UNIVERSITATEA______________________________ FACULTATEA ______________________________

CATEDRA _____________________________________

FIŞA POSTULUI
Anul universitar __________________
NUMELE CADRULUI DIDACTIC ___________________________________________________ GRADUL DIDACTIC/TITLUL ŞTIINŢIFIC ___________________________________
Cap Codul activităţii DENUMIREA ACTIVITĂŢII Nr. ore fizice
Coeficient Nr. ore convenţionale

A

A.1.1

Nr. ore total

B

B.1

Nr. ore total

C

C.1

Nr. ore total NR. ORE TOTAL

(A+B+C) : ŞEF CATEDRĂ, Angajat, Semnătură ______________________ Data ____________________________
1

1640 ore

DECAN,

.......... Îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti 2 ore / săpt. 2) şi 80 (1) din Legea nr... A... conform legislaţiei în vigoare. Evaluarea în cadrul activităţilor didactice directe la toate formele de învăţământ (curs... conexă cursurilor de la capitolul A. Cursuri la forma de învăţământ de lungă sau scurtă durată.. inclusiv: ........ după caz) A... 1 (sau 1.. Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor. 2 .. 1 (sau 1.... după caz.11.. 1/3 ore / student A.... proiecte (lucrări) de finalizare a studiilor.......... conform planului de învăţământ.. Activităţi normate în statul de funcţiuni A.....5 la studii aprofundate) 2. 1 3.. 1.79 (3) din Legea nr. Activităţi de predare inclusiv pregătirea acestora 1... lucrări practice şi de laborator (inclusiv pregătirea acestora) 1. 1/3 ore / student . după caz.....9... Îndrumarea realizării proiectelor de an.... fisa individuală a postului nominalizează activităţile din fişa postului tipizată şi constituie anexă la contractul individual de muncă.. proiecte de an./sub 20 stud 120 ore / an 60 ore / an 1 1 A.1.2........Fişa postului∗ la nivel naţional.. Lucrări practice şi de laborator conform cu planul de învăţământ. Cursuri la forma "studii academice postuniversitare"...... complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A1.... Activităţi de seminar. 1/3 ore / student . conform planului de învăţământ..../20 stud.master"........ seminar... Îndrumarea studenţilor (tutoriat) pentru alegerea rutei profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile ∗ Potrivit art. pentru învăţământul superior....... A.5 NOTĂ: Cursurile pot fi ţinute de personal didactic calificat corespunzător...8. 1 ore / săpt. Coeficient de transformare 2 2.....128 /1997 privind Statutul personalului didactic...... Conducerea activităţilor didactice artistice sau sportive (inclusiv pregătirea acestora).5. Cursuri la forma "studii aprofundate . lucrări de laborator.. 2...3... complementare sau nu cursurilor de la capitolul A1... a lucrărilor de licenţă şi de absolvire A. Activitate practică productivă şi practică pedagogică (inclusiv pregătirea acestora) A.. elaborată în baza articolelor 79 (1. 1....evaluare şi notare teme (probleme) rezolvate acasă.5 .7....10... 3.128 /1997. complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A. A.. proiecte de an...evaluare şi notare examene parţiale..1. Activităţi de seminar.5 2.. Activităţi de evaluare 1... anexă la contractul colectiv de muncă A.. Consultaţii Pentru toate formele de învăţământ. 1/3 ore / student .evaluare şi notare temă de casă...evaluare şi notare examen (test) final..

Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs. B. B. 4 ore / candidat 2. Concurs pentru ocuparea unui post de preparator universitar sau asistent universitar: . de dezvoltare tehnologică. Organizarea de schimburi academice între diferite universităţi din ţară şi străinătate.5. C.6. Activităţi individuale de inovare sau inventică. = 328 ore / an . x 41 săpt. Activităţi prevăzute în planul intern de cercetare al catedrei.notare. B. de creaţie artistică potrivit specificului 9 ore / săpt.5.elaborarea subiectelor pentru probele scrise. în domeniul de activitate sau în domenii colaterale. B.4. 5 ore . B.elaborare tematică şi bibliografie. Organizarea de congrese ş. culegeri de probleme şi de teste şi altor materiale didactice C.5 ore / dosar 1 oră 2 ore / candidat 1 oră / candidat Concurs pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar sau profesor universitar: analiză dosar concurs. prevăzute în planul intern.3. Participarea la programele internaţionale la care România este parte. examinare şi notare. Activităţi în cadrul centrelor de transfer tehnologic.1.8.participare la proba practică şi evaluare. Elaborarea de manuale. B. C. C. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului 8 ore / săpt. Total activităţi capitolele A + B + C = 40 ore / săpt. x 41 săpt. x 41 de săptămâni=1640 de ore anual 3 . îndrumare metodică şi ştiinţifică: verificare dosar de concurs. . Activităţi de cercetare ştiinţifică. congrese ş. Concurs pentru ocuparea unui post de lector universitar (şef de lucrări).2. 2 ore / candidat evaluare. supraveghere teză. îndrumare. Participarea la comisii şi consilii în interesul învăţământului 2 ore / şedinţă A. corectare şi .2. Înfiinţarea. participare la prelegerea publică. centrelor de excelenţă (cercetare). 1 oră / dosar stabilire temă prelegere. 14.Se distribuie pe cele 9 puncte B. 3 ore / candidat . 2 ore / candidat B. Perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice.elaborarea subiectelor pentru probele orale. = 369 ore / an . amenajarea şi modernizarea laboratoarelor. Participarea la conferinţe. monografiilor şi a cărţilor de specialitate. Pregătire individuală (autoperfecţionare). activităţi de proiectare. 3. Elaborarea tratatelor.9. 1 oră participare la prelegerea publică. prevăzute în planul intern. staţiilor pilot. 7. C.1.a. stabilire temă prelegere. B. Parcurgerea completă a formelor postuniversitare de învăţământ în domeniul de activitate sau într-unul complementar.3. 5 ore / candidat . organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare. Activităţi în cadrul centrelor de cercetare prevăzute în planul intern.4. aparaturii de laboratoare ş. evaluare. simpozioane. B.a. 2 ore 0.a.Se distribuie pe cele 5 activităţi C.A.îndrumare metodică şi ştiinţifică. Activităţi privind pregătirea şi promovarea cadrelor didactice din învăţământul superior 1.12.

B şi C.81. fiind nominalizate la fişa individuală a postului împreună cu activităţile prevăzute la punctele B şi C.128 /1997. alin. Fişele individuale vor include obligatoriu activităţi din toate capitolele FIŞEI POSTULUI: A.4 din Legea nr. Ponderea. inclusiv a Legii nr. cuantificarea şi numărul de ore alocate activităţilor prevăzute la punctele A.Normarea activităţii de cercetare ştiinţifică. cu respectarea legilor în vigoare. B şi C este propusă de colectivele catedrelor. 128 /1997. Activităţile prevăzute la punctul A sunt normate în Statele de funcţiuni şi de personal didactic. desfăşurată sub egida UNIVERSITĂTII. in completarea normei didactice va fi făcută conform art. avizată de consiliul facultăţii şi aprobată de senatul universităţii. 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful