CAS A

R CO

PULUI DI

D

M un

ic i p cu iului Bu

Arte şi educaŃie fizică Consiliere şi orientare InspecŃia şcolară Integrare europeană şi proiecte internaŃionale ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Limbă şi comunicare Management educaŃional Matematică şi ştiinŃe Om şi societate Personal auxiliar Tehnologii TIC

re şti

IC CT A

a

Mijloc de transport metrou:
* Petrache Poenaru * Grozăveşti

www.ccd-bucuresti.org

Adresa: Splaiul IndependenŃei Nr. 315 A, Sector 6, Cod 060043, Of. 16, Bucureşti

Telefon: 004021.313.49.01 004 021.313.49.02 004021.314.46.60 Fax: 004021.313.49.27

CUPRINS
I Cursuri avizate Artele vizuale şi spaŃiul public Consilierea şi orientarea şcolară la debut Repere metodologice pentru consiliere, în învăŃământul preşcolar şi primar Strategii şi tehnici inovative de consiliere pentru profesorii din gimnaziu şi liceu DemocraŃie participativă: proiectul cetăŃeanul Comunicarea şi negocierea conflictelor Prevenirea şi combaterea violenŃei. Strategii de lucru în tulburările de comportament Dezvoltarea personalităŃii prin stimularea creativităŃii InspecŃia şcolară – suport al dezvoltării carierei didactice Proiectarea didactică pentru învăŃământul preşcolar Implementarea proiectelor şi programelor la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar ÎnvăŃarea prin experiment EducaŃia ecologică la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar EducaŃia timpurie Meşteşuguri tradiŃionale Incluziunea etno-educaŃională a rromilor Fondurile structurale – management de proiect Managementul proiectelor comunitare de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi – llp Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig Limba engleză, italiană, franceză, germană şi spaniolă Strategii didactice inovative – limba engleză Strategii didactice inovative – limba franceză Tehnici inovative în evaluare – metode complementare – limba şi literatura română Comunicare interstituŃională şi relaŃii publice Management financiar Introducere în pedagogiile alternative: Waldorf, Planul Jena Proiectare didactică la disciplina geografie, strategii şi tehnici de evaluare Strategii, tehnici, activităŃi de evaluare la disciplinele socio-umane Metodele active şi rolul lor la lecŃia de istorie Abilitare curriculară pentru educaŃie tehnologică Noi abordări curriculare pentru profilul servicii, discipline economice şi pofilul resurse materiale şi protecŃia mediului (discipline agricole, industrie alimentară, chimie industrială şi prelucrarea lemnului) ÎnvăŃare centrată pe elev Proceduri de instruire şi evaluare în aria tehnologii IniŃiere şi perfecŃionare pentru laboranŃi şi tehnicieni laboranŃi Abordări curriculare în învăŃământul profesional şi tehnic. Transpunerea standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în curriculum Formarea cadrelor didactice din IPT (profil tehnic, servicii şi resurse) şi licee teoretice pentru extinderea metodei moderne interactive de învăŃare - firmă de exerciŃiu (FE) Dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Elaborarea curriculumului în dezvoltare locală(CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic Cultura instituŃională în unităŃile de învăŃământ particulare IniŃiere în domeniul biblioteconomiei Managementul achiziŃiilor publice Organizarea activităŃii de protecŃia şi securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor – dezastre în unităŃile şcolare Gestionarea documentelor în unităŃile şcolare Curs de perfecŃionare pentru secretarii unităŃilor şcolare Organizare şi calitate în domeniul igienizării şi întreŃinerii curăŃeniei în unităŃile şcolare Arhivarea documentelor şcolare II Cursuri acreditate LocaŃii cursuri acreditate EducaŃie nonformală în muzeu Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport Didactica predării educaŃiei muzicale EducaŃie pentru formarea caracterului Şcoala incluzivă Didactica limbii române Didactica limbii latine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52

Cercurile de lectură Management educaŃional Autoevaluare instituŃională Didactica disciplinei chimie NoŃiuni generale de astronomie şi astrofizică Didactica matematicii Repere metodologice pentru studiul disciplinei ştiinŃe Didactica biologiei Metodica predării fizicii EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului Şcoala diriginŃilor Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiei (tic) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii .la cinema(modulul iii)*. italiană.IntelTEACH III Cursuri în parteneriat De la imagini în cuvinte: videoclip prin cântec (modulul i)*. franceză. spaniolă şi germană Curs de dicŃiune. limbaj . lectură expresivă (modulul –v)* Abordarea stilului oratoric în comunicare Comunicarea în afaceri în limbile: engleză. gastronomie(modulul iv)*. lectură expresivă şi dezvoltarea vocii Curs de formare pentru profesorii de limba italiană l2 îndreptar în didactica limbii italiene ca limbă străină Teaching young learners – summer school (şcoala de vară) Using linguistic psichodrama techniques în teaching english Creativity în teaching english Teaching english through multiple intelligences Innovative methodology in teaching english ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice — British Council Manager de proiect Contabilitate Inspector protecŃia muncii Inspector resurse umane Managementul resurse umane Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL Predarea în societatea cunoaşterii — IntelTEACH Evaluarea internă/ evaluarea externă prin prisma standardelor – printre riscuri către succes – Qintellis Concept IV „Oricând partenerul dumneavoastră!” Proiecte europene în derulare Editura Atelier Didactic Revista Atelier Didactic Lista cărŃilor (la vânzare) aflate la standul CCD Bucureşti Tabel nominal cu Filialele CCD Bucureşti 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 . limbaj telefonic (modulul ii)*.

CAPITOLUL I Cursuri avizate „ÎnvăŃătorii îŃi deschid uşa.” (Proverb chinez) . însă tu însuŃi trebuie să treci prin ea.

I.D. arh. CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. Cercetarii şi EducaŃiei.com 1 .C.. organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii de specialitate a publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la educaŃia artistică plastică înŃeleasă ca activitate creativă specifică şi interdisciplinară de formare a tinerei generaŃii. Obiective specifice programului: aplicarea creativă a informaŃiilor din didactica specialităŃii dobândite anterior şi îmbogăŃite prin experienŃa de catedră (limbaj plastic.B. Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru clarificarea marilor teme.E. III. creativitate) în spaŃiul public. bibliotecă. tehnici artistice). Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: Modulul I: prezentări tematice şi identificarea necesităŃilor.S. noŃiuni de gramatică a vizualului. preocupări de optimizare şi ameliorare a mijloacelor de accesibilizare a conŃinutului programei şcolare în funcŃie de particularităŃile de vârstă şi individuale ale copiilor. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie). ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. M.E. personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală.C.S. Modulul III: lucru individual şi prezentările ideilor Scop: stăpânirea cunoştinŃelor generale din ştiinŃele educaŃiei asimilate în facultate.500 lei ( 300 lei/cursant x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Colaborari: I. strategii didactice.I..cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010. focalizată pe stimularea comportamentului civic în spaŃiul public. personal de specialitate din inspectoratele şcolare. I. Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi Ministerul EducaŃiei. Pascariu Monica Simona Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. RESURSE UMANE Formatori: formatori atestaŃi de Ministerul Muncii. ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C. dezvoltarea unei idei de proiect de către fiecare participant privind o acŃiune concretă cu impact vizual într-un spaŃiu public Certificare: adeverinŃe tip C. II. mijloace de învăŃământ. cu accent pe aplicaŃiile lor practice (proiectare.C. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARTELE VIZUALE ŞI SPAłIUL PUBLIC Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori).M. unităŃi şcolare Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 2250 • Costul total al programului: 22.D.

Consilierea în situaŃii de criză. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane Costul programului . Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: • Consilierea şcolară/ asistenŃa psiho-pedagogică – cadrul legislativ. proiecte.reŃelei de consilieri şcolari .octombrie-decembrie 2009.33 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. . proiecte noi de către consilieri. simulări. . RESURSE UMANE Specialişti din cadrul CMBRAE.roluri ale consilierului în şcoală -3h • Asigurarea calităŃii serviciilor de asistenŃă psiho-pedagogică şcolară -2h Scopul: dezvoltarea profesională a profesorilor consilieri şcolari debutanŃi Obiective specifice programului: Să dobândească principalele repere teoretice referitoare la activitatea de consiliere şcolară Să abiliteze consilierii şcolari debutanŃi cu tehnici şi modalităŃi moderne de lucru Să experimenteze atitudini adecvate rolului de consilier şcolar Să dezvolte programe educaŃionale adecvate consilierii şi orientării şcolare ActivităŃi: . Consilierea şi managementul carierei – dezvoltarea resurselor personale.consiliere şcolară. şi care întâmpină dificultăŃi inerente lipsei de experienŃă la intrarea în sistem. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ŞCOLARĂ LA DEBUT Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: consilieri şcolari debutanŃi Justificarea ofertei: formarea profesorilor consilieri şcolari debutanŃi. Luiza Milea. schimbul de experienŃă. Prof. Marcela Claudia Călineci.ActivităŃi motivaŃionale .Prezentarea materialelor informative .I. Aurelia Stanculescu. Calendarul programului. • Programe şi proiecte în sfera consilierii şi orientării şcolare. Ora de consiliere şi orientare .100 lei/ cursant Cost total – 3000 lei.Metode moderne de lucru în activitatea de consiliere şcolară -8h • Consilierea individuală –8h: Evaluarea copiilor şi familiilor acestora.1 curs.Analiza cazuisticii.-1h • Consilierea ge grup.ActivităŃi de consolidare a echipei. Consilierea elevilor cu devieri de comportament. Consilierea părinŃilor. care nu au anumite competenŃe practice necesare în activitatea de consiliere.3h • Consiliere şi Orientare Şcolară în cabinetele de asistenŃă psiho-pedagogică . Ioana Şandru. Costul orei de formare/ participant – 3. • Marketingul în activitatea consilierului. programe.ExerciŃii aplicative.1h • Programa de consiliere şi orientare şcolară .repere organizatorice şi manageriale-4h. Prof. Managementul clasei.elaborarea disciplinei opŃionale. prof. Aida Ivan. Formatori: Prof. Robert Florea. de natură să le afecteze calitatea serviciilor pe care le pot oferi comunităŃilor şcolare în care îşi desfăşoară activitatea.ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale în rândul consilierilor debutanŃi Consolidarea echipei de specialişti a CMBRAE Elaborarea de materiale.com 2 . ModalităŃi de evaluare: chestionare. activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD şi CMBRAE II. III.Sesiuni de formare de tip work-shop . Prof. Prof.

. deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi. proiecte. Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile. Succesul şcolar.1h. . Dezvoltarea abilităŃilor emoŃionale-5h Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare la vârsta preşcolară şi şcolară mică. dr. ADHD. simulări. • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale. III. Ani Radu. cu nevoile psiho-afective ale acestuia.30 ore formare Costul programului 120 lei/ cursant Costul total al programului–3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în grădiniŃă sau şcoala primară. Prof. ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip work-shop.Strategii de învăŃare.Universitatea Bucuresti. CRITERII CURRICULARE REPERE METODOLOGICE PENTRU CONSILIERE. Cosmina Mironov. ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II.I. RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof. programe. proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului. Adina Tatu. cerinŃe educaŃionale speciale-5h . Prof. Asist. Managementul timpului liber al şcolarului mic-1h. Univ. schimbul de experienŃă. • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: . ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC Rezultate: Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic copilul preşcolar sau şcolarul mic. Ana Maria Oancea . Dezvoltarea creativităŃii-3 h. Univ. Drd. Asist.decembrie 2009. Simona Luca. Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor . Marcela Marcinschi Călineci . în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale. Drd. Prof.Psihologia copilului preşcolar şi şcolar mic-2h. Prof. Prof. . ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ.com 3 . şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere. Prof. Elaborarea de materiale.Ce este consilierea şcolară. ActivităŃi motivaŃionale. Anca BorzeaUniversitatea Bucuresti. Analiza cazuisticii. –definirea conceptelor cheie.Problematica psiho-afectivă a debutului grădiniŃei şi a şcolar. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane .1 curs – octombrie .Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară din grădiniŃă şi ciclul primar-6h . Rodica Cristescu. Ioana Şandru. ModalităŃi de evaluare: chestionare. ActivităŃi de consolidare a echipei.Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale. activităŃi practice.3h. Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti. prof.Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h .reŃelei de consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ExerciŃii aplicative.

I. Obiective specifice programului: − să abiliteze cadrele didactice cu metode şi tehnici moderne de lucru cu elevii la orele de consiliere − să formeze atitudini flexibile. Univ. Repere în consilierea părinŃilor şi familiei-4h. Strategii de învăŃare. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei/ cursant Cost total – 3600 lei. Cosmina Mironov. Metode şi tehnici moderne de lucru în consilierea şcolară în gimnaziu şi liceu 6h. Prof. proiecte noi de către participanŃi Calendarul programului. Dezvoltarea creativităŃii-3h Managementul şi consilierea carierei. proiecte. • domeniul constituie una dintre priorităŃile programelor de finanŃare ale reformei în educaŃie Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Ce este consilierea şcolară – definirea conceptelor cheie-1h. Ani Radu. Prof. Drd. CRITERII CURRICULARE STRATEGII ŞI TEHNICI INOVATIVE DECONSILIERE PENTRU PROFESORII DIN GIMNAZIU ŞI LICEU Denumirea programului: Tipul de program: formare profesională şi personală continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei: • cursul răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate de CMBRAE şi CCD. Simona Luca. şi urmăreşte a-l abilita pe acesta pentru a fi capabil la rândul său să ofere elevilor şi părinŃilor servicii educaŃionale la înalte standarde de calitate şi profesionalism în sfera activităŃii de consiliere.octombrie-decembrie 2009.Prof. Succesul şcolar premisă a succesului profesional. Prof.reŃelei de − Sesiuni de formare de tip work-shop consilieri şcolari − Prezentarea materialelor informative − ActivităŃi motivaŃionale − ExerciŃii aplicative. ADHD. dr. • propunem dezvoltarea competenŃelor profesionale pentru o educaŃie centrată pe nevoile şi personalitatea elevilor şi în acord cu standardele profesionale.3h. Prof. simulări. Adina Tatu. Prof.Universitatea Bucuresti. ActivităŃi: − ActivităŃi de consolidare a echipei. III. Marcela Marcinschi Călineci . Repere în consilierea elevilor cu devieri comportamnetale. programe. Marcela Marcinschi Călineci . Problematica psiho-afectivă a trecerii de la gimnaziu la liceu-1h. tinereŃea-2h Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor. managementul informaŃiilor. Scopul: formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii şi orientării şcolare în gimnaziu şi liceu. Costul orei de formare/ participant – 4 lei. ÎnvăŃarea continuă. Rodica Cristescu. Psihologia vârstelor – pubertatea. Univ. ale comunităŃii − să dezvolte competenŃe transferabile în procesul de învăŃământ. cu nevoile psiho-afective ale acestuia. Asist. utilizarea TIC Rezultate Noi competenŃe profesionale de consiliere în rândul cadrelor didactice din învăŃământul gimnazial şi liceal. Programul vine în sprijinul cadrului didactic ce îşi desfăşoară activitatea în gimnaziu sau liceu. deschise şi creative în elaborarea pachetelor de învăŃare pentru elevi.com 4 . Gheorghe Tomşa Universitatea Bucureşti. Asist. Dezvoltarea inteligenŃei emoŃionale.2h. Prof. adolescenŃa. − ActivităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin − Analiza cazuisticii.Universitatea Bucuresti. Ioana Şandru.1 curs. Anca Borzea. Ana Maria Oancea . Schimbări atitudinale în sensul plasării în centrul atenŃiei şi eforturilor educaŃionale a cadrului didactic elevul din gimnaziu şi liceu. RESURSE UMANE Specialişti psihologi şi psihopedagogi din cadrul CMBRAE şi Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei – UniversitateaBucureşti: Prof. ModalităŃi de evaluare: chestionare. Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. activităŃi practice Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. în vederea dezvoltării abilităŃilor şi atitudinilor de lucru cu elevii. Drd. − să familiarizeze participanŃii cu tendinŃele europene în domeniul consilierii şi orientării şcolare în vederea satisfacerii nevoilor personale. schimbul de experienŃă.-4h. cerinŃe educaŃionale speciale4h. Elaborarea de materiale. prof.

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEMOCRAłIE

PARTICIPATIVĂ:

PROIECTUL CETĂłEANUL
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: profesori de ştiinŃe socio-umane care predau ore de cultura civică la gimnaziu şi consilieri şcolari Justificarea ofertei: « Proiectul CETĂłEANUL » este o metodologie inovativă de predare a educaŃiei civice ce este recomandată profesorilor care predau cultură civică la clasa a şaptea, în baza Protocolului de Colaborare intre Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Institutul Intercultural Timişoara.. Cursul diseminează şi actualizează bunele practici din cadrul proiectului internaŃional CITIZEN, fiind orientat preponderent spre aspecte practice, şi presupune experimentarea diferitelor etape ale proiectului în cadrul unor sesiuni de formare, urmate de aplicarea lor la clasă. cursul răspunde nevoilor de formare şi de perfecŃionare continuă a profesorilor de ştiinŃe socio-umane şi consilierilor şcolari pentru a le forma/dezvolta abilităŃile de interacŃionare cu comunitatea şi a dezvolta în rândul elevilor un comportament necesar practicării democraŃiei participative. Datorită acestor abilităŃi/ competenŃe ale profesorului, mediul şcolar şi cel comunitar va deveni unul benefic şi stimulativ, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi. vizăm nevoile de formare ale cadrelor didactice, pentru a exercita rolul de formare şi asumare a cetăŃeniei democratice prin implicare activă în comunitate. Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate: TEMA1: Metodologia “Proiectul CetăŃeanul” la nivel internaŃional şi în România-12h TEMA 2: Politici publice şi participare civică într-o societate democratică-8h TEMA 3: Strategii didactice active pentru predarea educaŃiei civice-5h Scopul: Formarea compeŃentelor pentru utilizarea metodologiei de predare a culturii şi educaŃiei civice prin «Proiectul CETĂłEANUL » Obiective specifice programului: Familiarizarea cursanŃilor cu elementele caracteristice ale metodologiei Proiectul CetăŃeanul Aplicarea paşilor specifici ai metodologiei Proiectul CetăŃeanul în contextul specific al claselor din şcolile româneşti. Familiarizarea cursanŃilor cu termenii cheie din domeniul politicilor publice, legislaŃiei, puterii publice, dezvoltării comunităŃii locale Dezvoltarea competenŃelor formabililor de a recunoaşte probleme de interes public şi de a formula soluŃii realiste ale acestora în sprijinul autorităŃilor responsabile şi a comunităŃii locale Familiarizarea cursanŃilor cu principalele mecanisme de participare civică şi cu legislaŃia în vigoare Dezvoltarea unor competenŃe necesare influenŃării democratice a politicilor publice din diferite domenii Familiarizarea cursanŃilor cu conceptul de descentralizare şi cu rolul crescut al cadrului didactic în acest context. Dezvoltarea competenŃelor de abordare a autorităŃilor publice şi de comunicare cu acestea. Dezvoltarea competenŃelor necesare proiectării, susŃinerii şi evaluării activităŃilor didactice specifice metodologiei Proiectul CetăŃeanul ActivităŃi: Prezentarea metodei Project Citizen, etape, activităŃi.. − Participarea la spaŃiul virtual- comunitatea online –Project Citizen Realizarea efectivă la clasă cu elevii a project Citizen la ora de − Implementarea Project Citizen cultura civică . Sesiuni de formare de tip work-shop - ActivităŃi motivaŃionale Rezultate Noi competenŃe profesionale de lucru la ora de cultură civică – metoda Project Citizen. Implementarea la clasă a Project Citizen, Introducerea unităŃii în reŃeaua internaŃională on–line a Project Citizen. Calendarul programului- 1 curs- ianuarie- martie 2010. ModalităŃi de evaluare: chestionar, portofoliu, prezentarea publică a proiectului cu elevii. Certificare prin adeverinŃe tip CCD . II. RESURSE UMANE Formatori recunoscuŃi in Project CITIZEN: Prof.Tamara MANATU, Conf Univ. Dr. Silvia POPESCU, Prof. NICOLETA HANGU, Prof. Simona LUCA III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 20 persoane – 25 ore formare Costul programului – 90 lei/ cursant. Cost total - 2250 lei , Costul orei de formare/ participant – 3,6 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

5

I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA

ŞI NEGOCIEREA

CONFLICTELOR
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar, didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei:
Cursul răspunde nevoii cadrelor didactice de a convieŃui într-un mediu educaŃional securizant, non-conflictogen bazat pe înŃelegere, toleranŃă şi respect mutual. De aici, necesitatea însuşirii de strategii, metode de stimulare a conlucrării şi comuniunii didactice şi intra/interinstituŃionale prin dezvoltarea unor tehnici de negociere şi rezolvare a conflictului. Venim in întâmpinarea solicitărilor unităŃilor de învăŃământ de a consolida echipele de cadre didactice şi nedidactice, pentru facilitarea comunicării într-un mediu educaŃional comunicaŃional.

Durata: 25 de ore de formare Module tematice abordate:
• • • • • • Procesul de comunicare – definirea conceptelor – 1h Comunicarea interpersonală, inteligenŃa emoŃională-6h Comunicarea non-violentă . Asertivitatea.-4h Comunicarea inter şi intrainstituŃională.- 6h Etiologia conflictelor.-2h Strategii de negociere- 6h

Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea constructivă a conflictelor la nivel de grup şcolar şi/sau instituŃional. Obiective specifice programului: - să dezvolte abilităŃi de comunicare verbală şi non-verbală; - să clarifice motivaŃiile profesionale, valorile personale şi trăirile socio-afective specifice interacŃiunii de grup; - să concilieze poziŃiile, scopurile divergente, contradictorii sau opuse; - să amelioreze gesturile personale; - să exerseze deprinderile de reglaj emoŃional; - să elaboreze scenarii proprii de viaŃă şi de muncă în colectivitate ActivităŃi: − Sesiuni de formare de tip − Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă. work-shop − ExerciŃii de creare a echipei − Prezentarea materialelor − ActivităŃi de consolidare a echipei- ActivităŃi informative motivaŃionale − ExerciŃii aplicative, simulări. Rezultate Noi competenŃe profesionale de comunicare şi negociere, Facilitarea comunicării în cadrul echipelor de cadre didactice din unităŃile şcolare. Calendarul programului- la solicitare – 1 curs/semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Dr. Diana Melnic, Prof. Ana-Maria Oancea, prof. Elena Pascali, Prof. Aida Ivan, Prof. Postu Maria, prof. Simona Luca II. RESURSE UMANE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 persoane – 25 ore formare Costul programului – 100 lei/ cursant . Costul total - 2500 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

6

I. CRITERII CURRICULARE

Denumirea programului: PREVENIREA

ŞI COMBATEREA VIOLENłEI. STRATEGII DE LUCRU ÎN TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT
Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii de abilitare a cadrelor didactice de la toate nivelurile de învăŃământ pentru a lucra cu elevii care manifestă un comportament violent, pentru prevenirea comportamentului violent şi/ sau delincvent la elevi. Acest curs este justificat de concluziile desprinse din studiul realizat de Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei, „ ViolenŃa în şcoală”, care a relevat necesitatea formării cadrelor didactice în scopul prevenirii violenŃei în şcoli. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: o ViolenŃa umană – cauzalitate. Abordări, concepte cheie, tipologii. o Forme ale violenŃei şi medii de manifestare: în şcoală, în familie- violenŃa domestică agresivitatea în spaŃiul public o Strategii de lucru cu elevi care manifestă tulburări de comportament o Strategii anti-violenŃă la nivelul clasei o Strategii de intervenŃie privind violenŃa la nivelul şcolii Scopul: dezvoltarea de competenŃe specifice şi de strategii utile în abordarea şi consilierea elevilor care manifestă comportament violent, sau delincvent, în scopul prevenirii actelor de violenŃă . Obiective specifice programului: o să se familiarizeze cu metodele specifice de lucru cu elevii care manifestă un comportament violent; o să aplice aceste metode în funcŃie de caz; o să dezvolte programe şi strategii pentru prevenirea violenŃei în şcoli. ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop o Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative, simulări. o Studii de caz, strategii de consiliere. o Analiza cazuisticii, schimbul de experienŃă Rezultate: o noi competenŃe de abordare a fenomenelor de violenŃă o abilităŃi privind implementarea strategiilor de reducere a violenŃei în clasă şi în şcoală. Calendarul programului- la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare, proiecte, declaraŃii de intenŃie, scenarii tranzacŃionale. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Adina Tatu, Prof. Ana-Maria Oancea, Prof. Carmen Dumitru, Prof . Drujinin Victor, Prof. Rodica Cherciu. Prof. Manuela Cazan. III. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. Cost total – 3600 lei, Costul orei de formare/participant – 4 lei.

Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail.com

7

pentru a promova creativitatea. Factorii creativităŃii. ca o dimensiune structurală a personalităŃii o să conceapă strategii şi secvenŃe didactice care să potenŃeze potenŃialul creativ-imaginativ al elevilor ActivităŃi: o Sesiuni de formare de tip work-shop. Prezentarea materialelor informative o ExerciŃii aplicative. • a învăŃa cum să înveŃi. Olimpia Mateescu. Prof. a ajuta pe fiecare sa descopere propria strategie de învăŃare si mijloacele de optimizare şi a facilita crearea unor atitudini pozitive cu privire la continuitatea învăŃării pe parcursul întregii vieŃi. Simona Luca. • antrenarea şi dezvoltarea flexibilităŃii mentale. în cadrul cărora CCD se înscrie. Manuela Cazan. Durata: 30 de ore de formare Module tematice abordate: Conceptul de creativitate. Obiective specifice programului: o să identifice aspectele caracteristice ale creativităŃii. Carmen Dumitru. Prof. scenarii tranzacŃionale. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 30 persoane -30 ore formare Costul programului: 120 lei / cursant. dar şi ca produs al gândirii creatoare o să analizeze creativitatea ca un potenŃial general uman. susŃin şi dezvoltă creativitatea elevilor. Tehnici de dezvoltare a creativităŃii. declaraŃii de intenŃie. în contextul social. Studii de caz. fiind provocată şi de frica de nou. Cost total –3600 lei Costul orei de formare/ participant – 4 lei Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. atât ca proces. antreprenoriale şi sociale şi bunăstarea tuturor indivizilor societăŃii. care a condus la desemnarea anului 2009 ca An European dedicat dezvoltării CreativităŃii şi InovaŃiei. Prof Ioana Şandru. prin învăŃarea de-a lungul întregii vieŃi. Prof. promovarea spiritului inovativ şi creator. Eforturile europene. pentru dezvoltarea personală în contextul învăŃării pe parcursul întregii vieŃi. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PERSONALITĂłII PRIN STIMULAREA CREATIVITĂłII Tipul de program: formare profesională continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. Drujinin Victor. Obiectivul principal al Anului European al CreativităŃii şi InovaŃiei va fi de a sprijini eforturile instituŃiilor şi organismelor care activează în spaŃiul Comunitar. Justificarea ofertei: Programul răspunde aceleiaşi nevoi complexe. Scopul: Formarea şi dezvoltarea unei atitudini de promovare a creativităŃii cadrelor didactice. precum şi de lipsa de independenŃă. RESURSE UMANE Prof. Certificare prin adeverinŃe tip CCD II. ceea ce implică revigorarea încrederii în sine: rigiditatea nu vine decât de la condiŃionare şi rutină. Creativitatea -exemple de bune practici în şcolile europene . strategii de consiliere Rezultate: o Formarea unei atitudini de flexibilitate şi autonomie creativă în gândire o Orientarea proactivă de a valorifica în mod inovativ oportunităŃile o Aplicarea la clasă a unui program de dezvoltare a creativităŃii. Calendarul programului.primar şi gimnazial-liceal.com 8 . ocupaŃionale. ca o trăsătură complexă a personalităŃii în societatea cunaoşterii. Abilitarea psiho-peadagogică a cadrelor didactice pentru aplicarea în demersul didactic a unor metode care stimulează. vizează: • promovarea creativităŃii. Prof. abordări moderne. Prof. III.I.la solicitare –1 curs/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare. Dr. proiecte. ca un motor al inovaŃiei şi ca factor cheie pentru dezvoltarea competentelor personale. Rodica Cherciu. grupe de curs mixte: cadre didactice din învăŃământul preşcolar. simulări.

Modelul CQAF. Ruxandra Regalia – prof. I.6 lei • Costul total al programului: 37 500 lei (250 lei/ cursant) Coordonator: prof. gr. Aurelian Ene – prof. Carmen GheaŃă – prof.Proiectarea de activităŃi specifice inspecŃiei şcolare care să realizeze corelaŃia obiective – resurse – conŃinuturi . I. dr. did. gr. I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECłIA ŞCOLARĂ – SUPORT AL DEZVOLTĂRII CARIEREI DIDACTICE Tipul de program: dezvoltare profesională Public-Ńintă vizat: inspectorii şcolari şi metodiştii ISJ/MB. gr. I. gr. Managementul clasei şi didactica predării/ CompetenŃa didactică (8 ore). gr. Curriculum – tipuri.. did. I.com 9 .. did. proiecte. prezentări de documente şi reglementări din domeniu. drnd. elaborare de materiale Rezultate: Publicul – Ńintă vizat va deŃine cunoştinŃe. gr. de cursanŃi planificat: 150 • Nr. did. Gabriela Postescu – prof. Dezvoltarea profesională şi managementul carierei didactice (8 ore). Daniela Popa – prof. Cristina Ştefan – prof. exerciŃii de grup. Abordarea bazată pe proces (4 ore). portofolii II. did. metodist OLIMPIA MATEESCU o_mateescuccd@yahoo. Rodica Dimitrovici – prof. I. dr. did. Evaluare (2 ore) Scopul: Cunoaşterea şi dezvoltarea de competenŃe necesare în domeniul educaŃiei adulŃilor Obiectivele specifice programului: . I. did. did. RESURSE UMANE Formatori: Vasile Molan – conf. III. ateliere de lucru. did. gr. aplicaŃii.. gr. Elena Pascali – prof. Ştefan Pacearcă – prof. did.. I. Dana Zloteanu – prof. Victoria Nicola – prof. I. gr. did. dr. deprinderi şi competenŃe din domeniul inspecŃiei şcolare ModalităŃi de evaluare: chestionare. gr.. Olimpia Mateescu – prof.Utilizarea de strategii şi proceduri eficiente de recunoaştere/ evaluare a competenŃelor profesionale ale cadrului didactic raportate la evoluŃiile pe plan european privind noile sale roluri într-o societate a cunoaşterii ActivităŃi: expuneri.I. Evaluarea în învăŃământ (6 ore). consiliere. gr. Gabriel Vrânceanu – prof. dr. I. Ioana Ariniş – prof. managerii din educaŃie Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar care au responsabilităŃi de formare. univ. Bucureşti. did. I. abordări moderne interactive/ CompetenŃe interpersonale ale metodistului (8 ore). Costel Chiteş – prof. evaluare şi control în cadrul structurilor/ instituŃiilor acestuia Durata: 44 ore Planificarea pe module tematice: Asigurarea c alităŃii serviciilor educaŃionale. Diana Melnic – prof. gr. Cristina Iancu – prof. gr. did. Univ. monitorizare. dezbateri. InspecŃia şcolară şi implicaŃiile acesteia în modernizarea lecŃiei (8 ore). CRITERII ECONOMICE • Nr. I. I. de ore de formare planificat: 264 • Costul unei ore de formare/ cursant: 5.

Elena Ciauşu – prof. institutoare. Să elaboreze corect proiectul de activitate formulând obiective corelate cu conŃinuturile. 25 ore Modulul I – Curriculum şi proiectare . consilier. 100 (4 grupe) 25 AdeverinŃe tip C.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii PROIECTAREA DIDACTICĂ ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR PENTRU Curriculum-ul Scopul programului Obiective specifice programului ActivităŃi Formare/ perfecŃionare Educatoare.12 ore Cunoaşterea şi aplicarea noŃiunilor şi a etapelor în demersul didactic.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.D.6 ore Modulul III – CompetenŃă didactică .INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. formator .CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/ participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. Georgeta Matei – prof. formator.maria_ccd@yahoo.activităŃi practic-aplicative.C. Să utilizeze metode active în cadrul procesului de predare –învăŃare. consilier Inspectori specialitate ISMB Universitar.6 ore Modulul II – Metode active şi interactive. profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde nevoilor de pregătire a cadrelor didactice debutante în număr foarte mare în sistem la momentul actual. portofolii Georgeta Iordache – prof. proiecte. Cunoaşterea şi selectarea unităŃilor de conŃinut specific Proiectarea activităŃii de predare.com 10 . consilier. învăŃare şi evaluare Proiectarea unei unităŃi de învăŃare Asigurarea şi utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi integrate Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare. 100 lei/ cursant (10000 lei ) 4 lei Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.

Georgeta Iordache.D. Să cunoască modalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program. învăŃători.6 ore Modulul III – ModalităŃi de implementare în practica curentă proiecte/ programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ. Elena Ciauşu.20 Formarea şi dezvoltarea unor competenŃe în conformitatea cu cerinŃele unui învăŃământ modern.maria_ccd@yahoo. activităŃi practice Prof. Ştefan Pacearcă. Să implementeze în practica curentă proiecte / programe care să ducă la dezvoltarea unităŃii de învăŃământ. Prof. 164 lei/ cursant (16400 lei) 4 lei Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii Curriculum program Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II. Inspectori specialitate ISMB. portofolii. institutoari. 100 (4 grupe) 41 ore AdeverinŃe tip C. Se redacteze un proiect educaŃional Realizarea proiectelor şi prezentarea fiecăruia de fiecare cursant Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR LA NIVELUL ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR Dezvoltare profesională Educatoare.C.Georgeta Matei.com 11 . prof.ModalităŃi de întocmire şi redactare a unui proiect/ program-15 ore Modulul II .ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. Gabriela Bărbulescu. Să dezvolte abilităŃi de susŃinere a unui proiect/ program. profesori învăŃământul preşcolar şi primar Nevoia de atragere a partenerilor externi în dezvoltarea şi modernizarea procesului educativ în unităŃile de învăŃământ 41 ore Modulul I.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.SusŃinerea unui proiect/ program educaŃional.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. proiecte. Universitar. prof. prof.

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii

ÎNVĂłAREA PRIN EXPERIMENT
Formare continuă ÎnvăŃători, institutori, profesori învăŃământul preşcolar şi primar Cursul răspunde schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva aplicabilităŃii conŃinuturilor. 20 ore Modulul I - Conceptul în corelaŃie cu principiile didactice moderne, clasificare- 4 ore Modulul II - Strategii de aplicare a învăŃării prin experiment- 6 ore Modulul III - Rolul învăŃătorului în integrarea experimentului în orele de ştiinŃe ale naturii- 10 ore Dezvoltarea competenŃelor de utilizare a experimentului în demersul didactic. Să conştientizeze importanŃa experimentului ca metodă activă de predare – învăŃare ; Să realizeze practic experimente din programele şcolare pentru clasele I - IV Proiectarea unei unităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în procesul de învăŃământ Proiectarea unei activităŃi de învăŃare folosind metoda învăŃării prin experiment. Trimestrul IV Trimestrele I si II Aplicarea unor fişe de observare a experimentelor, activitate practică. Inspectori învăŃământ primar ISMB - Sectoarele 1-6, Gabriela Bărbulescu, Ştefan Pacearcă Universitar, inspectori ISMB 100 (4 grupe) 20 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 90 lei/ cursant (9000) 4,5 lei

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi

Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

12

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
CRITERII CURRICULARE Denumirea programului EDUCAłIA ECOLOGICĂ LA NIVELUL

ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Dezvoltare profesională Educatoare, învăŃătoare, institutoare Actualitatea problematicii pe plan mondial; Răspunde solicitărilor din reŃea pentru formarea unor abilităŃi şi competenŃe necesare predării educaŃiei ecologice şi implementării unor proiecte ce vizează domeniul ecologic. 42 ore Modulul I- Ecologie sistemică şi dezvoltare durabilă - 12 ore Modulul II - Obiective, conŃinuturi, activităŃi specifice - 18 ore Modulul III-Managementul şi implementarea proiectelor cu teme de educaŃie ecologică - 12 ore Abilitarea cadrelor didactice în realizarea unor activităŃi educaŃionale specifice educaŃiei ecologice la nivelul învăŃământului preşcolar şi primar. Să cunoască, aplicând principii de bază ale ecologiei; Să cunoască o serie de probleme orientate pe proiecte care asigură perceperea corectă a mediului şi permit îmbunătăŃirea stării actuale a mediului; Să înveŃe unele jocuri şi activităŃi creative specifice educaŃiei ecologice; Să cunoască modalităŃi de concepere/ redactare şi implementare a unui proiect/ program. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte în echipă Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme cu conŃinut ecologic.Realizarea unui proiect educaŃional. Trimestrul IV . Trimestrele I si II Analiza unor situaŃii concrete, elaborarea de strategii, elaborarea unui portofoliu orientat pe lucrul în echipă. Dr. Nicoleta Adriana Geamănă - Cercetător Departamentul de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă – Universitatea Bucureşti, prof. Dana Moraru, Maria Dima, Minodora Gavrilă, Dana Zainea. Universitar, formatori atestat CNFP

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul

Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori

Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi 50 (2 grupe) planificaŃi 42 Număr ore formare AdeverinŃe tip C.C.D. Modul de certificare 189 lei/ cursant (9450 lei) Costul total al programului 4,5 lei/oră Costul unei ore de formare/participant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com
13

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
I.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei

EDUCAłIA TIMPURIE
Formare continuă Educatoare, institutori, profesori învăŃămnt primar şi preşcolar Aplicarea unui curriculum într-o viziune nouă impune pregătirea cadrelor didactice implicate în implementarea acestuia.”Un curriculum pe care trebuie să îl vedem ca pe un pas înainte, pornind de la ceea ce am avut până acum în plan curricular şi ca pe o provocare profesională, în raport cu modul de a răspunde corespunzător la abordări noi şi standarde în domeniu prezente şi în alte zone ale globului” (Insp. Viorica Preda, 2008). 25 ore Modulul I - Definire, obiective, comportamente, teme, inventar de probleme- 6 ore Modulul II - Factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului- 2 ore Modulul III - Metodologia de aplicare a noului curriculum- 12 ore Clarificarea noŃiunilor din curriculum educaŃia timpurie Să cunoască obiectivele,comportamentele şi modalitatea de stabilire a inventarului de probleme; Să cunoască factorii care determină schimbarea/ dezvoltarea curriculum-ului şi permit îmbunătăŃirea acestuia; Să cunoască modalităŃi de concepere/redactare şi implementare a unui proiect. Stabilirea unor obiective, teme, conŃinuturi, proiecte şi planificări Dobândirea competenŃelor de planificarea unor teme, realizarea unui proiect. Trimestrul IV.Trimestrele I şi II Chestionare, activitate practică. Georgeta Iordache - inspector învăŃământ preşcolar ISMB-Sect. 1, Sorina Lupu Universitar 100 (4 grupe) 25 ore AdeverinŃe tip C.C.D. 100 lei/ cursant (10000 lei) 4 lei/ oră

Durata Planificarea pe stagii

Curriculum program

Scopul Obiective specifice programului

ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant

Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima.maria_ccd@yahoo.com

14

proiecte. Atestat Phare M. Calendarul programului: Trimestrele I şi II ModalităŃi de evaluare: Chestionare.INVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR I. frumos) • Să se aplice tehnicile mesteşugurilor tradiŃionale.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MEŞTEŞUGURI TRADIłIONALE Tipul de program: PerfecŃionare Public Ńintă vizat: ÎnvăŃători. Popescu Monica Verona. III.Icoane . Iofciu Florentina Nivelul de pregătire: Universitar.RESURSE UMANE Formatori: Prof. Prof.C.I.E. expozitie cu obiectele realizate. simplu.Ceramica – 8 ore Modulul V – Podoabe – Încondeiat ouă – 8 ore Evaluare – 2 ore Curriculum-ul programului: Scopul: PerfecŃionarea cadrelor didactice pentru o activitate competentă şi creativă Obiective specifice programului: • Să valorifice specificul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti. Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I – Cultură şi civilizaŃie românească .CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 100 (4 grupe) Număr ore formare: 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip CCD Costul total al programului: 336 lei/ cursant (33600) Costul unei ore de formare/ participant: 8lei/ora Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. profesori pentru învăŃământul primar şi preşcolar Justificarea ofertei: La solicitarea cadrelor didactice. Cristescu Rodica. • Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind păstrarea tradiŃiilor. Rezultate: CursanŃii vor achiziŃiona cunostinŃe noi în domeniul meşteşugurilor tradiŃionale româneşti şi vor dezvolta abilităŃi practice. institutori. ActivităŃi: Lucru în echipă pentru exersarea tehnicilor specifice fiecărui meştesug. obiceiurilor si artei traditionale romanesti. activităŃi practice.8 ore Modulul II – Prelucrarea lemnului – 8 ore Modulul III – Cusături româneşti din diferite zone – 8 ore Modulul IV. II.maria_ccd@yahoo.com 15 . • Să-şi însuşească principiile artei tradiŃionale (util. Prof.

etnolog . 1529/18 iulie 2007 privind promovarea diversităŃii culturale. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INCLUZIUNEA ETNO-EDUCAłIONALĂ A RROMILOR Tipul de program:Program tematic prin stagii nondisciplinar Public-Ńintă vizat:Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificare: Implementarea Ordinului MECT nr. Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar) : Trimestrul II (aprilie. joc de rol. Mariana Sandu. Lect. univ. atitudinal şi comportamental faŃă de rromi în mediul şcolar şi în afara acestuia.. ActivităŃi: ÎnvăŃare pe baza unor activităŃi interactive de tip brainstorming. interculturalitate. dr. • Însuşirea unor strategii educaŃionale şi a unor metodologii de lucru cu copilul rrom şi cooperare cu familia copilului rrom. II. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 Număr de ore de formare planificate : 42 Modul de certificare: AdeverinŃe tip C. univ. Curriculum-ul programului Scop: Formarea cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar pentru crearea unui mediu şcolar inclusiv din perspectiva identităŃii etnice a rromilor. Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv. evaluare continuă. lucru în echipă. Drd. Evaluare finală – 2 ore. activităŃi practice. din formarea iniŃială a cadrelor didactice şi în contextul perpetuării stereotipurilor negative referitoare la rromi şi a unor atitudini şi comportamente discriminatorii în mediul şcolar.I. Rezultate: AchiziŃionarea de cunostinŃe în domeniile istoriei şi culturii rromilor. examen scris la finalul programului. portofolii tematice. formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza” Nivelul de pregătire: Universitar III. minorităŃi naŃionale. focus. Delia Grigore. formator Centrul Rromilor „Amare Rromentza”. Mihai Neacşu. dr. asistent social. politicilor educaŃi-onale adresate rromilor şi metodologiei de abordare a identităŃii rrome în mediul şcolar. • Însuşirea unor metodologii de abordare a disciplinelor şcolare din perspectiva dialogului intercultural şi a identităŃii etnice rrome.com 16 . evaluare reciprocă între cursanŃi. RESURSE UMANE Formatori: Prof. portofolii tematice etc. dialog-dezbatere.Universitatea din Bucureşti şi inspector MECI. • Înregistrarea de schimbări la nivel cognitiv. aplicare de chestionare. istoric.C. • Abilitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării de strategii educaŃionale. extinderii ofertei de cursuri opŃionale cu privire la copilul rrom.Universitatea din Bucureşti. Gheorghe Sarău.maria_ccd@yahoo. metode de abordare în mediul şcolar). referate. Obiective : • Însuşirea de cunoştinŃe despre rromi (istorie. Costul total al programului: 13650 lei (546 lei / cursant) Costul unei ore de formare/ participant: 13 lei/ ora de formare / cursant Coordonator: profesor metodist MARIA DIMA dima. focus-grup. lingvist . în condiŃiile lipsei informaŃiilor despre diversitatea culturală. politici publice educaŃionale.grupuri. iunie) ModalităŃi de evaluare: Teste-grilă la finalul fiecărui modul de formare. Modulul II – Diacronia şi sincronia imaginilor despre rromi – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul III – Arhetipuri şi emergenŃe ale identităŃii rromilor – 8 ore + 1 oră evaluare Modulul IV – Politici publice educaŃionale adresate rromilor – 6 ore + 1 oră evaluare Modulul V – Repere metodologice de abordare a copilului rrom şi a familiei sale în cadrul educaŃiei formale şi în afara acesteia – 8 ore + 1 oră evaluare.D. Durata: 42 ore Planificarea pe stagii: Modulul I –Repere din istoria rromilor: impactul istoriei evenimenŃiale asupra istoriei sociale – 7 ore + 1 oră evaluare. mai. atitudinal şi comportamental faŃă de romi în mediul şcolar şi în afara acestuia. cultură. inclusiv despre rromi. a elaborării şi punerii în practică de programe educaŃionale adresate rromilor şi de a realiza proiecte comunitare interculturale.

INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I.expert POS-DRU Roxana Radu.expert POS-DRU Cecilia Iuga – prof. Să identifice axa prioritară şi domeniul major de intervenŃie în care se încadrează din punct de vedere al eligibilitatii.chestionare de evaluare. : personal de specialitate din inspectoratele şcolare. formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: FONDURILE STRUCTURALE – MANAGEMENT DE PROIECT Tipul de program: formare continuă Grupul Ńintă: cadre didactice. Justificarea ofertei: Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile apărute prin introducerea programelor operaŃionale în România Actualitatea problematicii europene: programele UE pentru educaŃie şi formare profesională reprezintă o investiŃie directă în procesul de pregătire a unei Europe consolidate pe valori comune şi deschise provocărilor mileniului III Nevoia de formare în ceea ce priveşte principiile esenŃiale şi instrumentele fondurilor structurale Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect. personal din instituŃii ale administraŃiei publice locale. metodist CCDBucureşti. depunerea de aplicatii de proiect cofinantate din fonduri structurale (prin POSDRU si prin POR) Nr. total ore de formare: 28 ore/ grupa x 3 = 84 ore Perioada/durata: 1 grupa semestrul I. 2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare. Cost total: 22.com 17 . Coordonator: prof.500 lei. formator naŃional Simona Luca. RESURSE UMANE Formatori: experŃi internaŃionali în fonduri structurale Nicoleta Silvia Ioana – expert POS-DRU Constantin Viorel Mihai . metodist CCDBucureşti.metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo. CRITERII ECONOMICE Nr. de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 300 lei. II. factori de decizie din sistemul educaŃional.prof. deprinderea limbajului si a procedurii de aplicatie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele operaŃionale. Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect in action web Să deŃină toate informatiile necesare unei bune implementări a unui proiect cofinanŃat din fondurile structurale.

500 lei. formator naŃional Sistemul de evaluare preconizat: declaraŃii de intenŃie. RESURSE UMANE Formatori: LuminiŃa Tasica -cercetător Dr. GRUNDTVIG Tipul de program: formare continua Grupul Ńintă:cadre didactice din învăŃămantul preuniversitar Justificarea ofertei : Cursul răspunde nevoii informării cadrelor cu privire la oportunităŃile de promovare a dimensiunii europene în sistemul educaŃional Nevoia de a promova creativitatea ca motor al inovaŃiei şi factor cheie în dezvoltarea competenŃelor personale. Cost total: 13. Simona Luca .metodist CCD Bucureşti. formator naŃional Cristina Ştefan – prof. ocupaŃionale. antreprenoriale şi sociale prin învăŃarea pe tot parcursul vieŃii Scopul: pregătirea formabililor în domeniul managementului de proiect. Coordonator: prof. total ore de formare: 40 ore/ grupa x 3 = 120 Perioada/durata: 1 grupă semestrul I..prof. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENTUL PROIECTELOR COMUNITARE DE INVATARE DE-A LUNGUL INTREGII VIEłI – LLP COMENIUS.cercetător Drd. 2 grupe semestrul II Activitati: Identificarea surselor de informare. Petre Botnariuc . LEONARDO DA VINCI.com 18 .INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE INTERNAłIONALE I.profesor metodist CCD Bucureşti. Cecilia Iuga .dr. Nr. CRITERII ECONOMICE Nr.metodist CECILIA IUGA cicitomus@yahoo. Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei. chestionare de evaluare. deprinderea limbajului şi a procedurii de aplicaŃie Rezultate: aplicaŃii pentru proiectele educaŃionale cu finanŃare comunitară Obiective specifice: Să identifice surse de informare în ceea ce priveşte programele de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi (Lifelong Learning . Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei. aplicaŃia de proiect Mod de certificare: adeverinŃă CCD III. de cursanŃi: 75 (3 grupe x 25 cursanŃi) Costuri estimate pe cursant: 180 lei. formator naŃional.LLP) Să se familiarizeze cu termenii şi condiŃiile impuse de scrierea unui proiect Să fie capabili să scrie o aplicaŃie de proiect II.

integra cuvinte noi în enunŃuri proprii produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat. III. Alexandra Raluca Herăscu – profesor. obiective.Spania.Modulul I: 40 de ore 2.Modulul III: 40 de ore Curriculum-ul programului (scop. răspunsuri la stimuli imagine.comunicare_zoratti@yahoo. Roxana Popescu Guinea. Durata: 40 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/module tematice. Eduardo Salceda. Marioara Popescu. Ramona Enescu – profesor. de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. de ore de formare/ perfecŃionare planificate:200 Costul total al programului: 25. GERMANĂ ŞI SPANIOLĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: cadre didactice. Limba italiană: prof. FRANCEZĂ. ITALIANĂ. Nicoleta Silvia Ioana. Marianne Koch. prof. chestionare.S.. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125/ nr.I.M. prof. teste.D. latin .B Doina Groza. RESURSE UMANE Limba engleză: Alexandrina Zoratti – profesor metodist C. lector . discuŃii. comunicare şi aprofundare într-o limbă străină de circulaŃie internaŃională. fişe de evaluare. manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon . exerciŃii de completare de cuvinte. timp alocat: 1. materiale realizate de formabili/ portofoliu.Modulul II: 40 de ore 3. Limba germană: lector dr. de cerere. de scrisori. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele de cunoaştere. activităŃi. Rădulescu Camelia.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: LIMBA ENGLEZĂ. Limba franceză: prof. fraze pe diferite teme/ locuri. Cunoaşterea sistemului de comunicare . II.it 19 . Aprofundarea părghiilor de comunicare . folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple. feedback. pe grupe.000lei (200 lei /cursant x125) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 5 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. dirijate. IniŃiereîn însuşirea mecanismului de comunicare .C. Mirela Georgescu.Mihaela Cosma. Limba spaniolă: prof. conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor cadrelor didactice de a: desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar. Obiective specifice: formarea abilităŃilor. prof. didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului. insp I. pe fişe de lucru. ActivităŃi: lucrul în echipă.

să se elaboreze propriile instrumente de evaluare. pe grupe.met. feedback. alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio.culturale: 10 ore 2. teste.profesor. Rodica Negulescu. stimularea orală a unei activităŃi de predare. insp. profesor.250 (150/ cursant lei x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3. teste. III. Alexandrina Zoratti – prof. profesor.M. să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare. să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului.aplicarea tipologiei specifice noului curriculum.D. Roxana Constantinescu. profesor. prezentarea diferitelor modele de lecŃii.B. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice. engleză. chestionare. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale.I.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.C. profesor. pe fişe de lucru. Elena LuminiŃa Matei. fişe de evaluare. portofolii. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA ENGLEZĂ (Strategii didactice. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă. tehnici de comunicare şi evaluare la limba engleză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba engleză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă. Raluca Alexandra Herăscu.C. ActivităŃi: lucrul în echipă. II. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen.it 20 .S. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr.Maria Bujan.I. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3. rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb. timp alocat 1. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 Costul total al programului:11. activităŃi. obiective. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4.comunicare_zoratti@yahoo. RESURSE UMANE Ruxandra Nichita. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop.

ActivităŃi: lucrul în echipă. alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. timp alocat 1. stimularea orală a unei activităŃi de predare. franceză. proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 8 ore 3. obiective. pe fişe de lucru. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. Roxana Popescu Guinea III. teste.culturale: 10 ore 2. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii metodologiei de întocmire a unui opŃional în contextul interdependenŃei lingvistice. portofolii.. II. CRITERII ECONOMICE • Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr. prezentarea diferitelor modele de lecŃii.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.M. prof. chestionare.B Doina Groza. • cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii tehnicilor specifice de comunicare şi evaluare în contexte diferite de limbă. tehnici de comunicare şi evaluare la limba franceză) Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba franceză din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • pregătirea metodică a profesorilor pentru realizarea obiectivelor conform cadrului european de referinŃă.I. insp I. proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore Curriculum-ul programului (scop. RESURSE UMANE prof. experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 10 ore 4. activităŃi. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. să se dezvolte competenŃele de comunicare orală şi scrisă în contexte socio – lingvistice şi socioculturale.it 21 . să se exprime necesitatea unei altfel de abordări a textului. să se utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare. rezultate) Scop: folosirea strategiilor de comunicare modernă stăpânirea tehnicilor de redactare a opŃionalelor aprofundarea strategiilor didactice de predare şi evaluare consolidarea pregătirii cadrelor didactice debutante/ stagiare din învăŃământ Obiective specifice: să se consolideze pregătirea profesională a profesorilor de lb. pe grupe.S.250 (150/ cursant lei x 75) • Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant:3. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE – LIMBA FRANCEZĂ (Strategii didactice. Mihaela Cosma. fişe de evaluare. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. să se elaboreze propriile instrumente de evaluare. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. de ore de formare/ perfecŃionare planificate: 120 • Costul total al programului:11.comunicare_zoratti@yahoo. teste. feedback.

chestionare. studiul de caz. dezvoltarea flexibilităŃii cadrelor didactice în raport cu formele de evaluare ActivităŃi: lucrul în echipă. precum proiectul. teste. II. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. Mihaela Jianu. Laura Surugiu III. pe fişe de lucru. prezentarea diferitelor modele de lecŃii.proiectul şcolar (5 ore). rezultate) Scop: dezvoltarea unor competenŃe complementare de evaluare ale cadrelor didactice. metode de evaluare (5 ore). dar eficiente pentru evaluarea curentă 4. 8. în vederea creşterii calităŃii procesului didactic şi a eficientizării formelor de evaluare Obiective specifice: 1.observaŃia sistematică (5 ore).it 22 . cunoaşterea limitelor şi a avantajelor unor metode complementare.75 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. 5. feedback. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 7. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. referatul. prezentarea cursului. 3. pe grupe.500 lei ( 150 lei/ cursant x 50) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.comunicare_zoratti@yahoo. referatul (5 ore). conştientizarea diferenŃelor dintre metodele tradiŃionale şi cele complementare de evaluare 6.excursia tematică (5 ore). probe scrise/ probe orale (5 ore). fişe de evaluare materiale realizate de formabili. obiective. 5. familiarizarea cu metode noi . portofoliul etc. RESURSE UMANE Formatori: prof. potofoliul. implementarea în procesul didactic a metodelor complementare de evaluare 2. Curriculum-ul programului (scop. activităŃi. autoevaluarea. discuŃii. creative.investigaŃia (5 ore). prof. adaptarea metodelor complementare la rigorile actualelor programe şcolare de gimnaziu şi liceu 3.I. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50/ nr. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEHNICI INOVATIVE ÎN EVALUARE – METODE COMPLEMENTARE – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesorii de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: necesitatea introducererii în procesul de evaluare a unor metode complementare în scopul activizării elevilor importanŃa cunoaşterii metodelor complementare pentru alternarea lor cu cele tradiŃionale Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. timp alocat din dosar sau condica de prezenŃă 1. 6. 2. evaluare (5 ore). 4. 7.

D. înŃeles ca activitate de formare a tinerei generaŃii. II.500 lei (300 lei /cursant x 75) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 10 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. ActivităŃi: specifice obiectivelor propuse Rezultate: noi competenŃe utile în activitatea didactică Calendarul programului: va fi fixat de C.I. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75/ nr.D. pregătirea unei strategii de comunicare de către fiecare participant pentru instituŃia/ organizaŃia din care face parte Certificare: adeverinŃe tip C. al Familiei si al Egalitatii de Şanse şi Ministerul EducaŃiei. ale diferitelor canale de comunicare externă şi a modului în care acestea se pot utiliza pentru diferite tipuri de public Ńintă (PR). • Modulul II: atelier/ lucru facilitat în grupuri pentru definirea canalelor adecvate privind comunicarea externă. Cercetarii si Inovarii. comunicarea în situaŃii de criză. • ÎnŃelegerea funcŃiilor comunicării. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 2250 Costul total al programului: 22. personal de specialitate din inspectoratele şcolare. ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. personal din instituŃii (administraŃia publică centrală şi locală.cu acordul participanŃilor în perioada martie-aprilie 2010.C. • ÎnŃelegerea relaŃiei între propria organizaŃie şi mass-media. RESURSE UMANE Formatori atestaŃi de Ministerul Muncii. Pascariu Monica Simona III.C. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICARE INTERSTITUłIONALĂ ŞI RELAłII PUBLICE Tipul de program: curs interactiv Public Ńintă vizat: cadre didactice (profesori). Durata: 30 ore/ semestrul II Module tematice abordate: • Modulul I: prezentarea comunicării externe ca avantaj strategic. focalizată pe stimularea comportamentului civic şi a comunicării externe. organizaŃii non-guvernametale) care lucrează cu elevi şi profesori în activităŃi extracurriculare Justificarea ofertei: Programul pentru perfecŃionarea pregătirii publicului Ńintă vizat urmăreşte dezvoltarea competenŃelor profesionale prin aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire la îmbunătăŃirea limbajului comunicării la nivel instituŃional. Obiective specifice programului: ParticipanŃii îşi vor dezvolta cunoştinŃele şi aptitudinile în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor prin: • ÎnŃelegerea valorii şi aptitudinilor necesare pentru o bună comunicare externă (între instituŃii).it 23 . • Definirea nevoii de planificare strategică a comunicării. • Modulul III: pregătirea unei strategii de comunicare (PR) a instituŃiei proprii Scop: dezvoltarea cunoştinŃelor şi aptitudinilor necesare în comunicarea interpersonală şi managementul conflictelor .comunicare_zoratti@yahoo. colaboratori din cadrul INA (Institutul NaŃional de AdministraŃie) arh.

surse de finanŃare • să cunoască/ elaboreze documentele privind monitorizarea internă. proiecte.com 24 . • să realizeze în practică legătura dintre planul de dezvoltare instituŃională şi planul de buget. CRITERII ECONOMICE Nr. • să-şi însuşească elementele privind procesul bugetar al unităŃii şcolare. timp alocat: • Management organizaŃional – 6 ore. • Evaluarea bugetului şi controlul financiar . Durata: 24 ore Planificare pe stagii. Planul de dezvoltare al şcolii şi oferta educaŃională trebuie fundamentate cu ajutorul unui buget realist şi o execuŃie bugetară conform normelor legale şi respectând principiile valabile în Ńările Uniunii Europene. evaluarea bugetului şi controlul financiar. Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să-şi însuşească competenŃele de realizare a bugetului unităŃii şcolare. activităŃi practice II.6 ore. a conceptelor de bază şi a principiilor din managementul financiar specific învăŃământului. profesori (membri în consiliile de administraŃie). • Dezvoltarea instituŃională şi planul de buget – 6 ore Scopul: Însuşirea de comeptenŃe şi deprinderi de lucru utile în activităŃile practice ale directorilor unitătilor de învăŃământ preuniversitar. Calendarul programului: trimestrul IV.I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENT FINANCIAR Tipul de program: formare continuă Grup tinta: Directori din unitătile de învăŃământ preuniversitar.75000 lei) Costul unei ore: 4 lei/ cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare. contabili Justificarea ofertei: Managementul financiar constitiue unul din instrumentele de bază pentru articularea micro-politicilor educaŃionale la nivel de şcoală cu cele la nivel local şi naŃional. cursanŃi estimat: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Costuri estimate: 100 lei/ cursant (costul programului . RESURSE UMANE Mod de certificare: adeverinŃă CCD Formator: Ovidiu MăntăluŃă – Cercetător principal – ISE III. • Surse de finanŃare – 6 ore.

Ion IoniŃă. Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască aspecte generale ale pedagogiilor.prof.9 ore Scopul: Cursurile îşi propun să evidenŃieze principalele aspecte teoretice şi practice ale pedagogiilor alternative şi să încurajeze pluralismului educaŃional.70 lei/cursant (costul programului – 1750 lei) Planul Jena . dezvoltarea şi valorificarea individualităŃii. cursanti: 50 cursanŃi (2 grupe) III.8 lei /cursant/ Planul Jena .2. Zenovia Ungureanu.com 25 . activităŃi practice Mod de certificare: adeverinŃă CCD II.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare.6 ore • Aspecte metodice -10 ore • Cursuri practice .În cotextul în care se caută soluŃii pentru formarea. a multiculturalităŃii şi a creativităŃii. Georgeta Constantinescu. cunoaşterea de către cadrele didactice a alternativelor educaŃionale este benefică. nu se poate concepe un sistem de învăŃământ fără încurajarea şi prezenŃa alternativelor educaŃionale. Calendarul programului: trimestrul IV. formator naŃional Waldorf . PLANUL JENA Tipul de program: PerfecŃionare Grup tinta: cadre didactice din unitătile de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: Într-o lume a diversităŃii. – formatori Waldorf Nr. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIILE ALTERNATIVE : WALDORF. Adriana Mirea.100 lei/ cursant (costul programului. cercetător principal–ISE. Durata: 25 ore fiecare alternativă educaŃională Planificarea pe teme/ timp alocat: • Aspecte teoretice .4 lei/cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. • să cunoască felul în care aceste alternative sunt transmiŃătoare ale conŃinuturilor învăŃământului • să-şi însuşească metodele de predare şi de evaluare folosite de aceste alernative • să identifice principalele probleme ce apar în implementarea acestor pedagogii • să realizeze în practică diferite planuri de lucru în aceste alternative.500 lei) Costul unei ore: Waldorf – 2. CRITERII ECONOMICE Waldorf . RESURSE UMANE Planul Jena – Monica Cuciureanu. proiecte.I. conducând la ameliorarea calităŃii educaŃiei şi la eficientizarea procesului educaŃional.

II.9 ore Scopul: consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice. chestionare. RESURSE UMANE Formator: prof.S. III. STRATEGII ŞI TEHNICI DE EVALUARE Denumirea programului: LA DISCIPLINA Tipul de program: perfecŃionare Public-Ńintă vizat: profesori debutanŃi de geografie Justificarea ofertei: • dezvoltarea competenŃelor profesionale a cadrelor didactice sprijinirea cadrelor didactice care se pregătesc pentru examenul de definitivare şi titularizare în învăŃământ. CRITERII CURRICULARE PROIECTARE DIDACTICĂ GEOGRAFIE. Durata: 25 ore Planificarea pe module tematice : • Curricula disciplinei geografie . Obiective specifice programului: • să fie însuşită curricula în specialitate • să se abordeze strategii didactice moderne specifice predării geografiei. Cătălina Şerban .6 ore • Proiectare didactică – conŃinuturi.D.C. aplicaŃii.inspector I.9ore • Strategii şi tehnici de evaluare .100 lei/ cursant) Coordonator: prof.I.com 26 .B Modul de certificare: adeverinŃe tip C. Calendarul programului: trimestrul IV 2009 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.M. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009.2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/ oră cursant .

Durata : 25 ore Planificarea pe module tematice: . forme) – 8 ore . metode complementare) – 8 ore .D.com 27 .2010 Număr de ore de formare planificat: 25 Costuri total al programului: 3 000 lei (4 lei/oră/ cursant – 100 lei/cursant ) Coordonator: prof. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. ACTIVITĂłI DE EVALUARE LA DISCIPLINELE SOCIO-UMANE Tipul de program: perfecŃionare/ formare continuă Public-Ńintă vizat: profesori de discipline socio-umane Justificarea ofertei: ameliorarea competenŃelor de evaluare ale cadrelor didactice Grup tinta: profesori de discipline socio-umane. chestionare II.Metodologia evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (modele. Mihaela Găvănescu Modul de certificare: adeverinŃe tip C. RESURSE UMANE Formatori: Prof.C. Tamara Manatu Prof. metode. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: STRATEGII. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009. itemi de evaluare. Corina Radu Prof.Proiectarea evaluării la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu – 9 ore Scopul: consolidarea pregătirii cadrelor didactice pentru o evaluare modernă şi obiectivă Obiective specifice programului : dobândirea unor competenŃe de evaluare ale cadrelor didactice . abordarea unor strategii moderne de evaluare Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. III. TEHNICI.Evaluarea specifică la disciplinele socio-umane în gimnaziu şi liceu (principii. funcŃii.I.

chestionare. Marilena Bercea – profesor. CRITERII ECONOMICE Numar cursanti planificati: 30/ an şcolar 2009. Calendarul programului: trimestrul I 2010 ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice. Durata: 42 ore. Modul de certificare: adeverinŃe de perfecŃionare eliberate de Casa Corpului Didactic III.Gândire critică . metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. RESURSE UMANE Mihai Manea – inspector şcolar de specialitate I.ÎnvăŃarea prin cooperare Scopul: sprijinirea cadrelor didactice în realizarea unui demers educativ modern şi eficient. cultivarea abilităŃii profesorilor de a deveni mijlocitorii unei dezbateri de idei la lecŃia de istorie. să îşi formeze deprinderi durabile de muncă intelectuală.B. • să ofere profesorilor cât mai multe exemple practice de modalităŃi prin care lecŃia de istorie poate deveni atractivă şi interesantă pentru elevi. Obiective specifice programului: • să fie clarificate modalităŃile prin care profesorul poate stimula şi motiva pe elev să formuleze opinii argumentate. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: METODELE ACTIVE SI ROLUL LOR LA LECłIA DE ISTORIE Tipul de program: perfecŃionare / formare continuă a cadrelor didactice Public.ÎN CURS DE ACREDITARE I.Ńintă vizat: profesori de istorie Justificarea ofertei: o necesitatea abordării lecŃiei de istorie din perspectivă formativă o abilitarea profesorilor de istorie de a utiliza metode active de predare-învăŃare.S. Mihaela Selevet – profesor.M.com 28 . portofoliu.Utilizarea surselor pentru învăŃarea activă . consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice. II. Planificarea pe module tematice : . să abordeze faptele şi evenimentele în spiritul gândirii critice.2010 Număr de ore de formare planificat: 42 Costuri total al programului: 5340 lei (4lei/ oră/ cursant – 178 lei) Coordonator: prof.

com 29 . activităŃi practice.D. ModalităŃi de evaluare: chestionare. 5h). Prof. Prof. la alegere. să proiecteze un curriculum la decizia şcolii. II. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. conducerea unităŃilor şcolare. 6h). ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 6h. Valentina CAPOTĂ. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU EDUCAłIE TEHNOLOGICĂ Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică. RESURSE UMANE Prof. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă.I. 6h. filialele Casei Corpului Didactic. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. 5h.C. bibliotecă. 5 zile (5h. să aplice criteriile de notare unice în învăŃământul gimnazial. Florina PIŞLEAGĂ Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. 5h. teste. Gabriela LICHIARDOPOL. 5h. III.

I. 5h. Prof. să formeze competenŃe de specialitate. bibliotecă. teste. 6h).com 30 . Roxana IONESCU. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: NOI ABORDĂRI CURRICULARE PENTRU PROFILUL SERVICII. filialele Casei Corpului Didactic. DISCIPLINE ECONOMICE ŞI POFILUL RESURSE MATERIALE ŞI PROTECłIA MEDIULUI (DISCIPLINE AGRICOLE. 5 zile (5h. III. • respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul economic şi tehnic • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: să elaboreze documentele de proiectare didactică. II. ambele miercurea (ziua metodică): 4 zile (7h. să perfecŃioneze în didactica şi metodica disciplinei. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare. activităŃi practice. 5h. la alegere. 6h. Prof. Nicolae IOANA Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video.D. CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI PRELUCRAREA LEMNULUI) Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului Durata: 25 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică (un singur modul) Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor economiei de piaŃă. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Valentina CAPOTĂ. Liliana DRĂGHICI . conducerea unităŃilor şcolare. Prof.C. INDUSTRIE ALIMENTARĂ. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • . Prof. Florinela IONESCU. Mihaela FLORESCU. RESURSE UMANE Prof.Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Prof. ActivităŃi: • studii de caz: corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante. 5h. 6h. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C.

CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ÎNVĂłARE CENTRATĂ PE ELEV Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori /specialităŃi. RESURSE UMANE Prof. 5 zile (5h. conducerea unităŃilor şcolare. • respectarea noilor reglementări în învăŃământ şi în domeniul tehnic. 6h. • îsi vor împărtăşi unul altuia exemple de bună practică în utilizarea învăŃării centrate pe elev. precum şi alte categorii de personal didactic interesate Justificarea ofertei: ridicarea gradului de competenŃă în abordarea curriculumului şi a activităŃilor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul.com 31 . Gabriela LICHIARDOPOL . Evaluarea de către participanŃi.corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • discutarea unor proiecte didactice pentru noile teme incluse în programa şcolară Rezultate: eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare Calendarul programului: pentru derulare vor exista doua variante. Analiză de final concretizată prin redactarea unui studiu pe baza rezultatelor obtinute prin aplicarea metodei la clasele (/disciplinele) experimentale. III. 5h. • vor fi capabili să planifice învăŃarea eficientă pentru persoane cu abilităŃi diferite în cadrul domeniului respectiv. având în vedere aplicarea metodelor de învăŃare centrate pe elev. • eficientizarea procesului de învăŃământ Obiective specifice programului: Pâna la sfârsitul programului. Formatori din programul Phare-TVET Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. • îsi vor identifica propriul stil de predare şi vor deveni conştienŃi de implicaŃiile acestuia asupra stilului de predare. Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare cerinŃelor codului educaŃiei. la alegere. 6h). ActivităŃi: • studii de caz: identificarea stilului de predare. • vor cunoaşte impactul diferitelor strategii de predare asupra învăŃării. II. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 RON (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. alese. participantii: • vor înŃelege ce este învăŃarea centrată pe elev şi care sunt barierele ridicate de elevi şi profesori în calea acesteia. 5h. la sfârşitul programului. elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică. • vor lua în considerare strategii alternative pentru ajutarea elevilor să înveŃe folosind stilurile preferate de învăŃare. • vor identifica oportunităŃi de învăŃare activă în domeniul lor profesional. 5h) ModalităŃi de evaluare: Evaluare după fiecare zi de desfăşurare. 6h. bibliotecă.I. 5h. ambele miercurea (ziua metodică): • 4 zile (7h. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. filialele CCD.

• mini proiecte de grup: instrumente şi proceduri de lucru.C. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Adriana Hermina TRIFU. bibliotecă. portofoliu. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 50 • Costul total: 5000 lei (2 grupe: 50 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 4 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 5h). Prof. 6h). II. 5 zile (5h. filialele Casei Corpului Didactic.2009 Durata: 25 ore/ semestrul I şi /sau II Module tematice abordate: un singur modul.com 32 . Florinela IONESCU. ambele miercurea (ziua metodică): 4zile (7h. RESURSE UMANE Drd. Nina OLTEAN.4595/22. Prof. 6h. la alegere. ModalităŃi de evaluare: chestionare. având în vedere aplicarea criteriilor specifice fişei postului Scop: formarea personalului didactic din aria Tehnologii în domeniul asigurării calităŃii Obiective specifice programului: să faciliteze adaptarea individuala la schimbarea introdusa de noul sistem de evaluare a cadrelor didactice ActivităŃi: • studii de caz: implicaŃiile contextului legislativ asupra evaluării cadrelor didactice pe baza standardului ocupational. III. Liliana DRĂGHICI Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Dr.I. 6h. Radu Teodor SEEFELD.D.07. 5h. • simulări şi joc de rol: interevaluarea şi autoevaluarea cadrelor didactice Rezultate: • noi competenŃe dobandite comform specificaŃiei fişei de evaluare a cadrelor didactice • adaptarea individuală la schimbarea introdusă de noua modalitate de evaluare a cadrelor didactice • completarea portofoliului personal • dezvoltarea spiritului de lucru in echipă • practicarea autoevaluării ca instrument în creşterea propriilor performanŃe Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. conducerea unităŃilor şcolare. 5h. activităŃi practice. elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică. 5h. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: PROCEDURI DE INSTRUIRE ŞI EVALUARE ÎN ARIA TEHNOLOGII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri şi maiştri instructori/ specialităŃi precum şi alte cadre didactice din unităŃi de învăŃământ preuniversitar Justificarea ofertei: alinierea activitatii cadrelor didactice de specialitate la criteriile de performanta specifice Fisei postului cadrului didactic conform OMECI Nr. Prof. Certificare: adeverinŃe tip C.

5h) ModalităŃi de evaluare: fişe de evaluare. 5h. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. 5h. 7h. II. 7h.5 lei • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 8 zile (5h. • Sporirea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor desfăşurate în laborator şi prin aportul laboranŃilor şi tehnicienilor şcolari.I.. 5h. biologie Obiective specifice programului: . III. echipamente şi logistică. 6h. Liceul Economic "Costin C. Kiritescu". ambele luni (ziua metodică): 6 zile (7h. • ContribuŃia laboranŃilor la dezvoltarea deprinderilor elevilor de a efectua experimente. conducerea unităŃilor şcolare. la alegere.C.com 33 . 5h.Să stăpânească şi să folosească metode şi tehnici moderne în laborator. chimie. 6h. 5h. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ŞI PERFECłIONARE PENTRU LABORANłI ŞI TEHNICIENI LABORANłI Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: laboranŃi şi tehnicieni Justificarea ofertei: • Informarea personalului didactic auxiliar în noile didactici. filialele Casei Corpului Didactic. Durata: 40 ore/ semestrul I şi / sau II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: formarea şi consolidarea pregătirii laboranŃilor de fizică. lucrări Certificare: adeverinŃe tip C.C. 5h. RESURSE UMANE • Eugenia Bâdrea • Hurmuzache Dan • Ştefan Grigorescu Resurse materiale: C. inclusiv folosirea calculatorului. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 2500 lei(1 grupă: 25 x 100) • Costul orei de formare/ cursant: 2. 7h).D. ActivităŃi: • studii de caz: experimente virtuale Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante.D.

com 34 . activităŃi practice. finalizată cu certificarea competenŃelor. a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum. utile în activitatea didactică.D. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante.I. în plan didactic.125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP). a prevederilor din documentele curriculare oficiale (SPP şi curriculum). la alegere. profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la transpunerea Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum Scop: • transmiterea de informaŃii referitoare la structura Standardului de pregătire profesional şi structura Curriculumului în învăŃământul profesional şi tehnic. în plan didactic. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3. • dezvoltarea de noi competenŃe. • eficientizarea procesului instructiv educativ.C. teste. Obiective specifice programului: • să asigure relevanŃa documentelor curriculare oficiale (SPP şi curriculum) pentru formarea profesională iniŃială. RESURSE UMANE • • • Expert Angela Popescu – formator national Expert Dana Stroie. conducerea unităŃilor şcolare. • să eficientizeze activitatea instructiv educativă prin valorificarea. 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare chestionare. • transmiterea de informaŃii referitoare la transpunerea Standardului de pregătire profesional în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional în Curriculum. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. bibliotecă. TRANSPUNEREA STANDARDULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN TERMENI SPECIFICI PROCESULUI DE EDUCAłIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ DESFĂŞURAT PRIN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC ÎN CURRICULUM Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. filialele Casei Corpului Didactic. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Rezultate: • eficientizarea activităŃii instructiv educative prin valorificarea. II.formator national Expert Mihaela Ştefănescu . ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5 zile x 5h/zi). III. • analiza transpunerii Standardului de pregătire profesională în termeni specifici procesului de educaŃie şi formare profesională desfăşurat prin învăŃământul profesional şi tehnic în Curriculum. • completarea portofoliului personal. ActivităŃi: • analiza documentelor curriculare oficiale (SPP si curriculum). CRITERII CURRICULARE ABORDĂRI CURRICULARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC.

la alegere. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/ cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT).I. activităŃi practice. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. bibliotecă.D.expoziŃii. târguri • Planul de afaceri • Marca de calitate • Încheierea activităŃii in FE Rezultate: • Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante.FIRMĂ DE EXERCIłIU (FE) Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. • formării competenŃelor profesionale necesare implementării metodei interactive de invăŃare –firma de exerciŃiu • eficientizarea procesului de învăŃământ prin utilizarea unor metode atractive de predare-învăŃare Obiective specifice programului: • să elaboreze documentaŃia necesară înfiinŃării unei firme de exerciŃiu • să organizeze activitatea pe departamente • să iniŃieze şi să efectueze tranzacŃii • să elaboreze planul de afaceri al unei firme ActivităŃi: • Organizarea procesuală şi structurală a firmei de exerciŃiu • Derularea tranzacŃiilor cu alte firme de exerciŃiu • EvidenŃa operativă a operaŃiilor derulate • Participarea la evenimente . portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. II. III. utile în activitatea didactică.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. CRITERII CURRICULARE FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN IPT (PROFIL TEHNIC.formator national • Expert Angela Popescu .formator national • Expert Dana Stroie . completarea portofoliului personal. RESURSE UMANE • Expert Ciobanu Gabriela – director CNDIPT • Expert VlăduŃ Zoica – director adj. SERVICII ŞI RESURSE) ŞI LICEE TEORETICE PENTRU EXTINDEREA METODEI MODERNE INTERACTIVE DE ÎNVĂłARE .C. teste.com 35 . filialele Casei Corpului Didactic. 8 zile (3h/zi x 7 zile şi 4h/zi x 1 zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare. CNDIPT-TVET • Expert Mihaela Ştefănescu . • • eficientizarea procesului de învăŃământ dobândirea de competenŃe noi. ambele miercurea (ziua metodică): • 5 zile (5h/zi). conducerea unităŃilor şcolare. profesori economişti Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic pentru firma de exerciŃiu Scop: • dezvoltarea spiritului antreprenorial .

I.întreprindere în învăŃarea la locul de muncă a elevilor. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. la alegere. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. chestionare. • să sprijine dezvoltarea parteneriatelor şcoală . • să faciliteze colaborarea şcoală – comunitate locală pentru îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor educaŃionale şi de asistenŃă socială adresate elevilor ActivităŃi: • mini proiecte de grup: elaborarea unor propuneri de reŃele parteneriale interşcolare • studii de caz: dezvoltarea relaŃiilor parteneriale ale unităŃilor şcolare în concordanŃă cu cerinŃele de asigurare a calităŃii în învăŃământul profesional şi tehnic. III.formator national Expert Dana Stroie .formator national Expert Mihaela Ştefănescu . Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. RESURSE UMANE • • • • Expert Angela Popescu .D. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. în vederea adecvării competenŃelor profesionale la cerinŃele specifice ale angajatorilor. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIP). responsabilii ariei curriculare tehnologii din unităŃile de învăŃământ profesional şi tehnic Justificarea ofertei: îmbunătăŃirea calităŃii parteneriatelor unităŃilor de învăŃământ profesional şi tehnic Durata: 25 ore/ semestrul I sau/ şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la dezvoltarea parteneriatelor în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare. ambele miercurea (ziua metodică): cinci zile (5h/zi) şase zile ( 4h/zi x zi. şcoală – întreprindere. filialele Casei Corpului Didactic.formator national Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: membrii consiliilor de administraŃie . ultima întâlnire 5h) ModalităŃi de evaluare: activităŃi practice.C.formator national Expert Viorel łigănescu. teste. • dobândirea de competenŃe specifice. referitoare la dezvoltarea parteneriatului şcoală – şcoală. II. conducerea unităŃilor şcolare. • eficientizarea procesului de formare profesională iniŃială Obiective specifice programului: • să faciliteze crearea şi dezvoltarea reŃelelor parteneriale între unităŃile şcolare care oferă programe de formare în acelaşi domeniu de pregătire. bibliotecă. • completarea portofoliului personal. şcoală – comunitate locală în învăŃământul profesional şi tehnic. Rezultate: • eficientizarea cooperării interinstituŃionale în învăŃământul profesional şi tehnic.com 36 . ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităŃii.

I. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. la alegere. ActivităŃi: • analize în vederea transpunerii unităŃilor de competenŃe din standarde de pregătire profesională (SPP) în module de curriculum în dezvoltare locală. • mini proiecte de grup: elaborarea unui curriculum la decizia şcolii. II. III. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 3. profesori economişti şi maiştrii instructori Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală în învăŃământul profesional şi tehnic Scop: • transmiterea de informaŃii şi cunoştinŃe corespunzătoare metodologiei şi cadrului legal în vigoare. (CNDIP).formator naŃional Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. • proiectarea curriculum-ului în dezvoltare locală în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. Obiective specifice programului: • să elaboreze un curriculum în dezvoltare locală (CDL) în vederea adecvării rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. Rezultate: • eficientizarea procesului de învăŃământ în condiŃiile modificării programei şcolare din învăŃământul profesional şi tehnic. • eficientizarea procesului de învăŃământ.com 37 . Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. • dobândirea de competenŃe noi. ambele miercurea (ziua metodică): 5 zile (5 zile x 5h/zi). referitoare la elaborarea curriculumul-ui în dezvoltare locală (CDL) în învăŃământul profesional şi tehnic.formator naŃional • Expert Dana Stroie .C. 6 zile (5 zile x 4h/zi şi 1zi x 5h/zi) ModalităŃi de evaluare: chestionare. activităŃi practice. • să asigure relevanŃa sectorială şi locală a competenŃelor pe care le dobândesc elevii prin parcurgerea CDL-ului. Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. prin adecvarea rezultatelor învăŃării la nevoile locale ale pieŃei forŃei de muncă. cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic.125 lei (1 grupă: 25 x 125) • Costul orei de formare/cursant: 5 lei • Costul pe cursant: 125 lei Colaborări: Centrul NaŃional de Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic. teste. filialele Casei Corpului Didactic. RESURSE UMANE • Expert Angela Popescu .D. utile în activitatea didactică.formator naŃional • Expert Mihaela Ştefănescu . parcurgând etapele conform metodologiei în vigoare şi cu respectarea cadrului legal din învăŃământul profesional şi tehnic. CRITERII CURRICULARE ELABORAREA CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ(CDL) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC Denumirea programului: Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesori ingineri. • completarea portofoliului personal. bibliotecă. conducerea unităŃilor şcolare.

• să identifice căile de dezvoltare a unităŃii şcolare din care provine. a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii. 6h). II. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CULTURA INSTITUłIONALĂ ÎN UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT PARTICULARE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: manageri. Prof. • să cunoască şi să aplice corect legislaŃia şcolară. ambele miercurea (ziua metodică): • Patru zile (7h. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare • proiecte de grup: un curriculum la decizia şcolii Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: pentru derulare vor exista două variante. Cinci zile (5h. 5h. Ramona COMAN . 5h. directori.I. filialele Casei Corpului Didactic. a cadrelor didactice din unităŃile particulare şi iniŃierea acestora în legislaŃia de profil şi în elaborarea strategiilor manageriale. Sorina FĂSUI. 5h) ModalităŃi de evaluare: chestionare. la alegere. Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să identifice domeniile care necesită evaluare şi progres în unitatea de învăŃământ.B. activităŃi practice. • Formarea managerilor din unitatile particulare de învăŃământ în contextul centrării pe calitate în educaŃie Durata: 25 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: un singur modul ce se referă la elaborarea documentelor şcolare şi a materialelor necesare în activitatea didactică Scop: : pregatirea profesională a managerilor.M. 5h.D. Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. III. teste. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 5000 lei (1 grupă: 25 x 200) • Costul orei de formare/ cursant: 8 lei • Costul pe cursant: 200 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Consilier juridic I. RESURSE UMANE Prof.Mihaela OLTEANU Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. ActivităŃi: • studii de caz: aplicarea standardelor de evaluare în activitatea la clasă.S. cadre didactice din unităŃile de învăŃământ particulare Justificarea ofertei: • Necesitatea dezvoltării unei culturi instituŃionale în interiorul unităŃilor de învăŃământ particulare. • Necesitatea implementarii si asimilarii conceptelor educationale prin care unităŃile particulare de învăŃământ pot aplica pentru acreditare. 6h. membrii CEAC.C.com 38 . bibliotecă. . portofoliu Certificare: adeverinŃe tip C. 6h. conducerea unităŃilor şcolare.

6/ oră/ cursant)/ 2.S. timp alocat: 6 zile. • să modernizeze activitatea bibliotecii inclusiv prin folosirea calculatorului în Ńinerea evidenŃei cât şi în circuitul informaŃiilor ModalităŃi de evaluare: chestionare.I. III.com 39 . • punerea de acord a situaŃiei din teritoriu cu prevederile statutului personalului didactic privind pregătirea şi perfecŃionarea bibliotecarilor şcolari. CRITERII ECONOMICE Nr. în sistem IDD Scopul: pregătirea iniŃială a bibliotecarilor şcolari. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr.. informatizarea bibliotecilor şcolare.D.P. I.000 Ron (80 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: B. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INIłIERE ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI Tipul de program: iniŃiere Public-Ńintă vizat: personal din învăŃământ şi din afara sistemului care doreşte să ocupe un post de bibliotecar şcolar.U. B.D.N. teste. Modul de certificare: adeverinŃe tip C.C. echipament bibliotecă şi logistică.D. sporirea influenŃei bibliotecii în actul de învăŃare – educare al elevilor. Obiective specifice programului: • să pună în practică cerinŃele şi cunoştinŃele însuşite. de ore de formare planificate: 30 ore Costul total al programului: 80 lei (2.M. RESURSE UMANE Formator: Laura Rudeanu – documentarist C. II.C. creşterea calităŃii activităŃii bibliotecarului şcolar. – suport de curs.C. şi alte biblioteci universitare pentru a lămuri anumite probleme solicitate de cursanŃi. conducerea unităŃilor şcolare pentru a realiza feed-back – ul şi în teren. Justificarea ofertei: • cunoaşterea legislaŃiei în vigoare • necesitatea transformării bibliotecilor şcolare în adevărate centre de informare şi documentare.B.Durata: 30 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. Resurse materiale: C.. lucrări practice.C.

CRITERII ECONOMICE Nr.B.C. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. ore de formare planificat: 30 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament. II. teste.I.S. Costul total al programului: 120 lei (4 lei oră/ cursant) – 3. ReprezentanŃi achiziŃii publice şi serviciul juridic din I. contabili. Modul de certificare: adeverinŃe tip C.M.I. portofolii.000 lei (120 lei x 25 cursanŃi) Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I.B. Obiective specifice programului: • să cunoască şi să stăpânească legislaŃia în domeniul administrativ/ contabil.E. • să practice o mai bună colaborare cu furnizorii de achiziŃii publice şi conducerea unităŃii şcolare.M. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL ACHIZIłIILOR PUBLICE Tipul de program: iniŃiere/perfecŃionare Public-Ńintă vizat: • administrator financiar. RESURSE UMANE Formatori: Sâiu Cristina – expert achiziŃii publice . bibliotecă. Justificarea ofertei: • formarea şi perfecŃionarea administratorilor • perfecŃionarea contabililor Durata: 30 ore Planificarea pe module tematice: 6 zile Scopul: consolidarea pregătirii administratorilor/ contabililor din învăŃământul preuniversitar.S. creşterea competenŃei activităŃii administrative de contabilitate.D.com 40 . logistică.CNDIPT – M. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. • directori. • alte categorii de personal interesate. III.C.

prevenirea şi stingerea incendiilor dezastre în unităŃile şcolare. să sistematizeze şi să actualizeze informaŃiile necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de protecŃia. Justificarea ofertei: formarea personalului cu sarcini în domeniul protecŃiei şi securităŃii muncii.34 lei/ ora formare • Costul pe cursant: 100 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. ITM Insp. PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR – DEZASTRE ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere Public Ńintă vizat: • responsabili cu protecŃia muncii din unităŃile şcolare. timp alocat: 6 zile/ semestrul I Scop: cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în domeniul protecŃiei muncii Obiective specifice programului: .C. conducerea unităŃilor şcolare. Economic Costin C. dezastrelor ModalităŃi de evaluare: Portofoliu.com 41 . teste Certificare: adeverinŃe tip C.D. securitatea şi sănătatea muncii. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ORGANIZAREA ACTIVITĂłII DE PROTECłIA ŞI SECURITATEA MUNCII.ISMB Bâdrea Eugenia – tehnician Lic.să dobândească. • alte persoane interesate. • administratori financiari de patrimoniu.I. a prevenirii şi stingerii incendiilor. II. să consolideze. inginer – Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Resurse materiale: Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi"/ Sector 6 III.500 (100 lei/ cursant) • Costul orei de formare: 3. RESURSE UMANE Formatori: Nicolae Mihaela – insp. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 100 lei x 25 cursanŃi 2. Rodica Godoci . KiriŃescu Hurmuzache Dan – prof. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ Module tematice.

DirecŃia Generală Juridică şi Control. gr. activităŃi practice.000 lei (400 lei x 75 cursanŃi) • Costul orei de formare: 6. dr.D. expert. consilier. I.com 42 . comisiilor de lucru şi a comisiilor metodice. secretari. consilier. DirecŃia Generală Juridică şi Control Mirela Olteanu – prof. responsabili CEAC Justificarea ofertei: Constatările controalelor efectuate de DGJC . DirecŃia Generală Juridică şi Control Ioana Stama – prof. formator. directori. univ. bibliotecă.asist. III. Gabriel Liviu Ispas – director general.C. Modulul II: Sistemul de management al calităŃii. ActivităŃi: a) Prezentarea legislaŃiei privind documentele şcolare b) Prezentarea sistemul de management al calităŃii c) Analiza schemei flux a informaŃiilor şi documentelor d) Realizarea. Drd. CCD – echipamente audio-video. consilier. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 75 cursanŃi • Costul total: 30. gr. DirecŃia Generală Juridică şi Control. Yvonne Lacroix . individual şi în grupe de lucru.drd. Modulul III: 36 ore + 4 ore evaluare finală ModalităŃi de evaluare: chestionare. II. Modulul II: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs. univ. portofoliu. I. Asist. DirecŃia Generală Juridică şi Control. Robert Berezovski – consilier. Rezultate: Realizarea unei colecŃii de proceduri /instrucŃiuni de lucru. inspector. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: GESTIONAREA DOCUMENTELOR ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul de program: program de perfecŃionare Public Ńintă vizat: inspectori şcolari.I. RESURSE UMANE Prof. DirecŃia Generală Juridică şi Control Georgiana CreŃan – prep. filialele Casei Corpului Didactic. MECI Lector univ. DirecŃia Generală Juridică şi Control Resurse materiale: DGJC. Calendarul programului: Modulul I: 9 ore + o oră evaluare pe parcurs. Certificare: adeverinŃe tip C. care să asigure eficientizarea gestionării documentelor şcolare. Modulul III: Proceduri şi instrucŃiuni de lucru utilizate în unităŃile şcolare Scop: Gestiunea eficientă a documentelor din unităŃilor de învăŃământ preuniversitar Obiective specifice programului: • să dezvolte cursanŃilor competenŃe de aplicare a prevederilor legale referitoare la managementul documentelor şcolare • să iniŃieze cursanŃii în elaborarea unor proceduri ca instrumente de acŃiune în cadrul fluxului de informaŃii şi documente • să asigure la nivelul conducerii unităŃii şcolare conştientizarea efectelor deciziilor de elaborare şi aplicare a procedurilor • să permită cursanŃilor raportarea corectă a modului de implementare a procedurilor la nivelul unităŃii de învăŃământ. conducerea unităŃilor şcolare. a procedurilor la nivelul compartimentelor.MECI şi solicitările conducerilor instituŃiilor şcolare privind consilierea pe managementul documentelor Durata: 60 ore/ semestrul I şi II Module tematice abordate: Modulul I: Gestiunea documentelor. Daniel Mihai Dragnea – şef serviciu. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. DirecŃia Generală Juridică şi Control. Maria AngheluŃă – formator naŃional.67 lei/ ora de formare • Costul pe cursant: 400 lei Colaborări: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Centrele de Documentare/ echipament bibliotecă şi logistică .S. .E. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE PERFECłIONARE PENTRU SECRETARII UNITĂłILOR ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public Ńintă vizat: secretare din unităŃi şcolare şi alte persoane doritoare. • lipsa de pregătire în domeniu. I. . .să fie capabile să-şi organizeze activitatea de secretariat pe principii ergonomice şi de eficienŃă. experŃi. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice.I. în vederea creerii condiŃiilor optime pentru eficientizarea activităŃii manageriale specifice. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo.3/ oră) – 25 cursanŃi x 70 lei cursant Colaborări: M. jurişti. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr. activităŃi practice. teste.Vlase Elena – secretar C. secretare cu experienŃă.D. II. personal abilitat al compartimentelor specifice). de ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (2. alte instituŃii abilitate cât şi cu conducerile unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back – ului. cunoaşterea atribuŃiilor ce revin secretarilor din şcoli. plecări în alte domenii de activitate). Resurse materiale: Casa Corpului Didactic. • fluctuaŃia personalului din secretariat (pensionare. Obiective specifice programului: . Justificarea ofertei: • modificările frecvente ale legislaŃiei şcolare şi financiare precum şi ambiguitatea unor documente care neceasită modalităŃi corecte de aplicare a legislaŃiei specifice.B.D.să utilizeze tehnici moderne în prelucrarea şi stocarea informaŃiilor. III..să adopte o atitudine civilizată faŃă de personalul şcolii şi terŃi.să solicite şi să furnizeze informaŃii clare (verbal/ scris).I. Modul de certificare: adeverinŃe tip C. .C. ModalităŃi de evaluare: chestionare.M. timp alocat: Semestrul I şi II Scopul: stăpânirea informaŃiei cu privire la activitatea de secretariat.com 43 . RESURSE UMANE Formatori: specialişti ISMB (inspectori resurse umane.C.C.

RESURSE UMANE Formatori: Tudor Iuliana – profesor Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Dan Hurmuzache – director adj. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ORGANIZARE ŞI CALITATE ÎN DOMENIUL IGIENIZĂRII ŞI ÎNTREłINERII CURĂłENIEI ÎN UNITĂłILE ŞCOLARE Tipul programului: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: personal de îngrijire. cerinŃelor sanepidului şi reciclării deşeurilor./prof.750 lei (2.M. alt personal nedidactic interesat.I. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice.S. III. ing.com 44 . demonstraŃii practice. bibliotecă.D. • punerea în practică a cunoştinŃelor ModalităŃi de evaluare: chestionare.D.B.C. II. Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Denisa Hurmuzache – contabil şef Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Piha Ecaterina – administrator financiar C. teste.C. cursanŃi planificaŃi: 25 Costul total al programului: 1. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 70 lei Nr. logistică. timp alocat: 6 zile Scopul: punerea de acord a cunoştinŃelor personalului de îngrijire cu legislaŃia în domeniu în condiŃiile integrării europene creşterea competenŃei personalului de îngrijire Obiective specifice programului: • să cunoscă şi să stăpânească legislaŃia în domeniul privind protecŃia muncii. Justificarea ofertei: formarea personalului de îngrijire. Modul de certificare: adeverinŃe tip C.3/oră) – 25 cursanŃi x 70 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare şi I.

I. ore de formare planificate: 30 de ore Costul total al programului: 1750 lei (70 lei x 25 cursanŃi) – 2. Obiective specifice programului: • să stăpânească tehnicile de aplicare în practica a legislaŃiei în domeniu.S. portofolii. • să fie capabili să verifice starea arhivei în unitate în vederea aducerii acesteia la zi.com 45 .C.3 lei/ cursant Colaborări: conducerile unităŃilor şcolare. III.B. administratori financiari. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/ echipament şi logistică. cursanŃi planificaŃi: 25 Nr. Coordonator: documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. Arhivele NaŃionale şi Facultatea de Arhivistică. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: cu aportul participanŃilor – 70 lei Nr. II.B.C. Laura Rudeanu – documentarist C.S. ModalităŃi de evaluare: chestionare.D..I. casieri.M.D Modul de certificare: adeverinŃe tip C. Justificarea ofertei: iniŃierea personalului cu sarcini în domeniul arhivării documentelor.M. RESURSE UMANE Formatori: Rodica OŃeleanu – arhivar şef I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ARHIVAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE Tipul de program: iniŃiere/ perfecŃionare Public-Ńintă vizat: secretari. Durata: 30 ore Planificarea pe stagii/ module tematice: 6 zile Scopul: cunoaşterea legislaŃiei în domeniu şi a conŃinutului nomenclatorului de arhivare pentru documentele şcolare.

Cont RO62TREZ7065003XXX000037 – Trezoreria Sectorului 6 . sau prin bancă.150 Eliberarea certificatelor/ atestatelor se face personal pe bază de BI/ CI Cursurile CCD se pot achita direct la casieria CCD.CAPITOLUL II Cursuri acreditate PROGRAM ELIBERARE CERTIFICATE ŞI ATESTATE Cursuri acreditate MarŃi: 800 – 1200 Joi: 1100 .

CURSURI ACREDITATE Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti Anul şcolar 2009 .211 laboratoarele unităŃiilor şcolare. crt.D.com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare . Responsabil C.com 3. solicitanŃi din comunitatea locală 20 credite/ 40 ore 25 credite/ 40 ore 80 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo. Arie curriculară Luca Simona Gabriela consiliereccd@gmail. Casa Corpului Didactic Bucureşti 1.IntelTeach Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 25 credite/ 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. de credite/ ore PreŃ/ cursant 250 lei oct 2009 – mai 2010 Nr. N. „Mihai Viteazul” Şcoala Comercială Superioară „N. Personal didactic şi nedidactic. 178 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo. Şc. 191 GrădiniŃa Nr. Kretzulescu” Gr.2010 Nr. „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr.com 11 credite/ 44 ore Titlul programului Grup Ńintă Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C. Predarea în societatea cunoaşterii .com laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare 4. EducaŃie pentru formarea caracterului Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar 2. Permisul european ECDL — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiei (TIC) în învăŃământul preuniversitar IniŃiere IT şi utilizare AeL 25 credite/ 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 267 lei oct 2009 – mai 2010 Oprea Alexandru tic_ccd_bucuresti@yahoo.C.

N. N. Didactica limbii române Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 12 credite/ 50 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba.L. N.C. Moisil” . „I.comunicare_zoratti@yahoo.comunicare_zoratti@yahoo. PreŃ/ cursant 450 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 25 credite/ 89 ore Grup Ńintă Maria Dima dima. N.maria_ccd@yahoo.comunicare_zoratti@yahoo. 34 GrădiniŃa Nr. de credite/ ore Responsabil C. Şc.Nr. Şcoala incluzivă Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 6. Teh „Energetic” C. „Mihai Viteazul” Col. crt. 108 Liceul Teoretic „Gr.248 Şcoala Comercială Superioară „N.L. „Mihai Viteazul” Col. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate C.it 7. Moisil” Şcoala Comercială Superioară „N.it Şcoala Comercială Superioară „N. 108 Liceul Teoretic „Gr. „Mihai Viteazul” Col.it 8.Caragiale” Şcoala Nr. Teh „Energetic” C. N. Moisil” 5. „Nichita Stănescu” GrădiniŃa Nr. N. Didactica limbii latine Profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar 10 credite/ 40 ore 160 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. Cercurile de lectură Profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar 11 credite/ 44 ore 170 lei oct 2009 – mai 2010 Alexandrina Zoratti limba. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C.Caragiale” Şcoala Nr. N. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C.com Nr. Kretzulescu” Seminarul Teologic Ortodox C. „I.L. „Mihai Viteazul” Seminarul Teologic Ortodox Gr. „I. Teh „Energetic” C.Caragiale” Şcoala Nr.D. 108 Liceul Teoretic „Gr.

„Gr. Kretzulescu” 9. Bucureşti 12.com Gr. N. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr.C. fizică. „N. îndrumare şi control Personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar.C. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. „Gr.com 13. Notiuni generale de astronomie şi astrofizică” profesori matematică. Şc. Moisil” C. „Mihai Eminescu” 11. Management educaŃional 10. din 2007-2008 . Autoevaluare instituŃională 12 credite/ 46 ore 180 lei oct 2009 – mai 2010 Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr. Moisil” C. Stănescu” Toate Filiale C. biologie. „Gr. de credite/ ore Responsabil C.D.Nr.Caragiale” C. personal didactic aspirant la funcŃii de conducere. Didactica Matematicii Profesori matematică 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo.com Gr. Cerchez” Gr.D.D. „N. N.com Nr. chimie. „Mihai Viteazul” C. „N. Moisil” Liceul Teoretic „I.C. Bucureşti Gr.D. Şc.C. Neculce” C.L. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Şcoala Comercială Superioară „N. „N. N. N. „I. Şc. N. ingineri 30 credite/ 100 ore 15 credite/ 60 ore 240 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Cerchez” Gr. Şc. „Mihai Viteazul” C. „Mihai Viteazul” C. disciplinei Profesori de chimie 30 credite/ 100 ore 400 lei oct 2009 – mai 2010 Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. crt. N.L.com Gr. „I. geografie.Caragiale” C. Didactica CHIMIE Manageri educaŃionali. Şc. Şc. Cerchez” Gr. PreŃ/ cursant 950 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 90 credite/ 280 ore Grup Ńintă Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo. Şc.

D. din 2007-2008 21.Nr.C.C. Metodica predării FIZICII Profesori fizică 15 credite/ 60 ore Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. VIORICA DRĂGAN . Prof.D. Didactica predării educaŃiei muzicale Cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar 170 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo.C.C. „Gr.com Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.com Nr.D. Moisil” 16.L.C. Bucureşti.com 11 credite/ 42 ore 157 lei oct 2009 – mai 2010 Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.Caragiale” C.C. Şc. pentru studiul disciplinei chimie şi biologie ŞTIINłE Profesori biologie 15. Specialitate şi didactici în educaŃie fizică şi sport 11 credite/ 42 ore 190 lei oct 2009 – mai 2010 Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo. Arie curriculară Perioada de înscriere LocaŃii pentru cursuri acreditate Acreditare feb. Şc.C.com Stan Alice Elena pr_ccd_bucuresti@yahoo. EducaŃie pentru drepturile omului şi copilului 18. Moisil” C. din 2007-2008 Director C. Stănescu” Liceul Teoretic „Gr.com Gr. Şc. Moisil” C. Bucureşti Gr. Bucureşti Toate Filiale C.D. 2007 – feb.D. Bucureşti Liceul Teoretic „Gr.com Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. crt. Şcoala diriginŃilor 11 credite/ 41 ore Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal 153 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 11 credite/ 42 ore 19. 2010 14.com Toate Filiale C. N. „N. de credite/ ore Responsabil C. PreŃ/ cursant 160 lei oct 2009 – mai 2010 Titlul programului 10 credite/ 40 ore Grup Ńintă Ştefan Grigorescu grigorescu_stefan@yahoo. Stănescu” C. „I. „Mihai Viteazul” C.com Toate Filiale C. „N.D.D. EducaŃie nonformală în muzeu 13 credite/ 50 ore 170 lei 20. Cerchez” Gr. N. din 2007-2008 17. Didactica Biologiei 15 credite/ 60 ore 240 lei 240 lei oct 2009 – mai 2010 oct 2009 – mai 2010 Liceul Teoretic „Gr.C.D. Repere metodologice Profesori fizică.

M.B. proiecte şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II.S.I.S. I.05 lei /h X 42 h) Colaborări: I. Liceul de Arte Plastice „N.S.E.com 46 .. videoproiector. Muzeul NaŃional de Artă al României.inspector I. Tonitza”.05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4. Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare.E. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE NONFORMALĂ ÎN MUZEU Tipul de program: formare şi dezvoltare profesională în specialitatea educaŃie artistică Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar. Angela Mihăilescu . PetruŃa Silvia Mişu – muzeograf. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4250 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4.B. retroproiector.M. conform deciziei de acreditare Justificarea ofertei: la solicitarea cadrelor didactice Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: receptarea operelor de artă. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo.S.I. Obiective specifice programului: formabilii să fie capabili să valorifice modalităŃile de receptare a operelor de artă ActivităŃi: • studii de caz: opere de artă găzduite de Muzeul NaŃional de Artă al României Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică a avtivităŃilor extracurriculare Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: chestionare. RESURSE UMANE Formatori: Angelica Iacob – muzeograf. flipchart. Adrian Curcan . logistica necesară desfăşurării cursului: copiator. Cristina Toma – muzeograf. consumabile. educaŃia non-formală Scop: abilitarea cadrelor didactice pentru valorificarea alternativelor educaŃionale. III..

8 lei • Costul pe cursant: 190 lei (3. prof. copiator. RESURSE UMANE Formatori: prof.N. dr. III.8 lei /h X 50 h) Colaborări: I. Nicolae Milea .com 47 . CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (190 X 25.S. o grupă de 25 cursanŃi) • Costul orei de formare: 3. unităŃi şcolare.cadru Scop: formarea cadrelor didactice pentru abordarea modernă a demersului didactic Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare..B.F. corespunzător condiŃiilor concrete de realizare a demersului didactic Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice Certificare: atestat de competenŃă profesională II. LaurenŃiu Oprea .E. Petrică Dragomir Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare. la capacitatea elevilor. video. Eugeniu Scarlat. prof.S. A.M. prof. ActivităŃi: • Studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar • ActivităŃi practice-metodice privind conŃinuturile şi metodica realizării obiectivelor cadru ale programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar Rezultate: • Realizarea practică a unui demers didactic care să realizeze contribuŃia specifică a disciplinei educaŃie fizică şi sport. cu competenŃele învăŃământului general obligatoriu european • Elaborarea personalizată a documentelor de proiectare didactică. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: SPECIALITATE ŞI DIDACTICI ÎN EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie fizică din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi metodologii în didactica modernă Durata: 50 ore/ semestrul I sau/şi II Module tematice abordate: studiul programei de educaŃie fizică pentru învăŃământul primar şi activităŃi practico-metodice ce permit realizarea obiectivelor .I. logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo..

Obiective specifice programului: • cadrele didactice să cunoască şi să aplice în activitatea didactică noile reglementări curriculare ActivităŃi: • studii de caz: standardele de evaluare în activitatea la clasă. structurarea activităŃilor didactice Scop: formarea cadrelor didactice pentru structurarea modernă a demersului didactic.I. Valentin Moraru – profesor. logistica necesară desfăşurării cursului: CD-uri.M. Georgeta Rădescu – profesor. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 25 • Costul total: 4750 lei (o grupă de 25 cursanŃi 170 X 25) • Costul orei de formare/cursant: 4. copiator. Elena Chitaigoroski – profesor.S. Valeria Ionescu – profesor.05 lei • Costul pe cursant: 170 lei (4.com 48 .B. Coordonator: profesor metodist STAN ALICE pr_ccd_bucuresti@yahoo. instituŃii de specialitate. video. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA PREDĂRII EDUCAłIEI MUZICALE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: profesorii de educaŃie muzicală din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: noi abordări în predarea educaŃiei muzicale. Certificare: atestat de competenŃă profesională II. corelaŃii între metodele interactive şi tematica programei şcolare Rezultate: • noi competenŃe utile în proiectarea şi activitatea didactică • completarea portofoliului personal Calendarul programului: conform deciziei de acreditare ModalităŃi de evaluare: portofoliu şi activităŃi practice. Durata: 42 ore/ semestrul I sau / şi II Module tematice abordate: educaŃia muzicală.05 lei /h X 42 h) • Colaborari: I.. RESURSE UMANE Formatori: Gabriela Munteanu – profesor. III. Costel Zaharia – profesor Resurse materiale: Casa Corpului Didactic/Centrele de formare.

câte 2 grupe/ semestru ModalităŃi de evaluare: chestionare. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 75 persoane/ an şcolar (25 participanŃi / grup x 3 grupe) Costul programului – 250 lei /cursant. ca o modalitate esenŃială de educare a personalităŃii elevilor. Georgescu Elisabeta. schimbarea culturii organizaŃionale. Prezentarea materialelor informative • ExerciŃii aplicative. Durata: 44 ore Module tematice abordate: • Introducere în program. Analiza cazuisticii . • ActivităŃi de consolidare a echipei. pentru cultivarea caracterului prin implicarea tuturor factorilor educaŃionali. Dumitriu Carmen. Regândirea aplicării principiilor educaŃiei morale în practica educativă actuală. Cost total – 18 750 lei. Univ. simulări. Ştefan Elena. RESURSE UMANE Conf.reŃelei de consilieri şcolari. de creare a coeziunii grupului. programul de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor. 12h • ModalităŃi de implementare a programului „CharacterFirst ”. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EDUCAłIE PENTRU FORMAREA CARACTERULUI Program de educaŃie morală prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor în cadrul PROGRAMULUI INTERNAłIONAL “CHARACTER FIRST”.strategii de educare a caracterului. Drujinin Victor. • Identificarea. III. Cătălina Chendea. Florica Paragină. activităŃi motivaŃionale. Cazan Manuela. precum şi a unui set de valori comportamentale şi atitudini morale.I. selectarea şi aplicarea celor mai potrivite metode de interrelaŃionare cu familia şi comunitatea. prin cultivarea valorilor comportamentale şi atitudinilor. Promovarea în comunitatea educaŃională a unor programe şi strategii pentru cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter. Tipul de program: formarea continuă Public Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preşcolar şi primar Justificarea ofertei: Promovarea unor modalitati concrete de intervenŃie la nivelul personalităŃii elevilor. Dr. Negovan Valeria.. • Să selecteze şi să aplice metodele cele mai eficiente de intervenŃie pentru construirea-cultivarea trăsăturilor pozitive de caracter la elevi • IniŃierea cadrelor didactice în metodologia programului „Mai întâi caracterul!” („Character first !”). activităŃi în sfera comunicării la distanŃă prin utilizarea TIC. Simona Luca. Calendarul programului . Rezultate: CompetenŃe metodologice privind utilizarea adecvată a cunoştinŃelor de psiho-pedagogie în educarea caracterului elevilor. Obiective specifice programului: • Stabilirea necesităŃii cultivării caracterului de către toŃi factorii educaŃionali.6 lei/ora Coordonator: profesor metodist SIMONA LUCA consiliereccd@gmail. 30h Scopul: Pregătirea formabililor privind modelarea caracterului. 2h • Bazele teoretice psihologice şi pedagogice. teste.com 49 . Costul orei de formare/participant – 5. Cherciu Rodica Diana. portofoliu Certificare – ATESTAT de competenŃe profesionale transferabile – 11 credite II. ActivităŃi: • Sesiuni de formare de tip work-shop. schimbul de experienŃă. activităŃi practice.sem I şi II. conceperea unui program specific.

activităŃi practice. căi.E. Minodora Gavrilă. Să se aplice tehnici moderne de proiectare curriculară. Maria Dima. Ştefan Pacearcă.CRITERII CURRICULARE Denumirea programului Tipul de program Public Ńintă vizat Justificarea ofertei Durata Planificarea pe stagii ŞCOALA INCLUZIVĂ Program tematic prin stagii nondisciplinar Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. 89 ore Modulul I .13 ore Modulul VII .com 50 .C. Atestat Phare M.Managementul clasei – 13 ore Modulul VI – Evaluarea. Mihai Rebenciuc.12 ore Modulul II . proiecte.Proiectare curriculară – 12 ore Modulul V .I.Şcoala incluzivă.Parteneriat şcoală – comunitate – 13 ore Evaluare – 2 ore Pregătirea cadrelor didactice privind accesul la educaŃie al grupurilor dezavantajate. Gheorghe Sarău.M. DanielaTudorie. Mirela Neacşu Universitar. Trimestrul IV Trimestrele I si II Chestionare.Metode active şi interactive – învăŃarea prin cooperare – 12 ore Modulul IV . Să se dezvolte strategii ale educaŃiei incluzive la nivelul unităŃilor de învăŃământ preuniversitar. Să se înregistreze schimbări la nivel cognitiv şi atitudinal privind evaluarea muncii în grup. Formatori Phare: Ruxandra Regalia.maria_ccd@yahoo. dr. Curriculum-ul programului Scopul Obiective specifice programului ActivităŃi Rezultate Calendarul programului ModalităŃi de evaluare II.C.I.RESURSE UMANE Formatori Nivelul de pregătire III. 100 (4 grupe) 89 Atestat de competenŃă profesională 450 lei / cursant (45000) 5 lei/ora Coordonator : profesor metodist Maria DIMA dima. Diseminarea cursului derulat în cadrul proiectului PHARE. Să-şi însuşească metode noi privind îmbunătăŃirii comunicării în clasă.Diversitatea în învăŃare – Teoria inteligenŃelor multiple – 12 ore Modulul III . Lucru în echipă pentru exersarea creativităŃii şi gândirea critică Să folosească şi să aplice iniŃiative în condiŃii noi Să iniŃieze un plan de diseminare Să apeleze la mijloace. Să se abiliteze cadrele didactice în dezvoltarea de proiecte comunitare.I.E. strategii cele mai potrivite pentru diseminare CursanŃii vor achiziŃiona cunoştinŃe noi în domeniul tehnicilor de lucru în grup.CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi Număr ore formare Modul de certificare Costul total al programului Costul unei ore de formare/participant Conf.

6 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Prof.Prof. Dia Daria Stoicescu. profesor. II.Tatiana Costache. * Se propune extinderea echipei de formare cu formatorii: Jianu Mihaela Daniela.Prof.culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop. Prof. Insp. Carmen Nedelcu. Nicolăescu Mariana. Adriana Donciu. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. Mariana Marin. Dr. pe fişe de lucru. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 100 Costul total al programului: 9. activităŃi. • Să se realizeze autoevaluarea şi feed-back-ul în devenirea profesională. II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare. obiective. portofolii.000 ( 180 lei per cursant x 50 nr.estimat de cursanti ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. Prof. timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. profesor III.Lydia Ignat. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII ROMÂNE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii integrării noului curriculum în sistemul educaŃional actual şi nevoii de pregătire a profesorilor pentru a aplica metode moderne în predarea limbii şi literaturii române. • Să se folosească criteriile de evaluare în conformitate cu noua orientare a abordării strategiei didactice. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Obiective specifice: • Să se cunoască conŃinuturile specifice şi metodice ale disciplinei. teste. proiecte de lecŃii. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr.Sofia Dobra.comunicare_zoratti@yahoo. stimularea orală a unei activităŃi de predare. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui optional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pentru diferite nivele de limbă. Mihaela Georgescu.it 51 . rezultate) Scop: orientarea strategiilor didactice de comunicare spre un învăŃământ flexibil. pe grupe. • Să se dezvolte competenŃele lingvistice şi gândirea autonomă. Calendarul programului: semestrul I.I. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale. ActivităŃi: lucrul în echipă. Durata: 50 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. profesor. doctor Gheorghe Lăzărescu. critică şi reflexivăîn adoptarea tehnicilor şi strategiilor de comunicare modernă. Laura Surugiu. Prof.Prof.

RESURSE UMANE Formatori: PALIGA Rodica – prof. de ore de formare/perfecŃionare planificate: 200 Costul total al programului: 8.prof. alcătuirea diferitelor tipuri de opŃionale.culturale: 10 ore • proiectarea unei ore de predare folosind tehnici alternative şi complementare care să eficientizeze ora de curs: 10 ore • experimentarea metodelor şi tehnicilor alternative de predare şi evaluare: 12 ore • proiectarea didactică/ semestrială şi anuală/ conform porgramei pentru diferite nivele de limbă: 12 ore • însuşirea strategiilor didactice de comunicare în diferite contexte socio-lingvistice Curriculum-ul programului (scop. în vederea eficientizării demersului didactic • formarea unor abilităŃi de comunicare. pornind de la metodele şi strategiile prezentate să-şi consolideze pregătirea ştiinŃifică ActivităŃi: lucrul în echipă. proiecte de lecŃii. stimularea orală a unei activităŃi de predare. Durata: 40 de ore Planificarea pe stagii/module tematice.de cursanŃi estimaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 4. obiective.II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în ziua metodică a ariei curriculare ModalităŃi de evaluare: chestionare. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 50 / nr. lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba... pe grupe. folosirea diferitelor strategii de predare şi evaluare în contexte diferite de limbă şi în conformitate cu nivelul de limbă de predare conform programei Rezultate: urmărirea capacităŃii de alcătuire a unui opŃional/ a unei planificări semestriale şi anuale/ planuri de strategie didactică pe diferite nivele de limbă Calendarul programului: semestrul I. pe fişe de lucru. GHEORGHIU LuminiŃa .it 52 . . schimbărilor survenite în programele şcolare.prof. teste.comunicare_zoratti@yahoo. inter-relaŃionare Obiective specifice: să utilizeze metode şi tehnici alternative de evaluare să proiecteze activităŃi didactice. II.000 ( 160 per cursant x 50 – nr.I. portofolii. • Pregătirea în vederea susŃinerii de către elevi a examenelor naŃionale. activităŃi. • Cursul răspunde. IOSIF Paula .prof. de asemenea. rezultate) Scop: • dezvoltarea competenŃelor cadrelor didactice privind activităŃile curriculare şi extracurriculare • probarea competenŃelor necesare unei bune proiectari. III. aplicarea tipologiei specifice noului curriculum. PAUL Maria . timp alocat • alcătuirea unui opŃional în contexte socio – lingvistice şi socio. prezentarea diferitelor modele de lecŃii. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DIDACTICA LIMBII LATINE Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba latină din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: • Cursul răspunde necesităŃii de aplicare a noilor metode de predare a limbii si literaturii latine şi folosirea criteriilor de evaluare în conformitate cu cele mai recente lucrări de referinŃă.

de ore de formare/perfecŃionare planificate: 220 Costul total al programului: 21.). Laura Surugiu. chestionare/teste de evaluare la sfârşitul activităŃii. concursuri. în care scrierea să continue firesc actul lecturii. în ultimul timp în multe Ńări prin apropierea lecturii cursive de lectura metodică . analiza activităŃilor. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CERCURILE DE LECTURĂ Tipul de programe: formare continuă Public – Ńintă vizat: profesori de limba şi literatura română din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: Promovând Cercurile. schimbare intervenită. obiective. învăŃător) în vederea găsirii unor căi adecvate obiectivelor comune urmărite. simularea unor activităŃi care vizează prelungirea actului lecturii prin scrierea creativă. II – în timpul vacanŃelor şcolare şi în zilele de sâmbătă şi duminică în timpul activităŃii didactice. schimbare intervenită. profesor . exerciŃii ghidate pentru experimentarea unor noi practici profesionale şi dezbaterea în grup. grile de evaluare a cursului de formare şi a prestaŃiei echipei de formatori. b. stimularea lecturii de plăcere. ActivităŃi: • ModalităŃile de formare preferate în sesiunile de lucru sunt interactive şi se bazează pe alternanŃa dintre atelierele demonstrative. Durata: 44 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. timp alocat Curriculum-ul programului (scop. profesor documentarist. III. a manualelor. profesor . ateliere de scriere etc. profesorilor pentru: a. ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de recunoaşterea crizei lecturii şcolare urmate de o schimbare de perspectivă în abordarea literaturii. Universitatea Bucureşti. de altfel. Marilena Şerban.it 53 . grile de evaluare a principalelor produse solicitate cursanŃilor. să facă o lectură critică. grilă de evaluare a portofoliului. • să aplice tehnici de documentare. RESURSE UMANE Ioana Nanu. Jianu Mihaela Daniela. să se familiarizeze cu tehnici de cercetare didactică. învăŃătorilor. lector. în scopul utilizării lor pentru atingerea obiectivelor programei. • să se familiarizeze cu specificul profesional al fiecărei categorii (profesor de limba şi literatura română.86lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. să participe activ la simulările de activităŃi. CRITERII ECONIMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 125 / nr. rezultate) Scop: Promovând Cercurile de lectură ne facem cunoscută intenŃia de a atrage atenŃia factorilor responsabili că este nevoie de: recunoaşterea crizei lecturii şcolare. ModalităŃi de evaluare: Feedback-uri la sfârşitul unei sesiuni de formare. să proiecteze ateliere de scriere creativă. şi în didactica lecturii. Facultatea de Litere. cluburi de carte. Rezultate: Proiectarea unor activităŃi comune cu participarea documentariştilor.250 (170 lei per cursant x 125 număr de cursanŃi planificaŃi ) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3. în scopul aplicării lor în spiritul în care au fost concepute. în ultimul timp în multe Ńări. să proiecteze activităŃi în care să aplice strategii adecvate în funcŃie de specificul textului şi de obiectivele urmărite. să se familiarizeze cu schimbările de paradigmă intervenite în ultimele decenii în teoriile textului şi ale lecturii. • să aplice în mod flexibil teoriile actuale ale lecturii în activitatea profesională. Calendarul programului: semestrul I. de altfel. cercetarea problemei lecturii în vederea îmbunătăŃirii permanente a practicilor de abordare a didacticii lecturii. schimbarea de perspectivă în abordarea literaturii. profesor. profesor.comunicare_zoratti@yahoo. Obiective specifice: CursanŃii trebuie: • să analizeze critic programele şcolare de limba şi literatura română. fişe de monitorizare a activităŃii cursantului. profesor . II.I. să aplice strategii adecvate lecturii textelor literare şi nonliterare pentru ca elevii lor să poată răspunde la întrebarea cum citim diferite texte literare şi nonliterare. • Simulări de activităŃi specifice în vederea construirii unor proiecte de durată pentru stimularea lecturii de plăcere (cercuri de lectură. în general. în special. Lefter (Popescu) Simona Cristina. flexibilă. activităŃi. Nicolăescu Mariana.

I. teste. în ordinea înscrierilor Planificare pe module: modulul I. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: MANAGEMENT EDUCAłIONAL Tipul de program: perfecŃionare Grup Ńinta: manageri educaŃionali. Nicolae Luchian — formator regional de directori. Constantin Roman — profesor universitar doctor ASE . Tania Vlad — formator regional de directori /prof.40 lei / oră cursant Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. Iunona Staş — formator regional de directori / prof. I . CRITERII E CONOMICE Nr.C.com 54 .D. portofolii. Vasile Molan — conferenŃiar universitar doctor Universitatea Bucureşti. proiecte.2009 trimestrul I şi II – 2010 Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. RESURSE UMANE Sorin Cristea — profesor universitar doctor. Andi Alexandru Oprea — formator C.jurist III.D. Mihaela Cotfas — formator C.Management EducaŃional – 90 ore ..TIC – 90 ore Scop: • realizarea premiselor manageriale pentru menŃinerea şi dezvoltarea sistemului de învăŃământ în contextul tradiŃiei şi reformei • realizarea abilităŃilor participanŃilor pentru o activitate profesionistă.C. îndrumare şi control Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în managementul unităŃilor şcolare impuse de Reforma ÎnvăŃământului • schimbări în echipele manageriale • solicitările cadrelor didactice Durata: 280 ore / semestrul I şi II. gr.I. personal didactic aspirant la funcŃii de conducere. cursanti estimat: 100 cursanŃi ( 4 grupe) Costul total al programului 950 lei / pe cursant (costul programului 95000) Costul pe ora de formare: 3.Universitatea Bucureşti.Comunicare şi curriculum – 90 ore . competentă şi creativă Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să cunoască şi să aplice/utilizeze/evalueze corect legislaŃia şi precizările legale referitoare la învăŃământ • să creeze/formeze abilităŃi specifice procesului managerial şcolar • să ofere modalităŃi de evaluare cuantificată repetabilă Calendarul programului: trimestrul IV. modul III.. Ovidiu Pânişoară — profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti. Corina Cace — conferenŃiar universitar doctor ASE. ISMB. Cristina Maria Iancu — formator regional de directori / insp. activităŃi practice. Modul de certificare: certificat de competenŃă profesională II. gr. Ştefan Militaru . modulul II.

auditor în domeniul calităŃii. auditor în domeniul calităŃii. Rodica Dimitrovici . Modele europene – 6 ore • Cadrul de asigurare a calităŃii . A: Cadru general – 9 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii. operare şi controlul proceselor specifice sistemului de management al calităŃii.I. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: AUTOEVALUARE INSTITUłIONALĂ Tipul programului: program tematic sau modular realizat prin stagii nondisciplinare Grup tinta: personalul didactic din Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii şi Consiliul de AdministraŃie din învăŃământul preuniversitar.formator. profesor gr.profesor universitar doctor Universitatea Bucureşti.formator. profesor gr. Justificare: • necesitatea dezvoltării unei culturi a evaluării calităŃii în educaŃie.12 credite Planificare pe stagii.8 ore • Sistemul de management al calităŃii.I. Stan Alice – formator. CRITERII E CONOMICE Nr. III. auditor în domeniul calităŃii. profesor gr. • Să completeze componente ale manualului calităŃii.2009 trimestrele I şi II – 2010 ModalităŃi de evaluare: chestionare / produsele activităŃilor. • elaborarea unor proiecte de autoevaluare instituŃională în contextul descentralizării şi centrării pe calitate în educaŃie.I. • Să întocmească rapoarte de autoevaluare periodice şi finale pe baza dovezilor colectate conform principiilor calităŃii.7 ore • Strategia de autoevaluare instituŃională în vederea asigurării calităŃii. CerinŃe referitoare la documentaŃie . Diaconu Roxana – formator. I. Popa Sever – formator. a membrilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii din unităŃile de învăŃământ şi iniŃierea acestora în elaborarea strategiilor şi tehnicilor de autoevaluare a instituŃiei de învăŃământ.6 ore • Procesele autoevaluării instituŃionale . profesor gr.I. RESURSE UMANE Formatori: Ioan Neacşu . cursanti estimati: 75 cursanŃi ( 3 grupe) Modul de certificare: Atestat de formare continuă a personalului didactic Costul programului: 180 lei / cursant (cost total – 13500 RON) Costul unei ore: 3. auditor în domeniul calităŃii. profesor gr.90 lei / oră Coordonator: profesor metodist EMILIA SICSAI ccdbuc_management@yahoo. Obiective: ParticipanŃii vor fi capabili: • Să identifice cerinŃele implementării unui sistem de management al calităŃii • Să întocmească documente specifice în conformitate cu legislaŃia privind asigurarea calităŃii în învăŃământul preuniversitar. • introducerea autoevaluării în sistemul educaŃional ca mecanism intern de măsurare a calităŃii. documente pentru planificare. B: ActivităŃi specifice ale CEAC – 8 ore Scop: pregatirea profesională a managerilor şcolari. Durată: 46 de ore . calificative II. auditor în domeniul calităŃii. Stoica Aurelia – formator. profesor gr. Popa Daniela Elisabeta .II. timp alocat: Asigurarea calităŃii serviciilor educaŃionale. I. Calendarul programului: trimestrul IV.com 55 .

. logistic III. II.B.fişe pentru activităŃi experimentale. Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei – Universitatea din Bucureşti.S.S. metode sau modele în abordarea unor probleme practice sau pentru structurarea unor situaŃii diverse • abordeze interdisciplinar temele de chimie. reguli.Casa Corpului Didactic.grad. univ.I. de a cunoaşte şi a utiliza mijloacele media Obiective specifice: ParticipanŃii vor fi capabili să: • planifice şi să aplice noi strategii didactice • imagineze şi să folosească în mod creativ reprezentări variate • utilizeze algoritmi. Irinel Badea – prof. participanŃi / grupa : 25 – 1 grupă Durata . RESURSE UMANE Formatori Ioan Neacşu . 56 . Buc. dr. chestionare.M. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului . CRITERII ECONOMICE Resurse financiare ..I Lic. Aurelia Stoica – prof. Coordonator . portofoliu Mod de certificare – atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă – profesori de chimie Nr.B. de a rezolva probleme.creşterea calităŃii şi eficienŃei lecŃiilor de chimie prin accentuarea caracterului formativ al acestora: dezvoltarea deprinderilor de a efectua experimente.000 lei Colaborări Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei I.M.100 de ore Perioada .semestrul I şi II Resurse materiale .prof.”Benjamin Franklin”.Teoretic”Ion Barbu” Sistem de evaluare preconizat . LuminiŃa Doicin – prof.DIDACTICA DISCIPLINEI CHIMIE Justificarea ofertei la cererea cadrelor didactice noi metodologii în predare – învăŃare – evaluare modalităŃi de implementare a calculatorului în orele de chimie tipuri de probleme de chimie şi modalităŃi de rezolvare experimentul de laborator şi rolul lui în accesibilizarea cunoştinŃelor. Facultatea de Chimie – Univ. Andi Alexandru Oprea – informatician CCD.com – Bucureşti . Scopul . proiecte interdisciplinare.profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. inspector de specialitate.I Lic. univ. dr. echipamente audio-video. I.grad. grad I. Mihaela Ionescu – prof.(4 lei /ora x cursant) x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei / cursant x 25 cursanŃi = 10.

• folosească cunostinŃele de matematică. “D. Doina Cremenescu – prof.com 57 . dr. Ştefan Grigorescu – prof. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi / grupa x 2 grupe = 12. 1 – Lic. fizică şi alte discipline de învăŃământ • posibilitatea creerii unui CDS pentru clasele IX-XII Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • înŃeleagă linia generală a dezvoltării istorice a astronomiei şi a genezei dezvoltării fondului conceptual şi metodologic comun al ştiinŃelor exacte. chimie. • utilizeze relaŃiile dintre percepŃia umană imediată a Universului şi imaginea acestuia creată de cercetarea astronomică. biologie. RESURSE UMANE Mircea Rusu – conf. care sunt capabili să pregătească elevii . grd.Aligheri”.grd. sunt puŃini profesori. fizică. geografie. chimie. Universitatea Bucureşti Facultatea de fizică . dezbateri în grup Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică. fizică.1 – Grup Şcolar de ConstrucŃii Montaj “Mihai Bravu”. Cristina Iancu – inspector ISMB Marta Turcu – prof.000 lei Colaborări: Universitatea Bucureşti – Facultatea de Matematică şi Facultatea de Fizică Institutul NaŃional de Astronomie – Bucureşti Observatorul Astronomic Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.I. metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: referate. participanŃi / grupa: 25 – 2 grupe Perioada/ durata: 60 ore (semestrul I şi II) Resurse materiale: calculator. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere şi perfecŃionare Titlul programului: NOłIUNI GENERALE DE ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ Justificarea ofertei: interesul tot mai mare al profesorilor şi elevilor pentru astronomie şi astrofizică • organizarea olimpidelor naŃionale şi internaŃionale de astronomie. • creşterea cererii la nivel naŃional şi internaŃional de profesionişti în acest domeniu Scopul: • necesitatea unei mai bune colaborări interdisciplinare între matematică. chestionare. ingineri Nr. videoproiector III. biologie pentru a manevra pricipiile generale ale modelării materiei în Univers II.

Comercială Superioară „N. participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Durata: 100 ore Perioada: semestrul I şi II Resurse materiale: Casa Corpului Didactic şi centrele de formare. Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.M.de Matematică şi Informatică – Bucureşti.I. Scopul: • • formarea şi dezvoltarea unor competenŃe generale şi specifice îmbunătăŃirea activităŃii metodice şi didactice Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili să: • identifice.”Elena Cuza”. în curriculumul naŃional.B. grad I Şc.B.prof. Nr.prof.22 Sistemul de evaluare: chestionare.com 58 . Şc. să definească şi să aplice noŃiunile cuprinse în: . inspector de specialitate I.. dezbateri. • la cererea cadrelor didactice identificată în urma aplicării chestionarelor specifice. prof.S. Şc. CRITERII ECONOMICE Olivian Simionescu Panait.Fac. III.M. grad I C.programa şcolară de matematică • aplice tehnici de predare – evaluare specifice matematicii • ofere modalităŃi de evaluare măsurabilă şi repetabilă III. • concluziile inspecŃiilor şcolare care evidenŃiază necesitatea unei perfecŃionări din punct de vedere metodic. grad I C. Kretzulescu”. Emilia Iancu . grad I . echipamente multi-media. Gabriela Streinu .N. Raluca Stoican . CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare.E. Florica Banu. grad I Gr. SNEE.prof.Şcoala Centrală..N. ”Matei Basarab”. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant)x 100 ore = 400 lei / cursant TOTAL: 400 lei /cursant x 25 cursanŃi = 10. inspector de specialitate S.dr.prof. formare Titlul programului: DIDACTICA MATEMATICII Justificarea ofertei: • schimbări şi noutăŃi în programa şcolară de matematică. portofolii personale Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori matematică Nr. Doina Cremenescu – prof.N. grad I. Cristina Iancu.curriculum naŃional . unv. • necesitatea unei formări coerente în didactica predării matematicii.000 lei Colaborări: I. impuse de reforma învăŃământului. Sanda Molnar _. Maria Popescu _.Cercel. ”Mihai Bravu”.S. prof.E.

Lic. Delia Prisăcaru . dezbateri. chimie şi biologie.D.profesor grd. flipchart. Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • să aplice noile strategii didactice specifice studiului ŞtiinŃelor.prof.com 59 . I. chimie şi biologie pentru a susŃine lecŃiile din cadrul noii programe şcolare de ŞtiinŃe. metodist grd. I. Scopul: IniŃierea şi perfecŃionarea profesorilor de fizică. chestionare. video.P.000 lei Colaborari: Institutul NaŃional de Fizica Laserilor.participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada/ durata: 40 ore ( semestrul I si II ) Resurse materiale: videoproiector. Moisil”. • să abordeze interdisciplinar temele din Fizică-Chimie-Biologie. Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. metodist grd. Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică.P. Teoretic “Gr. Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. Plasmei şi RadiaŃiei . Moisil”. Teoretic “Gr. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 40 ore = 160 lei / cursant TOTAL: 160 lei / cursant x 25 cursanŃi = 4. I. Dana Bobocea – prof. Sanda Fătu – prof. ”Universitatea Bucureşti”. III. metodist CCD Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. RESURSE UMANE Formatori: Mihaela Garabet . dr. II. portofoliu. Lic. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: REPERE METODOLOGICE PENTRU STUDIUL DISCIPLINEI ŞTIINłE Justificarea ofertei: la cererea profesorilor de fizică.I. D. chimie şi biologie Nr. Ştefan Grigorescu – prof.Center for Science Education and Training Universitatea Bucureşti. TV.

Călugăru Daniela – insp.dr. Paraschiv SteluŃa – insp. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: DIDACTICA BIOLOGIEI Justificarea ofertei: • Schimbări în programa şcolară.Buc. grad I C. Russu-Ciolac Anca Maria – conf. MECI. Grosu Mariana – prof. dezbateri. RESURSE UMANE Formatori: . Alexandrescu Florica . univ. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori biologie Nr. I.N. portofoliu. în vederea atingerii obiectivelor didactice • Elaboreze planificări calendaristice. impuse de reforma învăŃământului • Concluziile inspecŃiilor • La cererea profesorilor de biologie Scopul: Implicarea profesorilor în găsirea soluŃiilor eficiente pentru problemele de la clasă Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili să: • Coreleze metodele activ-participative. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei / cursant x 25 cursanŃi = 6. Cîrstoiu Jeanina – lector. Fac. TV. Univ. Univ.drd. I L.prof. în conformitate cu programele şcolare • Alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II.CNCEIP. Sf.Creangă.Sava .Moisil Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. flipchart.N. Bucureşti.Biologie .000 lei Colaborări: MECI. grad. participanŃi / grupă: 25 – 1 grupă Perioada / durata: 60 ore (semestrul I şi II ) Resurse materiale: videoproiector. Biologie Univ. Bobocea Dana Corina .prof. Fac. III. video.. univ.com 60 . chestionare. gen. Buc.Biologie Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo. Fac.T G.I. grad I C.

dezbateri.135. grad I C. “M. grad I C. univ. Popa Sever – prof. Zamfir Marin . Ortodox Sf. videoproiector. Băncilă Gabriela – prof. Tănase Michaela . flipchart. univ. Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei. grad I CN “I. Şc.dr.dr. “Antim Ivireanu“. grad I C.Basarab“.Buc. RESURSE UMANE Formatori: NegreŃ Ioan Dobridor – prof.prof. Nr. Bucureşti. “M.prof.Vuia“.000 lei Colaborări: MECI. grad I Lic. III.N.I. participanŃi / grupă: 25 – 2 grupe Durata/Perioada: 60 ore ( semestrul I şi II ) Resurse materiale: suport curs sub formă electronică. Fac..Univ.152 Sistemul de evaluare preconizat: proiecte interdisciplinare. Rusu Mircea– conf.dr. “I.Buc. cu particularităŃile clasei şi cu obiectivele operaŃionale • Să stăpânească şi să aplice tehnicile lucrului în echipă şi de educare a creativităŃii la orele de fizică • Să alcătuiască şi să utilizeze metode şi instrumente variate de evaluare II. portofoliu Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Grup Ńintă: profesori fizică Nr. Fac.N. Fizică Coordonator: profesor metodist ŞTEFAN GRIGORESCU grigorescu_stefan@yahoo.gupa x 2 grupe = 12.L.prof. Zamfir Gheorghe .prof. Nr.com 61 . Metrologie“T.Viteazul“. Fac. Fizică Univ. grad I Şc. grad I Lic.Caragiale“.N.Creangă“. Popa Daniela – prof. Univ. Melnic Diana . CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: METODICA PREDĂRII FIZICII Justificarea ofertei: • La cererea profesorilor de fizică • Schimbări în programa şcolară de fizică • Concluziile inspecŃiilor Scopul: • Dezvoltarea abilităŃilor procesului de predare-învăŃare – evaluare • ÎmbunătăŃirea cunoştinŃelor legate de aplicarea curriculum-lui de fizică • Aplicarea metodelor creative Obiective specifice programului: CursanŃii vor fi capabili: • Să coreleze metodele activ-participative. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: (4 lei /ora x cursant) x 60 ore = 240 lei / cursant TOTAL: 240 lei/cursant x 25 cursanŃi . chestionare. Stănescu Corina .prof.

• acŃionarea în direcŃia asumării de roluri şi responsabilităŃi în comportamentul civic al tineretului şcolar Obiective specifice programului: • să aprofundeze cunoştinŃe privitoare la principalele mecanisme şi instrumente cu caracter universal. • să fie formate atitudini de angajare. prof. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: EDUCAłIE PENTRU DREPTURILE OMULUI ŞI COPILULUI Tipul de program: formare continuă Public . Ioan Oancea – IRDO.activităŃi practice -7 ore Respectarea/încălcarea drepturilor omului – 7 ore Scopul: • conştientizarea drepturilor omului în general şi a drepturilor copilului în mod special. chestionare. de implicare activă şi eficientă în societatea civilă.Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: formarea şi perfecŃionarea continuă a cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar . Calendarul programului: trimestrul IV 2009. regional şi naŃional din domeniul promovării şi protecŃiei drepturilor omului. • să se analizeze situaŃii concrete privitoare la protecŃia copilului. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo.activităŃi practice -7 ore Drepturile copilului . master in human rights Florina Voicu – formator IRDO. trimestrul I şi II 2010 ModalităŃi de evaluare: portofoliu. II.com 62 . RESURSE UMANE Formatori: prof. CRITERII ECONOMICE Costuri total al programului: 9460 lei (3.I. Durata: 42 ore Planificare pe module tematice: Drepturile omului / categorii de drepturi – 7 ore Contextul european şi obiective naŃionale ale educaŃiei perntru democraŃie – 7 ore Istoric Drepturile omului/Drepturile copilului -7 ore Drepturile omului .5 lei/oră/ cursant – 157 lei /cursant) Coordonator: prof. în formarea şi perfecŃionarea continuă în domeniul drepturilor omului. Eugen Stoica – inspector general MECI Modul de certificare: atestat de competenŃe profesionale CNFP Numar cursanŃi planificaŃi: 60 (2 grupe) /an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare planificat: 84 III.

an şcolar 2009-2010 Număr de ore de formare: 41 III.M. CRITERII CURRICULARE Titlul programului: ŞCOALA DIRIGINłILOR Tipul de program: programe tematice modulare realizate prin stagii non-disciplinare. Modulul mediu. • să explice termenii folosiŃi cum ar fi: . . La cererea cadrelor didactice.com 63 .B. fişe pentru activităŃi experimentale. portofolii. II. Sugestii pentru realizarea orei de consiliere / dirigenŃie.5 lei/oră/ cursant . • să iniŃieze strategii de comunicare asertivă. Ruxandra Regalia .profesor consilier psihopedagog..C. Public-Ńintă vizat: personal didactic din învăŃământul gimnazial şi liceal Justificarea ofertei : 1.gândirii critice’’. Modul de certificare: atestat de competenŃă profesională Număr cursanŃi planificaŃi – 25 persoane/ primul semestru .D. Calendarul programului: trimestrul IV 2009 Sistemul de evaluare preconizat: fişe de exerciŃii. Elena Ştefan ..5 ore • Drepturile copilului – 2 ore Scopul: însuşirea unor metode (tehnici) moderne.S.5 ore • Luarea deciziilor – 5 ore • Managementul timpului . 2. RESURSE UMANE Formatori: Ani Răducu . chestionare.153 lei/cursant total) Coordonator: prof. Planificarea pe module: • Autocunoaşterea – 4 ore • Comunicarea – 5 ore • ÎnvăŃarea eficientă .inspector I. Simona Luca – profesor metodist C. CMAP. 3.imagine de sine’’.stima de sine’’. Programa de consiliere şi orientare şcolară. colocviu.inspector I. Emilia Sicsai .. folosind metode specifice .comunicare asertivă’’..M.profesor metodist C. Simona Crăciun – consilier MECI.5 ore • MotivaŃia – 5 ore • Lumea profesiilor – 5 ore • Pregătirea psihologică pentru examen . tehnica arborelui decizional. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului – 3825 lei ( 3. precum şi îmbunătăŃirea abilităŃilor de comunicare între elevi şi profesori. .I.S.C.. interactive privind derularea orelor de consiliere / dirigenŃie. • să identifice şi să aplice metode active de învăŃare eficientă.B.D. Obiective specifice programului: ParticipanŃii vor fi capabili: • să realizeze un program coerent cu activităŃi interactive privind alegerea carierei elevilor. metodist MINODORA GAVRILĂ m_gavrilaccd@yahoo. • să aplice tehnici ale gândirii critice cum ar fi: tehnica ciorchinelui... în cadrul orelor de consiliere / dirigenŃie. Durata: 41de ore.

ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ŞI Justificarea ofertei: • promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar. proiecte. Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste. sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene.D.. precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră x cursant. Mihaela Cotfas — formator ECDL.S. Coordonator: inf. Modul de certificare: adeverinŃă C.CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20 / 25 CREDITE I. Scopul: • consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 80 lei / cursant. • să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse.com 64 . solicitanŃi din comunitatea locală. conducerea unităŃilor şcolare pentru realizarea feed-back-ului în teren. portofolii şi activităŃi practice. Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic. grupe de 25 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009. • oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite). RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL. pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line. • să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. II. • creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră.C. Colaborări: cu I.M. Obiective specifice programului: • să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC.B.

conducerea unităŃilor şcolare. Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.com 65 . iar cel de-al doilea practic. Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare . unul teoretic.A. logistică. CNFP. atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S. fiind alcatuit din 40 de itemi. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei / cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă. Pragul de promovabilitate al fiecarui test este stabilit la 70 puncte din 100.reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l. Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. iniŃiere IT). grupe de 25 formabili fiecare. utilizare AeL). • să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI. pachetul de programe Microsoft Office (Word.Curs acreditat de SIVECO S. PowerPoint. Coordonator: inf. total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA. Excel. III. Testul grilă se desfăşoară on-line. bibliotecă . CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: • ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: • să fie capabili a utiliza calculatorul. activităŃi practice. iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. – 25 credite I. filialele Casei Corpului Didactic. Evaluarea se realizează la finalul fiecarui modul şi constă în susŃinerea de catre cursanŃi a doua teste. II. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare. Casa Corpului Didactic Bucureşti echipamente.A.

Curs acreditat de SIVECO S. Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. grupe de 20 formabili fiecare. activităŃi practice. III. promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii. CNFP. filialele Casei Corpului Didactic. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃiilor şcolare.A. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII . Coordonator: inf. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. conducerea unităŃilor şcolare.com 66 . logistică. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme. total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S. II.. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se elibereaza atestate CNFP de competenŃă profesională purtatoare a 25 credite profesionale transferabile.INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: • să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare. Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente.A. atestat de SIVECO S. comunicare şi colaborare. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului. CRITERII ECONOMICE Resurse financiare: 178 lei / cursant (2 lei / oră X cursant X 89 ore = 178 lei).– 25 credite I. • să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată.A. bibliotecă. Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. Sistemul de evaluare preconizat: chestionare.

CAPITOLUL III Cursuri în parteneriat C AS A CO UL U I D RP ID M un ic i p cu iului Bu re şt i A CT IC a .

Antonella Torente Limba spaniolă: Carmen Rodriguez – profesor. Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25 / nr. materiale realizate de formabili/ portofoliu. Gillian Curtis. de text Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen.020 lei (400.Modulul II: 12 de ore 3 Folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat la cinematograf . de cerere. activităŃi. re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.Modulul I: 12 ore 2 Cunoaşterea sistemului de comunicare telefonic . comunicare şi aprofundare în limbile străinede circulaŃie internaŃională: italiană.LA CINEMA(MODULUL III)*. Ilaria Papiridocente. Geromina Villanova professeur. pe fişe de lucru.4 lei * cursantul îşi poate alege de la 1 până la 5 module. feedback.it 67 .teacher. Veronica LLamas-profesor Limba germană: Schrin Fatemi-lehrer. didactice auxiliare şi nedidactice Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I. Concepcion – profesor.Modulul V Curriculum-ul programului(scop. Caroline Condict – teacher. Sada Di Tommaso-lehrer. dirijate 3 transpune forma sonoră în forma scrisă a cuvântului 4 integra cuvinte noi în enunŃuri proprii 5 produce enunŃuri despre sine/ persoane/ activităŃi din universul imediat 6 manifesta curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaŃa din spaŃiul anglo – saxon . franceză. Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică Public – Ńintă vizat: cadre didactice. Fabio Boccio.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. latin. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: DE LA IMAGINI ÎN CUVINTE: VIDEOCLIP PRIN CÂNTEC (MODULUL I)*. Cora Ebeling –lehrer III. chestionare. germană Obiective specifice: formarea abilităŃilor. obiective. Patrik Freeman-teacher.comunicare_zoratti@yahoo.docente. LECTURĂ EXPRESIVĂ (MODULUL –V)*. spaniolă. Durata: 12 de ore de fiecare modul Planificarea pe stagii/ module tematice.Modulul III: 12 de ore 4 Comunicare în limbaj gastronomic . LIMBAJ . teste.Modulul IV 5 Consolidarea pârghiilor de folosire a limbii prin intermediul lecturii . timp alocat 1 Însuşirea mecanismului de comunicare prin cântec . conturarea aptitudinilor şi orientarea atitudinilor participanŃilor de a: 1 desprinde sensul global al unui mesaj simplu rostit clar şi rar 2 folosi formule convenŃionale uzuale în dialoguri simple. fişe de evaluare.dialog dirijat şi liber pe diferite teme. Nu sunt obligatorii toate modulele. II. LIMBAJ TELEFONIC (MODULUL II)*. pe grupe. engleză. fraze pe diferite teme/locuri. de scrisori. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher. ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10. răspunsuri la stimuli imagine. exerciŃii de completare de cuvinte. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur.docente. Benedetta Bacile. discuŃii.docente. GASTRONOMIE(MODULUL IV)*. german ActivităŃi: lucrul în echipă. rezultate) Scop: formarea abilităŃilor cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere.

teacher. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: ABORDAREA STILULUI ORATORIC ÎN COMUNICARE Tipul de programe: cursuri de dezvoltare lingvistică de oratorie Public – Ńintă vizat: cadre didactice .C. comunicare şi aprofundare privind tehnicile de prezentare pe diferite teme în limba engleză.S.persoane publice: director atât din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar cât di ale C. feedback. fraze pe diferite teme/ locuri. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de cunoaştere. pe fişe de lucru. înregistrare video şi analiza prezentărilor.it 68 re şti IC CT A a . 3 analizele tehnice de prezentare. 5 calitatea relaŃiei cu destinatarul Curriculum-ul programului (scop. ore planificate 25 Costul total al programului: 18.92 lei Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.M. fişe de evaluare.. 4 prezentarea pe diferite teme din partea fiecărui participant. responsabili cu formarea din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional: luarea în considerare privind îmbunătăŃirea intonaŃiei. III. exerciŃii de completare de cuvinte. ActivităŃi: lucrul în echipă.D. Gillian Curtis.B. inspectori şi metodişti I. RESURSE UMANE Formatori: Limba engleză: Mara Cancia-teacher. Durata: 25 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. 2 lecŃii privind modalităŃi de înfruntare a dificultăŃilor în comunicare. chestionare. discuŃii. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr.comunicare_zoratti@yahoo. Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă în faŃa unui număr mare de interlocutori Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. profesori metodişti ale C.CAS A CO RP UL U I D ID M un icip cu iului Bu I.700 lei (748 lei / cursant x 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29. Caroline Condict – teacher.urilor.C. Patrik Freeman. teste. materiale realizate de formabili/ portofoliu.-urilor. Obiective specifice: 1 să permită participanŃilor de a identifica şi gestiona în mod conştient factorii care influenŃează eficacitatea proceselor de comunicare interpersonale 2 să furnizeze cunoştinŃe care să contribuie la ameliorarea capacităŃilor de comunicare cu un număr mare de interlocutori. accentului şi claritatea expunerii în faŃa unui număr mare de interlocutori.teacher. timp alocat 1 analiza contextului relaŃional. pe grupe. II. obiective. răspunsuri la stimuli imagine.dialog dirijat şi liber pe diferite teme..D. activităŃi.

4 RON Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.docente.profesor Limba germană: Schrin Fatemi .CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I.privat şi administrativ. ActivităŃi: lucrul în echipă. modalitatea de a da şi primi un telefon. eliminarea stresului în conversaŃia telefonică în limba străină. economie politică. chestionare. răspunsuri la stimuli imagine. închirierea de automobile. lumea modei. Veronica LLamas . fişe de evaluare.teacher. economie politică şi de merceologie. timp alocat I: informaŃii profesionale. Recapitularea gramaticii. Concepcion – profesor. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia. Elise Melot – professeur Limba italiană: Giuseppina Foti . Cora Ebeling – lehrer III. Gillian Curtis. Ilaria Papiridocente. SPANIOLĂ ŞI GERMANĂ Tipul de programe: cursuri de dezvoltare a limbajului în afaceri Public – Ńintă vizat:: cadre didactice cunoscătoare a limbilor de circulaŃie internaŃională de nivelul: B2. exerciŃii de completare de cuvinte. formule de introducere şi prezentare. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice de a fi capabile să pună în practică în timpul activităŃii lor limbaj de drept public. pe grupe.it re şti u IC CT A a 69 .docente. Curriculum-ul programului(scop. Durata: 12 ore Planificarea pe stagii/module tematice. cererea de informaŃii privind profilurile profesionale. principii de merceologie. C1. 3 să consolideze abilităŃile de formare a limbajului de drept public. discuŃii. Limba franceză: Dominique Roulet – professeur. Fabio Boccio . IV: conversaŃia telefonică. folosirea poştei electronice.lehrer. conversaŃie formală şi informală pe diferite teme. Obiective specifice: 1 să cunoască sistemul de comunicare în limba străină din diferite sectoare de activitate 2 să folosirea pârghiilor de comunicare în limbaj adecvat folosind instrumente tematice şi virtuale pentru dezvoltarea anumitor competenŃe. pe fişe de lucru. II. cereri de informaŃii. rezervarea biletelor pentru avion şi tren. discutarea despre noile tendinŃe. conversaŃii şi discuŃii pe baza folosirii poştei electronice.Patrik Freeman. Geromina Villanova professeur. şederea în hotel. organizare şi planificare.comunicare_zoratti@yahoo. Caroline Condict – teacher.teacher. Benedetta Bacile . fraze pe diferite teme Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare în contexte diferite pe nivele diferite de limbă Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen.docente.teacher. II: corespondenŃa generală. VI: coduri de îmbrăcăminte. teste.Antonella Torente Limba spaniolă:Carmen Rodriguez – profesor. ore planificate 12/ modul Costul total al programului: 10. obiective.dialog dirijat şi liber pe diferite teme.020 lei (400. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: COMUNICAREA ÎN AFACERI ÎN LIMBILE: ENGLEZĂ. curriculum. V: călătoria de afaceri. materiale realizate de formabili/ portofoliu. Sada Di Tommaso . ITALIANĂ.lehrer. a pune întrebări pe teme de afaceri. prezentarea de abilităŃi şi competenŃe. feedback.privat şi administrativ. selecŃia şi analiza profilurilor profesionale. FRANCEZĂ. reguli de supravieŃuire. modalităŃi de răspuns la întrebările clienŃilor pe teme cu caracter profesional III: interviuri pentru ocuparea unui loc de muncă. C2 Justificarea ofertei: cursul răspunde unor nevoi cerute de transformările sistemului comunicaŃional care necesită o permanentă legătură între nevoile personale şi integrarea individului în sistemul comunicaŃional internaŃional. activităŃi.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr.

Gillian Curtis.. Fabio Boccio. Ilaria Papiridocente.4 RON a DE DICłIUNE.teacher. chestionare. motivate şi deci eficace.teacher. Benedetta Bacile.docente. o voce clară şi carismatică 6 calitatea exprimării la telefon. credibilitate şi profesionalism. activităŃi. Caroline Condict – teacher. RESURSE UMANE Limba engleză: Mara Cancia-teacher. vocea noastră influenŃează cu 72% din credibilitate. Curriculum-ul programului (scop.comunicare_zoratti@yahoo. 4 analizele tehnice de a ameliora eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa. rezultate) Scop: formarea cadrelor didactice în actele diverse de comunicare. fişe de evaluare. pe fişe de lucru. LECTURĂ EXPRESIVĂ ŞI DEZVOLTAREA Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba.docente. furnizând o voce clară şi carismatică. pe grupe.020 lei (400. ore planificate 12 Costul total al programului: 10. 5 ore de modificare a vocii. materiale realizate de formabili/ portofoliu. furnizând o voce clară şi carismatică. perfecŃionarea pronunŃiei în limbile italiană şi engleză. timp alocat 3 lecŃii privind modalităŃi de a perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză în comunicare. Antonella Torente III. II. să facă mai eficace predarea şi intervenŃiile lor în clasă 2 cursul este indicat pentru a modifica radical vocea. obiective. o voce clară şi precisă comunică date precise. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. Durata: 12 de ore Planificarea pe stagii/ module tematice. feedback.Patrik Freeman. Rezultate: urmărirea capacităŃii de exprimare clară în contexte diferite. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS re şti IC CT A VOCII Tipul de programe: formare profesională Public – Ńintă vizat: cadre didactice de limbi străine din unităŃile şcolare din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: 1 cursul îşi propune să formeze profesorilor sau celor care operează în sectorul formării. răspunsuri la stimuli imagine. şi de a face intervenŃiile noastre didactice mai active. care poate astfel să amelioreze eficienŃa comunicativă în interacŃiune cu clasa. Obiective specifice: 1 să ofere participanŃilor sugestii utile şi indicaŃii pentru afirmarea propriei expresivităŃi în lectură şi nu numai. discuŃii. fraze pe diferite teme/locuri. Limba italiană: Giuseppina Foti. ActivităŃi: lucrul în echipă. instrumentele pentru a putea ameliora sau perfecŃiona propria pronunŃie în limbile italiană şi engleză.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 33. tehnicile de modificare a vocii. 2 să furnizeze pârghii de exprimare a siguranŃei în orice aspect/ act al comunicării şi în modul în care vorbeşte şi se exprimă.docente.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I. Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. cuvintele pe care le folosim reprezintă numai 28% din mesaj.dialog dirijat şi liber pe diferite teme.it 70 .

CENTRU DE CERCETARE ŞI DE SERVICIU DITALS. Fabio Boccio. fără a obŃine Certificatul de nivel 1. re şti IC CT A a Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 25/ nr. în funcŃie de gradul de complexitate al cunoştinŃelor dobândite în urma pregătirii lingvistice. Antonella Torente III. Validitatea sa legală. în Italia şi în străinătate depinde de structura fiecărui stat şi de fiecare instituŃie.020 lei (880. Ilaria Papiridocente.it 71 .docente. Durata:30 de ore Planificarea pe stagii/module tematice. timp alocat NIVELUL1: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 1 indică deŃinerea unei competenŃe de bază în didactica limbii italiene pentru străini. Rezultate: DITALS: CURSURILE ORGANIZATE DE STUDIOITALIA SUNT RECUNOSCUTE CA VALABILE DE CENTRUL DITALS (UNIV.36 RON * UNIVERSITATEA PENTRU STRĂINI DIN SIENA. ore planificate 30 Costul total al programului: 22. CERTIFICATUL DITALS este un titlu cultural eliberat de Universitatea pentru Străini din Siena* care evaluează pregătirea teoretică şi practică în domeniul predării limbii italiene pentru profesorii de limba italiană străini şi garantează un anumit grad de omologare chiar şi în afara parcurgerii unui parcurs de formare specific: orice candidat se poate pregăti automat în maniera pe care o consideră mai adecvată nivelului de Certificare ales. ActivităŃi: modalitatea şi posibilitatea solicitanŃilor de a fi evaluaŃi de profesori direct de la Centru DITALS (UNIVERSITATEA DIN SIENA). NIVELUL 2: ObŃinerea Certificatului DITALS de nivel 2 indică deŃinerea unei competenŃe avansate în predarea limbii italiene ca limbă străină de orice profil de solicitanŃi. şi garantează admiterea la examenul DITALS de nivel 2.8 lei X 25 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 29.docente.docente. rezultate) Scop: Cursul de formare pregăteşte profesori pentru examenul de nivel 1 al Certificatului DITALS sau permite pentru cel ce doreşte de a trece direct la proba de nivel 2. obiective.CAS A R CO PULUI DI D M un icip cu iului Bu I. II. Obiective specifice: să ofere solicitanŃilor posibilitatea de a-şi evalua nivelul de cunoştinte şi implicit de a obŃine Certificatele DITALS.comunicare_zoratti@yahoo. Benedetta Bacile. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CURS DE FORMARE PENTRU PROFESORII DE LIMBA ITALIANĂ L2 ÎNDREPTAR ÎN DIDACTICA LIMBII ITALIENE CA LIMBĂ STRĂINĂ Tipul de programe: curs de pregătire metodică Public – Ńintă vizat: profesorii de limba italiană din învăŃământul preuniversitar Justificarea ofertei: cursul pregăteşte profesorii pentru examenul DITALS de nivel I (PREDITALS) şi îndeplineşte cerinŃa de frecventare a unui curs de glottodidattica de cel puŃin 30 de ore pentru cine vrea să susŃină examenul DITALS de nivel II. Calendarul programului:semestrul I şi II ModalităŃi de evaluare: Examen de susŃinere a Certificatului DITALS de nivelele 1 şi 2. LA SFÂRŞITUL ADMITERII LA EXAMENUL DE CERTIFICARE DITALS DE NIVELUL 2. DIN SIENA). care are ca Ńintă un tip specific de solicitanŃi. activităŃi. Curriculum-ul programului(scop. de nivelele:1 şi 2. RESURSE UMANE Limba italiană: Giuseppina Foti. În multe cazuri este deja considerat un titlu preŃuit pentru atribuirea unui punctaj în recrutarea profesorilor sau pentru atribuirea de credite în cadrul unei parcurgeri formative în sfera glottodidattica. Certificat de CompetenŃă în Didactica Limbii Italiene pentru străini.

clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 1 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 2 prezentări 3 Imagerie ghidată 4 Joc de rol/ mini-dramatizari 5 Mini-proiecte Rezultate: folosirea metodelor activ-participative de predare-învăŃare a limbii engleze în sistemul educaŃional preşcolar şi primar. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. producerea de activităŃi activ participative 3.comunicare_zoratti@yahoo. şi vorbit la elevi 5. recunoaşterea tipului de inteligenŃă dezvoltat de diverse activităŃi activ-participative 6. folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind tehnici activ participative 2. scris. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Tehnici de evaluare longitudinala. 7 ore. CRITERII CURRICULARE TEACHING YOUNG LEARNERS – SUMMER SCHOOL (ŞCOALA DE VARĂ) Denumirea programului: TEACHING YOUNG LEARNERS Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. RESURSE UMANE Profesori formator Pilgrims.it 72 re şti IC CT A a . UK . Canterbury. integrarea activităŃilor activ participative pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4. feedback. Calendarul programului: iulie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice ce predau în segmentul pre-şcolar şi primar în predarea limbii engleze prin tehnici activ-participative Competente specifice: 1.Uniscan Grup Educational.CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I. Tehnici şi activităŃi de predare a vocabularului. managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7. integrarea activităŃilor activ-participative în formarea deprinderilor de citit.ziua 1. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 11. dezbateri de grup.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 14 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. Bucuresti III. structurilor gramaticale şi a funcŃiilor de limbă – ziua 3. 7 ore 3. ore planificate 28 Costul total al programului: 22. însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu copiii 10. crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 8. Durata: 28 ore (4 zile a câte 7 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor receptive: citit şi ascultat în predarea limbii engleze . fise de lucru. 7 ore 2. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. ziua 4. creative. prezentari flipchart II. timp alocat: 1. şi evaluarea finala. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 9. Tehnici şi activităŃi de formare a abilităŃilor productive: scris şi vorbit în predarea limbii engleze – ziua 2. ascultat. ziua 4. 7 ore 4.

4 ore. feedback. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. 4 ore 10. Imagerie ghidată. 4 ore 8. ziua 7. dublul. aprilie . solilocviul. stăpânirea tehnicilor psihodramatice. crearea unor activităŃi de evaluare prin tehnici psihodramatice 16.it 73 a PSICHODRAMA TECHNIQUES în . Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. Tehnici de evaluare – lucrul cu grupul şi lucrul cu protagonistul. dublul. integrarea de activităŃi psihodramatice în formarea deprinderilor de citit. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Simona Elena Popa. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze 19. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda.pe activităŃi psihodramatice. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. Bucuresti III.CAS A R CO PULUI DI D M un icip i cu ului Bu I. solilocviul. crearea unor activităŃi folosind tehnici psihodramatice în predarea limbii engleze în clasă 14. dublul. solilocviul. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul primar– ziua 3. ore planificate 28 Costul total al programului: 18. IniŃierea în conceptul de psihodramă lingvistică din domeniul psihologiei şi aplicaŃiile lui în metodica predării limbii engleze– ziua 1. clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi. şi vorbit la elevi 15. Dublu. scris.iunie 2010 ModalitaŃi de evaluare: protocol. 4 ore 11. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. Mini-proiecte Rezultate: introducerea unei tehnici inovative în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: ianuarie – martie 2010. 4 ore 6. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul liceal – ziua 5. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. NLP 20. NLP în predarea limbii engleze la clasa 21. Joc de rol/ inversiune de rol. Joc simbolic.planuri de lecŃii . dublul. SecvenŃe de planificare . 4 ore 7. joc de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul gimnazial – ziua 4. prezentari powerpoint II. joc simbolic şi aplicarea lor în predarea limbii engleze în segmentul preşcolar – ziua 2.comunicare_zoratti@yahoo. Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. Metafora. solilocviul. folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze la clasa 13. timp alocat: 5. deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama 18. 4 ore 9. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în folosirea psihodramei lingvistice în predarea limbii engleze Competente specifice: 12. ascultat. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti Costul cursului / cursant: 300 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. Durata: 28 ore (7 zile a cate 4 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. Uniscan Grup Educational. integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 22. creative. dezbateri de grup. producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie 17. Oglinda.000 lei (300 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 11 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic. ziua 6. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: USING LINGUISTIC re şti IC CT A TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana.

"CREATIVE GRAMMAR PRACTICE & DRILLING" e. 6 ore 3 Aprofundarea tehnicilor de predare creativa a limbii engleze.) de predare a limbii engleze – ziua 2. Athens.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. III. dezbateri de grup.t. ELT Training and Consultants.comunicare_zoratti@yahoo. Canterbury UK. round-up. şi vorbit la elevi 4 producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o maniera creativă şi inovativă 5 cunoaşterea unor tehnici creative de predare a limbii engleze 6 însuşirea tehnicilor de lucru creative 7 stăpânirea tehnicilor creative în predarea limbii engleze la clasa 8 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 9 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate 10 crearea de activităŃi creative la clasă ActivităŃi: 6 Lucrul în echipa/ pe grupe/ în perechi 7 Imagerie ghidată 8 Joc de rol 9 Mini-dramatizări 10 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodică a profesorilor de limba engleză Calendarul programului: mai 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofliu. feedback. 6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici activ-participative. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CREATIVITY în TEACHING ENGLISH ModalităŃi de evaluare: protocol. CCD Bucuresti Romania. ore planificate 18 Costul total al programului: 80000 lei (400 lei X 200 cursanŃi) Pentru fiecare curs/ stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 23 RON Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. în luna mai 2010) Planificare pe stagii/ module tematice. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proximă dezvoltare. în colaborare cu Uniscan Grup Educational. creative şi inovative de predare a limbii engleze Competente specifice: 1 folosirea de metode creative de predare a limbii engleze (arts and crafts) 2 folosirea de strategii şi abordări noi de predare a limbii engleze 3 integrarea de activităŃi creative necesare formarii deprinderilor de citit. creative. dezbateri de grup. şi feedback – ziua 3. RESURSE UMANE Profesori formatori Pilgrims. feedback. scris.c. ascultat. Bucureşti . prezentări flipchart II. 6 ore 2 Tehnici şi activităŃi creative (CREATIVE VISUALS" . prezentări powerpoint Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: 200 profesori de limba engleza din Ńară şi din străinatate Justificarea (necesitate şi utilitate ): Seminarul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. timp alocat: 1 IniŃierea în metode creative de predare a limbii engleze – ziua 1. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 200 profesori limba engleza din Ńară şi din străinatate Costul cursului/ cursant: 400 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 200/ nr. Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi.it 74 re şti u IC CT A a . Greece.

şi vorbit la elevi 5 crearea unor activităŃi de evaluare în funcŃie de inteligenŃă predominantă 6 managementul clasei în funcŃie de tipul de inteligenŃă al copiilor 7 cunoaşterea inteligenŃelor multiple 8 însuşirea şi stăpânirea tehnicilor de lucru cu ajutorul inteligenŃelor multiple 9 integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite 10 clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate ActivităŃi: 11 Lucrul în echipă/ pe grupe / în perechi 12 prezentări 13 Imagerie ghidată 14 Joc de rol/ mini-dramatizari 15 Mini-proiecte Rezultate: motivarea şi susŃinerea copiilor cu diferite tipuri de inteligenŃă în învăŃarea limbii engleze Calendarul programului: martie 2010 ModalitaŃi de evaluare: portofoliu. 6 ore Tehnici de evaluare longitudinală.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa.Uniscan Grup Educational. scris. creative. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: TEACHING ENGLISH THROUGH MULTIPLE INTELLIGENCES Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi din alte oraşe din Ńară Justificarea (necesitate şi utilitate): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeana. 6 ore Tehnici de predare a limbii engleze folosind inteligenŃele multiple. Gardner– ziua 1. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. nevoilor profesorilor de a preda limba engleza prin metode noi.it 75 re şti IC CT A a . dezbateri de grup. 6 ore. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims. UK . prezentări flipchart II. şi tipuri de activităŃi – ziua 2. ziua 3. fise de lucru. Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în predarea limbii engleze prin inteligentele multiple Competente specifice: 1 folosirea de activităŃi în predarea limbii engleze la clasă folosind inteligentele multiple 2 produce activităŃi specifice fiecărui tip de inteligenŃă 3 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenŃă pe parcursul unei ore în predarea limbii engleze la clasă 4 integrarea activităŃilor de stimulare a diferitelor tipuri de inteligenta în formarea deprinderilor de citit.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu I. ascultat. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare. feedback. Canterbury. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi din alte oraşe Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. timp alocat: IniŃiere în teoria inteligenŃelor multiple a lui Th.comunicare_zoratti@yahoo. ore planificate 18 Costul total al programului: 22. Durata: 18 ore (3 zile a câte 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. Bucuresti III.

CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: re şti u IC CT A a INNOVATIVE METHODOLOGY IN TEACHING ENGLISH Tipul de program: Formare continuă Public Ńintă: profesori de limba engleza din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Justificarea ( necesitate şi utilitate ): Cursul răspunde nevoilor cerute de apartenenŃa României la Uniunea Europeană. dezbateri de grup. şi vorbit la elevi producerea de secvenŃe de planuri de lecŃie într-o manieră creativă şi inovativă deprinderea de modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin apelarea unor domenii din psihologie precum psihodrama. ModalitaŃi de evaluare : portofliu.800 lei (380 lei X 60 cursanŃi) Pentru fiecare curs/stagiu se va estima costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 22 lei Coordonator: Profesor formator Simona Elena Popa. Bucuresti III. 6 ore 2 Tehnici din psihodrama lingvistică: oglinda. prezentari flipchart II. dublul. programare neurolingvistică în formarea deprinderilor de citit.it 76 . ascultat. timp alocat: 1 IniŃierea în conceptele din domeniul psihologiei şi în folosirea lor ca metode inovative de predare a limbii engleze – ziua 1. NLP în predarea limbii engleze la clasă integrarea în experienŃa proprie a cunoştinŃelor dobândite clasificarea şi gruparea informaŃiilor acumulate crearea de activităŃi inovative la clasa ActivităŃi: 16 Lucrul în echipă/ pe grupe/ în perechi 17 Imagerie ghidată 18 Joc de rol / inversiune de rol 19 Dublu 20 Oglinda 21 Metafora 22 Mini-proiecte Rezultate: introducerea unor elemente de creativitate şi inovare în activitatea metodica a profesorilor de limba engleza 8.comunicare_zoratti@yahoo. analiza tranzacŃională. Durata: 18 ore (3 zile a cate 6 ore pe zi) Planificare pe stagii/ module tematice. 6 ore Curriculum-ul programului: Scop: formarea cadrelor didactice în tehnici inovative de predare a limbii engleze CompetenŃe specifice: folosirea tehnicilor psihodramei lingvistice în predarea a limbii engleze la clasă folosirea tehnicilor din programarea neurolinvistică în predarea limbii engleze în clasa integrarea de activităŃi inovative: psihodrama. în colaborare cu Uniscan Grup Educational. creative. scris. RESURSE UMANE Formator: Profesor formator Pilgrims. Calendarul programului : ianuarie 2010 9. solilocviul. cunoaşterea unor tehnici inovative de predare a limbii engleze însuşirea tehnicilor de lucru psihodramatic. Uniscan Grup Educational Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. NLP stăpânirea tehnicilor psihodramatice. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanŃi planificaŃi: 60 profesori limba engleză din Bucureşti şi alte oraşe din Ńară Costul cursului/ cursant: 380 lei Număr de cursanŃi planificaŃi: 60/ nr. şi activ participative în conformitate cu nivelul de proxima dezvoltare. Canterbury UK. nevoilor profesorilor de a preda limba engleză prin metode noi. programarea neurolingvistică.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. 6 ore 3 Tehnici şi modele de activităŃi de predare a limbii engleze prin programare neurolingvistică şi analiza tranzacŃională – ziua 3. inversiunea de rol şi aplicarea lor în predarea limbii engleze – ziua 2. feedback. ore planificate 18 Costul total al programului: 22.

Certificatul ECL este ”un paşaport de limbă” recunoscut în Europa şi America cu valabilitate pe durata vieŃii. italiană. prof.it 77 . română pe patru nivele. Este un sistem deschis pentru fiecare categorie socială de la elevi la salariaŃii adulŃi. iar atestatul este recunoscut în Ńările Uniunii Europene. maghiară.Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centru acreditat pentru certificatele ECL (European Consortium for the Certificate of Attainement in modern languages) Examenele pot fi susŃinute în limbile: engleză. profesionale şi personale cu grade diferite de complexitate.comunicare_zoratti@yahoo. germană. Responsabil. spaniolă. metodist Alexandrina Zoratti limba. franceză. rusă. Se testeaza capacitatea orală şi scrisă de a folosi limba în comunicarea cotidiană pe subiecte practice.

18 octombrie Lic.00 – 30 contact@britishcouncil. 200 3 Workshops that work 200 8 021 3079600 4 Getting ready for teachers’ exams (Mettext) Bianca Popa.ro .ro . 021 3079600 contact@britishcouncil.00 – 13.30 British Council 8 contact@britishcouncil.ro .00 – 13. pentru profesori de toate specialitatile) Doina Fleanta. 26 nov. British Council 31 ian.30.30.00 – 18. intervalul orar şi locul Nr. pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 feb.00 – 18.00.00 – 15.30 British Council 8 contact@britishcouncil. 9.30 Liceul Bilingv “G Coşbuc” 78 18 contact@britishcouncil..ro . 5 feb. 4. 48 021 3079600 700 Taxa în lei a u Titlul cursului 1 Formare de mentori (in limba romana. British Council 8 contact@britishcouncil.00.ro . British Council 6 Programare neurolingvistica (PNL)pentru profesori (in limba romana.ro . 9. ore Pentru înscriere şi detalii luaŃi legătura cu: contact@britishcouncil. Monica Ralea 12. pentru profesori de toate specialităŃile) Monica Ralea 20 & 21 feb. 6 021 3079600 150 15.ro . . 9. 021 3079600 320 . 14.00 – 14.10.00.17 dec. 021 3079600 200 8 Creative Writing Cristiana faur 2 feb.ro . 14. 9. 021 3079600 150 9 Getting Ready for Inspections Cristiana Faur 3.11 & 16 .. Ada Bena.00. 3.30. British Council 21 & 28 nov. 19.. 9.30 Liceul Bilingv “G Cosbuc” 6 contact@britishcouncil. 9. Stănescu” 2 Falling în love with teaching Monica Stoica Reka Vadasz 31 oct & 1 nov.30. 021 3079600 550 5 Teaching Literature Bianca Popa contact@britishcouncil. 021 3079600 200 7 Filmul – generator de dezbatere (in lb.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Cursuri de perfecŃionare pentru cadre didactice British Council şi Casa Corpului Didactic Bucureşti Formator(i) Data.ro .. Elena Gardescu 9 .00 – 13.00. română. Teoretic “ N.

British Council 6 contact@britishcouncil.ro. 021 3079600 200 12 Neuro Linguistic Programming (NLP) for teachers Monica Ralea 10 & 11 apr .00 – 16. 9.ro 021 3079600 gratuit 4 Preparing students for Cambridge exams FCE Alice Cojocaru 10 ianuarie. 9.00 – 16. 021 3079600 gratuit 3 Preparing students for Cambridge exams YLE Monica Ralea 10 ianuarie. 9.30.00 British Council 6 gratuit . 021 3079600 200 Cambridge courses Titlul cursului Formator(i) Data.00 – 18.14.00 – 18.00. 021 3079600 2 Preparing students for Cambridge examsCPE Alice Cojocaru 29 noiembrie. British Council 8 contact@britishcouncil.00.30. 14. British Council 8 contact@britishcouncil.ro . 021 3079600 200 14 Teaching English through songs Monica Stoica 15 & 22 May.30 British Council 10 contact@britishcouncil.ro .00 – 13. British Council 6 contact@britishcouncil. 9.00 British Council 6 contact@britishcouncil. 021 3079600 250 11 Managementul evenimentelor educationale (in limba romana.00. British Council 8 contact@britishcouncil. 9.00 – 16.10 Teaching Young Learners Elena Gărdescu 2 & 3 feb. ore Pentru inscriere şi detalii luati legatura cu: contact@britishcouncil. intervalul orar şi locul Nr. pentru profesori de toate specialităŃile) Reka Vadasz 20 & 27 mar.00. 9.ro Taxa 1 Preparing students for Cambridge exams CAE Alice Cojocaru 15 noiembrie. 021 3079600 200 13 Comunicare pentru cetăŃenie democratica (in limba romana.30 8 contact@britishcouncil.30.00 .00 18. 14.ro 021 3079600 gratuit 5 Preparing students for Cambridge exams KET Monica Ralea 17 ianuarie.ro.00 – 16.00 – 16. 14.ro. 9. British Council 6 contact@britishcouncil. 021 3079600 gratuit 79 .00 – 16. 9.ro . şi pentru profesori de alte specialităŃi) Reka Vadasz 17& 24 aprilie.ro .ro . 021 3079600 gratuit 6 Preparing students for BEC Alice Cjocaru 17 ianuarie. British Council 6 contact@britishcouncil.

021 3079600 gratuit 8 Preparing students for TKT Monica Ralea 7 februarie. 021 3079600 gratuit 10 Preparing students for Cambridge exams – ILEC (Legal English) Alice Cojocaru 14 martie.it 80 .00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 – 16.00 – 16.comunicare_zoratti@yahoo.ro.00 – 16.00 British Council 6 contact@britishcouncil. 9.ro gratuit 11 Preparing students for Cambridge exams – ICFE (Financial English) Alice Cojocaru 28 martie. 021 3079600 gratuit Preparing students for TKT – CLIL and KAL Monica Ralea 14 februarie.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 – 16.00 British Council 6 contact@britishcouncil.00 – 16. 9.00 British Council 6 contact@britishcouncil.7 Preparing students for Cambridge exams PET Monica Ralea 31 ianuarie. la cerere.00 – 16.ro.ro. 021 3079600 gratuit 9 Preparing students for IELTS Monica Ralea 28 februarie. 9. 9. Coordonator: profesor metodist ALEXANDRINA ZORATTI limba. 021 3079600 gratuit 1 2 Cursurile din aceste tabele nu sunt acreditate Cursurile care promovează examenele Cambridge sunt gratuite. toate cursurile din cele 2 tabele se pot repeta. 9.00 British Council 6 contact@britishcouncil.ro.ro. 9.

sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management de proiect. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. RESURSE UMANE Formator: Ruxandra Enache – lector Codecs Romania Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. SolidarităŃii Sociale şi Familiei.com a icip c iului Bu u Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 81 .CNFPA.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I. consolidarea.D. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGER DE PROIECT Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . SolidarităŃii Sociale şi Familiei.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor.96 lei (700 lei /cursant / 171 ore) Costul pe cursant: 700 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.C. III. bibliotecă. Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. Scop: formarea deprinderilor de scriere a unor proiecte pentru accesarea de fonduri europene. Se pune accentul pe scrierea proiectelor în vederea accesării de fonduri ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în depunerea proiectelor de accesare a fondurilor europene Calendarul programului: va fi fixat de C. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. Obiective specifice programului: dobândirea. II. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/ cursant 3. Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu).

Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. II. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. III. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor.).Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor.D. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: CONTABILITATE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . RESURSE UMANE Formator: Cristina Grezi. Pentru participarea la curs sunt necesare studii medii. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi.com 82 .C. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în activităŃile de Contabilitate Calendarul programului: va fi fixat de C. contabil Liceul „Nichita Stănescu” Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Durata: 161 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor .92 lei (630 lei /cursant / 161 ore) Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Contabilitate. CRITERII ECONOMICE Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) Costul orei de formare/cursant 3. consolidarea.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland I. SolidarităŃii Sociale şi Familiei. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. bibliotecă.CNFPA Scop: formarea deprinderilor necesare activităŃii de Contabilitate Obiective specifice programului: dobândirea.

teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Obiective specifice programului: dobândirea. bibliotecă.D. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I. III. SolidarităŃii Sociale şi Familiei.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. Modulul II: consultanŃă recapitulativă .CNFPA . CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR PROTECłIA MUNCII Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii Calendarul programului: va fi fixat de C. Curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor. RESURSE UMANE Formator: Monica Toaje. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector protecŃia muncii.90 lei (630 lei /cursant / 217 ore) • Costul pe cursant: 630 lei Colaborări: EUROCOR a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo.com 83 . consultant de specialitate Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Durata: 217 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă . CRITERII ECONOMICE Criterii economice: • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupa • Costul total 9450 lei (630 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 2. consolidarea. cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II.C.

SolidarităŃii Sociale şi Familiei. Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor.D.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A I. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: INSPECTOR RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. Durata: 128 ore/ 13 săptămâni Module tematice abordate: 1 Modulul I: studiu individual la distanŃă 2 Modulul II: consultanŃă recapitulativă 3 Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor .com a icip iului Bu cu Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland 84 . Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Obiective specifice programului: dobândirea. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 8250 lei (550 lei / cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/cursant 4.C.30 lei (550 lei /cursant / 128 ore) • Costul pe cursant: 550 lei Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. RESURSE UMANE Formator: prof. III. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. Ovidiu Dragoş Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de Inspector resurse umane.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. bibliotecă. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de inspector resurse umane Calendarul programului: va fi fixat de C.. consolidarea. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.CNFPA.

catedra Management Resurse materiale: Casa Corpului Didactic – echipamente audio-video. Durata: 177 ore/ 17 săptămâni Module tematice abordate: Modulul I: studiu individual la distanŃă Modulul II: consultanŃă recapitulativă Modulul III: orele de perfecŃionare faŃă în faŃă în vederea pregătirii şi susŃinerii examenului final cu comisia din partea Consiliului NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor . III. RESURSE UMANE Formator: Cristian Virgil Marinaş –asistent doctorand ASE . bibliotecă. Sunt necesare studii superioare (în orice domeniu). sistematizarea şi actualizarea informaŃiilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management a resurselor umane.D.CNFPA. fiind înregistrat în Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare AutorizaŃi. curs finalizat prin obŃinerea Certificatului de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.C. SolidarităŃii Sociale şi Familiei II. Bucureşti. CRITERII ECONOMICE • Număr cursanŃi planificaŃi: 15 – 22 cursanŃi pe grupă • Costul total 10500 lei (700 lei /cursant X 15 cursanŃi) • Costul orei de formare/ cursant 3.Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă Eurocor. Scop: formarea deprinderilor necesare desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Obiective specifice programului: dobândirea. ActivităŃi: specifice standardelor EUROCOR Rezultate: noi competenŃe utile în desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de management al resurselor umane Calendarul programului: va fi fixat de C.cu acordul participanŃilor şi cu respectarea standardelor Eurocor ModalităŃi de evaluare: formulare de evaluare curs. CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: MANAGEMENTUL RESURSE UMANE Tipul de program: perfecŃionare Public Ńintă vizat: cadre didactice şi alte categorii de personal interesate Justificarea ofertei: Colaborare cu Eurocor . Institut cu o bogată tradiŃie în educaŃia la distanŃă a adulŃilor.com 85 a Institutul European de Cursuri prin CorespondenŃă The European School for Correspondence Courses / Holland . consolidarea.96 lei (700 lei /cursant/ 177 ore) • Costul pe cursant: 700 RON Colaborări: EUROCOR Coordonator: profesor metodist FLORICA PARAGINĂ floricaparagina@yahoo. SolidarităŃii Sociale şi Familiei.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip iului Bu cu re şti IC CT A I. teme pentru acasă Certificare: Certificat de Absolvire recunoscut de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii.

org.CAS A RP CO ULUI D ID M un re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence a icip c iului Bu u Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este centrul acreditat ECDL nr. Andi Alexandru OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo.ecdl. conform regulamentelor ECDL România (www.com 86 .ro) sunt suportate de candidat. 412 * Pentru obŃinerea certificatelor ECDL START/ COMPLET se poate urma cursul „Permisul european ECDL (European Computer Driving Licence) — certificarea utilizării eficiente a Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor (TIC) în învăŃământul preuniversitar ” * Cardul de aptitudini ECDL şi costul examenelor ECDL. după tarifele practicate de către ECDL România Coordonator: inf.

. 2 oferirea posibilităŃii obŃinerii permisului european ECDL START (20 credite) sau ECDL COMPLET (25 credite).CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu re şti IC CT A Permisul European de Conducere a Computerului European Computer Driving Licence I. Modul de certificare: adeverinŃă C. proiecte.M. Mihaela Cotfas — formator ECDL. 2 creşterea impactului TIC asupra schimbărilor şi condiŃiilor de viaŃă din societatea noastră. conducerea unităŃilor şcolare pentru a realizarea feed-back-ului în teren.D. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 80 lei / cursant (grupă 25 formabili — 30 lei cheltuieli materiale şi 50 lei cheltuieli salariale) precum şi costurile examenelor şi cardului ECDL (conform tarifelor ECDL ROMANIA) – 2 lei / oră X cursant. grupe de 18 formabili fiecare Durata: 40 ore + 7 ore pentru examenele ECDL Calendarul programului: trimestrul IV 2009.B. Scopul: 1 consolidarea pregătirii profesionale pentru lecŃie şi sporirea creativităŃii în acest domeniu. portofolii şi activităŃi practice. 2 să utilizeze în mod eficient Internet şi MS Office. Public-Ńintă vizat: personal didactic şi nedidactic.com a u CURS ACREDITAT DE ECDL ROMÂNIA 20/ 25 CREDITE ŞI 87 . CRITERII CURRICULARE Tipul de program: iniŃiere TIC Denumirea programului: PERMISUL EUROPEAN ECDL — CERTIFICAREA UTILIZĂRII EFICIENTE A TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI COMUNICAłIILOR (TIC) ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Justificarea ofertei: 1 promovarea şi încurajarea TIC la toate disciplinele din învăŃământul preuniversitar. Colaborări: cu I. solicitanŃi din comunitatea locală. 3 să aplice software educaŃional care să contribuie prin conŃinutul adecvat la atingerea obiectivelor operaŃionale propuse. sporirea competitivităŃii calificărilor în perspectiva integrării europene.S. RESURSE UMANE Formatori: Andi Alexandru Oprea — formator ECDL. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: resursele Centrului 412 acreditat ECDL III. II. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. pentru parcurgerea cursului precum şi certificatul START/COMPLET al ECDL România după promovarea examenelor on-line. Coordonator: inf. Obiective specifice programului: 1 să folosească în demersul didactic strategii de nivel european centrate pe elev care să integreze TIC.C. Florica Paragină — formator ECDL Sistemul de evaluare preconizat: teste.

Evaluarea se realizează la finalul fiecărui modul şi constă în susŃinerea de către cursanŃi a doua teste. atestaŃi de SIVECO ROMÂNIA S. II. 2 să fie capabili a utiliza lecŃiile din Biblioteca AeL şi să-şi dezvolte aptitudini de creare a lecŃiilor şi testelor într-un format propriu fiecărui profesor precum şi prezentarea acestora pe platforma AeL (modulul lI.A.com 88 . Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. activităŃi practice. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 267 lei/ cursant (3 lei/ oră X cursant X 89 ore = 267 lei). Durata: 89 ore din care 46 ore – „IniŃiere IT” şi 43 ore – „Utilizare AeL” Calendarul programului: trimestrul IV 2009. Testul grilă se desfăşoară on-line. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: formare iniŃială şi perfecŃionare Denumirea programului: INIłIERE IT ŞI UTILIZARE AeL Justificarea ofertei: 1 ridicarea gradului de competenŃă a cadrelor didactice Scop: abilitarea cadrelor didactice în utilizarea calculatorului şi platformei AeL Obiective specifice programului: 1 să fie capabili a utiliza calculatorul. PowerPoint. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare. Modul de certificare: în urma promovării cursului "IniŃiere IT şi Utilizare AeL” candidaŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile (13 credite – modulul I şi 12 credite – modulul II) Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. iniŃiere IT). bibliotecă . Pragul de promovabilitate al fiecărui test este stabilit la 70 puncte din 100.echipamente. unul teoretic. Casa Corpului Didactic Bucureşti . III. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. CNFP. iar cel de-al doilea practic. . logistică. pachetul de programe Microsoft Office (Word. iar testul hands-on cuprinde cinci sarcini de lucru. conducerea unităŃilor şcolare. total program: 267 X 25 cursanŃi = 6675 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA SA.25 CREDITE I. Excel. Access) şi a unor mijloace moderne de comunicare . utilizare AeL). re şti u IC CT A a Coordonator: inf. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S. fiind alcătuit din 40 de itemi. grupe de 25 formabili fiecare. filialele Casei Corpului Didactic.A. RESURSE UMANE Formatori: 2 formatori AeL / grupă.reŃeaua Internet şi World Wide Web (modulul l.

Sistemul de evaluare preconizat: chestionare. ANDI ALEXANDRU OPREA tic_ccd_bucuresti@yahoo. CRITERII ECONOMICE Costul total al programului: 178 lei/ cursant (2 lei/ oră X cursant X 89 ore = 178 lei). total program: 178 X 20 cursanŃi = 3560 lei Colaborări: SIVECO ROMANIA S.com 89 . a ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII - Coordonator: inf. trimestrele I şi II 2010 Resurse materiale: laboratoarele AeL ale unităŃilor şcolare. Modul de certificare: în urma promovării evaluării finale a cursului absolvenŃilor li se eliberează atestate CNFP de competenŃă profesională purtătoare a 25 credite profesionale transferabile.– 25 CREDITE I..CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu CURS ACREDITAT DE SIVECO S. filialele Casei Corpului Didactic. Public-Ńintă vizat: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. II. Calendarul programului: trimestrul IV 2009. III. bibliotecă. CRITERII CURRICULARE Tipul de program: perfecŃionare Titlul programului: PREDAREA re şti u IC CT A INTELTEACH Justificarea ofertei: integrarea tehnologiei în activităŃile didactice pentru a facilita învăŃarea prin metode active de predare (metoda proiectului) Scop: abilitarea cadrelor didactice în folosirea eficientă a tehnologiei la orele de curs pentru a dezvolta abilităŃile necesare elevilor în secolul XXI Obiective specifice programului: 1 să identifice căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învăŃare prin cercetare. activităŃi practice. atestat de SIVECO S. CNFP. grupe de 20 formabili fiecare. Casa Corpului Didactic Bucureşti – echipamente. promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii. în dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme. Durata: 89 ore din care 16 ore teme practice şi 25 ore de practică individuală. conducerea unităŃilor şcolare. RESURSE UMANE Formatori: 1 formator / grupă. Evaluarea de impact se realizează la finalul cursului. 2 să fie abilitaŃi în utilizarea strategiei de instruire diferenŃiată. logistică.A.A. comunicare şi colaborare.A.

ActivităŃi: prezentări. RESURSE UMANE • Formatori (nivelul de pregătire): experŃi din cadrul ARACIP – Constantin-Şerban IOSIFESCU. membrii ai CEAC • Justificare (necesitate. Violeta GOGU. Alina – Aura RÂPĂ. 4 ore • Curriculum-ul programului (scop. • II. Număr minim de participanŃi pe grupă: 25 ModalităŃi de înscriere RelaŃii la telefoanele: 0730. dezbateri. în evaluarea internă a calităŃii. feedback. conceperea şi definirea procedurilor obligatorii în unitatea de învăŃământ. exerciŃii. prin pregătirea resurselor umane implicate în acest proces.223. Nina HANCIUC. • Calendarul programului (trimestre ale anului bugetar): semestrul I. semestrul II. 4 ore Tema II – Întocmirea Planului operaŃional al CEAC. conform grupei de cursanŃi). CRITERII CURRICULARE Denumirea programului: EVALUAREA INTERNĂ/ EVALUAREA EXTERNĂ PRIN PRISMA STANDARDELOR – PRINTRE RISCURI CĂTRE SUCCES • Tipul de program – program tematic • Public-Ńintă vizat – personal didactic din toate tipurile de unităŃi de învăŃământ. Rezultate: La sfârşitul programului participanŃii vor fi capabili să operaŃionalizeze Strategia de evaluare internă a unităŃii de învăŃământ. corecta utilizare a unui set de instrumente cu caracter practic aplicativ.460.Evaluarea externă periodică: standarde de acreditare şi standarde de ReferinŃă. certificat de participare. Gabriela Alina PARASCHIVA. • Durata (nr. utilitate): corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii în cadrul oricărei unităŃi de învăŃământ preuniversitar şi pregătirea membrilor acesteia pentru activitatea de evaluarea externă periodică pe baza standardelor de acreditare şi de referinŃă. CRITERII ECONOMICE Costul programului: 300 lei (+TVA)/ participant În preŃul cursului sunt incluse: suport de curs. harta proceselor organizaŃiei. să proiecteze planul operaŃional al CEAC. pauze de cafea/ de prânz.062 sau pe mail: ic. timp alocat Tema I – Proiectarea activităŃii CEAC (Comisia de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii) la nivelul unităŃii de învăŃământ (corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ. obiective. portofolii. 4 ore Tema III . corespunzător fiecărui nivel de învăŃământ. studii de caz. proceduri esenŃiale în unitatea de învăŃământ. Obiective: corecta înŃelegere a rolului Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii. activităŃi. să realizeze proceduri formalizate.formare@gmail.Proceduri – definiŃie.com • • re şti u IC CT A a Coordonator: Documentarist LAURA RUDEANU arual_ccd@yahoo. rezultate) Scop: susŃinerea unităŃilor de învăŃământ în procesul de autoevaluare instituŃională. teste.CAS A RP CO ULUI D ID M un icip c iului Bu I. Mariana DOGARU III. fişe de evaluare. exerciŃii. • ModalităŃi de evaluare: dezbatere de grup şi în plen. 0740. mastertopic@gmail. chestionare. total de ore de formare): 16 ore • Planificarea pe stagii/ module tematice.606. 4 ore Tema IV .com. ConstanŃa – Valentina MIHĂILĂ.com 90 .

Soft-uri educaŃionale .CAPITOLUL IV Organizare evenimente: lansări reviste.Mişcarea personalului didactic .Programe şcolare pentru toate ariile curriculare pentru întreg ciclul de învăŃământ .LegislaŃie cu privire la curriculum naŃional . manuale Editura „Atelier Didactic” Biblioteca CCD pune la dispoziŃia utilizatorilor: .Fond de carte specializat pentru cadrele didactice care susŃin examene pentru obŃinerea gradelor didactice.Statutul personalului didactic şi legea învăŃământului . concurs de titularizare/ suplinire .Baza de date a publicaŃiilor bibliotecii CCD . cărŃi.Programe pentru obŃinerea gradelor didactice. concurs de titularizare/ suplinire .

redactori. Napoli. 91 . 5. LLP-LdV/ToI/2008/RO/028 –– Work at distance to Teach at Distance (T&T). POSDRU/19/1. coordonator CEP Manacor. LLP-LdV/Toi/09/UK/ – Measuring & Assessing Soft-Skills (MASS). Universitatea Politehnica Bucureşti 1 octombrie 2008 . 141800-LLP-1-2008-1-ES-COMENIUS-CMP –– Competences of Professional Educators în Europe (COPE). 7. Italia 1 octombrie 2008 .Istituto Tecnico Industriale Francesco Giordani.30 septembrie 2010 .UK 1 octombrie 2009.Proiect Leonardo Transfer de InovaŃie GRU-09-P-LP-9-B-GR – Harnessing Intercultural Diversity. Spania.Proiecte europene în derulare 1. coord. Grecia. 1 septembrie 2009-31 august 2011. coord. 1 octombrie 2008. coord.3/G/16455 2. coord. 1 aprilie 2009 .30 septembrie 2010 Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie. 6. LLP-LdV/ToI/08/IT/500 –– Helps for High Training and High School (HeLPS Transfer). 4.30 septembrie 2010 Proiect Comenius centralizat.Proiect Leonardo Transfer de inovaŃie.30 septembrie 2011 . Proiect Grundtvig Parteneriat pentru ÎnvăŃare Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013 – Curs de formarea şi perfecŃionarea personalului didactic auxiliar (bibliotecari.1 aprilie 2010 ModalităŃi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF Contract nr. documentarişti) din învăŃământul preuniversitar. 3.

în cadrul editurii.. care s-a dezvoltat an de an. ISSN şi descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României tehnoredactare corectură grafică computerizată/ copertă editare pe suport electronic (CD. Editura noastră vă oferă următoarele servicii: editare de cărŃi şi reviste. devenind cunoscută pentru seriozitatea şi profesionalismul de care dă dovadă în relaŃiile cu clienŃii şi partenerii săi. editând până în prezent lucrări extrem de utile în activitatea de la catedră. editura Atelier Didactic a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti se poate lăuda cu o activitate bogată. apare revista cu acelaşi nume.ÎnfiinŃată în anul 2003. caiete practice de învăŃare a limbii engleze. promovând în permanenŃă o bună colaborare cu toŃi autorii şi colaboratorii noştri. dar şi lucrări de autor (beletristică. lucrări ale diferitelor simpozioane.com 92 . Editua se adresează cu precădere cadrelor didactice. Creativitatea. care cuprinde articole pe o tematică extrem de variată ale cadrelor didactice bucureştene. flexibilitatea sunt atribute care ne caracterizează. Vă mulŃumim pentru încredere şi vă aşteptăm şi în acest an şcolar cu noi titluri şi oferte editoriale. asigurând numărul ISBN. Coordonator Editura Atelier Didactic Documentarist Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo. profesionalismul. Atelier Didactic. jurnale de călătorie. pe care ni-i dorim parteneri în activitatea noastră. conferinŃe naŃionale şi internaŃionale etc. revistă editată în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. lucrări de doctrat). DVD) servicii tipografice (în parteneriat cu tipografii) Semestrial. cum ar fi suporturi de curs.

c.C.D. tema abordată conŃine minim 1 pagină şi maxim 2 pagini (fără numerotare pagini). se depune articolul la redactorul C.C. etaj 1. – Mihaela COTFAS mihaelacotfas@yahoo. Word Art). pentru selecŃionare cu două luni înaintea apariŃiei revistei. marginele paginii A4 sunt: sus.. cât şi personalul auxiliar.com MulŃumim pentru colaborare! 93 .5cm.D. nu se numerotează paginile fişierului.Pentru a participa cu un articol de specialitate în revista „Atelier Didactic” a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti trebuie să respectaŃi următoarele cerinŃe: fişierul va purta numele persoanei şi titlul articolului (nu se trec diacritice). se inserează o imagine adecvată subiectului.C. cu altă formă de scriere decât cea folosită. Revista ”Atelier Didactic” se poate achiziŃiona în mai multe exemplare de la standul de carte sau prin redactorul C. după preferinŃă textul se poate scrie pe 2 sau 3 coloane. conŃinutul se scrie la un rând.C. cu size-ul de 12.D. pentru conŃinut (B. I.D. Pot participa la publicarea unui articol cadrele didactice din toate ariile curriculare. Bucureşti (C. Times New Roman. jos. informatică).C. Materialele se depun personal la sediul C. scrierea corectă a datelor cu diacritice (verificarea gramaticală şi a punctuaŃiei). centrarea corectă a titlului (Center). dreapta 1cm şi stânga 2. împărŃirea corectă a textului din margine în margine (Justify).) şi fiecare persoană se poate înscrie cu un singur articol la revistă pe semestru. Revista apare semestrial (aprilie sau decembrie a.D. Publicarea în revista CCD Bucureşti vă sprijină în dezvoltarea profesională. se aduce articolul tipărit în 2 exemplare într-un dosar şi copiat pe CD. Font. titlul se scrie cu size-ul de 14-20. Coordonator revistă „Atelier Didactic” redactorul C.

5 1 20 6.VII-XII. AUTORUL TITLUL PreŃ (LEI) 1. Violeta Copil Daniel Crocnan Daniel Ovidiu Crocnan. Mădălina Ciolocoi Agneta Anghel.5 22 17 3. Metode moderne de predare Proiectul de autoevaluare instituŃională RaŃiunea tehnoştiinŃei Sistemul excretor şi reproductiv (CD) Sistemul locomotor şi digestiv (CD) Sistemul nervos şi endocrin (CD) Sistemul respirator şi circular (CD) Şcoala şi familia Testarea NaŃională 94 . Gabrile Ilieş Rodica OŃeleanu I. Adina Gârlea Camelia Badea Vasile Bunescu Daniela Dima łăpîrdea *** G. 34. examene de grade didactice Fizică. II Atelier Didactic nr. 24. 12. 47. 6. 45. ş. A. 10. Adina Bălan Adrian Pintea. 44. 31. Vasile Vasile Kieran Egan Dumitru Copilu. Felea (coord.5 0.5 3.a Eugenia Popescu *** Lucia Vlădulescu Marin Ilieş. Crt. Zoratti. 22.5 6.5 10 Informatică cl. Luca. a X-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. 3. Constantin Florea Asigurarea calităŃii în educaŃie vol I. 28. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Limba şi literatura română cl VII-VIII Limba şi literatura română cl. Teodor Julea Geoff Petty Luana Miruna Chira Nicolae VinŃanu *** *** *** *** Alexandru Gheorghe ş. 52. 42. Şandru. Adina Bălan Adrian Pintea. A. 35.5 8 15 15 27 20 21. 8.a. a.5 27 40 6 1. 13. 17. pentru grupele de performanŃă Fundamentarea pedagogiei şi educaŃiei religioase Fundamente ale didacticii şcolare Fundamente ale educaŃiei tehnologice Geografia României Ghid arhivistic pentru unităŃile din învăŃământul preuniversitar Ghid de orientarea carierei pentru tineri (CD) Ghid metodic pentru învăŃătorii şi profesorul de limba şi literatura română 13 7 11 1 12 20 6. 32. 16. 11.Marcinschi Ioan Dumitru Clara Ionescu. 30. ş.4 40 40 40 40 8. 7. 29.5 10. 18. Adina Gârlea Clara Ionescu.5 20 20 6 1 25 30 1 10. 51. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a ÎnvăŃarea deplină.G NeamŃu. 38. 39.Oancea. 4.LISTA CĂRłILOR (LA VÂNZARE) AFLATE LA STANDUL CCD Nr. Ştefan Popenici Nicolae VinŃanu LuminiŃa Delgiudice-Matei *** Petru Lisievici *** Lavinia Ungureanu. 21. 14. 50. 20. M. Ioana Bot Ovidiu MăntăluŃă Ocvian Bondoc Sergiu Cătăneanu.5 0.3 0. S.M. 27. Teste naŃionale pentru admitere în clasa a IX-a Metodica predării educaŃiei fizice Pagini nescrise din istoria culturii Române Predarea ca o poveste Predarea pe baze de obiective curriculare Probleme de fizică Probleme de fizică tip Grilă pentru BAC şi admitere în învăŃământul superior Profesorul azi. 9. 43. 26. Kaitor. 46.5 10. 33. 41. 2/ 2009 Atlas geografic general Calitatea învăŃământului Coruri pentru elevi vol.5 4. IX-XII pentru grupele de performanŃă Management financiar Matematică. 19. a XII-a pentru grupele de performanŃă Informatică gimnaziu pentru grupele de performanŃă Istorie.) *** Mihai Ielenicz. 48. 25. Silviu NeguŃ Petru Lisievici *** Mariana Ciobanu *** Dumitru Popovici N. 40. 23.5 3. Gh. 15. SoluŃii noi la probleme controversate Din problemele culturii europene EducaŃia adulŃilor EducaŃia elevilor hiperactivi şi cu deficit de atenŃie EducaŃie universitară English Communicative Functions English one (CD) Evaluarea în învăŃământ ExpediŃii în miniatură Fizica şi Chimia pentru titularizare. Bagdazar Nicolae VinŃanu Kieran Egan. 2. 5. 49. Ion Neacşu. cl.5 12. a IX-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. II Didactica biologiei vol. M. Teorie şi practică Limba română. 36. I. a XI-a pentru grupele de performanŃă Informatică cl. 37.25 3. II (CD) Didactica predării religiei Didactica.5 10. Adina Bălan Clara Ionescu.5 18 6.5 7.

în sufletul celui cu care stai de vorbă.„Deprinde-te a asculta cu atenŃie pe oricine şi a te pune. pe cât poŃi mai mult.” Marc Aureliu .

com Cecilia Iuga cicitomus@yahoo.com Personal didactic auxiliar Integrare europeana şi proiecte internaŃionale Tehnologii Arte şi Ed.com ÎnvăŃământ preşcolar şi primar Maria Dima dima.com Om şi societate Minodora Gavrilă m_gavrilaccd@yahoo.com InspecŃia şcolară Olimpia Mateescu o_mateescuccd@yahoo.com DIRECTOR C.com Matematică şi ştiinŃe Grigorescu Ştefan grigorescu_stefan@yahoo.com Stan Alice pr_ccd_bucuresti@yahoo. BUCUREŞTI Prof.Consiliere şi orientare Simona Luca consiliereccd@gmail. Viorica DRĂGAN .it Management educaŃional Emilia Sicsai ccdbuc_management@yahoo.C.com Limbă şi comunicare Alexandrina Zoratti limba.com Florica Paragină floricaparagina@yahoo.D.comunicare_zoratti@yahoo. Fizică Laura Rudeanu arual_ccd@yahoo.maria_ccd@yahoo.com TIC Andi Alexandru Oprea tic_ccd_bucuresti@yahoo.

88 GrădiniŃa nr. Vlaicu” Liceul Teoretic „C. Neculce” Liceul Teoretic „A. 1 „Sf. Caragiale” GrădiniŃa nr. 111 Şcoala nr. 45 „Titu Maiorescu” Liceul Teoretic „I. Airinei” Şcoala nr. Eminescu” Seminarul Teologic Liceal Ortodox - Şcoala nr. Şcolar Economic Administrativ „A. Kretzulescu” Liceul Teoretic „B. Moisil” Grupul Şcolar Industrial „Gh. 175 „CăsuŃa Piticilor” Colegiul NaŃional „M. Viteazul” Gr. Asachi” Şcoala nr. 201 „ClopoŃel” Colegiul NaŃional „M. Franklin” Şcoala nr. 80 Şcoala nr. 51 GrădiniŃa nr. Obregia” Şcoala nr. 135 „Ştefan cel Mare” GrădiniŃa nr. Odobescu” GrădiniŃa nr. Voievozi” Şcoala nr. 160 GrădiniŃa nr. 248 - - Colegiul Tehnic „M. 122 GrădiniŃa nr. 108 „A. Rareş” - - Liceul Teoretic „N. 114 „Principesa Margareta” Şcoala nr. L. 117 Şcoala nr. Nicolescu” Colegiul Tehnic „P. MoŃoc” Colegiul Tehnic Energetic Grupul Şcolar Industrial „Gr. 211 - - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „D. Stănescu” Şcoala Superioară Comercială „N. 191 GrădiniŃa nr. 189 „A. 149 GrădiniŃa nr. 34 . Cerchez” Şcoala nr.D Xenopol” - - Liceul Teoretic „Gr.- - Colegiul Tehnic de Poştă şi TelecomunicaŃii„Gh. Brâncoveanu” Colegiul NaŃional „I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful