Sunteți pe pagina 1din 30

1. Ce este capitalul societatii?

a. totalitatea surselor stabile si permanente de finantare a activului patrimonial h. totalitatea surselor atrase pentm.finantarea activului patrimonial;

c. totalitatea resurselor materiale de care dispone societatea;

d. totalitatea imprumuturilor pe care societatea Ie are

e. nici un raspuns nu este exact

ANS: A

2. Imobilizarile sau activele imobiJj~~,!eereziJlta:

:,.,.~ .. "~:,.,:~,:.:,,.<.: : .. ~':-'.~': ,'-... .

a. bunuri sau valori de folosinta indelungata, care nu se consuma Ia prima utilizare;

b. bunuri san valori care se consuma dupa prima utilizare

c. bunuri ce participa 1a un ciclu de exploatare

d. bunuri ce se utilizeaza 0 scurta perioada, de regula, sub 1 an;

e. toate raspunsurile nu sunt corecte

ANS: A

3.

Structura stocurilor este influentata de:

a. natura activitatilor desfasuratc in unitate;

b. numarul activitatilor desfasurate in unitate:

c. ponderea activitatilor desfasurate in unitate

d. nivelul de dezvoltare al socieratii;

e. nici un raspuns nu este corect

ANS: A

4. Creante1e reprezinta :

a. drepturi cuvenite unor persoane fizice saujuridice de a pretinde de la terti achitarea sau

restituirea unor bunnri san sume de bani;

b. drepturi de a pretinde unor pcrsoanc fizice plata unor bunuri;

c. drepturi de a pretinde unor persoane juridice restituirea unor some de bani

d. obligatia societatii de a plati sau restitui tertilor bunuri sau bani;

e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

1

5. Trezoreria reprezinta:

a. totalitatea operatiilor banesti si financiare pe care le efectueaza institutiile bancare in scopul asigurarii mijloacelor banesti necesare des:fusurarii normale a activitatii sale;

b. totalitatea operatiilor banesti si financiare pe care Ie efectueaza 0 unitate economica in scopul asigurarii mijloacelor banesti necesar desfasurarii normale a activitatii sale;

C. totalitatea operatiilor de creditare efectuate de institutiile bancare catre agentii economici;

d. totalitatea operatiilor banesti si financiare pe care Ie efuctueaza institutiile bugetare in scopul asigurarii creditelor necesare desfasurarij normale a activitatii;

e. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: B

6. Dupa forma si destinatia economica in cadrul circoitului economic imobilizarile se clasifica:

a. necorporale, corporale si extraordinare;

.,p.necorporale~ corporale, financiare si extraordinare;

c. necorporale, corporale si financiare;

d. corporale, financiare si extraordinare;

e. necorporale, financiare si extraordinare.

ANS: C

7. In structura produselor intra:

a. produse finite ambalaje si marfuri;

b. produse finite, semifabricate si piese de schimb;

c. produse finite, produse reziduale si animale;

d. semifabricate, produse finite si obiecte de inventar;

e. produse finite, semifabricate si produse reziduale;

ANS: E

8. In structura trezoreriei se cuprind:

a. titlurilc de plasament;

b. disponibilitatile banesti;

c. alte valori de trezorerie;

d. b,c;

e. a, b, c;

ANS: E

9. Care din urmatoarele elemente de cheltuieli nu reprezinta cheltuieIi de exploatare:

a. cheituieli cuconsumnl de materii prime, materiale etc.;

b. cheltuielile privind diferentele de curs valutar;

c. cheituielile cu lucrarile si serviciile executate de terti;

d. cheltuielile cu personalul;

e. cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala

ANS: B

2

10. Capitalul propriu este eel care:

a. se afla in proprietatea actionarilor sau asociatilor;

b. se afla in proprietatea altor persoane juridice;

c. se afla in proprietatea altor persoane fizice;

d. apartine atat actionarilor cat si altor persoane fizice sau juridice;

e. nici un raspuns nu este exact

ANS: A

11. lmobilizarile necorporale sunt:

a. valori materiale reprezentate de bunuri imobilizate: cladiri, utilaje, etc;

b. valori materiale utilizate in procesul de productie;

c. valori materiale ce iau forma unor documente comerciale;

d. valori nemateriale care nu ian forma unui document juridic sau comercial;

e. valori nemateriale care ian'forma unui document juridic san comercial. , ..

..'" >.,., ,' ..... -:.:

ANS: E

12. Produsele finite sunt:

a. bunuri care au parcurs toate fazele procesului de faoricatie si pot fi livrate tertilor;

b. bunuri care au parcurs 0 parte din fazeIe procesului de fabricatie si sunt vandute tertilor ca atare;

c. bunuri cumparate de la terti pentru a fi utilizate in procesul de productie;

d. bunuri curnparate pentru a fi revandute tertilor;

e. nici un raspuns nu este corect

ANS: A

13. Datoriile reprezinta:

a. sume platite anticipat pentru bunuri ce urmeaza a fi primite

b. sume incasate anticipat pentru bunuri ce IJ11IIe3La a fi livrate;

c. obligatii constituite ptr. bunuri cc urmeaza a fi acbizitionate;

d. obligatii financiare ale debitorilor ptr. anumite sume de bani sau bunuri cuvenite creditorilor

e. surse proprii de finantare a activitatii economice

ANS: D

14. Conturile de cheltuieli si venituri nu sunt conturi bilantiere deoarece:

a. Ia sfarsitul fiecarei Juni sunt debitate respectiv creditate;

b. 1a sfarsitul fiecarei luni prezinta sold debitor respectiv creditor

c. la sfarsitul fiecarei luni se inchid prin rezoltatul exercitiului si nu prezinta sold

d. 1a sfarsitul fiecarei luni prezinta sold

e. toate raspunsurile sunt corecte.

ANS: C

3

15. Semifabricatele sunt:

a. bunurile care au parcurs toate fazele procesului de productie si sunt utilizate in alte scopuri in cadrul unitatilor;

b. bunuri care au parcurs toate fazele procesului de productie si sunt livrate tertilor;

c. bunuri care au parcurs fazcle procesnlni de fabricatie dintr-o sectie si urmeaza a fi prelucrate in alte sectii sau livrate tertilor ca atare;

d. bunuri rezultate din procesul de productie ca elemente secundare;

e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

16. Conturile sintetice de venituri functioneaza dopa regulile conturilor de pasiv:

a. se crediteaza in cursullunii en veniturile realizate si se debiteaza la sfarsitullunii prin trecerea acestora asupra rezultatului;

b. se erediteaza la sfarsitullunii cuveniturile realizate si se debiteaza tot la sfarsitulluniiprin

, trecerea acestora astipra'ieZUliatUIUi; '- . . . ... . ,-.' .

c. se debiteaza in cursullunii co venitorile realizate si se crediteaza la sfarsitullunii prin trecerea acestora asupra rezultatelor,

d. se crediteaza in cursullunii en vcniturile rcalizate si se debiteaza tot in cnrsullunii prin trecerea acestora asupra rezultatelor,

e. toate rezultatele nu sunt corecte

ANS: A

17.

Productia in curs de executie reprczinta:

a. productia care nu a pareurs tome fazele procesuIui de productie care nrmeaza continuarea

prelucrarii, si care nu pot fi Jivrate ca atare;

b. productia care a parcurs toate fazele de fabricatie, dar nu poate fi. vanduta ca atare;

c. productia care a parcurs 0 parte din fazele procesuIui de fabricatie si care poate fi livrata ca atare;

d. productia care a parcurs toate fazele procesului de fabricatie si se livreaza tertilor;

e. nici un raspuns nu este coreet

ANS: A

18. In contabilitate datoriile si creantele se inregistreaza la:

a. valoarea nominala

b. valoarea de piata

c. valoarea de inventar;

d. valoarea de reevaluare;

e. valoarea patrimoniala

ANS: A

4

19. Contnrile sintetice de chel1nieli functioneaza dopa regulile conturilor de activ:

a. se debiteaza in cursullunii en cheltuielile efectuate si se crediteaza tot in cursul lunii prin trecerea acestora asupra rezultatului exercitiului

b. se debiteaza la sfarsitullunii en cheltuielile efectuate si se crediteaza tot la sfarsitullunii prin

trecerea acestora asupra rezultatului exercitiului .

c. se debiteaza in cursullunii en cheltuielile efectuate si se crediteaza la sfarsitullunii prin trecerca acestora asupra rezultatului exercitiului

d. se crediteaza in cursullunii co cheltuielile efectuate si se debiteaza]a sfarsitullunii prin trecerea acestora asupra rezultatului exercitiului;

e. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: C

.20. Majorarea capitalului se poate realiza prin:

a. noi aporturi in numerar si In natura;

b. conversia datoriilor Societatii ill actiuni;

c. incorporarea rezervelor si a diferentelor in plus din reevaluarea patrimoniului

d. toate raspunsurile sunt corecte;

e. nici un raspuns nu este corect

ANS: D

21. Cheltuielile de constituire sunt acele cheltuieli ocazionate de:

a. taxe si alte cheltuieli deinscriere si inmatriculare;

b. emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni;

c. prospectare a pietei, de publicitate cu ocazia infiintarii societatii;

d. alte cheltuieli legate de infiintarea si extinderea societatii; e. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: E

22.

Marfurile sunt:

a. bunuri cumparate de unitate en scopul de a participa la fabricarea produselor finite .. '

b. bunuri care participa san ajuta la procesul de fabricatie;

c. bunuri cumparate pentrn a fi revandute in aceeasi stare, fara nici 0 prelucrare

d. bunuri realizate in procesul de productie al unitatii si vandute tertilor;

e. bunuri rezultate ca elemente sccundare din procesul de fabricatie

ANS: C

23. Veniturile din creante imobilizate sunt enprinse in categoria:

a. veniturilor din exploatare

b. veniturilor extraordinare;

C. veniturilor de exploatare si financiare;

d. veniturilor financiare;

e. nici un raspuns nu este corect

ANS: D

5

24. Micsornrea capita1ului se poate reaIiza prin:

a. retragerea aportului de catre unii actionari sau asociati;

b. rascumpararea unor actiuni san parti sociale pentru anularea lor

c. acoperirea pierderilor din anti precedenti;

d. toate raspunsurile sunt corecte;

e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: D

25.

Stocurile aflate Ia terti reprezmta:

a. stocuri intratc si depozitate in unitate

b. stocuri lasate la furnizori dar neachitate;

c. stocuri primite si intrate in procesul de fabricatie

d. stocurile achitate S1 nelivrate de furnizori din diferite motive

e. stocuri achitate S1 lasate in custodia furnizorilor

,'.'~' .. - .. _ ._ .... _ ~ .. --,~.--"' .. -,,'.:.- ,,--:. ..... '.~;.~.:., ..... -.,; .....

ANS: E

26. Diferentele de curs ~egistteaza la:

/

a. y.eRifiIri'sau cheltuieli de exploa

/V venituri san cheltuieli fi . are; ---- ..

/ c. venituri sau chel~ exceptionale ______

- . d. venituri sa~tuieli CD provizioanele _...../~ e. nici .. ~puns nu este CO~

ANS: B .

27. Disponibilitatile banesti au urrnatoarca structura:

a. disponibilitatile banesti in lei si valuta afIate in conturile de la banca;

b. disponibilitatile banesti in lei si valuta aflate in casieria unitatii

c. creditele pe termen SCUTt acordate prin conturi separate de imprumut

d. cecurile si cfectele comerciale depuse la banci pentru incasare sau scontare

e. toate raspunsurile sum oorecte.

ANS: E

28. In functic de natura activitatilor ce Ie genereaza, chelluielile si veniturile se stmctureaza in:

a. cheltuieli S1 venitnri, financiare S1 de explootare;

b. cheltuieli si venituri de exploatare, financiare siextraordinare

c. cheltuieli si venituri financiare si extraordinare;

d. cheltuieli si venituri extraordinare si de exploatare

e. toate raspunsurile sunt corecte.

ANS: B

6

29. Chehnielile de dezvoltare reprezinta:

a. cheltuieli efectuate pentm prospectarea pietei;

b. cheltuieli efectuate pentru mentinerea parametrilor unor utilaje

c. cheltuieli efectuate pentm mentinerea conditiilor de exploatare a imobilizarilor si pentm utilizarea la capacitatea maxima a acestDra;

d. aplicarea rezultatelor cercetarii pentru realizareade produse san servicii noi sau imbunatatite inaintea stabilirii produ.ctiei de sene

e. nici un raspuns nu este corect

ANS: D

30.

Conform legii contabilitatii evaluarea la data intrarii in patrimoniu a stocuri1or se face la:

a. b.

valoarea de intrare denumita si valoare contabila valoarea de utiIitate a bnnurilor intrate;

v~oarea Jmta dete~~ la data intrarii stocurilo~ .

valoarea de recuperare a stocurilor niei un raspuns nu este corect

c.

d. e.

ANS: A

--.~

31. In cadrul relatiilor c_omtfrClate, furnizorii pot acorda c;lientilor-a1J1lIITite reduceri comerciale: ____

-/' . .r"'~~'I'.'··~·- . ~,--.- .. - ..... -'.- ...... -,.. _._ .. ,~ .... , ... - .. .......- ...... --..- .. -~-.-

a. _;:ab:ft:';emiza, scont; ..--/--- .. _. d. remiza, ristum.-seont;-·

. ·b.-··~ risturn. scont; ... r"/"-- ... , .. "

J e, rabat, .. reniiza, risturn.

c. rabat, ri~sC~nt; .:» " --

ANS:.~/

32. In structura altorvalori de trezorerie se cuprind:

a. timbrele fiscale si postale;

b. tichete si bilete de calatorie

c. bilete de tratament si odihna

d. bonuri (cantitati fixe) pentm carburanti si lubrifianti

e. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: E

33. Care din urmatoarele categorii de cheltuieli este operanta in contabilitatea financiara:

a. cheltuielile de exploatare

b. che1tuielile productiei de baza

c. cheltuielile productiei in curs de executie

d. cheltuielile productiei auxiliare; c. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: A

7

34. Primele de emisiune se determina ca diferenta dintre:

a. valoarea de emisiunc si valoarea de aport a actiunilor

b. valoarea de emisiune si valoarea matematica a actiunilor;

c. valoarea de emisiune si valoa.rea de vanzare a actiunilor

d. valoarea nominata si valoarea de aport a actiunilor

e. . valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor

ANS: E

35. Scontul reprezinta:

_... . .----; . /_./.'

red re acordata de fumizor ptr,/~ unui plafon anual allivrarilor, ... -.·· .. -·:>

reducere extraordinara; /// /.,/ ....

o reducere acordata de pmrizor ptr. plata inainte de termen a.daioriei;

d. reducere ==' . '" r ptr. fidelitatea Cli.e .. ntuI~ .. fo3ll;

e. toate raspu sunt corecte ... /

. "_ /"'

..• ~ .. ,'~

ANS: C

_-_ - '

.:._ .•. _,.._ ....

'':-;'' .. (:' "". ; ... ;

Acreditivul reprezinta: . __ .... ~. -' -_..~. ",

//, ... _r

a. suma ~ta in contul platitorului si tinuta la dispozitia unui furnizor, la unitatea bancara Ia ~ platitorul isi are contul in vederea ~.<Je..plarfpentt'9 aprovizionarile efectuate;

9/'''' suma separata in contul platitorului si ti.l!u1a-13dispozitia unniclient, 13 unitatea bancara 13 care

-: platitorul isi are contul pentru efectuatC3 de plati pentru aprovizionarile efectuate .' .' ... ", ."

/"" c. suma separata in contul platiJm1llci si tinuta 13 dispozitiaunni furnizor, Ia unitateaban.cant Ia

care furnizorul isi are cgnt6l in vederea efectuarii de plati pentru aprovizi9narile efectuate

d. suma separata in glntUl platitorolui si tinuta la dispozitia institutijlor-1'iiiimciare pentru efectuarea

de plati fiseale.>" .. '

e. nici un ~priTIs nu este corect

36.

ANS: A

37. Care din urmatoarele categorii de cheltuieli nu este operanta in contabilitatea financiara:

a. cheltuieli financiare

b. cheltuieli extraordinare

c. cheltuieli generale de administratie

d. cheltuieli en amortizarile si provizioanele

e. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: C

38.

Evaluarea stocurilor de produse obtinute in cadrul intreprinderii se face la :

a. valoare de utilitate

b. cost de productie

c. cost de achizitie

d. valoarea justa

e. nici un raspuns nu este coreet

ANS: B

8

39. Venitul realizat din concesiune poate Ina forma:

a. unei redevente

b. wei dobanzi;

c. unui dividend

d. unei chirii

e. nici un raspuns nu este corect

ANS: A

40.

Metoda primului intrat - pri~) presupune evaluarea stocurilor iesite din gestiune la.:

//~/ -.--.----~ .•. -. _ _ ,

a. pretul de ~giSfrare Ia intrarea in gestiune ./ .. »>

b. P~,.Mp~~~e al ~nl~ lot ap~ . . ~._

c. /prCtul de achizitie al primuJui lot .. ~onat Jar dopa epwzarea acesnna se~-Jaurmatoru1

_ »< / lot aprovizionat; //

~/_... d. pretul de aprovizionare 3l1iltimului lot aprovizionat /

-:e. pretul de productie ahdtitDului lot aprovizionat

~ .:. '., I';' ,',', \ .• ." '." .•.•• ' ~~ ~ .. ,. '.," - .' .• ,,~'.' ;' '.': ".,'.'- \",; .•.•. "_ • ,

ANS: C

41. FonduI comercial reprezinta:

a. cele cheltuieli efectnate pentru mentinerea san dezvoltarea potentialnlui de activitate al unitatii

cum ar fi: clientela, vadul comercial, segmentul de piata, etc

b. cheltoieli efectuate pentru amenajari, brevete, licente

c. chelmieli efectuate pentru mentinerea sau dezvoltarea capacitatii de productie

d. cheltuieli efectuate pentru activitati de cercetare- dezvoltare

e. nici un raspuns nu este coreet

ANS: A

42.

/

Metoda ultimului intrat"::_::-primului iesit presupnne evaInarea stocurilor.Jaiesi:re-wfIl gestiunea unitatii la:

".' _ ... "_,, ~ .. "", -"-~ .. " ...

a. CO$Yd~-~chizitie al u1timului lot aprovizionat !;lf~~uizarea acestuia se trece la penultimul

.JOt' aprovizionat .. ...--'/ .....

)J~/ pretnl de productie al ultimului lot.aptm;monat· - .. // c. . pretuJ de achizitie al primulJU·lotintrat

/ d. costul standard aI i~?:~n1Ui lot;

e. pretul de intrare ingestiune al primului lot aprovizionat

ANS: A

43. Cotele pentru contributia unitatii la asigurari sociale se aplica Ia:

a, salariul brut;

b. salariul net;

c. salariul de incadrare

d, salariul de acord c. saIariul de regie

ANS: A

9

44. Credite bancare pe termen lung si medin au urmatoarele caracteristici:

a. sunt surse imprunmtate en tennen de rambursare mai mare de. 1 an

b. reprezinta 0 sursa de finantare a activelor patrimoniale cu caracter durabil;

c. reprezinta 0 componenta a capitalurilor permancnte

d. sunt purtatoare de dobanzi

e. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: E

45.

Organizarca contabilitatii-s:intetice a stocuril.Jl'.Be"rea.iG~ prin' urmatoarele metode:

....... r.. ""'_~, .. ~._, .. .r'"

a.metotfu·pretului de achizi~'/ . b:' metoda costuJui ~; c. metoda lnventamlui peri~c

d.

metoda inventargJui.interItIiteiit· Si periri.fuent J!l~costUi~ mediu ponderat

e.

., . ...-- .....

ANS: D

46. In cadrul datoriilor fata de bugetul statului se cuprind:

a. contributia Ia asigurari sociale

b. contributia la fondul de sanatate

c. impozitul pe profit

d. contributia la fondul de somaj;

e. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: C

47. Veniturile entitatii reprezinta:

a. sume sau valori de incasat in nume proprin din activitati curente

b. sume san valori incasate in nmne propriu din activitati curente

C. sume san valori incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente precum si castigurile din oriee alte surse

d. totalitatea castigurilor realizate din orice alte surse

e. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: C

48. Dobanzile afcrente imprnmutmilor obtinute de societate reprezinta:

a. 0 cheltuiala ale perioadei in care a avut loe plata efectiva a dobanzii;

b. 0 cheltuiala inregistrata in avans la data contractarii imprumuturilor

c. 0 cheltuiala ale perioadei in care dobanzile au fostcalculate si inregistrate indiferent daca au fost sau nu platite in perioada respectiva;

d. 0 cheltuiala ce trebuie pIatita Ia data contractarii imprumutului

e. nici un raspuns nu este corect

ANS: C

10

MUL TIPLE CHOICE

1. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:

456 = 1011

a. subscrierea capitalului( constituirea creantei rata de actionari)

b. aportarea capitalulni subscris

c. transformarea capitalului nevarsat in capital varsat;

d. constituirea capitalului varsat

e. nici un raspuns nu este corect

ANS: A

2. Care ·dinurtnatoarele formule contabile··corespund'explieatitrl date:

,-.- ::. .. ~

a. % = 408 - acbizitii de materii prime la pret standard en factura;

301

308

4426

b. % = 404 - achizitii de materii prime la pret de achizitie en factura; 301

4426

C. % = 408 - acbizitii de materii prime la pret standard fara factura; 301

308

4428

d. 601 = % - darea in consum a materiilor prime la pret de achizitie; 301

308

e. nici 0 inregistrare nu este corecta.

ANS: C

3. Produsele pot fi evaluate la:

a. pret de productie si pret standard

b. pret de achizitie si pret standard;

c. pret de productie si pret de achizitie

d. pret de productie si pret de vanzare

e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

4. PretuI de vanzare cu amanuntul al marfuriIor este constituit din:

a. cost de achizitie si adaos comercial;

b. cost de productie si adaos comercial

c. cost de achizitie si TVA colectat

d. cost de productie, adaos comercial si TVA

e. cost de achizitii, adaos comercial si TVA.

ANS: E

5. Ce semnificatie are formula contabila:

% =- 5124 401

665

a. plata unui furnizor in valuta

b. plata unui furnizor in valuta din contul curent la banca in devize cu diferente ne:favorabile c~· plata uil'ili1'tidnzot ill valutaeu diferente favorabile;

d. plata unni furnizor din contu1 curent la banca in lei;

e. plata unui furnizor in valuta din casierie cu diferente nefavorabile

ANS: B

6. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

5187 = 766

a. venituri din dobanzi aferente imprumuturilor acordate;

b. dobanzi de incasat pentru disponibilul din cont ;

c. dobanzi de platitpentru creditul primit

d. nici un raspuns nu este corect; e. toate raspunsurile sunt coreete

ANS: B

1. Ce semnificatie are formula contabila :

581 = 5411; 5121 = 581

a. sume neutilizate din acreditiv virate in contul bancar;

b. constituirea unui acreditiv in lei

c. constituirea unui acreditiv in valuta;

d. plata unui fumizor din acreditiv;

e. nici un raspuns nu este coreet

ANS: A

8. Aportarea (aducerea) capitalului in natura se re:flecta in contabilitate prin formula contabila:

a. 212 = 456;

b. 456 = 1011;

c. 5311 = 1011;

d. 1011 = 1012;

e. 456= 1012;

ANS: A

2

9. Prin urmatoarea formula contabila se reflecta:

131=7584

a. constituirea creantei fata de buget pentru subventii de primit;

b. vanzarea unui mijloc fix;

c. diminuarea subvcntiei pentrn investitii;

d. incasarea de Ia buget a subventiei si trecerea ei la venitnri;

e. trecerea la venituri a amortizarii calculate pentru utilajul achizitionat din subventie;

ANS: E

10. Care din unnatoarele inregistrari contabile corespund explicatiei date:

a. 301 = 456 - materii prime intrate ca aport in natura;

b. 302 = 542 - materiale cumparate din avaosuri de trezorerie;

c. 303 = 603 - materiale de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar;

d. 301 = 7582 - materii primb primite CD titlu gratuit;

e. toate tnregistrarilesuntcorecte.

ANS: E

11. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a. b.

- obtinerea de procluse finite la cost de productie;

- vanzarea de produse finite clientilor;

345 = 711 4111 =% 701 4427

c. 5121 = 4111 - incasarea creantei prin banca;

d. 711 = 345 - descarcarea gestiunii cu produsele vandute;

e. toate inregistrarile sunt corecte.

ANS: E

12. TVA cuprins in pretul de vanzare en amanuntuJ se calculeaza la:

a. pret de achizitie;

b. pret de aehizitie plus adaos comercial;

c. pret de productie;

d. pret de productie plus adaos comercial;

e. niei un raspuns nu este corect.

ANS: B

13. Ce semnifi~nnu1a contabila: ./

401 = %

..---; 5124

.>: .. / /~ ..

a. plata unui ji<1iii..o, in val uta din casieri~e favorabile; ~

b. plata yn6f furnizor in valuta din co~m devize en diferente nefJ-vorabile; c. ~. unui furnizor in.valuta dilr"oontul in devize cu.dlferen~taVorabile;

. / / /

d. /' plata unui furnizor 4ID CQBtUI in lei de Ia banca; /',//

("...-" I' ,.~' / .,,>'

e. plata unui furnizor am' casierie eu diferente nefavorabile.

ANS: C

3

14. Care din formuleIe _9)B,tabile sunt in conoordanta cu explicatia data?

.>, _~"'/-'···'-7 .,/.-._.'.'-'--j

a. 601/301 10.000 - materii prime ~fu oonsum, evidenta se tjne'1a pret de achizitie;

b. §.(}( = % 13.000 - materii pJime"date in oonsum , .. //'/

/// 301 12.000 ~~ se tine la pret standard. ..:

-: 308 1.000 /.etl diferente nefavorabile; / /

... /./ c. 601 = % 1O.09(Y'~- materii prime date in consafn ,

.. // 301 l2:000 evidenta se tine la p~t--sfandard,

.' 308/" I 2.0001 cu diferente favo~l1e;

/// d. 601 = %./ 10.000 - materii prime ~ie in consum,

///301 8.000 evidenta se)fue la pret standard

,, -/ 308 2.000 cu dife)eDie nefavorabile

e. toate inregistrarile sunt corecte-

v/

,0'r-0"-

,-,,'

»:'/ _/ ... / i/

1/

ANS: E

15. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza

1011 = 1012

a. aducerea capitalului subscris in societate;

b. punerea 1a dispozitia societatii a capitalului subscris

c. punerea la dispozitia societatii a capitalului subscris

d. inregistrarea capitalului subscris si constituirea creantei fata de actionar

e. trecerea capitalului subscris nevarsat la capital varsat.

ANS: E

16. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

% = 456 212

207

a. aportarea unei cladiri de catre un actionar;

b. subscrierea unui aport de catre un actionar

c. adocerea ca aport a unui mijloc fix;

d. aducerea ca aport de catre actionar a unei cladiri co fondul comercial aferent;

e. retragerea de catre actionar a aportului

ANS; D

17.

Ce semnifica inregistrarea contabila:

%=711 345

348

12.000 10.000 2.000

a. obtinerea de produse finite la pret standard co diferente favorabile;

b. obtinerea de produse finite de la terti;

c. obtinerea de produse finite la pret standard ell diferente nefavorabile

d. obtinerea de semifabricate la pret standard co diferente nefavorabile;

e. obtinerea de semifabricate la pret standard co diferente favorabile

ANS: C

4

18.

Ce semnificatie are urmatoarea fonnula oontabila:

409 = 5121

a. avans acordat furnizorului pentru livrarea de marfuri

b. plata fumizorului din oontul bancar

c. plati anticipate facute din contul bancar;

d. se retine un avans din soma datorata unui furnizor;

e. nici un raspuns nu este cored

ANS: A

19. Ce semnificatie au unnatoarele formule contabiJe:

581 = 5121 ; si 5311 = 581

a. se depun bani in contul bancar prin casierie;

b. se face plata 4W contulbanear;

c. se incaseaza 0 creanta prin casierie

d. se ridica bani de la banca si se aduc in casierie;

e. nici 0 expIicatie nu este corecta

ANS: D

20. Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a incasarilor si pIatilor in numerar prin casierie?

a. registrul de casa;

b. registruljuma1;

c. extrasul de cont;

d. dispozitia de plata / incasare catre casierie

e. niei un raspuns nu este corect

ANS: A

21. In=~ - ~"r'-preIulpmlIu oo~ si

/ ~~~////' ... _/

c. pretul de f~~.; ..

d. pretu1_2"flchizitie si pretu1 standard; ... /.

e. p~ standard si pretul de factura.

ANS: A

22. Prin formula contabila se inregistreaza:

5121 = 1012

a. subserierea capitalului social;

b. aportarea capitalului dopa subscriere;

c. majorarea capitalului;

d. varsarea capitaIului in eontul de la banca, inainte de inmatricu1arca societatii;

e. subscrierea capitalului

ANS: D

5

23. Care este formula contabila care retlecta obligatia de plata a dobanzii privind tinprumuturile din emisionea de obligatiuni:

a. 666 = 5121

b. 666 = 1681

c. 5121 ;;: 1681

d. 666= 461

e. 461 = 1681

ANS: B

24. Care din urmatoarele inregistrari cantabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a. 2111 = 456 - se subscrie ca aport la capital un teren;

b. 2111 = 404 - se primeste prin donatie un teren;

c. 2111 = 401 - se achizitioneaza de la terti un teren;

d. 2111 = 133 - se primeste un teren prin donatie;

e. nici un raspuns nu este oorect

25.

ANS: D, ~

Care din nrmatoarey,~ contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data:

../ ..... __ ....---J

a. 301,4 - achizitii de materiale consumabile,_.9!'TVA; b. /'% = 401 - achizitii de materii prime :far9,..faCtura;

"/301 /"

.// 4426 ,/'//' ,,//'

c. % = 408 - achizitii de ~eti~e de natura obiectelor de inventar ~:

~./ /

4426 .> ,///

d. 401 = 5311 - pl~orului prin contul bancar; ... // c. nici a inre_re no eorespunde co explica~'"

ANSY L_,,'

26. Ce semnifica mregistrarea contabila:

5121 = % 419 4427

a. incasareaunei creante de Ia clienti;

b. mcasarea unui avans de la clienti pentrn livrarea de produse finite;

c. inregistrarea vanzarii de produse finite;

d. incasarea unor creante de la debitori diversi;

e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

6

27. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrnre contabila:

371 = % 378 4428

12.034 6.600 5.434

a. achizitii de marfuri de la terti;

b. inregistrarea adaosului comercial1a marfurile din magazin;

c. inregistrarea diferentelor de pret aferente marfurilor;

d. inregistrarea TVA aferent marfurilor din magazinul de desfacere;

e. adaosul comercial si TVA aferent marfurilor din magazinuI de desfacere

ANS: E

28. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

401 = 5191

a. plata unui fumizor din contul bancar;

b. plata unui furnizor de imobilizari dintr-un credit pe termen seurt;

c. plata unui furnizor direct din creditul pe tennen scurt;

d. primirea in contul curent a unui credit pe termen SCUTt;

e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

29. . Ce semnificatie are formnla contabi1a:

121 = 601

a. inchidcrea contului de cheltuieli cu energia electrica;

b. inchiderea contului de che1tuieli cu materiale consumabile;

c. inchiderea contului de cheltuieli cu materii prime;

d. inregistrarea cheltuielilor efectuate CD consumul de materii prime;

e. nici un raspuns nu este corect

ANS: C

". ;', /'0' 1 ••..

30. Care este ~contabila in simati . care societatea obtine un credit bancar pe tennen lung de

~~;9_Q(rfei conform extrasu1ui de en termen de rambnrsare peste 2 ani/~ .>:

/'·'a. 5121 100.000 d. 162 ~311 100.?OO ~

/ b. 161 100.000 e. __.53-~= . i62 100:'000 /"

. c. 5121 7' 162 100.000 :,. __ »>: L-//

ANS: y/

~/

7

31. Ce semnificatie are unnatoarea formula contabila: %=401 351 4426

a. materii prime achizitionate de la furnizori

b. materii prime achizitionate si lasate in custodie furnizorului;

c. materii prime preluate de la furnizori pentru prelucrare;

d. materii prime trimise 1a furnizor pentru prelucrare

e. materii prime achizitionate dar nedecontate

ANS: B

32.

Societatea cumpara marfuri la cost de acbizitie 8.000 lei TVA 19%, adaosnl comercial 25%.Care va fi pretul.de vanzare cu amanuntul:

.' a. 12.750 lei;

b. 11.900 lei;

c. 11.780 lei;

d; 10.000 lei

e. nici un raspuns nn este corect

ANS: B

33. Care din urmatoarele inregistrari nu corespund explicatiei date?

a. 421 = 5121 - plata prin casierie a salariilor la sfarsitullunii;

b. 421 = 4312 - retineri din sa1arii pentru fondul de somaj;

c. 421 = 4314 - retineri din salarii pentru asigurari sociale

d. 421 = 4372 - retineri din salarii pentru fondul de sanatate

e. toate inregistrarile nu sunt corecte

ANS: E

34. Ce semnificatie are formula contabila:

457 = 1012

a. cresterea capitalului social prin aporturi in natura;

b. cresterea capitalului social prin aporturi in bani;

c. dividende primite din capitalul social;

d. dividende lasate la dispozitia unitatii pentru majorarea capitalu1ui social;

e. nici un raspuns nu este corect

ANS: D

8

35.

d.

% 607 378 4428

371 __.'

.".:" ..

e.

toatefaspunsunle sunt corecte.

36. Ce semnifica urmatoarea formula contabi1a:

666 = 1682

a. inregistrarea dobanza. afer~te creditelor bancare pe termen lung;

b. plata dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung;

c. inregistrarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen scnrt;

d. inregistrarea dobanzii aferente i.mprumnturilor din emisiuni de obIigatiuni

e. incasarea dobanzii aferente creditelor bancare pe tennen lung.

ANS: A

37. Care este formula contabila de inregistrare a costuIui prelucrarii materiiIor prime trimise la terti(cost prelucrare 5.000 lei):

a. % 401 5.950 d. % 404 5.950
301 5.000 301 5.000
4426 950 4426 950
b. % 401 5.950 e. % 401 5.950
351 5.000 351 5.000
4426 950 4427 950
c. % 401 5.950
301 5.000
4427 950
ANS: A
38.
Ce semnificatie are inregistrarea:
418=% 17.850
701 15.000
4428 2.850
a. livrarea de produse finite fara factura;
b. livrarea de produse .finite cu factnra
c. Iivrarea de semifabricate fara factura;
d. livrarea de produse reziduale cu factura
e. livrarea de semifabricatecu factura.
ANS: A 9

39.

Pretul de vanzare al marforiJor din magazin este de 11.900 lei. adaosul comercial practicat 20%, TVA 19%.Care este pretul de achizitie:

a. 10.000 lei;

c. 8.000 lei;

e. nici un raspuns nu este cored.

b. 8.500 lei;

d. 8.333 lei;

ANS: D

40. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 666=5198

a. dobanda aferenta creditului pe termen scurt;

b. dobanda aferenta creditului pe termen lung si mediu;

c. dobanda aferenta imprumuturilor si datoriilor asimilate;

d. dobanzi de platit aferente imprumuturiIor primite "e:"nici un rupuns'nu'este corect.

ANS: A

41. Ce semnificatie are formula contabila:

%==408 611 4428

a. lucrari de reparatii executate de terti pentru care nu s-a intocmit factum;

b. receptia luerarilor de reparatii executate de terti;

c. lucrari exccutate de terti pentru care s-a intocmit factura;

d. lucrari de reparatii executate de terti fara factura, platite direct din contul bancar

e. nici un raspuns nu este corect

ANS: A

42. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:

456 = % 1011 1041

a. refleetarea primelor de aport datorate de noi actionari

b. reflectarea ercantelor fata de noi actionari pentm capitalul subscris si pentru prima de emisiune;

c. reflectarea capitalului varsat si a primei de aport;

d. reflectarea capitalului nevarsat si a dobanzilor datorate pentrn reaportarea la termen a aportului in natura;

e. nici un raspuns nu este corect;

ANS: B

10

43. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:

% = 5121 1621

1682

a. rambursarea creditului bancar pe termen lung la scadenta

b. plata dobanzilor aferente creditelor pe termen lung;

c. rambursarea creditului pc termen lung si plata dobanzilor aferente;

d. incasarea creditului bancar pe termen lung obtinut de la banca;

e. includerea pe cheltuieli a dobanzilor aferente creditului

ANS: C

44.

Ce semnificatie are formula contabila:

301 = 351

a. primirea de materii prime de 1a furnizori;

b. inregistrarea cheltuielilor de custodi.e la furnizor

c. primirea materiilor prime lasate in custodia furnizomlui

d. trinriterea materiilor prime spre prelucrare la terti;

e. niei un raspuns nu este corect

ANS: C

45. Ce semnificatie are inregistrarea :

117 424

a. repartizarea profitului net curent pentru participarea la profit;

b. constituirca datoriei fata de salariati pentru dividendele cuvenite

c. constituirea datoriei fata de salariati pentru salariile cuvenite;

d. constituirea datoriei fata de salariati pentm participarea la profit;

e. nici un raspuns nu este corect

ANS: D

46. Care este semnificatia urmatoarei fonnule contabile:

625 = 542

a. primirea unui avans de trezorerie;

b. justificarea avansului primit pentru deplasare pe baza de decant

c. restituirea unui avans de trezorerie

d. justificarea avansului prin efectuarea unor cheltuieli de protocol

e. nici un raspuns nu este corect

ANS: B

: .. , •..• ~. :'. '. .• ~ I . ~. l': ",:"' .'~_ ,", ," ,-".-- "

47. Care este inregistrarea contabiJa ce reflecta realizarea unor cheltuieJi pentru emisiuni de actiuni platite din contuI bancar, Ia infiintarea societatii?

a. 201 = 404; b. 201 = 401 c. 201= 5121

d. 201 = 411

ANS: C

11

e. 201 = 5311

48.

602=% 3022

10.000 11.000 11.0001

-:

, ... " 30~. __ --/

»< _,.../"/'~

.. _ ... a<'/~mbUsti~i~ dat ~ secti~ pentru ~i; pret standard cu ~erente fa~~!~: ->r"

./ .// b. combustibil dat m sectie ~ consum la pret standard cu dife~1).t01iefavorabde;

.> c. combustibil dat in co~1a pret de achizitie; ...'

// d. combustibil dat ~nsum la pret de factura; .,/ "

e. wei un raspuns-rin este corect .::> ,.'

-~/'''''~

~_r'

- .. -~-

ANS: A

49.

c.

d. e.

..,.%,-;;;, 711 12.000

/'~'

_/~ 345 12.500 ., ,~-~-:7

~/' - /'

/-/ 348 I 500 1~·"·/

// ...... ,'-' ,,- .. ,.-~

plusuri de ~oduse te constatate la inventariere Ja-~' standard en diferente fav~e-' _.

plusuri de finite la pret standard en ~ nefavorabile; . _' ,.'

plusuri de. erii prime en diferente favo~e .. .>

plusuri,sIt semifabricate cu di:feren~rabile; ( .. _._./ ./

plusuri de semifabricate in diferente nefavorabile

ANS: A

50. Ce scmnificatie are formula contabila:

691 = 441

a. inregistrarea unor impozite si taxe locale;

b. inregistrarea impozitului pe profit;

c. inregistrarea taxei si comisionului vamal in varna

d. inrcgistrarea altor impozite si taxe datorate

e. toate raspunsurile nu sunt corecte

ANS: B

51. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

621 401

a. sume datorate furnizorilor pentm serviciile prestate

b. venit brut datorat colaboratorilor ce lucreaza pe baza de conventie

c. venit brut datorat salariatilor pentru serviciile realizate;

d. comisioane datorate pentm expertize efectuate;

e. nici un raspuns nu este coreet

ANS: B

12

~---'---'-'"

52. Ce semnificatic are urmatoarea formula contabila: 423 == 5311

a. plata unni avans privind ajutoarele materiale

b. plata salariului la sfarsitullunii (lichidarea);

c. plata prin casierie a ajutoarelor materiale;

d. plata unui avans de trezorerie;

e. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: C

53. Care din formulele contabile exprima incorporarea primelor de fuziune in capital?

a. 1042 == 1011

c. 1043 == 1012

C. %= 1012

1041

1042

b. 1041 = 1012

"d. 1042 = 1012;

ANS: D

54,

Care din unnatoarele inregistrari sunt corecte:

a.

%=401 303 4426

% =303 603

4282

4282 = 4427 5311= 4282

17.850 - achizitii de echipamente de luem conform facturii; 15.000

2.850

15.000 - distribuirea echipamentului de lucru catre salariati 7.500 en suportarea a 500/0 din cost de catre acestia si 7.500 diferenta incluzandn-se pe cheltuieli;

1.425 - TVA aferent valorii ecbipamentului suportat de salariati; 8.925 - incasarea prio casierie a cotei suportate de salariati

b.

c.

d.

c. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: E

55.

Care din unnatoarele furmu1e contabile corespund explicatiei date:

a. 371 = 456 -aport de mar.furi la capital

b. 357 = 371 - marfuri trimise sprc pastrare la terti

C. 671 = 371 - marfuri distruse in urma calamitatilor

d. 6582 = 371 - donatii de marfuri catre alte unitati;

e. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: E

56. Ce semnificatie are formula contabila:

4423 4424

a. inregistrarea TVA de recuperat de 1a buget

b. inregistrarea TVA de plata la buget

c. compensarea TVA de recuperat en TVA de plata

d. inregistrarea TVA dedus;

e. nici un raspuns nu este coreet

ANS: C

13

57. Care din urmatoarele formule cootabile exprima cresterea capitalului social prin incorporarea profiturilor Dele din ann precedenti?

a. 117 = 1011

b. 121 = 1012

c. 117 = 1012;

d. 117 = 121

e. 129 = 117.

ANS: C

58. Ce exprima urmatoarea formula contabila.

203 = 404

a. achizitionarea unui proiect de dezvoltare de la terti;

b. reccptia unui proiect de cercetare realizat co forte proprii

c. achizitia unui proiect de dezvoltare cu plata din contul bancar

d. achizitia nnui proiect de dezvoltare cu plata prin casierie

e. nici un raspuns nu este corect

ANS: A

59. Ce semnificatie are inregistrarea contabila:

2813 = 2131

a. scoaterea din evidenta a mijlocului fix amortizat partial

b. scoaterea din evidenta a mijlocului fix neamortizat

c. scoaterea din evidenta a mijlocului fix casat amortizat integral

d. anularea arnortizarii mijloculni fix casat

e. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: C

60. Care din urmatoarele fonnule contabile corespund explicatiei date:

a. b.

351 = 302 303 =%

351 401 354 = 346 381=%

354 401

- materiale trimise 1a terti pentrn prelucrare;

- materiale transformate in obiecte de

inventer in urma pre1ucrarii plus cheltuieli de prelucrare;

c. d.

- produse reziduale trimise 1a terti pentru prelucrare;

- ambalaje obtinute din prelucrarea

produselor reziduale plus cheltuielile de preluerare;

e. toate formulele contabile sunt corecte

ANS: E

14

61.

Ce semnifica urmatoarea furmula contabila:

%;401 607 4426

a. cumpararea de marfuri in cazul inventaruIui permanent

b. marfuri primite prin donatie

c. cumpararea de marfuri in cazul inventarului intermitent

d. plusuri de marfori constatate la inventariere

e. lipsuri de marfuri constatate la receptia marfurilor

ANS: C

62. Ce semnificatie are formula contabila :

161 = 505

a.
" b.
c.
d.
e. anularea actiunilor rascumparate rascumpararea obligatinnilor emise anterior .

anularea obligatiunilor rascumparate si stingerea imprumutului emiterea obligatiunilor si constituirea imprumutului

nici un raspuns nu este corect

ANS: C

63. Care este semnificatia urmatoareIor furmule contabile: 581=5311 5121 = 581

a. se ridica bani de 1a banca

b. se face plata prin casierie a unei sume de bani

c. se incaseaza prin contul de Ia banca 0 suma de bani;

d. se depune in contul bancar 0 suma de bani prin casierie

e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: D

64. Care din unnatoarele formule contabile exprima cresterea capita1ului social prin inoorporarea profitului net din exercitiul curent?

a. 129 = 1012;

b. 129 = 1011

c. 1011 = 1012

d. 117 = 1012

e. 121 = 1012

ANS: A

65. Ce semnificatie arc inregistrarea contabila:

% =: 2131 2813

671

a. scoaterea din evidenta a unui mijloc fix ca urmare a vanzarii

b. scoaterea din evidenta a unui utilaj, amortizat partial datorita unor ca1amitati

c. scoaterea din evidenta a unui utilaj amortizat integral

d. scoaterea din evidenta a unui uti1aj amortizat integral datorita unor ca1amitati

e. scoatere din evidenta a unui mijloc fix amortizat partial ca urmare a casarii lui

ANS: B

15

66.

Care din urmatDarele afirmatii nn sunt adevarate:

a. so1dul creditor al contului 302 "materiale consumabile" reflecta valoarea materiilor prime

existente in stoe evaluate Ia pret de inregistrare

b. la metoda inventarului intermitent nu se utilizeaza conturile de diferenta de pret

c. 1a cumparari se utilizeaza contu14426 TVA deduct:ibila;

d. Ia vanzari se utiIizeaza contul 4427 TVA colectata;

e. pretul de vanzare en amanuntuI are in structura sa si adaosul comercial

ANS: A

67. Care este formula contabila de inregistrare a costului prelucrarii materiilor prime trimise la terti (cost prelucrare 5.000 lei):

a. % 401 5.950 d. % 404 5.950
301 ~.OOO 30} '5.000
4426 950 4426 '''950 ..
b. % = 401 5.950 e. % 401 5,950
351 5.000 351 5.000
4426 950 4427 950
c. % 401 5.950
301 5.000
4427 950 ANS: A

68. Ce semnificatie prezinta inregistrnrea:

418 = % 707 4428

a. livrari de marfnri pe baza de factnra

b. livrari de marfuri fara acre de insotire

c. livrari de produse finite fara factura

d. livrari de semifubricate faro factnra;

e. livrari de marfuri fara factnra

ANS: E

69. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:

232 = 5121

a. plata unor lucrari executate in avans

b. acordarea unni avans nnui furnizor

c. acordarea unui avans unui salariat

d. acordarca unui avans antreprenoruIui de lucrari

e. plata in avans a unor lucrari de constructie.

ANS: D

16

--- •...• _-_ .... _---

.--...

70. / .

Ce semnificatie are ~ contabila de mai jos:

.-' %=408 .. ·' .

/ -, ... ~

/ ~l //

,/,/ ~42 /'/

/'

a.-,/~;~tii de materii prime ram factum' cazul utiliz.arii metodei inventarului permanent, " ....

i/'b. ac~z~~~ de mat~~ p~e fara faguf.l in ~ utilizarii met~i inven~.I~ ~t~~ent

c. achizitii de matem pnme pe ~ de factum m cazul metodei inventaruluiiatermitent;

(/ d. achizitii de materii prime ~baza de factum in cazuJ metodei ~iri permanent

e. Did un raspuns nu este-corect. '.

ANS: B

71. Ce semnificatie are formula contabiIa:

401 = 403

a. " achitarea furilizorului'«lin"contulbancar;; ':

b. plata furnizorului prin casierie

c. acceptarea de catre fumizor a unui bilet fa ordin pentru decontarea datoriei;

d. constituirea datoriei fata de fumizor;

e. nici un raspuns nu este corect

ANS: C

72. Ce semni:ficatie are formula contabila:

6868 = 169

a. inregistrarea primelor de rambursare aferente obligatiunilor emise

b. amortizarea primelor de rambursarc a obligatiunilor

c. emisiuni de obligatiuni en prime de rambursare;

d. includerea pe cheltuieli a obligatiuniIor emise CIl prima de rambursare;

e. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

73. Ce semni:ficatie are urmatoarea formula contabila:

5411 = 5191

a. deschiderea unui acreditiv din dispombilul existent in contul bancar;

b. utilizarea sumelor din acreditiv pentru plata unui credit pc termen scurt

c. deschiderea unni acreditiv din disponibiIul existent in casierie;

d. deschiderea unui acreditiv in lei dintr-un credit pe termen scurt obtinut de la banca

e. nici un raspuns nn este corect

ANS: D

74. Ce semnifi.catie are urmatoarea formula contabila:

6811 = 281

a. amortizarea terenurilor

b. amortizarea imobilizarilor corporale in curs de executie

c. amortizarea imobilizarilor necorporale;

d. amortizarea imobilizarilor corporale;

e. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: D

17

75. Scoaterea din activul patrimonial a nnni brevet.aIIlOl"I:i7AH partial se inregistrata prin formula contabi1a:

a. 6583 = 205 d. 2805 = 205
b. 6811 = 205; e. %= 205.
2805
6583
c. 205 =2805;
ANS: E 76.

/_......---;

Care din urmatoarele inregistrari 9DreSpund explicatiei date: _/

a. % = 711 15.0,QO,·<::'~cate obIinute din procesul de

341 J(tboo prodnctie la prot standard en .,' ..... , .'

348 " I Loool diferente favorabile ,,//"

b. 71J='" % 15.000 .. - eliberarea ifa6rlcatelor pentru a fi

341 16,000 i>relucmte' 81te sectii en diferente favorabile;

348 11.0001

'.,,-;' "I,'_-':",

/'~.

_,r'.'"

//'~:

/

d.

§eIfliifalJricate obtinute din procesul

/' de productie la cost de productie .

711 = 341 10.000/ - eliberarea semifabricatelor pentru"~"·'··'"

/~ . fi prelucrate in alte sec~/'

toate ~e sunt corecte ~-",

., ... __"

341 = 711 10.000

e.

ANS: E

77 . Ce semnificatie are unnatoarea inregistrare contabila:

% =408 371

4428

a. intrari de marfuri pe baza de factum;

b. iesiri de marfuri pe baza de factum;

c. iesiri de marfuri pe baza avizului de expeditie

d. achizitii de marfuri de la furnizor en factura;

e. achizitii de marfuri fara factum.

ANS: E

78. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

6868 = 169

a. amortizarea ecbipamentului de protectic si a aparaturii birotice

b. amortizarea primelor privind capitalul;

c. amortizarea imobilizarilor financiare;

d. prime de rambursare pentru obligatinni emise si nerascumparate

e. amortizarea primei privind rambursarea obligatiunilor

ANS: E

18

~.' _ .. ,

./

.. , . .-

/

7~/Care este furmula contabila ce ~ecta creanta constituita lata debnget pentru subv~~ investitii de

/' primit. ....-' .. '" .

(

a. 131 ;:'- ·445 by/sii1 = 445

.("~S: D

__ ----' -~ .. '

C. ····131 = 7584 d. 445= 131

e.

80. Ce semnificatie are formula contabila:

...

// 133 = 7584

/ .>: '._._--

/. ~ece~ la v~ituri a.cot~ ~ din ~l~ilizarii primi~ la capital;

b. mregistrarea de vemtun din subvennytsemrn exploatare ,/ _-.--

c. subven "'Pentru investitii priInjte¥societate; /'_ _ _ ~

.' d. ea ~a v~turi a ~~-tfu. val~ neamo~ta a imobi1izari~ prin donatie si

oasa din evidenta ~.wmduta sau amoruzata.j.. '

.:".,,~ " ... "

ANS: D

81.

Ce semnificatie are inregi.strarea:

4111 = % 702 4427

a. vanzarea de semifabricate fara facturi

b. vanzarea de semifabricate cu incasare directa prin banca;

c. vanzarea de.semifabricate conform facturii;

d. vanzarea de produse finite cu factura;

e. vanzarea de produse reziduale cu factura

ANS: C

82. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

509 = 5121

a. plata ulterioara prin contul de la banca a actiunilor achizitionate

b. plata ulterioara prin casierie a actiunilor achizitionate;

c. plata imediata a actiunilor achizitionate

d. plata imediata prin casierie a actiunilor achizitionate

e. nici un raspuns nu este corect

ANS: A

19

------ -------

83.

Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:

%=401 371 4426

a. achizitii de materiale de la furnizori 1a pret de achizitie

b. achizitii de animale de la furnizori, la pret de achizitii

c. achizitii de ambalaje de la fumizori la pret de achizitie

d. achizitii de marfuri de la furnizori Ia pret de achizitie;

e. achizitii de materii prime de la furnizori.

ANS: D

84. Ce semnifica unnatoarea formula contabila:

5121 = 4111

'a~':'incasarea:prin casierie a unei creame de 1a un client

b. incasarea prin contul bancar a unei creante de 1a un client incert

c. incasarea prin contul bancar a unei sume de bani de la debitori diversi

d. incasarea prin contu1 bancar a unei creante de la c1ienti;

e. nici un raspuns nu este coreet

ANS: D

85. Ce semni:ficatie are formula contabila :

505 5121

a. incasarea obligatiiIor emise

b. emisiuni de obligatiuni;

c. plata obligatiunilor emise

d. rascumpararea obligatiunilor emise anterior

e. nici un raspuns nu este corect

ANS: D

86. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

%= 711 345

348

a. costul produselor finite 1a pret standard cu diferente de pret fata de pretuI efectiv (favorabile-rosu

sau nefavorabile-negru);

b. costul semifabricatelor la pret standard en diferente de pret;

c. costul produseIor finite in curs de executie

d. costul semifabricatelor in curs de executie;

e. toate raspunsuriIe sunt corecte

ANS: A

20

S-ar putea să vă placă și