p&r%ile / elementele de construc%ie
din zid&rie, structurale $i nestructurale, condi%ia de rezisten%& pentru situa#ia de proiectare
persistent $i pentru situa#ia de proiectare tranzitorie este satisf&cut& dac&, n sec%iunile cele
mai solicitate, capacitatea de rezisten%& a elementelor respective dep&$e$te solicit&rile
provenite din gruparea fundamental& de nc&rc&ri.
(2) Pentru situa#ia de proiectare seismic condi%ia de rezisten%& este satisf&cut& numai dac&,
mpreun& cu condi%ia de la (1), sunt ndeplinite $i prevederile specifice stabilite n P 100-1,
cap.8 (pentru pere%ii structurali) $i cap.10 (pentru pere%ii nestructurali $i panourile de zid&rie
nr&mate $i pentru celelalte elemente nestructurale).
2.2.2. Condi$ia de stabilitate
(1) Stabilitatea de ansamblu a cl&dirilor cu structura din zid&rie va fi asigurat& prin:
a. m&suri adecvate pentru evitarea riscului natural de alunecare n cazul cl&dirilor
amplasate pe terenuri n pant&;
b. dimensionarea pentru evitarea riscului de r&sturnare a cl&dirii datorit& for%elor
orizontale permanente (mpingerea masivului) sau seismice;
c. asigurarea rigidit&%ii spa%iale a cl&dirii prin m&surile prev&zute la Cap.5.
(2) Stabilitatea local& a tuturor tipurilor de pere%i din zid&rie va fi asigurat& prin:
a. rigidiz&ri / prinderi / rezem&ri conform prevederilor de la Cap.6;
b. limitarea eforturilor unitare de compresiune n pere%ii structurali %innd seama de
efectele flambajului $i ale excentricit&%ilor de aplicare a nc&rc&rilor.
2.2.3. Condi$ia de rigiditate
(1) Cl&dirile cu structuri din zid&rie $i toate p&r%ile / elementele de construc%ie din zid&rie, vor
avea rigiditate suficient& astfel nct:
a. pentru toate situa%iile de proiectare, s& fie satisf&cute cerin%ele specifice de limitare a
degrad&rilor;
b. s& se evite pericolul de ciocnire cu cl&dirile / tronsoanele al&turate n situa#ia de
proiectare seismic .
2.2.4. Condi$ia de ductilitate
(1) Condi%ia de ductilitate pentru pere%ii structurali din zid&rie se refer& la situa#ia de
proiectare seismic $i are ca scop:
a.

asigurarea unei capacit&%i suficiente de rotire plastic& n sec%iunile de la baza


montan%ilor $i, dac& este cazul, n riglele de cuplare, f&r& reducerea semnificativ& a
capacit&%ii de rezisten%&;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

b.

reducerea, prin dimensionare $i detaliere constructiv&, a probabilit&%ii de producere a


ruperilor cu caracter fragil (ruperea pe sec%iune nclinat& din for%& t&ietoare, de
exemplu).

2.3. Principiile proiect%rii la st%ri limit% ultime pentru cl%dirile din zid%rie
(1) Principiile proiect&rii la st&ri limit& se aplic& att pentru p&r%ile / elementele construc%ie
din zid&rie ct $i pentru elementele / subansamblurile/p&r%ile cl&dirii executate din alte
materiale (beton, o%el, lemn) pentru toate situa%iile de proiectare.
(2) Pentru toate situa%iile de proiectare, starea limit& ultim& (ULS) $i starea limit& de serviciu
(SLS) vor fi luate n considerare pentru toate elementele de construc%ie structurale $i
nestructurale, inclusiv pentru elementele auxiliare (buiandrugi, ancore, elemente de plan$eu,
etc.).
2.4. Variabile de baz%
2.4.1. Ac$iuni
(1) Clasificarea $i gruparea ac%iunilor agen%ilor mecanici pentru proiectarea p&r%ilor /
elementelor de construc%ie structurale $i nestructurale din zid&rie, se vor lua conform CR 0.
(2) Evaluarea nc&rc&rilor permanente se va face conform SR EN 1991-1-1/NA.
(3) Valorile normate ale nc&rc&rilor de exploatare (utile) pentru cl&dirile civile, industriale $i
agrozootehnice, se vor stabili conform SR EN 1991-1-1/NA.
(4) Pere%ii structurali, nestructurali, panourile de zid&rie nr&mate n cadre, parape%ii din
zid&rie de la balcoane, loggii sau dintre spa%iile interioare denivelate $i aticele teraselor vor fi
verifica%i pentru urm&toarele nc&rc&ri perpendiculare pe planul peretelui corespunz&toare
grup&rii fundamentale de nc&rc&ri:
a. nc&rcarea orizontal& din ac%iunea oamenilor dat& n SR EN 1991-1-1/NA;
b. greutatea obiectelor de mobilier sau obiectelor sanitare suspendate (n absen%a unor
reglement&ri na%ionale se vor lua n calcul nc&rc&rile de proiectare date n ETAG
003);
c. nc&rcarea din vnt (pentru pere%i de nchidere, parape%i, atice, etc.) calculat& conform
CR 1-1-4.
(5) Pentru verificarea rezisten%ei $i rigidit&%ii tuturor elementelor enumerate la (4) n situa%ia
seismic& de proiectare, se vor folosi nc&rc&rile stabilite conform P 100-1, cap.8 $i 10.
(6) Coeficien%ii pentru calculul valorilor frecvente ((1Q) $i a valorilor cvasipermanente ((2Q)
ale ac%iunilor variabile (Q) se vor lua conform CR 0.
(7) Valorile de proiectare ale deforma%iilor specifice din curgere lent& $i din contrac%ie ale
elementelor din beton armat nglobate n toate p&r%ile / elementele de construc%ie din zid&rie,
se vor lua conform SR EN 1992-1-1.
(8) Valorile de proiectare pentru deforma%iile de lung& durat& ale zid&riei se vor lua conform
tabelului 4.9 din Cod.
(9) Pentru st&rile limit& de serviciu (SLS), deforma%iile impuse vor fi introduse ca valori
estimate (medii statistice).

25

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

2.4.2. Caracteristicile fizice #i mecanice ale materialelor #i produselor


2.4.2.1. Propriet%$ile materialelor #i produselor
(1) Valorile propriet&%ilor fizice $i mecanice ale materialelor $i produselor de construc%ii $i ale
datelor lor geometrice folosite la proiectarea cl&dirilor cu structuri din zid&rie $i a tuturor
p&r%ilor / elementelor de construc%ie din zid&rie, vor fi stabilite conform 1.1.(11), (12) $i (13).
(2) Pentru proiectarea cl&dirilor cu structuri din zid&rie $i a tuturor p&r%ilor / elementelor de
construc%ie din zid&rie,pentru toate situa%iile de proiectare, sunt necesare valorile urm&toarelor
propriet&%i mecanice de rezisten%& $i de deformabilitate ale zid&riei:
a. valorile rezisten%elor unitare de rupere la:
-

compresiune, perpendicular pe rostul de a$ezare $i paralel cu rostul de a$ezare;

forfecare, prin lunecare pe rostul de a$ezare $i prin eforturi principale de ntindere;

ncovoiere perpendicular pe plan, cu plan de rupere perpendicular pe rostul de


a$ezare $i paralel cu rostul de a$ezare;

b. valorile deforma%iilor specifice corespunz&toare rezisten%elor unitare de rupere;


c. legea constitutiv& '-% (efort unitar - deforma%ie specific&).
2.4.2.2. Valori caracteristice ale rezisten$elor materialelor
(1) Valorile caracteristice ale rezisten%elor zid&riei vor fi stabilite din datele ob%inute conform
1.1.(12).
(2) Valorile caracteristice ale modulilor de elasticitate $i ale propriet&%ilor reologice ale
zid&riei reprezint& valori medii statistice. Aceste valori se vor ob%ine $i se vor declara pe baza
informa%iilor ob%inute conform 1.1.(12).
(3) Valorile caracteristice ale rezisten%elor celorlalte materiale (beton, o%el, lemn) vor fi luate
conform reglement&rilor tehnice aplicabile, n vigoare.
2.4.2.3. Valori de proiectare ale propriet%$ilor mecanice ale zid%riei
(1) Toate valorile rezisten%elor unitare de proiectare ale zid&riei (fzd), pentru toate solicit&rile,
se ob%in prin mp&r%irea valorilor caracteristice respective (fzk) la coeficientul par%ial de
siguran%& pentru material +M+ 1,0:
!"

$%&
'(

(2.1)

(2) Coeficientul par%ial de siguran%& +M este stabilit n mod diferen%iat n func%ie de:
a. gruparea de nc&rc&ri la care se face verificarea: fundamental& sau seismic&;
b. starea limit& la care se face verificarea: ULS sau SLS;
c. calitatea elementelor pentru zid&rie $i a mortarului;
d. tipul controlului execu%iei definit n reglement&rile tehnice aplicabile, n vigoare.
(3) Valorile de proiectare ale modulilor de elasticitate $i ale propriet&%ilor reologice ale
zid&riei se ob%in din valorile caracteristice respective prin multiplicare cu un coeficient
subunitar.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(4) Valorile coeficientului par%ial +M se iau dup& cum urmeaz&:


!

pentru situa#ia de proiectare persistent (gruparea fundamental& de nc&rc&ri):


-

pentru starea limit& ultim& (ULS) conform tabelului 2.1

pentru starea limit& de serviciu (SLS), cu valorile:


a. $M = 1,50 pentru toate p&r%ile / elementele din zid&rie din construc%iile
ncadrate n clasele de importan%& I $i II conform P 100-1
b. $M = 1,0 pentru toate p&r%ile / elementele din zid&rie din construc%iile ncadrate
n clasele de importan%& III $i IV.

pentru situa#ia de proiectare seismic (gruparea seismic& de nc&rc&ri):


-

valorile +M din P 100-1, tab.8.13 pentru pere%ii structurali;

valorile +M din P 100-1, art.10.9.5.(3) pentru elementele nestructurale $i panourile


de zid&rie nr&mate.

Coeficien%ii par%iali de siguran%& +M la starea limit& ultim& (ULS)


pentru gruparea fundamental de nc&rc&ri
pentru zid&rie cu elemente din argil& ars& $i din beton celular autoclavizat (BCA)
Tabelul 2.1

Categoria
elementelor

Mortar

De re%et& (G)
preparat la $antier
De re%et& (G)
Categoria I preparat industrial,
semifabricat industrial
Performant (T) $i (G)
De re%et& (G)
preparat la $antier
Categoria II
De re%et& (G)
preparat industrial,
semifabricat industrial

Redus

Tipul controlului
Normal

Special

2.7

2.5

2.2

2.5

2.2

2.0

---

2.0

1.8

3.0

2.8

2.5

2.7

2.5

2.2

(5) Pentru verificarea rezisten%ei zid&riei n situa#ia de proiectare tranzitorie (n timpul


execu%iei, definit& conform SR EN 1991-1-6), valorile rezisten%elor caracteristice stabilite
pentru gruparea fundamental& se majoreaz& cu 25%.
(6) Propriet&%ile de rezisten%& ale zid&riei pentru situa%ii de proiectare accidentale (incendiu,
de exemplu) se vor stabili pe baza reglement&rilor tehnice specifice, n vigoare.
(7) Valorile coeficien%ilor par%iali de siguran%& $M pentru celelalte materiale (beton, o%el,
lemn) se vor lua conform prevederilor din reglement&rile tehnice specifice, aplicabile, n
vigoare.

27

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

CAPITOLUL 3. MATERIALE
3.1. Elemente pentru zid%rie
3.1.1. Tipuri de elemente pentru zid%rie
(1) Prevederile acestui Cod se aplic& la proiectarea tuturor p&r%ilor / elementelor de
construc%ie din zid&rie, structurale $i nestructurale, executate cu urm&toarele tipuri de
elemente pentru zid&rie, corespunz&toare standardelor:
a.

elemente pentru zid&rie din argil& ars& - SR EN 771-1;

b.

elemente pentru zid&rie din beton celular autoclavizat (BCA) - SR EN 771-4;

(2) Domeniile $i condi%iile de utilizare, precum $i principiile de proiectare $i regulile de


aplicare specifice, pentru fiecare dintre elementele men%ionate la (1), sunt stabilite prin acest
Cod $i prin P 100-1.
3.1.2. Gruparea elementelor pentru zid%rie
3.1.2.1. Gruparea n func$ie de nivelul de ncredere al propriet%$ilor mecanice
(1) Elementele pentru zid&rie se clasific& n dou& categorii, n func%ie de probabilitatea de
nerealizare a rezisten%ei la compresiune specificat&, conform 1.3.3 (a se vedea $i SR EN 7711 $i SR EN 771-4).
(2) Domeniile de utilizare pentru elementele din cele dou& categorii sunt stabilite prin acest
Cod $i prin P 100-1.
3.1.2.2. Gruparea n func$ie de caracteristicile geometrice
(1) Elementele pentru zid&rie se grupeaz& n func%ie de valorile urm&torilor parametri
geometrici:
a.

volumul golurilor (% din volumul brut);

b.

volumul fiec&rui gol (% din volumul brut);

c.

grosimea minim& a pere%ilor interiori $i exteriori (mm);

d.

grosimea cumulat& a pere%ilor interiori $i exteriori pe fiecare direc%ie (% din


dimensiunea elementului pe direc%ia respectiv&).

Figura 3.1.Geometria interioar& a elementelor cu goluri


A- aria golului de manipulare, a- aria golului curent
te - grosimea peretelui exterior, ti - grosimea peretelui interior

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

29

(2) Gruparea elementelor pentru zid&rie n func%ie de caracteristicile geometrice se va utiliza


pentru:
a.

determinarea rezisten%ei la compresiune a zid&riei conform art.4.1.1.1.;

b.

stabilirea domeniului, a condi%iilor de utilizare $i a unor parametri de calcul pentru


elementele respective conform P 100-1 $i acestui Cod.

(2) Pentru execu%ia pere%ilor structurali din zid&rie, se vor folosi numai elemente din argil&
ars& sau BCA clasificate n grupele 1 $i 2, care au propriet&%ile din tabelul 8.1 din P 100-1 sau
elemente care satisfac condi%iile speciale din P 100-1, art. 8.2.1.(5).
(3) Pentru execu%ia elementelor nestructurale $i a panourilor de zid&rie nr&mate n cadre
elementele pentru zid&rie trebuie s& satisfac& cerin%ele din P 100-1, art.10.5.1.1.
3.1.2.3. Gruparea n func$ie de profila$ia exterioar% a elementului
(1) Din punct de vedere al profilului fe%elor exterioare, elementele pentru zid&rie se clasific&
dup& cum urmeaz&:
a.

elemente cu toate fe%ele plane (f&r& amprente sau profila%ie; cu/f&r& cavitate interioar&
de prindere);

b.

elemente cu loca$ de mortar;

c.

elemente cu loca$ de mortar $i amprente suplimentare pentru mortar;

d.

elemente cu profila%ie "nut $i feder".

(2) Atunci cnd este necesar, n acest Cod $i n P 100-1 domeniile de utilizare $i prevederile
de proiectare sunt formulate diferen%iat n func%ie de profila%ia exterioar& a elementului.
3.1.2.4. Gruparea elementelor n func$ie de densitatea aparent% n stare uscat%
(1) Elementele pentru zid&rie se grupeaz& n func%ie de densitatea aparent& n stare uscat&
dup& cum urmeaz&:
a.

Elemente LD (low density): elemente pentru zid&rie cu densitate aparent& n stare


uscat& sc&zut& (\ 1000 kg/m3) care se utilizeaz& numai n zid&rie protejat&

b.

Elemente HD (high density): elemente pentru zid&rie neprotejat& $i protejat&.

(2) Elementele pentru zid&rie argil& ars& pentru care, n func%ie de volumul golurilor,
densitatea aparent& n stare uscat& este ^\ 1000 kg/m3$i toate elementele din BCA se
ncadreaz& n categoria LD (low density).
(3) Pentru calculul nc&rc&rilor provenite din greutatea proprie a zid&riei (nc&rc&ri pe
structur& $i funda%ii, greutatea supus& ac%iunii seismice, etc.) densitatea elementelor pentru
zid&rie se va calcula estimativ, dup& cum urmeaz&:
a.

pentru elemente din argil& ars& densitatea de proiectare, cu rela%ia:

9 (kg/m3) = 1800 (1-vgol)

(3.1)

unde vgol este volumul golurilor care se dezvolt& pe toat& n&l%imea elementului (nu se includ
amprentele);
b.

pentru elementele din BCA densitatea de proiectare (care %ine seama de umiditatea
medie n exploatare) cu rela%ia conven%ional&:

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

&( kg / m3 ) - 85( f b , 2 )

(3.2)

unde fbeste rezisten%a medie standardizat& n N/mm2.


(4) Pentru calculul greut&%ii de proiectare a zid&riei netencuite cu elemente LD $i mortar de
utilizare general& (G), cu rosturi de grosime normal&, se va %ine seama de greutatea
mortarului astfel:
a.

grosimea medie a rosturilor verticale $i orizontale se va lua trost = 12 mm

b.

densitatea medie a mortarului se va lua Um = 2000 kg/m3.

(5) Greutatea de proiectare a zid&riei netencuite cu elemente LD $i mortar pentru rosturi


sub%iri (T) se va lua egal& cu greutatea de proiectare a elementelor de zid&rie definit& mai
sus.
(6) Greutatea de proiectare a zid&riei netencuite cu elemente HD, indiferent de tipul
mortarului (G sau T), se va lua egal& cu greutatea de proiectare a elementelor pentru zid&rie
definit& mai sus.
3.1.3. Propriet%$ile elementelor pentru zid%rie
3.1.3.1. Propriet%$ile mecanice ale elementelor pentru zid%rie
3.1.3.1.1. Rezisten$a la compresiune a elementelor pentru zid%rie
(1) Rezisten%a la compresiune a elementelor pentru zid&rieva fi declarat& ca rezisten%& medie,
conform SR EN 771-1 pentru elemente din argil& ars& $i ca rezisten%& medie sau
caracteristic , dup& caz,conform SR EN 771-4 pentru elemente din BCA.
(2) Rezisten%a la compresiune a elementelor pentru zid&rie, folosit& n acest Cod pentru
determinarea rezisten%elor de proiectare ale zid&riei la compresiune, la ncovoiere $i la
forfecare, este rezisten# standardizat (fb) definit& conform SR EN 771-1 pentru elementele
din argil& ars& $i conform SR EN 771-4 pentru elementele din BCA.
(3) Rezisten%a standardizat se determin& $i se declar& de c&tre fabricant pe baza rezisten%ei
medii ob%inute prin ncerc&ri, conform SR EN 772-1, Anexa A.
(4) Atunci cnd rezisten%a la compresiune declarat& a elementelor pentru zid&rie este
rezisten%& caracteristic , aceasta va fi transformat& n rezisten%& medie echivalent&, utiliznd
un factor de conversie bazat pe coeficientul de varia%ie al rezisten%elor declarat. Rezisten%a
medie echivalent& va fi apoi convertit& n rezisten%& standardizat , fb, conform (3).
(5) Rezisten%a standardizat& la compresiune fb este definit& prin dou& valori, n func%ie de
pozi%ia for%ei de compresiune n raport cu fa%a de a$ezare:
a.

normal pe fa%a rostului orizontal (de a$ezare) fb;

b.

paralel cu fa%a rostului orizontal, n planul peretelui fbh (compresiune pe capete).

(6) Valorile celor dou& rezisten%e standardizate la compresiune (fb, fbh) utilizate pentru
dimensionare $i specificate ca atare n proiecte vor fi stabilite astfel nct, n combina%ie cu
mortarul de zidire ales, folosind rela%iile (4.1), (4.2a) sau (4.2b), s& fie ob%inute cel pu%in
valorile minime ale rezisten%elor caracteristice la compresiune ale zid&riei (fk, fkh) pentru
pere%ii structurali stabilite n P 100-1, tabelele 8.2 $i 8.3, n func%ie de accelera%ia seismic& de
proiectare aga amplasamentului $i de n&l%imea cl&dirii (num&rul de niveluri peste sec%iunea
de ncastrare).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Pentru rezisten%ele elementelor (fb $i fbh) $i mortarelor (M) folosite curent, valorile
rezisten%elor caracteristice la compresiune ale zid&riei fk $i fkh, calculate cu rela%iile (4.1),
(4.2a) sau (4.2b) sunt date n tabelele.4.2a, 4.2b,4.3a, 4.3b $i 4.4.
3.1.3.2. Propriet%$ile fizice ale elementelor pentru zid%rie
(1) n func%ie de utilizarea prev&zut& la proiectare (pere%i exteriori / interiori, cu sau f&r&
protec%ie etc.), pentru zid&riile cu elemente din argil& ars& se vor lua n considerare
propriet&%ile fizice definite conform SR EN 771-1.
(2) n func%ie de utilizarea prev&zut& la proiectare (pere%i exteriori / interiori, etc.) pentru
zid&riile cu elemente din BCA se vor lua n considerare propriet&%ile fizice definite conform
SR EN 771-4.
(3) Pentru a se evita reducerea rezisten%ei la compresiune a mortarului $i sc&derea aderen%ei
acestuia la elementele pentru zid&rie, n proiect se vor prevedea m&suri tehnologice adecvate
conform reglement&rilor tehnice aplicabile, n vigoare.
3.2. Mortare
3.2.1. Tipuri de mortare pentru zid%rie
(1) Prevederile Codului se aplic& numai zid&riilor executate cu mortare pentru zid rie pentru
utilizare general (G) $i cu mortare pentru rosturi sub#iri (T)definite conform 1.3.2.
(2) Mortarele pentru zid&rie pentru utilizare general& (G), se mpart n func%ie de modul de
realizare:
i.

mortar industrial pentru zid&rie (uscat sau proasp&t);

ii.

mortar semifabricat industrial pentru zid&rie (predozat sau preamestecat);

iii.

mortar preparat la 7antier pentru zid&rie.

(3) Mortarele pentru rosturi sub%iri (T) sunt mortare performante, produse industriale,
predozate sau preamestecate. Prevederile acestui Cod (valoarea rezisten%ei la compresiune a
zid&riei sau a rezisten%ei caracteristice ini%iale la forfecare, de exemplu) se vor utiliza numai
n cazul mortarelor pentru rosturi de a$ezare cu grosimi de 0.53.0 mm. Mortarele adezive
(glue) se vor folosi conform reglement&rilor tehnice aplicabile, n vigoare.
(4) Mortarele pentru rosturi sub%iri(T) vor fi folosite pentru:
a.

zid&rii executate cu elemente din BCA care satisfac cerin%ele de planeitate a fe%elor de
a$ezare conform SR EN 771-4, tabelul 2, referitor la elementele din categoria TLMA
$i TLMB, a$a cum sunt definite n SR EN 998-2;

b.

zid&rii executate cu elemente din argil& ars& cu fe%ele de a$ezare prelucrate special
pentru atingerea acelora$i valori de planeitate.

(5) Pentru toate p&r%ile / elementele de construc%ie din zid&rie proiectate $i executate conform
acestui Cod, mortarele pentru zid&rie de tip industrial / semifabricat industrial vor fi fabricate
n conformitate cu cerin%ele SR EN 998-2. n cazul mortarelor pentru zid&rie preparate la
$antier (pentru care SR EN 998-2 se aplic& numai par%ial) se vor respecta $i cerin%ele din P
100-1, art. 8.2.2.(2), precum $i din reglement&rile tehnice aplicabile privind executarea $i
urm&rirea execu%iei lucr&rilor de zid&rie, n vigoare.

31

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

3.2.2. Prevederi pentru mortarele pentru zid%rie


(1) Mortarele pentru zid&rie se clasific& dup& rezisten%a medie la compresiune, exprimat& prin
litera M urmat& de rezisten%a unitar& la compresiune n N/mm2 (de exemplu, M5 _ mortar cu
rezisten%a unitar& medie la compresiune fm = 5N/mm2).
(2) Mortarele pentru zid&rie cu compozi#ie prescris vor fi descrise, ad&ugnd lng& nota%ia
de la (1) $i propor%ia componen%ilor prescri$i (de exemplu: 1:1:5, n volum, n ordinea
ciment:var:nisip). Pentru rezisten%e > M10 re%etele se stabilesc de fabricant $i nu se accept&
prepararea la $antier.
(3) Mortarele pentru utilizare general& (G) cu compozi#ie prescris vor avea compozi%iile date
n tabelul 3.1. Valorile sunt indicate n unit&%i de volum.
Compozi%ia mortarelor pentru utilizare general& (G)
Clasa mortarului
M2.5 c
M2.5 c-v
M5 c
M5 c-v
M7.5c
M10

Tabelul 3.1
Ciment
Nisip
1
4
1
7
1
3
1
5
1
2.75
1
2.5

Var
--1
--1/4
-----

(4) Pentru un mortar oarecare, notat M**, valorile stabilite prin proiect, pot fi atribuite
amestecuri echivalente celor din tabelul 3.1 descrise prin propor%ia componen%ilor conform
specifica%iilor tehnice sau instruc%iunilor fabricantului cu condi%ia ca rezisten%a medie la
compresiune determinat& conform SR EN 1015-11 s& nu fie mai mic& dect valoarea M**.
3.2.3. Propriet%$ile mortarelor
3.2.3.1. Rezisten$a la compresiune a mortarelor pentru zid%rie
(1) Rezisten%a unitar& medie la compresiune a mortarului pentru zid&rie, fm, va fi determinat&
n conformitate cu SR EN 1015-11.
(2) Rezisten%a unitar& la compresiune a mortarului pentru zid&ria cu elemente din argil& ars&
sau cu elemente din BCA, folosit& pentru proiectare $i specificat& ca atare n proiect, se va
alege astfel nct, folosind rela%iile (4.1), (4.2a) sau (4.2b), s& se ob%in& cel pu%in valorile
minime ale rezisten%elor caracteristice ale zid&riei fk 7i fkhpentru pere%ii structurali,stabilite nP
100-1, tabelele 8.2 $i 8.3, n func%ie de accelera%ia seismic& de proiectare aga
amplasamentului $i de n&l%imea cl&dirii.
(3) Clasa mortarului pentru zid&rie stabilit& conform (2) trebuie s& satisfac& $i cerin%ele de
durabilitate de la Cap.4.3.
3.2.3.2. Aderen$a ntre elementele pentru zid%rie #i mortar
(1) Aderen%a ntre mortar $i elementele pentru zid&rie trebuie s& fie adecvat& utiliz&rii
prev&zute. Aderen%a depinde de propriet&%ile mortarului utilizat (n principal de capacitatea de
reten%ie a apei de amestecare), de caracteristicile elementelor mpreun& cu care se utilizeaz&
acest mortar (n special de viteza de absorb%ie ini%ial& de ap&) $i de calitatea execu%iei.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(2) Aderen%a elementelor pentru zid&rie n combina%ie cu mortarul trebuie s& fie declarat&
conform SR EN 771-1 $i SR EN 771-4 prin:
a.

rezisten%a de aderen# la forfecare,

b.

rezisten%a de aderen# la ncovoiere.

(3) Rezisten%a de aderen%& la forfecare a elementelor pentru zid&rie din argil& ars& $i din BCA,
n combina%ie cu mortarul de utilizare general& (G) $i cu mortarul pentru rosturi sub%iri (T),
declarat& ca rezisten# la forfecare ini#ial fvk0, se stabile$te:
a.

Din ncerc&ri efectuate conform SR EN 1052-3.

b.

Ca valoare fix&.

n cazul mortarelor performante, valoarea caracteristic& a rezisten%ei ini%iale la forfecare (fvk0)


se va lua din SR EN 998-2, anexa C.
(4) Mortarele de re#et de uz general (G), cu compozi%iile date n tabelul 3.1, asigur& o
aderen%& adecvat& la elementele pentru zid&rie din argil& ars& $i din BCA. Pentru aceste
mortare, n lipsa datelor ob%inute prin ncerc&ri conform (3) alin.a, valoarea caracteristic& a
rezisten%ei la forfecare ini%ial& fvk0 se va lua din tabelul 4.5.
(5) Aderen%a la ncovoiere a elementelor de argil& ars& $i din BCA, n combina%ie cu mortarul
de utilizare general& (G) $i cu mortarul pentru rosturi sub%iri (T), trebuie s& fie declarat&
pentru rezisten%ele caracteristice la ncovoiere cu plan de rupere paralel cu rosturile de
a$ezare (fxk1) $i cu plan de rupere perpendicular pe rosturile de a$ezare (fxk2) cu precizarea
tipului de mortar pentru care valorile respective sunt valabile. Valorile respective vor fi
ob%inute prin ncerc&ri conform SR EN 1052-2.
n lipsa datelor ob%inute prin ncerc&ri, valorile caracteristice fxk1 $i fxk2 se vor lua din tabelul
4.6 pentru mortarele (G) $i conform art.4.1.1.3.1(4) pentru mortarele (T).
(6) Pentru mortarele adezive de tip "glue" valorile caracteristice ale aderen%ei la forfecare
(fvk0) $i ale aderen%ei la ncovoiere (fxk1 $i fxk2) n combina%ie cu elemente din argil& ars& $i din
BCA trebuies& fie declarate cu precizarea elementelor pentru zid&rie mpreun& cu care se
folosesc.
3.2.3.3. Lucrabilitatea mortarului
(1) Consisten%a mortarului folosit pentru zidire va fi aleas& astfel nct s& se asigure umplerea
complet& a spa%iilor respective.
(2) Aptitudinea (durata) de utilizare a mortarelor dup& preparare se va stabili conform
reglement&rilor tehnice privind executarea $i urm&rirea execu%iei lucr&rilor de zid&rie, n
vigoare. n cazul produselor industriale (predozate / preamestecate) se va folosi durata de
utilizare declarat&.
(3) n cazul mortarului industrial pentru zid&rie sau al mortarului semifabricat industrial
pentru zid&rie, cantitatea adaosurilor pentru lucrabilitate este cea din standardul de produs.
Adaosurile de tip "antrenor de aer" vor fi limitate la 16% pentru folosirea n zonele seismice
cu ag q 0.25g.
(4) Pentru prepararea mortarelor la $antier se vor folosi adaosuri $i/sau aditivi n condi%iile
prev&zute n reglement&rile tehnice n vigoare privind executarea $i urm&rirea execu%iei
lucr&rilor de zid&rie $i/sau conform specifica%iilor tehnice de produs aplicabile.

33

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

3.3. Beton
3.3.1. Generalit%$i
(1) n cl&dirile cu pere%i structurali din zid&rie, betonul este folosit pentru:
a.

elementele de confinare a zid&riei (stlpi$ori, centuri);

b.

stratul median al zid&riei cu inim& armat& (ZIA);

c.

plan$ee, sc&ri, rigle de cuplare la pere%ii cu goluri, pere%i de subsol $i funda%ii.

(2) Toate betoanele men%ionate la (1) vor ndeplini cerin%ele corespunz&toare din NE 012/1 $i
NE 012/2.
(3) Betoanele folosite pentru elementele de confinare a zid&riei (stlpi$ori $i centuri) $i pentru
stratul median al ZIA vor satisface, n afara cerin%elor din NE 012/1 $i NE 012/2, $i
prevederile specifice de la 3.3.2.
(4) Betonul va fi definit prin rezisten%a caracteristic& la compresiune, fck (clasa de rezisten%& a
betonului C) care este asociat& cu rezisten%a pe cilindru / cub la 28 zile, conform NE 012/1.
3.3.2. Prevederi specifice pentru betonul din elementele de confinare #i pentru stratul
median al ZIA
(1) Clasa betonului specificat& n proiect va fi stabilit& prin calcul n func%ie de intensitatea
eforturilor din grup&rile de nc&rc&ri fundamentale $i seismice, cu respectarea urm&toarelor
valori minime:
a.

pentru elementele de confinare clasa minim& a betonului va fi C12/15.

b.

pentru stratul median al pere%ilor din ZIA se va folosi mortar-beton (grout) cu


rezisten%a caracteristic& la compresiune fmbk+ 12 N/mm2 sau beton din clasa +
C12/15.

(2) Betonul folosit poate fi cu "amestec proiectat" sau cu "amestec prescris" conform NE
012/1. n proiect se vor specifica, pentru fiecare element / categorie de elemente structurale
de beton:
a.

clasa de rezisten%&;

b.

clasa de consisten%&.

(3) Dimensiunea maxim& a agregatelor betonului (dagr) va fi limitat& astfel:


a. pentru elementele de confinare: dagr \ 20 mm;
b. pentru stratul median la pere%ii din ZIA:
i.

pentru grosimea stratului median < 100 mm sau cnd acoperirea arm&turii este "
25 mm, dagr" 10 mm;

ii.

n celelalte cazuri dagr"12 mm.

(4) Pentru a se asigura betonarea corect& a elementelor, consisten%a betonului proasp&t,


definit& prin Clase de tasare conform NE 012/1, se va lua dup& cum urmeaz&:
a.

pentru stlpi$orii cu sec%iune " 750 cm2: S4;

b.

pentru stlpi$orii cu sec%iune > 750 cm2 $i pentru centuri indiferent de dimensiunea
sec%iunii transversale: S3;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

c.

pentru zid&ria cu inim& armat& cu grosimea stratului median + 10 cm: S3;

d.

pentru zid&ria cu inim& armat& cu grosimea stratului median < 10 cm: S4.

3.3.3. Propriet%$ile mecanice al betonului pentru elementele de confinare #i pentru ZIA


(1) Rezisten%ele de proiectare $i modulul de elasticitate longitudinal ale betonului pentru
elementele de confinare la ZC $i cele ale mortar-betonului pentru stratul median al ZIA, se
vor lua din P 100-1, tab. 8.6. Pentru stratul median al ZIA valorile rezisten%elor din tabel se
reduc cu 25%.
(2) n structurile din zid&rie confinat& (ZC), betonul din centuri $i din riglele de cuplare legate
cu centurile va avea aceea$i clas& ca $i betonul din plan$eu. Betonul din stlpi$ori poate avea
o alt& clas& dect cel din plan$eu (centuri).
3.3.4. Prevederi specifice pentru betoanele folosite pentru alte elemente structurale
(plan#ee, sc%ri #i infrastructur%)
(1) Clasele minime de beton pentru alte elemente structurale vor fi:
a.

beton simplu: C8/10;

b.

beton slab armat (pardoseli pe umplutur&, la cl&diri f&r& subsol, de ex.): C8/10;

c.

beton armat monolit: C12/15.

(2) Pentru infrastructur&, dac& betonul este n contact cu apa subteran&, clasele minime de
beton date mai sus vor fi sporite, conform prevederilor din NE 012/1.
3.4. O$eluri pentru arm%turi
(1) n cl&dirile cu pere%i structurali din zid&rie, o%elul este folosit pentru armarea:
a.

elementelor de confinare a zid&riei -stlpi$ori $i centuri- (ZC);

b.

zid&riei, n rosturile orizontale (ZC+AR);

c.

stratului median al zid&riei cu inim& armat& (ZIA);

d.

celorlalte elemente de structur&: plan$ee, rigle de cuplare la pere%ii cu goluri, sc&ri,


pere%i de subsol $i funda%ii.

(2) Cerin%ele privind propriet&%ile arm&turii se refer& la materialul fasonat care se g&se$te n
zid&ria nt&rit&. Pe $antier, sau n timpul fason&rii, nu se vor executa opera%ii care pot
deteriora propriet&%ile materialului.
(3) Arm&turile folosite pentru pere%ii de zid&rie armat& (ZC, ZC+AR, ZIA), inclusiv pentru
riglele de cuplare din beton armat, n cazul pere%ilor cu goluri, vor corespunde cerin%elor din
specifica%ia tehnic& ST 009 $i vor avea categoriile de rezisten%& $i clasele de ductilitate
stabilite conform P 100-1, art.8.2.6.
(4) Pentru armarea celorlalte elemente structurale din cl&dirile de zid&rie (plan$ee, sc&ri,
infrastructur&) folosirea o%elurilor se va face conform standardului SR EN 1992-1-1 cu anexa
sa na%ional& $i reglement&rilor tehnice aplicabile, n vigoare.
(5) Modulul de elasticitate longitudinal al arm&turilor pentru beton armat se va lua Es =
200000 N/mm2.

35

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(6) Coeficientul de dilatare termic& al o%elului se va lua #ts = 12x10-6/1oC.


3.5. Alte materiale pentru armarea zid%riei
(1) Zid&ria poate fi armat& $i cu:
a.

grile polimerice de nalt& densitate $i rezisten%&

b.

bare sau %es&tur& din polimeri arma%i cu fibre (FRP)

printr-unul din urm&toarele procedee:


i.

inser%ia produselor n rosturi;

ii.

inser%ia produselor n tencuial&.

(2) Domeniile de utilizare, metodologia de calcul $i tehnologia de execu%ie pentru zid&ria


armat& cu grile polimerice sau cu FRP nu fac obiectul prezentului Cod.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

37

CAPITOLUL 4. ZID"RIE
4.1. Propriet%$ile mecanice ale zid%riei
(1) Prevederile acestui capitol se refer& la zid&ria cu elementele men%ionate la 3.1.1.(1)
executat& cu mortar pentru zid&rie pentru utilizare general& (G) sau cu mortar pentru rosturi
sub%iri (T), cu toate rosturile complet umplute cu mortar.
(2) Zid&ria cu rosturi verticale umplute par%ial (cu loca7 de mortar) va fi utilizat& n pere%ii
structurali $i n zid&ria nr&mat& numai n conformitate cu valorile declarate ale propriet&%ilor
de rezisten%& $i de rigiditate ob%inute pe baza ncerc&rilor efectuate conform standardelor din
seria SR EN 1052.
(3) Pentru proiectarea zid&riei cu rosturi verticale tip "nut 7i feder / lamb 7i uluc", pentru
solicit&ri n planul peretelui $i perpendicular pe acest plan, n conformitate cu prevederile din
acest Cod $i din P 100-1, indiferent de tipul $i dimensiunile elementelor pentru zid&rie, se vor
folosi valorile rezisten%elor declarate ob%inute pe baza ncerc&rilor efectuate conform seriei
SR EN 1052, pentru fiecare tip de profila%ie a fe%elor verticale de cap&t.
4.1.1. Propriet%$ile de rezisten$% ale zid%riei
4.1.1.1. Rezisten$a la compresiune a zid%riei
4.1.1.1.1. Rezisten$a unitar% caracteristic% la compresiune a zid%riei
(1) Rezisten%a unitar& caracteristic& la compresiune a zid&riei, fk, realizat& cu mortar de
utilizare general& (G) $i cu mortar pentru rosturi sub%iri (T) va fi determinat&, pentru fiecare
clas& de elemente din argil& ars& $i din BCA, pe baza ncerc&rilor pe probe de zid&rie
efectuate conform SR EN 1052-1 sau va fi adoptat& n condi%iile stabilite la 1.1.(12). n lipsa
datelor din ncerc&ri, rezisten%a fk poate fi calculat& analitic cu rela%iile de la paragrafele
urm&toare, n func%ie de tipul elementelor $i al mortarului.
(2) Rezisten%a unitar& caracteristic& la compresiune fk a zid&riei cu elemente din argil& ars& $i
cu elemente din BCA, executat& cu mortar pentru utilizare general& (G), pentru nc&rc&ri
normale pe planul rosturilor orizontale, va fi calculat&, n func%ie de rezisten%ele unitare la
compresiune ale elementelor pentru zid&rie $i a mortarului, cu rela%ia
f k - Kf b0.70 f m0.30

(4.1)

unde nota%iile sunt urm&toarele:


!

K - constant& care depinde de tipul elementului pentru zid&rie;

fb - rezisten%a la compresiune standardizat a elementului pentru zid&rie, pe direc%ia


normal& pe rosturile orizontale, n N/mm2

fm - rezisten%a medie la compresiune a mortarului, n N/mm2;

(3) Formula (4.1) se va folosi numai dac& sunt satisf&cute toate condi%iile specificate n
continuare:
a.

rezisten%a elementului pentru zid&rie fb" 75 N/mm2;

b.

rezisten%a mortarului satisface condi%iile fm" 20 N/mm2 $i fm" 2fb ; n cazul folosirii
mortarului de ciment (f&r& adaos de var) valorile date de rela%ia (4.1) $i n tabelele
4.2a 4.2c.se reduc cu 15%;

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

c.

zid&ria este alc&tuit& n conformitate cu prevederile din acest Cod;

d.

coeficientul de varia%ie al rezisten%ei elementelor pentru zid&rie este " 25%;

e.

toate rosturile zid&riei sunt umplute cu mortar;

f.

grosimea zid&riei este egal& cu l&%imea sau lungimea elementului pentru zid&rie, astfel
nct nu exist& rost de mortar paralel cu fa%a peretelui pe toat& lungimea acestuia sau
pe orice por%iune din perete (fig.4.1a); n cazul n care exist& rost de mortar paralel cu
fa%a peretelui (fig.4.1b) valoarea rezultat& din rela%ia (4.1.) se reduce cu 20%.

(4) Pentru zid&riile executate cu elemente din argil& ars& $i din BCA, cu mortar pentru
utilizare general& (G), valorile K sunt date n tabelul 4.1.
Valorile rezisten%ei caracteristice fk pentru zid&rie cu elemente din argil& ars&, din grupele 1,2
$i 2S, cu rezisten%a standardizat& fb = 5.0 15.0 N/mm2 cu mortare cu rezisten%e M2.5 M15,
calculate cu formula (4.1) %innd seama de condi%iile de la (3), sunt date n tabelele 4.2a $i
4.2b.
Valorile rezisten%ei caracteristice fk pentru zid&rie cu elemente din BCA, cu rezisten%a
standardizat& fb = 3.0 8.0 N/mm2, cu mortare cu rezisten%e M2.5 M15, calculate cu
formula (4.1), %innd seama de condi%iile de la (3) sunt date n tabelul 4.2c.
Valorile constantei K pentru zid&rie cu elemente ceramice $i din BCA
$i mortar pentru utilizare general& (G)
Tipul elementului pentru zid&rie
Elemente ceramice pline (grupa 1)
Elemente ceramice cu goluri verticale (grupa 2 $i 2S)
Elemente din BCA (grupa 1)

Tabelul 4.1
Constanta K
0.55
0.45
0.55

Figura 4.1. Alc&tuirea zid&riei


(a) F&r& rost de mortar paralel cu planul peretelui
(b) Cu rost de mortar paralel cu planul peretelui

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Rezisten%a caracteristic& la compresiune (fk n N/mm2) a zid&riilor cu elemente


pline din argil& ars& din grupa 1 $i mortar pentru utilizare general& (G)
- %esere conform fig.4.1b Tabelul 4.2a
Rezisten%a mortarului (N/mm2)
Rezisten%a standardizat& a
elementului fb (N/mm2)
M15
M12.5
M10
M7.5
M5
M2.5
15.0
6.60
6.25
5.85
5.35
4.75
3.85
12.5
5.80
5.50
5.15
4.70
4.20
3.40
10.0
4.95
4.70
4.40
4.05
3.55
2.90
7.5
4.05
3.85
3.60
3.30
2.90
2.35
5.0
***
***
2.70
2.50
2.20
1.80
1o. *** Combina%ii de materiale (elemente, mortar) care nu sunt permise de condi%iile de la (3).
2o. Pentru valori fbintermediare se accept& interpolarea liniar& ntre valorile din tabel. Pentru
valori n afara celor din tabel se aplic& formula general& cu respectarea condi%iilor de la (3).

Rezisten%a caracteristic& la compresiune (fk n N/mm2) a zid&riilor cu elemente cu goluri


verticale din argil& ars& din grupa 2 $i 2S $i mortar pentru utilizare general& (G)
- %esere conform fig.4.1a $i 4.1b Tabelul 4.2b
Rezisten%a mortarului (N/mm2)
)esere
M15
M12.5
M10
M7.5
M5
M2.5
fig.4.1a
6.75
6.40
6.00
5.50
4.85
3.95
15.0
fig.4.1b
5.40
5.10
4.80
4.40
3.90
3.15
fig.4.1a
5.95
5.60
5.25
4.80
4.30
3.45
12.5
fig.4.1b
4.75
4.50
4.20
3.85
3.45
2.75
fig.4.1a
5.10
4.80
4.50
4.15
3.65
2.95
10.0
fig.4.1b
4.10
3.85
3.60
3.30
2.90
2.35
fig.4.1a
4.15
3.95
3.70
3.35
3.00
2.40
7.5
fig.4.1b
3.30
3.15
2.95
2.70
2.40
1.90
fig.4.1a
***
***
2.75
2.55
2.25
1.85
5.0
fig.4.1b
***
***
2.20
2.05
1.80
1.50
1o. *** Combina%ii de materiale (elemente, mortar) care nu sunt permise de condi%iile de la (3).
2o. Pentru valori fb intermediare se accept& interpolarea liniar& ntre valorile din tabel. Pentru valori
n afara celor din tabel se aplic& formula general& de calcul cu respectarea condi%iilor de la (3).
Rezisten%astandardizat&
a elementuluifb (N/mm2)

Rezisten%a caracteristic& la compresiune (fk n N/mm2) a zid&riilor cu


elemente pline din BCA din grupa 1 $i mortar pentru utilizare general& (G)
- %esere conform fig.4.1a Tabelul 4.2c
Marca mortarului
Rezisten%a standardizat&
a elementuluifb (N/mm2)
M15
M12.5
M10
M7.5
M5
M2.5
8.0
5.31
5.03
4.70
4.31
3.82
3.10
7.0
***
4.58
4.28
3.93
3.48
2.83
6.0
***
***
3.84
3.53
3.12
2.53
5.0
***
***
3.38
3.10
2.75
2.23
4.0
***
***
***
2.66
2.35
1.90
3.0
***
***
***
***
1.92
1.56
1o. *** Combina%ii de materiale (elemente, mortar) care nu sunt permise de condi%iile de la (3).
2o. Pentru valori fbintermediare se accept& interpolarea liniar& ntre valorile din tabel. Pentru
valori n afara celor din tabel se aplic& formula general& de calcul cu respectarea condi%iilor de
la (3).

(5) Pentru zid&riile executate cu mortar pentru rosturi sub%iri (T), n rosturi cu grosime de 0.5
3.0 mm, rezisten%a caracteristic& la compresiune nu depinde de marca mortarului $i se va
calcula cu formulele:

39

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

A. Pentru zid&rie cu elemente pline din argil& ars& $i cu elemente din BCA:
f k - K f b0,85

(4.2a)

unde
!

K = 0.75 pentru elemente pline din argil& ars&;

K = 0.80 pentru elemente din BCA.

B. Pentru zid&rie cu elemente cu goluri verticale din argil& ars& din grupele 2 $i 2S:
f k - K f b0,7

(4.2b)

unde
!

K = 0.70.

(6) Formulele (4.2a) $i (4.2b) vor fi aplicate numai dac&:


a.

zid&ria este alc&tuit& n conformitate cu prevederile din acest Cod;

b.

toate rosturile zid&riei sunt umplute cu mortar;

c.

rezisten%a elementului pentru zid&rie fb \ 50 N/mm2;

d.

grosimea zid&riei este egal& cu l&%imea sau lungimea elementului pentru zid&rie astfel
nct nu exist& nici un rost de mortar paralel cu fa%a peretelui, pe ntreaga lungime a
zidului sau numai pe o parte a acestuia (fig. 4.1a);

e.

coeficientul de varia%ie al rezisten%ei elementelor pentru zid&rie este \ 25%.

(7) Valorile rezisten%ei caracteristice fk pentru zid&rie cu elemente din argil& ars&, din grupele
1, 2 $i 2S, cu rezisten%a standardizat& fb = 5.0 15.0 N/mm2, cu mortare pentru rosturi sub%iri
(T), calculate cu formulele (4.2a) $i (4.2b) sunt date n tabelul 4.3a.
Valorile rezisten%ei caracteristice fk pentru zid&rie cu elemente din BCA, cu rezisten%a
standardizat& fb = 3.0 8.0 N/mm2 cu mortare pentru rosturi sub%iri (T), calculate cu formula
(4.2a), sunt date n tabelul 4.3b.
Rezisten%a caracteristic& la compresiune (fk n N/mm2) a zid&riilor cu
elemente din argil& ars& $i mortar pentru rosturi sub%iri (T)
Tabelul 4.3a
Rezisten%a standardizat& a elementului fb (N/mm2)
Grupa element
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
7.50
6.40
5.30
4.15
2.95
1
4.65
4.10
3.50
2.95
2.15
2 #i 2S
10. Pentru valori fb intermediare se accept& interpolarea liniar& ntre valorile din tabel.
Pentru valori n afara celor din tabel se aplic& formula general& de calcul cu respectarea
condi%iilor de la (3).

Rezisten%a caracteristic& la compresiune (fk n N/mm2) a zid&riilor cu


elemente din BCA $i mortar pentru rosturi sub%iri (T)
Tabelul 4.3b
Rezisten%a standardizat& a elementului fb (N/mm2)
fb
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
fk
4.69
4.18
3.67
3.14
2.60
2.04
10. Pentru valori fb intermediare se accept& interpolarea liniar& ntre
valorile din tabel. Pentru valori n afara celor din tabel se aplic&
formula general& de calcul cu respectarea condi%iilor de la (3).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(8) Pentru toate situa%iile de proiectare, rezisten%a caracteristic& la compresiune a zid&riei, pe


direc%ie paralel& cu rosturile orizontale, n planul peretelui, fkh se va determina, n absen%a
valorilor declarate, ob%inute experimental sau conform 1.1.(12), folosind rela%iile (4.1), (4.2a)
$i (4.2b) astfel:
a. fb va fi nlocuit& cu fbh rezisten%a la compresiune standardizat a elementului pentru
zid&rie pe direc%ie paralel& cu rostul orizontal;
b. pentru calculul rezisten%ei standardizate fbh factorul de transformare din SR EN 772-1
va fi luat @ " 1.0;
c. pentru elementele pentru zid&rie din grupa 1, constanta K va avea valoarea din tabelul
4.1;
d. pentru elementele pentru zid&rie din grupa 2, constanta K din tabelul 4.1 va fi
multiplicat& cu 0,5 _ K = 0.5 0.45 = 0.225;
e. pentru elementele pentru zid&rie din grupa 2S constanta K din tabelul 4.1 va fi
multiplicat& cu 0.4 _ K = 0.4 0.45 = 0.180.
Pentru situa#ia de proiectare seismic valorile fbh trebuie s& satisfac& cerin%ele minime din P
100-1, tab. 8.3.
(9) Valorile rezisten%ei caracteristice a zid&riei pe direc%ie paralel& cu rosturile orizontale, n
planul peretelui, calculate cu (4.1), (4.2a) $i (4.2b) pentru valorile fbh = 2.0 5.0 N/mm2 $i
mortar tip (G) cu rezisten%a M2.5 M15 $i cu mortar pentru rosturi sub%iri (T), sunt date n
tabelul 4.4.
(10) Pentru calculul rezisten%elor fk $i fkh ale zid&riilor, formulele (4.1) (4.2a) $i (4.2b) se vor
utiliza numai cu respectarea urm&toarelor condi%ii:
a. pentru elementele care poart& marcaj CE, pentru zid&riile cu mortar (G) se vor folosi
valorile K din tabelul 4.1, n func%ie de tipul elementului, $i pentru zid&riile cu mortar
(T) se vor folosi valorile K date la (5) de mai sus;
b. pentru elementele care nu poart& marcajul CE, valorile constantei K pentru zid&rie cu
ambele tipuri de mortar trebuie declarate sau valoarea rezisten%ei caracteristice a
zid&riei trebuie determinat& prin ncerc&ri conform 1.1(12).
n ambele situa%ii vor fi satisf&cute toate condi%iile de la (3), (6) $i (8).
Rezisten%a caracteristic& la compresiune (fkh n N/mm2) paralel cu rosturile orizontale
a zid&riilor cu elemente din argil& ars& $i BCA cu mortar de utilizare general& (G) $i cu
mortar pentru rosturi sub%iri (T)
Marca
mortarului
M15 (G)
M10 (G)
M7.5 (G)

Grupa
elementului
1
2
2S
1
2
2S
1
2
2S

Tabelul 4.4.
Rezisten%a standardizat& a elementelor (fbh) N/mm2
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
2.01
2.35
2.67
3.25
3.81
0.82
0.96
1.09
1.32
1.55
0.66
0.77
0.87
1.06
1.25
1.78
2.09
2.37
2.88
3.38
0.73
0.86
0.98
1.18
1.38
0.58
0.68
0.77
0.93
1.10
1.63
1.91
2.17
2.64
3.09
0.67
0.78
0.89
1.08
1.27
0.53
0.63
0.72
0.85
1.00

41

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

1.44
1.69
1.92
2.33
2.73
1
0.59
0.69
0.78
0.95
1.11
2
0.47
0.55
0.62
1.08
1.26
2S
1.17
1.37
1.56
1.89
2.22
1
0.52
0.56
0.64
1.12
1.31
M2.5 (G)
2
0.42
0.45
0.51
0.89
0.89
2S
1.21
1.43
1.67
2.17
2.62
1
Mortar
0.57
0.67
0.78
1.02
1.23
2
(T)
0.46
0.53
0.62
0.71
0.85
2S
0
1 . Pentru valori intermediare se accept& interpolarea liniar& ntre valorile din tabel. Pentru
valori n afara celor din tabel se aplic& formula general& de calcul cu respectarea condi%iilor de
la (3).
M5 (G)

(11) Valorile rezisten%ei de proiectare fdh se reduc cu 15% pentru zid&ria cu mortar (G), n
cazul n care se folose$te mortar de ciment f&r& adaos de var.
4.1.1.1.2. Rezisten$a unitar% de proiectare la compresiune a zid%riei
(1) Rezisten%ele unitare de proiectare la compresiune ale zid&riei se vor determina conform
art.2.4.2.3.
4.1.1.2. Rezisten$a zid%riei la forfecare
(1) Rezisten%a zid&riei la forfecare se va determina pentru dou& mecanisme de cedare:
a. Cedare prin lunecare n rost orizontal (fvk,l);
b. Cedare pe sec%iune nclinat& din eforturi principale de ntindere n lungul diagonalei
comprimate (fvk,i).
4.1.1.2.1. Rezisten$a unitar% caracteristic% la lunecare n rost orizontal
(1) Rezisten%a caracteristic& la lunecare n rost orizontal fvk,l, a zid&riei executat& cu mortar
pentru utilizare general& (G) sau cu mortar pentru rosturi sub%iri (T) n straturi cu grosime de
0,5 mm pn& la 3,0 mm, cu toate rosturile verticale umplute, se determin& cu rela%ia

f vk,l - f vko , 0 ,4 ' d " 0.065 f b

(4.3a)

unde nota%iile sunt:


!

fvk0 rezisten%a caracteristic& ini%ial& la forfecare f&r& efort unitar de compresiune;

6d valoarea efortului unitar mediu de compresiune perpendicular pe direc%ia for%ei


t&ietoare n element, la nivelul considerat, determinat din gruparea de nc&rc&ri de
proiectare (valoare de proiectare), care se exercit& pe zona comprimat& a peretelui care
asigur& rezisten%a la for%& t&ietoare;

fb

rezisten%a medie standardizat& la compresiune a elementelor pentru zid&rie.

(2) Pentru zid&riile cu elemente cu mbinare de tip "nut $i feder / lamb& $i uluc", la care fe%ele
adiacente ale elementelor pentru zid&rie se afl& n contact direct, executate cu mortar de
utilizare general& (G), sau cu mortar pentru straturi sub%iri (T) n rosturi orizontale cu
grosimea de 0,5 3,0 mm, rezisten%a caracteristic& la lunecare n rost orizontal se calculeaz&
cu rela%ia:

f vk,l - 0 ,5 f vko , 0 ,4 ' d " 0.045 f b

(4.3b)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

43

(3) Rezisten%a unitar& caracteristic& ini%ial& la forfecare a zid&riei - sub efort unitar de
compresiune egal cu zero -, fvk0, va fi ob%inut& din rezultatele ncerc&rilor pe zid&rie efectuate
conform SR EN 1052-3 sau n condi%iile stabilite la 1.1.(12).
(4) n cazul zid&riilor cu mortare performante, de utilizare general& (G) sau pentru rosturi
sub%iri (T), dac& nu sunt declarate rezultatele ob%inute conform (3), valoarea fvk0 se va lua din
SR EN 998-2, anexa C.
(5) n cazul zid&riilor executate cu mortare de re#et pentru utilizare general& (G), cu
compozi%iile prescrise n tabelul 3.1, dac& nu sunt declarate rezultatele ob%inute conform (3),
valorile fvk0 vor fi luate din tabelul 4.5, cu condi%ia ca mortarul pentru utilizare general& (G),
preparat conform SR EN 1996-2, s& nu con%in& adaosuri sau aditivi.
Rezisten%a unitar& caracteristic& ini%ial& la forfecare a zid&riei (fvk0) n N/mm2
Elemente pentru zid&rie
Argil& ars&
Beton celular autoclavizat

Tabelul 4.5
Mortar (G) de re%et&
M10
M7.5
M5, M2.5
0.30
0.25
0.20
0.25
0.20
0.15

Pentru zid&riile cu mortare q M12.5 valorile se vor ob%ine obligatoriu prin ncerc&rie fectuate
conform SR EN 1052-3.
4.1.1.2.2. Rezisten$a unitar% caracteristic% la cedare pe sec$iuni nclinate
(1) Pentru mecanismul de cedare prin rupere pe sec#iuni nclinate, rezisten%a unitar&
caracteristic& la forfecare fvk,i , a zid&riei cu mortar pentru utilizare general& (G), $i cu mortar
pentru rosturi sub%iri (T), cu toate rosturile umplute cu mortar, se va calcula cu rela%iile:
a. Pentru elemente din argil& ars& din grupele 1, 2 $i 2S

f vk ,i - 0.22 f bt 1 , 5

' 0d
f bt

(4.4a)

b. Pentru elemente din BCA

f vk ,i - 0.10 f bt 1 , 16

' 0d
f bt

(4.4b)

n rela%iile (4.4a) $i (4.4b) nota%iile sunt:


!

fbt rezisten%a caracteristic& la ntindere a elementelor pentru zid&rie determinat& conform


(2);

60d valoarea de proiectare a efortului unitar de compresiune mediu perpendicular pe


direc%ia efortului unitar de forfecare, n sec%iunea considerat&.

(2) Valoarea rezisten%ei caracteristice la ntindere fbta elementelor pentru zid&rie se determin&
prin:
a. evaluarea valorilor declarate pe baza rezultatelor ncerc&rilor la ntindere prin
despicare a elementelor pentru zid&rie
sau
b. n func%ie de rezisten%a standardizat& a elementului la compresiune (fb) cu rela%iile:

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

i.

pentru elemente din argil& ars&: fbt = 0.035fb

(4.5a)

ii.

(4.5b)

pentru elemente din BCA cu fb> 2.0 N/mm : fbt = 0.080 fb

4.1.1.2.3. Rezisten$ele unitare de proiectare a zid%riei la forfecare


(1) Rezisten%ele unitare de proiectare a zid&riei la forfecare (fvdl $i fvdi) se vor calcula cu
formulele:
a. lunecare n rost orizontal
)"*+

$,&*'(

. /012"

(4.6a)

b. rupere pe sec%iune nclinat&

f vdi -

f vki

$M

(4.6b)

n care coeficientul de siguran%& pentru material $M se va lua conform 2.4.2.3.


(2) Valorile rezisten%elor de proiectare fvdl $i fvdi se reduc cu 25% pentru zid&ria cu mortar (G)
care con%ine numai ciment (f&r& adaos de var).
4.1.1.3. Rezisten$a unitar% la ntindere din ncovoiere perpendicular pe planul zid%riei
(1) Pentru calculul rezisten%ei pere%ilor structurali, nestructurali $i a panourilor de zid&rie
nr&mate n cadre, solicita%i la ncovoiere de for%e perpendiculare pe planul zid&riei, pentru
toate situa%iile de proiectare, vor fi luate n considerare rezisten%ele unitare corespunz&toare
urm&toarelor moduri de rupere:
a. rezisten%a la ncovoiere dup& un plan de rupere paralel cu rosturile orizontale, fx1
(fig.4.2a);
b. rezisten%a la ncovoiere dup& un plan de rupere perpendicular pe rosturile orizontale,
fx2(fig.4.2b).

Figura 4.2. Ruperea zid&riei ncovoiate perpendicular pe planul peretelui


(a) Plan de rupere paralel
(b) Plan de rupere perpendicular
cu rosturile orizontale, fx1
pe rosturile orizontale, fx2

4.1.1.3.1. Rezisten$ele unitare caracteristice la ntindere din ncovoiere perpendicular pe


planul zid%riei
(1) Rezisten%ele unitare caracteristice la ntindere din ncovoiere ale zid&riei, fxk1 $i fxk2, vor fi
ob%inute din rezultatele ncerc&rilor pe zid&rie executate conform SR EN 1052-2 sau pe baza
prevederilor de la 1.1(12).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(2) Pentru zid&riile cu leg&turi tip "nut $i feder / lamb& $i uluc", avnd n vedere diversitatea
profila%iilor fe%elor de cap&t, se vor utiliza valorile declarate ob%inute pe baza ncerc&rilor
efectuate conform (1).
(3) Pentru zid&riile cu toate rosturile complet umplute, realizate cu mortar pentru zid&rie
pentru utilizare general& (G), n cazul n care nu sunt declarate rezultatele ob%inute conform
(1), valorile rezisten%elor unitare caracteristice la ncovoiere fxk1 $i fxk2, n N/mm2, se vor lua
din tabelul 4.6.
Rezisten%e unitare caracteristice la ncovoiere perpendicular pe planul zid&riei

Tipul elementelor
Argil& ars&, pline sau cu perfora%ii
verticale
Beton celular autoclavizat

Tabelul 4.6
Rezisten%a medie a mortarului
M10,M7.5,M5
M2.5
fxk1
fxk2
fxk1
fxk2
0.240

0.480

0.180

0.360

0.100

0.200

0.075

0.150

Not&. Valorile din tabelul 4.6 se utilizeaz& numai pentru combina%iile de materiale (elemente, mortar) acceptate
conform tabelelor (4.2a)(4.2c). Pentru zid&riile cu mortare q M12.5 valorile se vor ob%ine obligatoriu prin
ncerc&ri efectuate conform SR EN 1052-2.

(4) Pentru zid&riile cu elemente din argil& ars& cu fe%e verticale plane $i cu rosturile verticale
umplute cu mortar, executate cu mortar pentru rosturi sub%iri (T), n cazul n care nu sunt
declarate rezultatele ob%inute conform (1) se vor folosi la calcul valorile forfetare fxk1 = fxk2 =
0.150 N/mm2,
(5) Pentru zid&riile cu elemente din BCA cu fe%e verticale plane $i cu toate rosturile umplute,
executate cu mortar pentru rosturi sub%iri (T), n absen%a valorilor declarate, rezisten%ele fxk1 $i
fxk2 se vor lua egale cu:
!

fxk1 = 0.035 fb \ 0.150 N/mm2

fxk2 = 0.035 fb \ 0.200 N/mm2 (pentru BCA cu 9 \ 400 kg/m3)

fxk2 = 0.035 fb \ 0.300 N/mm2 (pentru BCA cu 9 > 400 kg/m3).

4.1.1.3.2. Rezisten$ele unitare de proiectare la ntindere din ncovoiere perpendicular pe


planul zid%riei
(1) Rezisten%ele de proiectare la ntindere din ncovoiere, perpendicular pe planul peretelui
ale zid&riei se vor calcula conform art. 2.4.2.3.
(2) Valorile rezisten%elor unitare de proiectare fxd1 $i fxd2 se reduc cu 25% pentru zid&ria cu
mortar (G) care con%ine numai ciment (f&r& adaos de var).
4.1.1.4. Rezisten$a caracteristic% de ancorare
(1) Rezisten%a caracteristic& de ancorare prin aderen%& a arm&turii nglobate n beton va fi
ob%inut& din rezultatele ncerc&rilor efectuate conform ST 009.
(2) Dac& nu se dispune de date experimentale, rezisten%a caracteristic& de aderen%&, fbok, se va
lua dup& cum urmeaz&:
a. pentru arm&turile nglobate n sec%iuni de beton cu dimensiuni mai mari sau egale cu
150 mm (n elementele de confinare), din tabelul 4.7;

45

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

b. pentru arm&turile nglobate n mortar sau n sec%iuni de beton cu dimensiuni mai mici
de 150 mm (betonul din stratul median al ZIA), din tabelul 4.8.
Rezisten%a caracteristic& de aderen%& a arm&turilor n
betonul elementelor de confinare (N/mm2)
Tabelul 4.7
C12/15
C16/20
1.3
1.5
2.4
3.0

Clasa de rezisten%a a betonului


fbok pentru bare de o%el beton netede (N/mm2)
fbok pentru bare de o%el beton profilate (N/mm2)

Rezisten%a caracteristic& de aderen%& a arm&turilor n


mortar sau n betonul din ZIA (N/mm2)
Tabelul 4.8
M5
M10
C12/15
C16/20
0.7
1.2
1.0
1.5

Clasa de rezisten%& a mortarului (M)


Clasa de rezisten%& a betonului (C)
fbok pentru bare de o%el beton netede (N/mm2)
fbok pentru bare de o%el beton profilate (N/mm2)

4.1.2. Propriet%$i de deformabilitate ale zid%riei


4.1.2.1. Rela$ia efort unitar deforma$ie specific% (' - %)
(1) Pentru calculul rezisten%ei $i al rigidit&%ii tuturor elementelor de construc%ie din zid&rie,
pentru toate situa%iile de proiectare, se folosesc urm&toarele tipuri de rela%ii "efort unitar deforma%ie specific& J-%" (legi constitutive) care schematizeaz& comportarea real& a zid&riei
(valori caracteristice - fk- $i valori de proiectare - fd):
a. liniar& (fig. 4.3a)
b. liniar - dreptunghiular& (fig. 4.3b)
c. parabolic - dreptunghiular& (fig. 4.3c).

(a)

(b)

(c)

Figura 4.3. Rela%ia efort-deforma%ie specific& (J-|) pentru zid&ria solicitat& la compresiune
axial&
NOTE:.
10. Legea de form& "parabolic-dreptunghiular& " poate fi nlocuit& cu o lege conven%ional& (fig.4.3c) de form&
"liniar - dreptunghiular& " avnd valoarea deforma%iei specifice:

2
3

(4.7a)

% mu
% m1

(4.7b)

% m1,conv - % m1
20. Raportul

.-

define$te ductilitatea de material a zid&riei.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

47

(2) Valorile diagramei de proiectare fd(O) se ob%in din valorile diagramei caracteristice fk(O) cu
rela%ia:
f d /% 0 -

f k /% 0

$M

(4.8)

(3) Forma legii )-% depinde de:


a. caracteristicile elementelor pentru zid&rie;
b. tipul mortarului;
c. modul de %esere $i de umplerea rosturilor.
(4) Determinarea rela%iei 6-% $i a parametrilor caracteristici (%m1 $i %mu ) se va face prin
ncerc&ri la compresiune efectuate conform SR EN 1052-1.n lipsa declar&rii acestor
informa%ii se aplic& prevederile de la (7).
(5) Valoarea deforma%iei specifice ultime (%mu) utilizat& pentru calculul rezisten%ei $i al
rigidit&%ii tuturor p&r%ilor / elementelor de construc%ie din zid&rie se va limita, indiferent de
rezultatele ncerc&rilor, astfel:
a. pentru elemente din argil& ars& din grupa 1: %mu \ 3.5;
b. pentru elemente din argil& ars& cu goluri verticale din grupa 2: %mu \ 2.0;
c. pentru elemente din argil& ars& cu goluri verticale din grupa 2S $i pentru elementele
din BCA forma legii 6 - % $i valorile %m1 $i %mu vor fi declarate conform 1.1.(12), cu
limitarea %mu \ 2.0;
(6) Prevederile referitoare la calculul rezisten%ei de proiectare a zid&riei $i la calculul
deplas&rilor p&r%ilor / elementelor de construc%ie din zid&rie, precum $i prevederile din P 1001 privitoare la valorile factorului de comportare q $i la num&rul maxim de niveluri peste
sec%iunea de ncastrare, se aplic& diferen%iat n func%ie de forma $i de parametrii legii 6-%.
(7) Pentru toate situa%iile de proiectare, n cazul zid&riilor pentru care forma legii 6-% $i
parametrii %m1 $i %mu nu sunt cunoscute / nu sunt declarate, calculul rezisten%ei $i rigidit&%ii
tuturor p&r%ilor / elementelor de construc%ie din zid&rie se va face n urm&toarele condi%ii:
a. legea 6-% va fi considerat& "liniar&" (fig. 4.3a);
b. valorile modulilor de elasticitate longitudinal $i transversal date la 4.1.2.2.se vor
reduce cu 25%;
c. deforma%ia specific& ultim& %mu dat& la (5) va fi luat& egal& cu:
i.

pentru elemente din argil& ars& din grupa 1: %mu = 0.8 3.5 = 2.8 ;

ii.

pentru elemente din argil& ars& cu goluri verticale din grupa 2 $i 2S $i pentru
elemente din BCA: %mu = 0.8 2.0 = 1.6 ;

d. factorul de suprarezisten%& definit n P 100-1, cap.8, se va lua Wu/W1 =1.0 .

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

4.1.2.2. Modulul de elasticitate al zid%riei


4.1.2.2.1. Modulul de elasticitate longitudinal
(1) Pentru calculul deforma%iilor longitudinale ale tuturor p&r%ilor / elementelor de construc%ie
din zid&rie simpl& (ZNA) se folosesc, n func%ie de situa%ia de proiectare respectiv&,
urm&toarele valori ale modulului de elasticitate longitudinal:
a. modulul de elasticitate secant de scurt& durat&, Ez;
b. modulul de elasticitate de lung& durat&, Ez,ld.
(2) Modulul de elasticitate secant de scurt& durat& Ez va fi determinat prin ncerc&ri conform
SR EN 1052-1 sau va fi stabilit conform 1.1(12).
(3) n absen%a valorilor determinate conform (2), modulul de elasticitate secant de scurt&
durat& al zid&riei nearmate (Ez), executat& cu elemente pentru zid&rie din grupele 1, 2 $i 2S,
cu mortar pentru zid&rie pentru utilizare general& (G) sau cu mortar pentru rosturi sub%iri (T),
cu toate rosturile complet umplute cu mortar, se va calcula cu rela%iile:
a. Ez - 1000 f k pentru elemente din argil& ars&;
b. E z - 800 f k pentru elemente din BCA.
(4) Pentru zid&riile executate cu elemente cu mbinare de tip "nut $i feder" $i pentru zid&riile
cu rosturi verticale neumplute cu mortar, valoarea modulului de elasticitate de scurt& durat&
trebuie declarat& pentru fiecare tip de element.
(5) n cazul zid&riei cu arm&turi n rosturile orizontale valorile Ez stabilite ca mai sus vor fi
majorate cu 10%.
(6) n condi%iile enun%ate la (3) (5) modulul de elasticitate echivalent de scurt& durat& al
zid&riei confinate (ZC) $i al zid&riei cu inim& armat& (ZIA) se va calcula cu rela%ia:

EZC( ZIA ) -

Ez I z , Eb I b
I z , Ib

(4.9)

unde nota%iile sunt urm&toarele:


!

Ez $i Eb- modulii de elasticitate longitudinali ai zid&riei $i betonului;

! Iz$i Ib - momentele de iner%ie ale sec%iunilor de zid&rie $i de beton, calculate n raport cu


axele principale de iner%ie ale peretelui.
n cazul zid&riei confinate cu arm&turi n rosturile orizontale (ZC+AR), valorile date de
rela%ia (4.9) se vor majora cu 10%.
(7) Modulul de elasticitate de lung& durat& Ez,ld se va determina din valoarea modulului
secant de scurt& durat& Ez, redus& conform rela%iei (4.10), pentru a %ine cont de efectele
curgerii lente:

Ez ,ld -

Ez
1 ,)

(4.10)

unde)P este constanta final& de curgere lent& dat& n tabelul 4.9.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

49

4.1.2.2.2. Modulul de elasticitate transversal


(1) Modulul de elasticitate transversal, Gz, pentru zid&ria nearmat&, cu elemente pentru
zid&rie din argil& ars& din toate grupele (1, 2, 2S) $i din BCA, se determin& cu rela%ia:
(4.11)

Gz = 0.4 Ez
unde:
!

Ez este modulul de elasticitate secant de scurt& durat&, cu valorile corespunz&toare


situa%iei de proiectare respective, stabilite conform 4.1.2.2.1.

(2) n lipsa unor date stabilite prin ncerc&ri, modulul de deforma%ie transversal& echivalent
pentru zid&ria confinat& (ZC) $i zid&ria cu inim& armat& (ZIA) se va calcula cu rela%ia:
(4.12)

GZC(ZIA) = 0,40 EZC(ZIA)


4.2. Propriet%$ile fizice ale zid%riei

(1) Urm&toarele propriet&%i fizice ale zid&riei sunt relevante pentru obiectul Codului:
a. curgerea lent&;
b. varia%iile de volum datorate modific&rilor umidit&%ii;
c. dilatarea termic&.
(2) Valorile de proiectare ale acestor propriet&%i trebuie s& fie determinate prin ncerc&ri sau
stabilite conform 1.1.(12).
(3) n absen%a unor date ob%inute din ncerc&ri, valorile de proiectare ale propriet&%ilor fizice
vor fi luate n limitele indicate n tabelul 4.9.
Limitele valorilor principalelor propriet&%i fizice ale zid&riei

Tipul elementului
pentru zid&rie
Ceramice
Beton celular autoclavizat

Tabelul 4.9
Constanta de
Constanta de
Valoarea ultim& de
curgere lent& final& umflare la umiditate dilatare termic&, #tz,
sau contrac%ia mm/m
10-6/1oC
)
Domeniul de varia%ie (valoare de referin%&)
-0,2 +1,0
4 8 (5 x 10-6)
0,5 1,5
1,0 2,5
-0,4 +0,2
7 9 (8 x 10-6)

4.3. Durabilitatea zid%riei


4.3.1. Generalit%$i
(1) Toate p&r%ile / elementele de construc%ie din zid&rie vor fi proiectate astfel nct s& aib&
durabilitatea necesar& pentru a fi utilizate n conformitate cu cerin%ele $i cu durata de
exploatare stabilite prin tema de proiectare, n condi%iile specifice ale mediului nconjur&tor.
4.3.2. Clasificarea condi$iilor de mediu nconjur%tor
4.3.2.1. Condi$ii de microclimat de expunere
(1) La proiectarea tuturor p&r%ilor / elementelor de construc%ie din zid&rie trebuie s& fie luate
n considerare condi%iile de microclimat la care va fi expus& zid&ria n timpul exploat&rii.

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(2) Pentru stabilirea condi%iilor de microclimat de expunere ale zid&riei, se va %ine seama $i
de:
a. efectul finisajelor $i al placajelor de protec%ie;
b. modul n care detaliile de finisaj mpiedic& men%inerea / acumularea apei pe fa%ade.
(3) Condi%iile de microclimat de expunere a zid&riei terminate se ncadreaz& n clase de
expunere definite conform SR EN 1996-1-1:2006 dup& cum urmeaz&:
a. MX1 mediu ambiant uscat;
b. MX2 expus la umiditate sau umezire;
c. MX3 expus la umezire cu cicluri de nghe%-dezghe%;
d. MX4 expus la aer saturat de sare, apa de mare sau alte ape cu s&ruri;
e. MX5 mediu ambiant chimic agresiv.
(4) Pentru determinarea clasei de expunere se vor lua n considerare:
a. factorii climatici specifici ai amplasamentului:
i.

ploaia $i z&pada;

ii.

ac%iunea simultan& a vntului cu ploaia;

iii.

varia%iile de temperatur&;

iv.

varia%iile umidit&%ii relative;

b. severitatea expunerii la umezire;


c. expunerea la cicluri nghe% / dezghe%;
d. prezen%a compu$ilor / substan%elor chimice care, n contact cu apa, pot conduce la
reac%ii care afecteaz& integritatea zid&riei.
(5) Pentru identificarea nivelului de expunere a zid&riilor n diferite subansambluri ale cl&dirii
$i a efectului detaliilor de alc&tuire constructiv& se vor utiliza prevederile SR EN 1996-2,
Anexa A $i prevederile din reglement&rilor tehnice privind executarea $i urm&rirea execu%iei
lucr&rilor de zid&rie, n vigoare.
4.3.3. Durabilitatea componentelor zid%riei
(1) Cerin%ele referitoare la durabilitatea componentelor zid&riei, n corelare cu condi%iile de
mediu n exploatare, vor fi specificate n mod explicit n proiecte, pentru toate p&r%ile /
elementele de construc%ie $i vor fi supuse verific&rii mpreun& cu ntreg proiectul.
4.3.3.1. Elemente pentru zid%rie
(1) Elementele pentru zid&rie vor fi suficient de durabile pentru a rezista, n condi%iile
relevante de expunere, pe toat& durata de exploatare proiectat& a cl&dirii.
(2) n cazul zid&riilor aparente cu elemente din argil& ars& se vor respecta prevederile
SR EN 771-1 privind condi%iile de folosire a elementelor pentru zid&rie n func%ie de
densitate.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

4.3.3.2. Mortar
(1) Mortarul pentru zid&rie va fi suficient de durabil pentru a rezista, n condi%iile relevante
de microclimat de expunere, pe toat& durata de exploatare proiectat& a cl&dirii $i nu va
con%ine componen%i care ar putea avea efect d&un&tor asupra propriet&%ilor sau durabilit&%ii
elementelor, o%elului sau altor materiale cu care se afl& n contact.
(2) Mortarele se ncadreaz& n trei categorii n func%ie de categoria condi%iilor de expunere a
elementelor la care vor fi folosite:
a. S - mortar pentru elemente de construc%ie expuse la condi%ii severe;
b. M - mortar pentru elemente de construc%ie expuse la condi%ii moderate;
c. P - mortar pentru elemente de construc%ie expuse la condi%ii pasive.
Compozi%ia mortarelor S, M, P se stabile$te conform reglement&rilor tehnice privind
executarea $i urm&rirea execu%iei lucr&rilor de zid&rie, n vigoare.
(3) Domeniile de utilizare a mortarelor S, M, P n corelare cu condi%iile de microclimat
definite la 4.3.2.1.(3).vor fi stabilite dup& cum urmeaz&:
a. Clasa de expunere MX 1 _ mortar P, M sau S
b. Clasa de expunere MX 2.1 _ mortar M sau S
c. Clasa de expunere MX 2.2 _ mortar M sau S
d. Clasa de expunere MX 3.1 _ mortar M sau S
e. Clasa de expunere MX 3.2 _ mortar S.
Pentru zid&riile din clasele de expunere MX4 $i MX5 se va evalua, pentru fiecare
amplasament $i pentru fiecare proiect, gradul de expunere la:
a. s&ruri;
b. umezire;
c. cicluri de nghe% / dezghe%;
d. substan%e chimice agresive (cantitatea acestora $i tipul de reac%ie).
4.3.3.3. O$el pentru arm%turi
(1) O%elul pentru arm&turi, nglobat n beton sau n mortar, va fi suficient de durabil, astfel ca,
atunci cnd este pus n oper& n condi%iile prev&zute n reglement&rile tehnice privind
executarea $i urm&rirea execu%iei lucr&rilor de zid&rie, n vigoare, s& reziste la condi%iile
locale de expunere pe toat& durata de exploatare proiectat& a cl&dirii.
(2) Pentru asigurarea durabilit&%ii se va folosi o%el pentru beton armat (o%el carbon), protejat
prin m&surile date n continuare, sau o%el rezistent la coroziune. M&surile de protec%ie sunt
corelate cu clasele de expunere MX1MX5.
(3) Pentru clasa de expunere MX1, o%elul poate fi neprotejat (cu excep%ia zid&riei de placaj).
(4) Pentru clasele de expunere MX2 $i MX3, protec%ia o%elului se va realiza prin:
a. nglobare n mortar sau beton;
b. galvanizare;

51

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

c. acoperire cu r&$ini epoxidice


sau printr-o combina%ie a acestor procedee.
(5) Protec%ia arm&turilor prin nglobare n mortar trebuie s& ndeplineasc& urm&toarele
condi%ii:
a. tipul $i marca minim& a mortarului vor fi:
i.

mortar de ciment-var M5 permanent& a aerului " 60%;

pentru nc&peri cu umiditate relativ& interioar&

ii.

mortar de ciment cu adaos de plastifian%i M10 - pentru nc&peri cu umiditate


relativ& interioar& permanent& a aerului > 60%;

b. acoperirea lateral& cu mortar a barelor dispuse n rosturile orizontale va fi


+ 20 mm la pere%ii care se tencuiesc ulterior $i + 35 mm la pere%ii care r&mn
netencui%i; grosimea stratului de protec%ie va fi sporit& pn& la 45 mm n cazul
pere%ilor care trebuie s& r&mn& netencui%i (zid&rie aparent& sau de placaj), n
condi%iile de expunere MX4 $i MX5;
c. zid&ria va fi tencuit& cu mortar +M2.5.
(6) Protec%ia arm&turilor din elementele de confinare prin nglobare n beton se va asigura
prin prevederea n proiecte a unui strat de acoperire cu grosimea minim& dat& n SR EN 19921-1 pentru condi%iile de expunere respective (a se vedea $i NE 012/2).
(7) Protec%ia prin galvanizare se va realiza cu o acoperire de zinc q 900 g/ m2 sau cu o
acoperire de zinc q 60 g/m2 completat& cu o acoperire cu r&$in& epoxidic& cu grosime medie
recomandat& 100 .m.O%elul va fi galvanizat dup& fasonare.
4.3.3.4. Durabilitatea betoanelor
(1) Pentru betoanele care intr& n alc&tuirea cl&dirilor de zid&rie se vor avea n vedere
prevederile generale referitoare la durabilitate din NE 012/1, m&surile specifice din acest Cod
$i din reglement&rile tehnice privind executarea $i urm&rirea execu%iei lucr&rilor de zid&rie, n
vigoare.
4.3.3.5. Straturi de rupere a capilarit%$ii
(1) Straturile pentru ruperea capilarit&%ii vor avea durabilitatea corespunz&toare tipului de
cl&dire la care se utilizeaz& $i condi%iilor de mediu respective; ele vor fi alc&tuite din
materiale care s& nu poat& fi str&punse la utilizare $i vor fi capabile s& reziste la eforturile
mecanice f&r& s& favorizeze producerea condensului.
(2) Straturile pentru ruperea capilarit&%ii vor fi realizate din:
a. materiale plastice;
b. tencuieli hidrofuge.
4.3.3.6. Elemente de leg%tur% pentru pere$i
(1) Elementele de leg&tur& pentru pere%i $i prinderile lor vor fi capabile s& reziste la ac%iunile
relevante ale mediului nconjur&tor $i la mi$c&rile relative ntre straturi. Ele vor avea
rezisten%& la coroziune corespunz&toare mediului n care sunt utilizate.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(2) Elementele de ancorare ale placajelor din zid&rie sau ale stratului exterior al fa%adelor
ventilate (cu gol de aer) vor fi executate din o%el inoxidabil.
4.3.3.7. Eclise, scoabe #i corniere
(1) Eclisele, ancorele, scoabele $i cornierele nglobate n zid&rie vor avea rezisten%& la
coroziune corespunz&toare condi%iilor de mediu n care sunt utilizate. Protec%ia acestora se va
realiza cu orice procedeu recunoscut n practica curent& pentru condi%ii de mediu similare.

4.3.4. Durabilitatea zid%riei aflat% sub nivelul terenului


(1) Zid&ria aflat& sub nivelul terenului va fi proiectat& astfel nct s& nu fie afectat&
defavorabil de condi%iile terenului sau va fi protejat& n mod corespunz&tor.
n acest scop:
a. se vor lua m&suri pentru a proteja zid&ria de efectele umezelii provenite din contactul
cu p&mntul, mai ales mpotriva propag&rii umidit&%ii prin capilaritate;
b. n cazul n care, prin studiul geotehnic efectuat pe amplasament, se constat& c& terenul
con%ine substan%e chimice care pot afecta integritatea $i durabilitatea zid&riei, aceasta
va fi proiectat& din materiale rezistente la aceste substan%e sau va fi protejat&
corespunz&tor (de exemplu, cu pelicule sau tencuieli rezistente la ac%iunile chimice
respective).

53

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

CAPITOLUL 5. PROIECTAREA PRELIMINAR" A CL"DIRILOR CU


PERE=I STRUCTURALI DIN ZID"RIE
5.1. Proiectarea preliminar% arhitectural-structural% a cl%dirilor etajate curente
(1) Proiectarea preliminar& arhitectural-structural& a cl&dirilor etajate curente cu pere%i
structurali din zid&rie implic& parcurgerea urm&toarelor etape:
a. Stabilirea formei generale a cl&dirii n plan $i n eleva%ie;
b. Proiectarea preliminar& a suprastructurii verticale (ansamblul pere%ilor structurali);
c. Proiectarea preliminar& a plan$eelor;
d. Proiectarea preliminar& a infrastructurii.
(2) Proiectarea preliminar& arhitectural-structural&reprezint& o etap& necesar& pentru toate
situa%iile de proiectare. Aceast& etap& precede verificarea prin calcul a siguran%ei structurale $i
este necesar& pentru stabilirea modelului $i a metodei pentru calcul, conform cerin%elor de la
Capitolul 6 $i din P 100-1.
(3) n procesul de proiectare preliminar&, alegerea configura#iei de ansamblu a cl&dirii este
atribu%ia principal& a arhitectului. Concep#ia structurii revine inginerului de structuri dar nu
poate fi independent& de cerin%ele func%ionale $i de imagine arhitectural& formulate de
investitor $i de arhitect.
5.1.1. Principii generale de alc%tuire arhitectural-structural% a cl%dirilor etajate cu
pere$i structurali din zid%rie
(1) Cl&dirile cu pere%i structurali din zid&rie vor fi alc&tuite astfel nct s& se realizeze un
ansamblu spa%ial unitar format din:
a. elemente verticale: pere#i structurali, dispu$i pe dou& direc%ii neparalele;
b. elemente orizontale: plan7ee care, de regul&, vor fi rigide n plan orizontal.
(2) Caracterul spa%ial unitar al structurii din zid&rie se va ob%ine prin:
A. Leg&turi ntre pere%ii structurali de pe cele dou& direc%ii principale, la col%uri, intersec%ii $i
ramifica%ii, care se vor realiza prin:
a. %eserea zid&riei conform prevederilor din reglement&rile tehnice privind executarea $i
urm&rirea execu%iei lucr&rilor de zid&rie, n vigoare;
b. arm&turi dispuse n rosturile orizontale;
c. stlpi$ori de beton armat turna%i n $trepii zid&riei;
d. continuitatea betonului $i arm&turilor din centuri sau stratul median al ZIA.
B. Leg&turi ntre plan$ee $i pere%ii structurali care se vor realiza dup& cum urmeaz&:
a. la pere%ii din zid&rie nearmat& (ZNA): prin centuri de beton armat turnate pe to%i
pere%ii;
b. la pere%ii din zid&rie confinat& (ZC): prin nglobarea / ancorarea arm&turilor din
stlpi$ori n sistemul de centuri de la fiecare plan$eu;
c. la pere%ii din zid&rie cu inim& armat& (ZIA): prin nglobarea / ancorarea arm&turilor
din stratul median al peretelui n sistemul de centuri de la fiecare plan$eu.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(3) Se vor lua toate m&surile necesare pentru men%inerea conlucr&rii spa%iale ntre
subansamblurile structurale verticale $i orizontale pentru toate situa%iile de proiectare $i, mai
ales, n stadiile avansate de solicitare sub efectul cutremurelor severe (de exemplu,
mpiedicarea pr&bu$irii progresive).
(4) n faza de proiectare preliminar& arhitectural-structural& a cl&dirilor din zid&rie se va
urm&ri ca forma n plan $i volumetria cl&dirii, distribu%ia spa%iilor, amplasarea $i alc&tuirea
pere%ilor structurali s& fie astfel alese nct s& se ob%in& regularitate n plan 7i pe vertical
definit& conform criteriilor de la art. 5.1.2.
5.1.2. Alc%tuirea cl%dirii n plan #i n eleva$ie
(1) Se recomand& adoptarea unor partiuri compacte, cu simetrie geometric (dat& de forma n
plan)$i cu simetrie mecanic (rezultat& din dispunerea n plan a pere%ilor structurali) sau cu
disimetrii limitate.
(2) Aria plan$eului va fi men%inut&, de regul&, constant& la toate nivelurile cl&dirii. Se pot
accepta reduceri de arie, de la un nivel la nivelul imediat superior, de circa 10 15% cu
condi%ia ca traseul de scurgere a nc&rc&rilor c&tre funda%ii s& nu fie ntrerupt.
(3) Rezisten%a $i rigiditatea structurii vor fi aproximativ egale pe cele dou& direc%ii principale
ale cl&dirii $i vor fi men%inute aproximativ constante pe toat& n&l%imea cl&dirii. Se recomand&
ca diferen%a ntre valorile respective, s& nu dep&$easc&, la fiecare nivel, 25% iar n eleva%ie
eventualele reduceri de rezisten%& $i de rigiditate s& fie \ 20%.
(4) Reducerile de rezisten%& $i/sau de rigiditate se vor realiza prin sc&derea:
a. densit&%ii zidurilor;
b. grosimii zidurilor;
c. rezisten%ei zid&riei la compresiune.
f&r& ca m&rimile respective s& scad& sub valorile minime constructive stabilite prin acest Cod
$i prin P 100-1.
5.1.3. Criterii de regularitate structural%
(1) Sistemul structural va fi simplu, continuu, va avea suficient& capacitate de rezisten%& $i
rigiditate $i va asigura un traseu direct $i nentrerupt al for%elor verticale $i orizontale, pn& la
terenul de fundare.
(2) Cl&dirile cu pere%i structurali din zid&rie vor fi considerate cu regularitate geometric 7i
structural n plan dac&:
a. forma n plan satisface urm&toarele condi%ii:
i.

este aproximativ simetric& n raport cu 2 direc%ii ortogonale;

ii.

este compact&, cu contururi regulate $i cu un num&r redus de col%uri intrnde;

iii.

eventualele retrageri / proeminen%e n raport cu conturul curent al plan$eului nu


dep&$esc, fiecare, cea mai mare dintre valorile: 10% din aria plan$eului sau 1/5
din dimensiunea laturii respective (fig. 5.1);

b. dispunerea n plan a pere%ilor structurali satisface urm&toarele condi%ii:

55

56

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

i.

nu exist& disimetrii importante ale capacit&%ilor de rezisten%& $i/sau ale nc&rc&rilor


permanente n raport cu axele principale ale cl&dirii;

ii.

distan%a ntre centrul de greutate (CG) $i centrul de rigiditate (CR) nu dep&$e$te


0.1L, unde L este dimensiunea cl&dirii pe direc%ia perpendicular& direc%iei de
calcul.

c. rigiditatea plan$eelor n plan orizontal este suficient de mare nct s& fie asigurat&
compatibilitatea deplas&rilor laterale ale pere%ilor structurali sub efectul for%elor
orizontale.

Figura 5.1. Condi%ii de regularitate geometric& n plan


(3) Cl&dirile cu pere%i structurali din zid&rie sunt considerate cu regularitate geometric 7i
structural n eleva#ie dac&:
a. n&l%imile nivelurilor adiacente sunt egale sau variaz& cu cel mult 20%;
b. pere%ii structurali au, n plan, acelea$i dimensiuni la toate nivelurile supraterane sau
prezint& varia%ii care se ncadreaz& n urm&toarele limite:
i.

reducerea lungimii unui perete fa%& de nivelul inferior nu dep&$e$te 20%;

ii.

la cl&dirile cu nniv+3, pentru fiecare direc%ie principal&, reducerea ariilor nete totale
de zid&rie la nivelurile superioare nu dep&$e$te 20% din aria zid&riei de la parter
pe direc%ia respectiv&; dac& se reduc simultan ariile de zid&rie pe ambele direc%ii
principale, reducerea total& nu dep&$e$te 30% din aria total& de zid&rie de la
parter.

c. cl&direa nu are niveluri "slabe" (care au rigiditate $i/sau capacitate de rezisten%& mai
mic& dect cele ale nivelurilor superioare ca urmare a suprim&rii unui perete).

Figura 5.2. Cl&diri cu niveluri "slabe" (neregularitate structural& n eleva%ie)


(4) n cazul cl&dirilor fundate direct pe terenuri dificile se vor adopta numai alc&tuiri
arhitectural-structurale care asigur& regularitate geometric& n plan $i n eleva%ie.
(5) Cl&dirile care nu satisfac condi%iile de la (1) (3) sunt considerate f r regularitate
geometric 7i structural , dup& caz, n plan sau n eleva%ie.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(6) Pentru toate situa%iile de proiectare, cl&dirile cu pere%i structurali din zid&rie se clasific& n
grupe de regularitate dup& cum urmeaz&:
Clasificarea cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie n grupe de regularitate
Grupa de regularitate a cl&dirii
Cl&diri cu regularitate
Cl&diri f&r& regularitate

Tipul
structurii
1.1
Tip 1
1.2
2.1
Tip 2
2.2

Tabelul 5.1
Regularitate
Plan
Eleva%ie
Da
Da
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu

(7) Cl&dirile cu structuri de tip dual, la care pere%ii structurali din zid&rie conlucreaz& cu cadre
din beton armat, se ncadreaz& n clasa cl&dirilor neregulate al c&ror r&spuns seismic depinde
de raportul ntre cele dou& subsisteme. Subsistemul "cadre" va fi proiectat conform cerin%elor
din P 100-1. Subsistemul "pere%i structurali din zid&rie" va fi proiectat conform prevederilor
din P 100-1, cap.8 $i din acest Cod.
5.1.4. Separarea cl%dirii n tronsoane
(1) Separarea cl&dirii n tronsoane se va face n urm&toarele condi%ii:
a. lungimea cl&dirii dep&$e$te valorile maxime stabilite conform 5.1.5.1.;
b. forma n plan are neregularit&%i care dep&$esc limitele din fig. 5.1.;
c. terenul pe care este amplasat& cl&direa prezint& neregularit&%i (de stratifica%ie, de
consisten%&, umpluturi locale, etc.).
(2) Rapoartele principalelor dimensiuni ale tronsoanelor rezultate prin fragmentarea cl&dirii
cu rosturi se vor ncadra n limitele:
a. n&l%ime / l&%ime " 1.5, indiferent de zona seismic&;
b. lungime / l&%ime " 4.0. pentru cl&dirile situate n zonele seismice cu ag\ 0.20g $i \ 3.0
n zonele seismice cu ag q 0.25g.
(3) Fiecare dintre tronsoanele rezultate din fragmentarea cl&dirii prin rosturi trebuie s& aib& o
alc&tuire arhitectural-structural& care corespunde tuturor prevederilor de la 5.1.2.
(4) Rosturile de separa%ie ntre cl&dirile / tronsoanele adiacente se vor proiecta n func%ie de
rolul n structur&, dup& cum urmeaz&:
a. rosturi complete, care traverseaz& att suprastructura, ct $i infrastructura:
i.

rosturi de tasare, care au rolul de a limita eforturile din structur& datorate


neuniformit&%ii terenului de fundare $i/sau valoarea tas&rilor cl&dirii n cazul
fund&rii pe terenuri dificile;

b. rosturi par#iale, care se realizeaz& numai n suprastructur&:


i.

rosturi seismice, care au rolul de a elimina sau de a reduce efectele torsiunii de


ansamblu n cazul cl&dirilor cu forme complexe n plan; n cazul cl&dirilor cu
lungime total& mare, rosturile seismice vor traversa $i funda%iile pentru a evita
nesincronismul mi$c&rii seismice la funda%iile situate la distan%e relative mari;

57

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

ii.

rosturi de contrac%ie dilatare, care au rolul de a limita eforturile care pot rezulta
din varia%iile de temperatur& sau ca efect al fenomenelor reologice specifice
zid&riei / betonului.

(5) Rosturile se vor realiza prin dublarea pere%ilor structurali, vor fi plane $i vor separa
complet att elementele structurale, ct $i elementele nestructurale ale cl&dirii.
(6) Dimensiunea spa%iului liber dintre elementele de construc%ie ale tronsoanelor adiacente va
fi stabilit& prin calcul, conform prevederilor P 100-1, cap.4.
(7) nchiderea spa%iului liber dintre tronsoane se va face cu materiale sau dispozitive care nu
mpiedic& mi$carea relativ& a tronsoanelor al&turate, sunt impermeabile la ap& $i la aer, nu
permit propagarea focului $i sunt acceptabile din punct de vedere al aspectului. Aceste
materiale trebuie s& aib& o durabilitate comparabil& cu durata de via%& proiectat& a structurii.
Nu se permite nchiderea rostului cu tencuial&
5.1.5. Dimensiuni maxime ale cl%dirilor
5.1.5.1. Dimensiuni maxime n plan
(1) Pentru cl&dirile cu pere%i structurali din zid&rie fundate pe terenuri normale, lungimea
maxim& a tronsoanelor va fi de 50.0 m.
(2) Pentru cl&dirile cu pere%i structurali din zid&rie fundate pe terenuri dificile de fundare,
lungimea maxim& a tronsoanelor se va stabili n conformitate cu reglement&rile tehnice, n
vigoare, privind proiectarea $i execu%ia pentru construc%ii fundate pe p&mnturi cu umfl&turi
$i contrac%ii mari.
5.1.5.2. Dimensiuni maxime n eleva$ie
(1) Num&rul maxim de niveluri nniv peste sec%iunea de ncastrare definit& la 6.3.1 (2) $i
valoarea minim& constructiv& asociat& a densit&%ii pere%ilor structurali p%, pentru care se
aplic& prevederile acestui Cod, se limiteaz&, conform P 100-1, tab.8.8 $i 8.9 n func%ie de:
a. accelera%ia seismic& de proiectare la amplasament ag;
b. clasa de regularitate / neregularitate structural& definit& la 5.1.3.;
c. clasa de importan%&-expunere la cutremur a cl&dirii, stabilit& conform P 100-1;
d. tipul / alc&tuirea zid&riei (ZNA, ZC, ZC+AR, ZIA);
e. densitatea pere%ilor structurali p%, stabilit& conform 5.2.1.(2);
f. tipul elementelor pentru zid&rie (argil& ars& sau BCA) $i grupa elementelor din argil&
ars& (1, 2, 2S).

5.2. Proiectarea preliminar% a pere$ilor structurali pentru cl%dirile etajate curente


5.2.1. Alegerea sistemului de pere$i structurali
(1) Alegerea sistemului de pere%i structurali se va face astfel nct s& realizeze, concomitent,
satisfacerea urm&toarelor categorii de cerin%e:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

a. func%ionale, stabilite de investitor: dimensiunile spa%iilor libere, n&l%imea de nivel,


tipul circula%iilor, etc.;
b. de confort;
c. de siguran%& structural&.
(3) Pentru structurile cu pere%i din zid&rie care fac obiectul acestui Cod, ariile pere%ilor
structurali, pe cele dou& direc%ii principale, se vor stabili prin calcul, cu respectarea valorilor
minime date n P 100-1, tab. 8.8 $i 8.9.
(4) Prevederea n proiect a ariilor minime de pere%i nu elimin& / nlocuie$te obliga%ia de a se
verifica prin calcul siguran%a structurii conform cerin%elor de la Capitolul 6 $i prevederilor P
100-1, cu excep%ia cl&dirilor simple din zid&rie.
(5) Pere%ii de zid&rie care nu ndeplinesc condi%iile de continuitate, geometrice $i de
materiale, pentru a fi considera%i pere#i structurali sau pere#i de contravntuire vor fi
considera%i "pere#i nestructurali" $i vor fi proiecta%i, pentru toate grup&rile de nc&rc&ri, cu
respectarea prevederilor date n Capitolul 6 $i n P 100-1, cap.10.
(6) Pere%ii de zid&rie nr&mat& n cadre de beton armat sau de o%el vor fi proiecta%i, pentru
toate grup&rile de nc&rc&ri, conform prevederilor de la Capitolul 6 $i din
P 100-1, cap.5 $i 10.
5.2.1.1 Structuri cu pere$i de#i
(1) Structurile cu pere%i de$i (sistem fagure) sunt definite prin urm&torii parametri geometrici
(fig. 5.3a):
a. n&l%imea de nivel " 3,50 m;
b. distan%ele maxime ntre pere%i, pe cele dou& direc%ii principale " 5,00 m;
c. aria celulei format& de pere%ii de pe cele dou& direc%ii principale " 25,0 m2.
(2) n cazul n care, la un nivel oarecare al unei cl&diri cu pere%i de$i, sunt necesare, local,
spa%ii mai mari, se accept& suprimarea unui perete structural la nivelul respectiv cu obliga%ia
suprim&rii acestui perete sau a nlocuirii cu un perete nestructural la toate nivelurile
superioare pentru a evita formarea unui etaj "slab". Se recomand& ca aceast& reducere s& nu
conduc& la modificarea condi%iilor de regularitate n plan.
(3) Folosirea sistemului de pere%i de$i este recomandat& n cazul cl&dirilor fundate pe terenuri
dificile.
5.2.1.2. Structuri cu pere$i rari
(1) Structurile cu pere%i rari (sistem celular), sunt definite prin urm&torii parametri geometrici
(fig. 5.3b):
a. n&l%imea de nivel " 4,00m;
b. distan%ele maxime ntre pere%i, pe cele dou& direc%ii principale " 9,00 m;
c. aria celulei format& de pere%ii de pe cele dou& direc%ii principale " 75,0 m2.

59

60

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(a)

(b)

Figura 5.3. Structuri cu pere%i din zid&rie


(a) Structuri cu pere%i de$i (sistem fagure) (b) Structuri cu pere%i rari (sistem celular)
5.2.2. Alegerea tipului de zid%rie
(1) La proiectarea preliminar& a cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie, alegerea tipului de
zid&rie pentru pere%ii structurali se va face cu respectarea condi%iilor stabilite n P 100-1, tab.
8.8 $i 8.9 n func%ie de:
a. num&rul de niveluri supraterane (nniv);
b. regularitatea structural& a cl&dirii;
c. grupa elementelor pentru zid&rie;
d. accelera%ia seismic& de proiectare la amplasament (ag),
precum $i n func%ie de posibilit&%ile tehnologice de execu%ie.
5.2.2.1. Zid%ria nearmat% (ZNA)
(1) Utilizarea structurilor cu pere%i din zid&rie nearmat& se va face numai cu respectarea
principiilor din P 100-1, cap.8 $i a regulilor generale din acest Cod.
(3) Structurile cu pere%i din zid&rie nearmat& vor avea elemente verticale $i orizontale de
confinare cu rolul constructiv de a asigura integritatea $i conlucrarea spa%ial& a pere%ilor $i
plan$eelor. Pozi%ionarea acestor elemente, dimensiunile sec%iunii de beton $i armarea acestora
se va face conform P 100-1.
5.2.2.2. Zid%ria armat% (ZC, ZC+AR, ZIA)
(1) Cl&dirile cu pere%i structurali de zid&rie confinat& (ZC), cu sau f&r& arm&turi n rosturile
orizontale, $i cele cu pere%i structurali de zid&rie cu inim& armat& (ZIA), cu toate tipurile de
elemente, vor fi utilizate, n condi%iile de calcul, de dimensionare $i de alc&tuire constructiv&
stabilite n P 100-1.
(2) Dispunerea stlpi$orilor $i centurilor de beton armat, materialele , dimensiunile $i
armarea acestora vor respecta cerin%ele din P 100-1, cap.8.
(3) Stlpi$orii $i centurile din pere%ii de pe conturul cl&dirilor vor fi prev&zu%i la exterior cu
protec%ie termic& pentru evitarea form&rii pun%ilor termice.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

5.2.3. Goluri n pere$ii structurali din zid%rie


(1) Stabilirea dimensiunilor golurilor pentru u$i $i ferestre $i amplasarea acestora n pere%ii
structurali de zid&rie se va face avnd n vedere satisfacerea urm&toarelor cerin%e:
a. func%ionale;
b. de plastica fa%adelor;
c. structurale.
(2) Cerin%ele structurale vor avea n vedere:
a. evitarea reducerii exagerate a rezisten%ei $i a rigidit&%ii unor pere%i structurali;
b. ob%inerea ariilor de zid&rie aproximativ egale pe direc%iile principale ale cl&dirii;
c. satisfacerea cerin%elor de rezisten%& $i de ductilitate pentru plinurile dintre goluri.
(3) Pentru satisfacerea cerin%elor de la (2), raportul & ntre ariile n plan ale golurilor de u$i $i
ferestre $i ariile plinurilor de zid&rie $i dimensiunile minime ale spale%ilor ntre goluri va fi
limitat conform P 100-1.
(4) Golurile de u$i $i de ferestre vor fi, de regul&, dispuse pe aceea$i vertical& la toate
nivelurile. Poate fi acceptat& dispunerea lor alternant& cu respectarea unor distan%e care s&
permit& transmiterea nc&rc&rilor printr-un sistem de tip "grind& cu z&brele".

Figura 5.4. Dispunerea alternant& pe vertical& a golurilor din pere%ii de zid&rie


5.2.4. Grosimea pere$ilor de zid%rie
(1) Grosimea pere%ilor exteriori $i interiori, structurali sau nestructurali $i a panourilor de
zid&rie nr&mate n cadre prev&zut& n proiect va fi egal& cu cea mai mare valoare rezultat&
din calculele de specialitate pentru satisfacerea simultan& a urm&toarelor cerin%e:
a. siguran%& structural&;
b. izolare termic& / economie de energie;
c. izolare fonic&;
d. protec%ie la foc.
(2) Grosimea de calcul a pere%ilor se va lua egal& cu grosimea efectiv& a zid&riei netencuite cu
excep%ia pere%ilor dubli cu gol interior pentru care grosimea de calcul se stabile$te conform
alin. (3).
(3) Grosimea de calcul, tef, a unui perete dublu cu gol interior n care cele dou& straturi sunt
solidarizate cu agrafe se determin& cu rela%ia:

61

62

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

tef - 3 t13 , t23

(5.1)

unde nota%iile sunt urm&toarele:


!

t1 , este grosimea stratului exterior sau neportant

t2 este grosimea stratului interior sau portant.

(4) n cazul n care dimensiunile alese pentru grosimea pere%ilor nu satisfac cerin%ele de
siguran%& structural&, se va adopta una dintre urm&toarele m&suri:
a. schimbarea tipului / alc&tuirii zid&riei (de exemplu, din ZNA n ZC sau ZIA);
b. sporirea grosimii pere%ilor;
c. folosirea unor materiale (elemente de zid&rie $i/sau mortar) cu rezisten%e superioare.
5.3. Proiectarea preliminar% a subansamblurilor structurale orizontale
(1) Plan$eele cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie se clasific&, din punct de vedere al
rigidit&%ii n plan orizontal, care depinde de alc&tuirea constructiv& $i de dimensiunile $i
pozi%iile golurilor mari, n dou& categorii:
a. plan$ee rigide n plan orizontal;
b. plan$ee cu rigiditate nesemnificativ& n plan orizontal.
5.3.1. Tipul plan#eului
(1) La proiectarea preliminar& a cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie de toate tipurile se
va urm&ri realizarea plan$eelor ca diafragme rigide n plan orizontal.
(2) Se recomand& folosirea plan$eelor care transmit nc&rc&rile verticale pe toate laturile.
Acest tip de plan$eu va fi utilizat obligatoriu la toate cl&dirile din zonele seismice cu ag q
0.30g.
(3) Plan$eele cu rigiditate nesemnificativ& n plan orizontal vor fi utilizate numai n condi%iile
stabilite n P 100-1, cap.8.
(4) n cazul plan$eelor din elemente prefabricate, mbin&rile vor fi proiectate astfel nct
r&spunsul plan$eului la for%e seismice s& fie similar cu cel a plan$eelor din beton armat
monolit iar mbin&rile s& r&mn& n stadiul elastic pentru solicit&rile rezultate din ac%iunea
cutremurului de proiectare multiplicat& cu factorul de comportare q.
5.3.2. Supante, console
(1) Consolele care dep&$esc linia exterioar& a pere%ilor structurali de contur (balcoane,
copertine) vor fi amplasate la nivelul plan$eului curent, eventual cu o denivelare limitat& care
permite asigurarea continuit&%ii structurale cu plan$eul. Consolele vor fi realizate din acela$i
material ca $i plan$eul (beton armat sau lemn).
(2) n mod excep%ional se accept& amplasarea unor console de beton armat n pozi%ii
intermediare, ncastrate n zid&rie, cu respectarea urm&toarelor condi%ii:
a. deschiderea consolei Lc" 3t unde t este grosimea peretelui n care este ncastrat&;
b. accesul oamenilor pe consol& nu este dect ntmpl&tor (pentru ntre%inere);

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

c. rezemarea consolei se face pe toat& l&%imea zidului (t).


n cazul deschiderilor mai mari dect 3t, stabilitatea $i rezisten%a consolei vor fi asigurate prin
elemente de beton armat introduse n grosimea peretelui; n toate cazurile, consolele $i a
elementele de care acestea sunt fixate vor fi verificate prin calcul.
(3) Pentru proiectarea supantelor se va %ine seama de prevederile din P 100-1, cap.8.
5.3.3. >arpante
(1) La proiectarea $arpantelor se va urm&ri adoptarea unei configura%ii cu rigiditate spa%ial&
suficient& pentru asigurarea indeformabilit&%ii acestora, pe toate direc%iile, sub efectul
nc&rc&rilor din z&pad&, din vnt $i din cutremur. n cazul nc&rc&rii cu z&pad& se vor avea n
vedere efectele nc&rc&rilor nesimetrice care pot rezulta din aglomerarea z&pezii pe anumite
por%iuni ale acoperi$ului (a se vedea CR 1-1-3).
(2) Stabilitatea general& $i local& a $arpantei n ansamblu $i a elementelor acesteia sub
ac%iunea vntului vor fi verificate prin calcul pentru for%ele stabilite prin CR 1-1-4 $i vor fi
asigurate prin m&suri constructive.
(3) Schema static& a $arpantei va fi aleas& astfel nct s& nu rezulte mpingeri n elementele de
reazem (pere%i, atice, calcane, etc.). Dac& o astfel de schem& nu poate fi realizat& se vor
prevedea elemente structurale din lemn suficient de rezistente pentru a prelua mpingerile.
Rezisten%a $i rigiditatea elementelor vor fi verificate prin calcul conform reglement&rilor
tehnice privind proiectarea construc%iilor din lemn, n vigoare.
5.4. Proiectarea preliminar% a infrastructurii
(1) Infrastructura cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie este constituit& din urm&toarele
subansambluri / elemente de construc%ie:
a. cl&diri f&r& subsol: funda%ii, socluri $i placa de beton care constituie suportul
pardoselii de la parter;
b. cl&diri cu subsol: funda%ii, pere%i de subsol, placa de beton care constituie suportul
pardoselii de la subsol, plan$eul peste subsol.
(2) Proiectarea preliminar& a infrastructurii trebuie s& %in& seama de:
a. m&rimea for%elor verticale care trebuie transmise la teren;
b. severitatea ac%iunii seismice la amplasament;
c. natura, stabilitatea $i rezisten%a terenului de fundare;
d. efectele posibile ale apelor subterane.
(3) Proiectarea / dimensionarea infrastructurii se va face pe baza datelor privind stabilitatea $i
rezisten%a terenului de fundare ob%inute prin cercetarea geotehnic& a amplasamentului
conform reglement&rilor tehnice specifice, n vigoare. Se excepteaz& de la aceast& prevedere
cl&dirile provizorii $i anexele gospod&re$ti.
(4) n faza de proiectare preliminar&, infrastructura trebuie s& fie conceput& ca un ansamblu
de elemente structurale cu rezisten%& $i rigiditate spa%ial& adecvate intensit&%ii solicit&rilor
verticale $i seismice $i caracteristicilor terenului de fundare care s& asigure:

63

64

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

a. transmiterea la teren a tuturor solicit&rilor din sec%iunea de ncastrare a pere%ilor, f&r&


producerea deforma%iilor postelastice n elementele infrastructurii $i/sau n terenul de
fundare;
b. limitarea deforma%iilor verticale ale cl&dirii la valori care nu pericliteaz& integritatea
structurii, a elementelor nestructurale $i a bran$amentelor la re%elele exterioare.
(5) Alc&tuirea infrastructurii cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie va respecta, de
asemenea, principiile generale date n reglement&rile tehnice, n vigoare, privind proiectarea
funda%iilor de suprafa%& $i n P 100-1, cap.8, precum $i prevederile specifice date n
continuare.
5.4.1. Funda$ii
(1) Funda%iile pere%ilor structurali vor fi continue sub ziduri cu una din alc&tuirile urm&toare:
a. blocuri / t&lpi din beton simplu, cu una sau mai multe trepte;
b. blocuri / t&lpi din beton simplu $i cuzine%i din beton armat;
c. t&lpi din beton armat.
(2) n cazurile prev&zute n P 100-1, cap.8 se pot prevedea $i funda%ii izolate, din beton
simplu, legate cu grinzi din beton armat pe ambele direc%ii.
(3) Pentru pere%ii nestructurali de la subsol, n func%ie de dimensiunile $i de greutatea proprie
a acestora, se va alege una din urm&toarele solu%ii de fundare:
a. rezemare pe placa de la subsol, dac& aceasta are rezisten%a $i rigiditatea necesare
pentru a prelua nc&rc&rile respective;
b. ngro$area local& a pl&cii de la subsol;
c. fundarea direct&.
5.4.2. Socluri
(1) La cl&dirile f&r& subsol, soclul $i funda%iile vor fi axate fa%& de pere%ii structurali.
(2) L&%imea soclului va fi cel pu%in egal& cu grosimea peretelui de la parter; se admite o
retragere de maximum 5 cm a fe%ei exterioare a soclului n raport cu fa%a exterioar& a
peretelui de la parter.
(3) Soclul se va executa, de regul&, din beton armat. n cazul amplasamentelor cu teren
normal de fundare, soclul poate fi executat din beton simplu numai n condi%iile stabilite n P
100-1, cap. 8.
5.4.3. Pere$i de subsol
(1) Pere%ii de subsol vor fi dispu$i, de regul&, axat, sub to%i pere%ii structurali din parter. Se
accept& o retragere de maximum 5.0 cm a fe%ei exterioare a pere%ilor de la subsol n raport cu
fa%a exterioar& a peretelui de la parter.
(2) Grosimea pere%ilor de subsol se va stabili, prin calcul, pentru satisfacerea cerin%ei de
rezisten%& sub efectul nc&rc&rilor din gruparea fundamental& $i din cea seismic& $i va permite
preluarea eventualelor abateri de execu%ie.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(4) Rigiditatea subsolului trebuie s& fie superioar& rigidit&%ii nivelurilor supraterane.
n acest scop se recomand& adoptarea urm&toarelor m&suri de conformare general&,
arhitectural-structural&, a subsolului:
a. num&rul $i dimensiunile golurilor n pere%ii subsolului vor fi reduse la strictul necesar
din punct de vedere func%ional;
b. golurile de u$i $i ferestre din pere%ii de subsol vor fi amplasate, n plan, n pozi%ii
decalate fa%& de golurile de la parter; n cl&dirile din zone seismice cu ag q 0.25g
amplasarea golurilor de u$i din pere%ii interiori de subsol va fi f&cut& cu un decalaj de
cel pu%in 1,0 m fa%& de pozi%ia golurilor de la parter;
c. dimensiunile golurilor de la subsol vor fi mai mici dect cele de la parter, sec%iunea
plinurilor va fi sporit& iar zonele sl&bite vor fi verificate prin calcul;
d. n cl&dirile din zone seismice cu ag q 0.30g golurile de u$i $i ferestre din pere%ii
exteriori de la subsol vor fi mai mici cu cel pu%in 25% fa%& de cele din parter;
e. n cazul cl&dirilor cu pere%i dispu$i n sistem "celular", n zonele cu accelera%ia
seismic& de proiectare ag+ 0.30g, se recomand& sporirea rigidit&%ii subsolului prin
introducerea unor pere%i suplimentari, n limita posibilit&%ilor rezultate din cerin%ele
func%ionale.

Figura 5.5. Pere%i suplimentari la subsol n cazul cl&dirilor cu pere%i rari


Dac& aceste condi%ii nu sunt respectate, zonele sl&bite vor fi verificate prin calcul pentru toate
situa%iile de proiectare.
5.4.4. Plan#ee la infrastructur%
(1) n toate cl&dirile f&r& subsol, placa suport a pardoselii de la parter se va executa din beton
armat. Aceast& plac& va fi legat& monolit cu soclurile cl&dirii constituind o leg&tur& rigid& n
plan la nivelul infrastructurii / funda%iilor
(2) n toate cl&dirile cu subsol, placa plan$eului peste subsol se va executa din beton armat $i
avea cel pu%in aceea$i grosime ca $i pl&cile etajelor supraterane.
(3) n cazul cl&dirilor cu subsol, situate n zonele seismice cu ag+ 0.30g $i n toate cl&dirile
amplasate pe terenuri de fundare dificile, placa suport a pardoselii subsolului se va executa
din beton armat, legat& de t&lpile de funda%ie.

65

66

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

CAPITOLUL 6. CALCULUL CL"DIRILOR CU PERE=I


DIN ZID"RIE
6.1. Principii generale de calcul
(1) Zid&ria este un material neomogen, anizotrop $i caracterizat de comportare inelastic&
chiar pentru niveluri reduse de solicitare. Realizarea unui model de calcul care s& ia n
considerare toate aceste particularit&%i $i care, n acela$i timp, s& poat& fi aplicat cu u$urin%& n
proiectarea curent& este practic imposibil&.
(2) Pentru proiectarea cl&dirilor curente, pentru toate grup&rile de nc&rc&ri, determinarea
eforturilor $i deforma%iilor n toate p&r%ile / elementele de construc%ie din zid&rie, se va face
utiliznd un model de calcul, suficient de precis, bazat pe urm&toarele ipoteze simplificatoare:
a. zid&ria este un material presupus omogen, izotrop $i cu r&spuns elastic pn& n stadiul
ultim;
b. caracteristicile sec%ionale ale pere%ilor din zid&rie se determin& pentru sec%iunea brut&
(nefisurat& / netencuit&);
c. rezultatele calculelor cu modelele bazate pe ipotezele a $i b se afecteaz& cu factori de
corec%ie stabili%i astfel nct s& se ob%in& o concordan%& ct mai bun& cu datele
rezultatele ncerc&rilor.
(3) Modelul de calcul pentru determinarea eforturilor sec%ionale $i a rezisten%ei de proiectare
a pere%ilor, pentru toate grup&rile de nc&rc&ri, trebuie s& reprezinte n mod adecvat
propriet&%ile de rezisten%&, de rigiditate $i de ductilitate ale ntregului sistem structural.
6.2. Calculul structurilor la nc%rc%ri verticale
6.2.1. Modelul de calcul pentru nc%rc%ri verticale
(1) Pentru calculul sub ac%iunea nc&rc&rilor verticale, n toate situa%iile de proiectare, pere%ii
structurali vor fi considera%i console rezemate la nivelul plan$eului peste subsol sau la fa%a
superioar& a funda%iilor (la cl&dirile f&r& subsol).
(2) La proiectarea pere%ilor structurali din zid&rie vor fi luate n considerare, simultan cu
nc&rc&rile verticale, nc&rc&rile orizontale, perpendiculare pe planul peretelui provenite din:
a. ac%iunea cutremurului, pentru to%i pere%ii;
b. presiunea vntului, pentru pere%ii exteriori din suprastructur&;
c. mpingerea p&mntului, pentru pere%ii de contur de la subsol;
d. for%ele laterale (mpingeri) transmise de alte p&r%i de structur& (bol%i, arce, sau
$arpante);
e. nc&rc&rile de exploatare (mobiler sau echipamente / instala%ii suspendate pe console,
mpingerea oamenilor n spa%ii aglomerate, etc.).
Valorile de proiectare ale acestor nc&rc&ri se vor lua din reglement&rile tehnice n vigoare.
(3) Modelul de calcul la nc&rc&ri verticale $i orizontale, pentru toate grup&rile de nc&rc&ri,
trebuie s& %in& seama de:
a. modul de aplicare a nc&rc&rilor (excentricit&%ile men%ionate la 6.2.2.2.);

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

b. leg&turile / fixarea pe contur a peretelui;


c. zvelte%ea peretelui.
6.2.2. Metode de calcul pentru nc%rc%ri verticale
6.2.2.1.Determinarea for$elor axiale de compresiune n pere$ii structurali
(1) For%a axial& de compresiune ntr-o sec%iune de calcul orizontal& a unui perete structural se
compune din:
a. suma nc&rc&rilor din zonele aferente ale plan$eelor de peste nivelul sec%iunii;
b. greutatea proprie a por%iunii de perete aflat& peste nivelul sec%iunii.
(2) n cazul plan$eelor cu pl&ci de beton armat care transmit nc&rc&rile pe dou& direc%ii,
indiferent de tehnologia de realizare, nc&rc&rile corespunz&toare zonelor de plac& aferente
fiec&rui perete vor fi calculate pentru suprafe%ele determinate de bisectoarele unghiurilor
formate de laturile pl&cilor (l1 " l2), considerate uniform distribuite pe lungimea peretelui. n
cazul pere%ilor n form& complex& I, T, L cu zid&rie %esut& sau cu stlpi$orii de beton la
intersec%ii sau ramifica%ii, se va considera o distribu%ie uniform& a for%elor de compresiune pe
toat& aria peretelui (fig. 6.1a).
(3) n cazul plan$eelor care descarc& pe o singur& direc%ie, indiferent de material, se va
considera c& nc&rc&rile se transmit pere%ilor pe care reazem& elementele principale, ct $i
zonelor adiacente ale pere%ilor transversali (fig. 6.1b) conform (4).

(a)

(b)

Figura 6.1. nc&rc&ri verticale pe pere%ii structurali date de plan$ee


(a) Plan$eu din beton armat monolit
(b) Plan$eu din elemente liniare (grinzi din beton, o%el, lemn)
(4) Pentru nc&rc&rile concentrate sau pentru nc&rc&rile distribuite care nu sunt aplicate pe tot
peretele, repartizarea eforturilor n perete se va face dup& linii nclinate la 30o fa%& de vertical&
ca n fig. 6.2a. n cazul pere%ilor cu goluri traseul de desc&rcare se modific& conform figurii
6.2b. For%ele aplicate n apropierea col%urilor / intersec%iilor se transmit $i pere%ilor
transversali conform 6.2c.

67

68

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(a)

(b)

(c)

Figura 6.2. nc&rc&ri verticale concentrate pe pere%ii structurali


(a) Cazul curent

(b) Devierea traseului de desc&rcare n vecin&tatea golurilor


(c) nc&rcarea peretelui transversal

(5) n cazul cl&dirilor cu console nesimetrice importante, cu distan%& mare ntre centrul de
greutate al nc&rc&rilor verticale din plan$ee $i centrul de greutate al sec%iunii orizontale a
pere%ilor, se va %ine seama $i de eforturile suplimentare care rezult& din ncovoierea de
ansamblu.
6.2.2.2. Determinarea excentricit%$ilor de aplicare a nc%rc%rilor verticale
(1) nc&rc&rile din plan$ee se transmit pere%ilor cu excentricit&%i care provin din:
a. alc&tuirea constructiv& a structurii;
b. imperfec%iunile de execu%ie;
c. efectele nc&rc&rilor cu caracter local,
(2) Pentru calculul rezisten%ei pere%ilor, efectele excentricit&%ilor se introduc prin coeficien%i
de reducere a rezisten%ei calculate cu nc&rc&rile axiale.
6.2.2.2.1. Excentricitate din alc%tuirea structurii
(1) Excentricitatea din alc&tuirea structurii se va calcula cu rela%ia:

e i0

N1d1 , 2N 2d 2
N1 , 2N 2

unde nota%iile sunt urm&toarele:


!

N1 nc&rcarea transmis& de peretele de la etajul superior;

d1 excentricitatea nc&rc&rii N1;

N2 - nc&rc&rile aduse de plan$eul / plan$eele care reazem& direct pe perete;

d2 excentricit&%ile nc&rc&rilor N2.

(6.1)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

69

(2) Momentul ncovoietor (M) dat de excentricitatea ei0 variaz& liniar pe n&l%imea peretelui.

Figura 6.3. Excentricit&%i provenite din alc&tuirea structurii


6.2.2.2.2. Excentricitate din imperfec$iuni de execu$ie (accidental+)
(1) Excentricitatea accidental se va lua n calcul cu cea mai mare dintre valorile:
a. ea -

t
+ 1.0 cm
30

(6.2a)

b. ea -

het
+ 1.0 cm
300

(6.2b)

unde nota%iile sunt urm&toarele


!

t - grosimea peretelui;

het - n&l%imea etajului.

6.2.2.2.3. Excentricitate din for$ele orizontale perpendiculare pe plan


(1) Excentricitatea provenit& din momentul ncovoietor maxim Mhm(i) dat de for%ele
orizontale perpendiculare pe plan, determinat conform par. 6.4. se va calcula cu rela%ia
ehm( i ) -

M hm( i )
N 1 , 2N 2

(6.3)

unde nota%iile sunt urm&toarele:


!

N1- nc&rcarea transmis& de peretele superior;

2N2 - suma reac%iunilor plan$eelor care reazem& pe peretele care se verific&.

6.3. Calculul structurilor cu pere$i din zid%rie la for$e orizontale


(1) Pentru proiectarea pere%ilor structurali $i nestructurali $i a pere%ilor din zid&rie nr&mat& se
vor se vor lua n considerare:
a. for%ele n planul peretelui;
b. for%ele perpendiculare pe planul peretelui;
c. for%ele din deforma%iile impuse de structur& pere%ilor din zid&rie nr&mat&.

70

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

n cazul cl&dirilor tip "sal& / hal&" pentru structura acoperi$ului se va lua n calcul $i
componenta vertical& a ac%iunii seismice n condi%iile prev&zute n P 100-1.
(2) Verificarea siguran%ei la ac%iunea vntului n planul pere%ilor structurali, pentru gruparea
fundamental& de nc&rc&ri, se va face numai n cazurile n care for%a seismic& total&
determinat& conform P 100-1 este mai mic& dect for%a lateral& total& dat& de ac%iunea
vntului.
(3) nc&rc&rile din vnt vor fi luate n considerare, n toate cazurile, pentru:
a. calculul momentelor ncovoietoare din ac%iunea perpendicular& pe fa%ad&;
b. calculul $arpantelor.
(4) Pentru situa#ia de proiectare seismic se va %ine seama de prevederile din P 100-1 $i de
prevederile urm&toare.
6.3.1. Modelul de calcul pentru for$e orizontale
(1) Pentru toate grup&rile de nc&rc&ri, suprastructura cl&dirii se va modela prin
subansambluri structurale verticale dispuse pe direc%iile principale, constituite din pere%i plini
sau cu goluri, legate prin plan$ee orizontale (plac& $i rigle de cuplare).
(2) Sec%iunea de ncastrare a ansamblului pere%ilor structurali pentru calculul la for%e
orizontale (n raport cu care se define$te num&rul de niveluri nniv) se va lua:
a. la nivelul superior al soclurilor, pentru cl&dirile f&r& subsol;
b. la plan$eul peste subsol, pentru cl&dirile cu pere%i de$i (sistem fagure) $i pentru
cl&dirile cu pere%i rari (sistem celular) la care s-au prev&zut pere%i suplimentari n
subsol, conform recomand&rii de la 5.4.3 (5)- fig. 5.5;
c. peste nivelul funda%iilor pentru cl&dirile cu pere%i rari, dac& nu s-au prev&zut pere%i
suplimentari n subsol, conform recomand&rii de la 5.4.3.(5).
(3) Caracteristicile geometrice ale pere%ilor structurali care particip& la preluarea for%elor
orizontale (din vnt sau seismice) se vor stabili considernd, n cazul sec%iunilor compuse
(L,T, I), lungimile t&lpilor active egale cu grosimea peretelui la care se adaug&, de fiecare
parte a inimii, cea mai mic& dintre valorile:
a. 6 t , unde "t" este grosimea t&lpii respective;
b. distan%a pn& la cap&tul peretelui transversal (pn& la primul gol).

Figura 6.4. L&%imea t&lpii active


(4) Modelul structural trebuie s& schematizeze ct mai exact urm&toarele elemente:
a. alc&tuirea general& structurii:
i. geometria ansamblului $i a tuturor subansamblurilor verticale $i orizontale;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

ii. leg&turile ntre subansamblurile structurale $i leg&turile dintre componentele fiec&rui


subansamblu;
iii. propriet&%ile mecanice relevante ale materialelor;
b. distribu%ia maselor de nivel, n plan $i pe n&l%imea cl&dirii;
c. caracteristicile de rigiditate ale elementelor $i capacitatea de amortizare.
(5) Cl&dirile cu regularitate structural&, tipul 1 din tabelul 5.1, se vor calcula cu dou& modele
plane constituite, fiecare, din totalitatea pere%ilor structurali de pe una din direc%iile
principale. Fiecare model plan constituie un sistem elastic cu un grad de liberate dinamic& la
fiecare nivel (deplasare de transla%ie n planul pere%ilor).
n cazul cl&dirilor la care pere%ii nu sunt dispu$i pe dou& direc%ii ortogonale, for%ele seismice
vor fi aplicate n calcul pe direc%iile principale ale sistemului de pere%i.
(6) Calculul cu modele plane poate fi folosit $i pentru cl&dirile cu pere%i structurali din zid&rie
care nu satisfac criteriile de regularitate n plan dar care satisfac condi%iile suplimentare din P
100-1, art.8.4.2.10.
(7) Cl&dirile care nu au regularitate structural& n plan $i n eleva%ie, tipul 2 din tabelul 5.1,
vor fi modelate ca sisteme elastice cu trei grade de libertate dinamic& (dou& transla%ii
orizontale $i o rotire n jurul axei verticale) pentru fiecare nivel.
6.3.2. Metode de calcul la for$e seismice orizontale
(1) Pentru proiectarea cl&dirilor curente calculul seismic se va face cu metode de calcul static
liniar, conform tabelului 4.1 din P 100-1.
(2) Pentru proiectarea cl&dirilor cu alc&tuiri arhitectural-structurale care nu respect& n
totalitate recomand&rile din Cap.5 $i n toate cazurile prev&zute n P 100-1 cap.8, se vor
folosi procedee de calcul static neliniar care iau n considerare comportarea postelastic&
a$teptat& a pere%ilor structurali din zid&rie.
(3) Folosirea procedeelor de calcul dinamic neliniar nu este justificat& pentru proiectarea
cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie.
6.3.2.1. Calculul for$elor seismice orizontale pentru ansamblul cl%dirii
(1) Factorii de comportare q pentru structurile din zid&rie se vor lua n calcul n func%ie de
tipul zid&riei $i de grupa de regularitate a construc%iei conform tabelului 8.7 din P 100-1. Se
va %ine seama de coeficien%ii de suprarezisten%& (#u/#1) n condi%iile stabilite n P 100-1,
cap.8.
6.3.2.1.1. Metoda for$elor seismice statice echivalente
(1) Pentru cl&dirile cu regularitate n plan $i n eleva%ie (tipul 1.1 din tabelul 5.1) calculul
for%ei t&ietoare de baz& pentru ansamblul cl&dirii se va face cu metoda for#elor seismice
statice echivalente descris& n P 100-1.
(2) Distribu%ia for%ei t&ietoare de baz& pe n&l%imea cl&dirii se va face cu rela%ia (4.6) din P
100-1 iar efectele torsiunii de ansamblu vor fi calculate conform capitolului 4 din P 100-1.

71

72

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

6.3.2.1.2. Metoda de calcul modal cu spectre de r%spuns


(1) Pentru cl&dirile f&r& regularitate, de tipul 2 din tabelul 5.1, for%ele seismice pentru
ansamblul cl&dirii se vor calcula cu metoda de "calcul modal cu spectre de r spuns" descris&
n P 100-1.
(2) Dac& aceste cl&diri au proeminen%& la ultimul etaj, structura acesteia va fi introdus& n
modelul general, chiar dac& cl&direa satisface condi%iile din P 100-1, cap.8.
6.3.2.2. Calculul eforturilor sec$ionale n pere$ii structurali
(1) For%a seismic& de baz& se va distribui pere%ilor structurali conform modelului de calcul.
(2) n cazul pere%ilor cu goluri de u$i $i/sau ferestre, plinurile orizontale din zid&rie vor fi
considerate ca grinzi de cuplare numai dac& sunt %esute efectiv cu montan%ii al&tura%i $i dac&
sunt legate att cu centura plan$eului, ct $i cu buiandrugul de beton armat de sub zid&rie
(dac& acesta este separat de centura plan$eului).
(3) Dac& sunt ndeplinite condi%iile de la (2), sau dac& riglele de cuplare sunt integral din
beton armat, se poate folosi un calcul de cadru pentru determinarea efectelor ac%iunilor
verticale $i seismice n montan%i $i n rigle.
(4) Dac& nu sunt ndeplinite condi%iile de la (2) sau (3) pere%ii se vor considera console
independente, legate cu placa plan$eului (f&r& rigiditate la ncovoiere) la fiecare etaj sau
numai la ultimul nivel.
(5) Pentru cl&dirile cu plan$ee rigide n plan orizontal, n situa%iile de la (3) $i (4) for%a
t&ietoare seismic& de baz&, calculat& conform 6.3.2.1., se distribuie pere%ilor structurali
propor%ional cu rigiditatea relativ& de nivel a fiec&ruia.
(6) Pentru cl&dirile cu plan$ee cu rigiditate nesemnificativ& n plan orizontal, for%a t&ietoare
seismic& de baz&, calculat& conform 6.3.2.1., se distribuie pere%ilor structurali propor%ional cu
masa aferent& fiec&ruia.
(7) For%ele t&ietoare de baz& pentru pere%ii structurali determinate prin calculul liniar elastic
pot fi redistribuite ntre pere%ii de pe aceea$i direc%ie, cu condi%ia ca echilibrul global s& fie
satisf&cut $i ca for%a t&ietoare n oricare perete s& nu fie redus& / sporit& cu mai mult de 20%.
Redistribu%ia se accept& numai pentru structurile la care legea constitutiv& 6 - O a zid&riei este
de tip liniar-dreptunghiular& cu ductilitate limitat& (figurile 4.3b $i 4.3c din acest Cod)
(8) n cazul pere%ilor cu sec%iune compus& (I, T, L) for%a de lunecare vertical& n sec%iunea
dintre inim& $i talp& (Lv,et) se calculeaz&, pentru un etaj, cu rela%ia:

Lv ,et - 3M

Sz
Iz

unde nota%iile sunt:


!

3M = Minf - Msup cu:


-

Minf - momentul ncovoietor de proiectare n sec%iunea de la baza etajului;

Msup - idem, n sec%iunea de la baza etajului superior;

Sz - momentul static al ariei t&lpii fa%& de CG al sec%iunii peretelui;

Iz - momentul de iner%ie al sec%iunii a peretelui.

(6.4)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Pentru calculul Sz $i Iz se consider& c& peretele este alc&tuit numai din zid&rie (se neglijeaz&
elementele de confinare dac& acestea exist&).
(9) Rigiditatea elastic& a pere%ilor se va calcula conform P 100-1, art.8.4.1.
(10) Eforturile sec%ionale n pere%ii din zid&rie nr&ma%i n cadre din beton armat sau de o%el se
vor determina conform P 100-1, art. 10.5.3.1.1.
(11) Pentru determinarea eforturilor sec%ionale (N, M, V) n elementele structurii $i
pentru
determinarea deplas&rilor laterale ale acesteia poate fi folosit orice program
de calcul
bazat pe principiile recunoscute ale mecanicii structurilor.
6.3.2.3. Calculul deplas%rilor laterale n planul peretelui
(1) Sub ac%iunea nc&rc&rilor orizontale n planul median, deforma%iile $i deplas&rile laterale
ale pere%ii structurali din zid&riei depind de legea constitutiv& a zid&riei 6 - % :
a. n cazul zid&riilor cu lege 6 - % liniar-dreptunghiular&, cu parametrii %mu>%m1, n calcul
seismic se vor considera urm&toarele tipuri de deplas&ri:
i.

elastice, pentru deforma%iile specifice % T %m1

ii.

inelastice, pentru deforma%iile specifice %m1<% T %mu

b. n cazul zid&riilor cu lege 6 - % liniar& cu parametrii %m1 Y %mu n calcul seismic se vor
considera numai deplas&rile elastice.
6.4. Calculul pere$ilor din zid%rie la nc%rc%ri perpendiculare pe plan
(1) Categoriile de nc&rc&ri perpendiculare pe planul pere%ilor sunt date la 6.2.1.(2).
(2) Valorile de proiectare pentru fiecare categorie de nc&rc&ri se vor lua din reglement&rile
tehnice specifice:
a. nc&rc&ri din ac%iunea cutremurului conform P 100-1, cap.8 $i 10.
b. nc&rc&ri date de presiunea vntului conform CR 1-1-4.
c. nc&rc&ri de exploatare (mpingerea oamenilor n spa%ii aglomerate) conform SR EN
1991-1-1/NA.
d. Alte nc&rc&ri din exploatare (mobilier sau echipamente / instala%ii suspendate),
conform temei de proiectare $i reglement&rilor tehnice specifice, aplicabile n vigoare,
dar cu valori cel pu%in egale cu valorile din ETAG 003.
(3) Valorile de proiectare ale nc&rc&rilor perpendiculare pe plan provenite din:
a. mpingerea p&mntului, pentru pere%ii de contur de la subsol
b. mpingerile produse de bol%i, arce, sau $arpante,
se vor determina din calculul de ansamblu al cl&dirii.
6.4.1. Modele #i metode de calcul pentru nc%rc%ri perpendiculare pe plan
(1) Pentru calculul momentelor ncovoietoare din nc&rc&rile perpendiculare pe plan, pentru
toate grup&rile de nc&rc&ri, pere%ii se modeleaz&, n func%ie de prinderile de pe contur, ca:

73

74

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

a. grinzi simplu rezemate n cazul pere%ilor rezema%i pe dou& laturi, sus $i jos, pe plan$ee
(cu laturile verticale libere);
b. pl&ci elastice anizotrope rezemate, sus $i jos, pe plan$eele etajului respectiv $i, lateral,
pe pere%ii de rigidizare (perpendiculari pe planul peretelui considerat).
(2) Pentru panourile din zid&rie f&r& goluri de u$i sau ferestre, momentele ncovoietoare de
proiectare produse de for%ele perpendiculare pe planul peretelui (MSxd1 $i MSxd2) vor fi
calculate %innd seama de:
a. condi%iile de fixare pe laturile panoului din zid&rie;
b. alc&tuirea peretelui n sec%iune;
c. anizotropia zid&riei, exprimat& prin raportul rezisten%elor unitare la ntindere din
ncovoiere perpendicular pe planul peretelui ([ = fxk1/fxk2).
(3) Fixarea laturilor pere%ilor se va realiza prin:
a. leg&turi cu plan$eele intermediare sau de acoperi$;
b. %esere cu pere%ii perpendiculari.
(4) Modelarea condi%iilor de fixare pe contur a panourilor din zid&rie alc&tuite dintr-un singur
strat se va considera dup& cum urmeaz&:
a. continuitate complet :
i.

pe latura vertical&, dac& peretele este %esut cu un perete transversal care are cel pu%in
aceea$i grosime, $i este nc&rcat cu for%e verticale;

ii.

pe latura orizontal&, la etajele curente, dac& pe perete reazem& un plan$eu de beton


armat.

b. continuitate par#ial :
i.

pe latura vertical&, dac& peretele este %esut cu un perete transversal care are grosime
mai mic&, dar cel pu%in 50% din grosimea peretelui care se calculeaz& sau cu un perete
care nu este nc&rcat cu for%e verticale, indiferent de grosimea acestuia;

ii.

pe latura orizontal&, dac& pe perete reazem& un plan$eu cu rigiditate nesemnificativ&


n plan orizontal.

c. rezemare simpl :
i.

pe latura vertical&, dac& peretele este al&turat / n contact cu element de beton armat
(perete sau stlp) f&r& a fi legat de acesta prin %esere;

ii.

pe latura orizontal&, dac& plan$eul nu reazem& pe perete (peretele este executat dup&
decofrarea plan$eului) sau pe straturile de rupere a capilarit&%ii;

iii.

pe latura orizontal& la ultimul nivel, n cazul n care nu sunt prev&zute m&suri


constructive speciale pentru legarea plan$eului de beton armat cu peretele din zid&rie.

(5) n cazul pere%ilor dubli cu gol interior (de exemplu: fa%ade ventilate, panouri nr&mate la
fa%ade), se consider& continuitate complet chiar dac& numai unul dintre straturi este %esut
continuu la reazem, cu condi%ia ca peretele s& aib& leg&turi ntre straturi. n toate celelalte
cazuri se va considera continuitate par#ial .

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

75

(6) n cazul pere%ilor de subsol, pentru calculul la mpingerea p&mntului, peretele va fi


considerat articulat sau ncastrat la nivelul funda%iei, n func%ie de rezolvarea constructiv&
adoptat&, $i cu continuitate par%ial& la nivelul plan$eului peste subsol.
(7) La pere%ii rezema%i numai sus $i jos (liberi pe laturile laterale lng& golurile de u$&, de
exemplu), planul de rupere este paralel cu rosturile de a$ezare (fig. 4.2a) $i momentul
ncovoietor se va determina cu rela%ia:
M Ed 1 - #W Ed hw2

(6.5)

n care nota%iile sunt:


!

W = 0.125 (_1/8) pentru cazul rezem rii simple la ambele extremit&%i (momentul maxim
este la mijlocul n&l%imii peretelui);

W = 0.083 (_1/12) pentru cazul rezem&rii cu continuitate complet la ambele extremit&%i


(momentul maxim este la reazeme);

WEd este nc&rcarea de proiectare uniform distribuit& perpendicular pe perete;

hw este n&l%imea liber& a peretelui.

(8) n cazul pere%ilor rezema%i pe trei sau patru laturi, momentele ncovoietoare se vor
determina astfel:
a.

pentru planul de rupere paralel cu rosturile de a$ezare, n direc%ia fxk1 (fig. 4.2a),
momentul ncovoietor pe unitatea de lungime a peretelui se calculeaz& cu rela%ia:
M Ed1 - .# WEd lw2

(6.6a)

b. pentru planul de rupere perpendicular pe rosturile de a$ezare, n direc%ia fxk2 (fig.


4.2b.) momentul ncovoietor pe unitatea de n&l%ime a peretelui se calculeaz& cu
rela%ia:
M Ed2 - # WEd lw2

n care nota%iile sunt:


!

& este un coeficient care %ine seama de


i.

anizotropia zid&riei (raportul rezisten%elor = fxd1/fxd2] fxk1/fxk2);

ii.

condi%iile de fixare pe laturile peretelui;

iii.

raportul ntre n&l%imea $i lungimea peretelui;

lw este lungimea peretelui ntre reazeme;

WEd este nc&rcarea lateral& de proiectare pe unitatea de suprafa%&;

(6.6b)

76

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Figura 6.5. Nota%ii pentru calculul momentelor MEd1 $i MEd2


(9) Valorile constantei & pentru rapoartele [ folosite n acest Cod sunt date n tabelul 6.1.
Valorile din tabel sunt valabile numai dac& sunt ndeplinite urm&toarele condi%ii:
a. Zid&ria este executat& cu toate rosturile verticale umplute cu mortar
b. Grosimea pere%ilor este \ 350 mm.
(10) Pentru zid&riile cu rosturi verticale de tip "nut $i feder" rezisten%ele fxd1 $i fxd2 vor fi
declarate pentru profila%ia respectiv&.
(11) n cazul n care, pentru un anumit tip din zid&rie, raportul rezisten%elor fxd1/fxd2 determinat
prin ncerc&ri este diferit de valorile din tabelul 6.1, momentele ncovoietoare se vor calcula
conform Anexei E a SR EN 1996-1-1:2006.
(12) Pentru panourile cu grosime >350 mm momentele ncovoietoare se vor calcula folosind
teoria liniilor de rupere pentru pl&ci elastice anizotrope (cu moduli de elasticitate diferi%i pe
cele dou& direc%ii).
(13) Pentru calculul momentelor ncovoietoare, panourile cu goluri vor fi divizate n
fragmente care pot fi calculate cu regulile de la panourile pline (fig. 6.6).

Figura 6.6. Modele de calcul la for%e perpendiculare pe plan pentru pere%ii cu goluri

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

77

Valorile coeficientului W pentru calculul momentelor ncovoietoare


normale pe planul peretelui
Tabelul 6.1
~

h/lw

0.25
0.50

0.30
0.023
0.014

0.50
0.042
0.028

0.75
0.059
0.044

1.00
0.071
0.057

1.25
0.080
0.066

1.50
0.087
0.074

1.75
0.091
0.080

2.00
0.096
0.085

1.00

0.008

0.018

0.030

0.042

0.051

0.059

0.066

0.071

0.25
0.50

0.30
0.011
0.007

0.50
0.021
0.014

0.75
0.030
0.022

h/lw
1.00
1.25
0.036 0.040
0.028 0.033

1.50
0.043
0.037

1.75
0.046
0.040

2.00
0.048
0.042

1.00

0.004

0.009

0.015

0.021

0.026

0.030

0.033

0.036

0.25
0.50

0.30
0.032
0.018

0.50
0.074
0.042

0.75
0.122
0.077

h/lw
1.00
1.25
0.180 0.240
0.113 0.153

1.50
0.300
0.195

1.75
0.362
0.237

2.00
0.428
0.280

1.00

0.009

0.023

0.048

0.071

0.096

0.122

0.151

0.180

0.25
0.50

0.30
0.028
0.016

0.50
0.056
0.035

0.75
0.091
0.061

h/lw
1.00
1.25
0.123 0.150
0.085 0.109

1.50
0.174
0.130

1.75
0.196
0.149

2.00
0.217
0.167

1.00

0.009

0.021

0.038

0.56

0.074

0.091

0.108

0.123

0.25
0.50

0.30
0.050
0.040

0.50
0.071
0.056

0.75
0.085
0.073

h/lw
1.00
1.25
0.094 0.099
0.083 0.090

1.50
0.103
0.095

1.75
0.106
0.099

2.00
0.109
0.102

1.00

0.031

0.045

0.059

0.071

0.079

0.085

0.090

0.094

0.25
0.50

0.30
0.025
0.018

0.50
0.035
0.028

0.75
0.043
0.037

h/lw
1.00
1.25
0.047 0.050
0.042 0.045

1.50
0.052
0.048

1.75
0.053
0.050

2.00
0.054
0.051

1.00

0.013

0.021

0.029

0.035

0.043

0.045

0.047

0.040

6.5. Calculul plan#eelor


(1) Plan$eele cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie se dimensioneaz& pentru:
a. nc&rc&ri verticale, n toate grup&rile de nc&rc&ri;
b. nc&rc&ri orizontale seismice care ac%ioneaz& n planul median al plan$eului.
(2) Proiectarea plan$eelor din beton armat pentru nc&rc&ri verticale se va face conform SR
EN 1992-1-1.
(3) Proiectarea plan$eelor din lemn pentru nc&rc&ri verticale se va face conform
reglement&rilor tehnice aplicabile, n vigoare.
(4) Proiectarea plan$eelor de beton armat la nc&rc&ri seismice orizontale are ca scop
asigurarea capacit&%ii de rezisten%& $i a rigidit&%ii necesare pentru ca plan$eul s& fie considerat

78

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

diafragm& rigid& n plan orizontal $i s& poat& asigura retransmiterea eforturilor ntre pere%ii
structurali.
6.5.1. Modelul de calcul
(1) La cl&dirile cu forme simple n plan, (aproximativ dreptunghiulare), calculul eforturilor
sec%ionale din for%ele seismice orizontale, se va face conform 6.5.2. considernd plan$eul ca
grind& continu&, rezemat& pe pere%ii structurali.
(2) Pentru proiectarea plan$eelor cu alc&tuiri complicate $i a plan$eelor structurilor cu
neregularit&%i n plan $i pe vertical& se vor utiliza modele $i metode de calcul capabile s&
eviden%ieze comportarea acestora la nc&rc&ri verticale $i la cutremur.
(3) Proiectarea plan$eelor mixte alc&tuite din grinzi monolite sau prefabricate de beton
armat/precomprimat $i corpuri de umplutur& ceramice sau din beton, cu suprabetonare
armat&, se va face numai pe baza prevederilor din reglement&rile tehnice specifice, n vigoare.
6.5.2.Metoda de calcul
(1) n condi%iile de la 6.5.1(1) for%a total& de calcul pentru un plan$eu este egal& cu for%a
seismic& aplicat& la nivelul respectiv. n mod simplificat, aceast& for%& se va considera
distribuit& liniar pe lungimea plan$eului, cu rezultanta trecnd prin centrul de rigiditate al
structurii de la nivelul respectiv.
n aceast& ipotez&, valorile extreme ale for%ei pmax/min care ac%ioneaz& asupra plan$eului se vor
calcula cu rela%ia:

pmax/ min -

d
S niv
( 1 4 6 RG )
L
L

(6.7)

unde nota%iile sunt:


!
!
!

Sniv - for%a seismic& de proiectare aplicat& la nivelul plan$eului respectiv;


dRG distan%a ntre centrul de greutate al plan$eului (CG) $i centrul de rigiditate al
structurii (CR);
L dimensiunea cl&dirii perpendicular pe direc%ia de calcul.

(2) Reac%iunea din sec%iunea de rezemare a plan$eului pe un perete structural (Fi) se va


calcula, simplificat, cu rela%ia (6.8) considernd c& este propor%ional& cu suma rezisten%elor la
for%& t&ietoare ale tuturor montan%ilor peretelui (2VRdi)

Fi - Sniv

2VRdi
VR

(6.8)

unde VR este rezisten%a la for%& t&ietoare a cl&dirii pe direc%ia de calcul.


(3) n ipotezele de la (1) $i (2), momentul ncovoietor M $i for%a t&ietoare T n plan$eu se vor
determina din condi%iile de echilibru sub efectul nc&rc&rii p $i reac%iunilor Fi.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Figura 6.7. Calculul eforturilor sec%ionale de proiectare n plan$ee din nc&rc&ri orizontale
(a) Determinarea nc&rc&rii n planul plan$eului (b) Eforturi sec%ionale n plan$eu

(4) n cl&dirile cu regularitate structural& n eleva%ie verificarea se face numai la ultimul nivel,
unde Sniv are valoarea maxim&.
6.6. Calculul rezisten$ei de proiectare a pere$ilor din zid%rie
6.6.1.Condi$ii generale de calcul
6.6.1.1.Modelul de calcul
(1) Modelul de calcul pentru determinarea rezisten%ei de proiectare a pere%ilor structurali din
zid&rie, pentru efectele din toate grup&rile de nc&rc&ri, trebuie s& %in& seama de:
a.
b.
c.
d.
e.

geometria peretelui;
condi%iile de rezemare pe contur ale peretelui;
condi%iile particulare de aplicare a nc&rc&rilor;
propriet&%ile de rezisten%& $i de deformabilitate ale zid&riei;
condi%iile probabile de execu%ie.

(2) Rezisten%a de proiectare a pere%ilor structurali se va determina pentru:


a. eforturile sec%ionale produse de for%ele care ac%ioneaz& n planul median al peretelui:
i. for%& axial& (NRd);
ii. moment ncovoietor (MRd);
iii. for%& t&ietoare (VRd);
iv. for%& de lunecare vertical& n pere%ii cu sec%iuni compuse (VLhd);
b. eforturile sec%ionale produse de for%ele care ac%ioneaz& perpendicular pe planul
median al peretelui:
i.
ii.

moment ncovoietor n plan paralel cu rosturilor orizontale (MRxd1);


moment ncovoietor n plan perpendicular pe rosturile orizontale (MRxd2).

6.6.1.2. Ipoteze de calcul


(1) Rezisten%a de proiectare a pere%ilor din zid&rie se determin& n raport cu starea limit&
ultim& (ULS) $i, n cazurile special men%ionate n text, n raport cu starea limit& de serviciu
(SLS).
(2) n condi%iile men%ionate la 6.1.(2), calculul rezisten%ei $i al deforma%iilor pentru pere%ii din
zid&rie nearmat&, se va face pe baza urm&toarelor ipoteze:

79

80

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

a. ipoteza sec%iunilor plane;


b. rezisten%a la ntindere a zid&riei perpendicular pe rostul orizontal este nul&;
c. distribu%ia eforturilor unitare pe zona comprimat& a peretelui se consider& simplificat,
constant& sau liniar&, n func%ie de:
i.
ii.
iii.

tipul solicit&rii;
forma legii constitutive la compresiune J - % a zid&riei;
starea limit& de calcul.

6.6.1.3.Caracteristici geometrice ale sec$iunii orizontale a peretelui


(1) Dimensiunile sec%iunii transversale a pere%ilor structurali din zid&rie, folosite pentru
calcul, sunt dimensiunile "nete" (perete netencuit) care satisfac:
a. condi%iile minime de lungime $i grosime din P 100-1, cap.8;
b. condi%iile maxime de lungime a t&lpilor de la 6.3.1.(3).
(2) Grosimea panourilor din zid&rie nr&mate n cadre $i a pere%ilor nestructurali se va stabili
prin calcul pentru satisfacerea cerin%elor de rezisten%& din P 100-1, cap.10 $i a celorlalte
cerin%e privind durabilitatea, izolarea termic& / fonic& $i protec%ia la foc a acestora.
(3) Pere%ii cu goluri cu dimensiunea maxim& " 0.2 lw vor fi considera%i n calcul ca pere%i
plini, dac& golul este situat n treimea mijlocie a n&l%imii nivelului $i dac& plinurile din
zid&rie pn& la marginile peretelui sunt cu cel pu%in 20% mai mari dect valorile minime date
n P 100-1.
(4) Golurile din t&lpi cu dimensiunea maxim& " h/4 vor fi neglijate iar golurile cu dimensiune
> h/4 vor fi considerate margini ale t&lpii.
(5) Pentru pere%ii din zid&rie confinat& (ZC) $i din zid&rie cu inim& armat& (ZIA)
caracteristicile geometrice ale sec%iunii orizontale se vor calcula astfel:
a. Pentru zid&riile cu elemente din argil& ars& din grupa 1 pentru care deforma%ia
specific& maxim& admis& este %mu 5 3,5, aria de beton se va transforma n arie
echivalent& din zid&rie prin nmul%ire cu raportul n dintre rezisten%a de proiectare la
compresiune a betonului (fcd) $i rezisten%a de proiectare la compresiune a zid&riei (fd).

n-

f cd
fd

(6.9)

n aceste condi%ii, caracteristicile sec%iunii "ideale" a peretelui se vor calcula cu rela%iile:


i.
ii.

Aria ideal& Ai = Azid + (n-1) Abeton


Momentul de iner%ie ideal Ii = Izid + nIbeton

(6.10a)
(6.10b)

b. Pentru zid&riile cu elemente din argil& ars& din grupele 2 $i 2S $i din BCA $i pentru
orice alte zid&rii care au deforma%ia specific& maxim& admis& este %mu= 2 aria
sec%iunii orizontale de calcul se va lua identic& cu aria efectiv& a peretelui (care
include $i elementele de beton armat).
6.6.2. Rezisten$a de proiectare la compresiune axial% a pere$ilor structurali
(1) Rezisten%a de proiectare la compresiune axial& a pere%ilor structurali din zid&rie se
determin& pentru toate situa%iile de proiectare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

81

(2) Pentru pere%ii din zid&rie, nearmat& sau armat&, solicita%i la compresiune axial&, indiferent
de tipul elementelor pentru zid&rie $i al mortarului, deforma%ia specific& maxim& n zid&rie
(scurtare) se va lua Omax= 2.
6.6.2.1. Rezisten$a la compresiune axial% a pere$ilor din zid%rie nearmat% (ZNA)
(1) Rezisten%a de proiectare la compresiune axial& pentru un perete din ZNA cu sec%iune
oarecare, se va determina cu rela%ia
NRd = )i (m)Afd

(6.11)

unde nota%iile sunt urm&toarele:


!
!
!

)i(m) - constanta de reducere a rezisten%ei %innd seama de efectele zvelte%ei peretelui $i

ale excentricit&%ii de aplicare a nc&rc&rilor;


A - aria sec%iunii transversale a peretelui;
fd - rezisten%a de proiectare la compresiune a zid&riei.

(2) n cazul pere%ilor din zid&rie cu sec%iune dreptunghiular&, rezisten%a de proiectare la


compresiune axial& pentru unitatea de lungime a peretelui.- NRd(l) se va calcula cu rela%ia
NRd(l) = )i(m)tfd

(6.11a)

unde
!

t este grosimea peretelui.

6.6.2.1.1. Determinarea coeficien$ilor de reducere a rezisten$ei @i #i @m


(1) Constanta de reducere a rezisten%ei n sec%iunile de la extremit&%ile peretelui ()i) - sus $i
jos - se va determina cu rela%ia:
e

) - 16 2 i
i

(6.12)

unde nota%iile sunt urm&toarele:


!
!

t grosimea peretelui;
ei - excentricitatea de calcul, n raport cu planul median al peretelui, n sec%iunea n care
se face verificarea, calculat& cu rela%ia:

ei - e0 i , ehi , ea + 0.05t

(6.13)

cu nota%iile:
!
!
!

ei0 - excentricitatea nc&rc&rilor verticale determinat& cu rela%ia (6.1);


ehi- excentricitatea datorat& for%elor perpendiculare pe planul peretelui determinat& cu
rela%ia (6.3);
ea - excentricitatea accidental determinat& cu rela%iile (6.2a) sau (6.2b).

(2) Pentru zid&riile executate cu toate tipurile de elemente $i de mortare, cu toate rosturile
umplute cu mortar, constanta de reducere a rezisten%ei n sec%iunea de la mijlocul n&l%imii
peretelui )m va fi luat& cu valorile care corespund valorilor maxime het/t date n P 100-1, art.
8.5.2.

82

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Valorile coeficientului Xm pentru reducerea rezisten%ei la compresiune


Zvelte%ea
(het/t)max
12
15

Tipul
zid&riei
ZNA
ZC , ZIA

0.05
0.80
0.75

Tabelul 6.2
Excentricitatea relativ& em/t
0.10
0.15
0.20
0.25
0.70
0.59
0.49
0.38
0.64
0.53
0.42
0.32

0.30
0.28
0.22

n care em este excentricitatea de calcul n zona central& a peretelui calculat& cu rela%ia:

2
e - ei 0 , e 4 e
hm a
m 3

(6.14)

unde nota%iile sunt urm&toarele:


!
!

het - n&l%imea etajului;


ehm - excentricitatea datorat& efectului nc&rc&rilor orizontale, n sec%iunea de la mijlocul
n&l%imii peretelui calculat& cu rela%ia (6.3).

6.6.2.2. Rezisten$a la compresiune axial% a pere$ilor din zid%rie confinat% (ZC) #i zid%rie
cu inim% armat% (ZIA)
(1) Rezisten%a la compresiune axial& a pere%ilor din zid&rie confinat& $i din zid&rie cu inim&
armat& se va calcula conform 6.6.2.1. transformnd sec%iunea mixt& ntr-o sec%iune ideal& din
zid&rie conform prevederilor de la 6.6.1.3.(4)
(2) Contribu%ia arm&turilor din stlpi$ori $i din stratul median (ZIA) la preluarea for%ei de
compresiune se va neglija.
6.6.2.3. Rezisten$a la compresiune local% sub efectul nc%rc%rilor concentrate
(1) Pentru un perete din ZNA, cu elemente pentru zid&rie din grupa 1, rezisten%a de proiectare
la compresiune local& sub nc&rc&ri concentratese va determina cu rela%ia:
NRd,cl = 7Abfd

(6.15)

n care 7 este constanta de majorare pentru nc&rc&ri concentrate;

1.0 " 7 - (1 , 0.30

A
a1
)(1.5 6 1.1 b ) " 7
max
H
A
ef

(6.16)

cu nota%iile:
!

a1 - distan%a de la extremitatea peretelui pn& la cea mai apropiat& margine a ariei pe care
se transmite nc&rcarea;
! Ab" 0.45 Aef; aria pe care se aplic& nc&rcarea;
! Ho - n&l%imea peretelui de la baz& pn& la nivelul la care se aplic& nc&rcarea
concentrat&;
! Aef- aria efectiv nc&rcat&;
! Aef = t Lef
unde

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

2.2 Ab
este lungimea efectiv& de preluare a nc&rc&rii m&surat& la jum&tatea
t
n&l%imii peretelui rezultat& prin desc&rcarea for%ei verticale la un unghi de 60o cu
orizontala (a se vedea fig. 6.2a).
t este grosimea peretelui
Lef "

Valorile din rela%ia (6.16) se vor limita dup& cum urmeaz&:

2a1
-0
H
2a1
+ 1.0
b. 7max = 1.50 dac&
H
a. 7max = 1.25 dac&

c. Pentru 0.0 8

2a1
" 1.0 valorile 'max se vor ob%ine prin interpolare liniar&.
H

(2) Excentricitatea de aplicare a for%ei concentrate, fa%& de planul median al peretelui, va fi \


t/4.
(3) n cazurile n care efectele for%elor concentrate se suprapun, (fig. 6.2a) sec%iunea de la
mijlocul n&l%imii peretelui va fi verificat& cu rela%ia (6.15).
(4) n cazul zid&riilor cu elemente din grupele 2 $i 2S $i din BCA, for%a concentrat& trebuie
s& fie aplicat& prin intermediul unui material rigid care s& permit& distribu%ia pe vertical& a
nc&rc&rii la un unghi de 30o cu verticala, asigurnd realizarea unei lungimi de nc&rcare Lef ca
n fig.6.2a. n cazul zid&riilor cu elemente din argil& ars& din grupa 1 for%a concentrat& poate
s& fie aplicat& direct pe zid&rie.
(5) Dac& for%a concentrat& este aplicat& conform (4), efortul de compresiune sub for%a
concentrat& ('cl) nu trebuie s& dep&$easc& 1.5 fd n cazul elementelor din zid&rie din grupele 1
$i 2 $i fd n cazul elementelor din zid&riedin grupa 2S $i din BCA.
6.6.3. Rezisten$a de proiectare la compresiune #i ncovoiere a pere$ilor structurali
6.6.3.1.Condi$ii generale de calcul
(1) Ipotezele generale de calcul pentru determinarea rezisten%ei de proiectare la for%& axial& $i
moment ncovoietor n planul peretelui pentru zid&rii nearmate $i armate sunt cele date la art.
6.6.1.2 (2) cu preciz&rile de la:
a. Art. 6.6.3.2. pentru pere%ii din zid&rie nearmat& (ZNA),
b. Art. 6.6.3.3. pentru pere%ii din zid&rie confinat& (ZC $i ZC+AR),
c. Art. 6.6.3.4. pentru pere%ii din zid&rie cu inim& armat& (ZIA).
(2) n cazul zid&riilor armate rela%ia efort unitar-deforma%ie specific& (6 - %) pentru arm&turi
se va lua conformSR EN 1992-1-1.
(3) n cazul pere%ilor cu form& complex& a sec%iunii transversale (I, L, T) rezisten%a de
proiectare la for%& axial& $i moment ncovoietor n planul peretelui se va determina pe baza
sec%iunii de calcul cu lungimile t&lpilor determinate la art.6.3.1.(3).
(4) Intersec%iile dintre inima $i t&lpile pere%ilor cu form& complex& (I, L, T) precum $i
sec%iunile sl&bite prin $li%uri verticale. vor fi verificate pentru eforturile de lunecare verticale
calculate conform art.6.8.1.1.(2). Dac& la leg&tura ntre inim& $i talp& exist& $li%uri cu

83

84

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

adncime mai mare dect valoarea limit& dat& n tabelul 7.2 leg&tura ntre talp& $i inim& se
neglijeaz&.
(5) Verificarea de la (4) nu este necesar& dac& la leg&tura ntre talpa $i inima peretelui sunt
realizate urm&toarele condi%ii:
a. Pentru zid&ria nearmat& (ZNA):
i.
ii.
iii.

zidurile de pe cele dou& direc%ii sunt executate simultan (complet %esute);


sec%iunea de leg&tur& ntre pere%i nu este sl&bit& prin $li%uri verticale;
la col%uri, intersec%ii $i ramifica%ii sunt prev&zute n rosturile orizontale arm&turile
minime stabilite n P 100-1$i n acest Cod;

b. Pentru zid&ria confinat&, cu sau f&r& arm&turi n rosturile orizontale (ZC/ZC+AR):


i.
ii.
iii.

$trepii reprezint& 50% din suprafa%a de contact ntre zid&rie $i beton;


sec%iunea de leg&tur& ntre pere%i nu este sl&bit& prin $li%uri verticale;
la col%uri, intersec%ii $i ramifica%ii sunt prev&zute n rosturile orizontale arm&turile
minime stabilite n P 100-1 $i n acest Cod.

6.6.3.2. Rezisten$a la compresiune #i ncovoiere a pere$ilor din zid%rie nearmat% (ZNA)


(1) Rezisten%a de proiectare la ncovoiere (MRd), asociat& for%ei axiale de proiectare (NEd),
aplicat& n planul median al unui perete, se va calcula considernd c& blocul eforturilor de
compresiune are form& dreptunghiular& cu valoare 0.85fd.

Figura 6.8. Calculul momentului capabil pentru o for%& axial& dat&


NOT(. n fig. 6.8, lc este lungimea real& a zonei comprimate care corespunde legii constitutive 6 - % a zid&riei.
(2) n condi%iile de la (1), pentru un perete cu sec%iunea orizontal& compus& (I, T, L)
rezisten%a de proiectare la ncovoiere (MRd) se va calcula dup& cum urmeaz&:
a. Se determin& aria zonei comprimate a peretelui:

Azc -

N Ed
0.85 f d

(6.17)

b. Se determin& distan%a yzc de la centrul de greutate al peretelui (G) pn& la centrul de


greutate al zonei comprimate (G1)
c. Se determin& rezisten%a de proiectare la ncovoiere (MRd) cu rela%ia:

M Rd - N Ed yzc

(6.18)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(a)

85

(b)

Figura 6.9. Calculul momentului capabil pentru un perete cu sec%iune compus&


(3) n cazul peretelui dreptunghiular, cu lungime lw $i grosime t (fig.6.9b) rela%iile (6.17) $i
(6.18) devin:
!

adncimea zonei comprimate

xRd !

N Ed
0.85 f d t

(6.19)

momentul ncovoietor de proiectare

M Rd -

N Ed
/lw 6 xRd 0 - N Ed eRd
2
2

(6.20)

(4) Cu nota%iile:
45 #
;" #
ecua%iile (6.19) $i (6.20) se scriu sub forma
<=" # >0>?@
E=" #

AB

C
$B D

FGB +H

"

# >0>?@;" CD

J>0/ K >0>?@;" L M

675
89 :
2"

(6.19a)
O
N+H

"

Q R;" J>0/ K >0>?@;" L

(6.20a)

n cazul particular al zid&riei cu lege consitutiv& la compresiune 6-O de form& liniar& (figura
4.3a) rela%iile (6.19a) $i (6.20a) devin:
<=" # >0RRR
E=" #

AB

FGB +H
I

C
$B D

# >0RRR;" CD

J>0/ K >0RRR;" L M

(6.19b)
O
N+H

"

Q R;" J>0/ K >0RRR;" L

(6.20b)

(5) Dac& for%a axial& este aplicat& excentric fa%& de planul peretelui, adncimea zonei
comprimate se va determina cu rela%ia:
xRd -

N Sd
0.8) i ( m ) f d t

unde constanta )i(m) se va determina conform prevederilor de la 6.6.2.1.1.

(6.19c)

86

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(6) n cazul pere%ilor din zid&rie nearmat& pentru care se face verificarea rezisten%ei la
cutremurul de proiectare pentru SLS, rezisten%a de proiectare la ncovoiere (MRd) asociat&
for%ei axiale de proiectare (NEd) se va determina ca la (2) $i (3) dar cu limitarea ariei pe care
se dezvolt& eforturile de ntindere prin condi%ia:
yzc< 1.2 rsc

(6.21)

unde
!

rsc este distan%a de la centrul de greutate al sec%iunii orizontale a peretelui pn& la limita
smburelui central aflat& de aceea$i parte cu fibra comprimat&.

(7) n cazul peretelui dreptunghiular cu lungime lw,din rela%ia (6.21) rezult&:


MRd = 0.2 lwNEd

(6.22)

6.6.3.3. Rezisten$a la compresiune #i ncovoiere a pere$ilor din zid%rie confinat%


(1) Calculul rezisten%ei de proiectare la ncovoiere n planul peretelui (MRd) asociat& for%ei
axiale de proiectare din nc&rc&ri seismice (NEd) pentru pere%ii din zid&rie confinat& (ZC,
ZC+AR), executa%i cu elemente din zid&rie din argil& ars& din grupele 1, 2 $i 2S, $i din BCA
se face n urm&toarele ipoteze:
a. Se neglijeaz&:
i.
ii.
iii.
iv.

rezisten%a la ntindere a betonului din stlpi$orul de la extremitatea solicitat& la


ntindere a peretelui;
rezisten%a la ntindere a mortarului din rosturile orizontale ale zid&riei;
sec%iunea de beton $i arm&tura stlpi$ori intermediari (dac& exist&);
rezisten%a la compresiune a betonului din stlpi$orul comprimat pentru zid&riile cu
deforma%ie specific& ultim& %mu = 2.0 (aria stlpi$orului se include n aria din
zid&rie).

b. Se %ine seama de rezisten%a elementelor de confinare verticale:


i.
ii.

rezisten%a la compresiune a betonului din stlpi$orul comprimat se ia n


considerare pentru zid&riile cu deforma%ie specific& ultim& %mu = 3.5 (aria de
beton se transform& n arie echivalent& de zid&rie cu rela%ia (6.10a);
rezisten%a arm&turilor din ambii stlpi$ori de la extremit&%i.

(2) Rezisten%a de proiectare la ncovoiere (MRd), asociat& for%ei axiale de proiectare (NEd),
pentru un perete din zid&rie confinat& de form& oarecare, va fi calculat& prin nsumarea
rezisten%ei de proiectare la ncovoiere a sec%iunii ideale din zid&rie nearmat& MRd (zna,i) cu
rezisten%a de proiectare la ncovoiere corespunz&toare arm&turilor din stlpi$orii de la
extremit&%i MRd(As) calculat& conform (6).
MRd = MRd(zna,i) + MRd (As)

(6.23)

(3) Aria sec%iunii ideale din zid&rie nearmat& se va calcula, n func%ie de deforma%ia specific&
ultim& a zid&riei (Omu) conform 6.6.1.3.(4).
(4) Aria comprimat& a sec%iunii ideale din zid&rie nearmat& (Azci) se va calcula cu rela%ia
(6.17).
(5) Momentul ncovoietor de proiectare al sec%iunii ideale din zid&rie nearmat& se va calcula
cu rela%ia:

M Rd ( zna,i ) - N Ed yzci

(6.24)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

87

unde
!

yzci este distan%a de la centrul de greutate al peretelui pn& la centrul de greutate al zonei
comprimate a sec%iunii ideale din zid&rie

(6) Rezisten%a de proiectare la ncovoiere dat& de arm&turile stlpi$orilor MRd(As) se va


calcula cu rela%ia:
M Rd / As 0 - ls As f yd

(6.25)

unde nota%iile sunt:


!
!
!

ls - distan%a ntre centrele de greutate ale celor doi stlpi$ori de la extremit&%i;


As cea mai mic& dintre ariile de armare ale celor doi stlpi$ori;
fyd rezisten%a de proiectare a arm&turii din stlpi$ori.

6.6.3.4.Rezisten$a la compresiune #i ncovoiere a pere$ilor din zid%rie cu inim% armat%


(ZIA)
(1) Rezisten%a de proiectare la ncovoiere (MRd) n planul peretelui asociat& for%ei axiale de
proiectare (NEd), pentru zid&ria cu inim& armat& (ZIA), se va calcula folosind ipotezele
generale de la 6.6.1.2.(2) $i urm&toarele ipoteze specifice:
a. straturile paralele din zid&rie $i beton conlucreaz& pn& n stadiul ultim corespunz&tor
celui mai slab dintre materiale;
b. eforturile unitare de compresiune au valoarea 0.85fd $i sunt uniform distribuite pe o
zon& cu adncimea xconv = 0.80x unde x este distan%a de la fibra cea mai comprimat&
pn& la axa neutr& a sec%iunii orizontale a peretelui;
c. deforma%iile specifice n stadiul ultim ale zid&riei (%mu) $i betonului (%cu) se vor limita
dup& cum urmeaz&:
I. Pentru zid&riile cu elemente din argil& ars& din grupa 1: %cu ] %mu \ 3.5
II. Pentru zid&riile cu elemente din argil& ars& din grupele 2 $i 2S $i cu elemente din
BCA: %cu ] %mu \ 2.0
d. arm&tura stratului median este uniform distribuit& n lungul peretelui (as n mm2/m).
(2) n ipotezele men%ionate la (1) rezisten%a de proiectare la ncovoiere (MRd) n planul
peretelui, asociat& for%ei axiale de proiectare (NEd), se va calcula prin nsumarea rezisten%ei de
proiectare la ncovoiere a sec%iunii ideale din zid&rie nearmat& cu rezisten%a de proiectare a
arm&turilor din stratul median:
MRd (ZIA) = MRd (zna,i) + MRd (as)

(6.26)

(3) Grosimea echivalent& a sec%iunii ideale din zid&rie nearmat& se va calcula cu rela%ia:
tech = 2tz +ntm

(6.27)

unde nota%iile sunt:


!
!
!

tz grosimea straturilor din zid&rie exterioare;


tm grosimea stratului median de mortar/beton (grout);
n constanta de echivalen%& care se ia conform 6.6.1.3.(4).

(4) Rezisten%a de proiectare a sec%iunii ideale din zid&rie nearmat& MRd (zna,i) se va calcula
conform art.6.6.3.3.

88

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(5) Rezisten%a de proiectare a arm&turilor distribuite, MRd (as), se va calcula cu rela%ia:


M Rd /a s 0 - 0.25 a s l w2 f yd

(6.28)

unde nota%iile sunt urm&toarele:


!
!

as este aria de arm&tur& pe unitatea de lungime a stratului median


fyd este rezisten%a de proiectare a arm&turilor din stratul median.

6.6.4. Rezisten$a de proiectare la for$% t%ietoare a pere$ilor structurali


(1) Rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare a pere%ilor structurali din zid&rie (VRd), pentru
toate alc&tuirile (ZNA, ZC $i ZIA) se va lua egal& cu cea mai mic& dintre valorile calculate
pentru:
a. Cedarea prin lunecare n rost orizontal (VRd,l)
b. Cedarea pe sec%iune nclinat& din eforturi principale de ntindere n lungul diagonalei
comprimate (VRd,i).
(2) n cazul pere%ilor n form& de I, T, L rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare se va lua
egal& cu rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare a inimii (sec%iunea dreptunghiular& cu
lungime egal& cu lungimea total& a peretelui lw).
6.6.4.1. Rezisten$a la for$% t%ietoare a pere$ilor din zid%rie nearmat%
(1) Rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare a pere%ilor structurali din zid&rie nearmat& se va
lua egal& cu cea mai mic& dintre valorile rezisten%elor de proiectare
a. La lunecare n rost orizontal, calculat& cu rela%iile (6.29a) sau (6.29b);
b. La cedare pe sec%iune nclinat&, calculat& cu rela%ia (6.34).
6.6.4.1.1. Rezisten$a la lunecare n rost orizontal
(1) Rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare a pere%ilor dreptunghiulari din zid&rie se va
calcula considernd c& rezisten%a unitar& de proiectare la lunecare n rost orizontal fvd,l este
distribuit& uniform pe lungimea zonei comprimate a peretelui (lc).
(2) Arm&tura constructiv& dispus& n centurile plan$eelor nu va fi luat& n considerare pentru
calculul rezisten%ei la for%& t&ietoare.
6.6.4.1.1.1. Rezisten$a la lunecare n rost orizontal pentru solicit%ri neseismice
(1) Rezisten%a de proiectare la lunecare n rost orizontal VRd,l a pere%ilor din zid&rie nearmat&,
pentru solicit&ri neseismice se va calcula cu rela%ia
VRd,l = fvd,ltlc

(6.29a)

unde nota%iile sunt urm&toarele:


!
!
!

fvd,l - rezisten%a unitar& de proiectare la lunecare n rost orizontal a zid&riei, stabilit& cu


rela%ia (4.6a)
t - grosimea inimii peretelui;
lc - lungimea zonei comprimate a inimii peretelui.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

89

(2) Lungimea zonei comprimate (lc) se va calcula din solicit&rile sec%ionale de proiectare
(moment ncovoietor -M- $i for%& axial& -N- ) considernd c& eforturile unitare de
compresiune sunt distribuite liniar pe zona comprimat& (fig.6.10a) cu rela%ia

lc - 1.5lw 6 3e

(6.30)
Ac%iunea

Figura.6.10a. Distribu%ia rezisten%elor unitare tangen%iale la solicit&ri neseismice


(3) Efortul unitar mediu de compresiune ('d) folosit pentru determinarea rezisten%ei unitare
de proiectare (fvd,l) se va calcula considernd c& nc&rcarea vertical& de proiectare din
gruparea respectiv& de nc&rc&ri, NSd sau NEd, este distribuit& uniform pe zona comprimat& a
peretelui (lc) determinat& cu rela%ia (6.30).
6.6.4.1.1.2. Rezisten$a la lunecare n rost orizontal pentru solicit%ri seismice
(1) n cazul solicit&rii seismice, dup& inversarea sensului de ac%iune (ciclul II) efectul
aderen%ei fvk0 este anulat pe zonele desprinse/fisurate n ciclul precedent de ac%iune a for%ei
seismice - ciclul I (lw -lc 9 lw - xRd) fig. 6.10b.
Cutremur

Ciclul I

Cutremur

Ciclul II

Figura.6.10b. Distribu%ia rezisten%elor unitare tangen%iale la solicit&ri seismice corespunz&tor


momentului ultim
(2) Pentru solicit&ri seismice, rezisten%a de proiectare la lunecare n rost orizontal VRd,l a
pere%ilor din zid&rie nearmat&, asociat& momentului capabil MRd determinat dup& caz cu
rela%iile (6.18), (6.20), (6.20a) sau (6.20b), se va calcula cu rela%ia
VRd ,l -

$M

f vk 0 tlad , 0.4 N Ed

(6.29b)

90

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

unde nota%iile sunt urm&toarele:


!

lad este lungimea pe care aderen%a este activ& determinat&, dup& caz, cu rela%iile
CS" # TCU K CD pere%i cu sec%iune orizontal& oarecare (I, T, L)

(6.31)

CS" # JT0R@;" K >LCD - pere%i cu sec%iune orizontal& dreptunghiular& (6.31a).

lc este lungimea zonei comprimate determinat& cu rela%iile (6.17) pentru pere%i cu sec%iune
orizontal& oarecare (I, T, L) sau cu rela%iile (6.19), (6.19a) sau (6.19b) pentru pere%i cu
sec%iune orizontal& dreptunghiular&.

n cazul particular al zid&riei cu lege 6-O de form& liniar& (figura 4.3a) rela%ia (6.31a) devine
CS" # JT0VVV;" K >LCD
(6.32)

Din (6.31a) rezult& c& n cazul solicit&rii seismice alternante, aderen%a r&mne activ& pe
lungimea lad numai dac& este satisf&cut& condi%ia
2" W

$B

I0XY

Z /01T@[

"

(6.33a)

iar din rela%ia (6.32) rezult& c& aderen%a este activ& lungimea lad numai dac& este satisf&cut&
condi%ia
2" W

$B

I0PPP

# /0R?@[

"

(6.33b)

(3) Pentru cazurile n care este necesar& verificarea pere%ilor structurali la ac%iunea seismic&
pentru SLS (a se vedea P100-1, art.8.6.5), valoarea for%ei t&ietoare capabile se calculeaz& cu
procedeul prev&zut pentru solicit&rile neseismice.

6.6.4.1.2. Rezisten$a la cedare pe sec$iune nclinat%


(1) Rezisten%a de proiectare la cedare pe sec%iune nclinat& a pere%ilor structurali din zid&rie
nearmat& se va calcula cu rela%ia

VRd ,i -

Aw
f vd ,i
b

(6.34)

unde nota%iile sunt urm&toarele:


!
!

fvd,i este valoarea de proiectare a rezisten%ei unitare de cedare pe sec%iuni nclinate


calculat& cu rela%iile (4.4) $i (4.6b)
b este un coeficient de corec%ie care %ine seama de raportul dimensiunilor panoului din
zid&rie cu valorile:
- b = 1.5 pentru h/lw+1.5
- b = 1.0 pentru h/lw< 1.0
- b = h/lw pentru 1.0 " h/lw< 1.5
n&l%imea panoului din zid&rie se va lua:
-

h = htot pentru pere%ii care lucreaz& n consol&


h = hsp pentru spale%ii care pot fi considera%i dublu ncastra%i la extremit&%i.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

91

6.6.4.2. Rezisten$a la for$% t%ietoare a pere$ilor din zid%rie confinat%


6.6.4.2.1. Rezisten$a de proiectare la lunecare n rost orizontal
(1) Rezisten%a de proiectare la lunecare n rost orizontal a pere%ilor din zid&rie confinat&, VRd,
se va calcula prin nsumarea urm&toarelor valori:
a. rezisten%a de proiectare la lunecare n rost orizontal a panoului din zid&rie simpl&
corectat& pentru a %ine seama de efectul elementelor de confinare (VRd1*),
b. rezisten%a de proiectare la forfecare corespunz&toare arm&turii din stlpi$orul de la
extremitatea comprimat& a peretelui (VRd2),
c. rezisten%a de proiectare la forfecare a stlpi$orului comprimat (VRsc)
VRd = VRd1* + VRd2 + VRsc

(6.35)

(2) Rezisten%a de proiectare la lunecare n rost orizontal a panoului din zid&rie nearmat&
(VRd1*) se va lua:
a. pentru solicit&ri neseismice egal& cu valoarea VRd1 calculat& cu rela%ia (6.29a)
b. pentru solicit&ri seismice se va %ine seama de efectul conlucr&rii ntre elementele de
confinare $i panoul de zid&rie $i se va folosi rela%ia
]
\="*+
#

aC
'( )_` S"

]
. /01bc"

(6.35a)

n care
]
bc"
# bc" . /0d\c"

efgh
+fgh

(6.35b)

unde
!

hpan $i lpan sunt dimensiunile panoului de zid&rie confinat&.

Valoarea VEd din rela%ia (6.35b) se va limita conform rela%iei


VEd \ lpantfvd0 (6.35c)
unde
! fvd0 este rezisten%a unitar& de proiectare pentru lunecare n rost orizontal sub efort de
compresiune egal cu zero (aderen%a la forfecare).
(3) Rezisten%a de proiectare la forfecare a arm&turii verticale din stlpi$orul comprimat, prin
efectul de dorn, (VRd2) se va calcula cu rela%ia:
VRd2 = 4c Aascfyd
unde nota%iile sunt urm&toarele:
!
!
!

Aasc - aria arm&turii din stlpi$orul de la extremitatea comprimat&;


fyd - rezisten%a de proiectare a arm&turii din stlpi$orul comprimat.
4c - factorul de participare al arm&turii prin efectul de dorn

Valorile Yc se iau din tabelul 6.3.

(6.36)

92

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Valorile factorului Yc pentru calculul rezisten%ei la forfecare a arm&turii verticale din


stlpi$orii de confinare
Tabelul 6.3
Etrieri
O%el
Categoria de
rezisten%& 1
Categoria de
rezisten%& 2

X
X6
X8
X10
X6
X8
X10

Arm&turi verticale n stlpi$ori


Categoria de rezisten%& 1
Categoria de rezisten%& 2
X12
X14
X16
X12
X14
X16
0.150
0.200
0.150
0.100
0.250
0.200
0.400
0.350
0.250
0.300
0.250
0.200
0.400
0.300
0.150
0.250
0.200
0.400
0.350
0.250
Nu se utilizeaz&
0.400

(4) Rezisten%a de proiectare la forfecare a betonului din stlpi$orul comprimat se calculeaz&


cu rela%ia
VRsc = Absc fcvd

(6.37)

unde nota%iile sunt urm&toarele:


!
!

Absc - aria betonului din stlpi$orul de la extremitatea comprimat&


fcvd rezisten%a unitar& de proiectare la forfecare a betonului din stlpi$orul comprimat.

6.6.4.2.2. Rezisten$a la cedare pe sec$iune nclinat%


(1) Rezisten%a de proiectare la cedare pe sec%iune nclinat& a pere%ilor din zid&rie confinat&,
VRd,i, se va calcula prin nsumarea urm&toarelor valori:
a. rezisten%a de proiectare la cedare pe sec%iune nclinat& a panoului din zid&rie simpl&
corectat& pentru a %ine seama de efectul elementelor de confinare (VRdi*),
b. rezisten%a de proiectare la forfecare corespunz&toare arm&turii din stlpi$orul de la
extremitatea comprimat& a peretelui (VRd2),
c. rezisten%a de proiectare la forfecare a betonului din stlpi$orul comprimat (VRsc)
VRd = VRdi* + VRd2+VRsc

(6.38)

(2) Rezisten%a de proiectare la cedare pe sec%iune nclinat& a panoului din zid&rie nearmat&
(VRdi*) se va lua:
a. pentru solicit&ri neseismice, egal& cu valoarea VRdi calculat& cu rela%ia (6.34) cu
rezisten%ele fvd,i calculate cu rela%iile (4.4) $i (4.6a)
b. pentru solicit&ri seismice se va folosi rela%ia (6.34) $i se va %ine seama de efectul
conlucr&rii ntre elementele de confinare $i panoul de zid&rie nlocuind n rela%iile
(4.4a) $i (4.4b) efortul unitar 60d cu valoarea 60d* calculat& cu rela%ia
]
2`"
#

]
FGB

iH

(6.39)

n care NEd* este dat de rela%ia (6.35b).


(2) Rezisten%ele VRd2 $i VRsc se vor calcula conform 6.6.4.2.1. (3) $i 6.6.4.2.1 (4).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

93

6.6.4.3. Rezisten$a la for$% t%ietoare a pere$ilor din zid%rie confinat% #i armat% n


rosturile orizontale (ZC+AR)
(1) Rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare a pere%ilor structurali din zid&rie confinat& $i
armat& n rosturile orizontale se calculeaz& prin nsumarea rezisten%ei la for%& t&ietoare a
zid&riei confinate (VRd1*+VRd2 + VRsc) - determinat& cu rela%iile de la 6.6.4.3. $i a rezisten%ei
de proiectare dat& de arm&turile din rosturile orizontale (VRd3)
VRd = VRd1 + VRd2 + VRsc + VRd3

(6.40)

(2) Rezisten%a de proiectare a arm&turilor din rosturile orizontale (VRd3) se calculeaz&, n cazul
pere%ilor cu n&l%imea total& (htot) + lungimea peretelui (lw) cu rela%ia:

VRd 3 - 0.8 lw

Asw
f ysd
s

(6.41)

unde nota%iile sunt urm&toarele:


!
!
!
!

lw- lungimea peretelui;


Asw- aria arm&turilor din rostul orizontal (pentru preluarea for%ei t&ietoare);
s - distan%a pe vertical& ntre dou& rnduri succesive de arm&turi Asw;
fysd - rezisten%a de proiectare a arm&turii din rosturile orizontale.

n cazul pere%ilor cu n&l%imea total& (htot) < lungimea peretelui (lw) n rela%ia (6.41) se va
nlocui lw cu htot.
(3) O parte, cel mult 50%, din arm&tura din centurile plan$eelor poate fi ad&ugat& arm&turii
din rosturile orizontale intersectat& de o fisur& la 45o(2Asw).

Figura 6.11 Rezisten%a de proiectare a arm&turilor din rosturile orizontale ale zid&riei
6.6.4.4. Rezisten$a la for$% t%ietoare a pere$ilor din zid%rie cu inim% armat%
(1) Rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare a pere%ilor din zid&rie cu inim& armat&
VRd (ZIA) se determin& prin nsumarea rezisten%elor de proiectare la for%& t&ietoare ale celor
trei materiale componente:
VRd (ZIA) = VRdz + VRdb + VRda

(6.42)

unde nota%iile sunt:


!
!
!

VRdz rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare a zid&riei nearmate;


VRdb rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare a stratului median de beton sau mortarbeton;
VRda rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare a arm&turilor orizontale din stratul
median.

94

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(2) Lungimea zonei comprimate a peretelui din zid&rie cu inim& armat& $i valoarea efortului
unitar de compresiune n perete se determin& pe baza ipotezelor de la 6.6.4.4.
(3) Rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare a zid&riei VRdz se determin& conform 6.6.4.(1).
(4) Rezisten%ele de proiectare la for%& t&ietoare ale stratului de beton (VRdb) $i ale arm&turilor
orizontale (VRda) se vor calcula conform prevederilor reglement&rilor tehnice privind
proiectarea construc%iilor cu pere%i structurali de beton armat.
6.6.4.5. Rezisten$a la for$a de lunecare vertical% asociat% ncovoierii peretelui
(1) Rezisten%a de proiectare la for%a de lunecare vertical& la leg&tura ntre inima $i talpa
pere%ilor cu sec%iune compus& (I, T, L) $i/sau n sec%iunile sl&bite de $li%uri verticale se
calculeaz& pe n&l%imea unui etaj (VLhd) admi%nd c& eforturile unitare de forfecare sunt
uniform distribuite pe n&l%imea etajului, cu rela%ia:

VLhd - het t L

f vk 0

(6.43)

$M

undenota%iile sunt urm&toarele:


!
!
!
!

het n&l%imea etajului;


tL grosimea peretelui n sec%iunea n care se calculeaz& rezisten%a peretelui;
fvk0 rezisten%a caracteristic& la forfecare a zid&riei sub efort de compresiune egal cu zero;
$M coeficientul de siguran%& pentru material stabilit conform grup&rii de nc&rc&ri.

6.6.4.6. Rezisten$a de proiectare a riglelor de cuplare


(1) Rezisten%a de proiectare la for%& t&ietoare a grinzilor de cuplare din beton armat Vrc se va
determin& cu rela%ia
Vrc +

sus
jos
0
1.25/M cap
, M cap

L gc

, Vg

(6.44)

unde nota%iile sunt urm&toarele:


!

!
!

Mcap(sus) $i Mcap(jos) sunt valorile rezisten%elor de proiectare la ncovoiere la


extremit&%ile grinzii de cuplare, sus $i jos, calculate folosind rezisten%a de proiectare a
arm&turii;
Lgc este lungimea de calcul a grinzii de cuplare (ntre fe%ele montan%ilor);
Vg este for%a t&ietoare maxim& din nc&rc&rile verticale pentru gruparea seismic& de
nc&rc&ri.

(2) Pentru calculul rezisten%elor de proiectare la ncovoiere (Mcap) din rela%ia (6.44) se va %ine
seama de arm&turile dispuse n plan$eul de beton armat legat de grinda de cuplare respectiv&,
pe o band& cu l&%imea de $ase ori grosimea pl&cii de fiecare parte.
6.6.5. Rezisten$a de proiectare a pere$ilor supu#i la ncovoiere perpendicular pe
planul median
(1) Pentru calculul rezisten%elor de proiectare la ncovoiere perpendicular pe planul peretelui
din zid&rie (MRxd1 $i MRxd2), pentru toate categoriile de pere%i (structurali, panouri de zid&rie
nr&mat& $i nestructurali), se vor folosi rezisten%ele de proiectare la ntindere din ncovoiere
perpendicular pe planul zid&riei, fxd1, fxd2.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

95

(2) Pentru pere%ii din zid&rie confinat& $i armat& n rosturile orizontale, la calculul
momentului MRxd2 (cu plan de rupere perpendicular pe rosturile orizontale) se va %ine seama $i
de arm&turile din rosturile orizontale care sunt ancorate corespunz&tor n stlpi$orii care
m&rginesc panoul.
(3) Valorile MRxd1 $i MRxd2 (n Nmm) se calculeaz&, pentru o band& din perete de l&%ime egal&
cu 1000 mm, cu rela%iile:
MRxd1 = Ww (fxd1+6d)

(6.45a)

MRxd2 = Ww fxd2

(6.45b)

unde nota%iile sunt urm&toarele:


1000 t 2
modulul de rezisten%& al peretelui (mm3);
6

Ww -

6dp- valoarea de proiectare a efortului unitar de compresiune la mijlocul n&l%imii


peretelui;
t - grosimea peretelui n mm.

6.6.6. Rezisten$a de proiectare a panourilor din zid%rie nr%mate n cadre


(1) Se va determina conform P 100-1, cap.10.
6.7. Calculul rezisten$ei de proiectare a plan#eelor
(1) Rezisten%a plan$eelor de beton armat la nc&rc&ri verticale se va calcula conform SR EN
1992-1-1.
(2) Rezisten%a plan$eelor din lemn la nc&rc&ri verticale se va calcula conform reglement&rilor
tehnice aplicabile, n vigoare.
6.8. Verificarea siguran$ei cl%dirilor cu pere$i structurali din zid%rie
(1) Verificarea siguran%ei cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie se va face prin calcul, cu
excep%ia "Cl dirilor simple", proiectate conform prevederilor din P 100-1, cap.8.9.
(2) Verificarea siguran%ei cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie se face n raport cu:
a. st&rile limit& ultime de rezisten%& $i de stabilitate (ULS);
b. starea limit& de serviciu (SLS).

6.8.1. Verificarea cerin$ei de rezisten$%


6.8.1.1. Verificarea cerin$ei de rezisten$% pentru solicit%rile n planul peretelui
(1) Pentru nc&rc&rile din gruparea fundamental& pentru situa%ia persistent&/tranzitorie de
proiectare,definit& conform CR 0, pere%ii din zid&rie vor fi proiecta%i pentru a avea, n toate
sec%iunile, rezisten%e de proiectare la eforturi sec%ionale (NRd, MRd, VRd) mai mari dect
eforturile sec%ionale de proiectare (NSd, MSd, VSd) rezultate din situa%iile cele mai defavorabile.
(2) Pentru nc&rc&rile din gruparea seismic& verificarea cerin%ei de rezisten%& se va face
conform P 100-1, art.8.6.1.1. $i art. 10.9.7. (pentru pere%ii nestructurali $i pentru pere%ii
nr&ma%i n cadre).

96

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

6.8.1.2. Verificarea cerin$ei de rezisten$% pentru solicit%ri perpendiculare pe plan


(1) Cerin%a de rezisten%& la ac%iunea for%elor perpendiculare pe plan, pentru toate categoriile
de pere%i, este ndeplinit& dac& exist& rela%iile:
MRxd1+ MSxd1

(6.46a)

MRxd2+ MSxd2

(6.46b)

unde nota%iile sunt urm&toarele:


!

MSxd1 $i MSxd2sunt momentele ncovoietoare de proiectare datorate for%elor perpendiculare


pe plan stabilite conform 6.4.;
! MRxd1$i MRxd2sunt rezisten%ele pe proiectare la ncovoiere perpendicular pe planul peretelui
din zid&rie determinate conform 6.6.6.
(2) Dac& nc&rcarea perpendicular& pe plan provine din ac%iunea seismic&, momentele
ncovoietoare de proiectare vor avea valorile MExd1 $i MExd2 determinate conform
P 100-1, cap.10 $i art.6.4.1.din acest Cod.
6.8.1.3. Verificarea cerin$ei de rezisten$% pentru plan#ee
(1) Verificarea cerin%ei de rezisten%& pentru nc&rc&rile verticale se va face conform
reglement&rilor tehnice specifice pentru fiecare tip de material de construc%ie (beton, o%el,
lemn, etc.).
(2) Pentru nc&rc&rile orizontale din cutremur, cerin%a de rezisten%& se va considera
satisf&cut& dac&, prin dimensionarea $i alc&tuirea constructiv&, se asigur& comportarea
plan$eelor n domeniul elastic pentru solicit&rile asociate capacit&%ilor de rezisten%& ale
pere%ilor structurali n stadiul ultim.
6.8.2. Verificarea cerin$ei de rigiditate

(1) Cerin%a de rigiditate a cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie se va considera


satisf&cut& dac& deplas&rile relative de nivel ale cl&dirii dr sub ac%iunea nc&rc&rilor din
gruparea seismic&, se nscriu n limitele stabilite n P 100-1.
(2) Cerin%a de rigiditate a plan$eelor pentru nc&rc&ri din gruparea fundamental& $i din
gruparea accidental&, implic&:
a. limitarea deforma%iilor verticale la valorile stabilite prin reglement&rile specifice n
func%ie de:
i. materialul de construc%ie (beton armat sau lemn);
ii. pozi%ia plan$eului n cl&dire (plan$eu curent, plan$eu de acoperi$);
iii. caracteristicile pere%ilor de compartimentare rezema%i pe plan$eu;
iv. tipul finisajelor aplicate.
b. limitarea / evitarea vibra%iilor plan$eelor pentru:
i.
ii.

plan$eele din beton armat cu deschideri mari n cl&diri n care se petrec activit&%i
care pot provoca vibra%ii (s&li de gimnastic&, s&li de dans, etc.);
plan$eele de lemn la toate categoriile de cl&diri.

(3) Verificarea satisfacerii cerin%ei de rigiditate pentru plan$ee se face conform


reglement&rilor tehnice specifice pentru materialele respective.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

6.8.3. Verificarea cerin$ei de stabilitate


(1) Cerin%a de stabilitate a cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie se va considera
satisf&cut& dac& sunt respectate cerin%ele de alc&tuire pentru ansamblul construc%iei date la
2.2.3. $i cerin%ele geometrice $i de alc&tuire constructiv& pentru pere%i din Capitolele 5 $i 6.
(2) Cerin%a de stabilitate a panourilor de umplutur& $i a pere%ilor nestructurali din zid&rie se
va considera satisf&cut& dac& sunt respectate prevederile de proiectare din acest Cod $i din P
100-1, cap.10.
6.8.4. Verificarea cerin$ei de ductilitate
(1) Cerin%a de ductilitate a cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie se va considera
satisf&cut& dac& sunt ndeplinite condi%iile alc&tuire general&, de dimensionare $i de detaliere
constructiv& prev&zute din acest Cod $i din P 100-1.

97

98

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

CAPITOLUL 7. PREVEDERI CONSTRUCTIVE PENTRU


CL"DIRILE DIN ZID"RIE
7.1. Prevederi constructive privind suprastructura
7.1.1. Prevederi generale
7.1.1.1. Materiale pentru structur%
(1) Materialele pentru structura cl&dirilor de zid&rie, pentru panourile de umplutur& la cadre $i
pentru toate elementele nestructurale din zid&rie vor respecta condi%iile minime de calitate
date n Capitolul 3, n cap.8 $i 10 din P 100-1 $i n reglement&rile tehnice privind executarea
$i urm&rirea execu%iei lucr&rilor de zid&rie, n vigoare.
7.1.1.2.Sec$iuni de zid%rie sl%bite prin goluri #i #lituri
(1) Sec%iunea orizontal& a pere%ilor structurali nu va fi sl&bit& prin prevederea de:
a. goluri verticale pentru co$urile de fum sau ventila%ii;
b. sli%uri orizontale sau oblice pentru instala%ii realizate prin spargere sau zidire cu
excep%ia celor prev&zute la (5).
(2) Co$urile de fum/ de ventila%ie se vor realiza cu zid&rie %esut& cu leg&turi cu peretele
al&turat.

Figura 7.1 )eserea zid&riei la co$urile de fum


(3) li%urile verticale executate prin zidire sau dup& executarea zid&riei care respect&
dimensiunile $i celelalte condi%ii din tabelul 7.1$i din notele respective sunt acceptate f&r& a fi
necesar& verificarea prin calcul a sec%iunii sl&bite a peretelui.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Dimensiunile maxime ale golurilor $i $li%urilor


Grosimea
peretelui
mm
85 ... 115
116 ... 175
176 ... 225
226 ... 300
> 300

Tabelul 7.1
li%uri $i ni$e create dup& executarea li%uri $i ni$e create la executarea
zid&riei
zid&riei
Grosimea
Adncimea
L&%imea maxim&
L&%imea maxim&
minim& r&mas&
maxim&
mm
mm
mm
mm
30
100
70
300
30
125
90
300
30
150
140
300
30
175
175
300
30
200
215
300

NOTE.
1- Adncimea maxim& a ni$ei sau a $li%ului include $i adncimea golurilor elementului deschise cnd se
realizeaz& $li%ul sau ni$a.
2- li%urile verticale care nu se ntind pe mai mult de o treime din n&l%imea nivelului, peste nivelul plan$eului
pot avea o adncime de pn& la 80 mm $i o l&%ime de pn& la 120 m dac& grosimea peretelui este de 225 mm sau
mai mare.
3- Distan%a orizontal& ntre $li%urile adiacente sau ntre un $li% $i o ni$& sau un gol va fi q 225 mm.
4- Distan%a orizontal& minim& ntre dou& ni$e al&turate, fie c& sunt pe aceea$i parte sau pe fe%ele opuse ale
peretelui, sau dintre o ni$& $i un gol va fi mai mare dect dublul l&%imii celei mai late dintre cele dou& ni$e.
5 - L&%imea cumulat& a $li%urilor $i ni$elor verticale va fi \ 0,125 din lungimea peretelui.
6 - Pentru pere%ii nestructurali cu grosime \ 140 mm din cl&dirile situate n zone seismice cu ag q 0,20g
rezisten%a la ncovoiere perpendicular pe plan se verific& prin calcul %innd seama de sec%iunea redus&
7-li%urile create dup& executarea zid&riei vor fi executate numai prin frezare, f&r& afectarea integrit&%ii $i a
stratului de protec%ie a barelor longitudinale din centuri $i/sau din rosturile orizontale de mortar.

(4) n cazul n care, prin proiect, se prev&d sli%uri verticale executate prin zidire cu adncime
mai mare dect n tabelul 7.1 rezisten%a sec%iunii sl&bite va fi verificat& prin calcul. Dac&
rezisten%a este insuficient&, zona respectiv& va fi considerat& latur& liber& a peretelui sau va fi
nt&rit& prin armare n rosturi $i/sau prin elemente de beton armat.
(5) Este permis& executarea, numai prin frezare, a sli%urile verticale sau oblice, cu adncimea
de maximum 2.0 cm, pentru instala%iile electrice, f&r& a afecta integritatea $i stratul de
acoperire a barelor longitudinale din centuri.
(6) La cl&dirile situate n zone seismice cu ag \ 0.15g, este permis& executarea $li%urilor
orizontale sau oblice pentru instala%ii, prin spargere sau prin zidire, f&r& verificarea prin
calcul a sec%iunii sl&bite, dac& sunt respectate condi%iile din tabelul7.2$i din notele respective.
Pentru zonele seismice cu ag q 0.20g nu sunt permise $li%uri orizontale sau nclinate n pere%ii
structurali $i nestructurali din zid&rie.
(7) )evile cu diametru mai mare de 60 mm, care nu pot fi montate n $li%urile prev&zute la (2),
vor fi montate n ghene speciale n exteriorul peretelui
Adncimea maxim& a $li%urilor
Grosimea
peretelui (mm)
85 ... 115
116 ... 175
176 ... 225
226 ... 300
peste 300

Tabelul 7.2
Adncimea maxim& mm
Lungime
Lungime \
nelimitat&
1 250 mm
0
0
0
15
10
20
15
25
20
30

99

100

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

NOTE
1 - Adncimea maxim& a $li%ului include $i adncimea golurilor elementului deschise cnd se realizeaz& $li%ul.
2 - Distan%a orizontal& ntre cap&tul unui $li% $i un gol va fi q 500 mm.
3 - Distan%a orizontal& ntre $li%urile de lungime limitat& al&turate, aflate pe aceea$i parte sau pe p&r%ile opuse ale
peretelui va fi mai mare dect dublul lungimii celui mai lung $li%.
4 - n pere%ii cu grosime mai mare de 175 mm, adncimea admis& pentru $li% poate fi sporit& cu 10 mm dac&
$li%ul este t&iat cu un utilaj care realizeaz& cu exactitate adncimea cerut&. Dac& se folosesc astfel de utilaje, pot
fi t&iate $li%uri cu adncime pn& la 10 mm pe ambele fe%e ale pere%ilor cu grosime mai mare sau egal& cu 225
mm.
5 - L&%imea unui $li% va fi mai mic& dect jum&tate din grosimea peretelui r&mas& dup& t&iere.

7.1.2.Prevederi generale pentru cl%diri cu pere$i structurali de zid%rie


7.1.2.1. Prevederi specifice pentru cl%diri cu pere$i structurali de zid%rie nearmat%
(ZNA)
(1) Toate cl&dirile cu pere%i structurali din zid&rie nearmat&, indiferent de elementele pentru
zid&rie $i de mortarele folosite, vor avea stlpi$ori din beton armat dispu$i constructiv, n
func%ie de zona seismic& conform P 100-1.
(2) Peste golurile de u$i $i de ferestre se vor prevedea buiandrugi din beton armat lega%i, de
regul&, cu centura de la nivelul plan$eului.
7.1.2.2. Prevederi specifice pentru elementele de confinare din beton armat
(1) n cl&dirile cu pere%i structurali din zid&rie, indiferent de elementele pentru zid&rie $i de
mortarele folosite, vor fi prev&zute elemente de confinare din beton armat dispuse vertical
(stlpi$ori) $i orizontal (centuri) dup& cum urmeaz&:
a. pentru cl&dirile din ZNA_elemente cu rol constructiv;
b. pentru cl&dirile din ZC $i ZC+AR_ elemente cu rol structural.
7.1.2.3. Prevederi referitoare la buiandrugi, rigle de cuplare #i elemente auxiliare
(1) Buiandrugii prefabrica%i se vor realiza, conform SR EN 845-2, din urm&toarele materiale:
a. O%el;
b. Beton armat sau precomprimat;
c. Zid&rie cu elemente ceramice sau din BCA, folosite ca elemente de cofraj n
combina%ie cu beton armat sau cu beton precomprimat.
(2) n func%ie de alc&tuirea buiandrugului, elementele de cofraj ale acestora pot conlucra cu
betonul pentru preluarea solicit&rilor. Dac& nu este asigurat& conlucrarea, elementele de
cofraj vor fi considerate nestructurale (nu contribuie la rezisten%a buiandrugului).
(3) Buiandrugii de o%el, care nu sunt executa%i din o%el inoxidabil austenitic, vor fi proteja%i
mpotriva coroziunii n conformitate cu anexa C (art. C1) din SR EN 845-2.
(4) n cazul buiandrugilor de beton $i a buiandrugilor de zid&rie, arm&tura trebuie protejat&
conform anexei C (art. C2 $i art. C3) din SR EN 845-2.
(5) Pentru realizarea pere%ilor structurali $i a panourilor nr&mate n cadre cu alc&tuire
compus& se folosesc urm&toarele categorii de elemente auxiliare:
a. Agrafe de perete (pentru prinderea a dou& straturi la pere%ii dubli cu gol interior sau la
zid&ria cu inim& armat&)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

b.
c.
d.
e.
f.

Agrafe de forfecare
Agrafe de men%inere
Etrier suport de grind&
Console
Bride de fixare

(6) Dimensiunile, detaliile constructive $i modul de dispunere n plan $i eleva%ie a


elementelor auxiliare de prindere vor fi stabilite prin proiect. Se recomand& s& se utilizeze
una dintre solu%iile date n SR EN 845-1.
(7) Toate elementele auxiliare de prindere se vor proteja mpotriva coroziunii. Straturile de
protec%ie se vor aplica dup& fasonarea ancorelor $i trebuie s& $i men%in& integritatea pe toata
durata de serviciu a cl&dirii asigurnd preluarea solicit&rilor normale de exploatare $i
solicit&rilor seismice.
(8) n cazul n care elementele de fixare auxiliare trebuie s& permit& deforma%ii n timpul
montajului sau al utiliz&rii, se va %ine seama de capacitatea materialului de acoperire de a
rezista deforma%iilor posibile/permise.
7.1.3. Prevederi constructive referitoare la plan#ee
(1) Grosimea pl&cilor plan$eelor de beton armat va fi stabilit& prin calcul %innd seama de
cerin%ele de:
a. rezisten%& $i de rigiditate;
b. izolare fonic&.
Grosimea minim& a pl&cii va fi 13 cm dac& nu se iau m&suri speciale pentru izolarea
mpotriva zgomotului.
(2) Dimensiunile elementelor plan$eelor din lemn vor fi verificate pentru cerin%ele de la (1) $i
pentru evitarea/limitarea vibra%iilor produse de mi$carea persoanelor pe plan$eu (n cazul
func%iunilor care implic& activit&%i care pot genera vibra%ii).
(3) n cazul plan$eelor din lemn se vor lua m&suri pentru protec%ia la foc $i mpotriva
d&un&torilor (protec%ie biologic ) conform reglement&rilor tehnice specifice, aplicabile, n
vigoare.
(4) Pentru plan$eele din beton armat monolit se vor respecta prevederile constructive din SR
EN 1992-1-1 $i P 100-1.
(5) Pentru plan$eele prefabricate din beton armat se vor adopta numai mbin&ri de tip "umed".
Principiile $i detaliile de alc&tuire vor similare cu cele adoptate pentru plan$eele cl&dirilor cu
pere%i structurali de beton armat.
(6) Pentru preluarea eforturilor produse de nc&rc&rile orizontale, n cazurile prev&zute la
6.5.5, n plan$ee se vor prevedea arm&turile necesare, rezultate din calcul, pentru eforturile
sec%ionale.
(7) Fa%a superioar& a plan$eelor va avea, de regul&, aceea$i cot& de nivel pe toat& suprafa%a
construc%iei. n mod excep%ional, pot fi acceptate decal&ri ale fe%ei superioare a plan$eului mai
mici dect n&l%imea curent& a centurilor (15 20 cm) cu condi%ia asigur&rii continuit&%ii
structurale.

101

102

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

7.2. Prevederi constructive privind infrastructura


(1) Pentru toate elementele de beton armat ale infrastructurii acoperirea cu beton, nn&direa
$i ancorarea barelor se vor face conform SR EN 1992-1-1 $i reglement&rilor tehnice privind
proiectarea funda%iilor de suprafa%&, n vigoare.
(2) Pentru toate elementele infrastructurii (funda%ii, socluri, pere%i de subsol) continuitatea
arm&turilor longitudinale din centuri nu va fi ntrerupt& de golurile pentru instala%ii. n cazul
arm&turilor transversale ntrerupte se vor prevedea arm&turi suplimentare cu sec%iune total&
cel pu%in egal&, la marginea golurilor.
(3) n cazul amplasamentelor pe terenurile dificile de fundare, detalierea constructiv& a
infrastructurilor se va face conform reglement&rilor tehnice specifice, n vigoare.
(4) n cazurile n care, conform prevederilor de la alineatele urm&toare, soclul $i/sau pere%ii de
subsol pot fi executa%i din beton simplu, se vor prevedea arm&turi minime pentru preluarea
eforturilor provenite din contrac%ia betonului.
7.2.1. Funda$ii
(1) n cazul funda%iilor care sunt n contact cu p&mnturi care con%in compu$i chimici
agresivi fa%& de beton se vor lua m&suri de asigurare a durabilit&%ii betonului prin unul sau
prin ambele procedee indicate mai jos:
a. folosirea cimenturilor rezistente la ac%iunea substan%elor respective;
b. acoperirea betonului cu pelicule de protec%ie rezistente la ac%iunea acestor agen%i.
7.2.2. Socluri
(1) n cazurile n care soclurile se execut& din beton simplu, la nivelul pardoselii parterului se
va prevedea un sistem de centuri care va forma contururi nchise. Aria arm&turilor
longitudinale din aceste centuri va fi cu cel pu%in 20% mai mare dect aria arm&turilor din
centura cea mai puternic armat& de la nivelurile supraterane de pe acela$i perete. Dac&
n&l%imea soclului, peste nivelul t&lpii de fundare, este q 1.50 m se va prevedea o centur& la
baza soclului cu aceea$i arm&tur& ca $i centura de la nivelul pardoselii.

.
Figura 7.2. Arm&turi pentru centuri $i stlpi$ori n socluri de beton simplu
(2) Must&%ile pentru elementele verticale de beton armat din suprastructur& (stlpi$ori $i
stratul median al pere%ilor din ZIA) vor fi ancorate n soclu pe o lungime de minimum 60)+
1.0 m $i vor fi fasonate f&r& crlige. Pentru men%inerea pozi%iei must&%ilor n timpul turn&rii se
recomand& ca must&%ile s& fie ancorate pe ntreaga n&l%ime a subsolului sau, dac& sunt mai
scurte, s& fie fixate cu puncte de sudur& de arm&turile longitudinale din centura superioar&.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(3) Soclurile pere%ilor de contur vor fi protejate la exterior cu tencuial& hidrofug&. ntre fa%a
superioar& a soclului $i zidul din eleva%ie se va prevedea un strat de hidroizola%ie rigid& care
va satisface cerin%ele de la 4.3.3.5.(1).
7.2.3. Pere$i de subsol
7.2.3.1. Prevederi generale
(1) Must&%ile pentru elementele verticale din suprastructur& (stlpi$ori sau stratul median al
pere%ilor din ZIA) vor fi ancorate n centura inferioar& a peretelui sau, dup& caz, vor fi
nn&dite cu must&%ile din talpa de fundare.Must&%ile vor fi fasonate f&r& crlige. Continuitatea
must&%ilor pentru arm&turile verticale nu va fi ntrerupt& de golurile pentru instala%ii.
(2) Armarea pere%ilor de subsol se va determina prin calcul pentru gruparea fundamental& $i
pentru gruparea seismic&. Indiferent de rezultatele calculului se vor asigura urm&toarele
procente minime de armare raportate la ntreaga sec%iune (din nsumarea arm&turilor de pe
cele dou& fe%e):
a. vertical: 0.20 %;
b. orizontal: 0.15 %.
(3) Golurile de u$i $i de ferestre din pere%ii de beton armat din subsol vor fi bordate cu
arm&turi verticale a c&ror sec%iune total& va fi cu cel pu%in 20% mai mare dect sec%iunea
arm&turilor ntrerupte de gol. Ancorarea acestor arm&turi dincolo de marginea golurilor se va
face pe o lungime + 60).
(4) n dreptul golurilor de u$i, for%a t&ietoare din sec%iunile de beton (buiandrug $i centura
inferioar&) va fi preluat& integral cu arm&turi verticale sau etrieri.
7.2.3.2. Pere$i de subsol din beton simplu
(1) n cazurile n care pere%ii de subsol se execut& din beton simplu, indiferent de rezultatele
calculului, peretele de subsol va fi prev&zut cu dou& centuri, care vor forma contururi nchise
pe ansamblul cl&dirii, amplasate la baza peretelui $i la nivelul plan$eului peste subsol. Aria
arm&turilor longitudinale din fiecare centur& va fi cu cel pu%in 20% mai mare dect aria
arm&turilor din centura cea mai puternic armat& de la nivelurile supraterane de pe acela$i
perete.

Figura 7.3 Arm&turi pentru centuri $i stlpi$ori n pere%i de subsol din beton simplu
(2) n cazul n care funda%iile se execut& din beton simplu, arm&turile din centurile prev&zute
la 7.2.2 (1) $i respectiv 7.2.3.2.(1) vor fi majorate cu cel pu%in 20%.

103

104

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(3) Golurile de u$i $i de ferestre din pere%ii de beton simplu din subsol vor fi bordate dup&
cum urmeaz&:
a. arm&turi verticale + 4)12 categoria de rezisten%& 2/4)14 categoria de rezisten%& 1;
arm&turile vor fi din categoria de ductilitate B +
b. arm&turi n plinurile orizontale calculate pentru efectele locale (reac%iunea terenului/
nc&rcarea adus& de plan$eu) $i pentru for%a t&ietoare rezultat& din conlucrarea
teren/perete de subsol/perete din suprastructur&.
7.2.3.3. Hidroizola$ii la infrastructur%
(1) Pere%ii de contur de la subsol vor fi prev&zu%i cu hidroizola%ie vertical& mpotriva apelor
de infiltra%ie.
(2) To%i pere%ii de la subsol vor fi prev&zu%i cu hidroizola%ie orizontal& mpotriva ascensiunii
capilare a apei subterane. Hidroizola%ia va fi, de regul&, de tip "tencuial rigid " pentru a
asigura continuitatea must&%ilor verticale.
7.2.4. Plan#ee la infrastructur%
(1) Pl&cile de beton armat de la parter (la cl&diri f&r& subsol) $i de la subsol vor fi prev&zute
cu izola%ie termic& conform reglement&rilor tehnice specifice $i cu strat de rupere a
capilarit&%ii pentru a mpiedica ascensiunea apei subterane.
(2) Stratul de rupere a capilarit&%ii va fi executat din pietri$.
(3) Betonul va fi turnat pe un strat de folie din material plastic sau de carton pentru a se evita
pierderea apei din betonul proasp&t.
(4) n cazul n care pe placa suport a pardoselii de la subsol sunt rezema%i pere%i nestructurali
se vor respecta prevederile de la 5.4.1.(3).
7.3. Prevederi referitoare la pere$ii nestructurali din zid%rie
7.3.1. Proiectarea pere$ilor nestructurali de nchidere #i de compartimentare din zid%rie
(1) Dimensionarea pere%ilor nestructurali de nchidere $i de compartimentare din zid&rie
pentru gruparea fundamental de nc&rc&ri se va face folosind nc&rc&rile $i rezisten%ele
determinate conform prevederilor din acest Cod.
n cazul n care, conform P 100-1, art. 10.2(4), pentru pere%ii respectivi se cere $i verificarea
pentru situa#ia de proiectare seismic , pentru calcul se vor folosi nc&rc&rile $i rezisten%ele
stabilite n P 100-1, cap.10.
7.3.2. Prevederi specifice pentru elemente nestructurale de zid%rie care sunt rezemate n
consol%
(1) Pentru toate elementele de construc%ie care sunt rezemate n consol&, indiferent de masa
proprie a acestora, calculul, dimensionarea $i detalierea constructiv& se vor face pentru
situa#ia de proiectare seismic conform P 100-1, cap.10
(2) Pentru reducerea eforturilor datorate varia%iilor de temperatur&, lungimile aticelor din
zid&rie cu grosime " 15 cm, se vor limita la 20.0 m, indiferent de tipul elementelor pentru
zid&rie (argil& ars& sau BCA) $i al mortarului folosit. n aticele cu lungimi mai mari se vor
prevedea rosturi de dilatare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(3) Mortarul zid&riei pentru co$urile de fum va fi realizat cu cimenturi rezistente la ac%iunea
chimic& a gazelor arse.
(4) n cazul cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie de BCA, co$urile de fum $i de ventila%ie
nu vor fi legate prin %esere de peretele structural din BCA.

105

106

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

ANEXA I (normativ&)
Specifica$ii tehnice privind materialele pentru lucr%ri de zid%rie
Documenta%ia tehnic& pentru realizarea lucr&rilor de zid&rie,piese scrise $i desenate, va
cuprinde obligatoriu urm&toarele informa%ii necesare pentru executarea corect& a prevederilor
din proiect (n documenta%ie se dau / se bifeaz& numai informa%iile relevante pentru proiectul
respectiv). Aceste date prezint& condi%iile $i parametrii tehnici care au servit pentru calculul
elementelor de construc%ie din zid&rie $i pentru detalierea constructiv& a acestora.
Atingerea n exploatare a performan%elor proiectate ale cl&dirii poate fi realizat& numai dac&
la execu%ie sunt respectate condi%iile $i parametrii tehnici stabili%i prin proiect.
Orice modificare a caracteristicilor materialelor de construc%ie prev&zute n proiect pe
parcursul execu%iei se poate face doar curespectarea legisla%iei aplicabile, n vigoare.

FI>A SINTETIC"
privind materialele pentru lucr%ri de zid%rie
1. Descrierea general% a lucr%rilor de zid%rie prev%zute n proiect
1.1. Pere$i exteriori
1.1.1. Pere%i structurali
: Tipul zid&riei ZNA/ZC/ZC+AR/ZIA
: Alc&tuirea pere%ilor
_ un singur strat / dublu strat cu gol interior (fa%ad& ventilat&)
_ grosime ......mm
1.1.2. Pere%i nr&ma%i n cadre de beton armat/de o%el
_ grosime ......mm
1.1.3. Pere%i de placare
_ grosime......mm
1.2. Pere$i interiori
1.2.1. Pere%i structurali
: Tipul zid&riei ZNA/ZC/ZC+AR/ZIA
_ grosime ...........mm
1.2.2. Pere%i nr&ma%i n cadre de beton armat/de o%el
_ grosime ...........mm
1.2.3. Pere%i desp&r%itori
_ grosime .......... mm

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

2. Materiale pentru zid%rie


Se specific& separat pentru fiecare categorie de pere%i (1.1. $i 1.2)
2.1. Elemente pentru zid%rie
_ Material
* Ceramice / BCA
_ Dimensiuni
* lungime: .......mm / l&%ime: ...... mm / n&l%ime: ...... mm
_ Configura%ie (grosimi de pere%i $i volum de goluri) conform tabelului 8.1 din codul P 1001 (a se vedea $i Anexele C $i ZA din SR EN 771-1 $i SR EN 771-4)
_ Clasa de toleran%e definite conform SR EN 771-1 $i SR EN 771-4
Valoare medie / Limite
* T1 &/ R1 / T1+ & R1+ / T2 & R2 / T2+&/ R2+
_ ncadrarea elementului n grupe, n func%ie de caracteristicile geometrice, conform P 1001, art.8.2.1.
* Grupa 1 /Grupa 2 / Grupa 2S
_ Forma fe%ei de cap&t
* Plan& / Nut $i feder / Cu loca$ pentru mortar
_ Categoria elementului n func%ie de nivelul de ncredere al propriet&%ilor mecanice
conform SR EN 771-1 /SR EN 771-4:
* Categoria I / Categoria II
_ Categoria elementului n func%ie de densitatea aparent& - conform SR EN 771-1 /SR EN
771-4:
* Elemente LD / Elemente HD
_ Densitatea aparent& n stare uscat&, pentru elementele din BCA
* ^ =..........kg/m3
_ Rezisten%ele mecanice ale elementelor pentru zid&rie
* Rezisten%ele standardizate la compresiune
-

fb = .........N/mm2

fbh = .........N/mm2

* Rezisten%a caracteristic& ini%ial& la forfecare - aderen%a la forfecare


-

fvk0 = ........N/mm2

* Rezisten%ele caracteristice la ncovoiere perpendicular pe plan - aderen%a la ntindere din


ncovoiere
-

fxk1 = ........N/mm2

fxk2 = ........N/mm2

107

108

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

_ Cerin%e speciale de durabilitate (n func%ie de condi%iile specifice de utilizare)


* Rezisten%a la nghe%/dezghe%
* Con%inutul de s&ruri solubile active
* Dilatarea datorit& umidit&%ii
* Permeabilitatea la vapori de ap&
* Reac%ia la foc
_ Condi%ii speciale de calitate (propriet&%i aspect / propriet&%i fizice) pentru elemente
conform reglement&rilor tehnice privind executarea $i urm&rirea execu%iei lucr&rilor de
zid&rie, n vigoare.
!

Calitatea A (superioar&) / Calitatea B (normal&)

2.2. Mortar
_ Mortar tip
* de utilizare general& (G) / pentru rosturi sub%iri (T) /adeziv (glue)
_ Metoda de stabilire a compozi%iei
* mortar proiectat / mortar de re#et
_ Compozi%ia pentru mortare de re#et
* ciment...../var....../nisip.....
_ Prevederi speciale pentru
* aditivi.... / adaosuri..... /coloran%i.....
_ Condi%ii de preparare
* industrial / n sta%ii centralizate / la $antier
_ Rezisten%a la compresiune
* M .......
_ Cerin%e speciale de durabilitate (n func%ie de condi%iile specifice de utilizare)
2.3. Materiale auxiliare
_ Straturi de rupere a capilarit&%ii
* Material ....../ Tip ......./Propriet&%i speciale ......
_ Ancore / agrafe
* Material ....../Dimensiuni......./ Protec%ie anticoroziv&......
_ Arm&turi pentru rosturi
* Material ....../ Dimensiuni ...../ Protec%ie anticoroziv&.......
_ Buiandrugi prefabrica%i
* Descriere conform SR EN 845-2

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

3. Betoane pentru elementele de confinare #i zid%ria cu inim% armat%


Se specific& separat pentru fiecare categorie de elemente de beton (centuri, stlpi$ori, stratul
median al ZIA)
_ Clasa de rezisten%& la compresiune betonului
* C.......
_ Clasa de tasare (conform NE 012/1)
* S.....
_Metoda de stabilire a compozi%iei
* amestec proiectat / amestec prescris
_ Compozi%ia pentru amestec prescris
* ciment...../pietri$....../nisip...../ap&
_ Dimensiunea maxim& a agregatelor
* dagr........
_ Prevederi speciale pentru
* aditivi.... / adaosuri.....
_ Condi%ii de preparare
*

n sta%ii centralizate / la $antier

_ Cerin%e speciale de durabilitate (n func%ie de condi%iile specifice de utilizare)


4. Arm%turi pentru betoane #i mortare
4.1. Arm%turi din o$el
Se specific& separat pentru fiecare categorie de elemente de beton (centuri , stlpi$ori, stratul
median al ZIA) $i pentru mortarele din rosturi.
_ Categoria de rezisten%&
* .......
_ Categoria (clasa) de ductilitate
* ......
_ Protec%ie anticoroziv&
4.2. Alte materiale pentru armare
Se specific& dup& caz
_ Tipul materialului
_ Caracteristicile mecanice
_ Alte propriet&%i

109

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

ANEXA II (informativ&)
COMENTARII

GENERALIT"=I
Necesitatea revizuirii Codului CR 6-2006
Prevederile Codului CR 6-2006 au fost redactate, n mare parte, avnd ca obiectiv alinierea la
standardul SR EN 1996-1-1. n perioada elabor&rii Codului (2004-2005) a fost disponibil&
versiunea prEN 1996-1-1:2001 care a fost preluat& n cea mai mare m&sur& n textul Codului
CR 6-2006.
Ulterior a ap&rut $i a fost adoptat standardul na%ional armonizatSR EN 1996-1-1:2006 prin
traducerea versiunii EN 1996-1-1:2005 $i elaborarea Anexei Na%ionaleSR EN 1996-11:2006/NB:2008. n aprilie 2009, s-a publicat Erata la standardul EN 1996-1-1 care a adus
modific&ri $i preciz&ri la circa 10% din text.
n ceea ce prive$te situa%iile de proiectare care sunt luate n considerare, n preambulul SR
EN 1996-1-1 se face precizarea c&:
Standardul SR EN 1996-1-1 nu se refer la cerin#ele speciale de proiectare
seismic+. Prevederile referitoare la aceste cerin#e sunt date n standardul SR EN
1998-1 care completeaz standardul SR EN 1996-1-1 7i este compatibil cu
acesta.
Pe de alt& parte, n standardul SR EN 1998-1, la Cap.9 se arat& c&:
Pentru verificarea siguran#ei contra pr bu7irii, rezisten#a de proiectare a fiec rui
element structural trebuie evaluat n conformitate cu EN 1996-1-1:2004.
Din lectura celor dou& texte o concluzie este evident&: SR EN 1998-1 prevede verificarea
siguran%ei seismice cu o reglementare care precizeaz& de la nceput c& nu are reguli de calcul
#i alc+tuire pentru proiectarea seismic+.
Aceste considerente justific& necesitatea promov&rii n anul 2013 a unei reglement&ri tehnice
privind proiectarea cl&dirilor din zid&rie amplasate n zone seismice care s& con%in& prevederi
ce nu sunt contradictorii cu principiile din SR EN 1996-1-1 $i SR EN 1998-1 $i care s&
formuleze reguli de aplicare obligatorii conforme cu practica interna%ional& recent& $i cu
condi%iile materiale $i tehnologice specifice Romniei.
Structura actual% a sistemului de documente tehnice na$ionale referitoare la proiectarea
elementelor de construc$ie #i a structurilor din zid%rie
Proiectarea cl&dirilor din zid&rie este reglementat& n Romnia de un sistem complex $i
coerent de documente tehnice, care este constituit din:
I. Prezentul Cod CR 6-2013 aliniat cu standardele din seria SR EN 1996.

110

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

111

Seria standardelor SR EN 1996 este compus& din urm&toarele p&r%i:


- SR EN 1996-1-1: Reguli generale pentru structuri de zid&rie armate $i nearmate
- SR EN 1996-1-2: Reguli generale - Calculul structurilor la foc
- SR EN 1996-2: Proiectare, alegere materiale $i execu%ie zid&rie
- SR EN 1996-3: Metode de calcul simplificate pentru construc%ii din zid&rie
nearmat&
Textele de referin%& ale EN 1996 au fost preluate prin traducere $i sunt completate prin
Anexele na ionale, aprobate, la nivel na%ional, n anul 2008.
II. Standardele europene armonizate (SR EN) referitoare la cerin%ele de performan%& ale
materialelor pentru zid&rie $i metodele de verificare a satisfacerii acestor cerin%e.
Principalele standarde europene adoptate n Romnia privind materialele pentru zid&rie
(standarde de produs / metode de ncercare) se refer& la:
!

Elemente pentru zid&rie:


- enun%area cerin%elor: seria standardelor SR EN 771
- metode de ncercare: seria standardelor SR EN 772
Mortare:
- enun%area cerin%elor: seria standardelor SR EN 998
- metode de ncercare: seria standardelor SR EN 1015
Materiale auxiliare pentru zid&rie
- enun%area cerin%elor: seria standardelor SR EN 845
- metode de ncercare: seria standardelor SR EN 846.

Standardele din seria SR EN 771 sunt bazate pe conceptul de performan +, care se refer& n
primul rnd la cerin%ele pentru produsul finit, spre deosebire de standardele anterioare,
prescriptive care stabileau compozi%ia calitativ& $i/sau cantitativ& a materiei prime,
tehnologiile de fabrica%ie $i caracteristicile produsului (de aspect, geometrice $i mecanice).
Standardele de produs din seria SR EN 771 au caracter obligatoriu pentru produc&torii
elementelor pentru zid&rie. Aceste standarde nu con%in prevederi privind aspectul $i
propriet&%ile fizice ale elementelor (informa%ii care au existat n standardele de produs
abrogate STAS 457, STAS 5185). Din acest motiv devine necesar& elaborarea unei
reglement&ri tehnice (Cod de practic+ privind executarea #i urm+rirea execu iei lucr+rilor
de zid+rie), care s& con%in& cerin%e de calitate ce condi%ioneaz& folosirea diferen%iat& a
elementelor pentru zid&rie.
Particularitatea principal& a proiect&rii structurilor din zid&rie amplasate n zone seismice
rezult& din cerin%a ca structura s& fie nzestrat& cu o serie de propriet&%i specifice,
suplimentare fa%& de cele cerute cl&dirilor care sunt solicitate numai de nc&rc&ri
gravita%ionale:
ductilitate de ansamblu $i local&;
capacitate de disipare a energiei seismice;
degradare moderat& a rezisten%ei $i a rigidit&%ii sub efectul nc&rc&rilor alternante
repetate.

Drept urmare, proiectarea seismic& a structurilor din zid&rie este conceptual diferit+ de
proiectarea acestora pentru nc&rc&ri gravita%ionale dominante pentru care siguran%a este
asigurat& numai prin satisfacerea cerin%ei de rezisten%&. Aceast& deosebire justific&

!
!
!

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

prevederile prezentului Cod care sunt mai severe dect cele ale Codurilor similare din alte %&ri
al c&ror regim seismic nu impune m&suri speciale. Prevederea este justificat& $i de faptul c&
valoarea cea mai mic& a accelera%iei seismice a terenului de pe teritoriul Romniei (ag =
0.10g) dep&$e$te limita de seismicitate sc+zut+ - engl. low seismicity (ag = 0.08g) $i este mult
superioar& limitei de seismicitate foarte sc+zut+ - engl. very low seismicity (ag<0.04g)
prev&zute de standardul SR EN 1998-1 pentru care proiectarea cl&dirilor nu impune reguli
speciale.
Anexa na ional+ la SR EN 1998-1 stabile$te c& pe teritoriul Romniei nu se aplic&
procedurile specifice zonelor de seismicitate sc+zut+ $i foarte sc+zut+.
Metodele $i procedeele de proiectare folosite pentru cl&dirile noi, stabilite n Codurile P 1001/2013 $i CR 6 2013 sunt conceptual diferite de cele utilizate pentru evaluarea cl&dirilor
existente $i pentru proiectarea m&surilor de interven%ie.
Diferen%ele rezult& din faptul c& proiectarea cl&dirilor noi se bazeaz& pe cele mai recente
cuno$tin%e n domeniul alc&tuirii/detalierii structurale $i folose$te, n majoritatea cazurilor,
materiale cu performan%e ridicate, n timp ce construc%iile existente sunt caracterizate de
alc&tuiri empirice, inadecvate solicit&rilor seismice $i sunt realizate cu materiale care au
rezisten%e mecanice slabe/modeste. n plus, cl&dirile din zid&rie existente, aflate n zone
seismice, au suportat, n timp, mai multe cutremure importante care au consumat, n mare
parte, "rezervele naturale" de rezisten%& ale acestora care rezultau din alc&tuirea ini%ial&.

112

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

113

CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE

C.1. PREVEDERI GENERALE


C.1.1. OBIECT >I DOMENIU DE APLICARE
C.1.1.(5)
Codul nu con%ine prevederi referitoare la cerin%ele de comportare a structurilor din zid&rie la
ac%iunea focului. Pentru aceste cerin%e se poate consulta standardul SR EN 1996-1-2.
C1.1.(6)
Necesitatea unor reglement&ri specifice pentru plan$eele mixte cu corpuri de umplutur&
ceramice sau din beton decurge din faptul c& aceste subansambluri structurale sunt, de regul&,
produse de firm+ care includ prevederi cu caracter de proprietate comercial+ care nu pot fi
ncadrate n reglement&rile generale privind proiectarea $i execu%ia construc%iilor.
Comportarea lor la ac%iunea seismic& depinde de modul de calcul $i de detalierea constructiv&
a fiec&rui procedeu propus $i trebuie s& fie fundamentate, n fiecare caz n parte, prin
cercet&rile proprii ale produc&torului. Aceste cercet&ri trebuie s& fie efectuate n laboratoare
recunoscute n condi%ii specifice solicit&rilor seismice.
C.1.1.(13)
Condi%iile de testare a propriet&%ilor mecanice ale materialelor pentru zid&rie folosite n
Uniunea European&, reglementate prin standardele SR EN,difer& de cele folosite n alte %&ri
dezvoltate (SUA, Canada, Australia,etc) $i, deasemenea, sunt diferite de cele care au fost
utilizate n multe %&ri europene nainte de adoptarea reglement&rilor armonizate (Euronorme).
n literatura de specialitate exist& numeroase lucr&ri care pun n eviden%& faptul c& deosebirile
de metodologie n ceea ce prive$te selectarea $i preg&tirea probelor $i procedurile de
ncercare pot genera rezultate care difer& ntre ele cu pn& la 40-50%. [Henriques,F.M.A,

Charola,A. E.:Comparative Study of Standard Test Procedures for Mortars 8th International Congress on
Deterioration and Conservation of Stone, Berlin 1996].

Diferen%e importante ntre rezultatele ncerc&rilor pe elemente pentru zid&rie pot rezulta $i din
particularit&%ile geometrice ale acestora. Spre exemplu, n cazul elementelor cu acela$i volum
de goluri verticale, alura curbei '-% la compresiune axial& depinde esen%ial de grosimea
pere%ilor exteriori $i interiori.
C.1.1.(14)
A se vedea:
!

ANEXA - Comentarii

EXEMPLUL Nr.17

C.1.3. DEFINI=II PRINCIPALE


C.1.3.1

Defini%iile date mai sus corespund celor din standardul SR EN 1996-1-1.

114

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

C.1.3.2
Defini%iile date mai sus corespund celor din standardul SR EN 998-2 $i sunt folosite $i n
standardul SR EN 1996-1-1.
C.1.3.3. Elemente pentru zid%rie
C.1.3.3
Calitatea elementelor pentru zid&rie se define$te $i n raport cu probabilitatea de atingere a
unei valori specificate a rezisten%ei la compresiune (dup& caz, rezisten%a medie sau rezisten%a
caracteristic&). Clasificarea elementelor pentru zid&rie n categorii n func%ie de gradul de
ncredere al rezisten%ei la compresiune dat& n Codul CR 6-2013 corespunde cerin%elor
standardelor din seria SR EN 771.
Not%. Se atrage aten%ia c& n textele traduse n limba romn& ale SR EN 771 se folose$te, eronat, termenul de
clas+legat de gradul de ncredere al rezisten%ei la compresiune. Termenii din versiunea original& (EN 771-1,
englez&) sunt:Category I masonry units,Category II masonry units.

Codul P 100-1/2013 stabile$te pentru situa%ia de proiectare seismic& condi%iile de utilizare a


elementelor pentru zid&rie n func%ie de categoria n care sunt ncadrate, astfel:

II.

Pentru executarea pere#ilor structurali din zid&rie, indiferent de accelera%ia terenului


pentru proiectare ag, se vor folosi numai elemente pentru zid&rie din categoria I, cu
excep%ia urm&toarelor construc%ii unde se pot folosi $i elemente din categoria II:
-

cl&diri din clasele de importan%& III $i IV n zonele seismice cu ag \ 0,15g;

anexe gospod&re$ti $i construc%ii provizorii n toate zonele seismice.

Pentru executarea tuturor elementelor nestructurale de construc%ie din zid&rie, n


cl&diri din clasele de importan%& I $i II, indiferent de accelera%ia terenului pentru
proiectare ag, se vor folosi numai elemente pentru zid&rie din categoria I. Pentru
cl&dirile din clasele de importan%& III $i IV $i pentru anexe gospod&re$ti $i construc%ii
provizorii pot fi folosite $i elemente pentru zid&rie din categoria II (cu excep%ia
zid&riilor care r&mn aparente).

I.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

115

CAPITOLUL 2. BAZELE PROIECT"RII

C.2.1. CERIN=E GENERALE DE PROIECTARE


Cerin%ele fundamentale pe care trebuie s& le satisfac& toate cl&dirile din %&rile membre al
Uniunii Europene au fost stabilite prin Directiva 89/106/CEE - cunoscut& sub numele de
Directiva privind produsele pentru construc$ii (engl. Construction Directive Products CPD)- adoptat& de Comunitatea European& pentru "a favoriza libera circula#ie a produselor
7i serviciilor de construc#ii n # rile Uniunii Europene". Aceste cerin%e, care au fost preluate
n "Legea privind calitatea construc iilor" nr.10/1995, cu modific&rile ulterioare, sunt
urm&toarele:
!
!
!
!
!
!

Rezisten#a mecanic 7i stabilitate


Securitate la incendiu
Igien , s n tate 7i mediu
Siguran#a n exploatare
Protec#ie mpotriva zgomotului
Economie de energie 7i izolare termic .

n prezent (2013) aceast& Directiv& a fost nlocuit& cu Regulamentul nr.305/2011


[REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9
March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing
Council Directive 89/106/EEC] care a ad&ugat o cerin%& suplimentar& referitoare la:

Folosirea ra#ional (sustenabil ) a resurselor naturale.

Aceast& ultim& cerin%& include explicit $i cerin%a de "durabilitate", ceea ce nseamn& c&
satisfacerea cerin%elor utilizatorilor (cele esen%iale $i eventual $i altele) trebuie asigurat& pe
ntreaga durat& de exploatare prev&zut& prin tem&, dac& sunt respectate condi%iile de
exploatare $i de ntre%inere stabilite prin proiect.
C.2.1.(1)
Proiectarea complex& a cl&dirilor cu pere%i structurali $i nestructurali din zid&rie $i cu panouri
de zid&rie nr&mat& n cadre de beton armat/o%el urm&re$te n primul rnd satisfacerea
simultan& a celor $apte cerin%e esen%iale stabilite prin Legea Nr.10/1995, cu modific&rile
ulterioare. n aceste condi%ii dimensiunile finale ale p&r%ilor/subansamblurilor/elementelor de
construc%ie prev&zute n proiecte trebuie s& corespund& valorii celei mai mari care rezult& din
calculule de specialitate sau din prevederile constructive corespunz&toare tuturor celor $apte
cerin%e esen%iale. Astfel, grosimea minim& de 240 mm a pere%ilor structurali din zid&rie,
stabilit& n acest Cod pentru satisfacerea cerin%ei de "rezisten# mecanic 7i stabilitate trebuie
s& fie corectat&, de exemplu, pentru a satisface cerin%a de izolare termic n cazul pere%ilor
exteriori (dac& nu se prevede un alt strat de material izolator). Cerin%e similare pot interveni
pentru realizarea izol&rii mpotriva zgomotului. Din acest motiv, se recomand& ca alegerea
grosimii pere%ilor n faza de proiectare preliminar& arhitectural-structural& s& se fac& avnd n
vedere satisfacerea tuturor cerin%elor esen%iale.
C.2.1.(2)

Principiile $i regulile de baz& date n Codul CR 0-2012 sunt, practic, armonizate cu


prevederile din standardul SR EN 1990, ceea ce creeaz& premizele continuit&%ii utiliz&rii

116

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

metodelor $i procedeelor de proiectare propuse n Codul CR 6-2013, pn& la o ulterioar&


revizuire a codului CR 0 - 2012.
C.2.1.1. Siguran$a structural%, siguran$a n exploatare #i durabilitatea
C.2.1.1.(1)
Proiectarea pentru satisfacerea cerin%ei de Rezisten# mecanic 7i stabilitate urm&re$te n
primul rnd men%inerea integrit&%ii fizice (absen%ei avariilor) pentru cele mai probabile
condi%ii de solicitare n exploatarea normal&. n cazul solicit&rilor rare, cu caracter
excep%ional, cum sunt cutremurele, se admite producerea unor avarii limitate $i reparabile.
Prin adoptarea unei alc&tuiri arhitectural-structural& favorabile, n cazul cutremurelor de
proiectare, disiparea energiei seismice trebuie s& se fac& prin mecanisme convenabile, care s&
conduc& la un r&spuns seismic optim pentru condi%iile de severitate a hazardului seismic de la
amplasament. Prin proiectare, r&spunsul seismic al cl&dirii (nivelul de performan%& seismic&)
trebuie s& fie calibrat n raport cu clasa de importan%&-expunere a cl&dirii $i cu nivelul
hazardului seismic la amplasament (stabilite conform Codului P 100-1/2013).
Alc&tuirea $i detalierea structurii trebuie s& aib& n vedere $i excluderea pericolului de
pr+bu#ire progresiv+ n cazul unui fenomen neprev&zut (explozie/incendiu).
Nivelul de siguran%& al cl&dirii corespunz&tor cerin%elor esen%iale $i eventualelor cerin%e
suplimentare ale investitorului/beneficiarului se realizeaz& prin:
!
!
!
!

concep%ia de ansamblu arhitectural-structural& a cl&dirii;


utilizarea unor modele $i metode de calcul/dimensionare adecvate solicit&rilor;
alegerea corespunz&toare a materialelor;
execu%ia cl&dirii cu respectarea regulilor tehnice/tehnologice adecvate.

Deteriorarea n timp a nivelului de siguran%& ini%ial sub efectul condi%iilor normale de


exploatare (asigurarea durabilit+ ii) se evit&/se limiteaz& prin:
!
!
!

alegerea materialelor conform cerin%elor de durabilitate formulate la Cap.4;


respectarea condi%iilor de exploatare stabilite prin tema de proiectare;
efectuarea inspec%iilor $i a lucr&rilor de ntre%inere $i de repara%ii curente n exploatare.

C.2.1.2. Proiectarea duratei de exploatare #i durabilitatea


C.2.1.2.(1)
Durata de exploatare a cl&dirilor cu structura din zid&rie trebuie s& fie stabilit& n concordan%&
cu durata de via%& a tuturor cl&dirilor, recomandat& n tabelul 2.1 din Codul CR 0-2012.

q 100
50 - 100
15 - 30
10-25
10

Exemple
Structuri pentru cl&diri monumentale,
$i construc%ii inginere$ti importante
Structuri pentru cl&diri $i alte
construc%ii curente
Structuri pentru construc%ii agricole
sau similare
P&r%i de structur& care pot fi nlocuite
Structuri temporare

Tabelul 2.1. (CR 0-2012)


Durata de via%& proiectat& a
structurii construc%iei,n ani

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

117

Evident, experien%a utiliz&rii cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie arat& c& perioadele
men%ionate n tabel sunt mult dep&$ite chiar n condi%iile n care alc&tuirile structurale au fost
inadecvate iar materialele au avut rezisten%e slabe/modeste.
Datele recens&mntului construc%iilor din 1992, care sunt pu%in modificate fa%& de datele
recens&mntului din anul 2002, au pus n eviden%& existen%a unui num&r nsemnat de cl&diri
din zid&rie a c&ror vechime dep&$e$te 6080 de ani.
C.2.2. CONDI=II TEHNICE PRIVIND REZISTEN=A
STRUCTURILOR / ELEMENTELOR DE ZID"RIE

>I

STABILITATEA

C.2.2.1. Condi$ia de rezisten$%


Condi%ia de rezisten%& a structurilor din zid&rie pentru solicit&rile verticale, permanente $i
utile, este satisf&cut&, de regul&, dac& sunt respectate cerin%ele/limit&rile constructive din
Codul CR 6-2013.
n cazul solicit&rilor seismice, satisfacerea condi%iei de rezisten%& trebuie verificat& prin
calcul, a$a cum cere Codul P 100-1/2013, chiar dac& sunt ndeplinite cerin%ele $i/sau
limit&rile constructive stabilite n Codul CR 6 - 2013 $i n Codul P 100-1/2013.
Verificarea prin calcul a condi%iei de rezisten%& pentru ac%iunea seismic& nu este obligatorie
pentru "cl+dirile simple din zid+rie" care ndeplinesc condi%iile speciale de alc&tuire stabilite
prin Codul P 100-1/2013, Cap.8.
C.2.2.3. Condi$ia de stabilitate
C.2.2.3.(2)
O aten%ie special& n ceea ce prive$te asigurarea stabilit&%ii pere%ilor din zid&rie (structurali,
nestructurali $i a panourilor de zid&rie nr&mat&) trebuie acordat& elementelor de construc%ie
rezemate "n consol&" (calcane, frontoane), precum $i n cazul pere%ilor care nu sunt nc&rca%i
direct (pere%ii "de contravntuire") n cazul cl&dirilor cu plan$ee cu rigiditate nesemnificativ&
(plan$ee cu grinzi $i podin& din lemn, plan$ee cu grinzi $i corpuri de umplutur& $i similare).
C.2.2.4. Condi$ia de rigiditate
C.2.2.4.(1)
Limitele acceptabile ale deforma%iilor inelastice ale elementelor structurale (driftul limit&)
depind de tipul elementelor pentru zid&rie. Este posibil ca driftul limit& (0.005h) prev&zut n
Codul P 100-1/2013 pentru verific&rile la SLS s& nu fie satisf&c&tor pentru toate tipurile de
elemente pentru zid&rie, n particular pentru zid&riile cu elemente ceramice din grupa 2S $i
pentru cele cu elemente din BCA. De exemplu, a$a cum rezult& din ncerc&rile pentru
elementele din BCA [Zepeda,J.A.,Otlora,A.M., Alcocer,S.M. Estudio de evaluacin de las propiedades
mecnicas del sistema Hebel, Centro Nacional de Prevencin de Desastres, Mexic, Abril 1998] ruperea se
produce la o deforma%ie specific& unghiular& mai mic& de 1.5 iar ruperea este de tip fragil,
f&r& palier, dup& atingerea efortului tangen%ial maxim.

Argumentele de mai sus impun verificarea obligatorie a compatibilit&%ii deforma%iilor


structurii cu deforma%iile admisibile ale elementelor pentru zid&rie n cazul panourilor de
umplutur& la cadre $i n cazul pere%ilor nestructurali nenr&ma%i.

118

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(a)
(b)
Figura C.1. Ruperea prin for%& t&ietoare panourilor de zid&rie cu elemente (blocuri) din
BCA [Zepeda,J.A.,Otlora,A.M., Alcocer,S.M. Estudio de evaluacin de las propiedades mecnicas del
sistema Hebel, Centro Nacional de Prevencin de Desastres, Mexic, Abril 1998]
C.2.2.5. Condi$ia de ductilitate
Ductilitatea local& a pere%ilor structurali nu poate fi asigurat& dac& se folosesc elemente
pentru zid&rie care nu au robuste ea necesar& cerut& de standardulSR EN 1998-1. n
particular, ductilitatea local& a pere%ilor din zid&rie nu poate fi asigurat& cu elemente cu pere%i
sub%iri care cedeaz& la deforma%ii specifice mici (uneori circa 1.01.2) prin ruperea
pere%ilor interiori urmat& de desprinderea pere%ilor exteriori.
Ruperile cu caracter fragil la care se refer& prevederea din acest articol sunt de dou& categorii:
!

ruperea unui element structural (de exemplu, ruperea n scar&/n "X" a


pere%ilor/spale%ilor din for%& t&ietoare - figura C.2a);

ruperea local& a zid&riei prin dep&$irea capacit&%ii de rezisten%& a elementelor (de


exemplu, expulzarea fe%elor laterale ale elementelor pentru zid&rie cu goluri- figura
C.2b) [Tomazevic, M., Bosiljkov, V., Lutman,M Masonry research for Eurocodes Meeting CIB
W023, Wall structures, Padova 2003].

(a)
(b)
Figura C.2. Ruperi fragile ale pere%ilor din zid&rie cu elemente din argil& ars&
C.2.3. PRINCIPIILE PROIECT"RII LA ST"RI LIMIT" ULTIME PENTRU
CL"DIRILE DIN ZID"RIE
C.2.3.(1)

Principiile proiect&rii la st&ri limit& au fost introduse n Romnia prin standardul romn
STAS 10100-75 (n prezent abrogat) $i au fost utilizate n toate reglement&rile ulterioare
pentru proiectarea construc%iilor din toate materialele, inclusiv din zid&rie (STAS 10104 $i
STAS 10109 -toate edi%iile -, n prezent abrogate).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

119

Acelea$i principii, reformulate n Codul CR 0-2012, se afl& $i la baza Codului CR 6-2013 $i


a Eurocodurilor structurale (inclusiv cele din seria SR EN 1996 pentru proiectarea cl&dirilor
din zid&rie) astfel nctCodul CR 6-2013 $i reglement&rile armonizate SR EN nu aduc nici o
modificare a conceptelor de baz% privind siguran$a construc$iilor #i a principiile de
evaluare a acesteia care sunt cunoscute deja, de mult timp, de inginerii structuri#ti din
Romnia.
C.2.3.(2)
Prevederile referitoare la siguran%a zid&riilor n diferite etape ale execu%iei trebuie s& fie
corelate cu tehnologiile de construc%ie utilizate $i cu condi%iile concrete n care se desf&$oar&
execu%ia. De exemplu, n cazul execu%iei pe timp friguros se va %ine seama de faptul c& este
necesar un timp mai lung pentru atingerea unei anumite rezisten%e a mortarului $i/sau a
betonului. Din acest motiv, specifica%iile tehnice referitoare la siguran%a n cursul execu%iei
trebuie formulate de proiectantul structurii mpreun& cu executantul, pe baza particularit&%ilor
procedeelor tehnologice adoptate de acesta din urm&.
C.2.4. VARIABILE DE BAZ"
C.2.4.1. Ac$iuni
Referitor la evaluarea $i gruparea ac%iunilor, a se vedea Codul CR 0-2012 $i preciz&rile de la
alineatele urm&toare.
C.2.4.1.(4)
Precizarea din (b) din acest paragraf are n vedere faptul c& n standardul SR EN 1991-1-1 $i
Anexa Na%ional& nu exist& nici o prevedere referitoare la verificarea rezisten%ei pere%ilor sub
efectul nc&rc&rilor provenite din greutatea obiectelor suspendate. n cazul pere%ilor
nestructurali sub%iri (de exemplu, din elemente c&r&mizi- a$ezate pe cant), greutatea
mobilierului (rafturi de bibliotec&, dulapuri de buc&t&rie) sau a echipamentelor (boilere) poate
reprezenta o nc&rcare critic& n gruparea fundamental&, care s& condi%ioneze alegerea
grosimii peretelui sau a rezisten%ei zid&riei.

Figura C.3. nc&rcarea pere%ilor din zid&rie cu mobilier/echipament suspendat

120

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

C.2.4.2. Caracteristicile fizice #i mecanice ale materialelor #i produselor


C.2.4.2.1. Propriet%$ile materialelor #i produselor
C.2.4.2.1.(2)
Legea constitutiv& '-% a zid&riei solicitat& la compresiune $i valorile limit& ale eforturilor
unitare normale $i ale deforma%iilor specifice asociate definesc modul de comportare ductil/fragil- al zid&riei $i particularit&%ile asocierii zid&riei cu betonul armat. Prevederile
referitoare la calculul sec%iunilor de zid&rie la for%& axial& $i ncovoiere n planul median al
pere%ilor date la paragraful 6.6.3 din acest Cod sunt valabile numai dac& forma legii
constitutive '-% este cea din figura 4.3 din Codul CR 6-2013 - de tip elasto-plastic cu
ductilitate limitat&- astfel nct s& poat& fi utilizat& ipoteza simplificatoare a blocului
dreptunghiular al eforturilor unitare de compresiune. n cazul zid&riilor cu legi constitutive de
tip fragil (rela%ie '-% liniar& pn& la rupere) aceast& ipotez& nu mai este valabil& $i, n
consecin%&, rela%iile de calcul din paragraful 6.6.3. din Cod au fost reformulate n mod
corespunz&tor.
n prezent, pentru standardul EN 1996-1-1, comitetul tehnic CEN/TC250-SC6, care are
mandatul elabor&rii/revizuirii standardelor europene din seria EN 1996, nu a prev&zut nici o
alternativ& pentru calculul zid&riilor care au lege '-% de tip" fragil".
C.2.4.2.2. Valorile caracteristice ale rezisten$elor materialelor
C.2.4.2.2.(1)
Pentru proiectarea construc%iilor conform Codului CR 0-2012, propriet&%ile mecanice ale
materialelor se definesc, pe baze statistice, prin:
!
!
!

valoarea medie;
abaterea standard;
legea de distribu%ie a valorilor.

Dac& ntr-o serie de "n" ncerc&ri pentru determinarea unei anumite propriet&%i mecanice a
zid&riei (rezisten%a de rupere la compresiune sau la forfecare, de exemplu) se ob%in rezultatele
Ri, valoarea medie a seriei, Rmed, se calculeaz& cu rela%ia:
n

; Ri
R med -

(C.1)

mpr&$tierea rezultatelor individuale fa%& de valoarea medie, <Ri = Ri - Rmed, este o m&sur& a
omogenit&%ii propriet&%ilor zid&riei $i define$te abaterea standard a valorilor caracteristicii
mecanice respective prin rela%ia:
n

; <R i2
'R -

(C.2)

Raportul:
vR -

'R
R med

(C.3)

Valoarea medie $i, n special, abaterea standard (sau coeficientul de varia%ie) constituie
indicatori de calitate acaracteristicilor mecanice ale zid&riei.Din acest motiv unele

reprezint& coeficientul de varia ie al rezultatelor seriei de ncerc&ri.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

121

reglement&ri tehnice limiteaz& superior valoarea acceptabil& a coeficientului de varia%ie al


materialelor pentru zid&rie. Astfel, att Codul CR 62013, ct $i standardul SR EN 1996-1-1,
limiteaz& coeficientul de varia%ie al rezisten%ei la compresiune a elementelor pentru zid&rie la
valoarea vR = 0.25.
Orientativ, calit&%ile zid&riei, dar $i ale materialelor constitutive, pot fi apreciate prin
urm&toarele valori semnificative ale coeficientului de varia%ie:

vR = 0.10 _ calitate excelent&;


vR = 0.15 _ calitate normal&;
vR = 0.20 _ calitate mediocr&;

vR = 0.25 _ calitate slab&.

!
!

Defini%ia rezisten%ei caracteristice (Rk) a zid&riei dat& de standardul SR EN 1996-1-1 care a


fost adoptat& $i n Codul CR 6-2013 este urm&toarea:
"Valoarea rezisten#ei zid riei a c rei probabilitate de a nu fi atins este de 5%
ntr-o serie de ncerc ri presupus (ipotetic) nelimitat "
Defini%ia de mai sus se aplic& rezisten%elor zid&riei n raport cu toate solicit&rile
(compresiune, ntindere, forfecare, ncovoiere).

Figura C.4. Definirea statistic& a rezisten%elor zid&riei


Conform acestei defini%ii, $i dac& se accept& ipoteza distribu%iei normale a seriei de rezultate,
rezisten a caracteristic+ se calculeaz& dinvalorile rezisten ei medii $i a coeficientului de
varia ie prin rela%ia:
Rk = Rmed (1-1.645vR)

(C.4)

n figura C.4 sunt reprezentate reparti%iile statistice normale cu coeficien%i de varia%ie


vR = 0.10 $i vR = 0.20 pentru o zid&rie cu rezisten%a medie la compresiune Rmed = 10N/mm2.
Din formula (C.4) rezult& urm&toarele valori ale rezisten%ei caracteristice:
!

Rk = 8.35 N/mm2 pentru vR= 0.10 : Rk / Rmed 0.83

Rk = 6.71 N/mm2 pentru vR = 0.20 : Rk / Rmed 0.67

Diferen%a ntre cele dou& valori caracteristice arat& c&, pentru a se ob%ine acela$i nivel de
siguran%&, n cazul zid&riilor cu calitate mediocr& (vR =0.20) este necesar ca dimensionarea s&
se fac& folosind o rezisten%& de proiectare mai mic& cu circa 22% dect pentru zid&riile de

122

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

calitate excelent& (vR = 0.10). n multe cazuri, n practic&, aceast& diferen%& poate impune
adoptarea unor dimensiuni mai mari pentru elementele de construc%ie respective.
C.2.4.2.3. Valori de proiectare ale propriet%$ilor mecanice ale zid%riei
C.2.4.2.3.(2)
Conform defini%iilor din Codul CR 0-2012 $i din standardul SR EN 1990:2004, preluate $i n
standardul SR EN 1996-1-1,
"coeficientul par ial pentru material ($M) #ine seama de incertitudinile
modelului 7i de varia#iile dimensionale"
$i
"acoper posibilitatea de abatere nefavorabil a caracteristicii materialului sau
produsului de la valoarea ei caracteristic ".
Avnd n vedere sporirea intervalului mediu de recuren%& (IMR) al cutremurului pentru
proiectarea cl&dirilor la starea limit& ultim& (ULS), prin care aceast& ac%iune devine un
eveniment rar pe durata de existen%& a construc%ie (stabilit& la 50 de ani conform Codului
CR0-2012), s-a impus diferen%ierea coeficien%ilor par%iali de siguran%& pentru zid&rie.
Rezisten%ele de proiectare ale pere ilor structurali la starea limit& ultim& (ULS), pentru
gruparea fundamental+ $i pentru gruparea accidental+ de nc&rc&ri, se determin& cu valorile
@M date n tabelul 2.1din Codul CR 6-2013, pentru situa%ia persistent& de proiectare $i pentru
situa%ia tranzitorie de proiectare.
Not%. Aceste valori nu s-au modificat fa%& de edi%ia CR 6-2006.

Rezisten%ele de proiectare ale pere ilor structurali la starea limit& ultim& (ULS), pentru
gruparea seismic+ de nc+rc+ri, se calculeaz& pe baza rezisten%elor caracteristice folosind
valorile coeficien%ilor par%iali de siguran%& @Mdin tabelul 8.13 din Codul P 100-1/2013.
Tabelul 8.13 (P 100-1/2013)
Categoria
elementelor
Categoria I

Categoria II

Tipul controlului la
execu%ie
Redus Normal Special
De re%et& (G) preparat la $antier
2.4
2.2
1.9
De re%et& (G) preparat sau
2.2
1.9
1.8
semifabricat industrial
Performant (T) $i (G)
--1.8
1.8
De re%et& (G) preparat la $antier
2.7
2.5
2.2
De re%et& (G) preparat sau
2.4
2.2
2.0
semifabricat industrial
Mortar

n cazul componentelor nestructurale din zid+rie verificarea condi%iei de siguran%& pentru


starea limit& ultim& (USL) la eforturile din gruparea seismic+ de nc+rc+ri se face cu
urm&toarele valori ale coeficientului par%ial de siguran%& pentru material:
-

componente nestructurale ata$ate anvelopei (A1z) $i pere%i de nchidere (de fa%ad&)


nr&ma%i n cadre $i nenr&ma%i (A2z):@M= 1.9;

pere%i de compartimentare (interiori) nr&ma%i n cadre $i nenr&ma%i (A3z): @M= 1.5.

n acest caz, pentru eforturile provenite din nc&rc&rile din gruparea fundamental+$i gruparea
accidental+ de nc&rc&ri se folosesc coeficien%ii par%iali de siguran%& din Codul CR 62013
(tabelul 2.1).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

123

C.2.4.2.3.1. Valori de proiectare ale rezisten$elor zid%riei pentru starea limit% ultim%
(ULS)
C.2.4.2.3.1.(1)
n cazul n care coeficientul de siguran%& adoptat este $M = 2.2, n proiect trebuie s& se
men%ioneze explicit condi%iile pentru materiale date n acest articol al Codului iar controlul
execu%iei trebuie s& confirme calit&%ile stabilite de standardele/reglement&rile tehnice $i
specificate de proiectant. Aceste preciz&ri se fac conform Anexei I la acest Cod.
Asigurarea $i controlul calit&%ii execu%iei prezint& avantaje pentru to%i participan%ii la
procesul de construc%ie (investitor, proiectant, $i executant).
Principalul avantaj este acela c& se creeaz& condi%iile ca structuras& fie realizat& n
conformitate cu prevederile din planuri $i din caietele de sarcini $i, implicit, s& aib& nivelul de
siguran%& care rezult& din aplicarea reglement&rilor de proiectare.
Controlul trebuie s& se refere la calitatea materialelor folosite, la pozi%ionarea / detalierea
arm&turilor, la execu%ia zid&riei (n special raportul de %esere, umplerea rosturilor cu mortar $i
betonarea elementelor de confinare) $i la ncadrarea n toleran%ele geometrice prev&zute n
documentele tehnice.
Dac& din considerente economice $i/sau tehnologice investitorul opteaz& pentru materialele
prev&zute n alineatul (2), proiectantul va dimensiona structura cu coeficientul de siguran%&
pentru material $M = 2.5, cu consecin%ele respective privind dimensiunile elementelor de
zid&rie $i cantitatea de arm&tur& rezultate din calcule.
C.2.4.2.3.1.(2)
Sporirea valorii coeficientului $M n cazul zid&riilor executate cu elemente din clasa II $i/sau
cu mortare preparate pe $antier are n vedere probabilitatea sporit& de nerealizare a rezisten%ei
specificate n cazul acestor materiale. Exist&, de exemplu, o probabilitate ridicat& de
nerealizare a rezisten%ei mortarelor "de re%et&" preparate la $antier datorit& controlului
insuficient al calit&%ii componentelor $i, de multe ori, datorit& dozajului aproximativ al
acestora.
C.2.4.2.3.1.(3)
Valoarea adoptat& n acest Cod pentru coeficientul $M la zid&ria cu elemente din clasa II-a
corespunde condi%iilor normale de control care se precizeaz& n reglement&rile tehnice privind
executarea $i urm&rirea execu%iei lucr&rilor din zid&rie, n vigoare. Valoarea este sporit& $i n
cazul folosirii mortarelor preparate la $antier.

n standardul SR EN 1996-1-1 valorile coeficientului par%ial pentru material sunt stabilite n


func%ie de condi%iile de control, grupate n 5 clase, pe baza criteriilor generale formulate n
standardul SR EN 1990.

124

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

CAPITOLUL 3.MATERIALE
C.3.1. ELEMENTE PENTRU ZID"RIE
C.3.1.1. Tipuri de elemente pentru zid%rie
C.3.1.1.(1)
Pentru fiecare livrare de elemente pentru zid&rie, satisfacerea cerin%elor din standardele SR
EN 771-1 $i SR EN 771-4 trebuie s& fie confirmat& de c&tre furnizor prin aplicarea
marcajului CE.
Marcajul CE confirm& faptul c& elementele respective satisfac condi%iile tehnice ale unor
specifica%ii tehnice armonizate a$a cum sunt definite de legisla%ia european& pentru
comercializarea produselor pentru construc%ii (Regulament nr.305/2011).
Se subliniaz& faptul c& marcajul CE nu reprezint& un atestat exhaustiv de calitate pentru
produsul respectiv $i nici nu document care s& permit& utilizarea acestuia n orice condi%ii de
solicitare care ar putea fi n contradic%ie cu prevederile specifica%iei tehnice de produs.
n lipsa acestui marcaj, utilizatorul produsului (executantul cl&dirii) trebuie s& aib& n vedere
verificarea produselor conform standardelor de ncerc&ri aferente fiec&rei cerin%e (a se vedea
$i reglement&rile tehnice privind executarea $i urm&rirea execu%iei lucr&rilor din zid&rie, n
vigoare).
Informa%iile care trebuie s& nso%easc& loturile de elemente pentru zid&rie marcate cu simbolul
CE $i standardele pentru verificarea conformit&%ii acestora sunt exemplificate mai jos.

01234
AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050
11
01234-CPD-00234
EN 771-1:2011
Clasa I, HD, xxxyyyzz mm element pentru zid>rie de argil> ars>
Dimensiuni: lungime (mm), l>Bime (mm), n>lBime (mm)
ToleranBe dimensionale:
Clasa de toleranB>:

T1

Clasa de domeniu:

R1

Planeitate:

1,0 mm

Paralelism:

1,0 mm

ConfiguraBie: Conform schemei ataKate


(elemente grupa 1 conform EN 1996-1-1:2005)
RezistenBa la compresiune: media: ==== xx (N/mm2)
(> pe faBa de aKezare), xx N/mm2 (> pe cap>t). (Cat I)
Stabilitate dimensionalK: dilatare datorat> umidit>Bii: NPD

AderenBa: Valoare fix> ===== xx (N/mm2)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

125

ConBinut de sKruri solubile active:=====NPD (S0)


ReacBia la foc: Euroclase =======..= A1
AbsorbBia de apK:

xx%

Coeficientul de difuzie al vaporilor de apK: xxx


Izolare acusticK mpotriva zgomotului aerian direct:
Densitatea aparent> n stare uscat>== xxxx (D1) kg/m3
ConfiguraBie

Ca mai sus

Conductivitate termicK:= xx W/mK (?10,uscat,elem., S1)


Durabilitate mpotriva ngheB/dezgheBului:..F2
SubstanBe periculase:=== a se vedea nota de mai jos

Figura C.5a Marcajul CE pentru elemente din argil& ars&

01234
AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050
11
01234-CPD-00234
EN 771-4:2011
Clasa I, xxxyyyzz

mm element pentru zid>rie de beton celular


autoclavizat

Dimensiuni: lungime (mm), l>Bime (mm), n>lBime (mm)


ToleranBe dimensionale:
Clasa:

TLMB

Planeitate:

1,0 mm

Paralelism:

1,0 mm

ConfiguraBie: Conform schemei ataKate (elemente grupa 1


conform EN 1996-1-1)
2

RezistenBa la compresiune: caracteristic>== xx (N/mm )


(> pe faBa de aKezare, prisma decupat>)(Clasa I)
Stabilitate dimensionalK: variaBii dimensionale:NPD
2

RezistenBa aderenBei la forfecare: prin ncerc>ri..xx (N/mm )


RezistenBa aderenBei la ncovoiere:
ReacBia la foc: Euroclasa

NPD
A1

AbsorbBia de apK: A nu se l>sa expus


Coeficientul de difuzie al vaporilor de apK: xxx
Izolare acusticK mpotriva zgomotului aerian direct:
Densitatea aparent> n stare uscat>== xxxx kg/m3
ConfiguraBie

Ca mai sus

Conductivitate termicK:= xx W/mK (?10,uscat,elem., S2)


Durabilitate mpotriva ngheB/dezgheBului: A nu se l>sa expus

Figura C.5b Marcajul CE pentru elemente din beton celular autoclavizat

SubstanBe periculase:=== a se vedea nota de mai jos

126

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

C.3.1.2. Gruparea elementelor pentru zid%rie


C.3.1.2.1. Gruparea n func$ie de nivelul de ncredere al propriet%$ilor mecanice
A se vedea comentariul C.1.3.3.
C.3.1.2.2. Gruparea n func$ie de caracteristicile geometrice
C.3.1.2.2.(1)
Geometria interioar& a elementelor pentru zid&rie, care este determinant& att pentru
propriet&%ile mecanice ale acestora ct $i pentru propriet&%ile fizice care contribuie la
satisfacerea altor categorii de cerin%e (izolare termic&, acustic&,etc.), este definit& de
urm&torii parametri (a se vedea figura 3.1 din Cod):
!

aria golurilor:
-

aria total& a golurilor _ 2A + 2a (n procente din aria brut&);


aria fiec&rui gol _ A $i a (n procente din aria brut&);

pozi%ia golurilor n raport cu rostul orizontal al zid&riei: vertical (perpendicular pe


rostul de a$ezare) sau orizontal (paralel cu rostul de a$ezare);

grosimea pere%ilor:
-

grosimea minim& a pere%ilor interiori (ti) $i exteriori (te) n mm;


grosimea cumulat& a pere%ilor interiori (2ti) $i exteriori (2te) pe fiecare direc%ie (n
procente din dimensiunea elementului pe direc%ia respectiv&);

geometria pere%ilor interiori;

geometria fe%elor exterioare.

Grosimea cumulat& este grosimea pere%ilor interiori $i exteriori, m&surat& orizontal,


transversal elementului, la unghiuri drepte pe fa%a peretelui.n cazul golurilor conice sau a
celor celulare, se utilizeaz& valoarea medie a grosimii pere%ilor interiori $i exteriori.
Verificarea trebuie considerat& ca un test de calitate $i necesit& a fi repetat& numai n cazul
unor schimb&ri esen%iale la proiectarea dimensiunilor elementelor pentru zid&rie.
C.3.1.2.2.(3) #i (4)
Prevederile din Codul P 100-1/2013 au n vedere asigurarea robuste ei elementelor pentru
zid&rie, a$a cum cere standardul SR EN 1998-1, care este determinat&, n primul rnd, de
caracteristicile geometriei interioare a elementelor.
Se subliniaz& n acest context faptul c& experien%a curent& n proiectarea zid&riei cu elemente
pline nu poate fi extins&, necondi%ionat, la proiectarea zid&riei cu elemente cu goluri de
diferite tipuri.

Limitarea volumului de goluri are ca scop mpiedicarea folosirii elementelor cu goluri mari
(elemente din argil& sau din beton) care, datorit& avantajelor de privind izolarea termic& sunt

Este evident faptul c& volumul de goluri $i grosimea pere%ilor interiori $i exteriori nu
afecteaz& n mod semnificativ mecanismul de rupere la sarcini verticale, care sunt nc&rc&rile
dominante n %&rile n care s-a dezvoltat produc%ia elementelor cu goluri mari $i pere%i sub%iri.
Cercet&rile de laborator $i examinarea situa%iilor de avariere n urma unor cutremure
puternice au ar&tat, ns&, c& modul de cedare al zid&riei la for%e orizontale n planul peretelui
depinde, n primul rnd $i n cea mai mare m&sur&, de geometria interioar& a elementelor
pentru zid&rie.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

127

folosite, de regul&, n zone neseismice. Limitele propuse n Codul P 100-1/2013 $i n Codul


CR 6-2013 au n vedere comportarea nefavorabil& a elementelor cu pere%i sub%iri la
compresiune $i forfecare (n particular caracterul fragil al rupereii prin expulzarea pere%ilor
exteriori). Constat&rile dup& ultimele cutremure au ar&tat c& elementele pentru zid&rie cu
goluri verticale $i pere%i sub%iri au avut, n multe cazuri, o comportare nefavorabil&. Din acest
motiv mai multe %&ri au decis ca elementele pentru zid&rie folosite n zone seismice s& aib&
caracteristici ale geometriei interioare cu forme $i cu dimensiuni pentru care performan%a
seismic& s-a dovedit a fi favorabil&.

(a)
(b)
Figura C.6. Elemente pentru zid&riefolosite n: (a) America Central& $i (b) America de Sud
Australia[Zepeda,J.A., Alcocer,S.M.,Flores,L.E. Earthquake-resistant construction with multiperforated clay brick walls 12th WCEE]

n SUA, elementele pentru zid&rie din argil& ars& sunt clasificate astfel:
!

elemente pline pentru care procentul de goluri este \ 25% (conform standardelor
ASTM C 62 $i ASTM C 216);

elemente cu goluri, mp&r%ite n dou& grupe (conform standardului ASTM C 652):


-

cu procent de goluri 25% <@\ 40%;


cu procent de goluri 40% <@\ 60%.

Pentru ambele grupe de elemente cu goluri, grosimea pere%ilor este stabilit& astfel:
-

pere%ii exteriori q 19 mm;


pere%ii interiori q 12 mm.

Se observ& c& grosimea minim& a pere%ilor stabilit& de ASTM este mult mai mare dect cea
stabilit& prin SR EN 1996-1-1$i preluat& n Codul P 100-1/2013, precum $i n Codul CR 62013 ceea ce asigur& elementelor o robuste e superioar& $i evitarea ruperilor fragile prin
expulzarea fe%elor exterioare.
Pentru c&r&mizile cu goluri verticale, produse n conformitate cu STAS 5185/2-86 (standard
n prezent abrogat), forma $i num&rul golurilor puteau fi stabilite de c&tre produc&tor, cu
respectarea urm&toarelor condi%ii:

Grosimea pere%ilor exteriori s& se ncadreze ntre limitele 15 mm b teb 25 mm

Grosimea pere%ilor interiori s& fie c 8 mm

Aria unui gol dreptunghiular s& fie b 600 mm2 n condi%iile n care latura mic&
trebuie s& fie b 14 mm

Diametrul golurilor circulare s& fie b 18 mm

Suprafa%a total& a golurilor s& asigure o densitate aparent& mai mic& sau egal& cu 1500
kg/m3. n condi%iile n care porozitatea materialului este normal&, corespunz&toare
densit&%ii de 1800 kg/m3, rezult& c& aria total& a golurilor verticale trebuie s& fie de cel
pu%in 16.66%

128

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Abaterile de execu%ie la grosimea pere%ilor s& fie b +20% pentru c&r&mizile de


calitatea A $i calitatea I-a $i b + 50% pentru c&r&mizile de calitatea II-a; nu se admit
abateri negative.

Este evident c&, prin condi%iile de mai sus, se asigura acestor elemente o robuste e superioar&
n raport cu elementele folosite n prezent f&r& a ngr&di diversificarea op%iunilor tehnologice
de produc%ie.
Prevederea referitoare la continuitatea pere%ilor interiori ai elementului pentru zid&rie atrage
aten%ia asupra eforturilor suplimentare care rezult& n cazul n care ace$tia nu au continuitate
n direc%ie perpendicular& pe planul peretelui. n cazul lipsei de continuitate (figura C.7.b)
for%ele de compresiune care se dezvolt& n planul peretelui de zid&rie produc ncovoierea
nervurilor interioare ale elementului normal pe planul peretelui.

.
(a)
(b)
Figura C.7. Efectul continuit&%ii pere%ilor interiori la elementele cu goluri verticale
C.3.1.2.3. Gruparea n func$ie de profila$ia exterioar% a elementului
C.3.1.2.3.(1)
n figura C.8 sunt prezentate cteva dintre profila%iile fe%elor verticale de tip "nut & feder" ale
elementelor care se ntlnesc curent n practic&. Este evident c& fiecare tip de alc&tuire
prezint& caracteristici proprii de rezisten%& $i de deformabilitate. Este vorba n primul rnd de
rezisten%a la for%& t&ietoare n planul peretelui $i de rezisten%a la ncovoiere perpendicular pe
planul peretelui. Forma mbin&rii afecteaz& $i legea constitutiv& 6-% $i modulul de elasticitate
longitudinal ale zid&riei. Aceste considerente au stat la baza cerin%ei formulate n Codul CR
6-2013 privind comunicarea obligatorie de c&tre furnizor a informa%iilor respective. n lipsa
acestor informa%ii exist& riscul unor subdimension+ri periculoase.

Figura C.8.Elemente cu mbinare vertical& tip "nut & feder"


C.3.1.2.4. Gruparea elementelor n func$ie de densitatea aparent% n stare uscat%
C.3.1.2.4.(3)
Reglement&rile din alte %&ri de exemplu, Germania [DIN V 4165], SUA [ASTM C 1386] $i
Suedia [BFS 1998:39], precum $i marii produc&tori de BCA, folosesc ncadrarea n clase n
func%ie de dou& criterii (densitatea n stare uscat& $i rezisten%a la compresiune). Acest fapt
permite proiectan%ilor corelarea propriet&%ilor esen%iale ale zid&riei cu elemente din BCA
avnd n vedere urm&toarele:

1. Rezisten%a la compresiune a elementelor depinde direct de densitatea n stare uscat& a


materialului;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

129

2. Specificarea de c&tre proiectant a clasei de rezisten%& implic& necesitatea cunoa$terii


densit&%ii pentru calculul greut&%ii proprii a zid&riei;
3. Simultan cu rezisten%a la compresiune, valoarea densit&%ii materialului condi%ioneaz&
$i urm&toarele performan%e:
!
!
!

izolarea la zgomotul aerian;


izolarea termic&;
rezisten%a la foc.

C.3.1.2.4.(4)
Valoarea trost = 12 mm a fost adoptat& %innd seama de faptul c& aceasta corespunde valorilor
optime ale rezisten%ei la compresiune a zid&riei a$a cum rezult& din figura C.9.

Fig. C.9.Varia%ia rezisten%ei la compresiune n func%ie de grosimea statului de mortar


[Amrhein,J.E. Reinforced Masonry Engineering Handbook, Fifth Edition Updated, Masonry Institute of America, 1998]

Pentru evaluarea greut&%ii pere%ilor tencui%i, tencuiala se n calcul dup& cum urmeaz&:
!

pentru greutatea specific& a mortarului, n lipsa unor date mai precise, se folosesc
valorile medii ale intervalelor date n SR EN 1991-1-1:
_ Umortar = 20 kN/m3

n cazul pere%ilor ntr-un singur strat,cu tencuial& pe ambele fe%e cu grosime standard
de 20 mm:
_ gtenc = 2 x 0.02 x Umortar = 0.8 kN/m2

n cazul pere%ilor dublu strat cu gol interior tencuiala se consider& aplicat& pe o


singur& fa%& a fiec&rui strat cu grosimea standard de 20 mm.

n aceste condi%ii, greutatea specific& echivalent& a tencuielii se ob%ine mp&r%ind greutatea


celor dou& straturi de tencuial& la grosimea peretelui netencuit.
Pentru tencuiala standard men%ionat& mai sus rezult& valoarea:
jNklU JmbnoX L #

IQ`0`IQI`0`
N

`0p`
N

(C.5)

unde t este grosimea peretelui netencuit, n metri.


Pentru tencuielile/finisajele speciale seia n calcul greutatea comunicat& de furnizor.

Cu valorile greut&%ii tencuielii stabilite ca mai sus greutatea proprie a pere%ilor cu elemente
ceramice, tencui%i pe ambele fe%e, pe m2 de perete, este urm&toarea (valori rotunjite):

Pentru toate calculele n care intervine greutatea proprie a pere%ilor din zid&rie, la valoarea
greut&%ii proprii a zid&riei determinate ca mai sus se adaug& greutatea tencuielii $i sporul de
greutate corespunz&tor obiectelor suspendate.

130

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Zid%rie cu elemente ceramice plin

Tabelul C.1
Mortar G $i T (Uzid = 18.0 kN/m3)
!

tzid = 63 mm (nominal 75 mm) _ gzid = 1.95 kN/m2


tzid = 115 mm (nominal 125 mm) _ gzid = 2.90 kN/m2
tzid = 240 mm (nominal 250mm) _ gzid = 5.10 kN/m2
tzid = 365 mm (nominal 375 mm) _ gzid = 7.35 kN/m2

Zid%rie cu elemente ceramice cu goluri verticale

Tabelul C.2
25% goluri
45% goluri
55% goluri
Grosime
Mortar G $i T Mortar G Mortar T Mortar G Mortar T
perete
U =10.7 Uzid=9.9 Uzid=9.0 Uzid=8.1
(mm) Uzid=13.5kN/m3 zid
kN/m3
kN/m3
kN/m3
kN/m3
100
2.15
1.90
1.80
1.70
1.60
150
2.80
2.40
2.30
2.15
2.00
200
3.50
3.00
2.80
2.60
2.40
250
4.20
3.50
3.30
3.05
2.85
300
4.85
4.00
3.75
3.50
3.25
350
5.55
4.55
4.25
3.95
3.65
375
5.90
4.80
4.50
4.20
3.85
n cazul zid&riei cu elemente din BCA greutatea peretelui depinde $i de rezisten%a
standardizat& la compresiune a elementelor (fb):
!

Zid%rie cu elemente din BCA

Tabelul C.3

fb = 3.0 N/mm2 fb = 4.0 N/mm2 fb = 5.0 N/mm2 fb = 6.0 N/mm2


Grosime Uzid (kN/m3) Uzid (kN/m3) Uzid (kN/m3) Uzid (kN/m3)
perete Mortar Mortar Mortar Mortar Mortar Mortar Mortar Mortar
(mm)
G
T
G
T
G
T
G
T
5.25 4.25 6.10 5.10 6.85 5.95 7.65 6.80
100
1.35 1.25 1.40 1.30 1.50 1.40 1.55 1.50
150
1.60 1.45 1.70 1.55 1.85 1.70 1.95 1.80
200
1.85 1.65 2.00 1.80 2.15 2.00 2.35 2.15
250
2.10 1.85 2.35 2.10 2.50 2.30 2.70 2.50
300
2.40 2.10 2.65 2.35 2.85 2.60 3.10 2.85
350
2.65 2.30 2.95 2.60 3.20 2.90 3.50 3.20

C.3.1.3. Propriet%$ile elementelor pentru zid%rie


C.3.1.3.1. Propriet%$ile mecanice ale elementelor pentru zid%rie
Propriet&%ile de rezisten%& ale elementelor pentru zid&rie, relevante pentru proiectarea
construc%iilor din zid&rie, sunt:

A. Rezisten%a la compresiune perpendicular pe rostul de a$ezare $i paralel cu acesta


B. Rezisten%a la ntindere axial&

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

131

C. Rezisten%a la ntindere din ncovoiere


D. Rezisten%a la forfecare prin lunecare pe rostul orizontal $i prin cedare pe sec%iune
nclinat&.
C.3.1.3.1.1. Rezisten$a la compresiune a elementelor pentru zid%rie
Principala caracteristic& mecanic& a elementelor pentru zid&rie este rezisten a la compresiune
care condi%ioneaz&, n cea mai mare m&sur&, toate performan%ele zid&riei. Rezisten%a sporit&
la compresiune a elementelor atrage dup& sine cre$terea rezisten%ei la compresiune a
masivului de zid&rie $i a modulului de elasticitate al acestuia, precum $i mbun&t&%irea
durabilit&%ii zid&riei.
Rezisten%ele zid&riei la alte solicit&ri simple (forfecare, ntindere axial&, ntindere din
ncovoiere) reprezint& frac%iuni din rezisten%a la compresiune. Valorile acestora cresc odat& cu
cre$terea rezisten%ei la compresiune dar rela%iile respective nu sunt sistematice, a$a cum se va
ar&ta n continuare.
Rezisten%a la compresiune a elementelor pentru zid&rie din argil& ars& depinde,n principal,de:
!

calitatea materiei prime;

procesul tehnologic de fabrica%ie: formare, uscare, ardere, r&cire.

Un studiu efectuat n Lituania asupra caracteristicilor mecanice $i fizice ale c&r&mizilor din
argil& ars& [Kizinievi,V, Petrikaitis,F, Kizinievi,O., Influence of Technological Factors on the PhysicalMechanical Properties of Clay Masonry UnitsMaterials Science (Mediagotyra). V.11, No. 1. 2005] $i-a
propus cuantificarea influen%elor negative $i/sau pozitive care se datoreaz& variabilit&%ii
aleatoare a mai multor factori care intervin n procesul de fabrica%ie.

Figura C.10. Factori care influen%eaz& rezisten%a la compresiune a elementelor din argil& ars&
[Kizinievi,V, Petrikaitis,F, Kizinievi,O., Influence of Technological Factors on the PhysicalMechanical Properties of Clay Masonry UnitsMaterials Science (Mediagotyra). Vol. 11, No. 1. 2005]

Cifrele din diagram& se refer& la efectele urm&torilor factori care intervin n procesul
tehnologic (cu semnul minus _efecte negative, cu semnul plus _efecte pozitive):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Materiale f&r& plasticitate


Impurit&%i
Aditivi la ardere
Argila
Grad de compactare
Nivel de vacumare
Eficien%a amestec&rii
Durata de ardere.

Din graficul prezentat apare evident& constatarea c& efectele negative cele mai importante
rezult& din abaterile de la calitatea pastei din care se formeaz& elementele.

132

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

n func%ie de calitatea materiei prime $i de rigoarea respect&rii procesului tehnologic, se pot


fabrica elemente pentru zid&rie din argil& ars& ntr-o gam& larg& de valori ale rezisten%ei la
compresiune.
Astfel, n SUA $i Canada, elementele ceramice se produc cu rezisten%e la compresiune ntre
20 145 N/mm2 (valorile fabricate n mod curent sunt ntre 40 70 N/mm2). Valori ridicate
ale rezisten%ei elementelor se ob%in $i n alte %&ri (Italia, India,Australia,etc.).
n prezent, cea mai ridicat& valoare declarat& a rezisten%ei la compresiune a elementelor din
produc%ia na%ional& curent& este de 10 N/mm2 ca urmare a deficien%elor care se manifest& pe
tot lan%ul tehnologic. Se reaminte$te c& STAS 1031-56 (n prezent abrogat) prevedea m&rci de
c&r&mid& (rezisten%e medii la compresiune) pn& la 200 daN/cm2 (C200) adic& 20 N/mm2. n
perioada interbelic&, n categoria 2-a erau ncadrate c&r&mizile cu rezisten%a de 100 daN/cm2
n timp ce c&r&mida dublu presat& avea rezisten%a de rupere la compresiune ntre 250 350
daN/cm2 [Asquini, V. Indicator tehnic n construc#ii Ed. Cartea Romneasc&, Bucure$ti, 1938]. Din analiza
acestor date, rezult& evident declinul calit&%ii elementelor de zid&rie, cu consecin%e directe
asupra performan%elor a$teptate ale cl&dirilor cu structura din zid&rie $i, probabil, ale
cl&dirilor la care zid&ria este folosit& numai ca panou nr&mat la cadre.
C.3.1.3.1.1.(2)
Deoarece rezisten%ele la compresiune ob%inute prin ncerc&rile efectuate la diferi%i produc&tori
sunt influen%ate, n mare m&sur&, de umiditatea probei n momentul ncerc&rii, ca rezultat al
modului de condi%ionare aplicat, precum $i de dimensiunile probei, standardul SR EN 771-1
define$te no%iunea de "rezisten a la compresiune standardizat+" care %ine seama de efectele
acestor parametri permi%nd astfel ob%inerea unor rezultate echivalente, indiferent de
particularit&%ile elementului testat $i de modul de condi%ionare. n felul acesta, nivelul de
asigurare rezultat din calculele de dimensionare/verificare r&mne practic acela$i, indiferent
de dimensiunile elementelor folosite.
Standardul SR EN 771-1 define$te no%iunea de rezisten%& la compresiune standardizat& astfel:
Rezisten a la compresiune standardizat+, fb, este rezisten#a la compresiune a
elementelor pentru zid rie transformat n rezisten#a la compresiune a unui
element pentru zid rie uscat n aer echivalent, cu 100 mm l #ime x 100 mm
n l#ime"
Pentru determinarea rezisten ei standardizate fb rezultatele ncerc&rilor pe un e$antion
oarecare se corecteaz& n func%ie de:
1. Procedeul de condi%ionare a epruvetelor
2. Dimensiunile epruvetelor.
1. n func%ie de procedeul de condi%ionare, valoarea medie rezultat& din ncerc&ri (fmed) se

corecteaz& cu urm&torii factori de transformare (<cond):


!
!
!

condi%ionare prin uscare n aer sau la un con#inut de ap de 6%: <cond =1.00;


condi%ionare prin uscare n etuv : <cond = 0.80;
condi%ionare prin imersie:<cond =1.20.

Rezult& valoarea rezisten%ei medii (fmed) corectat& n func%ie de modul de condi%ionare a


epruvetelor (fmed,cond):

: fmed,cond = <cond fmed

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

133

2. Pentru stabilirea rezisten%ei standardizate la compresiune (fb) rezisten%a din ncerc&ri,

transformat& n rezisten%a elementelor condi%ionate n aer (fmed,cond), se multiplic& cu


factorul de form& < determinat din tabelul A.1 din Anexa A (informativ&) la standardul
SR EN 772-1:
: fb = < fmed,cond

Factorul de form& <depinde de n&l%imea elementului $i de cea mai mic& dimensiune


orizontal& a acestuia.
Introducerea rezisten%ei standardizate prin factorul < elimin& limit&rile din documentele
tehnice anterioare (STAS 10104-75, n prezent abrogat, de exemplu) care erau valabile
numai pentru zid&rii cu n&l%imea rndului b 150 mm $i permite astfel ca prevederile codului
CR 6 $i ale standardului SR EN 1996-1-1 s& fie valabile pentru toate tipurile de elemente
pentru zid&rie indiferent de dimensiunile acestora (elimin& necesitatea unor reglement&ri
speciale pentru zid&riile cu elemente avnd n&l%imea rndului > 150 mm).
C.3.1.3.1.1.(3)
Obliga%ia de a declara rezisten a standardizat+ (fb) provine din faptul c& n toate rela%iile de
calcul din Codul CR 6-2013 $i din standardul SR EN 1996-1-1 se folose$te aceast& m&rime $i
nu rezisten#a medie. La proiectare nu se poate realiza transformarea rezisten#ei medii n
rezisten# standardizat deoarece nu sunt cunoscute condi%iile de conservare a probelor
nainte de ncercare care stabilesc valoarea coeficientului de transformare (a se vedea
standardul SR EN 772 $i comentariul de la paragraful anterior).
C.3.1.3.1.1.(5)
n cazul rezisten%ei caracteristice definit& prin fractilul de 5% (pentru elementele din clasa I),
rela%ia ntre rezisten%a caracteristic+ (fbk) $i rezisten%a medie (fmed ) este:

f bk - f med ( 1 6 kv )

(C.6)

unde
!
!

v - coeficientul de varia%ie al seriei de rezultate;


k - coeficient care depinde de num&rul probelor din serie (N), care are valorile din
tabelul C.4.

n tabelul C.4 sunt date $i rapoartele fbk/fmed corespunz&toare coeficien%ilor de varia%ie v = 0.15
$i v = 0.25 (valoare care reprezint& limita superioar& a neomogenit&%ii produc%iei acceptat& de
unele documente tehnice). n cazul elementelor cu coeficient de varia%ie mare rezult& o
diminuare drastic& a rezisten%ei caracteristice (fbk) $i, prin urmare, a rezisten%ei de proiectare
(fbd), a$a cum rezult& din tabelul C.4 pentru valoarea limit& acceptat& v = 0.25.
Tabelul C.4
N
k
fbk/fmed (v=0.15)
fbk/fmed (v=0.25)
fbk,v =0.25/fbk,v=0.25

10
2.13
0.68
0.47
0.69

12
2.06
0.69
0.49
0.71

16
1.98
0.70
0.51
0.73

20
1.93
0.71
0.52
0.73

25
q30
1.88 1.645
0.72 0.75
0.53 0.59
0.74 0.79

C.3.1.3.1.1.(6)

Pentru zid&riile solicitate numai de nc&rc&ri de tip gravita%ional, valoarea relevant& pentru
proiectare a rezisten%ei la compresiune este cea n direc%ie perpendicular& pe planul rosturilor

134

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

orizontale. n cazul zid&riilor solicitate de for%e seismice, $i n particular pentru zid&riile cu


elementele cu goluri, rezisten%a la compresiune se determin& att perpendicular pe direc%ia
golurilor, ct $i paralel cu aceasta, deoarece ac%iunea simultan& a nc&rc&rilor verticale $i a
for%elor orizontale din cutremur face s& se dezvolte n planul peretelui o stare de eforturi de
compresiune bidirec%ional&, cu o component& important& paralel& cu rosturile orizontale (de
a$ezare).

Figura C.11. Determinarea rezisten%ei la compresiune a elementelor pentru zid&rie


din argil& ars& cu goluri
RD 1 - perpendicular pe planul de a$ezare (D1) RD 2 - n planul peretelui (D2)
ncerc&rile efectuate asupra c&r&mizilor cu goluri au ar&tat diferen%e mari de comportare n
func%ie de direc%ia de aplicare a sarcinii. Diferen%ele de rezisten%& pe cele dou& direc%ii cresc
odat& cu cre$terea volumului de goluri.
Un exemplu n acest sens, care justific& $i decizia de a nu recomanda utilizarea elementelor
cu goluri verticale din grupele 3 $i 4 conform clasific&rii date n standardul SR EN 1996-1-1,
este dat de ncerc&rile care s-au f&cut pe c&r&mizi cu un procent de goluri ntre 65 70%
[Pereira dos Santos,A.M. Resistencia das alvenarias compressao.Licenciatura em Engenharia Civil,
Universidade do Minho, 1998]. Pentru cazul for%elor aplicate perpendicular pe direc%ia golurilor

ruperea a avut un caracter brusc concretizat prin spargerea fe%elor exterioare, independent de
num&rul de goluri. Valoarea efortului unitar de rupere perpendicular pe direc%ia golurilor a
fost de numai 1N/mm2. Acela$i mod de rupere, prin spargerea fe%elor exterioare, s-a constatat
$i n cazul ncerc&rii la compresiune paralel cu direc%ia golurilor dar pentru aceast& solicitare
valoarea efortului unitar de rupere a fost de 2 3 ori mai mare. Particularit&%ile identificate
explic& n mare m&sur& comportarea nefavorabil& a elementelor cu goluri orizontale, chiar $i
n cazul n care sunt folosite pentru panouri de umplutur& la cadre din beton armat.

(a)
(b)
(c)
Figura C.12. Ruperea la compresiune a elementelor ceramice cu volum mare de goluri [Pereira
dos Santos,A.M. Resistencia das alvenarias compressao.Licenciatura em Engenharia Civil,
Universidade do Minho, 1998]

(a) (b) Perpendicular pe direc%ia golurilor(c) Paralel cu direc%ia golurilor


Valoarea minim& a rezisten%ei standardizate la compresiune pentru elemente din argil& ars&,
stabilit& prin SR EN 771-1 este fb = 2.5 N/mm2.

Alegerea rezisten%elor (fb $i fbh) implic& parcurgerea urm&toarelor etape:

C.3.1.3.1.1.(7)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

135

I. Din tabelele 8.2 $i 8.3, din Codul P 100-1/2013 se determin& valorile minime necesare fk $i
fkh n func%ie de accelera%ia seismic& de proiectare ag a amplasamentului $i de n&l%imea
cl&dirii (num&rul de niveluri peste sec%iunea de ncastrare).
II.Calculul rezisten%ei caracteristice a zid&riei la compresiune perpendicular pe rosturile de
a$ezare (fk) se face conform Codului CR 6 cu rela%ia:
_

#q

`0s `0X
t
r

(4.1) (CR 6-2013)

unde nota%iile sunt urm&toarele:


!

K - constant& care depinde de tipul elementului pentru zid&rie

fb - rezisten%a la compresiune standardizat a elementului pentru zid&rie, pe direc%ia


normal& pe rosturile orizontale, n N/mm2

fm - rezisten%a medie la compresiune a mortarului, n N/mm2

III. Valorile fb $i fm care satisfac rela%ia (4.1) se aleg din tabelele 4.2a 4.2c din acest Cod.
IV. Se verific& apoi satisfacerea, conform prevederilor art.4.1.1.2.1 din acest Cod, cu
mortarul ales la III., a valorii minime necesare fvk0 cerut& conform tabelului 8.4 din Codul
P100-1/2013.
C.3.1.3.2. Propriet%$i fizice ale elementelor pentru zid%rie
C.3.1.3.2.(1)
Cele trei propriet&%i men%ionate n acest articol joac& un rol important n ceea ce prive$te
rezisten%a $i durabilitatea zid&riilor.
] Referitor la densitatea aparent%
n func%ie de densitatea aparent& n stare uscat&, elementele pentru zid&rie din argil& ars& sunt
clasificate, conform standardului SR EN 771-1, dup& cum urmeaz&:
!
!

Elemente LD(engl: low density): elemente pentru zid&rie din argil& ars& cu densitatea
aparent& n stare uscat& " 1000 kg/m3.
Elemente HD (engl: high density): elemente pentru zid&rie din argil& ars& cu
densitatea aparent& n stare uscat& > 1000 kg/m3 $i elemente pentru zid&rii de fa%ad&.

Aceast& clasificare are ca scop stabilirea domeniilor $i condi%iilor de utilizare pentru


elementele respective din punct de vedere al cerin%ei de durabilitate.
Standardul SR EN 771-1 stabile$te obliga%ia produc&torului de a declara densitatea aparent&
$i absolut& n stare uscat& a elementelor din clasa LD. Aceste valori trebuie s& se ncadreze n
clase de precizie, cu toleran%e de 10% (precizie normal+), respectiv de 5% (precizie ridicat+).
Pentru elementele HD cunoa$terea densit&%ii este necesar& numai dac& elementele sunt
folosite n pere%i care trebuie s& asigure cerin%e de izolare mpotriva zgomotului; n acest caz
densitatea aparent& $i densitatea absolut& trebuie declarate de produc&tor.
Densitatea aparent& a elementelor pentru zid&rie se determin& conform standardului SR EN
772-13.

n cazul elementelor din BCA, densitatea depinde de compozi%ia materialului $i de cantitatea


de ap& nglobat& n masa sa.

136

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

La sfr$itul procesului de autoclavizare materialul con%ine ap& n propor%ie de circa 30% din
greutate. n timp, dup& o perioad& de 9 12 luni, excesul de ap& se elimin& r&mnnd un
con%inut de ap& de numai 5 8% din mas& (denumit& umiditate de echilibru).
Pentru definirea betonului celular autoclavizat standardul SR EN 771-4 folose$te no%iunea de
densitate aparent+ n stare uscat+ care se determin& conform procedurilor din standardul SR
EN 772-13.
Aceast& valoare este necesar& proiectan%ilor pentru a calcula:
!
!
!
!

nc&rcarea din greutatea proprie;


izolarea acustic& mpotriva zgomotelor aeriene (acest calcul implic& $i cunoa$terea
densit+ ii absolute n stare uscat+);
izolarea termic&;
rezisten%a la foc.

A se vedea $i EXEMPLUL NR.1


] Referitor la absorb$ia de ap%
Capacitatea elementelor pentru zid&rie de a absorbi apa din mortar $i/sau din mediul ambiant
influen%eaz& n mare m&sur& rezisten%ele mecanice ale zid&riei precum $i durabilitatea
acesteia.
La executarea zid&riei, elementele, de regul& uscate, vin n contact cu mortarul care con%ine o
anumit& cantitate de ap&. n func%ie de particularit&%ile structurii elementului pentru zid&rie,
dar $i de propriet&%ile mortarului, o parte din apa din mortar este absorbit& de element pn& la
realizarea unei st&ri aparente de satura%ie superficial&. n cazul n care elementele absorb o
cantitate prea mare de ap& din mortar este posibil ca, numai cu apa r&mas&, reac%ia chimic& a
cimentului s& nu fie complet& rezultnd astfel o sc&dere a rezisten%ei mortarului la
compresiune $i, mai ales, a aderen%ei sale la elementele pentru zid&rie.
Pentru a evalua cantitatea de ap& preluat& de elementele pentru zid&rie n momentul punerii n
oper& se folose$te no%iunea de vitez+ ini ial+ de absorb ie (engl. initial rate of absorptionIRA) definit& prin cantitatea de ap& absorbit& de un element pentru zid&rie cnd elementul
este scufundat par%ial n ap&, timp de un minut, exprimat& n kg/m2 al suprafe%ei de contact.
Se apreciaz& c& aderen%a maxim& se ob%ine n cazurile n care cantitatea de ap& absorbit& ntrun minut variaz& ntre 250 1500 g/m2 de suprafa%& exterioar& imersat&.
Din aceste considerente, c&r&mizile care au viteza ini%ial& de absorb%ie mare (orientativ, mai
mare dect 1500 g/m2/minut) trebuie umezite cu cteva ore nainte de punerea n oper& $i
apoi l&sate s& se usuce la suprafa%&.
Un test simplu, care se poate efectua la $antier pentru a determina dac& este necesar& umezirea c&r&mizilor, este
propus de un produc&tor american.
"Se deseneaz pe fa#a de a7ezare a elementului un cerc cu diametrul de circa 25 mm. n interiorul
acestei suprafe#e se picur , cu o pipet , 20 pic turi de ap . Dac dup 90 de secunde apa a fost
complet absorbit este recomandat umezirea c r mizilor nainte de a fi puse n oper ."

C&r&mizile care au suprafa%a uscat& dar sunt umede la interior realizeaz& cea mai bun&
aderen%&. Dimpotriv&, c&r&mizile umede pe suprafa%a exterioar& nu permit dect o aderen%&
slab& $i totodat& sunt dificil de pus n oper& deoarece au tendin%a de a se deplasa pe stratul de
mortar.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

137

Aderen%a c&r&mizilor cu IRA foarte sc&zut poate fi egal& sau mai ridicat& dect cea a
c&r&mizilor cu IRA ridicat dac& mortarele se aleg corespunz&tor. Astfel, aderen%a c&r&mizilor
cu valoare sc&zut& IRA poate fi mbun&t&%it& dac& se folose$te un mortar cu capacitate mai
mic& de a re%ine apa [Gregg Borchelt,J., Tann, J.A. Bond Strength and Water Penetration of Low IRA Brick
and Mortar Masonry Construction,2003].
Rezisten%a la p&trunderea apei nu influen%eaz& aderen%a astfel nct se pot realiza pere%i cu
c&r&mizi care au IRA redus f&r& ca ace$tia s& aib& permeabilitate la ap&.
Dac& se folosesc c&r&mizi pline $i manoper& foarte bun&, rezisten%a la p&trunderea apei cre$te
odat& cu densitatea c&r&mizilor $i scade odat& cu cre$terea absorb%iei c&r&mizilor.
Standardul SR EN 771-1 stabile$te c& viteza ini%ial& de absorb%ie trebuie declarat& de
produc&tor, dac& aceast& informa%ie este relevant& pentru proiect.
ncercarea pentru determinarea vitezei ini%iale de absorb%ie se face conform SR EN 772-11 pe
un e$antion de 10 elemente selectat conform anexei A la standardul SR EN 771-1.
Avnd n vedere importan%a asigur&rii condi%iilor favorabile pentru realizarea aderen%ei, se
consider& c& aceast& informa%ie este relevant&, deci obligatorie, n toate situa%iile, deoarece
determin& alegerea de c&tre executant a unui mortar cu capacitate de reten%ie a apei adecvat&
vitezei ini%iale de absorb%ie a elementelor pentru zid&rie respective.
Cantitatea total& de ap& care poate fi absorbit& de un element de zid&rie este $i un indicator de
durabilitate. Rezisten%a elementelor pentru zid&rie la nghe%-dezghe% depinde de cantitatea de
ap& care poate p&trunde n porii elementului $i care, prin m&rirea volumului la temperaturi
negative, poate produce deteriorarea acestuia. Aceast& cantitate este definit& prin coeficientul
de satura ie care este raportul dintre:
!

cantitatea de ap& absorbit& la o imersare de 24 ore n ap& rece

cantitatea de ap& absorbit& la o imersare de 5 ore n ap& fierbinte.

$i
Condi%iile de calitate impuse de reglement&rile tehnice pentru asigurarea durabilit&%ii prev&d
limitarea capacit&%ii de absorb%ie. Standardele americane ASTM C 62, ASTM C 216 $i
ASTM C 652 prev&d, pentru elementele ceramice, o absorb%ie de ap& cald& de maximum
22% n cinci ore $i un coeficient de satura%ie de maximum 90%. n general, nu se poate stabili
o rela%ie ntre viteza ini%ial& de absorb%ie (IRA), definit& ca mai sus, $i cantitatea total& de ap&
care poate fi absorbit& de un element.
n cazul elementelor care urmeaz& a fi folosite n zid&rii expuse mediului exterior f&r& a fi
protejate, produc&torul trebuie s& declare absorb%ia de ap& pentru lotul respectiv, determinat&
n conformitate cu Anexa C la standardul SR EN 771-1.
Standardele anterioare romne$ti (STAS 457-86 $i STAS 5185/1-86-n prezent abrogate) au
limitat nivelul absorb%iei pentru elementele din argil& ars& dup& cum urmeaz&:
!
!
!

8 18 % pentru elemente pline de calitatea A;


8 16 % pentru elemente cu goluri verticale de calitatea A;
8 20% pentru elementele de calitatea I-a $i a II-a.

Absorb%ia de ap& a elementelor pentru zid&rie din beton se m&soar& prin cantitatea total& de
ap& necesar& pentru umplerea porilor din corpul elementului.

Este recomandabil ca produsele folosite s& se ncadreze ntre limitele de mai sus chiar dac&
standardul SR EN 771-1 nu cere n mod explicit acest lucru.

138

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Din acest motiv betoanele u$oare, care au agregate mai poroase, au o absorb%ie mai mare
dect cea a betoanelor de greutate medie sau normal&, cu agregate pu%in poroase sau chiar
compacte.
n standardele americane se stabile$te corelarea cerin%elor de rezisten%& cu cele de absorb%ie a
apei $i cu greutatea specific& a betonului.
n tabelul C.5 sunt date valorile minime pentru cerin%ele absorb%iei de ap& $i rezisten%& la
compresiune n func%ie de greutatea volumic& a betonului pentru elementele din beton
conform standardului ASTM C 90 iar n tabelul C.6 sunt date acelea$i valori pentru
c&r&mizile din beton conform standardului ASTM C 55.
Tabelul C.5.
Densitatea
Categoria
uscat&
betonului
(t/m3)
U$or
Mediu
Normal

\ 1.68
1.68
2.00
q 2.00

Rezisten%a minim& la
Absorb%ia maxim&
compresiune pe aria
de ap& (kg/m3)
net& (N/mm2)
Media Pentru 1 Media Pentru 1
3elemente element 3elemente element
288
320
13.1
11.7
240

272

13.1

11.7

208

240

13.1

11.7

Tabelul C.6.
Rezisten%a medie la compresiune
pe aria brut& (N/mm2)

Absorb%ia maxim& de ap& (kg/m3) valoare medie pe 3 probe


Beton
Clasa
Media 3 Pentru 1 Beton u$or Beton mediu
normal
q
elementului elemente element \ 1.68 t/m3 1.682.00t/m3
2.00 t/m3
24.1
20.7
240
208
160
N
17.2
13.8
288
240
208
S

Elementele din clasa N sunt folosite pentru placarea pere%ilor exteriori unde cerin%ele
referitoare la rezisten%& ridicat&, la p&trunderea umidit&%ii $i rezisten%a la nghe% sunt cele mai
importante.
] Referitor la con$inutul de s%ruri solubile.
n prezen%a apei care migreaz&, existen%a sulfa%ilor solubili n ap& (sulfa%ii de sodiu, de potasiu
sau de magneziu) conduce, de regul&, la degradarea zid&riei, n special n condi%iile unui nivel
ridicat de umiditate. De exemplu, prezen%a unor cantit&%i mari de sulfat de magneziu produce
modificarea aspectului exterior, sau chiar degradarea elementelor, prin fenomenul cunoscut
sub denumirea de cripto-eflorescen + (figura C.13b). Fenomenul este datorat cristaliz&rii
s&rurilor solubile pe suprafa%a elementelor sau n interiorul acestora, aproape de suprafa%& $i
nu trebuie confundat cu eflorescen a obi$nuit& care se produce la suprafa%a elementelor din
argil& ars& $i care poate fi corectat& chiar prin procesul natural de uscare.
1. Zona n care sulfa%ii sunt dizolva%i.

Mecanismul degrad&rii zid&riei sub efectul sulfa%ilor solubili este ar&tat n figura C.13(a):

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

139

2. Sulfa%ii dizolva%i p&trund n mortar $i reac%ioneaz& cu aluminatul tricalcic (C3Al) din


cimentul Portland.
3. Zona n care se produce umflarea $i sf&rmarea mortarului.
Aspectul zid&riei care rezult& din agresiunea sulfatic& este ar&tat n figurile C.13(b) $i
C.13(c).

(a)
(b)
(c)
Figura C.13. Degradarea zid&riei din cauza sulfa%ilor solubili
[Piaggio,J.M.(ed) Mattoni faccia vista Produttori Andil Assolaterizi 2003]
(a) Schema ac%iunii chimice (b) (c) Aspectul zid&riei
Fenomenul nu se produce dac& pentru fabricarea mortarului se folose$te ciment rezistent la
ac%iunea sulfa%ilor.
Cunoa$terea con%inutului de s&ruri solubile active (sodiu, potasiu, magneziu) este necesar&,
mai ales, n cazul n care elementele pentru zid&rie sunt destinate a fi utilizate cu protec%ie
limitat& (de exemplu, numai cu un strat sub%ire de tencuial&).
Valoarea maxim& procentual& a acestor substan%e determin& clasificarea elementelor pentru
zid&rie n trei clase (S0, S1, S2), conform standardului SR EN 771-1.
Tabelul C.7
Clasa
S0
S1
S2

Procentul total n mas& "


Na+,K+
Mg+
nu se cere
nu se cere
0.17
0.08
0.06
0.03

Utilizarea elementelor pentru zid&rie din diferitele clase trebuie s& fie corelat& cu valorile
con%inutului de s&ruri $i cu condi%iile de expunere. n cazul zid&riilor care r&mn neprotejate
(aparente), proiectantul trebuie s& precizeze explicit clasa elementelor care pot fi utilizate.
ncadrarea elementelor pentru zid&rie din punct de vedere al gelivit&%ii $i al con%inutului de
s&ruri solubile, trebuie s& fie comunicate de c&tre produc&tor/furnizor n avizul de nso%ire a
produselor, conform prevederilor din standardul SR EN 771-1.
C.3.2. MORTARE
Ob%inerea zid&riilor de calitate superioar& se realizeaz& n mare m&sur& prin folosirea
mortarelor cu performan%e ridicate.
n ansamblul zid&riei, prin umplerea complet& a spa%iilor dintre elemente, constituind astfel
masivul de zid+rie, mortarul ndepline$te urm&toarele func%iuni:
Asigur& leg&tura ntre elementele pentru zid&rie prin aderen%& $i, dup& ruperea
aderen%ei, prin frecare.

140

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

!
!
!
!

Transmite $i uniformizeaz& eforturile interioare $i unele deforma%ii ntre elementele


pentru zid&rie.
Asigur& rezisten%a mecanic& la compresiune, la ntindere $i la forfecare.
Asigur& protec%ia mpotriva infiltra%iilor de ap& $i de aer din exteriorul cl&dirii.
Particip& la imaginea plastic& a cl&dirii prin culoare sau alc&tuirea special& a rosturilor
(n cazul zid&riilor aparente/netencuite).

Totodat&, n mortarul dintre elemente se nglobeaz& $i se ancoreaz& arm&turile $i, eventual,


piesele de prindere (conectori, ancore).
C.3.2.1. Tipuri de mortare pentru zid%rie
C.3.2.1.(3)
Mortarele pentru rosturi sub%iri (T) se folosesc n Romnia de pu%in timp. Din acest motiv n
continuare se prezint& principalele propriet&%i ale acestora.
Mortarele pentru rosturi sub%iri sunt mortare de ciment cu adaos de polimeri $i alte
componente speciale care au ca scop limitarea contrac%iei $i mbun&t&%irea lucrabilit&%ii f&r&
cre$terea cantit&%ii de ap& (lucrabilitatea se men%ine timp de circa dou& ore). n multe cazuri,
n mortare se adaug& diferite tipuri de fibre care le sporesc rezisten%a $i rigiditatea. n cazul n
care zid&ria r&mne aparent& se poate folosi ciment alb sau se pot introduce coloran%i n
amestec. Nisipul folosit este foarte fin, cu granule care, de regul&, nu dep&$esc 1 mm.
Mortarul este dozat $i amestecat la produc&tor iar la $antier necesit& numai ad&ugarea
cantit&%ii de ap& stabilit& prin fi$a tehnic&. Este folosit la zid&rii cu grosimea rosturilor de 1
3 mm dar utilizarea sa necesit& prelucrarea fe%elor elementelor pentru zid&rie pentru
nl&turarea denivel&rilor din fabrica%ie.

(a)
(b)
(c)
Figura.C.14a. Execu%ia zid&riilor cu elemente ceramice $i mortare pentru rosturi sub%iri
(a) lefuirea suprafe%ei elementelor pentru folosirea mortarului pentru rosturi sub%iri
Aplicarea mortarului pentru rosturi sub%iri (b) Prin pensulare (c) Prin imersare

Figura.C.14b. Execu%ia zid&riilor armate n rosturile de a$ezare cu elemente din BCA $i


mortare pentru rosturi sub%iri aplicat prin pensulare (pentru armare a se vedea $i figura C.25b)

n felul acesta rosturile de mortar, verticale $i orizontale, pot avea grosimi de maximum 3
mm ceea ce mbun&t&%e$te performan%ele termice ale cl&dirii.

Standardul SR EN 998-2 cere ca dimensiunea granulei de nisip n mortarul pentru rosturi


sub%iri s& fie \ 2 mm cu precizarea c& produc&torul trebuie s& declare aceast& dimensiune.
Acela$i standard cere ca timpul de punere n oper& s& fie declarat de produc&torul mortarului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

141

Mortarele pentru rosturi sub%iri se pot aplica cu un dispozitiv de pensulare direct pe fa%a
superioar& a elementului deja a$ezat n perete sau prin imersarea n mortar a elementului care
se a$eaz& n stratul urm&tor (fig. C.14, b $i c).
n func%ie de re%eta folosit&, mortarul pentru rosturi sub%iri se nt&re$te n primele 24 de ore
pn& la valori ale rezisten%ei la compresiune de circa 3 4 N/mm2 $i poate atinge valori de
pn& la 30 N/mm2 dup& 28 de zile de la punerea n oper&. Uscarea rapid& $i rezisten%a
timpurie ridicat&, specifice acestor mortare, permit ritmuri de construc%ie mai rapide dect
mortarele clasice. O proprietate important& a mortarului pentru rosturi sub%iri este
permeabilitatea redus& la ap&. Ca urmare, migrarea apei din mortar n c&r&mid& este mai mic&
ceea ce reduce riscul de eflorescen%& legat de reac%ia c&r&mid&-mortar.
C.3.2.2. Prevederi pentru mortarele pentru zid%rie
C.3.2.2.(3)
n practica curent&, pentru construc%ii obi$nuite, proiectarea mortarului se face pe baza
conceptului de re et+.
Prin reglement&rile tehnice se stabilesc unele caracteristici mecanice (de obicei, rezisten%a la
compresiune) care se atribuie, aprioric, mortarelor cu o anumit& re%et& (compozi%ie).
Re eta stabile$te rapoartele cantitative, exprimate, de regul&, n volum, ntre componentele
care urmeaz& s& fie incluse n amestecul preparat n instala%ii industriale sau la $antier.
Pentru mortarele preparate pe baza acestui concept, trebuie s& se aib& n vedere c& nivelul de
calitate prev&zut (rezisten%a la compresiune, de exemplu) poate fi ob%inut numai dac& sunt
ndeplinite urm&toarele condi%ii:
!
!

materialele componente satisfac, fiecare, cerin%ele standardelor $i/sau normelor de


produs respective (n particular, cerin%ele standardelor SR EN);
la fabricarea mortarului exist& un control riguros privind respectarea propor%iilor
stabilite $i a tehnologiei de preparare.

C.3.2.3. Propriet%$ile mortarelor


C.3.2.3.1. Rezisten$a la compresiune a mortarelor pentru zid%rie
C.3.2.3.1.(1)
Valoarea medie a rezisten%ei de rupere la compresiune a mortarelor variaz& ntr-un domeniu
foarte larg, n primul rnd, n func%ie de liantul folosit:
!
!
!

mortare de var....................................... 0.1 1.0 N/mm2


mortare de ciment-var ........................ 1.5 25.0 N/mm2
mortare de ciment sau cu polimeri............ > 25.0 N/mm2

mpr&$tierea mare a rezultatelor se explic& prin faptul c& rezisten%a la compresiune a


mortarului este influen%at& de mai mul%i factori care, la rndul lor, pot avea varia%ii mari.
Dintre ace$ti factori cei mai importan%i sunt:
!

Grosimea stratului ncercat. (a se vedea $i comentariulC.3.1.2.4 (4))

Din figura C.9 rezult& c& valoarea rezisten%ei la compresiune cre$te rapid dac& grosimea
stratului de mortar scade sub 25 mm iar rezisten%a maxim& se ob%ine pentru grosimi care
corespund grosimii normale a rosturilor orizontale (circa 10 12 mm).

142

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Capacitatea de re%inere a apei mpotriva tendin%ei de infiltrare n blocuri care, la


rndul s&u, este func%ie de tipul liantului.

Figura C.15.Varia%ia rezisten%ei la compresiune $i a capacit&%ii de re%inere a apei


n func%ie de dozajul mortarului
[Davison,J.I. Masonry Mortar Canadian Building Digest 163, National Research Council of Canada,
Ottawa Ontario,1974]

Cre$terea n timp a rezisten%ei la compresiune a mortarului depinde, de tipul liantului


$i de condi%iile de p&strare dup& nt&rire.

Cercet&ri mai vechi [Ivianschi,A.M., Ovecichin, A.M.,Elemente de construc#ie, vol.III Construc#ii de beton
armat 7i de zid rie. Editura C&ilor Ferate, Bucure$ti 1953] au propus urm&toarea rela%ie pentru
determinarea rezisten%ei la compresiune a mortarului dup& un num&r de zile "z" de la vrsta
standard de 28 de zile (dar cel mult 90 de zile):
R z - R 28

a
28
/a 6 10 , 1
z

(C.7)

n care coeficientul "a" depinde de marca mortarului:


-

a = 1.75 pentru mortar M10 $i M5


a = 2.50 pentru mortar M2.5 $i M1

Cu ace$ti parametri se pot estima urm&toarele sporuri ale rezisten%ei zid&riei cu mortare
superioare (M10 $i M5) la 60 de zile $i respectiv la 90 de zile de la execu%ie:
R60/R28 _ +30% $i R90/R28 _ + 40%.
Aceste valori sunt orientative $i ar putea s& nu corespund& cimenturilor contemporane.
Standardul SR EN 998-2, define$te mortarele n func%ie de rezisten%a medie la compresiune,
exprimat& prin litera M urmat& de valoarea rezisten%ei la compresiune n N/mm2 (de exemplu:
nota%ia M5 nseamn& mortar cu rezisten%a medie la compresiune fm = 5 N/mm2).
Standardul SR EN 998-2 prevede $ase clase de rezisten%& (M1, M2.5, M5, M10, M15 $i
M20) $i posibilitatea specific&rii unei clase suplimentare Md cu o valoare a rezisten%ei la
compresiune declarat& de produc&tor mai mare de 25 N/mm2.
Trebuie men%ionat n mod special $i faptul c& unele %&ri din Uniunea european& nu folosesc
aceast& scar& de rezisten%e, p&strnd n continuare valorile tradi%ionale, de exemplu:
n Italia, se folosesc mortare M2, M4, M8 $i M12 (conform UNI EN 998-2, Anexa
na ional+ $i Norme tecniche 2008);

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

143

n Anglia se folosesc mortarele M2, M4, M6 $i M12 (conform BS EN 998-2, Anexa


na ional+).

n practica mondial& exist& mai multe de procedee pentru ncercarea mortarelor la


compresiune ceea ce face dificil& compararea valorilor ob%inute de diferi%i cercet&tori $i chiar
compararea valorilor incluse n reglement&rile diferitelor %&ri.
Astfel, ncerc&rile pot diferi n ceea ce prive$te:
!
!
!

dimensiunile $i forma epruvetelor (cub/cilindru);


condi%iile de turnare (cu sau f&r& eliminarea apei nelegat& chimic);
condi%iile de p&strare pn& la ncercare.

Efectele modific&rilor acestor factori pot fi, n unele cazuri, foarte importante. De exemplu,
rezisten%a mortarelor turnate n tipare f&r& fund ajunge s& fie pn& la dublul celei ob%inute prin
turnare n tipare complet nchise, din care nu se elimin& apa nelegat& chimic.
Standardul european adoptat n Romnia pentru ncercarea mortarelor la compresiune este
SR EN 1015-11. Conform procedurii din acest standard, rezisten%a la compresiune a
mortarului (fm) se stabile$te, ca medie a rezultatelor pe $ase prisme de mortar cu dimensiunile
40 x 40 x 160 mm. ncercarea la compresiune este asociat&, de regul&, cu ncercarea la
ncovoiere astfel nct rezisten%a la compresiune a mortarului se determin& pe cele dou& p&r%i
rezultate din ncercarea mortarului la ncovoiere. Cnd rezisten%a la ncovoiere nu este cerut&,
p&r%ile utilizate pentru ncercarea rezisten%ei la compresiune, sunt ob%inute din prisme printrun procedeu care nu conduce la deteriorarea acestora.
Rezisten%a mortarului n lucrare este ntotdeauna superioar& celei m&surate pe epruvete mici.
Din acest motiv unii autori consider& c& ncerc&rile pe cuburi sau prisme nu sunt suficient de
elocvente $i c& ncercarea pe panouri de zid&rie este mult mai sigur&. S-a constatat c&, n
multe cazuri, mortare cu rezultate nesatisf&c&toare la ncerc&rile de laborator au ar&tat
rezisten%e superioare n zid&rie.
Cre$terea rezisten%ei la compresiune a mortarului din masivul de zid&rie n raport cu
rezisten%a pe probe mici, este datorat& urm&toarelor condi%ii specifice favorabile:
!

existen%a unui raport favorabil ntre grosimea mic& stratului de mortar $i l&%imea
blocului (grosimea straturilor de mortar variaz& curent ntre 6 15 mm iar l&%imea
c&r&mizilor este de circa 115 mm); pe m&sur& ce cre$te grosimea stratului de mortar
scade rezisten%a la compresiune a acestuia;
n masivul de zid&rie, elementele mpiedic& deforma%ia lateral& liber& a mortarului
(produc un efect de confinare) $i, n consecin%&, cre$te rezisten%a de rupere la
compresiune a acestuia;
raportul ap&/ciment este mai mic n cazul mortarului din zid&rie datorit& pierderilor de
ap& prin absorb%ia de c&tre elementele pentru zid&rie.

n realitate, n multe cazuri, este posibil ca rezisten%a n lucrare a mortarului s& fie
substan%ial redus& fa%& de valoarea teoretic& ca urmare a execu%iei defectuoase care poate
afecta n mare m&sur& unele propriet&%i, spre exemplu, aderen%a.

Testele au ar&tat c& sporirea rezisten%ei la compresiune a mortarului influen%eaz& numai n


mic& m&sur& rezisten%a la compresiune a zid&riei. Aceast& concluzie se reg&se$te n formula
cu care se calculeaz& rezisten%a la compresiune a zid&riei conform standardului SR EN 19961-1 (a se vedea paragraful 4.2.1.5.1).

144

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

C.3.2.3.1.(2)
Pentru alegerea rezisten%ei mortarului a se vedea comentariul C.3.1.3.1.1.(7).
C.3.2.3.2. Aderen$a ntre elementele pentru zid%rie #i mortar
C.3.2.3.2.(1)
Dintre propriet&%ile mortarului nt&rit, care au un rol important pentru calitatea zid&riei $i,
implicit, pentru siguran%a structurilor din zid&rie, trebuie re%inut& mai nti aderen a la
elementele pentru zid&rie.
Aderen a define$te leg&tura ntre mortarul $i elementul pentru zid&rie $i se cuantific& prin
rezisten%a la smulgere / desprindere a mortarului de pe element.
Pentru masivul de zid&rie, mortarul asigur&, prin aderen%&:
!
!
!

rezisten%a la eforturile de ntindere $i/sau forfecare provenite din nc&rc&rile


exterioare;
rezisten%a la eforturile interioare datorate varia%iilor dimensionale (din contrac%ie sau
din temperatur&);
etan$eitatea la p&trunderea apei $i aerului.

n mod simplificat, fenomenul de aderen%& poate fi explicat prin p&trunderea n porii


elementelor pentru zid&rie a unui amestec de ap& $i particule foarte fine de ciment provenit
din mortar, care, dup& hidratare, se nt&re$te formnd o pelicul& cristalin&, cu propriet&%i
specifice, diferite de cele ale mortarului. Se realizeaz& astfel o leg&tur& intim&, cu caracter
complex, de natur& mecanic& $i chimic&, a mortarului cu elementul pentru zid&rie.
n exploatare, deteriorarea aderen%ei ntre mortar $i elementele pentru zid&rie al&turate se
poate produce:
!
!

cu caracter excep%ional, n urma ac%iunii unor for%e orizontale de intensitate ridicat&


(cutremur, n cazul Romniei);
n condi%ii obi$nuite de nc&rcare, ca urmare a ced&rii funda%iilor sau a unor deforma%ii
produse de varia%iile de temperatur&.

Ruperea aderen%ei are caracter fragil $i, din acest motiv, n cazul solicit&rilor cu intensitate
ridicat&, se propag& rapid, f&r& a se putea realiza redistribuirea eforturilor c&tre elementele
neafectate.
n cazul n care este produs& de efectele tas&rilor sau varia%iilor de temperatur&, ruperea
aderen%ei nu pune, n general, probleme legate de siguran%a structural& a cl&dirii dar fisurile
respective pot constitui surse de p&trundere a apei n cazul n care s-au produs n pere%ii
exteriori.
n toate cazurile, fisurarea rosturilor de mortar, ca urmare a ruperii aderen%ei, trebuie
considerat& ca fiind inacceptabil& din considerente estetice.
Valoarea (m&rimea) aderen%ei este condi%ionat&, n m&sur& mai mic& sau mai mare, de
numero$i factori care pot fi grupa%i dup& cum urmeaz&:
Factori care depind de calitatea elementului pentru zid&rie:
-

Viteza ini%ial& de absorb%ie a apei_ Dep&$irea valorilor limit& inferioare sau


superioare conduce n general la valori reduse ale aderen%ei; pe elemente neabsorbante

a.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

145

aderen%a este aproximativ 50% din cea a mortarului aplicat pe elementele cu


capacitate mare de absorb%ie.
-

Textura/rugozitatea $i starea suprafe%ei elementului pe care se aplic& mortarul_


Aderen%a este mai bun& la c&r&mizi n compara%ie cu blocurile din BCA.

Figura C.16.Varia%ia aderen%ei mortarelor n func%ie decapacitatea de absorb ie a


elementului pe care este aplicat [Sandin,K. Mortars for Masonry and Rendering, Choice and Application
Building Issues 1995 Vol.7 No.3]

Clasificarea elementelor pentru zid&rie n func%ie de capacitatea de absorb%ie folosit& n figura


C.16 este urm&toarea:
!
!

Elemente absorbante: elemente uscate din argil& ars& sau din beton.
Elemente neabsorbante: elemente umede din argil& ars& sau din beton, piatr&
neporoas&.
Factori care depind de calitatea mortarului:

b.

Capacitatea mortarului de a re%ine apa


_ Dincolo de anumite valori, aderen%a scade semnificativ.

Compozi%ia mortarului
_ Aderen%a este mai mare n cazul mortarelor cu dozaj ridicat de ciment.

Utilizarea adaosurilor pentru mbun&t&%irea lucrabilit&%ii


_ Cre$terea, peste anumite limite, a cantit&%ii de adaosuri de tip antrenori de aer
reduce aderen%a.

Contrac%ia la priz& $i nt&rire.


_ Afecteaz&, n primul rnd, mortarul din rosturile verticale (f&r& efort de
compresiune).
Factori care depind de calitatea execu%iei:

c.

Umplerea corect&/complet& a rosturilor cu mortar.

Starea de cur&%enie a suprafe%ei elementelor n contact cu mortarul


_ Existen%a petelor de ulei sau a altor impurit&%i pe suprafa%a elementelor mpiedic&
dezvoltarea mecanismului de formare a aderen%ei.

Condi%iile de ntre%inere a zid&riei pn& la nt&rirea mortarului

_ Solicitarea mecanic& a zid&riei n stadiul ini%ial al procesului chimic de dezvoltare a


aderen%ei duce la reducerea sau chiar la anularea acesteia.

146

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

n practic&, pentru realizarea unei aderen%e ct mai bune, trebuie s& se %in& seama, simultan,
de to%i ace$ti factori. De exemplu, n cazul elementelor pentru zid&rie care au viteza ini%ial&
de absorb%ie a apei (IRA) mare, pentru asigurarea cantit&%ii de ap& necesar& pentru reac%ia
chimic& a lian%ilor se pot lua una sau mai multe dintre urm&toarele m&suri:
!
!
!

folosirea unui mortar cu capacitate ridicat& de re%inere a apei, rezultat care se poate
ob%ine $i folosind aditivi speciali [Baker,L.R.,(ed) Australian Masonry Manual, Sydney, 1991];
sporirea cantit&%ii de ap& din mortar;
umezirea prealabil& a elementelor pentru zid&rie din argil& ars&; umezirea nu este
necesar& n cazul elementelor pentru zid&rie din beton.

For a de aderen +, care se opune tendin%ei de separare a elementelor din masivul de zid&rie,
manifestat& prin formarea fisurilor/cr&p&turilor, depinde de doi factori:
!
!

gradul de aderare;
rezisten%a unitar& de aderen%&.

Gradul de aderare reprezint& raportul dintre suprafa%a pe care s-a realizat efectiv aderen%a
mortarului la elementul pentru zid&rie $i suprafa%a total& a elementului pe care este aplicat
mortarul.

(a)
(b)
Figura C.17. Aderen%a incomplet& a mortarului pe element
(a) Pe zona po$at& nu s-a realizat aderen%a mortarului la element
[Pluijm van der, R., Out-of-plane Bending of Masonry Behavior and Strength, PhD Thesis, Eindhoven
University of Technology, 1999]
(b) Element ceramic pe care mortarul nu a aderat complet
[Pereira dos Santos,A.M. Resistencia das alvenarias compressao.Licenciatura em Engenharia Civil,
Universidade do Minho, 1998 ]
n func%ie de condi%iile concrete de execu%ie, raportul dintre suprafa%a pe care se realizeaz&
aderen%a $i suprafa%a total& a probei ncercate variaz& n limite foarte largi. Astfel, cu ocazia
ncerc&rilor s-au identificat chiar situa%ii n care acest raport a fost foarte sc&zut, aproximativ
1/3 - a se vedea figura C.17b. Suprafa%a pe care se realizeaz& efectiv aderen%a este mai mare
dac& pierderea apei din mortar este limitat&. a$a cum se ntmpl& n cazul zid&riilor realizate
cu mortar cu capacitate de reten%ie a apei suficient de mare $i cu elemente pentru zid&rie cu
rata ini%ial& de absorb%ie mijlocie. Acestor condi%ii trebuie s& li se adauge o execu%ie ngrijit&
mai ales n ceea ce prive$te umplerea complet& cu mortar a rosturilor. Realizarea unui grad de
aderare ridicat contribuie n acela$i timp $i la asigurarea etan$eit&%ii zid&riei deoarece, prin
zonele n care nu s-a realizat aderen%a mortarului la elemente, apa nu este mpiedicat& s&
p&trund& n masivul de zid&rie.
Rezisten a unitar+ de aderen + reprezint& valoarea efortului unitar necesar pentru a rupe
leg&tura (aderen a) dintre mortar $i elementul pentru zid&rie.
!

Rezisten%& unitar& de aderen%& normal+ care reprezint& efortul unitar perpendicular pe


planul mortarului care produce ruperea leg&turii ntre acesta $i elementul pentru
zid&rie.

Se pot identifica dou& tipuri de rezisten%e unitare de aderen%&:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

147

Rezisten%& unitar& de aderen%& tangen ial+ care reprezint& efortul unitar aplicat n
planul mortarului care produce ruperea leg&turii ntre acesta $i elementul pentru
zid&rie.

n practica curent&, caracterizarea rezisten%ei mortarului se face prin valoarea rezisten ei la


compresiune, m&rime care poate fi u$or determinat& prin ncerc&ri de laborator, pe cuburi sau
pe cilindri.
Din ncerc&rile prezentate n continuare, rezult& c&, n absen%a datelor privind aderen%a la
elementele pentru zid&rie, specificarea n proiecte numai a rezisten%ei la compresiune nu este
suficient& pentru a defini complet calitatea mortarului.
Sunt necesare informa%ii despre ambele caracteristici deoarece, n func%ie de compozi%ia
mortarului, raportul dintre rezisten%a la compresiune $i aderen%& poate varia n limite foarte
largi. Pentru dozaje ridicate raportul valorilor respective este de 30 40 iar pentru mortarele
slabe raportul este numai 5, a$a cum rezult& din figura C.18.
De asemenea, cercet&rile au ar&tat c& aceast& rela%ie este influen%at& $i de raportul ap&/ciment
al amestecului [Isberner,A Properties of Masonry Cement Mortars Designing, Engineering and Constructing
with Masonry Products, F.Johnson, Ed.,Gulf Publishing. Houston Tx.1969].

Cre$terea raportului ap&/ciment, care favorizeaz& lucrabilitatea, are dou&


contradictorii:
!
!

consecin%e

sc&derea rezisten%ei la compresiune a mortarului;


cre$terea aderen%ei.

Figura C.18.Varia%ia rezisten%ei la compresiune $i a aderen%ei n func%ie de raportul a/c


[Isberner,A Properties of Masonry Cement Mortars Designing, Engineering and Constructing with
Masonry Products, F.Johnson, Ed.,Gulf Publishing. Houston Tx.1969 ]

C.3.2.3.2.(2)
n prezent nu exist& un standard european (EN) care s& stabileasc& o metod& direct& pentru
determinarea aderen%ei normale.

Dac& nu sunt disponibile nici ncerc&ri de tipul celor men%ionate mai sus, standardul SR EN
998-2 permite ca, pentru rezisten%a caracteristic& ini%ial& la forfecare (fvk0) a mortarelor
performante asociate cu elemente pentru zid&rie care satisfac cerin%ele standardului SR EN
771-1, s& fie acceptate urm&toarele valori:

n aceast& situa%ie, standardul SR EN 998-2 - Anexa C (normativ&) admite ca evaluarea


aderen%ei s& se fac& indirect, prin determinarea rezisten ei ini iale la forfecare a zid+riei,
conform procedurilor din standardul SR EN 1052-3. Este deci vorba de a estima aderen%a
normal+ prin aderen%a tangen ial+, procedeu care nu ntrune$te unanimitatea cercet&torilor.

148

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

!
!

pentru mortar de utilizare general& (G) $i mortar u$or (L): 0.15 N/mm2
pentru mortar n strat sub%ire (T): 0.30 N/mm2

Trebuie ns& men%ionat c& valoarea fvk0, prescris& sau rezultat& din m&sur&tori n
laborator/fabric&, are mai mult un caracter orientativ $i nu este dect par%ial relevant& pentru
evaluarea siguran%ei reale a zid&riei deoarece execu%ia se desf&$oar&, n general, n condi%ii
diferite de cele n care a fost stabilit& valoarea de referin%&.
C.3.2.3.3. Lucrabilitatea mortarului
C.3.2.3.3.(1)
Lucrabilitateadefine$te u$urin%a cu care mortarul este pus n oper&.
Not&. Cu mici modific&ri, aceast& defini%ie se reg&se$te n reglement&rile din SUA, Anglia,
Japonia, etc.

: Criteriile de performan + asociate cerin ei de lucrabilitate sunt:


!

n laborator, criteriile de performan%& au n vedere urm&torii parametri de comportare:


-

timpul de priz& $i timpul de nt&rire;


de reten%ie a apei;
curgerea, consisten%a $i plasticitatea;
coeziunea (capacitatea componentelor de a nu se separa);
adeziune (capacitatea amestecului de a adera la elementele pentru zid&rie).

n $antier, mortarul poate fi caracterizat ca lucrabil dac& satisface urm&toarele criterii:


-

se ntinde u$or cu mistria $i ader& la suprafa%a elementelor;


suport& greutatea elementului pentru zid&rie, dar iese din rosturi dac& elementul
a$ezat pe stratul de mortar proasp&t este ap&sat de zidar.

Standardul SR EN 998-2 prevede obliga%ia produc&torului de a declara lucrabilitatea


mortarului preparat industrial sau n sta%ii centralizate.
Verificarea conformit&%ii declara%iei se face pe probe prelevate conform standardului SR EN
1015-2 care se ncearc& conform procedurilor din standardul SR EN 1015-9.
Factori care influen eaz+ lucrabilitatea mortarului
Lucrabilitatea mortarului depinde de mai mul%i factori dintre care cei mai importan%i sunt
lega%i de componen%a $i de caracteristicile amestecului:
!
!
!
!
!

dimensiunile $i forma particulelor de nisip;


tipul $i dozarea lian%ilor - n particular, con%inutul de var;
cantitatea de ap&;
cantitatea de aer inclus;
tipul $i dozajul aditivilor pentru sporirea lucrabilit&%ii.

L Referitor la timpul de priz+ #i timpul de nt+rire


Pentru definirea propriet&%ilor mortarului proasp&t se iau n considerare $i al%i doi parametri:
Timpul de priz+ (engl. setting time) este durata n care mortarul $i men%ine
lucrabilitatea necesar&. Timpul de priz& define$te $i durata de lucru (engl. workable

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

149

life) a mortarului, adic& intervalul de timp dup& preparare, n care se poate ameliora
lucrabilitatea acestuia prin ad&ugarea apei. Reglement&rile americane interzic
ameliorarea lucrabilit&%ii dup& 2 ore de la momentul primei amestec&ri; mortarul
nefolosit trebuie considerat rebut $i ndep&rtat de la punctul de lucru.
!

Timpul de nt+rire (engl. hardening time) cuantific& cre$terea n timp a rezisten%ei $i


a rigidit&%ii mortarului. Timpul de nt&rire este o m&rime care variaz& n limite foarte
largi n func%ie de compozi%ia mortarului $i de condi%iile n care acesta se afl& dup&
punerea n lucrare.

Reglarea timpului de priz& se poate face, n anumite limite, prin alegerea corespunz&toare a
cimentului $i/sau prin folosirea unor adaosuri speciale.
L Referitor la capacitatea de reten ia apei
Capacitatea de reten iea apei (engl. water retentivity) este m&sura n care mortarul limiteaz&
pierderea apei din amestec prin evaporare $i/sau prin infiltrarea acesteia n elementele pentru
zid&rie uscate.
Capacitatea de reten%ie a apei este o proprietate de baz& a mortarului care influen%eaz& att
calit&%ile mortarului proasp&t (lucrabilitatea) ct $i cele ale mortarului nt&rit (aderen%a la
elementele pentru zid&rie $i rezisten%a).
Mortarele care au capacitate ridicat& de a re%ine apa $i men%in plasticitatea chiar dac& sunt
folosite cu elemente pentru zid&rie care au viteze ridicate de absorb%ie a apei.
Capacitatea de reten%ie a apei este influen%at& att de componentele mortarului (lian%i $i
agragate) ct $i de eventuala prezen%& a unor adaosuri destinate s& sporeasc& lucrabilitatea
acestuia.
Capacitatea de reten%ie a apei depinde, n primul rnd, de tipul liantului din mortar. Din acest
punct de vedere, mortarele se comport& dup& cum urmeaz&:
!

mortarele de ciment au tendin%& mare de infiltrare;

mortarele mixte (var-ciment sau ciment-var) au tendin%& medie de infiltrare;

mortarele de var au tendin%& redus& de infiltrare.

Determinarea capacit&%ii de reten%ie a apei se face prin "teste de curgere" (flow tests), care
m&soar& mpr&$tierea ini%ial& n raport cu mpr&$tierea m&surat& dup& ce s-a produs absorb%ia
unei p&r%i din cantitatea ini%ial& de ap& de c&tre elementele pentru zid&rie. Aceste teste sunt
asem&n&toare testului de tasare $i se efectueaz& tot pe o mas+ de mpr+#tiere care este supus&
unor mi$c&ri oscilatorii pe vertical&. Rezultatele ncerc&rilor n laborator, valorile m&surate,
difer& ns& de cele determinate n $antier datorit& modific&rii umidit&%ii (adaosului de ap&)
care este permis pentru ob%inerea celei mai convenabile lucrabilit&%i. Adaosul de ap& asigur&,
cu toate acestea, rezultate mai bune dect n cazul mortarului pentru care con%inutul de ap& nu
a fost restabilit.
Consisten a este o m&sur& a fluidit&%ii $i/sau a umidit&%ii mortarului proasp&t.
Consisten%a indic&, aproximativ, m&rimea deformabilit&%ii mortarului proasp&t atunci cnd
este supus la un anumit tip de efort. Consisten%a m&surat& n laborator nu este, ns&, asociat&
direct cu modul n care se comport& mortarul proasp&t atunci cnd este utilizat la $antier.

Determinarea consisten%ei mortarului care precede toate testele asupra mortarului proasp&t, se
poate efectua cu masa de mpr+#tiere conform procedurilor din standardul SR EN 1015-3.

150

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Principiul metodei este urm&torul: valoarea de mpr&$tiere se m&soar& prin diametrul mediu al
unei probe de mortar proasp&t care este a$ezat& pe platanul unei mese de mpr&$tiere cu
ajutorul unei matri%e standardizate, $i este solicitat& la un num&r indicat de vibra%ii verticale,
ridicnd $i l&snd s& cad& liber masa de mpr&$tiere de la n&l%imea indicat&. Pe baza
rezultatului ob%inut prin aceast& metod& se poate determina modul de compactare $i valoarea
densit&%ii aparente a mortarului proasp&t.
Determinarea consisten%ei mortarului proasp&t n laborator se poate face $i prin procedeul din
standardul SR EN 1015-4. care m&soar& consisten%a prin m&rimea penetr&rii verticale a unui
cilindru plunger care cade liber de la o n&l%ime prestabilit& n proba de mortar proasp&t.
n mod normal trebuie s& existe o rela%ie liniar& ntre valoarea de mpr&$tiere determinat& cu
masa de mpr&$tiere $i valoarea de penetrare a pistonului pentru acela$i tip de mortar dar
aceasta nu este sistematic& $i din acest motiv sunt prev&zute ambele procedee.
C.3.2.3.3.(3)
Pentru modificarea unor propriet&%i ale mortarului sau pentru mbun&t&%irea acestora, la
preparare se pot folosi adaosuri active. Acestea sunt materiale anorganice fine, care nu
reac%ioneaz& chimic cu celelalte componente.
n mod curent adaosurile se folosesc pentru:
! cre$terea lucrabilit&%ii (antrenori de aer);
! sporirea aderen%ei;
! reducerea contrac%iei;
! reducerea timpului de priz& n cazul execu%iei pe timp friguros;
! realizarea unei anumite culori a mortarului din rosturi.
Adaosurile $i aditivii folosi%i la prepararea mortarului trebuie s& corespund& cerin%elor din
standardul SR EN 934-3.Verificarea propriet&%ilor fizice $i chimice ale aditivilor se face
conform procedurilor din standardele SR EN 934-6 $i SR EN 480-6.
La folosirea adaosurilor trebuie s& se %in& seama, n afara avantajelor urm&rite, $i de
eventualele efecte negative pe care acestea le pot avea. De exemplu, folosirea adaosurilor
pentru cre$terea lucrabilit&%ii trebuie f&cut& cu deosebit& grij& deoarece dozarea n exces a
antrenorilor de aer conduce la reducerea suprafe%ei de contact ntre mortar $i elementul pentru
zid&rie $i prin aceasta la sc&derea aderen%ei (sc&derea rezisten%ei la ntindere din ncovoiere $i
a rezisten%ei ini%iale la forfecare) $i la favorizarea p&trunderii umezelii n zid&rie.

Institute, Construction Guidelines for Clay Masonry, Australia, 2001]

Figura C.19 Efectul cantit&%ii de adaos antrenor de aer asupra aderen%ei [Clay Brick and Paver

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

151

Din aceste motive, unele documente normative recomand& ca dozarea adaosurilor din aceast&
categorie s& nu conduc& la un con%inut de aer mai mare de 12%-14%.
n prezent, standardul SR EN 998-2 nu d& nici o limitare a con%inutului de aer cu toate
riscurile cunoscute privind reducerea aderen%ei n cazul unui volum mare de aer inclus. Pentru
a evita folosirea unor mortare cu con%inut excesiv de aer, proiectan%ii trebuie s& specifice n
documenta%ie cantitatea maxim& de aer antrenat acceptabil& pentru fiecare categorie de
mortar iar executan%ii trebuie s& foloseasc& numai materialele conforme specifica%iilor.

Figura C.20 Aparate pentru m&surarea con%inutului de aer inclus


Adaosurile pentru reducerea timpului de priz& (acceleratori de priz&) - cum este clorura de
calciu folosit& pentru accelerarea hidrat&rii cimentului la temperaturi sc&zute - trebuie
folosite, de asemenea, cu maxim& pruden%&, deoarece pot crea eflorescen%e pe suprafa%a
zid&riei $i au efecte corosive asupra arm&turilor nglobate n mortarele respective.
n aceea$i categorie se includ $i adaosurile care au ca scop coborrea temperaturii de nghe% a
mortarului astfel nct executarea zid&riei s& fie posibil& pe timp friguros. Aceste adaosuri
reduc aderen%a mortarului la elementele pentru zid&rie, pot produce fisurarea elementelor $i
dau na$tere la eflorescen%e pe suprafa%a zid&riei. Din acest motiv, unele reglement&ri stabilesc
explicit c& la prepararea mortarului sau a groutului nu este permis& folosirea aditivilor pentru
evitarea nghe%ului.
Pentru acele proiecte n care zid&ria r&mne aparent&, poate fi necesar& prepararea mortarelor
colorate.
n aceste condi%ii coloran%ii folosi%i la prepararea mortarului trebuie s& corespund& cerin%elor
din standardul SR EN 12878.
Colorarea mortarului se poate ob%ine cu mai multe mijloace:
!

mortar alb sau cu nuan%e de gri, folosind ciment Portland obi$nuit sau alb combinat cu
nisipul ales;

alte culori se cap&t& folosind oxizi metalici (oxizi de fier, de mangan sau de crom),
c&rbune negru sau albastru ultramarin.

n cazul n care se prepar& mortar colorat trebuie avute n vedere urm&toarele m&suri:
Coloran%ii trebuie s& fie substan%e inerte din punct de vedere chimic (oxizi minerali,
c&rbune negru, coloran%i sintetici).
Dozarea coloran%ilor, trebuie f&cut& strict n conformitate cu preciz&rile furnizorului $i cu
reglement&rile specifice, dac& acestea exist& (de exemplu, n Anglia $i n Australia,
standardul BS 1014) pentru a se evita sc&derea necontrolat& a rezisten%ei $i aderen%ei
mortarului.
Standardul american ACI 530/ASCE 5/TMS 402prevede, n cazul mortarelor de ciment-var,
limitarea coloran%ilor (oxizilor minerali) la 10% din greutatea cimentului $i la numai 2% n
cazul utiliz&rii c&rbunelui negru.

152

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Pentru a se asigura omogenitatea culorii se recomand&:


-

folosirea mortarelor preparate industrial de tip var: nisip $i ad&ugarea cimentului,


la $antier, nainte de punerea n oper&;
testarea compozi%iei astfel ob%inute (inclusiv dozajul de ap&) n vederea stabilirii
nuan%elor dorite $i realizarea unor panouri "martor" pentru a se men%ine
uniformitatea culorii n toat& lucrarea;
aprovizionarea cu pigmen%i $i/sau mortare de tip industrial de la un singur furnizor
(eventual, chiar achizi%ionarea ntregii cantit&%i dintr-un singur lot).

Aerul inclus n amestec este un factor care, atunci cnd se afl& ntre anumite limite,
amelioreaz& lucrabilitatea mortarului. Dep&$irea valorilor limit& superioare are ns& ca efect
reducerea drastic& a aderen%ei mortarului la elementele pentru zid&rie $i, n consecin%&,
sc&derea rezisten%ei zid&riei la ncovoiere $i la for%& t&ietoare.
Din acest motiv, standardul SR EN 998-2 prevede c& produc&torul mortarului preparat
industrial este obligat s& declare valoarea medie a con%inutului de aer de fiecare dat& cnd
utilizarea prev&zut& a mortarului o justific&.
n Anglia, pn& la adoptarea standardelor europene (BS EN), standardul BS 4721 a limitat
con%inutul de aer inclus la 7 18% adic&, n medie, valoarea recomandat& de ncerc&ri.
)innd seama de importan%a realiz&rii unei valori ct mai mari a aderen%ei mortarului la
elemente, este necesar ca prin specifica%iile proiectului s& se solicite de%inerea de c&tre
executant de informa%ii privind cantitatea de aer inclus n mortar de la produc&tor astfel nct
efectul acestuia asupra aderen%ei s& poat& fi anticipat de c&tre proiectant.
Verificarea conformit&%ii mortarului cu valoarea declarat& de produc&tor se face pe probe
selectate conform procedeului din standardul SR EN 1015-2, care se ncearc& cu procedeul
din standardul SR EN 1015-17. n cazul mortarelor preparate cu agregate poroase, con%inutul
de aer poate fi stabilit, indirect, prin determinarea densit&%ii mortarului proasp&t prin metoda
din standardul SR EN 1015-6.
C.3.3. BETON
C.3.3.2. Prevederi specifice pentru betonul din elementele de confinare #i pentru
stratul median al ZIA
C.3.3.2.(3)
Mortar-betonul (groutul) este definit n standardul SR EN 1996-1-1 ca
"amestec foarte fluid din ciment, nisip 7i ap destinat umplerii alveolelor sau
spa#iilor reduse"

Groutul poate fi folosit $i pentru placarea pere%ilor din zid&rie n cadrul lucr&rilor de
interven%ie de tip "consolidare". Din acest motiv, avnd n vedere c& standardele din seria SR
EN 1996 nu con%in prevederi referitoare la domeniul $i/sau la condi%iile de utilizare a mortarbetonului n structurile din zid&rie $i nici la caracteristicele mecanice de rezisten%& $i de
deformabilitate ale acestui material n cele ce urmeaz& sunt date informa%ii privind prepararea
groutului $i propriet&%ile sale pe baza reglement&rilor din SUA.

Materialul este folosit pentru umplerea golurilor din elementele cu forme speciale folosite la
zid&ria armat& precum $i pentru stratul central al zid&riei cu inim& armat& (ZIA). Capacitatea
de a umple complet golurile $i alte spa%ii nguste trebuie considerat& principala cerin%& n
cazul groutului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

153

Prin umplerea cu grout se ob%ine un spor important de rezisten%& la nc&rc&rile verticale $i


laterale n cazul zid&riilor cu elemente cu goluri mari $i se mbun&t&%esc $i alte performan%e
ale acestui tip de zid&rie (atenuarea zgomotului, capacitatea de acumulare a c&ldurii,
rezisten%& la foc).

Figura C.21. Elemente pentru zid&rie cu goluri mari umplute cu grout


n aceste condi%ii, rezisten%ele caracteristice $i valoarea modulului de elasticitate longitudinal
ale mortar-betonului se pot lua din standardul SR EN 1992-1-1, corespunz&tor betonului cu
aceea$i rezisten%& caracteristic& la compresiune.
n SUA, unde groutul este folosit pe scar& larg&, cerin%ele de performan%& sunt date n
standardul ASTM C 476.
n func%ie de condi%iile n care este folosit, conform reglement&rilor americane men%ionate,
mortar-betonul se prepar&:
!
!

Numai cu nisip, n cazul folosirii n spa%ii mici, nguste sau cu aglomerare de arm&turi
(mortar-beton fin).
Cu nisip $i pietri$ monogranular sau cu granula%ie continu&, cu granule mai mari
(mortar - beton grosier), cu dimensiunea maxim& de:
-

10 mm, n cazul folosirii n spa%ii mai largi, orientativ + 75 mm;


16 mm, n cazul folosirii n spa%ii cu l&rgime + 18 20 cm; aceast& granula%ie se
folose$te, n special, pentru stratul central al zid&riei cu inim& armat&.

n cazul mortar-betonului grosier se prefer& pietri$ul cu granula%ie continu&, folosind agregate


fine n propor%ie de 60 70% din volumul total de agregate iar restul de30 40% agregate
mari.
Un alt factor de care trebuie s& se %in& seama la alegerea agregatelor este n&l%imea stratului
de mortar-beton care se toarn& ntr-o singur& etap& pentru a se evita segregarea
componentelor. Conform reglement&rilor americane se stabilesc limitele de folosire pentru
mortar-betonul fin/grosier dup& cum urmeaz& (valori rotunjite):
Tabelul C.8

Fin

n&l%imea
maxim&
de turnare (m)
0.30
1.50
2.40
3.60
7.20

Dimensiunea minim& a spa%iilor (cm)


Stratul central la ZIA Elemente cu goluri mari
2.0
4.0
4.0
4.0
5.0

4.0 x 5.0
4.0 x 5.0
4.0 x 7.5
4.5 x 7.5
7.5 x 7.5

Tipul
mortarbetonului

154

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Grosier

0.30
1.50
2.40
3.60
7.20

4.0
5.0
5.0
6.5
7.5

4.0 x 7.5
6.5 x 7.5
7.5 x 7.5
7.5 x 7.5
7.5 x 10.0

Alegerea tipului de grout depinde $i de densitatea arm&turilor care sunt plasate n golurile
respective. Pentru a se realiza nglobarea arm&turilor, n cazul mortar-betonului fin, trebuie s&
se asigure un spa%iu + 7 mm ntre arm&turi $i elementul pentru zid&rie n timp ce, dac& se
folose$te mortar-betonul grosier, spa%iul liber trebuie s& fie + 12 mm. Dac& n spa%iile largi se
folose$te pietri$ cu granule mai mari (12 16 mm) spa%iul liber trebuie s& fie cu cel pu%in 7
mm mai mare dect diametrul celei mai mari granule.
Folosirea agregatelor cu dimensiuni mai mari are avantajul reducerii consumului de ciment n
raport cu cel necesar pentru groutul fin, pentru ob%inerea aceleia$i rezisten%e.
n cazul folosirii agregatelor m&runte (orientativ cu granule pn& la 5 mm diametru, pietri$ de
ru sau m&rg&ritar) propor%iile componentelor de mas& recomandate sunt:
!
!

pietri$: 25% 50%;


nisip: 75% 50%.

Dozajul minim de ciment stabilit de standardul australian AS 3700 este de 300 kg/m3 pentru a
se asigura un nivel suficient de protec%ie a o%elului nglobat. n cazul zid&riilor cu elemente de
argil& ars&, reglement&rile americane recomand& $i ad&ugarea de var n cantitate de pn& la
10% din volumul cimentului.
La prepararea groutului se pot folosi aditivi pentru mbun&t&%irea performan%elor n stare
proasp&t& $i/sau nt&rit&:
!
!
!

reducerea contrac%iei;
cre$terea lucrabilit&%ii;
accelerarea prizei $i a nt&ririi.

De asemenea se pot folosi $i adaosuri active (de exemplu, cenu$a zbur&toare engl. fly ash)
care permit nlocuirea a 15
20% din cantitatea de ciment f&r& sc&derea rezisten%ei la
compresiune $i/sau a aderen%ei.
n cazul prepar&rii la $antier, amestecarea componentelor se face n malaxor timp de 3
minute (chiar $i n cazul amestecurilor preparate industrial).

10

Pentru fabricarea mortar-betonului se folosesc $i aditivi care au ca scop mbun&t&%irea


performan%elor mecanice $i de lucrabilitate ale acestuia:
limitarea efectului de contrac%ie;
sporirea plasticit&%ii f&r& cre$terea suplimentar& a raportului ap&/ciment;
nlocuirea unei p&r%i din ciment f&r& reducerea rezisten%elor mecanice;
acceleratori de priz&, pentru folosirea pe timp friguros.

Din punct de vedere al lucrabilit&%ii, mortar-betonul este superior betonului clasic deoarece
amestecul se realizeaz& cu o consisten%& redus&. Astfel, dac& pentru a se realiza turnarea
corect&, tasarea materialului din conul etalon de 30 cm n&l%ime este de circa 3 15 cm
pentru betonul normal (n func%ie de raportul ap&/ciment), n cazul groutului fin, tasarea
variaz& ntre 20 25 cm iar n cazul groutului grosier ntre 17 20 cm.

!
!
!
!

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

155

Valoarea mare a tas&rii groutului se datoreaz& faptului c& amestecul are un con%inut ridicat de
ap&.

Figura C.22.Compara%ia tas&rii pentru ntre beton $i grout [Greenwald,J., FarnyJ. Masonry
Construction.Self-Consolidating Grout Structure Magazine, May 2005]

Cantitatea mare de ap& necesar& pentru ob%inerea lucrabilit&%ii nu conduce la reducerea


rezisten%ei la compresiune, cum se ntmpl& n cazul betonului, deoarece o parte important&
din apa de amestec este absorbit& de elementele pentru zid&rie n func%ie de porozitatea
fiec&ruia, ceea ce favorizeaz& $i cre$terea aderen%ei groutului la elemente. Din aceste
considerente se recomand& ca mortar-betonul cu tasare mai mic& (~ 20 cm) s& fie utilizat n
cazul elementelor cu capacitate de absorb%ie redus& iar cel cu tasare mai mare n cazul
elementelor cu capacitate de absorb%ie mare.
n ultimii ani, progresele realizate n industria chimic& au permis producerea
superplastifian ilor (policarboxila%i) cu care se realizeaz& un grout cu lucrabilitate foarte
ridicat& folosind rapoarte curente ap&/ciment $i la care nu se produc segreg&rile caracteristice
amestecurilor cu con%inut ridicat de ap&. Amestecurile astfel realizate se remarc& totodat&
printr-o capacitate ridicat& de re%inere a apei pn& la absorb%ia acesteia n elemente. n
literatura de specialitate materialul este denumit grout auto-consolidabil (engl. selfconsolidating grout). Prin aceasta se creeaz& posibilitatea reducerii sec%iunilor golurilor care
urmeaz& a fi umplute $i cre$terii n&l%imii pe care se poate turna groutul f&r& riscul de a
rezulta zone incomplet umplute sau cu segreg&ri.n condi%ii normale, groutul trebuie turnat n
cel mult 90 de minute din momentul ad&ug&rii apei n amestec.
Rezisten%a la compresiune a mortar-betonului are valori similare cu cele ale betoanelor pentru
structuri curente. Rezisten%a minim& la compresiune a mortar-betonului dup& 28 de zile,
prev&zut& de reglement&rile americane este de 15 N/mm2dar n mod curent se realizeaz&
valori duble sau chiar mai mari. Valoarea minim& stabilit& asigur& groutului aderen%a
necesar& cu elementele pentru zid&rie $i cu arm&turile.
Pentru a reproduce ct mai exact condi%iile concrete din lucrare, ncercarea la compresiune a
groutului se face pe epruvete turnate n tipare alc&tuite din elementele pentru zid&rie care se
folosesc la execu%ia cl&dirii respective $i care au aceea$i umiditate cu acestea, a$a cum
prevede standardul ASTM C 1019. Dimensiunile n plan ale probei variaz& ntre 75 100
mm cu n&l%imea egal& cu dublul laturii.

Folosirea groutului cu consisten%& foarte redus& (tasare mare) este nso%it& de contrac%ie mare
ceea ce poate reduce aderen%a la elementele pentru zid&rie sau chiar la formarea unor fisuri
interioare. Fisurarea din contrac%ie poate fi controlat& prin folosirea unor adaosuri speciale.

Figura C.23. Formarea epruvetelor pentru ncercarea groutului la compresiune

156

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Mortar betonul grosier, n special cel cu pietri$ cu granule > 12 mm, are contrac%ie mai
redus& dect cel fin.
n SUA, proiectarea groutului se face, de regul&, prin stabilirea propor%iilor componentelor
(re%eta) $i, numai uneori, prin enun%area cerin%elor de performan%&, privind rezisten%a, a$a cum
prevede standardul ASTM C 476.
Propor%iile componentelor sunt stabilite, orientativ, astfel:
!

Mortar-beton fin:
1 parte ciment Portland;
2 3 p&r%i nisip;
ap& pn& la ob%inerea tas&rii de 20 25 cm pentru conul etalon de 30 cm n&l%ime.
Mortar-beton grosier:
-

1 parte ciment Portland;


2 3 p&r%i nisip;
1 2 p&r%i pietri$ (m&rg&ritar);
ap& pn& la ob%inerea tas&rii de 20 25 cm pentru conul etalon de 30 cm n&l%ime.

n cazul zid&riilor cu elemente din argil& ars&, standardul ASTM C 476 recomand& re%etele
din tabelul C.9.
Tabelul C.9
Ciment Var hidratat Agregate (volum, n stare uscat&)
Portland sau past& de
Fine (x)
Grosiere
sau amestec
var
Fin
1
-------0 1/10
2 3 volumul
1 2 volumul
Grosier
1
0 1/10 total al lian%ilor
total al lian%ilor
(x)
Defini%ia agregatelor fine/grosiere este dat& n standardul ASTM C 404.
Tipul
groutului

n standardul american ACI 530/ASCE 5/TMS 402 se face precizarea c& rezisten%a la
compresiune a groutului trebuie s& fie cel pu%in egal& cu cea mai mare rezisten%& a
elementelor. n acela$i timp, se men%ioneaz& c&, pentru zid&riile cu elemente din beton,
rezisten%a minim& a groutului trebuie s& dep&$easc& cu 25 40% rezisten%a specificat& a
zid&riei fm'. De exemplu, pentru ob%inerea rezisten%ei specificate a zid&riei de fm' = 10 N/mm2,
se recomand& folosirea groutului cu rezisten%a de circa 15 N/mm2.
Pentru ansamblul zid&riei, dac& se spore$te rezisten%a groutului peste rezisten%a elementelor,
cre$terea de rezisten%& care se ob%ine este redus& datorit& faptului c& mortar-betonul atinge
rezisten%a ultim& la o deforma%ie specific& mai mic& dect cea a elementelor. Pentru a %ine
seama de aceast& diferen%&, standardul australian AS 3700 limiteaz& valoarea rezisten%ei de
proiectare a zid&riei chiar pentru cazul n care groutul are o rezisten%& foarte ridicat&.
C.3.3.2.(6)
Se recomand& ca n cazul turn&rii betonului n stratul median al ZIA s& fie utilizate acelea$i
dimensiuni ale agregatelor ca $i n cazul groutului ( a se vedea comentariul C.3.3.2.(3)).
Alegerea adecvat& a clasei de consisten%& (lucrabilit&%ii) este important& pentru execu%ia
corect& a zid&riilor armate deoarece n marea majoritate a cazurilor elementele de beton armat

C.3.3.2.(7)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

157

asociate zid&riei au dimensiuni mici (stlpi$orii $i stratul central al ZIA) $i nu exist&


ntotdeauna posibilit&%i de vibrare eficient& $i de control al compactit&%ii betonului. n cazul
stlpi$orilor turna%i n zid&ria n $trepi, p&trunderea complet& a betonului este o condi%ie
esen%ial& pentru realizarea conlucr&rii ntre cele dou& materiale $i se realizeaz&, n principal
prin prevederea unui beton cu consisten%& adecvat&. Din acest motiv n proiecte (planuri,
caiete de sarcini) trebuie s& fie specificat& clasa de consisten%& a betonului pentru diferitele
categorii de elemente.

Figura C.24. Defect de turnare la stlpi$orii zid&riei confinate


C.3.3.3. Propriet%$ile mecanice al betonului pentru elementele de confinare #i ZIA
C.3.3.3.(2)
Pentru rezisten%ele groutului a se vedea comentariul C.3.3.2.(3)
C.3.4. O=ELURI PENTRU ARM"TURI
C.3.4.(1)
Standardul SR EN 1996-1-1 d& urm&toarea defini%ie general& pentru o%elul folosit n cl&dirile
din zid&rie:

: O el pentru armare(engl.reinforcing steel, fr.acier darmature):


"arm tur din o#el destinat a fi utilizat mpreun cu zid ria"
Conform acestui standard, armarea zid&riei poate avea dou& obiective:
!
!

sporirea capacit&%ii de rezisten%& $i a ductilit&%ii la solicit&ri n planul peretelui sau


perpendicular pe plan;
reducerea fisur&rii cauzat& de concentr&ri locale de eforturi sau de deplas&ri provenite
din efecte termice sau din varia%ia umidit&%ii.

n construc%iile din zid&rie, o%elul este folosit pentru:


1. Armarea betonului/ groutului de umplutur& (n cazul zid&riilor cu corpuri speciale $i al

stratului median la zid&ria cu inim& armat& -ZIA);


2. Armarea elementelor de confinare (stlpi$ori $i centuri) $i a riglelor de cuplare la

pere%ii din zid&rie cu goluri pentru u$i/ferestre.


Utilizarea plaselor sudate din srm& tras& pentru armarea stratului median al pere%ilor din
ZIA se face numai n condi%iile precizate n reglement&rile specifice (analog cerin%elor
stabilite pentru folosirea acestor plase la pere%ii structurali din beton armat).

3. Armarea mortarului din rosturile de a$ezare (orizontale).

158

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Aceast& arm&tur& este definit& n standardul SR EN 1996-1-1 astfel:

: Arm+tur+ pentru rost (engl.bed joint reinforcement, fr.armature pour joint):


"arm tur din o#el prefabricat (plas sudat ) pentru a fimontat
n rosturile dea7ezare"
Cerin%ele tehnice pentru arm&turile prefabricate pentru rosturile orizontale ale zid&riei sunt
date n standardul SR EN 845-3.
Standardul SR EN 845-3 nu con%ine prevederi referitoare la arm&turile din rosturi realizate cu
bare izolate din o%el $i nici la produsele din alte materiale. Din acest motiv este necesar ca
aceste arm&turi s& satisfac&, cel pu%in, prevederile corespunz&toare dinstandardul SR EN
1992-1-1.
Plasele prefabricate pot avea rol structural sau nestructural.
Barele plaselor pot fi din o%el rotund, neted sau profilat, sau din platbande.
Dimensiunile barelor utilizate depind de grosimea rostului. Pentru rosturile normale grosimea
minim& a barelor longitudinale este de 3 mm, pentru utilizare structural& $i 1.25 mm pentru
utilizare nestructural&.

(a)
(b)
Figura C.25. Arm&turi prefabricate pentru rosturi orizontale,(BRICKFORCE - Anglia)
(a) Plas& tip "scar&", cu bare longitudinale din platbande, pentru rost cu grosime normal&
(b) Arm&turi speciale pentru rost sub%ire (3 mm) la zid&rie din elemente din BCA
Pentru asigurarea protec%iei o%elului mpotriva coroziunii (asigurarea durabilit&%ii) se poate
folosi:
!

o%el cu con%inut redus de carbon protejat mpotriva coroziunii;

o%el rezistent la coroziune.

Detaliile de alc&tuire pentru aceste arm&turi $i calitatea o%elului din care sunt realizate plasele
difer& de la un produc&tor la altul.
Pentru armarea rosturilor, o%elul se poate folosi $i sub form& de:
!
!

plase de srme %esute;


plase de metal ntins (cu grosime minim& 0.4 mm n cazul folosirii o%elului zincat).

n cazul plaselor destinate utiliz&rilor structurale, conform standardului, produc&torul trebuie


s& declare:

ductilitatea srmelor longitudinale (exprimat& prin alungirea total& la efort maxim $i


prin raportul ntre rezisten%a la ntindere $i limita de curgere);
limita de curgere a arm&turilor longitudinale $i transversale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

159

C.3.4.(3)
Prevederea are ca scop impunerea folosirii o%elurilor cu propriet&%i de deformare adecvate
ob%inerii comport&rii ductile a zid&riei n care sunt nglobate.
C.3.4.(4)
Restric%ionarea folosirii plaselor sudate din srm& tras& pentru armarea stratului median al
pere%ilor din ZIA se datoreaz& lipsei de ductilitatea a acestora.

C.3.5. ALTE MATERIALE PENTRU ARMAREA ZID"RIEI


C.3.5.(1)

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura C.26. Grile polimerice de nalt& densitate $i rezisten%& folosite pentru armarea zid&riei
(a) Grile unidirec%ionale (b) Grile bidirec%ionale(c) Inser%ia grilelor n rostul de a$ezare
(d) Inser%ia grilelor n tencuial&
[Sofronie,R.,(ed) Application of ReinforcingTechniques with Polymer Grids for Masonry BuildingsCooperative Advancements in Seismic and Dynamic Experiments -CASCADE - Report no.5, January 2005]

Pentru lucr&rile de consolidare se pot folosi $i polimeri arma%i cu fibre (FRP) sub form& de
bare (care se introduc n rosturile orizontale) sau sub form& de %es&tur& (care se nglobeaz& n
tencuial&).

160

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

CAPITOLUL 4. ZID"RIE

C.4.1. PROPRIET"=ILE MECANICE ALE ZID"RIEI


C.4.1.(2)
Pentru zid&ria cu rosturi verticale neumplute $i zid&ria cu rosturi ntrerupte (cu mortarul
aplicat numai pe pere%ii exteriori ai elementelor pentru zid&rie cu goluri verticale) n prezent
nu exist& prevederi de reglementare na%ional& deoarece lipsesc datele specifice privind
comportarea acestora la ac%iunea seismic&.
Formulele de calcul pentru rezisten%ele zid&riei cu aceast& alc&tuire date n SR EN 1996-1-1
nu pot fi folosite deoarece standardul nu se refer& la comportarea zid&riei n cazul
construc%iilor amplasate n zone seismice. Pentru determinarea unor valori cu grad suficient
de ncredere sunt necesare ncerc&ri complexe n acest sens.
C.4.1.(3)
Prevederile din acest paragraf referitoare la natura/tipul ncerc&rilor au n vedere deosebirile
esen%iale ntre comportarea zid&riilor la nc&rc&ri statice cresc&toare $i comportarea acestora
la nc&rc&ri ciclice alternante. Standardul SR EN 1996-1-1 se refer& la comportarea zid&riei
sub nc&rc&ri statice. Din acest motiv preluarea valorilor stabilite de acest standard pentru a fi
aplicate la calculul seismic al zid&riei nu poate fi f&cut& f&r& o analiz& critic& $i f&r&
compara%ie cu valorile folosite de alte coduri.
C.4.1.1. Propriet%$ile de rezisten$% ale zid%riei
C.4.1.1.1. Rezisten$a la compresiune a zid%riei
C.4.1.1.1.1. Rezisten$a unitar% caracteristic% la compresiune a zid%riei
C.4.1.1.1.1.(1)
Prevederea din acest alineat are caracter de generalitate $i este valabil& pentru stabilirea
tuturor valorilor rezisten%elor zid&riei (la compresiune perpendicular pe rostul de a$ezare $i
paralel cu rostul de a$ezare, la forfecare n rost orizontal $i la ncovoiere perpendicular pe
plan) folosite n acest Cod. Rezultatele ncerc&rilor efectuate cu procedeele stabilite prin
standardele SR EN de c&tre laboratoare autorizate/atestate conform legii au prioritate n fa%a
valorilor forfetare date n cod $i pot fi folosite n locul acestora. n acest caz r&spunderea
pentru corectitudinea datelor furnizate revine produc&torilor $i laboratoarelor de ncerc&ri.
C.4.1.1.1.1.(2)
Rela%ia (4.1) este preluat& din standardul SR EN 1996-1-1. Folosirea acestei rela%ii pentru
calculul rezisten%ei la compresiune a zid&riei este permis& numai dac& sunt ndeplinite toate
condi%iile prev&zute n alineatul (3) al articolului.
C.4.1.1.1.1.(5)

Rela%iile (4.2a) $i (4.2b) sunt preluate din standardul SR EN 1996-1-1. Folosirea acestor
rela%ii pentru calculul rezisten%ei la compresiune a zid&riei este permis& numai dac& sunt
ndeplinite toate condi%iile prev&zute n aliniatul (6) al articolului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

161

C.4.1.1.1.1.(8)
Condi%iile pentru calculul rezisten%ei caracteristice la compresiune paralel cu rostul de a$ezare
sunt cele stabilite prin standardul SR EN 1996-1-1.
C.4.1.1.1.1.(11)
Prevederea %ine seama de "fragilitatea" mortarelor de ciment n compara%ie cu mortarele cu
adaos de var. Caracterul fragil al ruperii acestor mortareeste defavorabil r&spunsului seismic
al zid&riei.
C.4.1.1.1.2. Rezisten$a unitar% de proiectare la compresiune a zid%riei
C.4.1.1.1.2.(2)
Pentru facilitarea utiliz&rii n proiectare, valorile rezisten%elor de proiectare la compresiune
ale zid&riei sunt date n tabelele urm&toare:
Valorile sunt calculate cu urm&torii coeficien%i par%iali de siguran%& $i se aplic& pentru
proiectarea cl&dirilor din clasa III de importan%&-expunere:
!

^M = 2.2 pentru toate tipurile de elemente structurale $i nestructurale cu gruparea


fundamental+ de nc&rc&ri;

^M = 1.9 pentru toate tipurile elemente structurale $i pentru elementele nestructurale


exterioare pentru gruparea seismic+ de nc&rc&ri;

^M = 1.5 pentru elementele nestructurale interioare pentru gruparea seismic+ de


nc&rc&ri.

Pentru elementele structurale si nestructurale ale cl&dirilor din alte clase de importan%&
valorile din tabelele urm&toare corecteaz&, dup& caz, cuprocenteledate n Codul P100-1/2013.
Rezisten%a unitar& de proiectare la compresiune (fk n N/mm2) a zid&riilor cu elemente pline
din argil& ars& din grupa 1 $i mortar pentru utilizare general& (G) - %esere conform fig.4.1b din
acest Cod - coeficient de siguran%& ^M =2.2
Tabelul C.10a

Rezisten%a mortarului (N/mm2)


Rezisten%a
fb (N/mm2)
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0

M15

M12.5

M10

M7.5

M5

M2.5

3.00
2.60
2.25
1.80
NA

2.80
2.50
2.10
1.75
NA

2.65
2.30
2.00
1.60
1.20

2.40
2.10
1.80
1.50
1.15

2.10
1.90
1.60
1.30
1.00

1.75
1.55
1.30
1.05
0.80

Tabelul C.10b
Rezisten%a
fb (N/mm2) M15
15.0
3.50
12.5
3.05

Rezisten%a mortarului (N/mm2)


M12.5 M10 M7.5
M5
3.30
3.10
2.85
2.50
2.90
2.75
2.50
2.25

M2.5
2.05
1.80

Rezisten%a unitar& de proiectare la compresiune (fk n N/mm2) a zid&riilor cu elemente pline


din argil& ars& din grupa 1 $i mortar pentru utilizare general& (G) %esere conform fig.4.1b din acest Cod - coeficient de siguran%& ^M =1.9

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

10.0
7.5
5.0

2.60
2.15
NA

2.50
1.60
NA

2.35
1.90
1.45

2.15
1.75
1.35

1.90
1.55
1.15

1.55
1.25
0.95

Rezisten%a unitar& de proiectare la compresiune (fk n N/mm2) a zid&riilor cu elemente pline


din argil& ars& din grupa 1 $i mortar pentru utilizare general& (G) %esere conform fig.4.1b din acest Cod - coeficient de siguran%& ^M =1.5
Tabelul C.10c
Rezisten%a
fb (N/mm2)
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0

M15
4.40
3.90
3.30
2.70
NA

Rezisten%a mortarului (N/mm2)


M12.5 M10 M7.5
M5
4.20
3.90
3.60
3.20
3.70
3.45
3.15
2.80
3.15
2.95
2.70
2.40
2.60
2.40
2.20
1.95
NA
1.80
1.70
1.45

M2.5
2.60
2.30
1.95
1.55
1.20

Rezisten%a unitar& de proiectare la compresiune paralel cu rosturile orizontale (fkh n N/mm2)


a zid&riilor cu elemente din argil& ars& $i BCA cu mortar de utilizare general& (G) $i cu
mortar pentru rosturi sub%iri (T) - coeficient de siguran%& ^M = 2.2
Tabelul C.11a
Marca Grupa Rezisten%a standardizat& a elementelor (fbh)N/mm2
mortar elem.
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
0.92
1.07
1.22
1.49
1.74
1
M15
0.38
0.44
0.50
0.61
0.71
2
(G)
0.30
0.35
0.40
0.49
0.57
2S
0.81
0.95
1.08
1.32
1.54
1
M10
0.33
0.39
0.44
0.54
0.63
2
(G)
0.27
0.31
0.35
0.43
0.51
2S
0.74
0.87
0.99
1.21
1.42
1
M7.5
0.31
0.36
0.41
0.50
0.58
2
(G)
0.25
0.29
0.32
0.40
0.46
2S
0.66
0.77
0.87
1.07
1.25
1
M5
0.27
0.31
0.36
0.44
0.51
2
(G)
0.25
0.29
0.35
0.41
0.22
2S
0.53
0.62
0.71
0.87
1.02
1
M2.5
0.22
0.26
0.29
0.36
0.41
2
(G)
0.21
0.23
0.29
0.33
0.18
2S
0.56
0.65
0.74
0.90
1.05
1
Mortar
0.26
0.31
0.35
0.42
0.49
2
(T)
0.21
0.24
0.27
0.34
0.39
2S

162

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

163

Rezisten%a unitar& de proiectare la compresiune paralel cu rosturile orizontale (fkh n N/mm2)


a zid&riilor cu elemente din argil& ars& $i BCA cu mortar de utilizare general& (G) $i cu
mortar pentru rosturi sub%iri (T) - coeficient de siguran%& ^M = 1.9
Tabelul C.11b

M15
(G)
M10
(G)
M7.5
(G)
M5
(G)
M2.5
(G)
Mortar
(T)

1
2
2S
1
2
2S
1
2
2S
1
2
2S
1
2
2S
1
2
2S

Rezisten%a standardizat& a elementelor (fbh)


N/mm2
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
1.06
1.24
1.40
1.72
2.01
0.44
0.51
0.58
0.71
0.82
0.35
0.41
0.46
0.56
0.66
0.94
1.09
1.25
1.53
1.78
0.38
0.45
0.51
0.63
0.73
0.31
0.36
0.41
0.50
0.58
0.86
1.01
1.14
1.40
1.64
0.35
0.41
0.47
0.57
0.67
0.28
0.33
0.37
0.46
0.54
0.76
0.89
1.01
1.24
0.59
0.31
0.36
0.42
0.51
0.59
0.25
0.29
0.33
0.41
0.47
0.62
0.72
0.82
1.01
1.17
0.25
0.30
0.34
0.41
0.48
0.21
0.24
0.27
0.33
0.38
0.64
0.75
0.85
1.04
1.22
0.30
0.35
0.40
0.48
0.57
0.24
0.28
0.32
0.39
0.45

Marca Grupa
mortar elem.

164

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Rezisten%a unitar& de proiectare la compresiune paralel cu rosturile orizontale (fkh n N/mm2)


a zid&riilor cu elemente din argil& ars& $i BCA cu mortar de utilizare general& (G) $i cu
mortar pentru rosturi sub%iri (T) - coeficient de siguran%& ^M = 1.5
Tabelul C.11c
Marca Grupa
mortar elem.
M15
(G)
M10
(G)
M7.5
(G)
M5
(G)
M2.5
(G)
Mortar
(T)

1
2
2S
1
2
2S
1
2
2S
1
2
2S
1
2
2S
1
2
2S

Rezisten%a standardizat& a elementelor (fbh)


N/mm2
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
1.34
1.57
1.78
2.18
2.55
0.55
0.64
0.73
0.89
1.04
0.44
0.51
0.58
0.71
0.83
1.19
1.39
1.58
1.93
2.26
0.49
0.57
0.65
0.79
0.93
0.39
0.45
0.51
0.63
0.74
1.09
1.27
1.45
1.77
2.07
0.45
0.52
0.59
0.73
0.85
0.36
0.42
0.47
0.58
0.68
0.96
1.13
1.28
1.57
1.83
0.39
0.46
0.53
0.64
0.75
0.32
0.37
0.43
0.52
0.61
0.78
0.91
1.04
1.27
1.49
0.32
0.37
0.43
0.52
0.61
0.26
0.30
0.34
0.42
0.49
0.81
0.95
1.08
1.32
1.54
0.38
0.45
0.51
0.61
0.72
0.31
0.35
0.40
0.49
0.57

C.4.1.1.2. Rezisten$a zid%riei la forfecare


Comportarea zid&riei la forfecare sub efectul for%elor aplicate n planul peretelui are
importan%& major& n cazul cl&dirilor situate n zone seismice.
n func%ie de direc%ia de ac%iune a for%elor exterioare $i de alc&tuirea peretelui, eforturile de
forfecare n zid&rie se pot dezvolta n plan orizontal sau vertical.
Eforturile de forfecare n plan orizontal, care sunt adesea determinante pentru proiectarea
pere%ilor structurali, se datoreaz&, de regul&, for%elor orizontale din vnt sau din cutremur care
ac%ioneaz& n planul peretelui. n unele cazuri particulare, n plan orizontal se pot produce $i
eforturi de forfecare cu valori importante datorate nc&rc&rilor perpendiculare pe plan (de
exemplu, la zidurile de sprijin solicitate de mpingerea p&mntului).

La pere%ii cl&dirilor situate n zone seismice trebuie s& se %in& seama $i de eforturile de
forfecare n plan vertical date de for%ele de lunecare care se dezvolt& la intersec%iile inimilor
cu t&lpile n cazul pere%ilor cu sec%iuni compuse (L,I, T), solicita%i la ncovoiere de for%e
orizontale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

165

Figura C.27.Eforturi de forfecare n plan vertical la intersec%ia inimii cu talpa


n pere%i cu forme compuse (L,I,T)

(a)

(b)

Figura C.28.Ruperea zid&riei din for%& t&ietoare


(a) Rupere prin lunecare n rost orizontal
(b) Rupere pe sec%iuni nclinate din eforturi principale de ntindere
Modul efectiv de rupere depinde de:
!
!

Raportul ntre efortul unitar de compresiune $i efortul unitar de forfecare;


Raportul ntre n&l%imea $i lungimea panoului de perete (zvelte%ea panoului).

Pentru toate cele trei mecanisme trebuie subliniat, n primul rnd, faptul c& alegerea
necorespunz&toare a modelului de comportare a zid&riei poate conduce la rezultate mult
dep&rtate de realitate. Este, n special, cazul zid&riilor cu mortare slabe, cu rezisten%& $i
rigiditate mult mai mici dect cele ale elementelor pentru zid&rie, pentru care modelul izotrop
- liniar elastic este total inadecvat. n aceast& categorie se ncadreaz& monumentele istorice
dar $i multe cl&diri "ieftine" la care dozajul var/nisip al mortarului scade la valori de 1/5
1/7. La aceste zid&rii, fisurarea $i, ulterior, cedarea se dezvolt&, aproape n toate cazurile, pe
liniile cele mai slabe $i nu pe direc%ia eforturilor principale de ntindere a$a cum rezult& din
teoria bazat& pe ipoteza izotropiei zid&riei. Aceast& deosebire esen%ial& este unul dintre
motivele pentru care, n majoritatea reglement&rilor tehnice pentru cl&dirile noi, se afirm& c&
acestea nu pot fi aplicate celor existente, construite, orientativ, nainte de nceputul secolului
XX $i chiar n primele decenii ale acestuia.
C.4.1.1.2.1. Rezisten$a unitar% caracteristic% la lunecare n rost orizontal
C.4.1.1.2.1.(1)

Comportarea zid&riei la forfecare sub efectul for%elor aplicate n planul peretelui are
importan%& major& n cazul cl&dirilor situate n zone seismice.

166

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

n func%ie de direc%ia de ac%iune a for%elor exterioare $i de alc&tuirea peretelui, eforturile de


forfecare n zid&rie se pot dezvolta n plan orizontal sau vertical.
Eforturile de forfecare n plan orizontal, care sunt adesea determinante pentru proiectarea
pere%ilor structurali, se datoreaz&, de regul&, for%elor orizontale din vnt sau din cutremur care
ac%ioneaz& n planul peretelui. n unele cazuri particulare, n plan orizontal se pot produce $i
eforturi de forfecare cu valori importante datorate nc&rc&rilor perpendiculare pe plan (de
exemplu, la zidurile de sprijin solicitate de mpingerea p&mntului).
C.4.1.1.2.1.(3)
n literatur& exist& mai multe categorii de teste pentru determinarea rezisten%ei la forfecare a
zid&riei. Acestea pot fi grupate n dou& categorii:
a. ncerc&ri pe ansambluri alc&tuite din 2 4 elemente pentru zid&rie (ansambluri mici);
b. ncerc&ri pe panouri de perete.

Testele pe ansambluri mici sunt descrise n mai multe lucr&ri dintre care amintim [Ghazali,
M.Z.,Riddington,J.R. Simple test method for masonry shear strength Proc.Instn.Civ.Engrs.Part.2,85, sept.1988,
pp567-574.] $i [Marzahan,G. Improving the Shear Bond Behaviour of Masonry]. ncerc&rile din ambele
categorii pot fi realizate att n laborator ct $i in-situ.
Procedeul de ncercare n laborator din standardul SR EN 1052-3.
Standardul SR EN 1052-3 stabile$te condi%iile tehnice de ncercare $i de evaluare pentru
determinarea experimental& a rezisten%ei ini%iale la forfecare (fvk0).
Epruvetele care se supun ncerc&rilor sunt alc&tuite, n func%ie de dimensiunile elementelor
pentru zid&rie, din:
!
!

trei elemente (engl. triplets) legate ntre ele prin dou& rosturi de mortar (pentru elemente
cu n&l%imea hu" 200 mm);
dou& elemente (engl. doublets) legate ntre ele printr-un singur rost de mortar.

Figura C.29. Schema dispozitivului de ncercare la rupere prin forfecare cu trei elemente
$i efort normal de compresiune (C) conform standardului SR EN 1052-3

Se ncearc&, pn& la rupere, cte trei epruvete, pentru fiecare din cele trei niveluri ale for%ei
de precomprimare (perpendicular& pe rostul ncercat) stabilite prin standard (tabelul C.12).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

167

Tabelul C.12
Efortul de precomprimare
(N/mm2)
> 10N/mm2 0.2
0.6
1.0
2
0.1
0.3
0.5
" 10N/mm
fb

Modurile tipice de rupere sunt ar&tate n figura C.30.

(a)
(b)
(c)
(d)
Figura C.30. Tipuri de rupere la forfecare
Cele patru situa%ii de rupere din figura C.30 sunt urm&toarele:
(a) Rupere prin forfecare pe suprafa%a de leg&tur& ntre cele dou& elemente (mortarul
r&mne ata$at complet pe unul dintre elemente sau par%ial pe fiecare dintre elemente,
ca n figur&);
(b) Rupere prin forfecare n rostul de mortar;
(c) Rupere prin forfecare n element;
(d) Rupere prin sf&rmarea sau fisurarea elementelor.
Ruperea din cazurile (c) $i (d) se produce dac& aderen%a mortarului pe element este mai
puternic& dect rezisten%a la forfecare a elementului pentru zid&rie.
Legea de varia%ie a rezisten%ei la forfecare este reprezentat& printr-o dreapt& ai c&rei parametri
se determin& prin regresie liniar&, folosind valorile medii ale for%elor de rupere ob%inute
pentru cele trei niveluri de precomprimare. Intersec%ia acestei drepte cu axa vertical&
reprezint& valoarea medie a rezisten%ei ini%iale la forfecare (fv0) iar unghiul dreptei cu
orizontala reprezint& unghiul mediu de frecare intern& (#).

Figura C.31. Determinarea rezisten%ei la forfecare


Valorile caracteristice se determin& cu rela%iile:
!

rezisten%a caracteristic& ini%ial& la forfecare: fvk0 = 0.8 fv0;


unghiul caracteristic de frecare intern&: tg #k = tg 0.8#.

168

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Determinarea rezisten%ei ini%iale la forfecare (fvk0) se poate face $i direct, n absen%a for%ei de
precomprimare, pe schema din figura C.32.

(a)
(b)
Figura C.32. Determinarea rezisten%ei ini%iale la forfecare f&r& efort de compresiune.
(a) Schema dispozitivului (b) Incercarea unor elemente cu goluri [Baio Dias,A. Construo em
tijolo cermico: das exigncias normativas do produto prtica de aplicaoSeminrio sobre Paredes de
Alvenaria, P.B.Loureno & H. Sousa (Eds.), Porto, 2002].

n acest caz, efortul tangen%ial unitar AR la care se produce ruperea ansamblului reprezint&
rezisten%a la forfecare n absen%a efortului de compresiune, care, n fapt, m&soar& aderen%a
mortarului la blocuri. Valoarea rezisten%elor ob%inute pe schema de mai sus este influen%at&
ns& de eforturile de ntindere care rezult& din momentul ncovoietor care conduc la
deschiderea prematur& a rosturilor la fa%a inferioar& a probei.
C.4.1.1.2.2. Rezisten$a unitar% caracteristic% la cedare pe sec$iuni nclinate
Considerarea acestui mecanism de cedare a fost avut& n vedere anterior n documentele
tehnice na%ionale (Normativ P 2-85 $i STAS 10109)n prezent abrogate.
Abordarea clasic+ a acestui mecanism de rupere se bazeaz& pe asimilarea zid&riei cu un
material omogen $i izotrop cu comportare elastic& pn& la rupere ceea ce a permis ipoteza
distribu%ie eforturilor unitare de forfecare dup& legea lui Juravski (stabilit& pentru bare lungi
din material liniar-elastic). Vom reaminti c& aceste abord&ri corespund alc&tuirilor clasice ale
zid&riei: c&r&mizi pline cu raport de form& (n&l%ime/lungime) de 0.25 0.50 $i cu toate
rosturile umplute cu mortar.
Dac& peretele este solicitat la compresiune excentric& provenit& n principal din ac%iunea unei
for%e laterale eforturile principale se determin& cu formulele cunoscute

'0

G' D
efortul principal de compresiune ' I - 6 6 E 0 B , A 2
2
F 2 C

efortul principal de ntindere

' II - 6

'0

(C.8a)

G' D
, E 0 B ,A 2
2
F 2 C

(C.8b)

n care semnifica%ia termenilor este urm&toarea:

N
unde N este for%a axial& de compresiune iar A este aria sec%iunii
A
transversale a peretelui;

'0 -

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

169

V
unde V este for%a t&ietoare iar b este un factor care %ine seama de
A
distribu%ia eforturilor unitare tangen%iale n sec%iunea respectiv&.

A - bA med - b

Pentru pere%ii din zid&rie factorul b depinde de raportul dimensiunilor peretelui (h/l) $i de
raportul N/Vmax. Pentru pere%ii cu h/l = 1.5 s-a propus b=1.5 [Tomazevic,M., Earthquake-Resistant
Design of Masonry Buildings Imperial College Press 2006].
Pentru un perete solicitat de for%a axial& N, c&reia i corespunde efortul unitar mediu de
compresiune 60, se consider& c& ruperea se produce pentru for%a Vmax care conduce la
atingerea unei valori limit&, a efortului principal 6II = ft definit& ca rezisten a de rupere la
ntindere a zid&riei.
Rezult& deci c& rela%ia care define$te efortul unitar max pe care l poate suporta peretele este

' II - ft - 6

'0

G' D
2
, E 0 B , A max
2
F 2 C

(C.9)

din care rezult&:

A max - f t 1 ,

'0
ft

(C.10)

Dac& se folose$te valoarea efortului mediu, rela%ia (7) se scrie:

A med ,max -

'
ft
1, 0
b
ft

(C.10a)

$i for%a t&ietoare maxim& care poate fi preluat& de perete este:


Vmax - A

'
ft
1, 0
b
ft

(C.11)

Valoarea de proiectare a for%ei t&ietoare (Vd) pe care o poate prelua peretele se scrie:
Vd - A

'
ftd
1, d
b
f td

(C.11a)

unde:

ftd -

ftk

$M

este rezisten%a de proiectare la ntindere a zid&riei

ftk

este rezisten%a caracteristic& la ntindere a zid&riei

+M

este coeficientul par%ial de siguran%& pentru zid&rie

6d

este efortul unitar de compresiune din nc&rc&rile de proiectare din


gruparea respectiv&

Considerente asem&n&toare, fundamenteaz& calculul rezisten%ei pe sec%iuni nclinate pe


ipotezele din lucrarea [Turnek, V.,Cacovic,F Some experimental results on the strength of brick masonry
walls. Proc. of the 2nd Intern.Brick Masonry Conference, Stoke-on-Trent,1971, pp.149-156]:

170

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

1. Se neglijeaz& anizotropia zid&riei (permite s& se foloseasc& un singur parametru de


rezisten%&: rezisten#a conven#ional la ntindere a zid rieiftu).
2. Se admite c& panoul este suficient de zvelt pentru a se accepta ipoteza lui Saint Venant.
3. Ruperea se produce cnd efortul principal de ntindere n zid&rie atinge valoarea
limit& ftu.
n aceste ipoteze rezult& formula:
Vu -

f tu Ap
b

1,

'0

(C.12)

f tu

N
este efortul unitar mediu de compresiune pe sec%iunea transversal& a
Ap
peretelui (Ap = lwt) iar b este un coeficient care depinde de propor%iile panoului h/l.

n care

'0 -

Pentru aplicarea formulei la panouri scunde, n [Turnek,V., Sheppard, P The shear and flexural
resistance of masonry walls Proc.of the Intern. Research Conference on Earthquake Engineering, Skopje,1980,
pp.517-573 ] $i [Benedetti, D.,Tomaevic, M. Sulla verifica sismica di costruzioni in muratura Ingegneria
Sismica, vol.1 no.2,1984] se propune corectarea rezultatelor ob%inute cu formula pentru panouri

zvelte prin folosirea unor valori b, diferen%iate n func%ie de raportul h/lw dup& cum urmeaz&:

b = 1.5 pentru h/lw+1.5

b = 1.0 pentru h/lw< 1.0

b = h/lw pentru 1.0 "h/lw< 1.5

n ceea ce prive$te rezisten%a conven%ional& la ntindere din formula (8b) $i pentru aceasta
exist& diferen%e importante de apreciere:
i. n lucrarea [Turnek, V.,Cacovic,F Some experimental results on the strength of brick masonry
walls. Proc. of the 2nd Intern.Brick Masonry Conference, Stoke-on-Trent,1971, pp.149-156]
rezisten%a conven%ional& la ntindere (ftu) este raportat& la rezisten%a caracteristic& la
compresiune(fk): ftu = 0.05fk,
ii. Norma din China [National Standards of P.R.China Seismic Design Standards for Building
Structures GBJ 11-89,pp35, 1990] leag& rezisten%a zid&riei la ntindere de rezisten%a
mortarului:

! f v - 0.125 Fz (n MPa) ceea ce pentru mortarele curente conduce la valorile din


tabelul C.13
Tabelul C.13
M
fv

2.5
0.20

5.0
0.28

7.5
0.34

10.0
0.40

12.5
0.44

15.0
0.48

iii. Mai recent [Gatesco,N., Rezistenza per azioni orizontali Verifica di resistenza maschi Incontro di
studio, Udine, 2009] propune legarea rezisten%ei la ntindere de rezisten%a ini%ial& la
forfecare cu efort axial nul prin rela%ia:

! ftu = 1.5fvk
ESECMaSE -

Valorile propuse n acest Cod au fost preluate din raportul final ESECMaSE [
Enhanced Safety and Efficient Construction of Masonry Structures in Europe(2002 2006)].

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

171

C.4.1.1.2.3. Rezisten$ele unitare de proiectare a zid%riei la forfecare


C.4.1.1.2.3.(1)
Rezisten%ele unitare de proiectare a zid&riei la forfecare pentru mecanismul de cedare prin
lunecare n rost orizontal se calculeaz& cu formula:
)"*+

$,&*'(

. /012" M

)"*`

. /012"

(C.13)

n care fvd,0 se calculeaz& cucoeficientul de siguran%& pentru material $M care se ia conform


4.1.1.1.2 (2).
Valoarea rezisten%ei de proiectare fvdl se reduce cu 25% pentru zid&ria cu mortar (G) care
con%ine numai ciment (f&r& adaos de var) pentru a %ine seama de ductilitatea redus& a acestor
mortare.
Formula (C.13) are n vedere faptul c& n formula n formula general& din Cod cei doi termeni
sunt defini%i n mod deosebit:

!
!

fvk0 este valoare caracteristic ;


6d este o valoare de proiectare care provine din nc&rc&rile de proiectare.

Prin urmare valoarea coeficientului de frecare = 0.4 trebuie considerat& valoare de


proiectare corespunz&toare valorii medii med = 0.70.8 cunoscut& din lucr&rile de
specialitate $i folosit&, ca atare, n reglement&rile anterioare din Romnia.
Rezisten%a unitar& de proiectare ini%ial& la forfecare a zid&riei (fvd0) n N/mm2 coeficient de siguran%& ^M =2.2
Tabelul C.14a
Elemente pentru zid&rie
Argil& ars&
Beton celular autoclavizat

Mortar (G) de re%et&


M10
M7.5
M5, M2.5
0.14
0.11
0.10
0.11
0.10
0.07

Rezisten%a unitar& de proiectare ini%ial& la forfecare a zid&riei (fvd0) n N/mm2 - coeficient de


siguran%& ^M =1.9
Tabelul C.14b
Argil& ars&
Beton celular autoclavizat

Mortar (G) de re%et&


M10
M7.5
M5, M2.5
0.16
0.13
0.11
0.13
0.11
0.08

Elemente pentru zid&rie

172

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Rezisten%a unitar& de proiectare ini%ial& la forfecare a zid&riei (fvd0) n N/mm2 - coeficient de


siguran%& ^M =1.5
Tabelul C.14c
Elemente pentru zid&rie
Argil& ars&
Beton celular autoclavizat

Mortar (G) de re%et&


M10
M7.5
M5, M2.5
0.20
0.17
0.13
0.17
0.13
0.10

C.4.1.1.2.3.(2)
Reducerea preconizat& se bazeaz& pe urm&toarele argumente:
:Adaosul de var modereaz& rezisten%a final& la compresiune $i la ncovoiere a mortarului de
ciment. n acest fel se mbun&t&%e$te aderen%a iar ruperea zid&riei se dirijeaz&
preponderent n rosturi verticale $i orizontale (n zig-zag) n loc s& se produc& prin
elemente $i rosturi verticale (dup& o linie dreapt&).

(a)

(b)

Figura C.33. Alura ruperii zid&riei cu elemente ceramice prin deforma%ii impuse n func%ie de
tipul mortarului
(a) Mortar de ciment cu adaos de var (b) Mortar de ciment (f&r& var)
: n condi%iile rezisten%ei moderate, men%ionat& mai sus, mortarele cu adaos de var sunt mai
deformabile (mai ductile), spre deosebire de mortarele care con%in numai ciment care,
dup& dep&$irea rezisten%ei, fisureaz& f&r& deforma%ii prealabile. Evident comportarea
ductil& reprezint& un avantaj n cazul cl&dirilor situate n zone seismice.
C.4.1.1.3. Rezisten$a unitar% la ntindere din ncovoiere perpendicular pe planul zid%riei
C.4.1.1.3.1. Rezisten$ele unitare caracteristice la ntindere din ncovoiere perpendicular
pe planul zid%riei
C.4.1.1.3.1
Rezisten%a la forfecare n rost orizontal $i rezisten%a la ncovoiere perpendicular pe plan
depind de aderen%a mortarului la elementele pentru zid&rie. Aceast& rezisten%& depinde, la
rndul s&u de capacitatea de absorb%ie a elementelor pentru zid&rie $i de capacitatea
mortarului de a re%ine apa. Deoarece elementele pentru zid&rie sunt fabricate cu procedee
diferite sau chiar cu past& cu compozi%ie diferit& este necesar ca pentru fiecare tip / calitate a
elementului s& se defineasc& valoarea aderen%ei (a se vedea $i comentariul C.3.2.3.2.(1)).

Experimentele raportate n lucrarea [Hamid,A.A., Effect of Aspect ratio of the Unit on the Flexural
Strength of Brick Masonry - The Masonry Society Journal, Boulder, CO,V.1 Ian-June 1981] au ar&tat
influen%a raportului dintre n&l%imea elementului pentru zid&rie $i cea mai mic& dimensiune a
acestuia asupra rezisten%ei la ncovoiere a zid&riei. Cre$terea acestui raport conduce la
cre$terea rezisten%ei paralel cu rostul de a$ezare $i la sc&derea rezisten%ei perpendicular pe
rostul de a$ezare. Aceasta poate fi argumentarea CEN/TC250-SC6 pentru reducerea valorii
fxk1 (respectiv cre$terea raportului [ = fxk1/fxk2 ) n SR EN 1996-1-1 fa%& de alte reglement&ri.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

173

C.4.1.1.3.1.(2)
Prevederea %ine seama de faptul c& valorile rezisten%elor date n SR EN 1996-1-1 nu se refer&
la acest tip de mbinare. Diversitatea profila%iilor de pe capetele verticale ale elementelor de
acest tip produse de diferite firme, inclusiv cele cu "loca$ de mortar" face imposibil&
atribuirea de valori forfecare(a se vedea $i comentariul C.3.1.2.3.)
C.4.1.2. Propriet%$i de deformabilitate ale zid%riei
C.4.1.2
Pentru calculul structurilor cu pere%i din zid&rie solicita%i de for%e laterale care ac%ioneaz& n
planul lor, una dintre problemele cele mai controversate este determinarea caracteristicilor de
deformabilitate ale zid&riei. Dificult&%ile rezult& din faptul c& aceste caracteristici au valori
care depind de numero$i factori a c&ror varia%ie este, practic, incontrolabil& pentru proiectan%i.
Comportarea zid&riei la compresiune, de la stadiul de solicitare zero (f&r& eforturi interioare)
pn& la rupere, poate fi descris& prin rela%ia ntre efortul unitar normal (') $i deforma%ia
specific& axial& (%) asociat&.
Rela%ia '-` este cunoscut& $i sub denumirea de curb+ caracteristic+ sau lege constitutiv+.
Pentru proiectarea cl&dirilor din zid&rie, n particular a cl&dirilor situate n zone seismice,
intereseaz& curbele caracteristice determinate prin mai multe tipuri de ncerc&ri:
!
!
!

statice cu for%e monoton cresc&toare, pn& la rupere;


statice cu for%e alternante;
ncerc&ri dinamice.

Rela%ia efort unitar - deforma%ie specific& permite identificarea mai multor propriet&%i ale
materialului:
!
!
!
!

tipul comport&rii: liniar sau neliniar;


caracterul ruperii: fragil sau ductil;
energia de rupere;
modulii de elasticitate.

C.4.1.2.1. Rela$ia efort unitar deforma$ie specific% la compresiune (' - %)


C.4.1.2.1
Alura curbelor caracteristice la compresiune perpendicular pe rosturile de a$ezare'-% este
determinat& de:
!
!
!
!

propriet&%ile de rezisten%& $i de deformabilitate ale elementelor pentru zid&rie $i ale


mortarului;
particularit&%ile geometriei exterioare $i interioare a elementelor pentru zid&rie;
modul de realizare a leg&turilor dintre elemente n masivul de zid&rie;
direc%ia for%ei de compresiune n raport cu golurile (n cazul elementelor din grupele 2
$i 3).

Din acest motiv, n literatura de specialitate $i n reglement&rile tehnice na%ionale $i


interna%ionale se ntlnesc numeroase propuneri diferite pentru definirea analitic& a acestor
curbe $i pentru trasarea acestora pe baza rezultatelor ncerc&rilor de laborator.

174

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Standardul SR EN 1996-1-1 prevede determinarea curbei caracteristice '-` pentru zid&ria cu


elemente din argil& ars& prin ncerc&rile la compresiune desf&$urate conform standardului SR
EN 1052-1.
Pentru zid&ria cu elemente ceramice pline, curba '-% are o form& apropiat& de cea a betonului
simplu.
Pe baza unui num&r mare de ncerc&ri n lucr&rile s-a trasat o curb& generalizat& '-% (figura
C.34).
Pe aceast& curb& au fost identificate, ca $i n cazul betonului simplu, patru segmente
caracterizate dup& cum urmeaz&:
!
!

Zona "a" are o pant& mic& datorit& nchiderii fisurilor $i golurilor existente (chiar
pentru valori mici ale for%ei axiale.
Zona "b" se dezvolt& n continuare, aproximativ liniar pentru eforturi cuprinse ntre
15-75% din efortul ultim. Modulul de elasticitate a fost stabilit considernd aceast&
zon& a diagramei.
Zona "c" cu eforturi de peste 75% din efortul ultim devine neliniar& datorit& fisur&rii.
n anumite probe, o parte din elemente s-au avariat $i dac& dispozitivele de m&surare
s-au aflat n aceste zone deforma%iile respective nu au mai putut fi controlate.
Zona "d" se afl& n vecin&tatea punctului de efort maxim $i pe ramura descendent& a
curbei.

(a)
(b)
Figura C.34.Curba experimental& la compresiune '-% pentru zid&rie
(a) Reprezentarea datelor experimentale (b) Curba '-% cu valori relative
n figura C.34(b) s-a notat:
'
'max

efortul unitar relativ 'r -

deforma%ia specific& relativ& %r -

%
%90

unde%90este deforma%ia specific& la efortul unitar relativ 'r = 0.9.

ncerc&rile de la Universitatea din Ancona [Menditto, G $i al%ii Comportamento di pannellature


murarie in funzione delle caratteristiche dei giunti. Prove di compressione e taglio su pannelli murari realizzati
con blocchi di laterizio alveolato. Universita degli Studi di Ancona. Istituto di Scienza e Tecnica delle

Pentru zid&ria din elemente cu goluri din argil& ars&, curba poate avea forme geometrice $i
valori caracteristice diferite a$a cum au ar&tat mai multe cercet&ri.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

175

Costruzioni. Consorzio Alveolater, Maggio 1999], comandate de firma produc&toare, s-au f&cut pe
fragmente de perete cu dimensiunile 100 x 100 x 30 cm zidite cu blocuri Alveolater A62/45 ZS cu fe%e netede. S-a folosit mortar preambalat cu rezisten%a la compresiune, pe probele
efectuate n cadrul cercet&rii, de 21 27 N/mm2 $i rezisten%a la ncovoiere de 3.4 6.1
N/mm2.Zid&ria a fost executat& cu toate rosturile umplute cu mortar. Din punct de vedere
tehnologic s-au folosit elemente preumezite (B) $i elemente uscate (A).

(a)

(b)

(c)

Figura C.35.ncercarea la compresiune a zid&riei cu elemente Alveolater


(a) Elementele ncercate (b) Diagrama '-% pentru elemente preumezite (c) Diagrama '-%
pentru elemente uscate. Unit&%i: eforturi unitare N/mm2, deforma%ii specifice .=10-3.
Rezultatele ob%inute, referitoare la comportarea la compresiune centric& a zid&riei cu acest tip
de elemente, pot fi sintetizate dup& cum urmeaz&:
!
!
!

zid&ria se comport& liniar pn& la rupere (nu exist& palier de ductilitate);


deforma%ia ultim& este n toate cazurile sub valoarea de 1;
zid&ria cu elemente preumezite a dat rezisten%e la compresiune mai mari cu circa 50%
dect cea cu elemente uscate.

Rezultatele raportate n [Modena,C., Valuzzi,M.R., da Porto, F. Comportamento meccanico di muratura


realizzata con blocchi rettificati et giunti sottili SSMICA 2004 - 6 Congresso Nacional de Sismologia e
Engenharia Ssmica - Portugal ] se refer& la ncerc&rile efectuate la Universitatea din Padova pe

elemente cu pere%i sub%iri $i zidite cu rosturile verticale neumplute. i aceste ncerc&ri pun n
eviden%& diagrame ' - | de form& liniar& pn& la rupere ceea ce, confirm& imposibilitatea
consider&rii deforma%iilor postelastice la calculul elementelor de construc%ie realizate cu astfel
de elemente. Rezultate similare au fost ob%inute la Universitatea din Padova, de acela$i
colectiv de cercet&tori, $i pentru zid&riile executate cu alte tipuri de elemente cu pere%i sub%iri
(de exemplu, cele produse de firmele Danesi $i Laterificio Pugliese).

(a)

(b)

(c)

Figura C.36. Comportarea la compresiune centric& a zid&riilor cu elemente ceramice


cu pere%i sub%iri $i rosturi verticale neumplute
(a) Elementul pentru zid&rie (Wienerberger) (b) Proba dup& ncercare (c) Curbele '-% pentru
deforma%iile verticale (valorile pozitive) $i orizontale (valorile negative)

[Modena,C., Valuzzi,M.R., da Porto, F. Comportamento meccanico di muratura realizzata con blocchi


rettificati et giunti sottili SSMICA 2004 - 6 Congresso Nacional de Sismologia e Engenharia Ssmica PT]

176

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Comportarea liniar& pn& la rupere a fost pus& n eviden%& $i n cazul unor elemente cu volum
de goluri mai mic, circa 28% [Aliawdin,P., Simbirkin,V., Toropov,V. Resistance of masonry wall panels
to in-plane shear and compression Journal of Civil Engineering and Management, vol. X, supplement 1, 2004.
Vilnius, Estonia]. n diagrama din figura C.37 este reprezentat& comportarea panourilor cu

dimensiunile de 380 x 490 x 250 mm realizate din c&r&mizi 250 x 120 x 88 cu 21 de goluri cu
dimensiunea de 20 x 20 mm. Rezisten%a la compresiune a c&r&mizilor utilizate a fost de circa
30 N/mm2 iar rezisten%a la compresiune a mortarului a fost de 30 N/mm2.

Figura C.37. Diagrame '-% pentru panouri de pere%i din elemente ceramice cu goluri
C.4.1.2.1.(1)
Avnd n vedere diversitatea rela%iilor )-Q identificate mai sus, Codul propune trei rela%ii )Qcaracteristice, figurile 4.3a4.3c, cu grade diferite de complexitate care pot fi folosite pentru
calcul n func%ie de rezultatele ncerc&rilor pe zid&rie efectuate conform SR EN 1052-1.
C.4.1.2.1.(7)
Valorile forfetare propuse n acest alineat sunt acoperitoare dar pot conduce la dimension&ri
n exces fa%& de cele care ar rezulta utiliznd legea determinat& prin ncerc&ri.
C.4.1.2.2. Modulul de elasticitate al zid%riei
C.4.1.2.2.1. Modulul de elasticitate longitudinal
C.4.1.2.2.1.(2)
Modulul de elasticitate longitudinal al zid&riei (Ez) depinde, n principal, de:
!
!
!

rezisten%a elementelor $i a mortarului / groutului;


greutatea specific& a componentelor mortarului $i propor%iile acestora;
ponderea volumetric& a componentelor zid&riei: elemente/mortar;
materialul din care sunt f&cute elementele (argil& ars& sau beton de diferite tipuri) $i
dimensiunile lor.

Astfel, din ncerc&ri se constat&, ntre altele, c&:

!
!

influen%a mortarului/ groutului este mai mare pe un perete cu grosime de 25 cm dect


pe un perete cu grosime de 15 cm;
exist& diferen%e sim%itoare n cazul elementelor pentru zid&rie u7oare n raport cu
elementele cu greutate normal ;
modulul de elasticitate variaz& n func%ie de tipul mortarului $i/sau de n&l%imea
elementelor pentru zid&rie.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

177

Pentru a stabili influen%a fiec&ruia dintre factorii men%iona%i asupra valorii Ez este necesar& o
analiz& foarte laborioas&, practic imposibil de realizat cu grad satisf&c&tor de ncredere.
)innd ns& seama c& la execu%ie poate fi ntlnit& o variabilitate larg& a materialelor, a
manoperei $i a controlului asupra acestora, determinarea mai exact& a Ez nu este necesar& $i
trebuie considerat& chiar ca nerealist&.Totu$i, pentru utilizarea metodelor de calcul avansate
(metode de calcul biografic -pushover-, de exemplu) cunoa$terea cu precizie ridicat& a
modulului Ez prezint& ns& o importan%& major&.
Trebuie semnalat $i faptul c& diversitatea datelor existente n literatur& se datoreaz& $i
diferen%elor ntre modalit&%ile de definire, n reglement&rile tehnice sau n protocoalele de
ncerc&ri, a modulului de elasticitate longitudinal la compresiune al zid&riei.
Tabelul C.15 sintetizeaz& cteva op%iuni ale standardelor/reglement&rilor tehnice privind
valorile 'inf $i 'sup (limitele domeniului n care se calculeaz& modulul de elasticitate secant).
Tabelul C.15
Standard/Reglementare

'inf

'sup

SR EN 1996-1-1

1/3 'max

Nordtest -Finlanda

0.05 fc

0.35 fc

UIC

0.1 'r

0.5 'r

SUA

0.05fm'

0.33 fm"

Italia (1987)

0.1 fk

0.4fk

Observa%ii
'max efort unitar maxim
din ncerc&ri
fc rezisten%a la
compresiune a zid&riei
'r efort unitar de rupere
fm' rezisten%a specificat&
la compresiune
fk rezisten%a caracteristic&
la compresiune

Datorit& mpr&$tierii mari a valorilor modulului de elasticitate al zid&riei, unii autori


[Drysdale,R.G., Hamid, A.A., Baker, L.R. Masonry Structures. Behavior and Design Printice Hall, 2009],
recomand& ca un calcul mai exact s& fie f&cut cu cel pu%in dou& valori ale modulului de
elasticitate pentru a se identifica eventualele efecte asupra eforturilor din diferitele elemente
ale structurii.
Mai multe cercet&ri au ncercat stabilirea unor rela%ii analitice pentru determinarea modulului
de elasticitate longitudinal n func%ie de alte propriet&%i ale zid&riei.
n ipoteza cea mai simplist&, formulat& n lucrarea [Davidge,R.W. Mechanical Behaviour of Ceramics
Cambridge Solid State Science Series, Cambridge, Cambridge University Press, 1979], dac& se accept& c&
elementele pentru zid&rie $i mortarul sunt izotrope $i dac& nc&rcarea se aplic& normal pe
straturile de elemente $i de mortar, efortul unitar este uniform distribuit n fiecare strat $i, n
consecin%&, modulul lui Young pentru zid&rie (Ez) poate fi determinat cu rela%ia:
Ez -

E ez E m
E m Vez , E ez Vm,

(C.14a)

unde:
!
!
!
!

Eez - este modulul de elasticitate al elementelor;


Em - este modulul de elasticitate al mortarului;
Vez - este grosimea elementului pentru zid&rie;
Vm - este grosimea stratului de mortar.

Aceast& rela%ie se poate scrie $i n func%ie de grosimea relativ& a stratului de mortar $i a


elementelor pentru zid&rie dup& cum urmeaz&:

178

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

1 Hez Hm
,
Ez Eez Em

(C.14b)

unde nota%iile suplimentare sunt:

!
!

Hez = tez/(tez + tm) - grosimea relativ& a elementului de zid&rie (tEZ);


Hm = tm (tez + tm) - grosimea relativ& a stratului de mortar (tm).

Formula (C.14b) pune n eviden%& efectul n&l%imii elementelor pentru zid&rie n raport cu
grosimea stratului de mortar. Astfel, dac& se admite raportul Eez = 3 Em $i se consider& tm =
10 mm, pentru elemente cu n&l%imea tez = 65 mm se ob%ine Ez 0.80 Eez iar pentru tez = 290
mm rezult&Ez Eez.
Pentru %ine seama de greutatea proprie a zid&riei "w", Thomas Holme (Solite Corporation) a
propus rela%ia:

/ 0

E m - 22w1.5 f m'

0.5

(C.15)

unde w este greutatea specific& a zid&riei iar fm' este rezisten%a la compresiune specificat&.
Corec%ia este important& pentru zid&riile u7oare. De exemplu, pentru acelea$i valori ale
rezisten%ei fm', dac& greutatea specific& a zid&riei u7oare este numai 60% din cea a zid&riei cu
greutate normal&, modulul de elasticitate scade cu peste 50%. Se men%ioneaz& c& standardul
SR EN 1996-1-1 nu diferen%iaz& modulul de elasticitate n func%ie de greutatea specific& de$i
se refer& la zid&rii cu elemente din betoane u$oare $i chiar la zid&rii cu elemente ceramice
u$oare.
Rezultate experimentale au ar&tat numai par%ial concordan%& cu m&rimile deduse pe cale
teoretic& punnd n eviden%& mpr&$tierea foarte mare a rezultatelor.
ncerc&rile raportate n lucrarea [Totoev,Y.Z.,Nichols,J.M. A Comparative Experimental Study of the
Modulus of Elasticity of Bricks and Masonry], efectuate pe 39 prisme de cte trei c&r&mizi (produse
n Australia) zidite cu mortar 1:1:6 (ciment:var:nisip) au ar&tat valori ale modulului de
elasticitate ntre limitele Ez = (360 780) Rpr n care Rpr este valoarea maxim& a rezisten%ei
prismei.
n ncerc&rile citate n [Zarri, F. Parametri di rezistenza e di deformabilita meccanica di murature
inlaterizio - Documenta%ia firmei Alveolter] modulul de elasticitate secant m&surat ntre (0.1 0.4)
fm s-au ncadrat n apropierea valorilor recomandate de standardul SR EN 1996-1-1 $i
anume Ez = (1000 1100) fk.
n SUA s-au desf&$urat cercet&ri extinse pentru analiza parametrilor care influen%eaz&
valoarea modulului de elasticitate [Colville,J., Miltenberger,M.A. and Wolde_Tinsae, A.M. Hollow

Concrete Masonry Modulus of Elasticity 6th North American Masonry Conference, Philadelphia, June 1993,
The Masonry Society, Boulder, CO], [Wolde-Tinsae,A,M.,Atkinson,R.H. and Hamid,A/A. State -of-the
Art:Modulus of Elasticity 6th North American Masonry Conference, Philadelphia, June 1993, The Masonry
Society, Boulder, CO]. Aceste cercet&ri au fost folosite pentru fundamentarea prevederilor din
ultima edi%ie a standardului american [ACI 530/ASCE 5/TMS 402].

Rezultatele ncerc&rilor pe prisme de zid&rie executate cu elemente pline care au fost


efectuate n ultimii ani n India [Kaushik, H.B., Durgesh, C.R., Jain, S.H. Stress-Strain Characteristics of
Clay Brick Masonry under Uniaxial Compression Journal of Materials in Civil Engineering asce / september
2007] au ar&tat un domeniu de varia%ie foarte larg al modulului longitudinal de elasticitate n

func%ie de rezisten%a la compresiune a prismelor (figura C.38).Valoarea medie, cu coeficient


de varia%ie de 0.30, ob%inut& prin regresie liniar& cu coeficient de ncredere Cr = 0.63 este Ez =
550 fm'. Aceast& valoare coincide cu cea propus& n recomandarea FEMA 306. Limitele

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

179

domeniului de varia%ie, mai ales pentru valorile inferioare, sunt apropiate de cele stabilite n
1984 de Grimm $i preluate ulterior n lucrarea [Drysdale,R.G., Hamid, A.A., Baker, L.R. Masonry
'
Structures. Behavior and Design Printice Hall, 2009 ] unde este dat& limita inferioar& Em 210 fm .
Determinarea modulului de elasticitate prin ncercarea pere%ilor cu dimensiuni apropiate de
cele ntlnite curent n construc%ii este rar folosit&, n principal, din considerente de cost.

Figura C.38. Domeniul de varia%ie al modulului de elasticitate pentru diferite tipuri de mortar
[Kaushik, H.B., Durgesh, C.R., Jain, S.H. Stress-Strain Characteristics of Clay Brick Masonry under
Uniaxial Compression Journal of Materials in Civil Engineering asce / september 2007]
C.4.1.2.2.1.(7)
Modulul de elasticitate de lung& durat& (Elong term) este definit de standardul SR EN 1996-1-1,
pe baza modulului de scurt& durat& prin rela%ia:
E long term -

E
1 , I1

(C.16)

n care:

) -este coeficientul final de curgere lent& care are valori cuprinse ntre 0.5 $i 1.5.

Valorile ) date n tabelul 4.9 din Cod sunt preluate din standardul SR EN 1996-1-1.
C.4.1.2.2.2. Modulul de elasticitate transversal
Ca $i n cazul modulului de elasticitate longitudinal, nici pentru stabilirea modulului de
elasticitate transversal al zid&riei nu exist& o defini%ie $i/sau o metod& unitar& de calcul.
Valorile de calcul care pot fi g&site n literatur& sunt stabilite fie prin ncerc&ri la compresiune
pe diagonal&, statice sau ciclice, fie prin ncercarea la forfecare a probelor de zid&rie de
dimensiuni reduse. ncercarea pere%ilor cu dimensiuni apropiate de cele ntlnite n construc%ii
este rar folosit&, n principal din considerente de cost. Pe de alt& parte valoarea modulului de
elasticitate transversal calculat& plecnd de la rigiditatea efectiv& a pere%ilor determinat& prin
ncerc&ri poate fi diferit& cu pn& la 25% fa%& de valoarea m&surat& prin experiment&ri directe
Pentru materialele elastice $i izotrope exist& rela%ia cunoscut& ntre modulul de elasticitate
longitudinal (E) $i cel transversal (G):
E
2/1 , J0

undeKeste coeficientul lui Poisson.

(C.17)

G-

180

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

nc& din 1963 n [Lekhnitskii, S. G. (1963). Theory of Elasticity of an anisotropic elastic body, P. Fern,
translator, Holden Day, SF] s-a propus pentru zid&rie valoarea K = 0.25 ceea ce a condus la rela%ia
utilizat& pe scar& larg& n prezent:
G = 0.4 E

(C.18)

Diferen%ele ntre valorile Gz din diferitele norme se datoreaz&, n mare m&sur&, $i deosebirilor
ntre metodologiile de determinare a acestei valori.
Astfel, valoarea modulului de elasticitate transversal (Gz) poate fi determinat& pe probe de
zid&rie de dimensiuni reduse, fie prin ncercare la forfecare sub efort de compresiune,
reglementat& prin standardul SR EN 1052-3 - test A n figura C.39, fie prin ncercare la
compresiune pe diagonal&, static& sau ciclic&, reglementat& n SUA prin standardul ASTM C
1391 -test B n figura C.39.
Diversitatea procedeelor de testare folosite de diferi%i autori, este prezentat& $i comentat& n
[Bosiljkov,V, Totoev,Y.Z., Nichols,J.M. Shear modulus and stiffnes of brickwork masonry: An experimental
perspective Structural Engineering and Mechanics, vol.20, 2005].

Figura C.39. Scheme de ncercare pentru determinarea modulului de elasticitate transversal


Principalele concluzii ale acestei cercet&ri sunt urm&toarele:
!
!

rela%ia G = 0.4 E este confirmat& dac& nc&rcarea vertical& (de compresiune) este
dominant&;
pentru zid&riile executate cu mortare rigide testul de compresiune pe diagonal& este
cel mai indicat pentru determinarea rigidit&%ii zid&riei; acest test nu este recomandabil
pentru determinarea rezisten%ei $i rigidit&%ii zid&riilor armate;
n cazul zid&riilor cu anizotropie important& (cu mortare slabe) rigiditatea trebuie
determinat& pe probe cu dimensiuni semnificative pentru elementele respective de
construc%ie; aceast& concluzie a fost confirmat& $i de cercet&rile de la Universitatea
din Pavia [Magenes, G., and Calvi, G. M. (1997)." In-plane seismic response of brick masonry
walls"Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 26, 1091 - 112].

Valabilitatea rela%iei G = 0.4 E a fost verificat& $i folosind valorile rigidit&%ii efective (Kef)
ob%inut& din ncerc&rile pe pere%i n consol&, cu mortare rigide $i intensitate mare a eforturilor
de compresiune solicit&%i de for%e laterale n planul lor [Ritchie, T. - A Small-panel method for

investigating moisture penetration and bond strength of brick masonry. Materials Research and Stands, Vol.1,
N5, 1961], cu rela%ia:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

G-

1.2K ef
A 4K ef G h D
6
E B
h
E FlC

181

(C.19)

Cercet&rile experimentale [Tomazevic,M.,Lutman, M., Petkovic, L. Preliminary research in seismic


behaviour of reinforced masonry walls built with aseismic units KrajncResearch report ZAG, 1996, Ljubljana]
efectuate pe zid&ria cu elemente cu pere%i sub%iri din figura C.37 au ar&tat c& formulele din
standardul SR EN 1996-1-1 pentru valoarea modulului de elasticitate transversal (G)
supraestimeaz& n mod exagerat rigiditatea zid&riei executat& cu acest tip de elemente.
Valorile experimentale ob%inute reprezint& numai circa 25 % din valorile date de standard $i
prin urmare deforma%iile reale sub efectul for%ei t&ietoare pot fi de circa 4 ori mai mari dect
cele calculate. Acest rezultat este nc& o confirmare a faptului c& prevederile standardului SR
EN 1996-1-1 nu pot fi aplicate tuturor categoriilor de elemente pentru zid&rie $i mai ales
elementelor ceramice cu pere%i sub%iri.
Tabelul C.16
Seria
elementelor
BN
BG
BP
BZ

Gexp (MPa)

GEC6(MPa)

Gexp/GEC6

330
354
320
367

1464
1464
1464
1464

0.22
0.24
0.22
0.25

C.4.3. DURABILITATEA ZID"RIEI


Introducerea n Codul CR 6-2006 $i preluarea n Codul CR 6-2013 a unui capitol important
privitor la cerin%ele de durabilitate pentru cl&dirile din zid&rie a avut ca scop alinierea la
preocup&rile reglement&rilor europene, care acord& o importan%& deosebit& m&surilor pentru
asigurarea durabilit&%ii cl&dirilor. Principalele prevederi ale acestui capitol sunt preluate din
standardele europene adoptate n Romnia (de exemplu, standardele SR EN 1996-1-1 $i SR
EN 1996-2, SR EN 845 $i SR EN 846).
Avnd n vedere, pe de o parte, caracterul de noutate al acestor prevederi $i, pe de alt& parte,
absen%a unor surse de informare u$or accesibile proiectan%ilor, comentariile la acest capitol
sunt mai extinse n compara%ie cu cele din celelalte capitole ale Codului.
C.4.3.1.(1)
Durabilitatea cl&dirilor din zid&rie poate fi afectat& de factori din mediul natural sau din
mediul antropic.
n func%ie de natura lor, ace$ti factori pot fi grupa%i n dou& mari categorii:
! factori ini%iali (manifestarea efectelor lor se poate produce imediat dup& intrarea n
exploatare sau dup& un anumit timp sau la o anumit& solicitare) care $i au originea n:
erori de proiectare;

defecte ale materialelor;

defecte de execu%ie.

factori care intervin n timpul exploat&rii:


-

factori fizici: ac%iunea apei, fenomene de nghe%/dezghe%, cristalizarea s&rurilor;

182

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

degradarea unor compu$i (silica%i, carbona%i); depunerea unor particule din


atmosfer&;

factori biologici: insecte, microorganisme animale $i vegetale.

Intensitatea afect&rii depinde pe de o parte de severitatea agen%ilor agresivi $i pe de alt& parte


de gradul de expunere al zid&riei la ac%iunea acestora. La rndul s&u, gradul de expunere este
func%ie de pozi%ia elementului n cl&dire $i de m&surile de protec%ie care au fost prev&zute n
proiectul ini%ial sau care au fost adoptate pe parcursul exploat&rii:

!
!

efectul finisajelor $i al placajelor de protec%ie;


modul n care detaliile de finisaj mpiedic& men%inerea/acumularea apei pe fa%ade.

C.4.3.2. Clasificarea condi$iilor de mediu nconjur%tor


Referitor la efectele asupra durabilit&%ii cl&dirilor din zid&rie, standardul SR EN 1996-2
define$te dou& categorii de condi%ii de mediu natural:

Macro-condi$ii: factori climatici care depind de climatul general al regiunii n care o


construc%ie este realizat&, modificat, dup& caz, prin efectele topografiei locale $i / sau
ale altor particularit&%i ale amplasamentului;

Micro-condi$ii: factori locali climatici $i de mediu nconjur&tor care depind de


pozi%ia unui element de zid&rie n ansamblul construc%iei $i care iau n considerare
efectele protec%iei, sau ale lipsei de protec%ie, care rezult& din detaliile de construc%ie
$i/sau din eficien%a finisajelor utilizate.

Macro-condi%iile care se iau n considerare la determinarea clasei de expunere se refer& la:

factorii climatici specifici ai amplasamentului:


-

!
!
!

ploaia $i z&pada;
ac%iunea simultan& a vntului cu ploaia;
varia%iile de temperatur&;
varia%iile umidit&%ii relative;

severitatea expunerii la umezire;


expunerea la cicluri nghe%/dezghe%;
prezen%a compu$ilor/substan%elor chimice care, n contact cu apa, pot conduce la
reac%ii care afecteaz& integritatea zid&riei (n special clorurile din aer sau din apa de
mare).

Efectele celor dou& grupuri de condi%ii se pot influen%a reciproc. De exemplu, efectul macrocondi%iilor asupra micro-condi%iilor trebuie luat n considerare atunci cnd se determin&
umezirea zid&riei $i expunerea acesteia la cicluri de nghe% / dezghe%.
C.4.3.2.1. Condi$ii de microclimat de expunere
C.4.3.2.1. (1) #i (2)

Standardul SR EN 1996-2, anexa A, ilustreaz& localizarea situa%iilor de expunere pentru


principalele elemente de construc%ie din cl&dirile curente.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

183

Figura C.40. Expunerea zid&riei la ac%iuni din mediul natural conform SR EN 1996-2
1) strea$in& dreapt& 2) balcon 3) pies& de acoperire 4) tencuial& 5) parapet 6) strea$in& cu proeminen%&
7) c&min de vizitare 8) perete izolat (neancorat) 9) pavaj 10) zid de sprijin pentru p&mnt

Severitatea expunerii relative la umezire a diferitelor p&r%i de construc%ie este reprezentat& pe


scara din figura C.41:

Figura C.41. Scara expunerii relative la umezire conform standardului SR EN 1996-2


P - protejat ES - expunere sever&
Acela$i standard ilustreaz& efectele concep%iei detaliilor de construc%ie asupra gradului de
expunere pentru cteva elemente de construc%ie specifice cl&dirilor din zid&rie.

Figura C.42. Efectul detaliilor de execu%ie asupra expunerii relative la umiditate conform
standardului SR EN 1996-2
A. Parapet din zid&rie: 1. Pies& de acoperire cu proeminen%& 2. Pies& de acoperire
f&r&proeminen%& (dal& simpl&) _ expunere sever& n totalitate.
B. Perete de fa%ad&: 3.Glaf cu proeminen%& 4. Glaf f&r& proeminen%& (glaf plat)
_ expuneresever& a stratului exterior al zid&riei

Standardul SR EN 1996-2 precizeaz& c&, deoarece n prezent nu exist& o reglementare


european& privind ncercarea la nghe%/dezghe%, se poate %ine seama n acest scop de
experien%a na%ional&, verificat& n timp. De asemenea standardul afirm& c& prin utilizarea
criteriilor indirecte, bazate pe considerente mecanice $i/sau fizice, cum sunt rezisten%a la
compresiune sau capacitatea de absorb%ie a apei, nu se poate stabili, cu certitudine,
comportarea elementelor pentru zid&rie la nghe%/dezghe%.

184

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

C.4.3.2.1.(3)
Detalierea, localizarea $i exemplificare situa%iilor n care zid&riile se ncadreaz& n aceste
clase de expunere este dat& n standardul SR EN 1996-2 dup& cum urmeaz&:
MX1 zid%rie care r%mne n mediu ambiant uscat:
!
!

n interiorul cl&dirilor curente de locuit, pentru birouri, inclusiv stratul interior al


pere%ilor exteriori dubli, cu gol interior, care, probabil, nu devin umezi;
zid&rie tencuit& n pere%i exteriori, care nu este expus& la scurgeri moderate sau severe
de ap& de ploaie $i este izolat& de umezeala din zid&rie sau din materialele adiacente.

MX2 zid%rie expus% la umiditate sau umezire.


MX2.1. Zid&rie expus& la umiditate, dar care nu este expus& la cicluri de nghe%/dezghe% sau
la surse exterioare cu nivel semnificativ de sulfa%i sau substan%e chimice agresive:
!

zid&rie interioar& expus& la un nivel ridicat de vapori de ap& ca ntr-o sp&l&torie; pere%i
exteriori din zid&rie ad&posti%i de stre$ini sau atice nclinate, care nu este expus& la
scurgere sever& de ap& sau la nghe%; zid&rie sub zona de nghe%, n p&mnt bine drenat
$i neagresiv.

MX2.2. Zid&rie expus& la umezire sever& dar care nu este expus& la cicluri de nghe%/dezghe%
sau la surse exterioare cu nivel semnificativ de sulfa%i sau substan%e chimice agresive:
!

zid&rie care nu este expus& la nghe% sau la substan%e chimice agresive, amplasat& n:
pere%i exteriori cu piese de acoperire sau stre$ini drepte; n parape%i, n ziduri izolate
(neancorate) n p&mnt, sub ap&.

MX3 zid%rie expus% la umezire cu cicluri de nghe$-dezghe$.


MX3.1. Zid&rie expus& la umiditate sau la umezire sever& $i la cicluri de nghe%/dezghe% dar
care nu este expus& la surse exterioare cu nivel semnificativ de sulfa%i sau substan%e chimice
agresive:

zid&rie ca n clasa MX2.1, expus& la cicluri de nghe%/dezghe%.

MX3.2. Zid&rie expus& la umezire sever& $i la cicluri de nghe%/dezghe% dar care nu este
expus& la surse exterioare cu nivel semnificativ de sulfa%i sau substan%e chimice agresive:

zid&rie ca n clasa MX2.2, expus& la cicluri de nghe%/dezghe%.

MX4 zid%rie expus% la aer saturat de sare, ap% de mare sau alte ape cu s%ruri.
Zid&rie expus& la aer saturat de s&ruri, ap& de mare sau s&ruri de topire a ghe%ii:

zid&rie n zona de litoral; zid&rie al&turat& drumurilor pe care se mpr&$tie sare n


timpul iernii.

MX5 zid%rie expus% la mediu ambiant chimic agresiv.

zid&rie n contact cu p&mnturi naturale, cu umplutur& de p&mnt sau cu ap& freatic&,


care au umiditate $i niveluri semnificative de sulfa%i;
zid&rie n contact cu p&mnturi cu aciditate nalt&, cu p&mnturi sau cu ap& freatic&
contaminate; zid&rie n apropierea zonelor industriale unde n atmosfer& se afl&
substan%e chimice agresive.

Not%. Dac& prezen%a substan%elor chimice agresive n mediul nconjur&tor (cu excep%ia clorurilor din
aer sau a apei de mare) poate afecta zid&ria, pentru stabilirea m&surilor de protec%ie se presupune clasa
de expunere MX5.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

185

C.4.3.2.1.(4)
A se vedea comentariile C.4.3.2 $i C.4.3.3.1.(1)
C.4.3.3. Durabilitatea componentelor zid%riei
C.4.3.3.1. Elemente pentru zid%rie
C.4.3.3.1.(1)
Alegerea elementelor pentru zid&rie n vederea asigur&rii durabilit&%ii se face, n principal, n
func%ie de dou& categorii de propriet&%i:
A. Gelivitate
B. Con%inutul de s&ruri solubile
Aceste propriet&%i trebui luate n considerare att pentru zid&riile neprotejate cu elemente din
clasa HD, ct $i pentru zid&riile cu elemente din clasa LD dac& auprotec%ie limitat& (de
exemplu, un strat sub%ire de tencuial&).

A. Gelivitatea
Rezisten%a la nghe%-dezghe% a elementelor pentru zid&rie ceramice are importan%& deosebit&
n cazul zid&riilor care sunt expuse, f&r& protec%ie corespunz&toare, efectelor mediului natural.
n cazul zid&riilor netencuite, p&trunderea apei n pori sau n golurile elementelor cu perfora%ii
conduce, chiar dup& un num&r redus de cicluri de nghe%-dezghe%, la distrugerea elementelor.

Figura C.43. Zid&rie cu elemente GVP dup& 15 ani de expunere la nghe%/dezghe% f&r& tencuial&
n vederea stabilirii, pentru ntocmirea proiectului, a condi%iilor de calitate privind gelivitatea
elementelor de zid&rie este necesar&, n primul rnd, evaluarea condi%iilor concrete de
expunere pentru fiecare element de construc%ie din zid&rie.
Din punct de vedere al severit&%ii, standardul SR EN 771-1 ncadreaz& condi%iile de expunere
la agen%ii din mediul nconjur&tor n trei categorii:
!
!
!

F0 - expunere n condi%ii pasive


F1 - expunere n condi%ii moderate
F2 - expunere n condi%ii severe

Cele trei condi%ii de expunere men%ionate mai sus se stabilesc, pentru un anumit
amplasament, prin evaluarea probabilit&%ii de expunere la un con%inut ridicat de ap&, n
func%ie de regimul de umiditate, simultan cu cicluri de nghe%/dezghe%, a c&ror manifestare
este estimat& n func%ie de regimul termic specific amplasamentului.

186

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Dac& n proiect se prevede o protec%ie sigur& mpotriva p&trunderii apei (de exemplu, un strat
gros de tencuial& sau alte tipuri de protec%ie) nu este necesar& nici o restric%ie privind
rezisten%a elementelor la nghe%/dezghe%.
Situa%iile n care zid&ria unei construc%ii se poate afla ntr-una dintre cele trei condi%ii de
expunere sunt exemplificate n continuare, conform anexei B la standardul SR EN 771-1:
! F0 - Expunere n condi%ii pasive:
pere%ii exteriori prev&zu%i cu protec%ie din tencuial& cu grosimea stabilit& conform
condi%iilor climatice locale;
- straturile interioare din pere%ii exteriori dubli;
- pere%ii interiori.
F1 - Expunere n condi%ii moderate:
-

zid&ria la care s-au luat m&suri adecvate pentru evitarea satur&rii cu ap& (glafuri la
ferestre, membrane sau alte sisteme de etan$are la partea superioar& a aticelor $i
parape%ilor, straturi de rupere a capilarit&%ii).
F2 - Expunere sever&:
- zid&ria pere%ilor exteriori de subsol (circa dou& asize sub $i peste nivelul terenului)
care este expus& la un risc ridicat de satura%ie cu ap& simultan cu nghe%ul;
- parapete, atice, corni$e, pervazuri, unde exist& condi%ii de acumulare a umidit&%ii
n timpul sezonului cu temperaturi negative;
- orice perete exterior r&mas neprotejat cu tencuial&;
- zidurile de sprijin neprotejate pe fa%a expus& sau pe fa%a n contact cu p&mntul.
-

B.Con%inutul de s&ruri active - a se vedea $i C.3.1.3.2.


A$a cum se arat& n continuare, n sinteza adaptat& dup& lucrarea [Boynton,R.S.,Gutschick,K.A.
Efflorescence of Masonry Masonry Mortar Technical Notes no.4, National Lime Association, USA, June
1990]exist& un num&r mare de factori care interac%ioneaz& defavorabil $i care pot produce
eflorescen%e. Severitatea efectelor lor este diferit& dar, n unele situa%ii, chiar cauze minore
pot contribui la sporirea efectului negativ final.
1. Defectele de proiectare, n special cele care se produc la alegerea materialelor $i la

detalierea constructiv& precum $i gre$elile de execu%ie sunt principala cauz& a


producerii eflorescen%ei.
2. Cele mai severe forme de eflorescen%& sunt produse de s&rurile solubile alcaline (n

principal sulfa%i de sodiu $i potasiu). Alte s&ruri solubile sau insolubile (carbonat de
calciu, sulfat de calciu etc.) sunt mai pu%in periculoase iar efectele lor sunt temporare.
3. Anumite tipuri de c&r&mizi, n special c&r&mizile pu%in arse $i c&r&mizile cu absorb%ie

mare de ap& au cel mai ridicat poten%ial de producere a eflorescen%ei. Se recomand&


utilizarea c&r&mizilor arse complet, cu capacitate de absorb%ie sc&zut&/moderat& sau a
c&r&mizilor care au fost ncercate n ceea ce prive$te poten%ialul de producere a
eflorescen%ei printr-o metod& recunoscut&, de exemplu, conform standardului ASTM
C67.
4. Cimenturile Portland cu con%inut ridicat de alcali au poten%ial ridicat de producere a

eflorescen%ei. Se recomand& cimenturile cu con%inut redus de alcali sau ciment alb.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

187

5. Varul d& na$tere la mortare cu poten%ial redus de eflorescen%& (unele tipuri de var nu

produc deloc eflorescen%&). Varul hidraulic ob%inut din calcare impure, cu mult siliciu,
au poten%ial mai ridicat dect cel al varului pur, apropiat chiar de cel al cimentului.
6. Apa murdar& sau apa de mare folosit& la prepararea mortarului d& na$tere la

eflorescen%e; se recomand& s& se foloseasc& numai ap& curat&/potabil&.


7. Cea mai sigur& cale pentru a evita formarea eflorescen%ei este mpiedicarea umezelii

s& p&trund& n perete prin realizarea rosturilor etan$e. Se recomand& mortare cu


con%inut ridicat de var care dau zid&rie impermeabil& datorit& aderen%ei, plasticit&%ii $i
con%inutului sc&zut de s&ruri solubile.

(a)
(b)
Figura C.44 Eflorescen%e pe zid&ria aparent& (a) Eflorescen%& intens& pe care se v&d $i
cristalele de s&ruri (b) Eflorescen%& difuz&[Baratta,A., Efflorescenze, Costruire in Laterizio no.120,
pp 54-57]

C.4.3.3.1.(2)
Zid&riile aparente (netectuite) trebuie s& fie executate cu elemente cu densitate aparent& mai
mare de 1000 kg/m3. Considernd greutatea volumetric& de referin%& a elementelor din argil&
ars& $ = 1800 kg/m3 rezult& c& pentru zid&riile netencuite nu se pot utiliza elemente care au
volumul golurilor mai mare de 45%. Aceast& prevedere din standardul SR EN 771-1 nu
elimin& ns& riscul consecin%elor expunerii prelungite a zid&riei la cicluri succesive de
nghe%/dezghe%.
C.4.3.3.2. Mortar
Pentru toate tipurile de mortare, durabilitatea cre$te odat& cu cre$terea dozajului de ciment.
Mortarele fabricate pe baza conceptului de performan%& (mortare proiectate) sunt astfel cele
care ofer& propriet&%i de durabilitate superioare, dar $i mortarele de re%et& pot fi folosite cu
elemente argil& ars&. Prin folosirea unor adaosuri speciale (asem&n&toare cauciucului) se
poate ob%ine reducerea permeabilit&%ii mortarului $i pe aceast& cale mbun&t&%irea rezisten%ei
la p&trunderea apei de ploaie.

Rezisten%a la nghe%-dezghe% este un indicator de durabilitate pentru mortarele care n cursul


exploat&rii pot fi supuse ac%iunii apei din precipita%ii asociat& cu alternan%e de temperaturi
pozitive $i negative. Fenomenul produce degradarea fizic& a mortarului prin eforturile induse
n masa acestuia datorit& cre$terii volumului apei din pori n momentul nghe%ului. Prin
repetarea de cteva ori pe an a acestui fenomen, dezagregarea mortarului avanseaz& n
interiorul rosturilor $i, astfel, rezisten%a mecanic& a zid&riei scade rapid, n numai c%iva ani,

Durabilitatea mortarului este influen%at& $i de calitatea materialelor componente. Astfel


propriet&%ile cimentului Portland se degradeaz& n cazul n care se afl& mult timp n contact cu
aerul. Prin folosirea nisipului cu con%inut ridicat de argil& sau a celui monogranular, cu
particule mici, rezult& mortare poroase deci cu permeabilitate ridicat&, susceptibile de
acumulare a apei n pori $i de degradare rapid& n cazul nghe%ului.

188

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

mai ales n cazul n care aceasta nu este protejat& cu tencuial&. Se men%ioneaz& c& fenomenul
afecteaz& n primul rnd mortarul de tencuial& $i, dup& degradarea acestuia, avanseaz& n
mortarul dintre c&r&mizi.
n situa%iile n care exist& o probabilitate ridicat& de producere a acestui fenomen este
necesar& testarea mortarului nainte de a fi pus n oper&. Se consider& c& mortarul are
rezisten%& satisf&c&toare dac& pierderea n greutate dup& 50 de cicluri nghe%-dezghe% este de
cel mult 1%.
Pentru asigurarea durabilit&%ii mortarul pentru zid&rie se alege n func%ie de condi%iile de
expunere ale zid&riei $i de tipul $i propriet&%ile elementelor pentru zid&rie.
n prezent nu exist& un standard european de ncercare pentru durabilitate, astfel nct m&sura
n care mortarele pentru zid&rie corespund cerin%elor de durabilitate se determin& pe baza
informa%iilor existente n zona/regiunea/%ara unde este amplasat& cl&direa privind
performan%ele anumitor materiale $i/sau re%ete de mortare.
Pentru elementele de construc%ie aflate n clasele de expunere MX3MX5, ale cl&dirilor din
clasele de importan%& I $i II, din zonele seismice cu accelera%ia seismic& de proiectare agq
0.20g, se recomand& s& se specifice compatibilitatea ntre elementele pentru zid&rie $i
mortarul respectiv, pe baza datelor ob%inute de la produc&tor sau a ncerc&rilor efectuate n
concordan%& cu standardele din seria SR EN 1015.
Standardul SR EN 1996-2 prevede ca, pentru asigurarea durabilit&%ii, alegerea mortarelor
pentru zid&rie s& se fac& %innd seama de riscul de expunere la umiditate al zid&riei $i de
probabilitatea producerii, n acela$i timp, a efectelor de "nghe%/dezghe%". Cerin%ele de
durabilitate pentru mortare sunt formulate n standardul SR EN 998-2.
Notarea mortarelor n func%ie de situa%iile de expunere n care pot fi folosite se face la fel ca $i
n cazul elementelor pentru zid&rie:
!
!
!

S - mortar pentru elemente de construc%ie expuse la condi%ii severe;


M - mortar pentru elemente de construc%ie expuse la condi%ii moderate;
P - mortar pentru elemente de construc%ie expuse la condi%ii pasive.

NOT( - Nota%iile P, M $i S se utilizeaz& numai pentru specificarea propriet&%ilor de durabilitate ale mortarelor.

n clasele de expunere MX1, MX2 sau MX3, propriet&%ile de durabilitate cerute pentru
mortarul pentru zid&rie se specific& folosind termenii din standardul SR EN 998-2 $i nota%iile
din anexa B la standardul SR EN 1996-2:
Folosirea mortarelor P, M, S este reglementat& prin standardul SR EN 1996-2, n func%ie de
clasele de expunere dup& cum urmeaz&:

! Clasa de expunere MX 1_ mortar P, M sau S


! Clasa de expunere MX 2.1 _ mortar M sau S
! Clasa de expunere MX 2.2 _ mortar M sau S
! Clasa de expunere MX 3.1 _ mortar M sau S
! Clasa de expunere MX 3.2 _ mortar S
Note.
1o ncadrarea n clasa MX 1 se poate accepta numai dac& n timpul execu%iei zid&ria nu
r&mne neprotejat& o perioad& lung& de timp.
2o Pentru clasa de expunere MX 2.2, dac& elementele pentru zid&rie au con%inut de s&ruri din
clasa S1 este necesar ca mortarul s& fie rezistent la sulfa%i.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Pentru zid&riile din clasele de expunere MX4 $i MX5


amplasament, $i pentru fiecare proiect, gradul de expunere la:

!
!
!
!

189

se evalueaz& pentru fiecare

s&ruri;
umezire;
cicluri de nghe%/dezghe%;
substan%e chimice agresive (cantitatea acestora $i tipul de reac%ie).

n cazurile n care mortarul pentru zid&rie, groutul sau betonul pentru umplutur&, fabricate
industrial, sunt destinate s& fie folosite n clasele de expunere MX4 sau MX5 este necesar s&
existe aptitudine de utilizare n condi%ii severe de expunere pe baza specifica%iilor tehnice ale
produc&torului.
n cazurile n care n proiect este prev&zut mortar de zid&rie/ beton de umplutur& preparat la
$antier, propor%iile amestecului pentru asigurarea durabilit&%ii adecvate n condi%iile
particulare respective vor fi stabilite pe baza informa%iilor recunoscute $i acceptate n practica
curent& la locul de folosire.
Pentru mortarul pentru zid&rie $i pentru betonul pentru umplutur& fabricate la $antier, prin
specifica%iile de proiectare trebuie s& fie stabilite caracteristicile de performan%& cerute
produselor respective $i mijloacele de verificare ale acestora, inclusiv cerin%ele de e$antionare
$i frecven%a ncerc&rilor. n plus, acolo unde proiectantul este convins c& o specifica%ie
normativ& asigur& performan%a cerut&, se poate da o specificare detaliat& a materialelor
componente, a propor%iilor acestora $i a metodei de amestecare. Specifica%ia se poate baza pe
ncerc&ri efectuate pe amestecuri de prob& $i /sau pe referin%e autorizate, recunoscute ca
acceptabile la locul de folosire. Indica%ia se ia n considerare, n special, n cazurile n care se
folosesc adaosuri, aditivi sau pigmen%i.
C.4.3.3.3. O$el pentru arm%turi
C.4.3.3.3.(1)
M&surile de protec%ie care se adopt& pentru o%elul pentru arm&turi, nglobat n beton sau n
mortar, au ca scop asigurarea rezisten%ei la condi%iile locale de expunere pe toat& durata de
exploatare proiectat& a cl&dirii.
C.4.3.3.3. (5)

Pentru cazul particular al arm&turilor care se monteaz& n rosturile de a$ezare, posibilit&%ile de


alegere a sistemelor de protec%ie anticoroziv& sunt stabilite prin standardul SR EN 845-3
anexa C, n func%ie de clasele de expunere, a$a cum este ar&tat n tabelul C.17.

190

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Tabelul C.17
Clasa de expunere
Material
MX MX MX MX MX
1
2
3
4
5
O%el austenitic inoxidabil (aliaje de molibden, crom, nichel) U U U U R
O%el austenitic inoxidabil (aliaje de crom, nichel)
U U U R R
Srm& de o%el acoperit& cu zinc (265 g/m)
U R R X X
Srm& de o%el acoperit& cu zinc (60 g/m) cu acoperire
U U U R X
organic& pe toate suprafe%ele finisate
Srm& de o%el acoperit& cu zinc (105 g/m)
U R R X X
Srm& de o%el acoperit& cu zinc
U X X X X
Tabl& de o%el acoperit& n prealabil cu zinc (137g/m)
U X X X X
n tabelele C.17 $i C.20 nota%iile referitoare la utilizarea materialelor respective sunt
urm&toarele:
!
!
!

U - folosire f&r& restric%ie a materialului n clasele de expunere men%ionate;


R - utilizare cu restric%ie; se consult& produc&torul/furnizorul;
X -material a c&rui utilizare nu este recomandat& n aceast& clas& de expunere.

Standardul SR EN 1996-2 stabile$te, de asemenea, condi%ii de protec%ie anticoroziv& pentru


buiandrugii prefabrica%i folosi%i n cl&dirile din zid&rie n baza prevederilor din standardul SR
EN 845-2. Condi%iile respective nu au relevan%& special& pentru proiectarea construc%iilor din
Romnia deoarece folosirea buiandrugilor prefabrica%i este limitat& numai la zonele cu cea
mai mic& valoare a accelera%iei seismice (ag = 0.10g).
C.4.3.3.3.(6)
Pentru arm&turile din elementele de confinare din beton armat, protec%ia se asigur& prin
prevederea n proiecte a unui strat de acoperire a c&rui grosime va corespunde cerin%elor din
standardul SR EN 1992-1-1 $i din codul P 100-1/2013. Standardul SR EN 1996-1-1
stabile$te grosimea minim& stratului de acoperire cu beton pentru clasele de expunere, n
func%ie de dozajul de ciment $i de raportul ap&/ciment al betonului.
n tabelul C.18 sunt date grosimile straturilor de acoperire n func%ie de ace$ti parametri
pentru cele cinci clase de expunere.
Tabelul C.18
Clasa de
expunere
MX1
MX2
MX3
MX4,MX5

Dozaj minim de ciment (kg/m3)


275
300
325
350
400
Raport maxim ap&/ciment
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
Grosime minim& a stratului de acoperire
20
20
20
20
20
---35
30
25
20
------40
30
25
---------60
50

C.4.3.3.3.(7)

Pentru asigurarea durabilit&%ii necesare, n cazurile n care o%elul carbon necesit& protec%ie
conform tabelului C.18 arm&turile trebuie s& fie galvanizate conform prevederilor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

191

standardului SR EN ISO 1461, astfel nct acoperirea cu zinc s& aib& o cantitate de zinc de
minimum 900 g/m2 sau se galvanizeaz& prin acoperire cu o cantitate de zinc de minimum
60 g/m2 $i se acoper& cu un strat aderent de epoxy cu grosime de cel pu%in 80 .m, cu o medie
de 100 .m. Ca alternativ&, protec%ia necesar& se poate realiza integral printr-un strat de
pulbere de epoxy aplicat prin fuziune.
Pentru a se evita deteriorarea protec%iei, o%elul va fi galvanizat dup& fasonare.
n unele cazuri speciale, n special pentru clasele de expunere MX4 $i MX5, dac& protec%iile
prin nglobare n mortar /acoperire cu zinc sunt considerate insuficient de sigure, se pot folosi
o%eluri rezistente la coroziune (standardul SR EN 1996-1-1, recomand& o%el inoxidabil
austenitic conform standardului AISI 3161). Aceast& solu%ie implic& sporuri substan%iale ale
costului ini%ial al lucr&rii dar se pot dovedi rentabile dac& se au n vedere cheltuielile totale pe
durata de exploatare.
C.4.3.3.5. Straturi de rupere a capilarit%$ii
C.4.3.3.5.(1)
Deoarece lucr&rile de ntre%inere, reparare sau nlocuire a straturilor de rupere a capilarit&%ii
sunt practic imposibil de realizat, acestea vor avea durabilitatea corespunz&toare tipului de
cl&dire la care se utilizeaz& $i condi%iilor de mediu respective. Straturile vor fi alc&tuite din
materiale cu rezisten%& suficient& pentru a nu fi str&punse la utilizare $i vor fi capabile s&
reziste la eforturile mecanice f&r& s& favorizeze producerea condensului sau a migra%ie
apei.Pentru realizarea acestor straturi se recomand& cele imputrescibile $i a c&ror comportare
a fost verificat& n timp sau pentru care s-a verificat experimental c& nu sunt afectate
semnificativ de fenomene de "mb&trnire".
Cerin%ele de performan%& pentru straturile de rupere a capilarit&%ii sunt formulate n standardul
SR EN 845-1.
C.4.3.3.5.(2)
Straturile pentru ruperea capilarit&%ii trebuie s& fie realizate din materiale ale c&ror propriet&%i
nu se deterioreaz& n timp. Astfel, nu se vor folosi materialele care sunt susceptibile de a
putrezi, cum sunt cartonul asfaltat $i pnza asfaltat&.
Cele mai indicate solu%ii sunt cele care folosesc materiale plastice (produse de firm& care se
monteaz& n condi%iile indicate de produc&tor sau tencuieli hidrofuge. n cazul tencuielilor
hidrofuge este necesar s& se verifice agresivitatea fa%& de ciment a apelor subterane
respective.
C.4.3.3.6. Elemente de leg%tur% pentru pere$i
C.4.3.3.6.(1)
Principalele probleme legate de durabilitate se refer& la elementele metalice, att cele care nu
se nglobeaz& n mortar sau n beton, ct $i cele care se nglobeaz&.
Aceste elemente sunt supuse n primul rnd coroziunii atmosferice ale c&rei efecte pot fi
amplificate de prezen%a umidit&%ii.
Cerin%ele referitoare la durabilitatea materialelor auxiliare sunt, n principal, urm&toarele:
Elementele de leg&tur& pentru pere%i $i prinderile lor vor fi capabile s& reziste la
ac%iunea relevant& a mediului nconjur&tor $i la mi$c&rile relative ntre straturi. Ele vor
avea rezisten%& la coroziune corespunz&toare mediului n care sunt utilizate.

192

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

!
!

Elementele de ancorare ale placajelor din zid&rie sau ale stratului exterior al fa%adelor
ventilate (cu gol de aer) vor fi executate din o%el inoxidabil.
Eclisele, ancorele, scoabele $i cornierele nglobate n zid&rie vor avea rezisten%& la
coroziune corespunz&toare condi%iilor de mediu n care sunt utilizate. Protec%ia
acestora se va realiza cu orice procedeu recunoscut n practica curent& pentru condi%ii
de mediu similare.

Durabilitatea ancorelor trebuie asigurat& pe toat& durata de existen%& a cl&dirii care poate
atinge 100 de ani sau chiar mai mult.
Rezisten%a ancorelor la coroziune depinde de un num&r mare de factori dintre care efectele
cele mai importante sunt date de:
!
!
!
!

calitatea o%elului $i nivelul de protec%ie intrinsec& sau superficial&;


compatibilitatea cu materialele (metalele) al&turate;
condi%iile de expunere;
condi%iile de montaj.

Materialele pentru fabricarea componentelor auxiliare $i sistemele lor de protec%ie


anticoroziv& sunt specificate complet n p&r%ile relevante ale standardelor din seria SR EN
845 $i fiecare este indicat printr-o referin%& unic& "material/acoperire". Aceast& referin%& nu
constituie ns& nici o indica%ie a performan%ei sau calit&%ii respective.
Standardul SR EN 1996-2, anexa C, n tabelele C.1, C.2 $i C.3, indic& o scurt& descriere a
materialelor $i claselor de expunere pentru care acoperirea specificat& este corespunz&toare.
Aceast& indica%ie se bazeaz& pe o experien%& ndelungat& privind durabilitatea acestor
materiale n domeniul condi%iilor de expunere. n mod obi$nuit nu sunt acceptate teste de
expunere accelerat& pentru m&surarea durabilit&%ii. Pentru materialele aferente fiec&rei clase
de expunere este de a$teptat o durat& de folosire acceptabil& din punct de vedere economic n
condi%iile descrise. Alegerea depinde de utilizarea specific&, amplasamentul construc%iei $i
durata de folosire cerut& pentru materialele respective.
C.4.3.3.6.(1) #i (2)
Pentru pere%ii alc&tui%i din mai multe straturi, elementele metalice de leg&tur& ntre straturi
vor fi capabile s& reziste la ac%iunile agresive care pot proveni din mediul nconjur&tor. n
func%ie de clasa de expunere, pentru aceste elemente se vor prevedea m&surile
corespunz&toare de protec%ie mpotriva coroziunii. )innd seama de riscul pentru siguran%a
vie%ii care poate proveni ca urmare a corod&rii lor, mai ales n zone seismice, elementele de
ancorare ale placajelor din zid&rie sau ale stratului exterior al fa%adelor ventilate (cu gol de
aer) vor fi executate din o%el inoxidabil.

n Australia, avariile observate dup& cutremurul din Newcastle din 1989 (figura C.45) au
ar&tat c& numeroase ancore nu au rezistat solicit&rilor la care au fost supuse datorit&
degrad&rilor suferite n timp. Astfel s-a constatat c& dintre ancorele care au cedat numeroase
erau complet distruse prin coroziune datorit& condi%iilor de mediu n care s-au aflat pe durata
de func%ionare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

193

(a)
(b)
Figura C.45. Coroziunea ancorelor pentru zid&rie
(a) Ancor& complet distrus& de coroziune observat& dup& cutremurul din Newcastle
Australia (1989) (b) Ancor& din o%el galvanizat corodat& n zona nglobat& n mortar
[Clay Brick and Paver Institute, Manual 7 Design of Clay Masonry for Serviceability, Australia,2001 ]
Ca urmare a acestor constat&ri, pentru ancorele din pere%ii dubli, standardele australiene
AS/NZS 2699.1, AS/NZ 2699 #i AS 3700 au stabilit rezisten%a $i rigiditatea ancorelor n
func%ie de condi%iile de expunere $i de solicitare. In tabelul urm&tor sunt date valorile pentru
ancorele de tip A n pere%i dubli.
Tabelul C.19
Clasificarea
ancorelor
Condi%ii u$oare
Condi%ii medii
Condi%ii grele

Rezisten%a caracteristic&
Rigiditatea
(kN)
caracteristic&
(kN/mm)
ntindere Compresiune
0.3
0.35
0.5
0.6
0.7
1.0
1.5
1.8
2.5

Valorile rezisten%ei caracteristice din tabel se utilizeaz& $i pentru ancorele de fixare a zid&riei
de placare.
C.4.3.3.7
Eclise, scoabe $i corniere. Toate piesele metalice nglobate n zid&rie (eclise, ancore, scoabe
$i corniere) trebuie s& aib& protec%ia anticoroziv& corespunz&toare condi%iilor de mediu n care
sunt utilizate. Protec%ia se poate realiza cu orice procedeu recunoscut n practica curent&
pentru condi%ii de mediu similare. O%elul galvanizat este un material convenabil pentru ancore
deoarece are o durabilitate satisf&c&toare n condi%iile unui pre% relativ sc&zut, n compara%ie
cu cel al o%elului inoxidabil.
Durabilitatea ancorei depinde de cantitatea de zinc depus& pe fa%a o%elului. n literatur& exist&
pu%ine date referitoare la cantitatea de zinc necesar& pentru asigurarea durabilit&%ii. Unele
cercet&ri din Anglia au ar&tat c&, n condi%iile expunerii simultane la aer $i umiditate,
pierderea de zinc anual& variaz& ntre 10 20 g/m2. De aici rezult& c&, pentru o pierdere
medie anual& de 15 g/m2, este necesar& o acoperire de cel pu%in 750 g/m2 pentru a se asigura
protec%ia necesar& pe o durat& de 50 de ani.

Materialele pentru agrafe, eclise, console $i ancore, conforme cu standardul SR EN 845-1,


pot fi alese folosind tabelul C.1 din standardul SR EN 1996-2 (tabelul C.21). Toate piesele
metalice nglobate n zid&rie (eclise, ancore, scoabe $i corniere) trebuie s& aib& protec%ia
anticoroziv& corespunz&toare condi%iilor de mediu n care sunt utilizate. Protec%ia se poate
realiza cu orice procedeu recunoscut n practica curent& pentru condi%ii de mediu similare.
O%elul galvanizat este un material convenabil pentru ancore deoarece are o durabilitate
satisf&c&toare n condi%iile unui pre% relativ sc&zut, n compara%ie cu cel al o%elului inoxidabil.

194

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Tabelul C.20
Clasa de expunere
MX1 MX2 MX3 MX4 MX5
O%el austenitic inoxidabil (aliaje de molibden crom nichel)
U
U
U
U
R
Plastic folosit pentru corpul ancorelor
U
U
U
U
R
O%el austenitic inoxidabil (aliaje de crom nichel)
U
U
U
R
R
O%el feritic inoxidabil
U
X
X
X
X
Bronz de fosfor
U
U
U
X
X
Bronz de aluminiu
U
U
U
X
X
Cupru
U
U
U
X
X
Srm& de o%el acoperit& cu zinc (940 g/m)
U
U
U
R
X
Srm& de o%el acoperit& cu zinc (940 g/m)
U
U
U
R
X
Component& din o%el acoperit& cu zinc (710 g/m)
U
U
U
R
X
Component& din o%el acoperit& cu zinc (460 g/m)
U
R
R
R
X
Band& sau plac& din o%el acoperit& cu zinc (300 g/m) cu
U
U
U
R
X
acoperire organic& pe toate suprafe%ele exterioare
Band& sau plac& din o%el acoperit& cu zinc (300 g/m) cu
U
U
U
R
X
acoperire organic& pe toate suprafe%ele exterioare
Srm& de o%el acoperit& cu zinc (265 g/m)
U
R
R
X
X
Band& sau plac& din o%el acoperit& cu zinc (300 g/m) cu
U
R
R
X
X
acoperire organic& pe marginile t&iate
Band& sau plac& din o%el pre-acoperit& cu zinc (300 g/m)
U
R
R
X
X
Band& sau plac& din o%el acoperit& cu zinc (137 g/m) cu
U
U
U
R
X
acoperire organic& pe toate suprafe%ele exterioare
Band& sau plac& din o%el acoperit& cu zinc (137 g/m) cu
U
U
U
R
X
acoperire organic& pe toate suprafe%ele exterioare
Band& de o%el pre-acoperit& cu zinc (137 g/m) cu marginile
U
R
R
X
X
acoperite cu zinc
Srm& din o%el acoperit& cu zinc (60 g/m) cu acoperire
U
R
R
R
X
organic& pe toate suprafe%ele exterioare
Srm& din o%el acoperit& cu zinc (105 g/m)
U
R
R
X
X
Srm& din o%el acoperit& cu zinc (60 g/m)
U
X
X
X
X
Plac& din o%el pre-acoperit& cu zinc (137 g/m)
U
X
X
X
X

MATERIAL

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

195

CAPITOLUL 5. PROIECTAREA PRELIMINAR" A CL"DIRILOR CU


PERE=I STRUCTURALI DIN ZID"RIE
Proiectarea corect& a cl&dirilor din zid&rie, prin alegerea celor mai adecvate modele $i metode
de calcul $i de detaliere, are $i un impact economic deosebit de mare dac& se %ine seama de
num&rul mare al cl&dirilor de acest tip care se construiesc anual. Se apreciaz& c& cl&dirile cu
pere%i structurali din zid&rie sunt cu 15-20% mai ieftine dect cele cu structura alc&tuit& din
cadre de beton armat $i zid&rie de umplutur&. De asemenea se apreciaz& c& durata de execu%ie
se scurteaz& cu circa .
Adoptarea sistemului structural cu pere%i portan%i din zid&rie de c&r&mid& sau blocuri permite
ob%inerea unor avantaje tehnice $i economice importante:
!
!
!
!

asigur& rezolvarea structurilor pentru construc%ii diverse ca func%iune, form& $i


propor%ii n plan $i/sau n eleva%ie;
se folose$te rezisten%a pere%ilor care, n planul de arhitectur&, au func%iuni de
compartimentare $i de nchidere pentru preluarea ac%iunilor agen%ilor mecanici;
pere%ii structurali au rigiditate mare ceea ce asigur& protejarea elementelor
nestructurale n timpul ac%iunii seismice f&r& m&suri/costuri suplimentare;
grosimile pere%ilor impuse de satisfacerea cerin%elor de izolare termic& $i fonic& sunt,
n cele mai multe cazuri, suficiente pentru a satisface exigen%ele de stabilitate $i de
rezisten%& $i nu sunt necesare, de regul&, sporuri de grosime pentru considerente
structurale;
utilizeaz& materiale relativ ieftine $i nu necesit& mn& de lucru cu calificare deosebit&.

C.5.1. PROIECTAREA PRELIMINAR" ARHITECTURAL-STRUCTURAL" A


CL"DIRILOR ETAJATE CURENTE
Deoarece alc&tuirea structurilor cl&dirilor din zid&rie rezult&, n principal, din alc&tuirea
planului de arhitectur&, proiectarea cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie situate n zone
seismice implic& parcurgerea unui proces iterativ de "propunere-evaluare" la care trebuie s&
participe, nc& din faza ini%ial& a proiectului, arhitectul $i inginerul structurist.

Proiectarea preliminar& arhitectural-structural& a cl&dirilor etajate curente cu pere%i structurali


din zid&rie implic& parcurgerea mai multor etape [Petrovici,R. Teoria structurilor pentru arhitec%iCurs, Ed.UAUIM 2000].

196

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Schema dat& mai sus sintetizeaz& demersul logic pentru proiectarea cl&dirilor din zid&rie n
vederea satisfacerii cerin%ei de rezisten%& $i stabilitate. Fazele de "propunere" se refer& la
"configura%ia de ansamblu a cl&dirii" (propunerea arhitectului), la "concep%ia structurii"
(propunerea inginerului bazat&, n prim& aproxima%ie, pe configura%ia de ansamblu propus&)
$i la etapa de "proiectare preliminar& a structurii" (alegerea tipului de zid&rie, alegerea
materialelor, stabilirea grosimii pere%ilor, etc.).

Validarea propunerilor arhitecturale $i structurale const& n "evaluarea performan%elor


probabile" ale cl&dirii n raport cu starea limit& ultim& $i cu starea limit& de serviciu. Se
evalueaz& nivelurile de performan%& n raport cu cerin%ele din tema de proiectare (de exemplu,
verificarea capacit&%ii de func%ionare imediat dup& cutremur n cazul cl&dirilor din clasa de
importan%& I). Faza de "interpretare arhitectural-inginereasc& $i economic&" are ca obiect
examinarea corela%iei dintre performan%ele "structurale" $i performan%ele "func%ionale, de
confort $i estetice" $i, mai ales impactul costului structurii n costul total ale cl&dirii.
n condi%iile n care rezultatul fazei de "interpretare" eviden%iaz& necesitatea relu&rii
procesului de proiectare acest lucru se face de regul& intervenind n primul rnd asupra
concep%iei structurii (nlocuirea sistemului cu "pere%i rari" cu "pere%i de$i", dac& op%iunea este
posibil& din punct de vedere func%ional, nlocuirea zid&riei nearmate cu zid&rie confinat&,
etc.). n situa%iile n care analiza structural& arat& c& performan%ele nesatisf&c&toare provin din
configura%ia de ansamblul inadecvat& situa%iei specifice a cl&dirii (n cazul zonelor cu regim
seismic sever, alc&tuire arhitectural& cu importante neregularit&%i geometrice/volumetrice,
absen%a continuit&%ii pe vertical& a pere%ilor care conduce la formarea etajelor "slabe") este
necesar ca procesul de proiectare s& fie reluat din faza ini%ial& (revizuirea concep%iei
arhitecturale). Dac& aceast& modificare nu este posibil& din diferite considerente, solu%ia
ra%ional& este nlocuirea structurii din zid&rie cu o structur& din beton armat sau din o%el.
Leg&tura ntre configura%ia arhitectural& a cl&dirii $i siguran%a structural& sub ac%iunea
cutremurului a fost subliniat& de numero$i autori a c&ror autoritate $tiin%ific& $i
profesionalism sunt nendoielnice.
!

Arnold $i Reitherman [Arnold,C.,Reitherman, R. Building Configuration and Seismic Design.


The Architecture of Earthquake Resistance. Building Systems Development, Inc. San Mateo California
1981]:

"Un aspect al proiect rii antiseismice de importan# egal sau chiar mai
mare dect calculul structurii este alegerea configura#iei cl dirii."
!

Degenkolb [Degenkolb, H.J. Seismic Design. Structural Concepts. Summer Seismic Institute for
Architectural Faculty. AIA Research Corporation 1977]:

"Unele dintre cele mai dificile probleme legate de proiectarea antiseismic


sunt ridicate de concep#ia ini#ial de alc tuire aleas de arhitect."
!

Dowrick [DowricK,D.J. Earthquake Resistant Design. A Manual for Engineers and Architects John
Wiley & Sons, Inc.London, 1977] $i Key [Key, D.Earthquake Design Practice for Buildings.
Thomas Telford, London 1988]:

"Niciodat nu va fi n puterea unui inginer structurist s realizeze o


structur suficient de rezistent la cutremur pentru o cl dire prost
conceput ."
Etapele "Proiectarea preliminar& a structurii" $i "evaluarea performan%elor structurale
a$teptate" reprezint& "faze tehnice" ale activit&%ii inginerului structurist care permit

C.5.1.(2)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

197

identificarea unei imagini de ansamblu asupra modului n care structura propus& r&spunde
cerin%elor de siguran%& structural& $i care furnizeaz&, n acela$i timp, elementele necesare
pentru "interpretarea arhitectural - inginereasc& $i economic&" a rezultatelor proiect&rii
preliminare."Interpretarea" va stabili n ce m&sur& alc&tuirea structural& propus& (inclusiv,
dac& este cazul, grosimile care rezult& pentru pere%ii structurali) satisface cerin%ele arhitectului
$i va permite o prim& evaluare a costurilor probabile pe durata de exploatare.
Dac& rezultatele acestei analize sunt satisf&c&toare se poate trece la "proiectarea definitiv&".
n caz contrar este necesar s& se reia procesul de proiectare preliminar&.
Reluarea procesului de proiectare se poate face din diferite etape:
i) din etapa de proiectare preliminar& a structurii (de exemplu, prin utilizarea unor
elemente pentru zid&rie $i/sau mortare cu rezisten%e mai ridicate, modificarea pozi%iei /
dimensiunilor / arm&turilor elementelor de confinare etc.);
ii) din etapa de concep%ie a structurii (de exemplu, prin nlocuirea zid&riei nearmate cu
zid&rie confinat& cu sau f&r& arm&turi n rosturile orizontale);
iii) din etapa de stabilire a concep%iei de ansamblu a structurii (de exemplu, eliminarea
efectelor importante de r&sucire de ansamblu prin modificarea formei n plan sau prin
modificarea rigidit&%ii unor pere%i prin ad&ugarea/eliminarea unor goluri).
C.5.1.1. Principii generale de alc%tuire arhitectural-structural% a cl%dirilor etajate cu
pere$i structurali din zid%rie
C.5.1.1.(1)
Pentru cl&dirile care satisfac cerin%ele de regularitate n plan #i pe vertical+ definit& conform
criteriilor de la art. 5.1.2. $i 5.1.3. r&spunsul seismic este favorabil $i poate fi determinat prin
calcul, cu suficient& exactitate, folosind modele/metode curente (simple).Pentru zonele cu
accelera%ia seismic& de proiectare ag+0.25g se recomand& alegerea cu prioritate a
configura%iilor de plan $i volumetrie care conduc la cl&diri cu regularitate structural+ n plan
#i pe vertical+.
Prevederile din acest Cod trebuie s& fie respectate n corelare cu principiile generale de
alc&tuire structural& date n Codul P 100-1/2013.
n special, este vorba de realizarea caracterului spa%ial al structurii prin asigurarea conlucr&rii,
n toate stadiile de solicitare, a pere%ilor de pe direc%iile principale ale cl&dirii $i a plan$eelor
rigide. Unitatea spa%ial& a structurii astfel ob%inut& este capabil& s& asigure preluarea
solicit&rilor seismice oricare ar fi direc%ia pe care acestea ac%ioneaz&. Eficien%a acestei
conlucr&ri a fost verificat& de comportarea satisf&c&toare la cutremurele trecute a cl&dirilor
care au fost astfel concepute.
n al doilea rnd trebuie men%ionat efectul favorabil al regularit&%ii alc&tuirii n plan $i n
eleva%ie a cl&dirii. Regularitatea n plan favorizeaz& eliminarea / reducerea efectelor r&sucirii
de ansamblu. Regularitatea n eleva%ie asigur&, n primul rnd, uniformitatea cerin%elor de
rezisten%& la diferitele niveluri ale cl&dirii eliminnd concentr&rile de eforturi care ar putea
rezulta prin devierea traseului normal/ direct, c&tre funda%ii, al for%elor verticale $i/sau
orizontale. Cl&dirile cu regularitate structural& n plan $i n eleva%ie prezint& $i avantajul de a
putea fi analizate cu modele $i metode de calcul simple.

Regulile de alc&tuire favorabile stabilite n acest Cod exploateaz& rezervele "naturale" de


rezisten%& ale cl&dirilor din zid&rie cu pu%ine niveluri $i pe acestea se fundamenteaz& $i
prevederile pentru cl+dirile simple din zid&rie pentru care, conform Codului P 100-1/2013,

198

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Cap.8, nu este necesar& justificarea prin calcul a satisfacerii cerin%ei de rezisten%& la ac%iunea
seismic& de proiectare.
Cl&dirile cu forme simple n plan (mai ales cele simetrice) $i f&r& discontinuit&%i bru$te n
eleva%ie au comportare seismic& uniform&, f&r& concentr&ri de eforturi n anumite elemente $i
zone. Avariile probabile, cele acceptabile n cazul cutremurului de "proiectare", vor fi
controlabile $i previzibile $i vor putea fi suportate de cl&dire n condi%ii de siguran%&. Pe de
alt& parte, comportarea seismic& a acestor construc%ii poate fi modelat& prin calcul, cu
u$urin%& $i destul de exact, astfel nct r&spunsul lor probabil la ac%iunea seismic& poate fi
anticipat cu precizie suficient&, oferind astfel baza obiectiv& pentru o proiectare sigur& $i
ra%ional& din punct de vedere tehnic $i economic.
Neregularit&%ile formei n plan $i discontinuit&%ile volumetrice pe n&l%imea cl&dirii au ca
rezultat neuniformitatea, uneori exagerat&, a distribu%iei spa%iale a maselor $i rigidit&%ilor $i
conduc la structuri complicate, confuze chiar, n care, adesea, se fac compromisuri tehnice
grave.
Analiza prin calcul a r&spunsului seismic al structurilor cu neregularit&%i nu mai poate fi
f&cut& cu metodele simplificate aplicabile construc%iilor cu structuri regulate. Sunt necesare
abord&ri complexe, care s& %in& seama de comportarea structurii, sub ac%iunea dinamic& a
cutremurului, ca un ansamblu spa%ial, n domeniul deforma%iilor inelastice.
Propriet&%ile mecanice, de rezisten%&, de deformabilitate $i de ductilitate ale structurilor
complexe din zid&rie sunt dificil de modelat, cu un grad suficient de exactitate, astfel nct
chiar analizele efectuate cu cele mai complexe programe de calcul automat, au un grad mare
de incertitudine. Anticiparea r&spunsului seismic probabil, prin astfel de calcule, poate fie s&
conduc& la dimension&ri mult acoperitoare fie s& dea na$tere unor zone slabe n raport cu
solicit&rile reale.
n timpul cutremurelor puternice, neregularit&%ile de form&, n plan $i n eleva%ie, antreneaz&
concentr&ri de eforturi n elementele de construc%ie, structurale $i nestructurale, mai ales n
zonele de discontinuitate geometric& care sunt, implicit, zone de discontinuitate ale maselor $i
ale rigidit&%ii.
Starea de eforturi din ansamblul structurilor cu neregularit&%i $i comportarea elementelor de
structur&, mai ales n zonele de discontinuitate, nu sunt, n general, studiate experimental,
astfel nct proiectarea se bazeaz&, mai mult, pe intui%ia inginerului de structuri.
Nivelul insuficient de cunoa$tere n acest domeniu, din %ar& $i din str&in&tate, a fost confirmat
de experien%a cutremurelor anterioare care a ar&tat c& o mare parte din accidentele grave
(mergnd, adesea, pn& la pr&bu$irea n totalitate) s-au produs la construc%ii cu forme
complexe n plan $i n eleva%ie. Paradoxal, cele mai multe dintre sensibilit&%ile acestor
structuri erau cunoscute n literatura de specialitate dar proiectan%ii respectivi le-au ignorat.
C.5.1.2. Alc%tuirea cl%dirii n plan #i n eleva$ie
C.5.1.2.(1)

Formele geometrice regulate ale cl&dirii, stabilite prin proiectul de arhitectur&, reprezint&
condi%ia necesar& pentru proiectarea unor structuri simple, clare $i de preferin%& simetrice
avnd valori comparabile ale rezisten%ei $i rigidit&%ii ansamblului pe direc%iile axelor de
simetrie $i la care excentricitatea centrului de mas& n raport cu centrul de rigiditate este ct
mai mic& cu putin%& (teoretic, cele dou& centre pot s& coincid&). n aceste condi%ii, eforturile
sec%ionale/unitare datorite cutremurului precum $i deplas&rile laterale ale cl&dirii, pe cele

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

199

dou& direc%ii principale, sunt comparabile iar efectul r&sucirii de ansamblu este redus la
minimum pentru toate direc%iile de ac%iune ale ac%iunii seismice.
Se atrage aten%ia c&, n multe cazuri, avantajele aduse de simetria formei planului pot fi
anulate de dispunerea nesimetric& n plan a pere%ilor structurali, ceea ce conduce de asemenea
la necoinciden%a centrului de mas& cu centrul de rigiditate $i deci la efectul de torsiune de
ansamblu (n aceast& situa%ie este vorba numai de o "pseudo-simetrie" ). Se men%ioneaz&,
ns&, $i cazul contrar n care, prin alc&tuirea judicioas& a pere%ilor structurali, pentru unele
cl&diri cu forme nesimetrice n plan, se poate ob%ine apropierea celor dou& centre $i deci
reducerea semnificativ& a efectului de r&sucire. Prin alc&tuirea judicioas& a pere%ilor se
n%elege alegerea grosimii, a rezisten%elor materialelor, dispunerea $i dimensiunile golurilor,
etc.
Adoptarea formelor regulate este favorabil& deoarece formele compuse (L, T, H sau
ramificate) sufer&, n timpul cutremurului, mi$c&ri complexe, deplas&rile fiec&rei aripi fiind
func%ie de direc%ia ac%iunii seismice. Astfel aripile care au dimensiunea lung& paralel& cu
direc%ia ac%iunii seismice vor avea deplas&ri mici $i deci avarii relativ mici (au condi%ii
favorabile pentru a avea rigiditate $i rezisten%& mai mare n aceast& direc%ie) n timp ce aripile
care au dimensiunea scurt& paralel& cu direc%ia ac%iunii seismice vor suferi deplas&ri mai mari
$i, n consecin%&, avarii mai mari. Acest fenomen este mai accentuat n cazul n care lungimea
aripilor este mai mare (se produce chiar $i la cl&diri cu forme simetrice fa%& de dou& axe - tip
H, de exemplu). n acest caz, oscila%iile seismice ale cl&dirii sunt deosebit de complexe
deoarece n timp ce cl&direa oscileaz& n ansamblu (de exemplu, pe direc%iile principale)
aripile pot oscila fiecare separat, n special pe direc%iile respective de rigiditate minim&.

Figura C.46 Oscila%iile cl&dirilor nesimetrice n timpul cutremurului [Petrovici,R. Teoria


structurilor pentru arhitec%i - Curs, Ed.UAUIM 2000]

Deoarece construc%ia cu form& complex& reprezint& o unitate structural& pentru care ns&, n
general, centrele de greutate al plan$eelor nu coincid cu centrele de rigiditate al etajelor,
ansamblul va fi supus $i unei torsiuni generale date de componentele for%ei seismice care
ac%ioneaz& pe aripile profilelor L, T, H sau pe ramifica%iile cl&dirilor cu forme mai
complicate. Punctele cele mai vulnerabile sunt col%urile intrnduri $i zonele imediat
adiacente acestora n care eforturile se concentreaz& oricare ar fi direc%ia de ac%iune a mi$c&rii
seismice (notate ZC- zone critice n figura C.46).
C.5.1.2.(4)
M&surile recomandate n acest alineat pentru a realiza reducerea rezisten%ei $i/sau rigidit&%ii
structurii pe n&l%ime, n concordan%& cu varia%ia eforturilor din nc&rc&rile verticale $i
orizontale, au n vedere men%inerea regularit&%ii structurale $i evitarea cre&rii unor disimetrii
care pot genera efecte de r&sucire. n nici un caz reducerea rezisten%ei $i/sau a rigidit&%ii nu se
va realiza prin suprimarea pere%ilor structurali ntrerupnd fluxul continuu al nc&rc&rilor spre
funda%ii.
C.5.1.3. Criterii de regularitate structural%

Regularitatea cl&dirilor n plan depinde de satisfacerea a dou& categorii de cerin%e:

200

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

!
!

Cerin%e geometrice: forma $i propor%iile cl&dirii n plan;


Cerin%e structurale: dispunerea pere%ilor structurali n planul cl&dirii $i rigiditatea
acestora.

Din examinarea cerin%elor reglement&rilor tehnice rezult& un consens semnificativ n ceea ce


prive$te parametrii dup& care se apreciaz& regularitatea/neregularitatea geometric& $i cea
structural&. Micile diferen%e ntre valorile pragurilor respective se datoreaz& mai mult
experien%ei $i tradi%iei locale dect unor factori obiectivi, cuantificabili.
Totodat&, este necesar s& se precizeze c& aprecierea regularit&%ii sau neregularit&%ii structurale
se bazeaz&, n toate reglement&rile, numai pe considerarea rigidit&%ilor liniar-elastice f&r& a
implica rezervele de rezisten%& ale cl&dirilor n domeniul post- elastic $i nici diferen%ierea
modurilor de cedare (ductil/fragil). Neglijarea acestor aspecte poate ascunde unele caren%e de
alc&tuire susceptibile de a avea consecin%e grave (de exemplu, pierderea stabilit&%ii de
ansamblu a cl&dirii dup& cedarea prematur& a unui perete).
C.5.1.3.(1)
Pentru se evita/diminua efectele defavorabile ale r&sucirii de ansamblu, dispunerea n plan a
pere%ilor structurali se va face ct mai uniform n raport cu axele principale ale cl&dirii, pentru
toate tipurile de zid&rie (ZNA, ZC, ZC+AR, ZIA). Pentru a se asigura o capacitate suficient&
de rezisten%& $i de rigiditate la torsiunea de ansamblu se recomand& ca pere%ii structurali cu
rigiditate mare s& fie dispu$i ct mai aproape de conturul cl&dirii. Nu se vor adopta
configura%ii instabile de pere%i (n care axele pere%ilor sunt concurente) $i se vor evita
configura%iile la care excentricitatea centrului de rigiditate, pe una din direc%ii dep&$e$te
valorile stabilite n Cod.
C.5.1.3.(2)
n acela$i scop, n cazul tronsoanelor dreptunghiulare, la care fa%adele longitudinale au
raportul & ntre ariile n plan ale golurilor de u$i $i ferestre $i ariile plinurilor de zid&rie
apropiat de valorile maxime stabilite prin acest Cod la 5.2.5.(3) se recomand& ca pere%ii
structurali transversali de la capetele tronsoanelor s& fie ct mai pu%in sl&bi%i prin goluri.
n cazul cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie, neregularit&%ile n plan provin, n general,
din dou& cauze majore (sau dintr-o combinare a acestora) care decurg din concep%ia
arhitectural& a cl&dirii:
!

dispunere neregulat& / nesimetric& a golurilor majore n pere%i

forma n plan cu nesimetrie pronun%at&.

Existen%a pere%ilor lungi $i f&r& goluri (calcane) este inerent&, n special, n cazul cl&dirilor
"plomb&" $i introduce efecte puternice de r&sucire.

Figura C.47.Neregularitate n plan rezultat& din concep%ia planului de arhitectur&

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

201

O alt& cauz& a producerii situa%iei de "neregularitate " n plan provine din alc&tuirea
plan$eelor:
!

plan$ee cu alc&tuiri diferite la un anumit nivel (plan$eu rigid din beton armatcompletat
cu plan$eu cu rigiditate nesemnificativ& - cu grinzi $i podin& din lemn, de exemplu) figura C.48(b);

plan$ee cu goluri mari (orientativ cu aria golului mai mare de 50% din aria plan$eului)
- figura C.48 (c).

(a)
(b)
(c)
Figura C.48.Neregularit&%i provenite din alc&tuirea arhitectural structural& (a)
$i din alc&tuirea plan$eelor (b) $i (c).
Cl&dirile care au forme oarecare n plan trebuie calculate cu modele spa%iale. Pot fi calculate
$i cu dou& modele plane, cu for%e dispuse pe direc%iile principal de rigiditate, n condi%iile
stabilite n Codul P 100-1/2013, Cap.8.
C.5.1.3.(3)
Condi%iile de regularitate n eleva%ie urm&resc, n primul rnd, realizarea unui traseu direct $i
clar al nc&rc&rilor verticale $i orizontale pn& la funda%ii $i asigurarea conlucr&rii spa%iale
dintre pere%ii de zid&rie de pe cele dou& direc%ii $i dintre pere%i $i plan$ee.
n acest scop este necesar& realizarea urm&toarelor m&suri constructive:
!
!
!
!
!
!

asigurarea leg&turilor dintre pere%ii dispu$i pe ambele direc%ii principale ale cl&dirii;
prevederea funda%iilor continue sub ziduri $i legarea zidurilor de funda%ii;
asigurarea leg&turii ntre pere%i $i centurile dispuse la nivelul fiec&rui plan$eu;
prevederea plan$eelor rigide n plan orizontal (recomandabil $i la ultimul nivel);
n cazul cl&dirilor cu $arpant&, ancorarea acesteia de centurile de la ultimul nivel;
ancorarea de $arpant& a zidurilor n consol& peste ultimul nivel (calcane, frontoane).

n ceea ce prive$te neregularit&%ile n eleva%ie, reglementarea din SUA [Codul ASCE 7-10]
este mai nuan%at&.Sunt definite neregularit&%i "curente" $i neregularit&%i "extreme" a$a cum se
arata n figuraC.49.

Figura C.49.Neregularit&%i n eleva%ie conform Codului ASCE 7-10

(a) Neregularitatea geometric& n eleva%ie trebuie luat& n considerare dac& dimensiunea n


plan orizontal a unui perete structural care preia for%ele laterale, la oricare nivel, este mai
mare cu peste 30% dect cea a unui etaj adiacent.

202

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(b) Neregularitatea este luat& n considerare dac& exist& o deplasare n plan unui perete
structural mai mare dect lungimea acestuia, sau o reducere de rigiditate a elementului
respectiv la etajul inferior.
C.5.1.4. Separarea cl%dirii n tronsoane
C.5.1.4.(1)
Tronsonarea cl&dirilor cu alc&tuiri complexe depinde de forma $i de propor%iile n plan ale
ansamblului construit.

Figura C.50.Posibilit&%i de tronsonare a cl&dirilor cu forme complexe


C.5.1.4.(2)
Prevederea are ca scop evitarea fragment&rii construc%iei n tronsoane cu propor%ii geometrice
nefavorabile. Prin limitarea raportului n&l%ime/l&%ime se urm&re$te limitarea efectelor
momentului de r&sturnare iar limitarea raportului lungime / l&%ime are ca scop reducerea
efectelor r&sucirii de ansamblu.
Formele alungite n plan pot da na$tere la plan$ee cu flexibilitate relativ mare n plan
orizontal ceea ce contrazice ipoteza curent& referitoare la rigiditatea infinit& a plan$eelor n
plan orizontal prin care se asigur& egalitatea deplas&rilor orizontale ale tuturor
subansamblurilor verticale.
n cazul cl&dirilor tip bar& mp&r%ite n mai multe tronsoane cu caracteristici structurale
similare, se recomand& ca tronsoanele de la extremit&%i, care sunt susceptibile de a suporta
$ocul maxim n cazul ciocnirii reciproce n timpul cutremurului, s& aib& o mas& mai mare
(mai multe travei) $i o capacitate de rezisten%& mai mare dect cea a tronsoanelor
intermediare.
C.5.1.4.(5)
Prevederea referitoare la dublarea pere%ilor structurali la rost are n vedere ca fiecare din
tronsoanele rezultate s& constituie o "cutie" cu rigiditate semnificativ& la r&sucire care se
realizeaz&, n mare m&sur&, cu contribu%ia pere%ilor dispu$i pe conturul cl&dirii.
Pentru cazul n care caracteristicile constructive ale tronsoanelor al&turate sunt aproximativ
similare (cum este cazul tronsoanelor rezultate din segmentarea unei cl&diri "bar&") l&%imea
rostului antiseismic poate fi egal& cu cea stabilit& din condi%ia de dilatare termic& (n

C.5.1.4.(6)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

203

condi%iile geo-climatice ale Romniei, $i pentru cl&diri cu dimensiuni curente, aceast& l&%ime
este de circa 2 - 3 cm).
C.5.1.4.(7)
Avnd n vedere rigiditatea important& a cl&dirilor din zid&rie dimensiunile rosturilor de
dilatare/seismice sunt reduse.
Elementele de nchidere a rosturilor trebuie s& asigure oscila%iile libere ale tronsoanelor
adiacente $i, n acela$i timp, s& satisfac& celelalte exigen%e (izolare fonic&, termic&, etan$eitate
la aer $i la ap&, rezisten%& la foc).
)innd seama c& avarierea local& a zonelor de rost este inevitabil&, mai ales n cazul
cutremurelor puternice, detaliile rosturilor seismice trebuie s& asigure evitarea desprinderii $i
c&derii de la n&l%ime elemente sau p&r%i de construc%ie $i s& permit& repararea acestora cu
u$urin%&.Se recomand& folosirea att pentru rosturile verticale, ct $i pentru cele orizontale, a
unor sisteme/dispozitive de nchidere verificate n practic&.

(a)

(b)
(c)
Fig. C.51. Detalii de rosturi seismice
(a) Rost orizontal (b) Racord rost orizontal-vertical (c) Rost n fa%ad&
Detaliile de principiu de mai sus permit, n alc&tuiri diverse, preluarea deplas&rilor relative
dintre dou& tronsoane adiacente prin rosturi de 5 50 mm l&%ime $i chiar mai mari.
C.5.1.5. Dimensiuni maxime ale cl%dirilor
Dimensiunile maxime ale cl&dirilor cu pere%i structurali din zid&rie sunt stabilite n Codul
P 100-1/2013, n func%ie de zona seismic& a amplasamentului $i de n&l%imea cl&dirii peste
sec%iunea de ncastrare.
C.5.2. PROIECTAREA PRELIMINAR" A PERE=ILOR STRUCTURALI PENTRU
CL"DIRI ETAJATE CURENTE
C.5.2.1. Alegerea sistemului de pere$i structurali
C.5.2.1.(1)
Cerin%ele func%ionale men%ionate trebuie s& fie:
!

conforme cu reglement&rile tehnice n vigoare (cerin%e minime, obligatorii);

specifice, stabilite de investitor: dimensiunile spa%iilor libere, n&l%imea de nivel, tipul


circula%iilor, etc.

C.5.2.1.(5)

Alc&tuirile structurale n care exist& pere%i de contravntuire nenc&rca%i, sau foarte pu%in
nc&rca%i, cu sarcini verticale trebuie considerate nefavorabile pentru amplasamentele cu
seismicitate ridicat& (orientativ ag q 0.15g)avnd n vedere faptul c& rezisten%a la forfecare n

204

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

rost orizontal este asigurat& numai de for%a de frecare c orespunz&toare efortului de


compresiune dup& ce aderen%a mortarului la elementele pentru zid&rie se rupe datorit&
deforma%iilor laterale ale peretelui (recomandarea FEMA 307 arat& c& aderen%a se rupe
pentru drift de circa 3-5).
C.5.2.1.1 Structuri cu pere$i de#i
C.5.2.1.1.(1)
n alc&tuirea men%ionat& la acest alineat, pozi%iile n cl&dire ale pere%ilor structurali interiori
rezult&, de regul&, din concep%ia planului de arhitectur& (n cazul locuin%elor, de exemplu,
separ& nc&perile principale ale cl&dirii). Sistemul structural cu pere%i de$i corespunde $i
cerin%elor func%ionale ale cl&dirilor de locuire colectiv& (hoteluri, moteluri, c&mine $i
similare).
C.5.2.1.1.(2)
Dac& prin aceast& opera%ie aria pere%ilor structurali de pe direc%ia respectiv& se reduce cu mai
mult de 20%, cl&direa va fi ncadrat& pentru calcul n clasa cl&dirilor f&r& regularitate (tipul 2
din tabelul 5.1).
n condi%iile de la (2), structura vertical& $i plan$eul care rezult& trebuie s& aib& capacitatea de
rezisten%&, rigiditatea $i ductilitatea necesare pentru a prelua solicit&rile datorate celor mai
defavorabile grup&ri de nc&rc&ri, inclusiv efectul disimetriei structurale care ar putea rezulta
din suprimarea peretelui respectiv $i sporirea for%ei seismice de proiectare ca urmare a
modific&rii ncadr&rii cl&dirii din punct de vedere al regularit&%ii structurale.
C.5.2.1.2. Structuri cu pere$i rari
C.5.2.1.2.(1)
n aceast& alc&tuire pere%ii structurali interiori se dispun, de regul&, la limita ntre unit&%ile
func%ionale (ntre apartamente la locuin%e, ntre s&lile de clas& la unit&%ile de nv&%&mnt,
etc.,) ceea ce elimin&, n cele mai multe cazuri, sl&birea lor cu goluri de trecere.
C.5.2.2. Alegerea tipului de zid%rie
C.5.2.2.1. Zid%ria nearmat% (ZNA)
C.5.2.2.1.(1)
Zid&ria simpl& (nearmat&) poate fi caracterizat& sintetic dup& cum urmeaz&:
!
!
!

Este un material capabil s& preia nc&rc&ri verticale importante.


Nu poate prelua nc&rc&ri verticale $i orizontale din care rezult& eforturi unitare de
ntindere.
Ruperea este de tip fragil, integritatea fizic& a pere%ilor fiind puternic deteriorat& n
stadiile avansate de deformare.

Din motivele de mai sus, pentru reducerea riscului seismic al cl&dirilor cu pere%i structurali
din zid&rie nearmat&, n Codul P 100-1/2013, s-au preconizat urm&toarele m&suri:

!
!
!

Folosirea zid&riei nearmate numai pentru cl&diri cu un num&r mic de niveluri peste
sec%iunea de ncastrare;
Utilizarea cl&dirilor cu regularitate structural& n plan $i n eleva%ie;
Determinarea for%ei seismice static echivalent& folosind valori mici ale factorului de
comportare q pentru a se limita amploarea incursiunilor n domeniul postelastic;
Obligativitatea prevederii constructive a unor stlpi$ori $i centuri din beton armat.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

205

Regimul de n&l%ime redus care este prev&zut n Codul P 100-1/2013 (2 3 niveluri peste
sec%iunea de ncastrare) asigur&, pentru grosimea minim& de zid, eforturi unitare de
compresiune aflate n intervalul 0.3fd 0.5fd.
n acela$i timp, pentru amplasamentele cu accelera%ie seismic& de proiectare slab& $i/sau
moderat& (orientativ ag" 0.15g) eforturile tangen%iale n rosturile orizontale ale zid&riei r&mn
la valori sc&zute dac& se realizeaz& ariile minime constructive de zid&rie.
Propriet&%ile mecanice ale structurilor cu pere%i din zid&rie nearmat& sunt influen%ate, n mare
m&sur&, de condi%iile de execu%ie $i, n special, de:
!
!
!
!
!

raportul de %esere;
folosirea aceluia$i tip de elemente $i aceluia$i tip de mortar pentru to%i pere%ii unui
nivel;
executarea simultan& a pere%ilor de pe ambele direc%ii principale;
realizarea rosturilor orizontale de mortar cu grosimi ntre 8 15 mm $i umplerea
complet& a tuturor rosturilor verticale;
tratarea zid&riei dup& execu%ie (evitarea nc&rc&rii premature, a solicit&rilor dinamice,
m&surile pe timp friguros, etc.).

C.5.2.2.1.(2)
Prin introducerea n peretele de zid&rie a elementelor de confinare din beton armat (stlpi$ori
$i centuri) se ob%ine pe de o parte sporirea ductilit&%ii $i pe de alt& parte reducerea degrad&rii
rezisten%ei $i limitarea avariilor n stadiile avansate de solicitare.
1. Prezen%a stlpi$orilor la intersec%ii, col%uri $i ramifica%ii de ziduri contribuie eficient la
realizarea leg&turii dintre pere%ii de pe cele dou& direc%ii principale ale cl&dirii $i prin aceasta
la realizarea conlucr&rii spa%iale a subansamblurilor structurale verticale. Prezen%a
stlpi$orilor elimin& avariile tipice care se manifest& prin expulzarea zid&riei de la col%urile
cl&dirii chiar $i la cl&dirile cu pu%ine niveluri supraterane.

(a)
(b)
(c)
Figura C.52. Efectele ac%iunii seismice la col%urile cl&dirii
(a) Pozi%iile stlpi$orilor constructivi.
(b) $i (c) Distrugeri la col%uri (expulzarea zid&riei) la cl&diri f&r& stlpi$ori
2. Sistemul de centuri particip& la asigurarea caracterului spa%ial al structurii prin:

!
!

legarea pere%ilor de pe cele dou& direc%ii;


constituirea unei carcase spa%iale cu elemente armate, capabile s& preia eforturi de
ntindere, prin legarea tuturor stlpi$orilor la nivelul fiec&rui plan$eu;
sporirea rigidit&%ii n plan orizontal a plan$eelor;
realizarea transferului for%elor seismice de la plan$ee la pere%ii structurali.

!
!

206

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

n afar& de aceasta, centurile constituie reazeme orizontale pentru pere%ii solicita%i de


nc&rc&rile normale pe plan (seismice sau chiar din vnt).
n cazul plan$eelor din grinzi de lemn/profile metalice elementele de rezisten%& trebuie s& fie
legate eficient de centuri (prin nglobare pe cel pu%in K din l&%imea centurii sau prin ancorare
n centur&, dar f&r& ntreruperea arm&turii din centuri). Pentru a se realiza o transmitere ct
mai uniform& a nc&rc&rilor verticale centurile se execut& pe toat& l&%imea peretelui (cu o
eventual& reducere pentru aplicarea protec%iei termice la pere%ii de fa%ad&).
Centurile contribuie $i la limitarea propag&rii fisurilor nclinate de la un nivel la altul. Acest
tip de avarie poate conduce la pr&bu$irea peretelui sub efectul combinat al ac%iunii seismice n
planul peretelui $i perpendicular pe plan. Aportul arm&turilor din centuri nu este luat
considerare la calculul rezisten%ei la for%& t&ietoare pentru cl&dirile din ZNA.

Figura C.53. Propagarea/extinderea cr&p&turilor nclinate


n lipsa centurii de la nivelul plan$eului
Prevederea centurilor intermediare la cl&dirile cu pere%i rari $i la cl&dirile tip "sal&/hal&" are
ca scop sporirea rezisten%ei peretelui la:
!
!

ruperea n scar& din for%a t&ietoare (prin concentrarea unei cantit&%i semnificative de
arm&tur& n aceast& centur& intermediar&);
ac%iunea seismic& perpendicular& pe planul peretelui (prin realizarea unui reazem
intermediar pentru panoul de zid&rie).

C.5.2.2.2. Zid%ria armat% (ZC, ZC+AR, ZIA)


Zid&ria armat&, a$a cum este cunoscut& ast&zi, este rezultatul acumul&rii, n timp, a
experien%elor practice de asociere a zid&riei fragile cu materiale superioare din punct de
vedere al rezisten%elor la ntindere $i compresiune $i al ductilit&%ii, $i a dezvolt&rilor teoretice
mai recente.
n zone seismice folosirea cu prec&dere a zid&riilor armate este recomandat& deoarece
asocierea cu o%elul ofer& zid&riei propriet&%ile necesare pentru realizarea unor performan%e
seismice superioare:
!
!
!
!

ductilitate;
capacitate de disipare a energiei seismice;
limitarea degrad&rii excesive a rezisten%ei $i rigidit&%ii;
men%inerea, n anumit& m&sur&, a integrit&%ii pere%ilor dup& producerea unui seism
sever.

Rezultate similare pot fi ob%inute $i prin asocierea zid&riei, prin procedee specifice, cu alte
materiale de nalt& rezisten%& (polimeri arma%i cu fibre - FRP- sau grile polimerice, de
exemplu).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

207

)innd seama de aceste calit&%i, prezentul Cod $i Codul P 100-1/2013 recomand& folosirea cu
prec&dere a zid&riilor armate, sub una din formele men%ionate, stabilind pentru acestea
domenii mult mai largi de folosire dect pentru zid&ria nearmat&.
Prezen%a elementelor verticale de confinare mbun&t&%e$te calitativ $i cantitativ comportarea
pere%ilor de zid&rie nainte $idup& fisurare (n domeniul elastic dar, mai ales, n domeniul
postelastic):

!
!
!

asigur& un nivel de ductilitate satisf&c&tor n cazul solicit&rilor seismice;


mpiedic& pierderea stabilit&%ii (r&sturnarea) pere%ilor sub efectul ac%iunii seismice
perpendiculare pe planul peretelui;
asigur& integritatea panourilor de zid&rie n stadii avansate de avariere (dup& ce s-au
produs cr&p&turi/ fracturi cu deplasare n planul peretelui $i/sau perpendicular pe
plan).

Din ncerc&rile efectuate n Mexic [Meli,R., Mamposteria estructural. La practica, la investigacion y el


comportamiento sismico observado en Mexico CENAPRED] s-au eviden%iat urm&toarele concluzii
principale privind comportarea pere%ilor din zid&rie confinat&:

!
!
!
!

For%a lateral& care produce fisurarea diagonal& variaz& foarte pu%in n func%ie de
armarea peretelui
Cantitatea $i detaliile de arm&tur& din stlpi$ori afecteaz& semnificativ ductilitatea dar
nu modific& cu valori importante rezisten%a peretelui
Capacitatea cre$te liniar n func%ie de nivelul for%ei axiale de compresiune (n
domeniul eforturilor specifice cl&dirilor cu pu%ine niveluri)
Ductilitatea pere%ilor este ridicat& dac& cedarea se produce din ncovoiere dar $i la
pere%ii care cedeaz& din for%& t&ietoare;ductilitatea scade pentru nc&rc&ri verticale
mari

Conform unei alte cercet&ri desf&$urat& tot n Mexic [Snchez,T.A., Diseo y construccion de
estructuras de mamposteria - CENAPRED ] se consider& c&, n condi%iile n care au fost respectate
prevederile din reglement&ri, zid&ria confinat& a avut comportare satisf&c&toare la
cutremurele din Mexic:

!
!
!

stlpi$orii au asigurat peretelui o capacitate superioar& de deforma%ie lateral& $i au


mbun&t&%it leg&turile ntre pere%ii pe cele dou& direc%ii $i ntre perete $i plan$eu
s-a evitat ruperea brusc& fragil& dar nu $i formarea fisurilor diagonale (rezisten%a la
eforturi diagonale a zid&riei nu spore$te semnificativ prin prezen%a stlpi$orilor $i a
centurilor)
o solu%ie pentru sporirea capacit&%ii la for%& t&ietoare este armarea rosturilor orizontale.

C.5.2.3. Goluri n pere$ii structurali din zid%rie


C.5.2.3.(1)
Adoptarea pozi%iei $i dimensiunilor golurilor pentru u$i $i ferestre trebuie s& se fac& de comun
acord ntre arhitect $i inginerul structurist ca un compromis ntre cele trei categorii de cerin%e.
Structurile cu pere%i cu goluri dispuse regulat $i n pozi%ii ra%ionale reprezint& un sistem
extrem de eficient, recomandabil pentru ob%inerea comport&rii ductile $i pentru disiparea
corespunz&toare a energiei. Trebuie ns& evitate situa%iile n care riglele de cuplare sunt mai
puternice dect spale%ii dintre goluri. n acest caz, spale%ii pot fi avaria%i puternic sau chiar
distru$i n timp ce riglele de cuplare r&mn practic n domeniul elastic. Prin forma $i

C.5.2.3.(2)

208

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

propor%iile lor ace$ti spale%ii sunt expu$i unor ruperi fragile $i nu vor putea disipa dect o
cantitate redus& de energie. Cnd adoptarea unei asemenea configura%ii a peretelui este
impus& de considerente func%ionale sau plastice, dimensionarea spale%ilor se va face pentru
for%e conven%ionale sporite rezultnd grosimi mai mari de pere%i $i sporirea arm&turii din
elementele de confinare $i din rosturile orizontale. Pentru alc&tuirea din figura C.54(b) solu%ia
recomandabil& este realizarea spaletului central din beton armat.

Fig. C.54. Propor%ionarea spale%ilor $i riglelor de cuplare la pere%i cu goluri


(a) alc&tuire favorabil& (b) alc&tuire nefavorabil&
C.5.2.4.(4)
Dispunerea alternant& a golurilor trebuie s& evite situa%iile n care se creeaz& zone slabe care
favorizeaz& fisuri/cr&p&turi n vecin&tatea riglelor de cuplare (figura C.55b).

(a)
(b)
Figura C.55 Dispunerea alternativ& a golurilor de u$i pe n&l%imea cl&dirii
(a) Dispunere recomandat& (b) Dispunere defavorabil&/periculoas&
La amplasarea golurilor de u$i $i ferestre se va urm&ri, de asemenea, ca spale%ii care rezult& s&
aib& lungimi egale sau ct mai apropiate. n cazul pere%ilor lungi (pere%ii longitudinali ai
cl&dirilor tip "bar&", de exemplu) dac& aceast& prevedere nu poate fi realizat& din
considerente func%ionale sau de plastic& a fa%adelor, se recomand& ca spale%ii cu dimensiuni
mult diferite s& fie dispu$i alternativ n lungul peretelui.
C.5.2.4. Grosimea pere$ilor structurali #i nestructurali
C.5.2.4.(1)
n acest Cod se dau prevederi numai pentru stabilirea grosimii n func%ie de cerin%a de
siguran%& structural&. Grosimea necesar& pentru satisfacerea celorlalte cerin%e se stabile$te
prin reglement&rile specifice. n proiect se va adopta cea mai mare dintre grosimile necesare
rezultate.
C.5.3.
PROIECTAREA
PRELIMINAR"
STRUCTURALEORIZONTALE

SUBANSAMBLURILOR

C.5.3.1. Tipul plan#eului


Pentru identificarea tipului de plan$eu (rigid/flexibil) se poate %ine seama de condi%ia dat& n
Codul UBC 2003 (figura C.56):

C.5.3.1.(1)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

209

"Plan7eul trebuie s fie considerat flexibil pentru distribu#ia for#ei seismice de


etaj 7i a momentului de torsiune dac deforma#ia lateral maxim a plan7eului
(3max) este mai mare dect dublul deplas rii relative de nivel (driftului) la etajul
considerat"

Cadrul A
Cadrul B
Plan$eul
Figura C.56 Definirea plan$eelor flexibile n plan orizontal conform UBC-2003
sau de condi%ia dat& n [Jain, S.K. A Proposed Draft for IS 1893. Provisions on Seismic Design of
Buildings:Part II: Commentary and Examples Journal of Structural Engineering, vol.22, No.2 July 1995] care
recomand& s& se ia n considerare flexibilitatea plan$eului n plan orizontal dac& exist& rela%ia:
3 2 + 1.5

31 , 3 3
2

(C.21)

Figura C.57. Definirea plan$eelor flexibile n plan orizontal conform rela%iei (C.21)
C.5.3.1.(2)
Alegerea alc&tuiri/detaliilor constructive care asigur& comportarea plan$eului ca diafragm&
rigid& n plan orizontal va %ine seama de rolul plan$eului n ceea ce prive$te:
!
!

colectarea for%elor de iner%ie $i transmiterea lor la pere%ii structurali;


asigurarea conlucr&rii pere%ilor structurali pentru preluarea for%elor seismice
orizontale:
- distribu%ia for%ei seismice de nivel ntre pere%ii structurali propor%ional cu
rigiditatea de transla%ie a fiec&ruia;
- retransmiterea c&tre pere%ii care dispun de rezerve de capacitate portant& a
nc&rc&rile suplimentare care rezult& dup& cedarea pere%ilor cu capacitate de
rezisten%& insuficient&;
posibilitatea de adoptare a unor modele de calcul structural simplificate, avnd, dup&
caz, numai unu sau trei grade de libertate la fiecare nivel.

Se recomand& folosirea plan$eelor care transmit nc&rc&rile verticale pe toate laturile astfel
nct s& se realizeze solicitarea ct mai uniform& a pere%ilor de pe ambele direc%ii. Aceast&
rezolvare este obligatorie pentru cl&dirile amplasate n zone seismice cu ag q 0.30g.

210

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

C.5.3.1.(3)
Folosirea plan$eelor f&r& rigiditate semnificativ& n plan orizontal trebuie considerat& ca o
solu%ie de excep%ie pentru cl&dirile situate n zonele seismice deoarece anuleaz& toate
avantajele men%ionate la comentariul C.5.3.1.(2). Din acest motiv, folosirea plan$eelor f&r&
rigiditate, n special plan$eele cu grinzi $i podin& din lemn, este limitat& la amplasamente cu
accelera%ia seismic& de proiectare redus& $i la cl&diri cu pu%ine niveluri (a se vedea Codul P
100-1/2013).
C.5.3.2. Supante, console
C.5.3.2.(1)
Prezen%a supantelor face ca n anumite zone, n&l%imea nivelului rezult& egal& cu dublul
n&l%imii nivelului curent ceea ce conduce la reducerea drastic& a rigidit&%ii unor pere%i $i la
modificarea pozi%ie centrului de rigiditate. Prin aceasta, efectul de r&sucire de ansamblu $i
for%ele t&ietoare generate de aceasta sunt mult amplificate la nivelul respectiv.
C.5.4. PROIECTAREA PRELIMINAR" A INFRASTRUCTURII
C.5.4.1. Funda$ii
C.5.4.1.(1) #i (2)
Alegerea modului de alc&tuire a funda%iei se face n func%ie intensitatea nc&rc&rilor verticale
$i seismice din pere%i, de m&rimea eforturilor pe teren, de natura terenului $i de adncimea
cotei de fundare.
Prevederea de la (1) urm&re$te asigurarea unui traseu direct al nc&rc&rilor verticale $i
orizontale c&tre terenul de fundare, condi%ie de regularitate recomandat& pentru asigurarea
unui r&spuns seismic favorabil. Excep%ia permis& la (2) se bazeaz& pe faptul c&, n unele
situa%ii, funda%iile de tip "talp& continu&" pot c&p&ta dimensiuni care dep&$esc cu mult l&%imea
necesar& $i devin scumpe, ca urmare a unor condi%ii constructive (generate, de exemplu, de
l&%imea minim& a s&p&turilor n $an%uri). Aceast& situa%ie se ntlne$te n special la cl&dirile cu
1 2 niveluri a$ezate pe terenuri normale de fundare pentru care presiunea pe talpa funda%iilor
continue (cu l&%imi care dep&$esc cu 5 10 cm grosimile zidurilor) este, n general, sub K
din presiunea conven%ional&. Datorit& n&l%imii reduse a cl&dirilor $i intensit&%ii reduse a
nc&rc&rilor seismice pentru care este acceptat& solu%ia propus&, eforturile din grinzile care
sus%in pere%ii structurali din eleva%ie pot fi men%inute, f&r& dificult&%i constructive, n domeniul
elastic de comportare.
C.5.4.2. Socluri
C.5.4.2.(1)
Prevederea urm&re$te transmiterea nc&rc&rilor la terenul de fundare f&r& ca efectul acestora
s& fie amplificat de excentricit&%ile relative ale elementelor de construc%ie (zid&rie : soclu :
funda%ie)
C.5.4.2.(2)

L&%imea soclului va permite preluarea/compensarea eventualelor abateri de trasare/execu%ie


inerente execu%iei la nivelul terenului. Abaterile admisibile pentru funda%ii, mai ales cnd
acestea sunt turnate direct n s&p&tur& sunt mai mari dect abaterile de execu%ie pentru
pozi%ionarea pere%ilor n plan.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

211

Retragerea soclului n raport cu planul zid&riei este recomandat& pentru a permite realizarea
scurgerii apelor pluviale de pe fa%ada cl&dirii. Dimpotriv&, nu se va prevedea retragerea
planului zid&riei parterului n raport cu fa%a soclului deoarece n aceast& situa%ie se
favorizeaz& acumularea apei de ploaie $i a z&pezii $i migra%ia acesteia n eleva%ie.
C.5.4.2.(3)
Folosirea betonului armat este recomandabil& pentru a preveni eventualele ruperi fragile ale
soclurilor sub efectul eforturilor sec%ionale generate de ac%iunea seismic& la baza pere%ilor (cu
eforturile sec%ionale elastice, calculate cu factorul de comportare q = 1). Excep%ia are n
vedere cazurile n care, n condi%iile men%ionate mai sus, eforturile sec%ionale din socluri au
valori care pot fi preluate de betonul simplu. Se recomand& ca proiectantul s& examineze n
acela$i timp $i oportunitatea dispunerii unor arm&turi minimale pentru prevenirea efectelor
contrac%iei betonului (n aceste condi%ii clasa betonului va fi stabilit& pentru a asigura
protec%ia arm&turilor).
Executarea soclului din beton simplu este permis& n cazul amplasamentelor cu teren normal
de fundare, pentru construc%ii din clasa de importan%& III, cu nniv" 3, n zonele seismice cu ag"
0.15g, precum $i pentru construc%ii din clasa de importan%& IV, n toate zonele seismice numai
dac& rezultatele calculelor de dimensionare cu nc&rc&rile din Codul P 100-1/2013 permit
aceast& solu%ie.
Adoptarea acestei solu%ii implic& $i realizarea urm&toarelor m&suri constructive:
a. n socluri, la nivelul pardoselii parterului, se va prevedea un sistem de centuri care
formeaz& contururi nchise. Aria total& a arm&turilor longitudinale din centuri va fi cu
cel pu%in 20% mai mare dect aria total& a arm&turilor centurilor de la nivelurile
supraterane de pe acela$i perete. n cazurile n care n&l%imea soclului, peste nivelul
t&lpii de fundare, este q 1,50 m se va prevedea $i o centur& la baza soclului cu aceea$i
arm&tur& ca $i centura de la nivelul pardoselii.

b. Must&%ile pentru elementele de beton armat din suprastructur& (stlpi$ori $i/sau stratul
median al pere%ilor din zid&rie cu inim& armat&) vor fi ancorate n soclu pe o lungime
de minimum 60d + 1,0 m. n cazul n care, conform (a), n soclul de beton simplu se
prevede $i o centur& la baza soclului, must&%ile vor fi ancorate n aceasta.

212

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

CAPITOLUL 6. CALCULUL CL"DIRILOR CU PERE=I


DIN ZID"RIE

C.6.1. PRINCIPII GENERALE DE CALCUL


C.6.1.(1)
Principiile generale de calcul pe care se bazeaz& acest Cod au n vedere principalele
particularit&%i ale comport&rii zid&riei la solicit&ri mecanice:
1. Neomogenitatea alc&tuirii, care provine din faptul c& exist& diferen%e mari ntre

propriet&%ile mecanice ale elementelor pentru zid&rie $i ale mortarelor $i de aderen%a


reciproc& a acestora. Alte cauze ale neomogenit&%ii sunt legate de diversitatea %eserii $i
de modul de umplere a rosturilor cu mortar (diferen%e semnificative de comportare
ntre zid&riile cu rosturile verticale umplute cu mortar $i cele cu rosturi verticale de tip
"nut&feder").
2. Anizotropia, care rezult& din propriet&%ile diferite n func%ie de direc%ia solicit&rilor n

raport cu rosturile de a$ezare depinde de forma $i de propor%iile elementelor $i


existen%a, volumul $i direc%ia golurilor n perete, de modul de %esere.
3. Discrepan%a ntre rezisten%a la compresiune $i cea la ntindere care rezult& de fapt din

comportarea nesimetric& la compresiune / ntindere care caracterizeaz& att elementele


ct $i mortarul, $i aderen%a intre acestea (din acest motiv rezisten%a la ntindere poate
fi neglijat& n cele mai multe cazuri practice).
4. Particularit&%ile legii constitutive la compresiune (J - %) $i anume:
-

caracterul neliniar chiar pentru stadii de solicitare incipiente


existen%a/lipsa deforma%iilor post elastice rezult& n mare parte din caracteristicile
men%ionate mai sus

Cu toate aceste particularit&%i, n practica de proiectare se folosesc modele care accept&


zid&ria ca pe un corp continuu $i omogen, pentru care anizotropia este neglijat& sau luat& n
considerare n mod foarte simplificat, $i pentru care, n multe cazuri, pentru nivelurile curente
de solicitare, neliniaritatea materialului este omis&.
C.6.1.(3)
Pentru a descrie exact comportarea real& a structurilor cu pere%i din zid&rie, modelul de calcul
trebuie s& aib& n vedere simultan urm&toarele aspecte specifice:

!
!
!

caracterul complex al legii constitutive la compresiune '-% care, de regul& este


neliniar&;
particularit&%ile legii constitutive la forfecare A-$ care depind de propor%iile
elementului $i de tipul zid&riei (simpl&/armat&);
degradarea rezisten%ei $i a rigidit&%ii datorit& incursiunilor repetate n domeniul post
elastic;
particularit&%ile fenomenului de disipare care depind de tipul zid&riei (simpl&/armat&).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

213

(a)
(b)
Figura C.58. Comportarea zid&riilor la solicit&ri alternante
(a) Rela%ia"for%& lateral& (H) -deplasare lateral& (d)" pentru zid&ria simpl&/confinat&
(b) Comportarea zid&riei simple/confinate la solicit&ri laterale ciclice alternante
Astfel de modele complexe nu sunt n prezent disponibile pentru utilizarea practic& iar, sub
unele aspecte, nu sunt clarificate nici la nivel teoretic. n plus, utilizarea lor nu este posibil&
dect cu ajutorul unor programe de calcul complexe. Din studiile existente s-a constatat c&
rezultatele ob%inute cu modelele complexe sunt foarte sensibile la varia%iile propriet&%ilor
mecanice ale zid&riei. Ori, a$a cum se $tie, aceste propriet&%i depind de un num&r foarte mare
de parametri care,de cele mai multe ori variaz& aleator, ntr-un mod imprevizibil pentru
proiectant. Ca atare, se justific& adoptarea unor procedee bazate pe ipoteze simplificatoare cu
ajutorul c&rora se poate ob%ine o descriere suficient de exact& din punct de vedere practic a
comport&rii structurii sub ac%iunea nc&rc&rilor verticale $i, mai ales, seismice.
Descrierea comport&rii trebuie s& se refere la capacitatea de rezisten%& $i la rigiditate n
domeniul elastic de comportare dar $i dincolo de acesta, pn& n stadiul ultim. De asemenea,
modelul folosit trebuie s& permit& evaluarea ct mai apropiat& de realitate a ductilit&%ii
elementelor $i a ansamblului structurii n func%ie de care se adopt& diferitele valori ale
factorului de comportare la ac%iunea cutremurului (q). Se urm&re$te, n acela$i timp, ca
modelele simplificate s& fie u$or aplicabile n practica curent& de proiectare iar rezultatele
ob%inute s& poat& fi u$or de controlat/verificat.
n principal, n reglement&ri se cere, de regul&, numai ca modelul de calcul s& reflecte n mod
adecvat caracterul spa%ial al r&spunsului seismic al ansamblului de pere%i $i plan$ee, pn& n
faza de rupere, considernd o lege constitutiv& de tip elasto-plastic cu ductilitate limitat&
(controlat&).
n cazul cl&dirilor din zid&rie, aceast& formulare are un caracter prea general deoarece nu
expliciteaz& diferitele moduri de cedare ale elementelor de construc%ie care, de fapt, depind
de alc&tuirea geometric& $i mecanic& a pere%ilor $i de direc%ia de ac%iune a for%ei seismice n
raport cu ace$tia.
C.6.2. CALCULUL STRUCTURILOR LA NC"RC"RI VERTICALE
C.6.2.1. Modelul de calcul pentru nc%rc%ri verticale
C.6.2.1.(1)
Pere%ii structurali din zid&rie sunt elemente verticale ale suprastructurii cl&dirii care preiau, n
principal, nc&rc&rile de tip gravita%ional aduse de plan$ee $i le transmit terenului de fundare
prin intermediul infrastructurii.
C.6.2.2. Metode de calcul pentru nc%rc%ri verticale

C.6.2.2.1. Determinarea for$elor axiale de compresiune n pere$ii structurali

214

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

C.6.2.2.1.(5)
Prevederea se refer& n special la cazul cl&dirilor care au balcoane/bowindow-uri cu
deschideri mari, dispuse pe o singur& latur& a cl&dirii, de exemplu- fig.C.59a. Dac& efectul
excentricit&%ilor nu se echilibreaz& pe ansamblul structurii, este necesar s& se evalueze
eforturile suplimentare rezultate din aceast& situa%ie (fig.C.59b).

(a)
(b)
Figura C.59. nc&rc&ri verticale excentrice pe pere%ii structurali
C.6.2.2.2. Determinarea excentricit%$ilor de aplicare a nc%rc%rilor verticale
C.6.2.2.2.(1)
Calculul rezisten%ei zid&riei la compresiune axial& sau excentric& nu se poate face f&r& a %ine
seama de ineren%a unor efecte geometrice de ordinul II. Considerarea acestor efecte este
impus& de particularit&%ile de comportare a pere%ilor la aceste nc&rc&ri:
!
!
!

zvelte%ea important& a peretelui, n special n raport cu ac%iunile perpendiculare pe


plan;
rezisten%a foarte mic&/neglijabil& la ntindere;
deforma%iile diferen%iate n timp.

Figura C.60.Schema pentru evaluarea efectelor de ordinul II


Zona fisurat& este inactiv& (se neglijeaz& rezisten%a la ntindere a zid&riei).
Evaluarea exact& a efectelor de ordinul II asupra pere%ilor din zid&rie este complicat&
deoarece depinde de mai mul%i parametri:

!
!

condi%iile de fixare la nivelul plan$eelor $i, eventual, pe laturile verticale (a se vedea $i


comentariul C.6.6.2.1.3(2));
rezisten%a limitat& la compresiune a zid&riei (spre deosebire de modelele teoretice,
liniar elastice, unde aceast& ipotez& nu este avut& n vedere);
forma legii constitutive la compresiune '-% care, de regul&, este neliniar&;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

215

prezen%a deforma%iilor diferite n timp (efectul acestor deforma%ii nu ar trebui luat n


considerare n cazul ac%iunii seismice).

C.6.2.2.2.(2)
Efectele de ordinul II se introduc n calculul la compresiune axial& sau excentric& prin
intermediul unui coeficient de reducere care se calculeaz& n func%ie de:
excentricit&%ile cu care se aplic& nc&rc&rile;
zvelte%ea efectiv& a peretelui (determinat& prin no%iunea de n&l%ime efectiv& a se
vedea articolul 6.6.2.1.3. $i comentariul respectiv).

!
!

Coeficientul de reducere are forma general&:


)-

Nd
Nu

unde Nd este rezisten%a de proiectare iar Nu este rezisten%a ultim& pentru solicitarea respectiv&.
C.6.2.2.2.1. Excentricitatea din alc%tuirea structurii
C.6.2.2.2.1.(1)
Particularit&%ile alc&tuirii/concep%iei arhitectural-structurale a cl&dirii pot produce eforturi
sec%ionale suplimentare (momente ncovoietoare) prin:

!
!
!

suprapunerea excentric& pe vertical& a pere%ilor la etajele adiacente (d1 n figura 6.3


din Cod);
rezemarea excentric& a plan$eelor pe perete (d2 n figura 6.3 din Cod);
rezemarea pe perete a plan$eelor cu deschideri $i nc&rc&ri diferite.

Valorile acestei excentricit&%i pot fi evaluate, n cele mai multe cazuri, nc& din faza de
proiectare preliminar&.
Excentricitatea datorit& suprapunerii pe vertical& a pere%ilor de la etajele adiacente se produce
ntotdeauna la pere%ii de contur atunci cnd grosimea peretelui superior este mai mic&. La
aceia$i pere%i se produce $i excentricitatea datorit& rezem&rii plan$eului pe o singur& parte a
peretelui. Excentricitatea datorit& rezem&rii pe perete a plan$eelor cu deschideri $i nc&rc&ri
diferite se dezvolt& pe pere%ii care m&rginesc nc&peri cu deschideri $i/sau nc&rc&ri diferite
(de exemplu la pere%ii coridoarelor centrale de la cl&dirile cu camere pe ambele fa%ade - $coli,
c&mine $i similare).
Pere%ii cl&dirilor etajate la care plan$eele pot fi considerate reazeme fixe pentru nc&rc&rile
verticale se calculeaz& pentru nc&rc&ri verticale excentrice ca elemente liniare dispuse
vertical. Pentru simplificarea modelului se consider& c& elementele sunt legate articulat la
nivelul plan$eului inferior $i libere lateral (figura 6.3 din Cod). nc&rcarea adus& de peretele
nivelului superior (N1) se consider& aplicat& n planul median al acestuia iar nc&rcarea
proprie a peretelui (N3) este considerat& c& ac%ioneaz& n planul s&u median. nc&rc&rile aduse
de plan$eu (N2) se descarc& dup& o lege liniar&. n cazurile n care pere%ii au aceea$i n&l%ime
iar plan$eele sunt dispuse pe ambele p&r%i cu deschideri $i nc&rc&ri aproximativ egale
excentricit&%ile d1 $i d2 sunt practic nule.
C.6.2.2.2.2. Excentricitate din imperfec$iuni de execu$ie (accidental+)

deplasarea relativ& a planurilor mediane ale pere%ilor de la nivelurile adiacente;

Principalele categorii de imperfec%iuni de execu%ie care genereaz& excentricitatea accidental+


a for%elor verticale (ea) sunt urm&toarele:

216

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

!
!
!

abaterile de la valoarea nominal& a grosimii pere%ilor;


abaterile de la pozi%ia vertical& a peretelui;
neomogenitatea materialelor.

Limitele acestor abateri, care sunt avute n vedere prin valorile excentricit&%ii accidentale
date prin rela%iile (6.2a) $i (6.2b) din Cod sunt stabilite prin reglement&rilor tehnice privind
executarea $i urm&rirea execu%iei lucr&rilor de zid&rie, n vigoare.
C.6.2.2.2.2.(1)
Pentru cl&dirile curente cu pere%i structurali cu grosime q 240 mm $i n&l%ime de etaj \ 400
cm, valoarea excentricit&%ii de calcul ea (n cm) rezultat& din rela%iile (6.2a) $i (6.2b) este dat&
n tabelul C.21.
Tabelul C.21
n&l%imea
etajului (m)
\ 3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00

25.0

Grosimea peretelui(cm)
30.0
37.5
45.0
1.00
1.07
1.25
1.13
1.50
1.20
1.27
1.33

Excentricitatea
accidental&
%ine
seama
de
imperfec%iunile
de
execu%ie.
ntr-o variant& mai veche a standardului SR EN 1996-1-1 excentricitatea accidental& a fost
exprimat& n func%ie de n&l%imea efectiv& a peretelui (ea = hef/450). Exprimarea actual& a
excentricit&%ii accidentale n func%ie de n&l%imea etajului are avantajul de a evita, calculul,
pentru fiecare perete, a n&l%imii efective a acestuia conform metodologiei de la art. 6.6.2.1.3.
C.6.2.2.2.3. Excentricitate din for$ele orizontale perpendiculare pe plan
C.6.2.2.2.3.(1)
n cazul cl&dirilor cu pere%i mai gro$i un calcul mai exact al excentricit&%ii n sec%iunea
median& ehm ar trebui s& %in& seama $i de greutatea proprie a peretelui. Neglijarea acestei
nc&rc&ri este ns& acoperitoare.
C.6.3. CALCULUL STRUCTURILOR CU PERE=I DIN ZID"RIE LA FOR=E
ORIZONTALE
C.6.3.1. Modelul de calcul pentru for$e seismice orizontale.
C.6.3.1.(3)
L&%imea t&lpilor active n cazul pere%ilor cu forme complexe (I, T, L) a fost stabilit& conform
prevederilor din reglement&rile din SUA[TMS 402-09/ACI 530-08/ASCE 5-08] care au n vedere
comportarea pere%ilor din zid&rie la ac%iunea alternant& a cutremurului (inversarea solicit&rii
compresiune ntindere, n cazul pere%ilor supu$i la compresiune excentric& n planul
inimii).
C.6.3.1.(4)
!

geometria panoului;

Rigiditatea lateral& a unui panou de zid&rie depinde de:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

!
!

217

condi%iile statice la extremit&%i: dublu ncastrat, n consol&, sau situa%ii apreciate de


proiectant ca intermediare;
propriet&%ile de deformabilitate ale zid&riei: modulii de elasticitate longitudinal $i
transversal.

Rigiditatea unui panou de zid&rie solicitat la ncovoiere cu for%& t&ietoare se define$te ca


valoarea for%ei t&ietoare care produce o deplasare a extremit&%ilor (3) egal& cu unitatea
R 9 V (3=1)

(C.22)

Pentru calculul deplas&rii se iau n considerare deforma%iile din ncovoiere (L3M) $i


deforma%iile din for%& t&ietoare (L3V)

3 = 3M +3V

(C.23)

Valoarea celor dou& componente depinde de schema static& (condi%iile de fixare la


extremit&%i).
1. Perete (montant) n consol&

2.Spalet dublu ncastrat

(fixat numai la baz&):

(fixat la ambele extremit&%i):

3M -

VH 3
3E z I p

3V - k
R-

VH3
12E z Ip

(C.23b)

VH
GzAp

(C.24b)

(C.25b)

(C.23a)

3M -

VH
G zAp

(C.24a)

3V - k

(C.25a)

R-

H
H
,k
3E z I p
GzAp

H
H
,k
12E z I p
G zAp

Cu nota%iile:
!
!
!
!
!
!
!
!
!

V - for%a t&ietoare
H - n&l%imea panoului (montant/spalet)
lp - lungimea panoului
tp - grosimea panoului
Ap - aria panoului de perete
Ip - momentul de iner%ie al panoului de perete
Ez - modulul de elasticitate longitudinal al zid&riei
Gz - modulul de elasticitate transversal al zid&riei
k - coeficient de form&; k = 1.2 pentru sec%iuni dreptunghiulare, k = 2.0 2.5 pentru
sec%iuni I

n cazul sec%iunilor dreptunghiulare cu grosimea panoului de zid&rie tp $i %innd seama de


rela%iile Ez=1000 fk $i Gz = 0.4 Ez expresiile de mi sus devin:
1. Perete n consol&

Rp -

2. Spalet dublu ncastrat

Rp -

? p (3 , 4?2p )
Ez t p
? p (3 , ?2p )

/ 0

- Ez t pk M ?p

(C.26a)

/ 0

(C.26b)

- Ez t pkS ?p

H
este factorul de form& al panoului (zvelte%ea panoului)
lp

unde ? p -

Ez t p

218

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Figura C.61.Varia%ia rigidit&%ii panourilor de zid&rie dreptunghiulare n func%ie de Yp


n cazul pere%ilor compu$i din montan%i $i spale%i, rigiditatea total& (echivalent&) este egal& cu
suma rigidit&%ilor panourilor componente:
Rtot = 2 Ri

(C.27)

Figura C.62 Rigiditatea peretelui compus din mai mul%i montan%i


n cazul pere%ilor a c&ror rigiditate scade pe vertical& de la un etaj la altul (de exemplu ca
urmare a cre$terii dimensiunilor golurilor sau a reducerii grosimii zidurilor) se poate defini o
rigiditate echivalent cu rela%ia:
R echiv -

1
; 3C i

1
1
;
Ri

(C.28)

unde:
3Ci este deplasarea relativ& a peretelui la nivelul "i" iar Ri este rigiditatea peretelui la
acest nivel.

Figura C.63 Rigiditatea echivalent& a peretelui cu rigiditate variabil& pe n&l%ime

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

219

C.6.3.2. Metode de calcul la for$e seismice orizontale


C.6.3.2.(2)
Procedeul de calcul static neliniar (calcul "biografic") urm&re$te, pe m&sura sporirii
nc&rc&rilor laterale, evolu%ia nivelurilor de solicitare atinse de pere%ii structurali (montan%i $i,
dup& caz, rigle de cuplare) pn& la ie$irea succesiv& din lucru a acestora.
Capacitatea ultim& a structurii se consider& atins& atunci cnd s-a produs articularea plastic& a
montan%ilor care, mpreun&, preiau cel pu%in 15% din for%a seismic& total& capabil& a cl&dirii.
Aplicarea procedeului, implic& cunoa$terea legii ) - %la compresiune a zid&riei $i a legii de
deformare lateral& S - @. Utilizare procedeului, f&r& suportul unui program de calcul
specializat, este dificil& n cazul cl&dirilor etajate deoarece implic& modificarea schemei
statice a ansamblului structurii dup& ie$irea din lucru a fiec&rui perete.
C.6.3.2.1. Calculul for$elor seismice orizontale pentru ansamblul cl%dirii
Coeficien%ii de suprarezisten%& (#u/#1) stabili%i n Codul P 100-1/2013 au n vedere rezervele
de rezisten%& structural& ale cl&dirilor etajate cu pere%i structurali din zid&rie. Aceste rezerve
provin, de regul&, din mai multe surse:
!
!
!
!

redundan%a sistemului structural (articula%iile plastice de la baza montan%ilor nu se


produc simultan);
ductilitatea de material a zid&riei (forma $i parametrii legii ) - %)
suprarezisten%a arm&turilor;
efectele favorabile ale unor m&suri constructive, etc.

Codul stabile$te condi%iile forfetare de alegere a coeficien%ilor de suprarezisten%& pentru toate


tipurile de alc&tuire a zid&riei. Se precizeaz& c& pentru zid&riile cu legea constitutiv& de tip
liniar (f&r& deforma%ii post elastice) coeficientul de suprarezisten%& Wu/W1 se ia egal cu unitatea
pentru toate tipurile de elemente pentru zid&rie (din argil& ars& $i din BCA) $i pentru toate
alc&tuirile zid&riei (ZNA, ZC, ZIA).
C.6.3.2.2. Calculul eforturilor sec$ionale n pere$ii structurali
C.6.3.2.2.(7)
Redistribu%ia eforturilor sec%ionale stabilite prin calculul liniar elastic are ca scop corectarea,
cel pu%in par%ial&, a discrepan%elor ntre valorile for%elor t&ietoare rezultate din calculul liniar
elastic care sunt propor%ionale cu rigidit&%ile elastice sau cu o parte a acestora (1/2) $i for%ele
care ar rezulta din compatibilizarea deforma%iilor inelastice. Aceste diferen%e sunt greu
controlabile $i depind n mare m&sur& $i de factorul de suprarezisten%& Wu/W1..Prin redistribu%ie
valorile finale ale eforturilor se apropie de cele care ar fi ob%inute printr-un procedeu de
calcul inelastic f&r& a rezulta necesitatea aplic&rii unui astfel de procedeu. ntr-o lucrare
recent& se propune renun%area la factorul de suprarezisten%& $i redistribuirea for%elor
propor%ional cu rezisten%a lor urmat& de o verificare a capacit&%ii de rezisten%& [Morandi, P.,
Magenes, G.,,Seismic Design of Masonry Buildings: Current Procedures and New Perspectives, Proc,of the
14th W C E E 2008, Beijing, China].

C.6.4.
CALCULUL
PERE=ILOR
PERPENDICULARE PE PLAN

DIN

ZID"RIE

LA

NC"RC"RI

Comportarea zid&riei nearmate la aceast& solicitare este deosebit de complex& $i reprezint& un


domeniu insuficient cunoscut al proiect&rii seismice a$a cum se subliniaz& $i n lucrarea de

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

referin%& [Paulay T., M.J.N. Priestley, Seismic design of reinforced concrete and masonry buildings, John
Wiley & Sons, 1992].
Spre exemplu, sunt insuficient cunoscute $i verificate experimental, influen%ele condi%iilor
efective de fixare pe laturile verticale $i la nivelul plan$eelor, efectul de amplificare dat de
mi$carea plan$eului n timpul cutremurului (n special n cazul plan$eelor cu rigiditate
nesemnificativ& n plan, cum sunt cele cu grinzi $i podin& din lemn), caracteristicile mecanice
ale zid&riei pe cele dou& direc%ii, etc.
n ultimele decenii s-au desf&$urat, n multe %&ri, cercet&ri pentru elucidarea acestor aspecte.
Introducerea n practica de proiectare a unor metode de calcul mai exacte, de exemplu, cele
bazate pe rotirea de corp rigid a fragmentelor de perete, a fost facilitat& de ncerc&ri mai
complexe, pe modele la scar& mare (1:2), desf&$urate n ultimii ani. [Doherty K., B. Rodolico,
N.T.K. Lam, J.L. Wilson, M.C. Griffith, Displacement-based seismic analysis for out-of-plane bending of
unreinforced masonry walls, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2002, Vol. 31,pp. 833-850].

Valorile coeficien%ilor de moment # date n SR EN 1996-1-1 au fost ob%inute din formulele


generale date n lucr&rile [Sinha, B.P. A simplified ultimate load analysis of laterally loaded model
orthotropic brickwork panels of low tensile strength, Structural Engineer,50B(4), 1978] [Sinha, B.P. An
ultimate load analysis of laterally loaded brickwork panels, Int. J. Masonry Construction, 1(2),1980] care se
bazeaz& pe teoria liniilor de rupere pentru pl&ci ortotrope (figura C.64).

Figura C.64. Linii de rupere n pere%ii de zid&rie $i detaliile traselor posibile


Figura C.64A corespunde ruperii pe un plan paralel cu rosturile orizontale iar figurile C.64B
$i C corespund ruperii pe un plan perpendicular pe rosturile orizontale.Detaliile de rupere pe
trasee nclinate sunt ar&tate n figurile C.64 D $i E.
Ruperile pe traseele indicate n figurile C.64 C $i D sunt specifice zid&riilor cu mortare slabe
n raport cu elementele pentru zid&rie iar ruperea din figurile C.64 B $i E sunt specifice
zid&riilor
n
care
elementele
$i
mortarul
au
rezisten%e
apropiate.
Fotografii realizate dup& cutremurele trecute confirm& formarea liniilor de rupere luate n
calcul.

220

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

221

Figura C.65. Alura liniilor de rupere la cutremur a pere%ilor prin ncovoiere perpendicular pe
plan
Fiecare por%iune a panoului limitat& de liniile de rupere $i de reazeme este n echilibru sub
ac%iunea nc&rc&rilor exterioare, a eforturilor care se dezvolt& pe liniile de rupere $i a
reac%iunilor.
n mod logic, extinderea procedeelor specifice calculului pl&cilor de beton armat nu se
justific& deoarece exist& o diferen%& esen%ial& de comportare ntre zid&ria fragil& $i materialele
cu comportare liniar elastic&, sau betonul armat, care permit dezvoltarea articula%iilor plastice
n lungul liniilor de rupere prin curgerea o%elului sub efort constant. Aceste diferen%e
intrinseci sunt eviden%iate $i prin rezultatele ncerc&rilor care arat& c&, n toate cazurile,
nc&rcarea limit& rezultat& din ncerc&rile pe panourile de zid&rie este mai mic& dect cea
rezultat& din calcul dac& se %ine seama numai de diferen%ele de rezisten%& pe cele dou& direc%ii.
Dac& se introduc n calcul $i diferen%ele ntre rigidit&%ile pe cele dou& direc%ii, rezultatele
ob%inute sunt satisf&c&toare pentru proiectarea curent&.
n text s-au explicitat condi%iile constructive care asigur& diferitele tipuri de rezem&ri laterale
ale pere%ilor (continuitate complet&/par%ial&, rezemare simpl&).

Figura C.66. Condi%ii de fixare pe contur pentru pere%ii nc&rca%i perpendicular pe plan
C.6.4.1. Modele #i metode de calcul pentru nc%rc%ri perpendiculare pe plan.
C.6.4.1.(1)
Determinarea corect& a eforturilor sec%ionale n perete sub efectul nc&rc&rilor perpendiculare
pe planul peretelui, prin echivalen%a cu o plac& elastic&, este condi%ionat&, n mare m&sur&, de
identificarea condi%iilor reale de prindere/fixare pe contur a panoului de zid&rie (rezemare
simpl&, ncastrare elastic& din continuitate, latur& liber&). Se subliniaz& faptul c& modelarea ca
plac& elastic& poate furniza rezultate nerealiste n cazul pere%ilor cu anizotropie accentuat& (cu
rosturi verticale neumplute sau cu mbin&ri mecanice - tip "nut $i feder").

!
!

efectele nc&rc&rilor de lung& durat& (considernd modulul de elasticitate de lung&


durat&);
efectele de ordinul II care pot afecta stabilitatea general& sau local&;

n afara ipotezelor men%ionate la (2), la proiectare trebuie s& se %in& seama $i de urm&toarele
efecte care pot influen%a siguran%a pere%ilor:

222

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

!
!

excentricit&%ile "structurale" care provin din alc&tuirea /geometria peretelui, din


rela%iile cu plan$eele etc.;
excentricit&%ile "de construc%ie" datorate abaterilor geometrice de la valorile din
proiect, varia%iilor (neuniformit&%ii) propriet&%ilor materialelor.

C.6.5. CALCULUL PLAN>EELOR


C.6.5.1. Modelul de calcul
C.6.5.1.(1)
La cl&dirile cu forme simple n plan, care pot fi nscrise, aproximativ, ntr-un dreptunghi,
calculul eforturilor sec%ionale provenite din for%ele seismice orizontale, se va face conform
6.5.2 considernd plan$eul ca grind& continu&, rezemat& pe pere%ii structurali
C.6.5.1.(2)
Pentru proiectarea plan$eelor cu alc&tuiri complicate (cu forme neregulate $i cu goluri relativ
mari, cu nc&rc&ri concentrate mari, etc.) $i pentru proiectarea plan$eelor n structuri cu
neregularit&%i n plan $i pe vertical& se vor utiliza modelele $i metode de calcul care pot s&
eviden%ieze suficient de exact comportarea acestora la nc&rc&ri verticale $i la cutremur (n
particular, efectul rigidit&%ii plan$eelor asupra distribu%iei for%elor seismice ntre pere%ii
structurali $i efectul ced&rii premature a unor pere%i).
C.6.6. CALCULUL REZISTEN=EI DE PROIECTARE A PERE=ILOR DE ZID"RIE
C.6.6.1.1.Modelul de calcul
C.6.6.1.1.(1)

geometria peretelui;
- forma sec%iunii transversale;
- raportul n&l%ime / grosime;
- existen%a unor zone sl&bite ($li%uri, ni$e,etc.).

condi%iile de rezemare pe contur ale peretelui;


- modul de fixare la nivelul plan$eelor;
- modul de fixare lateral&;
- efectele golurilor asupra condi%iilor de rezemare.

condi%iile particulare de aplicare a nc&rc&rilor;


- excentricit&%ile de aplicare rezultate din alc&tuirea constructiv& (a se vedea
6.2.2.2.1);
- excentricit&%ile rezultate din imprecizia de execu%ie, inclusiv din neuniformitatea
propriet&%ilor materialelor (a se vedea 6.2.2.2.2);
- efectele nc&rc&rilor de lung& durat&.

propriet&%ile de rezisten%& $i de deformabilitate ale zid&riei;


- legea constitutiv& a zid&riei la compresiune '-%;
- propriet&%ile reologice ale zid&riei;
- compatibilitatea deforma%iilor specifice ultime ale zid&riei $i betonului (n cazul
cl&dirilor din zid&rie armat& - ZC, ZC+AR, ZIA).

n detaliu pentru determinarea rezisten%ei de proiectare a pere%ilor structurali $i nestructurali


din zid&rie $i a panourilor nr&mate n cadre trebuie s& %in& seama de:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

223

condi%iile probabile de execu%ie.


- tipul controlului (normal sau redus) stabilit prin tema de proiectare.

C.6.6.1.3.Caracteristici geometrice ale sec$iunii orizontale a peretelui


C.6.6.1.3.(5)
Prevederea %ine seama de faptul c& pentru zid&riile din grapa 2, cu |mu \ 2,0, betonul nu
poate atinge valoarea maxim& a rezisten%ei la compresiune (fc). Avnd n vedere toate
incertitudinile legate de atingerea valorii |mu prevederea este acoperitoare.

Figura C.67.Deforma%ii specifice n componentele zid&riei confinate cu elemente din grupa 2


n graficul din figura C.67 factorii de reducere mbc au fost introdu$i pentru a se %ine seama de
reducerea rezisten%ei betonului din cauza condi%iilor dificile de turnare/compactare n spa%ii
cu dimensiuni mici.
C.6.6.2. Rezisten$a de proiectare la compresiune axial% a pere$ilor structurali
C.6.6.2.1. Rezisten$a la compresiune axial% a pere$ilor din zid%rie nearmat% (ZNA)
C.6.6.2.1.1.Determinarea coeficien$ilor de reducere a rezisten$ei @i #i )m
C.6.6.2.1.1.(2)
Valorile din Tabelul 6.2 sunt preluate din standardul SR EN 1996-1-1 $i sunt calculate cu
valoarea forfetar& a modulului de elasticitate al zid&riei Ez = 1000 fk care trebuie considerat&
o limit& superioar& (a se vedea Comentariul C.4.1.2.2.1). Valorile @ scad lent odat& cu
descre$terea modulului de elasticitate; aceste diferen%e pot fi neglijate n raport cu
incertitudinile care caracterizeaz& fenomenul de instabilitate.

Pentru valori intermediare ale raportului em/t valorile ) se pot ob%ine prin interpolare. Nu
este permis& extrapolarea valorilor din tabel.

224

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

C.6.6.2.3. Rezisten$a pere$ilor la compresiune local% sub efectul nc%rc%rilor


concentrate
C.6.6.2.3.(5)
Se poate considera c& un cuzinet cu l&%imea egal& cu grosimea peretelui, cu n&l%imea de 200
mm $i cu lungimea de trei ori mai mare dect lungimea pe care este rezemat& nc&rcarea are
rigiditatea necesar& pentru a satisface aceste condi%ii.
C.6.6.3. Rezisten$a de proiectare la compresiune #i ncovoiere a pere$ilor structurali
C.6.6.3.2. Pere$i din zid%rie nearmat%
Pentru zid&riile cu legea constitutiv& de tip liniar cu %mu/%m1 1. (figura.4.3a din Cod)
rela%ia (6.24) din Cod supraestimeaz& valoarea MRd cu circa 20% pentru valorile efortului
unitar mediu de compresiune J0 q 0.4fd- figura C.68a [Petrovici,R., Revizuirea Codului CR 6-2006
(I)Propuneri pentru calculul pere#ilor din zid rie nearmat la compresiune excentric Buletin AICPS 1/2010].
n acest caz se recomand& calculul momentului capabil %innd seama de forma legii
constitutive a zid&riei.

Figura C.68a Curbe de interac%iune "for%& axial& moment ncovoietor" pentru


zid&rii fragile

n acela$i timp, rela%ia (6.24) subestimeaz&, tot pentru cazul eforturilor de compresiune J0 q
0,4 fd rezisten%a zid&riilor cu legi "liniar dreptunghiulare" cu ~ q 2.0.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

225

Figura C.68b. Curbe de interac%iune "for%& axial& moment ncovoietor"


pentru zid&rii cu deforma%ii post elastice mari (~ q 2.0)
Ipoteza distribu%iei uniforme a eforturilor unitare de compresiune admis& prin rela%iile (6.19)
$i (6.19a) este adecvat& zid&riilor cu lege J-| $i cu deforma%ii specifice |mu>> |m1 (figura 4.3b
din Cod).
Pentru zid&rie cu lege constitutiv& la compresiune )-Q f&r& palier - |mu5 |1 (figura 4.3a din
Cod) calculul momentului capabil (MRd) asociat unei for%e axiale de compresiune cunoscute
devine mai complicat n cazul pere%ilor cu sec%iune compus&, ceea ce conduce la dificult&%i n
aplicarea practic&.
n cazul pere%ilor cu sec%iune dreptunghiular& sunt date rela%iile:
<=" #

IF

$B N

# T;" CD
+

E=" # b u H K
I

vwB
X

(C.30a)
x#

F+H
I

J> K >0RRR;" L

(C.30b)

Dac& se exprim& for%a axial& n func%ie de efortul mediu de compresiune ()d) sub forma
b # 2" CD a

(C.31)

y Q R;" J> K >0>?@;" L # E


y Q o^
E=" # E

(C.32a)

rezult& urm&toarele expresii analitice simple:

y Q oI
y Q R;" J> K >0RRR;" L # E
E=" # E

y#
unde E

O
N+H

"

(C.32b)
(C.32c)

Diferen%a care rezult& ntre cele dou& valori este reprezentat& prin raportul = m2/m1

226

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Figura C.69.Efectul legii J-| asupra rezisten%ei la compresiune excentric&


Din examinarea figurii C.69rezult& c& ipoteza blocului uniform de eforturi poate fi folosit&
pentru pere%i la care sd \ 0.35. n aceast& zon& diferen%ele care rezult& din cele dou& ipoteze
sunt \10%. Pentru pere%ii mai puternic solicita%i la compresiune n raport cu rezisten%a
zid&riei (valori sd> 0.35) se recomand& un calcul exact folosind ipoteza adecvat& tipului de
zid&riei (legii J-|).
C.6.6.4. Rezisten$a de proiectare la for$% t%ietoare a pere$ilor structurali
C.6.6.4.1. Rezisten$a de proiectare la for$% t%ietoare a pere$ilor din zid%rie nearmat%
C.6.6.4.1.1. Rezisten$a la lunecare n rost orizontal
Prevederile din standardul SR EN 1996-1-1 $i din Codul CR 6-2006 privind rezisten%a la
lunecare n rost orizontal nu corespund condi%iilor care trebuie avute n vedere la proiectarea
cl&dirilor din zid&rie pentru gruparea seismic+ de nc&rc&ri [Petrovici.,R. Revizuirea Codului de
proiectare pentru cl diri din zid rie CR 6-2006 - A 4-a Conferin%& Na%ional& de Inginerie Seismic&, Bucure$ti
2009]. n aceste condi%ii, n Codul CR 6 - 2013 s-au prev&zut procedee de calcul distincte

pentru solicit&ri neseismice(gruparea persistent& de nc&rc&ri) $i pentru solicit&ri seismice.


C.6.6.4.1.1.1. Rezisten$a la lunecare n rost orizontal pentru solicit%ri neseismice
Conform SR EN 1996-1-1 $i CR 6-2013 rezisten%a la lunecare n rost orizontal este calculat&
cu rela%ia:
VRd,l = fvd,ltlc

(C.33)

unde:
!
!

lc - lungimea zonei comprimate a inimii peretelui.


)"*+

$,&*'(

. /012"

(C.34)

este rezisten%a unitar& de proiectare la cedare prin lunecare n rost orizontal.

Lungimea zonei comprimate se determin& conform CR 6-2013 $i SR EN 1996-1-1


considernd distribu%ia liniar& a eforturilor de compresiune:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

227

Figura C.70. Echilibrul sec%iunii orizontale a peretelui la for%& t&ietoare pentru solicit&ri
neseismice
Figura C.70 indic& situa%ia solicit&rii neseismice. Rezisten%a unitar& la forfecare fvd
ac%ioneaz& pe ntreaga zon& comprimat& (lc) a sec%iunii orizontale a peretelui.
n raportul final ESECMaSE [Program ESECMaSE ] se propune o rela%ie de calcul a lungimii
zonei comprimate care include $i efectul propor%iilor peretelui:
V
G
l c - 1 .5 E l w 6
N
F

D
hB
C

(C.35)

C.6.6.4.1.1.2. Rezisten$a la lunecare n rost orizontal pentru solicit%ri seismice


n cazul solicit&rii seismice, dup& inversarea sensului de ac%iune, pe zona care a fost fisurat&
n ciclul anterior (lw - lc) componenta datorat& aderen%ei (fvd0) a fost anulat& $i rezisten%a la
forfecare este realizat& numai prin efectul frec&rii (0.4)d).

Figura 6.10b din Cod


Prin urmare n cazul solicit&rii seismice rezisten%a n raport cu mecanismul de cedare n rost
orizontal trebuie calculat& cu expresia:
\="*+ # u

$,&'(

+gB
+z

. /012" x aCU

(C.36)

n cazul solicit&rii seismice, valoarea semnificativ& a for%ei t&ietoare capabile este cea
asociat& momentului capabil.

Calculul acestei valori se face considernd c& eforturile unitare tangen%iale sunt distribuite
astfel:

228

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

efortul provenit din efectul frec&rii (0.4Jd) este uniform distribuit pe lungimea zonei
comprimate lc;

efortul provenit din rezisten%a la lunecare n rostul orizontal (aderen%a) se poate


dezvolta numai pe lungimea lad pe care aderen%a nu afost rupt& din ac%iunea
momentului ncovoietor.

Lungimea zonei comprimate se calculeaz& cu rela%ia (6.17) din Cod n cazul pere%ilor cu
sec%iune oriontal& de form& complex& sau cu rela%ia (6.19) n cazul pere%ilor dreptunghiulari.

lad - 2lc 6 lw este lungimea pe care aderen%a este activ&.

Ipotezele adoptate n acest Cod se bazeaz& pe mai multe opinii exprimate n literatura de
specialitate. n %&rile n care exist& preocupare pentru proiectarea seismic& a cl&dirilor din
zid&rie exist& mai de mult timp opinia c& participarea factorului fvk0 este efectiv& numai n
m&sura n care aderen%a mortarului la elemente nu a fost dep&$it& n prealabil din efectul
ncovoierii alternante a peretelui sub ac%iunea for%ei seismice.
Asupra acestui aspect n [Tomazevic,M., Earthquake-Resistant Design of Masonry Buildings Imperial
College Press 2006] $i n [ATC 43-FEMA 306, Evaluation of Earthquake Damaged Concrete and Masonry
Wall Buildings. Basic Procedures Manual 1998] sunt prezentate mai multe observa%ii $i comentarii.
Astfel n [ATC 43-FEMA 306, Evaluation of Earthquake Damaged Concrete and Masonry Wall Buildings.
Basic Procedures Manual 1998] se atrage aten%ia c& modelul Mohr-Coulomb este mai potrivit
pentru estimarea rezisten%ei nainte de fisurare deoarece, dup& fisurare, aderen a este
deteriorat+ $i rezisten%a este, probabil, asigurat& numai prin frecare. Fenomenul de degradare
semnificativ& a rezisten%ei s-a constatat experimental pentru valori ale driftului de 34
care corespund, probabil, anihil&rii complete a aderen%ei. Deoarece conform prevederilor din
Codurile de proiectare seismic& (inclusiv Codul P 100-1/2013) driftul pentru cutremurul de
serviciu (SLS) este de 5, aceast& aten%ionare, va trebui luat& n considerare pentru
proiectarea cl&dirilor din zid&rie astfel nct acestea s& poat& prelua n siguran%& for%ele
orizontale pentru 2 3 cutremure severe pe durata de exploatare (circa 100 de ani).
n Romnia observa%ia privind anularea efectului aderen%ei a fost f&cut& ntr-o lucrare mai
veche [ Ghiocel, D. $i colectiv:Construc#ii civile Ed.Didactic& $i Pedagogic&, Bucure$ti 1985] n care se
afirm& urm&toarele (nota%iile sunt cele din lucrarea citat&):

Ruperea pe rost orizontal se produce, de regul , dup fisurarea peretelui pe sec#iune


nclinat

Dac zid ria are rosturile orizontale fisurate la ambele extremit #i sau pe ntreaga
lungime a sec#iunii ca urmare a eforturilor provenite din ncovoierea provocat de
ac#iunea seismic , efortul unitar tangen#ial capabil se determin cu o rela#ie de tipul:

Af,cap = m.n.f.'05 0.4 '0,


!

For#a t ietoare capabil rezult


Tf,cap = Af,cap Az5 0.4 N

unde:
m este coeficientul condi#iilor de lucru
n este coeficientul nc rc rii pentru stabilirea nc rc rii gravita#ionale minime
f este coeficientul de frecare pentru zid ria supus la nc rc ri dinamice

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

229

'0 = N/Az este efortul unitar de compresiune mediu pe toat suprafa#a peretelui

(b l)
N for#a de compresiune minim din combina#ia de nc rc ri pentru care se face
verificarea
Az = b lw - aria sec#iunii orizontale a peretelui

n condi%iile n care pentru solicitarea seismic& efectul aderen%ei poate fi anulat n multe
situa%ii concrete de proiectare, devine foarte important& exactitatea cu care este determinat
coeficientul de frecare V. n reglement&rile tehnice dar $i n literatura de specialitate exist& n
prezent importante divergen%ele de opinii n ceea ce prive$te valoarea coeficientului de
frecare V care intervine n calculul rezisten%ei la forfecare n rostul orizontal.
_ Standardul SR EN 1996-1-1 $i Codul CR 6 - 2013 consider& valorile:

pentru calculul rezisten%ei caracteristice la forfecare se ia ~ = 0.4 indiferent de tipul


elementelor pentru zid&rie (din argil& ars& sau din BCA) $i al mortarului

pentru calculul rezisten%ei de proiectare la forfecare se ia valoarea ~ = 0.4/UM; pentru


UM = 2.2 rezult& ~ 5 0.18

_ Codul american [TMS 402-09/ACI 530-08/ASCE 5-08 ]:

pentru contribu%ia zid&riei la rezisten%a la for%& t&ietoare se ia ~ =0.25 (valoarea


nominal&) sau ~ = 0.8 0.25 = 0.20 (valoarea de calcul)

n cazul zid&riei cu elemente BCA coeficientul de frecare se ia


-

~ = 0.75 pentru frecare BCA/BCA (valoare nominal&) $i ~ = 0.8 0.75 = 0.60


(valoarea de calcul)

~ = 1.0 pentru frecare BCA/strat de mortar pentru rosturi sub%iri $i frecare


BCA/strat de mortar de uz general (valoarea nominal&) $i ~ = 0.8 1.0 = 0.8

O alt& observa%ie care trebuie f&cut& la prevederile SR EN 1996-1-1 se refer& la rezisten%a la


forfecare a zid&riilor la care rosturile verticale nu sunt umplute cu mortar (de exemplu
zid&riile cu elemente cu rost vertical tip "nut&feder").
Pentru acest tip de zid&rie, executat& cu mortar de utilizare general& (G), sau cu mortar pentru
straturi sub%iri (T) n rosturi orizontale cu grosimea de 0,5 3,0 mm, dac& fe%ele adiacente ale
elementelor pentru zid&rie se afl& n contact direct, rezisten%a caracteristic& la lunecare n rost
orizontal se calculeaz&, conform SR EN 1996-1-1, art.3.6.2.(4) cu rela%ia:

f vk,l - 0 ,5 f vko , 0 ,4 ' d " 0.045 f b

(C.37)

Evident, observa%ia f&cut& mai sus privind aportul aderen%ei $i p&streaz& valabilitatea dar
trebuie avut n vedere c&, n condi%ii curente de execu%ie, contactul direct prin al&turare f&r&
interspa%iu, ntr-o propor%ie suficient de mare de rosturi verticale, este dificil de realizat astfel
nct utilizarea rela%iei (C.37) s& asigure nivelul corespunz&tor de siguran%&.

Tabelul C.22 arat& diferen%ele importante ale capacit&%ii de rezisten%& ntre zid&riile cu
rosturile verticale umplute (rela%ia C.6.10) $i cele n care mbin&rile verticale sunt f&r& mortar
(rela%ia C.6.10a). Capacitatea redus& de rezisten%& la for%& t&ietoare a zid&riilor cu elemente cu
mbin&ri tip "nut&feder" face ca utilizarea acestora s& fie recomandat& numai pentru zonele
cu seismicitate sc&zut&, cel mult moderat&.

230

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Tabelul C.22
Rela%ia de calcul
(C6.2)
(C6.2a)
(C6.2)/(C6.2a)

Efortul unitar de compresiune 'd (N/mm2)


0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.75
0.34 0.38 0.42 0.46 050 054 058 0.60
0.19 0.23 0.27 031 0.35 0.39 0.43 0.45
0.56 0.60 0.64 0.67 0.70 0.72 0.74 0.75

Un calcul mai exact al lungimii comprimate din compresiune excentric& se poate face
considernd c& distribu%ia eforturilor de compresiunecorespunde legii ) - % a zid&riei. n acest
caz situa%ia de echilibru se reprezint& ca n figura C.71.

Figura C.71. Echilibrul sec%iunii orizontale pentru o lege J - % dat&


Aplicarea acestei ipoteze implic&, la proiectare, impunerea unui tip de zid&rie cu o anumit&
lege ) - %, ceea ce evident nu este posibil n prezent datorit& lipsei informa%iilor necesare.
Dac& se calculeaz& rezisten%a la for%& t&ietoare asociat& momentului capabil ultim pentru o
for%& axial& dat& rebuie s& se %in& seama de lungimea zonei comprimate determinat& ca n
figura 6.10b din Cod.
Calculul cu forma exact& a legii ) -% este ns& recomandabil pentru evaluarea zid&riilor
existente dup& determinarea caracteristicilor mecanice (de exemplu, prin ncerc&ri cu prese
plate).
C.6.6.4.1.2. Rezisten$a la cedare pe sec$iune nclinat%
Verificarea pentru acest mecanism de cedare a fost prev&zut& anterior n unele documente
tehnice na%ionale (Normativ P 2-85 $i STAS 10109), n prezent abrogate.
Alt& evaluare a for%ei t&ietoare care produce fisurarea diagonal& este dat& n lucrarea [Magenes,
G., Calvi, G.M., In-plane seismic response of brick masonry walls, Earthq. Engin. and Struct. Dyn. Vol. 26,
1997, pp. 1091-1112 -1997] unde se propune ca for%a t&ietoare maxim& pe care o preia peretele

nainte de producerea fisur&rii diagonale s& fie calculat& cu rela%ia:


Vmax = lwtAu

(C.38)

unde:

Au = min (Aws;Ab)

(C.39)

Cele dou& valori ale efortului tangen%ial limit& din rela%ia (C.39) sunt:
I.

A ws -

f vk 0 , .' 0
M
1,
Vl w

(C.39a)

valoare care corespunde fisur&rii diagonale prin cedarea rosturilor de mortar.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

II. A b -

f bt
G
M D
BB
2.3EE 1 ,
F Vlw C

1,

'0
f bt

231

(C.39b)

valoare care corespunde fisur&rii prin ruperea elementelor pentru zid&rie la ntindere.
n rela%iile de mai sus fbt este rezisten%a elementelor pentru zid&rie la ntindere.
Referitor la ipotezele de mai sus trebuie f&cute urm&toarele observa%ii:

Formularea din [ Turnek, V.,Cacovic,F Some experimental results on the strength of brick masonry
walls. Proc. of the 2nd Intern.Brick Masonry Conference, Stoke-on-Trent,1971, pp.149-156]
corespunde suficient de exact cu comportarea la forfecare a panourilor n condi%ia
men%inerii paralele a celor dou& extremit&%i (ipoteza panoului dublu ncastrat - spaletul
ntre ferestre).

Exist& unele dubii n ceea ce prive$te folosirea pentru valori diferite ale formei
peretelui $i pentru condi%ii diferite de prindere la capete, mai ales n cazul n care
zid&ria are un caracter anizotrop marcat, cum este cazul elementelor pentru zid&rie
ceramice cu mortare slabe [Magenes, G., Calvi, G.M., In-plane seismic response of brick masonry
walls, Earthq. Engin. and Struct. Dyn. Vol. 26, 1997, pp. 1091-1112 -1997].
Cercet&rile nu au constatat prezen%a semnificativ& a ruperii prin forfecare n rost,
pentru care se consider& c& sunt necesare ipoteze corespunz&toare.

Evolu%iile recente n produc%ia elementelor pentru zid&rie (elemente de tip "bloc" cu raport de
form& 5 1.0, elemente cu mbin&ri mecanice "nut&feder") $i n tehnologia de execu%ie (rosturi
verticale neumplute cu mortar sau elemente cu "loca$ pentru mortar") impun verificarea
$i/sau modificarea limitelor de utilizare a teoriei clasice a$a cum aceasta a fost prezentat& mai
sus.
Aceast& abordare este prezentat& n continuare.
Modelul Mann -Muller [Mann W., Mller H., Failure of Shear-Stressed Masonry: An enlarged theory,tests
and application to shear walls, Proceedings of the British Ceramical Society, Vol. 30, pp. 223-235, 1982] se
bazeaz& pe rezultatele cercet&rilor efectuate de autori pe panouri din zid&rie solicitate la
compresiune $i forfecare.
Cercet&rile au pus n eviden%& trei mecanisme de rupere, diferen%iate n func%ie de intensitatea
efortului unitar de compresiune (60) n zid&rie:
1. Ruperea prin rosturile de mortar (orizontale $i verticale), care se produce de regul& la
valori reduse ale efortului unitar de compresiune J0
2. Ruperea prin forfecare $i ntindere n elemente, care se produce la valori medii ale
efortului J0
3. Ruperea prin zdrobirea zid&riei, care se produce la valori mari ale efortului J0
(apropiate de limita de rupere a zid&riei la compresiune centric&)

n aceast& situa%ie echilibrul unui element pentru zid&rie se realizeaz& pe schema din figura
C.72.

Explicarea celor trei mecanisme de rupere a fost dat& de autori considernd c& rosturile
verticale transversale nu contribuie la preluarea for%ei t&ietoare deoarece, n cele mai multe
cazuri, umplerea acestora este incomplet& iar aderen%a mortarului la elemente este inferioar&,
datorit& n parte $i contrac%iei mortarului. n rosturile verticale nu se dezvolt& nici for%e de
frecare datorit& absen%ei efortului de compresiune normal (paralel cu rosturile de a$ezare).

232

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Figura C.72. Schema de echilibru a elementelor pentru zid&rie -Modelul Mann-Muller


Rezult& valorile:
' m - ' 0 6 2A

h
l

' M - ' 0 , 2A

(C.40a)

h
l

(C.40b)

Cuantificarea eforturilor unitare la care se produce ruperea dup& cele trei mecanisme este
f&cut& dup& cum urmeaz&:
1. Ruperea prin rosturile verticale #i orizontale (n scar&) se produce cnd, ntr-un anumit
rost (j), este dep&$it& rezisten%a dat& de criteriul de tip Coulomb:
j = c + ~Jj

(C.41)

unde valorile eforturilor unitare n rost sunt, de regul&, diferite de valorile medii pe sec%iunea
peretelui: j $i Jj J0.
Trecnd de la nivelul local la cel macroscopic, au fost propuse
transformare
A - c , .' 0 c - c

1
h
1 , 2.
l

. -.

1
1 , 2.

h
l

urm&toarele rela%ii de
(C.42)

2. Ruperea prin elemente se produce atunci cnd efortul principal ntr-un anumit element
(efortul local) atinge rezisten%a de rupere din ntindere a materialului.
n acest caz exist& efortul tangen%ial de rupere satisface rela%ia
A-

'
f bt
1, 0
2.3
f bt

(C.43)

unde fbteste rezisten%a la ntindere a elementelor. Se remarc& analogia rezultatului cu cel din
modelul clasic.
3. Ruperea prin zdrobirea zid+riei se produce atunci cnd efortul unitar maxim de
compresiune ntr-un anumit element (efortul local) atinge rezisten%a de rupere la
compresiune a zid&riei.
n acest caz efortul tangen%ial de rupere este dat de rela%ia:
fu 6 ' 0
h
2
l

(C.44)

A-

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

233

Pe baza acestor cercet&ri s-au stabilit limitele cazurilor de cedare la for%& t&ietoare din Anexa
Na ional+ a Germaniei la standardul EN 1996-1-1 (propunere amintit& la nceputul acestui
comentariu) care propune o abordare mai nuan%at& a calculului rezisten%ei de rupere din for%&
t&ietoare limitnd valoarea fvk prin valori fvlt diferen%iate n func%ie de modul de cedare $i de
propor%iile panoului de zid&rie.
Adoptarea acestor propuneri ntr-o edi%ie viitoare a CR 6 - 2013 necesit& ns& examinarea
suplimentar& a datelor disponibile $i experiment&ri numerice pentru validarea rezultatelor.
C.6.6.4.2. Rezisten$a la for$% t%ietoare a pere$ilor din zid%rie confinat%
Ruperea zid&riei simple din for%& t&ietoare este de tip "fragil", cu deforma%ii limitate $i prin
urmare cu capacitate sc&zut& de disipare a energiei seismice. Prezen%a elementelor de
confinare amelioreaz& ntr-o anumit& m&sur& aceste deficien%e datorit& efectelor rezultate din
conlucrarea celor dou& componente.
Majoritatea studiilor efectuate asupra pere%ilor din zid&rie confinat& au neglijat efectele
confin&rii asupra capacit&%ii de rezisten%& la for%& lateral& re%innd numai efectele privitoare la
mbun&t&%irea comport&rii la solicit&ri alternante.

: Una dintre primele ncerc&ri de modelare analitic& a rezisten%ei pere%ilor de zid&rie


confinat& %innd seama de conlucrarea ntre zid&rie si elementele de confinare a fost
prezentat& n lucrarea [Tomasevic, M., Klemenc, I.: Seismic behaviour of confined masonry walls,
Earthquake Engrg. Struct.Dynamics,Vol. 26, 1997, pp. 1059-1071.].Modelul consider& de asemenea
c& ruperea se produce la atingerea rezisten%ei de rupere din eforturi principale n centrul
panoului, a$a cum s-a propus n [Turnek, V.,Cacovic,F Some experimental results on the strength of
brick masonry walls. Proc. of the 2nd Intern.Brick Masonry Conference, Stoke-on-Trent,1971, pp.149-156],
dar rela%iile de calcul sunt corectate avnd n vedere efectul conlucr&rii panoului cu
elementele de confinare.
Elementele de confinare dau na$tere unor eforturi suplimentare de compresiune n zid&rie pe
ambele direc%ii ale panoului (vertical $i orizontal). Ca atare efortul unitar de compresiune care
intervine n calculul rezisten%ei la forfecare a panoului trebuie corectat ad&ugnd efectul
interac%iunii.

' 0 - ' 0 ,v , ' 0 ,i

(C.45)

unde:

!
!

J0,v este efortul unitar de compresiune din nc&rc&rile verticale;


J0,i este efortul unitar de compresiune din efectul interac%iunii dintre panou $i
elementele de confinare.

Efortul unitar J0,i se calculeaz& n mod analog cu procedeul folosit pentru panourile nr&mate
n cadre de beton armat [ Zarnic,R., Tomazevic,M Study of the behaviour of masonry infilled reinforced

concrete frames subjected to seismic loading Proc 7th Int.Brick-Masonry Conf. vol.2,Brick Development
Research Institute, Melbourne 1985] [Zarnik,R. Inelastic model of r/c frame with masonry infill- analytical
approace. Int.J.Engrg.Modelling 7 (1-2) 1994]:

' 0 ,i -

n
Ni
-V w
#A
A

(C.46)

unde:
Ni este for%a vertical& care rezult& din conlucrarea ntre panoul de zid&rie $i elementele
de confinare

234

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

nw = h/l este factorul care ia n considerare geometria panoului

W = 1.25 este un parametru care ia n considerare forma $i distribu%ia eforturilor din


interac%iune

Introducnd valoarea corectat& a efortului unitar de compresiune expresia capacit&%ii de


rezisten%& la for%& t&ietoare cap&t& forma:
Vmax -

G
Af t R
'
P1 , 1 , Ci2 EE 1 , 0
bC i P
ft
F
Q

DO
BB M
C MN

(C.47)

n care coeficientul de interac%iune este definit prin expresia:

Ci - 2#b

h
l

(C.48)

Modelarea propus& a fost sus%inut& de o serie de ncerc&ri pe panouri de zid&rie cu raport


h/l=1.5 solicitate de for%e de tip seismic.
n rezumat comportarea panourilor a fost urm&toarea:

!
!
!

Pn& la formarea primei fisuri semnificative n panoul de zid&rie comportarea


ansamblului "zid&rie+elemente de confinare" a fost de tip "monolit" (nu s-au
manifestat diferen%e de deforma%ii/deplas&ri ntre componente);
n continuare, dup& formarea fisurii n stlpi$orii de beton, arm&turile acestora au
rezistat solicit&rilor alternante prin efectul de "dorn";
n final ruperea s-a produs prin zdrobirea zid&riei n zona central& a panoului urmat&
de pierderea stabilit&%ii unui stlpi$or (sau chiar a ambilor stlpi$ori).

Figura C.73.Aspectul ruperii ZC


[Tomazevic,M., Earthquake-Resistant Design of Masonry Buildings Imperial College Press 2006]

Modelul San Bartolom[San Bartolom,A., Quiun, D., Mayorca,P. Proposal of a standard for seismic
design of confined masonry buildings Institute of Indutrial Science, University of Tokyo, Bulletin of ERS,
No.37]. Modelul propus se bazeaz& pe ipoteza c& panoul de zid&rie se comport& elastic pn& la

un drift de 1/800 cnd se produce fisurarea diagonal& $i c& dincolo de aceast& deplasare for%a
de forfecare este preluat& de elementele verticale de confinare f&r& nici o degradare a
rezisten%ei.
For%a care produce fisurarea diagonal& este dat& de rela%ia:
(C.49)

VR - 0.5v'm#tL , 0.23 Pg

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

235

cu
1
VL
"# - e "1
3
Me

(C.50)

unde:
!

vm' este rezisten%a la forfecare diagonal&

Pg este for%a axial&

Ve $i Me sunt for%a t&ietoare $i momentul ncovoietor rezultate din calculul elastic

& este un factor care %ine seama de geometria panoului

Figura C.74.Efectul raportului laturilor asupra for%ei de fisurare diagonal&


C.6.6.4.2.1.(3)
Interac%iunea panoului cu elementele de confinare genereaz& un supliment de capacitate de
rezisten%& la forfecare prin efectul de dorn al barelor de armare $i prin contribu%ia etrierilor
care leag& aceste bare.
n lucrarea [Tomasevic, M., Klemenc, I.: Seismic behaviour of confined masonry walls, Earthquake Engrg.
Struct.Dynamics,Vol. 26, 1997, pp. 1059-1071.] for%a t&ietoare atribuit& efectului de dorn al unei
singure bare verticale din stlpi$ori este calculat& cu rela%ia folosit& pentru zid&ria armat& [
Priestley,M.J.N., Bridgeman,D.O. Seismic resistance of brick masonry wall Bull.of the New ZealandNational
Society for Earthquake Engineering no.7, 1974].

Vdorn - 0.806dv2 f c f y

(C.51)

unde:
!
!

dv este diametrul barei


fc este rezisten%a la compresiune a mortarului /groutului n care este nglobat& bara

Un model complet pentru calculul efectului de dorn al arm&turilor verticale din stlpi$ori este
dat n lucrarea [Bourzam,A., Goto,T.,Miyajima,M. Shear Capacity Prediction of Confined Masonry Walls
Subjected to Cyclic Lateral Loading Doboku Gakkai Ronbunshuu A., Vol.64 No.4, 692-704, 2008].

Solicitarea barei verticale provine din:

Se presupune c& fisura provocat& de for%a t&ietoare este orientat& aproximativ la 45o $i c&
aceasta intersecteaz& doi etrieri (pentru simplificare punctul de inflexiune al arm&turii este
considerat la jum&tata distan%ei ntre etrieri).

236

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

!
!

eforturile unitare de compresiune generate de contactul barei cu betonul (fcx)


considerate distribuite liniar pe o lungime "l", cu valoarea maxim& fc (rezisten%a
betonului la compresiune)
efectul reac%iunii etrierilor pe bara vertical& (Retr)

Valoarea maxim& a for%ei t&ietoare transferate prin efectul de dorn este atins& atunci cnd
momentul ncovoietor dat de eforturile unitare (fcx) $i de reac%iunea etrierilor (Retr) este egal
cu momentul capabil al barei verticale: Mcap,s = Ws fys.

Figura C.75 Modelarea efectului de dorn


[Bourzam,A., Goto,T.,Miyajima,M. Shear Capacity Prediction of Confined Masonry Walls Subjected to Cyclic
Lateral Loading Doboku Gakkai Ronbunshuu A., Vol.64 No.4, 692-704, 2008.]

Dac& se noteaz& cu d - diametrul barei verticale, momentul ncovoietor la distan%a "x" de


reazem dat de eforturile unitare de contact este:

M 1,x -

G
1
x3 D
f c dl EE x 6 2 BB
6
l C
F

(C.52)

Momentul M1,x cap&t& valoarea maxim& pentru:


xmax -

3
l 5 0.577 l
3

_ M 1,max 5 0.064 f c dl 2

(C.53a)

Se noteaz& cu:
!
!
!

Ae aria etrierilor
fye rezisten%a caracteristic& a o%elului etrierilor
s distan%a ntre etrieri

Momentul maxim dat de reac%iunea etrierilor se scrie:


sD
sD
G
G
M 2 ,max - Retr E l 6 B - Ae f ye E l 6 B
F 2C
F 2C

(C.53b)

Momentul capabil al barei verticale este:

M cap -

Sd 3
32

fy

(C.53c)

Din ecua%ia:
M1,max + M2,max = Mcap

(C.54)

rezult& lungimea "l" $i apoi reac%iunea maxim&:

1
fc dl
2

For%a t&ietoare transferat& prin efectul de dorn este:

(C.55)

Rc -

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

1
D
G2
Vmax,dorn - max E Rc , Rc , Retr B
3
3
C
F

237

(C.56)

Pentru cazurile curente de armare a stlpi$orilor:

!
!

bare longitudinale d = 12 16 mm din o%el categoriile de rezisten%& 1 sau 2


etrieri de = 6 10 mm din o%el categoriile de rezisten%& 1 sau 2; o%elul din categoria de
rezisten%& 2 se folose$te numai dac& $i barele longitudinale sunt din aceea$i categorie
de o%el)
distan%a ntre etrieri s \ 15 cm
beton C12/15 sau C16/20

!
!
rezulta:

Vmax,dorn -

1
Rc , Retr
3

(C.56a)

Pentru folosirea curent& n proiectare, for%a Vmax,dorn se poate exprima ca o frac%iune din
rezisten%a barei verticale sub forma:

Vmax,dorn = 4c A0,s fy

(C.57)

unde s-a notat cu A0,s aria unei bare verticale a stlpi$orului.


Dac& n rela%iile de mai sus n locul valorilor caracteristice ale rezisten%elor betonului $i
o%elului se introduc valorile de proiectare (determinate cu coeficien%ii UM = 1.35 pentru beton
$i UM = 1.15 pentru o%el) valoarea factorului Yc se modific& nesemnificativ. Valorile Zc nu
variaz& semnificativ n raport cu rezisten%a betonului astfel nct pentru calculele curente
valorile respective se ncadreaz& n aceea$i grup&.
Pentru cazurile curente men%ionate mai sus valorile Zc au fost calculate pentru diferite distan%e
ntre etrieri. S-au re%inut valorile minime (rotunjite) date n tabelul urm&tor, independente de
aceste distan%e.
Tabelul C.23

Valori Yc
Arm&turi verticale n stlpi$ori
Cat. de rezisten%& 1
Cat.de rezisten%& 2
O%el
X
X12
X14
X16
X12
X14
X16
Cat. de X6 0.250 0.200 0.150 0.200 0.150 0.100
rezisten%& X8 0.400 0.350 0.250 0.300 0.250 0.200
1
X10
0.400
0.300
0.250 0.200 0.150
Cat.de X6
0.400 0.350 0.250
rezisten%& X8
Nu se utilizeaz&
2
X10
0.400
Etrieri

Valorile din tabelul C.23 arat& c& valoarea rezisten%ei arm&turilor VRd2 este acoperitoare cu
excep%ia unor cazuri mai rar ntlnite n practica curent& (stlpi$ori arma%i cu bare X1416
mm din o%el din cat. de rezisten%& 2 - casetele po$ate). n cazurile curente, valoarea Y = 0.20
din CR 6 - 2013 subestimeaz& aportul real al arm&turilor din stlpi$ori.

C.6.6.4.3. Rezisten$a la for$% t%ietoare a pere$ilor din zid%rie confinat% #iarmat% n


rosturile orizontale (ZC+AR)

238

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

n figura C.76 sunt reprezentate curbele nf&$ur&toare ob%inute pe pere%i din zid&rie confinat&
cu $i f&r& armare n rosturile orizontale. ncercarea s-a f&cut pentru efortul unitar axial de
0.09f'm.[San Bartolom,A.,Quiun, D., Mayorca,P. Proposal of a standard for seismic design of confined masonry
buildingsInstitute of Indutrial Science, University of Tokyo, Bulletin of ERS, No.37].Se observ& sporirea
semnificativ& a for%ei t&ietoare chiar de la valori mici ale deplas&rii orizontale. n cazul
zid&riilor f&r& armare n rostul orizontal, n stadiul final rezisten%a lateral& este numai circa
2/3 din rezisten%a maxim&.

Figura C.76 Efectul arm&turilor din rostul orizontal asupra for%ei t&ietoare capabile
C.6.8.1. Verificarea cerin$ei de rezisten$%
C.6.8.1.1. Verificarea cerin$ei de rezisten$% pentru solicit%rile n planul peretelui
C.6.8.1.1.(2)
n cazul pere%ilor solicita%i la compresiune $i ncovoiere n planul lor, pentru toate grup&rile
de nc&rc&ri, momentul MRd se calculeaz& pentru for%a axial& de proiectare (NSd) din gruparea
respectiv&.
C.6.8.2. Verificarea cerin$ei de rigiditate
C.6.8.2.(1)
Verificarea cerin%ei de rigiditate, prin limitarea driftului, trebuie s& aib& n vedere $i starea
limit& n raport cu care se face verificare. Din punct de vedere practic, cerin%a de rigiditate
trebuie s& se concretizeze prin enun%area valorilor limit& admisibile ale deplas&rilor laterale
pentru diferite niveluri de performan%& seismic&. Valorile se diferen%iaz& n general, n func%ie
de alc&tuirea zid&riei (ZNA, ZC) dar $i de tipul elementelor pentru zid&rie $i de raportul ntre
capacitatea de rezisten%& la ncovoiere $i cea la forfecare.
Pentru fiecare categorie de stare limit& driftul admisibil este asociat unei anumite configura%ii
a degrad&rilor exprimat& prin distribu%ia fisurilor $i m&rimea rezidual& a acestora.
n acest sens lucrarea [Alcocer,S.M.,Arias,J.G., Flores,L.E. Some developmentson performance-based
seismic design of masonry structures Institute of Engineering, UNAM, Mexico, 2006] furnizeaz&
urm&toarele repere provenite din practica din Mexic:
Starea limit+ de serviciu este considerat& atins& pentru driftul de 0.15% $i este
caracterizat& prin declan$area procesului de formare a fisurilor nclinate (este atins&
rezisten%a de fisurare); deschiderea fisurilor remanente este apreciat& la 0.1 mm

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

239

Limita avariilor reparabile este considerat& atins& pentru driftul de 0.25% $i este
caracterizat& prin dezvoltarea fisurilor nclinate pe toat& suprafa%a peretelui, nso%it& de
fisuri foarte sub%iri (fir de p&r) n elementele verticale de confinare $i de declan$area
procesului de zdrobire a zid&riei comprimate; deschiderea fisurilor remanente este
apreciat& la 2.0 mm
Starea limit+ ultim+ este considerat& atins& pentru driftul de 0.40% $i corespunde
limitei de rezisten%& a peretelui cnd fisurile din zid&rie p&trund $i n capetele
stlpi$orilor de beton armat; se produce curgerea arm&turilor din stlpi$ori datorit&
forfec&rii precum $i declan$area zdobirii betonului din stlpi$orii comprima%i;
deschiderea fisurilor remanente este apreciat& la 5 mm

Tot n lucrarea [Alcocer,S.M.,Arias,J.G., Flores,L.E. Some developmentson performance-based seismic


design of masonry structures Institute of Engineering, UNAM, Mexico, 2006] sunt propuse urm&toarele
valori ale driftului maxim admisibil n func%ie de tipul zid&riei:
Zid&rie nearmat&/neconfinat& _ $lim = 0.0015
Zid&rie armat& _ $lim = 0.0020
Zid&rie confinat& cu elemente pline sau cu goluri $i cu arm&turi n rosturile orizontale
_$lim = 0.0025
Panouri de umplutur& la structuri din cadre _ $lim = 0.0060

!
!
!
!

C.6.8.2.(2)
Din punct de vedere al severit&%ii, aceste vibra%ii pot fi clasificate n patru categorii [Murray,
T.M. "Acceptability Criterion for Occupant-Induced Floor Vibrations". Engineering Journal, AISC,vol.18,
no.2, 1981]:
i.
ii.
iii.
iv.

vibra%ii care nu sunt percepute de ocupan%i;


vibra%ii care sunt percepute dar nu afecteaz& confortul normal al ocupan%ilor;
vibra%ii care afecteaz& confortul $i folosirea normal& a cl&dirii;
vibra%ii a c&ror severitate poate conduce la afectarea s&n&t&%ii ocupan%ilor.

n func%ie de durata lor, vibra%iile nregistrate n cl&diri se mpart n dou& mari grupe:
A. Vibra%ii tranzitorii, care se amortizeaz& rapid dup& ce au atins valoarea maxim&, cum
este cazul vibra%iilor produse de c&derea unui obiect greu.
B. Vibra%ii continue sau intermitente care se manifest& nentrerupt pe perioade lungi sau
care sunt separate de perioade n care nu se manifest&, cum este cazul vibra%iilor
provocate de grupuri de persoane care se deplaseaz&.
Reglement&rile tehnice din mai multe %&ri con%in prevederi referitoare la verificarea criteriului
de confort legat de nivelul vibra%iilor din cl&diri provocate de mi$carea oamenilor.
Prevederile se refer& n general, la dou& aspecte ale r&spunsului dinamic:
1. Evitarea fenomenelor de rezonan%&;
2. Limitarea vibra%iilor plan$eelor cauzate de deplasarea oamenilor.
1. Standardul din Noua Zeeland& NZS 4203 1992 [ NZS 4203 "Code of Practice for General
Structural Design and Design Loadings for Buildings". Wellington 1992] prevede obligativitatea
verific&rii r&spunsului dinamic al cl&dirilor n care se produc aglomer&ri de persoane care
sunt susceptibile s& genereze vibra%ii armonice (este cazul cl&dirilor n care se desf&$oar&
activit&%i cum sunt dansul, gimnastica, concerte $i al tribunelor pentru spectacole sportive).

Toate aceste plan$ee trebuie s& fie proiectate pentru evitarea fenomenelor de rezonan%&.

240

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

2. Codul de proiectare din Canada [National Building Code of Canada: "Commentary A on Part 4 of the
National Building Code of Canada, Serviceability Criteria for Deflection and Vibration". NationalResearch
Council of Canada, Ottawa,Ontario, 1990] con%ine prevederi referitoare la:

!
!
!

Nivelurile acceptabile de accelera%ie pentru vibra%iile provocate de activit&%i ritmice.


nc&rcarea dinamic& n timpul unor activit&%i ritmice.
Limitarea frecven%ei fundamentale pentru plan$ee din beton, metal $i lemn, n cazul
desf&sur&rii unor activit&%i specifice.

Standardul SR EN 1995-1-1 privind proiectarea cl&dirilor din lemn [EUROCODE 5 "Design of


Timber Structures, Part 1.1General Rules and Rules for Buildings". European Commission on Standardisation.
1993] nu con%ine prevederi referitoare la limitarea vibra%iilor plan$eelor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

241

CAPITOLUL 7. PREVEDERI CONSTRUCTIVE PENTRU


CL"DIRILE DIN ZID"RIE

C.7.1. PREVEDERI CONSTRUCTIVE PRIVIND SUPRASTRUCTURA


C.7.1.2. Prevederi generale pentru cl%diri cu pere$i structurali din zid%rie
C.7.1.2.2. Prevederi specifice elementele de confinare din beton armat
C.7.1.2.2.(1)
A se vedea $i comentariul C.5.2.2.1.(2).
Efectul favorabil al elementelor de confinare de la col%uri a fost pus n eviden%& $i de unele
ncerc&ri de laborator.
Elementele de confinare se armeaz& constructiv cu valorile minime prev&zute pentru
elementele cu rol structural. Contribu%ia arm&turilor respective nu se ia n considerare pentru
evaluarea siguran%ei structurii.

Figura C.76 Distrugerea conlucr&rii spa%iale ntre pere%i n faze avansate de solicitare
[Tomazevic,M., Earthquake-Resistant Design of Masonry Buildings Imperial College Press 2006 ]
n cl&dirile cu pere%i structurali din zid&rie vor fi prev&zute elemente de confinare din beton
armat dispuse vertical (stlpi$ori) $i orizontal (centuri) dup& cum urmeaz&:
!
!

pentru cl&dirile din ZNA ]elemente cu rol constructiv


pentru cl&dirile din ZC $i ZC+AR ] elemente cu rol structural

C.7.1.2.3. Prevederi referitoare la buiandrugi, rigle de cuplare #i elemente auxiliare


C.7.1.2.3.(7)
Cutremurele recente au ar&tat c& execu%ia incorect& a prinderilor, cu c&r&mizi dispuse
transversal $i lipsa protec%iei anticorozive a ancorelor dau na$tere unor accidente grave.
La originea acestor accidente se afl& dou& cauze principale:
Cerin%ele arhitecturale, manifestate prin abandonarea, voit& sau nu, a condi%iilor de
regularitate arhitectural/structural&, adoptarea unor structuri flexibile, proliferarea
consolelor cu deschideri importante, etc.;

242

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Cerin%ele de eficien%& economic& (reducerea costului $i/sau a duratei de execu%ie),


concretizate n principal prin introducerea elementelor de zid&rie lipsite de rezisten%&
$i de robuste%e $i prin renun%area la umplerea complet& cu mortar a rosturilor verticale.

Toate piesele metalice nglobate n zid&rie (eclise, ancore, scoabe $i corniere) trebuie s& aib&
protec%ia anticoroziv&corespunz&toare condi%iilor de mediu n care sunt utilizate. Protec%ia se
poate realiza cu orice procedeu recunoscut n practica curent& pentru condi%ii de mediu
similare.O%elul galvanizat este un material convenabil pentru ancore deoarece are o
durabilitate satisf&c&toare n condi%iile unui pre% relativ sc&zut, n compara%ie cu cel al o%elului
inoxidabil. Durabilitatea ancorei depinde de cantitatea de zinc depus& pe fa%a o%elului. n
literatur& exist& pu%ine date referitoare la cantitatea de zinc necesar& pentru asigurarea
durabilit&%ii. Unele cercet&ri din Anglia au ar&tat c&, n condi%iile expunerii simultane la aer $i
umiditate, pierderea de zinc anual& variaz& ntre 10 20 g/m2. De aici rezult& c&, pentru o
pierdere medie anual& de 15 g/m2, este necesar& o acoperire de cel pu%in 750 g/m2 pentru a se
asigura protec%ia necesar& pe o durat& de 50 de ani.
n Australia, avariile observate dup& cutremurul din Newcastle din 1989 au ar&tat c&
numeroase ancore nu au rezistat solicit&rilor la care au fost supuse datorit& degrad&rilor
suferite n timp. Astfel s-a constatat c& dintre ancorele care au cedat numeroase erau complet
distruse prin coroziune datorit& condi%iilor de mediu n care s-au aflat pe durata de
func%ionare.
Ca urmare a acestor constat&ri, pentru ancorele din pere%ii dubli standardele australiene
AS/NZS 2699.1, AS/NZ 2699 $i AS 3700 au stabilit rezisten%a $i rigiditatea ancorelor n
func%ie de condi%iile de expunere $i de solicitare. In tabelul urm&tor sunt date valorile pentru
ancorele de tip A n pere%i dubli.
Tabelul C.24
Clasificarea
ancorelor
Condi%ii u$oare
Condi%ii medii
Condi%ii grele

Rezisten%a caracteristic&(kN)
ntindere
0.3
0.6
1.5

Rigiditatea
caracteristic&
Compresiune
(kN/mm)
0.35
0.5
0.7
1.0
1.8
2.5

Valorile rezisten%ei caracteristice din tabel se utilizeaz& $i pentru ancorele de fixare a zid&riei
de placare (engl. veneer ties).

Turcia 1999

Italia 2009

Figura C.77.Avarierea fa%adelor "dublu strat"

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

(a)

243

(b)

Figura C.78.Prinderea straturilor la fa%ade ventilate


(a) $i (b) Dispozitive de prindere conform SR EN 845-1
C.7.3.2. Prevederi specifice pentru elemente nestructurale de zid%rie care sunt rezemate
n consol%
C.7.3.2.(1)
Prevederea are n vedere evitarea/limitarea riscului pr&bu$irii calcanelor/frontoanelor nalte
care nu au structur& proprie sau nu sunt ancorate de elementele structurale. Prin c&dere aceste
elemente pot produce accidente n exteriorul cl&dirii sau pot avaria cl&dirile adiacente care au
n&l%ime mai mic&.

Fig.C.79. C&derea calcanului a avariat cl&direa vecin&. Bucure$ti, 1977


C.7.3.2.(3)
Din analiza efectuat& dup& cutremurul din 1940 de c&tre A.A.Bele$ - [Cutremurul 7i Construc#iile
- Bucuresti 1941], remarcile privind comportarea seismic& a co$urilor $i explica%iile, de cele mai
multe ori evidente, ale situa%iilor constatate au fost urm&toarele:

Co7urile au suferit deasemeni foarte mult. n special co7urile nalte, 7i cele


cu c ciul s-au pr bu7it distrugnd alocuri nvelitorile 7i chiar plan7eele.
Distrugerea co7urilor chiar la cutremure de mai mic intensitate (de
gradul VI, de exemplu) se explic 7i prin faptul c zid ria acestor co7uri
sub ac#iunea fumului, a varia#iilor de temperatur , a ploii, a nghe#ului 7i
dezghe#ului este n bun parte alterat . Chiar la co7uri joase care s-au
pr bu7it, n majoritatea cazurilor, zid ria se g sea complet dezagregat pe
nvelitoare.

244

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

ANEXA I (normativ&)
Specifica$ii tehnice privind materialele pentru lucr%ri de zid%rie
-Comentarii Completarea caietului de sarcini pentru proiectarea lucr%rilor din zid%rie
Instruc$iuni de completare

Se taie cu linie orizontal& XXXXX pozi%iile din fi$& care nu corespund prevederilor
proiectului.

Se ncadreaz& ntr-un dreptunghi XXXXX pozi%iile din fi$& care corespund


prevederilor proiectului.

Se completeaz& spa%iile libere conform prevederilor proiectului $i se ncadreaz&


ntr-un dreptunghi 300 mm

A se vedea $i EXEMPLUL NR.17.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

245

ANEXA III (informativ%)

EXEMPLE DE CALCUL

EXEMPLUL 1 Calculul greut&%ii zid&riei - Art. 3.1.2.4.(4).


Alegerea coeficientului par%ial UM pentru pere%ii structurali din zid&rie
EXEMPLUL 2 pentru cl&direa unei $coli generale 8 clase (> 250 de persoane) n
Bucure$ti. - Art. 2.4.2.3. (CR 6-2013) $i Art. 8.6.1. (P 100-1/2013)
Determinarea aproximativ& a valorii de proiectare a efortului unitar de
EXEMPLUL 3
compresiune (pentru predimensionare) - )0d.- Art.4.1.1.2.2.
Calculul rezisten%elor unitare caracteristice pentru mecanismul de cedare
EXEMPLUL 4
prin rupere pe sec#iuni nclinate - Art.4.1.1.2.2.
Determinarea for%elor axiale de compresiune n pere%ii structurali EXEMPLUL 5
Art. 6.2.2.1.
Determinarea for%elor axiale de compresiune n pere%ii structurali.
EXEMPLUL 6
Efectul excentricit&%ii plan$eului - Art.6.2.2.1.(5).
Calculul caracteristicilor geometrice ale peretelui - Art.6.6.1.1.(1a).
EXEMPLUL 7
Calculul rezisten%ei de proiectare la compresiune axial& NRd pentru un
perete de zid&rie nearmat& _ Art. 6.6.2.1.
Calculul rezisten%ei de proiectare la compresiune excentric& - momentul
ncovoietor capabil (MRd) asociat unei for%e axiale date (NEd) - pentru un
EXEMPLUL 9
perete din zid&rie cu inim& armat& (ZIA) cu sec%iune dreptunghiular& Art.6.6.3.4.
Calculul momentului ncovoietor pentru un perete din zid&rie nearmat& EXEMPLUL 10
Art. 6.6.3.2.Calculul pentru ULS - Art.6.6.3.2.(2).
Calculul momentului ncovoietor pentru un perete din zid&rie nearmat& EXEMPLUL 11
Art. 6.6.3.2.Calculul pentru rezisten%a la SLS (Art.6.6.3.2(5)).
Calculul momentului capabil pentru un perete dreptunghiular - Art 6.6.3.2.
EXEMPLUL 12
EXEMPLUL 8

Rezisten%a la compresiune $i ncovoiere a pere%ilor din zid&rie confinat& Art.6.6.3.3.


Calculul rezisten%ei la lunecare n rost orizontal din nc rc ri neseismice
EXEMPLUL 14
Art.6.6.4.1.1.1.
Calculul rezisten%ei la lunecare n rost orizontal asociat& momentului
EXEMPLUL 15
capabil din nc rc ri seismice - Art.6.6.4.1.1.2.
EXEMPLUL 16 Calculul rigidit&%ii unui perete cu goluri. Art.6.3.2.3.
EXEMPLUL 13

Completarea caietului de sarcini pentru proiectarea lucr&rilor din zid&rie Anexa I.

EXEMPLUL 17

246

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

EXEMPLUL NR.1
Calculul greut%$ii zid%riei - Art. 3.1.2.4.(4).
Greutatea zid%riei netencuite
Codul CR 6-2013 stabile$te urm&toarele condi%ii pentru calculul greut&%ii de proiectare a
zid&riei n func%ie de densitatea elementelor $i de tipul mortarului:
1. Greutatea de proiectare a zid&riei netencuite cu elemente HD, indiferent de tipul
mortarului (G sau T) se ia egal& cu greutatea de proiectare a elementelor pentru zid&rie
definit& mai sus.
De exemplu:
!
!

zid&rie cu elemente ceramice pline +zid,0 = 18.0 kN/m3


zid&rie cu elemente ceramice cu 25% goluri +zid = 13.5kN/m3

2. Greutatea de proiectare a zid&riei netencuite cu elemente LD $i mortar pentru rosturi


sub%iri (T) se ia egal& cu greutatea de proiectare a elementelor de zid&rie definit& mai sus.
De exemplu:
!
!
!

zid&rie cu elemente din BCA UzidBCA UelBCA


zid&rie cu elemente ceramice cu 45% goluri Uzid = 9.9 kN/m3
zid&rie cu elemente ceramice cu 55% goluri Uzid = 8.1 kN/m3

3. Greutatea de proiectare a zid&riei netencuite cu elemente LD $i mortar de utilizare


general& (G) se va lua egal& cu greutatea elementelor pentru zid&rie la care se adaug&
greutatea mortarului necesar pentru legarea acestora.
n acest caz calculul greut&%ii proprii a peretelui se face dup& cum urmeaz&:
1. Dimensiunile elementului n perete - zidit- (inclusiv grosimea rostului de mortar) sunt:
6 lzid = lel + 12 mm
6 hzid = hel +12 mm

Figura Ex.1.1.Schema pentru calculul greut&%ii de proiectare a zid&riei cu elemente LD $i


mortar de uz general (G)
2. Volumul elementului
Vel = tel hel lel

(Ex.1.1a)

3. Greutatea elementului
Gel (kN) = Vel (m3) U (kN/m3)

(Ex.1.1b)

4. Volumul elementului n perete - zidit - (inclusiv grosimea rosturilor de mortar)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Vel,zid (m3) = tel hzid lzid

247

(Ex.1.1c)

5. Volumul mortarului
Vmortar (m3) = Vzid - Vel

(Ex.1.1d)

6. Greutatea mortarului
Gmortar (kN/element) = 20.00 Vmortar

(Ex.1.1e)

7. Greutatea total& a elementului zidit, inclusiv greutatea mortarului din rosturi (n kN)
Gel,zid = Gel + Gmortar

(Ex.1.1f)

8. Greutatea specific& a zid&riei n perete (elemente + mortar)


j!{" JmbnoX L #

|}~*%B J_FL

(Ex.1.2)

}~*%B Jt L

9. Greutatea peretelui (elemente + mortar) pe 1.0 m2 de perete


kkNk JmbnoI L # j!{" JmbnoX L Q ak+ JoL

(Ex.1.3)

A. Calculul greut&%ii de proiectare a unui perete netencuit executat cu elemente din BCA
$i mortar de uz general (G).

Dimensiunile elementului
-

hel= 0.250 m _ hzid = 0.250 + 0.012 = 0.262 m


lel = 0.600 m _ lzid = 0.600 + 0.012 = 0.612 m
tel = 0.300 m _ tzid = 0.300 m

Volumul elementului

Vel = 0.300 0.250 0.600 = 0.0450 m3

Volumul elementului zidit

Vel,zid = 0.300 0.262 0.612 = 0.0481 m3

Volumul mortarului

Vmortar = Vel,zid - Vel = 0.0031 m3

Greutatea specific& a elementului

UelBCA = 0.85 (5.0 +2) = 5.95 kN/m3

Greutatea elementului

GelBCA = Vel UelBCA = 0.045 5.95 = 0.2678 kN/element

Greutatea mortarului pentru un element

Gmortar = 20.00 Vmortar = 0.062 kN/element

Greutatea total& a elementului zidit

Gel,zid =Gel + Gmortar = 0.2678 +0.062 5 0.330 kN/element


Greutatea specific& echivalent& a zid&riei
j!{"i JmbnoX L #

|}~*%B J_FL

}~*%B Jt L

`0XX`

`0`p^

# V0dV[mbnoX

248

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Sporul de greutate datorat greut&%ii mortarului (G) este circa 15.3%

Greutatea de proiectare a peretelui

kkNk JmbnoI L # V0dV[ Q /0R/[ Z T0/@[mbnoI

B. Calculul greut&%ii de proiectare a unui perete netencuit zidit cu elemente LD din argil&
ars& cu 55% goluri verticale $i mortar G.

Dimensiunile elementului
-

hel = 0.250 m _ hzid = 0.250 + 0.012 = 0.262 m


lel = 0.350 m _ lzid = 0.350 + 0.012 = 0.362 m
tel = 0.300 m

Volumul elementului

Vel = 0.300 0.250 0.350 = 0.02625 m3

Volumul elementului zidit

Vel,zid = 0.300 0.262 0.362 = 0.02845 m3

Volumul mortarului
Vmortar = Vel,zid - Vel = 0.0022 m3

Greutatea specific& a elementului


Uel = 18.00 (1 - 0.55) = 8.1 kN/m3

Greutatea elementului
Gel = Vel ^el = 0.02625 8.1 = 0.212 kN/element

Greutatea mortarului pentru un element


Gmortar = 20.00 Vmortar = 0.0440 kN/element

Greutatea total& a elementului zidit

Gel,zid =Gel + Gmortar = 0.212 +0.044 = 0.2566 kN/element

Greutatea specific& a zid&riei n perete


j!{" JmbnoX L #

/0T@VV
k+*!{" JmbL
#
# 0/T[mbnoX
X
\k+*!{" Jo L /0/Td1@

Sporul de greutate datorat mortarului (G) este circa 11.4%

Greutatea de proiectare a peretelui

kkNk JmbnoI L # 0/T[ Q /0R/[ Z T0?>[mbnoI

C. Calcululgreut&%ii de proiectare a unui perete de compartimentare cu dimensiunile


3.00 5.00 m cu grosimea nominal& de 0.30 m realizat din elemente ceramice cu
55% goluri verticale care suport& un boiler cu greutatea de 3.5 kN.
Greutatea peretelui tencuit pe 1.0 m2 de perete

Gperete = 3.50 kN/m2

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

249

Greutatea echivalent& a obiectului suspendat

R0@
Z /0T@[mbnoI
R0// Q @0//
Greutatea echivalent& total& a peretelui
#

NNS+[
kkNk
# R01/ . /0T@ # R0V@[mbnoI

250

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

EXEMPLUL NR.2
Alegerea coeficientului par$ial ^m pentru pere$ii structurali din zid%rie pentru cl%direa
unei #coli generale 8 clase (> 250 de persoane) n Bucure#ti. - Art. 2.4.2.3. (CR 6-2013) #i
Art. 8.6.1. (P 100-1/2013).
Se parcurg urm&toarele etape:
A. Stabilirea tipului de control

$coala general& cu 8 clase este ncadrat& n clasa de 2-a de importan%& (conform


tabelului 4.2 din Codul P 100-1/2013)

pentru cl&diri din clasa 2-a de importan%&, pentru toate zonele seismice, trebuie s& se
adopte controlul special (Sp), n conformitate cu reglement&rile tehnice privind
executarea $i urm&rirea execu%iei lucr&rilor de zid&rie, n vigoare.

B. Alegerea materialelor pentru zid&rie

conform Codului P 100-1/2013, art. 8.2.1.(7) pentru cl&dirile din clasa de importan%&
2 se folosesc elemente pentru zid&rie din categoria 1

conform Codului P 100-1/2013, art.8.2.2. pentru cl&dirile din clasa de importan%& 2 n


zone seismice cu agq0.20 g nu se accept& folosirea mortarului (G) preparat la $antier;
prin urmare se poate alege orice alt mortar (G) sau (T) preparat industrial sau semi
industrial

C. Alegerea coeficientului par%ial de siguran%&

Pentru elemente pentru zid&rie din categoria 1 $i control special, conform Codului
CR 6-2013, tabelul 2.1. pentru gruparea fundamental de nc&rc&ri, coeficientul de
siguran%& este:

T pentru mortar de re%et& (G) preparat industrial sau semi industrial UM = 2.0
!

Pentru elemente pentru zid&rie din categoria 1 $i control special, pentru toate tipurile
de mortare, conform Codului P 100-1/2013, tabelul 8.13 pentru gruparea seismic de
nc&rc&ri, la starea limit& ultim& (ULS) valoarea coeficientului par%ial de siguran%& este
UM = 1.8

Pentru elemente pentru zid&rie din categoria 1 $i control special, pentru toate tipurile
de mortare, conform Codului P 100-1/2013, tabelul 8.13 pentru gruparea seismic de
nc&rc&ri, la starea limit& de serviciu (SLS) valoarea coeficientului par%ial de siguran%&
este UM = 1.5

T pentru mortar performant (G) sau (T) UM = 1.8

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

251

EXEMPLUL NR.3
Determinarea aproximativ% a valorii de proiectare a efortului unitar de compresiune
(pentru predimensionare) - )0d- Art.4.1.1.2.2.
Pentru predimensionarea cl&dirilor cu structuri din zid&rie este necesar& cunoa$terea
aproximativ& a efortului unitar mediu de compresiune ()0d) dat de nc&rc&rile de tip
gravita%ional (permanente $i utile).
M&rimea acestui efort se poate calcula suficient de precis considernd:

greutatea proprie a cl&dirii pe nivel, n func%ie de materialul din care sunt realiza%i
pere%ii (se consider&, n toate cazurile, c& plan$eele sunt din beton armat):
-

zid&rie cu elemente pline din argil& ars&


_ gech = 15.0 kN/m2/nivel
zid&rie cu elemente din argil& ars& cu 45% goluri_ gech = 12.5 kN/m2/nivel
zid&rie cu elemente din BCA
_ gech = 10.0 kN/m2/nivel

aria pere%ilor structurali pe fiecare direc%ie p% = 3.0 6.0%

n&l%imea medie a etajului (inclusiv parterul) hniv = 3.0 m

Valorile ob%inute (J0,1) n N/mm2/nivel sunt date n tabelul Ex.3.1


Tabelul Ex.3.1.
Greut.

Densitatea pere%ilor structurali p%

gech

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

10.0 kN/m2

0.166

0.125

0.100

0.083

12.5 kN/m2

0.208

0.156

0.125

0.104

15.0 kN/m2

0.250

0.188

0.150

0.125

Pentru fiecare caz n parte, valorile din tabel se nmul%esc cu num&rul de niveluri aflat peste
sec%iunea considerat& pentru ob%inerea efortului unitar de proiectare.

Pentru efortul maxim, n sec%iunea de "ncastrare",valorile J0,1 se nmul%esc cu nniv (num&rul


de niveluri supraterane ale cl&dirii). De exemplu, pentru o cl&dire zid&rie cu n&l%ime P+3E
(nniv = 4), avnd greutatea gech = 12.5 kN/m2 (cu elemente pentru zid&rie din argil& ars& cu
45% goluri verticale) $i densitatea pere%ilor structurali pe fiecare direc%ie p = 5.0%, n
sec%iunea de la baza parterului efortul unitar de compresiune este Jd = 4 J0,1 = 4 0.125 =
0.50 N/mm2 (casetele po$ate din tabelul Ex.3.1).

252

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

EXEMPLUL NR.4
Calculul rezisten$elor unitare caracteristice pentru mecanismul de cedare prin rupere pe
sec iuni nclinate - Art.4.1.1.2.2.
Rezisten%a unitar& caracteristic& la forfecare fvk,i, a zid&riei cu mortar (G), $i cu mortar (T),
cu toate rosturile umplute cu mortar, se calculeaz& cu rela%iile (4.4a) $i (4.4b) din CR 6-2013:
A. Pentru elemente din argil& ars& din grupele 1, 2 $i 2S
)_*{

# /0TT

rN >

.@

A-B

(4.4a)

D. Pentru elemente din BCA


)_*{

# /0>/

rN >

. >V

A-B

(4.4b)

n rela%iile (4.4a) $i (4.4b) nota%iile sunt:

fbt rezisten%a caracteristic& la ntindere a elementelor pentru zid&rie.

60d valoarea de proiectare a efortului unitar de compresiune mediu perpendicular pe


direc%ia efortului unitar de forfecare, n sec%iunea considerat&.

n lipsa rezultatelor din ncerc&ri valoarea rezisten%ei caracteristice la ntindere fbt a


elementelor pentru zid&rie se determin& cu rela%iile (4.5a) $i (4.5b) din CR 6-2013:
I.
II.

Elemente din argil& ars&:fbt = 0.035fb


Elemente din BCA (fb > 2.0 N/mm2):fbt = 0.080 fb

(4.5a)
(4.5b)

Pentru utilizare direct& n proiectare s-au determinat valorile fvk,i date n tabelele urm&toare:
Valori fvk,i pentru zid&rie cu elemente din argil& ars&
Tabelul Ex.4.1a.
Efort unitar de compresiune J0d (N/mm2)

(N/mm2) 0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

15.0

0.162 0.197 0.228 0.257 0.278 0.301 0.321 0.341 0.359 0.376

12.5

0.141 0.174 0.202 0.226 0.249 0.269 0.288 0.306 0.322 0.338

10.0

0.120 0.151 0.177 0.200 0.220 0.238 0.255 0.271 0.287 0.301

7.5

0.099 0.127 0.150 0.170 0.188 0.204 0.219 0.234 0.247 0.259

5.0

0.077 0.101 0.121 0.137 0.152 0.166 0.179 0.190 0.202 0.212

fb

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

253

Valori fvk,i pentru zid&rie cu elemente din BCA


Tabelul Ex.4.1b.
Efort unitar de compresiune J0d (N/mm2)

fb
(N/mm2) 0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

6.0

0.100 0.133 0.159 0.182 0.202 0.220 0.237 0.252 0267 0.281

5.0

0.089 0.120 0.144 0.165 0.183 0.200 0.215 0.230 0.243 0.256

4.4

0.078 0.106 0.128 0.147 0.163 0.178 0.192 0.205 0.217 0.229

3.5

0.073 0.099 0.119 0.137 0.152 0.166 0.179 0.191 0.203 0.214

3.0

0.066 0.091 0.110 0.126 0.141 0.154 0.166 0.177 0.187 0.197

2.5

0.060 0.082 0.100 0.115 0.128 0.140 0.151 0.161 0.171 0.180

De exemplu, pentru cl&direa din EXEMPLUL NR.3.pentru care 60d= 0.5 N/mm2, dac& se
folosesc elemente din argil& ars& cu fb = 10.0 N/mm2, rezult&, la parter fvki = 0.220 N/mm2
(casetele po$ate din tabelul Ex.4.1a).

254

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

EXEMPLUL NR.5
Determinarea for$elor axiale de compresiune n pere$ii structurali - Art. 6.2.2.1.
Se determin& for%a axial& de compresiune n pere%ii structurali pentru cl&direa cu planul din
figura Ex.5.1.

Figura Ex.5.1. Planul nivelului


Calculul se face pentru zid&rie executat& cu patru tipuri de elemente pentru zid&rie:
1. Elemente din argil& ars& pline
2. Elemente din argil& ars& cu 25% goluri verticale
3. Elemente din argil& ars& cu 45% goluri verticale
4. Elemente din BCA cu fb=5 N/mm2
5.1. Date generale
!
!
!

n&l%imea etajului het = 3.00 m


Aria nivelului Aniv = 10.30 10.30 = 106.09 m2
Aria zidurilor structurale Azid = 11.33 m2

5.2. Calculul ariei zid%riei n eleva$ie (pe n&l%imea unui nivel)


Zid&rie cu grosimea t = 30 cm
- Ax A _ 10.30x3.00 - 1.50x1.50 - 1.00x1.00
= 27.65 m2
- Ax C _ 10.30x3.00 - 2.00x2.00 - 1.50x2.00
= 23.90 m2
- Ax 1 _ (10.30-0.60)x3.00 - 2.00x2.00 - 2.50x2.00 = 20.10 m2
- Ax 3 _ (10.30-0.60)x3.00 - 1.50x1.50 - 2.00x2.00 = 22.85 m2
Total
!

= 94.50 m2

Zid&rie cu grosimea t = 25 cm
- Ax B _ (10.30 -0.60) x3.00 - 1.50x2.40 - 1.00x2.10 = 23.40 m2
- Ax 2 _ (10.30-0.85)x3.00 - 1.00x2.10 - 1.50x2.40
= 22.65 m2
Total

= 46.05 m2

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

255

5.3. Calculul greut%$ii zid%riei pe nivel


S-au considerat greut&%ile gzid ale zid&riei (elemente + mortar cu grosime normal& -G) inclusiv
tencuiala cu grosime de 2.0 cm pe ambele fe%e, date n tabelele din Anexa II (Comentarii) a
prezentului Cod, la Cap.3.
Tabelul Ex.5.1
Grosime t = 30 cm
Elemente Azid
m2
Pline
Gol 25%
Gol 45%
BCA

94.5

Grosime t = 25 cm

Total greutate

gzid

Gzid

Azid

gzid

Gzid

kN/m2

kN

m2

kN/m2

kN

kN

kN/m2

6.20

586

5.10

235

821

7.74

4.85

458

4.20

193

651

6.14

4.00

378

3.50

161

539

5.08

2.85

269

2.50

115

384

3.62

46.05

2Gzid 2Gzid/Aetaj

5.4. Calculul greut%$ii plan#eului

Aria plan$eului (ntre pere%i)


-

A-B/1-2 _ (5.50 - 0.15 - 0.125)x(6.00 - 0.15 - 0.125) = 29.91 m2


A-B/2-3 _ (5.50 - 0.15 - 0.125)x(4.00 - 0.15 - 0.125) = 19.46 m2
B-C/1-2 _ (4.50 - 0.15 - 0.125)x(6.00 - 0.15 - 0.125) = 24.19 m2
B-C/2-3 _ (4.50 - 0.15 - 0.125)x(4.00 - 0.15 - 0.125) = 15.74 m2
Total = 89.30 m2

Greutatea plan$eului n gruparea seismic& (pe 1.0 m2)


-

placa de beton armat 16 cm grosime


tencuiala la intrados
pardoseala (inclusiv $apa)
pere%i desp&r%itori u$ori
nc&rcare util& (locuin%&) 0.3 x 150 daN/m2

400 daN/m2
40 daN/m2
135 daN.m2
80 daN/m2
45 daN/m2
700 daN/m2

Greutatea total& a plan$eului


89.30 x 700 = 62500 daN _ 625 kN

256

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

5.5. Greutatea total% a nivelului


Tabelul Ex.5.2
Elemente
Pline

2Gzid

Gpl

Gtot,et

kN

kN

kN

kN/m2

1446

13.6

100

1276

12.0

88

1164

11.0

81

1009

9.5

70

821

Gol 25% 651

625

Gol 45% 539


BCA

384

Gtot,et/Aetaj Gtot,et/Aetaj

1,5
Pline

25%gol
45%gol

0,5

BCA

0
Greut.totala

Figura Ex.5.2.Compara%ia greut&%ii totale a nivelului n func%ie de


elementele pentru zid&rie folosite
5.6 Determinarea for$ei axiale de compresiune pe pere$i pentru un nivel al cl%dirii
Succesiunea opera%iilor de calcul este urm&toarea:
1. Se determin& reac%iunile plan$eelor pe fiecare linie de pere%i (p1 $i p2) cu rela%iile

p1 -

G
l D
qtot l1
p2 - p1 EE 2 6 1 BB
l2 C
4
F

unde qtot este nc&rcarea total& de proiectare pentru gruparea respectiv& de nc&rc&ri
(fundamental+ sau seismic+)

Figura Ex.5.3. Schema pentru calculul nc&rc&rilor verticale pe pere%i


din greutatea plan$eului

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

257

2. Pentru fiecare zon& de pere%i (Z1Z9 din figura Ex.5.4b) se calculeaz& for%a axial&
dat& de plan$eu prin nmul%irea reac%iunii pe unitatea de lungime (p) cu lungimea
zonei aferente (care include cte 1/2 din l&%imea fiec&rui gol adiacent plinului de
zid&rie).

(a)

(b)

Figura Ex.5.4. Calculul for%elor axiale pe pere%i


2. Se determin& ariile verticale de zid&rie (pe n&l%imea etajului) aferente fiec&rei zone (Z1
Z9). Ariile respective includ plinul de zid&rie (care este continuu pe toat& n&l%imea
etajului), zid&ria parapetului $i buiandrugului (pentru golurile de la fa%ade) $i zid&ria
buiandrugului (pentru golurile interioare) - tabelul Ex.5.3.
Tabel Ex.5.3

(kN)

Gzid&rie (kN)

For%a axial& (kN)

Elemente 25% 45%


Elemente 25% 45%
BCA
BCA
gol
gol
gol
gol
pline
pline

Z1

62

106

83

69

49

168

145

131

111

Z2

82

93

73

61

43

175

155

143

125

Z3

47

79

61

51

36

126

108

98

83

Z4

52

75

59

49

35

127

111

101

87

Z5

187

142

117

98

70

329

304

285

257

Z6

74

97

77

64

46

171

151

138

120

Z7

34

78

61

51

36

112

95

85

70

Z8

63

101

81

66

47

164

144

129

110

Z9

24

48

38

31

22

72

62

55

46

Gplan$eu

258

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

3. Din valorile for%ei axiale rezult& efortul unitar de compresiune n zid&rie pe nivel.
Tabelul Ex.5.4
Efort unitar de compresiune
For%a axial& (kN)
Aria
(kN/m2)
Z
Zona
2 Elemente 25%
Elemente 25% 45%
45%
(m )
BCA
BCA
pline
gol
gol
pline
gol
gol
Z1

1.50

168

145

131

111

113

97

88

74

Z2

1.24

175

155

143

125

142

126

116

101

Z3

1.05

126

108

98

83

120

103

93

79

Z4

0.96

127

111

101

87

132

115

105

91

Z5

2.18

329

304

285

257

151

140

131

118

Z6

1.36

171

151

138

120

127

112

102

89

Z7

1.05

112

95

85

70

106

90

81

67

Z8

1.39

164

144

129

110

118

104

93

79

Z9

0.60

72

62

55

46

120

104

92

77

(a) Transversal

(b) Longitudinal

Figura Ex.5.5 Pere%i structurali pe cele dou& direc%ii

4. Valorile for%elor axiale (kN/etaj) ob%inute prin nmul%irea efortului unitar din zona (Z)
c&reia apar%ine elementul (T sau L) cu aria elementului respectiv sunt date n tabelele
Ex.5.5a $i Ex.5.5b.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

259

Tabelul Ex.5.5a.

Elem. Zona

Aria
(m2)

For%a axial& (kN/Etaj)


Elemente 25% 45%
BCA
gol
gol
pline

T1

Z1

0.495

56

48

44

36

T2

Z2

0.900

128

113

104

91

T3

Z3

0.345

41

36

32

27

T4

Z4

0.288

38

33

30

26

T5

Z5

1.125

170

158

147

133

T6

Z6

0.538

68

60

55

48

T7

Z7

0.645

68

58

52

43

T8

Z8

1.050

124

109

98

83

T9

Z9

0.345

41

36

32

27

Tabelul Ex.5.5b.
For%a axial& (kN/Etaj)

(m2) Elemente 25% 45% BCA


pline
gol
gol

L1

Z1

1.035

117

100

91

77

L2

Z4

0.750

99

86

79

68

L3

Z7

0.495

52

45

40

33

L4

Z2

0.413

59

52

48

42

L5

Z5

1.125

170

158

147

133

L6

Z8

0.413

49

43

38

28

L7

Z3

0.795

95

82

74

63

L8

Z6

0.900

114

101

92

80

L9

Z9

0.345

41

36

32

27

Elem. Zona

Aria

260

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

EXEMPLUL NR.6
Determinarea for$elor axiale de compresiune n pere$ii structurali.
Efectul excentricit%$ii plan#eului - Art.6.2.2.1.(5).
Peretele considerat este reprezentat n figura Ex.6.1 $i face parte dintr-o cl&dire cu P+3E,
avnd n&l%imea de etaj het = 3.00 m la toate nivelurile (inclusiv parterul). Zona aferent&
peretelui studiat are dimensiunile 6.00 8.00 m, plan$eul fiind n consol& pe o deschidere de
2.00 m la toate nivelurile.
6.1. Date generale
!
!
!

Greutatea de proiectare a plan$eului qpl = 8.0 kN/m2.


Greutatea volumetric& de proiectare a zid&riei tencuite qzid = 16.0 kN/m3.
Rezisten%a de proiectare la compresiune a zid&riei fd = 1.6 N/mm2

Figura.Ex.6.1.

Aria sec%iunii orizontale a peretelui: Aw = 3.24 m2

Greutatea peretelui pe nivel Gw,et = 3.24 3.0 16.0 5 156 kN/nivel

Greutatea total& a peretelui Gw,tot = 4 156 = 624 kN

Distan%a de la extremitatea t&lpii 1 pn& la C.G al sec%iunii peretelui XG,w = 2.525 m

Greutatea plan$eului pe nivel Gpl,et = 6.00 8.00 8.0 = 384 kN

Greutatea total& adus& de plan$ee Gpl,tot = 4 384 = 1536 kN

Distan%a de la extremitatea t&lpii 1 pn& la C.G al plan$eului XG,pl = 4.00 m

Excentricitatea nc&rc&rii din plan$eu epl = 4.00 - 2.525 = 1.475 m

Momentul ncovoietor la baza peretelui dat de excentricitatea plan$eului

2. Succesiunea calculului

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

261

Mpl = 1536 1.475 5 2270 kNm (comprim& permanent talpa 2)

Momentul capabil al sec%iunii orizontale a peretelui din zid&rie nearmat& pentru


compresiune pe talpa 2: Mcap5 5230kNm (calculat conform metodologiei din
EXEMPLUL NR.10).

:Concluzie

Dispunerea excentric& a plan$eului fa%& de perete, consum& circa 43% din capacitatea de
rezisten%& la compresiune excentric& a peretelui.

262

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

EXEMPLUL NR.7
Calculul caracteristicilor geometrice ale peretelui - Art.6.6.1.1.(1a).
Pentru cazul n care calculul se efectueaz& manual (f&r& ajutorul programelor de calcul
automat) se dau, n continuare, sub form& sistematizat&, formulele necesare pentru calculul
caracteristicilor geometrice ale sec%iunii orizontale a pere%ilor n form& de I.

Figura Ex.7.1 Nota%ii pentru calculul caracteristicilor geometrice ale pere%ilor


Nota%iile pentru calcularea caracteristicilor geometrice ale sec%iunilor orizontale ale pere%ilor
sunt ar&tate n figura Ex 7.1.
!

t - grosimea inimii peretelui

lw - lungimea inimii peretelui (inclusiv grosimile t&lpilor, pentru sec%iunile I,L sau T)

t1 - grosimea t&lpii 1 a peretelui

t2 - grosimea t&lpii 2 a peretelui

b1 - l&%imea t&lpii 1 a peretelui

b2 - l&%imea t&lpii 2 a peretelui

aria t&lpii 1 a peretelui: At1 = (b1 - t)t1

(Ex.7.1)

aria t&lpii 2 a peretelui: At2 = (b2 - t)t2

(Ex.7.2)

aria inimii Aw = lwt

(Ex.7.3)

#t1 = At1/Aw $i #t2 = At2/Aw coeficien%i adimensionali

t1 = t1/lw $i t2 = t2/lw coeficien%i adimensionali

n cazul peretelui n form& de "I" (figura I.13) caracteristicile geometrice ale sec%iunii
peretelui se calculeaz& astfel:
1. Aria total& a peretelui
AI = Aw + At1 + At2

(Ex.7.4)

2. Distan%a centrului de greutate G, fa%& de extremitatea 1


y G ,I -

k y ,I l w
2

(Ex.7.5)

unde factorul ky,I se ob%ine din rela%ia

1 , # t 2 ( 2 6 7t 2 ) , # t17t1
1 , # t1 , # t 2

(Ex.7.6)

k y ,I -

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

263

3. Momentul de iner%ie I
II -

tl w3
k I ,I - I w k I ,I
12

(Ex.7.7)

unde factorul kI,Ieste dat de rela%ia:


k I, I - 1 , 3(1 6 k y ) 2 , W t 1 [ 2t1 , 3(k y 6 t 1 ) 2 ] , W t 2 [ 2t2 , 3(2 6 k y 6 t 2 ) 2 ]

(Ex.7.8)

4. Modulele de rezisten%&

: La talpa 1
WI ,1 -

II
yG ,1

(Ex.7.9a)

II
lw 6 yG ,1

(Ex.7.9b)

: La talpa 2
WI ,1 -

5. Limitele smburelui central (fa%& de centrul de greutate G)


rsc ,1 -

WI ,1
AI

(Ex.7.10a)

rsc ,2 -

W2 ,1
AI

(Ex.7.10b)

n figura Ex.7.1 se consider& urm&toarele dimensiuni:

!
!
!
!
!

t = 25 cm
t1 = t2 = 30 cm
b1 = 150 cm
b2 = 250 cm
lw = 400 cm

Cu formulele (Ex.7.1)(Ex.7.10) rezult&:

Aw = lw x t = 10000 cm2

At1 = (b1-t)t1 = (150 - 25) x 30 = 3750 cm2

At2 = (b2-t)t2 = (250 - 25) x 30 = 6750 cm2

Wt1 = At1/Aw = 3750 / 10000 = 0.375

Wt2 = At2/Aw = 6750 / 10000 = 0.675

t1 = t2 = t1/lw = 30 / 400 = 0.075

AI = Aw + At1 + At2 = 10000 + 3750 + 6750 = 20500 cm2

k y ,I -

1 , # t 2 ( 2 6 7t 2 ) , # t 17t 1
1 , 0.675( 2 6 0.075 ) , 0.375 U 0.075
k y ,I - 1.135
1 , #t 1 , #t 2
1 , 0.375 , 0.675

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

k y ,1l w

y G1 -

D #

kI,I = 3.553

II = 3.553 133.3 106 = 4.74 108 cm4

*^ #

*I #

U*^ #

I0`Q^`

# >/>0[o

U*I #

*O

I0sQ^`

# >RR0?o

- 1.135 U 200 - 227 .0cm

NQ+H

^I

IYQ``

+H
i

^I

# >RR0R Q >/P o

0sQ^`
IIs0`

# T0/ Q >/P oX

0sQ^`

``0`IIs0`

I`Y``

I`Y``

# T0?1 Q >/P oX

264

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

265

EXEMPLUL NR.8
Calculul rezisten$ei de proiectare la compresiune axial% NRd pentru un perete de zid%rie
nearmat% ] Art. 6.6.2.1.
1. Date generale
1.1. Dimensiuni $i materiale

lw = 100 cm

t = 25 cm (nivel curent)

t = 37.5 cm (parter)

het = 300 cm

zid&rie din c&r&mid& plin& cu elemente fb = 10.0N/mm2 $i mortar (G) M10

1.2 nc&rcarea pe etaj

Netaj (zid) = 25.2 kN/etaj _ Netaj,d(zid) = 1.35 x 25.2 = 34.0 kN/etaj

Netaj,d (plan$eu) = 29.0kN/etaj (valoarea este calculat& cu coeficientul 1.35 pentru


nc&rc&rile permanente $i 1.50 pentru nc&rcarea util&)
Netaj,d (total) = 34.0 + 29.0 = 63.0kN/etaj

2. nc&rcarea total& adus& de etajele IIII (for%a notat& N1 n figura Ex.8.1)


!
!

N1 = 3 x 63.0 = 189.0kN
Excentricitatea for%ei N1 fa%& de axul peretelui de la parter

tP 6 tE
z - 37.5 6 25.0 - 6.25cm
d1 - z
2
2

3. nc&rcarea adus& de plan$eul peste parter (for%a notat& N2 n figura Ex.8.1)


!
!
!
!

N2 = 29.0 kN
Lungimea de rezemare a plan$eului pe zidul parterului (distan%a notat& "a" n figura
6.3 din Cod): a = 30 cm
a
Pozi%ia for%ei N2 n raport cu fa%a interioar& a peretelui - 10.0cm
3
Excentricitatea for%ei N2 fa%& de axul peretelui de la parter

t P a 37.5 30.0
6
- 8.75cm
d2 - z 6 2 3
2
3

266

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Figura Ex.8.1.Determinarea excentricit&%ii


structurale ei0

4. Excentricitatea datorat& nc&rc&rii excentrice ei0 - (formula 6.1 din Cod)


Cele dou& for%e au excentricit&%i de semne contrare fa%& de axul peretelui de la parter

ei 0 -

N 1d 1 6 N 2d 2 189 x6.25 6 29 x8.75


- 4.25cm
N1 , N 2
189 , 29

5. Excentricitatea accidental& ea
!

n func%ie de grosimea peretelui (formula 6.2a din Cod)


t P 37.5
1.25cm
eat - z 30
30

n func%ie de n&l%imea etajului (formula 6.2b din Cod)

h
300
eah - et - 1.00cm
300 300
!

ea = max(eat, eah) = 1.25 cm

6. Excentricitatea datorat& ac%iunii vntului.


!

Presiunea vntului pe fa%ad& gv = 1.5 kN/m2 (valoare conven%ional& pentru acest


exemplu ilustrativ - pentru fiecare proiect presiunea vntului se va calcula conform
CR 1-1-4/2012)

nc&rcarea din vnt pe f$ia aferent& de fa%ad&


ph = (0.60 x 1.00 +0.60) x 1.5 =3.3 kN/m
!

Momentul ncovoietor din ac%iunea vntului pe fa%ad& (valoare aproximativ&)

M hi - M hm !

p h het2 3.3 x 3.0 2


- 2.5 kNm
12
12

Excentricitatea for%ei verticale datorit& momentului ncovoietor produs de ac%iunea


vntului (formula 6.3 din Cod)

ehm( i ) -

M hm( i )
N1 , N 2

2.5 x10 2
- 1.15cm
218.0

n sec%iunea de la nivelul plan$eului eh(i) excentricitatea corespunz&toare momentului Mh(i)


este plasat& c&tre fa%a interioar& a peretelui de la parter (n raport cu axul acestuia) deoarece

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

267

momentul Mh(i) ntinde fibra exterioar& a peretelui de fa%ad&. Prin urmare eh(i) are semn opus
excentricit&%ii ei0.
7. Excentricitatea total& de calcul se calculeaz& cu formula 6.13 din Cod n care valoarea
excentricit&%ii accidentale se ia n pozi%ia cea mai defavorabil&.
Rezult&:
ei = e0i eh(i) + ea = 4.25 1.15 + 1.25 =4.35 cm > 0.05 tzid = 0.05 x 37.5 = 1.875 cm (condi%ia
de limitare inferioar& din rela%ia 6.13 este satisf&cut&)
8. Coeficientul de reducere a rezisten%ei n sec%iunea de la extremitatea superioar& a peretelui
de la parter se calculeaz& cu formula 6.12 din Cod

e
4.35
)i - 1 6 2 i - 1 6 2
- 0.768
t zid
37.5
9. Calculul coeficientului de reducere a rezisten%ei )m (n sec%iunea situat& la 2/3 din
n&l%imea peretelui):
!

Coeficientul &2 = 1.00 (perete exterior cu plan$eu pe o singur& parte)

Perete nerigidizat pe laturile verticale

n&l%imea efectiv& este hef = &2 hliber = 1.00 x 280 = 280 cm

Se neglijeaz& excentricitatea ek datorat& curgerii lente

Excentricitatea em se calculeaz& cu rela%ia 6.14 din Cod (n sec%iunea central&


excentricit&%ile ei0 $i ehm au acela$i semn, iar ea se ia n situa%ia cea mai defavorabil&)

2
2
e m - ei0 , e hm , ea - 4.25 , 1.15 , 1.25 - 5.23cm 9 emk
3
3
!

Coeficientul de reducere )m se determin&, prin interpolare n tabelul 6.2 din Cod


pentru valorile

emk 5.23
- 0.14
t zid 37.5
h ef
280
5 7.50
t zid 37.5

Rezult& )m = 0.685 <)i = 0.768.


10. Rezisten%a de proiectare la compresiune centric& se determin& cu formula 6.11 din Cod
NRd = )mAzidfd
unde
!

aria sec%iunii transversale Azid = 1.00 x 0.375 = 0.375 m2

rezisten%a caracteristic& la compresiune fk = 4.40 N/mm2 se ia din tabelul 4.2a din Cod
pentru c&r&mizi pline (63 x 115 x 245 mm) cu rezisten%a standardizat& fb = 10 N/mm2
zidite cu rost longitudinal cu mortar M10. Considernd coeficientul par%ial de
siguran%& $M=2.2, fd = 2.00 N/mm2.

NRd = 0.685 x 0.375x 106 x 2.0 = 514 kN

Rezult& rezisten%a de proiectare a elementului la parter

268

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

EXEMPLUL NR.9
Calculul rezisten$ei de proiectare la compresiune excentric% - momentul ncovoietor
capabil (MRd) asociat unei for$e axiale date (NEd) - pentru un perete din zid%rie cu inim%
armat% (ZIA) cu sec$iune dreptunghiular% - Art.6.6.3.4.

1. Date de intrare
1.1. Geometria peretelui (figura Ex.9.1a)
!
!
!

lw = 500 cm
tz = 11.5 cm (straturile exterioare)
tm = 10 cm (stratul median)

1.2. !ateriale
2
! Elemente pentru zid&rie din argil& ars& pline (240 x 115 x 63 mm) cu fb= 10N/mm ,
clasa I; zidire f&r& rost longitudinal
!

Mortar M10

!
!

Rezisten%a caracteristic& la compresiune, f&r& rost longitudinal fk = 4.40 N/mm2 (tabel


4.2a)
Coeficientul par%ial de siguran%& pentru zid&rie UM = 2.2 _ art. 2.4.2.3.1.(1)

Rezisten%a de proiectare la compresiune a zid&riei


fd = 4.4/2.2 = 2.0 N/mm2

*
Beton armat (n stratul median) C12/15 _ f cd
- 9 .5 N/mm 2

O%el clasa de rezisten%& 1 (n stratul median) _ Ra = 210 N/mm2

Armarea stratului median _ X10/15 cm _ as = 0.785/0.15 =5.23 cm2/m=0.0523


cm2/cm

1.3 nc&rc&ri
!

For%a axial& NEd = 1200 kN

2. Caracteristicile geometrice
!

nech !

coeficientul de echivalen%& _ rela%ia (6.9) din Cod

f cd*
9.5
- 4.75
f d 2.00
grosimea echivalent& a sec%iunii ideale de zid&rie nearmat& _rela%ia (6.27) din Cod

tech = 2tz + nechtm = 2 x 11.5 + 4.75 x 10 =70.5 cm

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

269

Figura Ex.9.1
3. Calculul momentului capabil al sec%iunii echivalente de zid&rie nearmat&
3.1. Aria zonei comprimate

Azc -

N Ed
1200000
- 705900mm 2 - 7059cm2
0.85fd 0.85x2.0

3.2. Lungimea zonei comprimate

lc -

Azc 7059
- 100.1cm
tech 70.5

3.3. Distan%a de la centrul de greutate al zonei comprimate pn& la centrul de greutate al


sec%iunii ideale de zid&rie
yzci = 0.5lw - 0.5lc = 0.5 x 500 - 0.5 x 100.1 = 200 cm = 2.0 m
3.4 Momentul ncovoietor de proiectare a sec%iunii ideale de zid&rie _ rela%ia (6.26) din Cod
MRd (zna,i) = NEd yzci = 1200000 x 2.00 = 240 x 104 Nm : 2400 kNm
4. Calculul momentului capabil al arm&turilor din stratul median _ rela%ia (6.26)
M Rd (as ) - 0.25as l w2 f yd - 0.4x0.0523x500 2 x2100 - 68.6 x10 5 daNcm : 686 kNm

5. Momentul capabil al peretelui de zid&rie cu inim& armat& _rela%ia (6.28) din Cod

MRd (ZIA) = MRd (zna,i) + MRd (as) = 2400.0 + 686 = 3086 kNm

270

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

EXEMPLUL NR.10
Calculul momentului ncovoietor pentru un perete din zid%rie nearmat% -Art. 6.6.3.2.
Calculul pentru ULS - Art.6.6.3.2. (2)
Date generale
Se determin& valoarea de proiectare a rezisten%ei la ncovoiere (momentul capabil MRd)
pentru gruparea fundamental+ de nc&rc&ri pentru peretele cu dimensiunile din figur& n
urm&toarele condi%ii:
1. Rezisten%a caracteristic& a zid&riei la compresiune fk = 3.0 N/mm2
Coeficientul de siguran%& pentru condi%ii normale de control UM= 2.2.
Rezisten%a de proiectare fd = fk/UM = 1.36 N/mm2
2. Valoarea de proiectare a for%ei axiale:
NEd = 800 kN

Figura Ex.10.1.
1. Efortul unitar mediu de compresiune este:
NEd = 800 kN _ ' 0 -

sd -

800000
- 0.39 N / mm 2
2.05 U 10 6

0.390
5 0.285
1.36

2. Aria zonei comprimate (rela%ia 6.17- CR 6-2013)

Azc -

800000
- 692000 mm 2 V At 1 - 450000 mm 2
0.85 U 1.36

3. Forma $i dimensiunile zonei comprimate (figura Ex.10.2)


!

xc1 lungimea zonei comprimate de partea t&lpii 1

Azc> At1 _ axa neutr& este n inim&

xC 1 -

Pozi%ia centrului de greutate al zonei comprimate n raport cu extremitatea t&lpii 1

yG1 -

0.5bt 1t12 , xC 1 U t U ( t1 , 0.5 xC 1 )


_ yG1= 37.2 cm
Azc

M&rimile respective sunt reprezentate n figura Ex.10.2.(zona comprimat& este po$at&)

Azc 6 bt 1 U t1
] xC1 = 96.8 cm
t

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

271

Figura Ex.10.2. Caracteristicile geometrice ale zonei comprimate


pentru peretele din figura Ex.10.1
Dimensiunile zonei comprimate al&turat& marginii 2. se calculeaz& analog folosind bt2 $i t2,
!

Azc< At2 _ axa neutr& este n talp&

xC 2 -

yG2 = 0.5 xC2 = 0.5 27.6 = 13.8 cm

Azc 6920
- 27.6 cm
bt 2
250

5. Excentricitatea for%ei axiale n raport cu centrul de greutate al peretelui


yzc1 = yG - yG1= 227.0 - 37.2 = 189.8 cm = 1.898 m
yzc2 = lw - yG - yg2 = 400 - 227.0 - 13.8 = 159.2 cm = 1.592 m
6. Valoarea de proiectare a momentului ncovoietor capabil este (rela%ia 6.18 CR 6-2013):
Mcap,1 ] MRd1 = Nyzc1 = 800 1.898 5 1520.0 kNm

Mcap,2 ] MRd2 = Nyzc2 = 800 1.592 5 1270.0 kNm

272

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

EXEMPLUL NR.11
Calculul momentului ncovoietor pentru un perete din zid%rie nearmat% -Art. 6.6.3.2.
Calculul pentru rezisten$a la SLSArt.6.6.3.2(5).

Pentru peretele din EXEMPLUL NR.10 se determin& momentul capabil pentru SLS.
1. Determinarea smburelui central al sec$iunii

!
Iw -

Momentul de iner%ie al peretelui


25 U 400 3
- 1.333 U 10 8 cm 4
12

kI,1 = 3.553

II = 3.553 1.333 108 = 4.74 108 cm4

Modulele de rezisten%& sunt:


: Modulul de rezisten%& la talpa 1

*^

10?1 Q >/p
#
#
# T0/ Q >/P oX
|^
TT?0/

: Modulul de rezisten%& la talpa 2

0sQ^`

*I #

Limitele smburelui central

+H

``0`IIs0`

: Fa%& de talpa 1 U*^ #


: Fa%& de talpa 2 U*I #

# T0?1 Q >/P oX

*
i

*O
i

#
#

I0`Q^`
I`Y``

I0sQ^`
I`Y``

# >/>0[o
# >RR0?o

2. Momentele ncovoietoare capabile pentru SLS sunt - rela%ia (6.21) din Cod.

: Fa%& de talpa 1: M1 (SLS) = 1.2 1.019 800 5 980 kNm

: Fa%& de talpa 2: M2 (SLS) = 1.2 1.337 800 5 1280 kNm

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

273

EXEMPLUL NR.12
Calculul momentului capabil pentru un perete dreptunghiular - Art 6.6.3.2.

Se calculeaz& momentul capabil al unui perete dreptunghiular cu dimensiunile sec%iunii


transversale 25 400 cm pentru nc&rc&ri din gruparea seismic+.
Coeficientul de siguran%& pentru material s-a luat UM = 1.9
Calculul se face pentru urm&toarele ipoteze:
A. Zid&rie cu lege J-| liniar-dreptunghiular& (fig.4.3b) din Cod
B. Zid&rie cu lege J-| liniar& (fig.4.3a) din Cod
!

n ambele cazuri se consider& dou& valori ale rezisten%ei caracteristice la compresiune:

a. fk = 3.0 N/mm2 _ fd = 3.0/1.9 = 1.58 N/mm2


b. fk = 5.0 N/mm2 _ fd = 5.0/1.9 = 2.63 N/mm2
!

For%a axial& este N = 800 kN 800000 N

Efortul unitar de compresiune este

d/////
# /0d[bnooI
T@/ Q 1///
Pentru cele dou& valori ale rezisten%ei de proiectare pentru factorul sd = Jd/fd rezult& valorile:
2" #

`0p

# /0@/V

`0p

# /0R/1

a. ;" #

^0Yp

b. ;" #

I0PX

A. Pentru zid&ria cu lege liniar-dreptunghiular&


!

lungimea zonei comprimate se calculeaz& cu formula (6.19a) din Cod $i rezult&


<=" # >0>?@ Q /0@/V Q 1/// Z TRd/[oo (pentru fd = 1.58 N/mm2)

<=" # >0>?@ Q /0R/1 Q 1/// Z >1T[oo (pentru fd = 2.63 N/mm2)

momentul capabil se calculeaz& cu formula (6.20a) $i rezult&

E=" #

p`````Q```

J> K >0>?@ Q /0@/VL # V01d Q >/p Nmm 648 kNm

E=" #

p`````Q```

J> K >0>?@ Q /0R/1L # >/0T Q >/p Nmm 1029 kNm

B. Pentru zid&ria cu lege liniar&


lungimea zonei comprimate se calculeaz& cu formula (6.19b) $i rezult&
<=" # >0RRR Q /0@/V Q 1/// Z TVd[oo (pentru fd = 1.58 N/mm2)

<=" # >0RRR Q /0R/1 Q 1/// Z >VT>[oo (pentru fd = 2.63 N/mm2)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

p`````Q```

J> K
momentul capabil se calculeaz& cu formula (6.20b) $i rezult&E=" #
I
>0RRRQ/0@/V#@0TTQ>/dNmm 522 kNm (-19.5%)
p`````Q```
J> K >0RRR Q /0R/1L # 0@T Q >/p Nmm 850 kNm (-7.5%)
E=" #
I

274

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

275

EXEMPLUL NR.13
Rezisten$a la compresiune #i ncovoiere a pere$ilor din zid%rie confinat% -Art.6.6.3.3.
Se determin& momentul capabil pentru peretele cu dimensiunile din EXEMPLUL NR.10
realizat din zid&rie confinat& cu 2 stlpi$ori 25 30 cm din beton clasa C12/15 (fcd = 5.8
N/mm2 -tab.3.7) arma%i cu 4X16,clasa de rezisten%& 2 (fyd = 300 N/mm2).

Figura Ex.8.1

Calculul se face n dou& ipoteze:


A. Zid&ria este executat& cu elemente din grupa 2 cu %mu = 1.8
B. Zid&ria este executat& cu elemente din grupa 1 cu %mu = 3.0
A. Deoarece %mu = 1.8 < 2.0 (deforma%ie specific& pentru care betonul atinge valoarea de
proiectare a rezisten%ei la compresiune fck/fcd) se neglijeaz& aportul betonului din
stlpi$orul comprimat (se consider& c& sec%iunea este integral din zid&rie). -art 6.6.1.3. din
Cod
!

Momentul capabil al peretelui de zid&rie nearmat& (EXEMPLUL NR. 10)


-

Momentul dat de arm&turile din stlpi$ori:


-

Compresiune la talpa 1 M = 1520 kNm


Compresiune la talpa 2 M = 1270 kNm
distan%a ntre axele stlpi$orilor ls = 3700 mm
aria arm&turi unui stlpi$or 4X16 = 804 mm2
momentul Ms = 3700 804 300 = 89.2 107 Nmm _ 892 kNm

Momentul capabil al peretelui de zid&rie confinat&


-

Compresiune la talpa 1 M = 1520 + 892 5 2410 kNm


Compresiune la talpa 2 M = 1270 + 892 5 2160 kNm

B. Se calculeaz& aria de zid&rie ideal& (echivalent&) transformnd aria de beton n arie de


zid&rie echivalent&
Coeficientul de transformare - rela%ia (6.9) din Cod

n!

f cd 5.8
5 4.25
f d 1.36

L&%imea t&lpilor ideale


-

bt1 (i) = 150 + (4.25 - 1.0) 25 5 230 cm

276

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

Ariile t&lpilor ideale


-

At1,i = 230 30 = 6900 cm25 Azc = 6920 cm2

At2,i = 330 30 = 9900 cm2> Azc

Pentru ambele cazuri axa neutr& este n talp&

Coordonata centrului de greutate devine


-

Adncimea zonei comprimate


La talpa 1 xC 1 -

La talpa 2 xC 2

Centrul de greutate al zonei comprimate


La talpa 1: yG1 = 0.5 xC1 = 15.0 cm
La talpa 2: yG2 = 0.5 xC2 = 10.5 cm

Momentele ncovoietoare capabile ale sec%iunii ideale de zid&rie nearmat&


-

6920
5 30 cm
230
6920
5 21.0 cm
330

yG = 221.9 cm (fa%& de talpa 1)

La talpa 1 Mcap (zna,i) = (2.22 - 0.15) 800= 1656 kNm


La talpa 2 Mcap (zna,i) = (4.00 - 2.22 - 0.105) 800 = 1340 kNm

Momentele ncovoietoare capabile ale peretelui de zid&rie confinat&


-

La talpa 1 Mcap (ZC) = 1656 + 892 = 2548 kNm


La talpa 2 Mcap (ZC) = 1340 + 892 = 2232 kNm

bt2 (i) = 250 + (4.25 - 1.0) 25 5 330 cm

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

277

EXEMPLUL NR.14
Calculul rezisten$ei la lunecare n rost orizontal din nc+rc+ri neseismiceArt.6.6.4.1.1.1.

Se calculeaz& for%a t&ietoare capabil& la lunecare n rost orizontal (VRd,l) pentru un perete
dreptunghiular cu sec%iunea orizontal& 400 25 cm.
Peretele este solicitat de nc&rc&ri din gruparea fundamental& (neseismice):
!

for%a axial& N = 800 kN

moment ncovoietor M = 500 kNm

excentricitatea #

Lungimea comprimat& se determin& cu rela%ia (6.30) $i rezult&:

Y``
p``

# /0VT@[o M VT@[oo

lc = 1.5 4000 - 3 625 = 4125 mm


Rezisten%a unitar& de proiectare la lunecare n rost se calculeaz& cu rela%ia (4.6a)

)"*+

`0IY
I0I

. /01 Q /0d = 0.434 N/mm2

Valoarea de proiectare a rezisten%ei la lunecare n rost orizontal este - rela%ia (6.29a)


\="*+ # /01R1[ Q T@/ Q 1>T@ # 110? Q >/ b M 11?[mb

278

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

EXEMPLUL NR.15
Calculul rezisten$ei la lunecare n rost orizontal asociat% momentului capabil din
nc+rc+ri seismice - Art.6.6.4.1.1.2.

Pentru peretele din EXEMPLUL NR 12 se determin& for%a t&ietoare capabil& asociat&


momentului MRd.
S-a considerat fvk0 = 0.25 N/mm2.
Lungimea pe care se men%ine aderen%a (lad) dup& solicitarea la ncovoiere n ambele sensuri se
calculeaz& cu rela%ia (6.32).
A. Zid&ria cu lege J-| liniar dreptunghiular&
!

pentru fd = 1.58 N/mm2 rezult& xRd lc = 2380 mm _ lad = 22380 - 4000= 760 mm

pentru fd = 2.63 N/mm2 rezult& xRd lc = 1429 mm _ lad = 21429 - 4000 < 0

B. Zid&ria cu lege J-| liniar&


!

pentru fd = 1.58 N/mm2rezult& xRd lc = 2698 mm _ lad = 22698 - 4000= 1396 mm

pentru fd = 2.63 N/mm2rezult& xRd lc = 1621 mm _ lad = 21621 - 4000 < 0

Pentru solicit&ri seismice, rezisten%a de proiectare la lunecare n rost orizontal VRd,l a pere%ilor
din zid&rie nearmat&, asociat& momentului capabil MRd se calculeaz& cu rela%ia (6.29b).
Se ob%in urm&toarele rezultate:
A. Zid&ria cu lege J-| liniar dreptunghiular&
!

fd = 1.58 N/mm2 _ lad = 760 mm


\="*+ #

>
Q /0T@ Q T@/ Q ?V/ . /01 Q d///// # R1@///b M R1@[mb
>0

fd = 2.63 N/mm2 _ lad = 0.0

*8[#[/01[Q[d/////[#[RT////[6M[RT/[6[

B. Zid&ria cu lege J-| liniar&


!

fd = 1.58 N/mm2 _ lad = 1396 mm


\="*+ #

>
Q /0T@ Q T@/ Q >RV . /01 Q d///// # RVV///b M RVV[mb
>0

fd = 2.63 N/mm2 _ lad = 0.0

*8[#[/01[Q[d/////[#[RT////[6M[RT/[6[

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

279

EXEMPLUL NR.16
Calculul rigidit%$ii unui perete cu goluri.
1.Date de tem%
-

Grosimea panoului tp = 250 mm;


zid&ria cu elemente fb = 7.5 N/mm2 $i mortar M5
2
* fk = 2.90 N/mm (tabel 4.2a din Cod)
2
* Ez = 1000 fk = 2900 N/mm
2
* Gz = 0.40 Ez = 1160 N/mm

Figura Ex.11.1

2. Varianta 1
1. Calculul coeficien%ilor de rigiditate KM (montan%i) $i KS (spale%i) (a se vedea volumul
Comentarii)
360
- 0.90
400

L k M (1) -

1
- 0.178
0.90 x (3 , 4 x 0.90 2 )

Panoul 1 (montant)

Panoul 2 (spalet) L ?p2 -

240
1
- 2.40 L k S (2) - 0.048
100
2.40 x (3 , 2.40 2 )

Panoul 3 (spalet) L ?p3 -

240
1
- 1.20 L k S (3) - 0.188
200
1.20x (3 , 1.2 2 )

L ?p1 -

280

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 582 bis/13.IX.2013

2. Calculul rigidit&%ii panourilor


-

R1 = 2900 x 250 x 0.178 = 129150N/mm (129.15 kN/mm)

R2 = 2900 x 250 x 0.048 = 34780 N/mm (34.78 kN/mm)

R3 = 2900 x 250 x 0.188 = 136080 N/mm (136.1 kN/mm)

3. Rigiditatea peretelui
Rperete = R1 + R2 + R3 = 300000 N/mm (300.0 kN/mm)

3.Varianta 2 pentru calculul rigidit&%ii subansamblului 2+3

1. Caracteristicile geometrice ale peretelui considerat plin (consola)


A2+3 = 6500 x 250 = 1,625 x 106 mm2
I2,3 -

250x65003
- 5,72x1012 mm4
12

2. Se calculeaz& s&geata la vrful panoului pentru peretele plin

f3(V - 1 ) -

3600 3
3600
, 1.2
- 3.23 x10 66 mm
12
6
3 x 2900 x 5.72 x10
1160 x1,625 x10

3. Se admite c& deformata panoului este liniar& $i se determin& deplas&rile acesteia n


sec%iunile care m&rginesc golul.
3.1. S&geata la baza ferestrelor (sec%iunea 1)
f1 -

600
x 3.23 x10 6 6 - 0.530 x10 6 6 mm
3600

3.2. S&geata la partea superioar& a ferestrelor (sec%iunea 2)


f2 -

3000
x 3.23 x10 66 - 2.69 x10 66 mm
3600

4. Caracteristicile geometrice ale ansamblului celor doi spale%i dublu ncastra%i


-

A2 = 1000x250 = 250000 mm2


A3 = 2000x250 = 500000 mm2

I2 = 20830 x 106 mm4


I3 = 166400 x 106 mm4

5. Deplasarea lateral& a ansamblului celor doi spale%i dublu ncastra%i


d 12 -

2400
2400 3
, 1 .2 x
- 5.43 x10 66 mm
10
1160 x( 250000 , 500000 )
12 x 2900 x( 2.08 , 16.64 )x10

6. S&geata total& a ansamblului la partea superioar& a panoului


-

32+3 = f1 + d12 + (f3 - f2) = [0.530 + 5.43 + (3.23 2.69)]x 10-6 = 6.51 x 10-6 mm

7. Rigiditatea ansamblului celor doi spale%i


-

R2+3 = 1/32+3 = 153600 N/mm (153.6 kN/mm)

L diferen%a fa%& de procedeul de la varianta 1 este de 10%.