CAS A

R CO

PULUI DI

D

M un

ic i p cu iului Bu

Arte şi educaŃie fizică Consiliere şi orientare InspecŃia şcolară Integrare europeană şi proiecte internaŃionale ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Limbă şi comunicare Management educaŃional Matematică şi ştiinŃe Om şi societate Personal auxiliar Tehnologii TIC

re şti

IC CT A

a

Mijloc de transport metrou:
* Petrache Poenaru * Grozăveşti

www.ccd-bucuresti.org

Adresa: Splaiul IndependenŃei Nr. 315 A, Sector 6, Cod 060043, Of. 16, Bucureşti

Telefon: 004021.313.49.01 004 021.313.49.02 004021.314.46.60 Fax: 004021.313.49.27

CUPRINS
I Cursuri avizate Artele vizuale şi spaŃiul public Consilierea şi orientarea şcolară la debut Repere metodologice pentru consiliere, în învăŃământul preşcolar şi primar Strategii şi tehnici inovative de consiliere pentru profesorii din gimnaziu şi liceu DemocraŃie participativă: proiectul cetăŃeanul Comunicarea şi negocierea conflictelor Prevenirea şi combaterea violenŃei. Strategii de lucru în tulburările de comportament Dezvoltarea personalităŃii prin stimularea creativităŃii InspecŃia şcolară – suport al dezvoltării carierei didactice Proiectarea didactică pentru învăŃământul preşcolar Implementarea proiectelor şi programelor la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar ÎnvăŃarea prin experiment EducaŃia ecologică la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar EducaŃia timpurie Meşteşuguri tradiŃionale Incluziunea etno-educaŃională a rromilor Fondurile structurale – management de proiect Managementul proiectelor comunitare de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi – llp Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig Limba engleză, italiană, franceză, germană şi spaniolă Strategii didactice inovative – limba engleză Strategii didactice inovative – limba franceză Tehnici inovative în evaluare – metode complementare – limba şi literatura română Comunicare interstituŃională şi relaŃii publice Management financiar Introducere în pedagogiile alternative: Waldorf, Planul Jena Proiectare didactică la disciplina geografie, strategii şi tehnici de evaluare Strategii, tehnici, activităŃi de evaluare la disciplinele socio-umane Metodele active şi rolul lor la lecŃia de istorie Abilitare curriculară pentru educaŃie tehnologică Noi abordări curriculare pentru profilul servicii, discipline economice şi pofilul resurse materiale şi protecŃia mediului (discipline agricole, industrie alimentară, chimie industrială şi prelucrarea lemnului) ÎnvăŃare centrată pe elev Proceduri de instruire şi evaluare în aria tehnologii IniŃiere şi perfecŃionare pentru laboranŃi şi tehnicieni laboranŃi Abordări curriculare în învăŃământul profesional şi tehnic. Transpunerea standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în curriculum Formarea cadrelor didactice din IPT (profil tehnic, servicii şi resurse) şi licee teoretice pentru extinderea metodei moderne interactive de învăŃare - firmă de exerciŃiu (FE) Dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Elaborarea curriculumului în dezvoltare locală(CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic Cultura instituŃională în unităŃile de învăŃământ particulare IniŃiere în domeniul biblioteconomiei Managementul achiziŃiilor publice Organizarea activităŃii de protecŃia şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor – dezastre în unităŃile şcolare Gestionarea documentelor în unităŃile şcolare Curs de perfecŃionare pentru secretarii unităŃilor şcolare Organizare şi calitate în domeniul igienizării şi întreŃinerii curăŃeniei în unităŃile şcolare Arhivarea documentelor şcolare II Cursuri acreditate LocaŃii cursuri acreditate EducaŃie nonformală în muzeu Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport Didactica predării educaŃiei muzicale EducaŃie pentru formarea caracterului Şcoala incluzivă Didactica limbii române Didactica limbii latine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52

gastronomie(modulul iv)*.Cercurile de lectură Management educaŃional Autoevaluare instituŃională Didactica disciplinei chimie NoŃiuni generale de astronomie şi astrofizică Didactica matematicii Repere metodologice pentru studiul disciplinei ştiinŃe Didactica biologiei Metodica predării fizicii EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului Şcoala diriginŃilor Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiei (tic) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii . limbaj .IntelTEACH III Cursuri în parteneriat De la imagini în cuvinte: videoclip prin cântec (modulul i)*. lectură expresivă şi dezvoltarea vocii Curs de formare pentru profesorii de limba italiană l2 îndreptar în didactica limbii italiene ca limbă străină Teaching young learners – summer school (şcoala de vară) Using linguistic psichodrama techniques în teaching english Creativity în teaching english Teaching english through multiple intelligences Innovative methodology in teaching english ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice — British Council Manager de proiect Contabilitate Inspector protecŃia muncii Inspector resurse umane Managementul resurse umane Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii — IntelTEACH Evaluarea internă/ evaluarea externă prin prisma standardelor – printre riscuri către succes – Qintellis Concept IV „Oricând partenerul dumneavoastră!” Proiecte europene în derulare Editura Atelier Didactic Revista Atelier Didactic Lista cărŃilor (la vânzare) aflate la standul CCD Bucureşti Tabel nominal cu Filialele CCD Bucureşti 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 .la cinema(modulul iii)*. spaniolă şi germană Curs de dicŃiune. lectură expresivă (modulul –v)* Abordarea stilului oratoric în comunicare Comunicarea în afaceri în limbile: engleză. limbaj telefonic (modulul ii)*. franceză. italiană.

însă tu însuŃi trebuie să treci prin ea.” (Proverb chinez) .CAPITOLUL I Cursuri avizate „ÎnvăŃătorii îŃi deschid uşa.

dezvoltarea unei idei de proiect de către fiecare participant privind o acŃiune concretă cu impact vizual într-un spaŃiu public Certificare: adeverinŃe tip C.500 lei ( 300 lei/cursant x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Colaborari: I. unităŃi şcolare Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo.C. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARTELE VIZUALE ŞI SPAłIUL PUBLIC Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori).B. Modulul III: lucru individual şi prezentările ideilor Scop: stăpânirea cunoştinŃelor generale din ştiinŃele educaŃiei asimilate în facultate. arh. RESURSE UMANE Formatori: formatori atestaŃi de Ministerul Muncii. CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr.I. I. II. strategii didactice.C.C.E.S.I. organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii de specialitate a publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la educaŃia artistică plastică înŃeleasă ca activitate creativă specifică şi interdisciplinară de formare a tinerei generaŃii. tehnici artistice).com 1 . Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru clarificarea marilor teme.. Obiective specifice programului: aplicarea creativă a informaŃiilor din didactica specialităŃii dobândite anterior şi îmbogăŃite prin experienŃa de catedră (limbaj plastic. Pascariu Monica Simona Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi Ministerul EducaŃiei. noŃiuni de gramatică a vizualului.. M.D. personal de specialitate din inspectoratele şcolare. creativitate) în spaŃiul public. ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C. cu accent pe aplicaŃiile lor practice (proiectare. ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. focalizată pe stimularea comportamentului civic în spaŃiul public.E.D. Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: Modulul I: prezentări tematice şi identificarea necesităŃilor. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie). preocupări de optimizare şi ameliorare a mijloacelor de accesibilizare a conŃinutului programei şcolare în funcŃie de particularităŃile de vârstă şi individuale ale copiilor. mijloace de învăŃământ.M.cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010. III. Cercetarii şi EducaŃiei.S. bibliotecă. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 2250 • Costul total al programului: 22. personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală.

ActivităŃi de consolidare a echipei. • Programe şi proiecte în sfera consilierii şi orientării şcolare. Consilierea părinŃilor. . simulări. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ŞCOLARĂ LA DEBUT Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: consilieri şcolari debutanŃi Justificarea ofertei: formarea profesorilor consilieri şcolari debutanŃi. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: • Consilierea şcolară/ asistenŃa psiho-pedagogică – cadrul legislativ. .ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale în rândul consilierilor debutanŃi Consolidarea echipei de specialişti a CMBRAE Elaborarea de materiale. activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD şi CMBRAE II. Formatori: Prof.consiliere şcolară. Ioana Şandru. Prof.-1h • Consilierea ge grup. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane Costul programului .I. Prof.reŃelei de consilieri şcolari .1 curs. care nu au anumite competenŃe practice necesare în activitatea de consiliere.roluri ale consilierului în şcoală -3h • Asigurarea calităŃii serviciilor de asistenŃă psiho-pedagogică şcolară -2h Scopul: dezvoltarea profesională a profesorilor consilieri şcolari debutanŃi Obiective specifice programului: Să dobândească principalele repere teoretice referitoare la activitatea de consiliere şcolară Să abiliteze consilierii şcolari debutanŃi cu tehnici şi modalităŃi moderne de lucru Să experimenteze atitudini adecvate rolului de consilier şcolar Să dezvolte programe educaŃionale adecvate consilierii şi orientării şcolare ActivităŃi: .ExerciŃii aplicative. Marcela Claudia Călineci. Calendarul programului.com 2 . Prof.1h • Programa de consiliere şi orientare şcolară . proiecte. programe.ActivităŃi motivaŃionale .100 lei/ cursant Cost total – 3000 lei.Analiza cazuisticii. Consilierea şi managementul carierei – dezvoltarea resurselor personale. proiecte noi de către consilieri. Consilierea în situaŃii de criză. Prof. RESURSE UMANE Specialişti din cadrul CMBRAE. Costul orei de formare/ participant – 3. Aurelia Stanculescu.elaborarea disciplinei opŃionale. III.octombrie-decembrie 2009. Managementul clasei. şi care întâmpină dificultăŃi inerente lipsei de experienŃă la intrarea în sistem.33 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Robert Florea. Aida Ivan.repere organizatorice şi manageriale-4h.Prezentarea materialelor informative . schimbul de experienŃă. • Marketingul în activitatea consilierului. Luiza Milea. ModalităŃi de evaluare: chestionare. Consilierea elevilor cu devieri de comportament.Sesiuni de formare de tip work-shop . Ora de consiliere şi orientare . de natură să le afecteze calitatea serviciilor pe care le pot oferi comunităŃilor şcolare în care îşi desfăşoară activitatea. prof.Metode moderne de lucru în activitatea de consiliere şcolară -8h • Consilierea individuală –8h: Evaluarea copiilor şi familiilor acestora.3h • Consiliere şi Orientare Şcolară în cabinetele de asistenŃă psiho-pedagogică .

com 3 . programe. III. Asist. Adina Tatu. cerinŃe educaŃionale speciale-5h . Dezvoltarea abilităŃilor emoŃionale-5h Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare la vârsta preşcolară şi şcolară mică. dr.decembrie 2009. simulări. ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip work-shop. Prof.1h. Drd. Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile. cu nevoile psiho-afective ale acestuia. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane . Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în grădiniŃă sau şcoala primară. . ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD.Strategii de învăŃare. Prof. Drd. schimbul de experienŃă. Succesul şcolar. Prof. Prof. Prof. Ani Radu. Univ. CRITERII CURRICULARE REPERE METODOLOGICE PENTRU CONSILIERE.Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale. Cosmina Mironov.Universitatea Bucuresti. deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi. • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale.3h.Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h . proiecte. prof. Anca BorzeaUniversitatea Bucuresti. • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: . Managementul timpului liber al şcolarului mic-1h. Simona Luca. în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof. Rodica Cristescu. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. Univ. ActivităŃi de consolidare a echipei. . Asist.Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară din grădiniŃă şi ciclul primar-6h .Ce este consilierea şcolară. activităŃi practice. şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere. Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor .1 curs – octombrie . − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale. Ana Maria Oancea .reŃelei de consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ExerciŃii aplicative. Elaborarea de materiale. ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ. Dezvoltarea creativităŃii-3 h. ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic copilul preşcolar sau şcolarul mic.I. Marcela Marcinschi Călineci . Ioana Şandru.Psihologia copilului preşcolar şi şcolar mic-2h. –definirea conceptelor cheie. proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului. ModalităŃi de evaluare: chestionare. ActivităŃi motivaŃionale.30 ore formare Costul programului 120 lei/ cursant Costul total al programului–3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Prof. ADHD. Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti. .Problematica psiho-afectivă a debutului grădiniŃei şi a şcolar. Analiza cazuisticii.

3h. Rodica Cristescu.-4h. managementul informaŃiilor. Ioana Şandru. Prof. şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere.reŃelei de − Sesiuni de formare de tip work-shop consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ActivităŃi motivaŃionale − ExerciŃii aplicative. Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic elevul din gimnaziu şi liceu.Universitatea Bucuresti. Marcela Marcinschi Călineci . Asist. Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale. Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti. adolescenŃa. Ana Maria Oancea . Marcela Marcinschi Călineci . − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale.com 4 . Anca Borzea. Dezvoltarea inteligenŃei emoŃionale. III. cu nevoile psiho-afective ale acestuia. Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Problematica psiho-afectivă a trecerii de la gimnaziu la liceu-1h. Univ. Strategii de învăŃare. ÎnvăŃarea continuă. Prof. cerinŃe educaŃionale speciale4h. • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Ce este consilierea şcolară – definirea conceptelor cheie-1h. Cosmina Mironov. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei/ cursant Cost total – 3600 lei. în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare în gimnaziu şi liceu. Ani Radu. Adina Tatu. CRITERII CURRICULARE STRATEGII ŞI TEHNICI INOVATIVE DECONSILIERE PENTRU PROFESORII DIN GIMNAZIU ŞI LICEU Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD. tinereŃea-2h Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor. Psihologia vârstelor – pubertatea. programe. Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h. ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ. schimbul de experienŃă. Prof. Prof. deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi. utilizarea TIC Rezultate Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal. Drd. Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile. − ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin − Analiza cazuisticii. Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară în gimnaziu şi liceu 6h. Univ. Asist. simulări.octombrie-decembrie 2009. proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului.Universitatea Bucuresti. prof.2h.I. Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în gimnaziu sau liceu. Simona Luca. Succesul şcolar premisă a succesului profesional.Prof. RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof. ModalităŃi de evaluare: chestionare. • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale.1 curs. Costul orei de formare/ participant – 4 lei. Prof. Dezvoltarea creativităŃii-3h Managementul şi consilierea carierei. Prof. proiecte. Drd. activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. Elaborarea de materiale. ADHD. ActivităŃi: − ActivităŃi de consolidare a echipei. dr.

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEMOCRAłIE

PARTICIPATIVĂ:

PROIECTUL CETĂłEANUL
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: profesori de ştiinŃe socio-umane care predau ore de cultura civică la gimnaziu şi consilieri şcolari Justificarea ofertei: « Proiectul CETĂłEANUL » este o metodologie inovativă de predare a educaŃiei civice ce este recomandată profesorilor care predau cultură civică la clasa a şaptea, în baza Protocolului de Colaborare intre Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Institutul Intercultural Timişoara.. Cursul diseminează şi actualizează bunele practici din cadrul proiectului internaŃional CITIZEN, fiind orientat preponderent spre aspecte practice, şi presupune experimentarea diferitelor etape ale proiectului în cadrul unor sesiuni de formare, urmate de aplicarea lor la clasă. cursul răspunde nevoilor de formare şi de perfecŃionare continuă a profesorilor de ştiinŃe socio-umane şi consilierilor şcolari pentru a le forma/dezvolta abilităŃile de interacŃionare cu comunitatea şi a dezvolta în rândul elevilor un comportament necesar practicării democraŃiei participative. Datorită acestor abilităŃi/ competenŃe ale profesorului, mediul şcolar şi cel comunitar va deveni unul benefic şi stimulativ, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi. vizăm nevoile de formare ale cadrelor didactice, pentru a exercita rolul de formare şi asumare a cetăŃeniei democratice prin implicare activă în comunitate. Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate: TEMA1: Metodologia “Proiectul CetăŃeanul” la nivel internaŃional şi în România-12h TEMA 2: Politici publice şi participare civică într-o societate democratică-8h TEMA 3: Strategii didactice active pentru predarea educaŃiei civice-5h Scopul: Formarea compeŃentelor pentru utilizarea metodologiei de predare a culturii şi educaŃiei civice prin «Proiectul CETĂłEANUL » Obiective specifice programului: Familiarizarea cursanŃilor cu elementele caracteristice ale metodologiei Proiectul CetăŃeanul Aplicarea paşilor specifici ai metodologiei Proiectul CetăŃeanul în contextul specific al claselor din şcolile româneşti. Familiarizarea cursanŃilor cu termenii cheie din domeniul politicilor publice, legislaŃiei, puterii publice, dezvoltării comunităŃii locale Dezvoltarea competenŃelor formabililor de a recunoaşte probleme de interes public şi de a formula soluŃii realiste ale acestora în sprijinul autorităŃilor responsabile şi a comunităŃii locale Familiarizarea cursanŃilor cu principalele mecanisme de participare civică şi cu legislaŃia în vigoare Dezvoltarea unor competenŃe necesare influenŃării democratice a politicilor publice din diferite domenii Familiarizarea cursanŃilor cu conceptul de descentralizare şi cu rolul crescut al cadrului didactic în acest context. Dezvoltarea competenŃelor de abordare a autorităŃilor publice şi de comunicare cu acestea. Dezvoltarea competenŃelor necesare proiectării, susŃinerii şi evaluării activităŃilor didactice specifice metodologiei Proiectul CetăŃeanul ActivităŃi: Prezentarea metodei Project Citizen, etape, activităŃi.. − Participarea la spaŃiul virtual- comunitatea online –Project Citizen Realizarea efectivă la clasă cu elevii a project Citizen la ora de − Implementarea Project Citizen cultura civică . Sesiuni de formare de tip work-shop - ActivităŃi motivaŃionale Rezultate Noi competenŃe profesionale de lucru la ora de cultură civică – metoda Project Citizen. Implementarea la clasă a Project Citizen, Introducerea unităŃii în reŃeaua internaŃională on–line a Project Citizen. Calendarul programului- 1 curs- ianuarie- martie 2010. ModalităŃi de evaluare: chestionar, portofoliu, prezentarea publică a proiectului cu elevii. Certificare prin adeverinŃe tip CCD . II. RESURSE UMANE Formatori recunoscuŃi in Project CITIZEN: Prof.Tamara MANATU, Conf Univ. Dr. Silvia POPESCU, Prof. NICOLETA HANGU, Prof. Simona LUCA III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 20 persoane – 25 ore formare Costul programului – 90 lei/ cursant. Cost total - 2250 lei , Costul orei de formare/ participant – 3,6 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

5

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA

ŞI NEGOCIEREA

CONFLICTELOR
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar, didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei:
Cursul răspunde nevoii cadrelor didactice de a convieŃui într-un mediu educaŃional securizant, non-conflictogen bazat pe înŃelegere, toleranŃă şi respect mutual. De aici, necesitatea însuşirii de strategii, metode de stimulare a conlucrării şi comuniunii didactice şi intra/interinstituŃionale prin dezvoltarea unor tehnici de negociere şi rezolvare a conflictului. Venim in întâmpinarea solicitărilor unităŃilor de învăŃământ de a consolida echipele de cadre didactice şi nedidactice, pentru facilitarea comunicării într-un mediu educaŃional comunicaŃional.

Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate:
• • • • • • Procesul de comunicare – definirea conceptelor – 1h Comunicarea interpersonală, inteligenŃa emoŃională-6h Comunicarea non-violentă . Asertivitatea.-4h Comunicarea inter şi intrainstituŃională.- 6h Etiologia conflictelor.-2h Strategii de negociere- 6h

Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea constructivă a conflictelor la nivel de grup şcolar şi/sau instituŃional. Obiective specifice programului: - să dezvolte abilităŃi de comunicare verbală şi non-verbală; - să clarifice motivaŃiile profesionale, valorile personale şi trăirile socio-afective specifice interacŃiunii de grup; - să concilieze poziŃiile, scopurile divergente, contradictorii sau opuse; - să amelioreze gesturile personale; - să exerseze deprinderile de reglaj emoŃional; - să elaboreze scenarii proprii de viaŃă şi de muncă în colectivitate ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip − Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă. work-shop − ExerciŃii de creare a echipei − Prezentarea materialelor − ActivităŃi de consolidare a echipei- ActivităŃi informative motivaŃionale − ExerciŃii aplicative, simulări. Rezultate Noi competenŃe profesionale de comunicare şi negociere, Facilitarea comunicării în cadrul echipelor de cadre didactice din unităŃile şcolare. Calendarul programului- la solicitare – 1 curs/semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Dr. Diana Melnic, Prof. Ana-Maria Oancea, prof. Elena Pascali, Prof. Aida Ivan, Prof. Postu Maria, prof. Simona Luca II. RESURSE UMANE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 persoane – 25 ore formare Costul programului – 100 lei/ cursant . Costul total - 2500 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

6

I. CRITERII CURRICULARE

Denumirea programului: PREVENIREA

ŞI COMBATEREA VIOLENłEI. STRATEGII DE LUCRU ÎN TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii de abilitare a cadrelor didactice de la toate nivelurile de învăŃământ pentru a lucra cu elevii care manifestă un comportament violent, pentru prevenirea comportamentului violent şi/ sau delincvent la elevi. Acest curs este justificat de concluziile desprinse din studiul realizat de Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei, „ ViolenŃa în şcoală”, care a relevat necesitatea formării cadrelor didactice în scopul prevenirii violenŃei în şcoli. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: o ViolenŃa umană – cauzalitate. Abordări, concepte cheie, tipologii. o Forme ale violenŃei şi medii de manifestare: în şcoală, în familie- violenŃa domestică agresivitatea în spaŃiul public o Strategii de lucru cu elevi care manifestă tulburări de comportament o Strategii anti-violenŃă la nivelul clasei o Strategii de intervenŃie privind violenŃa la nivelul şcolii Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea şi consilierea elevilor care manifestă comportament violent, sau delincvent, în scopul prevenirii actelor de violenŃă . Obiective specifice programului: o să se familiarizeze cu metodele specifice de lucru cu elevii care manifestă un comportament violent; o să aplice aceste metode în funcŃie de caz; o să dezvolte programe şi strategii pentru prevenirea violenŃei în şcoli. ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop o Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative, simulări. o Studii de caz, strategii de consiliere. o Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă Rezultate: o noi competenŃe de abordare a fenomenelor de violenŃă o abilităŃi privind implementarea strategiilor de reducere a violenŃei în clasă şi în şcoală. Calendarul programului- la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Adina Tatu, Prof. Ana-Maria Oancea, Prof. Carmen Dumitru, Prof . Drujinin Victor, Prof. Rodica Cherciu. Prof. Manuela Cazan. III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. Cost total – 3600 lei, Costul orei de formare/participant – 4 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

7

declaraŃii de intenŃie. grupe de curs mixte: cadre didactice din învăŃământul preşcolar. Drujinin Victor. ca o dimensiune structurală a personalităŃii o să conceapă strategii şi secvenŃe didactice care să potenŃeze potenŃialul creativ-imaginativ al elevilor ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop. Calendarul programului. Prof. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Conceptul de creativitate. promovarea spiritului inovativ şi creator. Cost total –3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Prof Ioana Şandru. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. simulări. Obiective specifice programului: o să identifice aspectele caracteristice ale creativităŃii. Simona Luca. care a condus la desemnarea anului 2009 ca An European dedicat dezvoltării CreativităŃii şi InovaŃiei. Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative. • antrenarea şi dezvoltarea flexibilităŃii mentale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. Scopul: Formarea şi dezvoltarea unei atitudini de promovare a creativităŃii cadrelor didactice. Eforturile europene. Prof. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII PRIN STIMULAREA CREATIVITĂłII Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. în contextul social. precum şi de lipsa de independenŃă. susŃin şi dezvoltă creativitatea elevilor. Dr. Tehnici de dezvoltare a creativităŃii. Rodica Cherciu.com 8 . Factorii creativităŃii. atât ca proces. • a învăŃa cum să înveŃi. Justificarea ofertei: Programul răspunde aceleiaşi nevoi complexe. dar şi ca produs al gândirii creatoare o să analizeze creativitatea ca un potenŃial general uman. prin învăŃarea de-a lungul întregii vieŃi. a ajuta pe fiecare sa descopere propria strategie de învăŃare si mijloacele de optimizare şi a facilita crearea unor atitudini pozitive cu privire la continuitatea învăŃării pe parcursul întregii vieŃi. scenarii tranzacŃionale. Prof. RESURSE UMANE Prof. Olimpia Mateescu. Prof. pentru a promova creativitatea. în cadrul cărora CCD se înscrie. Manuela Cazan. ceea ce implică revigorarea încrederii în sine: rigiditatea nu vine decât de la condiŃionare şi rutină. ca un motor al inovaŃiei şi ca factor cheie pentru dezvoltarea competentelor personale. Carmen Dumitru. Studii de caz. fiind provocată şi de frica de nou. abordări moderne. Obiectivul principal al Anului European al CreativităŃii şi InovaŃiei va fi de a sprijini eforturile instituŃiilor şi organismelor care activează în spaŃiul Comunitar. ca o trăsătură complexă a personalităŃii în societatea cunaoşterii. III. strategii de consiliere Rezultate: o Formarea unei atitudini de flexibilitate şi autonomie creativă în gândire o Orientarea proactivă de a valorifica în mod inovativ oportunităŃile o Aplicarea la clasă a unui program de dezvoltare a creativităŃii. Creativitatea -exemple de bune practici în şcolile europene . Abilitarea psiho-peadagogică a cadrelor didactice pentru aplicarea în demersul didactic a unor metode care stimulează.I.la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare. ocupaŃionale.primar şi gimnazial-liceal. Prof. proiecte. antreprenoriale şi sociale şi bunăstarea tuturor indivizilor societăŃii. vizează: • promovarea creativităŃii. pentru dezvoltarea personală în contextul învăŃării pe parcursul întregii vieŃi.

Proiectarea de activităŃi specifice inspecŃiei şcolare care să realizeze corelaŃia obiective – resurse – conŃinuturi . I. Dezvoltarea profesională şi managementul carierei didactice (8 ore).. Daniela Popa – prof. gr. gr. did.. gr. did. Abordarea bazată pe proces (4 ore). did. evaluare şi control în cadrul structurilor/ instituŃiilor acestuia Durata: 44 ore Planificarea pe module tematice: Asigurarea c alităŃii serviciilor educaŃionale. Carmen GheaŃă – prof. Ioana Ariniş – prof. gr. univ. did. did. gr. Victoria Nicola – prof.I. gr. gr. Elena Pascali – prof. gr. dr. Aurelian Ene – prof. Gabriel Vrânceanu – prof. Evaluare (2 ore) Scopul: Cunoaşterea şi dezvoltarea de competenŃe necesare în domeniul educaŃiei adulŃilor Obiectivele specifice programului: . III. gr. I. dr. RESURSE UMANE Formatori: Vasile Molan – conf. consiliere. Ruxandra Regalia – prof. Ştefan Pacearcă – prof. I. did. did. Olimpia Mateescu – prof. InspecŃia şcolară şi implicaŃiile acesteia în modernizarea lecŃiei (8 ore). gr. did.6 lei • Costul total al programului: 37 500 lei (250 lei/ cursant) Coordonator: prof. did. gr. I. de ore de formare planificat: 264 • Costul unei ore de formare/ cursant: 5. deprinderi şi competenŃe din domeniul inspecŃiei şcolare ModalităŃi de evaluare: chestionare. dr. gr. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECłIA ŞCOLARĂ – SUPORT AL DEZVOLTĂRII CARIEREI DIDACTICE Tipul de program: dezvoltare profesională Public-Ńintă vizat: inspectorii şcolari şi metodiştii ISJ/MB.. I. did. I. did. managerii din educaŃie Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar care au responsabilităŃi de formare. Cristina Iancu – prof. aplicaŃii.Utilizarea de strategii şi proceduri eficiente de recunoaştere/ evaluare a competenŃelor profesionale ale cadrului didactic raportate la evoluŃiile pe plan european privind noile sale roluri într-o societate a cunoaşterii ActivităŃi: expuneri. I. Modelul CQAF. I. Dana Zloteanu – prof. Curriculum – tipuri. metodist OLIMPIA MATEESCU o_mateescuccd@yahoo. ateliere de lucru. Evaluarea în învăŃământ (6 ore). elaborare de materiale Rezultate: Publicul – Ńintă vizat va deŃine cunoştinŃe. Univ. portofolii II. Bucureşti. I. abordări moderne interactive/ CompetenŃe interpersonale ale metodistului (8 ore). dr. prezentări de documente şi reglementări din domeniu.com 9 . I. de cursanŃi planificat: 150 • Nr. Managementul clasei şi didactica predării/ CompetenŃa didactică (8 ore). I.. Costel Chiteş – prof. Diana Melnic – prof. Cristina Ştefan – prof. Gabriela Postescu – prof. monitorizare. drnd. did. I. gr. I. did. dezbateri. exerciŃii de grup. proiecte.. Rodica Dimitrovici – prof. CRITERII ECONOMICE • Nr.

C. 100 (4 grupe) 25 AdeverinŃe tip C.com 10 . institutoare. consilier.INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I.activităŃi practic-aplicative. Să utilizeze metode active în cadrul procesului de predare –învăŃare.12 ore Cunoaşterea şi aplicarea noŃiunilor şi a etapelor în demersul didactic. Georgeta Matei – prof.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii PROIECTAREA DIDACTICĂ ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR PENTRU Curriculum-ul Scopul programului Obiective specifice programului ActivităŃi Formare/ perfecŃionare Educatoare. portofolii Georgeta Iordache – prof.6 ore Modulul III – CompetenŃă didactică . profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde nevoilor de pregătire a cadrelor didactice debutante în număr foarte mare în sistem la momentul actual. 100 lei/ cursant (10000 lei ) 4 lei Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.D. consilier Inspectori specialitate ISMB Universitar.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/ participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. învăŃare şi evaluare Proiectarea unei unităŃi de învăŃare Asigurarea şi utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi integrate Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare. proiecte. 25 ore Modulul I – Curriculum şi proiectare . consilier. Elena Ciauşu – prof. formator.6 ore Modulul II – Metode active şi interactive.maria_ccd@yahoo. Să elaboreze corect proiectul de activitate formulând obiective corelate cu conŃinuturile. Cunoaşterea şi selectarea unităŃilor de conŃinut specific Proiectarea activităŃii de predare. formator .

6 ore Modulul III – ModalităŃi de implementare în practica curentă proiecte/ programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III. 100 (4 grupe) 41 ore AdeverinŃe tip C. proiecte.com 11 .CRITERII CURRICULARE Denumirea programului IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR LA NIVELUL ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Dezvoltare profesională Educatoare. Inspectori specialitate ISMB. Gabriela Bărbulescu. institutoari. prof.D. Elena Ciauşu.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. Să implementeze în practica curentă proiecte / programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ. Ştefan Pacearcă. prof.SusŃinerea unui proiect/ program educaŃional. învăŃători. profesori învăŃământul preşcolar şi primar Nevoia de atragere a partenerilor externi în dezvoltarea şi modernizarea procesului educativ în unităŃile de învăŃământ 41 ore Modulul I. 164 lei/ cursant (16400 lei) 4 lei Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii Curriculum program Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II. activităŃi practice Prof. Să dezvolte abilităŃi de susŃinere a unui proiect/ program. Se redacteze un proiect educaŃional Realizarea proiectelor şi prezentarea fiecăruia de fiecare cursant Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare. prof.maria_ccd@yahoo. Prof.Georgeta Iordache. Să cunoască modalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program. Universitar.ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I.Georgeta Matei.20 Formarea şi dezvoltarea unor competenŃe în conformitatea cu cerinŃele unui învăŃământ modern.C.ModalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program-15 ore Modulul II . portofolii.

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii

ÎNVĂłAREA PRIN EXPERIMENT
Formare continuă ÎnvăŃători, institutori, profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva aplicabilităŃii conŃinuturilor. 20 ore Modulul I - Conceptul în corelaŃie cu principiile didactice moderne, clasificare- 4 ore Modulul II - Strategii de aplicare a învăŃării prin experiment- 6 ore Modulul III - Rolul învăŃătorului în integrarea experimentului în orele de ştiinŃe ale naturii- 10 ore Dezvoltarea competenŃelor de utilizare a experimentului în demersul didactic. Să conştientizeze importanŃa experimentului ca metodă activă de predare – învăŃare ; Să realizeze practic experimente din programele şcolare pentru clasele I - IV Proiectarea unei unităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Trimestrul IV Trimestrele I si II Aplicarea unor fişe de observare a experimentelor, activitate practică. Inspectori învăŃământ primar ISMB - Sectoarele 1-6, Gabriela Bărbulescu, Ştefan Pacearcă Universitar, inspectori ISMB 100 (4 grupe) 20 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 90 lei/ cursant (9000) 4,5 lei

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi

Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

12

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
CRITERII CURRICULARE Denumirea programului EDUCAłIA ECOLOGICĂ LA NIVELUL

ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Dezvoltare profesională Educatoare, învăŃătoare, institutoare Actualitatea problematicii pe plan mondial; Răspunde solicitărilor din reŃea pentru formarea unor abilităŃi şi competenŃe necesare predării educaŃiei ecologice şi implementării unor proiecte ce vizează domeniul ecologic. 42 ore Modulul I- Ecologie sistemică şi dezvoltare durabilă - 12 ore Modulul II - Obiective, conŃinuturi, activităŃi specifice - 18 ore Modulul III-Managementul şi implementarea proiectelor cu teme de educaŃie ecologică - 12 ore Abilitarea cadrelor didactice în realizarea unor activităŃi educaŃionale specifice educaŃiei ecologice la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar. Să cunoască, aplicând principii de bază ale ecologiei; Să cunoască o serie de probleme orientate pe proiecte care asigură perceperea corectă a mediului şi permit îmbunătăŃirea stării actuale a mediului; Să înveŃe unele jocuri şi activităŃi creative specifice educaŃiei ecologice; Să cunoască modalităŃi de concepere/ redactare şi implementare a unui proiect/ program. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte în echipă Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme cu conŃinut ecologic.Realizarea unui proiect educaŃional. Trimestrul IV . Trimestrele I si II Analiza unor situaŃii concrete, elaborarea de strategii, elaborarea unui portofoliu orientat pe lucrul în echipă. Dr. Nicoleta Adriana Geamănă - Cercetător Departamentul de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă – Universitatea Bucureşti, prof. Dana Moraru, Maria Dima, Minodora Gavrilă, Dana Zainea. Universitar, formatori atestat CNFP

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul

Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori

Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi 50 (2 grupe) planificaŃi 42 Număr ore formare AdeverinŃe tip C.C.D. Modul de certificare 189 lei/ cursant (9450 lei) Costul total al programului 4,5 lei/oră Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com
13

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei

EDUCAłIA TIMPURIE
Formare continuă Educatoare, institutori, profesori învăŃămnt primar şi preşcolar Aplicarea unui curriculum într-o viziune nouă impune pregătirea cadrelor didactice implicate în implementarea acestuia.”Un curriculum pe care trebuie să îl vedem ca pe un pas înainte, pornind de la ceea ce am avut până acum în plan curricular şi ca pe o provocare profesională, în raport cu modul de a răspunde corespunzător la abordări noi şi standarde în domeniu prezente şi în alte zone ale globului” (Insp. Viorica Preda, 2008). 25 ore Modulul I - Definire, obiective, comportamente, teme, inventar de probleme- 6 ore Modulul II - Factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului- 2 ore Modulul III - Metodologia de aplicare a noului curriculum- 12 ore Clarificarea noŃiunilor din curriculum educaŃia timpurie Să cunoască obiectivele,comportamentele şi modalitatea de stabilire a inventarului de probleme; Să cunoască factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului şi permit îmbunătăŃirea acestuia; Să cunoască modalităŃi de concepere/redactare şi implementare a unui proiect. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte şi planificări Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme, realizarea unui proiect. Trimestrul IV.Trimestrele I şi II Chestionare, activitate practică. Georgeta Iordache - inspector învăŃământ preşcolar ISMB-Sect. 1, Sorina Lupu Universitar 100 (4 grupe) 25 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 100 lei/ cursant (10000 lei) 4 lei/ oră

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

14

Ceramica – 8 ore Modulul V – Podoabe – Încondeiat ouă – 8 ore Evaluare – 2 ore Curriculum-ul programului: Scopul: PerfecŃionarea cadrelor didactice pentru o activitate competentă şi creativă Obiective specifice programului: • Să valorifice specificul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti.RESURSE UMANE Formatori: Prof. II. III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 100 (4 grupe) Număr ore formare: 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip CCD Costul total al programului: 336 lei/ cursant (33600) Costul unei ore de formare/ participant: 8lei/ora Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.8 ore Modulul II – Prelucrarea lemnului – 8 ore Modulul III – Cusături româneşti din diferite zone – 8 ore Modulul IV. frumos) • Să se aplice tehnicile mesteşugurilor tradiŃionale.INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. Rezultate: CursanŃii vor achiziŃiona cunostinŃe noi în domeniul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti şi vor dezvolta abilităŃi practice. proiecte.C.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MEŞTEŞUGURI TRADIłIONALE Tipul de program: PerfecŃionare Public Ńintă vizat: ÎnvăŃători. • Să-şi însuşească principiile artei tradiŃionale (util. institutori. Iofciu Florentina Nivelul de pregătire: Universitar.com 15 .Icoane . Prof.maria_ccd@yahoo. Atestat Phare M.E. obiceiurilor si artei traditionale romanesti. activităŃi practice. Cristescu Rodica. Popescu Monica Verona. expozitie cu obiectele realizate. simplu. • Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind păstrarea tradiŃiilor. profesori pentru învăŃământul primar şi preşcolar Justificarea ofertei: La solicitarea cadrelor didactice.I. Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I – Cultură şi civilizaŃie românească . Calendarul programului: Trimestrele I şi II ModalităŃi de evaluare: Chestionare. Prof. ActivităŃi: Lucru în echipă pentru exersarea tehnicilor specifice fiecărui meştesug.

în condiŃiile lipsei informaŃiilor despre diversitatea culturală. 1529/18 iulie 2007 privind promovarea diversităŃii culturale. examen scris la finalul programului. Delia Grigore.. univ. Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar) : Trimestrul II (aprilie. etnolog . formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza” Nivelul de pregătire: Universitar III. Drd. iunie) ModalităŃi de evaluare: Teste-grilă la finalul fiecărui modul de formare. inclusiv despre rromi. ActivităŃi: ÎnvăŃare pe baza unor activităŃi interactive de tip brainstorming. politici publice educaŃionale. joc de rol.maria_ccd@yahoo.grupuri. focus-grup. activităŃi practice. univ. Evaluare finală – 2 ore. extinderii ofertei de cursuri opŃionale cu privire la copilul rrom. istoric. Lect. minorităŃi naŃionale. lingvist . Obiective : • Însuşirea de cunoştinŃe despre rromi (istorie. evaluare continuă. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 Număr de ore de formare planificate : 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip C. asistent social. evaluare reciprocă între cursanŃi.C. Modulul II – Diacronia şi sincronia imaginilor despre rromi – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul III – Arhetipuri şi emergenŃe ale identităŃii rromilor – 8 ore + 1 oră evaluare Modulul IV – Politici publice educaŃionale adresate rromilor – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul V – Repere metodologice de abordare a copilului rrom şi a familiei sale în cadrul educaŃiei formale şi în afara acesteia – 8 ore + 1 oră evaluare. Mihai Neacşu. Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv. portofolii tematice. dialog-dezbatere. atitudinal şi comportamental faŃă de rromi în mediul şcolar şi în afara acestuia. aplicare de chestionare. mai. RESURSE UMANE Formatori: Prof. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INCLUZIUNEA ETNO-EDUCAłIONALĂ A RROMILOR Tipul de program:Program tematic prin stagii nondisciplinar Public-Ńintă vizat:Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificare: Implementarea Ordinului MECT nr.Universitatea din Bucureşti şi inspector MECI. II. metode de abordare în mediul şcolar). lucru în echipă. interculturalitate. portofolii tematice etc.com 16 .D. a elaborării şi punerii în practică de programe educaŃionale adresate rromilor şi de a realiza proiecte comunitare interculturale. cultură. Costul total al programului: 13650 lei (546 lei / cursant) Costul unei ore de formare/ participant: 13 lei/ ora de formare / cursant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. din formarea iniŃială a cadrelor didactice şi în contextul perpetuării stereotipurilor negative referitoare la rromi şi a unor atitudini şi comportamente discriminatorii în mediul şcolar. politicilor educaŃi-onale adresate rromilor şi metodologiei de abordare a identităŃii rrome în mediul şcolar.Universitatea din Bucureşti. dr. Rezultate: AchiziŃionarea de cunostinŃe în domeniile istoriei şi culturii rromilor. Curriculum-ul programului Scop: Formarea cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar pentru crearea unui mediu şcolar inclusiv din perspectiva identităŃii etnice a rromilor. • Însuşirea unor metodologii de abordare a disciplinelor şcolare din perspectiva dialogului intercultural şi a identităŃii etnice rrome. Gheorghe Sarău. Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I –Repere din istoria rromilor: impactul istoriei evenimenŃiale asupra istoriei sociale – 7 ore + 1 oră evaluare. focus. Mariana Sandu. dr. • Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv. • Abilitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării de strategii educaŃionale.I. formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza”. referate. atitudinal şi comportamental faŃă de romi în mediul şcolar şi în afara acestuia. • Însuşirea unor strategii educaŃionale şi a unor metodologii de lucru cu copilul rrom şi cooperare cu familia copilului rrom.

2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare. II.INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I. Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile apărute prin introducerea programelor operaŃionale în România Actualitatea problematicii europene: programele UE pentru educaŃie şi formare profesională reprezintă o investiŃie directă în procesul de pregătire a unei Europe consolidate pe valori comune şi deschise provocărilor mileniului III Nevoia de formare în ceea ce priveşte principiile esenŃiale şi instrumentele fondurilor structurale Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect. Coordonator: prof. personal din instituŃii ale administraŃiei publice locale. CRITERII ECONOMICE Nr. formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie. depunerea de aplicatii de proiect cofinantate din fonduri structurale (prin POSDRU si prin POR) Nr.expert POS-DRU Cecilia Iuga – prof.expert POS-DRU Roxana Radu. : personal de specialitate din inspectoratele şcolare. factori de decizie din sistemul educaŃional. metodist CCDBucureşti. Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect in action web Să deŃină toate informatiile necesare unei bune implementări a unui proiect cofinanŃat din fondurile structurale.chestionare de evaluare. de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 300 lei. metodist CCDBucureşti. RESURSE UMANE Formatori: experŃi internaŃionali în fonduri structurale Nicoleta Silvia Ioana – expert POS-DRU Constantin Viorel Mihai . total ore de formare: 28 ore/ grupa x 3 = 84 ore Perioada/durata: 1 grupa semestrul I.metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo. formator naŃional Simona Luca. Cost total: 22. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III.500 lei. Să identifice axa prioritară şi domeniul major de intervenŃie în care se încadrează din punct de vedere al eligibilitatii.prof. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: FONDURILE STRUCTURALE – MANAGEMENT DE PROIECT Tipul de program: formare continuă Grupul Ńintă: cadre didactice. deprinderea limbajului si a procedurii de aplicatie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele operaŃionale.com 17 .

INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I.500 lei. CRITERII ECONOMICE Nr.. Cecilia Iuga .com 18 . GRUNDTVIG Tipul de program: formare continua Grupul Ńintă:cadre didactice din învăŃămantul preuniversitar Justificarea ofertei : Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile de promovare a dimensiunii europene în sistemul educaŃional Nevoia de a promova creativitatea ca motor al inovaŃiei şi factor cheie în dezvoltarea competenŃelor personale. formator naŃional. Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei.prof. de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 180 lei. Nr.dr. Coordonator: prof. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III. Simona Luca . Cost total: 13.LLP) Să se familiarizeze cu termenii şi condiŃiile impuse de scrierea unui proiect Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect II. 2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare. ocupaŃionale.profesor metodist CCD Bucureşti. formator naŃional Cristina Ştefan – prof. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENTUL PROIECTELOR COMUNITARE DE INVATARE DE-A LUNGUL INTREGII VIEłI – LLP COMENIUS. Petre Botnariuc . chestionare de evaluare. deprinderea limbajului şi a procedurii de aplicaŃie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi (Lifelong Learning . Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei.metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo. formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie.metodist CCD Bucureşti. total ore de formare: 40 ore/ grupa x 3 = 120 Perioada/durata: 1 grupă semestrul I.cercetător Drd. RESURSE UMANE Formatori: LuminiŃa Tasica -cercetător Dr. antreprenoriale şi sociale prin învăŃarea pe tot parcursul vieŃii Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect. LEONARDO DA VINCI.

didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. IniŃiereîn însuşirea mecanismului de comunicare . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: LIMBA ENGLEZĂ. răspunsuri la stimuli imagine. de ore de formare/ perfecŃionare planificate:200 Costul total al programului: 25. comunicare şi aprofundare într-o limbă străină de circulaŃie internaŃională.comunicare_zoratti@yahoo.it 19 . Durata: 40 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/module tematice.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple. Limba spaniolă: prof. insp I.000lei (200 lei /cursant x125) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 5 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. ITALIANĂ. obiective. feedback. manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon . Nicoleta Silvia Ioana.Mihaela Cosma. Limba italiană: prof. pe fişe de lucru. de scrisori. discuŃii.D.Modulul I: 40 de ore 2. Aprofundarea părghiilor de comunicare . conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor cadrelor didactice de a: desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar. exerciŃii de completare de cuvinte. Cunoaşterea sistemului de comunicare .. teste. dirijate. FRANCEZĂ.Modulul III: 40 de ore Curriculum-ul programului (scop. Rădulescu Camelia. prof. Alexandra Raluca Herăscu – profesor. pe grupe. lector .S. materiale realizate de formabili/ portofoliu. III. integra cuvinte noi în enunŃuri proprii produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat. Ramona Enescu – profesor. de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen.Spania. Marianne Koch. II. transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului.B Doina Groza. chestionare.Modulul II: 40 de ore 3. RESURSE UMANE Limba engleză: Alexandrina Zoratti – profesor metodist C. latin . fişe de evaluare. Obiective specifice: formarea abilităŃilor. Limba franceză: prof.I.C. prof. activităŃi. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele de cunoaştere. Limba germană: lector dr. GERMANĂ ŞI SPANIOLĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: cadre didactice. ActivităŃi: lucrul în echipă. Mirela Georgescu. Roxana Popescu Guinea. prof. Eduardo Salceda. Marioara Popescu.M. timp alocat: 1. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125/ nr. de cerere. fraze pe diferite teme/ locuri.

culturale: 10 ore 2. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4. profesor. engleză.I. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. Roxana Constantinescu. să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale. să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului. Elena LuminiŃa Matei.comunicare_zoratti@yahoo.I. feedback. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 Costul total al programului:11.250 (150/ cursant lei x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3.it 20 . alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. II.aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop. Alexandrina Zoratti – prof. stimularea orală a unei activităŃi de predare. profesor. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. chestionare.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.M. profesor. ActivităŃi: lucrul în echipă. Raluca Alexandra Herăscu. profesor. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr.C. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA ENGLEZĂ (Strategii didactice. insp. Rodica Negulescu.D. timp alocat 1. III.B. activităŃi. tehnici de comunicare şi evaluare la limba engleză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba engleză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă. pe fişe de lucru. obiective. pe grupe. rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb. portofolii.S.profesor.met. RESURSE UMANE Ruxandra Nichita. să se elaboreze propriile instrumente de evaluare.C. fişe de evaluare. teste.Maria Bujan. teste.

M.S. prof. teste. stimularea orală a unei activităŃi de predare.I. insp I. rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb.culturale: 10 ore 2. activităŃi. să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului. RESURSE UMANE prof. timp alocat 1.comunicare_zoratti@yahoo.. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. să se elaboreze propriile instrumente de evaluare. franceză. Roxana Popescu Guinea III. portofolii. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4. să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. obiective. alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop. pe grupe. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3.B Doina Groza. fişe de evaluare. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. feedback. teste. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 • Costul total al programului:11.250 (150/ cursant lei x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3. II. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice. ActivităŃi: lucrul în echipă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA FRANCEZĂ (Strategii didactice. pe fişe de lucru. chestionare. Mihaela Cosma.it 21 . tehnici de comunicare şi evaluare la limba franceză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba franceză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă.

familiarizarea cu metode noi . RESURSE UMANE Formatori: prof. precum proiectul. 8. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEHNICI INOVATIVE ÎN EVALUARE – METODE COMPLEMENTARE – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesorii de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: necesitatea introducererii în procesul de evaluare a unor metode complementare în scopul activizării elevilor importanŃa cunoaşterii metodelor complementare pentru alternarea lor cu cele tradiŃionale Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. pe grupe.excursia tematică (5 ore). Curriculum-ul programului (scop. în vederea creşterii calităŃii procesului didactic şi a eficientizării formelor de evaluare Obiective specifice: 1. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 7. pe fişe de lucru. 3. feedback. dar eficiente pentru evaluarea curentă 4. Laura Surugiu III. activităŃi. portofoliul etc.proiectul şcolar (5 ore). implementarea în procesul didactic a metodelor complementare de evaluare 2.observaŃia sistematică (5 ore).500 lei ( 150 lei/ cursant x 50) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. 7. prof. rezultate) Scop: dezvoltarea unor competenŃe complementare de evaluare ale cadrelor didactice. 5. potofoliul. conştientizarea diferenŃelor dintre metodele tradiŃionale şi cele complementare de evaluare 6. II.comunicare_zoratti@yahoo.it 22 . autoevaluarea. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50/ nr.I. Mihaela Jianu. prezentarea cursului. dezvoltarea flexibilităŃii cadrelor didactice în raport cu formele de evaluare ActivităŃi: lucrul în echipă. fişe de evaluare materiale realizate de formabili. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. adaptarea metodelor complementare la rigorile actualelor programe şcolare de gimnaziu şi liceu 3. chestionare. cunoaşterea limitelor şi a avantajelor unor metode complementare. 2. evaluare (5 ore). creative. referatul (5 ore). timp alocat din dosar sau condica de prezenŃă 1. discuŃii. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. teste. probe scrise/ probe orale (5 ore). metode de evaluare (5 ore). 4. 5. obiective. 6. referatul.investigaŃia (5 ore). studiul de caz.

personal de specialitate din inspectoratele şcolare. Pascariu Monica Simona III.I.C. focalizată pe stimularea comportamentului civic şi a comunicării externe. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICARE INTERSTITUłIONALĂ ŞI RELAłII PUBLICE Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori). Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: • Modulul I: prezentarea comunicării externe ca avantaj strategic.cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010. II. • ÎnŃelegerea funcŃiilor comunicării.500 lei (300 lei /cursant x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. • ÎnŃelegerea relaŃiei între propria organizaŃie şi mass-media. • Modulul III: pregătirea unei strategii de comunicare (PR) a instituŃiei proprii Scop: dezvoltarea cunoştinŃelor şi aptitudinilor necesare în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor .comunicare_zoratti@yahoo. Obiective specifice programului: ParticipanŃii îşi vor dezvolta cunoştinŃele şi aptitudinile în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor prin: • ÎnŃelegerea valorii şi aptitudinilor necesare pentru o bună comunicare externă (între instituŃii). personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 2250 Costul total al programului: 22.C. ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. ale diferitelor canale de comunicare externă şi a modului în care acestea se pot utiliza pentru diferite tipuri de public Ńintă (PR). organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la îmbunătăŃirea limbajului comunicării la nivel instituŃional.D.it 23 . al Familiei si al Egalitatii de Şanse şi Ministerul EducaŃiei. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie) arh.D. RESURSE UMANE Formatori atestaŃi de Ministerul Muncii. pregătirea unei strategii de comunicare de către fiecare participant pentru instituŃia/ organizaŃia din care face parte Certificare: adeverinŃe tip C. • Definirea nevoii de planificare strategică a comunicării. • Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru definirea canalelor adecvate privind comunicarea externă. comunicarea în situaŃii de criză. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. înŃeles ca activitate de formare a tinerei generaŃii. ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C. Cercetarii si Inovarii.

Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să-şi însuşească competenŃele de realizare a bugetului unităŃii şcolare.6 ore.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare. CRITERII ECONOMICE Nr. Calendarul programului: trimestrul IV. evaluarea bugetului şi controlul financiar. a conceptelor de bază şi a principiilor din managementul financiar specific învăŃământului. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENT FINANCIAR Tipul de program: formare continuă Grup tinta: Directori din unitătile de învăŃământ preuniversitar. • Dezvoltarea instituŃională şi planul de buget – 6 ore Scopul: Însuşirea de comeptenŃe şi deprinderi de lucru utile în activităŃile practice ale directorilor unitătilor de învăŃământ preuniversitar.75000 lei) Costul unei ore: 4 lei/ cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. Planul de dezvoltare al şcolii şi oferta educaŃională trebuie fundamentate cu ajutorul unui buget realist şi o execuŃie bugetară conform normelor legale şi respectând principiile valabile în Ńările Uniunii Europene.com 24 . Durata: 24 ore Planificare pe stagii. • Evaluarea bugetului şi controlul financiar . profesori (membri în consiliile de administraŃie). • Surse de finanŃare – 6 ore. activităŃi practice II. proiecte. cursanŃi estimat: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Costuri estimate: 100 lei/ cursant (costul programului . timp alocat: • Management organizaŃional – 6 ore. • să realizeze în practică legătura dintre planul de dezvoltare instituŃională şi planul de buget. • să-şi însuşească elementele privind procesul bugetar al unităŃii şcolare.I. RESURSE UMANE Mod de certificare: adeverinŃă CCD Formator: Ovidiu MăntăluŃă – Cercetător principal – ISE III. contabili Justificarea ofertei: Managementul financiar constitiue unul din instrumentele de bază pentru articularea micro-politicilor educaŃionale la nivel de şcoală cu cele la nivel local şi naŃional. surse de finanŃare • să cunoască/ elaboreze documentele privind monitorizarea internă.

8 lei /cursant/ Planul Jena . a multiculturalităŃii şi a creativităŃii. dezvoltarea şi valorificarea individualităŃii. RESURSE UMANE Planul Jena – Monica Cuciureanu. proiecte. cunoaşterea de către cadrele didactice a alternativelor educaŃionale este benefică.500 lei) Costul unei ore: Waldorf – 2. nu se poate concepe un sistem de învăŃământ fără încurajarea şi prezenŃa alternativelor educaŃionale. conducând la ameliorarea calităŃii educaŃiei şi la eficientizarea procesului educaŃional. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIILE ALTERNATIVE : WALDORF.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare.În cotextul în care se caută soluŃii pentru formarea. formator naŃional Waldorf .100 lei/ cursant (costul programului.2. activităŃi practice Mod de certificare: adeverinŃă CCD II. Durata: 25 ore fiecare alternativă educaŃională Planificarea pe teme/ timp alocat: • Aspecte teoretice .70 lei/cursant (costul programului – 1750 lei) Planul Jena . • să cunoască felul în care aceste alternative sunt transmiŃătoare ale conŃinuturilor învăŃământului • să-şi însuşească metodele de predare şi de evaluare folosite de aceste alernative • să identifice principalele probleme ce apar în implementarea acestor pedagogii • să realizeze în practică diferite planuri de lucru în aceste alternative. Calendarul programului: trimestrul IV. Georgeta Constantinescu. PLANUL JENA Tipul de program: PerfecŃionare Grup tinta: cadre didactice din unitătile de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: Într-o lume a diversităŃii. Adriana Mirea.prof. Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască aspecte generale ale pedagogiilor.6 ore • Aspecte metodice -10 ore • Cursuri practice . CRITERII ECONOMICE Waldorf .I. cursanti: 50 cursanŃi (2 grupe) III.com 25 .9 ore Scopul: Cursurile îşi propun să evidenŃieze principalele aspecte teoretice şi practice ale pedagogiilor alternative şi să încurajeze pluralismului educaŃional. Ion IoniŃă. Zenovia Ungureanu. cercetător principal–ISE. – formatori Waldorf Nr.4 lei/cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo.

III.9ore • Strategii şi tehnici de evaluare .100 lei/ cursant) Coordonator: prof. Obiective specifice programului: • să fie însuşită curricula în specialitate • să se abordeze strategii didactice moderne specifice predării geografiei. aplicaŃii. chestionare. CRITERII CURRICULARE PROIECTARE DIDACTICĂ GEOGRAFIE. RESURSE UMANE Formator: prof.M.com 26 .inspector I. Cătălina Şerban . metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. STRATEGII ŞI TEHNICI DE EVALUARE Denumirea programului: LA DISCIPLINA Tipul de program: perfecŃionare Public-Ńintă vizat: profesori debutanŃi de geografie Justificarea ofertei: • dezvoltarea competenŃelor profesionale a cadrelor didactice sprijinirea cadrelor didactice care se pregătesc pentru examenul de definitivare şi titularizare în învăŃământ.6 ore • Proiectare didactică – conŃinuturi. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009.9 ore Scopul: consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice. II.D.C.2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/ oră cursant .S. Durata: 25 ore Planificarea pe module tematice : • Curricula disciplinei geografie . Calendarul programului: trimestrul IV 2009 ModalităŃi de evaluare: portofoliu.B Modul de certificare: adeverinŃe tip C.I.

itemi de evaluare. abordarea unor strategii moderne de evaluare Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. funcŃii. III.Proiectarea evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu – 9 ore Scopul: consolidarea pregătirii cadrelor didactice pentru o evaluare modernă şi obiectivă Obiective specifice programului : dobândirea unor competenŃe de evaluare ale cadrelor didactice .Evaluarea specifică la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (principii.D. forme) – 8 ore . metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. Mihaela Găvănescu Modul de certificare: adeverinŃe tip C. Durata : 25 ore Planificarea pe module tematice: . CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009. metode complementare) – 8 ore . RESURSE UMANE Formatori: Prof. chestionare II. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII. metode. ACTIVITĂłI DE EVALUARE LA DISCIPLINELE SOCIO-UMANE Tipul de program: perfecŃionare/ formare continuă Public-Ńintă vizat: profesori de discipline socio-umane Justificarea ofertei: ameliorarea competenŃelor de evaluare ale cadrelor didactice Grup tinta: profesori de discipline socio-umane. TEHNICI.com 27 . Corina Radu Prof.2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/oră/ cursant – 100 lei/cursant ) Coordonator: prof.Metodologia evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (modele.I. Tamara Manatu Prof.C.

RESURSE UMANE Mihai Manea – inspector şcolar de specialitate I. să îşi formeze deprinderi durabile de muncă intelectuală.ÎnvăŃarea prin cooperare Scopul: sprijinirea cadrelor didactice în realizarea unui demers educativ modern şi eficient.S. consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice. Mihaela Selevet – profesor. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009. II.2010 Număr de ore de formare planificat: 42 Costuri total al programului: 5340 lei (4lei/ oră/ cursant – 178 lei) Coordonator: prof. cultivarea abilităŃii profesorilor de a deveni mijlocitorii unei dezbateri de idei la lecŃia de istorie.ÎN CURS DE ACREDITARE I. Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice.Gândire critică . metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.B. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: METODELE ACTIVE SI ROLUL LOR LA LECłIA DE ISTORIE Tipul de program: perfecŃionare / formare continuă a cadrelor didactice Public. să abordeze faptele şi evenimentele în spiritul gândirii critice. Obiective specifice programului: • să fie clarificate modalităŃile prin care profesorul poate stimula şi motiva pe elev să formuleze opinii argumentate.com 28 . Durata: 42 ore. Planificarea pe module tematice : .Ńintă vizat: profesori de istorie Justificarea ofertei: o necesitatea abordării lecŃiei de istorie din perspectivă formativă o abilitarea profesorilor de istorie de a utiliza metode active de predare-învăŃare.Utilizarea surselor pentru învăŃarea activă .M. chestionare. Marilena Bercea – profesor. portofoliu. Modul de certificare: adeverinŃe de perfecŃionare eliberate de Casa Corpului Didactic III. • să ofere profesorilor cât mai multe exemple practice de modalităŃi prin care lecŃia de istorie poate deveni atractivă şi interesantă pentru elevi.

I. Gabriela LICHIARDOPOL. 5h. ModalităŃi de evaluare: chestionare. Prof. Valentina CAPOTĂ. filialele Casei Corpului Didactic. bibliotecă. activităŃi practice. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă. RESURSE UMANE Prof. 5 zile (5h. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. 6h. să aplice criteriile de notare unice în învăŃământul gimnazial. II. 5h. 6h). Prof. 5h). teste. ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 6h. III. să proiecteze un curriculum la decizia şcolii. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. la alegere.D. Florina PIŞLEAGĂ Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.com 29 . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU EDUCAłIE TEHNOLOGICĂ Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică. conducerea unităŃilor şcolare. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante.C. 5h.

D. să formeze competenŃe de specialitate. Prof. II. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • . 6h). bibliotecă. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare. conducerea unităŃilor şcolare. ActivităŃi: • studii de caz: corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante. Prof. Roxana IONESCU.Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 6h. la alegere. Florinela IONESCU. Prof.C. Mihaela FLORESCU. III.I. filialele Casei Corpului Didactic. teste. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: NOI ABORDĂRI CURRICULARE PENTRU PROFILUL SERVICII. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. 5 zile (5h.com 30 . DISCIPLINE ECONOMICE ŞI POFILUL RESURSE MATERIALE ŞI PROTECłIA MEDIULUI (DISCIPLINE AGRICOLE. 6h. 5h. să perfecŃioneze în didactica şi metodica disciplinei. CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI PRELUCRAREA LEMNULUI) Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului Durata: 25 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică (un singur modul) Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor economiei de piaŃă. • respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul economic şi tehnic • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică. Valentina CAPOTĂ. ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h. 5h. Prof. activităŃi practice. 5h. Nicolae IOANA Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Prof. INDUSTRIE ALIMENTARĂ. RESURSE UMANE Prof. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Liliana DRĂGHICI .

5h) ModalităŃi de evaluare: Evaluare după fiecare zi de desfăşurare. • respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul tehnic. conducerea unităŃilor şcolare. II. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. • vor fi capabili să planifice învăŃarea eficientă pentru persoane cu abilităŃi diferite în cadrul domeniului respectiv. • vor lua în considerare strategii alternative pentru ajutarea elevilor să înveŃe folosind stilurile preferate de învăŃare. ambele miercurea (ziua metodică): • 4 zile (7h. • îsi vor identifica propriul stil de predare şi vor deveni conştienŃi de implicaŃiile acestuia asupra stilului de predare. Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor codului educaŃiei. având în vedere aplicarea metodelor de învăŃare centrate pe elev. 5h. la alegere. 6h). • îsi vor împărtăşi unul altuia exemple de bună practică în utilizarea învăŃării centrate pe elev. Formatori din programul Phare-TVET Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Evaluarea de către participanŃi. III. precum şi alte categorii de personal didactic interesate Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului şi a activităŃilor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul. • vor identifica oportunităŃi de învăŃare activă în domeniul lor profesional. bibliotecă. Analiză de final concretizată prin redactarea unui studiu pe baza rezultatelor obtinute prin aplicarea metodei la clasele (/disciplinele) experimentale. ActivităŃi: • studii de caz: identificarea stilului de predare. participantii: • vor înŃelege ce este învăŃarea centrată pe elev şi care sunt barierele ridicate de elevi şi profesori în calea acesteia.corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante. filialele CCD. • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: Pâna la sfârsitul programului. la sfârşitul programului.I. elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică. 6h. 5h. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 RON (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 6h. alese. • vor cunoaşte impactul diferitelor strategii de predare asupra învăŃării.com 31 . RESURSE UMANE Prof. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ÎNVĂłARE CENTRATĂ PE ELEV Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi. Gabriela LICHIARDOPOL . 5 zile (5h. 5h.

filialele Casei Corpului Didactic. 5h.2009 Durata: 25 ore/ semestrul I şi /sau II Module tematice abordate: un singur modul. III.4595/22. Certificare: adeverinŃe tip C. bibliotecă. ModalităŃi de evaluare: chestionare.com 32 . Prof.I.07. la alegere. 6h). conducerea unităŃilor şcolare. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: PROCEDURI DE INSTRUIRE ŞI EVALUARE ÎN ARIA TEHNOLOGII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi precum şi alte cadre didactice din unităŃi de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: alinierea activitatii cadrelor didactice de specialitate la criteriile de performanta specifice Fisei postului cadrului didactic conform OMECI Nr.D. 6h. Nina OLTEAN.C. Radu Teodor SEEFELD. ambele miercurea (ziua metodică): 4zile (7h. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. având în vedere aplicarea criteriilor specifice fişei postului Scop: formarea personalului didactic din aria Tehnologii în domeniul asigurării calităŃii Obiective specifice programului: să faciliteze adaptarea individuala la schimbarea introdusa de noul sistem de evaluare a cadrelor didactice ActivităŃi: • studii de caz: implicaŃiile contextului legislativ asupra evaluării cadrelor didactice pe baza standardului ocupational. 5h. Liliana DRĂGHICI Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. RESURSE UMANE Drd. Prof. Adriana Hermina TRIFU. portofoliu. • simulări şi joc de rol: interevaluarea şi autoevaluarea cadrelor didactice Rezultate: • noi competenŃe dobandite comform specificaŃiei fişei de evaluare a cadrelor didactice • adaptarea individuală la schimbarea introdusă de noua modalitate de evaluare a cadrelor didactice • completarea portofoliului personal • dezvoltarea spiritului de lucru in echipă • practicarea autoevaluării ca instrument în creşterea propriilor performanŃe Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. 6h. II. 5 zile (5h. Florinela IONESCU. 5h). activităŃi practice. elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică. • mini proiecte de grup: instrumente şi proceduri de lucru. 5h. Dr. Prof.

5h.D. 6h. • Sporirea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor desfăşurate în laborator şi prin aportul laboranŃilor şi tehnicienilor şcolari. RESURSE UMANE • Eugenia Bâdrea • Hurmuzache Dan • Ştefan Grigorescu Resurse materiale: C.C. • ContribuŃia laboranŃilor la dezvoltarea deprinderilor elevilor de a efectua experimente.C. inclusiv folosirea calculatorului. 5h) ModalităŃi de evaluare: fişe de evaluare. 7h. Durata: 40 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: formarea şi consolidarea pregătirii laboranŃilor de fizică. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Liceul Economic "Costin C. 7h). lucrări Certificare: adeverinŃe tip C. 5h. biologie Obiective specifice programului: . la alegere. ambele luni (ziua metodică): 6 zile (7h. conducerea unităŃilor şcolare. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 2500 lei(1 grupă: 25 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 2. filialele Casei Corpului Didactic. Kiritescu".I. II. echipamente şi logistică. ActivităŃi: • studii de caz: experimente virtuale Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. 6h. 8 zile (5h. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ŞI PERFECłIONARE PENTRU LABORANłI ŞI TEHNICIENI LABORANłI Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: laboranŃi şi tehnicieni Justificarea ofertei: • Informarea personalului didactic auxiliar în noile didactici. III. 7h..5 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 5h. 5h.D.Să stăpânească şi să folosească metode şi tehnici moderne în laborator. 5h. chimie.com 33 . 5h.

filialele Casei Corpului Didactic. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. utile în activitatea didactică. • completarea portofoliului personal. în plan didactic. a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum).I. Obiective specifice programului: • să asigure relevanŃa documentelor curriculare oficiale (SPP şi curriculum) pentru formarea profesională iniŃială. activităŃi practice. • eficientizarea procesului instructiv educativ. a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum. profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la transpunerea Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum Scop: • transmiterea de informaŃii referitoare la structura Standardului de pregătire profesional şi structura Curriculumului în învăŃământul profesional şi tehnic. conducerea unităŃilor şcolare. bibliotecă. • dezvoltarea de noi competenŃe. • analiza transpunerii Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum. ActivităŃi: • analiza documentelor curriculare oficiale (SPP si curriculum). la alegere.D.125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP). teste. RESURSE UMANE • • • Expert Angela Popescu – formator national Expert Dana Stroie. II. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5 zile x 5h/zi).C. în plan didactic. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. III. finalizată cu certificarea competenŃelor.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. TRANSPUNEREA STANDARDULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN TERMENI SPECIFICI PROCESULUI DE EDUCAłIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ DESFĂŞURAT PRIN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC ÎN CURRICULUM Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3. 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare chestionare. Rezultate: • eficientizarea activităŃii instructiv educative prin valorificarea. • transmiterea de informaŃii referitoare la transpunerea Standardului de pregătire profesional în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional în Curriculum. • să eficientizeze activitatea instructiv educativă prin valorificarea.com 34 . CRITERII CURRICULARE ABORDĂRI CURRICULARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC.formator national Expert Mihaela Ştefănescu .

expoziŃii. SERVICII ŞI RESURSE) ŞI LICEE TEORETICE PENTRU EXTINDEREA METODEI MODERNE INTERACTIVE DE ÎNVĂłARE . filialele Casei Corpului Didactic. III. completarea portofoliului personal. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C.C. RESURSE UMANE • Expert Ciobanu Gabriela – director CNDIPT • Expert VlăduŃ Zoica – director adj. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. activităŃi practice. • formării competenŃelor profesionale necesare implementării metodei interactive de invăŃare –firma de exerciŃiu • eficientizarea procesului de învăŃământ prin utilizarea unor metode atractive de predare-învăŃare Obiective specifice programului: • să elaboreze documentaŃia necesară înfiinŃării unei firme de exerciŃiu • să organizeze activitatea pe departamente • să iniŃieze şi să efectueze tranzacŃii • să elaboreze planul de afaceri al unei firme ActivităŃi: • Organizarea procesuală şi structurală a firmei de exerciŃiu • Derularea tranzacŃiilor cu alte firme de exerciŃiu • EvidenŃa operativă a operaŃiilor derulate • Participarea la evenimente . CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT). Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.FIRMĂ DE EXERCIłIU (FE) Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. la alegere.I. conducerea unităŃilor şcolare. teste.formator national • Expert Dana Stroie . CRITERII CURRICULARE FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN IPT (PROFIL TEHNIC. II.com 35 . utile în activitatea didactică.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. târguri • Planul de afaceri • Marca de calitate • Încheierea activităŃii in FE Rezultate: • Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. bibliotecă. CNDIPT-TVET • Expert Mihaela Ştefănescu . profesori economişti Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic pentru firma de exerciŃiu Scop: • dezvoltarea spiritului antreprenorial .formator national • Expert Angela Popescu .D. 8 zile (3h/zi x 7 zile şi 4h/zi x 1 zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare. • • eficientizarea procesului de învăŃământ dobândirea de competenŃe noi. ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5h/zi).

CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP). ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităŃii. • eficientizarea procesului de formare profesională iniŃială Obiective specifice programului: • să faciliteze crearea şi dezvoltarea reŃelelor parteneriale între unităŃile şcolare care oferă programe de formare în acelaşi domeniu de pregătire.D. şcoală – comunitate locală în învăŃământul profesional şi tehnic.formator national Expert Mihaela Ştefănescu . III. II. • să sprijine dezvoltarea parteneriatelor şcoală . ultima întâlnire 5h) ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. referitoare la dezvoltarea parteneriatului şcoală – şcoală. filialele Casei Corpului Didactic.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. responsabilii ariei curriculare tehnologii din unităŃile de învăŃământ profesional şi tehnic Justificarea ofertei: îmbunătăŃirea calităŃii parteneriatelor unităŃilor de învăŃământ profesional şi tehnic Durata: 25 ore/ semestrul I sau/ şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare.C. teste. • dobândirea de competenŃe specifice. bibliotecă. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.formator national Expert Dana Stroie . la alegere.com 36 .întreprindere în învăŃarea la locul de muncă a elevilor. RESURSE UMANE • • • • Expert Angela Popescu . portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C.I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: membrii consiliilor de administraŃie . Rezultate: • eficientizarea cooperării interinstituŃionale în învăŃământul profesional şi tehnic. şcoală – întreprindere. în vederea adecvării competenŃelor profesionale la cerinŃele specifice ale angajatorilor.formator national Expert Viorel łigănescu. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. • completarea portofoliului personal. ambele miercurea (ziua metodică): cinci zile (5h/zi) şase zile ( 4h/zi x zi. • să faciliteze colaborarea şcoală – comunitate locală pentru îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor educaŃionale şi de asistenŃă socială adresate elevilor ActivităŃi: • mini proiecte de grup: elaborarea unor propuneri de reŃele parteneriale interşcolare • studii de caz: dezvoltarea relaŃiilor parteneriale ale unităŃilor şcolare în concordanŃă cu cerinŃele de asigurare a calităŃii în învăŃământul profesional şi tehnic. chestionare. conducerea unităŃilor şcolare.

RESURSE UMANE • Expert Angela Popescu . activităŃi practice. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. • completarea portofoliului personal. Rezultate: • eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare din învăŃământul profesional şi tehnic.formator naŃional • Expert Dana Stroie . cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic. III. CRITERII CURRICULARE ELABORAREA CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ(CDL) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare.D. bibliotecă.125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic.formator naŃional Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. utile în activitatea didactică. prin adecvarea rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. teste. ActivităŃi: • analize în vederea transpunerii unităŃilor de competenŃe din standarde de pregătire profesională (SPP) în module de curriculum în dezvoltare locală. • eficientizarea procesului de învăŃământ. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3. Obiective specifice programului: • să elaboreze un curriculum în dezvoltare locală (CDL) în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. ambele miercurea (ziua metodică): 5 zile (5 zile x 5h/zi). (CNDIP). parcurgând etapele conform metodologiei în vigoare şi cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic. la alegere. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante.com 37 . • să asigure relevanŃa sectorială şi locală a competenŃelor pe care le dobândesc elevii prin parcurgerea CDL-ului.formator naŃional • Expert Mihaela Ştefănescu . 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare. • mini proiecte de grup: elaborarea unui curriculum la decizia şcolii. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. conducerea unităŃilor şcolare. filialele Casei Corpului Didactic.I. • proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă.C. II. • dobândirea de competenŃe noi. referitoare la elaborarea curriculumul-ui în dezvoltare locală (CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.

activităŃi practice.Mihaela OLTEANU Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.B. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 5000 lei (1 grupă: 25 x 200) • Costul orei de formare/ cursant: 8 lei • Costul pe cursant: 200 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii.C. RESURSE UMANE Prof. Consilier juridic I. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare. Sorina FĂSUI. 6h. conducerea unităŃilor şcolare. 6h. teste. Ramona COMAN . • să identifice căile de dezvoltare a unităŃii şcolare din care provine. Prof. 5h.com 38 . cadre didactice din unităŃile de învăŃământ particulare Justificarea ofertei: • Necesitatea dezvoltării unei culturi instituŃionale în interiorul unităŃilor de învăŃământ particulare. • Necesitatea implementarii si asimilarii conceptelor educationale prin care unităŃile particulare de învăŃământ pot aplica pentru acreditare. • să cunoască şi să aplice corect legislaŃia şcolară. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. 6h). 5h. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă. Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să identifice domeniile care necesită evaluare şi progres în unitatea de învăŃământ. 5h. a cadrelor didactice din unităŃile particulare şi iniŃierea acestora în legislaŃia de profil şi în elaborarea strategiilor manageriale. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. . directori. II. filialele Casei Corpului Didactic. membrii CEAC. III. • Formarea managerilor din unitatile particulare de învăŃământ în contextul centrării pe calitate în educaŃie Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: : pregatirea profesională a managerilor.I.D. Cinci zile (5h. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante.S. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CULTURA INSTITUłIONALĂ ÎN UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT PARTICULARE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: manageri.M. bibliotecă. ambele miercurea (ziua metodică): • Patru zile (7h. la alegere.

de ore de formare planificate: 30 ore Costul total al programului: 80 lei (2.D. timp alocat: 6 zile. RESURSE UMANE Formator: Laura Rudeanu – documentarist C. în sistem IDD Scopul: pregătirea iniŃială a bibliotecarilor şcolari. creşterea calităŃii activităŃii bibliotecarului şcolar.U.B. – suport de curs.C. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. • să modernizeze activitatea bibliotecii inclusiv prin folosirea calculatorului în Ńinerea evidenŃei cât şi în circuitul informaŃiilor ModalităŃi de evaluare: chestionare. Resurse materiale: C.D. B. • punerea de acord a situaŃiei din teritoriu cu prevederile statutului personalului didactic privind pregătirea şi perfecŃionarea bibliotecarilor şcolari. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI Tipul de program: iniŃiere Public-Ńintă vizat: personal din învăŃământ şi din afara sistemului care doreşte să ocupe un post de bibliotecar şcolar. informatizarea bibliotecilor şcolare.P.S.N.M.C. Justificarea ofertei: • cunoaşterea legislaŃiei în vigoare • necesitatea transformării bibliotecilor şcolare în adevărate centre de informare şi documentare.Durata: 30 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. conducerea unităŃilor şcolare pentru a realiza feed-back – ul şi în teren. teste.com 39 .C.D.000 Ron (80 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: B. lucrări practice.C. II. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. sporirea influenŃei bibliotecii în actul de învăŃare – educare al elevilor. CRITERII ECONOMICE Nr. I. echipament bibliotecă şi logistică. Obiective specifice programului: • să pună în practică cerinŃele şi cunoştinŃele însuşite.I. III. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.. şi alte biblioteci universitare pentru a lămuri anumite probleme solicitate de cursanŃi.6/ oră/ cursant)/ 2..

RESURSE UMANE Formatori: Sâiu Cristina – expert achiziŃii publice .C.D. ReprezentanŃi achiziŃii publice şi serviciul juridic din I. • directori. CRITERII ECONOMICE Nr. logistică.I.S.M. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. contabili.B. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.I. • alte categorii de personal interesate.com 40 . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL ACHIZIłIILOR PUBLICE Tipul de program: iniŃiere/perfecŃionare Public-Ńintă vizat: • administrator financiar.M. bibliotecă.C. portofolii.B. Costul total al programului: 120 lei (4 lei oră/ cursant) – 3.S. Justificarea ofertei: • formarea şi perfecŃionarea administratorilor • perfecŃionarea contabililor Durata: 30 ore Planificarea pe module tematice: 6 zile Scopul: consolidarea pregătirii administratorilor/ contabililor din învăŃământul preuniversitar. III.CNDIPT – M.000 lei (120 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr.E. ore de formare planificat: 30 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. teste. II. creşterea competenŃei activităŃii administrative de contabilitate. • să practice o mai bună colaborare cu furnizorii de achiziŃii publice şi conducerea unităŃii şcolare. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament. Obiective specifice programului: • să cunoască şi să stăpânească legislaŃia în domeniul administrativ/ contabil.

CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 100 lei x 25 cursanŃi 2. • administratori financiari de patrimoniu.500 (100 lei/ cursant) • Costul orei de formare: 3.D. RESURSE UMANE Formatori: Nicolae Mihaela – insp.ISMB Bâdrea Eugenia – tehnician Lic.să dobândească. a prevenirii şi stingerii incendiilor.34 lei/ ora formare • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.com 41 . Justificarea ofertei: formarea personalului cu sarcini în domeniul protecŃiei şi securităŃii muncii. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ORGANIZAREA ACTIVITĂłII DE PROTECłIA ŞI SECURITATEA MUNCII. să consolideze. II. securitatea şi sănătatea muncii. dezastrelor ModalităŃi de evaluare: Portofoliu. prevenirea şi stingerea incendiilor dezastre în unităŃile şcolare.C. inginer – Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Resurse materiale: Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi"/ Sector 6 III. • alte persoane interesate. teste Certificare: adeverinŃe tip C. KiriŃescu Hurmuzache Dan – prof. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR – DEZASTRE ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere Public Ńintă vizat: • responsabili cu protecŃia muncii din unităŃile şcolare. Rodica Godoci . timp alocat: 6 zile/ semestrul I Scop: cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în domeniul protecŃiei muncii Obiective specifice programului: . ITM Insp. conducerea unităŃilor şcolare.I. să sistematizeze şi să actualizeze informaŃiile necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de protecŃia. Economic Costin C. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ Module tematice.

consilier. formator. filialele Casei Corpului Didactic. activităŃi practice. inspector.000 lei (400 lei x 75 cursanŃi) • Costul orei de formare: 6. CCD – echipamente audio-video.C. Daniel Mihai Dragnea – şef serviciu. DirecŃia Generală Juridică şi Control Resurse materiale: DGJC.drd. consilier. ActivităŃi: a) Prezentarea legislaŃiei privind documentele şcolare b) Prezentarea sistemul de management al calităŃii c) Analiza schemei flux a informaŃiilor şi documentelor d) Realizarea. DirecŃia Generală Juridică şi Control. DirecŃia Generală Juridică şi Control Ioana Stama – prof. secretari. care să asigure eficientizarea gestionării documentelor şcolare. DirecŃia Generală Juridică şi Control Georgiana CreŃan – prep. Maria AngheluŃă – formator naŃional. dr.I. DirecŃia Generală Juridică şi Control. portofoliu. Modulul III: 36 ore + 4 ore evaluare finală ModalităŃi de evaluare: chestionare.asist. Calendarul programului: Modulul I: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs. conducerea unităŃilor şcolare. Modulul III: Proceduri şi instrucŃiuni de lucru utilizate în unităŃile şcolare Scop: Gestiunea eficientă a documentelor din unităŃilor de învăŃământ preuniversitar Obiective specifice programului: • să dezvolte cursanŃilor competenŃe de aplicare a prevederilor legale referitoare la managementul documentelor şcolare • să iniŃieze cursanŃii în elaborarea unor proceduri ca instrumente de acŃiune în cadrul fluxului de informaŃii şi documente • să asigure la nivelul conducerii unităŃii şcolare conştientizarea efectelor deciziilor de elaborare şi aplicare a procedurilor • să permită cursanŃilor raportarea corectă a modului de implementare a procedurilor la nivelul unităŃii de învăŃământ. Modulul II: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs. consilier. a procedurilor la nivelul compartimentelor. directori. III. I. DirecŃia Generală Juridică şi Control. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: GESTIONAREA DOCUMENTELOR ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: program de perfecŃionare Public Ńintă vizat: inspectori şcolari. comisiilor de lucru şi a comisiilor metodice. II. Certificare: adeverinŃe tip C.com 42 .MECI şi solicitările conducerilor instituŃiilor şcolare privind consilierea pe managementul documentelor Durata: 60 ore/ semestrul I şi II Module tematice abordate: Modulul I: Gestiunea documentelor. responsabili CEAC Justificarea ofertei: Constatările controalelor efectuate de DGJC . Asist. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. DirecŃia Generală Juridică şi Control Mirela Olteanu – prof. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 75 cursanŃi • Costul total: 30. bibliotecă.D. Modulul II: Sistemul de management al calităŃii. I.67 lei/ ora de formare • Costul pe cursant: 400 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Rezultate: Realizarea unei colecŃii de proceduri /instrucŃiuni de lucru. Gabriel Liviu Ispas – director general. univ. Drd. gr. RESURSE UMANE Prof. Yvonne Lacroix . gr. individual şi în grupe de lucru. expert. DirecŃia Generală Juridică şi Control. MECI Lector univ. univ. Robert Berezovski – consilier.

Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. Centrele de Documentare/ echipament bibliotecă şi logistică .D.3/ oră) – 25 cursanŃi x 70 lei cursant Colaborări: M.S. ModalităŃi de evaluare: chestionare. II.să adopte o atitudine civilizată faŃă de personalul şcolii şi terŃi.com 43 . experŃi. .Vlase Elena – secretar C. activităŃi practice.să solicite şi să furnizeze informaŃii clare (verbal/ scris). cunoaşterea atribuŃiilor ce revin secretarilor din şcoli.E.. plecări în alte domenii de activitate).D. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice.C. timp alocat: Semestrul I şi II Scopul: stăpânirea informaŃiei cu privire la activitatea de secretariat.B. . teste. • lipsa de pregătire în domeniu. de ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (2.să fie capabile să-şi organizeze activitatea de secretariat pe principii ergonomice şi de eficienŃă.I. jurişti. Obiective specifice programului: . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE PERFECłIONARE PENTRU SECRETARII UNITĂłILOR ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: secretare din unităŃi şcolare şi alte persoane doritoare. alte instituŃii abilitate cât şi cu conducerile unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back – ului.M.C. personal abilitat al compartimentelor specifice). CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr. I. în vederea creerii condiŃiilor optime pentru eficientizarea activităŃii manageriale specifice.I. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. . secretare cu experienŃă. III.să utilizeze tehnici moderne în prelucrarea şi stocarea informaŃiilor. Justificarea ofertei: • modificările frecvente ale legislaŃiei şcolare şi financiare precum şi ambiguitatea unor documente care neceasită modalităŃi corecte de aplicare a legislaŃiei specifice.C. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. . • fluctuaŃia personalului din secretariat (pensionare. RESURSE UMANE Formatori: specialişti ISMB (inspectori resurse umane.

alt personal nedidactic interesat.C.I.D. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament. teste. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. timp alocat: 6 zile Scopul: punerea de acord a cunoştinŃelor personalului de îngrijire cu legislaŃia în domeniu în condiŃiile integrării europene creşterea competenŃei personalului de îngrijire Obiective specifice programului: • să cunoscă şi să stăpânească legislaŃia în domeniul privind protecŃia muncii.3/oră) – 25 cursanŃi x 70 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I.C. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. Justificarea ofertei: formarea personalului de îngrijire. demonstraŃii practice. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr. logistică. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice.M. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ORGANIZARE ŞI CALITATE ÎN DOMENIUL IGIENIZĂRII ŞI ÎNTREłINERII CURĂłENIEI ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: personal de îngrijire.750 lei (2. III. • punerea în practică a cunoştinŃelor ModalităŃi de evaluare: chestionare.D.B./prof.com 44 . RESURSE UMANE Formatori: Tudor Iuliana – profesor Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Dan Hurmuzache – director adj. bibliotecă. II. Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Denisa Hurmuzache – contabil şef Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Piha Ecaterina – administrator financiar C. cursanŃi planificaŃi: 25 Costul total al programului: 1. cerinŃelor sanepidului şi reciclării deşeurilor.S. ing.

Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. administratori financiari. ModalităŃi de evaluare: chestionare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARHIVAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: secretari. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament şi logistică. I.S. Arhivele NaŃionale şi Facultatea de Arhivistică. • să fie capabili să verifice starea arhivei în unitate în vederea aducerii acesteia la zi. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr.D.C.D Modul de certificare: adeverinŃe tip C. portofolii.M..3 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare.B. casieri.com 45 . CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: cu aportul participanŃilor – 70 lei Nr. III. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice: 6 zile Scopul: cunoaşterea legislaŃiei în domeniu şi a conŃinutului nomenclatorului de arhivare pentru documentele şcolare. Justificarea ofertei: iniŃierea personalului cu sarcini în domeniul arhivării documentelor.I. Obiective specifice programului: • să stăpânească tehnicile de aplicare în practica a legislaŃiei în domeniu.S.M. Laura Rudeanu – documentarist C.C. RESURSE UMANE Formatori: Rodica OŃeleanu – arhivar şef I. ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (70 lei x 25 cursanŃi) – 2.B. II.

CAPITOLUL II Cursuri acreditate PROGRAM ELIBERARE CERTIFICATE ŞI ATESTATE Cursuri acreditate MarŃi: 800 – 1200 Joi: 1100 . sau prin bancă. Cont RO62TREZ7065003XXX000037 – Trezoreria Sectorului 6 .150 Eliberarea certificatelor/ atestatelor se face personal pe bază de BI/ CI Cursurile CCD se pot achita direct la casieria CCD.

211 laboratoarele unităŃiilor şcolare. „Mihai Viteazul” Şcoala Comercială Superioară „N. 191 GrădiniŃa Nr.com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare 4. Şc.D. „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr. Kretzulescu” Gr. solicitanŃi din comunitatea locală 20 credite/ 40 ore 25 credite/ 40 ore 80 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo.C.com 3. Casa Corpului Didactic Bucureşti 1.com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare . crt. Responsabil C. Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiei (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL 25 credite/ 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 267 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo. Arie curriculară Luca Simona Gabriela consiliereccd@gmail. de credite/ ore PreŃ/ cursant 250 lei oct 2009 – mai 2010 Nr.CURSURI ACREDITATE Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti Anul şcolar 2009 . Personal didactic şi nedidactic.com 11 credite/ 44 ore Titlul programului Grup Ńintă Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C. EducaŃie pentru formarea caracterului Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar 2. 178 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo. N.2010 Nr.IntelTeach Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 25 credite/ 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. Predarea în societatea cunoaşterii .

N. „Mihai Viteazul” Col.L. Teh „Energetic” C.comunicare_zoratti@yahoo. 34 GrădiniŃa Nr. PreŃ/ cursant 450 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 25 credite/ 89 ore Grup Ńintă Maria Dima dima. N.maria_ccd@yahoo. crt. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. N. Didactica limbii române Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 12 credite/ 50 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. 108 Liceul Teoretic „Gr.Caragiale” Şcoala Nr. „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr. Moisil” . N. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C. „Mihai Viteazul” Col. 108 Liceul Teoretic „Gr.comunicare_zoratti@yahoo. „Mihai Viteazul” Col. Moisil” Şcoala Comercială Superioară „N.L.L. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. 108 Liceul Teoretic „Gr.comunicare_zoratti@yahoo.248 Şcoala Comercială Superioară „N.it 7. Teh „Energetic” C.D. Cercurile de lectură Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 11 credite/ 44 ore 170 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. „I.Nr. „I. „Mihai Viteazul” Seminarul Teologic Ortodox Gr. de credite/ ore Responsabil C.it 8. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. „I. Şc. N.C.Caragiale” Şcoala Nr.it Şcoala Comercială Superioară „N. Moisil” 5. Teh „Energetic” C. N. N.Caragiale” Şcoala Nr. Şcoala incluzivă Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 6.com Nr. Didactica limbii latine Profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar 10 credite/ 40 ore 160 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba.

„Mihai Viteazul” C. Didactica CHIMIE Manageri educaŃionali. de credite/ ore Responsabil C. îndrumare şi control Personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar. „N. disciplinei Profesori de chimie 30 credite/ 100 ore 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. „Mihai Viteazul” C. Şc. N. N. „N.Nr. N. „I. Şc. Moisil” C. „Mihai Viteazul” C. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. Şc.com Gr.C. „Gr.C. chimie.C.D.D. Stănescu” Toate Filiale C.D. Şc.C. N. Notiuni generale de astronomie şi astrofizică” profesori matematică. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Şcoala Comercială Superioară „N. PreŃ/ cursant 950 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 90 credite/ 280 ore Grup Ńintă Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. „N. crt. Neculce” C. Bucureşti 12. Didactica Matematicii Profesori matematică 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Moisil” Liceul Teoretic „I. fizică. Şc. Cerchez” Gr.Caragiale” C. Cerchez” Gr. „Gr. N. personal didactic aspirant la funcŃii de conducere. Bucureşti Gr. ingineri 30 credite/ 100 ore 15 credite/ 60 ore 240 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.com Nr. din 2007-2008 . „Mihai Eminescu” 11. Şc.com Gr. N. „N.L.com 13.com Gr. Autoevaluare instituŃională 12 credite/ 46 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. Şc.Caragiale” C. Cerchez” Gr. Management educaŃional 10.D. biologie. Moisil” C. „I. Kretzulescu” 9. „Gr.L. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. geografie. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr.

C.com Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Prof. Moisil” C. EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului 18. crt. „Mihai Viteazul” C. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. VIORICA DRĂGAN .com Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo.C. Şcoala diriginŃilor 11 credite/ 41 ore Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal 153 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 11 credite/ 42 ore 19. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Acreditare feb.C.D.com Nr.Caragiale” C.C. Moisil” C. EducaŃie nonformală în muzeu 13 credite/ 50 ore 170 lei 20. Repere metodologice Profesori fizică. Bucureşti. Metodica predării FIZICII Profesori fizică 15 credite/ 60 ore Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport 11 credite/ 42 ore 190 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo. Şc.com Toate Filiale C.com 11 credite/ 42 ore 157 lei oct 2009 – mai 2010 Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.com Gr.C. 2007 – feb.D.D. din 2007-2008 Director C. 2010 14. Şc.D.com Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.com Toate Filiale C. Didactica Biologiei 15 credite/ 60 ore 240 lei 240 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 Liceul Teoretic „Gr. Cerchez” Gr. „N. „I. Moisil” 16. „Gr. din 2007-2008 21. din 2007-2008 17.C.C. pentru studiul disciplinei chimie şi biologie ŞTIINłE Profesori biologie 15.D. Bucureşti Liceul Teoretic „Gr. N.C. Bucureşti Toate Filiale C. Bucureşti Gr. Didactica predării educaŃiei muzicale Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar 170 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo.L.Nr.D. N. „N.D. PreŃ/ cursant 160 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 10 credite/ 40 ore Grup Ńintă Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Stănescu” C. de credite/ ore Responsabil C. Şc.D.

M.I. PetruŃa Silvia Mişu – muzeograf. Muzeul NaŃional de Artă al României.com 46 . Cristina Toma – muzeograf. videoproiector.inspector I.B. Angela Mihăilescu . I.I. retroproiector. proiecte şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II.S. educaŃia non-formală Scop: abilitarea cadrelor didactice pentru valorificarea alternativelor educaŃionale.S.M. Adrian Curcan .E. Liceul de Arte Plastice „N.05 lei /h X 42 h) Colaborări: I. III. Tonitza”. consumabile. conform deciziei de acreditare Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: receptarea operelor de artă.S.E.S..05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4. Obiective specifice programului: formabilii să fie capabili să valorifice modalităŃile de receptare a operelor de artă ActivităŃi: • studii de caz: opere de artă găzduite de Muzeul NaŃional de Artă al României Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică a avtivităŃilor extracurriculare Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: chestionare. logistica necesară desfăşurării cursului: copiator. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4250 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE NONFORMALĂ ÎN MUZEU Tipul de program: formare şi dezvoltare profesională în specialitatea educaŃie artistică Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar. RESURSE UMANE Formatori: Angelica Iacob – muzeograf. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. flipchart. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare..B.

S.F.cadru Scop: formarea cadrelor didactice pentru abordarea modernă a demersului didactic Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare. logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri. RESURSE UMANE Formatori: prof.8 lei • Costul pe cursant: 190 lei (3. A. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (190 X 25. Petrică Dragomir Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare. Nicolae Milea .S. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: SPECIALITATE ŞI DIDACTICI ÎN EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi metodologii în didactica modernă Durata: 50 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar şi activităŃi practico-metodice ce permit realizarea obiectivelor . prof. prof. unităŃi şcolare. o grupă de 25 cursanŃi) • Costul orei de formare: 3.B. LaurenŃiu Oprea . Eugeniu Scarlat..8 lei /h X 50 h) Colaborări: I. video.N. copiator. prof.E.. la capacitatea elevilor.I.com 47 .M. corespunzător condiŃiilor concrete de realizare a demersului didactic Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II. ActivităŃi: • Studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar • ActivităŃi practice-metodice privind conŃinuturile şi metodica realizării obiectivelor cadru ale programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar Rezultate: • Realizarea practică a unui demers didactic care să realizeze contribuŃia specifică a disciplinei educaŃie fizică şi sport. cu competenŃele învăŃământului general obligatoriu european • Elaborarea personalizată a documentelor de proiectare didactică. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. III. dr.

III.B. Georgeta Rădescu – profesor. instituŃii de specialitate. Certificare: atestat de competenŃă profesională II. Valentin Moraru – profesor. Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: educaŃia muzicală. logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri. video. Valeria Ionescu – profesor.S.M. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice.com 48 . structurarea activităŃilor didactice Scop: formarea cadrelor didactice pentru structurarea modernă a demersului didactic. Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare ActivităŃi: • studii de caz: standardele de evaluare în activitatea la clasă.05 lei /h X 42 h) • Colaborari: I. Costel Zaharia – profesor Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare.05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4. Elena Chitaigoroski – profesor. RESURSE UMANE Formatori: Gabriela Munteanu – profesor.I. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4.. copiator. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA PREDĂRII EDUCAłIEI MUZICALE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi abordări în predarea educaŃiei muzicale.

pentru cultivarea caracterului prin implicarea tuturor factorilor educaŃionali. Drujinin Victor. selectarea şi aplicarea celor mai potrivite metode de interrelaŃionare cu familia şi comunitatea.sem I şi II. Simona Luca. Calendarul programului . ca o modalitate esenŃială de educare a personalităŃii elevilor. Prezentarea materialelor informative • ExerciŃii aplicative. Dumitriu Carmen. III. ActivităŃi: • Sesiuni de formare de tip work-shop. Cherciu Rodica Diana. activităŃi motivaŃionale. Dr. 2h • Bazele teoretice psihologice şi pedagogice. Durata: 44 ore Module tematice abordate: • Introducere în program.I. Ştefan Elena. Cătălina Chendea.6 lei/ora Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. • Să selecteze şi să aplice metodele cele mai eficiente de intervenŃie pentru construirea-cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter la elevi • IniŃierea cadrelor didactice în metodologia programului „Mai întâi caracterul!” („Character first !”). Costul orei de formare/participant – 5. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE PENTRU FORMAREA CARACTERULUI Program de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor în cadrul PROGRAMULUI INTERNAłIONAL “CHARACTER FIRST”. Obiective specifice programului: • Stabilirea necesităŃii cultivării caracterului de către toŃi factorii educaŃionali. Georgescu Elisabeta. 30h Scopul: Pregătirea formabililor privind modelarea caracterului. Rezultate: CompetenŃe metodologice privind utilizarea adecvată a cunoştinŃelor de psiho-pedagogie în educarea caracterului elevilor. precum şi a unui set de valori comportamentale şi atitudini morale. • ActivităŃi de consolidare a echipei. simulări.câte 2 grupe/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare.. Promovarea în comunitatea educaŃională a unor programe şi strategii pentru cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75 persoane/ an şcolar (25 participanŃi / grup x 3 grupe) Costul programului – 250 lei /cursant. Negovan Valeria. • Identificarea. de creare a coeziunii grupului. Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: Promovarea unor modalitati concrete de intervenŃie la nivelul personalităŃii elevilor. prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor. Cazan Manuela. Regândirea aplicării principiilor educaŃiei morale în practica educativă actuală. programul de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor. Univ. activităŃi practice.reŃelei de consilieri şcolari. Florica Paragină. teste. 12h • ModalităŃi de implementare a programului „CharacterFirst ”. RESURSE UMANE Conf. portofoliu Certificare – ATESTAT de competenŃe profesionale transferabile – 11 credite II.strategii de educare a caracterului. activităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC. conceperea unui program specific. schimbarea culturii organizaŃionale. Analiza cazuisticii . Cost total – 18 750 lei. schimbul de experienŃă.com 49 .

Curriculum-ul programului Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II. Să-şi însuşească metode noi privind îmbunătăŃirii comunicării în clasă.maria_ccd@yahoo. Diseminarea cursului derulat în cadrul proiectului PHARE. Ştefan Pacearcă. Lucru în echipă pentru exersarea creativităŃii şi gândirea critică Să folosească şi să aplice iniŃiative în condiŃii noi Să iniŃieze un plan de diseminare Să apeleze la mijloace.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii ŞCOALA INCLUZIVĂ Program tematic prin stagii nondisciplinar Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.Proiectare curriculară – 12 ore Modulul V . căi. Să se abiliteze cadrele didactice în dezvoltarea de proiecte comunitare.I. strategii cele mai potrivite pentru diseminare CursanŃii vor achiziŃiona cunoştinŃe noi în domeniul tehnicilor de lucru în grup. 89 ore Modulul I . dr.12 ore Modulul II . Gheorghe Sarău. activităŃi practice.13 ore Modulul VII .Şcoala incluzivă.I. Minodora Gavrilă. proiecte. Atestat Phare M. Mirela Neacşu Universitar. Mihai Rebenciuc.Diversitatea în învăŃare – Teoria inteligenŃelor multiple – 12 ore Modulul III .Parteneriat şcoală – comunitate – 13 ore Evaluare – 2 ore Pregătirea cadrelor didactice privind accesul la educaŃie al grupurilor dezavantajate. DanielaTudorie.Managementul clasei – 13 ore Modulul VI – Evaluarea.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Conf. Maria Dima.C. Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind evaluarea muncii în grup. Formatori Phare: Ruxandra Regalia. Să se aplice tehnici moderne de proiectare curriculară. Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare. 100 (4 grupe) 89 Atestat de competenŃă profesională 450 lei / cursant (45000) 5 lei/ora Coordonator : profesor metodist Maria DIMA dima.M.Metode active şi interactive – învăŃarea prin cooperare – 12 ore Modulul IV .RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.E.com 50 . Să se dezvolte strategii ale educaŃiei incluzive la nivelul unităŃilor de învăŃământ preuniversitar.E.C.I.

Laura Surugiu.comunicare_zoratti@yahoo. profesor. stimularea orală a unei activităŃi de predare. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 100 Costul total al programului: 9. portofolii. rezultate) Scop: orientarea strategiilor didactice de comunicare spre un învăŃământ flexibil. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pentru diferite nivele de limbă. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. doctor Gheorghe Lăzărescu. * Se propune extinderea echipei de formare cu formatorii: Jianu Mihaela Daniela.culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop.000 ( 180 lei per cursant x 50 nr. II. ActivităŃi: lucrul în echipă. • Să se folosească criteriile de evaluare în conformitate cu noua orientare a abordării strategiei didactice. Prof.Prof. profesor.6 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Mihaela Georgescu. Mariana Marin.Tatiana Costache. teste. activităŃi. • Să se dezvolte competenŃele lingvistice şi gândirea autonomă. Dr. timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. Dia Daria Stoicescu. Adriana Donciu. obiective. Prof. pe grupe.Prof. RESURSE UMANE Formatori: Prof.I. Obiective specifice: • Să se cunoască conŃinuturile specifice şi metodice ale disciplinei. Prof.Lydia Ignat. Nicolăescu Mariana. Insp. Calendarul programului: semestrul I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII ROMÂNE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii integrării noului curriculum în sistemul educaŃional actual şi nevoii de pregătire a profesorilor pentru a aplica metode moderne în predarea limbii şi literaturii române. Durata: 50 de ore Planificarea pe stagii/module tematice.Prof. Prof. • Să se realizeze autoevaluarea şi feed-back-ul în devenirea profesională.estimat de cursanti ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. Carmen Nedelcu. prezentarea diferitelor modele de lecŃii.it 51 . II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare.Sofia Dobra. pe fişe de lucru. critică şi reflexivăîn adoptarea tehnicilor şi strategiilor de comunicare modernă. proiecte de lecŃii. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr. profesor III.

folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului: semestrul I.prof. în vederea eficientizării demersului didactic • formarea unor abilităŃi de comunicare. pornind de la metodele şi strategiile prezentate să-şi consolideze pregătirea ştiinŃifică ActivităŃi: lucrul în echipă. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr. IOSIF Paula . stimularea orală a unei activităŃi de predare. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum.comunicare_zoratti@yahoo. III. RESURSE UMANE Formatori: PALIGA Rodica – prof. portofolii.culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop.it 52 . teste.prof. proiecte de lecŃii. obiective. activităŃi. • Pregătirea în vederea susŃinerii de către elevi a examenelor naŃionale.de cursanŃi estimaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 4. .prof. rezultate) Scop: • dezvoltarea competenŃelor cadrelor didactice privind activităŃile curriculare şi extracurriculare • probarea competenŃelor necesare unei bune proiectari. inter-relaŃionare Obiective specifice: să utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare să proiecteze activităŃi didactice. de asemenea.. II.I.. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. • Cursul răspunde. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 8. timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio.000 ( 160 per cursant x 50 – nr.II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare. lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. PAUL Maria . pe fişe de lucru. schimbărilor survenite în programele şcolare. pe grupe. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII LATINE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • Cursul răspunde necesităŃii de aplicare a noilor metode de predare a limbii si literaturii latine şi folosirea criteriilor de evaluare în conformitate cu cele mai recente lucrări de referinŃă. GHEORGHIU LuminiŃa .

• să se familiarizeze cu specificul profesional al fiecărei categorii (profesor de limba şi literatura română. învăŃătorilor. a manualelor. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125 / nr. Universitatea Bucureşti. profesor documentarist. Marilena Şerban. schimbare intervenită. Jianu Mihaela Daniela. de altfel. Nicolăescu Mariana. profesorilor pentru: a. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 220 Costul total al programului: 21. activităŃi. II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în zilele de sâmbătă şi duminică în timpul activităŃii didactice. II. rezultate) Scop: Promovând Cercurile de lectură ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de: recunoaşterea crizei lecturii şcolare. Rezultate: Proiectarea unor activităŃi comune cu participarea documentariştilor. învăŃător) în vederea găsirii unor căi adecvate obiectivelor comune urmărite. în ultimul timp în multe Ńări prin apropierea lecturii cursive de lectura metodică . să participe activ la simulările de activităŃi.250 (170 lei per cursant x 125 număr de cursanŃi planificaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. în scopul utilizării lor pentru atingerea obiectivelor programei. ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de recunoaşterea crizei lecturii şcolare urmate de o schimbare de perspectivă în abordarea literaturii. şi în didactica lecturii. profesor . Calendarul programului: semestrul I. • să aplice în mod flexibil teoriile actuale ale lecturii în activitatea profesională. să se familiarizeze cu tehnici de cercetare didactică. flexibilă.I. în care scrierea să continue firesc actul lecturii. grilă de evaluare a portofoliului. cercetarea problemei lecturii în vederea îmbunătăŃirii permanente a practicilor de abordare a didacticii lecturii. fişe de monitorizare a activităŃii cursantului. • să aplice tehnici de documentare. cluburi de carte. profesor. timp alocat Curriculum-ul programului (scop. • Simulări de activităŃi specifice în vederea construirii unor proiecte de durată pentru stimularea lecturii de plăcere (cercuri de lectură. grile de evaluare a cursului de formare şi a prestaŃiei echipei de formatori.). exerciŃii ghidate pentru experimentarea unor noi practici profesionale şi dezbaterea în grup. să proiecteze activităŃi în care să aplice strategii adecvate în funcŃie de specificul textului şi de obiectivele urmărite. RESURSE UMANE Ioana Nanu. profesor . Lefter (Popescu) Simona Cristina. Laura Surugiu. în ultimul timp în multe Ńări. profesor . ateliere de scriere etc. analiza activităŃilor.86lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. concursuri. ModalităŃi de evaluare: Feedback-uri la sfârşitul unei sesiuni de formare. grile de evaluare a principalelor produse solicitate cursanŃilor. III. ActivităŃi: • ModalităŃile de formare preferate în sesiunile de lucru sunt interactive şi se bazează pe alternanŃa dintre atelierele demonstrative. b. să se familiarizeze cu schimbările de paradigmă intervenite în ultimele decenii în teoriile textului şi ale lecturii. în scopul aplicării lor în spiritul în care au fost concepute. în general. lector.comunicare_zoratti@yahoo. simularea unor activităŃi care vizează prelungirea actului lecturii prin scrierea creativă. Obiective specifice: CursanŃii trebuie: • să analizeze critic programele şcolare de limba şi literatura română. obiective. să facă o lectură critică. Facultatea de Litere. schimbarea de perspectivă în abordarea literaturii. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CERCURILE DE LECTURĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Promovând Cercurile. să proiecteze ateliere de scriere creativă.it 53 . profesor. schimbare intervenită. în special. de altfel. să aplice strategii adecvate lecturii textelor literare şi nonliterare pentru ca elevii lor să poată răspunde la întrebarea cum citim diferite texte literare şi nonliterare. stimularea lecturii de plăcere. Durata: 44 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. chestionare/teste de evaluare la sfârşitul activităŃii.

I. Constantin Roman — profesor universitar doctor ASE .I. Corina Cace — conferenŃiar universitar doctor ASE. Andi Alexandru Oprea — formator C..Management EducaŃional – 90 ore . gr. în ordinea înscrierilor Planificare pe module: modulul I. Mihaela Cotfas — formator C. Tania Vlad — formator regional de directori /prof. cursanti estimat: 100 cursanŃi ( 4 grupe) Costul total al programului 950 lei / pe cursant (costul programului 95000) Costul pe ora de formare: 3. Ovidiu Pânişoară — profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti.D. teste.Universitatea Bucureşti. CRITERII E CONOMICE Nr.C..Comunicare şi curriculum – 90 ore .D. Ştefan Militaru . I . RESURSE UMANE Sorin Cristea — profesor universitar doctor. portofolii.TIC – 90 ore Scop: • realizarea premiselor manageriale pentru menŃinerea şi dezvoltarea sistemului de învăŃământ în contextul tradiŃiei şi reformei • realizarea abilităŃilor participanŃilor pentru o activitate profesionistă. Vasile Molan — conferenŃiar universitar doctor Universitatea Bucureşti.com 54 . modul III.2009 trimestrul I şi II – 2010 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. modulul II. gr. Nicolae Luchian — formator regional de directori. personal didactic aspirant la funcŃii de conducere. ISMB.40 lei / oră cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. proiecte. Cristina Maria Iancu — formator regional de directori / insp. Iunona Staş — formator regional de directori / prof.jurist III. îndrumare şi control Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în managementul unităŃilor şcolare impuse de Reforma ÎnvăŃământului • schimbări în echipele manageriale • solicitările cadrelor didactice Durata: 280 ore / semestrul I şi II. Modul de certificare: certificat de competenŃă profesională II. competentă şi creativă Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască şi să aplice/utilizeze/evalueze corect legislaŃia şi precizările legale referitoare la învăŃământ • să creeze/formeze abilităŃi specifice procesului managerial şcolar • să ofere modalităŃi de evaluare cuantificată repetabilă Calendarul programului: trimestrul IV.C. activităŃi practice. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENT EDUCAłIONAL Tipul de program: perfecŃionare Grup Ńinta: manageri educaŃionali.

8 ore • Sistemul de management al calităŃii. Calendarul programului: trimestrul IV. Stoica Aurelia – formator. auditor în domeniul calităŃii. B: ActivităŃi specifice ale CEAC – 8 ore Scop: pregatirea profesională a managerilor şcolari. operare şi controlul proceselor specifice sistemului de management al calităŃii. cursanti estimati: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Modul de certificare: Atestat de formare continuă a personalului didactic Costul programului: 180 lei / cursant (cost total – 13500 RON) Costul unei ore: 3. timp alocat: Asigurarea calităŃii serviciilor educaŃionale.6 ore • Procesele autoevaluării instituŃionale .I.I. • Să întocmească rapoarte de autoevaluare periodice şi finale pe baza dovezilor colectate conform principiilor calităŃii. • introducerea autoevaluării în sistemul educaŃional ca mecanism intern de măsurare a calităŃii. profesor gr. I. documente pentru planificare.12 credite Planificare pe stagii. profesor gr.formator. profesor gr. Modele europene – 6 ore • Cadrul de asigurare a calităŃii .II. auditor în domeniul calităŃii. RESURSE UMANE Formatori: Ioan Neacşu . auditor în domeniul calităŃii. a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii din unităŃile de învăŃământ şi iniŃierea acestora în elaborarea strategiilor şi tehnicilor de autoevaluare a instituŃiei de învăŃământ. profesor gr. auditor în domeniul calităŃii. CRITERII E CONOMICE Nr.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare / produsele activităŃilor.90 lei / oră Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. Rodica Dimitrovici .formator.I. CerinŃe referitoare la documentaŃie . auditor în domeniul calităŃii.profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti. Justificare: • necesitatea dezvoltării unei culturi a evaluării calităŃii în educaŃie. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: AUTOEVALUARE INSTITUłIONALĂ Tipul programului: program tematic sau modular realizat prin stagii nondisciplinare Grup tinta: personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar. calificative II. A: Cadru general – 9 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii. Stan Alice – formator. profesor gr. Diaconu Roxana – formator. Popa Daniela Elisabeta .I. Durată: 46 de ore .7 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii. profesor gr. • Să completeze componente ale manualului calităŃii. • elaborarea unor proiecte de autoevaluare instituŃională în contextul descentralizării şi centrării pe calitate în educaŃie. Popa Sever – formator. III.com 55 . I. Obiective: ParticipanŃii vor fi capabili: • Să identifice cerinŃele implementării unui sistem de management al calităŃii • Să întocmească documente specifice în conformitate cu legislaŃia privind asigurarea calităŃii în învăŃământul preuniversitar.

reguli.000 lei Colaborări Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei I. de a rezolva probleme. LuminiŃa Doicin – prof. metode sau modele în abordarea unor probleme practice sau pentru structurarea unor situaŃii diverse • abordeze interdisciplinar temele de chimie. dr.grad. Mihaela Ionescu – prof.com – Bucureşti . grad I.M. RESURSE UMANE Formatori Ioan Neacşu . de a cunoaşte şi a utiliza mijloacele media Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili să: • planifice şi să aplice noi strategii didactice • imagineze şi să folosească în mod creativ reprezentări variate • utilizeze algoritmi.M.B. inspector de specialitate. echipamente audio-video.I Lic.I. proiecte interdisciplinare. dr. II. chestionare.100 de ore Perioada .fişe pentru activităŃi experimentale.B. Coordonator . univ. logistic III.. Facultatea de Chimie – Univ. univ. I.semestrul I şi II Resurse materiale .prof.Casa Corpului Didactic.(4 lei /ora x cursant) x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei / cursant x 25 cursanŃi = 10. participanŃi / grupa : 25 – 1 grupă Durata .S. Irinel Badea – prof. 56 .I Lic.creşterea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor de chimie prin accentuarea caracterului formativ al acestora: dezvoltarea deprinderilor de a efectua experimente.profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. Aurelia Stoica – prof.”Benjamin Franklin”. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare . Buc.DIDACTICA DISCIPLINEI CHIMIE Justificarea ofertei la cererea cadrelor didactice noi metodologii în predare – învăŃare – evaluare modalităŃi de implementare a calculatorului în orele de chimie tipuri de probleme de chimie şi modalităŃi de rezolvare experimentul de laborator şi rolul lui în accesibilizarea cunoştinŃelor. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului . Andi Alexandru Oprea – informatician CCD.Teoretic”Ion Barbu” Sistem de evaluare preconizat . portofoliu Mod de certificare – atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă – profesori de chimie Nr. Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei – Universitatea din Bucureşti.grad.S. Scopul ..

fizică. Universitatea Bucureşti Facultatea de fizică . CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi / grupa x 2 grupe = 12. geografie. chimie. • folosească cunostinŃele de matematică. biologie. fizică. biologie pentru a manevra pricipiile generale ale modelării materiei în Univers II. grd. • utilizeze relaŃiile dintre percepŃia umană imediată a Universului şi imaginea acestuia creată de cercetarea astronomică. sunt puŃini profesori. Ştefan Grigorescu – prof.com 57 .I. fizică şi alte discipline de învăŃământ • posibilitatea creerii unui CDS pentru clasele IX-XII Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • înŃeleagă linia generală a dezvoltării istorice a astronomiei şi a genezei dezvoltării fondului conceptual şi metodologic comun al ştiinŃelor exacte. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere şi perfecŃionare Titlul programului: NOłIUNI GENERALE DE ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ Justificarea ofertei: interesul tot mai mare al profesorilor şi elevilor pentru astronomie şi astrofizică • organizarea olimpidelor naŃionale şi internaŃionale de astronomie. 1 – Lic. Cristina Iancu – inspector ISMB Marta Turcu – prof. “D.000 lei Colaborări: Universitatea Bucureşti – Facultatea de Matematică şi Facultatea de Fizică Institutul NaŃional de Astronomie – Bucureşti Observatorul Astronomic Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. chestionare. chimie. participanŃi / grupa: 25 – 2 grupe Perioada/ durata: 60 ore (semestrul I şi II) Resurse materiale: calculator. RESURSE UMANE Mircea Rusu – conf. videoproiector III. care sunt capabili să pregătească elevii . ingineri Nr.1 – Grup Şcolar de ConstrucŃii Montaj “Mihai Bravu”. • creşterea cererii la nivel naŃional şi internaŃional de profesionişti în acest domeniu Scopul: • necesitatea unei mai bune colaborări interdisciplinare între matematică. metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: referate.grd. dezbateri în grup Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică.Aligheri”. dr. Doina Cremenescu – prof.

Şc. unv. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare.S. Maria Popescu _. în curriculumul naŃional. prof..E. • necesitatea unei formări coerente în didactica predării matematicii. Cristina Iancu. participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Durata: 100 ore Perioada: semestrul I şi II Resurse materiale: Casa Corpului Didactic şi centrele de formare.I. formare Titlul programului: DIDACTICA MATEMATICII Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în programa şcolară de matematică.com 58 . Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. grad I C. echipamente multi-media. inspector de specialitate I.”Elena Cuza”. grad I . grad I C. Scopul: • • formarea şi dezvoltarea unor competenŃe generale şi specifice îmbunătăŃirea activităŃii metodice şi didactice Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • identifice..22 Sistemul de evaluare: chestionare. grad I Şc.N. Florica Banu.E.S.curriculum naŃional .B.Cercel. CRITERII ECONOMICE Olivian Simionescu Panait. ”Mihai Bravu”. să definească şi să aplice noŃiunile cuprinse în: .prof. dezbateri.M. Comercială Superioară „N.de Matematică şi Informatică – Bucureşti. Sanda Molnar _.M. grad I Gr. Nr. Emilia Iancu .prof. grad I.B. Kretzulescu”.programa şcolară de matematică • aplice tehnici de predare – evaluare specifice matematicii • ofere modalităŃi de evaluare măsurabilă şi repetabilă III.Şcoala Centrală.Fac. Raluca Stoican .N. • la cererea cadrelor didactice identificată în urma aplicării chestionarelor specifice. III. portofolii personale Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică Nr.000 lei Colaborări: I.prof. SNEE.N. Doina Cremenescu – prof.dr.prof. • concluziile inspecŃiilor şcolare care evidenŃiază necesitatea unei perfecŃionări din punct de vedere metodic. Şc. Gabriela Streinu . impuse de reforma învăŃământului. prof. inspector de specialitate S. ”Matei Basarab”. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant)x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei /cursant x 25 cursanŃi = 10.

video. metodist grd. Moisil”. chimie şi biologie. Plasmei şi RadiaŃiei . Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • să aplice noile strategii didactice specifice studiului ŞtiinŃelor.profesor grd. portofoliu. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: REPERE METODOLOGICE PENTRU STUDIUL DISCIPLINEI ŞTIINłE Justificarea ofertei: la cererea profesorilor de fizică.participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada/ durata: 40 ore ( semestrul I si II ) Resurse materiale: videoproiector. Teoretic “Gr.P.D. II. Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 40 ore = 160 lei / cursant TOTAL: 160 lei / cursant x 25 cursanŃi = 4.Center for Science Education and Training Universitatea Bucureşti. Sanda Fătu – prof. I. Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. dezbateri.com 59 . I.prof. chestionare. Teoretic “Gr.P. TV. metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. dr. Dana Bobocea – prof. chimie şi biologie pentru a susŃine lecŃiile din cadrul noii programe şcolare de ŞtiinŃe. Liceul Teoretic “Grigore Moisil”.000 lei Colaborari: Institutul NaŃional de Fizica Laserilor. III. • să abordeze interdisciplinar temele din Fizică-Chimie-Biologie. Delia Prisăcaru . Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică. ”Universitatea Bucureşti”. Moisil”. I. Scopul: IniŃierea şi perfecŃionarea profesorilor de fizică. RESURSE UMANE Formatori: Mihaela Garabet . metodist grd. D.I. Lic. flipchart. Lic. Ştefan Grigorescu – prof. chimie şi biologie Nr.

T G. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori biologie Nr. univ. Univ. Bobocea Dana Corina . MECI. TV.000 lei Colaborări: MECI. Paraschiv SteluŃa – insp.prof. Univ. video.Moisil Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. Fac.N. Fac. grad. chestionare. Russu-Ciolac Anca Maria – conf.prof. gen. Buc. grad I C. portofoliu. impuse de reforma învăŃământului • Concluziile inspecŃiilor • La cererea profesorilor de biologie Scopul: Implicarea profesorilor în găsirea soluŃiilor eficiente pentru problemele de la clasă Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • Coreleze metodele activ-participative.CNCEIP. Cîrstoiu Jeanina – lector. Biologie Univ. participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada / durata: 60 ore (semestrul I şi II ) Resurse materiale: videoproiector.. flipchart. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: DIDACTICA BIOLOGIEI Justificarea ofertei: • Schimbări în programa şcolară. I. Sf.Biologie .drd. grad I C. în vederea atingerii obiectivelor didactice • Elaboreze planificări calendaristice. Grosu Mariana – prof. III. I L.N.Creangă.Buc.Sava . RESURSE UMANE Formatori: .Biologie Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. dezbateri.dr.com 60 .I. Fac. în conformitate cu programele şcolare • Alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II. univ. Bucureşti. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi = 6. Alexandrescu Florica .Călugăru Daniela – insp.

prof. Băncilă Gabriela – prof.com 61 .Buc. videoproiector.dr. portofoliu Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică Nr. dezbateri. chestionare.gupa x 2 grupe = 12. Stănescu Corina . participanŃi / grupă: 25 – 2 grupe Durata/Perioada: 60 ore ( semestrul I şi II ) Resurse materiale: suport curs sub formă electronică. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: METODICA PREDĂRII FIZICII Justificarea ofertei: • La cererea profesorilor de fizică • Schimbări în programa şcolară de fizică • Concluziile inspecŃiilor Scopul: • Dezvoltarea abilităŃilor procesului de predare-învăŃare – evaluare • ÎmbunătăŃirea cunoştinŃelor legate de aplicarea curriculum-lui de fizică • Aplicarea metodelor creative Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili: • Să coreleze metodele activ-participative.prof. Melnic Diana .Buc. “M.L. Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei.Viteazul“. Fizică Univ. grad I C. Metrologie“T. RESURSE UMANE Formatori: NegreŃ Ioan Dobridor – prof. Popa Daniela – prof. Ortodox Sf. Fac. grad I Şc. Popa Sever – prof.prof.dr. flipchart. Zamfir Gheorghe .Creangă“.. Bucureşti. Fac.prof. cu particularităŃile clasei şi cu obiectivele operaŃionale • Să stăpânească şi să aplice tehnicile lucrului în echipă şi de educare a creativităŃii la orele de fizică • Să alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II.Basarab“. Fizică Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. Fac. Nr.I.N.N.Caragiale“.000 lei Colaborări: MECI. Tănase Michaela . CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei/cursant x 25 cursanŃi .N. grad I Lic. grad I Lic. grad I C. Univ. grad I C.prof.Vuia“.dr. Zamfir Marin . Nr.Univ.135. univ. univ.152 Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. Rusu Mircea– conf. grad I CN “I. Şc. III. “I. “M. “Antim Ivireanu“.

activităŃi practice -7 ore Respectarea/încălcarea drepturilor omului – 7 ore Scopul: • conştientizarea drepturilor omului în general şi a drepturilor copilului în mod special. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.5 lei/oră/ cursant – 157 lei /cursant) Coordonator: prof.activităŃi practice -7 ore Drepturile copilului . trimestrul I şi II 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. de implicare activă şi eficientă în societatea civilă. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: EDUCAłIE PENTRU DREPTURILE OMULUI ŞI COPILULUI Tipul de program: formare continuă Public . • acŃionarea în direcŃia asumării de roluri şi responsabilităŃi în comportamentul civic al tineretului şcolar Obiective specifice programului: • să aprofundeze cunoştinŃe privitoare la principalele mecanisme şi instrumente cu caracter universal. CRITERII ECONOMICE Costuri total al programului: 9460 lei (3. RESURSE UMANE Formatori: prof. master in human rights Florina Voicu – formator IRDO. • să fie formate atitudini de angajare. Durata: 42 ore Planificare pe module tematice: Drepturile omului / categorii de drepturi – 7 ore Contextul european şi obiective naŃionale ale educaŃiei perntru democraŃie – 7 ore Istoric Drepturile omului/Drepturile copilului -7 ore Drepturile omului . • să se analizeze situaŃii concrete privitoare la protecŃia copilului. Eugen Stoica – inspector general MECI Modul de certificare: atestat de competenŃe profesionale CNFP Numar cursanŃi planificaŃi: 60 (2 grupe) /an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare planificat: 84 III.Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: formarea şi perfecŃionarea continuă a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar . chestionare.I.com 62 . regional şi naŃional din domeniul promovării şi protecŃiei drepturilor omului. Ioan Oancea – IRDO. în formarea şi perfecŃionarea continuă în domeniul drepturilor omului. prof. II.

precum şi îmbunătăŃirea abilităŃilor de comunicare între elevi şi profesori. Planificarea pe module: • Autocunoaşterea – 4 ore • Comunicarea – 5 ore • ÎnvăŃarea eficientă . Ruxandra Regalia . metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.S. • să iniŃieze strategii de comunicare asertivă. tehnica arborelui decizional. în cadrul orelor de consiliere / dirigenŃie. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ŞCOALA DIRIGINłILOR Tipul de program: programe tematice modulare realizate prin stagii non-disciplinare..C. • să explice termenii folosiŃi cum ar fi: .D. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului – 3825 lei ( 3.. • să aplice tehnici ale gândirii critice cum ar fi: tehnica ciorchinelui. Sugestii pentru realizarea orei de consiliere / dirigenŃie.stima de sine’’. Durata: 41de ore.inspector I.M.S. Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să realizeze un program coerent cu activităŃi interactive privind alegerea carierei elevilor. II. Modulul mediu.comunicare asertivă’’.. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Număr cursanŃi planificaŃi – 25 persoane/ primul semestru .5 ore • MotivaŃia – 5 ore • Lumea profesiilor – 5 ore • Pregătirea psihologică pentru examen . fişe pentru activităŃi experimentale. CMAP. La cererea cadrelor didactice. Simona Luca – profesor metodist C.. Emilia Sicsai . 2. 3.. Elena Ştefan .153 lei/cursant total) Coordonator: prof. chestionare.. . portofolii. • să identifice şi să aplice metode active de învăŃare eficientă.. Calendarul programului: trimestrul IV 2009 Sistemul de evaluare preconizat: fişe de exerciŃii.B.imagine de sine’’.I.profesor consilier psihopedagog. Simona Crăciun – consilier MECI. interactive privind derularea orelor de consiliere / dirigenŃie.B.com 63 . Public-Ńintă vizat: personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei : 1.profesor metodist C.M.5 ore • Luarea deciziilor – 5 ore • Managementul timpului .an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare: 41 III.5 ore • Drepturile copilului – 2 ore Scopul: însuşirea unor metode (tehnici) moderne.5 lei/oră/ cursant .inspector I.D. folosind metode specifice . Programa de consiliere şi orientare şcolară. RESURSE UMANE Formatori: Ani Răducu .C.gândirii critice’’. colocviu. .

proiecte. Scopul: • consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu. Mihaela Cotfas — formator ECDL. solicitanŃi din comunitatea locală. grupe de 25 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009.C. • să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse.com 64 .B. • să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră x cursant.M. Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste.CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20 / 25 CREDITE I. pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line. conducerea unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back-ului în teren. • oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite).. portofolii şi activităŃi practice.D.S. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ŞI Justificarea ofertei: • promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar. Modul de certificare: adeverinŃă C. sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene. Obiective specifice programului: • să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. • creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 80 lei / cursant. Colaborări: cu I. Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL. II. Coordonator: inf.

activităŃi practice. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Excel. • să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI. CNFP. logistică.Curs acreditat de SIVECO S. fiind alcatuit din 40 de itemi.A. iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. III. iar cel de-al doilea practic. Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare . conducerea unităŃilor şcolare. iniŃiere IT). CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei / cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S. Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. grupe de 25 formabili fiecare. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare. Pragul de promovabilitate al fiecarui test este stabilit la 70 puncte din 100. filialele Casei Corpului Didactic. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: • ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: • să fie capabili a utiliza calculatorul.com 65 . Casa Corpului Didactic Bucureşti echipamente. II. Evaluarea se realizează la finalul fiecarui modul şi constă în susŃinerea de catre cursanŃi a doua teste.A. bibliotecă . unul teoretic. RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă. pachetul de programe Microsoft Office (Word. total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. Coordonator: inf. Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009. – 25 credite I.reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. Testul grilă se desfăşoară on-line. PowerPoint. utilizare AeL).

Calendarul programului: trimestrul IV 2009. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. • să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată. Coordonator: inf. Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului. grupe de 20 formabili fiecare. III. promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. CNFP. II. RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII . bibliotecă. total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S. Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare.INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: • să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare. Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile.Curs acreditat de SIVECO S. activităŃi practice.– 25 credite I. atestat de SIVECO S. logistică.A. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 178 lei / cursant (2 lei / oră X cursant X 89 ore = 178 lei). comunicare şi colaborare.A.A. conducerea unităŃilor şcolare.com 66 . Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. filialele Casei Corpului Didactic..

CAPITOLUL III Cursuri în parteneriat C AS A CO UL U I D RP ID M un ic i p cu iului Bu re şt i A CT IC a .

docente. conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor participanŃilor de a: 1 desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar 2 folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple. pe grupe. feedback. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur. Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică Public – Ńintă vizat: cadre didactice. fraze pe diferite teme/locuri. engleză. II. de cerere. materiale realizate de formabili/ portofoliu. Caroline Condict – teacher. Veronica LLamas-profesor Limba germană: Schrin Fatemi-lehrer.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I. didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. Durata: 12 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/ module tematice. LIMBAJ .LA CINEMA(MODULUL III)*. german ActivităŃi: lucrul în echipă.Modulul IV 5 Consolidarea pârghiilor de folosire a limbii prin intermediul lecturii . Gillian Curtis. pe fişe de lucru. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher. Concepcion – profesor. Ilaria Papiridocente. Benedetta Bacile. comunicare şi aprofundare în limbile străinede circulaŃie internaŃională: italiană. spaniolă. Sada Di Tommaso-lehrer. re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.Modulul I: 12 ore 2 Cunoaşterea sistemului de comunicare telefonic . de scrisori.4 lei * cursantul îşi poate alege de la 1 până la 5 module. chestionare. latin. LIMBAJ TELEFONIC (MODULUL II)*. discuŃii. Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti. activităŃi. LECTURĂ EXPRESIVĂ (MODULUL –V)*. răspunsuri la stimuli imagine. de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. exerciŃii de completare de cuvinte. GASTRONOMIE(MODULUL IV)*. teste. Patrik Freeman-teacher. fişe de evaluare.Modulul V Curriculum-ul programului(scop. Nu sunt obligatorii toate modulele.020 lei (400. dirijate 3 transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului 4 integra cuvinte noi în enunŃuri proprii 5 produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat 6 manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon .Modulul III: 12 de ore 4 Comunicare în limbaj gastronomic .comunicare_zoratti@yahoo.Modulul II: 12 de ore 3 Folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat la cinematograf . Antonella Torente Limba spaniolă: Carmen Rodriguez – profesor.docente. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 / nr. ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10.teacher. timp alocat 1 Însuşirea mecanismului de comunicare prin cântec . germană Obiective specifice: formarea abilităŃilor. Fabio Boccio.docente. Geromina Villanova professeur.it 67 . obiective. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DE LA IMAGINI ÎN CUVINTE: VIDEOCLIP PRIN CÂNTEC (MODULUL I)*. rezultate) Scop: formarea abilităŃilor cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere. franceză. Cora Ebeling –lehrer III.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33.

urilor. chestionare.it 68 re şti IC CT A a . înregistrare video şi analiza prezentărilor.comunicare_zoratti@yahoo. RESURSE UMANE Formatori: Limba engleză: Mara Cancia-teacher. teste.M.92 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. pe fişe de lucru. Patrik Freeman. răspunsuri la stimuli imagine. 5 calitatea relaŃiei cu destinatarul Curriculum-ul programului (scop. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. activităŃi. 4 prezentarea pe diferite teme din partea fiecărui participant.teacher. pe grupe. timp alocat 1 analiza contextului relaŃional. accentului şi claritatea expunerii în faŃa unui număr mare de interlocutori. ActivităŃi: lucrul în echipă.-urilor. Gillian Curtis.persoane publice: director atât din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar cât di ale C. obiective.700 lei (748 lei / cursant x 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29. Durata: 25 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABORDAREA STILULUI ORATORIC ÎN COMUNICARE Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică de oratorie Public – Ńintă vizat: cadre didactice .D. responsabili cu formarea din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional: luarea în considerare privind îmbunătăŃirea intonaŃiei. II.B. inspectori şi metodişti I. feedback.D. ore planificate 25 Costul total al programului: 18. 2 lecŃii privind modalităŃi de înfruntare a dificultăŃilor în comunicare. Obiective specifice: 1 să permită participanŃilor de a identifica şi gestiona în mod conştient factorii care influenŃează eficacitatea proceselor de comunicare interpersonale 2 să furnizeze cunoştinŃe care să contribuie la ameliorarea capacităŃilor de comunicare cu un număr mare de interlocutori. materiale realizate de formabili/ portofoliu. III. profesori metodişti ale C.. comunicare şi aprofundare privind tehnicile de prezentare pe diferite teme în limba engleză.S.dialog dirijat şi liber pe diferite teme.CAS A CO RP UL U I D ID M un icip cu iului Bu I.teacher. Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă în faŃa unui număr mare de interlocutori Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. fraze pe diferite teme/ locuri. Caroline Condict – teacher. discuŃii. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere. 3 analizele tehnice de prezentare.C..C. fişe de evaluare. exerciŃii de completare de cuvinte.

Cora Ebeling – lehrer III. Concepcion – profesor. C1.teacher. rezervarea biletelor pentru avion şi tren.profesor Limba germană: Schrin Fatemi . Ilaria Papiridocente. fişe de evaluare. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice de a fi capabile să pună în practică în timpul activităŃii lor limbaj de drept public.dialog dirijat şi liber pe diferite teme.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. Veronica LLamas . fraze pe diferite teme Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. şederea în hotel. exerciŃii de completare de cuvinte.comunicare_zoratti@yahoo. folosirea poştei electronice. pe fişe de lucru.teacher. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia. ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10. activităŃi. Sada Di Tommaso . Recapitularea gramaticii. cererea de informaŃii privind profilurile profesionale. conversaŃii şi discuŃii pe baza folosirii poştei electronice. a pune întrebări pe teme de afaceri. II: corespondenŃa generală. Caroline Condict – teacher. VI: coduri de îmbrăcăminte. Curriculum-ul programului(scop.docente. economie politică şi de merceologie. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur. teste. II. IV: conversaŃia telefonică. organizare şi planificare. principii de merceologie. discutarea despre noile tendinŃe. timp alocat I: informaŃii profesionale.lehrer. curriculum. ITALIANĂ. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. ActivităŃi: lucrul în echipă. Gillian Curtis. feedback. SPANIOLĂ ŞI GERMANĂ Tipul de programe: cursuri de dezvoltare a limbajului în afaceri Public – Ńintă vizat:: cadre didactice cunoscătoare a limbilor de circulaŃie internaŃională de nivelul: B2. răspunsuri la stimuli imagine. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA ÎN AFACERI ÎN LIMBILE: ENGLEZĂ. Geromina Villanova professeur.docente. Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti . modalitatea de a da şi primi un telefon. C2 Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional.4 RON Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. economie politică. conversaŃie formală şi informală pe diferite teme. Durata: 12 ore Planificarea pe stagii/module tematice.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I.privat şi administrativ. formule de introducere şi prezentare. modalităŃi de răspuns la întrebările clienŃilor pe teme cu caracter profesional III: interviuri pentru ocuparea unui loc de muncă.Antonella Torente Limba spaniolă:Carmen Rodriguez – profesor. Fabio Boccio . Obiective specifice: 1 să cunoască sistemul de comunicare în limba străină din diferite sectoare de activitate 2 să folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat folosind instrumente tematice şi virtuale pentru dezvoltarea anumitor competenŃe. reguli de supravieŃuire. prezentarea de abilităŃi şi competenŃe. Benedetta Bacile . închirierea de automobile.privat şi administrativ.Patrik Freeman. materiale realizate de formabili/ portofoliu. cereri de informaŃii.teacher.it re şti u IC CT A a 69 . pe grupe. 3 să consolideze abilităŃile de formare a limbajului de drept public. lumea modei. discuŃii. eliminarea stresului în conversaŃia telefonică în limba străină.020 lei (400.docente. selecŃia şi analiza profilurilor profesionale.lehrer. obiective. chestionare. FRANCEZĂ. V: călătoria de afaceri.

docente. chestionare. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de comunicare. să facă mai eficace predarea şi intervenŃiile lor în clasă 2 cursul este indicat pentru a modifica radical vocea. şi de a face intervenŃiile noastre didactice mai active. ActivităŃi: lucrul în echipă.020 lei (400. 4 analizele tehnice de a ameliora eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa. instrumentele pentru a putea ameliora sau perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză. LECTURĂ EXPRESIVĂ ŞI DEZVOLTAREA Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Caroline Condict – teacher. pe fişe de lucru. fraze pe diferite teme/locuri. o voce clară şi precisă comunică date precise. furnizând o voce clară şi carismatică. Ilaria Papiridocente. Antonella Torente III. cuvintele pe care le folosim reprezintă numai 28% din mesaj.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. răspunsuri la stimuli imagine. Gillian Curtis. timp alocat 3 lecŃii privind modalităŃi de a perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză în comunicare. furnizând o voce clară şi carismatică. Benedetta Bacile. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS re şti IC CT A VOCII Tipul de programe: formare profesională Public – Ńintă vizat: cadre didactice de limbi străine din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: 1 cursul îşi propune să formeze profesorilor sau celor care operează în sectorul formării.docente. Obiective specifice: 1 să ofere participanŃilor sugestii utile şi indicaŃii pentru afirmarea propriei expresivităŃi în lectură şi nu numai. Limba italiană: Giuseppina Foti. Durata: 12 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen.teacher.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. pe grupe. credibilitate şi profesionalism. vocea noastră influenŃează cu 72% din credibilitate. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. Curriculum-ul programului (scop. activităŃi. care poate astfel să amelioreze eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa. 2 să furnizeze pârghii de exprimare a siguranŃei în orice aspect/ act al comunicării şi în modul în care vorbeşte şi se exprimă.4 RON a DE DICłIUNE. Fabio Boccio. o voce clară şi carismatică 6 calitatea exprimării la telefon.docente.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I. 5 ore de modificare a vocii. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher.. II. obiective. ore planificate 12 Costul total al programului: 10. feedback.comunicare_zoratti@yahoo. motivate şi deci eficace.it 70 .Patrik Freeman. materiale realizate de formabili/ portofoliu. fişe de evaluare.teacher. discuŃii. Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare clară în contexte diferite. perfecŃionarea pronunŃiei în limbile italiană şi engleză. tehnicile de modificare a vocii.

020 lei (880. în funcŃie de gradul de complexitate al cunoştinŃelor dobândite în urma pregătirii lingvistice. LA SFÂRŞITUL ADMITERII LA EXAMENUL DE CERTIFICARE DITALS DE NIVELUL 2. Durata:30 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. care are ca Ńintă un tip specific de solicitanŃi. În multe cazuri este deja considerat un titlu preŃuit pentru atribuirea unui punctaj în recrutarea profesorilor sau pentru atribuirea de credite în cadrul unei parcurgeri formative în sfera glottodidattica. re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.it 71 . Antonella Torente III. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE FORMARE PENTRU PROFESORII DE LIMBA ITALIANĂ L2 ÎNDREPTAR ÎN DIDACTICA LIMBII ITALIENE CA LIMBĂ STRĂINĂ Tipul de programe: curs de pregătire metodică Public – Ńintă vizat: profesorii de limba italiană din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul pregăteşte profesorii pentru examenul DITALS de nivel I (PREDITALS) şi îndeplineşte cerinŃa de frecventare a unui curs de glottodidattica de cel puŃin 30 de ore pentru cine vrea să susŃină examenul DITALS de nivel II. Validitatea sa legală. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. II. Fabio Boccio. rezultate) Scop: Cursul de formare pregăteşte profesori pentru examenul de nivel 1 al Certificatului DITALS sau permite pentru cel ce doreşte de a trece direct la proba de nivel 2.docente. activităŃi. Curriculum-ul programului(scop. Benedetta Bacile. CERTIFICATUL DITALS este un titlu cultural eliberat de Universitatea pentru Străini din Siena* care evaluează pregătirea teoretică şi practică în domeniul predării limbii italiene pentru profesorii de limba italiană străini şi garantează un anumit grad de omologare chiar şi în afara parcurgerii unui parcurs de formare specific: orice candidat se poate pregăti automat în maniera pe care o consideră mai adecvată nivelului de Certificare ales.36 RON * UNIVERSITATEA PENTRU STRĂINI DIN SIENA. RESURSE UMANE Limba italiană: Giuseppina Foti. timp alocat NIVELUL1: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 1 indică deŃinerea unei competenŃe de bază în didactica limbii italiene pentru străini. Ilaria Papiridocente. NIVELUL 2: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 2 indică deŃinerea unei competenŃe avansate în predarea limbii italiene ca limbă străină de orice profil de solicitanŃi.comunicare_zoratti@yahoo. Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: Examen de susŃinere a Certificatului DITALS de nivelele 1 şi 2. în Italia şi în străinătate depinde de structura fiecărui stat şi de fiecare instituŃie. Obiective specifice: să ofere solicitanŃilor posibilitatea de a-şi evalua nivelul de cunoştinte şi implicit de a obŃine Certificatele DITALS. Rezultate: DITALS: CURSURILE ORGANIZATE DE STUDIOITALIA SUNT RECUNOSCUTE CA VALABILE DE CENTRUL DITALS (UNIV. şi garantează admiterea la examenul DITALS de nivel 2.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I. obiective.docente.docente. fără a obŃine Certificatul de nivel 1. ore planificate 30 Costul total al programului: 22. de nivelele:1 şi 2.CENTRU DE CERCETARE ŞI DE SERVICIU DITALS. Certificat de CompetenŃă în Didactica Limbii Italiene pentru străini.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29. ActivităŃi: modalitatea şi posibilitatea solicitanŃilor de a fi evaluaŃi de profesori direct de la Centru DITALS (UNIVERSITATEA DIN SIENA). DIN SIENA).

scris. CRITERII CURRICULARE TEACHING YOUNG LEARNERS – SUMMER SCHOOL (ŞCOALA DE VARĂ) Denumirea programului: TEACHING YOUNG LEARNERS Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. Calendarul programului: iulie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu. 7 ore. 7 ore 3. ziua 4. Tehnici de evaluare longitudinala. structurilor gramaticale şi a funcŃiilor de limbă – ziua 3. fise de lucru. managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7. Bucuresti III. şi evaluarea finala. ascultat. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor productive: scris şi vorbit în predarea limbii engleze – ziua 2. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. 7 ore 4. ziua 4.CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I. 7 ore 2. Durata: 28 ore (4 zile a câte 7 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. dezbateri de grup. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 11. şi vorbit la elevi 5. integrarea activităŃilor activ participative pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4. creative.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 14 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 9. integrarea activităŃilor activ-participative în formarea deprinderilor de citit. Canterbury. ore planificate 28 Costul total al programului: 22. crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 8. producerea de activităŃi activ participative 3. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. prezentari flipchart II. însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu copiii 10. UK .Uniscan Grup Educational. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor receptive: citit şi ascultat în predarea limbii engleze . folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind tehnici activ participative 2. clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 1 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 2 prezentări 3 Imagerie ghidată 4 Joc de rol/ mini-dramatizari 5 Mini-proiecte Rezultate: folosirea metodelor activ-participative de predare-învăŃare a limbii engleze în sistemul educaŃional preşcolar şi primar. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr.comunicare_zoratti@yahoo.ziua 1. Tehnici şi activităŃi de predare a vocabularului.it 72 re şti IC CT A a . timp alocat: 1. recunoaşterea tipului de inteligenŃă dezvoltat de diverse activităŃi activ-participative 6. feedback. RESURSE UMANE Profesori formator Pilgrims. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice ce predau în segmentul pre-şcolar şi primar în predarea limbii engleze prin tehnici activ-participative Competente specifice: 1.

ore planificate 28 Costul total al programului: 18. dublul.pe activităŃi psihodramatice. Tehnici de evaluare – lucrul cu grupul şi lucrul cu protagonistul. solilocviul. Uniscan Grup Educational. stăpânirea tehnicilor psihodramatice. creative. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: USING LINGUISTIC re şti IC CT A TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. Metafora. NLP 20. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 19. timp alocat: 5. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti Costul cursului / cursant: 300 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze la clasa 13. aprilie . ziua 6. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul preşcolar – ziua 2. 4 ore 6. NLP în predarea limbii engleze la clasa 21. 4 ore 9. însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic. scris. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. Imagerie ghidată. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama 18. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. dublul. feedback. Durata: 28 ore (7 zile a cate 4 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. solilocviul.it 73 a PSICHODRAMA TECHNIQUES în .CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I. clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi. Dublu. dezbateri de grup. joc de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul gimnazial – ziua 4. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Simona Elena Popa.iunie 2010 ModalitaŃi de evaluare: protocol. solilocviul. prezentari powerpoint II. 4 ore 8. integrarea de activităŃi psihodramatice în formarea deprinderilor de citit. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. dublul. SecvenŃe de planificare . 4 ore 11. 4 ore 7. crearea unor activităŃi de evaluare prin tehnici psihodramatice 16. Joc simbolic.planuri de lecŃii .comunicare_zoratti@yahoo. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul primar– ziua 3. şi vorbit la elevi 15. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în folosirea psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze Competente specifice: 12. 4 ore.000 lei (300 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 11 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. Mini-proiecte Rezultate: introducerea unei tehnici inovative în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: ianuarie – martie 2010. Joc de rol/ inversiune de rol. Oglinda. dublul. ascultat. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul liceal – ziua 5. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 22. IniŃierea în conceptul de psihodramă lingvistică din domeniul psihologiei şi aplicaŃiile lui în metodica predării limbii engleze– ziua 1. solilocviul. producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie 17. crearea unor activităŃi folosind tehnici psihodramatice în predarea limbii engleze în clasă 14. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. Bucuresti III. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. ziua 7. 4 ore 10.

şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 200 profesori limba engleza din Ńară şi din străinatate Costul cursului/ cursant: 400 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 200/ nr. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CREATIVITY în TEACHING ENGLISH ModalităŃi de evaluare: protocol. în colaborare cu Uniscan Grup Educational. round-up. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. ascultat. prezentări powerpoint Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: 200 profesori de limba engleza din Ńară şi din străinatate Justificarea (necesitate şi utilitate ): Seminarul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană. 6 ore 3 Aprofundarea tehnicilor de predare creativa a limbii engleze. Athens.c. şi feedback – ziua 3. Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi. Bucureşti . dezbateri de grup.it 74 re şti u IC CT A a . 6 ore 2 Tehnici şi activităŃi creative (CREATIVE VISUALS" . feedback. RESURSE UMANE Profesori formatori Pilgrims. CCD Bucuresti Romania. ELT Training and Consultants. creative.comunicare_zoratti@yahoo. III.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. prezentări flipchart II. scris. creative şi inovative de predare a limbii engleze Competente specifice: 1 folosirea de metode creative de predare a limbii engleze (arts and crafts) 2 folosirea de strategii şi abordări noi de predare a limbii engleze 3 integrarea de activităŃi creative necesare formarii deprinderilor de citit. în luna mai 2010) Planificare pe stagii/ module tematice. şi vorbit la elevi 4 producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o maniera creativă şi inovativă 5 cunoaşterea unor tehnici creative de predare a limbii engleze 6 însuşirea tehnicilor de lucru creative 7 stăpânirea tehnicilor creative în predarea limbii engleze la clasa 8 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 9 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate 10 crearea de activităŃi creative la clasă ActivităŃi: 6 Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi 7 Imagerie ghidată 8 Joc de rol 9 Mini-dramatizări 10 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: mai 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofliu. dezbateri de grup. feedback.) de predare a limbii engleze – ziua 2. ore planificate 18 Costul total al programului: 80000 lei (400 lei X 200 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 23 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. Canterbury UK.t. 6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici activ-participative. timp alocat: 1 IniŃierea în metode creative de predare a limbii engleze – ziua 1. Greece. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. "CREATIVE GRAMMAR PRACTICE & DRILLING" e.

RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims. şi tipuri de activităŃi – ziua 2. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEACHING ENGLISH THROUGH MULTIPLE INTELLIGENCES Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea (necesitate şi utilitate): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. creative. timp alocat: IniŃiere în teoria inteligenŃelor multiple a lui Th. şi vorbit la elevi 5 crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 6 managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7 cunoaşterea inteligenŃelor multiple 8 însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu ajutorul inteligenŃelor multiple 9 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 10 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 11 Lucrul în echipă/ pe grupe / în perechi 12 prezentări 13 Imagerie ghidată 14 Joc de rol/ mini-dramatizari 15 Mini-proiecte Rezultate: motivarea şi susŃinerea copiilor cu diferite tipuri de inteligenŃă în învăŃarea limbii engleze Calendarul programului: martie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu. UK .comunicare_zoratti@yahoo.Uniscan Grup Educational.it 75 re şti IC CT A a . ascultat. fise de lucru. dezbateri de grup. 6 ore Tehnici de predare a limbii engleze folosind inteligenŃele multiple. 6 ore Tehnici de evaluare longitudinală. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. scris. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în predarea limbii engleze prin inteligentele multiple Competente specifice: 1 folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind inteligentele multiple 2 produce activităŃi specifice fiecărui tip de inteligenŃă 3 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenŃă pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenta în formarea deprinderilor de citit. nevoilor profesorilor de a preda limba engleza prin metode noi. Canterbury. Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. Gardner– ziua 1. 6 ore. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. prezentări flipchart II. ore planificate 18 Costul total al programului: 22. Bucuresti III. feedback. ziua 3. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi din alte oraşe Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I.

6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici inovative de predare a limbii engleze CompetenŃe specifice: folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea a limbii engleze la clasă folosirea tehnicilor din programarea neurolinvistică în predarea limbii engleze în clasa integrarea de activităŃi inovative: psihodrama. ModalitaŃi de evaluare : portofliu. prezentari flipchart II. solilocviul. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Canterbury UK.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I.it 76 . programare neurolingvistică în formarea deprinderilor de citit. NLP stăpânirea tehnicilor psihodramatice. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze – ziua 2. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims. scris. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: re şti u IC CT A a INNOVATIVE METHODOLOGY IN TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare.comunicare_zoratti@yahoo. Durata: 18 ore (3 zile a cate 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. şi vorbit la elevi producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o manieră creativă şi inovativă deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama. ore planificate 18 Costul total al programului: 22. Bucuresti III. Calendarul programului : ianuarie 2010 9. creative. 6 ore 3 Tehnici şi modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin programare neurolingvistică şi analiza tranzacŃională – ziua 3. dublul. timp alocat: 1 IniŃierea în conceptele din domeniul psihologiei şi în folosirea lor ca metode inovative de predare a limbii engleze – ziua 1. 6 ore 2 Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. ascultat. analiza tranzacŃională. dezbateri de grup. în colaborare cu Uniscan Grup Educational. programarea neurolingvistică. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic. NLP în predarea limbii engleze la clasă integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate crearea de activităŃi inovative la clasa ActivităŃi: 16 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 17 Imagerie ghidată 18 Joc de rol / inversiune de rol 19 Dublu 20 Oglinda 21 Metafora 22 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodica a profesorilor de limba engleza 8. feedback.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa.

italiană. germană. Se testeaza capacitatea orală şi scrisă de a folosi limba în comunicarea cotidiană pe subiecte practice. Responsabil. iar atestatul este recunoscut în Ńările Uniunii Europene.Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centru acreditat pentru certificatele ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Examenele pot fi susŃinute în limbile: engleză. metodist Alexandrina Zoratti limba. Este un sistem deschis pentru fiecare categorie socială de la elevi la salariaŃii adulŃi. rusă.it 77 . spaniolă. franceză. maghiară. prof. profesionale şi personale cu grade diferite de complexitate. Certificatul ECL este ”un paşaport de limbă” recunoscut în Europa şi America cu valabilitate pe durata vieŃii. română pe patru nivele.comunicare_zoratti@yahoo.

00. 4.00.ro . 3.. 021 3079600 550 5 Teaching Literature Bianca Popa contact@britishcouncil. British Council 31 ian. 48 021 3079600 700 Taxa în lei a u Titlul cursului 1 Formare de mentori (in limba romana.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice British Council şi Casa Corpului Didactic Bucureşti Formator(i) Data.18 octombrie Lic.30 Liceul Bilingv “G Coşbuc” 78 18 contact@britishcouncil. pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 feb. British Council 21 & 28 nov. 9..00 – 13. . 14.17 dec.00 – 30 contact@britishcouncil. British Council 8 contact@britishcouncil.ro . 9. română.00 – 18.30 Liceul Bilingv “G Cosbuc” 6 contact@britishcouncil.00 – 15. 5 feb.00 – 18. 021 3079600 contact@britishcouncil. pentru profesori de toate specialităŃile) Monica Ralea 20 & 21 feb..30. 14. 021 3079600 150 9 Getting Ready for Inspections Cristiana Faur 3.30.ro .00 – 13.ro . Teoretic “ N.11 & 16 .ro . intervalul orar şi locul Nr.00. 19.10. pentru profesori de toate specialitatile) Doina Fleanta. 9.00 – 14. Ada Bena. 26 nov.00. 021 3079600 200 8 Creative Writing Cristiana faur 2 feb. 6 021 3079600 150 15.ro . British Council 6 Programare neurolingvistica (PNL)pentru profesori (in limba romana. Stănescu” 2 Falling în love with teaching Monica Stoica Reka Vadasz 31 oct & 1 nov. 021 3079600 200 7 Filmul – generator de dezbatere (in lb.30 British Council 8 contact@britishcouncil.ro .ro .00 – 13.ro . 9. Elena Gardescu 9 . 9. 021 3079600 320 . 200 3 Workshops that work 200 8 021 3079600 4 Getting ready for teachers’ exams (Mettext) Bianca Popa.30.00. 9.. Monica Ralea 12. ore Pentru înscriere şi detalii luaŃi legătura cu: contact@britishcouncil.30 British Council 8 contact@britishcouncil.30.

ro 021 3079600 gratuit 4 Preparing students for Cambridge exams FCE Alice Cojocaru 10 ianuarie.00 . British Council 6 contact@britishcouncil. pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 mar.00 – 16.00 – 16.ro . British Council 8 contact@britishcouncil.ro. 021 3079600 200 12 Neuro Linguistic Programming (NLP) for teachers Monica Ralea 10 & 11 apr .00. 021 3079600 gratuit 6 Preparing students for BEC Alice Cjocaru 17 ianuarie. British Council 6 contact@britishcouncil. 021 3079600 200 13 Comunicare pentru cetăŃenie democratica (in limba romana.ro . 9. 9.ro . 021 3079600 2 Preparing students for Cambridge examsCPE Alice Cojocaru 29 noiembrie. 9.00. şi pentru profesori de alte specialităŃi) Reka Vadasz 17& 24 aprilie. 14.30. intervalul orar şi locul Nr.00 18. 021 3079600 250 11 Managementul evenimentelor educationale (in limba romana. British Council 8 contact@britishcouncil. 021 3079600 200 Cambridge courses Titlul cursului Formator(i) Data.00 British Council 6 gratuit . 9.00 British Council 6 contact@britishcouncil. British Council 8 contact@britishcouncil. 9. 14. British Council 6 contact@britishcouncil.00 – 18. 9. 14.00 – 16.30.ro .00 – 16.ro.00.00 – 18.30 British Council 10 contact@britishcouncil. 9. 9.30 8 contact@britishcouncil.ro 021 3079600 gratuit 5 Preparing students for Cambridge exams KET Monica Ralea 17 ianuarie.ro .10 Teaching Young Learners Elena Gărdescu 2 & 3 feb. 021 3079600 gratuit 79 . 021 3079600 200 14 Teaching English through songs Monica Stoica 15 & 22 May. ore Pentru inscriere şi detalii luati legatura cu: contact@britishcouncil.30. 021 3079600 gratuit 3 Preparing students for Cambridge exams YLE Monica Ralea 10 ianuarie.ro Taxa 1 Preparing students for Cambridge exams CAE Alice Cojocaru 15 noiembrie. British Council 6 contact@britishcouncil.00 – 13.ro.00.14.00 – 16.00 – 16.

9.00 British Council 6 contact@britishcouncil. toate cursurile din cele 2 tabele se pot repeta.00 – 16.it 80 .comunicare_zoratti@yahoo. 021 3079600 gratuit 1 2 Cursurile din aceste tabele nu sunt acreditate Cursurile care promovează examenele Cambridge sunt gratuite.00 – 16.ro.7 Preparing students for Cambridge exams PET Monica Ralea 31 ianuarie. 9.00 – 16.00 – 16.00 – 16. 9.00 – 16. 9.ro. la cerere. 9.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 British Council 6 contact@britishcouncil. 9. Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. 021 3079600 gratuit 8 Preparing students for TKT Monica Ralea 7 februarie.ro.ro gratuit 11 Preparing students for Cambridge exams – ICFE (Financial English) Alice Cojocaru 28 martie.ro. 021 3079600 gratuit 9 Preparing students for IELTS Monica Ralea 28 februarie. 021 3079600 gratuit 10 Preparing students for Cambridge exams – ILEC (Legal English) Alice Cojocaru 14 martie.ro.00 British Council 6 contact@britishcouncil. 021 3079600 gratuit Preparing students for TKT – CLIL and KAL Monica Ralea 14 februarie.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 British Council 6 contact@britishcouncil.

Se pune accentul pe scrierea proiectelor în vederea accesării de fonduri ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în depunerea proiectelor de accesare a fondurilor europene Calendarul programului: va fi fixat de C.com a icip c iului Bu u Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 81 . RESURSE UMANE Formator: Ruxandra Enache – lector Codecs Romania Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. Obiective specifice programului: dobândirea.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I. consolidarea. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGER DE PROIECT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management de proiect.96 lei (700 lei /cursant / 171 ore) Costul pe cursant: 700 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . II. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/ cursant 3. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. SolidarităŃii Sociale şi Familiei.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor.C. III. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. bibliotecă. Scop: formarea deprinderilor de scriere a unor proiecte pentru accesarea de fonduri europene.D.CNFPA. Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu).

92 lei (630 lei /cursant / 161 ore) Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.CNFPA Scop: formarea deprinderilor necesare activităŃii de Contabilitate Obiective specifice programului: dobândirea. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. Pentru participarea la curs sunt necesare studii medii. Durata: 161 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . SolidarităŃii Sociale şi Familiei.).com 82 . contabil Liceul „Nichita Stănescu” Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. III.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland I. II. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONTABILITATE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/cursant 3. bibliotecă.D.C. consolidarea. RESURSE UMANE Formator: Cristina Grezi.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în activităŃile de Contabilitate Calendarul programului: va fi fixat de C. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Contabilitate. Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.

ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Calendarul programului: va fi fixat de C. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor.com 83 . CRITERII ECONOMICE Criterii economice: • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa • Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 2. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. III.D.C. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR PROTECłIA MUNCII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor .Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. Durata: 217 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă . SolidarităŃii Sociale şi Familiei. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii.90 lei (630 lei /cursant / 217 ore) • Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. RESURSE UMANE Formator: Monica Toaje. Modulul II: consultanŃă recapitulativă . Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. bibliotecă.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I. consolidarea. consultant de specialitate Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.CNFPA . Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Obiective specifice programului: dobândirea. Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor .

ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Calendarul programului: va fi fixat de C.. bibliotecă.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I.CNFPA. RESURSE UMANE Formator: prof. consolidarea. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor .Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. Durata: 128 ore/ 13 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . SolidarităŃii Sociale şi Familiei. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 8250 lei (550 lei / cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/cursant 4. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Inspector resurse umane. Ovidiu Dragoş Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. III.D. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Obiective specifice programului: dobândirea.30 lei (550 lei /cursant / 128 ore) • Costul pe cursant: 550 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.com a icip iului Bu cu Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 84 .C.

SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Obiective specifice programului: dobândirea. consolidarea. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. RESURSE UMANE Formator: Cristian Virgil Marinaş –asistent doctorand ASE . Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor.cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs.com 85 a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland . bibliotecă.CNFPA. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management a resurselor umane.D. III. Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu).96 lei (700 lei /cursant/ 177 ore) • Costul pe cursant: 700 RON Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Bucureşti. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 3. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Calendarul programului: va fi fixat de C. Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă Modulul II: consultanŃă recapitulativă Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor .CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I.C.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. catedra Management Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.

CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence a icip c iului Bu u Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centrul acreditat ECDL nr.ro) sunt suportate de candidat. Andi Alexandru OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.org. conform regulamentelor ECDL România (www. 412 * Pentru obŃinerea certificatelor ECDL START/ COMPLET se poate urma cursul „Permisul european ECDL (European Computer Driving Licence) — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar ” * Cardul de aptitudini ECDL şi costul examenelor ECDL.com 86 . după tarifele practicate de către ECDL România Coordonator: inf.ecdl.

CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Justificarea ofertei: 1 promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar. proiecte. Obiective specifice programului: 1 să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC.M.S. 2 oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite).C. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. Colaborări: cu I.com a u CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20/ 25 CREDITE ŞI 87 . pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line. 2 să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office. II.. solicitanŃi din comunitatea locală. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 80 lei / cursant (grupă 25 formabili — 30 lei cheltuieli materiale şi 50 lei cheltuieli salariale) precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră X cursant. Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic.D. Coordonator: inf.B. Mihaela Cotfas — formator ECDL. grupe de 18 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009. Modul de certificare: adeverinŃă C. Scopul: 1 consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu. sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence I. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL. conducerea unităŃilor şcolare pentru a realizarea feed-back-ului în teren. Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste. portofolii şi activităŃi practice. 3 să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. 2 creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră.

re şti u IC CT A a Coordonator: inf. Pragul de promovabilitate al fiecărui test este stabilit la 70 puncte din 100. activităŃi practice. iniŃiere IT). Casa Corpului Didactic Bucureşti . grupe de 25 formabili fiecare. total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA. 2 să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI. pachetul de programe Microsoft Office (Word. Evaluarea se realizează la finalul fiecărui modul şi constă în susŃinerea de către cursanŃi a doua teste.com 88 . PowerPoint.echipamente. CNFP. iar cel de-al doilea practic. III. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei/ cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare . Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă.A. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: 1 ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: 1 să fie capabili a utiliza calculatorul. Excel. conducerea unităŃilor şcolare.reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l. atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S.25 CREDITE I. . II. filialele Casei Corpului Didactic. Testul grilă se desfăşoară on-line. unul teoretic. bibliotecă . logistică. iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. utilizare AeL). trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare. fiind alcătuit din 40 de itemi. Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009.A.

Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 178 lei/ cursant (2 lei/ oră X cursant X 89 ore = 178 lei). logistică. comunicare şi colaborare. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.– 25 CREDITE I. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA re şti u IC CT A INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: 1 să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare. Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente. promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii.. conducerea unităŃilor şcolare.com 89 . Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. bibliotecă. Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. III. activităŃi practice.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme.A. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare. 2 să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată. total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S. RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă. atestat de SIVECO S. Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului. filialele Casei Corpului Didactic. grupe de 20 formabili fiecare. CNFP. a ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII - Coordonator: inf. II.A.A.

• Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar): semestrul I. studii de caz. activităŃi. fişe de evaluare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EVALUAREA INTERNĂ/ EVALUAREA EXTERNĂ PRIN PRISMA STANDARDELOR – PRINTRE RISCURI CĂTRE SUCCES • Tipul de program – program tematic • Public-Ńintă vizat – personal didactic din toate tipurile de unităŃi de învăŃământ. în evaluarea internă a calităŃii. pauze de cafea/ de prânz. 4 ore • Curriculum-ul programului (scop. feedback.223.Evaluarea externă periodică: standarde de acreditare şi standarde de ReferinŃă. teste. semestrul II. Nina HANCIUC.com. Mariana DOGARU III. Gabriela Alina PARASCHIVA. ActivităŃi: prezentări. conform grupei de cursanŃi). 4 ore Tema IV . prin pregătirea resurselor umane implicate în acest proces. conceperea şi definirea procedurilor obligatorii în unitatea de învăŃământ. total de ore de formare): 16 ore • Planificarea pe stagii/ module tematice. Număr minim de participanŃi pe grupă: 25 ModalităŃi de înscriere RelaŃii la telefoanele: 0730. exerciŃii. certificat de participare.formare@gmail. chestionare.606. 4 ore Tema III . corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ. 4 ore Tema II – Întocmirea Planului operaŃional al CEAC. • II.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. Obiective: corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii. obiective. rezultate) Scop: susŃinerea unităŃilor de învăŃământ în procesul de autoevaluare instituŃională. Alina – Aura RÂPĂ.460.com 90 . • ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. proceduri esenŃiale în unitatea de învăŃământ. Rezultate: La sfârşitul programului participanŃii vor fi capabili să operaŃionalizeze Strategia de evaluare internă a unităŃii de învăŃământ. membrii ai CEAC • Justificare (necesitate. Violeta GOGU. timp alocat Tema I – Proiectarea activităŃii CEAC (Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii) la nivelul unităŃii de învăŃământ (corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ. utilitate): corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii în cadrul oricărei unităŃi de învăŃământ preuniversitar şi pregătirea membrilor acesteia pentru activitatea de evaluarea externă periodică pe baza standardelor de acreditare şi de referinŃă. dezbateri. exerciŃii. • Durata (nr. să proiecteze planul operaŃional al CEAC. corecta utilizare a unui set de instrumente cu caracter practic aplicativ. harta proceselor organizaŃiei. să realizeze proceduri formalizate. portofolii. ConstanŃa – Valentina MIHĂILĂ. RESURSE UMANE • Formatori (nivelul de pregătire): experŃi din cadrul ARACIP – Constantin-Şerban IOSIFESCU.Proceduri – definiŃie.com • • re şti u IC CT A a Coordonator: Documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.062 sau pe mail: ic. mastertopic@gmail. CRITERII ECONOMICE Costul programului: 300 lei (+TVA)/ participant În preŃul cursului sunt incluse: suport de curs. 0740.

Programe pentru obŃinerea gradelor didactice.Statutul personalului didactic şi legea învăŃământului .Fond de carte specializat pentru cadrele didactice care susŃin examene pentru obŃinerea gradelor didactice. cărŃi.Baza de date a publicaŃiilor bibliotecii CCD .Programe şcolare pentru toate ariile curriculare pentru întreg ciclul de învăŃământ .Mişcarea personalului didactic . concurs de titularizare/ suplinire . manuale Editura „Atelier Didactic” Biblioteca CCD pune la dispoziŃia utilizatorilor: .CAPITOLUL IV Organizare evenimente: lansări reviste.Soft-uri educaŃionale .LegislaŃie cu privire la curriculum naŃional . concurs de titularizare/ suplinire .

Grecia.UK 1 octombrie 2009. 141800-LLP-1-2008-1-ES-COMENIUS-CMP –– Competences of Professional Educators în Europe (COPE).Proiect Leonardo Transfer de InovaŃie GRU-09-P-LP-9-B-GR – Harnessing Intercultural Diversity.Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie. Napoli. 91 . LLP-LdV/ToI/2008/RO/028 –– Work at distance to Teach at Distance (T&T). POSDRU/19/1.Proiecte europene în derulare 1. documentarişti) din învăŃământul preuniversitar. coord. 6. LLP-LdV/ToI/08/IT/500 –– Helps for High Training and High School (HeLPS Transfer). LLP-LdV/Toi/09/UK/ – Measuring & Assessing Soft-Skills (MASS). 5. Spania.30 septembrie 2010 Proiect Comenius centralizat. Universitatea Politehnica Bucureşti 1 octombrie 2008 . coord. 1 septembrie 2009-31 august 2011. coord. Proiect Grundtvig Parteneriat pentru ÎnvăŃare Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013 – Curs de formarea şi perfecŃionarea personalului didactic auxiliar (bibliotecari. 1 octombrie 2008.30 septembrie 2010 Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie. 1 aprilie 2009 .3/G/16455 2.Istituto Tecnico Industriale Francesco Giordani. coordonator CEP Manacor. coord. 4.30 septembrie 2010 . redactori. 7. 3.1 aprilie 2010 ModalităŃi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF Contract nr. Italia 1 octombrie 2008 .30 septembrie 2011 .

care s-a dezvoltat an de an.ÎnfiinŃată în anul 2003. Creativitatea. devenind cunoscută pentru seriozitatea şi profesionalismul de care dă dovadă în relaŃiile cu clienŃii şi partenerii săi. pe care ni-i dorim parteneri în activitatea noastră.com 92 . revistă editată în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. conferinŃe naŃionale şi internaŃionale etc. Coordonator Editura Atelier Didactic Documentarist Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo. profesionalismul. editura Atelier Didactic a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti se poate lăuda cu o activitate bogată. jurnale de călătorie. editând până în prezent lucrări extrem de utile în activitatea de la catedră.. care cuprinde articole pe o tematică extrem de variată ale cadrelor didactice bucureştene. DVD) servicii tipografice (în parteneriat cu tipografii) Semestrial. apare revista cu acelaşi nume. cum ar fi suporturi de curs. lucrări de doctrat). Editua se adresează cu precădere cadrelor didactice. lucrări ale diferitelor simpozioane. flexibilitatea sunt atribute care ne caracterizează. în cadrul editurii. Editura noastră vă oferă următoarele servicii: editare de cărŃi şi reviste. Vă mulŃumim pentru încredere şi vă aşteptăm şi în acest an şcolar cu noi titluri şi oferte editoriale. asigurând numărul ISBN. dar şi lucrări de autor (beletristică. caiete practice de învăŃare a limbii engleze. Atelier Didactic. ISSN şi descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României tehnoredactare corectură grafică computerizată/ copertă editare pe suport electronic (CD. promovând în permanenŃă o bună colaborare cu toŃi autorii şi colaboratorii noştri.

nu se numerotează paginile fişierului. Publicarea în revista CCD Bucureşti vă sprijină în dezvoltarea profesională. cât şi personalul auxiliar. etaj 1. Revista ”Atelier Didactic” se poate achiziŃiona în mai multe exemplare de la standul de carte sau prin redactorul C.C. Word Art). tema abordată conŃine minim 1 pagină şi maxim 2 pagini (fără numerotare pagini). dreapta 1cm şi stânga 2.c. pentru conŃinut (B. cu size-ul de 12.D.D. pentru selecŃionare cu două luni înaintea apariŃiei revistei. Revista apare semestrial (aprilie sau decembrie a. împărŃirea corectă a textului din margine în margine (Justify). după preferinŃă textul se poate scrie pe 2 sau 3 coloane. I.5cm. centrarea corectă a titlului (Center). Pot participa la publicarea unui articol cadrele didactice din toate ariile curriculare. se depune articolul la redactorul C.C. – Mihaela COTFAS mihaelacotfas@yahoo. se inserează o imagine adecvată subiectului. Coordonator revistă „Atelier Didactic” redactorul C.C.C. se aduce articolul tipărit în 2 exemplare într-un dosar şi copiat pe CD. informatică).D. Times New Roman.) şi fiecare persoană se poate înscrie cu un singur articol la revistă pe semestru.C. scrierea corectă a datelor cu diacritice (verificarea gramaticală şi a punctuaŃiei).D. titlul se scrie cu size-ul de 14-20. Font. Materialele se depun personal la sediul C. jos. marginele paginii A4 sunt: sus. cu altă formă de scriere decât cea folosită.com MulŃumim pentru colaborare! 93 . conŃinutul se scrie la un rând.D.. Bucureşti (C.Pentru a participa cu un articol de specialitate în revista „Atelier Didactic” a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti trebuie să respectaŃi următoarele cerinŃe: fişierul va purta numele persoanei şi titlul articolului (nu se trec diacritice).

Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Limba şi literatura română cl VII-VIII Limba şi literatura română cl. a XII-a pentru grupele de performanŃă Informatică gimnaziu pentru grupele de performanŃă Istorie. Felea (coord. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a ÎnvăŃarea deplină.5 20 20 6 1 25 30 1 10. 28. a X-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. 34.4 40 40 40 40 8.G NeamŃu. 41. 40.5 10.5 0. 44. 7. 19. Crt. 30. Adina Bălan Clara Ionescu. 26. 9. II Didactica biologiei vol. Şandru. M. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Metodica predării educaŃiei fizice Pagini nescrise din istoria culturii Române Predarea ca o poveste Predarea pe baze de obiective curriculare Probleme de fizică Probleme de fizică tip Grilă pentru BAC şi admitere în învăŃământul superior Profesorul azi. 4.5 6.VII-XII. II Atelier Didactic nr. 11. AUTORUL TITLUL PreŃ (LEI) 1. 31. Vasile Vasile Kieran Egan Dumitru Copilu. 32. 23.5 10. 21. 51. Ioana Bot Ovidiu MăntăluŃă Ocvian Bondoc Sergiu Cătăneanu. A. a XI-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl.5 7. 18. 45.5 18 6.a. 46. 43. Teorie şi practică Limba română. a. M. 10. 24. Adina Gârlea Clara Ionescu. Gh.M. S. 17. pentru grupele de performanŃă Fundamentarea pedagogiei şi educaŃiei religioase Fundamente ale didacticii şcolare Fundamente ale educaŃiei tehnologice Geografia României Ghid arhivistic pentru unităŃile din învăŃământul preuniversitar Ghid de orientarea carierei pentru tineri (CD) Ghid metodic pentru învăŃătorii şi profesorul de limba şi literatura română 13 7 11 1 12 20 6. Metode moderne de predare Proiectul de autoevaluare instituŃională RaŃiunea tehnoştiinŃei Sistemul excretor şi reproductiv (CD) Sistemul locomotor şi digestiv (CD) Sistemul nervos şi endocrin (CD) Sistemul respirator şi circular (CD) Şcoala şi familia Testarea NaŃională 94 . SoluŃii noi la probleme controversate Din problemele culturii europene EducaŃia adulŃilor EducaŃia elevilor hiperactivi şi cu deficit de atenŃie EducaŃie universitară English Communicative Functions English one (CD) Evaluarea în învăŃământ ExpediŃii în miniatură Fizica şi Chimia pentru titularizare.Marcinschi Ioan Dumitru Clara Ionescu. 2. 49.5 10 Informatică cl. 38. Luca. 14.5 22 17 3.) *** Mihai Ielenicz.Oancea.3 0. 37. 8. Violeta Copil Daniel Crocnan Daniel Ovidiu Crocnan. 27. 36. IX-XII pentru grupele de performanŃă Management financiar Matematică. ş. 25. 2/ 2009 Atlas geografic general Calitatea învăŃământului Coruri pentru elevi vol. II (CD) Didactica predării religiei Didactica. 6. Ştefan Popenici Nicolae VinŃanu LuminiŃa Delgiudice-Matei *** Petru Lisievici *** Lavinia Ungureanu.5 8 15 15 27 20 21. cl.25 3. Zoratti. Bagdazar Nicolae VinŃanu Kieran Egan. a IX-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. 35. Ion Neacşu. 48.a Eugenia Popescu *** Lucia Vlădulescu Marin Ilieş.5 12. Kaitor.5 27 40 6 1. 50.5 3. Constantin Florea Asigurarea calităŃii în educaŃie vol I.5 1 20 6. 33. 47. 16.5 10. 13. 5. 12.5 4. 39.LISTA CĂRłILOR (LA VÂNZARE) AFLATE LA STANDUL CCD Nr. Silviu NeguŃ Petru Lisievici *** Mariana Ciobanu *** Dumitru Popovici N. Teodor Julea Geoff Petty Luana Miruna Chira Nicolae VinŃanu *** *** *** *** Alexandru Gheorghe ş. ş. examene de grade didactice Fizică. Mădălina Ciolocoi Agneta Anghel. I. 22. 29.5 3. 15. Adina Gârlea Camelia Badea Vasile Bunescu Daniela Dima łăpîrdea *** G. Gabrile Ilieş Rodica OŃeleanu I. 3. 52. 42.5 0. Adina Bălan Adrian Pintea. Adina Bălan Adrian Pintea. A. 20.

pe cât poŃi mai mult. în sufletul celui cu care stai de vorbă.” Marc Aureliu .„Deprinde-te a asculta cu atenŃie pe oricine şi a te pune.

Viorica DRĂGAN .com Personal didactic auxiliar Integrare europeana şi proiecte internaŃionale Tehnologii Arte şi Ed. BUCUREŞTI Prof.com Limbă şi comunicare Alexandrina Zoratti limba.com DIRECTOR C.com Om şi societate Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.Consiliere şi orientare Simona Luca consiliereccd@gmail.com ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Maria Dima dima.com TIC Andi Alexandru Oprea tic_ccd_bucuresti@yahoo.maria_ccd@yahoo.it Management educaŃional Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo.D.com Matematică şi ştiinŃe Grigorescu Ştefan grigorescu_stefan@yahoo.comunicare_zoratti@yahoo.com Florica Paragină floricaparagina@yahoo.com Cecilia Iuga cicitomus@yahoo.C.com Stan Alice pr_ccd_bucuresti@yahoo.com InspecŃia şcolară Olimpia Mateescu o_mateescuccd@yahoo. Fizică Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo.

135 „Ştefan cel Mare” GrădiniŃa nr. Odobescu” GrădiniŃa nr. Şcolar Economic Administrativ „A. 34 . Voievozi” Şcoala nr. 1 „Sf. 114 „Principesa Margareta” Şcoala nr. Brâncoveanu” Colegiul NaŃional „I. Rareş” - - Liceul Teoretic „N. Asachi” Şcoala nr. Eminescu” Seminarul Teologic Liceal Ortodox - Şcoala nr.- - Colegiul Tehnic de Poştă şi TelecomunicaŃii„Gh. 45 „Titu Maiorescu” Liceul Teoretic „I. Obregia” Şcoala nr. 175 „CăsuŃa Piticilor” Colegiul NaŃional „M. 117 Şcoala nr. Nicolescu” Colegiul Tehnic „P. 122 GrădiniŃa nr. Moisil” Grupul Şcolar Industrial „Gh. 108 „A. Kretzulescu” Liceul Teoretic „B. Neculce” Liceul Teoretic „A. Caragiale” GrădiniŃa nr. 191 GrădiniŃa nr. 248 - - Colegiul Tehnic „M. 149 GrădiniŃa nr. L. 51 GrădiniŃa nr. Franklin” Şcoala nr. 211 - - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „D. MoŃoc” Colegiul Tehnic Energetic Grupul Şcolar Industrial „Gr. Cerchez” Şcoala nr. 111 Şcoala nr. Viteazul” Gr. 201 „ClopoŃel” Colegiul NaŃional „M. 88 GrădiniŃa nr. Vlaicu” Liceul Teoretic „C. Stănescu” Şcoala Superioară Comercială „N. Airinei” Şcoala nr. 80 Şcoala nr. 189 „A.D Xenopol” - - Liceul Teoretic „Gr. 160 GrădiniŃa nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful