Sunteți pe pagina 1din 3

reda astrologiei titlul nobiliar.

Mai există un astrolog care infinit al creaţiei se regăseşte într-o perfectă corespondenţă ontologică
concurează în privinţa acreditării astrologiei în mintea publicului, din şi la nivelul fiinţei umane. Datorită acestei similarităţi, ştiinţa
moment ce el este în realitate promotorul unei astrologii ştiinţifice: astrologică consideră corpul (fizic şi subtil) un univers în miniatură, iar
maiorul Paul Choisnard. Politehnist de formaţie, el se obligă să universul creaţiei ca fiind corpul divin al lui Dumnezeu ( principiul unic
dovedească realitatea astrologiei şi, pentru aceasta, aduce drept creator ). În baza acestui principiu al corespondenţei înţelegem că
dovadă statistici. Însă această “tehnică artizanală” nu poate da omul poartă în el scânteia divină, iar atunci când o va descoperii graţie
rezultate probatorii. Oricum ar fi, caracterul serios şi ştiinţific pe care conştientizării şi îi va urma drumul va ştii că este o parte a divinităţii.
Choisnard l-a dat lucrărilor sale este o contribuţie la activul astrologiei. Concluzionând, putem spune că prin Astrologie tainele
De-acum, astrologia destinului şi ale Universului ni se revelează atât ca o realitate
progresează pe toate fronturile. exterioară cât şi ca una interioară, astfel încât putem să considerăm
Publicul larg începe să fie interesat de Astrologia o simplă “ghicire în stele” sau o veritabilă cale iniţiatică de
ea, chiar dacă nu o cunoaşte decât la evoluţie spirituală.
un mod succint, prin intermediul
articolelor apărute în presă. Minţi
luminate se apleacă asupra ei. Chiar şi ASTROLOGIE - CURS 2 –
anumiţi raţionalişti încep să-i acorde o
oarecare stimă, din momentul în care ISTORICUL ASTROLOGIEI ŞI ÎNSEMNĂTATEA EI
oamenii de ştiinţă ― mai modeşti decât (continuare curs 1)
înaintaşii lor din secolul precedent ― îşi Astrologia este o
pun întrebări şi fac cercetări asupra ştiinţă
legilor cosmosului legate de natura umană. Din punct de vedere necuprinsă, care a domnit peste
astrologic, acest interes crescut pentru ştiinţa astrelor se explică prin cele mai mari inteligenţe.
tranzitul lui Saturn, planetă ce simbolizează astrologia, în Scorpion, Balzac
semn al ocultului şi al misterului.
În cadrul şcolii româneşti de astrologie, îl amintim pe Constantin “Şi totuşi, se învârteşte...”. Legendă sau realitate, fraza
Eratostene, care în 1926 publică lucrarea “Astre şi glande”, o lucrare reprezenta o sfidare la adresa Inchiziţiei care îl silea pe Galilei să-şi
foarte laborioasă, punând accentul pe influenţa astrologică asupra abjure convingerile ştiinţifice. Fizician şi astronom, el a inventat
sistemului endocrin, Armand O. Constantinescu şi Florian Onitza balanţa hidrostatică şi termometrul, a descoperit principiul căderii
completând această pleiadă de astrologi. corpurilor şi a enunţat principiile dinamicii moderne. A construit unul
În epoca noastră de permanentă evoluţie, nimeni nu mai poate din primele microscoape, ca şi luneta astronomică ce îi poartă numele.
fi convins că deţine adevărul absolut. Concepţii considerate de multă Cazul Galilei trebuie să amintească faptul că marele fizician a
vreme deplin şi definitiv stabilite se află spulberate de suflul fost şi un mare astrolog. Concomitent cu activitatea sa ştiinţifică,
descoperirilor actuale. Savanţii cei mai eminenţi sunt prada îndoielii, ai Galilei dă lecţii de astrologie, elaborează teme şi stabileşte contra plată
nesiguranţei intelectuale. pronosticuri. Au fost găsite documente de familie ce includ un dosar
Astrologia a apărut ca o metodă pentru înţelegerea principiului astrologic, în care sunt consemnate horoscoapele lui Galillei însuşi, ale
universal “pars pro totum” ― parte pentru întreg. Noi suntem o parte celor două fiice ale sale, ale rudelor şi prietenilor.
care avem întregul în noi, dar trebuie să ştim să-l căutăm şi să-l găsim Jean-Baptiste Morin de Villefranche este, după Kepler, cel ce a
pentru a putea ieşi de sub controlul rigid al mecanicii carteziene. adus astrologiei cea mai importantă contribuţie în domeniul
Studiul Astrologiei are la bază conştientizarea faptului că omul interpretării. În lucrarea sa, Astrologica Gallica, el se pune pe sine
nu numai că este o fiinţă cosmică, ci este chiar un univers la altă scară însuşi în scenă şi îşi povesteşte viaţa pornind de la datele astrologice.
― un microcosmos. Această concepţie nu reprezintă altceva decât Medic şi profesor de matematică la College de France, el obţine funcţia
reflectarea principiului de corespondenţă între macrocosmos şi de astrolog regal. Succesele sale sunt fără număr. El prezice moartea
microcosmosul fiinţei umane, adică tot ceea ce se găseşte în universul violentă a lui Wallenstein, eroul din războiul de Treizeci de Ani, pe cea
a lui Gustav Adolphe şi pe cea a lui Cinq-Mars. Este chemat la le influenţează destinul: “Această greşeală, scumpă amorului propriu ―
consultaţie de către Richelieu şi elaborează o temă destul de exactă a scrie el ― era necesară curiozităţii îngrijorate până la sfârşitul
viitorului Ludovic al XIV- lea. penultimului secol, perioadă în care cunoaşterea adevăratului sistem al
Înfiinţarea Academiei de Ştiinţe de către Colbert, în 1666, lumii, răspândită pretutindeni, a distrus-o irevocabil”.
marchează sfârşitul astrologiei. De-acum înainte, astronomilor Aceasta este perioada în care anumiţi savanţi şi gânditori bine
academicieni le este interzisă practicarea astrologiei, sub ameninţarea ancoraţi în certitudinile lor fac declaraţii care, retroactiv, capătă un
excluderii din ilustra societate. Gustul pentru onoruri şi teama de caracter aberant. Astfel, imprudentul Joseph Jerome Lalande, în ura sa
discreditare sunt atât de mari încât nimeni nu opune rezistenţă faţă de tot ce este nou, îndrăzneşte să afirme în 1782: “Din toate
condamnând acest ordin. Astrologia este condamnată în numele punctele de vedere, este imposibil ca un om să se poată înălţa sau
ştiinţei şi al progresului şi intră într-o eră de decadenţă. Puţini savanţi o chiar să se menţină în aer”. Imposibilitate pe care, peste nici un an,
mai practică pe ascuns, cum ar fi astronomul Jean Dominiq Cassini, Pilatre du Rozier şi marchizul d*Arlande o dezmint într-un mod
directorul observatorului din Paris. În secolul lui Ludovic al XV- lea, zdrobitor. La sfârşitul secolului anterior, în plină revoluţie ştiinţifică, în
enciclopediştii desăvârşesc ruinarea astrologiei. Voltaire îi pune în timp ce tehnica cunoaşte o dezvoltare fulgerătoare, Marcellin Berthelot
evidenţă absurditatea, iar Montesquieu vede în ea o dovadă a scrie în 1887: “Universul este de acum lipsit de orice mister”, iar în
aroganţei omeneşti. “Încăpăţânarea în privinţa astrologiei este o 1895, Brunetiere, ziarist şi director al publicaţiei Revue des Deux
extravaganţă orgolioasă”, scrie el în Mes pensees. Mondes, critică fără jenă “falimentul ştiinţei"!
Sub Ludovic al XVI- lea, Cagliostro mai degrabă dezonorează Până la sfârşitul secolului al XIX- lea, în Franţa ca şi în cea mai
astrologia. Şarlatanii şi vânzătorii de filtre şi de talismane profită din mare parte a Europei Occidentale, astrologia suferă o adevărată
plin. ocultare din pricina conjuncturii ştiinţifice. În Germania rămân cu toate
În acest sfârşit de secol al XVIII- lea, Goethe îşi aduce totuşi acestea câţiva practicanţi fideli, ca de exemplu astronomul Jean-Elert
girul său astrologiei. Goethe credea în ea şi nu se fereşte să o afirme, Bode, autor al legii ce permite calcularea aproximativă a distanţelor
neezitând să-şi publice propria sa temă astrală― pe care şi-a elaborat- relative de la planete la Soare. Bode a condus observatorul din Berlin
o singur ― şi să şi-o comenteze: “Constelaţia era norocoasă, Soarele se vreme de cincizeci de ani. La propunerea lui, planeta descoperită în
afla în semnul Fecioarei. Jupiter şi Venus erau într-un aspect bun cu el; 1781 de către William Herschel a fost botezată Uranus. Bode a depus o
Mercur nu era defavorabil, Saturn şi Marte erau neutre. Doar Luna, muncă enormă studiind opera astrologică a lui Ptolemeu, asupra căreia
plină în ziua aceea, îşi exercita forţa de reverberaţie, care era cu atât face comentarii excelente. În jurul aceleiaşi perioade, Julius Pfaff
mai puternică cu cât ora ei planetară începuse”. publică cea dintâi traducere completă în germană a Tetrabibliei lui
Secolul al XIX-lea vede afirmându-se dispreţul declarat al Ptolemeu. Va trebui însă să se aştepte pătrunderea în Germania a
savanţilor faţă de astrologie. Un Bailly, un Lalande dăduseră deja tonul: mişcării teozofice pentru ca astrologia să cunoască un nou reviriment.
“Este boala cea mai lungă care a lovit vreodată raţiunea umană. În Anglia, mişcarea astrologică nu a dispărut niciodată cu
Această nenorocită de imbecilitate de care oamenii au fost atâta amar adevărat. În secolul al XVII-lea, William Lilly, autor al astrologiei
de vreme păcăliţi”. creştine, este o autoritate în domeniu. La începutul secolului al XIX-lea
Călcând pe urmele înaintaşilor lor, savanţii din secolul al XIX-lea apare, sub semnătura lui Raphael, o revistă astrologică, The Prophetic
manifestă aceeaşi ironie amuzantă faţă de o ştiinţă pe care se feresc Messenger. Este un almanah de astrologie populară care cunoaşte
serios să o studieze îndeaproape. Francois Arago se mulţumeşte să succes de public. Un Almanach Raphael continuă să mai apară şi în
stabilească o paralelă între astronomie şi astrologie şi să tragă o zilele noastre.
concluzie pe cât de pripită pe atât de categorică asupra slăbiciunilor În jurul aceleiaşi perioade, Morrison editează Almanahul lui
minţii omeneşti, aflate pradă imaginaţiei, şi despre puterea inteligenţei Zadkiel , care cunoaşte un ecou răsunător când, în 1861, anunţă
omului, care nu funcţionează decât bizuindu-se pe observaţia moartea prematură a prinţului consort, soţul reginei Victoria.
riguroasă. Corectitudinea prezicerii sale îl face pe Morrison să ajungă în faţa
Auguste Comte, părintele pozitivismului, îşi manifestă dispreţul tribunalului şi să beneficieze de o publicitate enormă. Toate acestea nu
faţă de astrologie. Cât despre Pierre Simon Laplace, acesta tranşează constituie, însă, decât astrologie populară, care nu include nici un fel
categoric în defavoarea celor care rămân convinşi de faptul că astrele
de exactitudine şi nici ceva cu adevărat serios. Va trebui să se aştepte astrale aflate în acţiune, într-un loc şi un timp dat, produc un anumit
sfârşitul secolului temperament psihic, intelectual şi moral, care poate fi cunoscut”.
pentru ca să renască ― în Anglia ― o astrologie demnă de acest nume. Barlet defineşte admirabil rolul astrologiei, care ne avertizează asupra
Ca şi în Germania, relansarea ei se datorează Societăţii teozofice a fatalităţilor adunate ca urmare a abaterilor înregistrate de tot ceea ce
doamnei Blavatsky. Alan Leo (pe adevăratul său nume W.F. Allan, Leo facem în mod liber, dar ne spune totodată şi ce încercări sau ce corecţii
fiind semnul său zodiacal) devine în scurt timp un astrolog reputat. El ne hărăzeşte providenţa pentru a ne favoriza evoluţia.
îşi înfiinţează propria sa publicaţie, The Modern Astrology, scrie cursuri Barlet conduce succesiv două publicaţii, Revue cosmique şi
de astrologie în şapte volume şi repune în vigoare astrologia genetliacă Revue astrale, ţine conferinţe, organizează discuţii. Concepţiile sale
(referitoare la naştere). despre astrologie polarizează interesul unui areopag de tineri discipoli
În Franţa, în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, care vor contribui mult la expansiunea ştiinţei astrelor şi mai ales vor
mişcarea astrologică este, ca să spunem aşa, inexistentă. Singura ei auri un blazon pătat atât de raţionalismul ştiinţific cât şi de necinstea
manifestare este apariţia, în 1863, a unei lucrări, pe jumătate roman, şarlatanilor.
pe jumătate tratat de astrologie, intitulat L*Homme rouge des Principalul discipol al lui Barlet, Henri Selva, este cel căruia îi
Tuilleries, de Paul Christian. datorăm traducerea cărţii XXIe livre a lui Morin de Villefranche. Graţie
Este de altfel curios să constatăm că dacă astrologia străbate o acestei lucrări este restituit aportul personal al lui Morin la domeniul
zonă de umbră, ocultismul exercită o fascinaţie vie asupra minţii atât de complex al interpretării. Eudes Picard, Andre Boussineau, şi
oamenilor. Dar ocultiştii nu se ocupă deloc de astrologie. În 1891, în elevi de-ai lui Barlet, vor continua opera începută şi, împreună cu alţi
Traite methodique de sciencen oculte, Papus ― doctorul Gerard câţiva practicieni serioşi şi oneşti, îi vor
Encausse ― nu se sfieşte să scrie : “Astrologia este una dintre fostele
ştiinţe de divinaţie ale cărei date sunt pierdute astăzi cu desăvârşire”.
În ciuda afirmaţiei atât de categorice, apariţia acestei cărţi marchează
renaşterea în Franţa a interesului pentru astrologie, cel puţin ca parte
integrantă a ştiinţelor oculte. Este deci firesc ca avântul mişcării de la
sfârşitul secolului trecut să îi fie şi ei benefic.
Anumiţi ocultişti se interesează de o astrologie impregnată de
ştiinţa Kabbalei. La fel ca în alchimie, ei găsesc în aceasta legătura
care îl uneşte pe om de cosmos. În Les Mystere de l*horoscope, Ely
Star se inspiră direct din operele lui Paul Christian şi ale lui Eliphas
Levy. Acesta din urmă, alias abatele Alphonse Louis Constant (1810-
1875) a fost adevăratul promotor al mişcării ocultiste din Franţa, cu
mult înaintea lui Papus. În pofida titlului său, cartea lui Ely Star se
ocupă preponderent de tarot şi nu de astre. Prefaţa astronomului
Camille Flammarion încearcă zadarnic să îi dea o notă de credibilitate:
aşadar, Ely Star nu aduce o contribuţie notabilă astrologiei. Cel ce este
considerat părintele astrologiei în Franţa este ocultistul F.C. Barlet. Pe
adevăratul său nume Albert Faucheux (1838-1921), el este interesat de
spiritism şi astrologie. Spirit curios, aplecat spre misterele iraţionalului,
el devine membru al Ordinului kabbalistic şi Roza-Crucii. Familiarizat cu
astrologia tradiţională, el se bizuie pe ştiinţă pentru a demonstra
influenţa magnetică emisă de planete: “Omul este un tot, scrie el.
Energia primită nu este percepută doar de corpul lui. Influenţele
psihice ascultă de aceleaşi legi ca şi influenţele vitale. Este deci firesc
să credem că situarea astrelor pe un orizont, adică starea forţelor

S-ar putea să vă placă și