Sunteți pe pagina 1din 50

Anexă la Ordinul MDRAP nr… /2013

NORMATIV

PRIVIND CERINŢ ELE DE PROIECTARE, EXECUŢ

IECTARE, EXECU

IECTARE, EXECUŢŢ

IE

IEIE

ŞI MONITORIZARE A EXCAVAŢIILOR ADÂNCI

ÎN ZONE URBANE,

CAVA

CAVAŢ

IE Ş I MONITORIZARE A EXCAVA Ţ IILOR ADÂNCI ÎN ZONE URBANE, CAVA CAVA Ţ E

E URBANE,

Indicativ NP 120-2013

NP 120-2013

Cuprins

1. GENERALITĂŢ I

1.1. Obiectul normativului

1.2. Domeniul de aplicare

1.3. Utilizatori

1.4. Scopul normativului

2.

URBANE

avaţ ieiiei adânciadânci înîn planulplanul urbanisticurbanistic

2.1. Surse de risc generate de pozi ţ ia amplasamentului excavaţ iei adânci în planul urbanistic

ATIILOR ADANCI IN ZONE

SURSE DE RISC ASOCIATE CU REALIZAREA EXCAVATIILOR ADANCI IN ZONE

DE RISC ASOCIATE CU REALIZAREA EXCAVATIILOR ADANCI IN ZONE 2.2. Surse de risc generate de caracteristicile

2.2. Surse de risc generate de caracteristicile geometrice ale excavaţ iei adânci

2.3. Surse de risc generate de terenul de fundare de

e ale excava

e ale excavaţţ ieiiei adânciadânci

e ale excava e ale excava ţ ţ iei iei adânci adânci
e ale excava e ale excava ţ ţ iei iei adânci adânci pe amplasamentul excava ţ

pe amplasamentul excavaţ iei adânci

pe amplasamentul excavaţ ieiiei adânciadânci

adânci pe amplasamentul excava ţ iei iei adânci adânci a excavaţ ieiiei adânciadânci a excava 2.4.
a excavaţ ieiiei adânciadânci a excava
a excavaţ ieiiei adânciadânci
a excava

2.4. Surse de risc care pot să apar ă la proiectarea excavaţ iei adânci

pot s ă apar ă la proiectarea excava ţ iei adânci 2.5. Surse de risc care

2.5. Surse de risc care pot să apar ă la execu ţ ia excava

de risc care pot s ă apar ă la execu ţ ia excava 2.6. Surse de

2.6. Surse de risc generate de acţ iunea cutremurelor

2.7. Surse de risc generate de menţ inerea deschis ă a excavaţ

2.8. Surse de risc care pot să apar ă

remurelor

remurelor

eaea deschisdeschis
eaea deschisdeschis

ă

a excava

a excavaţţ

ieiiei pestepeste duratadurata stasta

iei peste durata stabilită iniţial

dintr-o prevedere financiar

dintr-o prevedere financiar

dintr-o prevedere financiar

ă defectuoas ă

ăă defectuoasdefectuoas ă

dintr-o prevedere financiar dintr-o prevedere financiar ă defectuoas ă ă ă defectuoas defectuoas ă

3. INFLUENŢA EXCAVAŢIEI ADÂNCI ASUPRA CONSTRUC

EIEI ADÂNCIADÂNCI ASUPRAASUPRA CONSTRUCCONSTRUC

Ţ Ţ

IIL

IIL

IILOR ÎNVECINATE

4. CATEGORIA GEOTEHNICA DE INCADRARE A EXCAVAŢ IEI ADÂNCI

TEHNICA DE INCADRARE A EXCA

EALIZARII UNEI EXCAVAŢ

5. ETAPELE REALIZARII UNEI EXCAVAŢ

UNEI EXCAVA Ţ 5. ETAPELE REALIZARII UNEI EXCAVA Ţ II II ADÂN II ADÂN ADÂNCI ÎN
II II ADÂN II ADÂN
II
II ADÂN
II
ADÂN

ADÂNCI ÎN ZONE URBANE

CTERIZAREA AMPLASAMENTULU

6. CARACTERIZAREA AMPLASAMENTULUI

CTERIZAREA AMPLASAMENTULU 6. CARACTERIZAREA AMPLASAMENTULUI 6.1. ş i la regimul apelor subterane Date privitoare la

6.1.

AMPLASAMENTULU 6. CARACTERIZAREA AMPLASAMENTULUI 6.1. ş i la regimul apelor subterane Date privitoare la

şi la regimul apelor subterane

AMPLASAMENTULUI 6.1. ş i la regimul apelor subterane Date privitoare la amplasament ş i vecin ă

Date privitoare la amplasament şi vecin ătăţi

6.3.1.

Date generale despre amp

Date generale despre amplasament

 
 

Date privitoare la construcţ iile invecinate

 

6.3.3.

Date privitoare la m

Date privitoare la mijloacele de transport din zonă

6.3.4.

Date privitoare l

Date privitoare la reţ elele de utilităţi

6.3.5.

Date privitoa

Date privitoare la supraîncă rcă ri

7.

7.1. Stabilirea caracteristicilor geometrice ale excavaţ iei

7.2. Stabilirea soluţ iei de excavare

7.3. Susţ inerea pereţ ilor excavaţ iei.

PROIECTAREA EXCAVAŢ IEI ADÂNCI

OIECT

OIECT

7.3.1 Sus ţ ineri interioare prin şpraiţuire

7.4.

Stabilirea soluţ iei de epuisment

7.5

a niv a niv
a niv
a niv

Evaluarea şi limitarea deplasărilor terenului produse de excavaţ ie şi de coborârea nivelului

apei subterane.

8. EXECUŢ IA EXCAVAŢ IEI ADÂNCI.

9. LUCR ĂRI DE MONITORIZARE

9.1

Aspecte specifice

9.2.

Monitorizarea excavaţ iilor

9.3.

ieiiei adânciadânci
ieiiei adânciadânci

Monitorizarea constructiilor aflate în zona adiacentă a excavaţ iei adânci

xcavaţţ

9.4.

Corelarea urm ăririi comport ării în exploatare a incintelor adânci, cu urmă ă

intelor adânci, cu urm

construcţ iilor existente.

rirea comport rirearirea comportcomport ării ării
rirea comport
rirearirea comportcomport ării
ării

ARE LA EXCAVA Ţ IAIA ADÂNCADÂNCĂĂ Î Î

10. EXPERTIZA GEOTEHNICĂ PRIVITOARE LA EXCAVA Ţ IA ADÂNCĂ ÎN ZONE

Ă PRIVITOARE LA EXCAVA Ţ IA ADÂNC Ă ÎN ZONE URBANE CONTINUTUL EXCAVA Ţ IILOR ADÂNCI
Ă PRIVITOARE LA EXCAVA Ţ IA ADÂNC Ă ÎN ZONE URBANE CONTINUTUL EXCAVA Ţ IILOR ADÂNCI

URBANE

CONTINUTUL

EXCAVAŢ IILOR ADÂNCI

11.

CADRU

AL

AL

AL

DOCUMENTA

DOCUMENTA

DOCUMENTA

ŢŢ Ţ

IEI

IEI

IEI

PENTRU

PENTRU

PENTRU

11.1. Con ţ inutul cadru al Studiului de fezabilitate .

udiului de fezabilitate .

12.

ANEXĂ- Referin ţ e tehnice

ţ e tehnice e tehnice
ţ
e tehnice
e tehnice

şi legislative.

şi legislative.

REALIZAREA

1. GENERALITĂŢ I

1.1. Obiectul normativului

Prezentul Normativ defineşte cerinţ ele pentru proiectarea, execuţ ia şi monitorizarea excavaţ iilor

adânci în zone urbane.

area excavaţ iilor

area excava
area excava

1.2. Domeniul de aplicare

(1) Prezentul Normativ se refer ă la excavaţ ii cu adâncimi mai

suprafaţ a terenului, situate în localităţi urbane. Va fi considerată adâncă şi acea incint ă care are

ă şi acea incint ă care are

numai parţ ial excavaţ ii mai mari de 3,00 m.

(2) Prevederile Normativului pot fi aplicate şi în cazul excavaţ

construite situate în afara localităţilor urbane.

unele din

acestea (fig. 1).

(3) Prin aceste excavaţ ii se pot crea incinte delimitate pe toate laturile sau numai pe

mari de 3,00 m, mă

mari de 3,00 m, mă

sau numai pe mari de 3,00 m, m ă mari de 3,00 m, m ă surate

surate de la

surate de la

surate de la

erată adâncadânc

de la surate de la surate de la erat ă adânc adânc azul excavaţ azul excava
azul excavaţ azul excava
azul excavaţ
azul excava

iilor adânci realizate în zone

iilor adânci realizate în zo

elimitate pe toate laturile sau numai pe

1.3. Utilizatori

Normativul se adreseaz ă investitorilor, beneficiarilor lucr

publice implicate în procesul de avizare

ul de avizare ul de avizare
ul de avizare
ul de avizare

şi proiectan ţ ilor, verificatorilor de proiecte, experţ

tehnici cu execu ţ ia,

construcţ ii, altor

organismelor de

catorilor de proiecte, experţ

specialiştilor angrenaţ

speciali ştilor angrenaţ

speciali

estitorilor, beneficiarilor lucr

estitorilor, beneficiarilor lucr

ărilor de

ărilorrilor dede

beneficiarilor lucr ă rilor de ă rilor rilor de de ieiiei lucluc ilor tehnic ilor tehnic
ieiiei lucluc ilor tehnic ilor tehnic i in activitatea d i in activitatea d
ieiiei lucluc
ilor tehnic
ilor tehnic
i in activitatea d
i in activitatea d

construcţ ii, autorit ăţ ilor

iei lucrărilor de construcţ ii, precum

ilor tehnici, executanţ ilor, responsabililor

i in activitatea de inspecţ ie şi control al calit ăţ ii în

specialiş

speciali

specialişş

speciali ş speciali speciali ş ş

ti din domeniu, precum şi autorităţilor administraţ iei publice şi

titi dindin domeniu,domeniu, precumprecum şi

de verificare/control

cava cava ţ ţ iilor iilor adânci, adânci, turul; turul; b. b. - - Excava

cavacavaţţ iiloriilor adânci,adânci,

turul;turul; b.b. -- ExcavaExcavaţţ iiii înîn incintincintăă delimitatdelimitatăă

n ăl ţ imeaimea inegalinegal ăă a pere

a pereţ ilor).ilor).

ţ iiloriilor adânci,adânci, precumprecum şii definireadefinirea cerincerinţ

timptimp aa incinteiincintei

şi

a

clădirilordirilor dindin zz

2. SURSE DE RISC ASOCIATE CU REALIZAREA EXCAVATIILOR ADANCI IN ZONE URBANE

(1) Există numeroase surse de risc (pericole) asociate cu realizarea excavaţ iilor adânci în zone
(1) Există numeroase surse de risc (pericole) asociate cu realizarea excavaţ iilor adânci în zone
dânci în zo
dânci în zo
urbane, surse de care trebuie să se ţ in ă seama la proiectarea şi execu ţ ia acestor lucră ri, pentru ca
lucrăă
lucr
ri,ri, pentrupentru caca

eventualele costuri suplimentare să fie minime.

(2) Prin “surse de risc” se înţ eleg factorii care generează riscul şi care

defectuoas ă a incintelor, afectând astfel şi construcţ iile învecinate.

pot conduce la concep

pot conduce la concepţ ia

pot conduce la concep

ţţ iaia

(3) În urma evaluă rii surselor de risc, pentru eliminarea acestora se pot dovedi necesare unele

tora se pot dovedi necesare unele

măsuri şi cheltuieli suplimentare la proiectarea şi realizarea incintei excavate, pe care investitorul

este obligat s ă le suporte.

ea incintei excavate, pe care investitorul

2.1. Surse de risc generate

urbanistic

de pozi ţia

amplasamentului excava

mplasamentului excava

mplasamentului excava

ţiei

ţ

iei adânci î

iei adânci î

adânci în planul

(1) Amplasamentele pentru construcţ ii pot fi situate în zone construite sau în zone libere de

construcţ ii.

ii pot fi situate în zone construite sa

(2) Amplasamentele situate în zone construite se disting prin cel puţ in una din următoarele

particularităţi:

te în zone construite se disting prin c

a)

forma parcelei, care este impus

celei, care este impus

ă ă

de spaţţ

de spaţ iul disponibil;

iul disponi

 

b)

aspectele juridice care privesc delimitarea propriet ăţii;

 

c)

zen ţ

prezen ţ a în apropiere a unor construc

aa înîn apropiereapropiere aa unorunor construcconstruc ţ ţţ ii, inclusiv a celor avariate;

ii, incl

ii, incl

 

d)

 

ţ ţ ie a monumentelor istorice, definită în condiţ iile legislaţ iei

ie a monume ie a monume
ie a monume
ie a monume

e) e)e)

f) f)f)

g)g)

g)

specificespecifice înîn domeniuldomeniul protejprotej

specifice în domeniul protej

rii monu

rii monu

ă ăă rii monumentelor istorice;

proximitatea c proximitateaproximitatea cc
proximitatea c
proximitateaproximitatea cc

ăilor şi mijloacelor de transport urban;

ăilor ş

i mijloacelor i mijloacelor
i mijloacelor
i mijloacelor

existenexistenţţ

a pe amplasament sau

a pe amplasament sau

existenţ a pe amplasament sau în imediata vecinătate a unor reţ ele subterane (ap ă,

canal, gaze, termoficare, electricitate, etc);

canal, gaze, termoficare, el

prezen prezenprezen

ţ ţţ a în vecin aa înîn vecinvecin ătate ă tate a tate a a
ţ ţţ a în vecin
aa înîn vecinvecin ătate
ă
tate a
tate a
a

unor supraîncărcări;

(3) Toate aceste particularităţi reprezintă prin ele însele surse de risc în cazul unei excavaţ ii

prin ele însele surse de risc în cazul unei excava ţ ii adânci, care pot antren

adânci, care pot antren

adânci, care pot antrena consecin ţ e nefavorabile, fie asupra construcţ iilor şi utilităţ ilor din

vecinvecinăă tatea amplasamentului, fie asupra diferitelor lucrări care concură la realizarea excavaţ iei.

tatea amplasamentului, fie asupra diferitelor lucr ă ri care concur ă la realizarea excava ţ iei.

tatea amplasam

2.2.

Surse de risc generate de caracteristicile geometrice ale excavaţiei adânci

(1) Forma şi dimensiunile în plan precum şi adâncimea excavaţ iei pot reprezenta surse de

rse de rse de risc. tea sistemul tea sistemul ileile dede realizarerealizare aa ile de
rse de
rse de
risc.
tea sistemul
tea sistemul
ileile dede realizarerealizare aa
ile de realizare a

Un contur neregulat şi dimensiuni mari în plan ale excavaţ iei sporesc complexitatea sistemului

de sus ţ ineri. Pe măsura creşterii adâncimii excava ţ iei, cresc nu numai dificultăţ

lucrării dar şi riscurile pentru lucrarea în sine sau pentru construcţ iile din vecin ătate, privind

vecin ăătate,tate, privindprivind

stabilitatea acestora.

ă ă tate, tate, privind privind stabilitatea acestora. 2.3. Surse de risc generate de terenul de

2.3.

Surse de risc generate de terenul de fundare de pe amplasamentul excava ţ

mentul excava mentul excava ţieiiei adânciadânci iei adânci
mentul excava
mentul excava ţieiiei adânciadânci
iei adânci

(1) Se pot distinge în acest caz surse de risc generate de unele particularităţi geotehnice sau

unele particularităţi geotehnice sau

hidrogeologice

încruci şate, cu straturi având propriet ăţ i mecanice defavorabile, situarea pe pantă sau în zone

inundabile, prezen ţ a şi variaţ ia de nivel a unei

ăă ă deasupra cotei finale de

ţ ia de nivel a unei ă ă ă deasupra cotei finale de ale amplasamentului, ca

ale

amplasamentului,

ca

de

exemplu

prezenţ prezen prezenţ aa a uneiunei unei stratificastratificaţ stratificaţ ii ii ii eterogene, eterogene,
prezenţ
prezen
prezenţ
aa a
uneiunei
unei
stratificastratificaţ
stratificaţ
ii ii
ii
eterogene,
eterogene,
eterogene,

ă

sau în z sau în z
sau în z
sau în z

efavorabile, situarea pe pant

pânze freatice aflat

pânze freatice aflat

pânze freatice aflat

deasupra cotei fin

deasupra cotei fin

excavare, prezen ţ a unui strat de ap ă subterană sub presiune aflat

absen ţ a unui strat impermeabil în care s ă poată p

excavaţ iei, etc.

oată p

subsub presiunepresiune aflataflat

sub cota final

subsub cotacota finalfinal

sub sub presiune presiune aflat aflat sub cota final sub sub cota cota final final ă

ă de

de

ăă de

sub sub cota cota final final ă de de ă ă de excavare, trunde un eventual

excavare,

trunde un eventual perete etan ş de sustinere a

trundetrunde unun eventualeventual pereteperete etanetan ş

(2)

investigarea terenului de fundare se bazează pe un numă

şi/sau probe de penetrare

O a doua grupă de surse de risc generat

de risc generat

de risc generat

de terenul de fundare

ăă de terenul de fundare

ă de terenul de fundare rezultă din faptul că

dare se bazeaz dare se bazeaz ă pepe unun numnumă r limitat d r r
dare se bazeaz
dare se bazeaz
ă pepe unun numnumă
r limitat d
r r
limitat d
precum
precum
precum şş ş
i
i pe încercarea în laborator a
pe încercarea în laborator a

limitat de foraje, sondaje deschise

unui număr relativ redus de

probe. Există riscul de a nu fi puse în evidenţă particularităţ

pentru

reprezentativi ai diferitelor straturi.

a nu fi puse în eviden

a nu fi puse în evidenţăţă particularitparticularităţăţ

i

i a

a

i

ş ş

ii i execuexecu ţ ia execu ţ ia
ii
i
execuexecu ţ ia
execu ţ ia

excavaţ

excavaţ

iei,

sau

de

a

n

se

ale stratifica ţ iei cu mare relevan ţă

geotehnici

proiectarea

obţ ine

parametri

diferitelor straturi.

2.4. Surse

de risc care pot s

de risc care pot s

de risc care pot s

ăă ă

apar

apar ă

apară

la proiectarea excava ţiei adânci

la proiectare la proiectare
la proiectare
la proiectare

Chiar atunci când condi ţ ţ

la proiectare la proiectare Chiar atunci când condi ţ ţ iile de teren sunt bine cunoscute

iile de teren sunt bine cunoscute iar proiectarea este încredintaţă unor

iile de teren sunt b

pecialipeciali

ti care utilizează

specialiş şştiti carecare utilizeazutilizeazăă

metode accept

metode accept

metode acceptate în practica de proiectare curent ă, trebuie recunoscut

că precizia calculelor geotehnice este limitată. Se impune aplicarea unei strategii de proiectare

că precizia calculelor geotehnice este

precizia calculelor geotehnice este

geotehnice este precizia calculelor geotehnice este ă elimine aceast ă surs ă de risc. ă surs

ă elimine această sursă de risc.

geotehnice este ă elimine aceast ă surs ă de risc. ă surs ă de ris de

ă sursă

de ris de ris
de ris
de ris
aceast ă surs ă de risc. ă surs ă de ris de ris s ă apar

să apară la execuţia excavaţ iei adânci

Fiecare din comp Fiecare din comp propriile surse priile surse priile surse experien ţţ ţ
Fiecare din comp
Fiecare din comp
propriile surse
priile surse
priile surse
experien ţţ ţ
enen
a a a

Indiferent de soluţ ia adoptată, excavaţ iile adânci pot fi considerate lucră ri cu caracter special.

IndiferentIndiferent dede solusoluţ ia

Fiecare din componentele unei asemenea lucrări aduce, prin tehnologia şi materialele utilizate,

de risc. La acestea se adaugă cele pe care le reprezint ă constructorii lipsiţi de

unor lucrări în condi ţ ii de teren asemăn ătoare, constructori fără o dotare adecvat ă

cerin ţ elor lucrării, etc.

2.6. Surse de risc generate de acţiunea cutremurelor

În cazul apariţiei unui cutremur pe durata existenţ ei incintei, vor fi afectate atât lucrările
În cazul apariţiei unui cutremur pe durata existenţ ei incintei, vor fi afectate atât lucrările pentru
rile p
rile p
incinta propriuzisă cât şi construcţ iile şi instalaţ iile din vecin ătatea acesteia. Sunt necesare
unt necesa
unt necesa
verifică ri ale acestei incinte, având în vedere existenţ a în apropiere a construcţ iilor şş ş
oror
ii i
instalainstalaţ iilor.
instalaţ iilor.

2.7. Surse de risc generate de menţinerea deschis ă a excava ţiei peste durata stabilită

te durata stabilit te durata stabilit ă ini iniţţ iniţ ial ialial
te durata stabilit
te durata stabilit
ă
ini
iniţţ
iniţ
ial
ialial

(1) O excavaţ ie adâncă va fi proiectată pentru a rezista pe durata realiz

în în incintă incintă a a

construcţ iei respective. În acest sens pot fi prevăzute ancoraje sau structuri de susţ inere cu

ţ inere cu

pe durata realiz pe durata realiz
pe durata realiz
pe durata realiz

ării ării

coraje sau structuri de sus

caracter temporar sau definitiv, a căror durat ă de viaţă poate fi limitată în funcţ ie ş

oate fi limitat oate fi limitat
oate fi limitat
oate fi limitat

ă în funcţ ie şii dede mmăăsurile

de măsurile

i a construc
i
a construc

prevăzute pentru protec ţ ia anticoroziv ă. Pe toată durata realizării în incintă a construcţ iei

proiectate, investitorul şi executantul au obligaţ ia

iile, respectiv de a lua toate

durata realizăriirii înîn incintincintă a construc

realiz ă rii rii în în incint incint ă a construc de a asigura condi iile,

de a asigura condi

iile, respectiv de a lu

măsurile necesare pentru eliminarea oricăror surse de risc, precum

a excavaţ iei.

urse de risc, precum

ş ş

i pentru punerea în

i pentru punerea în siguranţă

(2) În cazul în care durata de men ţ inere deschis ă a excavaţ ţţ ieiiei depdep

rere deschisdeschis ăă a excava

a excava

re re deschis deschis ă ă a excava a excava

ăşeş

iei depăşeş

te preve te preve
te preve
te preve

te prevederile iniţiale sau se

sistează realizarea construcţ iei de baz ă

baz ă,, trebuietrebuie luateluate mm ă

, trebuie luate m ă suri de punere suri de punere
, trebuie luate m ă
suri de punere
suri de punere

suri de punere în siguran ţă a incintei.

ileile strictstrict necesarenecesare carecare eventualeventual ssăă perper

ile ile strict strict necesare necesare care care eventual eventual s s ă ă per per

Astfel, vor fi prev ă zute lucrările strict necesare care eventual să permit ă reluarea investiţiei cu

cheltuieli cât mai reduse. Se vor avea în vedere

vor avea în vedere

ş ş

ii i
ii
i

construcţ iile aflate în zona adiacentă.

construcconstruc ţţ iile aflat

şi nu este creat un sistem de drenaj,

vor fi evitate umpluturile din material permeabil, întrucât acestea produc acumularea apei

(3) Dacă terenul de la cota de oprire a excavaţ

a cota de oprire a excava

a cota de oprire a excavaţţ

a cota de oprire a excava a cota de oprire a excava ţ ţ

ieiiei esteeste argilosargilos

iei este argilos

mpluturile din material permeabil, într

deasupra argilei, ceea ce conduce la înr ăutăţ

ăutăţ

ei, ceea ce conduce la înr

irea caracteristicilor geotehnice.

irea caract irea caract
irea caract
irea caract

(4) Pân ă la punerea în siguran ţă a incintei, vor fi evitate lucră rile care produc solicitări dinamice

sau ş

a incintei, vor

la punerea în siguran ţăţă a incintei, vor

la punerea în siguran

ocuri care pot afecta negativ lucr

ocuriocuri carecare potpot afectaafecta negativnegativ lucrlucr

rile ex

ăă rile ex

ă rile existente.

3.

INFLUENŢA EXCAVAŢIEI ADÂNCI ASUPRA CONSTRUCŢIILOR ÎNVECINATE

(1) Excavaţ ia adânc ă, indiferent de solu ţ ia adoptată pentru realizarea ei, va genera deplas ă ri

verticale şi orizontale în terenul din jur.

a depl a depl
a depl
a depl

(2) Se defineşte drept zonă adiacentă a excavaţ iei adânci zona în limitele că

verticale şi orizontale induse de excavaţ ia adâncă pot

construcţ iilor din vecinătate.

e

că

afecta

rezistenţ a

zistenţ

reia deplas ş i i stabilitatea stabilitatea
reia deplas
ş
i
i
stabilitatea
stabilitatea

(3) Proiectantul excavaţ iei adânci va stabili mărimea şi distribu

bu bu ţ ia în plan ş ş ţţ iaia înîn planplan i i i
bu
bu
ţ ia în plan ş ş
ţţ iaia înîn planplan
i i
i în adâncime a
în adâncime a
în adâncime a
astfel încât s
astfel încât să nu fie influen ţ ate

acestor deplas ări prev ăzând solu ţ ii tehnice şi tehnologice astfel încât să nu fie influen ţ ate

construcţ iile învecinate.

(4) Investitorul construcţ iei pentru care se realizeaz

az

ă ă

az ă ă excava excava ţ ia adânc ă ia adânc ă este obligat s este

excava

excavaţ

ia adânc ă ia adânc ă

ia adâncă

ia adâncă

az ă ă excava excava ţ ia adânc ă ia adânc ă este obligat s este

este obligat s

este obligat s

az ă ă excava excava ţ ia adânc ă ia adânc ă este obligat s este
az ă ă excava excava ţ ia adânc ă ia adânc ă este obligat s este

ă di

ă dispun ă

expertizarea tehnică pentru toate construcţ iile şi utilit

utilit

ăţ ăţ

ile situate în zona adiacentă.

ile situate în zona adiacentă.

(5) Verificările de rezistenţă ş i stabilitate ale unei cl ădirii existente, efectuate în conformitate cu

reglementă rile tehnice specifice, aplicabile, în vigoare, vor lua în considerare atât încă rcă rile

ale unei cl ă

dirii existente, efectuate în c

cabile, în vigoare, vor lua în considera

clădirii existente cât şi acţ iunile provenind de la execu

de exemplu deplasările verticale

deformaţ iilor.

ovenind de la execu

ţ

ia excava

ia excavaţ

iei pentru

iei pentru noua construcţ ie, ca

i orizontale ale terenului estimând valorile admisibile ale

i orizontale ale terenului estimând

(6) Dacă prin expertizarea construcţ iilor şi utilit ăţilor existente, cu luarea în considerare a

ă ă în eviden ţă necesitatea efectuării unor

acţ iunilor induse de realizarea excavaţ iei adânci, este pus

izarea construc izarea construc
izarea construc
izarea construc

ţ iilor şşii utilitutilit ăţ

ilor exist ilor exist
ilor exist
ilor exist

realizarea excavaţ

utilit ăţ ilor exist ilor exist realizarea excava ţ lucr ă ri de consolidare, costurile acestora

lucrări de consolidare, costurile acestora vor fi suportate

lidare, costurile acestora vor fi suportate

de invesitorul noii lucrări.

4.

TEGORIA GEOTEHNICA DE ÎNCA

CATEGORIA GEOTEHNICA DE ÎNCADRARE A EXCAVAŢIEI ADÂNCI

(1) O excavaţ ie adâncă

(1)(1) OO excavaexcavaţţ ieie adâncadâncăă,, astfelastfel dupdup

ţ ie adânc ă (1) (1) O O excava excava ţ ţ ie ie adânc adânc

, astfel dup

cum a fost definită la art. 1.2, va fi încadrat ă, de regul ă, la

ă ă cu

art. 1.2, va fi încadrat ă , de regul ă , la ă ă cu ă

ă

ă

3. 3.

(2)(2) DupDup

(2) Dup

ă cum se indic

ăă cumcum sese indicindic ă în norma

ă în normativul NP 074, stabilirea categoriei geotehnice se face în funcţ ie

de urm ătorii factori: conditiile de teren, apa subterană, clasificarea construcţ iei dup ă categoria de

importanimportanţăţă

importanţă

torii factori: conditiile de de urm urm ă ă torii factori: conditiile

torii factori: conditiile

dede urmurm ăătorii factori: conditiile

, ,

i i zo zo
i
i zo
zo

vecinătăţ i şş

vecinătăţ i şi zona seismică.

5. ETAPELE REALIZARII UNEI EXCAVAŢ II ADÂNCI ÎN ZONE URBANE

((2)2)

ăăriirii terenuluiterenului întreprinsîntreprinsăă prinprin grijagrija bebe

EsteEste obligatoriuobligatoriu caca proiectareaproiectarea

a)a)

b)b)

c)c)

.

defodefo

nstrucnstrucţţ iiloriilor dindin zonazona adiacentadiacentăă

variaţ ia în timp a acestora;

d) prezen ţ a p ă mânturilor sensibile la umezire, p ământurilor cu umfl ări şi contracţ ii mari sau a p ă mânturilor lichefiabile;

e) încadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicit ăţii;

f) stabilitatea generală şi local ă a terenului;

g) agresivitatea chimic ă a terenului şi a apei subterane;

h) posibilitătile de îmbun ătăţire a terenului (dac ă este cazul);

i) inundabilitatea

j) regimul apelor subterane, stabilit prin:

(i) măsur ători privind nivelul, direcţ ia de curgere, viteza şi

(cu nivel liber sau sub presiune);

(ii) variaţ iile de nivel care se pot produce în timp;

caracterul stratului

acvifer

(iii) testări (pompă ri şi turnări) executate în foraje, pentru determinarea coeficienţ ţţ

e, pentru determinarea coeficien

e, pentru determinarea coeficien

ilor de

ilor de

ilor de

permeabilitate ai terenului (dacă este cazul);

l);

l);

(iiii) măsur ători în piezometre ale presiunii apei din porii p

pei din porii p pei din porii p ământului (dacă ământuluimântului (dac(dac ă este cazul
pei din porii p
pei din porii p
ământului (dacă
ământuluimântului (dac(dac ă
este cazul
este cazul

este cazul).

(4) Este obligatorie verificarea de c

domeniul A f , în conformitate cu prevederile normativului NP 074.

de c de c
de c
de c

tre un verificator de proie

ă ătre un verificator de proiecte atestat în

rile normativului NP 074.

6.2. Date meteo-climatice ale

zonei zonei zonei
zonei
zonei
zonei

(1) Se vor obţ ine de că tre proiectant

anume:

ă

(1) Se vor ob ţ ine de c ă tre proiectant anume: ă ii meteo-clim ii
ii meteo-clim ii ii meteo-clim
ii meteo-clim
ii ii
meteo-clim

meteo-climatice privind zona respectivă, şi

a)

precipitaţ iile înregistrate în zon

iileiile înregistrateînregistrate înîn zonzon ă ă

,, cucu probabilitprobabilit , cu probabilit
,, cucu probabilitprobabilit
, cu probabilit

ăţ i de apariţie a acestora pe perioada de

ăţ

 

execu ţ ie a lucră rilor de excavare, precum

e a lucră rilorrilor dede excavare,excavare, precumprecum

şi pe întreaga perioadă în care incinta excavat ă

şşi pe

 

rămâne deschis ă;

âneâne deschisdeschis ă;

r ă mâne deschis ă ; âne âne deschis deschis ă ;
 

b)

temperaturi maxime

şi minime;

şii minime;minime;

ş i minime; ş i i minime; minime;

c) c)

eventuale fenomene meteorologice deosebite care au fost înregistrate;

eventuale fenomene meteorologice d

(2) Aceste informaţ

2)2) AcesteAceste informainformaţţ

(2) Aceste informa ţ 2) 2) Aceste Aceste informa informa ţ ţ

ii

ii sunt necesare atâ

sunt necesare atâ

ii

sunt necesare atât pentru perioada de execuţ ie a lucrărilor, în vederea

pentru perioada de execu ţ ie a lucr ă rilor, în vederea stabilirii m ă surilor

stabilirii măsurilor care să evite inundarea incintei, cât şi pentru etapa de monitorizare.

stabiliriistabilirii mmăăsurilorsurilor carecare ssă evite inund

evite inund
evite inund

6.3. Date privitoare la amp

Date privitoare la amplasament şi vecinătăţi

amp Date privitoare la amplasament ş i vecin ă t ăţ i (1) Proiectantul va ob

(1) Proiectantul va ob ţ ine informaţ ii despre eventualele folosinţ e anterioare ale amplasamentului.

(1) Proiectantul va (1) Proiectantul va (2) Se va Se va stab stab subterane. ane.
(1) Proiectantul va
(1) Proiectantul va
(2)
Se va
Se va
stab
stab
subterane.
ane.
ane.

Se va stabili, astfel, dacă în zona respectiv ă au avut loc exploatări ale unor zăcă minte

Se va preciza dacă amplasamentul apar ţ ine sau este în apropierea unei zone de

protecţ ie sau unei zone protejate, inclusă pe lista monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice.

ţ

(1) Prin grija beneficiarului va fi efectuată Expertiza construcţ iilor învecinate cu amplasamentul

excavaţ iei, obţ inânu-se informaţ ii privind:

a) vechimea clă dirilor şi eventualele probleme deosebite care au avut loc în perioada de

mplasament

mplasament

t loc în perioada de

execu ţ ie sau ulterior;

b) eventuala încadrare a clă dirilor pe lista monumentelor, ansamblurilor lurilor lurilor i siturilor istorice;
b) eventuala încadrare a clă dirilor pe lista monumentelor, ansamblurilor
lurilor
lurilor
i siturilor istorice;
i siturilor istorice;
c) tipul structural al clădirilor şi capacitatea acestora de a prelua tas
ua tas
ua tas
ările diferen
ăărilerile diferendiferen
ţ ţ
iale;
iale;
d) adâncimea şi sistemul de fundare: se va preciza dacă
a a
a fost utilizat
fost utilizată fundarea direct
fost utilizat
ă fundarea direct
ă ă
(radier general, fundaţ ii izolate, fundaţ ii continue etc), cu sau fă ră îmbun ătătirea terenului
), cu sau fă ră îmbun ătătirea terenului
), cu sau f
de fundare, sau fundarea indirectă (pe piloţ i, barete etc.);
te etc.);
te etc.);
u eviden u eviden
u eviden
u eviden

e) starea tehnică a structurilor construcţ iilor, cu eviden

tas ări, fisuri, cr ăpături etc;

f) inundabilitatea la clădirile cu subsoluri.

ţ ţ ierea eventualei prezen

e

e

a

a

u

u

iereaierea eventualeieventualei prezenprezen ţ ţţ e a unor

Aceste date sunt necesare în toate etapele de realizare a incintei.

e de realizare a incintei.

ă

de realizare a incintei. e de realizare a incintei. ă ă Proiectantul va ob ţ ine

ă

Proiectantul va ob ţ ine date privind toate tipurile de mijloace de transport care circulă în zonă

(auto, tramvai, metrou,

respectiv şi va aprecia măsura în

care vreunul din aceste mijloace poate influenţ a lucrarea de excavaţ ie ori părţ i ale acesteia sau

e privind toate tipurile de mijloace de t

şi lucrările necesare traficului

rile necesare traficului

feroviare)

feroviare) şi lucră

feroviare)

ste mijloace poate influen

ste mijloace poate influenţţ

ste mijloace poate influen ste mijloace poate influen ţ ţ

a lucrarea de

a lucrarea de

dede lucrare.lucrare.
dede lucrare.lucrare.

poate fi influen ţ at de lucrare.

ţ ăţ

ţ

ţ

ăţ

(1) Toate informaţ iile referitoare la reţ elele Toate informa Toate informaţ iileiile referitoarereferitoare lala
(1) Toate informaţ iile referitoare la reţ elele
Toate informa
Toate informaţ
iileiile referitoarereferitoare lala rere ţţ
elele
elele
proiectantului
roiectantului
roiectantului
ş ş
i executantului.
i i
executantului.
executantului.

de utilităţi vor fi obţ inute de beneficiar şi transmise

(2) Astfel, pentru întregul amplasa

înîn

în

funcfunc

funcţ ţţ iune:iune:

iune:

apap

ap

ăă ă

potabil

potabil

potabil ă,

ă

telecomunicatelecomunicaţ telecomunicaţ ii, gaze etc., i ii, gaze etc., i lorlor dede etanetan şeitate. lor
telecomunicatelecomunicaţ
telecomunicaţ
ii, gaze etc., i
ii, gaze etc., i
lorlor dede etanetan şeitate.
lor de etan şeitate.

(2) Astfel, pentru întregul amplasament se vor indica traseele eventualelor reţ ele de utilităţi aflate

electrică,

ii, gaze etc., iar pentru conductele aflate în apropierea incintei se va verifica starea

canalizare

menajeră,

canalizare

pluvial ă,

energie

(3) În cazul în care în apropierea amplasamentului sunt reţ ele electrice, se va depista şi eventuala

(3) În cazul în care

prezent

zentzent

ăă ă a curen ţ ilor vagabonzi.

a cur a cur
a cur
a cur

(4) Se vor culege informaţ ii şi despre eventuale re ţ ele de utilităţi abandonate.

(5) Pentru aflarea pozitiei reţ elelor, se va apela la serviciile care administrează reţ elele de utilit ăţi

pe întregulcare administreaz ă re ţ elele de utilit ăţ i amplasament al incintei, în scopul depist

amplasament al incintei, în scopul depist ării tuturor reţ elelor de utilit ăţi existente.

din zona respectivă. În cazul în care nu există informaţ ii certe, se vor efectua sondaje

(6) Atunci când este necesară devierea unora dintre acestea, se va cere acordul administraţ iilor

rdul administraţ iilor

rdul administra
rdul administra

respective. Lucr ările de deviere a reţ elelor de utiliţă ti se vor efectua în baza unor proiecte de

specialitate.

baza unor proiecte de

ă ă

aprecia posibilitatea de apari

(1) Se vor culege date de către proiectant şi se va aprecia posibilitatea de apari

ţ ţ ie a unor ie ie a unor a unor
ţ ţ ie a unor
ie
ie
a unor
a unor

supraîncărcă ri pe durata execuţ iei excavaţ iei precum ş

i ii

pe durata în care incinta excavat

pepe duratadurata înîn carecare incintaincinta excavatexcavat

ăă ă

rr r

ă

ăă m mâne

deschis ă. Supraîncărc ările pot fi generate de desfăşurarea lucră ă rilorrilor dede execuexecu

excavaţ iei, sau pot fi generate de activit ăţ ile

diverse situaţ ii ocazionale.

esf

esfăşăş urareaurarea lucrlucr

ii ocazionale. esf esf ăş ăş urarea urarea lucr lucr rilor de execu ie din ie

rilor de execu

ie din

ie din

ţ ţ ie din incinta

curente ale proprietarilor din vecin

curente ale proprietarilor din vecin

curente ale proprietarilor din vecin

ale proprietarilor din vecin curente ale proprietarilor din vecin curente ale proprietarilor din vecin ă ă

ăătata

ătate sau de

(2) Pentru fiecare dintre supraîncărcă

în plan şi mărimea.

fiecare dintre supraînc ă rc ă în plan ş i m ă rimea. ri, se va

ri, se va stabili: perioada posibilă de apariţ ie, durata, pozi ţ ia

ri,ri, sese vava stabili:stabili: perioadaperioada posibilposibilă dede apaapa

durata, pozi ţ ia ri, ri, se se va va stabili: stabili: perioada perioada posibil posibil

7. PROIECTAREA EXCAVAŢIEI ADÂNCI

(1) La proiectarea excavaţ iei se vor respecta prescrip ţ iile tehnice privitoare la diferitele tipuri de

e tipu sat, excava
e tipu
sat, excava

excavaţ ii: excavaţ ii taluzate în p ământ natural, excavaţ ii taluzate în p ământ ranforsat, excavaţ ii

verticale sprijinite sau cu elemente autoportante

(2) Vor fi evaluate deformaţ iile terenului din zona adiacentă cauzate de excavaţ ie

e excava
e excava

ş ş

i, dac i, dac
i, dac
i, dac

ă

e

cazul, de variaţ iile nivelului apei subterane în cuprinsul terenului de fundare al construcţ ţ

e fundare al construc

iilor

iilor

existente învecinate. Acestea vor fi comparate cu valorile admisibile pentru construcţ

e pentru construc

ia existentă.

ia existentă.

Dacă deformaţ iile estimate sunt inacceptabile, va fi rev ăzut ă soluţ

menţ inere la cota iniţială a nivelului apei subterane sub construc

ia incintei, se vor lua m

ia incintei, se vor lua m

ia incintei, se vor lua m ia incintei, se vor lua m suri de ă suri

suri de

ăsuri de

ia existent

ă, etc.

se vor lua m suri de ă suri de ia existent ă , etc. (3) Se
se vor lua m suri de ă suri de ia existent ă , etc. (3) Se

(3) Se va ţ ine seama de eventuala ridicare a nivelului apei care conduce la creş

apei care conduce la cre

terea împingeril

terea împingerilor

asupra peretelui excavaţ iei şi la sporirea debitelor concentrate care pot afecta negativ stabilitatea

general ă.

concentrate care pot afecta negativ stabil

(4) Lucr ările de susţ inere a pereţ ilor incintei trebuie să reziste la acţ iunea cutremurelor, iar

cintei trebuie săă rezistereziste lala acac ţ iunea cu

trebuie s ă ă reziste reziste la la ac ac ţ iunea cu deplas ă rile

deplas ările acestora s ă nu afecteze construc

cu deplas ă rile acestora s ă nu afecteze construc truc ţ ţ iile iile truc

trucţţ iileiile

truc ţ iile

ş şi instalaţ iile din zona adiacent

ii instalainstalaţţ

iileiile dindin zonazona adiacentadiacent

ă.

(5) Clasa de importan ţă a pereţ ilor incintei, inclusiv a elementelor

reţ

ilor incintei, inclusiv a elementelor

astfel mai mic ă decât a construcţ ţţ

ruc

ruc

iilor din zona adiacentă.

iiloriilor dindin zonazona adiacentadiacentăă

de susţ inere,

nu

va

fi

7.1. Stabilirea caracteristicilor geometrice ale excava

teristicilor geometrice ale excava

ţ

ţ

iei ieiiei

(1) Dimensiunile în plan ale excavaţ iei deriv

de

iunile în plan ale excavaţ iei deriv

ţ iei deriv de iunile în plan ale excava ţ iei deriv ă din tema dat

ă din tema dat ă de beneficiar, prin care se urmă reşte,

ăă din t

amplasamentului.

din t
din t

regul

ul

ul

ăă ă

, , , un un un grad grad grad cât cât cât mai mai mai
,
,
,
un
un un
grad
grad
grad
cât
cât
cât
mai
mai
mai
ridicat
ridicat
ridicat
de
de
de

ocupare

cu

construcţ ii

a

(2) Atunci când pe conturul amplasamentului se afl ă clădiri, se va căuta, pe cât posibil,

2) Atunci când pe conturul amplasam

distan distan

ţ ţ

areaarea limitelorlimitelor excavaexcavaţţ

area limitelor excavaţ

area area limitelor limitelor excava excava ţ ţ area limitelor excava ţ

d

ieiiei fatfat ăă d

iei fat ă de clădirile învecinate, pentru a se reduce riscurile pe care

executarea excavaţ

executareaexecutarea excavaexcavaţţ

executarea excava ţ executarea executarea excava excava ţ ţ

iei le poate aduc

iei le poate aduc

iei le poate aduce acestor clădiri.

(3) Trebuie avut în vedere spaţ iul de lucru minim cerut de execu ţ ia peretelui de sprijin, din care

rezultă astfel distanţ a noii construcţ ii faţă de limita proprietăţii (fig.2).

construc ţ ii fa ţă de limita propriet ăţ ii (fig.2). a noi a noi (4)
construc ţ ii fa ţă de limita propriet ăţ ii (fig.2). a noi a noi (4)
a noi a noi
a noi
a noi

(4) Viitoarea construcţ ie poate fi realizată în contact cu peretele de sprijinire a taluzului incintei,

astfel că

cu peretele de sprijinire a taluzului incintei, astfel c ă felfel ccăă dimen dimen dimensiunea spatiului
felfel ccăă dimen dimen
felfel ccăă dimen
dimen

dimensiunea spatiului IV din fig.2 se reduce în consecinţă .

(5) În cazul în care peretele de sprijinire a taluzului incintei are rol de perete definitiv al noii construcţ ii, spaţ iile de lucru vor fi modificate în consecinţă .

(6) Este obligatoriu ca proiectul excavaţ iei adânci s ă fie verificat de către un verificator atestat

A f .

ţ

Fig.Fig. 22

AdâncimeaAdâncimea excavaexcavaţţ iei rezultă dindin numnumă

adâncimiadâncimi ss ăă sese facfac ă dupdupăă cunoacunoa

alabilealabile

(3) Pe parcursul realiză rii excavaţ iilor în p ământuri argiloase, odată cu creşterea adâncimii există

riscul umflă rii fundului săp ăturii (δ), ca urmare a scăderii presiunii geologice (fig.3). Tendinţ a de

umflare creşte odat ă cu mărimea dimensiunilor în plan ale excavaţ iei.

ă cu m ă rimea dimensiunilor în plan ale excava ţ iei. fundului excava ţ iei,

fundului excavaţ iei,iei, dindin cauzacauza umflumfl

Fig. 3 Linia posibilă a fundului excavaţ iei, din cauza umfl

fundului excava
fundului excava
rii t ă ă rii t

rii t

ăării t

ării terenului

(4) Prin proiect se va stabili tehnologia de execuţ

i tehnologia de execuţ

ie a radierului noilor construcţ ii, astfel încât s ă

ie a radierului noi

se realizeze fundarea construcţ

este excavarea parţ ial ă ş

cota finală de fundare ş

are ş

nstruc

nstrucţ

iilor la cotele din proiect. Una d

iilor la cotele din proiect. Una d

i execu ţ ii i menmenţ menţ
i execu ţ
ii
i
menmenţ
menţ

ă şii execuexecu ţ

ia radierului pe ploturi, evitâ

inerea ei un timp cât mai redus.

inerea ei un timp cât mai red

iilor la cotele din proiect. Una din măsurile tehnologice indicate

ia radierului pe ploturi, evitând descoperirea totală a incintei la

(5) În cazul în care este justificat, înainte de efectuarea săp ăturii se poate recurge la măsuri de

l

în care este justificat, înainte de efectu

consolidare prin injecţ ţţ

ii a terenului aflat sub cota

ii

a terenului aflat sub cota

ii

areare prinprin injecinjec

a terenului aflat sub cota finală a excavaţ iei.

(6) În situaţ

6)6) ÎnÎn situasituaţţ

ia în care sub nivelul cotei i

ia în care sub nivelul cotei i

ia în care sub nivelul cotei inferioare a incintei se găseşte un strat impermeabil de

greutategreutate GG subsub carecare sese aflafl

greutate G sub care se afl

greutate greutate G G sub sub care care se se afl afl greutate G sub care

un acvif

ăă un acvif

ă un acvifer sub presiune de rezultantă S, există riscul de rupere

hidraulichidraulică a bazei excava

hidraulică a bazei excavaţ

a bazei excavaţ iei (Fig. iei (Fig.
a
bazei excavaţ
iei (Fig.
iei (Fig.

iei (Fig.4). Este obligatorie verificarea privind efectul subpresiunii,

respectiv la starea limit ă ultimă UPL, în conformitate cu SR EN 1997-1. În cazul unui rezultat

în conformitate cu SR EN 1997-1. În cazul unui rezultat ă ultim nefavorabil, se vor lua

ă ultim

nefavorabil, se vor lua măsuri de depresionare a acviferului, înainte de începerea lucră rilor de

nefavorabil,nefavorabil, sese vorvor lualua mm ăs

de nefavorabil, nefavorabil, se se vor vor lua lua m m ă s execu execu ţ

execuexecu ţţ ieie aa incintei.incintei.

de nefavorabil, nefavorabil, se se vor vor lua lua m m ă s execu execu ţ
de nefavorabil, nefavorabil, se se vor vor lua lua m m ă s execu execu ţ
Fig. 4 Verificarea ruperii hidraulice a bazei excavaţ iei iei iei
Fig. 4 Verificarea ruperii
hidraulice a bazei excavaţ
iei
iei
iei

7.2. Stabilirea soluţiei de excavare

are

(1) În funcţ ie de dimensiunile în plan

iunile în plan iunile în plan
iunile în plan
iunile în plan

ecin ăătt ăţ i, excavaţ

ecin

şş şi de adâncimea excavaţ iei, de condi ţ iile geotehnice şi

iile adânci se pot realiza fă ră sprijinire (cu taluz) sau

vedere asigurarea stabilităţii generale, verificarea făcându-se la stările limită

ii dede adâncimeaadâncimea excavaexcava

iile adânci se pot re

hidrogeologice şi de vecin ăt ăţ i, excavaţ

sprijinite, având în

ultime GEO şi STR, conform SR EN 1997-1.

ii generale,

vedere asigurarea stabilităţăţii generale,

TR, conform SR EN 1997-1.

(2) Ţ inând seama de particularităţ ile de pe fiecare latur ă a unei incinte excavate, se pot alege

solu ţ ii

ile de pe fieca

diferite de sprijiniri pentru fiecare dintre

laturi.

(3) Alegerea soluţ

(3)(3) AlegereaAlegerea solusoluţţ

iei de excavare se va f iei de excavare se va f

iei de excavare se va f

iei de excavare se va f

iei de excavare se va face în urma unui calcul tehnico-economic, în care vor fi

ii.
ii.

comparatecomparate diferitelediferitele solusolu ţ ii.ii.

comparate diferitele diferitele solu solu ţ ii. ii. (4) (4) Solu Solu (4) Solu ţ ţ

(4)(4) SoluSolu

(4) Solu ţţ ţ

ia de excavare trebui

ia de excavare trebui

ia de excavare trebuie să aib ă în vedere concluziile expertizelor tehnice privind starea

tehnic tehnic ăă a construc ă a construcţ ţ a construc iilor înve iilor înve
tehnic
tehnic
ăă a construc
ă a construcţ ţ
a construc
iilor înve
iilor înve
iilor învecinate.
ţ
ţ

(1) Excavaţ iile taluzate pot fi avute în vedere doar în situaţ iile în care între limitele în plan ale

construcţ iei pentru care este necesară excavaţ ia ş i conturul amplasamentului rămâne o zon ă de

teren suficient de mare pentru a se putea înscrie un taluz.

Excavaţ iil

Excava

cc

ţţ ieie

(2) Solu ţ ia este indicată îndeosebi în situaţ ia în care nivelul apei subterane se afl ă sub cota

inferioar ă a s ăp ăturii sau, dacă se află deasupra acestei cote, atunci când
inferioar ă a s ăp ăturii sau, dacă se află deasupra acestei cote, atunci când volumul de
ul
ul
de
de
apă
acumulat prin pereţ ii si baza excavaţ iei este redus şi poate fi stăpânit făr ă riscuri.
(3) Sursele de risc pot proveni din pierderea stabilităţii taluzului pe zone mai mult sau mai puţ in
i mult sau mai pu
i mult sau mai puţ in

extinse, cauzată de factori naturali sau antropici.

(4) În funcţ ie de natura terenului şi de distan ţ a între baza excavaţ

ava avaţţ ieiiei iei tt natural,natural,
ava
avaţţ ieiiei
iei
tt natural,natural,

excavaţ iile taluzate se pot realiza în dou ă variante, în pământ natural,

ranforsat.

şi suprafaţ şi suprafaţ a terenului, a a terenului, terenului, şi respectiv în p ământ
şi suprafaţ
şi suprafaţ
a terenului,
a a
terenului,
terenului,
şi respectiv în p ământ
şi respectiv în p ământ
mânt

ă

(1) Prin proiectare se vor stabili pantele taluzurilor, înălţ

bermelor, sistemul de colectare şi evacuare

luzurilor, în a apelor etc. a a apelor etc. apelor etc.
luzurilor, în
a apelor etc.
a a
apelor etc.
apelor etc.

luzurilor, înălţ imeaimea acestora,acestora, pozipozi

imea acestora, pozi

ţţ ţ

ia

ia