UNIVERSITATEA______________________________ FACULTATEA ______________________________

CATEDRA _____________________________________

FIŞA POSTULUI
Anul universitar __________________
NUMELE CADRULUI DIDACTIC ___________________________________________________ GRADUL DIDACTIC/TITLUL ŞTIINŢIFIC ___________________________________
Cap Codul activităţii DENUMIREA ACTIVITĂŢII Nr. ore fizice
Coeficient Nr. ore convenţionale

A

A.1.1

Nr. ore total

B

B.1

Nr. ore total

C

C.1

Nr. ore total NR. ORE TOTAL

(A+B+C) : ŞEF CATEDRĂ, Angajat, Semnătură ______________________ Data ____________________________
1

1640 ore

DECAN,

. 1 (sau 1.... Activităţi de seminar.... 1/3 ore / student A... lucrări de laborator.... Îndrumarea realizării proiectelor de an.../20 stud.. A... 2) şi 80 (1) din Legea nr...9. seminar....1........ conform legislaţiei în vigoare........ după caz. 1/3 ore / student ........ 1/3 ore / student ..... inclusiv: . Activităţi normate în statul de funcţiuni A.3. conform planului de învăţământ. conform planului de învăţământ../sub 20 stud 120 ore / an 60 ore / an 1 1 A.. Îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti 2 ore / săpt.... Activităţi de seminar...8.5 2..evaluare şi notare examene parţiale. 3. complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A1. Evaluarea în cadrul activităţilor didactice directe la toate formele de învăţământ (curs. 1.. complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A.. 1 ore / săpt. A... anexă la contractul colectiv de muncă A..5 NOTĂ: Cursurile pot fi ţinute de personal didactic calificat corespunzător.5 ... conexă cursurilor de la capitolul A. Cursuri la forma "studii aprofundate ....79 (3) din Legea nr... lucrări practice şi de laborator (inclusiv pregătirea acestora) 1.master".1. Activitate practică productivă şi practică pedagogică (inclusiv pregătirea acestora) A. Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor... Activităţi de predare inclusiv pregătirea acestora 1.128 /1997 privind Statutul personalului didactic..2......evaluare şi notare examen (test) final.. fisa individuală a postului nominalizează activităţile din fişa postului tipizată şi constituie anexă la contractul individual de muncă...... A. 2.128 /1997.... proiecte de an.... Conducerea activităţilor didactice artistice sau sportive (inclusiv pregătirea acestora). după caz...... Activităţi de evaluare 1.evaluare şi notare teme (probleme) rezolvate acasă. 1 3.. elaborată în baza articolelor 79 (1.......... complementare sau nu cursurilor de la capitolul A1.. 1 (sau 1........evaluare şi notare temă de casă. 1/3 ore / student . pentru învăţământul superior... proiecte (lucrări) de finalizare a studiilor....10.11.Fişa postului∗ la nivel naţional... Îndrumarea studenţilor (tutoriat) pentru alegerea rutei profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile ∗ Potrivit art.......5.. după caz) A... a lucrărilor de licenţă şi de absolvire A.5 la studii aprofundate) 2. Coeficient de transformare 2 2.. Consultaţii Pentru toate formele de învăţământ..... 1.. Lucrări practice şi de laborator conform cu planul de învăţământ.7.. Cursuri la forma "studii academice postuniversitare".. Cursuri la forma de învăţământ de lungă sau scurtă durată. proiecte de an. 2 .

9. 7. 1 oră participare la prelegerea publică. 14.elaborare tematică şi bibliografie. de creaţie artistică potrivit specificului 9 ore / săpt. B.5.1. stabilire temă prelegere. B.A. Înfiinţarea. Activităţi privind pregătirea şi promovarea cadrelor didactice din învăţământul superior 1.12. staţiilor pilot. Elaborarea tratatelor. Participarea la conferinţe. Activităţi în cadrul centrelor de transfer tehnologic. C. Activităţi prevăzute în planul intern de cercetare al catedrei.1. Organizarea de congrese ş. B.8.5 ore / dosar 1 oră 2 ore / candidat 1 oră / candidat Concurs pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar sau profesor universitar: analiză dosar concurs. prevăzute în planul intern.a. B. 3. Participarea la programele internaţionale la care România este parte. 2 ore / candidat evaluare. 5 ore . B. B. prevăzute în planul intern.3.2.elaborarea subiectelor pentru probele scrise. = 328 ore / an . simpozioane. evaluare. = 369 ore / an . Pregătire individuală (autoperfecţionare).4. Total activităţi capitolele A + B + C = 40 ore / săpt. Concurs pentru ocuparea unui post de preparator universitar sau asistent universitar: . examinare şi notare.participare la proba practică şi evaluare.Se distribuie pe cele 9 puncte B.3. Activităţi de cercetare ştiinţifică. C. 2 ore 0. în domeniul de activitate sau în domenii colaterale. Elaborarea de manuale.6. Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs.elaborarea subiectelor pentru probele orale. x 41 de săptămâni=1640 de ore anual 3 . Perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice. Activităţi în cadrul centrelor de cercetare prevăzute în planul intern. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului 8 ore / săpt. Concurs pentru ocuparea unui post de lector universitar (şef de lucrări). activităţi de proiectare. supraveghere teză.2. x 41 săpt.a. 4 ore / candidat 2. îndrumare. Organizarea de schimburi academice între diferite universităţi din ţară şi străinătate. îndrumare metodică şi ştiinţifică: verificare dosar de concurs. C. amenajarea şi modernizarea laboratoarelor. corectare şi .Se distribuie pe cele 5 activităţi C. 2 ore / candidat B.5. aparaturii de laboratoare ş. culegeri de probleme şi de teste şi altor materiale didactice C. x 41 săpt. Activităţi individuale de inovare sau inventică. B. 1 oră / dosar stabilire temă prelegere. Participarea la comisii şi consilii în interesul învăţământului 2 ore / şedinţă A. organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare. Parcurgerea completă a formelor postuniversitare de învăţământ în domeniul de activitate sau într-unul complementar. 5 ore / candidat . monografiilor şi a cărţilor de specialitate. congrese ş. centrelor de excelenţă (cercetare).4. B. .îndrumare metodică şi ştiinţifică.notare. de dezvoltare tehnologică. C. 3 ore / candidat .a. participare la prelegerea publică.

B şi C este propusă de colectivele catedrelor. desfăşurată sub egida UNIVERSITĂTII. alin. cuantificarea şi numărul de ore alocate activităţilor prevăzute la punctele A. Fişele individuale vor include obligatoriu activităţi din toate capitolele FIŞEI POSTULUI: A. in completarea normei didactice va fi făcută conform art. Ponderea. B şi C. Activităţile prevăzute la punctul A sunt normate în Statele de funcţiuni şi de personal didactic. cu respectarea legilor în vigoare.4 din Legea nr.81. inclusiv a Legii nr. avizată de consiliul facultăţii şi aprobată de senatul universităţii. 4 . 128 /1997. fiind nominalizate la fişa individuală a postului împreună cu activităţile prevăzute la punctele B şi C.128 /1997.Normarea activităţii de cercetare ştiinţifică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful