ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENłĂ ORGANIZAT

DE FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAłIE PUBLICĂ – BUCUREŞTI 2009 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
CERTIFICAT DE NAŞTERE, în copie legalizată şi orice alt act
care atestă schimbări de nume sau prenume, în copie legalizată; 

DIPLOMA DE BACALAUREAT sau ECHIVALENT, în

original 
CERTIFICARE DE COMPETENłĂ LINGVISTICĂ (se
eliberează contra sumei 60 RON studenŃilor facultăŃilor în care limba
străină este facultativă şi studenŃilor care au susŃinut la bacalaureat o
probă la limba străină); 

SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ / FOAIE MATRICOLĂ

(unde este cazul) ÎN ORIGINAL 
COPIE DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE CU CODUL

NUMERIC PERSONAL; 
4 FOTOGRAFII 3/4 
DOSAR PLIC; 
CHITANłA DE ACHITARE a taxei de 500 RON (taxa se va
achita la casieria UniversităŃii „Spiru Haret”); 

Nu se admite plata prin poştă.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

jud. bloc_______._______.__________jud. telefon _____________. Data_________ ∗ Se va completa de către absolvenŃii la forma de învăŃământ ID Semnătura_________________ . etaj_______. str. Nume şi prenume : ______________________________________________________________ 2.______. Prenumele părinŃilor : tata____________. Liceul absolvit:____________________________ A) Profilul :____________________________ B) Anul absolvirii. NaŃionalitatea:_________________ 10.FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAłIE PUBLICĂ – BUCUREŞTI CERERE DE ÎNSCRIERE la examenul de LICENłĂ sesiunea iulie 2009 1. mama_________________ 8. CetăŃenia:_____________________ 11. Data şi locul naşterii : ziua ______luna_______loc. Anul absolvirii:____________________________ 4. nr.__________________. CNP:____________________ 7. sc. Sexul:_______________________ 9. Specializarea absolvită. ap.______________ 6._________.________. forma de învăŃământ şi durata studiilor:________________________________________________________ _________________________ centru teritorial∗_______________________ 3. Domiciliul stabil : localitatea ______________________________________________ cod poştal_____________. cu diplomă de bacalaureat:_________________________________ 5.