CAS A

R CO

PULUI DI

D

M un

ic i p cu iului Bu

Arte şi educaŃie fizică Consiliere şi orientare InspecŃia şcolară Integrare europeană şi proiecte internaŃionale ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Limbă şi comunicare Management educaŃional Matematică şi ştiinŃe Om şi societate Personal auxiliar Tehnologii TIC

re şti

IC CT A

a

Mijloc de transport metrou:
* Petrache Poenaru * Grozăveşti

www.ccd-bucuresti.org

Adresa: Splaiul IndependenŃei Nr. 315 A, Sector 6, Cod 060043, Of. 16, Bucureşti

Telefon: 004021.313.49.01 004 021.313.49.02 004021.314.46.60 Fax: 004021.313.49.27

CUPRINS
I Cursuri avizate Artele vizuale şi spaŃiul public Consilierea şi orientarea şcolară la debut Repere metodologice pentru consiliere, în învăŃământul preşcolar şi primar Strategii şi tehnici inovative de consiliere pentru profesorii din gimnaziu şi liceu DemocraŃie participativă: proiectul cetăŃeanul Comunicarea şi negocierea conflictelor Prevenirea şi combaterea violenŃei. Strategii de lucru în tulburările de comportament Dezvoltarea personalităŃii prin stimularea creativităŃii InspecŃia şcolară – suport al dezvoltării carierei didactice Proiectarea didactică pentru învăŃământul preşcolar Implementarea proiectelor şi programelor la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar ÎnvăŃarea prin experiment EducaŃia ecologică la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar EducaŃia timpurie Meşteşuguri tradiŃionale Incluziunea etno-educaŃională a rromilor Fondurile structurale – management de proiect Managementul proiectelor comunitare de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi – llp Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig Limba engleză, italiană, franceză, germană şi spaniolă Strategii didactice inovative – limba engleză Strategii didactice inovative – limba franceză Tehnici inovative în evaluare – metode complementare – limba şi literatura română Comunicare interstituŃională şi relaŃii publice Management financiar Introducere în pedagogiile alternative: Waldorf, Planul Jena Proiectare didactică la disciplina geografie, strategii şi tehnici de evaluare Strategii, tehnici, activităŃi de evaluare la disciplinele socio-umane Metodele active şi rolul lor la lecŃia de istorie Abilitare curriculară pentru educaŃie tehnologică Noi abordări curriculare pentru profilul servicii, discipline economice şi pofilul resurse materiale şi protecŃia mediului (discipline agricole, industrie alimentară, chimie industrială şi prelucrarea lemnului) ÎnvăŃare centrată pe elev Proceduri de instruire şi evaluare în aria tehnologii IniŃiere şi perfecŃionare pentru laboranŃi şi tehnicieni laboranŃi Abordări curriculare în învăŃământul profesional şi tehnic. Transpunerea standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în curriculum Formarea cadrelor didactice din IPT (profil tehnic, servicii şi resurse) şi licee teoretice pentru extinderea metodei moderne interactive de învăŃare - firmă de exerciŃiu (FE) Dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Elaborarea curriculumului în dezvoltare locală(CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic Cultura instituŃională în unităŃile de învăŃământ particulare IniŃiere în domeniul biblioteconomiei Managementul achiziŃiilor publice Organizarea activităŃii de protecŃia şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor – dezastre în unităŃile şcolare Gestionarea documentelor în unităŃile şcolare Curs de perfecŃionare pentru secretarii unităŃilor şcolare Organizare şi calitate în domeniul igienizării şi întreŃinerii curăŃeniei în unităŃile şcolare Arhivarea documentelor şcolare II Cursuri acreditate LocaŃii cursuri acreditate EducaŃie nonformală în muzeu Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport Didactica predării educaŃiei muzicale EducaŃie pentru formarea caracterului Şcoala incluzivă Didactica limbii române Didactica limbii latine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52

limbaj . franceză. spaniolă şi germană Curs de dicŃiune. italiană. lectură expresivă (modulul –v)* Abordarea stilului oratoric în comunicare Comunicarea în afaceri în limbile: engleză. lectură expresivă şi dezvoltarea vocii Curs de formare pentru profesorii de limba italiană l2 îndreptar în didactica limbii italiene ca limbă străină Teaching young learners – summer school (şcoala de vară) Using linguistic psichodrama techniques în teaching english Creativity în teaching english Teaching english through multiple intelligences Innovative methodology in teaching english ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice — British Council Manager de proiect Contabilitate Inspector protecŃia muncii Inspector resurse umane Managementul resurse umane Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii — IntelTEACH Evaluarea internă/ evaluarea externă prin prisma standardelor – printre riscuri către succes – Qintellis Concept IV „Oricând partenerul dumneavoastră!” Proiecte europene în derulare Editura Atelier Didactic Revista Atelier Didactic Lista cărŃilor (la vânzare) aflate la standul CCD Bucureşti Tabel nominal cu Filialele CCD Bucureşti 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 .IntelTEACH III Cursuri în parteneriat De la imagini în cuvinte: videoclip prin cântec (modulul i)*. limbaj telefonic (modulul ii)*.la cinema(modulul iii)*.Cercurile de lectură Management educaŃional Autoevaluare instituŃională Didactica disciplinei chimie NoŃiuni generale de astronomie şi astrofizică Didactica matematicii Repere metodologice pentru studiul disciplinei ştiinŃe Didactica biologiei Metodica predării fizicii EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului Şcoala diriginŃilor Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiei (tic) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii . gastronomie(modulul iv)*.

” (Proverb chinez) . însă tu însuŃi trebuie să treci prin ea.CAPITOLUL I Cursuri avizate „ÎnvăŃătorii îŃi deschid uşa.

strategii didactice. tehnici artistice).C.C. Cercetarii şi EducaŃiei. personal de specialitate din inspectoratele şcolare.C.I. I. arh. CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. Modulul III: lucru individual şi prezentările ideilor Scop: stăpânirea cunoştinŃelor generale din ştiinŃele educaŃiei asimilate în facultate. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie).500 lei ( 300 lei/cursant x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Colaborari: I.S. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 2250 • Costul total al programului: 22. noŃiuni de gramatică a vizualului. cu accent pe aplicaŃiile lor practice (proiectare. organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii de specialitate a publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la educaŃia artistică plastică înŃeleasă ca activitate creativă specifică şi interdisciplinară de formare a tinerei generaŃii. Obiective specifice programului: aplicarea creativă a informaŃiilor din didactica specialităŃii dobândite anterior şi îmbogăŃite prin experienŃa de catedră (limbaj plastic. Pascariu Monica Simona Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. unităŃi şcolare Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. RESURSE UMANE Formatori: formatori atestaŃi de Ministerul Muncii.com 1 . ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. creativitate) în spaŃiul public. Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru clarificarea marilor teme.S. M.E. III. Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: Modulul I: prezentări tematice şi identificarea necesităŃilor.D. preocupări de optimizare şi ameliorare a mijloacelor de accesibilizare a conŃinutului programei şcolare în funcŃie de particularităŃile de vârstă şi individuale ale copiilor.I.D. II.. mijloace de învăŃământ.E. Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi Ministerul EducaŃiei. personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală. dezvoltarea unei idei de proiect de către fiecare participant privind o acŃiune concretă cu impact vizual într-un spaŃiu public Certificare: adeverinŃe tip C. bibliotecă..B.cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARTELE VIZUALE ŞI SPAłIUL PUBLIC Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori). ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C. focalizată pe stimularea comportamentului civic în spaŃiul public.M.

activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD şi CMBRAE II. schimbul de experienŃă. Managementul clasei.100 lei/ cursant Cost total – 3000 lei.ActivităŃi motivaŃionale .elaborarea disciplinei opŃionale.-1h • Consilierea ge grup. proiecte noi de către consilieri. prof. Ioana Şandru.repere organizatorice şi manageriale-4h. III. Luiza Milea.ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale în rândul consilierilor debutanŃi Consolidarea echipei de specialişti a CMBRAE Elaborarea de materiale. simulări. ModalităŃi de evaluare: chestionare. proiecte. de natură să le afecteze calitatea serviciilor pe care le pot oferi comunităŃilor şcolare în care îşi desfăşoară activitatea. Marcela Claudia Călineci.octombrie-decembrie 2009. Ora de consiliere şi orientare .consiliere şcolară. Costul orei de formare/ participant – 3. Aurelia Stanculescu. Consilierea elevilor cu devieri de comportament. . .Prezentarea materialelor informative . Robert Florea.reŃelei de consilieri şcolari . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane Costul programului .Analiza cazuisticii. Prof. Consilierea şi managementul carierei – dezvoltarea resurselor personale. • Programe şi proiecte în sfera consilierii şi orientării şcolare. Prof. Calendarul programului. Formatori: Prof. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ŞCOLARĂ LA DEBUT Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: consilieri şcolari debutanŃi Justificarea ofertei: formarea profesorilor consilieri şcolari debutanŃi. • Marketingul în activitatea consilierului.Sesiuni de formare de tip work-shop .33 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: • Consilierea şcolară/ asistenŃa psiho-pedagogică – cadrul legislativ.ActivităŃi de consolidare a echipei.ExerciŃii aplicative. Aida Ivan. care nu au anumite competenŃe practice necesare în activitatea de consiliere.com 2 . programe.1 curs.1h • Programa de consiliere şi orientare şcolară . Consilierea părinŃilor. Consilierea în situaŃii de criză. şi care întâmpină dificultăŃi inerente lipsei de experienŃă la intrarea în sistem.Metode moderne de lucru în activitatea de consiliere şcolară -8h • Consilierea individuală –8h: Evaluarea copiilor şi familiilor acestora. Prof. RESURSE UMANE Specialişti din cadrul CMBRAE.roluri ale consilierului în şcoală -3h • Asigurarea calităŃii serviciilor de asistenŃă psiho-pedagogică şcolară -2h Scopul: dezvoltarea profesională a profesorilor consilieri şcolari debutanŃi Obiective specifice programului: Să dobândească principalele repere teoretice referitoare la activitatea de consiliere şcolară Să abiliteze consilierii şcolari debutanŃi cu tehnici şi modalităŃi moderne de lucru Să experimenteze atitudini adecvate rolului de consilier şcolar Să dezvolte programe educaŃionale adecvate consilierii şi orientării şcolare ActivităŃi: . Prof.I.3h • Consiliere şi Orientare Şcolară în cabinetele de asistenŃă psiho-pedagogică .

Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile. ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip work-shop.Strategii de învăŃare. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. activităŃi practice. ADHD. Asist. Analiza cazuisticii. Asist. III. ActivităŃi motivaŃionale. Ani Radu. Dezvoltarea abilităŃilor emoŃionale-5h Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare la vârsta preşcolară şi şcolară mică. simulări. Univ.Ce este consilierea şcolară. Prof.I. . Prof. ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD.reŃelei de consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ExerciŃii aplicative. . Rodica Cristescu. Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în grădiniŃă sau şcoala primară. Prof. deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi. programe.30 ore formare Costul programului 120 lei/ cursant Costul total al programului–3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.3h. RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof. Prof. Cosmina Mironov. CRITERII CURRICULARE REPERE METODOLOGICE PENTRU CONSILIERE.Problematica psiho-afectivă a debutului grădiniŃei şi a şcolar.Psihologia copilului preşcolar şi şcolar mic-2h. • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale. Univ. Prof. Dezvoltarea creativităŃii-3 h. .Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h . şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere. Prof.1 curs – octombrie . cu nevoile psiho-afective ale acestuia. Anca BorzeaUniversitatea Bucuresti. ActivităŃi de consolidare a echipei. Elaborarea de materiale.Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară din grădiniŃă şi ciclul primar-6h . Drd. ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic copilul preşcolar sau şcolarul mic. Drd. dr.com 3 . proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului.decembrie 2009. cerinŃe educaŃionale speciale-5h . • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: .Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale.1h. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane . Marcela Marcinschi Călineci . Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti. prof. ModalităŃi de evaluare: chestionare. Ioana Şandru. proiecte. –definirea conceptelor cheie. Succesul şcolar. Ana Maria Oancea . Managementul timpului liber al şcolarului mic-1h. Adina Tatu.Universitatea Bucuresti. − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale. în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor . schimbul de experienŃă. ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ. Simona Luca.

dr. Anca Borzea. simulări. tinereŃea-2h Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor. ADHD.Universitatea Bucuresti. prof. Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în gimnaziu sau liceu.octombrie-decembrie 2009. − ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin − Analiza cazuisticii. Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară în gimnaziu şi liceu 6h. proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului. Ioana Şandru. • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Ce este consilierea şcolară – definirea conceptelor cheie-1h. programe. Strategii de învăŃare. Problematica psiho-afectivă a trecerii de la gimnaziu la liceu-1h. CRITERII CURRICULARE STRATEGII ŞI TEHNICI INOVATIVE DECONSILIERE PENTRU PROFESORII DIN GIMNAZIU ŞI LICEU Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD. Cosmina Mironov. schimbul de experienŃă. Adina Tatu. • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale. Marcela Marcinschi Călineci . Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale. ÎnvăŃarea continuă. Drd. Dezvoltarea inteligenŃei emoŃionale. managementul informaŃiilor. Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti. ModalităŃi de evaluare: chestionare.Universitatea Bucuresti. proiecte. adolescenŃa. Elaborarea de materiale. RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof. Costul orei de formare/ participant – 4 lei. Asist. Succesul şcolar premisă a succesului profesional.com 4 . Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h. Ani Radu. deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi. Prof. Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. III. Prof. Drd.-4h. Asist. Prof. Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare în gimnaziu şi liceu.1 curs. Prof.reŃelei de − Sesiuni de formare de tip work-shop consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ActivităŃi motivaŃionale − ExerciŃii aplicative. cu nevoile psiho-afective ale acestuia. Rodica Cristescu. în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. Psihologia vârstelor – pubertatea. cerinŃe educaŃionale speciale4h. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei/ cursant Cost total – 3600 lei. ActivităŃi: − ActivităŃi de consolidare a echipei. Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile. Simona Luca. activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere.I. Ana Maria Oancea . Univ. Prof. utilizarea TIC Rezultate Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal.Prof.3h. Dezvoltarea creativităŃii-3h Managementul şi consilierea carierei. ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ. − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale. Marcela Marcinschi Călineci . Univ.2h. Prof. Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic elevul din gimnaziu şi liceu.

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEMOCRAłIE

PARTICIPATIVĂ:

PROIECTUL CETĂłEANUL
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: profesori de ştiinŃe socio-umane care predau ore de cultura civică la gimnaziu şi consilieri şcolari Justificarea ofertei: « Proiectul CETĂłEANUL » este o metodologie inovativă de predare a educaŃiei civice ce este recomandată profesorilor care predau cultură civică la clasa a şaptea, în baza Protocolului de Colaborare intre Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Institutul Intercultural Timişoara.. Cursul diseminează şi actualizează bunele practici din cadrul proiectului internaŃional CITIZEN, fiind orientat preponderent spre aspecte practice, şi presupune experimentarea diferitelor etape ale proiectului în cadrul unor sesiuni de formare, urmate de aplicarea lor la clasă. cursul răspunde nevoilor de formare şi de perfecŃionare continuă a profesorilor de ştiinŃe socio-umane şi consilierilor şcolari pentru a le forma/dezvolta abilităŃile de interacŃionare cu comunitatea şi a dezvolta în rândul elevilor un comportament necesar practicării democraŃiei participative. Datorită acestor abilităŃi/ competenŃe ale profesorului, mediul şcolar şi cel comunitar va deveni unul benefic şi stimulativ, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi. vizăm nevoile de formare ale cadrelor didactice, pentru a exercita rolul de formare şi asumare a cetăŃeniei democratice prin implicare activă în comunitate. Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate: TEMA1: Metodologia “Proiectul CetăŃeanul” la nivel internaŃional şi în România-12h TEMA 2: Politici publice şi participare civică într-o societate democratică-8h TEMA 3: Strategii didactice active pentru predarea educaŃiei civice-5h Scopul: Formarea compeŃentelor pentru utilizarea metodologiei de predare a culturii şi educaŃiei civice prin «Proiectul CETĂłEANUL » Obiective specifice programului: Familiarizarea cursanŃilor cu elementele caracteristice ale metodologiei Proiectul CetăŃeanul Aplicarea paşilor specifici ai metodologiei Proiectul CetăŃeanul în contextul specific al claselor din şcolile româneşti. Familiarizarea cursanŃilor cu termenii cheie din domeniul politicilor publice, legislaŃiei, puterii publice, dezvoltării comunităŃii locale Dezvoltarea competenŃelor formabililor de a recunoaşte probleme de interes public şi de a formula soluŃii realiste ale acestora în sprijinul autorităŃilor responsabile şi a comunităŃii locale Familiarizarea cursanŃilor cu principalele mecanisme de participare civică şi cu legislaŃia în vigoare Dezvoltarea unor competenŃe necesare influenŃării democratice a politicilor publice din diferite domenii Familiarizarea cursanŃilor cu conceptul de descentralizare şi cu rolul crescut al cadrului didactic în acest context. Dezvoltarea competenŃelor de abordare a autorităŃilor publice şi de comunicare cu acestea. Dezvoltarea competenŃelor necesare proiectării, susŃinerii şi evaluării activităŃilor didactice specifice metodologiei Proiectul CetăŃeanul ActivităŃi: Prezentarea metodei Project Citizen, etape, activităŃi.. − Participarea la spaŃiul virtual- comunitatea online –Project Citizen Realizarea efectivă la clasă cu elevii a project Citizen la ora de − Implementarea Project Citizen cultura civică . Sesiuni de formare de tip work-shop - ActivităŃi motivaŃionale Rezultate Noi competenŃe profesionale de lucru la ora de cultură civică – metoda Project Citizen. Implementarea la clasă a Project Citizen, Introducerea unităŃii în reŃeaua internaŃională on–line a Project Citizen. Calendarul programului- 1 curs- ianuarie- martie 2010. ModalităŃi de evaluare: chestionar, portofoliu, prezentarea publică a proiectului cu elevii. Certificare prin adeverinŃe tip CCD . II. RESURSE UMANE Formatori recunoscuŃi in Project CITIZEN: Prof.Tamara MANATU, Conf Univ. Dr. Silvia POPESCU, Prof. NICOLETA HANGU, Prof. Simona LUCA III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 20 persoane – 25 ore formare Costul programului – 90 lei/ cursant. Cost total - 2250 lei , Costul orei de formare/ participant – 3,6 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

5

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA

ŞI NEGOCIEREA

CONFLICTELOR
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar, didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei:
Cursul răspunde nevoii cadrelor didactice de a convieŃui într-un mediu educaŃional securizant, non-conflictogen bazat pe înŃelegere, toleranŃă şi respect mutual. De aici, necesitatea însuşirii de strategii, metode de stimulare a conlucrării şi comuniunii didactice şi intra/interinstituŃionale prin dezvoltarea unor tehnici de negociere şi rezolvare a conflictului. Venim in întâmpinarea solicitărilor unităŃilor de învăŃământ de a consolida echipele de cadre didactice şi nedidactice, pentru facilitarea comunicării într-un mediu educaŃional comunicaŃional.

Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate:
• • • • • • Procesul de comunicare – definirea conceptelor – 1h Comunicarea interpersonală, inteligenŃa emoŃională-6h Comunicarea non-violentă . Asertivitatea.-4h Comunicarea inter şi intrainstituŃională.- 6h Etiologia conflictelor.-2h Strategii de negociere- 6h

Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea constructivă a conflictelor la nivel de grup şcolar şi/sau instituŃional. Obiective specifice programului: - să dezvolte abilităŃi de comunicare verbală şi non-verbală; - să clarifice motivaŃiile profesionale, valorile personale şi trăirile socio-afective specifice interacŃiunii de grup; - să concilieze poziŃiile, scopurile divergente, contradictorii sau opuse; - să amelioreze gesturile personale; - să exerseze deprinderile de reglaj emoŃional; - să elaboreze scenarii proprii de viaŃă şi de muncă în colectivitate ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip − Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă. work-shop − ExerciŃii de creare a echipei − Prezentarea materialelor − ActivităŃi de consolidare a echipei- ActivităŃi informative motivaŃionale − ExerciŃii aplicative, simulări. Rezultate Noi competenŃe profesionale de comunicare şi negociere, Facilitarea comunicării în cadrul echipelor de cadre didactice din unităŃile şcolare. Calendarul programului- la solicitare – 1 curs/semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Dr. Diana Melnic, Prof. Ana-Maria Oancea, prof. Elena Pascali, Prof. Aida Ivan, Prof. Postu Maria, prof. Simona Luca II. RESURSE UMANE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 persoane – 25 ore formare Costul programului – 100 lei/ cursant . Costul total - 2500 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

6

I. CRITERII CURRICULARE

Denumirea programului: PREVENIREA

ŞI COMBATEREA VIOLENłEI. STRATEGII DE LUCRU ÎN TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii de abilitare a cadrelor didactice de la toate nivelurile de învăŃământ pentru a lucra cu elevii care manifestă un comportament violent, pentru prevenirea comportamentului violent şi/ sau delincvent la elevi. Acest curs este justificat de concluziile desprinse din studiul realizat de Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei, „ ViolenŃa în şcoală”, care a relevat necesitatea formării cadrelor didactice în scopul prevenirii violenŃei în şcoli. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: o ViolenŃa umană – cauzalitate. Abordări, concepte cheie, tipologii. o Forme ale violenŃei şi medii de manifestare: în şcoală, în familie- violenŃa domestică agresivitatea în spaŃiul public o Strategii de lucru cu elevi care manifestă tulburări de comportament o Strategii anti-violenŃă la nivelul clasei o Strategii de intervenŃie privind violenŃa la nivelul şcolii Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea şi consilierea elevilor care manifestă comportament violent, sau delincvent, în scopul prevenirii actelor de violenŃă . Obiective specifice programului: o să se familiarizeze cu metodele specifice de lucru cu elevii care manifestă un comportament violent; o să aplice aceste metode în funcŃie de caz; o să dezvolte programe şi strategii pentru prevenirea violenŃei în şcoli. ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop o Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative, simulări. o Studii de caz, strategii de consiliere. o Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă Rezultate: o noi competenŃe de abordare a fenomenelor de violenŃă o abilităŃi privind implementarea strategiilor de reducere a violenŃei în clasă şi în şcoală. Calendarul programului- la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Adina Tatu, Prof. Ana-Maria Oancea, Prof. Carmen Dumitru, Prof . Drujinin Victor, Prof. Rodica Cherciu. Prof. Manuela Cazan. III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. Cost total – 3600 lei, Costul orei de formare/participant – 4 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

7

vizează: • promovarea creativităŃii. proiecte. ca o trăsătură complexă a personalităŃii în societatea cunaoşterii. Dr. promovarea spiritului inovativ şi creator. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Conceptul de creativitate. Prof. Cost total –3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative. Prof Ioana Şandru. în cadrul cărora CCD se înscrie. Rodica Cherciu. Studii de caz. Scopul: Formarea şi dezvoltarea unei atitudini de promovare a creativităŃii cadrelor didactice. Tehnici de dezvoltare a creativităŃii. antreprenoriale şi sociale şi bunăstarea tuturor indivizilor societăŃii. a ajuta pe fiecare sa descopere propria strategie de învăŃare si mijloacele de optimizare şi a facilita crearea unor atitudini pozitive cu privire la continuitatea învăŃării pe parcursul întregii vieŃi. în contextul social. • a învăŃa cum să înveŃi.com 8 . care a condus la desemnarea anului 2009 ca An European dedicat dezvoltării CreativităŃii şi InovaŃiei. ocupaŃionale. Prof. • antrenarea şi dezvoltarea flexibilităŃii mentale. atât ca proces. Olimpia Mateescu. scenarii tranzacŃionale. susŃin şi dezvoltă creativitatea elevilor. Justificarea ofertei: Programul răspunde aceleiaşi nevoi complexe. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII PRIN STIMULAREA CREATIVITĂłII Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. Creativitatea -exemple de bune practici în şcolile europene . pentru dezvoltarea personală în contextul învăŃării pe parcursul întregii vieŃi. Calendarul programului. dar şi ca produs al gândirii creatoare o să analizeze creativitatea ca un potenŃial general uman. prin învăŃarea de-a lungul întregii vieŃi. Abilitarea psiho-peadagogică a cadrelor didactice pentru aplicarea în demersul didactic a unor metode care stimulează. Drujinin Victor. strategii de consiliere Rezultate: o Formarea unei atitudini de flexibilitate şi autonomie creativă în gândire o Orientarea proactivă de a valorifica în mod inovativ oportunităŃile o Aplicarea la clasă a unui program de dezvoltare a creativităŃii. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. pentru a promova creativitatea. declaraŃii de intenŃie. Eforturile europene. Simona Luca. ceea ce implică revigorarea încrederii în sine: rigiditatea nu vine decât de la condiŃionare şi rutină. ca o dimensiune structurală a personalităŃii o să conceapă strategii şi secvenŃe didactice care să potenŃeze potenŃialul creativ-imaginativ al elevilor ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. precum şi de lipsa de independenŃă. III. Prof. Manuela Cazan. Obiective specifice programului: o să identifice aspectele caracteristice ale creativităŃii.primar şi gimnazial-liceal. abordări moderne. grupe de curs mixte: cadre didactice din învăŃământul preşcolar. fiind provocată şi de frica de nou. Carmen Dumitru. RESURSE UMANE Prof. Prof.la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare. Obiectivul principal al Anului European al CreativităŃii şi InovaŃiei va fi de a sprijini eforturile instituŃiilor şi organismelor care activează în spaŃiul Comunitar. Prof. ca un motor al inovaŃiei şi ca factor cheie pentru dezvoltarea competentelor personale.I. simulări. Factorii creativităŃii.

gr. I. did. I.. managerii din educaŃie Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar care au responsabilităŃi de formare. gr. dr. I. Dana Zloteanu – prof. I. Bucureşti. Evaluarea în învăŃământ (6 ore). did. Carmen GheaŃă – prof. Costel Chiteş – prof.Proiectarea de activităŃi specifice inspecŃiei şcolare care să realizeze corelaŃia obiective – resurse – conŃinuturi . consiliere. Dezvoltarea profesională şi managementul carierei didactice (8 ore). Abordarea bazată pe proces (4 ore). de cursanŃi planificat: 150 • Nr.6 lei • Costul total al programului: 37 500 lei (250 lei/ cursant) Coordonator: prof. gr. gr. Cristina Ştefan – prof. InspecŃia şcolară şi implicaŃiile acesteia în modernizarea lecŃiei (8 ore). exerciŃii de grup. did. did. gr. Ioana Ariniş – prof.. RESURSE UMANE Formatori: Vasile Molan – conf. Managementul clasei şi didactica predării/ CompetenŃa didactică (8 ore). monitorizare. did. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECłIA ŞCOLARĂ – SUPORT AL DEZVOLTĂRII CARIEREI DIDACTICE Tipul de program: dezvoltare profesională Public-Ńintă vizat: inspectorii şcolari şi metodiştii ISJ/MB. did. evaluare şi control în cadrul structurilor/ instituŃiilor acestuia Durata: 44 ore Planificarea pe module tematice: Asigurarea c alităŃii serviciilor educaŃionale. portofolii II. did. abordări moderne interactive/ CompetenŃe interpersonale ale metodistului (8 ore). dr. Elena Pascali – prof. gr. I. did. Daniela Popa – prof. ateliere de lucru. Victoria Nicola – prof. I.. CRITERII ECONOMICE • Nr.. III. gr.I. gr. did. drnd. gr. Curriculum – tipuri. proiecte. gr. dr. I. prezentări de documente şi reglementări din domeniu. I. I. I. did. dezbateri. gr. dr. Ruxandra Regalia – prof. deprinderi şi competenŃe din domeniul inspecŃiei şcolare ModalităŃi de evaluare: chestionare. Evaluare (2 ore) Scopul: Cunoaşterea şi dezvoltarea de competenŃe necesare în domeniul educaŃiei adulŃilor Obiectivele specifice programului: . Diana Melnic – prof. Modelul CQAF. did. Cristina Iancu – prof.. Olimpia Mateescu – prof. I. I. Gabriel Vrânceanu – prof. Gabriela Postescu – prof. gr. did. Aurelian Ene – prof. metodist OLIMPIA MATEESCU o_mateescuccd@yahoo. elaborare de materiale Rezultate: Publicul – Ńintă vizat va deŃine cunoştinŃe. did. aplicaŃii.com 9 . Ştefan Pacearcă – prof. Rodica Dimitrovici – prof. I. de ore de formare planificat: 264 • Costul unei ore de formare/ cursant: 5.Utilizarea de strategii şi proceduri eficiente de recunoaştere/ evaluare a competenŃelor profesionale ale cadrului didactic raportate la evoluŃiile pe plan european privind noile sale roluri într-o societate a cunoaşterii ActivităŃi: expuneri. univ. Univ. gr.

Elena Ciauşu – prof.com 10 . 25 ore Modulul I – Curriculum şi proiectare .CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii PROIECTAREA DIDACTICĂ ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR PENTRU Curriculum-ul Scopul programului Obiective specifice programului ActivităŃi Formare/ perfecŃionare Educatoare. Să utilizeze metode active în cadrul procesului de predare –învăŃare.activităŃi practic-aplicative.C.maria_ccd@yahoo. consilier Inspectori specialitate ISMB Universitar. 100 lei/ cursant (10000 lei ) 4 lei Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II. consilier. formator.D.6 ore Modulul II – Metode active şi interactive.12 ore Cunoaşterea şi aplicarea noŃiunilor şi a etapelor în demersul didactic.INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III. 100 (4 grupe) 25 AdeverinŃe tip C. institutoare. învăŃare şi evaluare Proiectarea unei unităŃi de învăŃare Asigurarea şi utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi integrate Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare. Georgeta Matei – prof. profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde nevoilor de pregătire a cadrelor didactice debutante în număr foarte mare în sistem la momentul actual.6 ore Modulul III – CompetenŃă didactică . consilier. Să elaboreze corect proiectul de activitate formulând obiective corelate cu conŃinuturile. proiecte. formator .CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/ participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. portofolii Georgeta Iordache – prof. Cunoaşterea şi selectarea unităŃilor de conŃinut specific Proiectarea activităŃii de predare.

Georgeta Iordache.20 Formarea şi dezvoltarea unor competenŃe în conformitatea cu cerinŃele unui învăŃământ modern.Georgeta Matei. Să implementeze în practica curentă proiecte / programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ. 100 (4 grupe) 41 ore AdeverinŃe tip C. profesori învăŃământul preşcolar şi primar Nevoia de atragere a partenerilor externi în dezvoltarea şi modernizarea procesului educativ în unităŃile de învăŃământ 41 ore Modulul I.com 11 . prof. activităŃi practice Prof.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR LA NIVELUL ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Dezvoltare profesională Educatoare. Prof. institutoari. prof.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III. Să cunoască modalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program. Să dezvolte abilităŃi de susŃinere a unui proiect/ program. Universitar. prof.ModalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program-15 ore Modulul II . Elena Ciauşu.SusŃinerea unui proiect/ program educaŃional.maria_ccd@yahoo.D. învăŃători. Ştefan Pacearcă. Se redacteze un proiect educaŃional Realizarea proiectelor şi prezentarea fiecăruia de fiecare cursant Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare.C. 164 lei/ cursant (16400 lei) 4 lei Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii Curriculum program Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II. Gabriela Bărbulescu. proiecte.6 ore Modulul III – ModalităŃi de implementare în practica curentă proiecte/ programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ. Inspectori specialitate ISMB. portofolii.

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii

ÎNVĂłAREA PRIN EXPERIMENT
Formare continuă ÎnvăŃători, institutori, profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva aplicabilităŃii conŃinuturilor. 20 ore Modulul I - Conceptul în corelaŃie cu principiile didactice moderne, clasificare- 4 ore Modulul II - Strategii de aplicare a învăŃării prin experiment- 6 ore Modulul III - Rolul învăŃătorului în integrarea experimentului în orele de ştiinŃe ale naturii- 10 ore Dezvoltarea competenŃelor de utilizare a experimentului în demersul didactic. Să conştientizeze importanŃa experimentului ca metodă activă de predare – învăŃare ; Să realizeze practic experimente din programele şcolare pentru clasele I - IV Proiectarea unei unităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Trimestrul IV Trimestrele I si II Aplicarea unor fişe de observare a experimentelor, activitate practică. Inspectori învăŃământ primar ISMB - Sectoarele 1-6, Gabriela Bărbulescu, Ştefan Pacearcă Universitar, inspectori ISMB 100 (4 grupe) 20 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 90 lei/ cursant (9000) 4,5 lei

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi

Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

12

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
CRITERII CURRICULARE Denumirea programului EDUCAłIA ECOLOGICĂ LA NIVELUL

ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Dezvoltare profesională Educatoare, învăŃătoare, institutoare Actualitatea problematicii pe plan mondial; Răspunde solicitărilor din reŃea pentru formarea unor abilităŃi şi competenŃe necesare predării educaŃiei ecologice şi implementării unor proiecte ce vizează domeniul ecologic. 42 ore Modulul I- Ecologie sistemică şi dezvoltare durabilă - 12 ore Modulul II - Obiective, conŃinuturi, activităŃi specifice - 18 ore Modulul III-Managementul şi implementarea proiectelor cu teme de educaŃie ecologică - 12 ore Abilitarea cadrelor didactice în realizarea unor activităŃi educaŃionale specifice educaŃiei ecologice la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar. Să cunoască, aplicând principii de bază ale ecologiei; Să cunoască o serie de probleme orientate pe proiecte care asigură perceperea corectă a mediului şi permit îmbunătăŃirea stării actuale a mediului; Să înveŃe unele jocuri şi activităŃi creative specifice educaŃiei ecologice; Să cunoască modalităŃi de concepere/ redactare şi implementare a unui proiect/ program. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte în echipă Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme cu conŃinut ecologic.Realizarea unui proiect educaŃional. Trimestrul IV . Trimestrele I si II Analiza unor situaŃii concrete, elaborarea de strategii, elaborarea unui portofoliu orientat pe lucrul în echipă. Dr. Nicoleta Adriana Geamănă - Cercetător Departamentul de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă – Universitatea Bucureşti, prof. Dana Moraru, Maria Dima, Minodora Gavrilă, Dana Zainea. Universitar, formatori atestat CNFP

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul

Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori

Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi 50 (2 grupe) planificaŃi 42 Număr ore formare AdeverinŃe tip C.C.D. Modul de certificare 189 lei/ cursant (9450 lei) Costul total al programului 4,5 lei/oră Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com
13

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei

EDUCAłIA TIMPURIE
Formare continuă Educatoare, institutori, profesori învăŃămnt primar şi preşcolar Aplicarea unui curriculum într-o viziune nouă impune pregătirea cadrelor didactice implicate în implementarea acestuia.”Un curriculum pe care trebuie să îl vedem ca pe un pas înainte, pornind de la ceea ce am avut până acum în plan curricular şi ca pe o provocare profesională, în raport cu modul de a răspunde corespunzător la abordări noi şi standarde în domeniu prezente şi în alte zone ale globului” (Insp. Viorica Preda, 2008). 25 ore Modulul I - Definire, obiective, comportamente, teme, inventar de probleme- 6 ore Modulul II - Factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului- 2 ore Modulul III - Metodologia de aplicare a noului curriculum- 12 ore Clarificarea noŃiunilor din curriculum educaŃia timpurie Să cunoască obiectivele,comportamentele şi modalitatea de stabilire a inventarului de probleme; Să cunoască factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului şi permit îmbunătăŃirea acestuia; Să cunoască modalităŃi de concepere/redactare şi implementare a unui proiect. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte şi planificări Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme, realizarea unui proiect. Trimestrul IV.Trimestrele I şi II Chestionare, activitate practică. Georgeta Iordache - inspector învăŃământ preşcolar ISMB-Sect. 1, Sorina Lupu Universitar 100 (4 grupe) 25 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 100 lei/ cursant (10000 lei) 4 lei/ oră

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

14

expozitie cu obiectele realizate. II. activităŃi practice.I. simplu. • Să-şi însuşească principiile artei tradiŃionale (util.RESURSE UMANE Formatori: Prof.Icoane . proiecte. profesori pentru învăŃământul primar şi preşcolar Justificarea ofertei: La solicitarea cadrelor didactice. institutori. Prof. III. obiceiurilor si artei traditionale romanesti. Prof.INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. Atestat Phare M.8 ore Modulul II – Prelucrarea lemnului – 8 ore Modulul III – Cusături româneşti din diferite zone – 8 ore Modulul IV. Cristescu Rodica.E. Calendarul programului: Trimestrele I şi II ModalităŃi de evaluare: Chestionare.C.maria_ccd@yahoo. frumos) • Să se aplice tehnicile mesteşugurilor tradiŃionale. Rezultate: CursanŃii vor achiziŃiona cunostinŃe noi în domeniul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti şi vor dezvolta abilităŃi practice.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MEŞTEŞUGURI TRADIłIONALE Tipul de program: PerfecŃionare Public Ńintă vizat: ÎnvăŃători. ActivităŃi: Lucru în echipă pentru exersarea tehnicilor specifice fiecărui meştesug.Ceramica – 8 ore Modulul V – Podoabe – Încondeiat ouă – 8 ore Evaluare – 2 ore Curriculum-ul programului: Scopul: PerfecŃionarea cadrelor didactice pentru o activitate competentă şi creativă Obiective specifice programului: • Să valorifice specificul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti.com 15 .CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 100 (4 grupe) Număr ore formare: 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip CCD Costul total al programului: 336 lei/ cursant (33600) Costul unei ore de formare/ participant: 8lei/ora Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. Popescu Monica Verona. Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I – Cultură şi civilizaŃie românească . • Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind păstrarea tradiŃiilor. Iofciu Florentina Nivelul de pregătire: Universitar.

1529/18 iulie 2007 privind promovarea diversităŃii culturale. portofolii tematice. RESURSE UMANE Formatori: Prof. ActivităŃi: ÎnvăŃare pe baza unor activităŃi interactive de tip brainstorming. Lect. referate.. examen scris la finalul programului. evaluare continuă. Obiective : • Însuşirea de cunoştinŃe despre rromi (istorie.com 16 .grupuri. interculturalitate. lingvist . din formarea iniŃială a cadrelor didactice şi în contextul perpetuării stereotipurilor negative referitoare la rromi şi a unor atitudini şi comportamente discriminatorii în mediul şcolar. minorităŃi naŃionale. mai. etnolog . Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar) : Trimestrul II (aprilie. în condiŃiile lipsei informaŃiilor despre diversitatea culturală. Gheorghe Sarău. evaluare reciprocă între cursanŃi. focus. cultură. Delia Grigore. atitudinal şi comportamental faŃă de rromi în mediul şcolar şi în afara acestuia. Mihai Neacşu. politici publice educaŃionale. formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza” Nivelul de pregătire: Universitar III. Drd. politicilor educaŃi-onale adresate rromilor şi metodologiei de abordare a identităŃii rrome în mediul şcolar. • Însuşirea unor strategii educaŃionale şi a unor metodologii de lucru cu copilul rrom şi cooperare cu familia copilului rrom. metode de abordare în mediul şcolar). CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INCLUZIUNEA ETNO-EDUCAłIONALĂ A RROMILOR Tipul de program:Program tematic prin stagii nondisciplinar Public-Ńintă vizat:Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificare: Implementarea Ordinului MECT nr. dr. Modulul II – Diacronia şi sincronia imaginilor despre rromi – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul III – Arhetipuri şi emergenŃe ale identităŃii rromilor – 8 ore + 1 oră evaluare Modulul IV – Politici publice educaŃionale adresate rromilor – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul V – Repere metodologice de abordare a copilului rrom şi a familiei sale în cadrul educaŃiei formale şi în afara acesteia – 8 ore + 1 oră evaluare.Universitatea din Bucureşti. Mariana Sandu. • Însuşirea unor metodologii de abordare a disciplinelor şcolare din perspectiva dialogului intercultural şi a identităŃii etnice rrome. dr. dialog-dezbatere. formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza”. lucru în echipă. univ. inclusiv despre rromi.Universitatea din Bucureşti şi inspector MECI. joc de rol. atitudinal şi comportamental faŃă de romi în mediul şcolar şi în afara acestuia. Curriculum-ul programului Scop: Formarea cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar pentru crearea unui mediu şcolar inclusiv din perspectiva identităŃii etnice a rromilor.D. Rezultate: AchiziŃionarea de cunostinŃe în domeniile istoriei şi culturii rromilor.C. a elaborării şi punerii în practică de programe educaŃionale adresate rromilor şi de a realiza proiecte comunitare interculturale. univ. portofolii tematice etc. • Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv. extinderii ofertei de cursuri opŃionale cu privire la copilul rrom.I. Costul total al programului: 13650 lei (546 lei / cursant) Costul unei ore de formare/ participant: 13 lei/ ora de formare / cursant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv. istoric. focus-grup. Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I –Repere din istoria rromilor: impactul istoriei evenimenŃiale asupra istoriei sociale – 7 ore + 1 oră evaluare. Evaluare finală – 2 ore. asistent social. II. iunie) ModalităŃi de evaluare: Teste-grilă la finalul fiecărui modul de formare. activităŃi practice. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 Număr de ore de formare planificate : 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip C. aplicare de chestionare.maria_ccd@yahoo. • Abilitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării de strategii educaŃionale.

RESURSE UMANE Formatori: experŃi internaŃionali în fonduri structurale Nicoleta Silvia Ioana – expert POS-DRU Constantin Viorel Mihai .expert POS-DRU Cecilia Iuga – prof. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III. Să identifice axa prioritară şi domeniul major de intervenŃie în care se încadrează din punct de vedere al eligibilitatii.com 17 . personal din instituŃii ale administraŃiei publice locale. : personal de specialitate din inspectoratele şcolare. formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie. CRITERII ECONOMICE Nr. depunerea de aplicatii de proiect cofinantate din fonduri structurale (prin POSDRU si prin POR) Nr. 2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare. total ore de formare: 28 ore/ grupa x 3 = 84 ore Perioada/durata: 1 grupa semestrul I.expert POS-DRU Roxana Radu.INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I.metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo. Cost total: 22.500 lei. Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile apărute prin introducerea programelor operaŃionale în România Actualitatea problematicii europene: programele UE pentru educaŃie şi formare profesională reprezintă o investiŃie directă în procesul de pregătire a unei Europe consolidate pe valori comune şi deschise provocărilor mileniului III Nevoia de formare în ceea ce priveşte principiile esenŃiale şi instrumentele fondurilor structurale Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect. de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 300 lei. deprinderea limbajului si a procedurii de aplicatie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele operaŃionale. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: FONDURILE STRUCTURALE – MANAGEMENT DE PROIECT Tipul de program: formare continuă Grupul Ńintă: cadre didactice.chestionare de evaluare. metodist CCDBucureşti. II.prof. factori de decizie din sistemul educaŃional. Coordonator: prof. formator naŃional Simona Luca. metodist CCDBucureşti. Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect in action web Să deŃină toate informatiile necesare unei bune implementări a unui proiect cofinanŃat din fondurile structurale.

metodist CCD Bucureşti.profesor metodist CCD Bucureşti. Coordonator: prof. LEONARDO DA VINCI.dr.LLP) Să se familiarizeze cu termenii şi condiŃiile impuse de scrierea unui proiect Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect II. de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 180 lei. Simona Luca . CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENTUL PROIECTELOR COMUNITARE DE INVATARE DE-A LUNGUL INTREGII VIEłI – LLP COMENIUS. CRITERII ECONOMICE Nr.INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I. Petre Botnariuc .. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III. formator naŃional Cristina Ştefan – prof. Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei. 2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare.com 18 . total ore de formare: 40 ore/ grupa x 3 = 120 Perioada/durata: 1 grupă semestrul I. RESURSE UMANE Formatori: LuminiŃa Tasica -cercetător Dr. antreprenoriale şi sociale prin învăŃarea pe tot parcursul vieŃii Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect. Cost total: 13. formator naŃional. Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei. chestionare de evaluare. formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie.metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo.cercetător Drd. Cecilia Iuga . Nr.prof. GRUNDTVIG Tipul de program: formare continua Grupul Ńintă:cadre didactice din învăŃămantul preuniversitar Justificarea ofertei : Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile de promovare a dimensiunii europene în sistemul educaŃional Nevoia de a promova creativitatea ca motor al inovaŃiei şi factor cheie în dezvoltarea competenŃelor personale. ocupaŃionale. deprinderea limbajului şi a procedurii de aplicaŃie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi (Lifelong Learning .500 lei.

M. Ramona Enescu – profesor. teste. FRANCEZĂ. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: LIMBA ENGLEZĂ. obiective. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125/ nr. activităŃi. fişe de evaluare. Aprofundarea părghiilor de comunicare . pe grupe. folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple. Nicoleta Silvia Ioana. de ore de formare/ perfecŃionare planificate:200 Costul total al programului: 25. Eduardo Salceda. IniŃiereîn însuşirea mecanismului de comunicare . Marianne Koch.S. prof.Spania. insp I. transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului. didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. lector . ITALIANĂ. timp alocat: 1. Limba italiană: prof. prof. fraze pe diferite teme/ locuri. Limba spaniolă: prof.Mihaela Cosma. Obiective specifice: formarea abilităŃilor. exerciŃii de completare de cuvinte. comunicare şi aprofundare într-o limbă străină de circulaŃie internaŃională. Mirela Georgescu. Durata: 40 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/module tematice. GERMANĂ ŞI SPANIOLĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: cadre didactice. materiale realizate de formabili/ portofoliu.Modulul II: 40 de ore 3. RESURSE UMANE Limba engleză: Alexandrina Zoratti – profesor metodist C..it 19 . manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon . Limba franceză: prof.B Doina Groza. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele de cunoaştere. dirijate.I. conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor cadrelor didactice de a: desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar. Rădulescu Camelia. Cunoaşterea sistemului de comunicare .Modulul III: 40 de ore Curriculum-ul programului (scop.Modulul I: 40 de ore 2. latin .000lei (200 lei /cursant x125) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 5 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Marioara Popescu. de cerere. Roxana Popescu Guinea. Alexandra Raluca Herăscu – profesor. ActivităŃi: lucrul în echipă. discuŃii.C. II. pe fişe de lucru. III. Limba germană: lector dr.D. răspunsuri la stimuli imagine. de scrisori. feedback. chestionare. de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. integra cuvinte noi în enunŃuri proprii produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat. prof.dialog dirijat şi liber pe diferite teme.comunicare_zoratti@yahoo.

ActivităŃi: lucrul în echipă. pe fişe de lucru. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. Raluca Alexandra Herăscu. teste. Roxana Constantinescu. Elena LuminiŃa Matei. chestionare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA ENGLEZĂ (Strategii didactice. alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale.B. activităŃi. să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare.D.I. obiective.C. teste. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale. să se elaboreze propriile instrumente de evaluare. pe grupe. fişe de evaluare. profesor. rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb. profesor.profesor. engleză. II. profesor. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3. profesor.Maria Bujan.C. să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului. III.250 (150/ cursant lei x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3.it 20 . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. insp.M. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă. Alexandrina Zoratti – prof. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 Costul total al programului:11. stimularea orală a unei activităŃi de predare. RESURSE UMANE Ruxandra Nichita.S. feedback.culturale: 10 ore 2. Rodica Negulescu. tehnici de comunicare şi evaluare la limba engleză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba engleză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă.I. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice. timp alocat 1.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4. portofolii.met.aplicarea tipologiei specifice noului curriculum.comunicare_zoratti@yahoo.

chestionare. insp I. timp alocat 1. portofolii. pe grupe. să se elaboreze propriile instrumente de evaluare. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3. Roxana Popescu Guinea III. RESURSE UMANE prof. ActivităŃi: lucrul în echipă. teste.it 21 .S.. II.I. fişe de evaluare.comunicare_zoratti@yahoo. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.250 (150/ cursant lei x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. Mihaela Cosma. feedback. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 • Costul total al programului:11. prof. să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare. CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. obiective. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice.M. rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb.culturale: 10 ore 2. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop. alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. pe fişe de lucru. stimularea orală a unei activităŃi de predare. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA FRANCEZĂ (Strategii didactice. tehnici de comunicare şi evaluare la limba franceză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba franceză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. franceză. activităŃi. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4. teste.B Doina Groza. să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale.

evaluare (5 ore). dezvoltarea flexibilităŃii cadrelor didactice în raport cu formele de evaluare ActivităŃi: lucrul în echipă. conştientizarea diferenŃelor dintre metodele tradiŃionale şi cele complementare de evaluare 6. pe grupe. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 7. Mihaela Jianu. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. obiective. chestionare. Curriculum-ul programului (scop. creative. studiul de caz. precum proiectul. fişe de evaluare materiale realizate de formabili. referatul (5 ore). adaptarea metodelor complementare la rigorile actualelor programe şcolare de gimnaziu şi liceu 3. dar eficiente pentru evaluarea curentă 4. II. implementarea în procesul didactic a metodelor complementare de evaluare 2. 7. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEHNICI INOVATIVE ÎN EVALUARE – METODE COMPLEMENTARE – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesorii de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: necesitatea introducererii în procesul de evaluare a unor metode complementare în scopul activizării elevilor importanŃa cunoaşterii metodelor complementare pentru alternarea lor cu cele tradiŃionale Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. potofoliul. 3. metode de evaluare (5 ore). în vederea creşterii calităŃii procesului didactic şi a eficientizării formelor de evaluare Obiective specifice: 1. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. 8. 4. probe scrise/ probe orale (5 ore). portofoliul etc.I. 5. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50/ nr. pe fişe de lucru. 2. activităŃi.it 22 . 5. rezultate) Scop: dezvoltarea unor competenŃe complementare de evaluare ale cadrelor didactice.excursia tematică (5 ore). autoevaluarea.500 lei ( 150 lei/ cursant x 50) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. feedback. teste. 6. RESURSE UMANE Formatori: prof.proiectul şcolar (5 ore).investigaŃia (5 ore). discuŃii. familiarizarea cu metode noi . prezentarea cursului.comunicare_zoratti@yahoo. referatul.observaŃia sistematică (5 ore). prof. timp alocat din dosar sau condica de prezenŃă 1.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. Laura Surugiu III. cunoaşterea limitelor şi a avantajelor unor metode complementare.

D. focalizată pe stimularea comportamentului civic şi a comunicării externe. • ÎnŃelegerea relaŃiei între propria organizaŃie şi mass-media.comunicare_zoratti@yahoo. Pascariu Monica Simona III.C.cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010. ale diferitelor canale de comunicare externă şi a modului în care acestea se pot utiliza pentru diferite tipuri de public Ńintă (PR). al Familiei si al Egalitatii de Şanse şi Ministerul EducaŃiei.D. Cercetarii si Inovarii. • Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru definirea canalelor adecvate privind comunicarea externă. • Modulul III: pregătirea unei strategii de comunicare (PR) a instituŃiei proprii Scop: dezvoltarea cunoştinŃelor şi aptitudinilor necesare în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor .I.500 lei (300 lei /cursant x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICARE INTERSTITUłIONALĂ ŞI RELAłII PUBLICE Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori). pregătirea unei strategii de comunicare de către fiecare participant pentru instituŃia/ organizaŃia din care face parte Certificare: adeverinŃe tip C. ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C. personal de specialitate din inspectoratele şcolare. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. • Definirea nevoii de planificare strategică a comunicării. • ÎnŃelegerea funcŃiilor comunicării. Obiective specifice programului: ParticipanŃii îşi vor dezvolta cunoştinŃele şi aptitudinile în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor prin: • ÎnŃelegerea valorii şi aptitudinilor necesare pentru o bună comunicare externă (între instituŃii). RESURSE UMANE Formatori atestaŃi de Ministerul Muncii. Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: • Modulul I: prezentarea comunicării externe ca avantaj strategic. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie) arh.C. organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la îmbunătăŃirea limbajului comunicării la nivel instituŃional. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 2250 Costul total al programului: 22. înŃeles ca activitate de formare a tinerei generaŃii. ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs.it 23 . II. personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală. comunicarea în situaŃii de criză.

• să realizeze în practică legătura dintre planul de dezvoltare instituŃională şi planul de buget. • Surse de finanŃare – 6 ore. RESURSE UMANE Mod de certificare: adeverinŃă CCD Formator: Ovidiu MăntăluŃă – Cercetător principal – ISE III.6 ore. activităŃi practice II. Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să-şi însuşească competenŃele de realizare a bugetului unităŃii şcolare. evaluarea bugetului şi controlul financiar. a conceptelor de bază şi a principiilor din managementul financiar specific învăŃământului. timp alocat: • Management organizaŃional – 6 ore. • să-şi însuşească elementele privind procesul bugetar al unităŃii şcolare. Durata: 24 ore Planificare pe stagii. Calendarul programului: trimestrul IV. surse de finanŃare • să cunoască/ elaboreze documentele privind monitorizarea internă.I.75000 lei) Costul unei ore: 4 lei/ cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENT FINANCIAR Tipul de program: formare continuă Grup tinta: Directori din unitătile de învăŃământ preuniversitar. • Evaluarea bugetului şi controlul financiar .2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare. cursanŃi estimat: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Costuri estimate: 100 lei/ cursant (costul programului . profesori (membri în consiliile de administraŃie). contabili Justificarea ofertei: Managementul financiar constitiue unul din instrumentele de bază pentru articularea micro-politicilor educaŃionale la nivel de şcoală cu cele la nivel local şi naŃional. • Dezvoltarea instituŃională şi planul de buget – 6 ore Scopul: Însuşirea de comeptenŃe şi deprinderi de lucru utile în activităŃile practice ale directorilor unitătilor de învăŃământ preuniversitar. Planul de dezvoltare al şcolii şi oferta educaŃională trebuie fundamentate cu ajutorul unui buget realist şi o execuŃie bugetară conform normelor legale şi respectând principiile valabile în Ńările Uniunii Europene. proiecte. CRITERII ECONOMICE Nr.com 24 .

Ion IoniŃă. CRITERII ECONOMICE Waldorf . nu se poate concepe un sistem de învăŃământ fără încurajarea şi prezenŃa alternativelor educaŃionale. a multiculturalităŃii şi a creativităŃii. Georgeta Constantinescu. RESURSE UMANE Planul Jena – Monica Cuciureanu.70 lei/cursant (costul programului – 1750 lei) Planul Jena .com 25 . – formatori Waldorf Nr.2.100 lei/ cursant (costul programului. Calendarul programului: trimestrul IV. conducând la ameliorarea calităŃii educaŃiei şi la eficientizarea procesului educaŃional.6 ore • Aspecte metodice -10 ore • Cursuri practice . Zenovia Ungureanu. dezvoltarea şi valorificarea individualităŃii. Durata: 25 ore fiecare alternativă educaŃională Planificarea pe teme/ timp alocat: • Aspecte teoretice . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIILE ALTERNATIVE : WALDORF. Adriana Mirea.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare. formator naŃional Waldorf . cercetător principal–ISE.4 lei/cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo.I.prof. cunoaşterea de către cadrele didactice a alternativelor educaŃionale este benefică.8 lei /cursant/ Planul Jena . proiecte.9 ore Scopul: Cursurile îşi propun să evidenŃieze principalele aspecte teoretice şi practice ale pedagogiilor alternative şi să încurajeze pluralismului educaŃional. • să cunoască felul în care aceste alternative sunt transmiŃătoare ale conŃinuturilor învăŃământului • să-şi însuşească metodele de predare şi de evaluare folosite de aceste alernative • să identifice principalele probleme ce apar în implementarea acestor pedagogii • să realizeze în practică diferite planuri de lucru în aceste alternative. PLANUL JENA Tipul de program: PerfecŃionare Grup tinta: cadre didactice din unitătile de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: Într-o lume a diversităŃii. activităŃi practice Mod de certificare: adeverinŃă CCD II.În cotextul în care se caută soluŃii pentru formarea. cursanti: 50 cursanŃi (2 grupe) III. Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască aspecte generale ale pedagogiilor.500 lei) Costul unei ore: Waldorf – 2.

B Modul de certificare: adeverinŃe tip C. II. CRITERII CURRICULARE PROIECTARE DIDACTICĂ GEOGRAFIE. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009.2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/ oră cursant . Calendarul programului: trimestrul IV 2009 ModalităŃi de evaluare: portofoliu.9ore • Strategii şi tehnici de evaluare . STRATEGII ŞI TEHNICI DE EVALUARE Denumirea programului: LA DISCIPLINA Tipul de program: perfecŃionare Public-Ńintă vizat: profesori debutanŃi de geografie Justificarea ofertei: • dezvoltarea competenŃelor profesionale a cadrelor didactice sprijinirea cadrelor didactice care se pregătesc pentru examenul de definitivare şi titularizare în învăŃământ.6 ore • Proiectare didactică – conŃinuturi. RESURSE UMANE Formator: prof.100 lei/ cursant) Coordonator: prof.M. aplicaŃii. Obiective specifice programului: • să fie însuşită curricula în specialitate • să se abordeze strategii didactice moderne specifice predării geografiei. Cătălina Şerban . chestionare.D.I.com 26 . III.9 ore Scopul: consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice. Durata: 25 ore Planificarea pe module tematice : • Curricula disciplinei geografie .S. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.C.inspector I.

Metodologia evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (modele. abordarea unor strategii moderne de evaluare Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu.2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/oră/ cursant – 100 lei/cursant ) Coordonator: prof.Proiectarea evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu – 9 ore Scopul: consolidarea pregătirii cadrelor didactice pentru o evaluare modernă şi obiectivă Obiective specifice programului : dobândirea unor competenŃe de evaluare ale cadrelor didactice . ACTIVITĂłI DE EVALUARE LA DISCIPLINELE SOCIO-UMANE Tipul de program: perfecŃionare/ formare continuă Public-Ńintă vizat: profesori de discipline socio-umane Justificarea ofertei: ameliorarea competenŃelor de evaluare ale cadrelor didactice Grup tinta: profesori de discipline socio-umane. itemi de evaluare. forme) – 8 ore . metode. Corina Radu Prof. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII. metode complementare) – 8 ore .D. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009.I. TEHNICI. chestionare II. funcŃii. Durata : 25 ore Planificarea pe module tematice: .com 27 . Tamara Manatu Prof. RESURSE UMANE Formatori: Prof. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.Evaluarea specifică la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (principii. Mihaela Găvănescu Modul de certificare: adeverinŃe tip C. III.C.

Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice.Ńintă vizat: profesori de istorie Justificarea ofertei: o necesitatea abordării lecŃiei de istorie din perspectivă formativă o abilitarea profesorilor de istorie de a utiliza metode active de predare-învăŃare. Mihaela Selevet – profesor. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: METODELE ACTIVE SI ROLUL LOR LA LECłIA DE ISTORIE Tipul de program: perfecŃionare / formare continuă a cadrelor didactice Public. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.ÎnvăŃarea prin cooperare Scopul: sprijinirea cadrelor didactice în realizarea unui demers educativ modern şi eficient.S. Modul de certificare: adeverinŃe de perfecŃionare eliberate de Casa Corpului Didactic III.com 28 .B. Durata: 42 ore.ÎN CURS DE ACREDITARE I.2010 Număr de ore de formare planificat: 42 Costuri total al programului: 5340 lei (4lei/ oră/ cursant – 178 lei) Coordonator: prof. să abordeze faptele şi evenimentele în spiritul gândirii critice. portofoliu.Gândire critică . Marilena Bercea – profesor. • să ofere profesorilor cât mai multe exemple practice de modalităŃi prin care lecŃia de istorie poate deveni atractivă şi interesantă pentru elevi. consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice. RESURSE UMANE Mihai Manea – inspector şcolar de specialitate I. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009. chestionare.M. cultivarea abilităŃii profesorilor de a deveni mijlocitorii unei dezbateri de idei la lecŃia de istorie. să îşi formeze deprinderi durabile de muncă intelectuală. Planificarea pe module tematice : . Obiective specifice programului: • să fie clarificate modalităŃile prin care profesorul poate stimula şi motiva pe elev să formuleze opinii argumentate.Utilizarea surselor pentru învăŃarea activă . II.

Prof. Florina PIŞLEAGĂ Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.C. ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h. ModalităŃi de evaluare: chestionare. activităŃi practice. III. 6h). 6h. 5h). corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă. 5 zile (5h. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. II.D. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU EDUCAłIE TEHNOLOGICĂ Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică. să aplice criteriile de notare unice în învăŃământul gimnazial. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. RESURSE UMANE Prof. filialele Casei Corpului Didactic. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 6h. la alegere. 5h. 5h. conducerea unităŃilor şcolare. bibliotecă. Prof. să proiecteze un curriculum la decizia şcolii.I.com 29 . Gabriela LICHIARDOPOL. Valentina CAPOTĂ. teste. 5h.

C. DISCIPLINE ECONOMICE ŞI POFILUL RESURSE MATERIALE ŞI PROTECłIA MEDIULUI (DISCIPLINE AGRICOLE. Prof. ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h. • respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul economic şi tehnic • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică. bibliotecă.Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 5 zile (5h. la alegere. activităŃi practice. Prof. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: NOI ABORDĂRI CURRICULARE PENTRU PROFILUL SERVICII. III. 6h. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • . Roxana IONESCU. Valentina CAPOTĂ. teste. 5h. 6h). CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI PRELUCRAREA LEMNULUI) Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului Durata: 25 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică (un singur modul) Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor economiei de piaŃă. RESURSE UMANE Prof.com 30 . conducerea unităŃilor şcolare. Prof. Mihaela FLORESCU. Prof. 6h. ActivităŃi: • studii de caz: corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante. să formeze competenŃe de specialitate. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Florinela IONESCU. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. 5h. Nicolae IOANA Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. 5h. II.I.D. Prof. să perfecŃioneze în didactica şi metodica disciplinei. INDUSTRIE ALIMENTARĂ. filialele Casei Corpului Didactic. Liliana DRĂGHICI .

corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante. având în vedere aplicarea metodelor de învăŃare centrate pe elev. participantii: • vor înŃelege ce este învăŃarea centrată pe elev şi care sunt barierele ridicate de elevi şi profesori în calea acesteia. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ÎNVĂłARE CENTRATĂ PE ELEV Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi. 6h. alese. Gabriela LICHIARDOPOL . • respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul tehnic. Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor codului educaŃiei. • vor fi capabili să planifice învăŃarea eficientă pentru persoane cu abilităŃi diferite în cadrul domeniului respectiv. Analiză de final concretizată prin redactarea unui studiu pe baza rezultatelor obtinute prin aplicarea metodei la clasele (/disciplinele) experimentale. la alegere.I. ActivităŃi: • studii de caz: identificarea stilului de predare. • vor cunoaşte impactul diferitelor strategii de predare asupra învăŃării. 5h. elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică. 5h. • vor lua în considerare strategii alternative pentru ajutarea elevilor să înveŃe folosind stilurile preferate de învăŃare. conducerea unităŃilor şcolare. 6h). 5h) ModalităŃi de evaluare: Evaluare după fiecare zi de desfăşurare. 5 zile (5h. • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: Pâna la sfârsitul programului. Evaluarea de către participanŃi. 5h.com 31 . Formatori din programul Phare-TVET Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. RESURSE UMANE Prof. ambele miercurea (ziua metodică): • 4 zile (7h. bibliotecă. • îsi vor împărtăşi unul altuia exemple de bună practică în utilizarea învăŃării centrate pe elev. • vor identifica oportunităŃi de învăŃare activă în domeniul lor profesional. 6h. filialele CCD. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 RON (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. • îsi vor identifica propriul stil de predare şi vor deveni conştienŃi de implicaŃiile acestuia asupra stilului de predare. II. III. la sfârşitul programului. precum şi alte categorii de personal didactic interesate Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului şi a activităŃilor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul.

RESURSE UMANE Drd. portofoliu. Dr. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: PROCEDURI DE INSTRUIRE ŞI EVALUARE ÎN ARIA TEHNOLOGII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi precum şi alte cadre didactice din unităŃi de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: alinierea activitatii cadrelor didactice de specialitate la criteriile de performanta specifice Fisei postului cadrului didactic conform OMECI Nr. 5h. II. conducerea unităŃilor şcolare. 6h. 6h). ModalităŃi de evaluare: chestionare. 5 zile (5h. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. activităŃi practice.2009 Durata: 25 ore/ semestrul I şi /sau II Module tematice abordate: un singur modul.C. Prof. Nina OLTEAN. la alegere. Prof. elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică. Certificare: adeverinŃe tip C. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Prof.4595/22. Florinela IONESCU. bibliotecă. Liliana DRĂGHICI Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.D.07. având în vedere aplicarea criteriilor specifice fişei postului Scop: formarea personalului didactic din aria Tehnologii în domeniul asigurării calităŃii Obiective specifice programului: să faciliteze adaptarea individuala la schimbarea introdusa de noul sistem de evaluare a cadrelor didactice ActivităŃi: • studii de caz: implicaŃiile contextului legislativ asupra evaluării cadrelor didactice pe baza standardului ocupational.I. 5h. ambele miercurea (ziua metodică): 4zile (7h. • simulări şi joc de rol: interevaluarea şi autoevaluarea cadrelor didactice Rezultate: • noi competenŃe dobandite comform specificaŃiei fişei de evaluare a cadrelor didactice • adaptarea individuală la schimbarea introdusă de noua modalitate de evaluare a cadrelor didactice • completarea portofoliului personal • dezvoltarea spiritului de lucru in echipă • practicarea autoevaluării ca instrument în creşterea propriilor performanŃe Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. 5h. 6h. 5h). Radu Teodor SEEFELD. III. filialele Casei Corpului Didactic. • mini proiecte de grup: instrumente şi proceduri de lucru. Adriana Hermina TRIFU.com 32 .

5 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. ambele luni (ziua metodică): 6 zile (7h. • ContribuŃia laboranŃilor la dezvoltarea deprinderilor elevilor de a efectua experimente. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.com 33 . 5h. Liceul Economic "Costin C. chimie.Să stăpânească şi să folosească metode şi tehnici moderne în laborator. biologie Obiective specifice programului: . lucrări Certificare: adeverinŃe tip C. • Sporirea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor desfăşurate în laborator şi prin aportul laboranŃilor şi tehnicienilor şcolari. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ŞI PERFECłIONARE PENTRU LABORANłI ŞI TEHNICIENI LABORANłI Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: laboranŃi şi tehnicieni Justificarea ofertei: • Informarea personalului didactic auxiliar în noile didactici. 8 zile (5h. 7h). 5h. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 2500 lei(1 grupă: 25 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 2. 5h) ModalităŃi de evaluare: fişe de evaluare. II.C. 7h. Durata: 40 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: formarea şi consolidarea pregătirii laboranŃilor de fizică. inclusiv folosirea calculatorului. filialele Casei Corpului Didactic. 6h.I. 5h. conducerea unităŃilor şcolare. 7h.C. echipamente şi logistică. Kiritescu". III. ActivităŃi: • studii de caz: experimente virtuale Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante.D.D. la alegere.. 6h. 5h. 5h. 5h. RESURSE UMANE • Eugenia Bâdrea • Hurmuzache Dan • Ştefan Grigorescu Resurse materiale: C.

• să eficientizeze activitatea instructiv educativă prin valorificarea. în plan didactic. finalizată cu certificarea competenŃelor. TRANSPUNEREA STANDARDULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN TERMENI SPECIFICI PROCESULUI DE EDUCAłIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ DESFĂŞURAT PRIN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC ÎN CURRICULUM Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri.C. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante.D. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. • transmiterea de informaŃii referitoare la transpunerea Standardului de pregătire profesional în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional în Curriculum. II. CRITERII CURRICULARE ABORDĂRI CURRICULARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC.com 34 . Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.I. Obiective specifice programului: • să asigure relevanŃa documentelor curriculare oficiale (SPP şi curriculum) pentru formarea profesională iniŃială. RESURSE UMANE • • • Expert Angela Popescu – formator national Expert Dana Stroie. teste. a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum). III. conducerea unităŃilor şcolare. a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum. ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5 zile x 5h/zi). • eficientizarea procesului instructiv educativ. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. la alegere. activităŃi practice. ActivităŃi: • analiza documentelor curriculare oficiale (SPP si curriculum). 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare chestionare. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. • analiza transpunerii Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum. • completarea portofoliului personal. filialele Casei Corpului Didactic. Rezultate: • eficientizarea activităŃii instructiv educative prin valorificarea. profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la transpunerea Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum Scop: • transmiterea de informaŃii referitoare la structura Standardului de pregătire profesional şi structura Curriculumului în învăŃământul profesional şi tehnic.125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP). în plan didactic. bibliotecă.formator national Expert Mihaela Ştefănescu . • dezvoltarea de noi competenŃe. utile în activitatea didactică.

profesori economişti Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic pentru firma de exerciŃiu Scop: • dezvoltarea spiritului antreprenorial . activităŃi practice.formator national • Expert Dana Stroie .com 35 . conducerea unităŃilor şcolare. III. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. 8 zile (3h/zi x 7 zile şi 4h/zi x 1 zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare. completarea portofoliului personal. la alegere.I. bibliotecă. târguri • Planul de afaceri • Marca de calitate • Încheierea activităŃii in FE Rezultate: • Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. filialele Casei Corpului Didactic. RESURSE UMANE • Expert Ciobanu Gabriela – director CNDIPT • Expert VlăduŃ Zoica – director adj. CNDIPT-TVET • Expert Mihaela Ştefănescu . • • eficientizarea procesului de învăŃământ dobândirea de competenŃe noi. utile în activitatea didactică. ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5h/zi).formator national • Expert Angela Popescu . CRITERII CURRICULARE FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN IPT (PROFIL TEHNIC. • formării competenŃelor profesionale necesare implementării metodei interactive de invăŃare –firma de exerciŃiu • eficientizarea procesului de învăŃământ prin utilizarea unor metode atractive de predare-învăŃare Obiective specifice programului: • să elaboreze documentaŃia necesară înfiinŃării unei firme de exerciŃiu • să organizeze activitatea pe departamente • să iniŃieze şi să efectueze tranzacŃii • să elaboreze planul de afaceri al unei firme ActivităŃi: • Organizarea procesuală şi structurală a firmei de exerciŃiu • Derularea tranzacŃiilor cu alte firme de exerciŃiu • EvidenŃa operativă a operaŃiilor derulate • Participarea la evenimente . CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT).FIRMĂ DE EXERCIłIU (FE) Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. II. teste.expoziŃii. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.D. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. SERVICII ŞI RESURSE) ŞI LICEE TEORETICE PENTRU EXTINDEREA METODEI MODERNE INTERACTIVE DE ÎNVĂłARE .C.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.

com 36 . RESURSE UMANE • • • • Expert Angela Popescu . filialele Casei Corpului Didactic. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. • completarea portofoliului personal. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: membrii consiliilor de administraŃie . conducerea unităŃilor şcolare. • eficientizarea procesului de formare profesională iniŃială Obiective specifice programului: • să faciliteze crearea şi dezvoltarea reŃelelor parteneriale între unităŃile şcolare care oferă programe de formare în acelaşi domeniu de pregătire. chestionare. bibliotecă. • să sprijine dezvoltarea parteneriatelor şcoală . • să faciliteze colaborarea şcoală – comunitate locală pentru îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor educaŃionale şi de asistenŃă socială adresate elevilor ActivităŃi: • mini proiecte de grup: elaborarea unor propuneri de reŃele parteneriale interşcolare • studii de caz: dezvoltarea relaŃiilor parteneriale ale unităŃilor şcolare în concordanŃă cu cerinŃele de asigurare a calităŃii în învăŃământul profesional şi tehnic. III.I. II. • dobândirea de competenŃe specifice. teste.D. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Rezultate: • eficientizarea cooperării interinstituŃionale în învăŃământul profesional şi tehnic. ultima întâlnire 5h) ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice.C.formator national Expert Mihaela Ştefănescu .întreprindere în învăŃarea la locul de muncă a elevilor.formator national Expert Viorel łigănescu. ambele miercurea (ziua metodică): cinci zile (5h/zi) şase zile ( 4h/zi x zi. şcoală – întreprindere. în vederea adecvării competenŃelor profesionale la cerinŃele specifice ale angajatorilor. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. la alegere.formator national Expert Dana Stroie . şcoală – comunitate locală în învăŃământul profesional şi tehnic. responsabilii ariei curriculare tehnologii din unităŃile de învăŃământ profesional şi tehnic Justificarea ofertei: îmbunătăŃirea calităŃii parteneriatelor unităŃilor de învăŃământ profesional şi tehnic Durata: 25 ore/ semestrul I sau/ şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare. ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităŃii. referitoare la dezvoltarea parteneriatului şcoală – şcoală. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP). Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante.

I.formator naŃional • Expert Mihaela Ştefănescu . profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare.formator naŃional Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. (CNDIP). cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. • completarea portofoliului personal. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. utile în activitatea didactică. 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare. teste. Obiective specifice programului: • să elaboreze un curriculum în dezvoltare locală (CDL) în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă.C. • proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. II.com 37 . CRITERII CURRICULARE ELABORAREA CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ(CDL) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. • să asigure relevanŃa sectorială şi locală a competenŃelor pe care le dobândesc elevii prin parcurgerea CDL-ului. referitoare la elaborarea curriculumul-ui în dezvoltare locală (CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic. ambele miercurea (ziua metodică): 5 zile (5 zile x 5h/zi). III. filialele Casei Corpului Didactic.D. bibliotecă. parcurgând etapele conform metodologiei în vigoare şi cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic. la alegere. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. activităŃi practice. prin adecvarea rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. RESURSE UMANE • Expert Angela Popescu .125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic. • dobândirea de competenŃe noi. ActivităŃi: • analize în vederea transpunerii unităŃilor de competenŃe din standarde de pregătire profesională (SPP) în module de curriculum în dezvoltare locală. Rezultate: • eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare din învăŃământul profesional şi tehnic.formator naŃional • Expert Dana Stroie . • mini proiecte de grup: elaborarea unui curriculum la decizia şcolii. conducerea unităŃilor şcolare. • eficientizarea procesului de învăŃământ.

. cadre didactice din unităŃile de învăŃământ particulare Justificarea ofertei: • Necesitatea dezvoltării unei culturi instituŃionale în interiorul unităŃilor de învăŃământ particulare. conducerea unităŃilor şcolare.C.D. Ramona COMAN .B.M. 6h. filialele Casei Corpului Didactic. 5h. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. 6h. a cadrelor didactice din unităŃile particulare şi iniŃierea acestora în legislaŃia de profil şi în elaborarea strategiilor manageriale. a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii. • să cunoască şi să aplice corect legislaŃia şcolară. membrii CEAC.com 38 .Mihaela OLTEANU Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Consilier juridic I. • Formarea managerilor din unitatile particulare de învăŃământ în contextul centrării pe calitate în educaŃie Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: : pregatirea profesională a managerilor. Cinci zile (5h.I. RESURSE UMANE Prof. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CULTURA INSTITUłIONALĂ ÎN UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT PARTICULARE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: manageri. directori. II. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 5000 lei (1 grupă: 25 x 200) • Costul orei de formare/ cursant: 8 lei • Costul pe cursant: 200 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. ambele miercurea (ziua metodică): • Patru zile (7h. la alegere. Sorina FĂSUI. • să identifice căile de dezvoltare a unităŃii şcolare din care provine. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă. 6h). Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să identifice domeniile care necesită evaluare şi progres în unitatea de învăŃământ.S. 5h. III. • Necesitatea implementarii si asimilarii conceptelor educationale prin care unităŃile particulare de învăŃământ pot aplica pentru acreditare. bibliotecă. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare. 5h. activităŃi practice. Prof. teste.

• punerea de acord a situaŃiei din teritoriu cu prevederile statutului personalului didactic privind pregătirea şi perfecŃionarea bibliotecarilor şcolari.6/ oră/ cursant)/ 2.. B.Durata: 30 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice.U. informatizarea bibliotecilor şcolare. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. RESURSE UMANE Formator: Laura Rudeanu – documentarist C. conducerea unităŃilor şcolare pentru a realiza feed-back – ul şi în teren.B. Justificarea ofertei: • cunoaşterea legislaŃiei în vigoare • necesitatea transformării bibliotecilor şcolare în adevărate centre de informare şi documentare.C. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr.P. şi alte biblioteci universitare pentru a lămuri anumite probleme solicitate de cursanŃi. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI Tipul de program: iniŃiere Public-Ńintă vizat: personal din învăŃământ şi din afara sistemului care doreşte să ocupe un post de bibliotecar şcolar. II. Obiective specifice programului: • să pună în practică cerinŃele şi cunoştinŃele însuşite. CRITERII ECONOMICE Nr.S.C. echipament bibliotecă şi logistică. lucrări practice.com 39 . Resurse materiale: C.C. în sistem IDD Scopul: pregătirea iniŃială a bibliotecarilor şcolari. teste. de ore de formare planificate: 30 ore Costul total al programului: 80 lei (2.M. – suport de curs.C.D.I. • să modernizeze activitatea bibliotecii inclusiv prin folosirea calculatorului în Ńinerea evidenŃei cât şi în circuitul informaŃiilor ModalităŃi de evaluare: chestionare.000 Ron (80 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: B. III. I. timp alocat: 6 zile.D. creşterea calităŃii activităŃii bibliotecarului şcolar.D.N.. sporirea influenŃei bibliotecii în actul de învăŃare – educare al elevilor.

C. contabili.M. Justificarea ofertei: • formarea şi perfecŃionarea administratorilor • perfecŃionarea contabililor Durata: 30 ore Planificarea pe module tematice: 6 zile Scopul: consolidarea pregătirii administratorilor/ contabililor din învăŃământul preuniversitar. • să practice o mai bună colaborare cu furnizorii de achiziŃii publice şi conducerea unităŃii şcolare.C.M.E.D.I. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. ReprezentanŃi achiziŃii publice şi serviciul juridic din I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL ACHIZIłIILOR PUBLICE Tipul de program: iniŃiere/perfecŃionare Public-Ńintă vizat: • administrator financiar.B. portofolii.S.com 40 .S.000 lei (120 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I. ore de formare planificat: 30 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. creşterea competenŃei activităŃii administrative de contabilitate. teste. Obiective specifice programului: • să cunoască şi să stăpânească legislaŃia în domeniul administrativ/ contabil.I.CNDIPT – M. RESURSE UMANE Formatori: Sâiu Cristina – expert achiziŃii publice . Modul de certificare: adeverinŃe tip C. CRITERII ECONOMICE Nr. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. • alte categorii de personal interesate. III. • directori.B. logistică. II. Costul total al programului: 120 lei (4 lei oră/ cursant) – 3. bibliotecă.

CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ORGANIZAREA ACTIVITĂłII DE PROTECłIA ŞI SECURITATEA MUNCII. ITM Insp. Economic Costin C. Rodica Godoci . PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR – DEZASTRE ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere Public Ńintă vizat: • responsabili cu protecŃia muncii din unităŃile şcolare. să sistematizeze şi să actualizeze informaŃiile necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de protecŃia.com 41 .D. să consolideze. KiriŃescu Hurmuzache Dan – prof. RESURSE UMANE Formatori: Nicolae Mihaela – insp. • administratori financiari de patrimoniu.500 (100 lei/ cursant) • Costul orei de formare: 3. • alte persoane interesate.ISMB Bâdrea Eugenia – tehnician Lic.să dobândească. dezastrelor ModalităŃi de evaluare: Portofoliu. timp alocat: 6 zile/ semestrul I Scop: cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în domeniul protecŃiei muncii Obiective specifice programului: . a prevenirii şi stingerii incendiilor. teste Certificare: adeverinŃe tip C. II. prevenirea şi stingerea incendiilor dezastre în unităŃile şcolare. inginer – Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Resurse materiale: Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi"/ Sector 6 III.34 lei/ ora formare • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.C. securitatea şi sănătatea muncii. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 100 lei x 25 cursanŃi 2. Justificarea ofertei: formarea personalului cu sarcini în domeniul protecŃiei şi securităŃii muncii.I. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ Module tematice. conducerea unităŃilor şcolare. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.

DirecŃia Generală Juridică şi Control. Certificare: adeverinŃe tip C. DirecŃia Generală Juridică şi Control Mirela Olteanu – prof. formator. Rezultate: Realizarea unei colecŃii de proceduri /instrucŃiuni de lucru. gr. expert. ActivităŃi: a) Prezentarea legislaŃiei privind documentele şcolare b) Prezentarea sistemul de management al calităŃii c) Analiza schemei flux a informaŃiilor şi documentelor d) Realizarea.drd. Modulul III: Proceduri şi instrucŃiuni de lucru utilizate în unităŃile şcolare Scop: Gestiunea eficientă a documentelor din unităŃilor de învăŃământ preuniversitar Obiective specifice programului: • să dezvolte cursanŃilor competenŃe de aplicare a prevederilor legale referitoare la managementul documentelor şcolare • să iniŃieze cursanŃii în elaborarea unor proceduri ca instrumente de acŃiune în cadrul fluxului de informaŃii şi documente • să asigure la nivelul conducerii unităŃii şcolare conştientizarea efectelor deciziilor de elaborare şi aplicare a procedurilor • să permită cursanŃilor raportarea corectă a modului de implementare a procedurilor la nivelul unităŃii de învăŃământ. DirecŃia Generală Juridică şi Control Georgiana CreŃan – prep. directori. DirecŃia Generală Juridică şi Control. gr. care să asigure eficientizarea gestionării documentelor şcolare. DirecŃia Generală Juridică şi Control Resurse materiale: DGJC. Modulul II: Sistemul de management al calităŃii. consilier. inspector. Yvonne Lacroix .asist. conducerea unităŃilor şcolare. III. consilier. DirecŃia Generală Juridică şi Control. Gabriel Liviu Ispas – director general. univ. DirecŃia Generală Juridică şi Control.com 42 . individual şi în grupe de lucru. I. activităŃi practice. II.C. Maria AngheluŃă – formator naŃional. Asist. Modulul II: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs. univ. responsabili CEAC Justificarea ofertei: Constatările controalelor efectuate de DGJC . Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. Daniel Mihai Dragnea – şef serviciu. dr. DirecŃia Generală Juridică şi Control Ioana Stama – prof.D. CCD – echipamente audio-video. consilier.67 lei/ ora de formare • Costul pe cursant: 400 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.MECI şi solicitările conducerilor instituŃiilor şcolare privind consilierea pe managementul documentelor Durata: 60 ore/ semestrul I şi II Module tematice abordate: Modulul I: Gestiunea documentelor.I. comisiilor de lucru şi a comisiilor metodice. Drd. Robert Berezovski – consilier. bibliotecă. RESURSE UMANE Prof. I. Modulul III: 36 ore + 4 ore evaluare finală ModalităŃi de evaluare: chestionare. secretari. filialele Casei Corpului Didactic. MECI Lector univ. portofoliu. Calendarul programului: Modulul I: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: GESTIONAREA DOCUMENTELOR ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: program de perfecŃionare Public Ńintă vizat: inspectori şcolari.000 lei (400 lei x 75 cursanŃi) • Costul orei de formare: 6. a procedurilor la nivelul compartimentelor. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 75 cursanŃi • Costul total: 30.

Obiective specifice programului: . Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice. I. plecări în alte domenii de activitate). în vederea creerii condiŃiilor optime pentru eficientizarea activităŃii manageriale specifice.D. ModalităŃi de evaluare: chestionare. jurişti.D. .B.E. cunoaşterea atribuŃiilor ce revin secretarilor din şcoli.C. Modul de certificare: adeverinŃe tip C.să utilizeze tehnici moderne în prelucrarea şi stocarea informaŃiilor. personal abilitat al compartimentelor specifice).I.I. Justificarea ofertei: • modificările frecvente ale legislaŃiei şcolare şi financiare precum şi ambiguitatea unor documente care neceasită modalităŃi corecte de aplicare a legislaŃiei specifice. teste. timp alocat: Semestrul I şi II Scopul: stăpânirea informaŃiei cu privire la activitatea de secretariat.să fie capabile să-şi organizeze activitatea de secretariat pe principii ergonomice şi de eficienŃă. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr. secretare cu experienŃă. Centrele de Documentare/ echipament bibliotecă şi logistică .M. RESURSE UMANE Formatori: specialişti ISMB (inspectori resurse umane. .să adopte o atitudine civilizată faŃă de personalul şcolii şi terŃi. de ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (2. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE PERFECłIONARE PENTRU SECRETARII UNITĂłILOR ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: secretare din unităŃi şcolare şi alte persoane doritoare.com 43 .să solicite şi să furnizeze informaŃii clare (verbal/ scris). alte instituŃii abilitate cât şi cu conducerile unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back – ului.3/ oră) – 25 cursanŃi x 70 lei cursant Colaborări: M. • lipsa de pregătire în domeniu..C. III.S. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. activităŃi practice. experŃi. II. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic.Vlase Elena – secretar C. • fluctuaŃia personalului din secretariat (pensionare. .C. .

I. alt personal nedidactic interesat. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.C. RESURSE UMANE Formatori: Tudor Iuliana – profesor Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Dan Hurmuzache – director adj.750 lei (2. Justificarea ofertei: formarea personalului de îngrijire. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ORGANIZARE ŞI CALITATE ÎN DOMENIUL IGIENIZĂRII ŞI ÎNTREłINERII CURĂłENIEI ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: personal de îngrijire. ing. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. cursanŃi planificaŃi: 25 Costul total al programului: 1.C. logistică. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament.3/oră) – 25 cursanŃi x 70 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I.S./prof.D.B.M. teste.com 44 . demonstraŃii practice. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr. bibliotecă. Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Denisa Hurmuzache – contabil şef Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Piha Ecaterina – administrator financiar C. timp alocat: 6 zile Scopul: punerea de acord a cunoştinŃelor personalului de îngrijire cu legislaŃia în domeniu în condiŃiile integrării europene creşterea competenŃei personalului de îngrijire Obiective specifice programului: • să cunoscă şi să stăpânească legislaŃia în domeniul privind protecŃia muncii. III. • punerea în practică a cunoştinŃelor ModalităŃi de evaluare: chestionare. II. cerinŃelor sanepidului şi reciclării deşeurilor.D.

Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament şi logistică. ModalităŃi de evaluare: chestionare. RESURSE UMANE Formatori: Rodica OŃeleanu – arhivar şef I.M. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice: 6 zile Scopul: cunoaşterea legislaŃiei în domeniu şi a conŃinutului nomenclatorului de arhivare pentru documentele şcolare. III.B.C. portofolii.D. casieri. I. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: cu aportul participanŃilor – 70 lei Nr. Laura Rudeanu – documentarist C. • să fie capabili să verifice starea arhivei în unitate în vederea aducerii acesteia la zi. II. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr.com 45 .I.S. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARHIVAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: secretari. Arhivele NaŃionale şi Facultatea de Arhivistică.C. administratori financiari. Obiective specifice programului: • să stăpânească tehnicile de aplicare în practica a legislaŃiei în domeniu.B.M.D Modul de certificare: adeverinŃe tip C.3 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare.S. Justificarea ofertei: iniŃierea personalului cu sarcini în domeniul arhivării documentelor. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.. ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (70 lei x 25 cursanŃi) – 2.

150 Eliberarea certificatelor/ atestatelor se face personal pe bază de BI/ CI Cursurile CCD se pot achita direct la casieria CCD. sau prin bancă. Cont RO62TREZ7065003XXX000037 – Trezoreria Sectorului 6 .CAPITOLUL II Cursuri acreditate PROGRAM ELIBERARE CERTIFICATE ŞI ATESTATE Cursuri acreditate MarŃi: 800 – 1200 Joi: 1100 .

IntelTeach Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 25 credite/ 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală.2010 Nr. „Mihai Viteazul” Şcoala Comercială Superioară „N. Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiei (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL 25 credite/ 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 267 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo. 191 GrădiniŃa Nr. Personal didactic şi nedidactic.com 11 credite/ 44 ore Titlul programului Grup Ńintă Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C. Predarea în societatea cunoaşterii . Kretzulescu” Gr. 178 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo. crt.com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare 4. Casa Corpului Didactic Bucureşti 1.D. Arie curriculară Luca Simona Gabriela consiliereccd@gmail. Şc. „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr.C. N. EducaŃie pentru formarea caracterului Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar 2.CURSURI ACREDITATE Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti Anul şcolar 2009 . Responsabil C. de credite/ ore PreŃ/ cursant 250 lei oct 2009 – mai 2010 Nr. solicitanŃi din comunitatea locală 20 credite/ 40 ore 25 credite/ 40 ore 80 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo.211 laboratoarele unităŃiilor şcolare.com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare .com 3.

108 Liceul Teoretic „Gr. PreŃ/ cursant 450 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 25 credite/ 89 ore Grup Ńintă Maria Dima dima.it Şcoala Comercială Superioară „N. N. „I. Moisil” 5.C. „Mihai Viteazul” Col.Caragiale” Şcoala Nr.it 7. „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr. Teh „Energetic” C. N.L. N. 108 Liceul Teoretic „Gr.Caragiale” Şcoala Nr.L. N. 108 Liceul Teoretic „Gr. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C.comunicare_zoratti@yahoo. N. „Mihai Viteazul” Col.D. „Mihai Viteazul” Col. Teh „Energetic” C.maria_ccd@yahoo. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. „I.comunicare_zoratti@yahoo. „Mihai Viteazul” Seminarul Teologic Ortodox Gr. Şc. Didactica limbii latine Profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar 10 credite/ 40 ore 160 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. N. crt. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C. Cercurile de lectură Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 11 credite/ 44 ore 170 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. Teh „Energetic” C. N. de credite/ ore Responsabil C. Didactica limbii române Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 12 credite/ 50 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba.com Nr.comunicare_zoratti@yahoo. „I. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C.Caragiale” Şcoala Nr. Moisil” . 34 GrădiniŃa Nr. Moisil” Şcoala Comercială Superioară „N.248 Şcoala Comercială Superioară „N. Şcoala incluzivă Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 6.Nr.L.it 8.

N. Kretzulescu” 9. ingineri 30 credite/ 100 ore 15 credite/ 60 ore 240 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Didactica CHIMIE Manageri educaŃionali.D. chimie. fizică. „I. „Mihai Viteazul” C. geografie. Stănescu” Toate Filiale C. Moisil” Liceul Teoretic „I. Cerchez” Gr.C. de credite/ ore Responsabil C. „Gr. din 2007-2008 . Didactica Matematicii Profesori matematică 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Management educaŃional 10. „N.Caragiale” C. crt. Notiuni generale de astronomie şi astrofizică” profesori matematică. Moisil” C. Cerchez” Gr. Bucureşti 12. disciplinei Profesori de chimie 30 credite/ 100 ore 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. „I. biologie. N.D. „Mihai Eminescu” 11. PreŃ/ cursant 950 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 90 credite/ 280 ore Grup Ńintă Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. Neculce” C. îndrumare şi control Personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar. Şc. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. Cerchez” Gr. personal didactic aspirant la funcŃii de conducere. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Şcoala Comercială Superioară „N.C. „Gr. „Mihai Viteazul” C. „N. Autoevaluare instituŃională 12 credite/ 46 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. N. Moisil” C.Caragiale” C.D. N. „Mihai Viteazul” C.com Nr. N. Şc. Şc. „N. „N.com Gr.L. „Gr.L. Şc. Şc. N.com 13.com Gr.com Gr. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. Şc.C. Şc. Bucureşti Gr.D. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr.C.Nr.

crt.C. 2010 14.D.D.Caragiale” C.C.C.com Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Didactica Biologiei 15 credite/ 60 ore 240 lei 240 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 Liceul Teoretic „Gr.L. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Acreditare feb. Bucureşti. din 2007-2008 17.D. din 2007-2008 21. pentru studiul disciplinei chimie şi biologie ŞTIINłE Profesori biologie 15. 2007 – feb. „Mihai Viteazul” C.com 11 credite/ 42 ore 157 lei oct 2009 – mai 2010 Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. din 2007-2008 Director C. N.C. PreŃ/ cursant 160 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 10 credite/ 40 ore Grup Ńintă Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.com Gr. Şc. N.D.com Toate Filiale C.com Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.com Toate Filiale C. de credite/ ore Responsabil C. Moisil” C. Cerchez” Gr.Nr.D. Şc. „N. Şc. „N.C. Repere metodologice Profesori fizică.C. Moisil” C. Stănescu” C.D. EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului 18.D. Metodica predării FIZICII Profesori fizică 15 credite/ 60 ore Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Şcoala diriginŃilor 11 credite/ 41 ore Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal 153 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 11 credite/ 42 ore 19.C. „I.com Nr.D. EducaŃie nonformală în muzeu 13 credite/ 50 ore 170 lei 20. Prof. Bucureşti Liceul Teoretic „Gr.com Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo. Moisil” 16. VIORICA DRĂGAN .C. Bucureşti Gr. „Gr. Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport 11 credite/ 42 ore 190 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo. Bucureşti Toate Filiale C. Didactica predării educaŃiei muzicale Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar 170 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo.

flipchart. Muzeul NaŃional de Artă al României. conform deciziei de acreditare Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: receptarea operelor de artă.05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4. I. Angela Mihăilescu . videoproiector. consumabile. RESURSE UMANE Formatori: Angelica Iacob – muzeograf.B. Adrian Curcan . III.com 46 .B. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare. logistica necesară desfăşurării cursului: copiator. educaŃia non-formală Scop: abilitarea cadrelor didactice pentru valorificarea alternativelor educaŃionale. PetruŃa Silvia Mişu – muzeograf. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. retroproiector.S.. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE NONFORMALĂ ÎN MUZEU Tipul de program: formare şi dezvoltare profesională în specialitatea educaŃie artistică Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar.S. proiecte şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II.I. Obiective specifice programului: formabilii să fie capabili să valorifice modalităŃile de receptare a operelor de artă ActivităŃi: • studii de caz: opere de artă găzduite de Muzeul NaŃional de Artă al României Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică a avtivităŃilor extracurriculare Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: chestionare.inspector I.05 lei /h X 42 h) Colaborări: I.E. Cristina Toma – muzeograf.M.M.I. Tonitza”. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4250 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4.S.E.S. Liceul de Arte Plastice „N..

E. LaurenŃiu Oprea . Nicolae Milea . Eugeniu Scarlat. Petrică Dragomir Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare. video. ActivităŃi: • Studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar • ActivităŃi practice-metodice privind conŃinuturile şi metodica realizării obiectivelor cadru ale programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar Rezultate: • Realizarea practică a unui demers didactic care să realizeze contribuŃia specifică a disciplinei educaŃie fizică şi sport.8 lei /h X 50 h) Colaborări: I.8 lei • Costul pe cursant: 190 lei (3. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: SPECIALITATE ŞI DIDACTICI ÎN EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi metodologii în didactica modernă Durata: 50 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar şi activităŃi practico-metodice ce permit realizarea obiectivelor . la capacitatea elevilor. prof.I. cu competenŃele învăŃământului general obligatoriu european • Elaborarea personalizată a documentelor de proiectare didactică. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri.com 47 .. dr.M.cadru Scop: formarea cadrelor didactice pentru abordarea modernă a demersului didactic Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare. prof.N.S. A.S. copiator. RESURSE UMANE Formatori: prof. III. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (190 X 25. o grupă de 25 cursanŃi) • Costul orei de formare: 3. prof.B. unităŃi şcolare.F. corespunzător condiŃiilor concrete de realizare a demersului didactic Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II..

structurarea activităŃilor didactice Scop: formarea cadrelor didactice pentru structurarea modernă a demersului didactic. RESURSE UMANE Formatori: Gabriela Munteanu – profesor. Georgeta Rădescu – profesor.05 lei /h X 42 h) • Colaborari: I.B.05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice. Certificare: atestat de competenŃă profesională II. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. copiator. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA PREDĂRII EDUCAłIEI MUZICALE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi abordări în predarea educaŃiei muzicale. Valentin Moraru – profesor. video. Elena Chitaigoroski – profesor. Valeria Ionescu – profesor.M. Costel Zaharia – profesor Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare.com 48 ..S. Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare ActivităŃi: • studii de caz: standardele de evaluare în activitatea la clasă. logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri.I. instituŃii de specialitate. Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: educaŃia muzicală. III.

simulări.strategii de educare a caracterului. Cătălina Chendea.câte 2 grupe/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare.6 lei/ora Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Dr. Dumitriu Carmen. teste.reŃelei de consilieri şcolari. 30h Scopul: Pregătirea formabililor privind modelarea caracterului.sem I şi II. • Identificarea. schimbul de experienŃă. • Să selecteze şi să aplice metodele cele mai eficiente de intervenŃie pentru construirea-cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter la elevi • IniŃierea cadrelor didactice în metodologia programului „Mai întâi caracterul!” („Character first !”). III. Calendarul programului .I. • ActivităŃi de consolidare a echipei. Durata: 44 ore Module tematice abordate: • Introducere în program. activităŃi practice. Georgescu Elisabeta. Prezentarea materialelor informative • ExerciŃii aplicative. activităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC. Cazan Manuela. Costul orei de formare/participant – 5. activităŃi motivaŃionale.com 49 . RESURSE UMANE Conf. 12h • ModalităŃi de implementare a programului „CharacterFirst ”. Drujinin Victor. selectarea şi aplicarea celor mai potrivite metode de interrelaŃionare cu familia şi comunitatea. Simona Luca. prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor. precum şi a unui set de valori comportamentale şi atitudini morale. programul de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor.. 2h • Bazele teoretice psihologice şi pedagogice. Florica Paragină. Analiza cazuisticii . de creare a coeziunii grupului. Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: Promovarea unor modalitati concrete de intervenŃie la nivelul personalităŃii elevilor. Negovan Valeria. Cost total – 18 750 lei. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75 persoane/ an şcolar (25 participanŃi / grup x 3 grupe) Costul programului – 250 lei /cursant. schimbarea culturii organizaŃionale. ActivităŃi: • Sesiuni de formare de tip work-shop. Cherciu Rodica Diana. Ştefan Elena. Univ. Obiective specifice programului: • Stabilirea necesităŃii cultivării caracterului de către toŃi factorii educaŃionali. Promovarea în comunitatea educaŃională a unor programe şi strategii pentru cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter. Rezultate: CompetenŃe metodologice privind utilizarea adecvată a cunoştinŃelor de psiho-pedagogie în educarea caracterului elevilor. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE PENTRU FORMAREA CARACTERULUI Program de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor în cadrul PROGRAMULUI INTERNAłIONAL “CHARACTER FIRST”. ca o modalitate esenŃială de educare a personalităŃii elevilor. portofoliu Certificare – ATESTAT de competenŃe profesionale transferabile – 11 credite II. conceperea unui program specific. Regândirea aplicării principiilor educaŃiei morale în practica educativă actuală. pentru cultivarea caracterului prin implicarea tuturor factorilor educaŃionali.

C. Diseminarea cursului derulat în cadrul proiectului PHARE.13 ore Modulul VII . Formatori Phare: Ruxandra Regalia. Maria Dima. 100 (4 grupe) 89 Atestat de competenŃă profesională 450 lei / cursant (45000) 5 lei/ora Coordonator : profesor metodist Maria DIMA dima.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii ŞCOALA INCLUZIVĂ Program tematic prin stagii nondisciplinar Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.Metode active şi interactive – învăŃarea prin cooperare – 12 ore Modulul IV .CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Conf. DanielaTudorie. Să se aplice tehnici moderne de proiectare curriculară.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III. dr.com 50 .I.Şcoala incluzivă.E.maria_ccd@yahoo. Lucru în echipă pentru exersarea creativităŃii şi gândirea critică Să folosească şi să aplice iniŃiative în condiŃii noi Să iniŃieze un plan de diseminare Să apeleze la mijloace.Proiectare curriculară – 12 ore Modulul V .E.12 ore Modulul II . Gheorghe Sarău. Ştefan Pacearcă.Diversitatea în învăŃare – Teoria inteligenŃelor multiple – 12 ore Modulul III . Atestat Phare M. activităŃi practice. Să se abiliteze cadrele didactice în dezvoltarea de proiecte comunitare. 89 ore Modulul I .Managementul clasei – 13 ore Modulul VI – Evaluarea. proiecte. căi.I. Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind evaluarea muncii în grup. Să-şi însuşească metode noi privind îmbunătăŃirii comunicării în clasă. Să se dezvolte strategii ale educaŃiei incluzive la nivelul unităŃilor de învăŃământ preuniversitar.M. strategii cele mai potrivite pentru diseminare CursanŃii vor achiziŃiona cunoştinŃe noi în domeniul tehnicilor de lucru în grup.I.C. Mihai Rebenciuc. Mirela Neacşu Universitar. Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare. Curriculum-ul programului Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II. Minodora Gavrilă.Parteneriat şcoală – comunitate – 13 ore Evaluare – 2 ore Pregătirea cadrelor didactice privind accesul la educaŃie al grupurilor dezavantajate.

comunicare_zoratti@yahoo. Laura Surugiu. profesor III. Adriana Donciu. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. obiective. timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. Dr. profesor. Dia Daria Stoicescu. Insp. Nicolăescu Mariana. pe fişe de lucru. Prof. Obiective specifice: • Să se cunoască conŃinuturile specifice şi metodice ale disciplinei.Tatiana Costache. Prof. • Să se realizeze autoevaluarea şi feed-back-ul în devenirea profesională. RESURSE UMANE Formatori: Prof. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII ROMÂNE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii integrării noului curriculum în sistemul educaŃional actual şi nevoii de pregătire a profesorilor pentru a aplica metode moderne în predarea limbii şi literaturii române.Prof. stimularea orală a unei activităŃi de predare. activităŃi. Durata: 50 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. • Să se folosească criteriile de evaluare în conformitate cu noua orientare a abordării strategiei didactice. teste. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pentru diferite nivele de limbă. rezultate) Scop: orientarea strategiilor didactice de comunicare spre un învăŃământ flexibil. • Să se dezvolte competenŃele lingvistice şi gândirea autonomă. II. ActivităŃi: lucrul în echipă.000 ( 180 lei per cursant x 50 nr. profesor.estimat de cursanti ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare. doctor Gheorghe Lăzărescu. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. portofolii. * Se propune extinderea echipei de formare cu formatorii: Jianu Mihaela Daniela.Prof. Mariana Marin.it 51 . Carmen Nedelcu. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale.Lydia Ignat. Prof.culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop. proiecte de lecŃii. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 100 Costul total al programului: 9.Sofia Dobra. Prof.6 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.I. Mihaela Georgescu.Prof. pe grupe. critică şi reflexivăîn adoptarea tehnicilor şi strategiilor de comunicare modernă. Calendarul programului: semestrul I.

IOSIF Paula . pe grupe. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. portofolii. III. II. schimbărilor survenite în programele şcolare. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII LATINE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • Cursul răspunde necesităŃii de aplicare a noilor metode de predare a limbii si literaturii latine şi folosirea criteriilor de evaluare în conformitate cu cele mai recente lucrări de referinŃă. PAUL Maria . proiecte de lecŃii. inter-relaŃionare Obiective specifice: să utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare să proiecteze activităŃi didactice. pornind de la metodele şi strategiile prezentate să-şi consolideze pregătirea ştiinŃifică ActivităŃi: lucrul în echipă.prof. • Pregătirea în vederea susŃinerii de către elevi a examenelor naŃionale. stimularea orală a unei activităŃi de predare. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului: semestrul I.000 ( 160 per cursant x 50 – nr. . timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio.. • Cursul răspunde. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 8. RESURSE UMANE Formatori: PALIGA Rodica – prof.I. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale.comunicare_zoratti@yahoo. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr. activităŃi.II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare. pe fişe de lucru. lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. GHEORGHIU LuminiŃa . aplicarea tipologiei specifice noului curriculum.prof.it 52 .culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop.. de asemenea.de cursanŃi estimaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 4. în vederea eficientizării demersului didactic • formarea unor abilităŃi de comunicare. obiective. rezultate) Scop: • dezvoltarea competenŃelor cadrelor didactice privind activităŃile curriculare şi extracurriculare • probarea competenŃelor necesare unei bune proiectari. teste.prof.

şi în didactica lecturii. să se familiarizeze cu tehnici de cercetare didactică.86lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Jianu Mihaela Daniela. să proiecteze activităŃi în care să aplice strategii adecvate în funcŃie de specificul textului şi de obiectivele urmărite. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CERCURILE DE LECTURĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Promovând Cercurile. III. ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de recunoaşterea crizei lecturii şcolare urmate de o schimbare de perspectivă în abordarea literaturii. să participe activ la simulările de activităŃi.comunicare_zoratti@yahoo. Laura Surugiu. concursuri. profesor . profesor . • să aplice în mod flexibil teoriile actuale ale lecturii în activitatea profesională. RESURSE UMANE Ioana Nanu. în general. în ultimul timp în multe Ńări prin apropierea lecturii cursive de lectura metodică . profesor. grile de evaluare a cursului de formare şi a prestaŃiei echipei de formatori. să aplice strategii adecvate lecturii textelor literare şi nonliterare pentru ca elevii lor să poată răspunde la întrebarea cum citim diferite texte literare şi nonliterare. Marilena Şerban. a manualelor. Nicolăescu Mariana. lector. în care scrierea să continue firesc actul lecturii. profesor documentarist. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125 / nr. în scopul utilizării lor pentru atingerea obiectivelor programei. rezultate) Scop: Promovând Cercurile de lectură ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de: recunoaşterea crizei lecturii şcolare. Durata: 44 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. grilă de evaluare a portofoliului. Calendarul programului: semestrul I. ateliere de scriere etc. schimbarea de perspectivă în abordarea literaturii. să proiecteze ateliere de scriere creativă. să facă o lectură critică.I. II. cluburi de carte. învăŃătorilor. de altfel. profesor. schimbare intervenită. profesorilor pentru: a. Lefter (Popescu) Simona Cristina. Rezultate: Proiectarea unor activităŃi comune cu participarea documentariştilor. exerciŃii ghidate pentru experimentarea unor noi practici profesionale şi dezbaterea în grup. activităŃi. profesor . Obiective specifice: CursanŃii trebuie: • să analizeze critic programele şcolare de limba şi literatura română. cercetarea problemei lecturii în vederea îmbunătăŃirii permanente a practicilor de abordare a didacticii lecturii.it 53 . • să se familiarizeze cu specificul profesional al fiecărei categorii (profesor de limba şi literatura română. flexibilă. Universitatea Bucureşti.250 (170 lei per cursant x 125 număr de cursanŃi planificaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. • Simulări de activităŃi specifice în vederea construirii unor proiecte de durată pentru stimularea lecturii de plăcere (cercuri de lectură. ModalităŃi de evaluare: Feedback-uri la sfârşitul unei sesiuni de formare. stimularea lecturii de plăcere. în ultimul timp în multe Ńări. obiective. II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în zilele de sâmbătă şi duminică în timpul activităŃii didactice. Facultatea de Litere. simularea unor activităŃi care vizează prelungirea actului lecturii prin scrierea creativă. b. în special. să se familiarizeze cu schimbările de paradigmă intervenite în ultimele decenii în teoriile textului şi ale lecturii. ActivităŃi: • ModalităŃile de formare preferate în sesiunile de lucru sunt interactive şi se bazează pe alternanŃa dintre atelierele demonstrative. în scopul aplicării lor în spiritul în care au fost concepute. schimbare intervenită. grile de evaluare a principalelor produse solicitate cursanŃilor. fişe de monitorizare a activităŃii cursantului.). de altfel. învăŃător) în vederea găsirii unor căi adecvate obiectivelor comune urmărite. analiza activităŃilor. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 220 Costul total al programului: 21. timp alocat Curriculum-ul programului (scop. • să aplice tehnici de documentare. chestionare/teste de evaluare la sfârşitul activităŃii.

Ştefan Militaru . RESURSE UMANE Sorin Cristea — profesor universitar doctor. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENT EDUCAłIONAL Tipul de program: perfecŃionare Grup Ńinta: manageri educaŃionali. în ordinea înscrierilor Planificare pe module: modulul I. Andi Alexandru Oprea — formator C.TIC – 90 ore Scop: • realizarea premiselor manageriale pentru menŃinerea şi dezvoltarea sistemului de învăŃământ în contextul tradiŃiei şi reformei • realizarea abilităŃilor participanŃilor pentru o activitate profesionistă. I.I.D. modul III.40 lei / oră cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. Cristina Maria Iancu — formator regional de directori / insp. personal didactic aspirant la funcŃii de conducere. modulul II. îndrumare şi control Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în managementul unităŃilor şcolare impuse de Reforma ÎnvăŃământului • schimbări în echipele manageriale • solicitările cadrelor didactice Durata: 280 ore / semestrul I şi II. Tania Vlad — formator regional de directori /prof.2009 trimestrul I şi II – 2010 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare.D.jurist III. CRITERII E CONOMICE Nr. teste. proiecte. Corina Cace — conferenŃiar universitar doctor ASE. I . Iunona Staş — formator regional de directori / prof. Ovidiu Pânişoară — profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti.Comunicare şi curriculum – 90 ore . gr.com 54 .. ISMB. Mihaela Cotfas — formator C..C.Management EducaŃional – 90 ore . Nicolae Luchian — formator regional de directori. Constantin Roman — profesor universitar doctor ASE . portofolii.Universitatea Bucureşti. cursanti estimat: 100 cursanŃi ( 4 grupe) Costul total al programului 950 lei / pe cursant (costul programului 95000) Costul pe ora de formare: 3. Modul de certificare: certificat de competenŃă profesională II. activităŃi practice. gr. competentă şi creativă Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască şi să aplice/utilizeze/evalueze corect legislaŃia şi precizările legale referitoare la învăŃământ • să creeze/formeze abilităŃi specifice procesului managerial şcolar • să ofere modalităŃi de evaluare cuantificată repetabilă Calendarul programului: trimestrul IV.C. Vasile Molan — conferenŃiar universitar doctor Universitatea Bucureşti.

II. Modele europene – 6 ore • Cadrul de asigurare a calităŃii . B: ActivităŃi specifice ale CEAC – 8 ore Scop: pregatirea profesională a managerilor şcolari. profesor gr.com 55 . CRITERII E CONOMICE Nr. auditor în domeniul calităŃii. I. • introducerea autoevaluării în sistemul educaŃional ca mecanism intern de măsurare a calităŃii. profesor gr. a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii din unităŃile de învăŃământ şi iniŃierea acestora în elaborarea strategiilor şi tehnicilor de autoevaluare a instituŃiei de învăŃământ. Popa Daniela Elisabeta .I. timp alocat: Asigurarea calităŃii serviciilor educaŃionale. documente pentru planificare. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: AUTOEVALUARE INSTITUłIONALĂ Tipul programului: program tematic sau modular realizat prin stagii nondisciplinare Grup tinta: personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar. Calendarul programului: trimestrul IV. auditor în domeniul calităŃii.formator.I. I. auditor în domeniul calităŃii. calificative II. Obiective: ParticipanŃii vor fi capabili: • Să identifice cerinŃele implementării unui sistem de management al calităŃii • Să întocmească documente specifice în conformitate cu legislaŃia privind asigurarea calităŃii în învăŃământul preuniversitar. Stan Alice – formator. auditor în domeniul calităŃii.profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti.90 lei / oră Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. profesor gr.8 ore • Sistemul de management al calităŃii. • elaborarea unor proiecte de autoevaluare instituŃională în contextul descentralizării şi centrării pe calitate în educaŃie. A: Cadru general – 9 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii. III. profesor gr. RESURSE UMANE Formatori: Ioan Neacşu . Rodica Dimitrovici . profesor gr.6 ore • Procesele autoevaluării instituŃionale . Durată: 46 de ore .12 credite Planificare pe stagii.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare / produsele activităŃilor. • Să întocmească rapoarte de autoevaluare periodice şi finale pe baza dovezilor colectate conform principiilor calităŃii. auditor în domeniul calităŃii. Justificare: • necesitatea dezvoltării unei culturi a evaluării calităŃii în educaŃie.I.I. Diaconu Roxana – formator. Stoica Aurelia – formator. CerinŃe referitoare la documentaŃie . profesor gr.7 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii. • Să completeze componente ale manualului calităŃii. Popa Sever – formator.formator. cursanti estimati: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Modul de certificare: Atestat de formare continuă a personalului didactic Costul programului: 180 lei / cursant (cost total – 13500 RON) Costul unei ore: 3. operare şi controlul proceselor specifice sistemului de management al calităŃii.

Mihaela Ionescu – prof. dr. Irinel Badea – prof. chestionare.DIDACTICA DISCIPLINEI CHIMIE Justificarea ofertei la cererea cadrelor didactice noi metodologii în predare – învăŃare – evaluare modalităŃi de implementare a calculatorului în orele de chimie tipuri de probleme de chimie şi modalităŃi de rezolvare experimentul de laborator şi rolul lui în accesibilizarea cunoştinŃelor.grad. metode sau modele în abordarea unor probleme practice sau pentru structurarea unor situaŃii diverse • abordeze interdisciplinar temele de chimie.Casa Corpului Didactic.fişe pentru activităŃi experimentale. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare .I.grad.profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. Aurelia Stoica – prof. Coordonator .Teoretic”Ion Barbu” Sistem de evaluare preconizat . Buc.(4 lei /ora x cursant) x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei / cursant x 25 cursanŃi = 10. participanŃi / grupa : 25 – 1 grupă Durata . 56 . Andi Alexandru Oprea – informatician CCD.B. RESURSE UMANE Formatori Ioan Neacşu . inspector de specialitate. Scopul . reguli.000 lei Colaborări Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei I. echipamente audio-video. grad I. proiecte interdisciplinare. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului . I. de a cunoaşte şi a utiliza mijloacele media Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili să: • planifice şi să aplice noi strategii didactice • imagineze şi să folosească în mod creativ reprezentări variate • utilizeze algoritmi.semestrul I şi II Resurse materiale .I Lic. Facultatea de Chimie – Univ.”Benjamin Franklin”.M.S. univ. logistic III.prof. II.B.. portofoliu Mod de certificare – atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă – profesori de chimie Nr.M. LuminiŃa Doicin – prof.S. Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei – Universitatea din Bucureşti.com – Bucureşti .creşterea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor de chimie prin accentuarea caracterului formativ al acestora: dezvoltarea deprinderilor de a efectua experimente. univ.100 de ore Perioada .. dr. de a rezolva probleme.I Lic.

Aligheri”. • folosească cunostinŃele de matematică. fizică.I. Doina Cremenescu – prof. metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: referate. ingineri Nr. geografie. biologie. • utilizeze relaŃiile dintre percepŃia umană imediată a Universului şi imaginea acestuia creată de cercetarea astronomică. fizică.1 – Grup Şcolar de ConstrucŃii Montaj “Mihai Bravu”. chestionare. chimie. chimie. sunt puŃini profesori. videoproiector III.com 57 . dr. biologie pentru a manevra pricipiile generale ale modelării materiei în Univers II. • creşterea cererii la nivel naŃional şi internaŃional de profesionişti în acest domeniu Scopul: • necesitatea unei mai bune colaborări interdisciplinare între matematică. Cristina Iancu – inspector ISMB Marta Turcu – prof.grd. 1 – Lic. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere şi perfecŃionare Titlul programului: NOłIUNI GENERALE DE ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ Justificarea ofertei: interesul tot mai mare al profesorilor şi elevilor pentru astronomie şi astrofizică • organizarea olimpidelor naŃionale şi internaŃionale de astronomie. participanŃi / grupa: 25 – 2 grupe Perioada/ durata: 60 ore (semestrul I şi II) Resurse materiale: calculator. fizică şi alte discipline de învăŃământ • posibilitatea creerii unui CDS pentru clasele IX-XII Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • înŃeleagă linia generală a dezvoltării istorice a astronomiei şi a genezei dezvoltării fondului conceptual şi metodologic comun al ştiinŃelor exacte.000 lei Colaborări: Universitatea Bucureşti – Facultatea de Matematică şi Facultatea de Fizică Institutul NaŃional de Astronomie – Bucureşti Observatorul Astronomic Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. RESURSE UMANE Mircea Rusu – conf. care sunt capabili să pregătească elevii . Ştefan Grigorescu – prof. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi / grupa x 2 grupe = 12. grd. Universitatea Bucureşti Facultatea de fizică . “D. dezbateri în grup Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică.

N. participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Durata: 100 ore Perioada: semestrul I şi II Resurse materiale: Casa Corpului Didactic şi centrele de formare. Kretzulescu”. Cristina Iancu. grad I C.prof. Florica Banu.. Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.prof.programa şcolară de matematică • aplice tehnici de predare – evaluare specifice matematicii • ofere modalităŃi de evaluare măsurabilă şi repetabilă III.”Elena Cuza”. inspector de specialitate I. Raluca Stoican .Şcoala Centrală.B. Nr. grad I C.prof.B. ”Mihai Bravu”.curriculum naŃional . ”Matei Basarab”. impuse de reforma învăŃământului.N. unv.M.22 Sistemul de evaluare: chestionare.prof. grad I Gr. grad I. Scopul: • • formarea şi dezvoltarea unor competenŃe generale şi specifice îmbunătăŃirea activităŃii metodice şi didactice Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • identifice.Cercel. III.dr.M. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant)x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei /cursant x 25 cursanŃi = 10.com 58 . să definească şi să aplice noŃiunile cuprinse în: . Comercială Superioară „N. dezbateri. prof. în curriculumul naŃional. Şc. grad I . portofolii personale Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică Nr. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare.E. SNEE.Fac.E.de Matematică şi Informatică – Bucureşti. • concluziile inspecŃiilor şcolare care evidenŃiază necesitatea unei perfecŃionări din punct de vedere metodic. echipamente multi-media.N. • la cererea cadrelor didactice identificată în urma aplicării chestionarelor specifice. Sanda Molnar _.S. Doina Cremenescu – prof. Emilia Iancu . Gabriela Streinu . • necesitatea unei formări coerente în didactica predării matematicii.000 lei Colaborări: I. Şc. formare Titlul programului: DIDACTICA MATEMATICII Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în programa şcolară de matematică. grad I Şc.I.. CRITERII ECONOMICE Olivian Simionescu Panait. prof. Maria Popescu _.S. inspector de specialitate S.

metodist grd. chimie şi biologie pentru a susŃine lecŃiile din cadrul noii programe şcolare de ŞtiinŃe.profesor grd. Dana Bobocea – prof.prof. Plasmei şi RadiaŃiei . Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.D.I. • să abordeze interdisciplinar temele din Fizică-Chimie-Biologie.000 lei Colaborari: Institutul NaŃional de Fizica Laserilor. Ştefan Grigorescu – prof. chimie şi biologie Nr.P. chimie şi biologie. portofoliu. II. flipchart. Lic. Teoretic “Gr.Center for Science Education and Training Universitatea Bucureşti. Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. III. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică. I. Delia Prisăcaru . Lic. Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • să aplice noile strategii didactice specifice studiului ŞtiinŃelor. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: REPERE METODOLOGICE PENTRU STUDIUL DISCIPLINEI ŞTIINłE Justificarea ofertei: la cererea profesorilor de fizică.com 59 . dr. metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. I. RESURSE UMANE Formatori: Mihaela Garabet . ”Universitatea Bucureşti”. chestionare. Moisil”.participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada/ durata: 40 ore ( semestrul I si II ) Resurse materiale: videoproiector. Sanda Fătu – prof. Moisil”. video. Teoretic “Gr. I. dezbateri. Scopul: IniŃierea şi perfecŃionarea profesorilor de fizică. TV. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 40 ore = 160 lei / cursant TOTAL: 160 lei / cursant x 25 cursanŃi = 4. D. metodist grd.P.

000 lei Colaborări: MECI. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi = 6. TV. gen. Fac.dr.prof. Alexandrescu Florica .prof.drd. dezbateri.. I L. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori biologie Nr. Cîrstoiu Jeanina – lector. grad. Fac. Paraschiv SteluŃa – insp.N. univ. MECI. grad I C. Univ. III.CNCEIP. RESURSE UMANE Formatori: . Biologie Univ. participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada / durata: 60 ore (semestrul I şi II ) Resurse materiale: videoproiector. grad I C. impuse de reforma învăŃământului • Concluziile inspecŃiilor • La cererea profesorilor de biologie Scopul: Implicarea profesorilor în găsirea soluŃiilor eficiente pentru problemele de la clasă Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • Coreleze metodele activ-participative. Buc.Creangă. Bucureşti. în conformitate cu programele şcolare • Alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II.Moisil Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. video.Sava . Fac.I. în vederea atingerii obiectivelor didactice • Elaboreze planificări calendaristice.com 60 . chestionare. Grosu Mariana – prof. Bobocea Dana Corina .T G. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: DIDACTICA BIOLOGIEI Justificarea ofertei: • Schimbări în programa şcolară. univ. portofoliu.N. Univ.Biologie .Călugăru Daniela – insp.Buc.Biologie Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. flipchart. I. Sf. Russu-Ciolac Anca Maria – conf.

grad I Şc. grad I C. Fac. Melnic Diana . Fizică Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.152 Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. flipchart.dr.dr.dr. participanŃi / grupă: 25 – 2 grupe Durata/Perioada: 60 ore ( semestrul I şi II ) Resurse materiale: suport curs sub formă electronică. Şc. grad I Lic. Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei.N. Nr. Popa Daniela – prof.L. Fac.prof. grad I Lic. Popa Sever – prof.Creangă“.Caragiale“.Basarab“. Rusu Mircea– conf. Zamfir Gheorghe . grad I CN “I. univ. cu particularităŃile clasei şi cu obiectivele operaŃionale • Să stăpânească şi să aplice tehnicile lucrului în echipă şi de educare a creativităŃii la orele de fizică • Să alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II. Tănase Michaela . chestionare. Fac. “M. Metrologie“T.prof..com 61 . Nr. Fizică Univ.N. portofoliu Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică Nr. Univ.I. RESURSE UMANE Formatori: NegreŃ Ioan Dobridor – prof. Zamfir Marin .Buc. Ortodox Sf. Stănescu Corina .Univ. “I. III.000 lei Colaborări: MECI.Buc.prof.135.gupa x 2 grupe = 12.N.prof.Viteazul“. Băncilă Gabriela – prof. “M. videoproiector. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei/cursant x 25 cursanŃi . dezbateri. Bucureşti.prof. “Antim Ivireanu“.Vuia“. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: METODICA PREDĂRII FIZICII Justificarea ofertei: • La cererea profesorilor de fizică • Schimbări în programa şcolară de fizică • Concluziile inspecŃiilor Scopul: • Dezvoltarea abilităŃilor procesului de predare-învăŃare – evaluare • ÎmbunătăŃirea cunoştinŃelor legate de aplicarea curriculum-lui de fizică • Aplicarea metodelor creative Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili: • Să coreleze metodele activ-participative. grad I C. grad I C. univ.

• să fie formate atitudini de angajare. chestionare.com 62 . • acŃionarea în direcŃia asumării de roluri şi responsabilităŃi în comportamentul civic al tineretului şcolar Obiective specifice programului: • să aprofundeze cunoştinŃe privitoare la principalele mecanisme şi instrumente cu caracter universal.activităŃi practice -7 ore Respectarea/încălcarea drepturilor omului – 7 ore Scopul: • conştientizarea drepturilor omului în general şi a drepturilor copilului în mod special. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: EDUCAłIE PENTRU DREPTURILE OMULUI ŞI COPILULUI Tipul de program: formare continuă Public .Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: formarea şi perfecŃionarea continuă a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar . Eugen Stoica – inspector general MECI Modul de certificare: atestat de competenŃe profesionale CNFP Numar cursanŃi planificaŃi: 60 (2 grupe) /an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare planificat: 84 III.activităŃi practice -7 ore Drepturile copilului . de implicare activă şi eficientă în societatea civilă. CRITERII ECONOMICE Costuri total al programului: 9460 lei (3.I.5 lei/oră/ cursant – 157 lei /cursant) Coordonator: prof. II. RESURSE UMANE Formatori: prof. • să se analizeze situaŃii concrete privitoare la protecŃia copilului. prof. regional şi naŃional din domeniul promovării şi protecŃiei drepturilor omului. Durata: 42 ore Planificare pe module tematice: Drepturile omului / categorii de drepturi – 7 ore Contextul european şi obiective naŃionale ale educaŃiei perntru democraŃie – 7 ore Istoric Drepturile omului/Drepturile copilului -7 ore Drepturile omului . în formarea şi perfecŃionarea continuă în domeniul drepturilor omului. trimestrul I şi II 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. Ioan Oancea – IRDO. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. master in human rights Florina Voicu – formator IRDO.

comunicare asertivă’’.profesor consilier psihopedagog. Elena Ştefan . • să identifice şi să aplice metode active de învăŃare eficientă. Public-Ńintă vizat: personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei : 1. II. Ruxandra Regalia . Durata: 41de ore. fişe pentru activităŃi experimentale.. Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să realizeze un program coerent cu activităŃi interactive privind alegerea carierei elevilor.com 63 . interactive privind derularea orelor de consiliere / dirigenŃie.inspector I.imagine de sine’’. Modulul mediu.C. 2.gândirii critice’’.B. tehnica arborelui decizional. Sugestii pentru realizarea orei de consiliere / dirigenŃie. • să iniŃieze strategii de comunicare asertivă. La cererea cadrelor didactice.an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare: 41 III. Emilia Sicsai .I. portofolii. .D.153 lei/cursant total) Coordonator: prof. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Număr cursanŃi planificaŃi – 25 persoane/ primul semestru .S. .C. precum şi îmbunătăŃirea abilităŃilor de comunicare între elevi şi profesori. Simona Crăciun – consilier MECI. în cadrul orelor de consiliere / dirigenŃie.5 ore • Drepturile copilului – 2 ore Scopul: însuşirea unor metode (tehnici) moderne. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ŞCOALA DIRIGINłILOR Tipul de program: programe tematice modulare realizate prin stagii non-disciplinare. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului – 3825 lei ( 3. folosind metode specifice . Simona Luca – profesor metodist C.S. colocviu. chestionare. RESURSE UMANE Formatori: Ani Răducu . metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. • să aplice tehnici ale gândirii critice cum ar fi: tehnica ciorchinelui..inspector I..stima de sine’’. 3..5 lei/oră/ cursant .5 ore • Luarea deciziilor – 5 ore • Managementul timpului ..5 ore • MotivaŃia – 5 ore • Lumea profesiilor – 5 ore • Pregătirea psihologică pentru examen .profesor metodist C. CMAP.M.B. Calendarul programului: trimestrul IV 2009 Sistemul de evaluare preconizat: fişe de exerciŃii...D. Programa de consiliere şi orientare şcolară. Planificarea pe module: • Autocunoaşterea – 4 ore • Comunicarea – 5 ore • ÎnvăŃarea eficientă .M. • să explice termenii folosiŃi cum ar fi: .

ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 80 lei / cursant.C. Obiective specifice programului: • să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC. Colaborări: cu I.D.B. II. grupe de 25 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009. • să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse.com 64 . Mihaela Cotfas — formator ECDL. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL. solicitanŃi din comunitatea locală. pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line.CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20 / 25 CREDITE I. Coordonator: inf. proiecte. precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră x cursant. Modul de certificare: adeverinŃă C. Scopul: • consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu.S. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. conducerea unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back-ului în teren. • să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office. sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene.M.. • oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite). Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste. portofolii şi activităŃi practice. • creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ŞI Justificarea ofertei: • promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar.

Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009. pachetul de programe Microsoft Office (Word. iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. Excel. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. grupe de 25 formabili fiecare. atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S. activităŃi practice. filialele Casei Corpului Didactic. PowerPoint.Curs acreditat de SIVECO S. Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare . Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. logistică. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: • ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: • să fie capabili a utiliza calculatorul. unul teoretic. III. – 25 credite I. Testul grilă se desfăşoară on-line. CNFP.reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l. iar cel de-al doilea practic.A. conducerea unităŃilor şcolare. II. total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA. Evaluarea se realizează la finalul fiecarui modul şi constă în susŃinerea de catre cursanŃi a doua teste. iniŃiere IT). CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei / cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. • să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare. fiind alcatuit din 40 de itemi. utilizare AeL). Pragul de promovabilitate al fiecarui test este stabilit la 70 puncte din 100.com 65 .A. Coordonator: inf. bibliotecă . Casa Corpului Didactic Bucureşti echipamente.

– 25 credite I. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. II. bibliotecă. Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului. filialele Casei Corpului Didactic. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 178 lei / cursant (2 lei / oră X cursant X 89 ore = 178 lei). Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. atestat de SIVECO S. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.A.com 66 . Coordonator: inf. Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. activităŃi practice. RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare. comunicare şi colaborare. III. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme.A. logistică. grupe de 20 formabili fiecare. conducerea unităŃilor şcolare. promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII .Curs acreditat de SIVECO S.. Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente. total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S.INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: • să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare. CNFP. Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.A. • să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile.

CAPITOLUL III Cursuri în parteneriat C AS A CO UL U I D RP ID M un ic i p cu iului Bu re şt i A CT IC a .

020 lei (400.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. Veronica LLamas-profesor Limba germană: Schrin Fatemi-lehrer. dirijate 3 transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului 4 integra cuvinte noi în enunŃuri proprii 5 produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat 6 manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon . fraze pe diferite teme/locuri. latin. engleză. discuŃii.Modulul IV 5 Consolidarea pârghiilor de folosire a limbii prin intermediul lecturii . re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. exerciŃii de completare de cuvinte. feedback. teste. Ilaria Papiridocente.comunicare_zoratti@yahoo. de scrisori. răspunsuri la stimuli imagine. Caroline Condict – teacher. Sada Di Tommaso-lehrer.Modulul V Curriculum-ul programului(scop.docente. pe fişe de lucru. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher.Modulul I: 12 ore 2 Cunoaşterea sistemului de comunicare telefonic . fişe de evaluare. Geromina Villanova professeur.4 lei * cursantul îşi poate alege de la 1 până la 5 module. germană Obiective specifice: formarea abilităŃilor. Nu sunt obligatorii toate modulele. materiale realizate de formabili/ portofoliu. LIMBAJ .Modulul II: 12 de ore 3 Folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat la cinematograf . Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică Public – Ńintă vizat: cadre didactice.Modulul III: 12 de ore 4 Comunicare în limbaj gastronomic . timp alocat 1 Însuşirea mecanismului de comunicare prin cântec . LIMBAJ TELEFONIC (MODULUL II)*. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 / nr. de cerere. german ActivităŃi: lucrul în echipă. GASTRONOMIE(MODULUL IV)*.LA CINEMA(MODULUL III)*. conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor participanŃilor de a: 1 desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar 2 folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple. obiective. ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10. Gillian Curtis. rezultate) Scop: formarea abilităŃilor cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere. Benedetta Bacile. Cora Ebeling –lehrer III. Antonella Torente Limba spaniolă: Carmen Rodriguez – profesor. franceză. didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DE LA IMAGINI ÎN CUVINTE: VIDEOCLIP PRIN CÂNTEC (MODULUL I)*. chestionare. II. Fabio Boccio.it 67 . LECTURĂ EXPRESIVĂ (MODULUL –V)*. activităŃi.docente. spaniolă. Patrik Freeman-teacher. de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. pe grupe. comunicare şi aprofundare în limbile străinede circulaŃie internaŃională: italiană.teacher. Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti.docente. Concepcion – profesor. Durata: 12 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/ module tematice.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur.

4 prezentarea pe diferite teme din partea fiecărui participant. accentului şi claritatea expunerii în faŃa unui număr mare de interlocutori. răspunsuri la stimuli imagine. ActivităŃi: lucrul în echipă.teacher. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere. înregistrare video şi analiza prezentărilor. Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă în faŃa unui număr mare de interlocutori Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. materiale realizate de formabili/ portofoliu.C.S.comunicare_zoratti@yahoo. pe fişe de lucru.92 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. profesori metodişti ale C. RESURSE UMANE Formatori: Limba engleză: Mara Cancia-teacher.M. exerciŃii de completare de cuvinte.D.B. Durata: 25 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. Patrik Freeman. 3 analizele tehnice de prezentare.urilor.teacher. II. discuŃii. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. ore planificate 25 Costul total al programului: 18.-urilor. fişe de evaluare.dialog dirijat şi liber pe diferite teme.. inspectori şi metodişti I. fraze pe diferite teme/ locuri. Obiective specifice: 1 să permită participanŃilor de a identifica şi gestiona în mod conştient factorii care influenŃează eficacitatea proceselor de comunicare interpersonale 2 să furnizeze cunoştinŃe care să contribuie la ameliorarea capacităŃilor de comunicare cu un număr mare de interlocutori. pe grupe. 5 calitatea relaŃiei cu destinatarul Curriculum-ul programului (scop. Gillian Curtis.CAS A CO RP UL U I D ID M un icip cu iului Bu I.it 68 re şti IC CT A a .C. feedback.persoane publice: director atât din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar cât di ale C. timp alocat 1 analiza contextului relaŃional. 2 lecŃii privind modalităŃi de înfruntare a dificultăŃilor în comunicare. obiective.D. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABORDAREA STILULUI ORATORIC ÎN COMUNICARE Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică de oratorie Public – Ńintă vizat: cadre didactice .. responsabili cu formarea din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional: luarea în considerare privind îmbunătăŃirea intonaŃiei.700 lei (748 lei / cursant x 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29. teste. III. activităŃi. chestionare. Caroline Condict – teacher. comunicare şi aprofundare privind tehnicile de prezentare pe diferite teme în limba engleză.

C1. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur.lehrer. selecŃia şi analiza profilurilor profesionale. Sada Di Tommaso . Curriculum-ul programului(scop. şederea în hotel.teacher.privat şi administrativ. fraze pe diferite teme Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. ITALIANĂ. a pune întrebări pe teme de afaceri. chestionare. exerciŃii de completare de cuvinte. cererea de informaŃii privind profilurile profesionale. C2 Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. materiale realizate de formabili/ portofoliu.docente. discutarea despre noile tendinŃe. Fabio Boccio . Benedetta Bacile .Antonella Torente Limba spaniolă:Carmen Rodriguez – profesor. timp alocat I: informaŃii profesionale. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice de a fi capabile să pună în practică în timpul activităŃii lor limbaj de drept public. principii de merceologie. Caroline Condict – teacher. economie politică şi de merceologie.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. activităŃi.4 RON Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.profesor Limba germană: Schrin Fatemi .020 lei (400. Recapitularea gramaticii. FRANCEZĂ. modalitatea de a da şi primi un telefon.docente. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA ÎN AFACERI ÎN LIMBILE: ENGLEZĂ. Gillian Curtis.privat şi administrativ. economie politică. V: călătoria de afaceri. Obiective specifice: 1 să cunoască sistemul de comunicare în limba străină din diferite sectoare de activitate 2 să folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat folosind instrumente tematice şi virtuale pentru dezvoltarea anumitor competenŃe. feedback. pe fişe de lucru. II: corespondenŃa generală. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. Concepcion – profesor. obiective. teste. ActivităŃi: lucrul în echipă.teacher. Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti .Patrik Freeman. reguli de supravieŃuire. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia.teacher. II. modalităŃi de răspuns la întrebările clienŃilor pe teme cu caracter profesional III: interviuri pentru ocuparea unui loc de muncă. conversaŃie formală şi informală pe diferite teme. ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10. pe grupe.comunicare_zoratti@yahoo. 3 să consolideze abilităŃile de formare a limbajului de drept public. Ilaria Papiridocente. SPANIOLĂ ŞI GERMANĂ Tipul de programe: cursuri de dezvoltare a limbajului în afaceri Public – Ńintă vizat:: cadre didactice cunoscătoare a limbilor de circulaŃie internaŃională de nivelul: B2. lumea modei. curriculum. VI: coduri de îmbrăcăminte.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. închirierea de automobile. Durata: 12 ore Planificarea pe stagii/module tematice.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. eliminarea stresului în conversaŃia telefonică în limba străină. formule de introducere şi prezentare. IV: conversaŃia telefonică. Veronica LLamas . prezentarea de abilităŃi şi competenŃe.docente. fişe de evaluare. organizare şi planificare. Cora Ebeling – lehrer III. folosirea poştei electronice. conversaŃii şi discuŃii pe baza folosirii poştei electronice.it re şti u IC CT A a 69 .lehrer. cereri de informaŃii. răspunsuri la stimuli imagine. Geromina Villanova professeur. discuŃii. rezervarea biletelor pentru avion şi tren.

Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. şi de a face intervenŃiile noastre didactice mai active. motivate şi deci eficace. materiale realizate de formabili/ portofoliu. furnizând o voce clară şi carismatică. timp alocat 3 lecŃii privind modalităŃi de a perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză în comunicare. Antonella Torente III. pe grupe. perfecŃionarea pronunŃiei în limbile italiană şi engleză. o voce clară şi carismatică 6 calitatea exprimării la telefon. Benedetta Bacile. Fabio Boccio. Limba italiană: Giuseppina Foti. fraze pe diferite teme/locuri.dialog dirijat şi liber pe diferite teme.4 RON a DE DICłIUNE.docente.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I. vocea noastră influenŃează cu 72% din credibilitate. fişe de evaluare. obiective.teacher. 2 să furnizeze pârghii de exprimare a siguranŃei în orice aspect/ act al comunicării şi în modul în care vorbeşte şi se exprimă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS re şti IC CT A VOCII Tipul de programe: formare profesională Public – Ńintă vizat: cadre didactice de limbi străine din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: 1 cursul îşi propune să formeze profesorilor sau celor care operează în sectorul formării. ActivităŃi: lucrul în echipă.020 lei (400.docente. Curriculum-ul programului (scop. discuŃii. instrumentele pentru a putea ameliora sau perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. LECTURĂ EXPRESIVĂ ŞI DEZVOLTAREA Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. pe fişe de lucru.Patrik Freeman. care poate astfel să amelioreze eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa. tehnicile de modificare a vocii. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher.docente. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de comunicare.teacher.. Obiective specifice: 1 să ofere participanŃilor sugestii utile şi indicaŃii pentru afirmarea propriei expresivităŃi în lectură şi nu numai. 5 ore de modificare a vocii. 4 analizele tehnice de a ameliora eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa. o voce clară şi precisă comunică date precise. Gillian Curtis. ore planificate 12 Costul total al programului: 10. Durata: 12 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. activităŃi. feedback. II. să facă mai eficace predarea şi intervenŃiile lor în clasă 2 cursul este indicat pentru a modifica radical vocea. Caroline Condict – teacher.it 70 . Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare clară în contexte diferite. răspunsuri la stimuli imagine. Ilaria Papiridocente. chestionare. credibilitate şi profesionalism.comunicare_zoratti@yahoo. furnizând o voce clară şi carismatică. cuvintele pe care le folosim reprezintă numai 28% din mesaj.

rezultate) Scop: Cursul de formare pregăteşte profesori pentru examenul de nivel 1 al Certificatului DITALS sau permite pentru cel ce doreşte de a trece direct la proba de nivel 2.36 RON * UNIVERSITATEA PENTRU STRĂINI DIN SIENA. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. DIN SIENA). LA SFÂRŞITUL ADMITERII LA EXAMENUL DE CERTIFICARE DITALS DE NIVELUL 2.it 71 .CENTRU DE CERCETARE ŞI DE SERVICIU DITALS. ActivităŃi: modalitatea şi posibilitatea solicitanŃilor de a fi evaluaŃi de profesori direct de la Centru DITALS (UNIVERSITATEA DIN SIENA). Ilaria Papiridocente.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I. ore planificate 30 Costul total al programului: 22. în Italia şi în străinătate depinde de structura fiecărui stat şi de fiecare instituŃie.docente.comunicare_zoratti@yahoo. Benedetta Bacile.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29. Fabio Boccio. Curriculum-ul programului(scop. Validitatea sa legală. de nivelele:1 şi 2. CERTIFICATUL DITALS este un titlu cultural eliberat de Universitatea pentru Străini din Siena* care evaluează pregătirea teoretică şi practică în domeniul predării limbii italiene pentru profesorii de limba italiană străini şi garantează un anumit grad de omologare chiar şi în afara parcurgerii unui parcurs de formare specific: orice candidat se poate pregăti automat în maniera pe care o consideră mai adecvată nivelului de Certificare ales. fără a obŃine Certificatul de nivel 1. şi garantează admiterea la examenul DITALS de nivel 2. RESURSE UMANE Limba italiană: Giuseppina Foti. timp alocat NIVELUL1: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 1 indică deŃinerea unei competenŃe de bază în didactica limbii italiene pentru străini.docente. NIVELUL 2: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 2 indică deŃinerea unei competenŃe avansate în predarea limbii italiene ca limbă străină de orice profil de solicitanŃi. în funcŃie de gradul de complexitate al cunoştinŃelor dobândite în urma pregătirii lingvistice. Durata:30 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. care are ca Ńintă un tip specific de solicitanŃi. Rezultate: DITALS: CURSURILE ORGANIZATE DE STUDIOITALIA SUNT RECUNOSCUTE CA VALABILE DE CENTRUL DITALS (UNIV. În multe cazuri este deja considerat un titlu preŃuit pentru atribuirea unui punctaj în recrutarea profesorilor sau pentru atribuirea de credite în cadrul unei parcurgeri formative în sfera glottodidattica. Antonella Torente III.020 lei (880. Certificat de CompetenŃă în Didactica Limbii Italiene pentru străini. re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: Examen de susŃinere a Certificatului DITALS de nivelele 1 şi 2. obiective.docente. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE FORMARE PENTRU PROFESORII DE LIMBA ITALIANĂ L2 ÎNDREPTAR ÎN DIDACTICA LIMBII ITALIENE CA LIMBĂ STRĂINĂ Tipul de programe: curs de pregătire metodică Public – Ńintă vizat: profesorii de limba italiană din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul pregăteşte profesorii pentru examenul DITALS de nivel I (PREDITALS) şi îndeplineşte cerinŃa de frecventare a unui curs de glottodidattica de cel puŃin 30 de ore pentru cine vrea să susŃină examenul DITALS de nivel II. II. activităŃi. Obiective specifice: să ofere solicitanŃilor posibilitatea de a-şi evalua nivelul de cunoştinte şi implicit de a obŃine Certificatele DITALS.

comunicare_zoratti@yahoo. 7 ore 2. Tehnici şi activităŃi de predare a vocabularului. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. Canterbury. dezbateri de grup. CRITERII CURRICULARE TEACHING YOUNG LEARNERS – SUMMER SCHOOL (ŞCOALA DE VARĂ) Denumirea programului: TEACHING YOUNG LEARNERS Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 1 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 2 prezentări 3 Imagerie ghidată 4 Joc de rol/ mini-dramatizari 5 Mini-proiecte Rezultate: folosirea metodelor activ-participative de predare-învăŃare a limbii engleze în sistemul educaŃional preşcolar şi primar. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 11. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice ce predau în segmentul pre-şcolar şi primar în predarea limbii engleze prin tehnici activ-participative Competente specifice: 1. 7 ore 3. recunoaşterea tipului de inteligenŃă dezvoltat de diverse activităŃi activ-participative 6. Bucuresti III.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 14 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. structurilor gramaticale şi a funcŃiilor de limbă – ziua 3. Durata: 28 ore (4 zile a câte 7 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. ziua 4. 7 ore 4.it 72 re şti IC CT A a . feedback.ziua 1. 7 ore. creative. şi vorbit la elevi 5. scris. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor productive: scris şi vorbit în predarea limbii engleze – ziua 2. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 9. managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. ore planificate 28 Costul total al programului: 22. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. ascultat. Tehnici de evaluare longitudinala. producerea de activităŃi activ participative 3. fise de lucru. crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 8. folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind tehnici activ participative 2. prezentari flipchart II. Calendarul programului: iulie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor receptive: citit şi ascultat în predarea limbii engleze . RESURSE UMANE Profesori formator Pilgrims. integrarea activităŃilor activ participative pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4. timp alocat: 1. UK . însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu copiii 10. ziua 4.Uniscan Grup Educational. şi evaluarea finala. integrarea activităŃilor activ-participative în formarea deprinderilor de citit.CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I.

comunicare_zoratti@yahoo. creative. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în folosirea psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze Competente specifice: 12. dublul. 4 ore. integrarea de activităŃi psihodramatice în formarea deprinderilor de citit. producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie 17. SecvenŃe de planificare . şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. Joc simbolic.it 73 a PSICHODRAMA TECHNIQUES în . şi vorbit la elevi 15.000 lei (300 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 11 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. timp alocat: 5.planuri de lecŃii . ziua 7. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul preşcolar – ziua 2. NLP în predarea limbii engleze la clasa 21. Dublu. solilocviul. ziua 6. 4 ore 8. IniŃierea în conceptul de psihodramă lingvistică din domeniul psihologiei şi aplicaŃiile lui în metodica predării limbii engleze– ziua 1. NLP 20. Uniscan Grup Educational. joc de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul gimnazial – ziua 4. aprilie . Joc de rol/ inversiune de rol. dezbateri de grup. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi. ore planificate 28 Costul total al programului: 18. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti Costul cursului / cursant: 300 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. Mini-proiecte Rezultate: introducerea unei tehnici inovative în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: ianuarie – martie 2010. însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic. folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze la clasa 13. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul liceal – ziua 5. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 22. 4 ore 7. crearea unor activităŃi de evaluare prin tehnici psihodramatice 16.pe activităŃi psihodramatice.iunie 2010 ModalitaŃi de evaluare: protocol. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. stăpânirea tehnicilor psihodramatice. Imagerie ghidată. prezentari powerpoint II. deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama 18. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. feedback. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: USING LINGUISTIC re şti IC CT A TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul primar– ziua 3. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 19. scris. Oglinda. ascultat. 4 ore 10. 4 ore 11. solilocviul. solilocviul. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. crearea unor activităŃi folosind tehnici psihodramatice în predarea limbii engleze în clasă 14. 4 ore 6. dublul. 4 ore 9.CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I. dublul. Durata: 28 ore (7 zile a cate 4 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. Bucuresti III. Tehnici de evaluare – lucrul cu grupul şi lucrul cu protagonistul. dublul. Metafora. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Simona Elena Popa. solilocviul.

comunicare_zoratti@yahoo. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. scris. "CREATIVE GRAMMAR PRACTICE & DRILLING" e. 6 ore 3 Aprofundarea tehnicilor de predare creativa a limbii engleze. 6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici activ-participative. CCD Bucuresti Romania. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. ascultat. creative. prezentări flipchart II. round-up. prezentări powerpoint Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: 200 profesori de limba engleza din Ńară şi din străinatate Justificarea (necesitate şi utilitate ): Seminarul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană.t. Athens. în luna mai 2010) Planificare pe stagii/ module tematice.c. feedback. feedback.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. Bucureşti . 6 ore 2 Tehnici şi activităŃi creative (CREATIVE VISUALS" . în colaborare cu Uniscan Grup Educational. Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi. RESURSE UMANE Profesori formatori Pilgrims. timp alocat: 1 IniŃierea în metode creative de predare a limbii engleze – ziua 1. Greece. şi vorbit la elevi 4 producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o maniera creativă şi inovativă 5 cunoaşterea unor tehnici creative de predare a limbii engleze 6 însuşirea tehnicilor de lucru creative 7 stăpânirea tehnicilor creative în predarea limbii engleze la clasa 8 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 9 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate 10 crearea de activităŃi creative la clasă ActivităŃi: 6 Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi 7 Imagerie ghidată 8 Joc de rol 9 Mini-dramatizări 10 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: mai 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofliu. dezbateri de grup. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 200 profesori limba engleza din Ńară şi din străinatate Costul cursului/ cursant: 400 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 200/ nr. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. dezbateri de grup. şi feedback – ziua 3. III. ore planificate 18 Costul total al programului: 80000 lei (400 lei X 200 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 23 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa.) de predare a limbii engleze – ziua 2. Canterbury UK.it 74 re şti u IC CT A a . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CREATIVITY în TEACHING ENGLISH ModalităŃi de evaluare: protocol. creative şi inovative de predare a limbii engleze Competente specifice: 1 folosirea de metode creative de predare a limbii engleze (arts and crafts) 2 folosirea de strategii şi abordări noi de predare a limbii engleze 3 integrarea de activităŃi creative necesare formarii deprinderilor de citit. ELT Training and Consultants.

scris. ziua 3. feedback. UK . 6 ore Tehnici de evaluare longitudinală. Bucuresti III. creative. şi vorbit la elevi 5 crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 6 managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7 cunoaşterea inteligenŃelor multiple 8 însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu ajutorul inteligenŃelor multiple 9 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 10 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 11 Lucrul în echipă/ pe grupe / în perechi 12 prezentări 13 Imagerie ghidată 14 Joc de rol/ mini-dramatizari 15 Mini-proiecte Rezultate: motivarea şi susŃinerea copiilor cu diferite tipuri de inteligenŃă în învăŃarea limbii engleze Calendarul programului: martie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu. fise de lucru. prezentări flipchart II.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I. nevoilor profesorilor de a preda limba engleza prin metode noi. Gardner– ziua 1. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare. ore planificate 18 Costul total al programului: 22. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi din alte oraşe Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEACHING ENGLISH THROUGH MULTIPLE INTELLIGENCES Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea (necesitate şi utilitate): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana.Uniscan Grup Educational.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. ascultat. 6 ore. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Canterbury. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în predarea limbii engleze prin inteligentele multiple Competente specifice: 1 folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind inteligentele multiple 2 produce activităŃi specifice fiecărui tip de inteligenŃă 3 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenŃă pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenta în formarea deprinderilor de citit. 6 ore Tehnici de predare a limbii engleze folosind inteligenŃele multiple. şi tipuri de activităŃi – ziua 2. timp alocat: IniŃiere în teoria inteligenŃelor multiple a lui Th. dezbateri de grup.comunicare_zoratti@yahoo. Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice.it 75 re şti IC CT A a .

Canterbury UK.it 76 . Durata: 18 ore (3 zile a cate 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. în colaborare cu Uniscan Grup Educational. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze – ziua 2. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: re şti u IC CT A a INNOVATIVE METHODOLOGY IN TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană. analiza tranzacŃională. ascultat. Calendarul programului : ianuarie 2010 9. NLP stăpânirea tehnicilor psihodramatice. 6 ore 2 Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. programarea neurolingvistică. 6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici inovative de predare a limbii engleze CompetenŃe specifice: folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea a limbii engleze la clasă folosirea tehnicilor din programarea neurolinvistică în predarea limbii engleze în clasa integrarea de activităŃi inovative: psihodrama. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. şi vorbit la elevi producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o manieră creativă şi inovativă deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama. NLP în predarea limbii engleze la clasă integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate crearea de activităŃi inovative la clasa ActivităŃi: 16 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 17 Imagerie ghidată 18 Joc de rol / inversiune de rol 19 Dublu 20 Oglinda 21 Metafora 22 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodica a profesorilor de limba engleza 8. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic. dublul.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. dezbateri de grup.comunicare_zoratti@yahoo. 6 ore 3 Tehnici şi modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin programare neurolingvistică şi analiza tranzacŃională – ziua 3. scris. prezentari flipchart II. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims. timp alocat: 1 IniŃierea în conceptele din domeniul psihologiei şi în folosirea lor ca metode inovative de predare a limbii engleze – ziua 1. creative. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. programare neurolingvistică în formarea deprinderilor de citit. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. ore planificate 18 Costul total al programului: 22. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare. solilocviul. feedback. ModalitaŃi de evaluare : portofliu. Bucuresti III.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa.

italiană. profesionale şi personale cu grade diferite de complexitate. rusă. spaniolă. prof. Responsabil. franceză.comunicare_zoratti@yahoo. iar atestatul este recunoscut în Ńările Uniunii Europene. română pe patru nivele.Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centru acreditat pentru certificatele ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Examenele pot fi susŃinute în limbile: engleză. Se testeaza capacitatea orală şi scrisă de a folosi limba în comunicarea cotidiană pe subiecte practice. metodist Alexandrina Zoratti limba. Este un sistem deschis pentru fiecare categorie socială de la elevi la salariaŃii adulŃi. maghiară. germană. Certificatul ECL este ”un paşaport de limbă” recunoscut în Europa şi America cu valabilitate pe durata vieŃii.it 77 .

9.30. British Council 8 contact@britishcouncil.ro . 9.ro .30 Liceul Bilingv “G Coşbuc” 78 18 contact@britishcouncil.00. 6 021 3079600 150 15. Monica Ralea 12. intervalul orar şi locul Nr. română. pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 feb. pentru profesori de toate specialităŃile) Monica Ralea 20 & 21 feb. 19. ore Pentru înscriere şi detalii luaŃi legătura cu: contact@britishcouncil.ro .00.00 – 18..30.30 Liceul Bilingv “G Cosbuc” 6 contact@britishcouncil. Teoretic “ N. 26 nov.00 – 15. Stănescu” 2 Falling în love with teaching Monica Stoica Reka Vadasz 31 oct & 1 nov.30. 4.00 – 13.10. pentru profesori de toate specialitatile) Doina Fleanta.ro . 021 3079600 320 .18 octombrie Lic.30 British Council 8 contact@britishcouncil. Elena Gardescu 9 . 021 3079600 contact@britishcouncil. British Council 6 Programare neurolingvistica (PNL)pentru profesori (in limba romana.ro .30.00. 14. 9.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice British Council şi Casa Corpului Didactic Bucureşti Formator(i) Data.00 – 13. 9. 9. 200 3 Workshops that work 200 8 021 3079600 4 Getting ready for teachers’ exams (Mettext) Bianca Popa.ro .00..ro .00 – 30 contact@britishcouncil. 9.ro . Ada Bena. 5 feb. 021 3079600 200 8 Creative Writing Cristiana faur 2 feb.00 – 18.00 – 13. . 021 3079600 200 7 Filmul – generator de dezbatere (in lb. 021 3079600 150 9 Getting Ready for Inspections Cristiana Faur 3.00 – 14.. British Council 21 & 28 nov.ro .11 & 16 . 021 3079600 550 5 Teaching Literature Bianca Popa contact@britishcouncil. British Council 31 ian..00. 14.30 British Council 8 contact@britishcouncil. 3.17 dec. 48 021 3079600 700 Taxa în lei a u Titlul cursului 1 Formare de mentori (in limba romana.

00.ro 021 3079600 gratuit 4 Preparing students for Cambridge exams FCE Alice Cojocaru 10 ianuarie. pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 mar. 9.00. 9.14. 14.00 – 18. British Council 8 contact@britishcouncil. British Council 6 contact@britishcouncil. 14. 9.ro .00. ore Pentru inscriere şi detalii luati legatura cu: contact@britishcouncil.00 – 16.ro .00 British Council 6 contact@britishcouncil. 021 3079600 200 Cambridge courses Titlul cursului Formator(i) Data.ro 021 3079600 gratuit 5 Preparing students for Cambridge exams KET Monica Ralea 17 ianuarie.00 – 16.00 – 16.ro .10 Teaching Young Learners Elena Gărdescu 2 & 3 feb.00 – 16. British Council 8 contact@britishcouncil.00 . British Council 8 contact@britishcouncil.00 – 18.30.30 British Council 10 contact@britishcouncil. 9. 9.30. 021 3079600 200 13 Comunicare pentru cetăŃenie democratica (in limba romana.ro Taxa 1 Preparing students for Cambridge exams CAE Alice Cojocaru 15 noiembrie. 14. British Council 6 contact@britishcouncil. 9.30 8 contact@britishcouncil.00 – 16. 021 3079600 gratuit 3 Preparing students for Cambridge exams YLE Monica Ralea 10 ianuarie. 021 3079600 200 14 Teaching English through songs Monica Stoica 15 & 22 May. 021 3079600 gratuit 6 Preparing students for BEC Alice Cjocaru 17 ianuarie.00 – 16.30. 021 3079600 gratuit 79 . 021 3079600 250 11 Managementul evenimentelor educationale (in limba romana. şi pentru profesori de alte specialităŃi) Reka Vadasz 17& 24 aprilie.ro . 9. 021 3079600 2 Preparing students for Cambridge examsCPE Alice Cojocaru 29 noiembrie.00 British Council 6 gratuit . 021 3079600 200 12 Neuro Linguistic Programming (NLP) for teachers Monica Ralea 10 & 11 apr .ro .00 – 13.00 18.ro.ro. intervalul orar şi locul Nr. 9.ro. British Council 6 contact@britishcouncil. British Council 6 contact@britishcouncil.00.

00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 – 16.ro gratuit 11 Preparing students for Cambridge exams – ICFE (Financial English) Alice Cojocaru 28 martie.comunicare_zoratti@yahoo. 021 3079600 gratuit 1 2 Cursurile din aceste tabele nu sunt acreditate Cursurile care promovează examenele Cambridge sunt gratuite. 9.ro.00 British Council 6 contact@britishcouncil.ro. 9. la cerere.00 – 16. 021 3079600 gratuit 10 Preparing students for Cambridge exams – ILEC (Legal English) Alice Cojocaru 14 martie.00 – 16. 9. Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.it 80 . 9.00 – 16. 021 3079600 gratuit 9 Preparing students for IELTS Monica Ralea 28 februarie.7 Preparing students for Cambridge exams PET Monica Ralea 31 ianuarie. 9.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 British Council 6 contact@britishcouncil. toate cursurile din cele 2 tabele se pot repeta. 021 3079600 gratuit 8 Preparing students for TKT Monica Ralea 7 februarie. 021 3079600 gratuit Preparing students for TKT – CLIL and KAL Monica Ralea 14 februarie.ro.ro.00 – 16.ro.00 – 16. 9.00 British Council 6 contact@britishcouncil.

Obiective specifice programului: dobândirea. II. Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . bibliotecă.96 lei (700 lei /cursant / 171 ore) Costul pe cursant: 700 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. III. RESURSE UMANE Formator: Ruxandra Enache – lector Codecs Romania Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.com a icip c iului Bu u Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 81 . Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. consolidarea. Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu).CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. Se pune accentul pe scrierea proiectelor în vederea accesării de fonduri ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în depunerea proiectelor de accesare a fondurilor europene Calendarul programului: va fi fixat de C. Scop: formarea deprinderilor de scriere a unor proiecte pentru accesarea de fonduri europene. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.C. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/ cursant 3.CNFPA. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management de proiect.D. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGER DE PROIECT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor .

CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland I. Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. II. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/cursant 3. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. consolidarea. contabil Liceul „Nichita Stănescu” Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în activităŃile de Contabilitate Calendarul programului: va fi fixat de C. bibliotecă. RESURSE UMANE Formator: Cristina Grezi. Durata: 161 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor .C. Pentru participarea la curs sunt necesare studii medii.com 82 .D. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Contabilitate. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor.CNFPA Scop: formarea deprinderilor necesare activităŃii de Contabilitate Obiective specifice programului: dobândirea. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONTABILITATE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . III.).92 lei (630 lei /cursant / 161 ore) Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.

com 83 .CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I. CRITERII ECONOMICE Criterii economice: • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa • Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 2. consultant de specialitate Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii.90 lei (630 lei /cursant / 217 ore) • Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Durata: 217 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă .D.CNFPA . bibliotecă. RESURSE UMANE Formator: Monica Toaje. consolidarea. Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Calendarul programului: va fi fixat de C. Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. Modulul II: consultanŃă recapitulativă . SolidarităŃii Sociale şi Familiei. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Obiective specifice programului: dobândirea. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR PROTECłIA MUNCII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . III.C. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.

bibliotecă. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Calendarul programului: va fi fixat de C. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs.. consolidarea. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi.CNFPA. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Inspector resurse umane. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 8250 lei (550 lei / cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/cursant 4.com a icip iului Bu cu Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 84 . Ovidiu Dragoş Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. III.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.30 lei (550 lei /cursant / 128 ore) • Costul pe cursant: 550 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Obiective specifice programului: dobândirea. RESURSE UMANE Formator: prof.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. Durata: 128 ore/ 13 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor .D. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.C.

cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. consolidarea. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. III.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management a resurselor umane. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 3. bibliotecă. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. catedra Management Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.D.CNFPA.96 lei (700 lei /cursant/ 177 ore) • Costul pe cursant: 700 RON Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Obiective specifice programului: dobândirea. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. RESURSE UMANE Formator: Cristian Virgil Marinaş –asistent doctorand ASE . SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Calendarul programului: va fi fixat de C.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă Modulul II: consultanŃă recapitulativă Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor .C. Bucureşti. SolidarităŃii Sociale şi Familiei.com 85 a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland . Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu).

ro) sunt suportate de candidat. conform regulamentelor ECDL România (www.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence a icip c iului Bu u Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centrul acreditat ECDL nr. 412 * Pentru obŃinerea certificatelor ECDL START/ COMPLET se poate urma cursul „Permisul european ECDL (European Computer Driving Licence) — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar ” * Cardul de aptitudini ECDL şi costul examenelor ECDL.org.com 86 .ecdl. după tarifele practicate de către ECDL România Coordonator: inf. Andi Alexandru OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.

Colaborări: cu I. portofolii şi activităŃi practice. 2 să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office. 2 creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră. conducerea unităŃilor şcolare pentru a realizarea feed-back-ului în teren. pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line. Modul de certificare: adeverinŃă C.M. solicitanŃi din comunitatea locală. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 80 lei / cursant (grupă 25 formabili — 30 lei cheltuieli materiale şi 50 lei cheltuieli salariale) precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră X cursant. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. Scopul: 1 consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu. Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste. II. 2 oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite). Coordonator: inf. grupe de 18 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. 3 să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse. proiecte. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Justificarea ofertei: 1 promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar.D.S. Mihaela Cotfas — formator ECDL.B. Obiective specifice programului: 1 să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC.. Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL. sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene.C.com a u CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20/ 25 CREDITE ŞI 87 .CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence I.

trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare.com 88 . fiind alcătuit din 40 de itemi. PowerPoint. Testul grilă se desfăşoară on-line. total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA. filialele Casei Corpului Didactic. Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare . RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă. 2 să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI. iar cel de-al doilea practic. Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. utilizare AeL). unul teoretic. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. . III. iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. Casa Corpului Didactic Bucureşti . conducerea unităŃilor şcolare. iniŃiere IT). pachetul de programe Microsoft Office (Word. Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009.25 CREDITE I.echipamente. CNFP. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: 1 ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: 1 să fie capabili a utiliza calculatorul. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l. II.A.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S. Pragul de promovabilitate al fiecărui test este stabilit la 70 puncte din 100. bibliotecă . logistică. re şti u IC CT A a Coordonator: inf. activităŃi practice. atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S.A. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei/ cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). Excel. grupe de 25 formabili fiecare. Evaluarea se realizează la finalul fiecărui modul şi constă în susŃinerea de către cursanŃi a doua teste. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare.

Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. conducerea unităŃilor şcolare. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare. Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. grupe de 20 formabili fiecare. filialele Casei Corpului Didactic. comunicare şi colaborare. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA re şti u IC CT A INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: 1 să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare. Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente. 2 să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată. Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă. activităŃi practice. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme. bibliotecă.– 25 CREDITE I.A. promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S. III. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.com 89 .A. II. CNFP. logistică. total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S. a ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII - Coordonator: inf. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile.. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 178 lei/ cursant (2 lei/ oră X cursant X 89 ore = 178 lei). atestat de SIVECO S. Calendarul programului: trimestrul IV 2009.A.

timp alocat Tema I – Proiectarea activităŃii CEAC (Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii) la nivelul unităŃii de învăŃământ (corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ. CRITERII ECONOMICE Costul programului: 300 lei (+TVA)/ participant În preŃul cursului sunt incluse: suport de curs. mastertopic@gmail.606. Rezultate: La sfârşitul programului participanŃii vor fi capabili să operaŃionalizeze Strategia de evaluare internă a unităŃii de învăŃământ. semestrul II. corecta utilizare a unui set de instrumente cu caracter practic aplicativ. Mariana DOGARU III.223.com 90 . chestionare. exerciŃii. utilitate): corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii în cadrul oricărei unităŃi de învăŃământ preuniversitar şi pregătirea membrilor acesteia pentru activitatea de evaluarea externă periodică pe baza standardelor de acreditare şi de referinŃă. Violeta GOGU. Număr minim de participanŃi pe grupă: 25 ModalităŃi de înscriere RelaŃii la telefoanele: 0730. portofolii. 4 ore Tema III . membrii ai CEAC • Justificare (necesitate. în evaluarea internă a calităŃii. • Durata (nr. fişe de evaluare. studii de caz.Proceduri – definiŃie. pauze de cafea/ de prânz. total de ore de formare): 16 ore • Planificarea pe stagii/ module tematice.Evaluarea externă periodică: standarde de acreditare şi standarde de ReferinŃă.com. • II. • ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. prin pregătirea resurselor umane implicate în acest proces. proceduri esenŃiale în unitatea de învăŃământ. dezbateri. ConstanŃa – Valentina MIHĂILĂ.com • • re şti u IC CT A a Coordonator: Documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. exerciŃii.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. 4 ore Tema IV . activităŃi. obiective. rezultate) Scop: susŃinerea unităŃilor de învăŃământ în procesul de autoevaluare instituŃională. harta proceselor organizaŃiei. • Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar): semestrul I. 0740. 4 ore Tema II – Întocmirea Planului operaŃional al CEAC. feedback. Gabriela Alina PARASCHIVA.formare@gmail. 4 ore • Curriculum-ul programului (scop. Obiective: corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii. corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ. să proiecteze planul operaŃional al CEAC.460.062 sau pe mail: ic. ActivităŃi: prezentări. teste. Alina – Aura RÂPĂ. conceperea şi definirea procedurilor obligatorii în unitatea de învăŃământ. RESURSE UMANE • Formatori (nivelul de pregătire): experŃi din cadrul ARACIP – Constantin-Şerban IOSIFESCU. conform grupei de cursanŃi). certificat de participare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EVALUAREA INTERNĂ/ EVALUAREA EXTERNĂ PRIN PRISMA STANDARDELOR – PRINTRE RISCURI CĂTRE SUCCES • Tipul de program – program tematic • Public-Ńintă vizat – personal didactic din toate tipurile de unităŃi de învăŃământ. să realizeze proceduri formalizate. Nina HANCIUC.

concurs de titularizare/ suplinire .Statutul personalului didactic şi legea învăŃământului .Fond de carte specializat pentru cadrele didactice care susŃin examene pentru obŃinerea gradelor didactice. concurs de titularizare/ suplinire .Programe pentru obŃinerea gradelor didactice. cărŃi.Soft-uri educaŃionale .CAPITOLUL IV Organizare evenimente: lansări reviste.LegislaŃie cu privire la curriculum naŃional . manuale Editura „Atelier Didactic” Biblioteca CCD pune la dispoziŃia utilizatorilor: .Baza de date a publicaŃiilor bibliotecii CCD .Mişcarea personalului didactic .Programe şcolare pentru toate ariile curriculare pentru întreg ciclul de învăŃământ .

7. 1 octombrie 2008.Proiecte europene în derulare 1. Spania.30 septembrie 2010 Proiect Comenius centralizat. 1 septembrie 2009-31 august 2011. LLP-LdV/ToI/2008/RO/028 –– Work at distance to Teach at Distance (T&T).Proiect Leonardo Transfer de InovaŃie GRU-09-P-LP-9-B-GR – Harnessing Intercultural Diversity. Proiect Grundtvig Parteneriat pentru ÎnvăŃare Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013 – Curs de formarea şi perfecŃionarea personalului didactic auxiliar (bibliotecari. 4. 91 .UK 1 octombrie 2009. Universitatea Politehnica Bucureşti 1 octombrie 2008 . POSDRU/19/1. coordonator CEP Manacor. LLP-LdV/ToI/08/IT/500 –– Helps for High Training and High School (HeLPS Transfer).30 septembrie 2011 .1 aprilie 2010 ModalităŃi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF Contract nr. coord.30 septembrie 2010 .30 septembrie 2010 Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie. 6. 5. Grecia. 141800-LLP-1-2008-1-ES-COMENIUS-CMP –– Competences of Professional Educators în Europe (COPE). 3. coord. redactori. documentarişti) din învăŃământul preuniversitar.Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie. coord. Italia 1 octombrie 2008 .3/G/16455 2.Istituto Tecnico Industriale Francesco Giordani. LLP-LdV/Toi/09/UK/ – Measuring & Assessing Soft-Skills (MASS). coord. Napoli. 1 aprilie 2009 .

caiete practice de învăŃare a limbii engleze. cum ar fi suporturi de curs. asigurând numărul ISBN. devenind cunoscută pentru seriozitatea şi profesionalismul de care dă dovadă în relaŃiile cu clienŃii şi partenerii săi. care cuprinde articole pe o tematică extrem de variată ale cadrelor didactice bucureştene. DVD) servicii tipografice (în parteneriat cu tipografii) Semestrial. Vă mulŃumim pentru încredere şi vă aşteptăm şi în acest an şcolar cu noi titluri şi oferte editoriale. Coordonator Editura Atelier Didactic Documentarist Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo.ÎnfiinŃată în anul 2003.. care s-a dezvoltat an de an. conferinŃe naŃionale şi internaŃionale etc. Atelier Didactic. flexibilitatea sunt atribute care ne caracterizează. pe care ni-i dorim parteneri în activitatea noastră. Creativitatea. promovând în permanenŃă o bună colaborare cu toŃi autorii şi colaboratorii noştri. lucrări ale diferitelor simpozioane. editând până în prezent lucrări extrem de utile în activitatea de la catedră. lucrări de doctrat). dar şi lucrări de autor (beletristică. Editua se adresează cu precădere cadrelor didactice. editura Atelier Didactic a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti se poate lăuda cu o activitate bogată. Editura noastră vă oferă următoarele servicii: editare de cărŃi şi reviste. apare revista cu acelaşi nume. profesionalismul. ISSN şi descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României tehnoredactare corectură grafică computerizată/ copertă editare pe suport electronic (CD. revistă editată în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. jurnale de călătorie. în cadrul editurii.com 92 .

pentru selecŃionare cu două luni înaintea apariŃiei revistei. Revista ”Atelier Didactic” se poate achiziŃiona în mai multe exemplare de la standul de carte sau prin redactorul C.C. centrarea corectă a titlului (Center). Font.D. pentru conŃinut (B. după preferinŃă textul se poate scrie pe 2 sau 3 coloane. Revista apare semestrial (aprilie sau decembrie a. cu size-ul de 12.C. I.. Word Art). marginele paginii A4 sunt: sus.C. jos. Publicarea în revista CCD Bucureşti vă sprijină în dezvoltarea profesională. Coordonator revistă „Atelier Didactic” redactorul C.D.) şi fiecare persoană se poate înscrie cu un singur articol la revistă pe semestru. cu altă formă de scriere decât cea folosită. se depune articolul la redactorul C. Bucureşti (C. scrierea corectă a datelor cu diacritice (verificarea gramaticală şi a punctuaŃiei).C.Pentru a participa cu un articol de specialitate în revista „Atelier Didactic” a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti trebuie să respectaŃi următoarele cerinŃe: fişierul va purta numele persoanei şi titlul articolului (nu se trec diacritice).D. informatică).D. nu se numerotează paginile fişierului.D. conŃinutul se scrie la un rând.c. împărŃirea corectă a textului din margine în margine (Justify). Times New Roman. se inserează o imagine adecvată subiectului.com MulŃumim pentru colaborare! 93 . etaj 1. dreapta 1cm şi stânga 2. Pot participa la publicarea unui articol cadrele didactice din toate ariile curriculare. – Mihaela COTFAS mihaelacotfas@yahoo.5cm. Materialele se depun personal la sediul C. tema abordată conŃine minim 1 pagină şi maxim 2 pagini (fără numerotare pagini).C. se aduce articolul tipărit în 2 exemplare într-un dosar şi copiat pe CD. titlul se scrie cu size-ul de 14-20. cât şi personalul auxiliar.

5 18 6. 37. Violeta Copil Daniel Crocnan Daniel Ovidiu Crocnan. Adina Gârlea Camelia Badea Vasile Bunescu Daniela Dima łăpîrdea *** G. SoluŃii noi la probleme controversate Din problemele culturii europene EducaŃia adulŃilor EducaŃia elevilor hiperactivi şi cu deficit de atenŃie EducaŃie universitară English Communicative Functions English one (CD) Evaluarea în învăŃământ ExpediŃii în miniatură Fizica şi Chimia pentru titularizare. Silviu NeguŃ Petru Lisievici *** Mariana Ciobanu *** Dumitru Popovici N. Gabrile Ilieş Rodica OŃeleanu I. Ion Neacşu.4 40 40 40 40 8. Constantin Florea Asigurarea calităŃii în educaŃie vol I. 40. 14. Luca. Kaitor.3 0.5 4. 23. 17. 6. 16. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a ÎnvăŃarea deplină. 46. II Didactica biologiei vol. S. 11.5 10. M. 26.5 6. ş. 13. Bagdazar Nicolae VinŃanu Kieran Egan. 2. 20. Teorie şi practică Limba română. a XI-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. 33. 25.5 27 40 6 1. 45. 34. 31. 51. 10. ş. 21. 22. 38. 42.) *** Mihai Ielenicz.5 3.5 20 20 6 1 25 30 1 10. 50. a.M. 7.a Eugenia Popescu *** Lucia Vlădulescu Marin Ilieş. M.5 10. Adina Bălan Clara Ionescu. 47. pentru grupele de performanŃă Fundamentarea pedagogiei şi educaŃiei religioase Fundamente ale didacticii şcolare Fundamente ale educaŃiei tehnologice Geografia României Ghid arhivistic pentru unităŃile din învăŃământul preuniversitar Ghid de orientarea carierei pentru tineri (CD) Ghid metodic pentru învăŃătorii şi profesorul de limba şi literatura română 13 7 11 1 12 20 6. 9. 41.5 22 17 3. 8. AUTORUL TITLUL PreŃ (LEI) 1. Vasile Vasile Kieran Egan Dumitru Copilu. A. 24. 36. 15. 18. Ştefan Popenici Nicolae VinŃanu LuminiŃa Delgiudice-Matei *** Petru Lisievici *** Lavinia Ungureanu. 5. 30. examene de grade didactice Fizică. 12. Gh. I. A.Oancea. 4. 2/ 2009 Atlas geografic general Calitatea învăŃământului Coruri pentru elevi vol. a IX-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. II (CD) Didactica predării religiei Didactica. Crt.5 1 20 6.5 8 15 15 27 20 21.a. 49. 52. Adina Bălan Adrian Pintea. 48.5 3.5 7. 28. Felea (coord. 35. Zoratti. Adina Bălan Adrian Pintea. 44.Marcinschi Ioan Dumitru Clara Ionescu. Teodor Julea Geoff Petty Luana Miruna Chira Nicolae VinŃanu *** *** *** *** Alexandru Gheorghe ş. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Metodica predării educaŃiei fizice Pagini nescrise din istoria culturii Române Predarea ca o poveste Predarea pe baze de obiective curriculare Probleme de fizică Probleme de fizică tip Grilă pentru BAC şi admitere în învăŃământul superior Profesorul azi. II Atelier Didactic nr.5 12. 43. 19.5 0. 29.G NeamŃu.25 3.VII-XII. Adina Gârlea Clara Ionescu. IX-XII pentru grupele de performanŃă Management financiar Matematică. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Limba şi literatura română cl VII-VIII Limba şi literatura română cl. 3. cl. 27. 32. Şandru.LISTA CĂRłILOR (LA VÂNZARE) AFLATE LA STANDUL CCD Nr. Mădălina Ciolocoi Agneta Anghel. a XII-a pentru grupele de performanŃă Informatică gimnaziu pentru grupele de performanŃă Istorie. Ioana Bot Ovidiu MăntăluŃă Ocvian Bondoc Sergiu Cătăneanu.5 0. Metode moderne de predare Proiectul de autoevaluare instituŃională RaŃiunea tehnoştiinŃei Sistemul excretor şi reproductiv (CD) Sistemul locomotor şi digestiv (CD) Sistemul nervos şi endocrin (CD) Sistemul respirator şi circular (CD) Şcoala şi familia Testarea NaŃională 94 .5 10. 39.5 10 Informatică cl. a X-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl.

„Deprinde-te a asculta cu atenŃie pe oricine şi a te pune.” Marc Aureliu . pe cât poŃi mai mult. în sufletul celui cu care stai de vorbă.

Viorica DRĂGAN .com InspecŃia şcolară Olimpia Mateescu o_mateescuccd@yahoo.comunicare_zoratti@yahoo.Consiliere şi orientare Simona Luca consiliereccd@gmail.com DIRECTOR C.com Cecilia Iuga cicitomus@yahoo.maria_ccd@yahoo.com Stan Alice pr_ccd_bucuresti@yahoo.C.com Personal didactic auxiliar Integrare europeana şi proiecte internaŃionale Tehnologii Arte şi Ed.com ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Maria Dima dima.com Limbă şi comunicare Alexandrina Zoratti limba.it Management educaŃional Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. BUCUREŞTI Prof.com Florica Paragină floricaparagina@yahoo.com Matematică şi ştiinŃe Grigorescu Ştefan grigorescu_stefan@yahoo.com TIC Andi Alexandru Oprea tic_ccd_bucuresti@yahoo. Fizică Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo.D.com Om şi societate Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.

Airinei” Şcoala nr.D Xenopol” - - Liceul Teoretic „Gr. 211 - - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „D. 122 GrădiniŃa nr. Odobescu” GrădiniŃa nr. Obregia” Şcoala nr. MoŃoc” Colegiul Tehnic Energetic Grupul Şcolar Industrial „Gr. 191 GrădiniŃa nr.- - Colegiul Tehnic de Poştă şi TelecomunicaŃii„Gh. Voievozi” Şcoala nr. 51 GrădiniŃa nr. 111 Şcoala nr. Asachi” Şcoala nr. Brâncoveanu” Colegiul NaŃional „I. Cerchez” Şcoala nr. 34 . Nicolescu” Colegiul Tehnic „P. Viteazul” Gr. 108 „A. 1 „Sf. Eminescu” Seminarul Teologic Liceal Ortodox - Şcoala nr. Stănescu” Şcoala Superioară Comercială „N. Caragiale” GrădiniŃa nr. 114 „Principesa Margareta” Şcoala nr. 189 „A. Moisil” Grupul Şcolar Industrial „Gh. Franklin” Şcoala nr. 45 „Titu Maiorescu” Liceul Teoretic „I. 117 Şcoala nr. 201 „ClopoŃel” Colegiul NaŃional „M. 135 „Ştefan cel Mare” GrădiniŃa nr. 248 - - Colegiul Tehnic „M. 175 „CăsuŃa Piticilor” Colegiul NaŃional „M. 88 GrădiniŃa nr. L. 160 GrădiniŃa nr. Neculce” Liceul Teoretic „A. 149 GrădiniŃa nr. Vlaicu” Liceul Teoretic „C. Şcolar Economic Administrativ „A. 80 Şcoala nr. Rareş” - - Liceul Teoretic „N. Kretzulescu” Liceul Teoretic „B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful