Sunteți pe pagina 1din 11

FINANELE NTREPRINDERII

MULTIPLE CHOICE 1. Responsabilitatea deciziilor privind modalitatea de finantare a activelor unei intreprinderi apartine: a. compartimentului financiar contabil; b. directorului tehnic; c. managementului societatii; d. actionarilor sau asociatilor; e. conducerii sindicatului salariatilor din intreprindere. ANS: C 2. Intr-o intreprindere, rolul finantelor se manifesta, in principal, la nivelul: a. consumului resurselor banesti; b. repartitiei resurselor de care dispune intreprinderea; c. productiei de bunuri si servicii; d. circulatiei resurselor la nivelul intreprinderii; e. managementului financiar-contabil. ANS: B 3. Activele financiare sunt necesare pentru: a. procurarea activelor reale si angajarea capitalului uman; b. producerea de bunuri si servicii; c. vanzarea de bunuri si servicii; d. plata salariilor si a furnizorilor de materii prime si materiale; e. procurarea de resurse materiale necesare desfasurarii activitatii. ANS: A 4. Universul firmei este format din cel: a. social; b. social si economic; c. economic, financiar, social si statul; d. financiar; e. statul. ANS: C 5. Decizia de finantare: a. sta la baza alegerii intre sursele proprii de capital si cele imprumutate; b. se ia de catre contabilul sef; c. are drept scop finantarea ciclului de exploatare; d. este luata de catre administratorul firmei; e. se face in orice moment al exploatarii. ANS: A 6. Situatia neta negativa apare atunci cand: a. capitalurile proprii sunt mai mari decat capitalurile imprumutate; b. capitalurile imprumutate sunt mai mari decat capitalurile proprii;

c. capitalurile proprii sunt mai mici decat zero; d. capitalurile proprii sunt mai mari decat imobilizarile ; e. activul este mai mic decat pasivul. ANS: B 7. Functia de finantare se refera la: a. volumul, structura si modificarile care au loc in cadrul capitalurilor proprii; b. volumul, structura si modificarile care au loc in cadrul capitalurilor imprumutate; c. volumul, structura si modificarile care au loc in cadrul capitalurilor proprii si imprumutate; d. modificarile din cadrul capitalurilor proprii si activelor pe termen lung; e. volumul si structura activelor circulante si de trezorerie. ANS: C 8. Valoarea adaugata se calculeaza astfel: a. productia exercitiului consumul de la terti impozitul pe profit; b. productia stocata + productia imobilizata + marja (adaosul) comercial (a); c. productia exercitiului marja comerciala + consumul de la terti; d. EBE + alte venituri din exploatare alte cheltuieli de exploatare; e. productia stocata + productia vanduta + productia imobilizata + adaosul comercial consumul de la terti. ANS: E 9. Leasing-ul reprezinta: a. adaptare a pietei de capital la capacitatea limitata de finantare a investitiilor b. forma moderna de decontare a investitiilor c. modalitate de diminuare a fiscalitatii d. vanzare-cumparare in cote procentuale a imobilizarilor e. sporire a capacitatii de autofinantare ANS: A 10. Deciziile privind folosirea leasing-ului pentru cresterea investitiilor unei intreprinderi apartin: a. contabilului sef; b. directorului economic; c. sindicatului salariatilor din intreprindere; d. investitorilor directi; e. managementului societatii. ANS: E 11. Deciziile de investitii, finantare si repartizare a profitului la nivelul intreprinderii au la baza metodele si tehnicile de executie oferite de: a. analiza economico-financiara; b. evaluarea intreprinderii; c. gestiunea financiara; d. managementul informational; e. bugetarea activitatii economice a intreprinderii. ANS: C 12. Finantele sunt: a. relatii economice in general;

b. c. d. e.

relatii economice in expresie baneasca; relatii de productie si monetare; fondurile banesti; capitalurile intreprinderii.

ANS: B 13. Excedentul brut al exploatarii (EBE) este un indicator care exprima: a. acumularea bruta din activitatea de exploatare (inclusiv amortizarile si provizioanele); b. acumularea neta de amortizari si provizioane din activitatea de exploatare; c. capacitatea de autofinantare a intreprinderii; d. profitul din exploatare; e. profitul din exploatare inainte de dobanzi si impozit. ANS: A 14. Determinarea profitului se realizeaza ca: a. suma a incasarilor; b. suma de valoare adaugata; c. diferenta dintre venituri si cheltuieli; d. cifra de afaceri TVA; e. suma a tuturor veniturilor. ANS: C 15. Amortizarea este: a. inlocuirea activelor imobilizate; b. innoirea instalatiilor; c. un proces financiar de recuperare treptata a valorii activelor imobilizate; d. cesionarea activelor imobilizate; e. casarea activelor corporale. ANS: C

16. Pe baza informatiilor de mai jos determinati valoarea fondului de rulment: active imobilizate 2.000 u.m., stocuri 1.400 u.m., creante 600 u.m., disponibilitati banesti 1.000 u.m., capital social 1.500 u.m., datorii pe termen lung 1.430 u.m., datorii furnizori 1.000 u.m., datorii salariati 370 u.m., credite de trezorerie 700 u.m. a. 500 u.m. b. 630 u.m. c. 570 u.m. d. 930 u.m. e. 300 u.m. ANS: D 17. Intreprinderea nu inregistreaza un venit intr-una din urmatoarele situatii a. vanzarea de produse finite cu incasare peste 60 zile; b. vanzarea de marfuri cu incasare imediata; c. vanzarea produselor cu incasare peste 30 zile; d. aportul actionarilor la cresterea capitalului social (in numerar); e. incasarea unei creante la scadenta (30 de zile de la vanzarea produselor finite).

ANS: D 18. Pentru exercitiul incheiat dispuneti de urmatoarele informatii: active circulante 18.000 u.m.; datorii din exploatare 12.000 u.m.; cifra de afaceri 27.000 u.m.. Pentru anul urmator se estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 20%, uniform repartizata pe trimestre. Activele circulante nete pentru anul urmator vor avea urmatorul nivel: a. 1.230 u.m.; b. 7.200 u.m.; c. 24.300 u.m.; d. 7.111,11 u.m.; e. 145.800 u.m. ANS: B 19. Cand nevoia de fond de rulment este constanta, cash-flow-ul este egal cu: a. rezultatul exercitiului; b. fondul de rulment si amortizarile cumulate; c. trezoreria neta; d. variatia activelor circulante (inclusiv cele de trezorerie); e. profiturile nete reinvestite si amortizarile cumulate. ANS: D 20. Stiind ca rata marjei nete este 8%, rata de structura a capitalurilor 2,379 si rata rentabilitatii financiare 24%, rata de rotatie a capitalurilor este: a. 1,5; b. 1,24; c. 3,6; d. 1,26; e. 8,07. ANS: D 21. In conditiile unei rate nominale a rentabilitatii economice de 190% si a unei rate a inflatiei de 150%, rata reala a rentabilitatii economice este: a. 18 % b. 16 % c. 17 % d. 16,6 % e. 19 % ANS: B 22. Pe baza informatiilor de mai jos determinati valoarea necesarului de fond de rulment: active imobilizate 2.000 u.m., stocuri 1.400 u.m., creante 600 u.m., disponibilitati banesti 1.000 u.m., capital social 1.500 u.m., datorii pe termen lung 1.430 u.m., datorii furnizori 1.000 u.m., datorii salariati 370 u.m., credite de trezorerie 700 u.m. a. 500 u.m. b. 630 u.m. c. 570 u.m. d. 930 u.m. e. 300 u.m. ANS: B

23. Activele circulante sunt: a. materiile prime; b. materialele auxiliare; c. apa, energia si gazul metan; d. stocurile de produse finite; e. stocurile, creantele, disponibilitatile si plasamentele. ANS: E 24. Fondul de rulment se calculeaza: a. capitalul permanent active imobilizate sau active circulante resurse de b. c. d. e.

trezorerie; Active pasiv; active imobilizate active circulante; capital permanent capital propriu; datorii creante.

ANS: A 25. Rata profitului se calculeaza ca: a. raportul dintre profitul net si cifra de afaceri; b. diferenta dintre venituri si cheltuieli; c. suma de valoare adaugata; d. diferenta dintre costuri fixe si variabile; e. suma a incasarilor. ANS: A 26. Ciclul de exploatare are ca obiectiv: a. sporirea stocului de materii prime; b. producerea de bunuri si servicii; c. cresterea cifrei de afaceri; d. cresterea stocului de produse finite; e. cresterea cifrei de productie. ANS: B 27. Valoarea adaugata: a. se realizeaza in sfera productiei de bunuri si servicii; b. este mai mica decat profitul; c. include si veniturile financiare; d. nu este relevanta pentru firme mici; e. este mai mica decat PIB. ANS: A 28. Efectul de levier financiar pozitiv al intreprinderii se produce cand: a. rentabilitatea financiara este mai mare sau egala cu rentabilitatea economica; b. rentabilitatea comerciala este superioara ratei costului mediu ponderat al

capitalului;
c. rentabilitatea economica este superioara ratei costului capitalului imprumutat; d. rentabilitatea financiara este superioara ratei costului capitalului imprumutat;

e. rentabilitatea financiara este superioara ratei costului mediu ponderat al capitalului. ANS: C 29. Structura de finantare se stabileste ca raport intre: a. capitalurile permanente si capitalurile imprumutate; b. capitalul social si capitalurile imprumutate; c. capitalurile imprumutate si capitalurile proprii; d. capitalurile propriu si capitalul social; e. capitalul social si creditele pe termen mediu si lung. ANS: C 30. Activele imobilizate mai sunt cunoscute sub denumirea de: a. resurse stabile; b. imobilizari financiare; c. utilizari durabile; d. mijloace circulante; e. elemente neamortizabile. ANS: C 31.Fondul de rulment net reprezinta: a. excedentul de trezorerie destinat finantarii investitiilor; b. excedentul de capitaluri permanente destinat finantarii activelor circulante totale; c. diferenta de capitaluri permanente ramase dupa finantarea activelor imobilizate

destinata finantarii activelor circulante cu caracter de permanenta;


d. excedentul de resurse stabile destinat finantarii nevoilor temporare de active

circulante;
e. diferenta neutilizata din plafonul de credite aprobat destinata finantarii nevoilor

temporare de active circulante.


ANS: C 32. Capitalul real, dupa sursele de constituire prezinta urmatoarea structura: a. capital social, rezerve, rezultate, fonduri proprii, active imobilizate, active b. c. d. e.

circulante; rezerve, rezultate, fonduri proprii, credite pe termen mediu si lung, active imobilizate, active circulante; fonduri proprii, capital social, credite si datorii pe termen scurt, credite pe termen mediu si lung, rezerve, rezultate, ; active imobilizate, active circulante;credite si datorii pe termen scurt, credite pe termen mediu si lung, active imobilizate, active circulante; active imobilizate, active circulante.

ANS: C 33.Capitalul real al intreprinderii isi gaseste reflectarea in: a. bilant; b. contul de profit si pierdere; c. bugetul activitatii generale; d. bugetul activitatii de trezorerie;

e. bugetul activitatii de investitii. ANS: A 34. Rezultatul curent al exercitiului cuprinde: a. rezultatul din exploatare si rezultatul financiar; b. numai rezultatul activitatii de exploatare (curente); c. rezultatul financiar si rezultatul extraordinar plus profitul net; d. rezultatul din exploatare, financiar si extraordinar minus valoarea adaugata; e. rezultatul al exercitiului curent exclusiv profituri nerepartizate din anii precedenti. ANS: A 35. Trezoreria se stabileste ca: a. suma a nevoile de resurse antrenate de activitate si resursele avansate; b. suma intre nevoile de resurse antrenate de activitate si resursele avansate; c. diferenta intre resursele avansate si nevoile de resurse antrenate de activitate; d. suma intre fondul de rulment si nevoia de fond de rulment; e. diferenta intre nevoia de fond de rulment global si fondul de rulment net global. ANS: C 36.Echilibrul financiar este respectat atunci cand resursele stabile acopera: a. imobilizarile nete si nevoia de fond de rulment de exploatare; b. imobilizarile nete si fondul de rulment; c. imobilizarile bute si nevoia de fond de rulment globala; d. imobilizarile brute si nevoia de fond de rulment de exploatare; e. imobilizarile brute si fondul de rulment. ANS: D 37.Fluxul de numerar net, determinat in bugetul activitatii de trezorerie cuprinde: a. fluxul de numerar din activitatea de baza, activitatea auxiliara si anexa; b. fluxul de numerar din activitatea de exploatare, activitatea auxiliara si anexa; c. fluxul de numerar din activitatea totala (la intern si la export); d. fluxul de numerar din activitatea de exploatare, de investitii si financiara. e. diferenta intre incasarile si platile totale. ANS: D 38. Fondul de rulment net, ca sursa de finantare a activelor circulante este egal cu: a. Capital propriu minus active imobilizate nete; b. Capitaluri permanente minus active imobilizate nete; c. Total pasiv minus active circulante nete; d. Total activ minus datorii financiare. ANS: B 39 .Nevoia de fond de rulment de exploatare se determina ca diferenta intre: a. pasivele de exploatare si activele de exploatare; b. activele de exploatare si pasivele de exploatare; c. pasivele stabile si activele stabile; d. pasivele de exploatare si pasivele stabile.

ANS: B 40. Sa se determine valoarea adaugata cunoscandu-se urmatoarele informatii: productia imobilizata 600 u.m., costul marfurilor vandute 1.200 u.m., productia vanduta 800 u.m., productia stocata 500 u.m., venituri din vanzarea marfurilor 2.000 u.m., cheltuieli cu personalul 700 u.m., cheltuieli cu materiile prime 200 u.m., cheltuieli cu energia electrica 400 u.m., venituri din dobanzi 350 u.m. a. 1.900 u.m. b. 800 u.m. c. 1.200 u.m. d. 1.400 u.m. e. 2.100 u.m. ANS: E 40. Se cunosc urmatoarele informatii: capital social exercitiul N-1 160.000 u.m., capital social exercitiul N 140.000 u.m., imobilizari corporale (valoare bruta) exercitiul N-1 100.000 u.m., capacitatea de autofinantare exercitiul N 21.000 u.m., imobilizari corporale (valoare bruta) exercitiul N 115.000 u.m., profit net exercitiul N-1 18.000 u.m., din care 40% se distribuie sub forma de dividende, profit net exercitiul N 20.000 u.m., din care 60% se distribuie sub forma de dividende, credite bancare pe termen lung contractate in exercitiul N 50.000 u.m., credite bancare pe termen scurt contractate in exercitiul N 4.000 u.m. Stiind ca in cursul exercitiului N s-a vandut o imobilizare corporala la pretul de vanzare de 2.000 u.m., costul de achizitie fiind 8.000 u.m., amortizata in valoare de 7.000 u.m., in tabloul de finantare partea I utilizarile si resursele vor avea urmatoarele valori: a. 50.200 u.m. si 73.000 u.m.; b. 77.000 u.m. si 50.200 u.m.; c. 93.000 u.m. si 30.200 u.m.; d. 73.000 u.m. si 55.000 u.m.; e. 79.000 u.m. si 55.000 u.m.. ANS: A 41.Structura vanzarilor (inclusiv TVA) pentru ultimele 6 luni ale exercitiului N+1 se prevede a fi urmatoarea: iulie 1.800 u.m., august 2.000 u.m., septembrie 2.400 u.m., octombrie 3.200 u.m., noiembrie 3.600 u.m., decembrie 4.000 u.m. Incasarile din vanzarile lunare se realizeaza astfel: 40% in luna vanzarii, 50% dupa 30 zile de la data vanzarii, iar diferenta dupa 60 zile de la data vanzarii. Valoarea creantelor din bilantul exercitiului N+1 va fi: a. 2.900 u.m.; b. 2.800 u.m; c. 2.400 u.m.; d. 2.760 u.m.; e. 2.360 u.m. ANS: D 42. Pe baza informatiilor de mai jos stabiliti profitul net (PN) si rata marjei asupra cheltuielilor variabile (MCV%): cifra de afaceri 1.800 mil. u.m., cheltuieli fixe 125 mil. u.m., cheltuieli variabile 775 mil. u.m., cota de impozit pe profit 16%. a. PN = 675 mil. u.m. si MCV = 56,9%; b. PN = 135 mil. u.m. si MCV = 23%; c. PN = 756 mil. u.m. si MCV = 56,9%; d. PN = 836 mil. u.m. si MCV = 35,4%; e. PN = 144 mil. u.m. si MCV = 56,9%.

ANS: C 43. Structura achizitiilor (inclusiv TVA) pe ultimele 4 luni ale exercitiului N este urmatoarea: septembrie 300.000 u.m., octombrie 250.000 u.m., noiembrie 350.000 u.m., decembrie 150.000 u.m.. Creditul furnizori este de 60 zile. Valoarea datoriilor fata de furnizori la 31.12. N este : a. 500.000 u.m.; b. 350.000 u.m.; c. 150.000 u.m.; d. 750.000 u.m.; e. 1.050.000 u.m ANS: A 45. O societate comerciala doreste sa realizeze 12.000 bucati din produsul C, consumul specific fiind 0,7 tone, iar pretul de aprovizionare 3.000 u.m./tona. Intervalul dintre doua Cantitatea aprovizionata aprovizionari (tone) succesive (zile) 30 2.000 40 2.500 10 1.000 60 4.000 50 3.500 Pe baza informatiilor prezentate intervalul mediu de abatere si stocul de siguranta au urmatoarele valori: a. 45 zile si 3.150.000 u.m.; b. 10,3 zile si 721.000 u.m.; c. 10,3 zile si 1.030.000 u.m.; d. 34,7 zile si 2.429.000 u.m.; e. 45 zile si 721.000 u.m. ANS: B 46. Previziunea vanzarilor (inclusiv TVA) la SC COM SA pentrul trimestrul I al exercitiului N+1 este urmatoarea: ianuarie 40.000 u.m., februarie 50.000 u.m., martie 60.000 u.m. Incasarile se realizeaza astfel: 40% in luna urmatoare vanzarii si 60% peste 60 de zile de la data vanzarii. Stabiliti varianta corecta a incasarilor pe luna martie a exercitiului N+1. a. 44.000 u.m. b. 16.000 u.m. c. 0 u.m. d. 20.000 u.m. e. 64.000 u.m ANS: A 47. Dispuneti de urmatoarele informatii: valoarea vanzarilor (inclusiv TVA) pentru semestrul I exercitiul N+1 = 120.000 u.m., uniform repartizata in cadrul semestrului, frecventa medie a incasarilor 30% in luna vanzarii, 35% in luna urmatoare vanzarii, 25% peste 60 zile de la data vanzarii si diferenta peste trei luni de la data vanzarii. Valoarea incasarilor (inclusiv TVA) pentru semestrul al II-lea exercitiul N a fost de 108.000 u.m., uniform repartizata in timp. Incasarile in lunile ianuarie si martie vor fi: a. 18.600 u.m. si 20.000 u.m.; b. 12.000 u.m. si 36.000 u.m.; c. 18.600 u.m. si 19.800 u.m d. 12.600 u.m. si 19.800 u.m.;

e. 26.000 u.m. si 38.000 u.m.


ANS: C

48. Dispuneti de urmatoarele informatii:

capacitatea de autofinantare 8.300 u.m.; variatia stocurilor 1.300 u.m.; variatia creantelor clienti 2.400 u.m.; variatia creantelor diverse -200 u.m.; variatia datoriilor de exploatare 1.600 u.m.; variatia datoriilor in afara exploatarii 800 u.m.; trezoreria neta la sfarsitul exercitiului N-1 400 u.m.; in cursul exercitiului N, s-a achizitionat un mijloc de transport in valoare de 16.000 u.m., s-au vandut titluri de participare in valoare de 1.000 u.m. si un utilaj la pret de vanzare de 3.000 u.m., cost de achizitie 10.000 u.m., amortizare inregistrata pana in momentul vanzarii 8.000 u.m.; tot in cursul exercitiului N, s-a primit o subventie de 1.000 u.m. pentru achizitionarea utilajului, s-au contractat credite bancare pe termen lung de 5.000 u.m. si pe termen scurt de 800 u.m., s-au rambursat rate scadente la credite pe termen lung de 900 u.m. si s-a majorat capitalul social cu 7.000 u.m.; profitul exercitiului N-1 a fost de 8.000 u.m., din care 6.000 u.m. se distribuie sub forma de dividende. Trezoreria neta la sfarsitul exercitiului N va fi:
a. b. c. d. e. 1.100 u.m.; 1.700 u.m.; 1.300 u.m.; 900 u.m.; 500 u.m.

ANS: B 49. Stiind ca vanzarile aferente semestrului al II-lea (exclusiv TVA) vor fi de 180.000 u.m. uniform repartizate, vanzarile aferente semestrului I (exclusiv TVA) 150.000 u.m. uniform repartizate, creditul clienti 30 zile, cota TVA 24%, atunci incasarile in lunile iulie si septembrie
vor fi:

a. b. c. d. e.

31.000 u.m. si 37.200 u.m.; 64.450 u.m. si 35.700 u.m.; 180.000 u.m. si 150.000 u.m.; 34.200 u.m. si 28.500 u.m.; 30.000 u.m. si 25.000 u.m.

ANS: A

50. Necesarul anual de aprovizionat pentru materiale este de 81.000 tone, pretul unitar de aprovizionare este de 6.000 u.m.. Costul de depozitare este de 1,2 u.m. anual pentru o unitate de stoc, iar costul pregatirii unei comenzi este de 4.000 u.m.. Stocul optim si numarul de aprovizionari au urmatoarele valori:
a. b. c. d. e. 340 tone si 2,66 aprovizionari; 450 tone si 4 aprovizionari; 250 tone si 90 aprovizionari; 300 tone si 270 aprovizionari; 90 tone si 4 aprovizionari;

ANS: D

S-ar putea să vă placă și