Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

MINISTERUL EDUCA IEI CERCET RII I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017 -553.04.01.02.04.01.03

MEdCT CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR PENTRU

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR
DOMENIUL: TURISM I ALIMENTA IE CALIFICAREA: ORGANIZATOR BANQUETING NIVELUL: 3

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a

sistemului de înv

mânt profesional

i tehnic

Noiembrie 2008

Domeniul: Turism i alimenta ie

1

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

AUTORI:
y

RODICA COSTACHE, profesor Grupul colar ÄVoievodul Gelu´, Zal u

COORDONATOR:
y

NELIDA ISMAIL, profesor Colegiul Economic Mangalia :

CONSULTAN
y

IVAN MYKYTYN, expert WYG International

Domeniul: Turism i alimenta ie

2

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Cuprins
INTRODUCERE ................................ ................................ ................................ ................................ 5 COMPETEN E ................................ ................................ ................................ ................................ . 6 OBIECTIVE ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 7 INFORMA II PENTRU PROFESORI ................................ ................................ ................................ 8 FI DE PROGRES COLAR ................................ ................................ ................................ ....... 11

CUVINTE CHEIE/GLOSAR ................................ ................................ ................................ ............ 14 INFORMA II PENTRU ELEVI ................................ ................................ ................................ ........ 21 ACTIVIT I DE ÎNV ARE ................................ ................................ ................................ ........... 23
ARE NR. 1.1. ................................

ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV

................................ ................................ .............................. 23 ARE NR. 1.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 25 ARE NR. 1.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 26 ARE NR. 2.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 28 ARE NR. 2.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 29 ARE NR. 2.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 31 ARE NR. 3.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 33 ARE NR. 3.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 34 ARE NR. 3.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 35 ARE NR. 3.4. ................................ ................................ ................................ .............................. 37 ARE NR. 4.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 38 ARE NR. 4.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 40 ARE NR. 4.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 42
ILOR ................................ ................................ ................................ 43

SOLU IONAREA ACTIVIT ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV

ARE NR. 1.1. ................................

ARE NR. 1.2. ................................

................................ ................................ .............................. 43 ................................ ................................ .............................. 44 ARE NR. 1.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 45 ARE NR. 2.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 47 ARE NR. 2.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 48 ARE NR. 2.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 50 ARE NR. 3.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 51 ARE NR. 3.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 52 ARE NR. 3.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 53 ARE NR. 3.4. ................................ ................................ ................................ .............................. 54 ARE NR. 4.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 55 ARE NR. 4.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 56 ARE NR. 4.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 58

BIBLIOGRAFIE ................................ ................................ ................................ .............................. 59 ANEXE................................ ................................ ................................ ................................ ............ 60
Domeniul: Turism i alimenta ie

3

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI

DE DOCUMENTARE NR. 1................................

................................ ................................ ................................ ......... 60 DE DOCUMENTARE NR. 2................................ ................................ ................................ ................................ ......... 63 DE DOCUMENTARE NR. 3................................ ................................ ................................ ................................ ......... 68 DE DOCUMENTARE NR. 4................................ ................................ ................................ ................................ ......... 72 DE DOCUMENTARE NR. 5................................ ................................ ................................ ................................ ......... 74 DE DOCUMENTARE NR. 6................................ ................................ ................................ ................................ ......... 77 DE DOCUMENTARE NR. 7................................ ................................ ................................ ................................ ......... 80 DE DOCUMENTARE NR. 8................................ ................................ ................................ ................................ ......... 86 DE DOCUMENTARE NR. 9................................ ................................ ................................ ................................ ......... 88 DE DOCUMENTARE NR. 10 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 93 DE DOCUMENTARE NR. 11 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 95 DE DOCUMENTARE NR. 12 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 97 DE DOCUMENTARE NR. 13 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 100

Domeniul: Turism i alimenta ie

4

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Introducere
Modulul ÄActivitatea de servire în bar´, se încadreaz în structura curriculum -ului în

dezvoltare local , motiv pentru care c oala are libertatea de -a repartiza cele 132 de ore dintr -un an colar, pe tipuri de activit i (teorie, laborator tehnologic i instruire practic ), în func ie de condi iile proprii i de disponibilitatea partenerilor economici de -a preg ti mai aprofundat un anumit num r de elevi pentru servirea în bar. În cadrul acestui modul se dezvolt competen e atât din unit ilor de competen e cheie (U3 ± Managementul rela iilor interpersonale i U5 ± Comunicare) cât i din unitatea de competen tehnic specializat : U19 ± Activitatea de servire în bar. Aceasta agregare de competen e impune activit ilor de înv are o abordare complex , pentru a permite elevilor s dobândeasc concomitent cu competen ele specifice calific rii pentru care se preg tesc i o serie de abi lit i cheie, absolut necesare în momentul încadr rii lor pe pia a muncii. Conform sugestiilor metodologice din curriculum, unitatea con inuturile programei cu consultarea agen ilor economici colar poate îmbun t i i i de asemenea pot ap rea

competen e suplimentare dac agentul economic solicit (dar acestea nu pot fi certificate la nivel na ional), îns în nici un caz nu se pot înlocui competen ele care provin din u nit ile de competen e din SPP. Pentru atingerea competen elor specifice stabilite prin modul, profesorul are libertatea de a dezvolta anumite con inuturi, de a le e alona în timp i de a - i crea propriile activit i de înv are în func ie de toate condi iile care -i influen eaz actul didactic. Se recomand folosirea metodelor de predare -înv are cu caracter activ, interactiv, centrate pe elev. Activit ile vor fi variate astfel încât indiferent de stilul de înv are caracteristic, to i elevii s dobândeasc competen ele necesare care, în final, s duc la rezolvarea problemelor abordate în demersul didactic. Folosirea metodelor centrate pe elev, c metode de participare activ a acestora în procesul de înv are au rolul s genereze contexte în care se manifest diferen e c dau posibilitatea particip rii active la ex perien e de via implica i în formarea profesional i lucrul în grup. i în activitatea real i

Prin acest material ne propunem s aducem în aten ia elevilor i cadrelor didactice, parteneri a viitorilor organizatori banqueting, propunerile noastre de activit i de înv are, concepute pentru a putea fi aplicate în orice unitate în care se dezvolt aceast calificare. Din acest motiv, r mâne la latitudinea fiec rui cadru didactic cum s foloseasc acest auxiliar curricular sau cum s adapteze activit ile propuse la specificul cole ctivelor cu care lucreaz .

Domeniul: Turism i alimenta ie

5

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Competen e
În cadrul acestui modul se dezvolt specifice prezentate în continuare: UC 3: Managementul rela iilor interpersonale C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale C 2: Gestioneaz conflicte C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5: Comunicare C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale C 2: Modereaz dezbateri i edin e C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale UC 19: Activitatea de servi re în bar C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului C 2: Aprovizioneaz barul C 3: Coordoneaz activit ile din bar C 4: Controleaz produsele din bar urm toarele unit i de competen e, cu competen ele

Domeniul: Turism i alimenta ie

6

Calificarea: Organizator banqueting

S precizarea ustensilelor i obiectelor de inventar. S organizeze activit ile din bar.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Obiective Dup parcurgerea acestei unit i de competen elevii vor fi capabili: Referitor la rela iile interpersonale i comunicarea: S asculte activ i s încurajeze unui dialog constructiv. S identifice dot rilor din bar. S trezeasc interesul celor din jur i s conving audien a. S selecteze surselor de aprovizionare. decizii i ac iuni. S organizeze procedurilor de aprovizionare.i organizeze logic i concis informa iile. S . S organizeze stocarea b uturilor. S îmbun t easc permanent rela iile interpersonale. S . S calculeze costurilor b uturilor. S verifice procedurile din bar. Domeniul: Turism i alimenta ie 7 Calificarea: Organizator banqueting . S scrie unui document clar i corect . S aplice sistemele de control. S prezinte succint anumite con inuturi.i exprime opiniile i ideile în condi ii de respect reciproc. S verifice documentele pentru c acestea s îndeplineasc criterii profesionale. S monitorizeze angaja ii din bar în ce prive te corectitudinea acestora. S munceasc în echip . S deruleze activit ile de degustare. Referitor la activitatea de servire în bar : S respecte regulilor de amenajare a barului.

Pentru atingerea competen elor specifice stabilite prin modul profesorul are l ibertatea de a dezvolta anumite teme. loca ia). grafice. etc. Portofoliul de practic va fi utilizat c instrument de evaluare a atingerii competen ei de c tre elev. iar probele de evaluare sunt preponderent orale i practice. planific rile calendaristice întocmite de coordonatorii activit ii precum Portofoliul de pract ic va cuprinde : fi e individuale pe o tem de practic . În func ie de cadrul local se vor stabili teme care s permit însu irea competen elor respective în func ie de condi iile concrete. Activit ile la lec ii vor fi variate astfel încât indiferent de stilul de înv are caracteristic to i Domeniul: Turism i alimenta ie 8 Calificarea: Organizator banqueting . Stagiul de preg tire practic se desf oar în laboratorul tehnologic sub îndrumarea / maistrului i reprezentantul agentului profesorului de specialitate sau la agentul economic sub îndrumarea profesorului instructor în calitate de coordonator al activit ii de instruire practic economic care particip atât la instruirea cât i la evaluarea elevilor. documenta ii tehnice. împreun cu fi a individual de control întocmit de îndrum torul de practic . Documentele necesare organiz rii urm toarele : graficul de desf elevilor. fi e de observa ie ale elevului pe durata derul rii practicii.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Informa ii pentru profesori Pentru modulul ÄActivitatea de servire în bar´. centrate pe elev. Se recomand folosirea metodelor de predare -înv are cu caracter activ. interactiv. scheme tehnologice. Unit ile cheie au menirea s formeze al turi de competen ele strict profesionale. i desf ur rii stagiului de preg tire practic i caietul / portofoliul de practic sunt al urare a stagiului de preg tire practic (durata. fi e de evaluare (concepute de îndrum torul de practic ). sunt asamblate dou unit i de competen cheie cu o unitate de competen tehnic specializat . abilit i de interela ionare i comunicare. de a le e alona în timp. fi e de lucru.

Metodele de predare / înv are recomandate sunt: demo nstra ia. observarea dirijat . autoevaluarea. i în activitatea real i i se va urm ri aplicarea cuno tin elor la probleme reale pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor. 2. lec ii vizit .2. evaluarea grupului de func ie de specificul competen ei. problematizarea. angaja ilor i societ ii. rapoarte scrise. studiul de caz. studii de caz. lucrul în echip . Criteriile specifice de evaluare trebuie stabilite de profesor i CORELAREA COMPETEN ELOR CU ACTIVIT ILE DE ÎNV ARE COMPETEN E UC 19 C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale 1. observarea independent . exerci ii practice.3. experimentul.1. Studiu de caz: ³Dot ri în bar´ 1. Elevul poate fi implicat în evaluarea activit ii sale.1. analiza/sinteza. Folosirea metodelor centrate pe elev c metode de participare activ a acestora în procesul de înv are au rolul s genereze contexte în care se manifest diferen e c dau posibilitatea particip rii active la experien e de via Vor fi promovate situa iile din via a real i lucrul în grup.3. Miniproiect : ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ 2. Fi ACTIVIT I DE ÎNV ARE de lucru: ³Tipuri de baruri´ 1. consolidând astfel capacitatea de a se autoevalua i m rind gradul de transparen a acord rii notelor. abstractizarea. etc. Aplica ie practi c : Realizarea materialelor publicitare pentru b uturi (bro ur ). Joc de roluri : ³Alegerea furnizorului de b uturi´ 2.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR elevii s dobândeasc competen ele necesare i s duc la rezolvarea problemei puse în discu ie. miniproiectul lucru. prin probe de evaluare orale i practice în i proiectul. rezolvarea de probleme. Evaluarea pe parcursul anului se realizeaz prezentate elevului.2. Fi de lucru: ³Stocarea b uturilor´ Domeniul: Turism i alimenta ie 9 Calificarea: Organizator banqueting .

2. Aplica ie practic : Realizarea listei de pre uri pentru b uturi Domeniul: Turism i alimenta ie 10 Calificarea: Organizator banqueting .3.1. Joc de roluri : ÄMonitorizarea complet rii notei de plat ´ 4. Aplica ie practic : Calcularea costului final alb uturilor 4.1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 19 C 4: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i i men ine rela ii 3. Fi de lucru i aplica ie practic : Degustarea vinurilor 3.2.4. Joc de rol: Procesul b uturilor calde aromate ± ceai sau cafea 3. 4. Aplica ie practic : prepararea b uturilor în amestec (cocteiluri) 3.3.

Aplica ie practic : Realizarea materialelor publicitare pentru b uturi (bro ur ). Acest fapt poate fi folositor atât pentr u elev cât i pentru profesor i poate ajuta la motivarea elevilor oferindu -le o indica ie vizual clar a progresului pe care l -au f cut.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi progresului. Exemplu de copert de fi de rezumat de mai jos include o prim pagin a rezumatului progresului înregistrat de elev. Miniproiect : ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ 2.2. Joc de roluri : ³Alegerea furnizorului de b uturi´ 2. Fi baruri´ de lucru: ³Tipuri de Data îndeplinirii Verificat ± Semn tura cadrului didactic 1.1. Fi de lucru: ³Stocarea b uturilor´ Competen a 2 Aprovizioneaz barul Competen a 3 Coordoneaz Domeniul: Turism i alimenta ie 3. Studiu de caz: ³Dot ri în bar´ 1. Elevii ar trebui s de progres colar Fi ele de rezumat ale modulului ofer cadrelor didactice i elevilor mijloace de înregistrare a fie încuraja i s . Înregistr rile exacte reprezint un aspect important al administr rii procesului de înv are. Elevii ar trebui de asemenea s fie încuraja i s î i asume r spunderea pentru procesul de înv are. i poate de asemenea ajuta la informarea i motivarea elevilor. Aceste comentarii pot oferi cadrelor didactice informa ii valoroase referitoare la arii care cauzeaz dificult i elevilor.3.3. Elevul care î i asum responsabilitatea pentru aspecte ce in de înregistrare pot contribui la acest obiectiv.i evalueze propriul proces de înv are comentând cu privire la arii care le-au pl cut sau nu la un anumit subiect.1.2.1. 2. Exemplu de copert de fi de rezumat ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Numele elevului: Data începerii: Data finaliz rii: Competen e Competen a 1 Organizeaz dotarea i amenajarea barului Activitate de înv are 1. Aplica ie practic : prepararea b uturilor în amestec (cocteiluri) 11 Calificarea: Organizator banqueting .

1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR activit ile din bar 3. Joc de rol: Procesul b uturilor calde aromate ± ceai sau cafea 3. Domeniul: Turism i alimenta ie 12 Calificarea: Organizator banqueting . Ce mai trebuie s înve e referitor la subiectul activit ii.4. Competen Detalii referitoare la competen a care se dezvolt . Joc de roluri : ÄMonitorizarea complet rii notei de plat ´ Competen a 4 Controleaz produsele din bar 4. Activitate de înv are Denumirea sau alte preciz ri referitoare la activitatea de înv are Comentariile elevului De exemplu: y y y y Obiectivele înv rii Realizat Data la care obiectivul înv rii a fost îndeplinit Obiectivul (ele) activit ii de înv are Ce le-a pl cut referitor la subiectul activit ii.i urm reasc obiectivul înv rii. Ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui s . Fi de lucru : Aplicarea sistemelor de control în bar 4.3. Aplica ie practic : Realizarea listei de pre uri pentru b uturi Exemplu de fi de rezumat activitate O precizare pentru fiecare activitate de înv are.2. Ce anume din subiectul activit ii li s -a p rut a constitui o provocare. Fi de lucru i aplica ie practic : Degustarea vinurilor 3.2. Aplica ie practic : Calcularea costului final alb uturilor 4.3.

s -a implicat total.i urmeze obiectivele înv rii. y Ce au stabilit elevul i profesorul c ar trebui s fac elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum le -ar pl cea s . y Ariile de înv are sau alte aspecte în care este necesar continuarea dezvolt rii. a demonstrate entuziasm.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Comentariile profesorului De exemplu: y Comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune. a colaborat bine cu ceilal i. Domeniul: Turism i alimenta ie 13 Calificarea: Organizator banqueting .

reuniuni. b uturi pe baza de anason. meniul oferit fiind Domeniul: Turism i alimenta ie 14 Calificarea: Organizator banqueting .Sistem de efectuare a serviciului în salon. (Utilizarea termenului aperitiv pentru a desemna o gustare este impropriu. echipamentelor. în asociere cu b uturi alimentare. vermuturi. Pl cere. având calitatea de a deschide apetitul. precum i servirea specific al activit ii i alte m rfuri transformarea unor materii prime în alimente intr -o gama variata de preparate culinare i produse de i consumul lor. seri dansante. bitter -uri. etc. care con ine numele i domiciliul destinatarului (persoanei care trebuie co ntactate). distrac ie. Agent (comercial) ± Persona autorizata de alt persoana (numit principal). pentru clien i. spectacole. gazoasa (Soda water) . fie c o diferen "sc zut " din pre ul cu am nuntul (rabat). men iune pe scrisori. exploziilor de art . puse la dispozi ia turi tilor unei unit i de cazare. Se poate calcula fie c o sum "ad ugat " la pre ul de livrare (adaos). Pe lâng produc ie i servire. co cteiluri seci. incluzând frecventarea cluburilor de noapte. Sunt diverse sortimente de aperitive: rachiuri. Ansamb lul mijloacelor.. etc. având c cofet rie-patiserie. care se ob ine prin saturarea apei în sticle sau sifoane. Pe seama lui se asigur recuperarea cheltuielilor de distribu ie ± vânzare i un profit pentru comerciant. urmare a con inutului de diverse s ruri provenite din ape subterane care ajung la sup rafa . relaxare. pentru pl cere. eventual. distrac ie în timpul liber. Ap minerala ± B utur nealcoolic . Ap "sifon". Agrement ± 1. sta iuni sau zone turistice. evenimentelor culturale i de agrement. vinuri de regul seci. Animator ± Persoan care este responsabil de organizarea de c ompeti ii sportive. apa de consum având puritatea i.. prin izvoare naturale. evenimentelor etc. s ac ioneze în numele i/sau contul acestuia din urma în tranzac iile (comerciale) implicând o ter parte.Mas festiv comandata pentru un num r mare de persoane. unit i le specifice ofer i posibilit i de destindere Anima ie ± Activitate care amuza oamenii.B utur nealcoolic . C valoare. colet. aniversari etc. Se îmbuteliaz propriet ile terapeutice recunoscute din punct de vedere medical. 2. de unde provin e i termenul potabile cu bioxid de carbon..B utur alcoolica care se consuma înainte de masa.) Autoservice tip bufet suedez .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Cuvinte cheie/Glosar Adaos comercial ± Diferen a între pre ul de livrare i pre ul cu am nuntul. Aperitiv . Adresa (de contact) ± Indica ie. este un procent de 10 -20 % din pre ul de cump rare. Alimenta ie ± Sector al comer ului cu am nuntul. care presupune autoservirea de pe o masa -bufet i consumul a ezat (la mic dejun) sau în p icioare (la recep ie). Banchet .

Cadrul ambiental este completat cu program artistic. Bar de zi (Cocteil bar) ± Unitate care func ioneaz în cadrul hotelurilor i restaurantelor sau c unitate independenta. cu sau f r toart . care cuprinde informa ii pentru orientare. la t emperaturi sc zute.Spa iu frigorific pentru p strarea alimentelor refrigerate sau congelate i a b uturilor. prev zute cu 2 scaune.Recipient cu toarta.bar. lapte dulce fiert (laptiera). gust ri în sortiment restrâns. De regul . care sunt consumate pe loc. este realizat în amfiteatru. Ofer o gama variata de b uturi alcool ice i nealcoolice. ig ri i posibilit i de distrac ie (muzic discret . Bon de marcaj ± Formular cu regim special. de capacitate redus . oferind o gam vast de b uturi alcoolice fine. TV. dar i informa ii despre anumite produse care pot fi comercializate. fiind prev zut cu un dop din acela i material. cocteiluri . specialit i de cofet rie i înghe ate asortate. Camera frigorifica . fiind specializat în prepararea cocteilurilor. Bar ± Unitate de alimenta ie cu program de zi sau de noapte. Barman ± Persoana care serve te la bar.) Se serve te i se consuma pe tejgheaua . care prezint un program variat de divertisment. televizor. pentru c programul artistic -muzical s poat fi vizionat de la t oate mesele. foietaj. de music -hall i dans pentru consumatori. Capac . cafea (cafetier ). de obicei bro ate (legate între ele). larg la partea superioara. tartine. audi ii muzicale. cu scaune înalte i la mese de dimensiuni mici. larg la baza. cu orar de noapte. în care se serve te un sortiment diversificat de b uturi alcoolice restrâns de preparate culinare i alte produse alimentare. într-un muzeu. la sec ii (inclusiv bar). org de lumini. Cana . de c tre chelneri. fructe i salat de fructe. fripturi reci etc. Bar de noapte (Night club) ± Unitate cu caracter distractiv. b uturi nealcoolice. într -un ora . simple sau în amestec. iar piano -barul ofer un program de divertisment specific. care ofer b uturi alcoolice i nealcoolice i un sortiment restrâns de preparate culinare. specialit i de cofet rie i înghe at . Caraf ± Recipient de sticl . restrânse c num r. Pentru efectuarea serviciului în salonul de servire al restaurantului. Bistrou (Pub) ± Restaurant modest. fri c lichid (pic). jocuri mecanice etc. Se utilizeaz pentru apa potabil . a preparatelor culinare i a b uturilor. video. Bro ur ± Publica ie cu num r redus de pagini. de proiectare. cafea.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR acela i pentru to i participan ii. platouri cu delicatese. Domeniul: Turism i alimenta ie 15 Calificarea: Organizator banqueting . Este dotat cu instala ii de amplificare a sunetului. chelnerii preiau b uturil e de la barul se serviciu..Acoperitoare care se pune deasupra deschiz turii unui vas. care se prelunge te la partea superioara cu gât. C variante cafe -barul (cafeneaua) privilegiaz servirea cafelei. Se utilizeaz pentru servirea apei i vinurilor (tinere i ieftine) la mas sau pentru transport din butoi spre spa iul de servire. care se utilizeaz în unit ile de alimenta ie pentru marcarea. folosit pentru servirea la masa.

Cle te . Gustarea prezentata intr -o cup . Tacâmul.Pies de inventar m runt din dotarea unit ilor de alimenta ie. preg tit i servit la bar. Co ule ± Pies de inventar folosit pentru transportul. participan ilor li se ofer . pentru consomme. Client . Se întâlnesc urm toarele tipuri: pentru cafea. preparatelor lichide (supe).. produse de cofet rie -patiserie. 3. Pies de inventar m runt utilizat pentru servirea înghe atei. crudit i. Manifestare în cadrul c reia. pentru preparate lichide (mai mare decât cea pentru consomme). dou sau trei farfurii) sau. la unit ile cu specific. se percepe o taxa de intrare specific . având întrebuin ri diverse: pentru zah r. Centralizatorul vânz rilor .). pentru b uturi nealcoolice calde (mai mare decât precedenta) . Disco ± bar (Discoteca ± Videoteca) ± Unitate de alimenta ie cu profil de divertisment. i lichior.Documentul întocmit la sfâr itul zilei de lucru. pe tav . Serviciul se asigur direct la bar sau prin chelneri. în care sunt centralizate în baza borderourilor de încas ri. care ofer consumatorilor posibilit i de distrac ie (muzica. Pahar de form specific folosit pentru servirea vinului spumant. înghe at . dup ce consumatorii au terminat de mâncat i de b ut. Centrifug de stors fructe . De regul . pentru pahare. precum i pentru prezentarea i servirea gust rilor sub form de cocteiluri i a diferitelor deserturi (salata de fructe etc. de c tre femei.Persoan fizic sau juridic în calitate de cump r tor sau benefici ar poten ial sau efectiv al unor servicii oferite spre vânzare de c tre un agent economic numit vânz tor. ghea . 3. Couvert ± 1. pr jituri. Cocteil ± 1. înghe a t . aperitive i tartine. 2. Cea c ± Pies de vesel folosit pentru servirea b uturilor nealcoolice calde (ceai). Se consum distilate tip Coniac (vinars) ± de c tre b rba i. Un singur pahar se debaraseaz pe farfurie. Cupa ± 1. cu itul i furculi a. adic lingura. suc de fructe etc. a b uturilor alcoolice. prezentarea i servirea vinurilor ro ii. gust ri. homar. precum i. în special în amestec. Num rul de consumatori servi i la o masa.. Debarasare ± Opera ie efectuat de c tre personalul de servire. Scopul organiz rii este întâlnirea participan ilor. elin etc. Amestec de b uturi alcoolice. Se preg te te din crevet e. 2. în special. r mânând în picioare. de regul împreun cu cafeaua. Digestiv ± B utur alcoolic oferit la sfâr itul mesei.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Ceainic ± Can cu capac folosit pentru servirea ceaiului infuzat sau a apei fierbin i pentru preg tirea ceailui la mas . dans) i un sortiment bogat de b uturi alcoolice i nealcoolice. Inventarul de servire care este pus la mas la dispozi ia unui consumator. Se face pe mân (la una . Este confec ionat din împletitur de r chita sau din metal. 2.Utilaj folosit pentru extragerea prin centrifuga re a sucului din pulpa de fructe. Domeniul: Turism i alimenta ie 16 Calificarea: Organizator banqueting . pepene galben.

înzestrare tehnico -material . slab . pentru pâine). sprijinit pe unul sau mai multe picioare. Lacto-bar (Milk bar) ± Unitate în care sunt oferite în principal b uturi pe baza de lapte. Iluminat slab ± Lumin difuz . mai pu in recomandate: list de preparate. List se prezint clien ilor imediat dup instalarea acestora la masa. Ma ina de fabricat cuburi de ghea Domeniul: Turism i alimenta ie ± Utilaj folosit în bar pentru producerea de cuburi de 17 Calificarea: Organizator banqueting . cafea. de calitate superioar . Lux ± Categorie generica de încadrare. calit ii. digestive. urarea cu instala ii electronice de redare i Echipament ± Baz material . List .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Disc-jockey-ul este cel care asigura organizarea i desf vizionare. St opera iunilor de decontare i de plata. vinuri (echivalentele în italiana i spaniola). prezentându -se videoprograme i filme.. suport pentru cea c de ceai i pentru cea c de cafea.Meniu ± Suport pe care sunt înscrise preparatele culinare pe care o unitate de alimenta ie cu serviciu la masa le pro pune clien ilor. intr-un cadru somptuos. Masa ± Pies de mobilier format dintr -un blat p trat. produse sau m rfuri alte persoane fizice sau juridice. - întocmit cu scopul de a verifica existen a înscrisurilor legate de diverse activit i sau ac iuni. suport mic. List de b uturi ± Suport pe care sunt înscrise b uturile alcoolice i nealcoolice pe care un restaurant cu serviciu la masa le propune clien ilor. Factura ± Document eliberat de c tre vânz tor (prestator) pe adresa cump r torului (beneficiarului). aparatur . luminat c ziua. rotund sau chiar oval. Furnizor ± Persoana fizic sau juridic care are sarcina s aprovizioneze cu materiale. Farfurie ± Pies de vesel care se folose te pentru servirea consumatorilor cu preparate culinare. list de bucate. List de control (Checklist) ± Foaie de hârtie cuprinz ând un ir de nume. Înscrierea fiec rui preparat se face cu precizarea pre ului. tot a a cum b uturile pot fi include în list meniu. cu înscrierea felului m rfii (serviciului ). c reia ii corespunde un serviciu elegant. list de pre uri. pentru oase (în forma de semiluna). date etc. list de meniu. Iluminat puternic ± Explozie de lumina. întins mic (jour. de desert (întins la mijloc). semiobscuritate. pre ului (tarifului). întins mare. Pot exista i liste distincte pentru aperitive. Se întâlnesc urm toarele tipuri: suport mare. Se folosesc i alte formule. Frapiera ± Pies de inventar folosit pentru r cirea i p strarea la masa a b uturilor la baza îmbutelierea i pentru fraparea vinului spumant ( ampanie). specifice unui sector de activitate.

iar cuburile sunt eliminate automat intr -un sertar.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ghea . Pre informativ . în scopul protej rii fermierilor comunitari. 2. În sens restrâns este venitul ce revine posesor ului de capital drept recompens a utiliz rii acestuia autorizate în leg tur cu înc lcarea unui drept al reclamantului . Domeniul: Turism i alimenta ie 18 Calificarea: Organizator banqueting . ap . Pre plafon ± Nivel maxim al pre ului unui bun sau servic iu în mod oficial.cump r tor i care s dea satisfac ie ambelor p r i ale tranzac iei. eventual. Reclam ± Activitate comercial prin care se urm re te. Murfatlar. Interven ii de acest tip.etc. Pahar ± Pies de sticl rie utilizat pentru servirea d iferitelor sortimente de b uturi. apa fierbinte dizolvând cafeaua i fiind filtrata direct în cea c . prepararea cocteilurilor. f r picior. Pre moderat ± Nivelul pre ului din n egocierea dintre vânz tor . Pre minimal ± 1. Ca m sur a politicii economice de stat.Categorie de pre care indic valoarea medie a unui bun economic sau a unui grup de produse. b uturi tip Cognac (balon). Sistemul de aprovizionare cu apa este autonom. (cu capacitate mai mare decât precedentul). servicii etc. tumbler (drept. "cupa de ampanie". vin spumant (fluta).). Ma in de fabricat înghe at ± Utilaj care permite prepararea în regim autonom i. tip rituri etc. în acela i timp. vin alb. vin ro u. stabilit de c tre stat c forma de reglementare a pre urilor în economie. Pre limit stabilit în cadrul politicii agr are comunitare sub care nu se import produse agricole din afar a Uniunii Europene. Principalele tipuri sunt pentru: aperitive. por ionarea i servirea înghe atei. Cotnari. Podgorie ± Areal care concentreaz planta ii viticole i care d numele vinului împreun cu denumirea soiului (Tâ rnave. de influen are a pre urilor sunt rar întâlnite în economia de pia . Profitul întreprinz torului ± Câ tig realizat de întrepri nz tor din desf în calitate de factor de produc ie. înainte de negociere i contractare. Mobilier ± Ansamblul pieselor de mobil destina te amenaj rii spa iilor.) suscitarea interesului public asupra anumitor m rfuri. b uturi r coritoare. fixarea unor pre uri plafon are rolul de a evita obliga iile unor profituri nejustificate i. Ma in de cafea Espresso ± Aparat pentru prepar at cafeaua.). Tv. pe calea publicit ii (prin radio. de a p roteja consumatorii. Not de plata ± Document înscriind suma pe care clientul trebuie s o achite la restaurant (în franceza "addition") sau la hotel (în franceza "note"). în func ie de serviciile de care a beneficiat. La restaurant se întocme te de c tre chelner sau casier (în sistemul francez). Limita inferioar a pre ului. Odobe ti. Reclama ie ± Sesizare adresat unui organ al administra iei de stat sau unei institu ii urarea unei activit i.

În bar tot pe tejghea are loc consumul. preparatelor culinare. motel. pentru vinul alb. Are bune cuno tin e oenologice . categoriile de selec ia i p strarea vinurilor în restaurant (vinoteca). la care sunt servi i clien i instala i pe scaune înalte tip "cal". Prelucra rea strugurilor se face în cram . bar. vinurile soiuri pure pot fi: albe seci. Tarif ± Pre stabilit pentru anumite prest ri de servicii. Tejghea Bar ± Utilaj (pies de mobilier) din dotarea barurilor i restaurantelor tip fast -food. vil . fermentarea având loc pe pieli . iar partea care nu este accesibil clien ilor include sp l torul pentru pahare. Somelier ± Lucr tor care are în grij alese. eventual aparatul pentru debitat berea. ma in pentru fabricarea cuburilor de ghea . Sortimentul de b utur i este restrâns.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Scaun ± Pies de mobilier pe care poate sta a ezat o singur persoan . Preparatele culinare sunt preg tite total sau par ial în fata clien ilor. sat de vacan . Snack-bar ± Unitate de alimenta ie rapid caracterizat prin existen a unei tejghele -bar. împreun cu p r ile solide care intr în componen a strugur ilor. unitate tip fast -food. spa iul frigorific pentru b uturi. Vin ± B utur o ± Pies de inventar utilizat pentru transportul inventarului de servire. în restaurantele cu autoservire dar nu numai. Structur de primire turistic ± Unitate opera ionala de tipul hotel. ciorchini sau semin e. b uturilor por ionate. dulci. care sunt înl turate prin opera ia de presare. iar p strarea i învechirea are loc în pivni 12 C). pe care se efectueaz servirea. albe dem iseci. ferm agroturistic . strugurii fermenteaz f r pieli . ro ii demiseci. Vinul ro u se preseaz prin zdrobirea boabelor. în func ie de con inutul de în sticle (dup zah r. alte unit i cu func iuni de cazare turistic . vinul dulce este de desert. se exprim încadrare a unit ilor cu activitate hotelier de exemplu. camping. caban . Uneori clien ii se pot instala i la mese. hote lurile.) Tav debarasare. cofet rie i patiserie. În România. pensiune. Shaker ± Ustensil de bar folosit la preg tirea b uturilor în amestec prin metoda agit rii. numai vinul spumant ob inut în perimetrul regiunii Domeniul: Turism i alimenta ie 19 Calificarea: Organizator banqueting . situat alcoolic ob inut prin ferm entarea strugurilor sau mustului din struguri (la proaspe i. Vinul spumant se ob ine prin fermentarea natural metoda "champenoise") sau rezervoare. ro ii. se clasific între categoria 1* i catego ria 5*. Tot el prezint lista de vinuri i orienteaz alegerea clien ilor în func ie de asocierea cu preparatele i chiar a unit ilor de alimenta ie. Contravaloarea în bani a unui serviciu (cazare etc. unitate de alimenta ie destinat servirii turi tilor. Unitate de alimenta ie destinat administrat de societ i de turism. în majoritatea arilor. în acest caz serviciul efectuându -se pin chelneri. precum i pentru servirii turi tilor ± Unitate apar inând uneia dintre în sta iuni turistice sau categoriile: restaurant. ro ii seci. albe dulci. Stea (stele) ± Simbol cu ajutorul c ruia. mijloc de evaluare a muncii desf urate în domeniul serviciilor.

Vitrina frigorific ± Pies de mobilier pentru prezentarea preparatelor i b uturilor . clien ii se pot autoservi. eventual. "wine cellar" în englez ) i vânz rii vinurilor (în consumate reci. din care . Vin rie ± Spa iu destinat depozit rii (pivni englez "wine shop"). Domeniul: Turism i alimenta ie 20 Calificarea: Organizator banqueting . Vinul spumos are un con inut de bioxid de carbon de origine exogen .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Champagne din Fran a poate s poarte acest nume.

folii etc. practic). Domeniul: Turism i alimenta ie 21 Calificarea: Organizator banqueting . structuri de con inut accesibile pen tru elevi în func ie de stilurile de înv are (auditiv. glosar.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Informa ii pentru elevi Acest auxiliar se adreseaz elevilor de la nivelul 3 de calificare profesional . texte. În cadrul activit ilor desf urm toarele categorii de sarcini: studierea bibliografiei af erente tematicii. autoevaluarea. dezbateri de grup pentru rezolvarea problemelor i g sirea solu iei urate pe parcursul derul rii modulului elevilor li se pot stabili corespunz toare. de coordonare a activit ii celorlal i. În acest material ve i g si: fi e cu activit ii de înv are. care trebuie implica i în activit i de luare a deciziilor. fi e de documentare. plan e.). planuri. fi e cu solu ionarea activit ilor de înv are. casete video. dovedirea abilit ilor dobândite. respectarea limitelor impuse. scheme. bibliografie orientativ . realizarea de materiale ilustrative (fotografii. vizual. culegerea materialelor informative.

portofoliul elevului con ine: y Rezultate ale lucr rilor de evaluare efectuate pentru teme din domeni ul profesional sau abilit i cheie y y y y Rezultate ale activit ilor de autoevaluare i dovezi ale discu iilor care au avut loc Opiniile elevilor privind activit ile desf urate tre elev Planuri de ac iune /evalu ri /activit i viitoare planificate i efectuate de c Comentarii ale profesorului privind atitudinea i rezultatele elevului Domeniul: Turism i alimenta ie 22 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Rezultat al întregii activit i din cadrul modulului ÄActivitatea de servire în bar´.

1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activit i de înv are Activitatea de înv are nr. Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1. ____________________________________________ 2. Data: __________________ Componen a nominal a grupei: ___________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin : În grupe formate din 4 elevi rezolva i cerin ele fo rmulate în fi a de lucru.1. ___________________________________________ Tip de bar: ___________________ ______________ Caracteristici: 1. ____________________________________________ 2. ___________________________________________ 2. FI DE LUCRU În imaginile de mai jos ave i prezentate diferite tipuri de baruri. ____________________________________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 23 Calificarea: Organizator banqueting . ____________________________________________ Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1. Denumirea activit ii : TIPURI DE BARURI UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s identifica i tipurile de baruri plecând de la elementele de baz caracteristice i s prezenta i oral o descriere formulat în cadrul echipei.

3.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1. Nominaliza i în urma unei decizii comune a membri lor grupei. ______________________________________ ______ 2. 2. cea mai bun prezentare. Realiza i o descriere de 10 rânduri pentru fiecare tip de bar i nominaliza i un reprezentant al grupei care va prezenta una dintre descrieri tuturor colegilor. alta decât a propriei grupe. Domeniul: Turism i alimenta ie 24 Calificarea: Organizator banqueting . rezolva i urm toarele cerin e: 1. Identifica i în cadrul grupei fiecare tip de bar i completa i în tabel datele solicitate cu precizarea a dou carac teristici principale ale fiec rui tip de bar. ____________________________________________ Plecând de la aceste imagini.

2. fiecare dintre voi. Data: _______________________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin : În cadrul activit ii desf urate la agentul economic. Denumirea activit ii: DOT RI DIN BAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI Timp de lucru: 300 minute Aceast activitate v ajut s pute i identifica dot rile din barul în care v desf activitatea. Instala ii de ventila ie: ____ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________ 5. Mobilier: ______________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ______________ 2. Instala ii sanitare: _______ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _____________ 3. 1. Instala ii de înc lzire: ____ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________ DOT RI DIN BAR 4. Instala ia electric : ______ ___________ ______________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _____________ 6. ura i dot rile existente în barul unit ii i ve i consemna o scurt prezentare a acestora în fi a de lucru individual .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Pute i folosi c dovezi fotografii din bar ata ate la fi 1. va identifica . Instala ia de sonorizare: __ _________________________ _________________________ _________________________ ____________________ _____ _________________________ _____________ Domeniul: Turism i alimenta ie 25 Calificarea: Organizator banqueting .

Fi de autoevaluare a proiectului ri urat Organizarea propriei înv Am identificat scopurile Mi-am definit sarcinilor Domeniul: Turism i alimenta ie 26 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.3. Pentru realizarea cerin ei formulate ave i de îndeplinit urm toarele sarcini de lucru: Identifica i tipul de bar pentru care realiza i miniproiectul. în echip miniproiectul realizat celorlal i colegi i cadrului didactic. organiza i în echipe formate din 2 elevi (stabilite de comun acord cu cadrul didactic). 1. Data: _______________________ Numele elevilor: 1. cataloage) i din alte surse. ___ _________________________ 2. din unit ile vizitate (fotografii. asocia i obiectelor i ustensilelor imagini pe care le ve i include în proiect. ________________________________ Cerin : Realiza i un miniproiect cu tema: ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de i inventar´. Stabili i grupele de obiecte i ustensile necesare în respectivul tip de bar. Realiza i o prezentare Power Point cu rezultatele miniproiectului. Folosind informa ii de pe internet. Prezenta i. Pe baza urm toarei fi e autoevalua i -va miniproiectul i munca desf pentru realizarea acestuia. pentru a fi evaluat. Denumirea activit ii: USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e Timp de lucru: 2 s pt mâni Aceast activitate v ajut s realiza i o anali z pertinent a necesarului de ustensile i obiecte de inventar necesare într -un bar i prin munc în echip s realiza i un plan de dotare pentru un tip de bar ales de comun acord cu colegul de echip . Rezultatele mini proiectului vor fi sintetizate într -o prezentare Power Point prezentate celorlal i colegi.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Am determinat realizarea eficient a proiectului în echip Am sugerat noi direc ii i idei M-am oferit voluntar cân d trebuia îndeplinit o sarcin C utarea informa iilor Am pus întreb ri Am c utat elemente pentru proiect Am solicitat clarific ri din partea profesorului i colegilor Identificarea resurselor Am g sit i valorificat resurse Am oferit fapte i opinii cel orlal i membri ai echipei Încurajarea membrilor echipei Am r spuns entuziast celorlal i Am invitat orice coleg s participe I-am determinat pe ceilal i s se simt bine Faciliteaz discu iile am ajutat la stabilirea priorit ilor i la crearea direct am ajutat la distribuirea sarcinilor am ajutat la identificarea schimb rilor necesare i am încurajat producerea acestor schimb ri Întreab am stimulat discu iile pentru a fi afla diferite puncte de vedere am eliminat ideile nevaloroase Rezolvarea problemelor : am propus munca diferen iat am c utat solu ii alternative am ajutat echipa s ia decizii corecte Domeniul: Turism i alimenta ie 27 Calificarea: Organizator banqueting .

apoi vor stabili care furnizor a fost ales justificând hot rârea luat . fie în Excel i listate pentru a putea fi prezentate beneficiarilor. împreun vor stabili necesarul de b uturi inând cont de tipul de bar i clientela acestuia. ___________________________. cei 2 manageri vor negocia pe rând cu furnizorii. folosind atât informa ii de pe internet cât i din cataloage i reviste de specialitate. Pentru realizarea cerin ei. în care managerii vor selecta furnizorii adecva i pentru barul lor. managerii. cadru didactic va evalua presta ia fiec rui elev atât individual câ t i în grupa din care a f cut parte. independen i unul de altul. _________________________________ 2. 2. Furnizori: 1. i Domeniul: Turism i alimenta ie 28 Calificarea: Organizator banqueting . ______________________________________ 2. din fiecare grup . fie în Word.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. sarcinile de lucru vor fi urm toarele: în prima etap . furnizorii vor preg ti ofertele de b uturi. unul dintre managerii de bar va prezenta întregii clase concluziile negocierii alegerea f cut . Activitatea const într -un joc de roluri. ofertele furnizorilor vor fi tehnoredactate. ___________________________________________ Cerin : Elevii se vor grupa în echipe de c tre 5. dintre care 2 vor fi manageri ai barului iar ceilal i 3 elevi vor fi furnizori.1. Denumirea activit ii: ALEGEREA FURNIZORULUI DE B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Prin aceast activitate ve i reu i s realiza i o bun gestionare a aprovizion rii barului prin alegerea eficient a furnizorului de b uturi.________________________________ 3. Data: _________________ _ Componen a nominal a grupei cu roluri: Manageri 1.

STRUCTURA BRO URII Vinuri albe seci: __________________________________________________ Vinuri albe demiseci: __________________________________________________ Vinuri albe demidulci: __________________________________________________ Vinuri albe dulci: _____________________ _____________________________ Vinuri ro ii seci: __________________________________________________ i alte aspecte care Domeniul: Turism i alimenta ie 29 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. În bro ur include i imagini sugestive. dup structura dat mai jos. sau alte surse pe care le considera i utile. realizându -se în final un clasament al bro urilor realizate. cu puncte între 10 i 0. Denumirea activit ii: MATERIALE PUBLICITARE PENTRU B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Aceast activitate v ajut s realiza i un material publicitar în care s prezenta i celor interesa i sortimente de vinuri i b uturi preparate din vin cu care ar putea fi aprovizionate barurile. 2. informa ii referitoare la b utur considera i c ar putea interesa utilizatorii acestei surse de informare.2. individual. Data: ________ _______________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Realiza i. informa ii de pe internet. cel pu in 4 din fiecare categorie. Pentru îndepli nirea cerin ei ve i folosi c surse de informare publica ii de specialitate. Bro urile vor fi prezentate pe computer i evaluate de to i ceilal i colegi din clas . bazându -v pe cuno tin ele voastre despre acest subiect. câte o bro ur în care s prezenta i vinuri i b uturi din vin.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Vinuri ro ii demiseci: __________________________________________________ Vinuri ro ii demidulci: __________________________________________________ Vinuri ro ii dulci: ________________ __________________________________ ampanie: __________________________________________________ Vermut: __________________________________________________ Bitter: __________________________________________________ Cogniac: _________________________ _________________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 30 Calificarea: Organizator banqueting .

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Data: _______________________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Realiza i solicit rile men ionate în fi a de lucru.3. dac se cunoa te faptul c la momentul deschiderii fi ei existau în stoc 4 sticle. i pe parcurs au avut loc urm toarele Domeniul: Turism i alimenta ie 31 Calificarea: Organizator banqueting . 2. Denumirea activit ii: STOCAREA B UTURILOR UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 50 minute Aceast activitatea v ajut s v fixa i no iunile dobândite referitoare la stocarea b uturilor i s identifica i modalit ile de gestionare corect a stocurilor de b uturi. Completa i o fi de stoc pentru un sortiment de vermut. FI DE LUCRU 1. În schema de mai jos completa i 6 caracteristici ale pivni ei de stocare: ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ PIVNI A DE STOCARE ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ 2.

s -au achizi ionat 6 sticle. Domeniul: Turism i alimenta ie 32 Calificarea: Organizator banqueting . identificând FIFO ________________________________________________________________________ __________________________________ __________________________________________ ____________________________________________________________________________.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR opera ii: s-a realizat o aprovizionare cu 12 sticle. Caracteriza i metodele FIFO i LIFO de valorificare a stocurilor diferen a dintre ele i prezenta i colegilor p rerea voastr : i ie irilor. LIFO ________________________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________ ___________________________________________________________________________. s -au scos din depozit 5 sticle. s -au scos din depozit 4 sticle. s -au scos din depozit 2 sticle. FI STOC Produs: ____________________________________________ Raft: _______________________ Num r ini ial de sticle: ___________ ________________ ________________ ________________ Data: ___________________ Intr ri: ________________ Furnizor: ___________________________ _____________________________ _____________________________ __________ ___________________ Ie iri: ________________ Destinatar: __________________________ _______________ _______________ _______________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Data : _____________ Stoc: _______________ 3.

1. folosindu -v de re etarele care le ave i la îndemân . Realiza i o fi a fiec rui cocteil ales. 3. de re ete identificate pe internet i inând cont de ingredientele pe care le ave i la dispozi ie. Stabili i de comun acord 3 colegi care vor prelucra fi ele clasei pentru a ob ine un material de prezentare al cocteilurilor realizate. Domeniul: Turism i alimenta ie 33 Calificarea: Organizator banqueting . ustensile necesare. care s con in : re eta cocteilului. 2. care va fi prezentat la urm toarea activitate programat pentru ac est modul. respectând etapele precizate în modul de lucru. Denumirea activit ii: PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factor ilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Aceast activitatea v ajut s identifica i re ete pentru b uturi în amestec i pe baza acestora. 6. 3. Selecta i 3 re ete de cocteiluri. s prepara i i s servi i b uturi în amestec . 4. pe adresele de mail ale colegilor stabili i s materialul de prezentare. Data: __________ _____________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Prepara i b uturi în amestec folosind cele 3 metode de baz acestora. solicitând sprijinul colegilor atunci când considera i c este necesar. FI Sarcini de lucru: 1. Fotografia i cocteilurile ob inute. 5. Transmite i fi ele tehnoredactate. DE LUCRU i realiza i servirea modul de prepar are i modul de prezentare i servire a cocteilului. finalizeze include imaginea în fi a cocteilului.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Prepara i cele trei cocteiluri. pentru a putea tehnoredactat .

pe baza unei fi e de evaluare i a unor întreb ri stabilite de comun acord între cei cinci componen i ai grupei. ÄImpar ialii´. vor evalua presta iile celor dou grupe i vor da un Äverdict´ final. câte o prezentare prin care s conving c . ÄPro-ceai´ i ÄImpar ialii´. Stabili i cele dou grupe (formate din num r egal de elevi) care vor participa la dezbatere. rolul Äimpar ialilor´ fiind acela de a gestiona dezbaterea între celelalte dou grupe. Fiecare grup va preg ti folosind diverse surse de informare. Denumirea activit ii: PREPARAREA I CEAI) UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale I SERVIREA B UTURILOR CALDE AROMATE (CAFEA UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute În cadrul acestei activit i v comunicare profesional . Din cadrul fiec rei grupe vor fi ale i câte doi elevi care vor prezenta rezultatul muncii de echip .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Sarcini de lucru: Stabili i 5 colegi care vor forma grupa ÄImpar ialii´ i care vor evalua presta iile celor dou echipe aflate în Älitigiu´. rezultat atât din calitatea prezent rii cât i în urma r spunsurilor la întreb rile formulate.2. realiza i un Äproces´ (joc de roluri) al celor dou b uturi calde aromate. 3. ve i aprofunda cuno tin ele legate de prepararea i servirea b uturilor calde aromate i ve i exersa competen ele de lucru în echip i de Domeniul: Turism i alimenta ie 34 Calificarea: Organizator banqueting . Data: _______________________ Componen a grupei: _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin a: Grupa i în 3 grupe: ÄPro-cafea´. b utura pe care o reprezint este cea mai interesant atât din punctul de vedere al calit ilor cât i al istoricului i al artei prepar rii.

prezenta i denumirea acestora utilitatea acesto ra.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. apoi realiza i degustarea pentru un vin alb i un vin ro u. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Domeniul: Turism i alimenta ie 35 Calificarea: Organizator banqueting . identifica i pentru început ustensilele implicate în activitatea de degustare. Cerin : Pe baza fi ei de lucru. FI 1.3. ustensilele implicate în activitatea de degustare a vinurilor. 3. Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________. Denumirea activit ii: DERULAREA ACTIVIT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale II DE DEGUSTARE A VINURILOR UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 100 minute Aceast activitate v ajut s v exersa i abilit ile necesare pentru de gustarea vinurilor. în cadrul activit ilor menite s asigure coordonarea activit ilor din bar. DE LUCRU Identifica i dintre imaginile de mai jos.

alb i ro u indicate pentru degustare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Denumirea ustensilei / obiectului Nr. Completa i Fi a de degustare pentru cele dou vinu ri. imagine Utilitatea în activitatea de degustare 2. Domeniul: Turism i alimenta ie 36 Calificarea: Organizator banqueting . Rezultatul analizei tactile. Vin alb Vin ro u Rezultatul analizei olfactive. Caracteristic Sortimentul de vin Rezultatul analizei vizuale. Rezultatul analizei gustativ .

apoi completeaz nota de plat . Managerul verific dac nota de plat a fost întocmit corect i prezint concluziile sale cadrului didactic care coordoneaz activitatea. Domeniul: Turism i alimenta ie 37 Calificarea: Organizator banqueting . Activitatea const monitorizeaz comandate de la bar. Nota de plat este oferit clientului. Pentru realizarea cerin ei.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. dac est e cazul face observa ii legate de într -un joc de roluri. care. astfel încât fiecare elev s îndeplineasc cele 3 roluri alocate. Denumirea activit ii: MONITORIZAREA ÎNTOCMIRII NOTEI DE PLAT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 150 minute În cadrul acestei activit i v ve i exersa competen ele legate de întocmirea notei de plat i ve i monitoriza modul în care nota de plat este completat de c tre alt coleg. Data: _______________________ Componen a grupei (3 elevi ): _____________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin : Elevii vor fi grupa i în echipe de 3 elevi. sarcinile de lucru vor fi urm toarele: Se stabilesc pe rând rolurile. fiecare îndeplinind pe rând rolul de client. Sarcinile sunt reluate de 3 ori.4. în a a fel încât. Osp tarul preia comanda pentru bar pe baza unei liste de b uturi. în care managerul nota de plat pentru produsele corectitudinea cu care este completat completarea acesteia. pe rând fiecare elev s fie client. osp tar i manager (vor fi 3 etape). osp tar respectiv manager. 3.

calcula i pre urile finale pentru b uturile solicitate de c tre consumatori.5 g nuc oar . 1000 ml Miere de albine. 750 ml Votc . 500 ml Nuc oar . 100 ml votc sunt urm toarele: o o o o o Lichior de ciocolat . FI DE LUCRU 1. dac re eta de preparare este urm toarea: 150 ml lapte.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. 500 ml Vermut alb. osp tarul a înregistrat urm toarea comand ciocolat . Cerin : Pe baza aplica iilor din fi a de lucru. Domeniul: Turism i alimenta ie 38 Calificarea: Organizator banqueting . 0.5 RON 8 RON 38 RON 2 RON 3. 2 g 3. iar produsele utilizate au urm toarele pre uri: o o o o Lapte. 50 ml lichior de vanilie. Calcula i pre ul fiec rei b uturi i suma total pentru b uturile de la bar dac pre urile pentru b uturile achizi ionate 2. Denumirea activit ii : CALCULAREA COSTULUI FINAL AL B UTURILOR UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s v exersa i deprinderile de calculare a costurilor unor produse. La masa 7. Cocteilul ÄCrustas´. Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________ ________________. 4.1. 400 g Lichior de vanilie. produs finit 280 ml se prepar dup urm toarea re et : Whisky 50 ml. 20 g miere de albine. 150 ml gin cu ap tonic . 500 ml Gin. 250 ml 35 RON 58 RON 24 RON 48 RON 3 RON pentru bar: 50 ml lichior de i 50 ml vermut alb. 750 ml Ap tonic . respectiv a unor sortimente de b uturi comercializate în bar. Calcula i pre ul unui cocteil din lapte (200 ml).

vin alb Riesling 50 ml. coniac 25 ml. 750 ml Lichior de cacao.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR lichior de cacao 25 ml. maraschino 15 ml. suc de l mâie 15 ml. 100 g (45 ml suc) Vin alb Riesling. în bar produsele utilizate în re et au urm toarele pre uri y y y y y y y Whisky.6 RON 28 RON 2 RON Domeniul: Turism i alimenta ie 39 Calificarea: Organizator banqueting . 750 ml Ap mineral . ap mineral rece 100 ml. 750 ml L mâie. 750 ml Maraschino. Calcula i pre ul pentru 4 por ii de cocteil dac . 500 ml 35 RON 44 RON 75 RON 51 RON 0. 500 ml Coniac.

Data: _______________ ________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Completa i schema de mai sus cu elementele caracteristice pentru calculele ce trebuie Domeniul: Turism i alimenta ie 40 Calificarea: Organizator banqueting . în bar. Denumirea activit ii: AP LICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR.2. FI DE LUCRU Sticle întregi de spirtoase _______________________________________________ _______________________________________________ __________________________________ Spirtoase la pahar ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________________ Cocteiluri ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________________ Sistem poten ial de vânz ri Sucuri i ap mineral _______________________________________________ _______________________________________________ __________________________________ 1. Cerin : Rezolva i urm toarea fi de lucru folosindu -v cuno tin ele acumulate în cadrul activit ii de instruire practic . UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s aplica i corect sisteme de control în bar. 4.

2. Din enumerarea de mai jos selecta i caracteristicile sistemului de control pentru care sunt specifice: SISTEMUL DE CONTROL CARACTERISTICI i transc rie i-le în zona destinat Control la sticl Inventarul Controlul bufetelor i evenimentelor Lista de control Domeniul: Turism i alimenta ie 41 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR efectuate c s se poat stabili valoarea sistemului poten ial de vânz ri pentru grupele de b uturi prezentate în schem .

sarcinile de lucru vor fi urm toarele:  Stabili i grupele de b uturi comercializate în bar. Cerin : Realiza i lista de pre uri pentru b uturile comercializate în barul în care v desf ura i activitatea. ve i realiza lista de pre uri pentru b utu rile comercializate în unitatea în care v desf Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________. Pentru realizarea cerin ei.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. 4. Prezenta i materialul realizat. Denumirea activit ii: PROCEDURI ÎN BAR ± AFI AREA LISTEI DE PRE URI UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 300 minute În cadrul acestei activit i. Alege i o variant de list de pre uri pentru afi area în bar.3. Realiza i utilizând computerul o list de pre uri cât mai sugestiv pentru unitatea în care v desf ura i activitatea. Domeniul: Turism i alimenta ie 42 Calificarea: Organizator banqueting . cadrului didactic i rectifica i eventualele aspecte identificate pentru a fi îmbun t ite. ura i activitatea de preg tire practic .

înalte de 40 ± 50 cm rotunde. Denumirea activit ii : TIPURI DE BARURI UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e FI A DE LUCRU Tip de bar: CAFE B AR Caracteristici: 1. într -o gam sortimental variat . Este de origine italian i este destinat servirii cafelei espresso. Tip de bar: ESPRESSO BAR Caracteristici: 1. Sortimentul de preparate i b uturi este variat. Tip de bar: PIANO-BAR Caracteristici: 1. în timp scurt (fast). Tip de bar: DISCO BAR Caracteristici: 1. 2. Sortiment redus de preparate i b uturi. cu mese mici. cafeaua fiind produsul principal. Sunt special amenajate s asigure spa iul pentru dans.1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Solu ionarea activit ilor Activitatea de înv are nr. în incinta barului sau Äla pachet´. Spa iul este redus. Äterapie prin muzic ´. p trate sau dreptunghiulare de 2 ± 4 persoane. în special espresso Domeniul: Turism i alimenta ie 43 Calificarea: Organizator banqueting . Dotarea asigur aparatura necesar prepar rii cafelei. 2. Creeaz o atmosfer deosebit . Amplasarea pianului este într -un loc care s îl aduc în centru aten iei. concept modern de bar. 2. destinat în special tinerilor. 1. având o zon alocat echipamentelor muzicale i de sonorizare 2.

Instala ii de înc lzire: pentru asigurarea confortului termic al consumatorilor. Domeniul: Turism i alimenta ie 44 Calificarea: Organizator banqueting . Instala ii de ventila ie: asigur condi ionarea aerului în spa iu destinat barului. DOT RI DIN BAR 4. scaune cu sp tar. tejghea de bar. 6. la care sunt conectate chiuveta.2. rafturi. ma ina de ghea i de cafea. Sunt obligatorii garderoba i grupul sanitar 3. Mobilier: mese. Instala ii sanitare: instala ia de ap curent rece i cald .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Denumirea activit ii: DOT RI DIN BAR UC 19 C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului 1. canapele). 1. 5. Instala ia de sonorizare: amplasarea boxelor trebuie s asigure o ambian sonor pl cut i uniform pentru to i clien ii. pot fi centrale proprii sau unitatea poate fi conectat la re eaua ora ului. Instala ia electric : se refer atât la partea care asigur iluminatul cât i la asigurarea conect rii aparatelor la re eaua de curent electric. 2. fotolii. scaune de diferite forme (taburete.

Clasa««««««««««««««««««««««« Data«««««««««««««««««««««««. bazat pe utilizarea tuturor surselor de informare Prezent rile Power Point vor fi realizate respectându -se cerin ele unei astfel de prezent ri. rii. Fi ele de autoevaluare a proiectelor vor fi apreciate în evaluarea final a proiectului efectuat de c tre cadrul didactic. Denumirea activit ii: USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e În realizarea miniproiectului cu tema: ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ elevii vor fi sprijini i s parcurg toate etapele specifice realiz rii unui proiect: familiarizarea cu tema. sintetizarea informa iilor.3.. 1.. cadrul didactic va Pe parcursul timpului alocat pentru realizarea miniproiectului i a prezent solicita elevilor implicare activ specifice domeniului.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. redactarea corect i complet a informa iilor utile. i responsabil . urm torul jurnal de reflec ie : Nume ««««««««««««««««««««««. documentarea. dar i la alte activit i. JURNAL DE REFLEC IE Lucrez cel mai bine când: _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Îmi place s lucrez cu al ii când : _________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Lucrul care îmi place cel mai mult: __________________ ______________________________ ____________________________ ___________________________________________________ Cea mai interesant parte a acestui proiect este : __________________________________ _______________________________________________________________________________ Mi-ar pl cea s înv Domeniul: Turism i alimenta ie mai mult despre : ________________ _____________________________ 45 Calificarea: Organizator banqueting . Se poate aplica la acest tip de activitate.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR _______________________________________________________________________________ Trebuie s lucrez la: ______________________________________________________ _____ ______________________________________________ _________________________________ Am nevoie de ajutor la : ________________________________________________ _________ _______________________________________________________________________________ Când nu în eleg ceva : ____________________________________ ____________ __________ _______________________________________________________________________________ Înainte de a începe s lucrez la proiect voi : ____________________________ _____________ ________________________________________________________________ _______________ Când trebuie s studiez. eu : _________________________________ __________ _______________________________________________________________________________ Sunt bun la: ___________________________________________________ _______________ _______________________________________________________________________________ Pot ajuta pe al ii cu: __________________________________________ __________________ _______________________________________________________________________________ Vreau s lucrez la: _______________________________________ ______________________ _________________ ______________________________________________________________ Vreau s înv despre: ______________________________________ ____________________ _______________________________________________________________________________ Vreau s fiu de ajutor la : ______________________________________ __________________ _______________________________________________________________ ________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 46 Calificarea: Organizator banqueting . eu : _______________________________________ ______________ _______________________________________________________________________________ Când vreau s -mi aduc aminte ceva.

care s comunice cadrului didactic. Toate documentele realizate de elevi. De asemenea vor fi valorificate i aspectele legate de implicarea în activitatea echipei i de modul în care socializeaz elevii pe parcursul activit ii. Domeniul: Turism i alimenta ie 47 Calificarea: Organizator banqueting . Dup atribuirea rolurilor. 2. stabilind cu exactitate rolurile elevilor în cadrul activit ii p lanificate. Denumirea activit ii: ALEGEREA FURNIZORULUI DE B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale În cadrul aceste activit i cadrul didactic are rolul de a organiza i modera jocul de roluri. conform cerin ei formulate. iar cadrul didactic va ine seama de implicarea fiec rui elevi în realizarea sarcinilor.1. activitatea fiec rei grupe este indicat s fie coordonat de c tre un elev din grup .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. toate aspectele privind desf propuse. în concordan cu cerin ele formulate i prezent rile urarea activit ilor f cute în cadrul activit ii pot fi apreciate i de c tre elevi.

5 1 2.p.5 Punctaj acordat Punctaj acordat Domeniul: Turism i alimenta ie 48 Calificarea: Organizator banqueting . bine structurat i logic TOTAL CON INUT Conceptul este prezentat corect d.d.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. precum i abilit ile de utilizare a computerului.25 0.5 0.v. Evaluarea bro urilor se poate realiza cu ajutorul urm toarei fi e de evaluare a produsului final: FI DE EVALUARE A PRODUSULUI FINAL EVALUATOR: ____________________________ ASPECT (DESIGN) Informa ia este u or de citit Spa iu este folosit eficient în formatul potrivit Este leg tur între text i grafic Informa ia este clar . capacitatea lor de selec ie i cu imaginile.5 1. Denumirea activit ii: MATERIALE PUBLICITARE PENTRU B UTURI UC 19 C 2: Aprovizione az barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Pentru realizarea bro urii elevii vor fi sprijini i s aleag corect sursele de informare i s asocieze corect informa ia scris realizate în Word. tiin ific Terminologia folosit este corect Secven ele alese cond uc spre r spunsul pentru întrebarea unit ii TOTAL Punctaj maxim 0.25 0. valorificând spa iul oferit de structura unei bro uri sintez . Este foarte important s fie stimulat creativitatea elevilor.2.5 Punctaj maxim 1 0. 2.

5 0.5 0.5 1 1 TOTAL 3 Punctaj maxim 0.5 0.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR CON INUTUL TIIN IFIC S-a stabilit ipoteza S-au identificat etapele tiin ifice S-a desf urat documentarea diversificat Punctaj maxim 0.5 TOTAL 2 1 10 Punctaj acordat Datele au fost prelucrate i s-a finalizat produsul COMUNICARE Ideile sunt comunicate eficient Sunt respectate regulile de scriere (tehnoredactare) i ortografie Textul este creativ Bibliografia este precizat corespunz tor Punctaj acordat Punctaj din oficiu: PUNCTAJ TOTAL: Domeniul: Turism i alimenta ie 49 Calificarea: Organizator banqueting .5 0.

de 10 ± 15 0C Rafturi sau etajere din lemn. Denumirea activit ii: STOCAREA B UTURILOR UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale FI A DE LUCRU 1. în func ie de intr rile b uturilor i de rulajul acestora. 2.3. Metoda FIFO: First in ± First out = Primul intrat ± Primul ie it. 4. se scot din depozit sticlele care au intrat cel mai recent. Se refer la ie irea din depozit a sticlelor cele mai vechi i la valorificarea acestora cu pre ul cel mai recent.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. se consemneaz datele referitoare la fiecare produs stocat. cu becuri de max. Destinat stoc rii sticlelor cu b uturi Temperatur constant . pe modelul sugerat sau pe alte categorii de fi e. orientate spre NE PIVNI A DE STOCARE Lumin slab . 75W sau neon Depozitarea i rulajul se fac în func ie de b uturi Spa ii aerisite f r curen i de aer sau trepida ii 3. La completarea FI EI STOC. Domeniul: Turism i alimenta ie 50 Calificarea: Organizator banqueting . Metoda LIFO: Last in ± First out = Ultimul intrat ± Primul ie it.

tehnoredactate.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. care se bucur de încrederea lor. realizând i fotografii cu rezultatul activit ii sale. 3. Fotografiile vor fi incluse în fi ele cocteilului. atât pentru a promova activit ile elevilor cât i pentru a crea o form de prezentare a bunelor practici din coal .1. Fiecare elev va realiza câte o fi pentru fiecare cocteil ob inut. Toate fi ele v or fi prelucrate într-un material de c tre elevi selecta i de colegii lor. Denumirea activit ii: PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Pentru realizarea aceste activit i de înv are. Ace tia vor primi fi ele prin e -mail. verificându-se astfel i abilit ile de comunicare între elevi. elevii vor identifica câte 3 re ete de cocteiluri. Este recomandat c materialul ob inut s fie popularizat între elevi i cadre didactice. Domeniul: Turism i alimenta ie 51 Calificarea: Organizator banqueting . inând cont de b uturile existente în cabinetul (laboratorul) d e tehnica servirii consumatorilor (alimenta ie).

care s determine exersarea a cât mai multor abilit i este cu siguran Pentru aceast activitate este indicat c în fiecare din grupele care particip la dezbatere s fie atât elevi c rora le place b utura pe care o reprezint (cafea sau ceai). care s conving pe to i cei care alc tuiesc o echip . Situarea elevilor în pozi ii diferite. cât i elevi c rora le place cealalt b utur . Denumirea activit ii: PREPARAREA I CEAI) UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale I SERVIREA B UTURILOR CA LDE AROMATE (CAFEA UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Pentru activit ile desf s urate c jocuri de rolur i. în m sura propriilor calit i la formarea competen elor necesare evolu iei sale profesionale. Acest lucru va stimula g sirea unor argumente mult mai puternice. 3. De i pare lipsit de importan . Grupul celor care modereaz dezbaterea este recomandabil s fie format din elevi care nu au preferin e numai pentru una dintre b uturile calde aromate.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. care fac tema dezbaterii. elevii cu care lucreaz . este foarte important c stabilirea grupelor in seama atât de preferin ele elevilor cât i de percep ia pe care cadrul didactic o are despre un în beneficiu elevilor. Situat în centrul propriei sale form ri. elevul contribuie la -i Domeniul: Turism i alimenta ie 52 Calificarea: Organizator banqueting . rolul cadrul didactic este unul deosebit de important în organizarea i desf urarea întregii activit i de înv are. mod ul în care sunt gestionate toate etapele i felul în care asigur implicarea tuturor elevilor. asigur calitatea întregului demers didactic. În evaluare se va ine seama de felul în care prin participarea s formarea tuturor competen elor specifice vizate de ace ast activitate. elevul se simte responsabil s contribuie. independent dar i în echipa din care face parte. Felul cum sunt formate grupele.2.

Domeniul: Turism i alimenta ie 53 Calificarea: Organizator banqueting .3. 3. Completarea Fi ei de degustare se va realiza de c tre fiecare elev în parte. Foarte important este s li se explice elevilor.) i care sunt senza iile la care trebuie s fie aten i elevii în momentul degust rii. Pentru scoaterea dopurilor de plut . etc. Denumirea ustensilei / obiectului Frapier Pahar pentru vin Caraf Tirbu on DE LUCRU Nr. care sunt regulile acesteia. cum se procedeaz în timpul degust rii (cum se toarn vinul. completate. cum se manevreaz paharul. Dopuri de ampanie i co ule e de sârm Dopuri de plut 10 7 Se îndep rteaz ampanie Se îndep rteaz la deschiderea sticlelo r de vin la deschiderea sticlelor de 2. Denumirea activit ii: DERULAREA ACTIVIT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale II DE DEGUSTARE A VINURILOR UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme prof esionale FI 1. vor fi p strate de c tre cadrul didactic i vor fi discutate cu elevii într-o activitate viitoare. Este indicat s existe fi e de degustare pentru fiecare elev. cum se realizeaz mi c rile vinului în interiorul cavit ii bucale. la deschiderea sticlelor de vin. înainte de începerea degust rii. Fi ele de degustare. pe care s se men ioneze numele elevului.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. imagine 1 3 4 6 Utilitatea în activitatea de degustare R cirea vinului alb i a ampaniei (b uturilor) Pentru por ionarea vinului de degustat Pentru p strarea i transportul.

Grupele de câte 3 elevi se pot stabili fie aleatoriu fie dup preferin ele elevilor. cadru didactic va prelua observa iile formulate de c tre elevii care îndeplinesc rolul de manageri.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. 3. În ambele situa ii. Denumirea activit ii: MONITORIZAREA ÎNTOCMIRI I NOTEI DE PLAT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Aceast activitate se dore te un joc de rol în cadrul c reia f iecare elev îndepline te toate rolurile propuse de activitate: manager.4. Lucrând în paralel mai multe grupe este important s acestora pentru a evita st rile de dezordine. osp tar. atât în ce prive te corectitudinea întocmirii notei de plat rolurile îndeplinite. se gestioneze corect activitatea cât i a presta iei elevilor în i pentru nota de plat Domeniul: Turism i alimenta ie 54 Calificarea: Organizator banqueting . Se vor folosi notes-uri i formulare pentru bonul de comand identice cu cele folosite în mod curent în unit ile de alimenta ie. client.

Denumirea activit ii: CALCULAREA COS TULUI FINAL AL B UTURILOR UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i FI A DE LUCRU 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.4 RON 3.2 + 2 + 0.1.4 + 3. PCocteil = (200/1000)x3. dac acestea sunt corecte i conduc la rezultate corecte.5/2)x2 = 0. PLichior = (50/500)x35 = 3.49 RON Este indicat s se accepte i alte modalit i de rezolvare.6 RON PAp tonic = 3 RON PVotc = (100/500)x24 = 4.75 + 1. PCocteil = (50/750)x75 + (25/500)x35 + (25/750)x44 + (15/750)x51 + (15/45)x0. 4.5 + 11. 01 + 0.5 RON PGin = (150/750)x58 = 11.4 PCocteil = 11.5 + (20/400)x8 + (50/500)x38 + (0.8 +0.7 + 0. TOTAL = 26.13 + 1.1 RON Domeniul: Turism i alimenta ie 55 Calificarea: Organizator banqueting .6 + (50/750)x28 + (100/500)x2 PCocteil = 5 + 1.8 R ON PVermut = (50/750)x48 = 3.6 + 3 + 4.5 PCocteil = 5.2 2.2 RON TOTAL = 3.8 + 3.

UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i FI 1. DE LUCRU Sticle întregi de spirtoase De regul pentru o sticl întreag pre ul este mai mic decât cel la care s-ar fi ajuns prin vinderea la pahar Spirtoase la pahar Se calculeaz num rul de pahare (por ii) dintr -o sticl .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Pre ul paharului se stabile te prin rotunjirea pre ului rezultat din calcul. etc. pre inclus în b uturi alcoolice. Denumirea activit ii: APLICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR. pre mic în cocteil-uri.2. Domeniul: Turism i alimenta ie 56 Calificarea: Organizator banqueting . Cocteiluri Pre ul se ob ine însumând pre ul componentelor i ajustând apoi valoarea rezultat (componente scumpe rar folosite) Sistem poten ial de vânz ri Sucuri i ap mineral Pre ul depinde de politica de vânz ri a managerilor: pre fi x. 4.

vânz rilor. depozit rii. care la sfâr it returneaz b utura neconsumat . iar poten ialele vânz ri se bazeaz pe cantitatea care s -ar putea vinde într -o zi. Lista de control b. SISTEMUL DE CONTROL CARACTERISTICI Se apreciaz Control la sticl num rul de sticle care pot fi consumate într -o zi aglomerat (stocul la începutul zilei). Necesit la pahar). se exclud sticlele începute. Teoretic acest sistem promite c corespund de la o zi la alta. eveniment) ± este o i ce era înainte de i m surile care se vor lua în caz de Domeniul: Turism i alimenta ie 57 Calificarea: Organizator banqueting . Este un sistem greu de operat i se aplic o analiz atunci când exist bun i detaliat a vânz rile i câ tigurile s Inventarul nevoia unei investiga ii. Control opera ional ± de zi cu zi al cump r rii. Control post-opera ional (dup compara ie între ce s-a realizat eveniment. a. cu responsabil de eveniment. pe feluri de b uturi i modul de vânzare (la sticl sau Este indicat c pentru fiecare eveniment s se organizeze un bar Controlul bufetelor i evenimentelor propriu al bufetului. primirii. precum nevoie. Verificarea stocurilor este foarte important . vânz rii. consum rii i producerii. Se noteaz zilnic datele.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR 2.

elevii vor fi stimula i s î i foloseasc abilit ile de operare pe computer i de utilizare a internetului.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Denumirea activit ii: PROCEDURI ÎN BAR ± AFI AREA LISTEI DE PRE URI UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Pentru realizarea acestei cerin e. 4. este important c elevilor s li se stabileasc criterii clare de realizare i de sintetizare a cuno tin elor acumulate pân la momentul respectiv. se vor verifica legate de aspectul i calitatea prezent rii listei de pre uri. În realizarea listei de pre uri pentru bar. Aceasta trebuie s ai caracter informativ pentru clien i. Domeniul: Turism i alimenta ie 58 Calificarea: Organizator banqueting . Pe lâng rigurozitatea legat de no iunile profesionale. care s trezeasc interesul consumatorilor.3. dar s aib i un mod de prezentare atr g tor.

Bucure ti: Editura THR ± CG. pensiuni turistice . 3. Bugan. Bucuresti: Editura didactica i pedagogica. Bucure ti: Editura Didactic i pedago gic 7.ro 12. Bucure ti: Editura THR ± CG. Stere (2006) ± Arta serviciilor în restaurante. Emil (2000) ± Tehnica servirii consumatorilor (manual). Stere (1982) ± Ghid profesional în alimenta ia public .ro 15. 4. Marian (2002) ± Ghidul profesionistului în alimenta ie .regielive.ro 13. gastronomie. Constantin. Florea. Stavrositu.ro 14. Radu (1998) ± Tehnologia restaurantelor . Florea. baruri. Bucure ti: Editura: Tehnic 6. www. Stere. Constantin (2004) ± Manualul directorului de restaurant .ro www.ro 16.A.ro 11. 5. www. Bucure ti: Editura Inter Rebs Popa. 2.afterhouse. www. Aurel (2000) ± Vinul. www. hoteluri. www. Editura: Funda ia Arta serviciilor în turism 8. Dobrescu.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Bibliografie 1.e-referate.ro 10. www.ro Domeniul: Turism i alimenta ie 59 Calificarea: Organizator banqueting . www. Nicolescu. R.probar. Stavrositu.referate.culinar.foodandbar. www.romaniantourism. 9.localuri. Stavrositu.

cafea. de proiec ie de filme. roast-beef.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Anexe Fi de documentare nr. fructe i salate de fructe. în care se serve te un sortiment diversificat de b uturi alcoolice i nealcoolice i o gam restrâns de produse culinare. În salonul de servire se afl tejgheaua -bar cu scaune înalte. Barul de noapte ± unitate cu caracter distractiv cu un orar de noapte care prezint un program variat de divertisment.). cu scaunele fotolii respective. Bar de zi ± unitate care func ioneaz de regul în cadrul hotelurilor i restaurantelor. Cadrul ambiental este completat cu program artistic. specialit i de cofet rie i înghe at . piano-bar. specialit i de cofet rie i înghe at . cafe -bar (cafenea). Barul trebuie s corespund categoriei sau num rului de stele al unit ii i mai ales cerin elor consumatorilor. În continuare sunt descr ise principalele tipuri de bar. televizor. Domeniul: Turism i alimenta ie 60 Calificarea: Organizator banqueting . 1 TIPURI DE BARURI Barul este o unitate de alimenta ie c u program de zi sau de noapte. b uturi nealcoolice. foetaje. bar american. jardiniere cu delicatese. un num r restrâns de mese cu dimensiuni mici. Ofer consumatorilor o gam variat de b uturi i nealcoolice. video. org de lumini. etc. simple sau în amestec i gust ri în sortiment restrâns. espresso-bar. produse de tutun i posibilit i de distrac ie (muzic dis cret . club. pub. dar poate fi organizat alcoolice i c unitate ind ependent . jocuri mecanice etc . b uturi de bar (cocktai l-uri). de music -hall i dans pentru consumatori i ofer o gam variat de b uturi fine. Barul poate fi: bar de noapte. disco -bar. De obicei sunt realizate în stil amfiteatru pentru a se putea viziona programul artistic -muzical de la toate locurile de la mese. TV. bar de zi. Este dotat cu instala ii de amplificare a sunetului. tartine. fripturi reci. bufet bar. audi ii muzicale.

Divertismentul este real izat prin intermediul muzicii de audi ie i de dans. amplasate în spatele tejghelei.unitate care îmbin activitatea de desfacere a cafel ei cu cea recreativ .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Cafe-bar cafenea . cafea cu lapte.unitate cu profil de divertisment pentru tineret. fie la tejgheaua barului fie la mesele amplasate în incinta localului. înregistrat desf urarea întregii activit i. ceai). activitatea comercial fiind axat pe desfacerea de gust ri. ciocolat . Videoteca este special amenajat cu instala ii electronice de redare i vizualizare a videoprogramelor i a filmelor. Piano-bar (limelight) ± este o unitate cu caracter special. ofer consumatorilor i gust ri. Este dotat cu ma ini espresso pentru prepararea caf elei. minuturi. în care elementul central din bar este pianul.). coniac. var . Espresso-bar ± este o unitate în care se serve te predominant cafea preparat la ma inile espresso. al clubului. Clien ii pot sta la pianul bar s cânte împreun cu muzicienii i s Domeniul: Turism i alimenta ie încing atmosfera. Cafeaua poate fi servit în ce ti în incinta localului sau în pahare speciale de unic folosin . b uturi alcoolice fine (lichioruri. vermut etc. Disco-bar (discotec -videotec ) . Integrat cu rafinament în spa iu. înghe at i difuzat prin instala ii speciale i prin Ädisk -jockey" care asigur i amestecuri de b uturi alcoolice i nealcoolice. dinamic. b uturi nealcoolice calde (cafea filtru. produse de cofet rie patiserie. Calificarea: Organizator banqueting 61 . produse de cofet rie -patiserie. înghe at . barul sub forma de pian. domina interiorul i puncteaz în acela i timp scena ± locul activ.

bere). minuturi. i se caracterizeaz prin faptul c asigur pe lâng un sortiment mare de b uturi i o serie de preparate care pot fi servite în bar. sandwich -uri. b uturi alcoolice (aperitive. vinuri. produse de patiserie etc . b uturi nealcoolice. Bufetul-bar .ofer un sortiment restrâns de preparate calde i reci (gust ri. Amplasarea tejghelei -bar este în centrul spa iului i este asigurat cu un num r mare de scaune înalte de bar. a a cum îi spune i numele. de origine american . Di n punct de vedere ambiental unitatea creeaz o atmosfer pl cut .este o unitate de capacitate redus care pe lâng un sortiment variat de b uturi alcoolice i nealcoolice ofer i o gam mai redus de preparate culinare. de regul în ton cu specificul unit ii. dot rile fiind unitare. preg tite în buc t ria proprie sau aduse din afar . Domeniul: Turism i alimenta ie 62 Calificarea: Organizator banqueting . cu o anumit tem .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Barul american ± este. Pub-ul .).

unit ile de alimenta ie public .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. 2 DOTAREA I AMENAJAREA BARURILOR Dotarea barurilor trebuie s trebuie s fie în aten ia managerilor unit ilor de alimenta ie public i in seama de clasificarea unit ii respective. ridicarea permanent a op iunilor pie ei i a gradului de baruri. Num rul obiectelor de servire i tipul acestora difer de la o unitate la alta. pere i. unit i cu servire rapid civiliza ie au condus la sporirea exigen ei clien ilor în ce prive te forma. modul i cuantumul timpului în care li se ofer s consume preparate culinare i b utu ri. de structura preparatelor i b uturilor.. Lumina artificial permite desf urarea activit ii în timpul nop ii sau pe parcursul zilei în spa iile f r lumin natural . Pentru realizarea unei bune serviri se impune s se asigure o dotare a unit ilor publice de alimenta ie cu o gam cât mai variat de obi ecte. de complexitatea serviciilor prestate. partea cea mai important care s corespund cerin elor actuale i de p erspectiv a unei investi ii. c ruia îi revin atribu ii în acest domeniu de activitate. prezentarea. care se ofer i se consum . etc. de num rul de stele i de cerin ele clien ilor. Pentru a asigura condi ii optime de func ionare. în general i barul în particular. trebuie s corespunz toare. Cre terea continu a re elei de unit i. Aceasta presupune asigurarea locurilor pentru l mpi. suport mai greu modific ri ulterioare sau transform ri. de mijloace. cunoa terea caracteristicilor i a modului de manire a acestor obiecte constituie alfabetul fiec rui lucr tor. Modul de iluminare a unei unit i de alimenta ie public poate fi direct sau indirect. pardoseal etc. La executarea lucr rilor se vor respecta normele tehnologice de profil. al confortului i al func ionalit ii specifice. dispun de instala iile tehni ce necesare precum i de o dotare Instala ia electric serve te pentru alimentarea cu energie electric a corpurilor de iluminat i a unor utilaje. Domeniul: Turism i alimenta ie 63 Calificarea: Organizator banqueting . servirea i consumarea preparatelor culinare. fapt ce presupune stabilirea unui plan general de construc ie din punct de vedere al arhitecturii.. Pentru folosirea obiectelor de servire i aplicare corect a regulilor tehnicii servirii în unit ile publice de alimenta ie. în func ie de categoria i profilul unit ii. pentru a se evita electrocut rile sau sursele de incendii. prize sau alte utilaje în toate spa iile destinate amplas rii lor. lumina este dirijat c tre plafon. Construc ia (cl direa). de unde se reflect în restul înc perii. care s fie folosite la transportul. diversificarea pofilelor i serviciilor în restaurante. a b uturilor nealcoolice i alcoolice.

i înc lzirea electric . pentru a se evita pierderile de c ldur . înc perile trebuie s aib izola ie termic . Înc lzirea cu ajutorul centralelor i sobelor alimentate cu combustibili solizi. panouri. panouri cu infraro ii. în demisezon sau surs suplimentar de prin radiatoare electrice. poate fi intermitent c ldur . Inscrip iile luminoase c mijloc de reclam trebuie s se integreze i în ansamblul arhitectural al unit ilor.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Lumina poate fi apreciat c fiind ca ld ± cu nuan nuan verde-albastru. cu echipamente conectate la re eaua electric . sau folosind mijloace prin care se realizeaz înc lzirea intermitent . c permanent sau intermitent . Conductele. cât i cele pentru ap rece. Instala iile sanitare difer în func ie de criteriile de confort dup care se clasific unit ile. lichizi sau gazo i poate avea. atât cele pentru ap cald . radiatoare electrice cu ventilatoare cu aer cald etc. Stabilirea culorilor dep inde de atmosfera pe Inscrip iile luminoase (firme. Înc lzirea permanent p oate fi realizat prin aparatur independent . trebuie Domeniul: Turism i alimenta ie 64 Calificarea: Organizator banqueting . Amplasarea celor exterioare necesit energiei electrice. Indiferent de tipul de înc lzire folosit. într -o unitate de alimenta ie public se va ine seama de culorile din interiorul înc perii respective. iar utilizarea se face numai în conformitate cu reglement rile privind normele de folosire a Înc lzirea local poate fi realizat de la re eaua de termoficare a localit ii. utilizarea Instala iile pentru alimentarea cu ap rece i cald trebuie mascate sau integrate decorului spa iilor prin care trec. prev zut cu termostate pentru reglarea în func ie de temperatura mediului ambient. diversitate i calitate. aprobarea organelor de resort. Ea se asigur sau permanent . În func ie de aceast se asigur instala ii sanitare corespunz toare c num r. foarte costisitoare. Înc lzirea electric . indicatoare) constituie un mijloc eficace pentru a atrage i a re ine aten ia clien ilor. Înc lz irea intermitent este folosit în unit ile cu caracter sezonier. cu centrale i sobe alimentate cu diver i combustibili. spre galben -ro u sau rece ± lumina cu La alegerea tipului de iluminare artificial care vrem s o cre m folosind culori calde sau reci.

grupurile sanitare înzestrate cu vesel -pahare. între 30 i 70 %. O bun instala ie de climatizare pre supune func ionarea reglarea automat . în bar. ea dând senza ia de confort. în medie. Distribuirea apei calde este bine s se fac prin conducte galvanizate. temperatura economic . filtrarea aerului. Existen a ei este o necesitate în toate unit ile de alimenta ie public . materializat prin temperatur . Într-o unitate de alim enta ie public . c fii nd 10 l de ap la temperatura de 65 oC pentru un loc în unitate. estetic se g seasc i u or de între inut. grupuri sanitare. posibilitate de întrerupere. apa cald poate fi asigurat printr -un sistem încorporat în instala ia de înc lzire central sau prin generatoare independente. beneficieze de acela i generate de muzica folosit pentru a crea fondul s onor al barului. condi ionarea unui local presupune cre terea sc derea temperaturii. decora ii interioare. realizarea ei impune g sirea modalit i de atenuare a zgomotelor prin solu ii constructive. Acustica unui bar trebuie s Constituind o cerin sigure o ambian sonor care s favo rizeze conversa iile.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR s aib dimensiuni i caracteristici capabile s asigure debitul de ap corespunz toare. Necesarul de ap cald este apreciat . Instala ia telefonic . în oficii trebuie s în permanen : ma ini pentru sp lat diverse cu dou bacuri i baterii pentru amestec. În localurile de alimenta ie public . sp l toare. între inerea simpl i nivel sonor redus. W.C. simpl . evitându -se a ezarea ei în zonele cu circula ie mare sau în spa iile de produc ie i depozitare. asigur cond i ii corespunz toare. cu vase i rezervoare. o exploatare u oar . Instala iile de canalizare pentru evacuarea apelor menajere va fi confec ionat din font sau PVC i montat astfel încât s fie u or accesibil în caz de interven ii. introducerea de aer curat i eliminarea celui viciat. conform reglement rilor sanitare în vigoare. precum i alte dota ii. De buna ei func ionare depinde rezolvarea unor probleme operative ale unit ii i ale clien ilor. -uri cu pi oare. Atunci când este posibil boxele trebuie instalate de jur -împrejurul înc perii. indiferent de profil. Instala ia de sonorizare este foarte important pentru crearea unei atmosfere specifice. la temperatur economic . instalate cât mai aproape de principalul loc de consum. umiditate relativ . Domeniul: Turism i alimenta ie 65 Calificarea: Organizator banqueting . în jur de 18 oC. Din punct de vedere func ional. etc. Instala iile de ventila ie ± condi ionare constituie un element indispensabil în loc alurile publice. capacitate suficient . umiditate constant i aer i purificat (filtrat). normalizarea umidit ii. în a a fel încât to i clien ii s fundal sonor i aceia i intensitate. sp l toare sp l toare cu baterii de amestec al apei calde i reci. Instala ii pentru ap cald este obligatorie. de prim importan pentru oricare unitate de alimenta ie public . robinet ria trebuie s fie rezistent .

condi ii pentru i v ânzarea ig rilor. Instala ii i recipiente fixate de pere i. Unit ile mai mici au doar simple vestibule. pentru a economisi spa iul i a u ura între inerea pardoselilor. cele destinate clien ilor trebuie s fie separate de ale personalului. La unit ile de categorie superioar . Intrarea îndepline te în principal dou func ii: asigur intrarea i ie irea din unitate i constituie loc de întâlnire sau a teptare pentru cli en i. Intrarea difer de la unitate la unitate. posibilitatea servirii unor b uturi aperitive. precum Toaletele trebuie dimensionate i realizate conform reglement rilor existente pe linie de proiectare i construc ii i s îndeplineasc urm toarele cerin e: Dimensionarea lor s fie corespunz toare num rului maxim de clien i. S aib compartimente cu cabine separate pentru b rba i i femei. pere ilor i pardoselilor. Domeniul: Turism i alimenta ie 66 Calificarea: Organizator banqueting . spre deosebire de cele de categorie superioar . informarea clien ilor asupra specialit ilor ce pot fi servite. holurile s asigure. Este recomandabil c aranjarea inutei (garderob suvenirurilor. Spa iile unei unit i de alimenta ie public sunt normalizate în func ie de destina ia lor. a i grupuri sanitare).Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ³tratarea´ tavanului. garder ob i grupuri sanitare pentru clien i. S fie confec ionate din materiale rezistente. u or de între inut. în func ie de categoria acestora. intrarea din strad se face se face prin holul dotate cu spa ii pentru a teptare. O aten ie deosebit este acordat grupurilor sanitare. Men inerea lor într -o stare de cur enie irepro abil asigur o bun impresie despre gospod ri rea unit ii respective. în cazul unit ilor situate în incinta acestuia. Accesul într-o unitate poate fi direct din strad i din holul hotelului. cu aspect. în afar spa iilor de a teptare. care beneficiaz de holul confortabil.

recipiente pentru colectarea hârtiei uzate. S aib aerisire sau ventila ie suficient i temperatur în jur de 18 oC. o dotare corespunz toare cu mobilier. s fie din materiale neporoase i lavabile. - Pardoseala i pere ii. suporturi pentru hârtie igienic . pe lâng Cre terea nivelului de servire în unit ile de alimenta ie public utilaje i inventar de serviciu. Domeniul: Turism i alimenta ie 67 Calificarea: Organizator banqueting . chiuvete. etajere -suporturi.50 m. usc toare de mâini port -prosoape.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR - Echipamentul minim din dotare: scaune WC. distribuitoare de s pun etc. oglinzi. presupune. pisoare. Iluminatul va fi de nuan e reci la cabinele pentru b rba i i mai calde la cele pentru femei. preocuparea pentru îmbun t irea tehnologiei de servire. pân la în l imea de cel pu in 1.

servicii de nivel superior i reac ii pozitive din partea clien ilor. ma in de ghea . ervete i erve ele. cas de marcat. sit de bar cu arc. cle te pentru desf cut ampania. aparate manuale i electrice pe ntru stoarcerea fructelor (centrifuge). pipete. ciocan pentru spart ghea a. cle ti pentru ghea . palete pentru dulciuri. boston.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. Grup prelucrare fructe în bar Sta ie bar R citor pahare Ustensilele pentru bar sunt foarte variate i multe din tre ele au utilizare strict în bar: shaker. ma in pentru fulgi de ghea . calculator. etc. linguri i linguri e diverse. cilindri. Domeniul: Turism i alimenta ie 68 Calificarea: Organizator banqueting . paharul pentru amestecuri. strecur toare. r z toare pentru nuc oar sau ciocolat . diverse recipiente de sticl . de felul în care managerul unit ii a în eles c o activitate de calitate. cle ti pentru zah r. cu it pentru citrice. turmix. mixer. presupun î mbun t irea continu ustensilelor folosite de lucr torii din bar. separator de ou . dopuri picur toare. a echipamentelor i a Dot rile specifice barului sunt cele f r de care activitatea nu s -ar putea desf ura corespunz tor: ma in de cafea. etc. chei tirbu oane. linguri a cu coada lunga. 3 USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR Calitatea activit ii în bar este influen at în mod direct de dot rile de care acesta dispune.

calde (ceai. având diferite forme i capacit i. servirea i consumare a b uturilor alcoolice i nealcoolice.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Ustensile pentru bar Sticle dozatoare i dopuri picur toare Ce tile sunt folosite în baruri. de 200 -300 ml ce ti pentru servirea b uturilor aperitiv sau a b uturilor alcoolice calde de 50 -150 ml confec ionate din ceramic . Sunt confec ionate din por el an. în func ie de destina ia lor: ce ti pentru servirea cafelei. de 100 -200 ml: ce ti pentru servirea cafelei cu lapte. Sunt confec ionate din Domeniul: Turism i alimenta ie 69 Calificarea: Organizator banqueting . Se folosesc la transportarea. faian . de 200 -500 ml: ce ti pentru servirea ceaiului. la servirea i consumarea b uturilor nealcoolice. lapte) i la servirea cafelei. Sunt de mai multe feluri i de capacit i diferite. Paharele sunt utilizate în num r foarte mare. ceramic sau sticl .

8. Domeniul: Turism i alimenta ie 70 Calificarea: Organizator banqueting . cristal sau semicristal. 2. baloane pentru consumarea coniacului cu capacitatea de 100 -300 ml . apei gazoase sau pri ului. Pahar de apa . Pahar de ampanie (cupa) . 3. cu capacitatea de 100. cu sau f r picior. sonde pentru consumarea berii. 4. Dup destina ia. cu capaci tatea de 230 -300 ml. 11. îndeosebi pentru prepararea i servirea b uturilor în amestec. cu capacitatea de 25. forma i capacitatea lor. 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR sticl . 50. paharele sunt de mai multe feluri: pahare pentru consumarea b uturilor aperitiv i lichiorurilor. respectiv 1/6. cu capacitate de 150. sonde pentru consumarea b uturilor r coritoare. 100 ml. 5. Pahar de ampanie (flûte). pahare pentru consumarea amestecurilor de b uturi (cockteiluri) cu capacitatea de 125 ml. realizate cu pere i mai gro i cu capacitatea de 200 sau 300 ml. 7. Pahar de coniac. 125 ml. pahare pentru preg tirea i consumarea amestecurilor de b uturi. cupe pentru consumarea ampaniei cu capacitatea de 150 -200 ml . 10. Pahar de vin alb . pot fi simple sau decorate. în bar se folosesc i o multitudine de pahare speciale. 6. pahare pentru consumarea vinurilor. 9. Pahar de Sherry . cu capacitatea de 300 sau 500 ml. 1/5 i 1/4 dintr-un litru. 200 ml i 230 ml. Pahar de bere . Pahar de whisky (tumbler) Al turi de paharele clasice. 200 i 250 ml. Pahar de lichior. Pahar de uic . Pahar de vin ro u . pahare pentru consumarea apei minerale.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Domeniul: Turism i alimenta ie 71 Calificarea: Organizator banqueting .

vinuri de colec ie. @ În func ie de meniurile unit ii. De exemplu. 3 Dac unitatea se adreseaz segmentului de popula ie cu venituri peste medie i mari. Alegerea celui mai potrivit furnizor se face i în func ie de capacitatea de desfacere a unit ii. depozitare. ingrediente de cea mai bun calitate. discounturi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. c p uni proaspete. pentru a aduce în unitate produse pe care nu le g sim la furnizorii permanen i. categoria i necesarul unit ii. datorit meniurilor specifice. aprovizionarea se face cu m rfuri din care se pot ob ine prod use finite care se adreseaz achizi iona aceluia i segment de popula ie. vinuri albe seci i demiseci) i.). Champagne Dom Perignon. se aleg furnizorii permanen i sau ocazionali. m sline de calitate superioar . diferite de cele ale restaurantelor clasice. Se stabile te în concordan c ruia i se adreseaz produsele i serviciile cu categoria unit ii. În restaurantele cu specific pesc resc datorit meniului bogat în preparate din pe te la care se vor asocia b uturi specifice (ex. fructe de ananas. drept urmare. Aceasta se face în func ie de meniuri. D Furnizorii permanen i se aleg în func ie de: y y y raportul calitate/pre al m rfurilor condi iile de producere. D La furnizorii ocazionali se apeleaz în cazuri speciale (mese festive) sau mese cu un anumit specific. etc . Coniac Feteasc regal de Jidvei. specificul. sucuri naturale de fructe cire e confiate. 4 ALEGEREA FURNIZORILOR Alegerea furnizorului este una dintre cele mai importante opera ii. b uturi spirtoase de calitate Finlandia. vodc Sauvignon de Dealul Mare. Domeniul: Turism i alimenta ie 72 Calificarea: Organizator banqueting . originale (Whisky Chivas Royal 12 years old. de int (target). siropuri. l mâi verzi etc. @ Specificul unit ii ± influen eaz mult alegerea furnizorilor. transport i mod de plat al m rfurilor alte preten ii contractuale cum ar fi: exclusivitatea pe un anumit produs sau servicii. furnizorii vor fi ale i în consecin . i în acest caz primeaz raportul calitate ± pre . @ Targetul ( inta) unit ii reprezint publicul int acesteia. Cabernet i diverse superioar . se va ampanie.

care va face o bun reclam localului. somelierul. p strare i stocare a b uturilor. s particip m la prezentarea produselor i la degustare. Este bine s mergem înso i i de persoane de specialitate de la care putem primi informa ii utile. responsabilul cu aprovizionarea. Unii produc tori ofer transport gratuit al m rfurilor. Este de mare efect invitarea în aceast de lega ie a unuia dintre clien ii fideli ai restaurantului. al turi de care pot veni i buc tarul ef i directorul economic. se recomand organizarea unei vizite la care s participe patronul. eful de restaurant. Atunci când se fac comenzi importante. Domeniul: Turism i alimenta ie 73 Calificarea: Organizator banqueting . Înainte de a cump ra.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Furnizorul trebuie s fie capabil s ofere:   calitatea dorit cantitatea necesar s aib posibilitatea de a ine cont de nevoile specifice ale cump r torului s poat pune la dispozi ie transport profesional. este bine s vedem cu proprii ochi condi iile de producere.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. emisiun ea ÄX´ de la televizor sau radio (eventual un anumit post de radio sau TV). În jurul axului promo ional se construie te mesajul. sugestiv. Sloganul: este o expresie alc tuit din maxim 8 cuvinte. Prin publicitate nu se poate mediu de spune totul despre produ sul. aici!´ Domeniul: Turism i alimenta ie 74 Calificarea: Organizator banqueting . a publicit ii. ÄNight club BABES ± neap rat împreun . într-un spa iu cochet´. Axul promo ional: este ideea central s conving . 5 MATERIALE PUBLICITARE A. Este elementul care trebuie Exemple de slogan: ÄWhite Horse ± ideal pentru o ie ire cu prietenii´. Ace ti consumatori alc tuiesc publicul int . serviciul sau firma care se promoveaz . care este cel mai important în planificarea i gestionarea demersului publicitar . Pentru a putea adapta publicitatea în func ie de caracteristicile publicului int cunoscute cele 5 componente ale publicit ii: Mediul de publicitate poate fi: y y y y y trebu ie Presa Televiziunea Radioul Cinematograful Internetul Suportul publicitar: este reprezentat de un anumit ziar sau revist atunci când mediul publicitar ales este presa. din care unul reprezint marca produsului sau a firmei. Are un rol psihologic foarte pronun at. ÄEGO Cafe ± cafea bun i muzica pl cut . Mesajul publicitar: reprezint ceea ce trebuie transmis. un anumit site atunci când alegem internetul c publicitate. COMPONENTELE PUBLICIT Publicitatea trebuie s in II seama de caracteristicile diferitelor categorii de consumatori c rora li se adreseaz . eventual ritmat. Sloganul trebuie s fie u or de re inut.

Catalogul este un rezumat al tuturor articolelor oferite de firm . într -o bro ur la un moment dat. reducerile de pre . Domeniul: Turism i alimenta ie 75 Calificarea: Organizator banqueting . care se premiu. Hârtia utilizat trebuie s fie de bun ca litate.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR B. dar esen iale pentru atragerea poten ialilor clien i în unitatea comercial promovat . Pot fi distribuite la col ul str zii. acestea constituind oferta special sunt a prezentate produsele oferite de o firm firmei. limitat în timp. oferirea unui oferta unei firme. În general. Flutura ii cuprind mai pu ine informa ii. cu prilejul unor evenimente. Catalogul este o adev rat vitrin a produc torului sau prestatorului de servicii i are rolul unui ghid pentru clien ii poten iali. Ofer mai pu ine informa ii i sunt economice. MATERIALE PUBLICITARE Pliantele prezint împ ture te. prezint o ofert limitat în timp sau sunt legate de o campa nie de promovare Bro ura ofer mai multe detalii despre produsele oferite. Sunt mai eficiente atunci când anun deja lansat . precizând caracteristicile lor i pre urile de vânzare. pe parbrize. pe o foaie publicitar cu mai multe fe e. Se folosesc îndeosebi pentru anun area unor evenimente i au o via scurt . produsele noi.

Domeniul: Turism i alimenta ie 76 Calificarea: Organizator banqueting . Rolul afi ului este de a încerca s imprime o idee în subcon tient sau s -o reaminteasc .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Afi ul joac un rol important în publicitatea comercial . Ea trebuie s fie reprezentativ pentru produsul sau serviciul promo vat. În cazul afi ului imaginea este cea mai important .

Combinele cu 2 temperaturi au 2 zone cu temperaturi distincte: una pentru invechi rea vinului in condi ii ideale (intre 10 si 14 grade).Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. i alta pentru r cirea vinului alb i a ampaniei pentru a le aduce la temperatura de servire (între 6 i 10 grade ). iar cea pentru vinurile albe între 6 i 12 0C. Vinurile se p streaz în pivni luni sau ani. în cazul vinurilor vechi . câteodat zeci de ani. de colec ie.pivni a de stocare. de la câteva zile (dar nu mai pu in. sunt Pivni a de stocare este destinat în exclusivitate depozit rii sticlelor de b uturi. Aceasta este o înc pere cu o temperatur constant de 10 . fixate de -a lungul pere ilor i orientate spre Domeniul: Turism i alimenta ie de 77 Calificarea: Organizator banqueting . în alte locuri special amenajate. pentru a le permite s se odihneasc dup transport). ferit curen ii puternici de aer sau trepida ii. iar în absen a acestora. Combinele cu 2 temperaturi create pentru învechirea i r cirea vinului. Pivni a de zi mai poart denumirea i de dulap de vinuri i este folosit c sal de a teptare pentru sticlele alese în func ie de meniul propu s. Pivni a este dotat cu rafturi sau etajere de lemn. slab luminat .150C. 6 STOCAREA B UTURILOR y B uturile se stocheaz ± la modul ideal ± în pivni e special dotate. iar cel mai scurt timp îl au berea i sucurile de fructe. Timpul de stocare variaz în func ie de natura fiec rui produs în parte. bine aerisit . Aici o sticl nu trebuie s r mân mai mult de o s pt mân . Pivni a de zi are o temperatur optim de 10 ±120C i o capacitate variabil între 120 -200250 sticle. la câteva y Marile restaurante au dou pivni e: .pivni a de zi (aflat chiar în salonul de restaurant) . Pivni a de zi special pentru vinurile ro ii are o temperatur între 12 i 18 0C.

Când aceasta a aj uns la destina ie. Acesta trebuie urm rit pân când a fost pl tit factura. Ele mai pot indica numele furnizorului. care a teapt livrarea m rfurilor i factura. de rulajul b uturilor. aceast prezint dezavantajul c aceast b utur se depre ciaz prin mi care. termen de garan ie i grupe de b uturi. Primul pas este acela de a face un bon de comand c tre furnizor . b uturile grupate pe sortimente. Se face stocarea m rfurilor pe categorii. Aranjarea sticlelor în casetele rafturilor se face în func ie de temperatura pivni ei. Domeniul: Turism i alimenta ie 78 Calificarea: Organizator banqueting . orar etc . ie iri. eventuale deprecieri etc. y Stocarea trebuie f cut într -o ordine logic : rafturile trebuie numerotate. cantitatea i calitatea cerut .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR nord-est pentru evitarea varia iilor de temperatur . Se face controlul calitativ i cantitativ al produselor recep ionate. stocul maxim i minim. Sticlele Organizarea depozitului sau a pivni ei y Este foarte important depozit. Bonul trebuie s cuprind datel e cump r torului i ale furnizorului. se depoziteaz supravegherea rota iei corecte a stocurilor. se distribuie m rfurile c tre sec ii. iar celelalte în picioare. i de durata lor poten ial de învechire. num r de sticle r mas în stoc. iar copia la cump r tor. condi iile de livrare (loc. destinatar. pre ul unitar. y Fiecare sticl trebuie s se reg seasc într -o fi de stoc în care sunt înregistrate toate datele i mi c rile acesteia: raft. Originalul r mâne la furnizor. Ultimele intrate în metod deasupra celor deja existente. iar în cazul vinurilor.). Apoi se lanseaz comanda. În final. în func ie de vârst de vin trebuie stocate culcat. intr ri. Se actualizeaz stocurile i se verific facturile. se face recep ia m rfurilor conform program rii. Fi ele se pot ine manual sau computerizat. iar pe jos este bine s fie nisip. cutie. Gestiunea pivni ei @ Cea mai indicat metod de a ine gestiunea unei pivni e este cea computerizat . În cazul vinurilor.

Domeniul: Turism i alimenta ie 79 Calificarea: Organizator banqueting . se refer la ie irea din depozit a sticlelor cele mai vechi i la valorificarea acestora cu pre ul cel mai recent. y Metoda LIFO = Last In ± First Out = ultimul intrat ± primul ie it.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Metode de valorificare a stocurilor i ie irilor m rfurilor y Metoda CMP ± metoda costului mediu ponderat . pre urile sunt mai vechi.. se scot din depozit sticle care au intrat cel mai recent. iar stocul este subevaluat în raport cu valoarea r eal i risc s fie depreciat.. În calculul costului. deci mai mici. Se calculeaz ponderând diferite pre uri de cump rare dup formula: C = (P x Q+ P¶x Q¶+ P´ x Q´ .) / (Q +Q¶+Q´) unde P = pre de cump rare pentru fiecare produs Q= cantitatea cump rat costurile suportate y Metoda FIFO = First In ± First Out = primul intrat ± primul ie it.

Domeniul: Turism i alimenta ie 80 Calificarea: Organizator banqueting . pahare de diferite tipuri i capacit i. metodele de preparare i formele de servire i Amestecurile de b uturi se preg tesc în sec ia bar i se servesc clien ilor la mese sau direct la bar unde sunt instalate scaune înalte. strecur toare obi nuita sau eu spirale pentru strecurarea b uturilor. în unit ile de alimenta ie public în variante. cle te pentru prinderea cuburilor de ghea . portocalelor etc.. prese pentru stoarcerea l mâilor. Dotarea barului. sticle lefuite. vase pentru zah r-pudr cu linguri e (pres r toare) zaharni e. aparat pentru preparat cuburi de ghea . 7 PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC Amestecurile de b uturi se realizeaz poart denumirea generic de cocteiluri. vas cu pere i gro i pentru amestecul b uturilor. cle te pentru zah r cubic.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. aromate. diferen iate prin elementele componente. sortimente. prev zute c u dispozitiv pentru dozarea pic turilor (pipet ) de b uturi dreptunghiulare. Pentru servirea amestecurilor de b uturi barul este dotat cu urm toarele obiecte: vas pentru amestecul b uturilor (shaker). t vi din alpaca sau metal inox d e diferite m rimi i forme de preferin linguri e cu mâner lung (pentru mazagran). pentru consumarea amestecurilor de b uturi.

f cându -se mi c ri uniforme. Cantitatea de ghea trebuie bine dozat . râ ni e pentru piper. ampania sau b uturile cu acid carbonic. suporturi pentru scobitori .. în caz contrar. tirbu on i chei pentru desfacerea capsulelo r de la sticlele de bere. t rie alcoolic . fri c . în acest fel. iar pentru operativitate i siguran în mânuire. pentru t iat l mâi. culoarea. trebuie s fie la îndemâna barmanului. de regul . vasul i celelalte obiecte folosite se spal pentru a nu influen a aroma. . ascu ite. culoare. a ezându -se pe mas . pe partea dreapt Domeniul: Turism i alimenta ie a 81 Calificarea: Organizator banqueting . sucuri din fructe etc. t ria alcoolic a amestecurilor ce se vor mai preg ti. pentru c substan ele componente s se asocieze suficient i pentru a se ob ine o b utura omogen . nuc oar etc. 0 cantitate prea mare de ghea sau concentra ia b uturii. ap mineral . sucuri. transportate cu ajutorul t vilor sau a farfuriilor întinse. cacao. mu tar etc. Dup preg tirea fiec rui amestec. care ar face s dispar con inutul de acid carbonic al b uturii. Vasul se agit .. scor i oar etc. 2. s fie bine r cite. Amestecurile de b uturi se servesc consumatorilor în pahare speciale. m rind sau mic orând propor ia b uturilor bogate în alcool sau a b uturilor s race în alcool. Pentru c amestecurile s fie ob inute în cât mai bune condi ii. paharul 5 în întregime i apoi se revine la celelalte pahare pentru a fi umplute complet. influen eaz reduce t ria alcoolic negativ fie grupate dup sortiment. r z toare pentru ras nuci de cocos.. Amestecurile se fac cu respectarea re etelor respective.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR vase pentru sare. pe orizontal i pe vertical . boia. fructe. se asigur o uniformitate a con inutului amestecului din fiecare pahar. 3 i 4 se umplu pe jum tate. portocale. cu ite din o el inox. iar o cantitate prea mic nu asigur gradul de r cire necesar. Tehnica ob inerii amestecurilor de b uturi. aparat espresso pentru cafea. deoarece . Se reco manda s se in seama de dorin a unor consumatori de a li se preg ti amestecurile mai tari sau mai slabe. Vasul de amestec (shakerul) va fi folosit la acele b u turi care se prepar cu adaosuri de ou . pulp de fructe sau când consumatorul dore te b utura bine r cit în vas. Umplerea paharelor se efectueaz astfel (de exemplu pentru cinci pahare): paharele 1. este necesar c buteliile cu b uturile respective s barului. piper. a ezate pe blatul calitatea amestecului. nu se vor amesteca apa carbogazoas sau mineral . Timpul de amestecare este mai mare la b uturile spirtoase i extrasele dulci i mai mic la amestecurile realizate din vinuri.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

consumatorilor i pe fa rfurioara-suport. Metodele de preparare a cocteilurilor sunt : Metoda dres rii ± realizat direct în paharul clientului; Metoda amestecului ± realizat în pahare de amestec; Metoda agit rii în shaker sau turmix; Dup cantitatea de zah r din con inut, coct eilurile pot fi: seci (dry) ; demiseci (medium) ; dulci (sweet). Amestecurile seci i demiseci se recomand s se consume c aperitiv, iar cele dulci c desert sau între mesele principale. Servirea se face în pahare speciale (pentru cocteil), pe farfurioare-suport. Cocteil, care are un con inut ridicat în alcool, consumându -se c aperitiv, în cantit i mici, se prepar prin combinarea unor b uturi alcoolice (vodc , gin, vermut, coniac, ampanie) cu siropuri diferite, ap minerala sau carbogazoas , zah r e tc.

Cobbler este o b utur slab alcoolizat în componen a c reia intr vinurile dulci, fructe i ghea pisat . Se prepar în pahare în form de cup , mari, cu o capacitate de 250 -300 ml, în felul urm tor: se toarn ghea a pisat în pahare peste care se a eaz în mod uniform fructele. Acestea pot fi piersici, cire e, vi ine, boabe de struguri, zmeur , c p uni, felii de pere sau mere, în stare proasp t , congelat sau din compot. Se toarn cu mult grij pentru a nu modifica aranjamentul. B utura alcooli c poate fi: lichior. ampanie, vinuri dulci sau licoroase. Servirea se face cu paharul respectiv înso it de pai i linguri , a ezate pe farfurioara -suport. Crusta este o b utur cu t rie alcoolic mai mare. Se prepar prin agitare în shaker, din: cuburi de ghea , suc de l mâie, b utur alcoolic (vodc . coniac, gin), zah r pudr i arome.

Se toarn în pahare -balon de 250 -350 ml jivrate cu zah r pudr umectat cu suc de l mâie. C decor se introduce în b utur coaj de l mâie t iat în form de spiral sa u o fruct (cirea , vi in etc. Se serve te în paharul -balon respectiv înso ite de pai i linguri , a ezate pe farfurioara Domeniul: Turism i alimenta ie

82

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

suport. Se recomand s se consume dup masa de sear .

Prin Äjivrarea paharelor" se în elege opera iunea prin care se aplic o b ordur de zah r sau pudr de cacao pe marginea unui pahar sau se abure te paharul cu ajutorul cuburilor de ce gura acestuia se umeze te uniform pe o formându -se o pojghi ghea . Jivrarea se mai poate face i prin introducerea marginii paharului printr -o l mâie crestat sau prin suc de l mâie montat pe o farfurie, pân adâncime de 1 cm. Apoi se introduce gura paharului în zah r pudr lente.

uniform . Aceste opera iuni se efectueaz prin r sucirea paharului într -o parte i alta cu mi c ri

Pentru r cirea paharului cu ghea ghea i se toarn b utura respectiv .

(jivrarea) se introduc câteva cuburi de ghea

într -un

pahar gol i se învârtesc rapid pân ce pere ii acestuia se aburesc. Se îndep rteaz cuburile de

Cru on este o b utur cu t rie alcooli c redus . Se prepar în pahare cu capacitatea de 200-250 ml, din fructe (caise, pere, c p uni, zmeura, fragi, cire e, portocale) macerate în zah r i lichioruri, coniac, paharul-cup ampanie i pentru servire se iau cu lu ul fructele macerate b utura alcoolic i se toarn în peste care se adaug respectiv . Se serve te cu ajutorul

farfurioarei -suport pe care a fost a ezat paharul -cup înso it de o linguri . Eggnog-ul se prepar din: lapte, ou, zah r pudr , rom, coniac sau vodc i se serve te în

stare rece sau cald . Pentru realizarea eggnog -ului rece, se introduc în shaker 2-3 cuburi de ghea , albu ul i g lbenu ul unui ou, zah r pudr , b utura alcoolica, lapte fiert r cit. Se agit pân la omogenizare i r cirea dorit i se toarn întregul con inut î n pahare speciale.

Domeniul: Turism i alimenta ie

83

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Eggnog-ul cald se ob ine din acelea i componente cu deosebirea c laptele este cald i nu se folosesc cuburi de ghea . Amestecul se face într -un vas special (tumbler), c ajutorul unui tel mic sau furculi . B utura alcoolic se adaug la sfâr itul opera iunii de omogenizare. Se poate i hr nitoare. preg ti eggnog -ul i f r alcool. Este o b utur reconfortant

Fizz are un con inut mai ridicat de alcool. Se prepar din suc de l mâie, sirop de zah r, lichior i b utur alcoolic pr ev zute în re et . Se amestec într -un vas special cu ajutorul linguri ei cu mâner lung, dup omogenizare se toarn în pahare speciale cu capacitatea de 100 -l50 ml, peste care se monteaz ghea pisat . Se decoreaz cu o felie de l mâie t iat sub ire. Se serve te pe - aperitiv. farfurioar -suport, împreun cu pai. Se recomand c b utur

Fizz se prepar în shaker, prin agitare, din suc de l mâie, ap mineral sau carbogazoas , zah r, albu sau g lbenu de ou i b uturi alcoolice cu con inut ridicat de alco ol. Când se folose te g lbenu ul de ou , b utura poart denumirea de Ägolden" (aur). Dup omogenizare, con inutul shaker -ului se toarn în pahare cu capacitatea de 200 -250 ml, peste care se mai adaug ap mineral sau carbogazoas Se serve te cu ajutorul farfurioarei -suport, împreun cu pai. Flips are în componen vinuri licoroase, zah r, ou i cuburi de ghea , amestecul i se decoreaz cu felii de l mâie sub iri.

f cându-se prin agitare în shaker. Un sortiment deosebit c aspect i gust îl constituie f lip-ul realizat din b uturi alcoolice cu grade diferite de t rie alcoolic , cunoscut sub denumirea de Äflips curcubeu" (arc-en-ciel). Se realizeaz prin turnarea direct în pahare pe marginea acestuia, cu mult grij , a

lichiorurilor de diferite culori i t rii alcoolice, în ordinea descrescând a t riei alcoolice, în a a fel încât acestea se prezint sub forma de straturi suprapuse. Se servesc în pahare speciale pe farfurie-suport, împreun cu pai. Grog este o b utur reconfortant i stimulatoare, consumâ ndu-se, de regul , foarte cald ,

în timpul iernii. Se prepar din rom sau vinars, miere sau zah r, infuzie de ceai sau ap fierbinte. Se serve te în pahare de 250 ml cu un suport metalic pentru a evita frigerea degetelor. Julep este considerat c unul dint re cele mai vechi amestecuri de b uturi. Se prepar astfel: într-un vas se dizolv
Domeniul: Turism i alimenta ie

zah r în ap

sau ap

carbogazoas , peste care se adaug
84

crengu e de

Calificarea: Organizator banqueting

Servirea se face cu ajutorul farfurioarei - Domeniul: Turism i alimenta ie 85 Calificarea: Organizator banqueting . Se agit pân se aburesc pere ii shaker -ului i apoi se toarn în pahare speciale. zah r pudr . Se amestec suport. vi ine etc. Punci se prepar . l sându -se la rece circa o or . la rece. b utura alcoolic stare cald . gin) l sându-se în continuare. ap i arome. peste care se adaug câteva cuburi de ghea . Se trece con inutul în bolul de sticl special pentru punci. fructe. atât în stare rece cât i cald . vin spumant. ap mineral s au carbogazoas . Se serve te în pahare cu capacitatea de 250 ml decorate cu fructe (cire e. se ob ine prin dizolvarea zah rului pudr în ap rece la care se adaug suc de fructe sau sirop. de regul . coniac. servindu-se apoi în pahare înc lzite în prealabil. Con inutul se toarn în shaker în care se introduc în prealabil cuburi de ghea . alcool. punci -ul se prepar în boluri din sticl . În stare rece. decorându -se cu frunze de ment farfurioarei -suport. din cinci ingrediente: sirop. câteva ore. din ap .). înso it de pai i linguri . se prepar într -un ibric. Pentru servirea mai multor persoane. Se serve te cu ajutorul în pahar sau în boluri de sticl . înso it de linguri i pai. totul cu ajutorul unui lu care va fi folosit i la por ionarea în paharele din care se consum . foarte bine r cite. astfel: într -un vas se pun fructele cur ate de coaj zah r pudr . Se adaug suc de l mâie i b uturile alcoolice (rom. suc de l mâie pisat .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ment ce se zdrobesc cu linguri a (sau lichior de ment ). Se adaug rom sau alt b utur alcoolic . direct i ghea sau diferite fructe. În i b utur alcoolic care se i sâmburi i fierb.

iar la unele specialit i ± fri c b tut i ciocolat rasa . de regul în ce ti mici cu suport. fri c lichid în Äpic´. preluându -se de la sec ie filtrul curat. Domeniul: Turism i alimenta ie 86 Calificarea: Organizator banqueting . 8 PREPARAREA I SERVIREA B UTURILOR CALDE AROMATE Cafeaua se serve te întotdeauna fierbinte. Servirea cafelei filtru se poate face la serviciu. În acest caz. risca). Cafeaua turceasc se serve te îndulcit .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. Se mai pot oferi lapte concentrat. iar în lipsa acestora în pahare sond . lapte condensat. pentru zah rul cubic. în ultimul caz oferindu -se zaharni a cu cle te. ap fiart într -un ceainic i separat. Mazagranul se serve te în cupe speciale. produsele d e înso ire (zah r. celelalte cu zah rul separat i cu linguri a pentru cafea (mocca). Zah rul poate fi preambalat sau în vrac. cafeaua necesar . i linguri a pentru za h rul tos. preg tirea cafelei se face direct de c tre client sau de osp tar la masa clientului sau la gheridon .

dup gust . în func ie de locul unde se preg te te ± la bar sau la masa clientului. Clientul î i adaug produsele de înso ire. lapte concentrat. se pune pe mas cea ca pentru ceai cu suport.cea ca fierbinte de ceai cu suport i linguri . rondea de l mâie sau portocal . având grij c în prealabil s se pun în cea c plicule ul de ce ai . Serviciul se efectueaz c i în cazul precedent.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR La servirea cafelelor se vor recomanda clien ilor b uturi digestive ± coniacuri pentru b r ba i i lichioruri pentru femei . se duce la masa clientului unde. prin dreapta clientului. asigurarea produselor de înso ire ± zah r. Se ia ceainicul pe suport cu ervet. care se toarn în cea c la masa clientului. produsele de înso ire i se toarn ceaiul în cea c . cu deosebirea c în loc de ceai preg tit se ia un ceainic cu ap fierbinte. Preg tirea la cafetarie (sec ie) se face în cazul utiliz rii ceaiului la vrac. Preg tirea la masa clientului se face atunci când se utilizeaz ceai pream balat la plicule e. Ceaiul se serve te diferen iat. Serviciul const în asigurarea obiectelor de inventar necesare clientului . Domeniul: Turism i alimenta ie 87 Calificarea: Organizator banqueting .

care înseamn ajut toare. c produs alimentar. i un Nu trebuie s fie numai gustat sau s i se aprecieze numai efec tul fiziologic. Cunoa terea compozi iei chimice nu ne pune la îndemân apreciere. cu cât unii constituen i sunt prezen i în propor ii reduse. gust. Vinul. dar care inf luen eaz în mod hot rât gustul. f r a se ape la la aparatur A ³degusta un vin´ înseamn a -l gusta cu aten ie pentru a -i aprecia calit ile sau a-i depista neajunsurile. 9 DEGUSTAREA VINURILOR Termenul ´degustare´ provine de la cuvântul latinesc ³gustus´. aroma. se mai adaug aspect pl cut. ci trebuie s aib cum cunoa terea compozi iei vopselelor cu care e pictat un tablou nu ne d posibilitatea s apreciem valoarea artistic a acestui tablou.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. o analiz . dup criterii pentru a face aceast i aspectul lui. consisten a i efectul s u fiziologic. buchetul i caracterele sale generale. el trebuie caracterizat mai ales în func ie de însu irile gustative de care dispune. nu trebuie apreciat numai dup propor iile sau ra porturile dintre constituen ii s i. uneori nedozabili pe cale analitic . Prin aceast no iune se în elege aprecierea produselor alimentare cu ajutorul exclusiv al sim urilor. La condi iile de gust care trebuie s le îndeplineasc vinul. este. astfel spus. Analiza organoleptic (degustarea) este cea care permite s se observe falsificarea i s se disting u or vinurile de consum curent de cele de calitate superioar . aceasta cu atât mai mult. Aceasta demonstreaz c degustarea Domeniul: Turism i alimenta ie 88 Calificarea: Organizator banqueting . Degustarea este cea care define te culoarea vinului i nuan ele ei. un studiu.

din contra. Vinul. care cunosc cu exactitate care este raportul. care co ncur aprecierea vinurilor. ea supune degust torul la mari i neprev zute dificult i. îi prevede cu suficienta precizie viitorul. la y y y respectarea cu rigoare a unor condi ii i a unei tehnici de apreciere a vinurilor. i ea poate fi denumit Prin degustare apreciem vinul (c de altfel i alte produse alimentare) cu ajut orul organelor de sim : v zul. despre caracterele permanent la compozi ia s chimic . o opera iune u oar . prin anumite cuvinte reliefând caracterele vin ului (calit i sau defecte). dar mai ales dup .i explice. Analizele fizico -chimice i microbiologice reprezint numai metode auxiliare de apreciere a vinurilor care vin în sprijinul examin rii senzoriale numeroase informa ii 89 Calificarea: Organizator banqueting . degustarea vinurilor a devenit o metoda tiin ific analiz senzorial . complex de apreciere a vinurilor. i însu irile sale. o educare special a sim urilor ce se realizeaz prin exerci ii repetate f cute pe lâng degust tori consac ra i. c metoda de apreciere a vinurilor. În felul acesta. practicarea metodelor de degustare a vinurilor c e s-au impus prin simplitate i un grad înalt de obiectivitate. Prin degustare se constat starea din acel moment a vinului dar pe baza experien ei c p tate degust torul poate s . Degustarea. iar pe de alta parte. pe de-o alta parte. pentru c degustarea vinurilor s fie cât mai lipsit de subie ctivism. O condi ie esen ial este starea de s n tate a organelor de sim cu ajutor ul c rora se face degustarea. provoac o serie de senza ii receptate cu ajutorul organelor de simt. cu m ar fi: y cuno tin e multiple despre vin. mirosul. caractere care pot fi denumite ³organoleptice´. Degustarea nu este. folosirea corect a termenilor utiliza i în descrierea caracterelor i însu irilor vinurilor. to i factorii care au contribuit la starea de fapt a vinului. integritatea lor. V ZUL : prin v z se stabile te aspectul vinului care anticipeaz Domeniul: Turism i alimenta ie i chiar auzul. raportate y cunoa terea capacit ilor analitice ale organelor noastre de sim . este necesar a i se asigura anumite premise. chiar înainte de a f i gustat. deci. Desigur. sim ul tactil a acestora.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR este o metoda sintetic . necesita o obi nuin . rela ia dintre senza iile oferite de vin i cuvintele folosite pentru a le exprima i care atrag aten ia asupra acelor caractere. Degust torul exprim senza iile pe care i le provoac vinul când este gustat.

Acestea sunt asem n toare cristalelor de zah r la vinurile albe. culoarea.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR referitoare la starea de s n tate. se observ alcool . aten ia se concentreaz perl rii care are loc dup turnarea în pahar a acestora. slab opalescent. Pentru descrierea limpidit ii unui vin se folosesc urm torii termeni: str lucitor. zahar. roz sau ro u. Se ia apoi paharul (care trebuie s fie dintr -o sticl incolor ) prinzându -l de picior cu degetul mare i ar t tor i se ridic la nivelul ochilor. dispun de o limpiditate perfect . În primul rând ne d m seama din ce categorie face parte vinul. f r particule în suspensie sau sub form de depozit. Vinul trebuie s fie limpede. acestea trebuie s gustative pl cute. limpede. În cazul vinurilor spumante. Cu paharul în po zi ie vertical se prive te suprafa a vinului de sus în jos pentru a -i aprecia str lucirea. La punerea în consum a vinurilor. cea mai bun apreciere a culorii se ob ine coborând paharul la nivelul centurii i observând discul care se formeaz la suprafa . în cazul celor ro ii . privindu -l de sus în jos. Pentru aprecierea culorii vinului. În acest caz nu este afectat nici limpiditatea i nici gustul i aroma vinului. Nuan a se percepe înclinând paharul pân aproape de limita de v rsare i privind zona unde vinul este în strat sub ire. aceste calit i anun Un vin se consider limpede atunci când limpiditatea lui este clar . dup culoare : alb. fapt ce înseamn c vinul ³a sim it frigul´ . în acest fel se apreciaz limpiditatea lui prin transparen . dar f r luciu particular. limpiditatea lui este perfect i prezint un luciu cristalin. tulbure. Pe fundul unei sticle de vin alb pot fi observate mici cristale rezultate în urma precipit rii tartra ilor. senza ii olfactive i asupra spumei formate i asupra o pelicul care se scurge pe pere i formând o serie de pic turi la intervale regulate. sau au o culoare purpurie. eventuala degajare a dioxidului de carbon. Se spune despre vin c este str lucitor atunci când nu are nici un depozit sau particule în suspensie. Examinarea vizual a vinului se face chiar de la turnarea lui în pahar într -o cantitate care s nu dep easc o treime din volumul acestuia.. Cu ajutorul ochiului se analizeaz urm toarele elemente: limpiditatea . gradul de evolu ie. tipul de vin et c. etc. Domeniul: Turism i alimenta ie 90 Calificarea: Organizator banqueting . Aceste ³lacrimi´ care se scurg dau indica ii asupra bog iei vinului în unele elemente ± str lucirea i lipsa sedimentelor f cându -l mai atractiv. astfel încât pere ii s fie umezi i. se înclin u or paharul spre un fond alb. degajarea dioxidului de carbon (efervescen a) i o serie de semne ale unor boli sau defecte. îndreptându -l spre o surs de lumin . Apoi paharul în pozi ie vertical se rote te u or.

Culorile pot fi mai intense sau mai palide. este vorb a de substan e colorante hidrolizate i. depozitul ader pe pere ii sticlei formând ³c ma a vinului´. c r miziu . tehnologia de vinifica ie. Muscat Ottonel). în acest caz culoarea devine palid . La acestea. de peste 10 ± 120 C (oxidare. la o lumin natural . care le confer acestora un farmec deosebit. con di iile de p strare. rapiditatea apari iei perlelor. Vinurile ro ii ob inute în zonele mai sudice cu resurse mari de lumin i c ldur sunt mai intens colorate. Culoarea vinului este determinat de natura fenolic ( antociani. La vinurile spumante se apreciaz degajarea bulelor de dioxid de carbon ± perlarea ± i formarea spumei. flavone).Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Un vin ro u învechit în sticle poate prezenta un sediment pulverulent. maturizare) Vinurile ro ii prezint i ele o gam larg de nuan e :ro u închis. chihlimbariu (T mâioasa româneasc . condi iile de sol. culoarea poate fi: verde g lbui. Fine ea bulelor. Aprecierea limpidit ii i a culorii vinului se face în mod obi nuit. prin examinare vizual se apreciaz calitatea spumei (alc tuit din perle mici sau mari) i persisten a ei. ex istând în acest domeniu o mare diversitate. sunt substan e colorante (taninuri i antociani) care. iar aciditatea mai sc zut . starea lor de s n tate. sau în amestec cu cei albi. Feteasca regal ). Culoarea brun ± g lbuie sau alb cenu ie pune în eviden semne de îmboln vire a vinului rezultate în urma contactului îndelungat cu aerul sau cu temperaturi ridicate. Aceste sedimente nu prejudiciaz important c la degustare aceste depozite s r mân pe fundul sticlei. la ob inerea unor nuan e aurii. sau la cea artificial (nu fluorescent ). Alteori. devenind insolubile. etc. etc. m rimea produc iei. ³str luc itoare´. galben-pai (Gras de Cotnari. alcool. galben -verzui (Aligote. prin procese fizico -chimice ce au loc în timpu l învechirii calitatea vinului. Culoarea este legata. multitudinea i dimensiunile acestora. pH. Învechirea vinurilor albe în butoaie conduce la ob inerea unor nuan e g lbui. ³palid ´. ro u rubiniu. anul de recolt . în primul rând. iar nuan a ± de combinarea diferitelor culori sau de modific rile la care sunt supuse substan ele colorante sub ac iunea unor factori (aciditate. galben-portocaliu. La vinurile albe noi. spre deosebire de cele din zonele cu resurse mai reduse. Grasa de Cotnari). cât i nuan a culorii. Se apreciaz atât intensitatea. un indiciu al faptului c vinul ro u este supus unei învechiri îndelungate. de tipul i vârsta vinului. iar la cele învechite culorile devin mai intense: galben-auriu. Culoarea vinului este influen at de o multitudine de factori cum sunt: soiul. este polimerizeaz . acestea din urm fiind caracteristice vinurilor învechite. învechire). gradul de maturare a strugurilor. precum Domeniul: Turism i alimenta ie i persisten a îndelungat . Adesea la caracterizarea culorii unui vin se folosesc i al i termeni : ³vioaie´ . în general. difuz . ori din anumite soiuri. vârsta. taninuri. num rul mare al acestora. Culoarea roz este proprie unor vinuri elaborate dup o tehnologie specific aplicata strugurilor negri. fine ea i 91 Calificarea: Organizator banqueting .

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR densitatea spumei constituie elemente de calitate pentru un vin spumant. alcoolul îi confer vâscos. consisten a vâscoas este un indiciu al îmboln virii vinului. în zah r el devine mai dens. La un con inut mai ridicat în alcool. FLUIDITATEA vinului se apreciaz înc de l a turnarea lui în pahar sau la o u oar rotire a acestuia. Vinul constituind o solu ie hidroalcoolic . Uneori. în coloizi. mai Domeniul: Turism i alimenta ie 92 Calificarea: Organizator banqueting . o fluiditate mai ridicat comparativ cu a apei.

f r s fie decupat din carnet. Prin partea stâng cât mai discret datele scrise. iar calculele s fie exacte i s fie scrise cite . 10 ÎNTOCMIREA NOTEI DE PLAT Nota de plat se întocme te i se întocme te la cererea clientului. închiderea unit ii sau schimbarea turei i se comple teaz de c tre cas sau osp tar i se prezint clientului. În acest. În cazul în care au fost consumate un num r mare de preparate i b uturi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. precum i personalul care a ajutat la servirea mesei respective. vor fi radiate datele înscrise în mod eronat sau se vor completa altele confirmate Domeniul: Turism i alimenta ie a clientului care a condus masa sau care a comandat servirea preparatelor i b uturilor se va solicita permisiunea de a se face verificarea notei de plat . Datele înscrise în nota trebuie s corespund cu realitatea. citindu -se 93 Calificarea: Organizator banqueting . folosirea unor pre uri ireale. precum i gre elile de calcul sunt pedepsite atât administrativ cât i penal. înai nte de a se totaliza se va face o confruntare cu clien ii servi i. iar servirea s -a f cut pe o durat mai mare de timp. În situa ia în care sunt incertitudini în privin a înregistrarea consuma iei în nota de plat . Dup caz. se va ine seama de însemn rile f cute în blocnotes la primirea comenzii sau se vor consulta bonurile de marcaj. pân la masa servit . Înscrierea în not a unor preparate sau b uturi care nu au fost servite. scop se va merge cu nota de plat .

În cazul în care consuma ia se achit pe baz de virament. Chelnerul / barmanul num r discret banii i. pentru a fi ata at la nota de comand . Domeniul: Turism i alimenta ie 94 Calificarea: Organizator banqueting . între faldurile unui ervet împ turit sub form de plic. a valori i preparatelor i a b uturilor consumate se procedeaz astfel: dup ce clientul care a condus masa a pus banii pe farfurie pe blatul mesei. Chelnerul se retra ge apoi pentru a definitiva calculele.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR i de clien i. pune în acela i loc diferen a dintre suma încasat i valoarea notei de plat . se retrage un pas. Se decupeaz originalul din carnet i se a eaz pe o farfurie. ÄMai pofti i î n unitatea noastr oricând dori i" etc. stând cu fa a spre clien ii de la masa respectiv . persoana care urmeaz s încaseze banii se apropie cuviincios ridic banii. dac este cazul. ÄV mul umesc". mul umind clien ilor cu formula ÄS v fie de bine". Pentru încasarea în numerar. în vederea întocmirii formelor de decontare dintre agentul economic în subordinea c reia se afl unitatea i cel care a comandat organizarea i servirea mesei respective. se urm re te c nota de plat s fie semnat de clientul care a condus masa i apoi predat efului unit ii sau casierului. în a a fel încât numai totalul general al notei de plat .

Se aplic la produse care se desfac cu am nuntul în alimenta ie. numit i pre de facturare. produse i b uturi. 11 CALCULUL COSTULUI FINAL AL B UTURILOR În alimenta ia public . etc. diferen a fiind dat de adaosu l comercial aplicat în unitate. de valoarea muncii consumate în manipularea i prepararea lor i de adaosurile aplicate în unitatea de alimenta ie respectiv . la preparate culinare. Pre uri diferen iate ± pre uri pe tipuri i categorii de unit i. inându -se seama de valoarea materiilor prime folosite cât. PRE UL CU AM NUNTUL ÎN ALIMENTA IA PUBLIC Pre urile formate sunt pre uri cu am nuntul calculate de c tre unit ile de alimenta ie potrivit normelor în vigoare. de consumurile implicate în p strare i preparare. Pre uri stabile ± pre uri cu am nuntul. Calculu l pre ului de cump rare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr.). putând dep i 100%: Domeniul: Turism i alimenta ie 95 Calificarea: Organizator banqueting . de regul în facturi. zaharoase. calculele economice cele mai frecvente se refer la stabilir ea pre urilor pentru preparate. Pre urile de cump rare de la furnizori sunt calculate i consemnate de c tre furnizorii respectivi în documentele de livrare. Adaosurile în alimenta ie variaz în limite foarte largi. difer în func ie de provenien a m rfurilor i de c ile de circula ie a acestora. la produse simplu preparate. fixate în sum absolut : Pre uri unice ± sunt stabilite i aplicate la acela i nivel. indiferent de categoria unit ii (produse din tutun.

care de cele mai multe ori nu mai pot fi folosite ulterior.. iar valorile ob inute se la prepararea cocteilurilor se calculeaz valoarea fiec rei cantit i de b utu r situa ie trebuie avut în vedere faptul c i adaosuri scumpe. si consumatorul solicita 100 ml. Rolul lucr torului din bar (barmanului) este s calculeze cât va costa cantitatea solicitat de c tre consumator. Vermut alb. la care se aplic adaosul comercial stabilit în unitatea de alimenta ie. Dac o sticl de lichior de 1000 ml se comercializeaz la 64 RON. În alimenta ie b uturile pot fi comercializate la butelii de 250. În aceast utilizeaz i în cazul b uturilor în amestec (cocteiluri). se comercializeaz la pre ul de 60 RON.2 = 7 RON Suma se poate rotunji la 8 sau 9 RON deoarece l mâia nu este sigur ca va mai putea fi folosit . iar la cocteil se poate ad uga achizi ioneaz în bar cu o anumit sum . i ghea i elemente de decor. În toate cazurile. de capacitate 750 ml. 750 i 1000 ml.3 + 1. 300.5 + 0. Acesta este motivul pentru care la suma Äbrut ´ calculat ini ial se aplic un adaos. uic 50 ml. pre ul solicitat se va calcula astfel: P150 ml = (150 / 750) x 60 = 18 RON Aceia i regul de calcul se aplic însumeaz . respectiv se i produs precizat în re et .3 RON P PL uic = (50 / 1000) x 300 = 1. Lamâie. Valoarea ob inut este pentru cantitatea dat în re et pentru cocteilul respectiv. 500.5 RON = (10 / 50) x 1= 0. Exemple de calcul: a. care de asemenea se Domeniul: Turism i alimenta ie 96 Calificarea: Organizator banqueting . 50 g 40 RON 30 RON 1 RON PVermut = (100 / 750) x 40 = 5. se aplic urm toarea formul de calcul: P100 ml = (100 / 1000) x 64 = 6. indiferent de capacitatea de îmbuteliere a b uturilor. de regul pentru a rotunji valoarea b uturii.2 RON mîie Total cocteil = 5. pre ul acestora se determin plecând de la pre ul de livrare stabilit de furnizori.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR În cazul b uturilor comercializate la sticl . Dac este solicitat o cantitate de 150 ml. 700. O sticl de coniac. la cererea consumatorilor se servesc i b uturi por ionate începând de la 25 ml. Exemplu de calcul: Cocteil Amalfi (100 ml): Vermut alb 50 ml.4 RON b. 1000 ml L mâie. 750 ml uic . 330. rondel 10 g.

dar foarte importante sunt procedurile de prevenire a aspectelor nedorite. b uturile sunt mult mai tentante decât mâncarea pentru angaja ii unit ii de alimenta ie. Motivele care impun. de regul . Metodele de control aplicate depind de natura unit ii de alimenta ie. inventarul standard. Domeniul: Turism i alimenta ie 97 Calificarea: Organizator banqueting . controlul re etelor standard. Argumentele Într-o unitate de alimenta ie. mult mai scumpe decât preparatele culinare. planificarea produc iei. b uturile sunt. de managementul aplicat în unitate. la vânzarea b uturilor. Din multitudinea de metode de control a b uturilor pot fi amintite câteva: controlul achizi iei. contribuind mai mult la ob inerea profitului în unitate. un control strict în baruri sunt urm toarele: angaja ii pot comercializa prin bar b uturi procurate din alte surse pentru a . B uturile se cump r îmbuteliate în ambalaje standard i la calit i precizate în STAS-uri. barmanul poate s ob in câ tiguri nemeritate viciind fie calitatea. controlul depozit rii i livr rii m rfurilor.i însu i câ tigul ob inut. totu i. controlul recep ion rii. num rul sortimentelor i m rcilor de b uturi este mai mic decât al preparatelor culinare. controlul m rimii por iilor. B uturile nu sunt atât de perisabile cum sunt preparatele culinare i produsele alimentare. decât preparat ele culinare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. 12 APLICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR Controlul b uturilor se realizeaz pentru aceast afirma ie sunt urm toarele: mult mai u or decât cel al mânc rurilor. fie cantitatea de b utur .

y Sucuri i ap mineral ± pre ul depinde de politica de pre uri a unit ii: pre fix la sau împreun cu alt b utur . teoretic acest sistem promite c vânz rile i câ tigurile s corespund de la o zi la alta. înmul ite cu pre ul unei por ii. iar pre ul final se a justeaz . y Sticlele întregi de spirtoase ± valoarea poten ial de vânzare la o sticl întreag este stabilit printr-un management economic corect.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR a. pre ul le comercializarea y Spirtoase vândute la pahar ± se stabile te valoarea unei por ii (25. pu in mai mic dac s -ar comercializa la por ie. Inventarul ± este un sistem greu de operat i se aplic atunci când exist nevoia unei investiga ii. Valoarea unei sticle se stabile te în func ie de câte por ii se pot servi dintr -o sticl . pe feluri de b uturi i modul 98 Calificarea: Organizator banqueting . b. y Cocteiluri ± se însumeaz pre urile b uturilor din re et iar la adaosurile scumpe sau mai greu de folosit în alte produse se adaug suma produsului întreg (ou. - se noteaz zilnic datele. se înmul e te pre ul unei por ii cu num rul de por ii i se stabile te valoarea poten ial a sticlei. c. se stabile te num rul de por ii dintr -o sticl . Valoarea sistemului poten ial (standard) de vânz ri ± presupune s se controleze vânz rile b uturilor i implicit i costurile acestora prin stabilirea unei valori de vânzare pentru fiecare sticl de b utur din stoc. p re mai mic în comercializarea individual amestecurile de b uturi. etc. Sistemul garanteaz ca în scurt timp num rul de sticle începute se va men ine constant i atunci nu va mai fi nevoie s se m soare exact cantitatea r mas în sticlele nesigilate. 50 ml). decoruri. de regul sticlei întregi. Sistemul de control la sticl se refer la: - ± este o metod simpl i eficient pentru unit ile mici i se iau în considerare num rul de sticle care pot fi consumate într -o zi aglomerat (stocul la începutul zilei). condimente.). Necesit o analiz bun Domeniul: Turism i alimenta ie i detaliat a vânz rilor. se exclud sticlele începute. iar poten ialele vânz ri se bazeaz pe cantitatea care s -ar putea vinde într -o zi. etc.

consum rii i producerii. cu responsabil de eveniment. d. Lista de control ± se refer la dou tipuri de control: y Control opera ional ± de zi cu zi al cump r rii. dac este cazul. Controlul bufetelor i evenimentelor ± este indicat c pentru fiecare eveniment s se organizeze un bar propriu al bufetului. b uturile consemnate ca fiind consumat e de c tre personal. depozit rii. precum i m surile care se vor lua în caz de nevoie. vânz rii. Verificarea stocurilor este foa rte important . y Control post-opera ional (dup eveniment) ± este o compara ie între ce s -a realizat i ce era înainte de eveniment.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR de vânzare (la sticl sau la pahar). care la sfâr it returneaz b utura neconsumat . primirii. e. din care trebuie sc zut. Se calculeaz cantitatea di n fiecare tip de b utur r mas în stoc i se compar cu stocul fizic efectuat în fiecare zi. Domeniul: Turism i alimenta ie 99 Calificarea: Organizator banqueting . b uturile date la alte baruri organizate de unitate (pentru ac iuni de protocol).

cu margini i spatii adecvate. Principiile de baz la întocmire a unei liste de preparate:  listele trebuie scrise pe hârtie de calitate. Listele trebuie alc tuite astfel încât s m resc vânz rile constituie un instrument de promovare. care s fie rezistent la pete . care s este vorba de o simpl list . Obiceiul de a stabili o list de preparate dateaz din secolul al XVI -lea.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. suficient de tare. aceasta trebuie scris intr -un stil clar. care s permit a o lectur 100 Calificarea: Organizator banqueting Domeniul: Turism i alimenta ie . dimensiunea lor trebui e s permita o manevrare u oar . formatul trebuie s fie simplu. i aranjat pe hârtie. se define te c fiind ³ mai multe preparate care formeaza o masa i prin extensie o lista de carton pe care sunt inscrise preparatele´. 13 LISTA DE PRE URI Meniul. Fie c complex . sau de una s satisfaca cerin ele clien ilor. în asa fel încât clientul s poata alege foarte u or ceea ce dore te. cu o mare varieteate de preparate.

de regul . b uturile digestive. gramatica. stilul unei liste trebuie s fie simplu. i alte m rfuri alimentare pe care o unitate le pun e la dispozi ia clien ilor. b uturi r coritoare. B uturile se trec cu denumirea lor corecta i completa. b uturi amestecuri de bar. Acestea se trec în - lista de b uturi ± cuprinde b uturile alcooloce i nealcoolice oferite c atare sau în i amestec. - lista de preparate ± cuprinde preparatele de buc tarie. atractiv. pe grupe. eful de sal ace tia le solicit .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR u oar . Domeniul: Turism i alimenta ie 101 Calificarea: Organizator banqueting . unitatea de m sur berea. lista trebuie s fie curat f r ters turi sau corecturi. cafea. din produc ie interna sau din import. cofetarie ± patiserie lista în ordinea în care se servesc. lista trebuie s cuprind denumirea unit ii. la mas . ceaiuri. orarul de func ionare. acestea trebuie s fie clare. u or de lecturat. În afar interna ional . ortografia. pre ul real. listele trebuie scrise cel pu in într -o limb de circula ie liste cu micul dejun ± cuprinde grupele de preparate i b uturi care se ofer la aceasta mas . pre urile i alte informa ii trebuie s fie corecte. la momentul respectiv. adresa. Tipuri de liste: - i chelnerii trebuie s cunoasc co n inutul listei. pe care o unitate le pune la dispozi ia clien ilor. denumirea preparatelor i b uturilor. Astfel se întâlnesc aperitivele. compozi ia sumar a preparatelor înscrise i s fie în m sur s dea rela ii clien ilor când de limba român . preparatele i b uturile se trec în ordinea în care se servesc la mas . lizibile.    indiferent de marimea i formatul literelor. vinurile.

Acestea se trec în lista cu denumirea lor corecta i c ompleta. i podgoria. deserturi barurile de noapte. În general. Numerele care acompaniaz vinurile pe list . salveaz une ori clientul de situa ia penibila cand nu poate - Domeniul: Turism i alimenta ie 102 Calificarea: Organizator banqueting . gust ri. acelea i grupe c lista de b uturi. sortimentul de vin i podgoria de provenienta. - lista de bar ± cuprinde. în general. Pentru informarea completa a clientului fiecare vin va avea un numar. acest prezentate în cele doua liste anterioare. la care se pot ad uga mai multe variante de amestecuri. în special la - lista pentru serviciul la camera ± cuprinde preparatele i b uturile c are se ofera la acest serviciu. sortimentul pronunta corect numele acestuia. de obicei acelasi cu cel din pivnita de vinuri. este selectat din listele existente în restaurantele - lista de vinuri ± cuprinde vinurile pe care unittea le pune la dispozi ia clien ilor.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR - lista de preparate i b uturi ± cuprinde preparatele i b uturile pe care unitatea list cuprinde grupele respectiva le pune la dispozi ia clien ilor. i fructe. Gama sortimental respective.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful