P. 1
2009-2010 Oferta de formare CCD Bucuresti

2009-2010 Oferta de formare CCD Bucuresti

|Views: 585|Likes:
Published by bogdan_73

More info:

Published by: bogdan_73 on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

CAS A

R CO

PULUI DI

D

M un

ic i p cu iului Bu

Arte şi educaŃie fizică Consiliere şi orientare InspecŃia şcolară Integrare europeană şi proiecte internaŃionale ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Limbă şi comunicare Management educaŃional Matematică şi ştiinŃe Om şi societate Personal auxiliar Tehnologii TIC

re şti

IC CT A

a

Mijloc de transport metrou:
* Petrache Poenaru * Grozăveşti

www.ccd-bucuresti.org

Adresa: Splaiul IndependenŃei Nr. 315 A, Sector 6, Cod 060043, Of. 16, Bucureşti

Telefon: 004021.313.49.01 004 021.313.49.02 004021.314.46.60 Fax: 004021.313.49.27

CUPRINS
I Cursuri avizate Artele vizuale şi spaŃiul public Consilierea şi orientarea şcolară la debut Repere metodologice pentru consiliere, în învăŃământul preşcolar şi primar Strategii şi tehnici inovative de consiliere pentru profesorii din gimnaziu şi liceu DemocraŃie participativă: proiectul cetăŃeanul Comunicarea şi negocierea conflictelor Prevenirea şi combaterea violenŃei. Strategii de lucru în tulburările de comportament Dezvoltarea personalităŃii prin stimularea creativităŃii InspecŃia şcolară – suport al dezvoltării carierei didactice Proiectarea didactică pentru învăŃământul preşcolar Implementarea proiectelor şi programelor la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar ÎnvăŃarea prin experiment EducaŃia ecologică la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar EducaŃia timpurie Meşteşuguri tradiŃionale Incluziunea etno-educaŃională a rromilor Fondurile structurale – management de proiect Managementul proiectelor comunitare de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi – llp Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig Limba engleză, italiană, franceză, germană şi spaniolă Strategii didactice inovative – limba engleză Strategii didactice inovative – limba franceză Tehnici inovative în evaluare – metode complementare – limba şi literatura română Comunicare interstituŃională şi relaŃii publice Management financiar Introducere în pedagogiile alternative: Waldorf, Planul Jena Proiectare didactică la disciplina geografie, strategii şi tehnici de evaluare Strategii, tehnici, activităŃi de evaluare la disciplinele socio-umane Metodele active şi rolul lor la lecŃia de istorie Abilitare curriculară pentru educaŃie tehnologică Noi abordări curriculare pentru profilul servicii, discipline economice şi pofilul resurse materiale şi protecŃia mediului (discipline agricole, industrie alimentară, chimie industrială şi prelucrarea lemnului) ÎnvăŃare centrată pe elev Proceduri de instruire şi evaluare în aria tehnologii IniŃiere şi perfecŃionare pentru laboranŃi şi tehnicieni laboranŃi Abordări curriculare în învăŃământul profesional şi tehnic. Transpunerea standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în curriculum Formarea cadrelor didactice din IPT (profil tehnic, servicii şi resurse) şi licee teoretice pentru extinderea metodei moderne interactive de învăŃare - firmă de exerciŃiu (FE) Dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Elaborarea curriculumului în dezvoltare locală(CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic Cultura instituŃională în unităŃile de învăŃământ particulare IniŃiere în domeniul biblioteconomiei Managementul achiziŃiilor publice Organizarea activităŃii de protecŃia şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor – dezastre în unităŃile şcolare Gestionarea documentelor în unităŃile şcolare Curs de perfecŃionare pentru secretarii unităŃilor şcolare Organizare şi calitate în domeniul igienizării şi întreŃinerii curăŃeniei în unităŃile şcolare Arhivarea documentelor şcolare II Cursuri acreditate LocaŃii cursuri acreditate EducaŃie nonformală în muzeu Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport Didactica predării educaŃiei muzicale EducaŃie pentru formarea caracterului Şcoala incluzivă Didactica limbii române Didactica limbii latine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52

Cercurile de lectură Management educaŃional Autoevaluare instituŃională Didactica disciplinei chimie NoŃiuni generale de astronomie şi astrofizică Didactica matematicii Repere metodologice pentru studiul disciplinei ştiinŃe Didactica biologiei Metodica predării fizicii EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului Şcoala diriginŃilor Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiei (tic) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii . gastronomie(modulul iv)*. italiană. franceză. lectură expresivă (modulul –v)* Abordarea stilului oratoric în comunicare Comunicarea în afaceri în limbile: engleză. lectură expresivă şi dezvoltarea vocii Curs de formare pentru profesorii de limba italiană l2 îndreptar în didactica limbii italiene ca limbă străină Teaching young learners – summer school (şcoala de vară) Using linguistic psichodrama techniques în teaching english Creativity în teaching english Teaching english through multiple intelligences Innovative methodology in teaching english ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice — British Council Manager de proiect Contabilitate Inspector protecŃia muncii Inspector resurse umane Managementul resurse umane Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii — IntelTEACH Evaluarea internă/ evaluarea externă prin prisma standardelor – printre riscuri către succes – Qintellis Concept IV „Oricând partenerul dumneavoastră!” Proiecte europene în derulare Editura Atelier Didactic Revista Atelier Didactic Lista cărŃilor (la vânzare) aflate la standul CCD Bucureşti Tabel nominal cu Filialele CCD Bucureşti 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 . limbaj telefonic (modulul ii)*.la cinema(modulul iii)*. limbaj . spaniolă şi germană Curs de dicŃiune.IntelTEACH III Cursuri în parteneriat De la imagini în cuvinte: videoclip prin cântec (modulul i)*.

însă tu însuŃi trebuie să treci prin ea.CAPITOLUL I Cursuri avizate „ÎnvăŃătorii îŃi deschid uşa.” (Proverb chinez) .

I.500 lei ( 300 lei/cursant x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Colaborari: I. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie). cu accent pe aplicaŃiile lor practice (proiectare. M.C.com 1 . Cercetarii şi EducaŃiei. organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii de specialitate a publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la educaŃia artistică plastică înŃeleasă ca activitate creativă specifică şi interdisciplinară de formare a tinerei generaŃii. RESURSE UMANE Formatori: formatori atestaŃi de Ministerul Muncii. ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C. I. strategii didactice. arh.E. noŃiuni de gramatică a vizualului. Obiective specifice programului: aplicarea creativă a informaŃiilor din didactica specialităŃii dobândite anterior şi îmbogăŃite prin experienŃa de catedră (limbaj plastic..D. Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi Ministerul EducaŃiei.I. unităŃi şcolare Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. mijloace de învăŃământ.E. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 2250 • Costul total al programului: 22. bibliotecă. III.C.cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010. Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: Modulul I: prezentări tematice şi identificarea necesităŃilor.M.. personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARTELE VIZUALE ŞI SPAłIUL PUBLIC Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori). Pascariu Monica Simona Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.S. tehnici artistice).D. II. dezvoltarea unei idei de proiect de către fiecare participant privind o acŃiune concretă cu impact vizual într-un spaŃiu public Certificare: adeverinŃe tip C. personal de specialitate din inspectoratele şcolare. CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr.C. focalizată pe stimularea comportamentului civic în spaŃiul public.B.S. creativitate) în spaŃiul public. ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. Modulul III: lucru individual şi prezentările ideilor Scop: stăpânirea cunoştinŃelor generale din ştiinŃele educaŃiei asimilate în facultate. Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru clarificarea marilor teme. preocupări de optimizare şi ameliorare a mijloacelor de accesibilizare a conŃinutului programei şcolare în funcŃie de particularităŃile de vârstă şi individuale ale copiilor.

RESURSE UMANE Specialişti din cadrul CMBRAE. Aurelia Stanculescu. şi care întâmpină dificultăŃi inerente lipsei de experienŃă la intrarea în sistem.roluri ale consilierului în şcoală -3h • Asigurarea calităŃii serviciilor de asistenŃă psiho-pedagogică şcolară -2h Scopul: dezvoltarea profesională a profesorilor consilieri şcolari debutanŃi Obiective specifice programului: Să dobândească principalele repere teoretice referitoare la activitatea de consiliere şcolară Să abiliteze consilierii şcolari debutanŃi cu tehnici şi modalităŃi moderne de lucru Să experimenteze atitudini adecvate rolului de consilier şcolar Să dezvolte programe educaŃionale adecvate consilierii şi orientării şcolare ActivităŃi: .33 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com 2 . Formatori: Prof.consiliere şcolară.100 lei/ cursant Cost total – 3000 lei.ActivităŃi de consolidare a echipei.ExerciŃii aplicative.I. proiecte noi de către consilieri. Consilierea părinŃilor. programe. de natură să le afecteze calitatea serviciilor pe care le pot oferi comunităŃilor şcolare în care îşi desfăşoară activitatea.Prezentarea materialelor informative . care nu au anumite competenŃe practice necesare în activitatea de consiliere. Ioana Şandru. simulări.Analiza cazuisticii.1 curs. Robert Florea.-1h • Consilierea ge grup. activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD şi CMBRAE II. . Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: • Consilierea şcolară/ asistenŃa psiho-pedagogică – cadrul legislativ. Prof. proiecte. • Marketingul în activitatea consilierului. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane Costul programului .octombrie-decembrie 2009.ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale în rândul consilierilor debutanŃi Consolidarea echipei de specialişti a CMBRAE Elaborarea de materiale.1h • Programa de consiliere şi orientare şcolară . Aida Ivan. ModalităŃi de evaluare: chestionare.Sesiuni de formare de tip work-shop . III.reŃelei de consilieri şcolari .ActivităŃi motivaŃionale . Consilierea elevilor cu devieri de comportament. Calendarul programului. Ora de consiliere şi orientare .elaborarea disciplinei opŃionale. Prof.repere organizatorice şi manageriale-4h. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ŞCOLARĂ LA DEBUT Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: consilieri şcolari debutanŃi Justificarea ofertei: formarea profesorilor consilieri şcolari debutanŃi.3h • Consiliere şi Orientare Şcolară în cabinetele de asistenŃă psiho-pedagogică . Marcela Claudia Călineci. prof. schimbul de experienŃă. Luiza Milea. Prof.Metode moderne de lucru în activitatea de consiliere şcolară -8h • Consilierea individuală –8h: Evaluarea copiilor şi familiilor acestora. Managementul clasei. Prof. Costul orei de formare/ participant – 3. Consilierea în situaŃii de criză. . Consilierea şi managementul carierei – dezvoltarea resurselor personale. • Programe şi proiecte în sfera consilierii şi orientării şcolare.

simulări. Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în grădiniŃă sau şcoala primară. ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip work-shop. deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi. schimbul de experienŃă. Univ. . ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic copilul preşcolar sau şcolarul mic. Marcela Marcinschi Călineci .1h.Psihologia copilului preşcolar şi şcolar mic-2h. CRITERII CURRICULARE REPERE METODOLOGICE PENTRU CONSILIERE. Cosmina Mironov.Problematica psiho-afectivă a debutului grădiniŃei şi a şcolar. ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD. Dezvoltarea abilităŃilor emoŃionale-5h Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare la vârsta preşcolară şi şcolară mică. şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere. Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile.Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale. Prof. Prof.30 ore formare Costul programului 120 lei/ cursant Costul total al programului–3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Prof. • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: . Ioana Şandru.Ce este consilierea şcolară. Simona Luca. Drd. III. Managementul timpului liber al şcolarului mic-1h. Ana Maria Oancea . prof.Universitatea Bucuresti. Prof. cerinŃe educaŃionale speciale-5h . Analiza cazuisticii. programe. ActivităŃi motivaŃionale. RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof. Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti. proiecte. Anca BorzeaUniversitatea Bucuresti. Asist. Adina Tatu. activităŃi practice. în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. Asist. Dezvoltarea creativităŃii-3 h. . proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului. Drd.Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h .decembrie 2009.1 curs – octombrie . dr.3h. Elaborarea de materiale. cu nevoile psiho-afective ale acestuia. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane . Prof. –definirea conceptelor cheie. Rodica Cristescu. Univ. ActivităŃi de consolidare a echipei. ModalităŃi de evaluare: chestionare. Prof.reŃelei de consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ExerciŃii aplicative.Strategii de învăŃare. Succesul şcolar. • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale.com 3 . Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. . Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor .I. Ani Radu. − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale. ADHD.Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară din grădiniŃă şi ciclul primar-6h . ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ.

ÎnvăŃarea continuă. Elaborarea de materiale.com 4 . Dezvoltarea inteligenŃei emoŃionale. Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară în gimnaziu şi liceu 6h. Adina Tatu. proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului. Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic elevul din gimnaziu şi liceu. proiecte. cu nevoile psiho-afective ale acestuia.1 curs.octombrie-decembrie 2009. ADHD.I.Universitatea Bucuresti. Prof. − ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin − Analiza cazuisticii. dr. RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof. Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti. III.Prof. Prof. Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în gimnaziu sau liceu. Asist. Anca Borzea. ModalităŃi de evaluare: chestionare.-4h. Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale. • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Ce este consilierea şcolară – definirea conceptelor cheie-1h. Psihologia vârstelor – pubertatea.3h. Prof. Succesul şcolar premisă a succesului profesional. Marcela Marcinschi Călineci .2h. Costul orei de formare/ participant – 4 lei. tinereŃea-2h Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor. în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. cerinŃe educaŃionale speciale4h. • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale. adolescenŃa.reŃelei de − Sesiuni de formare de tip work-shop consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ActivităŃi motivaŃionale − ExerciŃii aplicative. Problematica psiho-afectivă a trecerii de la gimnaziu la liceu-1h. Prof. Univ. Rodica Cristescu. Dezvoltarea creativităŃii-3h Managementul şi consilierea carierei. Prof. Ioana Şandru. Strategii de învăŃare. ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ. şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere. Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile. activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. Asist. utilizarea TIC Rezultate Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal. − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale. Marcela Marcinschi Călineci . Ana Maria Oancea . CRITERII CURRICULARE STRATEGII ŞI TEHNICI INOVATIVE DECONSILIERE PENTRU PROFESORII DIN GIMNAZIU ŞI LICEU Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD. Simona Luca. programe. simulări. prof. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei/ cursant Cost total – 3600 lei. ActivităŃi: − ActivităŃi de consolidare a echipei. Prof. schimbul de experienŃă. Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare în gimnaziu şi liceu.Universitatea Bucuresti. Ani Radu. Univ. Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h. Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Cosmina Mironov. managementul informaŃiilor. deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi. Drd. Drd.

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEMOCRAłIE

PARTICIPATIVĂ:

PROIECTUL CETĂłEANUL
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: profesori de ştiinŃe socio-umane care predau ore de cultura civică la gimnaziu şi consilieri şcolari Justificarea ofertei: « Proiectul CETĂłEANUL » este o metodologie inovativă de predare a educaŃiei civice ce este recomandată profesorilor care predau cultură civică la clasa a şaptea, în baza Protocolului de Colaborare intre Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Institutul Intercultural Timişoara.. Cursul diseminează şi actualizează bunele practici din cadrul proiectului internaŃional CITIZEN, fiind orientat preponderent spre aspecte practice, şi presupune experimentarea diferitelor etape ale proiectului în cadrul unor sesiuni de formare, urmate de aplicarea lor la clasă. cursul răspunde nevoilor de formare şi de perfecŃionare continuă a profesorilor de ştiinŃe socio-umane şi consilierilor şcolari pentru a le forma/dezvolta abilităŃile de interacŃionare cu comunitatea şi a dezvolta în rândul elevilor un comportament necesar practicării democraŃiei participative. Datorită acestor abilităŃi/ competenŃe ale profesorului, mediul şcolar şi cel comunitar va deveni unul benefic şi stimulativ, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi. vizăm nevoile de formare ale cadrelor didactice, pentru a exercita rolul de formare şi asumare a cetăŃeniei democratice prin implicare activă în comunitate. Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate: TEMA1: Metodologia “Proiectul CetăŃeanul” la nivel internaŃional şi în România-12h TEMA 2: Politici publice şi participare civică într-o societate democratică-8h TEMA 3: Strategii didactice active pentru predarea educaŃiei civice-5h Scopul: Formarea compeŃentelor pentru utilizarea metodologiei de predare a culturii şi educaŃiei civice prin «Proiectul CETĂłEANUL » Obiective specifice programului: Familiarizarea cursanŃilor cu elementele caracteristice ale metodologiei Proiectul CetăŃeanul Aplicarea paşilor specifici ai metodologiei Proiectul CetăŃeanul în contextul specific al claselor din şcolile româneşti. Familiarizarea cursanŃilor cu termenii cheie din domeniul politicilor publice, legislaŃiei, puterii publice, dezvoltării comunităŃii locale Dezvoltarea competenŃelor formabililor de a recunoaşte probleme de interes public şi de a formula soluŃii realiste ale acestora în sprijinul autorităŃilor responsabile şi a comunităŃii locale Familiarizarea cursanŃilor cu principalele mecanisme de participare civică şi cu legislaŃia în vigoare Dezvoltarea unor competenŃe necesare influenŃării democratice a politicilor publice din diferite domenii Familiarizarea cursanŃilor cu conceptul de descentralizare şi cu rolul crescut al cadrului didactic în acest context. Dezvoltarea competenŃelor de abordare a autorităŃilor publice şi de comunicare cu acestea. Dezvoltarea competenŃelor necesare proiectării, susŃinerii şi evaluării activităŃilor didactice specifice metodologiei Proiectul CetăŃeanul ActivităŃi: Prezentarea metodei Project Citizen, etape, activităŃi.. − Participarea la spaŃiul virtual- comunitatea online –Project Citizen Realizarea efectivă la clasă cu elevii a project Citizen la ora de − Implementarea Project Citizen cultura civică . Sesiuni de formare de tip work-shop - ActivităŃi motivaŃionale Rezultate Noi competenŃe profesionale de lucru la ora de cultură civică – metoda Project Citizen. Implementarea la clasă a Project Citizen, Introducerea unităŃii în reŃeaua internaŃională on–line a Project Citizen. Calendarul programului- 1 curs- ianuarie- martie 2010. ModalităŃi de evaluare: chestionar, portofoliu, prezentarea publică a proiectului cu elevii. Certificare prin adeverinŃe tip CCD . II. RESURSE UMANE Formatori recunoscuŃi in Project CITIZEN: Prof.Tamara MANATU, Conf Univ. Dr. Silvia POPESCU, Prof. NICOLETA HANGU, Prof. Simona LUCA III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 20 persoane – 25 ore formare Costul programului – 90 lei/ cursant. Cost total - 2250 lei , Costul orei de formare/ participant – 3,6 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

5

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA

ŞI NEGOCIEREA

CONFLICTELOR
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar, didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei:
Cursul răspunde nevoii cadrelor didactice de a convieŃui într-un mediu educaŃional securizant, non-conflictogen bazat pe înŃelegere, toleranŃă şi respect mutual. De aici, necesitatea însuşirii de strategii, metode de stimulare a conlucrării şi comuniunii didactice şi intra/interinstituŃionale prin dezvoltarea unor tehnici de negociere şi rezolvare a conflictului. Venim in întâmpinarea solicitărilor unităŃilor de învăŃământ de a consolida echipele de cadre didactice şi nedidactice, pentru facilitarea comunicării într-un mediu educaŃional comunicaŃional.

Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate:
• • • • • • Procesul de comunicare – definirea conceptelor – 1h Comunicarea interpersonală, inteligenŃa emoŃională-6h Comunicarea non-violentă . Asertivitatea.-4h Comunicarea inter şi intrainstituŃională.- 6h Etiologia conflictelor.-2h Strategii de negociere- 6h

Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea constructivă a conflictelor la nivel de grup şcolar şi/sau instituŃional. Obiective specifice programului: - să dezvolte abilităŃi de comunicare verbală şi non-verbală; - să clarifice motivaŃiile profesionale, valorile personale şi trăirile socio-afective specifice interacŃiunii de grup; - să concilieze poziŃiile, scopurile divergente, contradictorii sau opuse; - să amelioreze gesturile personale; - să exerseze deprinderile de reglaj emoŃional; - să elaboreze scenarii proprii de viaŃă şi de muncă în colectivitate ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip − Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă. work-shop − ExerciŃii de creare a echipei − Prezentarea materialelor − ActivităŃi de consolidare a echipei- ActivităŃi informative motivaŃionale − ExerciŃii aplicative, simulări. Rezultate Noi competenŃe profesionale de comunicare şi negociere, Facilitarea comunicării în cadrul echipelor de cadre didactice din unităŃile şcolare. Calendarul programului- la solicitare – 1 curs/semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Dr. Diana Melnic, Prof. Ana-Maria Oancea, prof. Elena Pascali, Prof. Aida Ivan, Prof. Postu Maria, prof. Simona Luca II. RESURSE UMANE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 persoane – 25 ore formare Costul programului – 100 lei/ cursant . Costul total - 2500 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

6

I. CRITERII CURRICULARE

Denumirea programului: PREVENIREA

ŞI COMBATEREA VIOLENłEI. STRATEGII DE LUCRU ÎN TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii de abilitare a cadrelor didactice de la toate nivelurile de învăŃământ pentru a lucra cu elevii care manifestă un comportament violent, pentru prevenirea comportamentului violent şi/ sau delincvent la elevi. Acest curs este justificat de concluziile desprinse din studiul realizat de Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei, „ ViolenŃa în şcoală”, care a relevat necesitatea formării cadrelor didactice în scopul prevenirii violenŃei în şcoli. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: o ViolenŃa umană – cauzalitate. Abordări, concepte cheie, tipologii. o Forme ale violenŃei şi medii de manifestare: în şcoală, în familie- violenŃa domestică agresivitatea în spaŃiul public o Strategii de lucru cu elevi care manifestă tulburări de comportament o Strategii anti-violenŃă la nivelul clasei o Strategii de intervenŃie privind violenŃa la nivelul şcolii Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea şi consilierea elevilor care manifestă comportament violent, sau delincvent, în scopul prevenirii actelor de violenŃă . Obiective specifice programului: o să se familiarizeze cu metodele specifice de lucru cu elevii care manifestă un comportament violent; o să aplice aceste metode în funcŃie de caz; o să dezvolte programe şi strategii pentru prevenirea violenŃei în şcoli. ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop o Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative, simulări. o Studii de caz, strategii de consiliere. o Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă Rezultate: o noi competenŃe de abordare a fenomenelor de violenŃă o abilităŃi privind implementarea strategiilor de reducere a violenŃei în clasă şi în şcoală. Calendarul programului- la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Adina Tatu, Prof. Ana-Maria Oancea, Prof. Carmen Dumitru, Prof . Drujinin Victor, Prof. Rodica Cherciu. Prof. Manuela Cazan. III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. Cost total – 3600 lei, Costul orei de formare/participant – 4 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

7

Prof. Tehnici de dezvoltare a creativităŃii. Studii de caz. Rodica Cherciu. declaraŃii de intenŃie. ca o trăsătură complexă a personalităŃii în societatea cunaoşterii. • antrenarea şi dezvoltarea flexibilităŃii mentale. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII PRIN STIMULAREA CREATIVITĂłII Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. Carmen Dumitru. Scopul: Formarea şi dezvoltarea unei atitudini de promovare a creativităŃii cadrelor didactice. susŃin şi dezvoltă creativitatea elevilor. în cadrul cărora CCD se înscrie. în contextul social. proiecte. vizează: • promovarea creativităŃii. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. ocupaŃionale. Obiectivul principal al Anului European al CreativităŃii şi InovaŃiei va fi de a sprijini eforturile instituŃiilor şi organismelor care activează în spaŃiul Comunitar. Calendarul programului. atât ca proces. pentru dezvoltarea personală în contextul învăŃării pe parcursul întregii vieŃi. Prof. Cost total –3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Abilitarea psiho-peadagogică a cadrelor didactice pentru aplicarea în demersul didactic a unor metode care stimulează. Dr. fiind provocată şi de frica de nou. Simona Luca. Drujinin Victor. Creativitatea -exemple de bune practici în şcolile europene . Factorii creativităŃii. ca un motor al inovaŃiei şi ca factor cheie pentru dezvoltarea competentelor personale.com 8 . grupe de curs mixte: cadre didactice din învăŃământul preşcolar. Manuela Cazan. dar şi ca produs al gândirii creatoare o să analizeze creativitatea ca un potenŃial general uman. promovarea spiritului inovativ şi creator.primar şi gimnazial-liceal. abordări moderne. Obiective specifice programului: o să identifice aspectele caracteristice ale creativităŃii. ca o dimensiune structurală a personalităŃii o să conceapă strategii şi secvenŃe didactice care să potenŃeze potenŃialul creativ-imaginativ al elevilor ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop. simulări. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Conceptul de creativitate. III. • a învăŃa cum să înveŃi. care a condus la desemnarea anului 2009 ca An European dedicat dezvoltării CreativităŃii şi InovaŃiei. ceea ce implică revigorarea încrederii în sine: rigiditatea nu vine decât de la condiŃionare şi rutină. a ajuta pe fiecare sa descopere propria strategie de învăŃare si mijloacele de optimizare şi a facilita crearea unor atitudini pozitive cu privire la continuitatea învăŃării pe parcursul întregii vieŃi.la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare. Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative. prin învăŃarea de-a lungul întregii vieŃi.I. Olimpia Mateescu. pentru a promova creativitatea. strategii de consiliere Rezultate: o Formarea unei atitudini de flexibilitate şi autonomie creativă în gândire o Orientarea proactivă de a valorifica în mod inovativ oportunităŃile o Aplicarea la clasă a unui program de dezvoltare a creativităŃii. Prof Ioana Şandru. Prof. precum şi de lipsa de independenŃă. RESURSE UMANE Prof. Eforturile europene. Prof. Justificarea ofertei: Programul răspunde aceleiaşi nevoi complexe. antreprenoriale şi sociale şi bunăstarea tuturor indivizilor societăŃii. scenarii tranzacŃionale. Prof.

gr. Cristina Ştefan – prof. gr. portofolii II. Olimpia Mateescu – prof. RESURSE UMANE Formatori: Vasile Molan – conf. I.com 9 . Daniela Popa – prof. monitorizare.. managerii din educaŃie Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar care au responsabilităŃi de formare. Abordarea bazată pe proces (4 ore). gr. gr. did. Carmen GheaŃă – prof. gr. Victoria Nicola – prof. gr. did. Univ. III. CRITERII ECONOMICE • Nr. dr.. Ioana Ariniş – prof. Evaluare (2 ore) Scopul: Cunoaşterea şi dezvoltarea de competenŃe necesare în domeniul educaŃiei adulŃilor Obiectivele specifice programului: . did.Proiectarea de activităŃi specifice inspecŃiei şcolare care să realizeze corelaŃia obiective – resurse – conŃinuturi .. did. did. gr. metodist OLIMPIA MATEESCU o_mateescuccd@yahoo. deprinderi şi competenŃe din domeniul inspecŃiei şcolare ModalităŃi de evaluare: chestionare. did. I. Gabriela Postescu – prof. proiecte. de cursanŃi planificat: 150 • Nr. ateliere de lucru. Costel Chiteş – prof. Evaluarea în învăŃământ (6 ore). did. de ore de formare planificat: 264 • Costul unei ore de formare/ cursant: 5. I.I. did. gr. Dana Zloteanu – prof. gr. I. I. Managementul clasei şi didactica predării/ CompetenŃa didactică (8 ore). Gabriel Vrânceanu – prof. Cristina Iancu – prof. prezentări de documente şi reglementări din domeniu.. I. I. gr. Ştefan Pacearcă – prof. abordări moderne interactive/ CompetenŃe interpersonale ale metodistului (8 ore).6 lei • Costul total al programului: 37 500 lei (250 lei/ cursant) Coordonator: prof. did. Dezvoltarea profesională şi managementul carierei didactice (8 ore). InspecŃia şcolară şi implicaŃiile acesteia în modernizarea lecŃiei (8 ore). Bucureşti. I. Elena Pascali – prof. evaluare şi control în cadrul structurilor/ instituŃiilor acestuia Durata: 44 ore Planificarea pe module tematice: Asigurarea c alităŃii serviciilor educaŃionale. gr.. gr. did. univ. did. I. did. did. elaborare de materiale Rezultate: Publicul – Ńintă vizat va deŃine cunoştinŃe. I. I. Ruxandra Regalia – prof. gr. I. dr. drnd. aplicaŃii. dr.Utilizarea de strategii şi proceduri eficiente de recunoaştere/ evaluare a competenŃelor profesionale ale cadrului didactic raportate la evoluŃiile pe plan european privind noile sale roluri într-o societate a cunoaşterii ActivităŃi: expuneri. I. dezbateri. Modelul CQAF. Curriculum – tipuri. Rodica Dimitrovici – prof. exerciŃii de grup. dr. Diana Melnic – prof. Aurelian Ene – prof. consiliere. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECłIA ŞCOLARĂ – SUPORT AL DEZVOLTĂRII CARIEREI DIDACTICE Tipul de program: dezvoltare profesională Public-Ńintă vizat: inspectorii şcolari şi metodiştii ISJ/MB.

institutoare.12 ore Cunoaşterea şi aplicarea noŃiunilor şi a etapelor în demersul didactic. învăŃare şi evaluare Proiectarea unei unităŃi de învăŃare Asigurarea şi utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi integrate Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare. Cunoaşterea şi selectarea unităŃilor de conŃinut specific Proiectarea activităŃii de predare. proiecte.INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I.maria_ccd@yahoo.6 ore Modulul II – Metode active şi interactive. Să elaboreze corect proiectul de activitate formulând obiective corelate cu conŃinuturile. formator.com 10 .RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III. 100 (4 grupe) 25 AdeverinŃe tip C.C. formator . Elena Ciauşu – prof. consilier. Georgeta Matei – prof. 25 ore Modulul I – Curriculum şi proiectare . portofolii Georgeta Iordache – prof.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii PROIECTAREA DIDACTICĂ ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR PENTRU Curriculum-ul Scopul programului Obiective specifice programului ActivităŃi Formare/ perfecŃionare Educatoare. 100 lei/ cursant (10000 lei ) 4 lei Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.D. profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde nevoilor de pregătire a cadrelor didactice debutante în număr foarte mare în sistem la momentul actual. Să utilizeze metode active în cadrul procesului de predare –învăŃare. consilier.activităŃi practic-aplicative. consilier Inspectori specialitate ISMB Universitar.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/ participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.6 ore Modulul III – CompetenŃă didactică .

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. Inspectori specialitate ISMB. Să cunoască modalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program.com 11 . 164 lei/ cursant (16400 lei) 4 lei Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii Curriculum program Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II. Elena Ciauşu. prof.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR LA NIVELUL ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Dezvoltare profesională Educatoare.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo. învăŃători. prof. Prof. portofolii. activităŃi practice Prof.ModalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program-15 ore Modulul II . proiecte. Gabriela Bărbulescu.D. Să dezvolte abilităŃi de susŃinere a unui proiect/ program.20 Formarea şi dezvoltarea unor competenŃe în conformitatea cu cerinŃele unui învăŃământ modern.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III. Ştefan Pacearcă. profesori învăŃământul preşcolar şi primar Nevoia de atragere a partenerilor externi în dezvoltarea şi modernizarea procesului educativ în unităŃile de învăŃământ 41 ore Modulul I.C.SusŃinerea unui proiect/ program educaŃional.6 ore Modulul III – ModalităŃi de implementare în practica curentă proiecte/ programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ. Universitar. prof. Se redacteze un proiect educaŃional Realizarea proiectelor şi prezentarea fiecăruia de fiecare cursant Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare.Georgeta Iordache.Georgeta Matei. institutoari. 100 (4 grupe) 41 ore AdeverinŃe tip C. Să implementeze în practica curentă proiecte / programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ.

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii

ÎNVĂłAREA PRIN EXPERIMENT
Formare continuă ÎnvăŃători, institutori, profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva aplicabilităŃii conŃinuturilor. 20 ore Modulul I - Conceptul în corelaŃie cu principiile didactice moderne, clasificare- 4 ore Modulul II - Strategii de aplicare a învăŃării prin experiment- 6 ore Modulul III - Rolul învăŃătorului în integrarea experimentului în orele de ştiinŃe ale naturii- 10 ore Dezvoltarea competenŃelor de utilizare a experimentului în demersul didactic. Să conştientizeze importanŃa experimentului ca metodă activă de predare – învăŃare ; Să realizeze practic experimente din programele şcolare pentru clasele I - IV Proiectarea unei unităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Trimestrul IV Trimestrele I si II Aplicarea unor fişe de observare a experimentelor, activitate practică. Inspectori învăŃământ primar ISMB - Sectoarele 1-6, Gabriela Bărbulescu, Ştefan Pacearcă Universitar, inspectori ISMB 100 (4 grupe) 20 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 90 lei/ cursant (9000) 4,5 lei

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi

Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

12

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
CRITERII CURRICULARE Denumirea programului EDUCAłIA ECOLOGICĂ LA NIVELUL

ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Dezvoltare profesională Educatoare, învăŃătoare, institutoare Actualitatea problematicii pe plan mondial; Răspunde solicitărilor din reŃea pentru formarea unor abilităŃi şi competenŃe necesare predării educaŃiei ecologice şi implementării unor proiecte ce vizează domeniul ecologic. 42 ore Modulul I- Ecologie sistemică şi dezvoltare durabilă - 12 ore Modulul II - Obiective, conŃinuturi, activităŃi specifice - 18 ore Modulul III-Managementul şi implementarea proiectelor cu teme de educaŃie ecologică - 12 ore Abilitarea cadrelor didactice în realizarea unor activităŃi educaŃionale specifice educaŃiei ecologice la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar. Să cunoască, aplicând principii de bază ale ecologiei; Să cunoască o serie de probleme orientate pe proiecte care asigură perceperea corectă a mediului şi permit îmbunătăŃirea stării actuale a mediului; Să înveŃe unele jocuri şi activităŃi creative specifice educaŃiei ecologice; Să cunoască modalităŃi de concepere/ redactare şi implementare a unui proiect/ program. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte în echipă Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme cu conŃinut ecologic.Realizarea unui proiect educaŃional. Trimestrul IV . Trimestrele I si II Analiza unor situaŃii concrete, elaborarea de strategii, elaborarea unui portofoliu orientat pe lucrul în echipă. Dr. Nicoleta Adriana Geamănă - Cercetător Departamentul de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă – Universitatea Bucureşti, prof. Dana Moraru, Maria Dima, Minodora Gavrilă, Dana Zainea. Universitar, formatori atestat CNFP

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul

Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori

Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi 50 (2 grupe) planificaŃi 42 Număr ore formare AdeverinŃe tip C.C.D. Modul de certificare 189 lei/ cursant (9450 lei) Costul total al programului 4,5 lei/oră Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com
13

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei

EDUCAłIA TIMPURIE
Formare continuă Educatoare, institutori, profesori învăŃămnt primar şi preşcolar Aplicarea unui curriculum într-o viziune nouă impune pregătirea cadrelor didactice implicate în implementarea acestuia.”Un curriculum pe care trebuie să îl vedem ca pe un pas înainte, pornind de la ceea ce am avut până acum în plan curricular şi ca pe o provocare profesională, în raport cu modul de a răspunde corespunzător la abordări noi şi standarde în domeniu prezente şi în alte zone ale globului” (Insp. Viorica Preda, 2008). 25 ore Modulul I - Definire, obiective, comportamente, teme, inventar de probleme- 6 ore Modulul II - Factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului- 2 ore Modulul III - Metodologia de aplicare a noului curriculum- 12 ore Clarificarea noŃiunilor din curriculum educaŃia timpurie Să cunoască obiectivele,comportamentele şi modalitatea de stabilire a inventarului de probleme; Să cunoască factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului şi permit îmbunătăŃirea acestuia; Să cunoască modalităŃi de concepere/redactare şi implementare a unui proiect. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte şi planificări Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme, realizarea unui proiect. Trimestrul IV.Trimestrele I şi II Chestionare, activitate practică. Georgeta Iordache - inspector învăŃământ preşcolar ISMB-Sect. 1, Sorina Lupu Universitar 100 (4 grupe) 25 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 100 lei/ cursant (10000 lei) 4 lei/ oră

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

14

simplu.C. • Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind păstrarea tradiŃiilor.I.RESURSE UMANE Formatori: Prof. profesori pentru învăŃământul primar şi preşcolar Justificarea ofertei: La solicitarea cadrelor didactice. Prof. expozitie cu obiectele realizate. institutori. II. obiceiurilor si artei traditionale romanesti.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 100 (4 grupe) Număr ore formare: 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip CCD Costul total al programului: 336 lei/ cursant (33600) Costul unei ore de formare/ participant: 8lei/ora Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. III. proiecte.maria_ccd@yahoo.Ceramica – 8 ore Modulul V – Podoabe – Încondeiat ouă – 8 ore Evaluare – 2 ore Curriculum-ul programului: Scopul: PerfecŃionarea cadrelor didactice pentru o activitate competentă şi creativă Obiective specifice programului: • Să valorifice specificul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MEŞTEŞUGURI TRADIłIONALE Tipul de program: PerfecŃionare Public Ńintă vizat: ÎnvăŃători.com 15 . frumos) • Să se aplice tehnicile mesteşugurilor tradiŃionale.INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. Cristescu Rodica. • Să-şi însuşească principiile artei tradiŃionale (util. Iofciu Florentina Nivelul de pregătire: Universitar.E. Calendarul programului: Trimestrele I şi II ModalităŃi de evaluare: Chestionare. Popescu Monica Verona. Prof.Icoane . Atestat Phare M. activităŃi practice. ActivităŃi: Lucru în echipă pentru exersarea tehnicilor specifice fiecărui meştesug. Rezultate: CursanŃii vor achiziŃiona cunostinŃe noi în domeniul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti şi vor dezvolta abilităŃi practice. Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I – Cultură şi civilizaŃie românească .8 ore Modulul II – Prelucrarea lemnului – 8 ore Modulul III – Cusături româneşti din diferite zone – 8 ore Modulul IV.

Universitatea din Bucureşti şi inspector MECI. formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza”.I. atitudinal şi comportamental faŃă de rromi în mediul şcolar şi în afara acestuia. portofolii tematice. portofolii tematice etc. dr. din formarea iniŃială a cadrelor didactice şi în contextul perpetuării stereotipurilor negative referitoare la rromi şi a unor atitudini şi comportamente discriminatorii în mediul şcolar. iunie) ModalităŃi de evaluare: Teste-grilă la finalul fiecărui modul de formare. istoric.Universitatea din Bucureşti.. asistent social. • Abilitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării de strategii educaŃionale. lingvist . interculturalitate.grupuri. ActivităŃi: ÎnvăŃare pe baza unor activităŃi interactive de tip brainstorming. 1529/18 iulie 2007 privind promovarea diversităŃii culturale. RESURSE UMANE Formatori: Prof.C. II. Gheorghe Sarău. Delia Grigore. politicilor educaŃi-onale adresate rromilor şi metodologiei de abordare a identităŃii rrome în mediul şcolar.D. Modulul II – Diacronia şi sincronia imaginilor despre rromi – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul III – Arhetipuri şi emergenŃe ale identităŃii rromilor – 8 ore + 1 oră evaluare Modulul IV – Politici publice educaŃionale adresate rromilor – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul V – Repere metodologice de abordare a copilului rrom şi a familiei sale în cadrul educaŃiei formale şi în afara acesteia – 8 ore + 1 oră evaluare. evaluare reciprocă între cursanŃi. lucru în echipă. Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar) : Trimestrul II (aprilie. Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv. minorităŃi naŃionale. examen scris la finalul programului. evaluare continuă.maria_ccd@yahoo. Costul total al programului: 13650 lei (546 lei / cursant) Costul unei ore de formare/ participant: 13 lei/ ora de formare / cursant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. mai. Obiective : • Însuşirea de cunoştinŃe despre rromi (istorie. focus.com 16 . extinderii ofertei de cursuri opŃionale cu privire la copilul rrom. Mariana Sandu. inclusiv despre rromi. activităŃi practice. etnolog . • Însuşirea unor metodologii de abordare a disciplinelor şcolare din perspectiva dialogului intercultural şi a identităŃii etnice rrome. Mihai Neacşu. referate. Evaluare finală – 2 ore. joc de rol. Rezultate: AchiziŃionarea de cunostinŃe în domeniile istoriei şi culturii rromilor. politici publice educaŃionale. Curriculum-ul programului Scop: Formarea cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar pentru crearea unui mediu şcolar inclusiv din perspectiva identităŃii etnice a rromilor. Drd. • Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv. • Însuşirea unor strategii educaŃionale şi a unor metodologii de lucru cu copilul rrom şi cooperare cu familia copilului rrom. dr. focus-grup. dialog-dezbatere. a elaborării şi punerii în practică de programe educaŃionale adresate rromilor şi de a realiza proiecte comunitare interculturale. Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I –Repere din istoria rromilor: impactul istoriei evenimenŃiale asupra istoriei sociale – 7 ore + 1 oră evaluare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INCLUZIUNEA ETNO-EDUCAłIONALĂ A RROMILOR Tipul de program:Program tematic prin stagii nondisciplinar Public-Ńintă vizat:Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificare: Implementarea Ordinului MECT nr. în condiŃiile lipsei informaŃiilor despre diversitatea culturală. aplicare de chestionare. univ. univ. formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza” Nivelul de pregătire: Universitar III. atitudinal şi comportamental faŃă de romi în mediul şcolar şi în afara acestuia. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 Număr de ore de formare planificate : 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip C. cultură. metode de abordare în mediul şcolar). Lect.

total ore de formare: 28 ore/ grupa x 3 = 84 ore Perioada/durata: 1 grupa semestrul I.chestionare de evaluare. Cost total: 22.metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo. 2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare. Coordonator: prof.expert POS-DRU Roxana Radu. metodist CCDBucureşti. II. factori de decizie din sistemul educaŃional. metodist CCDBucureşti. : personal de specialitate din inspectoratele şcolare. Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect in action web Să deŃină toate informatiile necesare unei bune implementări a unui proiect cofinanŃat din fondurile structurale. Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile apărute prin introducerea programelor operaŃionale în România Actualitatea problematicii europene: programele UE pentru educaŃie şi formare profesională reprezintă o investiŃie directă în procesul de pregătire a unei Europe consolidate pe valori comune şi deschise provocărilor mileniului III Nevoia de formare în ceea ce priveşte principiile esenŃiale şi instrumentele fondurilor structurale Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect. deprinderea limbajului si a procedurii de aplicatie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele operaŃionale. depunerea de aplicatii de proiect cofinantate din fonduri structurale (prin POSDRU si prin POR) Nr. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: FONDURILE STRUCTURALE – MANAGEMENT DE PROIECT Tipul de program: formare continuă Grupul Ńintă: cadre didactice. RESURSE UMANE Formatori: experŃi internaŃionali în fonduri structurale Nicoleta Silvia Ioana – expert POS-DRU Constantin Viorel Mihai . formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie. CRITERII ECONOMICE Nr. personal din instituŃii ale administraŃiei publice locale.prof.500 lei.INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I. Să identifice axa prioritară şi domeniul major de intervenŃie în care se încadrează din punct de vedere al eligibilitatii. formator naŃional Simona Luca. de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 300 lei.expert POS-DRU Cecilia Iuga – prof. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III.com 17 .

formator naŃional. Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei. Cecilia Iuga . LEONARDO DA VINCI. chestionare de evaluare.500 lei. CRITERII ECONOMICE Nr. RESURSE UMANE Formatori: LuminiŃa Tasica -cercetător Dr. GRUNDTVIG Tipul de program: formare continua Grupul Ńintă:cadre didactice din învăŃămantul preuniversitar Justificarea ofertei : Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile de promovare a dimensiunii europene în sistemul educaŃional Nevoia de a promova creativitatea ca motor al inovaŃiei şi factor cheie în dezvoltarea competenŃelor personale. formator naŃional Cristina Ştefan – prof. Simona Luca . deprinderea limbajului şi a procedurii de aplicaŃie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi (Lifelong Learning . total ore de formare: 40 ore/ grupa x 3 = 120 Perioada/durata: 1 grupă semestrul I. de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 180 lei.com 18 . Petre Botnariuc . antreprenoriale şi sociale prin învăŃarea pe tot parcursul vieŃii Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENTUL PROIECTELOR COMUNITARE DE INVATARE DE-A LUNGUL INTREGII VIEłI – LLP COMENIUS.INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I. ocupaŃionale. Coordonator: prof.prof.LLP) Să se familiarizeze cu termenii şi condiŃiile impuse de scrierea unui proiect Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect II. Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei.metodist CCD Bucureşti.. Nr. formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie.cercetător Drd. Cost total: 13. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III. 2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare.profesor metodist CCD Bucureşti.metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo.dr.

Modulul III: 40 de ore Curriculum-ul programului (scop. transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului. feedback. activităŃi. Marioara Popescu. manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon .it 19 . fişe de evaluare. Aprofundarea părghiilor de comunicare . de scrisori.Modulul I: 40 de ore 2.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. Eduardo Salceda. ActivităŃi: lucrul în echipă. ITALIANĂ. discuŃii. de cerere. Alexandra Raluca Herăscu – profesor. de ore de formare/ perfecŃionare planificate:200 Costul total al programului: 25. Limba italiană: prof. Limba spaniolă: prof. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125/ nr. de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. Durata: 40 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/module tematice. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: LIMBA ENGLEZĂ. pe fişe de lucru.S. Ramona Enescu – profesor. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele de cunoaştere. obiective.B Doina Groza.D. II. teste. Limba franceză: prof. III. dirijate. lector . folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple. fraze pe diferite teme/ locuri.. prof. integra cuvinte noi în enunŃuri proprii produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat.Mihaela Cosma. comunicare şi aprofundare într-o limbă străină de circulaŃie internaŃională. Obiective specifice: formarea abilităŃilor. latin .M. Limba germană: lector dr. materiale realizate de formabili/ portofoliu. exerciŃii de completare de cuvinte. GERMANĂ ŞI SPANIOLĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: cadre didactice. conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor cadrelor didactice de a: desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar. pe grupe. răspunsuri la stimuli imagine. RESURSE UMANE Limba engleză: Alexandrina Zoratti – profesor metodist C.comunicare_zoratti@yahoo. timp alocat: 1. Nicoleta Silvia Ioana.Spania. Rădulescu Camelia. insp I. chestionare. Marianne Koch.000lei (200 lei /cursant x125) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 5 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. prof.C. FRANCEZĂ.Modulul II: 40 de ore 3. Cunoaşterea sistemului de comunicare . Roxana Popescu Guinea. Mirela Georgescu.I. IniŃiereîn însuşirea mecanismului de comunicare . didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. prof.

să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare. ActivităŃi: lucrul în echipă.C.I. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop. RESURSE UMANE Ruxandra Nichita. engleză. Elena LuminiŃa Matei.S. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA ENGLEZĂ (Strategii didactice. pe fişe de lucru.I. activităŃi.C. III. feedback. alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. teste. profesor. Rodica Negulescu. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale.culturale: 10 ore 2. teste.M. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3. Alexandrina Zoratti – prof.B. Roxana Constantinescu. rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. Raluca Alexandra Herăscu. stimularea orală a unei activităŃi de predare.profesor. insp. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale. obiective. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 Costul total al programului:11.met.Maria Bujan. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice.aplicarea tipologiei specifice noului curriculum.250 (150/ cursant lei x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3.D.it 20 . să se elaboreze propriile instrumente de evaluare. timp alocat 1. profesor. să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului. chestionare. tehnici de comunicare şi evaluare la limba engleză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba engleză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă. pe grupe. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. II. profesor. portofolii.comunicare_zoratti@yahoo. fişe de evaluare.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. profesor.

să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. obiective.250 (150/ cursant lei x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale.B Doina Groza. să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare. feedback. pe fişe de lucru. alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio.I.culturale: 10 ore 2. stimularea orală a unei activităŃi de predare. Mihaela Cosma. tehnici de comunicare şi evaluare la limba franceză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba franceză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă. RESURSE UMANE prof. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 • Costul total al programului:11. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice. insp I. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale. ActivităŃi: lucrul în echipă. chestionare.comunicare_zoratti@yahoo. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4.M. Roxana Popescu Guinea III. teste. prof. activităŃi. pe grupe. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop. portofolii. fişe de evaluare. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA FRANCEZĂ (Strategii didactice.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. teste. CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. franceză.S. timp alocat 1. să se elaboreze propriile instrumente de evaluare. rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3.. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. II.it 21 .

2. portofoliul etc. conştientizarea diferenŃelor dintre metodele tradiŃionale şi cele complementare de evaluare 6. obiective. teste. feedback. 7. RESURSE UMANE Formatori: prof. creative. prezentarea cursului. activităŃi. dezvoltarea flexibilităŃii cadrelor didactice în raport cu formele de evaluare ActivităŃi: lucrul în echipă. pe grupe. rezultate) Scop: dezvoltarea unor competenŃe complementare de evaluare ale cadrelor didactice. familiarizarea cu metode noi . referatul (5 ore). de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 7. 4. 8. referatul. autoevaluarea. în vederea creşterii calităŃii procesului didactic şi a eficientizării formelor de evaluare Obiective specifice: 1. 3.I. II. 6. discuŃii. implementarea în procesul didactic a metodelor complementare de evaluare 2. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50/ nr. fişe de evaluare materiale realizate de formabili. adaptarea metodelor complementare la rigorile actualelor programe şcolare de gimnaziu şi liceu 3. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. probe scrise/ probe orale (5 ore). metode de evaluare (5 ore). Mihaela Jianu.it 22 .excursia tematică (5 ore). timp alocat din dosar sau condica de prezenŃă 1. Curriculum-ul programului (scop. pe fişe de lucru. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. studiul de caz.investigaŃia (5 ore). cunoaşterea limitelor şi a avantajelor unor metode complementare.observaŃia sistematică (5 ore). precum proiectul. prof. potofoliul. dar eficiente pentru evaluarea curentă 4.500 lei ( 150 lei/ cursant x 50) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEHNICI INOVATIVE ÎN EVALUARE – METODE COMPLEMENTARE – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesorii de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: necesitatea introducererii în procesul de evaluare a unor metode complementare în scopul activizării elevilor importanŃa cunoaşterii metodelor complementare pentru alternarea lor cu cele tradiŃionale Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice.proiectul şcolar (5 ore). alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. 5. 5. evaluare (5 ore).75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Laura Surugiu III.comunicare_zoratti@yahoo. chestionare.

CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr.it 23 . II. personal de specialitate din inspectoratele şcolare.I. Obiective specifice programului: ParticipanŃii îşi vor dezvolta cunoştinŃele şi aptitudinile în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor prin: • ÎnŃelegerea valorii şi aptitudinilor necesare pentru o bună comunicare externă (între instituŃii). • ÎnŃelegerea funcŃiilor comunicării.D. • Definirea nevoii de planificare strategică a comunicării.D. înŃeles ca activitate de formare a tinerei generaŃii. • ÎnŃelegerea relaŃiei între propria organizaŃie şi mass-media. ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C. pregătirea unei strategii de comunicare de către fiecare participant pentru instituŃia/ organizaŃia din care face parte Certificare: adeverinŃe tip C. focalizată pe stimularea comportamentului civic şi a comunicării externe. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie) arh. Pascariu Monica Simona III. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 2250 Costul total al programului: 22. Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: • Modulul I: prezentarea comunicării externe ca avantaj strategic. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICARE INTERSTITUłIONALĂ ŞI RELAłII PUBLICE Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori). ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. al Familiei si al Egalitatii de Şanse şi Ministerul EducaŃiei. RESURSE UMANE Formatori atestaŃi de Ministerul Muncii.C. ale diferitelor canale de comunicare externă şi a modului în care acestea se pot utiliza pentru diferite tipuri de public Ńintă (PR). personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală.comunicare_zoratti@yahoo. • Modulul III: pregătirea unei strategii de comunicare (PR) a instituŃiei proprii Scop: dezvoltarea cunoştinŃelor şi aptitudinilor necesare în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor . organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la îmbunătăŃirea limbajului comunicării la nivel instituŃional.C.cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010. • Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru definirea canalelor adecvate privind comunicarea externă.500 lei (300 lei /cursant x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Cercetarii si Inovarii. comunicarea în situaŃii de criză.

Durata: 24 ore Planificare pe stagii.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare. profesori (membri în consiliile de administraŃie). Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să-şi însuşească competenŃele de realizare a bugetului unităŃii şcolare. surse de finanŃare • să cunoască/ elaboreze documentele privind monitorizarea internă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENT FINANCIAR Tipul de program: formare continuă Grup tinta: Directori din unitătile de învăŃământ preuniversitar. evaluarea bugetului şi controlul financiar. • să realizeze în practică legătura dintre planul de dezvoltare instituŃională şi planul de buget. • Surse de finanŃare – 6 ore. activităŃi practice II. • să-şi însuşească elementele privind procesul bugetar al unităŃii şcolare. Planul de dezvoltare al şcolii şi oferta educaŃională trebuie fundamentate cu ajutorul unui buget realist şi o execuŃie bugetară conform normelor legale şi respectând principiile valabile în Ńările Uniunii Europene.75000 lei) Costul unei ore: 4 lei/ cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. Calendarul programului: trimestrul IV. a conceptelor de bază şi a principiilor din managementul financiar specific învăŃământului. cursanŃi estimat: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Costuri estimate: 100 lei/ cursant (costul programului . • Evaluarea bugetului şi controlul financiar . • Dezvoltarea instituŃională şi planul de buget – 6 ore Scopul: Însuşirea de comeptenŃe şi deprinderi de lucru utile în activităŃile practice ale directorilor unitătilor de învăŃământ preuniversitar.6 ore. contabili Justificarea ofertei: Managementul financiar constitiue unul din instrumentele de bază pentru articularea micro-politicilor educaŃionale la nivel de şcoală cu cele la nivel local şi naŃional.com 24 . proiecte. RESURSE UMANE Mod de certificare: adeverinŃă CCD Formator: Ovidiu MăntăluŃă – Cercetător principal – ISE III. CRITERII ECONOMICE Nr.I. timp alocat: • Management organizaŃional – 6 ore.

8 lei /cursant/ Planul Jena . formator naŃional Waldorf . • să cunoască felul în care aceste alternative sunt transmiŃătoare ale conŃinuturilor învăŃământului • să-şi însuşească metodele de predare şi de evaluare folosite de aceste alernative • să identifice principalele probleme ce apar în implementarea acestor pedagogii • să realizeze în practică diferite planuri de lucru în aceste alternative.com 25 . conducând la ameliorarea calităŃii educaŃiei şi la eficientizarea procesului educaŃional. nu se poate concepe un sistem de învăŃământ fără încurajarea şi prezenŃa alternativelor educaŃionale. PLANUL JENA Tipul de program: PerfecŃionare Grup tinta: cadre didactice din unitătile de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: Într-o lume a diversităŃii.500 lei) Costul unei ore: Waldorf – 2.70 lei/cursant (costul programului – 1750 lei) Planul Jena .100 lei/ cursant (costul programului. a multiculturalităŃii şi a creativităŃii.6 ore • Aspecte metodice -10 ore • Cursuri practice . Calendarul programului: trimestrul IV.4 lei/cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo.2.În cotextul în care se caută soluŃii pentru formarea. Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască aspecte generale ale pedagogiilor. Adriana Mirea.I. activităŃi practice Mod de certificare: adeverinŃă CCD II. CRITERII ECONOMICE Waldorf . Durata: 25 ore fiecare alternativă educaŃională Planificarea pe teme/ timp alocat: • Aspecte teoretice . Georgeta Constantinescu. dezvoltarea şi valorificarea individualităŃii. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIILE ALTERNATIVE : WALDORF. cunoaşterea de către cadrele didactice a alternativelor educaŃionale este benefică. proiecte.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare.9 ore Scopul: Cursurile îşi propun să evidenŃieze principalele aspecte teoretice şi practice ale pedagogiilor alternative şi să încurajeze pluralismului educaŃional. RESURSE UMANE Planul Jena – Monica Cuciureanu. cursanti: 50 cursanŃi (2 grupe) III. Zenovia Ungureanu. – formatori Waldorf Nr. Ion IoniŃă. cercetător principal–ISE.prof.

6 ore • Proiectare didactică – conŃinuturi. III. chestionare. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009. Cătălina Şerban .M. CRITERII CURRICULARE PROIECTARE DIDACTICĂ GEOGRAFIE.2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/ oră cursant .100 lei/ cursant) Coordonator: prof. aplicaŃii. Obiective specifice programului: • să fie însuşită curricula în specialitate • să se abordeze strategii didactice moderne specifice predării geografiei.D.C.9ore • Strategii şi tehnici de evaluare . RESURSE UMANE Formator: prof. Durata: 25 ore Planificarea pe module tematice : • Curricula disciplinei geografie .9 ore Scopul: consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice. II.com 26 . STRATEGII ŞI TEHNICI DE EVALUARE Denumirea programului: LA DISCIPLINA Tipul de program: perfecŃionare Public-Ńintă vizat: profesori debutanŃi de geografie Justificarea ofertei: • dezvoltarea competenŃelor profesionale a cadrelor didactice sprijinirea cadrelor didactice care se pregătesc pentru examenul de definitivare şi titularizare în învăŃământ.I.S. Calendarul programului: trimestrul IV 2009 ModalităŃi de evaluare: portofoliu.B Modul de certificare: adeverinŃe tip C.inspector I. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.

metode. Durata : 25 ore Planificarea pe module tematice: . funcŃii. itemi de evaluare.Evaluarea specifică la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (principii. forme) – 8 ore . abordarea unor strategii moderne de evaluare Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. Corina Radu Prof. RESURSE UMANE Formatori: Prof.Metodologia evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (modele. TEHNICI. Mihaela Găvănescu Modul de certificare: adeverinŃe tip C.D. Tamara Manatu Prof. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009.C. ACTIVITĂłI DE EVALUARE LA DISCIPLINELE SOCIO-UMANE Tipul de program: perfecŃionare/ formare continuă Public-Ńintă vizat: profesori de discipline socio-umane Justificarea ofertei: ameliorarea competenŃelor de evaluare ale cadrelor didactice Grup tinta: profesori de discipline socio-umane.I.Proiectarea evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu – 9 ore Scopul: consolidarea pregătirii cadrelor didactice pentru o evaluare modernă şi obiectivă Obiective specifice programului : dobândirea unor competenŃe de evaluare ale cadrelor didactice . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII. chestionare II.2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/oră/ cursant – 100 lei/cursant ) Coordonator: prof. III.com 27 . metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. metode complementare) – 8 ore .

consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice.com 28 . Durata: 42 ore.ÎN CURS DE ACREDITARE I. portofoliu. • să ofere profesorilor cât mai multe exemple practice de modalităŃi prin care lecŃia de istorie poate deveni atractivă şi interesantă pentru elevi.Gândire critică .Ńintă vizat: profesori de istorie Justificarea ofertei: o necesitatea abordării lecŃiei de istorie din perspectivă formativă o abilitarea profesorilor de istorie de a utiliza metode active de predare-învăŃare. să abordeze faptele şi evenimentele în spiritul gândirii critice. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. Obiective specifice programului: • să fie clarificate modalităŃile prin care profesorul poate stimula şi motiva pe elev să formuleze opinii argumentate.ÎnvăŃarea prin cooperare Scopul: sprijinirea cadrelor didactice în realizarea unui demers educativ modern şi eficient. Planificarea pe module tematice : . să îşi formeze deprinderi durabile de muncă intelectuală. Mihaela Selevet – profesor.S. Modul de certificare: adeverinŃe de perfecŃionare eliberate de Casa Corpului Didactic III.B.M. chestionare. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009. Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice. II.2010 Număr de ore de formare planificat: 42 Costuri total al programului: 5340 lei (4lei/ oră/ cursant – 178 lei) Coordonator: prof. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: METODELE ACTIVE SI ROLUL LOR LA LECłIA DE ISTORIE Tipul de program: perfecŃionare / formare continuă a cadrelor didactice Public.Utilizarea surselor pentru învăŃarea activă . Marilena Bercea – profesor. cultivarea abilităŃii profesorilor de a deveni mijlocitorii unei dezbateri de idei la lecŃia de istorie. RESURSE UMANE Mihai Manea – inspector şcolar de specialitate I.

5h). Florina PIŞLEAGĂ Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. să proiecteze un curriculum la decizia şcolii. Prof. 5h.com 29 . 5h. 6h. să aplice criteriile de notare unice în învăŃământul gimnazial. bibliotecă. 6h. 5 zile (5h. filialele Casei Corpului Didactic. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă. activităŃi practice. ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h. ModalităŃi de evaluare: chestionare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU EDUCAłIE TEHNOLOGICĂ Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. la alegere. 6h).D. teste.I. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. II. 5h. Prof. RESURSE UMANE Prof. Gabriela LICHIARDOPOL. Valentina CAPOTĂ. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. III. conducerea unităŃilor şcolare.C.

Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Florinela IONESCU. teste. Liliana DRĂGHICI . să formeze competenŃe de specialitate. la alegere. Prof. ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: NOI ABORDĂRI CURRICULARE PENTRU PROFILUL SERVICII. Nicolae IOANA Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. Mihaela FLORESCU. Prof. 6h). DISCIPLINE ECONOMICE ŞI POFILUL RESURSE MATERIALE ŞI PROTECłIA MEDIULUI (DISCIPLINE AGRICOLE.I. RESURSE UMANE Prof.com 30 . • respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul economic şi tehnic • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică. Prof. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • . Prof. II. III. ActivităŃi: • studii de caz: corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante. filialele Casei Corpului Didactic. 5 zile (5h. CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI PRELUCRAREA LEMNULUI) Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului Durata: 25 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică (un singur modul) Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor economiei de piaŃă. 5h. 6h. 5h.C. 5h. INDUSTRIE ALIMENTARĂ. Valentina CAPOTĂ. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare. Roxana IONESCU. activităŃi practice. Prof. să perfecŃioneze în didactica şi metodica disciplinei.D. conducerea unităŃilor şcolare. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. bibliotecă. 6h.

6h.com 31 . • îsi vor împărtăşi unul altuia exemple de bună practică în utilizarea învăŃării centrate pe elev. Analiză de final concretizată prin redactarea unui studiu pe baza rezultatelor obtinute prin aplicarea metodei la clasele (/disciplinele) experimentale. 5h. conducerea unităŃilor şcolare. • vor identifica oportunităŃi de învăŃare activă în domeniul lor profesional. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. la alegere. Evaluarea de către participanŃi. II. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 RON (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. la sfârşitul programului. RESURSE UMANE Prof. Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor codului educaŃiei. precum şi alte categorii de personal didactic interesate Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului şi a activităŃilor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul. elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică. bibliotecă. participantii: • vor înŃelege ce este învăŃarea centrată pe elev şi care sunt barierele ridicate de elevi şi profesori în calea acesteia.I. 5h. Formatori din programul Phare-TVET Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. având în vedere aplicarea metodelor de învăŃare centrate pe elev. 5 zile (5h. • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: Pâna la sfârsitul programului. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ÎNVĂłARE CENTRATĂ PE ELEV Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi.corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante. • vor fi capabili să planifice învăŃarea eficientă pentru persoane cu abilităŃi diferite în cadrul domeniului respectiv. alese. • vor cunoaşte impactul diferitelor strategii de predare asupra învăŃării. • respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul tehnic. III. • îsi vor identifica propriul stil de predare şi vor deveni conştienŃi de implicaŃiile acestuia asupra stilului de predare. Gabriela LICHIARDOPOL . • vor lua în considerare strategii alternative pentru ajutarea elevilor să înveŃe folosind stilurile preferate de învăŃare. 5h) ModalităŃi de evaluare: Evaluare după fiecare zi de desfăşurare. ActivităŃi: • studii de caz: identificarea stilului de predare. 6h). 6h. filialele CCD. ambele miercurea (ziua metodică): • 4 zile (7h. 5h.

5h. 6h).C. 5 zile (5h. Liliana DRĂGHICI Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Prof. 5h. Dr. activităŃi practice. Radu Teodor SEEFELD. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: PROCEDURI DE INSTRUIRE ŞI EVALUARE ÎN ARIA TEHNOLOGII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi precum şi alte cadre didactice din unităŃi de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: alinierea activitatii cadrelor didactice de specialitate la criteriile de performanta specifice Fisei postului cadrului didactic conform OMECI Nr. Nina OLTEAN. Prof. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. 5h. ModalităŃi de evaluare: chestionare. 6h.2009 Durata: 25 ore/ semestrul I şi /sau II Module tematice abordate: un singur modul. ambele miercurea (ziua metodică): 4zile (7h. având în vedere aplicarea criteriilor specifice fişei postului Scop: formarea personalului didactic din aria Tehnologii în domeniul asigurării calităŃii Obiective specifice programului: să faciliteze adaptarea individuala la schimbarea introdusa de noul sistem de evaluare a cadrelor didactice ActivităŃi: • studii de caz: implicaŃiile contextului legislativ asupra evaluării cadrelor didactice pe baza standardului ocupational. 6h. filialele Casei Corpului Didactic.4595/22. bibliotecă. Florinela IONESCU. portofoliu. • simulări şi joc de rol: interevaluarea şi autoevaluarea cadrelor didactice Rezultate: • noi competenŃe dobandite comform specificaŃiei fişei de evaluare a cadrelor didactice • adaptarea individuală la schimbarea introdusă de noua modalitate de evaluare a cadrelor didactice • completarea portofoliului personal • dezvoltarea spiritului de lucru in echipă • practicarea autoevaluării ca instrument în creşterea propriilor performanŃe Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. Adriana Hermina TRIFU.07. Certificare: adeverinŃe tip C.D. RESURSE UMANE Drd. elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică. conducerea unităŃilor şcolare. 5h).com 32 . • mini proiecte de grup: instrumente şi proceduri de lucru. Prof. la alegere. III. II.I.

echipamente şi logistică.Să stăpânească şi să folosească metode şi tehnici moderne în laborator. ambele luni (ziua metodică): 6 zile (7h. chimie. 7h. • Sporirea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor desfăşurate în laborator şi prin aportul laboranŃilor şi tehnicienilor şcolari. 5h) ModalităŃi de evaluare: fişe de evaluare. 5h. 5h. 8 zile (5h. 7h.C. filialele Casei Corpului Didactic. 6h. 5h. RESURSE UMANE • Eugenia Bâdrea • Hurmuzache Dan • Ştefan Grigorescu Resurse materiale: C. 6h. 5h. conducerea unităŃilor şcolare. Liceul Economic "Costin C. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. • ContribuŃia laboranŃilor la dezvoltarea deprinderilor elevilor de a efectua experimente. inclusiv folosirea calculatorului. la alegere. lucrări Certificare: adeverinŃe tip C. 7h). CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 2500 lei(1 grupă: 25 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 2. biologie Obiective specifice programului: ..D.C. Kiritescu".com 33 . III. ActivităŃi: • studii de caz: experimente virtuale Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante.5 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.I. 5h. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ŞI PERFECłIONARE PENTRU LABORANłI ŞI TEHNICIENI LABORANłI Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: laboranŃi şi tehnicieni Justificarea ofertei: • Informarea personalului didactic auxiliar în noile didactici.D. 5h. Durata: 40 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: formarea şi consolidarea pregătirii laboranŃilor de fizică. II.

• completarea portofoliului personal. TRANSPUNEREA STANDARDULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN TERMENI SPECIFICI PROCESULUI DE EDUCAłIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ DESFĂŞURAT PRIN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC ÎN CURRICULUM Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum. II.D. teste. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. • transmiterea de informaŃii referitoare la transpunerea Standardului de pregătire profesional în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional în Curriculum. finalizată cu certificarea competenŃelor. activităŃi practice.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare chestionare. • dezvoltarea de noi competenŃe. ActivităŃi: • analiza documentelor curriculare oficiale (SPP si curriculum). în plan didactic. utile în activitatea didactică. • analiza transpunerii Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum.formator national Expert Mihaela Ştefănescu . Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. • eficientizarea procesului instructiv educativ. • să eficientizeze activitatea instructiv educativă prin valorificarea. CRITERII CURRICULARE ABORDĂRI CURRICULARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC.com 34 . a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum). Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. bibliotecă. III. la alegere. RESURSE UMANE • • • Expert Angela Popescu – formator national Expert Dana Stroie. filialele Casei Corpului Didactic. în plan didactic.C. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3. ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5 zile x 5h/zi). conducerea unităŃilor şcolare.125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP). Obiective specifice programului: • să asigure relevanŃa documentelor curriculare oficiale (SPP şi curriculum) pentru formarea profesională iniŃială. profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la transpunerea Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum Scop: • transmiterea de informaŃii referitoare la structura Standardului de pregătire profesional şi structura Curriculumului în învăŃământul profesional şi tehnic.I. Rezultate: • eficientizarea activităŃii instructiv educative prin valorificarea.

activităŃi practice. II. utile în activitatea didactică.FIRMĂ DE EXERCIłIU (FE) Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. la alegere. conducerea unităŃilor şcolare. III. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT). teste.C.com 35 .formator national • Expert Angela Popescu . filialele Casei Corpului Didactic. CRITERII CURRICULARE FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN IPT (PROFIL TEHNIC. completarea portofoliului personal.I. SERVICII ŞI RESURSE) ŞI LICEE TEORETICE PENTRU EXTINDEREA METODEI MODERNE INTERACTIVE DE ÎNVĂłARE .expoziŃii.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. • • eficientizarea procesului de învăŃământ dobândirea de competenŃe noi.D. bibliotecă. 8 zile (3h/zi x 7 zile şi 4h/zi x 1 zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare.formator national • Expert Dana Stroie . CNDIPT-TVET • Expert Mihaela Ştefănescu . târguri • Planul de afaceri • Marca de calitate • Încheierea activităŃii in FE Rezultate: • Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. profesori economişti Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic pentru firma de exerciŃiu Scop: • dezvoltarea spiritului antreprenorial . Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5h/zi). RESURSE UMANE • Expert Ciobanu Gabriela – director CNDIPT • Expert VlăduŃ Zoica – director adj. • formării competenŃelor profesionale necesare implementării metodei interactive de invăŃare –firma de exerciŃiu • eficientizarea procesului de învăŃământ prin utilizarea unor metode atractive de predare-învăŃare Obiective specifice programului: • să elaboreze documentaŃia necesară înfiinŃării unei firme de exerciŃiu • să organizeze activitatea pe departamente • să iniŃieze şi să efectueze tranzacŃii • să elaboreze planul de afaceri al unei firme ActivităŃi: • Organizarea procesuală şi structurală a firmei de exerciŃiu • Derularea tranzacŃiilor cu alte firme de exerciŃiu • EvidenŃa operativă a operaŃiilor derulate • Participarea la evenimente . portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.

întreprindere în învăŃarea la locul de muncă a elevilor. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. ambele miercurea (ziua metodică): cinci zile (5h/zi) şase zile ( 4h/zi x zi. • completarea portofoliului personal.D. şcoală – comunitate locală în învăŃământul profesional şi tehnic. ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităŃii. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. • să sprijine dezvoltarea parteneriatelor şcoală . referitoare la dezvoltarea parteneriatului şcoală – şcoală. RESURSE UMANE • • • • Expert Angela Popescu .formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. chestionare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: membrii consiliilor de administraŃie .formator national Expert Viorel łigănescu. conducerea unităŃilor şcolare.com 36 . bibliotecă. • eficientizarea procesului de formare profesională iniŃială Obiective specifice programului: • să faciliteze crearea şi dezvoltarea reŃelelor parteneriale între unităŃile şcolare care oferă programe de formare în acelaşi domeniu de pregătire.C. II. la alegere. Rezultate: • eficientizarea cooperării interinstituŃionale în învăŃământul profesional şi tehnic. III.formator national Expert Dana Stroie . filialele Casei Corpului Didactic. • dobândirea de competenŃe specifice. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C.I. ultima întâlnire 5h) ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice. teste. şcoală – întreprindere. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP). responsabilii ariei curriculare tehnologii din unităŃile de învăŃământ profesional şi tehnic Justificarea ofertei: îmbunătăŃirea calităŃii parteneriatelor unităŃilor de învăŃământ profesional şi tehnic Durata: 25 ore/ semestrul I sau/ şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare.formator national Expert Mihaela Ştefănescu . • să faciliteze colaborarea şcoală – comunitate locală pentru îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor educaŃionale şi de asistenŃă socială adresate elevilor ActivităŃi: • mini proiecte de grup: elaborarea unor propuneri de reŃele parteneriale interşcolare • studii de caz: dezvoltarea relaŃiilor parteneriale ale unităŃilor şcolare în concordanŃă cu cerinŃele de asigurare a calităŃii în învăŃământul profesional şi tehnic. în vederea adecvării competenŃelor profesionale la cerinŃele specifice ale angajatorilor.

formator naŃional • Expert Mihaela Ştefănescu .D. utile în activitatea didactică. • mini proiecte de grup: elaborarea unui curriculum la decizia şcolii. profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare. • completarea portofoliului personal. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C.com 37 . activităŃi practice. bibliotecă. II. (CNDIP).formator naŃional Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. CRITERII CURRICULARE ELABORAREA CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ(CDL) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri.125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic. • să asigure relevanŃa sectorială şi locală a competenŃelor pe care le dobândesc elevii prin parcurgerea CDL-ului. conducerea unităŃilor şcolare. RESURSE UMANE • Expert Angela Popescu . prin adecvarea rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. ambele miercurea (ziua metodică): 5 zile (5 zile x 5h/zi). Rezultate: • eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare din învăŃământul profesional şi tehnic.formator naŃional • Expert Dana Stroie . cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. filialele Casei Corpului Didactic. parcurgând etapele conform metodologiei în vigoare şi cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3. 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare. • eficientizarea procesului de învăŃământ. ActivităŃi: • analize în vederea transpunerii unităŃilor de competenŃe din standarde de pregătire profesională (SPP) în module de curriculum în dezvoltare locală. • proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă.I. referitoare la elaborarea curriculumul-ui în dezvoltare locală (CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic. Obiective specifice programului: • să elaboreze un curriculum în dezvoltare locală (CDL) în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. la alegere. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. • dobândirea de competenŃe noi.C. III. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. teste.

• să cunoască şi să aplice corect legislaŃia şcolară. Consilier juridic I. 6h). II. 6h. la alegere. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă. 6h. III. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 5000 lei (1 grupă: 25 x 200) • Costul orei de formare/ cursant: 8 lei • Costul pe cursant: 200 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. bibliotecă.S. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. filialele Casei Corpului Didactic. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CULTURA INSTITUłIONALĂ ÎN UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT PARTICULARE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: manageri. teste.D. 5h. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare. • să identifice căile de dezvoltare a unităŃii şcolare din care provine. Sorina FĂSUI. Ramona COMAN . . RESURSE UMANE Prof. a cadrelor didactice din unităŃile particulare şi iniŃierea acestora în legislaŃia de profil şi în elaborarea strategiilor manageriale. activităŃi practice.C.M. Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să identifice domeniile care necesită evaluare şi progres în unitatea de învăŃământ. Cinci zile (5h. directori. 5h. membrii CEAC. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.Mihaela OLTEANU Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Prof.I. cadre didactice din unităŃile de învăŃământ particulare Justificarea ofertei: • Necesitatea dezvoltării unei culturi instituŃionale în interiorul unităŃilor de învăŃământ particulare. a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii.com 38 . ambele miercurea (ziua metodică): • Patru zile (7h. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. • Necesitatea implementarii si asimilarii conceptelor educationale prin care unităŃile particulare de învăŃământ pot aplica pentru acreditare. • Formarea managerilor din unitatile particulare de învăŃământ în contextul centrării pe calitate în educaŃie Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: : pregatirea profesională a managerilor. conducerea unităŃilor şcolare.B. 5h.

informatizarea bibliotecilor şcolare.6/ oră/ cursant)/ 2.C.I.S. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI Tipul de program: iniŃiere Public-Ńintă vizat: personal din învăŃământ şi din afara sistemului care doreşte să ocupe un post de bibliotecar şcolar.000 Ron (80 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: B.C. III. în sistem IDD Scopul: pregătirea iniŃială a bibliotecarilor şcolari.M. Modul de certificare: adeverinŃe tip C.P. – suport de curs.Durata: 30 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. echipament bibliotecă şi logistică.B. Obiective specifice programului: • să pună în practică cerinŃele şi cunoştinŃele însuşite. de ore de formare planificate: 30 ore Costul total al programului: 80 lei (2. lucrări practice.U. • punerea de acord a situaŃiei din teritoriu cu prevederile statutului personalului didactic privind pregătirea şi perfecŃionarea bibliotecarilor şcolari.D.C. B.com 39 .. Resurse materiale: C. I. CRITERII ECONOMICE Nr.C. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. timp alocat: 6 zile. şi alte biblioteci universitare pentru a lămuri anumite probleme solicitate de cursanŃi. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr.D. • să modernizeze activitatea bibliotecii inclusiv prin folosirea calculatorului în Ńinerea evidenŃei cât şi în circuitul informaŃiilor ModalităŃi de evaluare: chestionare.N. RESURSE UMANE Formator: Laura Rudeanu – documentarist C. creşterea calităŃii activităŃii bibliotecarului şcolar. sporirea influenŃei bibliotecii în actul de învăŃare – educare al elevilor..D. Justificarea ofertei: • cunoaşterea legislaŃiei în vigoare • necesitatea transformării bibliotecilor şcolare în adevărate centre de informare şi documentare. teste. conducerea unităŃilor şcolare pentru a realiza feed-back – ul şi în teren. II.

Obiective specifice programului: • să cunoască şi să stăpânească legislaŃia în domeniul administrativ/ contabil.S. portofolii. ReprezentanŃi achiziŃii publice şi serviciul juridic din I. creşterea competenŃei activităŃii administrative de contabilitate. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament.C. bibliotecă. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. • să practice o mai bună colaborare cu furnizorii de achiziŃii publice şi conducerea unităŃii şcolare. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. • directori. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL ACHIZIłIILOR PUBLICE Tipul de program: iniŃiere/perfecŃionare Public-Ńintă vizat: • administrator financiar. teste.E.D. logistică. II. contabili.CNDIPT – M. CRITERII ECONOMICE Nr.B.C. ore de formare planificat: 30 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare.M.B. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. III.I.com 40 .000 lei (120 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I. • alte categorii de personal interesate.I. Costul total al programului: 120 lei (4 lei oră/ cursant) – 3. Justificarea ofertei: • formarea şi perfecŃionarea administratorilor • perfecŃionarea contabililor Durata: 30 ore Planificarea pe module tematice: 6 zile Scopul: consolidarea pregătirii administratorilor/ contabililor din învăŃământul preuniversitar. RESURSE UMANE Formatori: Sâiu Cristina – expert achiziŃii publice .S.M.

securitatea şi sănătatea muncii. KiriŃescu Hurmuzache Dan – prof. dezastrelor ModalităŃi de evaluare: Portofoliu. • alte persoane interesate.34 lei/ ora formare • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.să dobândească. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 100 lei x 25 cursanŃi 2. a prevenirii şi stingerii incendiilor. Rodica Godoci .ISMB Bâdrea Eugenia – tehnician Lic. ITM Insp. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ORGANIZAREA ACTIVITĂłII DE PROTECłIA ŞI SECURITATEA MUNCII. inginer – Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Resurse materiale: Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi"/ Sector 6 III. Justificarea ofertei: formarea personalului cu sarcini în domeniul protecŃiei şi securităŃii muncii. teste Certificare: adeverinŃe tip C.C.com 41 . RESURSE UMANE Formatori: Nicolae Mihaela – insp. conducerea unităŃilor şcolare. Economic Costin C.D. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. prevenirea şi stingerea incendiilor dezastre în unităŃile şcolare. II.I. • administratori financiari de patrimoniu.500 (100 lei/ cursant) • Costul orei de formare: 3. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ Module tematice. să consolideze. timp alocat: 6 zile/ semestrul I Scop: cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în domeniul protecŃiei muncii Obiective specifice programului: . PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR – DEZASTRE ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere Public Ńintă vizat: • responsabili cu protecŃia muncii din unităŃile şcolare. să sistematizeze şi să actualizeze informaŃiile necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de protecŃia.

CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 75 cursanŃi • Costul total: 30. I. CCD – echipamente audio-video. dr. Calendarul programului: Modulul I: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs. DirecŃia Generală Juridică şi Control Mirela Olteanu – prof. Yvonne Lacroix . RESURSE UMANE Prof. Modulul III: 36 ore + 4 ore evaluare finală ModalităŃi de evaluare: chestionare. consilier. gr. a procedurilor la nivelul compartimentelor. MECI Lector univ. DirecŃia Generală Juridică şi Control Resurse materiale: DGJC. comisiilor de lucru şi a comisiilor metodice. DirecŃia Generală Juridică şi Control. III. Asist. care să asigure eficientizarea gestionării documentelor şcolare. Daniel Mihai Dragnea – şef serviciu. DirecŃia Generală Juridică şi Control. individual şi în grupe de lucru.com 42 . secretari. DirecŃia Generală Juridică şi Control. bibliotecă.C. consilier. Maria AngheluŃă – formator naŃional. expert. ActivităŃi: a) Prezentarea legislaŃiei privind documentele şcolare b) Prezentarea sistemul de management al calităŃii c) Analiza schemei flux a informaŃiilor şi documentelor d) Realizarea.000 lei (400 lei x 75 cursanŃi) • Costul orei de formare: 6. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: GESTIONAREA DOCUMENTELOR ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: program de perfecŃionare Public Ńintă vizat: inspectori şcolari. univ. responsabili CEAC Justificarea ofertei: Constatările controalelor efectuate de DGJC . conducerea unităŃilor şcolare. Rezultate: Realizarea unei colecŃii de proceduri /instrucŃiuni de lucru. DirecŃia Generală Juridică şi Control Georgiana CreŃan – prep.67 lei/ ora de formare • Costul pe cursant: 400 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Modulul II: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs.D. DirecŃia Generală Juridică şi Control Ioana Stama – prof. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.MECI şi solicitările conducerilor instituŃiilor şcolare privind consilierea pe managementul documentelor Durata: 60 ore/ semestrul I şi II Module tematice abordate: Modulul I: Gestiunea documentelor. I. Modulul III: Proceduri şi instrucŃiuni de lucru utilizate în unităŃile şcolare Scop: Gestiunea eficientă a documentelor din unităŃilor de învăŃământ preuniversitar Obiective specifice programului: • să dezvolte cursanŃilor competenŃe de aplicare a prevederilor legale referitoare la managementul documentelor şcolare • să iniŃieze cursanŃii în elaborarea unor proceduri ca instrumente de acŃiune în cadrul fluxului de informaŃii şi documente • să asigure la nivelul conducerii unităŃii şcolare conştientizarea efectelor deciziilor de elaborare şi aplicare a procedurilor • să permită cursanŃilor raportarea corectă a modului de implementare a procedurilor la nivelul unităŃii de învăŃământ. formator. filialele Casei Corpului Didactic. Certificare: adeverinŃe tip C. activităŃi practice. Robert Berezovski – consilier.I. gr. consilier. DirecŃia Generală Juridică şi Control. II. Modulul II: Sistemul de management al calităŃii. inspector.asist. Drd. portofoliu. univ. directori. Gabriel Liviu Ispas – director general.drd.

Obiective specifice programului: . II. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr. • lipsa de pregătire în domeniu. plecări în alte domenii de activitate). timp alocat: Semestrul I şi II Scopul: stăpânirea informaŃiei cu privire la activitatea de secretariat.să solicite şi să furnizeze informaŃii clare (verbal/ scris). de ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (2. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice.. Justificarea ofertei: • modificările frecvente ale legislaŃiei şcolare şi financiare precum şi ambiguitatea unor documente care neceasită modalităŃi corecte de aplicare a legislaŃiei specifice.S. experŃi.3/ oră) – 25 cursanŃi x 70 lei cursant Colaborări: M.com 43 . jurişti. ModalităŃi de evaluare: chestionare.B.D. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.I.Vlase Elena – secretar C. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. secretare cu experienŃă.I. cunoaşterea atribuŃiilor ce revin secretarilor din şcoli. Modul de certificare: adeverinŃe tip C.să fie capabile să-şi organizeze activitatea de secretariat pe principii ergonomice şi de eficienŃă. în vederea creerii condiŃiilor optime pentru eficientizarea activităŃii manageriale specifice. .să utilizeze tehnici moderne în prelucrarea şi stocarea informaŃiilor.C. Centrele de Documentare/ echipament bibliotecă şi logistică . teste. RESURSE UMANE Formatori: specialişti ISMB (inspectori resurse umane.C. III.să adopte o atitudine civilizată faŃă de personalul şcolii şi terŃi. I. personal abilitat al compartimentelor specifice).C. • fluctuaŃia personalului din secretariat (pensionare. .D. . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE PERFECłIONARE PENTRU SECRETARII UNITĂłILOR ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: secretare din unităŃi şcolare şi alte persoane doritoare. activităŃi practice. alte instituŃii abilitate cât şi cu conducerile unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back – ului.M.E. .

demonstraŃii practice.C. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.com 44 .3/oră) – 25 cursanŃi x 70 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice. ing. bibliotecă. Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Denisa Hurmuzache – contabil şef Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Piha Ecaterina – administrator financiar C. RESURSE UMANE Formatori: Tudor Iuliana – profesor Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Dan Hurmuzache – director adj.B. logistică.750 lei (2.M.C. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament. cursanŃi planificaŃi: 25 Costul total al programului: 1.S. teste. timp alocat: 6 zile Scopul: punerea de acord a cunoştinŃelor personalului de îngrijire cu legislaŃia în domeniu în condiŃiile integrării europene creşterea competenŃei personalului de îngrijire Obiective specifice programului: • să cunoscă şi să stăpânească legislaŃia în domeniul privind protecŃia muncii.D. cerinŃelor sanepidului şi reciclării deşeurilor. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. II.I. III./prof.D. • punerea în practică a cunoştinŃelor ModalităŃi de evaluare: chestionare. alt personal nedidactic interesat. Justificarea ofertei: formarea personalului de îngrijire. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ORGANIZARE ŞI CALITATE ÎN DOMENIUL IGIENIZĂRII ŞI ÎNTREłINERII CURĂłENIEI ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: personal de îngrijire.

D Modul de certificare: adeverinŃe tip C. portofolii. III.. Arhivele NaŃionale şi Facultatea de Arhivistică. II.D.3 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare.S. ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (70 lei x 25 cursanŃi) – 2. Obiective specifice programului: • să stăpânească tehnicile de aplicare în practica a legislaŃiei în domeniu. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARHIVAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: secretari.B. RESURSE UMANE Formatori: Rodica OŃeleanu – arhivar şef I.C. casieri. I. administratori financiari. • să fie capabili să verifice starea arhivei în unitate în vederea aducerii acesteia la zi. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament şi logistică.com 45 .B.C. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. Laura Rudeanu – documentarist C.M. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: cu aportul participanŃilor – 70 lei Nr.M.S. ModalităŃi de evaluare: chestionare. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice: 6 zile Scopul: cunoaşterea legislaŃiei în domeniu şi a conŃinutului nomenclatorului de arhivare pentru documentele şcolare.I. Justificarea ofertei: iniŃierea personalului cu sarcini în domeniul arhivării documentelor.

sau prin bancă. Cont RO62TREZ7065003XXX000037 – Trezoreria Sectorului 6 .150 Eliberarea certificatelor/ atestatelor se face personal pe bază de BI/ CI Cursurile CCD se pot achita direct la casieria CCD.CAPITOLUL II Cursuri acreditate PROGRAM ELIBERARE CERTIFICATE ŞI ATESTATE Cursuri acreditate MarŃi: 800 – 1200 Joi: 1100 .

Personal didactic şi nedidactic. Predarea în societatea cunoaşterii . Responsabil C.211 laboratoarele unităŃiilor şcolare. „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr. Şc. de credite/ ore PreŃ/ cursant 250 lei oct 2009 – mai 2010 Nr. Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiei (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL 25 credite/ 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 267 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo.D.CURSURI ACREDITATE Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti Anul şcolar 2009 . Kretzulescu” Gr. N.com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare 4. crt. 191 GrădiniŃa Nr.C.com 11 credite/ 44 ore Titlul programului Grup Ńintă Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C. 178 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo. solicitanŃi din comunitatea locală 20 credite/ 40 ore 25 credite/ 40 ore 80 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo. „Mihai Viteazul” Şcoala Comercială Superioară „N. Arie curriculară Luca Simona Gabriela consiliereccd@gmail.2010 Nr. EducaŃie pentru formarea caracterului Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar 2.com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare .IntelTeach Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 25 credite/ 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. Casa Corpului Didactic Bucureşti 1.com 3.

N. „Mihai Viteazul” Col.com Nr. 108 Liceul Teoretic „Gr. „Mihai Viteazul” Col. Şcoala incluzivă Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 6. „I. Moisil” . Didactica limbii române Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 12 credite/ 50 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba.it Şcoala Comercială Superioară „N. Teh „Energetic” C. N.Nr. N.C.L. „I. 34 GrădiniŃa Nr. Moisil” 5.D. 108 Liceul Teoretic „Gr.comunicare_zoratti@yahoo. Teh „Energetic” C. N. PreŃ/ cursant 450 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 25 credite/ 89 ore Grup Ńintă Maria Dima dima.comunicare_zoratti@yahoo.maria_ccd@yahoo.L.it 7. „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr. Şc. „I.it 8. crt.Caragiale” Şcoala Nr. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. „Mihai Viteazul” Col. N.comunicare_zoratti@yahoo. Moisil” Şcoala Comercială Superioară „N. Teh „Energetic” C. N. Cercurile de lectură Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 11 credite/ 44 ore 170 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C. „Mihai Viteazul” Seminarul Teologic Ortodox Gr.Caragiale” Şcoala Nr.Caragiale” Şcoala Nr. de credite/ ore Responsabil C.248 Şcoala Comercială Superioară „N. N.L. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. Didactica limbii latine Profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar 10 credite/ 40 ore 160 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. 108 Liceul Teoretic „Gr.

Moisil” C.com Gr. „Mihai Viteazul” C. „N. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. Cerchez” Gr.com Gr. „N. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Şcoala Comercială Superioară „N. PreŃ/ cursant 950 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 90 credite/ 280 ore Grup Ńintă Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo.L. N. Şc. N. „Gr. „Mihai Viteazul” C. „N. chimie. „N.Nr. fizică. Autoevaluare instituŃională 12 credite/ 46 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. Notiuni generale de astronomie şi astrofizică” profesori matematică. „Mihai Viteazul” C. N.com Gr.D. „Gr. Cerchez” Gr. N. biologie.C.com Nr. Moisil” C.D. „I.com 13. Kretzulescu” 9. Şc. Şc. de credite/ ore Responsabil C. Neculce” C.C. Didactica CHIMIE Manageri educaŃionali. personal didactic aspirant la funcŃii de conducere. Management educaŃional 10.L. „Mihai Eminescu” 11. Didactica Matematicii Profesori matematică 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.Caragiale” C. „I. N. „Gr. Şc.Caragiale” C. ingineri 30 credite/ 100 ore 15 credite/ 60 ore 240 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Moisil” Liceul Teoretic „I. îndrumare şi control Personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar. crt.D. din 2007-2008 .C. geografie. disciplinei Profesori de chimie 30 credite/ 100 ore 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Bucureşti 12. Şc. Bucureşti Gr.C. Şc. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. Cerchez” Gr. Şc. N. Stănescu” Toate Filiale C.D.

D.C. Prof.D.com Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo. Şcoala diriginŃilor 11 credite/ 41 ore Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal 153 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 11 credite/ 42 ore 19.com Toate Filiale C.Caragiale” C.C. din 2007-2008 17. din 2007-2008 21.com 11 credite/ 42 ore 157 lei oct 2009 – mai 2010 Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.C. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Acreditare feb. Bucureşti Liceul Teoretic „Gr. „N. Bucureşti Toate Filiale C.D.L.C.com Gr. Metodica predării FIZICII Profesori fizică 15 credite/ 60 ore Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Didactica predării educaŃiei muzicale Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar 170 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo. Bucureşti Gr. PreŃ/ cursant 160 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 10 credite/ 40 ore Grup Ńintă Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.com Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo. „N. Repere metodologice Profesori fizică. Stănescu” C.D. de credite/ ore Responsabil C. Moisil” C. Şc. din 2007-2008 Director C. Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport 11 credite/ 42 ore 190 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo.Nr.com Nr. crt.D. Didactica Biologiei 15 credite/ 60 ore 240 lei 240 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 Liceul Teoretic „Gr. pentru studiul disciplinei chimie şi biologie ŞTIINłE Profesori biologie 15. N. „Gr.com Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.D. 2010 14. „I. „Mihai Viteazul” C. Bucureşti.C. Şc.C.com Toate Filiale C. Cerchez” Gr. N. Moisil” C. EducaŃie nonformală în muzeu 13 credite/ 50 ore 170 lei 20. Moisil” 16. VIORICA DRĂGAN . 2007 – feb.C.D.C. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr.D. EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului 18. Şc.

I. Liceul de Arte Plastice „N. flipchart. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare.S.inspector I.05 lei /h X 42 h) Colaborări: I.B. Adrian Curcan . Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo.I. I. proiecte şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4250 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4.S.S. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE NONFORMALĂ ÎN MUZEU Tipul de program: formare şi dezvoltare profesională în specialitatea educaŃie artistică Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar. Tonitza”. conform deciziei de acreditare Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: receptarea operelor de artă. III.E.E. Angela Mihăilescu . consumabile. RESURSE UMANE Formatori: Angelica Iacob – muzeograf.M. Obiective specifice programului: formabilii să fie capabili să valorifice modalităŃile de receptare a operelor de artă ActivităŃi: • studii de caz: opere de artă găzduite de Muzeul NaŃional de Artă al României Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică a avtivităŃilor extracurriculare Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: chestionare.. PetruŃa Silvia Mişu – muzeograf.com 46 . Muzeul NaŃional de Artă al României.05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4.M.S.B. Cristina Toma – muzeograf. retroproiector.. videoproiector. logistica necesară desfăşurării cursului: copiator. educaŃia non-formală Scop: abilitarea cadrelor didactice pentru valorificarea alternativelor educaŃionale.

CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: SPECIALITATE ŞI DIDACTICI ÎN EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi metodologii în didactica modernă Durata: 50 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar şi activităŃi practico-metodice ce permit realizarea obiectivelor . Petrică Dragomir Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare. video. III. cu competenŃele învăŃământului general obligatoriu european • Elaborarea personalizată a documentelor de proiectare didactică. ActivităŃi: • Studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar • ActivităŃi practice-metodice privind conŃinuturile şi metodica realizării obiectivelor cadru ale programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar Rezultate: • Realizarea practică a unui demers didactic care să realizeze contribuŃia specifică a disciplinei educaŃie fizică şi sport.8 lei /h X 50 h) Colaborări: I.8 lei • Costul pe cursant: 190 lei (3.cadru Scop: formarea cadrelor didactice pentru abordarea modernă a demersului didactic Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare. LaurenŃiu Oprea . prof. Eugeniu Scarlat.S. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (190 X 25.. Nicolae Milea . unităŃi şcolare.F.B. A. o grupă de 25 cursanŃi) • Costul orei de formare: 3. copiator.com 47 .N.. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo.M. la capacitatea elevilor.E. dr.S.I. logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri. RESURSE UMANE Formatori: prof. prof. prof. corespunzător condiŃiilor concrete de realizare a demersului didactic Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II.

corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice.com 48 .S. RESURSE UMANE Formatori: Gabriela Munteanu – profesor. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA PREDĂRII EDUCAłIEI MUZICALE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi abordări în predarea educaŃiei muzicale. Costel Zaharia – profesor Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare.. logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri. Elena Chitaigoroski – profesor.B. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4.05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4. copiator. Certificare: atestat de competenŃă profesională II. Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: educaŃia muzicală. instituŃii de specialitate. Georgeta Rădescu – profesor. III.M. Valeria Ionescu – profesor.05 lei /h X 42 h) • Colaborari: I. video. Valentin Moraru – profesor. structurarea activităŃilor didactice Scop: formarea cadrelor didactice pentru structurarea modernă a demersului didactic.I. Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare ActivităŃi: • studii de caz: standardele de evaluare în activitatea la clasă.

Dr. activităŃi practice. Obiective specifice programului: • Stabilirea necesităŃii cultivării caracterului de către toŃi factorii educaŃionali. • Să selecteze şi să aplice metodele cele mai eficiente de intervenŃie pentru construirea-cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter la elevi • IniŃierea cadrelor didactice în metodologia programului „Mai întâi caracterul!” („Character first !”). Dumitriu Carmen. teste. Univ. III. selectarea şi aplicarea celor mai potrivite metode de interrelaŃionare cu familia şi comunitatea. portofoliu Certificare – ATESTAT de competenŃe profesionale transferabile – 11 credite II. Negovan Valeria. Ştefan Elena. 30h Scopul: Pregătirea formabililor privind modelarea caracterului. activităŃi motivaŃionale. Promovarea în comunitatea educaŃională a unor programe şi strategii pentru cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter. Cherciu Rodica Diana. Analiza cazuisticii . 2h • Bazele teoretice psihologice şi pedagogice. Regândirea aplicării principiilor educaŃiei morale în practica educativă actuală.sem I şi II. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75 persoane/ an şcolar (25 participanŃi / grup x 3 grupe) Costul programului – 250 lei /cursant. ActivităŃi: • Sesiuni de formare de tip work-shop. Rezultate: CompetenŃe metodologice privind utilizarea adecvată a cunoştinŃelor de psiho-pedagogie în educarea caracterului elevilor. precum şi a unui set de valori comportamentale şi atitudini morale. RESURSE UMANE Conf. • ActivităŃi de consolidare a echipei. Cazan Manuela.com 49 .strategii de educare a caracterului. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE PENTRU FORMAREA CARACTERULUI Program de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor în cadrul PROGRAMULUI INTERNAłIONAL “CHARACTER FIRST”..câte 2 grupe/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare. Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: Promovarea unor modalitati concrete de intervenŃie la nivelul personalităŃii elevilor. pentru cultivarea caracterului prin implicarea tuturor factorilor educaŃionali. conceperea unui program specific. 12h • ModalităŃi de implementare a programului „CharacterFirst ”. Simona Luca. schimbarea culturii organizaŃionale. Georgescu Elisabeta. Costul orei de formare/participant – 5. prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor.I. activităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC. programul de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor. Durata: 44 ore Module tematice abordate: • Introducere în program. de creare a coeziunii grupului. Calendarul programului . Drujinin Victor. Cătălina Chendea. • Identificarea. Florica Paragină. schimbul de experienŃă. Cost total – 18 750 lei. simulări. ca o modalitate esenŃială de educare a personalităŃii elevilor.reŃelei de consilieri şcolari.6 lei/ora Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Prezentarea materialelor informative • ExerciŃii aplicative.

Mihai Rebenciuc.maria_ccd@yahoo.I. strategii cele mai potrivite pentru diseminare CursanŃii vor achiziŃiona cunoştinŃe noi în domeniul tehnicilor de lucru în grup. Să se dezvolte strategii ale educaŃiei incluzive la nivelul unităŃilor de învăŃământ preuniversitar. 89 ore Modulul I . Lucru în echipă pentru exersarea creativităŃii şi gândirea critică Să folosească şi să aplice iniŃiative în condiŃii noi Să iniŃieze un plan de diseminare Să apeleze la mijloace. Minodora Gavrilă. Să se abiliteze cadrele didactice în dezvoltarea de proiecte comunitare. Curriculum-ul programului Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.Proiectare curriculară – 12 ore Modulul V .com 50 . dr. DanielaTudorie.13 ore Modulul VII . 100 (4 grupe) 89 Atestat de competenŃă profesională 450 lei / cursant (45000) 5 lei/ora Coordonator : profesor metodist Maria DIMA dima. proiecte.Parteneriat şcoală – comunitate – 13 ore Evaluare – 2 ore Pregătirea cadrelor didactice privind accesul la educaŃie al grupurilor dezavantajate.I. Ştefan Pacearcă.Metode active şi interactive – învăŃarea prin cooperare – 12 ore Modulul IV . Să se aplice tehnici moderne de proiectare curriculară.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Conf. Diseminarea cursului derulat în cadrul proiectului PHARE.12 ore Modulul II .M.I. Gheorghe Sarău.Managementul clasei – 13 ore Modulul VI – Evaluarea. Să-şi însuşească metode noi privind îmbunătăŃirii comunicării în clasă.Diversitatea în învăŃare – Teoria inteligenŃelor multiple – 12 ore Modulul III . Mirela Neacşu Universitar. Formatori Phare: Ruxandra Regalia. Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare. Maria Dima. Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind evaluarea muncii în grup.E. căi.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii ŞCOALA INCLUZIVĂ Program tematic prin stagii nondisciplinar Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.C.Şcoala incluzivă. Atestat Phare M.E. activităŃi practice.C.

II.Prof. proiecte de lecŃii. Nicolăescu Mariana. • Să se dezvolte competenŃele lingvistice şi gândirea autonomă. stimularea orală a unei activităŃi de predare. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 100 Costul total al programului: 9. obiective. ActivităŃi: lucrul în echipă. doctor Gheorghe Lăzărescu.Sofia Dobra. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum.comunicare_zoratti@yahoo. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pentru diferite nivele de limbă.Prof.Prof. critică şi reflexivăîn adoptarea tehnicilor şi strategiilor de comunicare modernă.6 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Prof.it 51 . Prof. timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. rezultate) Scop: orientarea strategiilor didactice de comunicare spre un învăŃământ flexibil.culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop. • Să se folosească criteriile de evaluare în conformitate cu noua orientare a abordării strategiei didactice. Prof. profesor.000 ( 180 lei per cursant x 50 nr. Insp. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. • Să se realizeze autoevaluarea şi feed-back-ul în devenirea profesională.estimat de cursanti ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.I. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Adriana Donciu. activităŃi. portofolii.Tatiana Costache. pe fişe de lucru. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII ROMÂNE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii integrării noului curriculum în sistemul educaŃional actual şi nevoii de pregătire a profesorilor pentru a aplica metode moderne în predarea limbii şi literaturii române. * Se propune extinderea echipei de formare cu formatorii: Jianu Mihaela Daniela. Obiective specifice: • Să se cunoască conŃinuturile specifice şi metodice ale disciplinei. Dia Daria Stoicescu. Mihaela Georgescu. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr. II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare. pe grupe. Mariana Marin. Dr. Carmen Nedelcu.Lydia Ignat. teste. Prof. profesor III. Durata: 50 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. Laura Surugiu. profesor. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. Calendarul programului: semestrul I.

inter-relaŃionare Obiective specifice: să utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare să proiecteze activităŃi didactice. obiective. III. lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. pe fişe de lucru. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. pornind de la metodele şi strategiile prezentate să-şi consolideze pregătirea ştiinŃifică ActivităŃi: lucrul în echipă. activităŃi. PAUL Maria . • Pregătirea în vederea susŃinerii de către elevi a examenelor naŃionale.. proiecte de lecŃii. .II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare.prof. în vederea eficientizării demersului didactic • formarea unor abilităŃi de comunicare. stimularea orală a unei activităŃi de predare.it 52 . CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr. • Cursul răspunde.de cursanŃi estimaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 4. IOSIF Paula . GHEORGHIU LuminiŃa . folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului: semestrul I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII LATINE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • Cursul răspunde necesităŃii de aplicare a noilor metode de predare a limbii si literaturii latine şi folosirea criteriilor de evaluare în conformitate cu cele mai recente lucrări de referinŃă.culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop.comunicare_zoratti@yahoo.prof. portofolii.000 ( 160 per cursant x 50 – nr. schimbărilor survenite în programele şcolare. timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. de asemenea. teste.I. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 8. rezultate) Scop: • dezvoltarea competenŃelor cadrelor didactice privind activităŃile curriculare şi extracurriculare • probarea competenŃelor necesare unei bune proiectari. II. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. pe grupe.. RESURSE UMANE Formatori: PALIGA Rodica – prof. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale.prof.

b. ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de recunoaşterea crizei lecturii şcolare urmate de o schimbare de perspectivă în abordarea literaturii. lector. exerciŃii ghidate pentru experimentarea unor noi practici profesionale şi dezbaterea în grup. ModalităŃi de evaluare: Feedback-uri la sfârşitul unei sesiuni de formare. III. II. concursuri. de altfel. fişe de monitorizare a activităŃii cursantului. ActivităŃi: • ModalităŃile de formare preferate în sesiunile de lucru sunt interactive şi se bazează pe alternanŃa dintre atelierele demonstrative. grile de evaluare a cursului de formare şi a prestaŃiei echipei de formatori. • să se familiarizeze cu specificul profesional al fiecărei categorii (profesor de limba şi literatura română. învăŃătorilor. Durata: 44 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. profesorilor pentru: a. Lefter (Popescu) Simona Cristina. învăŃător) în vederea găsirii unor căi adecvate obiectivelor comune urmărite.86lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. în special. Marilena Şerban.). Universitatea Bucureşti. activităŃi. profesor documentarist. cercetarea problemei lecturii în vederea îmbunătăŃirii permanente a practicilor de abordare a didacticii lecturii. în care scrierea să continue firesc actul lecturii.I. în scopul utilizării lor pentru atingerea obiectivelor programei. Nicolăescu Mariana. stimularea lecturii de plăcere. • să aplice în mod flexibil teoriile actuale ale lecturii în activitatea profesională. schimbare intervenită. profesor .it 53 . timp alocat Curriculum-ul programului (scop. şi în didactica lecturii. să participe activ la simulările de activităŃi. rezultate) Scop: Promovând Cercurile de lectură ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de: recunoaşterea crizei lecturii şcolare. chestionare/teste de evaluare la sfârşitul activităŃii. ateliere de scriere etc. grile de evaluare a principalelor produse solicitate cursanŃilor. analiza activităŃilor. grilă de evaluare a portofoliului. schimbarea de perspectivă în abordarea literaturii. a manualelor. schimbare intervenită. • să aplice tehnici de documentare. să proiecteze ateliere de scriere creativă.comunicare_zoratti@yahoo. profesor . flexibilă. Jianu Mihaela Daniela. Laura Surugiu. profesor. • Simulări de activităŃi specifice în vederea construirii unor proiecte de durată pentru stimularea lecturii de plăcere (cercuri de lectură. simularea unor activităŃi care vizează prelungirea actului lecturii prin scrierea creativă. să proiecteze activităŃi în care să aplice strategii adecvate în funcŃie de specificul textului şi de obiectivele urmărite. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 220 Costul total al programului: 21. Calendarul programului: semestrul I. în ultimul timp în multe Ńări. să facă o lectură critică. profesor. în general. în scopul aplicării lor în spiritul în care au fost concepute. Facultatea de Litere. II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în zilele de sâmbătă şi duminică în timpul activităŃii didactice. să aplice strategii adecvate lecturii textelor literare şi nonliterare pentru ca elevii lor să poată răspunde la întrebarea cum citim diferite texte literare şi nonliterare. RESURSE UMANE Ioana Nanu. profesor . cluburi de carte. Obiective specifice: CursanŃii trebuie: • să analizeze critic programele şcolare de limba şi literatura română. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CERCURILE DE LECTURĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Promovând Cercurile. de altfel. Rezultate: Proiectarea unor activităŃi comune cu participarea documentariştilor. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125 / nr. obiective. să se familiarizeze cu tehnici de cercetare didactică. să se familiarizeze cu schimbările de paradigmă intervenite în ultimele decenii în teoriile textului şi ale lecturii.250 (170 lei per cursant x 125 număr de cursanŃi planificaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. în ultimul timp în multe Ńări prin apropierea lecturii cursive de lectura metodică .

îndrumare şi control Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în managementul unităŃilor şcolare impuse de Reforma ÎnvăŃământului • schimbări în echipele manageriale • solicitările cadrelor didactice Durata: 280 ore / semestrul I şi II. personal didactic aspirant la funcŃii de conducere.com 54 . în ordinea înscrierilor Planificare pe module: modulul I.2009 trimestrul I şi II – 2010 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. portofolii. modulul II. Nicolae Luchian — formator regional de directori. Corina Cace — conferenŃiar universitar doctor ASE. proiecte. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENT EDUCAłIONAL Tipul de program: perfecŃionare Grup Ńinta: manageri educaŃionali.D. I . competentă şi creativă Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască şi să aplice/utilizeze/evalueze corect legislaŃia şi precizările legale referitoare la învăŃământ • să creeze/formeze abilităŃi specifice procesului managerial şcolar • să ofere modalităŃi de evaluare cuantificată repetabilă Calendarul programului: trimestrul IV. cursanti estimat: 100 cursanŃi ( 4 grupe) Costul total al programului 950 lei / pe cursant (costul programului 95000) Costul pe ora de formare: 3. ISMB. Ovidiu Pânişoară — profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti. modul III.TIC – 90 ore Scop: • realizarea premiselor manageriale pentru menŃinerea şi dezvoltarea sistemului de învăŃământ în contextul tradiŃiei şi reformei • realizarea abilităŃilor participanŃilor pentru o activitate profesionistă. activităŃi practice. gr.Comunicare şi curriculum – 90 ore . CRITERII E CONOMICE Nr.Universitatea Bucureşti. I. Andi Alexandru Oprea — formator C.. teste. RESURSE UMANE Sorin Cristea — profesor universitar doctor. Iunona Staş — formator regional de directori / prof.40 lei / oră cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. Mihaela Cotfas — formator C. Modul de certificare: certificat de competenŃă profesională II. Cristina Maria Iancu — formator regional de directori / insp. Ştefan Militaru .C.C. Constantin Roman — profesor universitar doctor ASE . gr. Tania Vlad — formator regional de directori /prof.Management EducaŃional – 90 ore .jurist III. Vasile Molan — conferenŃiar universitar doctor Universitatea Bucureşti.D..I.

III. profesor gr. CRITERII E CONOMICE Nr. Stoica Aurelia – formator. operare şi controlul proceselor specifice sistemului de management al calităŃii. profesor gr.I.com 55 . Durată: 46 de ore . Popa Daniela Elisabeta .formator.90 lei / oră Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo.I. profesor gr. calificative II.12 credite Planificare pe stagii. auditor în domeniul calităŃii.I.6 ore • Procesele autoevaluării instituŃionale . profesor gr. RESURSE UMANE Formatori: Ioan Neacşu . A: Cadru general – 9 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii.I. Obiective: ParticipanŃii vor fi capabili: • Să identifice cerinŃele implementării unui sistem de management al calităŃii • Să întocmească documente specifice în conformitate cu legislaŃia privind asigurarea calităŃii în învăŃământul preuniversitar. Rodica Dimitrovici .profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti. CerinŃe referitoare la documentaŃie . Modele europene – 6 ore • Cadrul de asigurare a calităŃii .II. cursanti estimati: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Modul de certificare: Atestat de formare continuă a personalului didactic Costul programului: 180 lei / cursant (cost total – 13500 RON) Costul unei ore: 3. auditor în domeniul calităŃii. B: ActivităŃi specifice ale CEAC – 8 ore Scop: pregatirea profesională a managerilor şcolari. a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii din unităŃile de învăŃământ şi iniŃierea acestora în elaborarea strategiilor şi tehnicilor de autoevaluare a instituŃiei de învăŃământ. Diaconu Roxana – formator. I. I. Justificare: • necesitatea dezvoltării unei culturi a evaluării calităŃii în educaŃie. profesor gr.7 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii.8 ore • Sistemul de management al calităŃii. • Să întocmească rapoarte de autoevaluare periodice şi finale pe baza dovezilor colectate conform principiilor calităŃii. Calendarul programului: trimestrul IV.formator. • introducerea autoevaluării în sistemul educaŃional ca mecanism intern de măsurare a calităŃii. Stan Alice – formator. auditor în domeniul calităŃii. • Să completeze componente ale manualului calităŃii. timp alocat: Asigurarea calităŃii serviciilor educaŃionale. profesor gr. auditor în domeniul calităŃii. Popa Sever – formator.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare / produsele activităŃilor. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: AUTOEVALUARE INSTITUłIONALĂ Tipul programului: program tematic sau modular realizat prin stagii nondisciplinare Grup tinta: personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar. documente pentru planificare. auditor în domeniul calităŃii. • elaborarea unor proiecte de autoevaluare instituŃională în contextul descentralizării şi centrării pe calitate în educaŃie.

univ.I.fişe pentru activităŃi experimentale. inspector de specialitate.grad. Irinel Badea – prof. metode sau modele în abordarea unor probleme practice sau pentru structurarea unor situaŃii diverse • abordeze interdisciplinar temele de chimie. Aurelia Stoica – prof. Facultatea de Chimie – Univ. proiecte interdisciplinare.100 de ore Perioada . reguli. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare . Coordonator . 56 . participanŃi / grupa : 25 – 1 grupă Durata . Andi Alexandru Oprea – informatician CCD.Casa Corpului Didactic. LuminiŃa Doicin – prof.(4 lei /ora x cursant) x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei / cursant x 25 cursanŃi = 10. I.semestrul I şi II Resurse materiale ..prof.S. dr.creşterea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor de chimie prin accentuarea caracterului formativ al acestora: dezvoltarea deprinderilor de a efectua experimente.DIDACTICA DISCIPLINEI CHIMIE Justificarea ofertei la cererea cadrelor didactice noi metodologii în predare – învăŃare – evaluare modalităŃi de implementare a calculatorului în orele de chimie tipuri de probleme de chimie şi modalităŃi de rezolvare experimentul de laborator şi rolul lui în accesibilizarea cunoştinŃelor.I Lic. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului . grad I.B. echipamente audio-video.S.000 lei Colaborări Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei I. Buc. portofoliu Mod de certificare – atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă – profesori de chimie Nr.M. logistic III.grad.. Scopul . RESURSE UMANE Formatori Ioan Neacşu . Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei – Universitatea din Bucureşti. dr. II. univ.”Benjamin Franklin”.Teoretic”Ion Barbu” Sistem de evaluare preconizat . de a rezolva probleme. chestionare.profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. Mihaela Ionescu – prof.I Lic.B.M.com – Bucureşti . de a cunoaşte şi a utiliza mijloacele media Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili să: • planifice şi să aplice noi strategii didactice • imagineze şi să folosească în mod creativ reprezentări variate • utilizeze algoritmi.

biologie pentru a manevra pricipiile generale ale modelării materiei în Univers II. chimie. fizică şi alte discipline de învăŃământ • posibilitatea creerii unui CDS pentru clasele IX-XII Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • înŃeleagă linia generală a dezvoltării istorice a astronomiei şi a genezei dezvoltării fondului conceptual şi metodologic comun al ştiinŃelor exacte. participanŃi / grupa: 25 – 2 grupe Perioada/ durata: 60 ore (semestrul I şi II) Resurse materiale: calculator. dezbateri în grup Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică. fizică.000 lei Colaborări: Universitatea Bucureşti – Facultatea de Matematică şi Facultatea de Fizică Institutul NaŃional de Astronomie – Bucureşti Observatorul Astronomic Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. videoproiector III. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi / grupa x 2 grupe = 12. dr. Ştefan Grigorescu – prof.Aligheri”. care sunt capabili să pregătească elevii .com 57 . Doina Cremenescu – prof. • folosească cunostinŃele de matematică. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere şi perfecŃionare Titlul programului: NOłIUNI GENERALE DE ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ Justificarea ofertei: interesul tot mai mare al profesorilor şi elevilor pentru astronomie şi astrofizică • organizarea olimpidelor naŃionale şi internaŃionale de astronomie. 1 – Lic. ingineri Nr.I. Cristina Iancu – inspector ISMB Marta Turcu – prof. Universitatea Bucureşti Facultatea de fizică . metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: referate. geografie. • creşterea cererii la nivel naŃional şi internaŃional de profesionişti în acest domeniu Scopul: • necesitatea unei mai bune colaborări interdisciplinare între matematică. RESURSE UMANE Mircea Rusu – conf. biologie.1 – Grup Şcolar de ConstrucŃii Montaj “Mihai Bravu”. • utilizeze relaŃiile dintre percepŃia umană imediată a Universului şi imaginea acestuia creată de cercetarea astronomică.grd. “D. fizică. grd. chimie. sunt puŃini profesori. chestionare.

CRITERII ECONOMICE Olivian Simionescu Panait. grad I Şc.prof. grad I . ”Mihai Bravu”.N. în curriculumul naŃional. Şc.Fac. Sanda Molnar _.S. Emilia Iancu . Doina Cremenescu – prof.I.curriculum naŃional . Florica Banu. Gabriela Streinu .N. Nr. Maria Popescu _..prof.S. prof. inspector de specialitate S. grad I C. portofolii personale Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică Nr.Şcoala Centrală. Raluca Stoican . formare Titlul programului: DIDACTICA MATEMATICII Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în programa şcolară de matematică. • la cererea cadrelor didactice identificată în urma aplicării chestionarelor specifice. Şc.B. grad I Gr.”Elena Cuza”.M. • necesitatea unei formări coerente în didactica predării matematicii. grad I. Cristina Iancu. prof. dezbateri. unv. Scopul: • • formarea şi dezvoltarea unor competenŃe generale şi specifice îmbunătăŃirea activităŃii metodice şi didactice Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • identifice. Kretzulescu”.de Matematică şi Informatică – Bucureşti. inspector de specialitate I. echipamente multi-media. Comercială Superioară „N.programa şcolară de matematică • aplice tehnici de predare – evaluare specifice matematicii • ofere modalităŃi de evaluare măsurabilă şi repetabilă III.prof.E.N.M.Cercel. participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Durata: 100 ore Perioada: semestrul I şi II Resurse materiale: Casa Corpului Didactic şi centrele de formare. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant)x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei /cursant x 25 cursanŃi = 10.22 Sistemul de evaluare: chestionare. impuse de reforma învăŃământului.B. să definească şi să aplice noŃiunile cuprinse în: . Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.. • concluziile inspecŃiilor şcolare care evidenŃiază necesitatea unei perfecŃionări din punct de vedere metodic. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare.dr. SNEE. III.E. ”Matei Basarab”.prof. grad I C.000 lei Colaborări: I.com 58 .

RESURSE UMANE Formatori: Mihaela Garabet . dezbateri. TV. Ştefan Grigorescu – prof. video. Moisil”. chimie şi biologie.P. Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. Scopul: IniŃierea şi perfecŃionarea profesorilor de fizică. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 40 ore = 160 lei / cursant TOTAL: 160 lei / cursant x 25 cursanŃi = 4. dr.I. D. metodist grd. I.Center for Science Education and Training Universitatea Bucureşti. ”Universitatea Bucureşti”. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică. Dana Bobocea – prof. chimie şi biologie Nr. III.com 59 . flipchart. portofoliu.000 lei Colaborari: Institutul NaŃional de Fizica Laserilor. chestionare.P. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: REPERE METODOLOGICE PENTRU STUDIUL DISCIPLINEI ŞTIINłE Justificarea ofertei: la cererea profesorilor de fizică. chimie şi biologie pentru a susŃine lecŃiile din cadrul noii programe şcolare de ŞtiinŃe. Teoretic “Gr. Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • să aplice noile strategii didactice specifice studiului ŞtiinŃelor. metodist grd.prof. I. Moisil”. Lic. • să abordeze interdisciplinar temele din Fizică-Chimie-Biologie.D. metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. I. Plasmei şi RadiaŃiei . II.profesor grd.participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada/ durata: 40 ore ( semestrul I si II ) Resurse materiale: videoproiector. Sanda Fătu – prof. Delia Prisăcaru . Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. Lic. Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. Teoretic “Gr.

impuse de reforma învăŃământului • Concluziile inspecŃiilor • La cererea profesorilor de biologie Scopul: Implicarea profesorilor în găsirea soluŃiilor eficiente pentru problemele de la clasă Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • Coreleze metodele activ-participative. dezbateri. gen.drd. Fac.N.Buc.com 60 . Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori biologie Nr. Cîrstoiu Jeanina – lector.Biologie Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. Alexandrescu Florica . Fac. Biologie Univ.I.Călugăru Daniela – insp.Sava . CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi = 6. univ. Sf. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: DIDACTICA BIOLOGIEI Justificarea ofertei: • Schimbări în programa şcolară. Bobocea Dana Corina .000 lei Colaborări: MECI. participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada / durata: 60 ore (semestrul I şi II ) Resurse materiale: videoproiector.Moisil Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. Paraschiv SteluŃa – insp.N. univ. Bucureşti.Creangă. Russu-Ciolac Anca Maria – conf.T G. TV. Grosu Mariana – prof. în conformitate cu programele şcolare • Alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II. Univ. în vederea atingerii obiectivelor didactice • Elaboreze planificări calendaristice. portofoliu. I.Biologie . chestionare.CNCEIP. I L.prof.dr. Univ. III.. MECI. Buc. flipchart. grad I C.prof. RESURSE UMANE Formatori: . grad I C. video. Fac. grad.

grad I Lic.dr. participanŃi / grupă: 25 – 2 grupe Durata/Perioada: 60 ore ( semestrul I şi II ) Resurse materiale: suport curs sub formă electronică. Fac. grad I Şc. cu particularităŃile clasei şi cu obiectivele operaŃionale • Să stăpânească şi să aplice tehnicile lucrului în echipă şi de educare a creativităŃii la orele de fizică • Să alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II.I. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei/cursant x 25 cursanŃi . Nr. “Antim Ivireanu“. grad I CN “I.gupa x 2 grupe = 12. Ortodox Sf.dr.135.prof. Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei. Melnic Diana . Tănase Michaela . Şc. videoproiector. Popa Sever – prof. grad I C. Fac. Zamfir Gheorghe . grad I Lic. grad I C. univ.dr.Buc. Zamfir Marin . chestionare.000 lei Colaborări: MECI. Rusu Mircea– conf.N..N.com 61 . portofoliu Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică Nr.prof.Viteazul“. Bucureşti.Caragiale“. Popa Daniela – prof.152 Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare.prof.prof. Fizică Univ.Buc.Univ. “I. Univ. Metrologie“T.Creangă“. RESURSE UMANE Formatori: NegreŃ Ioan Dobridor – prof. Stănescu Corina . Nr. grad I C.prof. Fac. “M. flipchart.Vuia“. Fizică Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. dezbateri. univ.L. III. Băncilă Gabriela – prof. “M.Basarab“.N. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: METODICA PREDĂRII FIZICII Justificarea ofertei: • La cererea profesorilor de fizică • Schimbări în programa şcolară de fizică • Concluziile inspecŃiilor Scopul: • Dezvoltarea abilităŃilor procesului de predare-învăŃare – evaluare • ÎmbunătăŃirea cunoştinŃelor legate de aplicarea curriculum-lui de fizică • Aplicarea metodelor creative Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili: • Să coreleze metodele activ-participative.

Calendarul programului: trimestrul IV 2009. în formarea şi perfecŃionarea continuă în domeniul drepturilor omului. regional şi naŃional din domeniul promovării şi protecŃiei drepturilor omului.I.Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: formarea şi perfecŃionarea continuă a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar . CRITERII CURRICULARE Titlul programului: EDUCAłIE PENTRU DREPTURILE OMULUI ŞI COPILULUI Tipul de program: formare continuă Public . prof. Eugen Stoica – inspector general MECI Modul de certificare: atestat de competenŃe profesionale CNFP Numar cursanŃi planificaŃi: 60 (2 grupe) /an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare planificat: 84 III.activităŃi practice -7 ore Drepturile copilului .5 lei/oră/ cursant – 157 lei /cursant) Coordonator: prof. II. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. de implicare activă şi eficientă în societatea civilă.com 62 . • să fie formate atitudini de angajare. Durata: 42 ore Planificare pe module tematice: Drepturile omului / categorii de drepturi – 7 ore Contextul european şi obiective naŃionale ale educaŃiei perntru democraŃie – 7 ore Istoric Drepturile omului/Drepturile copilului -7 ore Drepturile omului . Ioan Oancea – IRDO.activităŃi practice -7 ore Respectarea/încălcarea drepturilor omului – 7 ore Scopul: • conştientizarea drepturilor omului în general şi a drepturilor copilului în mod special. trimestrul I şi II 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. • să se analizeze situaŃii concrete privitoare la protecŃia copilului. RESURSE UMANE Formatori: prof. • acŃionarea în direcŃia asumării de roluri şi responsabilităŃi în comportamentul civic al tineretului şcolar Obiective specifice programului: • să aprofundeze cunoştinŃe privitoare la principalele mecanisme şi instrumente cu caracter universal. chestionare. master in human rights Florina Voicu – formator IRDO. CRITERII ECONOMICE Costuri total al programului: 9460 lei (3.

Elena Ştefan .S. Planificarea pe module: • Autocunoaşterea – 4 ore • Comunicarea – 5 ore • ÎnvăŃarea eficientă ..profesor consilier psihopedagog. fişe pentru activităŃi experimentale. .S.C. folosind metode specifice . metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.gândirii critice’’. interactive privind derularea orelor de consiliere / dirigenŃie. Calendarul programului: trimestrul IV 2009 Sistemul de evaluare preconizat: fişe de exerciŃii. 2.I. chestionare..stima de sine’’.. Modulul mediu.profesor metodist C. portofolii. • să explice termenii folosiŃi cum ar fi: . colocviu. Public-Ńintă vizat: personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei : 1. • să aplice tehnici ale gândirii critice cum ar fi: tehnica ciorchinelui.5 lei/oră/ cursant . Durata: 41de ore.comunicare asertivă’’. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului – 3825 lei ( 3. precum şi îmbunătăŃirea abilităŃilor de comunicare între elevi şi profesori..153 lei/cursant total) Coordonator: prof. . CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ŞCOALA DIRIGINłILOR Tipul de program: programe tematice modulare realizate prin stagii non-disciplinare. în cadrul orelor de consiliere / dirigenŃie. 3.B. Programa de consiliere şi orientare şcolară.D.M. Sugestii pentru realizarea orei de consiliere / dirigenŃie.C. Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să realizeze un program coerent cu activităŃi interactive privind alegerea carierei elevilor. • să iniŃieze strategii de comunicare asertivă. CMAP...5 ore • MotivaŃia – 5 ore • Lumea profesiilor – 5 ore • Pregătirea psihologică pentru examen .D.inspector I. Emilia Sicsai .an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare: 41 III. Ruxandra Regalia .. La cererea cadrelor didactice. RESURSE UMANE Formatori: Ani Răducu . Simona Crăciun – consilier MECI.5 ore • Drepturile copilului – 2 ore Scopul: însuşirea unor metode (tehnici) moderne.com 63 . Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Număr cursanŃi planificaŃi – 25 persoane/ primul semestru . tehnica arborelui decizional.imagine de sine’’.M. Simona Luca – profesor metodist C.B.inspector I. II.5 ore • Luarea deciziilor – 5 ore • Managementul timpului . • să identifice şi să aplice metode active de învăŃare eficientă.

M. Modul de certificare: adeverinŃă C.D. Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic. • să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 80 lei / cursant. • creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră.CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20 / 25 CREDITE I. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL. grupe de 25 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009. precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră x cursant. portofolii şi activităŃi practice. II. • să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office. • oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite). Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste. conducerea unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back-ului în teren. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.com 64 .. Coordonator: inf. proiecte. pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ŞI Justificarea ofertei: • promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar. sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene. Colaborări: cu I. Mihaela Cotfas — formator ECDL. solicitanŃi din comunitatea locală.B. Scopul: • consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu.C.S. Obiective specifice programului: • să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC.

Coordonator: inf. III.A. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei / cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). bibliotecă . trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. fiind alcatuit din 40 de itemi. Casa Corpului Didactic Bucureşti echipamente. iar cel de-al doilea practic. Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009. – 25 credite I. II. conducerea unităŃilor şcolare. atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S. pachetul de programe Microsoft Office (Word. total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. Pragul de promovabilitate al fiecarui test este stabilit la 70 puncte din 100. CNFP. logistică. Excel. Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: • ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: • să fie capabili a utiliza calculatorul.A. PowerPoint. filialele Casei Corpului Didactic. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare.com 65 . unul teoretic. Evaluarea se realizează la finalul fiecarui modul şi constă în susŃinerea de catre cursanŃi a doua teste. utilizare AeL). iniŃiere IT).reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l. grupe de 25 formabili fiecare. • să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI. Testul grilă se desfăşoară on-line.Curs acreditat de SIVECO S. activităŃi practice. iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă. Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare .

logistică. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.. conducerea unităŃilor şcolare. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare.com 66 . RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă. Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului. activităŃi practice. total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile. grupe de 20 formabili fiecare. Coordonator: inf. • să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. filialele Casei Corpului Didactic. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente. comunicare şi colaborare. Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 178 lei / cursant (2 lei / oră X cursant X 89 ore = 178 lei). bibliotecă. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme.– 25 credite I.INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: • să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare. promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii. CNFP.A. atestat de SIVECO S. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. III.Curs acreditat de SIVECO S.A. II. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII .A.

CAPITOLUL III Cursuri în parteneriat C AS A CO UL U I D RP ID M un ic i p cu iului Bu re şt i A CT IC a .

re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.dialog dirijat şi liber pe diferite teme.teacher. LECTURĂ EXPRESIVĂ (MODULUL –V)*. conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor participanŃilor de a: 1 desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar 2 folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 / nr.docente. activităŃi. obiective. fişe de evaluare. răspunsuri la stimuli imagine. Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică Public – Ńintă vizat: cadre didactice. Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti.Modulul V Curriculum-ul programului(scop. Caroline Condict – teacher. GASTRONOMIE(MODULUL IV)*. LIMBAJ TELEFONIC (MODULUL II)*. chestionare. teste.it 67 .Modulul IV 5 Consolidarea pârghiilor de folosire a limbii prin intermediul lecturii . engleză. pe fişe de lucru. didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. de cerere. Concepcion – profesor. ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10. Veronica LLamas-profesor Limba germană: Schrin Fatemi-lehrer. rezultate) Scop: formarea abilităŃilor cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere. de scrisori. spaniolă. Nu sunt obligatorii toate modulele.020 lei (400.Modulul III: 12 de ore 4 Comunicare în limbaj gastronomic . dirijate 3 transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului 4 integra cuvinte noi în enunŃuri proprii 5 produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat 6 manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon . germană Obiective specifice: formarea abilităŃilor.docente.Modulul I: 12 ore 2 Cunoaşterea sistemului de comunicare telefonic . Patrik Freeman-teacher. Geromina Villanova professeur. feedback. Durata: 12 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/ module tematice.LA CINEMA(MODULUL III)*. Cora Ebeling –lehrer III. Antonella Torente Limba spaniolă: Carmen Rodriguez – profesor. Ilaria Papiridocente. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur. comunicare şi aprofundare în limbile străinede circulaŃie internaŃională: italiană.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. latin. LIMBAJ . german ActivităŃi: lucrul în echipă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DE LA IMAGINI ÎN CUVINTE: VIDEOCLIP PRIN CÂNTEC (MODULUL I)*. franceză. exerciŃii de completare de cuvinte.comunicare_zoratti@yahoo. pe grupe. timp alocat 1 Însuşirea mecanismului de comunicare prin cântec . II. materiale realizate de formabili/ portofoliu.docente. Sada Di Tommaso-lehrer. Gillian Curtis. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher. Benedetta Bacile. fraze pe diferite teme/locuri.4 lei * cursantul îşi poate alege de la 1 până la 5 module. de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. Fabio Boccio.Modulul II: 12 de ore 3 Folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat la cinematograf . discuŃii.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I.

inspectori şi metodişti I. exerciŃii de completare de cuvinte. feedback.urilor. profesori metodişti ale C.-urilor. Gillian Curtis. accentului şi claritatea expunerii în faŃa unui număr mare de interlocutori. materiale realizate de formabili/ portofoliu. răspunsuri la stimuli imagine.M.C. chestionare. Caroline Condict – teacher.CAS A CO RP UL U I D ID M un icip cu iului Bu I.C. pe grupe. 4 prezentarea pe diferite teme din partea fiecărui participant.comunicare_zoratti@yahoo. ore planificate 25 Costul total al programului: 18. responsabili cu formarea din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional: luarea în considerare privind îmbunătăŃirea intonaŃiei. Durata: 25 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice.D. RESURSE UMANE Formatori: Limba engleză: Mara Cancia-teacher..teacher. fişe de evaluare. comunicare şi aprofundare privind tehnicile de prezentare pe diferite teme în limba engleză.92 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Patrik Freeman. fraze pe diferite teme/ locuri..D. 3 analizele tehnice de prezentare. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere. activităŃi.teacher. Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă în faŃa unui număr mare de interlocutori Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. înregistrare video şi analiza prezentărilor.persoane publice: director atât din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar cât di ale C. discuŃii.S. ActivităŃi: lucrul în echipă.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. II. Obiective specifice: 1 să permită participanŃilor de a identifica şi gestiona în mod conştient factorii care influenŃează eficacitatea proceselor de comunicare interpersonale 2 să furnizeze cunoştinŃe care să contribuie la ameliorarea capacităŃilor de comunicare cu un număr mare de interlocutori. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. timp alocat 1 analiza contextului relaŃional. III.B.it 68 re şti IC CT A a . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABORDAREA STILULUI ORATORIC ÎN COMUNICARE Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică de oratorie Public – Ńintă vizat: cadre didactice . obiective.700 lei (748 lei / cursant x 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29. pe fişe de lucru. teste. 5 calitatea relaŃiei cu destinatarul Curriculum-ul programului (scop. 2 lecŃii privind modalităŃi de înfruntare a dificultăŃilor în comunicare.

teacher. FRANCEZĂ. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia. Obiective specifice: 1 să cunoască sistemul de comunicare în limba străină din diferite sectoare de activitate 2 să folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat folosind instrumente tematice şi virtuale pentru dezvoltarea anumitor competenŃe. feedback. Curriculum-ul programului(scop. economie politică. pe fişe de lucru. organizare şi planificare. 3 să consolideze abilităŃile de formare a limbajului de drept public.it re şti u IC CT A a 69 . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA ÎN AFACERI ÎN LIMBILE: ENGLEZĂ. SPANIOLĂ ŞI GERMANĂ Tipul de programe: cursuri de dezvoltare a limbajului în afaceri Public – Ńintă vizat:: cadre didactice cunoscătoare a limbilor de circulaŃie internaŃională de nivelul: B2. Benedetta Bacile . rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice de a fi capabile să pună în practică în timpul activităŃii lor limbaj de drept public.Patrik Freeman.lehrer.privat şi administrativ. folosirea poştei electronice. şederea în hotel. eliminarea stresului în conversaŃia telefonică în limba străină.4 RON Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Sada Di Tommaso .docente. Caroline Condict – teacher. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur. discuŃii. cererea de informaŃii privind profilurile profesionale. activităŃi. II: corespondenŃa generală. Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti .dialog dirijat şi liber pe diferite teme. exerciŃii de completare de cuvinte. Recapitularea gramaticii. Cora Ebeling – lehrer III. închirierea de automobile. conversaŃie formală şi informală pe diferite teme. Geromina Villanova professeur. fişe de evaluare. rezervarea biletelor pentru avion şi tren. timp alocat I: informaŃii profesionale. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. a pune întrebări pe teme de afaceri.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I.020 lei (400.teacher. Ilaria Papiridocente. IV: conversaŃia telefonică. C2 Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. discutarea despre noile tendinŃe. cereri de informaŃii. selecŃia şi analiza profilurilor profesionale. conversaŃii şi discuŃii pe baza folosirii poştei electronice. prezentarea de abilităŃi şi competenŃe. curriculum. ActivităŃi: lucrul în echipă. C1. principii de merceologie.teacher. teste. ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10. VI: coduri de îmbrăcăminte. materiale realizate de formabili/ portofoliu. obiective. fraze pe diferite teme Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen.profesor Limba germană: Schrin Fatemi . modalitatea de a da şi primi un telefon. pe grupe. Gillian Curtis. modalităŃi de răspuns la întrebările clienŃilor pe teme cu caracter profesional III: interviuri pentru ocuparea unui loc de muncă. economie politică şi de merceologie.docente.lehrer. Veronica LLamas . Fabio Boccio . lumea modei.Antonella Torente Limba spaniolă:Carmen Rodriguez – profesor.comunicare_zoratti@yahoo.docente. Concepcion – profesor. răspunsuri la stimuli imagine.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. Durata: 12 ore Planificarea pe stagii/module tematice. formule de introducere şi prezentare.privat şi administrativ. chestionare. V: călătoria de afaceri. ITALIANĂ. reguli de supravieŃuire. II.

4 analizele tehnice de a ameliora eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa. răspunsuri la stimuli imagine. o voce clară şi carismatică 6 calitatea exprimării la telefon. Caroline Condict – teacher. pe fişe de lucru.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. 5 ore de modificare a vocii. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de comunicare. Obiective specifice: 1 să ofere participanŃilor sugestii utile şi indicaŃii pentru afirmarea propriei expresivităŃi în lectură şi nu numai. Ilaria Papiridocente. Curriculum-ul programului (scop.4 RON a DE DICłIUNE..teacher.Patrik Freeman. materiale realizate de formabili/ portofoliu. Durata: 12 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. feedback.docente. perfecŃionarea pronunŃiei în limbile italiană şi engleză. ore planificate 12 Costul total al programului: 10. furnizând o voce clară şi carismatică. tehnicile de modificare a vocii. motivate şi deci eficace. obiective. Limba italiană: Giuseppina Foti.docente. pe grupe. 2 să furnizeze pârghii de exprimare a siguranŃei în orice aspect/ act al comunicării şi în modul în care vorbeşte şi se exprimă. instrumentele pentru a putea ameliora sau perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză. II. Antonella Torente III. chestionare. ActivităŃi: lucrul în echipă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS re şti IC CT A VOCII Tipul de programe: formare profesională Public – Ńintă vizat: cadre didactice de limbi străine din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: 1 cursul îşi propune să formeze profesorilor sau celor care operează în sectorul formării. fraze pe diferite teme/locuri. Fabio Boccio. credibilitate şi profesionalism. fişe de evaluare.020 lei (400. LECTURĂ EXPRESIVĂ ŞI DEZVOLTAREA Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I. Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare clară în contexte diferite. Benedetta Bacile.docente. să facă mai eficace predarea şi intervenŃiile lor în clasă 2 cursul este indicat pentru a modifica radical vocea. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher. Gillian Curtis. o voce clară şi precisă comunică date precise. şi de a face intervenŃiile noastre didactice mai active. furnizând o voce clară şi carismatică.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. cuvintele pe care le folosim reprezintă numai 28% din mesaj.comunicare_zoratti@yahoo. Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen.it 70 . care poate astfel să amelioreze eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa. activităŃi. vocea noastră influenŃează cu 72% din credibilitate.teacher. timp alocat 3 lecŃii privind modalităŃi de a perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză în comunicare. discuŃii.

docente. Ilaria Papiridocente. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. ActivităŃi: modalitatea şi posibilitatea solicitanŃilor de a fi evaluaŃi de profesori direct de la Centru DITALS (UNIVERSITATEA DIN SIENA). Fabio Boccio. fără a obŃine Certificatul de nivel 1.it 71 . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE FORMARE PENTRU PROFESORII DE LIMBA ITALIANĂ L2 ÎNDREPTAR ÎN DIDACTICA LIMBII ITALIENE CA LIMBĂ STRĂINĂ Tipul de programe: curs de pregătire metodică Public – Ńintă vizat: profesorii de limba italiană din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul pregăteşte profesorii pentru examenul DITALS de nivel I (PREDITALS) şi îndeplineşte cerinŃa de frecventare a unui curs de glottodidattica de cel puŃin 30 de ore pentru cine vrea să susŃină examenul DITALS de nivel II. şi garantează admiterea la examenul DITALS de nivel 2.36 RON * UNIVERSITATEA PENTRU STRĂINI DIN SIENA.CENTRU DE CERCETARE ŞI DE SERVICIU DITALS.docente. de nivelele:1 şi 2. În multe cazuri este deja considerat un titlu preŃuit pentru atribuirea unui punctaj în recrutarea profesorilor sau pentru atribuirea de credite în cadrul unei parcurgeri formative în sfera glottodidattica. Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: Examen de susŃinere a Certificatului DITALS de nivelele 1 şi 2.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29. Obiective specifice: să ofere solicitanŃilor posibilitatea de a-şi evalua nivelul de cunoştinte şi implicit de a obŃine Certificatele DITALS. ore planificate 30 Costul total al programului: 22. Certificat de CompetenŃă în Didactica Limbii Italiene pentru străini. II. RESURSE UMANE Limba italiană: Giuseppina Foti. obiective. în Italia şi în străinătate depinde de structura fiecărui stat şi de fiecare instituŃie.020 lei (880. Durata:30 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. DIN SIENA). Rezultate: DITALS: CURSURILE ORGANIZATE DE STUDIOITALIA SUNT RECUNOSCUTE CA VALABILE DE CENTRUL DITALS (UNIV.docente. activităŃi. timp alocat NIVELUL1: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 1 indică deŃinerea unei competenŃe de bază în didactica limbii italiene pentru străini. în funcŃie de gradul de complexitate al cunoştinŃelor dobândite în urma pregătirii lingvistice.comunicare_zoratti@yahoo. CERTIFICATUL DITALS este un titlu cultural eliberat de Universitatea pentru Străini din Siena* care evaluează pregătirea teoretică şi practică în domeniul predării limbii italiene pentru profesorii de limba italiană străini şi garantează un anumit grad de omologare chiar şi în afara parcurgerii unui parcurs de formare specific: orice candidat se poate pregăti automat în maniera pe care o consideră mai adecvată nivelului de Certificare ales. LA SFÂRŞITUL ADMITERII LA EXAMENUL DE CERTIFICARE DITALS DE NIVELUL 2. care are ca Ńintă un tip specific de solicitanŃi. Curriculum-ul programului(scop. rezultate) Scop: Cursul de formare pregăteşte profesori pentru examenul de nivel 1 al Certificatului DITALS sau permite pentru cel ce doreşte de a trece direct la proba de nivel 2. NIVELUL 2: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 2 indică deŃinerea unei competenŃe avansate în predarea limbii italiene ca limbă străină de orice profil de solicitanŃi. Benedetta Bacile. Antonella Torente III. Validitatea sa legală.

Durata: 28 ore (4 zile a câte 7 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr.comunicare_zoratti@yahoo. managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. Calendarul programului: iulie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu. 7 ore 2. Tehnici şi activităŃi de predare a vocabularului.Uniscan Grup Educational. ascultat. ziua 4. integrarea activităŃilor activ participative pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4.it 72 re şti IC CT A a . Tehnici de evaluare longitudinala. recunoaşterea tipului de inteligenŃă dezvoltat de diverse activităŃi activ-participative 6. însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu copiii 10. RESURSE UMANE Profesori formator Pilgrims.CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor productive: scris şi vorbit în predarea limbii engleze – ziua 2. 7 ore 3. structurilor gramaticale şi a funcŃiilor de limbă – ziua 3. UK . producerea de activităŃi activ participative 3. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 9. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor receptive: citit şi ascultat în predarea limbii engleze . şi vorbit la elevi 5. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice ce predau în segmentul pre-şcolar şi primar în predarea limbii engleze prin tehnici activ-participative Competente specifice: 1. 7 ore 4. crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 8. ziua 4. 7 ore. Canterbury. integrarea activităŃilor activ-participative în formarea deprinderilor de citit. folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind tehnici activ participative 2. dezbateri de grup. şi evaluarea finala. clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 1 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 2 prezentări 3 Imagerie ghidată 4 Joc de rol/ mini-dramatizari 5 Mini-proiecte Rezultate: folosirea metodelor activ-participative de predare-învăŃare a limbii engleze în sistemul educaŃional preşcolar şi primar. CRITERII CURRICULARE TEACHING YOUNG LEARNERS – SUMMER SCHOOL (ŞCOALA DE VARĂ) Denumirea programului: TEACHING YOUNG LEARNERS Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. timp alocat: 1. creative. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. Bucuresti III. feedback. prezentari flipchart II.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 14 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.ziua 1. fise de lucru. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 11. scris. ore planificate 28 Costul total al programului: 22.

Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. dezbateri de grup. folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze la clasa 13. Tehnici de evaluare – lucrul cu grupul şi lucrul cu protagonistul. ziua 6. IniŃierea în conceptul de psihodramă lingvistică din domeniul psihologiei şi aplicaŃiile lui în metodica predării limbii engleze– ziua 1. dublul. dublul. crearea unor activităŃi de evaluare prin tehnici psihodramatice 16. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. Joc simbolic.comunicare_zoratti@yahoo. Metafora. solilocviul. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în folosirea psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze Competente specifice: 12. Mini-proiecte Rezultate: introducerea unei tehnici inovative în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: ianuarie – martie 2010. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 19.iunie 2010 ModalitaŃi de evaluare: protocol. Oglinda. ziua 7. Imagerie ghidată. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. 4 ore 7. integrarea de activităŃi psihodramatice în formarea deprinderilor de citit. 4 ore 9. clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi. stăpânirea tehnicilor psihodramatice.pe activităŃi psihodramatice. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: USING LINGUISTIC re şti IC CT A TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. solilocviul. dublul. producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie 17.000 lei (300 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 11 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul liceal – ziua 5. joc de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul gimnazial – ziua 4. crearea unor activităŃi folosind tehnici psihodramatice în predarea limbii engleze în clasă 14. creative. timp alocat: 5. Durata: 28 ore (7 zile a cate 4 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. şi vorbit la elevi 15. ascultat. însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic. deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama 18.CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Simona Elena Popa. Bucuresti III. Uniscan Grup Educational.it 73 a PSICHODRAMA TECHNIQUES în . Dublu. 4 ore 8. 4 ore 6. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti Costul cursului / cursant: 300 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. 4 ore 10. 4 ore. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul primar– ziua 3. feedback. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. scris. ore planificate 28 Costul total al programului: 18.planuri de lecŃii . prezentari powerpoint II. dublul. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 22. SecvenŃe de planificare . solilocviul. 4 ore 11. solilocviul. NLP în predarea limbii engleze la clasa 21. Joc de rol/ inversiune de rol. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul preşcolar – ziua 2. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. aprilie . NLP 20.

ore planificate 18 Costul total al programului: 80000 lei (400 lei X 200 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 23 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. în luna mai 2010) Planificare pe stagii/ module tematice. timp alocat: 1 IniŃierea în metode creative de predare a limbii engleze – ziua 1. în colaborare cu Uniscan Grup Educational. şi feedback – ziua 3. CCD Bucuresti Romania. Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi. creative şi inovative de predare a limbii engleze Competente specifice: 1 folosirea de metode creative de predare a limbii engleze (arts and crafts) 2 folosirea de strategii şi abordări noi de predare a limbii engleze 3 integrarea de activităŃi creative necesare formarii deprinderilor de citit. feedback. feedback. Bucureşti . Canterbury UK. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi.c.comunicare_zoratti@yahoo. dezbateri de grup. prezentări powerpoint Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: 200 profesori de limba engleza din Ńară şi din străinatate Justificarea (necesitate şi utilitate ): Seminarul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană. 6 ore 3 Aprofundarea tehnicilor de predare creativa a limbii engleze. "CREATIVE GRAMMAR PRACTICE & DRILLING" e. III.it 74 re şti u IC CT A a . ascultat. 6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici activ-participative. scris. prezentări flipchart II. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CREATIVITY în TEACHING ENGLISH ModalităŃi de evaluare: protocol. Athens. Greece. 6 ore 2 Tehnici şi activităŃi creative (CREATIVE VISUALS" . creative. RESURSE UMANE Profesori formatori Pilgrims.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. round-up. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 200 profesori limba engleza din Ńară şi din străinatate Costul cursului/ cursant: 400 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 200/ nr.t. dezbateri de grup.) de predare a limbii engleze – ziua 2. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. şi vorbit la elevi 4 producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o maniera creativă şi inovativă 5 cunoaşterea unor tehnici creative de predare a limbii engleze 6 însuşirea tehnicilor de lucru creative 7 stăpânirea tehnicilor creative în predarea limbii engleze la clasa 8 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 9 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate 10 crearea de activităŃi creative la clasă ActivităŃi: 6 Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi 7 Imagerie ghidată 8 Joc de rol 9 Mini-dramatizări 10 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: mai 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofliu. ELT Training and Consultants.

prezentări flipchart II.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEACHING ENGLISH THROUGH MULTIPLE INTELLIGENCES Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea (necesitate şi utilitate): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. UK . Bucuresti III. şi tipuri de activităŃi – ziua 2. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims. creative. ore planificate 18 Costul total al programului: 22. timp alocat: IniŃiere în teoria inteligenŃelor multiple a lui Th. 6 ore. Canterbury. ascultat. 6 ore Tehnici de predare a limbii engleze folosind inteligenŃele multiple. ziua 3. Gardner– ziua 1. feedback.Uniscan Grup Educational.comunicare_zoratti@yahoo. dezbateri de grup. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în predarea limbii engleze prin inteligentele multiple Competente specifice: 1 folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind inteligentele multiple 2 produce activităŃi specifice fiecărui tip de inteligenŃă 3 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenŃă pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenta în formarea deprinderilor de citit. şi vorbit la elevi 5 crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 6 managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7 cunoaşterea inteligenŃelor multiple 8 însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu ajutorul inteligenŃelor multiple 9 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 10 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 11 Lucrul în echipă/ pe grupe / în perechi 12 prezentări 13 Imagerie ghidată 14 Joc de rol/ mini-dramatizari 15 Mini-proiecte Rezultate: motivarea şi susŃinerea copiilor cu diferite tipuri de inteligenŃă în învăŃarea limbii engleze Calendarul programului: martie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. scris. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi din alte oraşe Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. fise de lucru.it 75 re şti IC CT A a . nevoilor profesorilor de a preda limba engleza prin metode noi. Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. 6 ore Tehnici de evaluare longitudinală.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa.

NLP în predarea limbii engleze la clasă integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate crearea de activităŃi inovative la clasa ActivităŃi: 16 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 17 Imagerie ghidată 18 Joc de rol / inversiune de rol 19 Dublu 20 Oglinda 21 Metafora 22 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodica a profesorilor de limba engleza 8. solilocviul. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. ascultat. Canterbury UK. feedback. prezentari flipchart II.it 76 .800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. programarea neurolingvistică. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare. 6 ore 2 Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims. programare neurolingvistică în formarea deprinderilor de citit. Calendarul programului : ianuarie 2010 9. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze – ziua 2. dezbateri de grup. ore planificate 18 Costul total al programului: 22. NLP stăpânirea tehnicilor psihodramatice. creative.comunicare_zoratti@yahoo. Durata: 18 ore (3 zile a cate 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. dublul. 6 ore 3 Tehnici şi modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin programare neurolingvistică şi analiza tranzacŃională – ziua 3. ModalitaŃi de evaluare : portofliu. 6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici inovative de predare a limbii engleze CompetenŃe specifice: folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea a limbii engleze la clasă folosirea tehnicilor din programarea neurolinvistică în predarea limbii engleze în clasa integrarea de activităŃi inovative: psihodrama. scris. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: re şti u IC CT A a INNOVATIVE METHODOLOGY IN TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană. Bucuresti III. şi vorbit la elevi producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o manieră creativă şi inovativă deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama. analiza tranzacŃională. timp alocat: 1 IniŃierea în conceptele din domeniul psihologiei şi în folosirea lor ca metode inovative de predare a limbii engleze – ziua 1. în colaborare cu Uniscan Grup Educational.

comunicare_zoratti@yahoo. prof. Certificatul ECL este ”un paşaport de limbă” recunoscut în Europa şi America cu valabilitate pe durata vieŃii. profesionale şi personale cu grade diferite de complexitate. italiană. maghiară.it 77 . spaniolă. franceză. metodist Alexandrina Zoratti limba. română pe patru nivele. iar atestatul este recunoscut în Ńările Uniunii Europene.Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centru acreditat pentru certificatele ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Examenele pot fi susŃinute în limbile: engleză. Responsabil. Se testeaza capacitatea orală şi scrisă de a folosi limba în comunicarea cotidiană pe subiecte practice. germană. Este un sistem deschis pentru fiecare categorie socială de la elevi la salariaŃii adulŃi. rusă.

. Elena Gardescu 9 .30. 021 3079600 200 7 Filmul – generator de dezbatere (in lb.00 – 13. 5 feb.30 British Council 8 contact@britishcouncil. 14. 021 3079600 550 5 Teaching Literature Bianca Popa contact@britishcouncil.00 – 13. 021 3079600 200 8 Creative Writing Cristiana faur 2 feb.18 octombrie Lic.00. 4. 9. British Council 6 Programare neurolingvistica (PNL)pentru profesori (in limba romana.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice British Council şi Casa Corpului Didactic Bucureşti Formator(i) Data.ro . pentru profesori de toate specialităŃile) Monica Ralea 20 & 21 feb. română. 48 021 3079600 700 Taxa în lei a u Titlul cursului 1 Formare de mentori (in limba romana. intervalul orar şi locul Nr. British Council 8 contact@britishcouncil.ro .11 & 16 . 9. pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 feb.ro ..30.00. 3. .ro ..30 British Council 8 contact@britishcouncil. 021 3079600 150 9 Getting Ready for Inspections Cristiana Faur 3.00 – 18. 9.ro .00 – 13.30 Liceul Bilingv “G Coşbuc” 78 18 contact@britishcouncil. 021 3079600 contact@britishcouncil.ro .. 14.ro . Ada Bena.00 – 18.ro . 9. Teoretic “ N. Stănescu” 2 Falling în love with teaching Monica Stoica Reka Vadasz 31 oct & 1 nov.17 dec.00 – 15.00. 9.00 – 14. 9.30. Monica Ralea 12. pentru profesori de toate specialitatile) Doina Fleanta. 6 021 3079600 150 15.00.30.30 Liceul Bilingv “G Cosbuc” 6 contact@britishcouncil.00. 200 3 Workshops that work 200 8 021 3079600 4 Getting ready for teachers’ exams (Mettext) Bianca Popa. British Council 31 ian. 021 3079600 320 . ore Pentru înscriere şi detalii luaŃi legătura cu: contact@britishcouncil.10. British Council 21 & 28 nov.00 – 30 contact@britishcouncil.ro . 19. 26 nov.

00 – 13. 14. 021 3079600 2 Preparing students for Cambridge examsCPE Alice Cojocaru 29 noiembrie. 9.00 – 16. British Council 8 contact@britishcouncil. British Council 6 contact@britishcouncil. 9.00 British Council 6 gratuit .30. ore Pentru inscriere şi detalii luati legatura cu: contact@britishcouncil. 021 3079600 200 14 Teaching English through songs Monica Stoica 15 & 22 May. 021 3079600 200 12 Neuro Linguistic Programming (NLP) for teachers Monica Ralea 10 & 11 apr . 14.00 – 16.ro 021 3079600 gratuit 4 Preparing students for Cambridge exams FCE Alice Cojocaru 10 ianuarie. 021 3079600 200 Cambridge courses Titlul cursului Formator(i) Data.ro . 9. 14.00. 9.00 – 16. 021 3079600 gratuit 3 Preparing students for Cambridge exams YLE Monica Ralea 10 ianuarie.30.ro Taxa 1 Preparing students for Cambridge exams CAE Alice Cojocaru 15 noiembrie.ro.ro . British Council 8 contact@britishcouncil.00 – 16. British Council 6 contact@britishcouncil. 021 3079600 200 13 Comunicare pentru cetăŃenie democratica (in limba romana. British Council 6 contact@britishcouncil.ro.00 – 16.ro . 9.ro .00.00 – 16.30. intervalul orar şi locul Nr. 021 3079600 gratuit 6 Preparing students for BEC Alice Cjocaru 17 ianuarie.00.30 8 contact@britishcouncil.ro . 9. pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 mar. British Council 6 contact@britishcouncil.00 British Council 6 contact@britishcouncil.ro 021 3079600 gratuit 5 Preparing students for Cambridge exams KET Monica Ralea 17 ianuarie.00. şi pentru profesori de alte specialităŃi) Reka Vadasz 17& 24 aprilie. 9. 021 3079600 250 11 Managementul evenimentelor educationale (in limba romana.14. British Council 8 contact@britishcouncil. 021 3079600 gratuit 79 . 9.00 18.00 .00 – 18.10 Teaching Young Learners Elena Gărdescu 2 & 3 feb.00 – 18.30 British Council 10 contact@britishcouncil.ro.

9. 021 3079600 gratuit 8 Preparing students for TKT Monica Ralea 7 februarie.00 – 16. 021 3079600 gratuit Preparing students for TKT – CLIL and KAL Monica Ralea 14 februarie. Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. 9.comunicare_zoratti@yahoo. 021 3079600 gratuit 1 2 Cursurile din aceste tabele nu sunt acreditate Cursurile care promovează examenele Cambridge sunt gratuite.00 – 16.00 British Council 6 contact@britishcouncil.ro. toate cursurile din cele 2 tabele se pot repeta.ro.00 – 16. 9.ro.ro gratuit 11 Preparing students for Cambridge exams – ICFE (Financial English) Alice Cojocaru 28 martie.00 – 16.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 British Council 6 contact@britishcouncil.ro. 021 3079600 gratuit 9 Preparing students for IELTS Monica Ralea 28 februarie. 9.00 British Council 6 contact@britishcouncil.it 80 .00 – 16. 9. la cerere.00 – 16. 9.7 Preparing students for Cambridge exams PET Monica Ralea 31 ianuarie. 021 3079600 gratuit 10 Preparing students for Cambridge exams – ILEC (Legal English) Alice Cojocaru 14 martie.ro.00 British Council 6 contact@britishcouncil.

RESURSE UMANE Formator: Ruxandra Enache – lector Codecs Romania Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. consolidarea. Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu). sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management de proiect.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I. SolidarităŃii Sociale şi Familiei.com a icip c iului Bu u Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 81 .C. Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGER DE PROIECT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor .CNFPA. bibliotecă. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/ cursant 3. Se pune accentul pe scrierea proiectelor în vederea accesării de fonduri ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în depunerea proiectelor de accesare a fondurilor europene Calendarul programului: va fi fixat de C.D. II. III. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. Obiective specifice programului: dobândirea. SolidarităŃii Sociale şi Familiei.96 lei (700 lei /cursant / 171 ore) Costul pe cursant: 700 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Scop: formarea deprinderilor de scriere a unor proiecte pentru accesarea de fonduri europene. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi.

III. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. bibliotecă.D. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland I. Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. Pentru participarea la curs sunt necesare studii medii. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs.CNFPA Scop: formarea deprinderilor necesare activităŃii de Contabilitate Obiective specifice programului: dobândirea. Durata: 161 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în activităŃile de Contabilitate Calendarul programului: va fi fixat de C. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Contabilitate. II. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. consolidarea.92 lei (630 lei /cursant / 161 ore) Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONTABILITATE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor .com 82 .C.). SolidarităŃii Sociale şi Familiei. contabil Liceul „Nichita Stănescu” Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/cursant 3.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. RESURSE UMANE Formator: Cristina Grezi.

sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii.com 83 . Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . Durata: 217 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă .D.CNFPA . Modulul II: consultanŃă recapitulativă . SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. bibliotecă.90 lei (630 lei /cursant / 217 ore) • Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Calendarul programului: va fi fixat de C. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Obiective specifice programului: dobândirea. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. III. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. consultant de specialitate Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR PROTECłIA MUNCII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . RESURSE UMANE Formator: Monica Toaje. CRITERII ECONOMICE Criterii economice: • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa • Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 2.C. consolidarea.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I.

Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Obiective specifice programului: dobândirea. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II.com a icip iului Bu cu Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 84 . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.C.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor.30 lei (550 lei /cursant / 128 ore) • Costul pe cursant: 550 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.. RESURSE UMANE Formator: prof. Durata: 128 ore/ 13 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor .CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Calendarul programului: va fi fixat de C. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs.CNFPA. bibliotecă. Ovidiu Dragoş Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.D. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 8250 lei (550 lei / cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/cursant 4. III. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Inspector resurse umane. consolidarea.

consolidarea. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Calendarul programului: va fi fixat de C.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 3.com 85 a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland . Bucureşti.CNFPA. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi.cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. bibliotecă. III. Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă Modulul II: consultanŃă recapitulativă Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor .Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor.96 lei (700 lei /cursant/ 177 ore) • Costul pe cursant: 700 RON Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. RESURSE UMANE Formator: Cristian Virgil Marinaş –asistent doctorand ASE . SolidarităŃii Sociale şi Familiei. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. catedra Management Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.D. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Obiective specifice programului: dobândirea. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu). sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management a resurselor umane.C.

după tarifele practicate de către ECDL România Coordonator: inf.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence a icip c iului Bu u Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centrul acreditat ECDL nr.org. Andi Alexandru OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. conform regulamentelor ECDL România (www.ecdl.ro) sunt suportate de candidat. 412 * Pentru obŃinerea certificatelor ECDL START/ COMPLET se poate urma cursul „Permisul european ECDL (European Computer Driving Licence) — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar ” * Cardul de aptitudini ECDL şi costul examenelor ECDL.com 86 .

Coordonator: inf. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line.com a u CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20/ 25 CREDITE ŞI 87 . 3 să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse. II. 2 să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office. Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste. Colaborări: cu I. Obiective specifice programului: 1 să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC. conducerea unităŃilor şcolare pentru a realizarea feed-back-ului în teren. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 80 lei / cursant (grupă 25 formabili — 30 lei cheltuieli materiale şi 50 lei cheltuieli salariale) precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră X cursant.B. Mihaela Cotfas — formator ECDL. grupe de 18 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009. 2 oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite).S.M.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence I.. portofolii şi activităŃi practice. proiecte. Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic. solicitanŃi din comunitatea locală. 2 creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră.D. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL. sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene.C. Scopul: 1 consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu. Modul de certificare: adeverinŃă C. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Justificarea ofertei: 1 promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar.

A. fiind alcătuit din 40 de itemi. Evaluarea se realizează la finalul fiecărui modul şi constă în susŃinerea de către cursanŃi a doua teste. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.echipamente.25 CREDITE I. grupe de 25 formabili fiecare. Testul grilă se desfăşoară on-line. iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: 1 ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: 1 să fie capabili a utiliza calculatorul. RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă. Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. filialele Casei Corpului Didactic. re şti u IC CT A a Coordonator: inf. . bibliotecă . III. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. pachetul de programe Microsoft Office (Word.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S. activităŃi practice. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare.reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l. iniŃiere IT).A. Casa Corpului Didactic Bucureşti . 2 să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI. Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009.com 88 . CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei/ cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA. utilizare AeL). Excel. Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare . Pragul de promovabilitate al fiecărui test este stabilit la 70 puncte din 100. conducerea unităŃilor şcolare. iar cel de-al doilea practic. PowerPoint. CNFP. logistică. unul teoretic. II. atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

– 25 CREDITE I. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.A. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 178 lei/ cursant (2 lei/ oră X cursant X 89 ore = 178 lei). trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA re şti u IC CT A INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: 1 să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare.A.. CNFP. promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S. II. logistică. total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S. Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă. III. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme. Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.com 89 . 2 să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată. bibliotecă. comunicare şi colaborare.A. a ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII - Coordonator: inf. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile. conducerea unităŃilor şcolare. atestat de SIVECO S. filialele Casei Corpului Didactic. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente. grupe de 20 formabili fiecare. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. activităŃi practice. Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare.

Obiective: corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii. dezbateri. RESURSE UMANE • Formatori (nivelul de pregătire): experŃi din cadrul ARACIP – Constantin-Şerban IOSIFESCU. harta proceselor organizaŃiei.606.460. Rezultate: La sfârşitul programului participanŃii vor fi capabili să operaŃionalizeze Strategia de evaluare internă a unităŃii de învăŃământ. semestrul II. 4 ore Tema II – Întocmirea Planului operaŃional al CEAC. Număr minim de participanŃi pe grupă: 25 ModalităŃi de înscriere RelaŃii la telefoanele: 0730.Proceduri – definiŃie. prin pregătirea resurselor umane implicate în acest proces. certificat de participare. să realizeze proceduri formalizate. ConstanŃa – Valentina MIHĂILĂ. exerciŃii. feedback. utilitate): corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii în cadrul oricărei unităŃi de învăŃământ preuniversitar şi pregătirea membrilor acesteia pentru activitatea de evaluarea externă periodică pe baza standardelor de acreditare şi de referinŃă. ActivităŃi: prezentări. Gabriela Alina PARASCHIVA. rezultate) Scop: susŃinerea unităŃilor de învăŃământ în procesul de autoevaluare instituŃională.223. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EVALUAREA INTERNĂ/ EVALUAREA EXTERNĂ PRIN PRISMA STANDARDELOR – PRINTRE RISCURI CĂTRE SUCCES • Tipul de program – program tematic • Public-Ńintă vizat – personal didactic din toate tipurile de unităŃi de învăŃământ. conceperea şi definirea procedurilor obligatorii în unitatea de învăŃământ. activităŃi. portofolii. CRITERII ECONOMICE Costul programului: 300 lei (+TVA)/ participant În preŃul cursului sunt incluse: suport de curs.com • • re şti u IC CT A a Coordonator: Documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. Violeta GOGU. pauze de cafea/ de prânz. total de ore de formare): 16 ore • Planificarea pe stagii/ module tematice. 4 ore Tema IV .com 90 . corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ. Mariana DOGARU III. • Durata (nr. Alina – Aura RÂPĂ. chestionare. 4 ore • Curriculum-ul programului (scop. studii de caz.062 sau pe mail: ic. proceduri esenŃiale în unitatea de învăŃământ. • Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar): semestrul I. în evaluarea internă a calităŃii. fişe de evaluare.Evaluarea externă periodică: standarde de acreditare şi standarde de ReferinŃă. 4 ore Tema III . exerciŃii. corecta utilizare a unui set de instrumente cu caracter practic aplicativ. obiective.formare@gmail. teste.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I.com. Nina HANCIUC. să proiecteze planul operaŃional al CEAC. conform grupei de cursanŃi). • ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. • II. timp alocat Tema I – Proiectarea activităŃii CEAC (Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii) la nivelul unităŃii de învăŃământ (corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ. 0740. membrii ai CEAC • Justificare (necesitate. mastertopic@gmail.

concurs de titularizare/ suplinire .LegislaŃie cu privire la curriculum naŃional .Soft-uri educaŃionale .CAPITOLUL IV Organizare evenimente: lansări reviste.Fond de carte specializat pentru cadrele didactice care susŃin examene pentru obŃinerea gradelor didactice. cărŃi.Programe şcolare pentru toate ariile curriculare pentru întreg ciclul de învăŃământ .Programe pentru obŃinerea gradelor didactice. manuale Editura „Atelier Didactic” Biblioteca CCD pune la dispoziŃia utilizatorilor: .Statutul personalului didactic şi legea învăŃământului .Mişcarea personalului didactic . concurs de titularizare/ suplinire .Baza de date a publicaŃiilor bibliotecii CCD .

4.Proiect Leonardo Transfer de InovaŃie GRU-09-P-LP-9-B-GR – Harnessing Intercultural Diversity. 1 octombrie 2008.30 septembrie 2011 . documentarişti) din învăŃământul preuniversitar. 141800-LLP-1-2008-1-ES-COMENIUS-CMP –– Competences of Professional Educators în Europe (COPE).30 septembrie 2010 . Grecia.30 septembrie 2010 Proiect Comenius centralizat. Napoli. 91 .1 aprilie 2010 ModalităŃi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF Contract nr. redactori.30 septembrie 2010 Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie.Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie. 7. coord. LLP-LdV/ToI/08/IT/500 –– Helps for High Training and High School (HeLPS Transfer).UK 1 octombrie 2009. 5. Proiect Grundtvig Parteneriat pentru ÎnvăŃare Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013 – Curs de formarea şi perfecŃionarea personalului didactic auxiliar (bibliotecari. 1 septembrie 2009-31 august 2011. POSDRU/19/1. LLP-LdV/ToI/2008/RO/028 –– Work at distance to Teach at Distance (T&T). Italia 1 octombrie 2008 . coordonator CEP Manacor. 1 aprilie 2009 .3/G/16455 2. Spania. coord.Istituto Tecnico Industriale Francesco Giordani.Proiecte europene în derulare 1. Universitatea Politehnica Bucureşti 1 octombrie 2008 . 6. coord. coord. LLP-LdV/Toi/09/UK/ – Measuring & Assessing Soft-Skills (MASS). 3.

DVD) servicii tipografice (în parteneriat cu tipografii) Semestrial. editând până în prezent lucrări extrem de utile în activitatea de la catedră. Coordonator Editura Atelier Didactic Documentarist Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo.ÎnfiinŃată în anul 2003. editura Atelier Didactic a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti se poate lăuda cu o activitate bogată. în cadrul editurii. Atelier Didactic. lucrări ale diferitelor simpozioane. cum ar fi suporturi de curs. Editura noastră vă oferă următoarele servicii: editare de cărŃi şi reviste. lucrări de doctrat). care s-a dezvoltat an de an. Editua se adresează cu precădere cadrelor didactice. pe care ni-i dorim parteneri în activitatea noastră. Creativitatea. profesionalismul. apare revista cu acelaşi nume. devenind cunoscută pentru seriozitatea şi profesionalismul de care dă dovadă în relaŃiile cu clienŃii şi partenerii săi. promovând în permanenŃă o bună colaborare cu toŃi autorii şi colaboratorii noştri. dar şi lucrări de autor (beletristică. care cuprinde articole pe o tematică extrem de variată ale cadrelor didactice bucureştene. flexibilitatea sunt atribute care ne caracterizează. asigurând numărul ISBN. caiete practice de învăŃare a limbii engleze. ISSN şi descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României tehnoredactare corectură grafică computerizată/ copertă editare pe suport electronic (CD. revistă editată în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. jurnale de călătorie. conferinŃe naŃionale şi internaŃionale etc..com 92 . Vă mulŃumim pentru încredere şi vă aşteptăm şi în acest an şcolar cu noi titluri şi oferte editoriale.

Pot participa la publicarea unui articol cadrele didactice din toate ariile curriculare. Coordonator revistă „Atelier Didactic” redactorul C. cu altă formă de scriere decât cea folosită. I. marginele paginii A4 sunt: sus. dreapta 1cm şi stânga 2. Word Art). Materialele se depun personal la sediul C. centrarea corectă a titlului (Center). Font.. cu size-ul de 12. tema abordată conŃine minim 1 pagină şi maxim 2 pagini (fără numerotare pagini). se inserează o imagine adecvată subiectului. titlul se scrie cu size-ul de 14-20. jos.C.com MulŃumim pentru colaborare! 93 . cât şi personalul auxiliar. pentru conŃinut (B.c.C.C. – Mihaela COTFAS mihaelacotfas@yahoo. informatică). Revista apare semestrial (aprilie sau decembrie a. se aduce articolul tipărit în 2 exemplare într-un dosar şi copiat pe CD. conŃinutul se scrie la un rând.5cm. etaj 1. se depune articolul la redactorul C.C. împărŃirea corectă a textului din margine în margine (Justify). după preferinŃă textul se poate scrie pe 2 sau 3 coloane. Times New Roman.D.) şi fiecare persoană se poate înscrie cu un singur articol la revistă pe semestru. Bucureşti (C.D. pentru selecŃionare cu două luni înaintea apariŃiei revistei.D. Publicarea în revista CCD Bucureşti vă sprijină în dezvoltarea profesională. nu se numerotează paginile fişierului.C.Pentru a participa cu un articol de specialitate în revista „Atelier Didactic” a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti trebuie să respectaŃi următoarele cerinŃe: fişierul va purta numele persoanei şi titlul articolului (nu se trec diacritice).D. Revista ”Atelier Didactic” se poate achiziŃiona în mai multe exemplare de la standul de carte sau prin redactorul C.D. scrierea corectă a datelor cu diacritice (verificarea gramaticală şi a punctuaŃiei).

Adina Gârlea Camelia Badea Vasile Bunescu Daniela Dima łăpîrdea *** G. 46. 28.Oancea. 21. M.5 0.5 6. A. S. 36. 10. 3. A. Vasile Vasile Kieran Egan Dumitru Copilu. a IX-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. 20.5 3.5 8 15 15 27 20 21.LISTA CĂRłILOR (LA VÂNZARE) AFLATE LA STANDUL CCD Nr.25 3. II (CD) Didactica predării religiei Didactica. Metode moderne de predare Proiectul de autoevaluare instituŃională RaŃiunea tehnoştiinŃei Sistemul excretor şi reproductiv (CD) Sistemul locomotor şi digestiv (CD) Sistemul nervos şi endocrin (CD) Sistemul respirator şi circular (CD) Şcoala şi familia Testarea NaŃională 94 .5 3.5 10. a XII-a pentru grupele de performanŃă Informatică gimnaziu pentru grupele de performanŃă Istorie. 22. 52.5 20 20 6 1 25 30 1 10. Teodor Julea Geoff Petty Luana Miruna Chira Nicolae VinŃanu *** *** *** *** Alexandru Gheorghe ş. 49. 42. Adina Bălan Adrian Pintea. Kaitor. 37.3 0. 38.5 0. 44. SoluŃii noi la probleme controversate Din problemele culturii europene EducaŃia adulŃilor EducaŃia elevilor hiperactivi şi cu deficit de atenŃie EducaŃie universitară English Communicative Functions English one (CD) Evaluarea în învăŃământ ExpediŃii în miniatură Fizica şi Chimia pentru titularizare. 15. 14. 39. Adina Bălan Adrian Pintea. Şandru.G NeamŃu. 35. M. a XI-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. Gabrile Ilieş Rodica OŃeleanu I. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Limba şi literatura română cl VII-VIII Limba şi literatura română cl. 26. Ion Neacşu. Teorie şi practică Limba română.5 10 Informatică cl. 19. Ioana Bot Ovidiu MăntăluŃă Ocvian Bondoc Sergiu Cătăneanu. Felea (coord. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a ÎnvăŃarea deplină. 41.) *** Mihai Ielenicz. pentru grupele de performanŃă Fundamentarea pedagogiei şi educaŃiei religioase Fundamente ale didacticii şcolare Fundamente ale educaŃiei tehnologice Geografia României Ghid arhivistic pentru unităŃile din învăŃământul preuniversitar Ghid de orientarea carierei pentru tineri (CD) Ghid metodic pentru învăŃătorii şi profesorul de limba şi literatura română 13 7 11 1 12 20 6. 18. 24.5 27 40 6 1.5 10. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Metodica predării educaŃiei fizice Pagini nescrise din istoria culturii Române Predarea ca o poveste Predarea pe baze de obiective curriculare Probleme de fizică Probleme de fizică tip Grilă pentru BAC şi admitere în învăŃământul superior Profesorul azi. Adina Gârlea Clara Ionescu. II Didactica biologiei vol. 12. ş. 30. Gh. 29. 11. 43. II Atelier Didactic nr. examene de grade didactice Fizică.5 10. 7. Mădălina Ciolocoi Agneta Anghel. a. 34. 33.4 40 40 40 40 8. Bagdazar Nicolae VinŃanu Kieran Egan. Zoratti. 50. 48.M. 25. a X-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. IX-XII pentru grupele de performanŃă Management financiar Matematică. 8. 31.VII-XII. 17. I. 27. 16.a Eugenia Popescu *** Lucia Vlădulescu Marin Ilieş.5 7. cl. 4. Violeta Copil Daniel Crocnan Daniel Ovidiu Crocnan. Adina Bălan Clara Ionescu.5 4. AUTORUL TITLUL PreŃ (LEI) 1.5 18 6. 2. ş.Marcinschi Ioan Dumitru Clara Ionescu.a.5 22 17 3. 9. Silviu NeguŃ Petru Lisievici *** Mariana Ciobanu *** Dumitru Popovici N. 13. Constantin Florea Asigurarea calităŃii în educaŃie vol I. 51. Ştefan Popenici Nicolae VinŃanu LuminiŃa Delgiudice-Matei *** Petru Lisievici *** Lavinia Ungureanu. 32. Luca. 2/ 2009 Atlas geografic general Calitatea învăŃământului Coruri pentru elevi vol.5 1 20 6. Crt. 5. 6. 47. 23.5 12. 45. 40.

în sufletul celui cu care stai de vorbă.” Marc Aureliu .„Deprinde-te a asculta cu atenŃie pe oricine şi a te pune. pe cât poŃi mai mult.

com Om şi societate Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.com Stan Alice pr_ccd_bucuresti@yahoo. Viorica DRĂGAN .it Management educaŃional Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. BUCUREŞTI Prof. Fizică Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo.com Matematică şi ştiinŃe Grigorescu Ştefan grigorescu_stefan@yahoo.Consiliere şi orientare Simona Luca consiliereccd@gmail.com ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Maria Dima dima.D.com InspecŃia şcolară Olimpia Mateescu o_mateescuccd@yahoo.maria_ccd@yahoo.com Limbă şi comunicare Alexandrina Zoratti limba.com Personal didactic auxiliar Integrare europeana şi proiecte internaŃionale Tehnologii Arte şi Ed.com TIC Andi Alexandru Oprea tic_ccd_bucuresti@yahoo.com DIRECTOR C.comunicare_zoratti@yahoo.com Florica Paragină floricaparagina@yahoo.C.com Cecilia Iuga cicitomus@yahoo.

117 Şcoala nr. Obregia” Şcoala nr. Vlaicu” Liceul Teoretic „C. 248 - - Colegiul Tehnic „M. 149 GrădiniŃa nr. MoŃoc” Colegiul Tehnic Energetic Grupul Şcolar Industrial „Gr. Odobescu” GrădiniŃa nr. Nicolescu” Colegiul Tehnic „P. 111 Şcoala nr. Viteazul” Gr. Asachi” Şcoala nr. 34 . Stănescu” Şcoala Superioară Comercială „N. Rareş” - - Liceul Teoretic „N. 114 „Principesa Margareta” Şcoala nr. 45 „Titu Maiorescu” Liceul Teoretic „I. Cerchez” Şcoala nr. 1 „Sf. Neculce” Liceul Teoretic „A. 88 GrădiniŃa nr. 211 - - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „D. Moisil” Grupul Şcolar Industrial „Gh.D Xenopol” - - Liceul Teoretic „Gr. Eminescu” Seminarul Teologic Liceal Ortodox - Şcoala nr. Şcolar Economic Administrativ „A. 135 „Ştefan cel Mare” GrădiniŃa nr. 175 „CăsuŃa Piticilor” Colegiul NaŃional „M. 122 GrădiniŃa nr. Franklin” Şcoala nr. 80 Şcoala nr. Caragiale” GrădiniŃa nr. 189 „A. 191 GrădiniŃa nr. Voievozi” Şcoala nr.- - Colegiul Tehnic de Poştă şi TelecomunicaŃii„Gh. 108 „A. Brâncoveanu” Colegiul NaŃional „I. Kretzulescu” Liceul Teoretic „B. Airinei” Şcoala nr. 201 „ClopoŃel” Colegiul NaŃional „M. 160 GrădiniŃa nr. 51 GrădiniŃa nr. L.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->