Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

MINISTERUL EDUCA IEI CERCET RII I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017 -553.04.01.02.04.01.03

MEdCT CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR PENTRU

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR
DOMENIUL: TURISM I ALIMENTA IE CALIFICAREA: ORGANIZATOR BANQUETING NIVELUL: 3

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a

sistemului de înv

mânt profesional

i tehnic

Noiembrie 2008

Domeniul: Turism i alimenta ie

1

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

AUTORI:
y

RODICA COSTACHE, profesor Grupul colar ÄVoievodul Gelu´, Zal u

COORDONATOR:
y

NELIDA ISMAIL, profesor Colegiul Economic Mangalia :

CONSULTAN
y

IVAN MYKYTYN, expert WYG International

Domeniul: Turism i alimenta ie

2

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Cuprins
INTRODUCERE ................................ ................................ ................................ ................................ 5 COMPETEN E ................................ ................................ ................................ ................................ . 6 OBIECTIVE ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 7 INFORMA II PENTRU PROFESORI ................................ ................................ ................................ 8 FI DE PROGRES COLAR ................................ ................................ ................................ ....... 11

CUVINTE CHEIE/GLOSAR ................................ ................................ ................................ ............ 14 INFORMA II PENTRU ELEVI ................................ ................................ ................................ ........ 21 ACTIVIT I DE ÎNV ARE ................................ ................................ ................................ ........... 23
ARE NR. 1.1. ................................

ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV

................................ ................................ .............................. 23 ARE NR. 1.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 25 ARE NR. 1.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 26 ARE NR. 2.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 28 ARE NR. 2.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 29 ARE NR. 2.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 31 ARE NR. 3.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 33 ARE NR. 3.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 34 ARE NR. 3.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 35 ARE NR. 3.4. ................................ ................................ ................................ .............................. 37 ARE NR. 4.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 38 ARE NR. 4.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 40 ARE NR. 4.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 42
ILOR ................................ ................................ ................................ 43

SOLU IONAREA ACTIVIT ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV

ARE NR. 1.1. ................................

ARE NR. 1.2. ................................

................................ ................................ .............................. 43 ................................ ................................ .............................. 44 ARE NR. 1.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 45 ARE NR. 2.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 47 ARE NR. 2.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 48 ARE NR. 2.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 50 ARE NR. 3.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 51 ARE NR. 3.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 52 ARE NR. 3.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 53 ARE NR. 3.4. ................................ ................................ ................................ .............................. 54 ARE NR. 4.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 55 ARE NR. 4.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 56 ARE NR. 4.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 58

BIBLIOGRAFIE ................................ ................................ ................................ .............................. 59 ANEXE................................ ................................ ................................ ................................ ............ 60
Domeniul: Turism i alimenta ie

3

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI

DE DOCUMENTARE NR. 1................................

................................ ................................ ................................ ......... 60 DE DOCUMENTARE NR. 2................................ ................................ ................................ ................................ ......... 63 DE DOCUMENTARE NR. 3................................ ................................ ................................ ................................ ......... 68 DE DOCUMENTARE NR. 4................................ ................................ ................................ ................................ ......... 72 DE DOCUMENTARE NR. 5................................ ................................ ................................ ................................ ......... 74 DE DOCUMENTARE NR. 6................................ ................................ ................................ ................................ ......... 77 DE DOCUMENTARE NR. 7................................ ................................ ................................ ................................ ......... 80 DE DOCUMENTARE NR. 8................................ ................................ ................................ ................................ ......... 86 DE DOCUMENTARE NR. 9................................ ................................ ................................ ................................ ......... 88 DE DOCUMENTARE NR. 10 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 93 DE DOCUMENTARE NR. 11 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 95 DE DOCUMENTARE NR. 12 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 97 DE DOCUMENTARE NR. 13 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 100

Domeniul: Turism i alimenta ie

4

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Introducere
Modulul ÄActivitatea de servire în bar´, se încadreaz în structura curriculum -ului în

dezvoltare local , motiv pentru care c oala are libertatea de -a repartiza cele 132 de ore dintr -un an colar, pe tipuri de activit i (teorie, laborator tehnologic i instruire practic ), în func ie de condi iile proprii i de disponibilitatea partenerilor economici de -a preg ti mai aprofundat un anumit num r de elevi pentru servirea în bar. În cadrul acestui modul se dezvolt competen e atât din unit ilor de competen e cheie (U3 ± Managementul rela iilor interpersonale i U5 ± Comunicare) cât i din unitatea de competen tehnic specializat : U19 ± Activitatea de servire în bar. Aceasta agregare de competen e impune activit ilor de înv are o abordare complex , pentru a permite elevilor s dobândeasc concomitent cu competen ele specifice calific rii pentru care se preg tesc i o serie de abi lit i cheie, absolut necesare în momentul încadr rii lor pe pia a muncii. Conform sugestiilor metodologice din curriculum, unitatea con inuturile programei cu consultarea agen ilor economici colar poate îmbun t i i i de asemenea pot ap rea

competen e suplimentare dac agentul economic solicit (dar acestea nu pot fi certificate la nivel na ional), îns în nici un caz nu se pot înlocui competen ele care provin din u nit ile de competen e din SPP. Pentru atingerea competen elor specifice stabilite prin modul, profesorul are libertatea de a dezvolta anumite con inuturi, de a le e alona în timp i de a - i crea propriile activit i de înv are în func ie de toate condi iile care -i influen eaz actul didactic. Se recomand folosirea metodelor de predare -înv are cu caracter activ, interactiv, centrate pe elev. Activit ile vor fi variate astfel încât indiferent de stilul de înv are caracteristic, to i elevii s dobândeasc competen ele necesare care, în final, s duc la rezolvarea problemelor abordate în demersul didactic. Folosirea metodelor centrate pe elev, c metode de participare activ a acestora în procesul de înv are au rolul s genereze contexte în care se manifest diferen e c dau posibilitatea particip rii active la ex perien e de via implica i în formarea profesional i lucrul în grup. i în activitatea real i

Prin acest material ne propunem s aducem în aten ia elevilor i cadrelor didactice, parteneri a viitorilor organizatori banqueting, propunerile noastre de activit i de înv are, concepute pentru a putea fi aplicate în orice unitate în care se dezvolt aceast calificare. Din acest motiv, r mâne la latitudinea fiec rui cadru didactic cum s foloseasc acest auxiliar curricular sau cum s adapteze activit ile propuse la specificul cole ctivelor cu care lucreaz .

Domeniul: Turism i alimenta ie

5

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Competen e
În cadrul acestui modul se dezvolt specifice prezentate în continuare: UC 3: Managementul rela iilor interpersonale C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale C 2: Gestioneaz conflicte C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5: Comunicare C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale C 2: Modereaz dezbateri i edin e C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale UC 19: Activitatea de servi re în bar C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului C 2: Aprovizioneaz barul C 3: Coordoneaz activit ile din bar C 4: Controleaz produsele din bar urm toarele unit i de competen e, cu competen ele

Domeniul: Turism i alimenta ie

6

Calificarea: Organizator banqueting

S aplice sistemele de control. S calculeze costurilor b uturilor. decizii i ac iuni. Referitor la activitatea de servire în bar : S respecte regulilor de amenajare a barului. S trezeasc interesul celor din jur i s conving audien a.i exprime opiniile i ideile în condi ii de respect reciproc.i organizeze logic i concis informa iile. S îmbun t easc permanent rela iile interpersonale. S . S organizeze activit ile din bar. S selecteze surselor de aprovizionare. S precizarea ustensilelor i obiectelor de inventar. S . S scrie unui document clar i corect . S monitorizeze angaja ii din bar în ce prive te corectitudinea acestora. S deruleze activit ile de degustare. Domeniul: Turism i alimenta ie 7 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Obiective Dup parcurgerea acestei unit i de competen elevii vor fi capabili: Referitor la rela iile interpersonale i comunicarea: S asculte activ i s încurajeze unui dialog constructiv. S organizeze stocarea b uturilor. S prezinte succint anumite con inuturi. S identifice dot rilor din bar. S organizeze procedurilor de aprovizionare. S verifice documentele pentru c acestea s îndeplineasc criterii profesionale. S munceasc în echip . S verifice procedurile din bar.

interactiv. fi e de lucru.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Informa ii pentru profesori Pentru modulul ÄActivitatea de servire în bar´. iar probele de evaluare sunt preponderent orale i practice. documenta ii tehnice. etc. planific rile calendaristice întocmite de coordonatorii activit ii precum Portofoliul de pract ic va cuprinde : fi e individuale pe o tem de practic . de a le e alona în timp. Se recomand folosirea metodelor de predare -înv are cu caracter activ. centrate pe elev. abilit i de interela ionare i comunicare. scheme tehnologice. împreun cu fi a individual de control întocmit de îndrum torul de practic . Portofoliul de practic va fi utilizat c instrument de evaluare a atingerii competen ei de c tre elev. i desf ur rii stagiului de preg tire practic i caietul / portofoliul de practic sunt al urare a stagiului de preg tire practic (durata. Pentru atingerea competen elor specifice stabilite prin modul profesorul are l ibertatea de a dezvolta anumite teme. sunt asamblate dou unit i de competen cheie cu o unitate de competen tehnic specializat . fi e de evaluare (concepute de îndrum torul de practic ). Documentele necesare organiz rii urm toarele : graficul de desf elevilor. grafice. Unit ile cheie au menirea s formeze al turi de competen ele strict profesionale. Stagiul de preg tire practic se desf oar în laboratorul tehnologic sub îndrumarea / maistrului i reprezentantul agentului profesorului de specialitate sau la agentul economic sub îndrumarea profesorului instructor în calitate de coordonator al activit ii de instruire practic economic care particip atât la instruirea cât i la evaluarea elevilor. loca ia). fi e de observa ie ale elevului pe durata derul rii practicii. În func ie de cadrul local se vor stabili teme care s permit însu irea competen elor respective în func ie de condi iile concrete. Activit ile la lec ii vor fi variate astfel încât indiferent de stilul de înv are caracteristic to i Domeniul: Turism i alimenta ie 8 Calificarea: Organizator banqueting .

prin probe de evaluare orale i practice în i proiectul.3. 2. Criteriile specifice de evaluare trebuie stabilite de profesor i CORELAREA COMPETEN ELOR CU ACTIVIT ILE DE ÎNV ARE COMPETEN E UC 19 C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale 1. Evaluarea pe parcursul anului se realizeaz prezentate elevului. lec ii vizit . angaja ilor i societ ii. analiza/sinteza.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR elevii s dobândeasc competen ele necesare i s duc la rezolvarea problemei puse în discu ie. Fi de lucru: ³Stocarea b uturilor´ Domeniul: Turism i alimenta ie 9 Calificarea: Organizator banqueting .1. autoevaluarea. rezolvarea de probleme. Elevul poate fi implicat în evaluarea activit ii sale. exerci ii practice. Aplica ie practi c : Realizarea materialelor publicitare pentru b uturi (bro ur ). i în activitatea real i i se va urm ri aplicarea cuno tin elor la probleme reale pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor. Fi ACTIVIT I DE ÎNV ARE de lucru: ³Tipuri de baruri´ 1.2. studii de caz. studiul de caz. evaluarea grupului de func ie de specificul competen ei. observarea dirijat . miniproiectul lucru. Joc de roluri : ³Alegerea furnizorului de b uturi´ 2. Folosirea metodelor centrate pe elev c metode de participare activ a acestora în procesul de înv are au rolul s genereze contexte în care se manifest diferen e c dau posibilitatea particip rii active la experien e de via Vor fi promovate situa iile din via a real i lucrul în grup. observarea independent .1. Metodele de predare / înv are recomandate sunt: demo nstra ia. problematizarea.3. Studiu de caz: ³Dot ri în bar´ 1. lucrul în echip . rapoarte scrise.2. etc. abstractizarea. experimentul. consolidând astfel capacitatea de a se autoevalua i m rind gradul de transparen a acord rii notelor. Miniproiect : ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ 2.

4.2. Joc de rol: Procesul b uturilor calde aromate ± ceai sau cafea 3.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 19 C 4: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i i men ine rela ii 3.3.1. Aplica ie practic : Realizarea listei de pre uri pentru b uturi Domeniul: Turism i alimenta ie 10 Calificarea: Organizator banqueting .3.2. Joc de roluri : ÄMonitorizarea complet rii notei de plat ´ 4. Aplica ie practic : prepararea b uturilor în amestec (cocteiluri) 3.1.4. Aplica ie practic : Calcularea costului final alb uturilor 4. Fi de lucru i aplica ie practic : Degustarea vinurilor 3.

Elevii ar trebui de asemenea s fie încuraja i s î i asume r spunderea pentru procesul de înv are. i poate de asemenea ajuta la informarea i motivarea elevilor. Miniproiect : ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ 2. Aceste comentarii pot oferi cadrelor didactice informa ii valoroase referitoare la arii care cauzeaz dificult i elevilor. Fi baruri´ de lucru: ³Tipuri de Data îndeplinirii Verificat ± Semn tura cadrului didactic 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi progresului.2. Fi de lucru: ³Stocarea b uturilor´ Competen a 2 Aprovizioneaz barul Competen a 3 Coordoneaz Domeniul: Turism i alimenta ie 3.3.1. Elevul care î i asum responsabilitatea pentru aspecte ce in de înregistrare pot contribui la acest obiectiv. Exemplu de copert de fi de rezumat de mai jos include o prim pagin a rezumatului progresului înregistrat de elev. Studiu de caz: ³Dot ri în bar´ 1. Joc de roluri : ³Alegerea furnizorului de b uturi´ 2.3.1. Acest fapt poate fi folositor atât pentr u elev cât i pentru profesor i poate ajuta la motivarea elevilor oferindu -le o indica ie vizual clar a progresului pe care l -au f cut. Exemplu de copert de fi de rezumat ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Numele elevului: Data începerii: Data finaliz rii: Competen e Competen a 1 Organizeaz dotarea i amenajarea barului Activitate de înv are 1. Înregistr rile exacte reprezint un aspect important al administr rii procesului de înv are. 2.1.2.i evalueze propriul proces de înv are comentând cu privire la arii care le-au pl cut sau nu la un anumit subiect. Elevii ar trebui s de progres colar Fi ele de rezumat ale modulului ofer cadrelor didactice i elevilor mijloace de înregistrare a fie încuraja i s . Aplica ie practic : prepararea b uturilor în amestec (cocteiluri) 11 Calificarea: Organizator banqueting . Aplica ie practic : Realizarea materialelor publicitare pentru b uturi (bro ur ).

Joc de roluri : ÄMonitorizarea complet rii notei de plat ´ Competen a 4 Controleaz produsele din bar 4.2. Competen Detalii referitoare la competen a care se dezvolt . Fi de lucru : Aplicarea sistemelor de control în bar 4. Fi de lucru i aplica ie practic : Degustarea vinurilor 3. Domeniul: Turism i alimenta ie 12 Calificarea: Organizator banqueting .3. Ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui s .3. Ce mai trebuie s înve e referitor la subiectul activit ii.1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR activit ile din bar 3.2. Aplica ie practic : Realizarea listei de pre uri pentru b uturi Exemplu de fi de rezumat activitate O precizare pentru fiecare activitate de înv are. Activitate de înv are Denumirea sau alte preciz ri referitoare la activitatea de înv are Comentariile elevului De exemplu: y y y y Obiectivele înv rii Realizat Data la care obiectivul înv rii a fost îndeplinit Obiectivul (ele) activit ii de înv are Ce le-a pl cut referitor la subiectul activit ii. Ce anume din subiectul activit ii li s -a p rut a constitui o provocare. Joc de rol: Procesul b uturilor calde aromate ± ceai sau cafea 3.4. Aplica ie practic : Calcularea costului final alb uturilor 4.i urm reasc obiectivul înv rii.

a demonstrate entuziasm. y Ce au stabilit elevul i profesorul c ar trebui s fac elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum le -ar pl cea s .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Comentariile profesorului De exemplu: y Comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune. s -a implicat total. a colaborat bine cu ceilal i.i urmeze obiectivele înv rii. y Ariile de înv are sau alte aspecte în care este necesar continuarea dezvolt rii. Domeniul: Turism i alimenta ie 13 Calificarea: Organizator banqueting .

evenimentelor culturale i de agrement. Agent (comercial) ± Persona autorizata de alt persoana (numit principal). care presupune autoservirea de pe o masa -bufet i consumul a ezat (la mic dejun) sau în p icioare (la recep ie). având c cofet rie-patiserie. seri dansante. Alimenta ie ± Sector al comer ului cu am nuntul. care se ob ine prin saturarea apei în sticle sau sifoane. co cteiluri seci. Adresa (de contact) ± Indica ie.Mas festiv comandata pentru un num r mare de persoane. Pl cere. s ac ioneze în numele i/sau contul acestuia din urma în tranzac iile (comerciale) implicând o ter parte. unit i le specifice ofer i posibilit i de destindere Anima ie ± Activitate care amuza oamenii. Agrement ± 1. în asociere cu b uturi alimentare. Se poate calcula fie c o sum "ad ugat " la pre ul de livrare (adaos). C valoare. prin izvoare naturale. pentru pl cere.B utur alcoolica care se consuma înainte de masa. etc. Animator ± Persoan care este responsabil de organizarea de c ompeti ii sportive.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Cuvinte cheie/Glosar Adaos comercial ± Diferen a între pre ul de livrare i pre ul cu am nuntul. distrac ie. echipamentelor. urmare a con inutului de diverse s ruri provenite din ape subterane care ajung la sup rafa . gazoasa (Soda water) . spectacole.. (Utilizarea termenului aperitiv pentru a desemna o gustare este impropriu.B utur nealcoolic . bitter -uri. vermuturi. relaxare. Se îmbuteliaz propriet ile terapeutice recunoscute din punct de vedere medical.) Autoservice tip bufet suedez . 2. b uturi pe baza de anason.Sistem de efectuare a serviciului în salon. este un procent de 10 -20 % din pre ul de cump rare. Pe lâng produc ie i servire. Ap minerala ± B utur nealcoolic . de unde provin e i termenul potabile cu bioxid de carbon. vinuri de regul seci.. Sunt diverse sortimente de aperitive: rachiuri. puse la dispozi ia turi tilor unei unit i de cazare. exploziilor de art . sta iuni sau zone turistice. Ap "sifon". Pe seama lui se asigur recuperarea cheltuielilor de distribu ie ± vânzare i un profit pentru comerciant. care con ine numele i domiciliul destinatarului (persoanei care trebuie co ntactate). Banchet . incluzând frecventarea cluburilor de noapte. Ansamb lul mijloacelor. având calitatea de a deschide apetitul. reuniuni. men iune pe scrisori. etc. meniul oferit fiind Domeniul: Turism i alimenta ie 14 Calificarea: Organizator banqueting . evenimentelor etc. pentru clien i. aniversari etc. precum i servirea specific al activit ii i alte m rfuri transformarea unor materii prime în alimente intr -o gama variata de preparate culinare i produse de i consumul lor. distrac ie în timpul liber. apa de consum având puritatea i. Aperitiv . colet. eventual.. fie c o diferen "sc zut " din pre ul cu am nuntul (rabat).

Se utilizeaz pentru servirea apei i vinurilor (tinere i ieftine) la mas sau pentru transport din butoi spre spa iul de servire. Camera frigorifica . Se utilizeaz pentru apa potabil . care se prelunge te la partea superioara cu gât. specialit i de cofet rie i înghe at . larg la partea superioara. în care se serve te un sortiment diversificat de b uturi alcoolice restrâns de preparate culinare i alte produse alimentare. lapte dulce fiert (laptiera). cu sau f r toart . specialit i de cofet rie i înghe ate asortate. care se utilizeaz în unit ile de alimenta ie pentru marcarea. platouri cu delicatese. Bar ± Unitate de alimenta ie cu program de zi sau de noapte. simple sau în amestec. video. Domeniul: Turism i alimenta ie 15 Calificarea: Organizator banqueting . de music -hall i dans pentru consumatori. cocteiluri .bar. Bar de zi (Cocteil bar) ± Unitate care func ioneaz în cadrul hotelurilor i restaurantelor sau c unitate independenta. cafea (cafetier ). pentru c programul artistic -muzical s poat fi vizionat de la t oate mesele. restrânse c num r. Bro ur ± Publica ie cu num r redus de pagini. de capacitate redus . cu scaune înalte i la mese de dimensiuni mici. Caraf ± Recipient de sticl . cu orar de noapte. Cadrul ambiental este completat cu program artistic. Barman ± Persoana care serve te la bar. ig ri i posibilit i de distrac ie (muzic discret . folosit pentru servirea la masa. foietaj.Recipient cu toarta. televizor. fiind prev zut cu un dop din acela i material. cafea. Ofer o gama variata de b uturi alcool ice i nealcoolice. C variante cafe -barul (cafeneaua) privilegiaz servirea cafelei. tartine.Acoperitoare care se pune deasupra deschiz turii unui vas. Bar de noapte (Night club) ± Unitate cu caracter distractiv. chelnerii preiau b uturil e de la barul se serviciu. la t emperaturi sc zute. larg la baza. audi ii muzicale.. gust ri în sortiment restrâns. la sec ii (inclusiv bar). Capac . Bon de marcaj ± Formular cu regim special. fructe i salat de fructe. Cana .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR acela i pentru to i participan ii. jocuri mecanice etc. b uturi nealcoolice. fri c lichid (pic). care ofer b uturi alcoolice i nealcoolice i un sortiment restrâns de preparate culinare. într-un muzeu. de obicei bro ate (legate între ele). fripturi reci etc.Spa iu frigorific pentru p strarea alimentelor refrigerate sau congelate i a b uturilor. Este dotat cu instala ii de amplificare a sunetului. org de lumini. oferind o gam vast de b uturi alcoolice fine.) Se serve te i se consuma pe tejgheaua . a preparatelor culinare i a b uturilor. care prezint un program variat de divertisment. prev zute cu 2 scaune. Bistrou (Pub) ± Restaurant modest. de c tre chelneri. fiind specializat în prepararea cocteilurilor. într -un ora . Pentru efectuarea serviciului în salonul de servire al restaurantului. care cuprinde informa ii pentru orientare. care sunt consumate pe loc. De regul . dar i informa ii despre anumite produse care pot fi comercializate. iar piano -barul ofer un program de divertisment specific. este realizat în amfiteatru. de proiectare. TV.

pentru b uturi nealcoolice calde (mai mare decât precedenta) . adic lingura. Cle te .. crudit i. de regul împreun cu cafeaua. Cupa ± 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Ceainic ± Can cu capac folosit pentru servirea ceaiului infuzat sau a apei fierbin i pentru preg tirea ceailui la mas . r mânând în picioare. pepene galben. Manifestare în cadrul c reia. pentru consomme. dou sau trei farfurii) sau. dup ce consumatorii au terminat de mâncat i de b ut. cu itul i furculi a. Se consum distilate tip Coniac (vinars) ± de c tre b rba i. 2. prezentarea i servirea vinurilor ro ii. gust ri. care ofer consumatorilor posibilit i de distrac ie (muzica. participan ilor li se ofer . pentru pahare.Utilaj folosit pentru extragerea prin centrifuga re a sucului din pulpa de fructe. pe tav . aperitive i tartine. Couvert ± 1. Pies de inventar m runt utilizat pentru servirea înghe atei. pr jituri. pentru preparate lichide (mai mare decât cea pentru consomme). Se preg te te din crevet e. în special. Se face pe mân (la una . de c tre femei. Co ule ± Pies de inventar folosit pentru transportul. a b uturilor alcoolice. Client . se percepe o taxa de intrare specific .. produse de cofet rie -patiserie. Domeniul: Turism i alimenta ie 16 Calificarea: Organizator banqueting .Pies de inventar m runt din dotarea unit ilor de alimenta ie. în care sunt centralizate în baza borderourilor de încas ri.Documentul întocmit la sfâr itul zilei de lucru. Serviciul se asigur direct la bar sau prin chelneri. 3. Scopul organiz rii este întâlnirea participan ilor. 3. Un singur pahar se debaraseaz pe farfurie. preg tit i servit la bar. Tacâmul. în special în amestec. Centralizatorul vânz rilor . Gustarea prezentata intr -o cup . Disco ± bar (Discoteca ± Videoteca) ± Unitate de alimenta ie cu profil de divertisment. Cea c ± Pies de vesel folosit pentru servirea b uturilor nealcoolice calde (ceai). Centrifug de stors fructe . dans) i un sortiment bogat de b uturi alcoolice i nealcoolice. Se întâlnesc urm toarele tipuri: pentru cafea. homar. ghea . 2. Digestiv ± B utur alcoolic oferit la sfâr itul mesei. suc de fructe etc. înghe at . la unit ile cu specific. Debarasare ± Opera ie efectuat de c tre personalul de servire. înghe a t . elin etc.Persoan fizic sau juridic în calitate de cump r tor sau benefici ar poten ial sau efectiv al unor servicii oferite spre vânzare de c tre un agent economic numit vânz tor. Amestec de b uturi alcoolice. precum i. având întrebuin ri diverse: pentru zah r. Este confec ionat din împletitur de r chita sau din metal. Num rul de consumatori servi i la o masa. 2.). Inventarul de servire care este pus la mas la dispozi ia unui consumator. Pahar de form specific folosit pentru servirea vinului spumant. i lichior. precum i pentru prezentarea i servirea gust rilor sub form de cocteiluri i a diferitelor deserturi (salata de fructe etc. preparatelor lichide (supe). De regul . Cocteil ± 1.

produse sau m rfuri alte persoane fizice sau juridice. list de pre uri. Iluminat puternic ± Explozie de lumina. List de b uturi ± Suport pe care sunt înscrise b uturile alcoolice i nealcoolice pe care un restaurant cu serviciu la masa le propune clien ilor. Lacto-bar (Milk bar) ± Unitate în care sunt oferite în principal b uturi pe baza de lapte.Meniu ± Suport pe care sunt înscrise preparatele culinare pe care o unitate de alimenta ie cu serviciu la masa le pro pune clien ilor. specifice unui sector de activitate. întins mare. semiobscuritate. rotund sau chiar oval. cafea. de calitate superioar . list de bucate. Iluminat slab ± Lumin difuz . sprijinit pe unul sau mai multe picioare. înzestrare tehnico -material . List se prezint clien ilor imediat dup instalarea acestora la masa. date etc. calit ii. de desert (întins la mijloc). Factura ± Document eliberat de c tre vânz tor (prestator) pe adresa cump r torului (beneficiarului). pentru oase (în forma de semiluna). mai pu in recomandate: list de preparate. aparatur .. luminat c ziua. Se întâlnesc urm toarele tipuri: suport mare. pre ului (tarifului). întins mic (jour. Pot exista i liste distincte pentru aperitive. intr-un cadru somptuos. Farfurie ± Pies de vesel care se folose te pentru servirea consumatorilor cu preparate culinare. List de control (Checklist) ± Foaie de hârtie cuprinz ând un ir de nume. slab . suport mic. pentru pâine).Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Disc-jockey-ul este cel care asigura organizarea i desf vizionare. Furnizor ± Persoana fizic sau juridic care are sarcina s aprovizioneze cu materiale. Ma ina de fabricat cuburi de ghea Domeniul: Turism i alimenta ie ± Utilaj folosit în bar pentru producerea de cuburi de 17 Calificarea: Organizator banqueting . - întocmit cu scopul de a verifica existen a înscrisurilor legate de diverse activit i sau ac iuni. tot a a cum b uturile pot fi include în list meniu. St opera iunilor de decontare i de plata. list de meniu. Înscrierea fiec rui preparat se face cu precizarea pre ului. urarea cu instala ii electronice de redare i Echipament ± Baz material . List . Masa ± Pies de mobilier format dintr -un blat p trat. Frapiera ± Pies de inventar folosit pentru r cirea i p strarea la masa a b uturilor la baza îmbutelierea i pentru fraparea vinului spumant ( ampanie). c reia ii corespunde un serviciu elegant. prezentându -se videoprograme i filme. suport pentru cea c de ceai i pentru cea c de cafea. cu înscrierea felului m rfii (serviciului ). Se folosesc i alte formule. vinuri (echivalentele în italiana i spaniola). Lux ± Categorie generica de încadrare. digestive.

de a p roteja consumatorii.etc. Pre limit stabilit în cadrul politicii agr are comunitare sub care nu se import produse agricole din afar a Uniunii Europene.Categorie de pre care indic valoarea medie a unui bun economic sau a unui grup de produse. Principalele tipuri sunt pentru: aperitive. ap . Reclam ± Activitate comercial prin care se urm re te. vin spumant (fluta). Odobe ti. Profitul întreprinz torului ± Câ tig realizat de întrepri nz tor din desf în calitate de factor de produc ie. Limita inferioar a pre ului. Pre informativ . Interven ii de acest tip. apa fierbinte dizolvând cafeaua i fiind filtrata direct în cea c . în scopul protej rii fermierilor comunitari. eventual. Mobilier ± Ansamblul pieselor de mobil destina te amenaj rii spa iilor.) suscitarea interesului public asupra anumitor m rfuri. înainte de negociere i contractare. Pre minimal ± 1. prepararea cocteilurilor. Ca m sur a politicii economice de stat. Pahar ± Pies de sticl rie utilizat pentru servirea d iferitelor sortimente de b uturi. Reclama ie ± Sesizare adresat unui organ al administra iei de stat sau unei institu ii urarea unei activit i. Murfatlar. Sistemul de aprovizionare cu apa este autonom. b uturi r coritoare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ghea .). La restaurant se întocme te de c tre chelner sau casier (în sistemul francez). Podgorie ± Areal care concentreaz planta ii viticole i care d numele vinului împreun cu denumirea soiului (Tâ rnave. Tv. în func ie de serviciile de care a beneficiat. vin ro u. f r picior. iar cuburile sunt eliminate automat intr -un sertar. Cotnari. Not de plata ± Document înscriind suma pe care clientul trebuie s o achite la restaurant (în franceza "addition") sau la hotel (în franceza "note"). stabilit de c tre stat c forma de reglementare a pre urilor în economie. tip rituri etc. Pre moderat ± Nivelul pre ului din n egocierea dintre vânz tor . 2. În sens restrâns este venitul ce revine posesor ului de capital drept recompens a utiliz rii acestuia autorizate în leg tur cu înc lcarea unui drept al reclamantului . Ma in de fabricat înghe at ± Utilaj care permite prepararea în regim autonom i. tumbler (drept.). "cupa de ampanie". Pre plafon ± Nivel maxim al pre ului unui bun sau servic iu în mod oficial. servicii etc. Ma in de cafea Espresso ± Aparat pentru prepar at cafeaua. fixarea unor pre uri plafon are rolul de a evita obliga iile unor profituri nejustificate i. por ionarea i servirea înghe atei. (cu capacitate mai mare decât precedentul).cump r tor i care s dea satisfac ie ambelor p r i ale tranzac iei. Domeniul: Turism i alimenta ie 18 Calificarea: Organizator banqueting . pe calea publicit ii (prin radio. de influen are a pre urilor sunt rar întâlnite în economia de pia . în acela i timp. b uturi tip Cognac (balon). vin alb.

precum i pentru servirii turi tilor ± Unitate apar inând uneia dintre în sta iuni turistice sau categoriile: restaurant.) Tav debarasare. ro ii demiseci. vinul dulce este de desert. Vin ± B utur o ± Pies de inventar utilizat pentru transportul inventarului de servire. iar partea care nu este accesibil clien ilor include sp l torul pentru pahare. la care sunt servi i clien i instala i pe scaune înalte tip "cal". pensiune. Sortimentul de b utur i este restrâns. vinurile soiuri pure pot fi: albe seci. eventual aparatul pentru debitat berea. bar. mijloc de evaluare a muncii desf urate în domeniul serviciilor. situat alcoolic ob inut prin ferm entarea strugurilor sau mustului din struguri (la proaspe i. camping. iar p strarea i învechirea are loc în pivni 12 C). Contravaloarea în bani a unui serviciu (cazare etc. alte unit i cu func iuni de cazare turistic . Preparatele culinare sunt preg tite total sau par ial în fata clien ilor. În bar tot pe tejghea are loc consumul. ro ii seci. Somelier ± Lucr tor care are în grij alese. Uneori clien ii se pot instala i la mese. Tejghea Bar ± Utilaj (pies de mobilier) din dotarea barurilor i restaurantelor tip fast -food. Are bune cuno tin e oenologice . cofet rie i patiserie. Snack-bar ± Unitate de alimenta ie rapid caracterizat prin existen a unei tejghele -bar. Unitate de alimenta ie destinat administrat de societ i de turism. ma in pentru fabricarea cuburilor de ghea . în acest caz serviciul efectuându -se pin chelneri. preparatelor culinare. categoriile de selec ia i p strarea vinurilor în restaurant (vinoteca). Shaker ± Ustensil de bar folosit la preg tirea b uturilor în amestec prin metoda agit rii. albe dulci. Stea (stele) ± Simbol cu ajutorul c ruia.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Scaun ± Pies de mobilier pe care poate sta a ezat o singur persoan . albe dem iseci. b uturilor por ionate. unitate tip fast -food. ro ii. împreun cu p r ile solide care intr în componen a strugur ilor. vil . fermentarea având loc pe pieli . pentru vinul alb. sat de vacan . unitate de alimenta ie destinat servirii turi tilor. spa iul frigorific pentru b uturi. dulci. în majoritatea arilor. În România. Prelucra rea strugurilor se face în cram . ciorchini sau semin e. pe care se efectueaz servirea. Structur de primire turistic ± Unitate opera ionala de tipul hotel. în restaurantele cu autoservire dar nu numai. care sunt înl turate prin opera ia de presare. Tot el prezint lista de vinuri i orienteaz alegerea clien ilor în func ie de asocierea cu preparatele i chiar a unit ilor de alimenta ie. ferm agroturistic . hote lurile. caban . numai vinul spumant ob inut în perimetrul regiunii Domeniul: Turism i alimenta ie 19 Calificarea: Organizator banqueting . se clasific între categoria 1* i catego ria 5*. strugurii fermenteaz f r pieli . se exprim încadrare a unit ilor cu activitate hotelier de exemplu. în func ie de con inutul de în sticle (dup zah r. Vinul spumant se ob ine prin fermentarea natural metoda "champenoise") sau rezervoare. Tarif ± Pre stabilit pentru anumite prest ri de servicii. motel. Vinul ro u se preseaz prin zdrobirea boabelor.

Domeniul: Turism i alimenta ie 20 Calificarea: Organizator banqueting . Vitrina frigorific ± Pies de mobilier pentru prezentarea preparatelor i b uturilor . "wine cellar" în englez ) i vânz rii vinurilor (în consumate reci. Vin rie ± Spa iu destinat depozit rii (pivni englez "wine shop"). clien ii se pot autoservi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Champagne din Fran a poate s poarte acest nume. Vinul spumos are un con inut de bioxid de carbon de origine exogen . din care . eventual.

dezbateri de grup pentru rezolvarea problemelor i g sirea solu iei urate pe parcursul derul rii modulului elevilor li se pot stabili corespunz toare. structuri de con inut accesibile pen tru elevi în func ie de stilurile de înv are (auditiv. glosar.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Informa ii pentru elevi Acest auxiliar se adreseaz elevilor de la nivelul 3 de calificare profesional . folii etc. realizarea de materiale ilustrative (fotografii.). autoevaluarea. care trebuie implica i în activit i de luare a deciziilor. vizual. În acest material ve i g si: fi e cu activit ii de înv are. scheme. practic). dovedirea abilit ilor dobândite. culegerea materialelor informative. fi e cu solu ionarea activit ilor de înv are. planuri. de coordonare a activit ii celorlal i. În cadrul activit ilor desf urm toarele categorii de sarcini: studierea bibliografiei af erente tematicii. casete video. bibliografie orientativ . fi e de documentare. respectarea limitelor impuse. texte. plan e. Domeniul: Turism i alimenta ie 21 Calificarea: Organizator banqueting .

portofoliul elevului con ine: y Rezultate ale lucr rilor de evaluare efectuate pentru teme din domeni ul profesional sau abilit i cheie y y y y Rezultate ale activit ilor de autoevaluare i dovezi ale discu iilor care au avut loc Opiniile elevilor privind activit ile desf urate tre elev Planuri de ac iune /evalu ri /activit i viitoare planificate i efectuate de c Comentarii ale profesorului privind atitudinea i rezultatele elevului Domeniul: Turism i alimenta ie 22 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Rezultat al întregii activit i din cadrul modulului ÄActivitatea de servire în bar´.

1. FI DE LUCRU În imaginile de mai jos ave i prezentate diferite tipuri de baruri. ____________________________________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 23 Calificarea: Organizator banqueting . ____________________________________________ 2. Data: __________________ Componen a nominal a grupei: ___________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin : În grupe formate din 4 elevi rezolva i cerin ele fo rmulate în fi a de lucru.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activit i de înv are Activitatea de înv are nr. ____________________________________________ 2. ___________________________________________ Tip de bar: ___________________ ______________ Caracteristici: 1. Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1. Denumirea activit ii : TIPURI DE BARURI UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s identifica i tipurile de baruri plecând de la elementele de baz caracteristice i s prezenta i oral o descriere formulat în cadrul echipei. ___________________________________________ 2. ____________________________________________ Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1.1.

Domeniul: Turism i alimenta ie 24 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1. ______________________________________ ______ 2. rezolva i urm toarele cerin e: 1. 2. Nominaliza i în urma unei decizii comune a membri lor grupei. ____________________________________________ Plecând de la aceste imagini. cea mai bun prezentare. 3. Realiza i o descriere de 10 rânduri pentru fiecare tip de bar i nominaliza i un reprezentant al grupei care va prezenta una dintre descrieri tuturor colegilor. alta decât a propriei grupe. Identifica i în cadrul grupei fiecare tip de bar i completa i în tabel datele solicitate cu precizarea a dou carac teristici principale ale fiec rui tip de bar.

Instala ii sanitare: _______ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _____________ 3. Pute i folosi c dovezi fotografii din bar ata ate la fi 1.2. ura i dot rile existente în barul unit ii i ve i consemna o scurt prezentare a acestora în fi a de lucru individual .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Data: _______________________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin : În cadrul activit ii desf urate la agentul economic. 1. va identifica . Mobilier: ______________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ______________ 2. Instala ia electric : ______ ___________ ______________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _____________ 6. fiecare dintre voi. Instala ii de ventila ie: ____ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________ 5. Instala ii de înc lzire: ____ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________ DOT RI DIN BAR 4. Denumirea activit ii: DOT RI DIN BAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI Timp de lucru: 300 minute Aceast activitate v ajut s pute i identifica dot rile din barul în care v desf activitatea. Instala ia de sonorizare: __ _________________________ _________________________ _________________________ ____________________ _____ _________________________ _____________ Domeniul: Turism i alimenta ie 25 Calificarea: Organizator banqueting .

cataloage) i din alte surse. Denumirea activit ii: USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e Timp de lucru: 2 s pt mâni Aceast activitate v ajut s realiza i o anali z pertinent a necesarului de ustensile i obiecte de inventar necesare într -un bar i prin munc în echip s realiza i un plan de dotare pentru un tip de bar ales de comun acord cu colegul de echip .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Pentru realizarea cerin ei formulate ave i de îndeplinit urm toarele sarcini de lucru: Identifica i tipul de bar pentru care realiza i miniproiectul. ________________________________ Cerin : Realiza i un miniproiect cu tema: ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de i inventar´. în echip miniproiectul realizat celorlal i colegi i cadrului didactic. din unit ile vizitate (fotografii. pentru a fi evaluat. Pe baza urm toarei fi e autoevalua i -va miniproiectul i munca desf pentru realizarea acestuia. Fi de autoevaluare a proiectului ri urat Organizarea propriei înv Am identificat scopurile Mi-am definit sarcinilor Domeniul: Turism i alimenta ie 26 Calificarea: Organizator banqueting . Realiza i o prezentare Power Point cu rezultatele miniproiectului. asocia i obiectelor i ustensilelor imagini pe care le ve i include în proiect. 1. organiza i în echipe formate din 2 elevi (stabilite de comun acord cu cadrul didactic). Folosind informa ii de pe internet. Rezultatele mini proiectului vor fi sintetizate într -o prezentare Power Point prezentate celorlal i colegi. Stabili i grupele de obiecte i ustensile necesare în respectivul tip de bar. Prezenta i.3. Data: _______________________ Numele elevilor: 1. ___ _________________________ 2.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Am determinat realizarea eficient a proiectului în echip Am sugerat noi direc ii i idei M-am oferit voluntar cân d trebuia îndeplinit o sarcin C utarea informa iilor Am pus întreb ri Am c utat elemente pentru proiect Am solicitat clarific ri din partea profesorului i colegilor Identificarea resurselor Am g sit i valorificat resurse Am oferit fapte i opinii cel orlal i membri ai echipei Încurajarea membrilor echipei Am r spuns entuziast celorlal i Am invitat orice coleg s participe I-am determinat pe ceilal i s se simt bine Faciliteaz discu iile am ajutat la stabilirea priorit ilor i la crearea direct am ajutat la distribuirea sarcinilor am ajutat la identificarea schimb rilor necesare i am încurajat producerea acestor schimb ri Întreab am stimulat discu iile pentru a fi afla diferite puncte de vedere am eliminat ideile nevaloroase Rezolvarea problemelor : am propus munca diferen iat am c utat solu ii alternative am ajutat echipa s ia decizii corecte Domeniul: Turism i alimenta ie 27 Calificarea: Organizator banqueting .

2. i Domeniul: Turism i alimenta ie 28 Calificarea: Organizator banqueting . cadru didactic va evalua presta ia fiec rui elev atât individual câ t i în grupa din care a f cut parte. ___________________________________________ Cerin : Elevii se vor grupa în echipe de c tre 5. _________________________________ 2. din fiecare grup . ______________________________________ 2. unul dintre managerii de bar va prezenta întregii clase concluziile negocierii alegerea f cut . folosind atât informa ii de pe internet cât i din cataloage i reviste de specialitate. dintre care 2 vor fi manageri ai barului iar ceilal i 3 elevi vor fi furnizori. fie în Excel i listate pentru a putea fi prezentate beneficiarilor. Activitatea const într -un joc de roluri. Data: _________________ _ Componen a nominal a grupei cu roluri: Manageri 1. apoi vor stabili care furnizor a fost ales justificând hot rârea luat . ___________________________. în care managerii vor selecta furnizorii adecva i pentru barul lor. cei 2 manageri vor negocia pe rând cu furnizorii. fie în Word. Pentru realizarea cerin ei. independen i unul de altul. managerii. sarcinile de lucru vor fi urm toarele: în prima etap .________________________________ 3.1. ofertele furnizorilor vor fi tehnoredactate. Denumirea activit ii: ALEGEREA FURNIZORULUI DE B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Prin aceast activitate ve i reu i s realiza i o bun gestionare a aprovizion rii barului prin alegerea eficient a furnizorului de b uturi. furnizorii vor preg ti ofertele de b uturi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Furnizori: 1. împreun vor stabili necesarul de b uturi inând cont de tipul de bar i clientela acestuia.

câte o bro ur în care s prezenta i vinuri i b uturi din vin. Pentru îndepli nirea cerin ei ve i folosi c surse de informare publica ii de specialitate. informa ii referitoare la b utur considera i c ar putea interesa utilizatorii acestei surse de informare. dup structura dat mai jos. informa ii de pe internet. bazându -v pe cuno tin ele voastre despre acest subiect. 2. Bro urile vor fi prezentate pe computer i evaluate de to i ceilal i colegi din clas . Data: ________ _______________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Realiza i. realizându -se în final un clasament al bro urilor realizate. STRUCTURA BRO URII Vinuri albe seci: __________________________________________________ Vinuri albe demiseci: __________________________________________________ Vinuri albe demidulci: __________________________________________________ Vinuri albe dulci: _____________________ _____________________________ Vinuri ro ii seci: __________________________________________________ i alte aspecte care Domeniul: Turism i alimenta ie 29 Calificarea: Organizator banqueting . În bro ur include i imagini sugestive.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. cel pu in 4 din fiecare categorie. Denumirea activit ii: MATERIALE PUBLICITARE PENTRU B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Aceast activitate v ajut s realiza i un material publicitar în care s prezenta i celor interesa i sortimente de vinuri i b uturi preparate din vin cu care ar putea fi aprovizionate barurile. individual.2. cu puncte între 10 i 0. sau alte surse pe care le considera i utile.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Vinuri ro ii demiseci: __________________________________________________ Vinuri ro ii demidulci: __________________________________________________ Vinuri ro ii dulci: ________________ __________________________________ ampanie: __________________________________________________ Vermut: __________________________________________________ Bitter: __________________________________________________ Cogniac: _________________________ _________________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 30 Calificarea: Organizator banqueting .

FI DE LUCRU 1. dac se cunoa te faptul c la momentul deschiderii fi ei existau în stoc 4 sticle. Completa i o fi de stoc pentru un sortiment de vermut.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. i pe parcurs au avut loc urm toarele Domeniul: Turism i alimenta ie 31 Calificarea: Organizator banqueting .3. 2. Denumirea activit ii: STOCAREA B UTURILOR UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 50 minute Aceast activitatea v ajut s v fixa i no iunile dobândite referitoare la stocarea b uturilor i s identifica i modalit ile de gestionare corect a stocurilor de b uturi. În schema de mai jos completa i 6 caracteristici ale pivni ei de stocare: ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ PIVNI A DE STOCARE ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ 2. Data: _______________________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Realiza i solicit rile men ionate în fi a de lucru.

s -au scos din depozit 4 sticle. Domeniul: Turism i alimenta ie 32 Calificarea: Organizator banqueting . FI STOC Produs: ____________________________________________ Raft: _______________________ Num r ini ial de sticle: ___________ ________________ ________________ ________________ Data: ___________________ Intr ri: ________________ Furnizor: ___________________________ _____________________________ _____________________________ __________ ___________________ Ie iri: ________________ Destinatar: __________________________ _______________ _______________ _______________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Data : _____________ Stoc: _______________ 3.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR opera ii: s-a realizat o aprovizionare cu 12 sticle. identificând FIFO ________________________________________________________________________ __________________________________ __________________________________________ ____________________________________________________________________________. s -au achizi ionat 6 sticle. s -au scos din depozit 2 sticle. s -au scos din depozit 5 sticle. LIFO ________________________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________ ___________________________________________________________________________. Caracteriza i metodele FIFO i LIFO de valorificare a stocurilor diferen a dintre ele i prezenta i colegilor p rerea voastr : i ie irilor.

Data: __________ _____________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Prepara i b uturi în amestec folosind cele 3 metode de baz acestora. pe adresele de mail ale colegilor stabili i s materialul de prezentare. care va fi prezentat la urm toarea activitate programat pentru ac est modul. pentru a putea tehnoredactat . 6. folosindu -v de re etarele care le ave i la îndemân . 3. Stabili i de comun acord 3 colegi care vor prelucra fi ele clasei pentru a ob ine un material de prezentare al cocteilurilor realizate. DE LUCRU i realiza i servirea modul de prepar are i modul de prezentare i servire a cocteilului. 4. ustensile necesare. Transmite i fi ele tehnoredactate. Denumirea activit ii: PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factor ilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Aceast activitatea v ajut s identifica i re ete pentru b uturi în amestec i pe baza acestora. 2. Domeniul: Turism i alimenta ie 33 Calificarea: Organizator banqueting . finalizeze include imaginea în fi a cocteilului. care s con in : re eta cocteilului. Prepara i cele trei cocteiluri.1. Selecta i 3 re ete de cocteiluri. respectând etapele precizate în modul de lucru. 5.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. solicitând sprijinul colegilor atunci când considera i c este necesar. Realiza i o fi a fiec rui cocteil ales. FI Sarcini de lucru: 1. s prepara i i s servi i b uturi în amestec . 3. Fotografia i cocteilurile ob inute. de re ete identificate pe internet i inând cont de ingredientele pe care le ave i la dispozi ie.

ÄPro-ceai´ i ÄImpar ialii´. b utura pe care o reprezint este cea mai interesant atât din punctul de vedere al calit ilor cât i al istoricului i al artei prepar rii. Fiecare grup va preg ti folosind diverse surse de informare. Sarcini de lucru: Stabili i 5 colegi care vor forma grupa ÄImpar ialii´ i care vor evalua presta iile celor dou echipe aflate în Älitigiu´. Denumirea activit ii: PREPARAREA I CEAI) UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale I SERVIREA B UTURILOR CALDE AROMATE (CAFEA UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute În cadrul acestei activit i v comunicare profesional . ve i aprofunda cuno tin ele legate de prepararea i servirea b uturilor calde aromate i ve i exersa competen ele de lucru în echip i de Domeniul: Turism i alimenta ie 34 Calificarea: Organizator banqueting . rezultat atât din calitatea prezent rii cât i în urma r spunsurilor la întreb rile formulate. ÄImpar ialii´.2. rolul Äimpar ialilor´ fiind acela de a gestiona dezbaterea între celelalte dou grupe.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. vor evalua presta iile celor dou grupe i vor da un Äverdict´ final. Stabili i cele dou grupe (formate din num r egal de elevi) care vor participa la dezbatere. Data: _______________________ Componen a grupei: _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin a: Grupa i în 3 grupe: ÄPro-cafea´. Din cadrul fiec rei grupe vor fi ale i câte doi elevi care vor prezenta rezultatul muncii de echip . 3. realiza i un Äproces´ (joc de roluri) al celor dou b uturi calde aromate. pe baza unei fi e de evaluare i a unor întreb ri stabilite de comun acord între cei cinci componen i ai grupei. câte o prezentare prin care s conving c .

identifica i pentru început ustensilele implicate în activitatea de degustare. în cadrul activit ilor menite s asigure coordonarea activit ilor din bar. prezenta i denumirea acestora utilitatea acesto ra. apoi realiza i degustarea pentru un vin alb i un vin ro u. 3.3. ustensilele implicate în activitatea de degustare a vinurilor. Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________. Cerin : Pe baza fi ei de lucru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Domeniul: Turism i alimenta ie 35 Calificarea: Organizator banqueting . FI 1. DE LUCRU Identifica i dintre imaginile de mai jos.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Denumirea activit ii: DERULAREA ACTIVIT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale II DE DEGUSTARE A VINURILOR UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 100 minute Aceast activitate v ajut s v exersa i abilit ile necesare pentru de gustarea vinurilor.

Rezultatul analizei gustativ . Completa i Fi a de degustare pentru cele dou vinu ri. Domeniul: Turism i alimenta ie 36 Calificarea: Organizator banqueting . Caracteristic Sortimentul de vin Rezultatul analizei vizuale. Rezultatul analizei tactile. imagine Utilitatea în activitatea de degustare 2.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Denumirea ustensilei / obiectului Nr. Vin alb Vin ro u Rezultatul analizei olfactive. alb i ro u indicate pentru degustare.

fiecare îndeplinind pe rând rolul de client. apoi completeaz nota de plat . în a a fel încât. osp tar i manager (vor fi 3 etape).Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. 3.4. în care managerul nota de plat pentru produsele corectitudinea cu care este completat completarea acesteia. osp tar respectiv manager. Activitatea const monitorizeaz comandate de la bar. Sarcinile sunt reluate de 3 ori. Denumirea activit ii: MONITORIZAREA ÎNTOCMIRII NOTEI DE PLAT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 150 minute În cadrul acestei activit i v ve i exersa competen ele legate de întocmirea notei de plat i ve i monitoriza modul în care nota de plat este completat de c tre alt coleg. care. astfel încât fiecare elev s îndeplineasc cele 3 roluri alocate. Data: _______________________ Componen a grupei (3 elevi ): _____________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin : Elevii vor fi grupa i în echipe de 3 elevi. pe rând fiecare elev s fie client. Nota de plat este oferit clientului. Domeniul: Turism i alimenta ie 37 Calificarea: Organizator banqueting . dac est e cazul face observa ii legate de într -un joc de roluri. Managerul verific dac nota de plat a fost întocmit corect i prezint concluziile sale cadrului didactic care coordoneaz activitatea. sarcinile de lucru vor fi urm toarele: Se stabilesc pe rând rolurile. Osp tarul preia comanda pentru bar pe baza unei liste de b uturi. Pentru realizarea cerin ei.

respectiv a unor sortimente de b uturi comercializate în bar. 500 ml Gin. 100 ml votc sunt urm toarele: o o o o o Lichior de ciocolat . 50 ml lichior de vanilie.1. 1000 ml Miere de albine. Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________ ________________. iar produsele utilizate au urm toarele pre uri: o o o o Lapte.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. 2 g 3. Calcula i pre ul fiec rei b uturi i suma total pentru b uturile de la bar dac pre urile pentru b uturile achizi ionate 2. Cocteilul ÄCrustas´. 4. 150 ml gin cu ap tonic . 20 g miere de albine. 750 ml Votc . 0.5 g nuc oar . 250 ml 35 RON 58 RON 24 RON 48 RON 3 RON pentru bar: 50 ml lichior de i 50 ml vermut alb. Denumirea activit ii : CALCULAREA COSTULUI FINAL AL B UTURILOR UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s v exersa i deprinderile de calculare a costurilor unor produse. Calcula i pre ul unui cocteil din lapte (200 ml).5 RON 8 RON 38 RON 2 RON 3. La masa 7. 500 ml Nuc oar . 400 g Lichior de vanilie. calcula i pre urile finale pentru b uturile solicitate de c tre consumatori. dac re eta de preparare este urm toarea: 150 ml lapte. osp tarul a înregistrat urm toarea comand ciocolat . 500 ml Vermut alb. Cerin : Pe baza aplica iilor din fi a de lucru. 750 ml Ap tonic . Domeniul: Turism i alimenta ie 38 Calificarea: Organizator banqueting . produs finit 280 ml se prepar dup urm toarea re et : Whisky 50 ml. FI DE LUCRU 1.

750 ml L mâie. ap mineral rece 100 ml. suc de l mâie 15 ml. 500 ml Coniac. maraschino 15 ml. vin alb Riesling 50 ml. Calcula i pre ul pentru 4 por ii de cocteil dac . în bar produsele utilizate în re et au urm toarele pre uri y y y y y y y Whisky. 750 ml Lichior de cacao. 750 ml Maraschino.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR lichior de cacao 25 ml. 750 ml Ap mineral . 500 ml 35 RON 44 RON 75 RON 51 RON 0.6 RON 28 RON 2 RON Domeniul: Turism i alimenta ie 39 Calificarea: Organizator banqueting . coniac 25 ml. 100 g (45 ml suc) Vin alb Riesling.

Completa i schema de mai sus cu elementele caracteristice pentru calculele ce trebuie Domeniul: Turism i alimenta ie 40 Calificarea: Organizator banqueting .2. Data: _______________ ________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________. Denumirea activit ii: AP LICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR. Cerin : Rezolva i urm toarea fi de lucru folosindu -v cuno tin ele acumulate în cadrul activit ii de instruire practic . UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s aplica i corect sisteme de control în bar. FI DE LUCRU Sticle întregi de spirtoase _______________________________________________ _______________________________________________ __________________________________ Spirtoase la pahar ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________________ Cocteiluri ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________________ Sistem poten ial de vânz ri Sucuri i ap mineral _______________________________________________ _______________________________________________ __________________________________ 1. 4. în bar.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.

2. Din enumerarea de mai jos selecta i caracteristicile sistemului de control pentru care sunt specifice: SISTEMUL DE CONTROL CARACTERISTICI i transc rie i-le în zona destinat Control la sticl Inventarul Controlul bufetelor i evenimentelor Lista de control Domeniul: Turism i alimenta ie 41 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR efectuate c s se poat stabili valoarea sistemului poten ial de vânz ri pentru grupele de b uturi prezentate în schem .

Domeniul: Turism i alimenta ie 42 Calificarea: Organizator banqueting . Cerin : Realiza i lista de pre uri pentru b uturile comercializate în barul în care v desf ura i activitatea. Realiza i utilizând computerul o list de pre uri cât mai sugestiv pentru unitatea în care v desf ura i activitatea. Alege i o variant de list de pre uri pentru afi area în bar. ve i realiza lista de pre uri pentru b utu rile comercializate în unitatea în care v desf Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________. Prezenta i materialul realizat. Denumirea activit ii: PROCEDURI ÎN BAR ± AFI AREA LISTEI DE PRE URI UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 300 minute În cadrul acestei activit i. sarcinile de lucru vor fi urm toarele:  Stabili i grupele de b uturi comercializate în bar. ura i activitatea de preg tire practic . 4.3. Pentru realizarea cerin ei. cadrului didactic i rectifica i eventualele aspecte identificate pentru a fi îmbun t ite.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.

destinat în special tinerilor. Amplasarea pianului este într -un loc care s îl aduc în centru aten iei. concept modern de bar.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Solu ionarea activit ilor Activitatea de înv are nr. Dotarea asigur aparatura necesar prepar rii cafelei. 1. p trate sau dreptunghiulare de 2 ± 4 persoane. Sunt special amenajate s asigure spa iul pentru dans. Tip de bar: ESPRESSO BAR Caracteristici: 1. Este de origine italian i este destinat servirii cafelei espresso. având o zon alocat echipamentelor muzicale i de sonorizare 2. Tip de bar: DISCO BAR Caracteristici: 1. în timp scurt (fast). Creeaz o atmosfer deosebit . într -o gam sortimental variat . 2. Denumirea activit ii : TIPURI DE BARURI UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e FI A DE LUCRU Tip de bar: CAFE B AR Caracteristici: 1. cu mese mici. Sortiment redus de preparate i b uturi. în special espresso Domeniul: Turism i alimenta ie 43 Calificarea: Organizator banqueting . înalte de 40 ± 50 cm rotunde. Spa iul este redus. cafeaua fiind produsul principal. în incinta barului sau Äla pachet´.1. 2. 2. Äterapie prin muzic ´. Tip de bar: PIANO-BAR Caracteristici: 1. Sortimentul de preparate i b uturi este variat.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Domeniul: Turism i alimenta ie 44 Calificarea: Organizator banqueting . 1. fotolii. ma ina de ghea i de cafea. rafturi. tejghea de bar. scaune cu sp tar. Instala ia de sonorizare: amplasarea boxelor trebuie s asigure o ambian sonor pl cut i uniform pentru to i clien ii. 2. Instala ii de ventila ie: asigur condi ionarea aerului în spa iu destinat barului. 6. Sunt obligatorii garderoba i grupul sanitar 3. pot fi centrale proprii sau unitatea poate fi conectat la re eaua ora ului. Denumirea activit ii: DOT RI DIN BAR UC 19 C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului 1. Mobilier: mese. la care sunt conectate chiuveta. scaune de diferite forme (taburete. 5.2. Instala ii sanitare: instala ia de ap curent rece i cald . canapele). DOT RI DIN BAR 4. Instala ia electric : se refer atât la partea care asigur iluminatul cât i la asigurarea conect rii aparatelor la re eaua de curent electric. Instala ii de înc lzire: pentru asigurarea confortului termic al consumatorilor.

i responsabil .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. bazat pe utilizarea tuturor surselor de informare Prezent rile Power Point vor fi realizate respectându -se cerin ele unei astfel de prezent ri. redactarea corect i complet a informa iilor utile. documentarea. 1.. JURNAL DE REFLEC IE Lucrez cel mai bine când: _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Îmi place s lucrez cu al ii când : _________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Lucrul care îmi place cel mai mult: __________________ ______________________________ ____________________________ ___________________________________________________ Cea mai interesant parte a acestui proiect este : __________________________________ _______________________________________________________________________________ Mi-ar pl cea s înv Domeniul: Turism i alimenta ie mai mult despre : ________________ _____________________________ 45 Calificarea: Organizator banqueting . sintetizarea informa iilor. urm torul jurnal de reflec ie : Nume ««««««««««««««««««««««. Fi ele de autoevaluare a proiectelor vor fi apreciate în evaluarea final a proiectului efectuat de c tre cadrul didactic. Denumirea activit ii: USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e În realizarea miniproiectului cu tema: ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ elevii vor fi sprijini i s parcurg toate etapele specifice realiz rii unui proiect: familiarizarea cu tema.3. cadrul didactic va Pe parcursul timpului alocat pentru realizarea miniproiectului i a prezent solicita elevilor implicare activ specifice domeniului. Se poate aplica la acest tip de activitate. rii. Clasa««««««««««««««««««««««« Data«««««««««««««««««««««««.. dar i la alte activit i.

eu : _______________________________________ ______________ _______________________________________________________________________________ Când vreau s -mi aduc aminte ceva.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR _______________________________________________________________________________ Trebuie s lucrez la: ______________________________________________________ _____ ______________________________________________ _________________________________ Am nevoie de ajutor la : ________________________________________________ _________ _______________________________________________________________________________ Când nu în eleg ceva : ____________________________________ ____________ __________ _______________________________________________________________________________ Înainte de a începe s lucrez la proiect voi : ____________________________ _____________ ________________________________________________________________ _______________ Când trebuie s studiez. eu : _________________________________ __________ _______________________________________________________________________________ Sunt bun la: ___________________________________________________ _______________ _______________________________________________________________________________ Pot ajuta pe al ii cu: __________________________________________ __________________ _______________________________________________________________________________ Vreau s lucrez la: _______________________________________ ______________________ _________________ ______________________________________________________________ Vreau s înv despre: ______________________________________ ____________________ _______________________________________________________________________________ Vreau s fiu de ajutor la : ______________________________________ __________________ _______________________________________________________________ ________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 46 Calificarea: Organizator banqueting .

activitatea fiec rei grupe este indicat s fie coordonat de c tre un elev din grup . De asemenea vor fi valorificate i aspectele legate de implicarea în activitatea echipei i de modul în care socializeaz elevii pe parcursul activit ii. în concordan cu cerin ele formulate i prezent rile urarea activit ilor f cute în cadrul activit ii pot fi apreciate i de c tre elevi. 2.1. Dup atribuirea rolurilor. care s comunice cadrului didactic. Toate documentele realizate de elevi. Domeniul: Turism i alimenta ie 47 Calificarea: Organizator banqueting . toate aspectele privind desf propuse. stabilind cu exactitate rolurile elevilor în cadrul activit ii p lanificate. iar cadrul didactic va ine seama de implicarea fiec rui elevi în realizarea sarcinilor.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Denumirea activit ii: ALEGEREA FURNIZORULUI DE B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale În cadrul aceste activit i cadrul didactic are rolul de a organiza i modera jocul de roluri. conform cerin ei formulate.

tiin ific Terminologia folosit este corect Secven ele alese cond uc spre r spunsul pentru întrebarea unit ii TOTAL Punctaj maxim 0. Denumirea activit ii: MATERIALE PUBLICITARE PENTRU B UTURI UC 19 C 2: Aprovizione az barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Pentru realizarea bro urii elevii vor fi sprijini i s aleag corect sursele de informare i s asocieze corect informa ia scris realizate în Word.5 Punctaj maxim 1 0. Este foarte important s fie stimulat creativitatea elevilor.p. Evaluarea bro urilor se poate realiza cu ajutorul urm toarei fi e de evaluare a produsului final: FI DE EVALUARE A PRODUSULUI FINAL EVALUATOR: ____________________________ ASPECT (DESIGN) Informa ia este u or de citit Spa iu este folosit eficient în formatul potrivit Este leg tur între text i grafic Informa ia este clar .2. capacitatea lor de selec ie i cu imaginile. 2.5 Punctaj acordat Punctaj acordat Domeniul: Turism i alimenta ie 48 Calificarea: Organizator banqueting . bine structurat i logic TOTAL CON INUT Conceptul este prezentat corect d.v. precum i abilit ile de utilizare a computerului.5 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.d.5 1 2.5 0. valorificând spa iul oferit de structura unei bro uri sintez .25 0.25 0.

5 0.5 0.5 0.5 1 1 TOTAL 3 Punctaj maxim 0.5 0.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR CON INUTUL TIIN IFIC S-a stabilit ipoteza S-au identificat etapele tiin ifice S-a desf urat documentarea diversificat Punctaj maxim 0.5 TOTAL 2 1 10 Punctaj acordat Datele au fost prelucrate i s-a finalizat produsul COMUNICARE Ideile sunt comunicate eficient Sunt respectate regulile de scriere (tehnoredactare) i ortografie Textul este creativ Bibliografia este precizat corespunz tor Punctaj acordat Punctaj din oficiu: PUNCTAJ TOTAL: Domeniul: Turism i alimenta ie 49 Calificarea: Organizator banqueting .

Denumirea activit ii: STOCAREA B UTURILOR UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale FI A DE LUCRU 1. Destinat stoc rii sticlelor cu b uturi Temperatur constant .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Se refer la ie irea din depozit a sticlelor cele mai vechi i la valorificarea acestora cu pre ul cel mai recent. cu becuri de max. în func ie de intr rile b uturilor i de rulajul acestora. 2.3. de 10 ± 15 0C Rafturi sau etajere din lemn. se scot din depozit sticlele care au intrat cel mai recent. La completarea FI EI STOC. se consemneaz datele referitoare la fiecare produs stocat. Metoda LIFO: Last in ± First out = Ultimul intrat ± Primul ie it. orientate spre NE PIVNI A DE STOCARE Lumin slab . Domeniul: Turism i alimenta ie 50 Calificarea: Organizator banqueting . 4. 75W sau neon Depozitarea i rulajul se fac în func ie de b uturi Spa ii aerisite f r curen i de aer sau trepida ii 3. pe modelul sugerat sau pe alte categorii de fi e. Metoda FIFO: First in ± First out = Primul intrat ± Primul ie it.

atât pentru a promova activit ile elevilor cât i pentru a crea o form de prezentare a bunelor practici din coal . realizând i fotografii cu rezultatul activit ii sale. tehnoredactate. Ace tia vor primi fi ele prin e -mail. elevii vor identifica câte 3 re ete de cocteiluri. Domeniul: Turism i alimenta ie 51 Calificarea: Organizator banqueting . inând cont de b uturile existente în cabinetul (laboratorul) d e tehnica servirii consumatorilor (alimenta ie). care se bucur de încrederea lor. 3.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.1. verificându-se astfel i abilit ile de comunicare între elevi. Denumirea activit ii: PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Pentru realizarea aceste activit i de înv are. Fotografiile vor fi incluse în fi ele cocteilului. Este recomandat c materialul ob inut s fie popularizat între elevi i cadre didactice. Fiecare elev va realiza câte o fi pentru fiecare cocteil ob inut. Toate fi ele v or fi prelucrate într-un material de c tre elevi selecta i de colegii lor.

care s conving pe to i cei care alc tuiesc o echip . rolul cadrul didactic este unul deosebit de important în organizarea i desf urarea întregii activit i de înv are. Acest lucru va stimula g sirea unor argumente mult mai puternice. cât i elevi c rora le place cealalt b utur . De i pare lipsit de importan . mod ul în care sunt gestionate toate etapele i felul în care asigur implicarea tuturor elevilor. Felul cum sunt formate grupele. elevul contribuie la -i Domeniul: Turism i alimenta ie 52 Calificarea: Organizator banqueting . independent dar i în echipa din care face parte. elevul se simte responsabil s contribuie. Situarea elevilor în pozi ii diferite. în m sura propriilor calit i la formarea competen elor necesare evolu iei sale profesionale. asigur calitatea întregului demers didactic. elevii cu care lucreaz . Denumirea activit ii: PREPARAREA I CEAI) UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale I SERVIREA B UTURILOR CA LDE AROMATE (CAFEA UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Pentru activit ile desf s urate c jocuri de rolur i.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Situat în centrul propriei sale form ri. care fac tema dezbaterii. care s determine exersarea a cât mai multor abilit i este cu siguran Pentru aceast activitate este indicat c în fiecare din grupele care particip la dezbatere s fie atât elevi c rora le place b utura pe care o reprezint (cafea sau ceai). În evaluare se va ine seama de felul în care prin participarea s formarea tuturor competen elor specifice vizate de ace ast activitate.2. este foarte important c stabilirea grupelor in seama atât de preferin ele elevilor cât i de percep ia pe care cadrul didactic o are despre un în beneficiu elevilor. 3. Grupul celor care modereaz dezbaterea este recomandabil s fie format din elevi care nu au preferin e numai pentru una dintre b uturile calde aromate.

Foarte important este s li se explice elevilor. Pentru scoaterea dopurilor de plut . Domeniul: Turism i alimenta ie 53 Calificarea: Organizator banqueting . care sunt regulile acesteia. Fi ele de degustare. Dopuri de ampanie i co ule e de sârm Dopuri de plut 10 7 Se îndep rteaz ampanie Se îndep rteaz la deschiderea sticlelo r de vin la deschiderea sticlelor de 2. la deschiderea sticlelor de vin.) i care sunt senza iile la care trebuie s fie aten i elevii în momentul degust rii. 3. etc. cum se manevreaz paharul. vor fi p strate de c tre cadrul didactic i vor fi discutate cu elevii într-o activitate viitoare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Denumirea ustensilei / obiectului Frapier Pahar pentru vin Caraf Tirbu on DE LUCRU Nr. Completarea Fi ei de degustare se va realiza de c tre fiecare elev în parte. cum se procedeaz în timpul degust rii (cum se toarn vinul. Este indicat s existe fi e de degustare pentru fiecare elev.3. imagine 1 3 4 6 Utilitatea în activitatea de degustare R cirea vinului alb i a ampaniei (b uturilor) Pentru por ionarea vinului de degustat Pentru p strarea i transportul. pe care s se men ioneze numele elevului. Denumirea activit ii: DERULAREA ACTIVIT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale II DE DEGUSTARE A VINURILOR UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme prof esionale FI 1. înainte de începerea degust rii. completate. cum se realizeaz mi c rile vinului în interiorul cavit ii bucale.

osp tar.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Grupele de câte 3 elevi se pot stabili fie aleatoriu fie dup preferin ele elevilor.4. Se vor folosi notes-uri i formulare pentru bonul de comand identice cu cele folosite în mod curent în unit ile de alimenta ie. cadru didactic va prelua observa iile formulate de c tre elevii care îndeplinesc rolul de manageri. Denumirea activit ii: MONITORIZAREA ÎNTOCMIRI I NOTEI DE PLAT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Aceast activitate se dore te un joc de rol în cadrul c reia f iecare elev îndepline te toate rolurile propuse de activitate: manager. atât în ce prive te corectitudinea întocmirii notei de plat rolurile îndeplinite. se gestioneze corect activitatea cât i a presta iei elevilor în i pentru nota de plat Domeniul: Turism i alimenta ie 54 Calificarea: Organizator banqueting . 3. Lucrând în paralel mai multe grupe este important s acestora pentru a evita st rile de dezordine. În ambele situa ii. client.

8 +0. 01 + 0.5 RON PGin = (150/750)x58 = 11.5/2)x2 = 0.2 2.2 RON TOTAL = 3.5 PCocteil = 5.6 + (50/750)x28 + (100/500)x2 PCocteil = 5 + 1.8 + 3.1.8 R ON PVermut = (50/750)x48 = 3.6 + 3 + 4.75 + 1.1 RON Domeniul: Turism i alimenta ie 55 Calificarea: Organizator banqueting .4 PCocteil = 11. 4.5 + (20/400)x8 + (50/500)x38 + (0.4 + 3. dac acestea sunt corecte i conduc la rezultate corecte.5 + 11.4 RON 3. PCocteil = (200/1000)x3.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Denumirea activit ii: CALCULAREA COS TULUI FINAL AL B UTURILOR UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i FI A DE LUCRU 1.13 + 1. PLichior = (50/500)x35 = 3.49 RON Este indicat s se accepte i alte modalit i de rezolvare. PCocteil = (50/750)x75 + (25/500)x35 + (25/750)x44 + (15/750)x51 + (15/45)x0.2 + 2 + 0.7 + 0.6 RON PAp tonic = 3 RON PVotc = (100/500)x24 = 4. TOTAL = 26.

DE LUCRU Sticle întregi de spirtoase De regul pentru o sticl întreag pre ul este mai mic decât cel la care s-ar fi ajuns prin vinderea la pahar Spirtoase la pahar Se calculeaz num rul de pahare (por ii) dintr -o sticl .2. Pre ul paharului se stabile te prin rotunjirea pre ului rezultat din calcul. 4. pre mic în cocteil-uri. Domeniul: Turism i alimenta ie 56 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. etc. UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i FI 1. Cocteiluri Pre ul se ob ine însumând pre ul componentelor i ajustând apoi valoarea rezultat (componente scumpe rar folosite) Sistem poten ial de vânz ri Sucuri i ap mineral Pre ul depinde de politica de vânz ri a managerilor: pre fi x. Denumirea activit ii: APLICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR. pre inclus în b uturi alcoolice.

se exclud sticlele începute. pe feluri de b uturi i modul de vânzare (la sticl sau Este indicat c pentru fiecare eveniment s se organizeze un bar Controlul bufetelor i evenimentelor propriu al bufetului. care la sfâr it returneaz b utura neconsumat . precum nevoie. Se noteaz zilnic datele. SISTEMUL DE CONTROL CARACTERISTICI Se apreciaz Control la sticl num rul de sticle care pot fi consumate într -o zi aglomerat (stocul la începutul zilei). Necesit la pahar). Control post-opera ional (dup compara ie între ce s-a realizat eveniment. iar poten ialele vânz ri se bazeaz pe cantitatea care s -ar putea vinde într -o zi. a. Verificarea stocurilor este foarte important . depozit rii. Control opera ional ± de zi cu zi al cump r rii. vânz rii. vânz rilor. consum rii i producerii. Teoretic acest sistem promite c corespund de la o zi la alta. eveniment) ± este o i ce era înainte de i m surile care se vor lua în caz de Domeniul: Turism i alimenta ie 57 Calificarea: Organizator banqueting . cu responsabil de eveniment. Lista de control b. primirii.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR 2. Este un sistem greu de operat i se aplic o analiz atunci când exist bun i detaliat a vânz rile i câ tigurile s Inventarul nevoia unei investiga ii.

3. care s trezeasc interesul consumatorilor. Aceasta trebuie s ai caracter informativ pentru clien i. se vor verifica legate de aspectul i calitatea prezent rii listei de pre uri. În realizarea listei de pre uri pentru bar. Denumirea activit ii: PROCEDURI ÎN BAR ± AFI AREA LISTEI DE PRE URI UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Pentru realizarea acestei cerin e. 4.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Domeniul: Turism i alimenta ie 58 Calificarea: Organizator banqueting . dar s aib i un mod de prezentare atr g tor. elevii vor fi stimula i s î i foloseasc abilit ile de operare pe computer i de utilizare a internetului. este important c elevilor s li se stabileasc criterii clare de realizare i de sintetizare a cuno tin elor acumulate pân la momentul respectiv. Pe lâng rigurozitatea legat de no iunile profesionale.

Stavrositu.ro 11.ro www. Bucure ti: Editura Inter Rebs Popa. 4. www.culinar.localuri. Stere (1982) ± Ghid profesional în alimenta ia public . Constantin.afterhouse. Florea.ro 12. R. Editura: Funda ia Arta serviciilor în turism 8.A. www. 9.foodandbar. www. Stavrositu. 3. Emil (2000) ± Tehnica servirii consumatorilor (manual). Radu (1998) ± Tehnologia restaurantelor . Aurel (2000) ± Vinul. www.regielive.ro 13. pensiuni turistice . 5. Stere (2006) ± Arta serviciilor în restaurante.ro Domeniul: Turism i alimenta ie 59 Calificarea: Organizator banqueting . baruri. www. www. Constantin (2004) ± Manualul directorului de restaurant . Bucure ti: Editura: Tehnic 6.ro 15. Stavrositu. gastronomie.romaniantourism. hoteluri. Stere.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Bibliografie 1. Bucure ti: Editura Didactic i pedago gic 7.e-referate.ro 14. Bucure ti: Editura THR ± CG. www.ro 16. Marian (2002) ± Ghidul profesionistului în alimenta ie . Bugan. 2. Bucure ti: Editura THR ± CG. Bucuresti: Editura didactica i pedagogica. Nicolescu.referate.ro 10. Florea. www.probar. Dobrescu.

piano-bar. produse de tutun i posibilit i de distrac ie (muzic dis cret . dar poate fi organizat alcoolice i c unitate ind ependent . Bar de zi ± unitate care func ioneaz de regul în cadrul hotelurilor i restaurantelor. 1 TIPURI DE BARURI Barul este o unitate de alimenta ie c u program de zi sau de noapte. b uturi nealcoolice. Barul poate fi: bar de noapte. org de lumini. jocuri mecanice etc . de music -hall i dans pentru consumatori i ofer o gam variat de b uturi fine. audi ii muzicale. club. Barul de noapte ± unitate cu caracter distractiv cu un orar de noapte care prezint un program variat de divertisment. disco -bar. televizor. Este dotat cu instala ii de amplificare a sunetului. de proiec ie de filme. cafea. în care se serve te un sortiment diversificat de b uturi alcoolice i nealcoolice i o gam restrâns de produse culinare. Ofer consumatorilor o gam variat de b uturi i nealcoolice. bufet bar. un num r restrâns de mese cu dimensiuni mici. Domeniul: Turism i alimenta ie 60 Calificarea: Organizator banqueting . bar american. jardiniere cu delicatese. În salonul de servire se afl tejgheaua -bar cu scaune înalte.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Anexe Fi de documentare nr. roast-beef. specialit i de cofet rie i înghe at . pub. Cadrul ambiental este completat cu program artistic. tartine. fructe i salate de fructe. TV. În continuare sunt descr ise principalele tipuri de bar. espresso-bar. b uturi de bar (cocktai l-uri). simple sau în amestec i gust ri în sortiment restrâns.). foetaje. specialit i de cofet rie i înghe at . cu scaunele fotolii respective. video. etc. fripturi reci. De obicei sunt realizate în stil amfiteatru pentru a se putea viziona programul artistic -muzical de la toate locurile de la mese. cafe -bar (cafenea). Barul trebuie s corespund categoriei sau num rului de stele al unit ii i mai ales cerin elor consumatorilor. bar de zi.

al clubului. ofer consumatorilor i gust ri.). var . b uturi alcoolice fine (lichioruri. Clien ii pot sta la pianul bar s cânte împreun cu muzicienii i s Domeniul: Turism i alimenta ie încing atmosfera. înregistrat desf urarea întregii activit i. dinamic. fie la tejgheaua barului fie la mesele amplasate în incinta localului. Este dotat cu ma ini espresso pentru prepararea caf elei. ciocolat . coniac. minuturi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Cafe-bar cafenea . înghe at i difuzat prin instala ii speciale i prin Ädisk -jockey" care asigur i amestecuri de b uturi alcoolice i nealcoolice. Piano-bar (limelight) ± este o unitate cu caracter special. produse de cofet rie -patiserie. Integrat cu rafinament în spa iu. Cafeaua poate fi servit în ce ti în incinta localului sau în pahare speciale de unic folosin . Calificarea: Organizator banqueting 61 . b uturi nealcoolice calde (cafea filtru. activitatea comercial fiind axat pe desfacerea de gust ri.unitate care îmbin activitatea de desfacere a cafel ei cu cea recreativ . barul sub forma de pian. Espresso-bar ± este o unitate în care se serve te predominant cafea preparat la ma inile espresso. vermut etc. Divertismentul este real izat prin intermediul muzicii de audi ie i de dans. înghe at . ceai). în care elementul central din bar este pianul. produse de cofet rie patiserie. cafea cu lapte. amplasate în spatele tejghelei. Disco-bar (discotec -videotec ) . domina interiorul i puncteaz în acela i timp scena ± locul activ. Videoteca este special amenajat cu instala ii electronice de redare i vizualizare a videoprogramelor i a filmelor.unitate cu profil de divertisment pentru tineret.

produse de patiserie etc . Pub-ul . Bufetul-bar .ofer un sortiment restrâns de preparate calde i reci (gust ri. i se caracterizeaz prin faptul c asigur pe lâng un sortiment mare de b uturi i o serie de preparate care pot fi servite în bar. preg tite în buc t ria proprie sau aduse din afar . cu o anumit tem . Di n punct de vedere ambiental unitatea creeaz o atmosfer pl cut . minuturi. sandwich -uri. b uturi nealcoolice.este o unitate de capacitate redus care pe lâng un sortiment variat de b uturi alcoolice i nealcoolice ofer i o gam mai redus de preparate culinare. vinuri.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Barul american ± este. bere). a a cum îi spune i numele. dot rile fiind unitare. Domeniul: Turism i alimenta ie 62 Calificarea: Organizator banqueting . b uturi alcoolice (aperitive. de origine american . Amplasarea tejghelei -bar este în centrul spa iului i este asigurat cu un num r mare de scaune înalte de bar. de regul în ton cu specificul unit ii.).

Modul de iluminare a unei unit i de alimenta ie public poate fi direct sau indirect. Construc ia (cl direa). 2 DOTAREA I AMENAJAREA BARURILOR Dotarea barurilor trebuie s trebuie s fie în aten ia managerilor unit ilor de alimenta ie public i in seama de clasificarea unit ii respective. prize sau alte utilaje în toate spa iile destinate amplas rii lor. dispun de instala iile tehni ce necesare precum i de o dotare Instala ia electric serve te pentru alimentarea cu energie electric a corpurilor de iluminat i a unor utilaje. Lumina artificial permite desf urarea activit ii în timpul nop ii sau pe parcursul zilei în spa iile f r lumin natural . trebuie s corespunz toare. partea cea mai important care s corespund cerin elor actuale i de p erspectiv a unei investi ii. Domeniul: Turism i alimenta ie 63 Calificarea: Organizator banqueting . Pentru a asigura condi ii optime de func ionare.. diversificarea pofilelor i serviciilor în restaurante. Pentru folosirea obiectelor de servire i aplicare corect a regulilor tehnicii servirii în unit ile publice de alimenta ie. de unde se reflect în restul înc perii. lumina este dirijat c tre plafon. al confortului i al func ionalit ii specifice.. unit ile de alimenta ie public .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. care se ofer i se consum . de mijloace. Cre terea continu a re elei de unit i. care s fie folosite la transportul. de num rul de stele i de cerin ele clien ilor. suport mai greu modific ri ulterioare sau transform ri. modul i cuantumul timpului în care li se ofer s consume preparate culinare i b utu ri. etc. servirea i consumarea preparatelor culinare. unit i cu servire rapid civiliza ie au condus la sporirea exigen ei clien ilor în ce prive te forma. de structura preparatelor i b uturilor. cunoa terea caracteristicilor i a modului de manire a acestor obiecte constituie alfabetul fiec rui lucr tor. Pentru realizarea unei bune serviri se impune s se asigure o dotare a unit ilor publice de alimenta ie cu o gam cât mai variat de obi ecte. de complexitatea serviciilor prestate. în general i barul în particular. fapt ce presupune stabilirea unui plan general de construc ie din punct de vedere al arhitecturii. pardoseal etc. Aceasta presupune asigurarea locurilor pentru l mpi. pentru a se evita electrocut rile sau sursele de incendii. a b uturilor nealcoolice i alcoolice. c ruia îi revin atribu ii în acest domeniu de activitate. în func ie de categoria i profilul unit ii. prezentarea. ridicarea permanent a op iunilor pie ei i a gradului de baruri. pere i. Num rul obiectelor de servire i tipul acestora difer de la o unitate la alta. La executarea lucr rilor se vor respecta normele tehnologice de profil.

Înc lzirea permanent p oate fi realizat prin aparatur independent . Inscrip iile luminoase c mijloc de reclam trebuie s se integreze i în ansamblul arhitectural al unit ilor. În func ie de aceast se asigur instala ii sanitare corespunz toare c num r. aprobarea organelor de resort.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Lumina poate fi apreciat c fiind ca ld ± cu nuan nuan verde-albastru. Înc lzirea electric . trebuie Domeniul: Turism i alimenta ie 64 Calificarea: Organizator banqueting . pentru a se evita pierderile de c ldur . diversitate i calitate. în demisezon sau surs suplimentar de prin radiatoare electrice. panouri. Indiferent de tipul de înc lzire folosit. radiatoare electrice cu ventilatoare cu aer cald etc. cu echipamente conectate la re eaua electric . înc perile trebuie s aib izola ie termic . panouri cu infraro ii. cu centrale i sobe alimentate cu diver i combustibili. Înc lzirea cu ajutorul centralelor i sobelor alimentate cu combustibili solizi. poate fi intermitent c ldur . cât i cele pentru ap rece. utilizarea Instala iile pentru alimentarea cu ap rece i cald trebuie mascate sau integrate decorului spa iilor prin care trec. Înc lz irea intermitent este folosit în unit ile cu caracter sezonier. spre galben -ro u sau rece ± lumina cu La alegerea tipului de iluminare artificial care vrem s o cre m folosind culori calde sau reci. într -o unitate de alimenta ie public se va ine seama de culorile din interiorul înc perii respective. Instala iile sanitare difer în func ie de criteriile de confort dup care se clasific unit ile. iar utilizarea se face numai în conformitate cu reglement rile privind normele de folosire a Înc lzirea local poate fi realizat de la re eaua de termoficare a localit ii. Stabilirea culorilor dep inde de atmosfera pe Inscrip iile luminoase (firme. sau folosind mijloace prin care se realizeaz înc lzirea intermitent . Ea se asigur sau permanent . Amplasarea celor exterioare necesit energiei electrice. prev zut cu termostate pentru reglarea în func ie de temperatura mediului ambient. lichizi sau gazo i poate avea. indicatoare) constituie un mijloc eficace pentru a atrage i a re ine aten ia clien ilor. Conductele. c permanent sau intermitent . foarte costisitoare. i înc lzirea electric . atât cele pentru ap cald .

Instala ii pentru ap cald este obligatorie. umiditate relativ . în oficii trebuie s în permanen : ma ini pentru sp lat diverse cu dou bacuri i baterii pentru amestec. O bun instala ie de climatizare pre supune func ionarea reglarea automat . materializat prin temperatur . beneficieze de acela i generate de muzica folosit pentru a crea fondul s onor al barului. sp l toare sp l toare cu baterii de amestec al apei calde i reci. asigur cond i ii corespunz toare. precum i alte dota ii. introducerea de aer curat i eliminarea celui viciat. Atunci când este posibil boxele trebuie instalate de jur -împrejurul înc perii. Într-o unitate de alim enta ie public . posibilitate de întrerupere. W. în bar.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR s aib dimensiuni i caracteristici capabile s asigure debitul de ap corespunz toare. Instala iile de ventila ie ± condi ionare constituie un element indispensabil în loc alurile publice. conform reglement rilor sanitare în vigoare. estetic se g seasc i u or de între inut. între inerea simpl i nivel sonor redus. robinet ria trebuie s fie rezistent . Instala iile de canalizare pentru evacuarea apelor menajere va fi confec ionat din font sau PVC i montat astfel încât s fie u or accesibil în caz de interven ii. Domeniul: Turism i alimenta ie 65 Calificarea: Organizator banqueting . Acustica unui bar trebuie s Constituind o cerin sigure o ambian sonor care s favo rizeze conversa iile. De buna ei func ionare depinde rezolvarea unor probleme operative ale unit ii i ale clien ilor. apa cald poate fi asigurat printr -un sistem încorporat în instala ia de înc lzire central sau prin generatoare independente. în jur de 18 oC. evitându -se a ezarea ei în zonele cu circula ie mare sau în spa iile de produc ie i depozitare. normalizarea umidit ii. umiditate constant i aer i purificat (filtrat). temperatura economic . sp l toare. instalate cât mai aproape de principalul loc de consum.C. între 30 i 70 %. realizarea ei impune g sirea modalit i de atenuare a zgomotelor prin solu ii constructive. etc. grupuri sanitare. la temperatur economic . decora ii interioare. grupurile sanitare înzestrate cu vesel -pahare. filtrarea aerului. condi ionarea unui local presupune cre terea sc derea temperaturii. cu vase i rezervoare. o exploatare u oar . de prim importan pentru oricare unitate de alimenta ie public . Necesarul de ap cald este apreciat . c fii nd 10 l de ap la temperatura de 65 oC pentru un loc în unitate. Instala ia de sonorizare este foarte important pentru crearea unei atmosfere specifice. simpl . în a a fel încât to i clien ii s fundal sonor i aceia i intensitate. În localurile de alimenta ie public . capacitate suficient . -uri cu pi oare. indiferent de profil. ea dând senza ia de confort. în medie. Instala ia telefonic . Distribuirea apei calde este bine s se fac prin conducte galvanizate. Din punct de vedere func ional. Existen a ei este o necesitate în toate unit ile de alimenta ie public .

S aib compartimente cu cabine separate pentru b rba i i femei. intrarea din strad se face se face prin holul dotate cu spa ii pentru a teptare. holurile s asigure. La unit ile de categorie superioar . pere ilor i pardoselilor. în cazul unit ilor situate în incinta acestuia. a i grupuri sanitare). Accesul într-o unitate poate fi direct din strad i din holul hotelului. informarea clien ilor asupra specialit ilor ce pot fi servite. O aten ie deosebit este acordat grupurilor sanitare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ³tratarea´ tavanului. Spa iile unei unit i de alimenta ie public sunt normalizate în func ie de destina ia lor. posibilitatea servirii unor b uturi aperitive. Unit ile mai mici au doar simple vestibule. Intrarea difer de la unitate la unitate. condi ii pentru i v ânzarea ig rilor. S fie confec ionate din materiale rezistente. Men inerea lor într -o stare de cur enie irepro abil asigur o bun impresie despre gospod ri rea unit ii respective. în afar spa iilor de a teptare. cele destinate clien ilor trebuie s fie separate de ale personalului. spre deosebire de cele de categorie superioar . Intrarea îndepline te în principal dou func ii: asigur intrarea i ie irea din unitate i constituie loc de întâlnire sau a teptare pentru cli en i. cu aspect. care beneficiaz de holul confortabil. Este recomandabil c aranjarea inutei (garderob suvenirurilor. în func ie de categoria acestora. pentru a economisi spa iul i a u ura între inerea pardoselilor. garder ob i grupuri sanitare pentru clien i. u or de între inut. precum Toaletele trebuie dimensionate i realizate conform reglement rilor existente pe linie de proiectare i construc ii i s îndeplineasc urm toarele cerin e: Dimensionarea lor s fie corespunz toare num rului maxim de clien i. Domeniul: Turism i alimenta ie 66 Calificarea: Organizator banqueting . Instala ii i recipiente fixate de pere i.

50 m. Domeniul: Turism i alimenta ie 67 Calificarea: Organizator banqueting . usc toare de mâini port -prosoape. presupune. Iluminatul va fi de nuan e reci la cabinele pentru b rba i i mai calde la cele pentru femei. suporturi pentru hârtie igienic . - Pardoseala i pere ii. etajere -suporturi. pân la în l imea de cel pu in 1. recipiente pentru colectarea hârtiei uzate. pisoare. o dotare corespunz toare cu mobilier. preocuparea pentru îmbun t irea tehnologiei de servire. distribuitoare de s pun etc. S aib aerisire sau ventila ie suficient i temperatur în jur de 18 oC.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR - Echipamentul minim din dotare: scaune WC. chiuvete. pe lâng Cre terea nivelului de servire în unit ile de alimenta ie public utilaje i inventar de serviciu. s fie din materiale neporoase i lavabile. oglinzi.

turmix. mixer.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. cle ti pentru ghea . boston. ervete i erve ele. cle te pentru desf cut ampania. Grup prelucrare fructe în bar Sta ie bar R citor pahare Ustensilele pentru bar sunt foarte variate i multe din tre ele au utilizare strict în bar: shaker. cle ti pentru zah r. etc. cilindri. etc. 3 USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR Calitatea activit ii în bar este influen at în mod direct de dot rile de care acesta dispune. strecur toare. palete pentru dulciuri. linguri a cu coada lunga. diverse recipiente de sticl . presupun î mbun t irea continu ustensilelor folosite de lucr torii din bar. sit de bar cu arc. paharul pentru amestecuri. Domeniul: Turism i alimenta ie 68 Calificarea: Organizator banqueting . r z toare pentru nuc oar sau ciocolat . ma in de ghea . separator de ou . ciocan pentru spart ghea a. linguri i linguri e diverse. de felul în care managerul unit ii a în eles c o activitate de calitate. a echipamentelor i a Dot rile specifice barului sunt cele f r de care activitatea nu s -ar putea desf ura corespunz tor: ma in de cafea. servicii de nivel superior i reac ii pozitive din partea clien ilor. chei tirbu oane. ma in pentru fulgi de ghea . pipete. dopuri picur toare. calculator. aparate manuale i electrice pe ntru stoarcerea fructelor (centrifuge). cas de marcat. cu it pentru citrice.

la servirea i consumarea b uturilor nealcoolice. având diferite forme i capacit i. Sunt de mai multe feluri i de capacit i diferite. Sunt confec ionate din Domeniul: Turism i alimenta ie 69 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Ustensile pentru bar Sticle dozatoare i dopuri picur toare Ce tile sunt folosite în baruri. de 200 -500 ml: ce ti pentru servirea ceaiului. de 100 -200 ml: ce ti pentru servirea cafelei cu lapte. Sunt confec ionate din por el an. lapte) i la servirea cafelei. ceramic sau sticl . de 200 -300 ml ce ti pentru servirea b uturilor aperitiv sau a b uturilor alcoolice calde de 50 -150 ml confec ionate din ceramic . faian . Se folosesc la transportarea. în func ie de destina ia lor: ce ti pentru servirea cafelei. Paharele sunt utilizate în num r foarte mare. calde (ceai. servirea i consumare a b uturilor alcoolice i nealcoolice.

Pahar de whisky (tumbler) Al turi de paharele clasice. 5. 200 ml i 230 ml. 100 ml. 6. 7. apei gazoase sau pri ului. 4. cristal sau semicristal. Pahar de bere . 9.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR sticl . cupe pentru consumarea ampaniei cu capacitatea de 150 -200 ml . 50. Pahar de lichior. Pahar de uic . Pahar de Sherry . sonde pentru consumarea b uturilor r coritoare. în bar se folosesc i o multitudine de pahare speciale. Pahar de ampanie (cupa) . pahare pentru consumarea apei minerale. Pahar de vin alb . 8. Dup destina ia. 11. pot fi simple sau decorate. 1. forma i capacitatea lor. 1/5 i 1/4 dintr-un litru. Pahar de vin ro u . Pahar de ampanie (flûte). pahare pentru consumarea amestecurilor de b uturi (cockteiluri) cu capacitatea de 125 ml. Domeniul: Turism i alimenta ie 70 Calificarea: Organizator banqueting . sonde pentru consumarea berii. realizate cu pere i mai gro i cu capacitatea de 200 sau 300 ml. 200 i 250 ml. cu capacitate de 150. cu capacitatea de 25. pahare pentru preg tirea i consumarea amestecurilor de b uturi. cu capacitatea de 300 sau 500 ml. cu sau f r picior. cu capaci tatea de 230 -300 ml. Pahar de coniac. cu capacitatea de 100. 10. îndeosebi pentru prepararea i servirea b uturilor în amestec. pahare pentru consumarea vinurilor. 2. respectiv 1/6. 3. baloane pentru consumarea coniacului cu capacitatea de 100 -300 ml . paharele sunt de mai multe feluri: pahare pentru consumarea b uturilor aperitiv i lichiorurilor. 125 ml. Pahar de apa .

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Domeniul: Turism i alimenta ie 71 Calificarea: Organizator banqueting .

).Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. m sline de calitate superioar . b uturi spirtoase de calitate Finlandia. c p uni proaspete. siropuri. Cabernet i diverse superioar . diferite de cele ale restaurantelor clasice. @ În func ie de meniurile unit ii. originale (Whisky Chivas Royal 12 years old. vinuri de colec ie. l mâi verzi etc. se va ampanie. transport i mod de plat al m rfurilor alte preten ii contractuale cum ar fi: exclusivitatea pe un anumit produs sau servicii. datorit meniurilor specifice. ingrediente de cea mai bun calitate. drept urmare. vinuri albe seci i demiseci) i. @ Specificul unit ii ± influen eaz mult alegerea furnizorilor. aprovizionarea se face cu m rfuri din care se pot ob ine prod use finite care se adreseaz achizi iona aceluia i segment de popula ie. Champagne Dom Perignon. i în acest caz primeaz raportul calitate ± pre . În restaurantele cu specific pesc resc datorit meniului bogat în preparate din pe te la care se vor asocia b uturi specifice (ex. discounturi. furnizorii vor fi ale i în consecin . fructe de ananas. D Furnizorii permanen i se aleg în func ie de: y y y raportul calitate/pre al m rfurilor condi iile de producere. se aleg furnizorii permanen i sau ocazionali. Coniac Feteasc regal de Jidvei. de int (target). pentru a aduce în unitate produse pe care nu le g sim la furnizorii permanen i. sucuri naturale de fructe cire e confiate. categoria i necesarul unit ii. 3 Dac unitatea se adreseaz segmentului de popula ie cu venituri peste medie i mari. Aceasta se face în func ie de meniuri. specificul. Alegerea celui mai potrivit furnizor se face i în func ie de capacitatea de desfacere a unit ii. De exemplu. Se stabile te în concordan c ruia i se adreseaz produsele i serviciile cu categoria unit ii. etc . depozitare. Domeniul: Turism i alimenta ie 72 Calificarea: Organizator banqueting . D La furnizorii ocazionali se apeleaz în cazuri speciale (mese festive) sau mese cu un anumit specific. 4 ALEGEREA FURNIZORILOR Alegerea furnizorului este una dintre cele mai importante opera ii. @ Targetul ( inta) unit ii reprezint publicul int acesteia. vodc Sauvignon de Dealul Mare.

Unii produc tori ofer transport gratuit al m rfurilor. Atunci când se fac comenzi importante. se recomand organizarea unei vizite la care s participe patronul. al turi de care pot veni i buc tarul ef i directorul economic. p strare i stocare a b uturilor. somelierul. Înainte de a cump ra.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Furnizorul trebuie s fie capabil s ofere:   calitatea dorit cantitatea necesar s aib posibilitatea de a ine cont de nevoile specifice ale cump r torului s poat pune la dispozi ie transport profesional. s particip m la prezentarea produselor i la degustare. Este de mare efect invitarea în aceast de lega ie a unuia dintre clien ii fideli ai restaurantului. eful de restaurant. Domeniul: Turism i alimenta ie 73 Calificarea: Organizator banqueting . responsabilul cu aprovizionarea. Este bine s mergem înso i i de persoane de specialitate de la care putem primi informa ii utile. care va face o bun reclam localului. este bine s vedem cu proprii ochi condi iile de producere.

care este cel mai important în planificarea i gestionarea demersului publicitar . Axul promo ional: este ideea central s conving . Sloganul: este o expresie alc tuit din maxim 8 cuvinte. aici!´ Domeniul: Turism i alimenta ie 74 Calificarea: Organizator banqueting . Prin publicitate nu se poate mediu de spune totul despre produ sul. din care unul reprezint marca produsului sau a firmei. Mesajul publicitar: reprezint ceea ce trebuie transmis. 5 MATERIALE PUBLICITARE A. Este elementul care trebuie Exemple de slogan: ÄWhite Horse ± ideal pentru o ie ire cu prietenii´. ÄEGO Cafe ± cafea bun i muzica pl cut . Ace ti consumatori alc tuiesc publicul int . a publicit ii. eventual ritmat. un anumit site atunci când alegem internetul c publicitate. Are un rol psihologic foarte pronun at. Pentru a putea adapta publicitatea în func ie de caracteristicile publicului int cunoscute cele 5 componente ale publicit ii: Mediul de publicitate poate fi: y y y y y trebu ie Presa Televiziunea Radioul Cinematograful Internetul Suportul publicitar: este reprezentat de un anumit ziar sau revist atunci când mediul publicitar ales este presa. serviciul sau firma care se promoveaz . COMPONENTELE PUBLICIT Publicitatea trebuie s in II seama de caracteristicile diferitelor categorii de consumatori c rora li se adreseaz . într-un spa iu cochet´. sugestiv.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. În jurul axului promo ional se construie te mesajul. Sloganul trebuie s fie u or de re inut. ÄNight club BABES ± neap rat împreun . emisiun ea ÄX´ de la televizor sau radio (eventual un anumit post de radio sau TV).

pe parbrize. într -o bro ur la un moment dat. Catalogul este un rezumat al tuturor articolelor oferite de firm . În general. Pot fi distribuite la col ul str zii. oferirea unui oferta unei firme. Domeniul: Turism i alimenta ie 75 Calificarea: Organizator banqueting . Hârtia utilizat trebuie s fie de bun ca litate. prezint o ofert limitat în timp sau sunt legate de o campa nie de promovare Bro ura ofer mai multe detalii despre produsele oferite. Catalogul este o adev rat vitrin a produc torului sau prestatorului de servicii i are rolul unui ghid pentru clien ii poten iali. Se folosesc îndeosebi pentru anun area unor evenimente i au o via scurt .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR B. MATERIALE PUBLICITARE Pliantele prezint împ ture te. acestea constituind oferta special sunt a prezentate produsele oferite de o firm firmei. reducerile de pre . limitat în timp. care se premiu. produsele noi. pe o foaie publicitar cu mai multe fe e. precizând caracteristicile lor i pre urile de vânzare. Sunt mai eficiente atunci când anun deja lansat . dar esen iale pentru atragerea poten ialilor clien i în unitatea comercial promovat . Ofer mai pu ine informa ii i sunt economice. cu prilejul unor evenimente. Flutura ii cuprind mai pu ine informa ii.

În cazul afi ului imaginea este cea mai important .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Afi ul joac un rol important în publicitatea comercial . Rolul afi ului este de a încerca s imprime o idee în subcon tient sau s -o reaminteasc . Ea trebuie s fie reprezentativ pentru produsul sau serviciul promo vat. Domeniul: Turism i alimenta ie 76 Calificarea: Organizator banqueting .

în cazul vinurilor vechi . la câteva y Marile restaurante au dou pivni e: . Aceasta este o înc pere cu o temperatur constant de 10 . Vinurile se p streaz în pivni luni sau ani. în alte locuri special amenajate. Timpul de stocare variaz în func ie de natura fiec rui produs în parte.pivni a de stocare. fixate de -a lungul pere ilor i orientate spre Domeniul: Turism i alimenta ie de 77 Calificarea: Organizator banqueting . iar în absen a acestora. Pivni a de zi mai poart denumirea i de dulap de vinuri i este folosit c sal de a teptare pentru sticlele alese în func ie de meniul propu s. Combinele cu 2 temperaturi au 2 zone cu temperaturi distincte: una pentru invechi rea vinului in condi ii ideale (intre 10 si 14 grade).pivni a de zi (aflat chiar în salonul de restaurant) . Pivni a este dotat cu rafturi sau etajere de lemn. bine aerisit . pentru a le permite s se odihneasc dup transport). câteodat zeci de ani. i alta pentru r cirea vinului alb i a ampaniei pentru a le aduce la temperatura de servire (între 6 i 10 grade ). sunt Pivni a de stocare este destinat în exclusivitate depozit rii sticlelor de b uturi. iar cel mai scurt timp îl au berea i sucurile de fructe. de colec ie. slab luminat . ferit curen ii puternici de aer sau trepida ii. 6 STOCAREA B UTURILOR y B uturile se stocheaz ± la modul ideal ± în pivni e special dotate. Pivni a de zi are o temperatur optim de 10 ±120C i o capacitate variabil între 120 -200250 sticle. Combinele cu 2 temperaturi create pentru învechirea i r cirea vinului.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. Pivni a de zi special pentru vinurile ro ii are o temperatur între 12 i 18 0C. de la câteva zile (dar nu mai pu in. Aici o sticl nu trebuie s r mân mai mult de o s pt mân . iar cea pentru vinurile albe între 6 i 12 0C.150C.

cutie. Originalul r mâne la furnizor. b uturile grupate pe sortimente. se face recep ia m rfurilor conform program rii. eventuale deprecieri etc. În cazul vinurilor. Gestiunea pivni ei @ Cea mai indicat metod de a ine gestiunea unei pivni e este cea computerizat . Acesta trebuie urm rit pân când a fost pl tit factura. Fi ele se pot ine manual sau computerizat. destinatar. Domeniul: Turism i alimenta ie 78 Calificarea: Organizator banqueting . de rulajul b uturilor. y Fiecare sticl trebuie s se reg seasc într -o fi de stoc în care sunt înregistrate toate datele i mi c rile acesteia: raft. iar pe jos este bine s fie nisip. Sticlele Organizarea depozitului sau a pivni ei y Este foarte important depozit. În final. Aranjarea sticlelor în casetele rafturilor se face în func ie de temperatura pivni ei. iar în cazul vinurilor. stocul maxim i minim. Primul pas este acela de a face un bon de comand c tre furnizor . Se actualizeaz stocurile i se verific facturile. intr ri. Când aceasta a aj uns la destina ie. aceast prezint dezavantajul c aceast b utur se depre ciaz prin mi care. termen de garan ie i grupe de b uturi. i de durata lor poten ial de învechire. se depoziteaz supravegherea rota iei corecte a stocurilor. care a teapt livrarea m rfurilor i factura. cantitatea i calitatea cerut . Ultimele intrate în metod deasupra celor deja existente. în func ie de vârst de vin trebuie stocate culcat.). pre ul unitar. se distribuie m rfurile c tre sec ii. Se face stocarea m rfurilor pe categorii. Apoi se lanseaz comanda. Bonul trebuie s cuprind datel e cump r torului i ale furnizorului.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR nord-est pentru evitarea varia iilor de temperatur . Se face controlul calitativ i cantitativ al produselor recep ionate. iar celelalte în picioare. orar etc . iar copia la cump r tor. condi iile de livrare (loc. num r de sticle r mas în stoc. Ele mai pot indica numele furnizorului. ie iri. y Stocarea trebuie f cut într -o ordine logic : rafturile trebuie numerotate.

. iar stocul este subevaluat în raport cu valoarea r eal i risc s fie depreciat.. Se calculeaz ponderând diferite pre uri de cump rare dup formula: C = (P x Q+ P¶x Q¶+ P´ x Q´ . se refer la ie irea din depozit a sticlelor cele mai vechi i la valorificarea acestora cu pre ul cel mai recent. În calculul costului. y Metoda LIFO = Last In ± First Out = ultimul intrat ± primul ie it. pre urile sunt mai vechi. se scot din depozit sticle care au intrat cel mai recent.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Metode de valorificare a stocurilor i ie irilor m rfurilor y Metoda CMP ± metoda costului mediu ponderat . Domeniul: Turism i alimenta ie 79 Calificarea: Organizator banqueting .) / (Q +Q¶+Q´) unde P = pre de cump rare pentru fiecare produs Q= cantitatea cump rat costurile suportate y Metoda FIFO = First In ± First Out = primul intrat ± primul ie it. deci mai mici.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. t vi din alpaca sau metal inox d e diferite m rimi i forme de preferin linguri e cu mâner lung (pentru mazagran). 7 PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC Amestecurile de b uturi se realizeaz poart denumirea generic de cocteiluri. vas cu pere i gro i pentru amestecul b uturilor. diferen iate prin elementele componente. Pentru servirea amestecurilor de b uturi barul este dotat cu urm toarele obiecte: vas pentru amestecul b uturilor (shaker). aparat pentru preparat cuburi de ghea . strecur toare obi nuita sau eu spirale pentru strecurarea b uturilor. vase pentru zah r-pudr cu linguri e (pres r toare) zaharni e. prev zute c u dispozitiv pentru dozarea pic turilor (pipet ) de b uturi dreptunghiulare. metodele de preparare i formele de servire i Amestecurile de b uturi se preg tesc în sec ia bar i se servesc clien ilor la mese sau direct la bar unde sunt instalate scaune înalte. Dotarea barului. portocalelor etc. sortimente. în unit ile de alimenta ie public în variante. pentru consumarea amestecurilor de b uturi. cle te pentru zah r cubic. prese pentru stoarcerea l mâilor. sticle lefuite. aromate. pahare de diferite tipuri i capacit i. Domeniul: Turism i alimenta ie 80 Calificarea: Organizator banqueting . cle te pentru prinderea cuburilor de ghea ..

pe orizontal i pe vertical . Amestecurile de b uturi se servesc consumatorilor în pahare speciale. Dup preg tirea fiec rui amestec. transportate cu ajutorul t vilor sau a farfuriilor întinse. vasul i celelalte obiecte folosite se spal pentru a nu influen a aroma. Umplerea paharelor se efectueaz astfel (de exemplu pentru cinci pahare): paharele 1. Vasul se agit . culoarea. este necesar c buteliile cu b uturile respective s barului. Se reco manda s se in seama de dorin a unor consumatori de a li se preg ti amestecurile mai tari sau mai slabe. m rind sau mic orând propor ia b uturilor bogate în alcool sau a b uturilor s race în alcool. r z toare pentru ras nuci de cocos. s fie bine r cite. trebuie s fie la îndemâna barmanului. 2. ascu ite. iar o cantitate prea mic nu asigur gradul de r cire necesar. 3 i 4 se umplu pe jum tate. pentru c substan ele componente s se asocieze suficient i pentru a se ob ine o b utura omogen . portocale. cacao. t rie alcoolic . ampania sau b uturile cu acid carbonic. pentru t iat l mâi. deoarece . cu ite din o el inox. influen eaz reduce t ria alcoolic negativ fie grupate dup sortiment. pulp de fructe sau când consumatorul dore te b utura bine r cit în vas. piper..Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR vase pentru sare. boia. tirbu on i chei pentru desfacerea capsulelo r de la sticlele de bere. mu tar etc. sucuri. Pentru c amestecurile s fie ob inute în cât mai bune condi ii. t ria alcoolic a amestecurilor ce se vor mai preg ti. Amestecurile se fac cu respectarea re etelor respective. nu se vor amesteca apa carbogazoas sau mineral . în caz contrar. f cându -se mi c ri uniforme. iar pentru operativitate i siguran în mânuire... fri c . 0 cantitate prea mare de ghea sau concentra ia b uturii. care ar face s dispar con inutul de acid carbonic al b uturii. în acest fel. Vasul de amestec (shakerul) va fi folosit la acele b u turi care se prepar cu adaosuri de ou . râ ni e pentru piper. Tehnica ob inerii amestecurilor de b uturi. sucuri din fructe etc. de regul . nuc oar etc. suporturi pentru scobitori . fructe. paharul 5 în întregime i apoi se revine la celelalte pahare pentru a fi umplute complet. aparat espresso pentru cafea. a ezându -se pe mas . . Cantitatea de ghea trebuie bine dozat . ap mineral . pe partea dreapt Domeniul: Turism i alimenta ie a 81 Calificarea: Organizator banqueting . scor i oar etc. a ezate pe blatul calitatea amestecului. Timpul de amestecare este mai mare la b uturile spirtoase i extrasele dulci i mai mic la amestecurile realizate din vinuri. culoare. se asigur o uniformitate a con inutului amestecului din fiecare pahar.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

consumatorilor i pe fa rfurioara-suport. Metodele de preparare a cocteilurilor sunt : Metoda dres rii ± realizat direct în paharul clientului; Metoda amestecului ± realizat în pahare de amestec; Metoda agit rii în shaker sau turmix; Dup cantitatea de zah r din con inut, coct eilurile pot fi: seci (dry) ; demiseci (medium) ; dulci (sweet). Amestecurile seci i demiseci se recomand s se consume c aperitiv, iar cele dulci c desert sau între mesele principale. Servirea se face în pahare speciale (pentru cocteil), pe farfurioare-suport. Cocteil, care are un con inut ridicat în alcool, consumându -se c aperitiv, în cantit i mici, se prepar prin combinarea unor b uturi alcoolice (vodc , gin, vermut, coniac, ampanie) cu siropuri diferite, ap minerala sau carbogazoas , zah r e tc.

Cobbler este o b utur slab alcoolizat în componen a c reia intr vinurile dulci, fructe i ghea pisat . Se prepar în pahare în form de cup , mari, cu o capacitate de 250 -300 ml, în felul urm tor: se toarn ghea a pisat în pahare peste care se a eaz în mod uniform fructele. Acestea pot fi piersici, cire e, vi ine, boabe de struguri, zmeur , c p uni, felii de pere sau mere, în stare proasp t , congelat sau din compot. Se toarn cu mult grij pentru a nu modifica aranjamentul. B utura alcooli c poate fi: lichior. ampanie, vinuri dulci sau licoroase. Servirea se face cu paharul respectiv înso it de pai i linguri , a ezate pe farfurioara -suport. Crusta este o b utur cu t rie alcoolic mai mare. Se prepar prin agitare în shaker, din: cuburi de ghea , suc de l mâie, b utur alcoolic (vodc . coniac, gin), zah r pudr i arome.

Se toarn în pahare -balon de 250 -350 ml jivrate cu zah r pudr umectat cu suc de l mâie. C decor se introduce în b utur coaj de l mâie t iat în form de spiral sa u o fruct (cirea , vi in etc. Se serve te în paharul -balon respectiv înso ite de pai i linguri , a ezate pe farfurioara Domeniul: Turism i alimenta ie

82

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

suport. Se recomand s se consume dup masa de sear .

Prin Äjivrarea paharelor" se în elege opera iunea prin care se aplic o b ordur de zah r sau pudr de cacao pe marginea unui pahar sau se abure te paharul cu ajutorul cuburilor de ce gura acestuia se umeze te uniform pe o formându -se o pojghi ghea . Jivrarea se mai poate face i prin introducerea marginii paharului printr -o l mâie crestat sau prin suc de l mâie montat pe o farfurie, pân adâncime de 1 cm. Apoi se introduce gura paharului în zah r pudr lente.

uniform . Aceste opera iuni se efectueaz prin r sucirea paharului într -o parte i alta cu mi c ri

Pentru r cirea paharului cu ghea ghea i se toarn b utura respectiv .

(jivrarea) se introduc câteva cuburi de ghea

într -un

pahar gol i se învârtesc rapid pân ce pere ii acestuia se aburesc. Se îndep rteaz cuburile de

Cru on este o b utur cu t rie alcooli c redus . Se prepar în pahare cu capacitatea de 200-250 ml, din fructe (caise, pere, c p uni, zmeura, fragi, cire e, portocale) macerate în zah r i lichioruri, coniac, paharul-cup ampanie i pentru servire se iau cu lu ul fructele macerate b utura alcoolic i se toarn în peste care se adaug respectiv . Se serve te cu ajutorul

farfurioarei -suport pe care a fost a ezat paharul -cup înso it de o linguri . Eggnog-ul se prepar din: lapte, ou, zah r pudr , rom, coniac sau vodc i se serve te în

stare rece sau cald . Pentru realizarea eggnog -ului rece, se introduc în shaker 2-3 cuburi de ghea , albu ul i g lbenu ul unui ou, zah r pudr , b utura alcoolica, lapte fiert r cit. Se agit pân la omogenizare i r cirea dorit i se toarn întregul con inut î n pahare speciale.

Domeniul: Turism i alimenta ie

83

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Eggnog-ul cald se ob ine din acelea i componente cu deosebirea c laptele este cald i nu se folosesc cuburi de ghea . Amestecul se face într -un vas special (tumbler), c ajutorul unui tel mic sau furculi . B utura alcoolic se adaug la sfâr itul opera iunii de omogenizare. Se poate i hr nitoare. preg ti eggnog -ul i f r alcool. Este o b utur reconfortant

Fizz are un con inut mai ridicat de alcool. Se prepar din suc de l mâie, sirop de zah r, lichior i b utur alcoolic pr ev zute în re et . Se amestec într -un vas special cu ajutorul linguri ei cu mâner lung, dup omogenizare se toarn în pahare speciale cu capacitatea de 100 -l50 ml, peste care se monteaz ghea pisat . Se decoreaz cu o felie de l mâie t iat sub ire. Se serve te pe - aperitiv. farfurioar -suport, împreun cu pai. Se recomand c b utur

Fizz se prepar în shaker, prin agitare, din suc de l mâie, ap mineral sau carbogazoas , zah r, albu sau g lbenu de ou i b uturi alcoolice cu con inut ridicat de alco ol. Când se folose te g lbenu ul de ou , b utura poart denumirea de Ägolden" (aur). Dup omogenizare, con inutul shaker -ului se toarn în pahare cu capacitatea de 200 -250 ml, peste care se mai adaug ap mineral sau carbogazoas Se serve te cu ajutorul farfurioarei -suport, împreun cu pai. Flips are în componen vinuri licoroase, zah r, ou i cuburi de ghea , amestecul i se decoreaz cu felii de l mâie sub iri.

f cându-se prin agitare în shaker. Un sortiment deosebit c aspect i gust îl constituie f lip-ul realizat din b uturi alcoolice cu grade diferite de t rie alcoolic , cunoscut sub denumirea de Äflips curcubeu" (arc-en-ciel). Se realizeaz prin turnarea direct în pahare pe marginea acestuia, cu mult grij , a

lichiorurilor de diferite culori i t rii alcoolice, în ordinea descrescând a t riei alcoolice, în a a fel încât acestea se prezint sub forma de straturi suprapuse. Se servesc în pahare speciale pe farfurie-suport, împreun cu pai. Grog este o b utur reconfortant i stimulatoare, consumâ ndu-se, de regul , foarte cald ,

în timpul iernii. Se prepar din rom sau vinars, miere sau zah r, infuzie de ceai sau ap fierbinte. Se serve te în pahare de 250 ml cu un suport metalic pentru a evita frigerea degetelor. Julep este considerat c unul dint re cele mai vechi amestecuri de b uturi. Se prepar astfel: într-un vas se dizolv
Domeniul: Turism i alimenta ie

zah r în ap

sau ap

carbogazoas , peste care se adaug
84

crengu e de

Calificarea: Organizator banqueting

vi ine etc. b utura alcoolic stare cald . Se adaug suc de l mâie i b uturile alcoolice (rom. gin) l sându-se în continuare. totul cu ajutorul unui lu care va fi folosit i la por ionarea în paharele din care se consum . Con inutul se toarn în shaker în care se introduc în prealabil cuburi de ghea . alcool. Se agit pân se aburesc pere ii shaker -ului i apoi se toarn în pahare speciale. foarte bine r cite. l sându -se la rece circa o or . astfel: într -un vas se pun fructele cur ate de coaj zah r pudr . Se serve te în pahare cu capacitatea de 250 ml decorate cu fructe (cire e. Se amestec suport. În stare rece.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ment ce se zdrobesc cu linguri a (sau lichior de ment ). suc de l mâie pisat . zah r pudr .). Pentru servirea mai multor persoane. înso it de pai i linguri . vin spumant. ap mineral s au carbogazoas . Servirea se face cu ajutorul farfurioarei - Domeniul: Turism i alimenta ie 85 Calificarea: Organizator banqueting . de regul . Se trece con inutul în bolul de sticl special pentru punci. la rece. servindu-se apoi în pahare înc lzite în prealabil. Punci se prepar . direct i ghea sau diferite fructe. punci -ul se prepar în boluri din sticl . peste care se adaug câteva cuburi de ghea . se ob ine prin dizolvarea zah rului pudr în ap rece la care se adaug suc de fructe sau sirop. ap i arome. În i b utur alcoolic care se i sâmburi i fierb. din ap . decorându -se cu frunze de ment farfurioarei -suport. fructe. înso it de linguri i pai. Se adaug rom sau alt b utur alcoolic . atât în stare rece cât i cald . din cinci ingrediente: sirop. Se serve te cu ajutorul în pahar sau în boluri de sticl . se prepar într -un ibric. coniac. câteva ore.

de regul în ce ti mici cu suport. Servirea cafelei filtru se poate face la serviciu.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. preg tirea cafelei se face direct de c tre client sau de osp tar la masa clientului sau la gheridon . ap fiart într -un ceainic i separat. celelalte cu zah rul separat i cu linguri a pentru cafea (mocca). Cafeaua turceasc se serve te îndulcit . iar în lipsa acestora în pahare sond . 8 PREPARAREA I SERVIREA B UTURILOR CALDE AROMATE Cafeaua se serve te întotdeauna fierbinte. risca). i linguri a pentru za h rul tos. Domeniul: Turism i alimenta ie 86 Calificarea: Organizator banqueting . în ultimul caz oferindu -se zaharni a cu cle te. iar la unele specialit i ± fri c b tut i ciocolat rasa . pentru zah rul cubic. lapte condensat. Se mai pot oferi lapte concentrat. preluându -se de la sec ie filtrul curat. cafeaua necesar . În acest caz. fri c lichid în Äpic´. Zah rul poate fi preambalat sau în vrac. Mazagranul se serve te în cupe speciale. produsele d e înso ire (zah r.

cea ca fierbinte de ceai cu suport i linguri . lapte concentrat. care se toarn în cea c la masa clientului.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR La servirea cafelelor se vor recomanda clien ilor b uturi digestive ± coniacuri pentru b r ba i i lichioruri pentru femei . prin dreapta clientului. produsele de înso ire i se toarn ceaiul în cea c . Domeniul: Turism i alimenta ie 87 Calificarea: Organizator banqueting . cu deosebirea c în loc de ceai preg tit se ia un ceainic cu ap fierbinte. Clientul î i adaug produsele de înso ire. în func ie de locul unde se preg te te ± la bar sau la masa clientului. Serviciul se efectueaz c i în cazul precedent. Preg tirea la masa clientului se face atunci când se utilizeaz ceai pream balat la plicule e. se duce la masa clientului unde. dup gust . Serviciul const în asigurarea obiectelor de inventar necesare clientului . Ceaiul se serve te diferen iat. Preg tirea la cafetarie (sec ie) se face în cazul utiliz rii ceaiului la vrac. se pune pe mas cea ca pentru ceai cu suport. având grij c în prealabil s se pun în cea c plicule ul de ce ai . asigurarea produselor de înso ire ± zah r. Se ia ceainicul pe suport cu ervet. rondea de l mâie sau portocal .

Prin aceast no iune se în elege aprecierea produselor alimentare cu ajutorul exclusiv al sim urilor. c produs alimentar. nu trebuie apreciat numai dup propor iile sau ra porturile dintre constituen ii s i. gust. este. dar care inf luen eaz în mod hot rât gustul. La condi iile de gust care trebuie s le îndeplineasc vinul. cu cât unii constituen i sunt prezen i în propor ii reduse. un studiu. Aceasta demonstreaz c degustarea Domeniul: Turism i alimenta ie 88 Calificarea: Organizator banqueting . se mai adaug aspect pl cut. Analiza organoleptic (degustarea) este cea care permite s se observe falsificarea i s se disting u or vinurile de consum curent de cele de calitate superioar . i un Nu trebuie s fie numai gustat sau s i se aprecieze numai efec tul fiziologic. o analiz . Vinul. astfel spus. ci trebuie s aib cum cunoa terea compozi iei vopselelor cu care e pictat un tablou nu ne d posibilitatea s apreciem valoarea artistic a acestui tablou. aceasta cu atât mai mult. dup criterii pentru a face aceast i aspectul lui. 9 DEGUSTAREA VINURILOR Termenul ´degustare´ provine de la cuvântul latinesc ³gustus´. aroma. Cunoa terea compozi iei chimice nu ne pune la îndemân apreciere. buchetul i caracterele sale generale. f r a se ape la la aparatur A ³degusta un vin´ înseamn a -l gusta cu aten ie pentru a -i aprecia calit ile sau a-i depista neajunsurile. el trebuie caracterizat mai ales în func ie de însu irile gustative de care dispune. consisten a i efectul s u fiziologic.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. uneori nedozabili pe cale analitic . care înseamn ajut toare. Degustarea este cea care define te culoarea vinului i nuan ele ei.

i explice. cu m ar fi: y cuno tin e multiple despre vin. pentru c degustarea vinurilor s fie cât mai lipsit de subie ctivism. caractere care pot fi denumite ³organoleptice´. O condi ie esen ial este starea de s n tate a organelor de sim cu ajutor ul c rora se face degustarea. În felul acesta. deci. ea supune degust torul la mari i neprev zute dificult i. sim ul tactil a acestora. V ZUL : prin v z se stabile te aspectul vinului care anticipeaz Domeniul: Turism i alimenta ie i chiar auzul. mirosul. necesita o obi nuin . c metoda de apreciere a vinurilor. chiar înainte de a f i gustat.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR este o metoda sintetic . provoac o serie de senza ii receptate cu ajutorul organelor de simt. care cunosc cu exactitate care este raportul. care co ncur aprecierea vinurilor. i ea poate fi denumit Prin degustare apreciem vinul (c de altfel i alte produse alimentare) cu ajut orul organelor de sim : v zul. o opera iune u oar . Prin degustare se constat starea din acel moment a vinului dar pe baza experien ei c p tate degust torul poate s . complex de apreciere a vinurilor. îi prevede cu suficienta precizie viitorul. este necesar a i se asigura anumite premise. i însu irile sale. practicarea metodelor de degustare a vinurilor c e s-au impus prin simplitate i un grad înalt de obiectivitate. raportate y cunoa terea capacit ilor analitice ale organelor noastre de sim . despre caracterele permanent la compozi ia s chimic . la y y y respectarea cu rigoare a unor condi ii i a unei tehnici de apreciere a vinurilor. integritatea lor. Analizele fizico -chimice i microbiologice reprezint numai metode auxiliare de apreciere a vinurilor care vin în sprijinul examin rii senzoriale numeroase informa ii 89 Calificarea: Organizator banqueting . Degustarea. Desigur. din contra. rela ia dintre senza iile oferite de vin i cuvintele folosite pentru a le exprima i care atrag aten ia asupra acelor caractere. to i factorii care au contribuit la starea de fapt a vinului. prin anumite cuvinte reliefând caracterele vin ului (calit i sau defecte). o educare special a sim urilor ce se realizeaz prin exerci ii repetate f cute pe lâng degust tori consac ra i. pe de-o alta parte. folosirea corect a termenilor utiliza i în descrierea caracterelor i însu irilor vinurilor. Degustarea nu este. Degust torul exprim senza iile pe care i le provoac vinul când este gustat. degustarea vinurilor a devenit o metoda tiin ific analiz senzorial . dar mai ales dup . Vinul. iar pe de alta parte.

limpiditatea lui este perfect i prezint un luciu cristalin. f r particule în suspensie sau sub form de depozit.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR referitoare la starea de s n tate. aceste calit i anun Un vin se consider limpede atunci când limpiditatea lui este clar . Se spune despre vin c este str lucitor atunci când nu are nici un depozit sau particule în suspensie. În primul rând ne d m seama din ce categorie face parte vinul. În acest caz nu este afectat nici limpiditatea i nici gustul i aroma vinului. zahar. Vinul trebuie s fie limpede. tipul de vin et c. astfel încât pere ii s fie umezi i. Se ia apoi paharul (care trebuie s fie dintr -o sticl incolor ) prinzându -l de picior cu degetul mare i ar t tor i se ridic la nivelul ochilor. dup culoare : alb. Pe fundul unei sticle de vin alb pot fi observate mici cristale rezultate în urma precipit rii tartra ilor. Pentru aprecierea culorii vinului. culoarea. slab opalescent. limpede. se observ alcool . Apoi paharul în pozi ie vertical se rote te u or. sau au o culoare purpurie. gradul de evolu ie. etc.. Pentru descrierea limpidit ii unui vin se folosesc urm torii termeni: str lucitor. În cazul vinurilor spumante. îndreptându -l spre o surs de lumin . în acest fel se apreciaz limpiditatea lui prin transparen . Nuan a se percepe înclinând paharul pân aproape de limita de v rsare i privind zona unde vinul este în strat sub ire. eventuala degajare a dioxidului de carbon. Domeniul: Turism i alimenta ie 90 Calificarea: Organizator banqueting . Acestea sunt asem n toare cristalelor de zah r la vinurile albe. se înclin u or paharul spre un fond alb. dispun de o limpiditate perfect . acestea trebuie s gustative pl cute. Examinarea vizual a vinului se face chiar de la turnarea lui în pahar într -o cantitate care s nu dep easc o treime din volumul acestuia. fapt ce înseamn c vinul ³a sim it frigul´ . Cu paharul în po zi ie vertical se prive te suprafa a vinului de sus în jos pentru a -i aprecia str lucirea. dar f r luciu particular. La punerea în consum a vinurilor. roz sau ro u. Aceste ³lacrimi´ care se scurg dau indica ii asupra bog iei vinului în unele elemente ± str lucirea i lipsa sedimentelor f cându -l mai atractiv. senza ii olfactive i asupra spumei formate i asupra o pelicul care se scurge pe pere i formând o serie de pic turi la intervale regulate. în cazul celor ro ii . tulbure. Cu ajutorul ochiului se analizeaz urm toarele elemente: limpiditatea . aten ia se concentreaz perl rii care are loc dup turnarea în pahar a acestora. privindu -l de sus în jos. cea mai bun apreciere a culorii se ob ine coborând paharul la nivelul centurii i observând discul care se formeaz la suprafa . degajarea dioxidului de carbon (efervescen a) i o serie de semne ale unor boli sau defecte.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Un vin ro u învechit în sticle poate prezenta un sediment pulverulent. spre deosebire de cele din zonele cu resurse mai reduse. prin procese fizico -chimice ce au loc în timpu l învechirii calitatea vinului. depozitul ader pe pere ii sticlei formând ³c ma a vinului´. tehnologia de vinifica ie. La acestea. maturizare) Vinurile ro ii prezint i ele o gam larg de nuan e :ro u închis. anul de recolt . La vinurile albe noi. condi iile de sol. Adesea la caracterizarea culorii unui vin se folosesc i al i termeni : ³vioaie´ . flavone). precum Domeniul: Turism i alimenta ie i persisten a îndelungat . sau la cea artificial (nu fluorescent ). pH. este polimerizeaz . Culoarea brun ± g lbuie sau alb cenu ie pune în eviden semne de îmboln vire a vinului rezultate în urma contactului îndelungat cu aerul sau cu temperaturi ridicate. este vorb a de substan e colorante hidrolizate i. în primul rând. Muscat Ottonel). devenind insolubile. ³palid ´. Grasa de Cotnari). etc. sau în amestec cu cei albi. iar la cele învechite culorile devin mai intense: galben-auriu. gradul de maturare a strugurilor. Culoarea vinului este influen at de o multitudine de factori cum sunt: soiul. Fine ea bulelor. Culoarea vinului este determinat de natura fenolic ( antociani. difuz . învechire). Culoarea roz este proprie unor vinuri elaborate dup o tehnologie specific aplicata strugurilor negri. de tipul i vârsta vinului. alcool. galben-portocaliu. Culorile pot fi mai intense sau mai palide. taninuri. care le confer acestora un farmec deosebit. în general. culoarea poate fi: verde g lbui. un indiciu al faptului c vinul ro u este supus unei învechiri îndelungate. Se apreciaz atât intensitatea. Aprecierea limpidit ii i a culorii vinului se face în mod obi nuit. cât i nuan a culorii. etc. La vinurile spumante se apreciaz degajarea bulelor de dioxid de carbon ± perlarea ± i formarea spumei. fine ea i 91 Calificarea: Organizator banqueting . la ob inerea unor nuan e aurii. iar nuan a ± de combinarea diferitelor culori sau de modific rile la care sunt supuse substan ele colorante sub ac iunea unor factori (aciditate. iar aciditatea mai sc zut . galben -verzui (Aligote. Culoarea este legata. con di iile de p strare. Vinurile ro ii ob inute în zonele mai sudice cu resurse mari de lumin i c ldur sunt mai intens colorate. în acest caz culoarea devine palid . prin examinare vizual se apreciaz calitatea spumei (alc tuit din perle mici sau mari) i persisten a ei. rapiditatea apari iei perlelor. ³str luc itoare´. de peste 10 ± 120 C (oxidare. c r miziu . Învechirea vinurilor albe în butoaie conduce la ob inerea unor nuan e g lbui. ex istând în acest domeniu o mare diversitate. acestea din urm fiind caracteristice vinurilor învechite. vârsta. Alteori. ro u rubiniu. num rul mare al acestora. starea lor de s n tate. la o lumin natural . multitudinea i dimensiunile acestora. Feteasca regal ). chihlimbariu (T mâioasa româneasc . galben-pai (Gras de Cotnari. sunt substan e colorante (taninuri i antociani) care. m rimea produc iei. Aceste sedimente nu prejudiciaz important c la degustare aceste depozite s r mân pe fundul sticlei. ori din anumite soiuri.

Uneori. alcoolul îi confer vâscos. în coloizi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR densitatea spumei constituie elemente de calitate pentru un vin spumant. consisten a vâscoas este un indiciu al îmboln virii vinului. mai Domeniul: Turism i alimenta ie 92 Calificarea: Organizator banqueting . o fluiditate mai ridicat comparativ cu a apei. FLUIDITATEA vinului se apreciaz înc de l a turnarea lui în pahar sau la o u oar rotire a acestuia. La un con inut mai ridicat în alcool. Vinul constituind o solu ie hidroalcoolic . în zah r el devine mai dens.

Datele înscrise în nota trebuie s corespund cu realitatea. 10 ÎNTOCMIREA NOTEI DE PLAT Nota de plat se întocme te i se întocme te la cererea clientului. Dup caz. citindu -se 93 Calificarea: Organizator banqueting . În cazul în care au fost consumate un num r mare de preparate i b uturi. Prin partea stâng cât mai discret datele scrise. precum i personalul care a ajutat la servirea mesei respective. În acest. f r s fie decupat din carnet. vor fi radiate datele înscrise în mod eronat sau se vor completa altele confirmate Domeniul: Turism i alimenta ie a clientului care a condus masa sau care a comandat servirea preparatelor i b uturilor se va solicita permisiunea de a se face verificarea notei de plat . închiderea unit ii sau schimbarea turei i se comple teaz de c tre cas sau osp tar i se prezint clientului. iar servirea s -a f cut pe o durat mai mare de timp. În situa ia în care sunt incertitudini în privin a înregistrarea consuma iei în nota de plat . precum i gre elile de calcul sunt pedepsite atât administrativ cât i penal.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. înai nte de a se totaliza se va face o confruntare cu clien ii servi i. folosirea unor pre uri ireale. se va ine seama de însemn rile f cute în blocnotes la primirea comenzii sau se vor consulta bonurile de marcaj. Înscrierea în not a unor preparate sau b uturi care nu au fost servite. scop se va merge cu nota de plat . iar calculele s fie exacte i s fie scrise cite . pân la masa servit .

se retrage un pas. a valori i preparatelor i a b uturilor consumate se procedeaz astfel: dup ce clientul care a condus masa a pus banii pe farfurie pe blatul mesei. în a a fel încât numai totalul general al notei de plat . Chelnerul / barmanul num r discret banii i. se urm re te c nota de plat s fie semnat de clientul care a condus masa i apoi predat efului unit ii sau casierului. Domeniul: Turism i alimenta ie 94 Calificarea: Organizator banqueting . în vederea întocmirii formelor de decontare dintre agentul economic în subordinea c reia se afl unitatea i cel care a comandat organizarea i servirea mesei respective. Pentru încasarea în numerar. între faldurile unui ervet împ turit sub form de plic. dac este cazul. stând cu fa a spre clien ii de la masa respectiv . pentru a fi ata at la nota de comand .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR i de clien i. În cazul în care consuma ia se achit pe baz de virament. ÄMai pofti i î n unitatea noastr oricând dori i" etc. Chelnerul se retra ge apoi pentru a definitiva calculele. mul umind clien ilor cu formula ÄS v fie de bine". pune în acela i loc diferen a dintre suma încasat i valoarea notei de plat . Se decupeaz originalul din carnet i se a eaz pe o farfurie. ÄV mul umesc". persoana care urmeaz s încaseze banii se apropie cuviincios ridic banii.

de regul în facturi. calculele economice cele mai frecvente se refer la stabilir ea pre urilor pentru preparate. 11 CALCULUL COSTULUI FINAL AL B UTURILOR În alimenta ia public . etc. diferen a fiind dat de adaosu l comercial aplicat în unitate. la preparate culinare. Pre urile de cump rare de la furnizori sunt calculate i consemnate de c tre furnizorii respectivi în documentele de livrare. Se aplic la produse care se desfac cu am nuntul în alimenta ie. zaharoase. putând dep i 100%: Domeniul: Turism i alimenta ie 95 Calificarea: Organizator banqueting . fixate în sum absolut : Pre uri unice ± sunt stabilite i aplicate la acela i nivel. Pre uri stabile ± pre uri cu am nuntul. Calculu l pre ului de cump rare.). indiferent de categoria unit ii (produse din tutun.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. difer în func ie de provenien a m rfurilor i de c ile de circula ie a acestora. inându -se seama de valoarea materiilor prime folosite cât. numit i pre de facturare. PRE UL CU AM NUNTUL ÎN ALIMENTA IA PUBLIC Pre urile formate sunt pre uri cu am nuntul calculate de c tre unit ile de alimenta ie potrivit normelor în vigoare. la produse simplu preparate. Pre uri diferen iate ± pre uri pe tipuri i categorii de unit i. de consumurile implicate în p strare i preparare. de valoarea muncii consumate în manipularea i prepararea lor i de adaosurile aplicate în unitatea de alimenta ie respectiv . Adaosurile în alimenta ie variaz în limite foarte largi. produse i b uturi.

750 ml uic .4 RON b. 50 g 40 RON 30 RON 1 RON PVermut = (100 / 750) x 40 = 5. respectiv se i produs precizat în re et .. se aplic urm toarea formul de calcul: P100 ml = (100 / 1000) x 64 = 6. pre ul acestora se determin plecând de la pre ul de livrare stabilit de furnizori. de capacitate 750 ml. la cererea consumatorilor se servesc i b uturi por ionate începând de la 25 ml. indiferent de capacitatea de îmbuteliere a b uturilor. Lamâie.2 = 7 RON Suma se poate rotunji la 8 sau 9 RON deoarece l mâia nu este sigur ca va mai putea fi folosit . O sticl de coniac. 330. care de cele mai multe ori nu mai pot fi folosite ulterior. uic 50 ml. de regul pentru a rotunji valoarea b uturii. Dac este solicitat o cantitate de 150 ml. Acesta este motivul pentru care la suma Äbrut ´ calculat ini ial se aplic un adaos. care de asemenea se Domeniul: Turism i alimenta ie 96 Calificarea: Organizator banqueting . În aceast utilizeaz i în cazul b uturilor în amestec (cocteiluri). 1000 ml L mâie. Dac o sticl de lichior de 1000 ml se comercializeaz la 64 RON. Rolul lucr torului din bar (barmanului) este s calculeze cât va costa cantitatea solicitat de c tre consumator. rondel 10 g. Exemplu de calcul: Cocteil Amalfi (100 ml): Vermut alb 50 ml.5 + 0. 500.2 RON mîie Total cocteil = 5. 700.5 RON = (10 / 50) x 1= 0. se comercializeaz la pre ul de 60 RON. iar valorile ob inute se la prepararea cocteilurilor se calculeaz valoarea fiec rei cantit i de b utu r situa ie trebuie avut în vedere faptul c i adaosuri scumpe.3 RON P PL uic = (50 / 1000) x 300 = 1. iar la cocteil se poate ad uga achizi ioneaz în bar cu o anumit sum . În toate cazurile. Valoarea ob inut este pentru cantitatea dat în re et pentru cocteilul respectiv. la care se aplic adaosul comercial stabilit în unitatea de alimenta ie.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR În cazul b uturilor comercializate la sticl . Vermut alb. i ghea i elemente de decor. 750 i 1000 ml. pre ul solicitat se va calcula astfel: P150 ml = (150 / 750) x 60 = 18 RON Aceia i regul de calcul se aplic însumeaz .3 + 1. Exemple de calcul: a. În alimenta ie b uturile pot fi comercializate la butelii de 250. 300. si consumatorul solicita 100 ml.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. contribuind mai mult la ob inerea profitului în unitate. decât preparat ele culinare. inventarul standard. controlul recep ion rii. Argumentele Într-o unitate de alimenta ie. b uturile sunt. la vânzarea b uturilor. totu i. controlul re etelor standard. barmanul poate s ob in câ tiguri nemeritate viciind fie calitatea. mult mai scumpe decât preparatele culinare. de managementul aplicat în unitate. controlul depozit rii i livr rii m rfurilor. fie cantitatea de b utur . controlul m rimii por iilor. de regul . num rul sortimentelor i m rcilor de b uturi este mai mic decât al preparatelor culinare. 12 APLICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR Controlul b uturilor se realizeaz pentru aceast afirma ie sunt urm toarele: mult mai u or decât cel al mânc rurilor. Motivele care impun.i însu i câ tigul ob inut. B uturile nu sunt atât de perisabile cum sunt preparatele culinare i produsele alimentare. b uturile sunt mult mai tentante decât mâncarea pentru angaja ii unit ii de alimenta ie. un control strict în baruri sunt urm toarele: angaja ii pot comercializa prin bar b uturi procurate din alte surse pentru a . B uturile se cump r îmbuteliate în ambalaje standard i la calit i precizate în STAS-uri. Domeniul: Turism i alimenta ie 97 Calificarea: Organizator banqueting . dar foarte importante sunt procedurile de prevenire a aspectelor nedorite. Metodele de control aplicate depind de natura unit ii de alimenta ie. planificarea produc iei. Din multitudinea de metode de control a b uturilor pot fi amintite câteva: controlul achizi iei.

pre ul le comercializarea y Spirtoase vândute la pahar ± se stabile te valoarea unei por ii (25. pu in mai mic dac s -ar comercializa la por ie. se exclud sticlele începute. decoruri. p re mai mic în comercializarea individual amestecurile de b uturi. de regul sticlei întregi. condimente.). y Sucuri i ap mineral ± pre ul depinde de politica de pre uri a unit ii: pre fix la sau împreun cu alt b utur . Necesit o analiz bun Domeniul: Turism i alimenta ie i detaliat a vânz rilor. se stabile te num rul de por ii dintr -o sticl . iar poten ialele vânz ri se bazeaz pe cantitatea care s -ar putea vinde într -o zi. Inventarul ± este un sistem greu de operat i se aplic atunci când exist nevoia unei investiga ii. y Cocteiluri ± se însumeaz pre urile b uturilor din re et iar la adaosurile scumpe sau mai greu de folosit în alte produse se adaug suma produsului întreg (ou. Valoarea unei sticle se stabile te în func ie de câte por ii se pot servi dintr -o sticl . Sistemul garanteaz ca în scurt timp num rul de sticle începute se va men ine constant i atunci nu va mai fi nevoie s se m soare exact cantitatea r mas în sticlele nesigilate. teoretic acest sistem promite c vânz rile i câ tigurile s corespund de la o zi la alta. - se noteaz zilnic datele.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR a. iar pre ul final se a justeaz . se înmul e te pre ul unei por ii cu num rul de por ii i se stabile te valoarea poten ial a sticlei. c. Valoarea sistemului poten ial (standard) de vânz ri ± presupune s se controleze vânz rile b uturilor i implicit i costurile acestora prin stabilirea unei valori de vânzare pentru fiecare sticl de b utur din stoc. înmul ite cu pre ul unei por ii. Sistemul de control la sticl se refer la: - ± este o metod simpl i eficient pentru unit ile mici i se iau în considerare num rul de sticle care pot fi consumate într -o zi aglomerat (stocul la începutul zilei). etc. y Sticlele întregi de spirtoase ± valoarea poten ial de vânzare la o sticl întreag este stabilit printr-un management economic corect. pe feluri de b uturi i modul 98 Calificarea: Organizator banqueting . etc. 50 ml). b.

b uturile date la alte baruri organizate de unitate (pentru ac iuni de protocol). cu responsabil de eveniment.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR de vânzare (la sticl sau la pahar). consum rii i producerii. Lista de control ± se refer la dou tipuri de control: y Control opera ional ± de zi cu zi al cump r rii. y Control post-opera ional (dup eveniment) ± este o compara ie între ce s -a realizat i ce era înainte de eveniment. b uturile consemnate ca fiind consumat e de c tre personal. precum i m surile care se vor lua în caz de nevoie. primirii. depozit rii. vânz rii. Verificarea stocurilor este foa rte important . d. din care trebuie sc zut. e. Domeniul: Turism i alimenta ie 99 Calificarea: Organizator banqueting . dac este cazul. Se calculeaz cantitatea di n fiecare tip de b utur r mas în stoc i se compar cu stocul fizic efectuat în fiecare zi. care la sfâr it returneaz b utura neconsumat . Controlul bufetelor i evenimentelor ± este indicat c pentru fiecare eveniment s se organizeze un bar propriu al bufetului.

sau de una s satisfaca cerin ele clien ilor. aceasta trebuie scris intr -un stil clar. cu margini i spatii adecvate. i aranjat pe hârtie. în asa fel încât clientul s poata alege foarte u or ceea ce dore te. care s permit a o lectur 100 Calificarea: Organizator banqueting Domeniul: Turism i alimenta ie . Principiile de baz la întocmire a unei liste de preparate:  listele trebuie scrise pe hârtie de calitate. Fie c complex . Obiceiul de a stabili o list de preparate dateaz din secolul al XVI -lea. care s fie rezistent la pete . 13 LISTA DE PRE URI Meniul. Listele trebuie alc tuite astfel încât s m resc vânz rile constituie un instrument de promovare. care s este vorba de o simpl list . dimensiunea lor trebui e s permita o manevrare u oar . suficient de tare. cu o mare varieteate de preparate. se define te c fiind ³ mai multe preparate care formeaza o masa i prin extensie o lista de carton pe care sunt inscrise preparatele´. formatul trebuie s fie simplu.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr.

lista trebuie s fie curat f r ters turi sau corecturi. În afar interna ional . stilul unei liste trebuie s fie simplu. i alte m rfuri alimentare pe care o unitate le pun e la dispozi ia clien ilor. pe care o unitate le pune la dispozi ia clien ilor. Tipuri de liste: - i chelnerii trebuie s cunoasc co n inutul listei. listele trebuie scrise cel pu in într -o limb de circula ie liste cu micul dejun ± cuprinde grupele de preparate i b uturi care se ofer la aceasta mas .    indiferent de marimea i formatul literelor. ceaiuri. u or de lecturat. la momentul respectiv. Domeniul: Turism i alimenta ie 101 Calificarea: Organizator banqueting . lizibile. pre urile i alte informa ii trebuie s fie corecte. de regul . vinurile. atractiv. Astfel se întâlnesc aperitivele. adresa. cofetarie ± patiserie lista în ordinea în care se servesc. - lista de preparate ± cuprinde preparatele de buc tarie. eful de sal ace tia le solicit . pe grupe. acestea trebuie s fie clare. denumirea preparatelor i b uturilor. lista trebuie s cuprind denumirea unit ii. b uturi r coritoare. preparatele i b uturile se trec în ordinea în care se servesc la mas . unitatea de m sur berea. cafea.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR u oar . b uturile digestive. b uturi amestecuri de bar. la mas . pre ul real. din produc ie interna sau din import. gramatica. ortografia. compozi ia sumar a preparatelor înscrise i s fie în m sur s dea rela ii clien ilor când de limba român . B uturile se trec cu denumirea lor corecta i completa. orarul de func ionare. Acestea se trec în - lista de b uturi ± cuprinde b uturile alcooloce i nealcoolice oferite c atare sau în i amestec.

i fructe. Acestea se trec în lista cu denumirea lor corecta i c ompleta. gust ri. deserturi barurile de noapte. acelea i grupe c lista de b uturi. salveaz une ori clientul de situa ia penibila cand nu poate - Domeniul: Turism i alimenta ie 102 Calificarea: Organizator banqueting . în special la - lista pentru serviciul la camera ± cuprinde preparatele i b uturile c are se ofera la acest serviciu. acest prezentate în cele doua liste anterioare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR - lista de preparate i b uturi ± cuprinde preparatele i b uturile pe care unitatea list cuprinde grupele respectiva le pune la dispozi ia clien ilor. de obicei acelasi cu cel din pivnita de vinuri. În general. - lista de bar ± cuprinde. este selectat din listele existente în restaurantele - lista de vinuri ± cuprinde vinurile pe care unittea le pune la dispozi ia clien ilor. Numerele care acompaniaz vinurile pe list . sortimentul pronunta corect numele acestuia. Pentru informarea completa a clientului fiecare vin va avea un numar. Gama sortimental respective. la care se pot ad uga mai multe variante de amestecuri. i podgoria. în general. sortimentul de vin i podgoria de provenienta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful