CAS A

R CO

PULUI DI

D

M un

ic i p cu iului Bu

Arte şi educaŃie fizică Consiliere şi orientare InspecŃia şcolară Integrare europeană şi proiecte internaŃionale ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Limbă şi comunicare Management educaŃional Matematică şi ştiinŃe Om şi societate Personal auxiliar Tehnologii TIC

re şti

IC CT A

a

Mijloc de transport metrou:
* Petrache Poenaru * Grozăveşti

www.ccd-bucuresti.org

Adresa: Splaiul IndependenŃei Nr. 315 A, Sector 6, Cod 060043, Of. 16, Bucureşti

Telefon: 004021.313.49.01 004 021.313.49.02 004021.314.46.60 Fax: 004021.313.49.27

CUPRINS
I Cursuri avizate Artele vizuale şi spaŃiul public Consilierea şi orientarea şcolară la debut Repere metodologice pentru consiliere, în învăŃământul preşcolar şi primar Strategii şi tehnici inovative de consiliere pentru profesorii din gimnaziu şi liceu DemocraŃie participativă: proiectul cetăŃeanul Comunicarea şi negocierea conflictelor Prevenirea şi combaterea violenŃei. Strategii de lucru în tulburările de comportament Dezvoltarea personalităŃii prin stimularea creativităŃii InspecŃia şcolară – suport al dezvoltării carierei didactice Proiectarea didactică pentru învăŃământul preşcolar Implementarea proiectelor şi programelor la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar ÎnvăŃarea prin experiment EducaŃia ecologică la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar EducaŃia timpurie Meşteşuguri tradiŃionale Incluziunea etno-educaŃională a rromilor Fondurile structurale – management de proiect Managementul proiectelor comunitare de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi – llp Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig Limba engleză, italiană, franceză, germană şi spaniolă Strategii didactice inovative – limba engleză Strategii didactice inovative – limba franceză Tehnici inovative în evaluare – metode complementare – limba şi literatura română Comunicare interstituŃională şi relaŃii publice Management financiar Introducere în pedagogiile alternative: Waldorf, Planul Jena Proiectare didactică la disciplina geografie, strategii şi tehnici de evaluare Strategii, tehnici, activităŃi de evaluare la disciplinele socio-umane Metodele active şi rolul lor la lecŃia de istorie Abilitare curriculară pentru educaŃie tehnologică Noi abordări curriculare pentru profilul servicii, discipline economice şi pofilul resurse materiale şi protecŃia mediului (discipline agricole, industrie alimentară, chimie industrială şi prelucrarea lemnului) ÎnvăŃare centrată pe elev Proceduri de instruire şi evaluare în aria tehnologii IniŃiere şi perfecŃionare pentru laboranŃi şi tehnicieni laboranŃi Abordări curriculare în învăŃământul profesional şi tehnic. Transpunerea standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în curriculum Formarea cadrelor didactice din IPT (profil tehnic, servicii şi resurse) şi licee teoretice pentru extinderea metodei moderne interactive de învăŃare - firmă de exerciŃiu (FE) Dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Elaborarea curriculumului în dezvoltare locală(CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic Cultura instituŃională în unităŃile de învăŃământ particulare IniŃiere în domeniul biblioteconomiei Managementul achiziŃiilor publice Organizarea activităŃii de protecŃia şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor – dezastre în unităŃile şcolare Gestionarea documentelor în unităŃile şcolare Curs de perfecŃionare pentru secretarii unităŃilor şcolare Organizare şi calitate în domeniul igienizării şi întreŃinerii curăŃeniei în unităŃile şcolare Arhivarea documentelor şcolare II Cursuri acreditate LocaŃii cursuri acreditate EducaŃie nonformală în muzeu Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport Didactica predării educaŃiei muzicale EducaŃie pentru formarea caracterului Şcoala incluzivă Didactica limbii române Didactica limbii latine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52

la cinema(modulul iii)*. limbaj telefonic (modulul ii)*. limbaj . gastronomie(modulul iv)*. spaniolă şi germană Curs de dicŃiune.IntelTEACH III Cursuri în parteneriat De la imagini în cuvinte: videoclip prin cântec (modulul i)*.Cercurile de lectură Management educaŃional Autoevaluare instituŃională Didactica disciplinei chimie NoŃiuni generale de astronomie şi astrofizică Didactica matematicii Repere metodologice pentru studiul disciplinei ştiinŃe Didactica biologiei Metodica predării fizicii EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului Şcoala diriginŃilor Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiei (tic) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii . lectură expresivă şi dezvoltarea vocii Curs de formare pentru profesorii de limba italiană l2 îndreptar în didactica limbii italiene ca limbă străină Teaching young learners – summer school (şcoala de vară) Using linguistic psichodrama techniques în teaching english Creativity în teaching english Teaching english through multiple intelligences Innovative methodology in teaching english ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice — British Council Manager de proiect Contabilitate Inspector protecŃia muncii Inspector resurse umane Managementul resurse umane Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii — IntelTEACH Evaluarea internă/ evaluarea externă prin prisma standardelor – printre riscuri către succes – Qintellis Concept IV „Oricând partenerul dumneavoastră!” Proiecte europene în derulare Editura Atelier Didactic Revista Atelier Didactic Lista cărŃilor (la vânzare) aflate la standul CCD Bucureşti Tabel nominal cu Filialele CCD Bucureşti 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 . italiană. franceză. lectură expresivă (modulul –v)* Abordarea stilului oratoric în comunicare Comunicarea în afaceri în limbile: engleză.

” (Proverb chinez) . însă tu însuŃi trebuie să treci prin ea.CAPITOLUL I Cursuri avizate „ÎnvăŃătorii îŃi deschid uşa.

M. RESURSE UMANE Formatori: formatori atestaŃi de Ministerul Muncii. ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C.S.D.D.com 1 . Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi Ministerul EducaŃiei..cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010.I. Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: Modulul I: prezentări tematice şi identificarea necesităŃilor.. creativitate) în spaŃiul public. II.B. personal de specialitate din inspectoratele şcolare.C. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARTELE VIZUALE ŞI SPAłIUL PUBLIC Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori).C.C.I. CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. focalizată pe stimularea comportamentului civic în spaŃiul public.E. bibliotecă. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie). preocupări de optimizare şi ameliorare a mijloacelor de accesibilizare a conŃinutului programei şcolare în funcŃie de particularităŃile de vârstă şi individuale ale copiilor. Obiective specifice programului: aplicarea creativă a informaŃiilor din didactica specialităŃii dobândite anterior şi îmbogăŃite prin experienŃa de catedră (limbaj plastic.S. M. ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. I. strategii didactice. organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii de specialitate a publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la educaŃia artistică plastică înŃeleasă ca activitate creativă specifică şi interdisciplinară de formare a tinerei generaŃii.500 lei ( 300 lei/cursant x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Colaborari: I. tehnici artistice). III. noŃiuni de gramatică a vizualului. unităŃi şcolare Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. dezvoltarea unei idei de proiect de către fiecare participant privind o acŃiune concretă cu impact vizual într-un spaŃiu public Certificare: adeverinŃe tip C. cu accent pe aplicaŃiile lor practice (proiectare. arh. Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru clarificarea marilor teme. Cercetarii şi EducaŃiei.E. personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală. Modulul III: lucru individual şi prezentările ideilor Scop: stăpânirea cunoştinŃelor generale din ştiinŃele educaŃiei asimilate în facultate. mijloace de învăŃământ. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 2250 • Costul total al programului: 22. Pascariu Monica Simona Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.

Analiza cazuisticii. de natură să le afecteze calitatea serviciilor pe care le pot oferi comunităŃilor şcolare în care îşi desfăşoară activitatea. Consilierea şi managementul carierei – dezvoltarea resurselor personale.com 2 . Consilierea părinŃilor. simulări. Prof. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: • Consilierea şcolară/ asistenŃa psiho-pedagogică – cadrul legislativ. Managementul clasei. prof.33 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. • Marketingul în activitatea consilierului. Prof. schimbul de experienŃă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ŞCOLARĂ LA DEBUT Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: consilieri şcolari debutanŃi Justificarea ofertei: formarea profesorilor consilieri şcolari debutanŃi.I.100 lei/ cursant Cost total – 3000 lei. Robert Florea.ActivităŃi motivaŃionale . şi care întâmpină dificultăŃi inerente lipsei de experienŃă la intrarea în sistem. Aida Ivan. • Programe şi proiecte în sfera consilierii şi orientării şcolare.Sesiuni de formare de tip work-shop .ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale în rândul consilierilor debutanŃi Consolidarea echipei de specialişti a CMBRAE Elaborarea de materiale. care nu au anumite competenŃe practice necesare în activitatea de consiliere. Consilierea în situaŃii de criză. Prof. proiecte noi de către consilieri. III.reŃelei de consilieri şcolari .ActivităŃi de consolidare a echipei. Luiza Milea.1 curs. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane Costul programului .1h • Programa de consiliere şi orientare şcolară . Marcela Claudia Călineci. ModalităŃi de evaluare: chestionare.elaborarea disciplinei opŃionale.octombrie-decembrie 2009.-1h • Consilierea ge grup.consiliere şcolară. Ora de consiliere şi orientare .repere organizatorice şi manageriale-4h.ExerciŃii aplicative. Ioana Şandru.3h • Consiliere şi Orientare Şcolară în cabinetele de asistenŃă psiho-pedagogică . activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD şi CMBRAE II. .roluri ale consilierului în şcoală -3h • Asigurarea calităŃii serviciilor de asistenŃă psiho-pedagogică şcolară -2h Scopul: dezvoltarea profesională a profesorilor consilieri şcolari debutanŃi Obiective specifice programului: Să dobândească principalele repere teoretice referitoare la activitatea de consiliere şcolară Să abiliteze consilierii şcolari debutanŃi cu tehnici şi modalităŃi moderne de lucru Să experimenteze atitudini adecvate rolului de consilier şcolar Să dezvolte programe educaŃionale adecvate consilierii şi orientării şcolare ActivităŃi: .Metode moderne de lucru în activitatea de consiliere şcolară -8h • Consilierea individuală –8h: Evaluarea copiilor şi familiilor acestora. Aurelia Stanculescu. . RESURSE UMANE Specialişti din cadrul CMBRAE. Formatori: Prof. proiecte. Prof. Consilierea elevilor cu devieri de comportament. programe. Calendarul programului.Prezentarea materialelor informative . Costul orei de formare/ participant – 3.

Ana Maria Oancea . Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti. Dezvoltarea abilităŃilor emoŃionale-5h Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare la vârsta preşcolară şi şcolară mică. schimbul de experienŃă. • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: . ModalităŃi de evaluare: chestionare. III. ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD. Prof. Univ.com 3 .30 ore formare Costul programului 120 lei/ cursant Costul total al programului–3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.Psihologia copilului preşcolar şi şcolar mic-2h. − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale. RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof. .Universitatea Bucuresti.Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale. în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile. Prof. şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere. Elaborarea de materiale.I. –definirea conceptelor cheie. Drd.decembrie 2009. ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ. Asist. Rodica Cristescu.Ce este consilierea şcolară. • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale. simulări.Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h . ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic copilul preşcolar sau şcolarul mic. Drd.1h. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane . Analiza cazuisticii. proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului. ADHD. Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în grădiniŃă sau şcoala primară.Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară din grădiniŃă şi ciclul primar-6h . Marcela Marcinschi Călineci . Adina Tatu. Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor . ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip work-shop. Anca BorzeaUniversitatea Bucuresti. dr. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. Univ. proiecte. ActivităŃi motivaŃionale. Prof.reŃelei de consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ExerciŃii aplicative. Simona Luca. CRITERII CURRICULARE REPERE METODOLOGICE PENTRU CONSILIERE. Prof. programe.Problematica psiho-afectivă a debutului grădiniŃei şi a şcolar. Ioana Şandru. prof. Managementul timpului liber al şcolarului mic-1h. cu nevoile psiho-afective ale acestuia. activităŃi practice. Ani Radu.3h. cerinŃe educaŃionale speciale-5h . Prof. Prof. Asist.Strategii de învăŃare. Succesul şcolar.1 curs – octombrie . . deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi. Cosmina Mironov. . ActivităŃi de consolidare a echipei. Dezvoltarea creativităŃii-3 h.

proiecte. − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale.I. Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti. simulări. Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic elevul din gimnaziu şi liceu. ModalităŃi de evaluare: chestionare.1 curs. ÎnvăŃarea continuă. CRITERII CURRICULARE STRATEGII ŞI TEHNICI INOVATIVE DECONSILIERE PENTRU PROFESORII DIN GIMNAZIU ŞI LICEU Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD. Asist. Adina Tatu. • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Ce este consilierea şcolară – definirea conceptelor cheie-1h.3h. Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. schimbul de experienŃă. cu nevoile psiho-afective ale acestuia. şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere. Problematica psiho-afectivă a trecerii de la gimnaziu la liceu-1h. ADHD. Prof. Drd. Elaborarea de materiale. Prof. proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului. Prof. dr. Prof. Univ. • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale. Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile. utilizarea TIC Rezultate Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal. Univ. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei/ cursant Cost total – 3600 lei. Ani Radu. Anca Borzea. Cosmina Mironov.Universitatea Bucuresti.com 4 . Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară în gimnaziu şi liceu 6h. Prof. Asist. Marcela Marcinschi Călineci . Marcela Marcinschi Călineci . Drd. ActivităŃi: − ActivităŃi de consolidare a echipei. managementul informaŃiilor. Costul orei de formare/ participant – 4 lei. Prof. Psihologia vârstelor – pubertatea.-4h. Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h. Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale. programe. tinereŃea-2h Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor.reŃelei de − Sesiuni de formare de tip work-shop consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ActivităŃi motivaŃionale − ExerciŃii aplicative. Succesul şcolar premisă a succesului profesional. ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ. Ioana Şandru. adolescenŃa. Ana Maria Oancea . III. cerinŃe educaŃionale speciale4h. Dezvoltarea creativităŃii-3h Managementul şi consilierea carierei. Strategii de învăŃare. în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare în gimnaziu şi liceu. Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în gimnaziu sau liceu. Rodica Cristescu.2h. Dezvoltarea inteligenŃei emoŃionale.Universitatea Bucuresti. Simona Luca. deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi. activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD II.octombrie-decembrie 2009. − ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin − Analiza cazuisticii. RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof. prof.Prof.

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEMOCRAłIE

PARTICIPATIVĂ:

PROIECTUL CETĂłEANUL
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: profesori de ştiinŃe socio-umane care predau ore de cultura civică la gimnaziu şi consilieri şcolari Justificarea ofertei: « Proiectul CETĂłEANUL » este o metodologie inovativă de predare a educaŃiei civice ce este recomandată profesorilor care predau cultură civică la clasa a şaptea, în baza Protocolului de Colaborare intre Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Institutul Intercultural Timişoara.. Cursul diseminează şi actualizează bunele practici din cadrul proiectului internaŃional CITIZEN, fiind orientat preponderent spre aspecte practice, şi presupune experimentarea diferitelor etape ale proiectului în cadrul unor sesiuni de formare, urmate de aplicarea lor la clasă. cursul răspunde nevoilor de formare şi de perfecŃionare continuă a profesorilor de ştiinŃe socio-umane şi consilierilor şcolari pentru a le forma/dezvolta abilităŃile de interacŃionare cu comunitatea şi a dezvolta în rândul elevilor un comportament necesar practicării democraŃiei participative. Datorită acestor abilităŃi/ competenŃe ale profesorului, mediul şcolar şi cel comunitar va deveni unul benefic şi stimulativ, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi. vizăm nevoile de formare ale cadrelor didactice, pentru a exercita rolul de formare şi asumare a cetăŃeniei democratice prin implicare activă în comunitate. Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate: TEMA1: Metodologia “Proiectul CetăŃeanul” la nivel internaŃional şi în România-12h TEMA 2: Politici publice şi participare civică într-o societate democratică-8h TEMA 3: Strategii didactice active pentru predarea educaŃiei civice-5h Scopul: Formarea compeŃentelor pentru utilizarea metodologiei de predare a culturii şi educaŃiei civice prin «Proiectul CETĂłEANUL » Obiective specifice programului: Familiarizarea cursanŃilor cu elementele caracteristice ale metodologiei Proiectul CetăŃeanul Aplicarea paşilor specifici ai metodologiei Proiectul CetăŃeanul în contextul specific al claselor din şcolile româneşti. Familiarizarea cursanŃilor cu termenii cheie din domeniul politicilor publice, legislaŃiei, puterii publice, dezvoltării comunităŃii locale Dezvoltarea competenŃelor formabililor de a recunoaşte probleme de interes public şi de a formula soluŃii realiste ale acestora în sprijinul autorităŃilor responsabile şi a comunităŃii locale Familiarizarea cursanŃilor cu principalele mecanisme de participare civică şi cu legislaŃia în vigoare Dezvoltarea unor competenŃe necesare influenŃării democratice a politicilor publice din diferite domenii Familiarizarea cursanŃilor cu conceptul de descentralizare şi cu rolul crescut al cadrului didactic în acest context. Dezvoltarea competenŃelor de abordare a autorităŃilor publice şi de comunicare cu acestea. Dezvoltarea competenŃelor necesare proiectării, susŃinerii şi evaluării activităŃilor didactice specifice metodologiei Proiectul CetăŃeanul ActivităŃi: Prezentarea metodei Project Citizen, etape, activităŃi.. − Participarea la spaŃiul virtual- comunitatea online –Project Citizen Realizarea efectivă la clasă cu elevii a project Citizen la ora de − Implementarea Project Citizen cultura civică . Sesiuni de formare de tip work-shop - ActivităŃi motivaŃionale Rezultate Noi competenŃe profesionale de lucru la ora de cultură civică – metoda Project Citizen. Implementarea la clasă a Project Citizen, Introducerea unităŃii în reŃeaua internaŃională on–line a Project Citizen. Calendarul programului- 1 curs- ianuarie- martie 2010. ModalităŃi de evaluare: chestionar, portofoliu, prezentarea publică a proiectului cu elevii. Certificare prin adeverinŃe tip CCD . II. RESURSE UMANE Formatori recunoscuŃi in Project CITIZEN: Prof.Tamara MANATU, Conf Univ. Dr. Silvia POPESCU, Prof. NICOLETA HANGU, Prof. Simona LUCA III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 20 persoane – 25 ore formare Costul programului – 90 lei/ cursant. Cost total - 2250 lei , Costul orei de formare/ participant – 3,6 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

5

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA

ŞI NEGOCIEREA

CONFLICTELOR
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar, didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei:
Cursul răspunde nevoii cadrelor didactice de a convieŃui într-un mediu educaŃional securizant, non-conflictogen bazat pe înŃelegere, toleranŃă şi respect mutual. De aici, necesitatea însuşirii de strategii, metode de stimulare a conlucrării şi comuniunii didactice şi intra/interinstituŃionale prin dezvoltarea unor tehnici de negociere şi rezolvare a conflictului. Venim in întâmpinarea solicitărilor unităŃilor de învăŃământ de a consolida echipele de cadre didactice şi nedidactice, pentru facilitarea comunicării într-un mediu educaŃional comunicaŃional.

Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate:
• • • • • • Procesul de comunicare – definirea conceptelor – 1h Comunicarea interpersonală, inteligenŃa emoŃională-6h Comunicarea non-violentă . Asertivitatea.-4h Comunicarea inter şi intrainstituŃională.- 6h Etiologia conflictelor.-2h Strategii de negociere- 6h

Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea constructivă a conflictelor la nivel de grup şcolar şi/sau instituŃional. Obiective specifice programului: - să dezvolte abilităŃi de comunicare verbală şi non-verbală; - să clarifice motivaŃiile profesionale, valorile personale şi trăirile socio-afective specifice interacŃiunii de grup; - să concilieze poziŃiile, scopurile divergente, contradictorii sau opuse; - să amelioreze gesturile personale; - să exerseze deprinderile de reglaj emoŃional; - să elaboreze scenarii proprii de viaŃă şi de muncă în colectivitate ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip − Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă. work-shop − ExerciŃii de creare a echipei − Prezentarea materialelor − ActivităŃi de consolidare a echipei- ActivităŃi informative motivaŃionale − ExerciŃii aplicative, simulări. Rezultate Noi competenŃe profesionale de comunicare şi negociere, Facilitarea comunicării în cadrul echipelor de cadre didactice din unităŃile şcolare. Calendarul programului- la solicitare – 1 curs/semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Dr. Diana Melnic, Prof. Ana-Maria Oancea, prof. Elena Pascali, Prof. Aida Ivan, Prof. Postu Maria, prof. Simona Luca II. RESURSE UMANE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 persoane – 25 ore formare Costul programului – 100 lei/ cursant . Costul total - 2500 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

6

I. CRITERII CURRICULARE

Denumirea programului: PREVENIREA

ŞI COMBATEREA VIOLENłEI. STRATEGII DE LUCRU ÎN TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii de abilitare a cadrelor didactice de la toate nivelurile de învăŃământ pentru a lucra cu elevii care manifestă un comportament violent, pentru prevenirea comportamentului violent şi/ sau delincvent la elevi. Acest curs este justificat de concluziile desprinse din studiul realizat de Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei, „ ViolenŃa în şcoală”, care a relevat necesitatea formării cadrelor didactice în scopul prevenirii violenŃei în şcoli. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: o ViolenŃa umană – cauzalitate. Abordări, concepte cheie, tipologii. o Forme ale violenŃei şi medii de manifestare: în şcoală, în familie- violenŃa domestică agresivitatea în spaŃiul public o Strategii de lucru cu elevi care manifestă tulburări de comportament o Strategii anti-violenŃă la nivelul clasei o Strategii de intervenŃie privind violenŃa la nivelul şcolii Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea şi consilierea elevilor care manifestă comportament violent, sau delincvent, în scopul prevenirii actelor de violenŃă . Obiective specifice programului: o să se familiarizeze cu metodele specifice de lucru cu elevii care manifestă un comportament violent; o să aplice aceste metode în funcŃie de caz; o să dezvolte programe şi strategii pentru prevenirea violenŃei în şcoli. ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop o Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative, simulări. o Studii de caz, strategii de consiliere. o Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă Rezultate: o noi competenŃe de abordare a fenomenelor de violenŃă o abilităŃi privind implementarea strategiilor de reducere a violenŃei în clasă şi în şcoală. Calendarul programului- la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Adina Tatu, Prof. Ana-Maria Oancea, Prof. Carmen Dumitru, Prof . Drujinin Victor, Prof. Rodica Cherciu. Prof. Manuela Cazan. III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. Cost total – 3600 lei, Costul orei de formare/participant – 4 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

7

• antrenarea şi dezvoltarea flexibilităŃii mentale. Prof Ioana Şandru. Dr. ca o trăsătură complexă a personalităŃii în societatea cunaoşterii. Tehnici de dezvoltare a creativităŃii. Studii de caz. promovarea spiritului inovativ şi creator. Obiectivul principal al Anului European al CreativităŃii şi InovaŃiei va fi de a sprijini eforturile instituŃiilor şi organismelor care activează în spaŃiul Comunitar. scenarii tranzacŃionale. Calendarul programului. Drujinin Victor. Simona Luca. atât ca proces. proiecte. pentru dezvoltarea personală în contextul învăŃării pe parcursul întregii vieŃi. Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative. Prof. RESURSE UMANE Prof. Prof. în cadrul cărora CCD se înscrie. Cost total –3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.I. Abilitarea psiho-peadagogică a cadrelor didactice pentru aplicarea în demersul didactic a unor metode care stimulează. care a condus la desemnarea anului 2009 ca An European dedicat dezvoltării CreativităŃii şi InovaŃiei. a ajuta pe fiecare sa descopere propria strategie de învăŃare si mijloacele de optimizare şi a facilita crearea unor atitudini pozitive cu privire la continuitatea învăŃării pe parcursul întregii vieŃi. • a învăŃa cum să înveŃi. Manuela Cazan. antreprenoriale şi sociale şi bunăstarea tuturor indivizilor societăŃii. Obiective specifice programului: o să identifice aspectele caracteristice ale creativităŃii. Creativitatea -exemple de bune practici în şcolile europene . în contextul social. grupe de curs mixte: cadre didactice din învăŃământul preşcolar. prin învăŃarea de-a lungul întregii vieŃi. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II.primar şi gimnazial-liceal. Justificarea ofertei: Programul răspunde aceleiaşi nevoi complexe. Carmen Dumitru.la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare. Scopul: Formarea şi dezvoltarea unei atitudini de promovare a creativităŃii cadrelor didactice. susŃin şi dezvoltă creativitatea elevilor. Factorii creativităŃii. Rodica Cherciu. precum şi de lipsa de independenŃă. Prof. ca o dimensiune structurală a personalităŃii o să conceapă strategii şi secvenŃe didactice care să potenŃeze potenŃialul creativ-imaginativ al elevilor ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Conceptul de creativitate. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII PRIN STIMULAREA CREATIVITĂłII Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. simulări. Eforturile europene. dar şi ca produs al gândirii creatoare o să analizeze creativitatea ca un potenŃial general uman. Prof. Prof. vizează: • promovarea creativităŃii. ceea ce implică revigorarea încrederii în sine: rigiditatea nu vine decât de la condiŃionare şi rutină. Olimpia Mateescu. pentru a promova creativitatea. abordări moderne. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. strategii de consiliere Rezultate: o Formarea unei atitudini de flexibilitate şi autonomie creativă în gândire o Orientarea proactivă de a valorifica în mod inovativ oportunităŃile o Aplicarea la clasă a unui program de dezvoltare a creativităŃii.com 8 . ocupaŃionale. ca un motor al inovaŃiei şi ca factor cheie pentru dezvoltarea competentelor personale. fiind provocată şi de frica de nou. III. declaraŃii de intenŃie.

gr. gr. I. Evaluare (2 ore) Scopul: Cunoaşterea şi dezvoltarea de competenŃe necesare în domeniul educaŃiei adulŃilor Obiectivele specifice programului: . I. Univ. Cristina Ştefan – prof. metodist OLIMPIA MATEESCU o_mateescuccd@yahoo. Modelul CQAF. Aurelian Ene – prof. gr. Rodica Dimitrovici – prof. did. Ştefan Pacearcă – prof. CRITERII ECONOMICE • Nr. Gabriel Vrânceanu – prof. Olimpia Mateescu – prof. Carmen GheaŃă – prof. gr. gr. did. drnd. did. deprinderi şi competenŃe din domeniul inspecŃiei şcolare ModalităŃi de evaluare: chestionare. did. de ore de formare planificat: 264 • Costul unei ore de formare/ cursant: 5. dr.. I. did. Daniela Popa – prof. Ruxandra Regalia – prof. dezbateri. Bucureşti. dr. Dezvoltarea profesională şi managementul carierei didactice (8 ore). dr. proiecte. Victoria Nicola – prof. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECłIA ŞCOLARĂ – SUPORT AL DEZVOLTĂRII CARIEREI DIDACTICE Tipul de program: dezvoltare profesională Public-Ńintă vizat: inspectorii şcolari şi metodiştii ISJ/MB. did. Cristina Iancu – prof. I. gr. consiliere. I.Utilizarea de strategii şi proceduri eficiente de recunoaştere/ evaluare a competenŃelor profesionale ale cadrului didactic raportate la evoluŃiile pe plan european privind noile sale roluri într-o societate a cunoaşterii ActivităŃi: expuneri. did. evaluare şi control în cadrul structurilor/ instituŃiilor acestuia Durata: 44 ore Planificarea pe module tematice: Asigurarea c alităŃii serviciilor educaŃionale. managerii din educaŃie Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar care au responsabilităŃi de formare. Gabriela Postescu – prof. Diana Melnic – prof. elaborare de materiale Rezultate: Publicul – Ńintă vizat va deŃine cunoştinŃe. gr. did. I. I. I..com 9 . gr. I. abordări moderne interactive/ CompetenŃe interpersonale ale metodistului (8 ore). Elena Pascali – prof. gr.Proiectarea de activităŃi specifice inspecŃiei şcolare care să realizeze corelaŃia obiective – resurse – conŃinuturi . gr. Managementul clasei şi didactica predării/ CompetenŃa didactică (8 ore). univ. ateliere de lucru. RESURSE UMANE Formatori: Vasile Molan – conf. monitorizare. I. I. portofolii II.. did. aplicaŃii. Curriculum – tipuri.. gr. I. Abordarea bazată pe proces (4 ore). Costel Chiteş – prof. prezentări de documente şi reglementări din domeniu. I. did.6 lei • Costul total al programului: 37 500 lei (250 lei/ cursant) Coordonator: prof. de cursanŃi planificat: 150 • Nr. Evaluarea în învăŃământ (6 ore).. gr. Ioana Ariniş – prof. InspecŃia şcolară şi implicaŃiile acesteia în modernizarea lecŃiei (8 ore). did.I. exerciŃii de grup. Dana Zloteanu – prof. III. gr. did. did. dr.

12 ore Cunoaşterea şi aplicarea noŃiunilor şi a etapelor în demersul didactic.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii PROIECTAREA DIDACTICĂ ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR PENTRU Curriculum-ul Scopul programului Obiective specifice programului ActivităŃi Formare/ perfecŃionare Educatoare. institutoare.6 ore Modulul III – CompetenŃă didactică . consilier Inspectori specialitate ISMB Universitar. 100 (4 grupe) 25 AdeverinŃe tip C.D.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/ participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.com 10 . Să elaboreze corect proiectul de activitate formulând obiective corelate cu conŃinuturile.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III. Elena Ciauşu – prof.C. proiecte. consilier.INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. Georgeta Matei – prof. învăŃare şi evaluare Proiectarea unei unităŃi de învăŃare Asigurarea şi utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi integrate Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare. portofolii Georgeta Iordache – prof. formator. 25 ore Modulul I – Curriculum şi proiectare . Să utilizeze metode active în cadrul procesului de predare –învăŃare. consilier. Cunoaşterea şi selectarea unităŃilor de conŃinut specific Proiectarea activităŃii de predare.maria_ccd@yahoo. profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde nevoilor de pregătire a cadrelor didactice debutante în număr foarte mare în sistem la momentul actual. 100 lei/ cursant (10000 lei ) 4 lei Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.6 ore Modulul II – Metode active şi interactive. formator .activităŃi practic-aplicative.

RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III. Gabriela Bărbulescu. Se redacteze un proiect educaŃional Realizarea proiectelor şi prezentarea fiecăruia de fiecare cursant Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare.maria_ccd@yahoo. 100 (4 grupe) 41 ore AdeverinŃe tip C. prof.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. activităŃi practice Prof.6 ore Modulul III – ModalităŃi de implementare în practica curentă proiecte/ programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ. Să implementeze în practica curentă proiecte / programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ.Georgeta Matei. Prof. proiecte.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR LA NIVELUL ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Dezvoltare profesională Educatoare. prof.com 11 . Elena Ciauşu. Inspectori specialitate ISMB. profesori învăŃământul preşcolar şi primar Nevoia de atragere a partenerilor externi în dezvoltarea şi modernizarea procesului educativ în unităŃile de învăŃământ 41 ore Modulul I. Ştefan Pacearcă. 164 lei/ cursant (16400 lei) 4 lei Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii Curriculum program Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II. Universitar.Georgeta Iordache.C. Să dezvolte abilităŃi de susŃinere a unui proiect/ program.ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. Să cunoască modalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program. prof. institutoari.20 Formarea şi dezvoltarea unor competenŃe în conformitatea cu cerinŃele unui învăŃământ modern. portofolii.D. învăŃători.ModalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program-15 ore Modulul II .SusŃinerea unui proiect/ program educaŃional.

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii

ÎNVĂłAREA PRIN EXPERIMENT
Formare continuă ÎnvăŃători, institutori, profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva aplicabilităŃii conŃinuturilor. 20 ore Modulul I - Conceptul în corelaŃie cu principiile didactice moderne, clasificare- 4 ore Modulul II - Strategii de aplicare a învăŃării prin experiment- 6 ore Modulul III - Rolul învăŃătorului în integrarea experimentului în orele de ştiinŃe ale naturii- 10 ore Dezvoltarea competenŃelor de utilizare a experimentului în demersul didactic. Să conştientizeze importanŃa experimentului ca metodă activă de predare – învăŃare ; Să realizeze practic experimente din programele şcolare pentru clasele I - IV Proiectarea unei unităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Trimestrul IV Trimestrele I si II Aplicarea unor fişe de observare a experimentelor, activitate practică. Inspectori învăŃământ primar ISMB - Sectoarele 1-6, Gabriela Bărbulescu, Ştefan Pacearcă Universitar, inspectori ISMB 100 (4 grupe) 20 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 90 lei/ cursant (9000) 4,5 lei

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi

Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

12

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
CRITERII CURRICULARE Denumirea programului EDUCAłIA ECOLOGICĂ LA NIVELUL

ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Dezvoltare profesională Educatoare, învăŃătoare, institutoare Actualitatea problematicii pe plan mondial; Răspunde solicitărilor din reŃea pentru formarea unor abilităŃi şi competenŃe necesare predării educaŃiei ecologice şi implementării unor proiecte ce vizează domeniul ecologic. 42 ore Modulul I- Ecologie sistemică şi dezvoltare durabilă - 12 ore Modulul II - Obiective, conŃinuturi, activităŃi specifice - 18 ore Modulul III-Managementul şi implementarea proiectelor cu teme de educaŃie ecologică - 12 ore Abilitarea cadrelor didactice în realizarea unor activităŃi educaŃionale specifice educaŃiei ecologice la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar. Să cunoască, aplicând principii de bază ale ecologiei; Să cunoască o serie de probleme orientate pe proiecte care asigură perceperea corectă a mediului şi permit îmbunătăŃirea stării actuale a mediului; Să înveŃe unele jocuri şi activităŃi creative specifice educaŃiei ecologice; Să cunoască modalităŃi de concepere/ redactare şi implementare a unui proiect/ program. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte în echipă Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme cu conŃinut ecologic.Realizarea unui proiect educaŃional. Trimestrul IV . Trimestrele I si II Analiza unor situaŃii concrete, elaborarea de strategii, elaborarea unui portofoliu orientat pe lucrul în echipă. Dr. Nicoleta Adriana Geamănă - Cercetător Departamentul de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă – Universitatea Bucureşti, prof. Dana Moraru, Maria Dima, Minodora Gavrilă, Dana Zainea. Universitar, formatori atestat CNFP

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul

Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori

Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi 50 (2 grupe) planificaŃi 42 Număr ore formare AdeverinŃe tip C.C.D. Modul de certificare 189 lei/ cursant (9450 lei) Costul total al programului 4,5 lei/oră Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com
13

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei

EDUCAłIA TIMPURIE
Formare continuă Educatoare, institutori, profesori învăŃămnt primar şi preşcolar Aplicarea unui curriculum într-o viziune nouă impune pregătirea cadrelor didactice implicate în implementarea acestuia.”Un curriculum pe care trebuie să îl vedem ca pe un pas înainte, pornind de la ceea ce am avut până acum în plan curricular şi ca pe o provocare profesională, în raport cu modul de a răspunde corespunzător la abordări noi şi standarde în domeniu prezente şi în alte zone ale globului” (Insp. Viorica Preda, 2008). 25 ore Modulul I - Definire, obiective, comportamente, teme, inventar de probleme- 6 ore Modulul II - Factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului- 2 ore Modulul III - Metodologia de aplicare a noului curriculum- 12 ore Clarificarea noŃiunilor din curriculum educaŃia timpurie Să cunoască obiectivele,comportamentele şi modalitatea de stabilire a inventarului de probleme; Să cunoască factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului şi permit îmbunătăŃirea acestuia; Să cunoască modalităŃi de concepere/redactare şi implementare a unui proiect. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte şi planificări Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme, realizarea unui proiect. Trimestrul IV.Trimestrele I şi II Chestionare, activitate practică. Georgeta Iordache - inspector învăŃământ preşcolar ISMB-Sect. 1, Sorina Lupu Universitar 100 (4 grupe) 25 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 100 lei/ cursant (10000 lei) 4 lei/ oră

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

14

Prof. ActivităŃi: Lucru în echipă pentru exersarea tehnicilor specifice fiecărui meştesug. profesori pentru învăŃământul primar şi preşcolar Justificarea ofertei: La solicitarea cadrelor didactice. Calendarul programului: Trimestrele I şi II ModalităŃi de evaluare: Chestionare.maria_ccd@yahoo.Ceramica – 8 ore Modulul V – Podoabe – Încondeiat ouă – 8 ore Evaluare – 2 ore Curriculum-ul programului: Scopul: PerfecŃionarea cadrelor didactice pentru o activitate competentă şi creativă Obiective specifice programului: • Să valorifice specificul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti. Rezultate: CursanŃii vor achiziŃiona cunostinŃe noi în domeniul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti şi vor dezvolta abilităŃi practice. institutori.INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. obiceiurilor si artei traditionale romanesti. frumos) • Să se aplice tehnicile mesteşugurilor tradiŃionale. activităŃi practice. • Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind păstrarea tradiŃiilor.Icoane . Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I – Cultură şi civilizaŃie românească . II.E.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 100 (4 grupe) Număr ore formare: 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip CCD Costul total al programului: 336 lei/ cursant (33600) Costul unei ore de formare/ participant: 8lei/ora Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. Popescu Monica Verona. • Să-şi însuşească principiile artei tradiŃionale (util. simplu.I. expozitie cu obiectele realizate. proiecte. III. Cristescu Rodica.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MEŞTEŞUGURI TRADIłIONALE Tipul de program: PerfecŃionare Public Ńintă vizat: ÎnvăŃători.8 ore Modulul II – Prelucrarea lemnului – 8 ore Modulul III – Cusături româneşti din diferite zone – 8 ore Modulul IV.C.com 15 . Atestat Phare M. Iofciu Florentina Nivelul de pregătire: Universitar. Prof.RESURSE UMANE Formatori: Prof.

dr. Modulul II – Diacronia şi sincronia imaginilor despre rromi – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul III – Arhetipuri şi emergenŃe ale identităŃii rromilor – 8 ore + 1 oră evaluare Modulul IV – Politici publice educaŃionale adresate rromilor – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul V – Repere metodologice de abordare a copilului rrom şi a familiei sale în cadrul educaŃiei formale şi în afara acesteia – 8 ore + 1 oră evaluare. joc de rol. Evaluare finală – 2 ore. portofolii tematice etc. RESURSE UMANE Formatori: Prof. a elaborării şi punerii în practică de programe educaŃionale adresate rromilor şi de a realiza proiecte comunitare interculturale. lingvist . politici publice educaŃionale. formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza” Nivelul de pregătire: Universitar III. cultură.Universitatea din Bucureşti. Mariana Sandu. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INCLUZIUNEA ETNO-EDUCAłIONALĂ A RROMILOR Tipul de program:Program tematic prin stagii nondisciplinar Public-Ńintă vizat:Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificare: Implementarea Ordinului MECT nr. asistent social. mai. politicilor educaŃi-onale adresate rromilor şi metodologiei de abordare a identităŃii rrome în mediul şcolar. • Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv. Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv. 1529/18 iulie 2007 privind promovarea diversităŃii culturale.. aplicare de chestionare. portofolii tematice. formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza”. univ. Mihai Neacşu. referate. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 Număr de ore de formare planificate : 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip C.Universitatea din Bucureşti şi inspector MECI. extinderii ofertei de cursuri opŃionale cu privire la copilul rrom.I. • Însuşirea unor strategii educaŃionale şi a unor metodologii de lucru cu copilul rrom şi cooperare cu familia copilului rrom. Delia Grigore. atitudinal şi comportamental faŃă de rromi în mediul şcolar şi în afara acestuia. Costul total al programului: 13650 lei (546 lei / cursant) Costul unei ore de formare/ participant: 13 lei/ ora de formare / cursant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar) : Trimestrul II (aprilie. Rezultate: AchiziŃionarea de cunostinŃe în domeniile istoriei şi culturii rromilor. lucru în echipă. istoric. Drd. focus-grup. evaluare continuă. interculturalitate. din formarea iniŃială a cadrelor didactice şi în contextul perpetuării stereotipurilor negative referitoare la rromi şi a unor atitudini şi comportamente discriminatorii în mediul şcolar. focus. activităŃi practice.com 16 . iunie) ModalităŃi de evaluare: Teste-grilă la finalul fiecărui modul de formare. univ. II.grupuri. Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I –Repere din istoria rromilor: impactul istoriei evenimenŃiale asupra istoriei sociale – 7 ore + 1 oră evaluare.maria_ccd@yahoo. dr. evaluare reciprocă între cursanŃi. examen scris la finalul programului. Obiective : • Însuşirea de cunoştinŃe despre rromi (istorie. în condiŃiile lipsei informaŃiilor despre diversitatea culturală. minorităŃi naŃionale. ActivităŃi: ÎnvăŃare pe baza unor activităŃi interactive de tip brainstorming. metode de abordare în mediul şcolar).C. inclusiv despre rromi. atitudinal şi comportamental faŃă de romi în mediul şcolar şi în afara acestuia. Lect. etnolog . Curriculum-ul programului Scop: Formarea cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar pentru crearea unui mediu şcolar inclusiv din perspectiva identităŃii etnice a rromilor. • Însuşirea unor metodologii de abordare a disciplinelor şcolare din perspectiva dialogului intercultural şi a identităŃii etnice rrome. • Abilitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării de strategii educaŃionale. Gheorghe Sarău. dialog-dezbatere.D.

CRITERII ECONOMICE Nr. Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect in action web Să deŃină toate informatiile necesare unei bune implementări a unui proiect cofinanŃat din fondurile structurale. Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile apărute prin introducerea programelor operaŃionale în România Actualitatea problematicii europene: programele UE pentru educaŃie şi formare profesională reprezintă o investiŃie directă în procesul de pregătire a unei Europe consolidate pe valori comune şi deschise provocărilor mileniului III Nevoia de formare în ceea ce priveşte principiile esenŃiale şi instrumentele fondurilor structurale Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect.expert POS-DRU Roxana Radu. formator naŃional Simona Luca. : personal de specialitate din inspectoratele şcolare. deprinderea limbajului si a procedurii de aplicatie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele operaŃionale. metodist CCDBucureşti. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III.500 lei. II.INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I.metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo.prof. RESURSE UMANE Formatori: experŃi internaŃionali în fonduri structurale Nicoleta Silvia Ioana – expert POS-DRU Constantin Viorel Mihai .expert POS-DRU Cecilia Iuga – prof. de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 300 lei. Cost total: 22. depunerea de aplicatii de proiect cofinantate din fonduri structurale (prin POSDRU si prin POR) Nr. factori de decizie din sistemul educaŃional.chestionare de evaluare. formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie.com 17 . metodist CCDBucureşti. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: FONDURILE STRUCTURALE – MANAGEMENT DE PROIECT Tipul de program: formare continuă Grupul Ńintă: cadre didactice. personal din instituŃii ale administraŃiei publice locale. 2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare. Coordonator: prof. Să identifice axa prioritară şi domeniul major de intervenŃie în care se încadrează din punct de vedere al eligibilitatii. total ore de formare: 28 ore/ grupa x 3 = 84 ore Perioada/durata: 1 grupa semestrul I.

Cecilia Iuga . Cost total: 13. GRUNDTVIG Tipul de program: formare continua Grupul Ńintă:cadre didactice din învăŃămantul preuniversitar Justificarea ofertei : Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile de promovare a dimensiunii europene în sistemul educaŃional Nevoia de a promova creativitatea ca motor al inovaŃiei şi factor cheie în dezvoltarea competenŃelor personale. Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei. Nr. Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei. deprinderea limbajului şi a procedurii de aplicaŃie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi (Lifelong Learning . formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie. antreprenoriale şi sociale prin învăŃarea pe tot parcursul vieŃii Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect.cercetător Drd.. Simona Luca . Petre Botnariuc . 2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare. ocupaŃionale. RESURSE UMANE Formatori: LuminiŃa Tasica -cercetător Dr.prof.metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo. formator naŃional. total ore de formare: 40 ore/ grupa x 3 = 120 Perioada/durata: 1 grupă semestrul I.INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I. de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 180 lei. CRITERII ECONOMICE Nr. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENTUL PROIECTELOR COMUNITARE DE INVATARE DE-A LUNGUL INTREGII VIEłI – LLP COMENIUS.com 18 . LEONARDO DA VINCI.metodist CCD Bucureşti.profesor metodist CCD Bucureşti. formator naŃional Cristina Ştefan – prof.500 lei.dr. chestionare de evaluare.LLP) Să se familiarizeze cu termenii şi condiŃiile impuse de scrierea unui proiect Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect II. Coordonator: prof. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III.

Obiective specifice: formarea abilităŃilor. insp I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: LIMBA ENGLEZĂ. Aprofundarea părghiilor de comunicare .Modulul II: 40 de ore 3. exerciŃii de completare de cuvinte. II. fişe de evaluare. III. Eduardo Salceda. răspunsuri la stimuli imagine. pe grupe. conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor cadrelor didactice de a: desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar. Durata: 40 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/module tematice.D.comunicare_zoratti@yahoo. Limba italiană: prof. prof. Limba spaniolă: prof. obiective. Nicoleta Silvia Ioana. Limba germană: lector dr. dirijate. activităŃi. discuŃii. folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple. prof. comunicare şi aprofundare într-o limbă străină de circulaŃie internaŃională. Mirela Georgescu. feedback.000lei (200 lei /cursant x125) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 5 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Cunoaşterea sistemului de comunicare .B Doina Groza. lector . Limba franceză: prof. de cerere. RESURSE UMANE Limba engleză: Alexandrina Zoratti – profesor metodist C. timp alocat: 1.C.S. de ore de formare/ perfecŃionare planificate:200 Costul total al programului: 25. FRANCEZĂ. Marianne Koch. fraze pe diferite teme/ locuri.it 19 . latin . pe fişe de lucru. Marioara Popescu.. manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon . Rădulescu Camelia. ITALIANĂ. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele de cunoaştere.Spania. de scrisori. ActivităŃi: lucrul în echipă. integra cuvinte noi în enunŃuri proprii produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat. Alexandra Raluca Herăscu – profesor.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125/ nr. prof.M. Ramona Enescu – profesor. materiale realizate de formabili/ portofoliu. de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen.I. Roxana Popescu Guinea. IniŃiereîn însuşirea mecanismului de comunicare . transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului. didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. teste. chestionare.Modulul I: 40 de ore 2. GERMANĂ ŞI SPANIOLĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: cadre didactice.Mihaela Cosma.Modulul III: 40 de ore Curriculum-ul programului (scop.

rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb. profesor.aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. insp. portofolii. obiective.met. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 Costul total al programului:11. să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare.it 20 . engleză. să se elaboreze propriile instrumente de evaluare. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen.S. profesor. activităŃi. stimularea orală a unei activităŃi de predare. pe fişe de lucru. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop. fişe de evaluare. pe grupe. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice.C. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4.C. II. chestionare.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Roxana Constantinescu. tehnici de comunicare şi evaluare la limba engleză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba engleză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă.I. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. teste.D. teste.culturale: 10 ore 2. Alexandrina Zoratti – prof. Elena LuminiŃa Matei. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr.I.profesor. alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio.comunicare_zoratti@yahoo. feedback. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA ENGLEZĂ (Strategii didactice. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3. Rodica Negulescu.250 (150/ cursant lei x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3. Raluca Alexandra Herăscu. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. profesor.Maria Bujan. profesor. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă. timp alocat 1.M. să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului. RESURSE UMANE Ruxandra Nichita. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale.B. III. ActivităŃi: lucrul în echipă.

• cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă. franceză. portofolii. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen.S. ActivităŃi: lucrul în echipă. Roxana Popescu Guinea III. alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare. activităŃi. teste. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3. Mihaela Cosma. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum.comunicare_zoratti@yahoo. RESURSE UMANE prof. să se elaboreze propriile instrumente de evaluare. pe grupe. pe fişe de lucru. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice. II. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale.I.B Doina Groza. obiective.250 (150/ cursant lei x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3. prof. CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. fişe de evaluare. feedback. tehnici de comunicare şi evaluare la limba franceză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba franceză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă. stimularea orală a unei activităŃi de predare. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4. insp I. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. chestionare. rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb. să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop. timp alocat 1. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba..it 21 .culturale: 10 ore 2. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 • Costul total al programului:11.M. teste. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA FRANCEZĂ (Strategii didactice.

excursia tematică (5 ore). studiul de caz. discuŃii. dezvoltarea flexibilităŃii cadrelor didactice în raport cu formele de evaluare ActivităŃi: lucrul în echipă. potofoliul. portofoliul etc.it 22 . autoevaluarea. pe fişe de lucru. II. familiarizarea cu metode noi . folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. creative. 2. 4. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEHNICI INOVATIVE ÎN EVALUARE – METODE COMPLEMENTARE – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesorii de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: necesitatea introducererii în procesul de evaluare a unor metode complementare în scopul activizării elevilor importanŃa cunoaşterii metodelor complementare pentru alternarea lor cu cele tradiŃionale Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. metode de evaluare (5 ore). activităŃi. Laura Surugiu III. RESURSE UMANE Formatori: prof. referatul. Mihaela Jianu. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50/ nr. cunoaşterea limitelor şi a avantajelor unor metode complementare. rezultate) Scop: dezvoltarea unor competenŃe complementare de evaluare ale cadrelor didactice. 5. dar eficiente pentru evaluarea curentă 4. implementarea în procesul didactic a metodelor complementare de evaluare 2. conştientizarea diferenŃelor dintre metodele tradiŃionale şi cele complementare de evaluare 6. teste. referatul (5 ore).observaŃia sistematică (5 ore). prof.I. în vederea creşterii calităŃii procesului didactic şi a eficientizării formelor de evaluare Obiective specifice: 1. timp alocat din dosar sau condica de prezenŃă 1. precum proiectul.500 lei ( 150 lei/ cursant x 50) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. 8. feedback. adaptarea metodelor complementare la rigorile actualelor programe şcolare de gimnaziu şi liceu 3. chestionare. obiective.comunicare_zoratti@yahoo.proiectul şcolar (5 ore). pe grupe. prezentarea cursului. Curriculum-ul programului (scop. 5. fişe de evaluare materiale realizate de formabili. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. 3. probe scrise/ probe orale (5 ore). evaluare (5 ore). de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 7.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.investigaŃia (5 ore). 6. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. 7.

• ÎnŃelegerea relaŃiei între propria organizaŃie şi mass-media.500 lei (300 lei /cursant x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.C. organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la îmbunătăŃirea limbajului comunicării la nivel instituŃional. Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: • Modulul I: prezentarea comunicării externe ca avantaj strategic.D.I. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 2250 Costul total al programului: 22. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. • Definirea nevoii de planificare strategică a comunicării. Pascariu Monica Simona III. • Modulul III: pregătirea unei strategii de comunicare (PR) a instituŃiei proprii Scop: dezvoltarea cunoştinŃelor şi aptitudinilor necesare în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor . comunicarea în situaŃii de criză. Obiective specifice programului: ParticipanŃii îşi vor dezvolta cunoştinŃele şi aptitudinile în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor prin: • ÎnŃelegerea valorii şi aptitudinilor necesare pentru o bună comunicare externă (între instituŃii). pregătirea unei strategii de comunicare de către fiecare participant pentru instituŃia/ organizaŃia din care face parte Certificare: adeverinŃe tip C. personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală.D. ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C.it 23 . Cercetarii si Inovarii. al Familiei si al Egalitatii de Şanse şi Ministerul EducaŃiei.comunicare_zoratti@yahoo. ale diferitelor canale de comunicare externă şi a modului în care acestea se pot utiliza pentru diferite tipuri de public Ńintă (PR).cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010.C. RESURSE UMANE Formatori atestaŃi de Ministerul Muncii. înŃeles ca activitate de formare a tinerei generaŃii. focalizată pe stimularea comportamentului civic şi a comunicării externe. • ÎnŃelegerea funcŃiilor comunicării. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICARE INTERSTITUłIONALĂ ŞI RELAłII PUBLICE Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori). II. • Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru definirea canalelor adecvate privind comunicarea externă. personal de specialitate din inspectoratele şcolare. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie) arh. ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs.

proiecte. timp alocat: • Management organizaŃional – 6 ore.I. Durata: 24 ore Planificare pe stagii. • Evaluarea bugetului şi controlul financiar . Calendarul programului: trimestrul IV. contabili Justificarea ofertei: Managementul financiar constitiue unul din instrumentele de bază pentru articularea micro-politicilor educaŃionale la nivel de şcoală cu cele la nivel local şi naŃional. a conceptelor de bază şi a principiilor din managementul financiar specific învăŃământului. cursanŃi estimat: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Costuri estimate: 100 lei/ cursant (costul programului . activităŃi practice II. profesori (membri în consiliile de administraŃie). Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să-şi însuşească competenŃele de realizare a bugetului unităŃii şcolare.75000 lei) Costul unei ore: 4 lei/ cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo.com 24 . • Dezvoltarea instituŃională şi planul de buget – 6 ore Scopul: Însuşirea de comeptenŃe şi deprinderi de lucru utile în activităŃile practice ale directorilor unitătilor de învăŃământ preuniversitar. evaluarea bugetului şi controlul financiar. • Surse de finanŃare – 6 ore. Planul de dezvoltare al şcolii şi oferta educaŃională trebuie fundamentate cu ajutorul unui buget realist şi o execuŃie bugetară conform normelor legale şi respectând principiile valabile în Ńările Uniunii Europene. RESURSE UMANE Mod de certificare: adeverinŃă CCD Formator: Ovidiu MăntăluŃă – Cercetător principal – ISE III. surse de finanŃare • să cunoască/ elaboreze documentele privind monitorizarea internă.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare.6 ore. CRITERII ECONOMICE Nr. • să realizeze în practică legătura dintre planul de dezvoltare instituŃională şi planul de buget. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENT FINANCIAR Tipul de program: formare continuă Grup tinta: Directori din unitătile de învăŃământ preuniversitar. • să-şi însuşească elementele privind procesul bugetar al unităŃii şcolare.

com 25 .6 ore • Aspecte metodice -10 ore • Cursuri practice . – formatori Waldorf Nr. CRITERII ECONOMICE Waldorf .8 lei /cursant/ Planul Jena . dezvoltarea şi valorificarea individualităŃii. Ion IoniŃă.70 lei/cursant (costul programului – 1750 lei) Planul Jena . PLANUL JENA Tipul de program: PerfecŃionare Grup tinta: cadre didactice din unitătile de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: Într-o lume a diversităŃii. nu se poate concepe un sistem de învăŃământ fără încurajarea şi prezenŃa alternativelor educaŃionale. formator naŃional Waldorf . activităŃi practice Mod de certificare: adeverinŃă CCD II.4 lei/cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo.I.500 lei) Costul unei ore: Waldorf – 2.100 lei/ cursant (costul programului. Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască aspecte generale ale pedagogiilor. RESURSE UMANE Planul Jena – Monica Cuciureanu. conducând la ameliorarea calităŃii educaŃiei şi la eficientizarea procesului educaŃional.2.9 ore Scopul: Cursurile îşi propun să evidenŃieze principalele aspecte teoretice şi practice ale pedagogiilor alternative şi să încurajeze pluralismului educaŃional. cercetător principal–ISE. a multiculturalităŃii şi a creativităŃii. cunoaşterea de către cadrele didactice a alternativelor educaŃionale este benefică. proiecte. Zenovia Ungureanu. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIILE ALTERNATIVE : WALDORF. Durata: 25 ore fiecare alternativă educaŃională Planificarea pe teme/ timp alocat: • Aspecte teoretice . Adriana Mirea. cursanti: 50 cursanŃi (2 grupe) III. • să cunoască felul în care aceste alternative sunt transmiŃătoare ale conŃinuturilor învăŃământului • să-şi însuşească metodele de predare şi de evaluare folosite de aceste alernative • să identifice principalele probleme ce apar în implementarea acestor pedagogii • să realizeze în practică diferite planuri de lucru în aceste alternative.În cotextul în care se caută soluŃii pentru formarea.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare.prof. Georgeta Constantinescu. Calendarul programului: trimestrul IV.

6 ore • Proiectare didactică – conŃinuturi.M.9 ore Scopul: consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice. III. Obiective specifice programului: • să fie însuşită curricula în specialitate • să se abordeze strategii didactice moderne specifice predării geografiei.2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/ oră cursant . Durata: 25 ore Planificarea pe module tematice : • Curricula disciplinei geografie .com 26 .S.C. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009. STRATEGII ŞI TEHNICI DE EVALUARE Denumirea programului: LA DISCIPLINA Tipul de program: perfecŃionare Public-Ńintă vizat: profesori debutanŃi de geografie Justificarea ofertei: • dezvoltarea competenŃelor profesionale a cadrelor didactice sprijinirea cadrelor didactice care se pregătesc pentru examenul de definitivare şi titularizare în învăŃământ.B Modul de certificare: adeverinŃe tip C. Cătălina Şerban .inspector I. Calendarul programului: trimestrul IV 2009 ModalităŃi de evaluare: portofoliu.100 lei/ cursant) Coordonator: prof.9ore • Strategii şi tehnici de evaluare . aplicaŃii. II. RESURSE UMANE Formator: prof.D. chestionare.I. CRITERII CURRICULARE PROIECTARE DIDACTICĂ GEOGRAFIE.

Metodologia evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (modele. chestionare II. metode. Corina Radu Prof. ACTIVITĂłI DE EVALUARE LA DISCIPLINELE SOCIO-UMANE Tipul de program: perfecŃionare/ formare continuă Public-Ńintă vizat: profesori de discipline socio-umane Justificarea ofertei: ameliorarea competenŃelor de evaluare ale cadrelor didactice Grup tinta: profesori de discipline socio-umane. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII. metode complementare) – 8 ore .C. abordarea unor strategii moderne de evaluare Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. funcŃii.Proiectarea evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu – 9 ore Scopul: consolidarea pregătirii cadrelor didactice pentru o evaluare modernă şi obiectivă Obiective specifice programului : dobândirea unor competenŃe de evaluare ale cadrelor didactice . forme) – 8 ore . Durata : 25 ore Planificarea pe module tematice: . Tamara Manatu Prof. III.I. itemi de evaluare.Evaluarea specifică la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (principii. TEHNICI.com 27 . CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/oră/ cursant – 100 lei/cursant ) Coordonator: prof. RESURSE UMANE Formatori: Prof.D. Mihaela Găvănescu Modul de certificare: adeverinŃe tip C.

să îşi formeze deprinderi durabile de muncă intelectuală. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009. Obiective specifice programului: • să fie clarificate modalităŃile prin care profesorul poate stimula şi motiva pe elev să formuleze opinii argumentate. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: METODELE ACTIVE SI ROLUL LOR LA LECłIA DE ISTORIE Tipul de program: perfecŃionare / formare continuă a cadrelor didactice Public.B. Modul de certificare: adeverinŃe de perfecŃionare eliberate de Casa Corpului Didactic III. II.com 28 . chestionare.ÎnvăŃarea prin cooperare Scopul: sprijinirea cadrelor didactice în realizarea unui demers educativ modern şi eficient. RESURSE UMANE Mihai Manea – inspector şcolar de specialitate I. Planificarea pe module tematice : .2010 Număr de ore de formare planificat: 42 Costuri total al programului: 5340 lei (4lei/ oră/ cursant – 178 lei) Coordonator: prof.ÎN CURS DE ACREDITARE I. Marilena Bercea – profesor. Durata: 42 ore. Mihaela Selevet – profesor. să abordeze faptele şi evenimentele în spiritul gândirii critice.Utilizarea surselor pentru învăŃarea activă . portofoliu. Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice.Gândire critică .Ńintă vizat: profesori de istorie Justificarea ofertei: o necesitatea abordării lecŃiei de istorie din perspectivă formativă o abilitarea profesorilor de istorie de a utiliza metode active de predare-învăŃare. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. cultivarea abilităŃii profesorilor de a deveni mijlocitorii unei dezbateri de idei la lecŃia de istorie. consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice.S.M. • să ofere profesorilor cât mai multe exemple practice de modalităŃi prin care lecŃia de istorie poate deveni atractivă şi interesantă pentru elevi.

D. 6h. Prof. ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h.I. 5h. 5 zile (5h. teste. să proiecteze un curriculum la decizia şcolii. conducerea unităŃilor şcolare. 5h). portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. 6h. 5h. 6h). Gabriela LICHIARDOPOL. 5h. activităŃi practice. Valentina CAPOTĂ. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. RESURSE UMANE Prof.com 29 . Prof. II. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă. filialele Casei Corpului Didactic. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU EDUCAłIE TEHNOLOGICĂ Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică. III. bibliotecă.C. să aplice criteriile de notare unice în învăŃământul gimnazial. la alegere. Florina PIŞLEAGĂ Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. ModalităŃi de evaluare: chestionare.

• respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul economic şi tehnic • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică.D. teste. conducerea unităŃilor şcolare. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. INDUSTRIE ALIMENTARĂ. II. RESURSE UMANE Prof. 5h. ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h. să formeze competenŃe de specialitate. la alegere. III.I. 6h. Prof. Roxana IONESCU. DISCIPLINE ECONOMICE ŞI POFILUL RESURSE MATERIALE ŞI PROTECłIA MEDIULUI (DISCIPLINE AGRICOLE.C. Mihaela FLORESCU. Valentina CAPOTĂ. activităŃi practice. ActivităŃi: • studii de caz: corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante. filialele Casei Corpului Didactic. 6h. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: NOI ABORDĂRI CURRICULARE PENTRU PROFILUL SERVICII. Prof. 5 zile (5h.com 30 . Liliana DRĂGHICI . Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Prof. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare. 6h). Florinela IONESCU. 5h. 5h. să perfecŃioneze în didactica şi metodica disciplinei. Prof. CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI PRELUCRAREA LEMNULUI) Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului Durata: 25 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică (un singur modul) Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor economiei de piaŃă. bibliotecă. Prof. Nicolae IOANA Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • .

Formatori din programul Phare-TVET Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. • vor lua în considerare strategii alternative pentru ajutarea elevilor să înveŃe folosind stilurile preferate de învăŃare. elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică. 6h. la sfârşitul programului. Evaluarea de către participanŃi. Gabriela LICHIARDOPOL . II. • îsi vor împărtăşi unul altuia exemple de bună practică în utilizarea învăŃării centrate pe elev. Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor codului educaŃiei.I.com 31 . la alegere. • vor fi capabili să planifice învăŃarea eficientă pentru persoane cu abilităŃi diferite în cadrul domeniului respectiv. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. 5h. bibliotecă. filialele CCD. alese. • vor cunoaşte impactul diferitelor strategii de predare asupra învăŃării.corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante. 5 zile (5h. Analiză de final concretizată prin redactarea unui studiu pe baza rezultatelor obtinute prin aplicarea metodei la clasele (/disciplinele) experimentale. 6h. conducerea unităŃilor şcolare. • respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul tehnic. având în vedere aplicarea metodelor de învăŃare centrate pe elev. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ÎNVĂłARE CENTRATĂ PE ELEV Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi. participantii: • vor înŃelege ce este învăŃarea centrată pe elev şi care sunt barierele ridicate de elevi şi profesori în calea acesteia. precum şi alte categorii de personal didactic interesate Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului şi a activităŃilor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul. 6h). • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: Pâna la sfârsitul programului. RESURSE UMANE Prof. 5h) ModalităŃi de evaluare: Evaluare după fiecare zi de desfăşurare. ambele miercurea (ziua metodică): • 4 zile (7h. • vor identifica oportunităŃi de învăŃare activă în domeniul lor profesional. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 RON (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. ActivităŃi: • studii de caz: identificarea stilului de predare. III. 5h. • îsi vor identifica propriul stil de predare şi vor deveni conştienŃi de implicaŃiile acestuia asupra stilului de predare. 5h.

5h. conducerea unităŃilor şcolare. Prof. RESURSE UMANE Drd. 5h. portofoliu. Dr. activităŃi practice.2009 Durata: 25 ore/ semestrul I şi /sau II Module tematice abordate: un singur modul.07. • simulări şi joc de rol: interevaluarea şi autoevaluarea cadrelor didactice Rezultate: • noi competenŃe dobandite comform specificaŃiei fişei de evaluare a cadrelor didactice • adaptarea individuală la schimbarea introdusă de noua modalitate de evaluare a cadrelor didactice • completarea portofoliului personal • dezvoltarea spiritului de lucru in echipă • practicarea autoevaluării ca instrument în creşterea propriilor performanŃe Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante.C. 5 zile (5h. având în vedere aplicarea criteriilor specifice fişei postului Scop: formarea personalului didactic din aria Tehnologii în domeniul asigurării calităŃii Obiective specifice programului: să faciliteze adaptarea individuala la schimbarea introdusa de noul sistem de evaluare a cadrelor didactice ActivităŃi: • studii de caz: implicaŃiile contextului legislativ asupra evaluării cadrelor didactice pe baza standardului ocupational. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: PROCEDURI DE INSTRUIRE ŞI EVALUARE ÎN ARIA TEHNOLOGII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi precum şi alte cadre didactice din unităŃi de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: alinierea activitatii cadrelor didactice de specialitate la criteriile de performanta specifice Fisei postului cadrului didactic conform OMECI Nr.4595/22. 6h). • mini proiecte de grup: instrumente şi proceduri de lucru.I. filialele Casei Corpului Didactic. Nina OLTEAN. ModalităŃi de evaluare: chestionare. Adriana Hermina TRIFU. II. ambele miercurea (ziua metodică): 4zile (7h. Certificare: adeverinŃe tip C. Prof. 6h.com 32 . elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică. Florinela IONESCU. 5h). Prof. Radu Teodor SEEFELD. la alegere.D. 5h. bibliotecă. 6h. III. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Liliana DRĂGHICI Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.

Liceul Economic "Costin C. 5h. 5h. 8 zile (5h. echipamente şi logistică.I. 7h. conducerea unităŃilor şcolare. Durata: 40 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: formarea şi consolidarea pregătirii laboranŃilor de fizică. 5h. III. 6h. 7h.. la alegere. RESURSE UMANE • Eugenia Bâdrea • Hurmuzache Dan • Ştefan Grigorescu Resurse materiale: C. ambele luni (ziua metodică): 6 zile (7h. lucrări Certificare: adeverinŃe tip C. • ContribuŃia laboranŃilor la dezvoltarea deprinderilor elevilor de a efectua experimente. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 2500 lei(1 grupă: 25 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 2.5 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. ActivităŃi: • studii de caz: experimente virtuale Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. 7h).Să stăpânească şi să folosească metode şi tehnici moderne în laborator. 5h.C. inclusiv folosirea calculatorului.D. biologie Obiective specifice programului: . Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. • Sporirea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor desfăşurate în laborator şi prin aportul laboranŃilor şi tehnicienilor şcolari. 5h. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ŞI PERFECłIONARE PENTRU LABORANłI ŞI TEHNICIENI LABORANłI Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: laboranŃi şi tehnicieni Justificarea ofertei: • Informarea personalului didactic auxiliar în noile didactici. Kiritescu".com 33 . 6h. filialele Casei Corpului Didactic.C. 5h) ModalităŃi de evaluare: fişe de evaluare.D. II. chimie. 5h.

profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la transpunerea Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum Scop: • transmiterea de informaŃii referitoare la structura Standardului de pregătire profesional şi structura Curriculumului în învăŃământul profesional şi tehnic. finalizată cu certificarea competenŃelor. a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum. conducerea unităŃilor şcolare. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3.C.125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP). • eficientizarea procesului instructiv educativ. utile în activitatea didactică. TRANSPUNEREA STANDARDULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN TERMENI SPECIFICI PROCESULUI DE EDUCAłIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ DESFĂŞURAT PRIN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC ÎN CURRICULUM Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. • completarea portofoliului personal. III. în plan didactic. • analiza transpunerii Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum. Obiective specifice programului: • să asigure relevanŃa documentelor curriculare oficiale (SPP şi curriculum) pentru formarea profesională iniŃială.D. la alegere. II. filialele Casei Corpului Didactic. CRITERII CURRICULARE ABORDĂRI CURRICULARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC. activităŃi practice. bibliotecă. ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5 zile x 5h/zi). • dezvoltarea de noi competenŃe.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare chestionare. • să eficientizeze activitatea instructiv educativă prin valorificarea. • transmiterea de informaŃii referitoare la transpunerea Standardului de pregătire profesional în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional în Curriculum. în plan didactic.I.formator national Expert Mihaela Ştefănescu . portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C.com 34 . RESURSE UMANE • • • Expert Angela Popescu – formator national Expert Dana Stroie. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. ActivităŃi: • analiza documentelor curriculare oficiale (SPP si curriculum). Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum). teste. Rezultate: • eficientizarea activităŃii instructiv educative prin valorificarea.

formator national • Expert Dana Stroie . târguri • Planul de afaceri • Marca de calitate • Încheierea activităŃii in FE Rezultate: • Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. teste. bibliotecă.expoziŃii. profesori economişti Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic pentru firma de exerciŃiu Scop: • dezvoltarea spiritului antreprenorial . II. completarea portofoliului personal. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. III. SERVICII ŞI RESURSE) ŞI LICEE TEORETICE PENTRU EXTINDEREA METODEI MODERNE INTERACTIVE DE ÎNVĂłARE . la alegere. • • eficientizarea procesului de învăŃământ dobândirea de competenŃe noi.com 35 .I.FIRMĂ DE EXERCIłIU (FE) Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. CRITERII CURRICULARE FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN IPT (PROFIL TEHNIC. conducerea unităŃilor şcolare. • formării competenŃelor profesionale necesare implementării metodei interactive de invăŃare –firma de exerciŃiu • eficientizarea procesului de învăŃământ prin utilizarea unor metode atractive de predare-învăŃare Obiective specifice programului: • să elaboreze documentaŃia necesară înfiinŃării unei firme de exerciŃiu • să organizeze activitatea pe departamente • să iniŃieze şi să efectueze tranzacŃii • să elaboreze planul de afaceri al unei firme ActivităŃi: • Organizarea procesuală şi structurală a firmei de exerciŃiu • Derularea tranzacŃiilor cu alte firme de exerciŃiu • EvidenŃa operativă a operaŃiilor derulate • Participarea la evenimente . Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.D.C. CNDIPT-TVET • Expert Mihaela Ştefănescu . RESURSE UMANE • Expert Ciobanu Gabriela – director CNDIPT • Expert VlăduŃ Zoica – director adj. ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5h/zi). filialele Casei Corpului Didactic. utile în activitatea didactică. activităŃi practice. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT). 8 zile (3h/zi x 7 zile şi 4h/zi x 1 zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare.formator national • Expert Angela Popescu .formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.

C. • eficientizarea procesului de formare profesională iniŃială Obiective specifice programului: • să faciliteze crearea şi dezvoltarea reŃelelor parteneriale între unităŃile şcolare care oferă programe de formare în acelaşi domeniu de pregătire. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: membrii consiliilor de administraŃie . portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. Rezultate: • eficientizarea cooperării interinstituŃionale în învăŃământul profesional şi tehnic. bibliotecă. ultima întâlnire 5h) ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. • să faciliteze colaborarea şcoală – comunitate locală pentru îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor educaŃionale şi de asistenŃă socială adresate elevilor ActivităŃi: • mini proiecte de grup: elaborarea unor propuneri de reŃele parteneriale interşcolare • studii de caz: dezvoltarea relaŃiilor parteneriale ale unităŃilor şcolare în concordanŃă cu cerinŃele de asigurare a calităŃii în învăŃământul profesional şi tehnic. teste. chestionare. şcoală – întreprindere. conducerea unităŃilor şcolare.întreprindere în învăŃarea la locul de muncă a elevilor. responsabilii ariei curriculare tehnologii din unităŃile de învăŃământ profesional şi tehnic Justificarea ofertei: îmbunătăŃirea calităŃii parteneriatelor unităŃilor de învăŃământ profesional şi tehnic Durata: 25 ore/ semestrul I sau/ şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare. RESURSE UMANE • • • • Expert Angela Popescu . • să sprijine dezvoltarea parteneriatelor şcoală .D. ambele miercurea (ziua metodică): cinci zile (5h/zi) şase zile ( 4h/zi x zi. II. ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităŃii. III.formator national Expert Mihaela Ştefănescu . în vederea adecvării competenŃelor profesionale la cerinŃele specifice ale angajatorilor.formator national Expert Dana Stroie . CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP). şcoală – comunitate locală în învăŃământul profesional şi tehnic.com 36 .formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. referitoare la dezvoltarea parteneriatului şcoală – şcoală.formator national Expert Viorel łigănescu. • completarea portofoliului personal. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. la alegere. • dobândirea de competenŃe specifice.I. filialele Casei Corpului Didactic.

Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante.I. 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare.125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic.formator naŃional • Expert Mihaela Ştefănescu . cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. bibliotecă. parcurgând etapele conform metodologiei în vigoare şi cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic.com 37 . teste. • să asigure relevanŃa sectorială şi locală a competenŃelor pe care le dobândesc elevii prin parcurgerea CDL-ului. activităŃi practice. prin adecvarea rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. ambele miercurea (ziua metodică): 5 zile (5 zile x 5h/zi). (CNDIP). ActivităŃi: • analize în vederea transpunerii unităŃilor de competenŃe din standarde de pregătire profesională (SPP) în module de curriculum în dezvoltare locală. filialele Casei Corpului Didactic. profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare.C. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3. • eficientizarea procesului de învăŃământ. Obiective specifice programului: • să elaboreze un curriculum în dezvoltare locală (CDL) în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. • proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. utile în activitatea didactică. • dobândirea de competenŃe noi. la alegere. RESURSE UMANE • Expert Angela Popescu .formator naŃional Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. CRITERII CURRICULARE ELABORAREA CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ(CDL) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.formator naŃional • Expert Dana Stroie . • mini proiecte de grup: elaborarea unui curriculum la decizia şcolii. conducerea unităŃilor şcolare.D. • completarea portofoliului personal. II. referitoare la elaborarea curriculumul-ui în dezvoltare locală (CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic. III. Rezultate: • eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare din învăŃământul profesional şi tehnic.

III. RESURSE UMANE Prof. Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să identifice domeniile care necesită evaluare şi progres în unitatea de învăŃământ. Cinci zile (5h. la alegere. . 6h. 6h. Ramona COMAN . teste. 5h.S. activităŃi practice.com 38 . filialele Casei Corpului Didactic. membrii CEAC. cadre didactice din unităŃile de învăŃământ particulare Justificarea ofertei: • Necesitatea dezvoltării unei culturi instituŃionale în interiorul unităŃilor de învăŃământ particulare.C. • Necesitatea implementarii si asimilarii conceptelor educationale prin care unităŃile particulare de învăŃământ pot aplica pentru acreditare. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C.M. a cadrelor didactice din unităŃile particulare şi iniŃierea acestora în legislaŃia de profil şi în elaborarea strategiilor manageriale. • Formarea managerilor din unitatile particulare de învăŃământ în contextul centrării pe calitate în educaŃie Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: : pregatirea profesională a managerilor. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă.Mihaela OLTEANU Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. ambele miercurea (ziua metodică): • Patru zile (7h. 6h). II. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. conducerea unităŃilor şcolare.I. Sorina FĂSUI. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CULTURA INSTITUłIONALĂ ÎN UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT PARTICULARE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: manageri. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 5000 lei (1 grupă: 25 x 200) • Costul orei de formare/ cursant: 8 lei • Costul pe cursant: 200 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.D. a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii. Consilier juridic I. • să identifice căile de dezvoltare a unităŃii şcolare din care provine. Prof. 5h. 5h.B. bibliotecă. • să cunoască şi să aplice corect legislaŃia şcolară. directori. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare.

Justificarea ofertei: • cunoaşterea legislaŃiei în vigoare • necesitatea transformării bibliotecilor şcolare în adevărate centre de informare şi documentare. de ore de formare planificate: 30 ore Costul total al programului: 80 lei (2. II. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. timp alocat: 6 zile.I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI Tipul de program: iniŃiere Public-Ńintă vizat: personal din învăŃământ şi din afara sistemului care doreşte să ocupe un post de bibliotecar şcolar.com 39 .S.000 Ron (80 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: B. creşterea calităŃii activităŃii bibliotecarului şcolar. • punerea de acord a situaŃiei din teritoriu cu prevederile statutului personalului didactic privind pregătirea şi perfecŃionarea bibliotecarilor şcolari..Durata: 30 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice.. – suport de curs.C.C. B. în sistem IDD Scopul: pregătirea iniŃială a bibliotecarilor şcolari. I. sporirea influenŃei bibliotecii în actul de învăŃare – educare al elevilor. Obiective specifice programului: • să pună în practică cerinŃele şi cunoştinŃele însuşite.D. Modul de certificare: adeverinŃe tip C.D.U. teste. RESURSE UMANE Formator: Laura Rudeanu – documentarist C. • să modernizeze activitatea bibliotecii inclusiv prin folosirea calculatorului în Ńinerea evidenŃei cât şi în circuitul informaŃiilor ModalităŃi de evaluare: chestionare. CRITERII ECONOMICE Nr. informatizarea bibliotecilor şcolare.M.C. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. III.D. Resurse materiale: C. lucrări practice. echipament bibliotecă şi logistică.C. şi alte biblioteci universitare pentru a lămuri anumite probleme solicitate de cursanŃi.B.P. conducerea unităŃilor şcolare pentru a realiza feed-back – ul şi în teren.6/ oră/ cursant)/ 2.N.

creşterea competenŃei activităŃii administrative de contabilitate. • să practice o mai bună colaborare cu furnizorii de achiziŃii publice şi conducerea unităŃii şcolare. • alte categorii de personal interesate. II.M.C. Obiective specifice programului: • să cunoască şi să stăpânească legislaŃia în domeniul administrativ/ contabil. logistică. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. Justificarea ofertei: • formarea şi perfecŃionarea administratorilor • perfecŃionarea contabililor Durata: 30 ore Planificarea pe module tematice: 6 zile Scopul: consolidarea pregătirii administratorilor/ contabililor din învăŃământul preuniversitar.E.B.I. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. contabili.M.000 lei (120 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I.D. portofolii. III. ReprezentanŃi achiziŃii publice şi serviciul juridic din I. Costul total al programului: 120 lei (4 lei oră/ cursant) – 3. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.I. RESURSE UMANE Formatori: Sâiu Cristina – expert achiziŃii publice . • directori. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL ACHIZIłIILOR PUBLICE Tipul de program: iniŃiere/perfecŃionare Public-Ńintă vizat: • administrator financiar.C.CNDIPT – M. ore de formare planificat: 30 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare.com 40 . CRITERII ECONOMICE Nr.S.S. bibliotecă. teste. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament.B.

dezastrelor ModalităŃi de evaluare: Portofoliu.500 (100 lei/ cursant) • Costul orei de formare: 3.34 lei/ ora formare • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Rodica Godoci . ITM Insp. a prevenirii şi stingerii incendiilor.să dobândească. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ORGANIZAREA ACTIVITĂłII DE PROTECłIA ŞI SECURITATEA MUNCII. securitatea şi sănătatea muncii. Justificarea ofertei: formarea personalului cu sarcini în domeniul protecŃiei şi securităŃii muncii. să consolideze.D. KiriŃescu Hurmuzache Dan – prof. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.com 41 .I. • administratori financiari de patrimoniu.ISMB Bâdrea Eugenia – tehnician Lic.C. PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR – DEZASTRE ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere Public Ńintă vizat: • responsabili cu protecŃia muncii din unităŃile şcolare. RESURSE UMANE Formatori: Nicolae Mihaela – insp. inginer – Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Resurse materiale: Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi"/ Sector 6 III. II. prevenirea şi stingerea incendiilor dezastre în unităŃile şcolare. • alte persoane interesate. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 100 lei x 25 cursanŃi 2. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ Module tematice. Economic Costin C. teste Certificare: adeverinŃe tip C. să sistematizeze şi să actualizeze informaŃiile necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de protecŃia. timp alocat: 6 zile/ semestrul I Scop: cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în domeniul protecŃiei muncii Obiective specifice programului: . conducerea unităŃilor şcolare.

a procedurilor la nivelul compartimentelor. III. Modulul III: 36 ore + 4 ore evaluare finală ModalităŃi de evaluare: chestionare. I. directori. expert. DirecŃia Generală Juridică şi Control Resurse materiale: DGJC.asist. Calendarul programului: Modulul I: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs. consilier. I. Robert Berezovski – consilier. DirecŃia Generală Juridică şi Control Georgiana CreŃan – prep. Yvonne Lacroix . DirecŃia Generală Juridică şi Control Mirela Olteanu – prof. Modulul II: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs.MECI şi solicitările conducerilor instituŃiilor şcolare privind consilierea pe managementul documentelor Durata: 60 ore/ semestrul I şi II Module tematice abordate: Modulul I: Gestiunea documentelor. care să asigure eficientizarea gestionării documentelor şcolare. DirecŃia Generală Juridică şi Control Ioana Stama – prof.D. DirecŃia Generală Juridică şi Control. Certificare: adeverinŃe tip C. Modulul II: Sistemul de management al calităŃii. ActivităŃi: a) Prezentarea legislaŃiei privind documentele şcolare b) Prezentarea sistemul de management al calităŃii c) Analiza schemei flux a informaŃiilor şi documentelor d) Realizarea.C. DirecŃia Generală Juridică şi Control.com 42 . individual şi în grupe de lucru. secretari. univ. univ. formator. Drd. Modulul III: Proceduri şi instrucŃiuni de lucru utilizate în unităŃile şcolare Scop: Gestiunea eficientă a documentelor din unităŃilor de învăŃământ preuniversitar Obiective specifice programului: • să dezvolte cursanŃilor competenŃe de aplicare a prevederilor legale referitoare la managementul documentelor şcolare • să iniŃieze cursanŃii în elaborarea unor proceduri ca instrumente de acŃiune în cadrul fluxului de informaŃii şi documente • să asigure la nivelul conducerii unităŃii şcolare conştientizarea efectelor deciziilor de elaborare şi aplicare a procedurilor • să permită cursanŃilor raportarea corectă a modului de implementare a procedurilor la nivelul unităŃii de învăŃământ. MECI Lector univ. filialele Casei Corpului Didactic. inspector. dr.I. comisiilor de lucru şi a comisiilor metodice. responsabili CEAC Justificarea ofertei: Constatările controalelor efectuate de DGJC . Daniel Mihai Dragnea – şef serviciu. DirecŃia Generală Juridică şi Control.67 lei/ ora de formare • Costul pe cursant: 400 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. activităŃi practice. bibliotecă. Maria AngheluŃă – formator naŃional. consilier. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. Rezultate: Realizarea unei colecŃii de proceduri /instrucŃiuni de lucru. II. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: GESTIONAREA DOCUMENTELOR ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: program de perfecŃionare Public Ńintă vizat: inspectori şcolari.drd. RESURSE UMANE Prof. consilier. Asist. gr. DirecŃia Generală Juridică şi Control. CCD – echipamente audio-video. portofoliu. conducerea unităŃilor şcolare. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 75 cursanŃi • Costul total: 30. Gabriel Liviu Ispas – director general.000 lei (400 lei x 75 cursanŃi) • Costul orei de formare: 6. gr.

teste. în vederea creerii condiŃiilor optime pentru eficientizarea activităŃii manageriale specifice.D. alte instituŃii abilitate cât şi cu conducerile unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back – ului. Justificarea ofertei: • modificările frecvente ale legislaŃiei şcolare şi financiare precum şi ambiguitatea unor documente care neceasită modalităŃi corecte de aplicare a legislaŃiei specifice. II.B. secretare cu experienŃă.să adopte o atitudine civilizată faŃă de personalul şcolii şi terŃi.Vlase Elena – secretar C.I. activităŃi practice. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic. de ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (2. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. Centrele de Documentare/ echipament bibliotecă şi logistică .S.C. • lipsa de pregătire în domeniu.să fie capabile să-şi organizeze activitatea de secretariat pe principii ergonomice şi de eficienŃă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE PERFECłIONARE PENTRU SECRETARII UNITĂłILOR ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: secretare din unităŃi şcolare şi alte persoane doritoare. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. RESURSE UMANE Formatori: specialişti ISMB (inspectori resurse umane.I. • fluctuaŃia personalului din secretariat (pensionare. plecări în alte domenii de activitate). .să utilizeze tehnici moderne în prelucrarea şi stocarea informaŃiilor. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr.C. timp alocat: Semestrul I şi II Scopul: stăpânirea informaŃiei cu privire la activitatea de secretariat.C.să solicite şi să furnizeze informaŃii clare (verbal/ scris). III.. jurişti. I. personal abilitat al compartimentelor specifice). cunoaşterea atribuŃiilor ce revin secretarilor din şcoli. Obiective specifice programului: . . experŃi.3/ oră) – 25 cursanŃi x 70 lei cursant Colaborări: M. .com 43 . Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice. . ModalităŃi de evaluare: chestionare.M.E.D.

C. demonstraŃii practice. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. bibliotecă.3/oră) – 25 cursanŃi x 70 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I. RESURSE UMANE Formatori: Tudor Iuliana – profesor Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Dan Hurmuzache – director adj.S. Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Denisa Hurmuzache – contabil şef Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Piha Ecaterina – administrator financiar C. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ORGANIZARE ŞI CALITATE ÎN DOMENIUL IGIENIZĂRII ŞI ÎNTREłINERII CURĂłENIEI ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: personal de îngrijire. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr.D. cursanŃi planificaŃi: 25 Costul total al programului: 1.com 44 . Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice.C./prof.B.D.I. teste. ing. logistică. timp alocat: 6 zile Scopul: punerea de acord a cunoştinŃelor personalului de îngrijire cu legislaŃia în domeniu în condiŃiile integrării europene creşterea competenŃei personalului de îngrijire Obiective specifice programului: • să cunoscă şi să stăpânească legislaŃia în domeniul privind protecŃia muncii. Justificarea ofertei: formarea personalului de îngrijire. alt personal nedidactic interesat. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. • punerea în practică a cunoştinŃelor ModalităŃi de evaluare: chestionare. cerinŃelor sanepidului şi reciclării deşeurilor.750 lei (2. III. II.M.

3 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice: 6 zile Scopul: cunoaşterea legislaŃiei în domeniu şi a conŃinutului nomenclatorului de arhivare pentru documentele şcolare.D Modul de certificare: adeverinŃe tip C. ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (70 lei x 25 cursanŃi) – 2. portofolii.B. Laura Rudeanu – documentarist C. Obiective specifice programului: • să stăpânească tehnicile de aplicare în practica a legislaŃiei în domeniu. ModalităŃi de evaluare: chestionare.C.M. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament şi logistică.D.I. RESURSE UMANE Formatori: Rodica OŃeleanu – arhivar şef I. casieri.com 45 . I. Justificarea ofertei: iniŃierea personalului cu sarcini în domeniul arhivării documentelor.S. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. Arhivele NaŃionale şi Facultatea de Arhivistică. III.. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: cu aportul participanŃilor – 70 lei Nr. • să fie capabili să verifice starea arhivei în unitate în vederea aducerii acesteia la zi. II. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.M. administratori financiari.B.S. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARHIVAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: secretari.C.

Cont RO62TREZ7065003XXX000037 – Trezoreria Sectorului 6 .150 Eliberarea certificatelor/ atestatelor se face personal pe bază de BI/ CI Cursurile CCD se pot achita direct la casieria CCD.CAPITOLUL II Cursuri acreditate PROGRAM ELIBERARE CERTIFICATE ŞI ATESTATE Cursuri acreditate MarŃi: 800 – 1200 Joi: 1100 . sau prin bancă.

Personal didactic şi nedidactic. solicitanŃi din comunitatea locală 20 credite/ 40 ore 25 credite/ 40 ore 80 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo.C. Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiei (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL 25 credite/ 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 267 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo.2010 Nr.IntelTeach Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 25 credite/ 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. 178 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo. crt. Predarea în societatea cunoaşterii .CURSURI ACREDITATE Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti Anul şcolar 2009 . de credite/ ore PreŃ/ cursant 250 lei oct 2009 – mai 2010 Nr.com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare 4. N. Şc. „Mihai Viteazul” Şcoala Comercială Superioară „N. „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr.D. 191 GrădiniŃa Nr. Casa Corpului Didactic Bucureşti 1. EducaŃie pentru formarea caracterului Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar 2. Arie curriculară Luca Simona Gabriela consiliereccd@gmail. Responsabil C.211 laboratoarele unităŃiilor şcolare. Kretzulescu” Gr.com 11 credite/ 44 ore Titlul programului Grup Ńintă Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C.com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare .com 3.

Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. Didactica limbii române Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 12 credite/ 50 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba.comunicare_zoratti@yahoo. Teh „Energetic” C.it 7.Nr. Moisil” .Caragiale” Şcoala Nr.maria_ccd@yahoo. Teh „Energetic” C. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. „Mihai Viteazul” Col. N.it Şcoala Comercială Superioară „N. Didactica limbii latine Profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar 10 credite/ 40 ore 160 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. PreŃ/ cursant 450 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 25 credite/ 89 ore Grup Ńintă Maria Dima dima. „I.com Nr. de credite/ ore Responsabil C. „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr. „Mihai Viteazul” Col.Caragiale” Şcoala Nr. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C. 108 Liceul Teoretic „Gr. Şc. 34 GrădiniŃa Nr. Şcoala incluzivă Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 6. „Mihai Viteazul” Seminarul Teologic Ortodox Gr. „Mihai Viteazul” Col. N. Teh „Energetic” C.L.comunicare_zoratti@yahoo. N. crt. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C.it 8.D. N. „I. N.C. 108 Liceul Teoretic „Gr.Caragiale” Şcoala Nr. N. Moisil” 5.L. Cercurile de lectură Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 11 credite/ 44 ore 170 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. 108 Liceul Teoretic „Gr.248 Şcoala Comercială Superioară „N. Moisil” Şcoala Comercială Superioară „N.comunicare_zoratti@yahoo.L. N. „I.

Bucureşti 12.com Gr. Moisil” C.com Gr. Şc.C. Bucureşti Gr. „Mihai Viteazul” C. Moisil” C. disciplinei Profesori de chimie 30 credite/ 100 ore 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. biologie. „N. „Gr. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. „N. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. Stănescu” Toate Filiale C. personal didactic aspirant la funcŃii de conducere. îndrumare şi control Personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar. Kretzulescu” 9. Şc. „N. „Mihai Viteazul” C.com 13.Nr. Notiuni generale de astronomie şi astrofizică” profesori matematică.L.Caragiale” C. ingineri 30 credite/ 100 ore 15 credite/ 60 ore 240 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. chimie. N.D. Didactica CHIMIE Manageri educaŃionali. „I. Cerchez” Gr.D. „Mihai Eminescu” 11. Neculce” C. Moisil” Liceul Teoretic „I. Şc. Şc. N. Management educaŃional 10. Şc.com Nr. Şc.C. geografie. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. N. Şc. N.D. fizică. de credite/ ore Responsabil C. Cerchez” Gr.com Gr. „Mihai Viteazul” C. din 2007-2008 . „N.L. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Şcoala Comercială Superioară „N.D. N.Caragiale” C. „Gr. N.C. „Gr. Cerchez” Gr. Didactica Matematicii Profesori matematică 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Autoevaluare instituŃională 12 credite/ 46 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. PreŃ/ cursant 950 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 90 credite/ 280 ore Grup Ńintă Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. crt.C. „I.

Moisil” 16. 2007 – feb.C.com Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.C. Stănescu” C.D. Moisil” C.C. pentru studiul disciplinei chimie şi biologie ŞTIINłE Profesori biologie 15. Bucureşti Toate Filiale C.com Nr. Şc. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Acreditare feb. din 2007-2008 21.C. Şc. crt. N. VIORICA DRĂGAN . „I.C. N. Didactica Biologiei 15 credite/ 60 ore 240 lei 240 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 Liceul Teoretic „Gr. Metodica predării FIZICII Profesori fizică 15 credite/ 60 ore Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Didactica predării educaŃiei muzicale Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar 170 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo.com Toate Filiale C. „Gr. EducaŃie nonformală în muzeu 13 credite/ 50 ore 170 lei 20. PreŃ/ cursant 160 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 10 credite/ 40 ore Grup Ńintă Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Bucureşti Gr.Nr.com 11 credite/ 42 ore 157 lei oct 2009 – mai 2010 Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo. 2010 14. din 2007-2008 Director C.C.C.D. Bucureşti.com Gr.D.C.D. de credite/ ore Responsabil C.Caragiale” C.D. din 2007-2008 17. Şcoala diriginŃilor 11 credite/ 41 ore Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal 153 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 11 credite/ 42 ore 19.D.com Toate Filiale C.com Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo. „Mihai Viteazul” C. „N. Prof.com Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo. EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului 18. Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport 11 credite/ 42 ore 190 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo. Bucureşti Liceul Teoretic „Gr. „N.L. Cerchez” Gr. Şc. Moisil” C.D.D. Repere metodologice Profesori fizică.

S. PetruŃa Silvia Mişu – muzeograf.M. Obiective specifice programului: formabilii să fie capabili să valorifice modalităŃile de receptare a operelor de artă ActivităŃi: • studii de caz: opere de artă găzduite de Muzeul NaŃional de Artă al României Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică a avtivităŃilor extracurriculare Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: chestionare.I. Cristina Toma – muzeograf. Angela Mihăilescu .E. flipchart..S. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. Adrian Curcan . Tonitza”. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare. III.I.S.com 46 . I. RESURSE UMANE Formatori: Angelica Iacob – muzeograf.05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4. Muzeul NaŃional de Artă al României. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4250 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4. logistica necesară desfăşurării cursului: copiator.. Liceul de Arte Plastice „N. conform deciziei de acreditare Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: receptarea operelor de artă.B. retroproiector. educaŃia non-formală Scop: abilitarea cadrelor didactice pentru valorificarea alternativelor educaŃionale.S. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE NONFORMALĂ ÎN MUZEU Tipul de program: formare şi dezvoltare profesională în specialitatea educaŃie artistică Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar.E. consumabile.B.05 lei /h X 42 h) Colaborări: I.inspector I. videoproiector.M. proiecte şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II.

I. III.8 lei • Costul pe cursant: 190 lei (3.F.S.S.cadru Scop: formarea cadrelor didactice pentru abordarea modernă a demersului didactic Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (190 X 25. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: SPECIALITATE ŞI DIDACTICI ÎN EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi metodologii în didactica modernă Durata: 50 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar şi activităŃi practico-metodice ce permit realizarea obiectivelor . video. prof. o grupă de 25 cursanŃi) • Costul orei de formare: 3.com 47 .N. prof. logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri. LaurenŃiu Oprea . A.B. Nicolae Milea .M.8 lei /h X 50 h) Colaborări: I. la capacitatea elevilor.E. RESURSE UMANE Formatori: prof. unităŃi şcolare... cu competenŃele învăŃământului general obligatoriu european • Elaborarea personalizată a documentelor de proiectare didactică. ActivităŃi: • Studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar • ActivităŃi practice-metodice privind conŃinuturile şi metodica realizării obiectivelor cadru ale programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar Rezultate: • Realizarea practică a unui demers didactic care să realizeze contribuŃia specifică a disciplinei educaŃie fizică şi sport. dr. Petrică Dragomir Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare. prof. copiator. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. corespunzător condiŃiilor concrete de realizare a demersului didactic Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II. Eugeniu Scarlat.

I. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice.com 48 . instituŃii de specialitate. Georgeta Rădescu – profesor. copiator. video. Costel Zaharia – profesor Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA PREDĂRII EDUCAłIEI MUZICALE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi abordări în predarea educaŃiei muzicale. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4. Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare ActivităŃi: • studii de caz: standardele de evaluare în activitatea la clasă. RESURSE UMANE Formatori: Gabriela Munteanu – profesor.M..S. III.05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4. logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri. Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: educaŃia muzicală. Valeria Ionescu – profesor. Certificare: atestat de competenŃă profesională II. Valentin Moraru – profesor.B.05 lei /h X 42 h) • Colaborari: I. structurarea activităŃilor didactice Scop: formarea cadrelor didactice pentru structurarea modernă a demersului didactic. Elena Chitaigoroski – profesor.

Dumitriu Carmen. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75 persoane/ an şcolar (25 participanŃi / grup x 3 grupe) Costul programului – 250 lei /cursant. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE PENTRU FORMAREA CARACTERULUI Program de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor în cadrul PROGRAMULUI INTERNAłIONAL “CHARACTER FIRST”. Georgescu Elisabeta. teste. Florica Paragină. Regândirea aplicării principiilor educaŃiei morale în practica educativă actuală. 30h Scopul: Pregătirea formabililor privind modelarea caracterului. 2h • Bazele teoretice psihologice şi pedagogice. ca o modalitate esenŃială de educare a personalităŃii elevilor. activităŃi practice. Durata: 44 ore Module tematice abordate: • Introducere în program. • Identificarea. Costul orei de formare/participant – 5. Cost total – 18 750 lei. de creare a coeziunii grupului. activităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC.sem I şi II. schimbarea culturii organizaŃionale. Univ. precum şi a unui set de valori comportamentale şi atitudini morale. programul de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor. Ştefan Elena. Cătălina Chendea. Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: Promovarea unor modalitati concrete de intervenŃie la nivelul personalităŃii elevilor. ActivităŃi: • Sesiuni de formare de tip work-shop. Calendarul programului . • ActivităŃi de consolidare a echipei. • Să selecteze şi să aplice metodele cele mai eficiente de intervenŃie pentru construirea-cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter la elevi • IniŃierea cadrelor didactice în metodologia programului „Mai întâi caracterul!” („Character first !”). Prezentarea materialelor informative • ExerciŃii aplicative.com 49 . portofoliu Certificare – ATESTAT de competenŃe profesionale transferabile – 11 credite II. conceperea unui program specific. Analiza cazuisticii . Simona Luca. Obiective specifice programului: • Stabilirea necesităŃii cultivării caracterului de către toŃi factorii educaŃionali.6 lei/ora Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. schimbul de experienŃă.câte 2 grupe/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare. Rezultate: CompetenŃe metodologice privind utilizarea adecvată a cunoştinŃelor de psiho-pedagogie în educarea caracterului elevilor. Cazan Manuela. Negovan Valeria.reŃelei de consilieri şcolari. activităŃi motivaŃionale.strategii de educare a caracterului. simulări. Dr. 12h • ModalităŃi de implementare a programului „CharacterFirst ”. Drujinin Victor.. Cherciu Rodica Diana. prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor. III. selectarea şi aplicarea celor mai potrivite metode de interrelaŃionare cu familia şi comunitatea. RESURSE UMANE Conf. pentru cultivarea caracterului prin implicarea tuturor factorilor educaŃionali. Promovarea în comunitatea educaŃională a unor programe şi strategii pentru cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter.I.

I.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.I.Parteneriat şcoală – comunitate – 13 ore Evaluare – 2 ore Pregătirea cadrelor didactice privind accesul la educaŃie al grupurilor dezavantajate. Curriculum-ul programului Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.Proiectare curriculară – 12 ore Modulul V . Gheorghe Sarău.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii ŞCOALA INCLUZIVĂ Program tematic prin stagii nondisciplinar Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. Să se abiliteze cadrele didactice în dezvoltarea de proiecte comunitare.M. DanielaTudorie.I. Diseminarea cursului derulat în cadrul proiectului PHARE.E. 89 ore Modulul I . Mirela Neacşu Universitar.13 ore Modulul VII . Să-şi însuşească metode noi privind îmbunătăŃirii comunicării în clasă.Managementul clasei – 13 ore Modulul VI – Evaluarea. activităŃi practice. dr.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Conf.12 ore Modulul II . proiecte. Să se aplice tehnici moderne de proiectare curriculară. Să se dezvolte strategii ale educaŃiei incluzive la nivelul unităŃilor de învăŃământ preuniversitar.Diversitatea în învăŃare – Teoria inteligenŃelor multiple – 12 ore Modulul III . Atestat Phare M. Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare. căi. Ştefan Pacearcă. Formatori Phare: Ruxandra Regalia. Lucru în echipă pentru exersarea creativităŃii şi gândirea critică Să folosească şi să aplice iniŃiative în condiŃii noi Să iniŃieze un plan de diseminare Să apeleze la mijloace. 100 (4 grupe) 89 Atestat de competenŃă profesională 450 lei / cursant (45000) 5 lei/ora Coordonator : profesor metodist Maria DIMA dima.com 50 . Minodora Gavrilă. Maria Dima.maria_ccd@yahoo.Şcoala incluzivă.C. strategii cele mai potrivite pentru diseminare CursanŃii vor achiziŃiona cunoştinŃe noi în domeniul tehnicilor de lucru în grup.Metode active şi interactive – învăŃarea prin cooperare – 12 ore Modulul IV .C. Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind evaluarea muncii în grup. Mihai Rebenciuc.E.

profesor III. rezultate) Scop: orientarea strategiilor didactice de comunicare spre un învăŃământ flexibil. II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare.Lydia Ignat. II.comunicare_zoratti@yahoo.Sofia Dobra.000 ( 180 lei per cursant x 50 nr. proiecte de lecŃii.Tatiana Costache.it 51 .estimat de cursanti ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. portofolii. Prof.Prof. Carmen Nedelcu. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pentru diferite nivele de limbă. Mariana Marin. Prof. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr. pe fişe de lucru. Adriana Donciu. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. Durata: 50 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. Prof. Insp. timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. • Să se dezvolte competenŃele lingvistice şi gândirea autonomă. teste. Dr. Prof. Obiective specifice: • Să se cunoască conŃinuturile specifice şi metodice ale disciplinei. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 100 Costul total al programului: 9.I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII ROMÂNE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii integrării noului curriculum în sistemul educaŃional actual şi nevoii de pregătire a profesorilor pentru a aplica metode moderne în predarea limbii şi literaturii române. pe grupe. Dia Daria Stoicescu. profesor.6 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.Prof. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. Calendarul programului: semestrul I. Laura Surugiu. profesor. obiective. * Se propune extinderea echipei de formare cu formatorii: Jianu Mihaela Daniela. doctor Gheorghe Lăzărescu.Prof. Mihaela Georgescu. • Să se folosească criteriile de evaluare în conformitate cu noua orientare a abordării strategiei didactice.culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop. activităŃi. • Să se realizeze autoevaluarea şi feed-back-ul în devenirea profesională. Nicolăescu Mariana. ActivităŃi: lucrul în echipă. critică şi reflexivăîn adoptarea tehnicilor şi strategiilor de comunicare modernă. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. RESURSE UMANE Formatori: Prof. stimularea orală a unei activităŃi de predare.

comunicare_zoratti@yahoo. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. teste. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. portofolii. • Pregătirea în vederea susŃinerii de către elevi a examenelor naŃionale. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului: semestrul I. rezultate) Scop: • dezvoltarea competenŃelor cadrelor didactice privind activităŃile curriculare şi extracurriculare • probarea competenŃelor necesare unei bune proiectari. de asemenea. .culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop.prof. obiective..000 ( 160 per cursant x 50 – nr. prezentarea diferitelor modele de lecŃii.prof. lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. activităŃi. pe fişe de lucru. RESURSE UMANE Formatori: PALIGA Rodica – prof. timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. PAUL Maria .I. GHEORGHIU LuminiŃa . III. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII LATINE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • Cursul răspunde necesităŃii de aplicare a noilor metode de predare a limbii si literaturii latine şi folosirea criteriilor de evaluare în conformitate cu cele mai recente lucrări de referinŃă. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr. inter-relaŃionare Obiective specifice: să utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare să proiecteze activităŃi didactice.. II. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. pe grupe. schimbărilor survenite în programele şcolare. pornind de la metodele şi strategiile prezentate să-şi consolideze pregătirea ştiinŃifică ActivităŃi: lucrul în echipă. • Cursul răspunde. IOSIF Paula . stimularea orală a unei activităŃi de predare. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 8.prof. proiecte de lecŃii.it 52 .de cursanŃi estimaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 4. în vederea eficientizării demersului didactic • formarea unor abilităŃi de comunicare.II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare.

II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în zilele de sâmbătă şi duminică în timpul activităŃii didactice. să proiecteze ateliere de scriere creativă. profesor. II. ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de recunoaşterea crizei lecturii şcolare urmate de o schimbare de perspectivă în abordarea literaturii. Facultatea de Litere. schimbare intervenită. b. stimularea lecturii de plăcere. Rezultate: Proiectarea unor activităŃi comune cu participarea documentariştilor. activităŃi.comunicare_zoratti@yahoo. a manualelor. schimbarea de perspectivă în abordarea literaturii. Nicolăescu Mariana. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 220 Costul total al programului: 21. RESURSE UMANE Ioana Nanu. timp alocat Curriculum-ul programului (scop. cluburi de carte. să facă o lectură critică. Marilena Şerban. în special. lector. ModalităŃi de evaluare: Feedback-uri la sfârşitul unei sesiuni de formare. în care scrierea să continue firesc actul lecturii. cercetarea problemei lecturii în vederea îmbunătăŃirii permanente a practicilor de abordare a didacticii lecturii. să se familiarizeze cu schimbările de paradigmă intervenite în ultimele decenii în teoriile textului şi ale lecturii. să aplice strategii adecvate lecturii textelor literare şi nonliterare pentru ca elevii lor să poată răspunde la întrebarea cum citim diferite texte literare şi nonliterare. profesorilor pentru: a. Laura Surugiu. exerciŃii ghidate pentru experimentarea unor noi practici profesionale şi dezbaterea în grup.86lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. în ultimul timp în multe Ńări. profesor documentarist. • să aplice tehnici de documentare. grilă de evaluare a portofoliului. Durata: 44 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. III. învăŃător) în vederea găsirii unor căi adecvate obiectivelor comune urmărite. • să aplice în mod flexibil teoriile actuale ale lecturii în activitatea profesională. Calendarul programului: semestrul I. profesor . grile de evaluare a cursului de formare şi a prestaŃiei echipei de formatori. rezultate) Scop: Promovând Cercurile de lectură ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de: recunoaşterea crizei lecturii şcolare.I. profesor . în general.250 (170 lei per cursant x 125 număr de cursanŃi planificaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.it 53 . în scopul utilizării lor pentru atingerea obiectivelor programei. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125 / nr. • să se familiarizeze cu specificul profesional al fiecărei categorii (profesor de limba şi literatura română. ActivităŃi: • ModalităŃile de formare preferate în sesiunile de lucru sunt interactive şi se bazează pe alternanŃa dintre atelierele demonstrative. Lefter (Popescu) Simona Cristina. • Simulări de activităŃi specifice în vederea construirii unor proiecte de durată pentru stimularea lecturii de plăcere (cercuri de lectură. obiective. Universitatea Bucureşti. ateliere de scriere etc. să proiecteze activităŃi în care să aplice strategii adecvate în funcŃie de specificul textului şi de obiectivele urmărite. să participe activ la simulările de activităŃi. profesor. concursuri. în ultimul timp în multe Ńări prin apropierea lecturii cursive de lectura metodică . schimbare intervenită. învăŃătorilor. fişe de monitorizare a activităŃii cursantului. flexibilă. profesor . analiza activităŃilor. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CERCURILE DE LECTURĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Promovând Cercurile. de altfel. grile de evaluare a principalelor produse solicitate cursanŃilor. Jianu Mihaela Daniela. chestionare/teste de evaluare la sfârşitul activităŃii. Obiective specifice: CursanŃii trebuie: • să analizeze critic programele şcolare de limba şi literatura română.). în scopul aplicării lor în spiritul în care au fost concepute. să se familiarizeze cu tehnici de cercetare didactică. şi în didactica lecturii. simularea unor activităŃi care vizează prelungirea actului lecturii prin scrierea creativă. de altfel.

teste. CRITERII E CONOMICE Nr. activităŃi practice.. Andi Alexandru Oprea — formator C. competentă şi creativă Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască şi să aplice/utilizeze/evalueze corect legislaŃia şi precizările legale referitoare la învăŃământ • să creeze/formeze abilităŃi specifice procesului managerial şcolar • să ofere modalităŃi de evaluare cuantificată repetabilă Calendarul programului: trimestrul IV. Modul de certificare: certificat de competenŃă profesională II. Ovidiu Pânişoară — profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti. Tania Vlad — formator regional de directori /prof. cursanti estimat: 100 cursanŃi ( 4 grupe) Costul total al programului 950 lei / pe cursant (costul programului 95000) Costul pe ora de formare: 3. îndrumare şi control Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în managementul unităŃilor şcolare impuse de Reforma ÎnvăŃământului • schimbări în echipele manageriale • solicitările cadrelor didactice Durata: 280 ore / semestrul I şi II. Mihaela Cotfas — formator C.Management EducaŃional – 90 ore . Corina Cace — conferenŃiar universitar doctor ASE. gr. portofolii. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENT EDUCAłIONAL Tipul de program: perfecŃionare Grup Ńinta: manageri educaŃionali. în ordinea înscrierilor Planificare pe module: modulul I. I .C. modulul II. Cristina Maria Iancu — formator regional de directori / insp.C. Iunona Staş — formator regional de directori / prof.jurist III.Comunicare şi curriculum – 90 ore .D..I. Ştefan Militaru . ISMB. Vasile Molan — conferenŃiar universitar doctor Universitatea Bucureşti.TIC – 90 ore Scop: • realizarea premiselor manageriale pentru menŃinerea şi dezvoltarea sistemului de învăŃământ în contextul tradiŃiei şi reformei • realizarea abilităŃilor participanŃilor pentru o activitate profesionistă.com 54 . gr. personal didactic aspirant la funcŃii de conducere. Constantin Roman — profesor universitar doctor ASE .2009 trimestrul I şi II – 2010 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. modul III.Universitatea Bucureşti.40 lei / oră cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. I. proiecte. RESURSE UMANE Sorin Cristea — profesor universitar doctor. Nicolae Luchian — formator regional de directori.D.

profesor gr.I. B: ActivităŃi specifice ale CEAC – 8 ore Scop: pregatirea profesională a managerilor şcolari. Popa Daniela Elisabeta . operare şi controlul proceselor specifice sistemului de management al calităŃii. • Să completeze componente ale manualului calităŃii. I. Durată: 46 de ore . Stoica Aurelia – formator. Rodica Dimitrovici . profesor gr.7 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii.90 lei / oră Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. Obiective: ParticipanŃii vor fi capabili: • Să identifice cerinŃele implementării unui sistem de management al calităŃii • Să întocmească documente specifice în conformitate cu legislaŃia privind asigurarea calităŃii în învăŃământul preuniversitar. • introducerea autoevaluării în sistemul educaŃional ca mecanism intern de măsurare a calităŃii. • Să întocmească rapoarte de autoevaluare periodice şi finale pe baza dovezilor colectate conform principiilor calităŃii.profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti.I. auditor în domeniul calităŃii. Popa Sever – formator. I.6 ore • Procesele autoevaluării instituŃionale . timp alocat: Asigurarea calităŃii serviciilor educaŃionale. auditor în domeniul calităŃii.I.I. CRITERII E CONOMICE Nr. Stan Alice – formator. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: AUTOEVALUARE INSTITUłIONALĂ Tipul programului: program tematic sau modular realizat prin stagii nondisciplinare Grup tinta: personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar. calificative II. • elaborarea unor proiecte de autoevaluare instituŃională în contextul descentralizării şi centrării pe calitate în educaŃie. profesor gr. CerinŃe referitoare la documentaŃie .2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare / produsele activităŃilor. Modele europene – 6 ore • Cadrul de asigurare a calităŃii .II.formator. A: Cadru general – 9 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii. cursanti estimati: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Modul de certificare: Atestat de formare continuă a personalului didactic Costul programului: 180 lei / cursant (cost total – 13500 RON) Costul unei ore: 3.8 ore • Sistemul de management al calităŃii. III. Diaconu Roxana – formator. RESURSE UMANE Formatori: Ioan Neacşu . profesor gr. Justificare: • necesitatea dezvoltării unei culturi a evaluării calităŃii în educaŃie. a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii din unităŃile de învăŃământ şi iniŃierea acestora în elaborarea strategiilor şi tehnicilor de autoevaluare a instituŃiei de învăŃământ.com 55 .12 credite Planificare pe stagii.formator. profesor gr. auditor în domeniul calităŃii. documente pentru planificare. auditor în domeniul calităŃii. auditor în domeniul calităŃii. profesor gr. Calendarul programului: trimestrul IV.

Buc. inspector de specialitate. 56 . Mihaela Ionescu – prof.. RESURSE UMANE Formatori Ioan Neacşu .100 de ore Perioada . univ.I. grad I.prof. chestionare.S. dr. de a cunoaşte şi a utiliza mijloacele media Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili să: • planifice şi să aplice noi strategii didactice • imagineze şi să folosească în mod creativ reprezentări variate • utilizeze algoritmi. participanŃi / grupa : 25 – 1 grupă Durata . dr.grad.Teoretic”Ion Barbu” Sistem de evaluare preconizat . Facultatea de Chimie – Univ.profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.grad. de a rezolva probleme. I. metode sau modele în abordarea unor probleme practice sau pentru structurarea unor situaŃii diverse • abordeze interdisciplinar temele de chimie. Scopul . Andi Alexandru Oprea – informatician CCD.B. portofoliu Mod de certificare – atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă – profesori de chimie Nr.M. LuminiŃa Doicin – prof. echipamente audio-video. proiecte interdisciplinare.S. II..DIDACTICA DISCIPLINEI CHIMIE Justificarea ofertei la cererea cadrelor didactice noi metodologii în predare – învăŃare – evaluare modalităŃi de implementare a calculatorului în orele de chimie tipuri de probleme de chimie şi modalităŃi de rezolvare experimentul de laborator şi rolul lui în accesibilizarea cunoştinŃelor. univ. Coordonator . CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului .I Lic. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare .000 lei Colaborări Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei I.com – Bucureşti . logistic III.M. reguli. Aurelia Stoica – prof.Casa Corpului Didactic.creşterea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor de chimie prin accentuarea caracterului formativ al acestora: dezvoltarea deprinderilor de a efectua experimente. Irinel Badea – prof.(4 lei /ora x cursant) x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei / cursant x 25 cursanŃi = 10.B.”Benjamin Franklin”.fişe pentru activităŃi experimentale.semestrul I şi II Resurse materiale .I Lic. Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei – Universitatea din Bucureşti.

fizică şi alte discipline de învăŃământ • posibilitatea creerii unui CDS pentru clasele IX-XII Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • înŃeleagă linia generală a dezvoltării istorice a astronomiei şi a genezei dezvoltării fondului conceptual şi metodologic comun al ştiinŃelor exacte. fizică. biologie pentru a manevra pricipiile generale ale modelării materiei în Univers II. • creşterea cererii la nivel naŃional şi internaŃional de profesionişti în acest domeniu Scopul: • necesitatea unei mai bune colaborări interdisciplinare între matematică.Aligheri”. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi / grupa x 2 grupe = 12. fizică. Universitatea Bucureşti Facultatea de fizică .com 57 .000 lei Colaborări: Universitatea Bucureşti – Facultatea de Matematică şi Facultatea de Fizică Institutul NaŃional de Astronomie – Bucureşti Observatorul Astronomic Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.1 – Grup Şcolar de ConstrucŃii Montaj “Mihai Bravu”. participanŃi / grupa: 25 – 2 grupe Perioada/ durata: 60 ore (semestrul I şi II) Resurse materiale: calculator.grd. “D. dezbateri în grup Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică. chestionare. Cristina Iancu – inspector ISMB Marta Turcu – prof.I. geografie. biologie. ingineri Nr. metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: referate. 1 – Lic. Doina Cremenescu – prof. Ştefan Grigorescu – prof. grd. • folosească cunostinŃele de matematică. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere şi perfecŃionare Titlul programului: NOłIUNI GENERALE DE ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ Justificarea ofertei: interesul tot mai mare al profesorilor şi elevilor pentru astronomie şi astrofizică • organizarea olimpidelor naŃionale şi internaŃionale de astronomie. videoproiector III. sunt puŃini profesori. • utilizeze relaŃiile dintre percepŃia umană imediată a Universului şi imaginea acestuia creată de cercetarea astronomică. care sunt capabili să pregătească elevii . chimie. chimie. RESURSE UMANE Mircea Rusu – conf. dr.

inspector de specialitate S.22 Sistemul de evaluare: chestionare. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant)x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei /cursant x 25 cursanŃi = 10. unv..M. echipamente multi-media. grad I C. să definească şi să aplice noŃiunile cuprinse în: . grad I .”Elena Cuza”. prof.Şcoala Centrală.de Matematică şi Informatică – Bucureşti.com 58 . Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.N. • concluziile inspecŃiilor şcolare care evidenŃiază necesitatea unei perfecŃionări din punct de vedere metodic. Nr.. prof. dezbateri. grad I Gr. inspector de specialitate I.curriculum naŃional . participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Durata: 100 ore Perioada: semestrul I şi II Resurse materiale: Casa Corpului Didactic şi centrele de formare. Florica Banu.dr. Raluca Stoican .prof.000 lei Colaborări: I.prof. Gabriela Streinu .N. formare Titlul programului: DIDACTICA MATEMATICII Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în programa şcolară de matematică. Sanda Molnar _. Cristina Iancu. Doina Cremenescu – prof.E. Emilia Iancu . ”Matei Basarab”. III. portofolii personale Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică Nr. Şc.M.I.N. Maria Popescu _.B. Scopul: • • formarea şi dezvoltarea unor competenŃe generale şi specifice îmbunătăŃirea activităŃii metodice şi didactice Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • identifice. CRITERII ECONOMICE Olivian Simionescu Panait.prof. • necesitatea unei formări coerente în didactica predării matematicii. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare. SNEE. impuse de reforma învăŃământului. Kretzulescu”. grad I. Comercială Superioară „N. în curriculumul naŃional.Fac.prof.E. • la cererea cadrelor didactice identificată în urma aplicării chestionarelor specifice.programa şcolară de matematică • aplice tehnici de predare – evaluare specifice matematicii • ofere modalităŃi de evaluare măsurabilă şi repetabilă III. grad I Şc.Cercel. ”Mihai Bravu”.S. grad I C.S.B. Şc.

Lic.D.com 59 . chimie şi biologie Nr. metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare.000 lei Colaborari: Institutul NaŃional de Fizica Laserilor. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 40 ore = 160 lei / cursant TOTAL: 160 lei / cursant x 25 cursanŃi = 4.I. Ştefan Grigorescu – prof. Sanda Fătu – prof. Teoretic “Gr. chestionare. Moisil”. TV. D.Center for Science Education and Training Universitatea Bucureşti. dezbateri. RESURSE UMANE Formatori: Mihaela Garabet .P. Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.profesor grd. dr. Plasmei şi RadiaŃiei . Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. metodist grd. Teoretic “Gr. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică.prof.P. Lic. video. Moisil”. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: REPERE METODOLOGICE PENTRU STUDIUL DISCIPLINEI ŞTIINłE Justificarea ofertei: la cererea profesorilor de fizică. Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • să aplice noile strategii didactice specifice studiului ŞtiinŃelor. chimie şi biologie pentru a susŃine lecŃiile din cadrul noii programe şcolare de ŞtiinŃe. metodist grd. I. II.participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada/ durata: 40 ore ( semestrul I si II ) Resurse materiale: videoproiector. I. • să abordeze interdisciplinar temele din Fizică-Chimie-Biologie. Dana Bobocea – prof. Delia Prisăcaru . flipchart. Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. portofoliu. ”Universitatea Bucureşti”. chimie şi biologie. Scopul: IniŃierea şi perfecŃionarea profesorilor de fizică. III. I.

portofoliu. chestionare.Călugăru Daniela – insp. Univ. video.com 60 .N. Cîrstoiu Jeanina – lector.dr.Creangă. I. Buc. grad I C. Alexandrescu Florica . Biologie Univ. Fac. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori biologie Nr. participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada / durata: 60 ore (semestrul I şi II ) Resurse materiale: videoproiector. Fac.I. I L. univ. gen.T G. flipchart.Moisil Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. Bucureşti. grad.000 lei Colaborări: MECI. Russu-Ciolac Anca Maria – conf. Univ. RESURSE UMANE Formatori: .Biologie Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. Fac.Buc.prof.N.CNCEIP. dezbateri.Biologie . univ. Bobocea Dana Corina .Sava .drd.prof. MECI. Grosu Mariana – prof. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi = 6. TV. Paraschiv SteluŃa – insp. grad I C. în conformitate cu programele şcolare • Alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II. Sf. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: DIDACTICA BIOLOGIEI Justificarea ofertei: • Schimbări în programa şcolară. impuse de reforma învăŃământului • Concluziile inspecŃiilor • La cererea profesorilor de biologie Scopul: Implicarea profesorilor în găsirea soluŃiilor eficiente pentru problemele de la clasă Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • Coreleze metodele activ-participative. III. în vederea atingerii obiectivelor didactice • Elaboreze planificări calendaristice..

grad I C. cu particularităŃile clasei şi cu obiectivele operaŃionale • Să stăpânească şi să aplice tehnicile lucrului în echipă şi de educare a creativităŃii la orele de fizică • Să alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II.. “Antim Ivireanu“. III. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei/cursant x 25 cursanŃi .prof. portofoliu Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică Nr.N.N.prof.dr. grad I Şc.000 lei Colaborări: MECI. Popa Sever – prof. chestionare. grad I C.N. Nr. grad I Lic. Băncilă Gabriela – prof.prof. “M.135. Fac. Tănase Michaela . Nr. univ. grad I Lic. Fizică Univ.dr. Melnic Diana .prof.com 61 . Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei.Viteazul“. grad I CN “I.I. Fac.Basarab“. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: METODICA PREDĂRII FIZICII Justificarea ofertei: • La cererea profesorilor de fizică • Schimbări în programa şcolară de fizică • Concluziile inspecŃiilor Scopul: • Dezvoltarea abilităŃilor procesului de predare-învăŃare – evaluare • ÎmbunătăŃirea cunoştinŃelor legate de aplicarea curriculum-lui de fizică • Aplicarea metodelor creative Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili: • Să coreleze metodele activ-participative. Rusu Mircea– conf. flipchart. Popa Daniela – prof. participanŃi / grupă: 25 – 2 grupe Durata/Perioada: 60 ore ( semestrul I şi II ) Resurse materiale: suport curs sub formă electronică. grad I C. Fizică Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.Buc. videoproiector.prof. Zamfir Marin . Ortodox Sf.Univ.Caragiale“.Buc.Vuia“. Fac. “I.152 Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. Bucureşti. Metrologie“T.L. Zamfir Gheorghe . dezbateri. univ.Creangă“. Univ. Stănescu Corina . RESURSE UMANE Formatori: NegreŃ Ioan Dobridor – prof. Şc. “M.gupa x 2 grupe = 12.dr.

com 62 . RESURSE UMANE Formatori: prof. master in human rights Florina Voicu – formator IRDO. trimestrul I şi II 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. în formarea şi perfecŃionarea continuă în domeniul drepturilor omului.I. Eugen Stoica – inspector general MECI Modul de certificare: atestat de competenŃe profesionale CNFP Numar cursanŃi planificaŃi: 60 (2 grupe) /an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare planificat: 84 III.5 lei/oră/ cursant – 157 lei /cursant) Coordonator: prof. regional şi naŃional din domeniul promovării şi protecŃiei drepturilor omului. II. Ioan Oancea – IRDO. prof. • să fie formate atitudini de angajare. CRITERII ECONOMICE Costuri total al programului: 9460 lei (3.activităŃi practice -7 ore Drepturile copilului .Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: formarea şi perfecŃionarea continuă a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar . • să se analizeze situaŃii concrete privitoare la protecŃia copilului. de implicare activă şi eficientă în societatea civilă. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: EDUCAłIE PENTRU DREPTURILE OMULUI ŞI COPILULUI Tipul de program: formare continuă Public . Durata: 42 ore Planificare pe module tematice: Drepturile omului / categorii de drepturi – 7 ore Contextul european şi obiective naŃionale ale educaŃiei perntru democraŃie – 7 ore Istoric Drepturile omului/Drepturile copilului -7 ore Drepturile omului .activităŃi practice -7 ore Respectarea/încălcarea drepturilor omului – 7 ore Scopul: • conştientizarea drepturilor omului în general şi a drepturilor copilului în mod special. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. chestionare. • acŃionarea în direcŃia asumării de roluri şi responsabilităŃi în comportamentul civic al tineretului şcolar Obiective specifice programului: • să aprofundeze cunoştinŃe privitoare la principalele mecanisme şi instrumente cu caracter universal. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.

CRITERII ECONOMICE Costul total al programului – 3825 lei ( 3.stima de sine’’. • să identifice şi să aplice metode active de învăŃare eficientă. 3.inspector I. 2.D.an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare: 41 III.M.S.. Elena Ştefan . Calendarul programului: trimestrul IV 2009 Sistemul de evaluare preconizat: fişe de exerciŃii. Sugestii pentru realizarea orei de consiliere / dirigenŃie... Public-Ńintă vizat: personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei : 1. Simona Luca – profesor metodist C.M. • să explice termenii folosiŃi cum ar fi: . Ruxandra Regalia . metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.5 ore • MotivaŃia – 5 ore • Lumea profesiilor – 5 ore • Pregătirea psihologică pentru examen .. fişe pentru activităŃi experimentale. Programa de consiliere şi orientare şcolară. • să aplice tehnici ale gândirii critice cum ar fi: tehnica ciorchinelui. II. CMAP. Emilia Sicsai .gândirii critice’’.C. Modulul mediu.inspector I.comunicare asertivă’’..D. folosind metode specifice . în cadrul orelor de consiliere / dirigenŃie. chestionare. colocviu. RESURSE UMANE Formatori: Ani Răducu .C.5 lei/oră/ cursant .. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ŞCOALA DIRIGINłILOR Tipul de program: programe tematice modulare realizate prin stagii non-disciplinare.S.B.5 ore • Luarea deciziilor – 5 ore • Managementul timpului . interactive privind derularea orelor de consiliere / dirigenŃie.com 63 . Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să realizeze un program coerent cu activităŃi interactive privind alegerea carierei elevilor. Simona Crăciun – consilier MECI. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Număr cursanŃi planificaŃi – 25 persoane/ primul semestru .imagine de sine’’. Durata: 41de ore. tehnica arborelui decizional.. Planificarea pe module: • Autocunoaşterea – 4 ore • Comunicarea – 5 ore • ÎnvăŃarea eficientă . precum şi îmbunătăŃirea abilităŃilor de comunicare între elevi şi profesori. portofolii.profesor metodist C.B. • să iniŃieze strategii de comunicare asertivă.153 lei/cursant total) Coordonator: prof.I.profesor consilier psihopedagog. . La cererea cadrelor didactice. .5 ore • Drepturile copilului – 2 ore Scopul: însuşirea unor metode (tehnici) moderne.

pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line.S. proiecte. portofolii şi activităŃi practice. Mihaela Cotfas — formator ECDL. • oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite). conducerea unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back-ului în teren. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. • să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse. Obiective specifice programului: • să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL.com 64 . grupe de 25 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009.C. • creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră. Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic. Coordonator: inf. II..D. Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste. Colaborări: cu I. Scopul: • consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu.CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20 / 25 CREDITE I. • să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office. precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră x cursant. solicitanŃi din comunitatea locală. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 80 lei / cursant.M.B. Modul de certificare: adeverinŃă C. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ŞI Justificarea ofertei: • promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar.

Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: • ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: • să fie capabili a utiliza calculatorul. Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare. Testul grilă se desfăşoară on-line. III.com 65 . – 25 credite I. Evaluarea se realizează la finalul fiecarui modul şi constă în susŃinerea de catre cursanŃi a doua teste. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei / cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). iar cel de-al doilea practic. conducerea unităŃilor şcolare. Excel. Casa Corpului Didactic Bucureşti echipamente. iniŃiere IT). logistică. Pragul de promovabilitate al fiecarui test este stabilit la 70 puncte din 100. utilizare AeL). Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. • să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI. unul teoretic. filialele Casei Corpului Didactic. II.A.A. CNFP. PowerPoint. bibliotecă . total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA. atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S. pachetul de programe Microsoft Office (Word. Coordonator: inf. fiind alcatuit din 40 de itemi.Curs acreditat de SIVECO S. iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. activităŃi practice. grupe de 25 formabili fiecare. RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l. Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare .

CNFP. logistică. Calendarul programului: trimestrul IV 2009.A. Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente. comunicare şi colaborare. Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.A.A. atestat de SIVECO S.INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: • să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII . ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. grupe de 20 formabili fiecare. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 178 lei / cursant (2 lei / oră X cursant X 89 ore = 178 lei). Coordonator: inf.com 66 . Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii. II. RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. III. total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S..– 25 credite I. conducerea unităŃilor şcolare. bibliotecă. filialele Casei Corpului Didactic. activităŃi practice. Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare.Curs acreditat de SIVECO S. • să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile.

CAPITOLUL III Cursuri în parteneriat C AS A CO UL U I D RP ID M un ic i p cu iului Bu re şt i A CT IC a .

chestionare.Modulul III: 12 de ore 4 Comunicare în limbaj gastronomic . LECTURĂ EXPRESIVĂ (MODULUL –V)*. Benedetta Bacile. Veronica LLamas-profesor Limba germană: Schrin Fatemi-lehrer. LIMBAJ . german ActivităŃi: lucrul în echipă.Modulul IV 5 Consolidarea pârghiilor de folosire a limbii prin intermediul lecturii . răspunsuri la stimuli imagine. teste.Modulul I: 12 ore 2 Cunoaşterea sistemului de comunicare telefonic . timp alocat 1 Însuşirea mecanismului de comunicare prin cântec . Cora Ebeling –lehrer III. ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10. didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. pe fişe de lucru. Ilaria Papiridocente. activităŃi. Antonella Torente Limba spaniolă: Carmen Rodriguez – profesor. exerciŃii de completare de cuvinte. Sada Di Tommaso-lehrer. rezultate) Scop: formarea abilităŃilor cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere.Modulul V Curriculum-ul programului(scop. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 / nr.LA CINEMA(MODULUL III)*.teacher. comunicare şi aprofundare în limbile străinede circulaŃie internaŃională: italiană. engleză. franceză. Nu sunt obligatorii toate modulele. latin. fişe de evaluare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DE LA IMAGINI ÎN CUVINTE: VIDEOCLIP PRIN CÂNTEC (MODULUL I)*. materiale realizate de formabili/ portofoliu. Gillian Curtis.docente.Modulul II: 12 de ore 3 Folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat la cinematograf . fraze pe diferite teme/locuri.docente.it 67 . de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. Caroline Condict – teacher.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. dirijate 3 transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului 4 integra cuvinte noi în enunŃuri proprii 5 produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat 6 manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon . RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher. pe grupe.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I. Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. Fabio Boccio. de cerere. spaniolă. obiective. LIMBAJ TELEFONIC (MODULUL II)*. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur.comunicare_zoratti@yahoo.docente. Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică Public – Ńintă vizat: cadre didactice. discuŃii. feedback. GASTRONOMIE(MODULUL IV)*. Geromina Villanova professeur. de scrisori. germană Obiective specifice: formarea abilităŃilor. Concepcion – profesor. Durata: 12 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/ module tematice.020 lei (400. conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor participanŃilor de a: 1 desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar 2 folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple. II. Patrik Freeman-teacher.4 lei * cursantul îşi poate alege de la 1 până la 5 module.

3 analizele tehnice de prezentare. Durata: 25 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice.teacher. pe grupe.persoane publice: director atât din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar cât di ale C.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. Gillian Curtis. fraze pe diferite teme/ locuri. profesori metodişti ale C.700 lei (748 lei / cursant x 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABORDAREA STILULUI ORATORIC ÎN COMUNICARE Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică de oratorie Public – Ńintă vizat: cadre didactice .urilor. ore planificate 25 Costul total al programului: 18.it 68 re şti IC CT A a . responsabili cu formarea din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional: luarea în considerare privind îmbunătăŃirea intonaŃiei. materiale realizate de formabili/ portofoliu.-urilor. răspunsuri la stimuli imagine. 2 lecŃii privind modalităŃi de înfruntare a dificultăŃilor în comunicare.. activităŃi. 5 calitatea relaŃiei cu destinatarul Curriculum-ul programului (scop. obiective.CAS A CO RP UL U I D ID M un icip cu iului Bu I. chestionare. III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. exerciŃii de completare de cuvinte. feedback.C.M. II. pe fişe de lucru.D. fişe de evaluare. Obiective specifice: 1 să permită participanŃilor de a identifica şi gestiona în mod conştient factorii care influenŃează eficacitatea proceselor de comunicare interpersonale 2 să furnizeze cunoştinŃe care să contribuie la ameliorarea capacităŃilor de comunicare cu un număr mare de interlocutori. Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă în faŃa unui număr mare de interlocutori Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. înregistrare video şi analiza prezentărilor. teste. 4 prezentarea pe diferite teme din partea fiecărui participant. timp alocat 1 analiza contextului relaŃional. discuŃii. ActivităŃi: lucrul în echipă. inspectori şi metodişti I.D.C.S.teacher.B. RESURSE UMANE Formatori: Limba engleză: Mara Cancia-teacher.comunicare_zoratti@yahoo. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere. Caroline Condict – teacher. accentului şi claritatea expunerii în faŃa unui număr mare de interlocutori. comunicare şi aprofundare privind tehnicile de prezentare pe diferite teme în limba engleză. Patrik Freeman.92 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba..

RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia. Fabio Boccio .profesor Limba germană: Schrin Fatemi .docente. fraze pe diferite teme Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. Caroline Condict – teacher. folosirea poştei electronice. pe fişe de lucru. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur. ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10.comunicare_zoratti@yahoo. principii de merceologie. Obiective specifice: 1 să cunoască sistemul de comunicare în limba străină din diferite sectoare de activitate 2 să folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat folosind instrumente tematice şi virtuale pentru dezvoltarea anumitor competenŃe. cereri de informaŃii. organizare şi planificare. Sada Di Tommaso . Gillian Curtis. Concepcion – profesor. Recapitularea gramaticii. Geromina Villanova professeur. conversaŃii şi discuŃii pe baza folosirii poştei electronice.lehrer. teste. reguli de supravieŃuire. modalităŃi de răspuns la întrebările clienŃilor pe teme cu caracter profesional III: interviuri pentru ocuparea unui loc de muncă. selecŃia şi analiza profilurilor profesionale. V: călătoria de afaceri. închirierea de automobile. Durata: 12 ore Planificarea pe stagii/module tematice. materiale realizate de formabili/ portofoliu. fişe de evaluare. activităŃi. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. Curriculum-ul programului(scop. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice de a fi capabile să pună în practică în timpul activităŃii lor limbaj de drept public. Veronica LLamas .it re şti u IC CT A a 69 .teacher.docente. exerciŃii de completare de cuvinte. modalitatea de a da şi primi un telefon.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. feedback.Antonella Torente Limba spaniolă:Carmen Rodriguez – profesor. 3 să consolideze abilităŃile de formare a limbajului de drept public.docente.teacher. VI: coduri de îmbrăcăminte. ITALIANĂ. C2 Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. formule de introducere şi prezentare. cererea de informaŃii privind profilurile profesionale. Benedetta Bacile . şederea în hotel. eliminarea stresului în conversaŃia telefonică în limba străină. discutarea despre noile tendinŃe.Patrik Freeman. Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti . curriculum. Cora Ebeling – lehrer III. IV: conversaŃia telefonică. conversaŃie formală şi informală pe diferite teme. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA ÎN AFACERI ÎN LIMBILE: ENGLEZĂ. obiective. pe grupe. economie politică. SPANIOLĂ ŞI GERMANĂ Tipul de programe: cursuri de dezvoltare a limbajului în afaceri Public – Ńintă vizat:: cadre didactice cunoscătoare a limbilor de circulaŃie internaŃională de nivelul: B2.privat şi administrativ.lehrer.020 lei (400. a pune întrebări pe teme de afaceri. Ilaria Papiridocente.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. răspunsuri la stimuli imagine. prezentarea de abilităŃi şi competenŃe.teacher. lumea modei. II.4 RON Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. ActivităŃi: lucrul în echipă. timp alocat I: informaŃii profesionale. C1. discuŃii. FRANCEZĂ. economie politică şi de merceologie. chestionare. rezervarea biletelor pentru avion şi tren.privat şi administrativ. II: corespondenŃa generală.

docente. materiale realizate de formabili/ portofoliu. 5 ore de modificare a vocii. să facă mai eficace predarea şi intervenŃiile lor în clasă 2 cursul este indicat pentru a modifica radical vocea.. discuŃii. II.docente.020 lei (400. Antonella Torente III. furnizând o voce clară şi carismatică. cuvintele pe care le folosim reprezintă numai 28% din mesaj. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. Curriculum-ul programului (scop.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de comunicare. furnizând o voce clară şi carismatică. activităŃi. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher. Obiective specifice: 1 să ofere participanŃilor sugestii utile şi indicaŃii pentru afirmarea propriei expresivităŃi în lectură şi nu numai. 2 să furnizeze pârghii de exprimare a siguranŃei în orice aspect/ act al comunicării şi în modul în care vorbeşte şi se exprimă. Durata: 12 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. ActivităŃi: lucrul în echipă. feedback. Fabio Boccio. 4 analizele tehnice de a ameliora eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa. pe fişe de lucru. şi de a face intervenŃiile noastre didactice mai active.docente. obiective. motivate şi deci eficace. pe grupe. fişe de evaluare.comunicare_zoratti@yahoo. o voce clară şi carismatică 6 calitatea exprimării la telefon. Limba italiană: Giuseppina Foti.4 RON a DE DICłIUNE. tehnicile de modificare a vocii. Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare clară în contexte diferite. instrumentele pentru a putea ameliora sau perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză. care poate astfel să amelioreze eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa. Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. LECTURĂ EXPRESIVĂ ŞI DEZVOLTAREA Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. răspunsuri la stimuli imagine. chestionare. vocea noastră influenŃează cu 72% din credibilitate.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. perfecŃionarea pronunŃiei în limbile italiană şi engleză. Caroline Condict – teacher. o voce clară şi precisă comunică date precise.teacher.it 70 . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS re şti IC CT A VOCII Tipul de programe: formare profesională Public – Ńintă vizat: cadre didactice de limbi străine din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: 1 cursul îşi propune să formeze profesorilor sau celor care operează în sectorul formării. Gillian Curtis. Ilaria Papiridocente. ore planificate 12 Costul total al programului: 10. Benedetta Bacile.Patrik Freeman. timp alocat 3 lecŃii privind modalităŃi de a perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză în comunicare. credibilitate şi profesionalism. fraze pe diferite teme/locuri.teacher.

în funcŃie de gradul de complexitate al cunoştinŃelor dobândite în urma pregătirii lingvistice. În multe cazuri este deja considerat un titlu preŃuit pentru atribuirea unui punctaj în recrutarea profesorilor sau pentru atribuirea de credite în cadrul unei parcurgeri formative în sfera glottodidattica. Benedetta Bacile. II. Obiective specifice: să ofere solicitanŃilor posibilitatea de a-şi evalua nivelul de cunoştinte şi implicit de a obŃine Certificatele DITALS.it 71 . Validitatea sa legală. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE FORMARE PENTRU PROFESORII DE LIMBA ITALIANĂ L2 ÎNDREPTAR ÎN DIDACTICA LIMBII ITALIENE CA LIMBĂ STRĂINĂ Tipul de programe: curs de pregătire metodică Public – Ńintă vizat: profesorii de limba italiană din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul pregăteşte profesorii pentru examenul DITALS de nivel I (PREDITALS) şi îndeplineşte cerinŃa de frecventare a unui curs de glottodidattica de cel puŃin 30 de ore pentru cine vrea să susŃină examenul DITALS de nivel II. şi garantează admiterea la examenul DITALS de nivel 2. re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. care are ca Ńintă un tip specific de solicitanŃi. timp alocat NIVELUL1: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 1 indică deŃinerea unei competenŃe de bază în didactica limbii italiene pentru străini. LA SFÂRŞITUL ADMITERII LA EXAMENUL DE CERTIFICARE DITALS DE NIVELUL 2. fără a obŃine Certificatul de nivel 1. activităŃi. CERTIFICATUL DITALS este un titlu cultural eliberat de Universitatea pentru Străini din Siena* care evaluează pregătirea teoretică şi practică în domeniul predării limbii italiene pentru profesorii de limba italiană străini şi garantează un anumit grad de omologare chiar şi în afara parcurgerii unui parcurs de formare specific: orice candidat se poate pregăti automat în maniera pe care o consideră mai adecvată nivelului de Certificare ales. Antonella Torente III. ActivităŃi: modalitatea şi posibilitatea solicitanŃilor de a fi evaluaŃi de profesori direct de la Centru DITALS (UNIVERSITATEA DIN SIENA).36 RON * UNIVERSITATEA PENTRU STRĂINI DIN SIENA. Durata:30 de ore Planificarea pe stagii/module tematice.CENTRU DE CERCETARE ŞI DE SERVICIU DITALS. Ilaria Papiridocente.docente.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I.020 lei (880.docente. Rezultate: DITALS: CURSURILE ORGANIZATE DE STUDIOITALIA SUNT RECUNOSCUTE CA VALABILE DE CENTRUL DITALS (UNIV. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: Examen de susŃinere a Certificatului DITALS de nivelele 1 şi 2. ore planificate 30 Costul total al programului: 22. Curriculum-ul programului(scop. Fabio Boccio. obiective. rezultate) Scop: Cursul de formare pregăteşte profesori pentru examenul de nivel 1 al Certificatului DITALS sau permite pentru cel ce doreşte de a trece direct la proba de nivel 2. DIN SIENA). în Italia şi în străinătate depinde de structura fiecărui stat şi de fiecare instituŃie. Certificat de CompetenŃă în Didactica Limbii Italiene pentru străini.comunicare_zoratti@yahoo.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29. RESURSE UMANE Limba italiană: Giuseppina Foti. de nivelele:1 şi 2.docente. NIVELUL 2: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 2 indică deŃinerea unei competenŃe avansate în predarea limbii italiene ca limbă străină de orice profil de solicitanŃi.

ziua 4. feedback. Tehnici şi activităŃi de predare a vocabularului. producerea de activităŃi activ participative 3.ziua 1. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. 7 ore 4. însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu copiii 10. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice ce predau în segmentul pre-şcolar şi primar în predarea limbii engleze prin tehnici activ-participative Competente specifice: 1. clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 1 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 2 prezentări 3 Imagerie ghidată 4 Joc de rol/ mini-dramatizari 5 Mini-proiecte Rezultate: folosirea metodelor activ-participative de predare-învăŃare a limbii engleze în sistemul educaŃional preşcolar şi primar.comunicare_zoratti@yahoo. UK . Tehnici de evaluare longitudinala. ore planificate 28 Costul total al programului: 22. crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 8. 7 ore 3. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor productive: scris şi vorbit în predarea limbii engleze – ziua 2. CRITERII CURRICULARE TEACHING YOUNG LEARNERS – SUMMER SCHOOL (ŞCOALA DE VARĂ) Denumirea programului: TEACHING YOUNG LEARNERS Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. ziua 4. folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind tehnici activ participative 2. Calendarul programului: iulie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu. şi evaluarea finala. fise de lucru. structurilor gramaticale şi a funcŃiilor de limbă – ziua 3. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 11. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 14 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. integrarea activităŃilor activ participative pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4. scris. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. Durata: 28 ore (4 zile a câte 7 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. şi vorbit la elevi 5.Uniscan Grup Educational. dezbateri de grup.CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I. creative. 7 ore. ascultat. Bucuresti III. recunoaşterea tipului de inteligenŃă dezvoltat de diverse activităŃi activ-participative 6. Canterbury. RESURSE UMANE Profesori formator Pilgrims. managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor receptive: citit şi ascultat în predarea limbii engleze . timp alocat: 1. integrarea activităŃilor activ-participative în formarea deprinderilor de citit. prezentari flipchart II.it 72 re şti IC CT A a . 7 ore 2. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 9. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.

dublul.pe activităŃi psihodramatice. dublul. ascultat. folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze la clasa 13. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Simona Elena Popa. clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi.comunicare_zoratti@yahoo. deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama 18. Bucuresti III. ziua 7. şi vorbit la elevi 15. 4 ore 9. Metafora. IniŃierea în conceptul de psihodramă lingvistică din domeniul psihologiei şi aplicaŃiile lui în metodica predării limbii engleze– ziua 1. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în folosirea psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze Competente specifice: 12. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. 4 ore 6. însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 22. 4 ore 7.iunie 2010 ModalitaŃi de evaluare: protocol. ziua 6. joc de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul gimnazial – ziua 4. dublul. SecvenŃe de planificare . Tehnici de evaluare – lucrul cu grupul şi lucrul cu protagonistul. feedback. Oglinda.CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I.000 lei (300 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 11 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. 4 ore.planuri de lecŃii . crearea unor activităŃi de evaluare prin tehnici psihodramatice 16. timp alocat: 5. producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie 17. Joc de rol/ inversiune de rol. Uniscan Grup Educational. 4 ore 11. NLP 20. Mini-proiecte Rezultate: introducerea unei tehnici inovative în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: ianuarie – martie 2010. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. crearea unor activităŃi folosind tehnici psihodramatice în predarea limbii engleze în clasă 14. creative. scris. dezbateri de grup. NLP în predarea limbii engleze la clasa 21. aprilie . Joc simbolic. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul liceal – ziua 5. solilocviul.it 73 a PSICHODRAMA TECHNIQUES în . şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 19. solilocviul. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: USING LINGUISTIC re şti IC CT A TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. solilocviul. Imagerie ghidată. prezentari powerpoint II. stăpânirea tehnicilor psihodramatice. 4 ore 10. solilocviul. 4 ore 8. dublul. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul primar– ziua 3. ore planificate 28 Costul total al programului: 18. Durata: 28 ore (7 zile a cate 4 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. Dublu. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul preşcolar – ziua 2. integrarea de activităŃi psihodramatice în formarea deprinderilor de citit. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti Costul cursului / cursant: 300 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr.

CCD Bucuresti Romania. 6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici activ-participative. în colaborare cu Uniscan Grup Educational. dezbateri de grup.it 74 re şti u IC CT A a . în luna mai 2010) Planificare pe stagii/ module tematice. Bucureşti . creative. 6 ore 2 Tehnici şi activităŃi creative (CREATIVE VISUALS" .t. 6 ore 3 Aprofundarea tehnicilor de predare creativa a limbii engleze. "CREATIVE GRAMMAR PRACTICE & DRILLING" e. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. prezentări powerpoint Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: 200 profesori de limba engleza din Ńară şi din străinatate Justificarea (necesitate şi utilitate ): Seminarul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. feedback.) de predare a limbii engleze – ziua 2. Athens. feedback. RESURSE UMANE Profesori formatori Pilgrims.comunicare_zoratti@yahoo. creative şi inovative de predare a limbii engleze Competente specifice: 1 folosirea de metode creative de predare a limbii engleze (arts and crafts) 2 folosirea de strategii şi abordări noi de predare a limbii engleze 3 integrarea de activităŃi creative necesare formarii deprinderilor de citit. şi vorbit la elevi 4 producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o maniera creativă şi inovativă 5 cunoaşterea unor tehnici creative de predare a limbii engleze 6 însuşirea tehnicilor de lucru creative 7 stăpânirea tehnicilor creative în predarea limbii engleze la clasa 8 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 9 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate 10 crearea de activităŃi creative la clasă ActivităŃi: 6 Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi 7 Imagerie ghidată 8 Joc de rol 9 Mini-dramatizări 10 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: mai 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofliu. scris. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 200 profesori limba engleza din Ńară şi din străinatate Costul cursului/ cursant: 400 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 200/ nr.c. III. Canterbury UK. ELT Training and Consultants. prezentări flipchart II. ascultat. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CREATIVITY în TEACHING ENGLISH ModalităŃi de evaluare: protocol. dezbateri de grup. şi feedback – ziua 3. ore planificate 18 Costul total al programului: 80000 lei (400 lei X 200 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 23 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. round-up. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. Greece. timp alocat: 1 IniŃierea în metode creative de predare a limbii engleze – ziua 1. Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi.

Canterbury. şi tipuri de activităŃi – ziua 2. scris. nevoilor profesorilor de a preda limba engleza prin metode noi.comunicare_zoratti@yahoo. şi vorbit la elevi 5 crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 6 managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7 cunoaşterea inteligenŃelor multiple 8 însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu ajutorul inteligenŃelor multiple 9 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 10 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 11 Lucrul în echipă/ pe grupe / în perechi 12 prezentări 13 Imagerie ghidată 14 Joc de rol/ mini-dramatizari 15 Mini-proiecte Rezultate: motivarea şi susŃinerea copiilor cu diferite tipuri de inteligenŃă în învăŃarea limbii engleze Calendarul programului: martie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu.Uniscan Grup Educational. ascultat. fise de lucru. creative. ore planificate 18 Costul total al programului: 22.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. Gardner– ziua 1. 6 ore Tehnici de predare a limbii engleze folosind inteligenŃele multiple.it 75 re şti IC CT A a . RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims. dezbateri de grup. ziua 3. Bucuresti III. timp alocat: IniŃiere în teoria inteligenŃelor multiple a lui Th. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare. feedback. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în predarea limbii engleze prin inteligentele multiple Competente specifice: 1 folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind inteligentele multiple 2 produce activităŃi specifice fiecărui tip de inteligenŃă 3 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenŃă pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenta în formarea deprinderilor de citit.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEACHING ENGLISH THROUGH MULTIPLE INTELLIGENCES Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea (necesitate şi utilitate): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. UK . 6 ore Tehnici de evaluare longitudinală. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi din alte oraşe Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. 6 ore. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. prezentări flipchart II. Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice.

în colaborare cu Uniscan Grup Educational. dezbateri de grup. 6 ore 3 Tehnici şi modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin programare neurolingvistică şi analiza tranzacŃională – ziua 3. scris. ModalitaŃi de evaluare : portofliu. creative. feedback. ore planificate 18 Costul total al programului: 22.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. programare neurolingvistică în formarea deprinderilor de citit. ascultat. programarea neurolingvistică. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. 6 ore 2 Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. NLP în predarea limbii engleze la clasă integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate crearea de activităŃi inovative la clasa ActivităŃi: 16 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 17 Imagerie ghidată 18 Joc de rol / inversiune de rol 19 Dublu 20 Oglinda 21 Metafora 22 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodica a profesorilor de limba engleza 8. Durata: 18 ore (3 zile a cate 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: re şti u IC CT A a INNOVATIVE METHODOLOGY IN TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană. Bucuresti III. solilocviul. timp alocat: 1 IniŃierea în conceptele din domeniul psihologiei şi în folosirea lor ca metode inovative de predare a limbii engleze – ziua 1.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze – ziua 2. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims. prezentari flipchart II. şi vorbit la elevi producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o manieră creativă şi inovativă deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama.comunicare_zoratti@yahoo. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare.it 76 . NLP stăpânirea tehnicilor psihodramatice. Canterbury UK. dublul. analiza tranzacŃională. Calendarul programului : ianuarie 2010 9. 6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici inovative de predare a limbii engleze CompetenŃe specifice: folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea a limbii engleze la clasă folosirea tehnicilor din programarea neurolinvistică în predarea limbii engleze în clasa integrarea de activităŃi inovative: psihodrama.

Este un sistem deschis pentru fiecare categorie socială de la elevi la salariaŃii adulŃi. Se testeaza capacitatea orală şi scrisă de a folosi limba în comunicarea cotidiană pe subiecte practice. română pe patru nivele. Certificatul ECL este ”un paşaport de limbă” recunoscut în Europa şi America cu valabilitate pe durata vieŃii. iar atestatul este recunoscut în Ńările Uniunii Europene.Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centru acreditat pentru certificatele ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Examenele pot fi susŃinute în limbile: engleză. germană. Responsabil. maghiară. prof. rusă. spaniolă. profesionale şi personale cu grade diferite de complexitate.it 77 . metodist Alexandrina Zoratti limba. italiană.comunicare_zoratti@yahoo. franceză.

ro . pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 feb..30. 9. pentru profesori de toate specialitatile) Doina Fleanta. 200 3 Workshops that work 200 8 021 3079600 4 Getting ready for teachers’ exams (Mettext) Bianca Popa.17 dec.ro . 48 021 3079600 700 Taxa în lei a u Titlul cursului 1 Formare de mentori (in limba romana.11 & 16 . 021 3079600 200 8 Creative Writing Cristiana faur 2 feb. British Council 6 Programare neurolingvistica (PNL)pentru profesori (in limba romana.30.10. 9.ro . intervalul orar şi locul Nr..00. 021 3079600 contact@britishcouncil.00 – 18. 14. 26 nov.30. 021 3079600 150 9 Getting Ready for Inspections Cristiana Faur 3.00.00 – 15.00 – 13.ro .00. Teoretic “ N.30 Liceul Bilingv “G Coşbuc” 78 18 contact@britishcouncil. British Council 31 ian.30 British Council 8 contact@britishcouncil.00 – 30 contact@britishcouncil. British Council 8 contact@britishcouncil.18 octombrie Lic.ro . Ada Bena. 9.30 British Council 8 contact@britishcouncil.. .CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice British Council şi Casa Corpului Didactic Bucureşti Formator(i) Data. 6 021 3079600 150 15. 5 feb. 3.ro .00 – 18.00 – 14.00 – 13. 4.ro .00.ro .00. 19. 021 3079600 200 7 Filmul – generator de dezbatere (in lb. Monica Ralea 12. pentru profesori de toate specialităŃile) Monica Ralea 20 & 21 feb. 9.ro .00 – 13.. 14. 9.30. Elena Gardescu 9 . Stănescu” 2 Falling în love with teaching Monica Stoica Reka Vadasz 31 oct & 1 nov. 021 3079600 320 . ore Pentru înscriere şi detalii luaŃi legătura cu: contact@britishcouncil. 9. română. 021 3079600 550 5 Teaching Literature Bianca Popa contact@britishcouncil.30 Liceul Bilingv “G Cosbuc” 6 contact@britishcouncil. British Council 21 & 28 nov.

00 British Council 6 contact@britishcouncil.ro . British Council 6 contact@britishcouncil.00.30. 021 3079600 250 11 Managementul evenimentelor educationale (in limba romana. 9. şi pentru profesori de alte specialităŃi) Reka Vadasz 17& 24 aprilie.30 8 contact@britishcouncil. 021 3079600 200 12 Neuro Linguistic Programming (NLP) for teachers Monica Ralea 10 & 11 apr . 9.ro Taxa 1 Preparing students for Cambridge exams CAE Alice Cojocaru 15 noiembrie.14. 9.ro.ro. 9.00 – 16.00 – 18.00 – 13. 9.00 . 9.30. 021 3079600 gratuit 79 .ro.00 British Council 6 gratuit .30 British Council 10 contact@britishcouncil. 021 3079600 gratuit 3 Preparing students for Cambridge exams YLE Monica Ralea 10 ianuarie. 9.ro 021 3079600 gratuit 5 Preparing students for Cambridge exams KET Monica Ralea 17 ianuarie. British Council 8 contact@britishcouncil. 021 3079600 200 13 Comunicare pentru cetăŃenie democratica (in limba romana. British Council 8 contact@britishcouncil. 14.00 – 16. British Council 6 contact@britishcouncil.00 18. 9.00.00 – 16.ro . British Council 6 contact@britishcouncil.ro .00 – 18. intervalul orar şi locul Nr. 021 3079600 2 Preparing students for Cambridge examsCPE Alice Cojocaru 29 noiembrie. 021 3079600 200 14 Teaching English through songs Monica Stoica 15 & 22 May. British Council 6 contact@britishcouncil. 021 3079600 gratuit 6 Preparing students for BEC Alice Cjocaru 17 ianuarie.00 – 16.ro .00 – 16.00. 14. 021 3079600 200 Cambridge courses Titlul cursului Formator(i) Data. 14.00 – 16. pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 mar.30.10 Teaching Young Learners Elena Gărdescu 2 & 3 feb. British Council 8 contact@britishcouncil. ore Pentru inscriere şi detalii luati legatura cu: contact@britishcouncil.00.ro .ro 021 3079600 gratuit 4 Preparing students for Cambridge exams FCE Alice Cojocaru 10 ianuarie.

7 Preparing students for Cambridge exams PET Monica Ralea 31 ianuarie. 9.00 British Council 6 contact@britishcouncil.ro.ro. 021 3079600 gratuit 8 Preparing students for TKT Monica Ralea 7 februarie. 021 3079600 gratuit 1 2 Cursurile din aceste tabele nu sunt acreditate Cursurile care promovează examenele Cambridge sunt gratuite.ro.00 – 16.00 British Council 6 contact@britishcouncil. 9.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 – 16.ro. 021 3079600 gratuit 10 Preparing students for Cambridge exams – ILEC (Legal English) Alice Cojocaru 14 martie.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 – 16.comunicare_zoratti@yahoo.it 80 . Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 – 16.00 – 16. 021 3079600 gratuit Preparing students for TKT – CLIL and KAL Monica Ralea 14 februarie. 021 3079600 gratuit 9 Preparing students for IELTS Monica Ralea 28 februarie.ro. 9. 9. toate cursurile din cele 2 tabele se pot repeta.00 British Council 6 contact@britishcouncil. 9. 9.ro gratuit 11 Preparing students for Cambridge exams – ICFE (Financial English) Alice Cojocaru 28 martie. la cerere.00 – 16.

Obiective specifice programului: dobândirea.C. Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu). sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management de proiect.D.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor.CNFPA. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. bibliotecă. consolidarea. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor.com a icip c iului Bu u Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 81 . RESURSE UMANE Formator: Ruxandra Enache – lector Codecs Romania Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Se pune accentul pe scrierea proiectelor în vederea accesării de fonduri ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în depunerea proiectelor de accesare a fondurilor europene Calendarul programului: va fi fixat de C. Scop: formarea deprinderilor de scriere a unor proiecte pentru accesarea de fonduri europene.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I.96 lei (700 lei /cursant / 171 ore) Costul pe cursant: 700 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGER DE PROIECT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . III. Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. II. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/ cursant 3. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs.

Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. RESURSE UMANE Formator: Cristina Grezi.C. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în activităŃile de Contabilitate Calendarul programului: va fi fixat de C. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONTABILITATE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . SolidarităŃii Sociale şi Familiei. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. contabil Liceul „Nichita Stănescu” Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.92 lei (630 lei /cursant / 161 ore) Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. III. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. consolidarea. bibliotecă. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Contabilitate. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/cursant 3. Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. Durata: 161 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor .). II.D.CNFPA Scop: formarea deprinderilor necesare activităŃii de Contabilitate Obiective specifice programului: dobândirea.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland I.com 82 . Pentru participarea la curs sunt necesare studii medii. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.

RESURSE UMANE Formator: Monica Toaje.CNFPA . Durata: 217 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă .D.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I. Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs.com 83 . Modulul II: consultanŃă recapitulativă . Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Obiective specifice programului: dobândirea. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. consolidarea. III. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Calendarul programului: va fi fixat de C.90 lei (630 lei /cursant / 217 ore) • Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. consultant de specialitate Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . bibliotecă. CRITERII ECONOMICE Criterii economice: • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa • Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 2. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR PROTECłIA MUNCII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor .C.

III.. Durata: 128 ore/ 13 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor .30 lei (550 lei /cursant / 128 ore) • Costul pe cursant: 550 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor.com a icip iului Bu cu Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 84 . fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. consolidarea.C. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 8250 lei (550 lei / cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/cursant 4.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.CNFPA. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . SolidarităŃii Sociale şi Familiei. Ovidiu Dragoş Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs.D. bibliotecă. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Calendarul programului: va fi fixat de C. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Inspector resurse umane. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Obiective specifice programului: dobândirea. RESURSE UMANE Formator: prof.

sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management a resurselor umane. SolidarităŃii Sociale şi Familiei.C. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor .Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. consolidarea. Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu). III. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 3. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Obiective specifice programului: dobândirea.CNFPA. catedra Management Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Bucureşti.96 lei (700 lei /cursant/ 177 ore) • Costul pe cursant: 700 RON Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă Modulul II: consultanŃă recapitulativă Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.com 85 a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland . ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Calendarul programului: va fi fixat de C. RESURSE UMANE Formator: Cristian Virgil Marinaş –asistent doctorand ASE .CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I. bibliotecă. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs.D. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II.

după tarifele practicate de către ECDL România Coordonator: inf.ro) sunt suportate de candidat.org.com 86 . conform regulamentelor ECDL România (www.ecdl. 412 * Pentru obŃinerea certificatelor ECDL START/ COMPLET se poate urma cursul „Permisul european ECDL (European Computer Driving Licence) — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar ” * Cardul de aptitudini ECDL şi costul examenelor ECDL.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence a icip c iului Bu u Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centrul acreditat ECDL nr. Andi Alexandru OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.

com a u CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20/ 25 CREDITE ŞI 87 . Modul de certificare: adeverinŃă C.S. 2 să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence I..D. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Justificarea ofertei: 1 promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar. solicitanŃi din comunitatea locală. Scopul: 1 consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. Mihaela Cotfas — formator ECDL. II. Obiective specifice programului: 1 să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC. portofolii şi activităŃi practice.B. 2 oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite). ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste. sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene. Coordonator: inf. 2 creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră.M. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 80 lei / cursant (grupă 25 formabili — 30 lei cheltuieli materiale şi 50 lei cheltuieli salariale) precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră X cursant.C. pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL. conducerea unităŃilor şcolare pentru a realizarea feed-back-ului în teren. Colaborări: cu I. Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic. proiecte. grupe de 18 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009. 3 să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse.

II. grupe de 25 formabili fiecare. III. atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S. Evaluarea se realizează la finalul fiecărui modul şi constă în susŃinerea de către cursanŃi a doua teste. pachetul de programe Microsoft Office (Word. Pragul de promovabilitate al fiecărui test este stabilit la 70 puncte din 100. utilizare AeL). Excel. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. iar cel de-al doilea practic. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. activităŃi practice. . conducerea unităŃilor şcolare. total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA. fiind alcătuit din 40 de itemi. Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare . CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: 1 ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: 1 să fie capabili a utiliza calculatorul. PowerPoint. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. filialele Casei Corpului Didactic. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare. Testul grilă se desfăşoară on-line. unul teoretic. Casa Corpului Didactic Bucureşti . re şti u IC CT A a Coordonator: inf. bibliotecă . CNFP.reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S.echipamente. 2 să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei/ cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă. iniŃiere IT).A.25 CREDITE I.A. Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009.com 88 . logistică.

conducerea unităŃilor şcolare. bibliotecă. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme. 2 să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S. promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile. logistică.A. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S. a ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII - Coordonator: inf. Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. grupe de 20 formabili fiecare. Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului. Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente. atestat de SIVECO S. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 178 lei/ cursant (2 lei/ oră X cursant X 89 ore = 178 lei). RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. comunicare şi colaborare.. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA re şti u IC CT A INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: 1 să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare.– 25 CREDITE I. Calendarul programului: trimestrul IV 2009.com 89 . III. activităŃi practice. filialele Casei Corpului Didactic. II.A. Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. CNFP.A.

harta proceselor organizaŃiei. ConstanŃa – Valentina MIHĂILĂ. Violeta GOGU. feedback. proceduri esenŃiale în unitatea de învăŃământ.460. semestrul II.062 sau pe mail: ic. teste. conform grupei de cursanŃi). 4 ore Tema III . • Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar): semestrul I. obiective.com 90 .CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. Mariana DOGARU III. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EVALUAREA INTERNĂ/ EVALUAREA EXTERNĂ PRIN PRISMA STANDARDELOR – PRINTRE RISCURI CĂTRE SUCCES • Tipul de program – program tematic • Public-Ńintă vizat – personal didactic din toate tipurile de unităŃi de învăŃământ. activităŃi. ActivităŃi: prezentări. mastertopic@gmail.formare@gmail. certificat de participare.com • • re şti u IC CT A a Coordonator: Documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.Proceduri – definiŃie. Rezultate: La sfârşitul programului participanŃii vor fi capabili să operaŃionalizeze Strategia de evaluare internă a unităŃii de învăŃământ. chestionare. să realizeze proceduri formalizate. 4 ore • Curriculum-ul programului (scop. exerciŃii. 0740. dezbateri. • II. Nina HANCIUC. conceperea şi definirea procedurilor obligatorii în unitatea de învăŃământ. 4 ore Tema IV . Obiective: corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii. rezultate) Scop: susŃinerea unităŃilor de învăŃământ în procesul de autoevaluare instituŃională.606. prin pregătirea resurselor umane implicate în acest proces. corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ.223. studii de caz. să proiecteze planul operaŃional al CEAC.Evaluarea externă periodică: standarde de acreditare şi standarde de ReferinŃă. în evaluarea internă a calităŃii. • ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. pauze de cafea/ de prânz. RESURSE UMANE • Formatori (nivelul de pregătire): experŃi din cadrul ARACIP – Constantin-Şerban IOSIFESCU. • Durata (nr. portofolii. membrii ai CEAC • Justificare (necesitate. Alina – Aura RÂPĂ. fişe de evaluare. 4 ore Tema II – Întocmirea Planului operaŃional al CEAC. utilitate): corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii în cadrul oricărei unităŃi de învăŃământ preuniversitar şi pregătirea membrilor acesteia pentru activitatea de evaluarea externă periodică pe baza standardelor de acreditare şi de referinŃă. Gabriela Alina PARASCHIVA. CRITERII ECONOMICE Costul programului: 300 lei (+TVA)/ participant În preŃul cursului sunt incluse: suport de curs. exerciŃii. total de ore de formare): 16 ore • Planificarea pe stagii/ module tematice. Număr minim de participanŃi pe grupă: 25 ModalităŃi de înscriere RelaŃii la telefoanele: 0730. timp alocat Tema I – Proiectarea activităŃii CEAC (Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii) la nivelul unităŃii de învăŃământ (corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ. corecta utilizare a unui set de instrumente cu caracter practic aplicativ.com.

LegislaŃie cu privire la curriculum naŃional .Baza de date a publicaŃiilor bibliotecii CCD .Statutul personalului didactic şi legea învăŃământului .Fond de carte specializat pentru cadrele didactice care susŃin examene pentru obŃinerea gradelor didactice.CAPITOLUL IV Organizare evenimente: lansări reviste.Mişcarea personalului didactic .Programe şcolare pentru toate ariile curriculare pentru întreg ciclul de învăŃământ .Soft-uri educaŃionale . manuale Editura „Atelier Didactic” Biblioteca CCD pune la dispoziŃia utilizatorilor: .Programe pentru obŃinerea gradelor didactice. concurs de titularizare/ suplinire . cărŃi. concurs de titularizare/ suplinire .

Grecia. Universitatea Politehnica Bucureşti 1 octombrie 2008 .3/G/16455 2. Napoli. coord.30 septembrie 2011 .30 septembrie 2010 Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie. 5. 91 .Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie. Spania. coordonator CEP Manacor.Proiecte europene în derulare 1. LLP-LdV/Toi/09/UK/ – Measuring & Assessing Soft-Skills (MASS).1 aprilie 2010 ModalităŃi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF Contract nr. 1 septembrie 2009-31 august 2011. coord. 1 aprilie 2009 .Proiect Leonardo Transfer de InovaŃie GRU-09-P-LP-9-B-GR – Harnessing Intercultural Diversity.UK 1 octombrie 2009. redactori. 7.Istituto Tecnico Industriale Francesco Giordani. coord. 1 octombrie 2008. POSDRU/19/1. 6. LLP-LdV/ToI/2008/RO/028 –– Work at distance to Teach at Distance (T&T).30 septembrie 2010 . documentarişti) din învăŃământul preuniversitar. 141800-LLP-1-2008-1-ES-COMENIUS-CMP –– Competences of Professional Educators în Europe (COPE). 3. Proiect Grundtvig Parteneriat pentru ÎnvăŃare Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013 – Curs de formarea şi perfecŃionarea personalului didactic auxiliar (bibliotecari. Italia 1 octombrie 2008 . LLP-LdV/ToI/08/IT/500 –– Helps for High Training and High School (HeLPS Transfer).30 septembrie 2010 Proiect Comenius centralizat. 4. coord.

editând până în prezent lucrări extrem de utile în activitatea de la catedră. editura Atelier Didactic a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti se poate lăuda cu o activitate bogată. devenind cunoscută pentru seriozitatea şi profesionalismul de care dă dovadă în relaŃiile cu clienŃii şi partenerii săi. promovând în permanenŃă o bună colaborare cu toŃi autorii şi colaboratorii noştri. Vă mulŃumim pentru încredere şi vă aşteptăm şi în acest an şcolar cu noi titluri şi oferte editoriale. conferinŃe naŃionale şi internaŃionale etc. pe care ni-i dorim parteneri în activitatea noastră. profesionalismul. Coordonator Editura Atelier Didactic Documentarist Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo.ÎnfiinŃată în anul 2003. în cadrul editurii. Editura noastră vă oferă următoarele servicii: editare de cărŃi şi reviste. DVD) servicii tipografice (în parteneriat cu tipografii) Semestrial. lucrări ale diferitelor simpozioane. ISSN şi descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României tehnoredactare corectură grafică computerizată/ copertă editare pe suport electronic (CD. care cuprinde articole pe o tematică extrem de variată ale cadrelor didactice bucureştene. Editua se adresează cu precădere cadrelor didactice. caiete practice de învăŃare a limbii engleze. Creativitatea. cum ar fi suporturi de curs. dar şi lucrări de autor (beletristică. flexibilitatea sunt atribute care ne caracterizează. jurnale de călătorie. lucrări de doctrat).com 92 . Atelier Didactic. revistă editată în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. care s-a dezvoltat an de an. asigurând numărul ISBN. apare revista cu acelaşi nume..

Revista ”Atelier Didactic” se poate achiziŃiona în mai multe exemplare de la standul de carte sau prin redactorul C. Bucureşti (C. – Mihaela COTFAS mihaelacotfas@yahoo. Publicarea în revista CCD Bucureşti vă sprijină în dezvoltarea profesională..5cm. conŃinutul se scrie la un rând.C. Font. împărŃirea corectă a textului din margine în margine (Justify). etaj 1. dreapta 1cm şi stânga 2.C. Materialele se depun personal la sediul C.) şi fiecare persoană se poate înscrie cu un singur articol la revistă pe semestru.C. cu size-ul de 12. centrarea corectă a titlului (Center). nu se numerotează paginile fişierului.com MulŃumim pentru colaborare! 93 . se depune articolul la redactorul C. jos.Pentru a participa cu un articol de specialitate în revista „Atelier Didactic” a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti trebuie să respectaŃi următoarele cerinŃe: fişierul va purta numele persoanei şi titlul articolului (nu se trec diacritice). se inserează o imagine adecvată subiectului. titlul se scrie cu size-ul de 14-20. Coordonator revistă „Atelier Didactic” redactorul C. Times New Roman.D. I. marginele paginii A4 sunt: sus.D.c. pentru selecŃionare cu două luni înaintea apariŃiei revistei. Word Art). scrierea corectă a datelor cu diacritice (verificarea gramaticală şi a punctuaŃiei).C.C.D. cu altă formă de scriere decât cea folosită. Pot participa la publicarea unui articol cadrele didactice din toate ariile curriculare. tema abordată conŃine minim 1 pagină şi maxim 2 pagini (fără numerotare pagini). informatică).D. după preferinŃă textul se poate scrie pe 2 sau 3 coloane. Revista apare semestrial (aprilie sau decembrie a. pentru conŃinut (B.D. cât şi personalul auxiliar. se aduce articolul tipărit în 2 exemplare într-un dosar şi copiat pe CD.

49. 10. a.a. 22. a XI-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. Vasile Vasile Kieran Egan Dumitru Copilu. 30. IX-XII pentru grupele de performanŃă Management financiar Matematică. Ştefan Popenici Nicolae VinŃanu LuminiŃa Delgiudice-Matei *** Petru Lisievici *** Lavinia Ungureanu. 5. 36. Constantin Florea Asigurarea calităŃii în educaŃie vol I. M.5 3. Adina Gârlea Camelia Badea Vasile Bunescu Daniela Dima łăpîrdea *** G. Violeta Copil Daniel Crocnan Daniel Ovidiu Crocnan.3 0.Oancea. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a ÎnvăŃarea deplină.LISTA CĂRłILOR (LA VÂNZARE) AFLATE LA STANDUL CCD Nr. Adina Bălan Adrian Pintea.5 27 40 6 1. Teorie şi practică Limba română. Mădălina Ciolocoi Agneta Anghel. Gh. 31.G NeamŃu. ş. 51. M.5 22 17 3. 6. 8. 28.5 12.25 3.Marcinschi Ioan Dumitru Clara Ionescu.5 3. Silviu NeguŃ Petru Lisievici *** Mariana Ciobanu *** Dumitru Popovici N. 44.5 4. 47. Kaitor. 16. examene de grade didactice Fizică. 21. 13.4 40 40 40 40 8.a Eugenia Popescu *** Lucia Vlădulescu Marin Ilieş. 45. 3. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Metodica predării educaŃiei fizice Pagini nescrise din istoria culturii Române Predarea ca o poveste Predarea pe baze de obiective curriculare Probleme de fizică Probleme de fizică tip Grilă pentru BAC şi admitere în învăŃământul superior Profesorul azi. 2. 52. Zoratti. 35. II (CD) Didactica predării religiei Didactica. 46.5 1 20 6. II Atelier Didactic nr.5 10. Luca.5 20 20 6 1 25 30 1 10. a X-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. 27. 25. 39.5 0. Gabrile Ilieş Rodica OŃeleanu I. Felea (coord. 50. 24. 15. Ioana Bot Ovidiu MăntăluŃă Ocvian Bondoc Sergiu Cătăneanu. 14. SoluŃii noi la probleme controversate Din problemele culturii europene EducaŃia adulŃilor EducaŃia elevilor hiperactivi şi cu deficit de atenŃie EducaŃie universitară English Communicative Functions English one (CD) Evaluarea în învăŃământ ExpediŃii în miniatură Fizica şi Chimia pentru titularizare.5 7.VII-XII.M. Teodor Julea Geoff Petty Luana Miruna Chira Nicolae VinŃanu *** *** *** *** Alexandru Gheorghe ş. 4. 33. Ion Neacşu. 7. A.5 8 15 15 27 20 21. Adina Bălan Adrian Pintea.5 6. Şandru. cl. Crt. 18.5 10. 20.5 0. I.5 10. Adina Bălan Clara Ionescu.5 10 Informatică cl. ş. 43. 37. A. 40. 38. 2/ 2009 Atlas geografic general Calitatea învăŃământului Coruri pentru elevi vol. 42. 26. 23. 29. 48. Adina Gârlea Clara Ionescu. 32. II Didactica biologiei vol. 34. 12. S. 17. 11. pentru grupele de performanŃă Fundamentarea pedagogiei şi educaŃiei religioase Fundamente ale didacticii şcolare Fundamente ale educaŃiei tehnologice Geografia României Ghid arhivistic pentru unităŃile din învăŃământul preuniversitar Ghid de orientarea carierei pentru tineri (CD) Ghid metodic pentru învăŃătorii şi profesorul de limba şi literatura română 13 7 11 1 12 20 6.5 18 6. Bagdazar Nicolae VinŃanu Kieran Egan. a XII-a pentru grupele de performanŃă Informatică gimnaziu pentru grupele de performanŃă Istorie.) *** Mihai Ielenicz. Metode moderne de predare Proiectul de autoevaluare instituŃională RaŃiunea tehnoştiinŃei Sistemul excretor şi reproductiv (CD) Sistemul locomotor şi digestiv (CD) Sistemul nervos şi endocrin (CD) Sistemul respirator şi circular (CD) Şcoala şi familia Testarea NaŃională 94 . 9. a IX-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. 41. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Limba şi literatura română cl VII-VIII Limba şi literatura română cl. 19. AUTORUL TITLUL PreŃ (LEI) 1.

pe cât poŃi mai mult.„Deprinde-te a asculta cu atenŃie pe oricine şi a te pune.” Marc Aureliu . în sufletul celui cu care stai de vorbă.

com Om şi societate Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.comunicare_zoratti@yahoo.C.com InspecŃia şcolară Olimpia Mateescu o_mateescuccd@yahoo.com Cecilia Iuga cicitomus@yahoo.Consiliere şi orientare Simona Luca consiliereccd@gmail.it Management educaŃional Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo.maria_ccd@yahoo. Fizică Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo.com Florica Paragină floricaparagina@yahoo.com ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Maria Dima dima. Viorica DRĂGAN .com TIC Andi Alexandru Oprea tic_ccd_bucuresti@yahoo. BUCUREŞTI Prof.com DIRECTOR C.com Personal didactic auxiliar Integrare europeana şi proiecte internaŃionale Tehnologii Arte şi Ed.com Matematică şi ştiinŃe Grigorescu Ştefan grigorescu_stefan@yahoo.D.com Stan Alice pr_ccd_bucuresti@yahoo.com Limbă şi comunicare Alexandrina Zoratti limba.

Caragiale” GrădiniŃa nr. 108 „A. 201 „ClopoŃel” Colegiul NaŃional „M. 135 „Ştefan cel Mare” GrădiniŃa nr.D Xenopol” - - Liceul Teoretic „Gr. 149 GrădiniŃa nr. Nicolescu” Colegiul Tehnic „P. Neculce” Liceul Teoretic „A. L. 122 GrădiniŃa nr. 191 GrădiniŃa nr. 111 Şcoala nr. 34 . 175 „CăsuŃa Piticilor” Colegiul NaŃional „M.- - Colegiul Tehnic de Poştă şi TelecomunicaŃii„Gh. Airinei” Şcoala nr. 80 Şcoala nr. MoŃoc” Colegiul Tehnic Energetic Grupul Şcolar Industrial „Gr. 1 „Sf. Odobescu” GrădiniŃa nr. Viteazul” Gr. 211 - - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „D. Obregia” Şcoala nr. 189 „A. Brâncoveanu” Colegiul NaŃional „I. Şcolar Economic Administrativ „A. 88 GrădiniŃa nr. 248 - - Colegiul Tehnic „M. 117 Şcoala nr. Voievozi” Şcoala nr. Stănescu” Şcoala Superioară Comercială „N. 45 „Titu Maiorescu” Liceul Teoretic „I. Franklin” Şcoala nr. Vlaicu” Liceul Teoretic „C. Eminescu” Seminarul Teologic Liceal Ortodox - Şcoala nr. Rareş” - - Liceul Teoretic „N. Kretzulescu” Liceul Teoretic „B. 160 GrădiniŃa nr. Moisil” Grupul Şcolar Industrial „Gh. 51 GrădiniŃa nr. 114 „Principesa Margareta” Şcoala nr. Asachi” Şcoala nr. Cerchez” Şcoala nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful