2009-2010 Oferta de formare CCD Bucuresti

CAS A

R CO

PULUI DI

D

M un

ic i p cu iului Bu

Arte şi educaŃie fizică Consiliere şi orientare InspecŃia şcolară Integrare europeană şi proiecte internaŃionale ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Limbă şi comunicare Management educaŃional Matematică şi ştiinŃe Om şi societate Personal auxiliar Tehnologii TIC

re şti

IC CT A

a

Mijloc de transport metrou:
* Petrache Poenaru * Grozăveşti

www.ccd-bucuresti.org

Adresa: Splaiul IndependenŃei Nr. 315 A, Sector 6, Cod 060043, Of. 16, Bucureşti

Telefon: 004021.313.49.01 004 021.313.49.02 004021.314.46.60 Fax: 004021.313.49.27

CUPRINS
I Cursuri avizate Artele vizuale şi spaŃiul public Consilierea şi orientarea şcolară la debut Repere metodologice pentru consiliere, în învăŃământul preşcolar şi primar Strategii şi tehnici inovative de consiliere pentru profesorii din gimnaziu şi liceu DemocraŃie participativă: proiectul cetăŃeanul Comunicarea şi negocierea conflictelor Prevenirea şi combaterea violenŃei. Strategii de lucru în tulburările de comportament Dezvoltarea personalităŃii prin stimularea creativităŃii InspecŃia şcolară – suport al dezvoltării carierei didactice Proiectarea didactică pentru învăŃământul preşcolar Implementarea proiectelor şi programelor la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar ÎnvăŃarea prin experiment EducaŃia ecologică la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar EducaŃia timpurie Meşteşuguri tradiŃionale Incluziunea etno-educaŃională a rromilor Fondurile structurale – management de proiect Managementul proiectelor comunitare de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi – llp Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig Limba engleză, italiană, franceză, germană şi spaniolă Strategii didactice inovative – limba engleză Strategii didactice inovative – limba franceză Tehnici inovative în evaluare – metode complementare – limba şi literatura română Comunicare interstituŃională şi relaŃii publice Management financiar Introducere în pedagogiile alternative: Waldorf, Planul Jena Proiectare didactică la disciplina geografie, strategii şi tehnici de evaluare Strategii, tehnici, activităŃi de evaluare la disciplinele socio-umane Metodele active şi rolul lor la lecŃia de istorie Abilitare curriculară pentru educaŃie tehnologică Noi abordări curriculare pentru profilul servicii, discipline economice şi pofilul resurse materiale şi protecŃia mediului (discipline agricole, industrie alimentară, chimie industrială şi prelucrarea lemnului) ÎnvăŃare centrată pe elev Proceduri de instruire şi evaluare în aria tehnologii IniŃiere şi perfecŃionare pentru laboranŃi şi tehnicieni laboranŃi Abordări curriculare în învăŃământul profesional şi tehnic. Transpunerea standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în curriculum Formarea cadrelor didactice din IPT (profil tehnic, servicii şi resurse) şi licee teoretice pentru extinderea metodei moderne interactive de învăŃare - firmă de exerciŃiu (FE) Dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Elaborarea curriculumului în dezvoltare locală(CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic Cultura instituŃională în unităŃile de învăŃământ particulare IniŃiere în domeniul biblioteconomiei Managementul achiziŃiilor publice Organizarea activităŃii de protecŃia şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor – dezastre în unităŃile şcolare Gestionarea documentelor în unităŃile şcolare Curs de perfecŃionare pentru secretarii unităŃilor şcolare Organizare şi calitate în domeniul igienizării şi întreŃinerii curăŃeniei în unităŃile şcolare Arhivarea documentelor şcolare II Cursuri acreditate LocaŃii cursuri acreditate EducaŃie nonformală în muzeu Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport Didactica predării educaŃiei muzicale EducaŃie pentru formarea caracterului Şcoala incluzivă Didactica limbii române Didactica limbii latine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52

lectură expresivă (modulul –v)* Abordarea stilului oratoric în comunicare Comunicarea în afaceri în limbile: engleză. gastronomie(modulul iv)*.Cercurile de lectură Management educaŃional Autoevaluare instituŃională Didactica disciplinei chimie NoŃiuni generale de astronomie şi astrofizică Didactica matematicii Repere metodologice pentru studiul disciplinei ştiinŃe Didactica biologiei Metodica predării fizicii EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului Şcoala diriginŃilor Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiei (tic) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii . franceză. spaniolă şi germană Curs de dicŃiune. italiană.IntelTEACH III Cursuri în parteneriat De la imagini în cuvinte: videoclip prin cântec (modulul i)*. lectură expresivă şi dezvoltarea vocii Curs de formare pentru profesorii de limba italiană l2 îndreptar în didactica limbii italiene ca limbă străină Teaching young learners – summer school (şcoala de vară) Using linguistic psichodrama techniques în teaching english Creativity în teaching english Teaching english through multiple intelligences Innovative methodology in teaching english ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice — British Council Manager de proiect Contabilitate Inspector protecŃia muncii Inspector resurse umane Managementul resurse umane Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii — IntelTEACH Evaluarea internă/ evaluarea externă prin prisma standardelor – printre riscuri către succes – Qintellis Concept IV „Oricând partenerul dumneavoastră!” Proiecte europene în derulare Editura Atelier Didactic Revista Atelier Didactic Lista cărŃilor (la vânzare) aflate la standul CCD Bucureşti Tabel nominal cu Filialele CCD Bucureşti 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 . limbaj . limbaj telefonic (modulul ii)*.la cinema(modulul iii)*.

” (Proverb chinez) .CAPITOLUL I Cursuri avizate „ÎnvăŃătorii îŃi deschid uşa. însă tu însuŃi trebuie să treci prin ea.

II. III.B. M.C. Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: Modulul I: prezentări tematice şi identificarea necesităŃilor. strategii didactice. Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi Ministerul EducaŃiei.I.C. Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru clarificarea marilor teme. ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. personal de specialitate din inspectoratele şcolare. Obiective specifice programului: aplicarea creativă a informaŃiilor din didactica specialităŃii dobândite anterior şi îmbogăŃite prin experienŃa de catedră (limbaj plastic. bibliotecă. Cercetarii şi EducaŃiei.C. tehnici artistice). cu accent pe aplicaŃiile lor practice (proiectare. ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C..D. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 2250 • Costul total al programului: 22. unităŃi şcolare Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. dezvoltarea unei idei de proiect de către fiecare participant privind o acŃiune concretă cu impact vizual într-un spaŃiu public Certificare: adeverinŃe tip C.cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010.S. focalizată pe stimularea comportamentului civic în spaŃiul public. Modulul III: lucru individual şi prezentările ideilor Scop: stăpânirea cunoştinŃelor generale din ştiinŃele educaŃiei asimilate în facultate. arh. mijloace de învăŃământ. Pascariu Monica Simona Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. noŃiuni de gramatică a vizualului.S. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie).com 1 . CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. RESURSE UMANE Formatori: formatori atestaŃi de Ministerul Muncii. I.500 lei ( 300 lei/cursant x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Colaborari: I.E.D. preocupări de optimizare şi ameliorare a mijloacelor de accesibilizare a conŃinutului programei şcolare în funcŃie de particularităŃile de vârstă şi individuale ale copiilor.. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARTELE VIZUALE ŞI SPAłIUL PUBLIC Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori).I.E. organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii de specialitate a publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la educaŃia artistică plastică înŃeleasă ca activitate creativă specifică şi interdisciplinară de formare a tinerei generaŃii. creativitate) în spaŃiul public.M. personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală.

Analiza cazuisticii.roluri ale consilierului în şcoală -3h • Asigurarea calităŃii serviciilor de asistenŃă psiho-pedagogică şcolară -2h Scopul: dezvoltarea profesională a profesorilor consilieri şcolari debutanŃi Obiective specifice programului: Să dobândească principalele repere teoretice referitoare la activitatea de consiliere şcolară Să abiliteze consilierii şcolari debutanŃi cu tehnici şi modalităŃi moderne de lucru Să experimenteze atitudini adecvate rolului de consilier şcolar Să dezvolte programe educaŃionale adecvate consilierii şi orientării şcolare ActivităŃi: . schimbul de experienŃă.Sesiuni de formare de tip work-shop .-1h • Consilierea ge grup. proiecte. simulări. Formatori: Prof.elaborarea disciplinei opŃionale. Consilierea părinŃilor.ExerciŃii aplicative.consiliere şcolară. Prof. .com 2 .repere organizatorice şi manageriale-4h.100 lei/ cursant Cost total – 3000 lei.Prezentarea materialelor informative . Ioana Şandru. prof.ActivităŃi de consolidare a echipei. Prof. care nu au anumite competenŃe practice necesare în activitatea de consiliere.33 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. de natură să le afecteze calitatea serviciilor pe care le pot oferi comunităŃilor şcolare în care îşi desfăşoară activitatea. Consilierea elevilor cu devieri de comportament. Consilierea în situaŃii de criză.3h • Consiliere şi Orientare Şcolară în cabinetele de asistenŃă psiho-pedagogică .ActivităŃi motivaŃionale . RESURSE UMANE Specialişti din cadrul CMBRAE.octombrie-decembrie 2009. • Programe şi proiecte în sfera consilierii şi orientării şcolare.1 curs.1h • Programa de consiliere şi orientare şcolară .I. Robert Florea. activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD şi CMBRAE II. Calendarul programului.reŃelei de consilieri şcolari . . Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: • Consilierea şcolară/ asistenŃa psiho-pedagogică – cadrul legislativ. Prof. Marcela Claudia Călineci. Luiza Milea.ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale în rândul consilierilor debutanŃi Consolidarea echipei de specialişti a CMBRAE Elaborarea de materiale. Prof. Costul orei de formare/ participant – 3. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ŞCOLARĂ LA DEBUT Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: consilieri şcolari debutanŃi Justificarea ofertei: formarea profesorilor consilieri şcolari debutanŃi. Managementul clasei. programe. Consilierea şi managementul carierei – dezvoltarea resurselor personale. Aurelia Stanculescu.Metode moderne de lucru în activitatea de consiliere şcolară -8h • Consilierea individuală –8h: Evaluarea copiilor şi familiilor acestora. proiecte noi de către consilieri. Ora de consiliere şi orientare . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane Costul programului . şi care întâmpină dificultăŃi inerente lipsei de experienŃă la intrarea în sistem. III. ModalităŃi de evaluare: chestionare. • Marketingul în activitatea consilierului. Aida Ivan.

Asist. − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale. simulări. Prof. Ani Radu. . Rodica Cristescu. proiecte. deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi. ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic copilul preşcolar sau şcolarul mic. ModalităŃi de evaluare: chestionare.3h.I.Universitatea Bucuresti.Strategii de învăŃare. ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip work-shop. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane . RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof.Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale. . Prof.Problematica psiho-afectivă a debutului grădiniŃei şi a şcolar. Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în grădiniŃă sau şcoala primară. Asist. Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor . cu nevoile psiho-afective ale acestuia. III.decembrie 2009. Managementul timpului liber al şcolarului mic-1h. –definirea conceptelor cheie. . programe.1 curs – octombrie . schimbul de experienŃă. prof. Dezvoltarea abilităŃilor emoŃionale-5h Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare la vârsta preşcolară şi şcolară mică. • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale. Anca BorzeaUniversitatea Bucuresti. Drd. Adina Tatu. Drd. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile. ActivităŃi motivaŃionale. cerinŃe educaŃionale speciale-5h .Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h .reŃelei de consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ExerciŃii aplicative. Prof. Ioana Şandru. Analiza cazuisticii. Dezvoltarea creativităŃii-3 h. Prof. în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. CRITERII CURRICULARE REPERE METODOLOGICE PENTRU CONSILIERE. şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere. Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti. Prof. Succesul şcolar.1h. Cosmina Mironov. proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului. • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: . Univ. ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ.Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară din grădiniŃă şi ciclul primar-6h . ADHD.Ce este consilierea şcolară. Elaborarea de materiale. dr. ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD. Univ. activităŃi practice.30 ore formare Costul programului 120 lei/ cursant Costul total al programului–3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Ana Maria Oancea . ActivităŃi de consolidare a echipei. Prof. Marcela Marcinschi Călineci .com 3 .Psihologia copilului preşcolar şi şcolar mic-2h. Simona Luca.

Anca Borzea. activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere. Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare în gimnaziu şi liceu. Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale. Succesul şcolar premisă a succesului profesional. Adina Tatu. Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic elevul din gimnaziu şi liceu.3h. RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof. ÎnvăŃarea continuă. cerinŃe educaŃionale speciale4h. • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Ce este consilierea şcolară – definirea conceptelor cheie-1h. Ioana Şandru.1 curs. Dezvoltarea creativităŃii-3h Managementul şi consilierea carierei. simulări. Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară în gimnaziu şi liceu 6h. Ana Maria Oancea . în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. ActivităŃi: − ActivităŃi de consolidare a echipei. Prof. ModalităŃi de evaluare: chestionare. Marcela Marcinschi Călineci . Problematica psiho-afectivă a trecerii de la gimnaziu la liceu-1h. cu nevoile psiho-afective ale acestuia. Univ. proiecte. adolescenŃa. Prof. − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale. Rodica Cristescu. Costul orei de formare/ participant – 4 lei. Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti.-4h.Prof. Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în gimnaziu sau liceu. programe.Universitatea Bucuresti. Cosmina Mironov. Asist. ADHD. Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h. Simona Luca. Prof. Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.reŃelei de − Sesiuni de formare de tip work-shop consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ActivităŃi motivaŃionale − ExerciŃii aplicative. Univ.2h. proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului. schimbul de experienŃă. Strategii de învăŃare. Drd. • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale. Prof.octombrie-decembrie 2009. prof. managementul informaŃiilor. Psihologia vârstelor – pubertatea. ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ.Universitatea Bucuresti. Prof. III. − ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin − Analiza cazuisticii. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei/ cursant Cost total – 3600 lei. Dezvoltarea inteligenŃei emoŃionale. Asist.I. Elaborarea de materiale. deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi. utilizarea TIC Rezultate Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal. Drd. Ani Radu. tinereŃea-2h Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor. Marcela Marcinschi Călineci . Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile. dr. CRITERII CURRICULARE STRATEGII ŞI TEHNICI INOVATIVE DECONSILIERE PENTRU PROFESORII DIN GIMNAZIU ŞI LICEU Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD.com 4 . Prof.

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEMOCRAłIE

PARTICIPATIVĂ:

PROIECTUL CETĂłEANUL
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: profesori de ştiinŃe socio-umane care predau ore de cultura civică la gimnaziu şi consilieri şcolari Justificarea ofertei: « Proiectul CETĂłEANUL » este o metodologie inovativă de predare a educaŃiei civice ce este recomandată profesorilor care predau cultură civică la clasa a şaptea, în baza Protocolului de Colaborare intre Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Institutul Intercultural Timişoara.. Cursul diseminează şi actualizează bunele practici din cadrul proiectului internaŃional CITIZEN, fiind orientat preponderent spre aspecte practice, şi presupune experimentarea diferitelor etape ale proiectului în cadrul unor sesiuni de formare, urmate de aplicarea lor la clasă. cursul răspunde nevoilor de formare şi de perfecŃionare continuă a profesorilor de ştiinŃe socio-umane şi consilierilor şcolari pentru a le forma/dezvolta abilităŃile de interacŃionare cu comunitatea şi a dezvolta în rândul elevilor un comportament necesar practicării democraŃiei participative. Datorită acestor abilităŃi/ competenŃe ale profesorului, mediul şcolar şi cel comunitar va deveni unul benefic şi stimulativ, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi. vizăm nevoile de formare ale cadrelor didactice, pentru a exercita rolul de formare şi asumare a cetăŃeniei democratice prin implicare activă în comunitate. Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate: TEMA1: Metodologia “Proiectul CetăŃeanul” la nivel internaŃional şi în România-12h TEMA 2: Politici publice şi participare civică într-o societate democratică-8h TEMA 3: Strategii didactice active pentru predarea educaŃiei civice-5h Scopul: Formarea compeŃentelor pentru utilizarea metodologiei de predare a culturii şi educaŃiei civice prin «Proiectul CETĂłEANUL » Obiective specifice programului: Familiarizarea cursanŃilor cu elementele caracteristice ale metodologiei Proiectul CetăŃeanul Aplicarea paşilor specifici ai metodologiei Proiectul CetăŃeanul în contextul specific al claselor din şcolile româneşti. Familiarizarea cursanŃilor cu termenii cheie din domeniul politicilor publice, legislaŃiei, puterii publice, dezvoltării comunităŃii locale Dezvoltarea competenŃelor formabililor de a recunoaşte probleme de interes public şi de a formula soluŃii realiste ale acestora în sprijinul autorităŃilor responsabile şi a comunităŃii locale Familiarizarea cursanŃilor cu principalele mecanisme de participare civică şi cu legislaŃia în vigoare Dezvoltarea unor competenŃe necesare influenŃării democratice a politicilor publice din diferite domenii Familiarizarea cursanŃilor cu conceptul de descentralizare şi cu rolul crescut al cadrului didactic în acest context. Dezvoltarea competenŃelor de abordare a autorităŃilor publice şi de comunicare cu acestea. Dezvoltarea competenŃelor necesare proiectării, susŃinerii şi evaluării activităŃilor didactice specifice metodologiei Proiectul CetăŃeanul ActivităŃi: Prezentarea metodei Project Citizen, etape, activităŃi.. − Participarea la spaŃiul virtual- comunitatea online –Project Citizen Realizarea efectivă la clasă cu elevii a project Citizen la ora de − Implementarea Project Citizen cultura civică . Sesiuni de formare de tip work-shop - ActivităŃi motivaŃionale Rezultate Noi competenŃe profesionale de lucru la ora de cultură civică – metoda Project Citizen. Implementarea la clasă a Project Citizen, Introducerea unităŃii în reŃeaua internaŃională on–line a Project Citizen. Calendarul programului- 1 curs- ianuarie- martie 2010. ModalităŃi de evaluare: chestionar, portofoliu, prezentarea publică a proiectului cu elevii. Certificare prin adeverinŃe tip CCD . II. RESURSE UMANE Formatori recunoscuŃi in Project CITIZEN: Prof.Tamara MANATU, Conf Univ. Dr. Silvia POPESCU, Prof. NICOLETA HANGU, Prof. Simona LUCA III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 20 persoane – 25 ore formare Costul programului – 90 lei/ cursant. Cost total - 2250 lei , Costul orei de formare/ participant – 3,6 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

5

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA

ŞI NEGOCIEREA

CONFLICTELOR
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar, didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei:
Cursul răspunde nevoii cadrelor didactice de a convieŃui într-un mediu educaŃional securizant, non-conflictogen bazat pe înŃelegere, toleranŃă şi respect mutual. De aici, necesitatea însuşirii de strategii, metode de stimulare a conlucrării şi comuniunii didactice şi intra/interinstituŃionale prin dezvoltarea unor tehnici de negociere şi rezolvare a conflictului. Venim in întâmpinarea solicitărilor unităŃilor de învăŃământ de a consolida echipele de cadre didactice şi nedidactice, pentru facilitarea comunicării într-un mediu educaŃional comunicaŃional.

Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate:
• • • • • • Procesul de comunicare – definirea conceptelor – 1h Comunicarea interpersonală, inteligenŃa emoŃională-6h Comunicarea non-violentă . Asertivitatea.-4h Comunicarea inter şi intrainstituŃională.- 6h Etiologia conflictelor.-2h Strategii de negociere- 6h

Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea constructivă a conflictelor la nivel de grup şcolar şi/sau instituŃional. Obiective specifice programului: - să dezvolte abilităŃi de comunicare verbală şi non-verbală; - să clarifice motivaŃiile profesionale, valorile personale şi trăirile socio-afective specifice interacŃiunii de grup; - să concilieze poziŃiile, scopurile divergente, contradictorii sau opuse; - să amelioreze gesturile personale; - să exerseze deprinderile de reglaj emoŃional; - să elaboreze scenarii proprii de viaŃă şi de muncă în colectivitate ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip − Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă. work-shop − ExerciŃii de creare a echipei − Prezentarea materialelor − ActivităŃi de consolidare a echipei- ActivităŃi informative motivaŃionale − ExerciŃii aplicative, simulări. Rezultate Noi competenŃe profesionale de comunicare şi negociere, Facilitarea comunicării în cadrul echipelor de cadre didactice din unităŃile şcolare. Calendarul programului- la solicitare – 1 curs/semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Dr. Diana Melnic, Prof. Ana-Maria Oancea, prof. Elena Pascali, Prof. Aida Ivan, Prof. Postu Maria, prof. Simona Luca II. RESURSE UMANE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 persoane – 25 ore formare Costul programului – 100 lei/ cursant . Costul total - 2500 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

6

I. CRITERII CURRICULARE

Denumirea programului: PREVENIREA

ŞI COMBATEREA VIOLENłEI. STRATEGII DE LUCRU ÎN TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii de abilitare a cadrelor didactice de la toate nivelurile de învăŃământ pentru a lucra cu elevii care manifestă un comportament violent, pentru prevenirea comportamentului violent şi/ sau delincvent la elevi. Acest curs este justificat de concluziile desprinse din studiul realizat de Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei, „ ViolenŃa în şcoală”, care a relevat necesitatea formării cadrelor didactice în scopul prevenirii violenŃei în şcoli. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: o ViolenŃa umană – cauzalitate. Abordări, concepte cheie, tipologii. o Forme ale violenŃei şi medii de manifestare: în şcoală, în familie- violenŃa domestică agresivitatea în spaŃiul public o Strategii de lucru cu elevi care manifestă tulburări de comportament o Strategii anti-violenŃă la nivelul clasei o Strategii de intervenŃie privind violenŃa la nivelul şcolii Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea şi consilierea elevilor care manifestă comportament violent, sau delincvent, în scopul prevenirii actelor de violenŃă . Obiective specifice programului: o să se familiarizeze cu metodele specifice de lucru cu elevii care manifestă un comportament violent; o să aplice aceste metode în funcŃie de caz; o să dezvolte programe şi strategii pentru prevenirea violenŃei în şcoli. ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop o Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative, simulări. o Studii de caz, strategii de consiliere. o Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă Rezultate: o noi competenŃe de abordare a fenomenelor de violenŃă o abilităŃi privind implementarea strategiilor de reducere a violenŃei în clasă şi în şcoală. Calendarul programului- la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Adina Tatu, Prof. Ana-Maria Oancea, Prof. Carmen Dumitru, Prof . Drujinin Victor, Prof. Rodica Cherciu. Prof. Manuela Cazan. III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. Cost total – 3600 lei, Costul orei de formare/participant – 4 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

7

Justificarea ofertei: Programul răspunde aceleiaşi nevoi complexe. ocupaŃionale. Cost total –3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Abilitarea psiho-peadagogică a cadrelor didactice pentru aplicarea în demersul didactic a unor metode care stimulează. ca un motor al inovaŃiei şi ca factor cheie pentru dezvoltarea competentelor personale. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Conceptul de creativitate. Prof Ioana Şandru. Rodica Cherciu. Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative. strategii de consiliere Rezultate: o Formarea unei atitudini de flexibilitate şi autonomie creativă în gândire o Orientarea proactivă de a valorifica în mod inovativ oportunităŃile o Aplicarea la clasă a unui program de dezvoltare a creativităŃii. RESURSE UMANE Prof.I.primar şi gimnazial-liceal.com 8 . a ajuta pe fiecare sa descopere propria strategie de învăŃare si mijloacele de optimizare şi a facilita crearea unor atitudini pozitive cu privire la continuitatea învăŃării pe parcursul întregii vieŃi. proiecte. ceea ce implică revigorarea încrederii în sine: rigiditatea nu vine decât de la condiŃionare şi rutină. Prof. Calendarul programului. ca o trăsătură complexă a personalităŃii în societatea cunaoşterii. Olimpia Mateescu. antreprenoriale şi sociale şi bunăstarea tuturor indivizilor societăŃii. Factorii creativităŃii. abordări moderne. susŃin şi dezvoltă creativitatea elevilor. Prof. Dr. simulări. pentru dezvoltarea personală în contextul învăŃării pe parcursul întregii vieŃi. pentru a promova creativitatea. Scopul: Formarea şi dezvoltarea unei atitudini de promovare a creativităŃii cadrelor didactice. declaraŃii de intenŃie. atât ca proces. grupe de curs mixte: cadre didactice din învăŃământul preşcolar. ca o dimensiune structurală a personalităŃii o să conceapă strategii şi secvenŃe didactice care să potenŃeze potenŃialul creativ-imaginativ al elevilor ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop. Creativitatea -exemple de bune practici în şcolile europene . în cadrul cărora CCD se înscrie.la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare. Eforturile europene. prin învăŃarea de-a lungul întregii vieŃi. Simona Luca. Prof. în contextul social. • antrenarea şi dezvoltarea flexibilităŃii mentale. III. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII PRIN STIMULAREA CREATIVITĂłII Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. promovarea spiritului inovativ şi creator. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. fiind provocată şi de frica de nou. Obiective specifice programului: o să identifice aspectele caracteristice ale creativităŃii. Tehnici de dezvoltare a creativităŃii. vizează: • promovarea creativităŃii. Studii de caz. precum şi de lipsa de independenŃă. scenarii tranzacŃionale. Prof. Manuela Cazan. Prof. Drujinin Victor. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. Carmen Dumitru. care a condus la desemnarea anului 2009 ca An European dedicat dezvoltării CreativităŃii şi InovaŃiei. • a învăŃa cum să înveŃi. Obiectivul principal al Anului European al CreativităŃii şi InovaŃiei va fi de a sprijini eforturile instituŃiilor şi organismelor care activează în spaŃiul Comunitar. dar şi ca produs al gândirii creatoare o să analizeze creativitatea ca un potenŃial general uman.

Dana Zloteanu – prof. Cristina Ştefan – prof. Evaluarea în învăŃământ (6 ore). did. gr. dr. exerciŃii de grup. dr. Ştefan Pacearcă – prof. metodist OLIMPIA MATEESCU o_mateescuccd@yahoo. Costel Chiteş – prof.Utilizarea de strategii şi proceduri eficiente de recunoaştere/ evaluare a competenŃelor profesionale ale cadrului didactic raportate la evoluŃiile pe plan european privind noile sale roluri într-o societate a cunoaşterii ActivităŃi: expuneri. Evaluare (2 ore) Scopul: Cunoaşterea şi dezvoltarea de competenŃe necesare în domeniul educaŃiei adulŃilor Obiectivele specifice programului: . gr. Abordarea bazată pe proces (4 ore). dr. Ruxandra Regalia – prof. gr. monitorizare. consiliere. I. I.. ateliere de lucru.. gr. de ore de formare planificat: 264 • Costul unei ore de formare/ cursant: 5. gr. evaluare şi control în cadrul structurilor/ instituŃiilor acestuia Durata: 44 ore Planificarea pe module tematice: Asigurarea c alităŃii serviciilor educaŃionale. gr. gr.. gr. deprinderi şi competenŃe din domeniul inspecŃiei şcolare ModalităŃi de evaluare: chestionare.6 lei • Costul total al programului: 37 500 lei (250 lei/ cursant) Coordonator: prof. did. Diana Melnic – prof. Ioana Ariniş – prof. did. III. I. Cristina Iancu – prof.. I. dezbateri. Univ. univ. Bucureşti. did. did. Carmen GheaŃă – prof.. I. I. gr. I. Dezvoltarea profesională şi managementul carierei didactice (8 ore). did. I. did.com 9 . InspecŃia şcolară şi implicaŃiile acesteia în modernizarea lecŃiei (8 ore). Daniela Popa – prof.Proiectarea de activităŃi specifice inspecŃiei şcolare care să realizeze corelaŃia obiective – resurse – conŃinuturi . I. Managementul clasei şi didactica predării/ CompetenŃa didactică (8 ore). did. I. did. RESURSE UMANE Formatori: Vasile Molan – conf. de cursanŃi planificat: 150 • Nr. I. prezentări de documente şi reglementări din domeniu.I. CRITERII ECONOMICE • Nr. drnd. did. gr. did. Gabriela Postescu – prof. dr. Curriculum – tipuri. Modelul CQAF. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECłIA ŞCOLARĂ – SUPORT AL DEZVOLTĂRII CARIEREI DIDACTICE Tipul de program: dezvoltare profesională Public-Ńintă vizat: inspectorii şcolari şi metodiştii ISJ/MB. Gabriel Vrânceanu – prof. portofolii II. Olimpia Mateescu – prof. Aurelian Ene – prof. I. aplicaŃii. did. elaborare de materiale Rezultate: Publicul – Ńintă vizat va deŃine cunoştinŃe. gr. abordări moderne interactive/ CompetenŃe interpersonale ale metodistului (8 ore). Elena Pascali – prof. proiecte. I. managerii din educaŃie Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar care au responsabilităŃi de formare. gr. did. Rodica Dimitrovici – prof. gr. Victoria Nicola – prof.

formator . 100 lei/ cursant (10000 lei ) 4 lei Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.com 10 . Georgeta Matei – prof.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/ participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. consilier Inspectori specialitate ISMB Universitar. consilier.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii PROIECTAREA DIDACTICĂ ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR PENTRU Curriculum-ul Scopul programului Obiective specifice programului ActivităŃi Formare/ perfecŃionare Educatoare.12 ore Cunoaşterea şi aplicarea noŃiunilor şi a etapelor în demersul didactic. 100 (4 grupe) 25 AdeverinŃe tip C.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III. portofolii Georgeta Iordache – prof. formator.6 ore Modulul II – Metode active şi interactive. învăŃare şi evaluare Proiectarea unei unităŃi de învăŃare Asigurarea şi utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi integrate Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare. proiecte. Cunoaşterea şi selectarea unităŃilor de conŃinut specific Proiectarea activităŃii de predare.6 ore Modulul III – CompetenŃă didactică .activităŃi practic-aplicative. Elena Ciauşu – prof.C.maria_ccd@yahoo. institutoare. profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde nevoilor de pregătire a cadrelor didactice debutante în număr foarte mare în sistem la momentul actual. consilier.D. Să utilizeze metode active în cadrul procesului de predare –învăŃare. 25 ore Modulul I – Curriculum şi proiectare .INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. Să elaboreze corect proiectul de activitate formulând obiective corelate cu conŃinuturile.

Să cunoască modalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program.com 11 . Universitar. proiecte. Ştefan Pacearcă. prof.maria_ccd@yahoo.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.SusŃinerea unui proiect/ program educaŃional. Să dezvolte abilităŃi de susŃinere a unui proiect/ program. Inspectori specialitate ISMB. prof. Se redacteze un proiect educaŃional Realizarea proiectelor şi prezentarea fiecăruia de fiecare cursant Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare.Georgeta Matei. prof.6 ore Modulul III – ModalităŃi de implementare în practica curentă proiecte/ programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ.ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III. învăŃători. Prof. 100 (4 grupe) 41 ore AdeverinŃe tip C.C. Gabriela Bărbulescu.D.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR LA NIVELUL ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Dezvoltare profesională Educatoare.ModalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program-15 ore Modulul II .20 Formarea şi dezvoltarea unor competenŃe în conformitatea cu cerinŃele unui învăŃământ modern. 164 lei/ cursant (16400 lei) 4 lei Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii Curriculum program Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II. activităŃi practice Prof. Elena Ciauşu. institutoari. Să implementeze în practica curentă proiecte / programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ. profesori învăŃământul preşcolar şi primar Nevoia de atragere a partenerilor externi în dezvoltarea şi modernizarea procesului educativ în unităŃile de învăŃământ 41 ore Modulul I. portofolii.Georgeta Iordache.

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii

ÎNVĂłAREA PRIN EXPERIMENT
Formare continuă ÎnvăŃători, institutori, profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva aplicabilităŃii conŃinuturilor. 20 ore Modulul I - Conceptul în corelaŃie cu principiile didactice moderne, clasificare- 4 ore Modulul II - Strategii de aplicare a învăŃării prin experiment- 6 ore Modulul III - Rolul învăŃătorului în integrarea experimentului în orele de ştiinŃe ale naturii- 10 ore Dezvoltarea competenŃelor de utilizare a experimentului în demersul didactic. Să conştientizeze importanŃa experimentului ca metodă activă de predare – învăŃare ; Să realizeze practic experimente din programele şcolare pentru clasele I - IV Proiectarea unei unităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Trimestrul IV Trimestrele I si II Aplicarea unor fişe de observare a experimentelor, activitate practică. Inspectori învăŃământ primar ISMB - Sectoarele 1-6, Gabriela Bărbulescu, Ştefan Pacearcă Universitar, inspectori ISMB 100 (4 grupe) 20 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 90 lei/ cursant (9000) 4,5 lei

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi

Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

12

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
CRITERII CURRICULARE Denumirea programului EDUCAłIA ECOLOGICĂ LA NIVELUL

ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Dezvoltare profesională Educatoare, învăŃătoare, institutoare Actualitatea problematicii pe plan mondial; Răspunde solicitărilor din reŃea pentru formarea unor abilităŃi şi competenŃe necesare predării educaŃiei ecologice şi implementării unor proiecte ce vizează domeniul ecologic. 42 ore Modulul I- Ecologie sistemică şi dezvoltare durabilă - 12 ore Modulul II - Obiective, conŃinuturi, activităŃi specifice - 18 ore Modulul III-Managementul şi implementarea proiectelor cu teme de educaŃie ecologică - 12 ore Abilitarea cadrelor didactice în realizarea unor activităŃi educaŃionale specifice educaŃiei ecologice la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar. Să cunoască, aplicând principii de bază ale ecologiei; Să cunoască o serie de probleme orientate pe proiecte care asigură perceperea corectă a mediului şi permit îmbunătăŃirea stării actuale a mediului; Să înveŃe unele jocuri şi activităŃi creative specifice educaŃiei ecologice; Să cunoască modalităŃi de concepere/ redactare şi implementare a unui proiect/ program. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte în echipă Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme cu conŃinut ecologic.Realizarea unui proiect educaŃional. Trimestrul IV . Trimestrele I si II Analiza unor situaŃii concrete, elaborarea de strategii, elaborarea unui portofoliu orientat pe lucrul în echipă. Dr. Nicoleta Adriana Geamănă - Cercetător Departamentul de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă – Universitatea Bucureşti, prof. Dana Moraru, Maria Dima, Minodora Gavrilă, Dana Zainea. Universitar, formatori atestat CNFP

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul

Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori

Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi 50 (2 grupe) planificaŃi 42 Număr ore formare AdeverinŃe tip C.C.D. Modul de certificare 189 lei/ cursant (9450 lei) Costul total al programului 4,5 lei/oră Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com
13

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei

EDUCAłIA TIMPURIE
Formare continuă Educatoare, institutori, profesori învăŃămnt primar şi preşcolar Aplicarea unui curriculum într-o viziune nouă impune pregătirea cadrelor didactice implicate în implementarea acestuia.”Un curriculum pe care trebuie să îl vedem ca pe un pas înainte, pornind de la ceea ce am avut până acum în plan curricular şi ca pe o provocare profesională, în raport cu modul de a răspunde corespunzător la abordări noi şi standarde în domeniu prezente şi în alte zone ale globului” (Insp. Viorica Preda, 2008). 25 ore Modulul I - Definire, obiective, comportamente, teme, inventar de probleme- 6 ore Modulul II - Factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului- 2 ore Modulul III - Metodologia de aplicare a noului curriculum- 12 ore Clarificarea noŃiunilor din curriculum educaŃia timpurie Să cunoască obiectivele,comportamentele şi modalitatea de stabilire a inventarului de probleme; Să cunoască factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului şi permit îmbunătăŃirea acestuia; Să cunoască modalităŃi de concepere/redactare şi implementare a unui proiect. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte şi planificări Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme, realizarea unui proiect. Trimestrul IV.Trimestrele I şi II Chestionare, activitate practică. Georgeta Iordache - inspector învăŃământ preşcolar ISMB-Sect. 1, Sorina Lupu Universitar 100 (4 grupe) 25 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 100 lei/ cursant (10000 lei) 4 lei/ oră

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

14

Rezultate: CursanŃii vor achiziŃiona cunostinŃe noi în domeniul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti şi vor dezvolta abilităŃi practice. obiceiurilor si artei traditionale romanesti. • Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind păstrarea tradiŃiilor.8 ore Modulul II – Prelucrarea lemnului – 8 ore Modulul III – Cusături româneşti din diferite zone – 8 ore Modulul IV. Cristescu Rodica.INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I.C. Prof.Ceramica – 8 ore Modulul V – Podoabe – Încondeiat ouă – 8 ore Evaluare – 2 ore Curriculum-ul programului: Scopul: PerfecŃionarea cadrelor didactice pentru o activitate competentă şi creativă Obiective specifice programului: • Să valorifice specificul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti. II. Popescu Monica Verona.I. III. Iofciu Florentina Nivelul de pregătire: Universitar. ActivităŃi: Lucru în echipă pentru exersarea tehnicilor specifice fiecărui meştesug. frumos) • Să se aplice tehnicile mesteşugurilor tradiŃionale. Prof. profesori pentru învăŃământul primar şi preşcolar Justificarea ofertei: La solicitarea cadrelor didactice.RESURSE UMANE Formatori: Prof.maria_ccd@yahoo.E. Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I – Cultură şi civilizaŃie românească .Icoane . Calendarul programului: Trimestrele I şi II ModalităŃi de evaluare: Chestionare.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 100 (4 grupe) Număr ore formare: 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip CCD Costul total al programului: 336 lei/ cursant (33600) Costul unei ore de formare/ participant: 8lei/ora Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.com 15 . simplu. Atestat Phare M. activităŃi practice. proiecte. • Să-şi însuşească principiile artei tradiŃionale (util. expozitie cu obiectele realizate.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MEŞTEŞUGURI TRADIłIONALE Tipul de program: PerfecŃionare Public Ńintă vizat: ÎnvăŃători. institutori.

evaluare continuă. Delia Grigore. politicilor educaŃi-onale adresate rromilor şi metodologiei de abordare a identităŃii rrome în mediul şcolar. atitudinal şi comportamental faŃă de rromi în mediul şcolar şi în afara acestuia. din formarea iniŃială a cadrelor didactice şi în contextul perpetuării stereotipurilor negative referitoare la rromi şi a unor atitudini şi comportamente discriminatorii în mediul şcolar. minorităŃi naŃionale. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 Număr de ore de formare planificate : 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip C. Drd. lingvist . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INCLUZIUNEA ETNO-EDUCAłIONALĂ A RROMILOR Tipul de program:Program tematic prin stagii nondisciplinar Public-Ńintă vizat:Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificare: Implementarea Ordinului MECT nr. dialog-dezbatere. Costul total al programului: 13650 lei (546 lei / cursant) Costul unei ore de formare/ participant: 13 lei/ ora de formare / cursant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. dr. 1529/18 iulie 2007 privind promovarea diversităŃii culturale. • Însuşirea unor strategii educaŃionale şi a unor metodologii de lucru cu copilul rrom şi cooperare cu familia copilului rrom. în condiŃiile lipsei informaŃiilor despre diversitatea culturală.I. referate.com 16 . etnolog .C. lucru în echipă.Universitatea din Bucureşti şi inspector MECI. inclusiv despre rromi. istoric. • Însuşirea unor metodologii de abordare a disciplinelor şcolare din perspectiva dialogului intercultural şi a identităŃii etnice rrome.D. Gheorghe Sarău. evaluare reciprocă între cursanŃi. Evaluare finală – 2 ore.. interculturalitate. focus. focus-grup. univ. politici publice educaŃionale. cultură. Lect. extinderii ofertei de cursuri opŃionale cu privire la copilul rrom. iunie) ModalităŃi de evaluare: Teste-grilă la finalul fiecărui modul de formare. Mihai Neacşu. formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza” Nivelul de pregătire: Universitar III. RESURSE UMANE Formatori: Prof. univ. Rezultate: AchiziŃionarea de cunostinŃe în domeniile istoriei şi culturii rromilor. mai. Obiective : • Însuşirea de cunoştinŃe despre rromi (istorie.grupuri. activităŃi practice. aplicare de chestionare. asistent social. a elaborării şi punerii în practică de programe educaŃionale adresate rromilor şi de a realiza proiecte comunitare interculturale.Universitatea din Bucureşti. joc de rol. portofolii tematice etc.maria_ccd@yahoo. Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv. examen scris la finalul programului. Curriculum-ul programului Scop: Formarea cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar pentru crearea unui mediu şcolar inclusiv din perspectiva identităŃii etnice a rromilor. atitudinal şi comportamental faŃă de romi în mediul şcolar şi în afara acestuia. Mariana Sandu. • Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv. formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza”. dr. ActivităŃi: ÎnvăŃare pe baza unor activităŃi interactive de tip brainstorming. • Abilitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării de strategii educaŃionale. Modulul II – Diacronia şi sincronia imaginilor despre rromi – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul III – Arhetipuri şi emergenŃe ale identităŃii rromilor – 8 ore + 1 oră evaluare Modulul IV – Politici publice educaŃionale adresate rromilor – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul V – Repere metodologice de abordare a copilului rrom şi a familiei sale în cadrul educaŃiei formale şi în afara acesteia – 8 ore + 1 oră evaluare. Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I –Repere din istoria rromilor: impactul istoriei evenimenŃiale asupra istoriei sociale – 7 ore + 1 oră evaluare. metode de abordare în mediul şcolar). Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar) : Trimestrul II (aprilie. portofolii tematice. II.

II.prof. CRITERII ECONOMICE Nr. RESURSE UMANE Formatori: experŃi internaŃionali în fonduri structurale Nicoleta Silvia Ioana – expert POS-DRU Constantin Viorel Mihai . Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile apărute prin introducerea programelor operaŃionale în România Actualitatea problematicii europene: programele UE pentru educaŃie şi formare profesională reprezintă o investiŃie directă în procesul de pregătire a unei Europe consolidate pe valori comune şi deschise provocărilor mileniului III Nevoia de formare în ceea ce priveşte principiile esenŃiale şi instrumentele fondurilor structurale Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect. personal din instituŃii ale administraŃiei publice locale.INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I. de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 300 lei. 2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare. metodist CCDBucureşti. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: FONDURILE STRUCTURALE – MANAGEMENT DE PROIECT Tipul de program: formare continuă Grupul Ńintă: cadre didactice. Să identifice axa prioritară şi domeniul major de intervenŃie în care se încadrează din punct de vedere al eligibilitatii. factori de decizie din sistemul educaŃional. total ore de formare: 28 ore/ grupa x 3 = 84 ore Perioada/durata: 1 grupa semestrul I.com 17 . Coordonator: prof.500 lei. : personal de specialitate din inspectoratele şcolare. formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie. depunerea de aplicatii de proiect cofinantate din fonduri structurale (prin POSDRU si prin POR) Nr. formator naŃional Simona Luca. Cost total: 22.metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo. Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect in action web Să deŃină toate informatiile necesare unei bune implementări a unui proiect cofinanŃat din fondurile structurale. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III.expert POS-DRU Roxana Radu.expert POS-DRU Cecilia Iuga – prof. metodist CCDBucureşti.chestionare de evaluare. deprinderea limbajului si a procedurii de aplicatie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele operaŃionale.

metodist CCD Bucureşti.cercetător Drd. Nr. total ore de formare: 40 ore/ grupa x 3 = 120 Perioada/durata: 1 grupă semestrul I. Petre Botnariuc . GRUNDTVIG Tipul de program: formare continua Grupul Ńintă:cadre didactice din învăŃămantul preuniversitar Justificarea ofertei : Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile de promovare a dimensiunii europene în sistemul educaŃional Nevoia de a promova creativitatea ca motor al inovaŃiei şi factor cheie în dezvoltarea competenŃelor personale.com 18 . LEONARDO DA VINCI. de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 180 lei. formator naŃional Cristina Ştefan – prof. Simona Luca ..INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I. Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei. Cecilia Iuga . Cost total: 13. deprinderea limbajului şi a procedurii de aplicaŃie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi (Lifelong Learning . Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei. chestionare de evaluare. 2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare. RESURSE UMANE Formatori: LuminiŃa Tasica -cercetător Dr.LLP) Să se familiarizeze cu termenii şi condiŃiile impuse de scrierea unui proiect Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect II.dr. formator naŃional.500 lei. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENTUL PROIECTELOR COMUNITARE DE INVATARE DE-A LUNGUL INTREGII VIEłI – LLP COMENIUS. ocupaŃionale. formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III.metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo.prof. antreprenoriale şi sociale prin învăŃarea pe tot parcursul vieŃii Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect.profesor metodist CCD Bucureşti. CRITERII ECONOMICE Nr. Coordonator: prof.

Cunoaşterea sistemului de comunicare . ITALIANĂ. Limba italiană: prof. timp alocat: 1. latin . Eduardo Salceda. prof. insp I.Mihaela Cosma.Modulul II: 40 de ore 3.C.I. Marianne Koch. FRANCEZĂ. didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. comunicare şi aprofundare într-o limbă străină de circulaŃie internaŃională.M. integra cuvinte noi în enunŃuri proprii produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat. Roxana Popescu Guinea. transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului. Ramona Enescu – profesor. Obiective specifice: formarea abilităŃilor. Rădulescu Camelia. feedback. pe grupe. GERMANĂ ŞI SPANIOLĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: cadre didactice. materiale realizate de formabili/ portofoliu. pe fişe de lucru. răspunsuri la stimuli imagine. dirijate. discuŃii. fraze pe diferite teme/ locuri. Durata: 40 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/module tematice. folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple. lector .Modulul I: 40 de ore 2. de cerere. prof. teste. III. Limba germană: lector dr. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele de cunoaştere. conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor cadrelor didactice de a: desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar. Mirela Georgescu. Marioara Popescu. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: LIMBA ENGLEZĂ.Spania. prof. de ore de formare/ perfecŃionare planificate:200 Costul total al programului: 25.B Doina Groza. Limba spaniolă: prof. Aprofundarea părghiilor de comunicare . chestionare.S. Nicoleta Silvia Ioana. Alexandra Raluca Herăscu – profesor. manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon .dialog dirijat şi liber pe diferite teme. obiective. exerciŃii de completare de cuvinte. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125/ nr. de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. de scrisori. RESURSE UMANE Limba engleză: Alexandrina Zoratti – profesor metodist C.000lei (200 lei /cursant x125) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 5 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.D.Modulul III: 40 de ore Curriculum-ul programului (scop. Limba franceză: prof. fişe de evaluare. II.comunicare_zoratti@yahoo. activităŃi. ActivităŃi: lucrul în echipă.it 19 .. IniŃiereîn însuşirea mecanismului de comunicare .

Roxana Constantinescu. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 Costul total al programului:11.comunicare_zoratti@yahoo.aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. profesor.B. fişe de evaluare.250 (150/ cursant lei x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3. portofolii.D. II. profesor. să se elaboreze propriile instrumente de evaluare. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. III.it 20 .profesor.Maria Bujan. RESURSE UMANE Ruxandra Nichita.C.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. feedback. activităŃi. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. ActivităŃi: lucrul în echipă. pe grupe. teste.I.C. teste. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr.M. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale.I. să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare.culturale: 10 ore 2. Elena LuminiŃa Matei. chestionare. timp alocat 1. alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. engleză. Alexandrina Zoratti – prof. profesor. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice.met. rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA ENGLEZĂ (Strategii didactice. pe fişe de lucru. Raluca Alexandra Herăscu. insp.S. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice. tehnici de comunicare şi evaluare la limba engleză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba engleză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă. să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale. obiective. profesor. stimularea orală a unei activităŃi de predare. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3. Rodica Negulescu.

teste. să se elaboreze propriile instrumente de evaluare. fişe de evaluare. CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. activităŃi. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3. prof.. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale. teste.comunicare_zoratti@yahoo. obiective. pe fişe de lucru. insp I. timp alocat 1. pe grupe. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 • Costul total al programului:11. prezentarea diferitelor modele de lecŃii.I. RESURSE UMANE prof. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4. feedback.culturale: 10 ore 2. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă. stimularea orală a unei activităŃi de predare.250 (150/ cursant lei x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3. Mihaela Cosma. alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. franceză. să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare. rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb. portofolii.S. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop. chestionare. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. ActivităŃi: lucrul în echipă. să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului. tehnici de comunicare şi evaluare la limba franceză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba franceză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă.it 21 .B Doina Groza. II. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. Roxana Popescu Guinea III. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice.M. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA FRANCEZĂ (Strategii didactice.

pe fişe de lucru. RESURSE UMANE Formatori: prof. 2.comunicare_zoratti@yahoo.proiectul şcolar (5 ore). 5.observaŃia sistematică (5 ore). cunoaşterea limitelor şi a avantajelor unor metode complementare. timp alocat din dosar sau condica de prezenŃă 1. evaluare (5 ore).500 lei ( 150 lei/ cursant x 50) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. 5. studiul de caz. II. portofoliul etc. 3. precum proiectul. teste. pe grupe. 8. dezvoltarea flexibilităŃii cadrelor didactice în raport cu formele de evaluare ActivităŃi: lucrul în echipă. probe scrise/ probe orale (5 ore). folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 7.I. chestionare.investigaŃia (5 ore). Mihaela Jianu. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEHNICI INOVATIVE ÎN EVALUARE – METODE COMPLEMENTARE – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesorii de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: necesitatea introducererii în procesul de evaluare a unor metode complementare în scopul activizării elevilor importanŃa cunoaşterii metodelor complementare pentru alternarea lor cu cele tradiŃionale Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. potofoliul. rezultate) Scop: dezvoltarea unor competenŃe complementare de evaluare ale cadrelor didactice. Curriculum-ul programului (scop. 6. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. creative. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50/ nr. activităŃi. în vederea creşterii calităŃii procesului didactic şi a eficientizării formelor de evaluare Obiective specifice: 1. prezentarea diferitelor modele de lecŃii.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. referatul (5 ore). 4.excursia tematică (5 ore). discuŃii. obiective. Laura Surugiu III. implementarea în procesul didactic a metodelor complementare de evaluare 2.it 22 . prezentarea cursului. dar eficiente pentru evaluarea curentă 4. fişe de evaluare materiale realizate de formabili. referatul. 7. autoevaluarea. familiarizarea cu metode noi . adaptarea metodelor complementare la rigorile actualelor programe şcolare de gimnaziu şi liceu 3. prof. metode de evaluare (5 ore). conştientizarea diferenŃelor dintre metodele tradiŃionale şi cele complementare de evaluare 6. feedback.

comunicare_zoratti@yahoo.D. Cercetarii si Inovarii.cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010. pregătirea unei strategii de comunicare de către fiecare participant pentru instituŃia/ organizaŃia din care face parte Certificare: adeverinŃe tip C. • Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru definirea canalelor adecvate privind comunicarea externă. ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C. al Familiei si al Egalitatii de Şanse şi Ministerul EducaŃiei. • Definirea nevoii de planificare strategică a comunicării. Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: • Modulul I: prezentarea comunicării externe ca avantaj strategic.C. înŃeles ca activitate de formare a tinerei generaŃii. personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 2250 Costul total al programului: 22.C. • ÎnŃelegerea relaŃiei între propria organizaŃie şi mass-media. personal de specialitate din inspectoratele şcolare. ale diferitelor canale de comunicare externă şi a modului în care acestea se pot utiliza pentru diferite tipuri de public Ńintă (PR).500 lei (300 lei /cursant x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.D.it 23 . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. Obiective specifice programului: ParticipanŃii îşi vor dezvolta cunoştinŃele şi aptitudinile în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor prin: • ÎnŃelegerea valorii şi aptitudinilor necesare pentru o bună comunicare externă (între instituŃii). focalizată pe stimularea comportamentului civic şi a comunicării externe. II.I. • Modulul III: pregătirea unei strategii de comunicare (PR) a instituŃiei proprii Scop: dezvoltarea cunoştinŃelor şi aptitudinilor necesare în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICARE INTERSTITUłIONALĂ ŞI RELAłII PUBLICE Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori). • ÎnŃelegerea funcŃiilor comunicării. comunicarea în situaŃii de criză. RESURSE UMANE Formatori atestaŃi de Ministerul Muncii. organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la îmbunătăŃirea limbajului comunicării la nivel instituŃional. Pascariu Monica Simona III. ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie) arh.

Durata: 24 ore Planificare pe stagii. activităŃi practice II. surse de finanŃare • să cunoască/ elaboreze documentele privind monitorizarea internă. • să realizeze în practică legătura dintre planul de dezvoltare instituŃională şi planul de buget. a conceptelor de bază şi a principiilor din managementul financiar specific învăŃământului. • Surse de finanŃare – 6 ore. cursanŃi estimat: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Costuri estimate: 100 lei/ cursant (costul programului .com 24 . Calendarul programului: trimestrul IV. • Dezvoltarea instituŃională şi planul de buget – 6 ore Scopul: Însuşirea de comeptenŃe şi deprinderi de lucru utile în activităŃile practice ale directorilor unitătilor de învăŃământ preuniversitar.6 ore. Planul de dezvoltare al şcolii şi oferta educaŃională trebuie fundamentate cu ajutorul unui buget realist şi o execuŃie bugetară conform normelor legale şi respectând principiile valabile în Ńările Uniunii Europene. profesori (membri în consiliile de administraŃie).I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENT FINANCIAR Tipul de program: formare continuă Grup tinta: Directori din unitătile de învăŃământ preuniversitar. timp alocat: • Management organizaŃional – 6 ore. Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să-şi însuşească competenŃele de realizare a bugetului unităŃii şcolare. proiecte.75000 lei) Costul unei ore: 4 lei/ cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. RESURSE UMANE Mod de certificare: adeverinŃă CCD Formator: Ovidiu MăntăluŃă – Cercetător principal – ISE III. CRITERII ECONOMICE Nr. contabili Justificarea ofertei: Managementul financiar constitiue unul din instrumentele de bază pentru articularea micro-politicilor educaŃionale la nivel de şcoală cu cele la nivel local şi naŃional.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare. • Evaluarea bugetului şi controlul financiar . • să-şi însuşească elementele privind procesul bugetar al unităŃii şcolare. evaluarea bugetului şi controlul financiar.

CRITERII ECONOMICE Waldorf .prof. activităŃi practice Mod de certificare: adeverinŃă CCD II.com 25 . Zenovia Ungureanu. • să cunoască felul în care aceste alternative sunt transmiŃătoare ale conŃinuturilor învăŃământului • să-şi însuşească metodele de predare şi de evaluare folosite de aceste alernative • să identifice principalele probleme ce apar în implementarea acestor pedagogii • să realizeze în practică diferite planuri de lucru în aceste alternative. Adriana Mirea.70 lei/cursant (costul programului – 1750 lei) Planul Jena .În cotextul în care se caută soluŃii pentru formarea. cunoaşterea de către cadrele didactice a alternativelor educaŃionale este benefică. cursanti: 50 cursanŃi (2 grupe) III. – formatori Waldorf Nr.8 lei /cursant/ Planul Jena . cercetător principal–ISE. Durata: 25 ore fiecare alternativă educaŃională Planificarea pe teme/ timp alocat: • Aspecte teoretice .2. conducând la ameliorarea calităŃii educaŃiei şi la eficientizarea procesului educaŃional. formator naŃional Waldorf . PLANUL JENA Tipul de program: PerfecŃionare Grup tinta: cadre didactice din unitătile de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: Într-o lume a diversităŃii.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare.I. Calendarul programului: trimestrul IV. Ion IoniŃă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIILE ALTERNATIVE : WALDORF. dezvoltarea şi valorificarea individualităŃii.6 ore • Aspecte metodice -10 ore • Cursuri practice .4 lei/cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo.9 ore Scopul: Cursurile îşi propun să evidenŃieze principalele aspecte teoretice şi practice ale pedagogiilor alternative şi să încurajeze pluralismului educaŃional. RESURSE UMANE Planul Jena – Monica Cuciureanu.500 lei) Costul unei ore: Waldorf – 2. nu se poate concepe un sistem de învăŃământ fără încurajarea şi prezenŃa alternativelor educaŃionale. Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască aspecte generale ale pedagogiilor. proiecte. a multiculturalităŃii şi a creativităŃii.100 lei/ cursant (costul programului. Georgeta Constantinescu.

CRITERII CURRICULARE PROIECTARE DIDACTICĂ GEOGRAFIE.2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/ oră cursant .100 lei/ cursant) Coordonator: prof. RESURSE UMANE Formator: prof. aplicaŃii. chestionare.6 ore • Proiectare didactică – conŃinuturi. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009. Calendarul programului: trimestrul IV 2009 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. Cătălina Şerban .S. III.D.M.C. Durata: 25 ore Planificarea pe module tematice : • Curricula disciplinei geografie .B Modul de certificare: adeverinŃe tip C.9 ore Scopul: consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice.I.inspector I.9ore • Strategii şi tehnici de evaluare .com 26 . Obiective specifice programului: • să fie însuşită curricula în specialitate • să se abordeze strategii didactice moderne specifice predării geografiei. STRATEGII ŞI TEHNICI DE EVALUARE Denumirea programului: LA DISCIPLINA Tipul de program: perfecŃionare Public-Ńintă vizat: profesori debutanŃi de geografie Justificarea ofertei: • dezvoltarea competenŃelor profesionale a cadrelor didactice sprijinirea cadrelor didactice care se pregătesc pentru examenul de definitivare şi titularizare în învăŃământ. II. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.

Durata : 25 ore Planificarea pe module tematice: .Proiectarea evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu – 9 ore Scopul: consolidarea pregătirii cadrelor didactice pentru o evaluare modernă şi obiectivă Obiective specifice programului : dobândirea unor competenŃe de evaluare ale cadrelor didactice .C. Corina Radu Prof. itemi de evaluare. metode complementare) – 8 ore .D. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009.Metodologia evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (modele. Tamara Manatu Prof.I. funcŃii. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII. metode.com 27 . TEHNICI. ACTIVITĂłI DE EVALUARE LA DISCIPLINELE SOCIO-UMANE Tipul de program: perfecŃionare/ formare continuă Public-Ńintă vizat: profesori de discipline socio-umane Justificarea ofertei: ameliorarea competenŃelor de evaluare ale cadrelor didactice Grup tinta: profesori de discipline socio-umane.Evaluarea specifică la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (principii. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Mihaela Găvănescu Modul de certificare: adeverinŃe tip C.2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/oră/ cursant – 100 lei/cursant ) Coordonator: prof. III. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. chestionare II. abordarea unor strategii moderne de evaluare Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. forme) – 8 ore .

portofoliu. chestionare.Utilizarea surselor pentru învăŃarea activă . Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice.com 28 .ÎN CURS DE ACREDITARE I. Planificarea pe module tematice : . Mihaela Selevet – profesor. • să ofere profesorilor cât mai multe exemple practice de modalităŃi prin care lecŃia de istorie poate deveni atractivă şi interesantă pentru elevi. RESURSE UMANE Mihai Manea – inspector şcolar de specialitate I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: METODELE ACTIVE SI ROLUL LOR LA LECłIA DE ISTORIE Tipul de program: perfecŃionare / formare continuă a cadrelor didactice Public. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009. să abordeze faptele şi evenimentele în spiritul gândirii critice. Durata: 42 ore. II.ÎnvăŃarea prin cooperare Scopul: sprijinirea cadrelor didactice în realizarea unui demers educativ modern şi eficient. să îşi formeze deprinderi durabile de muncă intelectuală. cultivarea abilităŃii profesorilor de a deveni mijlocitorii unei dezbateri de idei la lecŃia de istorie.Ńintă vizat: profesori de istorie Justificarea ofertei: o necesitatea abordării lecŃiei de istorie din perspectivă formativă o abilitarea profesorilor de istorie de a utiliza metode active de predare-învăŃare. Modul de certificare: adeverinŃe de perfecŃionare eliberate de Casa Corpului Didactic III. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.Gândire critică . consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice. Marilena Bercea – profesor.M.B.S. Obiective specifice programului: • să fie clarificate modalităŃile prin care profesorul poate stimula şi motiva pe elev să formuleze opinii argumentate.2010 Număr de ore de formare planificat: 42 Costuri total al programului: 5340 lei (4lei/ oră/ cursant – 178 lei) Coordonator: prof.

Valentina CAPOTĂ. activităŃi practice. 5h. ModalităŃi de evaluare: chestionare. să proiecteze un curriculum la decizia şcolii. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. 5 zile (5h.C. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă. RESURSE UMANE Prof.com 29 . portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. Prof.D. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU EDUCAłIE TEHNOLOGICĂ Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică. Prof. bibliotecă. 5h. 6h. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. Gabriela LICHIARDOPOL. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. III. 6h). 5h). filialele Casei Corpului Didactic. 6h. Florina PIŞLEAGĂ Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. să aplice criteriile de notare unice în învăŃământul gimnazial. II. conducerea unităŃilor şcolare. ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h. 5h. teste.I. la alegere.

5h.I. Valentina CAPOTĂ. activităŃi practice. CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI PRELUCRAREA LEMNULUI) Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului Durata: 25 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică (un singur modul) Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor economiei de piaŃă. la alegere. să formeze competenŃe de specialitate. Liliana DRĂGHICI .Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 5 zile (5h. Prof. Nicolae IOANA Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Prof. ActivităŃi: • studii de caz: corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante. bibliotecă. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Prof. să perfecŃioneze în didactica şi metodica disciplinei.com 30 . filialele Casei Corpului Didactic. Roxana IONESCU. II. Prof. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • .C. ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C.D. 6h. 5h. conducerea unităŃilor şcolare. III. DISCIPLINE ECONOMICE ŞI POFILUL RESURSE MATERIALE ŞI PROTECłIA MEDIULUI (DISCIPLINE AGRICOLE. RESURSE UMANE Prof. 6h). Mihaela FLORESCU. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: NOI ABORDĂRI CURRICULARE PENTRU PROFILUL SERVICII. INDUSTRIE ALIMENTARĂ. Florinela IONESCU. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare. 6h. Prof. 5h. teste. • respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul economic şi tehnic • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică.

Evaluarea de către participanŃi. • vor fi capabili să planifice învăŃarea eficientă pentru persoane cu abilităŃi diferite în cadrul domeniului respectiv.corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante.com 31 . CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 RON (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 6h. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Formatori din programul Phare-TVET Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. ambele miercurea (ziua metodică): • 4 zile (7h. filialele CCD. Analiză de final concretizată prin redactarea unui studiu pe baza rezultatelor obtinute prin aplicarea metodei la clasele (/disciplinele) experimentale. RESURSE UMANE Prof. 5h. la alegere. 6h). II. având în vedere aplicarea metodelor de învăŃare centrate pe elev. Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor codului educaŃiei. Gabriela LICHIARDOPOL . 5h. participantii: • vor înŃelege ce este învăŃarea centrată pe elev şi care sunt barierele ridicate de elevi şi profesori în calea acesteia. 5h) ModalităŃi de evaluare: Evaluare după fiecare zi de desfăşurare. • respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul tehnic. 6h. 5 zile (5h. bibliotecă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ÎNVĂłARE CENTRATĂ PE ELEV Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi. precum şi alte categorii de personal didactic interesate Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului şi a activităŃilor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul. la sfârşitul programului.I. • vor identifica oportunităŃi de învăŃare activă în domeniul lor profesional. 5h. alese. III. • vor cunoaşte impactul diferitelor strategii de predare asupra învăŃării. conducerea unităŃilor şcolare. • îsi vor împărtăşi unul altuia exemple de bună practică în utilizarea învăŃării centrate pe elev. • vor lua în considerare strategii alternative pentru ajutarea elevilor să înveŃe folosind stilurile preferate de învăŃare. ActivităŃi: • studii de caz: identificarea stilului de predare. elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică. • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: Pâna la sfârsitul programului. • îsi vor identifica propriul stil de predare şi vor deveni conştienŃi de implicaŃiile acestuia asupra stilului de predare.

I. 5h). CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: PROCEDURI DE INSTRUIRE ŞI EVALUARE ÎN ARIA TEHNOLOGII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi precum şi alte cadre didactice din unităŃi de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: alinierea activitatii cadrelor didactice de specialitate la criteriile de performanta specifice Fisei postului cadrului didactic conform OMECI Nr. Radu Teodor SEEFELD. Certificare: adeverinŃe tip C. filialele Casei Corpului Didactic. 6h. • simulări şi joc de rol: interevaluarea şi autoevaluarea cadrelor didactice Rezultate: • noi competenŃe dobandite comform specificaŃiei fişei de evaluare a cadrelor didactice • adaptarea individuală la schimbarea introdusă de noua modalitate de evaluare a cadrelor didactice • completarea portofoliului personal • dezvoltarea spiritului de lucru in echipă • practicarea autoevaluării ca instrument în creşterea propriilor performanŃe Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. bibliotecă. având în vedere aplicarea criteriilor specifice fişei postului Scop: formarea personalului didactic din aria Tehnologii în domeniul asigurării calităŃii Obiective specifice programului: să faciliteze adaptarea individuala la schimbarea introdusa de noul sistem de evaluare a cadrelor didactice ActivităŃi: • studii de caz: implicaŃiile contextului legislativ asupra evaluării cadrelor didactice pe baza standardului ocupational. Prof. Prof. 6h). elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică. conducerea unităŃilor şcolare. Liliana DRĂGHICI Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.2009 Durata: 25 ore/ semestrul I şi /sau II Module tematice abordate: un singur modul. la alegere. 5h.C. 5h.com 32 .D. II.07.4595/22. activităŃi practice. 6h. • mini proiecte de grup: instrumente şi proceduri de lucru. Florinela IONESCU. ModalităŃi de evaluare: chestionare. Dr. Adriana Hermina TRIFU. portofoliu. Nina OLTEAN. III. 5 zile (5h. RESURSE UMANE Drd. ambele miercurea (ziua metodică): 4zile (7h. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Prof. 5h.

Liceul Economic "Costin C. 7h. 5h) ModalităŃi de evaluare: fişe de evaluare. 5h. 5h.C. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 2500 lei(1 grupă: 25 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 2. 6h. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.C. 8 zile (5h. chimie. conducerea unităŃilor şcolare. ActivităŃi: • studii de caz: experimente virtuale Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. III. 6h. 7h). la alegere.D. 5h.D. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ŞI PERFECłIONARE PENTRU LABORANłI ŞI TEHNICIENI LABORANłI Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: laboranŃi şi tehnicieni Justificarea ofertei: • Informarea personalului didactic auxiliar în noile didactici. lucrări Certificare: adeverinŃe tip C. echipamente şi logistică. Kiritescu".I. inclusiv folosirea calculatorului. ambele luni (ziua metodică): 6 zile (7h.Să stăpânească şi să folosească metode şi tehnici moderne în laborator.. 5h. II. • ContribuŃia laboranŃilor la dezvoltarea deprinderilor elevilor de a efectua experimente. Durata: 40 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: formarea şi consolidarea pregătirii laboranŃilor de fizică. 7h.5 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. filialele Casei Corpului Didactic. RESURSE UMANE • Eugenia Bâdrea • Hurmuzache Dan • Ştefan Grigorescu Resurse materiale: C. 5h.com 33 . 5h. • Sporirea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor desfăşurate în laborator şi prin aportul laboranŃilor şi tehnicienilor şcolari. biologie Obiective specifice programului: .

a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum). în plan didactic. 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare chestionare. • analiza transpunerii Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum. III. RESURSE UMANE • • • Expert Angela Popescu – formator national Expert Dana Stroie.I. Obiective specifice programului: • să asigure relevanŃa documentelor curriculare oficiale (SPP şi curriculum) pentru formarea profesională iniŃială. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. utile în activitatea didactică. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. teste. activităŃi practice. filialele Casei Corpului Didactic. TRANSPUNEREA STANDARDULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN TERMENI SPECIFICI PROCESULUI DE EDUCAłIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ DESFĂŞURAT PRIN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC ÎN CURRICULUM Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. finalizată cu certificarea competenŃelor. în plan didactic. la alegere. ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5 zile x 5h/zi). CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3.D. • să eficientizeze activitatea instructiv educativă prin valorificarea. • transmiterea de informaŃii referitoare la transpunerea Standardului de pregătire profesional în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional în Curriculum. • eficientizarea procesului instructiv educativ. profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la transpunerea Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum Scop: • transmiterea de informaŃii referitoare la structura Standardului de pregătire profesional şi structura Curriculumului în învăŃământul profesional şi tehnic. bibliotecă.C. II. CRITERII CURRICULARE ABORDĂRI CURRICULARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. • completarea portofoliului personal. a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum. conducerea unităŃilor şcolare. • dezvoltarea de noi competenŃe.com 34 .125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP). Rezultate: • eficientizarea activităŃii instructiv educative prin valorificarea. ActivităŃi: • analiza documentelor curriculare oficiale (SPP si curriculum).formator national Expert Mihaela Ştefănescu .

FIRMĂ DE EXERCIłIU (FE) Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. activităŃi practice. • • eficientizarea procesului de învăŃământ dobândirea de competenŃe noi. filialele Casei Corpului Didactic.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. SERVICII ŞI RESURSE) ŞI LICEE TEORETICE PENTRU EXTINDEREA METODEI MODERNE INTERACTIVE DE ÎNVĂłARE .formator national • Expert Dana Stroie . utile în activitatea didactică. 8 zile (3h/zi x 7 zile şi 4h/zi x 1 zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare.formator national • Expert Angela Popescu . teste. CRITERII CURRICULARE FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN IPT (PROFIL TEHNIC. conducerea unităŃilor şcolare. bibliotecă. târguri • Planul de afaceri • Marca de calitate • Încheierea activităŃii in FE Rezultate: • Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. II. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT). RESURSE UMANE • Expert Ciobanu Gabriela – director CNDIPT • Expert VlăduŃ Zoica – director adj. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.expoziŃii.C. completarea portofoliului personal.D. la alegere. III. profesori economişti Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic pentru firma de exerciŃiu Scop: • dezvoltarea spiritului antreprenorial . • formării competenŃelor profesionale necesare implementării metodei interactive de invăŃare –firma de exerciŃiu • eficientizarea procesului de învăŃământ prin utilizarea unor metode atractive de predare-învăŃare Obiective specifice programului: • să elaboreze documentaŃia necesară înfiinŃării unei firme de exerciŃiu • să organizeze activitatea pe departamente • să iniŃieze şi să efectueze tranzacŃii • să elaboreze planul de afaceri al unei firme ActivităŃi: • Organizarea procesuală şi structurală a firmei de exerciŃiu • Derularea tranzacŃiilor cu alte firme de exerciŃiu • EvidenŃa operativă a operaŃiilor derulate • Participarea la evenimente .I. CNDIPT-TVET • Expert Mihaela Ştefănescu . portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5h/zi).com 35 .

responsabilii ariei curriculare tehnologii din unităŃile de învăŃământ profesional şi tehnic Justificarea ofertei: îmbunătăŃirea calităŃii parteneriatelor unităŃilor de învăŃământ profesional şi tehnic Durata: 25 ore/ semestrul I sau/ şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP).formator national Expert Viorel łigănescu. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. • eficientizarea procesului de formare profesională iniŃială Obiective specifice programului: • să faciliteze crearea şi dezvoltarea reŃelelor parteneriale între unităŃile şcolare care oferă programe de formare în acelaşi domeniu de pregătire.com 36 . ultima întâlnire 5h) ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice.formator national Expert Dana Stroie . • dobândirea de competenŃe specifice. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: membrii consiliilor de administraŃie .întreprindere în învăŃarea la locul de muncă a elevilor. III. referitoare la dezvoltarea parteneriatului şcoală – şcoală. RESURSE UMANE • • • • Expert Angela Popescu . Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. conducerea unităŃilor şcolare. filialele Casei Corpului Didactic. în vederea adecvării competenŃelor profesionale la cerinŃele specifice ale angajatorilor. la alegere. • să sprijine dezvoltarea parteneriatelor şcoală . ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităŃii. bibliotecă.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. chestionare. teste.I. Rezultate: • eficientizarea cooperării interinstituŃionale în învăŃământul profesional şi tehnic.C. şcoală – comunitate locală în învăŃământul profesional şi tehnic. ambele miercurea (ziua metodică): cinci zile (5h/zi) şase zile ( 4h/zi x zi. II. şcoală – întreprindere. • completarea portofoliului personal. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. • să faciliteze colaborarea şcoală – comunitate locală pentru îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor educaŃionale şi de asistenŃă socială adresate elevilor ActivităŃi: • mini proiecte de grup: elaborarea unor propuneri de reŃele parteneriale interşcolare • studii de caz: dezvoltarea relaŃiilor parteneriale ale unităŃilor şcolare în concordanŃă cu cerinŃele de asigurare a calităŃii în învăŃământul profesional şi tehnic.formator national Expert Mihaela Ştefănescu . Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.D.

Rezultate: • eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare din învăŃământul profesional şi tehnic. • proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. ambele miercurea (ziua metodică): 5 zile (5 zile x 5h/zi).formator naŃional • Expert Mihaela Ştefănescu . cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic.com 37 . filialele Casei Corpului Didactic. la alegere. prin adecvarea rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. • să asigure relevanŃa sectorială şi locală a competenŃelor pe care le dobândesc elevii prin parcurgerea CDL-ului. CRITERII CURRICULARE ELABORAREA CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ(CDL) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. Obiective specifice programului: • să elaboreze un curriculum în dezvoltare locală (CDL) în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. II. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3. teste. profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare. • dobândirea de competenŃe noi. • completarea portofoliului personal. referitoare la elaborarea curriculumul-ui în dezvoltare locală (CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic. utile în activitatea didactică. 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare.I. (CNDIP). Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. parcurgând etapele conform metodologiei în vigoare şi cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic. • mini proiecte de grup: elaborarea unui curriculum la decizia şcolii. • eficientizarea procesului de învăŃământ.C. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. III. bibliotecă. activităŃi practice. RESURSE UMANE • Expert Angela Popescu .D.formator naŃional Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. conducerea unităŃilor şcolare.125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic.formator naŃional • Expert Dana Stroie . ActivităŃi: • analize în vederea transpunerii unităŃilor de competenŃe din standarde de pregătire profesională (SPP) în module de curriculum în dezvoltare locală. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Sorina FĂSUI. activităŃi practice. directori. 6h). la alegere. • să identifice căile de dezvoltare a unităŃii şcolare din care provine. Consilier juridic I.I. • Necesitatea implementarii si asimilarii conceptelor educationale prin care unităŃile particulare de învăŃământ pot aplica pentru acreditare. cadre didactice din unităŃile de învăŃământ particulare Justificarea ofertei: • Necesitatea dezvoltării unei culturi instituŃionale în interiorul unităŃilor de învăŃământ particulare.M. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CULTURA INSTITUłIONALĂ ÎN UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT PARTICULARE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: manageri. a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să identifice domeniile care necesită evaluare şi progres în unitatea de învăŃământ.C.B. • să cunoască şi să aplice corect legislaŃia şcolară. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 5000 lei (1 grupă: 25 x 200) • Costul orei de formare/ cursant: 8 lei • Costul pe cursant: 200 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. RESURSE UMANE Prof. bibliotecă. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă. conducerea unităŃilor şcolare.D. 6h.com 38 . • Formarea managerilor din unitatile particulare de învăŃământ în contextul centrării pe calitate în educaŃie Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: : pregatirea profesională a managerilor.Mihaela OLTEANU Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. a cadrelor didactice din unităŃile particulare şi iniŃierea acestora în legislaŃia de profil şi în elaborarea strategiilor manageriale. Cinci zile (5h. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. filialele Casei Corpului Didactic. Prof. Ramona COMAN . . teste. 5h.S. III. 6h. membrii CEAC. ambele miercurea (ziua metodică): • Patru zile (7h. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare. 5h. II. 5h.

P.C.N. Modul de certificare: adeverinŃe tip C.M. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI Tipul de program: iniŃiere Public-Ńintă vizat: personal din învăŃământ şi din afara sistemului care doreşte să ocupe un post de bibliotecar şcolar.. Justificarea ofertei: • cunoaşterea legislaŃiei în vigoare • necesitatea transformării bibliotecilor şcolare în adevărate centre de informare şi documentare. B.C.D.6/ oră/ cursant)/ 2. – suport de curs.com 39 . conducerea unităŃilor şcolare pentru a realiza feed-back – ul şi în teren. şi alte biblioteci universitare pentru a lămuri anumite probleme solicitate de cursanŃi. • punerea de acord a situaŃiei din teritoriu cu prevederile statutului personalului didactic privind pregătirea şi perfecŃionarea bibliotecarilor şcolari.S. Obiective specifice programului: • să pună în practică cerinŃele şi cunoştinŃele însuşite.Durata: 30 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. II.B.D. creşterea calităŃii activităŃii bibliotecarului şcolar. III. sporirea influenŃei bibliotecii în actul de învăŃare – educare al elevilor. echipament bibliotecă şi logistică. Resurse materiale: C. I.000 Ron (80 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: B.D. lucrări practice. de ore de formare planificate: 30 ore Costul total al programului: 80 lei (2. • să modernizeze activitatea bibliotecii inclusiv prin folosirea calculatorului în Ńinerea evidenŃei cât şi în circuitul informaŃiilor ModalităŃi de evaluare: chestionare. timp alocat: 6 zile. informatizarea bibliotecilor şcolare. teste. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. RESURSE UMANE Formator: Laura Rudeanu – documentarist C.C.I. CRITERII ECONOMICE Nr.U..C. în sistem IDD Scopul: pregătirea iniŃială a bibliotecarilor şcolari.

S.C. bibliotecă. Justificarea ofertei: • formarea şi perfecŃionarea administratorilor • perfecŃionarea contabililor Durata: 30 ore Planificarea pe module tematice: 6 zile Scopul: consolidarea pregătirii administratorilor/ contabililor din învăŃământul preuniversitar. ore de formare planificat: 30 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. logistică. • directori. CRITERII ECONOMICE Nr.C. creşterea competenŃei activităŃii administrative de contabilitate. Costul total al programului: 120 lei (4 lei oră/ cursant) – 3.I.S. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr.M. • să practice o mai bună colaborare cu furnizorii de achiziŃii publice şi conducerea unităŃii şcolare. contabili. Modul de certificare: adeverinŃe tip C.D. ReprezentanŃi achiziŃii publice şi serviciul juridic din I. III.I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL ACHIZIłIILOR PUBLICE Tipul de program: iniŃiere/perfecŃionare Public-Ńintă vizat: • administrator financiar.B. • alte categorii de personal interesate.B. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.CNDIPT – M. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament. RESURSE UMANE Formatori: Sâiu Cristina – expert achiziŃii publice .000 lei (120 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I.E. Obiective specifice programului: • să cunoască şi să stăpânească legislaŃia în domeniul administrativ/ contabil. teste. II.M. portofolii.com 40 .

• administratori financiari de patrimoniu. conducerea unităŃilor şcolare. securitatea şi sănătatea muncii.com 41 .C. PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR – DEZASTRE ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere Public Ńintă vizat: • responsabili cu protecŃia muncii din unităŃile şcolare. • alte persoane interesate. II. RESURSE UMANE Formatori: Nicolae Mihaela – insp. să sistematizeze şi să actualizeze informaŃiile necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de protecŃia.500 (100 lei/ cursant) • Costul orei de formare: 3. dezastrelor ModalităŃi de evaluare: Portofoliu.I. prevenirea şi stingerea incendiilor dezastre în unităŃile şcolare. timp alocat: 6 zile/ semestrul I Scop: cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în domeniul protecŃiei muncii Obiective specifice programului: . Justificarea ofertei: formarea personalului cu sarcini în domeniul protecŃiei şi securităŃii muncii. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 100 lei x 25 cursanŃi 2. a prevenirii şi stingerii incendiilor. să consolideze.34 lei/ ora formare • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.ISMB Bâdrea Eugenia – tehnician Lic.D. Economic Costin C. teste Certificare: adeverinŃe tip C. KiriŃescu Hurmuzache Dan – prof. Rodica Godoci . ITM Insp. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ Module tematice. inginer – Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Resurse materiale: Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi"/ Sector 6 III. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ORGANIZAREA ACTIVITĂłII DE PROTECłIA ŞI SECURITATEA MUNCII.să dobândească.

comisiilor de lucru şi a comisiilor metodice.000 lei (400 lei x 75 cursanŃi) • Costul orei de formare: 6. DirecŃia Generală Juridică şi Control. MECI Lector univ. DirecŃia Generală Juridică şi Control. gr. conducerea unităŃilor şcolare. Modulul III: Proceduri şi instrucŃiuni de lucru utilizate în unităŃile şcolare Scop: Gestiunea eficientă a documentelor din unităŃilor de învăŃământ preuniversitar Obiective specifice programului: • să dezvolte cursanŃilor competenŃe de aplicare a prevederilor legale referitoare la managementul documentelor şcolare • să iniŃieze cursanŃii în elaborarea unor proceduri ca instrumente de acŃiune în cadrul fluxului de informaŃii şi documente • să asigure la nivelul conducerii unităŃii şcolare conştientizarea efectelor deciziilor de elaborare şi aplicare a procedurilor • să permită cursanŃilor raportarea corectă a modului de implementare a procedurilor la nivelul unităŃii de învăŃământ. consilier. ActivităŃi: a) Prezentarea legislaŃiei privind documentele şcolare b) Prezentarea sistemul de management al calităŃii c) Analiza schemei flux a informaŃiilor şi documentelor d) Realizarea. Yvonne Lacroix . Rezultate: Realizarea unei colecŃii de proceduri /instrucŃiuni de lucru.67 lei/ ora de formare • Costul pe cursant: 400 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. III. expert. responsabili CEAC Justificarea ofertei: Constatările controalelor efectuate de DGJC . Modulul II: Sistemul de management al calităŃii. Asist.C. II.asist. dr. Robert Berezovski – consilier.D. I. Maria AngheluŃă – formator naŃional. Modulul III: 36 ore + 4 ore evaluare finală ModalităŃi de evaluare: chestionare. consilier. Calendarul programului: Modulul I: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 75 cursanŃi • Costul total: 30. univ. consilier. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: GESTIONAREA DOCUMENTELOR ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: program de perfecŃionare Public Ńintă vizat: inspectori şcolari.com 42 . I. secretari. Certificare: adeverinŃe tip C. univ. a procedurilor la nivelul compartimentelor. filialele Casei Corpului Didactic. CCD – echipamente audio-video. individual şi în grupe de lucru. DirecŃia Generală Juridică şi Control Resurse materiale: DGJC. DirecŃia Generală Juridică şi Control. portofoliu. gr. DirecŃia Generală Juridică şi Control Mirela Olteanu – prof. directori. RESURSE UMANE Prof. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. Gabriel Liviu Ispas – director general. DirecŃia Generală Juridică şi Control.MECI şi solicitările conducerilor instituŃiilor şcolare privind consilierea pe managementul documentelor Durata: 60 ore/ semestrul I şi II Module tematice abordate: Modulul I: Gestiunea documentelor. inspector. DirecŃia Generală Juridică şi Control Ioana Stama – prof. bibliotecă. care să asigure eficientizarea gestionării documentelor şcolare. Modulul II: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs. formator.I. activităŃi practice. DirecŃia Generală Juridică şi Control Georgiana CreŃan – prep. Drd. Daniel Mihai Dragnea – şef serviciu.drd.

. teste. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice.Vlase Elena – secretar C. alte instituŃii abilitate cât şi cu conducerile unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back – ului. cunoaşterea atribuŃiilor ce revin secretarilor din şcoli.să fie capabile să-şi organizeze activitatea de secretariat pe principii ergonomice şi de eficienŃă.C. activităŃi practice.E.D. experŃi.D.M. jurişti.I.S. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. • lipsa de pregătire în domeniu.3/ oră) – 25 cursanŃi x 70 lei cursant Colaborări: M. I.C. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr..să adopte o atitudine civilizată faŃă de personalul şcolii şi terŃi. de ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (2.B. III. Obiective specifice programului: . • fluctuaŃia personalului din secretariat (pensionare. Justificarea ofertei: • modificările frecvente ale legislaŃiei şcolare şi financiare precum şi ambiguitatea unor documente care neceasită modalităŃi corecte de aplicare a legislaŃiei specifice. RESURSE UMANE Formatori: specialişti ISMB (inspectori resurse umane. plecări în alte domenii de activitate). Modul de certificare: adeverinŃe tip C. .să solicite şi să furnizeze informaŃii clare (verbal/ scris).com 43 . . II.C. ModalităŃi de evaluare: chestionare. secretare cu experienŃă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE PERFECłIONARE PENTRU SECRETARII UNITĂłILOR ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: secretare din unităŃi şcolare şi alte persoane doritoare. Centrele de Documentare/ echipament bibliotecă şi logistică . în vederea creerii condiŃiilor optime pentru eficientizarea activităŃii manageriale specifice.I. .să utilizeze tehnici moderne în prelucrarea şi stocarea informaŃiilor. timp alocat: Semestrul I şi II Scopul: stăpânirea informaŃiei cu privire la activitatea de secretariat. personal abilitat al compartimentelor specifice).

M. teste. timp alocat: 6 zile Scopul: punerea de acord a cunoştinŃelor personalului de îngrijire cu legislaŃia în domeniu în condiŃiile integrării europene creşterea competenŃei personalului de îngrijire Obiective specifice programului: • să cunoscă şi să stăpânească legislaŃia în domeniul privind protecŃia muncii. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament. bibliotecă. cursanŃi planificaŃi: 25 Costul total al programului: 1. alt personal nedidactic interesat.750 lei (2. Justificarea ofertei: formarea personalului de îngrijire. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr.C.I. • punerea în practică a cunoştinŃelor ModalităŃi de evaluare: chestionare. cerinŃelor sanepidului şi reciclării deşeurilor. RESURSE UMANE Formatori: Tudor Iuliana – profesor Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Dan Hurmuzache – director adj. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ORGANIZARE ŞI CALITATE ÎN DOMENIUL IGIENIZĂRII ŞI ÎNTREłINERII CURĂłENIEI ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: personal de îngrijire.S.D./prof.D. logistică.com 44 . demonstraŃii practice. Modul de certificare: adeverinŃe tip C.C. Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Denisa Hurmuzache – contabil şef Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Piha Ecaterina – administrator financiar C. ing. II. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice.3/oră) – 25 cursanŃi x 70 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I.B. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. III.

Obiective specifice programului: • să stăpânească tehnicile de aplicare în practica a legislaŃiei în domeniu. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARHIVAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: secretari.B. III.3 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare.S. administratori financiari. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice: 6 zile Scopul: cunoaşterea legislaŃiei în domeniu şi a conŃinutului nomenclatorului de arhivare pentru documentele şcolare. Justificarea ofertei: iniŃierea personalului cu sarcini în domeniul arhivării documentelor. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: cu aportul participanŃilor – 70 lei Nr.D. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. RESURSE UMANE Formatori: Rodica OŃeleanu – arhivar şef I.M. • să fie capabili să verifice starea arhivei în unitate în vederea aducerii acesteia la zi.I.D Modul de certificare: adeverinŃe tip C. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. casieri.S. Arhivele NaŃionale şi Facultatea de Arhivistică. ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (70 lei x 25 cursanŃi) – 2. I. II. ModalităŃi de evaluare: chestionare.B.M. Laura Rudeanu – documentarist C.C.C.com 45 . portofolii.. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament şi logistică.

sau prin bancă. Cont RO62TREZ7065003XXX000037 – Trezoreria Sectorului 6 .CAPITOLUL II Cursuri acreditate PROGRAM ELIBERARE CERTIFICATE ŞI ATESTATE Cursuri acreditate MarŃi: 800 – 1200 Joi: 1100 .150 Eliberarea certificatelor/ atestatelor se face personal pe bază de BI/ CI Cursurile CCD se pot achita direct la casieria CCD.

de credite/ ore PreŃ/ cursant 250 lei oct 2009 – mai 2010 Nr. Kretzulescu” Gr. solicitanŃi din comunitatea locală 20 credite/ 40 ore 25 credite/ 40 ore 80 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo.2010 Nr. N. Casa Corpului Didactic Bucureşti 1. Predarea în societatea cunoaşterii .com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare 4.IntelTeach Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 25 credite/ 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală.CURSURI ACREDITATE Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti Anul şcolar 2009 . „Mihai Viteazul” Şcoala Comercială Superioară „N. 191 GrădiniŃa Nr. EducaŃie pentru formarea caracterului Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar 2.com 3.D. Responsabil C.com 11 credite/ 44 ore Titlul programului Grup Ńintă Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C. „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr.C. Personal didactic şi nedidactic. Arie curriculară Luca Simona Gabriela consiliereccd@gmail.com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare . 178 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo. Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiei (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL 25 credite/ 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 267 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo.211 laboratoarele unităŃiilor şcolare. crt. Şc.

108 Liceul Teoretic „Gr. „Mihai Viteazul” Col. Moisil” 5. N. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. Teh „Energetic” C. Didactica limbii române Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 12 credite/ 50 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. Şc.it 7. „I. N.it Şcoala Comercială Superioară „N.C. Moisil” . Şcoala incluzivă Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 6. crt. 34 GrădiniŃa Nr.L. Teh „Energetic” C. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C. „Mihai Viteazul” Col. „I. 108 Liceul Teoretic „Gr.comunicare_zoratti@yahoo. „Mihai Viteazul” Col. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C.Caragiale” Şcoala Nr. N. Moisil” Şcoala Comercială Superioară „N. 108 Liceul Teoretic „Gr.L.it 8. N. N.comunicare_zoratti@yahoo. de credite/ ore Responsabil C. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. N. PreŃ/ cursant 450 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 25 credite/ 89 ore Grup Ńintă Maria Dima dima.L.Nr. Cercurile de lectură Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 11 credite/ 44 ore 170 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. N.comunicare_zoratti@yahoo. „I.maria_ccd@yahoo. „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr.248 Şcoala Comercială Superioară „N.Caragiale” Şcoala Nr.D.com Nr.Caragiale” Şcoala Nr. Didactica limbii latine Profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar 10 credite/ 40 ore 160 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. „Mihai Viteazul” Seminarul Teologic Ortodox Gr. Teh „Energetic” C.

chimie. Şc. „Mihai Viteazul” C. Cerchez” Gr.Caragiale” C. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. Şc.C. Management educaŃional 10. N. crt.com Gr. „Mihai Viteazul” C. geografie. N.D. Didactica Matematicii Profesori matematică 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.D. Kretzulescu” 9. Autoevaluare instituŃională 12 credite/ 46 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. Cerchez” Gr. „Mihai Viteazul” C. Şc. N. biologie.C.com Nr. „Gr. Şc. „Gr. „N.com Gr. fizică. Bucureşti Gr. Bucureşti 12. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. Şc. „Gr. îndrumare şi control Personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar. N. Neculce” C. Didactica CHIMIE Manageri educaŃionali. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. de credite/ ore Responsabil C. disciplinei Profesori de chimie 30 credite/ 100 ore 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. „N. N.C. Moisil” Liceul Teoretic „I. Cerchez” Gr. „I. Şc. „Mihai Eminescu” 11. Moisil” C.L. Moisil” C.L.D.D.com 13.C. PreŃ/ cursant 950 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 90 credite/ 280 ore Grup Ńintă Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. ingineri 30 credite/ 100 ore 15 credite/ 60 ore 240 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.com Gr. „N.Nr. personal didactic aspirant la funcŃii de conducere. „I. Stănescu” Toate Filiale C.Caragiale” C. Notiuni generale de astronomie şi astrofizică” profesori matematică. „N. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Şcoala Comercială Superioară „N. din 2007-2008 . Şc. N.

Şc. PreŃ/ cursant 160 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 10 credite/ 40 ore Grup Ńintă Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.C.D. din 2007-2008 Director C. Moisil” C. Bucureşti Liceul Teoretic „Gr. Moisil” 16. „I. Prof. Stănescu” C.com Gr. Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport 11 credite/ 42 ore 190 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo.C. de credite/ ore Responsabil C. Cerchez” Gr. Repere metodologice Profesori fizică. din 2007-2008 17.C. „N.Caragiale” C. din 2007-2008 21.com Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.com Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.com Nr. Moisil” C. N.C. crt. Şc.C. VIORICA DRĂGAN . Şcoala diriginŃilor 11 credite/ 41 ore Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal 153 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 11 credite/ 42 ore 19. Metodica predării FIZICII Profesori fizică 15 credite/ 60 ore Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.D. Bucureşti Gr.D.D. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Acreditare feb. N. „Gr. Didactica predării educaŃiei muzicale Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar 170 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo.com Toate Filiale C. Bucureşti Toate Filiale C.D.D. EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului 18.com 11 credite/ 42 ore 157 lei oct 2009 – mai 2010 Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo. „N.com Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo. Bucureşti.Nr. „Mihai Viteazul” C. Didactica Biologiei 15 credite/ 60 ore 240 lei 240 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 Liceul Teoretic „Gr.L.C.C.D. EducaŃie nonformală în muzeu 13 credite/ 50 ore 170 lei 20.C. Şc. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. 2007 – feb.D. pentru studiul disciplinei chimie şi biologie ŞTIINłE Profesori biologie 15.com Toate Filiale C. 2010 14.

RESURSE UMANE Formatori: Angelica Iacob – muzeograf. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. Adrian Curcan . Muzeul NaŃional de Artă al României.M.E. Obiective specifice programului: formabilii să fie capabili să valorifice modalităŃile de receptare a operelor de artă ActivităŃi: • studii de caz: opere de artă găzduite de Muzeul NaŃional de Artă al României Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică a avtivităŃilor extracurriculare Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: chestionare.E. flipchart. Liceul de Arte Plastice „N.I..com 46 . Angela Mihăilescu . videoproiector. proiecte şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE NONFORMALĂ ÎN MUZEU Tipul de program: formare şi dezvoltare profesională în specialitatea educaŃie artistică Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar.B.inspector I. retroproiector. Tonitza”.S.S.B.S.05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4.05 lei /h X 42 h) Colaborări: I. logistica necesară desfăşurării cursului: copiator. PetruŃa Silvia Mişu – muzeograf. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4250 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4. conform deciziei de acreditare Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: receptarea operelor de artă. I.I. Cristina Toma – muzeograf. consumabile. educaŃia non-formală Scop: abilitarea cadrelor didactice pentru valorificarea alternativelor educaŃionale.S. III. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare.M..

RESURSE UMANE Formatori: prof. copiator. LaurenŃiu Oprea . prof.. III. cu competenŃele învăŃământului general obligatoriu european • Elaborarea personalizată a documentelor de proiectare didactică. dr.S. A. unităŃi şcolare. o grupă de 25 cursanŃi) • Costul orei de formare: 3..8 lei • Costul pe cursant: 190 lei (3.F.B. video. Petrică Dragomir Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare.com 47 . Nicolae Milea . CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (190 X 25. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. la capacitatea elevilor.N.M.E. logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri.S. Eugeniu Scarlat. corespunzător condiŃiilor concrete de realizare a demersului didactic Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II. prof.I. ActivităŃi: • Studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar • ActivităŃi practice-metodice privind conŃinuturile şi metodica realizării obiectivelor cadru ale programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar Rezultate: • Realizarea practică a unui demers didactic care să realizeze contribuŃia specifică a disciplinei educaŃie fizică şi sport. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: SPECIALITATE ŞI DIDACTICI ÎN EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi metodologii în didactica modernă Durata: 50 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar şi activităŃi practico-metodice ce permit realizarea obiectivelor .cadru Scop: formarea cadrelor didactice pentru abordarea modernă a demersului didactic Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare. prof.8 lei /h X 50 h) Colaborări: I.

structurarea activităŃilor didactice Scop: formarea cadrelor didactice pentru structurarea modernă a demersului didactic. Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare ActivităŃi: • studii de caz: standardele de evaluare în activitatea la clasă..M. III. video. Valentin Moraru – profesor. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4. copiator. Certificare: atestat de competenŃă profesională II. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA PREDĂRII EDUCAłIEI MUZICALE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi abordări în predarea educaŃiei muzicale.I. Valeria Ionescu – profesor. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice.B.com 48 . instituŃii de specialitate.S. Elena Chitaigoroski – profesor. Costel Zaharia – profesor Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: educaŃia muzicală. logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri. Georgeta Rădescu – profesor.05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4.05 lei /h X 42 h) • Colaborari: I. RESURSE UMANE Formatori: Gabriela Munteanu – profesor.

Durata: 44 ore Module tematice abordate: • Introducere în program. Negovan Valeria. Prezentarea materialelor informative • ExerciŃii aplicative.I. ca o modalitate esenŃială de educare a personalităŃii elevilor. precum şi a unui set de valori comportamentale şi atitudini morale. Analiza cazuisticii . portofoliu Certificare – ATESTAT de competenŃe profesionale transferabile – 11 credite II. 12h • ModalităŃi de implementare a programului „CharacterFirst ”. Costul orei de formare/participant – 5. 2h • Bazele teoretice psihologice şi pedagogice. schimbul de experienŃă.sem I şi II. selectarea şi aplicarea celor mai potrivite metode de interrelaŃionare cu familia şi comunitatea. ActivităŃi: • Sesiuni de formare de tip work-shop. programul de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor. Cazan Manuela. conceperea unui program specific. Cherciu Rodica Diana. Ştefan Elena.. RESURSE UMANE Conf. Cost total – 18 750 lei. Simona Luca. Cătălina Chendea. teste. activităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC.câte 2 grupe/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare. simulări. Obiective specifice programului: • Stabilirea necesităŃii cultivării caracterului de către toŃi factorii educaŃionali. Calendarul programului .reŃelei de consilieri şcolari. Dr. pentru cultivarea caracterului prin implicarea tuturor factorilor educaŃionali. Univ. activităŃi motivaŃionale. Dumitriu Carmen. activităŃi practice. prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor. 30h Scopul: Pregătirea formabililor privind modelarea caracterului. • Să selecteze şi să aplice metodele cele mai eficiente de intervenŃie pentru construirea-cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter la elevi • IniŃierea cadrelor didactice în metodologia programului „Mai întâi caracterul!” („Character first !”). Georgescu Elisabeta. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE PENTRU FORMAREA CARACTERULUI Program de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor în cadrul PROGRAMULUI INTERNAłIONAL “CHARACTER FIRST”.6 lei/ora Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Drujinin Victor.strategii de educare a caracterului. III. Rezultate: CompetenŃe metodologice privind utilizarea adecvată a cunoştinŃelor de psiho-pedagogie în educarea caracterului elevilor.com 49 . • ActivităŃi de consolidare a echipei. schimbarea culturii organizaŃionale. • Identificarea. de creare a coeziunii grupului. Regândirea aplicării principiilor educaŃiei morale în practica educativă actuală. Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: Promovarea unor modalitati concrete de intervenŃie la nivelul personalităŃii elevilor. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75 persoane/ an şcolar (25 participanŃi / grup x 3 grupe) Costul programului – 250 lei /cursant. Promovarea în comunitatea educaŃională a unor programe şi strategii pentru cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter. Florica Paragină.

strategii cele mai potrivite pentru diseminare CursanŃii vor achiziŃiona cunoştinŃe noi în domeniul tehnicilor de lucru în grup. activităŃi practice. Maria Dima.Diversitatea în învăŃare – Teoria inteligenŃelor multiple – 12 ore Modulul III . Minodora Gavrilă.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Conf. Gheorghe Sarău. Lucru în echipă pentru exersarea creativităŃii şi gândirea critică Să folosească şi să aplice iniŃiative în condiŃii noi Să iniŃieze un plan de diseminare Să apeleze la mijloace.C.C.Şcoala incluzivă. DanielaTudorie.E.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii ŞCOALA INCLUZIVĂ Program tematic prin stagii nondisciplinar Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.12 ore Modulul II .M.I. 89 ore Modulul I .E. Curriculum-ul programului Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II. Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare. Formatori Phare: Ruxandra Regalia.Proiectare curriculară – 12 ore Modulul V . proiecte. Mihai Rebenciuc. Să se abiliteze cadrele didactice în dezvoltarea de proiecte comunitare. Ştefan Pacearcă. Mirela Neacşu Universitar.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.I. 100 (4 grupe) 89 Atestat de competenŃă profesională 450 lei / cursant (45000) 5 lei/ora Coordonator : profesor metodist Maria DIMA dima. Să se dezvolte strategii ale educaŃiei incluzive la nivelul unităŃilor de învăŃământ preuniversitar. Să-şi însuşească metode noi privind îmbunătăŃirii comunicării în clasă. Diseminarea cursului derulat în cadrul proiectului PHARE.maria_ccd@yahoo.com 50 .Managementul clasei – 13 ore Modulul VI – Evaluarea.I.Parteneriat şcoală – comunitate – 13 ore Evaluare – 2 ore Pregătirea cadrelor didactice privind accesul la educaŃie al grupurilor dezavantajate. căi. dr.13 ore Modulul VII . Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind evaluarea muncii în grup.Metode active şi interactive – învăŃarea prin cooperare – 12 ore Modulul IV . Atestat Phare M. Să se aplice tehnici moderne de proiectare curriculară.

II.comunicare_zoratti@yahoo. activităŃi. critică şi reflexivăîn adoptarea tehnicilor şi strategiilor de comunicare modernă. teste. obiective. Adriana Donciu. Dia Daria Stoicescu. Calendarul programului: semestrul I.it 51 .Prof.Tatiana Costache. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr. timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio.000 ( 180 lei per cursant x 50 nr. Prof. doctor Gheorghe Lăzărescu. Prof. II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare. pe fişe de lucru. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 100 Costul total al programului: 9.Sofia Dobra. Prof. Mihaela Georgescu. rezultate) Scop: orientarea strategiilor didactice de comunicare spre un învăŃământ flexibil. • Să se dezvolte competenŃele lingvistice şi gândirea autonomă. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. profesor. profesor III. Insp.Prof. profesor. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII ROMÂNE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii integrării noului curriculum în sistemul educaŃional actual şi nevoii de pregătire a profesorilor pentru a aplica metode moderne în predarea limbii şi literaturii române. Durata: 50 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. • Să se folosească criteriile de evaluare în conformitate cu noua orientare a abordării strategiei didactice. Nicolăescu Mariana. * Se propune extinderea echipei de formare cu formatorii: Jianu Mihaela Daniela. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. Carmen Nedelcu. Dr.culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop. proiecte de lecŃii. RESURSE UMANE Formatori: Prof.Lydia Ignat. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pentru diferite nivele de limbă.Prof. Mariana Marin. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. ActivităŃi: lucrul în echipă.6 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. • Să se realizeze autoevaluarea şi feed-back-ul în devenirea profesională. pe grupe. Laura Surugiu. Obiective specifice: • Să se cunoască conŃinuturile specifice şi metodice ale disciplinei. Prof.estimat de cursanti ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. portofolii.I. stimularea orală a unei activităŃi de predare.

teste. schimbărilor survenite în programele şcolare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII LATINE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • Cursul răspunde necesităŃii de aplicare a noilor metode de predare a limbii si literaturii latine şi folosirea criteriilor de evaluare în conformitate cu cele mai recente lucrări de referinŃă. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale.II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare. timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio.. . lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. pe grupe. activităŃi.de cursanŃi estimaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 4. PAUL Maria .culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop.000 ( 160 per cursant x 50 – nr. proiecte de lecŃii. de asemenea. GHEORGHIU LuminiŃa .prof. obiective. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr.prof. în vederea eficientizării demersului didactic • formarea unor abilităŃi de comunicare. stimularea orală a unei activităŃi de predare. portofolii. pe fişe de lucru. rezultate) Scop: • dezvoltarea competenŃelor cadrelor didactice privind activităŃile curriculare şi extracurriculare • probarea competenŃelor necesare unei bune proiectari. • Cursul răspunde. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului: semestrul I.comunicare_zoratti@yahoo.I. IOSIF Paula .. inter-relaŃionare Obiective specifice: să utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare să proiecteze activităŃi didactice. III. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 8. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. • Pregătirea în vederea susŃinerii de către elevi a examenelor naŃionale.prof. II. pornind de la metodele şi strategiile prezentate să-şi consolideze pregătirea ştiinŃifică ActivităŃi: lucrul în echipă.it 52 . RESURSE UMANE Formatori: PALIGA Rodica – prof. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum.

Calendarul programului: semestrul I. profesorilor pentru: a. profesor. Lefter (Popescu) Simona Cristina. în scopul utilizării lor pentru atingerea obiectivelor programei. învăŃător) în vederea găsirii unor căi adecvate obiectivelor comune urmărite. • Simulări de activităŃi specifice în vederea construirii unor proiecte de durată pentru stimularea lecturii de plăcere (cercuri de lectură.250 (170 lei per cursant x 125 număr de cursanŃi planificaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. de altfel. în general. Marilena Şerban. II. ModalităŃi de evaluare: Feedback-uri la sfârşitul unei sesiuni de formare. profesor . de ore de formare/perfecŃionare planificate: 220 Costul total al programului: 21. în ultimul timp în multe Ńări. • să se familiarizeze cu specificul profesional al fiecărei categorii (profesor de limba şi literatura română. şi în didactica lecturii. obiective. cercetarea problemei lecturii în vederea îmbunătăŃirii permanente a practicilor de abordare a didacticii lecturii. ActivităŃi: • ModalităŃile de formare preferate în sesiunile de lucru sunt interactive şi se bazează pe alternanŃa dintre atelierele demonstrative. Universitatea Bucureşti. Laura Surugiu. timp alocat Curriculum-ul programului (scop. Jianu Mihaela Daniela.86lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CERCURILE DE LECTURĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Promovând Cercurile. profesor. în scopul aplicării lor în spiritul în care au fost concepute. să se familiarizeze cu schimbările de paradigmă intervenite în ultimele decenii în teoriile textului şi ale lecturii. profesor . rezultate) Scop: Promovând Cercurile de lectură ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de: recunoaşterea crizei lecturii şcolare.). stimularea lecturii de plăcere. cluburi de carte. profesor documentarist. ateliere de scriere etc. profesor . să proiecteze activităŃi în care să aplice strategii adecvate în funcŃie de specificul textului şi de obiectivele urmărite. a manualelor. Facultatea de Litere. schimbare intervenită. în care scrierea să continue firesc actul lecturii. simularea unor activităŃi care vizează prelungirea actului lecturii prin scrierea creativă. schimbarea de perspectivă în abordarea literaturii.it 53 . grile de evaluare a principalelor produse solicitate cursanŃilor. • să aplice tehnici de documentare. b. de altfel. Obiective specifice: CursanŃii trebuie: • să analizeze critic programele şcolare de limba şi literatura română. să se familiarizeze cu tehnici de cercetare didactică. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125 / nr. II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în zilele de sâmbătă şi duminică în timpul activităŃii didactice.I. ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de recunoaşterea crizei lecturii şcolare urmate de o schimbare de perspectivă în abordarea literaturii. învăŃătorilor. să aplice strategii adecvate lecturii textelor literare şi nonliterare pentru ca elevii lor să poată răspunde la întrebarea cum citim diferite texte literare şi nonliterare. să participe activ la simulările de activităŃi. fişe de monitorizare a activităŃii cursantului. grile de evaluare a cursului de formare şi a prestaŃiei echipei de formatori. în ultimul timp în multe Ńări prin apropierea lecturii cursive de lectura metodică . în special. concursuri. grilă de evaluare a portofoliului. schimbare intervenită. exerciŃii ghidate pentru experimentarea unor noi practici profesionale şi dezbaterea în grup. Nicolăescu Mariana. chestionare/teste de evaluare la sfârşitul activităŃii. Durata: 44 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. analiza activităŃilor. RESURSE UMANE Ioana Nanu. lector. III. să proiecteze ateliere de scriere creativă. Rezultate: Proiectarea unor activităŃi comune cu participarea documentariştilor. activităŃi. • să aplice în mod flexibil teoriile actuale ale lecturii în activitatea profesională. flexibilă. să facă o lectură critică.comunicare_zoratti@yahoo.

Vasile Molan — conferenŃiar universitar doctor Universitatea Bucureşti.40 lei / oră cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. Corina Cace — conferenŃiar universitar doctor ASE. îndrumare şi control Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în managementul unităŃilor şcolare impuse de Reforma ÎnvăŃământului • schimbări în echipele manageriale • solicitările cadrelor didactice Durata: 280 ore / semestrul I şi II. Cristina Maria Iancu — formator regional de directori / insp. I .I.C. competentă şi creativă Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască şi să aplice/utilizeze/evalueze corect legislaŃia şi precizările legale referitoare la învăŃământ • să creeze/formeze abilităŃi specifice procesului managerial şcolar • să ofere modalităŃi de evaluare cuantificată repetabilă Calendarul programului: trimestrul IV. Iunona Staş — formator regional de directori / prof. Constantin Roman — profesor universitar doctor ASE .D.TIC – 90 ore Scop: • realizarea premiselor manageriale pentru menŃinerea şi dezvoltarea sistemului de învăŃământ în contextul tradiŃiei şi reformei • realizarea abilităŃilor participanŃilor pentru o activitate profesionistă.Management EducaŃional – 90 ore . ISMB.Universitatea Bucureşti.. modulul II..Comunicare şi curriculum – 90 ore .2009 trimestrul I şi II – 2010 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. I. gr. CRITERII E CONOMICE Nr. modul III. Modul de certificare: certificat de competenŃă profesională II. cursanti estimat: 100 cursanŃi ( 4 grupe) Costul total al programului 950 lei / pe cursant (costul programului 95000) Costul pe ora de formare: 3. proiecte.C.D. Mihaela Cotfas — formator C. Andi Alexandru Oprea — formator C. RESURSE UMANE Sorin Cristea — profesor universitar doctor. Nicolae Luchian — formator regional de directori. portofolii. Tania Vlad — formator regional de directori /prof. Ovidiu Pânişoară — profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti. activităŃi practice.com 54 . personal didactic aspirant la funcŃii de conducere. gr. teste. în ordinea înscrierilor Planificare pe module: modulul I. Ştefan Militaru .jurist III. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENT EDUCAłIONAL Tipul de program: perfecŃionare Grup Ńinta: manageri educaŃionali.

auditor în domeniul calităŃii. profesor gr. A: Cadru general – 9 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii. I. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: AUTOEVALUARE INSTITUłIONALĂ Tipul programului: program tematic sau modular realizat prin stagii nondisciplinare Grup tinta: personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar.I.profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti. Durată: 46 de ore . profesor gr.formator.I.com 55 . a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii din unităŃile de învăŃământ şi iniŃierea acestora în elaborarea strategiilor şi tehnicilor de autoevaluare a instituŃiei de învăŃământ.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare / produsele activităŃilor.8 ore • Sistemul de management al calităŃii. Stoica Aurelia – formator.12 credite Planificare pe stagii.6 ore • Procesele autoevaluării instituŃionale . Modele europene – 6 ore • Cadrul de asigurare a calităŃii . cursanti estimati: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Modul de certificare: Atestat de formare continuă a personalului didactic Costul programului: 180 lei / cursant (cost total – 13500 RON) Costul unei ore: 3.90 lei / oră Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. Diaconu Roxana – formator. timp alocat: Asigurarea calităŃii serviciilor educaŃionale. Justificare: • necesitatea dezvoltării unei culturi a evaluării calităŃii în educaŃie.I.formator. Popa Daniela Elisabeta . I. auditor în domeniul calităŃii. documente pentru planificare. auditor în domeniul calităŃii. Rodica Dimitrovici . profesor gr. profesor gr. • elaborarea unor proiecte de autoevaluare instituŃională în contextul descentralizării şi centrării pe calitate în educaŃie. Popa Sever – formator. profesor gr. CerinŃe referitoare la documentaŃie . auditor în domeniul calităŃii. • Să întocmească rapoarte de autoevaluare periodice şi finale pe baza dovezilor colectate conform principiilor calităŃii. • Să completeze componente ale manualului calităŃii. profesor gr. Stan Alice – formator. auditor în domeniul calităŃii.I.II. calificative II. • introducerea autoevaluării în sistemul educaŃional ca mecanism intern de măsurare a calităŃii. Obiective: ParticipanŃii vor fi capabili: • Să identifice cerinŃele implementării unui sistem de management al calităŃii • Să întocmească documente specifice în conformitate cu legislaŃia privind asigurarea calităŃii în învăŃământul preuniversitar. III. Calendarul programului: trimestrul IV.7 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii. operare şi controlul proceselor specifice sistemului de management al calităŃii. RESURSE UMANE Formatori: Ioan Neacşu . CRITERII E CONOMICE Nr. B: ActivităŃi specifice ale CEAC – 8 ore Scop: pregatirea profesională a managerilor şcolari.

DIDACTICA DISCIPLINEI CHIMIE Justificarea ofertei la cererea cadrelor didactice noi metodologii în predare – învăŃare – evaluare modalităŃi de implementare a calculatorului în orele de chimie tipuri de probleme de chimie şi modalităŃi de rezolvare experimentul de laborator şi rolul lui în accesibilizarea cunoştinŃelor. proiecte interdisciplinare. Facultatea de Chimie – Univ.creşterea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor de chimie prin accentuarea caracterului formativ al acestora: dezvoltarea deprinderilor de a efectua experimente.S.grad. univ. Irinel Badea – prof.S. Aurelia Stoica – prof. Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei – Universitatea din Bucureşti. portofoliu Mod de certificare – atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă – profesori de chimie Nr.I Lic.”Benjamin Franklin”. 56 . Mihaela Ionescu – prof.M.I. reguli. metode sau modele în abordarea unor probleme practice sau pentru structurarea unor situaŃii diverse • abordeze interdisciplinar temele de chimie. I.Teoretic”Ion Barbu” Sistem de evaluare preconizat .semestrul I şi II Resurse materiale . univ..000 lei Colaborări Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei I. de a cunoaşte şi a utiliza mijloacele media Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili să: • planifice şi să aplice noi strategii didactice • imagineze şi să folosească în mod creativ reprezentări variate • utilizeze algoritmi. dr. II.100 de ore Perioada . chestionare. LuminiŃa Doicin – prof.fişe pentru activităŃi experimentale. participanŃi / grupa : 25 – 1 grupă Durata .M. Buc.profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.(4 lei /ora x cursant) x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei / cursant x 25 cursanŃi = 10. de a rezolva probleme.com – Bucureşti . CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului .B. inspector de specialitate. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare . echipamente audio-video. Andi Alexandru Oprea – informatician CCD..I Lic. dr.prof. logistic III. grad I.Casa Corpului Didactic.B.grad. RESURSE UMANE Formatori Ioan Neacşu . Scopul . Coordonator .

dr. care sunt capabili să pregătească elevii . grd. fizică. metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: referate. chestionare. sunt puŃini profesori. RESURSE UMANE Mircea Rusu – conf. fizică.Aligheri”. fizică şi alte discipline de învăŃământ • posibilitatea creerii unui CDS pentru clasele IX-XII Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • înŃeleagă linia generală a dezvoltării istorice a astronomiei şi a genezei dezvoltării fondului conceptual şi metodologic comun al ştiinŃelor exacte.1 – Grup Şcolar de ConstrucŃii Montaj “Mihai Bravu”.grd. ingineri Nr. dezbateri în grup Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică. 1 – Lic. chimie. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi / grupa x 2 grupe = 12. Doina Cremenescu – prof.I. biologie pentru a manevra pricipiile generale ale modelării materiei în Univers II. • creşterea cererii la nivel naŃional şi internaŃional de profesionişti în acest domeniu Scopul: • necesitatea unei mai bune colaborări interdisciplinare între matematică. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere şi perfecŃionare Titlul programului: NOłIUNI GENERALE DE ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ Justificarea ofertei: interesul tot mai mare al profesorilor şi elevilor pentru astronomie şi astrofizică • organizarea olimpidelor naŃionale şi internaŃionale de astronomie. Ştefan Grigorescu – prof. biologie. participanŃi / grupa: 25 – 2 grupe Perioada/ durata: 60 ore (semestrul I şi II) Resurse materiale: calculator. geografie. chimie. “D.com 57 .000 lei Colaborări: Universitatea Bucureşti – Facultatea de Matematică şi Facultatea de Fizică Institutul NaŃional de Astronomie – Bucureşti Observatorul Astronomic Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. videoproiector III. Universitatea Bucureşti Facultatea de fizică . Cristina Iancu – inspector ISMB Marta Turcu – prof. • folosească cunostinŃele de matematică. • utilizeze relaŃiile dintre percepŃia umană imediată a Universului şi imaginea acestuia creată de cercetarea astronomică.

curriculum naŃional . SNEE.B. Emilia Iancu . • la cererea cadrelor didactice identificată în urma aplicării chestionarelor specifice.prof. ”Matei Basarab”. Doina Cremenescu – prof. grad I C. portofolii personale Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică Nr.N.Fac. Comercială Superioară „N.. • concluziile inspecŃiilor şcolare care evidenŃiază necesitatea unei perfecŃionări din punct de vedere metodic.N. Maria Popescu _. Şc. impuse de reforma învăŃământului. Şc. participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Durata: 100 ore Perioada: semestrul I şi II Resurse materiale: Casa Corpului Didactic şi centrele de formare. grad I.prof.S. prof. Gabriela Streinu . CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant)x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei /cursant x 25 cursanŃi = 10. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare. Nr.prof. inspector de specialitate I.M. Raluca Stoican . să definească şi să aplice noŃiunile cuprinse în: . unv.N. Cristina Iancu. grad I Gr. grad I C. grad I Şc. echipamente multi-media.S. grad I .000 lei Colaborări: I. Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. ”Mihai Bravu”. inspector de specialitate S. prof. III. Kretzulescu”.com 58 .M.22 Sistemul de evaluare: chestionare.Cercel.”Elena Cuza”.. în curriculumul naŃional.prof. Sanda Molnar _. • necesitatea unei formări coerente în didactica predării matematicii.programa şcolară de matematică • aplice tehnici de predare – evaluare specifice matematicii • ofere modalităŃi de evaluare măsurabilă şi repetabilă III. CRITERII ECONOMICE Olivian Simionescu Panait.B.I.de Matematică şi Informatică – Bucureşti.E. Florica Banu. dezbateri. formare Titlul programului: DIDACTICA MATEMATICII Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în programa şcolară de matematică.dr.E.Şcoala Centrală. Scopul: • • formarea şi dezvoltarea unor competenŃe generale şi specifice îmbunătăŃirea activităŃii metodice şi didactice Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • identifice.

D. Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. Teoretic “Gr. ”Universitatea Bucureşti”. Scopul: IniŃierea şi perfecŃionarea profesorilor de fizică. II.prof. I. metodist grd. Delia Prisăcaru . III. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 40 ore = 160 lei / cursant TOTAL: 160 lei / cursant x 25 cursanŃi = 4. Ştefan Grigorescu – prof. dr. Sanda Fătu – prof. RESURSE UMANE Formatori: Mihaela Garabet . flipchart. metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare.profesor grd. portofoliu. video.D. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică. • să abordeze interdisciplinar temele din Fizică-Chimie-Biologie. chimie şi biologie Nr. TV.P. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: REPERE METODOLOGICE PENTRU STUDIUL DISCIPLINEI ŞTIINłE Justificarea ofertei: la cererea profesorilor de fizică. Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. Lic. chestionare. Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • să aplice noile strategii didactice specifice studiului ŞtiinŃelor.com 59 . Dana Bobocea – prof. Moisil”. Moisil”. metodist grd.000 lei Colaborari: Institutul NaŃional de Fizica Laserilor. Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. dezbateri. chimie şi biologie pentru a susŃine lecŃiile din cadrul noii programe şcolare de ŞtiinŃe.P. Teoretic “Gr. Lic.Center for Science Education and Training Universitatea Bucureşti.participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada/ durata: 40 ore ( semestrul I si II ) Resurse materiale: videoproiector. I.I. chimie şi biologie. I. Plasmei şi RadiaŃiei .

N. univ.com 60 . Bucureşti. I. Alexandrescu Florica . RESURSE UMANE Formatori: . I L. gen.prof. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi = 6.000 lei Colaborări: MECI. video. Univ.Sava . portofoliu.prof. în vederea atingerii obiectivelor didactice • Elaboreze planificări calendaristice. Russu-Ciolac Anca Maria – conf.drd.T G.CNCEIP. grad I C. Fac. univ.Creangă. Fac..dr. Buc. Grosu Mariana – prof. participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada / durata: 60 ore (semestrul I şi II ) Resurse materiale: videoproiector. III.Buc.N. TV. grad I C. Biologie Univ. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori biologie Nr. Fac. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: DIDACTICA BIOLOGIEI Justificarea ofertei: • Schimbări în programa şcolară.I. grad. impuse de reforma învăŃământului • Concluziile inspecŃiilor • La cererea profesorilor de biologie Scopul: Implicarea profesorilor în găsirea soluŃiilor eficiente pentru problemele de la clasă Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • Coreleze metodele activ-participative.Biologie Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.Biologie . Cîrstoiu Jeanina – lector. MECI. dezbateri. Paraschiv SteluŃa – insp.Moisil Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. Sf. flipchart. Univ. în conformitate cu programele şcolare • Alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II. Bobocea Dana Corina .Călugăru Daniela – insp. chestionare.

135.dr.prof. Fizică Univ. grad I C. Bucureşti. grad I C. Fac.prof. chestionare.com 61 . Fizică Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.Basarab“. Zamfir Gheorghe . flipchart. grad I Lic.Viteazul“.Caragiale“. Tănase Michaela . grad I Şc. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei/cursant x 25 cursanŃi . Univ. Zamfir Marin . Băncilă Gabriela – prof.N. grad I C. Popa Sever – prof. Nr.Vuia“.152 Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare.prof. “M.prof.I.dr. grad I Lic. cu particularităŃile clasei şi cu obiectivele operaŃionale • Să stăpânească şi să aplice tehnicile lucrului în echipă şi de educare a creativităŃii la orele de fizică • Să alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II. “I. III. Popa Daniela – prof. grad I CN “I. Fac.prof. Melnic Diana . CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: METODICA PREDĂRII FIZICII Justificarea ofertei: • La cererea profesorilor de fizică • Schimbări în programa şcolară de fizică • Concluziile inspecŃiilor Scopul: • Dezvoltarea abilităŃilor procesului de predare-învăŃare – evaluare • ÎmbunătăŃirea cunoştinŃelor legate de aplicarea curriculum-lui de fizică • Aplicarea metodelor creative Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili: • Să coreleze metodele activ-participative. Nr. “Antim Ivireanu“.Buc. participanŃi / grupă: 25 – 2 grupe Durata/Perioada: 60 ore ( semestrul I şi II ) Resurse materiale: suport curs sub formă electronică.N. univ. “M.Creangă“. univ. Ortodox Sf.gupa x 2 grupe = 12. Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei.000 lei Colaborări: MECI.Buc. RESURSE UMANE Formatori: NegreŃ Ioan Dobridor – prof. videoproiector. Rusu Mircea– conf. Stănescu Corina .. portofoliu Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică Nr. Şc.N. Fac.Univ.L. dezbateri. Metrologie“T.dr.

activităŃi practice -7 ore Drepturile copilului . de implicare activă şi eficientă în societatea civilă. Durata: 42 ore Planificare pe module tematice: Drepturile omului / categorii de drepturi – 7 ore Contextul european şi obiective naŃionale ale educaŃiei perntru democraŃie – 7 ore Istoric Drepturile omului/Drepturile copilului -7 ore Drepturile omului .5 lei/oră/ cursant – 157 lei /cursant) Coordonator: prof. Ioan Oancea – IRDO. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. chestionare. master in human rights Florina Voicu – formator IRDO. Eugen Stoica – inspector general MECI Modul de certificare: atestat de competenŃe profesionale CNFP Numar cursanŃi planificaŃi: 60 (2 grupe) /an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare planificat: 84 III. • acŃionarea în direcŃia asumării de roluri şi responsabilităŃi în comportamentul civic al tineretului şcolar Obiective specifice programului: • să aprofundeze cunoştinŃe privitoare la principalele mecanisme şi instrumente cu caracter universal. trimestrul I şi II 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. în formarea şi perfecŃionarea continuă în domeniul drepturilor omului. • să fie formate atitudini de angajare.com 62 .I.activităŃi practice -7 ore Respectarea/încălcarea drepturilor omului – 7 ore Scopul: • conştientizarea drepturilor omului în general şi a drepturilor copilului în mod special. RESURSE UMANE Formatori: prof. regional şi naŃional din domeniul promovării şi protecŃiei drepturilor omului. II. prof. CRITERII ECONOMICE Costuri total al programului: 9460 lei (3.Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: formarea şi perfecŃionarea continuă a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar . Calendarul programului: trimestrul IV 2009. • să se analizeze situaŃii concrete privitoare la protecŃia copilului. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: EDUCAłIE PENTRU DREPTURILE OMULUI ŞI COPILULUI Tipul de program: formare continuă Public .

precum şi îmbunătăŃirea abilităŃilor de comunicare între elevi şi profesori. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. colocviu. fişe pentru activităŃi experimentale..B. • să explice termenii folosiŃi cum ar fi: .I. • să identifice şi să aplice metode active de învăŃare eficientă. RESURSE UMANE Formatori: Ani Răducu .. Durata: 41de ore...stima de sine’’.inspector I. • să iniŃieze strategii de comunicare asertivă. Ruxandra Regalia ..comunicare asertivă’’. . Sugestii pentru realizarea orei de consiliere / dirigenŃie. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Număr cursanŃi planificaŃi – 25 persoane/ primul semestru ..gândirii critice’’.D.5 ore • Drepturile copilului – 2 ore Scopul: însuşirea unor metode (tehnici) moderne.an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare: 41 III.M. chestionare. Elena Ştefan . Simona Crăciun – consilier MECI. folosind metode specifice .5 lei/oră/ cursant . Public-Ńintă vizat: personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei : 1. tehnica arborelui decizional. 2. Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să realizeze un program coerent cu activităŃi interactive privind alegerea carierei elevilor. 3.S. în cadrul orelor de consiliere / dirigenŃie. CMAP.profesor metodist C.C. II. . Programa de consiliere şi orientare şcolară.C. La cererea cadrelor didactice.S. • să aplice tehnici ale gândirii critice cum ar fi: tehnica ciorchinelui. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ŞCOALA DIRIGINłILOR Tipul de program: programe tematice modulare realizate prin stagii non-disciplinare.D.5 ore • Luarea deciziilor – 5 ore • Managementul timpului .M. Modulul mediu.profesor consilier psihopedagog. interactive privind derularea orelor de consiliere / dirigenŃie. Simona Luca – profesor metodist C.imagine de sine’’. Calendarul programului: trimestrul IV 2009 Sistemul de evaluare preconizat: fişe de exerciŃii.inspector I. Planificarea pe module: • Autocunoaşterea – 4 ore • Comunicarea – 5 ore • ÎnvăŃarea eficientă . Emilia Sicsai . CRITERII ECONOMICE Costul total al programului – 3825 lei ( 3. portofolii.153 lei/cursant total) Coordonator: prof..com 63 .5 ore • MotivaŃia – 5 ore • Lumea profesiilor – 5 ore • Pregătirea psihologică pentru examen .B.

Obiective specifice programului: • să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC. grupe de 25 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009. • să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office. Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 80 lei / cursant. • oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite). Scopul: • consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu.S. portofolii şi activităŃi practice.M.com 64 . • creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ŞI Justificarea ofertei: • promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar. solicitanŃi din comunitatea locală.CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20 / 25 CREDITE I. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. Modul de certificare: adeverinŃă C. conducerea unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back-ului în teren. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL. • să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse. Mihaela Cotfas — formator ECDL. precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră x cursant. Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste. proiecte. sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene.C.D. Colaborări: cu I. pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line.. II.B. Coordonator: inf.

A. pachetul de programe Microsoft Office (Word. utilizare AeL). ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. III. filialele Casei Corpului Didactic. Coordonator: inf. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă. grupe de 25 formabili fiecare.Curs acreditat de SIVECO S. Casa Corpului Didactic Bucureşti echipamente. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare. atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S.com 65 . iniŃiere IT). Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Evaluarea se realizează la finalul fiecarui modul şi constă în susŃinerea de catre cursanŃi a doua teste.A.reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l. CNFP. Pragul de promovabilitate al fiecarui test este stabilit la 70 puncte din 100. • să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI. fiind alcatuit din 40 de itemi. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei / cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). logistică. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: • ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: • să fie capabili a utiliza calculatorul. Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009. unul teoretic. activităŃi practice. PowerPoint. II. bibliotecă . Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare . conducerea unităŃilor şcolare. Excel. iar cel de-al doilea practic. – 25 credite I. Testul grilă se desfăşoară on-line.

A. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme.. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII .A. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 178 lei / cursant (2 lei / oră X cursant X 89 ore = 178 lei). ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. atestat de SIVECO S. Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile. Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente. CNFP. III.com 66 . bibliotecă.Curs acreditat de SIVECO S. II. logistică. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. grupe de 20 formabili fiecare. filialele Casei Corpului Didactic. activităŃi practice. • să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare. promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii.A. Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: • să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare. Coordonator: inf.– 25 credite I. comunicare şi colaborare. conducerea unităŃilor şcolare. RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă. total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S.

CAPITOLUL III Cursuri în parteneriat C AS A CO UL U I D RP ID M un ic i p cu iului Bu re şt i A CT IC a .

ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10. GASTRONOMIE(MODULUL IV)*. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 / nr. LIMBAJ TELEFONIC (MODULUL II)*. răspunsuri la stimuli imagine. Benedetta Bacile.4 lei * cursantul îşi poate alege de la 1 până la 5 module.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I. Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti. LECTURĂ EXPRESIVĂ (MODULUL –V)*. Fabio Boccio. pe fişe de lucru. Ilaria Papiridocente.Modulul III: 12 de ore 4 Comunicare în limbaj gastronomic . II. spaniolă.LA CINEMA(MODULUL III)*. re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. comunicare şi aprofundare în limbile străinede circulaŃie internaŃională: italiană. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DE LA IMAGINI ÎN CUVINTE: VIDEOCLIP PRIN CÂNTEC (MODULUL I)*. rezultate) Scop: formarea abilităŃilor cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere. franceză. Geromina Villanova professeur. materiale realizate de formabili/ portofoliu. latin. Nu sunt obligatorii toate modulele. teste. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur. Durata: 12 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/ module tematice. Veronica LLamas-profesor Limba germană: Schrin Fatemi-lehrer. pe grupe. Concepcion – profesor. didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional.020 lei (400. feedback.Modulul II: 12 de ore 3 Folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat la cinematograf . LIMBAJ . discuŃii. timp alocat 1 Însuşirea mecanismului de comunicare prin cântec .dialog dirijat şi liber pe diferite teme. Antonella Torente Limba spaniolă: Carmen Rodriguez – profesor. Cora Ebeling –lehrer III. de cerere. Caroline Condict – teacher. conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor participanŃilor de a: 1 desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar 2 folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple.it 67 . RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher. fraze pe diferite teme/locuri.docente.Modulul I: 12 ore 2 Cunoaşterea sistemului de comunicare telefonic . obiective. Patrik Freeman-teacher.Modulul IV 5 Consolidarea pârghiilor de folosire a limbii prin intermediul lecturii . chestionare.docente.teacher.docente. engleză. Gillian Curtis. de scrisori. fişe de evaluare. Sada Di Tommaso-lehrer. Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică Public – Ńintă vizat: cadre didactice.Modulul V Curriculum-ul programului(scop. dirijate 3 transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului 4 integra cuvinte noi în enunŃuri proprii 5 produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat 6 manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon .comunicare_zoratti@yahoo. germană Obiective specifice: formarea abilităŃilor. exerciŃii de completare de cuvinte. activităŃi. german ActivităŃi: lucrul în echipă. de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33.

4 prezentarea pe diferite teme din partea fiecărui participant. pe fişe de lucru. ore planificate 25 Costul total al programului: 18.comunicare_zoratti@yahoo.D. Durata: 25 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă în faŃa unui număr mare de interlocutori Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. RESURSE UMANE Formatori: Limba engleză: Mara Cancia-teacher. fraze pe diferite teme/ locuri.it 68 re şti IC CT A a .D. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere.CAS A CO RP UL U I D ID M un icip cu iului Bu I. fişe de evaluare. comunicare şi aprofundare privind tehnicile de prezentare pe diferite teme în limba engleză.-urilor.persoane publice: director atât din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar cât di ale C..teacher.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. pe grupe. materiale realizate de formabili/ portofoliu. 3 analizele tehnice de prezentare.S. Gillian Curtis. ActivităŃi: lucrul în echipă. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr.urilor. profesori metodişti ale C. accentului şi claritatea expunerii în faŃa unui număr mare de interlocutori.C. feedback. activităŃi. teste.M. responsabili cu formarea din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional: luarea în considerare privind îmbunătăŃirea intonaŃiei. Caroline Condict – teacher. timp alocat 1 analiza contextului relaŃional.teacher. Obiective specifice: 1 să permită participanŃilor de a identifica şi gestiona în mod conştient factorii care influenŃează eficacitatea proceselor de comunicare interpersonale 2 să furnizeze cunoştinŃe care să contribuie la ameliorarea capacităŃilor de comunicare cu un număr mare de interlocutori. II. exerciŃii de completare de cuvinte. discuŃii. 5 calitatea relaŃiei cu destinatarul Curriculum-ul programului (scop. III. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABORDAREA STILULUI ORATORIC ÎN COMUNICARE Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică de oratorie Public – Ńintă vizat: cadre didactice . chestionare. răspunsuri la stimuli imagine.92 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. 2 lecŃii privind modalităŃi de înfruntare a dificultăŃilor în comunicare. inspectori şi metodişti I.700 lei (748 lei / cursant x 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29.C. obiective. înregistrare video şi analiza prezentărilor.B.. Patrik Freeman.

timp alocat I: informaŃii profesionale. Ilaria Papiridocente. închirierea de automobile. feedback. 3 să consolideze abilităŃile de formare a limbajului de drept public.comunicare_zoratti@yahoo. cereri de informaŃii. Cora Ebeling – lehrer III. selecŃia şi analiza profilurilor profesionale. conversaŃie formală şi informală pe diferite teme. chestionare. ITALIANĂ. fraze pe diferite teme Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. cererea de informaŃii privind profilurile profesionale.it re şti u IC CT A a 69 . C1. Sada Di Tommaso . VI: coduri de îmbrăcăminte. economie politică şi de merceologie. pe fişe de lucru. Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti . Obiective specifice: 1 să cunoască sistemul de comunicare în limba străină din diferite sectoare de activitate 2 să folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat folosind instrumente tematice şi virtuale pentru dezvoltarea anumitor competenŃe. SPANIOLĂ ŞI GERMANĂ Tipul de programe: cursuri de dezvoltare a limbajului în afaceri Public – Ńintă vizat:: cadre didactice cunoscătoare a limbilor de circulaŃie internaŃională de nivelul: B2. Caroline Condict – teacher.Antonella Torente Limba spaniolă:Carmen Rodriguez – profesor.teacher. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice de a fi capabile să pună în practică în timpul activităŃii lor limbaj de drept public.docente.020 lei (400. curriculum.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33.lehrer. materiale realizate de formabili/ portofoliu. Benedetta Bacile . obiective.docente.privat şi administrativ. reguli de supravieŃuire. exerciŃii de completare de cuvinte. a pune întrebări pe teme de afaceri. organizare şi planificare. lumea modei. modalităŃi de răspuns la întrebările clienŃilor pe teme cu caracter profesional III: interviuri pentru ocuparea unui loc de muncă. formule de introducere şi prezentare.privat şi administrativ. şederea în hotel. pe grupe. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA ÎN AFACERI ÎN LIMBILE: ENGLEZĂ.Patrik Freeman.lehrer. Veronica LLamas . Concepcion – profesor.4 RON Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. folosirea poştei electronice. V: călătoria de afaceri. fişe de evaluare. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. C2 Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. IV: conversaŃia telefonică. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur. rezervarea biletelor pentru avion şi tren. prezentarea de abilităŃi şi competenŃe. FRANCEZĂ. Curriculum-ul programului(scop. ActivităŃi: lucrul în echipă. activităŃi. eliminarea stresului în conversaŃia telefonică în limba străină. Durata: 12 ore Planificarea pe stagii/module tematice. conversaŃii şi discuŃii pe baza folosirii poştei electronice. ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10. economie politică.profesor Limba germană: Schrin Fatemi . II.docente. discutarea despre noile tendinŃe. teste. II: corespondenŃa generală. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia. Geromina Villanova professeur.dialog dirijat şi liber pe diferite teme.teacher. răspunsuri la stimuli imagine. modalitatea de a da şi primi un telefon. principii de merceologie. discuŃii. Gillian Curtis. Fabio Boccio .teacher. Recapitularea gramaticii.

cuvintele pe care le folosim reprezintă numai 28% din mesaj. Curriculum-ul programului (scop. 4 analizele tehnice de a ameliora eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa.docente. o voce clară şi carismatică 6 calitatea exprimării la telefon. tehnicile de modificare a vocii. motivate şi deci eficace. o voce clară şi precisă comunică date precise.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. II. ore planificate 12 Costul total al programului: 10. materiale realizate de formabili/ portofoliu. să facă mai eficace predarea şi intervenŃiile lor în clasă 2 cursul este indicat pentru a modifica radical vocea. Ilaria Papiridocente.teacher. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. răspunsuri la stimuli imagine. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher. activităŃi. timp alocat 3 lecŃii privind modalităŃi de a perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză în comunicare.4 RON a DE DICłIUNE. furnizând o voce clară şi carismatică. Caroline Condict – teacher. Fabio Boccio. LECTURĂ EXPRESIVĂ ŞI DEZVOLTAREA Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. fişe de evaluare. Benedetta Bacile. Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. credibilitate şi profesionalism. pe grupe. perfecŃionarea pronunŃiei în limbile italiană şi engleză. chestionare. vocea noastră influenŃează cu 72% din credibilitate.020 lei (400.comunicare_zoratti@yahoo. Antonella Torente III. Obiective specifice: 1 să ofere participanŃilor sugestii utile şi indicaŃii pentru afirmarea propriei expresivităŃi în lectură şi nu numai. obiective.Patrik Freeman.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33.. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de comunicare.docente. instrumentele pentru a putea ameliora sau perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză. Limba italiană: Giuseppina Foti. şi de a face intervenŃiile noastre didactice mai active.it 70 . Durata: 12 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice.teacher. 2 să furnizeze pârghii de exprimare a siguranŃei în orice aspect/ act al comunicării şi în modul în care vorbeşte şi se exprimă. feedback. Gillian Curtis. Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare clară în contexte diferite. 5 ore de modificare a vocii. pe fişe de lucru.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I. furnizând o voce clară şi carismatică. fraze pe diferite teme/locuri. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS re şti IC CT A VOCII Tipul de programe: formare profesională Public – Ńintă vizat: cadre didactice de limbi străine din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: 1 cursul îşi propune să formeze profesorilor sau celor care operează în sectorul formării. care poate astfel să amelioreze eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa. discuŃii.docente. ActivităŃi: lucrul în echipă.

Antonella Torente III.CENTRU DE CERCETARE ŞI DE SERVICIU DITALS. LA SFÂRŞITUL ADMITERII LA EXAMENUL DE CERTIFICARE DITALS DE NIVELUL 2. fără a obŃine Certificatul de nivel 1. şi garantează admiterea la examenul DITALS de nivel 2. rezultate) Scop: Cursul de formare pregăteşte profesori pentru examenul de nivel 1 al Certificatului DITALS sau permite pentru cel ce doreşte de a trece direct la proba de nivel 2.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29. ore planificate 30 Costul total al programului: 22. Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: Examen de susŃinere a Certificatului DITALS de nivelele 1 şi 2. Validitatea sa legală. de nivelele:1 şi 2. Durata:30 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. Obiective specifice: să ofere solicitanŃilor posibilitatea de a-şi evalua nivelul de cunoştinte şi implicit de a obŃine Certificatele DITALS. Ilaria Papiridocente. RESURSE UMANE Limba italiană: Giuseppina Foti. care are ca Ńintă un tip specific de solicitanŃi. DIN SIENA). CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE FORMARE PENTRU PROFESORII DE LIMBA ITALIANĂ L2 ÎNDREPTAR ÎN DIDACTICA LIMBII ITALIENE CA LIMBĂ STRĂINĂ Tipul de programe: curs de pregătire metodică Public – Ńintă vizat: profesorii de limba italiană din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul pregăteşte profesorii pentru examenul DITALS de nivel I (PREDITALS) şi îndeplineşte cerinŃa de frecventare a unui curs de glottodidattica de cel puŃin 30 de ore pentru cine vrea să susŃină examenul DITALS de nivel II. în Italia şi în străinătate depinde de structura fiecărui stat şi de fiecare instituŃie.docente.docente.docente.comunicare_zoratti@yahoo. în funcŃie de gradul de complexitate al cunoştinŃelor dobândite în urma pregătirii lingvistice. ActivităŃi: modalitatea şi posibilitatea solicitanŃilor de a fi evaluaŃi de profesori direct de la Centru DITALS (UNIVERSITATEA DIN SIENA). NIVELUL 2: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 2 indică deŃinerea unei competenŃe avansate în predarea limbii italiene ca limbă străină de orice profil de solicitanŃi.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I. Benedetta Bacile. II.it 71 . activităŃi. Curriculum-ul programului(scop.020 lei (880. CERTIFICATUL DITALS este un titlu cultural eliberat de Universitatea pentru Străini din Siena* care evaluează pregătirea teoretică şi practică în domeniul predării limbii italiene pentru profesorii de limba italiană străini şi garantează un anumit grad de omologare chiar şi în afara parcurgerii unui parcurs de formare specific: orice candidat se poate pregăti automat în maniera pe care o consideră mai adecvată nivelului de Certificare ales. re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.36 RON * UNIVERSITATEA PENTRU STRĂINI DIN SIENA. timp alocat NIVELUL1: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 1 indică deŃinerea unei competenŃe de bază în didactica limbii italiene pentru străini. Certificat de CompetenŃă în Didactica Limbii Italiene pentru străini. Rezultate: DITALS: CURSURILE ORGANIZATE DE STUDIOITALIA SUNT RECUNOSCUTE CA VALABILE DE CENTRUL DITALS (UNIV. obiective. În multe cazuri este deja considerat un titlu preŃuit pentru atribuirea unui punctaj în recrutarea profesorilor sau pentru atribuirea de credite în cadrul unei parcurgeri formative în sfera glottodidattica. Fabio Boccio.

7 ore 4. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor productive: scris şi vorbit în predarea limbii engleze – ziua 2.Uniscan Grup Educational. producerea de activităŃi activ participative 3. dezbateri de grup. prezentari flipchart II. Canterbury. feedback. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 11.comunicare_zoratti@yahoo. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice ce predau în segmentul pre-şcolar şi primar în predarea limbii engleze prin tehnici activ-participative Competente specifice: 1.it 72 re şti IC CT A a . ziua 4. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor receptive: citit şi ascultat în predarea limbii engleze .800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 14 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. CRITERII CURRICULARE TEACHING YOUNG LEARNERS – SUMMER SCHOOL (ŞCOALA DE VARĂ) Denumirea programului: TEACHING YOUNG LEARNERS Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. creative. integrarea activităŃilor activ participative pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4. timp alocat: 1. UK . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. 7 ore 2. managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7. RESURSE UMANE Profesori formator Pilgrims.CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I. scris. fise de lucru. şi evaluarea finala. Durata: 28 ore (4 zile a câte 7 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. ascultat. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. ziua 4. integrarea activităŃilor activ-participative în formarea deprinderilor de citit. şi vorbit la elevi 5. însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu copiii 10. Bucuresti III. Tehnici de evaluare longitudinala. clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 1 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 2 prezentări 3 Imagerie ghidată 4 Joc de rol/ mini-dramatizari 5 Mini-proiecte Rezultate: folosirea metodelor activ-participative de predare-învăŃare a limbii engleze în sistemul educaŃional preşcolar şi primar. recunoaşterea tipului de inteligenŃă dezvoltat de diverse activităŃi activ-participative 6. 7 ore. crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 8. ore planificate 28 Costul total al programului: 22. 7 ore 3. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. Tehnici şi activităŃi de predare a vocabularului. Calendarul programului: iulie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu. folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind tehnici activ participative 2. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 9.ziua 1. structurilor gramaticale şi a funcŃiilor de limbă – ziua 3.

solilocviul. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul primar– ziua 3. NLP 20.000 lei (300 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 11 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. scris. dublul. 4 ore 9. 4 ore 10. dezbateri de grup.it 73 a PSICHODRAMA TECHNIQUES în .comunicare_zoratti@yahoo. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul liceal – ziua 5. integrarea de activităŃi psihodramatice în formarea deprinderilor de citit. 4 ore 6. ascultat.CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti Costul cursului / cursant: 300 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. aprilie . Joc simbolic. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. şi vorbit la elevi 15. IniŃierea în conceptul de psihodramă lingvistică din domeniul psihologiei şi aplicaŃiile lui în metodica predării limbii engleze– ziua 1. clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi. Uniscan Grup Educational. SecvenŃe de planificare . deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama 18. Imagerie ghidată. solilocviul. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. Mini-proiecte Rezultate: introducerea unei tehnici inovative în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: ianuarie – martie 2010. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul preşcolar – ziua 2.iunie 2010 ModalitaŃi de evaluare: protocol. Joc de rol/ inversiune de rol. solilocviul. dublul. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Simona Elena Popa. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: USING LINGUISTIC re şti IC CT A TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. creative. Durata: 28 ore (7 zile a cate 4 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. Tehnici de evaluare – lucrul cu grupul şi lucrul cu protagonistul. crearea unor activităŃi folosind tehnici psihodramatice în predarea limbii engleze în clasă 14. timp alocat: 5. dublul. stăpânirea tehnicilor psihodramatice. ziua 6. NLP în predarea limbii engleze la clasa 21. joc de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul gimnazial – ziua 4. Oglinda. 4 ore. feedback. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în folosirea psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze Competente specifice: 12. prezentari powerpoint II. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Bucuresti III.planuri de lecŃii . 4 ore 7. 4 ore 11. 4 ore 8. crearea unor activităŃi de evaluare prin tehnici psihodramatice 16. dublul. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 19. folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze la clasa 13. Dublu. ziua 7. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 22. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. Metafora. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda.pe activităŃi psihodramatice. ore planificate 28 Costul total al programului: 18. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie 17. solilocviul.

dezbateri de grup.) de predare a limbii engleze – ziua 2. în colaborare cu Uniscan Grup Educational. "CREATIVE GRAMMAR PRACTICE & DRILLING" e. în luna mai 2010) Planificare pe stagii/ module tematice. Bucureşti . Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi. prezentări powerpoint Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: 200 profesori de limba engleza din Ńară şi din străinatate Justificarea (necesitate şi utilitate ): Seminarul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană. 6 ore 2 Tehnici şi activităŃi creative (CREATIVE VISUALS" . şi vorbit la elevi 4 producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o maniera creativă şi inovativă 5 cunoaşterea unor tehnici creative de predare a limbii engleze 6 însuşirea tehnicilor de lucru creative 7 stăpânirea tehnicilor creative în predarea limbii engleze la clasa 8 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 9 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate 10 crearea de activităŃi creative la clasă ActivităŃi: 6 Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi 7 Imagerie ghidată 8 Joc de rol 9 Mini-dramatizări 10 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: mai 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofliu. ascultat. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CREATIVITY în TEACHING ENGLISH ModalităŃi de evaluare: protocol.comunicare_zoratti@yahoo. RESURSE UMANE Profesori formatori Pilgrims. Greece. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 200 profesori limba engleza din Ńară şi din străinatate Costul cursului/ cursant: 400 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 200/ nr. Athens. prezentări flipchart II. scris.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. timp alocat: 1 IniŃierea în metode creative de predare a limbii engleze – ziua 1. ELT Training and Consultants. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. round-up.it 74 re şti u IC CT A a . 6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici activ-participative. şi feedback – ziua 3. Canterbury UK. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. CCD Bucuresti Romania. 6 ore 3 Aprofundarea tehnicilor de predare creativa a limbii engleze. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. feedback. creative. feedback. ore planificate 18 Costul total al programului: 80000 lei (400 lei X 200 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 23 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. III.t.c. dezbateri de grup. creative şi inovative de predare a limbii engleze Competente specifice: 1 folosirea de metode creative de predare a limbii engleze (arts and crafts) 2 folosirea de strategii şi abordări noi de predare a limbii engleze 3 integrarea de activităŃi creative necesare formarii deprinderilor de citit.

dezbateri de grup. ziua 3. scris. Gardner– ziua 1. 6 ore Tehnici de predare a limbii engleze folosind inteligenŃele multiple. prezentări flipchart II. timp alocat: IniŃiere în teoria inteligenŃelor multiple a lui Th. UK . RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims. Bucuresti III. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. nevoilor profesorilor de a preda limba engleza prin metode noi. 6 ore Tehnici de evaluare longitudinală. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEACHING ENGLISH THROUGH MULTIPLE INTELLIGENCES Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea (necesitate şi utilitate): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. Canterbury. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare.Uniscan Grup Educational. fise de lucru.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi din alte oraşe Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr.it 75 re şti IC CT A a . şi vorbit la elevi 5 crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 6 managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7 cunoaşterea inteligenŃelor multiple 8 însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu ajutorul inteligenŃelor multiple 9 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 10 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 11 Lucrul în echipă/ pe grupe / în perechi 12 prezentări 13 Imagerie ghidată 14 Joc de rol/ mini-dramatizari 15 Mini-proiecte Rezultate: motivarea şi susŃinerea copiilor cu diferite tipuri de inteligenŃă în învăŃarea limbii engleze Calendarul programului: martie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu.comunicare_zoratti@yahoo. Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. creative. feedback. şi tipuri de activităŃi – ziua 2. 6 ore. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în predarea limbii engleze prin inteligentele multiple Competente specifice: 1 folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind inteligentele multiple 2 produce activităŃi specifice fiecărui tip de inteligenŃă 3 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenŃă pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenta în formarea deprinderilor de citit.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I. ore planificate 18 Costul total al programului: 22. ascultat.

NLP în predarea limbii engleze la clasă integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate crearea de activităŃi inovative la clasa ActivităŃi: 16 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 17 Imagerie ghidată 18 Joc de rol / inversiune de rol 19 Dublu 20 Oglinda 21 Metafora 22 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodica a profesorilor de limba engleza 8. solilocviul. ModalitaŃi de evaluare : portofliu.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze – ziua 2. şi vorbit la elevi producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o manieră creativă şi inovativă deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare. analiza tranzacŃională. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: re şti u IC CT A a INNOVATIVE METHODOLOGY IN TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană. 6 ore 3 Tehnici şi modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin programare neurolingvistică şi analiza tranzacŃională – ziua 3. Bucuresti III. programare neurolingvistică în formarea deprinderilor de citit. dezbateri de grup. NLP stăpânirea tehnicilor psihodramatice. ascultat. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims. prezentari flipchart II. Canterbury UK. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. programarea neurolingvistică. 6 ore 2 Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. dublul. 6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici inovative de predare a limbii engleze CompetenŃe specifice: folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea a limbii engleze la clasă folosirea tehnicilor din programarea neurolinvistică în predarea limbii engleze în clasa integrarea de activităŃi inovative: psihodrama.it 76 . cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic. creative.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. în colaborare cu Uniscan Grup Educational. timp alocat: 1 IniŃierea în conceptele din domeniul psihologiei şi în folosirea lor ca metode inovative de predare a limbii engleze – ziua 1. Durata: 18 ore (3 zile a cate 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. feedback.comunicare_zoratti@yahoo. ore planificate 18 Costul total al programului: 22. scris. Calendarul programului : ianuarie 2010 9.

germană. română pe patru nivele. rusă. spaniolă. franceză. Se testeaza capacitatea orală şi scrisă de a folosi limba în comunicarea cotidiană pe subiecte practice. Este un sistem deschis pentru fiecare categorie socială de la elevi la salariaŃii adulŃi. iar atestatul este recunoscut în Ńările Uniunii Europene.it 77 . metodist Alexandrina Zoratti limba. Certificatul ECL este ”un paşaport de limbă” recunoscut în Europa şi America cu valabilitate pe durata vieŃii. maghiară. italiană. prof.Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centru acreditat pentru certificatele ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Examenele pot fi susŃinute în limbile: engleză. Responsabil.comunicare_zoratti@yahoo. profesionale şi personale cu grade diferite de complexitate.

9.00 – 13.ro .00 – 18.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice British Council şi Casa Corpului Didactic Bucureşti Formator(i) Data. 9. pentru profesori de toate specialităŃile) Monica Ralea 20 & 21 feb.00 – 15. 4.30.00. 48 021 3079600 700 Taxa în lei a u Titlul cursului 1 Formare de mentori (in limba romana.30 Liceul Bilingv “G Cosbuc” 6 contact@britishcouncil.30 British Council 8 contact@britishcouncil.10. British Council 8 contact@britishcouncil. 021 3079600 200 7 Filmul – generator de dezbatere (in lb. 26 nov. 14. 021 3079600 contact@britishcouncil. 9..30. British Council 21 & 28 nov. 19. Ada Bena.00 – 14.30 Liceul Bilingv “G Coşbuc” 78 18 contact@britishcouncil.ro .18 octombrie Lic.00 – 30 contact@britishcouncil. 3.ro . Monica Ralea 12..00.ro . 021 3079600 550 5 Teaching Literature Bianca Popa contact@britishcouncil. pentru profesori de toate specialitatile) Doina Fleanta. Stănescu” 2 Falling în love with teaching Monica Stoica Reka Vadasz 31 oct & 1 nov. 9. 6 021 3079600 150 15.00. Elena Gardescu 9 .. 200 3 Workshops that work 200 8 021 3079600 4 Getting ready for teachers’ exams (Mettext) Bianca Popa. British Council 31 ian. intervalul orar şi locul Nr.ro .ro .ro . 021 3079600 320 . pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 feb.00.00 – 13.ro .17 dec. British Council 6 Programare neurolingvistica (PNL)pentru profesori (in limba romana.00 – 18. 14. 9. . 021 3079600 150 9 Getting Ready for Inspections Cristiana Faur 3.11 & 16 .30. 5 feb.ro . ore Pentru înscriere şi detalii luaŃi legătura cu: contact@britishcouncil.. română. 9.00 – 13.00. Teoretic “ N.30.30 British Council 8 contact@britishcouncil. 021 3079600 200 8 Creative Writing Cristiana faur 2 feb.

30 8 contact@britishcouncil.ro . British Council 8 contact@britishcouncil. 021 3079600 200 13 Comunicare pentru cetăŃenie democratica (in limba romana.00. pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 mar. 9.ro .00.ro 021 3079600 gratuit 4 Preparing students for Cambridge exams FCE Alice Cojocaru 10 ianuarie. 021 3079600 200 12 Neuro Linguistic Programming (NLP) for teachers Monica Ralea 10 & 11 apr .00.30. 021 3079600 gratuit 3 Preparing students for Cambridge exams YLE Monica Ralea 10 ianuarie. British Council 6 contact@britishcouncil. 021 3079600 250 11 Managementul evenimentelor educationale (in limba romana.00 – 16. 9.00 – 13.30. British Council 6 contact@britishcouncil. 9.ro .14.ro. 021 3079600 gratuit 79 .00 – 16.00 – 16. ore Pentru inscriere şi detalii luati legatura cu: contact@britishcouncil.ro Taxa 1 Preparing students for Cambridge exams CAE Alice Cojocaru 15 noiembrie. British Council 6 contact@britishcouncil.00.00 .00 – 16.10 Teaching Young Learners Elena Gărdescu 2 & 3 feb.00 18.ro. 14. British Council 8 contact@britishcouncil.00 – 18.00 British Council 6 gratuit . 021 3079600 2 Preparing students for Cambridge examsCPE Alice Cojocaru 29 noiembrie.ro. 9.00 – 18.30. British Council 8 contact@britishcouncil. şi pentru profesori de alte specialităŃi) Reka Vadasz 17& 24 aprilie.ro 021 3079600 gratuit 5 Preparing students for Cambridge exams KET Monica Ralea 17 ianuarie.ro . 9. 021 3079600 200 14 Teaching English through songs Monica Stoica 15 & 22 May.00 – 16. 021 3079600 200 Cambridge courses Titlul cursului Formator(i) Data.00 British Council 6 contact@britishcouncil.ro . British Council 6 contact@britishcouncil. intervalul orar şi locul Nr.00 – 16. 14. 9. 9.30 British Council 10 contact@britishcouncil. 021 3079600 gratuit 6 Preparing students for BEC Alice Cjocaru 17 ianuarie. 14. 9.

Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. 021 3079600 gratuit Preparing students for TKT – CLIL and KAL Monica Ralea 14 februarie. 9. 021 3079600 gratuit 10 Preparing students for Cambridge exams – ILEC (Legal English) Alice Cojocaru 14 martie. 9.00 British Council 6 contact@britishcouncil.ro gratuit 11 Preparing students for Cambridge exams – ICFE (Financial English) Alice Cojocaru 28 martie. 9.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 – 16.00 – 16. 021 3079600 gratuit 9 Preparing students for IELTS Monica Ralea 28 februarie.comunicare_zoratti@yahoo.ro. 9. 021 3079600 gratuit 8 Preparing students for TKT Monica Ralea 7 februarie.ro.7 Preparing students for Cambridge exams PET Monica Ralea 31 ianuarie.ro.00 British Council 6 contact@britishcouncil.ro.00 – 16.it 80 . 021 3079600 gratuit 1 2 Cursurile din aceste tabele nu sunt acreditate Cursurile care promovează examenele Cambridge sunt gratuite.00 – 16.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 British Council 6 contact@britishcouncil. toate cursurile din cele 2 tabele se pot repeta.00 – 16. la cerere.00 – 16.00 British Council 6 contact@britishcouncil. 9.ro. 9.

Scop: formarea deprinderilor de scriere a unor proiecte pentru accesarea de fonduri europene.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management de proiect.CNFPA. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGER DE PROIECT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. RESURSE UMANE Formator: Ruxandra Enache – lector Codecs Romania Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. consolidarea. bibliotecă. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/ cursant 3. III. SolidarităŃii Sociale şi Familiei.D. Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu).com a icip c iului Bu u Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 81 .C. II. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. Obiective specifice programului: dobândirea. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. Se pune accentul pe scrierea proiectelor în vederea accesării de fonduri ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în depunerea proiectelor de accesare a fondurilor europene Calendarul programului: va fi fixat de C.96 lei (700 lei /cursant / 171 ore) Costul pe cursant: 700 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.

CNFPA Scop: formarea deprinderilor necesare activităŃii de Contabilitate Obiective specifice programului: dobândirea.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland I. RESURSE UMANE Formator: Cristina Grezi. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi.C. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în activităŃile de Contabilitate Calendarul programului: va fi fixat de C. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/cursant 3. Durata: 161 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONTABILITATE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . III. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.92 lei (630 lei /cursant / 161 ore) Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. contabil Liceul „Nichita Stănescu” Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.). Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.D. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. II. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Contabilitate. bibliotecă.com 82 . Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. consolidarea. Pentru participarea la curs sunt necesare studii medii.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor.

Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . SolidarităŃii Sociale şi Familiei.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii. RESURSE UMANE Formator: Monica Toaje.D.com 83 . III. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR PROTECłIA MUNCII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . bibliotecă. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Obiective specifice programului: dobândirea.90 lei (630 lei /cursant / 217 ore) • Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. Durata: 217 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă . cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. CRITERII ECONOMICE Criterii economice: • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa • Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 2. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi.CNFPA . teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. consultant de specialitate Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.C. Modulul II: consultanŃă recapitulativă . consolidarea. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Calendarul programului: va fi fixat de C.

CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . Durata: 128 ore/ 13 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Inspector resurse umane. RESURSE UMANE Formator: prof. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. III. Ovidiu Dragoş Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.. bibliotecă.D. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. consolidarea.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi.com a icip iului Bu cu Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 84 .CNFPA. SolidarităŃii Sociale şi Familiei.30 lei (550 lei /cursant / 128 ore) • Costul pe cursant: 550 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.C. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Obiective specifice programului: dobândirea. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Calendarul programului: va fi fixat de C.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 8250 lei (550 lei / cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/cursant 4.

Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă Modulul II: consultanŃă recapitulativă Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . catedra Management Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor .C. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 3.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu). teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Obiective specifice programului: dobândirea. bibliotecă.D.com 85 a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland . sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management a resurselor umane. Bucureşti. III. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. RESURSE UMANE Formator: Cristian Virgil Marinaş –asistent doctorand ASE . fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. consolidarea.cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs.96 lei (700 lei /cursant/ 177 ore) • Costul pe cursant: 700 RON Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Calendarul programului: va fi fixat de C.CNFPA.

ro) sunt suportate de candidat.com 86 . 412 * Pentru obŃinerea certificatelor ECDL START/ COMPLET se poate urma cursul „Permisul european ECDL (European Computer Driving Licence) — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar ” * Cardul de aptitudini ECDL şi costul examenelor ECDL.ecdl.org. Andi Alexandru OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. conform regulamentelor ECDL România (www. după tarifele practicate de către ECDL România Coordonator: inf.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence a icip c iului Bu u Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centrul acreditat ECDL nr.

Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. Mihaela Cotfas — formator ECDL. Modul de certificare: adeverinŃă C.C.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence I.com a u CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20/ 25 CREDITE ŞI 87 . II.D. 3 să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse. solicitanŃi din comunitatea locală.B. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Justificarea ofertei: 1 promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar. proiecte. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. Colaborări: cu I. Obiective specifice programului: 1 să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC. 2 să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office. sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene. grupe de 18 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 80 lei / cursant (grupă 25 formabili — 30 lei cheltuieli materiale şi 50 lei cheltuieli salariale) precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră X cursant. pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line. Coordonator: inf. Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste. conducerea unităŃilor şcolare pentru a realizarea feed-back-ului în teren.S. portofolii şi activităŃi practice. Scopul: 1 consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL. 2 oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite).M. 2 creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră..

fiind alcătuit din 40 de itemi. filialele Casei Corpului Didactic. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei/ cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). . Excel. pachetul de programe Microsoft Office (Word. re şti u IC CT A a Coordonator: inf.25 CREDITE I.echipamente. bibliotecă .A. Pragul de promovabilitate al fiecărui test este stabilit la 70 puncte din 100. PowerPoint. II. total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA. utilizare AeL). Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009. logistică. Evaluarea se realizează la finalul fiecărui modul şi constă în susŃinerea de către cursanŃi a doua teste. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare. conducerea unităŃilor şcolare. Testul grilă se desfăşoară on-line. RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă. Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare . iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. III. Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. activităŃi practice.reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. grupe de 25 formabili fiecare. iar cel de-al doilea practic. atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S. iniŃiere IT).com 88 . unul teoretic. 2 să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. Casa Corpului Didactic Bucureşti .CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: 1 ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: 1 să fie capabili a utiliza calculatorul.A. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. CNFP.

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA re şti u IC CT A INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: 1 să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare.. a ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII - Coordonator: inf. Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 178 lei/ cursant (2 lei/ oră X cursant X 89 ore = 178 lei).A. CNFP. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme.com 89 . promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii. II. atestat de SIVECO S. III. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. logistică. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. filialele Casei Corpului Didactic. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare.– 25 CREDITE I.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S. total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă. conducerea unităŃilor şcolare. 2 să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată. activităŃi practice. bibliotecă. grupe de 20 formabili fiecare.A.A. comunicare şi colaborare.

CRITERII ECONOMICE Costul programului: 300 lei (+TVA)/ participant În preŃul cursului sunt incluse: suport de curs. prin pregătirea resurselor umane implicate în acest proces.formare@gmail. feedback. • II. activităŃi. ConstanŃa – Valentina MIHĂILĂ. proceduri esenŃiale în unitatea de învăŃământ. • ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. să realizeze proceduri formalizate. • Durata (nr. pauze de cafea/ de prânz.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. conform grupei de cursanŃi). Mariana DOGARU III. 0740. dezbateri. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EVALUAREA INTERNĂ/ EVALUAREA EXTERNĂ PRIN PRISMA STANDARDELOR – PRINTRE RISCURI CĂTRE SUCCES • Tipul de program – program tematic • Public-Ńintă vizat – personal didactic din toate tipurile de unităŃi de învăŃământ.com 90 . conceperea şi definirea procedurilor obligatorii în unitatea de învăŃământ.062 sau pe mail: ic. studii de caz. teste. portofolii. exerciŃii. certificat de participare. 4 ore Tema II – Întocmirea Planului operaŃional al CEAC. Nina HANCIUC. Alina – Aura RÂPĂ.com • • re şti u IC CT A a Coordonator: Documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. harta proceselor organizaŃiei. în evaluarea internă a calităŃii. Număr minim de participanŃi pe grupă: 25 ModalităŃi de înscriere RelaŃii la telefoanele: 0730. 4 ore Tema IV . Violeta GOGU. ActivităŃi: prezentări. chestionare.com. RESURSE UMANE • Formatori (nivelul de pregătire): experŃi din cadrul ARACIP – Constantin-Şerban IOSIFESCU.Proceduri – definiŃie. obiective.223. să proiecteze planul operaŃional al CEAC. utilitate): corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii în cadrul oricărei unităŃi de învăŃământ preuniversitar şi pregătirea membrilor acesteia pentru activitatea de evaluarea externă periodică pe baza standardelor de acreditare şi de referinŃă. timp alocat Tema I – Proiectarea activităŃii CEAC (Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii) la nivelul unităŃii de învăŃământ (corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ.460. 4 ore Tema III . • Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar): semestrul I. 4 ore • Curriculum-ul programului (scop. corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ. semestrul II.606. rezultate) Scop: susŃinerea unităŃilor de învăŃământ în procesul de autoevaluare instituŃională. Rezultate: La sfârşitul programului participanŃii vor fi capabili să operaŃionalizeze Strategia de evaluare internă a unităŃii de învăŃământ. membrii ai CEAC • Justificare (necesitate. mastertopic@gmail. Gabriela Alina PARASCHIVA. total de ore de formare): 16 ore • Planificarea pe stagii/ module tematice. corecta utilizare a unui set de instrumente cu caracter practic aplicativ.Evaluarea externă periodică: standarde de acreditare şi standarde de ReferinŃă. Obiective: corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii. exerciŃii. fişe de evaluare.

manuale Editura „Atelier Didactic” Biblioteca CCD pune la dispoziŃia utilizatorilor: .Statutul personalului didactic şi legea învăŃământului . concurs de titularizare/ suplinire .Mişcarea personalului didactic . cărŃi.Programe pentru obŃinerea gradelor didactice.Soft-uri educaŃionale .LegislaŃie cu privire la curriculum naŃional .Fond de carte specializat pentru cadrele didactice care susŃin examene pentru obŃinerea gradelor didactice.Baza de date a publicaŃiilor bibliotecii CCD . concurs de titularizare/ suplinire .Programe şcolare pentru toate ariile curriculare pentru întreg ciclul de învăŃământ .CAPITOLUL IV Organizare evenimente: lansări reviste.

Proiect Leonardo Transfer de InovaŃie GRU-09-P-LP-9-B-GR – Harnessing Intercultural Diversity. LLP-LdV/ToI/08/IT/500 –– Helps for High Training and High School (HeLPS Transfer). 6.30 septembrie 2010 Proiect Comenius centralizat.Istituto Tecnico Industriale Francesco Giordani. 141800-LLP-1-2008-1-ES-COMENIUS-CMP –– Competences of Professional Educators în Europe (COPE). coord. Napoli. Proiect Grundtvig Parteneriat pentru ÎnvăŃare Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013 – Curs de formarea şi perfecŃionarea personalului didactic auxiliar (bibliotecari. coord.30 septembrie 2011 . redactori. 91 .1 aprilie 2010 ModalităŃi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF Contract nr.Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie. 1 septembrie 2009-31 august 2011.Proiecte europene în derulare 1. Universitatea Politehnica Bucureşti 1 octombrie 2008 . coordonator CEP Manacor. 1 octombrie 2008. LLP-LdV/ToI/2008/RO/028 –– Work at distance to Teach at Distance (T&T). 3. coord. Grecia. 4. 5. LLP-LdV/Toi/09/UK/ – Measuring & Assessing Soft-Skills (MASS). 1 aprilie 2009 . documentarişti) din învăŃământul preuniversitar. POSDRU/19/1.30 septembrie 2010 . Italia 1 octombrie 2008 . coord. 7.3/G/16455 2.30 septembrie 2010 Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie.UK 1 octombrie 2009. Spania.

care s-a dezvoltat an de an. pe care ni-i dorim parteneri în activitatea noastră. apare revista cu acelaşi nume. în cadrul editurii. lucrări de doctrat). editura Atelier Didactic a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti se poate lăuda cu o activitate bogată. revistă editată în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. profesionalismul. cum ar fi suporturi de curs.. ISSN şi descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României tehnoredactare corectură grafică computerizată/ copertă editare pe suport electronic (CD. care cuprinde articole pe o tematică extrem de variată ale cadrelor didactice bucureştene. DVD) servicii tipografice (în parteneriat cu tipografii) Semestrial. editând până în prezent lucrări extrem de utile în activitatea de la catedră. caiete practice de învăŃare a limbii engleze. Editura noastră vă oferă următoarele servicii: editare de cărŃi şi reviste.com 92 . flexibilitatea sunt atribute care ne caracterizează. conferinŃe naŃionale şi internaŃionale etc. asigurând numărul ISBN. lucrări ale diferitelor simpozioane. jurnale de călătorie.ÎnfiinŃată în anul 2003. Editua se adresează cu precădere cadrelor didactice. Coordonator Editura Atelier Didactic Documentarist Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo. promovând în permanenŃă o bună colaborare cu toŃi autorii şi colaboratorii noştri. devenind cunoscută pentru seriozitatea şi profesionalismul de care dă dovadă în relaŃiile cu clienŃii şi partenerii săi. Creativitatea. Vă mulŃumim pentru încredere şi vă aşteptăm şi în acest an şcolar cu noi titluri şi oferte editoriale. dar şi lucrări de autor (beletristică. Atelier Didactic.

C.D.C.) şi fiecare persoană se poate înscrie cu un singur articol la revistă pe semestru. Times New Roman.C. se inserează o imagine adecvată subiectului. Font. Bucureşti (C. Materialele se depun personal la sediul C.D. se depune articolul la redactorul C. marginele paginii A4 sunt: sus. după preferinŃă textul se poate scrie pe 2 sau 3 coloane. se aduce articolul tipărit în 2 exemplare într-un dosar şi copiat pe CD.. cât şi personalul auxiliar.C.C.D. Word Art). scrierea corectă a datelor cu diacritice (verificarea gramaticală şi a punctuaŃiei). centrarea corectă a titlului (Center). Revista apare semestrial (aprilie sau decembrie a. cu altă formă de scriere decât cea folosită. titlul se scrie cu size-ul de 14-20.D. Publicarea în revista CCD Bucureşti vă sprijină în dezvoltarea profesională.5cm. I. dreapta 1cm şi stânga 2. cu size-ul de 12. etaj 1. nu se numerotează paginile fişierului. conŃinutul se scrie la un rând.D. jos. Pot participa la publicarea unui articol cadrele didactice din toate ariile curriculare. pentru conŃinut (B. Revista ”Atelier Didactic” se poate achiziŃiona în mai multe exemplare de la standul de carte sau prin redactorul C.Pentru a participa cu un articol de specialitate în revista „Atelier Didactic” a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti trebuie să respectaŃi următoarele cerinŃe: fişierul va purta numele persoanei şi titlul articolului (nu se trec diacritice).c. – Mihaela COTFAS mihaelacotfas@yahoo.com MulŃumim pentru colaborare! 93 . tema abordată conŃine minim 1 pagină şi maxim 2 pagini (fără numerotare pagini). pentru selecŃionare cu două luni înaintea apariŃiei revistei. împărŃirea corectă a textului din margine în margine (Justify). Coordonator revistă „Atelier Didactic” redactorul C. informatică).

38. 4.G NeamŃu. 33. a XII-a pentru grupele de performanŃă Informatică gimnaziu pentru grupele de performanŃă Istorie. 36. ş. Ioana Bot Ovidiu MăntăluŃă Ocvian Bondoc Sergiu Cătăneanu. II Didactica biologiei vol. pentru grupele de performanŃă Fundamentarea pedagogiei şi educaŃiei religioase Fundamente ale didacticii şcolare Fundamente ale educaŃiei tehnologice Geografia României Ghid arhivistic pentru unităŃile din învăŃământul preuniversitar Ghid de orientarea carierei pentru tineri (CD) Ghid metodic pentru învăŃătorii şi profesorul de limba şi literatura română 13 7 11 1 12 20 6. 18. Crt. 47.5 10.) *** Mihai Ielenicz. 11.5 20 20 6 1 25 30 1 10. 24. 9. 43. 50.VII-XII.5 10.5 4. Adina Gârlea Clara Ionescu. 26.Oancea.a. 31. Metode moderne de predare Proiectul de autoevaluare instituŃională RaŃiunea tehnoştiinŃei Sistemul excretor şi reproductiv (CD) Sistemul locomotor şi digestiv (CD) Sistemul nervos şi endocrin (CD) Sistemul respirator şi circular (CD) Şcoala şi familia Testarea NaŃională 94 . 28. 32. 19.4 40 40 40 40 8. M. cl. Gh. Violeta Copil Daniel Crocnan Daniel Ovidiu Crocnan. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Limba şi literatura română cl VII-VIII Limba şi literatura română cl. 52. Adina Bălan Adrian Pintea. 16. Kaitor. Şandru.5 0. 41. Luca. SoluŃii noi la probleme controversate Din problemele culturii europene EducaŃia adulŃilor EducaŃia elevilor hiperactivi şi cu deficit de atenŃie EducaŃie universitară English Communicative Functions English one (CD) Evaluarea în învăŃământ ExpediŃii în miniatură Fizica şi Chimia pentru titularizare.5 22 17 3. 6. 35. Adina Gârlea Camelia Badea Vasile Bunescu Daniela Dima łăpîrdea *** G.5 6. 17.5 3. Adina Bălan Adrian Pintea. AUTORUL TITLUL PreŃ (LEI) 1. 48. a X-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl.5 0. Bagdazar Nicolae VinŃanu Kieran Egan. Vasile Vasile Kieran Egan Dumitru Copilu. Ion Neacşu. 3. 2.M. 13. II Atelier Didactic nr. 23. S. 14. a XI-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. 42. 46.a Eugenia Popescu *** Lucia Vlădulescu Marin Ilieş. 34. Zoratti. 40. A. Mădălina Ciolocoi Agneta Anghel.5 12. Teorie şi practică Limba română.5 8 15 15 27 20 21. Silviu NeguŃ Petru Lisievici *** Mariana Ciobanu *** Dumitru Popovici N.Marcinschi Ioan Dumitru Clara Ionescu. IX-XII pentru grupele de performanŃă Management financiar Matematică. 12. 29. 20.5 10 Informatică cl. 15. A. 39. 2/ 2009 Atlas geografic general Calitatea învăŃământului Coruri pentru elevi vol. 37. 30. 49. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Metodica predării educaŃiei fizice Pagini nescrise din istoria culturii Române Predarea ca o poveste Predarea pe baze de obiective curriculare Probleme de fizică Probleme de fizică tip Grilă pentru BAC şi admitere în învăŃământul superior Profesorul azi. 8. 44.5 1 20 6. 27. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a ÎnvăŃarea deplină.5 10. 51. 45. Adina Bălan Clara Ionescu. Constantin Florea Asigurarea calităŃii în educaŃie vol I.5 7. M.LISTA CĂRłILOR (LA VÂNZARE) AFLATE LA STANDUL CCD Nr. 7.25 3.5 3. Felea (coord. ş. 5.3 0. Teodor Julea Geoff Petty Luana Miruna Chira Nicolae VinŃanu *** *** *** *** Alexandru Gheorghe ş. II (CD) Didactica predării religiei Didactica.5 27 40 6 1. Ştefan Popenici Nicolae VinŃanu LuminiŃa Delgiudice-Matei *** Petru Lisievici *** Lavinia Ungureanu. examene de grade didactice Fizică. Gabrile Ilieş Rodica OŃeleanu I.5 18 6. a IX-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. I. 10. 21. 22. 25. a.

„Deprinde-te a asculta cu atenŃie pe oricine şi a te pune. în sufletul celui cu care stai de vorbă. pe cât poŃi mai mult.” Marc Aureliu .

com TIC Andi Alexandru Oprea tic_ccd_bucuresti@yahoo.D.it Management educaŃional Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo.comunicare_zoratti@yahoo.com Cecilia Iuga cicitomus@yahoo.com Om şi societate Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.com Personal didactic auxiliar Integrare europeana şi proiecte internaŃionale Tehnologii Arte şi Ed.com Limbă şi comunicare Alexandrina Zoratti limba. Fizică Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo. Viorica DRĂGAN .com InspecŃia şcolară Olimpia Mateescu o_mateescuccd@yahoo. BUCUREŞTI Prof.com Matematică şi ştiinŃe Grigorescu Ştefan grigorescu_stefan@yahoo.com Florica Paragină floricaparagina@yahoo.Consiliere şi orientare Simona Luca consiliereccd@gmail.maria_ccd@yahoo.com DIRECTOR C.com ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Maria Dima dima.com Stan Alice pr_ccd_bucuresti@yahoo.C.

117 Şcoala nr. Stănescu” Şcoala Superioară Comercială „N. Airinei” Şcoala nr. 80 Şcoala nr. 175 „CăsuŃa Piticilor” Colegiul NaŃional „M. Nicolescu” Colegiul Tehnic „P. Rareş” - - Liceul Teoretic „N. 201 „ClopoŃel” Colegiul NaŃional „M. 1 „Sf. MoŃoc” Colegiul Tehnic Energetic Grupul Şcolar Industrial „Gr. Voievozi” Şcoala nr. 114 „Principesa Margareta” Şcoala nr. 88 GrădiniŃa nr. 111 Şcoala nr. 108 „A. 122 GrădiniŃa nr. L. Obregia” Şcoala nr. Brâncoveanu” Colegiul NaŃional „I. 51 GrădiniŃa nr. Kretzulescu” Liceul Teoretic „B. Eminescu” Seminarul Teologic Liceal Ortodox - Şcoala nr. Şcolar Economic Administrativ „A. Odobescu” GrădiniŃa nr. 191 GrădiniŃa nr.D Xenopol” - - Liceul Teoretic „Gr. 149 GrădiniŃa nr.- - Colegiul Tehnic de Poştă şi TelecomunicaŃii„Gh. Cerchez” Şcoala nr. Franklin” Şcoala nr. Asachi” Şcoala nr. Neculce” Liceul Teoretic „A. 160 GrădiniŃa nr. 34 . 135 „Ştefan cel Mare” GrădiniŃa nr. Moisil” Grupul Şcolar Industrial „Gh. 45 „Titu Maiorescu” Liceul Teoretic „I. Caragiale” GrădiniŃa nr. Vlaicu” Liceul Teoretic „C. 248 - - Colegiul Tehnic „M. Viteazul” Gr. 189 „A. 211 - - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful