Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

MINISTERUL EDUCA IEI CERCET RII I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017 -553.04.01.02.04.01.03

MEdCT CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR PENTRU

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR
DOMENIUL: TURISM I ALIMENTA IE CALIFICAREA: ORGANIZATOR BANQUETING NIVELUL: 3

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a

sistemului de înv

mânt profesional

i tehnic

Noiembrie 2008

Domeniul: Turism i alimenta ie

1

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

AUTORI:
y

RODICA COSTACHE, profesor Grupul colar ÄVoievodul Gelu´, Zal u

COORDONATOR:
y

NELIDA ISMAIL, profesor Colegiul Economic Mangalia :

CONSULTAN
y

IVAN MYKYTYN, expert WYG International

Domeniul: Turism i alimenta ie

2

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Cuprins
INTRODUCERE ................................ ................................ ................................ ................................ 5 COMPETEN E ................................ ................................ ................................ ................................ . 6 OBIECTIVE ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 7 INFORMA II PENTRU PROFESORI ................................ ................................ ................................ 8 FI DE PROGRES COLAR ................................ ................................ ................................ ....... 11

CUVINTE CHEIE/GLOSAR ................................ ................................ ................................ ............ 14 INFORMA II PENTRU ELEVI ................................ ................................ ................................ ........ 21 ACTIVIT I DE ÎNV ARE ................................ ................................ ................................ ........... 23
ARE NR. 1.1. ................................

ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV

................................ ................................ .............................. 23 ARE NR. 1.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 25 ARE NR. 1.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 26 ARE NR. 2.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 28 ARE NR. 2.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 29 ARE NR. 2.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 31 ARE NR. 3.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 33 ARE NR. 3.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 34 ARE NR. 3.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 35 ARE NR. 3.4. ................................ ................................ ................................ .............................. 37 ARE NR. 4.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 38 ARE NR. 4.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 40 ARE NR. 4.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 42
ILOR ................................ ................................ ................................ 43

SOLU IONAREA ACTIVIT ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV

ARE NR. 1.1. ................................

ARE NR. 1.2. ................................

................................ ................................ .............................. 43 ................................ ................................ .............................. 44 ARE NR. 1.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 45 ARE NR. 2.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 47 ARE NR. 2.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 48 ARE NR. 2.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 50 ARE NR. 3.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 51 ARE NR. 3.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 52 ARE NR. 3.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 53 ARE NR. 3.4. ................................ ................................ ................................ .............................. 54 ARE NR. 4.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 55 ARE NR. 4.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 56 ARE NR. 4.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 58

BIBLIOGRAFIE ................................ ................................ ................................ .............................. 59 ANEXE................................ ................................ ................................ ................................ ............ 60
Domeniul: Turism i alimenta ie

3

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI

DE DOCUMENTARE NR. 1................................

................................ ................................ ................................ ......... 60 DE DOCUMENTARE NR. 2................................ ................................ ................................ ................................ ......... 63 DE DOCUMENTARE NR. 3................................ ................................ ................................ ................................ ......... 68 DE DOCUMENTARE NR. 4................................ ................................ ................................ ................................ ......... 72 DE DOCUMENTARE NR. 5................................ ................................ ................................ ................................ ......... 74 DE DOCUMENTARE NR. 6................................ ................................ ................................ ................................ ......... 77 DE DOCUMENTARE NR. 7................................ ................................ ................................ ................................ ......... 80 DE DOCUMENTARE NR. 8................................ ................................ ................................ ................................ ......... 86 DE DOCUMENTARE NR. 9................................ ................................ ................................ ................................ ......... 88 DE DOCUMENTARE NR. 10 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 93 DE DOCUMENTARE NR. 11 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 95 DE DOCUMENTARE NR. 12 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 97 DE DOCUMENTARE NR. 13 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 100

Domeniul: Turism i alimenta ie

4

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Introducere
Modulul ÄActivitatea de servire în bar´, se încadreaz în structura curriculum -ului în

dezvoltare local , motiv pentru care c oala are libertatea de -a repartiza cele 132 de ore dintr -un an colar, pe tipuri de activit i (teorie, laborator tehnologic i instruire practic ), în func ie de condi iile proprii i de disponibilitatea partenerilor economici de -a preg ti mai aprofundat un anumit num r de elevi pentru servirea în bar. În cadrul acestui modul se dezvolt competen e atât din unit ilor de competen e cheie (U3 ± Managementul rela iilor interpersonale i U5 ± Comunicare) cât i din unitatea de competen tehnic specializat : U19 ± Activitatea de servire în bar. Aceasta agregare de competen e impune activit ilor de înv are o abordare complex , pentru a permite elevilor s dobândeasc concomitent cu competen ele specifice calific rii pentru care se preg tesc i o serie de abi lit i cheie, absolut necesare în momentul încadr rii lor pe pia a muncii. Conform sugestiilor metodologice din curriculum, unitatea con inuturile programei cu consultarea agen ilor economici colar poate îmbun t i i i de asemenea pot ap rea

competen e suplimentare dac agentul economic solicit (dar acestea nu pot fi certificate la nivel na ional), îns în nici un caz nu se pot înlocui competen ele care provin din u nit ile de competen e din SPP. Pentru atingerea competen elor specifice stabilite prin modul, profesorul are libertatea de a dezvolta anumite con inuturi, de a le e alona în timp i de a - i crea propriile activit i de înv are în func ie de toate condi iile care -i influen eaz actul didactic. Se recomand folosirea metodelor de predare -înv are cu caracter activ, interactiv, centrate pe elev. Activit ile vor fi variate astfel încât indiferent de stilul de înv are caracteristic, to i elevii s dobândeasc competen ele necesare care, în final, s duc la rezolvarea problemelor abordate în demersul didactic. Folosirea metodelor centrate pe elev, c metode de participare activ a acestora în procesul de înv are au rolul s genereze contexte în care se manifest diferen e c dau posibilitatea particip rii active la ex perien e de via implica i în formarea profesional i lucrul în grup. i în activitatea real i

Prin acest material ne propunem s aducem în aten ia elevilor i cadrelor didactice, parteneri a viitorilor organizatori banqueting, propunerile noastre de activit i de înv are, concepute pentru a putea fi aplicate în orice unitate în care se dezvolt aceast calificare. Din acest motiv, r mâne la latitudinea fiec rui cadru didactic cum s foloseasc acest auxiliar curricular sau cum s adapteze activit ile propuse la specificul cole ctivelor cu care lucreaz .

Domeniul: Turism i alimenta ie

5

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Competen e
În cadrul acestui modul se dezvolt specifice prezentate în continuare: UC 3: Managementul rela iilor interpersonale C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale C 2: Gestioneaz conflicte C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5: Comunicare C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale C 2: Modereaz dezbateri i edin e C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale UC 19: Activitatea de servi re în bar C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului C 2: Aprovizioneaz barul C 3: Coordoneaz activit ile din bar C 4: Controleaz produsele din bar urm toarele unit i de competen e, cu competen ele

Domeniul: Turism i alimenta ie

6

Calificarea: Organizator banqueting

S organizeze stocarea b uturilor. S precizarea ustensilelor i obiectelor de inventar.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Obiective Dup parcurgerea acestei unit i de competen elevii vor fi capabili: Referitor la rela iile interpersonale i comunicarea: S asculte activ i s încurajeze unui dialog constructiv. decizii i ac iuni. S monitorizeze angaja ii din bar în ce prive te corectitudinea acestora. S . S prezinte succint anumite con inuturi. S trezeasc interesul celor din jur i s conving audien a. S munceasc în echip . S scrie unui document clar i corect . Domeniul: Turism i alimenta ie 7 Calificarea: Organizator banqueting . S îmbun t easc permanent rela iile interpersonale.i organizeze logic i concis informa iile. S identifice dot rilor din bar. S deruleze activit ile de degustare. S . S organizeze activit ile din bar. S organizeze procedurilor de aprovizionare. S aplice sistemele de control. S calculeze costurilor b uturilor. Referitor la activitatea de servire în bar : S respecte regulilor de amenajare a barului. S verifice documentele pentru c acestea s îndeplineasc criterii profesionale.i exprime opiniile i ideile în condi ii de respect reciproc. S selecteze surselor de aprovizionare. S verifice procedurile din bar.

interactiv. fi e de observa ie ale elevului pe durata derul rii practicii. Se recomand folosirea metodelor de predare -înv are cu caracter activ. Activit ile la lec ii vor fi variate astfel încât indiferent de stilul de înv are caracteristic to i Domeniul: Turism i alimenta ie 8 Calificarea: Organizator banqueting . iar probele de evaluare sunt preponderent orale i practice. Unit ile cheie au menirea s formeze al turi de competen ele strict profesionale. Pentru atingerea competen elor specifice stabilite prin modul profesorul are l ibertatea de a dezvolta anumite teme. împreun cu fi a individual de control întocmit de îndrum torul de practic . loca ia). grafice. scheme tehnologice. Documentele necesare organiz rii urm toarele : graficul de desf elevilor. sunt asamblate dou unit i de competen cheie cu o unitate de competen tehnic specializat . fi e de lucru. documenta ii tehnice. i desf ur rii stagiului de preg tire practic i caietul / portofoliul de practic sunt al urare a stagiului de preg tire practic (durata. planific rile calendaristice întocmite de coordonatorii activit ii precum Portofoliul de pract ic va cuprinde : fi e individuale pe o tem de practic . centrate pe elev. etc. fi e de evaluare (concepute de îndrum torul de practic ).Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Informa ii pentru profesori Pentru modulul ÄActivitatea de servire în bar´. Stagiul de preg tire practic se desf oar în laboratorul tehnologic sub îndrumarea / maistrului i reprezentantul agentului profesorului de specialitate sau la agentul economic sub îndrumarea profesorului instructor în calitate de coordonator al activit ii de instruire practic economic care particip atât la instruirea cât i la evaluarea elevilor. În func ie de cadrul local se vor stabili teme care s permit însu irea competen elor respective în func ie de condi iile concrete. abilit i de interela ionare i comunicare. Portofoliul de practic va fi utilizat c instrument de evaluare a atingerii competen ei de c tre elev. de a le e alona în timp.

observarea dirijat . Metodele de predare / înv are recomandate sunt: demo nstra ia. Fi de lucru: ³Stocarea b uturilor´ Domeniul: Turism i alimenta ie 9 Calificarea: Organizator banqueting . Folosirea metodelor centrate pe elev c metode de participare activ a acestora în procesul de înv are au rolul s genereze contexte în care se manifest diferen e c dau posibilitatea particip rii active la experien e de via Vor fi promovate situa iile din via a real i lucrul în grup. miniproiectul lucru. problematizarea. rezolvarea de probleme. experimentul. i în activitatea real i i se va urm ri aplicarea cuno tin elor la probleme reale pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR elevii s dobândeasc competen ele necesare i s duc la rezolvarea problemei puse în discu ie. evaluarea grupului de func ie de specificul competen ei.2. Miniproiect : ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ 2. 2.3. exerci ii practice.3. etc. prin probe de evaluare orale i practice în i proiectul. Criteriile specifice de evaluare trebuie stabilite de profesor i CORELAREA COMPETEN ELOR CU ACTIVIT ILE DE ÎNV ARE COMPETEN E UC 19 C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale 1. consolidând astfel capacitatea de a se autoevalua i m rind gradul de transparen a acord rii notelor. lucrul în echip . Joc de roluri : ³Alegerea furnizorului de b uturi´ 2. Studiu de caz: ³Dot ri în bar´ 1.1. Fi ACTIVIT I DE ÎNV ARE de lucru: ³Tipuri de baruri´ 1. analiza/sinteza. Aplica ie practi c : Realizarea materialelor publicitare pentru b uturi (bro ur ). lec ii vizit . observarea independent . angaja ilor i societ ii. abstractizarea. rapoarte scrise. Elevul poate fi implicat în evaluarea activit ii sale. Evaluarea pe parcursul anului se realizeaz prezentate elevului. studii de caz.1. autoevaluarea.2. studiul de caz.

1.2. Aplica ie practic : prepararea b uturilor în amestec (cocteiluri) 3.1. Aplica ie practic : Realizarea listei de pre uri pentru b uturi Domeniul: Turism i alimenta ie 10 Calificarea: Organizator banqueting .2. 4. Aplica ie practic : Calcularea costului final alb uturilor 4. Joc de rol: Procesul b uturilor calde aromate ± ceai sau cafea 3. Fi de lucru i aplica ie practic : Degustarea vinurilor 3.3. Joc de roluri : ÄMonitorizarea complet rii notei de plat ´ 4.3.4.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 19 C 4: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i i men ine rela ii 3.

2. Elevul care î i asum responsabilitatea pentru aspecte ce in de înregistrare pot contribui la acest obiectiv. Elevii ar trebui s de progres colar Fi ele de rezumat ale modulului ofer cadrelor didactice i elevilor mijloace de înregistrare a fie încuraja i s . Aplica ie practic : Realizarea materialelor publicitare pentru b uturi (bro ur ).Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi progresului. Înregistr rile exacte reprezint un aspect important al administr rii procesului de înv are.1.2. Studiu de caz: ³Dot ri în bar´ 1. Miniproiect : ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ 2. Aceste comentarii pot oferi cadrelor didactice informa ii valoroase referitoare la arii care cauzeaz dificult i elevilor. Joc de roluri : ³Alegerea furnizorului de b uturi´ 2. Acest fapt poate fi folositor atât pentr u elev cât i pentru profesor i poate ajuta la motivarea elevilor oferindu -le o indica ie vizual clar a progresului pe care l -au f cut.i evalueze propriul proces de înv are comentând cu privire la arii care le-au pl cut sau nu la un anumit subiect. i poate de asemenea ajuta la informarea i motivarea elevilor. Fi de lucru: ³Stocarea b uturilor´ Competen a 2 Aprovizioneaz barul Competen a 3 Coordoneaz Domeniul: Turism i alimenta ie 3. Exemplu de copert de fi de rezumat ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Numele elevului: Data începerii: Data finaliz rii: Competen e Competen a 1 Organizeaz dotarea i amenajarea barului Activitate de înv are 1. 2.3. Fi baruri´ de lucru: ³Tipuri de Data îndeplinirii Verificat ± Semn tura cadrului didactic 1. Elevii ar trebui de asemenea s fie încuraja i s î i asume r spunderea pentru procesul de înv are.3.1.1. Exemplu de copert de fi de rezumat de mai jos include o prim pagin a rezumatului progresului înregistrat de elev. Aplica ie practic : prepararea b uturilor în amestec (cocteiluri) 11 Calificarea: Organizator banqueting .

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR activit ile din bar 3. Joc de roluri : ÄMonitorizarea complet rii notei de plat ´ Competen a 4 Controleaz produsele din bar 4.2.i urm reasc obiectivul înv rii.3. Fi de lucru i aplica ie practic : Degustarea vinurilor 3. Ce mai trebuie s înve e referitor la subiectul activit ii. Ce anume din subiectul activit ii li s -a p rut a constitui o provocare. Domeniul: Turism i alimenta ie 12 Calificarea: Organizator banqueting .3. Activitate de înv are Denumirea sau alte preciz ri referitoare la activitatea de înv are Comentariile elevului De exemplu: y y y y Obiectivele înv rii Realizat Data la care obiectivul înv rii a fost îndeplinit Obiectivul (ele) activit ii de înv are Ce le-a pl cut referitor la subiectul activit ii. Joc de rol: Procesul b uturilor calde aromate ± ceai sau cafea 3. Aplica ie practic : Realizarea listei de pre uri pentru b uturi Exemplu de fi de rezumat activitate O precizare pentru fiecare activitate de înv are.4. Aplica ie practic : Calcularea costului final alb uturilor 4. Fi de lucru : Aplicarea sistemelor de control în bar 4.1. Competen Detalii referitoare la competen a care se dezvolt . Ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui s .2.

a demonstrate entuziasm. a colaborat bine cu ceilal i. Domeniul: Turism i alimenta ie 13 Calificarea: Organizator banqueting . y Ce au stabilit elevul i profesorul c ar trebui s fac elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum le -ar pl cea s .i urmeze obiectivele înv rii. y Ariile de înv are sau alte aspecte în care este necesar continuarea dezvolt rii. s -a implicat total.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Comentariile profesorului De exemplu: y Comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune.

exploziilor de art . evenimentelor etc. relaxare. sta iuni sau zone turistice. Se îmbuteliaz propriet ile terapeutice recunoscute din punct de vedere medical. incluzând frecventarea cluburilor de noapte. Ap "sifon". Aperitiv . aniversari etc. prin izvoare naturale. Pe lâng produc ie i servire. care se ob ine prin saturarea apei în sticle sau sifoane. Banchet . distrac ie. Ap minerala ± B utur nealcoolic .. de unde provin e i termenul potabile cu bioxid de carbon. vermuturi. evenimentelor culturale i de agrement. etc.B utur alcoolica care se consuma înainte de masa. Pl cere. Sunt diverse sortimente de aperitive: rachiuri. distrac ie în timpul liber. 2. Animator ± Persoan care este responsabil de organizarea de c ompeti ii sportive. (Utilizarea termenului aperitiv pentru a desemna o gustare este impropriu. Agent (comercial) ± Persona autorizata de alt persoana (numit principal). echipamentelor. C valoare. care presupune autoservirea de pe o masa -bufet i consumul a ezat (la mic dejun) sau în p icioare (la recep ie).) Autoservice tip bufet suedez . etc. Pe seama lui se asigur recuperarea cheltuielilor de distribu ie ± vânzare i un profit pentru comerciant. Adresa (de contact) ± Indica ie. Agrement ± 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Cuvinte cheie/Glosar Adaos comercial ± Diferen a între pre ul de livrare i pre ul cu am nuntul. men iune pe scrisori. în asociere cu b uturi alimentare.Sistem de efectuare a serviciului în salon. reuniuni..Mas festiv comandata pentru un num r mare de persoane. gazoasa (Soda water) . precum i servirea specific al activit ii i alte m rfuri transformarea unor materii prime în alimente intr -o gama variata de preparate culinare i produse de i consumul lor. având calitatea de a deschide apetitul. s ac ioneze în numele i/sau contul acestuia din urma în tranzac iile (comerciale) implicând o ter parte. unit i le specifice ofer i posibilit i de destindere Anima ie ± Activitate care amuza oamenii. pentru pl cere. Ansamb lul mijloacelor. fie c o diferen "sc zut " din pre ul cu am nuntul (rabat). eventual. co cteiluri seci. care con ine numele i domiciliul destinatarului (persoanei care trebuie co ntactate). bitter -uri. apa de consum având puritatea i.B utur nealcoolic . pentru clien i. Alimenta ie ± Sector al comer ului cu am nuntul.. având c cofet rie-patiserie. meniul oferit fiind Domeniul: Turism i alimenta ie 14 Calificarea: Organizator banqueting . puse la dispozi ia turi tilor unei unit i de cazare. vinuri de regul seci. colet. seri dansante. spectacole. b uturi pe baza de anason. este un procent de 10 -20 % din pre ul de cump rare. Se poate calcula fie c o sum "ad ugat " la pre ul de livrare (adaos). urmare a con inutului de diverse s ruri provenite din ape subterane care ajung la sup rafa .

Ofer o gama variata de b uturi alcool ice i nealcoolice. tartine. chelnerii preiau b uturil e de la barul se serviciu. Pentru efectuarea serviciului în salonul de servire al restaurantului. Bro ur ± Publica ie cu num r redus de pagini. jocuri mecanice etc. Barman ± Persoana care serve te la bar. care cuprinde informa ii pentru orientare. pentru c programul artistic -muzical s poat fi vizionat de la t oate mesele. platouri cu delicatese. Domeniul: Turism i alimenta ie 15 Calificarea: Organizator banqueting . specialit i de cofet rie i înghe at . oferind o gam vast de b uturi alcoolice fine. larg la baza. cu scaune înalte i la mese de dimensiuni mici. Bar de zi (Cocteil bar) ± Unitate care func ioneaz în cadrul hotelurilor i restaurantelor sau c unitate independenta. foietaj. într-un muzeu. Bistrou (Pub) ± Restaurant modest. la sec ii (inclusiv bar). de music -hall i dans pentru consumatori. Bar ± Unitate de alimenta ie cu program de zi sau de noapte. care ofer b uturi alcoolice i nealcoolice i un sortiment restrâns de preparate culinare. Camera frigorifica . Se utilizeaz pentru apa potabil . de proiectare. Bon de marcaj ± Formular cu regim special. gust ri în sortiment restrâns.Spa iu frigorific pentru p strarea alimentelor refrigerate sau congelate i a b uturilor. restrânse c num r.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR acela i pentru to i participan ii. care se prelunge te la partea superioara cu gât.bar. lapte dulce fiert (laptiera). Bar de noapte (Night club) ± Unitate cu caracter distractiv. care se utilizeaz în unit ile de alimenta ie pentru marcarea. Caraf ± Recipient de sticl . ig ri i posibilit i de distrac ie (muzic discret . fructe i salat de fructe.. De regul . de obicei bro ate (legate între ele). audi ii muzicale. prev zute cu 2 scaune. în care se serve te un sortiment diversificat de b uturi alcoolice restrâns de preparate culinare i alte produse alimentare. fiind prev zut cu un dop din acela i material. într -un ora . Capac . de capacitate redus . Cana .Acoperitoare care se pune deasupra deschiz turii unui vas. cafea (cafetier ). cocteiluri . b uturi nealcoolice. dar i informa ii despre anumite produse care pot fi comercializate. TV. simple sau în amestec. iar piano -barul ofer un program de divertisment specific. este realizat în amfiteatru. care prezint un program variat de divertisment. cafea. fripturi reci etc. fiind specializat în prepararea cocteilurilor. Se utilizeaz pentru servirea apei i vinurilor (tinere i ieftine) la mas sau pentru transport din butoi spre spa iul de servire. cu sau f r toart . care sunt consumate pe loc. a preparatelor culinare i a b uturilor. de c tre chelneri. folosit pentru servirea la masa. televizor.) Se serve te i se consuma pe tejgheaua . larg la partea superioara. Cadrul ambiental este completat cu program artistic. org de lumini. video. specialit i de cofet rie i înghe ate asortate. C variante cafe -barul (cafeneaua) privilegiaz servirea cafelei.Recipient cu toarta. Este dotat cu instala ii de amplificare a sunetului. fri c lichid (pic). la t emperaturi sc zute. cu orar de noapte.

Num rul de consumatori servi i la o masa. pentru consomme.Persoan fizic sau juridic în calitate de cump r tor sau benefici ar poten ial sau efectiv al unor servicii oferite spre vânzare de c tre un agent economic numit vânz tor. Gustarea prezentata intr -o cup . pentru preparate lichide (mai mare decât cea pentru consomme). Disco ± bar (Discoteca ± Videoteca) ± Unitate de alimenta ie cu profil de divertisment. înghe a t . de regul împreun cu cafeaua. Pies de inventar m runt utilizat pentru servirea înghe atei. Digestiv ± B utur alcoolic oferit la sfâr itul mesei. 2. Se întâlnesc urm toarele tipuri: pentru cafea. care ofer consumatorilor posibilit i de distrac ie (muzica. Se consum distilate tip Coniac (vinars) ± de c tre b rba i. Co ule ± Pies de inventar folosit pentru transportul. ghea .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Ceainic ± Can cu capac folosit pentru servirea ceaiului infuzat sau a apei fierbin i pentru preg tirea ceailui la mas . de c tre femei. având întrebuin ri diverse: pentru zah r. pentru b uturi nealcoolice calde (mai mare decât precedenta) . Cea c ± Pies de vesel folosit pentru servirea b uturilor nealcoolice calde (ceai). Cocteil ± 1. 3. De regul . 2. Centralizatorul vânz rilor . preg tit i servit la bar. Cupa ± 1. participan ilor li se ofer . prezentarea i servirea vinurilor ro ii. crudit i. Domeniul: Turism i alimenta ie 16 Calificarea: Organizator banqueting . r mânând în picioare. homar. pe tav . preparatelor lichide (supe). 2. produse de cofet rie -patiserie. dou sau trei farfurii) sau.. Amestec de b uturi alcoolice. Tacâmul. pr jituri.Utilaj folosit pentru extragerea prin centrifuga re a sucului din pulpa de fructe. în special în amestec. Debarasare ± Opera ie efectuat de c tre personalul de servire. a b uturilor alcoolice.Pies de inventar m runt din dotarea unit ilor de alimenta ie. precum i pentru prezentarea i servirea gust rilor sub form de cocteiluri i a diferitelor deserturi (salata de fructe etc. suc de fructe etc. Se preg te te din crevet e. Serviciul se asigur direct la bar sau prin chelneri. se percepe o taxa de intrare specific . Scopul organiz rii este întâlnirea participan ilor. pentru pahare. Couvert ± 1. Cle te . în care sunt centralizate în baza borderourilor de încas ri. cu itul i furculi a.Documentul întocmit la sfâr itul zilei de lucru. dans) i un sortiment bogat de b uturi alcoolice i nealcoolice. Se face pe mân (la una . elin etc. pepene galben. la unit ile cu specific. precum i. aperitive i tartine. Centrifug de stors fructe . Este confec ionat din împletitur de r chita sau din metal. adic lingura. 3.. Manifestare în cadrul c reia. înghe at . Inventarul de servire care este pus la mas la dispozi ia unui consumator.). în special. i lichior. gust ri. Pahar de form specific folosit pentru servirea vinului spumant. Client . Un singur pahar se debaraseaz pe farfurie. dup ce consumatorii au terminat de mâncat i de b ut.

suport pentru cea c de ceai i pentru cea c de cafea. calit ii. de desert (întins la mijloc). întins mic (jour..Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Disc-jockey-ul este cel care asigura organizarea i desf vizionare. date etc. Lacto-bar (Milk bar) ± Unitate în care sunt oferite în principal b uturi pe baza de lapte. pre ului (tarifului). Farfurie ± Pies de vesel care se folose te pentru servirea consumatorilor cu preparate culinare. St opera iunilor de decontare i de plata. urarea cu instala ii electronice de redare i Echipament ± Baz material . tot a a cum b uturile pot fi include în list meniu. întins mare. - întocmit cu scopul de a verifica existen a înscrisurilor legate de diverse activit i sau ac iuni. digestive. pentru oase (în forma de semiluna). specifice unui sector de activitate. Lux ± Categorie generica de încadrare. Furnizor ± Persoana fizic sau juridic care are sarcina s aprovizioneze cu materiale. rotund sau chiar oval. prezentându -se videoprograme i filme. mai pu in recomandate: list de preparate. List de b uturi ± Suport pe care sunt înscrise b uturile alcoolice i nealcoolice pe care un restaurant cu serviciu la masa le propune clien ilor. pentru pâine). slab . Iluminat puternic ± Explozie de lumina. List .Meniu ± Suport pe care sunt înscrise preparatele culinare pe care o unitate de alimenta ie cu serviciu la masa le pro pune clien ilor. Frapiera ± Pies de inventar folosit pentru r cirea i p strarea la masa a b uturilor la baza îmbutelierea i pentru fraparea vinului spumant ( ampanie). Factura ± Document eliberat de c tre vânz tor (prestator) pe adresa cump r torului (beneficiarului). Înscrierea fiec rui preparat se face cu precizarea pre ului. cu înscrierea felului m rfii (serviciului ). Se folosesc i alte formule. c reia ii corespunde un serviciu elegant. sprijinit pe unul sau mai multe picioare. list de meniu. Se întâlnesc urm toarele tipuri: suport mare. vinuri (echivalentele în italiana i spaniola). Iluminat slab ± Lumin difuz . list de pre uri. semiobscuritate. suport mic. List de control (Checklist) ± Foaie de hârtie cuprinz ând un ir de nume. cafea. Ma ina de fabricat cuburi de ghea Domeniul: Turism i alimenta ie ± Utilaj folosit în bar pentru producerea de cuburi de 17 Calificarea: Organizator banqueting . Pot exista i liste distincte pentru aperitive. List se prezint clien ilor imediat dup instalarea acestora la masa. Masa ± Pies de mobilier format dintr -un blat p trat. de calitate superioar . aparatur . luminat c ziua. înzestrare tehnico -material . intr-un cadru somptuos. produse sau m rfuri alte persoane fizice sau juridice. list de bucate.

Pre plafon ± Nivel maxim al pre ului unui bun sau servic iu în mod oficial. fixarea unor pre uri plafon are rolul de a evita obliga iile unor profituri nejustificate i. În sens restrâns este venitul ce revine posesor ului de capital drept recompens a utiliz rii acestuia autorizate în leg tur cu înc lcarea unui drept al reclamantului .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ghea . Odobe ti. de influen are a pre urilor sunt rar întâlnite în economia de pia . Sistemul de aprovizionare cu apa este autonom. Mobilier ± Ansamblul pieselor de mobil destina te amenaj rii spa iilor. vin ro u. Domeniul: Turism i alimenta ie 18 Calificarea: Organizator banqueting . La restaurant se întocme te de c tre chelner sau casier (în sistemul francez).) suscitarea interesului public asupra anumitor m rfuri. Ma in de fabricat înghe at ± Utilaj care permite prepararea în regim autonom i.etc. Pre informativ . Limita inferioar a pre ului. ap . vin alb. Profitul întreprinz torului ± Câ tig realizat de întrepri nz tor din desf în calitate de factor de produc ie. Cotnari. Ma in de cafea Espresso ± Aparat pentru prepar at cafeaua. apa fierbinte dizolvând cafeaua i fiind filtrata direct în cea c . Ca m sur a politicii economice de stat. pe calea publicit ii (prin radio. servicii etc. Reclama ie ± Sesizare adresat unui organ al administra iei de stat sau unei institu ii urarea unei activit i. înainte de negociere i contractare. tumbler (drept. tip rituri etc. f r picior. b uturi r coritoare. Pre moderat ± Nivelul pre ului din n egocierea dintre vânz tor . Not de plata ± Document înscriind suma pe care clientul trebuie s o achite la restaurant (în franceza "addition") sau la hotel (în franceza "note"). Pre limit stabilit în cadrul politicii agr are comunitare sub care nu se import produse agricole din afar a Uniunii Europene. în func ie de serviciile de care a beneficiat. iar cuburile sunt eliminate automat intr -un sertar.Categorie de pre care indic valoarea medie a unui bun economic sau a unui grup de produse.cump r tor i care s dea satisfac ie ambelor p r i ale tranzac iei. Pre minimal ± 1. prepararea cocteilurilor. b uturi tip Cognac (balon). Reclam ± Activitate comercial prin care se urm re te. Pahar ± Pies de sticl rie utilizat pentru servirea d iferitelor sortimente de b uturi. stabilit de c tre stat c forma de reglementare a pre urilor în economie. "cupa de ampanie".). Murfatlar. în acela i timp. 2. Tv.). Interven ii de acest tip. Podgorie ± Areal care concentreaz planta ii viticole i care d numele vinului împreun cu denumirea soiului (Tâ rnave. Principalele tipuri sunt pentru: aperitive. (cu capacitate mai mare decât precedentul). în scopul protej rii fermierilor comunitari. de a p roteja consumatorii. eventual. vin spumant (fluta). por ionarea i servirea înghe atei.

dulci. împreun cu p r ile solide care intr în componen a strugur ilor. care sunt înl turate prin opera ia de presare. alte unit i cu func iuni de cazare turistic . vil . Sortimentul de b utur i este restrâns. ma in pentru fabricarea cuburilor de ghea . Stea (stele) ± Simbol cu ajutorul c ruia. unitate tip fast -food. albe dem iseci. Unitate de alimenta ie destinat administrat de societ i de turism. Tejghea Bar ± Utilaj (pies de mobilier) din dotarea barurilor i restaurantelor tip fast -food. ro ii seci. fermentarea având loc pe pieli . mijloc de evaluare a muncii desf urate în domeniul serviciilor. În România. Somelier ± Lucr tor care are în grij alese. pentru vinul alb. pe care se efectueaz servirea. se clasific între categoria 1* i catego ria 5*. sat de vacan . În bar tot pe tejghea are loc consumul. vinurile soiuri pure pot fi: albe seci. precum i pentru servirii turi tilor ± Unitate apar inând uneia dintre în sta iuni turistice sau categoriile: restaurant. ferm agroturistic . camping. Vin ± B utur o ± Pies de inventar utilizat pentru transportul inventarului de servire. situat alcoolic ob inut prin ferm entarea strugurilor sau mustului din struguri (la proaspe i. ro ii. hote lurile. cofet rie i patiserie. pensiune. în restaurantele cu autoservire dar nu numai. albe dulci. se exprim încadrare a unit ilor cu activitate hotelier de exemplu. iar p strarea i învechirea are loc în pivni 12 C). Tarif ± Pre stabilit pentru anumite prest ri de servicii. caban . Shaker ± Ustensil de bar folosit la preg tirea b uturilor în amestec prin metoda agit rii. Vinul ro u se preseaz prin zdrobirea boabelor. vinul dulce este de desert. Contravaloarea în bani a unui serviciu (cazare etc. la care sunt servi i clien i instala i pe scaune înalte tip "cal". Tot el prezint lista de vinuri i orienteaz alegerea clien ilor în func ie de asocierea cu preparatele i chiar a unit ilor de alimenta ie. categoriile de selec ia i p strarea vinurilor în restaurant (vinoteca). Structur de primire turistic ± Unitate opera ionala de tipul hotel.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Scaun ± Pies de mobilier pe care poate sta a ezat o singur persoan . Snack-bar ± Unitate de alimenta ie rapid caracterizat prin existen a unei tejghele -bar. numai vinul spumant ob inut în perimetrul regiunii Domeniul: Turism i alimenta ie 19 Calificarea: Organizator banqueting . strugurii fermenteaz f r pieli . în acest caz serviciul efectuându -se pin chelneri. Uneori clien ii se pot instala i la mese. Vinul spumant se ob ine prin fermentarea natural metoda "champenoise") sau rezervoare. spa iul frigorific pentru b uturi.) Tav debarasare. bar. în majoritatea arilor. iar partea care nu este accesibil clien ilor include sp l torul pentru pahare. Prelucra rea strugurilor se face în cram . motel. eventual aparatul pentru debitat berea. preparatelor culinare. Are bune cuno tin e oenologice . Preparatele culinare sunt preg tite total sau par ial în fata clien ilor. în func ie de con inutul de în sticle (dup zah r. ro ii demiseci. ciorchini sau semin e. unitate de alimenta ie destinat servirii turi tilor. b uturilor por ionate.

clien ii se pot autoservi. Vin rie ± Spa iu destinat depozit rii (pivni englez "wine shop"). Vinul spumos are un con inut de bioxid de carbon de origine exogen . eventual. Vitrina frigorific ± Pies de mobilier pentru prezentarea preparatelor i b uturilor . "wine cellar" în englez ) i vânz rii vinurilor (în consumate reci.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Champagne din Fran a poate s poarte acest nume. din care . Domeniul: Turism i alimenta ie 20 Calificarea: Organizator banqueting .

În cadrul activit ilor desf urm toarele categorii de sarcini: studierea bibliografiei af erente tematicii. bibliografie orientativ . planuri. culegerea materialelor informative. folii etc. Domeniul: Turism i alimenta ie 21 Calificarea: Organizator banqueting . vizual. În acest material ve i g si: fi e cu activit ii de înv are.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Informa ii pentru elevi Acest auxiliar se adreseaz elevilor de la nivelul 3 de calificare profesional . dovedirea abilit ilor dobândite. glosar. respectarea limitelor impuse. practic). fi e cu solu ionarea activit ilor de înv are. de coordonare a activit ii celorlal i. fi e de documentare. texte. scheme. care trebuie implica i în activit i de luare a deciziilor. plan e.). casete video. realizarea de materiale ilustrative (fotografii. structuri de con inut accesibile pen tru elevi în func ie de stilurile de înv are (auditiv. dezbateri de grup pentru rezolvarea problemelor i g sirea solu iei urate pe parcursul derul rii modulului elevilor li se pot stabili corespunz toare. autoevaluarea.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Rezultat al întregii activit i din cadrul modulului ÄActivitatea de servire în bar´. portofoliul elevului con ine: y Rezultate ale lucr rilor de evaluare efectuate pentru teme din domeni ul profesional sau abilit i cheie y y y y Rezultate ale activit ilor de autoevaluare i dovezi ale discu iilor care au avut loc Opiniile elevilor privind activit ile desf urate tre elev Planuri de ac iune /evalu ri /activit i viitoare planificate i efectuate de c Comentarii ale profesorului privind atitudinea i rezultatele elevului Domeniul: Turism i alimenta ie 22 Calificarea: Organizator banqueting .

____________________________________________ 2. ___________________________________________ 2. FI DE LUCRU În imaginile de mai jos ave i prezentate diferite tipuri de baruri. ____________________________________________ 2. ____________________________________________ Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1. ____________________________________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 23 Calificarea: Organizator banqueting . Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1. 1. ___________________________________________ Tip de bar: ___________________ ______________ Caracteristici: 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activit i de înv are Activitatea de înv are nr. Denumirea activit ii : TIPURI DE BARURI UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s identifica i tipurile de baruri plecând de la elementele de baz caracteristice i s prezenta i oral o descriere formulat în cadrul echipei. Data: __________________ Componen a nominal a grupei: ___________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin : În grupe formate din 4 elevi rezolva i cerin ele fo rmulate în fi a de lucru.1.

cea mai bun prezentare. rezolva i urm toarele cerin e: 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1. Identifica i în cadrul grupei fiecare tip de bar i completa i în tabel datele solicitate cu precizarea a dou carac teristici principale ale fiec rui tip de bar. ______________________________________ ______ 2. Domeniul: Turism i alimenta ie 24 Calificarea: Organizator banqueting . Realiza i o descriere de 10 rânduri pentru fiecare tip de bar i nominaliza i un reprezentant al grupei care va prezenta una dintre descrieri tuturor colegilor. 3. 2. Nominaliza i în urma unei decizii comune a membri lor grupei. ____________________________________________ Plecând de la aceste imagini. alta decât a propriei grupe.

fiecare dintre voi. Denumirea activit ii: DOT RI DIN BAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI Timp de lucru: 300 minute Aceast activitate v ajut s pute i identifica dot rile din barul în care v desf activitatea. Instala ii de înc lzire: ____ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________ DOT RI DIN BAR 4. 1. Instala ia de sonorizare: __ _________________________ _________________________ _________________________ ____________________ _____ _________________________ _____________ Domeniul: Turism i alimenta ie 25 Calificarea: Organizator banqueting . va identifica . Instala ia electric : ______ ___________ ______________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _____________ 6.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Pute i folosi c dovezi fotografii din bar ata ate la fi 1. ura i dot rile existente în barul unit ii i ve i consemna o scurt prezentare a acestora în fi a de lucru individual . Instala ii de ventila ie: ____ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________ 5. Instala ii sanitare: _______ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _____________ 3.2. Data: _______________________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin : În cadrul activit ii desf urate la agentul economic. Mobilier: ______________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ______________ 2.

Rezultatele mini proiectului vor fi sintetizate într -o prezentare Power Point prezentate celorlal i colegi. cataloage) i din alte surse. Fi de autoevaluare a proiectului ri urat Organizarea propriei înv Am identificat scopurile Mi-am definit sarcinilor Domeniul: Turism i alimenta ie 26 Calificarea: Organizator banqueting . Stabili i grupele de obiecte i ustensile necesare în respectivul tip de bar.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. din unit ile vizitate (fotografii. Pentru realizarea cerin ei formulate ave i de îndeplinit urm toarele sarcini de lucru: Identifica i tipul de bar pentru care realiza i miniproiectul. pentru a fi evaluat. Data: _______________________ Numele elevilor: 1. organiza i în echipe formate din 2 elevi (stabilite de comun acord cu cadrul didactic). 1. asocia i obiectelor i ustensilelor imagini pe care le ve i include în proiect. în echip miniproiectul realizat celorlal i colegi i cadrului didactic. ___ _________________________ 2.3. ________________________________ Cerin : Realiza i un miniproiect cu tema: ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de i inventar´. Folosind informa ii de pe internet. Denumirea activit ii: USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e Timp de lucru: 2 s pt mâni Aceast activitate v ajut s realiza i o anali z pertinent a necesarului de ustensile i obiecte de inventar necesare într -un bar i prin munc în echip s realiza i un plan de dotare pentru un tip de bar ales de comun acord cu colegul de echip . Prezenta i. Realiza i o prezentare Power Point cu rezultatele miniproiectului. Pe baza urm toarei fi e autoevalua i -va miniproiectul i munca desf pentru realizarea acestuia.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Am determinat realizarea eficient a proiectului în echip Am sugerat noi direc ii i idei M-am oferit voluntar cân d trebuia îndeplinit o sarcin C utarea informa iilor Am pus întreb ri Am c utat elemente pentru proiect Am solicitat clarific ri din partea profesorului i colegilor Identificarea resurselor Am g sit i valorificat resurse Am oferit fapte i opinii cel orlal i membri ai echipei Încurajarea membrilor echipei Am r spuns entuziast celorlal i Am invitat orice coleg s participe I-am determinat pe ceilal i s se simt bine Faciliteaz discu iile am ajutat la stabilirea priorit ilor i la crearea direct am ajutat la distribuirea sarcinilor am ajutat la identificarea schimb rilor necesare i am încurajat producerea acestor schimb ri Întreab am stimulat discu iile pentru a fi afla diferite puncte de vedere am eliminat ideile nevaloroase Rezolvarea problemelor : am propus munca diferen iat am c utat solu ii alternative am ajutat echipa s ia decizii corecte Domeniul: Turism i alimenta ie 27 Calificarea: Organizator banqueting .

 din fiecare grup . sarcinile de lucru vor fi urm toarele: în prima etap . fie în Excel i listate pentru a putea fi prezentate beneficiarilor. Pentru realizarea cerin ei.________________________________ 3. unul dintre managerii de bar va prezenta întregii clase concluziile negocierii alegerea f cut . cadru didactic va evalua presta ia fiec rui elev atât individual câ t i în grupa din care a f cut parte. apoi vor stabili care furnizor a fost ales justificând hot rârea luat . împreun vor stabili necesarul de b uturi inând cont de tipul de bar i clientela acestuia. fie în Word. Denumirea activit ii: ALEGEREA FURNIZORULUI DE B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Prin aceast activitate ve i reu i s realiza i o bun gestionare a aprovizion rii barului prin alegerea eficient a furnizorului de b uturi.1. folosind atât informa ii de pe internet cât i din cataloage i reviste de specialitate. Activitatea const într -un joc de roluri.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. _________________________________ 2. Furnizori: 1. i Domeniul: Turism i alimenta ie 28 Calificarea: Organizator banqueting . cei 2 manageri vor negocia pe rând cu furnizorii. independen i unul de altul. ofertele furnizorilor vor fi tehnoredactate. dintre care 2 vor fi manageri ai barului iar ceilal i 3 elevi vor fi furnizori. ___________________________. ______________________________________ 2. ___________________________________________ Cerin : Elevii se vor grupa în echipe de c tre 5. în care managerii vor selecta furnizorii adecva i pentru barul lor. Data: _________________ _ Componen a nominal a grupei cu roluri: Manageri 1. 2. furnizorii vor preg ti ofertele de b uturi. managerii.

dup structura dat mai jos. cel pu in 4 din fiecare categorie. În bro ur include i imagini sugestive. cu puncte între 10 i 0. informa ii referitoare la b utur considera i c ar putea interesa utilizatorii acestei surse de informare. STRUCTURA BRO URII Vinuri albe seci: __________________________________________________ Vinuri albe demiseci: __________________________________________________ Vinuri albe demidulci: __________________________________________________ Vinuri albe dulci: _____________________ _____________________________ Vinuri ro ii seci: __________________________________________________ i alte aspecte care Domeniul: Turism i alimenta ie 29 Calificarea: Organizator banqueting . Bro urile vor fi prezentate pe computer i evaluate de to i ceilal i colegi din clas . informa ii de pe internet. Denumirea activit ii: MATERIALE PUBLICITARE PENTRU B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Aceast activitate v ajut s realiza i un material publicitar în care s prezenta i celor interesa i sortimente de vinuri i b uturi preparate din vin cu care ar putea fi aprovizionate barurile. sau alte surse pe care le considera i utile. 2. bazându -v pe cuno tin ele voastre despre acest subiect.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. individual. câte o bro ur în care s prezenta i vinuri i b uturi din vin.2. Pentru îndepli nirea cerin ei ve i folosi c surse de informare publica ii de specialitate. Data: ________ _______________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Realiza i. realizându -se în final un clasament al bro urilor realizate.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Vinuri ro ii demiseci: __________________________________________________ Vinuri ro ii demidulci: __________________________________________________ Vinuri ro ii dulci: ________________ __________________________________ ampanie: __________________________________________________ Vermut: __________________________________________________ Bitter: __________________________________________________ Cogniac: _________________________ _________________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 30 Calificarea: Organizator banqueting .

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. În schema de mai jos completa i 6 caracteristici ale pivni ei de stocare: ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ PIVNI A DE STOCARE ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ 2. Denumirea activit ii: STOCAREA B UTURILOR UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 50 minute Aceast activitatea v ajut s v fixa i no iunile dobândite referitoare la stocarea b uturilor i s identifica i modalit ile de gestionare corect a stocurilor de b uturi. 2.3. dac se cunoa te faptul c la momentul deschiderii fi ei existau în stoc 4 sticle. FI DE LUCRU 1. Data: _______________________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Realiza i solicit rile men ionate în fi a de lucru. Completa i o fi de stoc pentru un sortiment de vermut. i pe parcurs au avut loc urm toarele Domeniul: Turism i alimenta ie 31 Calificarea: Organizator banqueting .

s -au scos din depozit 4 sticle. identificând FIFO ________________________________________________________________________ __________________________________ __________________________________________ ____________________________________________________________________________. LIFO ________________________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________ ___________________________________________________________________________. s -au scos din depozit 5 sticle. s -au scos din depozit 2 sticle. Caracteriza i metodele FIFO i LIFO de valorificare a stocurilor diferen a dintre ele i prezenta i colegilor p rerea voastr : i ie irilor. Domeniul: Turism i alimenta ie 32 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR opera ii: s-a realizat o aprovizionare cu 12 sticle. FI STOC Produs: ____________________________________________ Raft: _______________________ Num r ini ial de sticle: ___________ ________________ ________________ ________________ Data: ___________________ Intr ri: ________________ Furnizor: ___________________________ _____________________________ _____________________________ __________ ___________________ Ie iri: ________________ Destinatar: __________________________ _______________ _______________ _______________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Data : _____________ Stoc: _______________ 3. s -au achizi ionat 6 sticle.

DE LUCRU i realiza i servirea modul de prepar are i modul de prezentare i servire a cocteilului. solicitând sprijinul colegilor atunci când considera i c este necesar. 3. care va fi prezentat la urm toarea activitate programat pentru ac est modul. FI Sarcini de lucru: 1.1. pentru a putea tehnoredactat . Realiza i o fi a fiec rui cocteil ales. 5. Domeniul: Turism i alimenta ie 33 Calificarea: Organizator banqueting . care s con in : re eta cocteilului. Transmite i fi ele tehnoredactate. folosindu -v de re etarele care le ave i la îndemân . de re ete identificate pe internet i inând cont de ingredientele pe care le ave i la dispozi ie. ustensile necesare. Denumirea activit ii: PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factor ilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Aceast activitatea v ajut s identifica i re ete pentru b uturi în amestec i pe baza acestora. Fotografia i cocteilurile ob inute. 6. Prepara i cele trei cocteiluri. respectând etapele precizate în modul de lucru. finalizeze include imaginea în fi a cocteilului. Stabili i de comun acord 3 colegi care vor prelucra fi ele clasei pentru a ob ine un material de prezentare al cocteilurilor realizate. Selecta i 3 re ete de cocteiluri. s prepara i i s servi i b uturi în amestec .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. 4. 3. 2. pe adresele de mail ale colegilor stabili i s materialul de prezentare. Data: __________ _____________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Prepara i b uturi în amestec folosind cele 3 metode de baz acestora.

Fiecare grup va preg ti folosind diverse surse de informare. ÄPro-ceai´ i ÄImpar ialii´. realiza i un Äproces´ (joc de roluri) al celor dou b uturi calde aromate. Data: _______________________ Componen a grupei: _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin a: Grupa i în 3 grupe: ÄPro-cafea´. rolul Äimpar ialilor´ fiind acela de a gestiona dezbaterea între celelalte dou grupe. b utura pe care o reprezint este cea mai interesant atât din punctul de vedere al calit ilor cât i al istoricului i al artei prepar rii. ve i aprofunda cuno tin ele legate de prepararea i servirea b uturilor calde aromate i ve i exersa competen ele de lucru în echip i de Domeniul: Turism i alimenta ie 34 Calificarea: Organizator banqueting . Sarcini de lucru: Stabili i 5 colegi care vor forma grupa ÄImpar ialii´ i care vor evalua presta iile celor dou echipe aflate în Älitigiu´. Stabili i cele dou grupe (formate din num r egal de elevi) care vor participa la dezbatere. ÄImpar ialii´. 3. pe baza unei fi e de evaluare i a unor întreb ri stabilite de comun acord între cei cinci componen i ai grupei.2. Din cadrul fiec rei grupe vor fi ale i câte doi elevi care vor prezenta rezultatul muncii de echip .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. rezultat atât din calitatea prezent rii cât i în urma r spunsurilor la întreb rile formulate. Denumirea activit ii: PREPARAREA I CEAI) UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale I SERVIREA B UTURILOR CALDE AROMATE (CAFEA UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute În cadrul acestei activit i v comunicare profesional . vor evalua presta iile celor dou grupe i vor da un Äverdict´ final. câte o prezentare prin care s conving c .

3. Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________. Cerin : Pe baza fi ei de lucru. prezenta i denumirea acestora utilitatea acesto ra. Denumirea activit ii: DERULAREA ACTIVIT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale II DE DEGUSTARE A VINURILOR UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 100 minute Aceast activitate v ajut s v exersa i abilit ile necesare pentru de gustarea vinurilor. DE LUCRU Identifica i dintre imaginile de mai jos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Domeniul: Turism i alimenta ie 35 Calificarea: Organizator banqueting . apoi realiza i degustarea pentru un vin alb i un vin ro u. în cadrul activit ilor menite s asigure coordonarea activit ilor din bar. 3.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. identifica i pentru început ustensilele implicate în activitatea de degustare. ustensilele implicate în activitatea de degustare a vinurilor. FI 1.

Rezultatul analizei tactile. Domeniul: Turism i alimenta ie 36 Calificarea: Organizator banqueting . Rezultatul analizei gustativ .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Denumirea ustensilei / obiectului Nr. Caracteristic Sortimentul de vin Rezultatul analizei vizuale. imagine Utilitatea în activitatea de degustare 2. Vin alb Vin ro u Rezultatul analizei olfactive. Completa i Fi a de degustare pentru cele dou vinu ri. alb i ro u indicate pentru degustare.

dac est e cazul face observa ii legate de într -un joc de roluri.4. Pentru realizarea cerin ei. Sarcinile sunt reluate de 3 ori. Osp tarul preia comanda pentru bar pe baza unei liste de b uturi. fiecare îndeplinind pe rând rolul de client. în care managerul nota de plat pentru produsele corectitudinea cu care este completat completarea acesteia. astfel încât fiecare elev s îndeplineasc cele 3 roluri alocate. osp tar i manager (vor fi 3 etape). 3. osp tar respectiv manager. apoi completeaz nota de plat . Data: _______________________ Componen a grupei (3 elevi ): _____________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin : Elevii vor fi grupa i în echipe de 3 elevi. sarcinile de lucru vor fi urm toarele: Se stabilesc pe rând rolurile. Managerul verific dac nota de plat a fost întocmit corect i prezint concluziile sale cadrului didactic care coordoneaz activitatea. Nota de plat este oferit clientului. Domeniul: Turism i alimenta ie 37 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. în a a fel încât. care. Activitatea const monitorizeaz comandate de la bar. pe rând fiecare elev s fie client. Denumirea activit ii: MONITORIZAREA ÎNTOCMIRII NOTEI DE PLAT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 150 minute În cadrul acestei activit i v ve i exersa competen ele legate de întocmirea notei de plat i ve i monitoriza modul în care nota de plat este completat de c tre alt coleg.

FI DE LUCRU 1. 250 ml 35 RON 58 RON 24 RON 48 RON 3 RON pentru bar: 50 ml lichior de i 50 ml vermut alb.5 RON 8 RON 38 RON 2 RON 3.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. dac re eta de preparare este urm toarea: 150 ml lapte. 400 g Lichior de vanilie. 500 ml Gin. 20 g miere de albine. Cerin : Pe baza aplica iilor din fi a de lucru. La masa 7. 4. 750 ml Ap tonic . Denumirea activit ii : CALCULAREA COSTULUI FINAL AL B UTURILOR UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s v exersa i deprinderile de calculare a costurilor unor produse.5 g nuc oar . 50 ml lichior de vanilie. produs finit 280 ml se prepar dup urm toarea re et : Whisky 50 ml. 2 g 3.1. Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________ ________________. Cocteilul ÄCrustas´. 0. 750 ml Votc . respectiv a unor sortimente de b uturi comercializate în bar. Calcula i pre ul unui cocteil din lapte (200 ml). 100 ml votc sunt urm toarele: o o o o o Lichior de ciocolat . 150 ml gin cu ap tonic . osp tarul a înregistrat urm toarea comand ciocolat . calcula i pre urile finale pentru b uturile solicitate de c tre consumatori. 500 ml Nuc oar . Domeniul: Turism i alimenta ie 38 Calificarea: Organizator banqueting . 1000 ml Miere de albine. iar produsele utilizate au urm toarele pre uri: o o o o Lapte. Calcula i pre ul fiec rei b uturi i suma total pentru b uturile de la bar dac pre urile pentru b uturile achizi ionate 2. 500 ml Vermut alb.

vin alb Riesling 50 ml. 750 ml L mâie. 100 g (45 ml suc) Vin alb Riesling. maraschino 15 ml. 750 ml Lichior de cacao. 750 ml Maraschino.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR lichior de cacao 25 ml. în bar produsele utilizate în re et au urm toarele pre uri y y y y y y y Whisky. coniac 25 ml. Calcula i pre ul pentru 4 por ii de cocteil dac . ap mineral rece 100 ml. 750 ml Ap mineral . suc de l mâie 15 ml.6 RON 28 RON 2 RON Domeniul: Turism i alimenta ie 39 Calificarea: Organizator banqueting . 500 ml Coniac. 500 ml 35 RON 44 RON 75 RON 51 RON 0.

Completa i schema de mai sus cu elementele caracteristice pentru calculele ce trebuie Domeniul: Turism i alimenta ie 40 Calificarea: Organizator banqueting . Cerin : Rezolva i urm toarea fi de lucru folosindu -v cuno tin ele acumulate în cadrul activit ii de instruire practic . FI DE LUCRU Sticle întregi de spirtoase _______________________________________________ _______________________________________________ __________________________________ Spirtoase la pahar ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________________ Cocteiluri ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________________ Sistem poten ial de vânz ri Sucuri i ap mineral _______________________________________________ _______________________________________________ __________________________________ 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. 4. Denumirea activit ii: AP LICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR. în bar. Data: _______________ ________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________. UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s aplica i corect sisteme de control în bar.2.

2.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR efectuate c s se poat stabili valoarea sistemului poten ial de vânz ri pentru grupele de b uturi prezentate în schem . Din enumerarea de mai jos selecta i caracteristicile sistemului de control pentru care sunt specifice: SISTEMUL DE CONTROL CARACTERISTICI i transc rie i-le în zona destinat Control la sticl Inventarul Controlul bufetelor i evenimentelor Lista de control Domeniul: Turism i alimenta ie 41 Calificarea: Organizator banqueting .

Realiza i utilizând computerul o list de pre uri cât mai sugestiv pentru unitatea în care v desf ura i activitatea. Denumirea activit ii: PROCEDURI ÎN BAR ± AFI AREA LISTEI DE PRE URI UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 300 minute În cadrul acestei activit i. cadrului didactic i rectifica i eventualele aspecte identificate pentru a fi îmbun t ite.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Cerin : Realiza i lista de pre uri pentru b uturile comercializate în barul în care v desf ura i activitatea. sarcinile de lucru vor fi urm toarele:  Stabili i grupele de b uturi comercializate în bar. Pentru realizarea cerin ei. Domeniul: Turism i alimenta ie 42 Calificarea: Organizator banqueting .3. Alege i o variant de list de pre uri pentru afi area în bar. ura i activitatea de preg tire practic . Prezenta i materialul realizat. 4. ve i realiza lista de pre uri pentru b utu rile comercializate în unitatea în care v desf Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________.

Amplasarea pianului este într -un loc care s îl aduc în centru aten iei. Sortiment redus de preparate i b uturi. în incinta barului sau Äla pachet´. 2. Äterapie prin muzic ´. într -o gam sortimental variat . Spa iul este redus. 2. Este de origine italian i este destinat servirii cafelei espresso. Tip de bar: ESPRESSO BAR Caracteristici: 1. Tip de bar: DISCO BAR Caracteristici: 1. Sunt special amenajate s asigure spa iul pentru dans. având o zon alocat echipamentelor muzicale i de sonorizare 2. 2. în special espresso Domeniul: Turism i alimenta ie 43 Calificarea: Organizator banqueting . cafeaua fiind produsul principal. concept modern de bar. înalte de 40 ± 50 cm rotunde.1. Dotarea asigur aparatura necesar prepar rii cafelei. destinat în special tinerilor. p trate sau dreptunghiulare de 2 ± 4 persoane.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Solu ionarea activit ilor Activitatea de înv are nr. Tip de bar: PIANO-BAR Caracteristici: 1. Sortimentul de preparate i b uturi este variat. în timp scurt (fast). Denumirea activit ii : TIPURI DE BARURI UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e FI A DE LUCRU Tip de bar: CAFE B AR Caracteristici: 1. 1. Creeaz o atmosfer deosebit . cu mese mici.

Denumirea activit ii: DOT RI DIN BAR UC 19 C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului 1. 6.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Instala ia electric : se refer atât la partea care asigur iluminatul cât i la asigurarea conect rii aparatelor la re eaua de curent electric.2. rafturi. scaune cu sp tar. tejghea de bar. scaune de diferite forme (taburete. Instala ii de înc lzire: pentru asigurarea confortului termic al consumatorilor. 2. fotolii. Instala ia de sonorizare: amplasarea boxelor trebuie s asigure o ambian sonor pl cut i uniform pentru to i clien ii. la care sunt conectate chiuveta. pot fi centrale proprii sau unitatea poate fi conectat la re eaua ora ului. DOT RI DIN BAR 4. 5. Mobilier: mese. canapele). ma ina de ghea i de cafea. Sunt obligatorii garderoba i grupul sanitar 3. Domeniul: Turism i alimenta ie 44 Calificarea: Organizator banqueting . Instala ii de ventila ie: asigur condi ionarea aerului în spa iu destinat barului. Instala ii sanitare: instala ia de ap curent rece i cald . 1.

Denumirea activit ii: USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e În realizarea miniproiectului cu tema: ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ elevii vor fi sprijini i s parcurg toate etapele specifice realiz rii unui proiect: familiarizarea cu tema. Se poate aplica la acest tip de activitate. bazat pe utilizarea tuturor surselor de informare Prezent rile Power Point vor fi realizate respectându -se cerin ele unei astfel de prezent ri.3. urm torul jurnal de reflec ie : Nume ««««««««««««««««««««««. redactarea corect i complet a informa iilor utile. sintetizarea informa iilor.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. JURNAL DE REFLEC IE Lucrez cel mai bine când: _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Îmi place s lucrez cu al ii când : _________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Lucrul care îmi place cel mai mult: __________________ ______________________________ ____________________________ ___________________________________________________ Cea mai interesant parte a acestui proiect este : __________________________________ _______________________________________________________________________________ Mi-ar pl cea s înv Domeniul: Turism i alimenta ie mai mult despre : ________________ _____________________________ 45 Calificarea: Organizator banqueting . cadrul didactic va Pe parcursul timpului alocat pentru realizarea miniproiectului i a prezent solicita elevilor implicare activ specifice domeniului. documentarea. i responsabil .. dar i la alte activit i. Fi ele de autoevaluare a proiectelor vor fi apreciate în evaluarea final a proiectului efectuat de c tre cadrul didactic. rii. Clasa««««««««««««««««««««««« Data«««««««««««««««««««««««.. 1.

eu : _________________________________ __________ _______________________________________________________________________________ Sunt bun la: ___________________________________________________ _______________ _______________________________________________________________________________ Pot ajuta pe al ii cu: __________________________________________ __________________ _______________________________________________________________________________ Vreau s lucrez la: _______________________________________ ______________________ _________________ ______________________________________________________________ Vreau s înv despre: ______________________________________ ____________________ _______________________________________________________________________________ Vreau s fiu de ajutor la : ______________________________________ __________________ _______________________________________________________________ ________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 46 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR _______________________________________________________________________________ Trebuie s lucrez la: ______________________________________________________ _____ ______________________________________________ _________________________________ Am nevoie de ajutor la : ________________________________________________ _________ _______________________________________________________________________________ Când nu în eleg ceva : ____________________________________ ____________ __________ _______________________________________________________________________________ Înainte de a începe s lucrez la proiect voi : ____________________________ _____________ ________________________________________________________________ _______________ Când trebuie s studiez. eu : _______________________________________ ______________ _______________________________________________________________________________ Când vreau s -mi aduc aminte ceva.

1. Dup atribuirea rolurilor. stabilind cu exactitate rolurile elevilor în cadrul activit ii p lanificate. toate aspectele privind desf propuse. în concordan cu cerin ele formulate i prezent rile urarea activit ilor f cute în cadrul activit ii pot fi apreciate i de c tre elevi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Toate documentele realizate de elevi. Domeniul: Turism i alimenta ie 47 Calificarea: Organizator banqueting . Denumirea activit ii: ALEGEREA FURNIZORULUI DE B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale În cadrul aceste activit i cadrul didactic are rolul de a organiza i modera jocul de roluri. activitatea fiec rei grupe este indicat s fie coordonat de c tre un elev din grup . 2. conform cerin ei formulate. iar cadrul didactic va ine seama de implicarea fiec rui elevi în realizarea sarcinilor. care s comunice cadrului didactic. De asemenea vor fi valorificate i aspectele legate de implicarea în activitatea echipei i de modul în care socializeaz elevii pe parcursul activit ii.

capacitatea lor de selec ie i cu imaginile.5 Punctaj maxim 1 0. tiin ific Terminologia folosit este corect Secven ele alese cond uc spre r spunsul pentru întrebarea unit ii TOTAL Punctaj maxim 0. Evaluarea bro urilor se poate realiza cu ajutorul urm toarei fi e de evaluare a produsului final: FI DE EVALUARE A PRODUSULUI FINAL EVALUATOR: ____________________________ ASPECT (DESIGN) Informa ia este u or de citit Spa iu este folosit eficient în formatul potrivit Este leg tur între text i grafic Informa ia este clar .2.25 0. bine structurat i logic TOTAL CON INUT Conceptul este prezentat corect d. precum i abilit ile de utilizare a computerului.5 Punctaj acordat Punctaj acordat Domeniul: Turism i alimenta ie 48 Calificarea: Organizator banqueting . Denumirea activit ii: MATERIALE PUBLICITARE PENTRU B UTURI UC 19 C 2: Aprovizione az barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Pentru realizarea bro urii elevii vor fi sprijini i s aleag corect sursele de informare i s asocieze corect informa ia scris realizate în Word.p.5 1. Este foarte important s fie stimulat creativitatea elevilor. valorificând spa iul oferit de structura unei bro uri sintez .d.5 0.5 1 2.25 0.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. 2.v.

5 0.5 0.5 TOTAL 2 1 10 Punctaj acordat Datele au fost prelucrate i s-a finalizat produsul COMUNICARE Ideile sunt comunicate eficient Sunt respectate regulile de scriere (tehnoredactare) i ortografie Textul este creativ Bibliografia este precizat corespunz tor Punctaj acordat Punctaj din oficiu: PUNCTAJ TOTAL: Domeniul: Turism i alimenta ie 49 Calificarea: Organizator banqueting .5 0.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR CON INUTUL TIIN IFIC S-a stabilit ipoteza S-au identificat etapele tiin ifice S-a desf urat documentarea diversificat Punctaj maxim 0.5 1 1 TOTAL 3 Punctaj maxim 0.5 0.

cu becuri de max. Denumirea activit ii: STOCAREA B UTURILOR UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale FI A DE LUCRU 1. Metoda LIFO: Last in ± First out = Ultimul intrat ± Primul ie it. de 10 ± 15 0C Rafturi sau etajere din lemn.3. Domeniul: Turism i alimenta ie 50 Calificarea: Organizator banqueting . se consemneaz datele referitoare la fiecare produs stocat. orientate spre NE PIVNI A DE STOCARE Lumin slab . Destinat stoc rii sticlelor cu b uturi Temperatur constant . 75W sau neon Depozitarea i rulajul se fac în func ie de b uturi Spa ii aerisite f r curen i de aer sau trepida ii 3. Se refer la ie irea din depozit a sticlelor cele mai vechi i la valorificarea acestora cu pre ul cel mai recent. La completarea FI EI STOC.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Metoda FIFO: First in ± First out = Primul intrat ± Primul ie it. pe modelul sugerat sau pe alte categorii de fi e. 2. se scot din depozit sticlele care au intrat cel mai recent. 4. în func ie de intr rile b uturilor i de rulajul acestora.

tehnoredactate. Fotografiile vor fi incluse în fi ele cocteilului. realizând i fotografii cu rezultatul activit ii sale.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. verificându-se astfel i abilit ile de comunicare între elevi. care se bucur de încrederea lor.1. Toate fi ele v or fi prelucrate într-un material de c tre elevi selecta i de colegii lor. atât pentru a promova activit ile elevilor cât i pentru a crea o form de prezentare a bunelor practici din coal . Domeniul: Turism i alimenta ie 51 Calificarea: Organizator banqueting . Denumirea activit ii: PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Pentru realizarea aceste activit i de înv are. inând cont de b uturile existente în cabinetul (laboratorul) d e tehnica servirii consumatorilor (alimenta ie). elevii vor identifica câte 3 re ete de cocteiluri. Ace tia vor primi fi ele prin e -mail. Este recomandat c materialul ob inut s fie popularizat între elevi i cadre didactice. 3. Fiecare elev va realiza câte o fi pentru fiecare cocteil ob inut.

Situat în centrul propriei sale form ri. 3. independent dar i în echipa din care face parte. elevii cu care lucreaz . care s conving pe to i cei care alc tuiesc o echip . Grupul celor care modereaz dezbaterea este recomandabil s fie format din elevi care nu au preferin e numai pentru una dintre b uturile calde aromate. rolul cadrul didactic este unul deosebit de important în organizarea i desf urarea întregii activit i de înv are. asigur calitatea întregului demers didactic. Denumirea activit ii: PREPARAREA I CEAI) UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale I SERVIREA B UTURILOR CA LDE AROMATE (CAFEA UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Pentru activit ile desf s urate c jocuri de rolur i.2. mod ul în care sunt gestionate toate etapele i felul în care asigur implicarea tuturor elevilor. care fac tema dezbaterii. Situarea elevilor în pozi ii diferite. cât i elevi c rora le place cealalt b utur . Acest lucru va stimula g sirea unor argumente mult mai puternice. elevul se simte responsabil s contribuie. Felul cum sunt formate grupele. De i pare lipsit de importan . în m sura propriilor calit i la formarea competen elor necesare evolu iei sale profesionale. elevul contribuie la -i Domeniul: Turism i alimenta ie 52 Calificarea: Organizator banqueting . care s determine exersarea a cât mai multor abilit i este cu siguran Pentru aceast activitate este indicat c în fiecare din grupele care particip la dezbatere s fie atât elevi c rora le place b utura pe care o reprezint (cafea sau ceai).Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. În evaluare se va ine seama de felul în care prin participarea s formarea tuturor competen elor specifice vizate de ace ast activitate. este foarte important c stabilirea grupelor in seama atât de preferin ele elevilor cât i de percep ia pe care cadrul didactic o are despre un în beneficiu elevilor.

cum se realizeaz mi c rile vinului în interiorul cavit ii bucale. la deschiderea sticlelor de vin. Completarea Fi ei de degustare se va realiza de c tre fiecare elev în parte. Pentru scoaterea dopurilor de plut . Denumirea ustensilei / obiectului Frapier Pahar pentru vin Caraf Tirbu on DE LUCRU Nr.) i care sunt senza iile la care trebuie s fie aten i elevii în momentul degust rii.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Dopuri de ampanie i co ule e de sârm Dopuri de plut 10 7 Se îndep rteaz ampanie Se îndep rteaz la deschiderea sticlelo r de vin la deschiderea sticlelor de 2.3. imagine 1 3 4 6 Utilitatea în activitatea de degustare R cirea vinului alb i a ampaniei (b uturilor) Pentru por ionarea vinului de degustat Pentru p strarea i transportul. înainte de începerea degust rii. cum se manevreaz paharul. Este indicat s existe fi e de degustare pentru fiecare elev. cum se procedeaz în timpul degust rii (cum se toarn vinul. Domeniul: Turism i alimenta ie 53 Calificarea: Organizator banqueting . Denumirea activit ii: DERULAREA ACTIVIT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale II DE DEGUSTARE A VINURILOR UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme prof esionale FI 1. Foarte important este s li se explice elevilor. Fi ele de degustare. care sunt regulile acesteia. 3. pe care s se men ioneze numele elevului. etc. vor fi p strate de c tre cadrul didactic i vor fi discutate cu elevii într-o activitate viitoare. completate.

se gestioneze corect activitatea cât i a presta iei elevilor în i pentru nota de plat Domeniul: Turism i alimenta ie 54 Calificarea: Organizator banqueting . Grupele de câte 3 elevi se pot stabili fie aleatoriu fie dup preferin ele elevilor. Lucrând în paralel mai multe grupe este important s acestora pentru a evita st rile de dezordine.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.4. Denumirea activit ii: MONITORIZAREA ÎNTOCMIRI I NOTEI DE PLAT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Aceast activitate se dore te un joc de rol în cadrul c reia f iecare elev îndepline te toate rolurile propuse de activitate: manager. 3. client. În ambele situa ii. cadru didactic va prelua observa iile formulate de c tre elevii care îndeplinesc rolul de manageri. atât în ce prive te corectitudinea întocmirii notei de plat rolurile îndeplinite. osp tar. Se vor folosi notes-uri i formulare pentru bonul de comand identice cu cele folosite în mod curent în unit ile de alimenta ie.

1 RON Domeniul: Turism i alimenta ie 55 Calificarea: Organizator banqueting . PLichior = (50/500)x35 = 3.5 + (20/400)x8 + (50/500)x38 + (0.49 RON Este indicat s se accepte i alte modalit i de rezolvare.2 RON TOTAL = 3.6 + 3 + 4.5 PCocteil = 5.8 R ON PVermut = (50/750)x48 = 3.1.2 2.6 RON PAp tonic = 3 RON PVotc = (100/500)x24 = 4. 4. dac acestea sunt corecte i conduc la rezultate corecte.7 + 0. 01 + 0. Denumirea activit ii: CALCULAREA COS TULUI FINAL AL B UTURILOR UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i FI A DE LUCRU 1. PCocteil = (200/1000)x3.13 + 1.75 + 1.8 +0.2 + 2 + 0.4 PCocteil = 11.5/2)x2 = 0.5 + 11.4 RON 3. PCocteil = (50/750)x75 + (25/500)x35 + (25/750)x44 + (15/750)x51 + (15/45)x0. TOTAL = 26.6 + (50/750)x28 + (100/500)x2 PCocteil = 5 + 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.4 + 3.8 + 3.5 RON PGin = (150/750)x58 = 11.

Denumirea activit ii: APLICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR. 4. etc.2. Pre ul paharului se stabile te prin rotunjirea pre ului rezultat din calcul. DE LUCRU Sticle întregi de spirtoase De regul pentru o sticl întreag pre ul este mai mic decât cel la care s-ar fi ajuns prin vinderea la pahar Spirtoase la pahar Se calculeaz num rul de pahare (por ii) dintr -o sticl . UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i FI 1. Cocteiluri Pre ul se ob ine însumând pre ul componentelor i ajustând apoi valoarea rezultat (componente scumpe rar folosite) Sistem poten ial de vânz ri Sucuri i ap mineral Pre ul depinde de politica de vânz ri a managerilor: pre fi x. pre mic în cocteil-uri. pre inclus în b uturi alcoolice. Domeniul: Turism i alimenta ie 56 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.

vânz rilor. precum nevoie. eveniment) ± este o i ce era înainte de i m surile care se vor lua în caz de Domeniul: Turism i alimenta ie 57 Calificarea: Organizator banqueting . Lista de control b. cu responsabil de eveniment.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR 2. consum rii i producerii. Control post-opera ional (dup compara ie între ce s-a realizat eveniment. Verificarea stocurilor este foarte important . a. Control opera ional ± de zi cu zi al cump r rii. primirii. Este un sistem greu de operat i se aplic o analiz atunci când exist bun i detaliat a vânz rile i câ tigurile s Inventarul nevoia unei investiga ii. care la sfâr it returneaz b utura neconsumat . iar poten ialele vânz ri se bazeaz pe cantitatea care s -ar putea vinde într -o zi. pe feluri de b uturi i modul de vânzare (la sticl sau Este indicat c pentru fiecare eveniment s se organizeze un bar Controlul bufetelor i evenimentelor propriu al bufetului. depozit rii. Se noteaz zilnic datele. se exclud sticlele începute. vânz rii. Necesit la pahar). SISTEMUL DE CONTROL CARACTERISTICI Se apreciaz Control la sticl num rul de sticle care pot fi consumate într -o zi aglomerat (stocul la începutul zilei). Teoretic acest sistem promite c corespund de la o zi la alta.

3.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. 4. dar s aib i un mod de prezentare atr g tor. Denumirea activit ii: PROCEDURI ÎN BAR ± AFI AREA LISTEI DE PRE URI UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Pentru realizarea acestei cerin e. se vor verifica legate de aspectul i calitatea prezent rii listei de pre uri. Domeniul: Turism i alimenta ie 58 Calificarea: Organizator banqueting . În realizarea listei de pre uri pentru bar. Aceasta trebuie s ai caracter informativ pentru clien i. Pe lâng rigurozitatea legat de no iunile profesionale. elevii vor fi stimula i s î i foloseasc abilit ile de operare pe computer i de utilizare a internetului. este important c elevilor s li se stabileasc criterii clare de realizare i de sintetizare a cuno tin elor acumulate pân la momentul respectiv. care s trezeasc interesul consumatorilor.

Stere.ro 13. Stavrositu.probar.ro Domeniul: Turism i alimenta ie 59 Calificarea: Organizator banqueting . 3. Florea. Bucuresti: Editura didactica i pedagogica. Emil (2000) ± Tehnica servirii consumatorilor (manual). Stavrositu. Aurel (2000) ± Vinul. 2.A. www. 5. Bucure ti: Editura: Tehnic 6.ro 15. Bucure ti: Editura THR ± CG.ro 10. Marian (2002) ± Ghidul profesionistului în alimenta ie . hoteluri. www.ro www. Stere (2006) ± Arta serviciilor în restaurante.regielive. www.ro 11. Editura: Funda ia Arta serviciilor în turism 8.ro 12. Constantin (2004) ± Manualul directorului de restaurant .afterhouse.localuri. www. Radu (1998) ± Tehnologia restaurantelor . 9. www.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Bibliografie 1. Constantin.culinar.foodandbar. Bucure ti: Editura Didactic i pedago gic 7. www. Nicolescu. Bucure ti: Editura Inter Rebs Popa. gastronomie. Stere (1982) ± Ghid profesional în alimenta ia public . Dobrescu. pensiuni turistice . 4. www. Bucure ti: Editura THR ± CG. R. Bugan.romaniantourism.ro 16. baruri.referate.e-referate. Florea. Stavrositu. www.ro 14.

bar de zi. cu scaunele fotolii respective. Este dotat cu instala ii de amplificare a sunetului. audi ii muzicale. fripturi reci. pub. b uturi de bar (cocktai l-uri). Bar de zi ± unitate care func ioneaz de regul în cadrul hotelurilor i restaurantelor. foetaje. de proiec ie de filme. specialit i de cofet rie i înghe at . Barul trebuie s corespund categoriei sau num rului de stele al unit ii i mai ales cerin elor consumatorilor. cafea. club. tartine.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Anexe Fi de documentare nr. un num r restrâns de mese cu dimensiuni mici. jocuri mecanice etc . disco -bar. espresso-bar. bufet bar. produse de tutun i posibilit i de distrac ie (muzic dis cret . televizor. 1 TIPURI DE BARURI Barul este o unitate de alimenta ie c u program de zi sau de noapte. Cadrul ambiental este completat cu program artistic. De obicei sunt realizate în stil amfiteatru pentru a se putea viziona programul artistic -muzical de la toate locurile de la mese. etc. cafe -bar (cafenea). Barul de noapte ± unitate cu caracter distractiv cu un orar de noapte care prezint un program variat de divertisment. simple sau în amestec i gust ri în sortiment restrâns. b uturi nealcoolice. Domeniul: Turism i alimenta ie 60 Calificarea: Organizator banqueting . Barul poate fi: bar de noapte. fructe i salate de fructe. org de lumini. În salonul de servire se afl tejgheaua -bar cu scaune înalte. în care se serve te un sortiment diversificat de b uturi alcoolice i nealcoolice i o gam restrâns de produse culinare. bar american. specialit i de cofet rie i înghe at . de music -hall i dans pentru consumatori i ofer o gam variat de b uturi fine. TV. roast-beef. dar poate fi organizat alcoolice i c unitate ind ependent .). jardiniere cu delicatese. video. Ofer consumatorilor o gam variat de b uturi i nealcoolice. piano-bar. În continuare sunt descr ise principalele tipuri de bar.

Cafeaua poate fi servit în ce ti în incinta localului sau în pahare speciale de unic folosin .unitate cu profil de divertisment pentru tineret. Integrat cu rafinament în spa iu. produse de cofet rie patiserie. produse de cofet rie -patiserie.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Cafe-bar cafenea . Calificarea: Organizator banqueting 61 . dinamic. înghe at . înghe at i difuzat prin instala ii speciale i prin Ädisk -jockey" care asigur i amestecuri de b uturi alcoolice i nealcoolice. Clien ii pot sta la pianul bar s cânte împreun cu muzicienii i s Domeniul: Turism i alimenta ie încing atmosfera. Piano-bar (limelight) ± este o unitate cu caracter special. Divertismentul este real izat prin intermediul muzicii de audi ie i de dans. fie la tejgheaua barului fie la mesele amplasate în incinta localului.unitate care îmbin activitatea de desfacere a cafel ei cu cea recreativ . amplasate în spatele tejghelei. Este dotat cu ma ini espresso pentru prepararea caf elei.). var . Disco-bar (discotec -videotec ) . cafea cu lapte. ofer consumatorilor i gust ri. ciocolat . domina interiorul i puncteaz în acela i timp scena ± locul activ. b uturi nealcoolice calde (cafea filtru. Videoteca este special amenajat cu instala ii electronice de redare i vizualizare a videoprogramelor i a filmelor. ceai). b uturi alcoolice fine (lichioruri. coniac. minuturi. înregistrat desf urarea întregii activit i. barul sub forma de pian. în care elementul central din bar este pianul. Espresso-bar ± este o unitate în care se serve te predominant cafea preparat la ma inile espresso. vermut etc. al clubului. activitatea comercial fiind axat pe desfacerea de gust ri.

ofer un sortiment restrâns de preparate calde i reci (gust ri. b uturi alcoolice (aperitive. de regul în ton cu specificul unit ii. a a cum îi spune i numele. bere). sandwich -uri.). produse de patiserie etc . minuturi. dot rile fiind unitare. Domeniul: Turism i alimenta ie 62 Calificarea: Organizator banqueting . Pub-ul . vinuri.este o unitate de capacitate redus care pe lâng un sortiment variat de b uturi alcoolice i nealcoolice ofer i o gam mai redus de preparate culinare. de origine american . b uturi nealcoolice. preg tite în buc t ria proprie sau aduse din afar .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Barul american ± este. cu o anumit tem . Amplasarea tejghelei -bar este în centrul spa iului i este asigurat cu un num r mare de scaune înalte de bar. i se caracterizeaz prin faptul c asigur pe lâng un sortiment mare de b uturi i o serie de preparate care pot fi servite în bar. Bufetul-bar . Di n punct de vedere ambiental unitatea creeaz o atmosfer pl cut .

pere i. de mijloace. de num rul de stele i de cerin ele clien ilor. modul i cuantumul timpului în care li se ofer s consume preparate culinare i b utu ri. a b uturilor nealcoolice i alcoolice. Pentru realizarea unei bune serviri se impune s se asigure o dotare a unit ilor publice de alimenta ie cu o gam cât mai variat de obi ecte. fapt ce presupune stabilirea unui plan general de construc ie din punct de vedere al arhitecturii. pentru a se evita electrocut rile sau sursele de incendii. Construc ia (cl direa). al confortului i al func ionalit ii specifice. prize sau alte utilaje în toate spa iile destinate amplas rii lor. diversificarea pofilelor i serviciilor în restaurante. trebuie s corespunz toare. care s fie folosite la transportul. prezentarea. pardoseal etc. care se ofer i se consum . Lumina artificial permite desf urarea activit ii în timpul nop ii sau pe parcursul zilei în spa iile f r lumin natural . ridicarea permanent a op iunilor pie ei i a gradului de baruri..Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. suport mai greu modific ri ulterioare sau transform ri. partea cea mai important care s corespund cerin elor actuale i de p erspectiv a unei investi ii. Domeniul: Turism i alimenta ie 63 Calificarea: Organizator banqueting . cunoa terea caracteristicilor i a modului de manire a acestor obiecte constituie alfabetul fiec rui lucr tor. 2 DOTAREA I AMENAJAREA BARURILOR Dotarea barurilor trebuie s trebuie s fie în aten ia managerilor unit ilor de alimenta ie public i in seama de clasificarea unit ii respective. Pentru a asigura condi ii optime de func ionare. de unde se reflect în restul înc perii. dispun de instala iile tehni ce necesare precum i de o dotare Instala ia electric serve te pentru alimentarea cu energie electric a corpurilor de iluminat i a unor utilaje. etc. Cre terea continu a re elei de unit i. de structura preparatelor i b uturilor. lumina este dirijat c tre plafon. unit i cu servire rapid civiliza ie au condus la sporirea exigen ei clien ilor în ce prive te forma. de complexitatea serviciilor prestate. în general i barul în particular. unit ile de alimenta ie public . Aceasta presupune asigurarea locurilor pentru l mpi. Pentru folosirea obiectelor de servire i aplicare corect a regulilor tehnicii servirii în unit ile publice de alimenta ie. Modul de iluminare a unei unit i de alimenta ie public poate fi direct sau indirect. servirea i consumarea preparatelor culinare. în func ie de categoria i profilul unit ii. Num rul obiectelor de servire i tipul acestora difer de la o unitate la alta.. La executarea lucr rilor se vor respecta normele tehnologice de profil. c ruia îi revin atribu ii în acest domeniu de activitate.

Înc lzirea permanent p oate fi realizat prin aparatur independent . Înc lzirea electric . radiatoare electrice cu ventilatoare cu aer cald etc. într -o unitate de alimenta ie public se va ine seama de culorile din interiorul înc perii respective. Amplasarea celor exterioare necesit energiei electrice. Înc lzirea cu ajutorul centralelor i sobelor alimentate cu combustibili solizi. indicatoare) constituie un mijloc eficace pentru a atrage i a re ine aten ia clien ilor. În func ie de aceast se asigur instala ii sanitare corespunz toare c num r. pentru a se evita pierderile de c ldur . utilizarea Instala iile pentru alimentarea cu ap rece i cald trebuie mascate sau integrate decorului spa iilor prin care trec. spre galben -ro u sau rece ± lumina cu La alegerea tipului de iluminare artificial care vrem s o cre m folosind culori calde sau reci. cu echipamente conectate la re eaua electric . prev zut cu termostate pentru reglarea în func ie de temperatura mediului ambient. i înc lzirea electric . aprobarea organelor de resort. cu centrale i sobe alimentate cu diver i combustibili. Inscrip iile luminoase c mijloc de reclam trebuie s se integreze i în ansamblul arhitectural al unit ilor. atât cele pentru ap cald . Stabilirea culorilor dep inde de atmosfera pe Inscrip iile luminoase (firme. Indiferent de tipul de înc lzire folosit. trebuie Domeniul: Turism i alimenta ie 64 Calificarea: Organizator banqueting . diversitate i calitate. cât i cele pentru ap rece. iar utilizarea se face numai în conformitate cu reglement rile privind normele de folosire a Înc lzirea local poate fi realizat de la re eaua de termoficare a localit ii. în demisezon sau surs suplimentar de prin radiatoare electrice. c permanent sau intermitent . Conductele.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Lumina poate fi apreciat c fiind ca ld ± cu nuan nuan verde-albastru. Ea se asigur sau permanent . Instala iile sanitare difer în func ie de criteriile de confort dup care se clasific unit ile. înc perile trebuie s aib izola ie termic . foarte costisitoare. poate fi intermitent c ldur . panouri cu infraro ii. panouri. lichizi sau gazo i poate avea. sau folosind mijloace prin care se realizeaz înc lzirea intermitent . Înc lz irea intermitent este folosit în unit ile cu caracter sezonier.

sp l toare. umiditate constant i aer i purificat (filtrat). apa cald poate fi asigurat printr -un sistem încorporat în instala ia de înc lzire central sau prin generatoare independente. c fii nd 10 l de ap la temperatura de 65 oC pentru un loc în unitate. simpl . În localurile de alimenta ie public . De buna ei func ionare depinde rezolvarea unor probleme operative ale unit ii i ale clien ilor.C. condi ionarea unui local presupune cre terea sc derea temperaturii. etc. precum i alte dota ii. Instala iile de ventila ie ± condi ionare constituie un element indispensabil în loc alurile publice. normalizarea umidit ii. Într-o unitate de alim enta ie public . asigur cond i ii corespunz toare. decora ii interioare. O bun instala ie de climatizare pre supune func ionarea reglarea automat . în a a fel încât to i clien ii s fundal sonor i aceia i intensitate. Instala ia telefonic . sp l toare sp l toare cu baterii de amestec al apei calde i reci. în jur de 18 oC. în oficii trebuie s în permanen : ma ini pentru sp lat diverse cu dou bacuri i baterii pentru amestec. Atunci când este posibil boxele trebuie instalate de jur -împrejurul înc perii. beneficieze de acela i generate de muzica folosit pentru a crea fondul s onor al barului. introducerea de aer curat i eliminarea celui viciat. W. instalate cât mai aproape de principalul loc de consum. Distribuirea apei calde este bine s se fac prin conducte galvanizate. umiditate relativ . grupuri sanitare. de prim importan pentru oricare unitate de alimenta ie public . temperatura economic . la temperatur economic . robinet ria trebuie s fie rezistent . o exploatare u oar .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR s aib dimensiuni i caracteristici capabile s asigure debitul de ap corespunz toare. Instala ia de sonorizare este foarte important pentru crearea unei atmosfere specifice. ea dând senza ia de confort. posibilitate de întrerupere. Domeniul: Turism i alimenta ie 65 Calificarea: Organizator banqueting . Instala ii pentru ap cald este obligatorie. în bar. -uri cu pi oare. Existen a ei este o necesitate în toate unit ile de alimenta ie public . Instala iile de canalizare pentru evacuarea apelor menajere va fi confec ionat din font sau PVC i montat astfel încât s fie u or accesibil în caz de interven ii. în medie. între 30 i 70 %. filtrarea aerului. Necesarul de ap cald este apreciat . grupurile sanitare înzestrate cu vesel -pahare. materializat prin temperatur . Din punct de vedere func ional. între inerea simpl i nivel sonor redus. indiferent de profil. conform reglement rilor sanitare în vigoare. cu vase i rezervoare. estetic se g seasc i u or de între inut. Acustica unui bar trebuie s Constituind o cerin sigure o ambian sonor care s favo rizeze conversa iile. capacitate suficient . evitându -se a ezarea ei în zonele cu circula ie mare sau în spa iile de produc ie i depozitare. realizarea ei impune g sirea modalit i de atenuare a zgomotelor prin solu ii constructive.

holurile s asigure. Unit ile mai mici au doar simple vestibule. Domeniul: Turism i alimenta ie 66 Calificarea: Organizator banqueting . S aib compartimente cu cabine separate pentru b rba i i femei. precum Toaletele trebuie dimensionate i realizate conform reglement rilor existente pe linie de proiectare i construc ii i s îndeplineasc urm toarele cerin e: Dimensionarea lor s fie corespunz toare num rului maxim de clien i. spre deosebire de cele de categorie superioar . pere ilor i pardoselilor. u or de între inut. Accesul într-o unitate poate fi direct din strad i din holul hotelului. în func ie de categoria acestora. La unit ile de categorie superioar . cele destinate clien ilor trebuie s fie separate de ale personalului. care beneficiaz de holul confortabil. în afar spa iilor de a teptare. Spa iile unei unit i de alimenta ie public sunt normalizate în func ie de destina ia lor. a i grupuri sanitare). intrarea din strad se face se face prin holul dotate cu spa ii pentru a teptare. garder ob i grupuri sanitare pentru clien i. Instala ii i recipiente fixate de pere i.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ³tratarea´ tavanului. cu aspect. informarea clien ilor asupra specialit ilor ce pot fi servite. în cazul unit ilor situate în incinta acestuia. Intrarea îndepline te în principal dou func ii: asigur intrarea i ie irea din unitate i constituie loc de întâlnire sau a teptare pentru cli en i. Men inerea lor într -o stare de cur enie irepro abil asigur o bun impresie despre gospod ri rea unit ii respective. posibilitatea servirii unor b uturi aperitive. O aten ie deosebit este acordat grupurilor sanitare. condi ii pentru i v ânzarea ig rilor. Intrarea difer de la unitate la unitate. pentru a economisi spa iul i a u ura între inerea pardoselilor. Este recomandabil c aranjarea inutei (garderob suvenirurilor. S fie confec ionate din materiale rezistente.

o dotare corespunz toare cu mobilier. - Pardoseala i pere ii. chiuvete. etajere -suporturi. pe lâng Cre terea nivelului de servire în unit ile de alimenta ie public utilaje i inventar de serviciu. suporturi pentru hârtie igienic . usc toare de mâini port -prosoape. distribuitoare de s pun etc. presupune.50 m. pisoare. Domeniul: Turism i alimenta ie 67 Calificarea: Organizator banqueting . s fie din materiale neporoase i lavabile. recipiente pentru colectarea hârtiei uzate.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR - Echipamentul minim din dotare: scaune WC. pân la în l imea de cel pu in 1. preocuparea pentru îmbun t irea tehnologiei de servire. oglinzi. S aib aerisire sau ventila ie suficient i temperatur în jur de 18 oC. Iluminatul va fi de nuan e reci la cabinele pentru b rba i i mai calde la cele pentru femei.

chei tirbu oane. ma in pentru fulgi de ghea . ciocan pentru spart ghea a. strecur toare. cle ti pentru ghea . cilindri. diverse recipiente de sticl . servicii de nivel superior i reac ii pozitive din partea clien ilor. separator de ou . presupun î mbun t irea continu ustensilelor folosite de lucr torii din bar. cu it pentru citrice. r z toare pentru nuc oar sau ciocolat . ma in de ghea . etc. linguri a cu coada lunga. etc. sit de bar cu arc. palete pentru dulciuri. paharul pentru amestecuri. mixer. cle te pentru desf cut ampania. dopuri picur toare. pipete. cle ti pentru zah r. 3 USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR Calitatea activit ii în bar este influen at în mod direct de dot rile de care acesta dispune. ervete i erve ele. a echipamentelor i a Dot rile specifice barului sunt cele f r de care activitatea nu s -ar putea desf ura corespunz tor: ma in de cafea. Domeniul: Turism i alimenta ie 68 Calificarea: Organizator banqueting . cas de marcat. calculator. Grup prelucrare fructe în bar Sta ie bar R citor pahare Ustensilele pentru bar sunt foarte variate i multe din tre ele au utilizare strict în bar: shaker. boston. linguri i linguri e diverse. aparate manuale i electrice pe ntru stoarcerea fructelor (centrifuge).Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. de felul în care managerul unit ii a în eles c o activitate de calitate. turmix.

la servirea i consumarea b uturilor nealcoolice. Sunt confec ionate din Domeniul: Turism i alimenta ie 69 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Ustensile pentru bar Sticle dozatoare i dopuri picur toare Ce tile sunt folosite în baruri. Sunt de mai multe feluri i de capacit i diferite. în func ie de destina ia lor: ce ti pentru servirea cafelei. având diferite forme i capacit i. faian . de 100 -200 ml: ce ti pentru servirea cafelei cu lapte. Paharele sunt utilizate în num r foarte mare. calde (ceai. servirea i consumare a b uturilor alcoolice i nealcoolice. Se folosesc la transportarea. lapte) i la servirea cafelei. de 200 -300 ml ce ti pentru servirea b uturilor aperitiv sau a b uturilor alcoolice calde de 50 -150 ml confec ionate din ceramic . ceramic sau sticl . de 200 -500 ml: ce ti pentru servirea ceaiului. Sunt confec ionate din por el an.

9. 6. Pahar de Sherry . în bar se folosesc i o multitudine de pahare speciale. sonde pentru consumarea b uturilor r coritoare. 8. 10. 200 i 250 ml. cu sau f r picior. respectiv 1/6. sonde pentru consumarea berii. pahare pentru consumarea amestecurilor de b uturi (cockteiluri) cu capacitatea de 125 ml. 3. Pahar de lichior. realizate cu pere i mai gro i cu capacitatea de 200 sau 300 ml. 2. 50. Pahar de ampanie (flûte). cu capacitate de 150. cristal sau semicristal. Pahar de vin ro u . Pahar de vin alb . Domeniul: Turism i alimenta ie 70 Calificarea: Organizator banqueting . Pahar de uic . Pahar de bere . Pahar de ampanie (cupa) . îndeosebi pentru prepararea i servirea b uturilor în amestec. 100 ml. pahare pentru consumarea vinurilor. pahare pentru consumarea apei minerale. cu capacitatea de 300 sau 500 ml. 4. 11. Pahar de coniac. pot fi simple sau decorate. Pahar de apa . paharele sunt de mai multe feluri: pahare pentru consumarea b uturilor aperitiv i lichiorurilor. 1/5 i 1/4 dintr-un litru. apei gazoase sau pri ului. pahare pentru preg tirea i consumarea amestecurilor de b uturi. 5. 7. Pahar de whisky (tumbler) Al turi de paharele clasice. 200 ml i 230 ml. cu capacitatea de 25. cu capaci tatea de 230 -300 ml. Dup destina ia. cu capacitatea de 100. cupe pentru consumarea ampaniei cu capacitatea de 150 -200 ml . 125 ml. 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR sticl . baloane pentru consumarea coniacului cu capacitatea de 100 -300 ml . forma i capacitatea lor.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Domeniul: Turism i alimenta ie 71 Calificarea: Organizator banqueting .

aprovizionarea se face cu m rfuri din care se pot ob ine prod use finite care se adreseaz achizi iona aceluia i segment de popula ie. De exemplu. se aleg furnizorii permanen i sau ocazionali. b uturi spirtoase de calitate Finlandia. Se stabile te în concordan c ruia i se adreseaz produsele i serviciile cu categoria unit ii.). Cabernet i diverse superioar . sucuri naturale de fructe cire e confiate. furnizorii vor fi ale i în consecin . @ Specificul unit ii ± influen eaz mult alegerea furnizorilor. vinuri de colec ie. etc . discounturi. vinuri albe seci i demiseci) i.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. D La furnizorii ocazionali se apeleaz în cazuri speciale (mese festive) sau mese cu un anumit specific. Domeniul: Turism i alimenta ie 72 Calificarea: Organizator banqueting . Alegerea celui mai potrivit furnizor se face i în func ie de capacitatea de desfacere a unit ii. datorit meniurilor specifice. depozitare. fructe de ananas. pentru a aduce în unitate produse pe care nu le g sim la furnizorii permanen i. D Furnizorii permanen i se aleg în func ie de: y y y raportul calitate/pre al m rfurilor condi iile de producere. @ În func ie de meniurile unit ii. se va ampanie. originale (Whisky Chivas Royal 12 years old. 3 Dac unitatea se adreseaz segmentului de popula ie cu venituri peste medie i mari. m sline de calitate superioar . categoria i necesarul unit ii. c p uni proaspete. Aceasta se face în func ie de meniuri. de int (target). Champagne Dom Perignon. transport i mod de plat al m rfurilor alte preten ii contractuale cum ar fi: exclusivitatea pe un anumit produs sau servicii. În restaurantele cu specific pesc resc datorit meniului bogat în preparate din pe te la care se vor asocia b uturi specifice (ex. @ Targetul ( inta) unit ii reprezint publicul int acesteia. siropuri. 4 ALEGEREA FURNIZORILOR Alegerea furnizorului este una dintre cele mai importante opera ii. drept urmare. ingrediente de cea mai bun calitate. diferite de cele ale restaurantelor clasice. i în acest caz primeaz raportul calitate ± pre . specificul. vodc Sauvignon de Dealul Mare. l mâi verzi etc. Coniac Feteasc regal de Jidvei.

Atunci când se fac comenzi importante. s particip m la prezentarea produselor i la degustare. Este bine s mergem înso i i de persoane de specialitate de la care putem primi informa ii utile. eful de restaurant. responsabilul cu aprovizionarea. care va face o bun reclam localului. se recomand organizarea unei vizite la care s participe patronul. Unii produc tori ofer transport gratuit al m rfurilor. p strare i stocare a b uturilor. Înainte de a cump ra. al turi de care pot veni i buc tarul ef i directorul economic. somelierul. este bine s vedem cu proprii ochi condi iile de producere. Domeniul: Turism i alimenta ie 73 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Furnizorul trebuie s fie capabil s ofere:   calitatea dorit cantitatea necesar s aib posibilitatea de a ine cont de nevoile specifice ale cump r torului s poat pune la dispozi ie transport profesional. Este de mare efect invitarea în aceast de lega ie a unuia dintre clien ii fideli ai restaurantului.

ÄNight club BABES ± neap rat împreun . Sloganul trebuie s fie u or de re inut. Ace ti consumatori alc tuiesc publicul int . care este cel mai important în planificarea i gestionarea demersului publicitar . un anumit site atunci când alegem internetul c publicitate. Sloganul: este o expresie alc tuit din maxim 8 cuvinte. COMPONENTELE PUBLICIT Publicitatea trebuie s in II seama de caracteristicile diferitelor categorii de consumatori c rora li se adreseaz . aici!´ Domeniul: Turism i alimenta ie 74 Calificarea: Organizator banqueting . eventual ritmat. Axul promo ional: este ideea central s conving . din care unul reprezint marca produsului sau a firmei. În jurul axului promo ional se construie te mesajul. într-un spa iu cochet´. Are un rol psihologic foarte pronun at. emisiun ea ÄX´ de la televizor sau radio (eventual un anumit post de radio sau TV). Este elementul care trebuie Exemple de slogan: ÄWhite Horse ± ideal pentru o ie ire cu prietenii´. a publicit ii. Mesajul publicitar: reprezint ceea ce trebuie transmis. Prin publicitate nu se poate mediu de spune totul despre produ sul.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. 5 MATERIALE PUBLICITARE A. ÄEGO Cafe ± cafea bun i muzica pl cut . sugestiv. serviciul sau firma care se promoveaz . Pentru a putea adapta publicitatea în func ie de caracteristicile publicului int cunoscute cele 5 componente ale publicit ii: Mediul de publicitate poate fi: y y y y y trebu ie Presa Televiziunea Radioul Cinematograful Internetul Suportul publicitar: este reprezentat de un anumit ziar sau revist atunci când mediul publicitar ales este presa.

pe parbrize. care se premiu. cu prilejul unor evenimente. Pot fi distribuite la col ul str zii. oferirea unui oferta unei firme. Se folosesc îndeosebi pentru anun area unor evenimente i au o via scurt . Flutura ii cuprind mai pu ine informa ii. dar esen iale pentru atragerea poten ialilor clien i în unitatea comercial promovat . Ofer mai pu ine informa ii i sunt economice. Catalogul este o adev rat vitrin a produc torului sau prestatorului de servicii i are rolul unui ghid pentru clien ii poten iali. pe o foaie publicitar cu mai multe fe e. acestea constituind oferta special sunt a prezentate produsele oferite de o firm firmei. prezint o ofert limitat în timp sau sunt legate de o campa nie de promovare Bro ura ofer mai multe detalii despre produsele oferite. limitat în timp. produsele noi. într -o bro ur la un moment dat. Catalogul este un rezumat al tuturor articolelor oferite de firm .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR B. precizând caracteristicile lor i pre urile de vânzare. Sunt mai eficiente atunci când anun deja lansat . Hârtia utilizat trebuie s fie de bun ca litate. Domeniul: Turism i alimenta ie 75 Calificarea: Organizator banqueting . MATERIALE PUBLICITARE Pliantele prezint împ ture te. În general. reducerile de pre .

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Afi ul joac un rol important în publicitatea comercial . Ea trebuie s fie reprezentativ pentru produsul sau serviciul promo vat. Rolul afi ului este de a încerca s imprime o idee în subcon tient sau s -o reaminteasc . Domeniul: Turism i alimenta ie 76 Calificarea: Organizator banqueting . În cazul afi ului imaginea este cea mai important .

Combinele cu 2 temperaturi create pentru învechirea i r cirea vinului. bine aerisit . sunt Pivni a de stocare este destinat în exclusivitate depozit rii sticlelor de b uturi. Timpul de stocare variaz în func ie de natura fiec rui produs în parte.150C. Pivni a de zi special pentru vinurile ro ii are o temperatur între 12 i 18 0C. Vinurile se p streaz în pivni luni sau ani. câteodat zeci de ani.pivni a de stocare. de la câteva zile (dar nu mai pu in.pivni a de zi (aflat chiar în salonul de restaurant) . Aceasta este o înc pere cu o temperatur constant de 10 . 6 STOCAREA B UTURILOR y B uturile se stocheaz ± la modul ideal ± în pivni e special dotate. fixate de -a lungul pere ilor i orientate spre Domeniul: Turism i alimenta ie de 77 Calificarea: Organizator banqueting . Combinele cu 2 temperaturi au 2 zone cu temperaturi distincte: una pentru invechi rea vinului in condi ii ideale (intre 10 si 14 grade). pentru a le permite s se odihneasc dup transport). iar cel mai scurt timp îl au berea i sucurile de fructe.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. în alte locuri special amenajate. iar cea pentru vinurile albe între 6 i 12 0C. Pivni a de zi mai poart denumirea i de dulap de vinuri i este folosit c sal de a teptare pentru sticlele alese în func ie de meniul propu s. Aici o sticl nu trebuie s r mân mai mult de o s pt mân . ferit curen ii puternici de aer sau trepida ii. Pivni a de zi are o temperatur optim de 10 ±120C i o capacitate variabil între 120 -200250 sticle. iar în absen a acestora. slab luminat . în cazul vinurilor vechi . la câteva y Marile restaurante au dou pivni e: . Pivni a este dotat cu rafturi sau etajere de lemn. de colec ie. i alta pentru r cirea vinului alb i a ampaniei pentru a le aduce la temperatura de servire (între 6 i 10 grade ).

se face recep ia m rfurilor conform program rii. iar în cazul vinurilor. Domeniul: Turism i alimenta ie 78 Calificarea: Organizator banqueting . cantitatea i calitatea cerut . În final. se depoziteaz supravegherea rota iei corecte a stocurilor. destinatar. y Fiecare sticl trebuie s se reg seasc într -o fi de stoc în care sunt înregistrate toate datele i mi c rile acesteia: raft. iar copia la cump r tor. se distribuie m rfurile c tre sec ii. orar etc . Primul pas este acela de a face un bon de comand c tre furnizor . Acesta trebuie urm rit pân când a fost pl tit factura. Se actualizeaz stocurile i se verific facturile. În cazul vinurilor. termen de garan ie i grupe de b uturi. Sticlele Organizarea depozitului sau a pivni ei y Este foarte important depozit. de rulajul b uturilor. pre ul unitar. stocul maxim i minim. Apoi se lanseaz comanda. Originalul r mâne la furnizor. Ultimele intrate în metod deasupra celor deja existente. ie iri. eventuale deprecieri etc. Când aceasta a aj uns la destina ie. Ele mai pot indica numele furnizorului. condi iile de livrare (loc. Fi ele se pot ine manual sau computerizat. iar celelalte în picioare. Se face stocarea m rfurilor pe categorii. y Stocarea trebuie f cut într -o ordine logic : rafturile trebuie numerotate. Bonul trebuie s cuprind datel e cump r torului i ale furnizorului.). Gestiunea pivni ei @ Cea mai indicat metod de a ine gestiunea unei pivni e este cea computerizat . Aranjarea sticlelor în casetele rafturilor se face în func ie de temperatura pivni ei. în func ie de vârst de vin trebuie stocate culcat. Se face controlul calitativ i cantitativ al produselor recep ionate. cutie. intr ri. b uturile grupate pe sortimente. iar pe jos este bine s fie nisip. i de durata lor poten ial de învechire. care a teapt livrarea m rfurilor i factura. aceast prezint dezavantajul c aceast b utur se depre ciaz prin mi care. num r de sticle r mas în stoc.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR nord-est pentru evitarea varia iilor de temperatur .

iar stocul este subevaluat în raport cu valoarea r eal i risc s fie depreciat.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Metode de valorificare a stocurilor i ie irilor m rfurilor y Metoda CMP ± metoda costului mediu ponderat .. Domeniul: Turism i alimenta ie 79 Calificarea: Organizator banqueting . deci mai mici. pre urile sunt mai vechi. y Metoda LIFO = Last In ± First Out = ultimul intrat ± primul ie it.) / (Q +Q¶+Q´) unde P = pre de cump rare pentru fiecare produs Q= cantitatea cump rat costurile suportate y Metoda FIFO = First In ± First Out = primul intrat ± primul ie it. se refer la ie irea din depozit a sticlelor cele mai vechi i la valorificarea acestora cu pre ul cel mai recent. În calculul costului. Se calculeaz ponderând diferite pre uri de cump rare dup formula: C = (P x Q+ P¶x Q¶+ P´ x Q´ . se scot din depozit sticle care au intrat cel mai recent..

aromate. cle te pentru zah r cubic.. aparat pentru preparat cuburi de ghea . Domeniul: Turism i alimenta ie 80 Calificarea: Organizator banqueting . diferen iate prin elementele componente. portocalelor etc. prese pentru stoarcerea l mâilor.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. 7 PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC Amestecurile de b uturi se realizeaz poart denumirea generic de cocteiluri. pentru consumarea amestecurilor de b uturi. metodele de preparare i formele de servire i Amestecurile de b uturi se preg tesc în sec ia bar i se servesc clien ilor la mese sau direct la bar unde sunt instalate scaune înalte. vase pentru zah r-pudr cu linguri e (pres r toare) zaharni e. în unit ile de alimenta ie public în variante. vas cu pere i gro i pentru amestecul b uturilor. cle te pentru prinderea cuburilor de ghea . t vi din alpaca sau metal inox d e diferite m rimi i forme de preferin linguri e cu mâner lung (pentru mazagran). strecur toare obi nuita sau eu spirale pentru strecurarea b uturilor. sortimente. sticle lefuite. Dotarea barului. pahare de diferite tipuri i capacit i. Pentru servirea amestecurilor de b uturi barul este dotat cu urm toarele obiecte: vas pentru amestecul b uturilor (shaker). prev zute c u dispozitiv pentru dozarea pic turilor (pipet ) de b uturi dreptunghiulare.

Umplerea paharelor se efectueaz astfel (de exemplu pentru cinci pahare): paharele 1. fructe. ap mineral . culoarea. se asigur o uniformitate a con inutului amestecului din fiecare pahar. pe orizontal i pe vertical . Tehnica ob inerii amestecurilor de b uturi. fri c . Se reco manda s se in seama de dorin a unor consumatori de a li se preg ti amestecurile mai tari sau mai slabe. pentru t iat l mâi. pentru c substan ele componente s se asocieze suficient i pentru a se ob ine o b utura omogen . Vasul se agit . s fie bine r cite.. deoarece . culoare. a ezându -se pe mas . suporturi pentru scobitori . Vasul de amestec (shakerul) va fi folosit la acele b u turi care se prepar cu adaosuri de ou . Dup preg tirea fiec rui amestec. a ezate pe blatul calitatea amestecului. de regul . t rie alcoolic . care ar face s dispar con inutul de acid carbonic al b uturii. cacao. pulp de fructe sau când consumatorul dore te b utura bine r cit în vas. 3 i 4 se umplu pe jum tate. Amestecurile de b uturi se servesc consumatorilor în pahare speciale. influen eaz reduce t ria alcoolic negativ fie grupate dup sortiment. sucuri. nuc oar etc. boia. vasul i celelalte obiecte folosite se spal pentru a nu influen a aroma. tirbu on i chei pentru desfacerea capsulelo r de la sticlele de bere. iar pentru operativitate i siguran în mânuire. scor i oar etc. sucuri din fructe etc. în acest fel. în caz contrar. Pentru c amestecurile s fie ob inute în cât mai bune condi ii. f cându -se mi c ri uniforme. ampania sau b uturile cu acid carbonic. ascu ite. t ria alcoolic a amestecurilor ce se vor mai preg ti. iar o cantitate prea mic nu asigur gradul de r cire necesar. Cantitatea de ghea trebuie bine dozat . mu tar etc. 2.. trebuie s fie la îndemâna barmanului.. Timpul de amestecare este mai mare la b uturile spirtoase i extrasele dulci i mai mic la amestecurile realizate din vinuri. transportate cu ajutorul t vilor sau a farfuriilor întinse. 0 cantitate prea mare de ghea sau concentra ia b uturii.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR vase pentru sare. . r z toare pentru ras nuci de cocos. nu se vor amesteca apa carbogazoas sau mineral . m rind sau mic orând propor ia b uturilor bogate în alcool sau a b uturilor s race în alcool. este necesar c buteliile cu b uturile respective s barului. râ ni e pentru piper. portocale. Amestecurile se fac cu respectarea re etelor respective. aparat espresso pentru cafea. cu ite din o el inox. pe partea dreapt Domeniul: Turism i alimenta ie a 81 Calificarea: Organizator banqueting . paharul 5 în întregime i apoi se revine la celelalte pahare pentru a fi umplute complet. piper.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

consumatorilor i pe fa rfurioara-suport. Metodele de preparare a cocteilurilor sunt : Metoda dres rii ± realizat direct în paharul clientului; Metoda amestecului ± realizat în pahare de amestec; Metoda agit rii în shaker sau turmix; Dup cantitatea de zah r din con inut, coct eilurile pot fi: seci (dry) ; demiseci (medium) ; dulci (sweet). Amestecurile seci i demiseci se recomand s se consume c aperitiv, iar cele dulci c desert sau între mesele principale. Servirea se face în pahare speciale (pentru cocteil), pe farfurioare-suport. Cocteil, care are un con inut ridicat în alcool, consumându -se c aperitiv, în cantit i mici, se prepar prin combinarea unor b uturi alcoolice (vodc , gin, vermut, coniac, ampanie) cu siropuri diferite, ap minerala sau carbogazoas , zah r e tc.

Cobbler este o b utur slab alcoolizat în componen a c reia intr vinurile dulci, fructe i ghea pisat . Se prepar în pahare în form de cup , mari, cu o capacitate de 250 -300 ml, în felul urm tor: se toarn ghea a pisat în pahare peste care se a eaz în mod uniform fructele. Acestea pot fi piersici, cire e, vi ine, boabe de struguri, zmeur , c p uni, felii de pere sau mere, în stare proasp t , congelat sau din compot. Se toarn cu mult grij pentru a nu modifica aranjamentul. B utura alcooli c poate fi: lichior. ampanie, vinuri dulci sau licoroase. Servirea se face cu paharul respectiv înso it de pai i linguri , a ezate pe farfurioara -suport. Crusta este o b utur cu t rie alcoolic mai mare. Se prepar prin agitare în shaker, din: cuburi de ghea , suc de l mâie, b utur alcoolic (vodc . coniac, gin), zah r pudr i arome.

Se toarn în pahare -balon de 250 -350 ml jivrate cu zah r pudr umectat cu suc de l mâie. C decor se introduce în b utur coaj de l mâie t iat în form de spiral sa u o fruct (cirea , vi in etc. Se serve te în paharul -balon respectiv înso ite de pai i linguri , a ezate pe farfurioara Domeniul: Turism i alimenta ie

82

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

suport. Se recomand s se consume dup masa de sear .

Prin Äjivrarea paharelor" se în elege opera iunea prin care se aplic o b ordur de zah r sau pudr de cacao pe marginea unui pahar sau se abure te paharul cu ajutorul cuburilor de ce gura acestuia se umeze te uniform pe o formându -se o pojghi ghea . Jivrarea se mai poate face i prin introducerea marginii paharului printr -o l mâie crestat sau prin suc de l mâie montat pe o farfurie, pân adâncime de 1 cm. Apoi se introduce gura paharului în zah r pudr lente.

uniform . Aceste opera iuni se efectueaz prin r sucirea paharului într -o parte i alta cu mi c ri

Pentru r cirea paharului cu ghea ghea i se toarn b utura respectiv .

(jivrarea) se introduc câteva cuburi de ghea

într -un

pahar gol i se învârtesc rapid pân ce pere ii acestuia se aburesc. Se îndep rteaz cuburile de

Cru on este o b utur cu t rie alcooli c redus . Se prepar în pahare cu capacitatea de 200-250 ml, din fructe (caise, pere, c p uni, zmeura, fragi, cire e, portocale) macerate în zah r i lichioruri, coniac, paharul-cup ampanie i pentru servire se iau cu lu ul fructele macerate b utura alcoolic i se toarn în peste care se adaug respectiv . Se serve te cu ajutorul

farfurioarei -suport pe care a fost a ezat paharul -cup înso it de o linguri . Eggnog-ul se prepar din: lapte, ou, zah r pudr , rom, coniac sau vodc i se serve te în

stare rece sau cald . Pentru realizarea eggnog -ului rece, se introduc în shaker 2-3 cuburi de ghea , albu ul i g lbenu ul unui ou, zah r pudr , b utura alcoolica, lapte fiert r cit. Se agit pân la omogenizare i r cirea dorit i se toarn întregul con inut î n pahare speciale.

Domeniul: Turism i alimenta ie

83

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Eggnog-ul cald se ob ine din acelea i componente cu deosebirea c laptele este cald i nu se folosesc cuburi de ghea . Amestecul se face într -un vas special (tumbler), c ajutorul unui tel mic sau furculi . B utura alcoolic se adaug la sfâr itul opera iunii de omogenizare. Se poate i hr nitoare. preg ti eggnog -ul i f r alcool. Este o b utur reconfortant

Fizz are un con inut mai ridicat de alcool. Se prepar din suc de l mâie, sirop de zah r, lichior i b utur alcoolic pr ev zute în re et . Se amestec într -un vas special cu ajutorul linguri ei cu mâner lung, dup omogenizare se toarn în pahare speciale cu capacitatea de 100 -l50 ml, peste care se monteaz ghea pisat . Se decoreaz cu o felie de l mâie t iat sub ire. Se serve te pe - aperitiv. farfurioar -suport, împreun cu pai. Se recomand c b utur

Fizz se prepar în shaker, prin agitare, din suc de l mâie, ap mineral sau carbogazoas , zah r, albu sau g lbenu de ou i b uturi alcoolice cu con inut ridicat de alco ol. Când se folose te g lbenu ul de ou , b utura poart denumirea de Ägolden" (aur). Dup omogenizare, con inutul shaker -ului se toarn în pahare cu capacitatea de 200 -250 ml, peste care se mai adaug ap mineral sau carbogazoas Se serve te cu ajutorul farfurioarei -suport, împreun cu pai. Flips are în componen vinuri licoroase, zah r, ou i cuburi de ghea , amestecul i se decoreaz cu felii de l mâie sub iri.

f cându-se prin agitare în shaker. Un sortiment deosebit c aspect i gust îl constituie f lip-ul realizat din b uturi alcoolice cu grade diferite de t rie alcoolic , cunoscut sub denumirea de Äflips curcubeu" (arc-en-ciel). Se realizeaz prin turnarea direct în pahare pe marginea acestuia, cu mult grij , a

lichiorurilor de diferite culori i t rii alcoolice, în ordinea descrescând a t riei alcoolice, în a a fel încât acestea se prezint sub forma de straturi suprapuse. Se servesc în pahare speciale pe farfurie-suport, împreun cu pai. Grog este o b utur reconfortant i stimulatoare, consumâ ndu-se, de regul , foarte cald ,

în timpul iernii. Se prepar din rom sau vinars, miere sau zah r, infuzie de ceai sau ap fierbinte. Se serve te în pahare de 250 ml cu un suport metalic pentru a evita frigerea degetelor. Julep este considerat c unul dint re cele mai vechi amestecuri de b uturi. Se prepar astfel: într-un vas se dizolv
Domeniul: Turism i alimenta ie

zah r în ap

sau ap

carbogazoas , peste care se adaug
84

crengu e de

Calificarea: Organizator banqueting

de regul . direct i ghea sau diferite fructe. se prepar într -un ibric. Pentru servirea mai multor persoane. totul cu ajutorul unui lu care va fi folosit i la por ionarea în paharele din care se consum . Se trece con inutul în bolul de sticl special pentru punci. Se serve te în pahare cu capacitatea de 250 ml decorate cu fructe (cire e. vin spumant. punci -ul se prepar în boluri din sticl . foarte bine r cite. peste care se adaug câteva cuburi de ghea . Se adaug suc de l mâie i b uturile alcoolice (rom. coniac. alcool. În stare rece. Se adaug rom sau alt b utur alcoolic . atât în stare rece cât i cald . vi ine etc. zah r pudr . servindu-se apoi în pahare înc lzite în prealabil. astfel: într -un vas se pun fructele cur ate de coaj zah r pudr . din cinci ingrediente: sirop. Punci se prepar . la rece. Se amestec suport. fructe. ap mineral s au carbogazoas . din ap . Se serve te cu ajutorul în pahar sau în boluri de sticl . Se agit pân se aburesc pere ii shaker -ului i apoi se toarn în pahare speciale. Servirea se face cu ajutorul farfurioarei - Domeniul: Turism i alimenta ie 85 Calificarea: Organizator banqueting . se ob ine prin dizolvarea zah rului pudr în ap rece la care se adaug suc de fructe sau sirop.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ment ce se zdrobesc cu linguri a (sau lichior de ment ). l sându -se la rece circa o or . înso it de pai i linguri . În i b utur alcoolic care se i sâmburi i fierb. câteva ore. suc de l mâie pisat . gin) l sându-se în continuare.). ap i arome. Con inutul se toarn în shaker în care se introduc în prealabil cuburi de ghea . decorându -se cu frunze de ment farfurioarei -suport. înso it de linguri i pai. b utura alcoolic stare cald .

risca). Zah rul poate fi preambalat sau în vrac. fri c lichid în Äpic´. preluându -se de la sec ie filtrul curat. Servirea cafelei filtru se poate face la serviciu.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. lapte condensat. ap fiart într -un ceainic i separat. Se mai pot oferi lapte concentrat. cafeaua necesar . produsele d e înso ire (zah r. Mazagranul se serve te în cupe speciale. în ultimul caz oferindu -se zaharni a cu cle te. iar în lipsa acestora în pahare sond . iar la unele specialit i ± fri c b tut i ciocolat rasa . 8 PREPARAREA I SERVIREA B UTURILOR CALDE AROMATE Cafeaua se serve te întotdeauna fierbinte. În acest caz. pentru zah rul cubic. Domeniul: Turism i alimenta ie 86 Calificarea: Organizator banqueting . i linguri a pentru za h rul tos. preg tirea cafelei se face direct de c tre client sau de osp tar la masa clientului sau la gheridon . de regul în ce ti mici cu suport. celelalte cu zah rul separat i cu linguri a pentru cafea (mocca). Cafeaua turceasc se serve te îndulcit .

produsele de înso ire i se toarn ceaiul în cea c . se duce la masa clientului unde.cea ca fierbinte de ceai cu suport i linguri . cu deosebirea c în loc de ceai preg tit se ia un ceainic cu ap fierbinte. Preg tirea la cafetarie (sec ie) se face în cazul utiliz rii ceaiului la vrac. dup gust . Serviciul const în asigurarea obiectelor de inventar necesare clientului . rondea de l mâie sau portocal . prin dreapta clientului. Preg tirea la masa clientului se face atunci când se utilizeaz ceai pream balat la plicule e. care se toarn în cea c la masa clientului. Ceaiul se serve te diferen iat. având grij c în prealabil s se pun în cea c plicule ul de ce ai . Clientul î i adaug produsele de înso ire.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR La servirea cafelelor se vor recomanda clien ilor b uturi digestive ± coniacuri pentru b r ba i i lichioruri pentru femei . în func ie de locul unde se preg te te ± la bar sau la masa clientului. lapte concentrat. asigurarea produselor de înso ire ± zah r. se pune pe mas cea ca pentru ceai cu suport. Domeniul: Turism i alimenta ie 87 Calificarea: Organizator banqueting . Se ia ceainicul pe suport cu ervet. Serviciul se efectueaz c i în cazul precedent.

o analiz . Analiza organoleptic (degustarea) este cea care permite s se observe falsificarea i s se disting u or vinurile de consum curent de cele de calitate superioar . ci trebuie s aib cum cunoa terea compozi iei vopselelor cu care e pictat un tablou nu ne d posibilitatea s apreciem valoarea artistic a acestui tablou. consisten a i efectul s u fiziologic. dup criterii pentru a face aceast i aspectul lui. un studiu. se mai adaug aspect pl cut. nu trebuie apreciat numai dup propor iile sau ra porturile dintre constituen ii s i. 9 DEGUSTAREA VINURILOR Termenul ´degustare´ provine de la cuvântul latinesc ³gustus´.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. c produs alimentar. Cunoa terea compozi iei chimice nu ne pune la îndemân apreciere. f r a se ape la la aparatur A ³degusta un vin´ înseamn a -l gusta cu aten ie pentru a -i aprecia calit ile sau a-i depista neajunsurile. cu cât unii constituen i sunt prezen i în propor ii reduse. care înseamn ajut toare. uneori nedozabili pe cale analitic . aroma. La condi iile de gust care trebuie s le îndeplineasc vinul. dar care inf luen eaz în mod hot rât gustul. aceasta cu atât mai mult. el trebuie caracterizat mai ales în func ie de însu irile gustative de care dispune. Degustarea este cea care define te culoarea vinului i nuan ele ei. Prin aceast no iune se în elege aprecierea produselor alimentare cu ajutorul exclusiv al sim urilor. buchetul i caracterele sale generale. Aceasta demonstreaz c degustarea Domeniul: Turism i alimenta ie 88 Calificarea: Organizator banqueting . Vinul. este. i un Nu trebuie s fie numai gustat sau s i se aprecieze numai efec tul fiziologic. gust. astfel spus.

deci. mirosul.i explice. i ea poate fi denumit Prin degustare apreciem vinul (c de altfel i alte produse alimentare) cu ajut orul organelor de sim : v zul. Vinul. o educare special a sim urilor ce se realizeaz prin exerci ii repetate f cute pe lâng degust tori consac ra i. Analizele fizico -chimice i microbiologice reprezint numai metode auxiliare de apreciere a vinurilor care vin în sprijinul examin rii senzoriale numeroase informa ii 89 Calificarea: Organizator banqueting . complex de apreciere a vinurilor. Degustarea nu este. Prin degustare se constat starea din acel moment a vinului dar pe baza experien ei c p tate degust torul poate s . la y y y respectarea cu rigoare a unor condi ii i a unei tehnici de apreciere a vinurilor. o opera iune u oar . În felul acesta. despre caracterele permanent la compozi ia s chimic . iar pe de alta parte. to i factorii care au contribuit la starea de fapt a vinului. i însu irile sale. Desigur. pe de-o alta parte. îi prevede cu suficienta precizie viitorul. Degustarea. cu m ar fi: y cuno tin e multiple despre vin. care cunosc cu exactitate care este raportul. c metoda de apreciere a vinurilor. practicarea metodelor de degustare a vinurilor c e s-au impus prin simplitate i un grad înalt de obiectivitate. care co ncur aprecierea vinurilor. O condi ie esen ial este starea de s n tate a organelor de sim cu ajutor ul c rora se face degustarea. caractere care pot fi denumite ³organoleptice´. chiar înainte de a f i gustat. V ZUL : prin v z se stabile te aspectul vinului care anticipeaz Domeniul: Turism i alimenta ie i chiar auzul. prin anumite cuvinte reliefând caracterele vin ului (calit i sau defecte). din contra. degustarea vinurilor a devenit o metoda tiin ific analiz senzorial . sim ul tactil a acestora. rela ia dintre senza iile oferite de vin i cuvintele folosite pentru a le exprima i care atrag aten ia asupra acelor caractere. dar mai ales dup . raportate y cunoa terea capacit ilor analitice ale organelor noastre de sim . folosirea corect a termenilor utiliza i în descrierea caracterelor i însu irilor vinurilor. necesita o obi nuin . Degust torul exprim senza iile pe care i le provoac vinul când este gustat. integritatea lor. este necesar a i se asigura anumite premise.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR este o metoda sintetic . provoac o serie de senza ii receptate cu ajutorul organelor de simt. pentru c degustarea vinurilor s fie cât mai lipsit de subie ctivism. ea supune degust torul la mari i neprev zute dificult i.

privindu -l de sus în jos. Cu paharul în po zi ie vertical se prive te suprafa a vinului de sus în jos pentru a -i aprecia str lucirea.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR referitoare la starea de s n tate. Apoi paharul în pozi ie vertical se rote te u or. limpiditatea lui este perfect i prezint un luciu cristalin. tulbure. Examinarea vizual a vinului se face chiar de la turnarea lui în pahar într -o cantitate care s nu dep easc o treime din volumul acestuia. Aceste ³lacrimi´ care se scurg dau indica ii asupra bog iei vinului în unele elemente ± str lucirea i lipsa sedimentelor f cându -l mai atractiv. se observ alcool . acestea trebuie s gustative pl cute. Pentru aprecierea culorii vinului. dup culoare : alb. Domeniul: Turism i alimenta ie 90 Calificarea: Organizator banqueting . roz sau ro u. culoarea. senza ii olfactive i asupra spumei formate i asupra o pelicul care se scurge pe pere i formând o serie de pic turi la intervale regulate. Cu ajutorul ochiului se analizeaz urm toarele elemente: limpiditatea . gradul de evolu ie. degajarea dioxidului de carbon (efervescen a) i o serie de semne ale unor boli sau defecte. aceste calit i anun Un vin se consider limpede atunci când limpiditatea lui este clar . În cazul vinurilor spumante. f r particule în suspensie sau sub form de depozit. aten ia se concentreaz perl rii care are loc dup turnarea în pahar a acestora. se înclin u or paharul spre un fond alb. astfel încât pere ii s fie umezi i. Pentru descrierea limpidit ii unui vin se folosesc urm torii termeni: str lucitor. limpede. dispun de o limpiditate perfect . etc. Se ia apoi paharul (care trebuie s fie dintr -o sticl incolor ) prinzându -l de picior cu degetul mare i ar t tor i se ridic la nivelul ochilor. În acest caz nu este afectat nici limpiditatea i nici gustul i aroma vinului.. îndreptându -l spre o surs de lumin . în acest fel se apreciaz limpiditatea lui prin transparen . Pe fundul unei sticle de vin alb pot fi observate mici cristale rezultate în urma precipit rii tartra ilor. eventuala degajare a dioxidului de carbon. fapt ce înseamn c vinul ³a sim it frigul´ . La punerea în consum a vinurilor. Acestea sunt asem n toare cristalelor de zah r la vinurile albe. În primul rând ne d m seama din ce categorie face parte vinul. sau au o culoare purpurie. Se spune despre vin c este str lucitor atunci când nu are nici un depozit sau particule în suspensie. dar f r luciu particular. în cazul celor ro ii . cea mai bun apreciere a culorii se ob ine coborând paharul la nivelul centurii i observând discul care se formeaz la suprafa . zahar. tipul de vin et c. slab opalescent. Nuan a se percepe înclinând paharul pân aproape de limita de v rsare i privind zona unde vinul este în strat sub ire. Vinul trebuie s fie limpede.

Culoarea vinului este determinat de natura fenolic ( antociani. vârsta. etc. ex istând în acest domeniu o mare diversitate. Învechirea vinurilor albe în butoaie conduce la ob inerea unor nuan e g lbui. în acest caz culoarea devine palid . taninuri. con di iile de p strare. alcool. este vorb a de substan e colorante hidrolizate i. Feteasca regal ). Fine ea bulelor. m rimea produc iei. devenind insolubile. Alteori. învechire). Grasa de Cotnari). Adesea la caracterizarea culorii unui vin se folosesc i al i termeni : ³vioaie´ . galben -verzui (Aligote. La vinurile albe noi. prin procese fizico -chimice ce au loc în timpu l învechirii calitatea vinului. Vinurile ro ii ob inute în zonele mai sudice cu resurse mari de lumin i c ldur sunt mai intens colorate. la ob inerea unor nuan e aurii. c r miziu . maturizare) Vinurile ro ii prezint i ele o gam larg de nuan e :ro u închis. care le confer acestora un farmec deosebit. Aprecierea limpidit ii i a culorii vinului se face în mod obi nuit. acestea din urm fiind caracteristice vinurilor învechite. anul de recolt . Culoarea este legata. de tipul i vârsta vinului. culoarea poate fi: verde g lbui. sunt substan e colorante (taninuri i antociani) care. iar nuan a ± de combinarea diferitelor culori sau de modific rile la care sunt supuse substan ele colorante sub ac iunea unor factori (aciditate. Culoarea vinului este influen at de o multitudine de factori cum sunt: soiul. La vinurile spumante se apreciaz degajarea bulelor de dioxid de carbon ± perlarea ± i formarea spumei. ro u rubiniu. ³palid ´.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Un vin ro u învechit în sticle poate prezenta un sediment pulverulent. spre deosebire de cele din zonele cu resurse mai reduse. condi iile de sol. un indiciu al faptului c vinul ro u este supus unei învechiri îndelungate. sau în amestec cu cei albi. Culorile pot fi mai intense sau mai palide. fine ea i 91 Calificarea: Organizator banqueting . etc. Culoarea brun ± g lbuie sau alb cenu ie pune în eviden semne de îmboln vire a vinului rezultate în urma contactului îndelungat cu aerul sau cu temperaturi ridicate. prin examinare vizual se apreciaz calitatea spumei (alc tuit din perle mici sau mari) i persisten a ei. este polimerizeaz . difuz . ori din anumite soiuri. ³str luc itoare´. iar aciditatea mai sc zut . gradul de maturare a strugurilor. Se apreciaz atât intensitatea. galben-pai (Gras de Cotnari. de peste 10 ± 120 C (oxidare. depozitul ader pe pere ii sticlei formând ³c ma a vinului´. flavone). la o lumin natural . La acestea. Culoarea roz este proprie unor vinuri elaborate dup o tehnologie specific aplicata strugurilor negri. galben-portocaliu. tehnologia de vinifica ie. pH. în primul rând. chihlimbariu (T mâioasa româneasc . num rul mare al acestora. precum Domeniul: Turism i alimenta ie i persisten a îndelungat . Muscat Ottonel). starea lor de s n tate. sau la cea artificial (nu fluorescent ). rapiditatea apari iei perlelor. multitudinea i dimensiunile acestora. cât i nuan a culorii. iar la cele învechite culorile devin mai intense: galben-auriu. Aceste sedimente nu prejudiciaz important c la degustare aceste depozite s r mân pe fundul sticlei. în general.

în coloizi. o fluiditate mai ridicat comparativ cu a apei. în zah r el devine mai dens.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR densitatea spumei constituie elemente de calitate pentru un vin spumant. FLUIDITATEA vinului se apreciaz înc de l a turnarea lui în pahar sau la o u oar rotire a acestuia. mai Domeniul: Turism i alimenta ie 92 Calificarea: Organizator banqueting . alcoolul îi confer vâscos. consisten a vâscoas este un indiciu al îmboln virii vinului. Vinul constituind o solu ie hidroalcoolic . La un con inut mai ridicat în alcool. Uneori.

Datele înscrise în nota trebuie s corespund cu realitatea. Înscrierea în not a unor preparate sau b uturi care nu au fost servite. iar servirea s -a f cut pe o durat mai mare de timp. citindu -se 93 Calificarea: Organizator banqueting . f r s fie decupat din carnet. precum i gre elile de calcul sunt pedepsite atât administrativ cât i penal. închiderea unit ii sau schimbarea turei i se comple teaz de c tre cas sau osp tar i se prezint clientului. pân la masa servit . În situa ia în care sunt incertitudini în privin a înregistrarea consuma iei în nota de plat . precum i personalul care a ajutat la servirea mesei respective. folosirea unor pre uri ireale. vor fi radiate datele înscrise în mod eronat sau se vor completa altele confirmate Domeniul: Turism i alimenta ie a clientului care a condus masa sau care a comandat servirea preparatelor i b uturilor se va solicita permisiunea de a se face verificarea notei de plat . În acest. Dup caz. înai nte de a se totaliza se va face o confruntare cu clien ii servi i. se va ine seama de însemn rile f cute în blocnotes la primirea comenzii sau se vor consulta bonurile de marcaj. În cazul în care au fost consumate un num r mare de preparate i b uturi. scop se va merge cu nota de plat .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. 10 ÎNTOCMIREA NOTEI DE PLAT Nota de plat se întocme te i se întocme te la cererea clientului. Prin partea stâng cât mai discret datele scrise. iar calculele s fie exacte i s fie scrise cite .

stând cu fa a spre clien ii de la masa respectiv . în vederea întocmirii formelor de decontare dintre agentul economic în subordinea c reia se afl unitatea i cel care a comandat organizarea i servirea mesei respective. se urm re te c nota de plat s fie semnat de clientul care a condus masa i apoi predat efului unit ii sau casierului. pune în acela i loc diferen a dintre suma încasat i valoarea notei de plat .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR i de clien i. în a a fel încât numai totalul general al notei de plat . între faldurile unui ervet împ turit sub form de plic. ÄV mul umesc". Chelnerul se retra ge apoi pentru a definitiva calculele. Pentru încasarea în numerar. dac este cazul. pentru a fi ata at la nota de comand . În cazul în care consuma ia se achit pe baz de virament. ÄMai pofti i î n unitatea noastr oricând dori i" etc. Se decupeaz originalul din carnet i se a eaz pe o farfurie. Domeniul: Turism i alimenta ie 94 Calificarea: Organizator banqueting . se retrage un pas. persoana care urmeaz s încaseze banii se apropie cuviincios ridic banii. a valori i preparatelor i a b uturilor consumate se procedeaz astfel: dup ce clientul care a condus masa a pus banii pe farfurie pe blatul mesei. mul umind clien ilor cu formula ÄS v fie de bine". Chelnerul / barmanul num r discret banii i.

de consumurile implicate în p strare i preparare. indiferent de categoria unit ii (produse din tutun. Pre uri diferen iate ± pre uri pe tipuri i categorii de unit i. zaharoase. Adaosurile în alimenta ie variaz în limite foarte largi. diferen a fiind dat de adaosu l comercial aplicat în unitate. Pre urile de cump rare de la furnizori sunt calculate i consemnate de c tre furnizorii respectivi în documentele de livrare. etc. calculele economice cele mai frecvente se refer la stabilir ea pre urilor pentru preparate. de valoarea muncii consumate în manipularea i prepararea lor i de adaosurile aplicate în unitatea de alimenta ie respectiv . difer în func ie de provenien a m rfurilor i de c ile de circula ie a acestora. Pre uri stabile ± pre uri cu am nuntul. la preparate culinare. inându -se seama de valoarea materiilor prime folosite cât. PRE UL CU AM NUNTUL ÎN ALIMENTA IA PUBLIC Pre urile formate sunt pre uri cu am nuntul calculate de c tre unit ile de alimenta ie potrivit normelor în vigoare. fixate în sum absolut : Pre uri unice ± sunt stabilite i aplicate la acela i nivel. numit i pre de facturare.). produse i b uturi. la produse simplu preparate. putând dep i 100%: Domeniul: Turism i alimenta ie 95 Calificarea: Organizator banqueting . Se aplic la produse care se desfac cu am nuntul în alimenta ie. de regul în facturi. 11 CALCULUL COSTULUI FINAL AL B UTURILOR În alimenta ia public .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. Calculu l pre ului de cump rare.

de capacitate 750 ml. Dac este solicitat o cantitate de 150 ml. iar valorile ob inute se la prepararea cocteilurilor se calculeaz valoarea fiec rei cantit i de b utu r situa ie trebuie avut în vedere faptul c i adaosuri scumpe. În aceast utilizeaz i în cazul b uturilor în amestec (cocteiluri). iar la cocteil se poate ad uga achizi ioneaz în bar cu o anumit sum . Lamâie. 750 i 1000 ml. Acesta este motivul pentru care la suma Äbrut ´ calculat ini ial se aplic un adaos. respectiv se i produs precizat în re et .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR În cazul b uturilor comercializate la sticl . Dac o sticl de lichior de 1000 ml se comercializeaz la 64 RON. În alimenta ie b uturile pot fi comercializate la butelii de 250.4 RON b. indiferent de capacitatea de îmbuteliere a b uturilor. O sticl de coniac.3 RON P PL uic = (50 / 1000) x 300 = 1. la cererea consumatorilor se servesc i b uturi por ionate începând de la 25 ml. pre ul acestora se determin plecând de la pre ul de livrare stabilit de furnizori. se comercializeaz la pre ul de 60 RON.5 + 0.2 = 7 RON Suma se poate rotunji la 8 sau 9 RON deoarece l mâia nu este sigur ca va mai putea fi folosit .3 + 1. de regul pentru a rotunji valoarea b uturii. În toate cazurile. la care se aplic adaosul comercial stabilit în unitatea de alimenta ie. Vermut alb. care de cele mai multe ori nu mai pot fi folosite ulterior. care de asemenea se Domeniul: Turism i alimenta ie 96 Calificarea: Organizator banqueting . 500.2 RON mîie Total cocteil = 5. Rolul lucr torului din bar (barmanului) este s calculeze cât va costa cantitatea solicitat de c tre consumator. Exemplu de calcul: Cocteil Amalfi (100 ml): Vermut alb 50 ml. uic 50 ml. 300. Valoarea ob inut este pentru cantitatea dat în re et pentru cocteilul respectiv. 700. i ghea i elemente de decor. Exemple de calcul: a. 1000 ml L mâie.5 RON = (10 / 50) x 1= 0. pre ul solicitat se va calcula astfel: P150 ml = (150 / 750) x 60 = 18 RON Aceia i regul de calcul se aplic însumeaz . 330. si consumatorul solicita 100 ml. se aplic urm toarea formul de calcul: P100 ml = (100 / 1000) x 64 = 6. rondel 10 g.. 50 g 40 RON 30 RON 1 RON PVermut = (100 / 750) x 40 = 5. 750 ml uic .

contribuind mai mult la ob inerea profitului în unitate. controlul re etelor standard. de managementul aplicat în unitate.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. 12 APLICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR Controlul b uturilor se realizeaz pentru aceast afirma ie sunt urm toarele: mult mai u or decât cel al mânc rurilor. mult mai scumpe decât preparatele culinare. Argumentele Într-o unitate de alimenta ie. inventarul standard. B uturile nu sunt atât de perisabile cum sunt preparatele culinare i produsele alimentare. b uturile sunt mult mai tentante decât mâncarea pentru angaja ii unit ii de alimenta ie. decât preparat ele culinare. la vânzarea b uturilor. B uturile se cump r îmbuteliate în ambalaje standard i la calit i precizate în STAS-uri. Din multitudinea de metode de control a b uturilor pot fi amintite câteva: controlul achizi iei. num rul sortimentelor i m rcilor de b uturi este mai mic decât al preparatelor culinare. controlul recep ion rii. Motivele care impun. controlul m rimii por iilor. un control strict în baruri sunt urm toarele: angaja ii pot comercializa prin bar b uturi procurate din alte surse pentru a . Domeniul: Turism i alimenta ie 97 Calificarea: Organizator banqueting . barmanul poate s ob in câ tiguri nemeritate viciind fie calitatea. controlul depozit rii i livr rii m rfurilor. Metodele de control aplicate depind de natura unit ii de alimenta ie. fie cantitatea de b utur . b uturile sunt. planificarea produc iei.i însu i câ tigul ob inut. de regul . totu i. dar foarte importante sunt procedurile de prevenire a aspectelor nedorite.

condimente. p re mai mic în comercializarea individual amestecurile de b uturi. Valoarea sistemului poten ial (standard) de vânz ri ± presupune s se controleze vânz rile b uturilor i implicit i costurile acestora prin stabilirea unei valori de vânzare pentru fiecare sticl de b utur din stoc. y Sticlele întregi de spirtoase ± valoarea poten ial de vânzare la o sticl întreag este stabilit printr-un management economic corect. - se noteaz zilnic datele. pe feluri de b uturi i modul 98 Calificarea: Organizator banqueting . iar pre ul final se a justeaz . y Cocteiluri ± se însumeaz pre urile b uturilor din re et iar la adaosurile scumpe sau mai greu de folosit în alte produse se adaug suma produsului întreg (ou. b. y Sucuri i ap mineral ± pre ul depinde de politica de pre uri a unit ii: pre fix la sau împreun cu alt b utur . Inventarul ± este un sistem greu de operat i se aplic atunci când exist nevoia unei investiga ii. pu in mai mic dac s -ar comercializa la por ie. se exclud sticlele începute. Sistemul garanteaz ca în scurt timp num rul de sticle începute se va men ine constant i atunci nu va mai fi nevoie s se m soare exact cantitatea r mas în sticlele nesigilate. c. se stabile te num rul de por ii dintr -o sticl . etc.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR a. pre ul le comercializarea y Spirtoase vândute la pahar ± se stabile te valoarea unei por ii (25. Necesit o analiz bun Domeniul: Turism i alimenta ie i detaliat a vânz rilor. Sistemul de control la sticl se refer la: - ± este o metod simpl i eficient pentru unit ile mici i se iau în considerare num rul de sticle care pot fi consumate într -o zi aglomerat (stocul la începutul zilei). etc.). teoretic acest sistem promite c vânz rile i câ tigurile s corespund de la o zi la alta. Valoarea unei sticle se stabile te în func ie de câte por ii se pot servi dintr -o sticl . 50 ml). decoruri. se înmul e te pre ul unei por ii cu num rul de por ii i se stabile te valoarea poten ial a sticlei. iar poten ialele vânz ri se bazeaz pe cantitatea care s -ar putea vinde într -o zi. de regul sticlei întregi. înmul ite cu pre ul unei por ii.

vânz rii. b uturile consemnate ca fiind consumat e de c tre personal.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR de vânzare (la sticl sau la pahar). primirii. Verificarea stocurilor este foa rte important . consum rii i producerii. precum i m surile care se vor lua în caz de nevoie. e. Se calculeaz cantitatea di n fiecare tip de b utur r mas în stoc i se compar cu stocul fizic efectuat în fiecare zi. depozit rii. d. y Control post-opera ional (dup eveniment) ± este o compara ie între ce s -a realizat i ce era înainte de eveniment. Controlul bufetelor i evenimentelor ± este indicat c pentru fiecare eveniment s se organizeze un bar propriu al bufetului. Domeniul: Turism i alimenta ie 99 Calificarea: Organizator banqueting . cu responsabil de eveniment. care la sfâr it returneaz b utura neconsumat . Lista de control ± se refer la dou tipuri de control: y Control opera ional ± de zi cu zi al cump r rii. b uturile date la alte baruri organizate de unitate (pentru ac iuni de protocol). dac este cazul. din care trebuie sc zut.

i aranjat pe hârtie. care s este vorba de o simpl list . care s fie rezistent la pete . se define te c fiind ³ mai multe preparate care formeaza o masa i prin extensie o lista de carton pe care sunt inscrise preparatele´. formatul trebuie s fie simplu. sau de una s satisfaca cerin ele clien ilor. care s permit a o lectur 100 Calificarea: Organizator banqueting Domeniul: Turism i alimenta ie . în asa fel încât clientul s poata alege foarte u or ceea ce dore te.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. Fie c complex . dimensiunea lor trebui e s permita o manevrare u oar . 13 LISTA DE PRE URI Meniul. Listele trebuie alc tuite astfel încât s m resc vânz rile constituie un instrument de promovare. cu o mare varieteate de preparate. suficient de tare. aceasta trebuie scris intr -un stil clar. Principiile de baz la întocmire a unei liste de preparate:  listele trebuie scrise pe hârtie de calitate. Obiceiul de a stabili o list de preparate dateaz din secolul al XVI -lea. cu margini i spatii adecvate.

i alte m rfuri alimentare pe care o unitate le pun e la dispozi ia clien ilor. - lista de preparate ± cuprinde preparatele de buc tarie. lista trebuie s fie curat f r ters turi sau corecturi. pe care o unitate le pune la dispozi ia clien ilor. cafea. atractiv. adresa. În afar interna ional . lista trebuie s cuprind denumirea unit ii. Acestea se trec în - lista de b uturi ± cuprinde b uturile alcooloce i nealcoolice oferite c atare sau în i amestec. orarul de func ionare. acestea trebuie s fie clare. B uturile se trec cu denumirea lor corecta i completa. listele trebuie scrise cel pu in într -o limb de circula ie liste cu micul dejun ± cuprinde grupele de preparate i b uturi care se ofer la aceasta mas . gramatica. b uturile digestive. pre ul real. la mas . la momentul respectiv. ceaiuri. eful de sal ace tia le solicit . u or de lecturat. Domeniul: Turism i alimenta ie 101 Calificarea: Organizator banqueting . cofetarie ± patiserie lista în ordinea în care se servesc. de regul . compozi ia sumar a preparatelor înscrise i s fie în m sur s dea rela ii clien ilor când de limba român .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR u oar .    indiferent de marimea i formatul literelor. ortografia. stilul unei liste trebuie s fie simplu. din produc ie interna sau din import. unitatea de m sur berea. pe grupe. denumirea preparatelor i b uturilor. vinurile. lizibile. preparatele i b uturile se trec în ordinea în care se servesc la mas . Tipuri de liste: - i chelnerii trebuie s cunoasc co n inutul listei. b uturi amestecuri de bar. pre urile i alte informa ii trebuie s fie corecte. Astfel se întâlnesc aperitivele. b uturi r coritoare.

în general. - lista de bar ± cuprinde. acelea i grupe c lista de b uturi. i podgoria. de obicei acelasi cu cel din pivnita de vinuri. salveaz une ori clientul de situa ia penibila cand nu poate - Domeniul: Turism i alimenta ie 102 Calificarea: Organizator banqueting . la care se pot ad uga mai multe variante de amestecuri. gust ri. acest prezentate în cele doua liste anterioare. În general. Gama sortimental respective.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR - lista de preparate i b uturi ± cuprinde preparatele i b uturile pe care unitatea list cuprinde grupele respectiva le pune la dispozi ia clien ilor. sortimentul de vin i podgoria de provenienta. în special la - lista pentru serviciul la camera ± cuprinde preparatele i b uturile c are se ofera la acest serviciu. Pentru informarea completa a clientului fiecare vin va avea un numar. Numerele care acompaniaz vinurile pe list . este selectat din listele existente în restaurantele - lista de vinuri ± cuprinde vinurile pe care unittea le pune la dispozi ia clien ilor. i fructe. sortimentul pronunta corect numele acestuia. deserturi barurile de noapte. Acestea se trec în lista cu denumirea lor corecta i c ompleta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful