UNIVERSITATEA______________________________ FACULTATEA ______________________________

CATEDRA _____________________________________

FIŞA POSTULUI
Anul universitar __________________
NUMELE CADRULUI DIDACTIC ___________________________________________________ GRADUL DIDACTIC/TITLUL ŞTIINŢIFIC ___________________________________
Cap Codul activităţii DENUMIREA ACTIVITĂŢII Nr. ore fizice
Coeficient Nr. ore convenţionale

A

A.1.1

Nr. ore total

B

B.1

Nr. ore total

C

C.1

Nr. ore total NR. ORE TOTAL

(A+B+C) : ŞEF CATEDRĂ, Angajat, Semnătură ______________________ Data ____________________________
1

1640 ore

DECAN,

.. Coeficient de transformare 2 2..8....2.. Îndrumarea realizării proiectelor de an. Evaluarea în cadrul activităţilor didactice directe la toate formele de învăţământ (curs....... 1 ore / săpt.. pentru învăţământul superior. Conducerea activităţilor didactice artistice sau sportive (inclusiv pregătirea acestora). după caz... conform planului de învăţământ...... 1/3 ore / student ....... Activităţi de seminar. după caz.evaluare şi notare examen (test) final./sub 20 stud 120 ore / an 60 ore / an 1 1 A.128 /1997.evaluare şi notare teme (probleme) rezolvate acasă... Îndrumarea studenţilor (tutoriat) pentru alegerea rutei profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile ∗ Potrivit art. complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A1. lucrări de laborator. conform legislaţiei în vigoare..9.....3. 1 (sau 1.5 NOTĂ: Cursurile pot fi ţinute de personal didactic calificat corespunzător....5 la studii aprofundate) 2..... Lucrări practice şi de laborator conform cu planul de învăţământ..11. proiecte de an. conform planului de învăţământ.master". 1 3. seminar. lucrări practice şi de laborator (inclusiv pregătirea acestora) 1.. Activităţi normate în statul de funcţiuni A..........1.. după caz) A.. proiecte de an. Cursuri la forma "studii aprofundate ...... 1 (sau 1.7. Activităţi de seminar.. Activităţi de predare inclusiv pregătirea acestora 1.1. 1/3 ore / student ..5 .. Consultaţii Pentru toate formele de învăţământ... 2. 2 ...... 1/3 ore / student A........ 1...5 2. fisa individuală a postului nominalizează activităţile din fişa postului tipizată şi constituie anexă la contractul individual de muncă...... A. 1/3 ore / student .... proiecte (lucrări) de finalizare a studiilor. inclusiv: . a lucrărilor de licenţă şi de absolvire A. Activităţi de evaluare 1../20 stud.. complementare sau nu cursurilor de la capitolul A1... Cursuri la forma de învăţământ de lungă sau scurtă durată..evaluare şi notare examene parţiale....... Activitate practică productivă şi practică pedagogică (inclusiv pregătirea acestora) A....... complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A..5. Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor. 3...79 (3) din Legea nr.. A..........10.. 2) şi 80 (1) din Legea nr....128 /1997 privind Statutul personalului didactic... anexă la contractul colectiv de muncă A... Îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti 2 ore / săpt.. 1....Fişa postului∗ la nivel naţional. conexă cursurilor de la capitolul A.. Cursuri la forma "studii academice postuniversitare". elaborată în baza articolelor 79 (1.... A...evaluare şi notare temă de casă.

7. B. Elaborarea tratatelor.4.1. supraveghere teză.îndrumare metodică şi ştiinţifică. x 41 de săptămâni=1640 de ore anual 3 .2.a. de dezvoltare tehnologică. centrelor de excelenţă (cercetare). B. . B. Participarea la conferinţe. B. C. 2 ore / candidat evaluare.2. congrese ş.A. 5 ore / candidat . 3. Perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice. amenajarea şi modernizarea laboratoarelor. B. în domeniul de activitate sau în domenii colaterale.Se distribuie pe cele 5 activităţi C. examinare şi notare. x 41 săpt. Participarea la programele internaţionale la care România este parte. Organizarea de congrese ş.6. Activităţi privind pregătirea şi promovarea cadrelor didactice din învăţământul superior 1. 3 ore / candidat . îndrumare. 2 ore / candidat B. 4 ore / candidat 2. 2 ore 0. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului 8 ore / săpt. aparaturii de laboratoare ş.Se distribuie pe cele 9 puncte B. corectare şi . = 328 ore / an . x 41 săpt. participare la prelegerea publică.3.9. stabilire temă prelegere. evaluare. staţiilor pilot. Elaborarea de manuale. Total activităţi capitolele A + B + C = 40 ore / săpt. B. îndrumare metodică şi ştiinţifică: verificare dosar de concurs. monografiilor şi a cărţilor de specialitate. Participarea la comisii şi consilii în interesul învăţământului 2 ore / şedinţă A. Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs.elaborarea subiectelor pentru probele scrise. de creaţie artistică potrivit specificului 9 ore / săpt. C. Înfiinţarea. 5 ore . Concurs pentru ocuparea unui post de lector universitar (şef de lucrări). Organizarea de schimburi academice între diferite universităţi din ţară şi străinătate. Concurs pentru ocuparea unui post de preparator universitar sau asistent universitar: .elaborarea subiectelor pentru probele orale. Parcurgerea completă a formelor postuniversitare de învăţământ în domeniul de activitate sau într-unul complementar.1. C.participare la proba practică şi evaluare.5. C. Activităţi individuale de inovare sau inventică. B. Activităţi în cadrul centrelor de cercetare prevăzute în planul intern. 1 oră participare la prelegerea publică.a. prevăzute în planul intern.notare.3.12.5 ore / dosar 1 oră 2 ore / candidat 1 oră / candidat Concurs pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar sau profesor universitar: analiză dosar concurs. 14. B.5. activităţi de proiectare.8. 1 oră / dosar stabilire temă prelegere.a. Activităţi prevăzute în planul intern de cercetare al catedrei. organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare. Activităţi de cercetare ştiinţifică. Pregătire individuală (autoperfecţionare). prevăzute în planul intern. simpozioane. Activităţi în cadrul centrelor de transfer tehnologic. = 369 ore / an . culegeri de probleme şi de teste şi altor materiale didactice C.4.elaborare tematică şi bibliografie.

4 din Legea nr. alin.81. Activităţile prevăzute la punctul A sunt normate în Statele de funcţiuni şi de personal didactic. 4 . Fişele individuale vor include obligatoriu activităţi din toate capitolele FIŞEI POSTULUI: A. avizată de consiliul facultăţii şi aprobată de senatul universităţii. in completarea normei didactice va fi făcută conform art. cuantificarea şi numărul de ore alocate activităţilor prevăzute la punctele A.128 /1997. inclusiv a Legii nr. B şi C este propusă de colectivele catedrelor. fiind nominalizate la fişa individuală a postului împreună cu activităţile prevăzute la punctele B şi C. desfăşurată sub egida UNIVERSITĂTII. Ponderea. 128 /1997. B şi C.Normarea activităţii de cercetare ştiinţifică. cu respectarea legilor în vigoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful