CAS A

R CO

PULUI DI

D

M un

ic i p cu iului Bu

Arte şi educaŃie fizică Consiliere şi orientare InspecŃia şcolară Integrare europeană şi proiecte internaŃionale ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Limbă şi comunicare Management educaŃional Matematică şi ştiinŃe Om şi societate Personal auxiliar Tehnologii TIC

re şti

IC CT A

a

Mijloc de transport metrou:
* Petrache Poenaru * Grozăveşti

www.ccd-bucuresti.org

Adresa: Splaiul IndependenŃei Nr. 315 A, Sector 6, Cod 060043, Of. 16, Bucureşti

Telefon: 004021.313.49.01 004 021.313.49.02 004021.314.46.60 Fax: 004021.313.49.27

CUPRINS
I Cursuri avizate Artele vizuale şi spaŃiul public Consilierea şi orientarea şcolară la debut Repere metodologice pentru consiliere, în învăŃământul preşcolar şi primar Strategii şi tehnici inovative de consiliere pentru profesorii din gimnaziu şi liceu DemocraŃie participativă: proiectul cetăŃeanul Comunicarea şi negocierea conflictelor Prevenirea şi combaterea violenŃei. Strategii de lucru în tulburările de comportament Dezvoltarea personalităŃii prin stimularea creativităŃii InspecŃia şcolară – suport al dezvoltării carierei didactice Proiectarea didactică pentru învăŃământul preşcolar Implementarea proiectelor şi programelor la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar ÎnvăŃarea prin experiment EducaŃia ecologică la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar EducaŃia timpurie Meşteşuguri tradiŃionale Incluziunea etno-educaŃională a rromilor Fondurile structurale – management de proiect Managementul proiectelor comunitare de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi – llp Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig Limba engleză, italiană, franceză, germană şi spaniolă Strategii didactice inovative – limba engleză Strategii didactice inovative – limba franceză Tehnici inovative în evaluare – metode complementare – limba şi literatura română Comunicare interstituŃională şi relaŃii publice Management financiar Introducere în pedagogiile alternative: Waldorf, Planul Jena Proiectare didactică la disciplina geografie, strategii şi tehnici de evaluare Strategii, tehnici, activităŃi de evaluare la disciplinele socio-umane Metodele active şi rolul lor la lecŃia de istorie Abilitare curriculară pentru educaŃie tehnologică Noi abordări curriculare pentru profilul servicii, discipline economice şi pofilul resurse materiale şi protecŃia mediului (discipline agricole, industrie alimentară, chimie industrială şi prelucrarea lemnului) ÎnvăŃare centrată pe elev Proceduri de instruire şi evaluare în aria tehnologii IniŃiere şi perfecŃionare pentru laboranŃi şi tehnicieni laboranŃi Abordări curriculare în învăŃământul profesional şi tehnic. Transpunerea standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în curriculum Formarea cadrelor didactice din IPT (profil tehnic, servicii şi resurse) şi licee teoretice pentru extinderea metodei moderne interactive de învăŃare - firmă de exerciŃiu (FE) Dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Elaborarea curriculumului în dezvoltare locală(CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic Cultura instituŃională în unităŃile de învăŃământ particulare IniŃiere în domeniul biblioteconomiei Managementul achiziŃiilor publice Organizarea activităŃii de protecŃia şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor – dezastre în unităŃile şcolare Gestionarea documentelor în unităŃile şcolare Curs de perfecŃionare pentru secretarii unităŃilor şcolare Organizare şi calitate în domeniul igienizării şi întreŃinerii curăŃeniei în unităŃile şcolare Arhivarea documentelor şcolare II Cursuri acreditate LocaŃii cursuri acreditate EducaŃie nonformală în muzeu Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport Didactica predării educaŃiei muzicale EducaŃie pentru formarea caracterului Şcoala incluzivă Didactica limbii române Didactica limbii latine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52

spaniolă şi germană Curs de dicŃiune. limbaj telefonic (modulul ii)*.Cercurile de lectură Management educaŃional Autoevaluare instituŃională Didactica disciplinei chimie NoŃiuni generale de astronomie şi astrofizică Didactica matematicii Repere metodologice pentru studiul disciplinei ştiinŃe Didactica biologiei Metodica predării fizicii EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului Şcoala diriginŃilor Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiei (tic) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii . lectură expresivă (modulul –v)* Abordarea stilului oratoric în comunicare Comunicarea în afaceri în limbile: engleză.la cinema(modulul iii)*. limbaj . lectură expresivă şi dezvoltarea vocii Curs de formare pentru profesorii de limba italiană l2 îndreptar în didactica limbii italiene ca limbă străină Teaching young learners – summer school (şcoala de vară) Using linguistic psichodrama techniques în teaching english Creativity în teaching english Teaching english through multiple intelligences Innovative methodology in teaching english ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice — British Council Manager de proiect Contabilitate Inspector protecŃia muncii Inspector resurse umane Managementul resurse umane Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii — IntelTEACH Evaluarea internă/ evaluarea externă prin prisma standardelor – printre riscuri către succes – Qintellis Concept IV „Oricând partenerul dumneavoastră!” Proiecte europene în derulare Editura Atelier Didactic Revista Atelier Didactic Lista cărŃilor (la vânzare) aflate la standul CCD Bucureşti Tabel nominal cu Filialele CCD Bucureşti 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 . franceză. gastronomie(modulul iv)*. italiană.IntelTEACH III Cursuri în parteneriat De la imagini în cuvinte: videoclip prin cântec (modulul i)*.

însă tu însuŃi trebuie să treci prin ea.” (Proverb chinez) .CAPITOLUL I Cursuri avizate „ÎnvăŃătorii îŃi deschid uşa.

. Obiective specifice programului: aplicarea creativă a informaŃiilor din didactica specialităŃii dobândite anterior şi îmbogăŃite prin experienŃa de catedră (limbaj plastic.C.com 1 . Pascariu Monica Simona Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. personal de specialitate din inspectoratele şcolare.C. RESURSE UMANE Formatori: formatori atestaŃi de Ministerul Muncii. ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. unităŃi şcolare Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. cu accent pe aplicaŃiile lor practice (proiectare.I. M.I. Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: Modulul I: prezentări tematice şi identificarea necesităŃilor. CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. arh. personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală.S.E. organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii de specialitate a publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la educaŃia artistică plastică înŃeleasă ca activitate creativă specifică şi interdisciplinară de formare a tinerei generaŃii. bibliotecă.S.E. mijloace de învăŃământ. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie). strategii didactice. Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru clarificarea marilor teme. Modulul III: lucru individual şi prezentările ideilor Scop: stăpânirea cunoştinŃelor generale din ştiinŃele educaŃiei asimilate în facultate. I.M.. dezvoltarea unei idei de proiect de către fiecare participant privind o acŃiune concretă cu impact vizual într-un spaŃiu public Certificare: adeverinŃe tip C. creativitate) în spaŃiul public.B. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 2250 • Costul total al programului: 22. preocupări de optimizare şi ameliorare a mijloacelor de accesibilizare a conŃinutului programei şcolare în funcŃie de particularităŃile de vârstă şi individuale ale copiilor.500 lei ( 300 lei/cursant x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Colaborari: I.cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010.D. III. Cercetarii şi EducaŃiei. ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARTELE VIZUALE ŞI SPAłIUL PUBLIC Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori).D. noŃiuni de gramatică a vizualului. focalizată pe stimularea comportamentului civic în spaŃiul public. II. tehnici artistice).C. Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi Ministerul EducaŃiei.

Prezentarea materialelor informative . Costul orei de formare/ participant – 3. III. proiecte noi de către consilieri. Consilierea în situaŃii de criză.33 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ŞCOLARĂ LA DEBUT Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: consilieri şcolari debutanŃi Justificarea ofertei: formarea profesorilor consilieri şcolari debutanŃi.com 2 . Managementul clasei. schimbul de experienŃă.reŃelei de consilieri şcolari . Aida Ivan. Formatori: Prof. Consilierea şi managementul carierei – dezvoltarea resurselor personale. Ora de consiliere şi orientare . RESURSE UMANE Specialişti din cadrul CMBRAE. prof. ModalităŃi de evaluare: chestionare.ExerciŃii aplicative. Calendarul programului.ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale în rândul consilierilor debutanŃi Consolidarea echipei de specialişti a CMBRAE Elaborarea de materiale. • Marketingul în activitatea consilierului.octombrie-decembrie 2009. care nu au anumite competenŃe practice necesare în activitatea de consiliere. Aurelia Stanculescu. Ioana Şandru.ActivităŃi de consolidare a echipei.100 lei/ cursant Cost total – 3000 lei.Metode moderne de lucru în activitatea de consiliere şcolară -8h • Consilierea individuală –8h: Evaluarea copiilor şi familiilor acestora. Consilierea părinŃilor. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: • Consilierea şcolară/ asistenŃa psiho-pedagogică – cadrul legislativ. programe. Luiza Milea. Robert Florea. şi care întâmpină dificultăŃi inerente lipsei de experienŃă la intrarea în sistem.Analiza cazuisticii. Consilierea elevilor cu devieri de comportament. Prof. proiecte. de natură să le afecteze calitatea serviciilor pe care le pot oferi comunităŃilor şcolare în care îşi desfăşoară activitatea.elaborarea disciplinei opŃionale. Marcela Claudia Călineci.1 curs. Prof. • Programe şi proiecte în sfera consilierii şi orientării şcolare. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane Costul programului .Sesiuni de formare de tip work-shop .consiliere şcolară.-1h • Consilierea ge grup. .1h • Programa de consiliere şi orientare şcolară .roluri ale consilierului în şcoală -3h • Asigurarea calităŃii serviciilor de asistenŃă psiho-pedagogică şcolară -2h Scopul: dezvoltarea profesională a profesorilor consilieri şcolari debutanŃi Obiective specifice programului: Să dobândească principalele repere teoretice referitoare la activitatea de consiliere şcolară Să abiliteze consilierii şcolari debutanŃi cu tehnici şi modalităŃi moderne de lucru Să experimenteze atitudini adecvate rolului de consilier şcolar Să dezvolte programe educaŃionale adecvate consilierii şi orientării şcolare ActivităŃi: . Prof. simulări.3h • Consiliere şi Orientare Şcolară în cabinetele de asistenŃă psiho-pedagogică .I. Prof.ActivităŃi motivaŃionale .repere organizatorice şi manageriale-4h. . activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD şi CMBRAE II.

Prof.30 ore formare Costul programului 120 lei/ cursant Costul total al programului–3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Dezvoltarea creativităŃii-3 h.Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale. ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ. ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic copilul preşcolar sau şcolarul mic. Simona Luca. Ioana Şandru. cu nevoile psiho-afective ale acestuia. ActivităŃi motivaŃionale. Prof. ActivităŃi de consolidare a echipei. activităŃi practice. • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: . Prof.Strategii de învăŃare. în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. Ani Radu.Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h . Adina Tatu. deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi. ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip work-shop. RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof. Prof.decembrie 2009. Univ. ModalităŃi de evaluare: chestionare.1 curs – octombrie . Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în grădiniŃă sau şcoala primară. proiecte.3h. − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale. ADHD. Analiza cazuisticii. prof.reŃelei de consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ExerciŃii aplicative.Problematica psiho-afectivă a debutului grădiniŃei şi a şcolar. Prof. dr. Asist. Drd. Rodica Cristescu. Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile. Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti. Drd. Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor . III.Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară din grădiniŃă şi ciclul primar-6h . • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale. Marcela Marcinschi Călineci . Univ. Anca BorzeaUniversitatea Bucuresti. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II.I.com 3 . şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere. Managementul timpului liber al şcolarului mic-1h. Asist. . . CRITERII CURRICULARE REPERE METODOLOGICE PENTRU CONSILIERE. Prof. cerinŃe educaŃionale speciale-5h . Cosmina Mironov.Psihologia copilului preşcolar şi şcolar mic-2h. schimbul de experienŃă.Universitatea Bucuresti.Ce este consilierea şcolară. proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului. –definirea conceptelor cheie. Ana Maria Oancea . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane . . programe. Succesul şcolar. simulări. ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD.1h. Elaborarea de materiale. Dezvoltarea abilităŃilor emoŃionale-5h Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare la vârsta preşcolară şi şcolară mică.

activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. Marcela Marcinschi Călineci . tinereŃea-2h Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor. ActivităŃi: − ActivităŃi de consolidare a echipei.Universitatea Bucuresti. Adina Tatu. Univ. Cosmina Mironov. Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic elevul din gimnaziu şi liceu. adolescenŃa. Ioana Şandru. Dezvoltarea creativităŃii-3h Managementul şi consilierea carierei. Rodica Cristescu.3h. Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale. Drd. − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale. Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h. Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. ModalităŃi de evaluare: chestionare. ÎnvăŃarea continuă. deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi. Prof. Prof. Prof. Costul orei de formare/ participant – 4 lei.Prof. programe.I. Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti.Universitatea Bucuresti. Marcela Marcinschi Călineci . Asist. Prof. III. dr.-4h. Ani Radu. Prof. ADHD. Problematica psiho-afectivă a trecerii de la gimnaziu la liceu-1h. Simona Luca. CRITERII CURRICULARE STRATEGII ŞI TEHNICI INOVATIVE DECONSILIERE PENTRU PROFESORII DIN GIMNAZIU ŞI LICEU Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD. simulări. ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ. • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Ce este consilierea şcolară – definirea conceptelor cheie-1h. RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof. şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere. Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare în gimnaziu şi liceu. cu nevoile psiho-afective ale acestuia. Succesul şcolar premisă a succesului profesional. proiecte. Anca Borzea.octombrie-decembrie 2009. prof. în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. Dezvoltarea inteligenŃei emoŃionale. Ana Maria Oancea . Elaborarea de materiale. Asist. Drd. managementul informaŃiilor. schimbul de experienŃă. cerinŃe educaŃionale speciale4h.reŃelei de − Sesiuni de formare de tip work-shop consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ActivităŃi motivaŃionale − ExerciŃii aplicative.2h. • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei/ cursant Cost total – 3600 lei.com 4 . Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în gimnaziu sau liceu. Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară în gimnaziu şi liceu 6h. Psihologia vârstelor – pubertatea. − ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin − Analiza cazuisticii. Prof. Univ. proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului. Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile. utilizarea TIC Rezultate Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal.1 curs. Strategii de învăŃare.

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEMOCRAłIE

PARTICIPATIVĂ:

PROIECTUL CETĂłEANUL
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: profesori de ştiinŃe socio-umane care predau ore de cultura civică la gimnaziu şi consilieri şcolari Justificarea ofertei: « Proiectul CETĂłEANUL » este o metodologie inovativă de predare a educaŃiei civice ce este recomandată profesorilor care predau cultură civică la clasa a şaptea, în baza Protocolului de Colaborare intre Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Institutul Intercultural Timişoara.. Cursul diseminează şi actualizează bunele practici din cadrul proiectului internaŃional CITIZEN, fiind orientat preponderent spre aspecte practice, şi presupune experimentarea diferitelor etape ale proiectului în cadrul unor sesiuni de formare, urmate de aplicarea lor la clasă. cursul răspunde nevoilor de formare şi de perfecŃionare continuă a profesorilor de ştiinŃe socio-umane şi consilierilor şcolari pentru a le forma/dezvolta abilităŃile de interacŃionare cu comunitatea şi a dezvolta în rândul elevilor un comportament necesar practicării democraŃiei participative. Datorită acestor abilităŃi/ competenŃe ale profesorului, mediul şcolar şi cel comunitar va deveni unul benefic şi stimulativ, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi. vizăm nevoile de formare ale cadrelor didactice, pentru a exercita rolul de formare şi asumare a cetăŃeniei democratice prin implicare activă în comunitate. Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate: TEMA1: Metodologia “Proiectul CetăŃeanul” la nivel internaŃional şi în România-12h TEMA 2: Politici publice şi participare civică într-o societate democratică-8h TEMA 3: Strategii didactice active pentru predarea educaŃiei civice-5h Scopul: Formarea compeŃentelor pentru utilizarea metodologiei de predare a culturii şi educaŃiei civice prin «Proiectul CETĂłEANUL » Obiective specifice programului: Familiarizarea cursanŃilor cu elementele caracteristice ale metodologiei Proiectul CetăŃeanul Aplicarea paşilor specifici ai metodologiei Proiectul CetăŃeanul în contextul specific al claselor din şcolile româneşti. Familiarizarea cursanŃilor cu termenii cheie din domeniul politicilor publice, legislaŃiei, puterii publice, dezvoltării comunităŃii locale Dezvoltarea competenŃelor formabililor de a recunoaşte probleme de interes public şi de a formula soluŃii realiste ale acestora în sprijinul autorităŃilor responsabile şi a comunităŃii locale Familiarizarea cursanŃilor cu principalele mecanisme de participare civică şi cu legislaŃia în vigoare Dezvoltarea unor competenŃe necesare influenŃării democratice a politicilor publice din diferite domenii Familiarizarea cursanŃilor cu conceptul de descentralizare şi cu rolul crescut al cadrului didactic în acest context. Dezvoltarea competenŃelor de abordare a autorităŃilor publice şi de comunicare cu acestea. Dezvoltarea competenŃelor necesare proiectării, susŃinerii şi evaluării activităŃilor didactice specifice metodologiei Proiectul CetăŃeanul ActivităŃi: Prezentarea metodei Project Citizen, etape, activităŃi.. − Participarea la spaŃiul virtual- comunitatea online –Project Citizen Realizarea efectivă la clasă cu elevii a project Citizen la ora de − Implementarea Project Citizen cultura civică . Sesiuni de formare de tip work-shop - ActivităŃi motivaŃionale Rezultate Noi competenŃe profesionale de lucru la ora de cultură civică – metoda Project Citizen. Implementarea la clasă a Project Citizen, Introducerea unităŃii în reŃeaua internaŃională on–line a Project Citizen. Calendarul programului- 1 curs- ianuarie- martie 2010. ModalităŃi de evaluare: chestionar, portofoliu, prezentarea publică a proiectului cu elevii. Certificare prin adeverinŃe tip CCD . II. RESURSE UMANE Formatori recunoscuŃi in Project CITIZEN: Prof.Tamara MANATU, Conf Univ. Dr. Silvia POPESCU, Prof. NICOLETA HANGU, Prof. Simona LUCA III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 20 persoane – 25 ore formare Costul programului – 90 lei/ cursant. Cost total - 2250 lei , Costul orei de formare/ participant – 3,6 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

5

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA

ŞI NEGOCIEREA

CONFLICTELOR
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar, didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei:
Cursul răspunde nevoii cadrelor didactice de a convieŃui într-un mediu educaŃional securizant, non-conflictogen bazat pe înŃelegere, toleranŃă şi respect mutual. De aici, necesitatea însuşirii de strategii, metode de stimulare a conlucrării şi comuniunii didactice şi intra/interinstituŃionale prin dezvoltarea unor tehnici de negociere şi rezolvare a conflictului. Venim in întâmpinarea solicitărilor unităŃilor de învăŃământ de a consolida echipele de cadre didactice şi nedidactice, pentru facilitarea comunicării într-un mediu educaŃional comunicaŃional.

Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate:
• • • • • • Procesul de comunicare – definirea conceptelor – 1h Comunicarea interpersonală, inteligenŃa emoŃională-6h Comunicarea non-violentă . Asertivitatea.-4h Comunicarea inter şi intrainstituŃională.- 6h Etiologia conflictelor.-2h Strategii de negociere- 6h

Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea constructivă a conflictelor la nivel de grup şcolar şi/sau instituŃional. Obiective specifice programului: - să dezvolte abilităŃi de comunicare verbală şi non-verbală; - să clarifice motivaŃiile profesionale, valorile personale şi trăirile socio-afective specifice interacŃiunii de grup; - să concilieze poziŃiile, scopurile divergente, contradictorii sau opuse; - să amelioreze gesturile personale; - să exerseze deprinderile de reglaj emoŃional; - să elaboreze scenarii proprii de viaŃă şi de muncă în colectivitate ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip − Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă. work-shop − ExerciŃii de creare a echipei − Prezentarea materialelor − ActivităŃi de consolidare a echipei- ActivităŃi informative motivaŃionale − ExerciŃii aplicative, simulări. Rezultate Noi competenŃe profesionale de comunicare şi negociere, Facilitarea comunicării în cadrul echipelor de cadre didactice din unităŃile şcolare. Calendarul programului- la solicitare – 1 curs/semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Dr. Diana Melnic, Prof. Ana-Maria Oancea, prof. Elena Pascali, Prof. Aida Ivan, Prof. Postu Maria, prof. Simona Luca II. RESURSE UMANE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 persoane – 25 ore formare Costul programului – 100 lei/ cursant . Costul total - 2500 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

6

I. CRITERII CURRICULARE

Denumirea programului: PREVENIREA

ŞI COMBATEREA VIOLENłEI. STRATEGII DE LUCRU ÎN TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii de abilitare a cadrelor didactice de la toate nivelurile de învăŃământ pentru a lucra cu elevii care manifestă un comportament violent, pentru prevenirea comportamentului violent şi/ sau delincvent la elevi. Acest curs este justificat de concluziile desprinse din studiul realizat de Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei, „ ViolenŃa în şcoală”, care a relevat necesitatea formării cadrelor didactice în scopul prevenirii violenŃei în şcoli. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: o ViolenŃa umană – cauzalitate. Abordări, concepte cheie, tipologii. o Forme ale violenŃei şi medii de manifestare: în şcoală, în familie- violenŃa domestică agresivitatea în spaŃiul public o Strategii de lucru cu elevi care manifestă tulburări de comportament o Strategii anti-violenŃă la nivelul clasei o Strategii de intervenŃie privind violenŃa la nivelul şcolii Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea şi consilierea elevilor care manifestă comportament violent, sau delincvent, în scopul prevenirii actelor de violenŃă . Obiective specifice programului: o să se familiarizeze cu metodele specifice de lucru cu elevii care manifestă un comportament violent; o să aplice aceste metode în funcŃie de caz; o să dezvolte programe şi strategii pentru prevenirea violenŃei în şcoli. ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop o Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative, simulări. o Studii de caz, strategii de consiliere. o Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă Rezultate: o noi competenŃe de abordare a fenomenelor de violenŃă o abilităŃi privind implementarea strategiilor de reducere a violenŃei în clasă şi în şcoală. Calendarul programului- la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Adina Tatu, Prof. Ana-Maria Oancea, Prof. Carmen Dumitru, Prof . Drujinin Victor, Prof. Rodica Cherciu. Prof. Manuela Cazan. III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. Cost total – 3600 lei, Costul orei de formare/participant – 4 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

7

com 8 . Obiective specifice programului: o să identifice aspectele caracteristice ale creativităŃii. Prof. Drujinin Victor. abordări moderne.I. ceea ce implică revigorarea încrederii în sine: rigiditatea nu vine decât de la condiŃionare şi rutină. Obiectivul principal al Anului European al CreativităŃii şi InovaŃiei va fi de a sprijini eforturile instituŃiilor şi organismelor care activează în spaŃiul Comunitar. Eforturile europene. • antrenarea şi dezvoltarea flexibilităŃii mentale.la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare. Manuela Cazan. dar şi ca produs al gândirii creatoare o să analizeze creativitatea ca un potenŃial general uman. RESURSE UMANE Prof. Simona Luca. Factorii creativităŃii. ocupaŃionale. pentru a promova creativitatea. Tehnici de dezvoltare a creativităŃii. III. atât ca proces. Prof. strategii de consiliere Rezultate: o Formarea unei atitudini de flexibilitate şi autonomie creativă în gândire o Orientarea proactivă de a valorifica în mod inovativ oportunităŃile o Aplicarea la clasă a unui program de dezvoltare a creativităŃii.primar şi gimnazial-liceal. Cost total –3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. care a condus la desemnarea anului 2009 ca An European dedicat dezvoltării CreativităŃii şi InovaŃiei. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII PRIN STIMULAREA CREATIVITĂłII Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. antreprenoriale şi sociale şi bunăstarea tuturor indivizilor societăŃii. fiind provocată şi de frica de nou. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. precum şi de lipsa de independenŃă. Prof. prin învăŃarea de-a lungul întregii vieŃi. scenarii tranzacŃionale. în contextul social. Creativitatea -exemple de bune practici în şcolile europene . Calendarul programului. susŃin şi dezvoltă creativitatea elevilor. ca o trăsătură complexă a personalităŃii în societatea cunaoşterii. Prof Ioana Şandru. a ajuta pe fiecare sa descopere propria strategie de învăŃare si mijloacele de optimizare şi a facilita crearea unor atitudini pozitive cu privire la continuitatea învăŃării pe parcursul întregii vieŃi. declaraŃii de intenŃie. Scopul: Formarea şi dezvoltarea unei atitudini de promovare a creativităŃii cadrelor didactice. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Conceptul de creativitate. Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative. • a învăŃa cum să înveŃi. ca un motor al inovaŃiei şi ca factor cheie pentru dezvoltarea competentelor personale. Justificarea ofertei: Programul răspunde aceleiaşi nevoi complexe. Abilitarea psiho-peadagogică a cadrelor didactice pentru aplicarea în demersul didactic a unor metode care stimulează. pentru dezvoltarea personală în contextul învăŃării pe parcursul întregii vieŃi. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. proiecte. Studii de caz. Carmen Dumitru. Prof. Prof. simulări. ca o dimensiune structurală a personalităŃii o să conceapă strategii şi secvenŃe didactice care să potenŃeze potenŃialul creativ-imaginativ al elevilor ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop. Rodica Cherciu. grupe de curs mixte: cadre didactice din învăŃământul preşcolar. Olimpia Mateescu. în cadrul cărora CCD se înscrie. Dr. promovarea spiritului inovativ şi creator. vizează: • promovarea creativităŃii.

de ore de formare planificat: 264 • Costul unei ore de formare/ cursant: 5. managerii din educaŃie Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar care au responsabilităŃi de formare. drnd.. Cristina Iancu – prof. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECłIA ŞCOLARĂ – SUPORT AL DEZVOLTĂRII CARIEREI DIDACTICE Tipul de program: dezvoltare profesională Public-Ńintă vizat: inspectorii şcolari şi metodiştii ISJ/MB. Dana Zloteanu – prof. gr.I. gr. abordări moderne interactive/ CompetenŃe interpersonale ale metodistului (8 ore). gr. I. I. did. Rodica Dimitrovici – prof. Modelul CQAF. exerciŃii de grup. Carmen GheaŃă – prof. gr.. portofolii II. I. did. did. Ioana Ariniş – prof. gr. prezentări de documente şi reglementări din domeniu.Proiectarea de activităŃi specifice inspecŃiei şcolare care să realizeze corelaŃia obiective – resurse – conŃinuturi .6 lei • Costul total al programului: 37 500 lei (250 lei/ cursant) Coordonator: prof. Elena Pascali – prof. I. did.. I. gr. Victoria Nicola – prof. I. Ştefan Pacearcă – prof. Abordarea bazată pe proces (4 ore). gr. I. I. did. Univ. de cursanŃi planificat: 150 • Nr. dr. proiecte. ateliere de lucru. Olimpia Mateescu – prof. Aurelian Ene – prof. I. elaborare de materiale Rezultate: Publicul – Ńintă vizat va deŃine cunoştinŃe. did. III.. Costel Chiteş – prof. Cristina Ştefan – prof. RESURSE UMANE Formatori: Vasile Molan – conf. Dezvoltarea profesională şi managementul carierei didactice (8 ore). did. Gabriel Vrânceanu – prof. monitorizare. I. Ruxandra Regalia – prof. aplicaŃii. dezbateri. gr. Gabriela Postescu – prof. CRITERII ECONOMICE • Nr. Bucureşti. metodist OLIMPIA MATEESCU o_mateescuccd@yahoo. Curriculum – tipuri. dr. did. Diana Melnic – prof. did. univ. Evaluare (2 ore) Scopul: Cunoaşterea şi dezvoltarea de competenŃe necesare în domeniul educaŃiei adulŃilor Obiectivele specifice programului: . did. deprinderi şi competenŃe din domeniul inspecŃiei şcolare ModalităŃi de evaluare: chestionare. gr. did.com 9 . gr. dr. evaluare şi control în cadrul structurilor/ instituŃiilor acestuia Durata: 44 ore Planificarea pe module tematice: Asigurarea c alităŃii serviciilor educaŃionale. gr. Daniela Popa – prof. InspecŃia şcolară şi implicaŃiile acesteia în modernizarea lecŃiei (8 ore). Managementul clasei şi didactica predării/ CompetenŃa didactică (8 ore). dr. consiliere. I.Utilizarea de strategii şi proceduri eficiente de recunoaştere/ evaluare a competenŃelor profesionale ale cadrului didactic raportate la evoluŃiile pe plan european privind noile sale roluri într-o societate a cunoaşterii ActivităŃi: expuneri. I. Evaluarea în învăŃământ (6 ore). did. I. did.. gr. gr.

maria_ccd@yahoo. consilier. 100 lei/ cursant (10000 lei ) 4 lei Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II. profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde nevoilor de pregătire a cadrelor didactice debutante în număr foarte mare în sistem la momentul actual.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii PROIECTAREA DIDACTICĂ ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR PENTRU Curriculum-ul Scopul programului Obiective specifice programului ActivităŃi Formare/ perfecŃionare Educatoare.INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. 25 ore Modulul I – Curriculum şi proiectare .12 ore Cunoaşterea şi aplicarea noŃiunilor şi a etapelor în demersul didactic. formator.D. Să utilizeze metode active în cadrul procesului de predare –învăŃare. proiecte.C. învăŃare şi evaluare Proiectarea unei unităŃi de învăŃare Asigurarea şi utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi integrate Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare.activităŃi practic-aplicative. consilier Inspectori specialitate ISMB Universitar.6 ore Modulul III – CompetenŃă didactică . Georgeta Matei – prof. 100 (4 grupe) 25 AdeverinŃe tip C. formator .com 10 . portofolii Georgeta Iordache – prof.6 ore Modulul II – Metode active şi interactive. Să elaboreze corect proiectul de activitate formulând obiective corelate cu conŃinuturile.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/ participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. institutoare. Cunoaşterea şi selectarea unităŃilor de conŃinut specific Proiectarea activităŃii de predare. Elena Ciauşu – prof. consilier.

C. 164 lei/ cursant (16400 lei) 4 lei Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii Curriculum program Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.SusŃinerea unui proiect/ program educaŃional. 100 (4 grupe) 41 ore AdeverinŃe tip C. prof. învăŃători.com 11 .CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. Să dezvolte abilităŃi de susŃinere a unui proiect/ program.20 Formarea şi dezvoltarea unor competenŃe în conformitatea cu cerinŃele unui învăŃământ modern.ModalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program-15 ore Modulul II . activităŃi practice Prof.D. Se redacteze un proiect educaŃional Realizarea proiectelor şi prezentarea fiecăruia de fiecare cursant Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare. Prof. prof. Gabriela Bărbulescu.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR LA NIVELUL ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Dezvoltare profesională Educatoare. proiecte.maria_ccd@yahoo.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.6 ore Modulul III – ModalităŃi de implementare în practica curentă proiecte/ programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ. Să cunoască modalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program.Georgeta Iordache. profesori învăŃământul preşcolar şi primar Nevoia de atragere a partenerilor externi în dezvoltarea şi modernizarea procesului educativ în unităŃile de învăŃământ 41 ore Modulul I. prof. Ştefan Pacearcă. Inspectori specialitate ISMB. institutoari. portofolii. Să implementeze în practica curentă proiecte / programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ.Georgeta Matei. Universitar. Elena Ciauşu.

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii

ÎNVĂłAREA PRIN EXPERIMENT
Formare continuă ÎnvăŃători, institutori, profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva aplicabilităŃii conŃinuturilor. 20 ore Modulul I - Conceptul în corelaŃie cu principiile didactice moderne, clasificare- 4 ore Modulul II - Strategii de aplicare a învăŃării prin experiment- 6 ore Modulul III - Rolul învăŃătorului în integrarea experimentului în orele de ştiinŃe ale naturii- 10 ore Dezvoltarea competenŃelor de utilizare a experimentului în demersul didactic. Să conştientizeze importanŃa experimentului ca metodă activă de predare – învăŃare ; Să realizeze practic experimente din programele şcolare pentru clasele I - IV Proiectarea unei unităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Trimestrul IV Trimestrele I si II Aplicarea unor fişe de observare a experimentelor, activitate practică. Inspectori învăŃământ primar ISMB - Sectoarele 1-6, Gabriela Bărbulescu, Ştefan Pacearcă Universitar, inspectori ISMB 100 (4 grupe) 20 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 90 lei/ cursant (9000) 4,5 lei

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi

Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

12

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
CRITERII CURRICULARE Denumirea programului EDUCAłIA ECOLOGICĂ LA NIVELUL

ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Dezvoltare profesională Educatoare, învăŃătoare, institutoare Actualitatea problematicii pe plan mondial; Răspunde solicitărilor din reŃea pentru formarea unor abilităŃi şi competenŃe necesare predării educaŃiei ecologice şi implementării unor proiecte ce vizează domeniul ecologic. 42 ore Modulul I- Ecologie sistemică şi dezvoltare durabilă - 12 ore Modulul II - Obiective, conŃinuturi, activităŃi specifice - 18 ore Modulul III-Managementul şi implementarea proiectelor cu teme de educaŃie ecologică - 12 ore Abilitarea cadrelor didactice în realizarea unor activităŃi educaŃionale specifice educaŃiei ecologice la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar. Să cunoască, aplicând principii de bază ale ecologiei; Să cunoască o serie de probleme orientate pe proiecte care asigură perceperea corectă a mediului şi permit îmbunătăŃirea stării actuale a mediului; Să înveŃe unele jocuri şi activităŃi creative specifice educaŃiei ecologice; Să cunoască modalităŃi de concepere/ redactare şi implementare a unui proiect/ program. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte în echipă Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme cu conŃinut ecologic.Realizarea unui proiect educaŃional. Trimestrul IV . Trimestrele I si II Analiza unor situaŃii concrete, elaborarea de strategii, elaborarea unui portofoliu orientat pe lucrul în echipă. Dr. Nicoleta Adriana Geamănă - Cercetător Departamentul de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă – Universitatea Bucureşti, prof. Dana Moraru, Maria Dima, Minodora Gavrilă, Dana Zainea. Universitar, formatori atestat CNFP

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul

Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori

Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi 50 (2 grupe) planificaŃi 42 Număr ore formare AdeverinŃe tip C.C.D. Modul de certificare 189 lei/ cursant (9450 lei) Costul total al programului 4,5 lei/oră Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com
13

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei

EDUCAłIA TIMPURIE
Formare continuă Educatoare, institutori, profesori învăŃămnt primar şi preşcolar Aplicarea unui curriculum într-o viziune nouă impune pregătirea cadrelor didactice implicate în implementarea acestuia.”Un curriculum pe care trebuie să îl vedem ca pe un pas înainte, pornind de la ceea ce am avut până acum în plan curricular şi ca pe o provocare profesională, în raport cu modul de a răspunde corespunzător la abordări noi şi standarde în domeniu prezente şi în alte zone ale globului” (Insp. Viorica Preda, 2008). 25 ore Modulul I - Definire, obiective, comportamente, teme, inventar de probleme- 6 ore Modulul II - Factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului- 2 ore Modulul III - Metodologia de aplicare a noului curriculum- 12 ore Clarificarea noŃiunilor din curriculum educaŃia timpurie Să cunoască obiectivele,comportamentele şi modalitatea de stabilire a inventarului de probleme; Să cunoască factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului şi permit îmbunătăŃirea acestuia; Să cunoască modalităŃi de concepere/redactare şi implementare a unui proiect. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte şi planificări Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme, realizarea unui proiect. Trimestrul IV.Trimestrele I şi II Chestionare, activitate practică. Georgeta Iordache - inspector învăŃământ preşcolar ISMB-Sect. 1, Sorina Lupu Universitar 100 (4 grupe) 25 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 100 lei/ cursant (10000 lei) 4 lei/ oră

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

14

III. ActivităŃi: Lucru în echipă pentru exersarea tehnicilor specifice fiecărui meştesug. Calendarul programului: Trimestrele I şi II ModalităŃi de evaluare: Chestionare.8 ore Modulul II – Prelucrarea lemnului – 8 ore Modulul III – Cusături româneşti din diferite zone – 8 ore Modulul IV. profesori pentru învăŃământul primar şi preşcolar Justificarea ofertei: La solicitarea cadrelor didactice. Cristescu Rodica.Ceramica – 8 ore Modulul V – Podoabe – Încondeiat ouă – 8 ore Evaluare – 2 ore Curriculum-ul programului: Scopul: PerfecŃionarea cadrelor didactice pentru o activitate competentă şi creativă Obiective specifice programului: • Să valorifice specificul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti. frumos) • Să se aplice tehnicile mesteşugurilor tradiŃionale. Popescu Monica Verona. Prof. proiecte. • Să-şi însuşească principiile artei tradiŃionale (util. Prof. II.Icoane .C.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 100 (4 grupe) Număr ore formare: 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip CCD Costul total al programului: 336 lei/ cursant (33600) Costul unei ore de formare/ participant: 8lei/ora Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. Rezultate: CursanŃii vor achiziŃiona cunostinŃe noi în domeniul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti şi vor dezvolta abilităŃi practice.INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MEŞTEŞUGURI TRADIłIONALE Tipul de program: PerfecŃionare Public Ńintă vizat: ÎnvăŃători. institutori.I. expozitie cu obiectele realizate. simplu. Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I – Cultură şi civilizaŃie românească . activităŃi practice. obiceiurilor si artei traditionale romanesti.RESURSE UMANE Formatori: Prof.E. Iofciu Florentina Nivelul de pregătire: Universitar.maria_ccd@yahoo. • Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind păstrarea tradiŃiilor. Atestat Phare M.com 15 .

din formarea iniŃială a cadrelor didactice şi în contextul perpetuării stereotipurilor negative referitoare la rromi şi a unor atitudini şi comportamente discriminatorii în mediul şcolar.grupuri. minorităŃi naŃionale. Rezultate: AchiziŃionarea de cunostinŃe în domeniile istoriei şi culturii rromilor. Evaluare finală – 2 ore.C. evaluare continuă. Lect. • Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv. • Abilitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării de strategii educaŃionale.com 16 . Obiective : • Însuşirea de cunoştinŃe despre rromi (istorie. joc de rol.maria_ccd@yahoo. ActivităŃi: ÎnvăŃare pe baza unor activităŃi interactive de tip brainstorming. univ. mai. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INCLUZIUNEA ETNO-EDUCAłIONALĂ A RROMILOR Tipul de program:Program tematic prin stagii nondisciplinar Public-Ńintă vizat:Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificare: Implementarea Ordinului MECT nr. univ. focus. aplicare de chestionare. iunie) ModalităŃi de evaluare: Teste-grilă la finalul fiecărui modul de formare.I. cultură. asistent social. lucru în echipă. formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza” Nivelul de pregătire: Universitar III. lingvist . politici publice educaŃionale. Mariana Sandu. Mihai Neacşu. Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I –Repere din istoria rromilor: impactul istoriei evenimenŃiale asupra istoriei sociale – 7 ore + 1 oră evaluare. extinderii ofertei de cursuri opŃionale cu privire la copilul rrom. dialog-dezbatere. atitudinal şi comportamental faŃă de romi în mediul şcolar şi în afara acestuia. portofolii tematice etc. Gheorghe Sarău. Modulul II – Diacronia şi sincronia imaginilor despre rromi – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul III – Arhetipuri şi emergenŃe ale identităŃii rromilor – 8 ore + 1 oră evaluare Modulul IV – Politici publice educaŃionale adresate rromilor – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul V – Repere metodologice de abordare a copilului rrom şi a familiei sale în cadrul educaŃiei formale şi în afara acesteia – 8 ore + 1 oră evaluare. Curriculum-ul programului Scop: Formarea cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar pentru crearea unui mediu şcolar inclusiv din perspectiva identităŃii etnice a rromilor.Universitatea din Bucureşti. formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza”.D. referate. evaluare reciprocă între cursanŃi. etnolog . istoric. activităŃi practice.Universitatea din Bucureşti şi inspector MECI. II. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 Număr de ore de formare planificate : 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip C. Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar) : Trimestrul II (aprilie. Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv. • Însuşirea unor metodologii de abordare a disciplinelor şcolare din perspectiva dialogului intercultural şi a identităŃii etnice rrome. inclusiv despre rromi. 1529/18 iulie 2007 privind promovarea diversităŃii culturale. • Însuşirea unor strategii educaŃionale şi a unor metodologii de lucru cu copilul rrom şi cooperare cu familia copilului rrom. dr. focus-grup. examen scris la finalul programului.. Delia Grigore. Costul total al programului: 13650 lei (546 lei / cursant) Costul unei ore de formare/ participant: 13 lei/ ora de formare / cursant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. dr. atitudinal şi comportamental faŃă de rromi în mediul şcolar şi în afara acestuia. a elaborării şi punerii în practică de programe educaŃionale adresate rromilor şi de a realiza proiecte comunitare interculturale. în condiŃiile lipsei informaŃiilor despre diversitatea culturală. interculturalitate. portofolii tematice. metode de abordare în mediul şcolar). RESURSE UMANE Formatori: Prof. Drd. politicilor educaŃi-onale adresate rromilor şi metodologiei de abordare a identităŃii rrome în mediul şcolar.

metodist CCDBucureşti. factori de decizie din sistemul educaŃional. II. 2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare. total ore de formare: 28 ore/ grupa x 3 = 84 ore Perioada/durata: 1 grupa semestrul I. formator naŃional Simona Luca. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: FONDURILE STRUCTURALE – MANAGEMENT DE PROIECT Tipul de program: formare continuă Grupul Ńintă: cadre didactice.expert POS-DRU Roxana Radu. de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 300 lei. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III. RESURSE UMANE Formatori: experŃi internaŃionali în fonduri structurale Nicoleta Silvia Ioana – expert POS-DRU Constantin Viorel Mihai .INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I.500 lei.prof. Să identifice axa prioritară şi domeniul major de intervenŃie în care se încadrează din punct de vedere al eligibilitatii. CRITERII ECONOMICE Nr. personal din instituŃii ale administraŃiei publice locale. formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie. Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect in action web Să deŃină toate informatiile necesare unei bune implementări a unui proiect cofinanŃat din fondurile structurale.expert POS-DRU Cecilia Iuga – prof.metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo.chestionare de evaluare. Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile apărute prin introducerea programelor operaŃionale în România Actualitatea problematicii europene: programele UE pentru educaŃie şi formare profesională reprezintă o investiŃie directă în procesul de pregătire a unei Europe consolidate pe valori comune şi deschise provocărilor mileniului III Nevoia de formare în ceea ce priveşte principiile esenŃiale şi instrumentele fondurilor structurale Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect. Cost total: 22. deprinderea limbajului si a procedurii de aplicatie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele operaŃionale. : personal de specialitate din inspectoratele şcolare. depunerea de aplicatii de proiect cofinantate din fonduri structurale (prin POSDRU si prin POR) Nr. metodist CCDBucureşti. Coordonator: prof.com 17 .

de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 180 lei. chestionare de evaluare. Nr. Petre Botnariuc .INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I. LEONARDO DA VINCI. formator naŃional.500 lei. 2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare.. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III. Cost total: 13. deprinderea limbajului şi a procedurii de aplicaŃie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi (Lifelong Learning .LLP) Să se familiarizeze cu termenii şi condiŃiile impuse de scrierea unui proiect Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect II.com 18 . formator naŃional Cristina Ştefan – prof. formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie.dr.prof.cercetător Drd. ocupaŃionale. GRUNDTVIG Tipul de program: formare continua Grupul Ńintă:cadre didactice din învăŃămantul preuniversitar Justificarea ofertei : Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile de promovare a dimensiunii europene în sistemul educaŃional Nevoia de a promova creativitatea ca motor al inovaŃiei şi factor cheie în dezvoltarea competenŃelor personale. CRITERII ECONOMICE Nr. Coordonator: prof.metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENTUL PROIECTELOR COMUNITARE DE INVATARE DE-A LUNGUL INTREGII VIEłI – LLP COMENIUS. antreprenoriale şi sociale prin învăŃarea pe tot parcursul vieŃii Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect. Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei.profesor metodist CCD Bucureşti. RESURSE UMANE Formatori: LuminiŃa Tasica -cercetător Dr.metodist CCD Bucureşti. Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei. total ore de formare: 40 ore/ grupa x 3 = 120 Perioada/durata: 1 grupă semestrul I. Simona Luca . Cecilia Iuga .

de scrisori.B Doina Groza.D.S. timp alocat: 1. didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: LIMBA ENGLEZĂ. Limba italiană: prof. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele de cunoaştere. FRANCEZĂ. de ore de formare/ perfecŃionare planificate:200 Costul total al programului: 25. Obiective specifice: formarea abilităŃilor. chestionare. activităŃi. Cunoaşterea sistemului de comunicare . latin . materiale realizate de formabili/ portofoliu. Eduardo Salceda. manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon . dirijate. obiective. Aprofundarea părghiilor de comunicare . conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor cadrelor didactice de a: desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar. pe grupe. III.it 19 ..Modulul I: 40 de ore 2. Roxana Popescu Guinea. de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. Marioara Popescu. prof. Rădulescu Camelia.I. lector . Limba germană: lector dr.C. transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului.Modulul III: 40 de ore Curriculum-ul programului (scop. Mirela Georgescu.Modulul II: 40 de ore 3. Marianne Koch. discuŃii.000lei (200 lei /cursant x125) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 5 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Alexandra Raluca Herăscu – profesor. exerciŃii de completare de cuvinte. insp I. Nicoleta Silvia Ioana. Limba spaniolă: prof. integra cuvinte noi în enunŃuri proprii produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat. teste. II. Ramona Enescu – profesor.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. GERMANĂ ŞI SPANIOLĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: cadre didactice.M. folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple. răspunsuri la stimuli imagine. pe fişe de lucru. prof. ITALIANĂ.Spania. IniŃiereîn însuşirea mecanismului de comunicare . prof.comunicare_zoratti@yahoo. fraze pe diferite teme/ locuri. fişe de evaluare. RESURSE UMANE Limba engleză: Alexandrina Zoratti – profesor metodist C. Durata: 40 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/module tematice.Mihaela Cosma. de cerere. Limba franceză: prof. feedback. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125/ nr. comunicare şi aprofundare într-o limbă străină de circulaŃie internaŃională. ActivităŃi: lucrul în echipă.

profesor. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. timp alocat 1. fişe de evaluare.comunicare_zoratti@yahoo. alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio.met.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice.B. rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb. Rodica Negulescu.C. activităŃi.I. portofolii. stimularea orală a unei activităŃi de predare. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale. profesor.S. să se elaboreze propriile instrumente de evaluare. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3. teste. ActivităŃi: lucrul în echipă. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. chestionare. să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului. tehnici de comunicare şi evaluare la limba engleză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba engleză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. pe fişe de lucru. profesor. III. pe grupe. obiective. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA ENGLEZĂ (Strategii didactice. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4. teste.250 (150/ cursant lei x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale.Maria Bujan.it 20 . engleză. profesor.D.I. Roxana Constantinescu.profesor.C. Raluca Alexandra Herăscu. Elena LuminiŃa Matei. II. să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare.aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 Costul total al programului:11. Alexandrina Zoratti – prof. insp.culturale: 10 ore 2. feedback. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop. prezentarea diferitelor modele de lecŃii.M. RESURSE UMANE Ruxandra Nichita.

alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio.it 21 . RESURSE UMANE prof. ActivităŃi: lucrul în echipă. chestionare.. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. activităŃi.I.250 (150/ cursant lei x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3. pe grupe. CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. franceză. stimularea orală a unei activităŃi de predare. Mihaela Cosma. să se elaboreze propriile instrumente de evaluare. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4.M. portofolii. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. insp I. pe fişe de lucru. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 • Costul total al programului:11. prof. prezentarea diferitelor modele de lecŃii.S. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. tehnici de comunicare şi evaluare la limba franceză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba franceză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă. timp alocat 1.B Doina Groza. fişe de evaluare. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice. feedback. să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă. rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb. să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului.culturale: 10 ore 2. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. Roxana Popescu Guinea III. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop.comunicare_zoratti@yahoo. teste. teste. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA FRANCEZĂ (Strategii didactice. II. obiective.

75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. 3. evaluare (5 ore). prezentarea diferitelor modele de lecŃii. probe scrise/ probe orale (5 ore). 4. potofoliul. implementarea în procesul didactic a metodelor complementare de evaluare 2. precum proiectul. 8. RESURSE UMANE Formatori: prof. activităŃi. prezentarea cursului. pe fişe de lucru. autoevaluarea.it 22 .excursia tematică (5 ore). alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. chestionare. creative.500 lei ( 150 lei/ cursant x 50) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. fişe de evaluare materiale realizate de formabili. dar eficiente pentru evaluarea curentă 4. rezultate) Scop: dezvoltarea unor competenŃe complementare de evaluare ale cadrelor didactice. prof. 6.investigaŃia (5 ore). CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50/ nr. teste. 7. familiarizarea cu metode noi . 5.observaŃia sistematică (5 ore). în vederea creşterii calităŃii procesului didactic şi a eficientizării formelor de evaluare Obiective specifice: 1. discuŃii. 2. cunoaşterea limitelor şi a avantajelor unor metode complementare. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. adaptarea metodelor complementare la rigorile actualelor programe şcolare de gimnaziu şi liceu 3.comunicare_zoratti@yahoo. pe grupe. II. studiul de caz. portofoliul etc. Curriculum-ul programului (scop. metode de evaluare (5 ore). dezvoltarea flexibilităŃii cadrelor didactice în raport cu formele de evaluare ActivităŃi: lucrul în echipă.I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEHNICI INOVATIVE ÎN EVALUARE – METODE COMPLEMENTARE – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesorii de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: necesitatea introducererii în procesul de evaluare a unor metode complementare în scopul activizării elevilor importanŃa cunoaşterii metodelor complementare pentru alternarea lor cu cele tradiŃionale Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. Mihaela Jianu. 5. feedback. conştientizarea diferenŃelor dintre metodele tradiŃionale şi cele complementare de evaluare 6. referatul. referatul (5 ore). obiective.proiectul şcolar (5 ore). timp alocat din dosar sau condica de prezenŃă 1. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 7. Laura Surugiu III.

pregătirea unei strategii de comunicare de către fiecare participant pentru instituŃia/ organizaŃia din care face parte Certificare: adeverinŃe tip C.D.it 23 . • ÎnŃelegerea funcŃiilor comunicării.D. RESURSE UMANE Formatori atestaŃi de Ministerul Muncii. Cercetarii si Inovarii. Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: • Modulul I: prezentarea comunicării externe ca avantaj strategic. Pascariu Monica Simona III. Obiective specifice programului: ParticipanŃii îşi vor dezvolta cunoştinŃele şi aptitudinile în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor prin: • ÎnŃelegerea valorii şi aptitudinilor necesare pentru o bună comunicare externă (între instituŃii). focalizată pe stimularea comportamentului civic şi a comunicării externe. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie) arh. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 2250 Costul total al programului: 22. • Modulul III: pregătirea unei strategii de comunicare (PR) a instituŃiei proprii Scop: dezvoltarea cunoştinŃelor şi aptitudinilor necesare în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor . ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală.500 lei (300 lei /cursant x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. • Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru definirea canalelor adecvate privind comunicarea externă. II. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C. organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la îmbunătăŃirea limbajului comunicării la nivel instituŃional.cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010. personal de specialitate din inspectoratele şcolare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICARE INTERSTITUłIONALĂ ŞI RELAłII PUBLICE Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori). al Familiei si al Egalitatii de Şanse şi Ministerul EducaŃiei.I. ale diferitelor canale de comunicare externă şi a modului în care acestea se pot utiliza pentru diferite tipuri de public Ńintă (PR).C. înŃeles ca activitate de formare a tinerei generaŃii. • Definirea nevoii de planificare strategică a comunicării.comunicare_zoratti@yahoo. comunicarea în situaŃii de criză. • ÎnŃelegerea relaŃiei între propria organizaŃie şi mass-media.C.

evaluarea bugetului şi controlul financiar. proiecte.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare.6 ore. • Dezvoltarea instituŃională şi planul de buget – 6 ore Scopul: Însuşirea de comeptenŃe şi deprinderi de lucru utile în activităŃile practice ale directorilor unitătilor de învăŃământ preuniversitar. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENT FINANCIAR Tipul de program: formare continuă Grup tinta: Directori din unitătile de învăŃământ preuniversitar. CRITERII ECONOMICE Nr. Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să-şi însuşească competenŃele de realizare a bugetului unităŃii şcolare. Durata: 24 ore Planificare pe stagii. a conceptelor de bază şi a principiilor din managementul financiar specific învăŃământului. profesori (membri în consiliile de administraŃie). timp alocat: • Management organizaŃional – 6 ore. • să-şi însuşească elementele privind procesul bugetar al unităŃii şcolare.I.75000 lei) Costul unei ore: 4 lei/ cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. surse de finanŃare • să cunoască/ elaboreze documentele privind monitorizarea internă. • Evaluarea bugetului şi controlul financiar . contabili Justificarea ofertei: Managementul financiar constitiue unul din instrumentele de bază pentru articularea micro-politicilor educaŃionale la nivel de şcoală cu cele la nivel local şi naŃional. Calendarul programului: trimestrul IV. • să realizeze în practică legătura dintre planul de dezvoltare instituŃională şi planul de buget. activităŃi practice II. cursanŃi estimat: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Costuri estimate: 100 lei/ cursant (costul programului . • Surse de finanŃare – 6 ore.com 24 . RESURSE UMANE Mod de certificare: adeverinŃă CCD Formator: Ovidiu MăntăluŃă – Cercetător principal – ISE III. Planul de dezvoltare al şcolii şi oferta educaŃională trebuie fundamentate cu ajutorul unui buget realist şi o execuŃie bugetară conform normelor legale şi respectând principiile valabile în Ńările Uniunii Europene.

activităŃi practice Mod de certificare: adeverinŃă CCD II. Georgeta Constantinescu.500 lei) Costul unei ore: Waldorf – 2.2. PLANUL JENA Tipul de program: PerfecŃionare Grup tinta: cadre didactice din unitătile de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: Într-o lume a diversităŃii.100 lei/ cursant (costul programului. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIILE ALTERNATIVE : WALDORF. Durata: 25 ore fiecare alternativă educaŃională Planificarea pe teme/ timp alocat: • Aspecte teoretice .8 lei /cursant/ Planul Jena . cursanti: 50 cursanŃi (2 grupe) III. a multiculturalităŃii şi a creativităŃii.I.4 lei/cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo.6 ore • Aspecte metodice -10 ore • Cursuri practice . dezvoltarea şi valorificarea individualităŃii.com 25 . Calendarul programului: trimestrul IV. – formatori Waldorf Nr. Adriana Mirea. Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască aspecte generale ale pedagogiilor. CRITERII ECONOMICE Waldorf . RESURSE UMANE Planul Jena – Monica Cuciureanu. cercetător principal–ISE. formator naŃional Waldorf .În cotextul în care se caută soluŃii pentru formarea. Zenovia Ungureanu.70 lei/cursant (costul programului – 1750 lei) Planul Jena .9 ore Scopul: Cursurile îşi propun să evidenŃieze principalele aspecte teoretice şi practice ale pedagogiilor alternative şi să încurajeze pluralismului educaŃional. • să cunoască felul în care aceste alternative sunt transmiŃătoare ale conŃinuturilor învăŃământului • să-şi însuşească metodele de predare şi de evaluare folosite de aceste alernative • să identifice principalele probleme ce apar în implementarea acestor pedagogii • să realizeze în practică diferite planuri de lucru în aceste alternative. cunoaşterea de către cadrele didactice a alternativelor educaŃionale este benefică. proiecte.prof.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare. nu se poate concepe un sistem de învăŃământ fără încurajarea şi prezenŃa alternativelor educaŃionale. Ion IoniŃă. conducând la ameliorarea calităŃii educaŃiei şi la eficientizarea procesului educaŃional.

RESURSE UMANE Formator: prof. III. Obiective specifice programului: • să fie însuşită curricula în specialitate • să se abordeze strategii didactice moderne specifice predării geografiei.9 ore Scopul: consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice.2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/ oră cursant .C. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.I.100 lei/ cursant) Coordonator: prof. Cătălina Şerban .B Modul de certificare: adeverinŃe tip C.inspector I. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009. chestionare.6 ore • Proiectare didactică – conŃinuturi. CRITERII CURRICULARE PROIECTARE DIDACTICĂ GEOGRAFIE. Durata: 25 ore Planificarea pe module tematice : • Curricula disciplinei geografie .D.com 26 . STRATEGII ŞI TEHNICI DE EVALUARE Denumirea programului: LA DISCIPLINA Tipul de program: perfecŃionare Public-Ńintă vizat: profesori debutanŃi de geografie Justificarea ofertei: • dezvoltarea competenŃelor profesionale a cadrelor didactice sprijinirea cadrelor didactice care se pregătesc pentru examenul de definitivare şi titularizare în învăŃământ. Calendarul programului: trimestrul IV 2009 ModalităŃi de evaluare: portofoliu.9ore • Strategii şi tehnici de evaluare .M. aplicaŃii. II.S.

2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/oră/ cursant – 100 lei/cursant ) Coordonator: prof. abordarea unor strategii moderne de evaluare Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. TEHNICI.C. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. itemi de evaluare.Evaluarea specifică la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (principii. funcŃii.D.com 27 . III. metode complementare) – 8 ore . forme) – 8 ore . Durata : 25 ore Planificarea pe module tematice: .Metodologia evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (modele. Tamara Manatu Prof. Mihaela Găvănescu Modul de certificare: adeverinŃe tip C.Proiectarea evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu – 9 ore Scopul: consolidarea pregătirii cadrelor didactice pentru o evaluare modernă şi obiectivă Obiective specifice programului : dobândirea unor competenŃe de evaluare ale cadrelor didactice . metode. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII. ACTIVITĂłI DE EVALUARE LA DISCIPLINELE SOCIO-UMANE Tipul de program: perfecŃionare/ formare continuă Public-Ńintă vizat: profesori de discipline socio-umane Justificarea ofertei: ameliorarea competenŃelor de evaluare ale cadrelor didactice Grup tinta: profesori de discipline socio-umane. Corina Radu Prof. chestionare II. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009. RESURSE UMANE Formatori: Prof.I.

consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice. cultivarea abilităŃii profesorilor de a deveni mijlocitorii unei dezbateri de idei la lecŃia de istorie. Planificarea pe module tematice : .ÎnvăŃarea prin cooperare Scopul: sprijinirea cadrelor didactice în realizarea unui demers educativ modern şi eficient. Marilena Bercea – profesor.Ńintă vizat: profesori de istorie Justificarea ofertei: o necesitatea abordării lecŃiei de istorie din perspectivă formativă o abilitarea profesorilor de istorie de a utiliza metode active de predare-învăŃare. Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009. II. Obiective specifice programului: • să fie clarificate modalităŃile prin care profesorul poate stimula şi motiva pe elev să formuleze opinii argumentate.Utilizarea surselor pentru învăŃarea activă .Gândire critică .S.ÎN CURS DE ACREDITARE I.2010 Număr de ore de formare planificat: 42 Costuri total al programului: 5340 lei (4lei/ oră/ cursant – 178 lei) Coordonator: prof. portofoliu. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. să îşi formeze deprinderi durabile de muncă intelectuală. Durata: 42 ore.B. RESURSE UMANE Mihai Manea – inspector şcolar de specialitate I. Mihaela Selevet – profesor. chestionare.M.com 28 . • să ofere profesorilor cât mai multe exemple practice de modalităŃi prin care lecŃia de istorie poate deveni atractivă şi interesantă pentru elevi. să abordeze faptele şi evenimentele în spiritul gândirii critice. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: METODELE ACTIVE SI ROLUL LOR LA LECłIA DE ISTORIE Tipul de program: perfecŃionare / formare continuă a cadrelor didactice Public. Modul de certificare: adeverinŃe de perfecŃionare eliberate de Casa Corpului Didactic III.

III. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. Valentina CAPOTĂ. II. 6h). CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.C. să aplice criteriile de notare unice în învăŃământul gimnazial.I.D. teste. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă. activităŃi practice. 5 zile (5h. bibliotecă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU EDUCAłIE TEHNOLOGICĂ Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică. ModalităŃi de evaluare: chestionare. să proiecteze un curriculum la decizia şcolii. RESURSE UMANE Prof. la alegere. 5h). Florina PIŞLEAGĂ Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. 5h. 6h. 5h. ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h. 6h. Prof.com 29 . Prof. Gabriela LICHIARDOPOL. 5h. conducerea unităŃilor şcolare. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. filialele Casei Corpului Didactic.

Prof. activităŃi practice. CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI PRELUCRAREA LEMNULUI) Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului Durata: 25 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică (un singur modul) Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor economiei de piaŃă. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • . conducerea unităŃilor şcolare. la alegere. • respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul economic şi tehnic • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare. 5h. 6h. Prof. 5h. 6h. ActivităŃi: • studii de caz: corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante. Roxana IONESCU. Prof. 5h. Mihaela FLORESCU. Florinela IONESCU. 6h). ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h. Valentina CAPOTĂ. Prof.I. teste. Prof. INDUSTRIE ALIMENTARĂ. DISCIPLINE ECONOMICE ŞI POFILUL RESURSE MATERIALE ŞI PROTECłIA MEDIULUI (DISCIPLINE AGRICOLE.C. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: NOI ABORDĂRI CURRICULARE PENTRU PROFILUL SERVICII. să formeze competenŃe de specialitate. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. RESURSE UMANE Prof.D. Nicolae IOANA Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.com 30 . 5 zile (5h. filialele Casei Corpului Didactic. Liliana DRĂGHICI .Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. să perfecŃioneze în didactica şi metodica disciplinei. II. III. bibliotecă. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C.

6h). conducerea unităŃilor şcolare.com 31 . 5h) ModalităŃi de evaluare: Evaluare după fiecare zi de desfăşurare. la alegere.corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante. ActivităŃi: • studii de caz: identificarea stilului de predare. având în vedere aplicarea metodelor de învăŃare centrate pe elev. • vor fi capabili să planifice învăŃarea eficientă pentru persoane cu abilităŃi diferite în cadrul domeniului respectiv. • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: Pâna la sfârsitul programului. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ÎNVĂłARE CENTRATĂ PE ELEV Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi. • respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul tehnic. • îsi vor împărtăşi unul altuia exemple de bună practică în utilizarea învăŃării centrate pe elev. III. bibliotecă.I. la sfârşitul programului. II. Gabriela LICHIARDOPOL . • vor lua în considerare strategii alternative pentru ajutarea elevilor să înveŃe folosind stilurile preferate de învăŃare. RESURSE UMANE Prof. participantii: • vor înŃelege ce este învăŃarea centrată pe elev şi care sunt barierele ridicate de elevi şi profesori în calea acesteia. 5h. 5 zile (5h. Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor codului educaŃiei. 6h. 6h. ambele miercurea (ziua metodică): • 4 zile (7h. Analiză de final concretizată prin redactarea unui studiu pe baza rezultatelor obtinute prin aplicarea metodei la clasele (/disciplinele) experimentale. • vor identifica oportunităŃi de învăŃare activă în domeniul lor profesional. 5h. • îsi vor identifica propriul stil de predare şi vor deveni conştienŃi de implicaŃiile acestuia asupra stilului de predare. Evaluarea de către participanŃi. elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică. • vor cunoaşte impactul diferitelor strategii de predare asupra învăŃării. filialele CCD. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. alese. 5h. precum şi alte categorii de personal didactic interesate Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului şi a activităŃilor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 RON (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Formatori din programul Phare-TVET Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.

activităŃi practice. 6h). 5 zile (5h. • simulări şi joc de rol: interevaluarea şi autoevaluarea cadrelor didactice Rezultate: • noi competenŃe dobandite comform specificaŃiei fişei de evaluare a cadrelor didactice • adaptarea individuală la schimbarea introdusă de noua modalitate de evaluare a cadrelor didactice • completarea portofoliului personal • dezvoltarea spiritului de lucru in echipă • practicarea autoevaluării ca instrument în creşterea propriilor performanŃe Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. • mini proiecte de grup: instrumente şi proceduri de lucru. 5h. conducerea unităŃilor şcolare. RESURSE UMANE Drd.C. 6h. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Liliana DRĂGHICI Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. 5h).D. Nina OLTEAN. Certificare: adeverinŃe tip C. 6h. Adriana Hermina TRIFU. Prof. ambele miercurea (ziua metodică): 4zile (7h. 5h.2009 Durata: 25 ore/ semestrul I şi /sau II Module tematice abordate: un singur modul.07. Prof. la alegere. ModalităŃi de evaluare: chestionare. elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică. având în vedere aplicarea criteriilor specifice fişei postului Scop: formarea personalului didactic din aria Tehnologii în domeniul asigurării calităŃii Obiective specifice programului: să faciliteze adaptarea individuala la schimbarea introdusa de noul sistem de evaluare a cadrelor didactice ActivităŃi: • studii de caz: implicaŃiile contextului legislativ asupra evaluării cadrelor didactice pe baza standardului ocupational. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.I. bibliotecă. Prof.com 32 . filialele Casei Corpului Didactic. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: PROCEDURI DE INSTRUIRE ŞI EVALUARE ÎN ARIA TEHNOLOGII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi precum şi alte cadre didactice din unităŃi de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: alinierea activitatii cadrelor didactice de specialitate la criteriile de performanta specifice Fisei postului cadrului didactic conform OMECI Nr. 5h. II. Dr.4595/22. portofoliu. Radu Teodor SEEFELD. Florinela IONESCU. III.

conducerea unităŃilor şcolare. • Sporirea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor desfăşurate în laborator şi prin aportul laboranŃilor şi tehnicienilor şcolari. RESURSE UMANE • Eugenia Bâdrea • Hurmuzache Dan • Ştefan Grigorescu Resurse materiale: C. III. la alegere. 5h. 8 zile (5h. ActivităŃi: • studii de caz: experimente virtuale Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. 5h. 5h.C.D. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 2500 lei(1 grupă: 25 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 2.5 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Kiritescu". 5h) ModalităŃi de evaluare: fişe de evaluare. 6h. lucrări Certificare: adeverinŃe tip C. biologie Obiective specifice programului: .. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ŞI PERFECłIONARE PENTRU LABORANłI ŞI TEHNICIENI LABORANłI Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: laboranŃi şi tehnicieni Justificarea ofertei: • Informarea personalului didactic auxiliar în noile didactici. Durata: 40 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: formarea şi consolidarea pregătirii laboranŃilor de fizică. 7h. 7h). 6h. 5h. chimie. Liceul Economic "Costin C. 5h. II.I. inclusiv folosirea calculatorului. • ContribuŃia laboranŃilor la dezvoltarea deprinderilor elevilor de a efectua experimente. 5h.C. ambele luni (ziua metodică): 6 zile (7h. 7h. filialele Casei Corpului Didactic.Să stăpânească şi să folosească metode şi tehnici moderne în laborator.com 33 . echipamente şi logistică.D.

Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante.formator national Expert Mihaela Ştefănescu .com 34 .I. TRANSPUNEREA STANDARDULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN TERMENI SPECIFICI PROCESULUI DE EDUCAłIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ DESFĂŞURAT PRIN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC ÎN CURRICULUM Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. RESURSE UMANE • • • Expert Angela Popescu – formator national Expert Dana Stroie. finalizată cu certificarea competenŃelor. profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la transpunerea Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum Scop: • transmiterea de informaŃii referitoare la structura Standardului de pregătire profesional şi structura Curriculumului în învăŃământul profesional şi tehnic. • dezvoltarea de noi competenŃe. Obiective specifice programului: • să asigure relevanŃa documentelor curriculare oficiale (SPP şi curriculum) pentru formarea profesională iniŃială. • analiza transpunerii Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum. în plan didactic. ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5 zile x 5h/zi). portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C.125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP). în plan didactic. utile în activitatea didactică. ActivităŃi: • analiza documentelor curriculare oficiale (SPP si curriculum). • să eficientizeze activitatea instructiv educativă prin valorificarea. a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum). Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3. Rezultate: • eficientizarea activităŃii instructiv educative prin valorificarea. la alegere. • completarea portofoliului personal. teste. conducerea unităŃilor şcolare. CRITERII CURRICULARE ABORDĂRI CURRICULARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. III. filialele Casei Corpului Didactic. II. 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare chestionare. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.C. activităŃi practice. • transmiterea de informaŃii referitoare la transpunerea Standardului de pregătire profesional în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional în Curriculum. bibliotecă. • eficientizarea procesului instructiv educativ.D.

SERVICII ŞI RESURSE) ŞI LICEE TEORETICE PENTRU EXTINDEREA METODEI MODERNE INTERACTIVE DE ÎNVĂłARE .C. CNDIPT-TVET • Expert Mihaela Ştefănescu .I. II. ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5h/zi). Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. activităŃi practice.com 35 .expoziŃii. utile în activitatea didactică. târguri • Planul de afaceri • Marca de calitate • Încheierea activităŃii in FE Rezultate: • Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante.D. • formării competenŃelor profesionale necesare implementării metodei interactive de invăŃare –firma de exerciŃiu • eficientizarea procesului de învăŃământ prin utilizarea unor metode atractive de predare-învăŃare Obiective specifice programului: • să elaboreze documentaŃia necesară înfiinŃării unei firme de exerciŃiu • să organizeze activitatea pe departamente • să iniŃieze şi să efectueze tranzacŃii • să elaboreze planul de afaceri al unei firme ActivităŃi: • Organizarea procesuală şi structurală a firmei de exerciŃiu • Derularea tranzacŃiilor cu alte firme de exerciŃiu • EvidenŃa operativă a operaŃiilor derulate • Participarea la evenimente . profesori economişti Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic pentru firma de exerciŃiu Scop: • dezvoltarea spiritului antreprenorial . CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT). portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. completarea portofoliului personal. RESURSE UMANE • Expert Ciobanu Gabriela – director CNDIPT • Expert VlăduŃ Zoica – director adj. filialele Casei Corpului Didactic.FIRMĂ DE EXERCIłIU (FE) Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri.formator national • Expert Angela Popescu . • • eficientizarea procesului de învăŃământ dobândirea de competenŃe noi.formator national • Expert Dana Stroie . bibliotecă. conducerea unităŃilor şcolare. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. la alegere. 8 zile (3h/zi x 7 zile şi 4h/zi x 1 zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. CRITERII CURRICULARE FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN IPT (PROFIL TEHNIC. teste. III.

teste.formator national Expert Viorel łigănescu. în vederea adecvării competenŃelor profesionale la cerinŃele specifice ale angajatorilor. şcoală – comunitate locală în învăŃământul profesional şi tehnic. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.formator national Expert Mihaela Ştefănescu . • completarea portofoliului personal. II. ultima întâlnire 5h) ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice.com 36 . Rezultate: • eficientizarea cooperării interinstituŃionale în învăŃământul profesional şi tehnic. • dobândirea de competenŃe specifice. • să sprijine dezvoltarea parteneriatelor şcoală . ambele miercurea (ziua metodică): cinci zile (5h/zi) şase zile ( 4h/zi x zi.întreprindere în învăŃarea la locul de muncă a elevilor. la alegere. ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităŃii. responsabilii ariei curriculare tehnologii din unităŃile de învăŃământ profesional şi tehnic Justificarea ofertei: îmbunătăŃirea calităŃii parteneriatelor unităŃilor de învăŃământ profesional şi tehnic Durata: 25 ore/ semestrul I sau/ şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: membrii consiliilor de administraŃie . CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP). Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante.formator national Expert Dana Stroie . portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. III. chestionare. bibliotecă.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. • eficientizarea procesului de formare profesională iniŃială Obiective specifice programului: • să faciliteze crearea şi dezvoltarea reŃelelor parteneriale între unităŃile şcolare care oferă programe de formare în acelaşi domeniu de pregătire.I.D. şcoală – întreprindere.C. conducerea unităŃilor şcolare. • să faciliteze colaborarea şcoală – comunitate locală pentru îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor educaŃionale şi de asistenŃă socială adresate elevilor ActivităŃi: • mini proiecte de grup: elaborarea unor propuneri de reŃele parteneriale interşcolare • studii de caz: dezvoltarea relaŃiilor parteneriale ale unităŃilor şcolare în concordanŃă cu cerinŃele de asigurare a calităŃii în învăŃământul profesional şi tehnic. RESURSE UMANE • • • • Expert Angela Popescu . referitoare la dezvoltarea parteneriatului şcoală – şcoală. filialele Casei Corpului Didactic.

formator naŃional • Expert Dana Stroie . • proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. Obiective specifice programului: • să elaboreze un curriculum în dezvoltare locală (CDL) în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. parcurgând etapele conform metodologiei în vigoare şi cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic. referitoare la elaborarea curriculumul-ui în dezvoltare locală (CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic. ActivităŃi: • analize în vederea transpunerii unităŃilor de competenŃe din standarde de pregătire profesională (SPP) în module de curriculum în dezvoltare locală.I. II. ambele miercurea (ziua metodică): 5 zile (5 zile x 5h/zi). prin adecvarea rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. Rezultate: • eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare din învăŃământul profesional şi tehnic. 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare.D. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. CRITERII CURRICULARE ELABORAREA CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ(CDL) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. • completarea portofoliului personal. profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare. • mini proiecte de grup: elaborarea unui curriculum la decizia şcolii.formator naŃional Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. • eficientizarea procesului de învăŃământ. (CNDIP). filialele Casei Corpului Didactic. III. utile în activitatea didactică.formator naŃional • Expert Mihaela Ştefănescu .com 37 .125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic.C. RESURSE UMANE • Expert Angela Popescu . • să asigure relevanŃa sectorială şi locală a competenŃelor pe care le dobândesc elevii prin parcurgerea CDL-ului. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3. bibliotecă. teste. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. conducerea unităŃilor şcolare. la alegere. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. activităŃi practice. • dobândirea de competenŃe noi.

cadre didactice din unităŃile de învăŃământ particulare Justificarea ofertei: • Necesitatea dezvoltării unei culturi instituŃionale în interiorul unităŃilor de învăŃământ particulare.D. RESURSE UMANE Prof. directori. bibliotecă. II. 5h. 6h). CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CULTURA INSTITUłIONALĂ ÎN UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT PARTICULARE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: manageri. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă. a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. teste. III. .M. 5h. 5h. membrii CEAC. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. 6h.B.S. 6h. • Necesitatea implementarii si asimilarii conceptelor educationale prin care unităŃile particulare de învăŃământ pot aplica pentru acreditare. activităŃi practice. Prof.Mihaela OLTEANU Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Consilier juridic I.C. • Formarea managerilor din unitatile particulare de învăŃământ în contextul centrării pe calitate în educaŃie Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: : pregatirea profesională a managerilor. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 5000 lei (1 grupă: 25 x 200) • Costul orei de formare/ cursant: 8 lei • Costul pe cursant: 200 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Ramona COMAN . • să identifice căile de dezvoltare a unităŃii şcolare din care provine. a cadrelor didactice din unităŃile particulare şi iniŃierea acestora în legislaŃia de profil şi în elaborarea strategiilor manageriale. la alegere.I. filialele Casei Corpului Didactic. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare. • să cunoască şi să aplice corect legislaŃia şcolară. Cinci zile (5h. ambele miercurea (ziua metodică): • Patru zile (7h. Sorina FĂSUI. conducerea unităŃilor şcolare. Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să identifice domeniile care necesită evaluare şi progres în unitatea de învăŃământ. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.com 38 .

teste.S.U. în sistem IDD Scopul: pregătirea iniŃială a bibliotecarilor şcolari.6/ oră/ cursant)/ 2.C. echipament bibliotecă şi logistică.D.C. sporirea influenŃei bibliotecii în actul de învăŃare – educare al elevilor.com 39 . • să modernizeze activitatea bibliotecii inclusiv prin folosirea calculatorului în Ńinerea evidenŃei cât şi în circuitul informaŃiilor ModalităŃi de evaluare: chestionare. de ore de formare planificate: 30 ore Costul total al programului: 80 lei (2..D.C.N. II. Resurse materiale: C.B. RESURSE UMANE Formator: Laura Rudeanu – documentarist C. informatizarea bibliotecilor şcolare.P. Justificarea ofertei: • cunoaşterea legislaŃiei în vigoare • necesitatea transformării bibliotecilor şcolare în adevărate centre de informare şi documentare. • punerea de acord a situaŃiei din teritoriu cu prevederile statutului personalului didactic privind pregătirea şi perfecŃionarea bibliotecarilor şcolari.C. şi alte biblioteci universitare pentru a lămuri anumite probleme solicitate de cursanŃi. CRITERII ECONOMICE Nr. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI Tipul de program: iniŃiere Public-Ńintă vizat: personal din învăŃământ şi din afara sistemului care doreşte să ocupe un post de bibliotecar şcolar.I..M. III. B.D.Durata: 30 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.000 Ron (80 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: B. lucrări practice. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. – suport de curs. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. I. Obiective specifice programului: • să pună în practică cerinŃele şi cunoştinŃele însuşite. timp alocat: 6 zile. creşterea calităŃii activităŃii bibliotecarului şcolar. conducerea unităŃilor şcolare pentru a realiza feed-back – ul şi în teren.

III. contabili. teste.B.I.000 lei (120 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I. • să practice o mai bună colaborare cu furnizorii de achiziŃii publice şi conducerea unităŃii şcolare. RESURSE UMANE Formatori: Sâiu Cristina – expert achiziŃii publice . ReprezentanŃi achiziŃii publice şi serviciul juridic din I. CRITERII ECONOMICE Nr. Costul total al programului: 120 lei (4 lei oră/ cursant) – 3.E.M.M.CNDIPT – M.C.B. Obiective specifice programului: • să cunoască şi să stăpânească legislaŃia în domeniul administrativ/ contabil. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.C. • alte categorii de personal interesate.I. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament. • directori. creşterea competenŃei activităŃii administrative de contabilitate. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. portofolii.S. Justificarea ofertei: • formarea şi perfecŃionarea administratorilor • perfecŃionarea contabililor Durata: 30 ore Planificarea pe module tematice: 6 zile Scopul: consolidarea pregătirii administratorilor/ contabililor din învăŃământul preuniversitar.D.S. logistică.com 40 . ore de formare planificat: 30 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. II. bibliotecă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL ACHIZIłIILOR PUBLICE Tipul de program: iniŃiere/perfecŃionare Public-Ńintă vizat: • administrator financiar.

să consolideze. ITM Insp. timp alocat: 6 zile/ semestrul I Scop: cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în domeniul protecŃiei muncii Obiective specifice programului: . să sistematizeze şi să actualizeze informaŃiile necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de protecŃia.să dobândească. II. • alte persoane interesate. teste Certificare: adeverinŃe tip C. prevenirea şi stingerea incendiilor dezastre în unităŃile şcolare. PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR – DEZASTRE ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere Public Ńintă vizat: • responsabili cu protecŃia muncii din unităŃile şcolare.com 41 . Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. dezastrelor ModalităŃi de evaluare: Portofoliu.D.C. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ORGANIZAREA ACTIVITĂłII DE PROTECłIA ŞI SECURITATEA MUNCII. inginer – Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Resurse materiale: Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi"/ Sector 6 III. Economic Costin C. Rodica Godoci . • administratori financiari de patrimoniu. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ Module tematice. a prevenirii şi stingerii incendiilor.34 lei/ ora formare • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.I.ISMB Bâdrea Eugenia – tehnician Lic. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 100 lei x 25 cursanŃi 2. Justificarea ofertei: formarea personalului cu sarcini în domeniul protecŃiei şi securităŃii muncii. KiriŃescu Hurmuzache Dan – prof. RESURSE UMANE Formatori: Nicolae Mihaela – insp. securitatea şi sănătatea muncii.500 (100 lei/ cursant) • Costul orei de formare: 3. conducerea unităŃilor şcolare.

CCD – echipamente audio-video. consilier. Asist. consilier. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 75 cursanŃi • Costul total: 30. DirecŃia Generală Juridică şi Control. comisiilor de lucru şi a comisiilor metodice. inspector. Drd.asist.com 42 .I.000 lei (400 lei x 75 cursanŃi) • Costul orei de formare: 6. Calendarul programului: Modulul I: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs.MECI şi solicitările conducerilor instituŃiilor şcolare privind consilierea pe managementul documentelor Durata: 60 ore/ semestrul I şi II Module tematice abordate: Modulul I: Gestiunea documentelor. expert. Maria AngheluŃă – formator naŃional. secretari. individual şi în grupe de lucru. MECI Lector univ. gr. portofoliu. Modulul III: Proceduri şi instrucŃiuni de lucru utilizate în unităŃile şcolare Scop: Gestiunea eficientă a documentelor din unităŃilor de învăŃământ preuniversitar Obiective specifice programului: • să dezvolte cursanŃilor competenŃe de aplicare a prevederilor legale referitoare la managementul documentelor şcolare • să iniŃieze cursanŃii în elaborarea unor proceduri ca instrumente de acŃiune în cadrul fluxului de informaŃii şi documente • să asigure la nivelul conducerii unităŃii şcolare conştientizarea efectelor deciziilor de elaborare şi aplicare a procedurilor • să permită cursanŃilor raportarea corectă a modului de implementare a procedurilor la nivelul unităŃii de învăŃământ. RESURSE UMANE Prof. DirecŃia Generală Juridică şi Control Resurse materiale: DGJC. filialele Casei Corpului Didactic.drd. DirecŃia Generală Juridică şi Control Ioana Stama – prof. Modulul II: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs. DirecŃia Generală Juridică şi Control. I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: GESTIONAREA DOCUMENTELOR ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: program de perfecŃionare Public Ńintă vizat: inspectori şcolari. consilier. DirecŃia Generală Juridică şi Control. Gabriel Liviu Ispas – director general. dr.D. Yvonne Lacroix . care să asigure eficientizarea gestionării documentelor şcolare. responsabili CEAC Justificarea ofertei: Constatările controalelor efectuate de DGJC . I. III. Daniel Mihai Dragnea – şef serviciu. Rezultate: Realizarea unei colecŃii de proceduri /instrucŃiuni de lucru. univ. directori. DirecŃia Generală Juridică şi Control Georgiana CreŃan – prep. formator. a procedurilor la nivelul compartimentelor. Robert Berezovski – consilier. Certificare: adeverinŃe tip C.67 lei/ ora de formare • Costul pe cursant: 400 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Modulul III: 36 ore + 4 ore evaluare finală ModalităŃi de evaluare: chestionare. DirecŃia Generală Juridică şi Control. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.C. gr. univ. conducerea unităŃilor şcolare. II. DirecŃia Generală Juridică şi Control Mirela Olteanu – prof. ActivităŃi: a) Prezentarea legislaŃiei privind documentele şcolare b) Prezentarea sistemul de management al calităŃii c) Analiza schemei flux a informaŃiilor şi documentelor d) Realizarea. Modulul II: Sistemul de management al calităŃii. bibliotecă. activităŃi practice.

.C. I. RESURSE UMANE Formatori: specialişti ISMB (inspectori resurse umane. Justificarea ofertei: • modificările frecvente ale legislaŃiei şcolare şi financiare precum şi ambiguitatea unor documente care neceasită modalităŃi corecte de aplicare a legislaŃiei specifice. ModalităŃi de evaluare: chestionare. de ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (2. în vederea creerii condiŃiilor optime pentru eficientizarea activităŃii manageriale specifice. jurişti. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. activităŃi practice.C. timp alocat: Semestrul I şi II Scopul: stăpânirea informaŃiei cu privire la activitatea de secretariat.B.com 43 . III.să solicite şi să furnizeze informaŃii clare (verbal/ scris). teste. personal abilitat al compartimentelor specifice). CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr.D.I. .să fie capabile să-şi organizeze activitatea de secretariat pe principii ergonomice şi de eficienŃă. . secretare cu experienŃă. .să adopte o atitudine civilizată faŃă de personalul şcolii şi terŃi. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE PERFECłIONARE PENTRU SECRETARII UNITĂłILOR ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: secretare din unităŃi şcolare şi alte persoane doritoare.C. cunoaşterea atribuŃiilor ce revin secretarilor din şcoli.Vlase Elena – secretar C.I. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic.3/ oră) – 25 cursanŃi x 70 lei cursant Colaborări: M. alte instituŃii abilitate cât şi cu conducerile unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back – ului. experŃi. II. Centrele de Documentare/ echipament bibliotecă şi logistică ..să utilizeze tehnici moderne în prelucrarea şi stocarea informaŃiilor. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. • fluctuaŃia personalului din secretariat (pensionare.D. • lipsa de pregătire în domeniu.M. Obiective specifice programului: .S. plecări în alte domenii de activitate).E. Modul de certificare: adeverinŃe tip C.

bibliotecă.I.750 lei (2. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr. RESURSE UMANE Formatori: Tudor Iuliana – profesor Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Dan Hurmuzache – director adj. II.D. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament. ing. demonstraŃii practice. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. timp alocat: 6 zile Scopul: punerea de acord a cunoştinŃelor personalului de îngrijire cu legislaŃia în domeniu în condiŃiile integrării europene creşterea competenŃei personalului de îngrijire Obiective specifice programului: • să cunoscă şi să stăpânească legislaŃia în domeniul privind protecŃia muncii.M. cerinŃelor sanepidului şi reciclării deşeurilor.D. Justificarea ofertei: formarea personalului de îngrijire. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ORGANIZARE ŞI CALITATE ÎN DOMENIUL IGIENIZĂRII ŞI ÎNTREłINERII CURĂłENIEI ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: personal de îngrijire. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. • punerea în practică a cunoştinŃelor ModalităŃi de evaluare: chestionare. cursanŃi planificaŃi: 25 Costul total al programului: 1.3/oră) – 25 cursanŃi x 70 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I.C. alt personal nedidactic interesat. logistică. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice.C.com 44 . III.B. Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Denisa Hurmuzache – contabil şef Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Piha Ecaterina – administrator financiar C. teste./prof.S.

Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. ModalităŃi de evaluare: chestionare. casieri. Obiective specifice programului: • să stăpânească tehnicile de aplicare în practica a legislaŃiei în domeniu.S.B.com 45 .D. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: cu aportul participanŃilor – 70 lei Nr. ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (70 lei x 25 cursanŃi) – 2. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament şi logistică. Laura Rudeanu – documentarist C. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice: 6 zile Scopul: cunoaşterea legislaŃiei în domeniu şi a conŃinutului nomenclatorului de arhivare pentru documentele şcolare..S.D Modul de certificare: adeverinŃe tip C. administratori financiari. III.M. • să fie capabili să verifice starea arhivei în unitate în vederea aducerii acesteia la zi.B.C. Arhivele NaŃionale şi Facultatea de Arhivistică.I. RESURSE UMANE Formatori: Rodica OŃeleanu – arhivar şef I. I.M. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr.3 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare.C. portofolii. Justificarea ofertei: iniŃierea personalului cu sarcini în domeniul arhivării documentelor. II. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARHIVAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: secretari.

sau prin bancă.150 Eliberarea certificatelor/ atestatelor se face personal pe bază de BI/ CI Cursurile CCD se pot achita direct la casieria CCD. Cont RO62TREZ7065003XXX000037 – Trezoreria Sectorului 6 .CAPITOLUL II Cursuri acreditate PROGRAM ELIBERARE CERTIFICATE ŞI ATESTATE Cursuri acreditate MarŃi: 800 – 1200 Joi: 1100 .

Casa Corpului Didactic Bucureşti 1. 178 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo.C.com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare . Predarea în societatea cunoaşterii . Personal didactic şi nedidactic.IntelTeach Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 25 credite/ 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală.CURSURI ACREDITATE Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti Anul şcolar 2009 . „Mihai Viteazul” Şcoala Comercială Superioară „N. 191 GrădiniŃa Nr. Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiei (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL 25 credite/ 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 267 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo. de credite/ ore PreŃ/ cursant 250 lei oct 2009 – mai 2010 Nr. solicitanŃi din comunitatea locală 20 credite/ 40 ore 25 credite/ 40 ore 80 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo. Kretzulescu” Gr. Responsabil C. Şc.com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare 4. crt.2010 Nr.com 11 credite/ 44 ore Titlul programului Grup Ńintă Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C. EducaŃie pentru formarea caracterului Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar 2.com 3. „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr.211 laboratoarele unităŃiilor şcolare. N.D. Arie curriculară Luca Simona Gabriela consiliereccd@gmail.

Didactica limbii latine Profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar 10 credite/ 40 ore 160 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. N. de credite/ ore Responsabil C. N.comunicare_zoratti@yahoo. „Mihai Viteazul” Col. Didactica limbii române Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 12 credite/ 50 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba.it Şcoala Comercială Superioară „N. PreŃ/ cursant 450 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 25 credite/ 89 ore Grup Ńintă Maria Dima dima. N.L.com Nr. N. Teh „Energetic” C.maria_ccd@yahoo. Teh „Energetic” C.L.248 Şcoala Comercială Superioară „N.C. „I. 108 Liceul Teoretic „Gr. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C. N. „Mihai Viteazul” Seminarul Teologic Ortodox Gr. Moisil” . „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr. Şc. „Mihai Viteazul” Col. „Mihai Viteazul” Col. 108 Liceul Teoretic „Gr. Teh „Energetic” C. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. „I.L. N.it 7. Şcoala incluzivă Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 6.D.Nr.comunicare_zoratti@yahoo. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. „I. 108 Liceul Teoretic „Gr.Caragiale” Şcoala Nr. 34 GrădiniŃa Nr. Cercurile de lectură Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 11 credite/ 44 ore 170 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. Moisil” Şcoala Comercială Superioară „N. Moisil” 5.Caragiale” Şcoala Nr.Caragiale” Şcoala Nr. N.comunicare_zoratti@yahoo.it 8. crt.

„Mihai Viteazul” C. Management educaŃional 10. „Gr. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Şcoala Comercială Superioară „N. de credite/ ore Responsabil C. Şc. Notiuni generale de astronomie şi astrofizică” profesori matematică. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr.C.C. „N. Neculce” C. Şc. chimie.com Gr. Şc. Autoevaluare instituŃională 12 credite/ 46 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. fizică. Kretzulescu” 9.C. Cerchez” Gr. Şc.D. „N. Didactica Matematicii Profesori matematică 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. N.com 13. Moisil” C. N.Nr. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. „I. „Gr. Şc. disciplinei Profesori de chimie 30 credite/ 100 ore 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Cerchez” Gr.com Gr.com Nr. N. Cerchez” Gr. îndrumare şi control Personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar. Moisil” C. Şc. N. din 2007-2008 . Stănescu” Toate Filiale C. N. Şc.Caragiale” C. Didactica CHIMIE Manageri educaŃionali. biologie. „Mihai Viteazul” C.D. Bucureşti 12. „N. PreŃ/ cursant 950 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 90 credite/ 280 ore Grup Ńintă Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo.D. ingineri 30 credite/ 100 ore 15 credite/ 60 ore 240 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.D. Bucureşti Gr.C. „Gr.com Gr. „N. N. geografie.L.L. Moisil” Liceul Teoretic „I. „I. „Mihai Viteazul” C. „Mihai Eminescu” 11.Caragiale” C. personal didactic aspirant la funcŃii de conducere. crt.

„Mihai Viteazul” C. 2010 14.D. Bucureşti Gr. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. Şc. Prof. EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului 18. Moisil” C.L. Stănescu” C.D. Bucureşti Toate Filiale C.C. Didactica Biologiei 15 credite/ 60 ore 240 lei 240 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 Liceul Teoretic „Gr. Cerchez” Gr. Moisil” 16.D.D. Didactica predării educaŃiei muzicale Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar 170 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo.Nr.C. „N. Repere metodologice Profesori fizică. N. din 2007-2008 17. de credite/ ore Responsabil C. PreŃ/ cursant 160 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 10 credite/ 40 ore Grup Ńintă Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.com Nr. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Acreditare feb.C.C. EducaŃie nonformală în muzeu 13 credite/ 50 ore 170 lei 20.com Toate Filiale C. „Gr. pentru studiul disciplinei chimie şi biologie ŞTIINłE Profesori biologie 15.C.com Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo. din 2007-2008 21.D. Bucureşti Liceul Teoretic „Gr. Şc. Şc. crt. 2007 – feb.D. Moisil” C.com Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.com Gr.C. Metodica predării FIZICII Profesori fizică 15 credite/ 60 ore Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. „I.D. Bucureşti.C.com Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo. VIORICA DRĂGAN .Caragiale” C.D.com 11 credite/ 42 ore 157 lei oct 2009 – mai 2010 Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.com Toate Filiale C. Şcoala diriginŃilor 11 credite/ 41 ore Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal 153 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 11 credite/ 42 ore 19. „N. din 2007-2008 Director C. Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport 11 credite/ 42 ore 190 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo.C. N.

E. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4250 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. proiecte şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II.inspector I. videoproiector. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE NONFORMALĂ ÎN MUZEU Tipul de program: formare şi dezvoltare profesională în specialitatea educaŃie artistică Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar.S. flipchart.M. Angela Mihăilescu . III. educaŃia non-formală Scop: abilitarea cadrelor didactice pentru valorificarea alternativelor educaŃionale. Cristina Toma – muzeograf. Liceul de Arte Plastice „N.I.. retroproiector.05 lei /h X 42 h) Colaborări: I.B. Muzeul NaŃional de Artă al României.B.E. Tonitza”. conform deciziei de acreditare Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: receptarea operelor de artă. logistica necesară desfăşurării cursului: copiator.S. consumabile. Obiective specifice programului: formabilii să fie capabili să valorifice modalităŃile de receptare a operelor de artă ActivităŃi: • studii de caz: opere de artă găzduite de Muzeul NaŃional de Artă al României Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică a avtivităŃilor extracurriculare Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: chestionare.M. PetruŃa Silvia Mişu – muzeograf.com 46 .. Adrian Curcan . RESURSE UMANE Formatori: Angelica Iacob – muzeograf. I.S.I.05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4.S.

video.. prof. prof. la capacitatea elevilor. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: SPECIALITATE ŞI DIDACTICI ÎN EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi metodologii în didactica modernă Durata: 50 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar şi activităŃi practico-metodice ce permit realizarea obiectivelor .8 lei /h X 50 h) Colaborări: I.cadru Scop: formarea cadrelor didactice pentru abordarea modernă a demersului didactic Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare.I. ActivităŃi: • Studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar • ActivităŃi practice-metodice privind conŃinuturile şi metodica realizării obiectivelor cadru ale programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar Rezultate: • Realizarea practică a unui demers didactic care să realizeze contribuŃia specifică a disciplinei educaŃie fizică şi sport. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (190 X 25. cu competenŃele învăŃământului general obligatoriu european • Elaborarea personalizată a documentelor de proiectare didactică. prof.E. corespunzător condiŃiilor concrete de realizare a demersului didactic Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II.N.M. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo.B. Nicolae Milea . Eugeniu Scarlat. dr. o grupă de 25 cursanŃi) • Costul orei de formare: 3.com 47 . III.S. unităŃi şcolare.8 lei • Costul pe cursant: 190 lei (3. copiator. RESURSE UMANE Formatori: prof.F. A.S.. Petrică Dragomir Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare. logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri. LaurenŃiu Oprea .

05 lei /h X 42 h) • Colaborari: I. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA PREDĂRII EDUCAłIEI MUZICALE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi abordări în predarea educaŃiei muzicale.M.. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. Valeria Ionescu – profesor. instituŃii de specialitate. Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare ActivităŃi: • studii de caz: standardele de evaluare în activitatea la clasă. copiator.I. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4. III. Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: educaŃia muzicală. Georgeta Rădescu – profesor. Elena Chitaigoroski – profesor. Certificare: atestat de competenŃă profesională II.05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4. logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri. RESURSE UMANE Formatori: Gabriela Munteanu – profesor. video. Valentin Moraru – profesor.S. structurarea activităŃilor didactice Scop: formarea cadrelor didactice pentru structurarea modernă a demersului didactic.com 48 .B. Costel Zaharia – profesor Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare.

schimbul de experienŃă. activităŃi motivaŃionale. Prezentarea materialelor informative • ExerciŃii aplicative. Calendarul programului . schimbarea culturii organizaŃionale. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75 persoane/ an şcolar (25 participanŃi / grup x 3 grupe) Costul programului – 250 lei /cursant. Simona Luca. Analiza cazuisticii .câte 2 grupe/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare. selectarea şi aplicarea celor mai potrivite metode de interrelaŃionare cu familia şi comunitatea. Florica Paragină. precum şi a unui set de valori comportamentale şi atitudini morale. Costul orei de formare/participant – 5.6 lei/ora Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Rezultate: CompetenŃe metodologice privind utilizarea adecvată a cunoştinŃelor de psiho-pedagogie în educarea caracterului elevilor. Durata: 44 ore Module tematice abordate: • Introducere în program. • ActivităŃi de consolidare a echipei. 30h Scopul: Pregătirea formabililor privind modelarea caracterului.I. Regândirea aplicării principiilor educaŃiei morale în practica educativă actuală. simulări. teste. Ştefan Elena. RESURSE UMANE Conf. de creare a coeziunii grupului. conceperea unui program specific. III.com 49 . 2h • Bazele teoretice psihologice şi pedagogice. Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: Promovarea unor modalitati concrete de intervenŃie la nivelul personalităŃii elevilor. programul de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor. Obiective specifice programului: • Stabilirea necesităŃii cultivării caracterului de către toŃi factorii educaŃionali. ca o modalitate esenŃială de educare a personalităŃii elevilor.sem I şi II. Georgescu Elisabeta.reŃelei de consilieri şcolari. portofoliu Certificare – ATESTAT de competenŃe profesionale transferabile – 11 credite II. Drujinin Victor. 12h • ModalităŃi de implementare a programului „CharacterFirst ”. activităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE PENTRU FORMAREA CARACTERULUI Program de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor în cadrul PROGRAMULUI INTERNAłIONAL “CHARACTER FIRST”. • Identificarea. • Să selecteze şi să aplice metodele cele mai eficiente de intervenŃie pentru construirea-cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter la elevi • IniŃierea cadrelor didactice în metodologia programului „Mai întâi caracterul!” („Character first !”). Cătălina Chendea. pentru cultivarea caracterului prin implicarea tuturor factorilor educaŃionali. Cost total – 18 750 lei. Promovarea în comunitatea educaŃională a unor programe şi strategii pentru cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter. prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor. activităŃi practice.. Negovan Valeria. ActivităŃi: • Sesiuni de formare de tip work-shop. Cherciu Rodica Diana. Dr. Cazan Manuela. Univ.strategii de educare a caracterului. Dumitriu Carmen.

13 ore Modulul VII . Să-şi însuşească metode noi privind îmbunătăŃirii comunicării în clasă. Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare. Diseminarea cursului derulat în cadrul proiectului PHARE. DanielaTudorie. Atestat Phare M. Mirela Neacşu Universitar. Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind evaluarea muncii în grup.Parteneriat şcoală – comunitate – 13 ore Evaluare – 2 ore Pregătirea cadrelor didactice privind accesul la educaŃie al grupurilor dezavantajate. dr.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.maria_ccd@yahoo.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Conf.Managementul clasei – 13 ore Modulul VI – Evaluarea. strategii cele mai potrivite pentru diseminare CursanŃii vor achiziŃiona cunoştinŃe noi în domeniul tehnicilor de lucru în grup. activităŃi practice.I. Ştefan Pacearcă.Metode active şi interactive – învăŃarea prin cooperare – 12 ore Modulul IV . Lucru în echipă pentru exersarea creativităŃii şi gândirea critică Să folosească şi să aplice iniŃiative în condiŃii noi Să iniŃieze un plan de diseminare Să apeleze la mijloace. 100 (4 grupe) 89 Atestat de competenŃă profesională 450 lei / cursant (45000) 5 lei/ora Coordonator : profesor metodist Maria DIMA dima.12 ore Modulul II . 89 ore Modulul I . Maria Dima.com 50 . Minodora Gavrilă.C.C. Să se dezvolte strategii ale educaŃiei incluzive la nivelul unităŃilor de învăŃământ preuniversitar. Mihai Rebenciuc.I.E. Să se aplice tehnici moderne de proiectare curriculară. Curriculum-ul programului Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II. Să se abiliteze cadrele didactice în dezvoltarea de proiecte comunitare.Proiectare curriculară – 12 ore Modulul V .M. Gheorghe Sarău. proiecte. căi.I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii ŞCOALA INCLUZIVĂ Program tematic prin stagii nondisciplinar Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.E.Şcoala incluzivă. Formatori Phare: Ruxandra Regalia.Diversitatea în învăŃare – Teoria inteligenŃelor multiple – 12 ore Modulul III .

timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio.it 51 . Prof. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 100 Costul total al programului: 9. Insp. Carmen Nedelcu. proiecte de lecŃii. Mihaela Georgescu. II.I. Nicolăescu Mariana.estimat de cursanti ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. • Să se realizeze autoevaluarea şi feed-back-ul în devenirea profesională. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr. portofolii. critică şi reflexivăîn adoptarea tehnicilor şi strategiilor de comunicare modernă. Dia Daria Stoicescu.Tatiana Costache. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pentru diferite nivele de limbă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII ROMÂNE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii integrării noului curriculum în sistemul educaŃional actual şi nevoii de pregătire a profesorilor pentru a aplica metode moderne în predarea limbii şi literaturii române. profesor. Obiective specifice: • Să se cunoască conŃinuturile specifice şi metodice ale disciplinei. RESURSE UMANE Formatori: Prof. • Să se folosească criteriile de evaluare în conformitate cu noua orientare a abordării strategiei didactice. Dr. Adriana Donciu. ActivităŃi: lucrul în echipă. pe grupe. doctor Gheorghe Lăzărescu. Prof. profesor. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. rezultate) Scop: orientarea strategiilor didactice de comunicare spre un învăŃământ flexibil.Sofia Dobra. Durata: 50 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum.000 ( 180 lei per cursant x 50 nr. profesor III. Prof. Mariana Marin. pe fişe de lucru.Prof.Prof. Laura Surugiu. stimularea orală a unei activităŃi de predare.6 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop. • Să se dezvolte competenŃele lingvistice şi gândirea autonomă. teste.comunicare_zoratti@yahoo.Lydia Ignat. obiective. Calendarul programului: semestrul I. II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare. Prof. activităŃi. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale.Prof. * Se propune extinderea echipei de formare cu formatorii: Jianu Mihaela Daniela.

timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio.prof. schimbărilor survenite în programele şcolare. stimularea orală a unei activităŃi de predare.de cursanŃi estimaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 4. • Pregătirea în vederea susŃinerii de către elevi a examenelor naŃionale. portofolii. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului: semestrul I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII LATINE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • Cursul răspunde necesităŃii de aplicare a noilor metode de predare a limbii si literaturii latine şi folosirea criteriilor de evaluare în conformitate cu cele mai recente lucrări de referinŃă. RESURSE UMANE Formatori: PALIGA Rodica – prof. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 8. inter-relaŃionare Obiective specifice: să utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare să proiecteze activităŃi didactice.I.culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. pe fişe de lucru.prof. teste. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr. pe grupe.. activităŃi.it 52 . rezultate) Scop: • dezvoltarea competenŃelor cadrelor didactice privind activităŃile curriculare şi extracurriculare • probarea competenŃelor necesare unei bune proiectari. IOSIF Paula .000 ( 160 per cursant x 50 – nr. • Cursul răspunde. II. obiective. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. pornind de la metodele şi strategiile prezentate să-şi consolideze pregătirea ştiinŃifică ActivităŃi: lucrul în echipă.II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare.comunicare_zoratti@yahoo. PAUL Maria . Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. de asemenea. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum.prof. . în vederea eficientizării demersului didactic • formarea unor abilităŃi de comunicare. GHEORGHIU LuminiŃa .. proiecte de lecŃii. III. lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.

schimbare intervenită. Marilena Şerban. Calendarul programului: semestrul I. exerciŃii ghidate pentru experimentarea unor noi practici profesionale şi dezbaterea în grup. lector.comunicare_zoratti@yahoo. a manualelor. II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în zilele de sâmbătă şi duminică în timpul activităŃii didactice. şi în didactica lecturii. Obiective specifice: CursanŃii trebuie: • să analizeze critic programele şcolare de limba şi literatura română. concursuri. în scopul aplicării lor în spiritul în care au fost concepute. în scopul utilizării lor pentru atingerea obiectivelor programei. rezultate) Scop: Promovând Cercurile de lectură ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de: recunoaşterea crizei lecturii şcolare. grile de evaluare a cursului de formare şi a prestaŃiei echipei de formatori. stimularea lecturii de plăcere. profesor. să participe activ la simulările de activităŃi. de altfel. profesor documentarist. profesor . b. în ultimul timp în multe Ńări. profesor. Universitatea Bucureşti. cercetarea problemei lecturii în vederea îmbunătăŃirii permanente a practicilor de abordare a didacticii lecturii. grilă de evaluare a portofoliului. ActivităŃi: • ModalităŃile de formare preferate în sesiunile de lucru sunt interactive şi se bazează pe alternanŃa dintre atelierele demonstrative. RESURSE UMANE Ioana Nanu. să proiecteze ateliere de scriere creativă. chestionare/teste de evaluare la sfârşitul activităŃii. să proiecteze activităŃi în care să aplice strategii adecvate în funcŃie de specificul textului şi de obiectivele urmărite. Laura Surugiu. în care scrierea să continue firesc actul lecturii.).86lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Jianu Mihaela Daniela. profesorilor pentru: a. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CERCURILE DE LECTURĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Promovând Cercurile.I. III. • să aplice în mod flexibil teoriile actuale ale lecturii în activitatea profesională. profesor . de ore de formare/perfecŃionare planificate: 220 Costul total al programului: 21. cluburi de carte. • Simulări de activităŃi specifice în vederea construirii unor proiecte de durată pentru stimularea lecturii de plăcere (cercuri de lectură. analiza activităŃilor.it 53 . • să aplice tehnici de documentare. II. fişe de monitorizare a activităŃii cursantului. în special. ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de recunoaşterea crizei lecturii şcolare urmate de o schimbare de perspectivă în abordarea literaturii. grile de evaluare a principalelor produse solicitate cursanŃilor. în ultimul timp în multe Ńări prin apropierea lecturii cursive de lectura metodică . să facă o lectură critică. timp alocat Curriculum-ul programului (scop. profesor . învăŃător) în vederea găsirii unor căi adecvate obiectivelor comune urmărite.250 (170 lei per cursant x 125 număr de cursanŃi planificaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. învăŃătorilor. Nicolăescu Mariana. să se familiarizeze cu schimbările de paradigmă intervenite în ultimele decenii în teoriile textului şi ale lecturii. Lefter (Popescu) Simona Cristina. ateliere de scriere etc. Durata: 44 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. să se familiarizeze cu tehnici de cercetare didactică. Rezultate: Proiectarea unor activităŃi comune cu participarea documentariştilor. flexibilă. ModalităŃi de evaluare: Feedback-uri la sfârşitul unei sesiuni de formare. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125 / nr. să aplice strategii adecvate lecturii textelor literare şi nonliterare pentru ca elevii lor să poată răspunde la întrebarea cum citim diferite texte literare şi nonliterare. în general. obiective. simularea unor activităŃi care vizează prelungirea actului lecturii prin scrierea creativă. Facultatea de Litere. schimbarea de perspectivă în abordarea literaturii. schimbare intervenită. de altfel. • să se familiarizeze cu specificul profesional al fiecărei categorii (profesor de limba şi literatura română. activităŃi.

Iunona Staş — formator regional de directori / prof. I.C.2009 trimestrul I şi II – 2010 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. îndrumare şi control Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în managementul unităŃilor şcolare impuse de Reforma ÎnvăŃământului • schimbări în echipele manageriale • solicitările cadrelor didactice Durata: 280 ore / semestrul I şi II. Nicolae Luchian — formator regional de directori. CRITERII E CONOMICE Nr.C.D. în ordinea înscrierilor Planificare pe module: modulul I. Vasile Molan — conferenŃiar universitar doctor Universitatea Bucureşti. Cristina Maria Iancu — formator regional de directori / insp. Modul de certificare: certificat de competenŃă profesională II. Mihaela Cotfas — formator C. activităŃi practice. modulul II. teste. cursanti estimat: 100 cursanŃi ( 4 grupe) Costul total al programului 950 lei / pe cursant (costul programului 95000) Costul pe ora de formare: 3.TIC – 90 ore Scop: • realizarea premiselor manageriale pentru menŃinerea şi dezvoltarea sistemului de învăŃământ în contextul tradiŃiei şi reformei • realizarea abilităŃilor participanŃilor pentru o activitate profesionistă.I.40 lei / oră cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. proiecte. ISMB. competentă şi creativă Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască şi să aplice/utilizeze/evalueze corect legislaŃia şi precizările legale referitoare la învăŃământ • să creeze/formeze abilităŃi specifice procesului managerial şcolar • să ofere modalităŃi de evaluare cuantificată repetabilă Calendarul programului: trimestrul IV.Management EducaŃional – 90 ore . RESURSE UMANE Sorin Cristea — profesor universitar doctor. I . modul III.Comunicare şi curriculum – 90 ore . CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENT EDUCAłIONAL Tipul de program: perfecŃionare Grup Ńinta: manageri educaŃionali.. gr. Constantin Roman — profesor universitar doctor ASE . Andi Alexandru Oprea — formator C. Corina Cace — conferenŃiar universitar doctor ASE. personal didactic aspirant la funcŃii de conducere. Ştefan Militaru . gr.Universitatea Bucureşti.D. Ovidiu Pânişoară — profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti.. portofolii. Tania Vlad — formator regional de directori /prof.jurist III.com 54 .

I. documente pentru planificare.12 credite Planificare pe stagii.formator. I.I. Justificare: • necesitatea dezvoltării unei culturi a evaluării calităŃii în educaŃie. III. Obiective: ParticipanŃii vor fi capabili: • Să identifice cerinŃele implementării unui sistem de management al calităŃii • Să întocmească documente specifice în conformitate cu legislaŃia privind asigurarea calităŃii în învăŃământul preuniversitar. profesor gr. • elaborarea unor proiecte de autoevaluare instituŃională în contextul descentralizării şi centrării pe calitate în educaŃie. Stoica Aurelia – formator. Modele europene – 6 ore • Cadrul de asigurare a calităŃii . auditor în domeniul calităŃii.II. CerinŃe referitoare la documentaŃie . Popa Sever – formator.profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare / produsele activităŃilor. a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii din unităŃile de învăŃământ şi iniŃierea acestora în elaborarea strategiilor şi tehnicilor de autoevaluare a instituŃiei de învăŃământ. profesor gr. • Să întocmească rapoarte de autoevaluare periodice şi finale pe baza dovezilor colectate conform principiilor calităŃii. Popa Daniela Elisabeta . • Să completeze componente ale manualului calităŃii. profesor gr.formator.I. profesor gr. B: ActivităŃi specifice ale CEAC – 8 ore Scop: pregatirea profesională a managerilor şcolari.90 lei / oră Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo.8 ore • Sistemul de management al calităŃii. profesor gr. auditor în domeniul calităŃii. • introducerea autoevaluării în sistemul educaŃional ca mecanism intern de măsurare a calităŃii. auditor în domeniul calităŃii.I. profesor gr. Diaconu Roxana – formator. RESURSE UMANE Formatori: Ioan Neacşu . A: Cadru general – 9 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii.com 55 . Calendarul programului: trimestrul IV. Durată: 46 de ore . calificative II. cursanti estimati: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Modul de certificare: Atestat de formare continuă a personalului didactic Costul programului: 180 lei / cursant (cost total – 13500 RON) Costul unei ore: 3. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: AUTOEVALUARE INSTITUłIONALĂ Tipul programului: program tematic sau modular realizat prin stagii nondisciplinare Grup tinta: personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar. CRITERII E CONOMICE Nr. I. Stan Alice – formator. operare şi controlul proceselor specifice sistemului de management al calităŃii. auditor în domeniul calităŃii. Rodica Dimitrovici . timp alocat: Asigurarea calităŃii serviciilor educaŃionale.7 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii. auditor în domeniul calităŃii.6 ore • Procesele autoevaluării instituŃionale .

I Lic.I Lic. metode sau modele în abordarea unor probleme practice sau pentru structurarea unor situaŃii diverse • abordeze interdisciplinar temele de chimie. chestionare. grad I. portofoliu Mod de certificare – atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă – profesori de chimie Nr. Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei – Universitatea din Bucureşti.B.M. RESURSE UMANE Formatori Ioan Neacşu . II.S.Teoretic”Ion Barbu” Sistem de evaluare preconizat ..creşterea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor de chimie prin accentuarea caracterului formativ al acestora: dezvoltarea deprinderilor de a efectua experimente.grad. Irinel Badea – prof. dr.S.grad.”Benjamin Franklin”. Buc.DIDACTICA DISCIPLINEI CHIMIE Justificarea ofertei la cererea cadrelor didactice noi metodologii în predare – învăŃare – evaluare modalităŃi de implementare a calculatorului în orele de chimie tipuri de probleme de chimie şi modalităŃi de rezolvare experimentul de laborator şi rolul lui în accesibilizarea cunoştinŃelor. reguli. logistic III. dr..com – Bucureşti . LuminiŃa Doicin – prof.profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. univ.B. Aurelia Stoica – prof. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului . participanŃi / grupa : 25 – 1 grupă Durata . Andi Alexandru Oprea – informatician CCD. Facultatea de Chimie – Univ.M. 56 . proiecte interdisciplinare. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare . inspector de specialitate.fişe pentru activităŃi experimentale.000 lei Colaborări Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei I.Casa Corpului Didactic. de a cunoaşte şi a utiliza mijloacele media Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili să: • planifice şi să aplice noi strategii didactice • imagineze şi să folosească în mod creativ reprezentări variate • utilizeze algoritmi. echipamente audio-video.100 de ore Perioada . I. Coordonator .(4 lei /ora x cursant) x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei / cursant x 25 cursanŃi = 10.I. de a rezolva probleme.semestrul I şi II Resurse materiale . univ.prof. Mihaela Ionescu – prof. Scopul .

videoproiector III. “D. geografie. metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: referate. biologie pentru a manevra pricipiile generale ale modelării materiei în Univers II. fizică.1 – Grup Şcolar de ConstrucŃii Montaj “Mihai Bravu”. chestionare. chimie.com 57 .000 lei Colaborări: Universitatea Bucureşti – Facultatea de Matematică şi Facultatea de Fizică Institutul NaŃional de Astronomie – Bucureşti Observatorul Astronomic Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. • creşterea cererii la nivel naŃional şi internaŃional de profesionişti în acest domeniu Scopul: • necesitatea unei mai bune colaborări interdisciplinare între matematică. chimie. Doina Cremenescu – prof. ingineri Nr. dr. dezbateri în grup Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică. care sunt capabili să pregătească elevii . fizică şi alte discipline de învăŃământ • posibilitatea creerii unui CDS pentru clasele IX-XII Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • înŃeleagă linia generală a dezvoltării istorice a astronomiei şi a genezei dezvoltării fondului conceptual şi metodologic comun al ştiinŃelor exacte.Aligheri”. Ştefan Grigorescu – prof. RESURSE UMANE Mircea Rusu – conf.I. Cristina Iancu – inspector ISMB Marta Turcu – prof. grd. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere şi perfecŃionare Titlul programului: NOłIUNI GENERALE DE ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ Justificarea ofertei: interesul tot mai mare al profesorilor şi elevilor pentru astronomie şi astrofizică • organizarea olimpidelor naŃionale şi internaŃionale de astronomie. participanŃi / grupa: 25 – 2 grupe Perioada/ durata: 60 ore (semestrul I şi II) Resurse materiale: calculator. Universitatea Bucureşti Facultatea de fizică . CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi / grupa x 2 grupe = 12. 1 – Lic. sunt puŃini profesori. biologie. • utilizeze relaŃiile dintre percepŃia umană imediată a Universului şi imaginea acestuia creată de cercetarea astronomică. fizică. • folosească cunostinŃele de matematică.grd.

Maria Popescu _. Scopul: • • formarea şi dezvoltarea unor competenŃe generale şi specifice îmbunătăŃirea activităŃii metodice şi didactice Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • identifice. Şc.com 58 ..N. ”Matei Basarab”.”Elena Cuza”. ”Mihai Bravu”. dezbateri.S. Raluca Stoican .E.N. grad I Şc.Şcoala Centrală.B. grad I . grad I.prof.N. • la cererea cadrelor didactice identificată în urma aplicării chestionarelor specifice. Şc.prof. impuse de reforma învăŃământului. Cristina Iancu.prof. Gabriela Streinu . să definească şi să aplice noŃiunile cuprinse în: .prof.000 lei Colaborări: I. participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Durata: 100 ore Perioada: semestrul I şi II Resurse materiale: Casa Corpului Didactic şi centrele de formare. în curriculumul naŃional. SNEE. inspector de specialitate I.curriculum naŃional .programa şcolară de matematică • aplice tehnici de predare – evaluare specifice matematicii • ofere modalităŃi de evaluare măsurabilă şi repetabilă III. echipamente multi-media. portofolii personale Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică Nr. prof. grad I C. Comercială Superioară „N. III. • necesitatea unei formări coerente în didactica predării matematicii.E. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant)x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei /cursant x 25 cursanŃi = 10.dr. CRITERII ECONOMICE Olivian Simionescu Panait.de Matematică şi Informatică – Bucureşti. Doina Cremenescu – prof.22 Sistemul de evaluare: chestionare.B. inspector de specialitate S. grad I Gr.M.S. prof.M. Emilia Iancu . unv. Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. • concluziile inspecŃiilor şcolare care evidenŃiază necesitatea unei perfecŃionări din punct de vedere metodic. formare Titlul programului: DIDACTICA MATEMATICII Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în programa şcolară de matematică. Nr.Fac. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare.Cercel. grad I C. Florica Banu. Sanda Molnar _.I.. Kretzulescu”.

P. III.000 lei Colaborari: Institutul NaŃional de Fizica Laserilor. Scopul: IniŃierea şi perfecŃionarea profesorilor de fizică. Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică. TV. Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: REPERE METODOLOGICE PENTRU STUDIUL DISCIPLINEI ŞTIINłE Justificarea ofertei: la cererea profesorilor de fizică. dezbateri. D.Center for Science Education and Training Universitatea Bucureşti. Plasmei şi RadiaŃiei . Moisil”. chestionare. chimie şi biologie Nr.participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada/ durata: 40 ore ( semestrul I si II ) Resurse materiale: videoproiector. I.prof. metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. Delia Prisăcaru . RESURSE UMANE Formatori: Mihaela Garabet . chimie şi biologie pentru a susŃine lecŃiile din cadrul noii programe şcolare de ŞtiinŃe. Sanda Fătu – prof. Teoretic “Gr. Ştefan Grigorescu – prof. video. Teoretic “Gr. Dana Bobocea – prof.I. I. metodist grd. metodist grd. II. ”Universitatea Bucureşti”. I. Lic. portofoliu. Liceul Teoretic “Grigore Moisil”.D.profesor grd. dr. flipchart. Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • să aplice noile strategii didactice specifice studiului ŞtiinŃelor. Moisil”.com 59 . • să abordeze interdisciplinar temele din Fizică-Chimie-Biologie. chimie şi biologie.P. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 40 ore = 160 lei / cursant TOTAL: 160 lei / cursant x 25 cursanŃi = 4. Lic.

grad. video. Alexandrescu Florica . Biologie Univ.Moisil Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori biologie Nr. TV. dezbateri.T G. Univ. Cîrstoiu Jeanina – lector. gen. I. I L. Bucureşti.Călugăru Daniela – insp. în vederea atingerii obiectivelor didactice • Elaboreze planificări calendaristice. univ.000 lei Colaborări: MECI.I. impuse de reforma învăŃământului • Concluziile inspecŃiilor • La cererea profesorilor de biologie Scopul: Implicarea profesorilor în găsirea soluŃiilor eficiente pentru problemele de la clasă Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • Coreleze metodele activ-participative. grad I C. flipchart.Buc. Fac. Buc. Bobocea Dana Corina .N. Fac.N.prof. Russu-Ciolac Anca Maria – conf. grad I C.Biologie . în conformitate cu programele şcolare • Alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II.. III.Creangă. chestionare. Paraschiv SteluŃa – insp. univ.Biologie Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. Grosu Mariana – prof. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi = 6. Univ. participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada / durata: 60 ore (semestrul I şi II ) Resurse materiale: videoproiector. Fac.com 60 . MECI.dr. Sf.drd.CNCEIP. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: DIDACTICA BIOLOGIEI Justificarea ofertei: • Schimbări în programa şcolară.prof.Sava . portofoliu. RESURSE UMANE Formatori: .

Melnic Diana . videoproiector.gupa x 2 grupe = 12. univ.dr.com 61 . Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei. “Antim Ivireanu“. Zamfir Marin . “I.prof. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei/cursant x 25 cursanŃi . univ. Şc. grad I Lic.dr. “M. dezbateri. Popa Daniela – prof. Fac. Rusu Mircea– conf. III. cu particularităŃile clasei şi cu obiectivele operaŃionale • Să stăpânească şi să aplice tehnicile lucrului în echipă şi de educare a creativităŃii la orele de fizică • Să alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II.Univ.152 Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. grad I C. Univ. grad I CN “I. Fizică Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.prof.N.L. Nr.Buc. Fizică Univ.dr. “M.N.prof. Băncilă Gabriela – prof. chestionare. participanŃi / grupă: 25 – 2 grupe Durata/Perioada: 60 ore ( semestrul I şi II ) Resurse materiale: suport curs sub formă electronică.Viteazul“. Nr. grad I Şc.Vuia“. Fac. grad I C.N. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: METODICA PREDĂRII FIZICII Justificarea ofertei: • La cererea profesorilor de fizică • Schimbări în programa şcolară de fizică • Concluziile inspecŃiilor Scopul: • Dezvoltarea abilităŃilor procesului de predare-învăŃare – evaluare • ÎmbunătăŃirea cunoştinŃelor legate de aplicarea curriculum-lui de fizică • Aplicarea metodelor creative Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili: • Să coreleze metodele activ-participative. Stănescu Corina .Buc. grad I C. Metrologie“T. Bucureşti..prof.prof. portofoliu Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică Nr. Fac.I. flipchart.Basarab“. RESURSE UMANE Formatori: NegreŃ Ioan Dobridor – prof. Popa Sever – prof.Caragiale“.000 lei Colaborări: MECI. grad I Lic. Ortodox Sf. Zamfir Gheorghe .135.Creangă“. Tănase Michaela .

• să fie formate atitudini de angajare.Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: formarea şi perfecŃionarea continuă a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar .com 62 . • să se analizeze situaŃii concrete privitoare la protecŃia copilului. • acŃionarea în direcŃia asumării de roluri şi responsabilităŃi în comportamentul civic al tineretului şcolar Obiective specifice programului: • să aprofundeze cunoştinŃe privitoare la principalele mecanisme şi instrumente cu caracter universal. prof. în formarea şi perfecŃionarea continuă în domeniul drepturilor omului. master in human rights Florina Voicu – formator IRDO. Ioan Oancea – IRDO. CRITERII ECONOMICE Costuri total al programului: 9460 lei (3. Durata: 42 ore Planificare pe module tematice: Drepturile omului / categorii de drepturi – 7 ore Contextul european şi obiective naŃionale ale educaŃiei perntru democraŃie – 7 ore Istoric Drepturile omului/Drepturile copilului -7 ore Drepturile omului . II. Eugen Stoica – inspector general MECI Modul de certificare: atestat de competenŃe profesionale CNFP Numar cursanŃi planificaŃi: 60 (2 grupe) /an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare planificat: 84 III. chestionare.I. trimestrul I şi II 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. regional şi naŃional din domeniul promovării şi protecŃiei drepturilor omului. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. de implicare activă şi eficientă în societatea civilă.activităŃi practice -7 ore Drepturile copilului . RESURSE UMANE Formatori: prof.activităŃi practice -7 ore Respectarea/încălcarea drepturilor omului – 7 ore Scopul: • conştientizarea drepturilor omului în general şi a drepturilor copilului în mod special.5 lei/oră/ cursant – 157 lei /cursant) Coordonator: prof. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: EDUCAłIE PENTRU DREPTURILE OMULUI ŞI COPILULUI Tipul de program: formare continuă Public .

• să identifice şi să aplice metode active de învăŃare eficientă. 2. Emilia Sicsai . CRITERII ECONOMICE Costul total al programului – 3825 lei ( 3. Planificarea pe module: • Autocunoaşterea – 4 ore • Comunicarea – 5 ore • ÎnvăŃarea eficientă .comunicare asertivă’’. . Public-Ńintă vizat: personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei : 1. • să iniŃieze strategii de comunicare asertivă.D. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ŞCOALA DIRIGINłILOR Tipul de program: programe tematice modulare realizate prin stagii non-disciplinare.gândirii critice’’.imagine de sine’’.inspector I. Simona Luca – profesor metodist C.M.S... colocviu. Elena Ştefan .profesor consilier psihopedagog.. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Număr cursanŃi planificaŃi – 25 persoane/ primul semestru .B.. Calendarul programului: trimestrul IV 2009 Sistemul de evaluare preconizat: fişe de exerciŃii. . fişe pentru activităŃi experimentale.B.an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare: 41 III. în cadrul orelor de consiliere / dirigenŃie.I. Simona Crăciun – consilier MECI.com 63 . chestionare. Ruxandra Regalia .C. • să aplice tehnici ale gândirii critice cum ar fi: tehnica ciorchinelui.153 lei/cursant total) Coordonator: prof. CMAP.M.inspector I.C. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. La cererea cadrelor didactice.S.profesor metodist C. • să explice termenii folosiŃi cum ar fi: . precum şi îmbunătăŃirea abilităŃilor de comunicare între elevi şi profesori.. II. Durata: 41de ore.5 ore • Drepturile copilului – 2 ore Scopul: însuşirea unor metode (tehnici) moderne.stima de sine’’.5 ore • MotivaŃia – 5 ore • Lumea profesiilor – 5 ore • Pregătirea psihologică pentru examen . Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să realizeze un program coerent cu activităŃi interactive privind alegerea carierei elevilor. interactive privind derularea orelor de consiliere / dirigenŃie. Programa de consiliere şi orientare şcolară. 3.. tehnica arborelui decizional. RESURSE UMANE Formatori: Ani Răducu .D.5 lei/oră/ cursant . Sugestii pentru realizarea orei de consiliere / dirigenŃie.5 ore • Luarea deciziilor – 5 ore • Managementul timpului .. portofolii. Modulul mediu. folosind metode specifice .

S.C. proiecte. • să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse. • creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră. Coordonator: inf. • să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office. precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră x cursant. Colaborări: cu I. solicitanŃi din comunitatea locală. portofolii şi activităŃi practice. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line. Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste. grupe de 25 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009. Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic.CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20 / 25 CREDITE I.. II. Obiective specifice programului: • să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC.D. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ŞI Justificarea ofertei: • promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 80 lei / cursant. Mihaela Cotfas — formator ECDL.com 64 . Modul de certificare: adeverinŃă C. • oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite). ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene. conducerea unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back-ului în teren. Scopul: • consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu.B. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL.M.

• să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI. activităŃi practice.reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l. bibliotecă . Pragul de promovabilitate al fiecarui test este stabilit la 70 puncte din 100. III. Excel. grupe de 25 formabili fiecare. iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. PowerPoint. pachetul de programe Microsoft Office (Word. – 25 credite I. Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare . trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei / cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S. logistică.com 65 . iar cel de-al doilea practic. Testul grilă se desfăşoară on-line. conducerea unităŃilor şcolare. filialele Casei Corpului Didactic. Casa Corpului Didactic Bucureşti echipamente. RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă.Curs acreditat de SIVECO S. II. utilizare AeL). unul teoretic. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.A. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. Coordonator: inf. Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009. total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA. Evaluarea se realizează la finalul fiecarui modul şi constă în susŃinerea de catre cursanŃi a doua teste.A. fiind alcatuit din 40 de itemi. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: • ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: • să fie capabili a utiliza calculatorul. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. iniŃiere IT). CNFP.

atestat de SIVECO S. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile.Curs acreditat de SIVECO S. activităŃi practice. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 178 lei / cursant (2 lei / oră X cursant X 89 ore = 178 lei).com 66 . ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme.. Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare. Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. Coordonator: inf. • să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată.A. II.INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: • să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare. Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. grupe de 20 formabili fiecare. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. CNFP. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII . bibliotecă.A.– 25 credite I. promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii. filialele Casei Corpului Didactic. conducerea unităŃilor şcolare. III. total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente. logistică. comunicare şi colaborare.A.

CAPITOLUL III Cursuri în parteneriat C AS A CO UL U I D RP ID M un ic i p cu iului Bu re şt i A CT IC a .

fraze pe diferite teme/locuri. franceză. Fabio Boccio. chestionare. de cerere. Veronica LLamas-profesor Limba germană: Schrin Fatemi-lehrer. Antonella Torente Limba spaniolă: Carmen Rodriguez – profesor. dirijate 3 transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului 4 integra cuvinte noi în enunŃuri proprii 5 produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat 6 manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon .020 lei (400.Modulul III: 12 de ore 4 Comunicare în limbaj gastronomic .Modulul I: 12 ore 2 Cunoaşterea sistemului de comunicare telefonic . timp alocat 1 Însuşirea mecanismului de comunicare prin cântec . Gillian Curtis. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 / nr. LIMBAJ . latin. Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică Public – Ńintă vizat: cadre didactice. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur. Geromina Villanova professeur. LIMBAJ TELEFONIC (MODULUL II)*. didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. comunicare şi aprofundare în limbile străinede circulaŃie internaŃională: italiană. Sada Di Tommaso-lehrer. Concepcion – profesor. LECTURĂ EXPRESIVĂ (MODULUL –V)*.docente. Caroline Condict – teacher. Nu sunt obligatorii toate modulele. de scrisori. conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor participanŃilor de a: 1 desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar 2 folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple. germană Obiective specifice: formarea abilităŃilor.Modulul II: 12 de ore 3 Folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat la cinematograf . fişe de evaluare. Durata: 12 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/ module tematice. feedback. rezultate) Scop: formarea abilităŃilor cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere. pe fişe de lucru.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33.docente. Cora Ebeling –lehrer III. exerciŃii de completare de cuvinte. Benedetta Bacile. engleză. Patrik Freeman-teacher. teste. de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen.it 67 . Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti. re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.comunicare_zoratti@yahoo. răspunsuri la stimuli imagine. discuŃii. german ActivităŃi: lucrul în echipă.teacher.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I.4 lei * cursantul îşi poate alege de la 1 până la 5 module.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. activităŃi. II. Ilaria Papiridocente. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher.Modulul IV 5 Consolidarea pârghiilor de folosire a limbii prin intermediul lecturii . obiective. GASTRONOMIE(MODULUL IV)*. pe grupe. materiale realizate de formabili/ portofoliu. spaniolă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DE LA IMAGINI ÎN CUVINTE: VIDEOCLIP PRIN CÂNTEC (MODULUL I)*.LA CINEMA(MODULUL III)*. ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10.docente.Modulul V Curriculum-ul programului(scop.

5 calitatea relaŃiei cu destinatarul Curriculum-ul programului (scop. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABORDAREA STILULUI ORATORIC ÎN COMUNICARE Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică de oratorie Public – Ńintă vizat: cadre didactice . Durata: 25 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. comunicare şi aprofundare privind tehnicile de prezentare pe diferite teme în limba engleză. pe fişe de lucru. 4 prezentarea pe diferite teme din partea fiecărui participant.B.C.comunicare_zoratti@yahoo.urilor.teacher. timp alocat 1 analiza contextului relaŃional.M. inspectori şi metodişti I. 2 lecŃii privind modalităŃi de înfruntare a dificultăŃilor în comunicare. chestionare. II.it 68 re şti IC CT A a .700 lei (748 lei / cursant x 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29. Caroline Condict – teacher.teacher. exerciŃii de completare de cuvinte. fişe de evaluare..D.D. profesori metodişti ale C. RESURSE UMANE Formatori: Limba engleză: Mara Cancia-teacher. III.S. Obiective specifice: 1 să permită participanŃilor de a identifica şi gestiona în mod conştient factorii care influenŃează eficacitatea proceselor de comunicare interpersonale 2 să furnizeze cunoştinŃe care să contribuie la ameliorarea capacităŃilor de comunicare cu un număr mare de interlocutori. activităŃi. Patrik Freeman. teste.-urilor. înregistrare video şi analiza prezentărilor.CAS A CO RP UL U I D ID M un icip cu iului Bu I. feedback. Gillian Curtis.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. 3 analizele tehnice de prezentare. ore planificate 25 Costul total al programului: 18. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr.C. materiale realizate de formabili/ portofoliu. pe grupe. responsabili cu formarea din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional: luarea în considerare privind îmbunătăŃirea intonaŃiei. discuŃii. Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă în faŃa unui număr mare de interlocutori Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. ActivităŃi: lucrul în echipă. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere. obiective.persoane publice: director atât din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar cât di ale C. răspunsuri la stimuli imagine. accentului şi claritatea expunerii în faŃa unui număr mare de interlocutori..92 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. fraze pe diferite teme/ locuri.

activităŃi. obiective. formule de introducere şi prezentare. rezervarea biletelor pentru avion şi tren.Patrik Freeman.docente.lehrer.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. Sada Di Tommaso . Fabio Boccio . II: corespondenŃa generală. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. pe grupe.profesor Limba germană: Schrin Fatemi . Curriculum-ul programului(scop. Concepcion – profesor. discutarea despre noile tendinŃe.docente. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur. economie politică şi de merceologie. teste. a pune întrebări pe teme de afaceri.teacher. reguli de supravieŃuire. Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti . selecŃia şi analiza profilurilor profesionale.lehrer. C2 Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. Benedetta Bacile . Gillian Curtis. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice de a fi capabile să pună în practică în timpul activităŃii lor limbaj de drept public. economie politică. timp alocat I: informaŃii profesionale. II. feedback. Geromina Villanova professeur. materiale realizate de formabili/ portofoliu. IV: conversaŃia telefonică. răspunsuri la stimuli imagine. fraze pe diferite teme Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. fişe de evaluare. ActivităŃi: lucrul în echipă.teacher. V: călătoria de afaceri. VI: coduri de îmbrăcăminte. Recapitularea gramaticii. cererea de informaŃii privind profilurile profesionale. prezentarea de abilităŃi şi competenŃe. SPANIOLĂ ŞI GERMANĂ Tipul de programe: cursuri de dezvoltare a limbajului în afaceri Public – Ńintă vizat:: cadre didactice cunoscătoare a limbilor de circulaŃie internaŃională de nivelul: B2.comunicare_zoratti@yahoo. discuŃii. Caroline Condict – teacher.4 RON Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.docente. Cora Ebeling – lehrer III. Ilaria Papiridocente. Durata: 12 ore Planificarea pe stagii/module tematice. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia.privat şi administrativ. şederea în hotel. eliminarea stresului în conversaŃia telefonică în limba străină.020 lei (400. închirierea de automobile. ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10. Obiective specifice: 1 să cunoască sistemul de comunicare în limba străină din diferite sectoare de activitate 2 să folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat folosind instrumente tematice şi virtuale pentru dezvoltarea anumitor competenŃe.teacher. 3 să consolideze abilităŃile de formare a limbajului de drept public. curriculum. principii de merceologie. Veronica LLamas .it re şti u IC CT A a 69 .dialog dirijat şi liber pe diferite teme. FRANCEZĂ. C1. lumea modei. pe fişe de lucru. cereri de informaŃii.Antonella Torente Limba spaniolă:Carmen Rodriguez – profesor.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. conversaŃie formală şi informală pe diferite teme.privat şi administrativ. chestionare. ITALIANĂ. organizare şi planificare. conversaŃii şi discuŃii pe baza folosirii poştei electronice. folosirea poştei electronice. modalitatea de a da şi primi un telefon. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA ÎN AFACERI ÎN LIMBILE: ENGLEZĂ. exerciŃii de completare de cuvinte. modalităŃi de răspuns la întrebările clienŃilor pe teme cu caracter profesional III: interviuri pentru ocuparea unui loc de muncă.

cuvintele pe care le folosim reprezintă numai 28% din mesaj.dialog dirijat şi liber pe diferite teme.docente. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS re şti IC CT A VOCII Tipul de programe: formare profesională Public – Ńintă vizat: cadre didactice de limbi străine din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: 1 cursul îşi propune să formeze profesorilor sau celor care operează în sectorul formării. şi de a face intervenŃiile noastre didactice mai active.teacher.it 70 . timp alocat 3 lecŃii privind modalităŃi de a perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză în comunicare. Fabio Boccio. ore planificate 12 Costul total al programului: 10. 5 ore de modificare a vocii. motivate şi deci eficace.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. Ilaria Papiridocente. Caroline Condict – teacher. activităŃi. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher. perfecŃionarea pronunŃiei în limbile italiană şi engleză..docente. 2 să furnizeze pârghii de exprimare a siguranŃei în orice aspect/ act al comunicării şi în modul în care vorbeşte şi se exprimă. Limba italiană: Giuseppina Foti. 4 analizele tehnice de a ameliora eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa. Obiective specifice: 1 să ofere participanŃilor sugestii utile şi indicaŃii pentru afirmarea propriei expresivităŃi în lectură şi nu numai. instrumentele pentru a putea ameliora sau perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză. Antonella Torente III. Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare clară în contexte diferite. materiale realizate de formabili/ portofoliu. Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. pe grupe. fraze pe diferite teme/locuri. furnizând o voce clară şi carismatică.020 lei (400. Gillian Curtis.Patrik Freeman. feedback. fişe de evaluare. o voce clară şi precisă comunică date precise. Durata: 12 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. credibilitate şi profesionalism. vocea noastră influenŃează cu 72% din credibilitate. LECTURĂ EXPRESIVĂ ŞI DEZVOLTAREA Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. obiective.docente.4 RON a DE DICłIUNE. să facă mai eficace predarea şi intervenŃiile lor în clasă 2 cursul este indicat pentru a modifica radical vocea. Benedetta Bacile. pe fişe de lucru. discuŃii.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I.comunicare_zoratti@yahoo. răspunsuri la stimuli imagine. tehnicile de modificare a vocii. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. II. ActivităŃi: lucrul în echipă. furnizând o voce clară şi carismatică. o voce clară şi carismatică 6 calitatea exprimării la telefon. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de comunicare. care poate astfel să amelioreze eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa. chestionare. Curriculum-ul programului (scop.teacher.

020 lei (880. ActivităŃi: modalitatea şi posibilitatea solicitanŃilor de a fi evaluaŃi de profesori direct de la Centru DITALS (UNIVERSITATEA DIN SIENA). RESURSE UMANE Limba italiană: Giuseppina Foti. activităŃi. NIVELUL 2: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 2 indică deŃinerea unei competenŃe avansate în predarea limbii italiene ca limbă străină de orice profil de solicitanŃi. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE FORMARE PENTRU PROFESORII DE LIMBA ITALIANĂ L2 ÎNDREPTAR ÎN DIDACTICA LIMBII ITALIENE CA LIMBĂ STRĂINĂ Tipul de programe: curs de pregătire metodică Public – Ńintă vizat: profesorii de limba italiană din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul pregăteşte profesorii pentru examenul DITALS de nivel I (PREDITALS) şi îndeplineşte cerinŃa de frecventare a unui curs de glottodidattica de cel puŃin 30 de ore pentru cine vrea să susŃină examenul DITALS de nivel II. Durata:30 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. Rezultate: DITALS: CURSURILE ORGANIZATE DE STUDIOITALIA SUNT RECUNOSCUTE CA VALABILE DE CENTRUL DITALS (UNIV.CENTRU DE CERCETARE ŞI DE SERVICIU DITALS.docente. fără a obŃine Certificatul de nivel 1. CERTIFICATUL DITALS este un titlu cultural eliberat de Universitatea pentru Străini din Siena* care evaluează pregătirea teoretică şi practică în domeniul predării limbii italiene pentru profesorii de limba italiană străini şi garantează un anumit grad de omologare chiar şi în afara parcurgerii unui parcurs de formare specific: orice candidat se poate pregăti automat în maniera pe care o consideră mai adecvată nivelului de Certificare ales. timp alocat NIVELUL1: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 1 indică deŃinerea unei competenŃe de bază în didactica limbii italiene pentru străini.36 RON * UNIVERSITATEA PENTRU STRĂINI DIN SIENA. DIN SIENA). re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. rezultate) Scop: Cursul de formare pregăteşte profesori pentru examenul de nivel 1 al Certificatului DITALS sau permite pentru cel ce doreşte de a trece direct la proba de nivel 2.docente. LA SFÂRŞITUL ADMITERII LA EXAMENUL DE CERTIFICARE DITALS DE NIVELUL 2. Fabio Boccio. Obiective specifice: să ofere solicitanŃilor posibilitatea de a-şi evalua nivelul de cunoştinte şi implicit de a obŃine Certificatele DITALS. obiective.docente.it 71 . de nivelele:1 şi 2. în Italia şi în străinătate depinde de structura fiecărui stat şi de fiecare instituŃie. Antonella Torente III. care are ca Ńintă un tip specific de solicitanŃi. Benedetta Bacile. Validitatea sa legală. şi garantează admiterea la examenul DITALS de nivel 2. Curriculum-ul programului(scop. Certificat de CompetenŃă în Didactica Limbii Italiene pentru străini. II. În multe cazuri este deja considerat un titlu preŃuit pentru atribuirea unui punctaj în recrutarea profesorilor sau pentru atribuirea de credite în cadrul unei parcurgeri formative în sfera glottodidattica.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I. ore planificate 30 Costul total al programului: 22. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29. Ilaria Papiridocente. Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: Examen de susŃinere a Certificatului DITALS de nivelele 1 şi 2. în funcŃie de gradul de complexitate al cunoştinŃelor dobândite în urma pregătirii lingvistice.comunicare_zoratti@yahoo.

RESURSE UMANE Profesori formator Pilgrims. creative. ascultat. Canterbury. 7 ore 2. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. şi vorbit la elevi 5. Tehnici şi activităŃi de predare a vocabularului. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 11. producerea de activităŃi activ participative 3. însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu copiii 10. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor receptive: citit şi ascultat în predarea limbii engleze . 7 ore 4. feedback.CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I. scris. prezentari flipchart II. Tehnici de evaluare longitudinala. Bucuresti III. ziua 4. integrarea activităŃilor activ participative pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4. folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind tehnici activ participative 2. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice ce predau în segmentul pre-şcolar şi primar în predarea limbii engleze prin tehnici activ-participative Competente specifice: 1. integrarea activităŃilor activ-participative în formarea deprinderilor de citit. CRITERII CURRICULARE TEACHING YOUNG LEARNERS – SUMMER SCHOOL (ŞCOALA DE VARĂ) Denumirea programului: TEACHING YOUNG LEARNERS Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. Calendarul programului: iulie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu. managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7. Durata: 28 ore (4 zile a câte 7 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 9. 7 ore. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor productive: scris şi vorbit în predarea limbii engleze – ziua 2.Uniscan Grup Educational. UK . fise de lucru. timp alocat: 1. ore planificate 28 Costul total al programului: 22. clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 1 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 2 prezentări 3 Imagerie ghidată 4 Joc de rol/ mini-dramatizari 5 Mini-proiecte Rezultate: folosirea metodelor activ-participative de predare-învăŃare a limbii engleze în sistemul educaŃional preşcolar şi primar. şi evaluarea finala. ziua 4. recunoaşterea tipului de inteligenŃă dezvoltat de diverse activităŃi activ-participative 6. crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 8.comunicare_zoratti@yahoo.ziua 1. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 14 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa.it 72 re şti IC CT A a . structurilor gramaticale şi a funcŃiilor de limbă – ziua 3. dezbateri de grup. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. 7 ore 3.

clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi. deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama 18. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul primar– ziua 3. SecvenŃe de planificare . dezbateri de grup. dublul. Bucuresti III. 4 ore 6. 4 ore 11. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Simona Elena Popa. ascultat. aprilie . feedback. Imagerie ghidată. dublul. 4 ore 10.000 lei (300 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 11 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. joc de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul gimnazial – ziua 4. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic. prezentari powerpoint II. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în folosirea psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze Competente specifice: 12. scris. Dublu.pe activităŃi psihodramatice. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti Costul cursului / cursant: 300 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul liceal – ziua 5. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. şi vorbit la elevi 15. solilocviul. NLP în predarea limbii engleze la clasa 21. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul preşcolar – ziua 2.comunicare_zoratti@yahoo. Joc simbolic. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 22. dublul. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 19. crearea unor activităŃi folosind tehnici psihodramatice în predarea limbii engleze în clasă 14. solilocviul. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. solilocviul. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie 17. dublul. Mini-proiecte Rezultate: introducerea unei tehnici inovative în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: ianuarie – martie 2010. Uniscan Grup Educational. NLP 20. crearea unor activităŃi de evaluare prin tehnici psihodramatice 16. Tehnici de evaluare – lucrul cu grupul şi lucrul cu protagonistul.iunie 2010 ModalitaŃi de evaluare: protocol. timp alocat: 5. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. Oglinda. folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze la clasa 13. stăpânirea tehnicilor psihodramatice. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: USING LINGUISTIC re şti IC CT A TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. ziua 7. solilocviul. 4 ore 9. Joc de rol/ inversiune de rol. Metafora. creative. 4 ore 8. ziua 6. 4 ore 7. ore planificate 28 Costul total al programului: 18.planuri de lecŃii . Durata: 28 ore (7 zile a cate 4 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice.it 73 a PSICHODRAMA TECHNIQUES în . Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. IniŃierea în conceptul de psihodramă lingvistică din domeniul psihologiei şi aplicaŃiile lui în metodica predării limbii engleze– ziua 1.CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I. 4 ore. integrarea de activităŃi psihodramatice în formarea deprinderilor de citit.

Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi. RESURSE UMANE Profesori formatori Pilgrims. CCD Bucuresti Romania. III. prezentări flipchart II. dezbateri de grup. prezentări powerpoint Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: 200 profesori de limba engleza din Ńară şi din străinatate Justificarea (necesitate şi utilitate ): Seminarul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană. ore planificate 18 Costul total al programului: 80000 lei (400 lei X 200 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 23 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Athens. creative. dezbateri de grup. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CREATIVITY în TEACHING ENGLISH ModalităŃi de evaluare: protocol.c. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. "CREATIVE GRAMMAR PRACTICE & DRILLING" e. feedback. ascultat. creative şi inovative de predare a limbii engleze Competente specifice: 1 folosirea de metode creative de predare a limbii engleze (arts and crafts) 2 folosirea de strategii şi abordări noi de predare a limbii engleze 3 integrarea de activităŃi creative necesare formarii deprinderilor de citit. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. ELT Training and Consultants. şi feedback – ziua 3. round-up. Bucureşti . feedback. 6 ore 3 Aprofundarea tehnicilor de predare creativa a limbii engleze. Greece.t. scris.it 74 re şti u IC CT A a .CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. 6 ore 2 Tehnici şi activităŃi creative (CREATIVE VISUALS" . Canterbury UK. şi vorbit la elevi 4 producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o maniera creativă şi inovativă 5 cunoaşterea unor tehnici creative de predare a limbii engleze 6 însuşirea tehnicilor de lucru creative 7 stăpânirea tehnicilor creative în predarea limbii engleze la clasa 8 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 9 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate 10 crearea de activităŃi creative la clasă ActivităŃi: 6 Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi 7 Imagerie ghidată 8 Joc de rol 9 Mini-dramatizări 10 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: mai 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofliu. timp alocat: 1 IniŃierea în metode creative de predare a limbii engleze – ziua 1. 6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici activ-participative. în luna mai 2010) Planificare pe stagii/ module tematice.comunicare_zoratti@yahoo.) de predare a limbii engleze – ziua 2. în colaborare cu Uniscan Grup Educational. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 200 profesori limba engleza din Ńară şi din străinatate Costul cursului/ cursant: 400 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 200/ nr.

6 ore. dezbateri de grup. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare.Uniscan Grup Educational. scris. ore planificate 18 Costul total al programului: 22.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I. UK . timp alocat: IniŃiere în teoria inteligenŃelor multiple a lui Th. Bucuresti III. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în predarea limbii engleze prin inteligentele multiple Competente specifice: 1 folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind inteligentele multiple 2 produce activităŃi specifice fiecărui tip de inteligenŃă 3 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenŃă pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenta în formarea deprinderilor de citit. Gardner– ziua 1. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. 6 ore Tehnici de predare a limbii engleze folosind inteligenŃele multiple. 6 ore Tehnici de evaluare longitudinală.comunicare_zoratti@yahoo. şi vorbit la elevi 5 crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 6 managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7 cunoaşterea inteligenŃelor multiple 8 însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu ajutorul inteligenŃelor multiple 9 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 10 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 11 Lucrul în echipă/ pe grupe / în perechi 12 prezentări 13 Imagerie ghidată 14 Joc de rol/ mini-dramatizari 15 Mini-proiecte Rezultate: motivarea şi susŃinerea copiilor cu diferite tipuri de inteligenŃă în învăŃarea limbii engleze Calendarul programului: martie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu. nevoilor profesorilor de a preda limba engleza prin metode noi.it 75 re şti IC CT A a . ziua 3. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims. feedback. ascultat. Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. Canterbury. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi din alte oraşe Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. creative. prezentări flipchart II. şi tipuri de activităŃi – ziua 2. fise de lucru. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEACHING ENGLISH THROUGH MULTIPLE INTELLIGENCES Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea (necesitate şi utilitate): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana.

programare neurolingvistică în formarea deprinderilor de citit. ModalitaŃi de evaluare : portofliu. scris. analiza tranzacŃională. dublul. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze – ziua 2.comunicare_zoratti@yahoo. şi vorbit la elevi producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o manieră creativă şi inovativă deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama. Bucuresti III. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. ascultat. în colaborare cu Uniscan Grup Educational.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. solilocviul.it 76 . creative. timp alocat: 1 IniŃierea în conceptele din domeniul psihologiei şi în folosirea lor ca metode inovative de predare a limbii engleze – ziua 1.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. NLP stăpânirea tehnicilor psihodramatice. programarea neurolingvistică. Calendarul programului : ianuarie 2010 9. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare. ore planificate 18 Costul total al programului: 22. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: re şti u IC CT A a INNOVATIVE METHODOLOGY IN TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană. prezentari flipchart II. 6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici inovative de predare a limbii engleze CompetenŃe specifice: folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea a limbii engleze la clasă folosirea tehnicilor din programarea neurolinvistică în predarea limbii engleze în clasa integrarea de activităŃi inovative: psihodrama. Durata: 18 ore (3 zile a cate 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. feedback. 6 ore 3 Tehnici şi modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin programare neurolingvistică şi analiza tranzacŃională – ziua 3. 6 ore 2 Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. NLP în predarea limbii engleze la clasă integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate crearea de activităŃi inovative la clasa ActivităŃi: 16 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 17 Imagerie ghidată 18 Joc de rol / inversiune de rol 19 Dublu 20 Oglinda 21 Metafora 22 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodica a profesorilor de limba engleza 8. dezbateri de grup. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims. Canterbury UK. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic.

it 77 . maghiară. Este un sistem deschis pentru fiecare categorie socială de la elevi la salariaŃii adulŃi. italiană.Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centru acreditat pentru certificatele ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Examenele pot fi susŃinute în limbile: engleză. rusă. română pe patru nivele. Certificatul ECL este ”un paşaport de limbă” recunoscut în Europa şi America cu valabilitate pe durata vieŃii.comunicare_zoratti@yahoo. Responsabil. spaniolă. Se testeaza capacitatea orală şi scrisă de a folosi limba în comunicarea cotidiană pe subiecte practice. profesionale şi personale cu grade diferite de complexitate. metodist Alexandrina Zoratti limba. iar atestatul este recunoscut în Ńările Uniunii Europene. franceză. prof. germană.

intervalul orar şi locul Nr. Teoretic “ N.ro .. 3. 021 3079600 200 7 Filmul – generator de dezbatere (in lb. Monica Ralea 12. 26 nov. ore Pentru înscriere şi detalii luaŃi legătura cu: contact@britishcouncil. British Council 31 ian. 9.30.. 200 3 Workshops that work 200 8 021 3079600 4 Getting ready for teachers’ exams (Mettext) Bianca Popa.30.00. 021 3079600 550 5 Teaching Literature Bianca Popa contact@britishcouncil.ro .30 Liceul Bilingv “G Coşbuc” 78 18 contact@britishcouncil.ro .ro .ro . British Council 8 contact@britishcouncil.00 – 18. 9. pentru profesori de toate specialităŃile) Monica Ralea 20 & 21 feb. 5 feb. 021 3079600 contact@britishcouncil. 021 3079600 150 9 Getting Ready for Inspections Cristiana Faur 3. 9. 021 3079600 200 8 Creative Writing Cristiana faur 2 feb.10.ro . 4. . română.00 – 14.00.00 – 18.00... pentru profesori de toate specialitatile) Doina Fleanta.ro .00 – 13.ro .00 – 30 contact@britishcouncil. 14. 19.30 Liceul Bilingv “G Cosbuc” 6 contact@britishcouncil. 14. Elena Gardescu 9 . 021 3079600 320 . pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 feb. 9. 9. 6 021 3079600 150 15.18 octombrie Lic. Ada Bena. British Council 21 & 28 nov.30 British Council 8 contact@britishcouncil.00 – 15.11 & 16 . British Council 6 Programare neurolingvistica (PNL)pentru profesori (in limba romana.00.30.00 – 13.17 dec. 9. 48 021 3079600 700 Taxa în lei a u Titlul cursului 1 Formare de mentori (in limba romana.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice British Council şi Casa Corpului Didactic Bucureşti Formator(i) Data.00.30.30 British Council 8 contact@britishcouncil.00 – 13.ro . Stănescu” 2 Falling în love with teaching Monica Stoica Reka Vadasz 31 oct & 1 nov.

00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 18.14. British Council 8 contact@britishcouncil. 9. 9. British Council 6 contact@britishcouncil.30.30. 021 3079600 200 12 Neuro Linguistic Programming (NLP) for teachers Monica Ralea 10 & 11 apr . 14. British Council 8 contact@britishcouncil.00 – 16. 14.00.ro.00 – 13.ro 021 3079600 gratuit 5 Preparing students for Cambridge exams KET Monica Ralea 17 ianuarie.ro. 021 3079600 2 Preparing students for Cambridge examsCPE Alice Cojocaru 29 noiembrie. 9.30 8 contact@britishcouncil.30 British Council 10 contact@britishcouncil.00 – 16.00 – 18. British Council 6 contact@britishcouncil.00 – 16. 9.ro .00 – 18.ro . 021 3079600 250 11 Managementul evenimentelor educationale (in limba romana.00.30. ore Pentru inscriere şi detalii luati legatura cu: contact@britishcouncil.ro 021 3079600 gratuit 4 Preparing students for Cambridge exams FCE Alice Cojocaru 10 ianuarie.00.ro . pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 mar. 021 3079600 200 14 Teaching English through songs Monica Stoica 15 & 22 May.ro . 14.00 .00 British Council 6 gratuit . 021 3079600 200 Cambridge courses Titlul cursului Formator(i) Data. British Council 8 contact@britishcouncil. 9.ro . 9.ro. 021 3079600 gratuit 79 .10 Teaching Young Learners Elena Gărdescu 2 & 3 feb. 021 3079600 gratuit 3 Preparing students for Cambridge exams YLE Monica Ralea 10 ianuarie.00 – 16.00 – 16. British Council 6 contact@britishcouncil. 9.00. 021 3079600 200 13 Comunicare pentru cetăŃenie democratica (in limba romana. 021 3079600 gratuit 6 Preparing students for BEC Alice Cjocaru 17 ianuarie.ro Taxa 1 Preparing students for Cambridge exams CAE Alice Cojocaru 15 noiembrie. British Council 6 contact@britishcouncil. şi pentru profesori de alte specialităŃi) Reka Vadasz 17& 24 aprilie.00 – 16. intervalul orar şi locul Nr. 9.

00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 – 16.ro gratuit 11 Preparing students for Cambridge exams – ICFE (Financial English) Alice Cojocaru 28 martie.00 – 16.ro.00 British Council 6 contact@britishcouncil. 9.ro. toate cursurile din cele 2 tabele se pot repeta. 9.00 – 16. 9.00 – 16. 021 3079600 gratuit Preparing students for TKT – CLIL and KAL Monica Ralea 14 februarie.00 – 16. la cerere. 021 3079600 gratuit 1 2 Cursurile din aceste tabele nu sunt acreditate Cursurile care promovează examenele Cambridge sunt gratuite. Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 British Council 6 contact@britishcouncil.ro.00 British Council 6 contact@britishcouncil.it 80 .00 British Council 6 contact@britishcouncil.ro. 021 3079600 gratuit 9 Preparing students for IELTS Monica Ralea 28 februarie.7 Preparing students for Cambridge exams PET Monica Ralea 31 ianuarie.comunicare_zoratti@yahoo. 9. 9.ro. 9. 021 3079600 gratuit 8 Preparing students for TKT Monica Ralea 7 februarie. 021 3079600 gratuit 10 Preparing students for Cambridge exams – ILEC (Legal English) Alice Cojocaru 14 martie.00 – 16.

Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. II. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management de proiect.96 lei (700 lei /cursant / 171 ore) Costul pe cursant: 700 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.D.com a icip c iului Bu u Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 81 .Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. Scop: formarea deprinderilor de scriere a unor proiecte pentru accesarea de fonduri europene. Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu). Se pune accentul pe scrierea proiectelor în vederea accesării de fonduri ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în depunerea proiectelor de accesare a fondurilor europene Calendarul programului: va fi fixat de C. RESURSE UMANE Formator: Ruxandra Enache – lector Codecs Romania Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/ cursant 3. III. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.CNFPA. Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGER DE PROIECT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . bibliotecă. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. Obiective specifice programului: dobândirea. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi.C. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. consolidarea.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I.

Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. II. consolidarea.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland I. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. RESURSE UMANE Formator: Cristina Grezi. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.CNFPA Scop: formarea deprinderilor necesare activităŃii de Contabilitate Obiective specifice programului: dobândirea. Durata: 161 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi.com 82 .Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/cursant 3. III.D. contabil Liceul „Nichita Stănescu” Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. bibliotecă. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în activităŃile de Contabilitate Calendarul programului: va fi fixat de C. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Contabilitate. Pentru participarea la curs sunt necesare studii medii. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor.C.). CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONTABILITATE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor .92 lei (630 lei /cursant / 161 ore) Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.

90 lei (630 lei /cursant / 217 ore) • Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. CRITERII ECONOMICE Criterii economice: • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa • Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 2. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. bibliotecă.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. Durata: 217 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă . consultant de specialitate Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR PROTECłIA MUNCII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . consolidarea. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii. Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.com 83 . RESURSE UMANE Formator: Monica Toaje.D. III.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Obiective specifice programului: dobândirea. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Calendarul programului: va fi fixat de C.CNFPA . Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor .C. Modulul II: consultanŃă recapitulativă .

cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Inspector resurse umane. bibliotecă.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Obiective specifice programului: dobândirea. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 8250 lei (550 lei / cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/cursant 4.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.CNFPA.com a icip iului Bu cu Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 84 .C.D. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. Ovidiu Dragoş Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. SolidarităŃii Sociale şi Familiei.30 lei (550 lei /cursant / 128 ore) • Costul pe cursant: 550 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. consolidarea.. RESURSE UMANE Formator: prof. Durata: 128 ore/ 13 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Calendarul programului: va fi fixat de C. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . III.

SolidarităŃii Sociale şi Familiei.96 lei (700 lei /cursant/ 177 ore) • Costul pe cursant: 700 RON Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.com 85 a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland .C. consolidarea.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă Modulul II: consultanŃă recapitulativă Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Calendarul programului: va fi fixat de C.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management a resurselor umane.cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. RESURSE UMANE Formator: Cristian Virgil Marinaş –asistent doctorand ASE . Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Obiective specifice programului: dobândirea. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. catedra Management Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.D. Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu).CNFPA. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. Bucureşti. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. bibliotecă. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 3. III.

ro) sunt suportate de candidat.ecdl. după tarifele practicate de către ECDL România Coordonator: inf. conform regulamentelor ECDL România (www. 412 * Pentru obŃinerea certificatelor ECDL START/ COMPLET se poate urma cursul „Permisul european ECDL (European Computer Driving Licence) — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar ” * Cardul de aptitudini ECDL şi costul examenelor ECDL.com 86 .CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence a icip c iului Bu u Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centrul acreditat ECDL nr.org. Andi Alexandru OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.

Scopul: 1 consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu.M. 3 să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse. conducerea unităŃilor şcolare pentru a realizarea feed-back-ului în teren. pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line. Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic. 2 creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră. Coordonator: inf. solicitanŃi din comunitatea locală. II. 2 să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence I. Modul de certificare: adeverinŃă C. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL. Obiective specifice programului: 1 să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC.com a u CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20/ 25 CREDITE ŞI 87 .. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 80 lei / cursant (grupă 25 formabili — 30 lei cheltuieli materiale şi 50 lei cheltuieli salariale) precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră X cursant.C. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Justificarea ofertei: 1 promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar.D. Mihaela Cotfas — formator ECDL. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. 2 oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite). Colaborări: cu I.B. sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene. portofolii şi activităŃi practice.S. proiecte. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. grupe de 18 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009. Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste.

RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă. iniŃiere IT).echipamente. filialele Casei Corpului Didactic. PowerPoint. Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare .CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S. conducerea unităŃilor şcolare. pachetul de programe Microsoft Office (Word. activităŃi practice. 2 să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI. logistică.reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l. II.A. grupe de 25 formabili fiecare. Excel. Evaluarea se realizează la finalul fiecărui modul şi constă în susŃinerea de către cursanŃi a doua teste. utilizare AeL).A. CNFP.com 88 . total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA. atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. iar cel de-al doilea practic. Casa Corpului Didactic Bucureşti . re şti u IC CT A a Coordonator: inf.25 CREDITE I. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei/ cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). . Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Pragul de promovabilitate al fiecărui test este stabilit la 70 puncte din 100. fiind alcătuit din 40 de itemi. unul teoretic. Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009. III. bibliotecă . Testul grilă se desfăşoară on-line. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: 1 ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: 1 să fie capabili a utiliza calculatorul. iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.

filialele Casei Corpului Didactic. activităŃi practice. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. 2 să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. bibliotecă. comunicare şi colaborare. grupe de 20 formabili fiecare. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA re şti u IC CT A INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: 1 să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare. conducerea unităŃilor şcolare. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 178 lei/ cursant (2 lei/ oră X cursant X 89 ore = 178 lei). atestat de SIVECO S. CNFP.. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme. Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.A.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare.A. a ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII - Coordonator: inf. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile. III. promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii. II. Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală.– 25 CREDITE I. logistică.com 89 . Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente. RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă. Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului.A.

total de ore de formare): 16 ore • Planificarea pe stagii/ module tematice. să realizeze proceduri formalizate. ConstanŃa – Valentina MIHĂILĂ.com • • re şti u IC CT A a Coordonator: Documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. conceperea şi definirea procedurilor obligatorii în unitatea de învăŃământ. pauze de cafea/ de prânz. certificat de participare. • Durata (nr. • Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar): semestrul I. rezultate) Scop: susŃinerea unităŃilor de învăŃământ în procesul de autoevaluare instituŃională. fişe de evaluare. harta proceselor organizaŃiei.formare@gmail. portofolii.606. Obiective: corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii.Evaluarea externă periodică: standarde de acreditare şi standarde de ReferinŃă. timp alocat Tema I – Proiectarea activităŃii CEAC (Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii) la nivelul unităŃii de învăŃământ (corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ. 4 ore Tema IV .223. în evaluarea internă a calităŃii. semestrul II. Alina – Aura RÂPĂ. activităŃi. Rezultate: La sfârşitul programului participanŃii vor fi capabili să operaŃionalizeze Strategia de evaluare internă a unităŃii de învăŃământ. Nina HANCIUC.com 90 . corecta utilizare a unui set de instrumente cu caracter practic aplicativ. chestionare. Număr minim de participanŃi pe grupă: 25 ModalităŃi de înscriere RelaŃii la telefoanele: 0730. 4 ore Tema III . conform grupei de cursanŃi). • ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. să proiecteze planul operaŃional al CEAC.460. obiective. dezbateri. membrii ai CEAC • Justificare (necesitate. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EVALUAREA INTERNĂ/ EVALUAREA EXTERNĂ PRIN PRISMA STANDARDELOR – PRINTRE RISCURI CĂTRE SUCCES • Tipul de program – program tematic • Public-Ńintă vizat – personal didactic din toate tipurile de unităŃi de învăŃământ. teste. 0740. exerciŃii. Mariana DOGARU III. mastertopic@gmail. corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. studii de caz. prin pregătirea resurselor umane implicate în acest proces. 4 ore Tema II – Întocmirea Planului operaŃional al CEAC. Gabriela Alina PARASCHIVA. utilitate): corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii în cadrul oricărei unităŃi de învăŃământ preuniversitar şi pregătirea membrilor acesteia pentru activitatea de evaluarea externă periodică pe baza standardelor de acreditare şi de referinŃă.com.062 sau pe mail: ic. Violeta GOGU. RESURSE UMANE • Formatori (nivelul de pregătire): experŃi din cadrul ARACIP – Constantin-Şerban IOSIFESCU. feedback. • II. exerciŃii. 4 ore • Curriculum-ul programului (scop. ActivităŃi: prezentări.Proceduri – definiŃie. CRITERII ECONOMICE Costul programului: 300 lei (+TVA)/ participant În preŃul cursului sunt incluse: suport de curs. proceduri esenŃiale în unitatea de învăŃământ.

Soft-uri educaŃionale . concurs de titularizare/ suplinire . manuale Editura „Atelier Didactic” Biblioteca CCD pune la dispoziŃia utilizatorilor: . cărŃi.Statutul personalului didactic şi legea învăŃământului .Programe şcolare pentru toate ariile curriculare pentru întreg ciclul de învăŃământ .LegislaŃie cu privire la curriculum naŃional .CAPITOLUL IV Organizare evenimente: lansări reviste. concurs de titularizare/ suplinire .Mişcarea personalului didactic .Programe pentru obŃinerea gradelor didactice.Baza de date a publicaŃiilor bibliotecii CCD .Fond de carte specializat pentru cadrele didactice care susŃin examene pentru obŃinerea gradelor didactice.

redactori.3/G/16455 2. 5. Italia 1 octombrie 2008 . Universitatea Politehnica Bucureşti 1 octombrie 2008 .UK 1 octombrie 2009.1 aprilie 2010 ModalităŃi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF Contract nr. POSDRU/19/1.30 septembrie 2010 . Spania.30 septembrie 2010 Proiect Comenius centralizat. 1 aprilie 2009 . 91 . Proiect Grundtvig Parteneriat pentru ÎnvăŃare Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013 – Curs de formarea şi perfecŃionarea personalului didactic auxiliar (bibliotecari. 141800-LLP-1-2008-1-ES-COMENIUS-CMP –– Competences of Professional Educators în Europe (COPE).30 septembrie 2011 .Proiect Leonardo Transfer de InovaŃie GRU-09-P-LP-9-B-GR – Harnessing Intercultural Diversity. documentarişti) din învăŃământul preuniversitar. coord. 1 octombrie 2008. 7. coordonator CEP Manacor. coord.30 septembrie 2010 Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie. 4. Napoli. coord. coord. 6. LLP-LdV/ToI/2008/RO/028 –– Work at distance to Teach at Distance (T&T). LLP-LdV/Toi/09/UK/ – Measuring & Assessing Soft-Skills (MASS).Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie. 3. LLP-LdV/ToI/08/IT/500 –– Helps for High Training and High School (HeLPS Transfer).Istituto Tecnico Industriale Francesco Giordani. Grecia.Proiecte europene în derulare 1. 1 septembrie 2009-31 august 2011.

devenind cunoscută pentru seriozitatea şi profesionalismul de care dă dovadă în relaŃiile cu clienŃii şi partenerii săi. Editua se adresează cu precădere cadrelor didactice. Creativitatea. Coordonator Editura Atelier Didactic Documentarist Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo. revistă editată în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Atelier Didactic. promovând în permanenŃă o bună colaborare cu toŃi autorii şi colaboratorii noştri. jurnale de călătorie. în cadrul editurii. apare revista cu acelaşi nume. care s-a dezvoltat an de an. cum ar fi suporturi de curs. profesionalismul.com 92 . DVD) servicii tipografice (în parteneriat cu tipografii) Semestrial.. care cuprinde articole pe o tematică extrem de variată ale cadrelor didactice bucureştene. ISSN şi descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României tehnoredactare corectură grafică computerizată/ copertă editare pe suport electronic (CD. dar şi lucrări de autor (beletristică. pe care ni-i dorim parteneri în activitatea noastră. editura Atelier Didactic a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti se poate lăuda cu o activitate bogată.ÎnfiinŃată în anul 2003. lucrări ale diferitelor simpozioane. conferinŃe naŃionale şi internaŃionale etc. Editura noastră vă oferă următoarele servicii: editare de cărŃi şi reviste. Vă mulŃumim pentru încredere şi vă aşteptăm şi în acest an şcolar cu noi titluri şi oferte editoriale. asigurând numărul ISBN. flexibilitatea sunt atribute care ne caracterizează. caiete practice de învăŃare a limbii engleze. editând până în prezent lucrări extrem de utile în activitatea de la catedră. lucrări de doctrat).

D.D. pentru conŃinut (B. împărŃirea corectă a textului din margine în margine (Justify).D.com MulŃumim pentru colaborare! 93 . tema abordată conŃine minim 1 pagină şi maxim 2 pagini (fără numerotare pagini).C. cu altă formă de scriere decât cea folosită. Bucureşti (C.D. jos. marginele paginii A4 sunt: sus. după preferinŃă textul se poate scrie pe 2 sau 3 coloane. cu size-ul de 12. nu se numerotează paginile fişierului. Coordonator revistă „Atelier Didactic” redactorul C.) şi fiecare persoană se poate înscrie cu un singur articol la revistă pe semestru.5cm. Materialele se depun personal la sediul C. Publicarea în revista CCD Bucureşti vă sprijină în dezvoltarea profesională. se depune articolul la redactorul C. Times New Roman.c.D. Word Art). Pot participa la publicarea unui articol cadrele didactice din toate ariile curriculare. conŃinutul se scrie la un rând. scrierea corectă a datelor cu diacritice (verificarea gramaticală şi a punctuaŃiei). – Mihaela COTFAS mihaelacotfas@yahoo. informatică). etaj 1. Revista apare semestrial (aprilie sau decembrie a.C. centrarea corectă a titlului (Center). titlul se scrie cu size-ul de 14-20.C. se aduce articolul tipărit în 2 exemplare într-un dosar şi copiat pe CD. se inserează o imagine adecvată subiectului. I.C. cât şi personalul auxiliar. pentru selecŃionare cu două luni înaintea apariŃiei revistei. dreapta 1cm şi stânga 2. Font. Revista ”Atelier Didactic” se poate achiziŃiona în mai multe exemplare de la standul de carte sau prin redactorul C..C.Pentru a participa cu un articol de specialitate în revista „Atelier Didactic” a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti trebuie să respectaŃi următoarele cerinŃe: fişierul va purta numele persoanei şi titlul articolului (nu se trec diacritice).

IX-XII pentru grupele de performanŃă Management financiar Matematică.5 27 40 6 1. II Atelier Didactic nr. 42. Mădălina Ciolocoi Agneta Anghel.5 10. a XI-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. II (CD) Didactica predării religiei Didactica. 34. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a ÎnvăŃarea deplină. examene de grade didactice Fizică. Teorie şi practică Limba română. 41.3 0.5 1 20 6.5 0.5 12. Metode moderne de predare Proiectul de autoevaluare instituŃională RaŃiunea tehnoştiinŃei Sistemul excretor şi reproductiv (CD) Sistemul locomotor şi digestiv (CD) Sistemul nervos şi endocrin (CD) Sistemul respirator şi circular (CD) Şcoala şi familia Testarea NaŃională 94 . A. I. II Didactica biologiei vol. 35. 4. Ştefan Popenici Nicolae VinŃanu LuminiŃa Delgiudice-Matei *** Petru Lisievici *** Lavinia Ungureanu. Vasile Vasile Kieran Egan Dumitru Copilu. 38.5 6.5 20 20 6 1 25 30 1 10. Bagdazar Nicolae VinŃanu Kieran Egan. 32.5 10 Informatică cl. 19. a IX-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. Felea (coord. a X-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. 31. 39. 28. 26. Adina Gârlea Camelia Badea Vasile Bunescu Daniela Dima łăpîrdea *** G. a.5 4. Silviu NeguŃ Petru Lisievici *** Mariana Ciobanu *** Dumitru Popovici N. 2. 47. pentru grupele de performanŃă Fundamentarea pedagogiei şi educaŃiei religioase Fundamente ale didacticii şcolare Fundamente ale educaŃiei tehnologice Geografia României Ghid arhivistic pentru unităŃile din învăŃământul preuniversitar Ghid de orientarea carierei pentru tineri (CD) Ghid metodic pentru învăŃătorii şi profesorul de limba şi literatura română 13 7 11 1 12 20 6.LISTA CĂRłILOR (LA VÂNZARE) AFLATE LA STANDUL CCD Nr. Luca. 49. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Metodica predării educaŃiei fizice Pagini nescrise din istoria culturii Române Predarea ca o poveste Predarea pe baze de obiective curriculare Probleme de fizică Probleme de fizică tip Grilă pentru BAC şi admitere în învăŃământul superior Profesorul azi. Teodor Julea Geoff Petty Luana Miruna Chira Nicolae VinŃanu *** *** *** *** Alexandru Gheorghe ş. Violeta Copil Daniel Crocnan Daniel Ovidiu Crocnan. Adina Bălan Clara Ionescu. 24. a XII-a pentru grupele de performanŃă Informatică gimnaziu pentru grupele de performanŃă Istorie. M. 30. 36. 14. 40. 44. 27. 20. 25. Ion Neacşu.5 22 17 3. 10. cl. 48.M.G NeamŃu. 6. 22. 3. 18. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Limba şi literatura română cl VII-VIII Limba şi literatura română cl.5 0. 23. Crt.) *** Mihai Ielenicz. Adina Bălan Adrian Pintea. 11. 17.VII-XII. 51. A. Kaitor. Adina Gârlea Clara Ionescu. 43. 16. Adina Bălan Adrian Pintea.Oancea. 8. 15.5 3. 13. Şandru. 21. 7. ş.a. S. 12.5 10.5 18 6. 37. 5. 52.5 7.Marcinschi Ioan Dumitru Clara Ionescu. 50.5 8 15 15 27 20 21. SoluŃii noi la probleme controversate Din problemele culturii europene EducaŃia adulŃilor EducaŃia elevilor hiperactivi şi cu deficit de atenŃie EducaŃie universitară English Communicative Functions English one (CD) Evaluarea în învăŃământ ExpediŃii în miniatură Fizica şi Chimia pentru titularizare. 45. AUTORUL TITLUL PreŃ (LEI) 1.4 40 40 40 40 8. Constantin Florea Asigurarea calităŃii în educaŃie vol I.a Eugenia Popescu *** Lucia Vlădulescu Marin Ilieş. Gh. 33.5 3. 9. Ioana Bot Ovidiu MăntăluŃă Ocvian Bondoc Sergiu Cătăneanu. M.25 3. ş. 46. Zoratti. 2/ 2009 Atlas geografic general Calitatea învăŃământului Coruri pentru elevi vol.5 10. Gabrile Ilieş Rodica OŃeleanu I. 29.

„Deprinde-te a asculta cu atenŃie pe oricine şi a te pune.” Marc Aureliu . pe cât poŃi mai mult. în sufletul celui cu care stai de vorbă.

com InspecŃia şcolară Olimpia Mateescu o_mateescuccd@yahoo. Fizică Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo.com Om şi societate Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.maria_ccd@yahoo. BUCUREŞTI Prof.com Matematică şi ştiinŃe Grigorescu Ştefan grigorescu_stefan@yahoo.D.com Cecilia Iuga cicitomus@yahoo. Viorica DRĂGAN .com ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Maria Dima dima.com Florica Paragină floricaparagina@yahoo.com Personal didactic auxiliar Integrare europeana şi proiecte internaŃionale Tehnologii Arte şi Ed.com DIRECTOR C.it Management educaŃional Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo.Consiliere şi orientare Simona Luca consiliereccd@gmail.com Limbă şi comunicare Alexandrina Zoratti limba.C.com Stan Alice pr_ccd_bucuresti@yahoo.com TIC Andi Alexandru Oprea tic_ccd_bucuresti@yahoo.comunicare_zoratti@yahoo.

248 - - Colegiul Tehnic „M. Asachi” Şcoala nr. Cerchez” Şcoala nr. 201 „ClopoŃel” Colegiul NaŃional „M. Neculce” Liceul Teoretic „A. Rareş” - - Liceul Teoretic „N. 88 GrădiniŃa nr. Voievozi” Şcoala nr. 135 „Ştefan cel Mare” GrădiniŃa nr. MoŃoc” Colegiul Tehnic Energetic Grupul Şcolar Industrial „Gr. L. Nicolescu” Colegiul Tehnic „P.- - Colegiul Tehnic de Poştă şi TelecomunicaŃii„Gh. Obregia” Şcoala nr. Şcolar Economic Administrativ „A. Odobescu” GrădiniŃa nr. Vlaicu” Liceul Teoretic „C. 34 . Airinei” Şcoala nr. Brâncoveanu” Colegiul NaŃional „I. 114 „Principesa Margareta” Şcoala nr. 45 „Titu Maiorescu” Liceul Teoretic „I. 160 GrădiniŃa nr. Stănescu” Şcoala Superioară Comercială „N. 122 GrădiniŃa nr. 189 „A. 175 „CăsuŃa Piticilor” Colegiul NaŃional „M. Eminescu” Seminarul Teologic Liceal Ortodox - Şcoala nr. Franklin” Şcoala nr. 108 „A. 1 „Sf. Viteazul” Gr.D Xenopol” - - Liceul Teoretic „Gr. 191 GrădiniŃa nr. 117 Şcoala nr. 149 GrădiniŃa nr. 111 Şcoala nr. 80 Şcoala nr. Moisil” Grupul Şcolar Industrial „Gh. 211 - - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „D. Kretzulescu” Liceul Teoretic „B. Caragiale” GrădiniŃa nr. 51 GrădiniŃa nr.