Sunteți pe pagina 1din 3

Alphabet and Pronunciation - Alfabetul si Pronuntie

Alfabetul englez (the alphabet) contine 26 de litere, dintre care 5 vocale (a, e, i, o, u), 2 semivocale (w, y) si 19 consoane. Literele alfabetului, luate singure, se citesc in felul urmator: a [ei] g [dji] n [en] u [iu] b [bi] h [eit] o [ou] v [vi] c [si] i [ai] p [pi] w [dblj] d [di] j [djei] q [kju] x [eks] e [i] k [kei] r [a] y [uai] f [ef] l [el] s [es] z [zed] m [em] t [ti] In limba engleza, cuvintele se pronunta diferit de cum se scriu. Consoanele se protunta toate aproape ca in romaneste, dar vocalele se pronunta foarte diferit, dupa cum puteti vedea in exemplele pentru fiecare vocala de mai jos: A - se pronunta: 1.ei in cuvinte precum: name [neim] = nume paper [peip] = hartie 2.e in cuvinte precum: and [end] = si Andy [endi] = Andi (nume propriu) 3. ce reprezinta un sunet intre "a" si "e", deschizand gura pentru "a" si pronuntand "e"; ca in cuvintele: flag [flg] = steag map [mp] = harta 4.un o lung (marcat o:), ca in: all [o:l] = tot, toti, toate small [smo:l] = mic, mica 5.i in cuvinte precum: climate [klaimit] = clima village [vilidj] = sat 6. (marcat :), ca in: after [aft:] = dupa beggar [beg:] = cersetor E - se pronunta

1.I accentuat in cuvinte ca: meter [mit] = conteaza serious [siri] = serios 2.e in cuvinte ca: bed [bed] = pat red [red] = rosu 3.i scurt in cuvinte precum: begin [bigin] = a incepe repeat [ripit] = a repeta

I - se pronunta

1.i in cuvinte precum: big [big] = mare milk [milc] = lapte 2.ai in cuvinte ca: Friday [fraidi] = vineri time [taim] = timp 3. lung (marcat :), ca in: bird [b:d] = pasare first [f:st] = primul
O - se pronunta

1.o scurt, in cuvinte precum: dog [dog] = caine lock [lok] = a incuia 2.o lung (marcat o:), ca in: horse [ho:s] = cal storm [sto:m] = furtuna 3.ou ca in: alone [loun] = singur open [oupn] = deschis 4.a scurt, inchis (marcat ). Se pronunta un "a" scurt in asa fel incat varful limbii sa atinga cerul gurii. Exemplu cuvinte: done [dn] = facut glove [glv] = manusa 5.u lung (marcat u:), ca in: two [tu:] = doi prove [pru:v] = a dovedi 6.wa (ua) in cuvinte precum: one [wan] = unu once [wans] = odata 7. in cuvinte ca: lemmon [lemn] = lamaie tailor [teil] = croitor 8.nu se pronunta in cuvinte ca: lesson [lesn] = lectie season [sizn] = anotimp
U - se pronunta

1.u lung (marcat u:) in cuvinte precum: true [tru:] = adevar rule [ru:l] = regula 2.iu in cuvinte ca: duty [diuti] = datorie

pupil [piupl] = elev, eleva 3.a "a" inchis spre un "" slab, ca in: dust [dast] = praf umbrella [ambrela] = umbrela 4. lung (marcat :), in cuvinte ca: fur [f:] = blana nurse [n:s] = sora medicala 5.i ca in: business [bisnis] = afacere minute [minit] = minut 6.e scurt in cuvinte precum: nature [neit:] = natura Saturday [st:dei] = sambata
Y - se pronunta

1.i in cuvinte ca: city [siti] = oras merry [meri] = vesel 2.ai in cuvinte precum: fly [flai] = a zbura sky [skai] = cer
- Toate vocalele marcate fonetic cu doua puncte (:) reprezinta sunete lungi.

S-ar putea să vă placă și