Sunteți pe pagina 1din 100

,

S,tJBIECTVL :10 (3Op) 1. Sa eonsidera funetia

MiDiste ..uI Edul.':ati.eLCeftetirii , Inoviril, e.atru] NaliollBl peDtru C.rriClIl.om ,si Evaillar'B i - vitimAntDI Preuniversit r 7

f :Iln{ -I} -4 R. f (x) ~ x r


x+

Sp 5p 5p
I

B) SA se ealculeze derivate functi.e.i·f b) Si, se determine intervalele ~ monotonie ale ftmctie.it' e) Si se demonstreze ell f (x) <: -4 pentru oriee x <, -1
F.

2. Sa considera funetia f: R

,Sp Sp
5p
Ilg
I

~+I" s.) Sa, se arate Ci func'pa/admite primitivepe Ii"

--+ R., f(x)::::;; ,'.x +e •

2:

xS:O

x>o

b) 51se ,ca1cu]eze

-r

I x f(x)dx.
obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a grafieului funcpei

c) SA se deeermine volumulcorpulai

:[0;1] --+:1., g(x) = f(x).


• (

cfJ oJ ;f.ex}-=-b JJ
ix_) -=-

h(t+;t),- x._'<nA
(X'.hl.)'2...
0 -=?

~
-

',' .2.)(_~2..X_x.t.
{_X+d./'L

.x +1.x.i'_.;
lX+A)
= -;

t:

)(I&R

1Z '(4)

x.f2x

X( --:: 0
~O

=- .> )(,( X -I-.l) -= 0

J(z

~-2

7, .., (;(:/.

tf

t'

rr /'

(1A..L4~

~~

_~J'

,+\.

.~

0,
~
!

,C'entFul NatiunaljJSD.tro Curri£wum


, SUBmCTUL III (30p)' 1. se comidem. funetia
.

¥lnI

terRI Edueatiei, Cen:etirii

! Ii Ev:aluare In
=

~nvltlml. tul Preu tveE-sitar'

Ioorim

f :::--+ R, / 1R
X

(x ) ~ e;r;

le~:J; ~

5p

,) 51 se caleuleze lim J{x)- f{O) "


.1(--+0

5p I b) S i se arate CR functia· f este creseatoare pe It ~ 5·p I e) Sa. se ealculeze S = g(O) +·.g(l)+. ~.~ ,(2009), unde g:'R ~ Hi, ,gft) + 5p Sp
,',

=I'ts) - f"(x)

2'1 Se considera functiile IfF: Irt 4' Ill~f,(~) ~ xe" ~iF(x) = (x', .....)ex . l . ) SI se verifiee ci "func~a F este 0 primitiva a funetiei f. b) Sa se calculeze aria. suprafelej plane determinate de graflcul functieij; axa O;c ,i dreptele x =0 §i
',' _." ,x

.t' = 1~

Sp' c) Sl se demenstreze ci
I

l(t)/"(t)-(j(t»)2, [2' "'

cD

=) ii~
;( ---/0 ~ f(IL}:::.

i ex) - it}?} -=-1 to)


-e J(+ «'
- .r -J( -f-<2 >0
(~
.'

(I)

dt -

_ x+I
x
,

- 2, pentm once x > 1.

"

,',,'

z;

e O_r e 0~ 1+/,= g_

)(

tr

/) J ,../ (

~(X)::.e 'i
(_x.
p

e.

IJ
.

I z;

-K)" . f \.e +- .e ,,'"C


¥' .
(

t:TKE~

I 1";:>

-:=>
-~
,('

rfr:

./

cke~~w.

f< r:
oe
,-J(

~ [j(_ J

= ;/ CK-)

-,,'

:f

e:::
'

)(.

e
f

(_ Jt J

If

S '::

2_ e (J +

l e-~ ~- -

+ 2 e~2Do'1 =:: 2.("- + i


/I' __ J,. Vol -/(j

e + q2

r+ t/2 €

,,',

--k'

e - ,z,
_ .. 1
- -fAA ......
s

f--

e~OCI~
--=r; .M ..J., .Fl~ ..c.u~"",

0 l. _ e) ~ -I

r«: ~

"S'

- trJJf lJ

[C£ f'4fJ _
"I A
I!iII;;o..

e'"

.'

x;

MiDisterui Ed.ucatiei. CereetiriiL ~iInuvirii Centro) 'NatioDal DeatnL C.rricul,um. IiEyaluatre m ~'DYltilOiotul
, S1JBIECTVL 01 (30p)

reunlversitar

1.eS

CODSluer3

...dI

-tt .......,. nmepa f': (0' .'.+- ) --t '0 I() = In x ft, 'x JX'

a.) 'SA se V~I mee


""_;:,g,

ca, f~x' ,," ')


r~

= 2"

2,-In,x pentru once x e ('0)' . "J:'' '. i........


X,X

..

Sp

'b) Si se determine mteNaleie de monetenie ale


I

ftmcpeit

Sp

c) 51 se demonstreze cI 3$ 2. Se cODSideGi functia

s $./3 .
'e eX

I: li --t 1iI!. f (x}=1

· ,., ~. 2+z:, x> 1


mjuml ax.ei Ox, a graficnlui functiei

.l'

s.:

Sp
I

.) Sa se arate ci fimctiaJ admire primitive' pe Hi ~ b) SA se caleuleze volwnuI oOll'wui obpnut prinretatia


I

Sp
5,p

g:[O.2]~li,

g(x)=f(x),

x@[O,2].
~~ '~~,

11'1' c) SA, se calCU eze

JI'x f(x)
e'
"

~2

r
x

L!l:}.-

,~, ~~~_",._~~~~

~j
,~'~
-=-=/' ~

2-

CJ -

~""_"
'.
_

i_'" :--'
,'2._ ,e_ -

0,"
'

1_'

....---

;,
'_

",

t'l U

+-c.)

SUB,IECrnL
,0)
I I

' " (38p)


,XE

1. Se considera functia /: III....... ,f ( x) ,= x. + e-x. ~ R,

Sp

SA se calculeze !'(xl
C'g """""""'I Ull.II1Ooi ~..

l,

R~
iF'~''''~'
,__L_...

5p
5P'.

bl) SI, se ante c'l f'este descreseatoare pe (-eQI~0] $i crescatoare' pE [O~ '+oa) . e) .:",,". '1,..,. Ot":.... i;f"li, ..,""l .11U.!l.J',",~"'l! ... ~ '" S':I~ determine ecuatia asilf'nin"A"''A11 ·01..,'I!.!Ii"i'D' y'lV,t.'\oi'.Il. ·I!J.lh!!..~ ~iJ,L.!l.'''''' ~ ,~, ~ tlU."", W A~-'ili"linl.::HJ'"
ai'l;,t,

;t,AIA

' __

~..:I........x ~.'"-..;. '.eco'nsl(tg,_l,~p,a ... 2 S'


o!I" .•

'J['b. TEll g~'fi-j.:J&"

( g (.) x =',X+~' 'Il)3 ..

~,:1 -,jx ~ 1

to

Sp

'9)

sn se caleuleze

fg(x)~. o
a

5p

Ib) Si se determine numiml real a:> . astf'el incit

J{g (~) - x3 ) . eX,a = 6e

il

0:.-1

t)
Q
(,)!)
);. --,'
,

I-

.
"

.'

....

V'
-+-=-#-~

,',' .·,,··,' ..

rr8u~·~<Xl

](3x2+V3 :dx =: 2010 .. r ..... L o


~

20(0

v. nos
Qii!S

Ministeml Educati,ej, Cercetari si lDo'Voarii, ,CeJDtru'lliatiQnaI pptru Cn rj,culam Ii EVBiuare, in In'taJimiotu:1 Preuniversitar
, 1

SVBIECTVL
8)

m (30p)

L SIC considera functia f: 1R,~ 1il ~ f(x)

= %2009

.... 2009(x

- ])'_] ~

Sp
5p
I

Si ,R ealeuleze 1(0) + ,/'(0) ~

b) Sa se scrie ecuatia tangentei la grafic,uli ,fan,ctiei f j;n,punctu1 A ,(' 1)1 ~ 0;

Sp I £) Si se arate

ca,

fimcpa

este cODve'xl pe [0; +00)


It

~,

,2..Se coasidera funetia f: R ,__'III

f fx ) =' x' + e

~l;'

'.

5p
5p
S'p

a.) SI, se calculeze Hia suprafetei plane cuprinse intte graficul fimcpei ~ an Ox ~ dreptele de ecuatii x=o ,i ,,X:= 1. ~ 2 b) Folesind faptul eli xl + e-ill ~ 1, pentru mice XE R ; si. Sf! demonstreze el Je -ylax ~

'i.

[Ii

c) S'li se determine vohunullcorpuIui obtmat pna 'rotapa mjunilaxei Ox; agraficului Rmcpei g :[0.,'1]~' TIl, ,g(x)~ j(x) + f(~x) ~

fL)

-I (,
f

t;_J ::.-

(oj f

J (r 0)

Z~o<P:, , LOoS X - 2~ 0 Cj. .


'

-=- (gOOJ

-AJ

(_-2005) ~ - i
I

II

? 8-)
~

c.}

.J ~}():;: (2009
~
~~~.

It -

t(k)~ ;f E~) ( K - x~).


X 200d'_

2J9
J

.j) ~r'./J.>-: 0
7

th'..e [0 t +o::l>} ~?
(
~

ev __..J · -UJo~ 2tJo 0, lfxEttr [ t;ao)


WOt0

1i

~
[Ol"_~

.~
l

c:_~JUl

a..)

LIe) ..

'? 0 t

., · -

.
~

" ...

2..,.

...

-:::.-,.. "",' ~
,.
J{ ~
~f

.e ~ ,I
X2.
.

-"}

..

...
0

:L

e
1

---

.,._,..

.e

2._

;::;'7

~X

..--.()() If J(_G s-; .-

<

S c' olx ~ f
..

2.,1

(,{~;(IJ,{

0'~~....
..
3 ).

-I

o~

?1-.3 - 3

I _2

\e-xo·.··.fx ~.s J 3
. '2..

;{)I

c)

S· d. 2.UJ alx.. = 'u -::: n


1r

I,

..

(e> e J oIx =:
.I{

-X"\ 2.

.:2X 7J ~

i-2 e .. -+ ~ e

-( -~

.'Jx:

-c

'Ministerul Edu,ea [ii'rei 'Cereetirii luovirii C',entrul NoRtiODal BDtru Cuni£u1um Ii Evsluare in .' ,vltlmiDtul P,reunivenitsl:
I. "'

S,UBIECTUL

(30,p)
li

Sp

1 ld ...fun' · • •S ,; ' 41ft, _ ,\.r __ 1 ,ie; CODS1~era" clia / . : [0 +O!D ). ---+ 1trn , f' ()" '= x_ + x + .x+,E x+.2 a} Sa se catculeee tim f(x).
x ===+
~"CIO

SP'
5p

'b') S'x". venfiee ,.,-' f''."J{..X". ) cl '.' ,,~s.eV·"···

--

.2 1 (x+l)

+ "

1 .'. ~"" '> _ .. 2',oncarear . '6--- x~ 0-" (x+ 2)


XE

e) Sise demonstreze cD. ~ :s; I(x):::;; 2, pentru orice


,2. Se
COIISideri

[0,+00) .

fnncpa, f ':1,~'TIl~ f (x) =, Xl ,+ trr' + I. ~ 1


1

Sp
S'P

a) SA se arate ci, ,oriceprimitivi a,ftmcpci fesre erescatoare pc III .


b) ,Si se ealeuleze

Jx f (x) o
e cj,

dx "

- .... d .. e) ·s'" se,·· emonstreze a


.

J' 'wX
I .,

f'

('1_ )
~

1... fU

'v

- 1, = e +3

or

'I.

a.)

o . 'A-

(')(

;(.t4

+ X+1

h+.!L "

=- J,,~

x.-~OQ

--# LJ'.)

ta.)

,BACAL\,UREAT l009-:MATEMA'

"cA

iii

Probs, D",MTl, ,rogra '. M2

Ministend Edw::atiei, Cenetirii !t'0varli Centml Na'tiuoal Rentru Curri£wom siEvaluarerrin ~Tviijlm,l!ltpl PJ:enoivel'sitJJr ,

-:::::::==-

\/oCJ't-

m (lOp) t, Se eonsidera functia J: Ii·41Ft f (X)I = eX' +. x:l ·


S'UBIECTUL
J

a) Sp

5p

x-I bi) Si se demenstreze cI. ftmcpa f nu am asimptota catre +co, c) Si se demonstreze eli fimcpa J este canVf:xa:pe ,R ~
x-+l

sa se calcnleze

lim 1(:.1') - t(l) .

2. Se oollllide.rl funcpa
e

f;

[l~+oo)~
d;t
4,

l!(.

[(x) = X(I: In x)

5p
5(1

a) SA se caleuleze

I.

Jf '(.x)

b) Sa se arare ci orice primitivi a funetiei

este crese.ltoate pe

[l~ " ~ '-too

5p

e) 81 se determine numAruJ.real

aE

(1.;) astfelbldt

aria suprafetei plane, determinate de graficul

funeti eij, axa O.l', dreptele de ecuatii x = a si x= el , sifle egali CD In

i.

a)

;f
~-)~

~x.J -::::. ~ J( +g)(

.k. G

s: (
•.

..
-1:-)( _.

)L-,-rooj)

lA.,U.-L ~_)~... .
c, .. ~>tJ

.. ·

,,~ I

X.

-:::...f!"U_U

.'

;( _) -p.--.o.x

--

~ A -" -r-.vo .

IJ. ".. -

.f)

~2..

't::-.

a-e .&_ ~ ..
-.

_~.'

=-7
I

»:

I.

~.

,_

~ 11

f-- ~

CL)

S i~~/oLJ(::if

_e

. ..-

I""
-z:

e.
:)
,.l-=-

I
e{J.+J!,uej

feJ€-)
'1

JA

;((1+
'-

-=- e(,{~,~)

-?
-

I A ~2 e ---..::::.2(2
~...

.r.-e:o

11:-0

?J
r-r

L ~)

, ..

_,

.-

._

·. (x) f

-1( ,[~ I.)..l~)

> o I liKe

t
2_

rCO

Ibe

['.

. I'-

_!._0r0.}
/

c)
.JL _ lA.A [1+-2) - Lu- (-I:.t-!.l ~ 3.

Ci) -=
J

1 A. -t'L

-==--;>

A -t & a.. 3

17

tA. -

.. vI.. 2__

A +iLL CL

.. --

~
. ~l.

_-;-.:,
-<.~

::>:::::-

?j
(==-7

+ lr..-l. q - <.

B,ACALAUBEAT '2009-MA,TEMA TIC.A ...Probs, D, MT2, prow

ma.M:2

./,

e a·:='····
___..,.

~ -------------~------------------------------~==~------------------~----~~
Mi'nisterul Edu,£srtiei, Cereetiril.1i Inov,irli ,CenlndNat:iona\pen:tru, Curriculum 51 Evaluare in tnviJAmintul

v.ooer
P,r,eIDiVIJ:Sitar,

, I SUBIECTUL
1,.._e CODSI"d' S -

m (30p)
.Aii_, ~

em tunepa
~-+]

f' :,'.' +00 )'\ ,'e {} , ('0"


~I

---7

itJ). :If§.

11

j""(')' ~ 1 + In ,x " X 1 In
_'

'-,x

5p Sp

a) Si\ se ealculeze lim f b)

(x) ~
.' 22 •oricare ar %(1 -In x)fiXE

sase verifice ca /'(.1')=

(O;+oo)\{e].
la graficul fimcpei[

5p

c) Sit se determine ecuatiaasimptotei orizontale clue ~

1. Se considers funetiile f ,g: (0. +00)"" R. f(.r) = If ii g(x) =.!_ . , x a) S~,Be determine multimea primitivelor functiei f + g' '"' Sp 2_ _ ". :4, 2. -+ I ,:( e ,· 5p 'b) :S'a' se ante ca I (f-2 () + g2 ( x )) J..... "" e 2 ·X tJA.'

5p

c) Folosind eventual. fapml eli Zab S a2 + /j2 , penmi orice a~be R

It

sa se demonstreze ci

c)

.f + ttA~X

j
2..

:L e---

f
~

e+

2-J(

~eLf/
2._
TIel ... roba P

BACALAUREAT 2089-MA TEMA

D, M~~ ptrograma M2

MinisteroJ Eduea .. el_Ce £etirii.· i InoY'am Colntrul National pentru Currlculurm si ETalu81'J!' m " [Viti.mintul , SUBIECTUL

v. 0053
reuniver.sita '
1I

m (lO.p)
--+, R, f(x~1
= eX (lax:2 +bx+c), unde Q.~.b,c'eIR

1i1Se considerl fimcjia f: R

Sp 5:p 5p

a) Pentru

Q.:

1, b ~ C':~ 0 ~, a se calculeze s

lim ./(x) ..

b,) SA se verifice cl /1(0) c) SI se determine a, b,c


E

f (0) := b ~
it. astfel incit f(O)
n

.., S
5p

~. se

CODSly.erQ,

'd

....'

mtegrale

.".11

II
e

.x, +:1 ~~ == 1 0 x+1


1

= 0" /'(O)~
Ii e

1 ~jl1"(0) ~ 4
JJ.~
1fihl*
to

I.

'

I.

u.;¥,

· penuu once

a) SA se ealculeze J.~., b) Folosind, eventual" faptul e)

5p Sp

c'a

xl S; x

pentru alice Xe
.....

[0,1] , sA se demonstreze
II E

ci 12 ::;; 1~ 1

sa se demonstreze
!J. '
)(.M...U-

cii II'lH

+ In = . 1 ..+21nl. pentru orice


~

'N" .

0...-)

;C _}

.~'

.{J.

_ cx.] ~

o.>

N+l

e ~ lJ X
l

Z.

0).(+0) .:

}(__)

f=~

AtM._.. ;c -> -I-.q;)

.. ~

e;xL=-+-OJo

'"

==-

e. J{. a.x:. 2..+'"

(Jj.~ +. -< . + ( .t '. .. 9a_).(


'i

c)]

C,
I) N}

-tc ~ A

o ~...
-

c..:<>
4

e -:::.. 0 ...$-=.;/
a_ -=- A .
(
a

o:
v-1"1 ). .....

f;J.L
....;..

-#-2£
-

t::c ~ ~
X'
LI . TJ. i_+J

S-,1

CJl}L

A ,/ .__

tl~·o

S elK- -:« l
0

-.{

........

-fJ~)

iI i ~..
o

1!l. Ik.

-·5.

~'l+i al)(
.;(+/L

J..

X +j
;<. +1.

cJ..L ==
f

L.(
''I.

-=

--

~T

~.

(f· .... [O,f7 ... KG-, ('!J


I~~

Z.

II

+A

rfi = +..
0.
A.,L.

'0 ;('14..":( ,.(


"0

+.Fl
. X+L

oLt. -I-

J' ~+A I .
XT

-So d<
{

_f.

fL",+,

_1._

. 0

X+A

+)(

..=L Ott<

.-

+-

z_ .

BACALAUREAT 20D'~MATEMATICA -Probs D, MT2. pr~ama

M2 ;_ _.{
-

::: .L: +
t\Lf'l

£_.lu_.t

-=- ')

L~ +.l + L<'U-

1f..L-;;.i

+.

2. .eLL Z.
I

(flk btfi -I-

Miiist:erol Educa,,- ei Cercetirii C,entru,1Nadon.1 penn CurrleUipmAi, Evalu1lre


, SUBIECTVL

,',i Inovirii g,vlflmlntul'Preunlversitar,

v- OA
.. -;

In (lO,p)
X2 ...... ;c, =. ' " I'

1. Se considers functia f: R -i>]i, f(x)


Sp

-x ' + X'jj

.1':> X

-< 1

"

a) Sa se smdieze eontinuitatea functiei / ill puncml


b) Sa se caleuleze 1'(0) + 1'(,2) ~

%0

= 1~
;
1
==)(

Sp

Sp
"

c) 51! se demonstrese
l'lI Se
COIIILldel"8,
.' ..... "

,ca functia I este eoncava pe


'TIl!

(~;,l)

5p
Sp

e a) SA se verifice c.l fuilcpa g este 0 primitiVQ a, fUnc1ieij:


t

funetiile .f" g ~Ii~ an"

' •• '"

,-,()

,x ,=

,,',21',

.r'

-+ 1 .

,,2x_ (:!) ,6 'i1 ,g' "X,

",

b) S~ se calculeze Jf(x)g(x}

dx .
1

o
1

5p
,

e) SA se demonstreze ci Jf'(x)gl(x)dx

==

alU- .; [it} r
~

Jf(x)g(x)dx.
0

'-=:

~\.

Jl.--) (
:f-<:...{

1--< Ii
__.. r,_

~-:;{
... L.tA.. t,'

(_X.'2-tL)
"1

= fJ
.=.-0

~ :/ej.l =x..~")1
X,>,f

"',,' I'L-

L__J)

riA-

J(_ -->{
)L:;;'

4- uJ =-

i--) .-r l.X} ~


_I'

- ~1l

--I ",>-4

-lx -fA _/ X -c II
,

, 'I

!_ ~
_ ,

"

tf-,"( rE- 4'

'f~

liL)

= --eX
J
<._ f:)

+/
f/x:G-

-p (IL(v,,'

~~

(-oo(,i) ~.,
u

4- --:::
..-.,...-

(_C'Q .')
'.0

c~

3~

J ', .' ¥

'p£

x..

~ln_'

-r ~

(t)1

\::?

"UC-:

--_,-

e.K_(

e~2J..+U_
2__~

e-

~)(

.e-

+..(

.-f

e.. (x) ~)

do

:=

J 4- J("-I -

lk/

oLx.

_3~

-e"

--

" ,Ministerul Educa.Uei, Cerc~tirii ,i In_oJ!urii, ~eD·trul Nation,al penb:D. Cur:ricn1um Ii. Evalu.re in Inv'IJim.intul hennivenitar
, I

SUBIECTVL

m (30p)
~2

1. Se consideri funetia f: ( 0, +-) --+ 1m. I( x)::


a') S'~ Sf:' . -erifl' .ce vQl, f'·...x ). '.n V. :'.' .. 1('
f";~,

(x:
m 11'" u..I
.

1)2 ·
1

5'p.

~ ......2 '. 2 ".. 3·...... 3" x- (x+l)

0 .icare ,[1\01l1l<I.'.

fi XE'"(. ,00 ) . ..0


...

,5p I b) Si se demonstreze ci flmctia

5p

c)

sa se ealculeze

:x , rOD

lim

f este descrescatoare x,3,J'(x) ~

pe intervalul (b,~i).

"1i S' - __ ~ .. ( Ttb ~'~::e:conS)idem.fun 'cpa, f' :'"O~+oo,)-4 $, , ,f().'X: '= In x +x ~ x

Sip

a)

sa se calculeze
')::I
i:J.' .~ " • '""

'e.

J(f(X)~ Inx) dx .
1
e,

Sp

a b) Si:I: se verifi ce -. '.

',""u"

Ii"'~

Jf·· (V') .J~


. ..,;JI;..
r

--!_, ~ 2'.
eiPl+1

:2

S,p

c.) Si. se a.rate ci Wul care are termenul general

III::::;

J (/(x)

~ x) dx, 111::> I este

0 progresie

aritmetiea

fill

- ilt + -~lflt:.~ _
X lr

-?!-+4) s- -

Mimsterul Eduta'tiej, Cereeti[ti-l In.ovirii Cl!'otrulNatiougeotrn ClIn1Culum si E"aluare in lDVldmfiinhd Prennlversitar


SVBIECTUL Sp 5p
I

m (30,p)

L Se eonsidera ,funcp_a f: (O"~) ~ R ~ f(x) '= x - 21n x .,


I

8)

SI. se caleuleze 1'( x), x E (0., +oe ) .

b) Si se demonstreze eli functia


I

este eoavexa pe intervalul (0, +co ) ~

Sp

e) Si se arate '"A.no 2 .. S· COnSl,~-rG "",f:


,J(

ca f(x»
A~"••.• .~' "., . lw:U;:'t",l

linT.oncare
'''1- J~ : ['0 ~I]'1-;' e .r .,'..
rt\.
fI]i

_2

ar fi xe (Or+-).
t

Sp

a} SA se calculeze

JIi(x) dx ..
1

r ( )J m ,'''X',:= m 2X1

+ (2. "'m'

-m

+.1)'.'X+ I ., umd e

mE

IDl,

1R ~

Sp , b) Sa Sf! calculeze JeX £0 (X) dx .


o

5p'

c) SI se determine m« It* astfel in cat Jfm(x) dx= ~ . n

0~'

Cl ,rilP ~~.
fj-

..

ttt):=

t-lAL-t

z:

A/~ (~

-~.2 _,...JL

."

vo. :3
",---1 ._. . 1;;.0 MiniSIE-_£W..Edu.ea.."el C' .-ere!!:am . I "1'_. ... •• .LDo'V8m,
~'iIi •

Centrul Ns·tional, peoln CurrisuJu_m si_Exaluare; 'in, nvltiRlintul Pt-euoivers·itar


I

strarscttn, m (3Op)
X-

L Se considers funetia f: TIt \ {-I} -4 Ii, f(x)


_x

=e

r~

1.'
R \ {-.I} .

5p

B) Sise verifice ct. r(x) = ... e • x


2

(x'+ 1)

ericare arB

%E

b) Sa: se determine ecuatia asimptotei citre ~ Ia grefieul functiei /. t) SI se demonstreze cA. f (.x) 2:; ] , pentru orice x:> ..... .. l

f ~~i se 2 P entru .-u~care n E ~~


til .

'de . CO'DS1- .. 'rt\

1- .~ n

e~ - n_
I

-X e

JIn-- X',,_
~

"

5p 5p

a) Sa se verifies ci 10 = t .~ 'b) SI se calculeze I~~

5p

e) Folosind, eventual. faptul eli 1S; lnx

s: 2

oricare ar fl xe

[e.;' ] . sil se demonstreze

ca

CD

GL)

t-J h~
- CO}
J}

~1...

AfJA··
-x>~i
Ii

r~' ~ A f

,.v)~J

==-i

Q.

-. -1(···.. 1L"
....,...,...

Mbdst:erul 'EdueR ;'ei C,erceti'rii

',j

lIIovi'ri·

Cej!,trul Nd~Dn;d Reotru-+Cp;[ri_eulllJDIi_EYe' Dare In


SUBm,CTUL
, ,.';i'

,vlotlmintuJPreunJvers,ih,F

m (30p)
(' )'

1.,Se considera funetia f:' ,O,~',~,

R~

/,'.x) == ln.r '""


('

Sp

Sp
S'p

a) SA, se ealculeze f' (e) ~ b) S,lise determine eeuatiaasimptotel


I!) SA se demenstreze cl, ~

orizontale spre Too a grafieului

functiei 1..

-s t?

pentru eriee x: :> 0. "


4

, 2..Se consideri funcPa


5,p
0)

J:[ -4.4]

9.. I(x) """ ~ x? J16

Sa se calculeze

4-

J/!(.:c) dx,

Sp

b) SA se verifice cl.

I , ax ~ 0 ~ _jS,/(x)

Jj

..t

e-)
c)

_ e_"

,K

If

?0 ~ 3'.

a_{

S' Q_6-,</ JJ£ ~l(!;


~~

;(

-5

0~

•.•. -'3

us-

-v« if 16-;£L-..-tJ.:(
~

A)'

/1,.1';

<::
-

tLLt,

• Y'-""-

a. /

.., OL
-

J~ -,()(~ -tx) ~ ,V~ -f..Cr.....-\..-;Proba D~MT2, programs, Ml

It

'.
~,X

+-It
.'1

-+!t(
_.

...

.~

BACALA,UREA'

,2oM-MA TEMA TIC!


,~

.......... 7'",'lA L
--- " V

----

(:'(",'",

,_

"~,,
,

,-

r-

,,'

ILu.

e 02

terul ti· C .dX I M ~nlS. Ed .W!a:_eJ.,,_ ·erc"ulnl ,novan..... Cen,trul N'ational pentru Curriculum si Ev.Juare' In. ~nvltlmAn.bd Preunivel"sitar
;Oo •

I...

ioili·

I SUBIECTUL
5p Sp
Sp:.
"

HI (30p)

L Se considers functiile

In :R --+ R,

fo(x).::: e-x

~ 1 ~if,,+t (x) ·='.f;'(x),

pentru oeice n E N.

a) Sl determine /] (x), z·e JR ~

b) .511se determine ecuatia asimptotei orizontale oatre ~

a graficului functiei

,/0 ~

e) Sll se calculeze lim fz (x); x-I,


x...-+O

x'

·2. Se eonsidera functia f: R-+ 2. f(x)


Sp
' "x" _::~"'~' [(x) ' tt..4.;:;;::;' e - 1 A_ ) Si1 se vel-Ulce CA 11 i,~' . 10 "zz +1
.!I

=tl:.Jx2 + 1.

5p

'b) Sl se determine

plane cuprinse 'iotte gntfioul functiei g : III --+. Ii, g ( x) = xe -x f (x) axa Ox' ~ dreptcl!e de ecuapi x = 0 ~i x = 1.

an a suprafeiei

,I

-- '-

Ministe('ul Educajei. Certetirii Inovinl. Centrul NaHum penu" Currlculum Ii EVllluar, inno IIvM!m,;otnl Preuniy:S;fsitar
SUBIECTUL
..

VOJk

m (30p)1
,

1. Se consider! functia Sp
I

B)

._~ +.r+.a" x> 0 SI se determine a E R astfel meit funetia f sa fie continua in 'punctul

I: R.~

R" .f(x)·=

',e~~l~

x<O

'_ unde ,ae: JR

'"'
AO ~

0 ~.

Sp
5p

b) Si se determine eeuatia tangentei Is grafieul fun£tiei f in punctul

AI(-t;! -1)···.. .. e ..
'.

"

£) SA se arate 01 functia f' este crescatoare pe (0; ~ ) , oricare ar fi a E 1ft ~


3,

'"' Se C01tS'Ij· era'n = id _ I £~


c

J ,x
l
u

_n

2'X

-r
2

dx H' &T .. ~ e .w.~.

0)

"fi}t 1- 3 SA se ven; oe ,CC1, l~ =' -In·~.

11)S,l se caleuleze II"

)(.>0

+l o)
t-;{

;:: ft -=- j_ - , '

'. r

"
-=:: ~ .e_

tI 1\.0

:=. ~ .i ~ 1. ~

1.i .- P (_ Jj -z: e_- f_ .( J0 - + "."

""_ L

e 4)-, -= - [(

-I L>: J ~ e K _' +.t) , i


r

+ 1-- e ~ 0

-.ec - ~ ·

0.)

{~

,-l_ t- ~(_

';(...

)(-f.,;Z z,

,Minis*~rul Educa ·ei CU'fcetlrii:1 Inovl ," :Centrul National pentm Curriculum si Evaluare in 'o1£iJAmlntul Prltuniv;ersitar I SUBIECTVL

m (30p)

Sp 5p
Sp

8) Sa se ealculeze ,/'(x)" xe Rif!~

b) SA se demonstreze cA.fimcpa/,este descrescfttoare pe (0,2.] ~ c) SA se arate e~ 2eJi s 3e~ ~


2. S£'considera functia
i

t:(o.,.~)

--+ R ~ f(x) = Inx,_ x ~

S,p S'P Sp

a) Sase calenleze

J (x- /(x)+lnxYdr.
ca orice primitiva F at fimcf~eifeste
1)(, l_
concBvi 'PC intervalul (1,+00') ~

b) Sa se demonstreze

c)

Sa se ealculeze

ana suprafet£i plane coprime' iutte graficul funetiei h ':: ~l;e] --+ Ii, h(x)

= /(x)
I

+x ~

au o.qi dreptele x=l ~i x -:e.

+,e) ::;:..

... ~.

{f!,')

e K(X

._

2_) _

,-....

--

e "( x.l_~) ~ ~ (~_;_)~ Xri-K

.X

..

I(
)(. ..• ..K

X ,~

(~r-=-o~?

·e·~x·-Vj
,. lz

-:::...0

:==-')

c, =-0

x.2..-~2.

f;_"
~Q~,

/7

¥ ~ /"1
,~
0

(?f [0, 2-

~J
{"

./ _ de~+c,
,
:==-.)
~

~oetM ~~

3.

Vi
r,J

> .~., ~ ) ~ e '_'. e


-c ..2. ,
j_

U3

2] i 1

u~'z
_

#- ( ik) ~ -f (rJ3) :=-:> -iL


. {J

~ 3e

\Y

a.)
~
.--

. _ . X3

'c; 4!..
I, _
I.;

- j_
~I

.~ ~·3 •. _JI

f-

T: tJ

{,Ju.."

_.

-::;. (

_",( ... _ /J,. I ..... ... (fr t- ~ ') :.f- oCJ ::;-T (-7- -t;'-L ~_ " _. .... ~ J( ~ JC) t :: ~ _. L QJ If-A; > A ~ '? +-- CO'k-ca.4.'€t. rt-{1.£
~

~J

+r
-:::.

= _-'.
IJ_
~)("

,K
(.....
~<

.
..'

x... "{
"V~"

v
A-

--

x.,. .~.' . X .
__.
...-

If

[11 -z ~-ULe

-J

BACALAUREAT lOO' .... MATKMA.TICA - Proba D, MT2, programs M2

~ e (J~'()- (O~~A):
-:::." A'

if· fI{ 2t.

J. -.I) z:

Ministeru 1 Ed uta.tim, CC,l"fetirii sllnovirii Centrol National. pe,DtTo Currie-ulum ,. Evalu re t InyiJimiotul PrpUDive·rsitar. SUBIECTUL ill (lOp)

; 1. Be considerafimetia

5·p
Sp

f: III ~ Ii, !(x) = (x+ 1)2 + (x-I)2. a) SI se verifiee cl f'( x) '= 4x , pentru orice x ,e .R( "
Sf:

b) SI

calculeze

lim
X--=)~

1<:> , x'
4

5p ; c) Si se determine i.nterva1e1e de monotonic ale functiei g: R

JR, g (x) =

~tf:?.
x>O.

2. Se considera funcpa
5p
e

I': (0; +00

1 "

-4 R~

f (x )

;=:

,e'

+ In x .
sa se verifiee ~ Jg(x)d:t=g(x)+C.

8) StiindcA g:(O;+oo)~ b) Sa se calculeze

Ii. g(x)= f(x)-lnx.

Jf (x ) dx ,
~
1.

.). S·I···· . ....1 ' ~" iI!i: e, .',.., se uemQnslW!.~ze C4

j'~...( X'2)d r ,,".rx


,

~. e

el

'+e "

2 " .. '

'M·· ',. -

t._.~

Central N,ati'o'Dal 'Dentro' Curric-ul'um 'Ii E,v'al'uare 'in .;n'vitim'btul -<


~ __ -'_':-

:·n:·' ,.•,., ,·t·,··· .. '. ,I' '~.' 'U..·' __ I' C' .·,"e" r'Q,4<a'w, ' ,.,.'::_.~:.~, Oi' .'i(!, ',. ,I,"" ,lSI ,erll:., E"':','d"I,:_"e-a'·'..t i~,·' _,."', 'r' ,''''1o;.,~t·,r-' 'D"~:'" " ,J 'In~'" , " ,'W,~"," ,'·ovanl. ._ .-- ~iII' ...

_-

-- - - -

---

--

..

.. _-

_·>_~c_' ..'.~~- __-'-_··' '

",; _"'_~"'~_'_

._I"r

~._:

:'~'_'"

_:,1

'_'_f~"

...•

:. .....

.••

'-._ ••

_.'.

_':'

•••

_,~.,.J.!

__~

~'.

_._

.-_~_.:_:-I_-.

:- •. ~._.._

r~_'

_"::

'

__

":_._"

_'.ii=5q',-----

',',

.'..

'-

....

_:J.ii:

,I..

Preuniverskar
.. _.
I, ,,:. '_' I~-',_,

:'~.'

Sp

e) Sa se demonstreze

ca 0 < f(x)

~ 1 ..) pentru

,2,e

oricexe
1
x

[~,+oo). :.-'
1
.... 2' • .
,

:,2. Se considerafunctia
II

f: ( +00 ) ~. R, f (x) 0,

= . '2· -..

(x+l)··

",".(x)...'(x }dr -81 · ., f; 22 Sp c) Sa se verifice ca J f J 2 IJ.. o. ...., )(~. -c« X". .-eX (!) at ~ LtJ ~.z_ ~ ..- .?-.-_ - ~~. .-=: J
. .... '. ... 2
Co, •

b) Sa se arate ca oriee primitiva a functiei


""'C

f cste crescatoare

pe

(0,+00),

I.

'c

t , . t.J..... 1t,~ .: Crt! l:: ·


I


/J ,;'~ .•~ ,:;./"I"
.. , {),~/

~""',x
<T- ..........-_I.".,~J

,X,~/~oO

~,

-~''.',,'. .. ~ : ~. ' "...

~,

-~~ I'

,',

~
",

e
",

-_

·erJ

C;:
.

,:L
"iwiIt.i! _ ~

:z
-,'

Jj

" 84
._-.

·' 2
.
..

-_-

. ... .:_.

..

, ,

'

'"

BA,CALA'UREAT
. " .,"',' '.", ....

2'OO'9~:M'ATE,M'ATIC'A
I~ ." ." ", ','"", .I, ,',' ..... '

PrG:ba D "MT2- programa M<' :1: .&i


' ... ,,' .. _' •.• , .•.. " _'.' .• :.... '.'_' ... "' •

....

_ .ILL.

VOLO~
"-

__

.-

! ,

... C····ru-:'·L·· 'I"-ll":: SU ·B·····IE·:"·I


",: __ .
r. 1 ~ -.
I .• " . .' .,: ~ .'_I _:'~

_I_.:

·(·::·3·..
..
I " ",

···0::·~p;,)··'
I. I '.' _': '.:: ..:'

:·X

i..e considera functia /:[0,1] -4> R, f(x) =, .'~. s x+ 5p .a) Sa se calculeze j''(x), XE [0,1].
i
!

2:

5p·
5p

b) Sa se arate ell este functie crescatoare pe


e

[0; 1] .
XE

3 I c) Sa se demonstreze ca . :::.......,•..... $ 2, pentru orice $;


.,.

(x. f· ')
,
'," ,-,

.._

_."

.'

[0,1].

,Sp,::

!.

c) Sa se calculeze
:'

l J,j:"x, .. f""(,x2
_I'_'

,I,

):dx' ~
'

eLl
~/
r

(''!J'-)

-P-

.-_...:_

;t'

--

" "'" .

-~~"

.'"

~,
77 -" .. ' -

C)[-tL}~

,~r',

~
I~

"",;,<J";,,

.... '~f,?L:· -"~ ::v'·'.~_, ...


,J'"

.-

2'

l
.
-". "., ~" ,

. './_

i'-.'

LA-_

....

..

,0

1"
..~~.'
f~

. ...
-_'

f' ~_)

_"--" €tY.:-. _1
"~I ~.~

~j)
.

.. ".,(

0) ~

*J I( Ii) '~ f ~
W '

CD
,

k- (_K
"_.

if'

J' .-:::.-

;""" ," "1


,~

'.
,~-

::0""',
J ',' _.')

.".," "_' .. _.

BA:C····:ALA,·~E,~:A"'·Tc:-"" .~_"7.L 2·~·.O-"::O·~;~j,-M'.'A"T'iE: "'" '.."' 'T' "I:"C"'"!Ar - Preba ._,.-M·;···::"T'i;""'.2.· pr,ograma .._. ':_~ : M<';'A "~ M": 2' UR... rena """ " ,:.·:.~..
-DI";-'
--"i:.· ,:.,".

.'~.-~,

.,
~"'-'

c'1 ~.

, ~i""':-'

' #e
.'

e --I 1 -~,

..:1

-::rr:::E!':"'*

::

_#'"

e
,J


-rrrrTP,

"

v oiu
j dUB:IEC ·.TUL···· DI('30 I ~.. - ..--p

.. )
2.

1. Se
I'

~ --. '.-"X' considers ~ ...,..,., f,: III\ {'}' 4 Ill, f(). = x '+x+2 " runetia ,.1, .
r

x~I

3P Sp Sp
I

a)

Sa. se verifice cit J"'(x)


se determine
se'. ~ .. a· m.JI
pgi".Po
D,,~

2.

=·2x .. <3 .-..2,


C . "

:_

(x~.I)

pentru once x e ra \ -{1] ~

b) Si

ecuatia asimptotei obliee ·citre +00 Ia grafieul functieif

e) ""'"

S· x . il:I

,.,.,:;.

""'U.

j- (x). . ,.

t- (!J"..~ 8:." oricare ar fixs-I x '~


'"
U 1!!!",{,{;L.Il.II;.i'..

.l.1 ,

..

2- ~ S .. .-C'

Trn eonsiiden runct a, f' -:.UY& ~ .'erA


.R; .. _

1lh ,.-' !Nt.

f(). x ..;;:: ]:l _

3-' +_ x

0]

vo.zz
Mimsterul E~utaDei, Cercetirii~.jInnviirU, ,Central Nalionale8otm Curriculum Ii Evaluare 1m. tD'YitilBiutuJ.1rsoni'LersitaI"
I
I

SUBIECTUL

m (lOp)
--t Jlt ~ f{x)
"

-, 1<1 e consideti. functia f: (O,~) S


5p,
_. A. Li!!i.o' .... ',.. . .,,............

~x - elnx

a) ·S····~' liCll!.;,J.'W. lLiI-,..uleze f"(x) x E (. ~)I I iiL'I se ........ ~


O' _

Sp' 5p
1

b) Sa se caleuleze lim
x-ie

e) Si se determi De intef'la.1e.~.e demonotonie we rurn::tiei f..


"'II ".Al ,'_' ~ .._..-..~" S" ICODSiueta ·!.IWW tIa I : [2- +OQ )" ~ rre !I' .•e .' ll.'l.
m

!!x).
(.x)

.
I

.,

if)'l = - + 1 _ x.. x x-..I ,'.


..

Sp
S,p,

a) Si se calculeze,

j:.,(f(x)~·. :2 ."

1 ..'_.,' ~ 'r'" x~l;.

b) Si se mate ci once primitivi F a functiei / este (:oncm pe

[z; +00 ) •

Sp

c) SA se determine a real, a :> 2 astfel tncit aria supmetei plane, mirginite de grafieul functiei f,axa Ox §i dreptele de ecuatii x=:2 ~ix = a • si fie egal6 cu In 3." ,, ( , :)

~," (~;t.1 ~
I

(.(
'~

_
(_~


_

e{.u£j
~

zz:

4- e'

)i._-7'l!.

LJ j'~ ~

e._ ~. J£ .. TOO._.,.... .. ._..« ' ~ ( IJ ..._'j ~ x- -e iu,;( _ ~ )t, K-ecux !:'Ul


I'.'

k_ ~ ~
~
..... e

°t

U - e - ~l-e
A -=..-0

.:

x>e
,

X -.e.
X
~ ~ ,( r .. '
.' ...

- x-o e
-

.... J _ )

(
t ~"".

"I -~V

~,

-,

x..,_ e :::0
_

2e _ -e.e

'" e ~,e =-!R-- e-.J.


./1

A- e

x->e

/1

,K . rl...-JL,J -

0
~ 0 m/
.

~'

,~

..:< 'Z -::. -e


/

<.:. Q._1,1.u..L

'"
('_Q1.1/L.~

I Ed _ ,"' . L.I ...{.. . ... .... . ..LI:'.ru :. u~."ekcercetu:rill;:InOvi Cen,ttul Nationa De'Dtru CUme,ul.ODl,II ~va gare' iB, v,a4-X-,,Q, ~ I P' .' '., . -~. • ,. n, " ~ _ _ ' ru _ . ,!;!!Ul.jl.D,il,D. ,reBRlversitar
MiDlil!g;;i:;.,,,.,.,
n .' ", ,I

/'1

l)

3-:'·

" SUBIECTUL m{3Qp) 1 ~ Se consider!, funetia- f' • ,m;. ~ t''. ~n


Sp,. )' H,""
,___Jj;"

'f'ql.. ~,',

f' '(X") -- (' x 2 -'.l: + 1)'I~"" 2"', '.,' _,

r~

5,p

.('(x), X'I'! R,. b) 81 Be determine' punetele de extrem ale functi,eif

sa se calculeze

5p , c) S:ii se caleuleze

lim _t(·· f'(x) -1)' ,,.


X--i+oo

I(x)

.-

Z. Se considera functiile f,F: 5p'


2

(1,+00)~ ~.
0 primitiva

f(x),=mx+~
a fimotiei f .

~i F(x) ::::(x+ l)lnx

-:>;

+L

a) Sa:lie mate cl functia F este b) Sa se calculeze

Sp

Jf( C)ib: .

Mimst,erul Educajei, CercetiT'lili IncQJlrii Cen:trul National pentm Curriculum Ii, Evaluare..in Uxilimilntul P,reuniversitar' SUBIECTVL

m (JOp)
(0, +00 ) -4 a.
4

1. Se considera ftmcpa f:
5p

f(x) = ~ -In x ,

.sp
Sp

a) S,! se calcnleze t" (x), x E (0, +00') ~ b) SAse determine punctul de extrem al fun~tie'it'
-1 pentru once x e (0 '. ). ) '·.4 " E, S,~,se demonstreze tl ]_ r: ~. x .4 lUJ.v x "'~'~ ..
t:

1..Fie In "" JxneKdx pentm ,lie N .


j

5p
5p Sp

a) S~,se calculeze 10 b) SI se arate

~
,i

co I~ == e2

c) SisedemonsU:1ezecl\

(H+l)lD+ln+l

=e(2 + e-l)
11

,pentru eriee HE W.

)
,

'.. (I
, s'
!

...
-.,(i>'")
...... ~ -.'

/
.._..,.._.".'

".
v
{

1'0-

tr,_ [>:
j<J -.-'"

'.',.
0_~
" ---

I'

Q'~l,~.J)..(J( '1..+;{j., =- 0 Ir
/.'
,I
." ' .

x: -,(

-=-0 ~ '? X(

+4
I z,-:::.. . -'" '

~""""

.'

X.
I

!,

().

:f ~L~LI~_~-~-~~~/~,~~~-~
ofl"'; T ~
ilr~

(]

+-

t- C)O .i:

.1-

J)(A;~!1

!!II

X~4~«J~~~

ru1 ... ~ enetirn Mi mille.. Ed oeauei,· C····· Centro] Na:tioD8 pe'otru CurricuJum Ii E'!8lllarB
iii .,

if

t ...

m ~vitlmillhll.

In . y;ovam
I

iIiI

--

V02-S-

PreuRiversitar,

, SUBIECTVL
I

m (3,Op)
I: 1m, ~
IR" / (x ) = tfl( - x ~

1~Se cons ideri. functia

S,p Sp'
5p

a) SA se ealeuleze ,f'(x), :tE. Ii. 'b) SA se demenstreze ,ea [(x) >, 1, pentru once XE R ". c) sa. se sene' eeuatia asimptotei obliee catre --co la graficul t\mcpeifi 2. Se considem ·funcpa f: JR. -4 R~ f fx).: xl .+ nu2 + Itt' +. p, l1nde m, n, p E a) Pentru
lit

~.

Sp
Sp

= O. ,,- -3,

p =; 2 , sa se calculeze

J/(x)dt.
t

b) Sihe determine m.n. pER.

¥ilind ci

r. -I) ""f' (1) ""0 ,i f f(


-1

x)ck ,.,4 .

CD =)
-8--)

VO.2k;
MinisteruJ Educa 'I!ei C,er.c,eta'rU -j luo_varn, CeDtrDI NlllioDal pentl1l Currieulum Ii Exa1u.e innvi'timintal, SVBIECTUL Preu-nivenitar'

m (30p)
f' :R
==7

1. Se considera funcpa

R.~,f{,x) == e~ - x -1~

5p
5p

a)

sa, se ealculeze derivata fimC1iei f ~

b) Si. se determine intervalele de monotonic ale fi.mcti,ei ,f' ~

Sp· 'S,p 5p
I

c) SI Be arate

ca e:r;2 +- f!~ ~ x2 + x +.2,


f,g:{O,+~)~JR?
e

pentru once x em:.


~i C(x)='x,lnx.

2. S'e'considerafuDcfiile

f'{.x)=l+,Inx a) Sa se arate cl g este 0 primitiva a functiei f .

b) 81 se calculeze

jf(x).

g(x)ax ·

1.

5,p

( , ~'~~')( -.I)' ', ([) a) ;f


A .' --'

e) SI se determine aria. mpmfetei plane cuprinse ltntte grafton! fi.m,rpei g '-I axa Ox §i dreptele de ecuatii x '~J' I~ix = ,f! •
"

.frJ

e_X-J I l.x.J --=-- ,~ -', X,' '" ,.(.. r, 0' -- ~ LI'J .......1 ~O ~7 l I(..r - .. ,' --, "'L"', X - QO (1 . l.L'L ~ - 0 1-- -f--_
i['LI
V0 /'7

K~,R
_..~J

e_.

=?

IC -=-0

,0,

I- ~u.j:·
£., ~ '{

I ~' .... cJeA.ciuJ.T_.


",-

'

I 1-

f'

./

(0) '=-

'

-e

-a-A::
{".' ,

"

()
,~,

__

...

_ ~_ _. ..

r- [

t· _!Xl, £r
0,

i-c.'G)

'C)
:.. -, t_")C
~

.. L

> )( ,.--

. t:

+ 1/ ~

€.- + X

... "-.X

>- x. + J _.' e.
I

.!;:..;(

1';{ + If.:

..f ':::: t.

:.j J(

+2-

,._eK_: -e.( ~

J( 'l.-t:-

~J

® a.) 3~xl-=- ~lu.~) '-=- X I ':': = lexl, l;f-x E-( o,t-c.o} f

t;tx. &1< ... I· x. ~Kj=


. .

IL-K+)(-;Z ~ .. K+ ~4.1'1t


-

" . 'L-

r< +
L

~~ ..J

.Ir/

S IC(I 8uc-J ol« :::J ~


A

(X!

(Jeloix
2-

2_ ..

IA

z.

.4

~
'.

~ ~C~)=
:?C)CJ

.,.aL~:lol(-=J)(ftL!£olx,
·4 ..r

-:;.It._)(

rl

;J

0<'1-:-

1·.t

ll~...) =; a: ,. x- X

_.

X2

j~.e4ilL1. alit.2.

Q
9,.• ·· '

l.JC ( =:;..-)(

Q;2.

q (X'/

z:

jl

s:

i
'If

2.

1. . ~ '. .,.fJ' -'U'-t. J( -.2.. :L ,I


§..

ttl

e_

=
e

.
BACALA UREA.T 20rnJ-MA.TEMA T1cA - Probst 0,Mn~ prng,amll M2

..... 2
-::: ~

(.6. . :l)
... . t.)(

-.2. .. .(, -

t:

.l.( ...tItl e. - i" ~ .. /) 1) ~


__-~~,e d f
'r
L
2.

1....
Q_ (

lal-

.,),

.e.l( .. "). ,,~ ="2 1I-i"'1-t; ~

Centrol
SUBIECTDL

Minisleru1 EdueapiJ Cerce:tlrii Ii Inovirii '.afioDaJ pentFU. (Jurrleul~m sl Evaluare tn.lo'YIJ1!:mbtul PreunivenitS,r
W' (lOp)

.•

. ..

/oz»

1. 5e coasidera funetia
5p a) Sic se ealculeze
,

t :0, +00 ) -+ R.. f (x ) = In x (


x
.

r (.x) -, X

(O~+00 ) ~ ~ ~
.
.

Sp

b) Sa se de~ne

intervalele de monotenieale funetiei

Sp . c) Sl se ~et«mme oouap.a asimptotei orizontale la grafieul fimeCiei f. I 2. Be considera functia f; 1m. ...... R. f (x) = x1OO4 + 2009x 5p
Sp

8) SA se determine

ff(x)dx.

b) SA se arate eft orice primitiva a funetiei It"·

f
..

este J! roti' cresca oare pe JJl. . . . fun cpe . . . ·":"t· ..

5p

c) SA file calculeze

J x · f (X2}it · o ..
X·~
)l

.e->'

i ,)( ~)c-. -X~


...-:=;...?

I
.r
=:;. .;

~.
A
2;,

(__AJ

if ~X.I
L"L ,_,.-LJ_"/
t

-=
-=.-0 =-- '?

-= c? =-"? ~t1{.){ -:=. ~X~~~O~.~~-~·~··~--~~


~~L.,..........--"'_';'+----::-"'J0,.-· -=-___,,__
/'7..
.

J)

8ke._1
--€
--

.~
~

;f ~
I,

t~~~{~~
~~tV~
.x:: {

-f-{. ) ~

e
l ----·

je[e

()(/

Do
(?o

--I

~ A-l~

___ MLu...

;{. ~') f-~

.~ '> ~'
.

==- () .

. .crr...a
~-10

'l ~ - ,.._/}
I~

;C-:> too

_.i(

iJ'~

-& G~

._

:-.

)('"'.'
'.'

2.11lo

2.0/.0
B,ACALAUREAT

.:l (Jo,9 + ........ Q


,(
I

/l -12k cO;; .. o
,(
-

2...

(
-

iOlo

.,:;::_ ,L
~O l 0

't: I,

2-Oqf
2009 -

2U19-MATEMA TId ~ ..., D M·T"I. pr10grama M2 'rolla .. . .. • .ii,

+-

~ ~ _,l()Oy

'lOlo

fu 2-009

l\Iiwsterol Educa'-"'ei C,ercetirii i [uovirii C'entrul N alinn.1 pentru Cu.r:tieBlum s,j Evalu.re in, .nvi:tamantu), 'Preoniversit .. r'
-I

SVBIECTUL
.

m (30p)1
". '

I
I'

1~Se oorunderi functia I;]I,~

K f( x) = e , lnx,
i

~~(ir -],

x<l

x: >]

5p

0) Sa. se studieze continuitatea 'fimcpei f' in puncml ,Xo= I "

5p
5p
I

b) Sa se determine eeuatia asimptotei citte

-00'

la grafi cui funcpei


i

I' .

c) Si se arate
,

rca fuactia f
.X,

este oonc'ava pe (ljj + DO)


'TLIJ frn

.., S consluer~ ,.' . ~'" ~.e


...;;1,

'J

G .. .","". _ ~

lUlI..i'pa .. :.w;.. ~

f'

~,f

(.,).

.x! = x'_ + 2x + 1 . , , x- +1

.2

Sp

a) SA se determine

I( x
1
IJ

+ 1) -I (x)dx.

Sp

b) SA se verifiee eil
~,

Jf(x) Jx""'ln(2e).

Sp
PTt.'1.,.

e} Si. se arate ci

\V

Cl.,J... .· 1

.~tl~
)(:-"7 .

II' (x)· e f(x)cb; =e{e -1). ~ ~/~ 4L.t_ ( 1- e-,


A~I
~ ,

J
--

-x: {

..

e -j == l~' ~
.

~~ j)

T(~J ~ .&~

~~ 1

~;I
;(_-;>

... t;M...JL

A_

v' -

..&t
....

1J ~ [
'/

I -:;:.. 0

-=->-It, , ttXJ=-/u.)=
==-0 =-J .A~·tI.

i '~-, ... ~
-:=:-!- ~ --4 e
=:

4.

C,·· ....

--

~)(Q_

~.

J(-?

/.-(x)::-~.
--00 .

00

...(L_'

_ eX-i)

--4

=.' d.-~~ =-~4 . .

--

i.
.

@ ik)
lrl
.11,.. )

J
o

(JL

'lrJ)

ILl
2....(

o1)C
.

~fx..2-+-1} ~ 2+;;7 C
A
2

x. =-

_ _)(,J.._~'L- +J( t

-v A

"t-::;K?t K ?rK i: t
'1;.;f
r:»:

Jex ~l_.c-r-'loLx =
'..
1

..-

1
0

1. 2/ ···X t

~€ + kt_(~lt-l)) 10'~ .l-r-k


,f
~

o'_

i ~~
e~···
..

e -t-& :l:=-«-(,t)
/-UJj

~S
i

f~·,f I
- (x_.
...._

.I EL
'.'

TL;;e1 . ..
.. '.

. I\... '........
Ilf' ,'__"

,£)I 1::..
_,,-'

..;

W.(
,C)

i-[Jj
~

e··.··· .

{.
J) "l:.. ~

e =.e---e
'/

2.

z:

BACALAUREAT l009-MATEMATICA - Proba D, MT2. pmgrDma 1\-2

=e~-/

V02,9
ducaliei" Cen:,eti'rU Ii lnoy_irii Centro) NaDunal peotl:uSrrurficulum Ii EvaluaTe in Invi.tirmintul 'Preu.nivermal"
Sllll,IECTIlL

l\fiojsterui

m (lOp)
~

11 SIC considers funetia f: (Ot+oo)

'1bl.,

/(x)

= x--mx

Sp
5p

a.) Sa se arate cl [(:1) - /'(1) = 'I ~ b) SA se determine pnnctul de extrem 11 funetiei f.


c) She calculeze
,de •

Sp

lim f(x)-x
x~jaa

id 1 2S .'·eCOns1- 'elLa mtegretere 11


iI
I

11 _' .=
1-

eX

0.1'+1

«Ai

,J~

~'I .' ~

J'

ox+l

II':Xi' ,'~" J... _.

5p

a) SA Be' verifice ell + J =: e-] ~

....t)Lj

rf~
x:

I~

.6- J

.e.
-= )

j(_

+.(,
Ve(_A

S o

:-t-.(
1

aK ~ _ K.o{K_
0

J1

J)r'j1- LX.

X-f'1

.( ~
I

d-

"UG/~-

-., ~ +4)

J-- ~

,. --

).. ofl

,- I ..,,-. -e: t:-IJ ~ " . ..'., - J .


0 0 -

.(-:LA

0 '( ..-- .

() + }

·va 3
I SVB"lEC~Trr ~ .. ...,.1.4
t, Sa

m ('30')' _, ~P

considera funop3 f:]I: 4' RiJ f(x)

= x2

·+e;x.

Sp
Spl Sp

a)

x·~o X b) Sl se arate ci fun cti«f este convexape ~ "

Sa sa caleuleze lim f{~) - 1(0) .

e Silsem20lve in mulJimeallwnerelor
l )

reale ,ecnalia
J

/'(%)- f"{x} + f(x) =',f/' -3 ,.

2. Pentru orice numar natural Sp 5p Sp


I

se considera In = JX(l + x)" dx .

a) Sa

S6

ealeuleze 11"

b) Uti liz and, fap1.U1ci, (1 -+ x

r) =:; (1 +. x r~ pentru

once

11 E

N $i x e [0, I] ~d

Be arate

c~

12009 :? 12008~
c) Folosind, eventual, identitatea

x(m +'X)H.= (l+x)M+1 -(I + X)'~ ~ adevimti


i __. ..

pentru once nE N ~i

l:I

,[\

, c£,
6-)

...' n · 2,,+1 + 1 x E R , sa se alate ca In = (n + I)(11 + 2) · .

1
-.

+- 'x/::- !lK+ e;'


~(iC J c;

.J (

X--;> 0
(_

h~

'f (~/-;f:t 0) =-.f ( 0) -= a. pO y. .


7

'_0

{-

1..£- e J( ;> ~ lI-L &iR.. ~


..

I
l{.

e =- L.

c.cYWiI~~
i"

~1.-~(l()-{2f-.e)£)tJl-rj!_j(f-"~O 1,1
, e_

K.

=-7'

C,·l. .• X+tl.)

+:e~=e-3/
-=.0'

s.c:«
',2

I}

·_··~q~e·tt.·~e-t=·{'-J
-< .

e_
3

~;>

X1;::-~..,.
,~ '(1-'(-S'

~ .. JX[A+x:)dx=S~+)(~oLx=~43.1 ~

0="2··

3-~

/W_
,...-'

2,114.1-{ (

2. ~A) T J
(tu +2.)

(I'-t..f-)

V031
~enUMj~1 N.9t!onal De'otru Curn.c.ulum II Eval.~ 'in + nvilimintol Pr,euRiversitar
SURIECTUL Miuisterul Educatiei. Cercetiril , IIIOvirii.

m (30p)
7

1. Se considera funcna 5p
5p', 5,p

f ,:o!+ ~) --+JR f{ x) = x·llnx , ( a) Si 8C arate ci ["(x)=x(21nx+l)t oricare ar fi ,XE (O~+Da),.


',' ,- ((l

b)" S,.'III:, 'cs 1.. 'I ." l~" /;(x) ' se cu_eze J.m ,
x'"",*#Q

In oX

'"

c) Sa se demonstreze ci f (x) 1. Se eonsidera functia

;2 ~

t:1R --+ TIl, J~( x) = xel: .'

", e'

21 , pentru orice x> 0 .

VOBZ
lMiu'isteruJ Edueatiei, C'ercetoirii si I08virU ,Centro,1NatiooallJen,tru Curriculum Ii Eva]uare in lo,vA!im.intul Prl}l.oiversitar
SUDIECTIlL . (lOp)

1. Se considera funetia [ : IR. --J a,


5p
Sp a) Si
S'E

/ (x )= x -

~.
(l'

calculeze/(0) + /'(0) ,.
X~~

b) SA se caleuleze lim 1(x}+I'(x),

,5p I c)

sa se arate cl fimctia, I

x este c oneavi, pe 1R ~
x 2 ,- xl

l~ Se censidera functiile J,« :[0,1]~, R, f(x) ~ l-x ,I g(x) = 1- x+ Sp S.P

+ ~U+x2()~: _x2009'"

a) .Sa se determine mnltimea primitivelor 'funepeij: b) sa se determine volumul corpului obtinut. prin rotatia injurul axei Ox!t a graficului functiei
1

I~

Sip

c)Shearatec!

J(x+l)g(x)dx-<l.
0

Ii' (11)

) Bl'

~ (x..) -=-X' I .'

'.

'..~ eX .' -.

- (.

(V

+- e"'
m

e z.(,.

-I ~ 1+ '...( ::;:/1J '[

1-( 61 ~
~--)

J
Qo

-t

CJ

:f

i_~J-=--

i 9+#L:J ~ l<,'_L_)(-t,(-fl+e;r~!~~L X r: T eJ b - e <- 01 Irx r;-ic.. -)';f


U

(r

OJ =J(

0 - .; v

+ j+

to _=-

(
J<.

;(-)~

CQ.X-;' »r
{

...' '.

-=i.

-K_

e.ou.r..aAi .:

tJR- it<.

.er),

u-oe (C,~J ~ ti J ,f ~ I' .'=110:


3

-K) ~ x::;'i/ {
o

.(~21.

r;c:JolJ( =-

<!.) ~ +J) Ccl tLi) ~rf+l}{ J ~ X +)(~, . ~ ~_ X Iff X e- [o( .{J


~eJlQ I

.(~t- - - - f-)(

~~

l: .c . /
2_

n1

eX f-.(} 8 cx-/o1K. = C J- J{
I

,I

f-o""

,1

:lo ,~ "... . ".

--J

:lOr/

<1_

BACALAUREAT ZU09-MATEMATICA _, . oba D, MTIt 'progrBm,p M2

MinisternlEduca-·ei Cer~et8rii ":i (BOlvirii, Centrul Na.ional pentm Curricu.l:u'm st Evaluare til -'n,vilPmintul P,reuniversitar
SVBIECTUL

m (30p)

5p

a) Sase verifiee ca 1'(.1:)= 2tr(J-~) .pentraorice xe [O~+"",).

(x+ex)
l+e

Sp
5p

b) Sa se determine eeuatia asimptotei orizontale catre ~


C C'''' '1JI8

bll grafieul funetiei

J~

x I 'J( "'0' se arate c. ,_ :<, ,x )"l-e. ~ one-are ar '.e: x' ~ .,'., ~, 11.1

Sp Sp

k)
(;j)a .--..... --..!' _
,
,

-::::.~'L~

~~")r -

,~

X·~) +-~~

'

.. c..L -,(

.'1 c x]

v-x:;:O

Li_.

'

-- A+~ I

-A

~)

e)
i{fkl.)
L

I........ ~

-- 20~O

e:
~

d_'"
,
, ,

Vo3~
Centrul_.Na·don8 SUBIECTVL :IU (JOp) 1. Se considers funepaj": R ~ 'R, ~!(x) 5P a) Siil. se oaleuleze [I (x),
x~D
XE
':=

Ministeru1, E,dur;atiei Cercetirii _.Ino"ii,rii pentru Car-ricu'om. si Eovaluare IB,; vlJimiutDI. PreUDi"Verlitar

(x2

+ 2x + ,3)e.t ~

Ia ~

5p

b) Sa se determine lim f (x) ~ f (0) .


x
&:) SI se demonstreze ,ei functia

,5p
Sp

Ii

este ereseatoare pe
=. ,xl

.a.
+ xln,x~i
g (x)

2..Se considers funetiile .f~ g ::. DO) ~ lIt, f(x) (o~+· oJ Si fie arate t1 J este
(I

~ 2x + ln x+ I .

primiti:vA a funetiei g~

MinisteruJ Ed.Dca·- ei Cer.c=etirii·1 JnOl'lrii Ce.D,trp] N,ational pentru Cp.rr.ieuJum 'Ii Eva.lu,sre i. nvAtimADtnl Pr'euni'versita_r

m (30.p) I ..Se considers func ia f ~ (O,+g:,) -? R~ j(x)


SUBlECTUL 'Sp_1 )C a..j! - se

==

xJX

~3x ~
X'E

.. ~ "-.,(') ~ vennee ell. x' = 3£-6, ' pentru once 2

(- l• ) .O;+oa

Sp' 5p
I

b) SA se determine intervalele de monotonie ale fimcp,ei ./""


e) SA e demonstreze ci --4 < f(x)

+ f( x2) s O. pentru once

Sp 5p

2" S,e considera functiile ,I, F,:R -4lll.~ f'-(x)=ex ,+3x2 +2 'I) Sa, se ante 01 functia F este 0 primitivl. a funcliei j;
'i

,i F(x)=,;t

XE

(0;11.
+xJ +2x-l"

b) SI se calculeze

jj(x) -F(x}

dx .

o Sp

k)
(

~ uq

::;. f!

-=- tr- (L)


i=-{}C)

..p

J'

I tr.( 'C 'r..,. )

fl

/~ (;)

t'

A: IrK)

.....-il"""5': 1-(1(.) ::;:;.A

(.
I

..............

(X..

'" ~

L .r. t" r j _ ........ A - '-.';' -

.
0

B.ACALAUllEAT 2009--MATEMAl1CA - Proba D, MTl, prDgra~.a,,M2

S'UB1ECTUL

m '(lOp)
f (x )= ( x2 - 3.1- 3) c,.:( •
10 graficul funetiei f ~
este
,t
I'

1. Se considers fimctia f: 11-+ R;


'5pl Sp

a) S,! se caleuleze f~ (x ) x e R. b) Sa.se determine ecuatia asimptotei orizomale spre ~


Ie) Sil se arate

5p

ca tange'nta Ia graficul
!

funetiei j, dusa in puactul de coordonate (~2,jf(~2)),

paralela en axa Ox

_.' '.A>+2~ x<O 2., S e considera functia f ~1Ft --+, 'R. dati prin ,f ( x ) = . ' t" e + 1'I X '~ o·
O -

S'p 5p
I

III Si

se urate

ca fimcpa, I admite primitive


1

pe JR ,.,

b)Sasecalcrueze

Jf(x)dx.
1

-I

Sip

c) Sa se demoDstreze oil

.( J

rei xl' x'2)-. dx '=~'. . " 2

1;)
,.

j('~~

t c~,00 0 -:::--

- ,c_""> ~ c)

...

- re~)(\1

C }Cl-'3X~~

,...

;~O<?

fJ .•. _'" ~

'X2

- . )1.-

3)°
t:-

;(_7-a<J ~
~~~Dc

,.,.'

· s ,:
~
r~

=-~t{

@ ().) f

/1;U.

~.

f t «s}

~"

;(_,_C\o

2_x_-; -e
_/

€)(
.... ··..

_fL

e-x
0.•

=0
.

-==--""';)

=- ') ;;
<J..

...

ta.k ~ vUlcA.v .....


_00
_ _. ..

,=-0 ~
...-

C;( (-

x p)

!J . .

((~::=

~+:L-G
OQ

e .---0

.I~.

~tM~

c"

.•.. ~ ~

t 0) U (

°l +-aoJ - · .

.~

)C

>- 0

(0) -::;.... .

...

=--, ....._-•...

v ...

i«,

. ...

- ...

iTj
-j

.c) J)( ..... r

-- 2 i

Ie"'" __-- +fL -t- .•.•.. -f.. -fL

-J

D
~

:-:-

I 2.

-y---- Z f

_L

4 1-..n

t:::

__... -

le 1-:3 Q.
2__ •

I( "jolJt: ~..S-I..(e x Tit) )(.


1.2..

(){X

=-

S e. ,( +-j c
,I
I )(

OL(

oCK.

,I

-=-

,MI-n"';I't;Q1t:e' .._'. _.' 'Ei"d":'I'" ····ti···,,·,··;!8! IC·':."ler~e _~.:,:.~ ,~, 'r"u:l' ..::_~._,Ul:,a". "e:I,.. ··",·'··· ~~,··:,.-:,t,"'l!I',·,·,,.,,,,'* '~.""'~,va,nl . _.arB.'1 I'-n -~' ···,·,-····:t""'··'IN"II,·t""-~n"··'·'I:~'·'-'n't"r·--i~ · .._,_",_1.\1, Currleulam ....E:"v8:,g'81re In -,D~a:;a'I:D~~',~"~",.reU,QJ,v~r.S:I~a.r: ,'., '" """1,';," ..,.. 'j' ','. ,'iooi',t,'·I"""",,-.~; -w·· 'IP'--"" / -"~"'" .. ",!ii:+", ,. C _ _.. e'~~:.,.~~.~.-,-, ,~:a:~,._De,: !~)1,9· '_:._:!l.l'CUl,O~,all.~ : ..
_";iIii A, ..

V· -.
..

·0····.· ->
-

_:

---

:J ~_
.-

_.

r
;-z1?

I SUBIECTUL
, -, ". . ",.' ~,'

III (30p)
"~

••1. Se considera functia


5p"
x =+1.

I: [1,+
,,', -

.'.

co ) -)

JR, f (x ),
I,'" ,: ','

x+ In ~ ·
x'-ln"x
1

a) Sa se calculeze lim f(x ) .


..

·, 5-p
,S,p
,;

" . ','. . - r! )'"2,!(,:,'lnx"-1)1~, . [, ).... . b) Sa se arate ca .'. x = '. . .2" oncare at fi x E 1,+ 00 • . [x+lnx] .
.. :)",'S::I~ - d..-· :,..,. .. sraficul runepei . '. 1,1, ), '. lID e '."ase .tetermme ecuatia asimptoter catre -t-oo a grancu funetiei g '~':['l- + 00,'1 ---7'~,
c";'·';'"···',, .""':""--':"~' : .. -,;: ,,; .. "." '}":"
~,

, j,(.. )" " ,g.(::'" ),_,,'X,' ,x, 2'


~,:_r

(f(x)+l)

-,

--:.".'"

.: ,:.

,: .',
I
I

::

:_, ..... .- '" 2. "'. considers,.... "functiile Se ..... '" '•...•i'


'iO".

.,'

f, g . R
'.' .-

';'-(

." JR., t x ;;;:;..x 2 +], ill


.,"',.) ", " .. '(" ,.

'),1.

:~

"

':";

.--.

~lg(X )
..'~ _
I' _.,

":---

= 2'·
X"-' .
'0'

,2x
,

+.
.'

. '. .

'1

5p ::
SiP""
,

'i
!
"

I,

',.. 5P., '


,

t)
,,
;

/-,

-r- J"
~f"

)
,:

'

tJ't.J)" ~'U
r

J( X~ 2:;>p
'. • I.

--gV ~..
,

(X.-l

"/ l tI-.:<. GR , . .~
,. ,

,/t,

, . ',~
".J

'_'"
~

a
"
_' ,i

,c'

"LX} B,ACALA',URE,AT' ,2009~MATEMATIC,A


,
I

'.' '~"I\I.'Z- ~
;J
l. ..... _

19 ,-

Jc..}

0"'_-'.1',',-':_., 'v-,':,

',
~:_-.'._.
I

-l

A.,

!,

,to
.J 1

.--P.

CX.)'~I ",

~.

('.11'")'-'

".

of r ... ·'·'.X'::'
"

"

.,

(__)(J
. . ~

.. " ;L~, , _r)


'

"
',-'
'

-!
I

f)
~

.'

.............
...... _-

'

,' ..

...-.

:::::::

rO. ,0 _:

_=~

~:'

,~'-..-J,"

'-~',Z,+!l
I
I. ••

-I{

..)

1-

Proba

'D" M,T2, :pr'ogr,ama M:2~

'J
''-

~I

,IW-.

p#-

iIIF:

1-

j
·l~
',:

,_.
~'J
. ..

.'

~ -.

,~'

/1

'(".x)···
.
.

. .

.1

/t'L.. X7 '_.
I {....

:-'l'f:-

rJ' i

" .

va ~<f
-..TUC

- __~I

"_~

or

I!!!!i!!~

I"_::~_'_'::':"

lVIinisterul 'Educatie· Cercetarii 8:·' Inovarti ,, :'-,':'< :, :', ,,", ~_:,:, _ ' '::'-.,_"_;1' Ce,'ntrul Nationall!e'otru Curriculum "i Evaluare 'in 'Inv'itimintu'l
_ /,:
- . .'

, ,':, i

;1_,

'~'ci"

", ,',:',

" " _,'

,I"

'~:

:_

!_"

~a5'._

'

:.'_-'pj'._."-~

_'

~.'-

.. -'

",'

._':-,

-_">.-'=_,

-:

' .....

_ ..

~-.I_..__ :.._-_-~_

.... __ '~-

__ -:--

~_·-'.-:l--J

_:._.

,:

_"_

.,--_.:-

__ _" _ ":_~" __ _

~'~l""_'_'

~_

'.

__

"_.-~'

Preunfversuar ow'
.
."'[0', _"', ',. __ .,

_~""_':_'~="

I SUDIECTUL
:1

III(JOp)

:1

:'

1..Se considers functia

I: R

.~

]I

.r (x)

'

=x

-1. x +,1
2
Ul).,

"~" ) a '~ " 5P ': a. S-.... se arate caI'(f x ')'


i'

4x' .....

,. i' oncare ar fi x E k( • r

x+l )" (2:

5,p 5p'

II

b) Sa se determine intervalele de monotonic ale functiei f." .


,

.
'

c) ~tiindca g ':]ll* -7 JR~ g(X).;:

f(x) +f,l!
":,:,X' "

,Sa se determine

'.
I

;:

3 +,g( x,--) +...+, g(x2009).."-,+ x20lO ]1m x,~o''" --,--, , , ,-- , 'v,2009' ,-- , --- --- - ---, ,~ -g( x) + g(x2)
A

e2
1, 's """",:"",""'d",-,~ "",e'_:',"': conSLera

['i -I =n ,_

f"-'hXl n_ X dx , pentrn once nEe ", ..... """,',


"i:',' "-,,,- :~'-'-""" ",'

:',

~t 1~.

Sp"
_-'

"

a) S,H, se caleuleze 10 ,.

j' ~/ t!....
,III

""Dlt-"'"

-"

tlt~~~

©
,
,

/1

, --, K, .. C·''.., J'_ ...... '

'- .•.... ' ;'L .

'" '

' ',',"'- j.r , v

,'" v/' _ ('._ "" '


_.d

A,.,_

A-~

.;;: t ":
"s

'."'I.A--

"" A'

,I

',

A-

Iif'

L (LL~{
,~-.~:;

,"""'_

q c1
,

(~)L_J'_" /'

x";

_' rX. ,L.,

L ..-- X'" ."

ete ~ '~JU'/b
t'l
,

1'7;
.',
,,'

'1Jt

'~:r

',,"

'1
'

,•

__

(.'j

.;1 '..
",
.,'

~VL.
Q::a:±'

"",

L"
'"

.:
"

",

J:'
.

:~
r'"

«~"':r

.-

If

--

G
.

"'~~/'H:"~,' " ,~.


,

V 039
MiaisteruJ Edue. e:i Cetceti'rii ~·lInDvir.ii _Ce.ntrul 'NaPoDal ]!)!D'tfll Curri;emum &J Ev,aluare in nv,i·limintu'l. Preuniversltar SUBIECTUL In -(30p)1 1~:se C onsidera functia t:(0, -+ 00 ) ,--+ lit ~.f (x) =: In x - ,x +·1 ~
5,p 5p
a) Sase calculeze

II!( x], X. E (O;~) ~


e ~ [(2):::; 0 ~

'b) Si

se

determine punctul de extrem at functiei of "

5p,
I

c) 'Si SIC arate


_

ea .2 ,
2
~

2. Se considers functia

t : -=J 1m.~ f( nt

_ x'-l x~ 1 x) = , ,'_ , '.


{' ~

-x + 1, x <:,1

Sp

a) 'Sa se caleuleze jf( x) dx ,


b) Sihe determine

5p. ,5p

a € (0,1) astfeHjj_oot
l

J I( ax = L x)

-=.il

C) Si. se ealculeze

C~)

'f t~1~ f -J ;

Jxf (
,

fir; )

ax .
)( C;

fr)

( t
X
"

t 0l +-00j
::..0 ~

LX-

-=- 0
r

-:=.- ",'-

J'..

__.._.

4-

> iA -:=.-0 -=-? X -=---1)'" -)( ,',

f-- ( d)-::.O

(~)

+o

c.-)

1/. Olt
YTDIEC'TUL. . . ..
..

otulPrelUJ.h.rersitBr

S UD,·'

In (lOp)

1.~Se considers functia


Sp

t : IDO)'" -+ R ,,'A>,-X_'~ ,_ (·.0,+ J: (v)'., .


,'!Ii..

1 2
x

S~ .11 .. .• , b). ... se determine ecuatia .tangentei Ia grafieul functJ,eJ f .in punctul J. (1' 0) ..' . _ ....... Sp c) SA se calculeze lim fix) ,. , .
I
I,

Sp

a) Si se ealculeze

•.

f;(x)

P-:

~"_"1Ii

!I".!'.u.U U.

,,' XE '

(0.),+ ,

II)Q

S.P S.P

o ~)
)
e)
.

..

IJ~)

S
J

-;rULf ~;.

u/ of",":-

S. ~fix)F{L} otx ~
")
j!) )

Fbc)
2.
C··· I)

_ ~ _ /.tL2..) _ (
~

r;,

. a ..

,,/
I

2:::

~'{J_~-

:;:_:Cr;l} =:

(,tLI

z.

A'-\'-1.M-

0._

2.-/ - 4
.

2-

c)

~'i. (r;:J -: S' I f&1l d(' ~j eX - ikJL/:K J ~:[,. llAJ( 0& ::: A
z:
. .1

...

-e..R..
-e ••

z:

e_

_.

..e_

,f!

:: .1::' {.... -~ ,t
~

~ L; iC ck.
_.,

,ti

e
j

e.

A, . -' C :4/..--. lu_x


~. r

I.~ .i tJC../ ~ .. ..

, ... ( '.•

.
.

l'l.-f ~ ~._..

-4

. BACALA.t.M.EA T l009 .. ATEMI .. A· l'>C it. M T t

5 eXI
..

~~

-"t
eha D MTl ....' ..., ~ •. . ~ ',.' .•progmmaMl

e_
... ,~
..

_
.

;;- _~. L_l-f-l


_~ 0<

...~

.•. -e-l:-€

_,..-',:;;_

t.!t

e-:3

Mi_gitterul 'Educatiei, Cercetirij ,i lDovarii ,Centrul N atlio,nal.peotnl Curri£1!IIum si EvaluBre in lovi.'tamintul PreuoiverJ·itar SUBIECTVL
.. ' 1 P"IeJtuJqla
.&,,:....._..

m (30p)
J ~, l!·+
~ (.)

00·

R.., - .' f ,x·,.=· 2x~ .1 ~ x~l


'(')

Sp
Spl

a) SI se caJculezefl(x),

x'e

(1;+00)
=-1,
;(·=-2

b)Slseverificedt

x~.2

lim !(x)-!(2)

5p

e) Sa se arate cl funetia 2.Seconsidemfimctiile


4-

J'

este descrescatoare pe intervalul [I, +. OQ) .

/,g:(O,+oo)-+It,

!(x)=1+;

~i g(x)=

:.lnx,

5p

a} She:: arate

ca. f (x ) dx= In 4 + 2 ,.
1

Sp

b)Sheverificecii

Ig(x)dx:=1n4-%.

Th

Ed ne'D eJ, C ereeraru I. '1'-.. 4,X·!I! J.lIOV3.fn, Centrul N.arlional Denim Curriculu.m si. Eval.are in. " ,",alimi.lul Preunivenitar
••

l'Y.u&lS'lel, OJ,

,':._:

if

..II

it

'IiiI'!Il1

SVDIECTUL In ,(30p) , 1. Se considera

functia f:':nt -+ JR, f (Jl) == x20 ruo+, 20 'IOJ.: ~


It

5p I 5:p
5p

a) SA se determine ,I" (x) x E' 'lll ~ b) sa, ~B demonstreze cl ftmcpa I este convexa pc lIi, ..
c) Sli se ealculeze lim

x~o

1'(x ) - f' ((J) .


X

5p
5p

a) Sa .I'IC verifice c:l

Ie (x) dx

= 1.
e

b) Polosind identitatea

f (x )= g (x) -

;(2X+ I

' adevkati pentru orice X" 0 • sA Be calculeze

if

(x) dx ·

Sp

([) ~) .fJ)

,Centrul NaliuDiJ'l pentQl Cw:riculuDI Ii EvalRare


SVBJECTUL ill (J'Op) · 1. Se CODSlderi fun'cpa f :.l!'\, 4 '_ "D
.1m;..
T'IJ)

Min.lter. EdncatieiL Cen::etirli

i ion,vitimiJduJ
luDVirii

V043
Preuniversitar

f(')''x. ,"

,==

x'

2 x 2-x+l
-00

+'.x+l

'"

5p Sp

a) Si se determine ecuatia asimptotei eatre

1&grafieu] functiei

f"

b)

sa se arate cl 1'.( x) '='

, _.,
2 (x

-)' 2('.2.x- -1 ' +x+,l

' ,'2
)

'

pentru orice ,xE' JR: .

c)

ss se demonstreze
e'

eli orieare ar Ii x E m:. avem


,

1-

=:;;

f (x" ) + f (x? ) <:: 2 .

1. se considera funetia f: (0,+ <Xl) -+ JR, f( x) = x _.!..


x'

:Sp

) She ealculeze

J f(x)dx.
f
este convexa pc intervalul (0,+

Sp
S'p

b) Sri se arate cil once prbnitivl a funCliei

co) ~

c) Sa, se demonstreze eft volumele eorpurilor obtinute prin Tampa in j urul axei OX ~ a graficelor

(f) 0.-) . ~
-t)

;fr_x;-t ~ ~
X--,-oo,

)(

{.(~Z

;(--;>-00

Xl(;f

-:_i =-? ~ ~/' +-}+ ~) rJU ._"~2_

e~'

=':" ~

.a» ~

...

~X/-=--

(~)(_-t)

(_v_l4:k.+A)(' " ~"


"
)L

[}Ll_'(-f4)(2_1:-+1)_.~~t;:-:r~~,'
"

",'

_ +):. + ,:')'2__2I '" ,

" '

'

C K_ t Ii. '

+ Jc +J1 )

c) .:(. CJl.f
, (.JG J

( eX

-rJL+.J.)
...

L -,(-=:.. O~?

.{

-::, ..0 ~/'.

Kl(2-

..

J.

f,-(-lJ-=._j__,

],

!(-,.lj-=-3
J. ..

it)(./

v 041
Ministerul Edueatlei, C'ereetirii Ii fDO\!~irii Cen,trul National, pcoIF-Dx Curri,Pewum ,I EvaJuare iD~IDvijjmintui Pre,univenita.r SllB,IECTUL W' ,(38p)

id " f' !ft., 1,~,e- canst,era.' fun etta .' : IDl~J& D S


,)t

~ • 'x}

f (\

X' J

+ ex'.

Sp 5p

,s)

Sa S~ verifice

ci

f' (0) = 1~
lim
,~f~ (x)
e'x

b) Si se arate ci functia f' este c'onvexi, pe R. ~ , ' ", ,,", e) S,I se calc uleze
,

Sp

X'-4~

21 Se considera functia
5p
i4l: a) Sa se vennce

t : =-+ R, iii.

f(x)
3

= eX i,

x~

ca, lfft \,x );J_ '_'; ~


o

:='e- ....... •".

Sp
[

b) Sa se calculeze

Jxj(x)dx

]'

·
,2

Sp

c) Sii se mate cI daca F: lR ~ IIi este 0 primitivl a funetiei f. atunei

(!I· j

(In x)
X

ax = F (2) - F.( 1) . '

(fJ)a)
.....
"

-.

I)
.

ii' A..~
1(-> 1'-00

ILIL} -

_ fvt.J.A-. __
'J"( ""~ 1'-__;.r, -

eX
L",
n" ":'-',

i.

~ Eo: - (.u.-t_ -K.-) 1-';.0


.k:~
~.r .. u..u_
V'. 'r r: A... ---~ ~a;:)

1 +e
I

~ ... ~
;(-)

t-{)O

G
e
-t
K_

--JC) .
,

f- e

"" .........._ ~. ~
(',."," '/ ,'.",K""-",,I "

"'1:.-

lC, "

~ ;(_- ') ~

.e.

~ rL ~
"

!r. = ('1 ...p qCX.}


Cf 4 Ie

X)· I f- 1:::.> -, 0/ ~ J( J =:. \.A..'( f- .. .::::_..(_..


.
IJ

A,._,I(

e.
A

"IL

v ..t:~

r:

Q\. ~

_f:J

> t:

"~

C~

:-... . a

re ""
Ir-:J

a)
D -J V

J'.p rl.k:/o/!.J{
. l(
O ~
L

-J /LK/ olK:~f te k:_>c J oI~;::;C:x_ : .r

~
Z
D '.

e-

.(~. t = ..~e
D

-)C

2._

/~tk

:::.

J Xv!!
",..

r, q I,

/QJ:-:(-

f -e 0= e -1,_:( =e-l 1 J.
..

oLX- -

--

D·· 0.1-

3
',...

~.
C

3··
,-

e,

..

MiDisteruJ EdlleR" iei Cen:eti ,-jj .~ lDovirij Centru" Nalio,nal ll!otru Curri£u1um Ii Eva]uare in .·Dvi·timintul 'Preooivers.Nar:
I'. a

SUBIECTUL
1. Se

m (30p)

considera functiile

t.g: 1m ,-+ lEt ~ f(x) = (x~ I )e


-ofJ

ii. g (x)

~ x e" .

S,p 5pl 5p'

a) 'SA se verifice cil'(x) ~,g'(x) pentru orice X,E R..~ b) S:a se determine ecuatia asiraptotei spre la graficnl functiei g .. c) Daca I ,C' R este un interval, d se demoastreze eli fimc~a g este cresc;1toare pe I OO'cl numai da.ca ,funcpa ,f' este ,ccnvex3 pe I ..

,i

1. se considerlruncpiie Spl

I, s ;[1,+ ....) --+ n, f(x)


.

=:lnx fi
x'

g(x)

=:1- ~x ,
x-'

a) 51. se arate

ca functia f
S'

este 01 primitiva a funetiei g ~

Sp

b) SA se calculeze

Jf(x)
1

g(x}ib:.

LL~'" . a ___.. (9".' .

_.

' .. '

,',........
.

"

_00

G'.t-

c)
,BACALAUREA.T 2009-MATEMAT1CA - Preba D, MT2, progr~ama ,M]
....

... L C
,1

-~a..
If'} ~

II

<

c_~

v
S~UB,IECTUL m (,lOp)
"d d,fun Mil, , "C .: _,;+00 ) ,4 ,1-~, 1 IIIS'~ Ico:rua·' .eLa ' 'etta., I: ('0 Sp
5p
I

O~ 6

Mini,steru.1 Edues"!! ••CeTcetarli t;WQwrii Centrul Na1iunal peotru Curriculum ,i Evalaltte in~ vi'j-illlintu1. ,Preuniv'ersiiar"

f'( "",X,

J = .'xl

x+L~ xE(O:I)'-. " ~ I+In x, x~ 1


=e=

,a) Si se studieze continuitatea functiei f in pun,ctul Xc' ~ 1. ~


b) Sit se caleuleze

lim [(x)"
;0

3 e, SA. se arate cA' j(') x 2: -, pentru mice x '> 0 ) '' .' 4·

2. Se considera functiile J;«: (1.+00) ~ R. f(x) =x2 +2 ~i g(x) =xmx. x 2

a) S§ se verifiee cli ..f· ..x· dx = 2m2


I

I ()

7 + i"

.MiDiliuruI Ed.ucaVe\ Cercedrii Inovirii C!%',ntlJll,l!.ajonal pentm Curriculum .Ii EvaJuar,e in ~Bvitlmlntul PreOD'iversilar

SUBIECTULm (lOp)
,I

I" Se eensidera :funcpaf:' [l~~ eo)


a) SA Be calculeze

sp' 5p

~f"l'(x l, x e (1; +00)


. - 20110 ca .In 2009

~ 1R, f( x) = x- 2m x ~
I S; 2'"

'. _ b) Sa se demonstreze

c) Folosind faptul ci 1:<: s xl S 2 • oricare arfl x e [ l; x

J2] , sii se demonstreze inegalitatea

x2 -x

s: .21nx,

pentruorice

xe

[1,J2'] ..
3
=:

2. Pentru fiecare n E IS se consider! In

2X'

J:

-1

dx ·

's,
Sp ,Sp
.' _. , 3N'+] -.2 n+1 ~ ci 1,1n+2' ~ 111. := _ n + ] } oncare ,~. __,

c) Si se demonstreze

ar til

11 'E N ~

0-)

.J LIC.I ,( rt
~x../~O

(.... _ i 11u_ K.. I:: .) ,. s: ...•.. '.


;__..,

,-

.t -;Z = I .'.
X =£

K. -2.. Jt G_ [( X I

?} t

s: -~

~O

=>

+60

) ./ t e] -- i_ -l

&~

_"!l~
.'

W(JJ+~.eu_
!l (idu.. - .' .
'<-0,(0-

2.,OIO~

~2()o'J-f

20).0

k co O'J)
[A

···te

p-e
-<..
(J

141;
"7
.

x. - 2

..... M"3. x:.'l_


,Z_

.2&" f.._. J
,/J
t:,LL J(_
1l.:_

(f-~~

X - 'i ~ l

IJ O-L

x-

(I l -"-/ -IJ

['J'- rIL
t

[,II v;_] C [A-t


. .' .. '

I I

2-1~~ .
2...

1...RJ (0 s "LcM 51 2

i-

(}(J

~tcx.h rh Gflifj)
X 2. _
'., '.

s,

<?) a...) J.... 0 ~...!_.. t: .


z..}(

J ~ _'.~. S __
,(

a:,( -..

~) -

1-1 :;_

_ ~

J xt-£F
_ ~(' . t.
~

1~'.-LM...c: - j_ '. 2._ -, c A. £..


3:

.12.

X -(_ -l r..<..t '.. .__ X+,(. 2,....:l.

(,/1 -t -v.t_ 0 Lu.


'3
~,
.

4) ; '" - .... j_ ~2. = 2.. <.. 3

olK;:;

1S ~ ~L ek- Z ~(Jt2-_d) =i_(L.. e-e.s) == L


h 2.
2_

v. ~

~A

n ,~

B,ACALAUREAT 2009-MATEMA,TlCA - Probs D, MT1, progra'ma Ml

~J
~

1.

,3

X ~ K.

- .f.. _. v. ~ ' J . . ·~ ':/,.._.: "_

J.....
v... A

') . ILt
'._. '_. ~ _"V ..·._' 0lA.. ~~

"-t. -f:

I .'3
~

"3 I'k +.!_


_.............,_---

2._

tU.. 4- I ,

r'''l_
I/ A~

c_ n.J l::- '/

J..

X. ~-A

2-

(k+,f

2-

tLL+4

Ministerul EduCBtiei. Cen:etilrii , IBovirii _Cen1ru1 ,Na.'tiona), pentl1l Curriculum si Evaluare iB ~Dviti,maDtuI P're'universitar SVDIECTVLU (30p)

0 ·'d x tuncpa ' ('0' 1..Ij e CODSl era fun . f- :',~

DO ,

)'

---7' 1m ~,

,-

f'()!x '..... ~ ~
x

x+l

5p'
:!ip
I

a) 811. e arate s

ca ['(x)=(x:

1)2 - ~ • pentru once x>O.


orlean: ar ti
XE

b) Sa se demonstreze ci
c:) :Si.~se calculeze lim
X"-=l~

~ _.fil . 2:/(x), 'IX -s x +1

(1;+00).

5p

(x f (x ) ,/(' ~J'IJ:,
,
,

x""

Z. Se considera In ""
Sp

Jj

1 X'X

1'1

(:2

+1

.)

dx ,unde
1.

12

eN.

a) Si!le verifier: ci .10

+ 1'1 =

.,JJi
.

Sp
5pc)

b) UtiIizillld identitatea

(! )-.!..- x /' +1 ,x
,X'- +,1

adevikaUi

pentm orice

x:# 0 • sl se determine 11"

Sa se arate oil In +1,,-2 < 1 I ,oricare ar fi

n-,

11 EN.

n;;:: 2 .

.'

(f)
,

( 11-4;:;.[ ) lLt_~trf

Ministeral Educatiei •.Cercetlrll , lutvirii Centra'i NalionatRe.ntfu Curriculum s· Eva] are in~DvaliDtdlD,tul Preuniversitar
SlJBIE'CTUL Sp Sp Sp

nr (lOp)

11 Se cons.idem functia /' ~(OJ'+ cc) '--i' nt, f (x)


a) SI se calculeze
I!C:I"" I,

= (x -

2) lox ~

I' (,x):.. X E (0,


X=7'[

Dr:I )

"aI" 11, 1m.' b) ,~a se C CU.leze li .1( x)

,x-l

- ,/ (I ) ~ " -

c) Sa, se arate ci funetia 1"1' este crescatoare pe (0,+ oc_) ~


ti'I .Ii.'

S e Iconst et_ 'd- , 'I

G ....... ""1 ,, If'UUCpl_C;

f,

g: (0' "+ .

oQ

)' 4

1Th

~,

f () = vr: ,+ 1OX' ,x, x

~ §l

() gx,

=- ~'+ 2x

2~

5p

'a) Si se arate ,cl f\lDc·ti.a f' este 0 p·rimitiva a. functiei g .


4

5p

b} Sa se calculeze

Jf (x)· g(x)aX

rj) a_) .ft.)


c)

c)

::: d
~ ~

(
Or..)

--

A -J

cf?
't}.

BACALAlJREAT 2019-MATEMATICA - Proba D, MT2. pragrll

M2

Minister" Edue,s'. Cen:etirfi j Ino,,:irU (:entrul Na'tional penim Currittu.lum Ii ElIsJuargJD " 'vitiminml Preuniversitar'
I

SUBIECTUL III (lOp) 1~Se considera functia f: R ~:Ii

..

5p 5p ,S,

e: x<O ft') Sa, se stndieze eontinuita tea, funcP,ei f in punetul xu:::' 0 b) Sl se determine eeuatia asimptotei catre la grafieul fUD'qiei f ~ c) Sl se demonstreze c:l funcna / este eoncava pe "intervalu] (0,.+ ~ ) ~
I ~

, f,'

()

X.

=.

'l+JX,
x'

x~o • "

to

-....00

2~Se considera functiile

Sp

a) SI se determine

If (-JX) dx ·

f, g: ,HI! ,~R.

, / ( x) =~

,i g'( .X') = X

II

..J._J

Or.:,

99 '

{j(

I==-;( '
,

el)( :::
o
BACALAURE,AT lOO~MATBMA TICA ...'Pruba D, MTl, prO~Bma Ml

- :L e '~

100

"

,Min'i smrul 'Edul:9 e,·" Cercetirii "i Inuviru,


i

CentruIN'ati,ona.1 pentru Curriculum si Evaluare In ' 'D,vltimlotu'l PreuDiversitar,

, SVBIECTVL JI (lOp)

I.Be considera functia f:'Ili--+IR"

,,

f"x,

()

" .LX {

In,x,x>l

_.' _',

+ 3,'

1I

<: , X :~: 1

II) S a Sf: stedieze eontimiitatea ftmctiei

in punetn]

Xil ~

1~

b) S·l se calculeze lim


X'~~

j(x) .
X

5p

Sp

b) She calculeze

o
_2

Jf(x)
2-'

tit.

Sp

c) Sa se caleuleze aria. suprafetei plane mitgini'te de graficul funetiei h : [O~ ,---t 11 " ,]

J"()x h( x ) =

e ,+1

: x - x • axa Ox §i dreptele de ecuaPi x ""O~ x "'" . 1

3:..; L +:zx =_ € {+ )(~l')(

·F7 f-

-=-1 (xl, tl-xG-ic =>


=.

~ +-(~cj ( ,,4;::.
o

~(;l) - 'F-(0)

e+:

·3

+1 ~ 4'-1' z:

~ 3e+1.'

c)

V05Q._
.Ministerm Ed.m:atiei, Cercetirii t;Inovarii C'eo'trul, ,atioDal DenUu Curriculum si EValu.r,e in ~ vimmiDtu'[ Preunlver,sitar,
SVDIECTVL W' (30p)

77

1. Se eonsiderafunctla

f:R

-4

R;

tz.r,~6'jx<4 (x) = . JX • :t > 4

' unde a este parametru real.

Sp
Sp
5p
I I

a.) SA se determine val oare a, reala a lui a astfel inctit Omelia

f sa fie eontinua in punctul

Xo

= 4 ;;

b) Sa se ealculeze ,/'(9) ~
c)

Sa se determine

ecuatia tangentei Ia graficul functiei f In punctuJ. A (9~3) ~

2. Pentru oricare PH:" N! se considers fuactiile

In : [o~<><;!) -4 R , 10 (x)

= I ~i In+l

(x) "'"S In (t) dt ·


00

.f3-)
r

t- oLf-:;:--............-.."",-"" ,Z_ /' o = ~_"',', e:,2t,',,'"


v
K,

fl ,,_

BACALAUREAT' 20091..MATEMA TI€A ~ Praba D'I MT2,r pl"ograJ118 M2

V053
,Centrul liational peO.tru C:ur.ri)!·u1um 'I_i'Evaluare in li]vatltmi»:tul Preuniv·en·itB.r
SUBIECTUL Minist:erul Educatiei, Ce_rc:etlr!ili, Inovlrii

m (30p)
'11"-

Sp
Sp'

1 aJ S-K ...... . '- . ·.",.se·ca 1 ,1 cweze

-4.1'+1 'b) Sa se determine intervalele de eonvexitate ,i intervalele de concavitate ale functiei f: R. .....-+ JR "
x-+13x
~

imt.

3x 2.. ·-2x-1 " -

f(x) ::x4
5p

6x·2 +18,;(+12.

c) Se considers funetia g: (0, +00) -+JR , g (x) = (X2

~ 1) Inx . SA se demonstreze
x<O x >O ..
"

cl g (x)

~ D~oricare

ar fl. x e· (O;~) ~
x+I,
21)SIC eonsidera funetia f: R. --+ ill. ;
.,. S.P ra) Sa se dernonstreze eft functia
!

f (x) :=

x+1

1_C "'rJx ,

I admite

primitive pe

Il(.

5p 5p

b) SAse calenleze

J I(x)
01

dx.

e) Sa se determine aria suprnfetei: plane cuprinse in.tre graficul functiei g : II. --+ III g ( x) = - x I ( ) • xl axa

ac

,i dreptele de eeuatii x ~ I $~ix' == .2 '.


,f),

(3
-.

2- 2_

1. )

cD ~)
ir'

--t ·
.e-

';(-2-

1- -7 4
~l:t.l-=-

3 x. -

{.r

-+ 4

)(_ ;(3)( -;.


'v

.- ~)'.. +l

6'x -tf

J))

f{

r .> ~;(LJl+.{Q; 1)(


==-'/
()A

'i ~)cl-=-O

«». [J('=.')

·
-=0

J if, T-{JC/~ ~:>

,2.,

I K -l-:::-n ~ 7,,2.-

/e « '''''-'' -,

'L

".t .

~±4

,, .'
I

f(~.i}=-4A

f.(,(r~2r

'.'

~)

..s=r> \/1

.Ie,... 0,

(/KG

l.'l

10 fcc) /

Minister·u1.Ed·ucaiie·, C.r~etirU Ii IaovirH Centrnl NatJoDal peqtru. Cu:r.r:iculUD1Ji E·v.~.Dare"inTlnvi;timbtul P'rellOi~enilt.ar,


SVBIECTUL Dl (30p)
.2 .

· tiil "Tn! 1• Se consi'dd·fun·· ~cp. e, f g :1& ~ era ~. Sp Sp

1& •

f() ....x

= x2

,x + 1 lim g (.)"" x·-l • -I., x' eX

(,). a) sa. se veriflce cil lim g x


x·~.2

x~2

(2')·

=0

b) Sa se determine coordonatele punctului de extrem a1 fimcplei/ e) 81se demonstreze d g(x)-

5p

f(x) < 1

+i-., orieare ar fi
Ie:
~

xe
()

m. .
.:X-

.' .; £ .. ~ ,. ~l O;~· ').~. 2 SC' eonsndera, .tWl:cp_1.e f' ~g:' [...


Ii .....

Tf'i!I Jf'.i

()

oX

="

.1 x+l
c

SJ. g
i

2x = 1+, 2 ."
x· +1

5,)

Sa fie verifice cii

J I ( ) dx = 1n.2 · x
1

-0 J

Sp
Sp

b) Sa Be caleuleze

Jg(x}dx.
i

c} SA. se arate cl exista Xo e (0; 1) astfel i'nelt ,/ ( Xo ) ,< g (xI)) ~ 2.4)


.-=: .

cD ~). . ..... I
'.. '

!-

..

~-

fu ~ ~J:i(2-) -=- if (~J ~ 2_~f


.e. (
-=i_K ('f-l_fj_l-

~K

e.

~~

~Q

fr J ,;f-iq
14( 0 i-.t)

4!~I~~7K~O;
~d
\('.~

C! l+A) 'A~ ~. -

[>c

-.{) -lK

~'ZX

3+2,(
[

l-

2._X~-f2K

~(

~(O/~-i

:-/.JI .. .vt(uu.

oln_ ; ,_':,

1-

~t~{~q-. ~~~~a~.~~,~~~~· ~~~'~~~ -I(~) ~ --1 /'1 ")~


I -

X. 1-))

--(,c ~/)oz_

+~

oc

"'---

, UCI

--t

Ministerul Educa,'_iei Cer:cetirii 'i loovirii ,Centtul National peo,tI-u Curriculum 'Ii Eva'laBle in ',vld,manto) Preuniversitar,
SUBIECTVL ID (~Op)
" "~d ;";fun' . D _ 11'Se comu~ era ' _' ctJ.,a' f :.Im. ---i" 'F[h ~
:S;:;' 1 x:.-, ,~ =: " _ a.r+2, x :>,1
, 'I lJ;:'"+.l,

f"(")' ,~"'X

5'p ,5p
Sp

a) SA se determine valoarea parametrului real. a astfel incat fun cpa,


b) :Sl se determine ecuapa asimptot:ei orizontale

clue

---'tXt

f sa fie continua in punctul la graficul fimctiei f ~

AO

c=

1~

c)Sasec.utllleze

x"'"=f.

lim
!I:!(j!

((f(x)-l).x).
,
r ~,~

-..;Md' ~"',~ '_' 2.~ Se' CODSlue1,a, runepa F: ( O~+00 )'

m:.

'

5p Sp

a.) Si se determine functia


_

,I ::,0, +00 ) ~ [
:s;
1 0 ,

F ('x,')-=, 1 ' - 1 ",~ 1:+1 ,x+2 lli. astfel funcpa F sI fie


,""

mcal

prirni,tivA pentru funetia ,/ ~

b) Si se demonstreze ell funetia F este descreseatcare pe [0"+00) ..

5p

c) SI se demonstreze cil ......_ .-:- ~

IF (x) dx s: 2 .
:1

ICg

~"..{

=- '" ~

(Jet:;

r-~?I
)lL~:/

f;; r/
X->.,(

0(1-==

:/("1

~?

BA,CALAUREAT 20 ,9-MATEMATICA

~Proba D~MT2, P ogJ1IlOa.M2

Minl.terlll Educatiei Cercetirii' ,i InDv,lm , Centrul NaJioo" OSBUn Curri£ulilm si Evaluare 'In vltimAntul PreuniversttB'f
.
I '-

SUBIECTUL a) 'Sa

HI' (30p)

:1. Se considera functia


Sp alculee 1!'_ b)' ·sx"Sf c,· ,",weze x~ . '.. u

.1: lR ~,1R{ !(x) = e


,t

iX

-x -1,.,

se ealeuleze !'(x), XE R ~

5p 5p

["(%) 1"'(:£) ·
.] 4;

e) ss se arate cl e.J2000 +.J201OS;; eJ:UJlO+ J2009 .

2. Se considers funetiile f
:2

.s :[0, +oc )

R • f( x)

= xx+ 1 ~i g (x) =/"( x) ·

5p
5p 5p

a) Sf se calculeze b) Sa Be calculeze

o
t

I (x + 1)/(.1) dx .
este dreapta de eeuaitie ,Y .-, 2x.,
.

rJ) j
'.'

,Q.._ .....

4 ( I -:::.(..:( e
. (_ ~
.,

c) SI se determine primitiva functiei ,g' a cm:i asimptoti spre ~


-Y,.
'~A-l#

Ig(x) dx .
~.It

,,)!_ eJ(~i 4),.. .f E" ..


."
r '.___...

ft-...

tI,:('

.,'

"

.""'

()I:O.

\
Y.·.,

/,.,. 1" _j.~. C·.··:.:'

(l'

-=_ .. ''. .....=..0 -=- ~,.,.(


'Iii" .. ,f'-

==-./

e _/ ~O
o

. =- >

.r: (~ 'L. -~

t - ,v--rtf\.

c, .

)(
-f

L'1

~o
~

+~

f ~C.£L~;r-

0 £j

.J:J t- (. 0) ~ CJ .-

[o{ of co) ~)
=.>
f.2JJ-itJ

..

/'

=-)

i- (2-"09)
=-;>

~i(2_OiU)

:=_?

~ lbJ

) JfL.CK_+J.) tL.:
o 1

e: ~

f_o\'J 2~2-t)

1/<. CJ C 9 - A ~

.f I f-C>!/OLIL:::
.f

J.Zc.« -ht)-Xl
0

e:. - ( LtLt
1

LO~

0 - I(

e+

ifliJeS

J 'liJi'"o "f. e..


i"

+ ~'j

cl»: ~ / ~+~ ~

,t'~

/2.
,0

Ib.:::;
I.
,

-fr)

If

A'

........

,0

--

+ (~)~

.f (

JK. (if-L)

<.

-;_

x. -=-,XQ_

.3,

cx-u)

3'( (Y_+1)
-f
/' :'

e.

~K

'3

.Q

3<

_ kA

+3A
2-

l.

_
iK-'1-f3JC2-'L (,I:_ +1)
~
l~

5'
t,

()(-N)

j ~") lx 1-== G
'.

+ '6J KE-[q tJ
.~.

Ik. ~ 0

==- ~
,c_ ~::? 'f-~

G L.(}' -

::e.:«
#-.-'?~.

• .'. BACALAU 'EAT l009 .. ATEMATI.CA ~Praba 0" MT1, pr!Jgflma M2 M

tUtX] ~

+-- ~

,_).
~".

)!~~.
.
" '.
," ••.• ". •

G tXJ x. -f

-~.._...... AI ~~,~
.
".

X--") ~

t~!> -+ ~.(z. -f ~ ~:Lx


(_)C+~J:2...

.t
.

~,._

2._ f_(
.. CC4-A-J'L ~
I

'C) =- If -f/-=

;(-')"f-OO Z_

-=-';:tt=-1

0 :=:--;

G (_~-::: J

! J(

'3"

(J(_+lJ)

-f-3 ~ -

/' -~

t [() (1-eQ)
,
I

'.....

v 05¥Ministerul Educa ei Cereetirii·- Inovirii Centru) N adonalpentru Cuqi.£u1um IiE'va.nar.e 'in ,vitimintul Preu.niv,snitar'
,t!

m (30p) 1. Se considera funcpa. I': III ~


SVBIECTVL
Spl

li. '- f ( ) x

= eX ._ ex·_

1~

Sp 5p

a) sa. se calculeze !'''(x),. XE ]i.. b) Sa searate ca. functia I este eonvexa pe ]R" c) Sa se determine coordoaatele punctului die intersectie dintre mngenta Ia graficul fimcliei f in punctul
0(0,,0) ~:idreapta de eeuatie x = l ,

2. Se considers funcpa f: R ~ R ,

I (x) ~ . .' r.
..

.. r

3·.

;£<0

+ -s x " x.>0
II( ~

Sp

a) Sill se arate eli;functia


'~ ,

admite primitive pe

b) Sa se caleuleze

I f (x)

dx.
b

-1

5p

e) 51 se demonstreze cii dacll.

J f (x) dx ~ Jf (x) dx; unde a.b,c sunt nnmere male ~ funetia F: m. .~ R


e b

a.

este D primiti va a fimc.iiei I, atunci numerele F ( €I. ), F ( b); F' ( e) sunt tenneni eonseeutivi ai unei progresli aritmetice,

(1) t;L/
J

::f '~ill :=.- ( e. I(_e


-;f
~>CI ~

J( -

(.e K_ -.. )

A) (---- <. f!_) e


~ eX).

o =/
f

8- ~

__

..

ccYWtJ-eJea

~f

.._

c)
~ -::: ... -.e,) X ~ ~~ A
,x._ -=---

Xo ::..

I'

."

.... I~~~~ -) ..; Rde:"c ;/ uolu4.c: , ~ve p-e I(


T
,1.0 .. X
_I

+ l ~- ) T

jxt

xv')

-'?J

,1

BACALAUREAT 2009-MA TEMA ~IC~ - Proba D, MTl, programa. M2,

>
-,
~

;
t

If'

~() .. ~rt-a.. .).)7(D)


(1-.

) r: ( c,. .

Minister-u)Ed.uca., Ce'rcetlrii .i loovlr'u, Ce.n.tnll N:StiDDaI pentru Curriculum 51 Evaiuare 10 Jnv.tim .ntu] Preuniversilar
SUBIEICTVL

m (30p)

t~ CQnsideri functia Se

I~(O~ ) ,-+ JR ,: +co

'I f ( x ) =:. x -In.~ ~

Sp Sp

b)

intervalele de monotenie ale fimc~ei f . c) Si file demonstreze ci 1 + lnJ; orieare at f..E, (0, '+00 ) X

sa se determine

-IX~,
x
IB

J(l+t71)dt
,x ...... 1
3 _. "

S'P Sp
I

.2~a) 81 se ealculeze lim


X'-t~

b) Be considers functia f:

(I) + !Xl) --+lR. f (x) =


F(l) = 0.. .lR.
(

12, 81 se determine primitiva F: (0,

+"..)--+ li

II

funetiei j', care verificl.relapa

5p

e) Sa. se determine numiruJ. real pozitiv a ~tirmdci volumul eorpului obpnut prin rotatia in jurul axei Ox,

a graflcului funetiei f:

[0,1] ~
.

'il

f (x) = Q.X2 este egal cu


,I ~

5n:~
.....

I(!

rAD ''';

'.

IA/.

~ -t'

n t.r") (At.. J -=- •..... - -G«.. x.- ....


C")(_'"

(..

if ?
.'

f I

v~(,O-f--..~) ~.~.( II

~)
o
'-:l j
r

/1
~:>

t. C.l j =-.., .'# c V; ) ~


-:=:.- A=:;) J( ..- .

/2..~

-:f- ex J ~ f( A) =- A, (Ix: E (CJt +-00)


=;>

~ ( .c) ==- ....

v;:_ ~ 1M_ff:(
. t:3

~ 1-=-">
..

J; ~ I+itt rIKj ~ X > 0


-{
:3 ...

2.

..

{;l_
3 _ -f-1

eL}. ~
X _'> -f-Oo
)( ~ f-A

x -) -roo

)(_)700

cf¢.

-f A)

- ":"-1 ~

,X~( 0
l

J+

j"", )
.= '> ~

~)

1= ~ [(Jrt-c;Oj-?
~
.

{j(_;'
)

Fe)CJ:::

J:7_ elx ~ f;(

... ...

--

-2

F( ).I-==-O

+ DOl
=- II

1- + 'if ;::"
-

o1lC

-f

'C

t:

-1.+ t'

0 -=/

~~:L.
~ ~

-e) Vd.CEf)
~
(I

J(

-} A.

,{Z
a_

+C.k:J . z; J.
-.

i lJ_'( )(_
.

y_2-) ;;_y: - IilL.Z- . ~r1 ~ = ~ If) ~ L .

II ~ L,. ~

BACALAUREAt"

lDO!).... MA'TEMATlCA ...Proba D~Mn~ programa M:J

5--

f)._,

--=- S~II

~ ') 'a.. =-lS

~» .a -==-s- > 0

V053
' oJ ,,'u,a~et, c'\erce t'iDrB ~l Inov_ru, " - lili -:t, MiniI t,,'r' Ed-d· Central N8'tioD,alpentru Cnrrie!_!lum si Evalu3l'1 iB "Inv'itimintu'l
I'. oil! olio

PreURiversitar,

SUBIECTVL In (lOp)
~ -d 1.. ,l]j e conSl:el;(I, fun . f ..ctta,'::.h'"
,..;J(

~\{iI} ,I
XE

---i'

TI'tI

1J$. ~

f(-) x,
-' ,

=x

x~

+1~ i

5p S:'P Sp

a) Si se ealeuleze ,f'(x)t b) S'l se ealeuleze Inn


-

lR \ {I}~
-,. x +1 .

,"

f(x) - f{-l)'

x-+ -1

c) SA se determine asimptota orizomala catre +eo 13 grafieul funetiei f' ;,


'!OI .-'P.

P - 'w once DWlIQ1 ~,,en",

'Ii'll_,iIii;,..,,

na!..wal

,-

h'll~ll,

,- , ... " - - ' ~de~' nenw,1 n"" se COnsl" , -_lR

I" '. J n ~_ ,'..

[0

1]

,TfttI

I ---;

1M. ; "

/,'

_-) n ( ;;r;, '

, ~ .J~_ x- n e x. ~l, l''n ,"_ JrIl (" )1 UA • -: "X _ o

5p
,5-p

a) SA se verifice eli

Je o
l

-.I"

.Ii (x)

dx = ~ •

b) Sa.se oalculeze ITj_ " c) Si se demonstreze 01 In + nI rti~~ =, e oricare ar iii n e ,N, n ~ ,2 ,.


~I

Sp

cD

o..J

ct

.;1K./-::
i' ~

X-~-}(-I

. [X~Jr2_

-(_X-J)

.--~

·
2_ )

XEfK\1.(j.
--2-

,(
I""'

4
,-', )f
._ ~'{Ja . '.'

X-) J

'. . •.l.A,A.<L

c.

. x-, roo
~
o

f!-t~}-=:

t~~ :-~: ~
., 1
X

X-'>f-~

(K-J)

~~
~.

GI- .'

£ .fJ(\C)
~

dlr == .e '
a

-e. eJl(

=:.
0'

kc1JC"":'
Je

(0

.
S

L
1

.frl

It-=-SK e\Jk': ~ J x. ~J()!d.x


000

4,

)Ce

/ "o

S

(:.

X (eJ(oL~=~eJ(~f2_~

=~~(x-~)L't = r 4
-1
"

.":'

AA._

;(

oJ

J(

",_ I~ +
(14_
,i":j.il

--"

X"

l4. KIc···
,'
-

- - """""""tU_,
"

~..

A'-'
.

1.e·····
"0
--

VcJGO
Ministerul Educatiei, Ce:r.c,etlrii Ii InovArii Cent") National aenn Currleullllllii E_valu,ar,e t~.IDvAtlm:Anh11 P,reuni,vers.itar
SUBIECTVL

m (30p~1
,I: IR ~
R. /

,Sp 1. a) s.a. se studieze continuitatea fimc-p,ei 5p

(x) = ,{. x:
.Lx
=: 2x 3

1 " ,x,~]
2

x:

in punetul Xo -1 .

b) Sa se oalculeze de.rivata ftmctiei. g: R. ~ it ~ ( x) g


c)
"'!I

5p

sa. se determine numarul


~T

real pozitiv a astfel


I,

meat lim
1 .~: ~

X4t1 ",

.£- j;
2
X -····'0
(-) ~ ,J"

..-l5x2 + 2---4 ~ 1 " x


= 32 .

P ',' lecaTe ne ~!leJt,-tru fi


a) SA se caleuleze

l~

.... _C);l.l se cornuidera, fun +1'"1e ax.

,j!' J'n : [1

2] --+ TfJ) ~;;

1 =-+,

x'

+ 1 . ,,+ ..,.. +-- 1 '., ,x+ 1 x+ 2x+ n.


I

5p 5p

J fo(X)

'b) Pentru ne N si, se calculeze aria suprafetei plane determinate de graficul funetiei ~i dreptele .x = 1~x =, 2 "
c) Stiind cI F este
0 primitivi

I~, axa Ox

Sp

a funcpei

fi. sa se arate cii functia

G: [1,.2}-+ llt, G{i):::: F(x) - ~x este

,... ~

~/061
:2::::::. ··i:iiiil[~

. - ""I

: 1- Se considers functia /,'."., : R'~ n£.


'I' . . ."',,. . " , '.'

::t'"

::

g..

"

•'

[,,'("",x)"~ ,2x' ~'x'ln,2 .


" ., , .'," _.. . _.. •

5"p"':
'

a) :S3. se caleuleze j'(x),


b) Sa sc caleuleze
I

,X'E

JR, ~
r

5P
.

5pl 5p2.
5p'
,
'

x ,-,3 c):'Sa se determine mnctul Idle extrem al functiei t. a) Sa se determine primitivele funetiei f: IR -+ R, f ( )= eX . x b)',",'Sa se calculeze volumul corp ului obtinut prin rotatia in J~ rul axei Ox,- a gr'-aficului functiei u " "
x =-+3
P' :
,

lim /(x) - /(3) .

.,

_.

._

"

~',

'-'"'

- --

-1 ]-'; g: [,-'-,.e'l·---;
5"-p I'
.'

.irt:"

ill)

In x g "~ = """ ._. ,~ x, '.


(. )" ,:

"

x'

,.:.:!

I,I

e) S:a se caleuleze

3:
],

J .. x ''+' .
I
:

x'(""
.. ,,:'_'

,':,

,,

:'.':

'2)"1',:,'".'
,'/

dx " .. ' ...

a)
~)
,('l .
,

! 'i
,

ii'

.. C>c· J --=.

i
f'

>(

lu_
J(
,

2._ ~_/
.....

l «. L
.

'!

.
( ...

3: /

......

<"..'

,_,,/

..•• .....

~ __.;. ~'"") X ,t!~:


oJ'

........,...--

~
,
"

..
,~'

),i '-"'
.

(f

'''-''-'''~':

x (-'............
~
10,·';
ro' -:_'.

.. /-":"

,_"

9__(QI '\ h-"


u,

v
~.

l'

'-',/

",_

?'

.•...•

i.' ) -- 0': '=-~,:>


:.'
'->

y
('J ~
,~-

,~[.,

/ -;::_

c? ~-,

"

f! t o ) -.; /f
r:.A
"

,/

)(

=:/{ ~;> )(

,......u

o
,

~-'CO

~_:.~L~,~~"~~~~~~~ __ ~~~"~~'~ f A /7
,\ (9

_.

--

.-

'v~_,..... I"\. ,b--. D'"


I

.. - '

~..
,

'....

l AV\." J

ol.R_

1{.U.t~l.{

lJG

. ...

..

,~tM

,' +0·.·.·()C
,~

loR. IC

z;

, ..:e·····''\ ....·~····:K'
po,

vol
_ '.' :.

',.c-

':',"':"

,~
~~

e,.',···

-L,'. .

'L# t»

"

••

"'.

,~

" /(
.

,l~~

.......

-c. .
"

'_, ),1

3
,

'

.........
_. .. - -- - - --

-'

...--.-

,MiQist1e:rul 'Ed'uc:a ~r~!ei.1 'erce,tirii :-_,j 'In,ova,til C '-~leD:trul NaJional, cl1ie'~~~rD. C'lI_rricuI.U:DlJ,j, 'Ev'alu;ar'e in 'in:viti,m,i~tu.l 'P,rellni',ye~i~'ar
-

_.-

---

I SUBIECTULllI(30p)
: 1..Se considerii funetia
f: Ii\{3} -f R,
XE X ,__ .......

f(x)-.

-X-:-3 ,
x'

5p • a) S.a sc calculeze f'(x),


5p b) Sa s,e' calculeze ;~'4 lim
i······ . '. .' .." ' '
.~~I

R
'~m

\{3}.
.. ':

f(x)~

/(4) 4 ·
+00

5p Ie)

Sil se determine ecuatia asimptotei orizontale catre


I

la graficul functiei f '

f x) ; 2. Se considera functia f: [0,,+00) ~ Ill,' ". ( ,.'= x-i-I . ~ .. ."


i;

::

a) Sa se calculeze jf(x)dx. o b) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia ill jurul axei Ox, a graficului functiei h :[0, 2] -4 R,
i' [I
,
i

h ( x ) = f (x ).

5p·· e) Sa se arate

ca daca,

a >0, atnnci

C
.. ',
," :_'. ..... (>C/-,.
.-'
• ,.

(
.' :" ' _ -_ ::-:

.~

1 .. ' a+,2

<

a+1

J f(x)

1 dxS. •....• '.•.... a+,l

X~-·3- X-,{
':t:e::? _

=?

CX--3j'~
'.:,."{:.t' c· . ,:.. ' .. ()
.
.' '. I

CX--3)L

.. __ _0t 3)2-

,- ~

iJC~l< \'3:

'.

'.

~ ..

:r
J\. '.' r
----._~"
"

-~
-

'O?-

• ._

... ',

X
-

.~
_."

--.-

.'j

~~

ex )..~ /[k{..{A
~
,.'_ ... '

/)

'.

V+·I/'
;".-

x. - .+(?C) ;_,~,) "


.
,

- --

\r, .~ ___..-

3'<

;;~
-"_. I

,C K_-f:ll~
X
,~

/'
~

1
\'o,_ !

..........

r.,.,.
','

~
'. "

..:. =t f--' -~
... i~.
1'· :_

(:.:..:. J(/::'F
'r , " ,.

~.'.'

3")·1'
I'
..... ':

.
,"

,®i~,G_)...
. . .

{
, ,

-- ">

..

'>~I ~

..'-." ,. .'..& G' . .

·.:"..ot(;f_- ~t2Q.'.' ~ ..:.~

~~'r X
'11'

.~.

1
'J .'

,A1-

,~
~',

/.'.',' -zz:»:
:1' ~~.

".

~(..L..i:'X:) .•~ " .•.:-' '


.

.,.-~. ._

_'

~'0

~)
-(
,~

"~

,,,,,,",,,,,"'

'.':,

(./",
""-

c)
I

-,

3
,
,

·,

.::.

4
.

;(
, ,

~-

.1 ~
.. ,/.
.

a"
."
•. ~.

j' .
, ... ,'

J<,c~

...

~'I
_,I., { ",/

~'~1

a.. t--{
<:::
,~

_~1- ot )(
' GL+
-,,'

1 oly :::; . i
, ',:"/1.'
.

Ct_ -?

ol~

G--"
.'

'":),

X-k(
ri""':"':\.
'!Ii.~

>.

;;g-.

V063
_.

FSTJSSSVJ5--

Mi.niste::rnl. 'Educ'a,.:~lel.-,C'e'r,cetirii ' :i I·O,Dv'irii. Centrul'National-pe~t;';" ifEvaluare in iuvitiimantul Preuafversltar 1,""


._~., _' •••••••• o_ '_

l_.!l

.I

.'

',~~_~_

'."

",_._::L

_'~

0_

'_:..-._.-.-.---_

__

._._

CurrieDJu-m
._._~ _::-_-'_.-_...:_:

<_ :'-

_'

.'

._, "_'"

"'_iIiiII_

.".

'_'

o_"

•••••

,'.

ii

..

..

".

,"

_.

_ ..

'.~

_.

~~:

~:_.

:'

'".-.

=_.

[I
~

S'··'U'; B···'I"E'·C··'·'-T-,i-UL,:,·· •. · <-"


. -' ._! -._

·,1',-,1- .1.-('-P, :-:'0"";""')': '_ -3'

,
,

1:'
,

'!I

Se considers fun ·,n'" '[ ! -,' - : ~ e con8,_,~,-_:. --'---""t1a . ~'."l',:,+ 00")'; '~-]p) "xf;""
'.
, ",' .-' , '. '.,' . -." c. ,," .. -.,' ':

t:
',"-'"

(.: ;_-",).

== ,-x, + X ___:-:'~' e ' '-_ x

Sp:'"
,.

a) Sa se calculeze

f' "'(:x)
_:

.r E' [1 '- +, (0):" I


_ ' '_". I-

:',

,~

Sp.
5p: ,

b) Sa se studieze monotonia functiei f pe [1, + 00 ) e) Sa se sene ecuatia tangentei Iagraficul funetici


., _:"

illpunctul A (l,e)

. 2. Se considera funetia f: lR --7.:IR£ , f (x ) = ..... 2' · , -.' : ,3x' '+ 1, x :2: -1


:S'PI:
,

"~x + 5 '~ x ,<' ~ I

a) S,a se demonstreze

:ca functia f

admite primitive.

~2
~3

5p • b) Sa se calculeze · Sp
,
"

J f( x ) dx.
,1"1'

c) Sa se arate
'''...1_ Qx' §1 orepte l'e ..
.' '-

ea, pentru once me: [-1,(0) aria suprafetei plane determinate de graficul functiei f" axa
d ,-'eecuatn x :..-m
" ' ..

~l
~,

-.'

5, x' == m + 'I este Ice,putm ,_ ;', - 1 4'


.4'

','

,-

-,'

't!1'-

i,

LX. .... ',_;_-L...-

;\.//

~' f

..

•.0

~+,',----. ---- I. .~\.~ -"


,? (,

.V-

)'

k'.~ .- k ..,

(v,
c

XL

'J_",- _

vI

:= /) k'"+ ._ -,--~-~,~ ~ _A-$- I .x - ..-r + l L-ue .~~~~ t::I

'~If·

.(.~I

-,( /.~. J( ':,,.i ........... (0-':: .',.(Ko C


h:':' .: .' ','~---' . - '. :". ': .',.,.: I.:: .....~ .'
_'

>0

I . X G .'.~. f-'"CO! -==- /'.(


1

6t"

xC-

;..r X (f;_-...•..1("., +~"\.) ...',.... ,.,_

K
r

. 2.

L(
r.._

.r:

"l,

L.

sr

u{e
/

~-#-

Xd t :
. -','. , ..:':'- )-'
"

. {f!( A /..::: e /.. ,t ('/~ e +-1 ,Jj ( ;(d-=-" '" '0::=-' '
r
..•.. "
i.~

-L__

IJ

~'-C~·.,.·.·.··.·,~Jaq
~
,.'

'

-',

.,>
.~

_'

\;
.. '.

c.o-t-t.AlA.,.--VLL--R..

L'

-.

/I.e
I

fI'-

? \} -1J''', .1 .' ·
...... , '~_.c.··

K ,~/~-' "

'/-<--1
,P '~ /U~tJl..A.-.,

x-)-!
,

:f

Y-£.:.'-/
l," .. v,,· .. ·c

'-")"_:'."':"-"'::'-"-_>;'.

r- _. ""'}".:,' . ",

..... X', I."!~ --....,.....- ".... '.t


i:

t·; ( ...__ i/O


.', .

::=::.-)

-I,: L/"-'

- \.__
. ,?~JI(

'~." _

('3xL~/j:;.'r
",'~1,'
.

)(_--)~-I

,x ,> ~,,1'

..... - t7'~ " I')" ( #


::;:; -,'
" '.

.;...

X_-7~1,

C:.~'
r,-,

o»;

A-'
,It
-:_--''#V''L,..~L."",

~
'~'
I .. ~¥"1
"

_k'
'0 .:

A
/

...-<,~
_c_._ ,--,

~~

__lJm

C"J ....,': ~
j ~ _

~"A.I
~.
,.'.

:'-.I

~,!

tt'·,e;2_ ~ )
'/
'

.,

'"

'I;f'

','

,"
-,.

)
.•
.
.;

J(X f cl!{ ::::.."( (~~ J of){ --- ~£'.,.. /j !--3 Xs,~ , ....- . _ -.'."-2_ -/:.

--L

~I

"
I

If!"

'.

:'-.

4A
'

_ ~

.
-

::::-'-2'-"

- .~~ 0 1.

.-

t -1:S-) ::: '. '-.'.'


'"

-- '3
,
:.
,"

__::>

"-2-

~ 's. =t.o -.:1


2

+lS-=§ -

»r:"

'1

=o-;f-=-~l_
,3~
..

..-....-..
2_

f-q)·;
';~

.'/~~+i

2.

....... I~Lf{/ .;
,~

_ .''3,

~.

....

~ 3 tLv.L f-,
-,
t

},:., ,

l.

,:'3":_-

ILvl T

.. '

L
~'.'.,

,-'. g
=e.
.~.

BAC,ALA'URE,A,T 2;009~MATEMA.T1C,A ~,Preba 'D, M'D" p,r'ogra'm,a'M2,


'-'

C"'" -.

. ..•.'. _..

)'!

~. J

.'.

f'~

A' ~ ~

2,"". ,~ +D

'.

l~"

,A' ~

t
_J

.. 1',
, .~~

)J /LLL '> ~~.. 1 /1


i
" :~

'~J'.:(C'" , 1- ~"
.
_. , \1,~".,-

11.,~ ~

Wl.-,

f·"

,~

6 ittt t 3 I." 6 ttl. f- 3


.. '

.,.'

4)

.-- "

;::;.0' J[.t{.::: .: . J'-=-'

:L

/'

•• (~,..._ ....
.f" t ."

.,. .----

0
t:
.~. •

-t-

+.
~,)'.",

'.'.,

: ("(\ii"):>'
....

.z:
~ l'

,S~
!_,

I
.j

···· If
'/
,../I
,

~.~ r v·~

~ <,
-iW.~
~h

~.-=-=.' ~
I

.
"

~~

UA· ~
,f; ..:',
, I

.~ -)'
,~

<,"

7:" )
~
.

S~
":.

If tit, e- [, - (
, _. _, s.. " ,.' _" .,

1- <Sl).
.' ...•.

'rr

..

\/06'~
"

7' J'
"

!i;

.., Centrul Na!ional [!entro Curriculum !iEvalnare iniuvitimantu Preunlversltar


, . . ... .., .. . 1M . _ , . . ,
! ,

_.

M"''"lt"~ ,.-..ist er,':' ,"'',_,-'-',:',". ,'," "·it. .'el",:,_·rc,~ar~, s:~ :"I.,~,ti..a,rll -1' .:i!:li!, _,, ::'- DIS :,.'·01' " 'E d'-""U' ·C,·Gti~;I;)··-rii. Ce ·-··.-····:tL;',,~it.:~I,,' '0" '-~'v::~"

'B"IE:C': S"V" :c~',-·""I,I. ···T'


..:._",I

'V'" :'L"
,_:,,1,:_."

1'11' ("'3' -'0 ).. :.-,'<~:~.IPi;


,'I

; 1. Se considera funetiile f~h: [0,+(0)


,Sp
,5p;'
-, ,'_.' + . _ .... ,.

,+1 2x ,~...... a) S.a se..verifice ca h (x) ~.,,(;x2 +....' ' oncare ar fi x> 0 . ..... 1):,2 '.' . ,'.. . . .., '" . ..' .' _,'
";,X
I·.·.
"
"

--7

,J(x) ~ .. :,

§l h(x);::;; [2 (x),

"

.'

,!

'

'b) Sa se determine

ecuatia asimptotei catre

+00

la graficul funetiei

"f ~

5p ,e)

Sa se demonstreze ca fuactia h este crescatoare pe intervalul {O;+oo)~


, .' !. " . "
r, '. :_. ' , 1.",·:·

1. Se considera functia f ':' +(X)"):; ....._,,]R :, f ,(:_ .1 ...- ..1 .....+ 1. [, 0, x')···. = X"" + 'I x'· +'
"j'-_-'
.,1

5p
'I

22 8) Sa se arate car(:"~'+·1)!:I(···'.• ,x,)·I,f'...' .'c:,(:x).:dx =......•• ."+'2 :.···:' ...... J'.x 3''.
'}
I',
'.' .. .. '. .

?7
~,

'

5,·
5.'p,,',.'

b) S.a calculeze se
c),
.. '

n um ·a~rul,- al p-o·'.·'z.··:,11l··'II'-V:··' k ast ,!~", ""'l·,·.n,".'-·:C."a·t.· anria suprafetei plan 'e~: ::~'. ..,':, , fel determinate a , 1~~. func tiei f:' " axa.. .Q····':iv!ll;!'l- l:'}"e' __ '''_'.~.. d"e'-" atii x= 10' <:~: X":, ,__'" k ,> ' ':" 1,1.',."",-'e gala cu k -+:' . k:"" ecu s"ca' fie ~:t'JL';,--e,ll .',.'_ , ;"'" 'y',_ dr ptele ,'.~. :S--'_'a~'det ermine 's'·e···,'
_.,

Jf ( x) fix.
r,·:·:·e·· ,
1 •

'
.1.,

.
,
I,'" ".,.

.d,e', o, WIW... :l OT~".c:1.;c:::


-

! ...

~;",,)_',:',!!_J."",.'

,_,

~"J.::'

'

"

~:,L

,'.

-:,".'

In'

i:." _

..

,j

W
~
.
,

:1

," L~

l'

/-=-,

{J'

OJ

. ~
~

-_ '_"c

2X

·... '

c r:(

c.

'F?

-;::;_ ''2~

V )..."

L
.,

'J!'~'

1(1

X- . +;(

I
X

...... ~'.
~

CX,'
=t

t] .(_

~<>
>:

K_ . (' ..
r

..•. A_. '


....•.
I

2_ v"l_-J,-;'

X'L+/l) ... ,L
.•.... •

X Z -Li ... .....-- I)~ .'."-=:' _ . - . · :.. -~,

I.

:3
(
,rm=- -~!!If~Il'

J___2····'~:f'
- -~
'.

~,

2·.····
'

..

. ,::.__.,

3 X"-_ ,,-'
....
_
'

..

If'!'!''!'!I,

EL

(K-+,f)

.X_~~.~'

' ~, ."\

to C'L/.'

' ., tfy ;.-.... >0···.-·_·, 2-/ ...


~Vl.
A

CX. +iJ
2

,,_,___
~.

2-

iJ

-.' V"'~)"f-OO

,_ !'.,(

'l.J_~..
I ~{

-~

I :» ~_:;.~ X -) ~

C»o

X· U

--

Vi'. _ ~ I, .~- r,(+, v ,-=--.f~


--:::::=-).

".

,,::.

1"~Af1

LVr·_.ru:·

. t-

L~-. ,/~,ifL~_:

.' ~ .1.</C " '.' , ~~:~. ~A1;:I~.. :- .'..

f-- Do ~&_ '


~
.' '.'

~.o .~(;__.

( t CX}--::- ~ ._.X_~.
'.' C·/ ~/

C l_ ,I)""

2~ ,'.'

~ 0 { (f-)( bL

[0(f-OO)~
.' - I" , ..•.... _.'

>

I 4l.

eJc£-K'· ..··.·~~Ze ~ ·
{lo1.

r +0;7 n) {O{

1
." ·..... . " ( K f4..'
o ~'

. ~" -Fif,'

..'
ex] O.KC.,

1
..••. !(

eX -[3,·

+ " ':'/ '.


" ~

}(_.+ A

a
..._, ~..
~!

x+-3 1
l'/ '~~_.'.~ .• '_'.' ~.'_" ':, ;:•.

_'

t x_ +.;l ) ( X + 3)
,n_,:_

'(:C
: , .•..

_.,X_/,:_-

'f, ~_',...---, ,.,4.:,_ 1-. X.L +_'.. . ~ _-...._ .

+,'..

,3... A,_.' .... I.~,.... Ot

Pp+ tt x *,.:}..~)( ,
n.··.:-'·:

.~
~

" .' 3 ". '.


"'.

: ~3'~'-"" X
..
.
'.

L t- -tX'f-'
.: -:' ' ..
r '-

S;-x
'.._.-

'.. .. "'
,I

1,

J.

.~

-A.........,..-..

,.,

':.,

,v

.!LT 3,-,
:".

frl:) (X -t-';) ? -:lJ LIj'


.c:

f' ~:::

+',6' +i S_·. ' /{. ...


".:'.'

3-',~"
,

"C-.:

a" ~

lC)::. _

'.

,3· , -__

.c: ....•.

1 ..
.... o

.{..
... 0 ;(-+;(

'.
Xi-?:'-. , .. ' "." .

.
"..

, I.I,~
I; .

~-

'

_, ,0 ~. 1:A--L.

l .'-t.~, ,·..._<tJ11 ~.~ - --L""'""J_ .(


I .,

_3~ +"-"~# ::;;L .'. f


1

cJ

A\~UR::'E"A" '-T" If..< 9"'·- M··''A:" 'Y"-'E"MA',. .'T"'IC1A"'IO"·O~i' BA",' ·C··'---'A·'·L· ....,' •...• . .'C,.,
t,!~ .", .. .',

............ "'/c
0'

P. rOB, 'D: 'M" ':'T~'~'~2'",·! 'programa·'M'•.;,r., "'-"b'" --", ",' ....,.- .... t\
.....,,'.,..._.-.

~,'"
::' .. '.'

...' . . .' k;<' .'. ..' ." ." '. ,.-

-t ~ 3 =,

)? l~ fl····t.-?·
I s. .

+ 1<2
,/1_-

~t

.' ... t'l fu ~

+'3,

...

'" 'ti·"·'1 .'_' '.'-. ·t'--~._.'.--, -__ ""'" ••' l;;il :I!'.' :i.:1 M'" ID1'S, t-,ern "I'..E--.d. :'UC::R:, "el- .C·:-·' e'fCle:i;"sru S/I" 1-:Do:v'anl " _,eentndNational Rentrn ClU'ri,£ulums;iEvalu!,re In iBvitamintul Preuntversftar
_
,ii,

.-_~. '. ---. .

~'.

_ __

',-:

.-'

. ' - ·-it

'.

-.-1-,

__

_.

_.

__

l SUBIECTUL
i

III(30p)
n» kt_ ,
,.' ,--

" -. S,-· ~ d" '. : 1 Seconstdera.... fun ~ f- -: iN: ~ ; ncpa , "ffl) !i 5p :a)

2x I'(-') ':::::::: - 2 - · x - -----. l+x'"


',', .,'

Sa secalculeze

f"(x)~

XE

JR.

5,p

b) Sa se determine 'punctel e de extrem ale functiei

I'. . '

5P:

I 2. Se considera funetia t .R ~ IR , f (x)


'j

c) Sa se demonstreze

ca r! x) +f{x3).-·,.~ -2,
"

pentru mice xe 1R_ •

=:

x + 2.

5p
"

a) Sa se calculeze
b) S·.·,'";a~·-e·····, lculeze s-.·' ca
. -. -.- .. - --'

o
-- '. -

Jj(x) ax .
J'I"

:5'p:, ~
-

-I

I,,'

e:xf~,-···(····x·.,·:-·),·, dx .

.'.

-' -

-'

..

,S,p'

c) 'Si se determine numarul real p astfel incat volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox, a

(g)
.
,
,

'-~"

,grafic1l1ui functiei h : [0,1] ~

R, fJ(x)~ f(px)

,pentru orice

XE

[0,1]

sa fie minim,
=

. .,,_., i,.x:..,,1 '--::.,_


.,

("c'

._

a (t -f KG) -;(X
( ,{-f

~ 2xe.

)C?_)
(X
(_

_ x_+ ~ K 2__ ~ k 2_ ~.__ -....--.--{ ~+x 'LJ2.. :/ X '.-/


---.. . .'.

~:!~- 2_ 2f_
~

( ,( +K) ?_/_
-I
~
1-' -1
/

~ K r:; ii(_

r'

Cx. I-=:::-O

~ '/
.. -

~ ..<; '.'

:1) -.--.... 0 ~,.....


--

•...

z 0 :=;>

.K .._~.00
.'10

1 ____ ...~_ 0 +D
_ _ •

'- Qa.
n --

'"r-- -

'if--'- :::-' ) 11-(- 4;' -A) .r~d- ole. ~*"k( 6(Ii' J)...... (r' lJ.A,{_cJ- Dill ll.U,ax:.UL{ .....
JJ.... ... ,.' ,(
""

X( ( z. --=-....:

"-

f (/I) :::-,;

'f"
.

' ..

~I

I"·'

'>J ..:::::1'

~,A f Il

,/.

_/'{,'
,~~l(

0 0;

t_:., .'

~ ~~

X '~-'~
=rr:

~ -'. ~ x:.-) ~

.p(~/_

~.

!(XI'C ,

.'

~-,-,~

e-

-',:
"

.'.:
,

e:~(_{_·.':':·-:·K(----f2 -J_--_ i)' "_/

--:(K'
0

".~

e '( J(i-l) .

,.':::_
0

~f

V066
. -_ _ __ .m

. :M_iQis'te::rul·E:,dllea'ti·ei,,_Cere.eta~ri'i, si I'novar,ji. CelltmlNatiDDall!~gtru ClIpi.culum ~iEv,aluare ;nin1tiimintplfrennlversitar

_---~

I SUB,IECITUL, III ~(3,Op'-·',)-",


.~ -_. '.' _.,

.. "_

r-

'

,2x'+,3 , - ,--" ,x:~,'O' 1., Se considera :functia f:: R ~ R,,~ " (;').·· :-" : .x + 2 . x '" , f ," 3 x ,+ ~, ,x' < 10
:1
I

, ,

,2

'~pi'-' '; . :i
~ I ' •

5p
5p
--

I
:1

a) Sa se studieze continuitatea functiei ,f in punctul

Xo ,~ '0'~'

!
I,

I
"

i'

2"

5p
,-", " "

,I
I

, ;:
I

2. a) Sa c calculeze se
"""" , __ ' , , :':,_:-, ,0;,,;':
-_I' _" _-, '_, '_ ,":, '

,-I ,.- _ :'" , ':

.-, ,,-

-, _

',-

' I

..
,",

l'

I_

2.

_ --'

v 4·

+2x'-i-,' -:':

....

dx .
' "::

,='

S
,

'P:I,-

b)
;!

sa se demonstreze

cii

J. x-'+l.. dx s 1. x '--

- :' 5P
i

,,

c) Se considera functia f: (0; +00) -+ JR.,


a

f (x ) .;.;;, si numerele 1 X
,0
C

reale pozitive

,a, b §i c. Sa se

demonstreze ca, daca numerele progre ':sii 'an.'~ ...'.·,~trnetic.-,e'-.,.'t un _,., 1'·.....n um · _,!U,l"l!,.,_ ... , a ...',-; ".-c-,,_- ,-'': ~", .~.-.,
'1

I f (x) dx , Jf (
a ".' b '"
.J-

X)

dx,
".:"".

Jf (x) dx sunt termeni conseeutivi ai unei


,C,' .... _

tIl
,Ie',_--re-::-'~,e'.. .. ,.1.
'C-··
'S ,'··UD' -. .....

,":t termeni
,.- ...

','o-n- - ,.,,·_,_,lL1L,,_'U.l. -C"'h

se ·.'u' v

",.-:'1'",

,g:i

un--'iei prrocresii '" :'_'


,,~~""'-.l,

o',e':·'o":-,m,' .0.-,." -" "."',tr.-·",.' ...

',e'" ice _""

g)
, ,

Xo X,L:_ tJ _ '~
i.. . .

~I_~~_.-:C- . " '~o'

~f(){ '__:' · (x + 11=-i I x0o;~ \l_L'


, I' : .....

~~"~

~ .. 1' r

, exl ":::;_.,,_~.~r v·.···....


, ,-,

,- .
,

0·.·.·.. ,,>'

. '. '., . -~f~2:_ X


t: . ---

,_,..-

,:>

z_

}
':
,

····0) ,-,': .1 .. ·· .•.. , ~

_.,.
----=_~x;~ '_,'-, ;:

'X_-) ~

X-)f-eC'

»: +2_

' I t
I • ~

·
O··'· ..
.

,I

. .'. _

·"'6"·"I~: r'
.! _.

."

.~'

. j'

...:

'.

.'

..I,
.'

:L±

"

.~

I S·····U!;',:B···'I;E·'-C:i ·T:-;-:··UL'··'~,.'. n,:,I-T


," ".1. -. . ",_ '" ..

>'

_,'

,,',

('"'~>'' ·0' ~-".)'" '--3''

"'.P.,

, 1. Se consider! functiile
5p'
I
1

f. g:~ ~R,
f',(.·.:x)·':

f(x)

::;x3 ~3x2 +4 :?i g(x);;;x3

~5x2 +8x~4.
..

a) Sa se calculeze /'(x) - g'(x), XE R.


.'

·s·p"

-,

5p

I
I
:1
I,

b) S·:·"Wa', c"alculeze 'se "'<'~'"

x~

)'~ .....

g{x) · f(x),~o,
oricare ar fi

", ' ,

ej Sa se demonstreze ca

XE(O,+C(),).
1
~ex

2. Se considera funetiile f, F: (0,


'5p',,~.
,
.

C()) -40 R, j(x) ~{l + X-, ~i F(x)


este 0; _'[:._,',-,' ',.'

a) S';'a~e d emonstreze s
I. I: ~.".:'.,. :.- ....• __ ~._. .. ' ' :: .•
,'.,f

• .: . .._,..•...•.....

c("a~:' :'.'.<~ ..:.. functia


·.10 •• :

F" ::

x primitiv a~' -"e"':n:' fun.ctia f,: :,; :.!UU


',:,,!. "

+.x-llJx.

'.;1.' __ '_','

' ~ p.:-'.···-

..

'~:'J;

_,'

'

:~I·,·

.. :

_~.!

,5'p

.,

b'l'
.

ss se calculeze
. ,. '. .. . ..

2
. !,

J'"

x' (,F(:'X')"-=-X'+ lnx).


',' . ~.' .. -",

dx.
"..
e-

'I

I~)"'" 'S:~·""a~': ermine se d et


......' ;',.::_,( ... ,:',' ',.,J:_,lL.Lll.

"""_ 'p'"

"'ar'~.. '

amnetru l' real


__ ".", __ :".':,.,,,:,",
,'_'

m"'cc, :"'~'::"

astfe ll:·, l" t\.m'-":'Ic"a~:t·, suprafetei aria ",.:":",,,lt·t-_:


,I ..
,>'_.'i'".·· ...

"-,-,,,~_, '," .....<::,".,'.:,'''_ _

pla ne cuprinsse ·!';..m"'-,:tre gr aficul fun ictiei f,: .c'


'.'
i

",""~~,I;,,I.r,.,:__.,:_,

,Ii~-.l,._:'~

:; axa Ox' §i dreptele de ecuatii x :~1 §i x ~,e

(2) .' ....( ~) ~~

.1,'

:sa fie egala IC,U. ,€"n


",

-.2,
ril_

'j ..

'i

'.'

":__< .•
c9

r:

.....

I.

,,..2
(

....'

'" (,--i:'

?_..•.... "

~L

'L "

_---

",

.\,...!Gj §~ (

X~? 2~

1·Cx,J
G(X-J)_

x-/2

d 'Ot',}

\j(4 ~ /'/

}!-~ro~ ~.. :§~~~b~'-li


-<(;.
3JL2~lOX~R
x:-).2.,

(:::l(

X-~')

X G·R

)(-)

6x-lO

6 (2--1)

'X

-£)0,

0
. ..._-;:'1F=-'.'C -.-

1__

~aa

st

=~~L~ ............... ~~~~ ~~---:~~ ...............


0"'X.

-0 _H_/~~
'."""

oW-cJc.,e~ ".c;,.._Jw .~42· ,:::-;:> t~-J·· ... n ;L_--.9-~ IJ'~" [1"''\2.I'~--·c~),.'' ~t , ....;,- - '.'
~, ~

1.

f °1 ,]
i

j.,..

~'"flI

.'

---,

,'.-

/" ~

.-

t1:,A.t_.n.

'-1 ~ t>~ /'


11A.A.,{",U

: .. .·I·-~·I

.::;_ '>"
r

-4J_ c x]

~;:f (:2)(....
~

tfx G (0('f-DO I ::;:.:>

-'

(L)

'F [x.}=-~ ~ k - ~
~_

k )

-=-

e)( +-,(

---

<,

/"

':L .fJd~' I'


~I:~ ~
:

n~

... ".. ~

-fJ~),

;t

,/

tiue_
.

--X'

..(L-X-t ~

r/-.L>e I] tJ>( G-(q +=/ ~~

GL ~UA~

+',"'1." "'
-

'~'

1(,~{iLl-y+ft(.Jt'.,.!dy
'~

c- :X"e_.

K+X-k y- t'f- tux-

.i"rJx··t' .

..'

f-' .. .{ Q·:b{x ~ '


~

='1
I
.it,.

~~

XJ

b1x-At'.,
, •• '

X e J(7l_
,~.

J
I 't
..•.•.. .

(e.

J(olx -;::_ e X

IJ.--- .eXll:= e:')

X --t/ _,;/ .:

t, .... ,

'.

.-

d')'.~ L,..,

,,1' '(

.,..J_/}

~ 'l I Il~. 1: ,r-

.' e I?~ ~~."? _ '1".::../\.......,


....

'B,A.:C:ALAURE,AT·2009 MAT1EMA'TIC'A, - Preba D" MT,2,


H

programa 'M,2

Jt~
,~

,~

,--

,,: ... ·e'A' -1 ·.. )' ~. --,


.

....

"'::

irt
,. _. -. >. !~

I.\Jll

'._".

.r

_'.:

e~L:::.

e--Z

~:>.

~t_~e_

· (9,- cf ,,::~,i vO
,",

,"

"',

"

.
:, '.'

,',','

1..' Ce mtrnl',:'. ~ ~~:_,

Mini's,ter-ul'_'_-iI!!iI Edueatlel, Cercetard s,i Inov'arii N"la·ti' lona .'I! I!I!'e'o",t"'r'u ',,:',~',~.~-·'"""c'o,'-,',-_:. -!-:>},-, ,E,'vahiar 'e"A1',·'·o', 'i-:"o"v' ..J':.,,¥m- al\"ol"~,> a¥' a _ '0'1' '~!::: d<." - ' ~ C'""'um' c I'g" nn S'I'I!I, ,,' ,~.',--'.-,' , ""'" ""1::.,':,:
13_' , --''" tiL, !i!i:~_~' , "-, .' ---, ',!ty/-,'"
;t.; "',

','

I'

,,'.'

,"

",'

jti', __ _.~__'_~' " _', _: '

,c:._.> ':,~,'

~',

" , :, ~,:-~, "

'

"

,"

-""

C~:,'-',,~_!,-

!', __"': , ". _--:I _

P'

"lr'ODU',·I'V' erSI''''t'a'''r ~:,,'::,,,:,':--',-':'._:: " :"""~' "


~"" _",

·U' ' S' 'UB' 1·-:IE·1C""--::T'1:..'.L;


•. : 1',,",

.a-

m (' '0" 3"


·:· ....

,''.,!"P.I

1. Sc considera funcua
,

I: me -7 Ii .~( x) x3, + 3x .. f
I ...

S:PI""
,
,

a) Sase calculeze f'(X),XE


..

R.
p'I'e'R ~'

este 5p I b) sa se arate lea, functia /",:' crescatoare ,


,'::

', 5p
._-_
'--

e) ........ ,',' "" 'II', '1" 1+c·a'S' s.eca',cueze " ",1m 'f(x) . ,3
'I

,x~,

,~e;o,

X'

~:' '" ""', o

2". Se considera functia


,:<~,," ',"':" .:', "" "'~'"

f ,~, ,R -7.R
,':-' ~,' ".. ", _:~:"

, ,[ ',_ z.
",' ( ","

'J". _

~i

..X:l ,
,x· , 2

XE (~,
XE

1] ....

Inx-2,
5p
i'

(1,+00)

a) Sa, se demonstreze
I

ca functia f admite primitive pe R ~


2)f(xJdx .

5p'.

b) Sa se calculeze

f(x-

'~

5p

c) Sa se calcnleze
'.

lim Ij (/(i)+ 2) dt.


X~·+OO

X1

.r .•..

. .•.•

'.

i.>

...

..•'. "

..

".

'.,

'"

'!jI

R
~

.,~ ex)._
" / x" .'. ,'.~'~
~",

QO

X
,
,

'1 .' ::::

x~>-

QO

X '3

-?

'--&)0

., ..X3

1
~

@ a)
1

__
----

,~~
,/

,;/-\.'1

(~'J' :=:,
'.'

(A

~',

';1 ,

')", ,_"

"

'" ...

_'.
,

X">',~

l/J ',_ 1- (xJ: =r: 14'{ --2 ::::.<_ f_(A)=--Z


/f'
,.

,.:",

(te ~ :.- ;' >


""
, ~

'.

X~~)A

"

.
"

J~ >
I

;_ccJ~~
r.

1:"
.

KQ

:::

'_ 1 ."

4_ ~,e,l

tr,~'I~~~

A' ~'J,I

()~

Qi"'~_

r= we P'''''''4_~
~

'~-'.'

c~- 2.)'"
""

: ,:

eX J'
'

elK :::_
o
Ji:...........__........-~"":"""" . tA-tl-,"' ,......\

....' I' ..' c .... +l )oIK_:--'~' .,.4-)( .'.' -::: !f4::_ (K . .•........
o
,,'

~
,

e)
'__

)l ,.,.,.-:~

1 '
,

.'

''',
:.
"

' '.
"

I .• ·•·

"

"",_"~"""';""'."'"

'. '-.

_-'

._

.'
.

!,

A .... .... ...•

",

' "!I~ -

i_'",

'.'

'::4_"''. . '.'>r'

-\

t"'' ' --aif····,··:, '.' ",


I,~" '"

~
~

,of" .~
.... -!~

>c
.

X-?j-t>O

X
X \'

';1

A
'~

:: £t,UA ,>t. ,-? 1-'D~'

,-4~
X
Ii(

I~<J-

X
'Ii

--=

'I' I,

it ( 11. ·t·._A'
..·.....·"'-1
~

.
.JJ, -..' - X-)f--ao

'

'

;t'.!&',
.... _ ..

l:
".

".:,-

-'.

_.

't-"~J"... . ..,
. "

I
, I..

'':'' .
"

_:.'

'

.._'_

...
o ~""

~,,_,_

'BIAIC·,A'L,AUREAT. 2~OOI9-MATE,M~~lCA,, _ _ Preba D" MT2, pregrama 'M2,


,~.

'~

,'

tao' K ')" -· ,,-,


,'_

y~

,:,

~";':'~

',:,'_',

",

"":,~

,_'

:.~.

. "',',' . r: ~

,,_",',

':,i,..

..,

.:"

I.'

.~

.',

.•..••..... .... '_

"",.-,,',"'~', :, ~

.'

X--)1-t>CJ
}C' "
..•.• .. _.1 . ':

./I'

"" "" ",,',';","

"

,,'

-:' d_
I

,i'",

t, ..~
.~ ,

"or

t't: ~<1 __
.'fI'
.a, ,.: .i . ,". ~

.~

.-

x"
,'~ ,
• '

.:__.

. ..

,' . t:"~:'.
,

.'

__

~"

"

.....

",.

,"

'c'
"

I,"

........._

:.: .

".

.._..;;;;-

/'1,'.,,'

' __'. ',"

,c

_','

'

,,"

_"::

I"
.. 'I'

:.'

-=' . , ~ ..,.' --', ' ' ..


'

~.:

..

"

,~t

~
~"

1-

\-::

~'.,

.l!~iU

:[,

.r-;

X' AL¥ -

X +.-1 ,~1~')"'~"~
I

-' ~,,:, A
. -

'''--,

....
,

.'.-.

- .. ~:_

'" .. _- . ";.

'

I ~ x'. +~ __ "
x
....___
'-.
--"

~
," •

.'-t'~'~'~<~"" ,,_-,
,r,. "'-."
. I •: ',.; ", __ .

!I

,~"

X ~:.'

,~-,~~

I'"

.,'

)(
,

[\1···,,:' 0-:'
1.. ~:
-

'.' ..

'

1·0- ..
"'_

6' J,. a
--,'

,'

",'-=g

£s-. -_.-

I, 'S~UB'i'IE"
. :-.' ,i..
._

..

1,",_/.

, C"-':"T'UL'... .:

i"

'J

1I"1 I...1' '


_',

("'-3'·'1\ )' ~'::"vP.:'


2

l. Se considers functia ". : + 00). ~ lR, f( '.X), = lux + x .. . t (0, , 2


5p: 5p
i
i

a) Sa se calculeze f'ex),
b) S,il se calculeze lim
W

XE

(0;+00).
,,-~' --"'~~'-"-"'~''''

f(x)-f(l)
.~'_n:~I,, __

x 4'1
, ,. ~
·.~·I:'II.·_·.'_:.f_'

X'_,l
"'.'.: .'._

S.','-.·."p.'··.·

1-

e) I·S·a se determi in tine itervalele de convexit ate


L.,:
1,,_,._::.:

t.:·_

.:

.. '_.

_._

e-n'.'

..

'

.ri ..

[ .. , .. :

Q]'"'.• ~

intervalele d;e·~ concavitate ale.. functiei j,.... "


'. ,., .. ~.01
.. · .. '.":

•.2. Se considera functia


5p
i'
I

t.[0,+00) ~
2 1
aE

R,

f(x):= (I + x

t,

..

·:r.:_.

:,

'r, 1

,..

_.".1,

:.

""'.'

':

'.-.'.r;

:.-, .•.

]1'

,,:

n E 7L.*.

a) Pentru n ~.2

sa se calculeze

Jf (x) dx ·
[0; +=) astfel ineal
a

!,

5p . b) Pentrun ~ -1 sa se determine
]

e
.S'P:"-I:I
!

Jf (x) dx

::=

O.

c) S···'·,·l,·a;";· ..ulez ..e ' se calc f·,


".' -' , -' '.. '.' .

J;'' .:-'. (":x'·'-·)'··j.J·(,:'x·;·)·:._dx !.,I;·' ." .'-'. .:-. .'.

!i!'

;:

o tL)
~/~} vlU-u_
X-?/f
..,r...", ,.') (.' ... A ........... =. "'-=-._
~".o.,

Ii')
-1
' :... ," .............

.... ("
.------- , - ..~,..,.
'
~ __.........-L.........,...;·:-

l'
....

..
0 ~

r : '.'.

.. _x

.,..._,___.~ -':._.--... ......, .-..._..

2._

_ -. c·

v/·,~ ~. ..._,.._

,t (

0'

=- '" X ./'

··zX
-.I-=-.0 ~

>

Xi. --: ;f ~ -.. X,.'t,2-. -- ~ '1//. -+J'" ,

.'.

'.'.

t .". ,," . d) -::::_:;


f(.·""
(

,- . '.

X'C_ .

}-. ..,', '."""'- ..' "

{.

.- ~

.:
y'

L_f

-4 <- 0

.,..Q
•.,.. ·r· --.
-

1.
0
r:">:

._+~f+, +
.",
..

C_.01--LC. QAI~

fJ~ {o, ;(_]

~. (_Jc) :

1 .2.~
.. ) "

_/

., \..A + 2.k' -f k'2.).0'l X ( .. '-':::__ "


L

-:t"

",

,..

~ j ..... 3
-.
-

~.,+ ,_. e. T. _, 2' x '. x \(..-_

.,:3

".2_

L.

. A····,'
.: .• ...:'

=:X'+X ~.!_ ''.1

3':'

2_

3--······ ,', (~
. .

','

,.

t.

.j

..

-':";

.-_

... ~

/1,

)
.

'...

-.

V
.

· O
. .

roll' • ",---/ :'" 1

.
-

~
,

__

_'

iiI..

_ F¢

Min,i,'$:t1erul·EdlJS:@:p·e:i,,_ C~e:r~~etir-jiJ,i,~~QO,vi,ri'i.. !;entrul Najig_Bal[!entJ"u Currlculuni :fij!.vlIll1ore ~n InvliimftutulPreuoiver.sitar

I SUBIECTIJL
5p·
5p',,'
,
,

III (30p)

: 1. Se considers functia

f :(0, +
XE

00 ) -;)

lR,

f (x) =x + Fx .

a) Sa se calculeze f'(x)~

(0,+ (0).

Sp'

c) Sa se determine coordonatele punctului graficnlui functiei

f ,.n care I

tangentala grafic

;, ::

are pan t"aega 1" cUi 3 · a


IW!" . ,j, ,' ~,~

: 2··",.·S·'·:"·e·,·c:··'i·-·"~d:"'''"'''~''iIi:-.··:···t·:·, f-·'·'~':[:',O,,,_JL_"""""")·'---? L~" ·.rrD __ " onS,t,era ,!wlc,;l,a _'


,

f---·'C,

(,',.,.:,),=, - 1 .+-.' 1 . "x r ,.',


I

"

I .•

x':+c'=l.
_. .' ,

x,,+,12·,
. . _.

,_.

5P..

a) Sa se verifice eli J(x+l)(x+2)f(,x)dx::x2


]

+3x+C, x> O.

b) Sa, se calculeze
S':p"
. ,I' I .'

Jf(x)

dx .

'a.

c) S:il se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia injurul axei Ox; a graficului functiei
h : [0 , 1]~ nt, h (x ) :: f , _."

(x ) - f (x + 1) -

•· x+l

I'~0···.···· 'A.'-'-:"'·,
J " ii,

;..,'-.1

,.'.'

~!

/"'iJ )'
.-.

",

...

J \x/:::...
•.
"

-/'+

iJx ;

x_ G:( 0c rca)
.

.,.'.~.
'. "I·
.• p

_,
..... .__; ..... .- " .. "

.
J - -~

,.<

".. :if1. ~~" V'-'r~

__

-,)
,.'
.

'.:." ","", .:- ,.~ ..-'~i:.0

f~If)· ~.

"

~,"

c.]

·.'t
,Jj

-=- .,L.i::a- _.. ~ ·,


... , "

..•.• •.. ' '.

1
~-

..- ..'-.
~.

(.I' I ).,".........,' .. ~
It •.....- '.' /

.2.-V£o- J A';: (P A j r ._.'7 :L-i


"~. .

-"

....

.:'. . .Kp

2.. J

.'l.vX'o -

J.

.l~~,

:j;'

Xo -,.;.;, :L

fI!l.J

:2.

"

©
. .

.~ .

ti.J '.~(r:_ +1 J ()c +z)-(X-l


.;0:, ."

K -z: _
'*"" '

.. ~,<X->"

0fA J (X-f2)
/'\..

.~

.~

~,

~~

91'

,)t -- _L~

,L

~L_ Qv·~-~ ~'-. ~~. " -r:- ,/ ,k ~'~l _""'-

(5'

~-

''L

-+;5,

fK +::,;C'-<--: .'

lr)
~

J'- J?,tx.-J ,-=-j··c~~{


,0

1'-

0·"

--hi

+.!L

X -r2~L

df{_~.'/, t. == ~L?
~~. .

[C-t-lj

r~4._

[X-f:L)

,~

_, &L l -f
..

~(.L;'

_h.L ..( -X

e.].. "
.'

4-~ <+
, T-~l
__t_/)I

(
,
. "'l

ao:.

'T"'
,

~1 " .....,
,....:1.-,
.'~. 3'" ';

~-

1
.

-- ..
._.

I.

~ _.'

ATI'l

./

~J

J-. l

.'/ ,~
. X"~'2--'

.d_

.fI:~

j_
.

_'.

,-_-

---

1f C
.
.'

_.

'.

'l'~_-':''-'" -_'."...
,
','

~
,
C,:"
..

x:

--I- ..! 1/t·


'~'~

£ ,£'-.

'~ ._ -r-3····. : .
.,.

I'

.,'

__"1
.

oLx s: ;;
+.,~

-"

~ .'

:.'
_,

iL-"
..
,

.
"
'

.'

o
,
.

CX+3)~

t"\,

1..- >".".,_,..' .. f .- Ij ___..


~

,J-

~<:

l.;

'l .... __ .-:[.-__.


,<c~c

()..
'.
"

' ··.I

'.

"i'

3':--'

..
.'.

. -,

,0:·····. .
,

:~' tl
~~.

!~

·'l·,~

J~

V 01---1
"

"

..

'

I S"'U- BIE""C"'TUL' m ("3' 0" 'p')


:_':':' ,,' ..'; ::~': i_: .',~'/, .'.'

.~_i '._,

.. i' ~ :': ,.': :":;


"',",

, .... 1 ,'.,en!,:.:..' 'orlce '. P...:... itrn .:...


i~.

.fl'"

,"~

E'··c_.

,l~,

R..l

,.... ..' sid .,~~,fui ctiile se 'co,nSl;.!·,era "un:c~:I!,e

I. .rn

iI

,(.

,ro

','"

'0"" OO:I~"""".' L~ . ).. m

, ,}O' i"X,,~
'J.t"

j,"

:(:,.

-I."·· .: "n "X, -- .(,' ,.,Xi ~nx :;;1 j'!' (:' "')""~ ,j,n,=l ("., )'" '"
/':' },2

5p' ' .,D) Sa sc determine functia ii.'~ :5p: ' b» oa s ..determin :.~,'; e'rc···u'' ·:~J/' asim<':"'.':' to tei COl ~'f-.lf.i'!;ie." +« - la ,g'':raficul Iu "I-t1-i"sil';': S·····'a~· i-~-I;,,':Y . ua.. '+~a"':,:: 'p ····~t~·:,'~:aIU~~~~'-,-OCl rune:",,':,: 'a in .',' se '.,::mcpei
:,~'i~ ',':','. A

-Ii.

5P " e) Sa se alate .

ca fo (x). '..... ,

~n+ f-1,
fi'x ... ·.

oricare ar fi XE (0,+00)..... .'

. 2. Se considera functia ,
,

f: lR ~ lR , f

(x) =

2 ,x 2 l+,x:-

J;-l

5p.· 5p

:;

a) Sa secalculeze

J j(x}
1
,

ax.
f
3~j
.".

b) Sa se demonstreze cit orice primitiva a functiei


? ~
,I

estc functie crescatoarc pe intervalul (0, + oo )


,4<"
'

5p

ej Sa se demonstreze ca

Jf(x)th:+
o

Jf(x)dx>
1

Jf(x)dx+
2

jf(x)dc
3

([) .~}
.
.

---

J
.
,

','

c·l'
.'

._

-';77--

'(

o
'.
'

@CL))
.

.r

:: A~,(J ~..e-),) , _. .
.. ', ..
~' .":,,'

k_ 1. -ch.t e_
at
. _. .

'"C
~"

1
,/

'il'~"
,'

,0----

.. I

...

-.

'.

',1~ ;:'

.:

,J"!'j,r,'"

/J;! L~\'" Ii~'


"'.". .

....
'_
',,...·1

.'::'

....

~'?

"'

r--

'f~
~!

~/LU~~
-,

n)..

III.

r-' ::

t-areJte
.. <'>

r
J

.. (XJ~ ~ -t: (X'/


1

=::.

, '\"__.V
~ ,

.,""

"'"i"

~ ..
.. '

c.)
,

j. "1".'
o ....

jJ ()LI

S1- ·BACALA()\tE·T24l0,~MATEMATJtI,..
'C)C,

'

oi)(·~

". -Il. ..I('L{oi x

rJJ 0<- I' olx . 'J ?-.,

.. . ~
~

,..~S···~ +- ,::'
.
"

..,' .' . ..... .~\.... 1· r-, ./ [xl d« _.,-i«. (. X ).:=/4{_ . --'T' .~ -o .,'

I(

'._-',.

lore l/'~
'.

Lo, ~) -.

/.f -T-' ,., '~, ....•..

"'X?

_""r""'"

,t····

0;:' ,'

.: .).,

. .fJ'; 'bI· x'·..·· c. (",'.+.,'. J'


I ,: ,'. . ...." ~. . .:

_ ,.' .. ".
~;,

.....

-."

.......,

':.",.'

.. {

,0<) ..
."

,J.

....

..

'I

,-+
,:

. 2-

~
I>
.~ ~_

ll- D otK;:::"

S,.:·':_

Ii' ·······(·:~X'-··'{·ot,V ~.••., .>' . .' A.::=


'4' . "':".
. .'

· I v'~. ' ...._.. ~ A ~ (' d+A- J\.. .. .... {.tt.L .'...•..... '. ';. ' '.. 2~
'1;,;7 .

Proba D, MT2, p'.',mf!t'ama M2


t

e····· -1.. I
'.#
1,1 :..
.• " ~~ L___'~

s..

.....

d~· -- tt.l ,,'. ._ ,.1 ~ . r:

".-.

I~l

1 2.. " ,'· ~) ": ,.".... _L :'.... ~{.-J., 3 l¥-"'" ~>,k~ ,' l./(..'- j3: .. { . P...•. ':i'- 1<:. OlX T ·..yC)c, (XX,.> ....<
.J.'

. .

. -'.-

.-

.f'~~

..... :

, ......

,' ..

,....

._

,~

0'

J{ (k{dLX f-', (y:_( OL,{ ~··t· J~(


':.

.5

IJ

r _...

a,

.-

,I
.'

,I .

'
','"

2-.

_"S

iiV'
:

.r

':
I':

.r

O·':~·'
,c.
r', ,,'
'_.

j:-.'" , '-:
'

2'···"
I.

:.

,I

",

_,I'

~~

- _"

'7i!'ti;·'r~.I!!

'-:i

.~

-,"i

idini,sterQI.,'E.ti'uc,aji,ei-,.IC',ercet:i(:ii .",1" ,,:uovarli Ce .trul Na. ~oat .. c:,';ri··, Currie e -,fEvajllar~ jp..llvatamaawl PreUB~ver~"t~.,. I _---

·um

--

-- .. _ - ..

. -_- -

--

I SUBIECTUL nr (30p)
I
,

'I' s,,~··... ide ....... ' :.•.. 'e 'e'ons!.·. ·'.Ta. funetia 1·:' :<, .,::
;1:
e, ;', ,: .

1m* ~ 'TrD lr( -=---y,~

,~,<'f·;-·(:"· ",x,
J ." .

);3 x + -3 = -,~

.'

Sp,

a) Sa se calculeze /'(x),
"-'I'.

XE

IR* .
..

· ;:las·e:c':.'I:c::,:eze 1m .··.. 5p:. [ b)' ·S··· cal ule . lin j(x)n.'''~

Sp

'" "d· '..... I' d monotome ] c) S,a sedetermine mterva .1i.e::.e:,e I


1 'I'

x~l

x-I
!

/(1)
r==!

'~

'I ,::: ;;.. f· . a''e fun' rctiei ..';'. ,


I '
·
"
'

" 2. Se eonsidera functia f'~ : [0;~1]·1'· -? JR :;


=._.
I. I

f'i"
!' .

(',
"_

x)··· ..,..,xv 2 - x2
_r_

': 5..:p.,,' a) S,a se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia injurulaxei
:'
~,~

Ox. a graficului functiei ,


,~

!,;, ..' '"

S'
"
!

1
, _",

b) Sa se calculeze

f(x) dx ·
x

o
jf(t)dt

c) Sa se calculeze lim

(.).)'~ W
~
,: "I'
,

X"--1'O:

0 ···2' X

;',

{~
I~' v: L.~:,

,i".

I~~ ~

~I
-c.
'I _ :_"_ . ,-, .; ..

r»;_'_ e" --~

,~'

lfl_

~'

J
r'

.!

,I'
~'

~ \.
,

.J
,

.~

x>» 0

X
,

~
,

~~

1/ .._",

....

0--

_ ..

"

~V") :r.•.."',3
.

0"""
.
_LZ

I
.~ ,'., :.
,,'

. ,':

-:-.:'_

b4

_.

:.

.'~

'Sp

a] :Sa se determine numarulreal a astfel


"". '. I. .. . .. ,.. .. . -- . . -. .

..

meat
.

:X'
.

·+·2· functia
:;.

,
., ..

x>!
_,"

"

f······

sa fie continua
.. ,~ '.' "'-'" -.. ..

'in P:i unetul x'·· :::::1.. .0 -~


. ..' '. .

5p Ib)

5p
I

e)

sa se determine ecuatia asimptotei orizontale catre la graficului functiei f. Sa se determine numarul real aastfeI incat panta tangentei la grafic in punctul (2;f (2)) sa fie egala
~OO

eli 1.

2. Se considers functia f: JR ~ IR,

I( x l= ex? .


il

5p ,
'}

"~' _' ',_,_' '. calculeze "_ _.w 5p" i~ b) Sa .. s··~·:e;:': ...._. ~_. . '. J"x··:··f··· !(i . .'.'
I'
.. I' I I. _'

x._·:,·.)···'.
__ "

,,

I'

o
.

.,"

'"',

..'_,"

dx
_"._

..

5p'-': c) Sa sa demonstreze ell. 1<


::'J ;'
r ! ,"

g
i

.~.'

..

~.:

,.'

Y
.
"

'

·
-

o c.c "'_-:
C -":;'-'_-" • . .'.

JI (x) dx ~ e.
1
. .' :

x.-» fit
X'·~··~~;·
,".
"

j) ,,.'V:,.

~ 'L~.1'-....

=_ iJl'" ,; _. --' J
~
lJ~'

·t·.~,-.:··, ..... I ~

x:...,~~'I',·'-·
-

ex) =-. +-- JI' ../'~' -:=- /> _..j) c


4>

t. (

.J

'

)C

I'

_'

.....

-_ -.

_',-

... >' 1"


~..

~.

_ '. -.-Ff

['

i._.f-a._.. . -.'

..-

'/.

I') .1. '~, ,4_'T- -.»: J

----Co

-,_" a_;::: ~ ,~- e" :

cf,'

:f
(.

3
.

·LXJ ,8

-=

X=.t_~
.~ ~',. .>.. ....-.
~.

.. ~
A

t...~
A..-~'.,~

· .:~-::: =>
~x,
-e ,

-1·

__ -'

.'

A'L·t-:·i'
.,

If.· . ... ,
','",

v'

.)... 0....

_.,,_'.... ", f)'.~<J)~tz-~ ~ UC--.


t

'_..<."

(!_~--C)O

/VU._ -::-

..p (5L)1 ::::-. Jr .. .I ~ '1'


)

.'.
,

(~t_-t2): L

' ~.'.'....-~.'

:f

(
!_

(J'
.~I
,~

'.

I"_""'"
~

-:

-- t:__..~ QE- 7' I:'


.'- '. ... .--"""'"

3,

-_.

.:

®
.
,
.' .

·
· ·

0-)
f'"'~

v'
.

(.

)
"
J
__

....

':

"

:,

,- ",XI ..'•. . .~.. _.


If
~

,~, .~

,'.'

"

'..

'

"',.'

/'

,.
.'

.., ..'..

:.":.:

..

..'.(){_ A. ':.
.

,.'.'

Iv
,

....
.

o .

):2.

l'

<-

,--.

'~""

~ ~

----~

... ·.... .'.· . · .2,~

'~j

I"

-I

.'·u·
.,i,~.

0,.,,11.' -c,

L- ....-

(_)C'

-= ..e_

= tx e

~f')l

.•..... KE.O(

_,t"

==">

...~e.o.;..
, •.
;,~~.f,

~/
.·1

C!J, Ai

.=

>

~,?

.... "A_
0,
__

ol~ s

J',f C>c-I off( sJe_ oll( ~ > 1 ~. S':f01.)(<:_


~~. ~
~~

B·AC:·····A: A,'·_,U·:'REI:'·-,'··A·'T:;' 2;:IOJ;O'·;:~-M··· ···:·A:·,'T!I·'Ei~:'M·'··,·!A·····iTI:· L · A A


.'.' ,,',.",_" _:e._""_'~., -' '_~"
-,,'OJ .. ',

··-.,'~··.:'.·,,7'

..,-.)

,'J

.,_'

..

_,-·.j"L:::_·._",~_,.I.

__

.'

:,C"·''

'-.'.,~:'.

"A~',· -Proba
..~'
J'

'._-,j,

D"--"'"
.!I",J,

~/

(f)'
-

M"iT-'1 ·p"r.'·o'g'----'r"r'" { '. "


J
... , ~., .,~, ".'. " '.. J1··.· ..

';1',"8"'·
..

:.

M···'·2··,'
'l·".·.:.:_·

J.f_r.xlolx
0.·-··,·

.~ ex'

0 '.

,r~

'~~r
~

..I

0'

C)c~1

I';

."

_~

=i4L?

-m

.~~rl

-.

.......,.~!JirIizi:c'

:'
,

~IE~'C-'TI"UL~ HI (3'"·O·"~,'p'" ')','. --, SUB'~.


.' :',: ,-::: : "~< ,',' : i..,

~',:.

:'

,',",:,;
,

"..

_"".

._:

_.

"".

'.

_,

.:'.'

:'

'.

1..Se considers functiile J , h JR \ {I; 2} ~1R ,


" ',,'" ',' ", ,', ,," ,,,, ,", " , ,,~ ,.,," , ,,.; , • _ , ',', i ,:,' , : "':

3'

"

..'

.. 1

f (x ) -'-(x -1)( x - 2) ~l
,' "" _ , , , "',' ,_, " ",' •

'.

','.~

.'

....

",

f r(). ) (X h (x) - f' ::i x


",,' _

,>

1 Spa) Sa se arate cit h (x) - ,,,-, "'+' - " ,'". ." .l x .........x'-~2···. 5p' b) Sa se demonstreze ca functia h este descrescntoare pe
I
1_
J _'._

(-00; 1) .,
I'

C"

c) "a se'.' arate ,ca, I'ij'~~:":('"',.'),...)",:,2 > f"~:c,(:., ,~~")"~ f-~""(,'.' .'.)I'~"'pentru once .~. s .''lID '\:"{'",~I'" ,,',! }! S·,:.... , ",',' .,~,( ',' ,x:,," , ~',:', ,.-X," ~ .,'., '"," x .'~ l1:&. ' ~ 2' ~ :,IX~', :,' f: lR ~ R

~,

2.. Se eonsiderafunctia

.t (x ) -

x2009 + x + 1 .

a) Sa se caleuleze volumul corpului obtinut prin rotatiain jurul axei Ox, a graficului functiei h : [1, 3] -7 R,
(':~·x"' •. ,hi:.'(x'::,)t,'-: I.. )': X"200'9 '~'l~ 'b"'): S~·; :se'",e,~,e,rmlne~..~~, . iti- .. F~'--'~,~ ~ ~ . ~~~.... ~ :pnnlllVa, 1lfD ':i"a .....~, d ··t~·.~~
=-'
.' <" ~J I,. , .'.

!I

...... r

•. ,.'

",.. _

.J

ill)

,a ,:I:I'nC,~lel~_.' care ,',


'i' .~. ..,

fu~ , . t ....

f:" "'..- ..~,~~.,verl,lca Ico:n'I'l~:la '" '~fi~'~ d "'1"'· .


r...... . .. ,

F-:' ~"'O " I('!':',~:' ~")" ~: '1,.,.

fj(t)dt
Sp

c) Sa secalculeze lim
x~

02()10
X""

'.

(f)6J..)

7' C)( j -=-- :_X --l

0:'
,.1, ..,., :.'~' "'.

,x--

t:

":,,'"-C'-,' :

"'",',-

~,'

_,

"',

"'.~

2) -t- (JC A)
..........,

)( ~L
" .

.)(

r-.."
,,'

"",

+ .{._ _ ,_", - -=.. X,....,~,·...,."


{

,-(,>'
' ". J

1_

X~~

l ~ '.:..:_~ .~ ~~ .. , ' .. ~: . '~.'' ..

,, ..... ,..._ ~ .. "

{y)'
u

((VI""
"-, --

_1
,,'"

~~.?

','

~.(
"
...

-,

2-

0"" If--x,~('.:'''-',--Oo,,' 1 __ :> ,t__" f./ --,~


" " --' ,',

~~~\.r[

.c.

JL C;CJ
".,{f
_.,'
~. ; __ '

<- 0' i (f-)( eR \{


.~!

.',
I

If
~
e"

/,_ (l£) ::::.


,~

u/
_ ._J' .:"'.

(
.....
.

,2J
"fJ
~"

-.

I.

_I

'___

( 'r-): _ '('
,A.
I, ~

'
"

I
'I

ex/ ',~i

: -'~

,~,,"~- "-~--_,'-',-~--~--c""'" "


c'~, ,"
I._,~~ .. ' ~,~,_ '.~,,-~."'., .'

"":···c'vl'"

.it,

,'(X)'

---(_XI'~-'
',,"~'

t~·· r,
·'c. C",'
lC,'~"

r
i"lvJ V'=/

,~_,.
~

C·~-)C~::,·}:' .,
.

.'.:

ClC}: ~
I ~

'-,'
1 _

t.«] ~
'

It"'v').'
~~.

t
r

# (_~)
:;,,;;0;' .~

,~-

'~~~

'.;.

•.

# (x)
I,l__
j

---

" @ ..rr}:).,
,
,I

~.'::

..

)
'

','"

..

.'

4(!_ }
f

-_~ ,~

i.;
."

"

.."". ~(~~_ u-/-". '. 4 .• 1 X '20"'0 2;c2-o-oe


rr

RACi\LAUREAY' 2'OO'9·,MATiEMATI'C'A _,Proba 'D~, ~i-,2, l'fog'rama M2 M p

~.+

-~~,n,

\'

X 2oCJ'

,_

L
'OM":~' ~v,"~
V

,)(~~~~; r---

..

~-

-'--I!

_._

._."

X
,

,LO t o
,

"

--

~E£&&~_

~-'

-~

S·:·:UB·:'·i":'·IE·';.,:' '.' j 'UL:-""~, . ·C-····-T' :.


_" ..

n <'_ .'..' 'i"'(3:0'p')"


__ _ .. ' _:
,1'

I' :

1. Se considera functia f: 1R ~ IR,

x<O (x ) = ',;x2 + i ' - ..· i ~·2.x·+I. , .c > 0


-- .'
..

1.

.5p·
['

a) Sa se studieze continuitatea functiei

in. punctul ,xo,=. O~.

5p . b) Sa se demonstrezc 5p

ca functia f

este crescatoare pe intervalu' (-00,0).

c) Sa se determine ecuatia tangentei la graficul functiei f in punetul A-I, ~ ... 2..Pentru fiecare n E W' $: se considera 'functia"fn'~ : IR ~ R .,~ (.' x]. f~n···' "J'l . ..1,.
.. ..

= . _ ,I

i;
i
'1
I

(x2 +1)

.n .

Sp
. .

a) Sa sc verifice di

Iii (-k -l)dr:=: 1.


/2~x) , care veri fiea relatia
G{1) = ~~·

1.

5p'

b) Sa se determine primitiva G a functiei g : It ~ ~,g ( x)::


1

5p . c) Sa se calculeze
(;L..

In (x)
tC_~?'a' ~

dx, unde

nE

N,
=:

n > 2.
.~.. ..., ,

)
.

K_cC' 0
. .

t:--.~7! '0
~
-'-

JJ C:1rj.... ,-11, •.." '. , 'i- ~ - ~


.

(
--

x. L.+"·l
-.".
. :_ ," "J.

f)"

i
,

. -- ~ ~ -- r
if

..k->

)C_-.c--(:

+CIC(

)(:.<a
===

cJ

X ;.c).

)( __0 '?

C-2_(+I-)==-<
1 -

;{

fJ + (XI-= f,··.'( 0)__,.( "=-/


'r
i' ~ .

QWL.L .-

4:J (I)) ::::_ 4


,'.",

,:-,1 ..

(.... :J'
.

,C)!? :0' ' 'I' ".'.....

.,'

i: _ k)( .....lA, e:: OAA- ~.- " ~t


i

e -:::.._ 1.

~,

. fl·

b"' 0,',~"~'£"":"':' V
:. _.,'." ... . ' _. ,',
'

...

';1,.

am,i-_

--:.I!'~

Centrnl National 'tntrn C'urricnlumiEvalnarein


.

M:Jms*_e7~~~~ .. _E:~~~~ peb_,c::,t!t~'~t:a~Fii ~,li1n()v'irii,


--_. --_._ --- --..

.-

._-

htvatimiBtlll. heullive_rsltar
--- ----

,~ S····;'oo' -. __~',.; '-_~_-:.:"-"-T<'UL'!_ I! --'~' "-' ""1: E"'C _


,I

:,:

;,"',:',_::-_',

n:"':~'..'-,'I-~(···3····"0····,· .). ' .':, :)1':


.

__ ...............

!Li( -X
....u:~I:Ii= --""lii'IIII!i

".,......

"
1(1- ,
.

-1-1 _ X +1 I i._xcIX.. z»: elK


_.
-"."",;,

-=«4£!

~_

,;t .>,0:._>
.•

0)

~
~'

I,.

C"K) ~,o(,I ..
.
:,',

,f

..

i!'"~~.::.
1Iftaa. .............. ......:....
" ,,_'_

.-

,'"

'1

-....

·f

, ....
C-'

:.'

r) ~,=,

:... .... , 0 co-]. 'C .' ~'-' ~ ",,':_' _ ..,

"-, ::' ':

.': .' ", (e» J~{),., ,. -, ~ :f"" _:_'-'"


'',- .. '''-', .'.: ~
.

".,

£....l;-l fL':
•-

<)

"",,(1

~O'
i
---

~
b

~ 11
..,~ ,~

'0<5
,~
~,

.'-1

,ft.···

.~,

(X--A) I
"-'

...............

,
,','.

'

'.

=~ .,.· " .' r ..


~:""~"F~ ·'1'

;( ~ ') 'f-OO
I~O'V,"_
~~"'" ,~--

-=r;- ..-: c\JK) ';(


-"~F

{U' ..LL

-) f-04 ~.rJX'
n
~~~

'-:;

-1 = ~ =~,>
L ~_. ~J-~

.•
,

·'<,'

fJ,~t·

d» ~'~.......- ········ r.> __

--:J..'o n

'.
".f'..

~
."

Ii-.

.t:.,-"f~
1t --,
/'---

'1:

--'::~ _ ~. '~/·.···~

X
-

'__,

r-x_

J( --,,-"

-~

....

(i

V,I

,..".

~::", _.'

A A.Ii fwL,-

)L~)·fCO;X
.. '.
_.

~
--

.' .

)">,~

~_
~

"

Oct ,_ /UAX".-::: ~/
~!

.l' 'I

_-

~LL /C--~»s-cx» '/exl' ~, -.


I ,~' _._.".... .

"/..
.

-ox}-&.t..'u._ ;.' "':'-x"', ..•... ~)i,~


,,"<:_ -, ,~-

¥cxl=
!. '. -

..

+00

=«>

,_.;-.. a,"<.·-·:~ 7 -_............ .••.

- ~~

r
r

+.. 0 9

.;': ._,'__-.,.'- r'" ~


".._,
iF

_;.1
.'f

f.~ f =- 0; o(
'. _. _

.'

• '

.•...

I}, ~- I :f_(~/- - y-"-r_-..'"':J '+~../-:;;0 A--:') •..... .( -:::-lJ _j)( I ' .". ' .. _
\~'I ,i·'
rI.

.....

'''!!l

-=-'/

lUu. '.'x-").{

/-.ex 1-=I(.{) ~ ;>


._ '. ..... .'

•.•.... _.. <, ,.•

Xa

='.4,

~CL·

c_c~
(
-=

.~fK.·'~-:-:7'
'2- ._ '1.
.---"

G...!MA<i

.I))'
~

'-1>1'····

,"

.... ....

••~/

-..'.

r '...~ , 2_
2._': .'
,i '.

mJ<__

'~

'.'

~.
L· '. _

.)
..•....... ..iii ..

" .'

, 0'. . I'
.' I •

'
.. _". ~

." BA._.,.c.AL.", ..A .. URE. .-A·".T" ~~on-MA··\~,M,+1.~:P.S".,Oil,ba, D,· M·i,T2,·-- p",r,o"or3"m,,"'aM,~' ,~.._'-,:,i ;'. ~."A'i' n, ,CA'~,· ",' "~",-' -- .... .....-l ._._ A... .' v. .. ' IJ o lid. e.. ·~j)i -.~'1 .. " , ,<.u__ ~ _.... iilv: ~ X /,,- -2X It.x.. /. i-LK.:';(f (J( I-~.K .., T (. 1"- .<.., ~ k -' .... ....' .•... ,J. . . .•· .... J. / _., _. {). .
,I ,"

t,._

~ q . · .'.-- -- ..- ......... ........,;:::. '.' . q


~_7 .,

x .,(' ._.. If
..-

11,"

'1)"'~"'-'4

r: ..

:_,11(, c'" '-1 '~' X·.


,

C '

~."

_. &&

I SUBIECTULIH
i;

(30p) 1. Se considerafunctia f:
a) Sa se calculeze
I'· -~.::.!! :-.:...-.-'._-'.,

(0,+00)

R.,

j(x) - (x-3)lnx.

5p!:
5.
."

I' (x ), X E (0, +00) .


'.' . - - ~ .. - """"" __ "' .

'-·--_·:··'P-'I··,·.1 'I'
I

b) '., S--·_-:·~ e'-. ~. .eze lim, lex) ~ f(l~ s _ ._-:-.:: ·:'a -.... ' calcul x·~] x'_,: l'

5p , c) Sa se demonstreze ca fimctia f este convexa pe (0, +00). 'P 5: "---: ,J

'-

I
I:

2..Se considera functiilc F, f : "ll~!.~R, F ( x) = x ·e" §1 f (x ) -= ( x + l) eX . '8-"'-')-"i S--as.... " verifice :'.--- ca 1.-1 . C.~" ." F;.'_~:: estc 0':.. pr 'imi ,u.. ·a... 'fun'ctiei funtctia '.- "- '-'. . ' .,f::t;V"'':' a 1..1 '-"', f··-"· -: . .7e -" . - - .... ". ,-'
I -'. ." 1
'~.§i:-" ",_,,: ~
-;0;

Sp : 'b) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei F, axa Ox i~i dreptele de ecuatii !: X' :=' o! ,~l X = 1
'i'

' I ,p • c) Sa sc calculeze r 5 . (,L.Je


-

:'

l.·: "'_J'"

.... ".

_ .' (IOft'-,~,

~-',r"_

. ,:,-.

~} ~
;,..._.

.......
'J ~~./A of'

'V'~~VI ~--rLX ,'- :_. _p ._p (r,( loP ( t:oc/=_t'0 .~+. (A/~_4~tA'
'iI.' _:

J -

,-F'(···x·)" ~',"'," .' dx. . j~·(x):·, "',


.

eX+l

.._

-.:_.

','i"

(,..,,_

.
-=

"',-c'

._

!'

'.'

-'

A_---J
..

v. ~

?_' ••..•...

z::::
rI.; ,-'·-·

&

ttX

+ .__ I .'";:.. .- X'-' ,- 10


,. .,-'" --. : .. '.

X'-'

3"

J,'"

".,';'

'.

>'-

'.

/"

s-

.,

....

K'

"

J)

{'

=f

,t' --3

A"'->
.

-» -=---<.,

x-.- ", --.-. A ... '.-", Of


,i,'<
'.

c., .

,~' L, J' -K .'_"

-_:::c"
("7'1 o: )'~' ~. •
.
~.

I••.•.•.••. '

. .,"K

:Jl -f-;_-

- -,'

::::

x.

+ .'.

~.

-e_'- X

+ 2_ > Clt.' liC'<G-,(O{+:eyJ~_) X· »: -....


2__

c_~~

(0, +-00/
'){)';'.(

r:.~ J =Lx
f

7
"

"i-"
.l -

.~.... a:>,1>'· .'.-. ····'


r'

(X.e'
/"
..

X ( € J(-f,.' s: . r
•....

C·-·~()e...•=:. €+)( e :::::::--.rs ,K-== /.,- o t x] J '._ I .-rt ('.--.-I- -) J:' ;C' X: '.c. •
v
-t:_ .
l.

-.. ~.
/

,<"<

."<~~

<

4'

Q,:'_,,'

/'1'
:::_'
o

~,

::f_

-1

.8-) ~
.'")t.

'({; ). ~

-S
o
-: ' ('

r"f--{K/dj(

:::.',
('j
V

e to1 K

x:

(e") 'dK=: xeX,o ~i


~O

e1(dK::-

:::::-:.. .·e···_

c.]
'i,---, ,'"

,
,

e,

.A-_

'\r

0..
_..'

e - e +11 =- ~
o
.
,

..

:-

eK+;(

•1

'I

o
,

.-1

I/J,-"
..... ,

(,.'.' "l '.''.


.' I

+_-' '~)~.

,
>:

~"

.,

•.•••.

',

'I',

.',j",(__

-. ~

.. '.~

e:->I. ,':!r'--;f....'
....
/'

. +.. ,
.
.. . _ '.!

~__ --

..

A.C·-··AL' :,." .. D- .to:.--1_"',-_ --··- A'-·'-..-U::·R·!··'E~'-"A·:··T'-'1'2:·R'O'·'9' M' '--'A"T-"E"M":A':";TJ--'-I;C'-"'!I;A~


. _ __ _

:(P',I,.,--.-.:" ___ ._.,

"-

.,

:,~,_._.""

: . __ = I'"

. _.

""',

P-"--'O<i8 :r' -'b". __ .

n-""", I;.,: '.• " '~,: M' .·,I·T··..,·


__ ',. __ . _..,

.!

.-' -.' .- .. p·:'r,o'g·rama. M" 2···· ,"


r.,,:~,.. .,.:....

V
I
I.
!

·~···· '.' O
.
'I' '-,:'
.

r-

.I
)

".

~tP

·S···:U·:B~-:<-'I!-"E~::;C'rr ~I:( :U:


'-'. J' " ," [

r.

. _:_,-

_I

_.',

•. '

,_

nr ,(, (~\-:
'.: .. _ .' [ ,"' ~_.

····3···'·:0<·I:p.;):,
'.

".

~
J

: 1 Se considera functia f:R ..


I'

~R,

f(x)
2,x

:5p
5'p
5p

I, . ...... ~ : '>-t .., ;.,..

x +1 .. ' .

= .:.

,'.

!x'+l'
I:

b) Sa. se determine ecuatia asimptotei catre +co la graficul functiei j:


c) Sa se arate

!,

ca f (t'i008 ) :s; f

(~OO9 ) .

2. Se considera functiile f,g :[o,1]~ It,

Sp

!;

a) Sa Be determine
.," ..I :.-', _",,: .. .', : ._,'" ,'_"

Jf (x) ax ·
.:' :'1'_l.·, ..

f (x ) ~ 2x
, .

si g (x) == x · eX . si dreptele ide'


1.'_' - .. '" ", ""

5'p"
.

b) S"'a se determine aria suprafetei planie C:'UI iprinse 'intre_", graficul ,'functiei 1- .. ",'." , _~., ': ' .. , [ '"."' .._ · ..· .. ecuatii ,x :......:; i x· ' 1-- .
,'·1 _:_l"'3I'_" '. _. _"

J'.

·!".-'-·:·[~l.'.:.:

g:_:' ,I
'!_.;

axa _...' ..

Q':~'ry ".~,

.~!

·0·.·.. :·: •

,~. l.!. :

••

rr ::::::: •

"!If

,
,

[(JL,).
'.

Ir)
,A_.
-

1t: ." .(
.~"
::w:._~

[~L

a.~:?
_.' -

x
t_x.
~. 'pZ_ ~..,. ~
'<!5.

""NY

)·:···0····'
'.'

"

, . .. :.-: ..

.:
~ -~-.

~£.._.
~--.

9_

")'
!!LZ2liibzL~_.1Mi

~L'~ =="
. ~~ '.

/).'0.>'.,

~./
~
i!lY . .

"w.

,." .,._., ?0····· ....'.


.
.
.

.,

f)~ ..:'

.2. -".
'.'

k~
~~

~.~)(.··'-~~o

2_J( {
X .'1X
.

_.....,
~

,0

.4!F-'

........

f_, ~. ':

I,. ' "

4
@

-c

~l.(,
_'. ~

11.

J1
.,~
~

~"'.

BACALAUREAT 2809-MATEMATICA - Preba D, M.T2, programa M2


,~ '--::;0'----..

4 'L
CI

X- -)0

A
,~ .

.2k2_~

.:&u__t

1.

v'- L)'~ , .'.',


.
"

r
.~
,__

...' . tA.. :r-_' -'.,.~ ";'.' ". ~


"-

ea"t···fl.~·',p:;:. C·,' ·:D:.I'c-;·et('a';"r"n~::iI;.. ~,!I.",'.",~",_" , .-,:',' RI'iI: In ov:.:;:r'I'ilil'l· _ I, ,Celttrnl Napona'Denten Curriculum si Evalaare in i,Dvitimantnl Prennlversaar M'I~;D' .' ,,','
, '. _IJ;, -'-'''''iL .--'I~',-, ";""- ,',01',"· EI; ·"·~:u:'
._ .. .. ,

ster

_.

,,~I.

,: ",,'

',R·_:

,oI!:E-

'

i:MIi!IiiIiiiiI

F57.

iii

JIiIII_ .

_'__ ,_ __ ,

,.

__

.,

,_

.•

__,

"'

,_ " ,_.

"

,_,

,_,..I,

_,

,"

SUB' - "'m' C"C""'T'U'


", ~,_~

I '_~.

. ... ','

_,:~_(

"=L-

, ,II':

'1"1'1"-'3''0'" ) ( ',,·':'···,P.,·';

. 1. Se considers functia 5" .,p


I.!.

f :It -i'. R" f (x ) '...' 2x + 3x •


1m Ji~.~
-00'
. ,.

a )" ·S·:::·'·' caicuieze [""'("",:x"',.).. X',E ~Ia se 1 1 j


'

.5pl;' : b')' S,a, se determine asimptcta sp"re s

a functiei -f," 'I' _


.

.~

Sp ] c) Sa se arate ca funetia
.

, I.

./<"
..

este convexa P.• ,R ,. e


OS-'"

:, 2" P':;'e:"--ru u fie .'lU", n ,.,',ll"t I' are n


,C'·"

E':--~

lhl C," l~I"I""I,.l' 0'"

* se

sid e···r-·fun ctiile a'..!

n
.f'" ,~ n, ..('('f·.,. ),. In ... [:0';"1 1].I-Tft~jn'XI-x.+l' _, ";.'
1

X"

'_~

5p ,: a) Sa se calculeze
. :1
i
,I

"1'.. x +1) ·f2 ( x ) dx · •(


1
'

., ,fJ I

S'{K-t-l/
,

,f·········' ...
l,,~

l.'(loil(

'0

5p:'~:~ b) Sa , ,
,
,

se determine aria suprafetei plane cuprinse intre le"JI.....'_ Q1?1,ficw. ,. functiei , ',,',' . x = 0 si x:-:-: 1
i

,r1~' J 1 . axa
'~I

Ox si dreptele de' ecuatii ~. , "

I
'

S'....'"" "p

e) ·S::''"' :' .:, ·C, .. t,··a se:.

uate ',,~ ..J2009 !::'x,: ··.·;x ,~ ',,_n~.. '. "")'1 d/' ,< 1;" 2···· ,ara,e' ·ca ~~ o

I~ '(.'('

11,......
~,

=t
.'~I . - -. . .
,

,
i~'

2_

f
o
;Y!'"_i&&£

, 0')':
~
..

,0
IO(.__IV

"
. .._.,..,.
...........
~,

-!I:~~

,,'

.' - ".. A

3
,
.

, ..............
.
I.

I
~

. 2~

"'.

71

. A'l ~'U
-

fy)
~
'~.

".'- " A ." -

,".'

,,':

:::_ Ii J
~

~1'

.~
(K-l

d'£:::::- .
{)

_x f-'{=_I
X. -i-«
-~ ". _ "--(
o

01)(

.z:

S
I

~1'
'~

..................... ",

."' (
-.. -'.

~'!.;..""-...~

~jy - ;···X··~,:'/')',
'.' _.

11'/'
e

v'

V,~,~
/'0....
'r-/~.,

,
.

e' C« ~ A._/)0 .'. ,. r{~ 4--.~~.,Z I .


..........,_
.
," "

,"

';.

"

."

.. '

<« .~--) =>


:1
( -)C"
.

IL

,0 :::; X

~oo9

~-,/

. ==-/

O~

_ ..- -

X 2mol~ .~. _/
c ..._,

I.. .~
.

/.
.

XLI

- (---;1.

....

' '/'
1

.'. ". de'

.'~2_oo~

0/.-, ....~ ...'~ p<L'.. ,'


_,"

"

:' ~ '.•

:'"

...•.
'.'

'1::iJI:E..:j

._.

'~_

I
-

.n

ilk:;

0
I .

,',',

)('~,+-,~
I

_
o
.

l 'l

': LO'O<j

(xt 01;( ~ itt (X1-J)

'4
-

~)

, D'
I, ~

~ '/'
o

(X) LOO~-"

0&:. _- -ta<. c: . '.'

BAC:AL'
",:.'.:,,:._.:~,,

A-··'U·'·R·''-'E-'·'A·''2':"'0""'~:'1,7" ,e, ·' Y"'E'M' ' A·'.'. T·IC····'-···A~'P . b"·· D'_" M-"-T' ... p,rolgra.ma.,~';M""'" 'T:--' 0 ·6 ....."'A ","' .. , .' M"' "" -, -,- -- . .~ :-:."< !: .'.rOi_,.8_",
__ , ...•. ~,; •. i
'.'_<" '''''

:l:,'_

.:~,~,

VOf-D
Ministerul Educatiel Cereetarfl si ..lDov'ir'~I'i ~~t '~Iiiii!~~.is~ ' ~:'~'.-" : ..,~:-:' ~entrul Na.1ionaIIpentru Cflrriculumsi .Evalua're inlovipiInbtUl Prepniversitar
.n.:. " ': I •. "".'~~

,~.-.

__...,._.

as:::;:;_ ...

.'H __

\liil_ fi_'

""",-_~.,

iMi~ fiij'~.'-

:.

'ii~~~

•.

d.'L~:~'-IJ!-:

I SUB,JECTUL
i, : '1,'
'S·:···· ", ..... ', . ',.

III (lOp)

idI ..... fun .·t,· ' .;:' ,e ·Consli"era,.'c~ta ",~."

i"" ·"':,,':.,''1' {,,}1 ~ ' :-R", '\1


2

'1m

f'' , x, ~ + ,I ... 1 : n~: " ' (t. ,'); x...-1: + .',. 1"'" ~
1.

x, "

Sp • a) Sa se verifice
.
I,

ca r (x) ~ (~)~
.

2
..
"

','x+I}
. ...fI;.,
.-

pentru

once x E R \ {I}·
,!_.:"'~.'

} .. rmine ec ,:,!::atia la , P " ..... S'~"""'! g: -., dete ',·~li_"::'-' ,e': "ua' asimp'i ·' '···totei 'o"b"',' .,.,.:,-_::e'.~ ~'~ ~.·U,:... '~: 1_' gra tfic'WI" fun etiei J''''' u::',a;:,e' ,e~., .... ~:" "··-:.' ':-", ,', II'~C' c···a-'~e·:~ >f ,~: r 5 5p c) Sa sc demonstreze cit f (x) ~ 4 , pentru orice x E [I;+(0) .
:'O,_'.'
I. :,~:",:, .'. ,-"',' ......

•-

, 2,·•.. Pentru .. ..

..

j_J

fie

·c··~·ar:"'e···:n E' '..

~'f l'ilj

:s···,·e·· n ..U 1:... ..:.. considerti .

funetiile In' '.~' ,~ ~, '~ in ,,("'x. ')" ~ ......... ,e._ + 1· F. ~ r=» ~. "'{'_ .., l'a ..
.. .,.

~{

:SPi; ;.., a')';·.··il. se calculeze'. S .'. -_." ._-.


I
:

J': J 0." (.,-... ' Id·"Ix ,. X eR,. ,-, r., x·. ::,)." .. . .. ..
,c_ "

.'

se S·:p:·:··,.' b) 'S':':a: determiine..".::aria - ,.. "'~' ..'_'. '.~'::-: .:.!.Ll." . ,,'~ ~ ,x= O ~l ,x= l ..
!

,,!,

S"':'UIprafetei ';' ,""lC.


".'

"

plan "e'" uprinse intre c '.1,. "'. '. ........'., u '_:,


i . '.;,' .

6Tafj ~':'

..·'····l,·',C'_'lII1I,]functiei J 1. , .' ',':Ul', '::~


I..,

r axa .' Ox cd '


".,/l.-

i~1i ·dre:,!··'::,:;>" ,yJ.,:.

eptele de 'eeu, an~'.' '...'.' .' .' . ~ ·1·'

se a In·+l:··'·:' dx ,~, f r (' 5',·,, c) IS~· ~a:-·', ar.ate c.... J:.f' (···'x:··,),· ,'....,._ JJn':'···"··x.-···)·,·,dx , pe ... u oric e n E"" ~,l~ '~"L,.:'~: ntru m ::_-'.".",. :
: :.'"

.. .. '

:'-'

~,_._,:;,y'",.

'.'-'!

<~.. , ..

\. ..
._
"~----~I"IiIj-

'i

(j)
. .

0'_

..... ,-,V,/ .~.


.. ".,....'

" f,

. ; ,:- )
1

+.,

'.(f J( _

(t,
!"'¢"'2
-

l):.- J .. ex: -l) .. ,.'}- '. ' _>-'. .. -=':=: ~ ,~,_~ l' Z..... I)' ~.i.~ ..
- ... ~
--~-:" ~ -

.. '

...

Ql~::~L/,(
~ [~ ..

_ziL..... .

••

.,puir~

-_

.',

'.'

[,,'VI'
"--,

'~A,

..

/'

L."'.

.'

rr: .._...,

~.

<__ 2._ (>--....

r-

t! x. G-;;<_ \ {
,

-1J
B~

.'

'.:

.# /'"~O:;'

~.' V

~f\-'

,.-;-.

~?

t:J1, ....
,_.~,A' 1-. ~~~r
.

"(1"-' t
"

oI

.·····X - I
_,
..,.yp:= __

.....L-.. i't"J

J,
-

1'-

.. -r

. __._

..

':lCy
j~ ",.

X '.',. A·~;L

~" (.~: "-.., "",

,/,),,:'

.. .' )

. (;Ix_ ~. (1' '.. ··'l


,.... . ',' ";, 'J .. ':',"

1-~
..' ,:. .

.·C·

"

':,

,I

@
,

~Li<'

...

R\)'"
~'

~!,

e··'~+<.. .. ··.:.
n ...-E,.U,.
,

X .t.l ("'12.+:'-) .
.. I ,
'.

~~

~'.

'_'. ,
.

:
.'

_.

1'"'"

".J.....

!te··~.' ...... l...:.. +/i: ,).... -. Ut . ~ -:.... ~

~()O

o: .-.~ :::L
~i ~

.2_

I'

~~ ... ,

BA:CALAURE,A T 2;:009-MATEMA TI'CA, ...Prnba ·'D"'M'T2" pregrama M'2 .


~. ,~'

.X·
..• "7

.
~ .,

e~,.~
_,....
( .t"

". ~. e
'~.·l~'-'.;;

~Ai x~
... ;/ "

..,.~ . (filL +1..);:"


10
v:.

~f(

+r. :.,.:
I

'7'

....

_.

I'~'

--

-e.- + ;(

f\u.>r

. (fiA.foJ.:J" '€_ ..L- /'


({

...._...

'~

...

> ........•.... J>-.......... ex


A..t.. '

. tr

ttL.+,t

..«) ~. ';>

4
I,JJ).'~

"' V.

f-"'"

C-Y/' elv_.·~~ ~
;I\.,_~

.IU..+i

.~ ... .JJ l))Ci ~.... +--fLL'

~..,._)

..,,9 -

..

, '.

~v: .
,

'"

j_A ~..

.'.

lVL

cz: l/~I Co'


~
,~'~

V C)' -°1·
r"c
~.
~::'.-

.. _-: ..,::

--" 'c:f'~ ..•

_~,:::",

,I. _.:U" __ ~~.. __::_ " _~,a·:. , ,'A ·~·o·'v':~'r:n'~:': M'I:~'D- Isteru ,.1: E:"'d'~lI'1!;EIi'a"~e···;·"I~C'-·'e:····'rpA:t··'~r··'I~:I·J-:;i JLD .... a~ Ie" 'entrul - 'N'c·,g"ti,":o"n'arl !e:··n"·'tru(~i :1-',_ "_ m·;' S,I 'E:'"'v,,·.-,-·,'1,. >" --Currienh ,:,:,U.F' __ '· : :,"U~~ 'e ,~, 'TW'!ii;""~'t·"'''''''': ·-···:~::'·-t·I'i,,'I'P·''-·.-·'.-1 :_-".,., ': "" .';'. ita ._.' JUlV,~"a,l!I)an: f,Q .:, ;" reUD,lv'crSlLar
__ .
'~ . ,~I

:,i::t,!>._,:':.I:
,}-

_'

._

'-":1 .. ' _

_.....:,.

:P~l'~:

... __ :.__

'_

"__

,_I

"I . '~~':

---=-

~I_I

_-~ __ :,_. __~_

~..

._ --_

..

J _'~' _'
'

__

:C

'_

'_,:,_,~,.","'_."U·_-

',~

,,' ::_,

~,I,:

__ :__

.:.-,.!,

-:',L""

-'0,.·-·· "'. "

'IS····,UB"'', ... '>",' -' ,,<,-,:,


-,:',

:IE· ;, -- ····'C· ".,

I_:,""'c..

T: ··-UL· .:,;
:, i ' ..
' I~--

'1_

":,, ,',. '; .;


..... , ,~;,.

-U:' ,-

'1' (·'-'3-:-0·'-· _.. )"


'O! 1 " .. ,-

":P"

•.L Se considera functia f ,.(O,+i ... ~ ,R, )


.,: .

'0<:)'

....'

:',

j(x)
,"

. .'

.~2~
_:

--,$
.,
-,' ,:"

-J ... x.
.>:..:.:.. :

·3" ,

S,p"
"

'Jx~ Sp . b) S,"a, se determine ,e cuatia tangen rtei Ia grafieul .. e


,
I ." .. -" _.. . ~. ..
~l .. .. ..

:a"··:)": se verifice ' 'S':··a'~ "'.'.'~' ',,'.

,c:,-':a'7"

!,:,,:'·'(,:x,,·) = 1_ ,' "','r '\IX

-_~, "pentrn 312 ,


.. '"". '~-.. . "

ice ." .' '.. ,. , X.,··' ,0;"· ...


'0', 'n-!

I.:': .~.

11

_.

funcriei
.. ~. ..;:.

/,:,' '''m:,,'~:-,' punctul


'": -. '. . -.

A,·- (: I,''"I -,}.,


',I,'

,:..1

),: ,

'5p·!: C,) S,8., e arate 'CR s ii


I,

jo,.' '(' X)i,: ,;:,

-1 , pentru orice x > 0' ;;


--,7.~"

:: 2 •..Se considers ,,' '.' .. ,..

,'"

fun ct ia J' tl ~·H:,~, ~'. 'f · '.:•' '~'" ,

J ,a

'+("x:,.'),.· · ax + '1;- und 'e: '.: ,'. .. ," ',:

a ..

:E:_c'-'

'~ ,11\., .,

5p
5p!
i;
I

a) Sa se determine a E R astfel mdlt functia F: 1R. -..;. Ii, F (x) ~ x2 + X + 1 sa fie 0 primitiva a functiei fa'
b) Sa so calculeze
:i

Jexfi (x)dl- .
o

'~'Pl;· :: e) Sa se demons tr eze


.::t ,_ ,"
I

ca.

!fa (.1:)
1

dx ~ ~ pentru orice

aE

R., ,

"

CL )'."

CKI

~".t.Ur;(

- '3·~

r.r;c:

?,t

2_

.... ~~::- +'...


"

'--,- ,A
'

I ~'
,~-

0 ,(.: .... ~
~.

r \(' ~I

A-I

)"
':

~~,

~)'; '--, -r t~/' ,-- 0'. :!~.


.:::::-") ", X

~ .~
"

. ,!

'> ~ ... f/)(_ -

(1

~.-~

= i;
0 '.

CX'L~X3. -:::-K~

?c;c..J: ..,

¢:

i-.

X,
,

~,i

- . ..

- ~() +-...f.=r: ~ - A r/ ,.
._.--,-.

'{_
_J'

+ ~~_.

~-c; ~ ~
0;()

e..._oV~/

...

~,

~)

t
.

·
-

:(", , ~~,:! ,,(')' . ....

/f

©CL/

q:L~J·-::: ()(~*J(+A) ..... '~ ,"


'f- tx.J
...,
,O
,r(-.
,

~. ~..

[Lj( +,;(
Q X -fA

,/;,.
,

"',,

,~~-

IQ_ Z:'
.

"

'f

.'

(_!)C.-J

,
0-'·
'

'~~

",J

1 ." ' "" " ,- ,_


~,~ '-" "0 '_
d I
'~,

..... .

,-

(,J
I ",

'.

" ...
-

'e
_

k ,'~'

' ... _.

...

__'
.'

e'oiK
-

-=-:

tt{ e -·e

-=

.... . f ,:.·C}L
~(
..

rt·,·

olx -=

o
,

...

',~.

'~:R· -:A:"" ,111 ·'A T' ,~,,' ", , .... BA·,,'· C·~::'A'".';! 'L":'A'·, .-,:,~.,~,-:" I?A·'···'c'T:" ',:-"':'y - M-~',',-_" i'T-"~'M"·',··:.', ._:"1·'·,··" I'C: "A~.. _ P':,·· ·b··'.. ,: " M" . "T':'2·'· p'.. '.... .' ".;. ~", .: _ 2·'fJ·~"n9:1 : 'r'cl::8 D'· ,_" :_:~'" rolgr:aro:8 _
U'

M·· ,,', !',:. '2··"

~;w[

-'

5"p
5p

S"- s,e ~rerl'.l,.c··e ca ' : X ' __ 3x$;!JIi pentru on,ce, x ifio "'~ ,.,)":,1 - 3 "."" ,'.", ',:,. a," "a '2'>=:....,.."'"':.~_'"'n ,." ". ," 2" ~. .
""")"'1
.
.'Ii'.' "."..

,,-''!I{'-

.... ,.,

"".

r;
,.

,"

"i;'

",c',"

,',

"'l"'-"''''~''''''''''

-.",:

~.

"

",

,. ··X··:
.
,

> 0,:",.. .. ,.'


'.-c ..

~",

b) Sa se determine ecuatia tangentei 1a graficu1 functiei

in punctul A (1;-2)

5p

,~,2 .. S·- d c) Sa se demonstreze ca x'+':"r > 3' pentru once x> 0 '-.' ...

vX

: 2..Pentru fiecare

nE

N * se considera functiile

5p 'P!
I: I

a) Sa se determine

f.li (x)

In :[0,1] ---)R.,

xn.. In (X) ....e

ax.

b) Sa se calculeze
"

o 5';'~· c) :Sa se caleuleze volumul cornului obtinnt prin rotatia 'in,J~"uru1axei Ox. a graficului functiei P'
..... ~ iii'

Jx. Ii(x) ax .
X'

:::r,

.. '

""

,.

g :[0,1] ~ 1R,
Ie I ~

g(x) -

/3 (x).

~VX~

'. r.;

:f. (

(f -3)JK + (K ~ ~,.'Q_.V-;Z j:
"2.

3)",-!<"
x
>,

'c; v»: T.:..t -V ~ Q_cQ ==- ~~.z ~ ~

'_ :::

~K~"·: 3

ILl ~

>0
...'

'4 --1..r -=:.-f(_(,)' ~ rJ " \I


Q

(~-KQlr
i .

~+~ ~O()(-A)
v~ ,"~
X·····~
fo ,,'~

'J I

=-:>
"X/ J
<, D': C

c )"",.:,' l'~ Q 'CJ


''lor,'

+:

v:z
2_
' ~--

f'

<i
c _

,~v/~"".'::: t

1-

IV'

A-

/0; -

}0:. ~
1

xvK-!" ,., ·x oK--

J'....

~'.
,1

f)..

.._

GtlCI ., Jl.,;
q'-I·· (]G)

'_-~

0
~, ,~
-'!
1':"
_.

..

(j

..'

'.

3 ~ .,/
XcJ_ X

.".,' . /.7

+ .... ~ :>.r
(

1-co'

-,~,'.'A .~ ~_z__ . ~ ' . v ,...... »:


·.:·,:,:1.

\J

cXJ~ 31
>.

ftLK> 0
.,.-"'/
'3"

>

"

'_;·'·/7/"x·':/
~ ~

[tC>c?- 0

(f) a_,~'
._,_,","'_'

-4
~1'
.;
'.:0,

i_

(></
~

dK':;;_

= e K +- 1:
I
r

,.'.''.,'., r:
,"

v.
••

'

' '"
,

"1

I.

.,_.

,n V

o
',--'

'

~' 1"1'

_' ,,_- '.{ 0 -I'~ € .•...•.•

or

,0

=
_1
0

.' 11·;.- s l ».

~A ,:L" ~

-J) - .o~·

·3 L

. ..' ',. X .'.


(j'

.'

.(_K ~

1 ,
-:=

,,'

,2;.

1/

,,}(_ H:.

t.
e -. r. ~ ." b
_/k

.K

.s:
o

-__ u -b .'.. .
:, , C~,'A · . __ A·.··U: """',Ai".~.', :'·',··L'·".- ,,'

e ..' .
'0

.;..-£,

II ,~

..fJ"

-- ~

.11'

....

;;:;

..

I'RE·:;,·-"·A'<:T;i-: L":'O,.'.-f7-~,. A" :;' , ."'. s; .. IO' P.M,', ":,·'


I, ,

'.

TE: ·M·c·'IA,·:'T"'IC·'·· ' -A;-" .: _ ,~' '., ...., ,', .

,.

Pr ,u: . ", D,1 ,~, I."''T'__ " pre '-',' ',,: ',.'-,'". ;o~b:a"" '. M' lI',,i, :,1 ogr,ama M" '2 .. "

,0· ... ,,·.. V" J'J,


",

_':
,

..

~
-

_:-

:,'

',"

'"

,:
"

.. .

':....

,".j

.-

',,".

.......

_ t:iQ

_~

"

._ _

Tf4I!P=#?

~m""- t-·-~E::·'v·,'~'a --,C-,-','-·t'.ru.:'(:'.' N":-·ti",~o'":,,-:- 'II! en.,,(·. IC:--~'~-;-:r--·r--~I·~~'n:i-;~Iu--' ,§I" ,-....::''-I~D··"-·Bjr'--:'eJ' l'!!;.m"':I:Dv""-,~"t-'\~":m·--"a_,t,,,'0; --'IPren 'n;"I~'V'" c r£!il:iI!'t'is"r-" __ .. -; , ;:,··.:9.,!,'.·,na ~A ....t~'1i- . :.,U: .. -,en, u. ,a r,:3,'. ; _:AU~,'_ ".: :.,' ',.;'~ t:1'.',: .. .. . .. .
I: _ ,:.-'-', '_;'
,II ':,': ,

. ~',~: JfI_IDil5,:tJCrW.' 'E' '..',d'· I; '/, ','" tiei IC-'""" -,. ·ti . ,,~, '., "_"f'-:'· ,~_'uca_>"e:l- '~.~.,er:[ce·!_:,:r,11 I·~ -. , c~,i, 'D,uV8"D "·IJ"!:"t',-j.,~·,
_~ "_ _.
i ' :~'

-~

~ __

- .0.

__

_ _._

," _

."

~"~

__

_"

~.

"""

__

.."

__

"~_

_"

.. '"

",I

:'ft. ','_' . :,i"

I .'

'_

,!

".,:-'

<_.,

...

"" "S': co:n81!era::.,c'l).- :,H 2.',.,,e··'-· consid .. 'fun:' .- .. ctis


_"W'_

Ji

f:' ' ' 1'(;''0····,·


~\' '"

.- _.), .: D, +00 I -----t '1&"

1 f,",,(,·,,: ,x--)'i" ............ ,+,j ....."._'., ,.",' x; :.


1

.!

--

X'"'i. ....

,s,,'P"'"
"
:"'

':

:)-. "S:' :'-,' -'., deterr ..:.,..,_.-. unde, a,a ·':'-'c~, s,e~"e".!eIl11lne.:,Jt···" ,(:- a ,,),.-,dx un:e !,I,X
1 ',

X- >:..-. 0""', ._-_.'-',' ..

5'p:" " b), Sa se calculeze volumul cornului obtinut P':-rin, rotatia in jurul axei ,Ox, a gr •.. zraficului functiei . ""'.t'"...., g : [1,2] ~ TIt, definite prin g ( x) = f (x ), x e [1,2] .
C")'' -'

's: ~ '8"'----:-" " :<"a,',e

·1', ',.':"",'-Ule.z"-: '-,' e'

calc

e
L

J"'f' "~,(::..,-,) ln ' .'d__ x :,:_.,X,I ;~I_':'X!


"-1'

.'

,n_ ~~

)
.

. .'

c)Li
. ....

-= 3 "I~t3 --2
._' •.....• .i

._ ~

.~ .. '

-~~
rd~

)
.
~;

'

_.><-

..

....••

r.
"
-:
. r

.'.... »
0

..f..l
---

..

=»: .... .,:';.o. _

c.'

'.

;..

r-.

r, "

~"_--'~' .. ~ ...• •.0 '


i
-,~--~
,

"
.... (' '.'
'-_'-', --:.
.

~)

{,
: ,.'::_-,' -_

~'.
---,'
.

.'
'

--

,
1

.',

2'··"
ii-" .
" .-' "':.~

i'

.,«,

. -''-' ." .... .-.,,--' ,... ..1'.


. ...

".' •

'.'

.·....'i.'

......'

c./,.. '., ",,..,.-- ..

>

~.

'-

.-

0-

- .:' :_-."

.~~~f-~ ,~- t·~.:.'


,

.'

c./'

_J.

.f('t:.I.t.,~ X
€ ~."
·
.'.'.

of X

-= :(x~ i -&~)( olx -f


;..<
,I

~ -x- A .... &x".olK+" A )(- ILL K olx_ --~( ..., __ .' . .'. .'.''. . '"
-=--,x
';.' ....• .'€ •. t
~.

.... ,2_:

. f<

~ ~-,
-L ---' X
r.
:,_,...

~)(

.+ _~x,
BA':C'-'A:
........ <,.).'

......... · ",-2..."
',_ .' -", __ _' :,_'

~e:::,~(_ e:
.....

'

) )( 't 1.. _.. + ···· _,.1' __ . __ .~. '. 01.('


;t,)(

f_

tr .~ '.

A..

'*

-r,

,+'.. "

~'I

t"-::'
~

,e- --(_ . . .e·····


.. ~,
.

'.-§;~~

,~

,~

.._,,_.

:2-7
I~'

.._.., ~

e····· +.: .,•.... ( "+:


..

..f2t --

~~

~-'

.'

t7
~

-''_'"

L:

A·,·,U'··RE':";':'A-··-T;'-,6VU ..-_\,!'A..•. : :'~ '-,',,/A·,-"':T: "I:-C'""'-'.:,': -.:'p:".I'1·.' D"" M:--,'-cT-;---'Z"-' pr'o,gr,am.,a .... _~ .'.... · M-:' --·T··j:E·::'M · ' __.,__-,~- . _r,o:u,a ':', ":':•. ~.,' --',.,., .... "Atl'9-'··' 'A'~ M·· '1' _ .
1' " ',",,"

·:·-· ee. 3-'+-,,-'.::_-.-,

"',,:
:'

••....•••

~.':

c. f
.~

--

..

, 10 cP"'I~"'/\ · " V[·· ..•........


, . I afiiE ~ ....

=---,

I SUBIECTUL
I
I

HI (lOp)
'Ii! . : '.' , '.

:.'., '.,,' '.' eunctta . , ',. " id .,,~ ',' " '.~. ~~ ..... ,re 'C'OiDSl~,era, :~ " .. .... I, S' ..'-.',.-'" n ..-, f'~~R'
tI' ..
:!' ' .

I~:~'~

'R.'"
'- '"

II ..i 'I '

"
.

f
:,

'. . ,;'

.::

+11 (")' .x -,...x: '-:',: ~ .x x: ~ e


2:
. . '" '

Sp :
__ 1•

.1:

,I,

ft)

:S·.....se ve'nificc ca f" "('f', x';.),= "--, +,x x ,, ;-a ,c"ce c,a',.' '. '. ., X"
, e"

-' " ,2 ,~:' 3"~'1--,. ~

-'

'2'~'

'; p'- entru


.,
:1' .. ,'

'~'R"'" o'nce x ,E',,···.'., ,~,


,..L.........-:;,
"1'.',.1"1,,,,,

5p I
,

,.'-'

,
I

:b'

"'""):;,,"LS~'a'r,,[) .'. ,_~~


-,

'~,:e:' ""',~ determin ecuatia asimntotei orizontal e spre nine ""~~l.J::,~:,'I::t'" ,'-' ,
1,.:.,',

r;:]',,_-,'~

Ia graficul:"fun etiei n
":~",,,

j"'-"
.'

'.'

S"P"

'I

'
'

1 ,ce < 2. >, ~ pentru on,':" ·_·_"_'_ltLU e retia f: ["'I': ]-, ~=r, 'R:I'., " f:' ,(~, 1'.... ~X';';' +, '2__1·0' x': )':: . ",_.' ~'... '" ': 2;'"s- con sidera fh:n: ,:-'.':.,"" ""
C·;··)·
" " .. -

S·······:avi
, ... ,1.1."

's·e·:rate ca '3'"
""'," ," .. "
·.1 ...... · ,·.. ',':,.'.'.

I'

t
:':

(')

-e.

V' ,_t.\i.

,,~

:..

I,.

,._',_

.....

~ .....

X··.··'
-"_'.

IIII!I

'.'.......

_'.

_:,'

...

, ....

"

.'.'_'

....

.:1

_~....

,' ...

,,_._

5·p'

a] Sa se: determine
",

"" ....,.....

,',

..

--(:x): dx . Jf'"
... _'Ii,."",'

·2·,'·

,",

","

",'

.~

C '-, )

",

,~ ,.' \.... , . A
I -

. ," ,( ..F , i

:f
,

..

,(

.0 ~..
~'~""
'_ ~

-c:.

r 7 .-r.--f-) X -<..-:::-·0)' ,'" 6::.!Ld


v····
2"

F)

,'.

i)

.~.

. .'

PI" .:
,

iF'

..

-<"
7

'

.(

#/

(
.

)t
.....
'
..
'-'.

.
---

, I

.. '._-~.~'

cj lX)

..p(

~
,0

~
.

+r=
'-_J!I!!!I!I!!I'" _. ~

.'

'.~

,( ...

~.'.

'.' " 2.-.:'


. .

,i.'

__ .

-........ .~
.b_.

.<_~",
.'. _'",

0
.

,····

"

'!!s"

___..

()
,

"

® a.;)'

..•....2_ :-P'(_
~

k /i oil( z: ....
=-----.

.'( J(
,I'

+~,. 01»: v t
> ...
. _

~~

X~
2--

+ Z_x: + .~.""_""-" b
1

~ J ._.J' vx+ ~-.f ~.:


Ii.

~I
~_

.....

,_.
1

.. .__

..

(
..

.r

,,~,'
.'

'

2__

oi,K_
.

G + 1'))', v< .+z 1)('-=. .::c:e,.... ...


I'
~ --~_ . zliE!ll'VP" .~

'0

:::... (K +2_) ~KZ:

,:

(x:-t:2)_

.....,i +1' 1 ...


~,

'n,'.'~ ~J
·'C···' •
,
'

•. 'l _
~

o
"":>_
c_,_
-:\------

..
~

.!L fA 2--.
f' (

"·r~~'

3~
---.

,3 or
,5
...

~'~ ) ~VI'.~".
'~.. '._.'.' : .:..---, ,

2
~ . 7='

4£uzzz

'.'

'. ' ,J _ _L;ff}/

~.tc..._

V~ ',' V)'.
>F
JOt"

r::--

(f KG~[
2_dO
,-

JJ=---:/

:, ..
,.1

I:»: J~

l'

,~'rfx_.'
': ,q
~ _

e [CJ((j
r1
,. ",:~,-

c~

>
.
'C><K

....,;;::--~
~ ._

Lf.9<J 9',
. •..

~
.,1. ..

..

."#' F

tx

u3

" BACALAUREAT 280'-MATEMATICA - Proba D,M'T2, programa M2


i

"~,?

X ··-I-Ck/ oil( £

~,"L

2._ rU· Ii o·

J3/'a

_:::::_10LOO~ :>
X

I frl

_II' OlX' &

2.IJI o

!..·L J

~3---

,',

-~

Ceatrul Natienal .
~._.. ..

",

'

"'.

,,==,

Mini,:~terul E,dne~peiz ~Cere:et.ifii.si I.,,,ovirii ,',C'RtrU Currlculnm .,::1, Evaluare :Ill Invata,mantul Preuniversftar
-. -.-. .. ',~l' • _ ••

1II"ft!IIJI

'go

,~

__

i1,

I'!i. ..
-.

',,-'

_W,~'_
---

~,~

-".

'.

"

~,...

~ .~,

,.

. ~.'

'

_.

',' ,.' . f'( Sp ] a) Sa se verifice ca··x;


5p 5p

)" -

2
X'

2',

-I pentru once x > 0" . . · u'

'

I I
, ,

b) Sa se determine ecuatia asimptotei oblice la graficul functiei c) Sa se arate ca functia f este convexa pe (0,+00) · 2. Se considera functiile

f
.

i
,

5p .:a) Sa se determine f (x ) dx .
5p. 5p<,
~ :

/,g :[0,1] ~ It,f(.x)

~ex ~i gfx) -ex + e-x

b) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei h : [0,1] -7 R, definita prin
h ( x ) = .x f (x ), axa Ox ~i dreptele de ecuatii x = 0 si x = 1.

c)

l(
.,

(~}C
,

"I .~
,

.k .n.1K"" . '. '.()c_t'olJ< _ . ~ .:--, ..~~., (:)(l:,


"

.... _,'

.
,

.I'"

'.

e' ..

K ~....-. ·:·····'··:+ ", .... . .


..' ..

-',

"

A
D..

1
D
---

1
0

o
-_

:::-e .....-)J X
,

)'

.0
"

~t

d1"1'

.•..-iii If
-K.

- e : 0·-..1/,
e._ .'

1_
~
.

.'

'. .
f

~..;{

J(

. 2_-

A"" U

~ ',".' ',' + 2" ~


. ~~ ~.".. 'e':~~" . .
,

--

2_

~--...

",,_,_-

__

.. -.

(-)
".

'_L_-

-_.

'.

'
'

. .

f.·n
.~
,

~L
'~

,(>
~iLL

",

, ",'"

!:;.

,
L,_

j'
'~7'

z_

"'l':,.r

e +z.
0
,
I
,

()
I':

5F7""

',._.
r,' ~
" , , "

...~-:-~

'_:
..~_

~v'<0'"
.
J • .' ,

.
I

: .::_"

<f"'·b····-·
,. __ -_ •. : •

:.:

0::'

--§RI!!i

.,¥C.

.-.

_=ri!'iol!l~

Mi~'D'ister,uJ E,dueaii·ei- Cere·et'arii s,j. 'I'II01riiri h,_-.ii'~:~_:·-_:>'-iii.::....:-~'---'e ation 'u Sl··: : 'ren C-- a rul N···' ,,':. ~.. aal ~I: 0"D"':~:'~U. ..... :r:'n'~c";U::li;U''m"'::'~Evaluar re 'I' I' :-'(v,::·a~;t..-_a'~:m~'-·:a·~:n\tu'· Pr ".,!a. _....
"'--"'-',,,",
·_.,

"".

'--~,'

',;';;''';'',_:aivi'-~H:
' ... l ,'_ ... _1.;

L'_-.:T

~')<",----'~'.

".'

'I.,

,t··

__

~__ •..

LL

LS

!S!£

--

cis

"__

i!I

_~"._"

..

,liE

__

~,'FF

_~-

:!III1..

C···'·

I.l[

11.'·

.. ··..

-."_1.-'

1.".,",

....

":/

,..ID···~· ~ '1'_
.

::'

:'0'
__

_':,,:

:.

------._-

_.

--

-_

_-

._

&&£&1i

_:':'

'_'.:.

,.I.~._I:

.. ,:

·1'
_

,."

,".

~'IJ,,""I~:V': ~ __
_

er rsira r
~ .", _. ~-._-._ - _'_,

ji

SUBIECTUL
s······ .'~' ",-' -,-

m (30p)
I

·, id .. 1:'.• "~e· o'nSl,e.ra -C::' nctis f: (':"0/',· +'DO,,') ~ c l_unc"~,,::,a' ~"'., . .. ~.~

'11])

;:

f"'(~:' )-'_In.x" ",x" - ,"


X
i

'"
..' .....

5p
. k

a) Sa se verifice ca
,-. _ or .. ' '~','

f (x) ~ ... 2 .- ~ penrru


".

1-- ln x',
X'

once x > 0 .
" ,"
~>

I
r,

ep . b) S·ase determine ecuatia tangentei la graficul functiei


j' ..

.~

I~

I.'

..

[Ii

.'.
,'I

I.... :. .
,','

."~.J\.

m punctul ,A le.,,·- ...'


e,

Sop.,'"
.

Sp
'S,P'"

I
;1'

x <.~ 'p'-;"':'e,~cn- "W"I: .;,,: orice X"- '>".'.'.. ,0. e . 2. se considera functia f: [0, 1]__,R, f ( x ) ;; 1 -.£ .
c) "S:'a~e ar ···a····t',e,··,' s
t. '.:~" ....

4_~.

:: __. ,""'

:-.! _".

",

'•.

:C"-:',aW"[., I'>

In::···
!_~

..' _ .'

",

.~

".'

~._: "l . :_: ..

,_"

.. ~

."

'-J ' ,._... "..

.". _' ,"

','

'.

a) Sa se determine multimea primitivelor fnnctieij" b) Sa se calculeze VIOltllIlUI. corpului obtinut prin rotatia in. jurul axei ·OX'.~a gr aficului functiei ~.' .. r
c." " ~, , ,. _.

'7

.' _','

:::;

f.
,c., .'.

5P..
"

c) Folosind, eventual, faptul


'.

ca Fx ~x~ pentru
__w.'

orice

X€

[0,1], s.a se arateca


...

1
0:

J/

2009

(x) dxs. 2~10'

(lfl lj,/

0-).• .:/ C':)C ,', =,... ..' .


.'

.. .~.-.. ...,.~,

;C.

...-

.-::::-. ~

2..-

,x.
Kn' /
H • •••••• .. ~.

..>. 2.._...

I/~ .....A'.'.

'.,

> C)
~-~2-.. ~ .V

.
~ ..

-Pr)·,
C)"
X
LX/.',··
}'

=t:
.~." ,"' I

=-,.
·~e-~·
e=:
',' _

LKo} .'.)[~
'....._...u·,.. ..•.

.0.

~.,

I
-

,./'0

-e.-)
~.~

••

e ..;._

'.
I

_~
·
_,.,..~~~~~~~~:-,.,..~_.
~p-~.'

'"7~(~ .. ~.~);',

~.x,

~·e

~-7 --{.
~C"t.,X

+-

.__ ._ _:~~ _
0-'
==--_, .........._.....,.,.~_.'.

r~
-,
1ii'IimIiII......".",~~~~~;~-~

,,(

~
.
L
'u,

,<x
.j"'

A.... ..

··.x"
~

e:::_1

....

II-x
fro

>0
~/

----e
K ~-

I
/

1'.

,(;t-k',?-o

'

a.
<.

!
,

'. y... ........ --.. ~ CK_/ elK... ,


I)

-s

,. \:.. =. ,.'/4
If

::- > hA .. -.-·~.K -.-~~ f_,..[ X K······ ,'- ·'·'n.o/_)( :::; - X itt
._n....

e . to -f vP- :=:/X" .,' -,


,.

o-:-X?--

C)

"{J' r ···v

Il}'

..
·<.'
e, "

dh Yi"""t.
--=-.

C:·'C.····· '..

,.. ;:: .- '. ,_,i-' .,r . ,. '. fl


".~'
o

1
r-- ..•.

.1_ fA
2-

L .ddlX -ty .,. > r 3


"
r
I" ,~' .

t':"'" "
~,. .. ){,-",
:,' '--~,

';
..jLEE

4. 4:1
--

7'1
.._._.

.' ". '_"','

, '..
'0

'-'.:,~

X~C- '._ ,: _;:' ~'


.

::: ,,--'

"

~1-' _.

x: u

/_J ~ .r--KL v t .::..L , Vx 'l ...::a._ - .' " j( "'. .L: q


oJ ..

!~

......

'd .

r-- (~
"If

,. 0

.~ ':3

I. J:..., ~r ~::.;.

.L"

2...:6'
~~

lj'

,--

i -h(····
----':;:,.

'r"

./

'r,o

__

O--Q+

~
u

3.
• ••• '"

••

i:
<:.. .,
.
.

'tt .. :~'--·"""
r

-....

("'0.-,

'....

dK

."=-

» .'.. •....x. ,. atv {


' ~
~

<=.

<--.

',_. -"~'
""'1i'}I ,;"V

..
.J-

.' ..- ......


-'-;=""-"_~

-., .
L

'v'

r «' (0
',: ... : ••

't:·
""i

',' o·
"
"

1
. ~

-J

I SUBIECTUL
1

rn (30p)
.;.. IN.,

. .. ,1, -SI·e··:c,··.o"n·s...l"d:,e·r·'a""':'"- -,--,la· j,"" • m.. ~ -c. ...· -.- , __ ,I'· - ,-' " ·fu···n···c·t:·~' _-----1ID

'p~,~'"

1"····(······,)···,-,[('·,2 + i-X' ' + l"')' e . ~ 2",' [, .x _- -',x' -"x


I _.--.

SP!
5p SA -~"

I
"1

a) Sa se verifice

ea J'(x) = (x+ 1)(x + 3) -e' , oricare


-00

ar fi XE R.

b) 8ii se determine ecuatia asimptotei catre

la graficul funetiei f.

8 c) Sa se demonstreze cit /(-2)+ f(-4) ..'- < .e3 . '. ,: I,'" .. ' "'.
.,,'

" ""cons IIdera fun ti~ ~.~> ·'JR.''. ~ ]R" f'( x ),_, ':-.X .. .. . ~ .' -'"C':' a f:"_ , " .. . .,.2 ,_ "e ' ,,' t=: 2. S .
•. ",' '. .' -.'_ I...:: ,._ '. ' •...

r.

''':''.-'

"i'

_ _:_ _ ,_'

'_'!i!t

:, ~'.

!jjI

,~!.: ~'._~~ ..

':.:. ...,

." :'"

. '

llnX'
: :' ..

,_ 3'-··,'", ....~, x .~l'~ +·2.····, < '. ,x .' ~


,:, .:',c·

X'" >:-, '

I' I:

'•

5p·
5p "
S.P

ca functia r'admite primitive. b) Sa se demonstreze ca orice primitiva a functiei f este convexa pe


a). Sa se arate
c) Sa se calculeze

(1;-k>o)

.
.

Jf (x ) dx · o
e [. -...... >' "', ........,_ ,::.:. _"
.. I.
1

............ ..":' : ~.",,'


"

,.

'..

.....

....'..'..

'.

'

..

....." . .-"
' [

.,'

.. :....

.- ...." ~) :.r---, ~"


~-/~.

--- "

i-(JCJ

._f)

--

~
~

I. _.
,.

---;-00

~ -----~.

Xl+2...K:+(;;;e
-_".".,;:'" -,,~ ~A

iJ \ '".::::.. ~ ",.,.~
I"-~"-'~

X
._ _ ,_ _ __ ".. • I

. __ 00
i __ _ _ ~_
_ _

- --

_:_

~-

-.-

-....:...._

~ -

'

'. (-2)
_'

....

....

.
[

!'Lxi

-r
{
_ _

•.-~
__ .

·0·····
-_"

_.

-?
-E:!i!"F!II8i!II!!I!'

:as;

__ ":...~.,~.

:_$

-.

'i"

fe-tt)

otC_,

.'

;...... ;:1&£:"-"

e
r

,t: .x: ·3:'


.'

BACALAUREAT 2009-MATEMATICA - p, oba D, MT~ programa M2

h~
.' ." •. ' .

<=

..

··e
~." . ~~~~' .,.(

'._..

. ...JJ."

~.,i

'._-

._

/'f"

q,
I.

l;

·' 'I,,. ''S''"VB'"', _,:I'E'·"C:-·."T·'·UL'";·':' II'" < ...: _- ,:


':'1 !,'
iii

_ '_.~

1,'1'(:,J.3':"0"""" .), "' :'p'""


'_ . ., • _ ..' '", ~

, .. •. I.. e considera func tia·"I: ' IT»


'S:·,. '..
.. ,___ _, '. .. '_

~,'1pJ - j.'," ('\,"x'-"'),' . '= x~3- '.3-- ".tt... '-y .J!'h." ... '
~

,+;" I "'1:"

...

5p S'p
,S'p,·.··

a) Sa se calculeze

t" (1) .
f~
:',~ ~" . :!), ._', ". ~ ,.......... -~,

b) Sa se determine intcrvalcle Ide, onvexitate ~iintervalele de concavitate ale functiei c :CI,), ·Si-'"a~' arate Ic::',a~': ,(':'x'-)"J < '3" '. pen tru 0,"','0' ice X':·'~ <' '2-, se /:""."
'. c' ',.". ...

UJ_",

. ,- -

"

2. Se considera functiile f,F: (0;+00) -} R, f( x)


'5pl'"
(... ~~.. : ~ II,

= 1- ..
"

5p""
_ 1 '."

a] Sa se verifice ca funetia F este 0 primitiva a functiei b) oasc c alculieze aria sup rafe ··'t·-'e-··l"'lplan e cuprin se ,A1:''_i:.It.IT-,' 100000a"'fj"'I"C' S"~'~'a"'" se caicur :,:" u n" nre x, = l' si x:, ,':.' 2"
' .....

.x

§i F( x) 2
.. i. :,':

= x+_Ic.
x

r ...
functiei >~,'c',

1,1

""<:'I'I~-.i'_r'.;',.l:~:~;'>I::

:'

,.:'~'

,."';,:,":'

,.",:'

,:

blLi',':~;':: 'Ow'

f" ",: axax.a O-~V'I~i_,~:", repte 'I'Pl ,u~, ~';dr ~:.,:: e ecnatii .•. ecuam
>.,A..

....l:@

.I~.

':

I"

~Sp c) Sase caleuleze

JF ( x) -In x dx .
L

· cD

n)~"
.>:
"

i tKI =- 3 .~~3; ;( C I) =- 3 ~ 3 -:::_


"
,

.... .

. e-.,}.:': :
" .
,".

. .':

~',
[,

I
I

..-.,... ,...
.",..~.

~-", .. .

~oc>,,:, "
_-.

o
,

.'-,

~ ~!

"--~

'


(AI '== -l/'"'
.
"

J A

.~.

)
i'

t (---AJ ~~·3

,
~.'_"ij·

~
'.

.. :

II),
I

:"
'j

,,'j

. ~

_.'.

~~ -:'

"_

....

:'. .":-' ..'


_ •• ,"'

-'
" "'L
,{
_
1 , ,

~
-:::'.

L~, "".
.


j

'L'"
r
I"

,",
'-.-

,...-"

1-' 2_ +.~ -- If .L'.


,e__
I

....1"

-2-7"1,
-- If
'=-

-2

..1....

£!_)
+-~ ,,,,".
~"

:'" t:~----:~-.'~,x:),:,,'-"'" /;.A_" ',.~.I(


",' ,',

....

"

I,

".'/

':":'

,,"', ...." ....


. '.

>(.: ... ,"

--,'

',:.-,'.,' ".~,
..

at, ..... ',:

(/

_,

_
,

I,'

..

e
I".
,
I '.

.1'

.,' 0-f{ '.~K


x.
.•.."/J,.

c) K
,(_

.-_~- .'" ."~". . ..- X' ... ';, ' ..


[,"

e
.. . ){"
~.

"

••

-·1

~_;

,'i<

'-:~::

:-

+." r7 4..,._"::'; x:._"-::::..-. 1 ,.""')-'cJ.' K' . '


.,",.

'~".

'

.1

,.-

•....

'

7'

'.

".

..• ... ~)
," .

'rio"

r~1

. v- .... f}K'
A,._,

<

-/
,

~
.

or',,: '-"'

.'_

2_

'-- --

~'

·fr ..' ~,A,:

.0
tr'
,,:' il,','

'"

.(.'

-...

X· c.._,
- .. '

_1
,•

T_·~ .. '!ii,

t, '.'
il

'+"," ._. .&_.<, ':;l'.. ~~z=-::h->'


,~
r-".

."

I,

"

01

',,'

zx:.-...
.
',-

I,
.

..
....

t:"2_u_"
.

...

,"

-----..:,.';f'"
,'J

,,'

','

e··. " ~.'..


"">"

:::.

',....

,........ .

I'

.,' ".-"

'BA:"'C"'."A·,"L' -:.':',- -:"'E"···A· .... - 2";'O,'"R8: M'··~·A··'TE' ':'M"',·','A'·, TI'" A·"U":·R' :,"",~_.:,,T' <,;,:U7-,",' u: ,.
.",~:,I.'I

·'c· 'l_',!,':_,,"_,'_',',:':'

"A~'

P""r'o':b"~"':" D'~"'" 'M'-"'' ::'T' '2'::-,'3 ",


I:"i:

"e"·

p,rogra,ma M'" 72"· . .'-._ ..~


•.. , ....

> ...

'.

''',.'-.

.... ,,__..,. e~-'-'L


• •

-. .

,d_

............. .
,__ ~

':. .

,,~,

2....',

" -4"
~

e-··,L 4:,1 " ,/.'


,

.J .

',

'.. ~, .'

.:_ 'I
,

._ -- ..

4-

.-=-"

JiiP!i

---u

--_.-

~I

I SUBIECTUL
i

m(JO'p)
.J .•
.'

1:- . .,

Fie fun ctia /..


.', ,_,. , .. " .1.:_ .'
,.'

:I .. ~,

,a, ~ '10)' .. !·:",·-:('x·'·· ,), ~.~" ':c.:'


e-

,!

== 2"'x:3 '~'3.:'x_2 ,+-:..


:' ,.._. ,.....

I:
I

.
~

--

..'

Sp. a) Sa se calculeze I' (1). '5·":P':i,; b) Sa se determine interv -al.ele de..c····-'O'··DI ,'~ intervale Je d ~ ca vitate .~;
"_"'.~ _ ,.' .: ·.,,'.~,,>_,\.,;Ii·\o;'..I.,I.-lll.'_·, "_:'" ,',':.~, .:,",'
",;I'."_:.'':'''.;Ji;',~'·,._-~,

5p~! c) Sa se arate
,

ea f (x) )- 0 , pentru orice x ~

-i·

~'ll,

.',,:',:',;L,,¥"

.. ',.,:,

',....

'PI '_'~":':"

convrexitate ale functie i f. .·',.,1.W1:.,.,~tJ": ..


.,.',,'::· .. ·,~:··,}l;.,
iIi'

: 2. Se considera functiile /,g:[O,I]-+lR,

f(x)=ex

§Ii

g(x)=e1-

5p :!3) Sa Sf determine multimea primitivelor functiei f 5p ,:b) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse mtre graficul funetiei h: [ 0,1] -? :R, h (x) ~ x · f (x) , axa O. "'l~ dr nip: tele d e ecna x" == 0' ~"'-]~ atii -::', x"~'
:,
-

,': .

."

.:IV" I.J\..

~. ,.1
,

..

.'.

IV,

r ....

'

. .:

.'

..

~ ...

...

'

, ... 1

l..•

=:"I.'.'.~"

' ..•

:'

.::: .

.: ....

.:

._",

I," '.

[ii,

5p
,

Ii

c) Sase arate cit


()CI

J(g(x)- f(x))

dx ;:>. O.
S)

-.f -,Gl,"} c:r r!) "'I


..
;

G' :::-_X=~i)(

o L

6'

,/ )'" xE.
/

1/, J~

-P r.j'..

.(
,(I.:,

L] ::::- 1./ . ,...... ") .

,..

........ , '............. ,.
.

J.."
. j'

'.:....... d':
:
-'

.~\xl'
-- -- -

x:

~<OO

t .',-

-- -:-.. .

..

~,,-

D __ -1·I{

.~

I(XI

~,.~
'/

\""""'

r,. '. .".'" .

.i )
.

«,
""

(" \; }' ,_
. .A,..-,
,

I{

_.e

'0'"

~
'~r-

-". .: .....

,6 1\....,'. \_',. V{/'


.'.

..---=._.

X
-. --_


il
-

,----~
....~
.
,~

"

v"" 1\..,,'

.........

Ij.
Ie, ....
".'

~O
. e

=-- -;>
'.._
-",'

J\ I

.V-

__.

"-".

OJ

"-2- _. '.J

1/ ~ "'...

--I (o/ -=- -I/ 1--...

I"

./J_ ( i I .z: t-~

0
t;'

CJ
.

If- ( 4{
D
_ iI zZti!&

0)

. ,(}L:'I"
- ,,

/
._ __ _ ~ __ •

0'
_ 1IIi!!~

+.
--.; 2 -

~d

ole

~~~L{

==-/>

.. --

.....,.,..,..

i LX-'

»:

/'

..

',,~~ ~ ':"
..

0"":"
":' ..
.

-:: .... '

','

/7
'"
v',",

~") I-{JG)~ 01 ffx ~

,-1_
1
.

~nvt~.,A .-"1'. rA V
l~..

@, o.]
.

,.
.

f{ ' : {.
I. ,

CJCI

d-x. z;
-f
.•_. A _

e
I'··,

{:

·elK:. :::..
"'/
'~'_,

~~
.._:_

{J~.
-

O·{
-

e -K(-/J( ~,)_I).· .•...z:


r'
.. "

..-

,
" ('

"

".:.-'

'0
I

r,

;;o;'L--/

. 44

'.

()C

I - ,j) ccl >: . tf


..

e-e
/)
1.--"

",~,V Ai

I,.

j(

..
,

Ce

~....-~x-.
-i ~.

.a
~ ~

1"~,J(
."

~.,
~I

BACALAUREAT 1;QU9-MATEMATICA - Probs D, MTI,pro:gJI'sma M2


__ .
--..-... -.----'
~I

e-

1-

--;[

e
.-~
.

~' .!L
2._

'
.. --'

_.
- ..

e_

'i - V

1.A

-e = -e, ~. e
0
I .'..

_. ..

··f7 L

j_
'-...,

-r

e ~t-A := e ~2e
.'.

1. .'.. 2..

..•...

fi ~

,1,

L~
-

,,~
.I
~

'········0··········:'·0·· VI 0'-' ...


'."

'.

-.' >'~

-t

• ~;. ,.'.+,~ '-""J ;, '.,. :g,ea:;;el,:'.·)e:rc·e·-ar,g Sol . '.~: ·OV~~, C"·' .-t"!ir;;;!!' ,'.'" .. l1'n.Dlswru 'E'd - .'
'i;oi", -

11·'
--

Ia " -

1II<'1!1

Ce.utrul N:atio,nal}!eDt.ra. Cunic;ulum. si Evalaa:r,-e: :iOtlnv,·i.tiiBlintul· P-reuo-iversitar'


-

__

A.

--

--_._-----------

--

--

,----

......

..

_.

:,:

'I
Ii
1

S·······UB:·· i.:' .":,

; ,,; .,'.'

"'IE!'I : 'C'

-'

:·TUL·' . r, ~ "
I

'

IIi '-UI;i r .

(::"3"" ".'1:.

"0'"

"P")" '"
':' .,..
'·.'·'~I --'
r _.'.' .~

.j

'i

.: .. :'"'.'

1 Se:' ccnsidera,' functia /'::'·,,('0 ~)' :- "'.' _' , ', :', _._' ,_ ..
1. _·_
·.:~.i .. '

R
,

')

,".. :

f'-'("x')""-'2
; .' ~

·v'x-

r;

In .r _."." "~:.:'"

~p: J11.'
I,

-... '.:'"...,.. .~._. _ a) Sa se verifice ca


I

f (x )",: " :~ "


.r ' .. '

:.-,.'" ':'"

....... . 1
'..r'. .-. X
' -:~

:" " "pe·ntru once x > :0· .~


a, ".'

....

5:p'

, , "

"')':'"S' t·" .-"~: ra . -aft·:-- cul runenei , m punc .,::..',",' ""' b.·"·a se d ···t"'·· '-". ".'"'..... eeuana ' t",angemei '1:," granct u fun-,~:,'~ j":' .~".-..". ctu1' A',' '("'1"'2"'") ". eetermme . ",' .,.' t~..
·.·.OJ_ "
,. • -

5p' iie) Sase arate


!
,

ca

2.£ ~ 2 + In x , pentru orice

oX

>0.
[0,,1]~ R"

2. Pentru fiecare us N* seconsidera functiile

In:

In (x);

xn + (l-x


(x ) ,

5p·'

a) S·a se determine mnltimea prirnitivelor functiei ~f2.~


g: [0,1] ~ R, g (x )=ex · f2 axa ·Ox si dreptele de ecuatii x :~:O $i .x ~, 1,~

5p .. b) Sa se caleuleze aria suprafetei plane cuprinse intregraficulftmcpei

5p 'e)

Sa se arate ca

@ =)
"

i{
'.,

Jill (x) dxe Jfn+l( x} dx , pentru orice n e N* . o ~ ifX-J I ( '!It ...


1.
0 ~

..!L

-'

--;::.;_/~_>

/l

JC?D .. '

( ,_ i v .

....•
/ •• '

c-_

,.-,r
... .'. ."'. -

-.

.' ~< ~
,
'\
"

_.

.~

.... ,

.'i-~e

-.::-_

i c] ~.

."_.'......,., .... .
t? (r
'"
.
"

Z ._ (i) t:

_0

"

'.'

c.] -I ~X_-i~O ,t

~:>,

GiX -I ~o -=:~/ ,t/X ~'.)


_0
~~--:-

"=:»A

~ d_ ,

4/. ~ ... -? ---.~


. .

v' i- (()'
L""_..
.

x_" __
o-)

.........
--

- -.
~

_-cC

l'
-

+-Po
- - -- -

.r1_L_---,- ,_-V

c ~" i ~.
--"

_f)

rJ

t/
'1·

'7

n)
~."

_ ..

IT"

:-.

l\finisterui E,du,e,ati,ei, 'C,e_re:,etk_ii, 1,1-:In,oY;iirii, Ce'ot,lul ,N,.'Uo:oal. 'pe:Dltt:D, iCurnculuDll1 E',v;aluar~;lD Inva'tam.~I, Pr~~lq~V,er:~,:t~"r'
, ' !I! ' ' ----

ill

-- .

if<',

'

'A

,ft,

'W;'

OW!'

-"

'.

.. -

:I: S:UB-",c"I'E'C"--',:' --m--,';'-,';--L',--~" m,-C~;~(-'3"'O"'--)" ,,': ::,:_,,_", ,,-:' -, --'-"'p,'


'I!'I
'j
I,

'1', -'S-:-:: nsid iera '~''ii:~'''-:~':I f: (':0' ,~)", o :_e CODSt ;-;:-,;", l'WI.C~~J.,a, "',;
~i

---''

R'~';
"

f':'-~ (,' X:_),' ::: x-2 "


_'.

5p !a) Si se calculeze
-

I;

r ( l,:u~(0, +00) . z
convexa pe ar fi x > o!
_,,'.

~,'----ln-''--; ",x ~ ,,' X

5P:
5p"
: ~"",

b) Sa se arate ca functia feste


c) Sa se arate c:a f(x)
_:_':_1
I . ':_:.,,' ~,.:':_:." ~_

(0,+00).
jO

>: O'"loricare
"I~,':",

:~! Pentru .fiecare ,n, ",._: 'R:J'. 'ci,i,:" considera fun '-'-E- . l~' -,. se ,_:',. '." netiile J,n; ~(O"-_"" ]~''----:r '/" 2"' 1rn :,:Itl ,,',. "".
j ,~:

,.,:,~il,',':,:,-.

,iii.

:_

,1,:"

":

~,

r (:--)':-' J» " X '= (--'2:


.,'c

"""'":"'.

x,),n
:..'

,~

5:p-' , "')":'S!'~" se ce ermme JI"/:.'('-:'_ .:,1'dx:-- .,! unc e x 'E det ---~,.-- ,)1 -'X · ~' unde ,-,' -)"' ': :ft", .,3
5p,

2--::'-'] ~ t", '"~"', rO.-·-,

b) Sa se caleuleze aria supra fetei plane cuprinse intre graficul funetiei g: [0,2] -4 JIlt g (x)
,

= Ii(x) ·e" ,
-f' ,.l:5'~

axa IOx!- ... ' §:-l~' drreptele de ecuatii X"'~' O~" si X':- '~ 2',·-· ,S-·,··P·'.::, ·S········'ae) se ealculeze velummul eorpului obtinu it prin rota atia
-,
.,..

.... 1

','

' ...

---

...

,I

:!-. - ,-

,-

I ....

I._,

--

e-

....

. ..

I, .....•.

--

-,.

:!!l'

,.

I,..

'. __

..,1

..

...

,-

.',

__ ·.,··.O'····_I

..

'~',.':"u···

'.:'

'--_:___.I_I,_'l·-'_'~I

-_,_,I~

...

ci

'J..,J.._'-.!,

.... -,

' ' ...-';n-' jurul.. I _ ... --11-

axei

ii;I..A'.JLc'A"-~",,.I.-'W,_.l,".'_'

.Q"':y'

,(IT;a~:'

fi~c· fun tJ-.-, - .~;"lU-'~ -nctiei


, ...

Ii 0)
,

-~r)··' ....
,
'

""

cXJ~
",

flx-.f-

1 I,.·b/-x c: (Q" -+- 00).. ./ x~


...
. '-

x~-· '-,
.....
./1.'-"",
-"

{_ . ~ 0f,(fK_~-(o
;.{_x,.:.:.·,···-z ~'X',,',,-,- ~J '1
--'.~-

(Too)
~

~-;>

CO'MAJ'€~

'~'""-. (-'
,
-

IJ€ .... ( T-' ~.-. _. ~


.• r ...

~J
/[ __... .. '_
j

.
...

c.]

'--

r ':'

0
.,'.C"
'

~,

.................

"'"~

",17 ?.... A.__. IC

,-

{);_~x~/,,t.._~.O

-_/."'"

~~

Ll:: '1('

x{ -2.'-- (--,

-..

+3
•. ,

<- .•.•.•.

<" --1-' 1,..... 4'


c: 0
'.'

-"--'1

1/ X,>
'-'

o
'_-,-"
... ,

-,..-"

-e
.

:t' o:« __ .,/-1( xi d '


.

~ ..

...

..

- ""'),.:'
,
(

. jL'- ' .. ... ,.,

0;;.
, I _'

~-I_"" a
I

I~

~ -~-~if; .'
~

J'

'.

.._

..."""'" q;,.#

\J

I~~j(/· .•·~ex
(

':'--

'.

,.._...., ..

2
•.... ..
'
"

·
~.

tC"-..

'~
iIf""

.,

,/~,
f~'

~
I

.j.

"c j
"':-'~,~
,;.-\ _,-

(
I·:

.:

LX'f-'
.' ...

,~

.e

..

'

..
',.

..

1-"
./

_/'. ....V',-

':--. .........

e ,"
,'.--... .-

G
.

"
I
,
,

__1-..

__ -:-

,')

,.__

Ii" __
A _,.·t ~,_~

.l .

.'

. '-'S~'
_I .. "

._-

--'

". '0

'-':.' LA' -U'R---'EIAT' BA-':'. 'C·--,IA-', .... ',_,' ,'- ..>',.

.."~>"-.:',,0

2--·· ,n9'·MA'::: '_,' :;_:-',.'Ii , :_,'"_-T~--"IC" -'A~,_. 'P:-:·,:oi,-a,.: D' :; / ;-_,',~', p:r'~gr,ama'M'. ::2 'TE' IM- A' ~~ ~'~- ,-',. r" ;b-·· ,::,. IT-~ '" ,i ,'';:
'M-

... aiL __

VO;2

Minister_ol, E,:du('_atiei, iCe,rc.eti,rii, 1"i__ ,In,ov,i:rii, Centrul NatioDal peRtnI Curriculum si .Evaluare ill iuvitimiotul.Prenniversitar
:I ."-',, -'',_:,''UB"'-,,",":'IE:'!C:S··' " :-",-"
I

','--','

'~TVL' : ..,,~,," -' ": ',:

Hi-I"
'_'

:_

(3'·'-"0'-'"P' : ".-,,)"' "",,:' ~

:!
:!

1. Se considers fnnctia f: ( 0, +00 )

R,

f (x ) ....~ ..
,x

5p.

a) Sa sc verifice

ca f'( x) ~ eX(x2~ 1), pentru


x
,',;Lri,,":,,~,

orice x > 0 .

S:,p : b), ,Sa se determine asimptota verticals Ia graficnl funetiei


5p·,·····I':
',-': '!, ('

f.

",':_:,!,''-,

c) Sa se demonstreze c-a'~~x '>"'-ex, pentru ,e ,_


"""" ",-,,','
"'I,

,_\c'

,';U'U '":,',_ >-,-,-:

on..-"'-'e'"x",:c c

>"" -

0-'-"
'"t

z. Fie funetia f :[1,2]~R,. f(x)


I"':,,~" ,-~.

a) a determin ;::_:~ ltimea :'".' - '" S'p-: A,: ,S,:,'..... S''C u~.'::~i".JI....J.: : _~, mn 'J!,~, :', 'iw"_, primi-'":t--l' ..velor fun c-t:l'I"eit";'-:' 5p . b) Sa se ealculeze volnmul corpului obtimn prin rotatia in juml axei Ox, a graficului functiei
,g
ii •
:',,:,: ,,',_:" :

~X+~. x

2
I ,: " :~;, ,: '.1
,.', ijlo,

__

"

-.,.

.'i'

f.

-5P:"I
1-"
. .. -

_- I!
" " "

2
,

III
!
I,

c) Sa sc calculeze . f(x.
".-:-"-':'" (. ..,'.'-:~, ,: .'. . ... ,;-;. .. ..... I.'. ~ .,- ... ', ..... ."".

1
-

J ) In.r dx .
...

"1'·

'~l" . .,::, -'.

@j a..... · '-".)
~ ~ I

('
L'~

__

.~

: ,(.,K~f:' ':-"""

'.

_.
~

f;- )

rv

X ~""~> 0
>"

/-_

---tu'i'.' , , j,

'.'J\..
i.

f ():J'
s

'2--

-~.u_ ..-,)(*--:>0,

~-

,/)~;

t:"-

~_.,
~
,_",

+,,,_,,c,~,_..~-,, ~

'"'=="'""""

"

K, ~

~-

·0 Q~I .1Lr;:1.,Uyf.;::?<:,JJ.~ - '4·MJ. ... .. .. V.:fL,· (J" Lea Ul;:.~Jai~c..'.1~~

U
t

.0

X'>'O

.e; GI-

~)
"
,

I (tl)
o
_/' ~
.

-= e_

.+
.

-::.,~-

~.~

., ,"
~"'"

t"'" (
-

..

I.

C.)

~
,

'-

~D'
..

t.~/. __
~

._--

Qs-~~(,""

.
i
2_ .,4

. .~
..

G
·X· 'L ~
A

2.

3
....
."'

~ ..

:?

' . ._. .K..·.UX(.K+-···

X
'"
r

.z

4}(dK.;~
,

."

'."".

L ......X"--' 2
"2-'
.'

(" , - ~"\
,__:__

,a"

J.",v +--' t
'-I

-i f
.
."

., c,
.

'X
, ,

.....

'.:-

,--

-'

_-

.--~~

~.'

L.--

. - )3 ' ;00 tI
I S···,··V::B-::IE:C-··~·T' m .(/.~,O·'P-';)···
,I

Q .--

_..

.I. IU.L '._

.J .. .' ~,

. 1 Se c", .", .-,.:,,1,: ,,' .'" :a functi a [': R .~. R considera -._.: ...
. _ . .ciI .... '_.'

:.'.~l.-·.. .....

Ii-

..

".

...•

.•.•

:;

.:.:.'.

f:';" (....x··)··,:=!:, 1(' _-'.!


' .. -'

,c."

xl.
~

+ I )'ex
1 / r :'"

=e=e=

1
I

.~

5p:
5p

a) Sa se verifie e ca j(x)

= (x + 1)2 'e\pentruorice
-QO

XER ...

Sp Ib) Sa sc determine ecuatia tangentei Ia grafieul fnnctiei fin punctul 0(0;0) .

I,:
'I
1

e) Sa Sf determine ecuatia asimptotei catre 2"Pentru fiecare


.,

la grafieul functiei f.
I,.. I . .-' ,,','
,'j

u
'!-'

n e N * se considers functiileh ':[0,1] -'). ]I, In (x) :;::;'JXx +--'1.. ·

5p,'

a) Sa se determine

Iii (x)- .Ji+ 1 lit.

", .-

,".'

•.

5p:

'b) Sa se calculeze volumul corpulni obtinut prin rotatia injurul axei Ox'" a graficului functiei

Ii,~
II

5p 'e) . Folosind, eventual,. faptul ca ~.

.Jx+ I' ;?:.1,oricare '.


'r.!I..

(j) ~i ) .

.
, "

.:

ar fi

XE

[0;1], sa se arateca ,:' .'--," (x) < 2010 J/2009 _' _. ~." ,. o~..·'·" .

II ·

t)
.

.,

"

,....

C.'._

/,?

' ':

~'~

d .. '. r
f

~
.

r-

( ",,'

'~':'c'

0':

F~

A(

x-,

0, ") ~, J
"/

>.'"

'":::.X'

.e-.Q,.

M€./l.;o""·

.... '

4t'
.:." "

, '-: 1/LLt~, G}
~ ~,.
.
"

.,_o .,_'

.K .~, ---~

'-L

x.

_ ":

":

" n=712 .

. !"'

_."- "':.' £'-x:J' .._.

:-,

@ a)
.
.

.
.

...
'."

"

. Ii: ('JLf,·x . ',',{ -

' .......

+4.

of_K' :::.. J~~; " ...." II Xr).

X.f

VX,rA

'

cc»: =.'.l :
I
. K · l'." ·

_I"

d"
J(' .....• "

L): . ::-, ~... + " .•... .'«: ..~.:--, .,.'-_.·.>_.. ~_-.....: ·.·::-· ~,:_-.~-.. .. ·1 .,..... L_.
A... K····: ..•·_--

x(,_

t····

!~.-_::... \.. .

I.J

1
, , _ ifP_.··.".

1
X
-i-J!A

1-4.

"

'

t: t(

.~lI"K;J"
s:» -,'

s» _~_:

'.

'2..4 Ot~

1/ _.'

_,

7; 1-,
t1~'

-I iF ~ t~(~"~.(.'..' )(" Gl'A _. .


'.

.{ + '.,

-f., ~

C K. +~),' .'==
l:).

~(

./f....J'. .

;(+,r

_:l

Ot,.... _
E. '.. _-...

-;'

II (.

-.f + ~t l

= /I( 4 2 -- i_ ;

C' "-'J

..

~~ e~-'.

...

.,.
.... .n-

x: looj
~ ... - _ - __ ~ --";,;0;-,--' __ ",,

.:

'1 .,
II

~J.K._." .~. t-R. ,. ~.


~~ ~ 'V

r .o.-·,··:l'x···.
2-0.0
....

J
;

,~".:
~c11 "

>.
.•.•

~, /
~~
.

•...••••.•.••

..'/ ,~

··:J·A .• O T·' -·:··M:·' ~·o··'b __ ·D·:' ,,' ;IT.'~--'·p·:r~o·o:r·am···' a~' ', BA···C:·A·"-·'.L···A,·~·-U'-:-'RE---:-: '· T~:~'"-·O~',.-.>9·.-':~M·."···A···.·',_. E-' :A"... TI.:I·C::·.:A'~· ,_ ..£I.-" ..;a-··._,,,,·· 'M', ",,*, ...,,~.._ '--'-··'...M_i2" ,__, .'" '. _.,,_"

1
,
.

L,

1, ,,"

. rJ'

. ..
.

,
1

I
:

.... ,' , -;! :>~p" S:' ''UBIEC'-rn--"- 'L'=I~I-I-'('3,0 ).


I"~ '.' "

I. _ ,:

'.' I_;'.~

. ' __ .' • ~ •.

I,

1 S"~econst ' ,e-a Lt, _!;~c,tJoa ",:, ,."",~,: ". R:' .....- ddera fun . h . j-:'" R'"
.' ,,'.'
I,'

;,

,_'

Sp
[" "

I,

' S'!""" .. -~ rif.... ...... a,)'" 'sa se -vennce , ca' o


.',.' ... -.' , ':.,",.' "" ~.:'
: ..•.. _.• _,,',' , .'.' ...... __ .: .. ,.,l"l..:_' , ._,:,.,_-,_:_-

r; )". I") x (., "'e'


'X··'I~X+ ",:." ,,:1', .....

f'::' (",,X.')"X~: X ~ e'


'"

'"
.... -"'1

" .... '

:,

"R" pentruonce xe···" ,,," .. .., ,."_',,: '_,_.'.",.:' , ,'.:_ __ __ ''_;'.


hw.1I1
: .... ",' ~
I_. -:_' J

~J!
S: 5 '
.

5'-1' 1'1 b):' Sa se determine intervalele de convexitate ~,iintervale liede' concavitate ale functiei
•• _',_' "" , _ ~'_". '_'•• , .... ';_,:_ _'o'-' : ,'_' . :', ','

'>

.!__,

-.'

._.'

'.~_

:_:

' •• -]

'_-

,_

.'

..•

,_: .•..

-.

f.
,',' liP.

c) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale catre


i:

-00

la graficul functiei
RT~:: , Jrh: ;(:'-X":')': '

f.

ru ~:' I.: 2'·, 'P, 'n_' nru fiecare ,,' n 'E'. r'l * se~,c"'o,'n" sidera fun ctiile .• . "'e. .. ..._, . ,. '.i
1"

"_.C,·..

,"

/.,::--,.'[ 1]1 --. .":0" ~ . n ','~

== x12 X + l' 2 · +X +

'.

i-

a) Sa se determine Jx- Ji(x}


,

ax.

:','

b) SA se calculeze
e) Sa se arate
X __..: 0
"

o 5,'
i

Jf2 (x) dx .
plane" cuprinse intre graficul functiei 12008 §i axa lOX' si drepte e
-' '-" ,

ca aria suprafetei
, "

sl x:= 1,-este mai mica san egala cu 2" ...


~
, "

-.

-.

..

..

"

.',.

'

"

'

r[)
,

~~

/~
,

~'Ck,1

,f

::::

J)(_
1(' -

e+

X· -

e_, .=':>f-Il,

3(·

..· X

.."

/)

J")

L"

V.-L

1J': '/ ~

c--ot"'l...,

h--:;;'

If

-'

')(G-~

--~::>

IM'~'

2
-.~.

·r,·l~
~

.-

"-:

c)
..

'--

. X ~ /'
(

Do
,~

,.i.-, '

~'--......:J'

'7

.........
,

!Ii

,*iii==-

,,--k
.

.{
''''!.n.

'~. 0

<:::::.....-1'

a
,

I':'__"
::

..r-.

0···· " .,.

a...,.1"' ....(~ """"J, ,!i,4


.
"

.It?. -.',,",

zxv_

,'V"

.
'C"

'.'

,l -

{-?/" ---: ,/1 ~;':


"Ql_.x,_

'.

x.._ {_..'1,1( +2-L,.'_


~

"-

:v~~. ('
~ ~

";i'

I" v· r: l#t A.,., '--

~.,' , C

,'t

:~
l-~V. ',~-41 { J(:'

(
z,
~' (#.... ,. ~,

--

,....

L~+:K G{A. +2-'


X
. -

iF

-..

" I' .:::.:_ ,'Oi~~

+/t

"-.i'

)' C.'
.

~-

~y+,:.

~ tV" Xt~+2.. A..

(.

I_I tr K

E'~"

[at'

f... .:> .... J" -:::-

',1

A
.'.":',

.
"

c:

..
.. "-... •.. '

.
. ': -.,,' '",

.' 'J
:",

..:,

::t'

r« '.
_'. .r"

....

.
...

o
~

',"

2.·'~r-()3

_...

~",:.,

'>
",

C"

'_, o
~

,:.1'"

,-~-:-'--.'

Ministerm 'E~duea,dei-'C',e:"t;ce:tarii-I:j IOIDV,irii '--- '-- -- -~ . , -s Central N'ational pe'DttlD CurricululD si __:E,vuuare in Inv'itimilltul Preuniversitar :_I~. _"_'_".:;,__ :-_. .'_' ' __ '_::_:>~ :. __ '._"_.'
.

: '-~ ---- - . ,-., , '----.- ------' -"---

--

:Zc_

--

. -,

..

.,

,,

if'

-'

,'

'-

-'

'- '-'

!_'-'--:'.,.',.

';:_-'

-_."

".,~

"

,."

----,,

__

'_!

_.-_,-~_~_-_':.--',.

'~','

""_"

__

",

:' SUBIE'Cl'U[~, III(3'Op)


, 1,~, considera functia Se ~ ',"-

r :(':+00'), ,~ I,
2

x2 R ,-__ I("'X')", ....... -'.' ... t,:' - '"', ..' , ,x' ......... I

5p , a) Sa se verifice ca
! l)

f' ( - x' -.' ',~', x) ..


(x~l)

pentru orice x > 1.,

,S'p ; 'b ,S,t), se determine ecuatia asimptotei oblice ,ca'ue, +c>o. la graficul functiei

5pc)

ss se arate

ell

f(~)'~ f (W) .
J/(': x)',:
-" .'
e-

t'

: 2. Se considera functiile f,g:[O,l]~·1R;


5p
5;p:
ii 'I
:!

f(x)~l-x

si

g(x).-.Jl~x.

a) Sa se determine

dx ·

'b) :Sa se calculeze aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei g " axa Ox si dreptele de ecnatii 0'X ,;;..:: si x·' ~ 1• I~: ,-~. •

'IIII!!'

1 1
I~

Sp j;C)
I

Sa se calculeze

Jf (x) -ln x dx ·
.. __ _... :::_.

f
( :£ J '~.
F

:2..__X_(K -A) _ XL
--. -'.

()C -/ )
,[LX}

2-

_
~

X
..Jt -).... L
,/"11

...
I

.&~
..
,~'

XL
'"_.
-,"",

"'"'J

.'

~.
~

rrtf!:...••

£""
.'

?.:
':""~

..

1-- ',.'
.'--;{'~
~ II.!": -_ _ __ --J!!!ii

A~

-~

.t~~

X :)' 1-'-'~~"'.--~

_.f'-"'-:;,-

X. ---/l
.'

'.

'.

'-,

~,
.'_

{\.X..L ~
0.,

A ,~~ !V..1...
' •.

'-\

"._)

(;L\._

II

,jj

r
.
,

~<

X"-+- "l .. ~ "

~~ta_-->
1'.···· ................•. '.,

'.0".

~~~

rt-- (~

eo .
)

I,

if
~

0.····
'

K J" ..'
.

~
~

~
,0···· ....
.. '

'0

-:;:;:_

--.
,,/

;(

~2_x

.~.·D =-- ? X.
"

K _02. .. '
)

i';--

'~
.

~'~ +
_.~I

X, . -= 0 .:::; ....... -= 2 ,; / .f!._(2)- ~ ? ... -=- 0<:. X'2~,


... ?....,,~.~',\

,,<.. V:i:"
_'

,.

~~.

;--'.
~.

.",- -,

- -'

,.

'-'

--

__

<:

~' 3-" Cf3 '"3 <: .~'? -=.:>}", .., (~),::::>


a. .~ 'iL._. . - .-,' -''-'' , .-'-':.-, . " •

C~.

:"'...,.

"""'----;ft')
._-'1

,,~

......'

..~~"

r.. .4' -G..... ..


(.-.
.....

-.",

",'

_."--

"'-

I'"
I
.

~ ,-~..,. ::J,:__- .--, .,·0 "_-..., '


"
'.'

(LTi3"': :-'"
--' -:.:'

,
'

~,

.' -

c1)a~)
f) ,: f)'r' 1-'
r

,--,.,

, [ ( X-,: ol ~
: '.;''''"- .'._

.- ....._,... " ','l,

~'J-("-_-.--xj d.
,I

.... .'.' .'.x: ~ "-

iF

-..-

)(. -

._X '2 + ,~ '. '.


,2-

~ b

! I~ ....

X E- -,,_-'ai":" i_'_'J '····-' (_


L

. '. ~
, . C)

., 1
'0'
(,.;.,>'" J
0"

.,
Q

,(

.i

i +11',' i_ ~_.- . (I( ~Xl.),,· ..-. ~ _. . . __ .._. ~, J


,
~r·

.... .-X A

"..,)..

_.t,'1 t,.

A'

=3 ".~
.

rA._;X -,,~ '1__z; ---2-. •V


0

,3

(j-x/ U;:;_,

'1' t. 5;_ ..~. ,3


,;

..

.? --_..,...,..

.... , lit
.
'."

'. _. o· '. . ····0](;


'.
. 1· , ' I L •

,"

S,UBIEC1,!,unl'_~,UI (30p)
1 .,

~
.

.' 1. Se considera functia f: ( 0, +00) .~ R, f (x) .....fiX


.

.. : ' 5.~:p,'.' a) S:'a- se verificeJ.


'. '.' ..... c'. . c
l

'.

c:··'a';'-"("x'-')'" =1 f""'
c. .c: .',

~~x x2'
.

pentru . orice x·- > 0'·;···· ..... ~. '. I... ..~. .


·.C.

C"

•.•

,5:P~I! b) s·,a se determine ecuatia asimptotei orizomale catre . 5p e) Sa sc orate cli f (2008) > f (2009) .
i
.'

~.

.1:

00,

la ,~', eraficul functiei

f.
.

. 1. Se considera functia
'S"P'
I" •....• _.

a) Sa se determine

Jf (x)dx

f :[0,1] -) Ji, f (x ) -.J; ·


·

5p

b) SI\ se determine aria suprafetei plane cuprinse Intre graficul funetiei g: [0,1] ~. R~ g (.1:') _
~ ~

f:(~),
.r +.1

,; axa Ox si dreptele de ecuatii x == 0 si x::= 1. '. , 5p ,: c) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox" a graficului functiei
I'
I

"X'

h : [0,1] ~ JR~

hCx) =e2 • f(X) , unde

xE

[0,1].

(!) n)'
I ;1

~?V .
:."

(,X:~I
,.

'=-

.......-

__

'= _

~......--

"

._~ ...__ <:' .


I

8J

'i' cx.]
~l

tL.k)

--

o
,

. T-t)o
".

....

"

,:

.....:..,

----

,_~

'
I

Q9 '~)

" f'
, "I·
"

'l!' . ."_,

AV t ~J. O(_,__"
'":, .. ~

~'
...........

..

.1'T

~\:?

--- _ •.. X tI"X" ~_ . - ._','L: .] /::""." '_'.".

81
.Lr.'

,,3

+ t, .YO
.

i'

r----= -._

e/

l{:.

.J-

I'

·"1

1/

,_

('""
I

e-·e +e'
'\ ".

\l'·'

\r~

'-'~

\,.
i

=- ~"

.. ._.

',~,.,',: ,·,-·,t~··:··,:,01:_: E' ·-··d-:,~u~a,.,I:el "'.:e,r'ce[,a,ro, '... T',".,ID'e,re,'wm M·' ,lOIS. 'erl,' ,. ' t-".,.·, ",,-_:!I!:'-, C"" ' , ,._., ·t·~",~,,·: ,'. 1 ; ~ :" ", .... '!iII'I,
,,1!i
1 _", ,.'

,'Ii: -

Centrul National pennn Cllrricidlllm.li:E;valuare


i:
,

- - ----

--

in ID'VitimintulPteuniversitar

--

i
I
.1

1. Se considerafunctia a) Sa se verifice

f: R~· K, f(x)
22

Xl

,x

:x:~.
.
r

'x '-;-

Sp
Sp
'"-.'p':: ',' S

ca 1'( x) ~ . . eX

2
~.

'.' (x2
..
'~',I'
"

+x+l)

f ' pentru oricexo R. .


-too

b) Sa se determine ecuatiaasimptotci orizontalecstre e) 'I:':~ 3l ' 'o " '","." sa .... se arate.. , ""'a"'" ,1,';;"'(."'3/2'-: O"~"'-O_"c"'9----')' f'" ,(,: ~~_,'",,~:',",',· C "v ',,_, I.' ,< 'v'":':'_,,' -'}''0'"":"):"','';;'
2:
,;

la grafieul fimclieij..

.,

..

'J

','

2,.·, functia 'Fie


, .. .. ':t'-'

..

I ~.'] ~ ~. nt'[11 ,e'


" • ',: '

5'p," ; a') sa se d ' S'" ;" detemune '.'• f'.',


ow'

f'~.'(. X ). dx. ,-

",.

,,':'

f"'-"':,(x')" '~ In x
'. ~.,

,Sp'" b) ,s·,a, se caleuleze aria suprafetei plane cuprinse intre graficul funetiei ,I' ,.axa Ox §i dreptele de ecuatii ' ," ,x'~ I §1 x~,e ..

" _~. t> -~~ :?C" ',""" ...


_.

@, t"L.-J'
r
,

'c"":"-" }."I
.
,

'

"

,-~_:.'.'

J
,
,

'...-.~.

)
...

'>~/.,.,
~
'I]

Vi)
,

9', <p,"
", .'.
',,'

.'

'

' '..

l."~

ll·:'m' '-:1' ':,t',e:-·';,~uI: i E':"d', -:U' ea::""~:~e, C.e"Pc('!:n.4-X'rD·6t __~Sl~: '-:'!f "I'~ ':s-,,.. ....~I.H, "",.,
I
I, ,',,'7 ,~, " __ ," '.' _

In' -

-',

',0, _v,-:a.~ .. ', ,\ rn~,!i':

"pelltrul National ~Dtr1lCllrricul1l1D" !iEvaluare ioluvipmiutui Pre.oivers,itar


I'
, ,

SUBIE'CTUL· III' (3,O'p')'


",..

:' l'
1

.Se considera fu 't,l, ,. f':: '" !(."1,' ,+': 00:)1, ~ mctia ." "" ":,
..UIi."Ji", , "..',' .
I,

----:T ,Jf\, "

~ . f: (.,",'). x:
,i ",'.

,:'

= ""'"'~ , x ........... ,1
,t,

.x'

5p • a) Sa se verifiee ca
5p:'
" ,-;

r (x) .;_;.
.
C

eX(x-2)

(X-I)

.•,'

.' '"

•...

2· ,

pentru

Ol1.C,e x

> 1.
1',1,

b)." ~,:"a .. d.' etermine ecua:~,' tange 'n"te'~ era fica ,I fun ':-I~lr.,"', ",:', ,'m~'.:,unI','ctu i1l..tl.i,: "",e~ S· "'7'-' se :-: -atia :'rut' ,': ·:~-'~.l:~:,,~\" :.,' ,', etiei ,...... " p' ,,:' <-llI ,("'2 .'.-',' la '~;I.,JLlli,:, ,
,',I

:1"

':",

.2):
,

i
,

i'

..

5,p:
',I

c) ':··,::a, , den '~.,,',,"'" ..ca _'.''.,': .:,~ e ,p;entru once .,;" ,,~;:'-" x C: S""'~',"' ,s·edemonstreze X > .,.2 ""' .. ,"',
:"-J: /:,("':: ")'

,>.1 ~
_.
.-,

",.,-,;'1*,:.""", .. """"",,,""", " .. '.....,.... :'";41 2. Pentrn fieeare ne N sc considera functiilc


::".,:,',

'j',"

.. ":"",'",,

5'p."
. -

I'

~,, ~,]-:,' 1.4] 5 ' a).'~Sa se verifice ca Jl (x) dx ",. -J5 : 3,"
'c .. . .. . . . . .

5p·

f2 (x) 5p : c) Sa se determine volumul corpulni obtinut prin rotatia in jurul axei


1

b) Sa se caleuleze

J jX2::2~dx.
, '.'

,-,.

'.' .

.,

i,,:

,.-:,. In ~[1,4]~' llt, In. (x)- .Jx,n: + 4x .


,','
,,0,

:1'-'

, ..

I,r'

",'

,1,,_,,'

i,',",,':';

.I.:'

',~

.....

..

lOX :,'a

graficuhri functiei

:s: [1,4] ~

R,

g(x)

1 = ./"(•.-)'_ .' . ,J2 '"x ....

®
, ,

~
.

'

V
,I

~ ~~.~.

~ wP' - -"-_. ._
..

05)

.tV_iL'1 ~C--""'_e_~JL' :P'D,t··'-·a'~···ull;::l!il SI-'........ ':'·a~'.-ruile- ll~: .' '.• o·'v·· .. " .I.A'_" , . _: ~-.:j, , C' ~1IIi.'1 ... "" " i P' :,:"',IIU O.D.: . :-'-.V.muare~:1. '1':UV'8.t'·.m8nW I"_:'re·u.QI.versltar. :. _ C eBtru' 'I'N' _. aI-- : l!eo:tru ":~urrIC"w'um St.E-' _I
i

-,' MiD'· ste ~_~;.'E': dnea _ _ ·l~'L"m' - - . _'"'~"':'.


!III'
-------

'L'~

'.

::1..

_Ii-

_ :-

':_

W'

A
--

!II!

... '

I.

--

---

I SUBmCTUL III (30p)


Sp."" a) Sase verifice eEl
. , Ii' ~
1

I,. Se considera functia f ~0, (


'1

+00 ) 4'

R, f ( x) - x + 2 -

JVX ·
f inpunctul
A (1;,0).

.5p;' ' b) Sa se determine ecuatia tangcntei la graficul functiei :

r (x) ~ 1-· ifJ' .~entru orice x > 0 · p - x'


1
> ._,
V;:-~-' ,....

' . 'c':,a··· --~ s······e·····.• te c"-:'a. ami:~ 5 ·.P , ) S


,I .. _,. ._ , .' "_. ,"'"" .. __

I'

'- - -

+ .2 '>
3

"

. 'X' .

',..:'
'-'c

'p,--,

:"e"

."',n"

tru 'oi'n: -: I... '.". ;1 ...

.~

. '.'c':e··.-.'

X' . _..'.

>'."'. I:: .-.' ,~, . .

0"

2:'-Se- cons idera ..• ' __' . "," ,_'.' '_'. "," . ','

,.'
fun,'

',.,-

nctia " " -.111.i ..·..


:II'

..,'
",'

f::'"

iii'

"" [,:
"

0'1

:.,"."

l'']:: ~.~
" ,~

~,':

f:'- (.'. v)·····


_.'.j' . ~,

.•

:::: _
-~,~

x"_

3
... I "

'

-.

-'

....

..,-

_V'

+" ' I,

' 5P-:
.

S"p'
.1,
• I"

,.

.
! .
,

5p:
;

e) Folosind faptul cit I «x+ 1) .:< 4 pentru oriceze [0,1],


,i Ii

sa se arate ell volumul


. :~, ..~ . ~~' .1 ..
-.-!

corpului obtinut prin


1

;:
" "

- 4~ , r .' I ~XJ :::1'~ l - .3 X 3,' =- A ~ 3 ~";- X'


~,,' ,_I""~,,
ll-1 .. ~. : ~'_-' '_',:;_-,"~ ,
r:

rota;ria ';-n:J~um'--. 'liiaxei "

Q.-,rv

,_~' ..-. '.'-.:',_ ,' ' - ... '.

a grIS'·' fien
1'.1

'1'

D' 'i~'

functiei ,'~'!~I';1.
':

f:':_'

~ .. ,·Ii~.~_·

este un mnnar din interval·,.:,.:·ll. ,n' __K .. W' !L, ~ (. _ L i: 28: '7
~ _':,. _.:
I:,: ....~'L

"",

_',.'_'

;. •
:1

~I!'

3.'

.~ d -. X

~=-

3~

J __ .r, ~.
~

"

f/ X>O

" "~

, - lJ .. IU-L L« --~ :~)" ,K


'....

;;J

v~·

._,,_." ., "'~':, A

- ,,:
I.

'-'.
..pC

.'. - <0 -::- O{K


0 -=--)

-1)

'1,'."' .'

'I

=~ ,0

A .i~· lL.{A

~,

eC ~

\..

'.'

X~·
.-.-'

'I

0"--""
.
,.

{'

---;'.i
.',

,.A~.JO

t'.CK\~

=-0
.'. •.'. ?

:t ()()~ Or iff ' , J X-'+."


IIf .'
-e

#- CX-) .
~O
1" I

+
t···0""
.,:
,'"
.

'.'

:" .....

J(_

t;;;-(Ort--j ~)
ff ~,

+ .~- 3 ~
I.!Y
, x:_ T'~ ------

rf x:'> o
/.
v-'

.3

~ /',

O'K--

'-

~ k"~, 0·' '. ? '

(\( -fA ) • _)t_


J " it

.01 x
.11
y
'1

_ ~
.

- k3 b 3. .s! (. . a_v' .--- _X ", ~ A~,~ '~


o
.l l{
,.,V
.

1'/ .~:,'

o
~'~V~ ./\..

~--fl/-'/ ,~ f( .,...._

®
. ,

aJLliL r: ':
"'.

. ~. ~.
, .

)i.,..",_.,....
,,'~

.. ~ 2
I\..
<r l ... k·~ ·.·.:.

'. .. J..
.1

, crL(·.'·
'.

_......___ .. --

3 )c

z x
'I!....:'

,~ ..

~~[

"

J(

+A!........., ':::- _i .'. a 3


2 ~I

..... (

o
'IlL
,

A"

X'+IC .'

1,3

I X.·,: · T '.":. . -

-~

"

+;( "---~.t

/)

=6·...... -.{;u. ·

5
.

iJ

-_-.-. ~ -

z.
X
3
.
!

L
./ )(

AL
' •• J

C t-+ « J ....~
:...... ." .. ··.1

If )(_G·
. ......

..........., .....'
.I:...

.
I

.,_- .' '(


:"l.":',"

.
t"

[~/L].,,-=..','

/'
i(.··
~

K ~'2 ~ --~d.·-"'" .' , ,.,._ ,'~( ..~.

CF
-. {' :V.K__~-·

. 2••. ·

.. . .: r.~.!....
<_:,

If
",~-

X) '._
. _ --t'":.~
:. . .

+X

..•• .'. ".,(..... ~T


. L~

{lvE:"";:'

[c'.n } .
v..
/l. .'

)-1'

,
~

".:

."

'.

B~CA4UREAT lOI)9"'MATEMATICA - ProbsD,MTl,progt"ama .tf ~ _____.......,., r )( C;;.. .. ..••...... / X" .- J! r-

It ' ....•

d'J( .c tI .. . IJ~;.·· -l.z' .


c' ..•.
r •... ·c

c»{) /" L
c'l( .'~

.,_.

:.

- X ,:- ,i ..' {(-: .~ ovLk " '.1' .


..•....

~2,

<'

:.,.I(~~

II ~:~'

~.

.l•••••....•

{j;f_ ( C? ...• (( -2:


.

+-.
....

... 1

_J

'I~

7'~.)

'~d' s - ( If- .

a
~

/l)trf_/II

-::='.'

.. __ '__ -o: ~ ______.,.' __ , -.-.

"'\

It. If) tCfOi:.

..·.···_···er /",...•..•.... .•.. ' .: ' -;;01 ~.7t t[ l<.·,.................. c- ..... /.... ~-~.

"· '-'.

-, 'MiD":"
.

'•. , .~ .. ' " ,,_,:',.. ste'~nd'" "E" d".... " "ti"'111.". Cere , .. s SI. I': 'D:DVarn 1I!i<'.'. : ;IS·," .. ',i_!' .~>;_'U.C,U"_,',el, ,.,e'FCe'UJj,r.JI .
._iI!!l! _ill

,_

Cemru' ",'.; ~ '-'51'1:~a-·,ti·':,:i!II"O···'·'D' &·',',1: De·~D·-·t··,ru·"" ... !~'i "~"


,"I -' .. "_,' ,,~ ',' ,~

,C···:
.

-:'_,

'0'" _'rr·-I·"pi'ilifiiii~D'·-m··':'-' SIi!: W,.",' :".


,.':. ' ....

V ro» .
IIiCd'

22-

_~

77'"

- ---

·E-·-'·,v·r.:~I':ur,~la··~'··8 '..:·: '··i'·_'~'i··:,t·'·a~'JD'·- ..,::,__' P : "AO·-·'tu)·: '·-"r'···'e·D''_.Y~·.' s":·it'l!I:, .Or''- ". '· ·-·I~V,O·r,-' '. ft._ ". ,q '_'_... ~',' IU .. - ,,~."'_.I;.' _·iI I
.
,

A.-

in,

I··'

"J

c.'

__ "

~',"

D'

.
,I

'.

-"!!"

S-:··:, COnSl,era functi .. ,·':'"'. ... ·(::·0·-,· ~'):". · , ",~. e considers ., C;~la f... .~

~"~ a.,

. '. - 1 r! ............. .-",·x "')': .+, :'. ~ - X' -" ,x 2:}

S;pc
, . f.

.2'. a) ·S~·""" se ven' Ice ca /:'-.1("::""')' ~ .. _2: . ", pentru oncex»: 0",'i a,a ':,'. verif ,.'",-,x .',x -, X -·1 .,,' .. -,'''" ".X

.Sp 5p'
.
,

S: s .. te ,.,-. '··l~ b)·'··';a-'" e dlet···~·e···'1r1'"TI·;n':e eua ria a'..isimntote.. ohlice


: !',"" .'. ,.'
a

'.t .... ,1,LI

:,'

;..

--:,1,

::, "

:'\01-";,""T"'·:'

':',':

I,;

. ,.'.

ca' :!'' tr:· 'e +00 Ia b---·; ,.):cu1 functiei f.-'-' ·' :arafi··.. , ...:' _".~,WJ.L-'P"·:'" ....
.': :,:_~ ',' " ,.'. i'

c) Sa se arate ca functia

f este convexa

pe (0,.:1 ~) .

. 2. Pentru fiecare S'p: Sp

nEN

se considera functiile
-x

dx. 'b)"" '8-'- se d' afeteinl .. afieul :L'I' ",'3. deternune ana supratetei prane enprmse Intre gram .. :1: fun' :',cp_e·i. :i_ ecuatii X'~ 0 si .X -1,~
0) SI se determine
;0; .~

1/0 (x) ·e

In :[0, 1]~
ii!.,

lR,

t,(x): == (X1Z+1 + 1) ,.ex ._


;0 ,."

I 'i_ ..:

Ji/".

,,.'dreptele de: , axa 0'" ~~i ::X'

'~

'1

S:p
,II}) V

e) Sase arate ca

112008 (x) dx+ If:mlo(X)


o

dx .;;::.If:wo9 2

(x)dx"
~
,~

~0, fA)
.

".

~~ 0 Z ---

.'

V~'..

~.IJ

-,,:

fir' ~)

tk.l -:::.~1.1, X~)

o•
f-00

x.":
1.uCj'

c_

"

X'
e"''!J -=:. >"'. tu.A,.x_:-

~.

,l+ 1_ ,~ ..t~_L
2.. A---')f'

X·'·
~

;(_-)

f-t->O

~ (.( X' z. +~
.

L.

1)
~

1
0

.. 'XL+_!
..
',;.1 ... -':

-t ...•.•.•. ~. ~(::. ~
)( -)TtJO

-::::_ I 1,.vL. s: I: 1VL- )

. '_

11,

V .1.4 ~.-

.... ~ '.r '"

~
,~'-\"

r»»:

.C!-et{_{_;.~.~'_ ~ t{ -3
.'
X"':<"

+ ,q,o
X· .

..... _.LA-)
"1 •

".

.~,

.....

.,~/~,

.....

.._

-- .'.

-_.

flX»0;
r9\
~~

.-_((._

r}-)( G ( o

.... _.,.
I',

T~J' I·'

X
'"

Lr
'

~:'..'~-

tI:)( >"
=" •. ", ~
;,.....

0····,,'
..

.:.

,"

~).jJ

Co1A/lt-E

JCci"'

tl-f!

(Ot

Tc20)

rr-.
, _"
" .-

C.J

,r~

J(__ ~-

tOt 1) ......2
•~

---

'" ,,-,..

,.'. ~. -L-lj·'_.n

.. V ..... f

_'.'
.'"'

-''1 ", ,/' 'V"

.0 .----

!<_,:....•... ~........... .

.....

. ....
."

.... _ .

,I.

e {tot'·
~~
'

r·" ....."-

..

"

_.

'

S-ar putea să vă placă și