Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat 2010
Proba C)
de evaluare a competenŃelor lingvistice într-o limbă de circulaŃie internaŃională

9
studiată pe parcursul învăŃământului liceal

35
Proba scrisă la Limba franceză
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările

E
11
EL
UR
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

AG
.M
Varianta 3

TR
-
U
Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.

SC

GE
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se

OR
acordă fracŃiuni de punct.
n
AP
PR
ma
ÎNłELEGEREA TEXTULUI CITIT D.
Subiectul I (nivel A1 - A2)
L
RA

Răspunsuri
or
G-

a. 1A; 2B
IC

b.
HN
le

VRAI FAUX
TE

1. Grâce aux couloirs protégés, les bus ne se mêlent plus aux


UL
GI

voitures, dans le trafic.


Te
LE

X
CO

Justification :
« Objectif des couloirs protégés: permettre au bus de circuler

9
en dehors de la circulation automobile. »
2. Avec ou sans couloir protégé, un bus roule avec la même

35
vitesse.
X
Justification :
« lorsque son parcours est protégé par un couloir de bus, cette
11
vitesse commerciale monte jusqu'à 12km/h »
3. Les bus sont les seuls moyens de transport qui utilisent les

E
couloirs protégés.

EL
X UR
Justification :
AG

« Outre les bus, ces couloirs sont ouverts aux taxis et aux
.M

cyclistes. »
-
TR

4. La création des premiers couloirs protégés a duré 2 ans.


U
SC

Justification : X
GE

« Les premiers couloirs de bus ont vu le jour après 5 mois de


n

mandature… »
OR

5. Aujourd’hui, la durée de déplacement d’un bus entre


ma

AP

Châtelet et la gare du Nord a diminué.


PR

X
Justification :
D.

« Là où il fallait 15 minutes pour relier Châtelet à la gare du


or

me

Nord, il suffit aujourd'hui de 5 à 7 minutes. »


RA

re
G-

ba

Nivelul de competenŃă se va acorda în funcŃie de numărul de răspunsuri corecte, după cum


s_

urmează:
IC
le

ri
HN

sc

A1: 0-2 răspunsuri corecte


TE

C_

A2: 3-7 răspunsuri corecte


a_
UL

Barem de evaluare şi de notare Varianta 3


ob
Te

Probă scrisă la Limba franceză


GI

Pr

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările


LE

1
CO
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Subiectul II (nivel B1 - B2)

9
Răspunsuri

35
1C; 2C; 3C; 4B; 5C; 6B; 7C; 8B; 9C; 10A.

Nivelul de competenŃă se va acorda în funcŃie de numărul de răspunsuri corecte, după cum

E
11
EL
urmează:

UR
AG
.M
A1: 0-1 răspunsuri corecte

TR
A2: 2-3 răspunsuri corecte

-
U
B1: 4-5 răspunsuri corecte

SC
GE
B2: 6-10 răspunsuri corecte

OR
n
AP
PR
ma
PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE
D.
Subiectul I 50 de puncte(nivel A1 - A2)
L
RA
or
G-

ConŃinut 20 de puncte
IC
HN

respectarea cerinŃei (încadrarea în temă, număr de rânduri/ cuvinte) 5 puncte


le


TE

• capacitatea de a relata fapte 5 puncte


UL
GI

• capacitatea de a-şi exprima ideile 10 puncte


Te
LE
CO

Organizarea textului 10 puncte

9
• coerenŃă şi coeziune 5 puncte
• folosirea corectă a paragrafelor 5 puncte

35
Corectitudine gramaticală: 10 puncte

• folosirea corectă a structurilor gramaticale 5 puncte


11
• folosirea unui game variate de structuri gramaticale 5 puncte

E
EL
AcurateŃea vocabularului 10 puncte
UR
• folosirea corectă a vocabularului 5 puncte
AG

• folosirea unui vocabular variat şi adecvat temei 5 puncte


.M
-
TR

Nivelul de competenŃă se va acorda în funcŃie de punctajul obŃinut, după cum urmează:


U
SC

Nivel de competenŃă A1: 0-25 de puncte


GE
n

Nivel de competenŃă A2: 26-50 de puncte


OR
ma

AP

Subiectul II 100 de puncte (nivel B1 - B2)


PR
D.

ConŃinut 40 de puncte
or

me

• respectarea cerinŃei (încadrarea în temă, număr de rânduri/ cuvinte) 10 puncte


RA

re

• capacitatea de a argumenta 10 puncte


G-

ba

• capacitatea de a-şi exprima ideile 10 puncte


s_
IC

• capacitatea de a relata fapte 10 puncte


le

ri
HN

sc
TE

C_
a_
UL

Barem de evaluare şi de notare Varianta 3


ob
Te

Probă scrisă la Limba franceză


GI

Pr

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările


LE

2
CO
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Organizarea textului 20 puncte

9
• coerenŃă şi coeziune 10 puncte

35
• folosirea corectă a paragrafelor 10 puncte

Corectitudine gramaticală: 20 puncte

E
11
EL
UR
AG
• folosirea corectă a structurilor gramaticale 10 puncte

.M
• folosirea unui game variate de structuri gramaticale 10 puncte

TR
-
U
SC
AcurateŃea vocabularului 20 puncte

GE
OR
n
folosirea corectă a vocabularului 10 puncte

AP

PR
• folosirea unui vocabular variat şi adecvat temei 10 puncte
ma
D.
Nivelul de competenŃă se va acorda în funcŃie de punctajul obŃinut, după cum urmează:
L
RA
or
G-

Nivel de competenŃă A1: 0-25 de puncte


IC

Nivel de competenŃă A2: 26-50 de puncte


HN
le
TE

Nivel de competenŃă B1: 51-75 de puncte


Nivel de competenŃă B2: 76-100 de puncte
UL
GI
Te
LE
CO

9
35
11
E
EL
UR
AG
.M
-
TR
U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

me
RA

re
G-

ba
s_
IC
le

ri
HN

sc
TE

C_
a_
UL

Barem de evaluare şi de notare Varianta 3


ob
Te

Probă scrisă la Limba franceză


GI

Pr

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările


LE

3
CO