Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

MINISTERUL EDUCA IEI CERCET RII I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017 -553.04.01.02.04.01.03

MEdCT CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR PENTRU

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR
DOMENIUL: TURISM I ALIMENTA IE CALIFICAREA: ORGANIZATOR BANQUETING NIVELUL: 3

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a

sistemului de înv

mânt profesional

i tehnic

Noiembrie 2008

Domeniul: Turism i alimenta ie

1

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

AUTORI:
y

RODICA COSTACHE, profesor Grupul colar ÄVoievodul Gelu´, Zal u

COORDONATOR:
y

NELIDA ISMAIL, profesor Colegiul Economic Mangalia :

CONSULTAN
y

IVAN MYKYTYN, expert WYG International

Domeniul: Turism i alimenta ie

2

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Cuprins
INTRODUCERE ................................ ................................ ................................ ................................ 5 COMPETEN E ................................ ................................ ................................ ................................ . 6 OBIECTIVE ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 7 INFORMA II PENTRU PROFESORI ................................ ................................ ................................ 8 FI DE PROGRES COLAR ................................ ................................ ................................ ....... 11

CUVINTE CHEIE/GLOSAR ................................ ................................ ................................ ............ 14 INFORMA II PENTRU ELEVI ................................ ................................ ................................ ........ 21 ACTIVIT I DE ÎNV ARE ................................ ................................ ................................ ........... 23
ARE NR. 1.1. ................................

ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV

................................ ................................ .............................. 23 ARE NR. 1.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 25 ARE NR. 1.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 26 ARE NR. 2.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 28 ARE NR. 2.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 29 ARE NR. 2.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 31 ARE NR. 3.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 33 ARE NR. 3.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 34 ARE NR. 3.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 35 ARE NR. 3.4. ................................ ................................ ................................ .............................. 37 ARE NR. 4.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 38 ARE NR. 4.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 40 ARE NR. 4.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 42
ILOR ................................ ................................ ................................ 43

SOLU IONAREA ACTIVIT ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV

ARE NR. 1.1. ................................

ARE NR. 1.2. ................................

................................ ................................ .............................. 43 ................................ ................................ .............................. 44 ARE NR. 1.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 45 ARE NR. 2.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 47 ARE NR. 2.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 48 ARE NR. 2.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 50 ARE NR. 3.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 51 ARE NR. 3.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 52 ARE NR. 3.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 53 ARE NR. 3.4. ................................ ................................ ................................ .............................. 54 ARE NR. 4.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 55 ARE NR. 4.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 56 ARE NR. 4.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 58

BIBLIOGRAFIE ................................ ................................ ................................ .............................. 59 ANEXE................................ ................................ ................................ ................................ ............ 60
Domeniul: Turism i alimenta ie

3

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI

DE DOCUMENTARE NR. 1................................

................................ ................................ ................................ ......... 60 DE DOCUMENTARE NR. 2................................ ................................ ................................ ................................ ......... 63 DE DOCUMENTARE NR. 3................................ ................................ ................................ ................................ ......... 68 DE DOCUMENTARE NR. 4................................ ................................ ................................ ................................ ......... 72 DE DOCUMENTARE NR. 5................................ ................................ ................................ ................................ ......... 74 DE DOCUMENTARE NR. 6................................ ................................ ................................ ................................ ......... 77 DE DOCUMENTARE NR. 7................................ ................................ ................................ ................................ ......... 80 DE DOCUMENTARE NR. 8................................ ................................ ................................ ................................ ......... 86 DE DOCUMENTARE NR. 9................................ ................................ ................................ ................................ ......... 88 DE DOCUMENTARE NR. 10 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 93 DE DOCUMENTARE NR. 11 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 95 DE DOCUMENTARE NR. 12 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 97 DE DOCUMENTARE NR. 13 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 100

Domeniul: Turism i alimenta ie

4

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Introducere
Modulul ÄActivitatea de servire în bar´, se încadreaz în structura curriculum -ului în

dezvoltare local , motiv pentru care c oala are libertatea de -a repartiza cele 132 de ore dintr -un an colar, pe tipuri de activit i (teorie, laborator tehnologic i instruire practic ), în func ie de condi iile proprii i de disponibilitatea partenerilor economici de -a preg ti mai aprofundat un anumit num r de elevi pentru servirea în bar. În cadrul acestui modul se dezvolt competen e atât din unit ilor de competen e cheie (U3 ± Managementul rela iilor interpersonale i U5 ± Comunicare) cât i din unitatea de competen tehnic specializat : U19 ± Activitatea de servire în bar. Aceasta agregare de competen e impune activit ilor de înv are o abordare complex , pentru a permite elevilor s dobândeasc concomitent cu competen ele specifice calific rii pentru care se preg tesc i o serie de abi lit i cheie, absolut necesare în momentul încadr rii lor pe pia a muncii. Conform sugestiilor metodologice din curriculum, unitatea con inuturile programei cu consultarea agen ilor economici colar poate îmbun t i i i de asemenea pot ap rea

competen e suplimentare dac agentul economic solicit (dar acestea nu pot fi certificate la nivel na ional), îns în nici un caz nu se pot înlocui competen ele care provin din u nit ile de competen e din SPP. Pentru atingerea competen elor specifice stabilite prin modul, profesorul are libertatea de a dezvolta anumite con inuturi, de a le e alona în timp i de a - i crea propriile activit i de înv are în func ie de toate condi iile care -i influen eaz actul didactic. Se recomand folosirea metodelor de predare -înv are cu caracter activ, interactiv, centrate pe elev. Activit ile vor fi variate astfel încât indiferent de stilul de înv are caracteristic, to i elevii s dobândeasc competen ele necesare care, în final, s duc la rezolvarea problemelor abordate în demersul didactic. Folosirea metodelor centrate pe elev, c metode de participare activ a acestora în procesul de înv are au rolul s genereze contexte în care se manifest diferen e c dau posibilitatea particip rii active la ex perien e de via implica i în formarea profesional i lucrul în grup. i în activitatea real i

Prin acest material ne propunem s aducem în aten ia elevilor i cadrelor didactice, parteneri a viitorilor organizatori banqueting, propunerile noastre de activit i de înv are, concepute pentru a putea fi aplicate în orice unitate în care se dezvolt aceast calificare. Din acest motiv, r mâne la latitudinea fiec rui cadru didactic cum s foloseasc acest auxiliar curricular sau cum s adapteze activit ile propuse la specificul cole ctivelor cu care lucreaz .

Domeniul: Turism i alimenta ie

5

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Competen e
În cadrul acestui modul se dezvolt specifice prezentate în continuare: UC 3: Managementul rela iilor interpersonale C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale C 2: Gestioneaz conflicte C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5: Comunicare C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale C 2: Modereaz dezbateri i edin e C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale UC 19: Activitatea de servi re în bar C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului C 2: Aprovizioneaz barul C 3: Coordoneaz activit ile din bar C 4: Controleaz produsele din bar urm toarele unit i de competen e, cu competen ele

Domeniul: Turism i alimenta ie

6

Calificarea: Organizator banqueting

S deruleze activit ile de degustare. S trezeasc interesul celor din jur i s conving audien a.i organizeze logic i concis informa iile. S . S prezinte succint anumite con inuturi. Referitor la activitatea de servire în bar : S respecte regulilor de amenajare a barului. S organizeze stocarea b uturilor. S aplice sistemele de control. S selecteze surselor de aprovizionare. S organizeze procedurilor de aprovizionare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Obiective Dup parcurgerea acestei unit i de competen elevii vor fi capabili: Referitor la rela iile interpersonale i comunicarea: S asculte activ i s încurajeze unui dialog constructiv. S munceasc în echip . S identifice dot rilor din bar. S precizarea ustensilelor i obiectelor de inventar. decizii i ac iuni. S organizeze activit ile din bar. S monitorizeze angaja ii din bar în ce prive te corectitudinea acestora. S verifice procedurile din bar. S verifice documentele pentru c acestea s îndeplineasc criterii profesionale. S . S îmbun t easc permanent rela iile interpersonale.i exprime opiniile i ideile în condi ii de respect reciproc. Domeniul: Turism i alimenta ie 7 Calificarea: Organizator banqueting . S scrie unui document clar i corect . S calculeze costurilor b uturilor.

Documentele necesare organiz rii urm toarele : graficul de desf elevilor. Se recomand folosirea metodelor de predare -înv are cu caracter activ. abilit i de interela ionare i comunicare. scheme tehnologice. de a le e alona în timp. împreun cu fi a individual de control întocmit de îndrum torul de practic . documenta ii tehnice. loca ia). fi e de observa ie ale elevului pe durata derul rii practicii. Unit ile cheie au menirea s formeze al turi de competen ele strict profesionale. iar probele de evaluare sunt preponderent orale i practice. Stagiul de preg tire practic se desf oar în laboratorul tehnologic sub îndrumarea / maistrului i reprezentantul agentului profesorului de specialitate sau la agentul economic sub îndrumarea profesorului instructor în calitate de coordonator al activit ii de instruire practic economic care particip atât la instruirea cât i la evaluarea elevilor. centrate pe elev. Pentru atingerea competen elor specifice stabilite prin modul profesorul are l ibertatea de a dezvolta anumite teme. Portofoliul de practic va fi utilizat c instrument de evaluare a atingerii competen ei de c tre elev. În func ie de cadrul local se vor stabili teme care s permit însu irea competen elor respective în func ie de condi iile concrete. i desf ur rii stagiului de preg tire practic i caietul / portofoliul de practic sunt al urare a stagiului de preg tire practic (durata. fi e de evaluare (concepute de îndrum torul de practic ). interactiv. Activit ile la lec ii vor fi variate astfel încât indiferent de stilul de înv are caracteristic to i Domeniul: Turism i alimenta ie 8 Calificarea: Organizator banqueting . sunt asamblate dou unit i de competen cheie cu o unitate de competen tehnic specializat .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Informa ii pentru profesori Pentru modulul ÄActivitatea de servire în bar´. etc. fi e de lucru. planific rile calendaristice întocmite de coordonatorii activit ii precum Portofoliul de pract ic va cuprinde : fi e individuale pe o tem de practic . grafice.

rezolvarea de probleme.3. exerci ii practice. angaja ilor i societ ii.2. consolidând astfel capacitatea de a se autoevalua i m rind gradul de transparen a acord rii notelor. Joc de roluri : ³Alegerea furnizorului de b uturi´ 2. studiul de caz. 2. problematizarea. Elevul poate fi implicat în evaluarea activit ii sale. lec ii vizit . Folosirea metodelor centrate pe elev c metode de participare activ a acestora în procesul de înv are au rolul s genereze contexte în care se manifest diferen e c dau posibilitatea particip rii active la experien e de via Vor fi promovate situa iile din via a real i lucrul în grup.2. Miniproiect : ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ 2. analiza/sinteza.1. Studiu de caz: ³Dot ri în bar´ 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR elevii s dobândeasc competen ele necesare i s duc la rezolvarea problemei puse în discu ie. observarea dirijat .1. rapoarte scrise. autoevaluarea. Fi de lucru: ³Stocarea b uturilor´ Domeniul: Turism i alimenta ie 9 Calificarea: Organizator banqueting . Metodele de predare / înv are recomandate sunt: demo nstra ia.3. observarea independent . evaluarea grupului de func ie de specificul competen ei. Aplica ie practi c : Realizarea materialelor publicitare pentru b uturi (bro ur ). Fi ACTIVIT I DE ÎNV ARE de lucru: ³Tipuri de baruri´ 1. studii de caz. prin probe de evaluare orale i practice în i proiectul. i în activitatea real i i se va urm ri aplicarea cuno tin elor la probleme reale pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor. Evaluarea pe parcursul anului se realizeaz prezentate elevului. abstractizarea. miniproiectul lucru. etc. lucrul în echip . experimentul. Criteriile specifice de evaluare trebuie stabilite de profesor i CORELAREA COMPETEN ELOR CU ACTIVIT ILE DE ÎNV ARE COMPETEN E UC 19 C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale 1.

1.3. Aplica ie practic : prepararea b uturilor în amestec (cocteiluri) 3. Aplica ie practic : Realizarea listei de pre uri pentru b uturi Domeniul: Turism i alimenta ie 10 Calificarea: Organizator banqueting .2.3. Fi de lucru i aplica ie practic : Degustarea vinurilor 3. Joc de rol: Procesul b uturilor calde aromate ± ceai sau cafea 3.1.4.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 19 C 4: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i i men ine rela ii 3. 4.2. Joc de roluri : ÄMonitorizarea complet rii notei de plat ´ 4. Aplica ie practic : Calcularea costului final alb uturilor 4.

i evalueze propriul proces de înv are comentând cu privire la arii care le-au pl cut sau nu la un anumit subiect. Joc de roluri : ³Alegerea furnizorului de b uturi´ 2.1. Acest fapt poate fi folositor atât pentr u elev cât i pentru profesor i poate ajuta la motivarea elevilor oferindu -le o indica ie vizual clar a progresului pe care l -au f cut.3.1. Studiu de caz: ³Dot ri în bar´ 1. Exemplu de copert de fi de rezumat ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Numele elevului: Data începerii: Data finaliz rii: Competen e Competen a 1 Organizeaz dotarea i amenajarea barului Activitate de înv are 1.1. Exemplu de copert de fi de rezumat de mai jos include o prim pagin a rezumatului progresului înregistrat de elev. Elevul care î i asum responsabilitatea pentru aspecte ce in de înregistrare pot contribui la acest obiectiv. Elevii ar trebui s de progres colar Fi ele de rezumat ale modulului ofer cadrelor didactice i elevilor mijloace de înregistrare a fie încuraja i s .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi progresului. i poate de asemenea ajuta la informarea i motivarea elevilor. Înregistr rile exacte reprezint un aspect important al administr rii procesului de înv are. Aplica ie practic : Realizarea materialelor publicitare pentru b uturi (bro ur ). Aplica ie practic : prepararea b uturilor în amestec (cocteiluri) 11 Calificarea: Organizator banqueting . Miniproiect : ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ 2. Elevii ar trebui de asemenea s fie încuraja i s î i asume r spunderea pentru procesul de înv are. Aceste comentarii pot oferi cadrelor didactice informa ii valoroase referitoare la arii care cauzeaz dificult i elevilor.2. Fi de lucru: ³Stocarea b uturilor´ Competen a 2 Aprovizioneaz barul Competen a 3 Coordoneaz Domeniul: Turism i alimenta ie 3. 2. Fi baruri´ de lucru: ³Tipuri de Data îndeplinirii Verificat ± Semn tura cadrului didactic 1.3.2.

i urm reasc obiectivul înv rii. Ce mai trebuie s înve e referitor la subiectul activit ii. Aplica ie practic : Calcularea costului final alb uturilor 4. Ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui s .2. Ce anume din subiectul activit ii li s -a p rut a constitui o provocare. Domeniul: Turism i alimenta ie 12 Calificarea: Organizator banqueting .3. Joc de rol: Procesul b uturilor calde aromate ± ceai sau cafea 3. Fi de lucru i aplica ie practic : Degustarea vinurilor 3. Aplica ie practic : Realizarea listei de pre uri pentru b uturi Exemplu de fi de rezumat activitate O precizare pentru fiecare activitate de înv are.2. Activitate de înv are Denumirea sau alte preciz ri referitoare la activitatea de înv are Comentariile elevului De exemplu: y y y y Obiectivele înv rii Realizat Data la care obiectivul înv rii a fost îndeplinit Obiectivul (ele) activit ii de înv are Ce le-a pl cut referitor la subiectul activit ii.4. Joc de roluri : ÄMonitorizarea complet rii notei de plat ´ Competen a 4 Controleaz produsele din bar 4.1. Fi de lucru : Aplicarea sistemelor de control în bar 4.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR activit ile din bar 3. Competen Detalii referitoare la competen a care se dezvolt .3.

Domeniul: Turism i alimenta ie 13 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Comentariile profesorului De exemplu: y Comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune. y Ce au stabilit elevul i profesorul c ar trebui s fac elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum le -ar pl cea s . s -a implicat total. a colaborat bine cu ceilal i.i urmeze obiectivele înv rii. y Ariile de înv are sau alte aspecte în care este necesar continuarea dezvolt rii. a demonstrate entuziasm.

spectacole. aniversari etc.) Autoservice tip bufet suedez . eventual.Sistem de efectuare a serviciului în salon. b uturi pe baza de anason. distrac ie.. Agent (comercial) ± Persona autorizata de alt persoana (numit principal). vermuturi. Ap "sifon". care se ob ine prin saturarea apei în sticle sau sifoane. etc.B utur nealcoolic . apa de consum având puritatea i. etc. reuniuni. fie c o diferen "sc zut " din pre ul cu am nuntul (rabat). relaxare. gazoasa (Soda water) . men iune pe scrisori.. care con ine numele i domiciliul destinatarului (persoanei care trebuie co ntactate). în asociere cu b uturi alimentare.Mas festiv comandata pentru un num r mare de persoane. Aperitiv . prin izvoare naturale. evenimentelor culturale i de agrement. seri dansante. Banchet . Sunt diverse sortimente de aperitive: rachiuri. Se îmbuteliaz propriet ile terapeutice recunoscute din punct de vedere medical. sta iuni sau zone turistice. Alimenta ie ± Sector al comer ului cu am nuntul. exploziilor de art . având c cofet rie-patiserie. având calitatea de a deschide apetitul. urmare a con inutului de diverse s ruri provenite din ape subterane care ajung la sup rafa . Pe seama lui se asigur recuperarea cheltuielilor de distribu ie ± vânzare i un profit pentru comerciant. Animator ± Persoan care este responsabil de organizarea de c ompeti ii sportive. colet. bitter -uri. distrac ie în timpul liber. Ansamb lul mijloacelor. unit i le specifice ofer i posibilit i de destindere Anima ie ± Activitate care amuza oamenii. echipamentelor. 2. Adresa (de contact) ± Indica ie. co cteiluri seci. C valoare. pentru pl cere.. Pl cere. Se poate calcula fie c o sum "ad ugat " la pre ul de livrare (adaos). incluzând frecventarea cluburilor de noapte. care presupune autoservirea de pe o masa -bufet i consumul a ezat (la mic dejun) sau în p icioare (la recep ie). este un procent de 10 -20 % din pre ul de cump rare. Ap minerala ± B utur nealcoolic . (Utilizarea termenului aperitiv pentru a desemna o gustare este impropriu. vinuri de regul seci. evenimentelor etc. precum i servirea specific al activit ii i alte m rfuri transformarea unor materii prime în alimente intr -o gama variata de preparate culinare i produse de i consumul lor. puse la dispozi ia turi tilor unei unit i de cazare. s ac ioneze în numele i/sau contul acestuia din urma în tranzac iile (comerciale) implicând o ter parte.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Cuvinte cheie/Glosar Adaos comercial ± Diferen a între pre ul de livrare i pre ul cu am nuntul. Pe lâng produc ie i servire. Agrement ± 1. meniul oferit fiind Domeniul: Turism i alimenta ie 14 Calificarea: Organizator banqueting . de unde provin e i termenul potabile cu bioxid de carbon.B utur alcoolica care se consuma înainte de masa. pentru clien i.

fructe i salat de fructe. iar piano -barul ofer un program de divertisment specific. cafea (cafetier ). de c tre chelneri. pentru c programul artistic -muzical s poat fi vizionat de la t oate mesele. Este dotat cu instala ii de amplificare a sunetului. care cuprinde informa ii pentru orientare. fiind specializat în prepararea cocteilurilor. Bistrou (Pub) ± Restaurant modest. ig ri i posibilit i de distrac ie (muzic discret . Capac . cocteiluri . specialit i de cofet rie i înghe at .Spa iu frigorific pentru p strarea alimentelor refrigerate sau congelate i a b uturilor. larg la partea superioara. Cana . larg la baza. cu sau f r toart . Barman ± Persoana care serve te la bar. de proiectare. jocuri mecanice etc. prev zute cu 2 scaune. la sec ii (inclusiv bar). audi ii muzicale.Acoperitoare care se pune deasupra deschiz turii unui vas. De regul . dar i informa ii despre anumite produse care pot fi comercializate. oferind o gam vast de b uturi alcoolice fine. foietaj..) Se serve te i se consuma pe tejgheaua . de obicei bro ate (legate între ele). simple sau în amestec. într -un ora . chelnerii preiau b uturil e de la barul se serviciu. într-un muzeu. cafea. a preparatelor culinare i a b uturilor. Ofer o gama variata de b uturi alcool ice i nealcoolice. fri c lichid (pic). TV. restrânse c num r. este realizat în amfiteatru. Bar ± Unitate de alimenta ie cu program de zi sau de noapte. specialit i de cofet rie i înghe ate asortate. C variante cafe -barul (cafeneaua) privilegiaz servirea cafelei. cu scaune înalte i la mese de dimensiuni mici. tartine. Domeniul: Turism i alimenta ie 15 Calificarea: Organizator banqueting . fripturi reci etc.Recipient cu toarta. video. în care se serve te un sortiment diversificat de b uturi alcoolice restrâns de preparate culinare i alte produse alimentare. Bro ur ± Publica ie cu num r redus de pagini. la t emperaturi sc zute. org de lumini. platouri cu delicatese. care se utilizeaz în unit ile de alimenta ie pentru marcarea. care prezint un program variat de divertisment. de music -hall i dans pentru consumatori. Bon de marcaj ± Formular cu regim special. gust ri în sortiment restrâns. care sunt consumate pe loc.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR acela i pentru to i participan ii. Caraf ± Recipient de sticl . cu orar de noapte. Cadrul ambiental este completat cu program artistic. televizor.bar. Bar de noapte (Night club) ± Unitate cu caracter distractiv. b uturi nealcoolice. lapte dulce fiert (laptiera). Camera frigorifica . folosit pentru servirea la masa. care se prelunge te la partea superioara cu gât. de capacitate redus . Se utilizeaz pentru apa potabil . Bar de zi (Cocteil bar) ± Unitate care func ioneaz în cadrul hotelurilor i restaurantelor sau c unitate independenta. care ofer b uturi alcoolice i nealcoolice i un sortiment restrâns de preparate culinare. Se utilizeaz pentru servirea apei i vinurilor (tinere i ieftine) la mas sau pentru transport din butoi spre spa iul de servire. fiind prev zut cu un dop din acela i material. Pentru efectuarea serviciului în salonul de servire al restaurantului.

crudit i.. ghea . pepene galben.Utilaj folosit pentru extragerea prin centrifuga re a sucului din pulpa de fructe. a b uturilor alcoolice. pentru pahare. Se consum distilate tip Coniac (vinars) ± de c tre b rba i. cu itul i furculi a. pr jituri. preg tit i servit la bar. Couvert ± 1. Tacâmul. precum i pentru prezentarea i servirea gust rilor sub form de cocteiluri i a diferitelor deserturi (salata de fructe etc. participan ilor li se ofer . Domeniul: Turism i alimenta ie 16 Calificarea: Organizator banqueting . Co ule ± Pies de inventar folosit pentru transportul. Se întâlnesc urm toarele tipuri: pentru cafea. se percepe o taxa de intrare specific .. 2. De regul . la unit ile cu specific. i lichior. înghe a t . Un singur pahar se debaraseaz pe farfurie. produse de cofet rie -patiserie. de c tre femei. Serviciul se asigur direct la bar sau prin chelneri. Disco ± bar (Discoteca ± Videoteca) ± Unitate de alimenta ie cu profil de divertisment. Num rul de consumatori servi i la o masa. dou sau trei farfurii) sau. Centralizatorul vânz rilor . preparatelor lichide (supe). pentru b uturi nealcoolice calde (mai mare decât precedenta) . 2. Centrifug de stors fructe . Gustarea prezentata intr -o cup . homar. Cocteil ± 1. Este confec ionat din împletitur de r chita sau din metal. 2. Pahar de form specific folosit pentru servirea vinului spumant. r mânând în picioare. Cupa ± 1. Scopul organiz rii este întâlnirea participan ilor.). 3. Cle te . elin etc. de regul împreun cu cafeaua. Manifestare în cadrul c reia. Se face pe mân (la una . pentru consomme. Se preg te te din crevet e. Inventarul de servire care este pus la mas la dispozi ia unui consumator.Pies de inventar m runt din dotarea unit ilor de alimenta ie. prezentarea i servirea vinurilor ro ii. dans) i un sortiment bogat de b uturi alcoolice i nealcoolice. 3. dup ce consumatorii au terminat de mâncat i de b ut. Pies de inventar m runt utilizat pentru servirea înghe atei. care ofer consumatorilor posibilit i de distrac ie (muzica. gust ri. Debarasare ± Opera ie efectuat de c tre personalul de servire. aperitive i tartine. în special. în care sunt centralizate în baza borderourilor de încas ri. precum i. înghe at . având întrebuin ri diverse: pentru zah r. Amestec de b uturi alcoolice. Digestiv ± B utur alcoolic oferit la sfâr itul mesei. pentru preparate lichide (mai mare decât cea pentru consomme). în special în amestec.Documentul întocmit la sfâr itul zilei de lucru.Persoan fizic sau juridic în calitate de cump r tor sau benefici ar poten ial sau efectiv al unor servicii oferite spre vânzare de c tre un agent economic numit vânz tor. adic lingura.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Ceainic ± Can cu capac folosit pentru servirea ceaiului infuzat sau a apei fierbin i pentru preg tirea ceailui la mas . Client . suc de fructe etc. pe tav . Cea c ± Pies de vesel folosit pentru servirea b uturilor nealcoolice calde (ceai).

Lux ± Categorie generica de încadrare. de calitate superioar . prezentându -se videoprograme i filme. vinuri (echivalentele în italiana i spaniola). pre ului (tarifului). - întocmit cu scopul de a verifica existen a înscrisurilor legate de diverse activit i sau ac iuni. Furnizor ± Persoana fizic sau juridic care are sarcina s aprovizioneze cu materiale. Se folosesc i alte formule. intr-un cadru somptuos. List de b uturi ± Suport pe care sunt înscrise b uturile alcoolice i nealcoolice pe care un restaurant cu serviciu la masa le propune clien ilor. Iluminat puternic ± Explozie de lumina. slab . cafea. aparatur . semiobscuritate. întins mare. Iluminat slab ± Lumin difuz . urarea cu instala ii electronice de redare i Echipament ± Baz material . mai pu in recomandate: list de preparate. Pot exista i liste distincte pentru aperitive. List de control (Checklist) ± Foaie de hârtie cuprinz ând un ir de nume. List . digestive.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Disc-jockey-ul este cel care asigura organizarea i desf vizionare. suport pentru cea c de ceai i pentru cea c de cafea. c reia ii corespunde un serviciu elegant. de desert (întins la mijloc). Ma ina de fabricat cuburi de ghea Domeniul: Turism i alimenta ie ± Utilaj folosit în bar pentru producerea de cuburi de 17 Calificarea: Organizator banqueting .. produse sau m rfuri alte persoane fizice sau juridice. Frapiera ± Pies de inventar folosit pentru r cirea i p strarea la masa a b uturilor la baza îmbutelierea i pentru fraparea vinului spumant ( ampanie). specifice unui sector de activitate. Masa ± Pies de mobilier format dintr -un blat p trat. cu înscrierea felului m rfii (serviciului ). pentru oase (în forma de semiluna). înzestrare tehnico -material .Meniu ± Suport pe care sunt înscrise preparatele culinare pe care o unitate de alimenta ie cu serviciu la masa le pro pune clien ilor. list de pre uri. suport mic. list de meniu. Se întâlnesc urm toarele tipuri: suport mare. tot a a cum b uturile pot fi include în list meniu. pentru pâine). list de bucate. List se prezint clien ilor imediat dup instalarea acestora la masa. Factura ± Document eliberat de c tre vânz tor (prestator) pe adresa cump r torului (beneficiarului). Farfurie ± Pies de vesel care se folose te pentru servirea consumatorilor cu preparate culinare. sprijinit pe unul sau mai multe picioare. St opera iunilor de decontare i de plata. întins mic (jour. Înscrierea fiec rui preparat se face cu precizarea pre ului. rotund sau chiar oval. calit ii. Lacto-bar (Milk bar) ± Unitate în care sunt oferite în principal b uturi pe baza de lapte. date etc. luminat c ziua.

vin ro u. stabilit de c tre stat c forma de reglementare a pre urilor în economie. Profitul întreprinz torului ± Câ tig realizat de întrepri nz tor din desf în calitate de factor de produc ie.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ghea . Pahar ± Pies de sticl rie utilizat pentru servirea d iferitelor sortimente de b uturi. Interven ii de acest tip.etc. Ma in de fabricat înghe at ± Utilaj care permite prepararea în regim autonom i. Odobe ti. pe calea publicit ii (prin radio. por ionarea i servirea înghe atei.Categorie de pre care indic valoarea medie a unui bun economic sau a unui grup de produse. în scopul protej rii fermierilor comunitari. iar cuburile sunt eliminate automat intr -un sertar. eventual. Ma in de cafea Espresso ± Aparat pentru prepar at cafeaua. Podgorie ± Areal care concentreaz planta ii viticole i care d numele vinului împreun cu denumirea soiului (Tâ rnave. ap . Domeniul: Turism i alimenta ie 18 Calificarea: Organizator banqueting . Pre plafon ± Nivel maxim al pre ului unui bun sau servic iu în mod oficial. f r picior. Pre limit stabilit în cadrul politicii agr are comunitare sub care nu se import produse agricole din afar a Uniunii Europene. La restaurant se întocme te de c tre chelner sau casier (în sistemul francez). vin spumant (fluta). Tv. "cupa de ampanie". Reclam ± Activitate comercial prin care se urm re te. (cu capacitate mai mare decât precedentul). prepararea cocteilurilor.) suscitarea interesului public asupra anumitor m rfuri. în func ie de serviciile de care a beneficiat. Principalele tipuri sunt pentru: aperitive. Murfatlar. Pre minimal ± 1. Ca m sur a politicii economice de stat. Pre moderat ± Nivelul pre ului din n egocierea dintre vânz tor . Cotnari.). Reclama ie ± Sesizare adresat unui organ al administra iei de stat sau unei institu ii urarea unei activit i. fixarea unor pre uri plafon are rolul de a evita obliga iile unor profituri nejustificate i. tip rituri etc. în acela i timp. de a p roteja consumatorii. Sistemul de aprovizionare cu apa este autonom. tumbler (drept. 2. servicii etc. Pre informativ . vin alb. Mobilier ± Ansamblul pieselor de mobil destina te amenaj rii spa iilor.). înainte de negociere i contractare. Limita inferioar a pre ului. de influen are a pre urilor sunt rar întâlnite în economia de pia . b uturi tip Cognac (balon). apa fierbinte dizolvând cafeaua i fiind filtrata direct în cea c .cump r tor i care s dea satisfac ie ambelor p r i ale tranzac iei. Not de plata ± Document înscriind suma pe care clientul trebuie s o achite la restaurant (în franceza "addition") sau la hotel (în franceza "note"). În sens restrâns este venitul ce revine posesor ului de capital drept recompens a utiliz rii acestuia autorizate în leg tur cu înc lcarea unui drept al reclamantului . b uturi r coritoare.

b uturilor por ionate. strugurii fermenteaz f r pieli . pensiune. iar partea care nu este accesibil clien ilor include sp l torul pentru pahare. se clasific între categoria 1* i catego ria 5*. fermentarea având loc pe pieli . Vinul spumant se ob ine prin fermentarea natural metoda "champenoise") sau rezervoare. ma in pentru fabricarea cuburilor de ghea . precum i pentru servirii turi tilor ± Unitate apar inând uneia dintre în sta iuni turistice sau categoriile: restaurant. ciorchini sau semin e. împreun cu p r ile solide care intr în componen a strugur ilor. în majoritatea arilor. situat alcoolic ob inut prin ferm entarea strugurilor sau mustului din struguri (la proaspe i. categoriile de selec ia i p strarea vinurilor în restaurant (vinoteca). la care sunt servi i clien i instala i pe scaune înalte tip "cal". caban . în acest caz serviciul efectuându -se pin chelneri. hote lurile. iar p strarea i învechirea are loc în pivni 12 C). Preparatele culinare sunt preg tite total sau par ial în fata clien ilor. pe care se efectueaz servirea. bar. motel. Vinul ro u se preseaz prin zdrobirea boabelor. eventual aparatul pentru debitat berea. preparatelor culinare. spa iul frigorific pentru b uturi. alte unit i cu func iuni de cazare turistic . Structur de primire turistic ± Unitate opera ionala de tipul hotel. în func ie de con inutul de în sticle (dup zah r. ro ii demiseci. cofet rie i patiserie. vinul dulce este de desert. Are bune cuno tin e oenologice . Stea (stele) ± Simbol cu ajutorul c ruia. pentru vinul alb. Tot el prezint lista de vinuri i orienteaz alegerea clien ilor în func ie de asocierea cu preparatele i chiar a unit ilor de alimenta ie. numai vinul spumant ob inut în perimetrul regiunii Domeniul: Turism i alimenta ie 19 Calificarea: Organizator banqueting . ro ii. unitate tip fast -food. Tarif ± Pre stabilit pentru anumite prest ri de servicii. în restaurantele cu autoservire dar nu numai. În bar tot pe tejghea are loc consumul. Snack-bar ± Unitate de alimenta ie rapid caracterizat prin existen a unei tejghele -bar. Uneori clien ii se pot instala i la mese. Somelier ± Lucr tor care are în grij alese. unitate de alimenta ie destinat servirii turi tilor.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Scaun ± Pies de mobilier pe care poate sta a ezat o singur persoan . Tejghea Bar ± Utilaj (pies de mobilier) din dotarea barurilor i restaurantelor tip fast -food. Contravaloarea în bani a unui serviciu (cazare etc. vinurile soiuri pure pot fi: albe seci. ro ii seci. Shaker ± Ustensil de bar folosit la preg tirea b uturilor în amestec prin metoda agit rii. care sunt înl turate prin opera ia de presare. Vin ± B utur o ± Pies de inventar utilizat pentru transportul inventarului de servire. În România. camping. ferm agroturistic . albe dem iseci.) Tav debarasare. mijloc de evaluare a muncii desf urate în domeniul serviciilor. Prelucra rea strugurilor se face în cram . albe dulci. sat de vacan . Sortimentul de b utur i este restrâns. vil . dulci. Unitate de alimenta ie destinat administrat de societ i de turism. se exprim încadrare a unit ilor cu activitate hotelier de exemplu.

clien ii se pot autoservi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Champagne din Fran a poate s poarte acest nume. Vitrina frigorific ± Pies de mobilier pentru prezentarea preparatelor i b uturilor . din care . Vin rie ± Spa iu destinat depozit rii (pivni englez "wine shop"). Vinul spumos are un con inut de bioxid de carbon de origine exogen . "wine cellar" în englez ) i vânz rii vinurilor (în consumate reci. Domeniul: Turism i alimenta ie 20 Calificarea: Organizator banqueting . eventual.

bibliografie orientativ . realizarea de materiale ilustrative (fotografii.). planuri. plan e. culegerea materialelor informative. folii etc. autoevaluarea. practic). de coordonare a activit ii celorlal i. vizual. casete video. structuri de con inut accesibile pen tru elevi în func ie de stilurile de înv are (auditiv. Domeniul: Turism i alimenta ie 21 Calificarea: Organizator banqueting . texte. care trebuie implica i în activit i de luare a deciziilor. dovedirea abilit ilor dobândite. scheme. glosar. fi e cu solu ionarea activit ilor de înv are. respectarea limitelor impuse. dezbateri de grup pentru rezolvarea problemelor i g sirea solu iei urate pe parcursul derul rii modulului elevilor li se pot stabili corespunz toare. În acest material ve i g si: fi e cu activit ii de înv are. fi e de documentare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Informa ii pentru elevi Acest auxiliar se adreseaz elevilor de la nivelul 3 de calificare profesional . În cadrul activit ilor desf urm toarele categorii de sarcini: studierea bibliografiei af erente tematicii.

portofoliul elevului con ine: y Rezultate ale lucr rilor de evaluare efectuate pentru teme din domeni ul profesional sau abilit i cheie y y y y Rezultate ale activit ilor de autoevaluare i dovezi ale discu iilor care au avut loc Opiniile elevilor privind activit ile desf urate tre elev Planuri de ac iune /evalu ri /activit i viitoare planificate i efectuate de c Comentarii ale profesorului privind atitudinea i rezultatele elevului Domeniul: Turism i alimenta ie 22 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Rezultat al întregii activit i din cadrul modulului ÄActivitatea de servire în bar´.

FI DE LUCRU În imaginile de mai jos ave i prezentate diferite tipuri de baruri. Data: __________________ Componen a nominal a grupei: ___________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin : În grupe formate din 4 elevi rezolva i cerin ele fo rmulate în fi a de lucru. ____________________________________________ Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1. ____________________________________________ 2. Denumirea activit ii : TIPURI DE BARURI UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s identifica i tipurile de baruri plecând de la elementele de baz caracteristice i s prezenta i oral o descriere formulat în cadrul echipei. ____________________________________________ 2.1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activit i de înv are Activitatea de înv are nr. Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1. ___________________________________________ Tip de bar: ___________________ ______________ Caracteristici: 1. 1. ___________________________________________ 2. ____________________________________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 23 Calificarea: Organizator banqueting .

rezolva i urm toarele cerin e: 1. ____________________________________________ Plecând de la aceste imagini. 3. 2. alta decât a propriei grupe. ______________________________________ ______ 2. Identifica i în cadrul grupei fiecare tip de bar i completa i în tabel datele solicitate cu precizarea a dou carac teristici principale ale fiec rui tip de bar.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1. Nominaliza i în urma unei decizii comune a membri lor grupei. cea mai bun prezentare. Realiza i o descriere de 10 rânduri pentru fiecare tip de bar i nominaliza i un reprezentant al grupei care va prezenta una dintre descrieri tuturor colegilor. Domeniul: Turism i alimenta ie 24 Calificarea: Organizator banqueting .

Instala ii de ventila ie: ____ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________ 5.2.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. ura i dot rile existente în barul unit ii i ve i consemna o scurt prezentare a acestora în fi a de lucru individual . Mobilier: ______________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ______________ 2. fiecare dintre voi. 1. Instala ia de sonorizare: __ _________________________ _________________________ _________________________ ____________________ _____ _________________________ _____________ Domeniul: Turism i alimenta ie 25 Calificarea: Organizator banqueting . Instala ia electric : ______ ___________ ______________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _____________ 6. Instala ii sanitare: _______ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _____________ 3. Instala ii de înc lzire: ____ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________ DOT RI DIN BAR 4. Denumirea activit ii: DOT RI DIN BAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI Timp de lucru: 300 minute Aceast activitate v ajut s pute i identifica dot rile din barul în care v desf activitatea. va identifica . Pute i folosi c dovezi fotografii din bar ata ate la fi 1. Data: _______________________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin : În cadrul activit ii desf urate la agentul economic.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. cataloage) i din alte surse. în echip miniproiectul realizat celorlal i colegi i cadrului didactic. Realiza i o prezentare Power Point cu rezultatele miniproiectului. Rezultatele mini proiectului vor fi sintetizate într -o prezentare Power Point prezentate celorlal i colegi.3. Pe baza urm toarei fi e autoevalua i -va miniproiectul i munca desf pentru realizarea acestuia. pentru a fi evaluat. organiza i în echipe formate din 2 elevi (stabilite de comun acord cu cadrul didactic). Prezenta i. ________________________________ Cerin : Realiza i un miniproiect cu tema: ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de i inventar´. ___ _________________________ 2. Data: _______________________ Numele elevilor: 1. Stabili i grupele de obiecte i ustensile necesare în respectivul tip de bar. asocia i obiectelor i ustensilelor imagini pe care le ve i include în proiect. 1. Folosind informa ii de pe internet. Denumirea activit ii: USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e Timp de lucru: 2 s pt mâni Aceast activitate v ajut s realiza i o anali z pertinent a necesarului de ustensile i obiecte de inventar necesare într -un bar i prin munc în echip s realiza i un plan de dotare pentru un tip de bar ales de comun acord cu colegul de echip . Fi de autoevaluare a proiectului ri urat Organizarea propriei înv Am identificat scopurile Mi-am definit sarcinilor Domeniul: Turism i alimenta ie 26 Calificarea: Organizator banqueting . din unit ile vizitate (fotografii. Pentru realizarea cerin ei formulate ave i de îndeplinit urm toarele sarcini de lucru: Identifica i tipul de bar pentru care realiza i miniproiectul.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Am determinat realizarea eficient a proiectului în echip Am sugerat noi direc ii i idei M-am oferit voluntar cân d trebuia îndeplinit o sarcin C utarea informa iilor Am pus întreb ri Am c utat elemente pentru proiect Am solicitat clarific ri din partea profesorului i colegilor Identificarea resurselor Am g sit i valorificat resurse Am oferit fapte i opinii cel orlal i membri ai echipei Încurajarea membrilor echipei Am r spuns entuziast celorlal i Am invitat orice coleg s participe I-am determinat pe ceilal i s se simt bine Faciliteaz discu iile am ajutat la stabilirea priorit ilor i la crearea direct am ajutat la distribuirea sarcinilor am ajutat la identificarea schimb rilor necesare i am încurajat producerea acestor schimb ri Întreab am stimulat discu iile pentru a fi afla diferite puncte de vedere am eliminat ideile nevaloroase Rezolvarea problemelor : am propus munca diferen iat am c utat solu ii alternative am ajutat echipa s ia decizii corecte Domeniul: Turism i alimenta ie 27 Calificarea: Organizator banqueting .

Denumirea activit ii: ALEGEREA FURNIZORULUI DE B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Prin aceast activitate ve i reu i s realiza i o bun gestionare a aprovizion rii barului prin alegerea eficient a furnizorului de b uturi. cadru didactic va evalua presta ia fiec rui elev atât individual câ t i în grupa din care a f cut parte. în care managerii vor selecta furnizorii adecva i pentru barul lor. ___________________________________________ Cerin : Elevii se vor grupa în echipe de c tre 5. folosind atât informa ii de pe internet cât i din cataloage i reviste de specialitate.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. cei 2 manageri vor negocia pe rând cu furnizorii. din fiecare grup . i Domeniul: Turism i alimenta ie 28 Calificarea: Organizator banqueting . împreun vor stabili necesarul de b uturi inând cont de tipul de bar i clientela acestuia. ___________________________. furnizorii vor preg ti ofertele de b uturi. ofertele furnizorilor vor fi tehnoredactate. Furnizori: 1. sarcinile de lucru vor fi urm toarele: în prima etap . dintre care 2 vor fi manageri ai barului iar ceilal i 3 elevi vor fi furnizori. 2. Pentru realizarea cerin ei. ______________________________________ 2. Data: _________________ _ Componen a nominal a grupei cu roluri: Manageri 1. Activitatea const într -un joc de roluri. _________________________________ 2. fie în Word.________________________________ 3. fie în Excel i listate pentru a putea fi prezentate beneficiarilor. apoi vor stabili care furnizor a fost ales justificând hot rârea luat . managerii. independen i unul de altul.1. unul dintre managerii de bar va prezenta întregii clase concluziile negocierii alegerea f cut .

În bro ur include i imagini sugestive. sau alte surse pe care le considera i utile.2. informa ii referitoare la b utur considera i c ar putea interesa utilizatorii acestei surse de informare. individual.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Pentru îndepli nirea cerin ei ve i folosi c surse de informare publica ii de specialitate. câte o bro ur în care s prezenta i vinuri i b uturi din vin. 2. Denumirea activit ii: MATERIALE PUBLICITARE PENTRU B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Aceast activitate v ajut s realiza i un material publicitar în care s prezenta i celor interesa i sortimente de vinuri i b uturi preparate din vin cu care ar putea fi aprovizionate barurile. bazându -v pe cuno tin ele voastre despre acest subiect. informa ii de pe internet. STRUCTURA BRO URII Vinuri albe seci: __________________________________________________ Vinuri albe demiseci: __________________________________________________ Vinuri albe demidulci: __________________________________________________ Vinuri albe dulci: _____________________ _____________________________ Vinuri ro ii seci: __________________________________________________ i alte aspecte care Domeniul: Turism i alimenta ie 29 Calificarea: Organizator banqueting . Bro urile vor fi prezentate pe computer i evaluate de to i ceilal i colegi din clas . Data: ________ _______________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Realiza i. dup structura dat mai jos. realizându -se în final un clasament al bro urilor realizate. cel pu in 4 din fiecare categorie. cu puncte între 10 i 0.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Vinuri ro ii demiseci: __________________________________________________ Vinuri ro ii demidulci: __________________________________________________ Vinuri ro ii dulci: ________________ __________________________________ ampanie: __________________________________________________ Vermut: __________________________________________________ Bitter: __________________________________________________ Cogniac: _________________________ _________________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 30 Calificarea: Organizator banqueting .

Denumirea activit ii: STOCAREA B UTURILOR UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 50 minute Aceast activitatea v ajut s v fixa i no iunile dobândite referitoare la stocarea b uturilor i s identifica i modalit ile de gestionare corect a stocurilor de b uturi. Data: _______________________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Realiza i solicit rile men ionate în fi a de lucru. i pe parcurs au avut loc urm toarele Domeniul: Turism i alimenta ie 31 Calificarea: Organizator banqueting . dac se cunoa te faptul c la momentul deschiderii fi ei existau în stoc 4 sticle. 2. În schema de mai jos completa i 6 caracteristici ale pivni ei de stocare: ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ PIVNI A DE STOCARE ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ 2.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.3. Completa i o fi de stoc pentru un sortiment de vermut. FI DE LUCRU 1.

Caracteriza i metodele FIFO i LIFO de valorificare a stocurilor diferen a dintre ele i prezenta i colegilor p rerea voastr : i ie irilor. s -au scos din depozit 2 sticle. s -au scos din depozit 4 sticle. s -au achizi ionat 6 sticle. LIFO ________________________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________ ___________________________________________________________________________. identificând FIFO ________________________________________________________________________ __________________________________ __________________________________________ ____________________________________________________________________________.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR opera ii: s-a realizat o aprovizionare cu 12 sticle. Domeniul: Turism i alimenta ie 32 Calificarea: Organizator banqueting . s -au scos din depozit 5 sticle. FI STOC Produs: ____________________________________________ Raft: _______________________ Num r ini ial de sticle: ___________ ________________ ________________ ________________ Data: ___________________ Intr ri: ________________ Furnizor: ___________________________ _____________________________ _____________________________ __________ ___________________ Ie iri: ________________ Destinatar: __________________________ _______________ _______________ _______________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Data : _____________ Stoc: _______________ 3.

Realiza i o fi a fiec rui cocteil ales. finalizeze include imaginea în fi a cocteilului. DE LUCRU i realiza i servirea modul de prepar are i modul de prezentare i servire a cocteilului.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Domeniul: Turism i alimenta ie 33 Calificarea: Organizator banqueting . Transmite i fi ele tehnoredactate. 3.1. Selecta i 3 re ete de cocteiluri. Prepara i cele trei cocteiluri. solicitând sprijinul colegilor atunci când considera i c este necesar. s prepara i i s servi i b uturi în amestec . Fotografia i cocteilurile ob inute. respectând etapele precizate în modul de lucru. FI Sarcini de lucru: 1. 3. 4. pentru a putea tehnoredactat . 2. folosindu -v de re etarele care le ave i la îndemân . 6. pe adresele de mail ale colegilor stabili i s materialul de prezentare. care va fi prezentat la urm toarea activitate programat pentru ac est modul. Data: __________ _____________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Prepara i b uturi în amestec folosind cele 3 metode de baz acestora. de re ete identificate pe internet i inând cont de ingredientele pe care le ave i la dispozi ie. Stabili i de comun acord 3 colegi care vor prelucra fi ele clasei pentru a ob ine un material de prezentare al cocteilurilor realizate. care s con in : re eta cocteilului. Denumirea activit ii: PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factor ilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Aceast activitatea v ajut s identifica i re ete pentru b uturi în amestec i pe baza acestora. ustensile necesare. 5.

câte o prezentare prin care s conving c .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Din cadrul fiec rei grupe vor fi ale i câte doi elevi care vor prezenta rezultatul muncii de echip . b utura pe care o reprezint este cea mai interesant atât din punctul de vedere al calit ilor cât i al istoricului i al artei prepar rii. vor evalua presta iile celor dou grupe i vor da un Äverdict´ final. Data: _______________________ Componen a grupei: _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin a: Grupa i în 3 grupe: ÄPro-cafea´.2. Fiecare grup va preg ti folosind diverse surse de informare. 3. ÄPro-ceai´ i ÄImpar ialii´. ÄImpar ialii´. realiza i un Äproces´ (joc de roluri) al celor dou b uturi calde aromate. rezultat atât din calitatea prezent rii cât i în urma r spunsurilor la întreb rile formulate. pe baza unei fi e de evaluare i a unor întreb ri stabilite de comun acord între cei cinci componen i ai grupei. rolul Äimpar ialilor´ fiind acela de a gestiona dezbaterea între celelalte dou grupe. Denumirea activit ii: PREPARAREA I CEAI) UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale I SERVIREA B UTURILOR CALDE AROMATE (CAFEA UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute În cadrul acestei activit i v comunicare profesional . Sarcini de lucru: Stabili i 5 colegi care vor forma grupa ÄImpar ialii´ i care vor evalua presta iile celor dou echipe aflate în Älitigiu´. Stabili i cele dou grupe (formate din num r egal de elevi) care vor participa la dezbatere. ve i aprofunda cuno tin ele legate de prepararea i servirea b uturilor calde aromate i ve i exersa competen ele de lucru în echip i de Domeniul: Turism i alimenta ie 34 Calificarea: Organizator banqueting .

FI 1. în cadrul activit ilor menite s asigure coordonarea activit ilor din bar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Domeniul: Turism i alimenta ie 35 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________. prezenta i denumirea acestora utilitatea acesto ra.3. 3. apoi realiza i degustarea pentru un vin alb i un vin ro u. identifica i pentru început ustensilele implicate în activitatea de degustare. Cerin : Pe baza fi ei de lucru. Denumirea activit ii: DERULAREA ACTIVIT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale II DE DEGUSTARE A VINURILOR UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 100 minute Aceast activitate v ajut s v exersa i abilit ile necesare pentru de gustarea vinurilor. ustensilele implicate în activitatea de degustare a vinurilor. DE LUCRU Identifica i dintre imaginile de mai jos.

Rezultatul analizei tactile. Caracteristic Sortimentul de vin Rezultatul analizei vizuale. imagine Utilitatea în activitatea de degustare 2. Domeniul: Turism i alimenta ie 36 Calificarea: Organizator banqueting . Completa i Fi a de degustare pentru cele dou vinu ri. Rezultatul analizei gustativ .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Denumirea ustensilei / obiectului Nr. alb i ro u indicate pentru degustare. Vin alb Vin ro u Rezultatul analizei olfactive.

care. astfel încât fiecare elev s îndeplineasc cele 3 roluri alocate. Nota de plat este oferit clientului. sarcinile de lucru vor fi urm toarele: Se stabilesc pe rând rolurile. osp tar respectiv manager.4. Osp tarul preia comanda pentru bar pe baza unei liste de b uturi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. dac est e cazul face observa ii legate de într -un joc de roluri. Activitatea const monitorizeaz comandate de la bar. Sarcinile sunt reluate de 3 ori. Managerul verific dac nota de plat a fost întocmit corect i prezint concluziile sale cadrului didactic care coordoneaz activitatea. în care managerul nota de plat pentru produsele corectitudinea cu care este completat completarea acesteia. Domeniul: Turism i alimenta ie 37 Calificarea: Organizator banqueting . apoi completeaz nota de plat . în a a fel încât. osp tar i manager (vor fi 3 etape). fiecare îndeplinind pe rând rolul de client. Data: _______________________ Componen a grupei (3 elevi ): _____________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin : Elevii vor fi grupa i în echipe de 3 elevi. 3. Denumirea activit ii: MONITORIZAREA ÎNTOCMIRII NOTEI DE PLAT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 150 minute În cadrul acestei activit i v ve i exersa competen ele legate de întocmirea notei de plat i ve i monitoriza modul în care nota de plat este completat de c tre alt coleg. Pentru realizarea cerin ei. pe rând fiecare elev s fie client.

iar produsele utilizate au urm toarele pre uri: o o o o Lapte. Denumirea activit ii : CALCULAREA COSTULUI FINAL AL B UTURILOR UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s v exersa i deprinderile de calculare a costurilor unor produse.5 g nuc oar . 4. La masa 7. 750 ml Votc . Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________ ________________.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. osp tarul a înregistrat urm toarea comand ciocolat . respectiv a unor sortimente de b uturi comercializate în bar. Cerin : Pe baza aplica iilor din fi a de lucru. 2 g 3.5 RON 8 RON 38 RON 2 RON 3. dac re eta de preparare este urm toarea: 150 ml lapte. calcula i pre urile finale pentru b uturile solicitate de c tre consumatori. Calcula i pre ul unui cocteil din lapte (200 ml). 50 ml lichior de vanilie. Cocteilul ÄCrustas´. 1000 ml Miere de albine. 500 ml Nuc oar .1. 500 ml Gin. 400 g Lichior de vanilie. 0. 20 g miere de albine. produs finit 280 ml se prepar dup urm toarea re et : Whisky 50 ml. 750 ml Ap tonic . 100 ml votc sunt urm toarele: o o o o o Lichior de ciocolat . Calcula i pre ul fiec rei b uturi i suma total pentru b uturile de la bar dac pre urile pentru b uturile achizi ionate 2. Domeniul: Turism i alimenta ie 38 Calificarea: Organizator banqueting . 250 ml 35 RON 58 RON 24 RON 48 RON 3 RON pentru bar: 50 ml lichior de i 50 ml vermut alb. 150 ml gin cu ap tonic . FI DE LUCRU 1. 500 ml Vermut alb.

100 g (45 ml suc) Vin alb Riesling.6 RON 28 RON 2 RON Domeniul: Turism i alimenta ie 39 Calificarea: Organizator banqueting . vin alb Riesling 50 ml. ap mineral rece 100 ml.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR lichior de cacao 25 ml. suc de l mâie 15 ml. în bar produsele utilizate în re et au urm toarele pre uri y y y y y y y Whisky. Calcula i pre ul pentru 4 por ii de cocteil dac . 500 ml 35 RON 44 RON 75 RON 51 RON 0. 750 ml Maraschino. 750 ml Ap mineral . 750 ml L mâie. 500 ml Coniac. maraschino 15 ml. coniac 25 ml. 750 ml Lichior de cacao.

UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s aplica i corect sisteme de control în bar. FI DE LUCRU Sticle întregi de spirtoase _______________________________________________ _______________________________________________ __________________________________ Spirtoase la pahar ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________________ Cocteiluri ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________________ Sistem poten ial de vânz ri Sucuri i ap mineral _______________________________________________ _______________________________________________ __________________________________ 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. 4. Completa i schema de mai sus cu elementele caracteristice pentru calculele ce trebuie Domeniul: Turism i alimenta ie 40 Calificarea: Organizator banqueting . Data: _______________ ________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________. în bar. Cerin : Rezolva i urm toarea fi de lucru folosindu -v cuno tin ele acumulate în cadrul activit ii de instruire practic .2. Denumirea activit ii: AP LICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR efectuate c s se poat stabili valoarea sistemului poten ial de vânz ri pentru grupele de b uturi prezentate în schem . Din enumerarea de mai jos selecta i caracteristicile sistemului de control pentru care sunt specifice: SISTEMUL DE CONTROL CARACTERISTICI i transc rie i-le în zona destinat Control la sticl Inventarul Controlul bufetelor i evenimentelor Lista de control Domeniul: Turism i alimenta ie 41 Calificarea: Organizator banqueting . 2.

sarcinile de lucru vor fi urm toarele:  Stabili i grupele de b uturi comercializate în bar. ura i activitatea de preg tire practic .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.3. ve i realiza lista de pre uri pentru b utu rile comercializate în unitatea în care v desf Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________. Denumirea activit ii: PROCEDURI ÎN BAR ± AFI AREA LISTEI DE PRE URI UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 300 minute În cadrul acestei activit i. cadrului didactic i rectifica i eventualele aspecte identificate pentru a fi îmbun t ite. Realiza i utilizând computerul o list de pre uri cât mai sugestiv pentru unitatea în care v desf ura i activitatea. Alege i o variant de list de pre uri pentru afi area în bar. Pentru realizarea cerin ei. Domeniul: Turism i alimenta ie 42 Calificarea: Organizator banqueting . Cerin : Realiza i lista de pre uri pentru b uturile comercializate în barul în care v desf ura i activitatea. 4. Prezenta i materialul realizat.

într -o gam sortimental variat . Denumirea activit ii : TIPURI DE BARURI UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e FI A DE LUCRU Tip de bar: CAFE B AR Caracteristici: 1. Sortiment redus de preparate i b uturi. 1. Tip de bar: DISCO BAR Caracteristici: 1. Sortimentul de preparate i b uturi este variat. în special espresso Domeniul: Turism i alimenta ie 43 Calificarea: Organizator banqueting . Creeaz o atmosfer deosebit . cafeaua fiind produsul principal. Äterapie prin muzic ´. Sunt special amenajate s asigure spa iul pentru dans. 2. 2. Amplasarea pianului este într -un loc care s îl aduc în centru aten iei. în incinta barului sau Äla pachet´. Tip de bar: PIANO-BAR Caracteristici: 1. Este de origine italian i este destinat servirii cafelei espresso. având o zon alocat echipamentelor muzicale i de sonorizare 2.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Solu ionarea activit ilor Activitatea de înv are nr. Tip de bar: ESPRESSO BAR Caracteristici: 1. p trate sau dreptunghiulare de 2 ± 4 persoane. înalte de 40 ± 50 cm rotunde. destinat în special tinerilor. în timp scurt (fast). cu mese mici. Dotarea asigur aparatura necesar prepar rii cafelei.1. Spa iul este redus. 2. concept modern de bar.

Instala ia de sonorizare: amplasarea boxelor trebuie s asigure o ambian sonor pl cut i uniform pentru to i clien ii. pot fi centrale proprii sau unitatea poate fi conectat la re eaua ora ului. DOT RI DIN BAR 4. scaune cu sp tar. Domeniul: Turism i alimenta ie 44 Calificarea: Organizator banqueting . 2. tejghea de bar. ma ina de ghea i de cafea. 1.2. canapele). Sunt obligatorii garderoba i grupul sanitar 3. scaune de diferite forme (taburete.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Mobilier: mese. Denumirea activit ii: DOT RI DIN BAR UC 19 C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului 1. fotolii. la care sunt conectate chiuveta. 5. Instala ii de înc lzire: pentru asigurarea confortului termic al consumatorilor. Instala ii sanitare: instala ia de ap curent rece i cald . rafturi. Instala ii de ventila ie: asigur condi ionarea aerului în spa iu destinat barului. 6. Instala ia electric : se refer atât la partea care asigur iluminatul cât i la asigurarea conect rii aparatelor la re eaua de curent electric.

. Fi ele de autoevaluare a proiectelor vor fi apreciate în evaluarea final a proiectului efectuat de c tre cadrul didactic. 1. bazat pe utilizarea tuturor surselor de informare Prezent rile Power Point vor fi realizate respectându -se cerin ele unei astfel de prezent ri. dar i la alte activit i. documentarea. JURNAL DE REFLEC IE Lucrez cel mai bine când: _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Îmi place s lucrez cu al ii când : _________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Lucrul care îmi place cel mai mult: __________________ ______________________________ ____________________________ ___________________________________________________ Cea mai interesant parte a acestui proiect este : __________________________________ _______________________________________________________________________________ Mi-ar pl cea s înv Domeniul: Turism i alimenta ie mai mult despre : ________________ _____________________________ 45 Calificarea: Organizator banqueting . rii.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Se poate aplica la acest tip de activitate. redactarea corect i complet a informa iilor utile.. Denumirea activit ii: USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e În realizarea miniproiectului cu tema: ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ elevii vor fi sprijini i s parcurg toate etapele specifice realiz rii unui proiect: familiarizarea cu tema. cadrul didactic va Pe parcursul timpului alocat pentru realizarea miniproiectului i a prezent solicita elevilor implicare activ specifice domeniului. Clasa««««««««««««««««««««««« Data«««««««««««««««««««««««.3. urm torul jurnal de reflec ie : Nume ««««««««««««««««««««««. i responsabil . sintetizarea informa iilor.

eu : _______________________________________ ______________ _______________________________________________________________________________ Când vreau s -mi aduc aminte ceva. eu : _________________________________ __________ _______________________________________________________________________________ Sunt bun la: ___________________________________________________ _______________ _______________________________________________________________________________ Pot ajuta pe al ii cu: __________________________________________ __________________ _______________________________________________________________________________ Vreau s lucrez la: _______________________________________ ______________________ _________________ ______________________________________________________________ Vreau s înv despre: ______________________________________ ____________________ _______________________________________________________________________________ Vreau s fiu de ajutor la : ______________________________________ __________________ _______________________________________________________________ ________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 46 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR _______________________________________________________________________________ Trebuie s lucrez la: ______________________________________________________ _____ ______________________________________________ _________________________________ Am nevoie de ajutor la : ________________________________________________ _________ _______________________________________________________________________________ Când nu în eleg ceva : ____________________________________ ____________ __________ _______________________________________________________________________________ Înainte de a începe s lucrez la proiect voi : ____________________________ _____________ ________________________________________________________________ _______________ Când trebuie s studiez.

activitatea fiec rei grupe este indicat s fie coordonat de c tre un elev din grup .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. De asemenea vor fi valorificate i aspectele legate de implicarea în activitatea echipei i de modul în care socializeaz elevii pe parcursul activit ii. în concordan cu cerin ele formulate i prezent rile urarea activit ilor f cute în cadrul activit ii pot fi apreciate i de c tre elevi. Denumirea activit ii: ALEGEREA FURNIZORULUI DE B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale În cadrul aceste activit i cadrul didactic are rolul de a organiza i modera jocul de roluri. Domeniul: Turism i alimenta ie 47 Calificarea: Organizator banqueting . care s comunice cadrului didactic. 2. iar cadrul didactic va ine seama de implicarea fiec rui elevi în realizarea sarcinilor. stabilind cu exactitate rolurile elevilor în cadrul activit ii p lanificate. Toate documentele realizate de elevi. conform cerin ei formulate. toate aspectele privind desf propuse.1. Dup atribuirea rolurilor.

d.5 1 2. bine structurat i logic TOTAL CON INUT Conceptul este prezentat corect d. tiin ific Terminologia folosit este corect Secven ele alese cond uc spre r spunsul pentru întrebarea unit ii TOTAL Punctaj maxim 0.25 0. Evaluarea bro urilor se poate realiza cu ajutorul urm toarei fi e de evaluare a produsului final: FI DE EVALUARE A PRODUSULUI FINAL EVALUATOR: ____________________________ ASPECT (DESIGN) Informa ia este u or de citit Spa iu este folosit eficient în formatul potrivit Este leg tur între text i grafic Informa ia este clar .v. Este foarte important s fie stimulat creativitatea elevilor.5 Punctaj maxim 1 0. 2.5 0. valorificând spa iul oferit de structura unei bro uri sintez .p.2.25 0. Denumirea activit ii: MATERIALE PUBLICITARE PENTRU B UTURI UC 19 C 2: Aprovizione az barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Pentru realizarea bro urii elevii vor fi sprijini i s aleag corect sursele de informare i s asocieze corect informa ia scris realizate în Word.5 Punctaj acordat Punctaj acordat Domeniul: Turism i alimenta ie 48 Calificarea: Organizator banqueting . capacitatea lor de selec ie i cu imaginile. precum i abilit ile de utilizare a computerului.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.5 1.

5 0.5 1 1 TOTAL 3 Punctaj maxim 0.5 0.5 0.5 TOTAL 2 1 10 Punctaj acordat Datele au fost prelucrate i s-a finalizat produsul COMUNICARE Ideile sunt comunicate eficient Sunt respectate regulile de scriere (tehnoredactare) i ortografie Textul este creativ Bibliografia este precizat corespunz tor Punctaj acordat Punctaj din oficiu: PUNCTAJ TOTAL: Domeniul: Turism i alimenta ie 49 Calificarea: Organizator banqueting .5 0.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR CON INUTUL TIIN IFIC S-a stabilit ipoteza S-au identificat etapele tiin ifice S-a desf urat documentarea diversificat Punctaj maxim 0.

în func ie de intr rile b uturilor i de rulajul acestora. 2. se consemneaz datele referitoare la fiecare produs stocat. Metoda FIFO: First in ± First out = Primul intrat ± Primul ie it. 75W sau neon Depozitarea i rulajul se fac în func ie de b uturi Spa ii aerisite f r curen i de aer sau trepida ii 3. La completarea FI EI STOC. Denumirea activit ii: STOCAREA B UTURILOR UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale FI A DE LUCRU 1. Domeniul: Turism i alimenta ie 50 Calificarea: Organizator banqueting . orientate spre NE PIVNI A DE STOCARE Lumin slab . Se refer la ie irea din depozit a sticlelor cele mai vechi i la valorificarea acestora cu pre ul cel mai recent. cu becuri de max. de 10 ± 15 0C Rafturi sau etajere din lemn. Destinat stoc rii sticlelor cu b uturi Temperatur constant . se scot din depozit sticlele care au intrat cel mai recent.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. 4. pe modelul sugerat sau pe alte categorii de fi e.3. Metoda LIFO: Last in ± First out = Ultimul intrat ± Primul ie it.

realizând i fotografii cu rezultatul activit ii sale. elevii vor identifica câte 3 re ete de cocteiluri.1. Denumirea activit ii: PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Pentru realizarea aceste activit i de înv are. Ace tia vor primi fi ele prin e -mail. Fotografiile vor fi incluse în fi ele cocteilului. Domeniul: Turism i alimenta ie 51 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. verificându-se astfel i abilit ile de comunicare între elevi. 3. atât pentru a promova activit ile elevilor cât i pentru a crea o form de prezentare a bunelor practici din coal . Fiecare elev va realiza câte o fi pentru fiecare cocteil ob inut. care se bucur de încrederea lor. Toate fi ele v or fi prelucrate într-un material de c tre elevi selecta i de colegii lor. Este recomandat c materialul ob inut s fie popularizat între elevi i cadre didactice. inând cont de b uturile existente în cabinetul (laboratorul) d e tehnica servirii consumatorilor (alimenta ie). tehnoredactate.

rolul cadrul didactic este unul deosebit de important în organizarea i desf urarea întregii activit i de înv are. elevul se simte responsabil s contribuie. asigur calitatea întregului demers didactic. Situat în centrul propriei sale form ri. este foarte important c stabilirea grupelor in seama atât de preferin ele elevilor cât i de percep ia pe care cadrul didactic o are despre un în beneficiu elevilor.2. 3. De i pare lipsit de importan . Felul cum sunt formate grupele. în m sura propriilor calit i la formarea competen elor necesare evolu iei sale profesionale. În evaluare se va ine seama de felul în care prin participarea s formarea tuturor competen elor specifice vizate de ace ast activitate.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. mod ul în care sunt gestionate toate etapele i felul în care asigur implicarea tuturor elevilor. Situarea elevilor în pozi ii diferite. care s conving pe to i cei care alc tuiesc o echip . Grupul celor care modereaz dezbaterea este recomandabil s fie format din elevi care nu au preferin e numai pentru una dintre b uturile calde aromate. Acest lucru va stimula g sirea unor argumente mult mai puternice. care s determine exersarea a cât mai multor abilit i este cu siguran Pentru aceast activitate este indicat c în fiecare din grupele care particip la dezbatere s fie atât elevi c rora le place b utura pe care o reprezint (cafea sau ceai). independent dar i în echipa din care face parte. Denumirea activit ii: PREPARAREA I CEAI) UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale I SERVIREA B UTURILOR CA LDE AROMATE (CAFEA UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Pentru activit ile desf s urate c jocuri de rolur i. cât i elevi c rora le place cealalt b utur . elevii cu care lucreaz . care fac tema dezbaterii. elevul contribuie la -i Domeniul: Turism i alimenta ie 52 Calificarea: Organizator banqueting .

Completarea Fi ei de degustare se va realiza de c tre fiecare elev în parte. cum se realizeaz mi c rile vinului în interiorul cavit ii bucale. la deschiderea sticlelor de vin. imagine 1 3 4 6 Utilitatea în activitatea de degustare R cirea vinului alb i a ampaniei (b uturilor) Pentru por ionarea vinului de degustat Pentru p strarea i transportul.) i care sunt senza iile la care trebuie s fie aten i elevii în momentul degust rii. cum se procedeaz în timpul degust rii (cum se toarn vinul.3. Fi ele de degustare. cum se manevreaz paharul. care sunt regulile acesteia. Foarte important este s li se explice elevilor. Pentru scoaterea dopurilor de plut . pe care s se men ioneze numele elevului. completate.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Denumirea ustensilei / obiectului Frapier Pahar pentru vin Caraf Tirbu on DE LUCRU Nr. Dopuri de ampanie i co ule e de sârm Dopuri de plut 10 7 Se îndep rteaz ampanie Se îndep rteaz la deschiderea sticlelo r de vin la deschiderea sticlelor de 2. Domeniul: Turism i alimenta ie 53 Calificarea: Organizator banqueting . 3. Este indicat s existe fi e de degustare pentru fiecare elev. etc. vor fi p strate de c tre cadrul didactic i vor fi discutate cu elevii într-o activitate viitoare. Denumirea activit ii: DERULAREA ACTIVIT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale II DE DEGUSTARE A VINURILOR UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme prof esionale FI 1. înainte de începerea degust rii.

În ambele situa ii. Lucrând în paralel mai multe grupe este important s acestora pentru a evita st rile de dezordine. cadru didactic va prelua observa iile formulate de c tre elevii care îndeplinesc rolul de manageri.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. se gestioneze corect activitatea cât i a presta iei elevilor în i pentru nota de plat Domeniul: Turism i alimenta ie 54 Calificarea: Organizator banqueting .4. Denumirea activit ii: MONITORIZAREA ÎNTOCMIRI I NOTEI DE PLAT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Aceast activitate se dore te un joc de rol în cadrul c reia f iecare elev îndepline te toate rolurile propuse de activitate: manager. client. 3. Grupele de câte 3 elevi se pot stabili fie aleatoriu fie dup preferin ele elevilor. Se vor folosi notes-uri i formulare pentru bonul de comand identice cu cele folosite în mod curent în unit ile de alimenta ie. atât în ce prive te corectitudinea întocmirii notei de plat rolurile îndeplinite. osp tar.

4. PLichior = (50/500)x35 = 3.4 RON 3. PCocteil = (50/750)x75 + (25/500)x35 + (25/750)x44 + (15/750)x51 + (15/45)x0.6 + 3 + 4.8 +0.5 RON PGin = (150/750)x58 = 11. Denumirea activit ii: CALCULAREA COS TULUI FINAL AL B UTURILOR UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i FI A DE LUCRU 1.1 RON Domeniul: Turism i alimenta ie 55 Calificarea: Organizator banqueting .5 PCocteil = 5.7 + 0.8 + 3.5 + (20/400)x8 + (50/500)x38 + (0.13 + 1.2 2.49 RON Este indicat s se accepte i alte modalit i de rezolvare.6 + (50/750)x28 + (100/500)x2 PCocteil = 5 + 1.2 + 2 + 0.6 RON PAp tonic = 3 RON PVotc = (100/500)x24 = 4.75 + 1. 01 + 0.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.4 PCocteil = 11. TOTAL = 26.1.5 + 11. PCocteil = (200/1000)x3.4 + 3.5/2)x2 = 0.2 RON TOTAL = 3.8 R ON PVermut = (50/750)x48 = 3. dac acestea sunt corecte i conduc la rezultate corecte.

pre inclus în b uturi alcoolice. UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i FI 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.2. Domeniul: Turism i alimenta ie 56 Calificarea: Organizator banqueting . Cocteiluri Pre ul se ob ine însumând pre ul componentelor i ajustând apoi valoarea rezultat (componente scumpe rar folosite) Sistem poten ial de vânz ri Sucuri i ap mineral Pre ul depinde de politica de vânz ri a managerilor: pre fi x. pre mic în cocteil-uri. etc. DE LUCRU Sticle întregi de spirtoase De regul pentru o sticl întreag pre ul este mai mic decât cel la care s-ar fi ajuns prin vinderea la pahar Spirtoase la pahar Se calculeaz num rul de pahare (por ii) dintr -o sticl . Denumirea activit ii: APLICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR. Pre ul paharului se stabile te prin rotunjirea pre ului rezultat din calcul. 4.

SISTEMUL DE CONTROL CARACTERISTICI Se apreciaz Control la sticl num rul de sticle care pot fi consumate într -o zi aglomerat (stocul la începutul zilei). eveniment) ± este o i ce era înainte de i m surile care se vor lua în caz de Domeniul: Turism i alimenta ie 57 Calificarea: Organizator banqueting . Se noteaz zilnic datele. vânz rii. vânz rilor. care la sfâr it returneaz b utura neconsumat . Necesit la pahar). Control opera ional ± de zi cu zi al cump r rii. se exclud sticlele începute.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR 2. pe feluri de b uturi i modul de vânzare (la sticl sau Este indicat c pentru fiecare eveniment s se organizeze un bar Controlul bufetelor i evenimentelor propriu al bufetului. a. precum nevoie. iar poten ialele vânz ri se bazeaz pe cantitatea care s -ar putea vinde într -o zi. consum rii i producerii. Este un sistem greu de operat i se aplic o analiz atunci când exist bun i detaliat a vânz rile i câ tigurile s Inventarul nevoia unei investiga ii. primirii. depozit rii. cu responsabil de eveniment. Control post-opera ional (dup compara ie între ce s-a realizat eveniment. Lista de control b. Teoretic acest sistem promite c corespund de la o zi la alta. Verificarea stocurilor este foarte important .

care s trezeasc interesul consumatorilor. În realizarea listei de pre uri pentru bar. se vor verifica legate de aspectul i calitatea prezent rii listei de pre uri. este important c elevilor s li se stabileasc criterii clare de realizare i de sintetizare a cuno tin elor acumulate pân la momentul respectiv. Denumirea activit ii: PROCEDURI ÎN BAR ± AFI AREA LISTEI DE PRE URI UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Pentru realizarea acestei cerin e.3. Aceasta trebuie s ai caracter informativ pentru clien i. dar s aib i un mod de prezentare atr g tor. Pe lâng rigurozitatea legat de no iunile profesionale.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Domeniul: Turism i alimenta ie 58 Calificarea: Organizator banqueting . 4. elevii vor fi stimula i s î i foloseasc abilit ile de operare pe computer i de utilizare a internetului.

Bucure ti: Editura THR ± CG.afterhouse. www.ro 12. Bucure ti: Editura Inter Rebs Popa. Dobrescu. Florea.ro 11.localuri.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Bibliografie 1. 9.ro 13. 2.referate. baruri. www. Stavrositu.ro 16.culinar. Stere (1982) ± Ghid profesional în alimenta ia public . Bucuresti: Editura didactica i pedagogica.ro www. Editura: Funda ia Arta serviciilor în turism 8. www. pensiuni turistice . hoteluri. Emil (2000) ± Tehnica servirii consumatorilor (manual). Stere. Radu (1998) ± Tehnologia restaurantelor . 4. Aurel (2000) ± Vinul. Stavrositu. 3. www. Stavrositu. Florea.ro 14.A. www. Bucure ti: Editura Didactic i pedago gic 7. Bugan. Nicolescu.e-referate. gastronomie.ro 15. Bucure ti: Editura: Tehnic 6. Constantin. www. www. Constantin (2004) ± Manualul directorului de restaurant . 5. Bucure ti: Editura THR ± CG. R.probar.regielive. Stere (2006) ± Arta serviciilor în restaurante.romaniantourism.ro 10.ro Domeniul: Turism i alimenta ie 59 Calificarea: Organizator banqueting . www. Marian (2002) ± Ghidul profesionistului în alimenta ie .foodandbar.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Anexe Fi de documentare nr. fructe i salate de fructe. În salonul de servire se afl tejgheaua -bar cu scaune înalte. cafea. Barul de noapte ± unitate cu caracter distractiv cu un orar de noapte care prezint un program variat de divertisment.). roast-beef. specialit i de cofet rie i înghe at . disco -bar. cafe -bar (cafenea). cu scaunele fotolii respective. un num r restrâns de mese cu dimensiuni mici. etc. În continuare sunt descr ise principalele tipuri de bar. jocuri mecanice etc . TV. simple sau în amestec i gust ri în sortiment restrâns. specialit i de cofet rie i înghe at . în care se serve te un sortiment diversificat de b uturi alcoolice i nealcoolice i o gam restrâns de produse culinare. de proiec ie de filme. audi ii muzicale. espresso-bar. foetaje. b uturi de bar (cocktai l-uri). Este dotat cu instala ii de amplificare a sunetului. dar poate fi organizat alcoolice i c unitate ind ependent . bar american. Bar de zi ± unitate care func ioneaz de regul în cadrul hotelurilor i restaurantelor. video. tartine. jardiniere cu delicatese. Barul poate fi: bar de noapte. Domeniul: Turism i alimenta ie 60 Calificarea: Organizator banqueting . de music -hall i dans pentru consumatori i ofer o gam variat de b uturi fine. televizor. Barul trebuie s corespund categoriei sau num rului de stele al unit ii i mai ales cerin elor consumatorilor. bufet bar. pub. 1 TIPURI DE BARURI Barul este o unitate de alimenta ie c u program de zi sau de noapte. piano-bar. Ofer consumatorilor o gam variat de b uturi i nealcoolice. produse de tutun i posibilit i de distrac ie (muzic dis cret . bar de zi. De obicei sunt realizate în stil amfiteatru pentru a se putea viziona programul artistic -muzical de la toate locurile de la mese. org de lumini. Cadrul ambiental este completat cu program artistic. b uturi nealcoolice. club. fripturi reci.

coniac. ofer consumatorilor i gust ri. Piano-bar (limelight) ± este o unitate cu caracter special. barul sub forma de pian. ciocolat .unitate care îmbin activitatea de desfacere a cafel ei cu cea recreativ . produse de cofet rie -patiserie.unitate cu profil de divertisment pentru tineret. înghe at i difuzat prin instala ii speciale i prin Ädisk -jockey" care asigur i amestecuri de b uturi alcoolice i nealcoolice. Videoteca este special amenajat cu instala ii electronice de redare i vizualizare a videoprogramelor i a filmelor. Calificarea: Organizator banqueting 61 . Disco-bar (discotec -videotec ) . cafea cu lapte. Cafeaua poate fi servit în ce ti în incinta localului sau în pahare speciale de unic folosin . minuturi. vermut etc. înregistrat desf urarea întregii activit i. amplasate în spatele tejghelei. Divertismentul este real izat prin intermediul muzicii de audi ie i de dans. în care elementul central din bar este pianul.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Cafe-bar cafenea . al clubului. produse de cofet rie patiserie. domina interiorul i puncteaz în acela i timp scena ± locul activ. Este dotat cu ma ini espresso pentru prepararea caf elei. fie la tejgheaua barului fie la mesele amplasate în incinta localului. b uturi alcoolice fine (lichioruri. Integrat cu rafinament în spa iu. înghe at . var . Espresso-bar ± este o unitate în care se serve te predominant cafea preparat la ma inile espresso. activitatea comercial fiind axat pe desfacerea de gust ri. dinamic. ceai). Clien ii pot sta la pianul bar s cânte împreun cu muzicienii i s Domeniul: Turism i alimenta ie încing atmosfera.). b uturi nealcoolice calde (cafea filtru.

Amplasarea tejghelei -bar este în centrul spa iului i este asigurat cu un num r mare de scaune înalte de bar. Di n punct de vedere ambiental unitatea creeaz o atmosfer pl cut . dot rile fiind unitare. cu o anumit tem . b uturi nealcoolice. preg tite în buc t ria proprie sau aduse din afar .). i se caracterizeaz prin faptul c asigur pe lâng un sortiment mare de b uturi i o serie de preparate care pot fi servite în bar. Domeniul: Turism i alimenta ie 62 Calificarea: Organizator banqueting . de origine american . bere).este o unitate de capacitate redus care pe lâng un sortiment variat de b uturi alcoolice i nealcoolice ofer i o gam mai redus de preparate culinare. b uturi alcoolice (aperitive. a a cum îi spune i numele.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Barul american ± este. de regul în ton cu specificul unit ii. minuturi.ofer un sortiment restrâns de preparate calde i reci (gust ri. Pub-ul . produse de patiserie etc . Bufetul-bar . sandwich -uri. vinuri.

Num rul obiectelor de servire i tipul acestora difer de la o unitate la alta. prize sau alte utilaje în toate spa iile destinate amplas rii lor. suport mai greu modific ri ulterioare sau transform ri. unit ile de alimenta ie public . Aceasta presupune asigurarea locurilor pentru l mpi. al confortului i al func ionalit ii specifice. Modul de iluminare a unei unit i de alimenta ie public poate fi direct sau indirect. pere i. pentru a se evita electrocut rile sau sursele de incendii.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. fapt ce presupune stabilirea unui plan general de construc ie din punct de vedere al arhitecturii. în general i barul în particular. prezentarea. modul i cuantumul timpului în care li se ofer s consume preparate culinare i b utu ri. Domeniul: Turism i alimenta ie 63 Calificarea: Organizator banqueting . care se ofer i se consum . de mijloace. Pentru folosirea obiectelor de servire i aplicare corect a regulilor tehnicii servirii în unit ile publice de alimenta ie. trebuie s corespunz toare. cunoa terea caracteristicilor i a modului de manire a acestor obiecte constituie alfabetul fiec rui lucr tor.. diversificarea pofilelor i serviciilor în restaurante. de structura preparatelor i b uturilor. lumina este dirijat c tre plafon. unit i cu servire rapid civiliza ie au condus la sporirea exigen ei clien ilor în ce prive te forma. pardoseal etc. Pentru realizarea unei bune serviri se impune s se asigure o dotare a unit ilor publice de alimenta ie cu o gam cât mai variat de obi ecte. ridicarea permanent a op iunilor pie ei i a gradului de baruri. care s fie folosite la transportul. de num rul de stele i de cerin ele clien ilor. dispun de instala iile tehni ce necesare precum i de o dotare Instala ia electric serve te pentru alimentarea cu energie electric a corpurilor de iluminat i a unor utilaje. Pentru a asigura condi ii optime de func ionare. a b uturilor nealcoolice i alcoolice. etc. de unde se reflect în restul înc perii.. 2 DOTAREA I AMENAJAREA BARURILOR Dotarea barurilor trebuie s trebuie s fie în aten ia managerilor unit ilor de alimenta ie public i in seama de clasificarea unit ii respective. partea cea mai important care s corespund cerin elor actuale i de p erspectiv a unei investi ii. servirea i consumarea preparatelor culinare. Construc ia (cl direa). în func ie de categoria i profilul unit ii. c ruia îi revin atribu ii în acest domeniu de activitate. Cre terea continu a re elei de unit i. de complexitatea serviciilor prestate. La executarea lucr rilor se vor respecta normele tehnologice de profil. Lumina artificial permite desf urarea activit ii în timpul nop ii sau pe parcursul zilei în spa iile f r lumin natural .

cât i cele pentru ap rece. Înc lzirea permanent p oate fi realizat prin aparatur independent . Indiferent de tipul de înc lzire folosit. c permanent sau intermitent . lichizi sau gazo i poate avea. poate fi intermitent c ldur . Înc lzirea electric . Înc lz irea intermitent este folosit în unit ile cu caracter sezonier. în demisezon sau surs suplimentar de prin radiatoare electrice. sau folosind mijloace prin care se realizeaz înc lzirea intermitent . atât cele pentru ap cald . radiatoare electrice cu ventilatoare cu aer cald etc. Amplasarea celor exterioare necesit energiei electrice. aprobarea organelor de resort. iar utilizarea se face numai în conformitate cu reglement rile privind normele de folosire a Înc lzirea local poate fi realizat de la re eaua de termoficare a localit ii. Stabilirea culorilor dep inde de atmosfera pe Inscrip iile luminoase (firme. panouri cu infraro ii. spre galben -ro u sau rece ± lumina cu La alegerea tipului de iluminare artificial care vrem s o cre m folosind culori calde sau reci. foarte costisitoare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Lumina poate fi apreciat c fiind ca ld ± cu nuan nuan verde-albastru. trebuie Domeniul: Turism i alimenta ie 64 Calificarea: Organizator banqueting . panouri. indicatoare) constituie un mijloc eficace pentru a atrage i a re ine aten ia clien ilor. diversitate i calitate. Conductele. Înc lzirea cu ajutorul centralelor i sobelor alimentate cu combustibili solizi. într -o unitate de alimenta ie public se va ine seama de culorile din interiorul înc perii respective. utilizarea Instala iile pentru alimentarea cu ap rece i cald trebuie mascate sau integrate decorului spa iilor prin care trec. Ea se asigur sau permanent . i înc lzirea electric . Instala iile sanitare difer în func ie de criteriile de confort dup care se clasific unit ile. prev zut cu termostate pentru reglarea în func ie de temperatura mediului ambient. Inscrip iile luminoase c mijloc de reclam trebuie s se integreze i în ansamblul arhitectural al unit ilor. cu echipamente conectate la re eaua electric . înc perile trebuie s aib izola ie termic . cu centrale i sobe alimentate cu diver i combustibili. În func ie de aceast se asigur instala ii sanitare corespunz toare c num r. pentru a se evita pierderile de c ldur .

în medie. Necesarul de ap cald este apreciat . c fii nd 10 l de ap la temperatura de 65 oC pentru un loc în unitate. realizarea ei impune g sirea modalit i de atenuare a zgomotelor prin solu ii constructive. Instala iile de canalizare pentru evacuarea apelor menajere va fi confec ionat din font sau PVC i montat astfel încât s fie u or accesibil în caz de interven ii. sp l toare. Atunci când este posibil boxele trebuie instalate de jur -împrejurul înc perii. posibilitate de întrerupere. Instala iile de ventila ie ± condi ionare constituie un element indispensabil în loc alurile publice. introducerea de aer curat i eliminarea celui viciat. evitându -se a ezarea ei în zonele cu circula ie mare sau în spa iile de produc ie i depozitare. grupuri sanitare. condi ionarea unui local presupune cre terea sc derea temperaturii. O bun instala ie de climatizare pre supune func ionarea reglarea automat . Domeniul: Turism i alimenta ie 65 Calificarea: Organizator banqueting . Într-o unitate de alim enta ie public . conform reglement rilor sanitare în vigoare. estetic se g seasc i u or de între inut. apa cald poate fi asigurat printr -un sistem încorporat în instala ia de înc lzire central sau prin generatoare independente. Instala ia de sonorizare este foarte important pentru crearea unei atmosfere specifice. ea dând senza ia de confort. în oficii trebuie s în permanen : ma ini pentru sp lat diverse cu dou bacuri i baterii pentru amestec.C. Distribuirea apei calde este bine s se fac prin conducte galvanizate. grupurile sanitare înzestrate cu vesel -pahare. robinet ria trebuie s fie rezistent . la temperatur economic . instalate cât mai aproape de principalul loc de consum. capacitate suficient . beneficieze de acela i generate de muzica folosit pentru a crea fondul s onor al barului. Instala ii pentru ap cald este obligatorie. materializat prin temperatur . În localurile de alimenta ie public . în a a fel încât to i clien ii s fundal sonor i aceia i intensitate. normalizarea umidit ii. De buna ei func ionare depinde rezolvarea unor probleme operative ale unit ii i ale clien ilor. umiditate relativ . Din punct de vedere func ional. de prim importan pentru oricare unitate de alimenta ie public . cu vase i rezervoare. Acustica unui bar trebuie s Constituind o cerin sigure o ambian sonor care s favo rizeze conversa iile. Existen a ei este o necesitate în toate unit ile de alimenta ie public . Instala ia telefonic . sp l toare sp l toare cu baterii de amestec al apei calde i reci. etc. W. simpl . precum i alte dota ii. decora ii interioare. -uri cu pi oare. în bar. umiditate constant i aer i purificat (filtrat). o exploatare u oar . în jur de 18 oC.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR s aib dimensiuni i caracteristici capabile s asigure debitul de ap corespunz toare. între inerea simpl i nivel sonor redus. temperatura economic . între 30 i 70 %. asigur cond i ii corespunz toare. indiferent de profil. filtrarea aerului.

garder ob i grupuri sanitare pentru clien i. pere ilor i pardoselilor. care beneficiaz de holul confortabil. Intrarea difer de la unitate la unitate. u or de între inut. cu aspect. S fie confec ionate din materiale rezistente.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ³tratarea´ tavanului. holurile s asigure. cele destinate clien ilor trebuie s fie separate de ale personalului. Accesul într-o unitate poate fi direct din strad i din holul hotelului. Spa iile unei unit i de alimenta ie public sunt normalizate în func ie de destina ia lor. a i grupuri sanitare). posibilitatea servirii unor b uturi aperitive. informarea clien ilor asupra specialit ilor ce pot fi servite. pentru a economisi spa iul i a u ura între inerea pardoselilor. Este recomandabil c aranjarea inutei (garderob suvenirurilor. Intrarea îndepline te în principal dou func ii: asigur intrarea i ie irea din unitate i constituie loc de întâlnire sau a teptare pentru cli en i. S aib compartimente cu cabine separate pentru b rba i i femei. Domeniul: Turism i alimenta ie 66 Calificarea: Organizator banqueting . în func ie de categoria acestora. spre deosebire de cele de categorie superioar . Instala ii i recipiente fixate de pere i. în afar spa iilor de a teptare. în cazul unit ilor situate în incinta acestuia. precum Toaletele trebuie dimensionate i realizate conform reglement rilor existente pe linie de proiectare i construc ii i s îndeplineasc urm toarele cerin e: Dimensionarea lor s fie corespunz toare num rului maxim de clien i. La unit ile de categorie superioar . condi ii pentru i v ânzarea ig rilor. Unit ile mai mici au doar simple vestibule. O aten ie deosebit este acordat grupurilor sanitare. intrarea din strad se face se face prin holul dotate cu spa ii pentru a teptare. Men inerea lor într -o stare de cur enie irepro abil asigur o bun impresie despre gospod ri rea unit ii respective.

Domeniul: Turism i alimenta ie 67 Calificarea: Organizator banqueting . - Pardoseala i pere ii. suporturi pentru hârtie igienic . preocuparea pentru îmbun t irea tehnologiei de servire. presupune. pe lâng Cre terea nivelului de servire în unit ile de alimenta ie public utilaje i inventar de serviciu.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR - Echipamentul minim din dotare: scaune WC. s fie din materiale neporoase i lavabile. distribuitoare de s pun etc. etajere -suporturi. S aib aerisire sau ventila ie suficient i temperatur în jur de 18 oC. usc toare de mâini port -prosoape. pân la în l imea de cel pu in 1. recipiente pentru colectarea hârtiei uzate. Iluminatul va fi de nuan e reci la cabinele pentru b rba i i mai calde la cele pentru femei.50 m. chiuvete. oglinzi. o dotare corespunz toare cu mobilier. pisoare.

cle te pentru desf cut ampania. etc. strecur toare. paharul pentru amestecuri. 3 USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR Calitatea activit ii în bar este influen at în mod direct de dot rile de care acesta dispune. mixer. servicii de nivel superior i reac ii pozitive din partea clien ilor. cilindri. pipete. cu it pentru citrice. boston. ma in pentru fulgi de ghea . a echipamentelor i a Dot rile specifice barului sunt cele f r de care activitatea nu s -ar putea desf ura corespunz tor: ma in de cafea. calculator. cle ti pentru ghea . turmix. palete pentru dulciuri. diverse recipiente de sticl . de felul în care managerul unit ii a în eles c o activitate de calitate. cle ti pentru zah r. r z toare pentru nuc oar sau ciocolat . aparate manuale i electrice pe ntru stoarcerea fructelor (centrifuge). chei tirbu oane. separator de ou . presupun î mbun t irea continu ustensilelor folosite de lucr torii din bar. ciocan pentru spart ghea a. ervete i erve ele. linguri i linguri e diverse. Domeniul: Turism i alimenta ie 68 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. dopuri picur toare. cas de marcat. etc. Grup prelucrare fructe în bar Sta ie bar R citor pahare Ustensilele pentru bar sunt foarte variate i multe din tre ele au utilizare strict în bar: shaker. sit de bar cu arc. linguri a cu coada lunga. ma in de ghea .

faian .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Ustensile pentru bar Sticle dozatoare i dopuri picur toare Ce tile sunt folosite în baruri. Sunt de mai multe feluri i de capacit i diferite. în func ie de destina ia lor: ce ti pentru servirea cafelei. de 200 -300 ml ce ti pentru servirea b uturilor aperitiv sau a b uturilor alcoolice calde de 50 -150 ml confec ionate din ceramic . Sunt confec ionate din por el an. Se folosesc la transportarea. de 200 -500 ml: ce ti pentru servirea ceaiului. servirea i consumare a b uturilor alcoolice i nealcoolice. lapte) i la servirea cafelei. având diferite forme i capacit i. Sunt confec ionate din Domeniul: Turism i alimenta ie 69 Calificarea: Organizator banqueting . Paharele sunt utilizate în num r foarte mare. la servirea i consumarea b uturilor nealcoolice. ceramic sau sticl . de 100 -200 ml: ce ti pentru servirea cafelei cu lapte. calde (ceai.

Pahar de uic . cu capacitate de 150. 6. Pahar de ampanie (flûte). Pahar de apa . cu capaci tatea de 230 -300 ml. 9. 5. paharele sunt de mai multe feluri: pahare pentru consumarea b uturilor aperitiv i lichiorurilor. Pahar de whisky (tumbler) Al turi de paharele clasice. 200 ml i 230 ml. pahare pentru preg tirea i consumarea amestecurilor de b uturi. 100 ml. cu capacitatea de 300 sau 500 ml. cristal sau semicristal. baloane pentru consumarea coniacului cu capacitatea de 100 -300 ml . 8. 50. Pahar de bere . forma i capacitatea lor. Pahar de vin alb . 1/5 i 1/4 dintr-un litru. sonde pentru consumarea b uturilor r coritoare. 1. respectiv 1/6. pahare pentru consumarea amestecurilor de b uturi (cockteiluri) cu capacitatea de 125 ml. 2.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR sticl . realizate cu pere i mai gro i cu capacitatea de 200 sau 300 ml. îndeosebi pentru prepararea i servirea b uturilor în amestec. 200 i 250 ml. pahare pentru consumarea apei minerale. Pahar de lichior. cu capacitatea de 25. Pahar de vin ro u . Domeniul: Turism i alimenta ie 70 Calificarea: Organizator banqueting . 125 ml. cupe pentru consumarea ampaniei cu capacitatea de 150 -200 ml . pot fi simple sau decorate. cu sau f r picior. 11. 4. sonde pentru consumarea berii. Pahar de Sherry . în bar se folosesc i o multitudine de pahare speciale. apei gazoase sau pri ului. 3. Pahar de coniac. 7. Dup destina ia. 10. cu capacitatea de 100. Pahar de ampanie (cupa) . pahare pentru consumarea vinurilor.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Domeniul: Turism i alimenta ie 71 Calificarea: Organizator banqueting .

m sline de calitate superioar . Coniac Feteasc regal de Jidvei. Aceasta se face în func ie de meniuri. D Furnizorii permanen i se aleg în func ie de: y y y raportul calitate/pre al m rfurilor condi iile de producere. se aleg furnizorii permanen i sau ocazionali. c p uni proaspete. Champagne Dom Perignon. se va ampanie. specificul. aprovizionarea se face cu m rfuri din care se pot ob ine prod use finite care se adreseaz achizi iona aceluia i segment de popula ie. De exemplu. ingrediente de cea mai bun calitate. @ Targetul ( inta) unit ii reprezint publicul int acesteia. @ Specificul unit ii ± influen eaz mult alegerea furnizorilor. 3 Dac unitatea se adreseaz segmentului de popula ie cu venituri peste medie i mari. Se stabile te în concordan c ruia i se adreseaz produsele i serviciile cu categoria unit ii. transport i mod de plat al m rfurilor alte preten ii contractuale cum ar fi: exclusivitatea pe un anumit produs sau servicii. Domeniul: Turism i alimenta ie 72 Calificarea: Organizator banqueting . vinuri albe seci i demiseci) i.). vodc Sauvignon de Dealul Mare. diferite de cele ale restaurantelor clasice. categoria i necesarul unit ii. @ În func ie de meniurile unit ii. Alegerea celui mai potrivit furnizor se face i în func ie de capacitatea de desfacere a unit ii. fructe de ananas. depozitare. datorit meniurilor specifice. pentru a aduce în unitate produse pe care nu le g sim la furnizorii permanen i. În restaurantele cu specific pesc resc datorit meniului bogat în preparate din pe te la care se vor asocia b uturi specifice (ex. siropuri. Cabernet i diverse superioar . l mâi verzi etc. 4 ALEGEREA FURNIZORILOR Alegerea furnizorului este una dintre cele mai importante opera ii. originale (Whisky Chivas Royal 12 years old. vinuri de colec ie. b uturi spirtoase de calitate Finlandia. i în acest caz primeaz raportul calitate ± pre .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. furnizorii vor fi ale i în consecin . D La furnizorii ocazionali se apeleaz în cazuri speciale (mese festive) sau mese cu un anumit specific. etc . de int (target). drept urmare. discounturi. sucuri naturale de fructe cire e confiate.

eful de restaurant. responsabilul cu aprovizionarea. al turi de care pot veni i buc tarul ef i directorul economic. Înainte de a cump ra. Atunci când se fac comenzi importante. Domeniul: Turism i alimenta ie 73 Calificarea: Organizator banqueting . Este de mare efect invitarea în aceast de lega ie a unuia dintre clien ii fideli ai restaurantului. p strare i stocare a b uturilor. este bine s vedem cu proprii ochi condi iile de producere. somelierul. se recomand organizarea unei vizite la care s participe patronul. Unii produc tori ofer transport gratuit al m rfurilor. care va face o bun reclam localului. s particip m la prezentarea produselor i la degustare. Este bine s mergem înso i i de persoane de specialitate de la care putem primi informa ii utile.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Furnizorul trebuie s fie capabil s ofere:   calitatea dorit cantitatea necesar s aib posibilitatea de a ine cont de nevoile specifice ale cump r torului s poat pune la dispozi ie transport profesional.

Este elementul care trebuie Exemple de slogan: ÄWhite Horse ± ideal pentru o ie ire cu prietenii´. ÄNight club BABES ± neap rat împreun . într-un spa iu cochet´. Are un rol psihologic foarte pronun at.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. care este cel mai important în planificarea i gestionarea demersului publicitar . În jurul axului promo ional se construie te mesajul. sugestiv. aici!´ Domeniul: Turism i alimenta ie 74 Calificarea: Organizator banqueting . Mesajul publicitar: reprezint ceea ce trebuie transmis. un anumit site atunci când alegem internetul c publicitate. din care unul reprezint marca produsului sau a firmei. a publicit ii. Sloganul: este o expresie alc tuit din maxim 8 cuvinte. Sloganul trebuie s fie u or de re inut. Prin publicitate nu se poate mediu de spune totul despre produ sul. eventual ritmat. emisiun ea ÄX´ de la televizor sau radio (eventual un anumit post de radio sau TV). 5 MATERIALE PUBLICITARE A. Ace ti consumatori alc tuiesc publicul int . COMPONENTELE PUBLICIT Publicitatea trebuie s in II seama de caracteristicile diferitelor categorii de consumatori c rora li se adreseaz . Pentru a putea adapta publicitatea în func ie de caracteristicile publicului int cunoscute cele 5 componente ale publicit ii: Mediul de publicitate poate fi: y y y y y trebu ie Presa Televiziunea Radioul Cinematograful Internetul Suportul publicitar: este reprezentat de un anumit ziar sau revist atunci când mediul publicitar ales este presa. serviciul sau firma care se promoveaz . Axul promo ional: este ideea central s conving . ÄEGO Cafe ± cafea bun i muzica pl cut .

care se premiu. limitat în timp. pe o foaie publicitar cu mai multe fe e. reducerile de pre . într -o bro ur la un moment dat. Ofer mai pu ine informa ii i sunt economice. dar esen iale pentru atragerea poten ialilor clien i în unitatea comercial promovat . Pot fi distribuite la col ul str zii. MATERIALE PUBLICITARE Pliantele prezint împ ture te. precizând caracteristicile lor i pre urile de vânzare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR B. Flutura ii cuprind mai pu ine informa ii. produsele noi. prezint o ofert limitat în timp sau sunt legate de o campa nie de promovare Bro ura ofer mai multe detalii despre produsele oferite. oferirea unui oferta unei firme. Se folosesc îndeosebi pentru anun area unor evenimente i au o via scurt . Sunt mai eficiente atunci când anun deja lansat . Catalogul este o adev rat vitrin a produc torului sau prestatorului de servicii i are rolul unui ghid pentru clien ii poten iali. Catalogul este un rezumat al tuturor articolelor oferite de firm . pe parbrize. Hârtia utilizat trebuie s fie de bun ca litate. În general. cu prilejul unor evenimente. acestea constituind oferta special sunt a prezentate produsele oferite de o firm firmei. Domeniul: Turism i alimenta ie 75 Calificarea: Organizator banqueting .

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Afi ul joac un rol important în publicitatea comercial . Domeniul: Turism i alimenta ie 76 Calificarea: Organizator banqueting . Rolul afi ului este de a încerca s imprime o idee în subcon tient sau s -o reaminteasc . Ea trebuie s fie reprezentativ pentru produsul sau serviciul promo vat. În cazul afi ului imaginea este cea mai important .

de la câteva zile (dar nu mai pu in. Pivni a de zi are o temperatur optim de 10 ±120C i o capacitate variabil între 120 -200250 sticle. sunt Pivni a de stocare este destinat în exclusivitate depozit rii sticlelor de b uturi. câteodat zeci de ani. bine aerisit . ferit curen ii puternici de aer sau trepida ii. Pivni a este dotat cu rafturi sau etajere de lemn. fixate de -a lungul pere ilor i orientate spre Domeniul: Turism i alimenta ie de 77 Calificarea: Organizator banqueting . iar în absen a acestora. Pivni a de zi mai poart denumirea i de dulap de vinuri i este folosit c sal de a teptare pentru sticlele alese în func ie de meniul propu s.pivni a de zi (aflat chiar în salonul de restaurant) . Aici o sticl nu trebuie s r mân mai mult de o s pt mân . iar cea pentru vinurile albe între 6 i 12 0C. i alta pentru r cirea vinului alb i a ampaniei pentru a le aduce la temperatura de servire (între 6 i 10 grade ). în alte locuri special amenajate. 6 STOCAREA B UTURILOR y B uturile se stocheaz ± la modul ideal ± în pivni e special dotate. Aceasta este o înc pere cu o temperatur constant de 10 . la câteva y Marile restaurante au dou pivni e: .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. Timpul de stocare variaz în func ie de natura fiec rui produs în parte. Pivni a de zi special pentru vinurile ro ii are o temperatur între 12 i 18 0C.150C. pentru a le permite s se odihneasc dup transport). Combinele cu 2 temperaturi create pentru învechirea i r cirea vinului. în cazul vinurilor vechi . Combinele cu 2 temperaturi au 2 zone cu temperaturi distincte: una pentru invechi rea vinului in condi ii ideale (intre 10 si 14 grade).pivni a de stocare. Vinurile se p streaz în pivni luni sau ani. iar cel mai scurt timp îl au berea i sucurile de fructe. slab luminat . de colec ie.

Aranjarea sticlelor în casetele rafturilor se face în func ie de temperatura pivni ei. y Stocarea trebuie f cut într -o ordine logic : rafturile trebuie numerotate. destinatar. cantitatea i calitatea cerut . În final. Când aceasta a aj uns la destina ie. Fi ele se pot ine manual sau computerizat. cutie. ie iri. pre ul unitar. În cazul vinurilor. condi iile de livrare (loc. intr ri.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR nord-est pentru evitarea varia iilor de temperatur . Se face stocarea m rfurilor pe categorii. Se actualizeaz stocurile i se verific facturile. num r de sticle r mas în stoc. se distribuie m rfurile c tre sec ii. care a teapt livrarea m rfurilor i factura. Ele mai pot indica numele furnizorului. se face recep ia m rfurilor conform program rii. în func ie de vârst de vin trebuie stocate culcat. Acesta trebuie urm rit pân când a fost pl tit factura. Ultimele intrate în metod deasupra celor deja existente. Primul pas este acela de a face un bon de comand c tre furnizor . orar etc . de rulajul b uturilor. b uturile grupate pe sortimente. iar copia la cump r tor. i de durata lor poten ial de învechire. iar în cazul vinurilor. eventuale deprecieri etc. se depoziteaz supravegherea rota iei corecte a stocurilor. Originalul r mâne la furnizor. termen de garan ie i grupe de b uturi. iar pe jos este bine s fie nisip. Domeniul: Turism i alimenta ie 78 Calificarea: Organizator banqueting . y Fiecare sticl trebuie s se reg seasc într -o fi de stoc în care sunt înregistrate toate datele i mi c rile acesteia: raft. Gestiunea pivni ei @ Cea mai indicat metod de a ine gestiunea unei pivni e este cea computerizat . Bonul trebuie s cuprind datel e cump r torului i ale furnizorului. Sticlele Organizarea depozitului sau a pivni ei y Este foarte important depozit. stocul maxim i minim. Apoi se lanseaz comanda. aceast prezint dezavantajul c aceast b utur se depre ciaz prin mi care. iar celelalte în picioare. Se face controlul calitativ i cantitativ al produselor recep ionate.).

Domeniul: Turism i alimenta ie 79 Calificarea: Organizator banqueting . Se calculeaz ponderând diferite pre uri de cump rare dup formula: C = (P x Q+ P¶x Q¶+ P´ x Q´ . y Metoda LIFO = Last In ± First Out = ultimul intrat ± primul ie it..) / (Q +Q¶+Q´) unde P = pre de cump rare pentru fiecare produs Q= cantitatea cump rat costurile suportate y Metoda FIFO = First In ± First Out = primul intrat ± primul ie it. iar stocul este subevaluat în raport cu valoarea r eal i risc s fie depreciat.. se scot din depozit sticle care au intrat cel mai recent. În calculul costului. pre urile sunt mai vechi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Metode de valorificare a stocurilor i ie irilor m rfurilor y Metoda CMP ± metoda costului mediu ponderat . se refer la ie irea din depozit a sticlelor cele mai vechi i la valorificarea acestora cu pre ul cel mai recent. deci mai mici.

strecur toare obi nuita sau eu spirale pentru strecurarea b uturilor. Dotarea barului.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. 7 PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC Amestecurile de b uturi se realizeaz poart denumirea generic de cocteiluri. cle te pentru zah r cubic. aromate. portocalelor etc. sticle lefuite. pentru consumarea amestecurilor de b uturi. Domeniul: Turism i alimenta ie 80 Calificarea: Organizator banqueting . metodele de preparare i formele de servire i Amestecurile de b uturi se preg tesc în sec ia bar i se servesc clien ilor la mese sau direct la bar unde sunt instalate scaune înalte. diferen iate prin elementele componente. t vi din alpaca sau metal inox d e diferite m rimi i forme de preferin linguri e cu mâner lung (pentru mazagran). în unit ile de alimenta ie public în variante. prev zute c u dispozitiv pentru dozarea pic turilor (pipet ) de b uturi dreptunghiulare. prese pentru stoarcerea l mâilor. vase pentru zah r-pudr cu linguri e (pres r toare) zaharni e. pahare de diferite tipuri i capacit i. vas cu pere i gro i pentru amestecul b uturilor. cle te pentru prinderea cuburilor de ghea . aparat pentru preparat cuburi de ghea .. Pentru servirea amestecurilor de b uturi barul este dotat cu urm toarele obiecte: vas pentru amestecul b uturilor (shaker). sortimente.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR vase pentru sare. mu tar etc. care ar face s dispar con inutul de acid carbonic al b uturii. este necesar c buteliile cu b uturile respective s barului. Cantitatea de ghea trebuie bine dozat . sucuri. ampania sau b uturile cu acid carbonic. ascu ite. pe orizontal i pe vertical . în caz contrar.. pulp de fructe sau când consumatorul dore te b utura bine r cit în vas. aparat espresso pentru cafea. a ezate pe blatul calitatea amestecului. pe partea dreapt Domeniul: Turism i alimenta ie a 81 Calificarea: Organizator banqueting . se asigur o uniformitate a con inutului amestecului din fiecare pahar. . suporturi pentru scobitori . Vasul se agit . Amestecurile de b uturi se servesc consumatorilor în pahare speciale. a ezându -se pe mas . f cându -se mi c ri uniforme. fri c . Timpul de amestecare este mai mare la b uturile spirtoase i extrasele dulci i mai mic la amestecurile realizate din vinuri. Pentru c amestecurile s fie ob inute în cât mai bune condi ii. r z toare pentru ras nuci de cocos. Se reco manda s se in seama de dorin a unor consumatori de a li se preg ti amestecurile mai tari sau mai slabe. portocale. 2. nu se vor amesteca apa carbogazoas sau mineral . de regul . influen eaz reduce t ria alcoolic negativ fie grupate dup sortiment. 0 cantitate prea mare de ghea sau concentra ia b uturii. t rie alcoolic . scor i oar etc. vasul i celelalte obiecte folosite se spal pentru a nu influen a aroma. t ria alcoolic a amestecurilor ce se vor mai preg ti. pentru c substan ele componente s se asocieze suficient i pentru a se ob ine o b utura omogen . râ ni e pentru piper. transportate cu ajutorul t vilor sau a farfuriilor întinse. trebuie s fie la îndemâna barmanului. cacao. 3 i 4 se umplu pe jum tate. nuc oar etc.. iar o cantitate prea mic nu asigur gradul de r cire necesar. paharul 5 în întregime i apoi se revine la celelalte pahare pentru a fi umplute complet. Vasul de amestec (shakerul) va fi folosit la acele b u turi care se prepar cu adaosuri de ou . iar pentru operativitate i siguran în mânuire. m rind sau mic orând propor ia b uturilor bogate în alcool sau a b uturilor s race în alcool. tirbu on i chei pentru desfacerea capsulelo r de la sticlele de bere.. boia. pentru t iat l mâi. Dup preg tirea fiec rui amestec. culoare. Amestecurile se fac cu respectarea re etelor respective. Tehnica ob inerii amestecurilor de b uturi. ap mineral . deoarece . cu ite din o el inox. Umplerea paharelor se efectueaz astfel (de exemplu pentru cinci pahare): paharele 1. fructe. piper. culoarea. s fie bine r cite. în acest fel. sucuri din fructe etc.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

consumatorilor i pe fa rfurioara-suport. Metodele de preparare a cocteilurilor sunt : Metoda dres rii ± realizat direct în paharul clientului; Metoda amestecului ± realizat în pahare de amestec; Metoda agit rii în shaker sau turmix; Dup cantitatea de zah r din con inut, coct eilurile pot fi: seci (dry) ; demiseci (medium) ; dulci (sweet). Amestecurile seci i demiseci se recomand s se consume c aperitiv, iar cele dulci c desert sau între mesele principale. Servirea se face în pahare speciale (pentru cocteil), pe farfurioare-suport. Cocteil, care are un con inut ridicat în alcool, consumându -se c aperitiv, în cantit i mici, se prepar prin combinarea unor b uturi alcoolice (vodc , gin, vermut, coniac, ampanie) cu siropuri diferite, ap minerala sau carbogazoas , zah r e tc.

Cobbler este o b utur slab alcoolizat în componen a c reia intr vinurile dulci, fructe i ghea pisat . Se prepar în pahare în form de cup , mari, cu o capacitate de 250 -300 ml, în felul urm tor: se toarn ghea a pisat în pahare peste care se a eaz în mod uniform fructele. Acestea pot fi piersici, cire e, vi ine, boabe de struguri, zmeur , c p uni, felii de pere sau mere, în stare proasp t , congelat sau din compot. Se toarn cu mult grij pentru a nu modifica aranjamentul. B utura alcooli c poate fi: lichior. ampanie, vinuri dulci sau licoroase. Servirea se face cu paharul respectiv înso it de pai i linguri , a ezate pe farfurioara -suport. Crusta este o b utur cu t rie alcoolic mai mare. Se prepar prin agitare în shaker, din: cuburi de ghea , suc de l mâie, b utur alcoolic (vodc . coniac, gin), zah r pudr i arome.

Se toarn în pahare -balon de 250 -350 ml jivrate cu zah r pudr umectat cu suc de l mâie. C decor se introduce în b utur coaj de l mâie t iat în form de spiral sa u o fruct (cirea , vi in etc. Se serve te în paharul -balon respectiv înso ite de pai i linguri , a ezate pe farfurioara Domeniul: Turism i alimenta ie

82

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

suport. Se recomand s se consume dup masa de sear .

Prin Äjivrarea paharelor" se în elege opera iunea prin care se aplic o b ordur de zah r sau pudr de cacao pe marginea unui pahar sau se abure te paharul cu ajutorul cuburilor de ce gura acestuia se umeze te uniform pe o formându -se o pojghi ghea . Jivrarea se mai poate face i prin introducerea marginii paharului printr -o l mâie crestat sau prin suc de l mâie montat pe o farfurie, pân adâncime de 1 cm. Apoi se introduce gura paharului în zah r pudr lente.

uniform . Aceste opera iuni se efectueaz prin r sucirea paharului într -o parte i alta cu mi c ri

Pentru r cirea paharului cu ghea ghea i se toarn b utura respectiv .

(jivrarea) se introduc câteva cuburi de ghea

într -un

pahar gol i se învârtesc rapid pân ce pere ii acestuia se aburesc. Se îndep rteaz cuburile de

Cru on este o b utur cu t rie alcooli c redus . Se prepar în pahare cu capacitatea de 200-250 ml, din fructe (caise, pere, c p uni, zmeura, fragi, cire e, portocale) macerate în zah r i lichioruri, coniac, paharul-cup ampanie i pentru servire se iau cu lu ul fructele macerate b utura alcoolic i se toarn în peste care se adaug respectiv . Se serve te cu ajutorul

farfurioarei -suport pe care a fost a ezat paharul -cup înso it de o linguri . Eggnog-ul se prepar din: lapte, ou, zah r pudr , rom, coniac sau vodc i se serve te în

stare rece sau cald . Pentru realizarea eggnog -ului rece, se introduc în shaker 2-3 cuburi de ghea , albu ul i g lbenu ul unui ou, zah r pudr , b utura alcoolica, lapte fiert r cit. Se agit pân la omogenizare i r cirea dorit i se toarn întregul con inut î n pahare speciale.

Domeniul: Turism i alimenta ie

83

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Eggnog-ul cald se ob ine din acelea i componente cu deosebirea c laptele este cald i nu se folosesc cuburi de ghea . Amestecul se face într -un vas special (tumbler), c ajutorul unui tel mic sau furculi . B utura alcoolic se adaug la sfâr itul opera iunii de omogenizare. Se poate i hr nitoare. preg ti eggnog -ul i f r alcool. Este o b utur reconfortant

Fizz are un con inut mai ridicat de alcool. Se prepar din suc de l mâie, sirop de zah r, lichior i b utur alcoolic pr ev zute în re et . Se amestec într -un vas special cu ajutorul linguri ei cu mâner lung, dup omogenizare se toarn în pahare speciale cu capacitatea de 100 -l50 ml, peste care se monteaz ghea pisat . Se decoreaz cu o felie de l mâie t iat sub ire. Se serve te pe - aperitiv. farfurioar -suport, împreun cu pai. Se recomand c b utur

Fizz se prepar în shaker, prin agitare, din suc de l mâie, ap mineral sau carbogazoas , zah r, albu sau g lbenu de ou i b uturi alcoolice cu con inut ridicat de alco ol. Când se folose te g lbenu ul de ou , b utura poart denumirea de Ägolden" (aur). Dup omogenizare, con inutul shaker -ului se toarn în pahare cu capacitatea de 200 -250 ml, peste care se mai adaug ap mineral sau carbogazoas Se serve te cu ajutorul farfurioarei -suport, împreun cu pai. Flips are în componen vinuri licoroase, zah r, ou i cuburi de ghea , amestecul i se decoreaz cu felii de l mâie sub iri.

f cându-se prin agitare în shaker. Un sortiment deosebit c aspect i gust îl constituie f lip-ul realizat din b uturi alcoolice cu grade diferite de t rie alcoolic , cunoscut sub denumirea de Äflips curcubeu" (arc-en-ciel). Se realizeaz prin turnarea direct în pahare pe marginea acestuia, cu mult grij , a

lichiorurilor de diferite culori i t rii alcoolice, în ordinea descrescând a t riei alcoolice, în a a fel încât acestea se prezint sub forma de straturi suprapuse. Se servesc în pahare speciale pe farfurie-suport, împreun cu pai. Grog este o b utur reconfortant i stimulatoare, consumâ ndu-se, de regul , foarte cald ,

în timpul iernii. Se prepar din rom sau vinars, miere sau zah r, infuzie de ceai sau ap fierbinte. Se serve te în pahare de 250 ml cu un suport metalic pentru a evita frigerea degetelor. Julep este considerat c unul dint re cele mai vechi amestecuri de b uturi. Se prepar astfel: într-un vas se dizolv
Domeniul: Turism i alimenta ie

zah r în ap

sau ap

carbogazoas , peste care se adaug
84

crengu e de

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ment ce se zdrobesc cu linguri a (sau lichior de ment ). se prepar într -un ibric. din ap . peste care se adaug câteva cuburi de ghea . Con inutul se toarn în shaker în care se introduc în prealabil cuburi de ghea . zah r pudr . de regul . Se amestec suport. ap i arome. la rece. din cinci ingrediente: sirop. suc de l mâie pisat . totul cu ajutorul unui lu care va fi folosit i la por ionarea în paharele din care se consum . Se trece con inutul în bolul de sticl special pentru punci. b utura alcoolic stare cald . Se serve te în pahare cu capacitatea de 250 ml decorate cu fructe (cire e. Se adaug rom sau alt b utur alcoolic .). punci -ul se prepar în boluri din sticl . coniac. vin spumant. vi ine etc. atât în stare rece cât i cald . înso it de linguri i pai. direct i ghea sau diferite fructe. Se agit pân se aburesc pere ii shaker -ului i apoi se toarn în pahare speciale. câteva ore. servindu-se apoi în pahare înc lzite în prealabil. Servirea se face cu ajutorul farfurioarei - Domeniul: Turism i alimenta ie 85 Calificarea: Organizator banqueting . ap mineral s au carbogazoas . În i b utur alcoolic care se i sâmburi i fierb. fructe. se ob ine prin dizolvarea zah rului pudr în ap rece la care se adaug suc de fructe sau sirop. decorându -se cu frunze de ment farfurioarei -suport. astfel: într -un vas se pun fructele cur ate de coaj zah r pudr . Pentru servirea mai multor persoane. Se serve te cu ajutorul în pahar sau în boluri de sticl . Punci se prepar . alcool. l sându -se la rece circa o or . gin) l sându-se în continuare. În stare rece. foarte bine r cite. înso it de pai i linguri . Se adaug suc de l mâie i b uturile alcoolice (rom.

iar în lipsa acestora în pahare sond . pentru zah rul cubic. Servirea cafelei filtru se poate face la serviciu. Zah rul poate fi preambalat sau în vrac. iar la unele specialit i ± fri c b tut i ciocolat rasa . Se mai pot oferi lapte concentrat. ap fiart într -un ceainic i separat. Cafeaua turceasc se serve te îndulcit . celelalte cu zah rul separat i cu linguri a pentru cafea (mocca). preluându -se de la sec ie filtrul curat. de regul în ce ti mici cu suport. În acest caz. i linguri a pentru za h rul tos. 8 PREPARAREA I SERVIREA B UTURILOR CALDE AROMATE Cafeaua se serve te întotdeauna fierbinte. lapte condensat. fri c lichid în Äpic´. risca).Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. cafeaua necesar . Domeniul: Turism i alimenta ie 86 Calificarea: Organizator banqueting . Mazagranul se serve te în cupe speciale. în ultimul caz oferindu -se zaharni a cu cle te. preg tirea cafelei se face direct de c tre client sau de osp tar la masa clientului sau la gheridon . produsele d e înso ire (zah r.

Domeniul: Turism i alimenta ie 87 Calificarea: Organizator banqueting . în func ie de locul unde se preg te te ± la bar sau la masa clientului. care se toarn în cea c la masa clientului.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR La servirea cafelelor se vor recomanda clien ilor b uturi digestive ± coniacuri pentru b r ba i i lichioruri pentru femei . se duce la masa clientului unde. Se ia ceainicul pe suport cu ervet.cea ca fierbinte de ceai cu suport i linguri . Preg tirea la cafetarie (sec ie) se face în cazul utiliz rii ceaiului la vrac. Ceaiul se serve te diferen iat. Preg tirea la masa clientului se face atunci când se utilizeaz ceai pream balat la plicule e. având grij c în prealabil s se pun în cea c plicule ul de ce ai . dup gust . Clientul î i adaug produsele de înso ire. cu deosebirea c în loc de ceai preg tit se ia un ceainic cu ap fierbinte. Serviciul const în asigurarea obiectelor de inventar necesare clientului . rondea de l mâie sau portocal . Serviciul se efectueaz c i în cazul precedent. lapte concentrat. asigurarea produselor de înso ire ± zah r. se pune pe mas cea ca pentru ceai cu suport. prin dreapta clientului. produsele de înso ire i se toarn ceaiul în cea c .

este. Vinul. care înseamn ajut toare. Cunoa terea compozi iei chimice nu ne pune la îndemân apreciere. i un Nu trebuie s fie numai gustat sau s i se aprecieze numai efec tul fiziologic. Aceasta demonstreaz c degustarea Domeniul: Turism i alimenta ie 88 Calificarea: Organizator banqueting . astfel spus. el trebuie caracterizat mai ales în func ie de însu irile gustative de care dispune. Analiza organoleptic (degustarea) este cea care permite s se observe falsificarea i s se disting u or vinurile de consum curent de cele de calitate superioar . se mai adaug aspect pl cut. Prin aceast no iune se în elege aprecierea produselor alimentare cu ajutorul exclusiv al sim urilor. nu trebuie apreciat numai dup propor iile sau ra porturile dintre constituen ii s i.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. gust. buchetul i caracterele sale generale. o analiz . 9 DEGUSTAREA VINURILOR Termenul ´degustare´ provine de la cuvântul latinesc ³gustus´. aceasta cu atât mai mult. Degustarea este cea care define te culoarea vinului i nuan ele ei. La condi iile de gust care trebuie s le îndeplineasc vinul. aroma. dup criterii pentru a face aceast i aspectul lui. ci trebuie s aib cum cunoa terea compozi iei vopselelor cu care e pictat un tablou nu ne d posibilitatea s apreciem valoarea artistic a acestui tablou. cu cât unii constituen i sunt prezen i în propor ii reduse. consisten a i efectul s u fiziologic. c produs alimentar. f r a se ape la la aparatur A ³degusta un vin´ înseamn a -l gusta cu aten ie pentru a -i aprecia calit ile sau a-i depista neajunsurile. dar care inf luen eaz în mod hot rât gustul. un studiu. uneori nedozabili pe cale analitic .

iar pe de alta parte. Degustarea. Desigur. o educare special a sim urilor ce se realizeaz prin exerci ii repetate f cute pe lâng degust tori consac ra i. care cunosc cu exactitate care este raportul. mirosul. În felul acesta. degustarea vinurilor a devenit o metoda tiin ific analiz senzorial . complex de apreciere a vinurilor. dar mai ales dup . caractere care pot fi denumite ³organoleptice´. necesita o obi nuin . provoac o serie de senza ii receptate cu ajutorul organelor de simt. Analizele fizico -chimice i microbiologice reprezint numai metode auxiliare de apreciere a vinurilor care vin în sprijinul examin rii senzoriale numeroase informa ii 89 Calificarea: Organizator banqueting . c metoda de apreciere a vinurilor. rela ia dintre senza iile oferite de vin i cuvintele folosite pentru a le exprima i care atrag aten ia asupra acelor caractere. cu m ar fi: y cuno tin e multiple despre vin. pentru c degustarea vinurilor s fie cât mai lipsit de subie ctivism. chiar înainte de a f i gustat. i ea poate fi denumit Prin degustare apreciem vinul (c de altfel i alte produse alimentare) cu ajut orul organelor de sim : v zul. pe de-o alta parte. raportate y cunoa terea capacit ilor analitice ale organelor noastre de sim . care co ncur aprecierea vinurilor. Prin degustare se constat starea din acel moment a vinului dar pe baza experien ei c p tate degust torul poate s . din contra. integritatea lor. ea supune degust torul la mari i neprev zute dificult i. V ZUL : prin v z se stabile te aspectul vinului care anticipeaz Domeniul: Turism i alimenta ie i chiar auzul. o opera iune u oar . O condi ie esen ial este starea de s n tate a organelor de sim cu ajutor ul c rora se face degustarea. folosirea corect a termenilor utiliza i în descrierea caracterelor i însu irilor vinurilor. sim ul tactil a acestora. la y y y respectarea cu rigoare a unor condi ii i a unei tehnici de apreciere a vinurilor.i explice. Vinul. practicarea metodelor de degustare a vinurilor c e s-au impus prin simplitate i un grad înalt de obiectivitate. to i factorii care au contribuit la starea de fapt a vinului. este necesar a i se asigura anumite premise. i însu irile sale. prin anumite cuvinte reliefând caracterele vin ului (calit i sau defecte). deci. Degust torul exprim senza iile pe care i le provoac vinul când este gustat. îi prevede cu suficienta precizie viitorul. despre caracterele permanent la compozi ia s chimic . Degustarea nu este.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR este o metoda sintetic .

aten ia se concentreaz perl rii care are loc dup turnarea în pahar a acestora. Cu ajutorul ochiului se analizeaz urm toarele elemente: limpiditatea . limpiditatea lui este perfect i prezint un luciu cristalin. Cu paharul în po zi ie vertical se prive te suprafa a vinului de sus în jos pentru a -i aprecia str lucirea. dispun de o limpiditate perfect . Apoi paharul în pozi ie vertical se rote te u or. tipul de vin et c.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR referitoare la starea de s n tate. Pentru aprecierea culorii vinului. În acest caz nu este afectat nici limpiditatea i nici gustul i aroma vinului. fapt ce înseamn c vinul ³a sim it frigul´ . Nuan a se percepe înclinând paharul pân aproape de limita de v rsare i privind zona unde vinul este în strat sub ire. zahar. Examinarea vizual a vinului se face chiar de la turnarea lui în pahar într -o cantitate care s nu dep easc o treime din volumul acestuia. Pe fundul unei sticle de vin alb pot fi observate mici cristale rezultate în urma precipit rii tartra ilor. în acest fel se apreciaz limpiditatea lui prin transparen . privindu -l de sus în jos. se observ alcool . culoarea. Vinul trebuie s fie limpede. Se ia apoi paharul (care trebuie s fie dintr -o sticl incolor ) prinzându -l de picior cu degetul mare i ar t tor i se ridic la nivelul ochilor. f r particule în suspensie sau sub form de depozit. roz sau ro u. dup culoare : alb. îndreptându -l spre o surs de lumin . aceste calit i anun Un vin se consider limpede atunci când limpiditatea lui este clar . cea mai bun apreciere a culorii se ob ine coborând paharul la nivelul centurii i observând discul care se formeaz la suprafa . tulbure.. În cazul vinurilor spumante. etc. Se spune despre vin c este str lucitor atunci când nu are nici un depozit sau particule în suspensie. Acestea sunt asem n toare cristalelor de zah r la vinurile albe. astfel încât pere ii s fie umezi i. eventuala degajare a dioxidului de carbon. În primul rând ne d m seama din ce categorie face parte vinul. La punerea în consum a vinurilor. slab opalescent. degajarea dioxidului de carbon (efervescen a) i o serie de semne ale unor boli sau defecte. limpede. sau au o culoare purpurie. Pentru descrierea limpidit ii unui vin se folosesc urm torii termeni: str lucitor. senza ii olfactive i asupra spumei formate i asupra o pelicul care se scurge pe pere i formând o serie de pic turi la intervale regulate. acestea trebuie s gustative pl cute. dar f r luciu particular. se înclin u or paharul spre un fond alb. gradul de evolu ie. în cazul celor ro ii . Aceste ³lacrimi´ care se scurg dau indica ii asupra bog iei vinului în unele elemente ± str lucirea i lipsa sedimentelor f cându -l mai atractiv. Domeniul: Turism i alimenta ie 90 Calificarea: Organizator banqueting .

ro u rubiniu. culoarea poate fi: verde g lbui. Grasa de Cotnari). Învechirea vinurilor albe în butoaie conduce la ob inerea unor nuan e g lbui. Culorile pot fi mai intense sau mai palide. depozitul ader pe pere ii sticlei formând ³c ma a vinului´. Aprecierea limpidit ii i a culorii vinului se face în mod obi nuit. în acest caz culoarea devine palid . Culoarea brun ± g lbuie sau alb cenu ie pune în eviden semne de îmboln vire a vinului rezultate în urma contactului îndelungat cu aerul sau cu temperaturi ridicate. care le confer acestora un farmec deosebit. iar aciditatea mai sc zut . Culoarea este legata. anul de recolt . de peste 10 ± 120 C (oxidare. num rul mare al acestora. învechire). gradul de maturare a strugurilor. chihlimbariu (T mâioasa româneasc . cât i nuan a culorii. galben-pai (Gras de Cotnari. ³str luc itoare´. pH. la o lumin natural . La vinurile albe noi. difuz . Alteori. Muscat Ottonel). rapiditatea apari iei perlelor. în general. prin examinare vizual se apreciaz calitatea spumei (alc tuit din perle mici sau mari) i persisten a ei. condi iile de sol. Se apreciaz atât intensitatea. în primul rând. starea lor de s n tate. iar la cele învechite culorile devin mai intense: galben-auriu. flavone). Culoarea roz este proprie unor vinuri elaborate dup o tehnologie specific aplicata strugurilor negri. Fine ea bulelor. sau în amestec cu cei albi. Vinurile ro ii ob inute în zonele mai sudice cu resurse mari de lumin i c ldur sunt mai intens colorate. Adesea la caracterizarea culorii unui vin se folosesc i al i termeni : ³vioaie´ . de tipul i vârsta vinului. c r miziu . Culoarea vinului este determinat de natura fenolic ( antociani. La acestea. con di iile de p strare. ex istând în acest domeniu o mare diversitate. maturizare) Vinurile ro ii prezint i ele o gam larg de nuan e :ro u închis. sau la cea artificial (nu fluorescent ). este vorb a de substan e colorante hidrolizate i. precum Domeniul: Turism i alimenta ie i persisten a îndelungat . devenind insolubile. tehnologia de vinifica ie. fine ea i 91 Calificarea: Organizator banqueting . Feteasca regal ). la ob inerea unor nuan e aurii. etc. ori din anumite soiuri. sunt substan e colorante (taninuri i antociani) care. etc. prin procese fizico -chimice ce au loc în timpu l învechirii calitatea vinului. este polimerizeaz . La vinurile spumante se apreciaz degajarea bulelor de dioxid de carbon ± perlarea ± i formarea spumei. spre deosebire de cele din zonele cu resurse mai reduse. alcool. galben-portocaliu. vârsta. acestea din urm fiind caracteristice vinurilor învechite. galben -verzui (Aligote. iar nuan a ± de combinarea diferitelor culori sau de modific rile la care sunt supuse substan ele colorante sub ac iunea unor factori (aciditate. un indiciu al faptului c vinul ro u este supus unei învechiri îndelungate. Aceste sedimente nu prejudiciaz important c la degustare aceste depozite s r mân pe fundul sticlei. m rimea produc iei. multitudinea i dimensiunile acestora. Culoarea vinului este influen at de o multitudine de factori cum sunt: soiul. taninuri. ³palid ´.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Un vin ro u învechit în sticle poate prezenta un sediment pulverulent.

mai Domeniul: Turism i alimenta ie 92 Calificarea: Organizator banqueting . La un con inut mai ridicat în alcool. în coloizi. în zah r el devine mai dens. Uneori. o fluiditate mai ridicat comparativ cu a apei. alcoolul îi confer vâscos. FLUIDITATEA vinului se apreciaz înc de l a turnarea lui în pahar sau la o u oar rotire a acestuia. consisten a vâscoas este un indiciu al îmboln virii vinului.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR densitatea spumei constituie elemente de calitate pentru un vin spumant. Vinul constituind o solu ie hidroalcoolic .

precum i gre elile de calcul sunt pedepsite atât administrativ cât i penal. Datele înscrise în nota trebuie s corespund cu realitatea. În situa ia în care sunt incertitudini în privin a înregistrarea consuma iei în nota de plat .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. închiderea unit ii sau schimbarea turei i se comple teaz de c tre cas sau osp tar i se prezint clientului. vor fi radiate datele înscrise în mod eronat sau se vor completa altele confirmate Domeniul: Turism i alimenta ie a clientului care a condus masa sau care a comandat servirea preparatelor i b uturilor se va solicita permisiunea de a se face verificarea notei de plat . scop se va merge cu nota de plat . 10 ÎNTOCMIREA NOTEI DE PLAT Nota de plat se întocme te i se întocme te la cererea clientului. pân la masa servit . În cazul în care au fost consumate un num r mare de preparate i b uturi. iar calculele s fie exacte i s fie scrise cite . f r s fie decupat din carnet. înai nte de a se totaliza se va face o confruntare cu clien ii servi i. se va ine seama de însemn rile f cute în blocnotes la primirea comenzii sau se vor consulta bonurile de marcaj. Prin partea stâng cât mai discret datele scrise. Dup caz. Înscrierea în not a unor preparate sau b uturi care nu au fost servite. folosirea unor pre uri ireale. precum i personalul care a ajutat la servirea mesei respective. În acest. iar servirea s -a f cut pe o durat mai mare de timp. citindu -se 93 Calificarea: Organizator banqueting .

persoana care urmeaz s încaseze banii se apropie cuviincios ridic banii. Domeniul: Turism i alimenta ie 94 Calificarea: Organizator banqueting . pentru a fi ata at la nota de comand . ÄV mul umesc". se retrage un pas. se urm re te c nota de plat s fie semnat de clientul care a condus masa i apoi predat efului unit ii sau casierului. stând cu fa a spre clien ii de la masa respectiv . în vederea întocmirii formelor de decontare dintre agentul economic în subordinea c reia se afl unitatea i cel care a comandat organizarea i servirea mesei respective. între faldurile unui ervet împ turit sub form de plic. în a a fel încât numai totalul general al notei de plat . pune în acela i loc diferen a dintre suma încasat i valoarea notei de plat . dac este cazul. Se decupeaz originalul din carnet i se a eaz pe o farfurie.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR i de clien i. ÄMai pofti i î n unitatea noastr oricând dori i" etc. Chelnerul / barmanul num r discret banii i. mul umind clien ilor cu formula ÄS v fie de bine". În cazul în care consuma ia se achit pe baz de virament. a valori i preparatelor i a b uturilor consumate se procedeaz astfel: dup ce clientul care a condus masa a pus banii pe farfurie pe blatul mesei. Pentru încasarea în numerar. Chelnerul se retra ge apoi pentru a definitiva calculele.

diferen a fiind dat de adaosu l comercial aplicat în unitate. numit i pre de facturare.).Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. inându -se seama de valoarea materiilor prime folosite cât. de consumurile implicate în p strare i preparare. 11 CALCULUL COSTULUI FINAL AL B UTURILOR În alimenta ia public . putând dep i 100%: Domeniul: Turism i alimenta ie 95 Calificarea: Organizator banqueting . PRE UL CU AM NUNTUL ÎN ALIMENTA IA PUBLIC Pre urile formate sunt pre uri cu am nuntul calculate de c tre unit ile de alimenta ie potrivit normelor în vigoare. la produse simplu preparate. Pre urile de cump rare de la furnizori sunt calculate i consemnate de c tre furnizorii respectivi în documentele de livrare. de regul în facturi. produse i b uturi. Calculu l pre ului de cump rare. calculele economice cele mai frecvente se refer la stabilir ea pre urilor pentru preparate. fixate în sum absolut : Pre uri unice ± sunt stabilite i aplicate la acela i nivel. zaharoase. Pre uri diferen iate ± pre uri pe tipuri i categorii de unit i. difer în func ie de provenien a m rfurilor i de c ile de circula ie a acestora. Adaosurile în alimenta ie variaz în limite foarte largi. etc. Se aplic la produse care se desfac cu am nuntul în alimenta ie. Pre uri stabile ± pre uri cu am nuntul. de valoarea muncii consumate în manipularea i prepararea lor i de adaosurile aplicate în unitatea de alimenta ie respectiv . la preparate culinare. indiferent de categoria unit ii (produse din tutun.

1000 ml L mâie. 500. 750 i 1000 ml. uic 50 ml.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR În cazul b uturilor comercializate la sticl . Dac o sticl de lichior de 1000 ml se comercializeaz la 64 RON. Valoarea ob inut este pentru cantitatea dat în re et pentru cocteilul respectiv. respectiv se i produs precizat în re et . 750 ml uic . Vermut alb.4 RON b. În aceast utilizeaz i în cazul b uturilor în amestec (cocteiluri). Rolul lucr torului din bar (barmanului) este s calculeze cât va costa cantitatea solicitat de c tre consumator. de regul pentru a rotunji valoarea b uturii. pre ul acestora se determin plecând de la pre ul de livrare stabilit de furnizori. În toate cazurile. rondel 10 g. la cererea consumatorilor se servesc i b uturi por ionate începând de la 25 ml. care de cele mai multe ori nu mai pot fi folosite ulterior. O sticl de coniac. la care se aplic adaosul comercial stabilit în unitatea de alimenta ie. se comercializeaz la pre ul de 60 RON. Lamâie. În alimenta ie b uturile pot fi comercializate la butelii de 250. pre ul solicitat se va calcula astfel: P150 ml = (150 / 750) x 60 = 18 RON Aceia i regul de calcul se aplic însumeaz . Acesta este motivul pentru care la suma Äbrut ´ calculat ini ial se aplic un adaos. 700.5 RON = (10 / 50) x 1= 0.5 + 0. i ghea i elemente de decor. iar la cocteil se poate ad uga achizi ioneaz în bar cu o anumit sum . de capacitate 750 ml.. Exemplu de calcul: Cocteil Amalfi (100 ml): Vermut alb 50 ml. iar valorile ob inute se la prepararea cocteilurilor se calculeaz valoarea fiec rei cantit i de b utu r situa ie trebuie avut în vedere faptul c i adaosuri scumpe. care de asemenea se Domeniul: Turism i alimenta ie 96 Calificarea: Organizator banqueting .3 RON P PL uic = (50 / 1000) x 300 = 1. 50 g 40 RON 30 RON 1 RON PVermut = (100 / 750) x 40 = 5. Dac este solicitat o cantitate de 150 ml. indiferent de capacitatea de îmbuteliere a b uturilor. 330.2 RON mîie Total cocteil = 5. si consumatorul solicita 100 ml. se aplic urm toarea formul de calcul: P100 ml = (100 / 1000) x 64 = 6. Exemple de calcul: a.2 = 7 RON Suma se poate rotunji la 8 sau 9 RON deoarece l mâia nu este sigur ca va mai putea fi folosit . 300.3 + 1.

i însu i câ tigul ob inut. planificarea produc iei. controlul m rimii por iilor. Metodele de control aplicate depind de natura unit ii de alimenta ie. B uturile se cump r îmbuteliate în ambalaje standard i la calit i precizate în STAS-uri. de regul . totu i. fie cantitatea de b utur . B uturile nu sunt atât de perisabile cum sunt preparatele culinare i produsele alimentare. decât preparat ele culinare. la vânzarea b uturilor. b uturile sunt.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. controlul recep ion rii. mult mai scumpe decât preparatele culinare. controlul re etelor standard. b uturile sunt mult mai tentante decât mâncarea pentru angaja ii unit ii de alimenta ie. barmanul poate s ob in câ tiguri nemeritate viciind fie calitatea. inventarul standard. un control strict în baruri sunt urm toarele: angaja ii pot comercializa prin bar b uturi procurate din alte surse pentru a . Domeniul: Turism i alimenta ie 97 Calificarea: Organizator banqueting . Motivele care impun. de managementul aplicat în unitate. num rul sortimentelor i m rcilor de b uturi este mai mic decât al preparatelor culinare. contribuind mai mult la ob inerea profitului în unitate. controlul depozit rii i livr rii m rfurilor. 12 APLICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR Controlul b uturilor se realizeaz pentru aceast afirma ie sunt urm toarele: mult mai u or decât cel al mânc rurilor. Din multitudinea de metode de control a b uturilor pot fi amintite câteva: controlul achizi iei. Argumentele Într-o unitate de alimenta ie. dar foarte importante sunt procedurile de prevenire a aspectelor nedorite.

înmul ite cu pre ul unei por ii. iar poten ialele vânz ri se bazeaz pe cantitatea care s -ar putea vinde într -o zi. 50 ml). y Cocteiluri ± se însumeaz pre urile b uturilor din re et iar la adaosurile scumpe sau mai greu de folosit în alte produse se adaug suma produsului întreg (ou. y Sticlele întregi de spirtoase ± valoarea poten ial de vânzare la o sticl întreag este stabilit printr-un management economic corect. etc. Sistemul garanteaz ca în scurt timp num rul de sticle începute se va men ine constant i atunci nu va mai fi nevoie s se m soare exact cantitatea r mas în sticlele nesigilate. y Sucuri i ap mineral ± pre ul depinde de politica de pre uri a unit ii: pre fix la sau împreun cu alt b utur . p re mai mic în comercializarea individual amestecurile de b uturi. b. pu in mai mic dac s -ar comercializa la por ie. de regul sticlei întregi. se exclud sticlele începute. decoruri. pe feluri de b uturi i modul 98 Calificarea: Organizator banqueting . etc. pre ul le comercializarea y Spirtoase vândute la pahar ± se stabile te valoarea unei por ii (25. Valoarea sistemului poten ial (standard) de vânz ri ± presupune s se controleze vânz rile b uturilor i implicit i costurile acestora prin stabilirea unei valori de vânzare pentru fiecare sticl de b utur din stoc. condimente. se stabile te num rul de por ii dintr -o sticl . Necesit o analiz bun Domeniul: Turism i alimenta ie i detaliat a vânz rilor.). - se noteaz zilnic datele. c.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR a. se înmul e te pre ul unei por ii cu num rul de por ii i se stabile te valoarea poten ial a sticlei. Inventarul ± este un sistem greu de operat i se aplic atunci când exist nevoia unei investiga ii. teoretic acest sistem promite c vânz rile i câ tigurile s corespund de la o zi la alta. Valoarea unei sticle se stabile te în func ie de câte por ii se pot servi dintr -o sticl . Sistemul de control la sticl se refer la: - ± este o metod simpl i eficient pentru unit ile mici i se iau în considerare num rul de sticle care pot fi consumate într -o zi aglomerat (stocul la începutul zilei). iar pre ul final se a justeaz .

b uturile consemnate ca fiind consumat e de c tre personal. Domeniul: Turism i alimenta ie 99 Calificarea: Organizator banqueting . vânz rii. Verificarea stocurilor este foa rte important . dac este cazul. Se calculeaz cantitatea di n fiecare tip de b utur r mas în stoc i se compar cu stocul fizic efectuat în fiecare zi. d. Controlul bufetelor i evenimentelor ± este indicat c pentru fiecare eveniment s se organizeze un bar propriu al bufetului. care la sfâr it returneaz b utura neconsumat . depozit rii. e. precum i m surile care se vor lua în caz de nevoie. cu responsabil de eveniment. Lista de control ± se refer la dou tipuri de control: y Control opera ional ± de zi cu zi al cump r rii. din care trebuie sc zut. y Control post-opera ional (dup eveniment) ± este o compara ie între ce s -a realizat i ce era înainte de eveniment. b uturile date la alte baruri organizate de unitate (pentru ac iuni de protocol).Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR de vânzare (la sticl sau la pahar). consum rii i producerii. primirii.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. formatul trebuie s fie simplu. Principiile de baz la întocmire a unei liste de preparate:  listele trebuie scrise pe hârtie de calitate. Listele trebuie alc tuite astfel încât s m resc vânz rile constituie un instrument de promovare. care s fie rezistent la pete . i aranjat pe hârtie. 13 LISTA DE PRE URI Meniul. în asa fel încât clientul s poata alege foarte u or ceea ce dore te. cu margini i spatii adecvate. care s permit a o lectur 100 Calificarea: Organizator banqueting Domeniul: Turism i alimenta ie . cu o mare varieteate de preparate. care s este vorba de o simpl list . se define te c fiind ³ mai multe preparate care formeaza o masa i prin extensie o lista de carton pe care sunt inscrise preparatele´. aceasta trebuie scris intr -un stil clar. Obiceiul de a stabili o list de preparate dateaz din secolul al XVI -lea. dimensiunea lor trebui e s permita o manevrare u oar . sau de una s satisfaca cerin ele clien ilor. Fie c complex . suficient de tare.

compozi ia sumar a preparatelor înscrise i s fie în m sur s dea rela ii clien ilor când de limba român . Domeniul: Turism i alimenta ie 101 Calificarea: Organizator banqueting . Tipuri de liste: - i chelnerii trebuie s cunoasc co n inutul listei. listele trebuie scrise cel pu in într -o limb de circula ie liste cu micul dejun ± cuprinde grupele de preparate i b uturi care se ofer la aceasta mas . pre ul real. - lista de preparate ± cuprinde preparatele de buc tarie. la mas . din produc ie interna sau din import. b uturile digestive. Acestea se trec în - lista de b uturi ± cuprinde b uturile alcooloce i nealcoolice oferite c atare sau în i amestec. B uturile se trec cu denumirea lor corecta i completa. i alte m rfuri alimentare pe care o unitate le pun e la dispozi ia clien ilor. lista trebuie s fie curat f r ters turi sau corecturi. acestea trebuie s fie clare. Astfel se întâlnesc aperitivele. adresa. vinurile. orarul de func ionare. la momentul respectiv. lista trebuie s cuprind denumirea unit ii. pe grupe. stilul unei liste trebuie s fie simplu. cofetarie ± patiserie lista în ordinea în care se servesc. cafea. În afar interna ional . de regul .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR u oar . ortografia. b uturi amestecuri de bar. b uturi r coritoare. ceaiuri. unitatea de m sur berea. eful de sal ace tia le solicit . pre urile i alte informa ii trebuie s fie corecte. gramatica. pe care o unitate le pune la dispozi ia clien ilor.    indiferent de marimea i formatul literelor. atractiv. u or de lecturat. denumirea preparatelor i b uturilor. preparatele i b uturile se trec în ordinea în care se servesc la mas . lizibile.

este selectat din listele existente în restaurantele - lista de vinuri ± cuprinde vinurile pe care unittea le pune la dispozi ia clien ilor. în general. de obicei acelasi cu cel din pivnita de vinuri. - lista de bar ± cuprinde. acest prezentate în cele doua liste anterioare. la care se pot ad uga mai multe variante de amestecuri. în special la - lista pentru serviciul la camera ± cuprinde preparatele i b uturile c are se ofera la acest serviciu. acelea i grupe c lista de b uturi. sortimentul de vin i podgoria de provenienta. Numerele care acompaniaz vinurile pe list . sortimentul pronunta corect numele acestuia. deserturi barurile de noapte.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR - lista de preparate i b uturi ± cuprinde preparatele i b uturile pe care unitatea list cuprinde grupele respectiva le pune la dispozi ia clien ilor. i fructe. Gama sortimental respective. Acestea se trec în lista cu denumirea lor corecta i c ompleta. salveaz une ori clientul de situa ia penibila cand nu poate - Domeniul: Turism i alimenta ie 102 Calificarea: Organizator banqueting . În general. i podgoria. Pentru informarea completa a clientului fiecare vin va avea un numar. gust ri.