Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Energetică
Catedra de Hidraulică şi Maşini Hidraulice

FIŞA DISCIPLINEI

1. DATE DE IDENTIFICARE
Titlul Disciplinei: Technische Strömungslehre (Mecanica fluidelor tehnică)
Titular de disciplină: asist. drd. ing. Andrei Dragomirescu
Tipul: pregătire generală
Număr ore curs: 28 ore
Număr ore aplicaţii: 14 ore
Numărul de puncte de credit: 3
Semestrul: 5
Pachetul: aria curiculară de specialitate
Precondiţii: parcurgerea şi/sau promovarea următoarelor discipline:
• Algebră,
• Geometrie analitică şi diferenţială,
• Matematici speciale,
• Mecanică tehnică,
• Termodinamică tehnică.

2. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
• Obiectivele cursului
Acest curs oferă o introducere în fundamentele mecanicii fluidelor, disciplină care îşi
găseşte numeroase aplicaţii în domenii importante ale tehnicii moderne: energie,
propulsie, echipamente de proces, aeronautică, hidraulică, termotehnică,
biotehnologii, mediu etc. Cursul prezintă proprietăţile fluidelor şi tratează statica,
cinematica şi dinamica fluidelor, precum şi utilizarea analizei dimensionale şi a
similitudinii pentru rezolvarea problemelor specifice. Se pune accentul pe modelul
fluidului ideal şi pe modelul fluidului newtonian, modele care permit rezolvarea unei
varietăţi largi de probleme tehnice. Obiectivele cursului sunt ca studenţii:
– să înţeleagă şi să înveţe fundamentele teoretice şi practice ale mecanicii
fluidelor;
– să dobândească abilitatea de a aplica concepte din mecanică şi calcul
diferenţial pentru a analiza probleme de mecanica fluidelor şi a stabili ecuaţiile
de bază necesare rezolvării acestor probleme;
– să înveţe să aplice cunoştinţele de mecanica fluidelor pentru a rezolva
probleme inginereşti practice;
– să înveţe să integreze cunoştinţe din alte domenii tehnice, de exemplu
termotehnică, pentru rezolvarea problemelor inginereşti.
• Obiectivele aplicaţiilor
Aplicaţiile au ca obiectiv înţelegerea, fixarea şi aplicarea cunoştinţelor şi a relaţiilor de
calcul prezentate în cadrul prelegerilor, prin rezolvarea de exerciţii şi probleme
adecvat alese. În acelaşi timp, se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu diferite
categorii de probleme care apar în domeniul mecanicii fluidelor şi al aplicaţiilor sale,
precum şi cu modul de rezolvare al acestor probleme.

3. COMPETENTE SPECIFICE
• Competenţe generale:
- capacitatea de a învăţa;
- abilităţi de elaborare proiecte specifice;
- capacitatea de a lucra în echipă;
- capacitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii;
- culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii din punct de
vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din
contexte profesionale reale şi din literatura din domeniu pentru formularea de
argumente, decizii şi demersuri concrete;
- utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv
într-o limbă străină;
- utilizarea tehnologiilor informatice.
• Competenţe profesionale:
- capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite în
domeniu;
- capacitatea de a soluţiona probleme specifice domeniului;
- conceperea şi conducerea proceselor specifice domeniului;
- aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare
fundamentale din domeniul de studiu, pentru formularea de proiecte şi
demersuri profesionale;
- capacitate de sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, de
rezolvare a unor probleme de bază şi de evaluare a concluziilor posibile;
- analiza independentă a unor probleme şi capacitatea de a comunica şi
demonstra soluţiile alese;
- capacitatea de a evalua problemele complexe şi de a comunica în mod
demonstrativ rezultatele evaluării proprii;
- iniţiativă în analiza şi rezolvarea de probleme.

4. CONTINUTUL TEMATIC (SYLABUS)

a. Curs:
Capitolu Continutul Nr. Ore
l
1. Introducere. Scurtă prezentare a mecanicii fluidelor şi a 0,5
aplicaţiilor sale.
2. Fluidele şi proprietăţile lor. 1,5
– Modelul fluidului: ipoteza mediului continuu, forţe şi tensiuni
în fluide, starea de tensiune.
– Proprietăţi fizice ale fluidelor: presiunea, temperatura,
densitatea, greutatea specifică, viteza sunetului, vâscozitatea,
tensiunea superficială şi capilaritatea, presiunea de vaporizare
şi cavitaţia.
3. Statica fluidelor. 3
– Echilibrul absolut al fluidelor; măsurarea presiunii.
– Forţe de presiune pe suprafeţe plane şi curbe.
– Stabilitatea corpurilor imersate.
– Echilibrul relativ al fluidelor.
– Influenţa tensiunii superficiale.
4. Cinematica fluidelor. 3
– Descrierea materială (lagrangeeană) şi spaţială (euleriană) a
mişcării; câmpul vitezelor şi al acceleraţiilor; derivata
materială; câmpul vorticităţilor; forme de curgere; traiectorie,
linie de curent, linie de emisie; suprafaţă de curent, tub de
curent; flux, debit; viteză medie.
– Cinematica deformării.
– Teorema transportului.
5. Ecuaţii de conservare. 3
– Conservarea masei, ecuaţia continuităţii, ecuaţia continuităţii
pentru tuburi de curent.
– Teorema impulsului, ecuaţiile Cauchy, teorema impulsului
pentru tuburi de curent.
– Teorema momentului cinetic, teorema momentului cinetic
pentru tuburi de curent.
– Teorema impulsului şi teorema momentului cinetic în
sisteme de referinţă neinerţiale.
– Aplicaţii ale teoremei impulsului şi teoremei momentului
cinetic în turbomaşini.
– Bilanţul energiei.
6. Relaţii constitutive. 1
– Definiţii, condiţii, exemple.
– Relaţia constitutivă a fluidelor ideale.
– Relaţia constitutivă a fluidelor newtoniene.
7. Fluide ideale. 2
– Ecuaţiile lui Euler.
– Relaţia lui Bernoulli.
– Aplicaţii practice ale relaţiei lui Bernoulli.
8. Fluide newtoniene. 3
– Ecuaţiile Navier-Stokes.
– Ecuaţia energiei pentru fluidele newtoniene.
– Condiţii iniţiale şi la limită.
– Soluţii exacte ale ecuaţiilor Navier-Stokes.
– Relaţia lui Bernoulli generalizată pentru lichidele vâscoase.
– Pierderi locale de sarcină.
– Conducte monofilare.
9. Hidrodinamica lubrificaţiei. 1
– Ecuaţia lui Reynolds.
– Lagărul axial.
– Lagărul radial.
10. Bazele curgerii turbulente. 3
– Caracteristici ale mişcării turbulente.
– Valori medii şi pulsaţii ale mărimilor curgerii.
– Ecuaţia continuităţii şi ecuaţiile Reynolds ale curgerii
turbulente.
– Modele de turbulenţă.
– Curgerea turbulentă în apropierea unui perete.
– Ecuaţia lui Bernoulli pentru curgerea turbulentă prin
conducte, curgerea turbulentă prin conducte circulare,
curgerea turbulentă în instalaţii.
11. Curgeri potenţiale. 1
– Potenţialul vitezei, funcţii de curent.
– Curgeri potenţiale plane: potenţialul complex, exemple de
probleme indirecte.
12. Analiză dimensională şi similitudine. 2
– Analiză dimensională: Teorema Pi, metoda lui Rayleigh,
metoda lui Buckingham.
– Similitudine: criterii de similitudine, numere adimensionale,
modelare în mecanica fluidelor, similitudine completă şi
similitudine parţială.
13. Introducere în teoria stratului limită. 2
– Noţiunea de strat limită.
– Ecuaţiile stratului limită (ecuaţiile Prandtl, ecuaţia Kármán.
– Stratul limită laminar pe placa plană.
– Stratul limită turbulent pe placa plană.
– Desprinderea stratului limită şi formarea de vârtejuri.
– Portanţa şi rezistenţa la înaintare.
Verificare finală 2
Total 28

b. Aplicaţii:

Conţinutul Nr. ore


1. Fluidele şi proprietăţile lor 1
2. Statica fluidelor 2
3. Cinematica fluidelor 1
4. Ecuaţii de conservare 2
5. Aplicaţii ale relaţiei lui Bernoulli 4
6. Curgeri potenţiale 1
7. Analiză dimensională şi similitudine 2
8. Strat limită, portanţa şi rezistenţa la înaintare 1
Total 14

5. EVALUAREA
a) Activităţile evaluate si ponderea fiecăreia (conform Regulamentului studiilor
de licenţă) :
• prezenţa la curs............15 puncte,
• teme de casă................35 puncte,
• verificare finală.............50 puncte.
b) Cerinţele minimale pentru promovare
• predarea temelor de casă,
• obţinerea a 50% din punctajul verificării finale,
• obţinerea a 50% din punctajul total.
c) Calculul notei finale: prin rotunjirea punctajului final.

6. REPERE METODOLOGICE (modul de prezentare, materiale etc.)


• prezentare modernă a cursului, cu utilizare de suport de curs în format
electronic (folii în format electronic) şi proiector multimedia;
• suport de curs pus la dispoziţia studenţilor.
7. BIBLIOGRAFIA

[1] Albring, W., Angewandte Strömungslehre, 6.Auflage, Akademie-Verlag, Berlin,


1978.

[2] Bird, R.B., Stewart, W.E., Lightfoot, E.N., Transport Phenomena, Second
Edition, John Wiley & Sons, New York / …, 2002.

[3] Bohl, W., Technische Strömungslehre, 12.Auflage, Vogel, Würzburg, 2002.

[4] Ionescu, D.Gh., Technische Strömungslehre, Universität „Politehnica“ Bukarest,


Bucureşti, 1997.

[5] Ionescu, D.Gh., Introducere în mecanica fluidelor, Editura Tehnică, Bucureşti,


1995.

[6] Isbăşoiu, E.C.Gh., Georgescu S.C., Mecanica fluidelor, Editura Tehnică,


Bucureşti, 2001.

[7] Panaitescu, V., Tcacenco, V., Bazele mecanicii fluidelor, Editura Tehnică,
Bucureşti, 2001.

[8] Pfleiderer, C., Petermann, H., Strömungsmaschinen, 6.Auflage, Springer,


Berlin / …, 1991.

[9] Spurk, J.H., Strömungslehre. Einführung in die Theorie der Strömungen,


4.Auflage, Springer, Berlin / Heidelberg / New York, 1996.

[10] Spurk, J.H., Aufgaben zur Strömungslehre, 2.Auflage, Springer, Berlin / …,


1996.

ŞEF DE CATEDRĂ TITULAR DE DISCIPLINĂ

prof. dr. ing. Eugen Constantin ISBĂŞOIU asist. ing. Andrei DRAGOMIRESCU