UNIVERSITATEA______________________________ FACULTATEA ______________________________

CATEDRA _____________________________________

FIŞA POSTULUI
Anul universitar __________________
NUMELE CADRULUI DIDACTIC ___________________________________________________ GRADUL DIDACTIC/TITLUL ŞTIINŢIFIC ___________________________________
Cap Codul activităţii DENUMIREA ACTIVITĂŢII Nr. ore fizice
Coeficient Nr. ore convenţionale

A

A.1.1

Nr. ore total

B

B.1

Nr. ore total

C

C.1

Nr. ore total NR. ORE TOTAL

(A+B+C) : ŞEF CATEDRĂ, Angajat, Semnătură ______________________ Data ____________________________
1

1640 ore

DECAN,

Activitate practică productivă şi practică pedagogică (inclusiv pregătirea acestora) A... pentru învăţământul superior... Consultaţii Pentru toate formele de învăţământ..... Activităţi de evaluare 1.. 1/3 ore / student A.... 1 3.... Evaluarea în cadrul activităţilor didactice directe la toate formele de învăţământ (curs. seminar. A.... Îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti 2 ore / săpt. lucrări practice şi de laborator (inclusiv pregătirea acestora) 1.... Îndrumarea studenţilor (tutoriat) pentru alegerea rutei profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile ∗ Potrivit art.1.evaluare şi notare examen (test) final.evaluare şi notare temă de casă. Cursuri la forma de învăţământ de lungă sau scurtă durată...... Activităţi de seminar..... Coeficient de transformare 2 2......... 2 ..evaluare şi notare examene parţiale. Cursuri la forma "studii academice postuniversitare". a lucrărilor de licenţă şi de absolvire A. 1/3 ore / student . 1 ore / săpt.. 1.79 (3) din Legea nr......... 1/3 ore / student .. 2. Lucrări practice şi de laborator conform cu planul de învăţământ.11..... după caz.. A.....5 . Cursuri la forma "studii aprofundate . 2) şi 80 (1) din Legea nr./20 stud. 1. după caz. proiecte (lucrări) de finalizare a studiilor..128 /1997 privind Statutul personalului didactic.10.... proiecte de an.......... proiecte de an... Activităţi de seminar. inclusiv: . anexă la contractul colectiv de muncă A. 1 (sau 1. după caz) A.3.. Activităţi de predare inclusiv pregătirea acestora 1....... A.128 /1997.. complementare sau nu cursurilor de la capitolul A1.......2.8...evaluare şi notare teme (probleme) rezolvate acasă....master". fisa individuală a postului nominalizează activităţile din fişa postului tipizată şi constituie anexă la contractul individual de muncă.5 NOTĂ: Cursurile pot fi ţinute de personal didactic calificat corespunzător. Activităţi normate în statul de funcţiuni A.... conform planului de învăţământ.7./sub 20 stud 120 ore / an 60 ore / an 1 1 A.. conexă cursurilor de la capitolul A. conform legislaţiei în vigoare..Fişa postului∗ la nivel naţional...5........ Îndrumarea realizării proiectelor de an. 1 (sau 1.. lucrări de laborator. complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A1.....1.... Conducerea activităţilor didactice artistice sau sportive (inclusiv pregătirea acestora)... 3. elaborată în baza articolelor 79 (1. Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor.............9.5 2.. complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A.. 1/3 ore / student . conform planului de învăţământ....5 la studii aprofundate) 2..

= 369 ore / an . Participarea la comisii şi consilii în interesul învăţământului 2 ore / şedinţă A. culegeri de probleme şi de teste şi altor materiale didactice C. = 328 ore / an .1.5. 5 ore . Înfiinţarea.6.Se distribuie pe cele 9 puncte B. C. B. 4 ore / candidat 2. x 41 săpt. Elaborarea tratatelor.3. B. Organizarea de congrese ş. Activităţi în cadrul centrelor de transfer tehnologic.notare. de creaţie artistică potrivit specificului 9 ore / săpt. Organizarea de schimburi academice între diferite universităţi din ţară şi străinătate. 1 oră participare la prelegerea publică. B.a. Concurs pentru ocuparea unui post de preparator universitar sau asistent universitar: .îndrumare metodică şi ştiinţifică. C. îndrumare. Total activităţi capitolele A + B + C = 40 ore / săpt. organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare. x 41 săpt. Activităţi prevăzute în planul intern de cercetare al catedrei.9. prevăzute în planul intern. staţiilor pilot. corectare şi . Perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice. B. .5 ore / dosar 1 oră 2 ore / candidat 1 oră / candidat Concurs pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar sau profesor universitar: analiză dosar concurs. în domeniul de activitate sau în domenii colaterale. 7. B. Pregătire individuală (autoperfecţionare). amenajarea şi modernizarea laboratoarelor. 1 oră / dosar stabilire temă prelegere.1.2. participare la prelegerea publică. B. C. 14.elaborarea subiectelor pentru probele scrise. x 41 de săptămâni=1640 de ore anual 3 . Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs. prevăzute în planul intern. C.5. 2 ore / candidat B. monografiilor şi a cărţilor de specialitate.elaborarea subiectelor pentru probele orale.elaborare tematică şi bibliografie. 2 ore / candidat evaluare. Activităţi individuale de inovare sau inventică. centrelor de excelenţă (cercetare). simpozioane.a. Activităţi în cadrul centrelor de cercetare prevăzute în planul intern. Participarea la conferinţe. Activităţi de cercetare ştiinţifică. Parcurgerea completă a formelor postuniversitare de învăţământ în domeniul de activitate sau într-unul complementar. congrese ş.2. 5 ore / candidat . îndrumare metodică şi ştiinţifică: verificare dosar de concurs.4.12. 2 ore 0. Concurs pentru ocuparea unui post de lector universitar (şef de lucrări). stabilire temă prelegere. B. Elaborarea de manuale.A. activităţi de proiectare.participare la proba practică şi evaluare.8.4. Participarea la programele internaţionale la care România este parte. aparaturii de laboratoare ş. Activităţi privind pregătirea şi promovarea cadrelor didactice din învăţământul superior 1.Se distribuie pe cele 5 activităţi C. de dezvoltare tehnologică. 3.a. evaluare. examinare şi notare. B. 3 ore / candidat .3. supraveghere teză. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului 8 ore / săpt.

desfăşurată sub egida UNIVERSITĂTII.Normarea activităţii de cercetare ştiinţifică. Ponderea.81. in completarea normei didactice va fi făcută conform art. fiind nominalizate la fişa individuală a postului împreună cu activităţile prevăzute la punctele B şi C.128 /1997. avizată de consiliul facultăţii şi aprobată de senatul universităţii. Activităţile prevăzute la punctul A sunt normate în Statele de funcţiuni şi de personal didactic. B şi C. cu respectarea legilor în vigoare. 4 . alin. inclusiv a Legii nr. B şi C este propusă de colectivele catedrelor. 128 /1997. Fişele individuale vor include obligatoriu activităţi din toate capitolele FIŞEI POSTULUI: A.4 din Legea nr. cuantificarea şi numărul de ore alocate activităţilor prevăzute la punctele A.