Sunteți pe pagina 1din 25

Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului

Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare


Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 226

TR
-
U
SC
Exist cert, o formul etnic , o formul a sufletului românesc. Este un produs al

GE
OR
timpului şi al împrejur rilor de tot soiul. Obiceiuri, tradi ii, costum, muzic şi chiar o bun
n
AP
PR
parte din vocabular nu sunt decât manifest ri exterioare ale acestui tot psiho-social. Ele
ma
D.
urmeaz legile etnice şi sociale, cum le-a urmat timp de aproape dou mii de ani, chiar f r
L

apostoli tradi ionalişti. Calit ile de sentiment, voin , sensibilitate şi inteligen sunt cele care
RA
or
G-

ne deosebesc de bulgari, de sârbi sau de unguri, mai mult decât folclorul.


IC

Ni se va r spunde poate c tocmai faptul c poporul nostru şi-a p strat tradi iile,
HN
le
TE

folclorul, a contribuit la rezisten a lui pe aceste meleaguri. (Deşi poate c ar fi de obiectat c


UL

a împrumutat destul din toate p r ile.) Adev rul e c şi-a p strat tradi iile, c a rezistat – şi e
GI

cum nu se poate mai logic s fie – tocmai [....] din cauza prestigiului pe care l-a exercitat
Te
LE
CO

acest suflet asupra celorlalte neamuri cu care venea în atingere.

9
(Camil Petrescu, Sufletul na ional. Analiza descriptiv a termenului)

35
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
textul dat:
11
a. Cui se adreseaz textul?

E
b. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)? Motiveaz - i

EL
r spunsul. UR
AG
c. Care este opinia lui Camil Petrescu despre sufletul românesc?
.M
-
TR

2. Care este p rerea ta despre tradi ie şi modernitate în epoca actual ? Sus ine, cu
argumente, opinia exprimat .
U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 227

TR
-
U
SC
Se crap de ziu . Negurile Dun rii împiedic vederea valurilor. Privirile ostenesc c utând

GE
OR
în deşert un punct de sprijin dincolo de z rile apei, - pare c-am pluti în largul m rii. Dar iat
n
AP
c dinspre r s rit un anc se aprinde, şi-n juru-i se desface-un rotocol de lumin alburie.

PR
ma
D.
Cea a se rupe-n pale argintii. Încet, de o parte şi de alta, se dezv lesc malurile plecate sub
L

p duri de s lcii. Stolurile de ra e s lbatice îşi fâlfâie aripile greoaie pe deasupra apei. Un
RA
or
G-

brâu de o el, sclipitor în b taia soarelui, taie lanurile din stânga. Este Jiul, copilul zburdalnic
IC

al mun ilor, care-şi goneşte undele limpezi peste şesurile Olteniei… Razele soarelui bat
HN
le

pieziş, împr ştiind solzi de aur pe-ncre iturile apei.


TE
UL

(Al.Vlahu , România pitoreasc )


GI
Te
LE
CO

[Citeşte, cu aten ie, textul.]

9
1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
textul dat :

35
a. Cui se adreseaz textul?
b. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)? Motiveaz - i
r spunsul.
11
c. Care este momentul temporal descris de Alexandru Vlahu ?

E
EL
2. Care este opinia ta despre leg tura dintre om şi natur ? Sus ine, cu argumente, opinia
exprimat . UR
AG
.M
-
TR
U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 228

TR
-
U
SC
E un amurg de toamn târzie. Soarele sc p tat, cu discul pe jum tate dup dealuri,

GE
OR
arunc razele pieziş, dep rt rile se estompeaz şi o negur alb strie îndep rteaz colinele.
n
AP
În t cerea asta divin care te-mpresoar , nu po i şti ce clip anume arat ceasul în curgerea

PR
ma
D.
vremii. Un sentiment de veşnicie te cuprinde. […] Şi în singur tatea aceasta a înser rii,
L

deodat o umbr de om ieşit ca din p mânt, ca o ar tare, a început s plâng un cântec trist
RA
or
G-

pe vioar . Cu hainele vechi în b taia vântului, zgribulit, cu o b rbie violet în epenit de


IC

coşul uscat al vioarei, cu pletele în neorânduial peste ochi, cu un um r mai ridicat decât
HN
le
TE

cel lalt, îşi tremur arcuşul, în timp ce un glas ca de pe alt lume, prinde s cânte un cântec
UL

vechi, o roman duioas auzit în copil rie.


GI

(Dimitrie Anghel, Fantome)


Te
LE
CO

[Citeşte, cu aten ie, textul.]

9
1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din

35
textul dat:
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii?
b. Ce elemente importante de con inut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?
11
c. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)? Motiveaz - i
r spunsul.

E
EL
2. Care este opinia ta despre destinul oamenilor talenta i? Sus ine, cu argumente, opinia UR
AG

exprimat .
.M
-
TR
U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 229

TR
-
U
SC
Prima treapt a cascadei are opt metri, dup care se succed şi celelalte şase, cea

GE
OR
mai mare şi mai impresionant fiind treapta de 35 de metri. Apa se pr v leşte zgomotos în
n
AP
gol, încleştat între pere ii abrup i cu în l imi care dep şesc 50 de metri. Sc rile metalice

PR
ma
D.
care alterneaz cu pode ele înguste conduc într-o lume fantastic aflat într-un zbucium
L

continuu. Schimb rile bruşte de direc ie împiedic privirile s cuprind în ansamblu cheile, cu
RA
or
G-

o lungime de 160 metri, care corespund unei diferen e totale de nivel de 60 de metri. Cea
IC

mai lung scar , de 35 de metri, este cea mai impun toare şi ofer un spectacol uimitor: în
HN
le
TE

stânga, la câ iva centimetri, apa se pr v leşte violent sub forma unei cascade. Pe tot timpul
UL

anului cei care trec pe scar simt stropii reci ai apei de munte, care îşi urmeaz acest drum
GI

de sute de ani şi care lupt dârz împotriva st vilarelor de piatr aduse înaintea ei.
Te
LE
CO

(Prin şapte sc ri pe Piatra Mare, în Vacan e şi c l torii)

9
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

35
1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
textul dat:
11
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii?

E
b. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)? Motiveaz - i

EL
r spunsul. UR
AG
c. Care sunt mijloacele utilizate pentru sugerarea decorului natural prezentat?
.M
-

2. Care este opinia ta despre for a naturii? Sus ine, cu argumente, opinia exprimat .
TR
U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 230

TR
-
U
SC
Atunci mi-am amintit de oameni pe care-i cunoscusem. De c pitanul de vapor de

GE
OR
curs lung care st tea cu noi în curte când eram copil, de doamnele b trâne, surorile lui...
n
AP
PR
de tot felul de oameni din oraş din vremea copil riei mele. Pe urm s-a întâmplat ceva care
ma
D.
pe mine m-a zguduit foarte tare. Am dat un anun într-un ziar, pentru ca oamenii din oraş s
L

aduc obiecte vechi. S caute în poduri... şi au adus tot felul de obiecte pe care le-am şi
RA
or
G-

folosit în spectacol.
IC

in minte c profesoara mea de francez care murise a stat undeva într-o cas foarte
HN
le

frumoas , unde mergeam cu mama. Cei care au moştenit-o au venit şi au adus l zi cu


TE
UL

rochiile ei... Şi am sim it c obiectele incluse în spectacol recreeaz şi material, nu numai


GI

spiritual, via a lor. Mi se p rea c obiectele prind via şi refac destinul oraşului.
Te
LE
CO

(Br ila lui Panait Istrati în Jurnalul na ional)

9
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

35
1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
textul dat:
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii?
11
b. Ce elemente importante de con inut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

E
c. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)? Motiveaz - i

EL
r spunsul. UR
AG

2. Care este opinia ta despre leg tura dintre trecut şi prezent? Sus ine, cu argumente, opinia
.M
-

exprimat .
TR
U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 231

TR
-
U
SC
Dreptul la bun stare permite dezvoltarea minorului din punct de vedere fizic, mental,

GE
OR
spiritual şi social. Responsabilitatea este în primul rând a p rin ilor sau a reprezentantului
n
AP
PR
legal al copilului, datori s asigure, în limita posibilit ilor, cele mai bune condi ii de via
ma
D.
necesare creşterii şi educ rii copiilor. Uneori, printr-un concurs nefericit de împrejur ri,
L

p rin ii nu sunt în stare sau nu sunt în m sur s asigure confortul material minim. În cazul în
RA
or
G-

care p rin ii sau persoanele care au obliga ia legal de a între ine minorul nu pot asigura, din
IC

motive independente de voin a lor, satisfacerea nevoilor minime ale copilului (locuin , hran ,
HN
le

îmbr c minte şi educa ie), statul, prin autorit ile publice competente, este obligat s asigure
TE
UL

acestora sprijin corespunz tor, sub form de presta ii financiare, presta ii în natur , precum
GI

şi sub form de servicii […].


Te
LE
CO

(Drepturile minorului şi r spunderea pentru faptele sale,

9
Capitolul II Sistemul drepturilor minorului).

35
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din textul
dat:
11
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii?

E
EL
b. C rui stil func ional îi apar ine textul de mai sus? Motiveaz - i r spunsul.
c. Cine sunt cei care au responsabilitatea de a asigura sprijin material, moral, etc. copilului? UR
AG
.M

2. Care este opinia ta despre dreptul la bun stare al copilului? Sus ine, cu argumente din text sau
-
TR

din cultura ta general , opinia prezentat .


U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 232

TR
-
U
SC
În deceniul dintre 1920 şi 1930 trei romancieri ocup locuri caracteristice în

GE
OR
literatura noastr , pe trepte diferite ce nu se pot înc determina: L. Rebreanu, Hortensia
n
AP
Papadat-Bengescu şi Camil Petrescu. Hortensia Papadat-Bengescu are o experien

PR
ma
D.
acut , o situa ie de observator excep ional , pe care poate din anume neîndemân ri
L

tehnice n-o exploateaz suficient, Camil Petrescu e un scriitor mai sprinten, mai rutinat
RA
or
G-

decât H-a. P.-Bengescu şi decât Rebreanu. L. Rebreanu în Ion e un creator mai solid.
IC

Camil Petrescu r mâne o inteligen mereu în c utare de sisteme artistice, unul din acei
HN
le
TE

scriitori mai pu in înf ptui i poate, dar care încânt în perpetuitate spiritele delicate. Nu
UL

este al doilea ori al treilea în literatur , ci unicul pe un drum l turalnic, într-o jungl
GI

virgin , în care nu intr decât pionerii. Prin el romancierii de mâine vor medita asupra
Te
LE
CO

tehnicei romanului.
(text adaptat dup G. C linescu, Istoria literaturii române

9
de la origini pân în prezent)

35
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
11
textul dat:

E
a. Ce tip de text este acesta? Argumenteaz - i r spunsul.

EL
b. Ce tr s turi distinctive au cei trei scriitori în opinia lui G. C linescu?
UR
c. Ce judecat de valoare formuleaz G. C linescu despre unul dintre romancieri?
AG
.M
-

2. Care este opinia ta despre unul dintre cei trei scriitori prezenta i în fragmentul citat?
TR

Sus ine, cu argumente, opinia prezentat .


U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
15-17 februarie 2010

EL
UR
AG
Bilet nr. 233

.M
TR
-
U
Discu iile s-au axat asupra stadiului reformei în sistemul na ional de înv mânt şi

SC
GE
modalit ilor prin care Banca Mondial poate sprijini eforturile ministerului pentru

OR
n
îmbun t irea calit ii actului educa ional.

AP
PR
Ministrul Educa iei şi-a prezentat viziunea privind organizarea şi func ionarea
ma
D.
sistemului educa ional din România care trebuie s aib în centrul s u interesul elevului.
L
RA

„Nicio reform nu poate fi f cut în absen a unui model economico-financiar predictibil,


or
G-

coerent şi sustenabil”, a declarat acesta.


IC

Reprezentantul B ncii Mondiale şi-a manifestat aprecierea fa de introducerea


HN
le
TE

modelului de finan are per capital prezentat de c tre ministrul Educa iei, precum şi fa de
UL

ritmul în care institu ia pune în practic m surile de reform . El a subliniat c m surile


GI
Te
LE

întreprinse de minister dep şesc aştept rile B ncii Mondiale, asigurându-l pe ministrul
CO

Educa iei de întregul sprijin al B ncii Mondiale pentru m surile luate în vederea eficientiz riii
cheltuirii banului public.

9
(www.realitatea.net, Banca Mondial sprijin reforma din sistemul de înv mânt din

35
România)

[Citeşte, cu aten ie, textul.]


11
E
1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din

EL
textul dat:
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii? UR
AG

b. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)? Motiveaz - i


.M

r spunsul.
-
TR

c. Care este evenimentul prezentat în textul dat?


U
SC

2. Care este opinia ta despre m surile concrete care ar putea duce la îmbun t irea calit ii
GE
n

educa iei? Sus ine, cu argumente, opinia exprimat .


OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 234

TR
-
U
SC
[…] Cu ani mul i în urm , în entuziasmul primelor aseleniz ri, s-a aşteptat, era un

GE
OR
viitor imediat absolut normal, s se înfiin eze primele baze pe Lun . Vor mai aştepta. Marii
n
AP
PR
vizionari au stabilit date precise pentru tot felul de minuni, de la zborurile interplanetare la
ma
D.
teleportare. Unde sunt? Pierdute undeva în ce urile viitorului. […]
L

S-ar putea ca cineva s spun (mie mi s-a întâmplat în câteva discu ii) c avem
RA
or
G-

destule probleme cu prezentul şi destule subiecte de discu ie ca s mai pierdem timpul


IC

fantazând despre viitor. Dar: odat cu trecutul care de atâtea ori te copleşeşte, trebuie s ne
HN
le

asum m şi viitorul. Viitorul nostru este prezentul celor care ne urmeaz . Şi poate c ar trebui
TE
UL

s începem m car s ne gândim c ar fi bine s li-l d ruim cât mai curat. Cam despre
GI

asemenea subiecte v invit deci s vorbim, uitând de c ldura teribil şi de furtunile verii
Te
LE
CO

acestui an.

(Andrei Doroban u, Cât de repede se schimb viitorul în Ştiin şi Tehnic )

9
35
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
textul dat:
11
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii?

E
b. Cine este emi torul mesajului? Precizeaz perspectiva şi inten iile autorului în textul de

EL
mai sus. UR
AG
c. Care este opinia lui Andrei Doroban u despre descoperirile viitorului?
.M
-
TR

2. Care este opinia ta despre timp din afirma ia: „Viitorul nostru este prezentul celor care ne
urmeaz ”? Sus ine, cu argumente, r spunsul t u.
U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 235

TR
-
U
SC
Robo ii fac parte de mai mult vreme din universul tehnologic. Microprocesoarele,

GE
OR
automobilele etc. sunt executate de robo i. Peste un deceniu robo ii vor deveni utili şi în
n
AP
PR
casele noastre, pentru a face menajul sau a asigura asisten a persoanelor cu handicap. Sau
ma
D.
vor fi înrola i în armat . Iar peste alte decenii, vor fi fabrica i robo i programa i s gândeasc
L

complex, apropiindu-se tot mai mult de ra iunea uman . Care e viitorul lor? Care va fi rolul
RA
or
G-

lor? Ar putea prezenta vreodat un pericol pentru omenire? Scenariştii şi scriitorii de SF


IC

încearc de mai mult vreme s imagineze o lume în care prezen a robo ilor super-inteligen i
HN
le
TE

îşi pune amprenta asupra evolu iei umanit ii. Dar, mai cu seam , s ilustreze cinematografic
UL

violen a robo ilor fa de creatorii şi campionii lor, oamenii.


GI
Te
LE

(Povestiri miraculoase cu robo ii viitorului în Magazin)


CO

9
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

35
1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
textul dat:
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii?
b. Ce elemente importante de con inut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?
11
c. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)? Motiveaz - i

E
r spunsul.

EL
UR
AG
2. Care este opinia ta despre modernizarea robotizat a societ ii? Sus ine, cu argumente,
.M

r spunsul prezentat.
-
TR
U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 236

TR
-
U
SC
Deceniul care se încheie în acest an este cel mai c lduros din istoria cunoscut a

GE
OR
climei, conform rapoartelor p strate începând cu secolul al XIX-lea, a anun at NASA.
n
AP
PR
Astfel, anul care tocmai s-a încheiat se afl pe locul doi în topul celor mai c lduroşi
ma
D.
ani de pe P mânt din 1880 (anul în care au început m sur torile ştiin ifice ale temperaturilor)
L

şi pân în prezent, conform unui comunicat emis de Institutul de studii spa iale Goddard al
RA
or
G-

NASA (GISS).
IC

De cealalt parte, anul 2008 a fost cel mai r coros al acestui deceniu din cauza
HN
le
TE

efectului de r cire avut de puternicul curent marin La Nina asupra zonei tropicale a
UL

Oceanului Pacific.
GI

Anul 2005 r mâne cel mai c lduros an cunoscut, pân în prezent, urmat de anul
Te
LE
CO

2009 şi apoi de un grup de ani foarte c lduroşi - 1998, 2002, 2003, 2006 şi 2007.

9
(Primul deceniu al acestui secol, cel mai cald din istoria cunoscut
în Evenimentul regional al Moldovei)

35
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
11
textul dat:

E
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii?

EL
b. Cine este emi torul mesajului? Precizeaz perspectiva şi inten iile autorului în textul de UR
AG
mai sus.
.M

c. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)? Motiveaz - i


-
TR

r spunsul.
U
SC

2. Care este opinia ta despre fenomenul înc lzirii globale? Sus ine, cu argumente, r spunsul
GE
n

prezentat.
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 237

TR
-
U
SC
Drag cititoare, drag cititorule,

GE
OR
n
AP
PR
„Eu creez aşa cum respir”, m rturisea Constantin Brâncuşi. Creativitatea era pentru
ma
D.
el aerul libert ii şi nem rginirii, principiul suprem, dar şi un veritabil mod de via . Sculpturile
L

sale sunt expresiile acestei creativit i exemplare. Ar fi bine s le cunoşti, s le iubeşti, s


RA
or
G-

vezi atelierul lui Brâncuşi de la Paris, s citeşti Aforismele sale, s mergi la Hobi a şi la
IC

Târgu-Jiu s -l redescoperi pe artistul de geniu acas , acolo unde plaiul şi raiul sunt una! [...]
HN
le
TE

Creativitatea este o calitate divin . Dumnezeu este creator. Omul imit modelele
UL

divine. F r a se substitui lui Dumnezeu, omul creeaz , dar nu în totalitate şi esen , la fel ca
GI

Dumnezeu, ci în particularitate şi esen . Crea ia d form con inutului. Acesta, îns ,


Te
LE
CO

primeaz întotdeauna […].


Cu sinceritate,

9
al domniei tale,
Mircea Itu

35
(Epistola a XII-a, în Opinia na ional )

[Citeşte, cu aten ie, textul.]


11
E
EL
1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
textul dat: UR
AG
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii?
.M

b. Ce elemente importante de con inut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?
-
TR

c. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)? Motiveaz - i


r spunsul.
U
SC
GE
n

2. Care este opinia ta despre rolul creativit ii în evolu ia omului? Sus ine, cu argumente,
OR

r spunsul prezentat.
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 238

TR
-
U
SC
Dup opinia mea, în societatea contemporan rolul literaturii este la fel de important

GE
OR
ca şi rolul ştiin ei. Literatura (şi aici am în vedere evident numai literatura major , valoroas )
n
AP
reprezint specificitatea uman în cel mai înalt grad, impulsioneaz sensibilitatea şi educ

PR
ma
D.
prin for a exemplului particular latura general de noble e şi de sublim a sentimentelor ca act
L

de conştiin . [...] Fenomenul literar trebuie în eles profund diferen iat, tendin a literaturii fiind
RA
or
G-

nu aceea de a descoperi legi, ci aceea de a opta şi a acorda tensiune emo ional legilor, de
IC

a reprezenta legile prin sentimente. Aceasta nu înseamn c literatura nu poate descoperi


HN
le

legi. Ea poate descoperi şi legi noi, şi nu o dat scriitorii au fost precursorii unor descoperiri
TE
UL

ştiin ifice, dar sensul principial al literaturii este de a transmite prin sentimente (ca act de
GI

conştiin ) legile naturii şi mai cu seam legile naturii umane. [...]


Te
LE
CO

Atâta timp cât oamenii vor comunica prin vorbire, va exista şi literatur .
Cu cât mijloacele tehnice de comunicare se vor perfec iona (tiparul, discul,

9
magnetofonul, radioul, cinematografia, televiziunea), şansele de circula ie ale literaturii sunt
sporite. Literatura, în esen a ei, nu ine neap rat de cuvântul scris.

35
(Nichita St nescu, Rolul literaturii)

[Citeşte, cu aten ie, textul.]


11
E
EL
1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
textul dat: UR
AG

a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii?
.M

b. Ce elemente importante de con inut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?
-
TR

c. Ce anume sporeşte şansele de circula ie ale literaturii, în viziunea autorului? Motiveaz - i


U

r spunsul.
SC
GE
n

2. Care este opinia ta privind locul literaturii în societatea contemporan ? Sus ine, cu
OR

argumente, opinia formulat .


ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 239

TR
-
U
SC
Alecsandri a contribuit în larg m sur la modernizarea vie ii noastre publice, politice

GE
OR
şi culturale prin crea ia lui dinamic , prin prestigiul s u personal, prin func iile oficiale pe care
n
AP
PR
le-a îndeplinit, ca ministru, ca membru al Academiei mai târziu, prin sprijinul decisiv dat
ma
D.
contactelor noastre cu Occidentul romanic, în special.
L

Azi aproape s-a uitat am nuntul public rii de c tre poet a unei Gramatici româneşti la
RA
or
G-

Paris, în 1863, prin care, cu multe texte paralele în cele dou limbi, ilustrând normele acestei
IC

limbi, Alecsandri a contribuit în foarte mare m sur la înnoirea resurselor expresive ale
HN
le

românei literare, prin contactul strâns cu civiliza ia, literatura şi limba francez şi cu cea
TE
UL

italian , deopotriv ; lucru fundamental, scrisul lui filtrat, a asimilat şi înnobilat mii de
GI

neologisme indispensabile moderniz rii şi chiar reromaniz rii limbii noastre.


Te
LE
CO

Ceea ce primeam acum un secol venea din tezaurul comun, imens, al romanit ii, din
câştigurile culturii romanice occidentale, care a regenerat toat cultura european , în toate

9
limbile.

35
(Gh. Bulg r, Vasile Alecsandri)

[Citeşte, cu aten ie, textul.]


11
1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din

E
EL
textul dat:
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii? UR
AG
b. Ce elemente importante de con inut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?
.M

c. Care a fost rolul lui Vasile Alecsandri, aşa cum este prezentat de Gh. Bulg r?
-
TR

2. Care este opinia ta despre rolul oamenilor de cultur în dezvoltarea societ ii? Sus ine, cu
U
SC

argumente, r spunsul prezentat.


GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 240

TR
-
U
SC
Înflorirea cu totul remarcabil a scrierilor cu caracter istoriografic pe care o

GE
OR
ad postesc secolul al XVII-lea şi primele decenii ale veacului urm tor, atât în Moldova cât şi
n
AP
PR
în ara Româneasc , nu a reprezentat nicidecum un fenomen conjunctural. Nivelul,
ma
D.
diversitatea, varietatea modalit ilor de abordare demonstreaz c produsele literare ale
L

acestei epoci de vârf sunt fireşti împliniri ale unor preocup ri ce se definesc prin durat şi
RA
or
G-

constan . Secolul al XVI-lea în cultura româneasc este dominat – dup p rerea noastr -
IC

de un acut sentiment al istoriei […] care îi anim , la fel de intens, pe oamenii politici, ca şi pe
HN
le

c rturari. Întoarcerea c tre propriul trecut, consolidarea leg turilor cu înaintaşii şi punerea în
TE
UL

valoare a tradi iilor na ionale (toate semne ale perenit ii, ale unei permanen e
GI

conştientizate) sunt forme de manifestare ale ideii de apartenen a prezentului la un curs


Te
LE
CO

comun al istoriei.

9
(Dan Horia Mazilu, Marii cronicari ai secolului al XVII-lea)

35
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
11
textul dat:

E
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii?

EL
b. Ce elemente importante de con inut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat? UR
c. Care este punctul de vedere al lui Dan Horia Mazilu despre scrierile cu caracter
AG

istoriografic?
.M
-
TR

2. Care este opinia ta despre rolul conştiin ei na ionale în animarea oamenilor politici şi a
U
SC

c rturarilor? Sus ine, cu argumente, r spunsul prezentat.


GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 241

TR
-
U
SC
Confruntat cu lipsa de numerar, cauzat de R zboiul de Independen , statul român

GE
OR
a pus în circula ie aşa-numitele bilete ipotecare, cu scopul de a strânge noi fonduri pentru
n
AP
PR
înzestrarea armatei. Legea din 12 iunie 1877 stipula: „Aceste bilete vor fi la purt tor, ele vor
ma
D.
avea curs obligatoriu şi se vor primi în plat de toate casele publice. Ele se vor retrage din
L

circula ie într-un timp determinat, când atunci li se vor socoti zece la sut mai mult peste
RA
or
G-

valoarea lor nominal ”.


IC

Au fost emise bilete de: 5, 10, 20, 50, 100 şi 500 de lei. Acestea erau împodobite cu
HN
le

scene alegorice, în care predominau figurile de daci şi de romani (ilustrând apartenen a la


TE
UL

latinitatea european şi idealul vechii Dacii). Elementul de siguran era filigranul cu efigia
GI

împ ratului Traian. Acestea au fost primele bancnote româneşti. Dup 1880, BNR a aplicat
Te
LE
CO

un supratipar roşu asupra biletelor ipotecare, ele fiind retrase în 1888 şi distruse prin ardere.

9
(Istoria leului românesc II în Terra Magazin)

35
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
textul dat:
11
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii?

E
b. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)? Motiveaz - i

EL
r spunsul. UR
AG
c. Ce a generat, conform textului, apari ia primelor bancnote româneşti?
.M
-

2. Care este opinia ta despre rolul banilor în societatea modern ? Sus ine, cu argumente,
TR

r spunsul prezentat.
U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 242

TR
-
U
SC
C lin CIOBOTARI: Şti i câte edituri exist în România?

GE
OR
Liviu ANTONESEI: B nuiesc c zeci de mii!
n
AP
PR
C lin CIOBOTARI: Iar fiecare din aceste zeci de mii scoate sute de c r i, dac nu
ma
D.
mii. Cum mai decid critica şi publicul ce e bun şi ce e r u? Nu vi se pare c exist o infla ie,
L

c e ca şi cum, din ’90 încoace, poporul român a descoperit cu stupoare farmecul de a scrie
RA
or
G-

c r i?
IC

Liviu ANTONESEI: N-aş fi de acord. Avem o tradi ie în acest sens. S nu uit m ce


HN
le

spunea Caragiale: cel mai greu pentru un român care ştie s citeasc e s nu scrie. […]
TE
UL
GI

(Literatura nu va muri niciodat , Interviu cu Liviu Antonesei


Te
LE

în Dacia literar )
CO

9
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

35
1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
textul dat:
a. Care este ideea în jurul c reia s-a construit interviul?
b. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)? Motiveaz - i
11
r spunsul.

E
c. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii?

EL
UR
AG
2. Care este opinia ta despre rolul literaturii artistice în formarea spiritual a unui cititor,
.M

pornind de la semnifica iile titlului textului de mai sus? Sus ine, cu argumente, opinia
-
TR

exprimat .
U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 243

TR
-
U
SC
GE
Vineri, 17 ianuarie 2003

OR
Asear , în timp ce umblam bezmetic printr-o alimentar , memoria afectiv mi-a fost
n
AP
PR
brusc deşteptat de imaginea unei banane verzi. Mi-am amintit cum, în copil rie, am aşteptat
ma
D.
s se coac o banan . O cump rase tata, dup vreo dou ore de stat la coad . Mi-a explicat
L

c , de fapt, bananele sunt galbene şi c -s mai bune coapte. Am pus-o pe fereastr şi o


RA
or
G-

cercetam cu sufletul la gur de câteva ori pe zi. Singura evolu ie a fost c s-a veştejit. Dup
IC

o s pt mân , am mâncat-o aşa. Am hot rât atunci c bananele nu-s cine ştie ce chestie.
HN
le

Acas (deja numesc acas noua mea gazd !), ca o coinciden stranie, am auzit la ştiri c în
TE
UL

zece ani e posibil s nu mai existe banane. Bananierii sunt ataca i de o ciuperc letal .
GI
Te
LE

(Florin L z rescu, Jurnal intim)


CO

9
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

35
1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
textul dat:
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii?
b. Ce elemente importante de con inut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?
11
c. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)? Motiveaz - i

E
r spunsul.

EL
UR
AG
2. Care este p rerea ta despre rela ia trecutului cu prezentul, facilitat de memoria afectiv ?
.M

Sus ine, cu argumente, r spunsul prezentat.


-
TR
U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 244

TR
-
U
SC
Imaginez o mare echip de scriitori care s munceasc timp de câteva genera ii la o

GE
OR
singur carte, pe care s-o citeşti din copil rie, de când desluşeşti literele, pân pe patul de
n
AP
PR
moarte, când nu le mai desluşeşti. O carte care s se substituie vie ii tale, dar f r clipele,
ma
D.
zilele, lunile, anii monotoni ai vie ii. În adolescen , ghemuit în pat, mi se-ntâmpla s citesc
L

uneori de diminea pân seara, uitând s m nânc şi aproape şi s respir, pentru c paginile
RA
or
G-

– pe care, de fapt, nici nu le mai vedeam – descriau oameni adev ra i, nori adev ra i, oraşe
IC

adev rate, pe când, dac -mi ridicam privirile, nu vedeam decât jalnice umbre. Îmi d deam
HN
le
TE

seama c se însereaz doar când paginile se f ceau roşii ca focul, apoi cenuşii.
UL

Drama vie ii mele a început mai târziu, când în locul C r ii am fost silit s tr iesc
GI

realitatea. M tem c de-acum încolo nimeni nu va mai locui în c r i, aşa cum au f cut-o
Te
LE
CO

genera ia mea şi cele precedente.

(Mircea C rt rescu, Pururi tân r, înf şurat în pixeli)

9
35
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

1. Ce po i deduce despre autorul textului şi despre situa ia de comunicare?


a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii?
11
b. Ce elemente importante de con inut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

E
EL
c. Care este atitudinea autorului fa de imaginile lumii concrete reflectate în propria
imagina ie? UR
AG
.M

2. Care este opinia ta despre necesitatea lecturii la vârsta adolescen ei? Sus ine, cu
-
TR

argumente, opinia exprimat .


U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 245

TR
-
U
SC
Articolul 1:

GE
(1) Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a competen elor, a nivelului de

OR
n
AP
cultur general şi de specializare, atins de absolven ii de liceu.

PR
ma
(2) Dreptul de a sus ine bacalaureatul îl au elevii care au promovat înv mântul liceal,
D.
indiferent de forma de înv mânt.
L
RA

(3) Ministerul Educa iei, Cercet rii şi Inov rii, numit în continuare M.E.C.I., organizeaz în
or
G-

fiecare an şcolar, potrivit legii, dou sesiuni de bacalaureat.


IC
HN

(4) M.E.C.I. organizeaz în fiecare an şcolar o sesiune special de bacalaureat, pentru elevii
le
TE

din clasa a XII-a/a XIII-a participan i la loturile olimpice şi la competi iile sportive şi
UL
GI

artistice interna ionale care se desf şoar în perioada sesiunii normale de bacalaureat.
Te
LE

Calendarul sesiunii speciale se aprob prin ordin al ministrului Educa iei, Cercet rii şi
CO

Inov rii.
(5) Elevii claselor a XII-a din clasele/sec iile cu predare în regim bilingv a limbii franceze,

9
italiene sau spaniole, incluse în acordurile bilaterale, sus in probele specifice ale

35
examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile acordului şi, dup caz, ale
metodologiei specifice.”

(Metodologia de organizare şi desf şurare a examenului de bacalaureat – 2010)


11
E
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

EL
UR
Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
AG

textul dat:
.M
-

a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii?
TR

b. Ce fapte de limb specifice textului juridic-administrativ (la alegere dintre nivelurile:


U

ortografic şi de punctua ie, morfosintactic, lexicosemantic, stilistico-textual) pot fi identificate


SC
GE

în fragmentul citat?
n
OR

c. Ce idei importante identifici în textul dat?


ma

AP
PR

2. Care este opinia ta privind necesitatea şi finalit ile examenului de bacalaureat? Sus ine,
cu argumente, opinia.
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 246

TR
-
U
SC
Trebuie s vorbim despre unul dintre marii domnitori ai rii Româneşti, care

GE
OR
descinde din Basarab. Trec mai repede peste primii voievozi de dup Basarab, pentru a
n
AP
PR
ajunge la Mircea cel B trân. De ce i se zice cel B trân? Fiindc mai târziu au fost al i
ma
D.
domnitori cu numele Mircea, iar cronicarii, vorbind de Mircea, cel din veacurile trecute, i-au
L

spus cel B trân (şi marele nostru Eminescu s-a înşelat crezând c Mircea era b trân când s-
RA
or
G-

a b tut la Rovine cu sultanul). Mircea, la b t lia de la Rovine, era un domnitor înc tân r.
IC

Domneşte 32 de ani, cu întrerupere de vreo doi ani, dup faimoasa b t lie care a avut loc la
HN
le
TE

o dat controversat : dup o surs sârbeasc (târzie) la 24 octombrie 1394, dup o surs
UL

bizantin contemporan , mai de încredere, la 17 mai 1395. Dup o surs recent descoperit ,
GI

s-ar p rea c ambele date sunt valabile: au fost dou b t lii! Prima e probabil marea b t lie
Te
LE
CO

de la Rovine care r mâne unul dintre cele mai glorioase momente ale istoriei românilor.

9
(Neagu Djuvara, O scurt istorie a românilor povestit celor tineri)

35
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
textul dat:
11
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii?

E
b. Ce elemente importante de con inut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

EL
c. Ce tip de text este acesta? Motiveaz - i r spunsul. UR
AG
.M

2. Care este opinia ta despre necesitatea cunoaşterii trecutului, prin intermediul marilor
-
TR

evenimente istorice? Sus ine, cu argumente, r spunsul prezentat.


U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 247

TR
-
U
SC
MIDAS – Rege al Frigiei care l-a g zduit pe Silen, tovar ş de petreceri al lui

GE
OR
Dionysos, r t cit pe meleagurile lui. Drept r splat , zeul i-a cerut s -şi spun dorin a. Midas
n
AP
i-a cerut ca tot ce atinge s devin aur, dar, v zând c şi hrana se transforma în aur,

PR
ma
D.
disperat, a cerut zeului s -şi retrag r splata. A trebuit îns s se scalde în râul Pattolos, ale
L

c rui ape de atunci au r mas str lucitoare; în ele erau firele de aur de pe Midas însuşi.
RA
or
G-

Midas a asistat la o întrecere de virtute muzical între Apollo şi Pan şi l-a protejat pe acesta
IC

din urm . Zeul l-a pedepsit atunci, f când ca urechile lui s fie ca acelea ale unui m gar. Dar
HN
le

el şi le-a ascuns într-o beret frigian şi l-a rugat pe b rbierul lui, singurul care îi ştia taina, s
TE
UL

nu o dest inuie nim nui. Acesta a f cut totuşi o gaur în p mânt, fiindc sim ea nevoia s o
GI

spun cuiva, şi a strigat acolo secretul. Pe p mântul acela au crescut nişte trestii, care, în
Te
LE
CO

b taia vântului, spuneau tuturor aceast tain .

9
(George L z rescu – Dic ionar de mitologie)

35
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
11
textul dat:

E
a. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)? Argumenteaz - i

EL
r spunsul. UR
AG
b. Ce elemente importante de con inut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?
.M

c. Cine este emi torul mesajului? Precizeaz perspectiva şi inten iile autorului în textul de
-
TR

mai sus.
U
SC

2. Care este p rerea ta despre semnifica ia legendei regelui Midas? Sus ine, cu argumente,
GE
n

opinia prezentat .
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 248

TR
-
U
SC
Programe aerisite, astfel încât s con in cunoştin e cu un grad mai sc zut de

GE
OR
complexitate decât în prezent, bacalaureat transformat într-o testare cu subiecte aleatorii
n
AP
PR
pentru fiecare candidat în parte, curricul gândit în aşa fel încât elevii s în eleag ceea ce
ma
D.
li se pred la clas , programe şcolare care s prevad diverse sc ri de prezentare în func ie
L

de aptitudinile şi interesul elevilor. Acestea sunt principalele recomand ri ce reies dintr-un


RA
or
G-

raport pe care Societatea Academic Român (SAR) l-a înaintat Ministerului Educa iei.
IC

Concluziile la care au ajuns exper ii, printre care se num r preşedintele Academiei
HN
le

Române, Ionel Haiduc, şi preşedintele Societ ii Române de Fizic , Nicolae Zamfir, sunt c
TE
UL

şcoala trebuie s asigure preg tirea de cultur general pentru fiecare disciplin , precum şi
GI

faptul c , în cazul ştiin elor, accentul trebuie pus pe preg tirea practic .
Te
LE
CO

(Societatea civil cere introducerea lui Shakespeare în


programele şcolare în Gândul)

9
35
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
textul dat:
11
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii?

E
b. Ce elemente importante de con inut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

EL
c. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)? Motiveaz - i UR
AG
r spunsul.
.M
-
TR

2. Care este opinia ta despre formarea unei culturi generale pentru fiecare disciplin
şcolar ? Sus ine, cu argumente, r spunsul prezentat.
U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 249

TR
-
U
SC
...Dar de unde am plecat? De la sufletul mansardei, poate. Ce fericit m simt c uit

GE
OR
triste ea. Şi ce fericit sunt c voi scrie despre sufletul mansardei mele. Cum s nu-l cunosc şi
n
AP
PR
s nu-l îndr gesc, când am l cr mat în atâtea amurguri aproape de el? Mi se descoper
ma
D.
numai mie. Îl ghicesc în fiecare carte, în fiecare cadru, în fiecare amintire. E întip rit pe
L

ziduri, pe rafturi.[...]
RA
or
G-

Vie uiesc cu toate aceste umbre str vezii lâng mine, iar eu p şesc înainte, şi ele
IC

r mân în aceleaşi locuri, stinghere, când mansarda e luminat de prieteni. Atunci le z resc,
HN
le

le zâmbesc numai lor. Nimeni nu le b nuieşte farmecul. Nimeni nu ştie c eu m-aş sufoca
TE
UL

respirând alt v zduh decât acela al od i ei în care am înv at slovele pe o t blie de carton.
GI

Când m întorc din strad , mângâi cu ochii zidurile. Sufletul lor se topeşte al turi de al meu.
Te
LE
CO

Ce se va întâmpla dac mansarda va fi st pânit de altul!?...

9
(Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop)

35
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
textul dat:
11
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii

E
b. Ce elemente importante de con inut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

EL
c. Care este atitudinea personajului fa de spa iul în care tr ieşte? UR
AG
.M

2. Care este p rerea ta despre leg tura pe care oamenii o p streaz cu locul naşterii sau al
-
TR

copil riei, despre care Mircea Eliade scria cândva c reprezint „o geografie sacr ”? Sus ine,
cu argumente, r spunsul prezentat.
U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului
Centrul Na ional de Evaluare şi Examinare
Examenul na ional de bacalaureat 2010

9
35
Proba A)

E
11
EL
15-17 februarie 2010

UR
AG
.M
Bilet nr. 250

TR
-
U
SC
Noi trat m împreun didactica limbii şi literaturii pentru c în şcoal (gimnaziu şi liceu)

GE
OR
limba şi literatura constituie un singur obiect de înv mânt, chiar dac accentul cade în
n
AP
PR
gimnaziu pe limba român , iar în liceu se studiaz aproape exclusiv literatura român . Dar,
ma
D.
aşa cum aş dori s se observe din cele ce urmeaz , exist unele aspecte specifice ale
L

limbii şi literaturii care ar îndrept i şi tratarea lor separat […].


RA
or
G-

Prezentate lucrurile aşa, s-ar putea crede c direc ia preocup rilor în didacticile
IC

speciale este numai dinspre pedagogie înspre disciplinele şcolare. În ceea ce priveşte
HN
le

literatura, aşa şi stau lucrurile. Ele stau altfel în ceea ce priveşte studiul limbii. Iat o
TE
UL

asimetrie interesant în interiorul obiectului nostru de studiu.


GI
Te
LE

(Aurel Scorobete, Didactica. Limb şi literatur )


CO

9
[Citeşte, cu aten ie, textul.]

35
1. Formuleaz r spunsuri la întreb rile de mai jos, referitoare la situa ia de comunicare din
textul dat:
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunic rii
b. Ce elemente importante de con inut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?
11
c. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)? Motiveaz - i

E
r spunsul.

EL
UR
AG
2.Care este opinia ta despre importan a utiliz rii corecte a limbii române în via a cotidian ?
.M

Sus ine, cu argumente, r spunsul prezentat.


-
TR
U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

A
RA

a_
G-
IC
le

ob
HN
TE

Pr
UL
Te
GI
LE
CO

Proba A)