CAS A

R CO

PULUI DI

D

M un

ic i p cu iului Bu

Arte şi educaŃie fizică Consiliere şi orientare InspecŃia şcolară Integrare europeană şi proiecte internaŃionale ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Limbă şi comunicare Management educaŃional Matematică şi ştiinŃe Om şi societate Personal auxiliar Tehnologii TIC

re şti

IC CT A

a

Mijloc de transport metrou:
* Petrache Poenaru * Grozăveşti

www.ccd-bucuresti.org

Adresa: Splaiul IndependenŃei Nr. 315 A, Sector 6, Cod 060043, Of. 16, Bucureşti

Telefon: 004021.313.49.01 004 021.313.49.02 004021.314.46.60 Fax: 004021.313.49.27

CUPRINS
I Cursuri avizate Artele vizuale şi spaŃiul public Consilierea şi orientarea şcolară la debut Repere metodologice pentru consiliere, în învăŃământul preşcolar şi primar Strategii şi tehnici inovative de consiliere pentru profesorii din gimnaziu şi liceu DemocraŃie participativă: proiectul cetăŃeanul Comunicarea şi negocierea conflictelor Prevenirea şi combaterea violenŃei. Strategii de lucru în tulburările de comportament Dezvoltarea personalităŃii prin stimularea creativităŃii InspecŃia şcolară – suport al dezvoltării carierei didactice Proiectarea didactică pentru învăŃământul preşcolar Implementarea proiectelor şi programelor la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar ÎnvăŃarea prin experiment EducaŃia ecologică la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar EducaŃia timpurie Meşteşuguri tradiŃionale Incluziunea etno-educaŃională a rromilor Fondurile structurale – management de proiect Managementul proiectelor comunitare de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi – llp Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig Limba engleză, italiană, franceză, germană şi spaniolă Strategii didactice inovative – limba engleză Strategii didactice inovative – limba franceză Tehnici inovative în evaluare – metode complementare – limba şi literatura română Comunicare interstituŃională şi relaŃii publice Management financiar Introducere în pedagogiile alternative: Waldorf, Planul Jena Proiectare didactică la disciplina geografie, strategii şi tehnici de evaluare Strategii, tehnici, activităŃi de evaluare la disciplinele socio-umane Metodele active şi rolul lor la lecŃia de istorie Abilitare curriculară pentru educaŃie tehnologică Noi abordări curriculare pentru profilul servicii, discipline economice şi pofilul resurse materiale şi protecŃia mediului (discipline agricole, industrie alimentară, chimie industrială şi prelucrarea lemnului) ÎnvăŃare centrată pe elev Proceduri de instruire şi evaluare în aria tehnologii IniŃiere şi perfecŃionare pentru laboranŃi şi tehnicieni laboranŃi Abordări curriculare în învăŃământul profesional şi tehnic. Transpunerea standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în curriculum Formarea cadrelor didactice din IPT (profil tehnic, servicii şi resurse) şi licee teoretice pentru extinderea metodei moderne interactive de învăŃare - firmă de exerciŃiu (FE) Dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Elaborarea curriculumului în dezvoltare locală(CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic Cultura instituŃională în unităŃile de învăŃământ particulare IniŃiere în domeniul biblioteconomiei Managementul achiziŃiilor publice Organizarea activităŃii de protecŃia şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor – dezastre în unităŃile şcolare Gestionarea documentelor în unităŃile şcolare Curs de perfecŃionare pentru secretarii unităŃilor şcolare Organizare şi calitate în domeniul igienizării şi întreŃinerii curăŃeniei în unităŃile şcolare Arhivarea documentelor şcolare II Cursuri acreditate LocaŃii cursuri acreditate EducaŃie nonformală în muzeu Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport Didactica predării educaŃiei muzicale EducaŃie pentru formarea caracterului Şcoala incluzivă Didactica limbii române Didactica limbii latine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52

gastronomie(modulul iv)*. limbaj telefonic (modulul ii)*. lectură expresivă (modulul –v)* Abordarea stilului oratoric în comunicare Comunicarea în afaceri în limbile: engleză. lectură expresivă şi dezvoltarea vocii Curs de formare pentru profesorii de limba italiană l2 îndreptar în didactica limbii italiene ca limbă străină Teaching young learners – summer school (şcoala de vară) Using linguistic psichodrama techniques în teaching english Creativity în teaching english Teaching english through multiple intelligences Innovative methodology in teaching english ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice — British Council Manager de proiect Contabilitate Inspector protecŃia muncii Inspector resurse umane Managementul resurse umane Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii — IntelTEACH Evaluarea internă/ evaluarea externă prin prisma standardelor – printre riscuri către succes – Qintellis Concept IV „Oricând partenerul dumneavoastră!” Proiecte europene în derulare Editura Atelier Didactic Revista Atelier Didactic Lista cărŃilor (la vânzare) aflate la standul CCD Bucureşti Tabel nominal cu Filialele CCD Bucureşti 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 . limbaj . spaniolă şi germană Curs de dicŃiune.Cercurile de lectură Management educaŃional Autoevaluare instituŃională Didactica disciplinei chimie NoŃiuni generale de astronomie şi astrofizică Didactica matematicii Repere metodologice pentru studiul disciplinei ştiinŃe Didactica biologiei Metodica predării fizicii EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului Şcoala diriginŃilor Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiei (tic) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii .IntelTEACH III Cursuri în parteneriat De la imagini în cuvinte: videoclip prin cântec (modulul i)*.la cinema(modulul iii)*. franceză. italiană.

însă tu însuŃi trebuie să treci prin ea.” (Proverb chinez) .CAPITOLUL I Cursuri avizate „ÎnvăŃătorii îŃi deschid uşa.

ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C. bibliotecă.. organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii de specialitate a publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la educaŃia artistică plastică înŃeleasă ca activitate creativă specifică şi interdisciplinară de formare a tinerei generaŃii.S.500 lei ( 300 lei/cursant x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Colaborari: I. creativitate) în spaŃiul public.E. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARTELE VIZUALE ŞI SPAłIUL PUBLIC Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori).C. Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi Ministerul EducaŃiei. III. Cercetarii şi EducaŃiei. arh. noŃiuni de gramatică a vizualului. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie). dezvoltarea unei idei de proiect de către fiecare participant privind o acŃiune concretă cu impact vizual într-un spaŃiu public Certificare: adeverinŃe tip C. Modulul III: lucru individual şi prezentările ideilor Scop: stăpânirea cunoştinŃelor generale din ştiinŃele educaŃiei asimilate în facultate. focalizată pe stimularea comportamentului civic în spaŃiul public. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 2250 • Costul total al programului: 22. ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs.E. preocupări de optimizare şi ameliorare a mijloacelor de accesibilizare a conŃinutului programei şcolare în funcŃie de particularităŃile de vârstă şi individuale ale copiilor. M.I. unităŃi şcolare Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. II.C.C. I. personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală. RESURSE UMANE Formatori: formatori atestaŃi de Ministerul Muncii. Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: Modulul I: prezentări tematice şi identificarea necesităŃilor. CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr..S. Obiective specifice programului: aplicarea creativă a informaŃiilor din didactica specialităŃii dobândite anterior şi îmbogăŃite prin experienŃa de catedră (limbaj plastic. Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru clarificarea marilor teme. strategii didactice.com 1 .M.cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010. tehnici artistice).D. cu accent pe aplicaŃiile lor practice (proiectare.I. Pascariu Monica Simona Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. mijloace de învăŃământ.B.D. personal de specialitate din inspectoratele şcolare.

Prof.ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale în rândul consilierilor debutanŃi Consolidarea echipei de specialişti a CMBRAE Elaborarea de materiale.Sesiuni de formare de tip work-shop . care nu au anumite competenŃe practice necesare în activitatea de consiliere. programe.com 2 .1h • Programa de consiliere şi orientare şcolară .ExerciŃii aplicative.Analiza cazuisticii. activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD şi CMBRAE II. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: • Consilierea şcolară/ asistenŃa psiho-pedagogică – cadrul legislativ. RESURSE UMANE Specialişti din cadrul CMBRAE.ActivităŃi motivaŃionale . Consilierea şi managementul carierei – dezvoltarea resurselor personale. Costul orei de formare/ participant – 3.Metode moderne de lucru în activitatea de consiliere şcolară -8h • Consilierea individuală –8h: Evaluarea copiilor şi familiilor acestora.Prezentarea materialelor informative .consiliere şcolară. proiecte. • Marketingul în activitatea consilierului. Luiza Milea. Ora de consiliere şi orientare . prof.I. simulări. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane Costul programului . Consilierea părinŃilor. ModalităŃi de evaluare: chestionare. . III. Ioana Şandru. Prof.repere organizatorice şi manageriale-4h. Consilierea elevilor cu devieri de comportament. Calendarul programului. şi care întâmpină dificultăŃi inerente lipsei de experienŃă la intrarea în sistem. Marcela Claudia Călineci. Formatori: Prof.33 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Prof. Aida Ivan.reŃelei de consilieri şcolari . Consilierea în situaŃii de criză.100 lei/ cursant Cost total – 3000 lei. Robert Florea. • Programe şi proiecte în sfera consilierii şi orientării şcolare. proiecte noi de către consilieri. schimbul de experienŃă. de natură să le afecteze calitatea serviciilor pe care le pot oferi comunităŃilor şcolare în care îşi desfăşoară activitatea.1 curs. .3h • Consiliere şi Orientare Şcolară în cabinetele de asistenŃă psiho-pedagogică .-1h • Consilierea ge grup.octombrie-decembrie 2009. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ŞCOLARĂ LA DEBUT Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: consilieri şcolari debutanŃi Justificarea ofertei: formarea profesorilor consilieri şcolari debutanŃi.roluri ale consilierului în şcoală -3h • Asigurarea calităŃii serviciilor de asistenŃă psiho-pedagogică şcolară -2h Scopul: dezvoltarea profesională a profesorilor consilieri şcolari debutanŃi Obiective specifice programului: Să dobândească principalele repere teoretice referitoare la activitatea de consiliere şcolară Să abiliteze consilierii şcolari debutanŃi cu tehnici şi modalităŃi moderne de lucru Să experimenteze atitudini adecvate rolului de consilier şcolar Să dezvolte programe educaŃionale adecvate consilierii şi orientării şcolare ActivităŃi: .ActivităŃi de consolidare a echipei. Aurelia Stanculescu.elaborarea disciplinei opŃionale. Managementul clasei. Prof.

Marcela Marcinschi Călineci . Prof.I. Cosmina Mironov. . Dezvoltarea abilităŃilor emoŃionale-5h Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare la vârsta preşcolară şi şcolară mică. III. ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD.1h.Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h . Adina Tatu. Univ. • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: . şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere. Analiza cazuisticii. Ana Maria Oancea . • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale.1 curs – octombrie . Managementul timpului liber al şcolarului mic-1h. Drd.30 ore formare Costul programului 120 lei/ cursant Costul total al programului–3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Anca BorzeaUniversitatea Bucuresti. Prof.Problematica psiho-afectivă a debutului grădiniŃei şi a şcolar. în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti.Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale. Asist. activităŃi practice. Asist. RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof.Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară din grădiniŃă şi ciclul primar-6h . Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor . ModalităŃi de evaluare: chestionare. proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului. ADHD. proiecte. . Elaborarea de materiale.com 3 . − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale. CRITERII CURRICULARE REPERE METODOLOGICE PENTRU CONSILIERE. schimbul de experienŃă.Universitatea Bucuresti. Ioana Şandru. Prof. prof. simulări. Dezvoltarea creativităŃii-3 h. ActivităŃi de consolidare a echipei. Succesul şcolar. cu nevoile psiho-afective ale acestuia.3h. Prof.Strategii de învăŃare. Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile. Prof. Rodica Cristescu. dr. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. . Univ. –definirea conceptelor cheie. ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic copilul preşcolar sau şcolarul mic. Prof. deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi. Drd.reŃelei de consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ExerciŃii aplicative. ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip work-shop. Simona Luca. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane . Ani Radu. cerinŃe educaŃionale speciale-5h . ActivităŃi motivaŃionale.Ce este consilierea şcolară.Psihologia copilului preşcolar şi şcolar mic-2h. ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ.decembrie 2009. Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în grădiniŃă sau şcoala primară. programe.

dr. Prof. ÎnvăŃarea continuă. Simona Luca. Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare în gimnaziu şi liceu. Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti. ModalităŃi de evaluare: chestionare. Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale. CRITERII CURRICULARE STRATEGII ŞI TEHNICI INOVATIVE DECONSILIERE PENTRU PROFESORII DIN GIMNAZIU ŞI LICEU Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD. Ana Maria Oancea . Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile. Prof. proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului. • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale. ActivităŃi: − ActivităŃi de consolidare a echipei. Asist. Drd. Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. III.reŃelei de − Sesiuni de formare de tip work-shop consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ActivităŃi motivaŃionale − ExerciŃii aplicative. Univ. Cosmina Mironov. Adina Tatu. cu nevoile psiho-afective ale acestuia. • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Ce este consilierea şcolară – definirea conceptelor cheie-1h. tinereŃea-2h Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor. Drd. − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale.1 curs. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei/ cursant Cost total – 3600 lei. Prof. prof. Marcela Marcinschi Călineci . Prof. RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof. Elaborarea de materiale.Universitatea Bucuresti. şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere. ADHD. proiecte.-4h. Succesul şcolar premisă a succesului profesional. Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic elevul din gimnaziu şi liceu.I. în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. Asist. Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în gimnaziu sau liceu. Marcela Marcinschi Călineci . deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi. simulări. adolescenŃa. Anca Borzea. Ani Radu. Dezvoltarea inteligenŃei emoŃionale. Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară în gimnaziu şi liceu 6h. Prof. Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h.2h.Universitatea Bucuresti. Prof.3h. Ioana Şandru. Costul orei de formare/ participant – 4 lei. − ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin − Analiza cazuisticii. Problematica psiho-afectivă a trecerii de la gimnaziu la liceu-1h.octombrie-decembrie 2009. Dezvoltarea creativităŃii-3h Managementul şi consilierea carierei. ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ. schimbul de experienŃă.Prof. Univ. cerinŃe educaŃionale speciale4h. activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD II.com 4 . Strategii de învăŃare. Psihologia vârstelor – pubertatea. utilizarea TIC Rezultate Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal. managementul informaŃiilor. programe. Rodica Cristescu.

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEMOCRAłIE

PARTICIPATIVĂ:

PROIECTUL CETĂłEANUL
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: profesori de ştiinŃe socio-umane care predau ore de cultura civică la gimnaziu şi consilieri şcolari Justificarea ofertei: « Proiectul CETĂłEANUL » este o metodologie inovativă de predare a educaŃiei civice ce este recomandată profesorilor care predau cultură civică la clasa a şaptea, în baza Protocolului de Colaborare intre Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Institutul Intercultural Timişoara.. Cursul diseminează şi actualizează bunele practici din cadrul proiectului internaŃional CITIZEN, fiind orientat preponderent spre aspecte practice, şi presupune experimentarea diferitelor etape ale proiectului în cadrul unor sesiuni de formare, urmate de aplicarea lor la clasă. cursul răspunde nevoilor de formare şi de perfecŃionare continuă a profesorilor de ştiinŃe socio-umane şi consilierilor şcolari pentru a le forma/dezvolta abilităŃile de interacŃionare cu comunitatea şi a dezvolta în rândul elevilor un comportament necesar practicării democraŃiei participative. Datorită acestor abilităŃi/ competenŃe ale profesorului, mediul şcolar şi cel comunitar va deveni unul benefic şi stimulativ, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi. vizăm nevoile de formare ale cadrelor didactice, pentru a exercita rolul de formare şi asumare a cetăŃeniei democratice prin implicare activă în comunitate. Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate: TEMA1: Metodologia “Proiectul CetăŃeanul” la nivel internaŃional şi în România-12h TEMA 2: Politici publice şi participare civică într-o societate democratică-8h TEMA 3: Strategii didactice active pentru predarea educaŃiei civice-5h Scopul: Formarea compeŃentelor pentru utilizarea metodologiei de predare a culturii şi educaŃiei civice prin «Proiectul CETĂłEANUL » Obiective specifice programului: Familiarizarea cursanŃilor cu elementele caracteristice ale metodologiei Proiectul CetăŃeanul Aplicarea paşilor specifici ai metodologiei Proiectul CetăŃeanul în contextul specific al claselor din şcolile româneşti. Familiarizarea cursanŃilor cu termenii cheie din domeniul politicilor publice, legislaŃiei, puterii publice, dezvoltării comunităŃii locale Dezvoltarea competenŃelor formabililor de a recunoaşte probleme de interes public şi de a formula soluŃii realiste ale acestora în sprijinul autorităŃilor responsabile şi a comunităŃii locale Familiarizarea cursanŃilor cu principalele mecanisme de participare civică şi cu legislaŃia în vigoare Dezvoltarea unor competenŃe necesare influenŃării democratice a politicilor publice din diferite domenii Familiarizarea cursanŃilor cu conceptul de descentralizare şi cu rolul crescut al cadrului didactic în acest context. Dezvoltarea competenŃelor de abordare a autorităŃilor publice şi de comunicare cu acestea. Dezvoltarea competenŃelor necesare proiectării, susŃinerii şi evaluării activităŃilor didactice specifice metodologiei Proiectul CetăŃeanul ActivităŃi: Prezentarea metodei Project Citizen, etape, activităŃi.. − Participarea la spaŃiul virtual- comunitatea online –Project Citizen Realizarea efectivă la clasă cu elevii a project Citizen la ora de − Implementarea Project Citizen cultura civică . Sesiuni de formare de tip work-shop - ActivităŃi motivaŃionale Rezultate Noi competenŃe profesionale de lucru la ora de cultură civică – metoda Project Citizen. Implementarea la clasă a Project Citizen, Introducerea unităŃii în reŃeaua internaŃională on–line a Project Citizen. Calendarul programului- 1 curs- ianuarie- martie 2010. ModalităŃi de evaluare: chestionar, portofoliu, prezentarea publică a proiectului cu elevii. Certificare prin adeverinŃe tip CCD . II. RESURSE UMANE Formatori recunoscuŃi in Project CITIZEN: Prof.Tamara MANATU, Conf Univ. Dr. Silvia POPESCU, Prof. NICOLETA HANGU, Prof. Simona LUCA III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 20 persoane – 25 ore formare Costul programului – 90 lei/ cursant. Cost total - 2250 lei , Costul orei de formare/ participant – 3,6 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

5

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA

ŞI NEGOCIEREA

CONFLICTELOR
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar, didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei:
Cursul răspunde nevoii cadrelor didactice de a convieŃui într-un mediu educaŃional securizant, non-conflictogen bazat pe înŃelegere, toleranŃă şi respect mutual. De aici, necesitatea însuşirii de strategii, metode de stimulare a conlucrării şi comuniunii didactice şi intra/interinstituŃionale prin dezvoltarea unor tehnici de negociere şi rezolvare a conflictului. Venim in întâmpinarea solicitărilor unităŃilor de învăŃământ de a consolida echipele de cadre didactice şi nedidactice, pentru facilitarea comunicării într-un mediu educaŃional comunicaŃional.

Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate:
• • • • • • Procesul de comunicare – definirea conceptelor – 1h Comunicarea interpersonală, inteligenŃa emoŃională-6h Comunicarea non-violentă . Asertivitatea.-4h Comunicarea inter şi intrainstituŃională.- 6h Etiologia conflictelor.-2h Strategii de negociere- 6h

Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea constructivă a conflictelor la nivel de grup şcolar şi/sau instituŃional. Obiective specifice programului: - să dezvolte abilităŃi de comunicare verbală şi non-verbală; - să clarifice motivaŃiile profesionale, valorile personale şi trăirile socio-afective specifice interacŃiunii de grup; - să concilieze poziŃiile, scopurile divergente, contradictorii sau opuse; - să amelioreze gesturile personale; - să exerseze deprinderile de reglaj emoŃional; - să elaboreze scenarii proprii de viaŃă şi de muncă în colectivitate ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip − Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă. work-shop − ExerciŃii de creare a echipei − Prezentarea materialelor − ActivităŃi de consolidare a echipei- ActivităŃi informative motivaŃionale − ExerciŃii aplicative, simulări. Rezultate Noi competenŃe profesionale de comunicare şi negociere, Facilitarea comunicării în cadrul echipelor de cadre didactice din unităŃile şcolare. Calendarul programului- la solicitare – 1 curs/semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Dr. Diana Melnic, Prof. Ana-Maria Oancea, prof. Elena Pascali, Prof. Aida Ivan, Prof. Postu Maria, prof. Simona Luca II. RESURSE UMANE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 persoane – 25 ore formare Costul programului – 100 lei/ cursant . Costul total - 2500 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

6

I. CRITERII CURRICULARE

Denumirea programului: PREVENIREA

ŞI COMBATEREA VIOLENłEI. STRATEGII DE LUCRU ÎN TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii de abilitare a cadrelor didactice de la toate nivelurile de învăŃământ pentru a lucra cu elevii care manifestă un comportament violent, pentru prevenirea comportamentului violent şi/ sau delincvent la elevi. Acest curs este justificat de concluziile desprinse din studiul realizat de Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei, „ ViolenŃa în şcoală”, care a relevat necesitatea formării cadrelor didactice în scopul prevenirii violenŃei în şcoli. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: o ViolenŃa umană – cauzalitate. Abordări, concepte cheie, tipologii. o Forme ale violenŃei şi medii de manifestare: în şcoală, în familie- violenŃa domestică agresivitatea în spaŃiul public o Strategii de lucru cu elevi care manifestă tulburări de comportament o Strategii anti-violenŃă la nivelul clasei o Strategii de intervenŃie privind violenŃa la nivelul şcolii Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea şi consilierea elevilor care manifestă comportament violent, sau delincvent, în scopul prevenirii actelor de violenŃă . Obiective specifice programului: o să se familiarizeze cu metodele specifice de lucru cu elevii care manifestă un comportament violent; o să aplice aceste metode în funcŃie de caz; o să dezvolte programe şi strategii pentru prevenirea violenŃei în şcoli. ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop o Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative, simulări. o Studii de caz, strategii de consiliere. o Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă Rezultate: o noi competenŃe de abordare a fenomenelor de violenŃă o abilităŃi privind implementarea strategiilor de reducere a violenŃei în clasă şi în şcoală. Calendarul programului- la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Adina Tatu, Prof. Ana-Maria Oancea, Prof. Carmen Dumitru, Prof . Drujinin Victor, Prof. Rodica Cherciu. Prof. Manuela Cazan. III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. Cost total – 3600 lei, Costul orei de formare/participant – 4 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

7

precum şi de lipsa de independenŃă. declaraŃii de intenŃie. Cost total –3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. III. Simona Luca. scenarii tranzacŃionale. grupe de curs mixte: cadre didactice din învăŃământul preşcolar. Abilitarea psiho-peadagogică a cadrelor didactice pentru aplicarea în demersul didactic a unor metode care stimulează. Tehnici de dezvoltare a creativităŃii. ceea ce implică revigorarea încrederii în sine: rigiditatea nu vine decât de la condiŃionare şi rutină. Obiective specifice programului: o să identifice aspectele caracteristice ale creativităŃii. dar şi ca produs al gândirii creatoare o să analizeze creativitatea ca un potenŃial general uman. Olimpia Mateescu. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII PRIN STIMULAREA CREATIVITĂłII Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. fiind provocată şi de frica de nou. strategii de consiliere Rezultate: o Formarea unei atitudini de flexibilitate şi autonomie creativă în gândire o Orientarea proactivă de a valorifica în mod inovativ oportunităŃile o Aplicarea la clasă a unui program de dezvoltare a creativităŃii.I. vizează: • promovarea creativităŃii. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. Drujinin Victor.com 8 . Studii de caz. Dr. susŃin şi dezvoltă creativitatea elevilor. Prof. Carmen Dumitru. simulări. RESURSE UMANE Prof. • a învăŃa cum să înveŃi. Prof. promovarea spiritului inovativ şi creator. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Conceptul de creativitate. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. Justificarea ofertei: Programul răspunde aceleiaşi nevoi complexe. Eforturile europene. Obiectivul principal al Anului European al CreativităŃii şi InovaŃiei va fi de a sprijini eforturile instituŃiilor şi organismelor care activează în spaŃiul Comunitar.la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare. antreprenoriale şi sociale şi bunăstarea tuturor indivizilor societăŃii. Rodica Cherciu. Scopul: Formarea şi dezvoltarea unei atitudini de promovare a creativităŃii cadrelor didactice. • antrenarea şi dezvoltarea flexibilităŃii mentale. a ajuta pe fiecare sa descopere propria strategie de învăŃare si mijloacele de optimizare şi a facilita crearea unor atitudini pozitive cu privire la continuitatea învăŃării pe parcursul întregii vieŃi.primar şi gimnazial-liceal. ocupaŃionale. ca o dimensiune structurală a personalităŃii o să conceapă strategii şi secvenŃe didactice care să potenŃeze potenŃialul creativ-imaginativ al elevilor ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop. Factorii creativităŃii. Calendarul programului. proiecte. în contextul social. în cadrul cărora CCD se înscrie. Creativitatea -exemple de bune practici în şcolile europene . ca un motor al inovaŃiei şi ca factor cheie pentru dezvoltarea competentelor personale. Prof. care a condus la desemnarea anului 2009 ca An European dedicat dezvoltării CreativităŃii şi InovaŃiei. Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative. pentru dezvoltarea personală în contextul învăŃării pe parcursul întregii vieŃi. prin învăŃarea de-a lungul întregii vieŃi. Prof. Prof. abordări moderne. Manuela Cazan. pentru a promova creativitatea. atât ca proces. Prof Ioana Şandru. ca o trăsătură complexă a personalităŃii în societatea cunaoşterii.

Diana Melnic – prof.Utilizarea de strategii şi proceduri eficiente de recunoaştere/ evaluare a competenŃelor profesionale ale cadrului didactic raportate la evoluŃiile pe plan european privind noile sale roluri într-o societate a cunoaşterii ActivităŃi: expuneri. Evaluare (2 ore) Scopul: Cunoaşterea şi dezvoltarea de competenŃe necesare în domeniul educaŃiei adulŃilor Obiectivele specifice programului: . I. I. did. did. did. did. Univ. prezentări de documente şi reglementări din domeniu. Managementul clasei şi didactica predării/ CompetenŃa didactică (8 ore). Rodica Dimitrovici – prof. Bucureşti. managerii din educaŃie Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar care au responsabilităŃi de formare. Costel Chiteş – prof. did. did. Aurelian Ene – prof. Curriculum – tipuri. Cristina Ştefan – prof. I. gr. de cursanŃi planificat: 150 • Nr. I. I. I. Abordarea bazată pe proces (4 ore). gr. gr. gr. Ioana Ariniş – prof. CRITERII ECONOMICE • Nr. gr.com 9 . gr. I. Dana Zloteanu – prof. dr.. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECłIA ŞCOLARĂ – SUPORT AL DEZVOLTĂRII CARIEREI DIDACTICE Tipul de program: dezvoltare profesională Public-Ńintă vizat: inspectorii şcolari şi metodiştii ISJ/MB. Gabriela Postescu – prof. gr. univ. ateliere de lucru. dr. gr. Daniela Popa – prof. RESURSE UMANE Formatori: Vasile Molan – conf. evaluare şi control în cadrul structurilor/ instituŃiilor acestuia Durata: 44 ore Planificarea pe module tematice: Asigurarea c alităŃii serviciilor educaŃionale. portofolii II. InspecŃia şcolară şi implicaŃiile acesteia în modernizarea lecŃiei (8 ore). Cristina Iancu – prof. gr. Ruxandra Regalia – prof. Evaluarea în învăŃământ (6 ore). I.. I. aplicaŃii. did.. monitorizare. I. Olimpia Mateescu – prof. deprinderi şi competenŃe din domeniul inspecŃiei şcolare ModalităŃi de evaluare: chestionare. dr. consiliere. proiecte. did. Victoria Nicola – prof.6 lei • Costul total al programului: 37 500 lei (250 lei/ cursant) Coordonator: prof. did. drnd. dr. did. I. III. Modelul CQAF. I. Dezvoltarea profesională şi managementul carierei didactice (8 ore). I.Proiectarea de activităŃi specifice inspecŃiei şcolare care să realizeze corelaŃia obiective – resurse – conŃinuturi . Carmen GheaŃă – prof. gr.. abordări moderne interactive/ CompetenŃe interpersonale ale metodistului (8 ore). de ore de formare planificat: 264 • Costul unei ore de formare/ cursant: 5. Gabriel Vrânceanu – prof.I. exerciŃii de grup.. did. gr. elaborare de materiale Rezultate: Publicul – Ńintă vizat va deŃine cunoştinŃe. did. metodist OLIMPIA MATEESCU o_mateescuccd@yahoo. Elena Pascali – prof. Ştefan Pacearcă – prof. did. dezbateri. gr. gr.

C. Să elaboreze corect proiectul de activitate formulând obiective corelate cu conŃinuturile. consilier Inspectori specialitate ISMB Universitar.maria_ccd@yahoo.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III. formator . consilier.6 ore Modulul III – CompetenŃă didactică .INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. Elena Ciauşu – prof. învăŃare şi evaluare Proiectarea unei unităŃi de învăŃare Asigurarea şi utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi integrate Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare.12 ore Cunoaşterea şi aplicarea noŃiunilor şi a etapelor în demersul didactic.com 10 . Să utilizeze metode active în cadrul procesului de predare –învăŃare.activităŃi practic-aplicative. proiecte. formator. portofolii Georgeta Iordache – prof.6 ore Modulul II – Metode active şi interactive. institutoare.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii PROIECTAREA DIDACTICĂ ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR PENTRU Curriculum-ul Scopul programului Obiective specifice programului ActivităŃi Formare/ perfecŃionare Educatoare. Georgeta Matei – prof. 25 ore Modulul I – Curriculum şi proiectare . profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde nevoilor de pregătire a cadrelor didactice debutante în număr foarte mare în sistem la momentul actual. consilier.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/ participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.D. 100 lei/ cursant (10000 lei ) 4 lei Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II. 100 (4 grupe) 25 AdeverinŃe tip C. Cunoaşterea şi selectarea unităŃilor de conŃinut specific Proiectarea activităŃii de predare.

prof.6 ore Modulul III – ModalităŃi de implementare în practica curentă proiecte/ programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III. Ştefan Pacearcă.SusŃinerea unui proiect/ program educaŃional. Inspectori specialitate ISMB.Georgeta Iordache. Să cunoască modalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program.D.20 Formarea şi dezvoltarea unor competenŃe în conformitatea cu cerinŃele unui învăŃământ modern. prof.com 11 . 100 (4 grupe) 41 ore AdeverinŃe tip C.C. profesori învăŃământul preşcolar şi primar Nevoia de atragere a partenerilor externi în dezvoltarea şi modernizarea procesului educativ în unităŃile de învăŃământ 41 ore Modulul I.ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. prof.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR LA NIVELUL ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Dezvoltare profesională Educatoare.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. Gabriela Bărbulescu. Se redacteze un proiect educaŃional Realizarea proiectelor şi prezentarea fiecăruia de fiecare cursant Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare. Elena Ciauşu. institutoari. învăŃători. activităŃi practice Prof. portofolii. Să dezvolte abilităŃi de susŃinere a unui proiect/ program. 164 lei/ cursant (16400 lei) 4 lei Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii Curriculum program Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.maria_ccd@yahoo. proiecte. Să implementeze în practica curentă proiecte / programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ.Georgeta Matei. Prof.ModalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program-15 ore Modulul II . Universitar.

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii

ÎNVĂłAREA PRIN EXPERIMENT
Formare continuă ÎnvăŃători, institutori, profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva aplicabilităŃii conŃinuturilor. 20 ore Modulul I - Conceptul în corelaŃie cu principiile didactice moderne, clasificare- 4 ore Modulul II - Strategii de aplicare a învăŃării prin experiment- 6 ore Modulul III - Rolul învăŃătorului în integrarea experimentului în orele de ştiinŃe ale naturii- 10 ore Dezvoltarea competenŃelor de utilizare a experimentului în demersul didactic. Să conştientizeze importanŃa experimentului ca metodă activă de predare – învăŃare ; Să realizeze practic experimente din programele şcolare pentru clasele I - IV Proiectarea unei unităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Trimestrul IV Trimestrele I si II Aplicarea unor fişe de observare a experimentelor, activitate practică. Inspectori învăŃământ primar ISMB - Sectoarele 1-6, Gabriela Bărbulescu, Ştefan Pacearcă Universitar, inspectori ISMB 100 (4 grupe) 20 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 90 lei/ cursant (9000) 4,5 lei

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi

Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

12

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
CRITERII CURRICULARE Denumirea programului EDUCAłIA ECOLOGICĂ LA NIVELUL

ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Dezvoltare profesională Educatoare, învăŃătoare, institutoare Actualitatea problematicii pe plan mondial; Răspunde solicitărilor din reŃea pentru formarea unor abilităŃi şi competenŃe necesare predării educaŃiei ecologice şi implementării unor proiecte ce vizează domeniul ecologic. 42 ore Modulul I- Ecologie sistemică şi dezvoltare durabilă - 12 ore Modulul II - Obiective, conŃinuturi, activităŃi specifice - 18 ore Modulul III-Managementul şi implementarea proiectelor cu teme de educaŃie ecologică - 12 ore Abilitarea cadrelor didactice în realizarea unor activităŃi educaŃionale specifice educaŃiei ecologice la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar. Să cunoască, aplicând principii de bază ale ecologiei; Să cunoască o serie de probleme orientate pe proiecte care asigură perceperea corectă a mediului şi permit îmbunătăŃirea stării actuale a mediului; Să înveŃe unele jocuri şi activităŃi creative specifice educaŃiei ecologice; Să cunoască modalităŃi de concepere/ redactare şi implementare a unui proiect/ program. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte în echipă Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme cu conŃinut ecologic.Realizarea unui proiect educaŃional. Trimestrul IV . Trimestrele I si II Analiza unor situaŃii concrete, elaborarea de strategii, elaborarea unui portofoliu orientat pe lucrul în echipă. Dr. Nicoleta Adriana Geamănă - Cercetător Departamentul de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă – Universitatea Bucureşti, prof. Dana Moraru, Maria Dima, Minodora Gavrilă, Dana Zainea. Universitar, formatori atestat CNFP

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul

Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori

Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi 50 (2 grupe) planificaŃi 42 Număr ore formare AdeverinŃe tip C.C.D. Modul de certificare 189 lei/ cursant (9450 lei) Costul total al programului 4,5 lei/oră Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com
13

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei

EDUCAłIA TIMPURIE
Formare continuă Educatoare, institutori, profesori învăŃămnt primar şi preşcolar Aplicarea unui curriculum într-o viziune nouă impune pregătirea cadrelor didactice implicate în implementarea acestuia.”Un curriculum pe care trebuie să îl vedem ca pe un pas înainte, pornind de la ceea ce am avut până acum în plan curricular şi ca pe o provocare profesională, în raport cu modul de a răspunde corespunzător la abordări noi şi standarde în domeniu prezente şi în alte zone ale globului” (Insp. Viorica Preda, 2008). 25 ore Modulul I - Definire, obiective, comportamente, teme, inventar de probleme- 6 ore Modulul II - Factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului- 2 ore Modulul III - Metodologia de aplicare a noului curriculum- 12 ore Clarificarea noŃiunilor din curriculum educaŃia timpurie Să cunoască obiectivele,comportamentele şi modalitatea de stabilire a inventarului de probleme; Să cunoască factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului şi permit îmbunătăŃirea acestuia; Să cunoască modalităŃi de concepere/redactare şi implementare a unui proiect. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte şi planificări Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme, realizarea unui proiect. Trimestrul IV.Trimestrele I şi II Chestionare, activitate practică. Georgeta Iordache - inspector învăŃământ preşcolar ISMB-Sect. 1, Sorina Lupu Universitar 100 (4 grupe) 25 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 100 lei/ cursant (10000 lei) 4 lei/ oră

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

14

proiecte. • Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind păstrarea tradiŃiilor.Ceramica – 8 ore Modulul V – Podoabe – Încondeiat ouă – 8 ore Evaluare – 2 ore Curriculum-ul programului: Scopul: PerfecŃionarea cadrelor didactice pentru o activitate competentă şi creativă Obiective specifice programului: • Să valorifice specificul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti.RESURSE UMANE Formatori: Prof. II. ActivităŃi: Lucru în echipă pentru exersarea tehnicilor specifice fiecărui meştesug.8 ore Modulul II – Prelucrarea lemnului – 8 ore Modulul III – Cusături româneşti din diferite zone – 8 ore Modulul IV. III. Atestat Phare M.C.INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. Cristescu Rodica. Rezultate: CursanŃii vor achiziŃiona cunostinŃe noi în domeniul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti şi vor dezvolta abilităŃi practice. frumos) • Să se aplice tehnicile mesteşugurilor tradiŃionale. obiceiurilor si artei traditionale romanesti. activităŃi practice. Prof. institutori. simplu. Calendarul programului: Trimestrele I şi II ModalităŃi de evaluare: Chestionare.I. profesori pentru învăŃământul primar şi preşcolar Justificarea ofertei: La solicitarea cadrelor didactice. • Să-şi însuşească principiile artei tradiŃionale (util. expozitie cu obiectele realizate.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 100 (4 grupe) Număr ore formare: 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip CCD Costul total al programului: 336 lei/ cursant (33600) Costul unei ore de formare/ participant: 8lei/ora Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.Icoane .CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MEŞTEŞUGURI TRADIłIONALE Tipul de program: PerfecŃionare Public Ńintă vizat: ÎnvăŃători.com 15 .maria_ccd@yahoo. Iofciu Florentina Nivelul de pregătire: Universitar. Popescu Monica Verona. Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I – Cultură şi civilizaŃie românească .E. Prof.

CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INCLUZIUNEA ETNO-EDUCAłIONALĂ A RROMILOR Tipul de program:Program tematic prin stagii nondisciplinar Public-Ńintă vizat:Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificare: Implementarea Ordinului MECT nr. ActivităŃi: ÎnvăŃare pe baza unor activităŃi interactive de tip brainstorming.D. Delia Grigore. Obiective : • Însuşirea de cunoştinŃe despre rromi (istorie. lingvist . focus. Mariana Sandu. formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza” Nivelul de pregătire: Universitar III. Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar) : Trimestrul II (aprilie. 1529/18 iulie 2007 privind promovarea diversităŃii culturale. portofolii tematice. dialog-dezbatere. extinderii ofertei de cursuri opŃionale cu privire la copilul rrom. Drd. mai. II. Costul total al programului: 13650 lei (546 lei / cursant) Costul unei ore de formare/ participant: 13 lei/ ora de formare / cursant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. interculturalitate. Rezultate: AchiziŃionarea de cunostinŃe în domeniile istoriei şi culturii rromilor. aplicare de chestionare. • Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv. univ. iunie) ModalităŃi de evaluare: Teste-grilă la finalul fiecărui modul de formare. din formarea iniŃială a cadrelor didactice şi în contextul perpetuării stereotipurilor negative referitoare la rromi şi a unor atitudini şi comportamente discriminatorii în mediul şcolar. în condiŃiile lipsei informaŃiilor despre diversitatea culturală. portofolii tematice etc. activităŃi practice. • Abilitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării de strategii educaŃionale. examen scris la finalul programului. atitudinal şi comportamental faŃă de rromi în mediul şcolar şi în afara acestuia. Modulul II – Diacronia şi sincronia imaginilor despre rromi – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul III – Arhetipuri şi emergenŃe ale identităŃii rromilor – 8 ore + 1 oră evaluare Modulul IV – Politici publice educaŃionale adresate rromilor – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul V – Repere metodologice de abordare a copilului rrom şi a familiei sale în cadrul educaŃiei formale şi în afara acesteia – 8 ore + 1 oră evaluare. dr. evaluare reciprocă între cursanŃi. focus-grup.Universitatea din Bucureşti şi inspector MECI. Lect. asistent social. Mihai Neacşu. istoric. inclusiv despre rromi. evaluare continuă. politicilor educaŃi-onale adresate rromilor şi metodologiei de abordare a identităŃii rrome în mediul şcolar. joc de rol. • Însuşirea unor metodologii de abordare a disciplinelor şcolare din perspectiva dialogului intercultural şi a identităŃii etnice rrome. Curriculum-ul programului Scop: Formarea cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar pentru crearea unui mediu şcolar inclusiv din perspectiva identităŃii etnice a rromilor.com 16 . formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza”. Gheorghe Sarău.Universitatea din Bucureşti.I. referate. • Însuşirea unor strategii educaŃionale şi a unor metodologii de lucru cu copilul rrom şi cooperare cu familia copilului rrom. cultură. Evaluare finală – 2 ore..C. RESURSE UMANE Formatori: Prof. politici publice educaŃionale.grupuri. a elaborării şi punerii în practică de programe educaŃionale adresate rromilor şi de a realiza proiecte comunitare interculturale. minorităŃi naŃionale. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 Număr de ore de formare planificate : 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip C. lucru în echipă. metode de abordare în mediul şcolar). dr.maria_ccd@yahoo. univ. etnolog . atitudinal şi comportamental faŃă de romi în mediul şcolar şi în afara acestuia. Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv. Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I –Repere din istoria rromilor: impactul istoriei evenimenŃiale asupra istoriei sociale – 7 ore + 1 oră evaluare.

personal din instituŃii ale administraŃiei publice locale. formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie. total ore de formare: 28 ore/ grupa x 3 = 84 ore Perioada/durata: 1 grupa semestrul I. de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 300 lei.chestionare de evaluare. metodist CCDBucureşti. 2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare.INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I. formator naŃional Simona Luca.expert POS-DRU Cecilia Iuga – prof. Cost total: 22. metodist CCDBucureşti. CRITERII ECONOMICE Nr. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III. II.prof. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: FONDURILE STRUCTURALE – MANAGEMENT DE PROIECT Tipul de program: formare continuă Grupul Ńintă: cadre didactice. Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile apărute prin introducerea programelor operaŃionale în România Actualitatea problematicii europene: programele UE pentru educaŃie şi formare profesională reprezintă o investiŃie directă în procesul de pregătire a unei Europe consolidate pe valori comune şi deschise provocărilor mileniului III Nevoia de formare în ceea ce priveşte principiile esenŃiale şi instrumentele fondurilor structurale Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect. RESURSE UMANE Formatori: experŃi internaŃionali în fonduri structurale Nicoleta Silvia Ioana – expert POS-DRU Constantin Viorel Mihai . depunerea de aplicatii de proiect cofinantate din fonduri structurale (prin POSDRU si prin POR) Nr. Coordonator: prof. deprinderea limbajului si a procedurii de aplicatie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele operaŃionale.metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo. : personal de specialitate din inspectoratele şcolare. factori de decizie din sistemul educaŃional.500 lei.expert POS-DRU Roxana Radu. Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect in action web Să deŃină toate informatiile necesare unei bune implementări a unui proiect cofinanŃat din fondurile structurale. Să identifice axa prioritară şi domeniul major de intervenŃie în care se încadrează din punct de vedere al eligibilitatii.com 17 .

metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo.dr. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENTUL PROIECTELOR COMUNITARE DE INVATARE DE-A LUNGUL INTREGII VIEłI – LLP COMENIUS. de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 180 lei. Petre Botnariuc . Coordonator: prof. 2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare. Nr. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III.prof. Cost total: 13. LEONARDO DA VINCI.cercetător Drd. formator naŃional.metodist CCD Bucureşti.500 lei. Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei. GRUNDTVIG Tipul de program: formare continua Grupul Ńintă:cadre didactice din învăŃămantul preuniversitar Justificarea ofertei : Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile de promovare a dimensiunii europene în sistemul educaŃional Nevoia de a promova creativitatea ca motor al inovaŃiei şi factor cheie în dezvoltarea competenŃelor personale. formator naŃional Cristina Ştefan – prof. ocupaŃionale.. total ore de formare: 40 ore/ grupa x 3 = 120 Perioada/durata: 1 grupă semestrul I.profesor metodist CCD Bucureşti. Cecilia Iuga . formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie. Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei. chestionare de evaluare. CRITERII ECONOMICE Nr. RESURSE UMANE Formatori: LuminiŃa Tasica -cercetător Dr.LLP) Să se familiarizeze cu termenii şi condiŃiile impuse de scrierea unui proiect Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect II.com 18 . Simona Luca . antreprenoriale şi sociale prin învăŃarea pe tot parcursul vieŃii Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect. deprinderea limbajului şi a procedurii de aplicaŃie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi (Lifelong Learning .INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I.

lector . dirijate. pe grupe. II.S. conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor cadrelor didactice de a: desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar. integra cuvinte noi în enunŃuri proprii produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat. răspunsuri la stimuli imagine. RESURSE UMANE Limba engleză: Alexandrina Zoratti – profesor metodist C. fraze pe diferite teme/ locuri.Spania. timp alocat: 1. IniŃiereîn însuşirea mecanismului de comunicare . Mirela Georgescu. de ore de formare/ perfecŃionare planificate:200 Costul total al programului: 25.Modulul III: 40 de ore Curriculum-ul programului (scop.comunicare_zoratti@yahoo. fişe de evaluare. de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. materiale realizate de formabili/ portofoliu. Marianne Koch.C. de scrisori. Limba franceză: prof. prof. Limba germană: lector dr. FRANCEZĂ. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125/ nr. manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon . prof.D. teste.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. Obiective specifice: formarea abilităŃilor.Modulul II: 40 de ore 3. pe fişe de lucru. Rădulescu Camelia. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele de cunoaştere. Limba italiană: prof. Limba spaniolă: prof. discuŃii. Nicoleta Silvia Ioana. chestionare.B Doina Groza. latin . Ramona Enescu – profesor. Durata: 40 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/module tematice.M. transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului.000lei (200 lei /cursant x125) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 5 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.Modulul I: 40 de ore 2. GERMANĂ ŞI SPANIOLĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: cadre didactice. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: LIMBA ENGLEZĂ.it 19 . ITALIANĂ. feedback.Mihaela Cosma. Roxana Popescu Guinea. Marioara Popescu. comunicare şi aprofundare într-o limbă străină de circulaŃie internaŃională. insp I. obiective. exerciŃii de completare de cuvinte. Alexandra Raluca Herăscu – profesor.. Aprofundarea părghiilor de comunicare . Eduardo Salceda. ActivităŃi: lucrul în echipă. activităŃi. prof. Cunoaşterea sistemului de comunicare . folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple.I. de cerere. III.

profesor. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice. III.culturale: 10 ore 2. Rodica Negulescu.250 (150/ cursant lei x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4. stimularea orală a unei activităŃi de predare. Elena LuminiŃa Matei.D.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Roxana Constantinescu. portofolii. să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului. Raluca Alexandra Herăscu.I. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. profesor. tehnici de comunicare şi evaluare la limba engleză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba engleză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă. rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb. feedback.met. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă. insp.comunicare_zoratti@yahoo. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 Costul total al programului:11.Maria Bujan. alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. timp alocat 1. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop.C. obiective.profesor.M. engleză.aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. pe grupe.C. să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare. chestionare. profesor. pe fişe de lucru. teste. RESURSE UMANE Ruxandra Nichita.I. să se elaboreze propriile instrumente de evaluare. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. II. fişe de evaluare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA ENGLEZĂ (Strategii didactice. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale. activităŃi.it 20 .B. profesor. ActivităŃi: lucrul în echipă.S. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3. Alexandrina Zoratti – prof. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. teste.

să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. Mihaela Cosma.M. activităŃi. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4. Roxana Popescu Guinea III. rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb. tehnici de comunicare şi evaluare la limba franceză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba franceză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă. pe grupe. să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului. alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. să se elaboreze propriile instrumente de evaluare. portofolii. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 • Costul total al programului:11. prof. stimularea orală a unei activităŃi de predare. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice.it 21 . pe fişe de lucru.culturale: 10 ore 2. II.I. feedback. obiective. fişe de evaluare. RESURSE UMANE prof. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr.250 (150/ cursant lei x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3. teste. insp I. timp alocat 1. chestionare.. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3. prezentarea diferitelor modele de lecŃii.S.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. franceză. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. ActivităŃi: lucrul în echipă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA FRANCEZĂ (Strategii didactice. teste. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă.B Doina Groza.comunicare_zoratti@yahoo.

CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEHNICI INOVATIVE ÎN EVALUARE – METODE COMPLEMENTARE – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesorii de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: necesitatea introducererii în procesul de evaluare a unor metode complementare în scopul activizării elevilor importanŃa cunoaşterii metodelor complementare pentru alternarea lor cu cele tradiŃionale Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. feedback. teste. referatul (5 ore). 5. implementarea în procesul didactic a metodelor complementare de evaluare 2. 6. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 7. precum proiectul. fişe de evaluare materiale realizate de formabili. activităŃi. 2. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. evaluare (5 ore).investigaŃia (5 ore).comunicare_zoratti@yahoo. 8.500 lei ( 150 lei/ cursant x 50) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. adaptarea metodelor complementare la rigorile actualelor programe şcolare de gimnaziu şi liceu 3. în vederea creşterii calităŃii procesului didactic şi a eficientizării formelor de evaluare Obiective specifice: 1. dar eficiente pentru evaluarea curentă 4.I. 3.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.proiectul şcolar (5 ore). pe fişe de lucru. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50/ nr. probe scrise/ probe orale (5 ore). obiective. studiul de caz. cunoaşterea limitelor şi a avantajelor unor metode complementare. creative. Mihaela Jianu.excursia tematică (5 ore). 4. conştientizarea diferenŃelor dintre metodele tradiŃionale şi cele complementare de evaluare 6. pe grupe. chestionare. portofoliul etc. dezvoltarea flexibilităŃii cadrelor didactice în raport cu formele de evaluare ActivităŃi: lucrul în echipă. prezentarea cursului. II. familiarizarea cu metode noi . Curriculum-ul programului (scop. Laura Surugiu III.observaŃia sistematică (5 ore).it 22 . potofoliul. discuŃii. RESURSE UMANE Formatori: prof. metode de evaluare (5 ore). alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. 7. 5. referatul. rezultate) Scop: dezvoltarea unor competenŃe complementare de evaluare ale cadrelor didactice. timp alocat din dosar sau condica de prezenŃă 1. autoevaluarea. prof. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen.

• Modulul III: pregătirea unei strategii de comunicare (PR) a instituŃiei proprii Scop: dezvoltarea cunoştinŃelor şi aptitudinilor necesare în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor . ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C. • Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru definirea canalelor adecvate privind comunicarea externă. focalizată pe stimularea comportamentului civic şi a comunicării externe. Cercetarii si Inovarii. • ÎnŃelegerea relaŃiei între propria organizaŃie şi mass-media. Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: • Modulul I: prezentarea comunicării externe ca avantaj strategic. II. ale diferitelor canale de comunicare externă şi a modului în care acestea se pot utiliza pentru diferite tipuri de public Ńintă (PR).500 lei (300 lei /cursant x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 2250 Costul total al programului: 22. organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la îmbunătăŃirea limbajului comunicării la nivel instituŃional. Pascariu Monica Simona III. personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală. comunicarea în situaŃii de criză.D. • ÎnŃelegerea funcŃiilor comunicării. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie) arh. personal de specialitate din inspectoratele şcolare.I. înŃeles ca activitate de formare a tinerei generaŃii.D.C. al Familiei si al Egalitatii de Şanse şi Ministerul EducaŃiei. pregătirea unei strategii de comunicare de către fiecare participant pentru instituŃia/ organizaŃia din care face parte Certificare: adeverinŃe tip C. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICARE INTERSTITUłIONALĂ ŞI RELAłII PUBLICE Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori). Obiective specifice programului: ParticipanŃii îşi vor dezvolta cunoştinŃele şi aptitudinile în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor prin: • ÎnŃelegerea valorii şi aptitudinilor necesare pentru o bună comunicare externă (între instituŃii).C. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. • Definirea nevoii de planificare strategică a comunicării.cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010.it 23 .comunicare_zoratti@yahoo. RESURSE UMANE Formatori atestaŃi de Ministerul Muncii.

Planul de dezvoltare al şcolii şi oferta educaŃională trebuie fundamentate cu ajutorul unui buget realist şi o execuŃie bugetară conform normelor legale şi respectând principiile valabile în Ńările Uniunii Europene. CRITERII ECONOMICE Nr. Durata: 24 ore Planificare pe stagii. • să-şi însuşească elementele privind procesul bugetar al unităŃii şcolare. • Evaluarea bugetului şi controlul financiar . timp alocat: • Management organizaŃional – 6 ore. cursanŃi estimat: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Costuri estimate: 100 lei/ cursant (costul programului .6 ore.I.75000 lei) Costul unei ore: 4 lei/ cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să-şi însuşească competenŃele de realizare a bugetului unităŃii şcolare. contabili Justificarea ofertei: Managementul financiar constitiue unul din instrumentele de bază pentru articularea micro-politicilor educaŃionale la nivel de şcoală cu cele la nivel local şi naŃional. RESURSE UMANE Mod de certificare: adeverinŃă CCD Formator: Ovidiu MăntăluŃă – Cercetător principal – ISE III. surse de finanŃare • să cunoască/ elaboreze documentele privind monitorizarea internă. • Dezvoltarea instituŃională şi planul de buget – 6 ore Scopul: Însuşirea de comeptenŃe şi deprinderi de lucru utile în activităŃile practice ale directorilor unitătilor de învăŃământ preuniversitar. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENT FINANCIAR Tipul de program: formare continuă Grup tinta: Directori din unitătile de învăŃământ preuniversitar.com 24 . evaluarea bugetului şi controlul financiar. proiecte.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare. profesori (membri în consiliile de administraŃie). • să realizeze în practică legătura dintre planul de dezvoltare instituŃională şi planul de buget. Calendarul programului: trimestrul IV. activităŃi practice II. a conceptelor de bază şi a principiilor din managementul financiar specific învăŃământului. • Surse de finanŃare – 6 ore.

500 lei) Costul unei ore: Waldorf – 2. proiecte. RESURSE UMANE Planul Jena – Monica Cuciureanu. Zenovia Ungureanu. CRITERII ECONOMICE Waldorf . PLANUL JENA Tipul de program: PerfecŃionare Grup tinta: cadre didactice din unitătile de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: Într-o lume a diversităŃii. nu se poate concepe un sistem de învăŃământ fără încurajarea şi prezenŃa alternativelor educaŃionale. conducând la ameliorarea calităŃii educaŃiei şi la eficientizarea procesului educaŃional. formator naŃional Waldorf .8 lei /cursant/ Planul Jena . – formatori Waldorf Nr. Calendarul programului: trimestrul IV.70 lei/cursant (costul programului – 1750 lei) Planul Jena . cursanti: 50 cursanŃi (2 grupe) III. cunoaşterea de către cadrele didactice a alternativelor educaŃionale este benefică.com 25 . dezvoltarea şi valorificarea individualităŃii.4 lei/cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască aspecte generale ale pedagogiilor.2. cercetător principal–ISE. • să cunoască felul în care aceste alternative sunt transmiŃătoare ale conŃinuturilor învăŃământului • să-şi însuşească metodele de predare şi de evaluare folosite de aceste alernative • să identifice principalele probleme ce apar în implementarea acestor pedagogii • să realizeze în practică diferite planuri de lucru în aceste alternative.I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIILE ALTERNATIVE : WALDORF.În cotextul în care se caută soluŃii pentru formarea.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare. Ion IoniŃă.prof. activităŃi practice Mod de certificare: adeverinŃă CCD II.100 lei/ cursant (costul programului. Durata: 25 ore fiecare alternativă educaŃională Planificarea pe teme/ timp alocat: • Aspecte teoretice . Georgeta Constantinescu.9 ore Scopul: Cursurile îşi propun să evidenŃieze principalele aspecte teoretice şi practice ale pedagogiilor alternative şi să încurajeze pluralismului educaŃional. Adriana Mirea.6 ore • Aspecte metodice -10 ore • Cursuri practice . a multiculturalităŃii şi a creativităŃii.

CRITERII CURRICULARE PROIECTARE DIDACTICĂ GEOGRAFIE. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.B Modul de certificare: adeverinŃe tip C. aplicaŃii.D.C. II.inspector I.6 ore • Proiectare didactică – conŃinuturi.I. Cătălina Şerban .S.100 lei/ cursant) Coordonator: prof. chestionare. Durata: 25 ore Planificarea pe module tematice : • Curricula disciplinei geografie .9 ore Scopul: consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice. Calendarul programului: trimestrul IV 2009 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009.9ore • Strategii şi tehnici de evaluare .M. III. RESURSE UMANE Formator: prof.2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/ oră cursant . Obiective specifice programului: • să fie însuşită curricula în specialitate • să se abordeze strategii didactice moderne specifice predării geografiei.com 26 . STRATEGII ŞI TEHNICI DE EVALUARE Denumirea programului: LA DISCIPLINA Tipul de program: perfecŃionare Public-Ńintă vizat: profesori debutanŃi de geografie Justificarea ofertei: • dezvoltarea competenŃelor profesionale a cadrelor didactice sprijinirea cadrelor didactice care se pregătesc pentru examenul de definitivare şi titularizare în învăŃământ.

chestionare II.2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/oră/ cursant – 100 lei/cursant ) Coordonator: prof. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. III.com 27 . Durata : 25 ore Planificarea pe module tematice: . ACTIVITĂłI DE EVALUARE LA DISCIPLINELE SOCIO-UMANE Tipul de program: perfecŃionare/ formare continuă Public-Ńintă vizat: profesori de discipline socio-umane Justificarea ofertei: ameliorarea competenŃelor de evaluare ale cadrelor didactice Grup tinta: profesori de discipline socio-umane. Tamara Manatu Prof. forme) – 8 ore .C. Corina Radu Prof. itemi de evaluare.Metodologia evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (modele.Evaluarea specifică la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (principii. abordarea unor strategii moderne de evaluare Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu.Proiectarea evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu – 9 ore Scopul: consolidarea pregătirii cadrelor didactice pentru o evaluare modernă şi obiectivă Obiective specifice programului : dobândirea unor competenŃe de evaluare ale cadrelor didactice . funcŃii. Mihaela Găvănescu Modul de certificare: adeverinŃe tip C. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII. metode.I.D. RESURSE UMANE Formatori: Prof. TEHNICI. metode complementare) – 8 ore . CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009.

metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. Modul de certificare: adeverinŃe de perfecŃionare eliberate de Casa Corpului Didactic III.Ńintă vizat: profesori de istorie Justificarea ofertei: o necesitatea abordării lecŃiei de istorie din perspectivă formativă o abilitarea profesorilor de istorie de a utiliza metode active de predare-învăŃare. cultivarea abilităŃii profesorilor de a deveni mijlocitorii unei dezbateri de idei la lecŃia de istorie.Gândire critică . Planificarea pe module tematice : .ÎnvăŃarea prin cooperare Scopul: sprijinirea cadrelor didactice în realizarea unui demers educativ modern şi eficient. portofoliu. Marilena Bercea – profesor. consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: METODELE ACTIVE SI ROLUL LOR LA LECłIA DE ISTORIE Tipul de program: perfecŃionare / formare continuă a cadrelor didactice Public.S.B. • să ofere profesorilor cât mai multe exemple practice de modalităŃi prin care lecŃia de istorie poate deveni atractivă şi interesantă pentru elevi. Durata: 42 ore. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009.M. să îşi formeze deprinderi durabile de muncă intelectuală.2010 Număr de ore de formare planificat: 42 Costuri total al programului: 5340 lei (4lei/ oră/ cursant – 178 lei) Coordonator: prof.com 28 . II. Obiective specifice programului: • să fie clarificate modalităŃile prin care profesorul poate stimula şi motiva pe elev să formuleze opinii argumentate.ÎN CURS DE ACREDITARE I.Utilizarea surselor pentru învăŃarea activă . chestionare. Mihaela Selevet – profesor. RESURSE UMANE Mihai Manea – inspector şcolar de specialitate I. să abordeze faptele şi evenimentele în spiritul gândirii critice. Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice.

activităŃi practice. Florina PIŞLEAGĂ Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C.com 29 . 5h. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. conducerea unităŃilor şcolare. 6h). 5h. ModalităŃi de evaluare: chestionare. Valentina CAPOTĂ. III. Gabriela LICHIARDOPOL. Prof. 5h). bibliotecă. 5 zile (5h. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. II. RESURSE UMANE Prof. filialele Casei Corpului Didactic. să aplice criteriile de notare unice în învăŃământul gimnazial.I. 6h. la alegere.D. Prof. ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h. teste. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. 5h. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU EDUCAłIE TEHNOLOGICĂ Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică. 6h.C. să proiecteze un curriculum la decizia şcolii.

II.C.D. 6h. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. III. conducerea unităŃilor şcolare. să perfecŃioneze în didactica şi metodica disciplinei.I. să formeze competenŃe de specialitate. Florinela IONESCU. Prof. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • . 6h. 5 zile (5h. • respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul economic şi tehnic • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică. 5h. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: NOI ABORDĂRI CURRICULARE PENTRU PROFILUL SERVICII. filialele Casei Corpului Didactic. Valentina CAPOTĂ.Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Prof. Prof. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare. 6h). la alegere.com 30 . INDUSTRIE ALIMENTARĂ. Prof. DISCIPLINE ECONOMICE ŞI POFILUL RESURSE MATERIALE ŞI PROTECłIA MEDIULUI (DISCIPLINE AGRICOLE. ActivităŃi: • studii de caz: corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante. RESURSE UMANE Prof. Prof. teste. CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI PRELUCRAREA LEMNULUI) Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului Durata: 25 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică (un singur modul) Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor economiei de piaŃă. Nicolae IOANA Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. 5h. Liliana DRĂGHICI . activităŃi practice. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Roxana IONESCU. Mihaela FLORESCU. ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h. 5h. bibliotecă.

Gabriela LICHIARDOPOL . • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: Pâna la sfârsitul programului. conducerea unităŃilor şcolare. la sfârşitul programului. participantii: • vor înŃelege ce este învăŃarea centrată pe elev şi care sunt barierele ridicate de elevi şi profesori în calea acesteia. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ÎNVĂłARE CENTRATĂ PE ELEV Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. • îsi vor împărtăşi unul altuia exemple de bună practică în utilizarea învăŃării centrate pe elev. 5h) ModalităŃi de evaluare: Evaluare după fiecare zi de desfăşurare.I. precum şi alte categorii de personal didactic interesate Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului şi a activităŃilor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul. Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor codului educaŃiei. Analiză de final concretizată prin redactarea unui studiu pe baza rezultatelor obtinute prin aplicarea metodei la clasele (/disciplinele) experimentale. 5h. ActivităŃi: • studii de caz: identificarea stilului de predare. Evaluarea de către participanŃi. RESURSE UMANE Prof. alese. filialele CCD. 6h). bibliotecă. 6h. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 RON (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. la alegere. • vor cunoaşte impactul diferitelor strategii de predare asupra învăŃării. 5h. • vor identifica oportunităŃi de învăŃare activă în domeniul lor profesional. având în vedere aplicarea metodelor de învăŃare centrate pe elev. III. • vor fi capabili să planifice învăŃarea eficientă pentru persoane cu abilităŃi diferite în cadrul domeniului respectiv. 6h. II. ambele miercurea (ziua metodică): • 4 zile (7h. 5 zile (5h. elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică.com 31 . 5h.corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante. • respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul tehnic. • îsi vor identifica propriul stil de predare şi vor deveni conştienŃi de implicaŃiile acestuia asupra stilului de predare. Formatori din programul Phare-TVET Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. • vor lua în considerare strategii alternative pentru ajutarea elevilor să înveŃe folosind stilurile preferate de învăŃare.

Dr.I. Certificare: adeverinŃe tip C. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: PROCEDURI DE INSTRUIRE ŞI EVALUARE ÎN ARIA TEHNOLOGII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi precum şi alte cadre didactice din unităŃi de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: alinierea activitatii cadrelor didactice de specialitate la criteriile de performanta specifice Fisei postului cadrului didactic conform OMECI Nr. conducerea unităŃilor şcolare.C. 5h). bibliotecă. filialele Casei Corpului Didactic. Prof. activităŃi practice.com 32 .2009 Durata: 25 ore/ semestrul I şi /sau II Module tematice abordate: un singur modul. ModalităŃi de evaluare: chestionare.07. • mini proiecte de grup: instrumente şi proceduri de lucru. Radu Teodor SEEFELD. Florinela IONESCU. Prof. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. • simulări şi joc de rol: interevaluarea şi autoevaluarea cadrelor didactice Rezultate: • noi competenŃe dobandite comform specificaŃiei fişei de evaluare a cadrelor didactice • adaptarea individuală la schimbarea introdusă de noua modalitate de evaluare a cadrelor didactice • completarea portofoliului personal • dezvoltarea spiritului de lucru in echipă • practicarea autoevaluării ca instrument în creşterea propriilor performanŃe Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. Adriana Hermina TRIFU. având în vedere aplicarea criteriilor specifice fişei postului Scop: formarea personalului didactic din aria Tehnologii în domeniul asigurării calităŃii Obiective specifice programului: să faciliteze adaptarea individuala la schimbarea introdusa de noul sistem de evaluare a cadrelor didactice ActivităŃi: • studii de caz: implicaŃiile contextului legislativ asupra evaluării cadrelor didactice pe baza standardului ocupational. 5h.4595/22. III. portofoliu. Prof. 5 zile (5h.D. II. RESURSE UMANE Drd. 5h. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică. la alegere. 6h. Nina OLTEAN. ambele miercurea (ziua metodică): 4zile (7h. Liliana DRĂGHICI Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. 5h. 6h. 6h).

5h) ModalităŃi de evaluare: fişe de evaluare. filialele Casei Corpului Didactic. 8 zile (5h.D. conducerea unităŃilor şcolare. 7h. 5h. biologie Obiective specifice programului: . 5h. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.D. chimie. 5h. ambele luni (ziua metodică): 6 zile (7h. 6h. 5h. 7h. lucrări Certificare: adeverinŃe tip C. II. la alegere. • ContribuŃia laboranŃilor la dezvoltarea deprinderilor elevilor de a efectua experimente.C.I. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 2500 lei(1 grupă: 25 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 2. III. 7h).Să stăpânească şi să folosească metode şi tehnici moderne în laborator. echipamente şi logistică. inclusiv folosirea calculatorului. Kiritescu". 5h. 5h. • Sporirea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor desfăşurate în laborator şi prin aportul laboranŃilor şi tehnicienilor şcolari. ActivităŃi: • studii de caz: experimente virtuale Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante.5 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.C.. Durata: 40 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: formarea şi consolidarea pregătirii laboranŃilor de fizică. 6h. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ŞI PERFECłIONARE PENTRU LABORANłI ŞI TEHNICIENI LABORANłI Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: laboranŃi şi tehnicieni Justificarea ofertei: • Informarea personalului didactic auxiliar în noile didactici. RESURSE UMANE • Eugenia Bâdrea • Hurmuzache Dan • Ştefan Grigorescu Resurse materiale: C. Liceul Economic "Costin C.com 33 .

Obiective specifice programului: • să asigure relevanŃa documentelor curriculare oficiale (SPP şi curriculum) pentru formarea profesională iniŃială.I.C.formator national Expert Mihaela Ştefănescu . CRITERII CURRICULARE ABORDĂRI CURRICULARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC. • dezvoltarea de noi competenŃe. a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum.125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP). în plan didactic. Rezultate: • eficientizarea activităŃii instructiv educative prin valorificarea. finalizată cu certificarea competenŃelor. conducerea unităŃilor şcolare.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.com 34 . Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5 zile x 5h/zi).D. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3. teste. profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la transpunerea Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum Scop: • transmiterea de informaŃii referitoare la structura Standardului de pregătire profesional şi structura Curriculumului în învăŃământul profesional şi tehnic. • analiza transpunerii Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum. în plan didactic. la alegere. • să eficientizeze activitatea instructiv educativă prin valorificarea. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. TRANSPUNEREA STANDARDULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN TERMENI SPECIFICI PROCESULUI DE EDUCAłIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ DESFĂŞURAT PRIN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC ÎN CURRICULUM Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. filialele Casei Corpului Didactic. a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum). Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. II. activităŃi practice. bibliotecă. RESURSE UMANE • • • Expert Angela Popescu – formator national Expert Dana Stroie. • transmiterea de informaŃii referitoare la transpunerea Standardului de pregătire profesional în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional în Curriculum. ActivităŃi: • analiza documentelor curriculare oficiale (SPP si curriculum). 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare chestionare. • eficientizarea procesului instructiv educativ. utile în activitatea didactică. III. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. • completarea portofoliului personal.

RESURSE UMANE • Expert Ciobanu Gabriela – director CNDIPT • Expert VlăduŃ Zoica – director adj. III. SERVICII ŞI RESURSE) ŞI LICEE TEORETICE PENTRU EXTINDEREA METODEI MODERNE INTERACTIVE DE ÎNVĂłARE . bibliotecă. CRITERII CURRICULARE FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN IPT (PROFIL TEHNIC. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. • • eficientizarea procesului de învăŃământ dobândirea de competenŃe noi. filialele Casei Corpului Didactic.C. CNDIPT-TVET • Expert Mihaela Ştefănescu . 8 zile (3h/zi x 7 zile şi 4h/zi x 1 zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare. conducerea unităŃilor şcolare. • formării competenŃelor profesionale necesare implementării metodei interactive de invăŃare –firma de exerciŃiu • eficientizarea procesului de învăŃământ prin utilizarea unor metode atractive de predare-învăŃare Obiective specifice programului: • să elaboreze documentaŃia necesară înfiinŃării unei firme de exerciŃiu • să organizeze activitatea pe departamente • să iniŃieze şi să efectueze tranzacŃii • să elaboreze planul de afaceri al unei firme ActivităŃi: • Organizarea procesuală şi structurală a firmei de exerciŃiu • Derularea tranzacŃiilor cu alte firme de exerciŃiu • EvidenŃa operativă a operaŃiilor derulate • Participarea la evenimente .D.FIRMĂ DE EXERCIłIU (FE) Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri.expoziŃii. la alegere. completarea portofoliului personal. ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5h/zi).formator national • Expert Angela Popescu .I. profesori economişti Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic pentru firma de exerciŃiu Scop: • dezvoltarea spiritului antreprenorial . teste. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. activităŃi practice. utile în activitatea didactică.com 35 .formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.formator national • Expert Dana Stroie . II. târguri • Planul de afaceri • Marca de calitate • Încheierea activităŃii in FE Rezultate: • Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT).

formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. ultima întâlnire 5h) ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice.formator national Expert Dana Stroie .întreprindere în învăŃarea la locul de muncă a elevilor. chestionare. la alegere. III. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: membrii consiliilor de administraŃie .com 36 . în vederea adecvării competenŃelor profesionale la cerinŃele specifice ale angajatorilor.formator national Expert Viorel łigănescu. şcoală – întreprindere. referitoare la dezvoltarea parteneriatului şcoală – şcoală. responsabilii ariei curriculare tehnologii din unităŃile de învăŃământ profesional şi tehnic Justificarea ofertei: îmbunătăŃirea calităŃii parteneriatelor unităŃilor de învăŃământ profesional şi tehnic Durata: 25 ore/ semestrul I sau/ şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare. şcoală – comunitate locală în învăŃământul profesional şi tehnic.formator national Expert Mihaela Ştefănescu .D. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C.I. ambele miercurea (ziua metodică): cinci zile (5h/zi) şase zile ( 4h/zi x zi.C. teste. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. • să sprijine dezvoltarea parteneriatelor şcoală . II. • eficientizarea procesului de formare profesională iniŃială Obiective specifice programului: • să faciliteze crearea şi dezvoltarea reŃelelor parteneriale între unităŃile şcolare care oferă programe de formare în acelaşi domeniu de pregătire. bibliotecă. • să faciliteze colaborarea şcoală – comunitate locală pentru îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor educaŃionale şi de asistenŃă socială adresate elevilor ActivităŃi: • mini proiecte de grup: elaborarea unor propuneri de reŃele parteneriale interşcolare • studii de caz: dezvoltarea relaŃiilor parteneriale ale unităŃilor şcolare în concordanŃă cu cerinŃele de asigurare a calităŃii în învăŃământul profesional şi tehnic. • dobândirea de competenŃe specifice. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP). • completarea portofoliului personal. filialele Casei Corpului Didactic. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. conducerea unităŃilor şcolare. Rezultate: • eficientizarea cooperării interinstituŃionale în învăŃământul profesional şi tehnic. ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităŃii. RESURSE UMANE • • • • Expert Angela Popescu .

RESURSE UMANE • Expert Angela Popescu . conducerea unităŃilor şcolare.formator naŃional Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Rezultate: • eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare din învăŃământul profesional şi tehnic. ambele miercurea (ziua metodică): 5 zile (5 zile x 5h/zi). • proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. activităŃi practice. III.com 37 .formator naŃional • Expert Mihaela Ştefănescu .formator naŃional • Expert Dana Stroie . 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare. CRITERII CURRICULARE ELABORAREA CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ(CDL) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. bibliotecă. referitoare la elaborarea curriculumul-ui în dezvoltare locală (CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic. teste. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. (CNDIP). CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3.C. • eficientizarea procesului de învăŃământ. prin adecvarea rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic. • mini proiecte de grup: elaborarea unui curriculum la decizia şcolii. ActivităŃi: • analize în vederea transpunerii unităŃilor de competenŃe din standarde de pregătire profesională (SPP) în module de curriculum în dezvoltare locală. • dobândirea de competenŃe noi. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C.D. utile în activitatea didactică.125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic. parcurgând etapele conform metodologiei în vigoare şi cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic.I. filialele Casei Corpului Didactic. II. la alegere. profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare. • completarea portofoliului personal. • să asigure relevanŃa sectorială şi locală a competenŃelor pe care le dobândesc elevii prin parcurgerea CDL-ului. Obiective specifice programului: • să elaboreze un curriculum în dezvoltare locală (CDL) în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă.

Cinci zile (5h. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. ambele miercurea (ziua metodică): • Patru zile (7h.C. 6h. • să identifice căile de dezvoltare a unităŃii şcolare din care provine.com 38 .D. conducerea unităŃilor şcolare. a cadrelor didactice din unităŃile particulare şi iniŃierea acestora în legislaŃia de profil şi în elaborarea strategiilor manageriale. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 5000 lei (1 grupă: 25 x 200) • Costul orei de formare/ cursant: 8 lei • Costul pe cursant: 200 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 5h.M. 6h. activităŃi practice. III. 5h. teste. Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să identifice domeniile care necesită evaluare şi progres în unitatea de învăŃământ. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă. Prof. • Necesitatea implementarii si asimilarii conceptelor educationale prin care unităŃile particulare de învăŃământ pot aplica pentru acreditare. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. la alegere. RESURSE UMANE Prof.B. membrii CEAC. • să cunoască şi să aplice corect legislaŃia şcolară. bibliotecă. . Sorina FĂSUI.I. a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii. • Formarea managerilor din unitatile particulare de învăŃământ în contextul centrării pe calitate în educaŃie Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: : pregatirea profesională a managerilor. Consilier juridic I. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. 5h.Mihaela OLTEANU Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Ramona COMAN . filialele Casei Corpului Didactic. II. 6h). directori. cadre didactice din unităŃile de învăŃământ particulare Justificarea ofertei: • Necesitatea dezvoltării unei culturi instituŃionale în interiorul unităŃilor de învăŃământ particulare.S. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CULTURA INSTITUłIONALĂ ÎN UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT PARTICULARE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: manageri.

C. timp alocat: 6 zile. B.M. de ore de formare planificate: 30 ore Costul total al programului: 80 lei (2. conducerea unităŃilor şcolare pentru a realiza feed-back – ul şi în teren. I. şi alte biblioteci universitare pentru a lămuri anumite probleme solicitate de cursanŃi. Modul de certificare: adeverinŃe tip C.I. II.com 39 . Obiective specifice programului: • să pună în practică cerinŃele şi cunoştinŃele însuşite.6/ oră/ cursant)/ 2. III. Justificarea ofertei: • cunoaşterea legislaŃiei în vigoare • necesitatea transformării bibliotecilor şcolare în adevărate centre de informare şi documentare. lucrări practice.P. echipament bibliotecă şi logistică.D.C. informatizarea bibliotecilor şcolare. teste. RESURSE UMANE Formator: Laura Rudeanu – documentarist C.Durata: 30 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. • punerea de acord a situaŃiei din teritoriu cu prevederile statutului personalului didactic privind pregătirea şi perfecŃionarea bibliotecarilor şcolari.S. – suport de curs. creşterea calităŃii activităŃii bibliotecarului şcolar.B..N. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI Tipul de program: iniŃiere Public-Ńintă vizat: personal din învăŃământ şi din afara sistemului care doreşte să ocupe un post de bibliotecar şcolar. • să modernizeze activitatea bibliotecii inclusiv prin folosirea calculatorului în Ńinerea evidenŃei cât şi în circuitul informaŃiilor ModalităŃi de evaluare: chestionare. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr.D. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. CRITERII ECONOMICE Nr.C.. sporirea influenŃei bibliotecii în actul de învăŃare – educare al elevilor. în sistem IDD Scopul: pregătirea iniŃială a bibliotecarilor şcolari.U.000 Ron (80 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: B.C. Resurse materiale: C.D.

I.CNDIPT – M.C. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr.E.M.B. logistică. Justificarea ofertei: • formarea şi perfecŃionarea administratorilor • perfecŃionarea contabililor Durata: 30 ore Planificarea pe module tematice: 6 zile Scopul: consolidarea pregătirii administratorilor/ contabililor din învăŃământul preuniversitar. ore de formare planificat: 30 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL ACHIZIłIILOR PUBLICE Tipul de program: iniŃiere/perfecŃionare Public-Ńintă vizat: • administrator financiar. teste.I. • alte categorii de personal interesate. bibliotecă.S. RESURSE UMANE Formatori: Sâiu Cristina – expert achiziŃii publice .M. • directori.B. ReprezentanŃi achiziŃii publice şi serviciul juridic din I. Obiective specifice programului: • să cunoască şi să stăpânească legislaŃia în domeniul administrativ/ contabil. • să practice o mai bună colaborare cu furnizorii de achiziŃii publice şi conducerea unităŃii şcolare. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.D. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament.com 40 . CRITERII ECONOMICE Nr. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. creşterea competenŃei activităŃii administrative de contabilitate.S. Costul total al programului: 120 lei (4 lei oră/ cursant) – 3.C.000 lei (120 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I. II. contabili. III. portofolii.

ITM Insp. să consolideze. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ Module tematice.com 41 . a prevenirii şi stingerii incendiilor. • administratori financiari de patrimoniu. teste Certificare: adeverinŃe tip C. • alte persoane interesate.să dobândească. Rodica Godoci . II. să sistematizeze şi să actualizeze informaŃiile necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de protecŃia. KiriŃescu Hurmuzache Dan – prof. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ORGANIZAREA ACTIVITĂłII DE PROTECłIA ŞI SECURITATEA MUNCII. timp alocat: 6 zile/ semestrul I Scop: cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în domeniul protecŃiei muncii Obiective specifice programului: . RESURSE UMANE Formatori: Nicolae Mihaela – insp. inginer – Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Resurse materiale: Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi"/ Sector 6 III.500 (100 lei/ cursant) • Costul orei de formare: 3. conducerea unităŃilor şcolare. dezastrelor ModalităŃi de evaluare: Portofoliu. Economic Costin C.I. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 100 lei x 25 cursanŃi 2. prevenirea şi stingerea incendiilor dezastre în unităŃile şcolare.C. Justificarea ofertei: formarea personalului cu sarcini în domeniul protecŃiei şi securităŃii muncii.ISMB Bâdrea Eugenia – tehnician Lic. securitatea şi sănătatea muncii. PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR – DEZASTRE ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere Public Ńintă vizat: • responsabili cu protecŃia muncii din unităŃile şcolare.34 lei/ ora formare • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.D.

RESURSE UMANE Prof. conducerea unităŃilor şcolare. Calendarul programului: Modulul I: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs.C. III. bibliotecă.000 lei (400 lei x 75 cursanŃi) • Costul orei de formare: 6. gr. Certificare: adeverinŃe tip C.asist. filialele Casei Corpului Didactic.I. care să asigure eficientizarea gestionării documentelor şcolare. Gabriel Liviu Ispas – director general. univ. directori. Maria AngheluŃă – formator naŃional. II. Daniel Mihai Dragnea – şef serviciu. Asist. a procedurilor la nivelul compartimentelor. Modulul III: Proceduri şi instrucŃiuni de lucru utilizate în unităŃile şcolare Scop: Gestiunea eficientă a documentelor din unităŃilor de învăŃământ preuniversitar Obiective specifice programului: • să dezvolte cursanŃilor competenŃe de aplicare a prevederilor legale referitoare la managementul documentelor şcolare • să iniŃieze cursanŃii în elaborarea unor proceduri ca instrumente de acŃiune în cadrul fluxului de informaŃii şi documente • să asigure la nivelul conducerii unităŃii şcolare conştientizarea efectelor deciziilor de elaborare şi aplicare a procedurilor • să permită cursanŃilor raportarea corectă a modului de implementare a procedurilor la nivelul unităŃii de învăŃământ. Modulul II: Sistemul de management al calităŃii. MECI Lector univ. DirecŃia Generală Juridică şi Control Ioana Stama – prof. activităŃi practice.67 lei/ ora de formare • Costul pe cursant: 400 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. consilier. individual şi în grupe de lucru. Drd. I. DirecŃia Generală Juridică şi Control. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. I. responsabili CEAC Justificarea ofertei: Constatările controalelor efectuate de DGJC . DirecŃia Generală Juridică şi Control Georgiana CreŃan – prep. Robert Berezovski – consilier. consilier. DirecŃia Generală Juridică şi Control. Modulul II: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs. secretari. dr. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: GESTIONAREA DOCUMENTELOR ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: program de perfecŃionare Public Ńintă vizat: inspectori şcolari.D. ActivităŃi: a) Prezentarea legislaŃiei privind documentele şcolare b) Prezentarea sistemul de management al calităŃii c) Analiza schemei flux a informaŃiilor şi documentelor d) Realizarea. consilier.MECI şi solicitările conducerilor instituŃiilor şcolare privind consilierea pe managementul documentelor Durata: 60 ore/ semestrul I şi II Module tematice abordate: Modulul I: Gestiunea documentelor. univ. expert. inspector. DirecŃia Generală Juridică şi Control Mirela Olteanu – prof. DirecŃia Generală Juridică şi Control.com 42 . gr. Modulul III: 36 ore + 4 ore evaluare finală ModalităŃi de evaluare: chestionare. Rezultate: Realizarea unei colecŃii de proceduri /instrucŃiuni de lucru. formator. comisiilor de lucru şi a comisiilor metodice. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 75 cursanŃi • Costul total: 30. CCD – echipamente audio-video. portofoliu.drd. DirecŃia Generală Juridică şi Control Resurse materiale: DGJC. Yvonne Lacroix . DirecŃia Generală Juridică şi Control.

.D.să adopte o atitudine civilizată faŃă de personalul şcolii şi terŃi. alte instituŃii abilitate cât şi cu conducerile unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back – ului. ModalităŃi de evaluare: chestionare. Centrele de Documentare/ echipament bibliotecă şi logistică .3/ oră) – 25 cursanŃi x 70 lei cursant Colaborări: M. RESURSE UMANE Formatori: specialişti ISMB (inspectori resurse umane. III.Vlase Elena – secretar C. experŃi. .C. secretare cu experienŃă. • lipsa de pregătire în domeniu. II. plecări în alte domenii de activitate).C.D. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic. cunoaşterea atribuŃiilor ce revin secretarilor din şcoli. teste. Obiective specifice programului: .com 43 . • fluctuaŃia personalului din secretariat (pensionare.M. activităŃi practice.să fie capabile să-şi organizeze activitatea de secretariat pe principii ergonomice şi de eficienŃă. de ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (2. . CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. timp alocat: Semestrul I şi II Scopul: stăpânirea informaŃiei cu privire la activitatea de secretariat. jurişti.să utilizeze tehnici moderne în prelucrarea şi stocarea informaŃiilor.să solicite şi să furnizeze informaŃii clare (verbal/ scris)..E. Justificarea ofertei: • modificările frecvente ale legislaŃiei şcolare şi financiare precum şi ambiguitatea unor documente care neceasită modalităŃi corecte de aplicare a legislaŃiei specifice.I. I.B. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE PERFECłIONARE PENTRU SECRETARII UNITĂłILOR ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: secretare din unităŃi şcolare şi alte persoane doritoare. personal abilitat al compartimentelor specifice).S. în vederea creerii condiŃiilor optime pentru eficientizarea activităŃii manageriale specifice. .I. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.C.

CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ORGANIZARE ŞI CALITATE ÎN DOMENIUL IGIENIZĂRII ŞI ÎNTREłINERII CURĂłENIEI ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: personal de îngrijire. • punerea în practică a cunoştinŃelor ModalităŃi de evaluare: chestionare. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. bibliotecă.C. III. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. teste. ing.I. Justificarea ofertei: formarea personalului de îngrijire.M. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr.750 lei (2. RESURSE UMANE Formatori: Tudor Iuliana – profesor Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Dan Hurmuzache – director adj. II.S. demonstraŃii practice. logistică. cursanŃi planificaŃi: 25 Costul total al programului: 1.B.com 44 . cerinŃelor sanepidului şi reciclării deşeurilor. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice.3/oră) – 25 cursanŃi x 70 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I.D. Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Denisa Hurmuzache – contabil şef Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Piha Ecaterina – administrator financiar C.D. alt personal nedidactic interesat.C. timp alocat: 6 zile Scopul: punerea de acord a cunoştinŃelor personalului de îngrijire cu legislaŃia în domeniu în condiŃiile integrării europene creşterea competenŃei personalului de îngrijire Obiective specifice programului: • să cunoscă şi să stăpânească legislaŃia în domeniul privind protecŃia muncii./prof.

Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. portofolii. III. Laura Rudeanu – documentarist C. Arhivele NaŃionale şi Facultatea de Arhivistică. ModalităŃi de evaluare: chestionare.. RESURSE UMANE Formatori: Rodica OŃeleanu – arhivar şef I. ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (70 lei x 25 cursanŃi) – 2.C. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: cu aportul participanŃilor – 70 lei Nr. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. administratori financiari.D Modul de certificare: adeverinŃe tip C.M. II. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARHIVAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: secretari.com 45 .B.S. I.D. Obiective specifice programului: • să stăpânească tehnicile de aplicare în practica a legislaŃiei în domeniu.M. • să fie capabili să verifice starea arhivei în unitate în vederea aducerii acesteia la zi. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament şi logistică.B. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice: 6 zile Scopul: cunoaşterea legislaŃiei în domeniu şi a conŃinutului nomenclatorului de arhivare pentru documentele şcolare. casieri.I.C.3 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare.S. Justificarea ofertei: iniŃierea personalului cu sarcini în domeniul arhivării documentelor.

150 Eliberarea certificatelor/ atestatelor se face personal pe bază de BI/ CI Cursurile CCD se pot achita direct la casieria CCD. sau prin bancă.CAPITOLUL II Cursuri acreditate PROGRAM ELIBERARE CERTIFICATE ŞI ATESTATE Cursuri acreditate MarŃi: 800 – 1200 Joi: 1100 . Cont RO62TREZ7065003XXX000037 – Trezoreria Sectorului 6 .

Responsabil C. de credite/ ore PreŃ/ cursant 250 lei oct 2009 – mai 2010 Nr.com 11 credite/ 44 ore Titlul programului Grup Ńintă Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C. solicitanŃi din comunitatea locală 20 credite/ 40 ore 25 credite/ 40 ore 80 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo.com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare 4.D. Casa Corpului Didactic Bucureşti 1. „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr.IntelTeach Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 25 credite/ 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală.2010 Nr.211 laboratoarele unităŃiilor şcolare. Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiei (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL 25 credite/ 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 267 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo.CURSURI ACREDITATE Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti Anul şcolar 2009 . EducaŃie pentru formarea caracterului Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar 2. Kretzulescu” Gr.com 3. 178 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo. Personal didactic şi nedidactic. „Mihai Viteazul” Şcoala Comercială Superioară „N. Arie curriculară Luca Simona Gabriela consiliereccd@gmail. Şc. crt. Predarea în societatea cunoaşterii . N.C.com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare . 191 GrădiniŃa Nr.

com Nr. N. Moisil” Şcoala Comercială Superioară „N.D.maria_ccd@yahoo.it 7. 108 Liceul Teoretic „Gr. N. N. 34 GrădiniŃa Nr.L.L. 108 Liceul Teoretic „Gr. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. Didactica limbii latine Profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar 10 credite/ 40 ore 160 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba.comunicare_zoratti@yahoo. „I. N. de credite/ ore Responsabil C. „I. Teh „Energetic” C. Moisil” 5. PreŃ/ cursant 450 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 25 credite/ 89 ore Grup Ńintă Maria Dima dima. „Mihai Viteazul” Col. N. N. „Mihai Viteazul” Col.Caragiale” Şcoala Nr. Şcoala incluzivă Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 6. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C.comunicare_zoratti@yahoo. Moisil” . crt. Teh „Energetic” C. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. Şc. 108 Liceul Teoretic „Gr.Caragiale” Şcoala Nr.Nr. „Mihai Viteazul” Seminarul Teologic Ortodox Gr.248 Şcoala Comercială Superioară „N.L. „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr. Teh „Energetic” C. Didactica limbii române Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 12 credite/ 50 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. Cercurile de lectură Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 11 credite/ 44 ore 170 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. N. „I.it Şcoala Comercială Superioară „N.Caragiale” Şcoala Nr.it 8.comunicare_zoratti@yahoo. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C.C. „Mihai Viteazul” Col.

„Mihai Viteazul” C.Caragiale” C. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. „I. Cerchez” Gr. „Mihai Eminescu” 11. N. Cerchez” Gr. „N. „Mihai Viteazul” C. Moisil” C. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. Bucureşti 12. geografie. din 2007-2008 . Moisil” Liceul Teoretic „I. „Gr.com 13. Didactica Matematicii Profesori matematică 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.Caragiale” C. Neculce” C.com Gr. „N. „Gr. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr.D.L.L. „I. Şc. „Mihai Viteazul” C. Şc. N. Management educaŃional 10.D. Şc. Notiuni generale de astronomie şi astrofizică” profesori matematică.C.com Nr. N. „N.com Gr. Moisil” C. ingineri 30 credite/ 100 ore 15 credite/ 60 ore 240 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. de credite/ ore Responsabil C.C. N. Şc. personal didactic aspirant la funcŃii de conducere. Didactica CHIMIE Manageri educaŃionali. N. Autoevaluare instituŃională 12 credite/ 46 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. Şc.C. Cerchez” Gr. îndrumare şi control Personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar. Kretzulescu” 9. „N. Şc.D. disciplinei Profesori de chimie 30 credite/ 100 ore 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. fizică.D.Nr.C. PreŃ/ cursant 950 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 90 credite/ 280 ore Grup Ńintă Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. Stănescu” Toate Filiale C. Şc.com Gr. „Gr. Bucureşti Gr. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Şcoala Comercială Superioară „N. biologie. N. crt. chimie.

com Nr.C. pentru studiul disciplinei chimie şi biologie ŞTIINłE Profesori biologie 15.C.C. crt. Şc. Şc.com Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo. „Gr. din 2007-2008 Director C.D. Bucureşti Gr. EducaŃie nonformală în muzeu 13 credite/ 50 ore 170 lei 20. Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport 11 credite/ 42 ore 190 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo.D.D. Şc. „I. Bucureşti Liceul Teoretic „Gr. „N. VIORICA DRĂGAN . Bucureşti.D. Bucureşti Toate Filiale C.D.C.Caragiale” C.D.com 11 credite/ 42 ore 157 lei oct 2009 – mai 2010 Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.D. Moisil” 16.C. „N.C. Didactica Biologiei 15 credite/ 60 ore 240 lei 240 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 Liceul Teoretic „Gr.D. N. Moisil” C.L. Moisil” C.com Gr. 2010 14. „Mihai Viteazul” C. Repere metodologice Profesori fizică. din 2007-2008 21. Cerchez” Gr.com Toate Filiale C. Didactica predării educaŃiei muzicale Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar 170 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo. PreŃ/ cursant 160 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 10 credite/ 40 ore Grup Ńintă Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Metodica predării FIZICII Profesori fizică 15 credite/ 60 ore Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. 2007 – feb. EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului 18. din 2007-2008 17. Stănescu” C.com Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.com Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.Nr.C. Prof. Şcoala diriginŃilor 11 credite/ 41 ore Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal 153 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 11 credite/ 42 ore 19.com Toate Filiale C. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Acreditare feb. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. N.C. de credite/ ore Responsabil C.

logistica necesară desfăşurării cursului: copiator. educaŃia non-formală Scop: abilitarea cadrelor didactice pentru valorificarea alternativelor educaŃionale. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare. Cristina Toma – muzeograf.. RESURSE UMANE Formatori: Angelica Iacob – muzeograf. consumabile. Tonitza”.I. conform deciziei de acreditare Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: receptarea operelor de artă.I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE NONFORMALĂ ÎN MUZEU Tipul de program: formare şi dezvoltare profesională în specialitatea educaŃie artistică Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar.M.B.S. proiecte şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II.E.E.05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4. I.S.05 lei /h X 42 h) Colaborări: I. PetruŃa Silvia Mişu – muzeograf. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4250 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4. III. Muzeul NaŃional de Artă al României. Angela Mihăilescu . flipchart. retroproiector..com 46 .B. videoproiector. Adrian Curcan .M.inspector I.S. Liceul de Arte Plastice „N. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo.S. Obiective specifice programului: formabilii să fie capabili să valorifice modalităŃile de receptare a operelor de artă ActivităŃi: • studii de caz: opere de artă găzduite de Muzeul NaŃional de Artă al României Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică a avtivităŃilor extracurriculare Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: chestionare.

LaurenŃiu Oprea . Nicolae Milea . RESURSE UMANE Formatori: prof. prof. cu competenŃele învăŃământului general obligatoriu european • Elaborarea personalizată a documentelor de proiectare didactică. copiator. la capacitatea elevilor. A. Eugeniu Scarlat.. ActivităŃi: • Studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar • ActivităŃi practice-metodice privind conŃinuturile şi metodica realizării obiectivelor cadru ale programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar Rezultate: • Realizarea practică a unui demers didactic care să realizeze contribuŃia specifică a disciplinei educaŃie fizică şi sport. video. o grupă de 25 cursanŃi) • Costul orei de formare: 3. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo.. corespunzător condiŃiilor concrete de realizare a demersului didactic Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II.cadru Scop: formarea cadrelor didactice pentru abordarea modernă a demersului didactic Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare.E. dr. logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri.I. unităŃi şcolare.com 47 .B. prof.S. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: SPECIALITATE ŞI DIDACTICI ÎN EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi metodologii în didactica modernă Durata: 50 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar şi activităŃi practico-metodice ce permit realizarea obiectivelor .N. III.8 lei /h X 50 h) Colaborări: I.8 lei • Costul pe cursant: 190 lei (3.S.M. Petrică Dragomir Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare. prof. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (190 X 25.F.

Valeria Ionescu – profesor. Certificare: atestat de competenŃă profesională II.. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice. Elena Chitaigoroski – profesor.B. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4.com 48 . logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA PREDĂRII EDUCAłIEI MUZICALE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi abordări în predarea educaŃiei muzicale. video. Valentin Moraru – profesor. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo.M.S. RESURSE UMANE Formatori: Gabriela Munteanu – profesor. III. Costel Zaharia – profesor Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare.05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4. Georgeta Rădescu – profesor.I. copiator. structurarea activităŃilor didactice Scop: formarea cadrelor didactice pentru structurarea modernă a demersului didactic. instituŃii de specialitate. Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare ActivităŃi: • studii de caz: standardele de evaluare în activitatea la clasă.05 lei /h X 42 h) • Colaborari: I. Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: educaŃia muzicală.

III. selectarea şi aplicarea celor mai potrivite metode de interrelaŃionare cu familia şi comunitatea. Ştefan Elena. teste. Negovan Valeria.câte 2 grupe/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare.sem I şi II.strategii de educare a caracterului. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75 persoane/ an şcolar (25 participanŃi / grup x 3 grupe) Costul programului – 250 lei /cursant. Costul orei de formare/participant – 5. prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor. 12h • ModalităŃi de implementare a programului „CharacterFirst ”. Georgescu Elisabeta. 2h • Bazele teoretice psihologice şi pedagogice. Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: Promovarea unor modalitati concrete de intervenŃie la nivelul personalităŃii elevilor. Calendarul programului . precum şi a unui set de valori comportamentale şi atitudini morale. Promovarea în comunitatea educaŃională a unor programe şi strategii pentru cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter.reŃelei de consilieri şcolari. Cherciu Rodica Diana. Univ. Analiza cazuisticii . activităŃi practice. Florica Paragină. • ActivităŃi de consolidare a echipei. Dr. Dumitriu Carmen. • Să selecteze şi să aplice metodele cele mai eficiente de intervenŃie pentru construirea-cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter la elevi • IniŃierea cadrelor didactice în metodologia programului „Mai întâi caracterul!” („Character first !”). Obiective specifice programului: • Stabilirea necesităŃii cultivării caracterului de către toŃi factorii educaŃionali. portofoliu Certificare – ATESTAT de competenŃe profesionale transferabile – 11 credite II. Prezentarea materialelor informative • ExerciŃii aplicative.6 lei/ora Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com 49 . schimbarea culturii organizaŃionale. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE PENTRU FORMAREA CARACTERULUI Program de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor în cadrul PROGRAMULUI INTERNAłIONAL “CHARACTER FIRST”. Cost total – 18 750 lei. conceperea unui program specific. 30h Scopul: Pregătirea formabililor privind modelarea caracterului. Cazan Manuela. Regândirea aplicării principiilor educaŃiei morale în practica educativă actuală. Drujinin Victor. de creare a coeziunii grupului. simulări. RESURSE UMANE Conf. ActivităŃi: • Sesiuni de formare de tip work-shop. ca o modalitate esenŃială de educare a personalităŃii elevilor. programul de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor. schimbul de experienŃă. Rezultate: CompetenŃe metodologice privind utilizarea adecvată a cunoştinŃelor de psiho-pedagogie în educarea caracterului elevilor.. Simona Luca. pentru cultivarea caracterului prin implicarea tuturor factorilor educaŃionali.I. Cătălina Chendea. Durata: 44 ore Module tematice abordate: • Introducere în program. activităŃi motivaŃionale. • Identificarea. activităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC.

Să-şi însuşească metode noi privind îmbunătăŃirii comunicării în clasă.E.E. Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare.C. Diseminarea cursului derulat în cadrul proiectului PHARE. activităŃi practice. 89 ore Modulul I . căi. Lucru în echipă pentru exersarea creativităŃii şi gândirea critică Să folosească şi să aplice iniŃiative în condiŃii noi Să iniŃieze un plan de diseminare Să apeleze la mijloace. Gheorghe Sarău. 100 (4 grupe) 89 Atestat de competenŃă profesională 450 lei / cursant (45000) 5 lei/ora Coordonator : profesor metodist Maria DIMA dima.12 ore Modulul II .com 50 . dr.Diversitatea în învăŃare – Teoria inteligenŃelor multiple – 12 ore Modulul III .I. proiecte. Minodora Gavrilă.I. DanielaTudorie. Curriculum-ul programului Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.Managementul clasei – 13 ore Modulul VI – Evaluarea.Metode active şi interactive – învăŃarea prin cooperare – 12 ore Modulul IV .maria_ccd@yahoo.13 ore Modulul VII . Mihai Rebenciuc. Formatori Phare: Ruxandra Regalia. Să se dezvolte strategii ale educaŃiei incluzive la nivelul unităŃilor de învăŃământ preuniversitar. strategii cele mai potrivite pentru diseminare CursanŃii vor achiziŃiona cunoştinŃe noi în domeniul tehnicilor de lucru în grup.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii ŞCOALA INCLUZIVĂ Program tematic prin stagii nondisciplinar Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.I.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Conf.Parteneriat şcoală – comunitate – 13 ore Evaluare – 2 ore Pregătirea cadrelor didactice privind accesul la educaŃie al grupurilor dezavantajate. Să se abiliteze cadrele didactice în dezvoltarea de proiecte comunitare. Maria Dima. Mirela Neacşu Universitar. Să se aplice tehnici moderne de proiectare curriculară. Atestat Phare M. Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind evaluarea muncii în grup.Proiectare curriculară – 12 ore Modulul V . Ştefan Pacearcă.M.C.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.Şcoala incluzivă.

Prof. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII ROMÂNE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii integrării noului curriculum în sistemul educaŃional actual şi nevoii de pregătire a profesorilor pentru a aplica metode moderne în predarea limbii şi literaturii române.Lydia Ignat. profesor III. Obiective specifice: • Să se cunoască conŃinuturile specifice şi metodice ale disciplinei.estimat de cursanti ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. profesor. Nicolăescu Mariana. • Să se realizeze autoevaluarea şi feed-back-ul în devenirea profesională. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum.I. Prof. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. doctor Gheorghe Lăzărescu.Prof. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. portofolii. RESURSE UMANE Formatori: Prof.6 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. stimularea orală a unei activităŃi de predare. critică şi reflexivăîn adoptarea tehnicilor şi strategiilor de comunicare modernă. timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. Calendarul programului: semestrul I. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pentru diferite nivele de limbă. • Să se folosească criteriile de evaluare în conformitate cu noua orientare a abordării strategiei didactice. Durata: 50 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. * Se propune extinderea echipei de formare cu formatorii: Jianu Mihaela Daniela.it 51 . Prof. Adriana Donciu. pe fişe de lucru. II. ActivităŃi: lucrul în echipă. Mihaela Georgescu. profesor. obiective.000 ( 180 lei per cursant x 50 nr. Dr. • Să se dezvolte competenŃele lingvistice şi gândirea autonomă. II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare.Tatiana Costache. Mariana Marin. Prof.comunicare_zoratti@yahoo. pe grupe. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr. Prof. Carmen Nedelcu. Laura Surugiu. teste. Insp. Dia Daria Stoicescu. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 100 Costul total al programului: 9. proiecte de lecŃii.Sofia Dobra. rezultate) Scop: orientarea strategiilor didactice de comunicare spre un învăŃământ flexibil.culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop. activităŃi.Prof.

prof.culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop.prof.prof. pornind de la metodele şi strategiile prezentate să-şi consolideze pregătirea ştiinŃifică ActivităŃi: lucrul în echipă. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr. activităŃi. inter-relaŃionare Obiective specifice: să utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare să proiecteze activităŃi didactice. IOSIF Paula .comunicare_zoratti@yahoo. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului: semestrul I.it 52 ..000 ( 160 per cursant x 50 – nr. rezultate) Scop: • dezvoltarea competenŃelor cadrelor didactice privind activităŃile curriculare şi extracurriculare • probarea competenŃelor necesare unei bune proiectari.. pe fişe de lucru. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII LATINE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • Cursul răspunde necesităŃii de aplicare a noilor metode de predare a limbii si literaturii latine şi folosirea criteriilor de evaluare în conformitate cu cele mai recente lucrări de referinŃă. portofolii. III.II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare. în vederea eficientizării demersului didactic • formarea unor abilităŃi de comunicare. teste.de cursanŃi estimaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 4. RESURSE UMANE Formatori: PALIGA Rodica – prof. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 8. PAUL Maria . prezentarea diferitelor modele de lecŃii. schimbărilor survenite în programele şcolare. II. timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. stimularea orală a unei activităŃi de predare. • Cursul răspunde.I. • Pregătirea în vederea susŃinerii de către elevi a examenelor naŃionale. GHEORGHIU LuminiŃa . Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. proiecte de lecŃii. lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. de asemenea. pe grupe. obiective. .

exerciŃii ghidate pentru experimentarea unor noi practici profesionale şi dezbaterea în grup. de altfel. stimularea lecturii de plăcere.86lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. de altfel. în special. în general. grile de evaluare a cursului de formare şi a prestaŃiei echipei de formatori. Facultatea de Litere. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CERCURILE DE LECTURĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Promovând Cercurile. chestionare/teste de evaluare la sfârşitul activităŃii. II. Obiective specifice: CursanŃii trebuie: • să analizeze critic programele şcolare de limba şi literatura română. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125 / nr. profesor. • să aplice tehnici de documentare. în ultimul timp în multe Ńări. profesor. • să se familiarizeze cu specificul profesional al fiecărei categorii (profesor de limba şi literatura română. Universitatea Bucureşti. RESURSE UMANE Ioana Nanu. b. Marilena Şerban.250 (170 lei per cursant x 125 număr de cursanŃi planificaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. ModalităŃi de evaluare: Feedback-uri la sfârşitul unei sesiuni de formare. să proiecteze activităŃi în care să aplice strategii adecvate în funcŃie de specificul textului şi de obiectivele urmărite. să se familiarizeze cu tehnici de cercetare didactică. în scopul utilizării lor pentru atingerea obiectivelor programei. Lefter (Popescu) Simona Cristina. învăŃătorilor. cluburi de carte. profesor . concursuri. schimbare intervenită. ActivităŃi: • ModalităŃile de formare preferate în sesiunile de lucru sunt interactive şi se bazează pe alternanŃa dintre atelierele demonstrative. II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în zilele de sâmbătă şi duminică în timpul activităŃii didactice. profesor .). obiective.it 53 . rezultate) Scop: Promovând Cercurile de lectură ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de: recunoaşterea crizei lecturii şcolare. ateliere de scriere etc. Jianu Mihaela Daniela. III. învăŃător) în vederea găsirii unor căi adecvate obiectivelor comune urmărite. flexibilă. timp alocat Curriculum-ul programului (scop. grile de evaluare a principalelor produse solicitate cursanŃilor. profesor documentarist. ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de recunoaşterea crizei lecturii şcolare urmate de o schimbare de perspectivă în abordarea literaturii. • Simulări de activităŃi specifice în vederea construirii unor proiecte de durată pentru stimularea lecturii de plăcere (cercuri de lectură. Calendarul programului: semestrul I. simularea unor activităŃi care vizează prelungirea actului lecturii prin scrierea creativă. să proiecteze ateliere de scriere creativă. activităŃi. profesorilor pentru: a. şi în didactica lecturii. cercetarea problemei lecturii în vederea îmbunătăŃirii permanente a practicilor de abordare a didacticii lecturii. schimbarea de perspectivă în abordarea literaturii. schimbare intervenită. fişe de monitorizare a activităŃii cursantului. să participe activ la simulările de activităŃi. Rezultate: Proiectarea unor activităŃi comune cu participarea documentariştilor. • să aplice în mod flexibil teoriile actuale ale lecturii în activitatea profesională. a manualelor. Durata: 44 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. să aplice strategii adecvate lecturii textelor literare şi nonliterare pentru ca elevii lor să poată răspunde la întrebarea cum citim diferite texte literare şi nonliterare. Laura Surugiu. să se familiarizeze cu schimbările de paradigmă intervenite în ultimele decenii în teoriile textului şi ale lecturii. profesor . în ultimul timp în multe Ńări prin apropierea lecturii cursive de lectura metodică .I. în scopul aplicării lor în spiritul în care au fost concepute. să facă o lectură critică. analiza activităŃilor.comunicare_zoratti@yahoo. în care scrierea să continue firesc actul lecturii. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 220 Costul total al programului: 21. Nicolăescu Mariana. grilă de evaluare a portofoliului. lector.

Ovidiu Pânişoară — profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti. modul III.2009 trimestrul I şi II – 2010 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. Cristina Maria Iancu — formator regional de directori / insp. Iunona Staş — formator regional de directori / prof. Modul de certificare: certificat de competenŃă profesională II.TIC – 90 ore Scop: • realizarea premiselor manageriale pentru menŃinerea şi dezvoltarea sistemului de învăŃământ în contextul tradiŃiei şi reformei • realizarea abilităŃilor participanŃilor pentru o activitate profesionistă. modulul II. Mihaela Cotfas — formator C. Nicolae Luchian — formator regional de directori. I. gr.Management EducaŃional – 90 ore .D.C. I . CRITERII E CONOMICE Nr.I. Vasile Molan — conferenŃiar universitar doctor Universitatea Bucureşti. teste. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENT EDUCAłIONAL Tipul de program: perfecŃionare Grup Ńinta: manageri educaŃionali..Comunicare şi curriculum – 90 ore . RESURSE UMANE Sorin Cristea — profesor universitar doctor. gr. ISMB. Constantin Roman — profesor universitar doctor ASE . în ordinea înscrierilor Planificare pe module: modulul I..com 54 . portofolii.D.jurist III. proiecte. Corina Cace — conferenŃiar universitar doctor ASE. Ştefan Militaru . activităŃi practice. cursanti estimat: 100 cursanŃi ( 4 grupe) Costul total al programului 950 lei / pe cursant (costul programului 95000) Costul pe ora de formare: 3.Universitatea Bucureşti.C. competentă şi creativă Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască şi să aplice/utilizeze/evalueze corect legislaŃia şi precizările legale referitoare la învăŃământ • să creeze/formeze abilităŃi specifice procesului managerial şcolar • să ofere modalităŃi de evaluare cuantificată repetabilă Calendarul programului: trimestrul IV. îndrumare şi control Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în managementul unităŃilor şcolare impuse de Reforma ÎnvăŃământului • schimbări în echipele manageriale • solicitările cadrelor didactice Durata: 280 ore / semestrul I şi II. Tania Vlad — formator regional de directori /prof.40 lei / oră cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. personal didactic aspirant la funcŃii de conducere. Andi Alexandru Oprea — formator C.

auditor în domeniul calităŃii. Popa Sever – formator.I. • Să completeze componente ale manualului calităŃii. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: AUTOEVALUARE INSTITUłIONALĂ Tipul programului: program tematic sau modular realizat prin stagii nondisciplinare Grup tinta: personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar. Justificare: • necesitatea dezvoltării unei culturi a evaluării calităŃii în educaŃie. calificative II. I.90 lei / oră Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. B: ActivităŃi specifice ale CEAC – 8 ore Scop: pregatirea profesională a managerilor şcolari. Diaconu Roxana – formator. Obiective: ParticipanŃii vor fi capabili: • Să identifice cerinŃele implementării unui sistem de management al calităŃii • Să întocmească documente specifice în conformitate cu legislaŃia privind asigurarea calităŃii în învăŃământul preuniversitar.I. • introducerea autoevaluării în sistemul educaŃional ca mecanism intern de măsurare a calităŃii. Calendarul programului: trimestrul IV. Stoica Aurelia – formator. • elaborarea unor proiecte de autoevaluare instituŃională în contextul descentralizării şi centrării pe calitate în educaŃie.6 ore • Procesele autoevaluării instituŃionale .I. profesor gr. timp alocat: Asigurarea calităŃii serviciilor educaŃionale.I. Durată: 46 de ore . • Să întocmească rapoarte de autoevaluare periodice şi finale pe baza dovezilor colectate conform principiilor calităŃii.profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti. Popa Daniela Elisabeta .com 55 . auditor în domeniul calităŃii. Modele europene – 6 ore • Cadrul de asigurare a calităŃii . RESURSE UMANE Formatori: Ioan Neacşu . documente pentru planificare. I.7 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii. a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii din unităŃile de învăŃământ şi iniŃierea acestora în elaborarea strategiilor şi tehnicilor de autoevaluare a instituŃiei de învăŃământ.formator. A: Cadru general – 9 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii. operare şi controlul proceselor specifice sistemului de management al calităŃii. cursanti estimati: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Modul de certificare: Atestat de formare continuă a personalului didactic Costul programului: 180 lei / cursant (cost total – 13500 RON) Costul unei ore: 3. CerinŃe referitoare la documentaŃie . CRITERII E CONOMICE Nr.12 credite Planificare pe stagii. auditor în domeniul calităŃii. profesor gr.II. profesor gr. profesor gr. profesor gr.formator. III. profesor gr.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare / produsele activităŃilor. Rodica Dimitrovici . auditor în domeniul calităŃii. auditor în domeniul calităŃii.8 ore • Sistemul de management al calităŃii. Stan Alice – formator.

inspector de specialitate. LuminiŃa Doicin – prof. univ. reguli. Aurelia Stoica – prof. chestionare. Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei – Universitatea din Bucureşti.semestrul I şi II Resurse materiale .S.B. de a rezolva probleme.I Lic. Scopul .M. grad I. Mihaela Ionescu – prof.com – Bucureşti . participanŃi / grupa : 25 – 1 grupă Durata . de a cunoaşte şi a utiliza mijloacele media Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili să: • planifice şi să aplice noi strategii didactice • imagineze şi să folosească în mod creativ reprezentări variate • utilizeze algoritmi. II. dr.Casa Corpului Didactic.profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.S. I.grad.(4 lei /ora x cursant) x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei / cursant x 25 cursanŃi = 10.fişe pentru activităŃi experimentale. univ. Coordonator . Andi Alexandru Oprea – informatician CCD.prof.M. logistic III. proiecte interdisciplinare.Teoretic”Ion Barbu” Sistem de evaluare preconizat ...I. RESURSE UMANE Formatori Ioan Neacşu .creşterea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor de chimie prin accentuarea caracterului formativ al acestora: dezvoltarea deprinderilor de a efectua experimente. metode sau modele în abordarea unor probleme practice sau pentru structurarea unor situaŃii diverse • abordeze interdisciplinar temele de chimie. Buc.100 de ore Perioada . portofoliu Mod de certificare – atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă – profesori de chimie Nr. dr. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului . 56 . echipamente audio-video. Irinel Badea – prof.000 lei Colaborări Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei I. Facultatea de Chimie – Univ. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare .B.grad.DIDACTICA DISCIPLINEI CHIMIE Justificarea ofertei la cererea cadrelor didactice noi metodologii în predare – învăŃare – evaluare modalităŃi de implementare a calculatorului în orele de chimie tipuri de probleme de chimie şi modalităŃi de rezolvare experimentul de laborator şi rolul lui în accesibilizarea cunoştinŃelor.I Lic.”Benjamin Franklin”.

metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: referate. biologie pentru a manevra pricipiile generale ale modelării materiei în Univers II. fizică şi alte discipline de învăŃământ • posibilitatea creerii unui CDS pentru clasele IX-XII Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • înŃeleagă linia generală a dezvoltării istorice a astronomiei şi a genezei dezvoltării fondului conceptual şi metodologic comun al ştiinŃelor exacte. chestionare. “D.I. Cristina Iancu – inspector ISMB Marta Turcu – prof. geografie.grd. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere şi perfecŃionare Titlul programului: NOłIUNI GENERALE DE ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ Justificarea ofertei: interesul tot mai mare al profesorilor şi elevilor pentru astronomie şi astrofizică • organizarea olimpidelor naŃionale şi internaŃionale de astronomie. videoproiector III. participanŃi / grupa: 25 – 2 grupe Perioada/ durata: 60 ore (semestrul I şi II) Resurse materiale: calculator.000 lei Colaborări: Universitatea Bucureşti – Facultatea de Matematică şi Facultatea de Fizică Institutul NaŃional de Astronomie – Bucureşti Observatorul Astronomic Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. dezbateri în grup Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică. dr. grd. • utilizeze relaŃiile dintre percepŃia umană imediată a Universului şi imaginea acestuia creată de cercetarea astronomică. chimie.1 – Grup Şcolar de ConstrucŃii Montaj “Mihai Bravu”. 1 – Lic. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi / grupa x 2 grupe = 12.Aligheri”. fizică. sunt puŃini profesori. ingineri Nr. RESURSE UMANE Mircea Rusu – conf. fizică. biologie. Universitatea Bucureşti Facultatea de fizică . • creşterea cererii la nivel naŃional şi internaŃional de profesionişti în acest domeniu Scopul: • necesitatea unei mai bune colaborări interdisciplinare între matematică. Doina Cremenescu – prof.com 57 . care sunt capabili să pregătească elevii . chimie. Ştefan Grigorescu – prof. • folosească cunostinŃele de matematică.

formare Titlul programului: DIDACTICA MATEMATICII Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în programa şcolară de matematică. • la cererea cadrelor didactice identificată în urma aplicării chestionarelor specifice.prof.dr.S. Scopul: • • formarea şi dezvoltarea unor competenŃe generale şi specifice îmbunătăŃirea activităŃii metodice şi didactice Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • identifice. prof.N. • necesitatea unei formări coerente în didactica predării matematicii. inspector de specialitate I. ”Matei Basarab”.”Elena Cuza”. Maria Popescu _. Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. Cristina Iancu. Raluca Stoican .M. grad I C. Gabriela Streinu .22 Sistemul de evaluare: chestionare. inspector de specialitate S. unv.Cercel. portofolii personale Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică Nr.S.N. Comercială Superioară „N. participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Durata: 100 ore Perioada: semestrul I şi II Resurse materiale: Casa Corpului Didactic şi centrele de formare.prof.M.prof. grad I. prof. ”Mihai Bravu”.B. să definească şi să aplice noŃiunile cuprinse în: . grad I Gr.curriculum naŃional . echipamente multi-media. Doina Cremenescu – prof.de Matematică şi Informatică – Bucureşti. III.com 58 .Fac. dezbateri.. grad I .Şcoala Centrală.prof. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant)x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei /cursant x 25 cursanŃi = 10. Florica Banu.I. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare. Sanda Molnar _.000 lei Colaborări: I. impuse de reforma învăŃământului.E.B.programa şcolară de matematică • aplice tehnici de predare – evaluare specifice matematicii • ofere modalităŃi de evaluare măsurabilă şi repetabilă III. • concluziile inspecŃiilor şcolare care evidenŃiază necesitatea unei perfecŃionări din punct de vedere metodic. Kretzulescu”. grad I C.E.N. grad I Şc. Şc. Emilia Iancu .. Nr. în curriculumul naŃional. CRITERII ECONOMICE Olivian Simionescu Panait. Şc. SNEE.

III. chimie şi biologie Nr. • să abordeze interdisciplinar temele din Fizică-Chimie-Biologie. Lic. metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare.D. RESURSE UMANE Formatori: Mihaela Garabet . II. flipchart. Ştefan Grigorescu – prof. Lic.000 lei Colaborari: Institutul NaŃional de Fizica Laserilor.P. Delia Prisăcaru . chimie şi biologie pentru a susŃine lecŃiile din cadrul noii programe şcolare de ŞtiinŃe. D. dezbateri. Teoretic “Gr.P. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: REPERE METODOLOGICE PENTRU STUDIUL DISCIPLINEI ŞTIINłE Justificarea ofertei: la cererea profesorilor de fizică. ”Universitatea Bucureşti”.participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada/ durata: 40 ore ( semestrul I si II ) Resurse materiale: videoproiector. Sanda Fătu – prof. Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. I. video.profesor grd. I.Center for Science Education and Training Universitatea Bucureşti. Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. Moisil”. Teoretic “Gr.prof. metodist grd. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică. portofoliu.I. chestionare.com 59 . dr. TV. Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. Dana Bobocea – prof. Plasmei şi RadiaŃiei . CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 40 ore = 160 lei / cursant TOTAL: 160 lei / cursant x 25 cursanŃi = 4. Scopul: IniŃierea şi perfecŃionarea profesorilor de fizică. I. Moisil”. chimie şi biologie. Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • să aplice noile strategii didactice specifice studiului ŞtiinŃelor. metodist grd.

Russu-Ciolac Anca Maria – conf. Fac.. Fac.prof.N.Biologie Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. flipchart.dr. chestionare. Paraschiv SteluŃa – insp.Sava . univ.Moisil Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. Univ. grad I C. Fac. grad I C. I L.com 60 . Grosu Mariana – prof.CNCEIP.drd. univ. participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada / durata: 60 ore (semestrul I şi II ) Resurse materiale: videoproiector.Călugăru Daniela – insp. Sf. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: DIDACTICA BIOLOGIEI Justificarea ofertei: • Schimbări în programa şcolară. Biologie Univ. RESURSE UMANE Formatori: . dezbateri. Univ. portofoliu. grad. în conformitate cu programele şcolare • Alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II.N.Biologie .T G. gen. MECI. video. III. Bobocea Dana Corina . Bucureşti. Cîrstoiu Jeanina – lector. Buc. Alexandrescu Florica . TV.000 lei Colaborări: MECI. I. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori biologie Nr.Buc.prof. în vederea atingerii obiectivelor didactice • Elaboreze planificări calendaristice. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi = 6. impuse de reforma învăŃământului • Concluziile inspecŃiilor • La cererea profesorilor de biologie Scopul: Implicarea profesorilor în găsirea soluŃiilor eficiente pentru problemele de la clasă Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • Coreleze metodele activ-participative.Creangă.I.

I. Zamfir Marin .N. Băncilă Gabriela – prof. participanŃi / grupă: 25 – 2 grupe Durata/Perioada: 60 ore ( semestrul I şi II ) Resurse materiale: suport curs sub formă electronică. Fac. Fac. univ. grad I CN “I.Viteazul“.dr. Fac.Vuia“. Nr. Rusu Mircea– conf. Nr. dezbateri.Caragiale“. grad I C. Ortodox Sf. Popa Sever – prof. grad I Lic. videoproiector.com 61 .prof.dr.Buc.Basarab“. Fizică Univ. Zamfir Gheorghe . Metrologie“T. chestionare. III. Stănescu Corina . “Antim Ivireanu“. Fizică Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. Bucureşti.000 lei Colaborări: MECI.152 Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare.prof. RESURSE UMANE Formatori: NegreŃ Ioan Dobridor – prof. Univ.dr. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: METODICA PREDĂRII FIZICII Justificarea ofertei: • La cererea profesorilor de fizică • Schimbări în programa şcolară de fizică • Concluziile inspecŃiilor Scopul: • Dezvoltarea abilităŃilor procesului de predare-învăŃare – evaluare • ÎmbunătăŃirea cunoştinŃelor legate de aplicarea curriculum-lui de fizică • Aplicarea metodelor creative Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili: • Să coreleze metodele activ-participative. grad I C. portofoliu Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică Nr. “M.N.N. Tănase Michaela . “M. Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei.prof. Melnic Diana .Univ.135. grad I Lic. flipchart. grad I Şc. Şc. univ.gupa x 2 grupe = 12. Popa Daniela – prof.. grad I C. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei/cursant x 25 cursanŃi .Buc.prof. cu particularităŃile clasei şi cu obiectivele operaŃionale • Să stăpânească şi să aplice tehnicile lucrului în echipă şi de educare a creativităŃii la orele de fizică • Să alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II. “I.prof.Creangă“.L.

Ioan Oancea – IRDO.Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: formarea şi perfecŃionarea continuă a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar .activităŃi practice -7 ore Drepturile copilului . de implicare activă şi eficientă în societatea civilă. Durata: 42 ore Planificare pe module tematice: Drepturile omului / categorii de drepturi – 7 ore Contextul european şi obiective naŃionale ale educaŃiei perntru democraŃie – 7 ore Istoric Drepturile omului/Drepturile copilului -7 ore Drepturile omului . RESURSE UMANE Formatori: prof. CRITERII ECONOMICE Costuri total al programului: 9460 lei (3. Eugen Stoica – inspector general MECI Modul de certificare: atestat de competenŃe profesionale CNFP Numar cursanŃi planificaŃi: 60 (2 grupe) /an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare planificat: 84 III. master in human rights Florina Voicu – formator IRDO. în formarea şi perfecŃionarea continuă în domeniul drepturilor omului.5 lei/oră/ cursant – 157 lei /cursant) Coordonator: prof.I. regional şi naŃional din domeniul promovării şi protecŃiei drepturilor omului. • să se analizeze situaŃii concrete privitoare la protecŃia copilului. • acŃionarea în direcŃia asumării de roluri şi responsabilităŃi în comportamentul civic al tineretului şcolar Obiective specifice programului: • să aprofundeze cunoştinŃe privitoare la principalele mecanisme şi instrumente cu caracter universal.com 62 . chestionare. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. • să fie formate atitudini de angajare.activităŃi practice -7 ore Respectarea/încălcarea drepturilor omului – 7 ore Scopul: • conştientizarea drepturilor omului în general şi a drepturilor copilului în mod special. trimestrul I şi II 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. II. prof. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: EDUCAłIE PENTRU DREPTURILE OMULUI ŞI COPILULUI Tipul de program: formare continuă Public . metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.

• să iniŃieze strategii de comunicare asertivă.an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare: 41 III. Calendarul programului: trimestrul IV 2009 Sistemul de evaluare preconizat: fişe de exerciŃii..imagine de sine’’. în cadrul orelor de consiliere / dirigenŃie.B. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului – 3825 lei ( 3. Planificarea pe module: • Autocunoaşterea – 4 ore • Comunicarea – 5 ore • ÎnvăŃarea eficientă . Emilia Sicsai .profesor consilier psihopedagog.I. .. precum şi îmbunătăŃirea abilităŃilor de comunicare între elevi şi profesori. • să aplice tehnici ale gândirii critice cum ar fi: tehnica ciorchinelui.B.M.S.M.5 ore • MotivaŃia – 5 ore • Lumea profesiilor – 5 ore • Pregătirea psihologică pentru examen .. Elena Ştefan . CMAP. II.profesor metodist C.C.153 lei/cursant total) Coordonator: prof. colocviu..gândirii critice’’.. Ruxandra Regalia . tehnica arborelui decizional. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ŞCOALA DIRIGINłILOR Tipul de program: programe tematice modulare realizate prin stagii non-disciplinare. Sugestii pentru realizarea orei de consiliere / dirigenŃie.5 ore • Luarea deciziilor – 5 ore • Managementul timpului .5 ore • Drepturile copilului – 2 ore Scopul: însuşirea unor metode (tehnici) moderne. .stima de sine’’. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.comunicare asertivă’’. folosind metode specifice . chestionare. interactive privind derularea orelor de consiliere / dirigenŃie. La cererea cadrelor didactice. Programa de consiliere şi orientare şcolară. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Număr cursanŃi planificaŃi – 25 persoane/ primul semestru .D. Public-Ńintă vizat: personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei : 1. 2. portofolii.com 63 .5 lei/oră/ cursant . Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să realizeze un program coerent cu activităŃi interactive privind alegerea carierei elevilor. 3. • să identifice şi să aplice metode active de învăŃare eficientă. RESURSE UMANE Formatori: Ani Răducu . Simona Crăciun – consilier MECI.D.inspector I.. Modulul mediu.S.inspector I. Simona Luca – profesor metodist C. fişe pentru activităŃi experimentale..C. Durata: 41de ore. • să explice termenii folosiŃi cum ar fi: .

S. Modul de certificare: adeverinŃă C. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. Obiective specifice programului: • să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC. solicitanŃi din comunitatea locală. pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line..D. • creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră. conducerea unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back-ului în teren. sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene. Colaborări: cu I. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL.com 64 . Mihaela Cotfas — formator ECDL. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ŞI Justificarea ofertei: • promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar. Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 80 lei / cursant. II. precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră x cursant.M.C.B. • oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite).CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20 / 25 CREDITE I. Scopul: • consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu. proiecte. Coordonator: inf. grupe de 25 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste. portofolii şi activităŃi practice. • să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office. • să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse.

A. iar cel de-al doilea practic. bibliotecă . CNFP. Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare . Evaluarea se realizează la finalul fiecarui modul şi constă în susŃinerea de catre cursanŃi a doua teste. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: • ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: • să fie capabili a utiliza calculatorul. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei / cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. fiind alcatuit din 40 de itemi. logistică. Coordonator: inf. Testul grilă se desfăşoară on-line. iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare. grupe de 25 formabili fiecare. iniŃiere IT). activităŃi practice.com 65 . PowerPoint. II. Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. Pragul de promovabilitate al fiecarui test este stabilit la 70 puncte din 100.reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l. Excel.Curs acreditat de SIVECO S. utilizare AeL).A. conducerea unităŃilor şcolare. – 25 credite I. pachetul de programe Microsoft Office (Word. filialele Casei Corpului Didactic. III. Casa Corpului Didactic Bucureşti echipamente. atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S. unul teoretic. total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă. • să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI.

III. bibliotecă. logistică..A. RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă. filialele Casei Corpului Didactic. grupe de 20 formabili fiecare. Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare.Curs acreditat de SIVECO S. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. II. conducerea unităŃilor şcolare. comunicare şi colaborare. Coordonator: inf. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.A. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme.– 25 credite I.INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: • să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile. activităŃi practice. total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 178 lei / cursant (2 lei / oră X cursant X 89 ore = 178 lei). Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului. Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală.com 66 . • să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată. CNFP. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII . atestat de SIVECO S. Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.A.

CAPITOLUL III Cursuri în parteneriat C AS A CO UL U I D RP ID M un ic i p cu iului Bu re şt i A CT IC a .

Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti. franceză. răspunsuri la stimuli imagine.4 lei * cursantul îşi poate alege de la 1 până la 5 module. Gillian Curtis. de cerere. Durata: 12 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/ module tematice.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I.comunicare_zoratti@yahoo. germană Obiective specifice: formarea abilităŃilor. Veronica LLamas-profesor Limba germană: Schrin Fatemi-lehrer. Sada Di Tommaso-lehrer. exerciŃii de completare de cuvinte. ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10. Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică Public – Ńintă vizat: cadre didactice.dialog dirijat şi liber pe diferite teme.LA CINEMA(MODULUL III)*. fraze pe diferite teme/locuri. latin. activităŃi. rezultate) Scop: formarea abilităŃilor cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere. pe grupe.Modulul III: 12 de ore 4 Comunicare în limbaj gastronomic . spaniolă. dirijate 3 transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului 4 integra cuvinte noi în enunŃuri proprii 5 produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat 6 manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon .docente. Ilaria Papiridocente. chestionare. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DE LA IMAGINI ÎN CUVINTE: VIDEOCLIP PRIN CÂNTEC (MODULUL I)*. Concepcion – profesor.020 lei (400.docente. comunicare şi aprofundare în limbile străinede circulaŃie internaŃională: italiană. timp alocat 1 Însuşirea mecanismului de comunicare prin cântec .Modulul II: 12 de ore 3 Folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat la cinematograf .Modulul V Curriculum-ul programului(scop. Geromina Villanova professeur. engleză. GASTRONOMIE(MODULUL IV)*. de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. Benedetta Bacile. Cora Ebeling –lehrer III. Patrik Freeman-teacher. fişe de evaluare. Fabio Boccio.Modulul I: 12 ore 2 Cunoaşterea sistemului de comunicare telefonic . conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor participanŃilor de a: 1 desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar 2 folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 / nr. pe fişe de lucru. teste. discuŃii. obiective. LIMBAJ TELEFONIC (MODULUL II)*. II. re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.teacher. Caroline Condict – teacher.Modulul IV 5 Consolidarea pârghiilor de folosire a limbii prin intermediul lecturii . feedback. Antonella Torente Limba spaniolă: Carmen Rodriguez – profesor. materiale realizate de formabili/ portofoliu. LECTURĂ EXPRESIVĂ (MODULUL –V)*. LIMBAJ . Nu sunt obligatorii toate modulele. de scrisori. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur.it 67 .docente. german ActivităŃi: lucrul în echipă. didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional.

. 5 calitatea relaŃiei cu destinatarul Curriculum-ul programului (scop..700 lei (748 lei / cursant x 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29. fişe de evaluare. teste.M. inspectori şi metodişti I.C. accentului şi claritatea expunerii în faŃa unui număr mare de interlocutori. II. activităŃi. fraze pe diferite teme/ locuri.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. feedback. înregistrare video şi analiza prezentărilor.S.it 68 re şti IC CT A a . Patrik Freeman. exerciŃii de completare de cuvinte.-urilor. Gillian Curtis. responsabili cu formarea din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional: luarea în considerare privind îmbunătăŃirea intonaŃiei.D. răspunsuri la stimuli imagine.teacher. III.urilor.persoane publice: director atât din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar cât di ale C. profesori metodişti ale C.comunicare_zoratti@yahoo. Caroline Condict – teacher. 2 lecŃii privind modalităŃi de înfruntare a dificultăŃilor în comunicare.CAS A CO RP UL U I D ID M un icip cu iului Bu I. pe fişe de lucru. 4 prezentarea pe diferite teme din partea fiecărui participant. Durata: 25 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. timp alocat 1 analiza contextului relaŃional. RESURSE UMANE Formatori: Limba engleză: Mara Cancia-teacher. 3 analizele tehnice de prezentare. materiale realizate de formabili/ portofoliu. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere. obiective. pe grupe. ActivităŃi: lucrul în echipă. comunicare şi aprofundare privind tehnicile de prezentare pe diferite teme în limba engleză.B. chestionare.92 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.teacher. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă în faŃa unui număr mare de interlocutori Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. discuŃii.C. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABORDAREA STILULUI ORATORIC ÎN COMUNICARE Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică de oratorie Public – Ńintă vizat: cadre didactice .D. ore planificate 25 Costul total al programului: 18. Obiective specifice: 1 să permită participanŃilor de a identifica şi gestiona în mod conştient factorii care influenŃează eficacitatea proceselor de comunicare interpersonale 2 să furnizeze cunoştinŃe care să contribuie la ameliorarea capacităŃilor de comunicare cu un număr mare de interlocutori.

curriculum. C1. Veronica LLamas . modalitatea de a da şi primi un telefon. chestionare.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33.comunicare_zoratti@yahoo. folosirea poştei electronice.privat şi administrativ. eliminarea stresului în conversaŃia telefonică în limba străină. Sada Di Tommaso . fişe de evaluare. formule de introducere şi prezentare. C2 Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia. Caroline Condict – teacher.lehrer. IV: conversaŃia telefonică.docente.profesor Limba germană: Schrin Fatemi .Patrik Freeman. timp alocat I: informaŃii profesionale.020 lei (400.teacher. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice de a fi capabile să pună în practică în timpul activităŃii lor limbaj de drept public. Concepcion – profesor.it re şti u IC CT A a 69 . fraze pe diferite teme Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. Gillian Curtis. ITALIANĂ. a pune întrebări pe teme de afaceri. Obiective specifice: 1 să cunoască sistemul de comunicare în limba străină din diferite sectoare de activitate 2 să folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat folosind instrumente tematice şi virtuale pentru dezvoltarea anumitor competenŃe. FRANCEZĂ. lumea modei.teacher. Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti . obiective. Cora Ebeling – lehrer III. Fabio Boccio . discutarea despre noile tendinŃe. pe grupe. exerciŃii de completare de cuvinte. rezervarea biletelor pentru avion şi tren. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur. activităŃi. conversaŃii şi discuŃii pe baza folosirii poştei electronice. reguli de supravieŃuire. modalităŃi de răspuns la întrebările clienŃilor pe teme cu caracter profesional III: interviuri pentru ocuparea unui loc de muncă. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. pe fişe de lucru. răspunsuri la stimuli imagine. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA ÎN AFACERI ÎN LIMBILE: ENGLEZĂ. teste. Curriculum-ul programului(scop. Geromina Villanova professeur. II. prezentarea de abilităŃi şi competenŃe. şederea în hotel.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I.docente. Recapitularea gramaticii. economie politică.Antonella Torente Limba spaniolă:Carmen Rodriguez – profesor. cereri de informaŃii.docente. Benedetta Bacile . închirierea de automobile. economie politică şi de merceologie. conversaŃie formală şi informală pe diferite teme. 3 să consolideze abilităŃile de formare a limbajului de drept public.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. Ilaria Papiridocente. Durata: 12 ore Planificarea pe stagii/module tematice. ActivităŃi: lucrul în echipă. cererea de informaŃii privind profilurile profesionale. VI: coduri de îmbrăcăminte. selecŃia şi analiza profilurilor profesionale.privat şi administrativ. discuŃii. II: corespondenŃa generală. ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10. feedback.teacher. SPANIOLĂ ŞI GERMANĂ Tipul de programe: cursuri de dezvoltare a limbajului în afaceri Public – Ńintă vizat:: cadre didactice cunoscătoare a limbilor de circulaŃie internaŃională de nivelul: B2. organizare şi planificare. materiale realizate de formabili/ portofoliu.4 RON Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.lehrer. V: călătoria de afaceri. principii de merceologie.

Durata: 12 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. o voce clară şi precisă comunică date precise. Gillian Curtis. Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. chestionare. discuŃii. Ilaria Papiridocente. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de comunicare. 5 ore de modificare a vocii. Caroline Condict – teacher. răspunsuri la stimuli imagine. care poate astfel să amelioreze eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa. pe grupe. fraze pe diferite teme/locuri.it 70 . Limba italiană: Giuseppina Foti.Patrik Freeman. Antonella Torente III. vocea noastră influenŃează cu 72% din credibilitate. furnizând o voce clară şi carismatică.020 lei (400. fişe de evaluare. Fabio Boccio. pe fişe de lucru. 2 să furnizeze pârghii de exprimare a siguranŃei în orice aspect/ act al comunicării şi în modul în care vorbeşte şi se exprimă.comunicare_zoratti@yahoo. feedback.. credibilitate şi profesionalism.teacher. LECTURĂ EXPRESIVĂ ŞI DEZVOLTAREA Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher. ore planificate 12 Costul total al programului: 10.teacher.4 RON a DE DICłIUNE. II.docente. o voce clară şi carismatică 6 calitatea exprimării la telefon. furnizând o voce clară şi carismatică. tehnicile de modificare a vocii.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. Obiective specifice: 1 să ofere participanŃilor sugestii utile şi indicaŃii pentru afirmarea propriei expresivităŃi în lectură şi nu numai. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. să facă mai eficace predarea şi intervenŃiile lor în clasă 2 cursul este indicat pentru a modifica radical vocea. şi de a face intervenŃiile noastre didactice mai active. ActivităŃi: lucrul în echipă. obiective.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I. Curriculum-ul programului (scop. Benedetta Bacile. instrumentele pentru a putea ameliora sau perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză.docente. activităŃi.docente. perfecŃionarea pronunŃiei în limbile italiană şi engleză. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS re şti IC CT A VOCII Tipul de programe: formare profesională Public – Ńintă vizat: cadre didactice de limbi străine din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: 1 cursul îşi propune să formeze profesorilor sau celor care operează în sectorul formării. materiale realizate de formabili/ portofoliu. 4 analizele tehnice de a ameliora eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa. motivate şi deci eficace. timp alocat 3 lecŃii privind modalităŃi de a perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză în comunicare. Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare clară în contexte diferite. cuvintele pe care le folosim reprezintă numai 28% din mesaj.

timp alocat NIVELUL1: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 1 indică deŃinerea unei competenŃe de bază în didactica limbii italiene pentru străini. de nivelele:1 şi 2. Rezultate: DITALS: CURSURILE ORGANIZATE DE STUDIOITALIA SUNT RECUNOSCUTE CA VALABILE DE CENTRUL DITALS (UNIV.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. activităŃi. Fabio Boccio.comunicare_zoratti@yahoo.docente. RESURSE UMANE Limba italiană: Giuseppina Foti. care are ca Ńintă un tip specific de solicitanŃi. LA SFÂRŞITUL ADMITERII LA EXAMENUL DE CERTIFICARE DITALS DE NIVELUL 2.020 lei (880. Ilaria Papiridocente. în Italia şi în străinătate depinde de structura fiecărui stat şi de fiecare instituŃie. NIVELUL 2: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 2 indică deŃinerea unei competenŃe avansate în predarea limbii italiene ca limbă străină de orice profil de solicitanŃi.36 RON * UNIVERSITATEA PENTRU STRĂINI DIN SIENA. Curriculum-ul programului(scop. Durata:30 de ore Planificarea pe stagii/module tematice.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29.CENTRU DE CERCETARE ŞI DE SERVICIU DITALS. Obiective specifice: să ofere solicitanŃilor posibilitatea de a-şi evalua nivelul de cunoştinte şi implicit de a obŃine Certificatele DITALS. ore planificate 30 Costul total al programului: 22. Certificat de CompetenŃă în Didactica Limbii Italiene pentru străini. DIN SIENA). Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: Examen de susŃinere a Certificatului DITALS de nivelele 1 şi 2. rezultate) Scop: Cursul de formare pregăteşte profesori pentru examenul de nivel 1 al Certificatului DITALS sau permite pentru cel ce doreşte de a trece direct la proba de nivel 2. în funcŃie de gradul de complexitate al cunoştinŃelor dobândite în urma pregătirii lingvistice. Validitatea sa legală.docente. CERTIFICATUL DITALS este un titlu cultural eliberat de Universitatea pentru Străini din Siena* care evaluează pregătirea teoretică şi practică în domeniul predării limbii italiene pentru profesorii de limba italiană străini şi garantează un anumit grad de omologare chiar şi în afara parcurgerii unui parcurs de formare specific: orice candidat se poate pregăti automat în maniera pe care o consideră mai adecvată nivelului de Certificare ales. Benedetta Bacile. re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Antonella Torente III. obiective. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE FORMARE PENTRU PROFESORII DE LIMBA ITALIANĂ L2 ÎNDREPTAR ÎN DIDACTICA LIMBII ITALIENE CA LIMBĂ STRĂINĂ Tipul de programe: curs de pregătire metodică Public – Ńintă vizat: profesorii de limba italiană din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul pregăteşte profesorii pentru examenul DITALS de nivel I (PREDITALS) şi îndeplineşte cerinŃa de frecventare a unui curs de glottodidattica de cel puŃin 30 de ore pentru cine vrea să susŃină examenul DITALS de nivel II. ActivităŃi: modalitatea şi posibilitatea solicitanŃilor de a fi evaluaŃi de profesori direct de la Centru DITALS (UNIVERSITATEA DIN SIENA). şi garantează admiterea la examenul DITALS de nivel 2. II.docente.it 71 . În multe cazuri este deja considerat un titlu preŃuit pentru atribuirea unui punctaj în recrutarea profesorilor sau pentru atribuirea de credite în cadrul unei parcurgeri formative în sfera glottodidattica. fără a obŃine Certificatul de nivel 1.

scris.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 14 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. şi evaluarea finala. ascultat. 7 ore 2. creative. Durata: 28 ore (4 zile a câte 7 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 8. folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind tehnici activ participative 2. clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 1 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 2 prezentări 3 Imagerie ghidată 4 Joc de rol/ mini-dramatizari 5 Mini-proiecte Rezultate: folosirea metodelor activ-participative de predare-învăŃare a limbii engleze în sistemul educaŃional preşcolar şi primar. ziua 4. managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7. integrarea activităŃilor activ participative pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor productive: scris şi vorbit în predarea limbii engleze – ziua 2. feedback. şi vorbit la elevi 5. Tehnici de evaluare longitudinala. RESURSE UMANE Profesori formator Pilgrims. dezbateri de grup. 7 ore 3. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 9. timp alocat: 1.Uniscan Grup Educational. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. prezentari flipchart II. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 11. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice ce predau în segmentul pre-şcolar şi primar în predarea limbii engleze prin tehnici activ-participative Competente specifice: 1. UK . fise de lucru. ziua 4. ore planificate 28 Costul total al programului: 22. structurilor gramaticale şi a funcŃiilor de limbă – ziua 3. Calendarul programului: iulie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu. 7 ore. însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu copiii 10. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.ziua 1.CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I. 7 ore 4. Bucuresti III. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor receptive: citit şi ascultat în predarea limbii engleze . recunoaşterea tipului de inteligenŃă dezvoltat de diverse activităŃi activ-participative 6. integrarea activităŃilor activ-participative în formarea deprinderilor de citit. Canterbury. Tehnici şi activităŃi de predare a vocabularului.comunicare_zoratti@yahoo. CRITERII CURRICULARE TEACHING YOUNG LEARNERS – SUMMER SCHOOL (ŞCOALA DE VARĂ) Denumirea programului: TEACHING YOUNG LEARNERS Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. producerea de activităŃi activ participative 3.it 72 re şti IC CT A a .

Durata: 28 ore (7 zile a cate 4 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. joc de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul gimnazial – ziua 4. solilocviul. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie 17. Dublu. Mini-proiecte Rezultate: introducerea unei tehnici inovative în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: ianuarie – martie 2010. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. solilocviul. Metafora.it 73 a PSICHODRAMA TECHNIQUES în . crearea unor activităŃi folosind tehnici psihodramatice în predarea limbii engleze în clasă 14. solilocviul.iunie 2010 ModalitaŃi de evaluare: protocol. ziua 7. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în folosirea psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze Competente specifice: 12.comunicare_zoratti@yahoo. aprilie . SecvenŃe de planificare . dublul. IniŃierea în conceptul de psihodramă lingvistică din domeniul psihologiei şi aplicaŃiile lui în metodica predării limbii engleze– ziua 1. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: USING LINGUISTIC re şti IC CT A TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul primar– ziua 3. Bucuresti III. ore planificate 28 Costul total al programului: 18. 4 ore 8.000 lei (300 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 11 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. feedback. Joc simbolic. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. Imagerie ghidată. şi vorbit la elevi 15. crearea unor activităŃi de evaluare prin tehnici psihodramatice 16. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. 4 ore 7. NLP în predarea limbii engleze la clasa 21. solilocviul. ascultat. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 19. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul liceal – ziua 5. dublul. însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic.planuri de lecŃii . prezentari powerpoint II. timp alocat: 5. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. Uniscan Grup Educational. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Simona Elena Popa.CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I. scris. 4 ore 9. NLP 20. 4 ore 6. dublul. 4 ore 11. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. dublul. folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze la clasa 13. clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi. 4 ore. stăpânirea tehnicilor psihodramatice. dezbateri de grup. creative. ziua 6.pe activităŃi psihodramatice. integrarea de activităŃi psihodramatice în formarea deprinderilor de citit. Tehnici de evaluare – lucrul cu grupul şi lucrul cu protagonistul. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti Costul cursului / cursant: 300 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 22. Joc de rol/ inversiune de rol. 4 ore 10. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul preşcolar – ziua 2. Oglinda. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama 18.

RESURSE UMANE Profesori formatori Pilgrims. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 200 profesori limba engleza din Ńară şi din străinatate Costul cursului/ cursant: 400 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 200/ nr. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CREATIVITY în TEACHING ENGLISH ModalităŃi de evaluare: protocol. prezentări powerpoint Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: 200 profesori de limba engleza din Ńară şi din străinatate Justificarea (necesitate şi utilitate ): Seminarul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană. Athens. dezbateri de grup. round-up. în luna mai 2010) Planificare pe stagii/ module tematice. şi vorbit la elevi 4 producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o maniera creativă şi inovativă 5 cunoaşterea unor tehnici creative de predare a limbii engleze 6 însuşirea tehnicilor de lucru creative 7 stăpânirea tehnicilor creative în predarea limbii engleze la clasa 8 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 9 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate 10 crearea de activităŃi creative la clasă ActivităŃi: 6 Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi 7 Imagerie ghidată 8 Joc de rol 9 Mini-dramatizări 10 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: mai 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofliu. scris. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. Greece. feedback. şi feedback – ziua 3.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I.it 74 re şti u IC CT A a . "CREATIVE GRAMMAR PRACTICE & DRILLING" e. Bucureşti . în colaborare cu Uniscan Grup Educational. timp alocat: 1 IniŃierea în metode creative de predare a limbii engleze – ziua 1. creative şi inovative de predare a limbii engleze Competente specifice: 1 folosirea de metode creative de predare a limbii engleze (arts and crafts) 2 folosirea de strategii şi abordări noi de predare a limbii engleze 3 integrarea de activităŃi creative necesare formarii deprinderilor de citit. 6 ore 3 Aprofundarea tehnicilor de predare creativa a limbii engleze.t. 6 ore 2 Tehnici şi activităŃi creative (CREATIVE VISUALS" . creative. ore planificate 18 Costul total al programului: 80000 lei (400 lei X 200 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 23 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. ascultat.) de predare a limbii engleze – ziua 2. CCD Bucuresti Romania. dezbateri de grup. III. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Canterbury UK. feedback. prezentări flipchart II. 6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici activ-participative.comunicare_zoratti@yahoo. Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi. ELT Training and Consultants.c.

nevoilor profesorilor de a preda limba engleza prin metode noi. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi din alte oraşe Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. UK . ziua 3. ascultat. scris. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEACHING ENGLISH THROUGH MULTIPLE INTELLIGENCES Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea (necesitate şi utilitate): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims.Uniscan Grup Educational. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în predarea limbii engleze prin inteligentele multiple Competente specifice: 1 folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind inteligentele multiple 2 produce activităŃi specifice fiecărui tip de inteligenŃă 3 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenŃă pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenta în formarea deprinderilor de citit. dezbateri de grup. Canterbury. 6 ore Tehnici de evaluare longitudinală. feedback. 6 ore Tehnici de predare a limbii engleze folosind inteligenŃele multiple. 6 ore.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I. timp alocat: IniŃiere în teoria inteligenŃelor multiple a lui Th. şi vorbit la elevi 5 crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 6 managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7 cunoaşterea inteligenŃelor multiple 8 însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu ajutorul inteligenŃelor multiple 9 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 10 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 11 Lucrul în echipă/ pe grupe / în perechi 12 prezentări 13 Imagerie ghidată 14 Joc de rol/ mini-dramatizari 15 Mini-proiecte Rezultate: motivarea şi susŃinerea copiilor cu diferite tipuri de inteligenŃă în învăŃarea limbii engleze Calendarul programului: martie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu. Gardner– ziua 1. ore planificate 18 Costul total al programului: 22.it 75 re şti IC CT A a . Bucuresti III.comunicare_zoratti@yahoo. prezentări flipchart II. fise de lucru.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. creative. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. şi tipuri de activităŃi – ziua 2. Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice.

6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici inovative de predare a limbii engleze CompetenŃe specifice: folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea a limbii engleze la clasă folosirea tehnicilor din programarea neurolinvistică în predarea limbii engleze în clasa integrarea de activităŃi inovative: psihodrama. creative. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic. analiza tranzacŃională.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. NLP în predarea limbii engleze la clasă integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate crearea de activităŃi inovative la clasa ActivităŃi: 16 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 17 Imagerie ghidată 18 Joc de rol / inversiune de rol 19 Dublu 20 Oglinda 21 Metafora 22 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodica a profesorilor de limba engleza 8. 6 ore 3 Tehnici şi modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin programare neurolingvistică şi analiza tranzacŃională – ziua 3. programarea neurolingvistică. feedback. prezentari flipchart II. şi vorbit la elevi producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o manieră creativă şi inovativă deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama. ore planificate 18 Costul total al programului: 22. programare neurolingvistică în formarea deprinderilor de citit. NLP stăpânirea tehnicilor psihodramatice.comunicare_zoratti@yahoo. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. solilocviul. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: re şti u IC CT A a INNOVATIVE METHODOLOGY IN TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană.it 76 .CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. ModalitaŃi de evaluare : portofliu. Bucuresti III. Canterbury UK. timp alocat: 1 IniŃierea în conceptele din domeniul psihologiei şi în folosirea lor ca metode inovative de predare a limbii engleze – ziua 1. 6 ore 2 Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims. dublul. ascultat. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. în colaborare cu Uniscan Grup Educational. scris. Calendarul programului : ianuarie 2010 9. Durata: 18 ore (3 zile a cate 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze – ziua 2. dezbateri de grup.

Este un sistem deschis pentru fiecare categorie socială de la elevi la salariaŃii adulŃi. iar atestatul este recunoscut în Ńările Uniunii Europene. rusă. maghiară.comunicare_zoratti@yahoo. română pe patru nivele. Responsabil. metodist Alexandrina Zoratti limba. profesionale şi personale cu grade diferite de complexitate. franceză.Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centru acreditat pentru certificatele ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Examenele pot fi susŃinute în limbile: engleză. prof. spaniolă. Se testeaza capacitatea orală şi scrisă de a folosi limba în comunicarea cotidiană pe subiecte practice. germană. italiană.it 77 . Certificatul ECL este ”un paşaport de limbă” recunoscut în Europa şi America cu valabilitate pe durata vieŃii.

021 3079600 200 8 Creative Writing Cristiana faur 2 feb.00 – 18.ro . British Council 21 & 28 nov. română.00 – 13. 021 3079600 contact@britishcouncil. 3. Teoretic “ N.ro . ore Pentru înscriere şi detalii luaŃi legătura cu: contact@britishcouncil..00. 48 021 3079600 700 Taxa în lei a u Titlul cursului 1 Formare de mentori (in limba romana. pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 feb.00 – 13. 19.ro . 5 feb.00.10.17 dec.. Monica Ralea 12.11 & 16 .ro .30. 021 3079600 150 9 Getting Ready for Inspections Cristiana Faur 3. 021 3079600 200 7 Filmul – generator de dezbatere (in lb. 9.ro . 26 nov. Ada Bena.00. 9. British Council 8 contact@britishcouncil.30 British Council 8 contact@britishcouncil. 9.00 – 15.18 octombrie Lic.30 British Council 8 contact@britishcouncil. 021 3079600 550 5 Teaching Literature Bianca Popa contact@britishcouncil.00 – 18. 4..CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice British Council şi Casa Corpului Didactic Bucureşti Formator(i) Data. 9. 021 3079600 320 . 9. Stănescu” 2 Falling în love with teaching Monica Stoica Reka Vadasz 31 oct & 1 nov..30. 9.00 – 13. Elena Gardescu 9 .30 Liceul Bilingv “G Coşbuc” 78 18 contact@britishcouncil. British Council 31 ian.ro . British Council 6 Programare neurolingvistica (PNL)pentru profesori (in limba romana.30. 14.ro .ro .00.00 – 30 contact@britishcouncil. .30. 200 3 Workshops that work 200 8 021 3079600 4 Getting ready for teachers’ exams (Mettext) Bianca Popa.00.00 – 14.30 Liceul Bilingv “G Cosbuc” 6 contact@britishcouncil.ro . 6 021 3079600 150 15. intervalul orar şi locul Nr. 14. pentru profesori de toate specialităŃile) Monica Ralea 20 & 21 feb. pentru profesori de toate specialitatile) Doina Fleanta.

021 3079600 250 11 Managementul evenimentelor educationale (in limba romana.00 18.30 8 contact@britishcouncil. pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 mar. 9.00 – 18. 021 3079600 200 14 Teaching English through songs Monica Stoica 15 & 22 May. 021 3079600 200 Cambridge courses Titlul cursului Formator(i) Data. şi pentru profesori de alte specialităŃi) Reka Vadasz 17& 24 aprilie. British Council 6 contact@britishcouncil.00 – 16.30. 9. 9.ro. 9. 9.00 British Council 6 contact@britishcouncil. British Council 8 contact@britishcouncil.00 – 16.00 . 9. 14. 021 3079600 200 13 Comunicare pentru cetăŃenie democratica (in limba romana.00 – 16. British Council 6 contact@britishcouncil.00 – 18.00 – 16.14.ro. British Council 6 contact@britishcouncil.00 – 13.ro 021 3079600 gratuit 4 Preparing students for Cambridge exams FCE Alice Cojocaru 10 ianuarie.ro . 021 3079600 gratuit 79 .30. ore Pentru inscriere şi detalii luati legatura cu: contact@britishcouncil.00 – 16.00.10 Teaching Young Learners Elena Gărdescu 2 & 3 feb. 14. 9.00 British Council 6 gratuit . 9.30. British Council 6 contact@britishcouncil.ro .ro .00 – 16.ro Taxa 1 Preparing students for Cambridge exams CAE Alice Cojocaru 15 noiembrie. 14.ro .ro .00.00.ro 021 3079600 gratuit 5 Preparing students for Cambridge exams KET Monica Ralea 17 ianuarie. intervalul orar şi locul Nr.ro. 021 3079600 200 12 Neuro Linguistic Programming (NLP) for teachers Monica Ralea 10 & 11 apr . British Council 8 contact@britishcouncil. 021 3079600 gratuit 3 Preparing students for Cambridge exams YLE Monica Ralea 10 ianuarie. British Council 8 contact@britishcouncil. 021 3079600 2 Preparing students for Cambridge examsCPE Alice Cojocaru 29 noiembrie. 021 3079600 gratuit 6 Preparing students for BEC Alice Cjocaru 17 ianuarie.00.30 British Council 10 contact@britishcouncil.

ro gratuit 11 Preparing students for Cambridge exams – ICFE (Financial English) Alice Cojocaru 28 martie. 021 3079600 gratuit 9 Preparing students for IELTS Monica Ralea 28 februarie. 9.00 British Council 6 contact@britishcouncil. 021 3079600 gratuit 10 Preparing students for Cambridge exams – ILEC (Legal English) Alice Cojocaru 14 martie. toate cursurile din cele 2 tabele se pot repeta.comunicare_zoratti@yahoo. 9. la cerere.00 – 16. 9.00 – 16.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 – 16.ro.00 – 16.00 British Council 6 contact@britishcouncil. Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.00 – 16. 021 3079600 gratuit Preparing students for TKT – CLIL and KAL Monica Ralea 14 februarie.7 Preparing students for Cambridge exams PET Monica Ralea 31 ianuarie.ro.ro.00 British Council 6 contact@britishcouncil. 9. 9. 021 3079600 gratuit 8 Preparing students for TKT Monica Ralea 7 februarie.00 British Council 6 contact@britishcouncil.it 80 .00 British Council 6 contact@britishcouncil.ro. 021 3079600 gratuit 1 2 Cursurile din aceste tabele nu sunt acreditate Cursurile care promovează examenele Cambridge sunt gratuite.00 – 16.ro. 9.

consolidarea. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management de proiect. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGER DE PROIECT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor .Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor.C. III. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. II.CNFPA. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/ cursant 3.96 lei (700 lei /cursant / 171 ore) Costul pe cursant: 700 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I. Se pune accentul pe scrierea proiectelor în vederea accesării de fonduri ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în depunerea proiectelor de accesare a fondurilor europene Calendarul programului: va fi fixat de C. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. Obiective specifice programului: dobândirea. Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu).com a icip c iului Bu u Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 81 . Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor .D. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. bibliotecă. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. Scop: formarea deprinderilor de scriere a unor proiecte pentru accesarea de fonduri europene. RESURSE UMANE Formator: Ruxandra Enache – lector Codecs Romania Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.

CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland I. Pentru participarea la curs sunt necesare studii medii. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. III.92 lei (630 lei /cursant / 161 ore) Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.D.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în activităŃile de Contabilitate Calendarul programului: va fi fixat de C. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. II.com 82 . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONTABILITATE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor .CNFPA Scop: formarea deprinderilor necesare activităŃii de Contabilitate Obiective specifice programului: dobândirea. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. Durata: 161 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . contabil Liceul „Nichita Stănescu” Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. RESURSE UMANE Formator: Cristina Grezi. consolidarea. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Contabilitate.C. Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.). bibliotecă. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/cursant 3.

Durata: 217 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă .CNFPA . bibliotecă. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs.com 83 . ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Calendarul programului: va fi fixat de C. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR PROTECłIA MUNCII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . Modulul II: consultanŃă recapitulativă .90 lei (630 lei /cursant / 217 ore) • Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii. CRITERII ECONOMICE Criterii economice: • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa • Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 2. Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . RESURSE UMANE Formator: Monica Toaje.C.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. III. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. consolidarea.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.D. consultant de specialitate Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Obiective specifice programului: dobândirea. Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.

sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Inspector resurse umane..Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. III. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Obiective specifice programului: dobândirea.C. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Calendarul programului: va fi fixat de C.com a icip iului Bu cu Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 84 . CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 8250 lei (550 lei / cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/cursant 4. SolidarităŃii Sociale şi Familiei.30 lei (550 lei /cursant / 128 ore) • Costul pe cursant: 550 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Ovidiu Dragoş Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. bibliotecă.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I.D. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. RESURSE UMANE Formator: prof. Durata: 128 ore/ 13 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor.CNFPA. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. consolidarea. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor .

CNFPA. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 3.cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. bibliotecă. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu).96 lei (700 lei /cursant/ 177 ore) • Costul pe cursant: 700 RON Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I. Bucureşti. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management a resurselor umane.C.D. catedra Management Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. RESURSE UMANE Formator: Cristian Virgil Marinaş –asistent doctorand ASE . Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă Modulul II: consultanŃă recapitulativă Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . III.com 85 a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland . Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Obiective specifice programului: dobândirea. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. consolidarea. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Calendarul programului: va fi fixat de C.

ro) sunt suportate de candidat.com 86 . după tarifele practicate de către ECDL România Coordonator: inf.ecdl. Andi Alexandru OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. 412 * Pentru obŃinerea certificatelor ECDL START/ COMPLET se poate urma cursul „Permisul european ECDL (European Computer Driving Licence) — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar ” * Cardul de aptitudini ECDL şi costul examenelor ECDL.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence a icip c iului Bu u Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centrul acreditat ECDL nr.org. conform regulamentelor ECDL România (www.

3 să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse.M. proiecte. Modul de certificare: adeverinŃă C.. pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line. Mihaela Cotfas — formator ECDL. conducerea unităŃilor şcolare pentru a realizarea feed-back-ului în teren.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence I. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 80 lei / cursant (grupă 25 formabili — 30 lei cheltuieli materiale şi 50 lei cheltuieli salariale) precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră X cursant. Coordonator: inf. 2 oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite). Scopul: 1 consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu.B.com a u CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20/ 25 CREDITE ŞI 87 . grupe de 18 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009. Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic. sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene.C. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL.S. II. portofolii şi activităŃi practice. 2 să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office. Obiective specifice programului: 1 să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC.D. 2 creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră. Colaborări: cu I. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Justificarea ofertei: 1 promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. solicitanŃi din comunitatea locală.

fiind alcătuit din 40 de itemi. activităŃi practice. filialele Casei Corpului Didactic. utilizare AeL). conducerea unităŃilor şcolare. Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. re şti u IC CT A a Coordonator: inf. iniŃiere IT). Casa Corpului Didactic Bucureşti . Excel. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei/ cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). II. unul teoretic. total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA. iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare. Evaluarea se realizează la finalul fiecărui modul şi constă în susŃinerea de către cursanŃi a doua teste. 2 să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI. Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare . III. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. logistică. Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009. pachetul de programe Microsoft Office (Word. iar cel de-al doilea practic. Pragul de promovabilitate al fiecărui test este stabilit la 70 puncte din 100. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l. . atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S.A. CNFP. RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: 1 ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: 1 să fie capabili a utiliza calculatorul. Testul grilă se desfăşoară on-line.25 CREDITE I. bibliotecă .A.echipamente. grupe de 25 formabili fiecare.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S.com 88 . PowerPoint.

Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 178 lei/ cursant (2 lei/ oră X cursant X 89 ore = 178 lei).– 25 CREDITE I. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA re şti u IC CT A INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: 1 să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare. logistică. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. conducerea unităŃilor şcolare. CNFP. Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă.A.com 89 . Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S. atestat de SIVECO S. Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile. activităŃi practice. total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S. III.. grupe de 20 formabili fiecare. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme. 2 să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată. bibliotecă. II. a ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII - Coordonator: inf. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. comunicare şi colaborare. promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii.A. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. Calendarul programului: trimestrul IV 2009.A. filialele Casei Corpului Didactic.

ConstanŃa – Valentina MIHĂILĂ. 0740. timp alocat Tema I – Proiectarea activităŃii CEAC (Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii) la nivelul unităŃii de învăŃământ (corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ. • Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar): semestrul I. • ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. feedback.com. Mariana DOGARU III. • Durata (nr. Nina HANCIUC.formare@gmail. utilitate): corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii în cadrul oricărei unităŃi de învăŃământ preuniversitar şi pregătirea membrilor acesteia pentru activitatea de evaluarea externă periodică pe baza standardelor de acreditare şi de referinŃă.Proceduri – definiŃie. exerciŃii. Alina – Aura RÂPĂ. să proiecteze planul operaŃional al CEAC.606. 4 ore Tema II – Întocmirea Planului operaŃional al CEAC. studii de caz. conform grupei de cursanŃi). Obiective: corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii. Număr minim de participanŃi pe grupă: 25 ModalităŃi de înscriere RelaŃii la telefoanele: 0730. exerciŃii. membrii ai CEAC • Justificare (necesitate. semestrul II. să realizeze proceduri formalizate. harta proceselor organizaŃiei. pauze de cafea/ de prânz. CRITERII ECONOMICE Costul programului: 300 lei (+TVA)/ participant În preŃul cursului sunt incluse: suport de curs. în evaluarea internă a calităŃii. dezbateri. Rezultate: La sfârşitul programului participanŃii vor fi capabili să operaŃionalizeze Strategia de evaluare internă a unităŃii de învăŃământ. total de ore de formare): 16 ore • Planificarea pe stagii/ module tematice.460. 4 ore • Curriculum-ul programului (scop. teste. conceperea şi definirea procedurilor obligatorii în unitatea de învăŃământ. corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ. portofolii.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. certificat de participare.062 sau pe mail: ic. corecta utilizare a unui set de instrumente cu caracter practic aplicativ. prin pregătirea resurselor umane implicate în acest proces. 4 ore Tema III . proceduri esenŃiale în unitatea de învăŃământ. RESURSE UMANE • Formatori (nivelul de pregătire): experŃi din cadrul ARACIP – Constantin-Şerban IOSIFESCU. chestionare. ActivităŃi: prezentări.com 90 .Evaluarea externă periodică: standarde de acreditare şi standarde de ReferinŃă.com • • re şti u IC CT A a Coordonator: Documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. 4 ore Tema IV .223. Gabriela Alina PARASCHIVA. mastertopic@gmail. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EVALUAREA INTERNĂ/ EVALUAREA EXTERNĂ PRIN PRISMA STANDARDELOR – PRINTRE RISCURI CĂTRE SUCCES • Tipul de program – program tematic • Public-Ńintă vizat – personal didactic din toate tipurile de unităŃi de învăŃământ. obiective. rezultate) Scop: susŃinerea unităŃilor de învăŃământ în procesul de autoevaluare instituŃională. • II. activităŃi. fişe de evaluare. Violeta GOGU.

Baza de date a publicaŃiilor bibliotecii CCD .LegislaŃie cu privire la curriculum naŃional .Statutul personalului didactic şi legea învăŃământului .Fond de carte specializat pentru cadrele didactice care susŃin examene pentru obŃinerea gradelor didactice. cărŃi.Soft-uri educaŃionale .CAPITOLUL IV Organizare evenimente: lansări reviste.Programe pentru obŃinerea gradelor didactice. concurs de titularizare/ suplinire . manuale Editura „Atelier Didactic” Biblioteca CCD pune la dispoziŃia utilizatorilor: .Mişcarea personalului didactic .Programe şcolare pentru toate ariile curriculare pentru întreg ciclul de învăŃământ . concurs de titularizare/ suplinire .

91 .3/G/16455 2. Italia 1 octombrie 2008 . coordonator CEP Manacor. 1 octombrie 2008.30 septembrie 2010 Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie. 6. 1 septembrie 2009-31 august 2011.Proiect Leonardo Transfer de InovaŃie GRU-09-P-LP-9-B-GR – Harnessing Intercultural Diversity. Grecia.Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie.UK 1 octombrie 2009. coord. LLP-LdV/Toi/09/UK/ – Measuring & Assessing Soft-Skills (MASS). POSDRU/19/1. Proiect Grundtvig Parteneriat pentru ÎnvăŃare Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013 – Curs de formarea şi perfecŃionarea personalului didactic auxiliar (bibliotecari. coord. 1 aprilie 2009 . LLP-LdV/ToI/08/IT/500 –– Helps for High Training and High School (HeLPS Transfer). Napoli. 3.1 aprilie 2010 ModalităŃi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF Contract nr.Istituto Tecnico Industriale Francesco Giordani. 4.30 septembrie 2011 . 7.Proiecte europene în derulare 1. Universitatea Politehnica Bucureşti 1 octombrie 2008 .30 septembrie 2010 Proiect Comenius centralizat. redactori. LLP-LdV/ToI/2008/RO/028 –– Work at distance to Teach at Distance (T&T). 141800-LLP-1-2008-1-ES-COMENIUS-CMP –– Competences of Professional Educators în Europe (COPE). documentarişti) din învăŃământul preuniversitar. coord.30 septembrie 2010 . coord. 5. Spania.

conferinŃe naŃionale şi internaŃionale etc. revistă editată în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.. Atelier Didactic.ÎnfiinŃată în anul 2003. care cuprinde articole pe o tematică extrem de variată ale cadrelor didactice bucureştene. în cadrul editurii. ISSN şi descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României tehnoredactare corectură grafică computerizată/ copertă editare pe suport electronic (CD. lucrări de doctrat). care s-a dezvoltat an de an. Editura noastră vă oferă următoarele servicii: editare de cărŃi şi reviste. apare revista cu acelaşi nume. Coordonator Editura Atelier Didactic Documentarist Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo. DVD) servicii tipografice (în parteneriat cu tipografii) Semestrial. jurnale de călătorie.com 92 . asigurând numărul ISBN. lucrări ale diferitelor simpozioane. Creativitatea. dar şi lucrări de autor (beletristică. editura Atelier Didactic a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti se poate lăuda cu o activitate bogată. cum ar fi suporturi de curs. flexibilitatea sunt atribute care ne caracterizează. profesionalismul. editând până în prezent lucrări extrem de utile în activitatea de la catedră. caiete practice de învăŃare a limbii engleze. Editua se adresează cu precădere cadrelor didactice. Vă mulŃumim pentru încredere şi vă aşteptăm şi în acest an şcolar cu noi titluri şi oferte editoriale. pe care ni-i dorim parteneri în activitatea noastră. promovând în permanenŃă o bună colaborare cu toŃi autorii şi colaboratorii noştri. devenind cunoscută pentru seriozitatea şi profesionalismul de care dă dovadă în relaŃiile cu clienŃii şi partenerii săi.

C. centrarea corectă a titlului (Center).) şi fiecare persoană se poate înscrie cu un singur articol la revistă pe semestru. Font.5cm.D. Materialele se depun personal la sediul C. nu se numerotează paginile fişierului. Coordonator revistă „Atelier Didactic” redactorul C. informatică). – Mihaela COTFAS mihaelacotfas@yahoo. dreapta 1cm şi stânga 2. cu altă formă de scriere decât cea folosită. jos. titlul se scrie cu size-ul de 14-20. împărŃirea corectă a textului din margine în margine (Justify). scrierea corectă a datelor cu diacritice (verificarea gramaticală şi a punctuaŃiei).C.C. I. Revista apare semestrial (aprilie sau decembrie a.D. marginele paginii A4 sunt: sus. Bucureşti (C.C.D. Revista ”Atelier Didactic” se poate achiziŃiona în mai multe exemplare de la standul de carte sau prin redactorul C. se depune articolul la redactorul C. tema abordată conŃine minim 1 pagină şi maxim 2 pagini (fără numerotare pagini). cât şi personalul auxiliar.C. se inserează o imagine adecvată subiectului. Word Art).Pentru a participa cu un articol de specialitate în revista „Atelier Didactic” a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti trebuie să respectaŃi următoarele cerinŃe: fişierul va purta numele persoanei şi titlul articolului (nu se trec diacritice). Pot participa la publicarea unui articol cadrele didactice din toate ariile curriculare. Times New Roman..D. după preferinŃă textul se poate scrie pe 2 sau 3 coloane. conŃinutul se scrie la un rând.D.com MulŃumim pentru colaborare! 93 .c. Publicarea în revista CCD Bucureşti vă sprijină în dezvoltarea profesională. se aduce articolul tipărit în 2 exemplare într-un dosar şi copiat pe CD. cu size-ul de 12. pentru conŃinut (B. etaj 1. pentru selecŃionare cu două luni înaintea apariŃiei revistei.

a Eugenia Popescu *** Lucia Vlădulescu Marin Ilieş. 48.Marcinschi Ioan Dumitru Clara Ionescu.5 0. ş. 26. 44.5 0. Adina Bălan Adrian Pintea. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Metodica predării educaŃiei fizice Pagini nescrise din istoria culturii Române Predarea ca o poveste Predarea pe baze de obiective curriculare Probleme de fizică Probleme de fizică tip Grilă pentru BAC şi admitere în învăŃământul superior Profesorul azi. 13. Adina Gârlea Clara Ionescu.LISTA CĂRłILOR (LA VÂNZARE) AFLATE LA STANDUL CCD Nr. 39. 2. Gh. Zoratti. Gabrile Ilieş Rodica OŃeleanu I. a XI-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. 15. cl. I. a XII-a pentru grupele de performanŃă Informatică gimnaziu pentru grupele de performanŃă Istorie. Bagdazar Nicolae VinŃanu Kieran Egan. 2/ 2009 Atlas geografic general Calitatea învăŃământului Coruri pentru elevi vol. 6. 47. Adina Bălan Clara Ionescu.5 3. 51.5 6. 45.) *** Mihai Ielenicz. 16. II Atelier Didactic nr. Ioana Bot Ovidiu MăntăluŃă Ocvian Bondoc Sergiu Cătăneanu. 50. Adina Gârlea Camelia Badea Vasile Bunescu Daniela Dima łăpîrdea *** G.5 27 40 6 1. Violeta Copil Daniel Crocnan Daniel Ovidiu Crocnan. 27.5 22 17 3. Ion Neacşu. a X-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. A. 36. 28. Constantin Florea Asigurarea calităŃii în educaŃie vol I. Felea (coord. 37. II (CD) Didactica predării religiei Didactica. II Didactica biologiei vol. 32. AUTORUL TITLUL PreŃ (LEI) 1. Crt. IX-XII pentru grupele de performanŃă Management financiar Matematică.Oancea.4 40 40 40 40 8. 8. 49. Kaitor. 14. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a ÎnvăŃarea deplină. SoluŃii noi la probleme controversate Din problemele culturii europene EducaŃia adulŃilor EducaŃia elevilor hiperactivi şi cu deficit de atenŃie EducaŃie universitară English Communicative Functions English one (CD) Evaluarea în învăŃământ ExpediŃii în miniatură Fizica şi Chimia pentru titularizare. pentru grupele de performanŃă Fundamentarea pedagogiei şi educaŃiei religioase Fundamente ale didacticii şcolare Fundamente ale educaŃiei tehnologice Geografia României Ghid arhivistic pentru unităŃile din învăŃământul preuniversitar Ghid de orientarea carierei pentru tineri (CD) Ghid metodic pentru învăŃătorii şi profesorul de limba şi literatura română 13 7 11 1 12 20 6. Metode moderne de predare Proiectul de autoevaluare instituŃională RaŃiunea tehnoştiinŃei Sistemul excretor şi reproductiv (CD) Sistemul locomotor şi digestiv (CD) Sistemul nervos şi endocrin (CD) Sistemul respirator şi circular (CD) Şcoala şi familia Testarea NaŃională 94 . Şandru. 4.5 4.5 10 Informatică cl.5 10.5 20 20 6 1 25 30 1 10. 29. 21. A. M.5 7.5 18 6. Vasile Vasile Kieran Egan Dumitru Copilu.3 0. examene de grade didactice Fizică.a.25 3. 19.5 1 20 6. Ştefan Popenici Nicolae VinŃanu LuminiŃa Delgiudice-Matei *** Petru Lisievici *** Lavinia Ungureanu. 33.VII-XII. 17. 46. 24. 3. 5. 11. Teodor Julea Geoff Petty Luana Miruna Chira Nicolae VinŃanu *** *** *** *** Alexandru Gheorghe ş. Luca. S.5 10.M. 30. 43. 9. a IX-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. 7. a. M. 38. 34. 31. 12. 41. 52. 40. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Limba şi literatura română cl VII-VIII Limba şi literatura română cl. 25. Mădălina Ciolocoi Agneta Anghel.5 10. 42.5 12. Adina Bălan Adrian Pintea. 35. 23. Silviu NeguŃ Petru Lisievici *** Mariana Ciobanu *** Dumitru Popovici N. 20. ş.G NeamŃu. Teorie şi practică Limba română. 18.5 3. 22. 10.5 8 15 15 27 20 21.

pe cât poŃi mai mult. în sufletul celui cu care stai de vorbă.” Marc Aureliu .„Deprinde-te a asculta cu atenŃie pe oricine şi a te pune.

com ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Maria Dima dima. Viorica DRĂGAN .C.com TIC Andi Alexandru Oprea tic_ccd_bucuresti@yahoo.it Management educaŃional Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo.comunicare_zoratti@yahoo. BUCUREŞTI Prof.com Florica Paragină floricaparagina@yahoo.com Stan Alice pr_ccd_bucuresti@yahoo. Fizică Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo.maria_ccd@yahoo.com Matematică şi ştiinŃe Grigorescu Ştefan grigorescu_stefan@yahoo.com Cecilia Iuga cicitomus@yahoo.com DIRECTOR C.D.com Om şi societate Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.com Limbă şi comunicare Alexandrina Zoratti limba.com InspecŃia şcolară Olimpia Mateescu o_mateescuccd@yahoo.com Personal didactic auxiliar Integrare europeana şi proiecte internaŃionale Tehnologii Arte şi Ed.Consiliere şi orientare Simona Luca consiliereccd@gmail.

Moisil” Grupul Şcolar Industrial „Gh. Nicolescu” Colegiul Tehnic „P. Odobescu” GrădiniŃa nr. 114 „Principesa Margareta” Şcoala nr. Brâncoveanu” Colegiul NaŃional „I. Viteazul” Gr. 108 „A. Vlaicu” Liceul Teoretic „C. Voievozi” Şcoala nr. 189 „A. Franklin” Şcoala nr. Kretzulescu” Liceul Teoretic „B. 160 GrădiniŃa nr.- - Colegiul Tehnic de Poştă şi TelecomunicaŃii„Gh. 191 GrădiniŃa nr. Neculce” Liceul Teoretic „A. 88 GrădiniŃa nr. 211 - - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „D. 45 „Titu Maiorescu” Liceul Teoretic „I. 80 Şcoala nr. 117 Şcoala nr. L.D Xenopol” - - Liceul Teoretic „Gr. Eminescu” Seminarul Teologic Liceal Ortodox - Şcoala nr. 201 „ClopoŃel” Colegiul NaŃional „M. 111 Şcoala nr. Airinei” Şcoala nr. Cerchez” Şcoala nr. Rareş” - - Liceul Teoretic „N. Obregia” Şcoala nr. 122 GrădiniŃa nr. 1 „Sf. Asachi” Şcoala nr. 34 . 135 „Ştefan cel Mare” GrădiniŃa nr. Stănescu” Şcoala Superioară Comercială „N. Şcolar Economic Administrativ „A. MoŃoc” Colegiul Tehnic Energetic Grupul Şcolar Industrial „Gr. 149 GrădiniŃa nr. 175 „CăsuŃa Piticilor” Colegiul NaŃional „M. Caragiale” GrădiniŃa nr. 51 GrădiniŃa nr. 248 - - Colegiul Tehnic „M.