Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

MINISTERUL EDUCA IEI CERCET RII I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017 -553.04.01.02.04.01.03

MEdCT CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR PENTRU

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR
DOMENIUL: TURISM I ALIMENTA IE CALIFICAREA: ORGANIZATOR BANQUETING NIVELUL: 3

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a

sistemului de înv

mânt profesional

i tehnic

Noiembrie 2008

Domeniul: Turism i alimenta ie

1

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

AUTORI:
y

RODICA COSTACHE, profesor Grupul colar ÄVoievodul Gelu´, Zal u

COORDONATOR:
y

NELIDA ISMAIL, profesor Colegiul Economic Mangalia :

CONSULTAN
y

IVAN MYKYTYN, expert WYG International

Domeniul: Turism i alimenta ie

2

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Cuprins
INTRODUCERE ................................ ................................ ................................ ................................ 5 COMPETEN E ................................ ................................ ................................ ................................ . 6 OBIECTIVE ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 7 INFORMA II PENTRU PROFESORI ................................ ................................ ................................ 8 FI DE PROGRES COLAR ................................ ................................ ................................ ....... 11

CUVINTE CHEIE/GLOSAR ................................ ................................ ................................ ............ 14 INFORMA II PENTRU ELEVI ................................ ................................ ................................ ........ 21 ACTIVIT I DE ÎNV ARE ................................ ................................ ................................ ........... 23
ARE NR. 1.1. ................................

ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV

................................ ................................ .............................. 23 ARE NR. 1.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 25 ARE NR. 1.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 26 ARE NR. 2.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 28 ARE NR. 2.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 29 ARE NR. 2.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 31 ARE NR. 3.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 33 ARE NR. 3.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 34 ARE NR. 3.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 35 ARE NR. 3.4. ................................ ................................ ................................ .............................. 37 ARE NR. 4.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 38 ARE NR. 4.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 40 ARE NR. 4.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 42
ILOR ................................ ................................ ................................ 43

SOLU IONAREA ACTIVIT ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV

ARE NR. 1.1. ................................

ARE NR. 1.2. ................................

................................ ................................ .............................. 43 ................................ ................................ .............................. 44 ARE NR. 1.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 45 ARE NR. 2.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 47 ARE NR. 2.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 48 ARE NR. 2.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 50 ARE NR. 3.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 51 ARE NR. 3.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 52 ARE NR. 3.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 53 ARE NR. 3.4. ................................ ................................ ................................ .............................. 54 ARE NR. 4.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 55 ARE NR. 4.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 56 ARE NR. 4.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 58

BIBLIOGRAFIE ................................ ................................ ................................ .............................. 59 ANEXE................................ ................................ ................................ ................................ ............ 60
Domeniul: Turism i alimenta ie

3

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI

DE DOCUMENTARE NR. 1................................

................................ ................................ ................................ ......... 60 DE DOCUMENTARE NR. 2................................ ................................ ................................ ................................ ......... 63 DE DOCUMENTARE NR. 3................................ ................................ ................................ ................................ ......... 68 DE DOCUMENTARE NR. 4................................ ................................ ................................ ................................ ......... 72 DE DOCUMENTARE NR. 5................................ ................................ ................................ ................................ ......... 74 DE DOCUMENTARE NR. 6................................ ................................ ................................ ................................ ......... 77 DE DOCUMENTARE NR. 7................................ ................................ ................................ ................................ ......... 80 DE DOCUMENTARE NR. 8................................ ................................ ................................ ................................ ......... 86 DE DOCUMENTARE NR. 9................................ ................................ ................................ ................................ ......... 88 DE DOCUMENTARE NR. 10 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 93 DE DOCUMENTARE NR. 11 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 95 DE DOCUMENTARE NR. 12 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 97 DE DOCUMENTARE NR. 13 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 100

Domeniul: Turism i alimenta ie

4

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Introducere
Modulul ÄActivitatea de servire în bar´, se încadreaz în structura curriculum -ului în

dezvoltare local , motiv pentru care c oala are libertatea de -a repartiza cele 132 de ore dintr -un an colar, pe tipuri de activit i (teorie, laborator tehnologic i instruire practic ), în func ie de condi iile proprii i de disponibilitatea partenerilor economici de -a preg ti mai aprofundat un anumit num r de elevi pentru servirea în bar. În cadrul acestui modul se dezvolt competen e atât din unit ilor de competen e cheie (U3 ± Managementul rela iilor interpersonale i U5 ± Comunicare) cât i din unitatea de competen tehnic specializat : U19 ± Activitatea de servire în bar. Aceasta agregare de competen e impune activit ilor de înv are o abordare complex , pentru a permite elevilor s dobândeasc concomitent cu competen ele specifice calific rii pentru care se preg tesc i o serie de abi lit i cheie, absolut necesare în momentul încadr rii lor pe pia a muncii. Conform sugestiilor metodologice din curriculum, unitatea con inuturile programei cu consultarea agen ilor economici colar poate îmbun t i i i de asemenea pot ap rea

competen e suplimentare dac agentul economic solicit (dar acestea nu pot fi certificate la nivel na ional), îns în nici un caz nu se pot înlocui competen ele care provin din u nit ile de competen e din SPP. Pentru atingerea competen elor specifice stabilite prin modul, profesorul are libertatea de a dezvolta anumite con inuturi, de a le e alona în timp i de a - i crea propriile activit i de înv are în func ie de toate condi iile care -i influen eaz actul didactic. Se recomand folosirea metodelor de predare -înv are cu caracter activ, interactiv, centrate pe elev. Activit ile vor fi variate astfel încât indiferent de stilul de înv are caracteristic, to i elevii s dobândeasc competen ele necesare care, în final, s duc la rezolvarea problemelor abordate în demersul didactic. Folosirea metodelor centrate pe elev, c metode de participare activ a acestora în procesul de înv are au rolul s genereze contexte în care se manifest diferen e c dau posibilitatea particip rii active la ex perien e de via implica i în formarea profesional i lucrul în grup. i în activitatea real i

Prin acest material ne propunem s aducem în aten ia elevilor i cadrelor didactice, parteneri a viitorilor organizatori banqueting, propunerile noastre de activit i de înv are, concepute pentru a putea fi aplicate în orice unitate în care se dezvolt aceast calificare. Din acest motiv, r mâne la latitudinea fiec rui cadru didactic cum s foloseasc acest auxiliar curricular sau cum s adapteze activit ile propuse la specificul cole ctivelor cu care lucreaz .

Domeniul: Turism i alimenta ie

5

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Competen e
În cadrul acestui modul se dezvolt specifice prezentate în continuare: UC 3: Managementul rela iilor interpersonale C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale C 2: Gestioneaz conflicte C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5: Comunicare C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale C 2: Modereaz dezbateri i edin e C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale UC 19: Activitatea de servi re în bar C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului C 2: Aprovizioneaz barul C 3: Coordoneaz activit ile din bar C 4: Controleaz produsele din bar urm toarele unit i de competen e, cu competen ele

Domeniul: Turism i alimenta ie

6

Calificarea: Organizator banqueting

Referitor la activitatea de servire în bar : S respecte regulilor de amenajare a barului. S prezinte succint anumite con inuturi. S monitorizeze angaja ii din bar în ce prive te corectitudinea acestora. S aplice sistemele de control. S verifice documentele pentru c acestea s îndeplineasc criterii profesionale. S selecteze surselor de aprovizionare. Domeniul: Turism i alimenta ie 7 Calificarea: Organizator banqueting . S . S organizeze stocarea b uturilor.i organizeze logic i concis informa iile. S îmbun t easc permanent rela iile interpersonale.i exprime opiniile i ideile în condi ii de respect reciproc. S trezeasc interesul celor din jur i s conving audien a. S organizeze activit ile din bar. S calculeze costurilor b uturilor.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Obiective Dup parcurgerea acestei unit i de competen elevii vor fi capabili: Referitor la rela iile interpersonale i comunicarea: S asculte activ i s încurajeze unui dialog constructiv. decizii i ac iuni. S scrie unui document clar i corect . S munceasc în echip . S precizarea ustensilelor i obiectelor de inventar. S identifice dot rilor din bar. S . S deruleze activit ile de degustare. S verifice procedurile din bar. S organizeze procedurilor de aprovizionare.

sunt asamblate dou unit i de competen cheie cu o unitate de competen tehnic specializat . interactiv. Documentele necesare organiz rii urm toarele : graficul de desf elevilor.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Informa ii pentru profesori Pentru modulul ÄActivitatea de servire în bar´. fi e de lucru. centrate pe elev. Pentru atingerea competen elor specifice stabilite prin modul profesorul are l ibertatea de a dezvolta anumite teme. de a le e alona în timp. grafice. fi e de evaluare (concepute de îndrum torul de practic ). Portofoliul de practic va fi utilizat c instrument de evaluare a atingerii competen ei de c tre elev. În func ie de cadrul local se vor stabili teme care s permit însu irea competen elor respective în func ie de condi iile concrete. iar probele de evaluare sunt preponderent orale i practice. loca ia). abilit i de interela ionare i comunicare. Unit ile cheie au menirea s formeze al turi de competen ele strict profesionale. planific rile calendaristice întocmite de coordonatorii activit ii precum Portofoliul de pract ic va cuprinde : fi e individuale pe o tem de practic . Se recomand folosirea metodelor de predare -înv are cu caracter activ. împreun cu fi a individual de control întocmit de îndrum torul de practic . scheme tehnologice. etc. Stagiul de preg tire practic se desf oar în laboratorul tehnologic sub îndrumarea / maistrului i reprezentantul agentului profesorului de specialitate sau la agentul economic sub îndrumarea profesorului instructor în calitate de coordonator al activit ii de instruire practic economic care particip atât la instruirea cât i la evaluarea elevilor. i desf ur rii stagiului de preg tire practic i caietul / portofoliul de practic sunt al urare a stagiului de preg tire practic (durata. documenta ii tehnice. Activit ile la lec ii vor fi variate astfel încât indiferent de stilul de înv are caracteristic to i Domeniul: Turism i alimenta ie 8 Calificarea: Organizator banqueting . fi e de observa ie ale elevului pe durata derul rii practicii.

observarea dirijat . Elevul poate fi implicat în evaluarea activit ii sale. studiul de caz. Studiu de caz: ³Dot ri în bar´ 1. autoevaluarea. 2. etc. Fi de lucru: ³Stocarea b uturilor´ Domeniul: Turism i alimenta ie 9 Calificarea: Organizator banqueting . rezolvarea de probleme. Fi ACTIVIT I DE ÎNV ARE de lucru: ³Tipuri de baruri´ 1. analiza/sinteza. Miniproiect : ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ 2.3. Folosirea metodelor centrate pe elev c metode de participare activ a acestora în procesul de înv are au rolul s genereze contexte în care se manifest diferen e c dau posibilitatea particip rii active la experien e de via Vor fi promovate situa iile din via a real i lucrul în grup. consolidând astfel capacitatea de a se autoevalua i m rind gradul de transparen a acord rii notelor. rapoarte scrise. lucrul în echip . Metodele de predare / înv are recomandate sunt: demo nstra ia.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR elevii s dobândeasc competen ele necesare i s duc la rezolvarea problemei puse în discu ie. evaluarea grupului de func ie de specificul competen ei.2. abstractizarea. problematizarea. exerci ii practice. prin probe de evaluare orale i practice în i proiectul. studii de caz. Aplica ie practi c : Realizarea materialelor publicitare pentru b uturi (bro ur ). lec ii vizit .1. miniproiectul lucru. Criteriile specifice de evaluare trebuie stabilite de profesor i CORELAREA COMPETEN ELOR CU ACTIVIT ILE DE ÎNV ARE COMPETEN E UC 19 C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale 1. experimentul. Joc de roluri : ³Alegerea furnizorului de b uturi´ 2. i în activitatea real i i se va urm ri aplicarea cuno tin elor la probleme reale pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor. angaja ilor i societ ii. observarea independent .1.2. Evaluarea pe parcursul anului se realizeaz prezentate elevului.3.

3.3. Joc de roluri : ÄMonitorizarea complet rii notei de plat ´ 4. Aplica ie practic : Realizarea listei de pre uri pentru b uturi Domeniul: Turism i alimenta ie 10 Calificarea: Organizator banqueting .1. Fi de lucru i aplica ie practic : Degustarea vinurilor 3. Joc de rol: Procesul b uturilor calde aromate ± ceai sau cafea 3. Aplica ie practic : prepararea b uturilor în amestec (cocteiluri) 3.2.4.1. 4. Aplica ie practic : Calcularea costului final alb uturilor 4.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 19 C 4: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i i men ine rela ii 3.2.

2.2. Aplica ie practic : Realizarea materialelor publicitare pentru b uturi (bro ur ). Exemplu de copert de fi de rezumat de mai jos include o prim pagin a rezumatului progresului înregistrat de elev. Acest fapt poate fi folositor atât pentr u elev cât i pentru profesor i poate ajuta la motivarea elevilor oferindu -le o indica ie vizual clar a progresului pe care l -au f cut. Fi de lucru: ³Stocarea b uturilor´ Competen a 2 Aprovizioneaz barul Competen a 3 Coordoneaz Domeniul: Turism i alimenta ie 3. i poate de asemenea ajuta la informarea i motivarea elevilor. Elevii ar trebui de asemenea s fie încuraja i s î i asume r spunderea pentru procesul de înv are. Miniproiect : ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ 2. Exemplu de copert de fi de rezumat ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Numele elevului: Data începerii: Data finaliz rii: Competen e Competen a 1 Organizeaz dotarea i amenajarea barului Activitate de înv are 1.3.i evalueze propriul proces de înv are comentând cu privire la arii care le-au pl cut sau nu la un anumit subiect. Studiu de caz: ³Dot ri în bar´ 1. Joc de roluri : ³Alegerea furnizorului de b uturi´ 2.1.1. Fi baruri´ de lucru: ³Tipuri de Data îndeplinirii Verificat ± Semn tura cadrului didactic 1.1. Aplica ie practic : prepararea b uturilor în amestec (cocteiluri) 11 Calificarea: Organizator banqueting . Aceste comentarii pot oferi cadrelor didactice informa ii valoroase referitoare la arii care cauzeaz dificult i elevilor. Elevul care î i asum responsabilitatea pentru aspecte ce in de înregistrare pot contribui la acest obiectiv.3. Elevii ar trebui s de progres colar Fi ele de rezumat ale modulului ofer cadrelor didactice i elevilor mijloace de înregistrare a fie încuraja i s .2. Înregistr rile exacte reprezint un aspect important al administr rii procesului de înv are.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi progresului.

i urm reasc obiectivul înv rii. Aplica ie practic : Realizarea listei de pre uri pentru b uturi Exemplu de fi de rezumat activitate O precizare pentru fiecare activitate de înv are. Fi de lucru : Aplicarea sistemelor de control în bar 4.2.3. Joc de rol: Procesul b uturilor calde aromate ± ceai sau cafea 3. Aplica ie practic : Calcularea costului final alb uturilor 4.2.1. Ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui s . Fi de lucru i aplica ie practic : Degustarea vinurilor 3.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR activit ile din bar 3. Competen Detalii referitoare la competen a care se dezvolt .3. Activitate de înv are Denumirea sau alte preciz ri referitoare la activitatea de înv are Comentariile elevului De exemplu: y y y y Obiectivele înv rii Realizat Data la care obiectivul înv rii a fost îndeplinit Obiectivul (ele) activit ii de înv are Ce le-a pl cut referitor la subiectul activit ii. Joc de roluri : ÄMonitorizarea complet rii notei de plat ´ Competen a 4 Controleaz produsele din bar 4. Ce mai trebuie s înve e referitor la subiectul activit ii. Ce anume din subiectul activit ii li s -a p rut a constitui o provocare. Domeniul: Turism i alimenta ie 12 Calificarea: Organizator banqueting .4.

a colaborat bine cu ceilal i. Domeniul: Turism i alimenta ie 13 Calificarea: Organizator banqueting . s -a implicat total. a demonstrate entuziasm.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Comentariile profesorului De exemplu: y Comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune. y Ce au stabilit elevul i profesorul c ar trebui s fac elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum le -ar pl cea s .i urmeze obiectivele înv rii. y Ariile de înv are sau alte aspecte în care este necesar continuarea dezvolt rii.

Sunt diverse sortimente de aperitive: rachiuri. s ac ioneze în numele i/sau contul acestuia din urma în tranzac iile (comerciale) implicând o ter parte. bitter -uri. seri dansante. Pl cere. distrac ie. exploziilor de art . Alimenta ie ± Sector al comer ului cu am nuntul. eventual. etc. distrac ie în timpul liber. reuniuni. Se poate calcula fie c o sum "ad ugat " la pre ul de livrare (adaos). Animator ± Persoan care este responsabil de organizarea de c ompeti ii sportive. precum i servirea specific al activit ii i alte m rfuri transformarea unor materii prime în alimente intr -o gama variata de preparate culinare i produse de i consumul lor. Agrement ± 1. sta iuni sau zone turistice. Pe lâng produc ie i servire. relaxare. Aperitiv . spectacole. gazoasa (Soda water) . puse la dispozi ia turi tilor unei unit i de cazare. Ap minerala ± B utur nealcoolic . Adresa (de contact) ± Indica ie. vinuri de regul seci.. pentru clien i.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Cuvinte cheie/Glosar Adaos comercial ± Diferen a între pre ul de livrare i pre ul cu am nuntul. C valoare.B utur alcoolica care se consuma înainte de masa. fie c o diferen "sc zut " din pre ul cu am nuntul (rabat). urmare a con inutului de diverse s ruri provenite din ape subterane care ajung la sup rafa .. incluzând frecventarea cluburilor de noapte.Mas festiv comandata pentru un num r mare de persoane. co cteiluri seci. aniversari etc. 2. b uturi pe baza de anason.B utur nealcoolic . apa de consum având puritatea i. având calitatea de a deschide apetitul. evenimentelor etc. în asociere cu b uturi alimentare. unit i le specifice ofer i posibilit i de destindere Anima ie ± Activitate care amuza oamenii. evenimentelor culturale i de agrement. Pe seama lui se asigur recuperarea cheltuielilor de distribu ie ± vânzare i un profit pentru comerciant. este un procent de 10 -20 % din pre ul de cump rare. etc. care presupune autoservirea de pe o masa -bufet i consumul a ezat (la mic dejun) sau în p icioare (la recep ie). men iune pe scrisori. colet. prin izvoare naturale. Ap "sifon". meniul oferit fiind Domeniul: Turism i alimenta ie 14 Calificarea: Organizator banqueting .. care con ine numele i domiciliul destinatarului (persoanei care trebuie co ntactate). de unde provin e i termenul potabile cu bioxid de carbon.) Autoservice tip bufet suedez . Ansamb lul mijloacelor. Agent (comercial) ± Persona autorizata de alt persoana (numit principal). (Utilizarea termenului aperitiv pentru a desemna o gustare este impropriu. Banchet . având c cofet rie-patiserie. echipamentelor. vermuturi. care se ob ine prin saturarea apei în sticle sau sifoane.Sistem de efectuare a serviciului în salon. pentru pl cere. Se îmbuteliaz propriet ile terapeutice recunoscute din punct de vedere medical.

oferind o gam vast de b uturi alcoolice fine. Barman ± Persoana care serve te la bar. este realizat în amfiteatru. fri c lichid (pic). care se utilizeaz în unit ile de alimenta ie pentru marcarea..Recipient cu toarta. care prezint un program variat de divertisment. de music -hall i dans pentru consumatori. Pentru efectuarea serviciului în salonul de servire al restaurantului. la sec ii (inclusiv bar). care cuprinde informa ii pentru orientare. într -un ora . de obicei bro ate (legate între ele). Este dotat cu instala ii de amplificare a sunetului.Spa iu frigorific pentru p strarea alimentelor refrigerate sau congelate i a b uturilor. larg la baza. într-un muzeu. cu scaune înalte i la mese de dimensiuni mici. iar piano -barul ofer un program de divertisment specific. fiind specializat în prepararea cocteilurilor. simple sau în amestec. Capac .Acoperitoare care se pune deasupra deschiz turii unui vas. Bistrou (Pub) ± Restaurant modest. TV. în care se serve te un sortiment diversificat de b uturi alcoolice restrâns de preparate culinare i alte produse alimentare. specialit i de cofet rie i înghe at . audi ii muzicale. Se utilizeaz pentru apa potabil . Bar de zi (Cocteil bar) ± Unitate care func ioneaz în cadrul hotelurilor i restaurantelor sau c unitate independenta. C variante cafe -barul (cafeneaua) privilegiaz servirea cafelei. Ofer o gama variata de b uturi alcool ice i nealcoolice.) Se serve te i se consuma pe tejgheaua . care ofer b uturi alcoolice i nealcoolice i un sortiment restrâns de preparate culinare. cu sau f r toart . fripturi reci etc. prev zute cu 2 scaune. lapte dulce fiert (laptiera). a preparatelor culinare i a b uturilor. care sunt consumate pe loc. care se prelunge te la partea superioara cu gât. Camera frigorifica .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR acela i pentru to i participan ii. ig ri i posibilit i de distrac ie (muzic discret . De regul . org de lumini. specialit i de cofet rie i înghe ate asortate. cafea (cafetier ). jocuri mecanice etc. Bar de noapte (Night club) ± Unitate cu caracter distractiv. Bon de marcaj ± Formular cu regim special. foietaj. dar i informa ii despre anumite produse care pot fi comercializate. pentru c programul artistic -muzical s poat fi vizionat de la t oate mesele. Domeniul: Turism i alimenta ie 15 Calificarea: Organizator banqueting . de capacitate redus . platouri cu delicatese. larg la partea superioara. cocteiluri . de c tre chelneri. restrânse c num r. Se utilizeaz pentru servirea apei i vinurilor (tinere i ieftine) la mas sau pentru transport din butoi spre spa iul de servire. de proiectare. tartine. video. chelnerii preiau b uturil e de la barul se serviciu. la t emperaturi sc zute. gust ri în sortiment restrâns. fructe i salat de fructe. Bro ur ± Publica ie cu num r redus de pagini. b uturi nealcoolice. Cadrul ambiental este completat cu program artistic. fiind prev zut cu un dop din acela i material. Caraf ± Recipient de sticl . Bar ± Unitate de alimenta ie cu program de zi sau de noapte. cu orar de noapte. Cana . televizor. cafea.bar. folosit pentru servirea la masa.

Serviciul se asigur direct la bar sau prin chelneri. aperitive i tartine. Couvert ± 1. Amestec de b uturi alcoolice. Cea c ± Pies de vesel folosit pentru servirea b uturilor nealcoolice calde (ceai). Manifestare în cadrul c reia. cu itul i furculi a. adic lingura. înghe a t . pe tav . pentru pahare. pepene galben. Un singur pahar se debaraseaz pe farfurie. Inventarul de servire care este pus la mas la dispozi ia unui consumator. de c tre femei. precum i pentru prezentarea i servirea gust rilor sub form de cocteiluri i a diferitelor deserturi (salata de fructe etc. suc de fructe etc. preg tit i servit la bar. prezentarea i servirea vinurilor ro ii. pentru consomme. De regul . Scopul organiz rii este întâlnirea participan ilor. Gustarea prezentata intr -o cup . Centrifug de stors fructe . elin etc. preparatelor lichide (supe). produse de cofet rie -patiserie. Cle te . 3. Co ule ± Pies de inventar folosit pentru transportul. dou sau trei farfurii) sau. ghea . Tacâmul. Se face pe mân (la una . 2. pentru preparate lichide (mai mare decât cea pentru consomme). în care sunt centralizate în baza borderourilor de încas ri. i lichior. pentru b uturi nealcoolice calde (mai mare decât precedenta) . Se preg te te din crevet e. Pies de inventar m runt utilizat pentru servirea înghe atei.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Ceainic ± Can cu capac folosit pentru servirea ceaiului infuzat sau a apei fierbin i pentru preg tirea ceailui la mas . Domeniul: Turism i alimenta ie 16 Calificarea: Organizator banqueting . gust ri. la unit ile cu specific. Pahar de form specific folosit pentru servirea vinului spumant.Persoan fizic sau juridic în calitate de cump r tor sau benefici ar poten ial sau efectiv al unor servicii oferite spre vânzare de c tre un agent economic numit vânz tor. Debarasare ± Opera ie efectuat de c tre personalul de servire..Utilaj folosit pentru extragerea prin centrifuga re a sucului din pulpa de fructe. care ofer consumatorilor posibilit i de distrac ie (muzica. precum i. r mânând în picioare. Se consum distilate tip Coniac (vinars) ± de c tre b rba i. Se întâlnesc urm toarele tipuri: pentru cafea. dans) i un sortiment bogat de b uturi alcoolice i nealcoolice.Pies de inventar m runt din dotarea unit ilor de alimenta ie. Disco ± bar (Discoteca ± Videoteca) ± Unitate de alimenta ie cu profil de divertisment. se percepe o taxa de intrare specific . crudit i. Cocteil ± 1. 2. Este confec ionat din împletitur de r chita sau din metal. pr jituri.). a b uturilor alcoolice.Documentul întocmit la sfâr itul zilei de lucru. dup ce consumatorii au terminat de mâncat i de b ut. Num rul de consumatori servi i la o masa. în special.. homar. înghe at . Digestiv ± B utur alcoolic oferit la sfâr itul mesei. Cupa ± 1. având întrebuin ri diverse: pentru zah r. 3. participan ilor li se ofer . în special în amestec. Centralizatorul vânz rilor . Client . de regul împreun cu cafeaua. 2.

Lacto-bar (Milk bar) ± Unitate în care sunt oferite în principal b uturi pe baza de lapte. aparatur . întins mare. list de bucate. Furnizor ± Persoana fizic sau juridic care are sarcina s aprovizioneze cu materiale. list de pre uri. Iluminat slab ± Lumin difuz . digestive. semiobscuritate. sprijinit pe unul sau mai multe picioare. Lux ± Categorie generica de încadrare. date etc. pentru oase (în forma de semiluna). întins mic (jour. mai pu in recomandate: list de preparate.. cafea. Iluminat puternic ± Explozie de lumina. produse sau m rfuri alte persoane fizice sau juridice. înzestrare tehnico -material . Se întâlnesc urm toarele tipuri: suport mare. Frapiera ± Pies de inventar folosit pentru r cirea i p strarea la masa a b uturilor la baza îmbutelierea i pentru fraparea vinului spumant ( ampanie). Pot exista i liste distincte pentru aperitive. List se prezint clien ilor imediat dup instalarea acestora la masa. pentru pâine). tot a a cum b uturile pot fi include în list meniu. List . - întocmit cu scopul de a verifica existen a înscrisurilor legate de diverse activit i sau ac iuni. vinuri (echivalentele în italiana i spaniola). de desert (întins la mijloc). Factura ± Document eliberat de c tre vânz tor (prestator) pe adresa cump r torului (beneficiarului). List de b uturi ± Suport pe care sunt înscrise b uturile alcoolice i nealcoolice pe care un restaurant cu serviciu la masa le propune clien ilor. Se folosesc i alte formule. calit ii. Masa ± Pies de mobilier format dintr -un blat p trat. Înscrierea fiec rui preparat se face cu precizarea pre ului. cu înscrierea felului m rfii (serviciului ). specifice unui sector de activitate.Meniu ± Suport pe care sunt înscrise preparatele culinare pe care o unitate de alimenta ie cu serviciu la masa le pro pune clien ilor. St opera iunilor de decontare i de plata. urarea cu instala ii electronice de redare i Echipament ± Baz material . list de meniu. slab . rotund sau chiar oval. de calitate superioar .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Disc-jockey-ul este cel care asigura organizarea i desf vizionare. suport mic. Ma ina de fabricat cuburi de ghea Domeniul: Turism i alimenta ie ± Utilaj folosit în bar pentru producerea de cuburi de 17 Calificarea: Organizator banqueting . c reia ii corespunde un serviciu elegant. Farfurie ± Pies de vesel care se folose te pentru servirea consumatorilor cu preparate culinare. luminat c ziua. prezentându -se videoprograme i filme. pre ului (tarifului). intr-un cadru somptuos. List de control (Checklist) ± Foaie de hârtie cuprinz ând un ir de nume. suport pentru cea c de ceai i pentru cea c de cafea.

f r picior.cump r tor i care s dea satisfac ie ambelor p r i ale tranzac iei. Ma in de fabricat înghe at ± Utilaj care permite prepararea în regim autonom i.) suscitarea interesului public asupra anumitor m rfuri. Principalele tipuri sunt pentru: aperitive. iar cuburile sunt eliminate automat intr -un sertar. Pre informativ .etc. "cupa de ampanie". Podgorie ± Areal care concentreaz planta ii viticole i care d numele vinului împreun cu denumirea soiului (Tâ rnave. de influen are a pre urilor sunt rar întâlnite în economia de pia . Pahar ± Pies de sticl rie utilizat pentru servirea d iferitelor sortimente de b uturi. în func ie de serviciile de care a beneficiat. Odobe ti. 2. vin alb. în scopul protej rii fermierilor comunitari. Pre limit stabilit în cadrul politicii agr are comunitare sub care nu se import produse agricole din afar a Uniunii Europene. în acela i timp. stabilit de c tre stat c forma de reglementare a pre urilor în economie. Cotnari. Pre minimal ± 1. vin spumant (fluta). tip rituri etc. Ma in de cafea Espresso ± Aparat pentru prepar at cafeaua. vin ro u. ap . Domeniul: Turism i alimenta ie 18 Calificarea: Organizator banqueting . La restaurant se întocme te de c tre chelner sau casier (în sistemul francez). (cu capacitate mai mare decât precedentul). fixarea unor pre uri plafon are rolul de a evita obliga iile unor profituri nejustificate i. Not de plata ± Document înscriind suma pe care clientul trebuie s o achite la restaurant (în franceza "addition") sau la hotel (în franceza "note"). eventual.Categorie de pre care indic valoarea medie a unui bun economic sau a unui grup de produse. por ionarea i servirea înghe atei. Limita inferioar a pre ului. Profitul întreprinz torului ± Câ tig realizat de întrepri nz tor din desf în calitate de factor de produc ie.). Interven ii de acest tip.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ghea . Mobilier ± Ansamblul pieselor de mobil destina te amenaj rii spa iilor. b uturi r coritoare. În sens restrâns este venitul ce revine posesor ului de capital drept recompens a utiliz rii acestuia autorizate în leg tur cu înc lcarea unui drept al reclamantului .). Reclama ie ± Sesizare adresat unui organ al administra iei de stat sau unei institu ii urarea unei activit i. Murfatlar. Reclam ± Activitate comercial prin care se urm re te. tumbler (drept. Pre moderat ± Nivelul pre ului din n egocierea dintre vânz tor . Sistemul de aprovizionare cu apa este autonom. b uturi tip Cognac (balon). pe calea publicit ii (prin radio. servicii etc. de a p roteja consumatorii. Pre plafon ± Nivel maxim al pre ului unui bun sau servic iu în mod oficial. Tv. Ca m sur a politicii economice de stat. apa fierbinte dizolvând cafeaua i fiind filtrata direct în cea c . înainte de negociere i contractare. prepararea cocteilurilor.

ciorchini sau semin e. Contravaloarea în bani a unui serviciu (cazare etc. în majoritatea arilor. Shaker ± Ustensil de bar folosit la preg tirea b uturilor în amestec prin metoda agit rii. Snack-bar ± Unitate de alimenta ie rapid caracterizat prin existen a unei tejghele -bar. dulci. vil . motel. unitate tip fast -food. Prelucra rea strugurilor se face în cram . hote lurile. ferm agroturistic . camping. se clasific între categoria 1* i catego ria 5*. ro ii seci. bar. pentru vinul alb. iar partea care nu este accesibil clien ilor include sp l torul pentru pahare. în restaurantele cu autoservire dar nu numai. Tot el prezint lista de vinuri i orienteaz alegerea clien ilor în func ie de asocierea cu preparatele i chiar a unit ilor de alimenta ie. se exprim încadrare a unit ilor cu activitate hotelier de exemplu. pe care se efectueaz servirea. spa iul frigorific pentru b uturi. la care sunt servi i clien i instala i pe scaune înalte tip "cal". eventual aparatul pentru debitat berea. fermentarea având loc pe pieli .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Scaun ± Pies de mobilier pe care poate sta a ezat o singur persoan . Vinul ro u se preseaz prin zdrobirea boabelor. în func ie de con inutul de în sticle (dup zah r. În bar tot pe tejghea are loc consumul. preparatelor culinare. Vinul spumant se ob ine prin fermentarea natural metoda "champenoise") sau rezervoare. Uneori clien ii se pot instala i la mese. pensiune. Preparatele culinare sunt preg tite total sau par ial în fata clien ilor. care sunt înl turate prin opera ia de presare. Tejghea Bar ± Utilaj (pies de mobilier) din dotarea barurilor i restaurantelor tip fast -food. împreun cu p r ile solide care intr în componen a strugur ilor. ma in pentru fabricarea cuburilor de ghea . vinul dulce este de desert. categoriile de selec ia i p strarea vinurilor în restaurant (vinoteca). În România. în acest caz serviciul efectuându -se pin chelneri. Are bune cuno tin e oenologice . albe dulci. numai vinul spumant ob inut în perimetrul regiunii Domeniul: Turism i alimenta ie 19 Calificarea: Organizator banqueting . ro ii demiseci. cofet rie i patiserie. unitate de alimenta ie destinat servirii turi tilor. albe dem iseci.) Tav debarasare. caban . iar p strarea i învechirea are loc în pivni 12 C). precum i pentru servirii turi tilor ± Unitate apar inând uneia dintre în sta iuni turistice sau categoriile: restaurant. Unitate de alimenta ie destinat administrat de societ i de turism. Stea (stele) ± Simbol cu ajutorul c ruia. b uturilor por ionate. ro ii. sat de vacan . vinurile soiuri pure pot fi: albe seci. mijloc de evaluare a muncii desf urate în domeniul serviciilor. Tarif ± Pre stabilit pentru anumite prest ri de servicii. situat alcoolic ob inut prin ferm entarea strugurilor sau mustului din struguri (la proaspe i. Vin ± B utur o ± Pies de inventar utilizat pentru transportul inventarului de servire. alte unit i cu func iuni de cazare turistic . Somelier ± Lucr tor care are în grij alese. Sortimentul de b utur i este restrâns. strugurii fermenteaz f r pieli . Structur de primire turistic ± Unitate opera ionala de tipul hotel.

din care . Vinul spumos are un con inut de bioxid de carbon de origine exogen . eventual. Vitrina frigorific ± Pies de mobilier pentru prezentarea preparatelor i b uturilor .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Champagne din Fran a poate s poarte acest nume. "wine cellar" în englez ) i vânz rii vinurilor (în consumate reci. clien ii se pot autoservi. Domeniul: Turism i alimenta ie 20 Calificarea: Organizator banqueting . Vin rie ± Spa iu destinat depozit rii (pivni englez "wine shop").

fi e de documentare. texte. plan e. glosar.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Informa ii pentru elevi Acest auxiliar se adreseaz elevilor de la nivelul 3 de calificare profesional . culegerea materialelor informative. folii etc. fi e cu solu ionarea activit ilor de înv are. În acest material ve i g si: fi e cu activit ii de înv are. vizual. Domeniul: Turism i alimenta ie 21 Calificarea: Organizator banqueting . scheme. planuri. bibliografie orientativ .). practic). dovedirea abilit ilor dobândite. realizarea de materiale ilustrative (fotografii. structuri de con inut accesibile pen tru elevi în func ie de stilurile de înv are (auditiv. casete video. autoevaluarea. În cadrul activit ilor desf urm toarele categorii de sarcini: studierea bibliografiei af erente tematicii. de coordonare a activit ii celorlal i. care trebuie implica i în activit i de luare a deciziilor. respectarea limitelor impuse. dezbateri de grup pentru rezolvarea problemelor i g sirea solu iei urate pe parcursul derul rii modulului elevilor li se pot stabili corespunz toare.

portofoliul elevului con ine: y Rezultate ale lucr rilor de evaluare efectuate pentru teme din domeni ul profesional sau abilit i cheie y y y y Rezultate ale activit ilor de autoevaluare i dovezi ale discu iilor care au avut loc Opiniile elevilor privind activit ile desf urate tre elev Planuri de ac iune /evalu ri /activit i viitoare planificate i efectuate de c Comentarii ale profesorului privind atitudinea i rezultatele elevului Domeniul: Turism i alimenta ie 22 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Rezultat al întregii activit i din cadrul modulului ÄActivitatea de servire în bar´.

1. ____________________________________________ Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1. Denumirea activit ii : TIPURI DE BARURI UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s identifica i tipurile de baruri plecând de la elementele de baz caracteristice i s prezenta i oral o descriere formulat în cadrul echipei. FI DE LUCRU În imaginile de mai jos ave i prezentate diferite tipuri de baruri. Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1.1. ____________________________________________ 2. ___________________________________________ Tip de bar: ___________________ ______________ Caracteristici: 1. ___________________________________________ 2. Data: __________________ Componen a nominal a grupei: ___________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin : În grupe formate din 4 elevi rezolva i cerin ele fo rmulate în fi a de lucru.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activit i de înv are Activitatea de înv are nr. ____________________________________________ 2. ____________________________________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 23 Calificarea: Organizator banqueting .

cea mai bun prezentare. 3. Identifica i în cadrul grupei fiecare tip de bar i completa i în tabel datele solicitate cu precizarea a dou carac teristici principale ale fiec rui tip de bar. Nominaliza i în urma unei decizii comune a membri lor grupei. alta decât a propriei grupe. Domeniul: Turism i alimenta ie 24 Calificarea: Organizator banqueting . Realiza i o descriere de 10 rânduri pentru fiecare tip de bar i nominaliza i un reprezentant al grupei care va prezenta una dintre descrieri tuturor colegilor. ______________________________________ ______ 2. 2. rezolva i urm toarele cerin e: 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1. ____________________________________________ Plecând de la aceste imagini.

va identifica . 1. Mobilier: ______________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ______________ 2. Denumirea activit ii: DOT RI DIN BAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI Timp de lucru: 300 minute Aceast activitate v ajut s pute i identifica dot rile din barul în care v desf activitatea. Instala ia electric : ______ ___________ ______________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _____________ 6. Data: _______________________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin : În cadrul activit ii desf urate la agentul economic. Pute i folosi c dovezi fotografii din bar ata ate la fi 1. ura i dot rile existente în barul unit ii i ve i consemna o scurt prezentare a acestora în fi a de lucru individual . fiecare dintre voi. Instala ii de înc lzire: ____ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________ DOT RI DIN BAR 4.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Instala ia de sonorizare: __ _________________________ _________________________ _________________________ ____________________ _____ _________________________ _____________ Domeniul: Turism i alimenta ie 25 Calificarea: Organizator banqueting . Instala ii sanitare: _______ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _____________ 3.2. Instala ii de ventila ie: ____ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________ 5.

________________________________ Cerin : Realiza i un miniproiect cu tema: ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de i inventar´. din unit ile vizitate (fotografii. Data: _______________________ Numele elevilor: 1. ___ _________________________ 2. pentru a fi evaluat. 1. organiza i în echipe formate din 2 elevi (stabilite de comun acord cu cadrul didactic). Denumirea activit ii: USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e Timp de lucru: 2 s pt mâni Aceast activitate v ajut s realiza i o anali z pertinent a necesarului de ustensile i obiecte de inventar necesare într -un bar i prin munc în echip s realiza i un plan de dotare pentru un tip de bar ales de comun acord cu colegul de echip . Folosind informa ii de pe internet.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. cataloage) i din alte surse. Fi de autoevaluare a proiectului ri urat Organizarea propriei înv Am identificat scopurile Mi-am definit sarcinilor Domeniul: Turism i alimenta ie 26 Calificarea: Organizator banqueting . Stabili i grupele de obiecte i ustensile necesare în respectivul tip de bar. în echip miniproiectul realizat celorlal i colegi i cadrului didactic. asocia i obiectelor i ustensilelor imagini pe care le ve i include în proiect.3. Pentru realizarea cerin ei formulate ave i de îndeplinit urm toarele sarcini de lucru: Identifica i tipul de bar pentru care realiza i miniproiectul. Rezultatele mini proiectului vor fi sintetizate într -o prezentare Power Point prezentate celorlal i colegi. Pe baza urm toarei fi e autoevalua i -va miniproiectul i munca desf pentru realizarea acestuia. Realiza i o prezentare Power Point cu rezultatele miniproiectului. Prezenta i.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Am determinat realizarea eficient a proiectului în echip Am sugerat noi direc ii i idei M-am oferit voluntar cân d trebuia îndeplinit o sarcin C utarea informa iilor Am pus întreb ri Am c utat elemente pentru proiect Am solicitat clarific ri din partea profesorului i colegilor Identificarea resurselor Am g sit i valorificat resurse Am oferit fapte i opinii cel orlal i membri ai echipei Încurajarea membrilor echipei Am r spuns entuziast celorlal i Am invitat orice coleg s participe I-am determinat pe ceilal i s se simt bine Faciliteaz discu iile am ajutat la stabilirea priorit ilor i la crearea direct am ajutat la distribuirea sarcinilor am ajutat la identificarea schimb rilor necesare i am încurajat producerea acestor schimb ri Întreab am stimulat discu iile pentru a fi afla diferite puncte de vedere am eliminat ideile nevaloroase Rezolvarea problemelor : am propus munca diferen iat am c utat solu ii alternative am ajutat echipa s ia decizii corecte Domeniul: Turism i alimenta ie 27 Calificarea: Organizator banqueting .

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. fie în Word. apoi vor stabili care furnizor a fost ales justificând hot rârea luat . în care managerii vor selecta furnizorii adecva i pentru barul lor. unul dintre managerii de bar va prezenta întregii clase concluziile negocierii alegerea f cut . furnizorii vor preg ti ofertele de b uturi. Activitatea const într -un joc de roluri. fie în Excel i listate pentru a putea fi prezentate beneficiarilor. sarcinile de lucru vor fi urm toarele: în prima etap . independen i unul de altul. i Domeniul: Turism i alimenta ie 28 Calificarea: Organizator banqueting . managerii. ___________________________________________ Cerin : Elevii se vor grupa în echipe de c tre 5. Denumirea activit ii: ALEGEREA FURNIZORULUI DE B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Prin aceast activitate ve i reu i s realiza i o bun gestionare a aprovizion rii barului prin alegerea eficient a furnizorului de b uturi. folosind atât informa ii de pe internet cât i din cataloage i reviste de specialitate. Pentru realizarea cerin ei. împreun vor stabili necesarul de b uturi inând cont de tipul de bar i clientela acestuia. ofertele furnizorilor vor fi tehnoredactate. ___________________________.1. cei 2 manageri vor negocia pe rând cu furnizorii.________________________________ 3. cadru didactic va evalua presta ia fiec rui elev atât individual câ t i în grupa din care a f cut parte. ______________________________________ 2. _________________________________ 2. din fiecare grup . Furnizori: 1. dintre care 2 vor fi manageri ai barului iar ceilal i 3 elevi vor fi furnizori. Data: _________________ _ Componen a nominal a grupei cu roluri: Manageri 1. 2.

cel pu in 4 din fiecare categorie. individual. STRUCTURA BRO URII Vinuri albe seci: __________________________________________________ Vinuri albe demiseci: __________________________________________________ Vinuri albe demidulci: __________________________________________________ Vinuri albe dulci: _____________________ _____________________________ Vinuri ro ii seci: __________________________________________________ i alte aspecte care Domeniul: Turism i alimenta ie 29 Calificarea: Organizator banqueting . Denumirea activit ii: MATERIALE PUBLICITARE PENTRU B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Aceast activitate v ajut s realiza i un material publicitar în care s prezenta i celor interesa i sortimente de vinuri i b uturi preparate din vin cu care ar putea fi aprovizionate barurile. sau alte surse pe care le considera i utile. Data: ________ _______________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Realiza i. informa ii referitoare la b utur considera i c ar putea interesa utilizatorii acestei surse de informare. câte o bro ur în care s prezenta i vinuri i b uturi din vin. realizându -se în final un clasament al bro urilor realizate. cu puncte între 10 i 0. informa ii de pe internet. În bro ur include i imagini sugestive.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Pentru îndepli nirea cerin ei ve i folosi c surse de informare publica ii de specialitate. dup structura dat mai jos. Bro urile vor fi prezentate pe computer i evaluate de to i ceilal i colegi din clas . bazându -v pe cuno tin ele voastre despre acest subiect.2. 2.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Vinuri ro ii demiseci: __________________________________________________ Vinuri ro ii demidulci: __________________________________________________ Vinuri ro ii dulci: ________________ __________________________________ ampanie: __________________________________________________ Vermut: __________________________________________________ Bitter: __________________________________________________ Cogniac: _________________________ _________________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 30 Calificarea: Organizator banqueting .

i pe parcurs au avut loc urm toarele Domeniul: Turism i alimenta ie 31 Calificarea: Organizator banqueting . Completa i o fi de stoc pentru un sortiment de vermut. În schema de mai jos completa i 6 caracteristici ale pivni ei de stocare: ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ PIVNI A DE STOCARE ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ 2.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.3. Data: _______________________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Realiza i solicit rile men ionate în fi a de lucru. dac se cunoa te faptul c la momentul deschiderii fi ei existau în stoc 4 sticle. Denumirea activit ii: STOCAREA B UTURILOR UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 50 minute Aceast activitatea v ajut s v fixa i no iunile dobândite referitoare la stocarea b uturilor i s identifica i modalit ile de gestionare corect a stocurilor de b uturi. 2. FI DE LUCRU 1.

s -au achizi ionat 6 sticle. s -au scos din depozit 5 sticle. identificând FIFO ________________________________________________________________________ __________________________________ __________________________________________ ____________________________________________________________________________.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR opera ii: s-a realizat o aprovizionare cu 12 sticle. LIFO ________________________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________ ___________________________________________________________________________. FI STOC Produs: ____________________________________________ Raft: _______________________ Num r ini ial de sticle: ___________ ________________ ________________ ________________ Data: ___________________ Intr ri: ________________ Furnizor: ___________________________ _____________________________ _____________________________ __________ ___________________ Ie iri: ________________ Destinatar: __________________________ _______________ _______________ _______________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Data : _____________ Stoc: _______________ 3. Domeniul: Turism i alimenta ie 32 Calificarea: Organizator banqueting . s -au scos din depozit 2 sticle. s -au scos din depozit 4 sticle. Caracteriza i metodele FIFO i LIFO de valorificare a stocurilor diferen a dintre ele i prezenta i colegilor p rerea voastr : i ie irilor.

pentru a putea tehnoredactat . 3. Stabili i de comun acord 3 colegi care vor prelucra fi ele clasei pentru a ob ine un material de prezentare al cocteilurilor realizate. Denumirea activit ii: PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factor ilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Aceast activitatea v ajut s identifica i re ete pentru b uturi în amestec i pe baza acestora. care va fi prezentat la urm toarea activitate programat pentru ac est modul. respectând etapele precizate în modul de lucru. Realiza i o fi a fiec rui cocteil ales. Selecta i 3 re ete de cocteiluri. folosindu -v de re etarele care le ave i la îndemân . Transmite i fi ele tehnoredactate. DE LUCRU i realiza i servirea modul de prepar are i modul de prezentare i servire a cocteilului. ustensile necesare. Prepara i cele trei cocteiluri. care s con in : re eta cocteilului. Domeniul: Turism i alimenta ie 33 Calificarea: Organizator banqueting . de re ete identificate pe internet i inând cont de ingredientele pe care le ave i la dispozi ie.1. s prepara i i s servi i b uturi în amestec . solicitând sprijinul colegilor atunci când considera i c este necesar. FI Sarcini de lucru: 1. 6.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. pe adresele de mail ale colegilor stabili i s materialul de prezentare. 5. 3. Fotografia i cocteilurile ob inute. 4. Data: __________ _____________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Prepara i b uturi în amestec folosind cele 3 metode de baz acestora. finalizeze include imaginea în fi a cocteilului. 2.

rezultat atât din calitatea prezent rii cât i în urma r spunsurilor la întreb rile formulate. Din cadrul fiec rei grupe vor fi ale i câte doi elevi care vor prezenta rezultatul muncii de echip . rolul Äimpar ialilor´ fiind acela de a gestiona dezbaterea între celelalte dou grupe. realiza i un Äproces´ (joc de roluri) al celor dou b uturi calde aromate. câte o prezentare prin care s conving c . Denumirea activit ii: PREPARAREA I CEAI) UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale I SERVIREA B UTURILOR CALDE AROMATE (CAFEA UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute În cadrul acestei activit i v comunicare profesional . ve i aprofunda cuno tin ele legate de prepararea i servirea b uturilor calde aromate i ve i exersa competen ele de lucru în echip i de Domeniul: Turism i alimenta ie 34 Calificarea: Organizator banqueting . b utura pe care o reprezint este cea mai interesant atât din punctul de vedere al calit ilor cât i al istoricului i al artei prepar rii. vor evalua presta iile celor dou grupe i vor da un Äverdict´ final. pe baza unei fi e de evaluare i a unor întreb ri stabilite de comun acord între cei cinci componen i ai grupei. Stabili i cele dou grupe (formate din num r egal de elevi) care vor participa la dezbatere.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. ÄImpar ialii´. Data: _______________________ Componen a grupei: _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin a: Grupa i în 3 grupe: ÄPro-cafea´.2. 3. ÄPro-ceai´ i ÄImpar ialii´. Sarcini de lucru: Stabili i 5 colegi care vor forma grupa ÄImpar ialii´ i care vor evalua presta iile celor dou echipe aflate în Älitigiu´. Fiecare grup va preg ti folosind diverse surse de informare.

în cadrul activit ilor menite s asigure coordonarea activit ilor din bar. Cerin : Pe baza fi ei de lucru. DE LUCRU Identifica i dintre imaginile de mai jos. apoi realiza i degustarea pentru un vin alb i un vin ro u. ustensilele implicate în activitatea de degustare a vinurilor.3. identifica i pentru început ustensilele implicate în activitatea de degustare. Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Domeniul: Turism i alimenta ie 35 Calificarea: Organizator banqueting . 3. prezenta i denumirea acestora utilitatea acesto ra.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Denumirea activit ii: DERULAREA ACTIVIT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale II DE DEGUSTARE A VINURILOR UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 100 minute Aceast activitate v ajut s v exersa i abilit ile necesare pentru de gustarea vinurilor. FI 1.

Rezultatul analizei gustativ . Completa i Fi a de degustare pentru cele dou vinu ri. alb i ro u indicate pentru degustare. Vin alb Vin ro u Rezultatul analizei olfactive. Rezultatul analizei tactile. Caracteristic Sortimentul de vin Rezultatul analizei vizuale.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Denumirea ustensilei / obiectului Nr. Domeniul: Turism i alimenta ie 36 Calificarea: Organizator banqueting . imagine Utilitatea în activitatea de degustare 2.

apoi completeaz nota de plat . pe rând fiecare elev s fie client. Pentru realizarea cerin ei. care.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. astfel încât fiecare elev s îndeplineasc cele 3 roluri alocate. sarcinile de lucru vor fi urm toarele: Se stabilesc pe rând rolurile. Nota de plat este oferit clientului. fiecare îndeplinind pe rând rolul de client. Osp tarul preia comanda pentru bar pe baza unei liste de b uturi. Denumirea activit ii: MONITORIZAREA ÎNTOCMIRII NOTEI DE PLAT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 150 minute În cadrul acestei activit i v ve i exersa competen ele legate de întocmirea notei de plat i ve i monitoriza modul în care nota de plat este completat de c tre alt coleg. dac est e cazul face observa ii legate de într -un joc de roluri. în care managerul nota de plat pentru produsele corectitudinea cu care este completat completarea acesteia. Activitatea const monitorizeaz comandate de la bar. osp tar respectiv manager. Data: _______________________ Componen a grupei (3 elevi ): _____________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin : Elevii vor fi grupa i în echipe de 3 elevi. Sarcinile sunt reluate de 3 ori. Domeniul: Turism i alimenta ie 37 Calificarea: Organizator banqueting . Managerul verific dac nota de plat a fost întocmit corect i prezint concluziile sale cadrului didactic care coordoneaz activitatea. 3. în a a fel încât. osp tar i manager (vor fi 3 etape).4.

2 g 3. osp tarul a înregistrat urm toarea comand ciocolat .5 RON 8 RON 38 RON 2 RON 3. iar produsele utilizate au urm toarele pre uri: o o o o Lapte. 750 ml Votc . 20 g miere de albine. 250 ml 35 RON 58 RON 24 RON 48 RON 3 RON pentru bar: 50 ml lichior de i 50 ml vermut alb.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. 500 ml Vermut alb. La masa 7. Calcula i pre ul fiec rei b uturi i suma total pentru b uturile de la bar dac pre urile pentru b uturile achizi ionate 2. produs finit 280 ml se prepar dup urm toarea re et : Whisky 50 ml. Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________ ________________. 500 ml Nuc oar . 750 ml Ap tonic . dac re eta de preparare este urm toarea: 150 ml lapte. respectiv a unor sortimente de b uturi comercializate în bar. 0. FI DE LUCRU 1. 500 ml Gin. calcula i pre urile finale pentru b uturile solicitate de c tre consumatori. 150 ml gin cu ap tonic . Denumirea activit ii : CALCULAREA COSTULUI FINAL AL B UTURILOR UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s v exersa i deprinderile de calculare a costurilor unor produse. Domeniul: Turism i alimenta ie 38 Calificarea: Organizator banqueting . 50 ml lichior de vanilie. 400 g Lichior de vanilie. 1000 ml Miere de albine. Cocteilul ÄCrustas´. 100 ml votc sunt urm toarele: o o o o o Lichior de ciocolat . 4. Cerin : Pe baza aplica iilor din fi a de lucru.1.5 g nuc oar . Calcula i pre ul unui cocteil din lapte (200 ml).

500 ml Coniac. 750 ml Maraschino.6 RON 28 RON 2 RON Domeniul: Turism i alimenta ie 39 Calificarea: Organizator banqueting . 750 ml Ap mineral . vin alb Riesling 50 ml. 750 ml Lichior de cacao.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR lichior de cacao 25 ml. ap mineral rece 100 ml. 750 ml L mâie. Calcula i pre ul pentru 4 por ii de cocteil dac . suc de l mâie 15 ml. coniac 25 ml. 500 ml 35 RON 44 RON 75 RON 51 RON 0. 100 g (45 ml suc) Vin alb Riesling. maraschino 15 ml. în bar produsele utilizate în re et au urm toarele pre uri y y y y y y y Whisky.

FI DE LUCRU Sticle întregi de spirtoase _______________________________________________ _______________________________________________ __________________________________ Spirtoase la pahar ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________________ Cocteiluri ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________________ Sistem poten ial de vânz ri Sucuri i ap mineral _______________________________________________ _______________________________________________ __________________________________ 1. Completa i schema de mai sus cu elementele caracteristice pentru calculele ce trebuie Domeniul: Turism i alimenta ie 40 Calificarea: Organizator banqueting . 4. UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s aplica i corect sisteme de control în bar.2. Data: _______________ ________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________. în bar. Cerin : Rezolva i urm toarea fi de lucru folosindu -v cuno tin ele acumulate în cadrul activit ii de instruire practic . Denumirea activit ii: AP LICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.

Din enumerarea de mai jos selecta i caracteristicile sistemului de control pentru care sunt specifice: SISTEMUL DE CONTROL CARACTERISTICI i transc rie i-le în zona destinat Control la sticl Inventarul Controlul bufetelor i evenimentelor Lista de control Domeniul: Turism i alimenta ie 41 Calificarea: Organizator banqueting . 2.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR efectuate c s se poat stabili valoarea sistemului poten ial de vânz ri pentru grupele de b uturi prezentate în schem .

Alege i o variant de list de pre uri pentru afi area în bar.3. Realiza i utilizând computerul o list de pre uri cât mai sugestiv pentru unitatea în care v desf ura i activitatea. Cerin : Realiza i lista de pre uri pentru b uturile comercializate în barul în care v desf ura i activitatea. Prezenta i materialul realizat. sarcinile de lucru vor fi urm toarele:  Stabili i grupele de b uturi comercializate în bar. 4. Pentru realizarea cerin ei. cadrului didactic i rectifica i eventualele aspecte identificate pentru a fi îmbun t ite. Domeniul: Turism i alimenta ie 42 Calificarea: Organizator banqueting . Denumirea activit ii: PROCEDURI ÎN BAR ± AFI AREA LISTEI DE PRE URI UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 300 minute În cadrul acestei activit i.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. ura i activitatea de preg tire practic . ve i realiza lista de pre uri pentru b utu rile comercializate în unitatea în care v desf Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Solu ionarea activit ilor Activitatea de înv are nr. concept modern de bar. în timp scurt (fast). Tip de bar: ESPRESSO BAR Caracteristici: 1. Amplasarea pianului este într -un loc care s îl aduc în centru aten iei. în incinta barului sau Äla pachet´. în special espresso Domeniul: Turism i alimenta ie 43 Calificarea: Organizator banqueting . Sortiment redus de preparate i b uturi. Tip de bar: DISCO BAR Caracteristici: 1. Sortimentul de preparate i b uturi este variat. cu mese mici. Äterapie prin muzic ´. Dotarea asigur aparatura necesar prepar rii cafelei. cafeaua fiind produsul principal. având o zon alocat echipamentelor muzicale i de sonorizare 2. 2. p trate sau dreptunghiulare de 2 ± 4 persoane. destinat în special tinerilor. 2. 2.1. Creeaz o atmosfer deosebit . Este de origine italian i este destinat servirii cafelei espresso. Tip de bar: PIANO-BAR Caracteristici: 1. 1. Sunt special amenajate s asigure spa iul pentru dans. înalte de 40 ± 50 cm rotunde. într -o gam sortimental variat . Spa iul este redus. Denumirea activit ii : TIPURI DE BARURI UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e FI A DE LUCRU Tip de bar: CAFE B AR Caracteristici: 1.

Instala ii de înc lzire: pentru asigurarea confortului termic al consumatorilor. Instala ia electric : se refer atât la partea care asigur iluminatul cât i la asigurarea conect rii aparatelor la re eaua de curent electric. scaune de diferite forme (taburete. Instala ia de sonorizare: amplasarea boxelor trebuie s asigure o ambian sonor pl cut i uniform pentru to i clien ii. DOT RI DIN BAR 4. tejghea de bar. fotolii. pot fi centrale proprii sau unitatea poate fi conectat la re eaua ora ului. Instala ii de ventila ie: asigur condi ionarea aerului în spa iu destinat barului. ma ina de ghea i de cafea. scaune cu sp tar. 2. Denumirea activit ii: DOT RI DIN BAR UC 19 C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului 1. 1. 5. la care sunt conectate chiuveta. Domeniul: Turism i alimenta ie 44 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. rafturi. Sunt obligatorii garderoba i grupul sanitar 3. 6. Mobilier: mese.2. Instala ii sanitare: instala ia de ap curent rece i cald . canapele).

Fi ele de autoevaluare a proiectelor vor fi apreciate în evaluarea final a proiectului efectuat de c tre cadrul didactic..3. bazat pe utilizarea tuturor surselor de informare Prezent rile Power Point vor fi realizate respectându -se cerin ele unei astfel de prezent ri. 1. documentarea.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. JURNAL DE REFLEC IE Lucrez cel mai bine când: _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Îmi place s lucrez cu al ii când : _________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Lucrul care îmi place cel mai mult: __________________ ______________________________ ____________________________ ___________________________________________________ Cea mai interesant parte a acestui proiect este : __________________________________ _______________________________________________________________________________ Mi-ar pl cea s înv Domeniul: Turism i alimenta ie mai mult despre : ________________ _____________________________ 45 Calificarea: Organizator banqueting . sintetizarea informa iilor. i responsabil . rii. redactarea corect i complet a informa iilor utile.. Clasa««««««««««««««««««««««« Data«««««««««««««««««««««««. Denumirea activit ii: USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e În realizarea miniproiectului cu tema: ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ elevii vor fi sprijini i s parcurg toate etapele specifice realiz rii unui proiect: familiarizarea cu tema. urm torul jurnal de reflec ie : Nume ««««««««««««««««««««««. Se poate aplica la acest tip de activitate. cadrul didactic va Pe parcursul timpului alocat pentru realizarea miniproiectului i a prezent solicita elevilor implicare activ specifice domeniului. dar i la alte activit i.

eu : _________________________________ __________ _______________________________________________________________________________ Sunt bun la: ___________________________________________________ _______________ _______________________________________________________________________________ Pot ajuta pe al ii cu: __________________________________________ __________________ _______________________________________________________________________________ Vreau s lucrez la: _______________________________________ ______________________ _________________ ______________________________________________________________ Vreau s înv despre: ______________________________________ ____________________ _______________________________________________________________________________ Vreau s fiu de ajutor la : ______________________________________ __________________ _______________________________________________________________ ________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 46 Calificarea: Organizator banqueting . eu : _______________________________________ ______________ _______________________________________________________________________________ Când vreau s -mi aduc aminte ceva.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR _______________________________________________________________________________ Trebuie s lucrez la: ______________________________________________________ _____ ______________________________________________ _________________________________ Am nevoie de ajutor la : ________________________________________________ _________ _______________________________________________________________________________ Când nu în eleg ceva : ____________________________________ ____________ __________ _______________________________________________________________________________ Înainte de a începe s lucrez la proiect voi : ____________________________ _____________ ________________________________________________________________ _______________ Când trebuie s studiez.

Denumirea activit ii: ALEGEREA FURNIZORULUI DE B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale În cadrul aceste activit i cadrul didactic are rolul de a organiza i modera jocul de roluri. iar cadrul didactic va ine seama de implicarea fiec rui elevi în realizarea sarcinilor.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. conform cerin ei formulate. toate aspectele privind desf propuse.1. Dup atribuirea rolurilor. activitatea fiec rei grupe este indicat s fie coordonat de c tre un elev din grup . în concordan cu cerin ele formulate i prezent rile urarea activit ilor f cute în cadrul activit ii pot fi apreciate i de c tre elevi. Domeniul: Turism i alimenta ie 47 Calificarea: Organizator banqueting . care s comunice cadrului didactic. Toate documentele realizate de elevi. De asemenea vor fi valorificate i aspectele legate de implicarea în activitatea echipei i de modul în care socializeaz elevii pe parcursul activit ii. stabilind cu exactitate rolurile elevilor în cadrul activit ii p lanificate. 2.

p. precum i abilit ile de utilizare a computerului.5 0.2.5 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.25 0. tiin ific Terminologia folosit este corect Secven ele alese cond uc spre r spunsul pentru întrebarea unit ii TOTAL Punctaj maxim 0. 2.5 1 2. Denumirea activit ii: MATERIALE PUBLICITARE PENTRU B UTURI UC 19 C 2: Aprovizione az barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Pentru realizarea bro urii elevii vor fi sprijini i s aleag corect sursele de informare i s asocieze corect informa ia scris realizate în Word. capacitatea lor de selec ie i cu imaginile. valorificând spa iul oferit de structura unei bro uri sintez . Este foarte important s fie stimulat creativitatea elevilor. bine structurat i logic TOTAL CON INUT Conceptul este prezentat corect d.5 Punctaj acordat Punctaj acordat Domeniul: Turism i alimenta ie 48 Calificarea: Organizator banqueting .5 Punctaj maxim 1 0.d.v. Evaluarea bro urilor se poate realiza cu ajutorul urm toarei fi e de evaluare a produsului final: FI DE EVALUARE A PRODUSULUI FINAL EVALUATOR: ____________________________ ASPECT (DESIGN) Informa ia este u or de citit Spa iu este folosit eficient în formatul potrivit Este leg tur între text i grafic Informa ia este clar .25 0.

5 0.5 0.5 0.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR CON INUTUL TIIN IFIC S-a stabilit ipoteza S-au identificat etapele tiin ifice S-a desf urat documentarea diversificat Punctaj maxim 0.5 1 1 TOTAL 3 Punctaj maxim 0.5 0.5 TOTAL 2 1 10 Punctaj acordat Datele au fost prelucrate i s-a finalizat produsul COMUNICARE Ideile sunt comunicate eficient Sunt respectate regulile de scriere (tehnoredactare) i ortografie Textul este creativ Bibliografia este precizat corespunz tor Punctaj acordat Punctaj din oficiu: PUNCTAJ TOTAL: Domeniul: Turism i alimenta ie 49 Calificarea: Organizator banqueting .

pe modelul sugerat sau pe alte categorii de fi e. se consemneaz datele referitoare la fiecare produs stocat. Domeniul: Turism i alimenta ie 50 Calificarea: Organizator banqueting . Destinat stoc rii sticlelor cu b uturi Temperatur constant . 2. Se refer la ie irea din depozit a sticlelor cele mai vechi i la valorificarea acestora cu pre ul cel mai recent. 4.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. cu becuri de max. se scot din depozit sticlele care au intrat cel mai recent.3. Denumirea activit ii: STOCAREA B UTURILOR UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale FI A DE LUCRU 1. Metoda LIFO: Last in ± First out = Ultimul intrat ± Primul ie it. orientate spre NE PIVNI A DE STOCARE Lumin slab . La completarea FI EI STOC. Metoda FIFO: First in ± First out = Primul intrat ± Primul ie it. 75W sau neon Depozitarea i rulajul se fac în func ie de b uturi Spa ii aerisite f r curen i de aer sau trepida ii 3. în func ie de intr rile b uturilor i de rulajul acestora. de 10 ± 15 0C Rafturi sau etajere din lemn.

Ace tia vor primi fi ele prin e -mail. Este recomandat c materialul ob inut s fie popularizat între elevi i cadre didactice. Domeniul: Turism i alimenta ie 51 Calificarea: Organizator banqueting . tehnoredactate.1. care se bucur de încrederea lor. verificându-se astfel i abilit ile de comunicare între elevi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. atât pentru a promova activit ile elevilor cât i pentru a crea o form de prezentare a bunelor practici din coal . Toate fi ele v or fi prelucrate într-un material de c tre elevi selecta i de colegii lor. Denumirea activit ii: PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Pentru realizarea aceste activit i de înv are. Fiecare elev va realiza câte o fi pentru fiecare cocteil ob inut. elevii vor identifica câte 3 re ete de cocteiluri. inând cont de b uturile existente în cabinetul (laboratorul) d e tehnica servirii consumatorilor (alimenta ie). 3. Fotografiile vor fi incluse în fi ele cocteilului. realizând i fotografii cu rezultatul activit ii sale.

Acest lucru va stimula g sirea unor argumente mult mai puternice. care s conving pe to i cei care alc tuiesc o echip . mod ul în care sunt gestionate toate etapele i felul în care asigur implicarea tuturor elevilor. rolul cadrul didactic este unul deosebit de important în organizarea i desf urarea întregii activit i de înv are. Situat în centrul propriei sale form ri. asigur calitatea întregului demers didactic. Situarea elevilor în pozi ii diferite. Felul cum sunt formate grupele. 3. Grupul celor care modereaz dezbaterea este recomandabil s fie format din elevi care nu au preferin e numai pentru una dintre b uturile calde aromate. elevii cu care lucreaz . Denumirea activit ii: PREPARAREA I CEAI) UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale I SERVIREA B UTURILOR CA LDE AROMATE (CAFEA UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Pentru activit ile desf s urate c jocuri de rolur i. În evaluare se va ine seama de felul în care prin participarea s formarea tuturor competen elor specifice vizate de ace ast activitate. este foarte important c stabilirea grupelor in seama atât de preferin ele elevilor cât i de percep ia pe care cadrul didactic o are despre un în beneficiu elevilor. elevul contribuie la -i Domeniul: Turism i alimenta ie 52 Calificarea: Organizator banqueting .2. independent dar i în echipa din care face parte. în m sura propriilor calit i la formarea competen elor necesare evolu iei sale profesionale. elevul se simte responsabil s contribuie.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. care s determine exersarea a cât mai multor abilit i este cu siguran Pentru aceast activitate este indicat c în fiecare din grupele care particip la dezbatere s fie atât elevi c rora le place b utura pe care o reprezint (cafea sau ceai). cât i elevi c rora le place cealalt b utur . care fac tema dezbaterii. De i pare lipsit de importan .

pe care s se men ioneze numele elevului. înainte de începerea degust rii. vor fi p strate de c tre cadrul didactic i vor fi discutate cu elevii într-o activitate viitoare. Este indicat s existe fi e de degustare pentru fiecare elev. cum se procedeaz în timpul degust rii (cum se toarn vinul. Denumirea ustensilei / obiectului Frapier Pahar pentru vin Caraf Tirbu on DE LUCRU Nr.3. la deschiderea sticlelor de vin. care sunt regulile acesteia. Dopuri de ampanie i co ule e de sârm Dopuri de plut 10 7 Se îndep rteaz ampanie Se îndep rteaz la deschiderea sticlelo r de vin la deschiderea sticlelor de 2. Completarea Fi ei de degustare se va realiza de c tre fiecare elev în parte.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Denumirea activit ii: DERULAREA ACTIVIT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale II DE DEGUSTARE A VINURILOR UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme prof esionale FI 1. Domeniul: Turism i alimenta ie 53 Calificarea: Organizator banqueting .) i care sunt senza iile la care trebuie s fie aten i elevii în momentul degust rii. etc. cum se manevreaz paharul. Pentru scoaterea dopurilor de plut . cum se realizeaz mi c rile vinului în interiorul cavit ii bucale. completate. Foarte important este s li se explice elevilor. Fi ele de degustare. 3. imagine 1 3 4 6 Utilitatea în activitatea de degustare R cirea vinului alb i a ampaniei (b uturilor) Pentru por ionarea vinului de degustat Pentru p strarea i transportul.

În ambele situa ii. Lucrând în paralel mai multe grupe este important s acestora pentru a evita st rile de dezordine.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Denumirea activit ii: MONITORIZAREA ÎNTOCMIRI I NOTEI DE PLAT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Aceast activitate se dore te un joc de rol în cadrul c reia f iecare elev îndepline te toate rolurile propuse de activitate: manager. client. Se vor folosi notes-uri i formulare pentru bonul de comand identice cu cele folosite în mod curent în unit ile de alimenta ie. 3. osp tar. Grupele de câte 3 elevi se pot stabili fie aleatoriu fie dup preferin ele elevilor. cadru didactic va prelua observa iile formulate de c tre elevii care îndeplinesc rolul de manageri. se gestioneze corect activitatea cât i a presta iei elevilor în i pentru nota de plat Domeniul: Turism i alimenta ie 54 Calificarea: Organizator banqueting .4. atât în ce prive te corectitudinea întocmirii notei de plat rolurile îndeplinite.

4.5/2)x2 = 0. TOTAL = 26.2 RON TOTAL = 3. PCocteil = (200/1000)x3.13 + 1.6 RON PAp tonic = 3 RON PVotc = (100/500)x24 = 4.8 + 3.5 + (20/400)x8 + (50/500)x38 + (0.5 PCocteil = 5. 01 + 0.4 PCocteil = 11. PLichior = (50/500)x35 = 3.8 +0.8 R ON PVermut = (50/750)x48 = 3.1 RON Domeniul: Turism i alimenta ie 55 Calificarea: Organizator banqueting .2 + 2 + 0.4 RON 3.4 + 3.1.49 RON Este indicat s se accepte i alte modalit i de rezolvare. PCocteil = (50/750)x75 + (25/500)x35 + (25/750)x44 + (15/750)x51 + (15/45)x0.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.75 + 1.5 + 11.5 RON PGin = (150/750)x58 = 11. Denumirea activit ii: CALCULAREA COS TULUI FINAL AL B UTURILOR UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i FI A DE LUCRU 1. dac acestea sunt corecte i conduc la rezultate corecte.6 + (50/750)x28 + (100/500)x2 PCocteil = 5 + 1.7 + 0.6 + 3 + 4.2 2.

Cocteiluri Pre ul se ob ine însumând pre ul componentelor i ajustând apoi valoarea rezultat (componente scumpe rar folosite) Sistem poten ial de vânz ri Sucuri i ap mineral Pre ul depinde de politica de vânz ri a managerilor: pre fi x. pre inclus în b uturi alcoolice. Domeniul: Turism i alimenta ie 56 Calificarea: Organizator banqueting . Pre ul paharului se stabile te prin rotunjirea pre ului rezultat din calcul.2. 4. pre mic în cocteil-uri.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. DE LUCRU Sticle întregi de spirtoase De regul pentru o sticl întreag pre ul este mai mic decât cel la care s-ar fi ajuns prin vinderea la pahar Spirtoase la pahar Se calculeaz num rul de pahare (por ii) dintr -o sticl . UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i FI 1. etc. Denumirea activit ii: APLICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR 2. iar poten ialele vânz ri se bazeaz pe cantitatea care s -ar putea vinde într -o zi. pe feluri de b uturi i modul de vânzare (la sticl sau Este indicat c pentru fiecare eveniment s se organizeze un bar Controlul bufetelor i evenimentelor propriu al bufetului. Lista de control b. vânz rii. SISTEMUL DE CONTROL CARACTERISTICI Se apreciaz Control la sticl num rul de sticle care pot fi consumate într -o zi aglomerat (stocul la începutul zilei). cu responsabil de eveniment. eveniment) ± este o i ce era înainte de i m surile care se vor lua în caz de Domeniul: Turism i alimenta ie 57 Calificarea: Organizator banqueting . care la sfâr it returneaz b utura neconsumat . depozit rii. precum nevoie. vânz rilor. Este un sistem greu de operat i se aplic o analiz atunci când exist bun i detaliat a vânz rile i câ tigurile s Inventarul nevoia unei investiga ii. primirii. Se noteaz zilnic datele. consum rii i producerii. Teoretic acest sistem promite c corespund de la o zi la alta. Control opera ional ± de zi cu zi al cump r rii. Necesit la pahar). a. Verificarea stocurilor este foarte important . Control post-opera ional (dup compara ie între ce s-a realizat eveniment. se exclud sticlele începute.

este important c elevilor s li se stabileasc criterii clare de realizare i de sintetizare a cuno tin elor acumulate pân la momentul respectiv. 4. se vor verifica legate de aspectul i calitatea prezent rii listei de pre uri. Aceasta trebuie s ai caracter informativ pentru clien i.3. Denumirea activit ii: PROCEDURI ÎN BAR ± AFI AREA LISTEI DE PRE URI UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Pentru realizarea acestei cerin e. elevii vor fi stimula i s î i foloseasc abilit ile de operare pe computer i de utilizare a internetului.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. În realizarea listei de pre uri pentru bar. care s trezeasc interesul consumatorilor. Domeniul: Turism i alimenta ie 58 Calificarea: Organizator banqueting . Pe lâng rigurozitatea legat de no iunile profesionale. dar s aib i un mod de prezentare atr g tor.

Nicolescu. www.foodandbar. 9. Bucuresti: Editura didactica i pedagogica.ro 11.localuri.ro 15. hoteluri. baruri. www. www.ro 13.regielive. Constantin.e-referate. Bugan. www. Bucure ti: Editura THR ± CG. Radu (1998) ± Tehnologia restaurantelor .ro 16. www. www. Stere (2006) ± Arta serviciilor în restaurante.probar. Bucure ti: Editura: Tehnic 6. Bucure ti: Editura Didactic i pedago gic 7. www. 2.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Bibliografie 1.A. Bucure ti: Editura Inter Rebs Popa. Stavrositu.ro 10. pensiuni turistice . Dobrescu. 3. Constantin (2004) ± Manualul directorului de restaurant . Editura: Funda ia Arta serviciilor în turism 8.culinar.afterhouse.referate. 4. Florea. Stere (1982) ± Ghid profesional în alimenta ia public .ro www.ro 14.romaniantourism. Emil (2000) ± Tehnica servirii consumatorilor (manual). 5. Stavrositu. Stavrositu. www. Bucure ti: Editura THR ± CG.ro 12. Aurel (2000) ± Vinul. Stere. R. gastronomie. Marian (2002) ± Ghidul profesionistului în alimenta ie . Florea.ro Domeniul: Turism i alimenta ie 59 Calificarea: Organizator banqueting .

Cadrul ambiental este completat cu program artistic. video. cafea. pub. espresso-bar. TV. 1 TIPURI DE BARURI Barul este o unitate de alimenta ie c u program de zi sau de noapte. jardiniere cu delicatese. tartine. fructe i salate de fructe. b uturi nealcoolice. specialit i de cofet rie i înghe at . Barul poate fi: bar de noapte. În continuare sunt descr ise principalele tipuri de bar. Ofer consumatorilor o gam variat de b uturi i nealcoolice. bar american. bufet bar. în care se serve te un sortiment diversificat de b uturi alcoolice i nealcoolice i o gam restrâns de produse culinare. b uturi de bar (cocktai l-uri). org de lumini.). de proiec ie de filme. audi ii muzicale. specialit i de cofet rie i înghe at . bar de zi. produse de tutun i posibilit i de distrac ie (muzic dis cret . În salonul de servire se afl tejgheaua -bar cu scaune înalte. un num r restrâns de mese cu dimensiuni mici. cafe -bar (cafenea). televizor. De obicei sunt realizate în stil amfiteatru pentru a se putea viziona programul artistic -muzical de la toate locurile de la mese. disco -bar. roast-beef. Este dotat cu instala ii de amplificare a sunetului. de music -hall i dans pentru consumatori i ofer o gam variat de b uturi fine. foetaje. Barul de noapte ± unitate cu caracter distractiv cu un orar de noapte care prezint un program variat de divertisment. piano-bar. cu scaunele fotolii respective. etc.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Anexe Fi de documentare nr. Barul trebuie s corespund categoriei sau num rului de stele al unit ii i mai ales cerin elor consumatorilor. Domeniul: Turism i alimenta ie 60 Calificarea: Organizator banqueting . club. Bar de zi ± unitate care func ioneaz de regul în cadrul hotelurilor i restaurantelor. jocuri mecanice etc . fripturi reci. dar poate fi organizat alcoolice i c unitate ind ependent . simple sau în amestec i gust ri în sortiment restrâns.

al clubului. fie la tejgheaua barului fie la mesele amplasate în incinta localului. b uturi alcoolice fine (lichioruri. Cafeaua poate fi servit în ce ti în incinta localului sau în pahare speciale de unic folosin . ciocolat . dinamic. domina interiorul i puncteaz în acela i timp scena ± locul activ.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Cafe-bar cafenea .unitate cu profil de divertisment pentru tineret. înghe at . înregistrat desf urarea întregii activit i. Este dotat cu ma ini espresso pentru prepararea caf elei. barul sub forma de pian. Calificarea: Organizator banqueting 61 . Divertismentul este real izat prin intermediul muzicii de audi ie i de dans. Disco-bar (discotec -videotec ) . Espresso-bar ± este o unitate în care se serve te predominant cafea preparat la ma inile espresso. coniac. activitatea comercial fiind axat pe desfacerea de gust ri. ceai). înghe at i difuzat prin instala ii speciale i prin Ädisk -jockey" care asigur i amestecuri de b uturi alcoolice i nealcoolice.unitate care îmbin activitatea de desfacere a cafel ei cu cea recreativ . var . Videoteca este special amenajat cu instala ii electronice de redare i vizualizare a videoprogramelor i a filmelor. cafea cu lapte. amplasate în spatele tejghelei. Clien ii pot sta la pianul bar s cânte împreun cu muzicienii i s Domeniul: Turism i alimenta ie încing atmosfera. Piano-bar (limelight) ± este o unitate cu caracter special.). vermut etc. ofer consumatorilor i gust ri. Integrat cu rafinament în spa iu. produse de cofet rie -patiserie. produse de cofet rie patiserie. în care elementul central din bar este pianul. minuturi. b uturi nealcoolice calde (cafea filtru.

a a cum îi spune i numele. bere). vinuri. cu o anumit tem . preg tite în buc t ria proprie sau aduse din afar . produse de patiserie etc . de origine american . b uturi alcoolice (aperitive. Di n punct de vedere ambiental unitatea creeaz o atmosfer pl cut . de regul în ton cu specificul unit ii. Bufetul-bar . b uturi nealcoolice.). i se caracterizeaz prin faptul c asigur pe lâng un sortiment mare de b uturi i o serie de preparate care pot fi servite în bar. sandwich -uri. Pub-ul .ofer un sortiment restrâns de preparate calde i reci (gust ri. minuturi. Amplasarea tejghelei -bar este în centrul spa iului i este asigurat cu un num r mare de scaune înalte de bar.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Barul american ± este. dot rile fiind unitare. Domeniul: Turism i alimenta ie 62 Calificarea: Organizator banqueting .este o unitate de capacitate redus care pe lâng un sortiment variat de b uturi alcoolice i nealcoolice ofer i o gam mai redus de preparate culinare.

2 DOTAREA I AMENAJAREA BARURILOR Dotarea barurilor trebuie s trebuie s fie în aten ia managerilor unit ilor de alimenta ie public i in seama de clasificarea unit ii respective. în general i barul în particular. lumina este dirijat c tre plafon. dispun de instala iile tehni ce necesare precum i de o dotare Instala ia electric serve te pentru alimentarea cu energie electric a corpurilor de iluminat i a unor utilaje. Pentru realizarea unei bune serviri se impune s se asigure o dotare a unit ilor publice de alimenta ie cu o gam cât mai variat de obi ecte. Cre terea continu a re elei de unit i. diversificarea pofilelor i serviciilor în restaurante. trebuie s corespunz toare. fapt ce presupune stabilirea unui plan general de construc ie din punct de vedere al arhitecturii. Lumina artificial permite desf urarea activit ii în timpul nop ii sau pe parcursul zilei în spa iile f r lumin natural . în func ie de categoria i profilul unit ii. de complexitatea serviciilor prestate. pentru a se evita electrocut rile sau sursele de incendii. de structura preparatelor i b uturilor. Modul de iluminare a unei unit i de alimenta ie public poate fi direct sau indirect. de unde se reflect în restul înc perii. suport mai greu modific ri ulterioare sau transform ri. partea cea mai important care s corespund cerin elor actuale i de p erspectiv a unei investi ii. prezentarea. care s fie folosite la transportul. Domeniul: Turism i alimenta ie 63 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. al confortului i al func ionalit ii specifice. de num rul de stele i de cerin ele clien ilor. pere i. a b uturilor nealcoolice i alcoolice. de mijloace. Pentru folosirea obiectelor de servire i aplicare corect a regulilor tehnicii servirii în unit ile publice de alimenta ie.. care se ofer i se consum . unit ile de alimenta ie public . Construc ia (cl direa). etc. c ruia îi revin atribu ii în acest domeniu de activitate. pardoseal etc. prize sau alte utilaje în toate spa iile destinate amplas rii lor. Pentru a asigura condi ii optime de func ionare. ridicarea permanent a op iunilor pie ei i a gradului de baruri. Aceasta presupune asigurarea locurilor pentru l mpi. servirea i consumarea preparatelor culinare. Num rul obiectelor de servire i tipul acestora difer de la o unitate la alta. cunoa terea caracteristicilor i a modului de manire a acestor obiecte constituie alfabetul fiec rui lucr tor. modul i cuantumul timpului în care li se ofer s consume preparate culinare i b utu ri.. unit i cu servire rapid civiliza ie au condus la sporirea exigen ei clien ilor în ce prive te forma. La executarea lucr rilor se vor respecta normele tehnologice de profil.

cu centrale i sobe alimentate cu diver i combustibili. Înc lz irea intermitent este folosit în unit ile cu caracter sezonier. pentru a se evita pierderile de c ldur . cu echipamente conectate la re eaua electric . trebuie Domeniul: Turism i alimenta ie 64 Calificarea: Organizator banqueting . sau folosind mijloace prin care se realizeaz înc lzirea intermitent . Înc lzirea electric . prev zut cu termostate pentru reglarea în func ie de temperatura mediului ambient. Stabilirea culorilor dep inde de atmosfera pe Inscrip iile luminoase (firme. poate fi intermitent c ldur . Inscrip iile luminoase c mijloc de reclam trebuie s se integreze i în ansamblul arhitectural al unit ilor. radiatoare electrice cu ventilatoare cu aer cald etc. în demisezon sau surs suplimentar de prin radiatoare electrice. înc perile trebuie s aib izola ie termic . indicatoare) constituie un mijloc eficace pentru a atrage i a re ine aten ia clien ilor. într -o unitate de alimenta ie public se va ine seama de culorile din interiorul înc perii respective. În func ie de aceast se asigur instala ii sanitare corespunz toare c num r. Înc lzirea permanent p oate fi realizat prin aparatur independent . Conductele. Înc lzirea cu ajutorul centralelor i sobelor alimentate cu combustibili solizi. Amplasarea celor exterioare necesit energiei electrice. foarte costisitoare. Ea se asigur sau permanent .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Lumina poate fi apreciat c fiind ca ld ± cu nuan nuan verde-albastru. utilizarea Instala iile pentru alimentarea cu ap rece i cald trebuie mascate sau integrate decorului spa iilor prin care trec. spre galben -ro u sau rece ± lumina cu La alegerea tipului de iluminare artificial care vrem s o cre m folosind culori calde sau reci. lichizi sau gazo i poate avea. diversitate i calitate. c permanent sau intermitent . iar utilizarea se face numai în conformitate cu reglement rile privind normele de folosire a Înc lzirea local poate fi realizat de la re eaua de termoficare a localit ii. panouri. Indiferent de tipul de înc lzire folosit. Instala iile sanitare difer în func ie de criteriile de confort dup care se clasific unit ile. cât i cele pentru ap rece. i înc lzirea electric . panouri cu infraro ii. atât cele pentru ap cald . aprobarea organelor de resort.

O bun instala ie de climatizare pre supune func ionarea reglarea automat . beneficieze de acela i generate de muzica folosit pentru a crea fondul s onor al barului. în bar. umiditate constant i aer i purificat (filtrat). apa cald poate fi asigurat printr -un sistem încorporat în instala ia de înc lzire central sau prin generatoare independente. Instala ia de sonorizare este foarte important pentru crearea unei atmosfere specifice.C. condi ionarea unui local presupune cre terea sc derea temperaturii. precum i alte dota ii. instalate cât mai aproape de principalul loc de consum. o exploatare u oar . în medie. la temperatur economic . indiferent de profil. W. între 30 i 70 %. introducerea de aer curat i eliminarea celui viciat. filtrarea aerului. estetic se g seasc i u or de între inut. evitându -se a ezarea ei în zonele cu circula ie mare sau în spa iile de produc ie i depozitare. Din punct de vedere func ional. asigur cond i ii corespunz toare. Într-o unitate de alim enta ie public . Instala ii pentru ap cald este obligatorie. în jur de 18 oC. decora ii interioare. ea dând senza ia de confort. Distribuirea apei calde este bine s se fac prin conducte galvanizate. Instala iile de canalizare pentru evacuarea apelor menajere va fi confec ionat din font sau PVC i montat astfel încât s fie u or accesibil în caz de interven ii. Instala ia telefonic .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR s aib dimensiuni i caracteristici capabile s asigure debitul de ap corespunz toare. sp l toare sp l toare cu baterii de amestec al apei calde i reci. grupuri sanitare. umiditate relativ . capacitate suficient . Acustica unui bar trebuie s Constituind o cerin sigure o ambian sonor care s favo rizeze conversa iile. Atunci când este posibil boxele trebuie instalate de jur -împrejurul înc perii. robinet ria trebuie s fie rezistent . între inerea simpl i nivel sonor redus. Instala iile de ventila ie ± condi ionare constituie un element indispensabil în loc alurile publice. temperatura economic . etc. cu vase i rezervoare. În localurile de alimenta ie public . De buna ei func ionare depinde rezolvarea unor probleme operative ale unit ii i ale clien ilor. în a a fel încât to i clien ii s fundal sonor i aceia i intensitate. materializat prin temperatur . realizarea ei impune g sirea modalit i de atenuare a zgomotelor prin solu ii constructive. în oficii trebuie s în permanen : ma ini pentru sp lat diverse cu dou bacuri i baterii pentru amestec. posibilitate de întrerupere. -uri cu pi oare. c fii nd 10 l de ap la temperatura de 65 oC pentru un loc în unitate. normalizarea umidit ii. grupurile sanitare înzestrate cu vesel -pahare. de prim importan pentru oricare unitate de alimenta ie public . Existen a ei este o necesitate în toate unit ile de alimenta ie public . conform reglement rilor sanitare în vigoare. sp l toare. simpl . Necesarul de ap cald este apreciat . Domeniul: Turism i alimenta ie 65 Calificarea: Organizator banqueting .

precum Toaletele trebuie dimensionate i realizate conform reglement rilor existente pe linie de proiectare i construc ii i s îndeplineasc urm toarele cerin e: Dimensionarea lor s fie corespunz toare num rului maxim de clien i. în afar spa iilor de a teptare. O aten ie deosebit este acordat grupurilor sanitare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ³tratarea´ tavanului. spre deosebire de cele de categorie superioar . pentru a economisi spa iul i a u ura între inerea pardoselilor. care beneficiaz de holul confortabil. Instala ii i recipiente fixate de pere i. posibilitatea servirii unor b uturi aperitive. Spa iile unei unit i de alimenta ie public sunt normalizate în func ie de destina ia lor. La unit ile de categorie superioar . a i grupuri sanitare). informarea clien ilor asupra specialit ilor ce pot fi servite. S fie confec ionate din materiale rezistente. S aib compartimente cu cabine separate pentru b rba i i femei. condi ii pentru i v ânzarea ig rilor. Intrarea îndepline te în principal dou func ii: asigur intrarea i ie irea din unitate i constituie loc de întâlnire sau a teptare pentru cli en i. cu aspect. Unit ile mai mici au doar simple vestibule. pere ilor i pardoselilor. garder ob i grupuri sanitare pentru clien i. Este recomandabil c aranjarea inutei (garderob suvenirurilor. Men inerea lor într -o stare de cur enie irepro abil asigur o bun impresie despre gospod ri rea unit ii respective. u or de între inut. holurile s asigure. în func ie de categoria acestora. în cazul unit ilor situate în incinta acestuia. intrarea din strad se face se face prin holul dotate cu spa ii pentru a teptare. Accesul într-o unitate poate fi direct din strad i din holul hotelului. Domeniul: Turism i alimenta ie 66 Calificarea: Organizator banqueting . cele destinate clien ilor trebuie s fie separate de ale personalului. Intrarea difer de la unitate la unitate.

preocuparea pentru îmbun t irea tehnologiei de servire. etajere -suporturi. recipiente pentru colectarea hârtiei uzate. Iluminatul va fi de nuan e reci la cabinele pentru b rba i i mai calde la cele pentru femei. Domeniul: Turism i alimenta ie 67 Calificarea: Organizator banqueting .50 m. pân la în l imea de cel pu in 1. suporturi pentru hârtie igienic .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR - Echipamentul minim din dotare: scaune WC. o dotare corespunz toare cu mobilier. s fie din materiale neporoase i lavabile. usc toare de mâini port -prosoape. pisoare. presupune. oglinzi. pe lâng Cre terea nivelului de servire în unit ile de alimenta ie public utilaje i inventar de serviciu. chiuvete. S aib aerisire sau ventila ie suficient i temperatur în jur de 18 oC. - Pardoseala i pere ii. distribuitoare de s pun etc.

sit de bar cu arc. aparate manuale i electrice pe ntru stoarcerea fructelor (centrifuge). chei tirbu oane. dopuri picur toare. de felul în care managerul unit ii a în eles c o activitate de calitate. diverse recipiente de sticl . pipete. ervete i erve ele. etc. cle ti pentru zah r. ma in pentru fulgi de ghea . servicii de nivel superior i reac ii pozitive din partea clien ilor. turmix. mixer. ma in de ghea . Grup prelucrare fructe în bar Sta ie bar R citor pahare Ustensilele pentru bar sunt foarte variate i multe din tre ele au utilizare strict în bar: shaker. cle te pentru desf cut ampania. paharul pentru amestecuri. ciocan pentru spart ghea a. calculator. r z toare pentru nuc oar sau ciocolat . boston. a echipamentelor i a Dot rile specifice barului sunt cele f r de care activitatea nu s -ar putea desf ura corespunz tor: ma in de cafea. Domeniul: Turism i alimenta ie 68 Calificarea: Organizator banqueting . cilindri. 3 USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR Calitatea activit ii în bar este influen at în mod direct de dot rile de care acesta dispune. separator de ou . etc. presupun î mbun t irea continu ustensilelor folosite de lucr torii din bar. strecur toare. palete pentru dulciuri. cu it pentru citrice.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. cle ti pentru ghea . linguri i linguri e diverse. linguri a cu coada lunga. cas de marcat.

Sunt confec ionate din por el an. de 200 -300 ml ce ti pentru servirea b uturilor aperitiv sau a b uturilor alcoolice calde de 50 -150 ml confec ionate din ceramic . având diferite forme i capacit i. servirea i consumare a b uturilor alcoolice i nealcoolice. de 100 -200 ml: ce ti pentru servirea cafelei cu lapte. în func ie de destina ia lor: ce ti pentru servirea cafelei. ceramic sau sticl . de 200 -500 ml: ce ti pentru servirea ceaiului. Paharele sunt utilizate în num r foarte mare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Ustensile pentru bar Sticle dozatoare i dopuri picur toare Ce tile sunt folosite în baruri. Se folosesc la transportarea. la servirea i consumarea b uturilor nealcoolice. Sunt confec ionate din Domeniul: Turism i alimenta ie 69 Calificarea: Organizator banqueting . lapte) i la servirea cafelei. calde (ceai. Sunt de mai multe feluri i de capacit i diferite. faian .

baloane pentru consumarea coniacului cu capacitatea de 100 -300 ml . cristal sau semicristal. cu capacitatea de 25. 9. respectiv 1/6. sonde pentru consumarea berii. pahare pentru consumarea apei minerale. 4. 1. Pahar de whisky (tumbler) Al turi de paharele clasice. 5. Pahar de uic . 2. sonde pentru consumarea b uturilor r coritoare. forma i capacitatea lor. 6. Dup destina ia. paharele sunt de mai multe feluri: pahare pentru consumarea b uturilor aperitiv i lichiorurilor. pahare pentru consumarea vinurilor. pot fi simple sau decorate. Pahar de vin ro u . Pahar de coniac. Pahar de bere . 1/5 i 1/4 dintr-un litru. Domeniul: Turism i alimenta ie 70 Calificarea: Organizator banqueting . 10. Pahar de lichior. cu capacitatea de 300 sau 500 ml. 100 ml. realizate cu pere i mai gro i cu capacitatea de 200 sau 300 ml. cu capacitatea de 100. apei gazoase sau pri ului. 125 ml. cupe pentru consumarea ampaniei cu capacitatea de 150 -200 ml . Pahar de apa . cu capaci tatea de 230 -300 ml. 200 ml i 230 ml. 11. pahare pentru consumarea amestecurilor de b uturi (cockteiluri) cu capacitatea de 125 ml. cu sau f r picior. 7. Pahar de Sherry . 200 i 250 ml. în bar se folosesc i o multitudine de pahare speciale. 50.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR sticl . Pahar de ampanie (flûte). Pahar de ampanie (cupa) . cu capacitate de 150. 8. pahare pentru preg tirea i consumarea amestecurilor de b uturi. 3. îndeosebi pentru prepararea i servirea b uturilor în amestec. Pahar de vin alb .

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Domeniul: Turism i alimenta ie 71 Calificarea: Organizator banqueting .

sucuri naturale de fructe cire e confiate. ingrediente de cea mai bun calitate. discounturi. Cabernet i diverse superioar . 4 ALEGEREA FURNIZORILOR Alegerea furnizorului este una dintre cele mai importante opera ii. i în acest caz primeaz raportul calitate ± pre . categoria i necesarul unit ii. m sline de calitate superioar . Domeniul: Turism i alimenta ie 72 Calificarea: Organizator banqueting . De exemplu.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. Se stabile te în concordan c ruia i se adreseaz produsele i serviciile cu categoria unit ii. 3 Dac unitatea se adreseaz segmentului de popula ie cu venituri peste medie i mari. b uturi spirtoase de calitate Finlandia. @ Targetul ( inta) unit ii reprezint publicul int acesteia. siropuri. originale (Whisky Chivas Royal 12 years old. Aceasta se face în func ie de meniuri. se aleg furnizorii permanen i sau ocazionali. datorit meniurilor specifice. fructe de ananas. furnizorii vor fi ale i în consecin .). Coniac Feteasc regal de Jidvei. pentru a aduce în unitate produse pe care nu le g sim la furnizorii permanen i. se va ampanie. D Furnizorii permanen i se aleg în func ie de: y y y raportul calitate/pre al m rfurilor condi iile de producere. aprovizionarea se face cu m rfuri din care se pot ob ine prod use finite care se adreseaz achizi iona aceluia i segment de popula ie. În restaurantele cu specific pesc resc datorit meniului bogat în preparate din pe te la care se vor asocia b uturi specifice (ex. de int (target). D La furnizorii ocazionali se apeleaz în cazuri speciale (mese festive) sau mese cu un anumit specific. c p uni proaspete. drept urmare. vodc Sauvignon de Dealul Mare. @ În func ie de meniurile unit ii. diferite de cele ale restaurantelor clasice. depozitare. Alegerea celui mai potrivit furnizor se face i în func ie de capacitatea de desfacere a unit ii. vinuri albe seci i demiseci) i. @ Specificul unit ii ± influen eaz mult alegerea furnizorilor. vinuri de colec ie. specificul. Champagne Dom Perignon. etc . transport i mod de plat al m rfurilor alte preten ii contractuale cum ar fi: exclusivitatea pe un anumit produs sau servicii. l mâi verzi etc.

Domeniul: Turism i alimenta ie 73 Calificarea: Organizator banqueting . s particip m la prezentarea produselor i la degustare. se recomand organizarea unei vizite la care s participe patronul. p strare i stocare a b uturilor. eful de restaurant. somelierul. responsabilul cu aprovizionarea. Este de mare efect invitarea în aceast de lega ie a unuia dintre clien ii fideli ai restaurantului. Înainte de a cump ra. care va face o bun reclam localului. Unii produc tori ofer transport gratuit al m rfurilor. este bine s vedem cu proprii ochi condi iile de producere. al turi de care pot veni i buc tarul ef i directorul economic. Atunci când se fac comenzi importante. Este bine s mergem înso i i de persoane de specialitate de la care putem primi informa ii utile.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Furnizorul trebuie s fie capabil s ofere:   calitatea dorit cantitatea necesar s aib posibilitatea de a ine cont de nevoile specifice ale cump r torului s poat pune la dispozi ie transport profesional.

aici!´ Domeniul: Turism i alimenta ie 74 Calificarea: Organizator banqueting . un anumit site atunci când alegem internetul c publicitate. Pentru a putea adapta publicitatea în func ie de caracteristicile publicului int cunoscute cele 5 componente ale publicit ii: Mediul de publicitate poate fi: y y y y y trebu ie Presa Televiziunea Radioul Cinematograful Internetul Suportul publicitar: este reprezentat de un anumit ziar sau revist atunci când mediul publicitar ales este presa. din care unul reprezint marca produsului sau a firmei. Axul promo ional: este ideea central s conving . care este cel mai important în planificarea i gestionarea demersului publicitar . ÄNight club BABES ± neap rat împreun . eventual ritmat. emisiun ea ÄX´ de la televizor sau radio (eventual un anumit post de radio sau TV). într-un spa iu cochet´.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. Sloganul: este o expresie alc tuit din maxim 8 cuvinte. Are un rol psihologic foarte pronun at. serviciul sau firma care se promoveaz . a publicit ii. În jurul axului promo ional se construie te mesajul. Sloganul trebuie s fie u or de re inut. Prin publicitate nu se poate mediu de spune totul despre produ sul. Este elementul care trebuie Exemple de slogan: ÄWhite Horse ± ideal pentru o ie ire cu prietenii´. 5 MATERIALE PUBLICITARE A. COMPONENTELE PUBLICIT Publicitatea trebuie s in II seama de caracteristicile diferitelor categorii de consumatori c rora li se adreseaz . Mesajul publicitar: reprezint ceea ce trebuie transmis. Ace ti consumatori alc tuiesc publicul int . sugestiv. ÄEGO Cafe ± cafea bun i muzica pl cut .

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR B. acestea constituind oferta special sunt a prezentate produsele oferite de o firm firmei. reducerile de pre . Flutura ii cuprind mai pu ine informa ii. Hârtia utilizat trebuie s fie de bun ca litate. MATERIALE PUBLICITARE Pliantele prezint împ ture te. limitat în timp. pe parbrize. Sunt mai eficiente atunci când anun deja lansat . Catalogul este o adev rat vitrin a produc torului sau prestatorului de servicii i are rolul unui ghid pentru clien ii poten iali. Se folosesc îndeosebi pentru anun area unor evenimente i au o via scurt . oferirea unui oferta unei firme. cu prilejul unor evenimente. Ofer mai pu ine informa ii i sunt economice. Catalogul este un rezumat al tuturor articolelor oferite de firm . dar esen iale pentru atragerea poten ialilor clien i în unitatea comercial promovat . pe o foaie publicitar cu mai multe fe e. precizând caracteristicile lor i pre urile de vânzare. Pot fi distribuite la col ul str zii. Domeniul: Turism i alimenta ie 75 Calificarea: Organizator banqueting . care se premiu. produsele noi. prezint o ofert limitat în timp sau sunt legate de o campa nie de promovare Bro ura ofer mai multe detalii despre produsele oferite. într -o bro ur la un moment dat. În general.

Domeniul: Turism i alimenta ie 76 Calificarea: Organizator banqueting . În cazul afi ului imaginea este cea mai important . Rolul afi ului este de a încerca s imprime o idee în subcon tient sau s -o reaminteasc . Ea trebuie s fie reprezentativ pentru produsul sau serviciul promo vat.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Afi ul joac un rol important în publicitatea comercial .

câteodat zeci de ani. Pivni a este dotat cu rafturi sau etajere de lemn. 6 STOCAREA B UTURILOR y B uturile se stocheaz ± la modul ideal ± în pivni e special dotate. de la câteva zile (dar nu mai pu in. ferit curen ii puternici de aer sau trepida ii. Combinele cu 2 temperaturi au 2 zone cu temperaturi distincte: una pentru invechi rea vinului in condi ii ideale (intre 10 si 14 grade). Aceasta este o înc pere cu o temperatur constant de 10 .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. în alte locuri special amenajate. bine aerisit . Pivni a de zi mai poart denumirea i de dulap de vinuri i este folosit c sal de a teptare pentru sticlele alese în func ie de meniul propu s. sunt Pivni a de stocare este destinat în exclusivitate depozit rii sticlelor de b uturi. iar cea pentru vinurile albe între 6 i 12 0C. de colec ie. Aici o sticl nu trebuie s r mân mai mult de o s pt mân . slab luminat . fixate de -a lungul pere ilor i orientate spre Domeniul: Turism i alimenta ie de 77 Calificarea: Organizator banqueting .pivni a de stocare. pentru a le permite s se odihneasc dup transport). iar în absen a acestora. Combinele cu 2 temperaturi create pentru învechirea i r cirea vinului. iar cel mai scurt timp îl au berea i sucurile de fructe. i alta pentru r cirea vinului alb i a ampaniei pentru a le aduce la temperatura de servire (între 6 i 10 grade ). Pivni a de zi are o temperatur optim de 10 ±120C i o capacitate variabil între 120 -200250 sticle.150C. Vinurile se p streaz în pivni luni sau ani. Timpul de stocare variaz în func ie de natura fiec rui produs în parte.pivni a de zi (aflat chiar în salonul de restaurant) . în cazul vinurilor vechi . la câteva y Marile restaurante au dou pivni e: . Pivni a de zi special pentru vinurile ro ii are o temperatur între 12 i 18 0C.

num r de sticle r mas în stoc. y Fiecare sticl trebuie s se reg seasc într -o fi de stoc în care sunt înregistrate toate datele i mi c rile acesteia: raft. cutie. Fi ele se pot ine manual sau computerizat. se depoziteaz supravegherea rota iei corecte a stocurilor. Ele mai pot indica numele furnizorului. b uturile grupate pe sortimente. stocul maxim i minim. Bonul trebuie s cuprind datel e cump r torului i ale furnizorului. Apoi se lanseaz comanda. pre ul unitar. În final. de rulajul b uturilor. iar celelalte în picioare. destinatar.). În cazul vinurilor. Originalul r mâne la furnizor. Domeniul: Turism i alimenta ie 78 Calificarea: Organizator banqueting . aceast prezint dezavantajul c aceast b utur se depre ciaz prin mi care. Se face stocarea m rfurilor pe categorii. în func ie de vârst de vin trebuie stocate culcat. se face recep ia m rfurilor conform program rii. intr ri. cantitatea i calitatea cerut . ie iri. Acesta trebuie urm rit pân când a fost pl tit factura. iar în cazul vinurilor. Ultimele intrate în metod deasupra celor deja existente. iar copia la cump r tor. Primul pas este acela de a face un bon de comand c tre furnizor . termen de garan ie i grupe de b uturi. Se face controlul calitativ i cantitativ al produselor recep ionate. eventuale deprecieri etc. Aranjarea sticlelor în casetele rafturilor se face în func ie de temperatura pivni ei. care a teapt livrarea m rfurilor i factura. condi iile de livrare (loc. orar etc . Gestiunea pivni ei @ Cea mai indicat metod de a ine gestiunea unei pivni e este cea computerizat . y Stocarea trebuie f cut într -o ordine logic : rafturile trebuie numerotate.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR nord-est pentru evitarea varia iilor de temperatur . Se actualizeaz stocurile i se verific facturile. iar pe jos este bine s fie nisip. i de durata lor poten ial de învechire. Când aceasta a aj uns la destina ie. se distribuie m rfurile c tre sec ii. Sticlele Organizarea depozitului sau a pivni ei y Este foarte important depozit.

) / (Q +Q¶+Q´) unde P = pre de cump rare pentru fiecare produs Q= cantitatea cump rat costurile suportate y Metoda FIFO = First In ± First Out = primul intrat ± primul ie it. Se calculeaz ponderând diferite pre uri de cump rare dup formula: C = (P x Q+ P¶x Q¶+ P´ x Q´ . y Metoda LIFO = Last In ± First Out = ultimul intrat ± primul ie it.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Metode de valorificare a stocurilor i ie irilor m rfurilor y Metoda CMP ± metoda costului mediu ponderat .. se scot din depozit sticle care au intrat cel mai recent. iar stocul este subevaluat în raport cu valoarea r eal i risc s fie depreciat. pre urile sunt mai vechi. deci mai mici. se refer la ie irea din depozit a sticlelor cele mai vechi i la valorificarea acestora cu pre ul cel mai recent. Domeniul: Turism i alimenta ie 79 Calificarea: Organizator banqueting .. În calculul costului.

sortimente. cle te pentru prinderea cuburilor de ghea . sticle lefuite.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. cle te pentru zah r cubic. Dotarea barului. prev zute c u dispozitiv pentru dozarea pic turilor (pipet ) de b uturi dreptunghiulare. Domeniul: Turism i alimenta ie 80 Calificarea: Organizator banqueting . aromate. prese pentru stoarcerea l mâilor. aparat pentru preparat cuburi de ghea . 7 PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC Amestecurile de b uturi se realizeaz poart denumirea generic de cocteiluri. strecur toare obi nuita sau eu spirale pentru strecurarea b uturilor. diferen iate prin elementele componente. vas cu pere i gro i pentru amestecul b uturilor. metodele de preparare i formele de servire i Amestecurile de b uturi se preg tesc în sec ia bar i se servesc clien ilor la mese sau direct la bar unde sunt instalate scaune înalte. Pentru servirea amestecurilor de b uturi barul este dotat cu urm toarele obiecte: vas pentru amestecul b uturilor (shaker). t vi din alpaca sau metal inox d e diferite m rimi i forme de preferin linguri e cu mâner lung (pentru mazagran). pahare de diferite tipuri i capacit i.. portocalelor etc. în unit ile de alimenta ie public în variante. pentru consumarea amestecurilor de b uturi. vase pentru zah r-pudr cu linguri e (pres r toare) zaharni e.

a ezate pe blatul calitatea amestecului. nuc oar etc. Pentru c amestecurile s fie ob inute în cât mai bune condi ii. a ezându -se pe mas . t ria alcoolic a amestecurilor ce se vor mai preg ti. sucuri din fructe etc. suporturi pentru scobitori . ascu ite. boia. fri c . Vasul de amestec (shakerul) va fi folosit la acele b u turi care se prepar cu adaosuri de ou . râ ni e pentru piper.. culoare. Se reco manda s se in seama de dorin a unor consumatori de a li se preg ti amestecurile mai tari sau mai slabe. iar o cantitate prea mic nu asigur gradul de r cire necesar. pe orizontal i pe vertical . portocale. sucuri. Dup preg tirea fiec rui amestec. piper. t rie alcoolic . de regul . influen eaz reduce t ria alcoolic negativ fie grupate dup sortiment. aparat espresso pentru cafea. Timpul de amestecare este mai mare la b uturile spirtoase i extrasele dulci i mai mic la amestecurile realizate din vinuri.. Umplerea paharelor se efectueaz astfel (de exemplu pentru cinci pahare): paharele 1. pentru c substan ele componente s se asocieze suficient i pentru a se ob ine o b utura omogen . pe partea dreapt Domeniul: Turism i alimenta ie a 81 Calificarea: Organizator banqueting . mu tar etc. ampania sau b uturile cu acid carbonic. trebuie s fie la îndemâna barmanului. 2. ap mineral . m rind sau mic orând propor ia b uturilor bogate în alcool sau a b uturilor s race în alcool. 3 i 4 se umplu pe jum tate. iar pentru operativitate i siguran în mânuire. vasul i celelalte obiecte folosite se spal pentru a nu influen a aroma. pulp de fructe sau când consumatorul dore te b utura bine r cit în vas. se asigur o uniformitate a con inutului amestecului din fiecare pahar. cu ite din o el inox. . în acest fel. culoarea. scor i oar etc. tirbu on i chei pentru desfacerea capsulelo r de la sticlele de bere. r z toare pentru ras nuci de cocos. Vasul se agit . cacao. este necesar c buteliile cu b uturile respective s barului. 0 cantitate prea mare de ghea sau concentra ia b uturii. deoarece .. f cându -se mi c ri uniforme. Tehnica ob inerii amestecurilor de b uturi. nu se vor amesteca apa carbogazoas sau mineral . s fie bine r cite. fructe. paharul 5 în întregime i apoi se revine la celelalte pahare pentru a fi umplute complet. Cantitatea de ghea trebuie bine dozat . care ar face s dispar con inutul de acid carbonic al b uturii. transportate cu ajutorul t vilor sau a farfuriilor întinse. Amestecurile de b uturi se servesc consumatorilor în pahare speciale. pentru t iat l mâi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR vase pentru sare. în caz contrar. Amestecurile se fac cu respectarea re etelor respective.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

consumatorilor i pe fa rfurioara-suport. Metodele de preparare a cocteilurilor sunt : Metoda dres rii ± realizat direct în paharul clientului; Metoda amestecului ± realizat în pahare de amestec; Metoda agit rii în shaker sau turmix; Dup cantitatea de zah r din con inut, coct eilurile pot fi: seci (dry) ; demiseci (medium) ; dulci (sweet). Amestecurile seci i demiseci se recomand s se consume c aperitiv, iar cele dulci c desert sau între mesele principale. Servirea se face în pahare speciale (pentru cocteil), pe farfurioare-suport. Cocteil, care are un con inut ridicat în alcool, consumându -se c aperitiv, în cantit i mici, se prepar prin combinarea unor b uturi alcoolice (vodc , gin, vermut, coniac, ampanie) cu siropuri diferite, ap minerala sau carbogazoas , zah r e tc.

Cobbler este o b utur slab alcoolizat în componen a c reia intr vinurile dulci, fructe i ghea pisat . Se prepar în pahare în form de cup , mari, cu o capacitate de 250 -300 ml, în felul urm tor: se toarn ghea a pisat în pahare peste care se a eaz în mod uniform fructele. Acestea pot fi piersici, cire e, vi ine, boabe de struguri, zmeur , c p uni, felii de pere sau mere, în stare proasp t , congelat sau din compot. Se toarn cu mult grij pentru a nu modifica aranjamentul. B utura alcooli c poate fi: lichior. ampanie, vinuri dulci sau licoroase. Servirea se face cu paharul respectiv înso it de pai i linguri , a ezate pe farfurioara -suport. Crusta este o b utur cu t rie alcoolic mai mare. Se prepar prin agitare în shaker, din: cuburi de ghea , suc de l mâie, b utur alcoolic (vodc . coniac, gin), zah r pudr i arome.

Se toarn în pahare -balon de 250 -350 ml jivrate cu zah r pudr umectat cu suc de l mâie. C decor se introduce în b utur coaj de l mâie t iat în form de spiral sa u o fruct (cirea , vi in etc. Se serve te în paharul -balon respectiv înso ite de pai i linguri , a ezate pe farfurioara Domeniul: Turism i alimenta ie

82

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

suport. Se recomand s se consume dup masa de sear .

Prin Äjivrarea paharelor" se în elege opera iunea prin care se aplic o b ordur de zah r sau pudr de cacao pe marginea unui pahar sau se abure te paharul cu ajutorul cuburilor de ce gura acestuia se umeze te uniform pe o formându -se o pojghi ghea . Jivrarea se mai poate face i prin introducerea marginii paharului printr -o l mâie crestat sau prin suc de l mâie montat pe o farfurie, pân adâncime de 1 cm. Apoi se introduce gura paharului în zah r pudr lente.

uniform . Aceste opera iuni se efectueaz prin r sucirea paharului într -o parte i alta cu mi c ri

Pentru r cirea paharului cu ghea ghea i se toarn b utura respectiv .

(jivrarea) se introduc câteva cuburi de ghea

într -un

pahar gol i se învârtesc rapid pân ce pere ii acestuia se aburesc. Se îndep rteaz cuburile de

Cru on este o b utur cu t rie alcooli c redus . Se prepar în pahare cu capacitatea de 200-250 ml, din fructe (caise, pere, c p uni, zmeura, fragi, cire e, portocale) macerate în zah r i lichioruri, coniac, paharul-cup ampanie i pentru servire se iau cu lu ul fructele macerate b utura alcoolic i se toarn în peste care se adaug respectiv . Se serve te cu ajutorul

farfurioarei -suport pe care a fost a ezat paharul -cup înso it de o linguri . Eggnog-ul se prepar din: lapte, ou, zah r pudr , rom, coniac sau vodc i se serve te în

stare rece sau cald . Pentru realizarea eggnog -ului rece, se introduc în shaker 2-3 cuburi de ghea , albu ul i g lbenu ul unui ou, zah r pudr , b utura alcoolica, lapte fiert r cit. Se agit pân la omogenizare i r cirea dorit i se toarn întregul con inut î n pahare speciale.

Domeniul: Turism i alimenta ie

83

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Eggnog-ul cald se ob ine din acelea i componente cu deosebirea c laptele este cald i nu se folosesc cuburi de ghea . Amestecul se face într -un vas special (tumbler), c ajutorul unui tel mic sau furculi . B utura alcoolic se adaug la sfâr itul opera iunii de omogenizare. Se poate i hr nitoare. preg ti eggnog -ul i f r alcool. Este o b utur reconfortant

Fizz are un con inut mai ridicat de alcool. Se prepar din suc de l mâie, sirop de zah r, lichior i b utur alcoolic pr ev zute în re et . Se amestec într -un vas special cu ajutorul linguri ei cu mâner lung, dup omogenizare se toarn în pahare speciale cu capacitatea de 100 -l50 ml, peste care se monteaz ghea pisat . Se decoreaz cu o felie de l mâie t iat sub ire. Se serve te pe - aperitiv. farfurioar -suport, împreun cu pai. Se recomand c b utur

Fizz se prepar în shaker, prin agitare, din suc de l mâie, ap mineral sau carbogazoas , zah r, albu sau g lbenu de ou i b uturi alcoolice cu con inut ridicat de alco ol. Când se folose te g lbenu ul de ou , b utura poart denumirea de Ägolden" (aur). Dup omogenizare, con inutul shaker -ului se toarn în pahare cu capacitatea de 200 -250 ml, peste care se mai adaug ap mineral sau carbogazoas Se serve te cu ajutorul farfurioarei -suport, împreun cu pai. Flips are în componen vinuri licoroase, zah r, ou i cuburi de ghea , amestecul i se decoreaz cu felii de l mâie sub iri.

f cându-se prin agitare în shaker. Un sortiment deosebit c aspect i gust îl constituie f lip-ul realizat din b uturi alcoolice cu grade diferite de t rie alcoolic , cunoscut sub denumirea de Äflips curcubeu" (arc-en-ciel). Se realizeaz prin turnarea direct în pahare pe marginea acestuia, cu mult grij , a

lichiorurilor de diferite culori i t rii alcoolice, în ordinea descrescând a t riei alcoolice, în a a fel încât acestea se prezint sub forma de straturi suprapuse. Se servesc în pahare speciale pe farfurie-suport, împreun cu pai. Grog este o b utur reconfortant i stimulatoare, consumâ ndu-se, de regul , foarte cald ,

în timpul iernii. Se prepar din rom sau vinars, miere sau zah r, infuzie de ceai sau ap fierbinte. Se serve te în pahare de 250 ml cu un suport metalic pentru a evita frigerea degetelor. Julep este considerat c unul dint re cele mai vechi amestecuri de b uturi. Se prepar astfel: într-un vas se dizolv
Domeniul: Turism i alimenta ie

zah r în ap

sau ap

carbogazoas , peste care se adaug
84

crengu e de

Calificarea: Organizator banqueting

înso it de pai i linguri . Se adaug suc de l mâie i b uturile alcoolice (rom. Punci se prepar .). În i b utur alcoolic care se i sâmburi i fierb. atât în stare rece cât i cald . servindu-se apoi în pahare înc lzite în prealabil. Se amestec suport. totul cu ajutorul unui lu care va fi folosit i la por ionarea în paharele din care se consum . câteva ore. Pentru servirea mai multor persoane. b utura alcoolic stare cald . fructe. peste care se adaug câteva cuburi de ghea . ap i arome. zah r pudr . Se serve te în pahare cu capacitatea de 250 ml decorate cu fructe (cire e. Servirea se face cu ajutorul farfurioarei - Domeniul: Turism i alimenta ie 85 Calificarea: Organizator banqueting . suc de l mâie pisat . coniac. din cinci ingrediente: sirop. ap mineral s au carbogazoas . la rece. vi ine etc.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ment ce se zdrobesc cu linguri a (sau lichior de ment ). se ob ine prin dizolvarea zah rului pudr în ap rece la care se adaug suc de fructe sau sirop. foarte bine r cite. din ap . În stare rece. punci -ul se prepar în boluri din sticl . astfel: într -un vas se pun fructele cur ate de coaj zah r pudr . direct i ghea sau diferite fructe. decorându -se cu frunze de ment farfurioarei -suport. înso it de linguri i pai. Se serve te cu ajutorul în pahar sau în boluri de sticl . de regul . se prepar într -un ibric. Con inutul se toarn în shaker în care se introduc în prealabil cuburi de ghea . l sându -se la rece circa o or . Se adaug rom sau alt b utur alcoolic . vin spumant. gin) l sându-se în continuare. Se trece con inutul în bolul de sticl special pentru punci. alcool. Se agit pân se aburesc pere ii shaker -ului i apoi se toarn în pahare speciale.

de regul în ce ti mici cu suport. pentru zah rul cubic. iar la unele specialit i ± fri c b tut i ciocolat rasa . Mazagranul se serve te în cupe speciale. Domeniul: Turism i alimenta ie 86 Calificarea: Organizator banqueting . În acest caz. iar în lipsa acestora în pahare sond . cafeaua necesar . fri c lichid în Äpic´. ap fiart într -un ceainic i separat. preg tirea cafelei se face direct de c tre client sau de osp tar la masa clientului sau la gheridon . preluându -se de la sec ie filtrul curat. 8 PREPARAREA I SERVIREA B UTURILOR CALDE AROMATE Cafeaua se serve te întotdeauna fierbinte. Servirea cafelei filtru se poate face la serviciu. celelalte cu zah rul separat i cu linguri a pentru cafea (mocca). în ultimul caz oferindu -se zaharni a cu cle te. Se mai pot oferi lapte concentrat. Cafeaua turceasc se serve te îndulcit .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. lapte condensat. risca). i linguri a pentru za h rul tos. Zah rul poate fi preambalat sau în vrac. produsele d e înso ire (zah r.

Preg tirea la masa clientului se face atunci când se utilizeaz ceai pream balat la plicule e.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR La servirea cafelelor se vor recomanda clien ilor b uturi digestive ± coniacuri pentru b r ba i i lichioruri pentru femei .cea ca fierbinte de ceai cu suport i linguri . produsele de înso ire i se toarn ceaiul în cea c . Domeniul: Turism i alimenta ie 87 Calificarea: Organizator banqueting . care se toarn în cea c la masa clientului. Se ia ceainicul pe suport cu ervet. cu deosebirea c în loc de ceai preg tit se ia un ceainic cu ap fierbinte. Serviciul se efectueaz c i în cazul precedent. prin dreapta clientului. se pune pe mas cea ca pentru ceai cu suport. având grij c în prealabil s se pun în cea c plicule ul de ce ai . Serviciul const în asigurarea obiectelor de inventar necesare clientului . se duce la masa clientului unde. rondea de l mâie sau portocal . Preg tirea la cafetarie (sec ie) se face în cazul utiliz rii ceaiului la vrac. Ceaiul se serve te diferen iat. Clientul î i adaug produsele de înso ire. lapte concentrat. în func ie de locul unde se preg te te ± la bar sau la masa clientului. dup gust . asigurarea produselor de înso ire ± zah r.

i un Nu trebuie s fie numai gustat sau s i se aprecieze numai efec tul fiziologic. Degustarea este cea care define te culoarea vinului i nuan ele ei. astfel spus. Prin aceast no iune se în elege aprecierea produselor alimentare cu ajutorul exclusiv al sim urilor. buchetul i caracterele sale generale. care înseamn ajut toare. c produs alimentar. La condi iile de gust care trebuie s le îndeplineasc vinul. Vinul. dar care inf luen eaz în mod hot rât gustul. o analiz .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. dup criterii pentru a face aceast i aspectul lui. aroma. se mai adaug aspect pl cut. este. Aceasta demonstreaz c degustarea Domeniul: Turism i alimenta ie 88 Calificarea: Organizator banqueting . ci trebuie s aib cum cunoa terea compozi iei vopselelor cu care e pictat un tablou nu ne d posibilitatea s apreciem valoarea artistic a acestui tablou. nu trebuie apreciat numai dup propor iile sau ra porturile dintre constituen ii s i. 9 DEGUSTAREA VINURILOR Termenul ´degustare´ provine de la cuvântul latinesc ³gustus´. Analiza organoleptic (degustarea) este cea care permite s se observe falsificarea i s se disting u or vinurile de consum curent de cele de calitate superioar . gust. un studiu. el trebuie caracterizat mai ales în func ie de însu irile gustative de care dispune. Cunoa terea compozi iei chimice nu ne pune la îndemân apreciere. f r a se ape la la aparatur A ³degusta un vin´ înseamn a -l gusta cu aten ie pentru a -i aprecia calit ile sau a-i depista neajunsurile. consisten a i efectul s u fiziologic. cu cât unii constituen i sunt prezen i în propor ii reduse. uneori nedozabili pe cale analitic . aceasta cu atât mai mult.

degustarea vinurilor a devenit o metoda tiin ific analiz senzorial . c metoda de apreciere a vinurilor. Analizele fizico -chimice i microbiologice reprezint numai metode auxiliare de apreciere a vinurilor care vin în sprijinul examin rii senzoriale numeroase informa ii 89 Calificarea: Organizator banqueting . practicarea metodelor de degustare a vinurilor c e s-au impus prin simplitate i un grad înalt de obiectivitate. Prin degustare se constat starea din acel moment a vinului dar pe baza experien ei c p tate degust torul poate s . O condi ie esen ial este starea de s n tate a organelor de sim cu ajutor ul c rora se face degustarea. îi prevede cu suficienta precizie viitorul. rela ia dintre senza iile oferite de vin i cuvintele folosite pentru a le exprima i care atrag aten ia asupra acelor caractere. raportate y cunoa terea capacit ilor analitice ale organelor noastre de sim . care cunosc cu exactitate care este raportul. pe de-o alta parte. Degustarea. integritatea lor. o opera iune u oar . despre caracterele permanent la compozi ia s chimic . Vinul. din contra. dar mai ales dup . deci. În felul acesta. i însu irile sale. Degustarea nu este. cu m ar fi: y cuno tin e multiple despre vin. to i factorii care au contribuit la starea de fapt a vinului. Degust torul exprim senza iile pe care i le provoac vinul când este gustat. folosirea corect a termenilor utiliza i în descrierea caracterelor i însu irilor vinurilor. complex de apreciere a vinurilor. V ZUL : prin v z se stabile te aspectul vinului care anticipeaz Domeniul: Turism i alimenta ie i chiar auzul. iar pe de alta parte. sim ul tactil a acestora. o educare special a sim urilor ce se realizeaz prin exerci ii repetate f cute pe lâng degust tori consac ra i. caractere care pot fi denumite ³organoleptice´. i ea poate fi denumit Prin degustare apreciem vinul (c de altfel i alte produse alimentare) cu ajut orul organelor de sim : v zul. provoac o serie de senza ii receptate cu ajutorul organelor de simt. este necesar a i se asigura anumite premise. pentru c degustarea vinurilor s fie cât mai lipsit de subie ctivism. ea supune degust torul la mari i neprev zute dificult i. prin anumite cuvinte reliefând caracterele vin ului (calit i sau defecte). chiar înainte de a f i gustat. mirosul. care co ncur aprecierea vinurilor. la y y y respectarea cu rigoare a unor condi ii i a unei tehnici de apreciere a vinurilor.i explice.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR este o metoda sintetic . Desigur. necesita o obi nuin .

Examinarea vizual a vinului se face chiar de la turnarea lui în pahar într -o cantitate care s nu dep easc o treime din volumul acestuia. astfel încât pere ii s fie umezi i. limpede. Acestea sunt asem n toare cristalelor de zah r la vinurile albe. Apoi paharul în pozi ie vertical se rote te u or. În acest caz nu este afectat nici limpiditatea i nici gustul i aroma vinului. acestea trebuie s gustative pl cute.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR referitoare la starea de s n tate. se observ alcool . Domeniul: Turism i alimenta ie 90 Calificarea: Organizator banqueting . La punerea în consum a vinurilor. etc. dispun de o limpiditate perfect . Pentru aprecierea culorii vinului. Nuan a se percepe înclinând paharul pân aproape de limita de v rsare i privind zona unde vinul este în strat sub ire. Pe fundul unei sticle de vin alb pot fi observate mici cristale rezultate în urma precipit rii tartra ilor. În cazul vinurilor spumante. În primul rând ne d m seama din ce categorie face parte vinul. aten ia se concentreaz perl rii care are loc dup turnarea în pahar a acestora. dar f r luciu particular. zahar. gradul de evolu ie. în acest fel se apreciaz limpiditatea lui prin transparen . se înclin u or paharul spre un fond alb. tulbure. dup culoare : alb. slab opalescent. Cu ajutorul ochiului se analizeaz urm toarele elemente: limpiditatea . Aceste ³lacrimi´ care se scurg dau indica ii asupra bog iei vinului în unele elemente ± str lucirea i lipsa sedimentelor f cându -l mai atractiv. tipul de vin et c. Se ia apoi paharul (care trebuie s fie dintr -o sticl incolor ) prinzându -l de picior cu degetul mare i ar t tor i se ridic la nivelul ochilor. eventuala degajare a dioxidului de carbon. Cu paharul în po zi ie vertical se prive te suprafa a vinului de sus în jos pentru a -i aprecia str lucirea.. senza ii olfactive i asupra spumei formate i asupra o pelicul care se scurge pe pere i formând o serie de pic turi la intervale regulate. culoarea. degajarea dioxidului de carbon (efervescen a) i o serie de semne ale unor boli sau defecte. limpiditatea lui este perfect i prezint un luciu cristalin. f r particule în suspensie sau sub form de depozit. roz sau ro u. Se spune despre vin c este str lucitor atunci când nu are nici un depozit sau particule în suspensie. Vinul trebuie s fie limpede. în cazul celor ro ii . sau au o culoare purpurie. îndreptându -l spre o surs de lumin . fapt ce înseamn c vinul ³a sim it frigul´ . aceste calit i anun Un vin se consider limpede atunci când limpiditatea lui este clar . Pentru descrierea limpidit ii unui vin se folosesc urm torii termeni: str lucitor. cea mai bun apreciere a culorii se ob ine coborând paharul la nivelul centurii i observând discul care se formeaz la suprafa . privindu -l de sus în jos.

un indiciu al faptului c vinul ro u este supus unei învechiri îndelungate. iar nuan a ± de combinarea diferitelor culori sau de modific rile la care sunt supuse substan ele colorante sub ac iunea unor factori (aciditate. c r miziu . gradul de maturare a strugurilor. depozitul ader pe pere ii sticlei formând ³c ma a vinului´. cât i nuan a culorii. ³palid ´. anul de recolt . etc. iar aciditatea mai sc zut . prin examinare vizual se apreciaz calitatea spumei (alc tuit din perle mici sau mari) i persisten a ei. Învechirea vinurilor albe în butoaie conduce la ob inerea unor nuan e g lbui. galben-portocaliu. spre deosebire de cele din zonele cu resurse mai reduse. de peste 10 ± 120 C (oxidare. devenind insolubile. în general. iar la cele învechite culorile devin mai intense: galben-auriu. ex istând în acest domeniu o mare diversitate. ori din anumite soiuri. difuz . vârsta. m rimea produc iei. în primul rând. flavone). Aceste sedimente nu prejudiciaz important c la degustare aceste depozite s r mân pe fundul sticlei. Grasa de Cotnari). sunt substan e colorante (taninuri i antociani) care. la ob inerea unor nuan e aurii. Culorile pot fi mai intense sau mai palide. culoarea poate fi: verde g lbui. multitudinea i dimensiunile acestora. acestea din urm fiind caracteristice vinurilor învechite. con di iile de p strare. tehnologia de vinifica ie. Se apreciaz atât intensitatea. galben -verzui (Aligote. Culoarea vinului este determinat de natura fenolic ( antociani. prin procese fizico -chimice ce au loc în timpu l învechirii calitatea vinului. alcool. sau în amestec cu cei albi. etc. rapiditatea apari iei perlelor. La vinurile spumante se apreciaz degajarea bulelor de dioxid de carbon ± perlarea ± i formarea spumei. galben-pai (Gras de Cotnari. Alteori. Vinurile ro ii ob inute în zonele mai sudice cu resurse mari de lumin i c ldur sunt mai intens colorate. La vinurile albe noi. este polimerizeaz . învechire). ro u rubiniu. precum Domeniul: Turism i alimenta ie i persisten a îndelungat . ³str luc itoare´. Aprecierea limpidit ii i a culorii vinului se face în mod obi nuit. pH. Adesea la caracterizarea culorii unui vin se folosesc i al i termeni : ³vioaie´ . de tipul i vârsta vinului. maturizare) Vinurile ro ii prezint i ele o gam larg de nuan e :ro u închis. condi iile de sol. fine ea i 91 Calificarea: Organizator banqueting . este vorb a de substan e colorante hidrolizate i. în acest caz culoarea devine palid . La acestea. starea lor de s n tate. chihlimbariu (T mâioasa româneasc . taninuri. la o lumin natural . num rul mare al acestora. Fine ea bulelor.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Un vin ro u învechit în sticle poate prezenta un sediment pulverulent. Muscat Ottonel). Culoarea vinului este influen at de o multitudine de factori cum sunt: soiul. Culoarea brun ± g lbuie sau alb cenu ie pune în eviden semne de îmboln vire a vinului rezultate în urma contactului îndelungat cu aerul sau cu temperaturi ridicate. care le confer acestora un farmec deosebit. Culoarea este legata. sau la cea artificial (nu fluorescent ). Culoarea roz este proprie unor vinuri elaborate dup o tehnologie specific aplicata strugurilor negri. Feteasca regal ).

consisten a vâscoas este un indiciu al îmboln virii vinului. în zah r el devine mai dens. Vinul constituind o solu ie hidroalcoolic . FLUIDITATEA vinului se apreciaz înc de l a turnarea lui în pahar sau la o u oar rotire a acestuia.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR densitatea spumei constituie elemente de calitate pentru un vin spumant. alcoolul îi confer vâscos. La un con inut mai ridicat în alcool. mai Domeniul: Turism i alimenta ie 92 Calificarea: Organizator banqueting . Uneori. o fluiditate mai ridicat comparativ cu a apei. în coloizi.

vor fi radiate datele înscrise în mod eronat sau se vor completa altele confirmate Domeniul: Turism i alimenta ie a clientului care a condus masa sau care a comandat servirea preparatelor i b uturilor se va solicita permisiunea de a se face verificarea notei de plat . se va ine seama de însemn rile f cute în blocnotes la primirea comenzii sau se vor consulta bonurile de marcaj. scop se va merge cu nota de plat . precum i personalul care a ajutat la servirea mesei respective. iar calculele s fie exacte i s fie scrise cite . f r s fie decupat din carnet. citindu -se 93 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. În situa ia în care sunt incertitudini în privin a înregistrarea consuma iei în nota de plat . Înscrierea în not a unor preparate sau b uturi care nu au fost servite. 10 ÎNTOCMIREA NOTEI DE PLAT Nota de plat se întocme te i se întocme te la cererea clientului. precum i gre elile de calcul sunt pedepsite atât administrativ cât i penal. Dup caz. închiderea unit ii sau schimbarea turei i se comple teaz de c tre cas sau osp tar i se prezint clientului. Prin partea stâng cât mai discret datele scrise. În acest. pân la masa servit . În cazul în care au fost consumate un num r mare de preparate i b uturi. iar servirea s -a f cut pe o durat mai mare de timp. Datele înscrise în nota trebuie s corespund cu realitatea. folosirea unor pre uri ireale. înai nte de a se totaliza se va face o confruntare cu clien ii servi i.

Chelnerul se retra ge apoi pentru a definitiva calculele. dac este cazul. între faldurile unui ervet împ turit sub form de plic. persoana care urmeaz s încaseze banii se apropie cuviincios ridic banii. se retrage un pas. în a a fel încât numai totalul general al notei de plat .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR i de clien i. Se decupeaz originalul din carnet i se a eaz pe o farfurie. Domeniul: Turism i alimenta ie 94 Calificarea: Organizator banqueting . Chelnerul / barmanul num r discret banii i. stând cu fa a spre clien ii de la masa respectiv . În cazul în care consuma ia se achit pe baz de virament. ÄMai pofti i î n unitatea noastr oricând dori i" etc. Pentru încasarea în numerar. ÄV mul umesc". pune în acela i loc diferen a dintre suma încasat i valoarea notei de plat . în vederea întocmirii formelor de decontare dintre agentul economic în subordinea c reia se afl unitatea i cel care a comandat organizarea i servirea mesei respective. se urm re te c nota de plat s fie semnat de clientul care a condus masa i apoi predat efului unit ii sau casierului. pentru a fi ata at la nota de comand . mul umind clien ilor cu formula ÄS v fie de bine". a valori i preparatelor i a b uturilor consumate se procedeaz astfel: dup ce clientul care a condus masa a pus banii pe farfurie pe blatul mesei.

Pre uri diferen iate ± pre uri pe tipuri i categorii de unit i. Adaosurile în alimenta ie variaz în limite foarte largi. Pre urile de cump rare de la furnizori sunt calculate i consemnate de c tre furnizorii respectivi în documentele de livrare. Se aplic la produse care se desfac cu am nuntul în alimenta ie. calculele economice cele mai frecvente se refer la stabilir ea pre urilor pentru preparate.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. putând dep i 100%: Domeniul: Turism i alimenta ie 95 Calificarea: Organizator banqueting . PRE UL CU AM NUNTUL ÎN ALIMENTA IA PUBLIC Pre urile formate sunt pre uri cu am nuntul calculate de c tre unit ile de alimenta ie potrivit normelor în vigoare. numit i pre de facturare. 11 CALCULUL COSTULUI FINAL AL B UTURILOR În alimenta ia public .). la produse simplu preparate. zaharoase. Calculu l pre ului de cump rare. de consumurile implicate în p strare i preparare. de regul în facturi. indiferent de categoria unit ii (produse din tutun. diferen a fiind dat de adaosu l comercial aplicat în unitate. Pre uri stabile ± pre uri cu am nuntul. la preparate culinare. fixate în sum absolut : Pre uri unice ± sunt stabilite i aplicate la acela i nivel. produse i b uturi. de valoarea muncii consumate în manipularea i prepararea lor i de adaosurile aplicate în unitatea de alimenta ie respectiv . etc. difer în func ie de provenien a m rfurilor i de c ile de circula ie a acestora. inându -se seama de valoarea materiilor prime folosite cât.

750 i 1000 ml. 330. se comercializeaz la pre ul de 60 RON. pre ul solicitat se va calcula astfel: P150 ml = (150 / 750) x 60 = 18 RON Aceia i regul de calcul se aplic însumeaz . Exemple de calcul: a. care de cele mai multe ori nu mai pot fi folosite ulterior. 50 g 40 RON 30 RON 1 RON PVermut = (100 / 750) x 40 = 5. Acesta este motivul pentru care la suma Äbrut ´ calculat ini ial se aplic un adaos.. Rolul lucr torului din bar (barmanului) este s calculeze cât va costa cantitatea solicitat de c tre consumator.2 RON mîie Total cocteil = 5. În aceast utilizeaz i în cazul b uturilor în amestec (cocteiluri).2 = 7 RON Suma se poate rotunji la 8 sau 9 RON deoarece l mâia nu este sigur ca va mai putea fi folosit . uic 50 ml. rondel 10 g. Vermut alb. Valoarea ob inut este pentru cantitatea dat în re et pentru cocteilul respectiv. 700. la cererea consumatorilor se servesc i b uturi por ionate începând de la 25 ml. de capacitate 750 ml. pre ul acestora se determin plecând de la pre ul de livrare stabilit de furnizori. În alimenta ie b uturile pot fi comercializate la butelii de 250. O sticl de coniac. care de asemenea se Domeniul: Turism i alimenta ie 96 Calificarea: Organizator banqueting . respectiv se i produs precizat în re et . În toate cazurile. la care se aplic adaosul comercial stabilit în unitatea de alimenta ie.3 RON P PL uic = (50 / 1000) x 300 = 1. Dac este solicitat o cantitate de 150 ml. iar la cocteil se poate ad uga achizi ioneaz în bar cu o anumit sum . Dac o sticl de lichior de 1000 ml se comercializeaz la 64 RON.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR În cazul b uturilor comercializate la sticl .5 + 0. 500. si consumatorul solicita 100 ml.5 RON = (10 / 50) x 1= 0. se aplic urm toarea formul de calcul: P100 ml = (100 / 1000) x 64 = 6. Lamâie. 300.4 RON b.3 + 1. indiferent de capacitatea de îmbuteliere a b uturilor. Exemplu de calcul: Cocteil Amalfi (100 ml): Vermut alb 50 ml. de regul pentru a rotunji valoarea b uturii. 1000 ml L mâie. iar valorile ob inute se la prepararea cocteilurilor se calculeaz valoarea fiec rei cantit i de b utu r situa ie trebuie avut în vedere faptul c i adaosuri scumpe. 750 ml uic . i ghea i elemente de decor.

un control strict în baruri sunt urm toarele: angaja ii pot comercializa prin bar b uturi procurate din alte surse pentru a . fie cantitatea de b utur .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. B uturile se cump r îmbuteliate în ambalaje standard i la calit i precizate în STAS-uri. dar foarte importante sunt procedurile de prevenire a aspectelor nedorite. Domeniul: Turism i alimenta ie 97 Calificarea: Organizator banqueting . inventarul standard. b uturile sunt. controlul m rimii por iilor. Motivele care impun. Argumentele Într-o unitate de alimenta ie. de regul . B uturile nu sunt atât de perisabile cum sunt preparatele culinare i produsele alimentare. controlul depozit rii i livr rii m rfurilor. 12 APLICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR Controlul b uturilor se realizeaz pentru aceast afirma ie sunt urm toarele: mult mai u or decât cel al mânc rurilor. Din multitudinea de metode de control a b uturilor pot fi amintite câteva: controlul achizi iei.i însu i câ tigul ob inut. Metodele de control aplicate depind de natura unit ii de alimenta ie. num rul sortimentelor i m rcilor de b uturi este mai mic decât al preparatelor culinare. totu i. la vânzarea b uturilor. mult mai scumpe decât preparatele culinare. controlul recep ion rii. controlul re etelor standard. planificarea produc iei. barmanul poate s ob in câ tiguri nemeritate viciind fie calitatea. de managementul aplicat în unitate. contribuind mai mult la ob inerea profitului în unitate. b uturile sunt mult mai tentante decât mâncarea pentru angaja ii unit ii de alimenta ie. decât preparat ele culinare.

pu in mai mic dac s -ar comercializa la por ie. etc. p re mai mic în comercializarea individual amestecurile de b uturi. decoruri. y Sticlele întregi de spirtoase ± valoarea poten ial de vânzare la o sticl întreag este stabilit printr-un management economic corect. Valoarea unei sticle se stabile te în func ie de câte por ii se pot servi dintr -o sticl . înmul ite cu pre ul unei por ii. Valoarea sistemului poten ial (standard) de vânz ri ± presupune s se controleze vânz rile b uturilor i implicit i costurile acestora prin stabilirea unei valori de vânzare pentru fiecare sticl de b utur din stoc.). y Sucuri i ap mineral ± pre ul depinde de politica de pre uri a unit ii: pre fix la sau împreun cu alt b utur . iar poten ialele vânz ri se bazeaz pe cantitatea care s -ar putea vinde într -o zi. condimente. se stabile te num rul de por ii dintr -o sticl . b. Sistemul garanteaz ca în scurt timp num rul de sticle începute se va men ine constant i atunci nu va mai fi nevoie s se m soare exact cantitatea r mas în sticlele nesigilate. c. Necesit o analiz bun Domeniul: Turism i alimenta ie i detaliat a vânz rilor. Sistemul de control la sticl se refer la: - ± este o metod simpl i eficient pentru unit ile mici i se iau în considerare num rul de sticle care pot fi consumate într -o zi aglomerat (stocul la începutul zilei). teoretic acest sistem promite c vânz rile i câ tigurile s corespund de la o zi la alta. se înmul e te pre ul unei por ii cu num rul de por ii i se stabile te valoarea poten ial a sticlei. - se noteaz zilnic datele. etc. pe feluri de b uturi i modul 98 Calificarea: Organizator banqueting . se exclud sticlele începute. de regul sticlei întregi. 50 ml). pre ul le comercializarea y Spirtoase vândute la pahar ± se stabile te valoarea unei por ii (25. iar pre ul final se a justeaz . Inventarul ± este un sistem greu de operat i se aplic atunci când exist nevoia unei investiga ii. y Cocteiluri ± se însumeaz pre urile b uturilor din re et iar la adaosurile scumpe sau mai greu de folosit în alte produse se adaug suma produsului întreg (ou.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR a.

b uturile date la alte baruri organizate de unitate (pentru ac iuni de protocol). vânz rii.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR de vânzare (la sticl sau la pahar). care la sfâr it returneaz b utura neconsumat . Lista de control ± se refer la dou tipuri de control: y Control opera ional ± de zi cu zi al cump r rii. depozit rii. y Control post-opera ional (dup eveniment) ± este o compara ie între ce s -a realizat i ce era înainte de eveniment. Verificarea stocurilor este foa rte important . Domeniul: Turism i alimenta ie 99 Calificarea: Organizator banqueting . e. consum rii i producerii. d. b uturile consemnate ca fiind consumat e de c tre personal. primirii. dac este cazul. cu responsabil de eveniment. Se calculeaz cantitatea di n fiecare tip de b utur r mas în stoc i se compar cu stocul fizic efectuat în fiecare zi. din care trebuie sc zut. Controlul bufetelor i evenimentelor ± este indicat c pentru fiecare eveniment s se organizeze un bar propriu al bufetului. precum i m surile care se vor lua în caz de nevoie.

cu o mare varieteate de preparate. aceasta trebuie scris intr -un stil clar. sau de una s satisfaca cerin ele clien ilor. dimensiunea lor trebui e s permita o manevrare u oar . Principiile de baz la întocmire a unei liste de preparate:  listele trebuie scrise pe hârtie de calitate. i aranjat pe hârtie.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. în asa fel încât clientul s poata alege foarte u or ceea ce dore te. suficient de tare. formatul trebuie s fie simplu. se define te c fiind ³ mai multe preparate care formeaza o masa i prin extensie o lista de carton pe care sunt inscrise preparatele´. Obiceiul de a stabili o list de preparate dateaz din secolul al XVI -lea. Fie c complex . cu margini i spatii adecvate. 13 LISTA DE PRE URI Meniul. Listele trebuie alc tuite astfel încât s m resc vânz rile constituie un instrument de promovare. care s fie rezistent la pete . care s permit a o lectur 100 Calificarea: Organizator banqueting Domeniul: Turism i alimenta ie . care s este vorba de o simpl list .

Domeniul: Turism i alimenta ie 101 Calificarea: Organizator banqueting . Astfel se întâlnesc aperitivele. B uturile se trec cu denumirea lor corecta i completa. u or de lecturat. b uturile digestive. Acestea se trec în - lista de b uturi ± cuprinde b uturile alcooloce i nealcoolice oferite c atare sau în i amestec. din produc ie interna sau din import. vinurile. pre urile i alte informa ii trebuie s fie corecte. adresa. b uturi amestecuri de bar. b uturi r coritoare. eful de sal ace tia le solicit . atractiv.    indiferent de marimea i formatul literelor. la mas . ceaiuri. Tipuri de liste: - i chelnerii trebuie s cunoasc co n inutul listei. ortografia. stilul unei liste trebuie s fie simplu. acestea trebuie s fie clare. cafea. - lista de preparate ± cuprinde preparatele de buc tarie. preparatele i b uturile se trec în ordinea în care se servesc la mas . compozi ia sumar a preparatelor înscrise i s fie în m sur s dea rela ii clien ilor când de limba român . gramatica. pe care o unitate le pune la dispozi ia clien ilor. unitatea de m sur berea. orarul de func ionare. de regul . cofetarie ± patiserie lista în ordinea în care se servesc. lista trebuie s cuprind denumirea unit ii. listele trebuie scrise cel pu in într -o limb de circula ie liste cu micul dejun ± cuprinde grupele de preparate i b uturi care se ofer la aceasta mas . pre ul real. denumirea preparatelor i b uturilor. i alte m rfuri alimentare pe care o unitate le pun e la dispozi ia clien ilor. lizibile. lista trebuie s fie curat f r ters turi sau corecturi. pe grupe.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR u oar . În afar interna ional . la momentul respectiv.

i podgoria. deserturi barurile de noapte. sortimentul pronunta corect numele acestuia. Numerele care acompaniaz vinurile pe list .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR - lista de preparate i b uturi ± cuprinde preparatele i b uturile pe care unitatea list cuprinde grupele respectiva le pune la dispozi ia clien ilor. în general. sortimentul de vin i podgoria de provenienta. i fructe. Gama sortimental respective. salveaz une ori clientul de situa ia penibila cand nu poate - Domeniul: Turism i alimenta ie 102 Calificarea: Organizator banqueting . acelea i grupe c lista de b uturi. - lista de bar ± cuprinde. gust ri. de obicei acelasi cu cel din pivnita de vinuri. În general. în special la - lista pentru serviciul la camera ± cuprinde preparatele i b uturile c are se ofera la acest serviciu. la care se pot ad uga mai multe variante de amestecuri. acest prezentate în cele doua liste anterioare. este selectat din listele existente în restaurantele - lista de vinuri ± cuprinde vinurile pe care unittea le pune la dispozi ia clien ilor. Pentru informarea completa a clientului fiecare vin va avea un numar. Acestea se trec în lista cu denumirea lor corecta i c ompleta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful