Sunteți pe pagina 1din 4

CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE ;?

I EXAMINARE
Nr. 571/ 03.V.2012
PRECIZARI
I
MINISTERUL
EDUCATIEI
' t.
CERCETARII
I TINERETULUI
;?I SPORTULUI
privind indircarea datelor in aplicatia electronicii dedicata evaluarii elevilor
la finalul clasei a IV-a (EN IV)
In vederea punerii in aplicare a strategiei de asigurare a calitaPi procesului de
invatamant, pentru incarcarea informatiilor administrarii pilot a EN IV, s-a realizat o
aplicatie web. Aceasta este capabila sa ofere o vedere globala asupra rezultatelor
evaluarii de la finalul clasei a IV-a, prevazute de Legea Educatiei Na\ionale nr.
1/2011, cu modificarile completarile ulterioare. Sistemul faciliteaza accesulla un set
complet de date prin agregarea acestora intr-o baza de date centralizata in vederea
analizarii rezultatelor obtinute la evaluarea administrata intocmirea rapoartelor
prevazute in metodologia de organizare a EN IV.
Accesul online. la adresa:
https://transfer .rocnee.eu/ en
va fi permis utilizatorilor aplicatiei din unitatile de invatamant selectate pentru
pilotare. pe baza Certificatului SSL.
Activitati prevazute
1. Responsabilii care asigura organizarea administrarea evaluarii la nivel judetean/
al municipiului (responsabilii EN IV) vor identifica dHe un informatician/ o
persoana de contact din unitatile de invatamant cuprinse in posesor al
certificatului SSL, care vor fi utilizatori ai aplicatiei dedicate EN IV. In situatia in care
unitatea de invatamant nu a fost Centru de comunicare in cadrul Evaluarii Na\ionale
pentru elevii clasei a VIII-a, se va solicita sprijinul unui informatician/ unei persoane
de contact (care detine certificat SSL) de lao alta unitate de invatamant care a avut
statut de Centru de comunicare pentru examenele/ evaluarile na\ionale in anul2011.
2. Pana luni. 7 mai a.c., fiecare dintre responsabilii EN IV vor trimite pe adresa de
email evaluare2012@rocnee.eu lista utilizatorilor aplicatiei dedicate EN IV, care va
cuprinde urmatoarele date:
- unitatea de invatamant in care se organizeaza EN IV
- date despre utilizatori:

nume ~ i prenume
CNP
data ~ i locul n a ~ t e r i i
numar telefon mobil
e-mail
cod certificat SSL
unitatea de mvatarnant de provenienta ( chiar ~ i in situapa in care acesta
este identica cu cea in care se organizeaza EN IV)
3. Din momentul activarii aplicapei dedicate EN IV, marp, 8 mai a.c., ora 11,00,
utilizatorii vor mcarca baza de date a elevilor care vor sustine EN IV. Activitatea
trebuie finalizata pana la ora 16,00. Vor fi mregistrate urmatoarele informapi:
- datele de identificare a elevilor:
nurne ~ i prenume
CNP
sex
clasa
Atentie: Clasele se !nregistreaza in forma IV A, IV B, IV C etc. In situapa in care
unitatea de mvatarnant funcponeaza cu 0 singura clasa pe nivel, aceasta se
1nregistreaza in forma IV A. Daca unitatea de invatarnilnt funcponeaza in sistem de
stu diu simultan, clasa se !nregistreaza in forma IV 0 ( clasa a IV -a, insopta de cifra 0).
4. Dupa mcheierea procesului de evaluare a testelor, utilizatorii vor mciirca in baza
de date codurile corespunzatoare fiecarui item, conform inregistrarii pe test de catre
evaluatori. Inregistrarea codurilor in aplicape este permisa doar pentru cele
predefinite pentru fiecare item in parte. Procesul de inciircare a bazei de date se
realizeaza vineri, 11 mai a.c.
2
Persoane de contact pt EN Ia clasa IV
INSPECTORATUL JUDEJEAN DOU
Str.lon Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;
0351/407395(407397)Fax:0251/421824,0351/407396
E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.ro
);6 . .:;CJtJjo
Catre,
Centrul National de Evaluare si Examinare
I MINISTERUL

I! TINERETULUI
I SPORTULUI
ISJ DOU
Urmare a solicitiirii dvs privind persoanele de contact din unitiitile de inviit3mnt unde se va Evaluarea Nationala Ia clasa a a, vel transmitem datele solicitate.
Nr.c Unitatea de invatamant in care
Nume si prenume Cnp
rt se organizeaza EN N
LICEUL TEORmc
1 "CONSTANTIN BRANCOVEANU" 1761227161063
DABULENI
2
SCOALA CU CLASELE !VIII TELEA N VALENTINA
2631209163249
"lOAN GRECESCU" BRADESTI LIGIA
3
SCOALA CU CLASELE !VIII
BELU I FLORENTINA AURA 2820601161890
DESA
4
SCOALA PARTICULARA
UIDILESCU G SIMONA 2800313160091
"ETHOS" CRAIOVA

Date despre utilizatori
Data nasterii
Nr de telefon
mobil
27.12.1976 0745900292
09.12.1963 0721149871
01.06.1982 0763374154
13.03.1980 0741517052
Pagina 1 din 1
e-mail
Cod
certificat SSI
stefanzar@yahoo.com DJ_40
ligia_telea@yahoo.com DJ_95
fiorentina.belu@yahoo.fr DJ_73
simona_lesco@yahoo.com DJ_172
Responsabil cu virtuala,
inf. MArian ROBU
Unitatea de invatamant de
provenienta
LICEUL TEORmC
I
"CONSTANTIN BRANCOVEANU" I
DABULENI
SCOALA CU CLASELE !VIII
"lOAN GRECESCU" BRADESTI
SCOALA CU CLASELE !VIII DESA
SCOALA PARTICULARA "ETHOS"
CRAIOVA
CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE EXAMINARE
. " ' .. . I'
' _.; d"' -- """'i--"------
: './ r "' . f/;, //'
!. v-1'' cJ
. .... --- .
A VIZ FAVORABII",
SECRETAR GENERAL ADJ.
Monica Cristina ANISIE


1
-:! :;J; I
:'ii t I

.!!!"""'!!!.
I
MINISTERUL
EDUCATIEl
CERCETARil
TINERETULU!
I $1 Sl'ORTULU!
---=---

A1r'R'61l, -'',,\
T\\;\
Iulia <oj
' -: ;:;
Organizarea administriirii pilot
. w. .??
"'
Nr.

ro
" crt.
'"
,ij
1. II
2. IV
3. VI
a evaluiirilor nationale la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a (Mai 2012)
Data finalizarii testelor Perioada de
(inclusiv partea grafica) imprimare
9mai 1017V
25 aprilie 251V-3V
2mai 3-10 v
ACTIVIT ATEA
lnstruirea
Administrarea
responsabililor
testelor
iudeteni
18 v 22-23 v
4V 9V
11 v
J) 16 v
/
DIRECy'QR, .
silviu
_____ /.. .. - ---
c__.,./ --- ____;;_;;.-
incarcarea
Returnarea testelor Ia
Evaluarea Ia nivel
local a testelor Bazei de date
CNEE in vederea
reevaluarii prin sondai.
22-25 v 25V 28V
911 v 11 v 14 v
1618 v 18 v 21 v
nr. L OHliiB,
'! <>!: 1 (Oj21 .111 l-l 11
En. +<IO(U)2!J1!13.:!07
www.rocnte.cu
Obs

'
I