Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar


DirecŃia Politici EducaŃionale

PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ

Nr.
crt
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
InstituŃia
1 MINISTERUL COMUNICAłIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI
iniŃiatoare

Guvernul României îşi propune prin politicile sale educaŃionale şi prin alocarea resurselor financiare necesare, să reconstruiască sistemul educativ al Ńării, în
concordanŃă cu evoluŃiile europene şi nevoile cetăŃenilor, comunităŃilor şi societăŃii româneşti .
În acest sens, Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului s-a implicat activ în ultimii ani în informatizarea sistemului de învăŃământ şi în furnizarea mijloacelor pentru
utilizarea Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor (TIC) în procesul didactic de la toate nivelurile de învăŃământ, cu accent pe sistemul educational preuniversitar.
Contextul de dezvoltare a sistemului educaŃional din România şi a performanŃelor şcolare pe care le susŃine, în conformitate cu standardele Uniunii Europene şi
exigenŃele societăŃii şi economiei bazate pe cunoaştere, cât şi analize independente efectuate la nivelul sistemului de învăŃământ românesc, au relevat faptul că simpla
dotare a şcolilor cu computere şi lecŃii moderne nu este suficientă.
Globalizarea şi schimbările tehnologice au transformat cunoaşterea într-o măsură determinantă a competitivităŃii în economia mondială, iar Tehnologia InformaŃiei şi
ComunicaŃiilor (TIC) şi revoluŃia informaŃională pe care o parcurgem reprezintă repere fundamentale pentru procesele educaŃiei din secolul 21.
Formularea În aceeaşi măsură, dinamica pieŃei muncii şi cererea în creştere a competenŃelor de TIC în toate domeniile de activitate fac din aplicarea tehnologiei în educaŃie un
2
problemei domeniu prioritar.
Tehnologia InformaŃiei şi ComunicaŃiilor (TIC) este vazută ca un sistem de referinŃă prin care pot fi facilitate oportunităŃile de dezvoltare vizând achiziŃiile şi
performanŃele cognitive ale elevilor, competenŃele profesionale ale cadrelor didactice, relaŃia şcoală-comunitate, dezvoltarea instituŃională şcolară, susŃinerea financiară
a inovaŃiei în educaŃie şi nu în ultimul rând, managementul sistemului de învăŃământ.
În primul an de aderare la Uniunea Europeană, Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului şi Ministerul ComunicaŃiilor şi Tehnologiei InformaŃiei sprijină procesul
de reformă si dezvoltare a sistemului de învăŃământ prin integrarea Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor (TIC) în cadrul sistemului preuniversitar de învăŃământ,
promovând utilizarea TIC în procesul managerial şi în structura tuturor metodelor de predare, studiu, învăŃare şi evaluare, la toate nivelurile sistemului de învăŃământ.

Denumirea
3 „Integrarea Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor în sistemul de educaŃie preuniversitar din România”
politicii
Dezvoltarea politicii educaŃionale privind Integrarea Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor (TIC) în sistemul educaŃional preuniversitar din
4 Scop România.

Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucureşti, sector 1, tel.: 405.62.99


Page 1 of 9
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar
DirecŃia Politici EducaŃionale

Obiectiv general:
• Creşterea calităŃii şi accesului la educaŃie prin integrarea Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor (TIC)

Obiective specifice:
• ÎmbunătăŃirea standardelor educaŃionale prin integrarea TIC ca mijloc didactic în procesul de predare – învăŃare
Rezultate măsurabile:
 Formarea competenŃelor aplicative de utilizare integrată a TIC la elevi si personal didactic
 Formarea competenŃelor pentru succes social în societate bazată pe cunoaştere
 Dezvoltarea de platforme educaŃionale on line
 Elaborarea de conŃinut educaŃional digital şi de materiale suport
 Crearea mecanismelor pentru livrarea on line a educaŃiei de tipul „A doua şansă”
 Utilizarea flexibilă a dispozitivelor, dincolo de abordarea tradiŃională de "laborator de informatică", pentru facilitarea accesului, a utilizării mai eficiente
şi sprijinirii procesului de predare şi învăŃare pentru toate materiile.
 Diversificarea resurselor disponibile utilizate în şcoli, din toate punctele de vedere (încurajarea pieŃei de soft educaŃional, utilizarea resurselor
deschise/ gratuite, dezvoltarea şi împărtăşirea resurselor de către profesori etc.), dar având în vedere criteriile de calitate/ standardele de dezvoltare/
Obiectiv evaluare/ selecŃie necesare.
general/ • Reducerea decalajului educaŃional rural – urban în domeniul TIC
5 Rezultate măsurabile:
Obiective
specifice  Introducerea unui sistem on line specific învăŃământului la distanŃă
 Initierea unui sistem de administrare on line care să eficientizeze managementul şcolar
 Asigurarea accesului rapid la informaŃie indiferent de poziŃionarea geografică a şcolii
 Identificarea modalităŃilor de utilizare a TIC ca instrument de a acoperi discrepanŃa de cunoaştere dintre elevi şi profesori, în special în şcolile din
zonele defavorizate şi facilitarea accesului la educaŃia superioară / oportunităŃi de dezvoltare profesională.
• Asigurarea resursei umane competente în dezvoltarea pedagogiilor interactive bazate pe integrarea TIC
Rezultate măsurabile:
 Personal didactic competent în domeniul TIC indiferent de obiectul de studiu predat
 Creşterea capacităŃii de cercetare inovare în sistemul de învăŃământ preuniversitar
 Diversificarea ofertei şcolare
 Evitarea "seducŃia tehnologiilor"şi concentrarea pe succesul procesului de învăŃământ
 Restructarea principiilor pedagogice conform contextului actual si perspectivă european
 Adecvarea sistemului de formare continuă a personalului didactic la suma competenŃelor cheie europene
 Dezvoltarea unui profil de competenŃe TIC pentru profesori, pentru a orienta dezvoltarea de curriculum pentru cursurile de formare şi pentru a servi
evaluării.

Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucureşti, sector 1, tel.: 405.62.99


Page 2 of 9
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar
DirecŃia Politici EducaŃionale

• Întărirea capacităŃii instituŃionale şi creşterea performanŃei manageriale prin integrarea tehnologiei TIC la nivel naŃional ( MECT),
regional ( ISJ-uri şi alte instituŃii şi organisme) şi local ( şcoli, autorităŃi locale)
Rezultate măsurabile:
 Formarea competenŃelor manageriale la toate nivelurile pentru utilizarea TIC în domeniul managementului administrativ şi educaŃional
 Crearea unui sistem administrativ on line
 Adecvarea infrastructurii TIC la managementul administrativ şi educaŃional modern
 Dezvoltarea infrastructurii IT la nivel central, judeŃean şi la nivelul unităŃilor şcolare
 Dezvoltarea de aplicaŃii „open source”
• Dezvoltarea unui parteneriat real şi eficient pentru utilizarea TIC în educaŃie
Rezultate măsurabile:
 Dezvoltarea sistemelor colaborative de tip EuroSchoolNet, E-Tweening, School and Classroom etc
 Adaptarea mediilor de învăŃare existente în şcoală pentru integrarea TIC
 Încurajarea parteneriatului educaŃional public privat
 Diversificarea tipurilor de parteneriate on şi off line

• DirecŃi :
UnităŃile/instituŃii de învăŃământ, elevi, cadre didactice, etc.
6 Beneficiari • IndirecŃi :
InstituŃiile şi organizaŃiile relevante pentru activitatea unităŃilor de învăŃământ, Inspectoratul Scolar JudeŃean, Consiliul local, Primăria, comunitatea locală, toŃi actorii
interesaŃi în educaŃie

Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucureşti, sector 1, tel.: 405.62.99


Page 3 of 9
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar
DirecŃia Politici EducaŃionale

Varianta 1 Impact 1 Buget estimat 1


Implementarea TIC în şcoli constituie prioritatea guvernamentală pentru construirea Social:
societăŃii informaŃionale bazată pe cunoaştere . La nivel naŃional: 446.200.000 euro
Procesul de descentralizare care va fi extins permite şcolilor să dezvolte şi să implementeze • Promovarea valorilor care orientează în 3 ani
oferte educaŃionale şi politici adaptate de dezvoltarea organizaŃională, în conformitate cu sistemul educaŃional din România.
specificitatea fiecărei şcoli şi cu nevoile comunităŃii locale, însă, pentru asigurarea durabilităŃii • Interconectarea bazelor de date
folosirii corespunzătoare a TIC în predare şi învăŃare, trebuie asigurat un cadru care să • Fluidizarea circulaŃiei infomaŃiei de sus
definească clar responsabilităŃile pentru ceea ce se va face la fiecare nivel al sistemului de în jos şi de jos în sus
educaŃie, aşa încât fiecare profesor şi elev să aibă competenŃe digitale minime, precum şi
• Accesul cadrelor didactice la cursuri de
abilităŃi de management al informaŃiei, mai ales la surse bazate pe Internet.
formare şi programe europene prin
Introducere TIC în sistemul educaŃional este un proces etapizat care va debuta cu încercarea
consultarea sit-urilor specializate
de a crea cadrul legislativ şi instituŃional şi cu pregătirea din punct de vedere managerial a
La nivel local:
personalului de conducere şi de specialitate de la nivelul unităŃii de învăŃământ, precum şi a
celui de la nivel judeŃean şi central. • Implicarea reală şi efectivă în
Există cinci elemente care trebuie plasate în mediul de e-learning din şcoli, care permit funcŃionarea şi dezvoltarea serviciului
folosirea TIC pentru creşterea nivelului de calitate în sistemul de educaŃie preuniversitar. educaŃional
Domeniile de intervenŃie ale TIC în educaŃie. • Acces la cursuri de formare indiferent
• Curriculum şi evaluare prin: de zona geografică şi de climă
- Adecvarea curriculum-ului la competenŃele cheie europene prin elaborarea • Dezvoltarea învăŃământului în zone
standardelor şi competenŃelor TIC pe obiecte de studiu, pe an de studiu/cicluri rurale şi urbane periferice
Variante de curriculare, necesare realizării educaŃiei pentru societatea bazată pe cunoaştere. • Asumarea de către autorităŃile locale a
7 responsabilităŃii privind furnizarea de
soluŃionare - Introducerea disciplinei TIC în trunchiul comun, în învăŃământul secundar inferior,
la clasele V-IX şi opŃional I-IV pentru creşterea accesului egal la educaŃie, pentru servicii educaŃionale
consecuŃie şi pentru compatibilizarea cu sistemele educaŃionale europene • Dezvoltarea comunităŃii prin
transformarea şcolii în centru de
- Abordarea integrată a TIC în revizuirea programei şcolare pentru a reflecta mai
informare şi de dezvoltare pentru
bine dezvoltările internaŃionale, cercetarea din domeniu TIC şi importanŃa dată
comunitate.
acestui aspect la nivelul politicii educaŃionale;
La nivelul şcolii :
- Dezvoltare unui profil al competenŃelor TIC pentru elevii de la diferitele niveluri şi
• Creşterea prestigiului şcolii în
promovarea interdisciplinarităŃii şi crosscurricularităŃii prin utilizarea TIC
comunitate
- Accentuarea relevanŃei şi a adecvării ofertei educaŃionale TIC în raport cu nevoile • Democratizarea vieŃii şcolii
şi interesele locale precum şi cu cele ale elevilor, instituŃionale, individuale şi de
grup • InovaŃie şi diversificare a ofertei şcolare
• Asumarea responsabilă a deciziilor
- Elaborarea standardelor şi definirea nivelurilor de competenŃe TIC pentru
privind calitatea procesului instructiv-
personalul didactic şi managerii de şcoală necesare elaborării curriculum-ului de
educativ şi a condiŃiilor de realizare a
formare şi unui sistem de evaluare eficientă
acestuia.
Elaborarea curriculumului de formare pentru personalul didactic şi de conducere
necesar actualizării şi dobândirii competenŃelor aplicative specifice TIC, cu Economic :
transferabilitate la elevi.
• Formarea on line a cadrelor didactice
- Elaborarea instrumentelor de evaluare curriculară pe baza standardelor reduce substanŃial costurile de formare
curriculare pentru eficientizare evaluării şi facilitarea înŃelegerii sistemului de (prin economie de timp şi resurse)
evaluare de către elevi şi actori interesaŃi.
Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucureşti, sector 1, tel.: 405.62.99
Page 4 of 9
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar
DirecŃia Politici EducaŃionale

- Crearea unui set de instrumente de evaluare a competenŃelor TIC şi a unui • Eficientizarea activităŃii MECT prin
portofoliu de modele de instrumente de evaluare care să faciliteze dezvoltarea înfiinŃarea AgenŃiei TIC care să
capacităŃii de auto evaluare la nivelul şcolii şi să contribuie la eficientizarea combine cunoştinŃele legate de nevoile
politicilor naŃionale curriculare educaŃionale ( şcoli şi instituŃii de profil)
- Realizarea unui corpus de documente curriculare şi de evaluare menite să cu o înŃelegere a oportunităŃilor pe care
contribuie la creşterea calităŃii învăŃământului şi a performanŃei elevilor. le poate aduce TIC.
• Resurse umane prin:
Ecologic :
- Realizarea cadrului metodologic pentru formarea personalului didactic în utilizarea
TIC ca mijloc didactic şi ca instrument pentru deschiderea sistemului educaŃional • InfluenŃarea negativă a organismului
la nevoile elevilor şi ale societăŃii. cadrelor didactice şi a elevilor prin
utilizarea excesivă a computerului.
- Elaborarea cadrului metodologic pentru formarea personalului didactic de
conducere pe dimensiunile management educaŃional şi management administrativ
pentru eficientizarea actului managerial în scopul creşterii performanŃei elevilor şi
pentru satisfacerea nevoilor instituŃionale şi de sarcină
- Formarea personalului didactic pentru dobândirea de competenŃe specifice
utilizării TIC în procesul didactic, în activitatea profesională şi organizaŃională.
- ÎnfiinŃarea funcŃiei de coordonator TIC la nivelul unităŃilor de învăŃământ pentru
asigurarea suportului specializat acordat personalului didactic şi managerilor
şcolari.
- Formarea coordonatorilor TIC pe baza standardelor ocupaŃionale.
- Elaborarea fişei cadru a postului de coordonator TIC pentru implementarea
unitară a politicilor educaŃionale şi completarea acesteia la nivelul unităŃii de
învăŃământ în funcŃie de contextul specific.
• Infrastructura prin:
- ÎnfiinŃarea unei AgenŃii pentru TIC în învaŃamântul preuniversitar care să
răspundă de cercetare, dezvoltare, orientare şi monitorizarea implementării şi
utilizării TIC în educaŃie şi care să se constituie într-un centru de resurse şi
coordonare metodologică pentru derulare de programe inovative în domeniul
TIC.
- Utilizarea flexibilă a dispozitivelor, dincolo de abordarea tradiŃională de "laborator
de informatică", pentru facilitarea accesului, a utilizării mai eficiente şi sprijinirii
procesului de predare şi învăŃare pentru toate materiile.
- Asigurarea infrastructurii necesare unei abordări a TIC în procesul didactic,
pedagogic şi organizaŃional menit să faciliteze dezvoltarea sistemului educaŃional.
- Optimizarea procesului didactic şi egalizarea şanselor prin asigurare şi dezvoltarea
accesului la resurse digitale (laboratoare virtuale, jocuri educaŃionale, aplicaŃii etc.)
- Modernizarea bibliotecilor prin dotarea cu echipamente şi soft-uri.

Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucureşti, sector 1, tel.: 405.62.99


Page 5 of 9
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar
DirecŃia Politici EducaŃionale

- Diversificarea resurselor disponibile utilizate în şcoli, din toate punctele de vedere


(încurajarea pieŃei de soft educaŃional, utilizarea resurselor deschise/gratuite,
dezvoltarea şi împărtăşirea resurselor de către profesori etc.), dar având în vedere
criteriile de calitate /standardele de dezvoltare/ evaluare/ selecŃie necesare.
- Extinderea portalului naŃional de educaŃie prin crearea unor comunităŃi
educaŃionale profesionale interconectate, care să aibă capacitatea de a folosi
tehnologiile moderne.
• Dezvoltarea capacităŃii instituŃionale prin:
- Utilizarea TIC ca instrument de dezvoltare instituŃională pentru întărirea
capacităŃii şcolii de a iniŃia, elabora şi participa la proiecte educaŃionale, dar şi de a
deveni un ofertant de servicii pentru comunitate şi totodată centru de resurse în
comunitate
- Crearea unei infrastructuri on line specifice învăŃământului la distanŃă pentru
crşterea accesului la educaŃie, pentru oferirea de şanse egale şi pentru formarea pe
parcursul întregii vieŃi.
- ÎmbunătăŃirea structurii informaŃionale şi de comunicare prin crearea şi
dezvoltarea de platforme educaŃionale on line pe diferite tematici.
- Asigurarea accesului la „open sources” şi la publicaŃii educaŃionale on line pentru
eficientizarea procesului didactic şi managerial.
- Facilitarea transparenŃei instituŃionale prin utilizarea TIC în procesele de
comunicare, marketing şi evaluare.
- Dezvoltarea unui sistem de evaluare on-line care sa faciliteze inter-evaluarea pe
tipuri de şcoli, evaluarea instituŃională şi de proces.
• ActivităŃi suport prin:
- Realizarea unui studiu diagnostic care să ofere informaŃii relevante necesare
acŃiunilor de intervenŃie şi recomandări privind implementarea standardelor de
dotări şi a formării resursei umane.
- IniŃierea unui program de granturi pentru utilizarea TIC în educaŃie menit să
contribuie la dezvoltarea creativităŃii, inovaŃiei şi la dezvoltarea sistemelor
colaborative.

Monitorizare şi evaluare:
Procesul de introducere a TIC în învăŃământul preuniversitar va fi însoŃit de un
sistem de control şi monitorizare a calităŃii care va asigura coerenŃa politicilor privind
dezvoltarea curriculară, predare – învăŃare – evaluare pe baza standardelor specifice,
respectarea cerinŃelor legale privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluarea a
politicilor publice la nivel central, asumarea de către corpul profesoral a viziunii privind
asigurarea calităŃii promovate de structurile abilitate în domeniu.

Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucureşti, sector 1, tel.: 405.62.99


Page 6 of 9
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar
DirecŃia Politici EducaŃionale

Varianta 2 Impactul 2
Identic cu cel al variantei 1, cu excepŃia
Bugent estimat 2
Identica cu varianta 1 pe domeniile de acŃiune ale TIC în educaŃie, cu excepŃia înfiinŃării unei Economic :
AgenŃii pentru TIC în învaŃamântul preuniversitar care să răspundă de cercetare, dezvoltare, Costurile de înfiinŃarea şi funcŃionare ale AgenŃiei
441.200.000 euro
orientare şi monitorizarea implementării şi utilizării TIC în educaŃie şi care să se constituie TIC pentru învăŃământul preuniversitar depăşesc
în 3 ani
într-un centru de resurse şi coordonare metodologică pentru derulare de programe inovative posibilităŃile financiare bugetare ale MECT.
în domeniul TIC.

Varianta 3 Impact social: Bugent estimat 3

Pastrarea status-quo-ului: - Actualul mod de organizare si functionare al 350.200.000 euro


institutiilor ingreuneaza gestionarea eficienta a în 3 ani
Pastrarea cadrului metodologic existent. procesului educational

Continuarea investitii in infrastructura necorelata cu dezvoltarea resurselor umane in - lipsa unei strategii in domeniul utilizarii TIC
utilizarea specifica a TIC in educatie. in educatie la nivel national va continua
cresterea discrepantei educationale intre
mediul rural si cel urban

- lipsa sistemelor online care sa permita


utilizarea noilor tehnologii de catre actorii
implicati in educatie ingreuneaza schimburile
de bune practici precum si dezvoltarea
institutionala

Impact Economic:

- Fara o strategie bine definita si fara o


coordonare centralizata exista posibilitatea
redundantei in investitii ceea ce ar duce la
multiplicarea costurilor legate de
infrastructura si pregatire personal.
În vederea elaborării unui document de politică educaŃională pentru integrarea TIC în învăŃământul preuniversitar au fost organizate 3 dezbateri de tip expert şi
Procesul de consultări directe cu o serie de stakeholderi ai sistemului de învăŃământ preuniversitar. Acestea au avut un caracter informativ şi au contribuit la definirea realistă a
8
consultare nevoilor şi problemelor existente la nivelul utilizării TIC în educaŃie, cât şi la elaborarea unor variante de soluŃionare, concretizate în abordarea cuprinsă în cadrul
prezentului document de politică educaŃională.

Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucureşti, sector 1, tel.: 405.62.99


Page 7 of 9
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar
DirecŃia Politici EducaŃionale

Toate aceste propuneri şi recomandări, sintetizate la final sau prezentate pentru fiecare eveniment, reprezintă o bază importantă pentru revizuirea şi dezvoltarea de
propuneri de politici integrative şi coerente în domeniul TIC.

PărŃi consultate :
• ReprezentanŃi ai unor instituŃii europene şi internaŃionale : Consiliul Britanic, Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti, Banca Mondială
• ReprezentanŃi ai instituŃiilor subordonate, coordonate sau afiliate MECT: AgenŃia Română pentru Asigurarea CalităŃii în ÎnvăŃământul Preuniversitar, AgenŃia NaŃională
pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale, Institutul de Ştiinte ale EducaŃiei, Centrul NaŃional de Formare a Personalului din
ÎnvăŃământul Preuniversitar, Consiliul NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor, Tribuna ÎnvăŃământului, Centrul de Pregătire în Informatică, inspectorate
şcolare judeŃene, şcoli ;
• Reprezentanti ai institutiilor de învăŃământ superior: Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic -Universitatea Bucureşti, Departamentul de ÎnvăŃământ
Deschis la DistanŃă - Universitatea Bucureşti, Universitatea Politehnică Bucureşti;
• RepezentanŃi ai ONG-urilor din domeniu: Asociatia Tehne - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în EducaŃie, FundaŃia CODECS pentru Leadership, AsociaŃia e-
Romania Gateway, FundaŃia Centrul Educatia 2000+, Junior Achievement Romania, AsociaŃia Română pentru Industria Electronică şi Software, AsociaŃia
pentru Tehnologie şi Internet, AsociaŃia Patronală a Industriei de Software şi Servicii, AsociaŃia Producătorilor de Echipamante de Tehnologia InformaŃiei şi
ComunicaŃiilor, AsociaŃia NaŃioanală a Internet Service Providerilor, AsociaŃia Română pentru Resurse EducaŃionale;
• RepezentanŃi ai companiilor furnizoare de echipamente şi servicii TIC: SIVECO-România, SOFTWIN, MICROSOFT, CISCO, INTEL, ORACLE, GOOGLE, ECDL
Romania.

Rezultatul consultării:
Consultările au reunit experŃi şi grupuri interesate din diferite sectoare şi au vizat creşterea transparenŃei procesului de luare a deciziilor. În acelaŃi timp, acestea au
permis acumularea de informaŃii utile pentru formularea sugestiilor şi recomandărilor concrete în vederea schiŃării unei propuneri de calitate privind politica
educaŃională pentru integrarea TIC în învăŃământul preuniversitar.

Identică cu Varianta 1 Impactul identic cu cel al variantei 1 Buget estimat 1


Rezultatul politicii publice
Eficientizarea introducerii TIC trebuie să se 446.200.000 euro
regăsească în valoarea adăugată în educaŃie, în 3 ani
materializată prin capacitatea de integrare a
tinerilor absolvenŃi în societate pe baza
Varianta de competenŃelor profesionale dobândite şi în
9 soluŃionare funcŃie de piaŃa forŃei de muncă la nivel local,
recomandată naŃional şi internaŃional.
EducaŃia anunŃă revoluŃii nu mai frecvent
decât reuşeşete să le producă.
În România, politica de introducere a TIC în
şcoli pare a acŃiona ca un catalizator pentru o
evoluŃie rapidă, dacă nu cumva chiar ca o
revoluŃie.

Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucureşti, sector 1, tel.: 405.62.99


Page 8 of 9
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar
DirecŃia Politici EducaŃionale

Tehnologia şi, în particular conŃinutul la care


asigură acces, este foarte agreată de elevi.
Acest lucru acŃionează deja ca un stimul
pentru profesori în a crea medii de învăŃare
centrate pe elev.

Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucureşti, sector 1, tel.: 405.62.99


Page 9 of 9

S-ar putea să vă placă și