P. 1
2009-2010 Oferta de formare CCD Bucuresti

2009-2010 Oferta de formare CCD Bucuresti

|Views: 588|Likes:
Published by bogdan_73

More info:

Published by: bogdan_73 on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

CAS A

R CO

PULUI DI

D

M un

ic i p cu iului Bu

Arte şi educaŃie fizică Consiliere şi orientare InspecŃia şcolară Integrare europeană şi proiecte internaŃionale ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Limbă şi comunicare Management educaŃional Matematică şi ştiinŃe Om şi societate Personal auxiliar Tehnologii TIC

re şti

IC CT A

a

Mijloc de transport metrou:
* Petrache Poenaru * Grozăveşti

www.ccd-bucuresti.org

Adresa: Splaiul IndependenŃei Nr. 315 A, Sector 6, Cod 060043, Of. 16, Bucureşti

Telefon: 004021.313.49.01 004 021.313.49.02 004021.314.46.60 Fax: 004021.313.49.27

CUPRINS
I Cursuri avizate Artele vizuale şi spaŃiul public Consilierea şi orientarea şcolară la debut Repere metodologice pentru consiliere, în învăŃământul preşcolar şi primar Strategii şi tehnici inovative de consiliere pentru profesorii din gimnaziu şi liceu DemocraŃie participativă: proiectul cetăŃeanul Comunicarea şi negocierea conflictelor Prevenirea şi combaterea violenŃei. Strategii de lucru în tulburările de comportament Dezvoltarea personalităŃii prin stimularea creativităŃii InspecŃia şcolară – suport al dezvoltării carierei didactice Proiectarea didactică pentru învăŃământul preşcolar Implementarea proiectelor şi programelor la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar ÎnvăŃarea prin experiment EducaŃia ecologică la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar EducaŃia timpurie Meşteşuguri tradiŃionale Incluziunea etno-educaŃională a rromilor Fondurile structurale – management de proiect Managementul proiectelor comunitare de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi – llp Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig Limba engleză, italiană, franceză, germană şi spaniolă Strategii didactice inovative – limba engleză Strategii didactice inovative – limba franceză Tehnici inovative în evaluare – metode complementare – limba şi literatura română Comunicare interstituŃională şi relaŃii publice Management financiar Introducere în pedagogiile alternative: Waldorf, Planul Jena Proiectare didactică la disciplina geografie, strategii şi tehnici de evaluare Strategii, tehnici, activităŃi de evaluare la disciplinele socio-umane Metodele active şi rolul lor la lecŃia de istorie Abilitare curriculară pentru educaŃie tehnologică Noi abordări curriculare pentru profilul servicii, discipline economice şi pofilul resurse materiale şi protecŃia mediului (discipline agricole, industrie alimentară, chimie industrială şi prelucrarea lemnului) ÎnvăŃare centrată pe elev Proceduri de instruire şi evaluare în aria tehnologii IniŃiere şi perfecŃionare pentru laboranŃi şi tehnicieni laboranŃi Abordări curriculare în învăŃământul profesional şi tehnic. Transpunerea standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în curriculum Formarea cadrelor didactice din IPT (profil tehnic, servicii şi resurse) şi licee teoretice pentru extinderea metodei moderne interactive de învăŃare - firmă de exerciŃiu (FE) Dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Elaborarea curriculumului în dezvoltare locală(CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic Cultura instituŃională în unităŃile de învăŃământ particulare IniŃiere în domeniul biblioteconomiei Managementul achiziŃiilor publice Organizarea activităŃii de protecŃia şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor – dezastre în unităŃile şcolare Gestionarea documentelor în unităŃile şcolare Curs de perfecŃionare pentru secretarii unităŃilor şcolare Organizare şi calitate în domeniul igienizării şi întreŃinerii curăŃeniei în unităŃile şcolare Arhivarea documentelor şcolare II Cursuri acreditate LocaŃii cursuri acreditate EducaŃie nonformală în muzeu Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport Didactica predării educaŃiei muzicale EducaŃie pentru formarea caracterului Şcoala incluzivă Didactica limbii române Didactica limbii latine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52

gastronomie(modulul iv)*. lectură expresivă şi dezvoltarea vocii Curs de formare pentru profesorii de limba italiană l2 îndreptar în didactica limbii italiene ca limbă străină Teaching young learners – summer school (şcoala de vară) Using linguistic psichodrama techniques în teaching english Creativity în teaching english Teaching english through multiple intelligences Innovative methodology in teaching english ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice — British Council Manager de proiect Contabilitate Inspector protecŃia muncii Inspector resurse umane Managementul resurse umane Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii — IntelTEACH Evaluarea internă/ evaluarea externă prin prisma standardelor – printre riscuri către succes – Qintellis Concept IV „Oricând partenerul dumneavoastră!” Proiecte europene în derulare Editura Atelier Didactic Revista Atelier Didactic Lista cărŃilor (la vânzare) aflate la standul CCD Bucureşti Tabel nominal cu Filialele CCD Bucureşti 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 .IntelTEACH III Cursuri în parteneriat De la imagini în cuvinte: videoclip prin cântec (modulul i)*. italiană.la cinema(modulul iii)*.Cercurile de lectură Management educaŃional Autoevaluare instituŃională Didactica disciplinei chimie NoŃiuni generale de astronomie şi astrofizică Didactica matematicii Repere metodologice pentru studiul disciplinei ştiinŃe Didactica biologiei Metodica predării fizicii EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului Şcoala diriginŃilor Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiei (tic) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii . limbaj . limbaj telefonic (modulul ii)*. lectură expresivă (modulul –v)* Abordarea stilului oratoric în comunicare Comunicarea în afaceri în limbile: engleză. spaniolă şi germană Curs de dicŃiune. franceză.

” (Proverb chinez) .CAPITOLUL I Cursuri avizate „ÎnvăŃătorii îŃi deschid uşa. însă tu însuŃi trebuie să treci prin ea.

strategii didactice. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARTELE VIZUALE ŞI SPAłIUL PUBLIC Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori). dezvoltarea unei idei de proiect de către fiecare participant privind o acŃiune concretă cu impact vizual într-un spaŃiu public Certificare: adeverinŃe tip C. bibliotecă.cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010. creativitate) în spaŃiul public. arh.S. Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi Ministerul EducaŃiei.D.500 lei ( 300 lei/cursant x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Colaborari: I. Obiective specifice programului: aplicarea creativă a informaŃiilor din didactica specialităŃii dobândite anterior şi îmbogăŃite prin experienŃa de catedră (limbaj plastic. I.S. Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru clarificarea marilor teme. focalizată pe stimularea comportamentului civic în spaŃiul public.M.. preocupări de optimizare şi ameliorare a mijloacelor de accesibilizare a conŃinutului programei şcolare în funcŃie de particularităŃile de vârstă şi individuale ale copiilor. tehnici artistice).E..com 1 .B.C.D. ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C. mijloace de învăŃământ. personal de specialitate din inspectoratele şcolare. Cercetarii şi EducaŃiei.C. Pascariu Monica Simona Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. unităŃi şcolare Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: Modulul I: prezentări tematice şi identificarea necesităŃilor. M. noŃiuni de gramatică a vizualului. ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. II. Modulul III: lucru individual şi prezentările ideilor Scop: stăpânirea cunoştinŃelor generale din ştiinŃele educaŃiei asimilate în facultate.E.C. cu accent pe aplicaŃiile lor practice (proiectare. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie). de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 2250 • Costul total al programului: 22.I. III. CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală. RESURSE UMANE Formatori: formatori atestaŃi de Ministerul Muncii. organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii de specialitate a publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la educaŃia artistică plastică înŃeleasă ca activitate creativă specifică şi interdisciplinară de formare a tinerei generaŃii.I.

1h • Programa de consiliere şi orientare şcolară . Prof. . Calendarul programului.ActivităŃi motivaŃionale .ExerciŃii aplicative. Ora de consiliere şi orientare . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ŞCOLARĂ LA DEBUT Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: consilieri şcolari debutanŃi Justificarea ofertei: formarea profesorilor consilieri şcolari debutanŃi.com 2 . Formatori: Prof. proiecte noi de către consilieri. . • Marketingul în activitatea consilierului. şi care întâmpină dificultăŃi inerente lipsei de experienŃă la intrarea în sistem.-1h • Consilierea ge grup. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane Costul programului . Consilierea în situaŃii de criză. Prof. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: • Consilierea şcolară/ asistenŃa psiho-pedagogică – cadrul legislativ. schimbul de experienŃă.100 lei/ cursant Cost total – 3000 lei.Sesiuni de formare de tip work-shop . Aida Ivan. Managementul clasei.Metode moderne de lucru în activitatea de consiliere şcolară -8h • Consilierea individuală –8h: Evaluarea copiilor şi familiilor acestora. III. Prof.I.reŃelei de consilieri şcolari . RESURSE UMANE Specialişti din cadrul CMBRAE. Ioana Şandru.3h • Consiliere şi Orientare Şcolară în cabinetele de asistenŃă psiho-pedagogică .ActivităŃi de consolidare a echipei. Luiza Milea. ModalităŃi de evaluare: chestionare.repere organizatorice şi manageriale-4h.Analiza cazuisticii.roluri ale consilierului în şcoală -3h • Asigurarea calităŃii serviciilor de asistenŃă psiho-pedagogică şcolară -2h Scopul: dezvoltarea profesională a profesorilor consilieri şcolari debutanŃi Obiective specifice programului: Să dobândească principalele repere teoretice referitoare la activitatea de consiliere şcolară Să abiliteze consilierii şcolari debutanŃi cu tehnici şi modalităŃi moderne de lucru Să experimenteze atitudini adecvate rolului de consilier şcolar Să dezvolte programe educaŃionale adecvate consilierii şi orientării şcolare ActivităŃi: . Prof. Robert Florea.elaborarea disciplinei opŃionale. Marcela Claudia Călineci. Aurelia Stanculescu.octombrie-decembrie 2009. Consilierea elevilor cu devieri de comportament. simulări. proiecte. care nu au anumite competenŃe practice necesare în activitatea de consiliere.Prezentarea materialelor informative .33 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Consilierea şi managementul carierei – dezvoltarea resurselor personale.ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale în rândul consilierilor debutanŃi Consolidarea echipei de specialişti a CMBRAE Elaborarea de materiale. Costul orei de formare/ participant – 3. de natură să le afecteze calitatea serviciilor pe care le pot oferi comunităŃilor şcolare în care îşi desfăşoară activitatea.1 curs. Consilierea părinŃilor. activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD şi CMBRAE II. prof. programe. • Programe şi proiecte în sfera consilierii şi orientării şcolare.consiliere şcolară.

ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip work-shop. Univ. deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi. Rodica Cristescu. III. • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: . Managementul timpului liber al şcolarului mic-1h. ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic copilul preşcolar sau şcolarul mic. ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ. prof. –definirea conceptelor cheie. Asist.decembrie 2009.Psihologia copilului preşcolar şi şcolar mic-2h. ModalităŃi de evaluare: chestionare.1 curs – octombrie . ActivităŃi motivaŃionale. şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere. Succesul şcolar. dr. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane . Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti. proiecte. Adina Tatu. • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale.Strategii de învăŃare. Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în grădiniŃă sau şcoala primară. Asist.Ce este consilierea şcolară.3h. .Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară din grădiniŃă şi ciclul primar-6h . Dezvoltarea abilităŃilor emoŃionale-5h Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare la vârsta preşcolară şi şcolară mică.Problematica psiho-afectivă a debutului grădiniŃei şi a şcolar. . RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof. simulări. − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale. Prof. Prof. ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD. Prof. Prof. Simona Luca.30 ore formare Costul programului 120 lei/ cursant Costul total al programului–3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. cu nevoile psiho-afective ale acestuia. Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor . Elaborarea de materiale.com 3 . Ioana Şandru. proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului. Drd. ADHD. programe. Marcela Marcinschi Călineci .1h. Ana Maria Oancea .Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale. Cosmina Mironov. Dezvoltarea creativităŃii-3 h. Prof. activităŃi practice.reŃelei de consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ExerciŃii aplicative.I. Drd. în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. CRITERII CURRICULARE REPERE METODOLOGICE PENTRU CONSILIERE. Ani Radu. cerinŃe educaŃionale speciale-5h . Anca BorzeaUniversitatea Bucuresti.Universitatea Bucuresti. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile. Analiza cazuisticii. ActivităŃi de consolidare a echipei. Prof.Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h . . Univ. schimbul de experienŃă.

Prof. Ana Maria Oancea . Anca Borzea. Psihologia vârstelor – pubertatea. − ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin − Analiza cazuisticii. proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului.Universitatea Bucuresti. RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof. ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ.octombrie-decembrie 2009. Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare în gimnaziu şi liceu. Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale.-4h. activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. prof. • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Ce este consilierea şcolară – definirea conceptelor cheie-1h. cerinŃe educaŃionale speciale4h. • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale. Prof. programe. Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile. Drd. utilizarea TIC Rezultate Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal. managementul informaŃiilor. Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h. Marcela Marcinschi Călineci . schimbul de experienŃă. Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară în gimnaziu şi liceu 6h. adolescenŃa. Elaborarea de materiale.3h. simulări. Prof. ÎnvăŃarea continuă. Prof. Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale. Marcela Marcinschi Călineci . Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în gimnaziu sau liceu. Adina Tatu. cu nevoile psiho-afective ale acestuia. în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. Prof. proiecte.Universitatea Bucuresti. Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti. tinereŃea-2h Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor. Ioana Şandru.I. III. Asist. Cosmina Mironov. Strategii de învăŃare. deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi. Problematica psiho-afectivă a trecerii de la gimnaziu la liceu-1h. ModalităŃi de evaluare: chestionare. Univ. Succesul şcolar premisă a succesului profesional. ADHD. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei/ cursant Cost total – 3600 lei. Simona Luca.reŃelei de − Sesiuni de formare de tip work-shop consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ActivităŃi motivaŃionale − ExerciŃii aplicative. Asist. Ani Radu. Rodica Cristescu. ActivităŃi: − ActivităŃi de consolidare a echipei. şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere. Dezvoltarea creativităŃii-3h Managementul şi consilierea carierei.2h. dr.com 4 .1 curs. Costul orei de formare/ participant – 4 lei. Drd. Univ.Prof. Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic elevul din gimnaziu şi liceu. Dezvoltarea inteligenŃei emoŃionale. Prof. CRITERII CURRICULARE STRATEGII ŞI TEHNICI INOVATIVE DECONSILIERE PENTRU PROFESORII DIN GIMNAZIU ŞI LICEU Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD.

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEMOCRAłIE

PARTICIPATIVĂ:

PROIECTUL CETĂłEANUL
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: profesori de ştiinŃe socio-umane care predau ore de cultura civică la gimnaziu şi consilieri şcolari Justificarea ofertei: « Proiectul CETĂłEANUL » este o metodologie inovativă de predare a educaŃiei civice ce este recomandată profesorilor care predau cultură civică la clasa a şaptea, în baza Protocolului de Colaborare intre Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Institutul Intercultural Timişoara.. Cursul diseminează şi actualizează bunele practici din cadrul proiectului internaŃional CITIZEN, fiind orientat preponderent spre aspecte practice, şi presupune experimentarea diferitelor etape ale proiectului în cadrul unor sesiuni de formare, urmate de aplicarea lor la clasă. cursul răspunde nevoilor de formare şi de perfecŃionare continuă a profesorilor de ştiinŃe socio-umane şi consilierilor şcolari pentru a le forma/dezvolta abilităŃile de interacŃionare cu comunitatea şi a dezvolta în rândul elevilor un comportament necesar practicării democraŃiei participative. Datorită acestor abilităŃi/ competenŃe ale profesorului, mediul şcolar şi cel comunitar va deveni unul benefic şi stimulativ, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi. vizăm nevoile de formare ale cadrelor didactice, pentru a exercita rolul de formare şi asumare a cetăŃeniei democratice prin implicare activă în comunitate. Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate: TEMA1: Metodologia “Proiectul CetăŃeanul” la nivel internaŃional şi în România-12h TEMA 2: Politici publice şi participare civică într-o societate democratică-8h TEMA 3: Strategii didactice active pentru predarea educaŃiei civice-5h Scopul: Formarea compeŃentelor pentru utilizarea metodologiei de predare a culturii şi educaŃiei civice prin «Proiectul CETĂłEANUL » Obiective specifice programului: Familiarizarea cursanŃilor cu elementele caracteristice ale metodologiei Proiectul CetăŃeanul Aplicarea paşilor specifici ai metodologiei Proiectul CetăŃeanul în contextul specific al claselor din şcolile româneşti. Familiarizarea cursanŃilor cu termenii cheie din domeniul politicilor publice, legislaŃiei, puterii publice, dezvoltării comunităŃii locale Dezvoltarea competenŃelor formabililor de a recunoaşte probleme de interes public şi de a formula soluŃii realiste ale acestora în sprijinul autorităŃilor responsabile şi a comunităŃii locale Familiarizarea cursanŃilor cu principalele mecanisme de participare civică şi cu legislaŃia în vigoare Dezvoltarea unor competenŃe necesare influenŃării democratice a politicilor publice din diferite domenii Familiarizarea cursanŃilor cu conceptul de descentralizare şi cu rolul crescut al cadrului didactic în acest context. Dezvoltarea competenŃelor de abordare a autorităŃilor publice şi de comunicare cu acestea. Dezvoltarea competenŃelor necesare proiectării, susŃinerii şi evaluării activităŃilor didactice specifice metodologiei Proiectul CetăŃeanul ActivităŃi: Prezentarea metodei Project Citizen, etape, activităŃi.. − Participarea la spaŃiul virtual- comunitatea online –Project Citizen Realizarea efectivă la clasă cu elevii a project Citizen la ora de − Implementarea Project Citizen cultura civică . Sesiuni de formare de tip work-shop - ActivităŃi motivaŃionale Rezultate Noi competenŃe profesionale de lucru la ora de cultură civică – metoda Project Citizen. Implementarea la clasă a Project Citizen, Introducerea unităŃii în reŃeaua internaŃională on–line a Project Citizen. Calendarul programului- 1 curs- ianuarie- martie 2010. ModalităŃi de evaluare: chestionar, portofoliu, prezentarea publică a proiectului cu elevii. Certificare prin adeverinŃe tip CCD . II. RESURSE UMANE Formatori recunoscuŃi in Project CITIZEN: Prof.Tamara MANATU, Conf Univ. Dr. Silvia POPESCU, Prof. NICOLETA HANGU, Prof. Simona LUCA III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 20 persoane – 25 ore formare Costul programului – 90 lei/ cursant. Cost total - 2250 lei , Costul orei de formare/ participant – 3,6 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

5

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA

ŞI NEGOCIEREA

CONFLICTELOR
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar, didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei:
Cursul răspunde nevoii cadrelor didactice de a convieŃui într-un mediu educaŃional securizant, non-conflictogen bazat pe înŃelegere, toleranŃă şi respect mutual. De aici, necesitatea însuşirii de strategii, metode de stimulare a conlucrării şi comuniunii didactice şi intra/interinstituŃionale prin dezvoltarea unor tehnici de negociere şi rezolvare a conflictului. Venim in întâmpinarea solicitărilor unităŃilor de învăŃământ de a consolida echipele de cadre didactice şi nedidactice, pentru facilitarea comunicării într-un mediu educaŃional comunicaŃional.

Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate:
• • • • • • Procesul de comunicare – definirea conceptelor – 1h Comunicarea interpersonală, inteligenŃa emoŃională-6h Comunicarea non-violentă . Asertivitatea.-4h Comunicarea inter şi intrainstituŃională.- 6h Etiologia conflictelor.-2h Strategii de negociere- 6h

Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea constructivă a conflictelor la nivel de grup şcolar şi/sau instituŃional. Obiective specifice programului: - să dezvolte abilităŃi de comunicare verbală şi non-verbală; - să clarifice motivaŃiile profesionale, valorile personale şi trăirile socio-afective specifice interacŃiunii de grup; - să concilieze poziŃiile, scopurile divergente, contradictorii sau opuse; - să amelioreze gesturile personale; - să exerseze deprinderile de reglaj emoŃional; - să elaboreze scenarii proprii de viaŃă şi de muncă în colectivitate ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip − Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă. work-shop − ExerciŃii de creare a echipei − Prezentarea materialelor − ActivităŃi de consolidare a echipei- ActivităŃi informative motivaŃionale − ExerciŃii aplicative, simulări. Rezultate Noi competenŃe profesionale de comunicare şi negociere, Facilitarea comunicării în cadrul echipelor de cadre didactice din unităŃile şcolare. Calendarul programului- la solicitare – 1 curs/semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Dr. Diana Melnic, Prof. Ana-Maria Oancea, prof. Elena Pascali, Prof. Aida Ivan, Prof. Postu Maria, prof. Simona Luca II. RESURSE UMANE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 persoane – 25 ore formare Costul programului – 100 lei/ cursant . Costul total - 2500 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

6

I. CRITERII CURRICULARE

Denumirea programului: PREVENIREA

ŞI COMBATEREA VIOLENłEI. STRATEGII DE LUCRU ÎN TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii de abilitare a cadrelor didactice de la toate nivelurile de învăŃământ pentru a lucra cu elevii care manifestă un comportament violent, pentru prevenirea comportamentului violent şi/ sau delincvent la elevi. Acest curs este justificat de concluziile desprinse din studiul realizat de Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei, „ ViolenŃa în şcoală”, care a relevat necesitatea formării cadrelor didactice în scopul prevenirii violenŃei în şcoli. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: o ViolenŃa umană – cauzalitate. Abordări, concepte cheie, tipologii. o Forme ale violenŃei şi medii de manifestare: în şcoală, în familie- violenŃa domestică agresivitatea în spaŃiul public o Strategii de lucru cu elevi care manifestă tulburări de comportament o Strategii anti-violenŃă la nivelul clasei o Strategii de intervenŃie privind violenŃa la nivelul şcolii Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea şi consilierea elevilor care manifestă comportament violent, sau delincvent, în scopul prevenirii actelor de violenŃă . Obiective specifice programului: o să se familiarizeze cu metodele specifice de lucru cu elevii care manifestă un comportament violent; o să aplice aceste metode în funcŃie de caz; o să dezvolte programe şi strategii pentru prevenirea violenŃei în şcoli. ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop o Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative, simulări. o Studii de caz, strategii de consiliere. o Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă Rezultate: o noi competenŃe de abordare a fenomenelor de violenŃă o abilităŃi privind implementarea strategiilor de reducere a violenŃei în clasă şi în şcoală. Calendarul programului- la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Adina Tatu, Prof. Ana-Maria Oancea, Prof. Carmen Dumitru, Prof . Drujinin Victor, Prof. Rodica Cherciu. Prof. Manuela Cazan. III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. Cost total – 3600 lei, Costul orei de formare/participant – 4 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

7

simulări. care a condus la desemnarea anului 2009 ca An European dedicat dezvoltării CreativităŃii şi InovaŃiei. Obiective specifice programului: o să identifice aspectele caracteristice ale creativităŃii. a ajuta pe fiecare sa descopere propria strategie de învăŃare si mijloacele de optimizare şi a facilita crearea unor atitudini pozitive cu privire la continuitatea învăŃării pe parcursul întregii vieŃi. ocupaŃionale. Rodica Cherciu. declaraŃii de intenŃie. Scopul: Formarea şi dezvoltarea unei atitudini de promovare a creativităŃii cadrelor didactice. vizează: • promovarea creativităŃii. • a învăŃa cum să înveŃi. RESURSE UMANE Prof. fiind provocată şi de frica de nou. Tehnici de dezvoltare a creativităŃii. • antrenarea şi dezvoltarea flexibilităŃii mentale.I. Carmen Dumitru. Creativitatea -exemple de bune practici în şcolile europene . Manuela Cazan. ca un motor al inovaŃiei şi ca factor cheie pentru dezvoltarea competentelor personale.com 8 . Simona Luca. scenarii tranzacŃionale. Prof. Olimpia Mateescu. Calendarul programului. Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative. ca o trăsătură complexă a personalităŃii în societatea cunaoşterii. în cadrul cărora CCD se înscrie. grupe de curs mixte: cadre didactice din învăŃământul preşcolar. Dr. în contextul social.la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare. Prof Ioana Şandru. Prof. dar şi ca produs al gândirii creatoare o să analizeze creativitatea ca un potenŃial general uman. Prof. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Conceptul de creativitate. pentru a promova creativitatea. Abilitarea psiho-peadagogică a cadrelor didactice pentru aplicarea în demersul didactic a unor metode care stimulează. Obiectivul principal al Anului European al CreativităŃii şi InovaŃiei va fi de a sprijini eforturile instituŃiilor şi organismelor care activează în spaŃiul Comunitar. Eforturile europene. antreprenoriale şi sociale şi bunăstarea tuturor indivizilor societăŃii. precum şi de lipsa de independenŃă. Prof. ceea ce implică revigorarea încrederii în sine: rigiditatea nu vine decât de la condiŃionare şi rutină. III. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. ca o dimensiune structurală a personalităŃii o să conceapă strategii şi secvenŃe didactice care să potenŃeze potenŃialul creativ-imaginativ al elevilor ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop. Cost total –3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.primar şi gimnazial-liceal. abordări moderne. Justificarea ofertei: Programul răspunde aceleiaşi nevoi complexe. strategii de consiliere Rezultate: o Formarea unei atitudini de flexibilitate şi autonomie creativă în gândire o Orientarea proactivă de a valorifica în mod inovativ oportunităŃile o Aplicarea la clasă a unui program de dezvoltare a creativităŃii. Factorii creativităŃii. pentru dezvoltarea personală în contextul învăŃării pe parcursul întregii vieŃi. proiecte. prin învăŃarea de-a lungul întregii vieŃi. atât ca proces. Prof. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII PRIN STIMULAREA CREATIVITĂłII Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. Drujinin Victor. susŃin şi dezvoltă creativitatea elevilor. Studii de caz. promovarea spiritului inovativ şi creator.

Dezvoltarea profesională şi managementul carierei didactice (8 ore). univ. did.6 lei • Costul total al programului: 37 500 lei (250 lei/ cursant) Coordonator: prof. portofolii II. InspecŃia şcolară şi implicaŃiile acesteia în modernizarea lecŃiei (8 ore). I.. gr. did. managerii din educaŃie Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar care au responsabilităŃi de formare. did. I. did. elaborare de materiale Rezultate: Publicul – Ńintă vizat va deŃine cunoştinŃe. did. I. did. gr. dezbateri. CRITERII ECONOMICE • Nr.I. did. I. did. Daniela Popa – prof.. gr. Olimpia Mateescu – prof. I. de cursanŃi planificat: 150 • Nr. Ruxandra Regalia – prof. I. gr. Cristina Ştefan – prof. Modelul CQAF. abordări moderne interactive/ CompetenŃe interpersonale ale metodistului (8 ore). Gabriela Postescu – prof. gr. Curriculum – tipuri. Costel Chiteş – prof.. I. gr. Rodica Dimitrovici – prof. dr. gr. Dana Zloteanu – prof. did.. I. Ioana Ariniş – prof. dr. I. Diana Melnic – prof. Victoria Nicola – prof. III..com 9 . gr. did.Utilizarea de strategii şi proceduri eficiente de recunoaştere/ evaluare a competenŃelor profesionale ale cadrului didactic raportate la evoluŃiile pe plan european privind noile sale roluri într-o societate a cunoaşterii ActivităŃi: expuneri.Proiectarea de activităŃi specifice inspecŃiei şcolare care să realizeze corelaŃia obiective – resurse – conŃinuturi . drnd. I. Gabriel Vrânceanu – prof. gr. consiliere. Ştefan Pacearcă – prof. Elena Pascali – prof. aplicaŃii. Aurelian Ene – prof. metodist OLIMPIA MATEESCU o_mateescuccd@yahoo. did. deprinderi şi competenŃe din domeniul inspecŃiei şcolare ModalităŃi de evaluare: chestionare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECłIA ŞCOLARĂ – SUPORT AL DEZVOLTĂRII CARIEREI DIDACTICE Tipul de program: dezvoltare profesională Public-Ńintă vizat: inspectorii şcolari şi metodiştii ISJ/MB. Managementul clasei şi didactica predării/ CompetenŃa didactică (8 ore). Evaluarea în învăŃământ (6 ore). Carmen GheaŃă – prof. prezentări de documente şi reglementări din domeniu. gr. monitorizare. did. exerciŃii de grup. I. dr. evaluare şi control în cadrul structurilor/ instituŃiilor acestuia Durata: 44 ore Planificarea pe module tematice: Asigurarea c alităŃii serviciilor educaŃionale. Abordarea bazată pe proces (4 ore). Bucureşti. Univ. Evaluare (2 ore) Scopul: Cunoaşterea şi dezvoltarea de competenŃe necesare în domeniul educaŃiei adulŃilor Obiectivele specifice programului: . gr. RESURSE UMANE Formatori: Vasile Molan – conf. dr. ateliere de lucru. I. de ore de formare planificat: 264 • Costul unei ore de formare/ cursant: 5. gr. I. Cristina Iancu – prof. proiecte. did. gr.

D. proiecte.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/ participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.activităŃi practic-aplicative. formator. profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde nevoilor de pregătire a cadrelor didactice debutante în număr foarte mare în sistem la momentul actual. consilier. consilier. Georgeta Matei – prof. învăŃare şi evaluare Proiectarea unei unităŃi de învăŃare Asigurarea şi utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi integrate Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare. consilier Inspectori specialitate ISMB Universitar.C.maria_ccd@yahoo. Să utilizeze metode active în cadrul procesului de predare –învăŃare.com 10 . Să elaboreze corect proiectul de activitate formulând obiective corelate cu conŃinuturile. formator .6 ore Modulul II – Metode active şi interactive. institutoare.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii PROIECTAREA DIDACTICĂ ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR PENTRU Curriculum-ul Scopul programului Obiective specifice programului ActivităŃi Formare/ perfecŃionare Educatoare. portofolii Georgeta Iordache – prof. 100 lei/ cursant (10000 lei ) 4 lei Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.6 ore Modulul III – CompetenŃă didactică .INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. Cunoaşterea şi selectarea unităŃilor de conŃinut specific Proiectarea activităŃii de predare. 100 (4 grupe) 25 AdeverinŃe tip C. 25 ore Modulul I – Curriculum şi proiectare .12 ore Cunoaşterea şi aplicarea noŃiunilor şi a etapelor în demersul didactic. Elena Ciauşu – prof.

100 (4 grupe) 41 ore AdeverinŃe tip C.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR LA NIVELUL ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Dezvoltare profesională Educatoare. Inspectori specialitate ISMB.ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. Universitar. 164 lei/ cursant (16400 lei) 4 lei Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii Curriculum program Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II. profesori învăŃământul preşcolar şi primar Nevoia de atragere a partenerilor externi în dezvoltarea şi modernizarea procesului educativ în unităŃile de învăŃământ 41 ore Modulul I. Gabriela Bărbulescu.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.C. Să implementeze în practica curentă proiecte / programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ. institutoari. prof.ModalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program-15 ore Modulul II .6 ore Modulul III – ModalităŃi de implementare în practica curentă proiecte/ programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ.SusŃinerea unui proiect/ program educaŃional. prof.Georgeta Iordache.Georgeta Matei.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III. activităŃi practice Prof. Ştefan Pacearcă.maria_ccd@yahoo. prof. portofolii. Să dezvolte abilităŃi de susŃinere a unui proiect/ program. proiecte. Se redacteze un proiect educaŃional Realizarea proiectelor şi prezentarea fiecăruia de fiecare cursant Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare.20 Formarea şi dezvoltarea unor competenŃe în conformitatea cu cerinŃele unui învăŃământ modern. Să cunoască modalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program. Elena Ciauşu. învăŃători.com 11 . Prof.D.

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii

ÎNVĂłAREA PRIN EXPERIMENT
Formare continuă ÎnvăŃători, institutori, profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva aplicabilităŃii conŃinuturilor. 20 ore Modulul I - Conceptul în corelaŃie cu principiile didactice moderne, clasificare- 4 ore Modulul II - Strategii de aplicare a învăŃării prin experiment- 6 ore Modulul III - Rolul învăŃătorului în integrarea experimentului în orele de ştiinŃe ale naturii- 10 ore Dezvoltarea competenŃelor de utilizare a experimentului în demersul didactic. Să conştientizeze importanŃa experimentului ca metodă activă de predare – învăŃare ; Să realizeze practic experimente din programele şcolare pentru clasele I - IV Proiectarea unei unităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Trimestrul IV Trimestrele I si II Aplicarea unor fişe de observare a experimentelor, activitate practică. Inspectori învăŃământ primar ISMB - Sectoarele 1-6, Gabriela Bărbulescu, Ştefan Pacearcă Universitar, inspectori ISMB 100 (4 grupe) 20 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 90 lei/ cursant (9000) 4,5 lei

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi

Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

12

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
CRITERII CURRICULARE Denumirea programului EDUCAłIA ECOLOGICĂ LA NIVELUL

ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Dezvoltare profesională Educatoare, învăŃătoare, institutoare Actualitatea problematicii pe plan mondial; Răspunde solicitărilor din reŃea pentru formarea unor abilităŃi şi competenŃe necesare predării educaŃiei ecologice şi implementării unor proiecte ce vizează domeniul ecologic. 42 ore Modulul I- Ecologie sistemică şi dezvoltare durabilă - 12 ore Modulul II - Obiective, conŃinuturi, activităŃi specifice - 18 ore Modulul III-Managementul şi implementarea proiectelor cu teme de educaŃie ecologică - 12 ore Abilitarea cadrelor didactice în realizarea unor activităŃi educaŃionale specifice educaŃiei ecologice la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar. Să cunoască, aplicând principii de bază ale ecologiei; Să cunoască o serie de probleme orientate pe proiecte care asigură perceperea corectă a mediului şi permit îmbunătăŃirea stării actuale a mediului; Să înveŃe unele jocuri şi activităŃi creative specifice educaŃiei ecologice; Să cunoască modalităŃi de concepere/ redactare şi implementare a unui proiect/ program. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte în echipă Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme cu conŃinut ecologic.Realizarea unui proiect educaŃional. Trimestrul IV . Trimestrele I si II Analiza unor situaŃii concrete, elaborarea de strategii, elaborarea unui portofoliu orientat pe lucrul în echipă. Dr. Nicoleta Adriana Geamănă - Cercetător Departamentul de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă – Universitatea Bucureşti, prof. Dana Moraru, Maria Dima, Minodora Gavrilă, Dana Zainea. Universitar, formatori atestat CNFP

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul

Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori

Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi 50 (2 grupe) planificaŃi 42 Număr ore formare AdeverinŃe tip C.C.D. Modul de certificare 189 lei/ cursant (9450 lei) Costul total al programului 4,5 lei/oră Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com
13

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei

EDUCAłIA TIMPURIE
Formare continuă Educatoare, institutori, profesori învăŃămnt primar şi preşcolar Aplicarea unui curriculum într-o viziune nouă impune pregătirea cadrelor didactice implicate în implementarea acestuia.”Un curriculum pe care trebuie să îl vedem ca pe un pas înainte, pornind de la ceea ce am avut până acum în plan curricular şi ca pe o provocare profesională, în raport cu modul de a răspunde corespunzător la abordări noi şi standarde în domeniu prezente şi în alte zone ale globului” (Insp. Viorica Preda, 2008). 25 ore Modulul I - Definire, obiective, comportamente, teme, inventar de probleme- 6 ore Modulul II - Factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului- 2 ore Modulul III - Metodologia de aplicare a noului curriculum- 12 ore Clarificarea noŃiunilor din curriculum educaŃia timpurie Să cunoască obiectivele,comportamentele şi modalitatea de stabilire a inventarului de probleme; Să cunoască factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului şi permit îmbunătăŃirea acestuia; Să cunoască modalităŃi de concepere/redactare şi implementare a unui proiect. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte şi planificări Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme, realizarea unui proiect. Trimestrul IV.Trimestrele I şi II Chestionare, activitate practică. Georgeta Iordache - inspector învăŃământ preşcolar ISMB-Sect. 1, Sorina Lupu Universitar 100 (4 grupe) 25 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 100 lei/ cursant (10000 lei) 4 lei/ oră

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

14

Icoane . • Să-şi însuşească principiile artei tradiŃionale (util. Cristescu Rodica. • Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind păstrarea tradiŃiilor. Prof. Rezultate: CursanŃii vor achiziŃiona cunostinŃe noi în domeniul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti şi vor dezvolta abilităŃi practice. simplu. Iofciu Florentina Nivelul de pregătire: Universitar. proiecte.RESURSE UMANE Formatori: Prof.Ceramica – 8 ore Modulul V – Podoabe – Încondeiat ouă – 8 ore Evaluare – 2 ore Curriculum-ul programului: Scopul: PerfecŃionarea cadrelor didactice pentru o activitate competentă şi creativă Obiective specifice programului: • Să valorifice specificul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MEŞTEŞUGURI TRADIłIONALE Tipul de program: PerfecŃionare Public Ńintă vizat: ÎnvăŃători.com 15 .CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 100 (4 grupe) Număr ore formare: 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip CCD Costul total al programului: 336 lei/ cursant (33600) Costul unei ore de formare/ participant: 8lei/ora Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. profesori pentru învăŃământul primar şi preşcolar Justificarea ofertei: La solicitarea cadrelor didactice. obiceiurilor si artei traditionale romanesti.INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. Popescu Monica Verona. Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I – Cultură şi civilizaŃie românească .maria_ccd@yahoo. institutori. III.I. Calendarul programului: Trimestrele I şi II ModalităŃi de evaluare: Chestionare. II. activităŃi practice. expozitie cu obiectele realizate. ActivităŃi: Lucru în echipă pentru exersarea tehnicilor specifice fiecărui meştesug.C. Atestat Phare M. Prof. frumos) • Să se aplice tehnicile mesteşugurilor tradiŃionale.8 ore Modulul II – Prelucrarea lemnului – 8 ore Modulul III – Cusături româneşti din diferite zone – 8 ore Modulul IV.E.

focus. joc de rol. • Abilitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării de strategii educaŃionale. extinderii ofertei de cursuri opŃionale cu privire la copilul rrom. istoric.I. Modulul II – Diacronia şi sincronia imaginilor despre rromi – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul III – Arhetipuri şi emergenŃe ale identităŃii rromilor – 8 ore + 1 oră evaluare Modulul IV – Politici publice educaŃionale adresate rromilor – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul V – Repere metodologice de abordare a copilului rrom şi a familiei sale în cadrul educaŃiei formale şi în afara acesteia – 8 ore + 1 oră evaluare. mai. evaluare reciprocă între cursanŃi. evaluare continuă. politicilor educaŃi-onale adresate rromilor şi metodologiei de abordare a identităŃii rrome în mediul şcolar. II. atitudinal şi comportamental faŃă de romi în mediul şcolar şi în afara acestuia. univ. inclusiv despre rromi.C. portofolii tematice etc. Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar) : Trimestrul II (aprilie.maria_ccd@yahoo. lucru în echipă. Evaluare finală – 2 ore. aplicare de chestionare. metode de abordare în mediul şcolar). Gheorghe Sarău. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 Număr de ore de formare planificate : 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip C. focus-grup. din formarea iniŃială a cadrelor didactice şi în contextul perpetuării stereotipurilor negative referitoare la rromi şi a unor atitudini şi comportamente discriminatorii în mediul şcolar. • Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv. referate.D. politici publice educaŃionale. Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv.com 16 . atitudinal şi comportamental faŃă de rromi în mediul şcolar şi în afara acestuia. formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza”. Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I –Repere din istoria rromilor: impactul istoriei evenimenŃiale asupra istoriei sociale – 7 ore + 1 oră evaluare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INCLUZIUNEA ETNO-EDUCAłIONALĂ A RROMILOR Tipul de program:Program tematic prin stagii nondisciplinar Public-Ńintă vizat:Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificare: Implementarea Ordinului MECT nr. dr. minorităŃi naŃionale. Mariana Sandu. • Însuşirea unor strategii educaŃionale şi a unor metodologii de lucru cu copilul rrom şi cooperare cu familia copilului rrom. examen scris la finalul programului. Obiective : • Însuşirea de cunoştinŃe despre rromi (istorie. univ. asistent social. Delia Grigore. activităŃi practice. Rezultate: AchiziŃionarea de cunostinŃe în domeniile istoriei şi culturii rromilor. Curriculum-ul programului Scop: Formarea cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar pentru crearea unui mediu şcolar inclusiv din perspectiva identităŃii etnice a rromilor. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Lect.grupuri. portofolii tematice. 1529/18 iulie 2007 privind promovarea diversităŃii culturale.Universitatea din Bucureşti şi inspector MECI. interculturalitate. Costul total al programului: 13650 lei (546 lei / cursant) Costul unei ore de formare/ participant: 13 lei/ ora de formare / cursant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. a elaborării şi punerii în practică de programe educaŃionale adresate rromilor şi de a realiza proiecte comunitare interculturale. ActivităŃi: ÎnvăŃare pe baza unor activităŃi interactive de tip brainstorming.. în condiŃiile lipsei informaŃiilor despre diversitatea culturală.Universitatea din Bucureşti. iunie) ModalităŃi de evaluare: Teste-grilă la finalul fiecărui modul de formare. lingvist . Mihai Neacşu. • Însuşirea unor metodologii de abordare a disciplinelor şcolare din perspectiva dialogului intercultural şi a identităŃii etnice rrome. cultură. dialog-dezbatere. Drd. etnolog . dr. formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza” Nivelul de pregătire: Universitar III.

total ore de formare: 28 ore/ grupa x 3 = 84 ore Perioada/durata: 1 grupa semestrul I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: FONDURILE STRUCTURALE – MANAGEMENT DE PROIECT Tipul de program: formare continuă Grupul Ńintă: cadre didactice.expert POS-DRU Cecilia Iuga – prof. de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 300 lei. metodist CCDBucureşti. : personal de specialitate din inspectoratele şcolare. deprinderea limbajului si a procedurii de aplicatie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele operaŃionale.prof. formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie. 2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare. Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect in action web Să deŃină toate informatiile necesare unei bune implementări a unui proiect cofinanŃat din fondurile structurale. Coordonator: prof.chestionare de evaluare. metodist CCDBucureşti. factori de decizie din sistemul educaŃional.com 17 . Să identifice axa prioritară şi domeniul major de intervenŃie în care se încadrează din punct de vedere al eligibilitatii.500 lei. RESURSE UMANE Formatori: experŃi internaŃionali în fonduri structurale Nicoleta Silvia Ioana – expert POS-DRU Constantin Viorel Mihai . formator naŃional Simona Luca. depunerea de aplicatii de proiect cofinantate din fonduri structurale (prin POSDRU si prin POR) Nr.metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo. CRITERII ECONOMICE Nr.expert POS-DRU Roxana Radu. II. Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile apărute prin introducerea programelor operaŃionale în România Actualitatea problematicii europene: programele UE pentru educaŃie şi formare profesională reprezintă o investiŃie directă în procesul de pregătire a unei Europe consolidate pe valori comune şi deschise provocărilor mileniului III Nevoia de formare în ceea ce priveşte principiile esenŃiale şi instrumentele fondurilor structurale Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect.INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I. personal din instituŃii ale administraŃiei publice locale. Cost total: 22. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III.

Cost total: 13.com 18 . Coordonator: prof.cercetător Drd. Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei. Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei. Simona Luca . CRITERII ECONOMICE Nr.metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo. formator naŃional Cristina Ştefan – prof. Nr.dr.metodist CCD Bucureşti. 2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare. formator naŃional. Petre Botnariuc .prof. RESURSE UMANE Formatori: LuminiŃa Tasica -cercetător Dr.. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENTUL PROIECTELOR COMUNITARE DE INVATARE DE-A LUNGUL INTREGII VIEłI – LLP COMENIUS. GRUNDTVIG Tipul de program: formare continua Grupul Ńintă:cadre didactice din învăŃămantul preuniversitar Justificarea ofertei : Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile de promovare a dimensiunii europene în sistemul educaŃional Nevoia de a promova creativitatea ca motor al inovaŃiei şi factor cheie în dezvoltarea competenŃelor personale.500 lei. deprinderea limbajului şi a procedurii de aplicaŃie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi (Lifelong Learning .LLP) Să se familiarizeze cu termenii şi condiŃiile impuse de scrierea unui proiect Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect II. ocupaŃionale. LEONARDO DA VINCI. total ore de formare: 40 ore/ grupa x 3 = 120 Perioada/durata: 1 grupă semestrul I. chestionare de evaluare. formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III. de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 180 lei. Cecilia Iuga .INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I. antreprenoriale şi sociale prin învăŃarea pe tot parcursul vieŃii Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect.profesor metodist CCD Bucureşti.

Alexandra Raluca Herăscu – profesor. dirijate.D. pe fişe de lucru. Ramona Enescu – profesor. Nicoleta Silvia Ioana.Mihaela Cosma.Modulul II: 40 de ore 3. fişe de evaluare. răspunsuri la stimuli imagine. Cunoaşterea sistemului de comunicare . Roxana Popescu Guinea. II. ITALIANĂ.it 19 . folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple.. obiective. Obiective specifice: formarea abilităŃilor. feedback. Marioara Popescu. RESURSE UMANE Limba engleză: Alexandrina Zoratti – profesor metodist C. latin .C. Limba germană: lector dr. fraze pe diferite teme/ locuri. de scrisori. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: LIMBA ENGLEZĂ. comunicare şi aprofundare într-o limbă străină de circulaŃie internaŃională.Modulul III: 40 de ore Curriculum-ul programului (scop. GERMANĂ ŞI SPANIOLĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: cadre didactice.dialog dirijat şi liber pe diferite teme.comunicare_zoratti@yahoo.000lei (200 lei /cursant x125) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 5 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Aprofundarea părghiilor de comunicare . Limba spaniolă: prof.Modulul I: 40 de ore 2. Limba franceză: prof. ActivităŃi: lucrul în echipă. integra cuvinte noi în enunŃuri proprii produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat. timp alocat: 1.I. Mirela Georgescu. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125/ nr. prof. lector . FRANCEZĂ. Rădulescu Camelia. IniŃiereîn însuşirea mecanismului de comunicare . transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului. conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor cadrelor didactice de a: desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar. Marianne Koch. de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen.S. teste. de cerere.M. exerciŃii de completare de cuvinte.Spania. Eduardo Salceda. Durata: 40 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/module tematice. materiale realizate de formabili/ portofoliu. activităŃi. insp I. discuŃii. prof. III. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele de cunoaştere. manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon . didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. prof. pe grupe. Limba italiană: prof. chestionare.B Doina Groza. de ore de formare/ perfecŃionare planificate:200 Costul total al programului: 25.

RESURSE UMANE Ruxandra Nichita. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă.culturale: 10 ore 2.profesor. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3. insp. ActivităŃi: lucrul în echipă. teste.B. Roxana Constantinescu. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. II. teste.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. chestionare.comunicare_zoratti@yahoo.met. timp alocat 1. profesor.I.C.S.D.I. rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb. profesor. pe fişe de lucru.M. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA ENGLEZĂ (Strategii didactice. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului. profesor. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop. să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare. III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr.250 (150/ cursant lei x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3. stimularea orală a unei activităŃi de predare. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. fişe de evaluare. pe grupe.aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. feedback. Alexandrina Zoratti – prof. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale. alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. Rodica Negulescu. profesor. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice. portofolii. obiective. să se elaboreze propriile instrumente de evaluare. Elena LuminiŃa Matei. prezentarea diferitelor modele de lecŃii.Maria Bujan. tehnici de comunicare şi evaluare la limba engleză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba engleză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 Costul total al programului:11. activităŃi. Raluca Alexandra Herăscu. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4. engleză.C.it 20 .

Roxana Popescu Guinea III.B Doina Groza. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. prof. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. stimularea orală a unei activităŃi de predare. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale. să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului.comunicare_zoratti@yahoo. insp I. feedback. portofolii.culturale: 10 ore 2. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. să se elaboreze propriile instrumente de evaluare.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. pe fişe de lucru. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4. obiective. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA FRANCEZĂ (Strategii didactice. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 • Costul total al programului:11. chestionare. să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare.. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop. fişe de evaluare. teste.I.it 21 . Mihaela Cosma.S. II. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă. CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr.250 (150/ cursant lei x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3. franceză.M. pe grupe. timp alocat 1. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. tehnici de comunicare şi evaluare la limba franceză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba franceză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă. activităŃi. ActivităŃi: lucrul în echipă. RESURSE UMANE prof. rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb. teste.

adaptarea metodelor complementare la rigorile actualelor programe şcolare de gimnaziu şi liceu 3. cunoaşterea limitelor şi a avantajelor unor metode complementare. 7. evaluare (5 ore). CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50/ nr.it 22 .observaŃia sistematică (5 ore). timp alocat din dosar sau condica de prezenŃă 1. 8. discuŃii. 6. metode de evaluare (5 ore). Mihaela Jianu. 5. autoevaluarea. pe fişe de lucru. probe scrise/ probe orale (5 ore). referatul. RESURSE UMANE Formatori: prof. implementarea în procesul didactic a metodelor complementare de evaluare 2. rezultate) Scop: dezvoltarea unor competenŃe complementare de evaluare ale cadrelor didactice.investigaŃia (5 ore). fişe de evaluare materiale realizate de formabili. Curriculum-ul programului (scop. obiective. studiul de caz. feedback.excursia tematică (5 ore). conştientizarea diferenŃelor dintre metodele tradiŃionale şi cele complementare de evaluare 6. precum proiectul. II. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEHNICI INOVATIVE ÎN EVALUARE – METODE COMPLEMENTARE – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesorii de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: necesitatea introducererii în procesul de evaluare a unor metode complementare în scopul activizării elevilor importanŃa cunoaşterii metodelor complementare pentru alternarea lor cu cele tradiŃionale Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. Laura Surugiu III. activităŃi. 5. teste.I. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 7. dar eficiente pentru evaluarea curentă 4. referatul (5 ore). folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen.proiectul şcolar (5 ore).75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. 4. dezvoltarea flexibilităŃii cadrelor didactice în raport cu formele de evaluare ActivităŃi: lucrul în echipă. potofoliul. în vederea creşterii calităŃii procesului didactic şi a eficientizării formelor de evaluare Obiective specifice: 1. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. prezentarea cursului. familiarizarea cu metode noi . prof. 3. creative.500 lei ( 150 lei/ cursant x 50) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.comunicare_zoratti@yahoo. chestionare. portofoliul etc. pe grupe. 2.

focalizată pe stimularea comportamentului civic şi a comunicării externe. • ÎnŃelegerea relaŃiei între propria organizaŃie şi mass-media. • Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru definirea canalelor adecvate privind comunicarea externă.C. înŃeles ca activitate de formare a tinerei generaŃii.D. al Familiei si al Egalitatii de Şanse şi Ministerul EducaŃiei. • ÎnŃelegerea funcŃiilor comunicării. • Definirea nevoii de planificare strategică a comunicării. ale diferitelor canale de comunicare externă şi a modului în care acestea se pot utiliza pentru diferite tipuri de public Ńintă (PR). Pascariu Monica Simona III. comunicarea în situaŃii de criză. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 2250 Costul total al programului: 22.cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010.I.it 23 . ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs.C. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la îmbunătăŃirea limbajului comunicării la nivel instituŃional. • Modulul III: pregătirea unei strategii de comunicare (PR) a instituŃiei proprii Scop: dezvoltarea cunoştinŃelor şi aptitudinilor necesare în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor . RESURSE UMANE Formatori atestaŃi de Ministerul Muncii. personal de specialitate din inspectoratele şcolare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICARE INTERSTITUłIONALĂ ŞI RELAłII PUBLICE Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori). II. Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: • Modulul I: prezentarea comunicării externe ca avantaj strategic. pregătirea unei strategii de comunicare de către fiecare participant pentru instituŃia/ organizaŃia din care face parte Certificare: adeverinŃe tip C.comunicare_zoratti@yahoo. Obiective specifice programului: ParticipanŃii îşi vor dezvolta cunoştinŃele şi aptitudinile în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor prin: • ÎnŃelegerea valorii şi aptitudinilor necesare pentru o bună comunicare externă (între instituŃii). ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie) arh. personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală. Cercetarii si Inovarii.D.500 lei (300 lei /cursant x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.

com 24 . a conceptelor de bază şi a principiilor din managementul financiar specific învăŃământului.75000 lei) Costul unei ore: 4 lei/ cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. Calendarul programului: trimestrul IV.I. • să realizeze în practică legătura dintre planul de dezvoltare instituŃională şi planul de buget. surse de finanŃare • să cunoască/ elaboreze documentele privind monitorizarea internă. cursanŃi estimat: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Costuri estimate: 100 lei/ cursant (costul programului . profesori (membri în consiliile de administraŃie). proiecte. evaluarea bugetului şi controlul financiar. activităŃi practice II.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare. contabili Justificarea ofertei: Managementul financiar constitiue unul din instrumentele de bază pentru articularea micro-politicilor educaŃionale la nivel de şcoală cu cele la nivel local şi naŃional. • Dezvoltarea instituŃională şi planul de buget – 6 ore Scopul: Însuşirea de comeptenŃe şi deprinderi de lucru utile în activităŃile practice ale directorilor unitătilor de învăŃământ preuniversitar. • să-şi însuşească elementele privind procesul bugetar al unităŃii şcolare. • Surse de finanŃare – 6 ore. Durata: 24 ore Planificare pe stagii. Planul de dezvoltare al şcolii şi oferta educaŃională trebuie fundamentate cu ajutorul unui buget realist şi o execuŃie bugetară conform normelor legale şi respectând principiile valabile în Ńările Uniunii Europene. Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să-şi însuşească competenŃele de realizare a bugetului unităŃii şcolare. • Evaluarea bugetului şi controlul financiar . timp alocat: • Management organizaŃional – 6 ore. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENT FINANCIAR Tipul de program: formare continuă Grup tinta: Directori din unitătile de învăŃământ preuniversitar. CRITERII ECONOMICE Nr. RESURSE UMANE Mod de certificare: adeverinŃă CCD Formator: Ovidiu MăntăluŃă – Cercetător principal – ISE III.6 ore.

Calendarul programului: trimestrul IV. Adriana Mirea. PLANUL JENA Tipul de program: PerfecŃionare Grup tinta: cadre didactice din unitătile de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: Într-o lume a diversităŃii.com 25 .6 ore • Aspecte metodice -10 ore • Cursuri practice . Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască aspecte generale ale pedagogiilor. activităŃi practice Mod de certificare: adeverinŃă CCD II.8 lei /cursant/ Planul Jena . CRITERII ECONOMICE Waldorf .prof. nu se poate concepe un sistem de învăŃământ fără încurajarea şi prezenŃa alternativelor educaŃionale. dezvoltarea şi valorificarea individualităŃii.500 lei) Costul unei ore: Waldorf – 2. Durata: 25 ore fiecare alternativă educaŃională Planificarea pe teme/ timp alocat: • Aspecte teoretice .70 lei/cursant (costul programului – 1750 lei) Planul Jena . • să cunoască felul în care aceste alternative sunt transmiŃătoare ale conŃinuturilor învăŃământului • să-şi însuşească metodele de predare şi de evaluare folosite de aceste alernative • să identifice principalele probleme ce apar în implementarea acestor pedagogii • să realizeze în practică diferite planuri de lucru în aceste alternative. conducând la ameliorarea calităŃii educaŃiei şi la eficientizarea procesului educaŃional. – formatori Waldorf Nr. a multiculturalităŃii şi a creativităŃii.2.100 lei/ cursant (costul programului. cercetător principal–ISE. cunoaşterea de către cadrele didactice a alternativelor educaŃionale este benefică. cursanti: 50 cursanŃi (2 grupe) III. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIILE ALTERNATIVE : WALDORF. proiecte.I. Ion IoniŃă. RESURSE UMANE Planul Jena – Monica Cuciureanu.4 lei/cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo.În cotextul în care se caută soluŃii pentru formarea. Georgeta Constantinescu.9 ore Scopul: Cursurile îşi propun să evidenŃieze principalele aspecte teoretice şi practice ale pedagogiilor alternative şi să încurajeze pluralismului educaŃional. formator naŃional Waldorf . Zenovia Ungureanu.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare.

9ore • Strategii şi tehnici de evaluare .B Modul de certificare: adeverinŃe tip C. Obiective specifice programului: • să fie însuşită curricula în specialitate • să se abordeze strategii didactice moderne specifice predării geografiei.inspector I. III.com 26 . metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. Durata: 25 ore Planificarea pe module tematice : • Curricula disciplinei geografie .D.6 ore • Proiectare didactică – conŃinuturi.S.9 ore Scopul: consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice.100 lei/ cursant) Coordonator: prof.2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/ oră cursant .C. Calendarul programului: trimestrul IV 2009 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. aplicaŃii. Cătălina Şerban . CRITERII CURRICULARE PROIECTARE DIDACTICĂ GEOGRAFIE. chestionare. RESURSE UMANE Formator: prof. II. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009.M. STRATEGII ŞI TEHNICI DE EVALUARE Denumirea programului: LA DISCIPLINA Tipul de program: perfecŃionare Public-Ńintă vizat: profesori debutanŃi de geografie Justificarea ofertei: • dezvoltarea competenŃelor profesionale a cadrelor didactice sprijinirea cadrelor didactice care se pregătesc pentru examenul de definitivare şi titularizare în învăŃământ.I.

metode complementare) – 8 ore . III. ACTIVITĂłI DE EVALUARE LA DISCIPLINELE SOCIO-UMANE Tipul de program: perfecŃionare/ formare continuă Public-Ńintă vizat: profesori de discipline socio-umane Justificarea ofertei: ameliorarea competenŃelor de evaluare ale cadrelor didactice Grup tinta: profesori de discipline socio-umane. RESURSE UMANE Formatori: Prof.2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/oră/ cursant – 100 lei/cursant ) Coordonator: prof. Durata : 25 ore Planificarea pe module tematice: . metode. Tamara Manatu Prof.I. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009.C. forme) – 8 ore . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII. itemi de evaluare. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. chestionare II.com 27 . funcŃii.Evaluarea specifică la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (principii.Proiectarea evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu – 9 ore Scopul: consolidarea pregătirii cadrelor didactice pentru o evaluare modernă şi obiectivă Obiective specifice programului : dobândirea unor competenŃe de evaluare ale cadrelor didactice .D. Corina Radu Prof. abordarea unor strategii moderne de evaluare Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu.Metodologia evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (modele. TEHNICI. Mihaela Găvănescu Modul de certificare: adeverinŃe tip C.

2010 Număr de ore de formare planificat: 42 Costuri total al programului: 5340 lei (4lei/ oră/ cursant – 178 lei) Coordonator: prof. RESURSE UMANE Mihai Manea – inspector şcolar de specialitate I.M.B.ÎnvăŃarea prin cooperare Scopul: sprijinirea cadrelor didactice în realizarea unui demers educativ modern şi eficient.S. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: METODELE ACTIVE SI ROLUL LOR LA LECłIA DE ISTORIE Tipul de program: perfecŃionare / formare continuă a cadrelor didactice Public.ÎN CURS DE ACREDITARE I. consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice. • să ofere profesorilor cât mai multe exemple practice de modalităŃi prin care lecŃia de istorie poate deveni atractivă şi interesantă pentru elevi. să îşi formeze deprinderi durabile de muncă intelectuală.Gândire critică . chestionare.com 28 . Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice. Mihaela Selevet – profesor. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009. să abordeze faptele şi evenimentele în spiritul gândirii critice.Utilizarea surselor pentru învăŃarea activă . cultivarea abilităŃii profesorilor de a deveni mijlocitorii unei dezbateri de idei la lecŃia de istorie. portofoliu.Ńintă vizat: profesori de istorie Justificarea ofertei: o necesitatea abordării lecŃiei de istorie din perspectivă formativă o abilitarea profesorilor de istorie de a utiliza metode active de predare-învăŃare. Modul de certificare: adeverinŃe de perfecŃionare eliberate de Casa Corpului Didactic III. Durata: 42 ore. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. II. Obiective specifice programului: • să fie clarificate modalităŃile prin care profesorul poate stimula şi motiva pe elev să formuleze opinii argumentate. Planificarea pe module tematice : . Marilena Bercea – profesor.

Gabriela LICHIARDOPOL. Florina PIŞLEAGĂ Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h. să aplice criteriile de notare unice în învăŃământul gimnazial. 5h. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU EDUCAłIE TEHNOLOGICĂ Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică. filialele Casei Corpului Didactic. conducerea unităŃilor şcolare. 5 zile (5h. la alegere. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. Prof. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Valentina CAPOTĂ. bibliotecă. 6h.com 29 . activităŃi practice. 6h. II. să proiecteze un curriculum la decizia şcolii. 5h).D. 6h). 5h. III.I. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă. Prof.C. ModalităŃi de evaluare: chestionare. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. 5h. teste. RESURSE UMANE Prof.

C. ActivităŃi: • studii de caz: corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante. Prof. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • .D. CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI PRELUCRAREA LEMNULUI) Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului Durata: 25 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică (un singur modul) Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor economiei de piaŃă. ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h.I. INDUSTRIE ALIMENTARĂ. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. II. Prof. filialele Casei Corpului Didactic. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. Roxana IONESCU. III.Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 5 zile (5h. să formeze competenŃe de specialitate. Liliana DRĂGHICI . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: NOI ABORDĂRI CURRICULARE PENTRU PROFILUL SERVICII. Mihaela FLORESCU. bibliotecă. Valentina CAPOTĂ.com 30 . Prof. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare. Nicolae IOANA Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Florinela IONESCU. teste. activităŃi practice. DISCIPLINE ECONOMICE ŞI POFILUL RESURSE MATERIALE ŞI PROTECłIA MEDIULUI (DISCIPLINE AGRICOLE. Prof. la alegere. 6h). • respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul economic şi tehnic • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică. Prof. 6h. conducerea unităŃilor şcolare. 5h. 5h. RESURSE UMANE Prof. 5h. să perfecŃioneze în didactica şi metodica disciplinei. 6h.

la alegere. Gabriela LICHIARDOPOL . Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor codului educaŃiei. 5 zile (5h. 5h. alese. 5h. ActivităŃi: • studii de caz: identificarea stilului de predare. participantii: • vor înŃelege ce este învăŃarea centrată pe elev şi care sunt barierele ridicate de elevi şi profesori în calea acesteia. 6h. precum şi alte categorii de personal didactic interesate Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului şi a activităŃilor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul. Formatori din programul Phare-TVET Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: Pâna la sfârsitul programului. Analiză de final concretizată prin redactarea unui studiu pe baza rezultatelor obtinute prin aplicarea metodei la clasele (/disciplinele) experimentale. • îsi vor împărtăşi unul altuia exemple de bună practică în utilizarea învăŃării centrate pe elev.I. 6h). 5h) ModalităŃi de evaluare: Evaluare după fiecare zi de desfăşurare. II. • vor cunoaşte impactul diferitelor strategii de predare asupra învăŃării. • respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul tehnic. • vor identifica oportunităŃi de învăŃare activă în domeniul lor profesional. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. 6h. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 RON (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. conducerea unităŃilor şcolare. având în vedere aplicarea metodelor de învăŃare centrate pe elev. • vor fi capabili să planifice învăŃarea eficientă pentru persoane cu abilităŃi diferite în cadrul domeniului respectiv. ambele miercurea (ziua metodică): • 4 zile (7h. elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică. 5h. III.com 31 . • vor lua în considerare strategii alternative pentru ajutarea elevilor să înveŃe folosind stilurile preferate de învăŃare. filialele CCD. bibliotecă.corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante. la sfârşitul programului. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ÎNVĂłARE CENTRATĂ PE ELEV Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi. Evaluarea de către participanŃi. • îsi vor identifica propriul stil de predare şi vor deveni conştienŃi de implicaŃiile acestuia asupra stilului de predare. RESURSE UMANE Prof.

5h. 5 zile (5h. Prof.com 32 .C. elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică. ModalităŃi de evaluare: chestionare. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Florinela IONESCU. Prof.07. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. activităŃi practice. la alegere. 6h.I. ambele miercurea (ziua metodică): 4zile (7h. Liliana DRĂGHICI Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. portofoliu. • mini proiecte de grup: instrumente şi proceduri de lucru. Certificare: adeverinŃe tip C. Dr. bibliotecă. 6h. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: PROCEDURI DE INSTRUIRE ŞI EVALUARE ÎN ARIA TEHNOLOGII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi precum şi alte cadre didactice din unităŃi de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: alinierea activitatii cadrelor didactice de specialitate la criteriile de performanta specifice Fisei postului cadrului didactic conform OMECI Nr. III. 5h.2009 Durata: 25 ore/ semestrul I şi /sau II Module tematice abordate: un singur modul. 5h. conducerea unităŃilor şcolare. având în vedere aplicarea criteriilor specifice fişei postului Scop: formarea personalului didactic din aria Tehnologii în domeniul asigurării calităŃii Obiective specifice programului: să faciliteze adaptarea individuala la schimbarea introdusa de noul sistem de evaluare a cadrelor didactice ActivităŃi: • studii de caz: implicaŃiile contextului legislativ asupra evaluării cadrelor didactice pe baza standardului ocupational. Radu Teodor SEEFELD. Adriana Hermina TRIFU. • simulări şi joc de rol: interevaluarea şi autoevaluarea cadrelor didactice Rezultate: • noi competenŃe dobandite comform specificaŃiei fişei de evaluare a cadrelor didactice • adaptarea individuală la schimbarea introdusă de noua modalitate de evaluare a cadrelor didactice • completarea portofoliului personal • dezvoltarea spiritului de lucru in echipă • practicarea autoevaluării ca instrument în creşterea propriilor performanŃe Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. II. RESURSE UMANE Drd. filialele Casei Corpului Didactic. 5h).4595/22. Prof. 6h). Nina OLTEAN.D.

• Sporirea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor desfăşurate în laborator şi prin aportul laboranŃilor şi tehnicienilor şcolari.Să stăpânească şi să folosească metode şi tehnici moderne în laborator. 5h. 7h. • ContribuŃia laboranŃilor la dezvoltarea deprinderilor elevilor de a efectua experimente. 5h) ModalităŃi de evaluare: fişe de evaluare.C. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 2500 lei(1 grupă: 25 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 2. RESURSE UMANE • Eugenia Bâdrea • Hurmuzache Dan • Ştefan Grigorescu Resurse materiale: C.com 33 . Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. 5h. la alegere. 6h.5 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 5h. 5h. Liceul Economic "Costin C. 5h.D. III.. inclusiv folosirea calculatorului. 8 zile (5h.I. 7h). echipamente şi logistică. Kiritescu". 5h. Durata: 40 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: formarea şi consolidarea pregătirii laboranŃilor de fizică. ambele luni (ziua metodică): 6 zile (7h. 7h. ActivităŃi: • studii de caz: experimente virtuale Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. II. lucrări Certificare: adeverinŃe tip C.D. conducerea unităŃilor şcolare. filialele Casei Corpului Didactic.C. 6h. chimie. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ŞI PERFECłIONARE PENTRU LABORANłI ŞI TEHNICIENI LABORANłI Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: laboranŃi şi tehnicieni Justificarea ofertei: • Informarea personalului didactic auxiliar în noile didactici. biologie Obiective specifice programului: .

formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare chestionare.I. RESURSE UMANE • • • Expert Angela Popescu – formator national Expert Dana Stroie. activităŃi practice. • eficientizarea procesului instructiv educativ. Rezultate: • eficientizarea activităŃii instructiv educative prin valorificarea. filialele Casei Corpului Didactic. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. teste. ActivităŃi: • analiza documentelor curriculare oficiale (SPP si curriculum). TRANSPUNEREA STANDARDULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN TERMENI SPECIFICI PROCESULUI DE EDUCAłIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ DESFĂŞURAT PRIN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC ÎN CURRICULUM Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. • analiza transpunerii Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum.formator national Expert Mihaela Ştefănescu . utile în activitatea didactică. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3. • dezvoltarea de noi competenŃe. • transmiterea de informaŃii referitoare la transpunerea Standardului de pregătire profesional în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional în Curriculum. în plan didactic. ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5 zile x 5h/zi). Obiective specifice programului: • să asigure relevanŃa documentelor curriculare oficiale (SPP şi curriculum) pentru formarea profesională iniŃială. în plan didactic. CRITERII CURRICULARE ABORDĂRI CURRICULARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC. conducerea unităŃilor şcolare. III. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum). • completarea portofoliului personal.125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP). Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. la alegere.D.com 34 . finalizată cu certificarea competenŃelor. II. a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum. • să eficientizeze activitatea instructiv educativă prin valorificarea. profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la transpunerea Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum Scop: • transmiterea de informaŃii referitoare la structura Standardului de pregătire profesional şi structura Curriculumului în învăŃământul profesional şi tehnic. bibliotecă.C.

expoziŃii.formator national • Expert Dana Stroie . utile în activitatea didactică. ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5h/zi). bibliotecă. târguri • Planul de afaceri • Marca de calitate • Încheierea activităŃii in FE Rezultate: • Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. RESURSE UMANE • Expert Ciobanu Gabriela – director CNDIPT • Expert VlăduŃ Zoica – director adj. filialele Casei Corpului Didactic. • • eficientizarea procesului de învăŃământ dobândirea de competenŃe noi.FIRMĂ DE EXERCIłIU (FE) Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. CRITERII CURRICULARE FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN IPT (PROFIL TEHNIC. CNDIPT-TVET • Expert Mihaela Ştefănescu .com 35 . III. • formării competenŃelor profesionale necesare implementării metodei interactive de invăŃare –firma de exerciŃiu • eficientizarea procesului de învăŃământ prin utilizarea unor metode atractive de predare-învăŃare Obiective specifice programului: • să elaboreze documentaŃia necesară înfiinŃării unei firme de exerciŃiu • să organizeze activitatea pe departamente • să iniŃieze şi să efectueze tranzacŃii • să elaboreze planul de afaceri al unei firme ActivităŃi: • Organizarea procesuală şi structurală a firmei de exerciŃiu • Derularea tranzacŃiilor cu alte firme de exerciŃiu • EvidenŃa operativă a operaŃiilor derulate • Participarea la evenimente . profesori economişti Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic pentru firma de exerciŃiu Scop: • dezvoltarea spiritului antreprenorial . II. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT). teste. completarea portofoliului personal. conducerea unităŃilor şcolare. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. la alegere.D.C.I.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. activităŃi practice. SERVICII ŞI RESURSE) ŞI LICEE TEORETICE PENTRU EXTINDEREA METODEI MODERNE INTERACTIVE DE ÎNVĂłARE .formator national • Expert Angela Popescu . 8 zile (3h/zi x 7 zile şi 4h/zi x 1 zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare.

filialele Casei Corpului Didactic. • eficientizarea procesului de formare profesională iniŃială Obiective specifice programului: • să faciliteze crearea şi dezvoltarea reŃelelor parteneriale între unităŃile şcolare care oferă programe de formare în acelaşi domeniu de pregătire. responsabilii ariei curriculare tehnologii din unităŃile de învăŃământ profesional şi tehnic Justificarea ofertei: îmbunătăŃirea calităŃii parteneriatelor unităŃilor de învăŃământ profesional şi tehnic Durata: 25 ore/ semestrul I sau/ şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare. III. Rezultate: • eficientizarea cooperării interinstituŃionale în învăŃământul profesional şi tehnic.I. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. • dobândirea de competenŃe specifice.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităŃii. RESURSE UMANE • • • • Expert Angela Popescu . portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. la alegere.D. II. • să sprijine dezvoltarea parteneriatelor şcoală .formator national Expert Dana Stroie . • să faciliteze colaborarea şcoală – comunitate locală pentru îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor educaŃionale şi de asistenŃă socială adresate elevilor ActivităŃi: • mini proiecte de grup: elaborarea unor propuneri de reŃele parteneriale interşcolare • studii de caz: dezvoltarea relaŃiilor parteneriale ale unităŃilor şcolare în concordanŃă cu cerinŃele de asigurare a calităŃii în învăŃământul profesional şi tehnic. ambele miercurea (ziua metodică): cinci zile (5h/zi) şase zile ( 4h/zi x zi. bibliotecă. în vederea adecvării competenŃelor profesionale la cerinŃele specifice ale angajatorilor. ultima întâlnire 5h) ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP). Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante.com 36 .întreprindere în învăŃarea la locul de muncă a elevilor. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: membrii consiliilor de administraŃie . referitoare la dezvoltarea parteneriatului şcoală – şcoală.C.formator national Expert Mihaela Ştefănescu . teste.formator national Expert Viorel łigănescu. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. şcoală – comunitate locală în învăŃământul profesional şi tehnic. • completarea portofoliului personal. conducerea unităŃilor şcolare. chestionare. şcoală – întreprindere.

125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. (CNDIP). activităŃi practice. prin adecvarea rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă.formator naŃional Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. RESURSE UMANE • Expert Angela Popescu . • dobândirea de competenŃe noi. • să asigure relevanŃa sectorială şi locală a competenŃelor pe care le dobândesc elevii prin parcurgerea CDL-ului. Obiective specifice programului: • să elaboreze un curriculum în dezvoltare locală (CDL) în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. CRITERII CURRICULARE ELABORAREA CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ(CDL) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare. III.C. teste. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. Rezultate: • eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare din învăŃământul profesional şi tehnic. • completarea portofoliului personal. ambele miercurea (ziua metodică): 5 zile (5 zile x 5h/zi).com 37 .D. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. parcurgând etapele conform metodologiei în vigoare şi cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic.I. cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic. utile în activitatea didactică. • mini proiecte de grup: elaborarea unui curriculum la decizia şcolii. ActivităŃi: • analize în vederea transpunerii unităŃilor de competenŃe din standarde de pregătire profesională (SPP) în module de curriculum în dezvoltare locală. bibliotecă. la alegere. filialele Casei Corpului Didactic.formator naŃional • Expert Mihaela Ştefănescu . conducerea unităŃilor şcolare. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. II. 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare. • eficientizarea procesului de învăŃământ. • proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă.formator naŃional • Expert Dana Stroie . referitoare la elaborarea curriculumul-ui în dezvoltare locală (CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic.

CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CULTURA INSTITUłIONALĂ ÎN UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT PARTICULARE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: manageri.S. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 5000 lei (1 grupă: 25 x 200) • Costul orei de formare/ cursant: 8 lei • Costul pe cursant: 200 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. cadre didactice din unităŃile de învăŃământ particulare Justificarea ofertei: • Necesitatea dezvoltării unei culturi instituŃionale în interiorul unităŃilor de învăŃământ particulare. Consilier juridic I. conducerea unităŃilor şcolare. 5h.I.M. • să cunoască şi să aplice corect legislaŃia şcolară. filialele Casei Corpului Didactic. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare. III. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. 6h. Prof.B. Cinci zile (5h. bibliotecă.Mihaela OLTEANU Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. RESURSE UMANE Prof. Ramona COMAN . a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii. 5h. 6h. activităŃi practice. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. 5h.com 38 . • să identifice căile de dezvoltare a unităŃii şcolare din care provine. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă. membrii CEAC. directori. • Formarea managerilor din unitatile particulare de învăŃământ în contextul centrării pe calitate în educaŃie Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: : pregatirea profesională a managerilor.C. Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să identifice domeniile care necesită evaluare şi progres în unitatea de învăŃământ. . II.D. 6h). ambele miercurea (ziua metodică): • Patru zile (7h. a cadrelor didactice din unităŃile particulare şi iniŃierea acestora în legislaŃia de profil şi în elaborarea strategiilor manageriale. la alegere. Sorina FĂSUI. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. • Necesitatea implementarii si asimilarii conceptelor educationale prin care unităŃile particulare de învăŃământ pot aplica pentru acreditare. teste.

– suport de curs. RESURSE UMANE Formator: Laura Rudeanu – documentarist C. I. Modul de certificare: adeverinŃe tip C.M. Justificarea ofertei: • cunoaşterea legislaŃiei în vigoare • necesitatea transformării bibliotecilor şcolare în adevărate centre de informare şi documentare.Durata: 30 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice.C.I. Obiective specifice programului: • să pună în practică cerinŃele şi cunoştinŃele însuşite. III. teste.. echipament bibliotecă şi logistică. de ore de formare planificate: 30 ore Costul total al programului: 80 lei (2.000 Ron (80 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: B.D. Resurse materiale: C.com 39 . • să modernizeze activitatea bibliotecii inclusiv prin folosirea calculatorului în Ńinerea evidenŃei cât şi în circuitul informaŃiilor ModalităŃi de evaluare: chestionare. în sistem IDD Scopul: pregătirea iniŃială a bibliotecarilor şcolari. creşterea calităŃii activităŃii bibliotecarului şcolar. II. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.P. B.C. şi alte biblioteci universitare pentru a lămuri anumite probleme solicitate de cursanŃi.S. sporirea influenŃei bibliotecii în actul de învăŃare – educare al elevilor.U. lucrări practice.C. CRITERII ECONOMICE Nr.C. informatizarea bibliotecilor şcolare. conducerea unităŃilor şcolare pentru a realiza feed-back – ul şi în teren.D. • punerea de acord a situaŃiei din teritoriu cu prevederile statutului personalului didactic privind pregătirea şi perfecŃionarea bibliotecarilor şcolari. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr.N. timp alocat: 6 zile. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI Tipul de program: iniŃiere Public-Ńintă vizat: personal din învăŃământ şi din afara sistemului care doreşte să ocupe un post de bibliotecar şcolar.6/ oră/ cursant)/ 2..D.B.

CRITERII ECONOMICE Nr.S. III.S. portofolii. Obiective specifice programului: • să cunoască şi să stăpânească legislaŃia în domeniul administrativ/ contabil.M.B. • să practice o mai bună colaborare cu furnizorii de achiziŃii publice şi conducerea unităŃii şcolare. Costul total al programului: 120 lei (4 lei oră/ cursant) – 3. • alte categorii de personal interesate. ore de formare planificat: 30 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare.C.I. contabili. RESURSE UMANE Formatori: Sâiu Cristina – expert achiziŃii publice . Modul de certificare: adeverinŃe tip C. • directori. II. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.B. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. teste.I.D.E. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL ACHIZIłIILOR PUBLICE Tipul de program: iniŃiere/perfecŃionare Public-Ńintă vizat: • administrator financiar.CNDIPT – M.000 lei (120 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I. bibliotecă. Justificarea ofertei: • formarea şi perfecŃionarea administratorilor • perfecŃionarea contabililor Durata: 30 ore Planificarea pe module tematice: 6 zile Scopul: consolidarea pregătirii administratorilor/ contabililor din învăŃământul preuniversitar.com 40 .M.C. ReprezentanŃi achiziŃii publice şi serviciul juridic din I. logistică. creşterea competenŃei activităŃii administrative de contabilitate.

conducerea unităŃilor şcolare.să dobândească.ISMB Bâdrea Eugenia – tehnician Lic.C. RESURSE UMANE Formatori: Nicolae Mihaela – insp. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ Module tematice. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. • administratori financiari de patrimoniu. timp alocat: 6 zile/ semestrul I Scop: cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în domeniul protecŃiei muncii Obiective specifice programului: . KiriŃescu Hurmuzache Dan – prof.500 (100 lei/ cursant) • Costul orei de formare: 3.com 41 . a prevenirii şi stingerii incendiilor.D. PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR – DEZASTRE ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere Public Ńintă vizat: • responsabili cu protecŃia muncii din unităŃile şcolare. Rodica Godoci . ITM Insp. • alte persoane interesate. II.34 lei/ ora formare • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Economic Costin C. Justificarea ofertei: formarea personalului cu sarcini în domeniul protecŃiei şi securităŃii muncii. inginer – Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Resurse materiale: Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi"/ Sector 6 III. securitatea şi sănătatea muncii. să consolideze. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ORGANIZAREA ACTIVITĂłII DE PROTECłIA ŞI SECURITATEA MUNCII. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 100 lei x 25 cursanŃi 2.I. să sistematizeze şi să actualizeze informaŃiile necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de protecŃia. prevenirea şi stingerea incendiilor dezastre în unităŃile şcolare. teste Certificare: adeverinŃe tip C. dezastrelor ModalităŃi de evaluare: Portofoliu.

MECI Lector univ. consilier. Gabriel Liviu Ispas – director general. DirecŃia Generală Juridică şi Control. DirecŃia Generală Juridică şi Control. bibliotecă. Robert Berezovski – consilier. secretari. care să asigure eficientizarea gestionării documentelor şcolare. univ. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. formator. Asist. DirecŃia Generală Juridică şi Control Ioana Stama – prof. DirecŃia Generală Juridică şi Control Georgiana CreŃan – prep. gr. I. II. comisiilor de lucru şi a comisiilor metodice. Certificare: adeverinŃe tip C. Maria AngheluŃă – formator naŃional. Calendarul programului: Modulul I: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs. Modulul III: Proceduri şi instrucŃiuni de lucru utilizate în unităŃile şcolare Scop: Gestiunea eficientă a documentelor din unităŃilor de învăŃământ preuniversitar Obiective specifice programului: • să dezvolte cursanŃilor competenŃe de aplicare a prevederilor legale referitoare la managementul documentelor şcolare • să iniŃieze cursanŃii în elaborarea unor proceduri ca instrumente de acŃiune în cadrul fluxului de informaŃii şi documente • să asigure la nivelul conducerii unităŃii şcolare conştientizarea efectelor deciziilor de elaborare şi aplicare a procedurilor • să permită cursanŃilor raportarea corectă a modului de implementare a procedurilor la nivelul unităŃii de învăŃământ. responsabili CEAC Justificarea ofertei: Constatările controalelor efectuate de DGJC .drd. DirecŃia Generală Juridică şi Control Mirela Olteanu – prof. filialele Casei Corpului Didactic.C. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 75 cursanŃi • Costul total: 30. a procedurilor la nivelul compartimentelor. consilier. dr.MECI şi solicitările conducerilor instituŃiilor şcolare privind consilierea pe managementul documentelor Durata: 60 ore/ semestrul I şi II Module tematice abordate: Modulul I: Gestiunea documentelor. Yvonne Lacroix . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: GESTIONAREA DOCUMENTELOR ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: program de perfecŃionare Public Ńintă vizat: inspectori şcolari. gr. Modulul II: Sistemul de management al calităŃii. RESURSE UMANE Prof. DirecŃia Generală Juridică şi Control Resurse materiale: DGJC.D. Rezultate: Realizarea unei colecŃii de proceduri /instrucŃiuni de lucru. inspector.I. Modulul III: 36 ore + 4 ore evaluare finală ModalităŃi de evaluare: chestionare. univ.000 lei (400 lei x 75 cursanŃi) • Costul orei de formare: 6. portofoliu.asist. DirecŃia Generală Juridică şi Control. CCD – echipamente audio-video. consilier. Modulul II: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs. I. DirecŃia Generală Juridică şi Control. ActivităŃi: a) Prezentarea legislaŃiei privind documentele şcolare b) Prezentarea sistemul de management al calităŃii c) Analiza schemei flux a informaŃiilor şi documentelor d) Realizarea. Drd. directori. Daniel Mihai Dragnea – şef serviciu.com 42 . individual şi în grupe de lucru. expert.67 lei/ ora de formare • Costul pe cursant: 400 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. activităŃi practice. conducerea unităŃilor şcolare. III.

I. secretare cu experienŃă. . cunoaşterea atribuŃiilor ce revin secretarilor din şcoli.I. II. timp alocat: Semestrul I şi II Scopul: stăpânirea informaŃiei cu privire la activitatea de secretariat. I.E.să solicite şi să furnizeze informaŃii clare (verbal/ scris).Vlase Elena – secretar C. Obiective specifice programului: .să utilizeze tehnici moderne în prelucrarea şi stocarea informaŃiilor.. • fluctuaŃia personalului din secretariat (pensionare. . experŃi. Justificarea ofertei: • modificările frecvente ale legislaŃiei şcolare şi financiare precum şi ambiguitatea unor documente care neceasită modalităŃi corecte de aplicare a legislaŃiei specifice.D.3/ oră) – 25 cursanŃi x 70 lei cursant Colaborări: M.B. III. plecări în alte domenii de activitate). CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE PERFECłIONARE PENTRU SECRETARII UNITĂłILOR ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: secretare din unităŃi şcolare şi alte persoane doritoare.S. ModalităŃi de evaluare: chestionare.C.C. RESURSE UMANE Formatori: specialişti ISMB (inspectori resurse umane.C. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. de ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (2. activităŃi practice. personal abilitat al compartimentelor specifice).D. alte instituŃii abilitate cât şi cu conducerile unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back – ului. teste. . jurişti. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr.M. Centrele de Documentare/ echipament bibliotecă şi logistică . Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. . Resurse materiale: Casa Corpului Didactic. în vederea creerii condiŃiilor optime pentru eficientizarea activităŃii manageriale specifice.com 43 . cursanŃi planificaŃi: 25 Nr.să adopte o atitudine civilizată faŃă de personalul şcolii şi terŃi. • lipsa de pregătire în domeniu.să fie capabile să-şi organizeze activitatea de secretariat pe principii ergonomice şi de eficienŃă.

com 44 .S.I.750 lei (2.D.M. alt personal nedidactic interesat. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament. cerinŃelor sanepidului şi reciclării deşeurilor.D. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ORGANIZARE ŞI CALITATE ÎN DOMENIUL IGIENIZĂRII ŞI ÎNTREłINERII CURĂłENIEI ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: personal de îngrijire./prof. II. logistică. teste. ing. Justificarea ofertei: formarea personalului de îngrijire. • punerea în practică a cunoştinŃelor ModalităŃi de evaluare: chestionare. cursanŃi planificaŃi: 25 Costul total al programului: 1. RESURSE UMANE Formatori: Tudor Iuliana – profesor Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Dan Hurmuzache – director adj. Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Denisa Hurmuzache – contabil şef Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Piha Ecaterina – administrator financiar C.3/oră) – 25 cursanŃi x 70 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I.C.B. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice. timp alocat: 6 zile Scopul: punerea de acord a cunoştinŃelor personalului de îngrijire cu legislaŃia în domeniu în condiŃiile integrării europene creşterea competenŃei personalului de îngrijire Obiective specifice programului: • să cunoscă şi să stăpânească legislaŃia în domeniul privind protecŃia muncii. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.C. bibliotecă. demonstraŃii practice. III. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr. Modul de certificare: adeverinŃe tip C.

C.com 45 . ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (70 lei x 25 cursanŃi) – 2. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: cu aportul participanŃilor – 70 lei Nr.3 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare. casieri.I.D. II.S. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. Obiective specifice programului: • să stăpânească tehnicile de aplicare în practica a legislaŃiei în domeniu.S. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament şi logistică. I.M. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. Laura Rudeanu – documentarist C. III.D Modul de certificare: adeverinŃe tip C.M. Arhivele NaŃionale şi Facultatea de Arhivistică. ModalităŃi de evaluare: chestionare. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice: 6 zile Scopul: cunoaşterea legislaŃiei în domeniu şi a conŃinutului nomenclatorului de arhivare pentru documentele şcolare.B.. • să fie capabili să verifice starea arhivei în unitate în vederea aducerii acesteia la zi.C.B. RESURSE UMANE Formatori: Rodica OŃeleanu – arhivar şef I. Justificarea ofertei: iniŃierea personalului cu sarcini în domeniul arhivării documentelor. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARHIVAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: secretari. portofolii. administratori financiari.

CAPITOLUL II Cursuri acreditate PROGRAM ELIBERARE CERTIFICATE ŞI ATESTATE Cursuri acreditate MarŃi: 800 – 1200 Joi: 1100 . Cont RO62TREZ7065003XXX000037 – Trezoreria Sectorului 6 . sau prin bancă.150 Eliberarea certificatelor/ atestatelor se face personal pe bază de BI/ CI Cursurile CCD se pot achita direct la casieria CCD.

C. Predarea în societatea cunoaşterii . EducaŃie pentru formarea caracterului Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar 2.com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare 4.CURSURI ACREDITATE Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti Anul şcolar 2009 . Casa Corpului Didactic Bucureşti 1. crt. Responsabil C. 191 GrădiniŃa Nr. N.2010 Nr. de credite/ ore PreŃ/ cursant 250 lei oct 2009 – mai 2010 Nr. Personal didactic şi nedidactic.com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare .com 3. Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiei (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL 25 credite/ 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 267 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo. Arie curriculară Luca Simona Gabriela consiliereccd@gmail. 178 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo. „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr. Kretzulescu” Gr. „Mihai Viteazul” Şcoala Comercială Superioară „N.com 11 credite/ 44 ore Titlul programului Grup Ńintă Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C.IntelTeach Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 25 credite/ 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. solicitanŃi din comunitatea locală 20 credite/ 40 ore 25 credite/ 40 ore 80 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo.D. Şc.211 laboratoarele unităŃiilor şcolare.

Şc. 108 Liceul Teoretic „Gr. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. Moisil” .C.it 7. „I. 108 Liceul Teoretic „Gr.maria_ccd@yahoo. „I.comunicare_zoratti@yahoo. „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr.comunicare_zoratti@yahoo.248 Şcoala Comercială Superioară „N. N.comunicare_zoratti@yahoo. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C. „Mihai Viteazul” Col.it Şcoala Comercială Superioară „N.Caragiale” Şcoala Nr. de credite/ ore Responsabil C. Didactica limbii latine Profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar 10 credite/ 40 ore 160 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. Moisil” 5. 34 GrădiniŃa Nr. N.L. N.com Nr. N. N. Teh „Energetic” C. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C.Nr. Şcoala incluzivă Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 6.L.D. Moisil” Şcoala Comercială Superioară „N. Cercurile de lectură Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 11 credite/ 44 ore 170 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. Teh „Energetic” C. Didactica limbii române Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 12 credite/ 50 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. „I. 108 Liceul Teoretic „Gr.Caragiale” Şcoala Nr. „Mihai Viteazul” Col. crt. „Mihai Viteazul” Seminarul Teologic Ortodox Gr. „Mihai Viteazul” Col.L.it 8. N. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. PreŃ/ cursant 450 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 25 credite/ 89 ore Grup Ńintă Maria Dima dima. Teh „Energetic” C.Caragiale” Şcoala Nr. N.

Moisil” C. Şc. Bucureşti Gr. „Mihai Viteazul” C. îndrumare şi control Personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar.com Nr. Şc. N.L. „Gr. personal didactic aspirant la funcŃii de conducere.C. Şc.Caragiale” C.C. Moisil” C. „I.C. Cerchez” Gr. „Gr. disciplinei Profesori de chimie 30 credite/ 100 ore 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. chimie.C. Şc. „Gr. Cerchez” Gr. Didactica CHIMIE Manageri educaŃionali. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr.Caragiale” C.com Gr. ingineri 30 credite/ 100 ore 15 credite/ 60 ore 240 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. biologie. Şc. Şc. „N. Didactica Matematicii Profesori matematică 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Neculce” C. PreŃ/ cursant 950 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 90 credite/ 280 ore Grup Ńintă Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. N. Cerchez” Gr.L. de credite/ ore Responsabil C. crt. Notiuni generale de astronomie şi astrofizică” profesori matematică.D. „N. Management educaŃional 10. „I. Autoevaluare instituŃională 12 credite/ 46 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. Stănescu” Toate Filiale C. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Şcoala Comercială Superioară „N. Moisil” Liceul Teoretic „I. N. Şc.Nr. fizică.D.D. „Mihai Viteazul” C. N. din 2007-2008 . „N.com Gr.D.com 13. N. „Mihai Eminescu” 11.com Gr. „Mihai Viteazul” C. Bucureşti 12. N. Kretzulescu” 9. geografie. „N.

com Toate Filiale C. 2007 – feb.C. Bucureşti. Didactica Biologiei 15 credite/ 60 ore 240 lei 240 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 Liceul Teoretic „Gr. „I. Repere metodologice Profesori fizică. EducaŃie nonformală în muzeu 13 credite/ 50 ore 170 lei 20.D.C. Cerchez” Gr. Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport 11 credite/ 42 ore 190 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo. Moisil” 16. „N.L. N. „N. de credite/ ore Responsabil C. Şcoala diriginŃilor 11 credite/ 41 ore Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal 153 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 11 credite/ 42 ore 19.Caragiale” C. Şc.C. pentru studiul disciplinei chimie şi biologie ŞTIINłE Profesori biologie 15.com Gr.D. Bucureşti Liceul Teoretic „Gr. PreŃ/ cursant 160 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 10 credite/ 40 ore Grup Ńintă Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.com Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo. crt.D.com Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.D. 2010 14.C. EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului 18.C. „Mihai Viteazul” C.C.com Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Şc. din 2007-2008 21. Didactica predării educaŃiei muzicale Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar 170 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo. Moisil” C. Şc.D. Stănescu” C.Nr. din 2007-2008 17.com Toate Filiale C. „Gr.D.D. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Acreditare feb. Metodica predării FIZICII Profesori fizică 15 credite/ 60 ore Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Moisil” C.com 11 credite/ 42 ore 157 lei oct 2009 – mai 2010 Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.D. Bucureşti Toate Filiale C. din 2007-2008 Director C. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr.C. N. VIORICA DRĂGAN . Prof. Bucureşti Gr.com Nr.C.

RESURSE UMANE Formatori: Angelica Iacob – muzeograf.B.B.I.. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. I. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4250 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4. educaŃia non-formală Scop: abilitarea cadrelor didactice pentru valorificarea alternativelor educaŃionale.05 lei /h X 42 h) Colaborări: I. PetruŃa Silvia Mişu – muzeograf.M. proiecte şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II.E. Liceul de Arte Plastice „N. flipchart.S.S. Tonitza”. Cristina Toma – muzeograf.inspector I.E. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare. consumabile.I. III.M.S. Angela Mihăilescu . conform deciziei de acreditare Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: receptarea operelor de artă.com 46 . retroproiector. Muzeul NaŃional de Artă al României. videoproiector.. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE NONFORMALĂ ÎN MUZEU Tipul de program: formare şi dezvoltare profesională în specialitatea educaŃie artistică Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar.05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4. logistica necesară desfăşurării cursului: copiator. Obiective specifice programului: formabilii să fie capabili să valorifice modalităŃile de receptare a operelor de artă ActivităŃi: • studii de caz: opere de artă găzduite de Muzeul NaŃional de Artă al României Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică a avtivităŃilor extracurriculare Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: chestionare. Adrian Curcan .S.

CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (190 X 25. Petrică Dragomir Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare.I. cu competenŃele învăŃământului general obligatoriu european • Elaborarea personalizată a documentelor de proiectare didactică. o grupă de 25 cursanŃi) • Costul orei de formare: 3.. prof.N. A.B. prof. ActivităŃi: • Studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar • ActivităŃi practice-metodice privind conŃinuturile şi metodica realizării obiectivelor cadru ale programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar Rezultate: • Realizarea practică a unui demers didactic care să realizeze contribuŃia specifică a disciplinei educaŃie fizică şi sport. corespunzător condiŃiilor concrete de realizare a demersului didactic Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II..8 lei • Costul pe cursant: 190 lei (3. logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri. copiator. la capacitatea elevilor. unităŃi şcolare. Nicolae Milea . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: SPECIALITATE ŞI DIDACTICI ÎN EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi metodologii în didactica modernă Durata: 50 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar şi activităŃi practico-metodice ce permit realizarea obiectivelor . video. LaurenŃiu Oprea . dr.cadru Scop: formarea cadrelor didactice pentru abordarea modernă a demersului didactic Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare.M. RESURSE UMANE Formatori: prof.S.8 lei /h X 50 h) Colaborări: I. Eugeniu Scarlat. III. prof.S. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo.F.E.com 47 .

05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4.. instituŃii de specialitate. RESURSE UMANE Formatori: Gabriela Munteanu – profesor.B. logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri.05 lei /h X 42 h) • Colaborari: I. Valeria Ionescu – profesor.S. structurarea activităŃilor didactice Scop: formarea cadrelor didactice pentru structurarea modernă a demersului didactic. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. Valentin Moraru – profesor. Costel Zaharia – profesor Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice. Certificare: atestat de competenŃă profesională II. III. video. Georgeta Rădescu – profesor.I.com 48 . copiator.M. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA PREDĂRII EDUCAłIEI MUZICALE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi abordări în predarea educaŃiei muzicale. Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare ActivităŃi: • studii de caz: standardele de evaluare în activitatea la clasă. Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: educaŃia muzicală. Elena Chitaigoroski – profesor.

Analiza cazuisticii . 2h • Bazele teoretice psihologice şi pedagogice.sem I şi II. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE PENTRU FORMAREA CARACTERULUI Program de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor în cadrul PROGRAMULUI INTERNAłIONAL “CHARACTER FIRST”.câte 2 grupe/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare. Costul orei de formare/participant – 5. Rezultate: CompetenŃe metodologice privind utilizarea adecvată a cunoştinŃelor de psiho-pedagogie în educarea caracterului elevilor. • ActivităŃi de consolidare a echipei. Dr. Obiective specifice programului: • Stabilirea necesităŃii cultivării caracterului de către toŃi factorii educaŃionali. activităŃi motivaŃionale. pentru cultivarea caracterului prin implicarea tuturor factorilor educaŃionali. Prezentarea materialelor informative • ExerciŃii aplicative. 12h • ModalităŃi de implementare a programului „CharacterFirst ”. precum şi a unui set de valori comportamentale şi atitudini morale. RESURSE UMANE Conf. Cătălina Chendea. Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: Promovarea unor modalitati concrete de intervenŃie la nivelul personalităŃii elevilor.I. Calendarul programului . Cazan Manuela.6 lei/ora Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. schimbarea culturii organizaŃionale. ActivităŃi: • Sesiuni de formare de tip work-shop. de creare a coeziunii grupului. Florica Paragină.com 49 . Dumitriu Carmen. • Identificarea. Drujinin Victor. Cherciu Rodica Diana. Durata: 44 ore Module tematice abordate: • Introducere în program.strategii de educare a caracterului. Promovarea în comunitatea educaŃională a unor programe şi strategii pentru cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter. conceperea unui program specific. schimbul de experienŃă. • Să selecteze şi să aplice metodele cele mai eficiente de intervenŃie pentru construirea-cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter la elevi • IniŃierea cadrelor didactice în metodologia programului „Mai întâi caracterul!” („Character first !”). selectarea şi aplicarea celor mai potrivite metode de interrelaŃionare cu familia şi comunitatea. 30h Scopul: Pregătirea formabililor privind modelarea caracterului. Georgescu Elisabeta. Regândirea aplicării principiilor educaŃiei morale în practica educativă actuală. ca o modalitate esenŃială de educare a personalităŃii elevilor. activităŃi practice. activităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC. Negovan Valeria. teste. Univ.reŃelei de consilieri şcolari. III. simulări. Ştefan Elena. prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor.. portofoliu Certificare – ATESTAT de competenŃe profesionale transferabile – 11 credite II. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75 persoane/ an şcolar (25 participanŃi / grup x 3 grupe) Costul programului – 250 lei /cursant. Simona Luca. Cost total – 18 750 lei. programul de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor.

Metode active şi interactive – învăŃarea prin cooperare – 12 ore Modulul IV .Diversitatea în învăŃare – Teoria inteligenŃelor multiple – 12 ore Modulul III .E. strategii cele mai potrivite pentru diseminare CursanŃii vor achiziŃiona cunoştinŃe noi în domeniul tehnicilor de lucru în grup. căi.I.maria_ccd@yahoo. Lucru în echipă pentru exersarea creativităŃii şi gândirea critică Să folosească şi să aplice iniŃiative în condiŃii noi Să iniŃieze un plan de diseminare Să apeleze la mijloace. 89 ore Modulul I .13 ore Modulul VII . Maria Dima.I. Mihai Rebenciuc. Curriculum-ul programului Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II. dr.E.C. proiecte.I. DanielaTudorie. Atestat Phare M.com 50 . Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare. Să se aplice tehnici moderne de proiectare curriculară.Parteneriat şcoală – comunitate – 13 ore Evaluare – 2 ore Pregătirea cadrelor didactice privind accesul la educaŃie al grupurilor dezavantajate.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Conf. Diseminarea cursului derulat în cadrul proiectului PHARE. Să se dezvolte strategii ale educaŃiei incluzive la nivelul unităŃilor de învăŃământ preuniversitar.C. 100 (4 grupe) 89 Atestat de competenŃă profesională 450 lei / cursant (45000) 5 lei/ora Coordonator : profesor metodist Maria DIMA dima. Gheorghe Sarău. Să se abiliteze cadrele didactice în dezvoltarea de proiecte comunitare. Ştefan Pacearcă.Managementul clasei – 13 ore Modulul VI – Evaluarea. Minodora Gavrilă.Şcoala incluzivă.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii ŞCOALA INCLUZIVĂ Program tematic prin stagii nondisciplinar Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.Proiectare curriculară – 12 ore Modulul V . Mirela Neacşu Universitar. activităŃi practice.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.M. Să-şi însuşească metode noi privind îmbunătăŃirii comunicării în clasă. Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind evaluarea muncii în grup.12 ore Modulul II . Formatori Phare: Ruxandra Regalia.

comunicare_zoratti@yahoo. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. portofolii. teste. Prof.Tatiana Costache. obiective. Dr. • Să se dezvolte competenŃele lingvistice şi gândirea autonomă.culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop. * Se propune extinderea echipei de formare cu formatorii: Jianu Mihaela Daniela. profesor. II. Dia Daria Stoicescu. pe grupe.Sofia Dobra.Prof. Mariana Marin. Prof.estimat de cursanti ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. pe fişe de lucru. ActivităŃi: lucrul în echipă. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 100 Costul total al programului: 9. rezultate) Scop: orientarea strategiilor didactice de comunicare spre un învăŃământ flexibil. • Să se realizeze autoevaluarea şi feed-back-ul în devenirea profesională. profesor.it 51 . Mihaela Georgescu. Durata: 50 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. profesor III.Prof. critică şi reflexivăîn adoptarea tehnicilor şi strategiilor de comunicare modernă. doctor Gheorghe Lăzărescu.6 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Prof. proiecte de lecŃii. Calendarul programului: semestrul I. Carmen Nedelcu. Nicolăescu Mariana. Prof. Insp.000 ( 180 lei per cursant x 50 nr. Laura Surugiu. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. activităŃi. • Să se folosească criteriile de evaluare în conformitate cu noua orientare a abordării strategiei didactice.I. Adriana Donciu. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare. Obiective specifice: • Să se cunoască conŃinuturile specifice şi metodice ale disciplinei. timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pentru diferite nivele de limbă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII ROMÂNE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii integrării noului curriculum în sistemul educaŃional actual şi nevoii de pregătire a profesorilor pentru a aplica metode moderne în predarea limbii şi literaturii române.Prof.Lydia Ignat. stimularea orală a unei activităŃi de predare. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr.

II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului: semestrul I. de asemenea. .000 ( 160 per cursant x 50 – nr.prof. II.. prezentarea diferitelor modele de lecŃii.prof. teste. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio.it 52 . proiecte de lecŃii. lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 8. obiective. • Pregătirea în vederea susŃinerii de către elevi a examenelor naŃionale. schimbărilor survenite în programele şcolare. RESURSE UMANE Formatori: PALIGA Rodica – prof. activităŃi.de cursanŃi estimaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 4. rezultate) Scop: • dezvoltarea competenŃelor cadrelor didactice privind activităŃile curriculare şi extracurriculare • probarea competenŃelor necesare unei bune proiectari. III. pornind de la metodele şi strategiile prezentate să-şi consolideze pregătirea ştiinŃifică ActivităŃi: lucrul în echipă. • Cursul răspunde. IOSIF Paula . inter-relaŃionare Obiective specifice: să utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare să proiecteze activităŃi didactice. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr. PAUL Maria .prof.I. stimularea orală a unei activităŃi de predare. pe fişe de lucru. portofolii. în vederea eficientizării demersului didactic • formarea unor abilităŃi de comunicare. GHEORGHIU LuminiŃa .comunicare_zoratti@yahoo.. pe grupe. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII LATINE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • Cursul răspunde necesităŃii de aplicare a noilor metode de predare a limbii si literaturii latine şi folosirea criteriilor de evaluare în conformitate cu cele mai recente lucrări de referinŃă. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale.culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop.

grilă de evaluare a portofoliului. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 220 Costul total al programului: 21. ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de recunoaşterea crizei lecturii şcolare urmate de o schimbare de perspectivă în abordarea literaturii. schimbarea de perspectivă în abordarea literaturii. Rezultate: Proiectarea unor activităŃi comune cu participarea documentariştilor. în general. fişe de monitorizare a activităŃii cursantului. timp alocat Curriculum-ul programului (scop. profesor .it 53 . Obiective specifice: CursanŃii trebuie: • să analizeze critic programele şcolare de limba şi literatura română. profesorilor pentru: a. învăŃător) în vederea găsirii unor căi adecvate obiectivelor comune urmărite. să facă o lectură critică. profesor documentarist. să participe activ la simulările de activităŃi. grile de evaluare a cursului de formare şi a prestaŃiei echipei de formatori. profesor . în scopul aplicării lor în spiritul în care au fost concepute. profesor. de altfel. simularea unor activităŃi care vizează prelungirea actului lecturii prin scrierea creativă. în special. ateliere de scriere etc.250 (170 lei per cursant x 125 număr de cursanŃi planificaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. • să aplice în mod flexibil teoriile actuale ale lecturii în activitatea profesională. obiective. Marilena Şerban. flexibilă. în scopul utilizării lor pentru atingerea obiectivelor programei. lector. II. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125 / nr. cluburi de carte. Durata: 44 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. grile de evaluare a principalelor produse solicitate cursanŃilor. ModalităŃi de evaluare: Feedback-uri la sfârşitul unei sesiuni de formare. b. în care scrierea să continue firesc actul lecturii.). rezultate) Scop: Promovând Cercurile de lectură ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de: recunoaşterea crizei lecturii şcolare. cercetarea problemei lecturii în vederea îmbunătăŃirii permanente a practicilor de abordare a didacticii lecturii. stimularea lecturii de plăcere. schimbare intervenită.86lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. activităŃi. concursuri. ActivităŃi: • ModalităŃile de formare preferate în sesiunile de lucru sunt interactive şi se bazează pe alternanŃa dintre atelierele demonstrative. Facultatea de Litere. Lefter (Popescu) Simona Cristina. II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în zilele de sâmbătă şi duminică în timpul activităŃii didactice. chestionare/teste de evaluare la sfârşitul activităŃii.I. în ultimul timp în multe Ńări prin apropierea lecturii cursive de lectura metodică . III. profesor . schimbare intervenită. profesor. de altfel. • să se familiarizeze cu specificul profesional al fiecărei categorii (profesor de limba şi literatura română. Laura Surugiu. Nicolăescu Mariana. să proiecteze activităŃi în care să aplice strategii adecvate în funcŃie de specificul textului şi de obiectivele urmărite. să se familiarizeze cu schimbările de paradigmă intervenite în ultimele decenii în teoriile textului şi ale lecturii. şi în didactica lecturii. să aplice strategii adecvate lecturii textelor literare şi nonliterare pentru ca elevii lor să poată răspunde la întrebarea cum citim diferite texte literare şi nonliterare. să se familiarizeze cu tehnici de cercetare didactică. • să aplice tehnici de documentare. Calendarul programului: semestrul I. • Simulări de activităŃi specifice în vederea construirii unor proiecte de durată pentru stimularea lecturii de plăcere (cercuri de lectură. RESURSE UMANE Ioana Nanu.comunicare_zoratti@yahoo. exerciŃii ghidate pentru experimentarea unor noi practici profesionale şi dezbaterea în grup. Jianu Mihaela Daniela. analiza activităŃilor. în ultimul timp în multe Ńări. învăŃătorilor. Universitatea Bucureşti. a manualelor. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CERCURILE DE LECTURĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Promovând Cercurile. să proiecteze ateliere de scriere creativă.

Mihaela Cotfas — formator C.C. Tania Vlad — formator regional de directori /prof. gr.C. personal didactic aspirant la funcŃii de conducere.com 54 .D.Management EducaŃional – 90 ore . I. Iunona Staş — formator regional de directori / prof.. competentă şi creativă Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască şi să aplice/utilizeze/evalueze corect legislaŃia şi precizările legale referitoare la învăŃământ • să creeze/formeze abilităŃi specifice procesului managerial şcolar • să ofere modalităŃi de evaluare cuantificată repetabilă Calendarul programului: trimestrul IV. Ovidiu Pânişoară — profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti. Nicolae Luchian — formator regional de directori. Corina Cace — conferenŃiar universitar doctor ASE.. Modul de certificare: certificat de competenŃă profesională II. modul III. gr.2009 trimestrul I şi II – 2010 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare.Comunicare şi curriculum – 90 ore . proiecte. Andi Alexandru Oprea — formator C.Universitatea Bucureşti. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENT EDUCAłIONAL Tipul de program: perfecŃionare Grup Ńinta: manageri educaŃionali. Vasile Molan — conferenŃiar universitar doctor Universitatea Bucureşti. I .40 lei / oră cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. teste. activităŃi practice. îndrumare şi control Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în managementul unităŃilor şcolare impuse de Reforma ÎnvăŃământului • schimbări în echipele manageriale • solicitările cadrelor didactice Durata: 280 ore / semestrul I şi II. cursanti estimat: 100 cursanŃi ( 4 grupe) Costul total al programului 950 lei / pe cursant (costul programului 95000) Costul pe ora de formare: 3. Constantin Roman — profesor universitar doctor ASE .TIC – 90 ore Scop: • realizarea premiselor manageriale pentru menŃinerea şi dezvoltarea sistemului de învăŃământ în contextul tradiŃiei şi reformei • realizarea abilităŃilor participanŃilor pentru o activitate profesionistă. ISMB. CRITERII E CONOMICE Nr. modulul II.D. în ordinea înscrierilor Planificare pe module: modulul I. portofolii.I. Cristina Maria Iancu — formator regional de directori / insp. Ştefan Militaru . RESURSE UMANE Sorin Cristea — profesor universitar doctor.jurist III.

Popa Daniela Elisabeta .6 ore • Procesele autoevaluării instituŃionale .I. profesor gr. documente pentru planificare. III. • Să întocmească rapoarte de autoevaluare periodice şi finale pe baza dovezilor colectate conform principiilor calităŃii.formator. Calendarul programului: trimestrul IV.90 lei / oră Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. I. Modele europene – 6 ore • Cadrul de asigurare a calităŃii . calificative II.formator.12 credite Planificare pe stagii. cursanti estimati: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Modul de certificare: Atestat de formare continuă a personalului didactic Costul programului: 180 lei / cursant (cost total – 13500 RON) Costul unei ore: 3. Rodica Dimitrovici . Durată: 46 de ore . I. operare şi controlul proceselor specifice sistemului de management al calităŃii. CerinŃe referitoare la documentaŃie . • elaborarea unor proiecte de autoevaluare instituŃională în contextul descentralizării şi centrării pe calitate în educaŃie.I. Stoica Aurelia – formator. auditor în domeniul calităŃii.II. profesor gr. CRITERII E CONOMICE Nr. A: Cadru general – 9 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii. Justificare: • necesitatea dezvoltării unei culturi a evaluării calităŃii în educaŃie. auditor în domeniul calităŃii. Stan Alice – formator. profesor gr. timp alocat: Asigurarea calităŃii serviciilor educaŃionale. B: ActivităŃi specifice ale CEAC – 8 ore Scop: pregatirea profesională a managerilor şcolari.com 55 . auditor în domeniul calităŃii. RESURSE UMANE Formatori: Ioan Neacşu . auditor în domeniul calităŃii.profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare / produsele activităŃilor. • introducerea autoevaluării în sistemul educaŃional ca mecanism intern de măsurare a calităŃii. auditor în domeniul calităŃii. • Să completeze componente ale manualului calităŃii. Obiective: ParticipanŃii vor fi capabili: • Să identifice cerinŃele implementării unui sistem de management al calităŃii • Să întocmească documente specifice în conformitate cu legislaŃia privind asigurarea calităŃii în învăŃământul preuniversitar.7 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii. Popa Sever – formator. profesor gr. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: AUTOEVALUARE INSTITUłIONALĂ Tipul programului: program tematic sau modular realizat prin stagii nondisciplinare Grup tinta: personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar.8 ore • Sistemul de management al calităŃii. a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii din unităŃile de învăŃământ şi iniŃierea acestora în elaborarea strategiilor şi tehnicilor de autoevaluare a instituŃiei de învăŃământ.I.I. Diaconu Roxana – formator. profesor gr. profesor gr.

portofoliu Mod de certificare – atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă – profesori de chimie Nr. Facultatea de Chimie – Univ. Scopul . participanŃi / grupa : 25 – 1 grupă Durata .profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.grad.S.I Lic.prof. de a cunoaşte şi a utiliza mijloacele media Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili să: • planifice şi să aplice noi strategii didactice • imagineze şi să folosească în mod creativ reprezentări variate • utilizeze algoritmi. Buc.. echipamente audio-video.M. LuminiŃa Doicin – prof.I. de a rezolva probleme. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului .com – Bucureşti .B.I Lic. grad I.semestrul I şi II Resurse materiale . reguli. Andi Alexandru Oprea – informatician CCD. Aurelia Stoica – prof. univ. RESURSE UMANE Formatori Ioan Neacşu .M. metode sau modele în abordarea unor probleme practice sau pentru structurarea unor situaŃii diverse • abordeze interdisciplinar temele de chimie. Mihaela Ionescu – prof. I.S.DIDACTICA DISCIPLINEI CHIMIE Justificarea ofertei la cererea cadrelor didactice noi metodologii în predare – învăŃare – evaluare modalităŃi de implementare a calculatorului în orele de chimie tipuri de probleme de chimie şi modalităŃi de rezolvare experimentul de laborator şi rolul lui în accesibilizarea cunoştinŃelor. univ.creşterea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor de chimie prin accentuarea caracterului formativ al acestora: dezvoltarea deprinderilor de a efectua experimente. dr.(4 lei /ora x cursant) x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei / cursant x 25 cursanŃi = 10. II. logistic III. Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei – Universitatea din Bucureşti. 56 .000 lei Colaborări Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei I. proiecte interdisciplinare. Irinel Badea – prof. dr.”Benjamin Franklin”.. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare . inspector de specialitate.grad. chestionare.Teoretic”Ion Barbu” Sistem de evaluare preconizat .Casa Corpului Didactic.100 de ore Perioada . Coordonator .B.fişe pentru activităŃi experimentale.

biologie pentru a manevra pricipiile generale ale modelării materiei în Univers II. fizică şi alte discipline de învăŃământ • posibilitatea creerii unui CDS pentru clasele IX-XII Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • înŃeleagă linia generală a dezvoltării istorice a astronomiei şi a genezei dezvoltării fondului conceptual şi metodologic comun al ştiinŃelor exacte.000 lei Colaborări: Universitatea Bucureşti – Facultatea de Matematică şi Facultatea de Fizică Institutul NaŃional de Astronomie – Bucureşti Observatorul Astronomic Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. sunt puŃini profesori. • creşterea cererii la nivel naŃional şi internaŃional de profesionişti în acest domeniu Scopul: • necesitatea unei mai bune colaborări interdisciplinare între matematică. fizică. geografie.Aligheri”. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi / grupa x 2 grupe = 12.I. Doina Cremenescu – prof.1 – Grup Şcolar de ConstrucŃii Montaj “Mihai Bravu”. Universitatea Bucureşti Facultatea de fizică . • folosească cunostinŃele de matematică. Cristina Iancu – inspector ISMB Marta Turcu – prof. • utilizeze relaŃiile dintre percepŃia umană imediată a Universului şi imaginea acestuia creată de cercetarea astronomică. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere şi perfecŃionare Titlul programului: NOłIUNI GENERALE DE ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ Justificarea ofertei: interesul tot mai mare al profesorilor şi elevilor pentru astronomie şi astrofizică • organizarea olimpidelor naŃionale şi internaŃionale de astronomie. grd. chestionare. chimie. biologie. 1 – Lic. participanŃi / grupa: 25 – 2 grupe Perioada/ durata: 60 ore (semestrul I şi II) Resurse materiale: calculator. Ştefan Grigorescu – prof.grd. care sunt capabili să pregătească elevii . chimie. fizică. dr. dezbateri în grup Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică. “D. RESURSE UMANE Mircea Rusu – conf. metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: referate. videoproiector III.com 57 . ingineri Nr.

Maria Popescu _. Cristina Iancu. Şc.22 Sistemul de evaluare: chestionare. dezbateri. • concluziile inspecŃiilor şcolare care evidenŃiază necesitatea unei perfecŃionări din punct de vedere metodic. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant)x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei /cursant x 25 cursanŃi = 10..curriculum naŃional .de Matematică şi Informatică – Bucureşti.dr. impuse de reforma învăŃământului.B. unv.S. participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Durata: 100 ore Perioada: semestrul I şi II Resurse materiale: Casa Corpului Didactic şi centrele de formare.prof. • necesitatea unei formări coerente în didactica predării matematicii. inspector de specialitate S. III.B.N. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare.N. CRITERII ECONOMICE Olivian Simionescu Panait.prof. ”Mihai Bravu”.S. Gabriela Streinu . inspector de specialitate I.E. grad I Gr. să definească şi să aplice noŃiunile cuprinse în: .000 lei Colaborări: I.”Elena Cuza”. Sanda Molnar _. Doina Cremenescu – prof.M.com 58 .Fac. grad I. echipamente multi-media. ”Matei Basarab”. Nr. Kretzulescu”.I.prof.prof. Emilia Iancu . Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.E. Comercială Superioară „N. grad I ..Cercel.N. Florica Banu. Raluca Stoican .programa şcolară de matematică • aplice tehnici de predare – evaluare specifice matematicii • ofere modalităŃi de evaluare măsurabilă şi repetabilă III. • la cererea cadrelor didactice identificată în urma aplicării chestionarelor specifice. prof. prof. formare Titlul programului: DIDACTICA MATEMATICII Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în programa şcolară de matematică. portofolii personale Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică Nr.Şcoala Centrală. grad I C. Şc. SNEE.M. în curriculumul naŃional. Scopul: • • formarea şi dezvoltarea unor competenŃe generale şi specifice îmbunătăŃirea activităŃii metodice şi didactice Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • identifice. grad I Şc. grad I C.

CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: REPERE METODOLOGICE PENTRU STUDIUL DISCIPLINEI ŞTIINłE Justificarea ofertei: la cererea profesorilor de fizică. Ştefan Grigorescu – prof. Scopul: IniŃierea şi perfecŃionarea profesorilor de fizică. Moisil”.Center for Science Education and Training Universitatea Bucureşti. Lic. chimie şi biologie. III. ”Universitatea Bucureşti”. D. metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare.prof. Lic.profesor grd. Sanda Fătu – prof. I. dezbateri. chimie şi biologie Nr. TV. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică. portofoliu. Moisil”.P. Liceul Teoretic “Grigore Moisil”.P. video. Plasmei şi RadiaŃiei . Teoretic “Gr.participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada/ durata: 40 ore ( semestrul I si II ) Resurse materiale: videoproiector. I. RESURSE UMANE Formatori: Mihaela Garabet . Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. • să abordeze interdisciplinar temele din Fizică-Chimie-Biologie. II.I.000 lei Colaborari: Institutul NaŃional de Fizica Laserilor.com 59 . metodist grd. Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • să aplice noile strategii didactice specifice studiului ŞtiinŃelor. dr. Delia Prisăcaru . chestionare. flipchart. Dana Bobocea – prof. chimie şi biologie pentru a susŃine lecŃiile din cadrul noii programe şcolare de ŞtiinŃe. Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. Teoretic “Gr. metodist grd. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 40 ore = 160 lei / cursant TOTAL: 160 lei / cursant x 25 cursanŃi = 4.D. I.

Grosu Mariana – prof. Univ.N. grad. în conformitate cu programele şcolare • Alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II.Sava . Buc.Moisil Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare.N. Biologie Univ.000 lei Colaborări: MECI.I. MECI. univ.Biologie . gen.CNCEIP.dr. grad I C. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori biologie Nr.Biologie Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.prof. Paraschiv SteluŃa – insp. TV.drd. grad I C. Fac..T G. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi = 6. Univ. impuse de reforma învăŃământului • Concluziile inspecŃiilor • La cererea profesorilor de biologie Scopul: Implicarea profesorilor în găsirea soluŃiilor eficiente pentru problemele de la clasă Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • Coreleze metodele activ-participative. RESURSE UMANE Formatori: . în vederea atingerii obiectivelor didactice • Elaboreze planificări calendaristice.prof. Sf. Bucureşti. III.Călugăru Daniela – insp.Creangă. flipchart. I. video.com 60 . portofoliu. Russu-Ciolac Anca Maria – conf. Cîrstoiu Jeanina – lector. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: DIDACTICA BIOLOGIEI Justificarea ofertei: • Schimbări în programa şcolară. Alexandrescu Florica . univ. Fac. Bobocea Dana Corina . dezbateri. chestionare.Buc. I L. Fac. participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada / durata: 60 ore (semestrul I şi II ) Resurse materiale: videoproiector.

000 lei Colaborări: MECI. Metrologie“T. univ. univ.Basarab“. “M. flipchart.prof. Fac.135. Băncilă Gabriela – prof. chestionare. Univ. dezbateri. videoproiector. Bucureşti.I.Univ. grad I C. Fizică Univ. Popa Daniela – prof. Stănescu Corina .prof.prof. Ortodox Sf. cu particularităŃile clasei şi cu obiectivele operaŃionale • Să stăpânească şi să aplice tehnicile lucrului în echipă şi de educare a creativităŃii la orele de fizică • Să alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II. Fac. III. grad I Şc. Tănase Michaela .dr.Caragiale“. “I.Viteazul“. portofoliu Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică Nr.gupa x 2 grupe = 12. Nr.N. Popa Sever – prof.prof. Nr. Fac. grad I CN “I.dr. Zamfir Marin . participanŃi / grupă: 25 – 2 grupe Durata/Perioada: 60 ore ( semestrul I şi II ) Resurse materiale: suport curs sub formă electronică.prof. RESURSE UMANE Formatori: NegreŃ Ioan Dobridor – prof. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei/cursant x 25 cursanŃi .N. “Antim Ivireanu“.Creangă“.N. grad I C.Vuia“. Rusu Mircea– conf. grad I Lic. Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei. “M. grad I C. grad I Lic. Fizică Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.dr.Buc.com 61 .. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: METODICA PREDĂRII FIZICII Justificarea ofertei: • La cererea profesorilor de fizică • Schimbări în programa şcolară de fizică • Concluziile inspecŃiilor Scopul: • Dezvoltarea abilităŃilor procesului de predare-învăŃare – evaluare • ÎmbunătăŃirea cunoştinŃelor legate de aplicarea curriculum-lui de fizică • Aplicarea metodelor creative Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili: • Să coreleze metodele activ-participative.152 Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. Zamfir Gheorghe .Buc. Şc. Melnic Diana .L.

I. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. • acŃionarea în direcŃia asumării de roluri şi responsabilităŃi în comportamentul civic al tineretului şcolar Obiective specifice programului: • să aprofundeze cunoştinŃe privitoare la principalele mecanisme şi instrumente cu caracter universal. Durata: 42 ore Planificare pe module tematice: Drepturile omului / categorii de drepturi – 7 ore Contextul european şi obiective naŃionale ale educaŃiei perntru democraŃie – 7 ore Istoric Drepturile omului/Drepturile copilului -7 ore Drepturile omului . II. în formarea şi perfecŃionarea continuă în domeniul drepturilor omului.5 lei/oră/ cursant – 157 lei /cursant) Coordonator: prof.Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: formarea şi perfecŃionarea continuă a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar .activităŃi practice -7 ore Drepturile copilului . • să fie formate atitudini de angajare.activităŃi practice -7 ore Respectarea/încălcarea drepturilor omului – 7 ore Scopul: • conştientizarea drepturilor omului în general şi a drepturilor copilului în mod special. Eugen Stoica – inspector general MECI Modul de certificare: atestat de competenŃe profesionale CNFP Numar cursanŃi planificaŃi: 60 (2 grupe) /an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare planificat: 84 III. RESURSE UMANE Formatori: prof. trimestrul I şi II 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. de implicare activă şi eficientă în societatea civilă. CRITERII ECONOMICE Costuri total al programului: 9460 lei (3.com 62 . metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. chestionare. • să se analizeze situaŃii concrete privitoare la protecŃia copilului. regional şi naŃional din domeniul promovării şi protecŃiei drepturilor omului. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: EDUCAłIE PENTRU DREPTURILE OMULUI ŞI COPILULUI Tipul de program: formare continuă Public . master in human rights Florina Voicu – formator IRDO. prof. Ioan Oancea – IRDO.

gândirii critice’’.stima de sine’’. La cererea cadrelor didactice. .profesor metodist C.inspector I. fişe pentru activităŃi experimentale. • să iniŃieze strategii de comunicare asertivă. interactive privind derularea orelor de consiliere / dirigenŃie.5 ore • Luarea deciziilor – 5 ore • Managementul timpului . Sugestii pentru realizarea orei de consiliere / dirigenŃie.an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare: 41 III. • să identifice şi să aplice metode active de învăŃare eficientă. 3.comunicare asertivă’’.. Modulul mediu.. folosind metode specifice . chestionare. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Număr cursanŃi planificaŃi – 25 persoane/ primul semestru . • să aplice tehnici ale gândirii critice cum ar fi: tehnica ciorchinelui.imagine de sine’’. tehnica arborelui decizional. .153 lei/cursant total) Coordonator: prof.. RESURSE UMANE Formatori: Ani Răducu .C..5 lei/oră/ cursant .D.S. Ruxandra Regalia . Simona Luca – profesor metodist C. Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să realizeze un program coerent cu activităŃi interactive privind alegerea carierei elevilor. precum şi îmbunătăŃirea abilităŃilor de comunicare între elevi şi profesori. Durata: 41de ore.B. Public-Ńintă vizat: personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei : 1. 2. Calendarul programului: trimestrul IV 2009 Sistemul de evaluare preconizat: fişe de exerciŃii.M..profesor consilier psihopedagog. • să explice termenii folosiŃi cum ar fi: .C. Simona Crăciun – consilier MECI.5 ore • Drepturile copilului – 2 ore Scopul: însuşirea unor metode (tehnici) moderne.inspector I.5 ore • MotivaŃia – 5 ore • Lumea profesiilor – 5 ore • Pregătirea psihologică pentru examen . II. Planificarea pe module: • Autocunoaşterea – 4 ore • Comunicarea – 5 ore • ÎnvăŃarea eficientă . Elena Ştefan . CMAP. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. portofolii. în cadrul orelor de consiliere / dirigenŃie. colocviu. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ŞCOALA DIRIGINłILOR Tipul de program: programe tematice modulare realizate prin stagii non-disciplinare. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului – 3825 lei ( 3..S. Programa de consiliere şi orientare şcolară. Emilia Sicsai .D..I.B.M.com 63 .

pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line. Colaborări: cu I. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 80 lei / cursant.B. Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste.. II. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ŞI Justificarea ofertei: • promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. • să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office. • oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite). Scopul: • consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu.D.CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20 / 25 CREDITE I. • să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL. Coordonator: inf. Obiective specifice programului: • să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC. Modul de certificare: adeverinŃă C. solicitanŃi din comunitatea locală.S. portofolii şi activităŃi practice. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. Mihaela Cotfas — formator ECDL.M. conducerea unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back-ului în teren. • creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră. Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic.com 64 . sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene.C. proiecte. precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră x cursant. grupe de 25 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009.

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. III. Evaluarea se realizează la finalul fiecarui modul şi constă în susŃinerea de catre cursanŃi a doua teste.A. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: • ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: • să fie capabili a utiliza calculatorul. atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S. CNFP. PowerPoint. unul teoretic. Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. Excel. filialele Casei Corpului Didactic. total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA. conducerea unităŃilor şcolare. Casa Corpului Didactic Bucureşti echipamente. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei / cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). II. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare . iar cel de-al doilea practic.reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l.com 65 . • să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI. Testul grilă se desfăşoară on-line. pachetul de programe Microsoft Office (Word. iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. Coordonator: inf.Curs acreditat de SIVECO S.A. grupe de 25 formabili fiecare. – 25 credite I. logistică. fiind alcatuit din 40 de itemi. utilizare AeL). Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009. Pragul de promovabilitate al fiecarui test este stabilit la 70 puncte din 100. activităŃi practice. RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare. bibliotecă . iniŃiere IT).

.INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: • să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare. conducerea unităŃilor şcolare. Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii.A. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.A. Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.– 25 credite I. Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului. • să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată. CNFP. grupe de 20 formabili fiecare. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII . activităŃi practice. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. III. atestat de SIVECO S. filialele Casei Corpului Didactic. II. RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare. bibliotecă.A.com 66 . Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente. Coordonator: inf. total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S.Curs acreditat de SIVECO S. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 178 lei / cursant (2 lei / oră X cursant X 89 ore = 178 lei). logistică. comunicare şi colaborare.

CAPITOLUL III Cursuri în parteneriat C AS A CO UL U I D RP ID M un ic i p cu iului Bu re şt i A CT IC a .

materiale realizate de formabili/ portofoliu.Modulul III: 12 de ore 4 Comunicare în limbaj gastronomic .it 67 . german ActivităŃi: lucrul în echipă.Modulul IV 5 Consolidarea pârghiilor de folosire a limbii prin intermediul lecturii . latin. Concepcion – profesor. Veronica LLamas-profesor Limba germană: Schrin Fatemi-lehrer. franceză.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. Fabio Boccio. comunicare şi aprofundare în limbile străinede circulaŃie internaŃională: italiană. timp alocat 1 Însuşirea mecanismului de comunicare prin cântec .CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I.Modulul I: 12 ore 2 Cunoaşterea sistemului de comunicare telefonic . Gillian Curtis.teacher.LA CINEMA(MODULUL III)*. Patrik Freeman-teacher. obiective.docente.comunicare_zoratti@yahoo. Antonella Torente Limba spaniolă: Carmen Rodriguez – profesor. activităŃi. Caroline Condict – teacher. Nu sunt obligatorii toate modulele.4 lei * cursantul îşi poate alege de la 1 până la 5 module. Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti. chestionare. ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10. Benedetta Bacile. fişe de evaluare. engleză. LIMBAJ TELEFONIC (MODULUL II)*. feedback. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DE LA IMAGINI ÎN CUVINTE: VIDEOCLIP PRIN CÂNTEC (MODULUL I)*. LIMBAJ . conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor participanŃilor de a: 1 desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar 2 folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple. II.020 lei (400. rezultate) Scop: formarea abilităŃilor cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere. spaniolă. pe fişe de lucru. GASTRONOMIE(MODULUL IV)*. Ilaria Papiridocente. teste. de scrisori. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher. Durata: 12 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/ module tematice.Modulul V Curriculum-ul programului(scop. germană Obiective specifice: formarea abilităŃilor.docente. didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. Geromina Villanova professeur. exerciŃii de completare de cuvinte. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur. discuŃii. re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. dirijate 3 transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului 4 integra cuvinte noi în enunŃuri proprii 5 produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat 6 manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon . de cerere. pe grupe. Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică Public – Ńintă vizat: cadre didactice. răspunsuri la stimuli imagine. Cora Ebeling –lehrer III. LECTURĂ EXPRESIVĂ (MODULUL –V)*. fraze pe diferite teme/locuri.Modulul II: 12 de ore 3 Folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat la cinematograf . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 / nr. Sada Di Tommaso-lehrer.docente.

fraze pe diferite teme/ locuri. responsabili cu formarea din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional: luarea în considerare privind îmbunătăŃirea intonaŃiei. 4 prezentarea pe diferite teme din partea fiecărui participant.teacher.comunicare_zoratti@yahoo. răspunsuri la stimuli imagine.teacher. discuŃii. 5 calitatea relaŃiei cu destinatarul Curriculum-ul programului (scop.S. exerciŃii de completare de cuvinte. Gillian Curtis. timp alocat 1 analiza contextului relaŃional. 2 lecŃii privind modalităŃi de înfruntare a dificultăŃilor în comunicare. II.C. 3 analizele tehnice de prezentare. Durata: 25 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. accentului şi claritatea expunerii în faŃa unui număr mare de interlocutori. teste. feedback. ActivităŃi: lucrul în echipă. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABORDAREA STILULUI ORATORIC ÎN COMUNICARE Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică de oratorie Public – Ńintă vizat: cadre didactice . profesori metodişti ale C.it 68 re şti IC CT A a . Patrik Freeman.C. materiale realizate de formabili/ portofoliu.CAS A CO RP UL U I D ID M un icip cu iului Bu I. inspectori şi metodişti I. pe fişe de lucru.M.D. comunicare şi aprofundare privind tehnicile de prezentare pe diferite teme în limba engleză.92 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. activităŃi. înregistrare video şi analiza prezentărilor.urilor. Obiective specifice: 1 să permită participanŃilor de a identifica şi gestiona în mod conştient factorii care influenŃează eficacitatea proceselor de comunicare interpersonale 2 să furnizeze cunoştinŃe care să contribuie la ameliorarea capacităŃilor de comunicare cu un număr mare de interlocutori.-urilor. chestionare..persoane publice: director atât din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar cât di ale C.D. Caroline Condict – teacher. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr.700 lei (748 lei / cursant x 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29.B. III. pe grupe. ore planificate 25 Costul total al programului: 18. fişe de evaluare..dialog dirijat şi liber pe diferite teme. RESURSE UMANE Formatori: Limba engleză: Mara Cancia-teacher. obiective. Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă în faŃa unui număr mare de interlocutori Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere.

Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti . Recapitularea gramaticii. Benedetta Bacile . II: corespondenŃa generală. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur. ActivităŃi: lucrul în echipă. teste. lumea modei. Sada Di Tommaso .docente. închirierea de automobile. C1. modalităŃi de răspuns la întrebările clienŃilor pe teme cu caracter profesional III: interviuri pentru ocuparea unui loc de muncă.docente. folosirea poştei electronice. Durata: 12 ore Planificarea pe stagii/module tematice. exerciŃii de completare de cuvinte. reguli de supravieŃuire. ITALIANĂ. conversaŃii şi discuŃii pe baza folosirii poştei electronice.docente. Ilaria Papiridocente. principii de merceologie. II.teacher. obiective. fişe de evaluare. rezervarea biletelor pentru avion şi tren.Antonella Torente Limba spaniolă:Carmen Rodriguez – profesor. chestionare.020 lei (400. selecŃia şi analiza profilurilor profesionale.lehrer. formule de introducere şi prezentare. organizare şi planificare. Fabio Boccio . cereri de informaŃii. discutarea despre noile tendinŃe. eliminarea stresului în conversaŃia telefonică în limba străină. cererea de informaŃii privind profilurile profesionale. economie politică şi de merceologie.Patrik Freeman. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA ÎN AFACERI ÎN LIMBILE: ENGLEZĂ. răspunsuri la stimuli imagine.privat şi administrativ. FRANCEZĂ. V: călătoria de afaceri. Concepcion – profesor. curriculum.dialog dirijat şi liber pe diferite teme.profesor Limba germană: Schrin Fatemi . modalitatea de a da şi primi un telefon. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice de a fi capabile să pună în practică în timpul activităŃii lor limbaj de drept public.4 RON Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.teacher. conversaŃie formală şi informală pe diferite teme. Curriculum-ul programului(scop. şederea în hotel. Gillian Curtis. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia. Obiective specifice: 1 să cunoască sistemul de comunicare în limba străină din diferite sectoare de activitate 2 să folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat folosind instrumente tematice şi virtuale pentru dezvoltarea anumitor competenŃe. pe fişe de lucru. Veronica LLamas . timp alocat I: informaŃii profesionale.it re şti u IC CT A a 69 . materiale realizate de formabili/ portofoliu. pe grupe. SPANIOLĂ ŞI GERMANĂ Tipul de programe: cursuri de dezvoltare a limbajului în afaceri Public – Ńintă vizat:: cadre didactice cunoscătoare a limbilor de circulaŃie internaŃională de nivelul: B2. prezentarea de abilităŃi şi competenŃe. discuŃii.lehrer. Geromina Villanova professeur.privat şi administrativ. activităŃi. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. Caroline Condict – teacher. fraze pe diferite teme Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. C2 Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional.comunicare_zoratti@yahoo.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. 3 să consolideze abilităŃile de formare a limbajului de drept public. IV: conversaŃia telefonică. a pune întrebări pe teme de afaceri. VI: coduri de îmbrăcăminte. Cora Ebeling – lehrer III. feedback. ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10.teacher. economie politică.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33.

Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare clară în contexte diferite. Gillian Curtis. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de comunicare. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. Curriculum-ul programului (scop. o voce clară şi carismatică 6 calitatea exprimării la telefon.docente. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher. Fabio Boccio. II.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. vocea noastră influenŃează cu 72% din credibilitate. activităŃi. fraze pe diferite teme/locuri. LECTURĂ EXPRESIVĂ ŞI DEZVOLTAREA Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Durata: 12 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. o voce clară şi precisă comunică date precise.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I. Antonella Torente III. motivate şi deci eficace. chestionare. Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. tehnicile de modificare a vocii.Patrik Freeman. Limba italiană: Giuseppina Foti.020 lei (400. răspunsuri la stimuli imagine. furnizând o voce clară şi carismatică. cuvintele pe care le folosim reprezintă numai 28% din mesaj.4 RON a DE DICłIUNE. credibilitate şi profesionalism.docente. 4 analizele tehnice de a ameliora eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa. perfecŃionarea pronunŃiei în limbile italiană şi engleză. ActivităŃi: lucrul în echipă. Obiective specifice: 1 să ofere participanŃilor sugestii utile şi indicaŃii pentru afirmarea propriei expresivităŃi în lectură şi nu numai. să facă mai eficace predarea şi intervenŃiile lor în clasă 2 cursul este indicat pentru a modifica radical vocea.. obiective. care poate astfel să amelioreze eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa. timp alocat 3 lecŃii privind modalităŃi de a perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză în comunicare. feedback. Caroline Condict – teacher. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS re şti IC CT A VOCII Tipul de programe: formare profesională Public – Ńintă vizat: cadre didactice de limbi străine din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: 1 cursul îşi propune să formeze profesorilor sau celor care operează în sectorul formării. pe fişe de lucru.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. 2 să furnizeze pârghii de exprimare a siguranŃei în orice aspect/ act al comunicării şi în modul în care vorbeşte şi se exprimă. discuŃii. materiale realizate de formabili/ portofoliu. Ilaria Papiridocente.docente. Benedetta Bacile. ore planificate 12 Costul total al programului: 10.teacher.it 70 . şi de a face intervenŃiile noastre didactice mai active.comunicare_zoratti@yahoo. instrumentele pentru a putea ameliora sau perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză. pe grupe. 5 ore de modificare a vocii. furnizând o voce clară şi carismatică. fişe de evaluare.teacher.

comunicare_zoratti@yahoo. RESURSE UMANE Limba italiană: Giuseppina Foti. Ilaria Papiridocente. ActivităŃi: modalitatea şi posibilitatea solicitanŃilor de a fi evaluaŃi de profesori direct de la Centru DITALS (UNIVERSITATEA DIN SIENA). II. NIVELUL 2: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 2 indică deŃinerea unei competenŃe avansate în predarea limbii italiene ca limbă străină de orice profil de solicitanŃi.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29.docente.36 RON * UNIVERSITATEA PENTRU STRĂINI DIN SIENA. timp alocat NIVELUL1: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 1 indică deŃinerea unei competenŃe de bază în didactica limbii italiene pentru străini. Curriculum-ul programului(scop. Durata:30 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: Examen de susŃinere a Certificatului DITALS de nivelele 1 şi 2. În multe cazuri este deja considerat un titlu preŃuit pentru atribuirea unui punctaj în recrutarea profesorilor sau pentru atribuirea de credite în cadrul unei parcurgeri formative în sfera glottodidattica. CERTIFICATUL DITALS este un titlu cultural eliberat de Universitatea pentru Străini din Siena* care evaluează pregătirea teoretică şi practică în domeniul predării limbii italiene pentru profesorii de limba italiană străini şi garantează un anumit grad de omologare chiar şi în afara parcurgerii unui parcurs de formare specific: orice candidat se poate pregăti automat în maniera pe care o consideră mai adecvată nivelului de Certificare ales. Antonella Torente III. Validitatea sa legală. re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. ore planificate 30 Costul total al programului: 22. Fabio Boccio. Certificat de CompetenŃă în Didactica Limbii Italiene pentru străini. care are ca Ńintă un tip specific de solicitanŃi.020 lei (880. în funcŃie de gradul de complexitate al cunoştinŃelor dobândite în urma pregătirii lingvistice. fără a obŃine Certificatul de nivel 1. Benedetta Bacile.it 71 . şi garantează admiterea la examenul DITALS de nivel 2.docente. Obiective specifice: să ofere solicitanŃilor posibilitatea de a-şi evalua nivelul de cunoştinte şi implicit de a obŃine Certificatele DITALS.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I. obiective. în Italia şi în străinătate depinde de structura fiecărui stat şi de fiecare instituŃie. de nivelele:1 şi 2. rezultate) Scop: Cursul de formare pregăteşte profesori pentru examenul de nivel 1 al Certificatului DITALS sau permite pentru cel ce doreşte de a trece direct la proba de nivel 2. DIN SIENA). Rezultate: DITALS: CURSURILE ORGANIZATE DE STUDIOITALIA SUNT RECUNOSCUTE CA VALABILE DE CENTRUL DITALS (UNIV. activităŃi. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr.CENTRU DE CERCETARE ŞI DE SERVICIU DITALS. LA SFÂRŞITUL ADMITERII LA EXAMENUL DE CERTIFICARE DITALS DE NIVELUL 2. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE FORMARE PENTRU PROFESORII DE LIMBA ITALIANĂ L2 ÎNDREPTAR ÎN DIDACTICA LIMBII ITALIENE CA LIMBĂ STRĂINĂ Tipul de programe: curs de pregătire metodică Public – Ńintă vizat: profesorii de limba italiană din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul pregăteşte profesorii pentru examenul DITALS de nivel I (PREDITALS) şi îndeplineşte cerinŃa de frecventare a unui curs de glottodidattica de cel puŃin 30 de ore pentru cine vrea să susŃină examenul DITALS de nivel II.docente.

it 72 re şti IC CT A a .ziua 1. UK . şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. producerea de activităŃi activ participative 3. structurilor gramaticale şi a funcŃiilor de limbă – ziua 3. Bucuresti III. dezbateri de grup. fise de lucru. Canterbury. 7 ore 3. timp alocat: 1. 7 ore 4. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice ce predau în segmentul pre-şcolar şi primar în predarea limbii engleze prin tehnici activ-participative Competente specifice: 1. Durata: 28 ore (4 zile a câte 7 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. ascultat. scris. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr.CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. CRITERII CURRICULARE TEACHING YOUNG LEARNERS – SUMMER SCHOOL (ŞCOALA DE VARĂ) Denumirea programului: TEACHING YOUNG LEARNERS Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. creative. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor productive: scris şi vorbit în predarea limbii engleze – ziua 2. managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7. 7 ore. 7 ore 2. Tehnici şi activităŃi de predare a vocabularului. crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 8. Calendarul programului: iulie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu. ore planificate 28 Costul total al programului: 22. folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind tehnici activ participative 2. recunoaşterea tipului de inteligenŃă dezvoltat de diverse activităŃi activ-participative 6. feedback. ziua 4. Tehnici de evaluare longitudinala. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor receptive: citit şi ascultat în predarea limbii engleze . ziua 4. integrarea activităŃilor activ participative pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4.Uniscan Grup Educational. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. şi vorbit la elevi 5. însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu copiii 10. şi evaluarea finala. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 9. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 11. integrarea activităŃilor activ-participative în formarea deprinderilor de citit. clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 1 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 2 prezentări 3 Imagerie ghidată 4 Joc de rol/ mini-dramatizari 5 Mini-proiecte Rezultate: folosirea metodelor activ-participative de predare-învăŃare a limbii engleze în sistemul educaŃional preşcolar şi primar. prezentari flipchart II.comunicare_zoratti@yahoo.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 14 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. RESURSE UMANE Profesori formator Pilgrims.

4 ore. 4 ore 9. prezentari powerpoint II. timp alocat: 5. 4 ore 10. Metafora.planuri de lecŃii . NLP în predarea limbii engleze la clasa 21.comunicare_zoratti@yahoo. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 19. Durata: 28 ore (7 zile a cate 4 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice.pe activităŃi psihodramatice. creative. Joc de rol/ inversiune de rol. Oglinda. 4 ore 7. solilocviul. ore planificate 28 Costul total al programului: 18. ziua 6. Imagerie ghidată. 4 ore 8. Uniscan Grup Educational. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti Costul cursului / cursant: 300 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. stăpânirea tehnicilor psihodramatice. Bucuresti III. şi vorbit la elevi 15. dublul. însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic. dublul. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. Tehnici de evaluare – lucrul cu grupul şi lucrul cu protagonistul. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. 4 ore 6. ziua 7. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul preşcolar – ziua 2. 4 ore 11. IniŃierea în conceptul de psihodramă lingvistică din domeniul psihologiei şi aplicaŃiile lui în metodica predării limbii engleze– ziua 1.it 73 a PSICHODRAMA TECHNIQUES în . solilocviul. producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie 17. crearea unor activităŃi folosind tehnici psihodramatice în predarea limbii engleze în clasă 14. scris. deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama 18. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. NLP 20. clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi. integrarea de activităŃi psihodramatice în formarea deprinderilor de citit.000 lei (300 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 11 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. solilocviul. dezbateri de grup. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 22. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: USING LINGUISTIC re şti IC CT A TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. crearea unor activităŃi de evaluare prin tehnici psihodramatice 16. solilocviul. joc de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul gimnazial – ziua 4. feedback.CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Simona Elena Popa. Mini-proiecte Rezultate: introducerea unei tehnici inovative în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: ianuarie – martie 2010. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul primar– ziua 3. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul liceal – ziua 5. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. dublul. Dublu. Joc simbolic. folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze la clasa 13. ascultat. SecvenŃe de planificare . dublul.iunie 2010 ModalitaŃi de evaluare: protocol. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. aprilie . Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în folosirea psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze Competente specifice: 12.

scris. creative şi inovative de predare a limbii engleze Competente specifice: 1 folosirea de metode creative de predare a limbii engleze (arts and crafts) 2 folosirea de strategii şi abordări noi de predare a limbii engleze 3 integrarea de activităŃi creative necesare formarii deprinderilor de citit. CCD Bucuresti Romania. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 200 profesori limba engleza din Ńară şi din străinatate Costul cursului/ cursant: 400 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 200/ nr. Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi. dezbateri de grup. Bucureşti . prezentări flipchart II. ore planificate 18 Costul total al programului: 80000 lei (400 lei X 200 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 23 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CREATIVITY în TEACHING ENGLISH ModalităŃi de evaluare: protocol. creative. ELT Training and Consultants. ascultat.comunicare_zoratti@yahoo. timp alocat: 1 IniŃierea în metode creative de predare a limbii engleze – ziua 1. "CREATIVE GRAMMAR PRACTICE & DRILLING" e. round-up. şi vorbit la elevi 4 producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o maniera creativă şi inovativă 5 cunoaşterea unor tehnici creative de predare a limbii engleze 6 însuşirea tehnicilor de lucru creative 7 stăpânirea tehnicilor creative în predarea limbii engleze la clasa 8 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 9 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate 10 crearea de activităŃi creative la clasă ActivităŃi: 6 Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi 7 Imagerie ghidată 8 Joc de rol 9 Mini-dramatizări 10 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: mai 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofliu. feedback. 6 ore 2 Tehnici şi activităŃi creative (CREATIVE VISUALS" . în colaborare cu Uniscan Grup Educational.t. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. în luna mai 2010) Planificare pe stagii/ module tematice. dezbateri de grup. şi feedback – ziua 3. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. Greece. feedback. III.c.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. Athens. RESURSE UMANE Profesori formatori Pilgrims.it 74 re şti u IC CT A a . 6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici activ-participative. Canterbury UK. prezentări powerpoint Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: 200 profesori de limba engleza din Ńară şi din străinatate Justificarea (necesitate şi utilitate ): Seminarul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană. 6 ore 3 Aprofundarea tehnicilor de predare creativa a limbii engleze.) de predare a limbii engleze – ziua 2.

Gardner– ziua 1. dezbateri de grup. şi vorbit la elevi 5 crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 6 managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7 cunoaşterea inteligenŃelor multiple 8 însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu ajutorul inteligenŃelor multiple 9 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 10 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 11 Lucrul în echipă/ pe grupe / în perechi 12 prezentări 13 Imagerie ghidată 14 Joc de rol/ mini-dramatizari 15 Mini-proiecte Rezultate: motivarea şi susŃinerea copiilor cu diferite tipuri de inteligenŃă în învăŃarea limbii engleze Calendarul programului: martie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu. creative. Canterbury. feedback.comunicare_zoratti@yahoo. ascultat. ore planificate 18 Costul total al programului: 22. 6 ore.it 75 re şti IC CT A a . ziua 3. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEACHING ENGLISH THROUGH MULTIPLE INTELLIGENCES Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea (necesitate şi utilitate): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în predarea limbii engleze prin inteligentele multiple Competente specifice: 1 folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind inteligentele multiple 2 produce activităŃi specifice fiecărui tip de inteligenŃă 3 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenŃă pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenta în formarea deprinderilor de citit.Uniscan Grup Educational. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare. Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. fise de lucru. timp alocat: IniŃiere în teoria inteligenŃelor multiple a lui Th. UK . Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. prezentări flipchart II.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. Bucuresti III. nevoilor profesorilor de a preda limba engleza prin metode noi. 6 ore Tehnici de evaluare longitudinală. şi tipuri de activităŃi – ziua 2. 6 ore Tehnici de predare a limbii engleze folosind inteligenŃele multiple. scris.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi din alte oraşe Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr.

creative. ascultat. NLP stăpânirea tehnicilor psihodramatice. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Canterbury UK.comunicare_zoratti@yahoo.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare. dublul. programare neurolingvistică în formarea deprinderilor de citit. Calendarul programului : ianuarie 2010 9.it 76 . NLP în predarea limbii engleze la clasă integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate crearea de activităŃi inovative la clasa ActivităŃi: 16 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 17 Imagerie ghidată 18 Joc de rol / inversiune de rol 19 Dublu 20 Oglinda 21 Metafora 22 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodica a profesorilor de limba engleza 8. Durata: 18 ore (3 zile a cate 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. 6 ore 2 Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. programarea neurolingvistică. feedback. timp alocat: 1 IniŃierea în conceptele din domeniul psihologiei şi în folosirea lor ca metode inovative de predare a limbii engleze – ziua 1. 6 ore 3 Tehnici şi modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin programare neurolingvistică şi analiza tranzacŃională – ziua 3. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze – ziua 2. ModalitaŃi de evaluare : portofliu. scris. Bucuresti III. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims. dezbateri de grup. în colaborare cu Uniscan Grup Educational. ore planificate 18 Costul total al programului: 22. solilocviul. şi vorbit la elevi producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o manieră creativă şi inovativă deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama. prezentari flipchart II. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. analiza tranzacŃională. 6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici inovative de predare a limbii engleze CompetenŃe specifice: folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea a limbii engleze la clasă folosirea tehnicilor din programarea neurolinvistică în predarea limbii engleze în clasa integrarea de activităŃi inovative: psihodrama. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: re şti u IC CT A a INNOVATIVE METHODOLOGY IN TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană.

spaniolă.comunicare_zoratti@yahoo. germană. profesionale şi personale cu grade diferite de complexitate. iar atestatul este recunoscut în Ńările Uniunii Europene.it 77 . italiană. maghiară. prof. Este un sistem deschis pentru fiecare categorie socială de la elevi la salariaŃii adulŃi. franceză. Responsabil. metodist Alexandrina Zoratti limba. Se testeaza capacitatea orală şi scrisă de a folosi limba în comunicarea cotidiană pe subiecte practice. rusă.Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centru acreditat pentru certificatele ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Examenele pot fi susŃinute în limbile: engleză. Certificatul ECL este ”un paşaport de limbă” recunoscut în Europa şi America cu valabilitate pe durata vieŃii. română pe patru nivele.

Ada Bena..00. Stănescu” 2 Falling în love with teaching Monica Stoica Reka Vadasz 31 oct & 1 nov.00.00 – 18.ro .CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice British Council şi Casa Corpului Didactic Bucureşti Formator(i) Data.00. 200 3 Workshops that work 200 8 021 3079600 4 Getting ready for teachers’ exams (Mettext) Bianca Popa.30.18 octombrie Lic. 021 3079600 550 5 Teaching Literature Bianca Popa contact@britishcouncil. 48 021 3079600 700 Taxa în lei a u Titlul cursului 1 Formare de mentori (in limba romana. British Council 6 Programare neurolingvistica (PNL)pentru profesori (in limba romana. 9. 3. 9. 021 3079600 contact@britishcouncil. 021 3079600 320 . 9. pentru profesori de toate specialitatile) Doina Fleanta. 021 3079600 200 8 Creative Writing Cristiana faur 2 feb. 26 nov. 6 021 3079600 150 15. British Council 31 ian.ro .ro . pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 feb. 9.00 – 30 contact@britishcouncil.00 – 13. 14.30 British Council 8 contact@britishcouncil.00.00. British Council 8 contact@britishcouncil. . 5 feb. 9..30. 19. 4. pentru profesori de toate specialităŃile) Monica Ralea 20 & 21 feb. Elena Gardescu 9 . 9.30 Liceul Bilingv “G Coşbuc” 78 18 contact@britishcouncil.ro . română.11 & 16 .ro . Teoretic “ N.ro . 021 3079600 200 7 Filmul – generator de dezbatere (in lb.ro .ro . Monica Ralea 12.30. British Council 21 & 28 nov.. 14.30 Liceul Bilingv “G Cosbuc” 6 contact@britishcouncil.00 – 15..00 – 14.30.00 – 13. intervalul orar şi locul Nr. 021 3079600 150 9 Getting Ready for Inspections Cristiana Faur 3.00 – 13.ro .17 dec.30 British Council 8 contact@britishcouncil. ore Pentru înscriere şi detalii luaŃi legătura cu: contact@britishcouncil.00 – 18.10.

ro . ore Pentru inscriere şi detalii luati legatura cu: contact@britishcouncil.00 – 16.00 – 13. 021 3079600 200 13 Comunicare pentru cetăŃenie democratica (in limba romana.00 .30. şi pentru profesori de alte specialităŃi) Reka Vadasz 17& 24 aprilie. 021 3079600 200 14 Teaching English through songs Monica Stoica 15 & 22 May.ro .00 18.ro.00 – 16. British Council 6 contact@britishcouncil.ro .14.ro . 14. British Council 8 contact@britishcouncil.ro . 9. British Council 8 contact@britishcouncil.00 British Council 6 gratuit . 021 3079600 gratuit 3 Preparing students for Cambridge exams YLE Monica Ralea 10 ianuarie. 021 3079600 gratuit 79 .30 British Council 10 contact@britishcouncil. intervalul orar şi locul Nr.30.00 – 16. 9.00. 9.00 British Council 6 contact@britishcouncil.10 Teaching Young Learners Elena Gărdescu 2 & 3 feb. pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 mar.00 – 16. 9.ro Taxa 1 Preparing students for Cambridge exams CAE Alice Cojocaru 15 noiembrie. 9.ro. 021 3079600 2 Preparing students for Cambridge examsCPE Alice Cojocaru 29 noiembrie. 021 3079600 250 11 Managementul evenimentelor educationale (in limba romana.ro 021 3079600 gratuit 4 Preparing students for Cambridge exams FCE Alice Cojocaru 10 ianuarie. 14. British Council 6 contact@britishcouncil.ro 021 3079600 gratuit 5 Preparing students for Cambridge exams KET Monica Ralea 17 ianuarie.00 – 18.30 8 contact@britishcouncil.30. British Council 8 contact@britishcouncil. 021 3079600 200 12 Neuro Linguistic Programming (NLP) for teachers Monica Ralea 10 & 11 apr .00. 021 3079600 gratuit 6 Preparing students for BEC Alice Cjocaru 17 ianuarie. 14.00 – 18. British Council 6 contact@britishcouncil. 9.00 – 16. 021 3079600 200 Cambridge courses Titlul cursului Formator(i) Data. 9.00 – 16.00. British Council 6 contact@britishcouncil.00.ro. 9.

7 Preparing students for Cambridge exams PET Monica Ralea 31 ianuarie. 021 3079600 gratuit 9 Preparing students for IELTS Monica Ralea 28 februarie.00 – 16. 9. 9.00 – 16.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 British Council 6 contact@britishcouncil.ro. 021 3079600 gratuit 1 2 Cursurile din aceste tabele nu sunt acreditate Cursurile care promovează examenele Cambridge sunt gratuite.ro.ro. 9.00 – 16.00 British Council 6 contact@britishcouncil. 9.ro gratuit 11 Preparing students for Cambridge exams – ICFE (Financial English) Alice Cojocaru 28 martie.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 – 16. 021 3079600 gratuit 10 Preparing students for Cambridge exams – ILEC (Legal English) Alice Cojocaru 14 martie.comunicare_zoratti@yahoo.00 – 16.00 – 16. la cerere.ro. 9. 021 3079600 gratuit 8 Preparing students for TKT Monica Ralea 7 februarie.ro.it 80 .00 British Council 6 contact@britishcouncil. Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. 021 3079600 gratuit Preparing students for TKT – CLIL and KAL Monica Ralea 14 februarie. toate cursurile din cele 2 tabele se pot repeta. 9.

Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. Scop: formarea deprinderilor de scriere a unor proiecte pentru accesarea de fonduri europene. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/ cursant 3.C. Se pune accentul pe scrierea proiectelor în vederea accesării de fonduri ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în depunerea proiectelor de accesare a fondurilor europene Calendarul programului: va fi fixat de C.CNFPA. bibliotecă. Obiective specifice programului: dobândirea. Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu). II.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management de proiect. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGER DE PROIECT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . consolidarea. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs.96 lei (700 lei /cursant / 171 ore) Costul pe cursant: 700 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. III. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor .D.com a icip c iului Bu u Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 81 . RESURSE UMANE Formator: Ruxandra Enache – lector Codecs Romania Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi.

CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONTABILITATE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în activităŃile de Contabilitate Calendarul programului: va fi fixat de C. bibliotecă. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. contabil Liceul „Nichita Stănescu” Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. III. RESURSE UMANE Formator: Cristina Grezi. Durata: 161 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/cursant 3.). cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. consolidarea.com 82 .CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland I.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Contabilitate. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi.92 lei (630 lei /cursant / 161 ore) Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Pentru participarea la curs sunt necesare studii medii. Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.D. II.CNFPA Scop: formarea deprinderilor necesare activităŃii de Contabilitate Obiective specifice programului: dobândirea.C.

CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR PROTECłIA MUNCII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.com 83 .D.90 lei (630 lei /cursant / 217 ore) • Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii. Durata: 217 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă . III. consultant de specialitate Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. RESURSE UMANE Formator: Monica Toaje.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I. Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor .C. bibliotecă. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Calendarul programului: va fi fixat de C. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Obiective specifice programului: dobândirea.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor.CNFPA . CRITERII ECONOMICE Criterii economice: • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa • Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 2. Modulul II: consultanŃă recapitulativă . consolidarea. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs.

C.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. consolidarea. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi.com a icip iului Bu cu Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 84 .CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I. Durata: 128 ore/ 13 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 8250 lei (550 lei / cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/cursant 4. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor .D..CNFPA. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. bibliotecă. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Calendarul programului: va fi fixat de C. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Obiective specifice programului: dobândirea.30 lei (550 lei /cursant / 128 ore) • Costul pe cursant: 550 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. Ovidiu Dragoş Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Inspector resurse umane. III. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. RESURSE UMANE Formator: prof.

CNFPA. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. bibliotecă. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. catedra Management Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. RESURSE UMANE Formator: Cristian Virgil Marinaş –asistent doctorand ASE . III.com 85 a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland .96 lei (700 lei /cursant/ 177 ore) • Costul pe cursant: 700 RON Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management a resurselor umane. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu).C.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor.cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Obiective specifice programului: dobândirea. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 3. consolidarea.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I. Bucureşti.D. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Calendarul programului: va fi fixat de C. Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă Modulul II: consultanŃă recapitulativă Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor .

după tarifele practicate de către ECDL România Coordonator: inf.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence a icip c iului Bu u Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centrul acreditat ECDL nr. conform regulamentelor ECDL România (www.org. 412 * Pentru obŃinerea certificatelor ECDL START/ COMPLET se poate urma cursul „Permisul european ECDL (European Computer Driving Licence) — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar ” * Cardul de aptitudini ECDL şi costul examenelor ECDL.ecdl. Andi Alexandru OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.ro) sunt suportate de candidat.com 86 .

C. Modul de certificare: adeverinŃă C. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. Obiective specifice programului: 1 să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL.B. Coordonator: inf. 2 creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră. Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste. conducerea unităŃilor şcolare pentru a realizarea feed-back-ului în teren. 3 să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse.D. proiecte. Mihaela Cotfas — formator ECDL. Colaborări: cu I..M.S. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Justificarea ofertei: 1 promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar. portofolii şi activităŃi practice. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 80 lei / cursant (grupă 25 formabili — 30 lei cheltuieli materiale şi 50 lei cheltuieli salariale) precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră X cursant. pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line. 2 oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite). Scopul: 1 consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu. Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic. sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene. grupe de 18 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009.com a u CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20/ 25 CREDITE ŞI 87 . solicitanŃi din comunitatea locală. 2 să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence I. II.

A. bibliotecă . pachetul de programe Microsoft Office (Word. Casa Corpului Didactic Bucureşti . CNFP. iar cel de-al doilea practic. Evaluarea se realizează la finalul fiecărui modul şi constă în susŃinerea de către cursanŃi a doua teste. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. re şti u IC CT A a Coordonator: inf. Testul grilă se desfăşoară on-line. unul teoretic.25 CREDITE I. Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009. Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. . conducerea unităŃilor şcolare. activităŃi practice. iniŃiere IT).reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l. II. PowerPoint. atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S. grupe de 25 formabili fiecare. III. Pragul de promovabilitate al fiecărui test este stabilit la 70 puncte din 100. total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA. iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. 2 să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: 1 ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: 1 să fie capabili a utiliza calculatorul. filialele Casei Corpului Didactic. RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă.A. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S. Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare .com 88 . Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. logistică. fiind alcătuit din 40 de itemi.echipamente. Excel. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei/ cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). utilizare AeL).

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. bibliotecă.com 89 . Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală.A. total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S. Calendarul programului: trimestrul IV 2009.– 25 CREDITE I. 2 să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA re şti u IC CT A INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: 1 să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 178 lei/ cursant (2 lei/ oră X cursant X 89 ore = 178 lei). trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare. III.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S. RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă. conducerea unităŃilor şcolare. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. activităŃi practice.A. Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.. CNFP.A. II. comunicare şi colaborare. promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii. logistică. grupe de 20 formabili fiecare. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile. Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului. filialele Casei Corpului Didactic. a ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII - Coordonator: inf. atestat de SIVECO S.

să proiecteze planul operaŃional al CEAC.223. Violeta GOGU. rezultate) Scop: susŃinerea unităŃilor de învăŃământ în procesul de autoevaluare instituŃională.com 90 . 4 ore Tema III . harta proceselor organizaŃiei. Rezultate: La sfârşitul programului participanŃii vor fi capabili să operaŃionalizeze Strategia de evaluare internă a unităŃii de învăŃământ. conform grupei de cursanŃi). corecta utilizare a unui set de instrumente cu caracter practic aplicativ. Nina HANCIUC. Mariana DOGARU III. • Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar): semestrul I. RESURSE UMANE • Formatori (nivelul de pregătire): experŃi din cadrul ARACIP – Constantin-Şerban IOSIFESCU. ConstanŃa – Valentina MIHĂILĂ. Alina – Aura RÂPĂ.formare@gmail. semestrul II. prin pregătirea resurselor umane implicate în acest proces. fişe de evaluare. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EVALUAREA INTERNĂ/ EVALUAREA EXTERNĂ PRIN PRISMA STANDARDELOR – PRINTRE RISCURI CĂTRE SUCCES • Tipul de program – program tematic • Public-Ńintă vizat – personal didactic din toate tipurile de unităŃi de învăŃământ.com • • re şti u IC CT A a Coordonator: Documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. studii de caz. activităŃi. conceperea şi definirea procedurilor obligatorii în unitatea de învăŃământ. să realizeze proceduri formalizate. Gabriela Alina PARASCHIVA. membrii ai CEAC • Justificare (necesitate.com. certificat de participare. portofolii. 0740.606. feedback. • Durata (nr. obiective. exerciŃii. corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. 4 ore • Curriculum-ul programului (scop. • ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. ActivităŃi: prezentări. • II. 4 ore Tema IV . Obiective: corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii.Proceduri – definiŃie. proceduri esenŃiale în unitatea de învăŃământ. chestionare.460. dezbateri. teste. mastertopic@gmail.062 sau pe mail: ic. 4 ore Tema II – Întocmirea Planului operaŃional al CEAC. în evaluarea internă a calităŃii. exerciŃii. utilitate): corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii în cadrul oricărei unităŃi de învăŃământ preuniversitar şi pregătirea membrilor acesteia pentru activitatea de evaluarea externă periodică pe baza standardelor de acreditare şi de referinŃă. total de ore de formare): 16 ore • Planificarea pe stagii/ module tematice. Număr minim de participanŃi pe grupă: 25 ModalităŃi de înscriere RelaŃii la telefoanele: 0730. pauze de cafea/ de prânz. CRITERII ECONOMICE Costul programului: 300 lei (+TVA)/ participant În preŃul cursului sunt incluse: suport de curs.Evaluarea externă periodică: standarde de acreditare şi standarde de ReferinŃă. timp alocat Tema I – Proiectarea activităŃii CEAC (Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii) la nivelul unităŃii de învăŃământ (corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ.

Mişcarea personalului didactic . concurs de titularizare/ suplinire . concurs de titularizare/ suplinire .Soft-uri educaŃionale .LegislaŃie cu privire la curriculum naŃional .Programe şcolare pentru toate ariile curriculare pentru întreg ciclul de învăŃământ . manuale Editura „Atelier Didactic” Biblioteca CCD pune la dispoziŃia utilizatorilor: .Baza de date a publicaŃiilor bibliotecii CCD .CAPITOLUL IV Organizare evenimente: lansări reviste. cărŃi.Statutul personalului didactic şi legea învăŃământului .Fond de carte specializat pentru cadrele didactice care susŃin examene pentru obŃinerea gradelor didactice.Programe pentru obŃinerea gradelor didactice.

redactori.1 aprilie 2010 ModalităŃi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF Contract nr. POSDRU/19/1. documentarişti) din învăŃământul preuniversitar. 1 octombrie 2008.3/G/16455 2.UK 1 octombrie 2009.Proiect Leonardo Transfer de InovaŃie GRU-09-P-LP-9-B-GR – Harnessing Intercultural Diversity. 3. 5. Napoli. 1 aprilie 2009 . 6. 91 . 7. Spania.Proiecte europene în derulare 1. 141800-LLP-1-2008-1-ES-COMENIUS-CMP –– Competences of Professional Educators în Europe (COPE). Italia 1 octombrie 2008 . 1 septembrie 2009-31 august 2011. LLP-LdV/ToI/08/IT/500 –– Helps for High Training and High School (HeLPS Transfer). LLP-LdV/Toi/09/UK/ – Measuring & Assessing Soft-Skills (MASS). Universitatea Politehnica Bucureşti 1 octombrie 2008 .30 septembrie 2010 Proiect Comenius centralizat. coordonator CEP Manacor. coord.Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie.Istituto Tecnico Industriale Francesco Giordani. coord. LLP-LdV/ToI/2008/RO/028 –– Work at distance to Teach at Distance (T&T).30 septembrie 2011 . Grecia.30 septembrie 2010 Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie. 4.30 septembrie 2010 . Proiect Grundtvig Parteneriat pentru ÎnvăŃare Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013 – Curs de formarea şi perfecŃionarea personalului didactic auxiliar (bibliotecari. coord. coord.

devenind cunoscută pentru seriozitatea şi profesionalismul de care dă dovadă în relaŃiile cu clienŃii şi partenerii săi. care s-a dezvoltat an de an.ÎnfiinŃată în anul 2003. jurnale de călătorie. dar şi lucrări de autor (beletristică. Editura noastră vă oferă următoarele servicii: editare de cărŃi şi reviste. apare revista cu acelaşi nume. care cuprinde articole pe o tematică extrem de variată ale cadrelor didactice bucureştene. Vă mulŃumim pentru încredere şi vă aşteptăm şi în acest an şcolar cu noi titluri şi oferte editoriale. Creativitatea. promovând în permanenŃă o bună colaborare cu toŃi autorii şi colaboratorii noştri. ISSN şi descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României tehnoredactare corectură grafică computerizată/ copertă editare pe suport electronic (CD. conferinŃe naŃionale şi internaŃionale etc. editând până în prezent lucrări extrem de utile în activitatea de la catedră. lucrări ale diferitelor simpozioane. Editua se adresează cu precădere cadrelor didactice.. Coordonator Editura Atelier Didactic Documentarist Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo. DVD) servicii tipografice (în parteneriat cu tipografii) Semestrial. profesionalismul. cum ar fi suporturi de curs.com 92 . asigurând numărul ISBN. caiete practice de învăŃare a limbii engleze. flexibilitatea sunt atribute care ne caracterizează. revistă editată în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. în cadrul editurii. Atelier Didactic. lucrări de doctrat). pe care ni-i dorim parteneri în activitatea noastră. editura Atelier Didactic a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti se poate lăuda cu o activitate bogată.

scrierea corectă a datelor cu diacritice (verificarea gramaticală şi a punctuaŃiei).C.D.com MulŃumim pentru colaborare! 93 . Word Art). jos.. centrarea corectă a titlului (Center).C. Times New Roman. cu altă formă de scriere decât cea folosită.C. se aduce articolul tipărit în 2 exemplare într-un dosar şi copiat pe CD. conŃinutul se scrie la un rând. după preferinŃă textul se poate scrie pe 2 sau 3 coloane.c. se depune articolul la redactorul C. dreapta 1cm şi stânga 2. informatică).5cm. se inserează o imagine adecvată subiectului.D.D. Revista apare semestrial (aprilie sau decembrie a. Bucureşti (C. pentru conŃinut (B.) şi fiecare persoană se poate înscrie cu un singur articol la revistă pe semestru. etaj 1. Publicarea în revista CCD Bucureşti vă sprijină în dezvoltarea profesională. împărŃirea corectă a textului din margine în margine (Justify). Pot participa la publicarea unui articol cadrele didactice din toate ariile curriculare.C. nu se numerotează paginile fişierului. – Mihaela COTFAS mihaelacotfas@yahoo. Coordonator revistă „Atelier Didactic” redactorul C. tema abordată conŃine minim 1 pagină şi maxim 2 pagini (fără numerotare pagini). cât şi personalul auxiliar. Font. I. Materialele se depun personal la sediul C. titlul se scrie cu size-ul de 14-20. marginele paginii A4 sunt: sus.C.D. pentru selecŃionare cu două luni înaintea apariŃiei revistei.Pentru a participa cu un articol de specialitate în revista „Atelier Didactic” a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti trebuie să respectaŃi următoarele cerinŃe: fişierul va purta numele persoanei şi titlul articolului (nu se trec diacritice). Revista ”Atelier Didactic” se poate achiziŃiona în mai multe exemplare de la standul de carte sau prin redactorul C. cu size-ul de 12.D.

Luca. 22. 43. 49. 3.G NeamŃu.5 3. 47. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a ÎnvăŃarea deplină.5 10. Bagdazar Nicolae VinŃanu Kieran Egan. Ion Neacşu.M. 41. I. Ştefan Popenici Nicolae VinŃanu LuminiŃa Delgiudice-Matei *** Petru Lisievici *** Lavinia Ungureanu. 27. 24. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Limba şi literatura română cl VII-VIII Limba şi literatura română cl. 12. 38. 31. 39.25 3.5 3. 2. 14. a XII-a pentru grupele de performanŃă Informatică gimnaziu pentru grupele de performanŃă Istorie. Şandru. 35. A. 32.5 10.5 10. II (CD) Didactica predării religiei Didactica. 10. Gh.5 0.3 0. Adina Gârlea Camelia Badea Vasile Bunescu Daniela Dima łăpîrdea *** G. 37.5 0. 52.) *** Mihai Ielenicz. 2/ 2009 Atlas geografic general Calitatea învăŃământului Coruri pentru elevi vol. Constantin Florea Asigurarea calităŃii în educaŃie vol I. S. 20. Silviu NeguŃ Petru Lisievici *** Mariana Ciobanu *** Dumitru Popovici N. Adina Bălan Adrian Pintea. 36.a Eugenia Popescu *** Lucia Vlădulescu Marin Ilieş. Ioana Bot Ovidiu MăntăluŃă Ocvian Bondoc Sergiu Cătăneanu. Adina Gârlea Clara Ionescu.5 4. A. Adina Bălan Adrian Pintea. Zoratti. 15.5 20 20 6 1 25 30 1 10. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Metodica predării educaŃiei fizice Pagini nescrise din istoria culturii Române Predarea ca o poveste Predarea pe baze de obiective curriculare Probleme de fizică Probleme de fizică tip Grilă pentru BAC şi admitere în învăŃământul superior Profesorul azi. 30. 16. 45. 29.Marcinschi Ioan Dumitru Clara Ionescu.5 1 20 6.5 12. SoluŃii noi la probleme controversate Din problemele culturii europene EducaŃia adulŃilor EducaŃia elevilor hiperactivi şi cu deficit de atenŃie EducaŃie universitară English Communicative Functions English one (CD) Evaluarea în învăŃământ ExpediŃii în miniatură Fizica şi Chimia pentru titularizare. 23.LISTA CĂRłILOR (LA VÂNZARE) AFLATE LA STANDUL CCD Nr. 6. 19. a X-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl.5 6.5 27 40 6 1. 7.5 7. examene de grade didactice Fizică. a. 42. Mădălina Ciolocoi Agneta Anghel.VII-XII. 40. Teorie şi practică Limba română. 11. 4.a. 33.5 8 15 15 27 20 21. Vasile Vasile Kieran Egan Dumitru Copilu. 17. 18. 48. ş. Crt.4 40 40 40 40 8.5 10 Informatică cl.5 22 17 3. Metode moderne de predare Proiectul de autoevaluare instituŃională RaŃiunea tehnoştiinŃei Sistemul excretor şi reproductiv (CD) Sistemul locomotor şi digestiv (CD) Sistemul nervos şi endocrin (CD) Sistemul respirator şi circular (CD) Şcoala şi familia Testarea NaŃională 94 . M. 44. cl. 21. 34. 25. II Didactica biologiei vol. Violeta Copil Daniel Crocnan Daniel Ovidiu Crocnan.Oancea. 26. 13. Gabrile Ilieş Rodica OŃeleanu I. ş. Felea (coord. 9. II Atelier Didactic nr. 8. a XI-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. AUTORUL TITLUL PreŃ (LEI) 1. M. a IX-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. pentru grupele de performanŃă Fundamentarea pedagogiei şi educaŃiei religioase Fundamente ale didacticii şcolare Fundamente ale educaŃiei tehnologice Geografia României Ghid arhivistic pentru unităŃile din învăŃământul preuniversitar Ghid de orientarea carierei pentru tineri (CD) Ghid metodic pentru învăŃătorii şi profesorul de limba şi literatura română 13 7 11 1 12 20 6. Teodor Julea Geoff Petty Luana Miruna Chira Nicolae VinŃanu *** *** *** *** Alexandru Gheorghe ş. Kaitor. 51. 28. 50.5 18 6. 46. IX-XII pentru grupele de performanŃă Management financiar Matematică. 5. Adina Bălan Clara Ionescu.

pe cât poŃi mai mult. în sufletul celui cu care stai de vorbă.„Deprinde-te a asculta cu atenŃie pe oricine şi a te pune.” Marc Aureliu .

com Florica Paragină floricaparagina@yahoo.D.com TIC Andi Alexandru Oprea tic_ccd_bucuresti@yahoo.com Stan Alice pr_ccd_bucuresti@yahoo.com Limbă şi comunicare Alexandrina Zoratti limba. Fizică Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo.com Cecilia Iuga cicitomus@yahoo.comunicare_zoratti@yahoo.it Management educaŃional Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo.C. Viorica DRĂGAN . BUCUREŞTI Prof.com InspecŃia şcolară Olimpia Mateescu o_mateescuccd@yahoo.Consiliere şi orientare Simona Luca consiliereccd@gmail.com DIRECTOR C.com Personal didactic auxiliar Integrare europeana şi proiecte internaŃionale Tehnologii Arte şi Ed.com Om şi societate Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.com ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Maria Dima dima.com Matematică şi ştiinŃe Grigorescu Ştefan grigorescu_stefan@yahoo.maria_ccd@yahoo.

Cerchez” Şcoala nr. 108 „A. Vlaicu” Liceul Teoretic „C. Odobescu” GrădiniŃa nr. 248 - - Colegiul Tehnic „M. Franklin” Şcoala nr. 175 „CăsuŃa Piticilor” Colegiul NaŃional „M. Obregia” Şcoala nr. 1 „Sf. 34 . 149 GrădiniŃa nr. 191 GrădiniŃa nr. Kretzulescu” Liceul Teoretic „B. 51 GrădiniŃa nr. 201 „ClopoŃel” Colegiul NaŃional „M. L. Nicolescu” Colegiul Tehnic „P. Moisil” Grupul Şcolar Industrial „Gh. 211 - - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „D. 80 Şcoala nr. 117 Şcoala nr. Brâncoveanu” Colegiul NaŃional „I. Rareş” - - Liceul Teoretic „N. Eminescu” Seminarul Teologic Liceal Ortodox - Şcoala nr. 114 „Principesa Margareta” Şcoala nr. 160 GrădiniŃa nr. 189 „A. 122 GrădiniŃa nr. Voievozi” Şcoala nr. Asachi” Şcoala nr. Şcolar Economic Administrativ „A. Stănescu” Şcoala Superioară Comercială „N. MoŃoc” Colegiul Tehnic Energetic Grupul Şcolar Industrial „Gr. 111 Şcoala nr. 135 „Ştefan cel Mare” GrădiniŃa nr. Airinei” Şcoala nr. Caragiale” GrădiniŃa nr.- - Colegiul Tehnic de Poştă şi TelecomunicaŃii„Gh. Viteazul” Gr. 45 „Titu Maiorescu” Liceul Teoretic „I. Neculce” Liceul Teoretic „A.D Xenopol” - - Liceul Teoretic „Gr. 88 GrădiniŃa nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->