Sunteți pe pagina 1din 149

1M

MANUAL

DE

CLAsICE

1'1. I H 1I ~I II \RIILF. 1101 0(;1< 1.

I .pint cu llll'lecuvinl""" PT •• rm Iluiul Pinn"

TIO TIS1

III II RA I I III

I lit MI IL t f

Ldlr •• IV.

f nua] pentru anul ru 011

Sl'm Inarlilor I DloglCIl

17Ul;~ta dejatl! reproduce textu! editiei a II-a a acestui , ?!catult de profesorii: CONSTANTIN LAZARESCU ~~ ANDREI MARIN.

PREFATA

Pre<:entu! manual de litnba elinii. pentru anul III al SeminariiLor teoloOice, a fast alciituit in conformitate eu programa $colarii.

El cuprinde intreago morfologie a limbii eline, invederea citiri! scriitorilor, atit profani, cit $i biserice~ti.

Textele pentru lecturll au fast cornpuse sau alese in a~a fel incit sa se poota desprinde din ele forme!!! gramaticale indispensabile pentnL cunoosrerec atit a dialectului otic - in vederea citirii din. autorii profani # biserice~ti -, cit ~i a dialectului comun, XO\Y~ ~'«).n"to~ (dialectul atic), user oHernt eu incepere de La Ale:rondru eel Mare, in care sint scrise $i cartile Noului Tcstam.ent. In ceea ce prive$te conlinutul te:rtelor pelltru lectura, multe au cuprins religi08, fUnd prehtcl'iiri din Noul: Testament, din operele scriitorilor biserice$ti SlllL chin, pagini a.lese din Noul Testament.

Manualul cuprinde $i 10m supliment, care rezumd regulile principale de sintaxii ale limbii eline.

Autoril

LECTIA I

ALFABETUL

. d urmatoarele 24 de litere :

Alfabetul grec: cuprm e
NL1me!e LHere!.a Observajtt
llterele Llterele Name!e romllne~ti
mer! micl grecesc ro.mlJ,[}esc c:orrs,HJnz.
A « n~(X alfa a
)SI mil' lalnllpglul [avln!uIOi;
B ~ . ~1J<" vita v ~ In [el!lllIe marl
!;
r "( ,a jL!, " gama g 2) y inalnte de gulura-
~ 0 O~Ato: delta dh Iele Y. ", r, C. se pro-
nunla 11 (gamma naznl]
E - FytA6Y epsilon e
Z ~ Ct,ttl zita z
H 7j ~tQ ita j
8 3- Ij 3fjflX thifa th
I ( iMta: iota i
K .. "ti1tj['Q kappa c
11 ), ).';'jL651l larnvda I
M fI. jLfi mi m
N v vii ni n
8" i ;L csi x
0 Q ~ fLl;(POY omicron 0
n .. Ttl pi P
P p pcil ro r
I ~ITj.La sigma Sa Ilnl , II s!Ulllul 1001nl1101;
':I ~ S o In ftlllllllmari
T t ':'lZlj taf t
r 0 ., 'fll'~v ipsilon j
.p 'P 'f'L fj f
X 'I. » hi h
'If 't 4! psi
p8
Q III ,:) fU1G< omega
0
- PRONUNTAREA

No; pronuntarn lilerele grecesti intoemai ca greeii mode mi.

Aceastli pronuntare ins~ se deosebeste de aceea adoptaU in tlrile occidentale. Cauza acestei deosebiri de pronuntare este urmatoarea ,

Ctnd studiile grecesti au fast introduse in Occidental Europei, dup1f cucerrrea Constantinopolului de clilre turd (1453), S.I adop, tat Ielul de citire al grecilor rnoderni ; rnai thziu ins~, savautul Erasrn din Roterdam (1467-1536) a combatut acest tel de citire propunlnd un altul intocrnit de 1'1, despre care sustinea ell este al vecbilor elini. Sistemul lui Er8sm a fost adoptat treptat in tAriff occidentale, un de limba elin1f se dte9te deci dupa pronuntarea erasrnica,

til Grecia rnoderna si in unele tari orientale, intre care ~i 13 noi, in scolile de inviltllmint religios, se cite~te in felul grecilor moderni. Acest fel posrta nurnele de pronuntare reuch linian~, dupA Durnell' savantului L Reuchlin (1445-1523) care a cornbatut pronuntarea lui Erasm.

Asupra pronuntarii literelor observam utmftoarele :

1. 'I se pronunts totdeauna gh :

T9pru~~gheron, blltrin

Inainte de un alt 1 ~i lnainte de )t, X, { el se cite~te n : lineAe, = anghelos, vestitor, inger,

Iip;U:ltFOV = (mkistron, morneala, nad~, undit~. 'Fti""'Y~ = falanx, falanga.

2 . .;, rr se pronuntli totdeauna s : )lourriX-musa, muza.

3, II. are totdeauna sunetul m, chin inainte de 6 $i 11 :

lfL66),).1I) = emva!o. arunc,

ip.1I"0p(ox= emporia, comer].

4. Consonantele slnt :

a) Mute, numite astfel, fiindd nu Be pot pronunta decit cu ajutorul unei vocate, clasificlndu-se in:

LABIALB

OLJ1'URAL8

IlINTALI

SUTde

"II

Sonore ~ Aspirate ,

r 1.

b) Llcide, n'urnite astfel, fiindca se pronuntil user, curgator : x fL, v, r.

c) Siflanta (~uieratoaIe): (1, c,

. 0) Dubie: C, E.~. '

5. VocaleZe sint :

a) scune; s, o,

b) IUJlgi: 1),"'. precum ~i orice vocala urmata de un grup

de consoane.

c) uneori scurte, alteori lungi: (1., t, U

6. SemivocaJe sau semiconsoane SIDt t, o, Aeestea sint vocale cind nu Ie preceda aWi voealf, iar COOS030e cind sint precedate de 0 alta vocala, formtnd diftongii.

6. Diftongii sint :

at=e; $[= i ; Olz:: i ; U}=,I;

cHI=af, av , Eo=ef, ev; lJu=if, iv ; oo=u.

Vocalele lungi 1lC, 1J, II.) se cornbina cu c, care nu Sf' pronunta, Acest l se subscrie, cind vocalele sint scrise eu literll. mica: Cf, .~, Ijl, $i se scrie alaturi, clnd I'll' slnt scrise eu literli mare; Al, H i, !:h. Ace~tia se numese diftongi improprii.

Dift.ongii slnt lungi, abra de ~t, Ot care 141 sfirsitul euvintelor sint scurti : MO(lt; ~v6p"'1to~. La timpurile Optativului insa ~i la Adverbe lIt ~i 0\ devin lungi : Mal, oYXO!.

SEMNELE DE PUNCTUA'fIE

Virgula !?i punct~1 se lntrebuintau ca ~i in romine~te. In lee de doui ~11I1_cte (:) it de punet ~i ViTguJA (;) se lntrebuinta un punct, seTIS In partea de SIlS a rlndului,

Semnul de tatrebare era punct si virguli! ( ; ).

EXERCI'fIU DE CITIRE

, !. :A"{a.~~p.~W'I, ,'MJ"'l'lu. 'A7t6)')"w'I, 'A'fPo~t't'IJ, 'Ap(o.C(rt:lpl1..~, Apta..;spi;'ljS, Alj~Va.l, 'Ai_LUEOS, AuyoLiatc.:, "Avvu.

Ba)J.Ep~'f'6'1t"tjS, B'J.6IJi.(IIY, BOWltta. BYl&A.b.. B'fl."!-l1..ylt;l.

Ba.pv&.ow;. J ., ~r>" '

8

rC(yup.iJif'lS, J'_l,a.uxo<;, l'a"(",('I)S, rtiCa, ra.l..l),.aioc, ro)'rG{l-rj .• ~l)!.I.'I)"·'lP' .6.tOVOOOS, ~[1pelos·

:E~ri6l): ,vE"l.trup" ~~v..WtES, Eb~pa'C"tlSI 'E\l\1avou"ij),.. ZeoS, ZscpopoS, Zax[)v6os, Zs6eaatos .

"HALOS, 'Hpa,xk~S, "H1tEtpOS, 'Hpmol)S, 'Hp600tGs. Be\1lCltoxkijs, Be:P\101tO},[1L, 9wxooi&-->; BgO"'L) 0'" 9wtlci.-

'16' ·1' e . y'" , T' "" r "'.

c(lIl), M~S, le:pooo),tJ\1C!., IW'IE.;, 'hlOOUS 'Iou ailS

'l"ul:;o.(o:. ' ,

Kpovo'S, KASL06~V'rJs, Klipa<;, Kato[1psw., KuX6.lJloc<;.

. il.ww.parOI, Aall.E:lJO:(IlIlJ\I, AEW\ll~tlS, AUClC!.\ll'JpO;', A('ltJx~s,

AtlCocpos.

I1'lolicra, Mapa.IJw'l, MtAttriaYlS, fl.1:tJxoiAl), ~[C({Hta[o<;, MliplI.~S. NSI.l1t1(0),E\10~, NEattop, stMS, Nlll.lC(S·

3&.y80s, E:S'Ialfoov, gtP~"tjs.

'030ooe6s, • O),.u J.Io1tas , 'Ops.otYjs.

TIa)J-6.s, lIapl.;" , llooSI8<iW, llgPL0..i)<;, ll/.ataloci, lIC(u),.os. ·Pa.iJri\1C1v6o<;, 'Pijoo" 'P6oos. 'pm\1'IJ.

Iap1t"l)i3ow, ~alatJ.(S, I6),.w", l:'1triptYj, ~otpO'XAijs, IllphpEU1. T'IJ)'~I:lCLXOS, TpolC(, Tlool"1.~epVl)<;, Tlp.o{l-e;o<;.

<T1tEPLWV, 'TMo'WIJs, 'TotriomJs, 'l'!!YlttOs.

(~lAOX;I:~t"t)s, <IlOtO!l<;, ((I 51/')(C('S , <IltAl'1t1tO<;. 1>ctpLofJ.i~l. X6.PUIli3LS, XlP.!1lpO:, Xias, XPlCltOS, XEp~tJlit!1'

IV OCI:lP.i'l:l XOc;.

'~l"(ol(ct., 'Qx.ea:il6t;:, Qp[w'!, 'Qo,[C!., 'Qp1ra-J"Il<;' 'Qacr ...... ci.

II. 886.;, linEAO,>, Eoarrel..t'JY, ci'ltoO'tOAO>;, E1t(O)(.Q1tIJ~,

1tpEoOutSPOS ) OXlollC('

"at~o'" oUf'lJepoc, psli tJ.oc , 'ftJXT) , 1tafla+;, xAlY't), Il-Epa:1te:UCl).

Oict.l1:a:.

llri.fl"lI1ct., rEtoIlEtp[C(, tl1tGtE:(youoa, x!lIlEt·~, Iletpov, <XpLa!111-

tlllij, 8EXa..

rtJl.LV6S, l'U\1'1tlQLOV, oXOA'~, x!10e:apC!.. 1tCl.laa:l'wyos. ypri'fOJ : ~l6A[OV, ~los, T~, xril.Ao<;, )"(60<;, apaa<;, otE'lOC;,

.1j)..E.

Ipa\1!1C1.: IPClV-Il':t.tIX-ij, cplOvIJ·

Ailroc;: &'pxalas, re;,,~Ii, "Til, £~vos, 'Iflo'!, &EOS, 11 U8 tiC;,

'.ptAos, 'foolS, xpO'lOr;, 'fuxij·

lI[),oS : ll'lOp(01tCS, Myos, olj~6;.

~VQlLrl: !ivdlVUj.LOS, oovo>vu\10S, 'fwllmvuj.LGS.

LEe T I A a n .. a

SP1RITELE

Spiritele sint niste sernne grafice, care stau pe vocalele ini, 1iale ale cuviatelor $i pe consonanta initiala p. Ele slnt doua : spi. ritullin (') ~i spiritul aspru (').

Spiritul lin nu are nici 0 influent:! asupra pronuntarii vocalei, pe care sU; spiritul aspru insll lnseamna c,!! vocala sau consonallta p, pe care sIll, trebue pronuntata cu 0 oareca re aspiratiune, ea in limba francez~ le heros.

Se observa c~ vocala !I $i consoana p nu prim esc niciodata spiritul lin, ci totdeauna pe eel aspru : B"va~, p{CrL.

Clnd ill mijlocul unui cuvtnt sint doi p consecutivi, unul prirneste spiritul lin, iar ceUllall spiritul aspru : IT6pro~.

Locul spiritelor. Clnd literele slnt minuscule, spiritele se scriu deasupra lor: 1i:~6p())lt'o., {mOIL0t;; clnd slnt majuscule se seriu SUB in partes sting!: 'A\'tjp, 'PICrL.

La diftongi spiritul se scrie pe a doua Jiterlj: lZ~t6~, o6p,;~6~, 1)tO,;.

ACCENTELE

. Ca ~i in celelalte limbi, 1n limba elinll fieeare cuvint are 0

sllab.~ pronuntata cu tonul mai ridieat de clt celelalte. Acea silab~ se ZtCI' cl este intonaU. 0 silab~ este lntonatll sau nu, dup. cum vocals 1'1 este illtonaU sau nu.

. In limb~ elin~ silabele Intonate se ara.U prin semll!' g"f~ce,. numl!e Ilccente, care sint : tlscu~it sau acut ( '), gT(J.V ( ) ~I clrcumfle:r: (.).

I Sdi!abele se accentueazl dup~ reguli referitoare Is Cllntitatel

or, a lei a vocalelor ce contin,

10

Accentele pot sta po ur rnatoarele silabe :

"a). Ge! ascu~it. pe oricare din ultimele 3 sHabe all' cuvintului daca sflaba este ,loton8t8. indiferent daca este scurta sau lunga ~ x:,!,al.~, &:r .. 66~. '1fL"pa, fLq <iA'I) , Mrs'., &v6p"",o~ m!AtatO, Mooo

AliODOt. '.. , re.",)

~e observ~ ca, p~njru CD accentul acur sa sits pe silaba ante. penultima, trebuie ca silaba ultlmli, a cuvtntulut s~ fie. scurtli. Dad aceasta este lung~. ea. valoreaza CIt dou~ silabe ~i atunci accentut acut de PI' ant~penu!hma se coboara PI' peaultirna, Cafe in realttate este antepenultima.

Ex. :

li:,fJp~lllo; - .!:v~~';'nou - hBpruwIjl - ,iv6p""T<LIY.

b) Accentu! gTav inlocueste pe eel acut de PI' ultima silaba a unui cuvint, clnd acesta nu este urmat de un sernn de puncluatie : 1'-"''' OE ~06tD.

c) Accentu! circumflex peale sta pe silaba ullima sau penultirna, cu conditia sa fie lunga, intotlatii si prDvenitd dm contractie : .1.a" to oiiljl"', t".lld; losli lIE'l' .... "'. a.1,,6o! (dici dif. tongii al. 0. 13 finele cuvintelor sint scurti}: 0.10:600<; (cliei aiei diftongul 00 uu previae din contractie),

Se observa c~, pentru a putea s~ stea pe penultima, trebuie ca ultima 511 fie scurfs. Dad aceasta este lung~, ea valorfaz~ cit doull silabe ; iar atunci penultima in realltste este antepenultima ~i accentul circumflex. neputind 811 sica pe antepenultima, se transforma in acut : r).ciJtta, ,).rurt"IJ<; -' r)."'''':u<;,

CUVINTELE FARA ACCENT

I. Proctitice. Sinl citeva cuvinte monosilablce, cart' nu au accent, deoarece se pronunta unite cu cuvlntul urmator. Ele se numesc proclitice (de 18 verbul IrP01<.I.(Vtu ~ a se apleea inainte), pentru eli pare c~ se apleaea lnalnte pentru a se uni ell cuvintul urmator, Astfel sint articolele incepnoare co 0 vocall: ;, &~tip"'_ r.o<; - ~ lilt.,,; 01 &~6p"'.~OI, - a[ 01<.".1.

11. Enclitice. Sinl cuvinte de una sau doul silabe care i$i pierd accentul, unindu-se eu cuvintul precedent. Sf numesc enclitiee (de II verbul ~rll).('"' - a se apleca pel, pentru cii. se ap!ead asupra cuvtntului precedent.

Regulile enclitlcelor slnt urm~toarele:

1. Dleii cuvlnlul precedent are accent leut sau circumflex pe silaba ultim~, encliticul i~i pierde sccentul, iar cel al precedentulul nu se schimbl In gray :

11

.h~p tt', {}all; !LOD, 310<; 'P'101 Il~oplil~ tl, 3tijl !LDD. ~hSpwv ~1~1>l~.

2, Daca cuvintul precedent are accent pe sHaba peoultimll, el peale fi urmat numai de enclitice monosllabe ;

;i,op" tE, ihllpa; .... OD; insll &\l5ptl "v.i, 1.(,10; ~GtL

3. Dad cuvintul precedent are accent acut pe silaba ante. penultim. sau circumflex pe eel penultirns, el atlage aecentul en. cliticului pe ullima sa silab1! sub form3 de aeut:

l1,fJplolIJ:6, tt~. l!.~pt6, !L0c. x6p!o~ 'l)!I't.

crti)!Li n, aoDl.6~ 000 ~DD),,6c !Fl)erl.

EXERCITJl DE C1T[BE

.J R U I" i • I 11 Jl e a d 0 m n e a sci.

0(,''''1: a~. >tpoo.lIXloo. .".1,.

I_iOC'tEP '~I1ID\I 6 ~\I tot; o Opa.vo[; , l'1."(ta.oe·qtro t"~ (;\10116. 0('0' ~Vj~t(J) .~ 13(l~(),dct. O(j()'

T:'rfj~I(J) ~b .'M1..1J!J>cl. !lOO, (ile; E:\I oopavip l(ct.l £'ltl ,";';' -='j~ rpm ~1)1l:.<DV ~ov E1tWUOlC.v ~?~ -I]11(V <rijp..ep'jv·

Xla.l, «'fleS W:'I :_(X, o~el).-~p..Cltct. 1)111i'1Y, 00':; xcd 1]f-L-Ei; &t.'l'jy'r;;~a\l tw;, ('rpE!AEtClI<; fJf-L-WY

'j('l~. ~"rj .. l~£va-r-l('O; ·~l1Ci.s: 101.:; 1tetpa.op.ov, d)J.a pO-oct.! 'll.!l1.S: &"0 reo 1I;r;)'IYj,ooO.

SUntl B,jnlbe:lir dupi Mqtti VI !J-)J.

tea ~~i~;~~:=lis·nae· dPosl~d~ un tr: hotlirit care atii inain-

y' ec Ina aat· e :

SINGIJLAR

II. /;.

PI.URAl

12

hi. F. N.

01 aC ni

DJ,' tw t1l. Toil rwv TWJ TW~

T';; fn- rc

A:::. , 't' TOl'. ,01, Toi,

c. t_ tTJ" TO , s:

lOti, t.... Tlf

c) InciicatiW! Prerent II buJ"

ver w 11~a;1 (a fi) Be conjug" .stfel .

SIl(OUUR PLuaAL"

tl,_.{ (."101) I

el (fJf') o)J~v (81Iltem)

i(1r( (ml) ~ot; (Ilntqi)

e tlo{M (lint)

N.

= sufletul = pUlcerea = frumo.a! = marc

= insl

= adesea = sfir~itul = izvorul = trlstetea

= deci, de aceu = Noul Test.·

meat = procl.ml

>1 YI1lX~. fj~ ~ t)lJa,~, fl. xoAf)

per1iA.Tj

d,Ud no,Udx,~

7j 1:sl.wnj, fi' t! :1I11i'~. tlr;

t! l.vlt7/, 'I' oiSv

t! Ko",,} .dIlJJ~X1J cba)'oesUB'

DECLIN AREA I

to

Feminiae terminate iD-l) la Nominativ singular ~i ill- "I~ Ja Genitiv.

'H vlxY) It(li f) elpYjY7j.

eavp6.Cop.nl t ~, v lx n», XafeoplJl rde "f fi IJ In v ii Hill 'fi rJWf.'n xol tar, dpBra1, rfj~ .,6'1'. Af "l"al nczealJ_d- ':-OVOI t a i ~ ,#11 X a j, .. aU, Hal ,cuyliAa, tj" O. Ii ,.

aOUdH" )'dp aC "htlul rwt' palwtl fI'I'1al .hli T w" A 'I :11 no Ii' tj 0". Ka,1IIj .1 I a II ~ "'1 dt'arO(lt1lIl' '-1~11"7 "01 (tuturor)",

tj lIam. 11- xill

1) eler1VfJ, 11t; lIavpaCopep xol(Jopel' J'de

tj axsmj, * 1/ ~wp'l, 'It; oj dqm!. '7' " li~'I. '7,'

= lupta = ~i

= pacea

~ admirlfm

= ne bucursm = dlci

= irnbrlle~rniDtca = puterea

= vitejia, virtutea = tineretul,

tineretea 7j "Ix1/, 1/' = victoria nUl1aoxllvdCov' = preg.!lte8(:,

'" procuT!!

Observiiri gramllticale

Limba elinil poseda 8celea~i cuvinte dedinabile ca ~i limbile latinil si romanll. Spre deosebire de acestea, fa mal poseds ~i un articol hot-hit, care stil inainteacuvintelor dedinabile.

Numere. Limba elina posedJi 3 nurnere : singular, plural si dual. Du.lul (jntrebuintilldu.se rar si anume, cind se vorbea de persoane ~i lucruri perechi l a fos! talocuit cu pluralul, De aeeea nu va fi tratat in acest manual,

GenuTile. in lirnba elin~ exista 3 genuri: mascu!in, femi. nin ~i neutru.

CazuTile. Limba elinll poseda 5 cazuri : Norninativ, Genitiv, Dativ, Acuzativ~i Vocativ. Ele indeplinesc in general aceleasi functiuni sintactice ca ~i in limba latina si cea rom ana.

Declindrile. in limba elinll: sin! 3 declinari.

DECLINAREA I FEMININA

Feminine terminate in-1) Ia Nominativ singular ~i in·1j~

la Genitiv

• ~ubslaDti~~le ~i Adjec~ivele terminate la Nominativ singular In "1 ~1.la Oenitiv singular m "1~ slnt feminine de declinarea I i se declina astfel. ~

SINGULAR Pr.uRA~
N. ~ dg~t~=~\,jf!U- ~ ~{l(rJ = victoria a1 vil(ol
0, tij, rieenj, lea 'fij, ~{)lT/' ilL dena,
tW. ~II(W.
D. Tfi deerfj tii vbq] YWV aeelWI'
Ac. t~l' d£J£n~~ 1~1' ~(x1j" ral.; lI/1eOI, ml, deEtal~
V. eli aeen/. ld~ vlxtu; rd, aeero<;
w v{J<T] W ",,,at W dena', Note I. In declinare accentul cuvintelor se supun eg lilor

generale de accentuare In en e r u I

CII III Nominativul . . I g. eral, accentul sUi pe aceeasi silabli

Blngu ar dacli nu t . fl

ultimei silabe La Ge ' , ' es e In uentat de caolitatea

. . mtm p!ura!!nsa ' I

1 au totdeaunll ' cuvmte e de dedinarea

accent circumflex pe u.ltima Silllcbii.

2. Articolul n-are Vocativ ". .

jectil w. ' poare msa fl inlocuit cu inter-

14

VERBUL

Verbele in Hmba elinll Sf' •

ter,:"ina1ia persoanei ).a la Preze~~ar:ndl~ ~ouli . ma.ri clase, dupA mal rnulte se termina In.(O) iar alt I • tcativulul ~I anume : cele

, e e !D'Il'

Verbele din prima clasl 8 .

in.e,v (,!,e~~,v, X(ll{pllY, ~"I)]Jo«{m. u Prezentul Infinitivului terminat

Prezentul Indic:ativ activ al verbelor in w se

astfel : .. conjUllli

Sg. <pip.w, eu aduc 'I'~p.e,~

<pep.s,

PI. <pip'OIl.' 'fep.I" <?Sp.CQ'1l

Cv.vinte grece§ti in Hmba Tomdna

E1e1jVl) '.allsni If'tlX'/ Kal~ Me,.dl1]

Irina, lrineu

= Filaret

Psihologie = Psihlc Caligrafie Megalomanie

LEe T J A a-IV-il

DECLINAREA I

Feminine terminate in« Ia Nominativ singular ~i iD-«~ sau-nc la Genitiv

= feriti-v~ de, fugiti de

= (ipsa de evlaI.je,impidatea

011 Ilrlvov., = nu aumai ...

dUct xal darchiar

~ d)UJ~aola,a, = uelnfrinarea

ifl'w = due

Iii( = Prep. eu Ac.Ia,

In

nao(J, nao'l~ = toatl, once ~UJqlk4!w = distrug

~ e(}'/f{!€ntUl., a~ = cuviinta, bunacuviiutli

~ XI1.cnUl.VlxJ) = Biserica ere-

, E"x~'1o(a ~tinii

(~)

~ 8,14 ,Ma- = 8finta inv~t[-

olll.lUo, (a,) tur~

I

,liduOJt:(j)

1j po~8E1fJ, a, ~v

- indt

= ajutorul

= Prep. cu Oat.

in

1) «poerla, a. - pacatul

neoorpsew = aduc

". (h"eela, a, = bllrblitia,

curajul - necazul = dau, ofer

= minreR, slave, pllrerl-ll'

n rJtCa, 'I. = r~d~cin~

'7) Malfa, 'iC' = fel de trai,

de viatl

= Prepoz. cu Genit.pentru

Ibot6&v = Adv. de sus

!} OIAH'Ie{a, a, = mlntulrea

~ dv(~. a, 7laesxaJ

r} "d~a, 'I'

Observari ,gramtU,iclI.le

Declinarea r c:uprinde ~i cuvintele feminine terminate la No. minativ singular ill-1:I. intre aceste cuvin!e e necesar 8~ lacem urmlitoarea deosebire : unele au IX pur, altele au 0: impur sau mbct in terminatii,

Pur este II in cuvintele in care este precedat, la Nominativ singular, de vocal! sau p ; acest 01 se pilstreau I. toate cazurile din singular ~i are in genere cantitate lungli.

Impur sau mixt este II in cuvintele in care este precedat, la Nomtnativ singular, de 0 alt!! consoana de cit p; IX impur este In genere scurr, iar in declinare se lungefte in "Il la Genitiv ~i Dativ singu.lar.

Cuvinte1e terminate in 11 pur se dedin. astfel :

SlNOUUR

PLIfRA.L

N. tl a.ual1da

pacatul

G. Tij, d.ua/!Tlar; D. tii a.ua(!tiq. At. t'l}' aJla(!tlap

V. a.uaerla

oreand,

afDlaU oreana. meatIq. Ofeatui" Oteana

rail' ti.uaeTlr»~ rair; r1.uaer(a" TIl, al1'leT(ar;

apa(lrla,

rroy 0 r(!lH'lWI' Taj', (1J(!1:Iflai, ni. OlpOTUXr;

oreanol

Cuvintele terminate in a. impur se declinli astfel :

SINOIJLA.R

PLURAL

al "'alffJl rili,. ~la'tliW rair; "Ultral, ~ alalra,

~{a"a,

N. Jj MEosl~va~

O. nj, ~d~, nl.

D. tfi ~oET/ Tii

Ac. l~" ,MEa, r~"

V. M,a

Mal'l:a reglmul "lair". \'int~ ~,a{tTI

Manav

Malfa

de a/ MEa.

Tlii' ",oEwp ral. 8dEa,r; r~ 66E~

,MEal

17

Se observa cd taate cu.vintele de declinarea I jormeazii pluralu! in ace!a~i fel.

Nota. Declinarea I eentrasa. La putine cuvlnte de decli, narea r femininll terminatia 01 din radicalul Nomioativului singular e precedat de un alt 01 san de s. ('A6'lvda. (lo1!.h:). Cele 2 vocale, <1% ~i £<2 contracttndu-se ~i aoume primul grup in Ii iar 81 doilea in Tj, obtinem formele, A6'lvrl. "(lll-ii. Cuvintele contrase se declinll ea ~j cele necontrase, avind pretutindeni accent circumflex. Ex:

SINOULA~

PLURAL

SINGULAR

N. Ij Ollll'ij smochlna 021 oVillai'

O. Tij, 011"11, nuv OIlH6jV

D. Tn Ollxti 'fai. Ollx:ai'.

At. T~~ OIlHijV Td, ollllla~

V. Olll(ij oVI(a1

~ , A01jvci Zeita Atena

Tijr;' t!fJ'f/'I'iir;

Tn ' A8TJ'I'if.

'I"~~ 'Af1TjJ'('!)I

'AfJrjva

Prezentul ImpeTativului activ at verbelor in (t) se conjugi!. astfel la persoana D singular si plural:

q:>eV)l8U = fugip

Cuvinte grece$ti in limbil romdnii , EHlI'l'1olu : Eclesiastic, Ecl'esiarh

Ll6~a : Doxologie, Paradoxa]

LllalTa : Dieta (pentru bo]nltvi)

LECTIA V

DECLINAREA I

Masc:uline terminate in-tlI~ ::i-lj, la Nominativ singular ~i In-eo Ja Geoitiv singular

O[ 'ltPOf1ltC(l.

'H t w '" "() 0 rp '1 uti ~ rpw~~ dtlV~ 1i v f 0 1.; "6 on: & T a I , riic; "ii' fO;:; >lof!a~i.· II L )lae /i~" (pe de 0 parte) d 8 n n d r a, .ttl b dtJ~I(I'l :<(ll reVljlfj l6 a <I a 6V II V. '0 1M (pe de Iltli parte) n: e 0- IP 1 r "1 <; nO'l'to{av vnee6o,b)v l 'I' s II l' e Hal ;<Jaoav Tijt;; ~la{r"1' dNO.laola.v· ~ .luivola 0,)1' r 0 v 11' eoif'''; T Q 'Ii delllx.lljl!,h} v' Da.oa rp1J1~ roO '/aear,l ~8av,.aC 8 TO'll, neaq:>"Ta, Hal lauer' aOroll, (pe ei) tiu: sos(}yha, Hal 'f'1Ixwv {hean6'1iTd,. Ttj! n:eOrp.jQ7 neensl, W v e av t a s, "dEa Hcd np".

" :or:e0'l"rT1jf;, OV~ profetul

Ij q:>wV?i, n, ~ vocea, glasul

"m?] ~ inspilimintil.

toare

ov~ stilpinul, damn = pamlnt, tara = Adv. totdea-

tI "eo:1l:l:lr1jt;;, ")Iii. iie; dId

una

a. = nedreptate ij. = lux, desfriu ~ cirmuiesc

= Adj. tot felul de

" vnte6o}.1. ii' = exagerare, execs

Ij ddelllla, ij revq:>1/. (JaotAtvru na1'mta

n ",avow. a, ~ cugetare, giod

OXAl1ea = Adj. sever.

7) qro.l?), iit;; = neam, semiotic

oteel'ru ~ iubesc

cli, = ca

J SQSel'tT"I_, Oli = binefadtor

o 6eeanevr1jt;;. lecuitor

00

n(}inet

d "E.avla~, ov ~ np7/. ij.

~ se cuvine = tinilr cinstire, onoare = Adj. toatj

= Prep. cu Oenit. din

19

EinwJ'BV (sil zicem) nal'ni, (toti) sf OAt}.; ,(;li~ (lluJ'olui"Kve1e eUllqo~ .. (Doamne milueste)

Observari gramaticaLe

1. Substantivele masculine de declinarea I se terminli la Nominativ singular in -IX<; sau -'lj', Iar I~ Genitiv. ~ing~lar in -OD. Celelalte cazuri se declioli ca la Substantivele feminine in -IX sau-'lj.

Substantive Ie masculine in -"l~ fac Vocativul singular in '«, afarl! de Durnell' proprii de persosne, care 11 fae in .'Ij.

Ex.: '.:U>!'16uidl)i,AlcibH,de Voe. 'A.heloraCl?] Evem{0'li ~E"ripide Vee, Evemllil)

Substantivele, fiind masculine, sint lnsotite de articolul masculin si se dec1inll astfel :

S1NOULA.R

PLORA.L

N. O. D. At. V.

a neOcp~t17i:pro: Ot neorpij7:Clt T:OV n(!orpryT:OV ictu: rwv neolP'ItW1'

T:qJ nI,Iorprym to., neOrpryral,

rdv nQorp*'1v T:OV, neotp11tai

n(!(Jcpi'jru neoqJijwl

SINOULA.R PLURIIL SfNUULIIR
N. a p8a"laytinarulo! vsovla: 6 ' AJ;ull td.~l1i
O. toil I'savwv ,WI' vsavtwv Toil' A;"':IP,d.ilov
D. 1:0 l'eavLu foii vEuvla,!; lIji 'Al"tp!d~l1
Ac. to" veavt~" TOU, veav(a~ fOP 'illH! jJullJ11V
V. veavla ,'sav{ut. ' AJ."tjJ ullJTJ n. Imperjectul Indicativ activ al verbelor in.1I) se eOl1jug~ aatfel :

Sing, l<pwi'ov= eu fllge~m Il<pevre~

ltpev)'8

PI. 6rpev'1'o{J~1' trpeVyere f1p8Vi'OV

Imperfectu! Indicativu!ui se formead de la lema (!f2Ul), precedat de Augment ~i urmat de terminatiile '0!J.eY, -1I~e, -!IV.

verbului ), -OY, -e~, .!,

Verbele primesc augment numai 18 timpurile aecundare (lsto, rice) ale modului Indicativ: Imperfect, Aorist ~i M. m, ca Perfect.

Augmentu) este sau silabic sau temporal. Augment'Ul ,i. labic consta In silaba e a~ezatl{ inainiea consoanei initiale a rad], calului, iar augmentul temporal consta io lungirea vocalei initiale a radlcalului.

Primesc augment siZabie toate verbele inceptitoaTe eu consoane.

Ex.: rptew. due 'Prv)'aJ (JwCw

lmperf. lrpefJov 1i<pe1Jl'0V eoCjJCov

Primesc augment temporal toate uerbele iucepatoaTe eu o vocalcl, luogind astfel voeala:

a in 1] e in t) o in w

0.1 in 11 oi io C!l av in 'IV

Vocalele lungi .~ ~i "', ~i cele comune I, 0 ~i diftongii II, ID $i DU nu se schimba,

Ex. : d"ovw ... 11~IlIJD~ (aud)
umaJ - 1I0dD. (voesc)
rJ(!fCw ... w(!tCav (a limita)
aldw - fireo, (cer)
OlH6W 4- P"B01' (Jocuiesc)
a{.~dvw ...... 'Ifl;avo,' (m~resc)
Dth&Ccu ...... oi1taCov (rllnesc)
d"dCw .... er"aCov (presupun)
Eii(!{OHW _ 6iJ(!II'''O)1 SlIU "IVfJ.Ol<OV (gasesc) 111. Imperfecw.! Indicativ al verbului neregulat Er~~:u (a fi) se conjugll astfcl :

1J. sau ?j eram

1)oOa era!

1}. era

ilJ'BJ' eram ilu erati ilaa. erau

I

Nota. Negapa DO (nu) ia forma OD~ iJllintea wei vOcale ~i obX tnaintea unci vocale eu spirit aspru.

Ex. : aV¥ lim' aVxiEsTS (iv~,.lAruv.

Cuvinte grece$ti in limba Tomdnii

rp017l1: fonetiel!." (~tiiDta sunetelor}: fonografie (scrierea sunetelor);

Fonograf, Megafon • .1eo"'&1)' ; Despot; Despotism.

Hi (din rea) : Oeografie; Geologie . • Ym:!!fJol~: Hiperbola.

LEe T I A VI

Recapitulate asupra dedina1'ii I ',AOiji'OI, @p(ai) ~ Cetatea Ateoa oJ aleatt(bt1)~. av= sold at

'Am:>i\7j, ii, (iJ) = Atka Ii lIolt"l', av = cetatean

Aa,..MlLxl1, fie (~)= Laconia oJ .. savto,. at! = tiolr

eiiPat, alP (af) = Teba ij 1:ekvni. iit; = sitrsit, moarte

Bouotia, at; (~J = Beotia Asw"lba,. at! (0)= Leonidas

1] TtX"!], 'I'J~ = arta ese~a"'vlat wv = Termopile

1'j (JI)xfl, iir; = smochinul (ai)

'<1(1)"a, at; (~) = Zeita Ateoa lIe}.a1r{6(J~,ov(6)= Pelopidas

1j 'nIiIOa(!xio, (I, = supunere, 'En(lJle'i'ruv~ar;, = Epaminondas

discipHoli all (0)

:>} Haerseta, a, = t~rie, rezisten- 1j Ilo~a, 1J1; ~ glorie

111 1j Mavoa, 1Jr; = Muza

Atena, Sparta ~i Teba

'AOij .. a{ dot~ ~'P Tn 'AUI"fi, l:n&(!~!] .h, .fj Aa"wi'I"1i "a! eiiPa, b Til BJlw,{Q. Ai Movaa, xal ai lixv(lt "a/ a' 11t!l<(I; ni~ 'llO'f}Ya., "'(Ja~ tv .'pn lv Tai, 'AII~.(I". dHd all" lv ralt; e~{3al'. 'H ~~ l:ndeT1/ Tfi ,jp{jeelQ xal til 'n£IO(l(!X1q. "Ill Tfi xQ.{ltE(!Iq. ,!liv ~EaVLWV "al TW" cne(lTlmtWV xal: ,!liv nOALIWV ?jo ~Erd.l1} (era mare) I(ai iJa1Jpo.Cap,e" t1]V Aewv{{jov ,£.lEVU)" l'l' rai, e'e/J01Zv~al" Al " .. H elonlllov ,..01 'E7T.OI,elllruv"olJ .. lxUl rpell(Jvol f!N{3a1' "o~av ,..ai. rlp~"

l'~ro.).l1" (mare).

Exercitiu. S~ Sf decline cuvintele :

oj av"eda, a,; !j T8XV'i'j, 11~; 'lOW"'], ii'; II Ot(lanwt'i'j" at'; Q noAttl1>' QV; >1 lJ1avoo, 1/,.

Cuvinte greoe~ti £1'1 limba romano

lIoUT'f}t; : Cosmopolit

Movoa ; Muzeu

LEe riA VII

DECLINAREA II (Masculine jliFemInine)

~ oM~, av

7) a.l7)Oelo, a, "oEdCru 140"ae£o~

o e4l1l"01l01 d"

= drumul, calea = adevarul

= prearnaresc = fericit

= flklltor de pace

d • Anoo'tai.o" = Apostolu!

Q'lJ

~w~e"a = doisprezece

d ~o,.or, 011 = cu vintuJ

o 1ge6" au = Dumnezeu 11 ,,60po~, ov = lumea 8e(!U1Ctvw = vlndec

cl IMJpamo., ov= omui nlorwCll = cred

1i ,600,. 011 = boala

ov

d vM., ov = fiu)

d 'll'/oovr, av = lisus

d Xe11ml" oil = Hristos 8.10" I'/,OP = Adj. tot

01 'A1t6atOAOL

Ot 'Anol1Tolot 1]0011 ~(Mexa. ql'/oov~ XOIO,rl, onIl0(£,.l8 (trimise] tall, 'Anoo1:d.lov<; xlllrOOOBIV (sil vesteasca) Td" }. d l' O. TO iJ e s a v iv 8 J. qJ t qJ X 0011 qJ xal 6s(!onevm (sll viadece) tar; '1'00011,. nWv,IjI1IXWl'. -Q li'll6(!wn8, nioieue rcfJ ; a fj e to ii ). 0 l' CPo

01 Ih{ll,lco1l01 vne"i><ov (se supuneau) TOte ldral'1:WV 'A n 0 0 T 0 .1 (In" 01 )lae 'AnooToAo' t"~1ov" (arlltau) r ole a. v {I (! rbnOli; T~" o"d" iijr; da1)fJe{ar; "01 Tijr; oWT1'/!!{a •• 'Q lillOeomm, "oEdCETB "to,), • .d.no01:0AoVt; T a V X f! I 0 ( () v.

_MaXU(!',O' ol sl(l'1)1ollaral, 8ft (cll) a{!Tol (acestia) v! 0 1 .0 fj e e D 1:1 '111.1fJlJoOVUlI (se VOl chema),

Observari grom.aticale

I. DeclinQTfa II cuprinde substantive masculine, feminine ~i neutre eu radiealul terminat In .0.

'. A .. Masculinele sl f~1ni?"inele Sf deC\iu~ I. fel, numai arbcolul. dlferll. Ele au Nomlnahvul singular in D~ si Grnitiv I ._ gular In DD. y U sin

Maseulinele ~i fernininele se declina astiel:

MASCULIN

S. N. 6 .16)'0<; euvintul G •• aii .:t61'0'U

D. rcii Myrp

A. fO" .!Ol'OV

V. ~6ye

MASCULIN

S. N.

O. D. A. V.

PI. 01 l.d),o,

.iii. J6rwv WI. 10),0,. fa;), 10)lov,

lorol

rl (h(Je(Ono~= omul PI. oi a~8ewnol

tOV lw(J(!w~()'U (iiiv d~Oew5lwv

tIP o.vOewnrp fOZ, iivlJ(]w'l'OI!:

TO" lh8(!lJ)1t()v lo;), th6ewnov,

li.vlJ(!ClInE lI.~{lewnol

FBMTNTN

S. N. " dtlo<;2drUUlul PI. ai 6"01
G. rii. u60ii trov ad';;"
D. tfi IffJcii TOt, d(loI,
A. n)v oM" TIl, o(lov,
V. 6~t &~o{. Cuvinte prece$ti. in limb a, Tomitna

a AvOeW1to, : Antropologie (vorbire despre om); Antropomorf (cu form!! de am); Filantropie (iubire de oamenij ; Mis.antrop (eel eel uraste oamenii); Antropofag (eel ce mllnindi oameui),

A1rol: Zoologie (vorbire despre enlmale) ; Biologie (~tiinta viej.ii); logica (~tiinja judedijii).

@etJ, : Teologie (stiinta rei igiei ) 'Ot5tJq : Metoda (indrumare),

LEe T [A VIII

.... ....

DECLINAREA II (Neutre)

Td EJ~~ye}.wv,~ Evanghelia 011

Td BcpJ.la, wv= C~rlile Sfinte,

Biblia .:l xeconov&~, 011 = crestinul

e1J(!lCI<W = giisesc

~tcl = Pre poz. ell

Gent. prin Tiooal/a, wv = numeral, patru 1'i£io" c, o. = dumnezeesc

fa IIwIlO,'. 011 = darul -<ptAtt.OI/W1ID" = iubitor de oa-

o. meni

Ii K'Il(!w, , 011 = Domnul

Q EVayydtOf1j, = Evanghelistul

ov

r8oerd" 1], d,,= pieritor ~t!vor~t;, ov = nemuritor tE(!D" 0-, 01' = sfint

I

ttl"EV(lOV, 011 = nerv, vin~, SlNOU~'\'R PLURAL
t~rie N. ,) vewt;~templul 01 'Vfq,
to OOt"OVIl, oii = osul O. wv lfew rwv "fWV
o vov~. aii = rnintea, inteli- D. t4} ve0 ror, "ErPt;
genta A. LO" vewv 'lOV' Vf-Wt;
,) VEW, cfJr; = templu V. 1lew, Jlt.q, = Matei = Marcu = Luca = loan

= numeral,

unul avaytyvroa"ru = citesc

o Plo" 01} = viata

to onpeio», 01} = sernnul Tj ouvttJ,eta, Ot;= plinirea

1!lIl/a = Prep. eu Oat.

la

MUIOaio" U'V Md(!xot;, 01} AOVI<Ot;, a 'lwclVv'l/" ov Ell (neutru)

26

,To. B,'Plta_ xallrl fJ,iilMJV (ind mal mult) ra E~aYrl.:t I a 1<11 /lBYaAn rI/1-rJ ian naea TO'. X!?lIlTlavol~.

ExeTcitii : , .. hOemnov v e ii e a "al 0 a T Ii rpOaerd lnTl, dOd~aT~, (Ill 1'0'0, "at fa l(!fO Toii voii. 'Ev til A"'''fi ..)OOti leeDi l' e 0/.

Observiiri gramaticate

B. N eutrele, au ca ~i in latineste 3 cazuri asemenea atit Is singular cit .. ~i la pl~ral: N?minativul, Acuzativul ~i V~cativul. Ac.este ca~uTl se terrnina In singular in ov, iar 13 plural, ca ~i In latineste, In 0:, care e scurt. Celelalte cazuri se declina la fe] cu cele de la dedinarea mascuiin-feminina,

SINOULi\R PLURAL
N. Ac. V. to (lW(!OIl fa (lw!?a
1:aii "'hI/aU YWV &aewv
tip (iml/rp Toi, <'lroeol_ Note. 1) Dedinarell II utica. in dialectul alit, la cite va cuvinte de declinarea TI, 0 final din terminatiuni se Iungeste pretutindeni in (I); o dispare cu totul; t se subserie sau r~mine subscris, Se declina astfel :

2) Dedinarea 11 cont1'llsa. 10 putine cuvinte de declinarea IT, 0 final din radical este precedat de un alt 0 sau 0, de aceea au loc urrnatoarele modifidri: .•. , . ne, 00, SO se contrag in no; 0 ~i £ If~alntea unei vocale lung!

sau a unui diftong dispar ; so. se contrag 10 0(.. ."

Sint de genul masculin sau neutru ~I se declma astfel :

MA.SCULIN
S. N. 0 (,tlo~) Toii,~ rnintea PI. at ("00') ,'oi
O. Toii (,,6011) I'oii -Z;W" ("OllJ~) .Wv
D. Tip (.OCfl) "ip TDi~ ("001.) lI(Ji,
TO'>, fVOOV,) )loii.
A. ro. (1'00.) .o~" VOOI) .0Z
v. (1'&') .01.1 27 NHUTRU

S. N. to (dorull'J oOToiill~o ul PI.

G. 'tov (oQdov) oll1:oii D. rlji (&n:Etp) oorq; A. to (dlIltov) ootoiiv

ni (doria) datd TW" (ooIBa)ll) oorwv raj( (dOTEOI~) doror, fa (dorta) dora

3) In limba elinif subiectul neutru plural are predicatu! verbal la singular.

Tei C<i'a tpi;r.tl = animalele aleargll.

Cuvinte grece~ti in limbn romnnii TO. B,{lJ.la : Biblia

.:!wQOl' : Teodor (darul lui Dumnezeu),

~i. r",~,"~: osteologia ~ par tea medici nil care studlazll corpul omenesc.

I

LECTIA IX

ADJECTIVELE DE PRIMA CLASA 6 ' AII'1palo~, ov = Atenianul

6 LnaQtlli"71;, 0" = Spartanul

Aa/lnpo., d, 61' = stralucitor, splendid oru/lamto" J/, 0,' = trupesc fmc

~ qWJl.1) , 1). = putere, ' virtosie

roll''1eOt;, 6. 0" = indrllznet, cutezator 11;OJ.EfJ'Xlk, 'i 6" = rlh.boinic

~eT601ll'O" 7l, 0,,= r1!bdlltor

d o lx1jt '1" Ot) = locuilor

~ .Enaer1). '1. = Sparta

~ .:hdoela, at; - b~rb~lie, vitejie

lI'lPOII'eatlll'o., ,/, _ democratic

OP

l.'6o~o" 01' iluslru, celebru, glories

V01JTtll'IJ,-. 1]. 0" - inzestrat cu inteligenlll, priceput

>«lAd,. ~,DV = frumos

'J'VV = Adv. acum

Q 'r8XV{"71;, 01.1 - artist, me~te~ugar

I'uvllcivw lnvlt

" uP;J, fj, - onoare

'1 dM(I 'I, = glorie, m~rire

xeVII"v" 7), oii'll = de aur n!?l'VeOV" 6, aii" - de argin!

Ueru" erull = indurllitor, milos

d;,ow;, 01.111 binevcltor, prlelnic

~(JV • • • IJl pe de a parte". pe de IU.

1:0 1'~1J~ew.', 01) = monument .

noliteia, a" (~) = constitutie, forml de guvernlmmt.

Ol ·A!:hp·a.lOl '0l ot ~ltGlptLdtal.

01 ',' .!81J1'afol e1XtJP (aveau) nip l~f.meo" ~oi;'·. ot dA ~nQe:

_ ,poL aT''''';''' N:"",,,. O. r"aenarOI ~aaJl roll1f}(!ol lII'IU

luua. nIl' amp. "'j "'-'-', ..' • - x f1' 'H

noi.£p<J',oj ,",1 >«1(!r.t(!lXf}l. 01 Tij; ~"aer1j~ oj~~al '!OO1l _ 'f0 ~po.

Ttii, ZOOQfUItWl' a''''es{a h6o£o~1),· (era) napa rOL~ ~UACIIOlt;.

Ot 'AIi'l'aW' .,(lap 1'07jW{OI lUll lot£eyov Ta ~al~ lpya TOU vo!!.

"Btl "al ..v,. lfa1!poCtJutl' la i.t!ya tWlI bM';oJlI 1l01'Tl"WV .~al It~~lt.W" di~ 'B)J.OOo~ (al Grec.iei). ~j 'A~'/l'ailll lx 101,0 7ts6(Ol) (?mcop,llIne) ~JldnlCl~O'I' fO ()ixOlO'l' "al to "aAov "al TO ul'allvl'. 0, 'lWI"ltol, 01 tE:r:"i'I"IU xol ~ fn}/lOJ'(!(HI>ff! ;rollula rWlI 'AIlI1,'a[WY [<peeo!' tefl, 'Afi>jF"'~ IIP."~ )Ull !IDEa. J.a,u;'l(!dv.

ExeTcitii: X(!uoii. "al a!]'I1I!].J iOti td f.lv'IPEia ~" lrp verf· '"]lew; 11£0, PlK1J" ,ieu :wi, a1aOo~ "al to" eilvoI"

ObSI?TViiri gTamaticate Adjectivele 10 limba elinli se imparl in trei clase.

Adjectivele din prima cia$! au trei terminatii -D'; (masc.) .'r) (femio., ~ .0. (neutru] sau .O( [masc.) .(1 (fernin.) si .0'1 (neutru), Fac femeninul in (I acelea care la masculin au 0 vocala sau P tnainte de -o~; na.!alll" ri, &~ vechi (!.(llloc. a, 01' vesel, lin.

, _Adjedil'ele compuse au aceeasi lormlf pentru mascuhn ~i Ieminin.

Ex : masc, ~i fern. Ir~oEot;;, neutru t~~o'or. Ere Sf deciin'li astfel :

SINGULAR
.M " N
N. &jI!lil,f> (bun) dyaD)i dyaOc)JI
O. Q'IaBoii U'IaOi]t; dyalJou
D. draOrp dyaOn dyaDi[J
A. uyalirJ.. dyaO~" ara8&JI
v. araBi uya01j Q:yaf)6v PLUPAL
III 8
N. rltaOol a.yaiJa( N
O. dyafJrm d)laOw~ dyaOw~
D. dyaOak draOal" draOwv
A. dl'aiJQ1K dralJ&r; dl'af}olt;
V. dya8o{ ayaOd
6.yafJa( draB&. 3IJ

SINGULAR
M. F.
N.
N. 6[I<alo, = dtep. 3',,"la {J["a!OI
O. 61l<aioll d"mia, 3!"alolJ
D. ~'I<a{~u ,)L~a(9 al"a{tp
A. M~a!o. "'"aia" /!{xa,av
V. MxalE ~'I<a{a I!{"",ov
PLU.RAL
AI, F. N,
N. M"ala, MXOlOl 6bm,a
C. lJI"a/ruv dll<o{ruv ll'I<a{oll'
D. r'l,,,afor, "",ala" r'l'''aloll;
A. d'"a.lou~ "I"uta, d("alu
V. 8(l<alO', <l{"aLuI il("a,a
SINGULAR PLURAL
hi, F. N, M. F N.
N, ll,{jo~o,=vesllt lvdo~ov {vdoEcl ["Oo;a
G. E."ltl~au bd&Eo'l.' t.M~wv £I'MEwl>
D. 6v,M£tp ll.rJd~!!! rlv,MEol~ 6 • .50'01,
A. bllo'o. {I,/JOeOI' i"IlMolJ, lvilo~a
V. lvooh l."o~o. I!vllo~ol IJI'llo~a Note. a) Adjectivele feminine, atit cele in.1j cit $i cele in .(1, care la Nominativ singular au accentul PI' penultimn silnb5, nu coboara acest accent In Oenitiv plural PI' silaba ultima cum s-a vlizut eli fae substantivele de declinarea I.

b) Din aceasUi c1asil face parte ~i un foartc redus num~r de adjective contrase, care se decl<olf ca substannvele respective, Ex.

SINGULAR
M, F. N
N. d[)yv!?oii._de oerV[1ti aeyt'{!oD,·
O. Upl'lJ{!oii arglol dl!rll(la~ deYII!'ov
D. a(>)'U(l1}l d(1)'lI!]t/ a(>)'V(lrjJ
A. 6(>J'I/(louv !leytJefi• 61!'11J{!oiJp
V. derll(Joii, !leyvea 6el'v(!oiip PLURAL
f. N.
M.
N. aeYlIllOt aeYV(laZ aei'veli
O. aeyllew~ dervewv Qerv(lWV
D. cigl'veoZ, ae;,veaZ• a(l)'v(loi,
A. aerveoii~ ae),vea, a(l)'v(cl
v. derveoi ae),l-Ieai aerveu
SINGULAR
P. N.
M.
N. l!!veoii'~ de aur iwvorI xeVIJQVV
O. t(lvooii Xl1v(1)' X[lvooii
D. xevoqi Xl1tJafj xevaqi
A. xevooiiv xevcnjv xevaotlv
V. Xl!vODii, xevoii ;a}'UOQVll
PLURAL
~\. F. N.
N. X(!Vooi' xevoai Xl!voil
O. X!!tJQrilv xevow)' xeVOWlI
D. x!,!vooii; XI/voal. XI/VDoi,
A. XI/VGotl, XI/voa, Xl/vllil
Y. xeveo;: Xevoal' X(!voii
SfNGULAR PWRAL
M.R N. M .. F. N.
N. "V pov, .. l;j n e- eVlIovll fVPQt eiJJ10a
O. dJVQV vottor evyov evvcoll svvwv
D. evpw ruvw evvOl, 6VVQU;
A. dilldvv 8'O,,;V1l tVlIOV, tVI'oa
V. evvov, EVllllVY e.Jyot evyoa c) Tot din aeeastll clasli fae parte ~i clteva adjective care se de declina dUpii Declinarea II atidl (6 ~etil~). Ele se declina astfel:

SINGULAR PLURAL
M..F N M.F. N.
N. UeCO.~miIDMi\' lleruv lAup UfO;
O. f.lew ll£co lAeco, Uewv
D. nerp Z"!etp l.l.!:w, Zlerp,
A. l.lecov nelll~ rk~Jr; Uea
V. UlCO, fAewl' Uecp lka Se observli c~, din punct de vedere al accentului, grupul .... formeazll 0 singur~ silaba si se pronunta ca atare.

d) Verbul ~Xkl (am) face imperfeetul ludicativulu] £txo~ in Icc de ~xo~.

e) Limba elina lntrebulnteaza f, des, ell valoare de substan, tiv, adjectival lnsotit de articol. Ex.: TO li1"d]6'1 = binele, <0 ~.IlA6v = frumosul.

Cuvinte grece~ti in timba Tomtinii

II D"el1,1(6~ No&~

M~!X 'Ap'(OpDilr;

: Pclemlca.

: Noclogie. (stiinta care cercdeaz~ legile gindirii).

Paradoxal ; Doxologie (0 Tug1iciune de marlre), : Arghirofilie (iubire de arginii, de bani).

Nota. CuvinteLe, care nu se giisesc in vocabularu! fieciirei bucii~i, se aflli 'in vocabularu! general de la sfir§itu! manuaLului.

LECTIA X

Recapitulare asupra declilllirii a II-a

to ~eOiov, ov = cimpie

o dye6., oii = agar, tarinli TO %l!dPaTO~ = oaie, turmli

ov de oi

o ,,,no., ov = cal

Ij ~Otr.lV'1, '1, = plan!a, vegetatie "a'vloaamj;, ..;, = de tot felul Ii.

~ (jpnda~, ou= vila de vie, vie a dIOVVGO" ou= Zeul Dionisos

Bacchus ~aU~, ..;, ov = frumos

.5 p.o.(!}'I.l(!o., ov= marmora

to l'e-ra).J.ov, ou- mina, metal

" 1.0'110" ou = culme, inliltime 0' Yp.'1mJ" oii= Hymetos,

munte lirlga Alena.

Q llEvreAtl'.d,, = Pentelic,

{Iii munte IiDga

Alena Mt6loY{l" 011 = vrednic de arnintit, im-

, portent

ta d(!}'1leta, (;)1'= mille de argin.t., 'Ii a1((!a, a, = Viff colina '., a~ropole ' .

~ nEt(!U, a, = stinca

o • nIOOO" OV= Ilissus, prrru Iingii Atena

tnt = Prep oz. aid cu

Dat. pe

TO 'BeOV, vii = ternplu, sanetuar

rd He')'o., ov = opera ;((!VaeAtrp<:h-n· = de au r ~i de

1'0" o. fildes

o TSX'l'tl7j" av = artist

TO e'1o£lov, OV= Teseionul (Templullui Tezeu, in reo alitate tempill lui Hefestos)

TO A-ti"EIOV, 01.1= Liceul, locul unde tinea prelegeri Aristotel = Academia, (gradin3 unde [inea prelegeri

Platen) galerie, portic

~ 'A)(.a151]pia, a~

nOI.1([1.0" '1, ev=-pestrit, variat, pielat, ilmtrat

= 0 vestit.!i gale. rie, impodobitl cu pic. furi in Atena (portieu1 pictat),

Bogatiile Atenei.

'E. <Die riie 'Am>:ij. ne6{oll; "",I l~ YOi', dyeo<!; 1)"v (erau) "eo- {Ja~a ~aJ l1tlto!, >:al {J()<ava, na'lO~anal. i'!ai'l' xal u/l1tBlol 1(", o,""at Ai 1'8. i).ara, ~<JI1" (erau) /}flJ(!(J. fij, 'Alhptic, ul ~€ d/l1lB~O' toii .::I wvtlcro,'. K(lAU "'(Ii }'ByeUa (mari) /lUl!lJ.aeOu pim},la 1/' (erau)!l. wi, mil 'Y}''1TTOi) ""i TO"; fle.Td,,,,oV ~drpo" •• Fl. (erau) "al (de asemenea] MIlUoyu aeyUI!Lt7.

"H rw. <AIJ1JvWV ci"l!a nitea hid. i. lrjj toii °/A.oooi} n,Mcp, 'Enl d. tf/ neteg. tarl to t'ljl; 'A8'1va, ['1.'dl' ;tal hi rrjj "I!rjj ro lOi} f1J"Mov l1.'Y'w xeVOEM:cpavttl'O'I', 7j • AOr,vd. • Eml 1((], & 'A/hI.al, naptolla:na lW'l' IE;(VHWV leya, 'to A'lix[lo. 1(01 to @qati'o. xal;j IA"a~'1p.la 1(ai 1/ ilo."tk'l oroa, 1(al ie1.'ol j;ew.

Exercifiu.

b) sa se decline: .5 :><aA,k Z=or; ; Ii /l6)'a~'1 dl'neAo, ; d dl'aOd~ tBZV{t'1~; 6 6ilvou~ dI1ti(Jwno.; 0: b~oeo. vew~; to xevaoii• tlweov,

Cuvinte grece~tj in limba ro'l1Uina Bouli>'! : Botanica,

1) 1l ~TtE),O,-Qa: arnpelografta = descrlerea vile! de vie

LEe T I J\ XI

DECLINAREA a III-a

d n aVTootea- = Atottiitorul

tW!?, TOeD~

aonov6o~,. al' = neimpacat d dyaw, wvo~ = luptli

0: aalpwl', ovo,= demon, diavol

vnie = Prep, aiel cu

Genit, pentru

~eevw = vtnez, prigo-

nesc ~ Xdf}, XS1eOt; = mina not;, nlioo, nliv= tot

~ ol(rn'1, tit; = scapare, sprijin

~ JeonOlva, tlt;= St1ipinil, Maiea DomnuJui

7j eeoro"o~, 01!= NasciHoare de Dumnezeu ~'Aemoe(ttvo,,= Pururea

ov Fecioara

npe(J~evw = rnijlocesc "thwe, 'tOpo, = ziditor dnOI!DV,uBIIOt;, = necajit, silrman

'11, ov

avrr.welw = iert ..

dvan~,u!l:w = inalt, trirni t 0: oOJ'ule. ti'jeo~= mintuitor

"iil' = Adv. acurn

0: «lw~, aiWvo,= veac

'A,utjv = Amin

naed = Prep. arc: cu

Acuz. pe ling1i

'0 9e:o; 7]11&'>' (nostru) 11tJ.'I'tGl1!.pGitrop

•• AOllov.5&t; lon d d r W II trji dvgedmqJ "al r 0 I, i5 a ( p. 0 0 I II imee T'ijr; OWttle{at; fijt; 1pVxi'j,. 0 1 p.ev "ae ~ a ( /.t 0 V 8 r; ih](!8VOVOI nIt; 'I'vr.(.\t;' d dl dvBeCrJ1!O" [!!rOV X. e lew v t 0 ii nUl/fro v K'1: t t 0 (! a " OXBll11' lXBI t~ .. Lleollolvav ~,uwv (noastrll) Beoroll.:". • H OVV 'Aw n0e8~~o~ J!aela lIf!eaPB~BI V1l~e lOti dvgedmov !laeel: to.", rov"oapov Kdro(!a. '0 rJl l3ed. ry/MV (noslru) new, ean T{Jvxii rmoeovpsvn Hili llOlMHI, ra, aJ.lfZ!?T(a~ ov)'XweeZ.

_ J,o~av "(~! t!P~V dvalleJ.lllo,uev t 0 1: w t ij e I ~/.tWv (no8tru),

!'t'V "Ilt del "'Ill et. to v, a 1 W II a ~ t W II a lib" w v. '.Ap1jv.

36

Observari gTllmaticaie.

Substantivele de declinarea a m-a sint masculine, feminine ~i neutre. Femininele se declina ca ~i masculiDele; neutrele n-au terminatie cazualli la Nominativ singular ~i au, CD ,i cele de deelinarea a Il.a, trei cazuri asernenea : Nominativ, Acuzativ ~i Vocativ singular ~i plural.

Unele substantive au radicalul terminat intr-o vocala sau diftong, altele in eonsoana,

Declrrrarea consnnantlca cuprinde substantivele, care au ra. dicalul terminat In consoana, Radicalul se am Ibind la a parte terminatia Q' a Genitivului singular.

Dintre aceste substantive, unele primesc terminatia ~ la

Nominativ singular (Declinarea sigmatidl), iar altele nu primesc aceasta term ina tie (DecIinarea asigmatic;!). dar lungesc vocala scurta din ultima siiaM a radicalului,

Toste au terminatia cazualll at 13 Dativ plural.

Deciinurea SubstantivelO1' masculine ~i feminine ell Nom. Singular fiiTa e (Ilsigmaticd).

SINOUUIWL
N. d ~~(l, (fiar~) t! M~wl!, (orator) " 1l0'J.I~' (pbtor)
G. toil lIqeo, toil 1.:l.jroeo• TOV 1l0t"lwo~
D. tq> ~qel fql ~*oe' ~q; 1Ui,,,b,
A. td1' 1)fjeu TO. Mroea fO" "01,l.l81'a
V. O~(! ~fifOe no,,,~" PLURALUL

N. oi lJijes~ G. 'WI' {}q(!(jj." D. to,'; {}I"}(lO' A. n>V, {}fJ(!(}.~ V. tHies>

oi {himeS' TWV ~'1t"eWv foi. IMtO(!OI tov. Mro(!a,

~*O(l£'

o! llolpi"s. rwv 1I0,,I.Itvwv tol, 'iW'l'so. toll. 1tOl,l.ltva,

nOI,l.llH,

SfNOULA!IUL

N. 0: "a{,I.I(~I' (dlvinilate genlu)

O. TOU 6a{,I.Iovor, rllu sau bun) O. rq; 6al,uoPt

A. ro" fJa{popa

V. fJatpoJl

" d'16riw, privighetoarea

'ii> d'1"oyo,

fli d'1IIdt'1

n)v d'1c!IJpa

d'liMJI

37

N. 01 6alp.o~tr;
G. lcii. 6aLp.OVWj!
D. IQi. 6alp.ool
A. leW, dO(p.D1'al;
V. lJlJ[fJ{)·t~ PLURA.LUL

at 0.1/.50"t, T6i. o.'lllOi'(lW ToJr; 0.'16001 ttl!; a'l~o.IJ'

o.l'j~dl,t<;

Note. 1. Dintalele, 6, ~, .'t, ca si na.sala dintala Y, cad lnaintea I.ui 0 Is Dativul plural,

2'. SubstliDtivele ll1onosilab~ de decliflarea 111 coboara accentul

18 Geoitiv ~j Dativ singular ~i plural pe silaha ultima. Ex. : .&~p,

&!jp6"lhjp! .&7jP<1(, ihJewv.

3. Se observll e1£, dupii un £ sau t final, clnd ruvlntul urm~-

tor incepe cu 0 vocala, pentru a evila hiatul, se adaugi! un .... nu-

mit eufonic..

Ex.: ',uxl toi~ oaq.OOw imo.p "ij, al>l~pi(l«( <7jc; <l>uX1J<:·

Cuvinte grece$ti in limba romiind

'Alo,v dalp.C!.v d~alt(iLY% I! t(t CDp

: a agonisi ; agonie. : Demon,

: Despina.

: ctitor.

LEe T I A XII

DECLlNAREA nr Substantive en radicalul In

-<lJp·

1) t,)otpEW, (1<;= iubirea fala de p~riDti

d no"o~, all = muncll, silinta,

Irudii

1 !IdEa, '1<; = glorie, marire {) noulP, r(>o<; = tam

17 a(>xTi, ijI; = Inceputul 7j f.'~n}e, TeO, ~ mama ~ep.:>EtD" 1'/, O~= al cincilea " 1)8"&101'0,, Otl= decalogul Ii ~.T01.i, ii. = porunca

Ii X&(ll" 1:0, = r~cullo~tillt~, har

Tol~tlV = asadar

net:>E£l = se cnde, se

cuvine

xe1JOtO., >1, 6,,= bun

1) 8vl'tlT'1(b = fiieil' teo,

Q (rj) :>Ea", = copil

:>Eo,do,

l) OlJtJPov~Ti, fj,= sfat ,,,,,,0,,,,0., o. = folosltor

l1"a = totdeodata, ill

• _ _ acelasi ti mp

~ 1'7), '1~ = pamintul

o &at~e. t8e"~= sica (Dativ pl. aar~dQI)

..... ~. ("al = ~i celelalte

ta. 10111"&)

to ~6I!o~~, 011,= curaj o VlO~,OIl = fiul

rIspl ti)s r:.ooE6€!as

. ~.DonEe (dup~ cum) to "Meao> lad ",ao1), 60;"1' natljl?,

OVUJ.l (tot asa) )Col 1j siJotpe,a ndl'rw~ fWV apETllw Eorl apxq ,,01 fJ 1jt:1J e. 'H di rrAfJ"'tl'/ ~IlV 1)811a1oyo ... tVI01~ Urn' ti,..<1 (cinsteste) t d v :>E 0 t {, (> 0 DOll (Uu) "al T~ v p.?J t tea eev (ta). Xciel' Tol ..... el. dd. (pentru totdeauna.) T"!'; n a. e & (I I nebt .. "Ill t '" i, I-' 'I' tea" t :>EO(!G. (din pnrtra) te?Joriiw "Icii •. Plal {} v r 0 f ~ I? co ~.

fld6eoO< (supune!i.va, dati ascultare) Qth, W naill,t;, t IjI nat (! I .cal I fi p JI T (! I tlfHi)' (al )'de to V n a Q1.o, ,,01 t Ii' fJ'I-

TOO' ovpPfWi.a1 bpt1.tpal dOl sol; 1UJlol) xol fipa tJb.u(h (rugati. \.i) Tali KVlllou ~~. ;"1, Ita' 'WI' daTt~~ U)'o~tt'· (ziclnd) n a r e Ii 1)phIP, a lp Toi; otl~,oi(. xtl.

Observan gramaticcde

DeclirnJTea smcopatci. Clteva substantive cu radicalul terminal in -O)p. foarte illuebuintate, pierd pe i din radical Ja Oeni, til' ;i Dativ singular, din care cauza se numesc sincopate. Au

Dativlll plural in ~p"al.

SJ:NOULAR I'LURA.L
N. a nar~!1= fa!!!l oi !la"tt~E,
O. Tali ;un.~6; raw nodI/WI'
D. ·cii 1WTl/t Toi, 1r:cUl/aol
A. TO. :taYl!qo. lOV, naTi!!a~
V. rca.lQ nati!!E; Cuvinte gTeCellti in limba TomUna : Pedagogie ; Pedagog,

: Patrclogie (vorhire despre sfinjii Pllrinji); : Doxologie (rugliciulle de miJrire).

: Metropllla, r\'Iilropolie

: Hand.

: ABfru j Astronomie.

IT",\( Ih~1jp tl6~tI Mffnjp :Xlip~ '.Aornjp

Patriarh.

LEe T I A XIII

DECLINAR.EA a m (

-a asigmatid, Neutre)

cl MJI'Igo" ou l<OIEvtMVl<)

r~ ~lti~'1po., aro, to Of1aeI'IfJo., aro, nOlx{J.o~, 'I 01'

ul P'Ixa.'1;a, o.to( ta 1tro7opa QTOC; td liil1/p.o.' ora, to ail1}f.la 0.[0"

ii an ala), ia, a, 'PQfJef!o~, d, OV "a~ck, ./, d.

to {h'if.lo, oro, /'lora

6.,.'0" a, 01' lel ih'opa, atO, Cwonold~, OP

to '/f.veVJ1U. aro.

= Diavolul, eel rllu = indrept, e~l~uzesc = pas, mers

= plica!

- felurit

siretenie

= cadere, gre~eal1! = "ointa

= eerere

= r~spuns (de aparare) = infrico~at

= Irumos, bun

= scaun, judecata, [udet

= Prepoz. sici eu Genit, eLI = sflnt

= Ilume

=- de viBtA flcUor - Duh, Spirit

T&. "tulY ci.v&pOO'lt(Uy ci.tJ.Clp"t"~p.CI.'t'(I. •

. a nO~tl!!ci, xaUvOVJ'tl T II 6, (I P tJ tl a t a ~p.w. (nostrl) flo !llld. ci J' 0 Ii '1:'11 /J eft w Y' xal !loIH/lolc P. 'I X D" ~ iJ 0. III BI, n r e iaI" a dl'~~ r cl Ii ell'} I' a ~pwv (noastrl). '0 lit eta, xaelCnD' :>jP.~" (ne acord§ noull) ndvra T d ned, a(iJ'f'T)~{Q1' a iT ~ /J 0. r a xal "a~?)" u:lWl.oylav bd (18) Toil rpo/1reoiJ {I ~ pat Q" roil X(JIOTOi1. 01 "tiv /!J{1(1'I,COI IJSra flpi}. ~oeaCOVOI T d Ilr10v Ii va /' a l 0 iJ ''!IonocoO n v s -6 I' aT I) C Hal ta tn« TOU geov.

Ele~~1'/ num. _ Kal ~ 0 n v e V f' at t ODV (Uu!. Eijloi''1pe~OI; (binecuvintat) U teXOl-'~~D, (eel ce Vine) b 0 ~ 0-

jJ a t t Kv(!iov.

Observa'f'i g'f'amaticale Substantivele neutre asigmatice se dec1inl asHe!:

SINOULilR PLURIIL
N. A. V. TO ;!~opa (numele):ra d~6.u(na
O. toil tJ~6,L1aro.; :rwv o~ojJd'l"wV
D. uo ovo,LI(m :roi, O1'O,uClOI Se observa ell substanttvele neutre, 31 carer radical este terminal in dintal~, neprimind nici a terminatie cazuald 13 cele 3 cazur! asernenea de 13 singular, pierd dintala 13 aceste cazuri, fiindca nici un cuvlnt in grece~te nu se termind in dintala.

Deasemeuea dmtalele 8, ~,.:I-, ca $i nazala dintala Y, cad lnaintea lui a de la Dativul plural.

Cuvinte grece~ti tl1 limba romanii • Al~O~ : Haghiografie; Hagiu

·O~Df11X : Onomastic

nY6~"''' : Pneumatic.

LEe T I A xtv

DECLINAREA III CONSONANTICA (SIGMATICA) o vaJ.lil~ u,so" = nomadul

,j naTe{" {do~ = patria

oyoflaCw = numesc

ll!'1flO" av = pustiu, sarac

{Ji{Jato" a, OY = statornic, sigur

't(;!bpro = nutresc

~ )(01-''110" ov = dlmil~ a lmw" 0'1.1 = cal

'to neo{Jatov, ov = oaie, turrna de oi ~ aU, alyo, = capra

totUw = mlninc

o xaeno" oil = Iruct

0:) tpOZ~I~, 1)(0, = curmalul fJ oae', )(Q, = carne

o .. AeCl'!', POi; = Arabul

~ {Jei~, 'te'x6, = parul

~ €o8'lj" ijTOr; = imbradiminte ii O)('1P1], fj, = cortul

naeaouwdCw ptegatesc

l-'o.).looa = mai ales

,-colvtlJ<a" av = de mare pret 1:0 T6~ov, au = arc

'to td~6v.aa, (ItO, = sageatll

o 16(c)v Ol'tO, = leul {Jlo.oeeor;, .1, oy = vatllm~tor 0:) nair;, "auld, = copilul

II 0.50';" ovwr; = dink

43

~ :rE0IV11, 1j. = pedeapsa (poena, ae)

& "sewv, ovta, Mtrin

(jetl'alvw = rna tem

1/ XcIet" ITO, = farmecul, recunostinta, harul 1/ OWtp{!ODVV1], 1]<; = in!elepciunea, cumpatarea

1I(!Ene' se cuvine

~ alaxvlIT/, I), sentimentul rusinii

~'X (in prepoz , din

m vljp.i£az<;

'0 v (I I' a (; n U ~ e t lJ a DVOp.a,", T~V )lijv T~V eerJl-'()v. 0 [ v 0 J.4 d" s, {lE{lata, 01xlar; o,)'X {XOVOI. Tet(fOt'Ol 'XaJ1~A()v., rnno'tJ~, neo{lufCL Kal a l" a!;, Kat !;ofUOIIOt tov~ Toii rp a i v I )I 0, )(aenov, Kul 't r, V tWV 1I(!o{lthwv 0 a e x a.

Ot 'IIop.6.6s, TW'I' 'A(!a{lwv (Genitiv partitiv. Arabii noma zi) b, 1: W V wi) xup.fJAoII Tel X cO V T a <; i o () >j T a <; ><al ni, O~'1'1'd, naeaaxet·a(ovo&. Haea. TO I, ~ A e "'II t, xal p.aJ.lOw :toea. 7 0' r; v 0 p. d a I v, at tnnol no):(mp.o{ elo!v. T q; V 0 /10 dc}, ,) Znno, d"al'xaM~ iotl. Td TQ~O'll xal fa 1O,evparu r cO v v 0 p. a 6 w v TOr r; ~ e 0 11 (J, {lla{leea eOTI.

01 n a I (j e r; T W·v V (I II a .5 w 'I' ~e'luJ.()lOVOt T Q V r; r 0 ii 1 i - ovror; ,j(j6vTa,'Xal ta, tIDv yeedvtwv nom~q. Ol"eeo 11 t e r; del oriUyo'Vot • ~ p r W 11 n (l I" CO" X d e t v. T 0 1 r; lIev i' ie 011 0, ~ OW'l'IJOOVP'T} lIIJ{nSI, TO Z, III l't uta I~ 1) al,ox'llJl1].

Observari qramaticate

Prirnesc <; In Nominativ singular toate masculineJe ~i femininele, al caror radical se termina intr-o consoana mula (dintala, g'uluraUi, labialli). Intilnirea mutelor, atit la Norninativul singular cit .~i la Dativul plural, cu G din terminatie, danastere la rnodifidin conform urmatoarelor principii:

1. Dintalele B, e, -&, ca si nazala dintalll ~, dupa cum am mal spus, cad inaintea lui c,

Ex.: nfn(J'~ palria nare'~o~

mttcl<; )lop6.60'

1Ia" lIal(jd,

1l(lTfJ1o, 110l'aOl suuo!

2. Guturalele 1, 11, ):, se conbin1\" cu a formlnd consoana

d~iil '

44

Ex : 1] arE = ca pr~ alyo, aiEl

1] od(J~=carnea aaeKO, allege

1) ,')(l'~ =p~rul Tel;r;6~ fi(!ilH.

3. Labialele ~, 1tJ <p, se combina cu a formind consoana
dublll <jl.
Ex. : q>l",p~vlil~ rp};e{3o<; tpAflpi
y.ltp~vultur fvnOr; ftJlpi
" JellV' " .4ell{lo, "Aealp'
Dec!inarea SlLbstantivelor eu ~ [a Nom. singular (sig-
rnatica), S. N. (\ tpoJ:lItE~curma- tj tpUljJ=vin a Ii po.ud, ~ nomadul
G. roii <po{.t"O~ lui tii, rpls{lo, toil vop.fMoc;
D. tep 'Polv1'" tf} rp~€{1( trp vo.ua~1
A. ,QV q;oivl"a T~V q;U{3a to" ,'op.d~a
V. q;otvlE rpU", 1I0p.a, PI. N. al <pol.lxs!: al <pU{3s, ol vOluMs,
O. tIDv <powiJew)' truv <pJ6{Mil> tWV vop.a~(jlV
D. 1:01c; tpo{v", mit; tp}.Ji.'I'l tarc; vottdOI
A. Toue; tpolv,,,ar; ta, <pU{la, tOUr; vop.aOac;
V. tpolvl"Bt; qJU{l~c; vopalJsr; Note. I. Substantivele care au radicalul terminal in grllpul-~t primesc urmatoarele modlfic~Ti in declinare, cind aces! grup se

ami inainte de-IS:

t Unele pierd grupul Vt lnainte de IS si lunges.c vocala scurtl a radicalului atlt In Nominativ singular cit si 10 Dahl' plural.

Ex.: o~ouc;=dinle dbd,·f-a.

,,,ya,~urill~ "."dvr·uc;

Av8e1,=dezlegat ).tlfIt.t OC;

rl~oii-Ol dinte "I1"a"ol gigant AtlfId,ol dezlegat

4S

2. Altele pierd la Nominatil,ul sillgula~ numai c~nsoana r ~i lungesc vocala scurta precedenls, iar la Dativ plural pierd intregul glUp Vt, lungind deasemenea vocala precedent1i.

Ex.: l!i(IW =' leu 1'Sewv= Mtrin

UOln-o~ ,.teOn-a,

UIl1:-QI "teoll-al

n. Putine substantive cu. radic~lul in d}ntalll, dar~ neaccentuate pe ultima silatia, tac Acuzativul smgular In -Y, nu In _0:, ca cell' cu accentul pe ultima silah~.

Ex. :

XUeI'; '" har xde1r-o, :rta,t?[~""patria nare(oor;

At. sing. Xci!?l,)! fati! de: na.(!llJa

1lI. In multe cuvinte, al carer radical in cepe cu t ~i se termin~ lntr-o aspirata, daca aceasta aspirata dispare in declinare, aspiraf a trece asupra lui t initial, care devine (j

Oat. pl. {}pl~l

Cuvinte grece~ti in limba. romdmi

·l'ltlto~ .Eripe.

i»).~'l', pAepd, unei vine).

: Hlpodrom, Hipic, : Sarcofag,

: Flebita (bcala vinelar); flebotomie (tli'ierea

LECTIA XV

DECLINAREA a IlIa- CONSONANTlCA. RADICALE (SUBSTANTIVE sr ADJECTIVE) TERMINATE iN-~.

p.eX(!1 Prepoz. cu Genit.

,0 'lila" 01.1'; sfirsitul

to n&&o" 01.1. sulerinta

nA~(!7)'. et; plin

to bwt;, ouc = cuvintul SW)([lcill']" 01.1. (ri)= Socrate

11 ootpio, a, = iutelepciunea

.0 vopo" ov, - lni!ltare

/lto )(ul eiJiJe{hjc;, it;

pinii la

= de aceea, drept care = pios

= aud

aop./;vwc; = Adv. cu plscere, bucuros

oS:<pEA*, tc; = sirnplu, sincer, neprefacut

"ttl Oloo:y/Ju, croc = lecjiune, invliiliturll

to )(le~oc;, 01.1, = cistigul

8v~(7)C;, e, = sirnplu, naiv

thw<pd*, I.r; = nefolosilor

fJd~ov - Adv. nurnal

"IlO.u~l'*" l, - rauvoitor, dusman

de; = PrOD. nehol~r1t, cineva

~&re = Adv. odatli, odinioarlj

vO/JICw secctesc

lnvX,k, ic; = nenoTod!

TO nl:~Bo<;, a'll, e~cbo1/" B<;

n) otll1'Jl'-a, ala. ~o,l'lltel1}', et;

rd ,,&.l20<;, 0'11, Xalma<;, 1], tiP 1I(71){!O., a, ov ,0 ~Oo" a'll!: €llwX~'" Ir; llv~o" Oil, (TO)

= mu]fimea

= bine mirositor, aromat [ocuinta

prep os, de multli valoare frumusete

= greu = diu

= caracter, deprindere = fericit

= Hoare

'0 l:ro"ICp6:t'YJ<;.

, 0 ,wp av(}eclmwv ~lo<;. ill. tii. alaii. I'-ixet • 0 ii r i. l a v., :n: a() Ii> v n l 1] e '1" ~ody. T a "E l n?J r 0 ii 1: w "e aT fJ V, 11). t] !Pl ~7001P(a<; "ai iJ 'I' 0 v •• Llu) "al 0 I /-I eye v I} e ~ 8 r (; nlto'llov lil}plvwe; Ta ci 'P E "ii tnMl'f.'aU1. avtoi) (lui)' 01 {ji C1)tOVVle, (dar cei ee cautau) It t e lJ 1) !ADmp f:p rtji {J£cp {j v I} II- Eye Z (; 'ljoav 1: cp 1: w - Hearn.

"EkyeTl,mm 1:WU{!arBI',,"'.f.I1:W,,(!aTEC;, ae (pe tine) VOf.'t'w 0. t V ~ ii' ov rag elt rli>v lJdlal'!AarwP "t (! {j '1 )'a",pd"EU; "al r~Y oO'jJ[av rJoii (ta) to ".,A ff () 0 <; B V 1] IJ 1) "ai d v 1O 9' d i'j vOII-lCel". - Kal T a iJ. v 971 Ii v W <P B 1 i'j ",SY AarIV, dnex(}tva'l"O (raspcnse) x (jJ x I! at 1) r, e v cb lJ 1) lJe "ai roi, ,liip a'p(j(}wnWy OrX~llal}t no), 'litE .1,11, "Ii l,l 0 , ~a(!ixEI".

XaJ~~rip ton dl'alJdv Plov i1yelv lv ~ov'1f!Qr, TI (j E 0 t.

ObserviiTi gramllticale

. R~dicaluJ terminat in -, formeaza cuvinte contrase, Acest «

din ~adlca] este preeedat la adjective ~i la cele mai multe din sub. stantive de vocala e.

. Inalntea terminafiilor cazuale inceplitoare cu vocala, _<; cade,

tar e Sf contracta cu vocala urmlitoal'e.

Deasernem» , cade si lnaintea terminatii -ITl de la Dativul plural.

Subslantive]e toate neutre hi bX J ' , •

] . . ' , so 1m " voca a E dID radical In 0

a cele Ire! cazurt asemenea] . ] ."

au 2 f. 3. e smgu a1'U]Ul, 131' adjectivele, (care

neutru ~rme, una ~entru masculin ~i feminill 10 _lj~ ~i alta pentru

In -8~) 8chlmbll pe e I IN' ,

~i feminin, ' n lj a ominabv singular masculm

Ele se declin~aslfel:
SINGUlAR PLURAL
N. to EnOt; ~ ~uvintul r .:. [l]U(o)a] = €n1]
G. roii [lnE( 0 )oS! = e1tov, lc:UV [b.l(o)wv= tnwv
O. rtfi [&m(o)l] = 1'17.81. 7:oi~ (l"'(o)ol] = ;';tSOI
A. ,0 i!jlO~ tU [1in.(.Ja] = btl)
V. eno, Lbr~(o)al =iiJll)
SJNGULA.R (M.P.) (N.) PLUR"L (M,F.)
N. Evcrelllj.=evlilrjn~ ~vaefJii<; d/O.{J.I~
G. evoe{JoiJ, Evae{Jwv
D. eVrJe{J£i Evoe{Jiol
A. tvaell'i (evae{Ji( 0)11. ,(joetle, <vaeper,
V. evoe{Jil; evoe{Ji" PLURA.L (N.)

N. si/oe{Ji(o)a) G.

D. evoe{Ji(o), A, evae{Ji( o)a

ef)Qe(3ii Evae(3w1 sVoElllUl fvoePfi

Nota. Tot astfel se declina si 0 seama de nurne proprii, Ex.: b .l.'<'d"'pIlT"I" fO;; Z"'l<.p,hOD~, t<j> Xw "P '''01 , tllv ZWl'plitl](v), Acuzativul singular uneori, iar plural totdeauna, cind il au, Sf dedina ca substantivele masculine in -"I_ de declinsrea I-a.

Cuvinte grecefti in limba roma.)1.u. 'E'lto<;, : Epopee, Epic.

06;60, : Patologie (vorbire despre cauzele ~i simptomele boalelor) ; Patogen (care provoaca boalii).

• A~eo~ : Antologie (culegere de budlti alese) ; Antozoare (animale cu forml( de floare).

'A'II.OOfll : Acustica.

49

LEe T I A a XVI-a

DECLINAREA a ill-a VOCALlCA

Substantive ell radicalul terminat in semivocala (-I sau -D)

,i in voeala lunga -6>.

r, ~irlOt~, tlW, = cerere, rugltminte fj n[ofu;, EW' = credinta

Q olxo" 01.1 = locasul, casa

1) lxeola, ~ ruga

;, OV~a.ut;. Bill, = puterea xaOae£Cw = a eurlit! 1] xaeMa, a, = inima

Tj a1J'J!.~1]ot" BW,= constiinta

Tj ota~ota, a, = cuget, gind

neo, = Prepoz, eu Ac. spre

11 wae80t1/0~, ew;= placerea, placul

;, a %t7]OLl;, tro. cererea

Tj raO'I;, WI'; vindecarea

1) (}).l1pI" SOl'; necazul, durerea

'Ii ovYXwetot" ew.= iertarea

Tj mIA", Ball; = cetatea

!) 6nOO'fIlOIl;, ew,= ternei, adeverire

ned = Prep oz. eu Gent. tnainte

Ttl ootv lW" = oras

rl .uanl" em. = profet

rl nt4xv<;, em; secure

lhlw = sacrific

;, ol~, old, to Cqiov, 01.1 llio" 1/, 0

= oaie

= fiintll, animal = Pron, altul

Mw1. n t o r e w, e/a8e;(ElUt (intr:!) cl Mxo.lo~ d, TO. a~IO. ° lxov xu 1 dl'tlTlBl'ml uii K v~(c." Zxealw;; ,wi ~! ~ 0 s I ,. '0 ra~ tit", l' w v ..11.1 v If I' Un. "a(Ju(!ICsl T~V ~al!o/a. ana mio,/c a,uuetiU(; (de tot pikatlll) xa! a V vel ~ ?j a e w c 1tovl1~a,· ~a! oj (}HlVO.O o,hou (lui) tp~o~ei (cugetll).u "dvTa (toate) 1ted~ e t} a ~ B 0 Hpj H e.oil.

XoelCov (d~ruie~te), .1EonOta l1oVIO"~rlWe, tii fuolJeavltJ> 0011 (en cereasca tal lJ 1.1 V ri I-' e L T a I, a l t Ii a s a I v ojp<ii. (noastre) T ." v i a 0 t" t w V {; l [1/J e ro v xal t"'. 0 v r X ro e L ° '" "ai. d:/JOI!UWv. Iq,oov (Illinluiqlc) r I}. n 6 A,,, "ui tTJ" naTe{~a r,/liiw (noastra).

~ Eon di (.j) 11; I" f L (; iJ.nLCO/-IEVW. (celor sperate) v n Ii 0 T a- 01,. (Ilea, 'E{Je. XI 1).

Exercifii: • Ev rii !tole. ned IWV YEWV ",al!d lO'~ foii liarwl, /-Iavt8o.v or lEeei~ (preotii) neUxEI (cu secures) l'Jvov oZ, "al ii.Ua

'$a.

Observari gramaticale.

Declinarea a III-a vocalica. A. Dedinarea substantiveloT cu radicalul terminat in semivocalele -t, -u.

a) In aeeasta categorie iotr~ substaD~ve ter~nate la Nominativ singular in -Ie ~i _1)(, ell OenitivlIl singular In -8"~ (1t6).'~, . ) i dedinare ele se contract •.

810';, 1tSAEXUI;, 810(, <tG'tD, E(O(. n

SINOULARUL

n'&!.I'~ ceraren 0 nile"",~ serurea .0 .low- r.l<llea
N. ;, 'foil (for8Ql, [Alen",
G. til. nolew. Toil I%SUX6(()_
nSU1i61 Tip aaf6J
D. Iii nole, tlji
TOV nJAsx"~ TO aerro
A. t1jv BOA" nAUXIJ aow
V. "oA& PLURALUL
N. al nllul, 01 neUX61, 'fa 4M1'/
G. TW~ noAwlt' no. neUx£wiI 'fWII 1I.0UWfJ
D. Tar. ",<i).fOl Toi~ :neUX601 TO., 0501'£0'
A. l'a~ nOM" TO~' neUxtl, ra. 11.QT'1
V. noi.s" neUxell; 1l0t'1 b) Unele substantive cu radicalul terminat in semlvocalels I, D fac Nominativul singular in -'" -D~ ~i Oenitivul singular in -IO~ -~O(, ca: or., a16~; lO';(6;, laxvo, (putere}; 1;(66~, 60; (peste) ; 'Erm~ ~6(. ~OO~. Ell' nuse contracta In declinare,

S. PL. S. PL.
N. cl 1#6, pestele 01 1~96B' ~ 01"oaie IIi ole,
O. 'toii ixevot; 'I'!'i'w tXfJVWlI nj. 010, tro" alwv
D. T<iJ iX(hl, rol, lyftv(J1 1:fj olt Tar, olo!
A. TOV lyftVv to~; lxOtit; 1'111' alii fa~ 01. B. Dedinarea su.bstantivelor cu. radicalu! terminat in vocala lu.ngii 1<1. Aceste substantive slnt de genul rnasculin ~i au Nominativu1 singular terminat In -(>I •• iar Oenitivul singular In -(>10;. De~i pre2illt~ uneori eazuri contrase sau forme tmprumutate de la declinarea a II.a atieil, totusi, in mod obisnult, substantivele eu radicalul in (>I adaug1f, fllra Dlodifidiri, terminati ile cazuale. Elf se dec!inll astfel ;

N. cl fJ!!(JJ~, eroul o! 1i{!(JJsf
D. TOU ij{!WO, TWV ~eww"
O. 'cP ii{!oJ't tol, ijero~l
D. tOP iiew(J toil, i1ewar;
V. iigwl: "tewe, Cuvinte grece~ti in !imba Tomanij 116~!~ ; Necropola ; Metropoll!; Mitropolie. 1I6~4fL~~ : Dlnamita ; Dinam.

uHplO' Erou ; Eroism.

. 'IX6G• Ichtiologie (vorbire despre pe~ti); Iehtioeaue (reptil

din epoca sfcundarll)

LEe T I A a XVII-a

DECLIN AREA a III-a VOCALIClt

Substantive terminate in diftongii -so, -40, -(1) ~i in -0.

T(; (h,olaOt'lJ{!IO., 011 = jertfeinic, altar

Ii ns.f)w, oil, = conviageres

i,4JdUw a insufla

1j ieearew, a, = preojie

~ xde'" .10<; = harul

d <iyysAO,. OV = ingeru\ = cerul

= Prepoz. cu Gent. pentru = tlllmaciu, interpret

= platorul

= a sacrifica

= zeul, Dumnezeul = boul

= preotul

= sfin!eoia, pietatea = a placea

= ere dinelos

= pep or

= rege

= evlavie, cucernicie = v~d

= Adv. cu pietate

d ;'eev,. -au;

I) oo.ofl'j<;, '1tO~ deeo>cw

"',01:0" ~. d.

d ~ao~, 0;;

d flaIHiev" tw. t) eiml(Je<a, a( (JAi",m

Oa(w.

.1 Oveavo!i, ot) v1I,{e

0: Ir;U''1''sv,. ~W~ .I "0,1'6';,. two; {}VOl

ol @eo. u;;

.I fJoiJ~ (Jod.

~ ),!!(1V' , reao,

'I) 01" 010. ci~al'l«lio" a, all

= bUrina = oaie

= necesar, de trebuinta

m [SpElS.

'H oOton}' Toti 1 £ (} t. w.; Tip pi'll Kv!!{q; 7)PWF (nostru) 6QiolCei' 01 eM nloTo! Aaal fJF:J;' ~V(JE~E(Cl' ~Unovo' TO,). dol ... , AmoVI!i'0V1ItCl, (pe cei care slujesc) b tW aylq; (}vOIaot1}{!Iq; tov XI!":lfOV' oi )Ide ,,a101 ).01'01 t iii Y ! £ e t W II t 7) 11 n 8 ,(J OJ tlji l.arj) epllt:iJ.!.o1JO'. • Eon 6.1 i Be e 'II'; 15 l1!iJe6vp{,'Q, (eel care a

imbrllcat) t'll~ .11<; le(!atla, Xli!! I)!.

T n 1.; r s e £ val avv60~o}.oi'"iiaI1l (lmpreunli eu preotii prea-

mlresc) 01 oneAllI f d 11 B (1 a I l t. a tWlI UVeal'Uw' r0 OVv IE{!el

apC1l'lCllUi tom' ;, t:fJot{Jela.

.tlf1llJciipep (sli ne rugam) TOti Kve{ov uni(! t w" L e (! t w 11,

TWV 'loti 'Ar{ov Il .. evpC1Io, B e fJ 1) v e w" "a! Tooll u"oewnwlI "IJ'

{J e W".

Exercifii: a I fl a 0 I ). d.; Tal. Oeo!, IOwlI 1; <I)! fl (I V 1/ :tal

tT,Y t jj C; )' e a ,).; 02".

Obser-vari gramaticale

A. Substantivele eu radicalul terminal ill diftollgii SU, !%() ~j 00 se declill~ astfel :

s,

N. Ii {lao,lev, (rege!e)

O. tali {JaOlUw, D. TtY {Jaot),ei A. "&.n. {laolUa V. paol}.Efj

s.

N. ~ yeav, (blitrln~)

O. .fj~ i'e(1cl~ D. tfi ),(!ut A. t*, )illavp V. Yeav

54

PL.

or {laol.J.e"l, ('1j{) "&6))1 {JaolU(I)v

'tal, {JaulAefJol 1:0v,; {JaOl.Uat;

(Jaol~sl,

PL.

al r(!af~ no' i'flaWv Ta!'.; yeavol 1:d, reaiie;

reaet;

SIN!llJtAA

N. ,) {Jailt; houl

O. UlV {JOOt;

D. ~at A. pail"

V. {toli

N. 01 floet;

O. tWV (Jow~

PLURAL

D. tolt; (J01Jo{ A. ,0" .. {lov,

B. Substantivele teTminate' - .

soad) sint feminine ~i au numai . rul 0 (- oy adlcll 0 + i COD. emgu arul, Ele Be declinl astfel :

N. Tj nSllJdI convin ge· 'A.

O. fijt; :181000, tea V. D. Tfj ;r,elBoi

r~v n6'O~ ne,lJol

Cuvinte grece~ti in limba roma.nd

: Ierarh ; lerarhie; Arhiereu ; Protoiereu. : Laic.

LEe T I A a XVIII ... a

ADJEcTIVELE DE CLASA a U-a ~I a III-a

).leTa = Prepoz. cu Ac. dupi

para., peydJ.71, p.era =. mare

o xeopo., 0'11 = timp

noAv" :roU1j, :roAV = mult, numeros

~,ayw petrec

xae{e", eooa, !V pl~cut

fJ ellwxla, a<; = o split, hanchet

IjJvX(!6~, d, ov raC010S, proaspat, rece

td ""we, iJllato, apll

& 1IOTa).lO<;, oil = f1uviu, riu

~"V., £la, v = placut

r),,)Xv<;, eEa, v = dulce

fJ 6f!~I(;, ,lio, = pasare

nli., naoa. nav = tot

aVfopatw<; - Adv. de la sine, spontan

wrpel.ll,w" 01' folositor

~ noa, a~ iarbl!

nf!D. Prep. CD Ac. pentru j CD Oat. pe linga

palta(!IO', a, 0' = fericit

llMalpw~, ov fericit, bogal, lnfloritor

UroBtgo,. a. tiP - Iiber

"(lov., do, v des

lIJ..atlk, el:(I, ~ lntins, vast

ov!?l~w = a c1nta din flaut, a fluera

56

ffll

Vlji'»).O~, 1/. 6v ,j "'Eli/a, at; (JaOv., .'a, ,; ap'I'.i.o'pj , I., 1) "eilt; 0,

to r'ieo>, a'll, >lXew

lvi',)!?"" a, ov fj vilE, ~v'ml, 'I'S(!W

ni C 4>0 V. ,>OJ

= Prepoz. cu Genit. pe = inalt

= stincl

= adinc

= stufos, frumos = stejar

= munte

= a rasuna

= melodlos, arrnonios noapte

a due, pro due animal, fiint~

Insula celor fericiti.

Of ",a~aLOl ",ol')wi UYOIJOI (cA) rav, a,,{J!,r;mo,,~ lOV, 6,,,a{ou, Hal e!l a e 6 B Z <; "wi tO~ Odvarav ahlEi. (locuiesc)l1> Il,ya)n "al iJavp.aQrf/ "'Iarp. IIo}.'''' xeovov <l"'"o"DL~ s~ X ai/ , "vaa.l' E'vw"I.la" ,,"uea .01", r t. v" e (J I "al ljivxeoi, ii~aal. TJri.( <It wvrOl~ (pe Iingl acestea) '" "ijDO, :noHov<; "0.1 "ad, "·a II ~ 0 v <; ",faSI t!l &raOfl T(!orpfl (pentru buna hran~) tWV !Ja"(Je{w~. II Ii a a >l xruea a';to· f"lrW, 11' a v I a HI wrpil.,f'U cpleEi :neo, 8'; a a i I-' a "(J xal Un)8£llOv {J{Qv. e{l2ovr; (ill timpuJ verii), 01 ,ua><dew' 11120' al~lolJ' [unii cu altii) <llaUl'O~tai (discuta) inl t~r; a a a s la, :non, to'll l't J. II • t .i II (; A.e1f'WVQ,. IIoJ.Aot 6e oVi/1Covow hi! r'~(; VIjJI1"ijr; mltear; 1} (seu) :!taea {1 a () B l a" UI'Vrt" "al b TI1 0'H'<l- 1l1l''P.l.arpov. "ellor;. II Ii. to Qeor; ~.l:ei xae/woau; ltailIJYYf!?air; rpwv(li, &v8eu)1ftJw f/ (sau) ve·IOClJ1l • H {Je "v~ /Una llolMi. Ollll:n:ii" v;wov cpteEI t lv I( '", n Ii (}' n}, ,·~oov CWO".

ObseTviiri gramaticale

Adjecti'IJele de dasa (I II-a, apa~i~ dec1inarii a m·a .~i au 2 terminatii una pentru masculin ~J femmm ( ... v sau -lJ') ~I alta pentru neutru (-ov sau .s,). Se declina astfel:

M· ~.

N.6!l~ut~wyderidt

G. sMa {/lo.o,

D. 6v!Ja(/lCvt

A. V.

N.

tV~atf,o,·a

eMalll'o,

57

N. F. N.
N. til1)l')* aucvArill dl1)lti,
O. dJ.7]OOV,
D. tU'f}Oei
A. dbjOij tUl']frl_
V. iU!)Oi,
PLURAL
M. F. N.
N. eV8a(pON;' B'lloa ' .... 0 va
O. WOo. IPO ~ wV
D. evdo.lfJoot
A. dJM.lpovo., sVdalfJo'lla
V. slioalpQv~, sMJalllova
l\I. F. N.
N. d'-1)llel~ d).T/Oij
O. 6.Atb'wll'
D. dA1JIJtol
A. ,Ht]llsi_ d.l.1)f)ij
V. dl1JOe!, tUll(lii Adjectivete de clasa a III-a au trei termina]i ~ declinlndu-se la masculin ~i neutru dupll declinarea alii-a, iar la feminin dup5 declinarea a I-a. Ele Sf declin1!: astfel :

SINQULAR PLURAL
M. F. N. l\I. F. :N.
N. :ml<; mil7a miv tot nc!v,E, 11(10(11 7Ial't'a
O. nan 0, ;r.ao1]t; nallfO, n.aJl'ruv naowlI lIUVZ:WV
D. mJ.'PTl n«01'l 1I:(].IITl !taO'I I miol
naoau;
A. 1r,avta :n:aoo.lI nail' lIavw, naaa, ;>ldJlTa SINOULAR
M. F. N.
N. yAtlxll,= dulce ylvxeia )'.1.'11><11
O. 'f).muor; ),.l.vxBla, ylvxlfoc;
D. y'.vxel )'avxll~ y.l.v"ei
A. )'J.v~v y;'wceiaJl yAv"tl
V. )'AVx1J yJ.vxela YAV,w
58 N.

naAIi = mutt naA.l.ov

no.uq;

no}..!

PLURAL
M. ~.
N.
N. ".1.vxei', yA"'"eia. ylvH€a
G. ylvx&ov l'lv"e.wv ylvlI£oJ>
\.J. ylvxto. )'~vx&lal' ,,It)xtol
A. y}.vxel_ ,.}.v"ela, "lvICea
V. ),AvO(ei. )'lv><elm ylvxia AdjectiveJe de clasa a lll-a ~Q).~~, numeros (radic~le IIQ).n ~i !IIo)."o), ~j JlJTa~, mare (radicale fLBl= ~i ~1"1.0) se declinl astfel:

no).6c;.
MASC. FEM.
Sg. N. 11:0111, ;>lo.ti~
O. 7lQUQV nollij,
D. noll,p noV·V
A. nolv~ noU~~
PI. N. 11:0),101 :nolla'
O. nol.).ciiv 1I:nlldi,
D. :no.Uni. nallar,
A. no):lo';. no~.1d,
Mera:,,·
MAse. FEM.
Sg. N. p~ra, peydl."
O. l-'6)'aJ.ov Ileyal'l'
D. l-'era;41 p~)ldJ.'(I
A. Iliya~ IlE"dl'lv
Pl. N. fJB)ld/m pB)la.l.al
O. I'$"a).(j)~ peyaJ.w,
D. pt),a}.ol, peralal'
A. ptrdAov, psyd.ta, na;Ud nollcii, nolAol. ~oli.d.

N.

p~ra= marc peydlov pE)'d).qJ

p,ya

ps)'dla pBrdJ.oJv ptlId.tOI, pqd1.a.

59

fotelesurile lui Ita" 1I'ei(lll, 1I:4V.

A) Cu fuoctiWlfB de prooume wei, iJl8emneaU, .11 lingular.

. .- plural tot; toafe: wlpl 1tll1lf6.;, peste once; dvq~

fiecare, once, ... t'> ,

toti, cu totii.

8} Cu functiWlea de adjectiv, «dC are diferite iosemnlhi: «) La singular ~ ura arlicol insemnead, tot, fiecare.

Ex.: lla~tIII n6).1', tot orasul, fiecare oras,

6) La siogular ~I ell articol insea.mnl, tot, In lntregime.

Ex.: llci(l!l ~ 1t6).1" sau ~ 1t00tC ni:i.ua., tot orasul, orasul in mtregime.

Dliv d 0po" muntele in intregime.

T) La plural, cu sau Urli articol, lnsemneaza, toti, toate, Ex, : nliaa;~ at 1I0AeI<; sau ltliaru nGAn., toate orasele,

Cavinte gTece~ti in limba Tomanii

"r&OlP : Hidrcgenul (corp gazos care intr~ in compozitia

apei) : Hidroiogie (vorbire despre ape); Hldrofil; Hidrofob.

Tp0!f'~ : Hipertrofie (cTe~tere allormaM a tesutului unui organ).

fld. : Panteon, Panaeeu,

t e c T I A il XIX-a

SUBSTANTIVE NEREGULATE DE DECLINABEA a ID-a

?j lAarppoT7'j" lIfO' = sprinteneala

.1 ihlp, 6, "-" animal salbatec

tl loxv" 0, = fortil, tide, putere

7j apmj, ij, = virtute, ealitate

n(!oeX(J) cu Genit. = a lntrece

o.exw cu Genit, = 8 conduce, a staplni

lJIJW, = coa]. cu toate acestea, totu~i

.1 071", ew~ = ~arpe

cl vii" 0 ... 6, = pore

na),(ll, Adv. = alt~ datlj

ar12 to r;, c, ov = salbatlc

bt"dvr3 ... ,.o, o~ 01' = periculos

(j ,,' = a servi, a fi selav

QV";vw •

lV6){O, Prep. cu Genit. = pen.tru, din cauza

o J.e".uin' WVOl; = paJI~te

mai"ii> ' = a illgr~~a .

= In mare cinste, de mare pre]

= Das, bot

= fine]e, sscutime = foJositor

= peste

= undila

=- plasl

= plndesc . .

-= isrulintl, dlbMclt

-=-- in!ch:pciuac ,tiiat.

rlfAwr;, 0, 0'1' 7j el{, lim!,

rJ dEuUJt;, 1)~0, X!!1/0'lJo" 0<;.0" ;3 lx8tlr;, ar;

TO ay",vtpOV, 01.1 n) rlVIIIICW, ov l,mpovJ.dJw

1) tSX "'1 , ,,'>

1) (Joq;,(o., a.

61

Puterea omului asupra animalelur.

naHal pi~ iHi(!~c; 1) (fie) lQxtli" (prin fortli) 1) i~a;P{ldf17tt 1) llJ..la.~ dgEral, ;.9v IhflewnwJI neoixovaw 0, 6i (acestia) aoq;/~ )tal rex.'!! iiexDva. ndvwlV ,6)v I;woo", UOp.oot; In "al viiv (ineli ~i acum) of lI'''est;, at ),vl'aixe, gal 01 viele; alhwv !po/Joiil',at (se tem de) to .. toii 8!pEWt; d66vra, TO Toii {Jod, ,dea" Tdv lOti mnov ml'''a. 01 {JOtt; "al OVt, xal !nltO' xal "vve~ mila, pi. a)'(1!o! 7laa. "ai TOt, avelldmoL~ emxtv~vvo.· viiv i' avrol', 6wlevovOl. Eal tac; /Jov, TOV rdlaxTO!: {"txa .(!£q;O/JEV· ai, os xal: 01, Iv le,p.woL nla(vop.ev, iva (ca s~) '!1ocp~~ 'l]prv naelxwatV (ne of ere)' nilv rs rae avii\v :cai. TW" oM .. xal Trov {Joro" ,d "ela, ,{/.LId .. EO Tn" oE de 1(vve. (lui: (din cauza) t~V trov emily o~'lh1j'r:a "ai T~V TW," noow.. llo!p(!Ol'l]UI :rtll''- tnv t11jpa. xe>jOtpO! oia(sint folositori la vinlitoare).Kal cl~ "al (pin!! chiar ~i) Tole; b to vdau lXBva,v bI,{JoVl.evo/JE1' xal J.ap./J&'lIO/J&1' crutW, ,'j"'tVO'~ "al al'"vot(!ot,.

ObseTvaTi gTamaticale

. Unele substantive de declinarea a lll-a au Is Norninativ singular ? formli, dupll'. care nu putem recunoaste radicalul, Ele se declin1l IDs.'! dupa radicslul Genitivului, Neregularitatile lor deaJtfel sint totde~una. arUsle de dictionare, Substantivele neregulate cele mal folosl!e Sill! urmatoarele ~i se declina astfel :

SINGULAIl PLURAL siso.
N. tj ),V1'1j, femeie a/ 1'v .. aix~, Zev" Jupiter
G. tij, yvvo.u,6, twv )'VllfltXWv ,jul.
D. rfj YV'lla,,,[ rai, rV~atU Lltt
A. njv rvpo.ixa ta~ rV"al"a, Ala
v. YVVOI
}'vl/aixe •• ZEV SJNOULAR PLllRA.L
N. A. rd I<e(!o.,. corn td "ella, ,,!leara
G. tc()V ICeeW" ><teaIO'
0 tW" "BeW'" 1I:E!!alWI'
tIP "Ie~, ICt(!rJ.rt rol, xt(!OOI N. A. rei Q. t'lii O. fiji

PI. fa Keea., carne tWlI "!!eW)I

Toi. xeiaOI.

S. N. A. td oil" ureche PI. I'll
G. TO'; d.,d, rota
tawwr(ij,JI
D. TIji €htt Toi" €hat
SINGULAIl PLURAL
N. 0 xvrov dine f)i
~VVE:"
O. IOV "1J"'D~ up." ;'(Vl.ruV
D. fiji "vvl toil' "va{
A. tOV ,,15vo. "fOV~ ,rova~
V. xuov ..v.e,.
N. ~ 'I'av" corabie a! viis,
G. Iij, 'VE.ru, Tro" tlstilv
D. Ifi 1t7Jt tal, .. aval
A. n)v vo.ii~ 'l:d:~ vali,. Substantival 5{), sau ("I>, se declinli regula! dup~ A010,.' Se glisesc ins~ forme de declinarea a III-a: Sing. Genit, t.jo~, Oat. IIei; PI. N. Ac. V. u[El~, Genit. o[!(j)~ Oat. (itCH.

Subst. il 'lll(Jo~;, Oenit. Oat. VOt. 'Il'jll'oij , Acuz. 'I1Jifoijv• Urmatoarele substantive pierd denials radicalului lnaintea lui a de la Dativul plural : lI:Otl~, !toM., 1I0<l!, picior ; ~Boop, B8IXtO" api. D. pl. ~Bot(J!; ta lOVD, genunchi, r6vllto~, Oat pl. T6vll~'.

Orupul )I~ cade in silabli finala, jar cu II' ell ~: ~ vua, aoaple, Gen. vl>lmi" Oat. pl. vu~i ; to j«;'Il, lapte, G. r;i).IlKtD', Oat. pl. yIi).o;tl.

Outurala aspiratll fjnal~ )(, eu 0 dil e. iar aspiratia trece asupra lui t initial: 11 ltpfC, plir, Genii. tpt)(O', Oat. pl. aplee

to o'\~·w~6': otita

1j vllij,-v~W~: naunc cosmonaut

I

LEe T J A a XX ... a

RECAPITULARE ASUPRA DECLINARn a Ill-a

.d blt~rlevi-Ca. ata, to lIaeOoelYlUl, ate. .j dum], ii'

>j dxolaala, a, rbltl

o iJqn" ew.

.j '1'e"""IOL!;, 6W; l({7WJ

dul

TO ep1ColJLO/la, atO; oih:e ..• oihe

~ :'<:8rpal~, 1), .:l lIDo!;, ot!

I] nEQLoreea, ii, 1j e-tnjfJelo, a~ 7I(!6.

o hareO!;, 0'11

rl /lvQPl1!. 71:.:0, ~ <{lilla, at; olJM

rd 8eeo., 0'11, td i'~(!a,. w, ta oula; (hi' ;reore~nw

6 '10,0" ou ~ dual.~1j, 11. aJfl"

64

ocupatie, lndeletniclre

= exemplu virtute

rea purtare, desfriu Prepoz. cu genii. de la sarpe

= chibzuin\A, cumintenie a se tirl

Prepoz. cu Gent. printre piedicll, obstacol

ni.ci... nici

cap

piatrA

porurnbelul

buni!tate de inim3, slmplicitate Prepoz. cu Acuz, ditre, pentru sot, prieten, tovarll!,i

furnicll

prietenie

= nlci

varA blltr1nete

= merinde, provizii

= a impinge, a Indruma munCA, osteneala pkianjenul

""'" Adv, din nou

oj rwvra, a, o raixoc av

TO dPUXlllOV, au "atapcl}lw

iJ (}8{!a1CIlIVO, 11, ?j av f./,rpo(!cl, <i. ii dOvpla, a,

H' lilyoe. OUt;

= unghiul, coltul = zidul

= p~ienjeni~u1

= a da [os, a doborl, a trlnti Iemeie de serviciu

= nenorocire

descurajare

suferin\a

Inviitaminte date de' animaJe

Xei) (trebuie cal roi ; lmrl)~sv",am !w. Cwu,,' no:ea~dYl'ao, XI2Wf-<EVOU~ (folosind ca exemple ocupatiile animaJelor) ~~. det!i)v Ilil"od>,s<> xu. rov, riir; d>.:oAaala, ""VJtlVOV' 'Pe6yw'. Til rb6ew:rtt, pav8ave au> ano Toii lirpfWr; tijv rpeov1jow' leltE. )'ae bd tii<; rfir; au'; nov &f,sr;otJ'Of./,(ltWV o-!Jtt .Ij" '''<pal!}. ovu fO 0&1'0: roi. rii~ daoi! .l.t.6oi", neao"OnTWV (nelovind de), 'Ano rii. "f(ltoUear; (lovatli) -(1)" (lhiOeruv 1Cedr; wv, iwl(!o1Jr;- '11 rptl{g )'uo ",omj01JC1a (lncrezindu-se) oMi !d~ tWV nolowv ~Eie", 'Pevysi. < B M. I',Jtna tv {}f.(!8L d.O"1" ~e"'';!Yil, ~'illl.ft"'Pf..'1 (zburlnd pe pajisti de f1ori) :'<:(11 to f./,I)., ami TWV ,f, Owv aulU)'ovOil (adunlnd), ,Md.".. .-ou, "savia, sic; nil' XEI/lw,'a "al to r'iear; til aula nugaa"."cl(",v. T. oe roo. f./,Uf!P';'''w,· b· tai, a)'.(la', btlI1i~wp(t xal (de asemenea) n~d.; rrl~ nd.a. Toi" ,hB{!(i>>'tou, neot{!{ne,. i1l 8' ded~>a, av8., dd iJrpa(-Vouoa' [tesind) ev rai, rIO" talx"-,, """,{aI, td d{!dp'la, II (pe care), "a'(llMUol!o' at (}E{!dnatv(tj, 6d)da,,01!o, tOV, rhtlew"ov, flo lUi, OVJ.I· 'l'0eai, Klli .. oi', wi) pial! Ii1..Y601 tpeV)'El" r». d91!l'la ••

Exercitiu, S~ se decline urm~toa~e~e substantiv~: ,; pV(!PfJe: xa~; 6 lsl.p.wv, cOl)O,; to (JiiJpa.~ aTO~; 0 Oq:rl-~I e(u{ j TO li:Jl8o" ove ~ ,0 d).yo.;, 011, ; 0 nil", "a.66,; f, Xelg, ;(P90, (Oat. pl, )CE,!oi).

Cuvinte gTece~ti in Limba rom~ncZ

Litografie (scriere pe piatr~. imprimare); Litofag

(rozator de piatrii). _

Pentagon (figur~ geottletnc5 ce are. 5 uDghiuri).

Ct f J 10 -16 (durere de cap); i1lgocol",w,

• AJ.yo,: ie a a " < d l)

'Et<XlPO,: Eteria (societate politicl! greacli altl at .

65

LEe T I A a. XX[~a.

6 lC(v6v.0" ov .o:it~l!(() naeaol<evdCw .laT!!WW

-Ii O!pea'Yl" {lJo;

'Y,)mom,w "Qt(l:Ie~w "{ltarpw"w

f 0 IIhOo" 01.1. f{4f)v~(a, a,

iIX{!QVfO" 0" 01' d1r.ofJT{!irpw

ta neaow1lCW, ov d1r.d

d.Utf

trllafaUmw "lIll'W

6 'Papa., ov

PARTICIPIUL PREZENT

= Prep oz. cu Genit. despre primejdie, pericol

= a Sf afla, II fi

= procur, dau, pregatesc = ador

= sigiliul, chezasie = cunase

= trimit

= alerg, recurg

= mihnirea, trisretea = deseurajarea

= preaeurat

= intorc

= fata

= Prep. eu Gent. de la - ins4, dar

= plfrhese

petrec = teama.

lI!::p1. no'll sv 'ltlva6\1QlS 01ta:PXOvtcDlI.

'0 'l1}a(}ii~ eon 0' n a (! a 0" e v d C 0) II r 0 i'.:; .1. a r e e V o vo L. avrdv (pe el) !~V t'ijt; OW!qe1af; orp{!(J.'l't"a.' leal ij eearo1lo. MOIJoo, t7 del 'i' tp ru 0" a V 0 a Try" (}UVJI'P rJlloj" (nos!ru), "alani:pn:tl POl/Uelav r cfJ 11(10, avrl}v (dUre ea) "a 'I' a,1p e V i' o V T t.

66

eal!(1~he (avejl curaj) OVP, oE ~v 71/;~B£L l<aL af)vp.{'1 U II d eX a" r e~' >1 axpa~t(}> '.dsmaeOtvo> 0,)" aliooTptcpeL n; "'eoow:nov ano .oil J!!."i'OV tov f}eov' (W, larat (viodeca) t D v rep XelOtw n , 0 ~. 11 o 'P : a "Ill ot!" t),,<o,ta1.elne, t () 11 ~ iv 'lep tau Beou cp&P~ tdP (Jlop tl, a)' " v t a ,.

Ma¥d(!,o, o I '" B 10 B" ,j v e s r; (care suferli) lit! (fiindc~) autol n(1ear.l?)~7)oOlitaL (liar fi ajutatl].

Observiiri gramatica.le.

Participiut prezent se obtine de la radicalul aceluiasi timp al lndicativului, primind la Nominativ singular terrnin3tiile -(o)~, -ouee, _QV. EI se declina la Masculin ~i Neutru dupa declinarea a II[-a asigmatica, iar la Feminin dupa declinarea a l-a,

SINGULAR
0 XtatsVlll)l ~ nlofeVovoa
toii moroSv(}Vtol: nj, ncouvllv01/,
"1"0 :rual"&VOV'l'L "tfi ltGOt!:VQvo'll
rov 3tWT8VOl'l:a tt]. nw"t,eVClvoav
PL\JR~L
01 nUJtBVOne, oi ntoteuovaa,
TWV ~nllrevcfv'fwv ~6iv :;r'Of&IJOIJOIDV
1'0 r, nun;SVOVDt 'tar, lUOlSVOVOa.u;
TOV, mOl~o~m, TO~ motEIJQVOa, to 1tlat,f:VOV" eel care 1:oii nwreVovTo, erode tljj nlouVOVtl

z-o ~tor.siio",

'fa ~CQ:reVOPta
Trull mOrEIIO.fWV
toll: ntOfttJovOt
to: j''UOt£'6ovt"(1 Arti I Sf traduce in general

N otii. Participiul insotit de co

printr,o propozitie relativiJ.

Or eel care procura, pregateste.

Ex.: 0 1tClp<la1Sl)ot,(o)~ =

Ii ultciPlroli eel care se afia.

bog~tia adesea nimic

eomoarl!, visterie pUeut

am

pretios

= averea = plio socotesc

= altul bunuri

lo~ell!tor, nesigur trufia

hranesc

= dusmanos = deslivlr~ire intelept

= sigur

string comori a distruge hctul, furul desgrop, slip fur.

LEe T I A a XXII"jI

GRADELE DE COMPARARE ALE ADJECTIVELOR

o nlovro" ov nolla,,!, ov(lill

o ihjoaveo" aii ~M.;, e1a, 'Ii §Xw

~oJVtB17i', i,

TO xefipa, a~o, peoro" 1), riv 'Pop {(OJ

dUo.;, 11, o

ra dra9d, WY opaleeo" d, 011

Ii vHeel1!J1clvtla, flO; reiq;w

ixOeo" d, OV

~ !8ldw(JI" EW, 00'1'01', 1), 6" &o91Cl1*. t, ihjaavf!lt;w Glipavl(w

o "Unr'1', ov c5loeVoaw

"Umw

68

Observari gramatica!e Gradele de co

mparClre ale adjectivelor

Oradele de comparare se formeaza cu ajutorul unor sufixe = adaugate la lema. Aceste sufixe sint ;

Pentru Comparativ : a) - (Spo" - t~p .. - tSpO~ b) - (.w. - kov, - lOV

Peutru Superlativ a) - t",O(, - "hlj, - tl>:<O~ b) - ICta., - lat"lj, - ItltOv.

1. Fac gradele de cornparare cu sufixele din seria II urmj. toarele adjective;

1. Adjectivele terminate in .0, -1[, _ov sau _o~ •• a, -0'1.

(jn~elept. invljat) (sflnt)

Compo ao'fw - tepD;, - tepa. - t£pOY Super. C1O'fW - tllte~. - <dtflj, - <llfOY Compo &jloo - 'tIpo,. - ,iplll, - t.pOY Super. allW _ tato~, - tcinj, - flX'OV Compo l!ou!fo - «po;, - dpa, - ripOV Super lIoD'f6- flJltO'. - t~'t'1J, - ."tOV Compo h8oe6 _ npo~. - tepa, -tepOY Super. Iv8DeO- ,<ItO;, - tcin]. - <!ltD"

Dupa cum Sf vede, unele adjective IUDgesc pe I) !o _w inainttl 8ufixelor de comparare. Ace.stl IUDgire are loc atuncl cind vocala

69

(usor)

(veslit)

din silaba pen ultima a adjectivului este scurtlf (slnt IUllgi IJl f si orice vocals urmata de un g;rup de . consonante; sint scurt! 'lj IIi 0; iar «, t, D sint uneori Iungi, alleor) scurte), e

2. Adjectivde terminate la ~asculin In -1')<: •• 01<; ~i -u<;, car

primesc sufixele la finele neutrulUI : e

Mase I1s).o:<:

Neutru !1s).o:v

Mase. oe6~ Neutru !J~6

Compo Super.

{ Compo Super.

{ Compo Super.

&')."lj6€" - ~P() .. ,-~tpOl, - ~SpOY (adev~rat) a/.Yjfls" - ~«f().;,-t1i't1j, - tlUOY

f1e).&~, - fSP() .. ,-t~PIX, - tSPOY (negru) f1e).liv, - tlZtO',-'tCtt"I), - tlilt()'1

6~6, - tepo.;,-t~POl, - tapoy (ascutit)

O~6, - 'l:lXtD .. ,-tOltl], - 'tatOV

3_ Adjectivele terminate in WV, care prirnesc sufixele de ase, menea la finele neutrului, insa intercaleaza silaba ell" intre adjectiv ~i sufixe :

Mase. 1!"(1)(!'P"lV { Compo <"lIllCPpOY - ea - 'l:epo.; (tntelept) Neutru aciirppoy Super. QIlI<PPOV - to - tlX'rO<;.

U. Fac gradele de comparare cu sufixele de seria burma· toarele adjective:

~t%, : Camp. ijMwp (m. f.) ~a.ov (n.) placut
~a).oq " ~fIlUwv "aUtOv frumos
"
a!aX(lo, : alaxlwv aioxtov rusiuos, urlt
AXB(lo, BxfJlwv lxOtali dusmanos
~'Va(l&" lOt/Moov ",'!idwv glorios
" Superlativul fjOtara", -lom, ·tarov

~6,UlOtO", -Iam, -w.ov aloXtoro", -latn, 'Iorov Jixfhotac;, -lorl'l, -toWI' ~v"!Gro., -lotl1' tOtOP

Adjectivul II!(M~ face '

8ubstantivului ~b lI~AXa~ fru gradele de comparare de la r.!ldllcina

ComparativeJe f' musete,. 'IIO:).).!IlI~. '116:/.>.1"'1:0"

adjectivele de clasa ) ~rma~e eu .8uflxele din seria a se declinli (8 erminata 10 .0';, -01, .0", adicll.:

70

SINGULA.R
M. F.
N. V. oO'Pwreeoc; N.
~o<pwreea
O. ooq)(J)TE(!aV ao<pwtieu:; OO'PciJr6(!OV
D. ao'PW.t(!CP oO'l'lJ'Ireeq. aOfjJw~tl]Ov
Ac. aoqu.tlteeov ootprmee'P
aO'Pwrieuv 00 <puneeo-.
PLURAL
M. F.
N. V. oO'Pru~~I!O' N.
(JOrpwrEerli aotpdmea
G. aO'Pwtt(llJ'lv aOipwliewv ootpwdeaw
D. aorpwteeOt, OO'PWt8gdl, O(!'l'WtSeOI,
At. (]opwteeOvr; OOrpWrt(!o<; ao<prlJr£(!o, . ~uperlativele formate cu sufixele dill seria a se declina

adjectivele de clasa I terminate in -0<;. _"lj, .0., adica : ca

SINGULAR

M.

F. oarpumit1J OOtpWtciT1)!; oorpwrarn ootp".mfr1)~

(>LURA~

F. ootpWW.Wt ootp'lIarw~ ootpwrarOl<; uotpwrara<;

N. ootpdmuo. oorpwroro1J oo<pamir~tI aoqufJt:atD'J'•

N. V. OOrpWtalO, O. oO'P(lncirov D. oO'Pwra11fl Ac. (]orprJmltav

N. ootprlJraru ootpwrarwv ootpo)tarolC; OO'l'wwra..

M.

N. V. aotptataro:

G. uo<pwrarw. D. ootpWlarol<; Ac. ootp(l,mIro1J<;

Comparativele formate cu sufixele din seria b se dec1iD~ ca adjectivul de clasa 11 Ev8ao:tp.wv cu deosebire ell: la Acuzativ masculin singular ~i 13 Nominativ, Aeuzaliv si Vocativ plural au 0 form§ contra sa mai obi~nuitll decil cea reguJata. Ele se declina astfel :

SINGULAR
hi. p. N.
N. ~~{wv ij6,0>
G. '10/0110, !jd{o"o<;
D. ,lOla.1 ~OlOVI
A. '161w (~6{o~o) fi<llOv
V. fiiJlQ> r1t3wv PLURA~

"I. F

N. ~otovt; (~(){O~6')

O. ~6l<J~w. D. Mloo'

A. ~Mov~ M6lo~(l') V. 1jdlov, (",Mo",~)

N.

1iMw (~Mo~o) ~tlulvw"

ijilloo.

Mlw (7iilloua) ijdlw ("ljillo1'o)

LEe T I A iI. XXIII-ii.

COMPARATIVE ~I SUPERLATIVE NEREGULATE

'" ltaea1"lol" ew, 1l'gO,

o ,..a81rr:?j,. oil :;r.o(!lCw

to o""},o, oro, d,puyxa'io" a, Oll <Ii :ndfJo.;. OV,

d :1:€I(!oopd" ofi 61}

.ua~lIna

'" ~tljl!ml. ii, '" OjuUO, o~ 1] r(!vrp?j, fie; t) rij, rfit;

11

ii blY"wOIC;, £(1),

{hiot;. a, 0"

ii alljOmz, ae;

n tsJ.Wt?j, 'ii,

ltl MJ.O?J, DOl :1:Qoxpl'l'W

sfatul, indemnul

Prepoz, eu Acuz. catre scolarul

proeur

corpul

necesar

suferinta, boala

ispita

de sigur mai ales pl1icerea

= tov~r~~ia, prietenia; predica = lux, desfrlu

pilmintul

= Adv. decit = cunoasterea

= dumnezeiesc, divin = adevarul

= sfjr~itul

rhplati

= prefer, judec.

rra.po:C'le(n~ "'pb~ tGl>~ p.o:6lj"t"!i;o.

llo(!'Cers. cL I'a(J"ljra(, 1I/J jJ~" tTlbprrrl ra, a~~yxa~a, ». 056 IjJV~ij r a. {J £ l r , [J r o. ",a, altBpyd(£OOe (faceti) to I'E1I owpa rw" na(Jw.

Superlativele formate eu sufixele din seria b se declina ca ~i cele formate ell sufixele din seria a, adicli ~1iLa~a. ~1l1G"~"lJ' ~8la.tOv se decllna ca aorpoo~!itQ;, oOl'oorctt"lJ, aQ!foo't"~tOv.

Note. 1. Complernentul Comparativului se poate eXf1Tima:

a) Prin cazul Oenitiv: cit Pet ).

re .

Bte.: l:o!fwtSPO, 'tao lJe~pOD (mai invlltat de

b) Prio cazul primulul termen de comparatie, precedat de Conjunctia ~ (deei!);

Ex.: l"0'f/wrspo, ~ netpO~ (mai invlltat declt Petre).

2. Ca ~i in latineste complementul Superlativului se exprim~ cazul Genitiv :

Ex. : Tb U~"lJAOntO~ 't'mV Bb6plllY (eel mai ioalt dintre arbori).

prln

Cuvinte grece~ti in !imba romanO: ilAouto!;: Plutocratie,

Obpo:y6~: Uran (planeta).

K).tllt"lJ~ : Cleptoman

Observiiri gramaticale

Urmnoarele adjective fac gradele de cornparare in mod D~. regula! :

J d!,stvwv, afJfIVO'll; alllom" n, 01' dlsllns

dyaOd, {JeA.(wv, {Jii.nov ; pUnor:o" '1. 0'11 bun

><Ilshrro'll, "(Jetr:O'll ; y.(!rZttomc;. '1]. 01' pUfernic

If[Jrol', Aqiov ; Aqiowc;, '1], 011 aJel),

mare fJiya~ fJg{~wv, fJ~l'(}" ; flf.ytawc;, 'f]. 011 f. mare

!tal'll," : r1J.elwv, :rtl£ioll ; :dtZato;;, 7], 011 f. mull

mull ~%{},: xaxkov, :o;'~tOIl ; Xci:o;'HlW;;, sau

xe1t!w:v, xe1eov ; xe4!uno.; r1lu

p.tX(!O;; : petrol', pelo» ; fll%!!OWtO<; mic

aUra, ; Udn:wv, iV.anov ; tAdXIOTa~ putin numeros

M;,aii;;: dnAaVor:e(!o, t:bdouatar:o.; simplu

ltlxvq ; #anwv, 1}iinov rdXICl1:o;;, repede

r!~IO;; : §qwv, eif-av 1lr70TO;;, usor

Deelmare« eomparativului ~S).~!lllV.
SINGULAR
MF. N
N. jJeJ.rt(}J' rna! bUll {JeAwJII
C. {Jddopoc; {Jddollot;
D. {JeJ.,{rm {JeArlo'lll
A. IJe).r((}, ({Jei.t{rmJ,) {JtJ.l:lfJV 74

M. F.

N. /3BA.low; ({Je).tlo~e,)

O. {j"uov{J)v D. {jdt{oat

A. /3sl.t{ov~ ({3e).rlovu.)

Cuvinte grecefti in lTo:p,d~£(Jt~: Pareneza, indemn

nli!lo, Patetic, Patologie,

'0 [J.tl.f!X Omilie, predid.

N.

IM'Tlw (fjdr{ovo) {JS;'nO>",. BeJ.rlmn

{J.J.r[w (pslr{ovo).

limba romani!

r.s c T I A a XXIV-a

NUMERALUL

to newro~ Adv. ~ plle'~, r:f.6o, ~ "av" Vf6i~

cl nrlleuo" 011

.5 w Allw~, w

cl po~el1;, tI, (Poeeo(;) 6 a~.po" ou tJlarp6eit;!m

vnee, Prep. cu Acez, If l%et&" au

o 6Ieq~, 6I(!(pcrJ, ~ r}7:(!otta, ti, Mae6rivlo" ov

, Aerarp~l!1'1'Jq. ov, 1/ Ol(!af'lyla, a,

~ l(!t1/I!'I" ov. Llanl', '~o,

r:i • EeEl!1l£1l,. Iw, p~J.Aw

d M(l(!afloJ\' ((WQ, 6 [11:lIe6" ew.

1/ td~t" fILII'

d 6l!oiJa~ ov ~w

pentru prima dat~ ua Dumilr de 10.000 corabie

razbo]

muntele Atos

Vintul de N.

vint

distrug.

peste, mai mult infanterist, pedestras Traeul

armat4

Mardonius, comandanr pers Artafernis, comandant pers comanda

trirema

Datis, comancant pers

Eretriao, din Er -treea (Eubeea) a fi pe punctul de a

= Maratonul cil:lbet

= sir, balalion, trupll de infanterie cursil:, drum

= due

76

dns.la'1lvw r1Kw

].ot:n:o" .ry, &v oE }.otnol

to dotv, fW, d .. EHlJv, va!; 1£a~(JJ

a goni, a respinge a veni, a ajunge care ramine ceilalt], cei r~ma~i cetatea (Atena) Elin, Gree

a cur rna, a face sil inceteze

Despre riizboaiele medice

TeL~ ol IU(!orn in! ,ov, ~ E.u'1~a, ~ot~ut~6oono (dllsed! rhboi contra). Kat to /-tB' 1't(!6ho" 1folld~ p..ev ~aii. IXaw (cu multe corabii), no).I.d:, fiB nBCUJII pllel,Me, ndleuov j."~({lS(!S" avror. (lor). Tw" drl vs<liv ,u:pm).eov(lwv rov ~ ABwv, (dintre corabiile care plateau in juru! muntelui Atos) tllta"oala, lili<pOell/e fta(!I!a.~ avepo, "ai Ilnil' ovo j.Lvgta"a, dvl1{!wnwv, rwv ()~ ns(6i" (dintre pedestresi) o! eI!4"e, "adr.Olpav (omorlra) no!.Aov •• ftial!ddv,.ov oil. navoa, tij( Of(!at~ ria, LI aeeLo<; (Darius a~a dar ridicind comanda lui Mardollius) LI liuv "ai 'Aet:(lfpee"'1V bd).woe (poruncea) to'll. re A0'lvalov, "ai TOU, 'El!erlltEar; xataarl/e.pao(}or (sli nimiceas~ pe), 0; de (acestia dar) nlv ot{!a.tth i~al(ootal> t{!"I(!EOI ~lap,{Jd(Ja ... r; (trecind armata in), 1I:(lwrl)v ",EV !Our;' Ef!etl!IBa~ b r(!Ioiv ~J'ipa", Kllua:em"ovtO ~Ilimicirll) rfj Ili TeUlt;!rn ~iJleQ lfldlov tav. "'I/IH!ltlra, elr; Ma~uIl",va l:,,(MJr1C,m (sl1 debarce) nelv lJi TQV~ ut7!ta, bcpalvw' .(inalllte. de a cobori c~llIretii lor), ~tl].rr&rl?J' rlk tWli • A6'1vu{wv ra¢w; o~o{Jti'

(' I lito) hr.l (contra) rev, ~ECOV, arEt ,,001 §~axloXIAl()1}(; 111, pas a er~ r lnd) \ allot! btl fa, 1'<lV.

>«1;1 terea><Ol1iOV, xa-rOK0V'U, (omonnd, TO', '.,

• " O •.. '·0 - --, ~AelOIJ' (pentru ;rIElMa,) 8><OTO> Kal

anfAdVIIE:L. £ oJ 4 ~1IaLOl VV~" ~ r •

e~EVliKOVta "al bllo r'Iv6I!a, d:tOUOQI'U' (pierzind) ~"av iiI' 10 aatv.

Observari g1'amatica~e, NumeTtl.lele Tabloul Dumeruielor

Numeral.le ordinale To.te dedlD ... I1.

Numeral.le ca,rdlnale 51" I decllnabUe , t plna1A 41~lllele ~I mille Inceplou

de 1. 200

1 a' or" pia, Iv 2 (i' /j~o

3)" {(itt" reia

77

NllJDeraleIe cardtnale Slotdedwabl1e.1 pt,,~ la 4J sntele ~{ uillle Inceplnd

de I. 200

4 8' T:i n:aesr;, TBrr.Jqa 5 £' ntVt6

Be' i~

71:' sma

871' omw

9 (}' bvia_

10',' dbm

11 Ia' l~6e-xa nlW luiJ(J£1UJ.

13 Ii"~ feel:(; (T!/la) xai 6bw.

141tl' TerTa!!t1; (~nm-

ea) >!(II Mxo.

15 L~' =vrexa~exa 16 I~' ixm.I/Jl!1!;a 17 •• r enra-aexa J8'1J' tlxroy~a{&1W. 19 "" b VEllXa UJe:<;Cl 20'11.' efxool

30 J.' Tl!"f"'opra

40 Il' rertaeax(ll'ra 50 v' n2Vf!j;<[>I'ra 60,' U~I«lVfa

70 0' lP()o~Tjy.ovca 80':(' &y6cnlHlJ1l'ra (j() 0' lvevt ... .on~ 100 e' l;Caf6l>

200 C' auv..dOUJI, ai, a 300 t' T(lIflXoaUJI. a'i a 400 II' lt1:(1W16otfl£, ai, a 500 'P' ;I:£"'I'a.y.oolol,

I, a

600.1.' *a1(;60101. ai, a 71)(},VJ' bUflJt.;}Orot, ai, a lJfJO,Q/ &mwdoro., aI, a

78

Nllmeralele ordinate Toole decltaebne

".aew ~, 1/, OF :rr.ip.n<o~, 1/, 01' lXTO" 1/, 01' l{JljoJ.Lo~, 1/, 01' ~i'boo" 1/, 011 lvato~, 1'), 0" bexoro •• 1/. 01' brlJ{xato" 1'}. 0" 61llc5t:>l"fO~, 1'), all

~(;!{, :>lilt 6i:>lalO":I'), 001

reneaxallJEy.afO~. 1'). av

1LBVTExa.btxaro" 1/, tlV rlxxlluMxal'o,", 1/, 0" hnaxalClrll1:aTo., '1, 01' dxrlllxalMI1:ara., 1/, av l"peaxaldt"IlTO~, 71, all eixoaro., tj, all rel"I1:00[0., 11. 01' TenaeaxoQ~6~, ~, OJ! 1LellT'1xooro., n. 0" l'~xooro,. ~, O~ lPbofJ'1l(Oatd~, ~, 61' tlriJo7}xorn:6,. 7]. 6)' be)lrl'caoT:o~, 7], 0" dl1:flrOQ,6" ~, 0'1' ",a,,00,00(61;. 11, all Iet"XOO!OorQ., 1. OJ' 'l:eI!1axoo!OOt6., n, 01' 1LeHaXOO'OO!O~, 1j, 01'

~""OOIOOTO,. ri, 0' hn'flXOOIOOfO" ?i, OJ! dlCl:flXOQloord" 1), 61'

Nllmerale cardinale Slnl declln.bUe j plnfi la 4. eutele ~I mille Inee-plod'

de I. 200

9003 1~(l>l6aWt, al a fOO~ ,a' Xtl.WL, a.. '(l 2000,fl' OIOXt!.IOI, at, a 10 000 ,f' ,uVIl'OI, aI, a 20 000 ,11:' 611(TI'.'U!lIOl,

ur, a

100,000 ,e' r.le>lfll1:w,uveta ... I at. a

NUmet'llle oJ:dlnale Ioale dec!ln.bll.

~lIa"otJLoot'6&" ~ 6\1 x·l.ioa<d" ~, OV clIOXIJ..O",O" ~, 6. ,uvetoo,o" I), d. ~lO.ulleiOOtd,. ~. 6~

, Note, .3) Litera dig_ama. litera coppa ~i litera sampl slut foIosite numai ca sernne III nurnarare. Primele 2 reprezinta vechi litere dispsrute din alfabetul ~lin.

b) Numerele compuse dintr-o zecime si 0 uuitate se exprimi!

dupa rnodelul urmator :

21 = el~ XIx! S11'.OQ'1, sau £11'.0'11 1'.Clt El~. sau stW.O(l'lY et~, iar 29 = !~b~ aEO~tO; tp,hO~tGt (trelzeci lipsiad unul).

c) Pentru numere mai mari de 10.000 limba elin~ se foloseste ~i de subslantivul ~ fLUPtO:~. ci8o~, miriad~, spre exemplu: Mo fLUp(ciB&~, 20.000; tPE(~ fLUP(~~'" 30.000, etc.; Substantivul insotito.r stll in Genitiv PI.: tpEt. ,,"uPIa.1i.c (ftP'W.wt<ilV, 30.000 de soldati,

d) M~p!Ol (10.000) aceentuat pe silaba penultima, inseamn~ nenumarati, iar fIouP[o. inseamnll. extrem de mate.

e) Prime Ie palm numere cardinale se declina astfel :

1. .'., unul
M. P.
N, fli ula
O. iva, (JIli,
D. epl /Jdj.
A. tva pla» 3 t!18i'~ trei
M. F.N, leBl~ Neutru Ta{a
O. Te'WI' 1!?IW1'
D. l!)tU{ tI.!lor
A. tesi, Tel'a N·
§p 2 cillo, doi
eNJ.; N. Ac. <lvo
6~J{ 0,0. ovoi.'
iI' M. F. rirrapl;; Neutru Tenere" tetra(!w>' Terrae(T1 rtnaea

r~nal!'''' ritTIJeO' r6traea~

LEe T I A a XXV·a

NUMERALUL (continuare)

= Conj. sau

Conj. cum, dupa CUID

W, altul ; Plural, reilalti

dUo," p1l. ~ pron, Genit, cu ; Acuz. dupa

IIBm, repoz, . f t

TO "sga,,"EI!G!tm;',"'{ew,= corn, aripa unui ;on = sting, asezat la stlnga = Plateeni

ai n i.arrueZc, £wv VOTEI!D'I', Adv. mi9", Adv.

1j • El).d~, 630, 6JJl!ol!;w

,jlUo/}ev Adv.

,) '!ieo6ow" ov ol e<onii~, ewv 70 nJij6al;, aV, ,;,v1IX'"

,j .Xala/l(,;, IVO~

'" vavl"lx{a, a, /JiM', MOlloa, {;Ao".

Gent. M-

OHOc, part. de 13

bul /Jew te{nw

at nlarairu, WI' ~ 1If!o6Qo{a, a, ~ • EtpuiAI'II;, aV

dupli

mai tirziu, in urma, din nou

Elada, Grecia

adun

pe la spate, in urma Herodot, istorie grec:

Tespienii rnultirnea

II rezista, a tinea insula Salam ina luptli pe mare

-- Ilpsind

piept

ver-

= lntorc, pun pe fUgli Plaleea

Irl!dare

Efialte, trlldlitorul

Despre riizboaj,ele medice (conttnuare)

'Ellyew (se zicea ea) {j' ~ II.EV nii. Il ef!owv Ottltmd nevn)"ovra f/vl,ltd<l'wv dv{)(!wnW1l elv(lI, (era de), o! 0' , .. W'l7 .. aXo~ 'lj"aav bfJ.%WXti.IOI ~, ';J, dUoI ;'10;(1)01., 1J.1VUtot. "al /JBT' avu»'" tv ~4J fVW'

80

.. 'll",,!, Ide'! XI).LOt n~atal€i<; ill")[O.IO (luptau). LlE""<'P 8'1"1 iloTf(!o. "'ii' b MoeoOuJVt ptiX'1' (dupll lupta de la) 01 nlgaa, E~(I~ov .BaOLM:VO"~OC (sub domnia lui Xerxe), ovli<~ tOl(!aT&,)o>Yo (pornirl ell rllzboi) btl nj" 'EUdoa "al "Ott; ~~. (~i pe uscat) "<Ii xci';' ,1").,,,,, (IV (~i pe mare). Kal neeo,).; ",;;. 1j6ea1o, /1"o,J.&vr.. ><atd rd •

• Hed5orov (dup~ Herodot), ixor.w I<a/ e{l601'7JY.OPTa pV(lld60" [nnea, 8' d,,-.a"lof'v(!(Qv<;, ."iit; de ;rllla. )(11/ Ih"><ooia, ><a/ lnnI. Kal "ata 1'~. Aewvltla, p.!.v "ai 01 ntel <lotd. r(l'''''''olO' L:rtaet<a:"" ,udi' lnta_ «oolow e.ontiwv teel. >'I{lE(!Oe; lep lcii. noJtl'iuw nlljlh. o,,"tiXov {rezistar;l:), ~fl oe "tErO(!T7I oi nl(!oal, Iin.oO •• ~ •• d",!>o, a,;twv (c~zind in spatele lor). tii 'Erpll:Urot! neoboatq., "ad,,0'l'0> """lta, (ii omorir. pe toti), • Ev Oe Iff b Ia:laf,livt Va'l)/Hl'l.{~ 01 • EIJ.'7'f' "aUO; lxo>te, (cu) T(!ta"oata<; "al 0~6o?j"Qvra 6'1)oi" o,ollon<; W111; D/(!oae; {rtJi- 1pUVta (pusera pe fug~ pe). TIjI J' !lode'!' lm (in anul urmator), pd; >'I",teQ. 5i, rIY"Q"tal ~£(nQ"B, (de dou~ ori Elinii fur~ mai tari de cit) ~w" nEI!OW'V, 1:1. lllaro<al.; ~, "at i» Tn Mv"rf.ln.

Obse-rviiti gTamatieale
Nurneralele Adverbiale, (Tablou).
Sin! riedeclinabtle
1 [ a7t~E cdata 30 ~ 't~L2XO'll'':r.tXl.~
de douA ori 40 f1
2 r &[~ de trel or l 50
3 r "(pi'; 60 1"
4 Ii ~,~pQ;XI' 70
5 E' 'ite'/'tri~L'; 80 ..
6 ~. i: !;t:h It; gO ..
7 b:'[~'K~C; 100 p' t1a.'tO'¥'t;':t~';
8 "i OXTO."l.tt; 200 0' alClXO'Jl~bll~
9 {J' eva:l.l;' 300 "
10 (iEx(h.1.~ 400 u'
11 Hi evi3e:'X.cht'; 500 ~'
12 ~. &,,,(i,Y.a.Y.I' 600 X'
l
13 'T' 700 ~'
14 18' 800 10'
IS Ii. 900 XIA'~";
16 '0 1.000
17 l~' 2.000 tJ,Up,~i(lt;
18 L-;' 10.000
19 ,8' ::!O.OOO
20 ,,' Enr.tJr::lIlxt; L rRON

l~ '4<mc(,

YO Tb,.o~, Ot~ aT/aw 1I111l1Y"I'O' IHhQ1

0} ~111 r~, f. <!pia,,"w

.(! '1'''' ",·,w,

r) ~{a, 11, 6;;d

rei I hll"'. ar~ Il W'Ww" 0'0, /ill •

TO 60m./, 'Wl, tI.o. ~(m"'1I(!11

11'1'"

TI

1 PO

101 C CI, CI .i ropllul

I iubi

a Irln.:e ptlltru sIDe

- Adl', oumal virtute

• pll(U

I nultl, I IITloi utfd

inim.

el, io,'

\'oioll

condu ilor

in Itd •• i limp indrrflt'T~' aduc

zic

T"l J{'J[A<;"j ~~(/j(oJl1'V (Doillnului ~ ne rug3m)

'f) M.aUl~ dtl (IIIL' ri' {:I,,;. ~ I' W. d,,{a"l11 (51 plld) II I

r-"O '-,mr (! ,III"" m!(!~'{{ I) ,', , .j ~ I,21ao08t 01'. (1Ir1.rli • • dun~II), • uaol,u, fTl' rll"lIi~ '/ (c .. e] dl]la"fI ,- 8.'1' IIGl 1,1,,,, n}1> ti /' r I (I n" 1't'I" 11,,1 "f'lII; ",1 /I"tIIZfvOfl 'fI' lCag6IO f~, i /I c I l Qt]. (VI ,lorn", jX',1c ioim. VOid.') ~ dpOf,{a, dUd , o I.rl/HJ ,1)0 :I oj -, lell t] ,,,' 10'11' (VI fl) • 1'1 • .". {JUJ' I. r fU'f. Kif, 11" M,rfl~ (rugatl-I'I) ;rollii.ou fOV ,'OfO(I nJ fI(IOOlIV • 01>IfC, (Inch nindu ..... ) ,ue n(Id 0 Ih 41"

.:t 6, dpi i'1 W, w I(lulrl 0 II , I" "uc ,,J,jlmo !l" II It ,1''100 (1111 clullt) ""6,, 1" h

To ,..1 Iw z • lIiJP , ..",.,..,

:16""(1 (de loate ,I pcalnl tGIk). , Ob."... ........

PronWllc

10sll, cu valoare de P.rou?tne. personal de persoana Ill, ?D Prollurne demonstrativ la Nominativ ; tar pentru celelalte cazun Pronumele

(l6tO~, 1j, 6

PBR.SOANA U

PBRSOANA J s.

p

S.

P.

N. tyro = eu ~~er, = noi ov = tu vJ'£Ir; = voi

Q. l~oiJ san P.01) ~P.ruv oov sau 001} vllw'/J

D. ~p.vL ., pm ~pl'v ool , 00' vprv

A. lui pB iNial; os "fie vpo.r.

Dectinarea Pronumelui a&,6~, care tnloculeste Pronumele

personal de persoana Ill, la toate cazurile afarl! de Nominativ;

SINGULAR

PLURAL

Ill. F. N. M. E'. N.

N. a'lil'or;=el aOt~,ea olh6 atho{=ei aota{.ele aon!

O. aVIOV avr~. aVTou aorwv avrwv (lvrrov

D. avrtj) avt'fj avrtj) aoroi, aVIa!', a~horr;

A. a'lirov avr~v aOro aOt6v,; aurd. (lvra..

Note. 1. Formele flO!), fL1!Il· J1e, ~i eeu, eot, ClS sint enclitice. 2. Pronurnele iX6~6, are 3 latelesuri :

a) iX1>,~~ &.xa6w = eu inwmi aud

b) " iXilrll~ :h6~ sau 0 ,'}.o~ 6 Q.i'!tQ. = acela~i Dumnezeu

c) ~ ",btoB 1J6~iX = gloria lui.

II. Prollumele Posesiv. Limba eliua are pronume posesiv pentru persoana J si a II singular ~i plural, care se declina ca ad. J~ctlvele de clasa I. Pronurnele posesiv poate fi Ialocuit eu Genitivul pronumelor persona Ie.

Persoana J.

to €I1GV

to ~l1stepov

b 11110<; 31 meu

b ~!1g~8pO<; = al nostru Persoana II.

b G"O~ = al Uu ~ Q'~

I.; O!1StOpo~ = :.1 vostru ~ 61J,~ttpll

Ge ·te~tru pronumele posesiv de persoana III se m 1\ U de la iXbt~~ ("broil, a&tij<, a?:.~r.iiv).

Ex.: '0 -q>(1.0, aOtofi = Prietenul lui.

Cuvi.llte grece~ti tn limba romina

~?:.t6~ : Autonomie; Autocrat; Autograf; Autocefal.

HTEl1cUV: Hegemonie, Egumen.

til a6v

'to Ul-'-tt6POV intrebuinteaz§

84

fieeare

fae, indeplinese

II paste, a duce I a pascut om de serviciu

stapin

= lngrijesc

= sacrificiu, victima = vinil:tor

= urmaresc

= animal, fiarli = cimpie

-= fuga

= intorc

= protesor, inv.i!tator

= dreptate

= in vat pe altul

= rna expun la pericol, rise

= lenes

= nefolositor, netrebuitor

= trindavie, neaetivitate =- petree timpul

~ pedepsesc

LEe T I A. a XXVII'a

VllTORUL INDICATTVULUL PRONUMELE REFLEXIV

{"aOIO •• '1], ov neduw VO.UBVro

(} 0Z,dY1l~, 011 (} c5eo"ot'll', 011 {}8(!aneVW

~ {}vo{a, a,

o D'1!!8I1r~" OU ~I(bxw

'" {}'1e[ov, 0'1} .el 7lac51,w, 0'1) ~ q>1I1'~, fj, .(!In(J.1

6 i5Li5ao:o<aAo" 011 fi .5,:o<alOov~'1, 11. clllldoxw ;>GjvllvllfVw

uer6r. ,h a:UIl1olO', o.

r} Pr{)ujJ{a, a; {jll:ITel6w

xo!.dCw

Fieeare ell rolul silo

LIE; (trebuie ca) lxaaroj> "'ecitwv TO /; a v I Q ii (rolul san). O. /lEI' oily ",ol".fv e ~ f.k ",olp/pa •• 'Op.BVOOVOt, Nal 01 obdxa« rov~ flw. ndra, lhl!anevoovot "al 01 teed. {JuDea, tJvoovat roi, {hoT, "at 01 t1-'7eevra1 l,ufJ!OVG'V fJ'7(!ta iv TO;<; "'SMD" "at tv rai, 1iluq; "aJ el, <pvl'~v a,)n; re£'I'DVGI (~i le vor pune pe fug~) "al 01 .,'MG"u~o, roil. "'«ilia,; r~v b,,,alOovVljv "al 111v owq>(!oouv'1v d,M,;oVGt ><ul 01 oteaniiira, h wi, paxo,. ,,'V.!VV6Voova,' 1-'0"01 l' aerol "al aII/110HlI o!v rii e'lOv",lq (Jlafel1pOVOI.

O! VOI-'OI TOV, aerail. "al dxe1jOTOV<; "oAdGG'II"'.

Observari gramaticale

A. I. ViitoT1l1 I at Indicativului activ, la verbele in to, La verbcle cu radicalul terminat in t, u, W acest limp se formeaza adaugfudu-se consoana It, caracterlstica Viitorului inaiutea termina-

pilor personate ale Prezentului Indicativ. EX.:'

iJ.eptlltEOCW, voi servl ~6CJlI), voi sacrifica 'tiaw~ voi onora
&epclll:e6crE!~ iJ.6oe!~ 't'fGet~
3eptl1t.oaBt -!luest ~[C€t
.'hp"". DcrO 1'-£ v -!l6aol'-!V tiaol'-sv
·,'}.ep!l1te6cr.n &uoeu rlll'ete
3gplXlt.6aooot ,'I-6oooO't 't'iG'oQO" n. Cind radicalul verhulul se term.ina lntr-o consoans

se produc urmlltoarele schimb~ri : muta

1. Guturalele T, l!., X cu 0 dau t

If.TCIJ = due OU4l!.OO = urmaresc BtMaxCIJ = 1nvllt

V iitorul liE.., OllU,..,

6ta~~.., radical OIO!XX

2. Labialele e. If, rp cu (1 dau ~.

B!();tpi.liCIJ 't'~hrlll lP6.,pCIJ

= petrec = intorc = scriu

Vlitorul IltCltp!ljIUl

" '!:p~tw

" rp6.~w

86

3. Dentalele ii, t, ,'} $i I. unele

<\>dQW lnsel , mint

iv6tw termin

ltetOC/J . "

eonvlng med. pas. "

lI.GAliCCIJ pedepsescma supun "

verbe C, cad inainte de G.

Viitorul <\>SOOfll ~VOOCD

Note. 1. Unele verbe cu radicalul in n he Viilorul Ex.: ~pa.tn" (radicslul adevhat 1tpai) Viitorul ~.

face. 1tp ."'

in '"'. ,"oi

2. Verbele cu sufix la Prezent leap~da sufixul la Viitor. Ex.: 6.1ilia")!w < 8,6 !I X-a")!.w. Viitor ilt66.~",.

B. Pronume!e ref!exiv D-are Nominativ fiinddi Sf intrehuintea2a numai in calitate de complement. il Ii~se~te de asemenea si genul neutru la persoanele I ~i IT.

/>\.

PBIISOANA. ! F.

M.

1'.

S.O.

D. A.

~I-'O:llU)iJ ~~s~~i S. 'I'avf;], tlJavy{jJ rnie insum] f.l'avrfi

E/JC1VICh pe ",i~e El'aVr~.

msumi

~vi)IJ atJtw}' ~",i~ (ultai. 'Jl'ti, cnhd.

PI. 1j.umv c"if,;;> P. fi.u'. autoT, fil'ii~ avrov.

s. O.

D. A.

P.O.

D. A.

PRRSO.l.NA II

M. F.

OEavToii (oavro,;)~1 1:t~S. l]~a1JTij<; (oavn)<;)

oea'UT{jJ (mllltq;) Inoul' fJEQvrfj (aavIn)

uEavTo~ (oavrav) ".atJt~V (oal.lf~~)

vp.wv avtwv vpiv a~r.or~ v/lli, avtoi,

P. up.ruv a:,.h~~ 'UI-'LV mlIa;, IJl'ti. a,~[6>

PERSOANA III
SINOULA.R
M. P N.
,!q-utOU, ii., ail "I lui sau C1vrov, "" ou
G. ins.u$1 a-l"np, VI qI
D. lav((p, fi, q; aIJfOV, ~~, d
A. tavr&~ ~1', 0 PLURAL

M.

F. N.

o. eavnu"" (,LU', iiw D. lavroiq, al~, o~ A. e(lv~ovt;. at;, a

sau avUtw, W1', WJI a15rolt;, ait;, oi, a6rov" 6t;, 6.

Nota. Pentru persoana ur se mai tntrebuiuteaza, ca PrODume reflexiv simplu, un fost Pronume personal de persoana III.

S. N. P. orp~'{t;
0, 015 oq tov
D. 01 otplo«
A. B orpiit;. Cuvinte grecefti in limba Tomina A.oit4t1)~ : Despot, Despotism, Despotic.

9ap!lit£6w : Terapie, Terapeutica, Talasoterapie, Hidroterapie, Helioterapie,

LEe T I A. a XXVfI("il

AORISTUL I. lNDlCATIV ACTIV

8iqEI'/t;, ov (0) Llaq£io,. ov, (6)

d vlcb., 00 {Jo.o,J.ev{JJ (cu gen.)

" M""I, '1'/,

M1t1]l' JUf 6 ~I'm

f(}tAw

?j i!tT'f/, 1'/, Ma(!uOcbv, w~o;; (d) .ivaqIOIlOt;, 01' ]tveam1], 'Ir, (ft) A€{JJvidat;, 0", (0)

o orqut1])I(I;;, oii t(!U1lt0010I, ai, a dUY(J(;. 1'), 01'

a OVllfJaXO;;, av @eepO)llVAal W' (01) lvtaiiIJu

,j El'aodo" ov

• EU'1""dt;, ~, 01' ltwlvw

'Eqmj}.r1];;. ov (6) rpQij(V('U

>l Ii"qa, at;

= Xerxes Darius

= fiul dotnnesc dreptate

a se razbuna voiesc, vreau infringere Maratou nenumarat Europa

Leonida

general

300

pu(in

aliat

Termopile

Adv. acolo illtrarea

grecesc impiedic, opresc Efialle

a omori inillime

81)

pUrlW i=u4fG

<I ~O;. OU

fO "aut'utOP, ail JI""dJ'I, '1; (iI) '[OJ,If1, 0; (<j) rla~a'w

privesc Ad v, apoi rredincios

= flota

= Micale (PromoQ,tmiu Ionia (Asia mica) taving, biruiesc

[Asiei Mid)) pe coastel~

=:~;lj;, ~ tmy IhpJ mY O«OII.e:US.

Mad fOP dlledov tldvarov SIM'?' , tl LJ a(!£!tJu vI".;, 116 ao(1S1J06 Tii; 'AoCa;. Ei!!;lJ1; 0';" MIOjY la,u6dvet. $~).'1'E o;r.~e Tii; b ,II a(!fI!Jrim T,m); . .:lui foiiro d'l'dI?IO,uov OI(HUla" lUll "aea )liJ. (~i pe uscat] ""t xard .?&lanav (si pe mare) ell; nl. Et;ew71rj" f1),f1ye (aduse),

.uwvl6a; 0 {W' In:af!flatciJ'll oreatt)'o, au. rg.a"oolol' .!:;tap_ "Idrat:; >'.ai "Ural; o!J~WillJli; ca; ese~o;r.Vlru; £'1n)).a;e. 'EvtaiOa ol I:uzgniica! ,,01 o' (Jv!JjJazo, ni- rwv fltgoii:,. ewo,jov d, nl'B1J:tjl'I"'Tpt ritY bewlv(Jar.

'ErpwJ.,,,!> ~oiillw"E (trlldll) ~ou; Inar?f,ara.. OI n l.eoal tOU; IMf!<ldJa~ {,pthevua •.

Z4~'1; oil. otgaufJ £1, 'AO,;.a; o.oeeiiero (rnerse). '0 r<ii. llEf!oiin {Jao!J.elJr; ~ ~ J!x(,ru; Tijr; 'J!ml<1j, n)v tv Iai.oiJi.1 fitTt)v lPlmpt· imlTO: aVf(~ (el tnsusi ) oil, a.u}'<JI; ntoCQi~ eli; T~' '.doluv lrpvrll (fugi). 01 oVPjJU1JJI tMw~av fa TW' Oef!oWv vav"xo, ~ul t. Mv>'4J.n ,fi; 'lanlot:; amd MtljJaou ••

Ob~eTvdTi gTamaticale

" Ao:mul_ I l~diCativ. Acest timp se obtine din radicalul ~J:romlU!, pUllIndU-l augment dup~ regulile stabilite la Imperfect

~I mIocwlldl.l j t . j"'1 '

- ermma 11 e personate prin: .0:, _0:'. -B -O:fLiY,

• ~~. ·2'; S 'ra, uce in I. rom;jna prln trel limpurl rrecute : p. rt'. slrnplu, per. C{JmF - , ." m ca perf

Exem.pZe .

Vii!. Baot)tOofJ)

Aorist l~aolJ.evoa eLa dom· nit

ayw Viit. a~w Aorist 1J§a
chwltw (l.cbEoJ
dtCJdo"w 6.ddEw lMwEa
Tql6w Yel'Pw ~8{,la,a
It@''Pa
{JU1tW {JUtpw l6ls'Pa
rgtlq>w l'ea'Pw lYeo'Po
'l'ell05", 1psa!aw 'tpwoa
a\l-tJtru a.voOJ ~l'tIoa
",dOw neio", iX610a
(Japa{w " dCIllaoOJ tMIlQOGl If)vaa

Aoristul I Sf conjug§ astfel: i{Jaoi).6IJOrJ. (domnii sau am domnil) E{JaoIJ..8vDa~

A{Juo[).Evoe

i{Jaat}.d)oa~EI'

e{JaOlkuoaT£

"{JaolAsvoav

lMOJla ldlw{ac tMw~. i61C1J~a!Jt • l61(u,CU6 td(w~a •.

Aoristul al II -Ien, Uncle verbe, care au radicalul terminal In consoana, posed~ si un al doilea Aorist. Acest timp se formead din radicalul pur al verbuiui, primind augment si, 10 cete mai multe, terminafiunile Imperfectului.

E:l:emple ~

IjlSUjW ('fUl) ).alL6livw (~t161 ~e!ltw (~Ut)

Aorist n f'llUYOV " ~~<16ov

JJ "V-t'iCo'J

Aoristul Il Jndicativ activ se conjugii astlel : f'l'ul0V (fugii sau am fugit) @,!)liTOfL611

EtpD,e~ l<f6,Et8

~lfu'(' ~'"TOV

Nota. Aonstul este timpul povestirii .

Cuvinte grece~ti. in limba TOman!! .I:tr--!1.nn6~: Strateg, Strategk, Strat8gem~ i)

'0 )..['(()~ Oligarhie (Domni' celor putlD •

91

LEe T I A a xxrx .. a

PERFECTUL!;j[ M. 1\'1. CA PERFECTUL INDICATIVULUI ACTIV

liret:no:;~ 0" rpvw

TO ut.bl 'TO; bl~JIJ).L'Vw

a Xl1rp~J', vo; fJ1t.hrw

dEl

TO moeor, ali ;raillJ

Til %&.r(!OJ'

&J;~ .. oiJrltJ G;t}'1vaic;~ rl. (~I OIJ'P£.7:t{JavJ.evw fif1fJJ;

IA!!wralo;, o» ,(tl)= ~£I1'O;, 1], ov

;'I,Hat

statornic, nesovaitor, nepregetat, dirz

a produce, la Perf. a se naste, 3 fi fllcut

in mod natural miere

complotez, urmaresc, umblu dupa trlntor, bon dar

vatam

Adv, intotdeauna arip1i

Iovesc

ac, bold

dupa cum ... tot astfel pasnic

iotind curse, alae Adv. cu toate acestea

Aristeu, fiul lui Apollo, protcctorul albmelor groaenic, cumpli!, frazav

Adv. odinio3rll

Observari gramaticale.

A. Perfectul Indicativului activo Acest timp este formal

din urmatoarele clemente:

a) reduplicare,

b) radicalul pur,

c) caracteristica temporala 'l'.«,

d) terminatiunile personate all' timpurilor principale.

Reduplicfll'ea.

Verbele lncepatoare eu 0 consoana afar3 de p, precum ~i cele lncepatcare cu 0 mutl!. IIrrnat1i de 0 lichida ().,. I', v, p), pun Inaintea radicalulul eOnS03Jll iniliala lrnpreuns ell vocala E. Aceste 2 sunete f orrneazs reduplicarea.

Exemp!e:

).'JW W~i1ttW '(p6:rpw

Per lectul ).~~~lttl ~W''''f'' ysYP"'f"

t• ( 0) se reduplica nu

Cind verbul tncepe cu 0 3spira. l.., If, ,

aspirata, ci consoana SIuda corespunz~toare (x, :t, t).

Exemple: 1f>611l 3~toJ

l.(JpouOJ (dnnsrz)

Perfedul 1I1'pxr:l. dOuxlt l!'zrlp.·,l!aI

Teduplil'Bree se face estlel:

In tonic cclelallr c~7uri

a) cu augmentul silabic la verbele care incep cu 2 ronsoane (afad de rnuta urmata de lichid.!!), cu 0 consoana dub!.!! sau eu p ;

Exemple

(ft£'I'"v6.. incorona

~1jt'{I) caut

p!n.. arune

Perfectul

EOtS'I'tXYffi)f.Q; &C1)"'l)f.a; ~PPl'l'''

"

b) cu augmentul temporal la verbele inceplitoare eu o vocala.

Exemple;

aj{l) =( due) op6olll=( rndreprea)

Perlectul ~xct '= arn dus

"

i.lp6wx;x=am lndrep tat

PerfeetuI Indieativ activ al verbelor cu radiea!ul terminat in ~, 0, EO se conjuga astfel (Au", desleg, 'l'Dro, pradm:):

UJ.Vl<U = am dczicg'al UllJxa,

Ulv"e

AeAVXfJ/JeY

lelvxme

Atlvxao!

:n:i'll1lXU = am na'cut :n;etpw<ar;

nlflpVl<E

mrpvX(l{JE'P :n;erpv"(lr8

:1terpv1l:aQt.

Perfeetul Verbelor ell. radicalu! terminat intr-o (011- soana muta.

La aceste verbe It din caracteristica Perfectului cade inainlea unei Jabiale S3U gufurale care, in schimb, devine aspirata, iar dentalele ~i C cad tnaintea lui x.

Exemple :

{JMTlcw vatam )I(!QPW scriu t!w'11l:W urm~resc ",dOw eonving &WTru termin "op.le (JJ sccotese

Perfectul {ji{JJ.«tp«

YS'Y(}Cf.(P11 dlMwXIl nsne,nll 1)PVXIl "Bvdtmca.

"

"

"

94

Perfectul acestor vcrbe se conjuga aslfel:

P, P~6).d'1'nft'" {Je6J.atpa,. {3e61a'1'aot

S. )lBYelltpa y~yelltpa, ,.eY/JIJ.<pe

S. pt6!.u'1'a {Jt6!.o.rpo., {JfJj).o.<p£

P. )lEH"lq>a,u£v Y6yeo'l'llte Y·YI!Jl.paot

B. Mai mult ca Perfectul Indiclltivulu\ act'v A t ti

. . di lIP '. •. ces Imp

se obtllle dill ra lea u erfectulu], pnmind augme t . t . .

n ~I erminati,

etv (1j), et~ ('1~, el, .tfL.V, UtE, scav,

ile:

OE:loJ"8'~ (0)) deslega ~lehf"8'" ("1') sem ile}.Vxel

Uelv~B'J.lev eMlv"£I'to S/.e}.vxeaav

E7Cetpa.sVxm ("II) omorlscm &1tS'1'OVEVXfll; ('1~) ~nErpa1"';"B'

13<8'1'0"''; 1(£'fI'V enB'1'oveUI(£[fe merpovfvxeaav

iPe~}'dtp ... tPe~).6.'1'e" t~ePld'1'£' e{Je{Jla<pel/.l£v tp.pla'l'em ·P·~Ari'l'WIl.

C. vtuorut i i saa otuoru; anterior aell'll se lormeaz a din parlicipiu! perfect acttv al verbului de conjugat ~i viitorul ! al verbutul "a Ii".

\ "'Ql'E~" PI. ).,)",,00,( :02~& ;:cro'il't~J:I.

.,vOI It dezlegai".

Cuvln te grecestt in 11mba romima. Xoao, = Nosograiie (descrierca bolilor). IhepQ" = Pterodacul : Pteropod.

95

Nilul

·0 Nso..oc;, Il~"(~OtOS illy tmv cl.'ltci.'ltlllV 1Catct\Llilv, 1I1'J.11ltCl<; 'ltp6.tte;~ IJ-qaACtS, '!tOtE: !-lEv ;'7':1 't"r,v 'Apllf.ila.v S1tlatPStp(1)V, '!totS ae kl rljv At6t>1J .... £'I!.'I!.).[v(J}Y. lila p ~ till (curge) lap 0:11:;' to.1II A~lJlO1tt-.:rnv OPOlY \1EXPl ti]~ e;1c; {MAo.tta.v h6o)d); atrif;l<x p.6pta. 'l!.a.l. ()tOXl)"~CI. (p,: 0 Intindere. del. Rem! .~~ t(>'J<; U'ltoY.tX't:(J) r6'11:oo,,; Ij t flOt e U. Et ctl tOts 0"('11.0\<;, ctSl 1lr2)).':Iv 'ltp?'tEivo\l~o" 'ps~lllltOC; (C:IIS~~ f1uviului tinztnd spT_e) &n:' dp.~ote;pttC; ttl.., ·~'II:elpll!JS •• Tlllv (J d'ltc:'XtCo!1~VIll~ !!e~(jlY (p~rlile sepertndu-sel to (leY (un~) elc; t1jY /1.l607j .... ,~'1.iAl.~O'l 01t' clP.(lOli lI.'ltcoc[Utctt' to a (alta) St .. rljv ~pa.6lt1;Y E:va.Yt[roc; tZ\(),lVOV El<; ).J1l1/ct.S E:x t p b: e ttl. l '11.0.1 e'll t p e . ~ E tilt (JF-TW,Cl.S,

LEe T IA a. XXX-a.

.j ijnBleo~, O~ '(0 ,.feo" ou, -lintS

7) 11,.,.0t;, 011 "fl'(an["ol'al b'avTlw~ ~"t(!htOP.flt ij UiJVIJ, 7]<;'

to p.£Y ••• to "e

- continent = parte

= Prep. cu Gent. de ellre = nisip

= a fi ing hilil

= Adv. in sens contrBr a se intOlTce

lac

una ... alia

ObseTVUTi gramatica!e

t fl tiv paslve si medii.

V but in limbl elin1i verbele po I, at e,

].eln f~rma activa subiectul face lucrarea care trece asupra

unui obiect. f I rimeste seu 8ufer3

2. in forma pasivll subiectul grama lea p

lucrarea eXprima~ pnn verb. . t I f e lucrareo penlru el

3. Forme medic aratl! ell sudb!eC r). a~ptmln Iipcov o'lIoBsv= insu~i In interesul sliu (reflexiv In nee . ql

. ~, . .. d ) piinc ric aead, . "

EI aduc (pentru CI, I~I a uc I d verb r~flexi\' dlrec •

Foarte rar forma medic are tnl~IeSu. e rna spll pe m!ini,

~J ). ..lOll-ill' ~"c :,(a,p'" f •

).0601'-"1 - 11111 spa; II d' IIcelea$i forme, II ura

. ~. . ii oj me II: all

ConJuganle pa81!! •

de tlmpuri!e Viitor $1 Aorist.

FORMA. MEDlO·PASIVA

Indicativul Prezent J;\i Vjitor

'0 NEIlo;, Otl Nilul
o rnnap.o;;, oij fluviul
!] xo."'''l~ ii> cotitura
-;retinw fac
'ilOTE ... 'ilouf clnd ... clnd
I:;r,[ Prep. co Ac. spre
~ '.Aeo6ta, a, Arabia
tmOI(!Btp01 a se latoarce
r1 . .LIm)), 11; Libia
l~"U,,01 a se abate
zo iJeo;, av; rnunte
AIOlomxi;;;, ri, 6" E1iopian
~ b60i.tj, fj; varsare (1n mare)
n) OTtfdlm', Otl stadiu (177 rnetri)
Pt1(!lO/, at, 11 10.000
dll1X{),uH, at, !J 2000
".arll Prep. cu Ac. pe
-6 rrmo;, av lac, tinut, regiune
Vnox4tCtJ Adv. de [os
blfl41:{i).opar. II Sf Il1ti, a se IMrgi
r.I 0;0;.,:,,;, QV revsrsare de ape, urnflare
n(J')H£~(Q a tinde din:
fa (j€UIVlJ 'lt~; cursul (a pei)
9 ';

97

CONJUG.t\REA MEDIO-PASIV A Modul Indicativ

PREZENT

Acest timp se ebtine de I~ ra~cal~ acel~a~i Jimp activ, pri. mind terrruoatiile medio-paSlve a e mpuri or e sena I; !1~t,

oat, tal, fLdl!l, 0'6;, vtal.

S. Mo _ f""t Pl. AD6 - jLs6(l

(AJ~ _ ao.t) 1.6" (Au'll) ME - aas

Ms _ till Mo - Yto.t

)"ual",n = 1mi dezleg $i sint de:zlegat.

Viitorul medin

Se obtine de la raditalul aceluiasi timp napile medio-pasive de seria I:

S .. Mo - OflID = Inri voi dezlega Pl. l-ra - el ('-V0ll)

lva - sra!

activ, primind termi,

Avo - 01-'680. 1'11" -loBe 7.'110 - onal.

Viitoml indicativ

AI verbului ,l ... at are numai forma medie sl Sf c::onjugli astfel:

SINGULAR. lr1O~at, eu voi fi wfl

lom,

PLURAL

ioolleDa 10€0(Je 1001>1;(1'_

LEe T I A a. XXXI-a

CON1UGAREA MEDIO.PASIVA Indlcativ Imperfect ~i Aorist I ~i n

d (~) l~aqJor;, OV 6wn~rJ}.ulv'Y/

{!ltd

6 I<:VJl7))'dr;, OU btl

XeVl'ttW naeareixw rd.too,

1Jill1

A(1v£Jcivw

ulol'tJl'Y/

"£0 qiv.V.OJl, all "6'OJLBVO~, 'Y/, 171' EnHn:eerp0l'tVDr;, 7), 'IIol'lt;w

I<:evmto()at

tJcillw

TO a1<:01lTIOP. 011 'tuewar.:w peUw

1}v.~o~w DtEl/dCw

ndoxw

= cerh, ciuU = urm~rita

= Prep. cu Genit. de, de catre, sub = I'inlitor

= Prep. cu A~. sub ascund

a trece pe (toga, dincolo Adv. pe deplin, cu totul Adv. de acum lnainte

= a fi ascuns = crezlnd

= frunzii

= misclndu-se

ov = intorcindu·se = socotesc

= Inf. Prez, mediu, a se ascunde

= arune

= sulija, s~geata = rlnesc

= a fi pe punctul de, a ave. s§

= mar

= gem

= Bufllr

u« AVllai.lio(Jat dlll"t",

d EtIEerir'lC;, ov "oU,,,,

= trebuia

= Inf. Prez. M. a vl!tllma, a strlca = vaUm

= binefl!clltor = pedepsesc

Avristul II me diu

Se obtine de la radicalul s~ . '.

medii de seria ll.a. U actw, pnmlnd terntiaa~iile

De 1a Verbul )."11'" (rad. "'11.) Aor Q d. .

. me IU S@ CODJugl( asttel ,

S. i).,7t6_p.1l~ eu imi Il!sai PI ~ .

(sAf1ls-ao) ~),(ItQD . ).[116-1'-'6"

s).! ltS-~O ~A~ n. -aO. ~1."'o .• to

"EAa.tpO; ~cd cip.~sl..os·

"EAa.(jloo; ~lOO"ll0!1E'fII V'ltO 'l(t)'flljOOV, o/SOjot)aCJ. E'It( 'mo. ';;!11te:Aa\l. (lit' CJ.Oti) (sub ea) !b:po1t'te-to. Ua.pCJ.tpaxooO'l SlI.l::t\lOt· 1J au'll El..a.tpa;, t~/..e(t); Y]~Tj Aa.yB6.'I!':l'l ()l0!1~'h), til 'tijr; &'!1- 1tSAOO ·tp6lJ,a. ~OB(El\l Y]p~a.Yt'o. Toottll'll as O'ElO!1a'ltll'll, o[ l!.o'fYj"{oL S1tL01:PErp0f.t.EYCll, lI.a;l (01tEp -ryv &'kI)B~s} ceea ce era adevsret) '/O!1LCWte<; (cpO'l t'L O'ltO tOtS o/6HolS (sub Irunze] 'll.pu~EaBa;L, 61iJ..).olJot t« a.xO'ltla. xa.t mpooO'xot)O'l ri)v H.IY.rpov. 'H a~ f.t.EMOOOa. {I-v;lJOXi>lV (fUnd pe [punctul de a rnuri] EAE"(i ote:vciC waC!. "d[xma; 'l;aO'x. (t). ao jap @El rljv O'(u( 00- ociY !1e: ),IJ!1ccive:oBctl".

0[ daL'Xoii'XEs tOUr; EOe:PTstaS 0'11:0 SaQu 'ito/..ciC O)'tctl.

Observiiri gromaticoZe Imperfectul

Se obtine de la radicalul acelula$i limp activ, primind termi"apile lIIedlo-pasive de seria 11, 11-1)\1. :1O, ~O, p.ella:, (fils, ~~O.

s, e - 1.06 - !L"Iv PI. s - 1106 - 11£60:

(! ~ Me - ero) Ub-oo t - Me - ails

~ - Ms - to a - Mo - v~o

!IID6p.7j~ = 1mi dezlegam ~i eram deelegat,

Aoristul I mediu

Se obtine de Is radicaJul du activ, primind terrninatille medii de seria 0-8.

S. k - l.DO'Ii - II-'lv

(~ - ),6110: - 110) 'hUC(t) i-Md'II-U

aAua~!L7jv = eu imi dezlega].

PI. ~ - AoG''' - !LsBa.

S - )'60a. _ "Bs 11 - 1-6"11 - Yeo

100

101

1) fJiJEf!a, a.

o lIkeD" ov ,) av~e, dv6eo~ o a~d9'&b", oii ld.,

fJ rewp~, Ii, il.a

to o~df1aT UfO, Llallel"

d t]ov/)a, del

d I1rlefV<;, weo, 'i avaofao", 8W> ovv

tl~, plat I" "60

• I ovow" 011 MaO(1(o, ar;

ii d'tllWv{a, a, ~ d1!o~tol~. iJI; Ii ~ov).or;, 011

~ aOf!,'P~, ii,

d "'},fil?o~, 011

102

LEe T I A a XXXII .. a

PRONUMELE RELATIV $1 DEMONSTRATIV

= ziua

= Apostolul Petru = barbat

= frate

= trebuia, se clldea = scripture

= Prep, cu Oenit. prio ~ gun'!

= David, Regele-Profet Apostolul tr~ditor, luda trebwe, se cade

martor

invierea

Prep. cu Oat. cu = Numeral; unul, una = Numeral j doi

= lust

= Mattia

= slujb§, serviciu = apostofie

rob, slugll sorli 80rM

Alegerea lui Mattl'a

, ea apostol.

J( a' e.v .al, 'ljI"Eea" T a ,; 1 a ,<; dv<lO,,,,_ (rid' •

,,In£1I (zlse): ~ Av/j(!e<; ri.~.l!pol, lOe, -l"",.Ii- . (IClDdlt"se) lUreo, ...

" . ,~UJU'I)vu, 8ft S • r )

~>i' "y(!a'P>iv lIv neOe);nB" (a SPUs-o mai n . t) . Il e_"up lDe.stl

• ' mou.a.o, .1a".'" '1£'" • lov' aID e To v""I'U ,0· Ay,oy

.w r ~~_

Ll eo oil'. fWV ovveAllovtooy iil'l. d,,60 - (

. • ,00' ca unul d:ntre ace~ti

bl!rbaji care se adunau IInpreun! en noi) ,,,In _ > "

• _. _ ... , r-,,"'QII ''It; <,vaoTu-

,mw, a"wv au·. >j,,," "),evtali,I.< (sa fie) ~.u ~ 0'" K .•

~ t ru v, Q:.l ro;"'T~Da)l

(a~ .pus, a.u prop~s) "vo, ']..,,01)'1' ... , Ii c ';ne,,).1j!hj (s-a numit) '[ov"'o" ,,(H MafiO,,,,,. Kat ~eooeve&I".o, (rugindll_se) ll"ov ( ls] .. ,

z ., < ( . .u ZIS. "'ii,

KV{!IB .. , ,-,vali"'"oy arata) Ii v lE'li~w (ai ales) h 'OV'WI> ,a.. avo

g.a, ).u(J.iy (,ca sl!. ia) TO. "l~(lOY 6,u",oyia, r II v, 11 c "III d"o"tol~1" d'l" ij 0; ~aeEll1] (dID care a cazut) ']otld,,<: •.. Kal meoe. (a dzut) o ,,/:fieo, btl MoO(J(ay. (Dupli Faptele Apostoiilor 115.26).

Exercitii. T{ (De ee) f18 ><aleh, (rna numili) K-.l(!.r, Kvelt, "III ov nOLeLU (face1i) r a Ii tu Ii Uyoo. Il."",k VI 46. Mo"de1o, of doiilol I" e Z" 0 E, U V <; I!.lOU;I' (mergind) & KV(lw, e,;e~oe, Y(lryyoecru.ta, (if va glisi priveghind) . .ib,,><a, x.u. 37, Kal r Ii d e 'l' dbe.l.'P1 ><UAo'VI'£VT/ Ma(!lal-' ~ •• iI~.o"BV ta" AOYOV avtOv. AOIJ"ac; X.39

ObseTvaTi gTamatica!e

IV. Pronumele relativ 6., ~, II, (care) se declill~ astfel;

SINQULAIl PLll~A~
~\. P. N. M. F. N.
N. 8, ./ 8 or (1' ii
O. ov 'j, oJ <ii,' m. w.
D. cp 11 ~ ok nl, 01,
11, II
A. 8. 11" 05 aik eli " • t ai CB articolul. CD

Dupa cum se vede, el se de ina llI,oem .

deosebire ell nu are ~ initial 13 nici unul dill cazun-

Pronumele reilltiv, compu-

Pronumde relative campus;.. T.1tSP 611Ep (acela tocmsi

nindu-se ell IUP, obtinem pronume~ ~~ltrh!li. deniti~. oliup, ~OllIP, c~re), la care particula 'lUp esle ne ec loa I ,

OU1tEP, etc.

103

b) Limba eZinii p08edci ~i ~lte pronume relative care se

pot !ntrebuin~a ~i ca exclamat1Ve;

o[o~, qualis, ce fel.

OoD~, quantus, cit de mare. OODl, quot, cit de multi.

V. Pronumele demonstrativ.

1. sa., ~3s ~6as acesta . Acest pro~umf fate c.o~pus. din articolul 6, fJ, ~D ~i din particula nedeclinabila os. In pnylnta. IOte. lesului se observa 01 el se raportli la ceea ce este apropiat ~I pre. zent sail la ceca ce va urma ..

SINOULAR PLURAL
N. IJ~. f1tls ulos as« aiOE ,,,(ie
O. toMe Dim5• roMe ,wvoe tw"i)e ,w,,6e
etc. etc. 2. o6~o~. o:i'ltlj, ~oilto acesta Se deosebeste de 68z, qSs, 'toGs prin aceea ell el se raporU 13 ceca ce este rnai putin apropiat, la ceea Of este absent sail ceca Of a precedat, £1 lnlocuie~te la Nominativ singular si plural Pronumele personal de persoana Ill.

SINGULAR PLURAL
N. DV:U)' aii~lI TOVro ov,;,n avrat ,aiira
O. 't:Q'J'fOV "iV'lIt;; 'tOV'WV wvuu~ '[QoVrwp tOV'w~
D. roihcp ta1hn 'tOVTt'p toV'tDU; TatfJ;a~~ toVlOl~
A. 'toihov ra~l' 'Joiito 7:(Hh;DU~ TaVTa~ -roiita. SINOUtAR PtuRAL

N. i~Er~O, Ei<e[,,'Yf b'Ei~o G, t~ElvQV Axel "'1e; b(.elvov etc.

l"E'lvOt tJ<8iva< e,<6Lva iX8l"wv bul.wv lxelvwv etc.

= Simon

= invll~torul = datornicuj = cArnatar = a datora

= dinar (moneta) = 500

= 50

= amindoi

= cred, socotesc = a darui

LEe T I A a. XXXIII-a.

PRONUMELE INTEROGATIV ~[ NEHOTA.R1T

Pilda CeiOT dui datorniei

KrJ.l d7COXpt8elS (raspunzind) 6 :I'Iloo,uS el;t6" (zise)·pp.w'/I €Xm OOt 't: ( e1'lt€t'l (sa. ti spun). 0 QO: (ecesta): ataIXO~a>.6,

€l'ltE (spune), g:Yjo~v (zi~e).... rii rt vt: Ii at; [unul] W~et.

aUG '1D€rntnEtA<;text '~aex'l OCl.'/6~G." . J ._~

sr T ", • (al doilea) 1t'E'lt"lJ1tr) ......

he u1jv<ipux 'ltEVtl'J.1tOatCl., () OE E r ~ P ~ s " -'1HO (s~ ptateasca),

M' , , , . 'I ( eavind ei] lX'ltOQr)U ... ,

, 'f) €X?'Itm'l, Cl.o~rn n (le a daruit dinarii]. T [; 00" (1.u!:lt(~'1 ap.r.pOt€pOlC; €XI'J.PlOct'tll .. • II iubi) rt~t6y; 'A!to1tp~ El~ 'ltI..ELOV (mal mutt) tiIOC~O.~ (1~ v). T!tOAOC!lOrlYOl ihl, (p (ea [raspunztnd] ~(Ilrnv e;l1tS~ [zise (. darutt mal mutt).

• ). EXlXntOatO l.a <>J.U ,

acela cikuia) to 'It ,EIQ'i r. °0 e' s: exptYIXS (drept ai

'0 OE (aceste) e;[1tEV (zise) autlp' P (J)

jUdecat). Dup~ Sf. Evangh. Luca VII. 40·43.

105

Nota. Teate aceste pronume demonstrative prirnesc uneori pentru lnt~rire la finele diferitelor Lor forme un [ demonstraliv. Ace~ [ este totdeauna intonat 9i face all disparll vocals scurtll de I. fmele pronumelui: oS!, outoa[, tOOt[, hr.sLYIllV!.

104

I [!tOw, OVO,

d .::J I(lcilJxa~o" ov 6 Xeeorp8LUC'1" au 6 6aveLar~" 01) d<pliilw

~d 6'11'Q'e1ov, ou nev1:a><oawl, at, a ne1'tl)xllvta d,UrpOte11D1, ai, a vnoAa,u5civw xu(!ICapm

Obseroorj gTamaticate.

VL PTonumele nehot.zrit.

Pronumele I]eho~rjt «~ (m. f.) •• , (n.) se declina astfel :

lEe T I A il XXXIV ~a

SINGIJUR PLURAL
N. /II F. N.
M. P.
N. n; cineva II (cevs) 'U')tE; orillal U'l"TQ
O. TI'VO' sau reu, 'UJ10;~ rev r~~wjl t'UiWV
D. TIJfi sau Tlp. ,,~(, l<'!J %.nt no!
A. 'Z"fva TI H~O~ ·n,..&', iLna Acest Prouume primind accenlul pe prima silaba devine interogativ ~i lie declid astlel :

RECAPITULAREA PRONUMELOR

SINOUL.~R PLURAL
.1(.1'. ,... M F. N
N· yi; care? cine? i{ (ce ?) TU'E; t,"B
G. tlro; sau wii ,6'0;, lOU xivto» ll~oo.
D. yi71 san Hji l[V. r4i 'rEal f{Ot
A. rtllu If t{va~ r{va on.

<pool/tiElII;, ~oa, tv 7) o1!;, old,

o .. vaw, I<vj/(k t!}./Coo

:lUl!i

OltOT~eO~. a, ow i~Oo(EI

to 'eLOv, ov -;weixoo 'X£IPWV, w.o, nollw

~.wl!a, a, o,,~naC(j)

%0 "a~, l'dlaxfo, ::r.{JlW

:n~"l!lvw

-ra CltTla, Wp ij .1".>«0, a,

7j IJ.lp'PI~. ew, n6i,.

lv£xdle, {Jo.vpar,.,;&" !I, cJ)J

= Coni. temporals rind, pe clnd

vorbitor, grllitor = oaie

= dine

= a se certa

= Prep. cu Oenit. despre = care din doi

p~re8 = lin~

= a oferi = laroA = fac

= 3l1otimp, orl = 8 acoperi = lapte

= a bea

= a preferi

= ali mente

nedreptste

impulare, plin~erc ? Adv interoglhv, cum

=. . tl I repJ.,.a

Ind. Imperi. I~PU ,

mlnunlt, de mJrlrc

107

Compuniadu-se en relafivul g~, ~, il, obtinern nedefinitivul ~3~!~. ~~t<;, (>n, or scsre la care se declinli arnbele pllrti componente, astfrl:

SINGULAR

PLURA.L

N. S~~t; r'j"T£~ au OZll'SlE'; alc.;'JI'e~, UHJJQ (du:a)
0. OWI.O; ~crrl"O; mnl"(J~ w.uu)rwv wJ.'t~J1WV (~VTL'VWV
D. fYr~'" frr'~' (PUll' OloU(1I alorLo. olonoL
A. 'ft-llra i}vrua on oiJortVa; uonva; lIrlva (aHa)
Alte prooume oehot.ftite : ~tO~, "Ij. ~~, quisque, fiecare

i;.4~~PQ~. 'I ~'I, uterque, fiecare dill doi ~'.f>~;, 11, r.>"I, lIl.tuJ dill doi

I,;Jj~~ ll, o, alius, altuJ din mai mulji lJ~f;. -:,.;o:yJ,,/ Q,~ah'J r."'mr nimeru, nimic

tL"I',~!r;.. ft'lj~:'jJl~, ~:"ij!'/j nlJ lIu - d urn ru (1 unul, rne IU na

Ciinele ~i oile

Arfyovo': 'upe~ (c~), {hE tWV 1.:c[JIIJV g"ClIHOP 'Pwvfie. ,,"v, "'1. oZv "al TO. ,",uva d.u~.101~ Ef!ICe,v (se certau) :Jr,!!, <Gum'll, dnott(!O, tla'llrov deonoTrJ cbrpeAlpwtll(lo, lcw (este mai folositor), . E"o."e~ ra(! eavrtfJ .oii hrfem.> (dectt celalallt. Genetivul comparativ) ap.8lvw. (mai bun) tiOd"EI Elval. 'H de 01, savT~v ina,voiJau (Uiudtndu_se), ttfJ i5£Ono.rJ "AEro: TOld';., ,,~Eela ·vf.'iv naelxOflE., oi, vpa.r; avtoll, lv te</lwvoc; wl.?'t a,,=6.Ce"fC ttl iJ;..ttEf}DV y&),a nll'£u "at avTl}v l~' o<4>"a eDelen' i]p.wv dE fa, "oJ.Uara, (pe cele mai frumoase dintre noi) {Juli,{}VEU, T{ oe wwiirov naeela'vow (ce a·seml1nator, Is fel ofera) o! "-{,1I£~; Tli; "ri w'Pf~w~ U1hoJ"V :rteo, ujv '11-'(;T6eav (in comparatie en folosul ncstru) ; {}avflao,ov oV,. nOleic;, Or; bu!ivov;; 1)i<wv neo><(!iv£I" TO. amd rae laf){oIJOI. lhrEe vp.e!r;' 3lIinaw .w. vp.8ltew. O,dWl' flAgo, n i!XD"V(.JI • .:l:UT71 iJ dd,,,{a nw, ou !lBP!PtaJC; dUa tOT {V; "TOIamo (asemeuea lucruri) ~ 01<; lvt,,&h! lcj) iov"Pj<; ~eon~IlI.

Observuri gramaticale

VII. Pronumele reciproc.

Limba elina, pentru a arata reciprocitatea, lntrebuinteazii pronumele urmlitor care a-are nid singularul, niei Nominativul plural.

M. P. N.
G. cWrjlwv dUrj.1wv dU1l.aJ~ unii ~i altii,
D. d)l~).ol' d.ll~Aal<; dAl.rjloll;
A. cil),ri).o'llC; dUti}.a, ,iJ.l'lAa Kuwv Tptill,C<l ·Enpo~

Cuvinte grece$ti in limba rom9.na

= Autobiografie; Autopsie (deschiderea ~i cerce-

tarea unui cadavru).

= Cinlc (nerusinat, necuviincios), = Trapezul

= Eterodox (de alt~ credinta ; Eteronom (de alUl lege),

= Orologiu.

LEe T I A. a XXXV.a

INDICATIVUL PERFECT !;j[ M. M. C.

PERFECT MEDIO-PASIV

Q yew(!rd~, oii ~a~o).-VW

ndea~ la{Jllv

~ "tWer/a, a, .iJei,,"w viit. Everiow o Df/ooveo" oii

besr

!lEta

~ ano{J{wlw;, SW, "Clt(lO"anfaJ ,",el!!~rvXov

d "a~oiil!l'o" 0'11 "Untw

tptv"w

dUd rae naelew

palw

1<afalelnw "a~w<; o"arpstaa no2J.onJao[wv, ~ I<aend" oii ii ylrp'll(!a, a<;

= agrieultor, plugar

= silrsesc, pierd

= a ci~tiga experienta, a face = agricultura, plugaria

= gbesc

= tezaur, comoara = Adv. acolo

= Prep. cu /l..e. dupl = mosrte, raposare = sap

= Aor. II ItEPI~U'l7.«'1JI jntilnesc, gbesc

= rii.uflicMor

= a fura

= a in~e1a, a minti

incerca re eu

= illS1i. = produc

3 observa

= a l!sa CB mo~tenire Adv. bine

=- s~paU (Part. Acr. n pas.

0_ 'dJ' mult mai mult

o~· O~O, -" •

, =- frLlet, rod

= punte, pod

108

109

<l "'OU/JID" 011 6 'lJUf~ .. oil nalC'ww

OE AlaxEM~EC;, wp

= dusman = fiu

= crese, educ = Macedooenii

PHRF.

MROIO·PASIV

",oleo;

rS(i)pyb~ ltc(~ 'ltat8e<; au.ou.

rew{!rdc:: 1"1" iJeJJ.wv o<ara):"e,,, (Hind pe punctul de a sfir~i) TO" pta" I(al (3o"J.O/JEvor; (voind) rove: tuvm,'" naMac; ;teleao J.o.{3slv t1j. i'EIllf!y{a<;, "'I!ooO(aAeoaIiEvO, [chernlm'u-i la Sine) a,),.ove; i0n1

(zise), _

,,[[aM£(; i.p.ol, [rw piv i]/Jq Toii {3t011 {mt~el/).l (voi iesi din viat~), ii,uoi, 0', Me{! 8v r:fi dpn'!AlP pal "lllevntlZl '*>iaavu" (cllu!iud) eVe/jOeT8 m1."<1", Ol iJev otlv. Ol1)O.!VtEr; [crezlnd ell) 6-qoa11I!Ov ~xd xaro(!W(!Vx6aL (a fest ingropat) niioav r~" ,ij, 6.JJ-nlAov ?ijP JJ-Eld t~" dno{Jiwo,,, ",ij "'Gr{!o, ,w.rilJxrnpa". Kal -Ih]oave'i> p.~v 0,) :n;EI!I~''';(0.' wCIre (de aceea) &o/J'Co" (d) "G""vI!Yo" nm Ttl" -Ih]uaveov xU'Pal •• A.Ud: rae £Ij1OVOJJ-ivOI i)oav rii, ),VWl'rJl!: (in plirerea lor). < B ,.de lipnei.o<:;. xaM.ii~ oxarpoiaa, 1LoAi.anAa(Jlo'IJa TOV "'Gendl' ,lno!:ltOEv. Ttke /J~ (deci) Qr 'laZ"e.; &o1]oa." a", (ca) <I I'liytotoq -th-joavedc; V)'lO TO;; lta<eo; (de clifre tata) a.ho'" KateU.lWI:To.

Exercitii_ • H -yir:pv(!a tin,} riO~ :n;oup.[(JJv Ai.lVlIII. r£lvl.l.O" J E'ev09'wno, do" tv I1Laern 19una{~evTo, Ai f3ijpa, uno rw. Maxet'lt:lvaw xaTeU!.1Jno.

Observiiri grumaticale

.Perlectl;ll medio-pasiv, Aces! limp p1istreaxa de la activ lIu.m~1 Redup!lca:~a, pier~ind ~aracteristica ~i vocala de legaturll ~i prunind termlnatlile medJO-paSlve de seria I.

S. 1.t).o-p.a, Med eu rnr-am deztegat PI. AE).-U-(Ldl« Pas. eu am fOSl

).tko-a,,;, )..~)..D-a6£ dezlegal

l.eAu-t"IJ!

R d ~ai mul! ca Perfectul medlo-pasiv, Plistreazil: de Ia activ lee ri.~:~ca~ea y. Augmentul, .. pierzin.d earacteristica ~i vocsla de

g ~J primind ternuna\ule medio-pasive de seria IT-a.

S. a-)'EM-fl."Ij~ Mcd. ell imi oc,le e-).e).u-ao gas~m ~-).;i),u-~o

PI. E-)..e).u-JleelX Pas. eu fuse_ 1:-).liAIJ-alls,"1TI dezlegal

110

Se observl! d verbele terminate in 1 hi a

fectul medio-pasiv in -f'!1otl ~i M. 111. C P: /81 (-It,~, 91) t= Per-

Cele terminate In guturale ('II, "( ,,)' f~c pr;fm:~llo-pasdl~ In ~J1Tlv, . P rf .' ... er ecru me io-pasrv in _ofl.GtI ~I M, m. C. e ,medlo-pasiv in -1"-'" iar cole t m' t .

t 1 f P rfectul di . - .... , • • er ma e In den, a: ac e . ~e ro-pastv In -GILa, ~i M. m, c, Perf. media-

pasrv 10 -"lLljv, conJugtndu-se astfe!:

M. M. C. PERro

)\\E 010· PASIV

eyQeaf'f'"Yjll trirearpo iyireanlo iye)'(Jrlp.wJJa lyi'lf!(Up08 'Y£)'eapp.ivrJ£ ~oall rl}'£}'(!o.q;,aro

Nota In limba eUnA subiectullogic dup~ verbele pa.sl~veiiS~l!

sau in caz~1 Dativ sau io' cazul Oenitiv preceda! de prepozlll It.

E. lIh.POlttGtl a fost oscunsa de mine

X.. . .. (LOl '., leAsh<o reha [",es. dlslr"<a

AI 91jDIlI 01tO ~cilv M<llIeouVOlY IIIJ •

dc Mdcedonen1

Cu.vinte gTece~ti in Iimba TQmdnii

( .~~ d ie}: Ampeliclee (familie de pIlote). Ampe-

M AII-1toAO(; Vila e VIC ' • • d 'e)

\ografie (descrierea vllel e VI

PERF.

MHtIiO-PASIV

ytllitpw: ylypappal l't)'eo'l'a~ l'treal't,aL "i'eyeapp;eOa 1'~l'eatpOe )!£)!eaJJ-jd1l0L slo! rereotpa,o,

PijRF.

MltDIO,PA.SIV

6unxw;

~eQ{wr/lal aeMw~al QeQ{W)(tal

loeO'Wf w.6a lt~iwxOe

sau IJ~QlwypiPot dol

M. M. C P KIIF. ~\RDIO·PASIV

lo.d,wyp'l' MdJlw~o e/JelJlw"to ~~f:.lJlwrpoO(j Uj~Mwr.e£

sau "EclLWypt~"L ~oa.

nrnelo,'-'a. ",ene,oal n<:Oltlottu n£nslopoOa bl6,elo6. nmf,o_uivol. ciaL

M. M. C. PERF. MBDlO·PASIV

.:nenelo,U'Iv lnlttBIOO .:ninelo,o btElZelop.EOo btbmoO. mnelo/ll~OI ~aav.

111

~ oll,06o{J~, ;j, TO Iet:6v, OV PJ.br.ru

tWE

o }jJ)ar;, Ot! Xanv.vw

" lIflf!(}I)OUt, at; 1/ otMi7;wr, a<; d alrfw, W~O, td 19l'O" OW btl

oxav"aJ.l{w

td dlm;, ov, elt;

HfJ¢nw

fjleW viit. ij~w ~ d(J1'ean~, ij; UIIIZ°l'al

~ d~IlTa).~, iT, TD nrfup.o., !Ito.; lleEr

olWayw

oJ ,in,).;, 01)' 6 iihot';l av

1]2

LEe T [A a XXX VI"a

INDICATIV V1ITOR PASIV

= zidire, cllIdire = templu

= a vedea

= Adv. aici

= piatr~

= a rllstufna, a nimici, a dllrima = venire, sosire

= sfir~itul

= limp, vesc, lume = neam, popor

= Prep. cu Ac:. lmpotriva, asupra = a strica (a sminti), a supllra = sfir~tuJ

= Prep. cu Ae. pinli la = a vesti, a propovlldui = a veni

= fulgeruJ

a ie~i

= thllritul (unui astru) = cadavru

=~ Adv. acolo ~ a aduna

vultur - 60arele

El'j(Jiw, ,,2<or[{;w a!IAe-VW

= Adv. IndaU = a ioluDecB

= a zgudui, a cll!.tina.

Dar'imarea Ierusalimului ,i s[ir~itul lumii

.. ' Kai ~e0Q11~Boy (se apropiar~) of /1oJJ'I,a.1 ollroil t",,~.iEa.

mliqi (ea sli·1 ara. te) tar; 01"0<101'0, toii I,nov '0 d' ('1 . )

• ., •• £ l)001lr; ...

slllsv (zlse) aUwl,. Ov {llt",.te t(uita ~(h"a . 'A".l ,. - - •

~.. r-'J" lIt;yw VI-hv, o'U

fin &'ldfj (nu V.3 fi I~saf§) did. AIOn, t"l UOop, 6. GO x e T a A tre~II£Tal ••

ileoofj},()op a'lhqi (se apropiara de el) o[ p;a67]toi., Urom,' Ellle ~fll" {spune-ne nOQ1I) nOTE [cind] taii-ra loral, "Ill II TO ""I' plio" iij, aflr; naeovo{a, ([oTn, ) "oJ Il'IJHElt/a, toii alw.,o, ; ... '0

'i"lIlO{i, elnev a,lIor, (Ie lise)' rou (atunci) t)l e II 61/ a s r a, (se

va rldlca) ),Ue l(Jvo, 6"" ;11.0<; 0111 rote II" 0 P a "116,, a OPt Il I

"JIollol ..• '0 6;; 1J1[OP;££"a(; (eel cart va dbda) £4; tilo;. OVIO, U!IY 6 tj <I E r (J I. Kal "1j e 11 X II ~ a ETa 1 fo;iTo TIl E,)al'l'aWp Iii, po",. ~e'a(; ... , "at TOle fi{EI to ttJ.o,.

•••• f.}rJ:ltEf! yde !j dO'l"ealC~ tElOXEtOI d"JId ,haToAwv •. , oilrw, fora I ~ naeovala lOV Y1QV toil 'A"aeaUtDIJ' linD'!! ;'1;, 11 (unde va fil TO nrwlLa. b,e. a 11 v a it: II rj o 0 , tal of dotal. EilIit"", 6.1 p;orli J~.

r= I ~ or

{J)./'1"" lUiv lJfI!'ewv ~"el~{J)p 0 ,11.10<; 0,,0 tl",~~oEtal .• " l(DJ 01

<lv~dl'el, ,(ilv ovea.wv a a), e 116 ~ 0 0" T a I.

Dup~ zv. Maf£i. XXIV 1·30.

Observ!lri g'l"amaticl1le

.. 1 . Se obtine de la Viltorul mediu,

Iudie tivul Vutor pRSIV, ..

rea I .... dieal silaba ell caractensllca

in!ercalind lntre termlDa\lI ~l ra '

pasivului,

S, l-b.6~.IlDf't:(1= ell voi fi detlegat l-!l.6~.ael

ku.6~.a5tOlL

PI. AQ.6"1j·G"6P.tSIII "!l.6~.aBo6. ).D.8~.oo~tlll

113

8

\'Ul rului I

LE.

TIA a XXvu ••

0.: .

• sene;

: m pash ;t.~?2;f~%'" I! \& f fie I .. T"P~U"l ullfOl1tc:ri .

~ meATI

~a;:.~ wen (;'

,,~ "ma.'",/rt1opa. 10' ci ,at" .,0

OIl;."

{tuulhr

t; I;

()(ftl)

'I :n'r(la, II,

10 ,OI1I'CiOI, 0" trd(>w

.u,ra

" 17f(l~'" CW, 1,,'1 ",fC",

if; i K.f1fl)l't 'X", fJV U 0 lUI. ,oli

f(o{J OP'"

Of(6IJ(!'l

<lltflw;

d,~{y~'

Aom T PAS1 Adv. ;1r1~1

I .trig. Clbprtca ml templu

• rup , • dcspici Adv. d 5U'

Ad". pin

8, mi$tA, & rufrcmull pialT!, ilind mormint

I infia, B ridiC!, I scul • Prrp. cu Ac, dupl mvitrn

arlil. rl~iY •• se arll. ut1f, t~lltu"on rutremur

• e inlrlro

Adv. ru.r!r, mull Ad,. cu .dcv."t • de chide

xal 0.[ 1tel'p!ll ~ a X l C! ~ 1j a !l 'I, xnt 'tci 11111jl1e1o. d 'II e ¢ X B '1)C! a'l xed 'ltQ/J,1i cHbp.rltO'. 'tro'l xaxOl!-l"1)!-.U§'/(U'II clr(OOV (ale sfin. tilor ee adon;nisera) ~ r ~P 6;')0 a II x;xt ~~eAB~vte; ~ie~ind) €X 'troy 11'i11jp.eloo'll, \leta. 'tYjv STe:POL'II O'.O'tO(.l e11J'1)Al.loY (lntrara) e1; riJv r2rU:t.\I 'lto).(11 xat EY e: cp «» [a e 1j an 'II 'lto)J,o[;.

'0 as. 6l!.'1:rO'l'tapX"1)<; 1(!l1. a[ !let' aOtoc) t"1)poC)Yte; (eel ce tmpreuna cu el paziau pel 'tOY '1"1)000\1 186\1't5:; (vaztnd) 'to'll o€lop.bv )tal d. le'liip.€'I(l (cele ce s-eu facut) Ecpoo·~6"tJ. ccv ocpoapa, ),570'1,10;' 'AblB&<; BeeD no; rjv otitO;.

Dupii Ev. Matei XXVII. 50-54

Observari gramaticate

Indieativul Aorist I pasiv. Se formesza de la radicalul verbului, primind Augment ~i caracteristica Illj intre radical ~i terminatiile active: Y, <;, - P.SV, "tS, eJltY.

Verbul )..iJ({J,

S. ~.M.Blj.v =0 eu fui dezlcgat s.A6.Blj'';

i.M.Olj

PI. ~.)..o.671'fLoY ~.l.6.6lj.ts &.)..6.I)"Ij.OIl'l

LEe T I A d XXXVIII.a

CONJUNCTIVUL ACTJV: PREZENT, AORIST I, PERFECT, AORIST n

Lazar

prieten, amic merg

Conj. final~ : ca sa

= a destepta, a trezt, a lnvia

= ludic, Aor.1I activ de la &ito'(h~crl'.w==a rnuri = m~ bueur

= Conj. ca

= Ind. Imperf. mediu P: ~v (SLVCIt). = Adv. aeolo

= merg

= Toma

= Gearnan

= condiscipol

= plant~

= sduc

= Prep. cu Genit. laalnte

= prim~vara

= a plants, a cultiva

= Con]. conditional!; dad = m§surat, cump~!lt.

117

Se ooservl cs, daca radicalul verbului se leremin! in con sonanM, 3ceastJ consonantll se aapirl, daCIi este guturall! sau labialif ~i se schimM in e dacl este dentala, '

Ex. llul;)t.({J : iau"XIl1J~ urmaresc

&jW : ~X6"1jv due

'I'p€rtl4l: hp~61Jv lntorc

~~utW : ~vUo-6ljv termin

rcsWw : srcaLo6ljY conving (fIlGOaCw: ~ol<eo&'olllj'l pregatesc

f~rJl forutul n paslv, Aces! timp ate terminatiile Aor. I Pasiv Ex.: lp:iCjlw, Aor. [I Pas. S1PIiQ)'Ilv•

s. e.iPa~1jv =0 ell am Ius! scrrs 'lP6:'f'lj~

1:IPoi~lj

PI. elr<irp1J~.ev erpri'f'"IJ'I's erp'*~1JI:la.v

116

& AdCaQO';, ot> Ii rp{}.o" ou noedlOp.at

Eva

~~vlt"iCw dnMJa1'8"

;tarero

Oll

tjPTjV

i"£L

drru

ewpli, Ll{/}vp.Q, oVlApall1}l~" oii

'1'0 qJ1h~vpa, ala. rpS(!(s)

:t(_)o
1:'0 lae, ila(!OI;
rpVlWQl
Adv
phew.;, (I, 0" Despre moartea lui Lazar

... l\f€ta. toOtO, MrSl (0 'I:-'l0o~<;) ~UtOt<;' ~6:.'rLpoJ' 6 'f[~os 1](-L<Ov, l(€xolf.l'l')tcxt (a adoID1!t)· ,CXA~(J. ;rcOpEUOI1(1.~ l'l~ a ~ 0, 'ltv1}o ru cxOtQv. €l'ltOY (zisera) CXOt,,), Ol Ilcdh,),cal' ~OPl€, a1 (dadO xSXO[fl"f)t'CH (a adormit), oroB"I?€tCXl ... To,€ OOy d7tev (zise) (].UtOt<; 6 '1"1)000<;' A6:.Ccx,P0S a'ltEOCXVSV (a ~urit), 1!.Ctt XCl.lpru al' V flli.; , tWi 'It t a H () 0 '11 H, 15t\ ou~ '1)[J.'I]'1 her· dMa. IirlOf.lEV 'ltpb<; cxutO'l. El'ltEY (zlse) QUY Ehopli<; 0 A~r6- p.e'lOI) (eel ce se nurnes,te) droOp,QS' tOrS o()I-"l1aB"I)ta.ts' Ii r ttl p. e; y xo;i ~!1e;[<; Iyo:. d1to6ci:vwp.sv p.et' aUtOD.

Dupa Ev. loan XI. 11-16.

Exercitii. Taiim nl <pvrev,aara GOt rpe(!w, i.a "'IJO nii l1Cl(!0r;

a1lul 11, E 'P v r s v ;{ n 1;. Edv t v6a~u(j)v lh, ZoO, (sa fii) iJEr(!to>;.

Observari gramo.ticale

Con,i'1.f.nctivuZ . o.~ti~. Timpur!le Conjnnctivului activ se ohjin de Ia radicalul aceluiasi timp al lndicativului, primlnd terminatiunile 6), "li', '!l, OljLEY, "lJt!, 0l0"~, .carac~erizate prin vocalele longi ro, 1].

. Aces! mod are numai tirnpurile Prezent, Aorist J Perfect si

Aorist II. '

. Se a~illte$!e eli augumentuJ se ill!rebuinleazll numal la timpu-

rile respective ale Jndicativulul.

PRllZl!.NT

S. lo·w (sa dezleg) ,lv'1"/!;

).v'n

PI. AV-Wtt~v ),v-'1re AV'WIlL

AORIST !'va·w lva.?], ).v(J·l1 lvow-,u~v .lvO-7ffe )."o·wnt

PERPIlCT 'uAvx·w AEAVX-m; ,ieAVX'l1 ltAv"~(,,,UI,P Ae),vx'1)rB k,lv'I-;oat

AOlUST n A/n-w Un-nr; Un-n J.ln,wp,ev l{,r;·1)T:5 Un-w",

LEe T I A a XXXIX'a

CONJUNCT[VUL MED10.PASIV

TO (1).oYOI1, 0." <lUcla?""" o. ..d /3A6.nro~

>I clUIfJO.l1j, "i, "all5eVw

TO naeOl'1'e).pa, (11:0, nllOa~xw

?j '1',)01" SCI!, o 16ro,. ov

i) fJo1jBew, a, n(!oaytyvof1rJ.! aVEnloulw)<;

i} neoaox~, "i<; xara!3fxo,uat

d I"JId{Jo).Or;, ov fO {hiea,ua., afO, ylyvoiJa!

lv«

= lipsit de ra?une. animal = ueinvatat, inshnctiv

= ceea ce este vatamator = pornire

= a educa, a inv~la = invatlUurll, precept.

= a lua aminte, a fi alent = fire, natura

= ratiunea

= ajutorul

= a veni, a ana parte de

= Adv. filri! ~liillt~, far~ luare arninte = luare amiute, Mgare de se.sma

= a primi

= diavolul

= prada, vlnat = a fi, a deveni

= ca s~ (ell Conjunctivul)

Conjunctlvul Prezent

S. J; (811 fiu) fJ~

11

de la verbul .rya~ Sf conjug1l astfel :

PI, Wl'~. ~re

c:i3rn

In~e!esu! conjunctivul . • .

secundcre sa se vo.da In u;. In propozi~iunite principa!e ~~

manuo.ZuZui. sup Llnentu! sin-tactic de!o. stir$itul

118

OPTATIVUL ACTIV: PREZENT, AORIST I !;IIIl

VIITOR !;II PERFECT '

" (J ti to 7trJ.P' 1)1-'-&'1 (Ia noi, oamenii) !;; 'It l 1: d,.1) 't'« l (sa se implineasca) ala 'tij<; 7tpoaoX"i]<;·

MY) 'It rJ. 6 0 11 eelvov OlSPSl.lY?l-Lsvoo; oscwt6" (sa nu In-

cetezi de a te cerceta sau cerceteaza-te deci (lira incetare), tV(1. x a. 't a. a €; ~ 11 TI)'I ~(1)6sw.Y 'too )..o"(ot) lI.rJ.t tJ.'1J 'too (JtCl-

6';').ot) e 1) p CI. P. CL ,,(E'I1J .

Dupa Sf. Vasile eel Mare ·O;.u"!.l(J £i, tel en eOOBxe oavtcp"

Observari gramatica!e

Conjunctivul medio-pasiv. Prezentui medio-pasiv, Aoristul J ~i 11 mediu al acestui mod se forrneaz§ de la radicalul activ al aceluiasi Hoop, primind terminatille medio-pasive de Ia seria I: fW", cat, ~<Xl, ",e6o:, o-6e, vtan.

PRKZENTUL AORIST [

MBDIO.PASIV MBDIU

lUUJ-pa. eu sa·mi ).-Uo()j-pal

" " dezleg

(.vq-om) AVV J,.fJO-n

lV1)-,al ).-Uo')-tal

lvw-pdla lvocb-pfOa

l-urr-oOe ).-Uo?j-oOe

):uarVTaI AVOW-V.tll

AORISTUL II

MBUIU

l.inw-p.a. eu sa-m] las Un!) eu sa fi u lasa t Un1]-TOt

lmOO-p.s8a

7.in7f-a(Je

lhr:w· vtCU,i

Uv, Ij." pdltota

noo, enclitic nw, x~nCw

linol1

o r:1:n.l1;{Ut;, ov ~PQ.l~w

Q d"1]l'd~, aii _eef" Te(a

o 6f1oJ.rj~. oii de~ciptvo~, "I. ov b .. 6e!I<:vvv<II l;Oiloo

.l oWedt;, OU ava{J(J{vw

,; aatp6dtl.o~. ov 1) dldlJ, 1]1;:

d :O:<lU,ua~r.o,. ov o KaJ.Uj.taxo,", au Moe~liol<:w

Ij pV11P7f, 'I" ~p:o:r;(Jo8.ev

fO Gge", all,

eu s~ fin dczlegat

Aoristul pasiv

. Se _obline d~ la ~adical~1 ve~bului, primind caracteristica pa-

~ml" ,}1J lntre radical ~I terml~a!1I1e activ.e ale Conjuctivului: Ill, .q~, '0. Illfl£~, '1t£, Illel'. Caracteristica {hJ devine &s lnaintc de vocate' iar £_. conform. re~llilor d.e contracjie, este absorhtt de vocalel~ Juogl ale termlnatillor active de la Conjunctiv,

S. I.v-lI6> eu s. il lost Pl. lv IIwpev

lv-Bff" detlegat l.v-Oiju:

l.v-(Jff AV' OWO!.

Perfecto] medio-pasiv

. Ace~t t~p se formeaza prin perifrazl( cu Partici iul Perfect medio-pasiv ~I Prezentul Conjunctlvului de la verbul er~<XI.

S. ).dvphot; dJ eu s~ fl PI. Aelvpfpc)I WltBV

).p.I.1J,uivQt; n~ fast dezlegal I.elv,ubol n.e

).e).1J""1,,,0, fl l.elvp.'!voi WOL.

120

LEe T I Jl a Xl-a

Con], condo dadl = Adv. mai ales

= cumva

= doresc

Adv. unde

Hiplas, finl lui Pisistrate scot. Aor. II a~.Ii~AOY pierd

= c!lllhlZa = trei

= abo I, moneta ateniaD~' 'I. din drahml

= primind

= arat Infinitiv de la hl8eb'~DIJ.t

= voiesc

= gr~mad.!i, wovila

= rna urc, Aor, n <ivs61l" = asfodel (planU liliacee)

= aloes (plaoU) ... = polclIIsrh,arhontele cu illsllrcln~n de rhbol

= Cllimah, general stenian

= mar. Aor. II d.lte601vov

= amintire

Adv. in fatJ

= munte

{jOt.

1) ~.(e, ~.II!O, or MfJdol, (}J~ n;'otawtl~, l(}J~ 8mo6ev £/JlI(nrOJ

1:'; nAowv, ov tO~,oVtO', lO£IlVif/,

~"toiito

d oeDI'O', oi) .5o"evw

= Adv. de unde = min1i

= Mezii

= Plateian

= Adv. in urm1i = cad in

= corabie

asa, astfel de

PRB1.EN'l'

S. lv-oW. I AV-OI' lv-al

PI. /',}Ol-,,£.

AV-OITB .M-~,ev

PERFBOT

Iegatura

a IlIcr1ima Conjunctie, dl

VTITOR

.\.()RlS'l'

PI. ~vo-O'!I£P AVO-Octt },VO'Oltv

PI. lva·all"'. )."o·altt i.vo-«Itv [eus»],

A.ORIST 11

S. ).dv~-o,,I" ell n~ II t1e'le~'1 11.1t-OIf'1 eu a, Ils.

A£):v",ol, lin-a"

I..).u- "01 lIn-o,

Cimpia de la Manton

tEa. ~l tl; :!lore !JOn (va merge) £1, .1" . E}.lada, ,ua).Iora nanwv "aml.i. bdJul'e; (dcreste s1l vada) to. !l1aea6wva «ol l:~" Za}.ap'va VijDOV.

El ot nw, rw;,va, (sa stii) x.lniCOI, (ai dori) Sno» l:n:sar1/ (se tmpotrivi) <5 ,1ftl.two'1t; &1<e "a; (fie de asemenea) Ih;ov & • !;mfa. {.a fro. ObDvrwv iU{JaU, Qa~)'6~ Hva q. dJeou; (a-l putea g,lisi) lion. 001 teei, clIlQAt>vr; ~e~d,l!e~o. ell"l~8,~jJurm e(Jd~OeL. 'AHc'! rae 11.' tl, bd .OY oweo> dVIJ.{Jn (se va urea) Id. ev ,.dorp t$ nl:iJ lcp , rool l~ wi.; dO'PoM)oO!~ xal {aDal. lmorfl (se va a seza), {up' WV (sub care) "tiP fa! (zac) rcOp • AOYJllalaw ol d.l5/lo<tharol, "luEe b tf! pa,'1!l 011. rrfi nOAe14t1eX'P KaAJ.lprlx'P d:n:lOa~av, elOEtolV (ii vine in minte) , aiollOI (cred), ,uvfJ/iYl rfie; pam. b,Elp1)r;. ~ EJm/looOe" piv raq tori fa 6(!Tj, lIfh. ell; XEiea~ noav (se Juptari! cu) TOi. MfJdolc; ol • AOvvaiol ,cal at ll).arall:'i. tima8ev de ~ t?a~ana elc; 1]. bbr;Eoav oj Mijl!ol etc; TCI :n:Aoia 'PEVrOn(;~.

Pl. Ae7.VI>!-OLI'I!'! lef.v~· orre AE/'V"-OlEV

i.l7f.·O'WV lin-OItt lln-ouv,

Note. 1. Se reaminteste eli dif!oogii en ~i '" finali la timpurile Optativului au cantitate lunga.

2. inrelesul Optativului in prop. prin:ip?le ~i secundaT~ sd se vada in supl.imentul sintactic de la 8f!r~ltul manualuhll,

lilnoa rO'tnanii

Cuvinte gTece~ti in

O 's!udiuI disIocilrii scoarlei munto86e a p~-

rogen1e'"

mintului.

f' d scrierea munjlJor . . . PTI'" cercetarea

Orogra ie= e . arU de 3 gll1C1 ..

Hiromaniie; Preflns.

miinii.

S. el?jv tiTj_ erTj

Exercitii: Oll", tiP nl(J~d)(}aL,u( 001 fOlaVta Ml'on, (eind vorbe~tiJ. Et rae td. ~eaIlO • .:lE~v"Qlev •.. BAt),e, cb~ 6a"eV001!"ol.

opo~

ObserVUTi gramaticate

. OPt3tj~1 activ .. Timpurile Optativului activ se obtin de la hmpul respectlv. al lndlcalivului primind terminatlile QlIJ.l, a", 01, ~'fl.ty. Qlfe, ale'I, tar la Aoristlll I "'!Lt, IlL~, (1;" ~tl'-eY, IIt~£. IIlEY.

122

Verbul €t~O:I OPTATIVUL PREZRNT

PI. ,iT/PE" (slim) (lTjtt (du) er,/oav (EI,,·).

123

01Z0tt pavlop.a. neoverov liv

II BaolAElo" ov tl dplJ.{a, a~

& ~eo" ov

15;1(';,

• EV'l/YI~&" 4, 6. 01 lOyal

et

'lteo()v!lwt;

lier.op.a.

i¥.a1'Qi,

lOw,

axovolw<;

.d 1Zl!ao~¥.ov, ovw<; apaenlvn

~aVr'lvrJJprJl '1<; l'Jtlt'1~e,

o'Mel" uia, tv

" naealr7Jolr;, Em, eV8v,

124

LEe T 1)\ a XLI .. a

/f.,leV

~ 01101'010, IJ(;

tV

no).luvw

= Prep. cu GenU. Uri = unire

= Adv. biae = a guverna

OPTATIVUL J\IlEDIO-PASIV

Din sfaturile Sf. Vasile eel Mare

'O'lt'o't'E: ~ 0 6}. 0 t a a € (ati voi), tli "rrA...tlli ta. Q"

Il (" • r') . . r U'I I ,,€I\tlOtrr

'l'tcia,,!).l sa Cl~ ~gatl , 1tPQUPIOU 0.'1 ~11('1 I E, ~ 0 l t 0 ~ 'Coli

l\blri)..oll BCl.lJlA€lOO O\llMa. 'ltpbs tOUS 'ItO!); "O'ltIllS &v e~ 'ElJd]'/oo" (1 '1l e: ). 0 t v t Q (cum ar putea tr~~~ foloase din) 16IO)V'" El litp 1tpo86p.ws: a E x 0 lee e: tri. le:yol1mt [cele spuse), tx.r:t."ws: a'l tom<;: U\1t'Y e 'Ill e: [E 0 l t Q (v.ar putea arata) (; BCt.OI.AE:lOS, o.tl (b~) tlj> lie... &,xoualm; toG 'ltpoaiJ')I;O'ltOS &p.a.pt6'1tl. oU)'I'Ioop.·1J fI.'1 tl; 'ltrrp&. toG fkoo 'I e'I 1) l t o· 'tlj'l as rl:1tt'tY)lle:s tri xdplll (X5tpova.) 'ltposAol1e'l'V [pentru eel ce a ales), oba5lJ.lcx 'l!:cxpatt'Yjat<; (rl:ati).

Dupl Sf. Vasile eel Mare ·OPIUrJ. neo, to,), ~~ov,

= Conj. ori de cite ori = a voi

= Adv, folositor, de folos

= Particula, lnsotind optativul = Vasile

~ emilie

= tiD~r

= cum

= Elerric, Orec = literatura

= Conj. daca

= Adv. cu zel, en info care = a primi

= Adv. in mod lndestulator = Adv. poate

= Adv. fIlrll voie

= ceea ce se cuvine, trebuie

= Part. Aor. n Oat. OCIlPOCtllYOO, a se indepllrta

de, a gre~i = iertare

= Adv, intr-adins

= nici unul, nlct una = scud

= Adv. tndatll

EXfTCitii. '01 na,d~, eU}v, 1I(lWeVdOi Bialy trebuie d fie educati , al'd(lE, rdll av¥..h n (J ICIB Il a In 11 ~ ApBtJ ';povola, 0';)1

Ii" noll' 6il noll r s V {j e t fl·

ObSfTviiri grlllrnllticale.

Optativul medio-pasiv. Timpurile Prezent, Viit?f, ~oristuI.l ~i II me diu se obtin de la .radlcalul ~ee~o.ra9i timpun active, PrImind terminatlile medio-paslve de serlS •

J\ORISTlJL II

Aoristu] pasiv

Se objine de la radicalul verbal, prilllin? t~~minalj~e . &s!l)v, Ih!T)( {}elT), {}e<f'-Sv, 3~lte, 3el&Y (Ace~te termmapl. provin din &T), semnu I pasivului, scurtat in &. tnalntea carac~erlshcel Voc:alice a optativului 1T); 'lJ se scurteazs 13 Plural in (, lar persoana III PI. are 0 a doua vocalli de Jeg~luTa E).

S. Jv_gel'lv eu "~. fi tost uezl.,,", J.1J-Otl'1~

lv-Od'1

PI. ).v-liei/lev lv-litEts lv-Oti'tv

Viitorul pasiv

Se obline de [a Viitorul mediu intercalind lntre terminatie ~i radical silaba 3lJ, caracteristfca pasivului,

S. J.v-01I-or;lf''1¥ eu as Ii dczlegat J.'O-QJ)-aaw

J.v.e'lj-~atro

PI. l.v-Ii'l/-oo{fJe8a ).v-OI/-OOLOOt J.v-9J]-OOLPTO

Perfectul

Aces! timp Sf formeazli prin perifraza, en Participiul Perfect medio-pasiv ~i o pta tivul prezent al verbului erven,

S. ~e~vpl:va, d'llv ).elvf'lvo~ a r7lf Advpivo, ei'l

eu "~ fi rQ~1 dell""",

PI. AS).Vl'iIP,n dpev ).e}.vpbol £!re ).eJ.vpboi elev

126

= postesc

= devln, sint = f!~arnic

= trist, incruntat = a unge

= a sp~la

= a aduna comori = privesc, caul 13 = la

= unul, una

= zbur!toare, pasare

=8 studia, a Ina selma, = crin (floare)

= a cresle, a mArio = a imbrka

= a judeca

= scot

= birna

= cimp

= pai, fir de pai

LEe T 1 A it. XlU-a

IMPERATlVUL ACTIV $1 MEDlO-PASIV

l1t7lltsVW

rl'lpol'al (y{VOP.OI) o vnoxemj<;, 0;; "xvgewn&" 11, ov dle('I'(JJ

vbruu

fJ'loavell;w t/l{J),f-n;w

tir; Prep. en Ac.

,Is, fJia, lp, numeral neTeLl'd<;, ~, 0'1' xat'llt'Qv(Mvw

,0 xe{,'O'l', ov av';:t!vw

11 eel{Jdi.AW "etp(JJ b,{Jdi.)..w

7j 60x6.,oii o a)'eo., 0;;

,,,, xderpo~, all,

a observe

M~ (JljoavalCEtS vp.i. iJ'Iaav(!ov, lnl "ii' rii., dUd 6V OV!,lIl"0. 'Ep{lU1pore £I, rd Mt;IVd HJV o?e~voii' l<~t~p6lJU6. "d xe{~(l TO'V dy(!oii nw, (cum) ~'Il~OVE:' MyOJ ~P.IV 8tl 0"-'6 Z~}.OIJ.{J)1' ~v 1f,{lOn ifi M~n oVloii 1<E(!IE{la!uo w, §" -rovtOJV (ca unul dID aeestia),

• JJ~ "pt.'Ere, rvo p.r, X{!I(Jiire (ca 51 nu fiti judecati): lx{1a!e MWtOV (intii) ,I), "0"0' b, toV rigJIJal.uov oov xal ,,6CE lJtojJUIp£I<; l~{Ja1.eiv (vei vedea s~ scoti) ,,6 xciP'Po, lx rov otp8aAiJov "oii d~£l-

rpoiJ oov. (Dupa Ev. Mate,i Cap. VI ~i VH).

ObseTvaTi gTamaticale

I. Timpurile Imperattvului activ se obtin de Ia radicalul aceluill~i timp activ al Indicativului, primind termlnatille caracleristice ale Imperativului,

Se conjuga astiel :

PRlI'LBNT AORIST I AORIST II PBRPIlCT
S. 0 111-8 dezleaga S. II avO'-ov dezl.aga .!in-e Iilsa Ulvl<-e dCl}e"l!~
m lve-tO tu m J.vo-tfro Am.ira leAvx-ero
PI. n lv-nE PI. 0 ).1io-alE UXBte },elvx'eTE
ID lv-o.tw. m i.vo-avtwv lm-dlltwv lelw,_d.r<r)v Imperativul Prezent al verbului etVIlI se coujugil asttel :

S. II iaOI Iii tu PI. II lOTS

m Jimw m Q'Vtw. (JOTWOOV)

. II. Timpurile medio-pasive ale ImperativuJui se objin de la rad!~alul acelll~a~.i timp al ludicalivului activ-pasiv, primind terrnioa!IIJe caracteristice Jmperativului Is aceste forme

Se cODjugli astfel . .

PRKZIlNTUI. AORfSTUL I AORlSTUL

MRDlO'PASIY hlBOlO PASIV

S. Il AU-UV ~czjP"l(li'li Avo-al uezleaga'H Av(hl"'l ~a Ii losl

ill lv·loOm ).vo aoOw At)(J1}'TW uH1elloi

PI. II i:Il-Botie 2vo-aolle H07]-n

m i.1)-~oew'V Avo-aallwv All(Je'1'fWV

PBRFlICTuL

Ml!.DIO'PASIV AORISTUL II MI!DIO.PIISIV

S. I[ !ii.v·oo f' II duJeo~1 pontI" I',n0 '

... < ,.m·ail "fi' JI Ii },08:1t

ur ls16-ofJw ,I Ii I,,,, Ile1.J~gat .Im-~oO(J)

PI. II WU-O(Jl i

.l,n-eoOe

IU i.e~6 09(1),

lm-loOwv.

128

'Al8~a~(i(;lO', 0;) (6) 11>iJ.l7tno~. ov (6) IItfJae[!;ro

IIqovro

xeAevro

~ lO(!dryr fi, TO p.t.Aot;, OV~

TO xIBdeUJ!,Il, aro, 6,ol~el

dd!a,

[teQO" a, ov Ileum

~ t~XV7], 7]~ 16eloe na«'evw

ro ndOot;, all, d~a

to ~'el'a"o" tt.uovao" o~ ayallal<riw

t,o n:l7jI<');eOl', 01) al'le"ul,~e Delalo7;[!arOr;, all

9

LEe T I A a XLUI.a

PARTICIPIUL sr INFINITIVUL

= Alexandru, regele Macedoniei = Filip, regele Macedoniei

= a ctnta din chitarl!

= a lovi; a cinta din chitarll = s porunci, a lndemna

= coarda

= cadenta, mllsur~ = aria chitarel

= Ind. Viit. ~I(t'f'tpw a se deosebi, Impers. a

p~sa, a importa

= Part. Aor, I 5S{1LYDjLL, a adla = altul din doi

= (cu InfiDitivul) a fi pe puuctul de, a fl

men it, (am a face un lucru)

= srtlI, meserie

= Ind. Aor. I 06raW, a se Ierne = a creste, a invll\a

= soarU trista, patiroil. pitanie = Partjcul~ encliticll, deci

= instrumentul .

= f~rll maestrie. Uri gust mUllca)

= a se indigns

= arcu~ • = Ind. Aor. I &JlOlt(8(vw, a cmon

= Plsistrate

129

{}B~Q} nrea"VWW ~hu)fB dvatweiw ,101;. a, ov pa1liJdvw Aivo,; all (0)

= a lillgu~1

= a guVerDlI, a fi tiran = niciodatll

== a se rdrage = tinlr

= a iDVlls

= Llnos, un aed,

Doi ~colarj nesupusl

• dU~a.Jeo> Q tb,J.lJmov (vM,). nal, W~, 6fJd..eo~E ){,()aqiCeu" T()v ai -"il'do"QV!'o, xeovoot .xelwoa1lTOi" (pe dod profesoru] II Indemna slI atiIlg~ 0) %o(ldJj1i l,,,a oil" piJ.F., , xoi -Ii" an (}'f£1 (Iod. Imperf, pe care 0 cerea) Ta l«lfJaeiOpaTO' $Koi rt fJ.olo£. (ce impoe, ta.nill va avea), l'P"/ (zise), lav TOvu1V ltfIovow;_ hieD ... t'id~o~. ~06' ovc'-" 1'1''1 i51Oq;e(lE'V Tip /Li)J.ovTt pao,).wow', dU' oox ini TtX"11 X,8oll'Ce,v pO).iJ1ITI (dar nu ~j pentru eel ce VII dnta peatru artli). "Eduoe 6' tiea aVto. TO toil .Atvov :uf8o,. To" )lug 'Hqaxi.to .; ~l"o, in ;Jawa ana ",(JoeICr." tna{<lEve~' D.PQVOOf;£(}OV lii o.."'lop6·ov TOi) ue1avov (instrumentul fiiod aHos fad maestrie), lXai.bt'l"E n(lll> avtt)v (se 8up!rli pe el) cl Aivo,.·O Q' • Heo;-.,Af}, dI'01l0XT~0lI' (itlWgllwdu-se) ,0/ lIl~"teq.> (cu arcusul) &!n:br:Wl'6 n;" Ai~Gt,.

Exercifii. Iie,oIGf(!owr; 't01)r;'> Af171va(OVr; t's8eoo1ttVXW- ~TVIl(b· ,woe. ~J'IB~n:"u aVaXEXW!/'1xe.o1 (Iaptul de a nu' Sf re1r:ge ~idoda!i din JupW) ftIJ afeombll1 <p£f!£L I-Itrw.7]l' 1l6~a", N tOt; cl)r woO'!/oov tli'w yei/OvTwv.

ObseTviiri gramatioaZe.

ti I. Ti~pu.Tile .PaT~Cipju!ui se obtin de 13 radicalul aeeluia~i .mp .al Indicativulul, primind urmatoarele terminatli la Nomina-

tiv singular. I

Pentru Prezenl; WV, O'Voo, 0"

Pentru ViilOr; ~)')I, <)Voo, ()~ :

N. M.. A1IWV

II. TimpuTiZe Injinitivului se obtin de 13 d' I I "

I I d' t' I' .. d I ra 11:8 U acdula~l

timp II n lea IVU 01, primm urmatoarele termin3lii:

Pentru Prezent : -ILV )'6.ELV

Viitor: -ELY 1.6a-'lv

"

Aorist I:

Perfect:

AoristlJ :

Aii'.AI Ad.o~.&v(n AUt-.tV

"

m. Verbui E(VIlI

PART ICIPIUL INFlmTIVUL

PRRZKNT' PRIiZENT

M. WY, F. auO'Cl, N. /lv,

6VfO~ oIlO''i~ llytO~

Cuvinte grece~ti in limba romana

Tehnica ; PoJitehnicli (multe arte); Tehnologie (vorbire despre a114).

Organ (oehiul este organul vederil); Organic

(viata organicA),

131

LEe T I A a XL1V .. a.

PARTICIPIUL ~1 INFINITIVUL MEDIO-PASIV

O~(lat~tlol'a,

T(lw~r;, W" (0;) o,(!ato,Z£I~eVw ot(laton:£llov, ov (ta) Avlt~, l6or; (7» n:O(!eVOI'UL Xg7jOt~I?LOV, QV (0) pu'tevoprH

&I!r~, ij. (~)

eV1tAOtll, ar; (~) 'lqnylveUl, ar; (~) ~yel'w,., W.or; (6) OVI'POVASV(J)

UTl'"xo-oc, OC;t DV ~eaJfeAeVopaL na{!8ivor;, QV (1/)

T E1eeo[Ur;, ov (cJ) ItEAWCU

IIllvteiov. 011 (10) IbuhlOr;, o. (U(!v/Jor;, ov (d) Xr!'1opo" oii (0) taeax~, fjr; (~) "80tO,, ~, ov 1,011'0" ov

132

= a face expeditle, a se osti = Troienii

= a Ublir!

= tab1iri

= Aulida, port in Beotia = a merge

= oracol

= a consults un oracol ; a prezice = mlnie

= bu[)a navigatie, pi u tire

= Ifigenia, fiica lui Agamemnon. = condUcitor

= Activ: sfltuesc, Mediu : deliberez, consult = ascullind de, supus

= a sUtui, a indemna

= fecioara

= Tiresias proo.rocul = poruncesc

= oracoi

= Adj. nevinovat

= zgomot, neotlnduiaUI = rll8punsul oracolulUi = dezordine, turburare = Adj. cu Oenit. plin = Adj. gaia, pregitit

= a se supune

= Conj. temporalil, cind

= lndic. Aorist pasiv de la ' .

OP!lo), a vedea = Adv. aproape

altar

= prooroe, augur

= Prep. cu Genit, in locul

= victirn~ (oferitli ca sacrificiu)

~na:v.oVW fJf~

&q;i:J'l errv'

pWIlO,. oil (6)

paP""" U<)~ (6) ti.d

k(2fio", QV, (ur)

Sacrificiul Ifigeniei

O'l .. ElJ.1jn, oreaTEvuo,utVo, (o~lindu.se) i:nl rov, Tewa;;, eOll/awndJevoavTo lv rn B01Wtlq, :naed r1). AvJ.lllu· :nuvouPSVOIJ oi Tvii a."spov (Gen. Abs.), lrofwuoa06a. i~wJ.voPfO b, '''1, 'EUd30, tit; diP 'Au{av. '0 di > iJ.ya,ut,uI'wl'. :navtw,' tw~ • Ell'l"wy OteaT'1~o> wv, ~d Xe1jor?jewv lpa'llrEVEtO, ><Ill zaiiza vno roii BEaU e/Javw!l(hl av, Ill' "Tn ' il.:yUI'EI'110tl, .i)v t!v)'urflla Oiiao. roi~ OEO", )lal OVO(l<; :n(lV~W; Til" Troll {JEwv de:y~" l~" ~ii'JIJ.o(a. "oolVDVlI'llVJ,

• H {ji wii ' A:ya,utl'~CU"O~ t!v),arTJ(l, ~ , lrp,yevEw, ~" TIllS t. trjl Oteawnb5qr Q {je :naT~1/ ~0 roii {hoii '1.II,}01"0 tim/liDO" E:iiOur; toi, 1WlI 'E.UryllWII 1!l'EJ.UJrJl oIJPepov/'fvtrO. Twp /1(,. oil. arell17/YwP 01 /JBI' (unii dintre) no(!t"d£VO"lO atlrqi OfioUi lrae~lvo~ &mE~e <I 01£0, E,di.evae~. 01. fii (altH) oVl'epovAevop G,}rqi p~ mouvaa, ull po",d'l'

IJ.TJ6e nue(Jt!lIov aV(lltlo> ovall> tpopei)uo<. ,

~ H" tJF_ TO ml/u1:o1w5ov {JoevPov ;(ai weax~, !leOlo., "al ~311 lu)/por; 1]11 • AyUPE{1VWV 10 ;te1jr11TJlllrp tlllGy.QVm, ~rt w<piJ7J ,~Il;O,

{ .., . .• Q '11 yoptp.1'QP reo .011

errv" wv pwpov. TEletl1 (I, u£ 0 paYrI' • , 18

2' - '" W-V {JEW. OOL ,uE/Jun£vpBl'Q." Kat €~Iltpo. vaav

Tv (fflEW". TO v:no 1:

onl .fit; 'irp,yeveiar;.

Observiiri gramatica!e

. . . Timpurile Parlici~iu~ui

Participiul medio-pas~v, $~ pas~f'rndicativului aCIiI',pnmmd se obtin de 13 radicalul IlCelUlaSI limp at lstice parficipiului I. aces-

. . .' . . l nasi ve car3.C en .

temllnatnle medio-pasive ~I P

te forme,

Prezent. VHt. med,

Viit. pas. : )..D&1j(l"-6-","~o,. '1. 011 Aor. I med. : )..otr.Ii-!'8Vo" "II. OY

Aor. U " Aor. I pas Perfect

: ).LlC-6·fIoSvo;, 11, ev

: )..0_6511;. slall, 8Y ()..u-6$\i(o;, a(ITIjl;, eY'tol:)

: ).alu_l'cyo;, 11, OY.

InfinitivuJ medto-pastu st pasiu. Timpurile Infinitivulul se obttn de la radlcalul acelulasl timp al lndicattvului aeHv, prlmind termlnatlrle medlo- pasive ~I pastve, ~aracteristrce I n 11- ntttvulul 13 aceste forme.

Prezent : J..6_E<l61l~

Viitorul mediu : ).611"-9a!lQ;~ Viitorul pasiv ; Ao6~!I-sa6Q;~ Aor. I mediu : 16a~aa,u

Aor. n mediu Aor. pasiv Perfectul

: ).~lC.eall<tL ; ).olJi)-VQ;~ : )'.M-alJa~

c~ Vi) Ii dealegat a~ Ii dezlcgat as Ii lasal

a n fosl dezlegat a Ii lost dczlrgat

Dtaleza acttva : 1tIlDfI) f

, ac S~ inceteze, curm

IndicatiVUI

PREZENT S. 1 navru eu inc sa tnceteze 2 navet, 3 ;lavet

IMPERFI!CT

VJlTOR

AORIST I AORIST 1I

hQ;vo~ ell Hi· ~ml(lW eu vo] lnavaa ~1I .A

ream s~ incerezo face .~ ince- lacu! sa in.:mle_ e lno~ eu

~ ,< am lasat

~:rtI1V£' ~aVOEt~ lez. IITl1va«> ze e~I~!'

maVe navosl lllavoe 1lms

Pl. I 2

1!(}:{;QI1€V t1l:avo,uev :rt'lVS1:E havers

iliJEO/1£' ~l/'&f:T;e lJ.mo.

':>tavoope. naVaetE

bravoa/1e~ bravoate

3 :lavovaJ §naval'

xa.uaovoL blavoav

PERFECT

S. n:snalJ"a eu am Iacut sa inccteac 2 11 Bnl1V lea.

3 1TE1taVXB

Pl. 1 llEnIlVIIIl/Jel' 2 1t£nI1VlelltB 3 llen:aV1eIlOI

M, M. C. PBRl'I!CT hsnav>f!j (£1") eu IAcusern

sl lnceteze bJenavlIlj' (m.j bismnixtl bWIIlV1I$JpS. tl1sltllvxm£ bm1lltlxtOIl.

COlljuncii'Vul

PQEZHNT AORIST PIlRFIlCT AORIST II
s. / navweu s~ nllvOfll eu sa ~SlltW- eu sa fi ltm.J ell sa las
lac sa lncereze fac sti Incelezc f~clll sa inc.le.c Hnl1'
2 navm; _,Jon_ nena6Itf1'
3 1I:avn llflVOr/ lIe~avlqI i.lnll
Pl. , navrop:6~ natlaWf.lE' nsnathC:W/1811 i.lnCll/Je,
2 nl1l1711:"B naVal/TO nellll,llI1jt8 i.lntjf8
nenav"WOJ JUcuJ(lI.
3 navwot navowOI
135 PRIiZl!NT

S navo'~' eu as face

• n01l01' s~ Inc ateze

uavo,

Pl. navoI~E"

natlO"E

navols"

PERFECT

Optativul VliTOR

:mv(Jo'pl ell as face

, sil Inceteze

navaol'

l'Iavooi

navoo1,..57

naVOOtfE

novOol.':"

S. lIE1taVl<OI,1lI ell a~ fi Ucut s~ rnceteze nE1laOl<OI~

nsnaVl<OI

PI. 'lIenaVl<Olpf"

nenavxol"l'&

ntnaVl<OlEV

PrezeDtul

Dlate:za medie: MOfL!lI, dezleg penlru mine •. d

,Iml ezleg.

AORIST

nQVoUlp.t eu a~ face s~ navool' (OEUJ~) inceteze

navoa' (oeu) novoa'~lv

novoluTE

novoa,u (GUOV J.

AORIST U

INDIC. ,MOllal eu imi AVE! dezleg

.AVilla! AVOllE8o AtlEOfh lVOlltOI

CONJUNC.

OPTAT.

131

- lVill

, l4aHu s~-mi Avo (/JIJ" eu m i-

l'llov dezlea- lUll dez!eg ,_, >, d I

g~-li' . AtlOIO'" ez ega

Avi08w lM?ra. lVOI1Q

lvcOp.&8a lvoll'dJa

AU!Jo8£ l~olO6e

AveolJe .hllloliw"

l€Jr,ol/u eu a~ l~sa Alnou;

Uno!

).lnOIP&V

.U1l0IU

i.l1l0ill'.

INFINITIV

,hisaf}at as dezlega

Imperativul
PRl!ZENT AORIST AORIST II
S. 2 Mve f~ 83 lncereze nailoov f& sa inceteze Une las~ tu I
3 navHw navadtw Amero
PI. 2 navell navoaTe J.lnnE:
3 navo"row 1la'llOliyrmp l,nol'1"U1l' Infinitivul

Prezent Viitor Aorist Perfect Aorist U

PAR'l"ICIPIUL

M, AVO/JlVO, eel care ili F. kuopiv1j dezleag3

N. lvdlL€~Q ••

INDICATIVUL IMPERF)!CT

iAvO/A7ll' eu imi ilvov dezlegam

iAvE:to

INDICATIV

iJ.volLeOa SAVEo8e slvovfo,

Viitorul

OPTATfV

.. i 'VOOI""'1' eu mt-as deslega

,MOOllal eu inu vo ~ r''''

Avoel dezlega

1V08((11 AVOrJ/JeOa ,MaBolle lvool>t()l

a ia~e s~ tnceteze

INFlNlTIV }.Vaeollal ca i~i VB deliega

Participiul
M. " N.
Prezent n:avruv navl'lvao navo)! eel care face s~ lnceteze
Viitor naua,,'" 1lavaovoa 1lavIJo" eel care va face sn tncetese
Aorist nava([, navoaaa lIQvaavcel care a flleul sli tnceteze
Perfect nma1}"w~ ntna'lll<'lI10 nmavxo, eel care a Ucul sll tnceteze
Aorist 0 1.I1lW1' Al1Ioiiaa Amov. eel care lasa navae,. c~ va face s~ tneeteze naoaal d a fllcut sil. lncereze nena"'1Ce~al c~ a Ii Ucul s~ tnceteze }.mEi'", c~ a Ihal

136

Maolo ,l.voolfO A1)DOip<fia }.uaolfiJt

lvaolYl:O.

PARTie [pl\JL

M. AVlrO!UfO, eel care ~i va dezlega

F. 211001''-'''1

N. }.1)116I'sVOP•

ll'IOIC.

!AlPER

Aoristul CONJUNC.

Diateza pasiva : MaIL"" sud do-( t "",ega.

61vao.I'TJ" eu mi-am_ - dezleaiMo(JJ dezlega1lvaal ga-II

iJvoaro lvao.alJ(JJ

elvodpdla

ll!5l1al1/Je Bv"m'~o

OPTAT_

Pre'llentul

~voW#O' ss-mt Avoa.il'"l/IJ eu ml-a~

AVOn t1czleg ;'voaw de.lega

AvaTJTO' 1VoalTo

1votiJ,_u.60 A1Joo.iflS()O

1601/00. i.60so{olJe

IMPBR.

ll'IOIC.

1601'0' eu sint Ave, dezlegat

Avtrm

A1l6pdJo

i.tlsol1e

AVOti'ral

CONJUNC.

INFINITIV

OI'TAT.

, ,_" ,M(JJpal • u sa II u Avo!

AVOll III dezlegatllV?J d I • fJ'fI'I' eu

A e IJ . ezegat AtlOlO dez. ~al-

v o w l.'li7jral },VOIIO (de clnev.)

).VWl'sOa 1.1lol,wJla.

}.'li7jOOf ).VOIOOS

.Mw.tol

.M"o.w~o.

PARTICIPIUL

lvuao!Jal [n li-a M. ~vOafJEvQ(; eel care ~I-a dezl~gal deztegat F. lvao,ubl1

N. l.voap.vf)Y.

INDlCATlV

UJ.'lJfJ01 eu mi-am U).vaal dezlegat

Jilllra,

1..elvfJdla

W.voOal

J,t'lVV'lOl

IMPBRATIV

IN~INITIV lveaOal c~ este de1.legat

PARTlCIPlU

M. l.vOfJ".oqCel tar\' este tiezlegal F. l.VQI'B.'l')

N_ A1Jtll'evo~.

Perfectul

CONJUNCTIV

Imperfectul

{ io eu sa-rni fi
lelvow s~- [i Ii ).$i_vpevf)~ 7l<; dezlegal
hclvotlw dezlegat n
{ iJJ~ep
ii.iv08e }.Elv~tvrll ij''te
AElvaOwv WOf. OPTATIV

{ et"l/' eu mi-as II
AtlVP~"O, d"l/<; Mzlegal
Il'l"l/
f slfJEV
l£11lpi1l01 £In
els» INOICA.TIV M. m, c. Perf. lle}.V,u7,lv eu trnt AU}.I)Of) cezlegasem

ell!!;'v'!'o

138

lNDlCATlV iJ.vo,u"l/1' ell eram deli Ega! 61vOII

ilvsro

flvo,...ea ti.1l6m1s llllop~o.

Viitorul

lNPINITIV

leAVo(Ja, ca st-a dellegal

OPTATIV

Ii dntegal lv6'10ol/J1/. eu 3~ Ii dezlegal lvO~aolo

av8~OO'lO

'A'IJIJ'1oolfJ'Oo

It!1l~oolO88

l'IJIJ~nonrro.

INDICATIV

PA~TICTPIUL M. lelv,uel'o, F. lelvpe"l1 N. leAv~8vov.

eel care sl-a dezlegal

lv8?joOI'OI cu voi AvOnOEI l'VOnoerol J.v6"1/0QW1Jo ).o(J'lo£oO. lvO~aa"ro!

t!.elvfJe6a: ~U).1JOO£ iUAvVTO

INPINITIV )'VO~Ofa601

PARTICIPIU

fi .r~~leg31 ltJB~oa!'6~O' rei <iJr" va

ltJe'lOOIl~>'fJ dezleg"1

1...o7l00I-'tI'OV.

ca 1'"

130

Aoristul

INDle.

IMPERAT.

CONNNC.

OPTAT

}.vOciJ eu sa If fos! Iv8fi"!veu a~ tr Ios]

€lVlh]v eu am lost , 0 _ dezlega! lv8e1,,!, dezlegat

e).vO." dezlegar A.lO.jn sa Ii 1051 AV rJl;

lUi8y/ l.v6IjTfo de,leg~1 r AvOii ),>,,(}£fT}

'vOw- "t~ lv8ei"Ev

lllifJrj/JEV A r: F"

'.,~;;~. lv(}eTu

l).1ifJ'Ite JV07llE A.V., ••

ilVlh]oav lv8btwv ;v8&o1 AvlhiEY.

INl'INITIV

ltXI~pal ca a fast deztegat

PARTICIPIU J.v(}I.{~, (}EorO, eel lv(hiaa, f)£loTJ~ lvlUv, (}l"TQ(;.

care a fost dezlegat

Perfectul

lNDlC.

IMPB)!.

CONJUNC.

J.ii.Ilp.a1 eu am los!

JJ!J.VO(" dezlegat UJ.voo eu sa If tost Idv/Jtvo,

U),Vllll ldvo8w derlegat l

klvp.JJa )J:AvofJe Ulvv-w

ih eu s~ II Iost fie dezlega I

fi

!.Alvoee le.11lO(}wv

OPTAT. INPINIT.
{ til)v eu as fi fosl AtJ.llaOa, ca a Iost dezlegat
ltJ.vpivo, e'ifJ' dezlegat
1.11] PARTICiPlUL
{ elue» M. ~tAv,uevo<; eel care a fost dezlegal
AtJ.vl'ivQI the F. le,lvvl'e .. '1
elev N. leJ.vfJerol'. INOICATIV

M. m. c. lJ.eJ.'iJI''T/veo Iusesem dealegat ~ld1ll'elJa

Perf. lmuoo ~U).vo(}e

iUluIO

140

lndicativ

Verbul alV<ll a fi Conjunct. Optat.

__ --------A-------_

Imper.

PRI!Z.

S. 1 olp.l eu slnt el

~or[

PI. 1 eop,E.

tad

Ellal

IM,PI!RF.

r;. eu r;(J~a ilv T;J.I€V Tire 00(1.

lore ~vrrul' «o~wa~,,)

Inlinltiv Prezent

Viitor

at'lll a ~ ~oso6lu ca va 1\

Partieipiul

Prezent rov Duaa; I5v ilind,eel Genitiv 5vtQ~ oGaTj~ onoc Viitor ECrtl!Wvo~ 'I OV care este

LEe T I A a XL V .. a

CONJUGAREA VERBELOR IN AOO, 1L1Il, Vill, PI!)

"atat01:VVllJ zyxllla},elnw nnaotdt1J~, ov (D) J1xiw

""Vvw

DOlO" a, ()tI

Ta !Bed ;(flL fa Gala na(JfJ~er.OP.flt

aeeiwv, O~; ovo. eW7noiw

Iq!(vw

del

(Jeo~6" oii (0) i<levw

ntl9opa! o/lOlPe&vOJ<;

eb (Mv)

d.a'eiw

II

hllt(!inw ndt/2ta, (o)Y (ni) Ii>

0:1 no)JPIO., all

142

= a necinsti, a dezonora, a rusina = II I§sa, a pl!rl!si

= tovarl!, de arme, vecin in luptll

= a fi aliniat, a sta la rind cu cine va = a inilitura, a apara, a lupta

= sfint, cuvios

= toate cele sfinte si dumnezeesti = primesc

= mai bun, mal frumos

= a asculta de, a se supune = judec

= Adv. mereu, rind pc rind, treptat = lege

= stabilesc, lntemeiez = mil supun, ascult de

= Adv, prin acord unanim

= Conj!IDcti~ conditionala, daca ; cu Con-

junctivul,

= a nimici, a suprima, a desfiinta = sail

= a ing§dui

= reguli, obiceiuri, daUne strfbune

= Particulli ce lnsoteste toate modurile, afarl! de !mperativ, dlndu-le insemnare dubitativli sau conditionala

= d~manul

~ ]:1;(&Ua, Ilt; vtpw bnotilJ.w 'Il1JIP"opa,

= Sicilia

= a lmplirti = a porunci = a decreta

ObseTliari gTamaticaie

Verbele in lichidil lAW, 11<0, ~(O), pill) formeazli tiocpurile cu urmatoarete particularitilti:

I. Prezentul ~i Imperfectul au radiralul in geoere modificat:

1) Verbele In ),1Il dubleazll pe ).,

Ex.: OttlJ.w trim it, radical <ltl~ ; 1m peri. SGttUOV

• I<<IA E~,v.AOV

~dAklJl arUDC, "I"' "

lungesc vocalele scurte din radical; pe

2. Verbele in VW, pw t i '

U in Qt, pe e in El, pe I scurt in i ~i U scur In u.

. ~t rad. "'O:V. KplVw judec, rad .• pIV.

Ex. : 'llIXIVOl arat, T •• ~ "!lDV

Tslv(&) intind t,y. O!!lUVw ap r,. •

T6s(pw distrug • 'i'6~p.

143

LEe T I A a xi VI.a

CONJUGAREA VERBELOR CONTRASE Verbele i.n -"-'"

n. Viitorol activ ~j lI'ediu se formeazli de la radicalul nemo, dificat al verbului flifll 11, si cu termina1iunile cil, D6!L~l ca PrezentuJ Indicativ a1 verbelor contrase in tw.

Ex. ayyiilw, rad. «yyd, Viit. dyy£iw 'Pal1'w "el1'W d,uv1'w

oyyetQvjt(ll anun] arlit [udec

cpa .. " <pa~w 'Pa~ovp.al
" "ew " X(llVW n(J'1'oiJf.Lat
" UfCVt' O,tJ1WW df.Lt'1'ovf.Lal, apar

HI. Acristul I activ ~i rnediu se formeazl! de la radicalul nemodifiea!, lungind vocata din radic~1 (p.e ~ In lI, pe: .in eL, pe l scurt in 1 ~i pe n scurt in 0) fil:rli a $1 pnmlnd termmal.llie tt, III., s, «JM~, OIt£, ttV la activ si lCiL'ljv, W, OItO, GI iU6 III, OILT6e, !XYtO ra mediu.

Ex. oyyiUw rad. &)'ys1, Aor. ~rl'elAa Wyslldf.LlI1'
rpa[Jlw '1'(J.p " lq>TJva bptJvo.f.L1}V
l<elvw x!1L'F lI'ewu AIC(JI'I'ap.1}'I'
6!J{nfw O,£lUV " -ij,uvva ~,u1JlIdp'1'" ".law "aui

6 l1ero~, ot' /AsmJ.a,u{iri,'w 'I) teo<p~, ii.

i; oyalUaol" BW, xw.\6" ~, d.

'I) "acl.ia, a,

~d ifeO", oil tlew•6w

arev{Cw

br:~xw

neOO~Ol<ri.w

TI) aeyvelov, ov Til XI?1JO to», ov vlIoexm

lliol'm

.5 1aa" OU 6 00'1'&., au "'!Jam

• Aery" WI' (6) e~~, ~&, (6) L1oeeio" ov (6)

IV. Celelalte timpuri se formeazli de la radicalul verbal nemodificat ~i se conjugli ca timpurile corespunzatoare ale verbului >.Ow.

Cuvinte gTece~ti in limba romiina ~O:ll).ov Panoplie.

~a£YIrl Fenomen.

Kp(vlrl : Critic; crlteri u A:IIoa~illw : Apostol.

10

= a rupe, a friDge

Prep. eu Ae. pnn = pline

= a primi, a clpUa = hran~

= hucuria

= olog

= plntec

= templu

= a [ntreha, a cere

= a aiinti privirea spre = a flxa cu privirile = a astepta

= argintul

= aurul

= a exista, a fi = a vindeci

= poporul

= inteleptlll

= onorez, cinslesc. . = AreS, zeul riWoullu, -= Traeul

= DariUS

'AiJ!a.""eor;, 011 (6) Caw

r, D.3t£t;, i/)o,

07 lh:tjp.or;,j VI'}, 'It;

a tnvinge

Alexaodru eel Mare a tr1ii

sperantn

= mila, milosteoie

ViDdecarea ologu)ui

llr:J.l'TC' <Ii a! ;u(JuliofTs,. "l W. T e, ,,(IT' 0["o11 ae'l'OV, p.tt:e-

J.6p(jo.VOV nj, tI!Oqn1' ill d)'a..lllduc! ;((leMa,: ,_, •

Kat rtJ; d~n" xw1d. £Z ;tOll/a!; Pt'/TI!0(; avrov, Ujw~ (vbmd) lUreo, xai '1wdvVl'}v peMo!!ta.~ dmbal (d stau s.!l intre) €l~ 10 ifeOV, "0 W T a SkrjP.OlJvVI'}v fu{Jci,' (s1l primeasdi mi1~). 'A ;5.loa" (Ie n beor; £~ avtov ovv T0 'iwri.vv?i e/:Jre (zise)' {JU1pOV Ei, ~l1ar;' 0 di br.eixev autai. n: I? 0 0 II (I "ru II n naf!' av;wv i.a{Jei" (~ primeasca ceva dela ei). EI1U: (lise) de Ii OU(!Ot;· Qy)'V(lIDV xal X(!vo{ov "VZ v;ta(!F' p.o, (nu am)' ·0 M lX{JJ, 'folit,) OO! M{J{J)111 (dau)' b· rep ri~61l'ZTl 'l'TJ(JOv XglMov TOV NaCwf}a[ou (Nazarineanul) l"slet l!(ll 7t£(!m;au( (umbla).

K~(nov'Vto, M. roii iulltv,o, lwlov (~i ologul eel vindecat

tinindu.s~ de) TIl. Dl'(}DV "al '/wavvllv, ov~E6eo"., (s-a strins] "(10, awoV; n:1i, 0 ).«0.,

Dupa Faplele Apostolilor 1I 44.47 III 2.7; 11

ExeTci~iI. Du:rm" talk oorpou, '(11-16)0'. ~ Ael1, h!l1lho vno @11,}Y.W}·, '0 Ll(Iflci'Q, bl><#11J VM • Al£edvtl!!DV. '0 veavla, Cn e.J.nl&.

Obs€rvari gramaticale

Verbele iTl dUl. Verbete. care inaintea lui 00 au vocala 0:, prezints urmatoarele particu1arilll.fi in conjugare :

I. La Prezent ~i Imperfect, vocala a. se contrage cu vocalele ,i diftongii din terrntnatiile respective, dupJi urmatoarele reguli :

liT <I + lI+

u, 1

o 1- II>

O~ ~

146

o;+el=<I 01+1]1

n. La Prezentul Optativutui aceste verhe·u te .

d ~ rmlDarel QlYjV

fn lac C OtILL.

Ill. La Vlitor, Aorist, Perfect ii M. m. c. Perfect, voc.I. II se lunge~te in '~. Aceste patru ttmpurt nu se contrag in conjugare.

Ex,; Ttadw Viit. I1P.~ow; Aorist itlilllcru; Perf, tetll'''l.a;

.M. lJI. c. Perf. frEUil1JJ<wI.

N eta. a) Unele din aceste verbe p~streaz:l scurti! vocala IX )a toate timpurile necontrase.

Yilt. Mow

Aorist eiaDa

b) Alte verbe in &.00 be contractiunea In 1] unde trebuia flcut! in «. Ex.: C«oo. a tdi.

Ind. Ceil, C'ij~, C'ij, ~eilfl"v, e~u, ~<ilO't

Ex. : Uw, permit; :rt£IgOOpot. tncerc , Mopa" vindec;

"

7t1l4/laOO/Jill " blsl~aoa/Jijv

- Aor. Pasiv. M8t)~

Conju.garea verbttlui ttlldw, onorez Indicativul activ

IMPERPECTUL

ldiJf'J' eu onoram (irll1ao,)

tflp.a. (lrlpae,)

hlpa (hljJa~)

(lflpoope, )

(iflpden) (lr{JIoa~)

tll'~QW ell vet onO(3 tdp1jOG eu am onere I tetlfJ'I"IJ eu am onorct lrltlp~lIlltI eu onorasem

PRI!ZE!NTllL

s.

(uprlW) (Tlpo.el,) (tlpoet) (~lpdofJf' ) (flpOtU) (upao1Jo1J

PI.

1. fllJW eu onorez Z. UfJi#r;

3. T:!Ilq.

1. 't'IIWpD'

2. flfJiin:

3. up.ruo,

Viitorul Aoriatul Perfectul M. m c. P.

ConjunctivW activ PRHZENTUL

PI. 1. <lJJruJJB7 Z. TIJJ{irE

3. 1:I,.&(JI Pcriectul:

(T.p6.WJJEP) (npd7jTE) (nlldcool) uTlI·njxw

S. T. 'f11MP (rtJJ4ro) eu sa onorez

2 flfJ% (CllJ'lrf;J

3. flpi! (r'fl6.W

Aoristul I : TIJJ?j<1aJ

Optativul activ

PRl!LHNTUL

S 1. fI/ol~ (rt/JMlo/) eu a~ Viitorul : flJJ~OO'JJI eu a~ an ora

2 TI}l¥1' ("paohjr;) oncra Aoristull : tlJJ~oalJJI eu a~ fl onorat

3. fI}lo/rJ (flpaol'l) Perfectuj : reTlp~NlllJJI eu as II onoral

PJ. t, T'JJi9PE? (upUfJI{Je'I)

2. "IMP!" (upUalT:e)

3. r<~F."I (<lpU(JI~!I)

Imperatfvul activ

PRI!ZRNTUl.

S. 2 llptJ (rl/olae) cnoreez a I PI. 2. TI/olar8 (u!-,6.ete)

3 TII-'mw (tl/ola£Tw) 3 ti/olcUnf.lw (rl!#JO'l'T(ffi')

Participiul activ

PlU!Zl!HTUL

M. N. n!JtiJ, (T'~n) eel care ViitoruI

O. IIpWnOt; (n,.o.a'10» onoreaza

t1Pt)(J{IW eel care va 'I'IP"O&\lO(l onora Tltff/OO'l'

TlIl~oa, eel ear. a fll-'7I(JIlOQ onorat

TlpijOO'l'

F. N. TI,..waa rUpDnv(J(t) O. U/ltfJ0'l> (nflao(,07j,)

Aorist I

Perfect

t8tlfl11xrb, eel care a -xlIia nnorat

-x6.

Infinitul Iletiv

PrezentuJ :

Viitorul Aoristul Perfectul

tlpil. (npd£&, j a On<>ra tlp1jaa" ca va ouora tlpijo<u ca a unorat t6f1P'l"'im. c4 a onorat

Conjullana verbului tl!L<iOIL"'I I)laleza med le 1:mi onorez SIIU onorez pentru

onorato y- mine.ceo pastv. aint

S. ttpWflO' 'Ipii 1:Ipat'aI PI. npruW!)a tI/laaO" UI-'rul"tal

Prezentul

INDlCA.TIV

IMPI!RATIV

(U/J4nJJOl) M .• u tmt

(1' ' ) onorez - M. onoreaza-u

( ~ P. eu sint onorat ropw P- r,l onorat (npdOIJ)

nptf£ral) tIio,d08w (rLpala8w)

(r'/lad/JEiJa) (flp6.806£) (rtpdovral)

(n}ldea6sj (npata6w,j

CONJUNCTIV M. eu sa-ml

S. Tt/olwpm (t1JJdwpw) oncrez tlfJ~P.fj·

TlPij. (tll-'aTl) P. eu sa flu tlpcpo

tlparal (rtpd.f/tal) oncrat 'IJ.u'jnO

PI. lll-'WpEiJa (ttpacb~ll) lIpr/lpliJa

ripiiotJs (npa-qa8e) npQ;08E

Tlpwvtal (npa(})llfol) r'!-'IPrtO

OPTA.T1V (t1pooll-''I') M. ell ml.~~ (t,pooro) onora (,'pdolro) P. eu a, II (tlfJIlDi~a) cnorat

("/olOOI06, )

(1Ipdolno)-

INPlNlTlV l1lJiiotJai (tlp6.E06ol) M. 3~ onora P. 3 II onorat

S. hlpwwl' hlpw hlpiilO

ImperfecluJ lDdlcativulul

(h II ,) M ell jllli PI. hl"wP~a. (nlpaopllJo)

'pa P'l' unnrHIII Inpd081 (Irlpbt/J')

(Inpdov) p eu eram nlu.c-_" (Ir",.noj.

(Inpdno) unorat _ro_

149

L £ C 11 A a XLVII-a

Viitorul mediu

lndicativ : tl(L~OOf1llt. Optativ : t~f1l1(1o!f11jY. Infinitiv: t'IL~<Jsa6Ilt.

Participiu : nfl.1J<Jof1s'Jo~, '11~'I1j,_!U'JO".

Aoristul mediu

Indicativ: h~fl.1j,,6f1'IJv. Imperativ: dl'-'lJ(ltlt. Conjun:tiv : ~lJl.ij('JO). 11"". Optativ : ttf11JtlO:"'(L1J" Infinitiv: t~fI.~ao:"allt. Partieipiu : t!I'-1JO~.

fl.ev.~, "I, $V

Viitorul pasiv

Indicativ: tlf''lj61joof1a.~. Oplaliv: t'IJ·1J9'1jClOL(J."IV• Infinitiv: t~f''Ij- 6ijcr~o6clt. Participiu: tqLlJB1Jaofl.~vo~, "I, ov,

CONJUGAREA VERBELOR CONTRASE Verbele in ~"'

Aoristul paslv

lndicativ : hlfl.~(j"lj'J •. lmperativ: ttfJ:ij6"1jtl. Conjunctiv : ttp.1J6cii.

Optativ ; ttfJ."ljOe(1)v. Infinitiv: tt!J.'lJB~vclt. Participiu : ttI171~Et<; •• 6s1011, .Bty.

ttJ.lIPtw (cu Genit.) 1) allflAlj, ii'

v 91tl~o_, ou

aldw

ri lmClwArj, fl, 7j aUJla"wYl], ii' Itoge'llo!-'ol Malqml~ :l'J:e!1!aCltQaItTW ui 916)" <protO, dxovw

d,dmw

AaUw

!Jew

nodw ClVl'odeJw bso~, 6., 6, 1JSW(!SW xsci!(lywyiw

o agX1serv,. BW'

Perfeetul medio-pasiv

Indicativ: ntffJ.lJfJ.(ll. lrnperativ : ntlfLTloo. Conjunctivul: tltlP.'l'j!l~VO~ (~): Optativ : t€ttf'o1jfJ.t~o~ er"lj'J. Infinitiv; t€~~f'-ijIl'O(ll. Participiu: tat'l.t'ljjlo£vo~, 'Ij, OY.

M. m. e. Perfectu! medio- pasiv Indicativ: S'tatll';i)!J.1jV.

No.td sintac~ic1i. Se aminteste ca in Iimba elina, dup~ verbele pasrve, complimentul indirect sau subiectul logic sill in cazul Genitiv, precedat pe prepoz, 0'1':1\.

Ex.: '0 a«pelo~ e'lll(~6'IJ O'ltO 'AAee<iv8pou.

= a sufla, a respira = amenintare

ornor, ucidere

= a cere scrisoare sinagoga

a dflatori. a pleca Adv, deodata

a iDconjura de stralucire lumin~

B auzl

a prigoni, a urm~ri

a gdi, a spune . 1) a avea llevoie;2) impers. a trebui

a face

a diiltori impreulla mut, inmlrmurit

a vedea

a duce de mini = arhiereu

edJat (merglnd pe drum) l~a'rp.T/' 1lEenI0~ea'Pe~ .Wro.· 'Pdi~ a!to TOi) ovea.oii, KG' 1lEOW" (cllzind) ml n). yjj. fI><OVOE 'PUJv,j" UYOvoar atirtj). Eaoii:l.. EaovA, tl pE. Il~W.£l'; 81nE (zise) iji' Tl. £1, KV(!IE' o .Ill KV(JLO, elm. (a zis): trw ell" '/tlOoi'Jr;. 8v ov IlIWK£W aua dvdon,th (scoala-te) 1<0.1 EioeMlE (intr~) el, f,j.· !tolL", ><01 1 a),'1'/ 8'1- o eta { 001 ti OE "et 1l 0 I E I v (ce trebue 811 fad). OI'lle lhijper;; 01 Otll'''~Evo.rt. atirtj) dOt7/"£Ioo.v (au tllmas) l.wl, {bwvo"u, p.t. 1;)1; <pUJvii" jJ.tllJtva l'l~ {} ewe 0 ii "r 8~. 'Hl'~¢rI (s.a ridiact) de 0 Xaii).or; 0:110 Tii. )ljj" X £ Lea y w y o ii" r E > M. aura. do~)'al'ov [l-au condus] e/;; LlaI'G"",d ••

Dup~ Faptele Apostolilor IX. 1-10.

Observari gramaticale.

Verbele in £UJ Verbele, care tnaintea lui w au vocala e pre-

ziotll urrnatoarele parlicularitllji in conjugare: '

1) La Prezent ~i Imperfect, vocala s, dad! se afili. inainte de o vocala lungll sau diftong, este absorbita de acestea, iar, dacil este urmat~ de 0 vocala scurll! (& sau 0), se contrage.

Vom avea deci :

e+Ul=w , + OD = D~ e + et = ~~ e + 11 = 1!

.+1l='!l E, + In = ()~ e + a e~ E + 0 = DO

2) La Prezentul Optativului aceste verbe au terminarea Ot1jv In loc de Cl~fLl.

3) La Viltor, Aorist. Perfect ~i M. m. c. Perfect, vocala € se lungeste in '1' De asernenea, aceste patru t1mpuri se conjuga necontras, ca ~i cele dela verbeJe in fitu.

Ex,: <ptA!W (iubesc) Viit. <pLl.ljaw Aer. t<f[A1joa Perf. 'ltS,o.'I]lIlX.

M. m. c. Perf. bS<ptAlj:x.m.

,Nota .. a) U.nele verhe in ew pJlstreazll scu:rtd vocals final~ a radicalulu; la timpurile necontrase,

Ex.; IiPlIlW mi-e de ajuns Viit. tl:plIIOIII.

b) Verbele in tw de 2 silabe fac numai contracjiile in SL, Ex.: Irl.iw, a pluti.

Ind. Prez. wl.6w, ltAeL~, !CAel, ltJ.top.av, ltktits, wAtoOO!.

152

CONJUGAREA VERBULUI "'\>-1 [i b

T 0) IU esc)

Indicativul

PRBZENTUL lMP~CTUL
S. 1. q]lAm (qa)Jw) eu I ubesc lrpil.ov. (bpi).eov) CU tubeam
2 !pIlei, (1pIUEt,) '!rpLAsl; (lrpl1w;)
3. qnUl ('PIUS1) ~tpae' (b:pllEe)
PI. 1. rpt),oii/.te~ (rpIUOpSV) ttplJ.oiil1s" (itp,Uol'e.)
2 '1"Aeits (rpIUStE) 8<1l1).gir& (i!p'lem)
3. rp,lOVlU (cp.UOtlOI) bpl1ol)v (!!JllA£o~ ) Viitorul; 'Pd~ow eu vot lubl Perfectul : ~~tpll'l"1'1 ell am lubll

. Aorist I: trpllT/oa eu am Iublt M. m. c. P.: ~~I~~"e". eu illblsem

S. 1. 1P1.l.W

2. rpLAn,

3. !plln

Conjunctivul

PRIIZENTUL

(!plUm) eu sa iubesc PI. 1. tp,AWI1E1I (tpIUrol'SlI)-

(rpIUn~) 2. tp,).1j(£ (tpIUtjlt)

(qJ,ABll) 3. rpV.WOI ('I',UWOIJ

Aoristul I: rp.At/ow eu sa lubesc Perfectul: lIB'P').~~W eu sa II lublt Optlltivul

PRILZBNTUL

S. 1. rpll.O{T/V ('P1MO{rj") eu 3j iubl

2. rp1Ao11l' (rpiAeolrj.)

3. 'P1~O;7j (f/JIAeot'l)

Pl. I. 'P,loit'B~ (tpl1iolt'&')

2. q:IIl7jf& (tpIUtRn)

3. 'l'u.ol'tV (tp,Uom')

Viitorul: q:nAtjOOIjJ.1 ell S$ lub] Aoristut I: t:pll.~oa.,.. eu a~ lubl Perfectu!: 1I6'1'wltjKD1t'" eu as II lubit

hnperativu1

PRBZBNTUL

PI. 2. t:pIAeiu (qJIU6TB)

3. tpLl.o'!fTWV (rpIA66"0)')

S. 2. !piZel

3. rplle{tw

('PilE£) lube$tel (rpl).U1W) Aoristul: rplltjaOfl.lube~tl I

153

Farticipiul

CONJUNCTIV OPTATIV
M. ell s~·ml lac. P. eu s~ fiu latul. M. eu mi·al late. P. eu a~ illac.1
(de tineval.
S. 110\"'1"111 (1tOl!Ul!l-'11) 1IQ\0;\,'1" (v.o,,".il'''lv)
1tdr'ij ('itOl~iI) 1tD\oio (".'~O'O)
1tO,ij't(H (1tO\&"l·t/U) 1U}lOt'ta ( ... i:o"o)
pI. <to1rol'"Eeil ( 1tQlE.nl'eOoc) 1tOloil"lOoc ("'0"0(1',6«)
1tol'ljo6e (1to\."lo6e) ,,",oiall. (".!~OIO&.)
1tDlU)V'ttlt ( 1I0l&"'V<OCI) 1tCU'fL't''tO ("."."'0). 155

l'RHZI'.NTUl.

Viitorul : tplA,jorov rei Care va

<pIA'ljoQvoa lubi

tpl~ijOOV

tpll~oa, eel qJli.~oa(J(l '1',l1jaap

Aoristul:

care a lullit

PI.R1'ICLP!U

INPINlTlV

M. a-si face. P. a Ii !~tlll.

"OlE ,,,00.'. ('lto1EeoBtu)

M. i~tindu-li. M. "o\o61'~'o<; F. 1<.,oul"iv1j N _ "010"1""0'

P. tel care, e te !'euL ("0"0\,'>0') ('ltOIt0I'""I'Ij)

("o!So\,t ••• )

Perfectul

1tttpIA1j)trur; eel care" !l:Etp,l'l~VLa lubl! :IIlEtp1ja'lta<;

Impetfectul Indlcativulul

N, F, qJl.laiiv (q;IUO~)

O. 9'lloii~To. (rplUO'YtO,)

P. ell eram I~cul.

PL £1IOl00I',Oa e1tQ~ia6. €1tO~GU"l't(J

(&1tDIlO\"Otl) (ho'ato6,) (~"oliDvt<l)-

M. eu iml t~cusem. (a1tow'>!-"TjY) (e1tOIEOU) (~1I0\htD)

S. E1IOtOUP-"Iv i.TCo,"oil btOl&t'tl>

Infinitivul

Q?1~eb (f{JIUBn,) a iubt qlll~cre" ca va fub!

Viltorul medlu

_ 'ml voi tace. Optatlv: 1to'''looil-'11' =

Indieatlv: 1tOl>1GOl"!l.t - ". 1 = ca i~1 va !ace. Part!elplu:

eu mt-as lace. Inilnltiv: 1tO\~o.ea6~\

. = eel care 1~1 taee.

'ltw'la0l'~vQ~. "l. Ov

Prezentul :

Viitoru\

Aoristul : q:>llijow ca <1 i ublt

Perfectul : :rs£q:>I.1.tl'Ii,at. cit a .ublt

Conjugarea verbului 1tQUiOIl-Cll

Dlateza medie fac pentru mine. pun s1l. faell, ~i diateza paslva, slnt facut.

Aoristul medlu

!l!eut. lroperallv: 1tOi"lGal =

, _ eu rot-am , -

lndlcativ: e1tol"lo<1I""lv - • ni lac OptaliV: "OI"i0CX'I'1jY

, = eu So-!' t Partlclplu:

Hi-til Con!unct!v: 1t01"'!ow!-"CI.l. ... d ~i-a !llcU -

eu mt-as face- Inflnlt!v: ICO'''lO!lo6f~'cut.

eel care ~l-a

'''O'1ja6.!-""o~, "1, OY =

Prezentul

INDlCII.'fIV

IMPBRATIV

s. nOlOii/J'l1 no~l nOleifai

M. eu (1I0IeOfN1,I) (1I01i81j P eu (1tOlee~al)

(;fOle6~e6a) (1I01£808e) (Il:O!Aol'TCU)

11:01£[00e !I:O&8la(JwlJ

(noteeoOe) (1to,do~QJ")

iml lac

sinl I!cu\ M_ la-II 8 )

nOlOiI P. II lacut (1l:01 OV

:CO!sto(Jw (loleeo(}w)

Viitoru! paslV '.

OplatlV: ttOl1jll"laOt

eu vot Ii IAcut. II IQcut Par·

ll1dicatlv: 1tDI1j6-it~ofla:l = _ \."O-lp8a!lG;' = eli va

• II !lIeu!. 111tlnlllV. '1<0 I va f! iacut.

f';~Y = eu 3" OV = eel calt!

tlclplu: 'ItG\1}B7j~QP."O', 1j,

PI. 1IOioV lJo!,9a 1t01&wOe ll:O'Oii~fal

154

LEe T I A a Xl VlII-a

Aorfstul paslv

I dl I·v·· .JJl", = eu am fast fllcul. Imperatlv: 'l';O,-iJa.".., =-

n ca I . E.1tOl'f\l-.,v ._ "I"

sa if lost fllcull Conjuncliv: 1tO,r,O" ~ eu sil Ii fast lacut. Optattv: B' ell as ll tost fllcut. Jnfinltfv: 'lto''lJOfjvel' = ca a fost

v. 1COt1J et1J" = '( f f

tacut. ParticfplU: 1tO'''l6d~, -BEIGel, -6~v = eel care a ost acut.

Perfeetut medlo-paslv

Indlcaliv: 1tE1tOI"lf'(it = M. eu rut-am I!leul, P. eu am fast !acut. hnperatlv : 'It&1I0!'100 = M. sa-(I If tacut: P. sli Ii fost f1\cutl ConJuntllV: 'ltt'lto''1I'!;''O~ w= M. eu sil-ml ll tacut, P. eu s~ Ii lost lacut. Optallv : 1t~mlt"lf',bo~ .''flY = M. eu mr-as Ii fllcut, P. eu as fl fosl l~eu1. Inflnl!1v: 1ts1tolj)GBa:t = M. ell sl-a lacut, P. cll a lost tacut. P~rtlcipju: 1tE1tOLWho" 'I, 0\1 = M. eel care st-a fll.cut. P. eel care a los I tacut,

CONJUGAREA VERBELOR CONTRASE

Intewtdw

1j naeal'rtUa, a; !ltMOKW

:n:A7]!!OW

,) .Max?], ii' ~laxel!![Co/AG' to ,'!lAo", QV

" d!,lXrJYo., oii vtpow

61>£010" ti, OV neooKali(ll a1l0AVW 1EOeeVopal KGraE&ow dnp~(Il etia~"eUCollal a /Avila" 011 "rJI.O(ll

Q :>Iopato" 0,", o t'hjoa!.1I1Q" aii " d)'ru~, w~o~ ~"lt::IW

M. m. c. Perfectul medlo-pasiv

lndlcattv : b,e"ot~f''l' = M. ell lrni Iacusern, P. eu fusesem

iacut,

Exerci/li.

L Sa se analtzeze formele u rmatoare ,

~o"190\f1!. l;'I'o~~e'lall.

'E~o#lou, 'fr,~-ijool'e.

~O'1et1il'e., 'f'O?'l8~a£age

1te~~"1~a:1

X. £tPQ~oV'ljaey~(!)v

;(Etpo~o'.oiil''' xE'pOWy&al xelpo~o.otlv~£' 2. sa se traduca propozttltle urrnatoare :

M[o. XeAI6t;,. ea? OU 'I'O,et.

'0 llev"l' E).£el~el', 0 as: 1tAOU<I'O, 'l'6ovet~l1!. Mlf'oii ~tl oop-vii, p-'l lithOO<: l"'l'ou ~p61toQ<:. KupLe, 1.).€-'loOV ~I'a.<;.

Verbe in 6(1)

= a lntreba poruncs, sfat

= a propoyl!.dui, a iny.!!~8

= a umple de, ell (cu Oeni!.) inv.Wltud

= 0 omorl

= lemn

c~petenie. incepMor

a lnlllta

drept (in opozitie cu sting)

a chema

a da. drumul, 3 liber.

= plee .'

= a innednici. a socoti Yred~lc

a umili. a jigni. pas. a sufen.

= a binevesti (ocar.

fabull

arlt

munel

comolrA

lup!., CODCUrs

• iDviDge

arE<pa~ow TaJtl)~O(J) "irEtfl8~

= a iocorona a umili Invie

2) La Prezen!ul Optativului act's!

tn IDe de GIlL!. e verbe au tUminajia QI"lV

3) La Viilar, Aorist, Perfect Ma'1 It

t' C'I ' mU£IPerft

se lunge$ E In (0" a $1 a celelalte dOlla t e~ .• vocal. 0

t· . ca egort! de \1" b

coutrase, aces e patru umpurt se Conjug' . r e

, • neCDntms

Ex.: "l'lj}.OIll arlit Viit. alj). ... .,"' Aor. lO~l~a ..

Perf 8a8'1jl..IIl1\ct M p

• 01 .• C. . 80.01jl.. ... 1\8IV.

Nota. Unele verbe contrase in Obi phtreaz~ ec til I

finala a radicalului la toate tirnpurile Occontrase ur voca a

Ex.: ap6w, a ara Viit. iipQGw Aor. ~po«o;.

CONJUGAREA VERBULm '&1JMIIl arilt Diateza acrlva

Apostolii batu1; de Saduchei

Kocl E1t'1)POH:1]OSV r),()'[:QO; 6 dpx~epei); ASTlllV' au 7trXpa.y_ TEAlq. 1tOCp1]n~O'Ct.Ile:v (am poruncit) vlllv 11.1) ~lMcxe:tv hl 'C1j'.l o~61l~tt t"rlltlp ; 'llCt.l 1i}OIJ (iata) 1t e: 1t A 1] P (0 "II. rJ. ;: e cljv 'Ie:pouocLkl)1l rij<; (llaCt.r~<; 0!-ltiiv, 'A'lt~"II.pdte:l; (raspunzind) a~ b TIa-rpo<; XrJ.( or 'A1toOtl.)"C;( d1tov (au. zis): '0 Be OS tciiv 'ltC1:tspOJY ~[J.tiJy ~F~pEY 'T1)allli~, 0'1 up.e:[s a[Exe:tplcrrJ.cBE l!.pe:Ilcl.OI"1VtES [sprnsurindu-f sr.l ~UA(j{)' 'COUtO'll 6 Ae:o<; rlp'tIJ,O'll "11.1"11 O'OJrijpa Li ~ OJ 0' ~ t1J 1iee!q: 1X1lt"oo.

Kat 'ltPOJXW,e:crr1IlEVOl ol l:cdja(lul!.'Lio~ ,"OS 'A 'ltOCltO),OU'; IlstPCt.VtE<; (batindu~il 'ltr;r.p~nE~},av [le poruncira) WYJ ArJ.Ae:tv £r.l tip ~v6IlCl.'t~ 'Loii 'I-'7olio ;tat a.r.OAOOrJ.Y abtoos. Oi flk" E1tOpeUOVt"O xatpOVteS O'C[ (fiindca) 01t6P 'Coo bVDILI"ltOs exiJtofi It 1"1 t 1) e ~ rn 'h) cr Ct. v dt"tllrJ.o~-~vrJ.t, TIrJ.crC(v tE "iJ1J.sPrJ.v ou"t. E'lta.U- 1)'1';0 OLOri(MOVtiS xlXl e:uane:Al(oIlSYOI (nu incetau de a invata ~i binevesti) 'I'l)o!lo'l dv Xp~crt6~,

Dupa Faptele Apostolilor V. 28-31-40-42.

PRI!ZENTUL

lMPHRl'I!CTUI:'

EMlot>~ (MljA001') eu aratam

i~~2ol/, (l6~1.o8r;)

ldljl.ov (€{jIjJ.OE)

Ui'1loiijJE' (l~Ij}'dojJfP ) l6~kl1ir' (l~ljldf:ff)

~~ljlov. (M,jloo.'). eu am

Perfectul : ds6,jlwJ<o. aratat

M. m, c P. idEOIjJ.WJ<HV.

eu aratasem

5.1 il,/Un Z t5f/i.oi, 3 elf/i.oL

(In}}.O(JJ) eu are! (il'lld£I,j (elTjJ.061)

PI. 1 iJf/20VI'B' (~1]26oJ'tv) 2 O'1).ViifB (f1'1!.OOtE)

3 iJTjMVI" ({j'1!'QOV(Jtj Viitorul: iJ!]Aworo eu vol arnla

Aoristul: ld~l(JJrm eu am aratat

CODjundivul

PRIIZBNTUL

(O'1)6ro) eu sa ar~l PI. 1. ~1]J.rupE~

(oI]AOnr;) 2. 61]).wr6

(61Jl.dn) 3. "1J}.rual

(6~A6f.l'1jJ~I') (6I)AOYjT£) (Oljl.riJWDI)

S. 1. fJl]AW 2. fI!]loi; 3, "I]M

ObSeTVQri grama.ticale

. t. Verbele in ow. Verbele, carelnaintea lui III au vocala. 0 pre-

ZID urmlltoarele particulariUfi in conjugare: '

~ d'ft1) ~ :rezent si Imperfect vocals 0 se contrage cu vocalele I ongu 10 termiaatiile respective, dupl:i urmatoarele reguli :

, P f tul ; ~Ea"lw"ru eu sa II

Aoristul I' ""),Wl1oo eu sa ar~1 er ec . 'I

_ "I ar~lal

Optativul

:t:l=Ofi

o + aD ~

PRBIENTUL

S. 1. 0'1J.vI"l" (ilYjAooll],·J eu as arato

2. Or/AO'!], (fJl]J.vo{Yj~)

3. ~1/}.(j{1I (iJ'1l.oo{!l)

PI. 1. "l1Aoi/.llv (a'lldol~)

2. "I]Aoire (6f!lOolu)

3. "}lloiE~ (rhlMo,e,)

1~8

INDICATIV

PI. 3ou).oul'eBI1 (&OUl..06I'E911.) 800AoU"a. (&oul..OaoBE) aOO).OU'~I1L (80U).00.<I1I) CONJUNCTIV

hnpeT8tivul PRJ!ZKNTUL

S. 2. ~lotl (~~lo£) arata I PI. 2. "'1Aoiiu: ("1jAOeTE)

3. Mjlovrw (~lotrw) 3 ~~TUlji (lirjJ.OOfUlli)

Aoristul I : lJ~lwoo. arata I

Perfectol : IlflJ1jlw"£.s~ fi arAtal I

P articipiul

M. eu s~-ml supun.

S. ooul..WI"II.L aou).O! oOO).W~II.L PI. aoo),,';'1"E611. fiou).tiJc6e OOUAWY<o.,

PRBZBNTU~

Viitorul:

~lWqw1' eel care <'l'1"w(lotloa va arata cl1Jlwoo~

(" lW(J)~) eel care

'1 aralA

(Jqloono,j

Aoristul:

IMPERA.TIV

OQOk~iioaE &OUAOUOOwv

(llouM£oa.) (&oukob~w.)

P. eu sn flu supus. (800)"DWI-'~lt) (SQu)"D'I,I) (oQo),,6'1j~(II)

( 8ou).owl"eU1) (00u)"O')06£) (oDo)"ownOCt)

PARTICIPIU

M. eel care-s! supune, P. eel care este supus.

M. oou)"oul'''Q~ (touAooll •• od

F. aQul.oul'~'''I (oou}.ooll"''YI)

N. OQu).o0I'!Yo. (000),,001' •• 0")

Imperfeetul lndieativului

6>jlrooa. eel care a ~ljlrooooa aralat

6>j).Waoll

INflNITIV

M. a·~i supune. P .• II iUpUS.

OOOAODOBCll (aOIlAO'Oe!ll)

M. N. "tjltiW

O. r}rl1oiino,

f. N. "'1loiloa (J7jMovoa) O. "'llo~01j' (61jloovo1jd

Perfectul : "sd1;lwxcb. eel care r1ecl".l.wx1Jia a ararat

~sd1;lw~o,

M. eu imi supuneam.

S. EOOO).,00I''Ij. (e8Qu).oDI'''lY)

HiollAOO (~8DIl)'60u)

eBooAoij~o (~aouMz~o)

P. eu eram SUPUS.

Pl. i.iiou).o,jl'~tia (1:80u);001'.6<1) i:ooo);oiioe~ (e.oou).<i.oS.) I.&OU),,00>'1 (1))00);60"'0)

N. N. d'1J:.oW! (dlllt!olI)

O. "'11owfo, ("'1llkmo,)

16t

\

\

\ \ \

I

Infinitivul

Prezentul : J-rj).o-ii" (Jn26u~ l a arata

Viitoml lJ'1lwaBllI cA va arata

Aoristull: ~.l.waol ca a aratat

Parfectul : 6e6>jlwxellcu. ca a ararat

. COnlllgarea verbului OOD)"6op.~~

Diateza medic supun tru .

11nt 8UpUS. pen mme, si diateza pasiva

Vlltorul medlu

lndicattv: 00U),,0100I'-(ll = eu tmt vol supune. Optattv: 1iou).woot- 1'''7. = eu mr-as supune. lntinlliv: OO'J);o,OSOOO:l = ca-st va supuoe. Partlelpiu: aou).(!)"QI'~'oc;. 1). ov ~ M. eel care i~i va supune.

Aorlstu! medlu

lndtcatlv: ~6oo)..(!)G~I"1l" = eu mt-am supus. Imperativ.: 80(,)"w' CI<J.I _ s!l.tl ti supus I ConlunctlV: QOtlkIDoilll"'t = eu sa-m! II supus. Optatlv: a.' I _ eu ml-as Ii supus. Infiniliv: ~oUko,0106lt' =

OIl"wOO: 1'11" I SllPUS

eli st-a supus. Partlclpt u: 5oo~w<1lil'lYO'. 11, OY = eel care s ·3 .

- M. supune·\11

6o~lov (~ovl60v)

P. Iii Supus I

dOllJ.0.6a&w (lJotllo~oOw)

Viitorul pasty

it \IS Optattv·. ~o'A",6'1j'

lndtcatlv: ~ouXwe~"ojl-ll' = eu vot s.up. cB va II supU$,

oO!~"7' ~ eu a< tI supus- InlinttlV: 6otl).,.91lGEaBttl ~

P y I va it supus.

artlctptu : liou"Ul6"lo6I'E¥O', "l! O. "" ce care

Prezentul

J~PIC"TIY M. ell lrnl

S. 6ovJ.oii~ (60'11.l.Qopol) supun

6OIIloi

("O'IIMel) P. eu stnt

OOvJ.oVf(U (oOllld mil) SUp U S

160

11

LEe T I A il XLlX'iI

Aorlstul pasty

I d! tl .• , \'~ - eu am fost supus. Imperatlv : ~QUhIDn ca V. EOOUn""J"IV -

( "fl lost supusl ConJunctiv; ooul.",B(ii = eu sa fl lost

&r.tl = U sa I f I

I 0 I (·v.. , • '", = eu as fl tos! supus. n Inll v : aoo).",_

supus. p a I • UOUAUI"",,'

_ _ c~ a fast supus. Participlu: oou),,,,6El,=, -Os,oa, -6~" = eel

~"fi,al -

care a fast supus.

Periectul medlo-paslv

lndtcattv : ~£O"OAlIll'-<l:l = M. eu mt-arn supus, P. eu am fast supus. lrnperativ : ~SO~UAlIl"" = M. tu sl1-(1 it supus l P. tu sil fl fost supus l ConJunctiv: OeOO")."'P.E~O' w = M. eu sa-rnt Ii supus, P. eu sa Ii fost sup us, Optativul: ()~llouA(j)IlIi"o<; ei"l" = M. eu mt-as II supus, P. eu as fi fast supus. Inllnltiv : S8~ouAiilaeal = M. La st-a supus, P. c11 a fost supus. Partlclplu : OEllwAOO!,-"'OC, "I, Ov = M. eel care sl-a supus, P. eel care a fos! supus,

M. m. c. Perfectul medlo-paslv

lndtcatlv : ~1.djO!lAW!,"I' = M, eu iml supusesem, P. eu fusesem supus.

BECAPITULARE ASUPRA VERBELOR TERMINATE IN.II) VERBELE NEREGULATE

o ~~tI, p.YJ~lk, = luo~

d~cadHw = trimet

o rllpf!t~l., nedeclinabil = Gabriel

7j MagLd,.. = Maria

I'nWleVw = a logodi

d 'lw(Jfjq>, nedeclinabil = losif XlleLtdD~1I1 = a fi plln de ha r Ihll~aeMaw (nw) = a turbura adlnc dlllloi't.:o,ual = B cugeta in sine = ce fel ?

= salutare, tnchin~ciune

= ial!

= ptntece

= a DUmi, a chema = eel mai ina!t

Apllcafti.

Sa se analtzeze formele verbals urmatcare :

'R~!WQa:1£, cia,<liawl-'ev, ~(ou, -ijaiou, ~e'0~U.

m"t;pDiil-'<l:l, '1tA"IP';'Q~t'(l.I, E'lrA"IPlIlOa.!,"IV, 1t),1JP",67joOIl<l:l, e,rA7jpw57jv, -r.£"),'ljPWjMol, ~1te1tA1jpw'to.

'EAtIl6&poUp.(lI, .),EuOEpol","lV, -ijAaUO€pulp.e~a<:, EA&uB£fmBi:,,' '0 ij£il~ tci 1-''' ilhM t<l:1tEIVQI, 'til. Qe 't(l'lr€lVQ: (Ju'j'i1vo'.

:nOUIIfO~, ~, 011 cl amJ:aQ ~~. ou Mov, interjecfie ~ i'aaf~f/, 190~ 'Xo.J..i.w

Trisagiul (Trisaghionul, 'tpet, lillO' de Ire! ori stint): ·AltO~ b 8oG~. -Allo,; Iax.upo~, "ATIOC; a.6iiva'toc;, SA€1I<lov -i)".i,.

1JtptOTO~, YJ, a~ II Of/elva" oV

o L!av'-', nedeclillsbil d 'ill"rJJ{J

:nw, Adv. illterogativ lmu;o;:tdCw

Ij 'EllfJo{Jlit

rj OVr"6~'" '''0, ~d ),jjeoq, 011'

= tron

= David = lacob

= cum? = I umbri =- Elisabrta

= rudt:Dit:, rudl = bltrinett:

I \

I

,j dov},'" f/~ aO:lni.COPtl' d,'o.<{wvtw

'I "eav,,~, ii, lV),QY{{J)

11 }(o.Ua, o.~

= roabll, scJava

a saluta. a se inchina a striga

= voce, glas, strigllt = a binecuvinta

= platec

Vcstirea na~telii lui Iisus

'E. ~l TIP /iT/"'1 rqi 1.~'P aTlEOraJ.'I1 If 0:",.e1D, rafJ(!~7)J. vnd wi) 61£ot;, .. ned, n61!8bol' pSiJ~71Qfovpi')l1p' avllel $ 6'0/1a 'lwo~'I' ..• >tal TO iha/,a .~t; nae~bov !.fa(!lflp. Kal.), 0 dy"dot; £lnsp (zise): xaT(!. >t6'1.aemuplPfj' 0 l(V(!IO, pt:T.a oav' '" U (aceasta) liJavoa (vbilld) (j,erap6.xfJlI MI rqi lOy!)) avcav Kat ~Ia.larl'.to nomn,l<; silj (poate s~ fie) 6 donaapo. Duro,. K al elnev (zise) 0 0:""01.0, a.;ltfi' /'7) 'Popali. Ma/!l<lf1 ... "al toni! avUWl1 (vei coo cepe, vei zllrnisli) l» raorel "ai ti~l1 (vei naste) vlO. I<al "aUa ••• to livo!"o. avmv 'If/ooli". Ovrot; louu piyo.<; 1<0./ viti(' v'Idatov ,,1'10~osta, (se va chem a) ><al <'l<LOEI (l'IltIP KV(!Lor;, a fho, tal' {leava'l' .1o.Vt{~ ... ><o.t fJaalAstlasl Enl to. ol~o'l' 'la>f.wfl' o!nep tJi lofaeLQ.1" mi)~ latat TOiiro. end (did fiindd), livdqCl otl YI'I'WDl<{J) (eunose); 10:0.1 anol<e/eelr. (rliSPullzind) o liYrda~ Bl:n:E'I" nwj~1o. drlol' f:rtel.etlolitaL (se va cobori) tni oe ;,:oJ M'O,l.lI, vljIlo,ov tnlOl<UloBI aOL· ... ,,0.1 lc!ov • E)"aol511t n ovyyer{, o~v _~ai ath~ ?V.EII.'I1'Pvia (conceplnd, z§mislind) viol' tv YlieSI atl~~";' :!n~. ae Ma(!la,l.l· Mav iJ 050'111.'11 Kve{w ... ,,0.1 dn:TjAlhl' (pled) an all!~> a liyydo,.

, ,',baot~o~ (scullndu-ae) eli Mae,ap... bt0l!sv01j.. elr; noll? IOlJha ,,0.1 810'1).68 .... ,,01 ?jonaao'to t';'I' 'EJ.loofj'· Kal "E' R'

, , '1 C:i.... .. .,., JI.&.oapET

a~e'P{J)~'108. "eo.vrn I'£YaAll "0.1 elne»: e"loY'1f1~' 'I au h "a~al,l "al e'l.li.o)'1lpeyo> 0 "CI(lno, Tii, "CIUO, GOV.

Dupll Sf. Ev. Luea. I. 26.42

ObseTvari gramaticale

Verbele in limba eli ~ •

rninalia persosn j I I m se Impart tn doull conjugbi., dupl! ter-

multe flc part e d' I pr~zeDtul indicativului ~i, anume cele mai

e In conJugare' . .

conjugare. III 1". a 10 Ill, tar allele, mai puline, dm

164

165

conjugarea in III cuprinde doua I ~case:

1) Verbele cu radicalul termlnat .

b I• In vocall1 ( b •

2) Ver e e cu radicalul terminal' ver e rn (d pur)'

In consoan~. '

Prima das~ cuprinde la rlndu.i 2 c t ..

a egoru de verbe .

c) Verbe in .to" -0"" -60 .. sau verb . .

radicalul terminat tntr-o semivocala ; e In .. pur uecontrase, cu

b) Verbele in -6U), '~'"' .0.. sau verb It·

.. e e erminate in

(Ootrase cu radicalul terminal iolr-o vocals " .. pur

° propflU 21Sa.

Verbele in -U) pur necontrase se conl'u'" b

. ..0 ca ver ul M.. .

cele contrase ca verbele ~L~o.w, 'ltOLaW, 800M.". ' lat

Clasa a II-a cuprinde verbe al c~ror radical se te . 11' t

CO"SOaD~ muU, lichid~ sau siflaDI~. rmm m roo

A. Verbele in consoana mula: gutural~, labiala, denlalll. Fioala mut! a acestor verbe lntilneste 18 viitor, aorist, perfect, m, m. c. perfect, consoanele initiale ~, It, it, 11 sau ~ din iermina!ie, de aci rezuItind modificllrile cunoscute la paginile 86,90,92,1\ I, \16.

Ex. : d,lII, 3u/l'lt00 i "'~~'I'(O, ~M~~w; ItElitl)), alEvO:Coo.

B. Verbele in Iichidl sau ).11>,11'"', ~'"', p .. formeaz~ timpurile cu particularitllti1e stsdiate la pogo nr, 143.

Ex.: O"T,)J..lIltrimi t, 'Pa:(~U) ar~t, u.[vol intind, q>,'ls(poo distrug,

ltplvlIl [udec, a~tlv(» apllT,

C. Vetbele in 8iflant~ sau 000, +00, ~w forlllead io geoeral timpurile ca si cum at avea prelentul in SW, Ele sinl pu(in numeroase. Cel mai des intilnit este verbul a~~(i~W, viit. "D~~o"" a

mari, "I~eljall, perf. 'lju;1jIlGt

Nota I. Tjrnpurile secundare. Verbele terminat~ !n mu~.~ ~i lichida, pe ling! formele obi~nuite regulate, pot d ~lb8 II v~tor, aorist ~i perfect activ mediu, pasiv ~i aile forme~ numl,te secun dare, , . . ' , I . 'mare TLmpunle secun are LD cpozitie cu formele regu ate, lise pll ", t ti . mediu I

se caracterizesza prin lipsa lui ~ Is viitOT, a?TIS ~c IV ~~ ,

1 . '. I' a. I VI·l·tor·] lorlst p8SIV.

UI 11. II perfectul activ ~I a UI v.' .

. d sea pe cele prtmare care

Formele secundare lnlocUlesC a e d

lipsesc. Niciun verb nu are tOlie timpurile secsn are.

Ex.; !nlii ... eODving, aor. 1 oI:ltS'''IX- aor, 2 eltl.'l-OY;

lPli'f'" scriu, viit. pas. jplX'I''Il''Ol'-tU, aor. pas. E,pIX'l"'lY, Il"p~.-tlil fac, perf. 1, lI"~1rptJtXa:, pref. II l!:S1rP"jlX.

xplYW judec, viit. activ xp'YIiI, vi it. med. XpIYOO!l4t; As! l!:<U

las, aor, 2 indo n.I11:0Y, '

<pldvill IIr~t, perf. 1 lte'l'IXpt.IX, peri. 2 Jt!i'9"lVCl; aor, 1 pas. iI'F~va7l"', aor. 2 pas. 6.,ti,YTjv,

Aoristul II Sf lnlilne~te numai la verbele al cil:ror radical de aorist fate deosebit de radicalul imperfectului.

Ex.: ),1111:"', las, imperio activ Ii).Et11:0Y, aor, II adiv eAI11:0Y mediu 1).1111:6I'-Tjv, aor.1I mediu i)..IIIOI'-"lI'.

L £ C T I A. it l-o.

RECAPlTULARE ASUPRA VERBELOR IN <II VERBELE NEREGULATE (continuare]

C'IIvinte grece$ti in limbo. Tomana.

ra:cmjp : Gastralgie (durere de stomac); Gastric (sue); Gas. tronom (eel care cunoaste si practidi arta de a mlnca bin e) , Oastrrta (boala de stoma!').

,u8yalll,"w

aycdlulw, eu dativ br.,pUnw

7j tand~wol" ew, I'axae(Cw, vi it. leU 7j revea, at;

TO H'Qoro<;, au,

o fJeay_lw,", ava, tilaoxoeltll;w, vilt.

Nota. Verbul elval insoti! de Dativul posesiv Sf traduce cu verbul a avea in lac de a fi, iar Dativul en Nominativ.

Ex.: d,~!?1 q, ovopa ~. 'lw/J~tp = cu blrbatul care avea numele de losif,

V;rBe~'f'avo~. ov = XaOal(!EW, aor. II "afJe'{- = lov

0' .lvvaot*,. oii ,anEt.6~, '1], OP :net)'aw "lo1Jdw UanootelAw KEV&~, 7l, ov JlL,uV?l(J>(W "'aOw" Adv.

TO on.iepa, aTO<; ,uev(JJ

~;ro/JleErpW

o lleo~, ov dmlat'-MvQl

= a mliri

= a se bucura, II. se vesell

= a privi cAire, a.~i lntoarce privirile = smerenie, wniliD~

= a ferici

= neam

= Urie, putere = bra!

a rislpi

rnindru, di,spre\uitor a cobort, a da jos

lOW =

= eel puternic smeril, umilit

a fi fllimlnd, I flAminzi = a fi bogat

a seoate ah Ii, a lrimite

= go I, lipsit, desert

= a.~i amiD!i

= dupA cum

= seminlie, urml~i

= rAmin .'

= a se into.ce, a se Ina pota

= Indurare, ierl.re .. , . = a veni !II .julor, • spnJIPI

167

Cintarea Sfintei Feeioare Maria (eontinuare)

K11L er'lt~)I MccpuiW

M~"(ccMY€t fj ~ux'ij tJ-0u 'COy _K?ptOY 1'.111. -1J,,(illtaoe to

weufLcc !-Lou hI tlji e .. iji 1:"0 O<otYjpl tJ.0U,

Ott (dici, fUnddi) ~'lt51l)"e:~€V S'ltt 't'~v tcmeCV<OOtll tii~

oook'lc,; aih:oo.

'Uloo yd.p cbto tOU VU'I (de acum) !-LCL'ltrl.PtouO{ v.€ 'lttiOClt

0:1 "(~\lEa.l-. •.

'E1I:Cl'tIO€ (; Kop\o~ xplitoS 5:V ~pccx{rlVl et. 6 t" 0 O' oteaxop-

1ttoe':l o1tepwo:youc,; /}tCtvo[q_ (In cugetut) 1'.a.po(a.s cdJtoov' 'ltCl.6et)"E: Cluvlicl1:a.<; ebb 6p6vov 1'.a.1 5~ruaE: 'ta.1tEtVOOS,

\'i:5lv6ivtCl.5 E'IS1t'k'loev (a umplut de) &'ra.f:)WY (bunatati) 1'.cd 1tAOUt(lUY't'r.t<; e;0:1t50t€\)"e 'ltEvo6s.

, AY'ts)..a.Oe'to 'Jopa.1j).. 1to:d~bs 0:0,00 tJ-Y'f]OItijYct.l [ca sa .si

aminteasca de) aMous, '

'1!.Cl.6rn<; a)"6ktloe 1tpbS 'tOOS 1tCl.dpa.S ~!-Lwv, 'tip '.AopCl.tXtJxal t<jl 01tSPtJ-IXtl ctbtoil ds tOY Cl.tOO'let.

YEp-Elva oz Mctpti't.tJ. auv et.otij (,EAtalille:t) toS (ca) I-l1]VCI.<; tpe!; 1'.Cl.L &1tE:otpe~ev els 'tOV ot1'.OV Cl.Oti]S.

Dupli Sf. Ev. Luca I. 46-56

Obs,eTviiri gramatica!e. Verbe!e in w. Verbeneregu,!ate

Verbele neregulate, in limb a elinli ca in orice limM, sint in genere cele mai intrebuintaie, deci se cade a fi ~i bine cunoscute. Tabloul de mal [os cuprinde pe cele mal des Intilnite.

I. Verbe care-~i tormeazii timpuriLe de Io riidiicini diferite.

IN OICATIV PRBZBNT V1ITOR AORIST PERF8CT
1) oieiw, a lua a1e'ljow ella" ile1}..a
2) ~eXop.al, a merge elp.! (IM:voIJ/JoL) 1}}'6QV ~1~}''V9a
3) ~06/.w. maniuc MOllO! lqlQyn~ etlMOlo:a
4) Ail'W, zic ~ew elxo» Ef!m~a
5) deao! Yad lf~fJol'-a! Bido" t.We(lK(l
6) naQXw suUr 7rJBIOOllat lnoBo" nhw~ll(l
7) lI/VW beau niouo: iltto~ nen(JJxa
no(j~oo/Ja, In6~'l" nbtOIl(U
168 INOICATIV PREZENT VUTOR II,OiIIS'I'
8) ~(JtlXOJ alerg aeaj.laiip.o! PEI!P llCl
Mea/-loy atagcij.lYj~a, pf. 2
9) cpteOJ• port oiow ~v'Y>lo, aMeoj.lQ
boj.o):a
~vEx6~oOll(U ~vtl::8'J' tr~VtY/-lQ' II. Verbe

ccre-si formeazii timpurile de In cceeu ,. "d-· -

. ~yl ta aema.

dar de Za radlcate modifico.te .

a) Verbe cu 3 radicale

r1rvap.a, a deveni i'BV?joOllat tyt"OI''lv 1f,Dl'<l
~sln(JJ las I.ebjiw Umov WJl!1tol
nsl(JoP.al mll. supun IIlsloollat tllEl6dl'11" nhOlOa
nblTW cad 1!sO"oiilla! enEOOv nimwM
dmO! nasc tl!~O/Jal lre:xo'P rito;l({I ~) Verbe cu 2 radtcale
~d)J.w aruoe {Ja},w l[Jalo. ~&plr,,,a
Inop.IIt urmez Ctpop.al §onop'lv
eX(JJ am l~w lOla, l"x~"a
l'aUw chern xaAw lxdwa Jci"a~"a
x).!jIJ1jaO/J(l.1 f.>'.klfJt'{P "txl'lj.lIU
tE.lllw intind tt~rii l[ulIO thal<tl
tae~l!o",al .lt6~'l~ d.a11D1
CPBVYW fug !ptvEOplll Iql1lroV 1tt<p~VrQ Ill. Verbe inchoative

GIl fllrl1 reduplicare la prezellt

I:d1w, WWNa •

lJogov ~ ~veo" '1ile'lHa ,l

£ill?~xa

a1l0d6V1)XO r£7~eoxo

d.A[(I>tO~(l1 tOe{oltW

Sint prins glisesc

d.lWOOpl1l eve~ow

dn;oI!a~oiipal yll(Jaoo,l.l1l1

~) cu reduplicare Is

"lyvwoxw cunosc yv/hlIoll(J1

nno6u'eaaxw fug dno~(laoo,ll(U

d ".,.,a8"aopfll

P'IAPfia?<Opo.l mi-a uc ,..,.,"

aminte

4n06vno>lw mor Yl1eaoxw

prezent "'.IlIV dld6eav

l,ll,,~06~'

"..wxa dnoditleaMO pll'v'IPOI

OIlflWI','unO(w amintesc dval"'1joco

aduc aminte

nrQwo><co dnesc rQctloco

LEe T I A. it U-a.

VEBBELE IN fL!

Verbele 10 ILl cu reduplicare. Conj, verb. dll1jfL! ~i L"ljfl.l

IV. Verbe cu ampUficare nazo.la ct) RadicaluJprezentuJoi amplieat CD Y

xo.I'VCO obosesc 1tal'0fJI'al

~eww hi repro

q>8c1~co ian lnalnte qiI~OOpal

~) Radicalul prezentului amplificaj CD IlV
0./0&0.1101'0.1 a simti o.!o6~ool'al ftO()O/l1JP f!o(J1J/lat
dpaQro.l'O:l gre~ese, pli- dl'0I?t1}OOl'aI i1pa!!to. ~pdQt'1l«1
d!uiese
atlfd\lQ) mllresc ao~~ow 'lfl'1Joa 1jfl~1J- uJ.eVtaw (.IEtadfJ1)p'

'to pl'fipa, .no, :nA7jl:hww

xaxdw

nl {3e1rpo., 011" II :limed.. ov t:llyllJYlP'

ix~to';, ot;· 0" dvaTetrpo:o

.Ed2wv, O:Ol'a, (d) lldpo" 011 xa'torlfl'1P' :naAmclq, a, 0"

.> ,,€Xf/o •• OU

'to otdpa, aTO'

d opolo" oii pefatlfJ1JPI

7j rpgoll'tl., lao.

d x!.IO:IIolJello" 011 al'{T/J."

01'010" 0, al' (cu Oat.)

palla"

II /3ofJ" po~ o fn1ta,. 011

1) Radicalul prezentului amplificat cu ctV ~i cu Q nazall (ft- sao v) sau j

I.ap!1d,w iau 11j'lIOI'al l).afJov etA1Jrpa
i.a,Od.w slnt ascuns l~ow 11a60v ).04Ja
pa-.f}dvcu Invit palhiooll.al lp.afJav (Jf:pdf}'1:11Q
:ltvvOdvol'al mJ ill- nevaopo.l env!JopYlv :nbwop.al
formez
nn:dvcu obUn TEv;opal ITt/xv!) TUVX1J"a 8) RadicaJuJ prezentului amplificat CU I v

pa{vcu merg

lfJ'lJv

a) RadicaluJ prezentului amplifieat cu v£

80StBC ritpiEopa, drp,,,op.'1V

promit imoo:doop~u iineoXdpYlv

u"""viopol vIIIOXViOP.1U

dtp"i'fp.tu fl"!UOX'1PCD

C) Radicalul prezentulnl amplificat eu ov

ilam-cu tmping, ~lrn

(antIC

ctn6~t/"" (4rnU'1IIu) diItrug, nimicesc

170

-dno~rulel((I, perf. 2 dndl(.llAa

= a muri, a sfir~i = a (stra)muta = mormlntul

= a Inrnulti, a spori = a asupri

= vlastarul, unna~ul = timpul, imprejurarea = a expune, a lepJlda = expus, lepadat,

= a creste

= Solon

= lege

= a stabili = vechi = mortul = gurl

= obol (monetA)

= a pIIrlsi, a alungs = gTij~

= erocodi! = a produce

= asemenea

= Adv. mai mill!

= boo

= c.1

171

Moisi gasH de fiiea FaraoDului

II. VeTbe care .Ia Prezent ~i Imperfect intercaleaz~ sufixul ~u

radical iii terrninatiile personate.

julre

E}{. : lis!')\·vu°!1', ad.t.

111. VeTbe flirll reduplicate ~i i~ra suiix.

Ex. : radjcal '{let. Indicativ Prezent 'P'Ij-!1(, 'lie

" SIl' " "d-I'-l. slnt,

Verbele din prima c1as~ au radkalul terminal in vccaleie " • 0, Aceste vocale. se. lun~esc (0: si e in 'Ij, 0 in "'), la cele tre\ p'ersoane sg. ale IndlcallvuiU1 Prezern ~1.lmper!ect activo

De asemenea aceste vocale ale radicalului se lungesc la Viitcr . Aorist I activ ~i mediu, la Perfect ~i la Mai mull en Perfect ~LctiV, IX ~i 6 in'll. 0 in OJ, intoCl'llai ca la verbele contrase 1n "Ill,

EW, 600.

Nota. Pentru verbele tt61jtJ.I, '1YjI"I ~i ~lo"Il' Aoristul ll lndkal' I cele 3 persosne ale singularului este neiotrebuintat. Aceste IV b3 's. au un Aorist I, tntrebulntat numai la cele 3 pers. SiD·

ver e III a . 1 I I '1 . I . \.

I Indicativ format de la radica u ung: ~l errmna iunea " ..

gu ar, ' • 1l'

in lee de Clot ; ~ey!']I.GI, 'i'S1.ot. uCll"O:.

Kcueil'r) (s.a coborttl 3€ '1(1']1.006 ds Ar"(O'lt't:OV ')tat he:),~ot"l)aCLv Ctihos ']I.Ctt 01 'ltatepe:s YJt1roY, ']I.ClI. tJ-e:t's't'e(7)oCl. v sIs ~tXE:1l ')tal ~t:i;e·qaCl.v EY ttji p.vYJIlCl't:( tp t!w'fJaa:to 'A6pr:dll t!P.'~s cip"(op(oo (pe care l.a curnpiirat Abraarn cu pre] de arqtnt] 'ltr1pa. troY OlIO'l Ep.tJ.wp tau l:tX£p.· Kill e:'It)'Yj6o'l8lj 6 ),Cl.OS e:'1 A('(u!rt~, axp!S' 00 (pina ce) Clveat1j [s, a ridicet) ~eta!.AEiiS E'te:pas. 06'1.'0'; I!'X.CLx.roOe: 'toos 'l!;CI.'tsPcts 7](.lIDV tOU 'ltOIO:[Y hfle:tCl. 'ta. ~petf'f} a.im;)v (ca sa lepede urrnasii lor). 'Ev t<ji ']I.ctlp/f> ([n acest timp) 6'{EVvIJll"t) (soa nascut) MroliaijS. btelli!vto;: ak autoO, (dupa ce el a fost lepiidat)I &Y':O •• ,o 'f] Bu"(ttt'qp iJ>a.pad.\ ')tal. d.ve:8p€~C(to C(UtoV ~Cl.0t1i do:; 016'1 (ca sa.i fie prune).

Dupa Faptele Apostolilor VII. 15-21.

Exercitii. J:61w,' .6I'o1J~ ,,(!a"rloTow Til ll:dAEL "a T t f) "I x e v· Ot no }mol b lol~ ImP "£><(16,.. 0 rot,aOIV dBoAOl' l. t' { 8 e 0 a V. !J1 eo £. To.. i11tf.,! d..tJealltwv 9l1lovT£illl~. 0[ :!(?o",)6elJ.o. ",Wll"" d". Ii 0 I " d/-lolllv P.iUAOV rn {Jom. ~ (de cit) l;mwv 'l'wlJiI.

J. Verbele in 1'" cu reduplicare Conjugarea verbului d.6Yjofu eupun (lad. &£) Activ.

Diateza activa Prezentui

ObservaTi gramaticllle

Verbele in 1'1. Aceste verbe se deosebesc tn conjugare de cele in CIl numai la Prezenr si Imperfect Ilctiv ~i medio-pasiv, precum ei 13 AOTistul II activ ~i mediu. Deoseblrile slnt acestea :

. A. Terminatiile personale se leag1! direct de radicalul ver-

bului, tl.B!.p.~v, t!oBeon:, nu cu ajutorul vocalelor 0 E ca la verbele

In (0), l..6oO.I"6V, M.E-t" '

CONJUNCT. OP1'~T.
INDIC . IMPBR.
".8W eu ,~ TL ~"Jj' eu 3l
S .• l·l}rj· /-II eu pun t.-6ii~ pun tl Ot{~, pun.
T' erj~ ,{litL pune I 11·Od~
d·f)'7°01 tt-8lorw rl08n
t,.f)w·pt • n-6~ip.6.
'PI. Il-fJe·p.ev n·8~-tB n-8ti-rS
-r1-lle-7:E tl 01-r6 TI 86ir"
.1' 9~oal" tl_OivtWV t.05lOL B. Terminati ile ..t:e. --(lOt.

la lndicativ Prezent slnt. fLI, 0 r;, -er, -(LSv,

Verbele tn I"l se impart in Irei clase:

I. Verbe eu

reduplicate in I numai la (feO( Indican v Ih

.M. tI Oel~ ; F. 1I.~£ioa; N. nOb;

PARTlN!'IU tl8b10~ eel COle pun. t.8~io~;

,iOt.ro!:

Prezent ~i Imperfect.

INFINITIV

.IObal " p U ne

Ex., radica I

Prez, r-tr·t1J.tJ.I, asez,

" ~1-61J.p." pun.

T-Yj.p.t, arunc,

" 81_8oo_p.1 dau.

"

"

"

e ~o

"

172

173

INIlIC. IMPERAT.
PI. " 6e-I'-060:
~l-ae-()ij& ~l-Oe-DOe
'tl-6£v-'ta.t ~l-O~-OO",~ C.ONJUt;Cl'. ,\-aw·I'.6~ ~t-6~Gfl.

OPTA't. ,,-ll.-I-,..e.. ,,-e'·i ...

Imperfectul illdlcativului

S, a ... l 6"1v = eu puneam, Pl. e-,(-Oep.e.

!-1!l 8::t( i-ott 98.-.:8:

'tl-6t.·\:~'tO.

PARTICIPIU

INfiNIT1V

M. a·~i pun. ~(_6.·o60:' = P. a II pus.

Vlitorul I

tndtcattv: 3>10,. = eu vol pune. Oplatlv: 6>1"-0.-1-" = eu as pune, lnftnttlv : Oit' .... = ca va pune. Parllelplu: 61j-o-u", ilir-a~~aa, %-0 .... ~ eel care va pune,

Aorlstul 1I

M. ".0,·1'''.( = M. tel caT";i pune P. eel care eSle pu,

P. ".6e-J>hTj .

N. ,,·a'-l'e'G"

Imperfectul Indlcatlvulul

lMPE~. 001'11. OPT.
8m = eu 5! pun. lI.i'l1' - eu a~ pune.
lIi-~ - pune l Inj·c ilel1jc
8.1 ...... D~ 6dr,
1"",·",., a.i",~.
lI.1-'ts ~."", lie.,.
tii,,'tU)\I iI/j,I-dl llei:! •• M. eu iml pusesem,

S. E -,,-at.p. "I' E·,(-O.·ao

P. eo eram pus.

PI. E·".Oe1'ea~ .·ti-O'dOs

rsorc,

S. !'~r,-KO: - eu am pus. !~"l'xo.(

f-IJ'Ij-'z

PI. .-6.-",.

'-IJ~-""

i·~~-"o.v

INPINITIV

~h:l .. ya~ - ca a pus.

Viltorul t medlu

Indicativul: l}ij-o-op.t1\ ~ eu iml vol pune, Optattvul: thj·.·o'· _ mt-as pune. lnfinillvul: tl+rd-t·a61l1 = cA-~i va pune, Par-

1'''1' - eu -e

ttclplul; 3"l'O-D-l'-E~O( - eel care-st va pune,

Aoristul II

PARTICIPIU

ai.~o~ - eel care a pus. tlei"'l1'

&"tQ~.

M. lleic; F. &0.100:; N. &~,,;

Perfectul

Indicatlv: ,i-B'>j.,.il = eu am pus. lmperattv: ~£-6'7J-';"'C (08\ = sa Ii pus I Con] u nctlv : ,,,-&iT,,,,,,, = eu sa Ii pus. Optattv : ~B'{)~' ."'1'-' = eu a~ Ii pus. I nfinltlv: n-B"I'lIl'I1' = a f! pus. Partlclplu : ti-~ ... -:£w" 1:<'~7j':<!lrl1, ~Eo-61j""'o~ - eel care a pus.

IMPERAT. CONJUNCT. OPTAl.
INDIC eu mi"$ n pu.
pune-jl \ en s~·ml ll pus.
eu mi-am pus. a,·i·I'''i'
S. £-6E-I'-"I' I}d-!Lo.,
&~ &s·i·.
~-[lou !loii a.·i·to
E-6E-~O &i·oO", 1I~"1l' 8,·1.1'!~
PI. ~·Oe-!l.OI1 &o.-l'.el1 &.·i-ofl,
ii-Oe-crUE I}. 00, fl'1!·.6, I\E ;-'<0.
e-OE\I'tfJ l}i·oBw, II., .WI
INPINITIV PARTIC.IPIU
I care !I-J pu;.
1)'·aOal - a-st II pus M. I} •• I'S'O!; - re
F. &.-1'" '''1
N_ tIi.-I'I"O'. M. m. c. Perfectul Indicativ: he-60"1 = eu pusesem.

Conjugarea verbului ~i6£f'Il[

Dlateza medle, pun penlru mine, ~I diateza paslvll., slnt pus.

Prezentut

I~DIC. IMPERAT. CONIUNCT. OPTAT.
\1 eu pun. M. pune-Ii 1 M. 9~-ml pun. M. eu rnt-as pune,
P. eu !inl pus. P. III pus l p. sa HI pus. P. eu a~ 11 pus
S. (de clneva),
~i-~!-'~'1j. ~'-M,·[UU ~,·B~,I-!l1j'
1i·~I·.~' -:i-'J!~'lt.i 't'-~ ,,·Be-l·o
,1'~1_'. ...-~i·"'I"' 1'-~'1!'«1\ 't,·O.-i'to
174 V l!toru 1 J pasl v I' "'.-01.

Opl81!VU . "·V·I

eu vol II pUs. II pus.

Indtcatlvul: 1~'O*,'O·"'~' ~ " . .~'" cA va

1 nilnltlvu1 : <j'.'lja·'

f11jY = eu as tt losl pus. I care va II pus. l1S

Paructpt ul . 'te.D7jo-o."t,o<, 'Ij, ov ... ce

Aoristul pasiv

Indtcatlvul: '-~E-e."" = eu am fost pus, I mperatlvul: ~-a"l-" = sa II fost pus I ConJunctivul: ,e-OUi = eu s11 II fosl pus, Optau, vul: «_O."7j_.=eu 3§ fI fosl pus, lnfinilivul: ,£"6'ij·.o.,~ca a fast pus. Participiul: 'te-6~T<;;, ,e-6€,<OlI, ,<·8e, = eel care 3 fast pus.

Perfectul

Indicativul: ,,,.e"·f1(lL = M. eu mt-arn pus, P. eu am fast pus, Imperativul: ,'-Oot-G. ~ M. sa-tl Ii pus, P. sa tl fast pus. Conjunctlvul: ~.6.Lf'6,OO: W = M. eu sa-m: fi pus, P. eu sa it fast pus. Optatlvul: ,.Os'f'''.o' dlj" = M. eu rnl-as 11 pus, P. eu a~ fl fast pus. ln linltivu I: ,.-6et-~6(l' = M. ell ~I-a pus, P. c11. a fost pus. Participlu: •• ·6&L-f>tVO<;' 'I, 0", = M. eel care st-a pus, P. eel care a fast pus.

M. m. c. Perfectul

Indtcattvul : s-'tE-6el-f>71~ = M. eu lrnl pusesem, P. eu fusesem pus.

ConJugarea verbului l7lflo" arune (rad, e), Diateza actlvl Prezentul

INDIC.

I"'PER. CONJUNC.

S. L"lflo'L - eu arunc. t'll;

''la,

PI. iep.'"

tt-re

[;';-OL

'.,-anmdl i~
r~1:W (11
iiiJl-'IY
!S.~E. tilto
[ey'tw'JI lGiGt INP INITIV

~i ... '2~ - a arunea.

M. i£i<;., F. i~i"CIO" N. [~~I

OPTAT.

tro - eu s~ atune. td'1jV - eu a~ arunca. lel.,,~

,.i'l

ie"[I'-~~

i~i~

teie:,,+

PARTICIPIU

le,,~ - eel care arunca,

iel(l'i~ [&~'o~.

Imperfectul indlcativulul

S. l71' - eu aruncam. PI. r~l-'e,

ie!

Vlltorul

lndtcattvul: -ii.," ~ eu vot arunca, Optat!vul: 7joOtl'" ~ eu a~ arunca, Inflnil1v: T;ae" = ci!! va arunca, Partfclpl ul: ii"WY'" eel care va aru nca.

176

LMP"R.

I1-101C. ~ ~(l - eu am aruncat.

S. ~ E<; - arunca I

",'#1<:

~'5

PI. E'fIo"

~r"C!

erottv INFIN['[IV

.e:hcr. .. _- a H aruncat.

Aorlstul II CONJIlNC.

W .... eu sl arune.

~c; iI

WCt etev.
PARTICIPIU
M. £t~, 1.,n~ - eel care a arunt.1.
F. d"tt, elQ'Ij~
N. e, i~'tCiC. Perfectul

Indlcativu!: eh'l - eu am aruncat. lmperattvul: .i""( ia8I'" sa Iii aruncal! Conjunclivul: d.w = eu sA fI aruncat, Optatlvul: • = eu as !i aruncat. lnfinltivul: £' .... 'll·= a fi arunca\' Par-

£"OL!,-I v

lic1plu: "'X we; = eel care a aruncat,

M. m. c. Perfeetul lndlcat!VUI: Elx'I] = eu amncasem.

ConJugarea verbulul 161'4'

Diateza medie, m!l avint ~I dlateza paslvli, sint aruncat.

Prezentut

INDIC.

IMPER.

M. eu ml avtnt, M. ~vinl~·le! M. eu sa 11l~ avinl. P. eu sint aruncat. P. Iii aruncat l P. eu s~ flu a;uncal.

CONJUNC.

s. ,all'll
t£Ga1. lEOO
. leaO",
LE."t:ctl
PI. [~f'-e6'l
t£.6£ heBE
te.\I'tr:tt ii-aOu" INPIN,,.IV

• e M a se avlnu L.a (l, - P_' a n arumaL.

12

iW[l(l1 til LijUI i",!'-,!lei lija6E hi)"'1'tG-L p,.~TICIPIU

M.cetM. til"~o~ - p. eel

F. ill"lV'II N. i""O~

Imperrectul lodlcatlvulul

LEe T I A. il lll-il

M. en m~ avinlam.

P. eu eram aruncat,

PI. till-a6« Is<l6e rlv"o

S. itl'''l' fEOO

Viitorul mediu

Indiealivul: ijoo!-'tXt = eu rna voi avinta. Opt~tivul: i)ao(I''1~ = eu m-as avinta. Infinitivul: ijoeo6tlt::- I'll se va avtnta. Partlctplul: .. _ ~ ." '" = eel care se va avinta. 11QO!,-,'''' .• , "

INDie.

eu m-am avtntar,

s ..• [!-'''l'

Eiao

Et'tO

PI. alll-.81l

.rolle

(["tITO INflNJTIV

Aoristul II .Mediu CONJUNC.

OPTAT.

eu m-as avinla.

slp.?jY

eto

EttO

ELf'eOI7. d~E

eT,,;'to.

naea!(aUw Qxpiro

lro, a.v{Otf/pt

.0 tlnEgwov, ou nuglolf/p'

;, xl/ea, a~ xJ.aiw ilx~dUw l~w

IO y6vu, rOVaTIJ~ neooeuXopal dvol)'w

d oqi}aA/tdc;, ov ~ Xelll, xE1ecic; rpwv~ro

Caw

IIrIHR. al'int.~-leJ

eu sa ma avinl.

WI'(/.I

'ii

7j~(/.!

w!-'e{J1;I >ja6e wyt(lt

PARTICIPIU

a ruga

= a ~vlli, a pregeta

Prep. cu Genit. pin! la = a se ridica, a Be scula = foisor, cerdac

= a inf~ti~a, a se inUti~a = vllduva

= a plioge

= ada. afar3, a goni = Adv. afar~

= genunchi

= a se ruga

= a deschide

ochi

= min'" = a striga = a td.i

oii saBw

CONJUGAREA VERBULUI to''Cl]ll ••

SIl'6<1:1 - eli 5-3 avintal. M. ep.e.o, - eel care s-a avintat.

F. el'i~1J N. E!-'e.Oy.

Viltorul Pastv

lndlcatlvul : 1:6,,;oo!-,-<l1 ~ eu vot II aruncat, Optativul : 1:671001- 1''1'' - eu a~ II aTU neat, Infi nltlvul : eO~aEa6a.t = ea va II aru neat, Parttctpt ul : .6'10°1'''°<:, -~, o. ~ eel care va II a ru neal.

Aoristul Pasiv

. Indlcallvul: "i611,=eu am fast aruncat. Imperatlvul: iB7j~I= sa II lost aruncat t Conjunctlvul : ~eUi = eu sll fi tost aruncat, Optattvul : Y.!.'"I). - eu a~ Ii fost aruncat, Inflnltivul: 1:6ij.GU = ca ? . lost aruncat. Paructptul : e6et<:, ~OevtQ<:, eOo;,oil, e6£ia'l~' ol6!v, o&'''O~ = eel care a fast aru neat.

Pertectut

Indlcattvul : ei!-,!1.t = M. eu m-arn avintat P eu am Iost aruncat, lrnperattvul': etoo = M. sa te Ii avintal: P. 'sll II fost arune.at. ConJunclivul: €'f'.'D~ .r, = M. eu sa mil II avtntat P eu sll

fl fost aTU tOt ' .

ct lui' . ,nea. p attvut: ~t!-,hQ, et"l" IntlnlUvul: sTo61tL. Partl-

ar~nc~tp.,.o" "I, Q, = M. eel care s-a avln tat. P. eel care a fost

M. m. c. Perfectul

Indlcallvul: - M

aruncat. &',"'1" = . eu rna avlntasern, P. eu fusesem

J78

Aorlstul II

sl~ to I.".pwo. ,,!Xl ",,,pSo"'10"'v "'u~1ji ,,«a!Xl !Xl x:7jpt&, ,,).«(ouoo:,. 'Ev.fJII~';'.

• , E~" "ci.~<; 6 IIi1:po, .Ill a.tt; <iI yl..o:<o: "po ..... u~""o xcz\ d",. (zlse)' T!X~,6<i, 0:'''''''16,' 7j 31: 'i'0I~~ ~ou~ i><p6a).!'ou<; czivtiJ' ,,!d ,Bo(;ocz (vaztnd) to. IIi<po, .. "s.6.~'105 (a sezut) 8oiiddind) 8. czil'ri.! X·'r« (;..e"t'lo~ Ilu<ij; 'P"'.'ljo",' I.E ,out; a.Tlou~ x!ll ,lit; x:1\p<x<; 1tl2pe,,~o., t>,h7j. Cliio!X. (vie).

Din Faptele Apostolilor IX, 38-42.

Obsendi:rl gramattcale COIlJugarea verbulul LO<'11'-" asez (rad. "~!l)' Diateza activi1

Prezentul

'''''FER. a~eaz~-iet

CONJUNC. OPTAT.
eu sa a~el. eu a, ~za.
11'1:<1'> aw.i"l'
'J<~C: aw.l'll~
0'''' O<lI("1
otUi!LEV 0<",\1'"
<>tij'tS o1:111u
o<iiia, atI111'V. INDIG .

ttl am a~eza\.

S. ,0<'I)V ea't'l/' 60<'1)

PI. aO<'1!L··

$0''1<5 o"t"Tite

6.o~.,av a't~'t"tw\l

INflNlTlV

_ 3 It a~eZ3l.

01:"1]"" = en a ~ezal.

PARTICIPIU

M. 01:1i<;, O'4:~<O' - eel care a a~etal. F. o'tiiaa, <)-w."'1~

N. o-w.v, <I~IiV'to~.

INDIC. ,0'<'11'-' - en asez.

'''<'1'

iO"Ol

tO~4~'

CONJUNCT.

,,,,0> = eu sa asez.

loC'lj - as ea tlll i"dj~

t00t4'tw io'tV

OPU.T.

lo~11]' - eli a~ aseaa. ,awi1](

[,1".('1

[o,a'''''''

td'tQi~

lo"Cal'f'!l.

M. m. c. Perfectul Indlcativul: ~lo,-.j~"l - eu a~ezasem, Conjugarea verbulul total"11

Diateza medle, asez pentru mine, ma asez, ~I diaten

paslvi1. sin! asezat.

Perfectul

Indieatlvu!: ~O'1'j"\1 = eu am asezat, lmperativul: £G't"Ij .. clic \<16, = sil fi 3>iezatl Conjunetivul: E.Ot7j .... Ul = eu sa tt asezat. Opta· uvul: Ed'Yl'to'I'-' = eu a~ Ii asezat. IntinitiVul: e<l't1j1(tvl1t - ca a a~ezat. Particlplul: £Gt1'jltW~, aOt'lj"ula, i<l't1jltll( = eel care a a~ezat.

io'twtl€v [o-rii,e iO'tWOl

lOi'4,,[,E ic:Jtlivtw",

INPINITIV iCl'to."J!lL "'" II aseza.

PARTIC[PIU

M. io~-la,~.,o~ - eel care a~eaz~. P. ia"taa~A(J't"d.Q'l]t;

N. [a,ti.-ia~.,o';.

Indicativul Imperfect

s. <a'1]iI - eu asezam, ,o("lj(

laPj

PI. lotl21-'5' la'tll'tS tdUOClY.

Prezentul

INOIC. IMPER. COt>!JUNCT. O,TAT.
M. en irnl asez. M. a$eazlHi I M. eu s3-ml a~ez. M. eu ml·a~ a$eJIi.
P. eu 8$ II a~elal
P. eu slnt asezat. P. fii D$ezatl P. eu sA Iiu a$I'&8I. (de clne.a).
S. 10<<%1'-\11 \OfO>f''''' 1~q.'1·
LO'tt10'l,l iO'to;OO i<l~lJ l~io
,aui'll!
Lata"ti'%t io'tciaSw io-rirtllt itnOi~ea
PI. \Otci(,-EOo; i,,'Wp.a6l1 ,auio8e
ia~Q:oije io,l:IoO& id~06t l(KGIi"co·
io'to.,,~Ct~ io~cioQUl'" iO~W ... 'tlll
,NPINITIV PARTIClP1U
1 are 1'1 ...... •
;O<4000:( _ •• ~I, a~cI3. l~'~ 'I). GV-ce e
a " a~ezBI. Viitorul

Indicattvul: O-ijoUl- eu voi as 0

aseza. Inllnl .'. - seza. ptatlvul: O"1\OOlf'l = eu as

• tivul. "''Ii'"'' ~ c~ va 8$eza. Partlclplul : .

'O'J""', "~~'O'I = eel care va aseza, ' . o't"lOW" 0'1]-

Aoristul I

Indlcatlvul: "",";01:1 = eu am a e t J'

~eazar <":0 J t. I, asezat, mpe,ratlvul: o"t'ijaov = a-

_ nunc lvul : "~·,,,w = eu sa ase 0 t t

ll~ aseza. lnftnlttvul: -} z. p a rvut: "'..)0(1'1-'1- eu

~ • . at'l'<X1 = ca a asezat. Partlctplul: on'p4, ot>1'

-. ""1,,,,., = eel care a asezat, •

180

Imperfectul Indlcatlvului

M. eu iml asezem. P. eu eram asezat,

S. io.a!''ljv P. lo'tat'e5o;

l",aoo ,0~Gt06e

to'ta'to rO'tCl: v eo,

Vlltoru) Mediu

[ndlcafivul: odjoo!,-"" = eu iml vol aseza. Optatlvul : o~"I~." f''I)' - eu ml-as aseza. [nftnttlvul . o~~a.O'a",= ca-st va aseza, Par· uctptul : O<'ljO'''f'!Vo~, 'I), Ov = eel care I~I va aseza,

Aorlstu! I Mediu

Indicatlvul : !o~oti!'-l1' = eu ml-arn asezat, lrnperatrvul. o~"ijOil' = sA-II II asezat I COJlJunctrvul: d't..jawt'''' = eu sa-rnl II asezat. Optatlvul: .'t"Ioaif''!/v ~ eu rnl-as fj asezat. Inilnltlvul: a't..joGtoOa, = c~ $1'3 asezat. Parttctptul: o''ljoGi!,-evD~ 1/, 0> = eel care sl-a aseaat.

Vlltorul Pasty

lndlcattvul : a'to;61)aof'4' = eu vol II asezat. Optatlvul : o't"S'Ij- 00'","1' = eu as II asezat. lnllnttlvul: a,a6~o.,,6a:, = ca. va II lost asezat, Parttclplul : ota8'1ja~"'EVo" 'I), Ov = eel care va II lost asezat.

Aorlstul Pasty

lndlcattvul : i:o't'i8'1j> = eu am lost asezat. lmperativul: a~ttQ'lj'tl- s~ Ii tost asezatt Cunjuncuvul: 0~«6ffi·= eu sa Ii lost asezat. Optatlvul: alta~dl1v = eu a~ II fost asezat. In tin lttvul: a~IEB"ijvCII = ['a a fost asezat. Parl1clplul: a~"O.t~, o.«Oe'oll, a~(lOs, = eel care a fost asezat,

Perfectul

lndtcattvul : SOItaI'''-l = M. eu ml-am asezat, P. eu am fast asezat. Imperattvul: eO~MO = M. sil-ii fi asezatt P. sa fI lost asezat l Conjunctlvul ; eQ'i:af'i.o~ i:. = M. eu sa-rnt II asezat, P. eu s~ fl fost asezat. Optatlvul : ~ataf'e.o~ el~~ = M. eu mi-as fi asezat, P. eu a$ fj fast asezat. lnllntttvul : s,,~«aBO:I = M. cA si-a asezat, P. ell a losl asezat, Partlctptul: Sd'i:ill'lvo" ~, o~ = M. eel care ~I-a aseeat, P. eel care II lost asezat.

M.. m. c. Perfectul

lndicatlvut . , M

ea'i:ClI''ljV = . e u Iml asezasem, P. eu fusesem

aoezat.

mo~tenirea nici

_ pasul, distants unui pas

picioru!

stlipinirea

Adv, astfe!

_ a naste patriarhul a pizmui = II vinde = Egiptul = gra~ia

= Cheroneea =~ arM.

= stejarul

= Alexandru = II indica

a zice, II zice da, II afirma

= II zice nu

L £ C T I A a. UII·a

CONJUGAREA VERBULUI c.l~"'fL-~' 8rt1.vufL-~ ~i ·p,~.l.

'I ,,).r](}o,)oJ.;ia, a, 0.06£

YO Pi1p.o, atD; 6 noV" n066;

>I X(11:t10Xl'Ot~, eW; QUTwt;

l'E')'lrdw

6 ;n;Cl1(11t1(lZf);, 01)

61Ji.6w

,1noM~rol-"

'~j .A iylInr:o.:, 01.1 f! XOe!<;, no.;

'I Xa!ewve/a, a~ i5eil<l'VIII

11 liei!<;, d,

o 'AAE~an~t;IO'::. 0,' bw5dxn'ltL

<P1JI.i{

dlloqnlll'

Aorlstul 11

IMf'ER.

CONIUNC.

INDICAT.

00<;- dal

fitiJ """ cu 33 tlau, tj~"

(j~J

0"'["'

ource

~WO'l

lOtlll(\1 -= eu am dill. ECjU)XIl.~

eaUl"t:'

e~<.tJp.E\I

~I)~<E

£OOOrlv

INFINITIV

PA~TICJPIUL

M. aou~, F. ooual1, N. GOY,

Ooservari grllmatical c

Conjugarea verbului, ~(8'"fll, dau (rad, 50). Activ, Diateza activa

Prezcntul

Perfectul

OPTAT.

iIot'llY - eu as da. Oo''ll,

tOt'll

OOtP.E'I

1io<u

ooth.

06 .. 0~ - eel cere .i d~1. QOUaljC;:,

M,~or;.

lndlcauvul: 8e(,wlt~ = eu am dat. lmperattvul: OEOW''''~ ,,{ll - sa Ii dati Conjunctlvul: o.OWXW = eu s~ Ii dat. Optatlvul : 8&&,;,~~'l" = eu as Ii dat. ln linilivul : ~!Ollm'va.t = a Ii dat, ca a dat Parttctpiul : (,£~W"O)c:, OE8,"ltUll1, Q'~Wxoc: = eel care a dar,

IN Ole. 1M PERF, CONJUNCT, OPTAT,
S. Qi6(~.1lt eu dau - /illiweu sa dau tn{)ol1'}I' eu a~ da
~l3(pi MODV ctli! b,6(0, JliJo{'1~
M3wr;, .lIMrw 0,641 ()ICJO{'1
Pl. 6160liEV OIOWIW' IldJOi{lF."
Mom UIJore oldrim Qldoir&
o'~oao, O!oJvrwv ~tQ0a, QI"oi£v M, m. c. Per lectut

lndtcattvul: l:ilE&WX'l'1'" eu dadusern.

INFIN11'IV 6.6dJ'a! a da

cl,a6~ro. eel ~lclo";at'Jr; auld"TO,.

ConJugarea verbului OiOOf'''"'

Di a teza med Ie, da u pentru mine, ~i diateza pasivl, eu sin t dat.

CONJL'NC. OPTAT.
INDle. 1M PER. M eu mi·a~ da.
M. eu imt dau, Nt <l8-li! M. eu ::,il.-mi i.L1LL P.' eu .l~ II dal.
p, eu :?i[l1 dill. P. [ii dill! P. eu su Ii" <l.tI 0,80<1''1)'
S. Otajjp.~ll ata(t;P.7c~ 8.00,0
oi~OOa.'l ~tooao iltotio o,Bolfl
~t~G~(l' ~Lfirj,jfJLU 3(00),(1.1 &,30[,..64
oli)61'·O~ ",8"'1'.011 3wQt.
BiaoolJ. ~L6fJ~fJe o.&,;)~65
~[hv~:l1 oto6oUwy &00. •• 2. PARl'lCIPI UL

M. ou50";" F. Olooiioll, N_ cluMv,

Pre:zentul

Imperfectul Indicativului

Sg, ia/~ovv cu daoJealTl iV/dow;

M1uoi'

PI. i&l6o usv N){Qote tlJ{(jOO(I.,

Viitorul

lDdltllivul: QWClIO'~u vul .

d. Optat.vul: ~WI)'ClllJ.I,~elJ as da lnfiniti-

Participiul' ~. 0 '.

• "'0<0'/, o!t>l)'oooa, ~WClOV.; eel i.rrc \.1

PAR7IC'PIU

• •. _ M. eel care tst da

,\I. ','00l-'~"o<: - P. eel <are esre dal •

F. ~,~,'lj

N.oIMpe.o •.

Perfectu!

Indicativul: ai.~ol'(X' = M. eu mi-am dat P e f

. ,.. . ' . u am osl dat

ImperatiVul. O£Of.oJO = M. sa-u il dati P. sa II lost datI C .

'M a Ii onlunc·

livul' ~;;Ol"""; w = . u S -101 dat, P. eu sa fI lost dat 0 .

lallyul: ~,,30t'-'·'''<: ,hi" M. eu mt-as Ii dat, P. til as II 10s'l / lu!lnllivul: ~~c.~aO", = M. ca sl-a dat, P. ca a lost dat ParliCIPI~I'; i"Oul-"·'Q~· ". 0', ~ M. eel care sta dat, P. eel care a 10SI dat .

M. m, c. Perfectul

lndtcauvul: tiiEil~I'''l.=M. eu Iml dadusem, P. eu lusesem dat.

II Verbele In ''i~1-'1 Conjugarea -uerbulut. ad~,ufLl, arat,

Dlateza activii Prezentul

ISfl:;ITIV

. It a~ da.

H,,1I" = P .• Ii dJI.

Imperfec tul Ind tea rivu I ui

. \1. ~. im; Jade.ro. P. eu erarn dal. PI. ! 0'001-'£011 ~ai8oaIJe

Viitorul mediu

Jildicalivul' ;:';';'6fL'%' ~ eu imi VOl da. Optalivul: 6WOOtl-'''l'_ eu mr-as da. Infinill\llIl: 1;un,ofJ!l1 = ca-~i VD da. ParliCipiul: ~'"'O. ,,,' = eel care-st va da.

]It''Aft 'Ii, .,

Aoristul f] Medj\J

I~DIC. eu ~nal.

S. ~E ~'l,-'''IJ-J-L( ~='\)l-·"u-c; ~~tX-'/tJ-:lt

PI. (j~t'l..-·.dJ-ll£'l QE:tx.-vu--;:~ ~~'~-'J'r~;1t INFINIT[V

~s..1.)!""'!J"'·I'l.l - j) ,Ifflhi

I~II'ER. CONJUNCT. OPTA.T.
.1rala I eu ..a 3"11. eu .~ M~I.I.
QEIX·\lU-tu 6EtX-.,U.Ci\!l'
~etX-\lU &"x·.~·"]t am.·,u-o.~
~£[l(-'oju-tU) on",vu'1J Mtlf-\lU-f.lL
~ElX-\iU-Wp.~'II be:lX-W-(dllE"
QEL~-vU-'tE ~HX-·~~-·~r:.E ~tUi.-vU·OLti
(IE ~ '!COo y~)-'~ "CW', ~HX"·IU·Ui"l DUI-yU"OIE''lI. CONJUNC.

OPT A. r.

INDIC. ::;'-1LT,,-eu mr-arn uat. ooti-da-lif ~

~~w Gw'tat

i\Wl-'eO~ owaO,

~ar.tJ !~7.t 'V'l'-'-~~ '""n~

801-<0 ovit'-£a" 6oio{JE ~()i·'"tlj

PARTICIPIU

I\~. ~SLlI:-'\IU"~~ OELlI'I',,h"C[lt;: - ce: care Milt,\'

F. atLJ-'IIU-al1, OEUL "b~o"'lr.-

N. ot.tx-VU-v, ~tLx~U\l'tOC

Imperfectul Indicativlllui

S. ~_"~ElJ~-"O'J to"\) ,lr,lr,lm. PI. t-8tix-W-i'h

I ·FI.~nIV ~,in' - ai II dar,

PARTICIPlU M. o;'!,e',~<: - eel F_ GU!-'EYTI

N. ~~I-'e.,ov.

i:-&t.X-'IIU-tt ~-(hi:l·"'J-a«'_.

Viltorul pasiv

Indicalivul: ';,lJ'Ij~~l'-l' = eu :01 Ii dat, Optativul: SoO·~~,,rf':'i,eu a$ Ii lost dat. Inhnitlvul: ;"JJ+"~'~:l' = ell va Ii dat Pattlctprul : ?.-In,,',,_u "'" 'I'j. 'II ~ eel care va II dat:

Vlltorul '.. ',' . ee- a~ arala.

lndtcattvul : a!I~'" voi ilrald. UJlt~li\ ul. O-I~Otr' '-lEo.-

I, II . 'ul" ~U>' ae"f/JiIQ, ""

ln tlntuvul l,~:h'., = c,\ va urilla. ar CIPI . 'JEt ,.

eel carl: Vii ara IH.

Aoristul pastv

II f In!catlvUI: i""'r~.=elJ am 1(1 t dat, lmperatlvnl: ~W''1t!- sa w:::,1 II (' .. on}unCllvul. '"Jj'~J - eu a Ii foSI dal, Oplallvul:

'(I - eu ~ II 10 I rial I Ii t· 1 "lost dat.

Pari pi In", IVU • ~'lj-,j ,2, =- r a ,/

u &.Ilel';.. vljt.n, 1",111, "" eel rare a If) I dar.

Aoristul I IE ... aratll 01111 lIr~la1. IlIIperalivui:: ... 0', .. 8, II sa Ii ;lrAtat. Opla!lVU. • III ... Ii aratal. ParllClplUI: kllaC.

hultcatlvul : ~~,'£a CIJllJUIH ttvul : i);,tw - CII ararat ln llnuivul : ',!lb. - II 1, .. i(J.y - eel care II aratat.

Perfectul

_ am aratat. Imperattvut: &.a.,.,w, ·,0

UI'D~&[xa- h.(]l"t:

Indlcal1v. '1' ul: '.asiX"' = eu 511 fl ararat. Op1ativul'

I Conjun. IV ."". , . . •

sh Ii arala1, . 'tal. Infinilivul: ~.O"lX"·'IX! ~ a h arata1. Par-

eua~flara I "I

• "'.:I.'Jtl).' = . _'" ,'.,vi;;- ..... ce care a ~rd at.

(}!(.Ic, !...... '~QS~~..I_XU{t;t, t)E: #- A. •

j'cipfu: (;::f.t~lX.OJ.!

I M, m. c. Perfect

, " - ell aratasern.

IndlCJllvu1: i~<o"X'1 -

conJugarea verbulu i .ile:lx-.o"l'o.,.

medie, ar~t pentru mine, ~i dlateza pastva, DlaleZ'3

sin! ar3lat.

INPIC.

ft1. ('II imi ;lr;ll. P. cu :;.inl ilI.11i1L

S. o"x·vu'~ll O~(Y.~·"J' ,~~ ~:n-',TJ-'t!l~ PI. o,,,-.,j·I,,,{Ja

Prezelltul IMPEPAT. CONJUNCT.

J'A •.. wl':I-" r j\,\, s~-mr llra1. P. Iii ,JriII,U! P .. 'iil fill nraun.

~S;t X-VU-LUt.1~:V.

adX-'iU-f.;CI OEtX--JO-"{l

05t1.-,ll-of}w O;::l"l.-'oIU-7j't!ll

~~~ ')I.-'/u~liJIJ.~na.

od ..... -w-aOE ~'5L)!,-'Jlj4ifO(Js

OPTAT.

M. mi-as arata, P. 0$ Ii or'"al.

~El,:(-"'U-Ot~"v ~~"X-\lO-OlO 6.£tX-"U-UL'tO. 6Etlt~·.u-r)~~sOI1. ~~~x.'''-'J6-0lcrjS.

05.t't-W"'Jfa.l ~:;:lx-"~-rJ(htfl,l ~E~j{-<~rj-lH\l't'ClL osUr.-"U-DtvtO.

INFIN!fIV PA R T leI PI U

M "~;"~f;!. M' . _ _ M. eel care i~i "ral~.

bZ.)'.-·~I)·'Ij~~:1t = P,'a fi UfillaL . OSl"l·-'1l1-l.Le:'~rj'"" 771 O'J'_ P. eel care este ilrii1iLi.

Viitorul Mediu

Indlcauvul: O"eOl'q, = eu imi voi arata. Opfativul : aEt~()ll''l' = eu ml-as arata. Inflnitivul: ~ai~E,Qo:t = Cil-$i va arata. Par ttclpiul :

O!!IO~E'G<;. ''1, In = eel care i$i va arata.

Aoristul I Mediu

lndlcalivul: l,b~cli''i''= eu rni-arn aratat. Imperativul: ~£i!IL!= arata-tl! Ccnluncuvul: ,d~"'f'IL'= sa-rnl arat, Optattvul: ~Et~ILlf''I)'I = mi-as arata. lultnlttvul : ~,'b;aOc!( = 8$ Ii aratat. Parttclpiul : ada.· ~ha, - eel care $1-3 aratat,

Viitorul Pasiv

Indlcativul" r' . f" tOt I' l:

. ' "£'X)'i~r'I'~\ = eu VOl I a ril ta. p a IV U •

~~'ljv" eu a< II arat'l I II .. I ' x Ii

Parlkl lui: <. ,il. n rulivu ; Ij£'xil'r.~"o{J? •. , = ca VD

P ''''ZO'lj1QI''''~~, 'Ii, ',,= eel care va II aratat.

~£'X01j' aratat.

AoristuJ Paslv Indicativul' 1.1;o;XO'l), = eu am fast ar~t t

O'r,~l = fii a~M3t t Can,lunctivul: ""1.0,,1 = I'll 3sa ii~perallvul; kit: vul : I,stXOS,'" = a~ iJ ararat. Inlillitivul' ' •. _ arMat. OplaU.

. . I ' (. (, (- . ··'z'Jr.·,o" = a It •

ParticlP'U : r'''I'.J€<~, ,slI'.Je,n, o"XO,;, = eet care ' f ar.la\.

- a ost aralal.

Perfectul

Indicativu!: oi6EQP.'l1 = M. eu rnt-am aratal P

ar~ta1. !mperallvul: "~O,,"O = M. aralil-lil P. iii a;at' tTuCam losl tivul; B~~""II~s·,~:; w = M. eu sa-rut Ii ar~tat P. eu as'- I' onlunc·

t II I'" . (" M' • a IU aratat

O~ a .tVU I' ,:s~£'1ILO""'J EMlY1'a= f' . m!.a\~ Ii ararat, P. as Ii aratal' In ttn I IVU : "",siX ol, = . ~ I ar3ta • P. a II iHataL Partict iul: ~,",q\lh";, 'f" "., = M. eel care st-a aratal, P. eel car~ a lost a;atal:

M. m. c. Perlectul

IndicaEvul .• 0;(,.[11'"'1' = M. eu irnl aratasem P. eu luse-

sem aratat. '

Conjugarea verbuJui 'fWi, eu zlc,

INDIC. IMPER. CONJ. OPTAT.

S. 'l''I)!1[-~u ztc. ~

'f~, <jla.6i ~ zi !

~al rp~'t~tJ

PI. <Po.l'~'

'fOl~e 'I'lit.

<pOlO'[ 1j>00'tlU'

INFIN!TIV

f¥W = ell :-\1 1:1C. ,a.t",,, "'" eu a~ zlce.

~'ijc '!''''1j<:

\'1J '1'1''1)

'Pl'J[l"" cpa,!",

'P'i~e <p:ti ..

tpl;,al <p:tl.,.

PARTICIPIU

M. tpa.O.IIl" 'l'~o.o",oc. ~ eel rare 'Ice.

F. rpclo.ouoa, <p:tOo"o~(

N. rp6.ox 0" rpd<1xo>t.(

Imperfectul Illdicativului

S. ''1'''1' ~ eu zjceam. PI. e'ftlfL'C>

E'f''1a6o. ~'I':1'E.

E'J"'j '-<pILO •••

Viitorul

I ndicalivu I: 'I''1j0'1Il = eu voi ztce. Op~a\iV~1 ~ f'i00'll1: e.~. ~ zice. Infinilivu I: '1''1)'0'" = en V~ ztce, PJrIIClp'u!. '1'"""'" ...... l.

eel care va zice.

Aoristul

C 1 nvut: ~ii=uJ - eu sa

lnrllcativul : ''1'''1]0'(1. = eu am zts. on. unc II' " ~l _ a zlce.

ale. Optattvul : 'f'~OILlI'!" = eu a~ lice. InflnlllVUi· 'fIi'l

Particlpi u I: 'P'ljj~<: I 'Pil~"~(I" 'f'ljo,," = eel care a z s. , 3farA de

NOla.' For~H;I~ de Prezenl ale verbiliul f"lt'''

pers, II-a singular. sin t enclillce.

t: __ Aorist fl in '1', ~i .. ~"._ Citeva vcrbe in 'OJ. cu radica.

11010 ill ,-oC"Jla $i rnodlllCJt In Prezcnt, far un Aorist lJ

lui l('rml1l"~ lunoind vocala finalii a radlcal ul ut ;

(3 ,-erbelt> III :>'- ~ .•

radical ~:x. AOrist I r ~Ii-ri"' - eu am me rs.

T'WJ tT",l'J" eu am cunOSCUI

Qp~ :In!up2.',1 -. eu am SC,aPill:

lECTIA

il UV-a

RECAPITULARE ASUPRA VERBEL

OR IN ~.l

iqJ[OHII·1I

to tIenov, ou ZEt~" .111). (0) d "oJ.old~, au

-Ij >I(!(OI{, ow~ tnlore{rpw

TO uppa, am, lp.ntIl1l1'1p,

to ifrJp{JOI;, all,

o "I"aor~<;, oii ou~l1j/11

lIfl{!i1j1J1 {fape()).iw~, Adv. Mt6w

d T()W~, W

" "VX)'o~, ou a dt1:d.:;, oil Xtl(?ororew ,vne/lIw)', rI,

~ r~()~~, rlavlC6, dnoan6w

d dolo" ()!J bm{8E:p.m clnotlfJWJI

in ce prlveste verbul t!'ro~,;;Pa,,<,", la Aorist II, din cauza lui ., vocala Y, este inio(uila de!1; lndic. «r:z~p'-l'" .,,,.i3pa<;. ,1.tEap!1.

= a sosi pasare

= Jupiter, zeu p~gin -= cioarll

lupM, concurs = 0 alrage

= ochi

= a umple = admiralle - judecator = a intelege

a l~sa sli treac~, a sc~pa cu hotlrire

a cere

-= plun leb~da vultur a alege

aparenl~ frumo3s1 bufnitl

a zmulge

momeala, infelldunel

- a atlca, I ae arunca 18Uprl a depune j I mulge

rJJ}.Jre'O;. d., (JJt ",lto6/bwp' ti'fITJI"

;~ro" a, 01" Ad j,

i"'f"oW

:10),(11, Ad\',

i~anaf.riw ~ard.Kt:I,ua'

UQf)ff&W

r5nieo AnI', tVAoyiw

J I,VI.!/1rye, 11m;

Y(1"°/1o.l

al altuia, strein a da Inspoi

a l!fsa s~ plece propriu

a dezbriica, a goli = din nou

= a in~ela

a fi jotins, a zacea, :l f i bolna\, a fi bOJII3V

aid

a bmecuvlnta fumid

3 cleveni

Cioara ~i Plisarile

,.'E'4so:"f} ~tiy'~ -r(tJ-tpu, XCl.i '(IUg,V (vemrs) r.cl.Vtu. to, ~VlUl r.p~; tby .1['1. '{) OZ l«j),t~S '"Y.Z Y.O,t CLOt~s [veni si eel El\'l (Ia) t'~Y xptOIY y.rJ,i "b 1.1.6'1(;'1 (nu numai) er.tcrtp€,~~ tW~ 6p~§(jJ'I to. ~!!tJ.GlW'J dUr/. x(J,l (dar chiar) &&.p.1lQus ~'I~_ If);r,oe (umplu de edrniratie] Cdlt~\I t~1I Ot'IW.Ot"ljV (pe Insusi judecdtorul). EIJ'/"ts oz t~Dtlj ,.CI.( "U ~"o),61-'-E'voS naplEwL! :~'I W.lp~'IJ &u.ppl'J,HrnS '(I~l~'J (eeru) QC/Vi/1IfJ.1 zaut(l> 1:'(1'1 ~C(olh{t,t'l. Td i3i t(l.(;) '1;"t:l to:o'} itU,.v'Ju xr.d to') rlet~'J 1(.0:1 ;;,A),(J)~ i:''Jij,w'l ,~~.'i u'!t'(;zrnp"O'lt(l)Y (retragindu.se) ':I.cd tt;;O d(~s I1m~v:'JS (fjind gata sa) X~\P~tW~JI'J.( aiJ!o~<; t,-V X!JAlJl~'/ ~'tH'l. ~~(f. :-r.~ $I'mpsrrzla'l '~ '(),"-'J~ i0~i'J;Jr,L vaztn d) ,~ .'l~:'~" 1t,~p"Y (aripa ei insasi) «r.ZOltfJ., TO. as (1,)),,,, ~p VW, a~,y;;-'l (tnleJeglIld) t~V ;;61.-:.'1' 'M)'l. cJ.·(fJ.vr:J..'I.tYPo.v:u., E.'ltulih;'/tv ~.I,£ow,C( '1.'6,1 ar.!;t(%'1I1,( t,j !l)J.6tpw, 'lttSpu. )I.at c,f:1,;,,8o()'I'J.t £X:XJt(!~,;:? !iitt;,'I. 1('1,:, "G'I.. o/(Etawl 7tpi,'I (inainte cal rUl1'1(I)-

''''I. 7t"1 ,./ .' "

ll;.:. # •• ~ j('JI.'A')~ E"'{':'VZtO.

IJr)J'" ·r; _ "J) 'I- • , , ,

'~ J :'" • .1 J~ 'J., ,flU<; e:c;,(J,1!a.t'J.Y ~'j'J},I)[J.s'/Ij[) Zt£' p'::-W'I

XlYJ'JV~'1 o':(lJ:~/)S' '1.'l.tWt'f()'rL'1 (se expun).

ExeTCilii 'E' , , (d

..... __ • • ~)(IiL l{ItHY.f.rro, (zsceau) ;TUr8ot; rl08.llovvTWl' e

_VI) r''';T~I' iIJ,- .. J 'I - A • • •

, . 'r. 'J 'jOI'11'; xaruxdp,Lv{Jll' (zlicind). LJ H'e liE

(:'I~I 'I' ~'ij l/IIJ,) 71ftT(_fi r,'})oyr/ldVOl (eel hin('{'uvintaji de).

II) "QO' 1I!~ 1~I$,JfI~Xfl,

Couiugarca verbulu] ,c:J,~ (T~tl ~'I a I11rq::r
1~'H'l1l' 1,\\PE1(~T Sl'B]DNCT orT,IT
,"flNIT,
I 'rl'7, II1crg ~i voi merge mergi sa merg as merge a merge
S. 1 t;~H rw rQl'j~' ;'ittw
'> El ;0, l'I{"; PaTtici!1,
{ut;
3 E,IOl i"H!1 t!l lot mergind
PI. J (,tel' iWJlEl' t()l,lf:l' iWI'J HlVTO~
2 rTE In; !tlf£ lOtH (otion., ,ouml~
3 /(1.0'. idi'[Wl' /WOt 1'(11[;1/ ilil'. iovro~ Imperfectul Iudicativ
S, 1 lia sau ,ij£(IJ mcrgearn PI. ~},tln sau Utl/1fi'
'J iiow()" il~,r; ticf !IE! rF
iit' 1'lm .?O/Il iifOnl'. "I

LEe T I A a l V·a

YERSE DEFECTIVE $1 IMPERSONALE

dl'lljJuillw

~ y.ol"p!1q(}!l(J., at; iIrlliyw

DEi, Impers. imperf. lOE'= trebuie

a Sf sui scilldiHoare a supranumi acolo

4 .JoOi"fla. a; slabiciune, paralizie

;00'"" ovaa, 'h', part, ao. = a vedea

2 ogli(!)

lj1f.flJ"j

"flO1', lmperat, aor, 2,

a/ew

6 xr!u{Jr1uuJ!;, (n,·· ;f.Eet1f.IJTEW

ide imperat, aOT. 2, dllaw =- 1 rl~" <,

;'I,"QII'1I perf. ),ilO"" ~l(;dn

,tpf1Qt'r.lI(})

%,i~Ol. Comparat, N.

• Ot~J~ Adv,

~j~a. M. c. Perf. ij05f'" /<)"I"j, part, so. pa6il' :=

;f.l~J. ~ ..

'11, f}d~i~ftrOj'~ n»

3 se scula a IU3

pat

a se plirnba, a umhla adverb, iata

sanafos

mll Iac, deviu

sa nu... iarlisi (din nou) a pac~tui

mai fall

lndata

a ~Ii vindeca

tim", indic, prez. pers, "=' 3, impersonal

"PaL, info aor. acti\' o,ww= {}fi!n'Jt.",u

este permis, cu dativul a lun

= a ingriji [ie, a \indeca

ZA"jO'l ot vindecat].

A. Verbe defective. Verbele in I,.L f~r~ reduplicate ~i rijr~ sufix ca e1fL!, !f1j11.1, sint Ioatc defective, adica nu au to~te tirnpurile si modurile in conjugate, Pe lil1g~ acestea, limba dina foloseste des ~i urmatoarelc verb!' defective :

I) ~x"" am ajuns, imperf, ~l\OV, viit, ~Ctll; celelalte timpuri lipsesc. Campus impers, !tp01~Ut, se ruvine, Sf cade.

2) "<w1h, perfect 2, am obiceiul ; inf. ,'",~H'I~'., part. e".&w" obisnuit ; M. m. c perf. 5,,;,{htv.

3) ~Q!lI.(l<, perf. par; subj .• ("i",ill, opt. <O(~~,.!,-' info ~a'.xE·I'l', part. ko(,..w~, m. c. perf. E<j>Y."Y .

4) oraa: perf. eu stiu, R~di'icilla ,~. Aceast~ form~ este un perfect cu tnteles de prezent : rn, m. c. rer.~. Sf 1'3 tml.uce. cu imperfeclul stiarn sl viilurul anterior cu viilorul I, \O! sti, Acest

'T' . . faptul c~ ~I forrnead

verb Sf leag~ de verhclc in I" uumai prm - _ .•

ti '1 . hI' f< X '0>3Ia de legAtur~. Se cnnjuga rrnpun e ca ~I ver e C In I", ara I ,

asHel ;

19S