Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE INCHIRIERE

Incheiat intre: ........................................... CNP ................................, cu domiciliul in


Mun. ............, Str. ...................., nr. ..., bl. .., sc. ., ap. .., jud........................,
CI. Seria ... nr. ................, in calitate de Proprietar
si
S.C.Infinity S.R.L. Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str.Targovistei nr.11, etaj 2, cam.21-26,
judetul Prahova, inmatriculata la O.R.C. PH sub numarul J29/1378/2005, C.U.I.
RO17713068, cont nr. RO28RZBR0000060006718206 deschis la RAIFFEISEN BANK
Ploiesti, reprezentata prin Director General Bonifate Madalina, in calitate de
CHIRIAS
denumite in continuare in mod colectiv ,,Partile
a intervenit prezentul
urmeaza ,,Contractul).
ARTICOLUL 1.
1.1.
1.2.

Contract

de

Inchiriere

denumit

in

cele

ce

Obiectul Contractului

Obiectul prezentului Contract il reprezinta inchirierea imobilului situat in


................................, str. ........................, nr. ...., bloc ...., et. ....,
judetul ........................ de catre Proprietar, Chiriasului.
Proprietarul este titular al dreptului de proprietate asupra imobilului ce constituie
obiectul prezentului Contract .

1.3.

Imobilul mentionat mai sus este inchiriat de catre Chirias in scopul :


SEDIU PUNCT DE LUCRU.

1.

Specificatie

2.

Incaperi : ............................................................................

Adresa : ......................., str. ....................., nr......, bloc ....,


et. .., judetul ...................

ARTICOLUL 2. Durata Contractului


2.1.

Partile contractante au stabilit ca perioada inchirierii sa fie de 3 ani, cu incepere


de la data de ..................... si pana la data de ............................

2.2.

Partile contractante vor putea prelungi termenul de inchiriere prin conventia


partilor, respectiv printr-un Act Aditional semnat de ambele parti.

ARTICOLUL 3. Valoarea Contractului

3.1.

Chiria a fost stabilita la valoarea de ............ lei/ luna.

3.2

Chiria se va plati lunar, pentru luna in curs, pana pe data de 10 ale fiecarei luni.

3.3

Partile contractante au stabilit ca pe toata durata prezentului Contract ,cuantumul


chiriei sa ramana la nivelul de .......... lei lunar.

3.4

Intarzierea la plata chiriei atrage obligatia Chiriasului de a achita penalitati in


cuantum de 0.1% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea chiriei
restante.

3.5

Chiria lunara se va achita d-nei ...................................... in calitate de


Proprietar in contul ................................................................ , deschis la
............................................

ARTICOLUL 4.

Drepturile si Obligatiile Proprietarilor

4.1.

Proprietarul are obligatia sa puna la dispozitia Chiriasului spatiul inchiriat si sa


asigure Chiriasului posesia acestuia, pe toata durata Contractului.

4.2.

Proprietarul are obligatia sa predea Chiriasului imobilul mai sus mentionat


incepand cu data de ..............................

4.3.

Proprietarul are obligatia sa garanteze ca imobilul inchiriat nu este grevat de nici


o sarcina.

4.4.

Proprietarul are obligatia sa achite impozitul pe venitul rezultat din inchirierea


imobilului, pe intreaga durata a prezentului Contract.

ARTICOLUL 5 . Drepturile si Obligatiile Chiriasului


5.1.

Chiriasul se obliga sa preia in chirie


incepand cu data de ........................

5.2.

Chiriasul se obliga sa achite chiria in cuantumul si la termenul prevazut de catre


Art 3.

5.3.

Chiriasul se obliga sa intrebuinteze imobilul cu buna credinta si potrivit


destinatiei.

5.4.

Chiriasul se obliga sa preia imobilul ce face obiectul inchirierii pe baza de Proces


verbal de predare primire, ce va contine descrierea spatiilor, suprafetelor si
starea acestora.

5.5.

Orice modificare majora adusa imobilului, se va face numai cu consimtamantul


Proprietarului ( redecorare, recompartimentare, etc.).

5.6.

Chiriasul este de acord ca la expirarea termenului prezentului Contract,


predarea si primirea imobilului sa se faca pe baza de Proces Verbal.

5.7.

Chiriasul se obliga sa achite cheltuielile privind consumul energiei termice,


electrice, apa potabila, canalizare, salubritate urbana.

5.8.

Chiriasul se obliga sa nu cedeze drepturile rezultate din Contract si nici sa


procedeze la o subinchiriere, totala sau partiala, fara consimtamantul
Proprietarului.

5.9.

Chiriasul se obliga la data incetarii prezentului Contract, sa predea imobilul liber


de orice sarcini de natura cheltuielilor de intretinere ( electricitate, canalizare,
telefon).

ARTICOLUL 6.

imobilul ce face obiectul inchirierii

Forta majora

6.1. Sunt considerate cazuri de forta majora: calamitati naturale, razboaie, atacuri
teroriste, greve, restrictii legale si orice alt eveniment imprevizibil si insurmontabil,
aparut independent de vointa partilor.
6.2. Partea care invoca un caz de forta majora este obligata sa ia orice masuri care ii
stau la dispozitie in vederea reducerii, in masura posibilului, a consecintelor
respectivului eveniment.

6.3. Partea care invoca forta majora este exonerata de raspundere si are obligatia sa o
aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 3(trei) zile de la aparitie,
iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizarea asupra efectelor si intinderii
posibile a fortei majore, se va comunica in maximum 10(zece) zile de la aparitie.

ARTICOLUL 7.

Rezilierea Contractului

7.1. In cazul neachitarii chiriei in conditiile stabilite sau a nerespectarii vreuneia din
obligatiile asumate de catre Chirias, Contractul va putea fi reziliat de catre
Proprietar cu un preaviz de 30 de zile fata de data la care se doreste eliberarea
imobilului, expediat prin posta cu recomandata cu confirmare de primire.
7.2.

Intarzierea la plata chiriei cu mai mult de 30 de zile, precum si neplata cheltuielilor


administrative (energie termica, apa rece, apa calda, intretinere, salubritate, energie
electrica, etc.) mai mult de 30 de zile, duce la rezilierea prezentului contract si
evacuarea imediata a chiriasului.

7.3. In cazul nerespectarii vreuneia din obligatiile asumate de catre Proprietar, sau in
cazul in care scopul pentru care s-a incheiat prezentul Contract( sediu punct de
lucru) inceteaza, Contractul va putea fi reziliat de catre Chirias cu un preaviz de
30 de zile fata de data la care doreste eliberarea imobilului, expediat prin posta cu
recomandata cu confirmare de primire.
7.4. In cazul in care Proprietarul doreste rezilierea Contractului, din alte motive decat
cele stipulate la art.7.1. si art. 3.5, aceasta va fi posibila, dar numai cu instiintarea
scrisa a Chiriasului in avans cu 30 de zile fata de data la care doreste eliberarea
imobilului.

ARTICOLUL 8.

Litigii

8.1. Orice litigiu survenit pe parcursul derularii prezentului Contract va fi solutionat


pe cale amiabila. In cazul in care o asemenea solutionare nu a fost posibila, partea
mai diligenta se va putea adresa instantelor competente.

ARTICOLUL 9.

Autonomia prevederilor

9.1. Daca vreuna din prevederile prezentului Contract se dovedeste a fi sau devine nula
si / sau incapabila, aceasta nulitate nu va antrena nulitatea celorlalte prevederi ale

prezentului Contract sau ale acestui Contract in integritatea sa, care isi pastreaza
efectul deplin.Partile se angajeaza sa depuna toate eforturile pentru ca prevederea
nula si / sau inaplicabila sa fie inlocuita, in masura in care este legal posibil, cu o
alta prevedere cu un sens apropiat.
ARTICOLUL10.

Intrarea in Vigoare

10.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data de .............................


ARTICOLUL 11.

Dispozitii finale

11.1. Prezentul Contract poate fi modificat sau completat numai prin acordul scris al
partilor si numai in baza unor Acte aditionale, care vor face parte integarnta din
prezentul Contract.
11.2. Oricare anexe viitoare fac parte integranta din prezentul Contract.
Intocmit in 3 exemplare, astazi ............................, cate unul pentru fiecare parte si unul
la Admnistratia Fiscala..

PROPRIETAR,

CHIRIAS,
S.C. INFINITY S.R.L.

................................................
Director General,
Madalina Bonifate

S-ar putea să vă placă și