Sunteți pe pagina 1din 45

Ce cred Adventiştii de

Ziua a Şaptea

Studiul 3

Isus Hristos
Isus Hristos

De memorizat:
Dacă primim mărturisirea
oamenilor, mărturisirea
lui Dumnezeu este mai
mare; şi mărturisirea lui
Dumnezeu este
mărturisirea pe care a
făcut-o El despre Fiul
Său.
Isus Hristos

De memorizat:
Cine crede în Fiul lui
Dumnezeu are mărturisirea
aceasta în el; cine nu crede
în Dumnezeu îl face
mincinos fiindcă nu crede
mărturisirea pe care a
făcut-o Dumnezeu despre
Fiul Său.
Isus Hristos

De memorizat:
Cine crede în Fiul lui
Dumnezeu are mărturisirea
aceasta. Şi mărturisirea
este aceasta: Dumnezeu
ne-a dat viaţa veşnică şi
această viaţă este în Fiul
Său.
Isus Hristos

De memorizat:

Cine are pe Fiul are viaţa;


cine n-are pe Fiul lui
Dumnezeu n-are viaţa.
1 Ioan 5:9-12
Isus Hristos

A.
Preexistenţa
Domnului
Hristos
Ce declară Evanghelia despre
preexistenţa Domnului Hristos
(Cuvântul)? Ioan 1:1-3

La început era Cuvântul, şi


Cuvântul era cu Dumnezeu,
şi Cuvântul era Dumnezeu.
El era la început cu
Dumnezeu. Toate lucrurile
au fost făcute prin El; şi
nimic din ce a fost făcut,
n'a fost făcut fără El.
Ce declară Evanghelia despre
preexistenţa Domnului Hristos
(Cuvântul) ? Ioan 8:58

Isus le-a zis:


Adevărat, adevărat,
vă spun că, mai
înainte ca să se
nască Avraam, sunt
Eu.
Vorbind despre naşterea Sa în
Betleem, ce descoperă profetul despre
obârşia Domnului Hristos? Mica 5:2
Şi tu, Betleeme Efrata,
măcar că eşti prea mic
între cetăţile de căpetenie
ale lui Iuda, totuş din tine
Îmi va ieşi Cel ce va
stăpâni peste Israel, şi a
cărui obârşie se suie până
în vremuri străvechi,
până în zilele veşniciei.
Isus Hristos

B.
Isus Hristos:
Dumnezeu
adevărat
Ce ne descoperă Scriptura despre natura
divină a lui Isus Hristos? 1 Ioan 5:20

Ştim că Fiul lui Dumnezeu a


venit, şi ne-a dat pricepere
să cunoaştem pe Celce este
adevărat. Şi noi suntem în
Celce este adevărat, adică în
Isus Hristos, Fiul Lui. El
este Dumnezeul adevărat şi
viaţa veşnică.
Ce ne descoperă Scriptura despre natura
divină a lui Isus Hristos? Col. 2:9

Căci în El locuieşte
trupeşte toată
plinătatea
Dumnezeirii.
Ce ne descoperă Scriptura despre natura
divină a lui Isus Hristos? Filip. 2:6

El, măcar că avea chipul


lui Dumnezeu, totuş n'a
crezut ca un lucru de
apucat să fie deopotrivă
cu Dumnezeu,
Numeşte o serie de martori care
au recunoscut Dumnezeirea Domnului
Hristos: Luca 3:22

Duhul Sfânt S'a pogorât


peste El în chip trupesc,
ca un porumbel. Şi din
cer s'a auzit un glas, care
zicea: ,,Tu eşti Fiul Meu
prea iubit: în Tine Îmi
găsesc toată plăcerea
Tatăl şi Duhul Sfânt Mea!
Numeşte o serie de martori care
au recunoscut Dumnezeirea Domnului
Hristos: Mat.26:63.64

...marele preot a luat


cuvântul şi I-a zis: ,,Te
jur, pe Dumnezeul cel
viu, să ne spui dacă eşti
Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu.
Numeşte o serie de martori care
au recunoscut Dumnezeirea Domnului
Hristos:Mat.26:63.64

Da, i-a răspuns Isus,


sunt! ,,Ba mai mult, vă spun
că de acum încolo veţi vedea
pe Fiul omului şezând la
dreapta puterii lui
Dumnezeu, şi venind pe
norii cerului.

Însuşi Isus
Numeşte o serie de martori care
au recunoscut Dumnezeirea Domnului
Hristos: Is.9:6

Căci un Copil ni s'a


născut, un Fiu ni s'a dat,
şi domnia va fi pe
umărul Lui; Îl vor
numi: ,,Minunat, Sfetnic,
Dumnezeu tare, Părintele
veşniciilor, Domn al
Proorocii păcii.
Numeşte o serie de martori care
au recunoscut Dumnezeirea Domnului
Hristos: Rom.9:5

...Hristosul, care este


mai pe sus de toate
lucrurile, Dumnezeu
binecuvîntat în veci.
Amin!
Numeşte o serie de martori care
au recunoscut Dumnezeirea Domnului
Hristos: Ioan 20:31

Dar lucrurile acestea au


fost scrise, pentruca voi
să credeţi că Isus este
Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu; şi crezând,
să aveţi viaţa în Numele
Lui.
Aposolii
Numeşte o serie de martori care
au recunoscut Dumnezeirea Domnului
Hristos: Luca 2:10.11

Dar îngerul le-a zis: ,,Nu vă


temeţi: căci vă aduc o veste
bună, care va fi o mare
bucurie pentru tot
norodul:astăzi în cetatea lui
David, vi s'a născut un
Mântuitor, care este Hristos,
Domnul.
Îngerii
Numeşte o serie de martori care
au recunoscut Dumnezeirea Domnului
Hristos: Luca 4:41

Din mulţi ieşeau şi


draci, cari strigau şi
ziceau: ,,Tu eşti
Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu.

Demonii
Isus Hristos

C.
Isus Hristos:
Om adevărat
Cum vorbeşte Cuvântul lui
Dumnezeu despre taina întrupării
Domnului Hristos? Ioan 1:14

Cuvântul S'a făcut trup,


şi a locuit printre noi,
plin de har, şi de adevăr.
Şi noi am privit slava
Lui, o slavă întocmai ca
slava singurului născut
din Tatăl.
Cum vorbeşte Cuvântul lui
Dumnezeu despre taina întrupării
Domnului Hristos? 1Tim. 3:16

Şi fără îndoială, mare este


taina evlaviei... ,,Celce a fost
arătat în trup, a fost dovedit
neprihănit în Duhul, a fost
văzut de îngeri, a fost
propovăduit printre
Neamuri, a fost crezut în
lume, a fost înălţat în slavă.
Cum descrie apostolul Pavel
procesul tainic prin care „Hristos" a
devenit „Isus"? Filip. 2:6-8

El, măcar că avea chipul lui


Dumnezeu, totuş n'a crezut
ca un lucru de apucat să fie
deopotrivă cu Dumnezeu, ci
S'a desbrăcat pe sine însuş şi
a luat un chip de rob,
făcându-Se asemenea
oamenilor.
Cum descrie apostolul Pavel
procesul tainic prin care „Hristos" a
devenit „Isus"? Filip. 2:6-8

La înfăţişare a fost găsit


ca un om, S'a smerit şi
S'a făcut ascultător până
la moarte, şi încă moarte
de cruce.
Care a fost scopul întrupării lui Hristos ?
Mat.11:27

Toate lucrurile Mi-au fost


date în mâini de Tatăl Meu;
şi nimeni nu cunoaşte deplin
pe Fiul, afară de Tatăl; tot
astfel nimeni nu cunoaşte
deplin pe Tatăl, afară de
Fiul, şi acela căruia vrea Fiul
să i-L descopere.
Care a fost scopul întrupării lui Hristos ?
Rom.8:3

Căci-lucru cu neputinţă
Legii, întrucât firea
pământească o făcea fără
putere-Dumnezeu a osândit
păcatul în firea pământească,
trimeţând, din pricina
păcatului, pe însuş Fiul Său
într'o fire asemănătoare cu a
păcatului,
Isus Hristos

D.
Funcţiile lui
Isus Hristos
Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de
Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu: Ioan 1:1-3

La început era
Cuvântul, şi Cuvântul
era cu Dumnezeu, şi
Cuvântul era
Dumnezeu.
Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de
Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu: Ioan 1:1-3

El era la început cu
Dumnezeu. Toate
lucrurile au fost făcute
prin El; şi nimic din ce a
fost făcut, n'a fost făcut
fără El.
Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de
Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu: Evrei 1:1-2

După ce a vorbit în
vechime părinţilor
noştri prin prooroci, în
multe rânduri şi în
multe chipuri,
Dumnezeu,
Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de
Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu: Evrei 1:1-2

la sfârşitul acestor zile,


ne-a vorbit prin Fiul, pe
care L-a pus moştenitor
al tuturor lucrurilor, şi
prin care a făcut şi
veacurile.

Creator
Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de
Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu: Iacov 4:12

Unul singur este


dătătorul şi judecătorul
Legii: Acela care are
putere să mântuiască şi
să piardă.
Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de
Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu: 1Cor. 10:1-4

Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi


că părinţii noştri toţi au fost
supt nor, toţi au trecut prin
mare, toţi au fost botezaţi în
nor şi în mare, pentru Moise;
Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de
Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu: 1Cor. 10:1-4

toţi au mâncat aceeaş


mâncare duhovnicească, şi
toţi au băut aceeaş băutură
duhovnicească, pentrucă
beau dintr'o stâncă
duhovnicească ce venea
după ei; şi stânca era
Hristos.
Legiuitor
Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de
Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu: Ioan 6:14

Oamenii aceia, când au


văzut minunea, pe care o
făcuse Isus, ziceau: ,,Cu
adevărat, acesta este
proorocul cel aşteptat în
lume.
Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de
Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu: Ioan 7:40

Unii din norod, când au


auzit aceste cuvinte,
ziceau: ,,Acesta este cu
adevărat Proorocul

Profet
Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de
Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu: Ioan 4:42

Şi ziceau femeii: ,,Acum nu


mai credem din pricina
spuselor tale, ci din pricină
că L-am auzit noi înşine, şi
ştim că acesta este în adevăr
Hristosul, Mântuitorul lumii.

Mântuitor
Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de
Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu: 1Tim. 2:5

Căci este un singur


Dumnezeu, şi este un
singur mijlocitor între
Dumnezeu şi oameni:
Omul Isus Hristos,
Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de
Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu: Evrei 4:14

fiindcă avem un Mare


Preot însemnat, care a
străbătut cerurile
pe Isus, Fiul lui
Dumnezeu, să rămânem
tari în mărturisirea
noastră.
Mijlocitor
Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de
Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu: Fapte 10:42

Isus ne-a poruncit să


propovăduim norodului,
şi să mărturisim că El a
fost rânduit de
Dumnezeu Judecătorul
celor vii şi al celor morţi.

Judecător
Numeşte cele şapte funcţii care îi sunt atribuite de
Scripturi Domnului Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu: Apoc. 19:13-16

Era îmbrăcat cu o haină


muiată în sânge. Numele Lui
este: Cuvântul lui
Dumnezeu. ... Pe haină şi pe
coapsă avea scris numele
acesta: Împăratul împăraţilor
şi Domnul domnilor.

Împărat
Copyrightul aparţine casei de editură

Viaţă şi
Sănătate
(http://www.viatasisanatate.ro)
Transcriere pe computer şi fişiere
PowerPoint: AZSVaslui.org