UNIVERSITATEA______________________________ FACULTATEA ______________________________

CATEDRA _____________________________________

FIŞA POSTULUI
Anul universitar __________________
NUMELE CADRULUI DIDACTIC ___________________________________________________ GRADUL DIDACTIC/TITLUL ŞTIINŢIFIC ___________________________________
Cap Codul activităţii DENUMIREA ACTIVITĂŢII Nr. ore fizice
Coeficient Nr. ore convenţionale

A

A.1.1

Nr. ore total

B

B.1

Nr. ore total

C

C.1

Nr. ore total NR. ORE TOTAL

(A+B+C) : ŞEF CATEDRĂ, Angajat, Semnătură ______________________ Data ____________________________
1

1640 ore

DECAN,

complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A.... 3. Activităţi de evaluare 1.3. Activitate practică productivă şi practică pedagogică (inclusiv pregătirea acestora) A.11...... A.........7. fisa individuală a postului nominalizează activităţile din fişa postului tipizată şi constituie anexă la contractul individual de muncă....128 /1997. 1/3 ore / student A. 2 ../20 stud.. proiecte (lucrări) de finalizare a studiilor.... Cursuri la forma "studii academice postuniversitare". Îndrumarea studenţilor (tutoriat) pentru alegerea rutei profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile ∗ Potrivit art....79 (3) din Legea nr. după caz... 2) şi 80 (1) din Legea nr... 1/3 ore / student ..... seminar.... lucrări practice şi de laborator (inclusiv pregătirea acestora) 1.... Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor... Activităţi de seminar..... 1/3 ore / student . 1.../sub 20 stud 120 ore / an 60 ore / an 1 1 A.. 1/3 ore / student .evaluare şi notare temă de casă. conform planului de învăţământ. Activităţi normate în statul de funcţiuni A.5.....128 /1997 privind Statutul personalului didactic..... Evaluarea în cadrul activităţilor didactice directe la toate formele de învăţământ (curs....5 ....9.. complementare sau nu cursurilor de la capitolul A1...2.... proiecte de an.. lucrări de laborator. Îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti 2 ore / săpt. 1.10.. după caz....evaluare şi notare teme (probleme) rezolvate acasă..... Activităţi de predare inclusiv pregătirea acestora 1..... conform legislaţiei în vigoare.. Cursuri la forma de învăţământ de lungă sau scurtă durată.1......Fişa postului∗ la nivel naţional.. Cursuri la forma "studii aprofundate ........evaluare şi notare examen (test) final......evaluare şi notare examene parţiale. 1 3..5 2. 1 (sau 1.. Activităţi de seminar.. proiecte de an.8. anexă la contractul colectiv de muncă A.... 1 ore / săpt.. conform planului de învăţământ... complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A1. Lucrări practice şi de laborator conform cu planul de învăţământ.5 la studii aprofundate) 2..... după caz) A.. a lucrărilor de licenţă şi de absolvire A. 1 (sau 1....master".. A.. A..... Coeficient de transformare 2 2.. elaborată în baza articolelor 79 (1...1.5 NOTĂ: Cursurile pot fi ţinute de personal didactic calificat corespunzător. Conducerea activităţilor didactice artistice sau sportive (inclusiv pregătirea acestora)... Consultaţii Pentru toate formele de învăţământ. pentru învăţământul superior.... conexă cursurilor de la capitolul A. 2. Îndrumarea realizării proiectelor de an. inclusiv: ..

8. Organizarea de schimburi academice între diferite universităţi din ţară şi străinătate. Participarea la comisii şi consilii în interesul învăţământului 2 ore / şedinţă A. Participarea la conferinţe. prevăzute în planul intern. amenajarea şi modernizarea laboratoarelor. aparaturii de laboratoare ş. .9. îndrumare. 1 oră participare la prelegerea publică. = 369 ore / an . 14. 3. B. Activităţi privind pregătirea şi promovarea cadrelor didactice din învăţământul superior 1.3.2. organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare. B.A. B. monografiilor şi a cărţilor de specialitate.12. îndrumare metodică şi ştiinţifică: verificare dosar de concurs. C. simpozioane.a. Activităţi în cadrul centrelor de transfer tehnologic.a. 5 ore . evaluare.4. Activităţi prevăzute în planul intern de cercetare al catedrei. supraveghere teză. x 41 de săptămâni=1640 de ore anual 3 .5. culegeri de probleme şi de teste şi altor materiale didactice C.elaborarea subiectelor pentru probele scrise. activităţi de proiectare. 2 ore / candidat evaluare.2. Elaborarea de manuale.notare. 2 ore / candidat B. 4 ore / candidat 2. stabilire temă prelegere.5 ore / dosar 1 oră 2 ore / candidat 1 oră / candidat Concurs pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar sau profesor universitar: analiză dosar concurs. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului 8 ore / săpt.4.3. B. Activităţi de cercetare ştiinţifică. B.elaborarea subiectelor pentru probele orale. prevăzute în planul intern. Parcurgerea completă a formelor postuniversitare de învăţământ în domeniul de activitate sau într-unul complementar. Organizarea de congrese ş. Participarea la programele internaţionale la care România este parte.1. corectare şi .1. 2 ore 0. Înfiinţarea. în domeniul de activitate sau în domenii colaterale. B. Pregătire individuală (autoperfecţionare). 1 oră / dosar stabilire temă prelegere. C. examinare şi notare. B. Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs. Concurs pentru ocuparea unui post de lector universitar (şef de lucrări). = 328 ore / an .6.a. 3 ore / candidat . congrese ş. x 41 săpt.îndrumare metodică şi ştiinţifică. Activităţi individuale de inovare sau inventică. de dezvoltare tehnologică. B. participare la prelegerea publică. C.elaborare tematică şi bibliografie.Se distribuie pe cele 5 activităţi C. Activităţi în cadrul centrelor de cercetare prevăzute în planul intern. staţiilor pilot. de creaţie artistică potrivit specificului 9 ore / săpt. Elaborarea tratatelor. x 41 săpt. C. Concurs pentru ocuparea unui post de preparator universitar sau asistent universitar: .participare la proba practică şi evaluare. Total activităţi capitolele A + B + C = 40 ore / săpt.5. Perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice. 7.Se distribuie pe cele 9 puncte B. centrelor de excelenţă (cercetare). 5 ore / candidat .

4 . desfăşurată sub egida UNIVERSITĂTII.128 /1997.81. 128 /1997. cuantificarea şi numărul de ore alocate activităţilor prevăzute la punctele A. Fişele individuale vor include obligatoriu activităţi din toate capitolele FIŞEI POSTULUI: A. inclusiv a Legii nr. in completarea normei didactice va fi făcută conform art. avizată de consiliul facultăţii şi aprobată de senatul universităţii. fiind nominalizate la fişa individuală a postului împreună cu activităţile prevăzute la punctele B şi C. Activităţile prevăzute la punctul A sunt normate în Statele de funcţiuni şi de personal didactic. B şi C. alin.4 din Legea nr. Ponderea.Normarea activităţii de cercetare ştiinţifică. cu respectarea legilor în vigoare. B şi C este propusă de colectivele catedrelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful