Sunteți pe pagina 1din 39

WI&WIE&WIL COMPLET.

qxd 5/23/2005 9:39 AM Page 1

WI 142 Instalare, 2-3


Scoaterea din ambalaj
Legãturi hidraulice ºi electrice
WI 105 Primul program de spãlare

Descrierea maºinii de spãlat, 4-5


WI 102 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85

Descrierea maºinii de spãlat, 6


WI 82 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82

Descrierea maºinii de spãlat, 7


WI 62 WI 62; WI 52; WI 42

WI 52 Descrierea maºinii de spãlat, 8


WI 81; WI 101
Pornire ºi programe, 9
WI 42 WI 81; WI 101

Pornire ºi programe, 10
WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85
WI 101 Personalizãri, 11
WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85

WI 81 Pornire ºi programe, 12
WI 142; WI 105; WI 102; WI 82
Personalizãri, 13
WI 142; WI 105; WI 102; WI 82, WI 101, WI 81

Pornire ºi programe, 14
WI 62; WI 52; WI 42
WIL 125 X Personalizãri, 15
WI 62; WI 52; WI 42
WIL 105 X Detergenþi ºi rufe albe, 16
Sertarul detergenþilor
WIL 105 Ciclul de albire
Prepararea rufelor
Rufe deosebite
WIL 85 X Precauþii ºi sfaturi, 17
Protecþie generalã
WIL 85 Aruncarea rezidurilor
Protecþia ºi respectarea mediului înconjurãtor

WIL 62 Întreþinere ºi îngrijire, 18


Oprirea apei ºi a curentului electric
Curãþarea maºinii de spãlat
Curãþarea sertarului de detergenþi
Îngrijirea hubloului ºi a cuvei
Curãþarea pompei

WISL 105 X Controlarea furtunului de alimentare cu apã

Anomalii ºi remedii, 19
WISL 85 X Asistenþã, 20
Înainte de a lua legãtura cu sevice-ul

Date tehnice, 20-21

Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT,


coperta 3

Reþeaua naþionalã de service, coperta 4

1
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:39 AM Page 2

sã se pãstreze împreunã cu

Conectarea furtunului de alimentare cu apã

A
furtunului de alimentare cu
apã ºi înºurubaþi-l la un
robinet filetat de apã rece
(a se vedea figura alãturatã).

vânzãtorul.
3. Scoateþi cele 3 (numai modelele WI, WIL 62 ºi 105)
sau 4 ºuruburi de protecþie pentru transport ºi
cauciucul cu respectivul distanþator, situate în partea
posterioarã (a se vedea figura de mai jos).
2. Conectaþi furtunul de
alimentare cu apã la
maºina de spãlat,
înºurubându-l la
respectiva prizã de apã,
în partea posterioarã,
sus în dreapta (a se
vedea figura alãturatã).

aflate în dotare.
5. Închideþi cu dopurile din dotare cele 3/4 orificii ale sistemelor de
prindere, situate în partea posterioarã.
ca furtunul

“Date tehnice” (a se vedea pag. 20).

furtunului de alimentare nu este

o suprafaþã planã ºi
rigidã,

(a se vedea figura alãturatã);

2
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 3

Conectarea furtunului de evacuare

Conectaþi furtunul de

a apei,

ghidajul aflat în dotare,

(a se vedea figura alãturatã).


Extremitatea liberã a
furtunului de evacuare nu
trebuie sã rãmânã
cufundatã în apã.

furtunelor de
furtunul de
furtunul

ºtecherul în priza de curent,

legale;

“Date tehnice” de la pag. 20.

“Date tehnice” de la pag. 20.

ºtecherul maºinii de spãlat.


ºtecherul.

! Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16O C.

3
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 4

WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85.

TURAÞIE DE
CENTRIFUGARE

Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca Butonul START/RESET: este folosit pentru pornirea
detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. 16). programelor sau anularea a ceea ce a fost selectat
greºit.
Indicatoare luminoase: sunt utile pentru a urmãri
derularea programului de spãlare ales. Indicator PORNIRE/HUBLOU BLOCAT: vã indicã
O datã selectatã întârzierea pornirii, “Delay timer”, faptul cã maºina de spãlat este în funcþiune ºi când
momentul de aºteptare va fi cronometrat astfel încât aveþi posibilitatea de a deschide hubloul (a se vedea
dvs. sã puteþi afla timpul rezidual pânã la iniþierea pag. 5).
programului de spãlare (a se vedea pag. 5).
Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru
Selector TURAÞIE DE CENTRIFUGARE: este pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat.
folosit pentru a selecta/exclude programul de
stoarcere (a se vedea pag. 11). Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea
programelor. Pe durata programului selectorul rãmâne
Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta ferm.
funcþiile disponibile. Butonul corespunzãtor funcþiei
selectate va rãmâne aprins.

Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a


selecta temperatura sau programul de spãlare cu
apã rece (a se vedea pag. 11).

4
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 5

WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85.

“Delay timer”
(a se vedea pag. 11),
iniþiat, indicatorul luminos corespunzãtor întârzierii
selectate va începe sã semnalizeze;

apei reziduale indicatorul luminos,


(centrifugare) se va aprinde.

Taste/butoane pentru FUNCÞII


Tastele pentru funcþii îndeplinesc ºi rolul

(a se vedea pag. 9).

Dupã dezactivarea funcþiei, indicatorul

Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat ºi nu trebuie, sub nici un motiv sã încercaþi
sã-l deschideþi - indicatorul, luminând intermitent indicã faptul cã zãvorul nu mai blocheazã hubloul: în acest
moment îl puteþi deschide. Acest indicator se stinge numai dacã maºina de spãlat rufe nu este în prizã.

5
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 6

WI 142; WI 105; WI 102; WI 82.

FUNCÞII

Panoul de control - WI 105


Indicator Butonul
Butoane FUNCÞII HUBLOU PORNIRE/OPRIRE
BLOCAT
Indicator
PORNIRE/OPRIRE

Selector PROGRAME
Sertarul detergenþilor Selector TURAÞIE
CENTRIFUGARE Selector TEMPERATURÃ

Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca Indicator PORNIRE/OPRIRE: este util pentru a ºti
detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. 16). dacã maºina de spãlat este pornitã ºi dacã
programul selectat a fost acceptat
Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta
funcþiile disponibile. Butonul corespunzãtor funcþiei Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea
selectate va rãmâne aprins. programelor.
Notã: Dupã ce ciclul de spãlare a fost selectat ºi
Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a acceptat de maºina de spãlat, deplasarea
selecta temperatura sau programul de spãlare cu selectorului nu mai are nici o influenþã (cu excepþia
apã rece (a se vedea pag. 13). poziþiei Stop/Reset).
Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în
Indicatorul HUBLOU BLOCAT, vã informeazã sensul acelor de ceasornic.
asupra posibilitãþii de deschidere a hubloului (a se
vedea mai jos). Numai pentru modelul WI 105
Selectorul de REGLARE A TURAÞIEI DE
Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru CENTRIFUGARE: este folosit pentru a regla sau
pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. pentru a exclude turaþia de centrifugare
Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de
spãlare selectat.
6
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 7

Pentru WI 142 ºi WI 105


Indicatoare luminoase
Indicatoarele luminoase oferã informaþii importante, dupã cum urmeazã:

- Indicator Hublou blocat


Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat ºi nu trebuie, sub nici un motiv sã încercaþi sã-l
deschideþi – aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã (circa 3 minute), dupã care veþi putea deschide hubloul.

- Indicator ON-OFF (Pornire - Oprire)


Acest indicator va lumina intermitent în momentul punerii în funcþiune a maºinii de spalat rufe (în aºteptarea stabilirii
programului de spãlare).
Indicatorul va rãmâne aprins în momentul în care maºina a acceptat programul de spãlare.

WI 62; WI 52, WI 42.

FUNCÞII

Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca Indicator PORNIRE/OPRIRE: este util pentru a ºti
detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. 16). dacã maºina de spãlat este pornitã.

Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea
funcþiile disponibile. programelor.
Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în
Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a sensul acelor de ceasornic.
selecta temperatura sau programul de spãlare cu
apã rece (a se vedea pag. 15)

Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru


pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. Oprirea maºinii
de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat.

7
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 8

WI 101; WI 81.

Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca Indicator ON/OFF: este util pentru a ºti dacã
detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. 16). maºina de spãlat este pornitã ºi dacã programul
selectat a fost acceptat
Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta
funcþiile disponibile. Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea
programelor.
Notã: Dupã ce ciclul de spãlare a fost selectat ºi
Butonul ON/OFF: este folosit pentru pornirea ºi acceptat de maºina de spãlat, deplasarea
oprirea maºinii de spãlat. selectorului nu mai are nici o influenþã (cu excepþia
Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de poziþiei Stop/Reset).
spãlare selectat. Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în
sensul acelor de ceasornic.

Indicatorul ON/OFF furnizeazã informaþii foarte


importante, dupã cum urmeazã:
- Aprinderea intermitentã a acestui indicator indicã
faptul cã maºina de spãlat este în funcþiune ºi
aºteaptã setãrile corespunzatoare.
- Luminând fix indicã faptul cã maºina de spãlat
rufe a acceptat programul ales de cãtre dvs.

8
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 9

WI 101; WI 81.

Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”, (a se vedea pag. 13).

9
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 10

WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85.

5. Selectaþi turaþia de centrifugare.


6. Vãrsaþi detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. 16).
7. Porniþi programul apãsând butonul START/
RESET.
Pentru a anula þineþi apãsat butonul START/RESET
timp de cel puþin 2 secunde.
8. La sfârºitul programului ales, indicatorul luminos
PORNIRE/HUBLOU BLOCAT va lumina intermitent
indicând faptul cã hubloul poate fi deschis.
Scoateþi rufele ºi lãsaþi hubloul întredeschis pentru a
evita formarea mirosurilor neplãcute în interiorul cuvei.
Opriþi maºina apãsând butonul .

a se vedea “calcã mai uºor”, pagina urmãtoare.

10
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 11

WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85.

(a se vedea Tabelul de programe de la pag. 10)

Alegerea turaþiei de centrifugare se obþine prin rotirea selectorului

WIL 125 WIL 105 WIL 85 WISL 105 WISL 85


1200 rpm 1000 rpm 800 rpm 1000 rpm 800 rpm
800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm
600 rpm 600 rpm 600 rpm 600 rpm 600 rpm
nu nu nu nu nu

cincea

11
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 12

WI 142, WI 105, WI 102, WI 82.

7. Pentru a anula ciclul selectat, poziþionaþi selectorul pe


1. Stabiliþi programul dorit unul din simbolurile (Stop/Reset) ºi aºteptaþi 5”.
2. Selectaþi temperatura de spãlare (a se vedea pag. 13) Imediat ce anularea a fost acceptatã, indicatorul
3. Stabiliþi turaþia de centrifugare (numai pentru modelul PORNIRE/OPRIRE semnalizeazã, ºi în acest caz puteþi
WI 105) închide maºina ºi selecta un alt ciclu de spãlare.
4. Introduceþi rufele în cuvã ºi închideþi hubloul. 8. La sfârºitul programului, indicatorul luminos de HUBLOU
5. Introduceþi detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. 16) BLOCAT va semnaliza indicând faptul cã hubloul poate
6. Porniþi maºina de spãlat apãsând butonul .
fi deschis.
Indicatorul PORNIRE/OPRIRE lumineazã intermitent,
dupã 5” selectarea se acceptã, ledul nu mai 9. Opriþi maºina de spãlat apãsând butonul .
semnalizeazã intermitent (rãmânând aprins) ºi începe Scoateþi rufele ºi lãsaþi hubloul întredeschis pentru a
ciclul de spãlare. înlesni uscarea cuvei ºi evita mirosurile urâte în interior.

NOTE: Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”, (a se vedea pag. 13). Datele specificate în tabel au valoare indicativã.

Numai pentru WI 105 - Stabilirea turaþiei de centrifugare:


Rotind selectorul de CENTRIFUGARE, stabiliþi turaþia de centrifugare Turaþia de centrifugare poate fi redusã sau exclusã,
aferentã programului ales. Turaþiile maxime prevãzute pentru programe
sunt: Programe Turaþie maximã selectând simbolul .
Bumbac 1000 rpm Maºina de spãlat rufe va împiedica în mod automat
Sintetice 800 rpm efectuarea unei turaþii superioare în raport cu cea
Lânã 600 rpm prevãzutã (maximã) aferentã oricãrui program.
Mãtase nu

12
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 13

WI 142, WI 105, WI 102, WI 101, WI 82, WI 81.

12)

(Valabilã ºi
pentru WI 105)

ºi WI 105

Numai pentru WI 142


Funcþia „Antiºifonare”
Aceastã funcþie (reprezentatã prin simbolul ) întrerupe programul de spãlare menþinând rufele cufundate în apã, înainte de
evacuare. Este activã doar cu programele dedicate tesaturilor sintetice, mãtãsii ºi perdelelor. Este foarte importantã deoarece evitã ca
þesãturile delicate ºi cele sintetice sã se destrame (de exemplu atunci când nu puteþi extrage rufele la încheierea procesului de spãlare,
ci doar dupã câteva ore). Programul poate fi completat rotind selectorul PROGRAME cu o singura unitate.
În cazul þesãturilor sintetice, dacã doriþi sã efectuaþi evacuarea apei în locul turaþiei de centrifugare, rotiþi selectorul PROGRAME pânã la
simbolul . 13
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 14

WI 62, WI 52, WI 42.

La sfârºitul spãlãrii aºteptaþi circa 3 minute.


7. Opriþi maºina apãsând butonul .
În acest moment puteþi deschide hubloul în siguranþã.
16 Dupã ce aþi scos rufele spãlate lãsaþi mereu hubloul
deschis sau întredeschis pentru a se putea usca cuva.
Închideþi mereu robinetul de alimentare cu apã.

Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”, (a se vedea pag. 15).

14
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 15

WI 62, WI 52, WI 42.

(a se vedea Tabelul de programe de la pag. 14)

aferent funcþiei dorite, pe baza tabelului de mai jos.

Programul poate fi completat cu o turaþie de centrifugare sau cu evacuarea apei fãrã turaþie de centrifugare.
În primul caz va fi suficient sã se roteascã selectorul PROGRAME în sens orar cu o unitate iar în al doilea caz este
necesar ca selectorul PROGRAME sã se poziþioneze în dreptul simbolului .
În ambele cazuri rotirea selectorului PROGRAME va trebui efectuatã cu maºina opritã.

15
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 16

(pentru WIL 125, 105, 85, 62, WISL 105 ºi 85).

- numai pentru
modelele WIL 125, 105, 85, 62, WISL 105 ºi 85.

- numai pentru modelele


WIL 125, 105, 85, 62, WISL 105 ºi 85.

Folosiþi numai un program care exclude turaþia de centrifugare.


- numai pentru modelele
WIL 125, 105, 85, 62, WISL 105 ºi 85 Plãpumi ºi haine: dacã cãptuºeala este din fulgi de gâscã
sau raþã se pot spãla în maºina de spãlat, numai câte un
singur articol care sã nu depãºeascã o încãrcãturã maximã
de 2-3 kg, întoarceþi lucrurile pe dos ºi repetaþi programul de
clãtire o datã sau de douã ori. Utilizaþi numai o turaþie de
centrifugare delicatã.
Lânã: pentru a obþine cele mai rezultate, folosiþi un detergent
specific ºi nu depãºiþi 1 kg de rufe.

(a se vedea figura alãturatã).

(a se vedea capitolul “Personalizãri”,


numai pentru modelele: WIL 125, 105, 85, 62, WISL 105 ºi 85).

16
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 17

fãceþi-o

Nu scoateþi ºtecherul maºinii din priza de curent


trãgând de cablu, ci trãgând de ºtecher.

Dacã maºina de spãlat trebuie sã fie mutatã sau


transportatã, faceþi acest lucru cu douã sau trei
persoane ºi cu maximã atenþie. Niciodatã nu
deplasaþi maºina singuri deoarece aceasta este
foarte grea;

selectaþi o turaþie mare de centrifugare.

17
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 18

Scoateþi ºtecherul din prizã atunci când


Înainte de orice operaþie de curãþare verificaþi ca
programul de spãlare sã fie încheiat
ºi scoateþi ºtecherul din prizã.

(a se vedea figura alãturatã);

(a se vedea figura alãturatã).

(a se vedea figura
alãturatã),
este normal sã se scurgã
puþinã apã;

Îngrijirea hubloului ºi a cuvei

Controlarea furtunului de alimentare cu apã

Controlaþi furtunul de alimentare cu apã cel puþin o datã pe an.

Nu folosiþi furtune deja folosite/uzate.

18
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 19

Service

ªtecherul nu este sau nu este suficient introdus în prizã astfel încât sã


existe conexiune electricã.

Programul de spãlare nu porneºte.

(“Delay timer”, a se vedea pag. 5)

Furtunul de alimentare cu apã nu este conectat la robinet.


Furtunul este îndoit.

Furtunul de evacuare nu a fost instalat la o distanþã cuprinsã între 65 ºi 100


încontinuu. cm de pãmânt (a se vedea pag. 3).
Extremitatea furtunului de evacuare este cufundatã în apã (a se vedea pag. 3).

stoarce. (a se vedea “Personalizãri ºi Funcþii).


uºor
(a se vedea pag. “Personalizãri ºi Funcþii)).
Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea pag. 3).

Cuva, în momentul instalãrii mºinii, nu a fost deblocatã corect (a se vedea pag. 2).
(a se vedea pag. 2).
(a se vedea pag. 2).

Furtunul de alimentare nu este bine înºurubat (a se vedea pag. 2).


(pentru a-l curãþa a se vedea pag. 18).
Furtunul de evacuare nu este fixat bine (a se vedea pag. 3).

19
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 20

Înainte de a contacta service-ul


(a se vedea pag. 19);

Aceste informaþii se sflã pe eticheta autocolantã aplicatã în partea posterioarã a maºinii de spãlat.

Date tehnice
Model WI 42 WI 52 WI 62 WI 82

Dimensiuni lãrgime 59,5 cm lãrgime 59,5 cm lãrgime 59,5 cm lãrgime 59,5 cm


înãlþime 85 cm înãlþime 85 cm înãlþime 85 cm înãlþime 85 cm
profunzime 52,5 cm profunzime 52,5 cm profunzime 52,5 cm profunzime 52,5 cm

Capacitate de la 1 la 5 kg de la 1 la 5 kg de la 1 la 5 kg de la 1 la 5 kg

Legãturi electrice tensiune 220/230 Volþi 50 Hz tensiune 220/230 Volþi 50 Hz tensiune 220/230 Volþi 50 Hz tensiune 220/230 Volþi 50 Hz
putere maximã absorbitã 2000 W putere maximã absorbitã 2000 W putere maximã absorbitã 2000 W putere maximã absorbitã 1850 W

Legãturi hidrice presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari)
presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari) presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari) presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari) presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari)
capacitatea cuvei 40 litri capacitatea cuvei 40 litri capacitatea cuvei 40 litri capacitatea cuvei 46 litri

Viteza de centrifugare pânã la 400 de rotaþii pe minut pânã la 500 de rotaþii pe minut pânã la 600 de rotaþii pe minut pânã la 800 de rotaþii pe minut

Programe de control pe programul 2; temperatura 60OC; programul 2; temperatura 60OC; programul 2; temperatura 60OC; programul 3; temperatura 60OC;
baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe.

Model WI 102 / WI 105 WI 142 WI 101 WI 81

Dimensiuni lãrgime 59,5 cm lãrgime 59,5 cm lãrgime 59,5 cm lãrgime 59,5 cm


înãlþime 85 cm înãlþime 85 cm înãlþime 85 cm înãlþime 85 cm
profunzime 52,5 cm profunzime 52,5 cm profunzime 52,5 cm profunzime 52,5 cm

Capacitate de la 1 la 5 kg de la 1 la 5 kg de la 1 la 5 kg de la 1 la 5 kg

Legãturi electrice tensiune 220/230 Volþi 50 Hz tensiune 220/230 Volþi 50 Hz tensiune 220/230 Volþi 50 Hz tensiune 220/230 Volþi 50 Hz
putere maximã absorbitã 1850 W putere maximã absorbitã 1850 W putere maximã absorbitã 1850 W putere maximã absorbitã 1850 W

Legãturi hidrice presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari)
presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari) presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari) presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari) presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari)
capacitatea cuvei 40 litri capacitatea cuvei 40 litri capacitatea cuvei 40 litri capacitatea cuvei 40 litri

Viteza de centrifugare pânã la 1000 de rotaþii pe minut pânã la 1400 de rotaþii pe minut pânã la 1000 de rotaþii pe minut pânã la 800 de rotaþii pe minut

Programe de control pe programul 3; temperatura 60OC; programul 3; temperatura 60OC; programul 3; temperatura 60OC; programul 3; temperatura 60OC;
baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe.

Model WIL 62 EX WIL 85/85 X WIL 105/105 X WIL 125 X

Dimensiuni lãrgime 59,5 cm lãrgime 59,5 cm lãrgime 59,5 cm lãrgime 59,5 cm


înãlþime 85 cm înãlþime 85 cm înãlþime 85 cm înãlþime 85 cm
profunzime 53,5 cm profunzime 53,5 cm profunzime 53,5 cm profunzime 53,5 cm

Capacitate de la 1 la 5 kg de la 1 la 5 kg de la 1 la 5 kg de la 1 la 5 kg

Legãturi electrice tensiune 220/230 Volþi 50 Hz tensiune 220/230 Volþi 50 Hz tensiune 220/230 Volþi 50 Hz tensiune 220/230 Volþi 50 Hz
putere maximã absorbitã 1850 W putere maximã absorbitã 1850 W putere maximã absorbitã 1850 W putere maximã absorbitã 1850 W

Legãturi hidrice presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari)
presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari) presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari) presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari) presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari)
capacitatea cuvei 46 litri capacitatea cuvei 46 litri capacitatea cuvei 46 litri capacitatea cuvei 46 litri

Viteza de centrifugare pânã la 600 de rotaþii pe minut pânã la 800 de rotaþii pe minut pânã la 1000 de rotaþii pe minut pânã la 1200 de rotaþii pe minut

Programe de control pe programul 2; temperatura 60OC; programul 2; temperatura 60OC; programul 2; temperatura 60OC; programul 2; temperatura 60OC;
baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe.

20
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 21

Model WISL 85 X WISL 105 X

Dimensiuni lãrgime 59,5 cm lãrgime 59,5 cm


înãlþime 85 cm înãlþime 85 cm
profunzime 40 cm profunzime 40 cm

Capacitate de la 1 la 4,5 kg de la 1 la 4,5 kg

Legãturi electrice tensiune 220/230 Volþi 50 Hz tensiune 220/230 Volþi 50 Hz


putere maximã absorbitã 1850 W putere maximã absorbitã 1850 W

Legãturi hidrice presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari)
presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari) presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari)
capacitatea cuvei 40 litri capacitatea cuvei 40 litri

Viteza de centrifugare pânã la 800 de rotaþii pe minut pânã la 1000 de rotaþii pe minut

Programe de control pe programul 2; temperatura 60OC; programul 2; temperatura 60OC;


baza normei IEC456 efectuat cu 4,5 kg de rufe. efectuat cu 4,5 kg de rufe.

Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene de
siguranþã:
- 73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri;
- 89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri.

21
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 22

22
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 23

WIE 87
24
WIE 107
WIE 127 X Primul program de spãlare,

WIE 147 X 26

WISE 107 X
WISE 127 X 28

29

30

31

32

cuvei,

33
34

Date tehnice, 34
Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat
rufe INDESIT, coperta 3
Reþeaua naþionalã de service, coperta 4

23
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 24

se pãstreze împreunã cu

, (a se vedea figura alãturatã)


vânzãtorul.

3. Scoateþi cele 4, ºuruburi


de protecþie pentru
transport ºi cauciucul cu
respectivul distanþator,
situate în partea
posterioarã
(a se vedea figura
alãturatã).

aflate în dotare. (a se vedea


figura alãturatã)
dopurile aflate în dotare cele patru orificii în care

indicate
în tabelul “Date tehnice”. (a se vedea pag. 34).

Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este

(a se vedea figura alãturatã);

24
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 25

(a se vedea figura alãturatã).


Extremitatea liberã a
furtunului de evacuare nu
trebuie sã rãmânã
cufundatã în apã.

ca:

legale;

(a se vedea pag. 34);

(a se vedea pag. 34);

25
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 26

FUNCÞII

Sertarul detergenþilor este folosit pentru a încãrca Taste “FUNCÞII” sunt folosite pentru a selecta
detergenþi ºi aditivi; funcþiile disponibile. Butonul corespunzãtor funcþiei
selectate va rãmâne aprins;

Butonul “CENTRIFUGARE” este folosit pentru reglarea


turaþiei de centrifugare pânã la excluderea acesteia; Butonul “START/RESET” este folosit pentru pornirea
programelor sau anularea a ceea ce a fost selectat
greºit;
Butonul “DELAY TIMER” este folosit pentru a întârzia
pornirea programului de spãlare selectat pânã la
maximum 24 de ore; Butonul “PORNIRE/OPRIRE” este folosit pentru
pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat;

Display-ul este util pentru programarea maºinii de


spãlat ºi efectuarea avansãrii programelor de spãlare Selectorul este folosit pentru alegerea programelor
(a se vedea pagina alãturatã); de spãlare. Pe duarata programului selectorul
rãmâne ferm.

26
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 27

(a se vedea pag. 28)

START/RESET

(Delay Timer, a se vedea pag. 29),

“END”.

“F-01”, (a se vedea pag. 34).

a celui mai utilizat.


SELECTORUL ;
va apãrea scris : “MEMO”,
“MEMO” SELECTORULUI

,
“MEMO”.

27
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 28

(a se vedea pag. 27).


(a se vedea pag. 28).

(pentru a le modifica, a se vedea pag. 27).


cuva.

Tipul de þesãturã ºi gradul de


murdãrie

Îmbrãcãminte sportivã
(treninguri, costume gimnasticã etc.)
(a se vedea pag. 5)

7-8
12
a se vedea “calcã mai uºor”, pagina alãturatã.

Zilnic 30’ 10

28
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 29

Taste FUNCÞII
Dacã la pornirea maºinii, SELECTORUL este poziþionat pe un
program care prevede turaþia de centrifugare, icoana apare fixã.
Apãsând butonul se vizualizeazã viteza maximã permisã a
turaþiei de centrifugare pentru programul selectat iar icoana de pe
display, va confirma aceastã operaþie.
Apãsând din nou valorile coboarã pânã la “OFF”, ceea ce indicã
excluderea turaþiei de centrifugare (apãsaþi din nou pentru a reveni la
valoarea cea mai mare); opriþi-vã la valoarea doritã, dupã circa 2
secunde selecþia va fi acceptatã: pe display simbolul rãmâne fix.
Reglarea turaþiei de centrifugare este activã pentru toate programele,
cu excepþia programului 6 ºi evacuare apã.

Apãsând butonul pe display se vizualizeazã scris mesajul “OFF”


iar simbolul ilumineazã intermitent. Apãsând din nou pe buton
apare “1h”, adicã întârziere de o orã ºi aºa mai departe pânã la “24h”;
opriþi-vã la “întârzierea” doritã, iar dupã circa 2 secunde selecþia va fi
acceptatã iar pe display se vizualizeazã timpul prevãzut pentru
programul selectat iar simbolul va rãmâne aprins.
Apãsând butonul START/RESET apare din nou valoarea “întârzierii”
selectate care se va diminua la fiecare orã pânã la pornirea ciclului de spãlare; în aceastã fazã se poate modifica valoarea
“întârzierii” doar diminuând-o. Reglarea “delay timerului” este activã cu toate programele.

butonul

4 30

4, 5, 6

29
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 30

indicat.
6
Plãpumi ºi haine: dacã cãptuºeala este din fulgi de gâscã
sau raþã se pot spãla în maºina de spãlat, numai câte un
singur articol care sã nu depãºeascã o încãrcãturã maximã
de 2-3 kg, întoarceþi lucrurile pe dos ºi repetaþi programul de
clãtire o datã sau de douã ori. Utilizaþi numai o turaþie de
centrifugare delicatã.
Lânã: pentru a obþine cele mai rezultate, folosiþi un detergent
specific ºi nu depãºiþi 1 kg de rufe.

(a se vedea figura).

(a se vedea pag. 29).


4

30
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 31

de energie electricã.

energie electricã.

energie electricã.

Evitaþi aditivul de înmuiere.

(a se vedea pag. 29).

31
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 32

necesitã întreþinere.

încheiat ºi

(a se vedea figura);

(a se vedea figura).

(a se vedea figura):
este normal sã se scurgã
puþinã apã;

32
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 33

(a se vedea pag. 24),

Programul de spãlare nu porneºte. mesajul “DOOR”).

a se vedea pag. 29).

mesajul “H2O”).

încontinuu. (a se vedea pag. 25).


(a se vedea pag. 25).

stoarce. (a se vedea pag. 28).

(a se vedea pag. 29).


(a se vedea pag. 25).

(a se vedea pag. 24).


este poziþionatã în plan orizontal (a se vedea pag. 24).

(a se vedea pag. 24).

(a se vedea pag. 24).


, a se vedea pag. 30).
bine fixat (a se vedea pag. 25).

33
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 34

Înainte de a contacta Unitatea Service:


(a se vedea pag. 33).

Date tehnice
Model WIE 87 WIE 107 WIE 127 X

Dimensiuni lãrgime 59,5 cm lãrgime 59,5 cm lãrgime 59,5 cm


înãlþime 85 cm înãlþime 85 cm înãlþime 85 cm
profunzime 53,5 cm profunzime 53,5 cm profunzime 53,5 cm

Capacitate de la 1 la 5 kg de la 1 la 5 kg de la 1 la 5 kg

Legãturi electrice tensiune 220/230 Volþi 50 Hz tensiune 220/230 Volþi 50 Hz tensiune 220/230 Volþi 50 Hz
putere maximã absorbitã 1850 W putere maximã absorbitã 1850 W putere maximã absorbitã 1850 W

Legãturi hidrice presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari)
presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari) presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari) presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari)
capacitatea cuvei 46 litri capacitatea cuvei 46 litri capacitatea cuvei 46 litri

Viteza de centrifugare pânã la 800 de rotaþii pe minut pânã la 1.000 de rotaþii pe minut pânã la 1.200 de rotaþii pe minut

Programe de control pe programul 2; temperatura 60OC;


O
programul 2; temperatura 60 C; programul 2; temperatura 60OC;
baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe.

Model WIE 147 X WISE 127 X WISE 147 X

Dimensiuni lãrgime 59,5 cm lãrgime 59,5 cm lãrgime 59,5 cm


înãlþime 85 cm înãlþime 85 cm înãlþime 85 cm
profunzime 53,5 cm profunzime 40 cm profunzime 40 cm

Capacitate de la 1 la 5 kg de la 1 la 4,5 kg de la 1 la 4,5 kg

Legãturi electrice tensiune 220/230 Volþi 50 Hz tensiune 220/230 Volþi 50 Hz tensiune 220/230 Volþi 50 Hz
putere maximã absorbitã 1850 W putere maximã absorbitã 1850 W putere maximã absorbitã 1850 W

Legãturi hidrice presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari)
presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari) presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari) presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari)
capacitatea cuvei 46 litri capacitatea cuvei 40 litri capacitatea cuvei 40 litri

Viteza de centrifugare pânã la 1.400 de rotaþii pe minut pânã la 1.200 de rotaþii pe minut pânã la 1.400 de rotaþii pe minut

Programe de control pe programul 2; temperatura 60 C; O O


programul 2; temperatura 60 C; programul 2; temperatura 60OC;
baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 4,5 kg de rufe. efectuat cu 4,5 kg de rufe.

Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene de siguranþã:
- 73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri;
- 89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri.

34
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 35

Sumar:
Pagina 1 - Instrucþiuni de folosire maºina de spãlat rufe,
modelele:
WI 142 WIL 125 X WIE 107
WI 105 WIL 105 X WIE 127 X
WI 102 WIL 105 WIE 147 X
WI 82 WIL 85 X WISE 107 X
WI 62 WIL 85 WISE 127 X
WI 52 WIL 62
WI 42 WISL 105 X
WI 101 WISL 85 X
WI 81

Pagina 23 - Instrucþiuni de folosire maºina de spãlat rufe,


modelele:
WIE 87 WISE 107 X
WIE 107 WISE 127 X
WIE 127 X
WIE 147 X
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 37

REÞEAUA DE SERVICE MICADAN


080 10 00 101 (APELABIL NUMAI DIN REÞEAUA
NUMÃR DE TELEFON NAÞIONAL:
ROMTELECOM, COSTUL UNUI APEL ESTE DE TARIF LOCAL)
Tel. mobile: 0744 596 198; 0723 948 467; 0788 418 131
B-dul Dimitrie Pompei nr. 6, sect. 2, Bucureºti
Program: Luni - Vineri: 900-1800; Sâmbãtã: 900-1300

ZONA ACOPERITÃ UNITATEA SERVICE


ALBA POLLSTAR COMPANY S.R.L.
ARAD ELFRIG STAR 2002 S.R.L.
ARGEª ACINST S.R.L.
BACÃU MITTY ET CO.
BACÃU (ONEªTI, COMANEªTI) PETROSTAR S.R.L.
BRÃILA P.F. LUPU
BRAªOV MITREA PREST S.R.L.
BUCUREªTI MICADAN S.R.L.
BUZÃU TEHNOFRIG ISTRITA S.R.L.
CLUJ RIO SERVICE S.R.L.
CONSTANÞA DIMOS S.R.L.
CONSTANÞA INTERPRESTV S.R.L.
COVASNA PRIMEX S.R.L.
DÂMBOVIÞA P.F. SUSEANU MARIAN
DOLJ FRIGO CLIMA LUX SERVICE S.R.L.
DOLJ MEGASTAR EXIM S.R.L.
GALAÞI VIO CONSTRUCT S.R.L.
GIURGIU MICADAN S.R.L.
GORJ P.F. CARSTEA
HARGHITA FRIGO MAT S.R.L.
HUNEDOARA QUASAR SERVICE S.R.L.
IALOMIÞA, CALARAªI SERVISTEF S.R.L.
IAªI SERVICE NIL S.R.L.
MARAMUREª, SATU-MARE POLUL NORD S.R.L.
MEHEDINÞI P.F.BUZATU VIOREL
MUREª, BISTRIÞA MACOM S.R.L.
NEAMÞ FRIGOLUX S.R.L.
OLT IND.SAVULESCU
PRAHOVA TEO 93 S.R.L.
SIBIU, VÂLCEA ANDASIL IMPEX S.R.L.
SUCEAVA MARELVI IMPEX S.R.L.
TELEORMAN VALOTIS COM S.R.L.
TIMIª ELFRIG STAR 2002 S.R.L.
TULCEA P.F.MACARAU IONEL
VASLUI ELECTROTERM SERVICE S.R.L.
VRANCEA P.F. LAZAR AVRAM

Indesit Company Spa Indesit Company Spa


Romania Representative Office
Business Center Viale Aristide Merloni, 47
Bd. Basarabia 28A, et 3, sector 2 60044 Fabriano/Italia
022113 Bucureºti - Romania Tel.(0732) 6611
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 38

Manual de instalare ºi utilizare

MAºINA DE SPÃLAT RUFE


WI 142 WIL 125 X WISL 105 X
WI 105 WIL 105 X WISL 85 X
WI 102 WIL 105
WI 101 WIL 85 X
WI 82 WIL 85
WI 81 WIL 62
WI 62
WI 52
WI 42

WIE 87
WIE 107
WIE 127 X
WIE 147 X
WISE 107 X
WISE 127 X
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 39

!!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI


UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA:
TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII
PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ:
- VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU
TEMPERATURA AMBIANTÃ CUPRINSÃ ÎNTRE 16-32 OC, LIPSIT
DE CONDENS ªI UMIDITATE;
- PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE
20 mbari ªI 30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE);
- PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎN
LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE.

DACÃ ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE, PRODUSUL


NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI, IAR
PRODUCÃTORUL, PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT, ΪI ASUMÃ
DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNÃ CE
ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE DE PRODUCÃTOR.
WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 40

Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT

WI 105