Sunteți pe pagina 1din 12

TEMATICA

concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii 2010tematica pentru proba eliminatorie tip grila -

DREPT CIVIL

1. Actul juridic civil: notiune;

conditiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a incheia actul, consimtamantul, obiectul si cauza):

conditiile de forma ale actului juridic civil; modalitatile actului juridic civil;

efectele actului juridic civil;

nulitatea actului juridic civil (notiune, cIasificare, delimitare, cauzele de nulitate, regim juridic, efecte).

2. Prescriptia extinctiva:

domeniul prescriptiei extinctive; tennenele de prescriptie extinctiva;

cursul prescriptiei (inceput, suspendare, intrerupere, repunere in tennen, implinire).

3. Drepturile reale principale:

dreptul de proprietate privata (notiune, caractere juridice, prerogative); dreptul de proprietate publica;

circulatia juridica a bunurilor imobile;

modalitatile juridice ale dreptului de proprietate;

dezmembramintele dreptului de proprietate (dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitatie, dreptul de servitute, dreptul de superficie);

accesiunea, uzucapiunea si hotararea judecatoreasca, moduri de dobandire a dreptului de proprietate;

actiunea in revendicare; posesia.

4. Contractu I ca izvor de obligatii: simulatia;

efecteIe specifice contractelor sinalagmatice.

S. Faptul juridic ca izvor de obligatii: gestiunea intereselor aItei persoane; plata nedatorata;

imbogatirea tara justa cauza.

6 . Raspunderea civila delictuala raspunderea pentru fapta proprie;

raspunderea comitentului pentru fapta prepusului; raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general; raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale; raspunderea pentru prejudiciile cauzate de ruina edificiului;

7. Efectele obligatlilor:

executarea directa (in natura) a obligatiilor;

executarea indirecta a obligatiilor (prin echivalent); drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului.

8. Transmisiunea ~i transformarea obligatiilor cesiunea de creanta;

subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei; novatia;

delegatia;

9. Stingerea obhgatiilor compensatia; confuziunea;

darea in plata; remiterea de datorie;

imposibilitatea fortuita de executare.

10. Garantarea obiigatiilor: fidejusiunea;

ipoteca;

dreptul de retentie.

11. Contractele speciale:

I.contractul de vanzare-cumparare; 2.contractul de donatie;

3.contractul de Iocatiune; 4.contractul de inchiriere a locuintei; 5.contractul de mandat;

6.contractul de depozit;

7.contractul de imprumut (de folosinta; de consumatie); 8.contractul de renta viagera;

9. contractu I de intretinere;

10.contractul de tranzactie.

11. Succesiunile (mostenirea):

1. Mostenirea legala

notiuni generale (nedemnitatea succesorala, principiile generale ale devolutiunii legale a rnostenirii, reprezentarea succesorala);

c1asa intai de mostenitori Iegali (descendentii);

2

clasa a doua de mostenitori legali (ascendentii privilegiati si M~l_'-'" clasa a treia de mostenitori legali (ascendentii ordinari); c1asa a patra de mostenitori legali (colateralii ordinari); drepturile succesorale ale sotului supravietuitor;

2. Mostenirea testamentara

testarnentul (definitie, caractere juridice, conditii de validitate, feluri); legatul (notiune, clasificare, nulitate, revocare, caducitate);

rezerva succesorala (notiune, caractere juridice, mostenitorii rezervatari, calculul rezervei si al cotitatii disponibile, reductiunea liberalitatilor excesive, raportu1 donatiilor);

3. Dreptul de optiune succesorala.

3

BIBLIOGRAFIE

In vederea pregatirii pentru examen, candidatii vor putea consulta lucrari de specialitate sau orice alta documentatie (tratate, monografii, culegeri de jurisprudenta etc.) ce va fi adusa la zi in raport cu modificarile legislative intervenite pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului).

LEGISLA TIE RELEVANTA

- Constitutia Romaniei republicata in Monitorul Oficial nr. 767/2003;

- Codul civil;

Legea nr.31911944 privind dreptul de mostenire al sotului supravietuitor; Decretul nr. 16711958 privitor la prescriptia extinctiva;

- Legea nr. 1811991 a fondului funciar, republicata in Monitorul Oficial nr. 111998, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 11211995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte trecute in proprietatea statului, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;

- Legea nr. 112000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 1811991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluare in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial nr. 798/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul ei juridic, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;

Legea nr. 11411996 a locuintei, republicata in Monitorul Oficial nr. 39811997, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de urgenta a Guvemului Romaniei nr. 4011999 privind protectia chiriasilor, aprobata si cornpletata prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile si cornpletarile ulterioare; - Legea nr.247/2005 privind refonna in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile ulterioare.

4

DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Competenta:

competenta general a a instantelor judecatoresti; cornpetenta materiala a instantelor judecatoresti; competenta teritoriala;

incidente referitoare la instanta sesizata (intinderea cornpetentei instantei sesizate, stramutarea, mijloacele procedurale de invocare a necornpetentei, conflictele de cornpetenta).

2. Participantii la procesul civil:

instanta de judecata (rolul activ al judecatorului, alcatuirea instantei, incidente procedurale referitoare la compunerea si constituirea instantei);

partile (conditiile pentru a fi parte in proces, coparticiparea procesuala, drepturile si indatoririle procesuale ale partilor, abuzul de drept procedural, participarea tertilor la judecata, reprezentarea partilor in procesul civil);

formele participarii procurorului in procesul civil.

3. Dispozitii generale de procedura: principiul disponibilitatii;

principiul contradictorialitatii;

actele de procedura (notiune si clasi fi care, conditii generale pentru indeplinirea actelor de procedura, citarea si comunicarea actelor de procedura, nulitatea actelor de procedura);

termenele procedurale (notiune si clasificare, durata, decaderea si repunerea in termen).

4. Judecata in prima instanta:

etapa scrisa (cererea de chemare in judecata, intampinarea, cererea reconventionala);

etapa dezbaterii (sedinta de judecata, exceptiile procesuale, probele, suspendarea judecatii, perimarea, actele procesuale de dispozitie ale partilor);

deliberarea si pronuntarea;

hotararea (clasificarea hotararilor judecatoresti, continutul hotararii, redact area, semnarea ~I comunicarea hotararii, termenul de gratie, cheltuielile de judecata, efectele hotararilor judecatoresti, investirea cu formula executorie, executarea vremelnica, indreptarea, larnurirea si completarea hotararilor).

5. Caile extraordinare de atac: contestatia in anulare; revizuirea.

6. Executarea silita contestatia la executare;

executarea silita a obligatiilor de a face si a obligatiilor de a nu face.

7. Procedurile speciale: procedura necontencioasa; ordonanta presedintiala; masurile asiguratorii; procedura divortului; procedura partajului.

5

BIBLIOGRAFIE

In vederea pregatirii pentru examen, candidatii vor putea consulta lucrari de specialitate sau orice alta documentatie (tratate, rnonografii, culegeri de jurisprudenta etc.) ce va fi adusa la zi in raport cu rnodificarile legislative intervenite pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului).

LEGISLATIE RELEVANTA

- Constitutia Rornaniei republicata in Monitorul Oficial nr. 767/2003;

- Codul de procedura civila, cu modificarile si cornpletarile ulterioare.

6

DREPT PENAL

I. Partea general a

1. Institutiile fundamentale ale dreptului penal

1.1. Infractiunea

1.1.1. Notiunea, trasaturile esentiale ale infractiunii;

1.1.2. Structura infractiunii; continutul constitutiv al infractiunii (inclusiv persoana juridica -

subiect activ al infractiunii);

1.1.3. Fonnele infractiunii;

1.1.4. Unitatea infractiunii;

1.1.5. Pluralitatea de infractiuni;

1.1.6. Pluralitatea de infractori;

1.1. 7. Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei;

1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.

1.3.

1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.3.8. 1.3.9. 1.3.10. 1.3.11.

Rdspunderea penala

Principiile raspunderii penale;

Conditiile raspunderii penale a persoanei juridice; Cauzele care inlatura raspunderea penala;

Sanctiunile

Pedepsele principale, complementare si accesorii aplicabile persoanei fizice; Pedepsele principale si complementare aplicabile persoanei juridice; Individualizarea pedepselor;

Circumstantele atenuante si agravante;

Suspendarea conditionata a executarii pedepsei;

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;

Liberarea conditionata;

Raspunderea penal a a minorilor; regimuI sanctionator; Masurile de siguranta;

Cauzele care inlatura executarea pedepsei; Reabilitarea.

7

1. Infractiuni contra persoanei

1.1. Infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanatatii;

1.2. Infractiuni contra libertatii persoane - cu exceptia art.190 ~i art.191 C.pen.;

1.3. Infractiuni privitoare la viata sexual a;

II. Partea specials

2. Infractiuni contra patrimoniului: art.208; 209; 210; 211; 213; 214; 215; 2151; 216; 217; 220; 221 din Codul penal

3. Infractiuni contra autoritatii: art. 239, 2391 din Codul penal

4. Infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati reglementate de lege

4.1. Infractiuni de serviciu sau in Iegatura cu serviciul: art. 246, 247,248, 249, 250, 254, 255, 256, 257 din Codul penal;

4.2. Infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei: art.259, 260, 261, 262, 264,266,267,268, 269,270,271,272 din Codul penal;

5. Infractiuni de fals

5.1. Falsificarea de monede sau alte valori: art.282 din Codul penal;

5.2. Falsuri in inscrisuri: art.288, 289, 290, 291,292,293 din Codul penal.

6. Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea socials

6.1. Infractiuni contra familiei: art.305, 306, din Codul penal.

8

BIBLIOGRAFIE

in vederea pregatirii pentru exam en, candidatii vor putea consulta lucrari de specialitate sau orice alta documentatie (tratate, monografii, culegeri de jurisprudenta etc.) ce va fi adusa la zi in raport cu modificarile legislative intervenite pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului).

LEGISLATIE RELEVANTA

Constitutia Romaniei republicata in Monitorul Oficial nr. 767/2003; Codul penal;

Legea nr. 546/2002 privind gratierea ~i procedura acordarii gratierii.

9

DREPT PROCESUAL PENAL

I. Partea generala

1. Reguli de baza ~i actiunile in procesul penal

1.1. Scopul si regulile de baza ale procesului penal;

1.2. Actiunea penal a si actiunea civila in procesul penal;

1.3. Partile in procesul penal.

2. Competenta

2.1. Felurile cornpetentei;

2.2. lncompatibilitatea si stramutarea.

3. Probele ~i mijloacele de proba

3.1. Dispozitii generale;

3.2. Mijloacele de proba.

4. Masurile preventive ~i aIte masuri procesuale

4.1. Masurile preventive;

4.2. Alte mas uri procesuale.

5. Acte procesuale ~i procedurale comune

5.1. Asistenta juridica si reprezentarea;

5.2. Citarea. Comunicarea actelor procedurale. Mandatul de aducere;

5.3. Termenele;

5.4. Cheltuielile judiciare;

5.5. Nulitatile;

5.6. Amenda judiciara.

II. Partea speciala

1. Urmarirea penala

1.1. Dispozitii generale:

1.2. Competenta organelor de urmarire penal a;

1.3. Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penal a;

1.4. Efectuarea urmaririi penale:

l.5. Trimiterea in judecata;

1.6. Reluarea urmaririi penale;

1.7. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penal a;

1.8. Procedura plangerii prealabile.

2. Judecata

2.1. Dispozitii generale;

2.2. Judecata in prima instanta;

2.3. Caile extraordinare de atac: revizuirea;

contestatia in anulare.

3. Executarea hotararilor pen ale

3.1. Dispozitii generale;

3.2. Punerea in executare a hotararilor;

3.3. Amanarea si intreruperea executarii pedepsei;

10

3.4. Inlaturarea sau modifiearea pedepsei;

3.5. Contestatia la exeeutare.

4. Proceduri speciale

4.1. Proeedura in eauzele eu infraetori minori;

4.2. Proeedura reabilitarii judecatoresti;

4.3. Repararea pagubei in eazul condamnarii sau al luarii unei masuri preventive pe nedrept.

11

BIBLIOGRAFIE

In vederea pregatirii pentru examen, candidatii vor putea consult a lucrari ialitate sau

orice alta documentatie (tratate, monografii, culegeri de jurisprudenta etc.) ce va fi adusa la zi in raport cu modificarile legislative intervenite pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului).

LEGISLA TIE RELEVANTA

- Constitutia Romaniei republicata in Monitorul Oficial nr. 767/2003;

- Codul de procedura penal a, cu modificarile si completarile ulterioare.

12