Sunteți pe pagina 1din 328

FACULTATEA DE FINANŢE ŞI BĂNCI

SINTEZE
Anul III. Învăţământ la distanţă
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Sinteze Finanţe-Bănci: anul III / Mariana-Elena Balu (coordonator)
Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004
Bibliogr.
328 p.; 23,5 cm
I. Balu, Mariana-Elena (coord.)
ISBN 973-582-989-4
336
336.71

© Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004

Tehnoredactor: Florentina STEMATE


Coperta: Stan BARON

Bun de tipar: 30.09.2004; Coli tipar: 20,5


Format: 16/61×86

Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine


Splaiul Independenţei nr.313, Bucureşti, sector 6, O.P. 83
Tel./Fax.: 410 43 80; www. SpiruHaret.ro
e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE FINANŢE ŞI BĂNCI

SINTEZE
Anul III
Învăţământ la distanţă
Conf. univ. dr. MARIANA-ELENA BALU
Coordonator

EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE


BUCUREŞTI, 2004
Autori:
1. Prof. univ. dr. Marin Dumitru
2. Prof. univ. dr. Iosefina Moroşan
3. Prof. univ. dr. Dumitru Nica
4. Prof. univ. dr. Gh. M. Pistol
5. Prof. univ. dr. ing. Ion Popescu
6. Conf. univ. dr. Luminiţa Ionescu
7. Lector univ. dr. Mariana-Cristina Cioponea
8. Lector univ. drd. Maria Andronie
9. Lector univ. drd. Adriana Diaconescu
10. Lector univ. drd. Eduard Ionescu
11. Lector univ. drd. Luise Mladen
CUVÂNT ÎNAINTE

În contextul dezvoltării unei noi economii de piaţă, al apariţiei unor noi


domenii de activitate: burse de valori, pieţe de capital etc., se impune pregătirea
unei noi generaţii de specialişti, buni practicieni, care să poată oferi soluţii rapide
şi concrete atât pentru adaptarea fiecărei firme la cerinţele pieţei, cât şi pentru
integrarea companiilor româneşti, în viitor, în marea familie a Uniunii Europene.
Ultimii ani poartă caracteristica accelerării vizibile a pătrunderii şi utilizării
tehnologiilor digitale în economie şi în general, în întreaga societate. Acest proces
a dat naştere la o nouă stare cunoscută în literatura de specialitate ca fiind o nouă
economie. La nivel microeconomic, noua economie face trimiteri la noi modalităţi
de a conduce afacerile, de a organiza activităţile, precum şi către noi profesiuni şi
calificări.
Astfel, noua economie schimbă modul în care trăim, lucrăm, învăţăm şi
gândim, iar învăţământul universitar modern este chemat să ofere opţiuni de
specializare în acord cu evoluţia mediului economic.
În acest context, Universitatea Spiru Haret oferă tinerilor posibilitatea de a
se instrui în cadrul unui sistem modern de învăţământ – învăţământul la distanţă,
un tip de învăţământ ce permite celor interesaţi completarea studiilor concomitent
cu cumularea experienţei practice.
Facultatea de Finanţe-Bănci din cadrul Universităţii Spiru Haret, în
temeiul H.G. nr. 1011/8 octombrie 2002, organizează cursuri la distanţă (ID) cu
durata de 4 ani.
Universitatea dispune şi de o infrastructură corespunzătoare:
• postul de televiziune universitar (tvRM) –ce pune la dispoziţia studenţilor
cursuri, seminarii, aplicaţii practice, dezbateri etc.;
• o bibliotecă virtuală pe Internet;
• revista săptămânală „Opinia naţională”;
• note de curs, sintezele editate special pentru studenţii ID, teste de evaluare,
subiecte de examen, programarea examenelor etc.
Facultatea de Finanţe-Bănci a elaborat prezentul volum de sinteze pentru
anul III de studiu (cu excepţia disciplinelor facultative) respectând programele
analitice ale disciplinelor respective.
Volumul de sinteze este structurat astfel: disciplina, obiectivele acesteia,
sinteza propriu-zisă şi o bibliografie selectivă.
Sintezele prezentate au menirea de a oferi studenţilor o imagine concludentă
asupra conţinutului disciplinei ce urmează a fi studiată – fiind doar o prezentare
succintă.
15
Sintezele nu pot suplini parcurgerea manualului şi a bibliografiei
recomandate – ele reprezentând doar o introducere orientativă, sistematizată în
conţinutul complex al fiecărei discipline.
În speranţa că materialele prezentate în aceste sinteze vor fi utile, doresc
studenţilor anului III al Facultăţii de Finanţe şi Bănci o pregătire serioasă şi
eficientă, combinată cu studierea atentă a bibliografiei, astfel încât susţinerea
examenelor să fie un succes.

Coordonatorul

16
CUPRINS

Cuvânt înainte ……………………………………………………………………….. 15


Semestrul I
DISCIPLINE OBLIGATORII

FISCALITATEA FIRMEI
Lector univ. drd. ADRIANA DIACONESCU
Obiective …………………………………………………………………………….. 17
1. Prelevările fiscale …………………………………………………………………. 17
2. Impozitul …………………………………………………………………………. 17
2.1. Definiţie ……………………………………………………………………… 17
2.2. Caracteristicile impozitului ………….………………………………………. 17
3. Sistemul fiscal ……………………………………………………………………. 20
3.1. Impozite directe şi impozite indirecte ………………………………………. 20
3.2. Impozitul pe capital, impozitul pe venit, impozitul pe consum …………….. 21
3.3. Alte clasificări ………………………………………………………………. 21
3.3.1. Impozit real şi impozit personal ……………………………………… 21
3.3.2. Impozit cotă fixă şi impozit prin repartiţie …………………………… 22
3.3.3. Impozite specifice şi impozite pe valoare ……………………………. 22
3.3.4. Impozite proporţionale şi impozite progresive ………………………. 22
3.3.5. Impozit analitic şi impozit sintetic …………………………………… 22
3.4. Elementele constitutive ale impozitului ……………………………………... 23
3.4.1. Câmpul de aplicare …………………………………………………… 23
3.4.2. Asieta …………………………………………………………………. 23
3.4.3. Faptul generator ………………………………………………………. 23
3.4.4. Persoana îndatorată …………………………………………………… 23
3.4.5. Determinarea dimensiunii impozitului ……………………………….. 23
3.4.6. Încasarea impozitului ………………………………………………… 24
3.5. Conceptul de sistem fiscal …………………………………………………... 24
3.5.1. Elementele sistemului fiscal ………………………………………….. 25
4. Tehnica fiscală ……………………………………………………………………. 25
5. Comportamentul fiscal ……………………………………………………………. 25
34
Bibliografie selectivă ………………………………………………………………...

5
GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII
Prof. univ. dr. MARIN DUMITRU
Obiective …………………………………………………………………………….. 35
1. Obiectul şi conţinutul gestiunii financiare ………………………………………... 35
2. Analiza echilibrului financiar …………………………………………………….. 37
2.1. Descrierea contabilă; situaţia netă ………………………………………….. 37
2.2. Fondul de rulment …………………………………………………………… 38
2.2.1. Analiza pe baza bilanţului financiar ………………………………….. 38
2.2.2. Analiza pe baza bilanţului funcţional ………………………………… 39
2.3. Nevoia de fond de rulment ………………………………………………….. 39
2.3.1. Analiza pe baza bilanţului financiar ………………………………….. 39
2.3.2. Analiza pe baza bilanţului funcţional ………………………………… 39
2.4. Trezoreria netă ………………………………………………………………. 40
2.4.1. Analiza pe baza bilanţului financiar ………………………………….. 40
2.4.2. Analiza pe baza bilanţului funcţional ………………………………… 40
2.5. Evaluarea riscului de insolvabilitate ………………………………………… 40
3. Analiza rezultatelor întreprinderii ………………………………………………… 40
3.1. Veniturile şi cheltuielile ……………………………………………………... 40
3.2. Soldurile intermediare de gestiune ………………………………………….. 40
3.3. Capacitatea de autofinanţare ………………………………………………… 41
3.4. Evaluarea riscului de exploatare ……………………………………………. 42
4. Echilibrul financiar dinamic ……………………………………………………… 42
4.1. Tabloul de finanţare „nevoi-resurse” ………………………………………... 42
4.2. Fluxurile nete de trezorerie (cash-flow-urile) ………………………………. 43
4.3. Tablourile fluxurilor financiare ……………………………………………... 43
4.3.1. Tabloul fluxurilor de trezorerie ………………………………………. 43
4.3.2. Tabloul plurianual al fluxurilor financiare …………………………… 43
4.3.3. Tabloul explicativ al variaţiei trezoreriei …………………………….. 43
5. Diagnosticul financiar …………………………………………………………….. 44
5.1. Diagnosticul rentabilităţii …………………………………………………… 44
5.2. Diagnosticul riscului ………………………………………………………… 45
6. Bugetele întreprinderii ……………………………………………………………. 45
6.1. Conţinutul şi rolul previziunii financiare ……………………………………. 45
6.2. Tipuri de bugete ……………………………………………………………... 46
7. Previziunea trezoreriei ……………………………………………………………. 46
7.1. Noţiunea de trezorerie ……………………………………………………….. 46
7.2. Bugetul de trezorerie ………………………………………………………... 47
7.3. Elaborarea bugetului de trezorerie …………………………………………... 47
7.4. Acoperirea soldurilor de trezorerie ………………………………………….. 47
8. Gestiunea ciclului de exploatare ………………………………………………….. 48
8.1. Conţinutul gestiunii ciclului de exploatare ………………………………….. 48
8.2. Gestiunea stocurilor …………………………………………………………. 49
8.3. Optimizarea mărimii stocurilor ……………………………………………... 49
9. Determinarea necesarului de finanţare a ciclului de exploatare ………………….. 49
9.1. Metodele de determinare a NFCE …………………………………………... 50
9.1.1. Metodele analitice de determinare a NFCE ………………………….. 50
9.1.2. Metodele sintetice de determinare a NFCE ………………………….. 51
10. Sursele de finanţare a ciclului de exploatare ……………………………………. 52

6
10.1. Sursele proprii de finanţare a ciclului de exploatare ………………………. 52
10.2. Sursele atrase pentru finanţarea ciclului de exploatare ……………………. 52
10.3. Sursele împrumutate pentru finanţarea ciclului de exploatare …………….. 53
11. Decizia de investiţii ……………………………………………………………… 53
11.1. Noţiunea de investiţie ……………………………………………………… 54
11.2. Criterii financiare pentru evaluarea investiţiilor …………………………… 54
11.3. Metode tradiţionale de evaluare a proiectelor de investiţii ………………… 55
11.4. Metode bazate pe actualizare pentru evaluarea investiţiilor ……………….. 55
12. Decizii de finanţare pe termen lung ……………………………………………... 56
12.1. Sursele proprii interne ……………………………………………………... 56
12.2. Sursele proprii externe ……………………………………………………... 57
12.3. Sursele împrumutate ……………………………………………………….. 57
Bibliografie selectivă ………………………………………………………………... 58

FINANŢE LOCALE
Lector univ. dr. MARIANA-CRISTINA CIOPONEA
Obiective …………………………………………………………………………….. 59
1. Contextul internaţional actual al finanţelor locale ………………………………... 59
1.1. Descentralizarea – tendinţă actuală manifestată pe plan mondial …………… 59
1.2. Relaţia descentralizare – dezvoltare economică locală ……………………... 60
1.3. Autonomia colectivităţilor locale …………………………………………… 61
2. Dezvoltarea economico locală /regională ………………………………………… 61
2.1. Conceptul de dezvoltare economică locală …………………………………. 61
2.2. Caracteristicile dezvoltării economice locale ……………………………….. 62
2.3. Actorii dezvoltării economice locale ………………………………………... 63
3. Politici de dezvoltare economică locală …………………………………………... 65
3.1. Obiectivele politicii regionale ……………………………………………….. 65
3.2. Instrumentele politicii de dezvoltare economică regională …………………. 67
4. Finanţarea politicilor de dezvoltare locală ………………………………………... 68
4.1. Modalităţi de finanţare a activităţilor locale ………………………………… 68
4.2. Finanţarea particulară a politicilor de dezvoltare locală …………………….. 69
4.3. Parteneriatul public-privat …………………………………………………... 69
5. Agenţiile de Dezvoltare Regională (A.D.R.)……………………………………… 70
5.1. Aspecte generale privind agenţiile de dezvoltare regională ………………… 70
5.2. Obiectivele politicii de dezvoltare regională ………………………………... 71
5.3. Instrumentele agenţiilor de dezvoltare regională ……………………………. 71
6. Politica de dezvoltare regională în România ……………………………………... 71
6.1. Obiective …………………………………………………………………….. 71
6.2. Delimitarea regiunilor de dezvoltare ………………………………………... 72
6.3. Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională ……………………………. 73
7. Politica financiară la nivel local …………………………………………………... 73
7.1. Structura politicii financiare locale ………………………………………….. 73
7.2. Relaţia dintre planificarea financiară şi politica financiară locală …………... 73
7.3. Instrumente de planificare financiară la nivel local …………………………. 74
Bibliografie selectivă ………………………………………………………………... 74

7
SISTEME INFORMATICE FINANCIAR-BANCARE
ŞI DE ASISTARE A DECIZIEI
Lector univ. drd. MARIA ANDRONIE
Obiective ……………………………………………………………………………. 75
Introducere …………………………………………………………………………... 75
1. Sistem economic, sistem informaţional şi sistem informatic …………………….. 77
2. Gestiunea şi sistemul informatic de gestiune ……………………………………… 81
3. Metode de proiectare a sistemelor informatice de gestiune ………………………. 86
4. Modelarea abstractă a realităţii de informatizat ………………………………….. 88
5. Proiectarea sistemului informatic de gestiune ……………………………………. 97
Bibliografie selectivă ………………………………………………………………... 119

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Prof. univ. dr. IOSEFINA MOROŞAN
Obiective …………………………………………………………………………….. 120
1. Analiza economico-financiară şi managementul modern al firmei ………………. 120
2. Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare ……….. 121
3. Analiza cifrei de afaceri, a valorii adăugate şi a calităţii produselor …………….. 126
4. Analiza cheltuielilor ………………………………………………………………. 128
Bibliografie selectivă ………………………………………………………………... 133

DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ

MODELAREA DECIZIEI FINANCIARE ŞI MONETARE


Lector univ. drd. LUISE MLADEN
Obiective …………………………………………………………………………….. 134
Introducere. Procesul modelării. Clase de modele ……………………………….…. 134
1. Modelarea în teoria şi practica finanţelor ………………………………………… 135
1.1. Modelul costului capitalului ………………………………………………… 135
1.2. Modelul fundamental al pieţei de capital ……………………………………. 135
1.3. Modelul de evaluare a opţiunilor ……………………………………………. 136
1.4. Modelul de arbitraj financiar pe piaţa valutară ……………………………… 137
1.5. Modelul de management financiar ………………………………………….. 137
2. Modelarea preferinţelor consumatorului ………………………………………….. 139
2.1. Utilitatea. Analiză cardinală şi ordinală ……………………………………... 139
2.2. Curbe de indiferenţă ………………………………………………………… 140
2.3. Rata marginală de substituire ……………………………………………….. 141
3. Modelul de optim al consumatorului ……………………………………………... 141
4. Funcţia de producţie ………………………………………………………………. 142
4.1. Proprietăţile funcţiei de producţie …………………………………………... 143
4.2. Izocuanta şi rata marginală de substituire …………………………………… 143
4.3. Indicatorii de eficienţă ai funcţiilor factorilor de producţie …………………. 144
4.3.1. Indicatorii medii ……………………………………………………… 144

8
4.3.2. Indicatorii marginali ………………………………………………….. 144
4.3.3. Indicatorii de elasticitate ……………………………………………… 144
4.4. Funcţia productivităţii muncii ………………………………………………. 145
5. Reţeta de fabricaţie şi preţul factorilor de producţie ………………………………. 145
5.1. Reţeta optimă de fabricaţie ………………………………………………….. 145
5.2. Variaţia reţetei optime ………………………………………………………. 146
5.3. Funcţiile privind cererea de factori de producţie ……………………………. 146
6. Obiectivele gestiunii economico-financiare ale firmei …………………………… 146
6.1. Funcţiile de cost de producţie ……………………………………………….. 146
6.1.1. Funcţia de cost pe termen lung ……………………………………….. 146
6.1.2. Funcţia de cost pe termen scurt ………………………………………. 148
6.2. Modele ale optimului cifrei de afaceri ………………………………………. 149
6.3. Modele ale optimului valorii întreprinderii …………………………………. 150
7. Echilibrul pieţei perfecte ………………………………………………………….. 151
7.1. Funcţia de ofertă …………………………………………………………….. 151
7.2. Modelul Cobweb ……………………………………………………………. 152
7.3. Modelul Laffer ………………………………………………………………. 153
8. Componentele financiar-monetare în modelele de creştere economică …………... 155
8.1. Conexiunile financiar-monetare în modelul neoclasic ……………………… 155
8.2. Conexiunile financiar-monetare în abordarea keynesistă ………………….. 156
9. Politici financiare (bugetare) în modelul simplificat al lui Keynes ………………. 157
9.1. Modelul economiei închise cu nonintervenţie şi investiţii exogene ………… 157
9.2. Modelul economiei închise cu nonintervenţie şi investiţia determinată
prin produsul final …………………………………………………………... 158
9.3. Modelul economiei închise cu intervenţia statului şi variabilele bugetare
exogene ……………………………………………………………………… 158
9.4. Modelul economiei închise cu intervenţia statului şi variabilele bugetare
determinate prin produsul final ……………………………………………… 159
9.4.1. Venitul bugetului dependent de produsul final ……………………….. 159
9.4.2. Toate variabilele bugetare dependente de produsul final …………….. 160
9.5. Modelul economiei deschise ………………………………………………... 161
9.5.1. Conexiuni relative la comerţul exterior ………………………………. 161
9.5.2. Modelul keynesist al economiei deschise fără considerarea
interdependenţelor internaţionale …………………………………….. 162
9.5.3. Modelul keynesist al economiei deschise cu interdependenţe
internaţionale …………………………………………………………. 163
10. Politici financiar-monetare în modelul IS-LM ………………………………….. 163
10.1. Modelul IS-LM în economia închisă ………………………………………. 164
10.1.1. Echilibrul pe piaţa bunurilor ………………………………………... 164
10.1.2. Echilibrul pe piaţa monetară ………………………………………… 165
10.2. Modelul IS-LM în economia deschisă ……………………………………... 167
Bibliografie selectivă ………………………………………………………………... 167

9
Semestrul II
DISCIPLINE OBLIGATORII

OPERAŢIUNI DE PLĂŢI ŞI COMPENSĂRI


Lector univ. drd. EDUARD IONESCU
Obiective …………………………………………………………………………….. 167
1. Băncile şi relaţiile lor cu clienţii – fundamente ale sistemului de plăţi …………... 167
1.1. Rolul băncilor în economie …………………………………………………. 167
1.2. Băncile comerciale – verigă de bază a sistemului bancar …………………… 168
1.3. Activitatea bancară: operaţiuni, produse, servicii …………………………… 171
2. Structura sistemului de plăţi ……………………………………………………… 173
2.1. Rolul B.N.R. în cadrul sistemului bancar românesc ………………………… 173
2.2. Alţi participanţi ……………………………………………………………… 175
2.3. Factori de influenţă ………………………………………………………….. 175
3. Decontările bancare ………………………………………………………………. 177
3.1. Conturile bancare ale clienţilor ……………………………………………… 177
3.2. Operaţiunile cu numerar …………………………………………………….. 177
3.3. Operaţii de decontare fără numerar …………………………………………. 177
4. Transferurile electronice internaţionale …………………………………………... 183
4.1. Sistemul SWIFT …………………………………………………………….. 183
4.2. Sistemul TARGET ………………………………………………………….. 184
4.3. Cărţile de plată ………………………………………………………………. 185
4.4. Banking electronic ………………………………………………………….. 186
5. Compensaţia ……………………………………………………………………… 186
5.1. Conceptul de compensaţie …………………………………………………... 186
5.2. Etapele compensării …………………………………………………………. 189
5.3. Rolul compensaţiei în economia monetară şi pe piaţa creditului …………… 190
Bibliografie selectivă ………………………………………………………………... 192

CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE


Conf. univ. dr. LUMINIŢA IONESCU
Obiective …………………………………………………………………………….. 193
1. Bugetul public şi instituţiile publice ……………………………………………… 193
1.1. Ordonatorii de credite şi atribuţiunile acestora în domeniul financiar-contabil 194
2. Principii generale ale organizării contabilităţii instituţiilor publice ………………. 196
2.1. Planul de conturi al instituţiilor publice …………………………………….. 199
3. Contabilitatea finanţării şi a cheltuielilor bugetare ……………………………….. 199
3.1. Contabilitatea finanţării ordonatorilor de credite de la bugetul de stat ……... 200
4. Contabilitatea mijloacelor fixe ……………………………………………………. 202
4.1. Operaţiuni privind intrările de mijloace fixe ………………………………... 204
5. Contabilitatea stocurilor …………………………………………………………... 205
5.1. Contabilitatea obiectelor de inventar ………………………………………... 207
6. Contabilitatea decontărilor cu terţi ………………………………………………... 207
6.1. Contabilitatea decontărilor de natura creanţelor ……………………………. 208

10
6.2. Particularităţi privind decontările cu clienţii ………………………………... 208
6.3. Contabilitatea decontărilor de natura datoriilor …………………………….. 208
6.4. Contabilitatea decontărilor cu salariaţii ……………………………………... 209
6.5. Contabilitatea decontărilor cu bugetul de stat ………………………………. 209
6.6. Contabilitatea decontărilor cu furnizorii …………………………………….. 210
7. Contabilitatea veniturilor instituţiilor publice …………………………………….. 211
7.1. Veniturile bugetare ….………………………………………………………. 211
7.2. Contabilitatea veniturilor extrabugetare …………………………………….. 216
8. Lucrări contabile de închidere ……………………………………………………. 217
8.1. Sistemul dărilor de seamă specifice instituţiilor publice ……………………. 217
Bibliografie selectivă ………………………………………………………………... 218
Legislaţie …………………………………………………………………………….. 219

NEGOCIERI ŞI UZANŢE DE PROTOCOL


Prof. univ. dr. GH. M. PISTOL
Obiective …………………………………………………………………………….. 220
1. Negocierea – formă principală de comunicare în relaţiile interumane …………… 220
1.1. Conceptul de negociere şi principalele caracteristici ale negocierii ………… 220
1.2. Tipologia şi formele negocierii ……………………………………………… 221
1.3. Etapele procesului de negociere …………………………………………….. 221
1.4. Pregătirea negocierilor ………………………………………………………. 221
2. Echipa şi mandatul de negociere ………………………………………………….. 222
2.1. Echipa de negociere şi conducătorul acesteia ………………………………. 222
2.2. Mandatul echipei de negociere ……………………………………………… 222
2.3. Psihologia, trăsăturile şi calităţile negociatorului …………………………… 223
2.4. Stiluri de negociere ………………………………………………………….. 224
3. Managementul negocierii …………………………………………………………. 224
3.1. Informaţia în negociere ……………………………………………………… 224
3.2. Rolul prezumţiilor, convingerilor şi argumentaţiilor în negociere ………….. 225
3.3. Importanţa experţilor în negociere …………………………………………... 226
3.4. Impasul şi concesiile în negociere …………………………………………... 226
3.5. Finalizarea negocierilor ……………………………………………………... 226
4. Strategii, tactici şi tehnici de negociere …………………………………………... 227
4.1. Conceptul şi conţinutul strategiei, tacticii şi tehnicii de negociere …………. 227
4.2. Tactici de asociere …………………………………………………………... 228
4.3. Tactici şi tehnici imorale ……………………………………………………. 228
4.4. Tactici şi tehnici de hărţuire a partenerului de negociere …………………… 230
4.5. Alte tactici şi tehnici de negociere …………………………………………... 231
5. Negocierea comercială internaţională ……………………………………………. 231
5.1. Tipologia negocierilor comerciale internaţionale …………………………… 231
5.2. Obiectul şi clasificarea negocierilor comerciale internaţionale ……………... 232
5.3. Principii ale negocierilor comerciale internaţionale ………………………… 233
5.4. Premise ale reuşitei negocierilor comerciale internaţionale ……………….. 233
5.5. Rolul şi importanţa negociatorului în afacerile economice internaţionale ….. 233
5.6. Negocierea contractelor economice internaţionale ………………………….. 234

11
6. Uzanţe de protocol ………………………………………………………………... 235
6.1. Organizarea activităţii cotidiene …………………………………………….. 235
6.2. Arta de a fi o gazdă bună …………………………………………………… 235
6.3. Aspectul fizic şi ţinuta vestimentară ………………………………………… 237
6.4. Cadourile în afaceri …………………………………………………………. 237
6.5. Femeia în societate ………………………………………………………….. 238
Bibliografie selectivă ………………………………………………………………... 239

PREVIZIUNEA ECONOMICĂ
Prof. univ. dr. ing. ION POPESCU
Obiective …………………………………………………………………………….. 240
1. Conţinutul şi particularităţile cercetărilor prospective ……………………………. 242
1.1. Gândirea, atitudinea şi acţiunea prospective – valori intrinseci
ale naturii umane …………………………………………………………… 244
1.2. Funcţiile sau atributele cercetărilor prospective ……………………………. 247
1.3. Structura şi dinamica sistemelor – variabile generatoare de incertitudini
şi riscuri ……………………………………………………………………... 250
2. Tipologia sau clasificarea cercetărilor prospective ………………………………. 253
3. Fiabilitatea sau gradul de încredere în previziuni ………………………………… 264
3.1. Fiabilitatea – expresie a opţiunii sociale ……………………………………. 265
3.2. Măsurarea fiabilităţii ………………………………………………………… 267
3.3. Caracteristici ale fiabilităţii …………………………………………………. 270
3.4. Urmărirea înfăptuirii previziunilor ………………………………………….. 271
3.5. Actualizarea cercetărilor prospective ……………………………………….. 272
4. Metode şi tehnici specifice previziunii …………………………………………… 273
Bibliografie selectivă ………………………………………………………………... 292
DISCIPLINE OPŢIONALE

GESTIUNEA FINANCIARĂ A INSTITUŢIILOR PUBLICE


Prof. univ. dr. MARIN DUMITRU
Obiective …………………………………………………………………………….. 293
1. Conţinutul gestiunii financiare a instituţiilor publice …………………………….. 293
2. Gestiunea financiară la instituţiile publice ……………………………………….. 294
2.1. Elaborarea şi aprobarea bugetului de stat – verigă a bugetului public naţional 294
2.2. Modalităţi de acoperire a cheltuielilor bugetare în timpul exerciţiului
bugetar ………………………………………………………………………. 295
2.3. Principiile şi criteriile de bază pentru finanţarea cheltuielilor la buget …….. 297
2.4. Modalităţi de finanţare a cheltuielilor instituţiilor publice şi reglementarea
legală a surselor în afara bugetului ………………………………………….. 297
2.5. Sursele de finanţare a investiţiilor publice, modul de planificare
şi aprobare ………………………………………………………………….. 297
3. Gestionarea bunurilor materiale şi valorilor băneşti la instituţiile publice ……….. 297
3.1. Inventarierea bunurilor materiale şi valorilor băneşti existente în gestiunea
instituţiilor publice. Înregistrarea rezultatelor inventarierii …………………. 297

12
3.2. Soluţii metodologice de evaluare a bunurilor materiale la instituţiile publice 298
3.3. Scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe la instituţiile publice.
Declasarea şi casarea bunurilor materiale ………………………………….. 298
3.4. Vânzarea mijloacelor fixe la instituţiile publice – o posibilitate legiferată …. 299
3.5. Contabilitatea şi gestionarea mijloacelor fixe la instituţiile publice ………… 299
3.6. Soluţii practice de evidenţă tehnic-operativă a mijloacelor fixe şi obiectelor
de inventar la instituţiile publice ……………………………………………. 299
3.7. Necesităţi imperative – evaluarea şi reevaluarea la instituţiile publice ……... 299
3.8. Aplicarea la instituţiile publice a H.G. nr. 51/1996 ………………………… 300
3.9. Noutăţi în acordarea drepturilor băneşti de delegare, detaşare, deplasare în
cadrul localităţii, la instituţiile publice şi regii autonome cu specific deosebit …... 300
3.10. Principalele îmbunătăţiri aduse reglementărilor privind deplasările
în străinătate ………………………………………………………………. 300
4. Compensarea şi evaluarea lipsurilor materiale …………………………………… 300
4.1. Compensarea şi evaluarea lipsurilor materiale la instituţiile publice ………. 300
4.2. Evaluarea şi înregistrarea pagubelor la instituţiile publice …………………. 301
4.3. Stabilirea răspunderii şi urmărirea recuperării pagubelor …………………... 301
4.4. Răspunderea materială în general (trăsături, elemente, forme) …………….. 302
4.5. Răspunderea materială generată de obligaţiile faţă de gestionari …………… 302
4.6. Particularităţile răspunderii gestionarilor …………………………………… 302
5. Închiderea exerciţiului financiar …………………………………………………. 303
5.1. Conţinutul normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor Publice
privind închiderea exerciţiului bugetar …………………………………….. 303
6. Reglementări privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ………… 305
6.1. Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
(nr.213 /17.XI. 1998) ……………………………………………………….. 305
6.2. Regimul concesionării bunurilor, activităţilor, serviciilor publice ………….. 306
7. Organizarea licitaţiilor şi evaluarea ofertelor la achiziţiile publice ………………. 307
7.1. Reglementări noi privind achiziţiile publice şi sfera lor de aplicare ……….. 307
7.2. Procedurile de organizare a licitaţiilor de atribuire a contractului
de achiziţie publică ………………………………………………………….. 308
7.3. Procedura de participare, prezentare, evaluare şi adjudecare a ofertelor
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ………………………….. 308
7.4. Alte noutăţi aduse de reglementările privind achiziţiile publice ……………. 308
7.5. Cum se fac achiziţii de bunuri şi investiţii publice fără licitaţii repetate …… 309
Bibliografie selectivă ………………………………………………………………... 309

BĂNCI EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE


Prof. univ. dr. DUMITRU NICA
Obiective …………………………………………………………………………….. 310
1. Sistemul monetar european şi moneda euro ……………………………………… 310
1.1. Scurt istoric al Sistemului Monetar European (S.M.E.) …………………….. 310
1.2. Prevederile acquis-ului comunitar în domeniul Uniunii Economice
şi Monetare ………………………………………………………………….. 311
1.3. Instituţiile monetare ale Sistemului European al Băncilor Centrale ………… 312

13
2. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Europeană
de Investiţii ……………………………………………………………………….. 313
2.1. Istoricul şi rolul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
(B.E.R.D.) …………………………………………………………………… 313
2.2. Rolul actual al B.E.R.D ……………………………………………………… 314
2.3. Scurt istoric al Băncii Europene de Investiţii (B.E.I.) ……………. 315
2.4. Misiunile actuale al Băncii Europene de Investiţii …………………………. 315
3. Sistemul monetar internaţional …………………………………………………… 317
3.1. Caracteristicile sistemului monetar internaţional de la Bretton Woods
(s.m.i.BW) ………………………………………………………………….. 317
3.2. Locul Fondului Monetar Internaţional (F.M.I.) în cadrul S.M.I. ……………. 318
3.3. Rolul F.M.I. în etapa actuală ………………………………………………... 320
3.4. Strategia F.M.I. pentru crizele financiare ……………………………………. 321
4. Banca Mondială. Locul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
în cadrul Băncii Mondiale ………………………………………………………… 322
4.1. Caracterizarea generală a Grupului Băncii Mondiale ……………………….. 322
4.2. Structura Grupului Băncii Mondiale ………………………………………... 323
4.3. Locul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul
Grupului Băncii Mondiale …………………………………………………... 323
4.4. Locul Corporaţiei Financiare Internaţionale (IFC) în cadrul Grupului Băncii
Mondiale …………………………………………………………………….. 324
4.5. Locul şi rolul Agenţiei de Garantare Multilaterală a Investiţiilor (MIGA) şi
ale Centrului Internaţional pentru Reglementarea Incidentelor Investiţionale
(CIRII) în cadrul Grupului Băncii Mondiale ………………………………... 325
5. Banca Reglementelor Internaţionale (B.R.I.) …………………………………….. 326
5.1. Rolul B.R.I. …………………………………………………………………. 326
5.2. Contribuţii directe ale B.R.I. la asigurarea cooperării monetare şi financiare
internaţionale ……………………………………………………………….. 326
5.3. Servicii acordate de B.R.I. unor comitete şi altor grupuri ale autorităţilor
financiare ……………………………………………………………………. 327
Bibliografie selectivă ………………………………………………………………... 328

14
Semestrul I
DISCIPLINE OBLIGATORII

FISCALITATEA FIRMEI
Lector univ. drd. ADRIANA DIACONESCU

OBIECTIVE

Disciplina Fiscalitatea firmei contribuie la fixarea unor noţiuni


reprezentative în domeniul fiscalităţii, în special la nivelul firmei, încercând să
scoată în evidenţă în ce măsură aceasta poate să gestioneze variabila fiscală astfel
încât să fie evitat conflictul dintre interesul propriu, cel al proprietarilor săi şi fisc.
În încercarea de a optimiza sarcina fiscală a întreprinderii, vom pune în
evidenţă tratamente actuale şi vom analiza unele probleme specifice, într-o
manieră familiară studenţilor.
Studiul acestei discipline îmbracă următoarele forme: cursuri (prelegeri),
seminarii, dezbateri, analize sau recenzii ale unor acte normative etc.

1. PRELEVĂRILE FISCALE

Într-o abordare financiară, prelevările fiscale reprezintă obligaţii stabilite în


baza autorităţii de care dispune statul, fără destinaţie specială (nu există o
contraprestaţie directă, deci o corelaţie între preţul serviciilor oferite de către stat şi
cuantumul obligaţiilor), obligaţii care au caracter pecuniar şi definitiv, sub formă
de impozite şi taxe, destinate finanţării globale a cheltuielilor publice, în diferite
proporţii.
Prelevările fiscale se realizează, deci, prin intermediul impozitelor şi taxelor,
acestea constituind cele mai vechi şi tradiţionale mijloace financiare de care statul
dispune pentru realizarea funcţiilor şi activităţilor sale, în permanentă evoluţie.

2. IMPOZITUL

2.1. Definiţie
Pornind de la definiţia prelevării fiscale, impozitul poate fi definit ca o
prelevare pecuniară, efectuată de autoritatea publică, cu titlu definitiv şi fără
contraprestaţie imediată, în scopul acoperirii cheltuielilor publice şi intervenţiei în
viaţa economică şi socială a ţării.
Definiţia evidenţiază principalele caracteristici ale impozitului:

2.2. Caracteristicile impozitului


Impozitul este o prelevare
– pecuniară, în sensul că vărsarea impozitului se efectuează sub formă de
bani, diferenţiindu-l în acest sens de rechiziţie, care reprezintă o prelevare în
natură, având caracter temporar;
17
– definitivă, contribuabilului neretribuindu-i-se niciodată suma impozitului pe
care acesta a achitat-o. Această caracteristică diferenţiază impozitul de împrumutul
public, care reprezintă o „afectare” temporară a resurselor subiecţilor economici
(populaţia). Totuşi, în cazul împrumuturilor permanente, când statul fixează
unilateral scadenţa, şi sub impactul eroziunii monetare determinate de inflaţie,
împrumutul comportă un element de impozitare (diferenţa negativă dintre rata
dobânzii şi rata inflaţiei).
Caracterul de prelevare dispare în cazul impozitului negativ, care constă în
alocarea unei subvenţii tuturor persoanelor care dispun de un venit inferior unui
anumit prag, fiind egal cu diferenţa între venitul beneficiarului şi venitul minim
garantat. În acest sens, impozitul negativ încearcă să se substituie anumitor prestaţii
sociale, simplitatea sa conceptuală şi adecvarea lui la obiectivele eficacităţii
economice fiind afectate totuşi de dificultăţile punerii sale în practică.

Impozitul are caracter obligatoriu, fiind o prerogativă a statului


Prin adoptarea principiilor şi modalităţilor sale de către puterea repre-
zentativă, impozitul devine o prerogativă a autorităţii publice, fiind impus tuturor
subiecţilor economici prin mijloacele de constrângere ale statului.
Fiind obligatoriu, impozitul se diferenţiază de contribuţiile benevole pe care
le pot oferi persoanele particulare, precum donaţiile.
Această caracteristică îl diferenţiază de împrumuturi, chiar dacă pot exista
împrumuturi „forţate”, aplicate în condiţii deosebite ale activităţii statului.
Ministerul Finanţelor şi administraţiile financiare pot avea competenţa de a
exonera sau modera unele impozite în cazul contribuabililor care au dificultăţi
financiare. Această posibilitate nu poate fi utilizată pentru anumite impozite indirecte,
precum T.V.A., deoarece se consideră că, în acest caz, contribuabilii pot repercuta
impozitul asupra clienţilor sau că dispun de resursele necesare pentru a-l achita.

Impozitul nu presupune contraparte imediată


Pentru contribuabili impozitul nu generează o contraprestaţie imediată, chiar
dacă aceştia beneficiază de avantajele furnizate prin existenţa statului (apărare,
securitate, justiţie), deoarece nu există nici o proporţie, nici o corelaţie între suma
impozitului achitat şi serviciul furnizat contribuabilului de către stat.
Această absenţă a contraprestaţiei directe din partea statului permite o mai
bună diferenţiere a impozitului faţă de alte forme de obligaţii ale subiecţilor
economici către stat: cotizaţii sociale, taxe fiscale, taxe parafiscale etc.
De exemplu, taxele parafiscale sunt percepute în favoarea organismelor
publice, altele decât statul şi colectivităţile sale, sau de către organisme private care
îndeplinesc o misiune vizând un serviciu public, diferenţiindu-se de impozite prin
următoarele caracteristici:
– pot fi create de Guvern şi organele abilitate, urmând a fi cuprinse în legea
finanţelor;
– produsul lor nu tranzitează bugetul de stat;
– comportă o anumită contraparte pentru contribuabili, chiar dacă aceasta nu
este absolut directă şi precisă.
Ele sunt utilizate pentru finanţarea unor componente de infrastructură, a
cercetării ştiinţifice, a protecţiei sociale etc.
18
Impozitul este destinat acoperirii cheltuielilor publice
Pentru economiştii secolului XIX singura finalitate a încasărilor fiscale era
acoperirea cheltuielilor – puţin diversificate – angajate de către stat pentru
realizarea funcţiilor sale. În concepţia lor, prelevările trebuiau să fie universale,
puţin costisitoare în percepere, puţin afectate de fraudă sau evaziune, invizibile sau
puţin dureroase pentru contribuabil şi, în acest sens, orientarea fiscalităţii era spre
impozitele indirecte.
Creşterea volumului cheltuielilor publice angajate de către stat, în condiţiile
în care perceperea impozitelor vizează şi alte finalităţi (de exemplu, intervenţia
statului în economie), a confruntat autorităţile publice cu problema randamentului
fiscal. De altfel, economiştii clasici consideră că impozitul trebuie să fie neutru (să
nu afecteze comportamentul subiecţilor economici) şi, în acest sens, se impun două
condiţii impozitelor:
– lejeritatea prelevării fiscale, adică impozitul să fie fixat la nivelul cel mai
jos posibil pentru a nu perturba funcţionarea pieţelor;
– echitatea subiecţilor economici în faţa prelevării fiscale.
Această neutralitate a motivat orientarea fiscaliştilor de la începutul secolului XX
spre constituirea unui impozit general asupra cheltuielii, care să fie neutru faţă de
circuitele de distribuţie, de modurile de producţie, de comerţul exterior etc.
Acoperirea cheltuielilor publice din încasările fiscale este incompletă,
deoarece există categorii de cheltuieli, cu caracter public, care nu sunt finanţate din
impozite, precum cheltuielile sociale, cheltuieli de funcţionare a anumitor instituţii
publice (finanţate din taxe parafiscale sau din remuneraţii pentru servicii prestate).
Mai mult, cca 4– 6 % din resursele publice alocate cheltuielilor publice provin din
încasări nefiscale (venituri ale domeniului public, venituri din participaţii
financiare, venituri din întreprinderi publice etc.).

Impozitul este un instrument de intervenţie


Pentru economiştii moderni, impozitul este un mijloc de acţiune care permite
statului să intervină în funcţionarea economiei, deoarece impozitul afectează cele
mai diverse domenii şi vizează ansamblul subiecţilor unei ţări, pretându-se celor
mai diferite incitaţii. Modularea impozitului în scopul intervenţiei economice
acoperă două forme esenţiale:
– creşterea presiunii fiscale globale, vizând reducerea disponibilităţilor
subiecţilor economici şi populaţiei în scopul diminuării cererii globale şi limitării,
în acest mod, a tendinţelor inflaţioniste; – diminuarea nivelului prelevărilor fiscale,
care să permită contracararea tendinţelor deflaţioniste, relansând consumul şi
investiţiile şi creând cadrul favorabil reducerii şomajului.
Intervenţionismul fiscal urmăreşte două finalităţi în sfera economică:
– finalitate conjuncturală, în sensul majorării sau micşorării nivelului unor
impozite pe o perioadă limitată pentru a acţiona fie asupra preţurilor, fie asupra
consumului şi investiţiilor;
– finalitate structurală, în sensul incitării modificării anumitor structuri ale
economiei în vederea creării condiţiilor favorabile creşterii.
Impozitul poate reprezenta şi un instrument de intervenţie socială, acţionând
prin intermediul unei amputări diferenţiate a resurselor, astfel încât prelevarea
fiscală este mai ridicată pentru contribuabilii cu venituri mai mari decât pentru
categoriile sociale cu venituri modeste, apelându-se în acest sens la progresivitatea
19
ratei sau la reduceri sau exonerări finale. Totodată, prin redistribuire, încasările
fiscale sunt utilizate pentru a finanţa prestaţiile în favoarea persoanelor
defavorizate. Impozitul este utilizat pentru a deturna subiecţii economici de la
activităţi sau de la consumuri care sunt considerate nocive pentru sănătatea sau
moralitatea publică.

3. SISTEMUL FISCAL

Sistemele fiscale cuprind o diversitate de impozite.

3.1. Impozite directe şi impozite indirecte

Această grupare implică aspecte de natură fiscală, juridică, administrativă şi


economică, şi evident, reflectă structura sintetică a prelevărilor fiscale, prezentând
o importanţă fundamentală în analiza şi instrumentarea prelevărilor fiscale sub
raport spaţial şi temporal.
Criteriile distinctive ale impozitelor directe şi indirecte:
– Criteriul administrativ, puţin semnificativ însă în prezent, consideră ca
indirect acel impozit care era perceput de administraţia contribuţiilor indirecte,
criteriul funcţionând încă în statele federale, în cadrul cărora impozitele indirecte
sunt plasate la nivelul ierarhic inferior (stat sau comunitate);
– Criteriul juridic acordă impozitului direct un rol nominativ (presupunând
existenţa unui document prealabil în care se menţionează identitatea
contribuabilului), impozitele indirecte fiind percepute fără un prealabil rol
nominativ. Nici acest criteriu nu este satisfăcător în prezent, numeroase impozite
directe fiind percepute fără a recurge la rolul nominativ (impozitul pe salarii,
impozitul pe societăţi etc.);
– Criteriul tehnic, conform căruia impozitul direct afectează periodic o
materie impozabilă permanentă sau reînnoibilă continuu, în timp ce impozitul
indirect este intermitent, fiind aplicat unor activităţi economice (schimb, producţie,
consum), a căror periodicitate nu este cunoscută dinainte. Totuşi, există un impozit
(cel asupra drepturilor de succesiune) care constituie un impozit direct şi care nu
este perceput periodic şi nici nu presupune existenţa rolului nominativ;
– Criteriul economic ia în considerare incidenţa economică a impozitului şi,
în acest sens, impozitul direct este suportat, de regulă, definitiv de către
contribuabil, pe când impozitul indirect poate fi repercutat asupra altor persoane.
De exemplu, taxa pe valoarea adăugată este achitată de întreprinderi şi inclusă în
preţul de vânzare. Totuşi, în cazul când întreprinderii îi este impusă aplicarea unui
anumit preţ, repercusiunea nu mai poate fi utilizată, întreprinderea suportând
diminuarea beneficiului.
În categoria impozitelor directe sunt incluse:
– impozitul pe venit;
– impozitul pe societăţi;
– reţineri la sursă şi prelevări asupra veniturilor mobiliare;
– impozitul pe salarii;
– alte impozite directe .
În categoria impozitelor indirecte sunt incluse:
– taxa pe valoarea adăugată;
– taxe vamale;
20
– accize;
– alte taxe.
Trebuie subliniat faptul că adesea anumite impozite indirecte sunt, pe de o
parte, percepute de administraţii publice specificate (investite anume) şi, pe de altă
parte, sunt suportate definitiv de aceia care le achită (taxe vamale, taxe de
înregistrare, taxe de timbru etc.).

3.2. Impozitul pe capital, impozitul pe venit, impozitul pe consum

Această grupare este realizată conform criteriului economic:


a. Impozitul pe capital
Acest impozit afectează averea, adică patrimoniul, îmbrăcând diverse forme.
– Impozitul pe valoarea capitalului posedat. Acest impozit constituie un
instrument de justiţie fiscală, incitând totodată pe proprietarii de capital de a căuta
să utilizeze capitalul pentru a putea achita impozitul. Inconvenientele constau în
determinarea valorii patrimoniului, unele elemente ale acestuia putând fi uşor
disimulate (bijuterii, spaţii etc.), precum şi în incitarea contribuabililor în a-şi
transfera averea în ţări cu fiscalitate scăzută.
– Impozitul pe transmiterea averii este episodic, intervenind numai când se
realizează transferul averii între persoane. El apare sub forma drepturilor de
înregistrare (în cazul vânzărilor) şi a drepturilor de succesiune (în cazul decesului),
fiind acoperite fără dificultate, deoarece transferurile asupra cărora se aplică
dovedesc o capacitate contributivă reală a subiecţilor economici.
b. Impozitul pe venit
Acest impozit este aşezat pe „bogăţia” în curs de acumulare, produsă de
capital sau de munca contribuabilului.
Problemele cu care se confruntă acest tip de impozit sunt două:
– definirea venitului impozabil, în prezent fiind acceptat că venitul impozabil
trebuie să fie venitul net, adică venitul brut diminuat cu cheltuielile care sunt
necesare pentru menţinerea şi conservarea surselor de venit. Apar însă probleme
referitoare la dimensiunea venitului brut şi a cheltuielilor deductibile ce vor fi luate
în considerare.
c. Impozitul pe consum
Acest impozit afectează venitul în momentul în care acesta este folosit pentru
cumpărarea de bunuri de consum, fiind „aşezat” nu pe resursele pe care le
generează o activitate economică, ci pe avantajele pe care le generează utilizarea
venitului. Aparent acest impozit este mai echitabil decât impozitul pe venit, însă
adesea el este aşezat pe consumuri „forţate” reclamate de necesităţile vieţii,
afectând dur pe contribuabilii cu venituri mici.

3.3. Alte clasificări

3.3.1. Impozit real şi impozit personal

Este real impozitul care afectează bunurile şi personal acela care se aplică
persoanelor. Această grupare nu corespunde distincţiei impozite directe – impozite
indirecte, realizându-se în funcţie de modul cum ia în considerare capacitatea

21
contributivă a contribuabilului. Cele personale iau în considerare această capa-
citate, cele reale nu ţin seama de capacitatea contributivă.

3.3.2. Impozit cotă fixă şi impozit prin repartiţie

Impozitul cotă fixă comportă o rată sau un tarif fixat în avans, în timp ce
impozitul prin repartiţie este acela a cărui sumă globală a fost decisă, fiind apoi
repartizată între contribuabili proporţional cu elementele lor impozabile. Rata
impozitului prin repartiţie rezultă din raportul între suma impozitului şi valoarea
materiei impozabile, nefiind cunoscută dinainte. Impozitul prin repartiţie nu este
satisfăcător pe planul justiţiei fiscale, căci impozitul „fraudat” de unii este direct
repercutat de alţii, fiind totodată generator de calcule complicate, în prezent
sistemul fiscal modern renunţând la acest tip de impozit.

3.3.3. Impozite specifice şi impozite pe valoare

Impozitul specific se exprimă în unităţi monetare pe unitatea de cantitate


(metru, metru pătrat, tonă etc.) a materiei impozabile. Impozitul pe valoare este
exprimat ca procent din materia impozabilă evaluată în unităţi monetare (rata
TVA). Evident, majoritatea impozitelor
se pot aplica numai asupra unei materii impozabile exprimate în unităţi
monetare, însă pentru anumite impozite particulare pe cheltuială pot fi utilizate
impozite specifice, care sunt însă inelastice, puţin juste şi generatoare de restricţii
(calcule complexe, de exemplu). Impozitul pe valoare comportă inconvenientul de
a genera riscuri de fraudă referitoare la valoarea produselor.

3.3.4. Impozite proporţionale şi impozite progresive

Impozitul proporţional afectează materia impozabilă cu o rată constantă, în


timp ce impozitul progresiv afectează materia impozabilă cu o cotă cu atât mai
ridicată cu cât valoarea materiei impozabile creşte. Justiţia fiscală, îndeosebi în
cazul impozitelor pe venit şi a drepturilor de succesiune, promovează impozitarea
progresivă, în timp ce liberalismul susţine necesitatea proporţionalităţii, pentru a
prezerva funcţionarea pieţei.

3.3.5. Impozit analitic şi impozit sintetic

Impozitul analitic nu afectează decât un element determinant (un produs, o


activitate, un transfer) în timp ce impozitul sintetic este stabilit referitor la o
mărime economică considerată în ansamblul său pentru un contribuabil (venitul,
cifra de afaceri, patrimoniul). Evoluţia fiscalizării s-a orientat net spre impozitele
sintetice. Două mecanisme sunt caracteristice acestui tip de impozit:
– însumarea algebrică a deficitelor şi a veniturilor pozitive, adică compen-
sarea pierderilor şi câştigurilor unui contribuabil în vederea determinării materiei
impozabile;
– imputarea, în sensul dreptului de deducere, prin care impozitarea unei
activităţi de exemplu, nu se cumulează cu impozitarea care afectează cumpărările şi
investiţiile care au servit la realizarea acesteia. Sistemul deducerii funcţionează atât
în interesul aceluiaşi impozit (de ex. TVA), dar şi între impozite diferite. În acest
22
caz trebuie făcută distincţia între imputarea unui impozit asupra bazei impozabile a
altui impozit şi imputarea unui impozit asupra sumei altui impozit (de ex.,
imputarea reţinerilor la sursă în materie de venituri din valori mobiliare).

3.4. Elementele constitutive ale impozitului

În procesul de elaborare a unui produs fiscal (impozit, taxă, drepturi şi


contribuţii cu caracter fiscal) este necesară stabilirea din punct de vedere tehnic şi
legislativ, în mod clar şi precis, a elementelor constitutive, astfel încât să se creeze
toate condiţiile pentru aplicarea corectă a produsului fiscal.
Elementele constitutive ale impozitului sunt:
– câmpul de aplicare;
– asieta (aşezarea impozitului);
– faptul generator;
– persoana obligată la plata impozitului;
– regulile de lichidare;
– regulile de acoperire.

3.4.1. Câmpul de aplicare

Acesta constituie un element complex prin care se caracterizează persoanele


şi operaţiunile impozabile, precum şi delimitarea spaţială a acestora.

3.4.2. Asieta

Asieta sau aşezarea impozitului reprezintă delimitarea şi evaluarea materiei


impozabile. Este trasat perimetrul bunurilor impozabile, apoi calculată extensia.
Baza impozabilă poate fi fie evaluată forfetar de administraţia fiscală, fie declarată
de către contribuabil, datornic sau un terţ.

3.4.3. Faptul generator

Faptul generator poate fi definit ca fiind evenimentul, juridic sau material,


care dă naştere la datoria fiscală, sau faptul prin care sunt realizate condiţiile legale
necesare pentru exigibilitatea impozitelor.

3.4.4. Persoana îndatorată

Legea desemnează persoana care este obligată să plătească impozitul, să


asigure vărsarea acestuia la Trezoreria publică, altfel, suportând sancţiuni fiscale
sau penale.

3.4.5. Determinarea dimensiunii impozitului

Această operaţiune constă în aplicarea unei rate şi efectuarea, dacă este cazul,
unor reduceri sau majorări asupra impozitului brut astfel obţinut, pentru a
determina suma datoriei fiscale a contribuabilului.

23
3.4.6. Încasarea impozitului

Aspectele juridice ale încasării vor fi abordate în capitolul cu privire la


tehnica de impozitare, aici evidenţiind câteva noţiuni legate de încasare.

3.5. Conceptul de sistem fiscal

Ansamblul relaţiilor şi fluxurilor pe care economia, ca sistem, le generează


(monetare, financiare, fizice, informaţionale etc.) pot fi disociate în două sub-
sisteme – economia de schimb şi economia publică.
Economia publică cuprinde fluxuri de venituri formate în cadrul procesului
de distribuire a veniturilor din economia privată, stabilite prin decizie publică, la
care se adaugă fluxurile monetare care apar ca urmare a relaţiilor de creditare şi de
finanţare a deficitelor sau de valorificare a excedentelor, precum şi alte venituri.
Depersonalizate prin redistribuire, aceste venituri sunt utilizate în cadrul fluxurilor
de cheltuieli publice.
O componentă definitorie în cadrul fluxurilor de venituri ale economiei
publice, ale Statului, sunt fluxurile financiare, formate din impozite şi taxe, cu
caracter fiscal, precum şi alte drepturi şi contribuţii.
Diferite din punct de vedere al finalităţilor, cele două componente ale
sistemului economic au funcţii diferite; şi, în acest sens, economia publică are ca
funcţie definitorie satisfacerea nevoilor publice prin proceduri de prelevare şi
alocare a resurselor financiare, fiind plasată în afara mecanismului pieţei, ajustarea
nevoilor şi a resurselor realizându-se prin decizia şi constrângerea autorităţii
publice.
Sistemul fiscal este un produs al evoluţiei societăţii, creat iniţial pentru a
răspunde unor obiective financiare la care s-au adăugat obiective de natură
economică şi financiară.
Sistemul fiscal poate fi definit ca fiind ansamblul de principii, tehnici şi
proceduri circumscrise unei abordări conceptuale unitare şi vizând o diversitate de
elemente (materie impozabilă, cote, subiecţi fiscali etc.), între care se manifestă
relaţii generate în procesul elaborării, legiferării, aşezării şi perceperii impozitelor
şi care sunt gestionate conform legislaţiei fiscale în scopul realizării obiectivelor
sistemului, obiective derivate din finalităţile funcţionării statelor, a economiei
publice în ansamblu.
Orice sistem fiscal prezintă următoarele două caracteristici:
– exclusivitatea aplicării, o reflecţie a principiului teritorialităţii, presupune
faptul ca sistemul fiscal se aplică pe un teritoriu geografic determinat, fiind unicul
colector al veniturilor fiscale pentru un buget sau pentru un sistem bugetar;
– autonomia tehnică, care afirmă că un sistem fiscal este autonom din punct
de vedere tehnic dacă este un sistem fiscal complet, deci dacă conţine toate regulile
de aşezare şi încasare necesare pentru punerea sa în aplicare.
Impozitele, elementele definitorii ale sistemului fiscal, finanţează activităţile
Statului, fiind şi instrumente prin intermediul cărora statul realizează politica
fiscală.
Sistemul fiscal reprezintă un sistem complex, alcătuit dintr-o diversitate de
elemente, care interacţionează între ele şi care influenţează structura şi compor-
tamentul sistemului şi contribuie la realizarea obiectivelor acestuia.

24
3.5.1. Elementele sistemului fiscal sunt:

– materia impozabilă este o componentă complexă şi evolutivă, care poate


fi descompusă în elemente simple, măsurabile.
– subiecţii sistemului fiscal pot fi delimitaţi conform unor criterii diverse
(sociologic, funcţional, instituţional), primordial fiind criteriul fiscal, conform
căruia vor fi: subiecţi plătitori (contribuabili de drept); subiecţi suportatori (de fapt
sau reali); subiecţi legislativi; subiecţi decidenţi; subiecţi care gestionează impo-
zitele; subiecţi cu funcţie de control fiscal.
– ratele (cotele) de impozitare reprezintă elementele modificabile, servind la
stabilirea cuantumului obligaţiilor fiscale ale subiecţilor.
sistemul fiscal este un sistem deschis, mediul economico-social acţionând
asupra sa, modificându-l sau orientându-l, el acţionând la rândul său asupra
mediului, în mod direct sau indirect.
Apariţia şi evoluţia sistemelor fiscale au depins în mod direct de procesul de
satisfacere a nevoilor umane şi de existenţa unor organizări sociale a umanităţii.
Anumite nevoi umane nu pot fi satisfăcute prin intermediul pieţelor, în cadrul
economiilor de schimb, ci doar de către autoritatea publică, printr-un ansamblu de
activităţi care oferă utilităţi publice indivizibile, finanţarea acestora realizându-se
din resurse financiare, procurate în mare parte de către sistemul fiscal.
Evoluţia şi diversificarea sistemelor fiscale sunt determinate de:
– gradul de dezvoltare a structurilor economice;
– numărul şi structura demografică a populaţiei;
– psihologia subiecţilor economici;
– rolul politic şi social al statelor;
– nivelul, structura şi evoluţia cheltuielilor bugetare;
– evoluţia inflaţiei şi şomajului etc.

4. TEHNICA FISCALĂ

Tehnicile de stabilire a prelevărilor fiscale constituie ansamblul procedeelor


de care administraţia fiscală dispune, pentru a realiza preluarea unei părţi a
venitului creat în economia reală, în scopul finanţării nevoilor publice.
După cum se ştie, impozitele şi taxele sunt instituite în toate situaţiile prin
acte normative ce pot emana de la Parlament sau de la alte organe ale autorităţii
publice.
Prin Constituţie, cetăţenii au obligaţia de a contribui prin impozite şi taxe la
cheltuielile publice, iar sistemul legal de impunere trebuie să asigure aşezarea justă
a sarcinilor fiscale.
În practica impunerii se utilizează metode şi tehnici diverse care diferă în
funcţie de felul impozitului sau al taxei, de statutul juridic al plătitorilor şi de
instrumentele folosite.

5. COMPORTAMENTUL FISCAL

Moralitatea perceperii impozitelor rezidă în permanenţa constrângerii fiscale,


în distribuirea echitabilă a acestei constrângeri, în suportabilitatea poverii fiscale, în
motivaţia constrângerii fiscale şi, nu în ultimul rând, în rezonanţa comportamentală
a constrângerii.
25
Constrângerea fiscală, ca o componentă a constrângerii economice, se aplică
de către autoritatea publică în folosul comunităţii, având o vechime greu de
precizat.
Confruntarea dintre moralitatea impozitelor, susţinută de autorităţile publice
şi rezistenţa la plata acestora, manifestată de către contribuabili, îndeosebi în
condiţiile creşterii impozitelor, se regăseşte de-a lungul vremurilor în cadrul tuturor
societăţilor şi civilizaţiilor umane. Constrângerea prin impozite, o „presiune
fiscală” ridicată generează nu numai comportamente de rezistenţă pasivă ci şi o
rezistenţă activă, „agitarea” unor categorii ale populaţiei, ale contribuabililor.
Dacă impozitul nu poate apărea pentru contribuabili ca o constrângere
plăcută, dorită, este necesar ca, la nivelul statului, să se încerce asigurarea unei
poveri fiscale suportabile, acceptabile, cu alte cuvinte, statul să dovedească un
comportament fiscal rezonabil, practicând presiuni fiscale „nerespingătoare”.
Dacă din partea marii majorităţi a contribuabililor plata de către ei a unor
impozite către autoritatea publică apare a fi o datorie morală, cu toată tendinţa
naturală de a se opune acestei constrângeri, o fiscalitate excesivă care, de cele mai
multe ori, se dovedeşte o risipă generată atât de costurile de administrare, cât şi de
reacţiile adverse (evaziunea fiscală), este considerată de către contribuabili (mai
puţin profitorii acestei fiscalităţi ridicate) ca fiind imorală.
În cazul masei de contribuabili ai unei ţări plata de impozite este considerată
morală, de regulă, de cei care au venituri (averi) mici, decât de cei care realizează
venituri (averi) mari, aceştia din urmă considerând plata de impozite ca o încercare
a guvernatorilor de a descuraja capitalul (munca şi investiţiile).
Evident, cu cât societatea este mai liberală, cu atât plata impozitelor este
considerată un atentat la libertatea pieţei, şi cu cât societatea are un grad mai ridicat
de socializare a proprietăţii, cu atât plata impozitelor este mai indiferentă, datorită
aplatizării simţului proprietăţii. Se poate afirma că moralitatea sau imoralitatea
impozitelor este strâns legată de structura proprietăţii într-o societate.
Teoria impozitului optim încearcă să extindă noţiunea de utilitate, derivată
din venit, prin includerea în calcul a unor valori precum:timpul liber, investiţia
educaţională, investiţia de capital.
În această abordare, teoria impozitului optim presupunem o funcţie a
bunăstării generale care include atât funcţia venitului, cât şi pe cea a impozitului,
peste un anumit prag impozitarea venitului putând genera din partea
contribuabililor opţiunea pentru timpul liber în locul muncii producătoare de venit
puternic impozitat.
Problema rezidă în a stabili o rată a impozitului pentru diferite niveluri de
salarizare, care să maximizeze bunăstarea totală, ceea ce implică specificarea ratei
de înlocuire între venit şi timpul liber, ca urmare a schimbării ratelor de impozitare.
Evident, optimizarea ratelor de impozitare vizează direct nivelul poverii fiscale, a
presiunii fiscale, şi în acest sens criteriile de optimizare fiscală, deci de
dimensionare a presiunii fiscale; vizează fie optimizarea distribuţiei veniturilor, fie
armonizarea raportului dintre timpul liber şi timpul de muncă, fie maximizarea
P.I.B., fie maximizarea randamentului prelevărilor fiscale.
Presiunea fiscală exprimă intensitatea cu care sunt prelevate venituri de la persoane
fizice şi juridice, prin intermediul impozitării. La nivel mai agregat, macroeconomic,
presiunea fiscală este exprimată prin gradul de fiscalitate, ponderea veniturilor fiscale în
P.I.B.

26
Presiunea fiscală are o mare relevanţă economică, deoarece indică măsura în
care veniturile nominale ale populaţiei sunt ajustate prin intermediul impozitului şi
în acelaşi timp, arată măsura sau gradul în care bugetul de stat îşi procură veniturile
pe calea prelevării, din impozite.
Relevantă îndeosebi pentru impozitele directe, presiunea fiscală poate fi
evidenţiată pentru totalitatea impozitelor, sau chiar pentru totalitatea prelevărilor la
buget.
La nivel microeconomic, al agentului, presiunea fiscală se determină ca
raport dintre suma tuturor impozitelor datorate de către contribuabil şi suma tuturor
bazelor de impunere aferente impozitelor sau suma veniturilor brute ale
întreprinderii.
Rata marginală a presiunii fiscale se determină ca raport între variaţia
impozitului sau a sumei impozitelor şi variaţia materiei impozabile aferente.
∆T
PFm =
∆B
unde:
∆T variaţia absolută a impozitului
∆B variaţia absolută a materiei impozabile aferente.
Această rată evidenţiază cu cât va creşte impozitul atunci când baza de
impunere creşte cu o unitate monetară. Se poate spune că rata marginală a presiunii
fiscale reflectă înclinaţia marginală a societăţii spre impozitarea veniturilor sau
înclinaţia marginală spre fiscalitate.
Nivelul fiscalităţii este influenţat şi determinat de mai mulţi factori, dintre
care se evidenţiază.
– performanţele economice la un moment dat;
– eficienţa folosirii cheltuielilor publice finanţate din impozite;
– structura proprietăţii;
– necesităţile publice exprimate prin serviciile publice;
– adeziunea contribuabilului la politica fiscală promovată etc.;
Ca regulă, se constată că rata presiunii fiscale creşte odată cu gradul de
dezvoltare al ţării. Impozitul modifică, prin simpla prezenţă, comportamentul
economic al contribuabilului influenţând consumul şi economisirea, şi, în acest
sens, rata marginală a fiscalităţii evidenţiază tocmai gradul de suportabilitate al
contribuabilului, între rata medie a presiunii fiscale şi rata marginală a acesteia,
deosebirile fiind de semnificaţie, dar şi de mod de percepere din partea contri-
buabilului. Creşterea presiunii fiscale, percepută în accepţiune marginală va
determina contribuabilul să-şi modifice opţiunile referitor la trebuinţe, acţionând
direct asupra economisirii şi a consumului.
Presiunea fiscală individuală, cu incidenţe subiective, este dificil de măsurat
şi de fixat între anumite limite, deoarece ea depinde de elemente aleatoare, care ţin
de diversitatea prelevărilor, de caracterul obscur al incorporării acestora în preţuri,
de volumul de servicii pe care contribuabilul le primeşte din partea statului etc.
Dacă se admite că există o anumită limită pentru presiunea fiscală, atunci
problema actuală este aceea de a şti dacă ea a fost depăşită sau nu: dacă răspunsul
este afirmativ, atunci cel mai bun mijloc de relansare a economiei este acela de a
atenua „jugul fiscal”. Abordarea limitei prelevărilor fiscale corespunde, pe de o
parte, principiului conform căruia entităţile private sunt, în general, mai buni

27
utilizatori ai propriilor resurse decât puterea publică, iar, pe de altă parte, intervine
problema morală de deposedare de o parte din rezultatele muncii.
Plafonul fiscal este variabil, deoarece presiunea fiscală maximă este mai mult
o percepţie care se modifică în funcţie de circumstanţele economice, publice şi
psihologice, decât un concept obiectiv.
Totuşi, este evident că o impozitare peste un anumit prag „pune pe fugă” materia
pe care o loveşte. Ajuns la o anumită limită, impozitul se devorează pe el însuşi,
experienţa dovedind că adesea o reducere a impozitului a avut ca rezultat o creştere a
venitului din impozit.
Analizând limitele presiunii fiscale trebuie să se determine starea critică în
care nevoile de finanţare a economiei publice cer o prelevare a utilităţilor
superioară aceleia pe care o furnizează cheltuielile publice, deoarece atunci când
economia publică se extinde excesiv, ea se condamnă să devină treptat nerentabilă
şi să debiliteze economia privată.
Cunoaşterea categoriilor de subiecţi economici care suportă povara fiecărui
tip de impozit şi a difuziunii efectelor impozitelor în sistemul economic şi social
prezintă importanţă în construcţia sistemului fiscal, în realizarea reformelor fiscale.
Circumscrisă acestei probleme, translaţia fiscală acoperă, este adevărat, numai o
parte din efectele impunerii în sistemul economic şi social, însă abordarea ei este
dificilă, deoarece implică abordarea unor aspecte complexe; tehnice, sociologice,
juridice, culturale etc.
Datorită interdependenţelor sociale din economie, concretizate prin fluxuri
financiare şi monetare realizate între subiecţii economici, un impozit stabilit asupra
unei materii impozabile poate fi suportat de subiectul economic de drept, sau poate fi
transferat adesea de către acesta, asupra altui subiect economic, care, la rândul său, îl
transferă mai departe într-un lanţ al translaţiei fiscale, până la consumatorul final.
Acest comportament fiscal se explică prin faptul că, impozitul se stabileşte asupra
produsului existent sau nou creat obţinut ca rezultat al acţiunii factorilor de producţie,
care aparţin subiecţilor economici, şi nu asupra subiecţilor ca persoane juridice.
Înţelegerea modului în care impozitele difuzează în economie şi a
influenţelor asupra mediului economic necesită sistematizarea fenomenelor care se
produc, înţelegerea mecanismului de realizare a difuziunii, şi aceasta reclamă
existenţa conceptelor adecvate, pentru a putea delimita fenomenele produse de
fiecare tip de impozit şi a stabili obligaţia fiscală care revine subiecţilor economici
participanţi la circuitul impunerii.
Complexitatea problemei delimitării clare a subiecţilor care suportă în
realitate obligaţia fiscală, rezidă în faptul că, obligaţia fiscală globală este compusă
dintr-o serie de obligaţii specifice, globalul constituind o rezultantă a diversităţii de
materii impozabile. Contribuabilii legali, respectând normele fiscale, vor încerca să
modifice unele variabile economice (factori de producţie, cantităţi de bunuri şi
servicii etc.), pentru a transfera asupra altor subiecţi obligaţia fiscală care le revine.
În practică, indiferent de prevederile juridice, de clasificările teoretice, chiar dacă
anumite persoane juridice sunt desemnate ca fiind contribuabilii de drept şi de fapt,
totuşi impozitul este suportat în ultimă instanţă doar de persoane fizice individuale
sau care sunt asociate la o firmă cu activitate economică. Si în acest sens, problema
incidenţei fiscale prezintă un interes atât economic, cât şi social, politic, dar şi
juridic.
Incidenţa impozitului reprezintă punctul în care impozitul afectează contri-
buabilul real (subiectul economic care suportă), şi se realizează, fie în urma unui
28
impact, fie ca urmare a repercusiunii. Incidenţa constituie deci, impactul fiscal al
impozitului asupra veniturilor repartizate subiecţilor economici.
Impactul produs de un impozit vizează două situaţii distincte, respectiv
rezultatul imediat al acţiunii impozitului asupra materiei impozabile, precum şi
rezultatele afectării succesive a altor persoane de către impozit, ca urmare a
procedurii repercusiunii. În acest context, incidenţa poate exista independent de
repercusiune, impactul transformându-se imediat în incidenţă, când plătitorul este
în acelaşi timp şi suportator, sau incidenţa poate constitui o consecinţă a reper-
cusiunii.
Dimensionarea incidenţei depinde de repercusiunea reală a impozitului,
repercusiunea înscrisă în fluxurile economiei reale, şi afectând, în ultimă instanţă,
prin preţ, consumatorul final. Această interpretare a transmiterii impozitului spre
consumatorul final, prin fluxurile economiei reale, evidenţiază necesitatea abordării
efectelor produse de către impozite, adică a tuturor consecinţelor care decurg din
existenţa şi acţiunea acestora, ca urmare a producerii impactului, repercusiunii şi a
incidenţei.
Din punct de vedere al naturii acestor efecte se pot distinge efecte financiare
şi efecte economice. Efectele financiare reprezintă consecinţele produse imediat de
impozite, ca urmare a impactului, repercusiunii şi incidenţei asupra subiecţilor
economici participanţi de-a lungul fluxului parcurs de impozit, deci primele efecte
generate de acesta. În cadrul acestor efecte se includ efectele de trezorerie, care
afectează temporar resursele financiare ale agenţilor economici şi efectele de venit,
la nivelul persoanelor fizice, care influenţează consumul.
Efectele economice reprezintă consecinţele propagate în timp şi în spaţiu,
asupra tuturor subiecţilor economici. În cadrul acestor efecte sunt incluse efectele
asupra economisirii, muncii, producţiei etc.
Abordată global, construcţia fiscală poate fi delimitată în trei etape: a) etapa
aşezării impozitului, când se proiectează relaţia fiscală între administraţia fiscală şi
contribuabilul de drept, care uneori, este plătitorul impozitului; b) etapa translaţiei
impozitului, când se realizează încasarea impozitului de la contribuabilul real, fiind
etapa în care apare, de regulă, comportamentul de natura translaţiei fiscale. În acest
caz contribuabilul de drept intră în circuitul economic, iar impozitul este transportat
de fluxurile monetare către suportatorul real; c) etapa propagării acţiunii impo-
zitului, a producerii efectelor asupra economiei, a structurilor şi comportamentelor
economice.
Efectele financiare încep odată cu producerea impactului şi se termină în
urma realizării incidenţei, iar efectele economice constituie efecte propagate în
timp şi spaţiu.
Diversitatea obligaţiilor fiscale pe care contribuabilul trebuie să le suporte,
dar în deosebi, povara acestor obligaţii a determinat, în toate timpurile, compor-
tamentul evazionist al plătitorului de impozite, care îşi „apără”, prin procedee
diverse, integritatea averii sale. În pofida abordărilor referitoare la cauzele,
modalităţile, amploarea, controlul sau sancţiunile cu privire la evaziunea fiscală,
noţiunea care desemnează acest fenomen nu este încă precis definită, existând
interpretări diferite în acest sens.
Termeni, care acoperă mai mult sau mai puţin acest fenomen sunt: frauda
fiscală legală sau legitimă, fraudă ilegală, evaziune internaţională, evaziune legală,
evaziune ilegală, paradisuri fiscale, economie subterană etc. Adesea, aceiaşi
termeni au sensuri diferite de la autor la autor, totuşi, cel mai adesea, frauda fiscală
29
desemnează o infracţiune la lege, în timp ce evaziunea fiscală desemnează o
utilizare abilă a posibilităţilor oferite de lege. Insă, datorită distincţiei care se face
între frauda, aşa-zisă, legală (utilizată îndeosebi, metaforic în ţările francofone) şi
frauda ilegală, a impreciziei definirii acestei noţiuni, de multe ori evaziunea fiscală
se confundă cu frauda fiscală şi, prin „contagiune”, cu frauda fiscală în general.
Imprecizia definirii evaziunii fiscale, se regăseşte în sensurile care se
asociază acestei noţiuni. Intre cele două războaie mondiale evaziunea fiscală era
inclusă în fraudă fiscală, sens reluat şi după aceea, evaziunea fiscală fiind definită
ca „arta de a evita căderea în câmpul de atracţie al legii fiscale”, adică o fraudă
fiscală care – şi pierde caracterul blamabil şi delictual, permiţând contribuabililor
să scape de impozit. Un sens care extinde sfera evaziunii fiscale şi care este definit
ca fiind totalitatea manifestărilor de fugă din faţa impozitelor, înglobează frauda
fiscală, sens preluat şi în literatura românească de specialitate, interbelică.
Celor două sensuri integraţioniste acordate evaziunii fiscale se opune
concepţia care distinge net evaziunea de frauda fiscală, bazându-se pe criteriul
legalităţii. Spre deosebire de fraudă, evaziunea fiscală constă în evitarea legală,
chiar legitimă a impozitelor. Evaziunea legitimă constă în abţinerea de a se realiza
actul generator al impozitului, pe când cea de a doua formă, evaziunea legală,
evidenţiază abilitatea contribuabilului de a exploata lacunele legislaţiei, adesea
îndreptându-se spre frauda fiscală.
Sensul cel mai utilizat referitor la evaziunea fiscală este cel care o defineşte
ca o evitare a câmpului de atracţie a legii fiscale, evitare ce poate avea loc pe mai
multe căi:
– legea fiscală asigură ea însăşi condiţiile pentru evaziune, printr-un regim
fiscal de favoare (în cazul evaluării forfetare a materiei impozabile);
– abţinerea contribuabilului de a desfăşura activitatea, operaţiunea sau actul
impozabil, această cale fiind utilizată în cazul unei fiscalităţi excesive, atunci când
rata marginală de impozitare devine foarte ridicată, şi contribuabilul preferă să se
abţină de a furniza o unitate suplimentară de activităţi impozabile;
– folosirea lacunelor sistemului fiscal, alegerea modalităţilor de plăţi, cât mai
puţin impozit;
– eludarea, în elaborarea normelor fiscale, a unor surse de venituri (materii
impozabile) care sunt sustrase astfel impunerii fiscale.
Ultima cale plasează evaziunea fiscală între posibil şi real, diminuând adesea,
semnificativ, potenţialul fiscal al activităţilor economice care se desfăşoară pe
teritoriul unei ţări.
Modalităţile de aşezare, lichidare şi încasare a diferitelor impozite au,
evident, un caracter juridic, norma fiscală având la bază două principii definitorii:
a. Legalitatea impozitelor, afirmă, pe de o parte, că norma fiscală trebuie, în
mod indispensabil, să-şi aibă sorgintea în lege şi numai în subsidiar în regulament,
iar pe de altă parte, că legalitatea actului impunerii este dată atât de lege, cât şi de
dispoziţiile de reglementare adoptate în continuarea legii.
Este evident, că acest principiu afirma explicit obligativitatea conformării la
lege a actelor impunerii realizate de către administraţia fiscală;
b. Aplicarea legislaţiei fiscale afirmă necesitatea existenţei unor criterii de
aplicare în timp şi spaţiu a normelor fiscale, pentru a proteja şi realiza în mod
eficient, şi în conformitate cu canoanele impunerii, interesele financiare ale statului
şi ale comunităţilor locale.

30
Dacă criteriul temporal se referă la anualitatea exerciţiului bugetar şi, deci, a
aplicării legislaţiei fiscale, criteriul spaţialităţii se referă la respectarea principiului
teritorialităţii impozitelor coroborat cu preocuparea evitării dublei impuneri a
veniturilor.
Corelând acţiunea celor două principii se evidenţiază obligaţia persoanelor
fizice şi juridice, care realizează venituri, desfăşoară activităţii economice sau deţin
bunuri economice, de a plăti impozite şi taxe către bugetul statului, în conformitate
cu normele fiscale.
Sustragerea, prin orice mijloace, de la plata obligaţiilor fiscale stabilite prin
normele fiscale, generează fenomenul de evaziune fiscală.
În acest sens, în literatura de specialitate există două opinii referitoare la
legalitatea evaziunii fiscale: o primă opinie, consideră că există atât evaziune
legală, care constă în minimizarea obligaţiilor fiscale, cât şi evaziune ilegală sau
nelegitimă, definită ca încercarea de a căuta eludarea impozitului. O a doua opinie
susţine că există numai evaziune fiscală ca atare, adică contribuabilul respectă
legea sau o încalcă, el datorând sau nu impozit. Nu există în materie fiscală o
fraudă permisă sau o fraudă interzisă, ci o abilitate licită şi o încălcare deschisă sau
ascunsă a legii
Recurgerea la legalitate permite diferenţierea evaziunii de fraudă, putându-se
afirma, în acest sens, că dacă evaziunea nu este ilegală, nu înseamnă totuşi că este
conformă cu legea sau autorizată de aceasta.
O abordare în cadrul legii a evaziunii fiscale face distincţie între opţiunea
fiscală (planificarea fiscală) care constituie o căutare de către contribuabili de căi
mai puţin impozabile, dar favorabile fiscal, şi evaziunea fiscală propriu-zisă,
definită ca o situaţie în afara legislaţiei, adică nici permisă, nici încurajată de norma
fiscală. În această abordare, nefiind interzisă legal, precum frauda fiscală,
evaziunea fiscală se plasează între zona autorizată legal şi zona interzisă legal.
Opţiunea fiscală trebuie să prezinte trei caracteristici:
– să se efectueze în cadrul legii, deci să constea în utilizarea unui produs, a
unui mijloc permis de către legislaţia fiscală, conform unui comportament opţional
pe care contribuabilul este liber să-l adopte;
– să rezulte dintr-o decizie voluntară a contribuabilului;
– rezultatul obţinut să fie conform legii, ceea ce presupune un control a priori
şi unul a-posteriori.
Opţiunea fiscală corespunzând unei decizii de gestiune a contribuabilului este
opozabilă administraţiei fiscale.
În cazul evaziunii fiscale, opţiunea fiscală se efectuează în afara legii, datorită
lacunelor legii fiscale şi imperfecţiunilor sale, contribuabilul încercând, şi în acest
caz, să se sustragă unui regim fiscal defavorabil sau să beneficieze de un avantaj
fiscal recurgând la procedee de „deghizare” a realităţii fără a încălca totuşi
dispoziţiile fiscale.
Dacă, conform criteriului legalităţii, contribuabilul dispune de o libertate de
alegere a situaţiei fiscale celei mai favorabile, criteriul gestiunii autonome afirmă
necesitatea contribuabililor de a valorifica orice avantaj fiscal în cadrul legal.
Combinând cele două criterii, al legalităţii şi al gestiunii, administraţia fiscală va
trebui să evidenţieze actele de evaziuni fiscale ale contribuabilului (beneficiind de
prezumţia legalităţii), fie prin demonstrarea erorii de apreciere de fapt sau de drept,
fie prin argumentarea extinderii gestiunii autonome în câmpul fraudei fiscale.

31
În contextul normelor fiscale, a legislaţiei în general, se poate afirma că
există un singur comportament, care afectează veniturile fiscale ale bugetului de
stat, acela al evaziunii fiscale care, în funcţie de raportul faţă de lege al acestui
comportament, poate fi evaziune fiscală licită (adică este favorizată de lege), care
nu este totuşi legală (legal însemnând ceva care există sau se face în temeiul unor
legi, este conform legii), precum şi evaziune fiscală ilicită (nelegală) care este
sinonimă cu frauda fiscală.
Dacă, de regulă, în cazul evaziunii fiscale licite decizia aparţine factorului
politic şi parlamentar, care va trebui să îmbunătăţească normele fiscale, legislaţia
fiscală, astfel încât să se diminueze posibilităţile legale de producere a evaziunii, în
cazul evaziunii ilicite decizia aparţine factorului executiv şi judecătoresc, care
trebuie să aplice legea fiscală şi să sancţioneze dur actele de fraudă fiscală.
Delimitarea între legal şi ilegal în domeniul fiscal este incertă, incertitudine
generată de interpretarea celor doi termeni, între câmpurile de aplicare a acestor
termeni existând o zonă neutră, „gri”, zonă circumscrisă de regulă lacunelor legii,
de la eroarea în interpretarea legii la interpretarea conştient abuzivă a acesteia,
existând o multitudine de posibilităţi. În plus, legislaţiile fiscale din diferite ţări
interpretează diferit normele fiscale, îngreunând delimitarea precisă între evaziune
şi fraudă.
Sub aspect fiscal se poate totuşi afirma că frauda fiscală prezintă trei
elemente cantitative:
– elementul legal stipulează că ataşarea atributului de fraudă unui act fiscal
realizat de contribuabil este posibilă numai pe baza unui text legislativ;
– elementul material afirmă că frauda fiscală, pentru a putea fi sancţionată,
trebuie dovedită printr-un fapt exterior. Acest element trasează şi frontiera între
fraudă şi tentativa de fraudă;
– elementul intenţional reprezintă elementul cel mai delicat al fraudei fiscale.
În acest sens, trebuie deci demonstrat că actul fraudei fiscale a fost comis liber,
conştient, fără constrângere.
În cazul evaziunii fiscale, pentru a se delimita evaziunea fiscală „acceptată”
de ceea „neacceptată”, sunt luate în considerare trei criterii: motivaţia fiscală a
contribuabilului, utilizarea abuzivă a legislaţiei, câştigul fiscal din gestiunea
respectivă. Încercările de delimitare criterială în domeniul fraudei şi evaziunii
fiscale nu elimină indeterminarea manifestată îndeosebi în practica fiscală.
Revenind la frauda fiscală, dincolo de caracterizarea definitorie, în încălcarea
legii fiscale există diferite grade ale fraudei fiscale, distincţie făcându-se între
frauda din neglijenţă şi frauda din voinţă; între frauda ocazională şi aceea
profesionistă; între frauda administrativă, supusă penalităţilor fiscale şi frauda
penală, supusă sancţiunilor penale; între frauda simplă, generată de acţiuni sau
omisiuni comise cu rea voinţă şi frauda complexă ,care este generată de voinţa
frauduloasă, având ca scop tocmai încălcarea normei fiscale, pentru a nu plăti
obligaţia fiscală.
Informaţiile cele mai certe referitoare la dimensiunea evaziunii şi fraudei
fiscale sunt oferite de statisticile fiscale referitoare la rezultatele operaţiunilor de
control, informaţii care se limitează la frauda descoperită şi sancţionată legal.
Frauda este extinsă în cazul veniturilor declarate de către contribuabili, cum
este cazul impozitului pe venit şi a celor pe societate (sau pe profit), procedeele de
sustragere a unei părţi din materia impozabilă fiind diverse, în cazul declarării
veniturilor de către terţi posibilitatea evaziunii fiscale diminuându-se.
32
Stabilirea forfetară a veniturilor de către stat, sub cele posibile de realizat sau
neimpunerea unor venituri de către stat, acordarea de reduceri, exonerări sau
facilităţii fiscale, generează evaziune fiscală legală, relativ uşor de evaluat.
Evaziunea şi frauda fiscală, evidenţiate sau nu, indiferent de dimensiunile lor,
au efecte asupra economiei, a societăţii în general, incidenţele fiind de natură
politică, financiară, economică şi socială.
Se poate afirma că, în majoritatea cazurilor, evaziunea fiscală legală este
tolerată de către autoritatea publică. Frauda fiscală poate fi interpretată, din punct
de vedere sociologic, ca o contestare a statului de către contribuabili, care nu sunt
de acord cu modul de redistribuire a veniturilor, de sacrificiul care le este cerut,
comparativ cu avantajele de care beneficiază.
Efectul financiar nu este neglijabil, deoarece evaziunea fiscală influenţează
echilibrul bugetar, contribuind la generarea deficitelor bugetare, şi implicit, la
efectuarea de costuri suplimentare aferente împrumuturilor publice.
Sub aspect economic, toate formele de evaziune fiscală distorsionează
concurenţa, cu consecinţe asupra formării preţurilor.
Sub aspect social, frauda fiscală modifică redistribuirea veniturilor creând
inegalităţi între contribuabili, eludând capacitatea contributivă a unora şi agravând
situaţia financiară a altora.
Efectele adesea nocive, în plan economico-social, a evaziunii fiscale, deter-
mină autorităţile publice să iniţieze măsuri de combatere a evaziunii şi fraudei
fiscale.
Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (legală şi frauduloasă) se reali-
zează prin măsuri adoptate în trei domenii distincte: legislativ, administrativ şi
motivaţional (educaţional).
În domeniul legislativ se urmăreşte elaborarea unei legislaţii fiscale cuprin-
zătoare şi clare, stabilă şi coerentă. De asemenea, se impune eliminarea sau reducerea
exonerărilor, reducerilor şi deducerilor care dau naştere la interpretări multiple.
Sub aspect administrativ, măsurile vizează asigurarea unui sistem informa-
ţional operativ şi complet, asigurarea instrumentelor şi structurilor administrative
adecvate combaterii eficiente a evaziunii fiscale, formarea şi perfecţionarea
specialiştilor care să manifeste o moralitate şi un profesionalism impuse de
caracteristicile fenomenului evazionist.
Sub aspect educaţional, măsurile vizează asigurarea condiţiilor necesare
realizării educaţiei fiscale a populaţiei, motivarea contribuabililor prin stimulente,
în sensul respectării normelor fiscale.
În condiţiile respectării normelor fiscale de către contribuabili, aparatul fiscal
exercită constrângeri fiscale sau penale, în funcţie de gravitatea încălcării normelor
fiscale.
Sancţiunile fiscale sunt de natură pecuniară, şi se aplică în cazul contravenţiilor
(nerespectarea, cu vinovăţie, a normelor fiscale, prezentând un grad de periculozitate
redus). Sancţiunile se caracterizează în penalităţi, amenzi, confiscări, suspendarea
activităţii. Faptele pentru care se aplică aceste sancţiuni sunt prevăzute în acte
normative generale sau în acte normative specifice diverselor impozite.
Sancţiunile penale constituie pedepse pronunţate de către instanţa jurisdic-
ţională pentru infracţiuni comise din vinovăţie, infracţiunea fiscală prezentând un
grad de periculozitate ridicat. În acest sens, infracţiunea, care îmbracă forma
fraudei fiscale, trebuie să constate lipsa efectivă a impozitului neplătit şi intenţia
contribuabilului de a se sustrage de la plata impozitului.
33
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Nicolae Grigorie-Lăcriţa. Mariana-Cristina Cioponea, Finanţe publice şi


fiscalitate, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004.
2. Georgeta Vintilă, Juravle, Metode şi tehnici fiscale, Editura Rolcris, Bucureşti,
2000.
2. Roxana, Moşneanu, Obligaţiile fiscale ale agenţilor economici, Editura Tribuna
Economică, Bucureşti, 2000.
4. Legislaţia fiscală a impozitelor şi taxelor în vigoare.
5. Revista Impozite şi Taxe pe ultimii ani.
6. Revista Finanţe, Credit, Contabilitate, pe ultimii ani.

34
GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII
Prof. univ. dr. MARIN DUMITRU

OBIECTIVE

Cursul îşi propune să pregătească, la nivel microeconomic, economişti


specialişti în finanţe şi bănci:
• Evidenţiază aspecte teoretice şi practice concrete, generate de activitatea
de exploatare, precum şi aspectele financiare sau excepţionale ale activităţii unui
agent economic;
• Sunt relevate aspecte de analiză financiară pentru a putea realiza o
diagnosticare a stării de performanţă a întreprinderii, la încheierea unui exerciţiu
financiar;
• Identifică costul diferitelor forme de finanţare la care se poate apela;
• De o deosebită atenţie se bucură şi decizia de investire, date fiind
semnificaţia şi criteriile financiare necesare luării acestei decizii, recomandate de
Banca Mondială;
• Se va urmări în profunzime procesul de amortizare a activelor corporale şi
necorporale, potrivit noii legi a amortizării, punându-se accent pe metodele de
amortizare, recomandate de legislaţie;
• Problematica dimensionării stocurilor, precum şi cea a asigurării resurselor
de finanţare;
• Cursul este constituit pe cele trei modalităţi de manifestare a finanţelor
(private): ca teorie, ca politică şi ca practică financiară. Elementul comun al celor
trei părţi este căutarea şi fundamentarea rentabilităţii normale, la nivelul de risc
existent în întreprindere sau în proiectele noi de investiţii, şi compararea cu
rentabilitatea obţinută sau estimată ce se va obţine pentru măsurarea creşterii
valorii investiţiei de capital în aceste active.

1. OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL GESTIUNII FINANCIARE

Obiectul finanţelor şi gestiunii financiare


Finanţele constituie un ansamblu de relaţii economice exprimate în formă
bănească, instrumente, tehnici şi reglementări juridice prin intermediul cărora se
constituie, repartizează şi utilizează fondurile băneşti ale societăţii (stat, agenţi
economici, populaţie etc.).
Finanţele întreprinderii reprezintă veriga primară, de bază a sistemului
financiar şi de credit, întrucât crearea produsului intern brut şi net are loc în cadrul
întreprinderilor, iar repartizarea acestora reprezintă geneza relaţiilor financiare din
economie. De mărimea acestor finanţe depinde, în cea mai mare măsură,
consistenţa celorlalte subsisteme financiare.
Obiectul de studiu al finanţelor întreprinderii îl constituie problemele
referitoare la esenţa, conducerea, organizarea, planificarea şi desfăşurarea relaţiilor
financiare ale întreprinderilor.
35
Obiectul gestiunii financiare poate fi definit pornind de la componentele
sistemului financiar, şi anume prin: asigurarea coordonării instrumentelor sau
activelor financiare, folosirea variabilelor şi a actelor juridice, respectiv normele
metodologice în vederea realizării relaţiilor cu partenerii financiari întâlniţi pe
pieţele financiare.
Conţinutul gestiunii financiare este în strânsă dependenţă cu sistemul
financiar global, dar este determinat şi de însăşi dezvoltarea întreprinderii. În
diferitele stadii ale dezvoltării afacerii (faza demarării afacerii, faza dezvoltării,
faza atingerii parametrilor funcţionali, faza de declin), întreprinderea se confruntă
cu nevoi de finanţare specifice, care, în acelaşi timp, pot genera resurse, dar şi cu o
multitudine de situaţii care au evoluţii pozitive sau negative.
Când facem analiza conţinutului finanţelor, avem în vedere şi modalităţile de
manifestare a acestora. Sub acest aspect, analizăm finanţele din punct de vedere al
practicii, al politicii şi ca teorie. Practica financiară scoate în evidenţă faptul că
finanţele stau la baza acţiunii întreprinderii pentru atingerea unui obiectiv bine
precizat; astfel, aceasta, împreună cu celelalte două modalităţi de manifestare a
finanţelor, contribuie la maximizarea valorii întreprinderii, respectiv creşterea
averii acţionarilor. Totalitatea mijloacelor şi instrumentelor de realizare a
obiectivului fac obiectul gestiunii financiare.

Funcţia financiară a întreprinderii


Fenomenul financiar ia naştere ca urmare a relaţiilor pe care întreprinderea le
are cu toţi agenţii economici şi financiari, cu statul şi alte organisme.
Pentru buna funcţionare a unei întreprinderi este necesară crearea mai multor
fonduri, cum sunt: fondul pentru investiţii în active fixe, fondul de rulment, fondul
de rezervă etc.; sursele de formare a acestor fonduri diferă de la caz la caz, astfel că
pentru anumite activităţi se poate apela şi la împrumuturi. Principalele surse pentru
crearea acestor fonduri sunt: aportul asociaţilor sau acţionarilor, autofinanţarea,
creditarea şi finanţarea bugetară.
Resursele de care dispune întreprinderea, necesare formării fondurilor, se
regăsesc sub denumirea generică de capital (fizic şi uman). Capitalul fizic include
active: financiare şi reale. Activele financiare sunt necesare pentru procurarea
activelor reale şi angajarea capitalului uman, în timp ce activele reale, utilizate de
capitalul uman, produc bunuri şi servicii, din vânzarea cărora se procură active
financiare.
Finanţarea activelor poate fi realizată de către agentul economic prin
procurarea de capital de pe pieţele financiare, pe baza emiterii de titluri de valoare,
cât şi pe baza combinării creditului pe termen scurt, a datoriei pe termen lung şi a
acţiunilor; combinarea trebuie să fie cea mai bună pentru îndeplinirea obiectivelor
întreprinderii.
Tipul de decizie luat face parte din sfera responsabilităţii managerului, ea
reprezentând esenţa funcţiunii financiare a întreprinderii, a cărei finalitate rezidă
în asigurarea performanţelor economice şi de producţie ale firmei în condiţiile
utilizării eficiente a factorilor de producţie.

Sarcinile gestiunii financiare


Luarea deciziilor în domeniul financiar presupune studiul obiectului gestiunii
financiare pentru rezolvarea problemelor apărute în relaţiile dintre întreprindere şi
mediul financiar. În urma acestui studiu rezultă sarcinile fundamentale care revin
36
finanţelor: maximizarea valorii întreprinderii, menţinerea nivelului performanţelor
financiare şi stăpânirea riscurilor cu care se confruntă întreprinderea.
Sarcinile gestiunii financiare se materializează în: efectuarea analizei
financiare (analiza echilibrului financiar, analiza rezultatelor întreprinderii, analiza
fluxurilor financiare, diagnosticul financiar al rentabilităţii şi al riscului); luarea
deciziilor financiare (decizii de investiţii, de finanţare, de repartizare a profitului,
care fac obiectul gestiunii financiare pe termen lung; decizii de trezorerie, respectiv
gestiunea trezoreriei şi gestiunea ciclului de exploatare, care fac obiectul gestiunii
financiare pe termen scurt); controlul de gestiune.
Gestiunea financiară are menirea de a îndeplini cerinţele funcţiunii financiare.
Scopul funcţiunii financiare este de a apăra şi consolida patrimoniul şi autonomia
financiară a întreprinderii. Realizarea eficientă a acestei funcţiuni necesită o
diviziune a muncii între diversele compartimente ale activităţii financiare.

Organizarea activităţii financiare


Activitatea financiară bine organizată trebuie să fie structurată în aşa fel,
încât să asigure, în principal, următoarele: informarea completă şi corectă a
conducerii; observarea în timp util a tendinţelor noi în derularea fenomenelor şi
pregătirea deciziilor previzionate a avea succes în viitor; condiţii optime pentru
apărarea şi consolidarea patrimoniului şi independenţei întreprinderii.
Organizarea activităţii financiare porneşte de la sarcinile activităţii financiare,
care sunt concretizate în domeniile previziunii şi execuţiei, analizei, controlului şi
coordonării. Pornind de la aspectele majore ale activităţii financiare, putem aprecia
că viabilitatea unei întreprinderi depinde, în cea mai mare măsură, de organizarea
compartimentului financiar-contabil. În întreprinderi, activitatea financiară este
organizată pe compartimente, astfel: compartimentul de previziune financiară,
compartimentul decontări, compartimentul salarizare, compartimentul casierie,
compartimentul preţuri şi tarife, compartimentul analize economico-financiare,
compartimentul control financiar intern (CFI) şi control financiar preventiv (CFP).

2. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

La modul general, echilibrul evidenţiază ideea de armonie între diferitele


elemente ale unui sistem, ceea ce în domeniul financiar presupune armonizarea
resurselor cu nevoile. Resursele şi utilizările reflectate în bilanţ sunt variate şi se
pretează la diferite concepţii privind echilibrul. Noţiunea de echilibru va fi
analizată în funcţie de modalitatea de abordare a bilanţului: patrimonială şi
funcţională.

2.1. Descrierea contabilă; situaţia netă

Bilanţul reprezintă imaginea statică, la un moment dat (de regulă, la sfârşitul


exerciţiului financiar), a echilibrului financiar, funcţional sau patrimonial al întreprinderii.
Pornind de la abordarea patrimonial-juridică a bilanţului, numeroşi analişti
financiari utilizează conceptul de situaţie netă (SN). Acest indicator se calculează
pe baza următoarei formule:

SITUAŢIA NETĂ = ACTIV - DATORII

37
Indicatorul situaţie netă este mai relevant decât cel de capitaluri proprii,
exprimând valoarea activului realizabil la un moment dat (în situaţia netă nu se
includ subvenţiile pentru investiţii şi provizioanele reglementate).
Analiza echilibrului pe baza bilanţului financiar (activul patrimonial este
privit ca „nevoi” iar pasivul ca „resurse”) operează cu noţiunile de lichiditate şi
exigibilitate. Astfel, elementele de activ sunt structurate în funcţie de lichiditate
(capacitatea unui activ de a se transforma în monedă, fără pierdere de valoare), iar
elementele de pasiv, în funcţie de exigibilitate (proprietatea lor de a deveni
scadente la un anumit termen). Astfel, în activ se vor înscrie mai întâi elementele
cele mai puţin lichide (imobilizările), numite nevoi permanente; apoi vor urma
activele circulante, numite nevoi temporare. În ceea ce priveşte pasivul, mai întâi
se vor înscrie capitalurile proprii, reinvestirile profiturilor anterioare şi apoi
capitalurile din surse publice şi datoriile pe termen lung; toate acestea vor forma
resursele permanente. Apoi vor urma datoriile cu o scadenţă mai mică de un an,
traducând resursele temporare.
Concepţia funcţională defineşte întreprinderea ca o entitate economică şi
financiară asigurând, în raport cu dezvoltarea sa, anumite funcţii, şi anume: funcţia
de exploatare, funcţia de investire şi dezinvestire, precum şi funcţia de finanţare.
Concepţia funcţională a bilanţului are meritul de oferi o imagine asupra modului de
funcţionare economică a întreprinderii, punând în evidenţă stocurile şi resursele
corespunzătoare fiecărui ciclu de funcţionare. Astfel, activul va cuprinde nevoi
stabile, nevoi ciclice şi nevoi de trezorerie, iar pasivul va înregistra resursele
durabile, resursele ciclice şi resursele de trezorerie.

2.2. Fondul de rulment

Există două concepte fundamentale ale fondului de rulment: fond de rulment


permanent şi fond de rulment propriu.

2.2.1. Analiza pe baza bilanţului financiar

Fondul de rulment permanent, determinat pe baza bilanţului financiar,


constituie un fond de rulment lichiditate sau fond de rulment financiar, care se
poate calcula prin două modalităţi:
1) FRF = CAPITALURI PERMANENTE – NEVOI PERMANENTE
(fără amortizări şi provizioane) (în valoare netă)

sau
FRF = CAPITALURI PERMANENTE – NEVOI PERMANENTE
(inclusiv amortizări şi provizioane) (în valoare brută)

2)
FRF=ACTIV CIRCULANT NET – DATORII MAI MICI DE UN
AN+PASIVE DE TREZORERIE

38
Indicatorul care relevă gradul de autonomie financiară este fondul de rulment
propriu, adică excedentul capitalurilor proprii în raport cu imobilizările nete:

FRP = CAPITALURI PROPRII – IMOBILIZĂRI NETE

2.2.2. Analiza pe baza bilanţului funcţional

Fondul de rulment funcţional sau fondul de rulment net global (FRNG) se


calculează prin două modalităţi:
1)
FRNG = RESURSE DURABILE – NEVOI STABILE
(Activ imobilizat brut)
sau
FRNG = CAPITALURI PERMANENTE – ACTIV IMOBILIZAT NET
(Resurse durabile-Amortizări) (Imobilizări nete)

2)
FRNG = (NEVOI CICLICE+NEVOI DE TREZORERIE) –
(RESURSE CICLICE+RESURSE DE TREZORERIE)

2.3. Nevoia de fond de rulment

2.3.1. Analiza pe baza bilanţului financiar

Pornind de la un anumit echilibru, care trebuie să existe între nevoile


temporare şi resursele temporare, bilanţul patrimonial pune în evidenţă un alt
indicator de echilibru, numit nevoia de fond de rulment (NFR):

NFR = NEVOI TEMPORARE – RESURSE TEMPORARE


(exclusiv disponibilităţile) (exclusiv credite bancare pe termen scurt)

2.3.2. Analiza pe baza bilanţului funcţional

Operaţiile de exploatare antrenează formarea nevoilor de finanţare, dar, în


acelaşi timp, ele permit şi constituirea mijloacelor de finanţare. Din confruntarea
globală a nevoilor cu mijloacele de finanţare se degajă o nevoie de finanţare a
ciclului de exploatare sau nevoie de fond de rulment totală (NFRT):
NFRT=NEVOI CICLICE – RESURSE CICLICE

Nevoia de fond de rulment totală are două componente: nevoia de fond de


rulment pentru exploatare (NFRE=Active circulante de exploatare – Datorii de
exploatare) şi nevoia de fond de rulment în afara exploatării (NFRAE=ACAE-
DAE).
39
2.4. Trezoreria netă

2.4.1. Analiza pe baza bilanţului financiar

În cazul analizei patrimoniale, diferenţa dintre fondul de rulment financiar şi


nevoia de fond de rulment reprezintă trezoreria netă:
TN=FOND DE RULMENT – NEVOIA DE FOND DE RULMENT

2.4.2. Analiza pe baza bilanţului funcţional

În bilanţul funcţional, nivelul trezoreriei nete este dat de diferenţa dintre


valoarea activelor şi cea a pasivelor de trezorerie, respectiv diferenţa dintre nevoile
de trezorerie excedentare şi resursele de trezorerie, care nu se reînnoiesc la fiecare
ciclu de producţie:
TN=NEVOI DE TREZORERIE – RESURSE DE TREZORERIE

2.5. Evaluarea riscului de insolvabilitate

Analiza lichiditate-exigibilitate, numită în practica ţărilor occidentale analiză


patrimonială, are meritul de a pune în evidenţă riscul de insolvabilitate al
întreprinderii. Acesta constă în incapacitatea întreprinderii de a-şi onora
angajamentele faţă de terţi.
Pentru evaluarea riscului de insolvabilitate, analiza patrimonială studiază, în
vederea confruntării, gradul de exigibilitate al elementelor de pasiv şi cel de lichiditate
al elementelor de activ. În acest context, riscul de insolvabilitate presupune
imposibilitatea întreprinderii de a face faţă pasivului exigibil cu activul său disponibil.

3. ANALIZA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII

3.1. Veniturile şi cheltuielile

Explicarea modului cum s-a ajuns de la starea patrimonială iniţială la cea


finală, reflectate prin bilanţurile de la începutul şi sfârşitul exerciţiului, este
realizată de contul de profit şi pierdere. Această situaţie financiară sintetizează
fluxurile economice generatoare de venituri şi cheltuieli.
Rezultatul exerciţiului se determină ca diferenţă între venituri totale şi
cheltuieli totale aferente exerciţiului. Însă fluxurile de venituri şi cheltuieli din
cadrul contului de profit şi pierdere se diferenţiază în două categorii: fluxuri de
venituri încasabile/cheltuieli plătibile şi fluxuri calculate.
Veniturile încasabile şi cheltuielile plătibile au incidenţă atât asupra
rezultatului exerciţiului, cât şi asupra trezoreriei, pe când cele calculate nu
afectează decât rezultatul, fără o incidenţă directă asupra trezoreriei.

3.2. Soldurile intermediare de gestiune

Structura contului de profit şi pierdere pe cele trei tipuri de activităţi permite


degajarea unor solduri de acumulări băneşti potenţiale, destinate să îndeplinească o
40
anumită funcţie de remunerare a factorilor de producţie şi de finanţare a activităţii
viitoare, denumite solduri intermediare de gestiune. Construcţia indicatorilor se
realizează în cascadă, pornind de la cel mai cuprinzător (producţia exerciţiului) şi
terminând cu cel mai sintetic (rezultatul net al exerciţiului).
Marja comercială este dată de excedentul vânzărilor de mărfuri în raport cu
costul de cumpărare al acestora. Ea se referă la întreprinderile comerciale sau
numai la activitatea comercială a întreprinderilor cu activitate mixtă (industrială şi
comercială).
Producţia exerciţiului cuprinde valoarea bunurilor produse de întreprindere
pentru a fi vândute, stocate sau utilizate pentru nevoile proprii. Deci, se va calcula
prin însumarea producţiei vândute, a celei stocate şi a celei imobilizate.
Valoarea adăugată (VA) (primul sold intermediar de gestiune) reprezintă
creşterea de valoare peste valoarea bunurilor şi serviciilor provenind de la terţi, în
cadrul activităţii curente a întreprinderii. Se calculează astfel:
VA=Producţia exerciţiului+Marja comercială-Consumuri de la terţi
Excedentul brut din exploatare (EBE) sau insuficienţa brută din exploatare
(IBE), după caz, exprimă acumularea brută din activitatea de exploatare.
EBE=(VA+Subvenţii de exploatare) – (Cheltuieli cu personalul+Impozite,
taxe şi vărsăminte asimilate)
Rezultatul exploatării (RE) exprimă mărimea absolută a rentabilităţii
activităţii de exploatare, obţinută prin deducerea tuturor cheltuielilor (plătibile şi
calculate) din veniturile exploatării (încasabile şi calculate).
RE=EBE+(Venituri din provizioane pentru exploatare+Alte venituri din
exploatare) – (Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele pentru exploatare+Alte
cheltuieli pentru exploatare)
Rezultatul curent este determinat de activitatea curentă a întreprinderii
(activitatea de exploatare şi cea financiară).
RC=RE+Venituri financiare – Cheltuieli financiare
Rezultatul net al exerciţiului exprimă mărimea absolută a rentabilităţii
financiare cu care vor fi remunaraţi acţionarii pentru capitalurile proprii subscrise.
Profitul net urmează să fie distribuit sub formă de dividende şi/sau să fie reinvestit
în întreprindere.

3.3. Capacitatea de autofinanţare

Capacitatea de autofinanţare reflectă potenţialul financiar degajat de activi-


tatea rentabilă a întreprinderii, la sfârşitul exerciţiului financiar, destinat să
remunereze capitalurile proprii, să finanţeze investiţiile de expansiune şi de
menţinere sau reînnoire.
Capacitatea de autofinanţare poate fi determinată prin două metode:
deductivă şi adiţională.
Aplicând metoda deductivă, capacitatea de autofinanţare se calculează pe
baza formulei:
CAF=(venituri încasabile – venituri din cesiuni) – cheltuieli plătibile
Metoda adiţională are meritul de a pune în evidenţă elementele contabile,
negeneratoare de fluxuri monetare, antrenate de calculul CAF:
CAF=Rezultatul net contabil+Cheltuieli calculate – Venituri calculate –
Venituri din cesiuni

41
Capacitatea de autofinanţare, după distribuirea dividendelor, reprezintă
autofinanţare globală (totală). Aceasta pune în evidenţă aptitudinea reală a
întreprinderii de a se autofinanţa.

3.4. Evaluarea riscului de exploatare

Un model de analiză fundamentat pe împărţirea cheltuielilor în fixe şi


variabile în raport cu cifra de afaceri permite aprecierea riscului economic (de
exploatare) al întreprinderii. Riscul de exploatare evaluează posibilitatea obţinerii
unui rezultat insuficient sau chiar a unor pierderi. Această eventualitate este legată
de importanţa cheltuielilor fixe care diminuează flexibilitatea întreprinderii,
respectiv capacitatea acesteia de a se adapta la variaţia cifrei de afaceri.
Evaluarea riscului de exploatare structural se poate realiza pornind de la
pragul de rentabilitate, astfel:
– fie calculând rata care exprimă direct riscul de exploatare:
R = (CAprag/CAreală) x 100;
– fie calculând indicele de securitate: Is=(CAreală-CAprag)/CAreală
Analiza pragului de rentabilitate nu ia în considerare riscul de exploatare
decizional (privind abaterile dintre previziune şi realizări). În cazul în care nu
există nici o informaţie cu privire la faptul că cifra de afaceri urmează o lege
probabilistică, se foloseşte legea normală Gauss-Laplace. Astfel, probabilitatea ca
punctul critic al rentabilităţii să fie atins este o valoare ce se constituie ca o măsură
a riscului.

4. ECHILIBRUL FINANCIAR DINAMIC

4.1. Tabloul de finanţare „nevoi-resurse”

Tabloul de finanţare furnizează informaţii privind evoluţia globală a


trezoreriei, ca rezultantă a echilibrului financiar, fără a evidenţia aportul fluxurilor
financiare legate de exploatare, de finanţare sau de elemente excepţionale. Tabloul
de finanţare explică modul de formare a fondului de rulment net global şi modul de
utilizare a acestuia, până la determinarea unei trezorerii nete ca rezultat al
bilanţului de la sfârşitul exerciţiului contabil. Se stabileşte, în principal, pe baza a
două bilanţuri succesive şi a contului de profit şi pierdere aferent exerciţiului
analizat.
Tabloul de finanţare cuprinde două părţi:
Prima parte explică modul de realizare, în dinamică, a echilibrului structural
între elementele stabile ale bilanţului funcţional, adică variaţia fondului de rulment
net global (∆FRNG):

∆RNG = ∆RESURSE DURABILE - ∆ÎNTREBUINŢĂRI STABILE

A doua parte explică variaţia fondului de rulment net global pe baza


elementelor din partea de jos a bilanţului funcţional. Această parte analizează
modul cum s-a utilizat fondul de rulment net global în realizarea echilibrului
funcţional între elementele ciclice ale bilanţului şi a echilibrului între elementele
monetare (încasări şi plăţi).

42
∆FRNG = ∆ACTIVE CIRCULANTE - ∆DATORII PE TERMEN SCURT
(inclusiv active de trezorerie) (inclusiv pasive de trezorerie)

4.2. Fluxurile nete de trezorerie (cash-flow-urile)

O întreprindere poate fi considerată viabilă numai dacă activitatea sa degajă


trezorerie. Trezoreria permite aprecierea performanţelor întreprinderii, având şi un
rol strategic în ceea ce priveşte nivelul său de formare, cât şi modul de utilizare.
În cursul unui exerciţiu dat, excedentul global de trezorerie se stabileşte ca
diferenţă între încasările şi plăţile generate de întreaga activitate a întreprinderii.
Acest excedent provine din operaţii de exploatare şi alte operaţii de gestiune, pe de
o parte, şi din operaţii de investiţii şi finanţare, pe de altă parte.
Excedentul de trezorerie al exploatării (ETE) este degajat de operaţiile de
exploatare şi se poate calcula în două moduri:
1)
ETE = Încasări din exploatare – Plăţi pentru exploatare

2)
ETE = EBE – ∆NFRE – Producţia de imobilizări

Excedentul de trezorerie degajat de ansamblul operaţiilor de gestiune


(ETOG) regrupează ETE şi excedentul care provine din alte operaţii de gestiune. El
reprezintă partea lichidă a capacităţii de autofinanţare:
ETOG = CAF – ∆NFR – Producţia imobilizată

Excedentul de trezorerie al operaţiilor de investiţii şi finanţare (ETOIF):


ETOIF = ∆FR – CAF

4.3. Tablourile fluxurilor financiare

Există diferite tablouri prezentând fluxuri financiare pe mai multe exerciţii


succesive regrupate în diverse maniere în funcţie de importanţa lor conceptuală, cât şi
de cerinţele utilizatorilor (bancă, analişti financiari, conducerea întreprinderii etc.):
4.3.1. Tabloul fluxurilor de trezorerie – evidenţiază gradul de libertate de
care dispune întreprinderea în gestionarea lichidităţilor, în raport cu potenţialităţile
sale şi ierarhizarea prelevărilor pe care aceasta le suportă.
4.3.2. Tabloul plurianual al fluxurilor financiare permite aprecierea
eficienţei şi coerenţei deciziilor de gestiune în domeniul investiţiilor şi finanţării;
ca şi în tabloul precedent, se apreciază aptitudinea întreprinderii de a genera
lichidităţi şi capacitatea sa de a asigura finanţarea creşterii, prioritatea acordându-se
investiţiilor şi nu prelevărilor obligatorii.
4.3.3. Tabloul explicativ al variaţiei trezoreriei este un instrument extrem de
eficace în analiza financiară a unei întreprinderi, având rolul de a explica variaţia
trezoreriei, aşa cum contul de profit şi pierdere explică formarea rezultatului;
variaţia trezoreriei constituie o informaţie mai obiectivă decât variaţia fondului de

43
rulment, explicată de tabloul nevoi-resurse, a cărui mărime poate fi influenţată de
numeroase operaţii contabile.

5. DIAGNOSTICUL FINANCIAR

5.1. Diagnosticul rentabilităţii

Cunoaşterea gradului de independenţă economică şi financiară, detectarea la


momentul oportun a cauzelor care generează schimbări nedorite în activitatea
întreprinderii presupun diagnosticarea printr-un sistem de rate de eficienţă.
Ratele se stabilesc sub forma unor rapoarte cu o anumită semnificaţie între
două elemente comparabile şi, în general, legate între ele printr-o relaţie cauză-
efect. Ratele se pot exprima sub formă de: coeficient (un număr), procent sau
număr de zile (durată).
Principalele categorii de rate sunt circumscrise celor trei dimensiuni
financiare:
– rate de rentabilitate;
– rate de structură a capitalurilor;
– rate privind rotaţia capitalurilor.
Ratele de rentabilitate se determină ca raport între efectele economice şi
financiare obţinute (diferite marje de acumulare) şi eforturile depuse pentru obţine-
rea lor (activ total, capital investit, capital economic etc.). Ele măsoară rezultatele
degajate de:
– activitatea întreprinderii (rentabilitatea comercială);
– mijloacele economice (rentabilitatea economică);
– mijloacele financiare (rentabilitatea financiară).
Ratele de rentabilitate comercială apreciază randamentul diferitelor stadii
ale activităţii întreprinderii în formarea rezultatului. Se calculează după formula
generală:
Marja de acumulare
Rata marjei =
Cifra de afaceri sau Valoarea adaugata
Ratele de rentabilitate economică exprimă eficienţa capitalului economic
alocat activităţii productive a întreprinderii. Se calculează după formula generală:
Rezultatul economic
Re =
Activ total (sau o parte din activul total)
Ratele de rentabilitate financiară reprezintă capacitatea întreprinderii de a
degaja profit net prin capitalurile proprii angajate în activitatea sa. Se calculează
după formula generală:
Rezultat
Rf =
Capitaluri proprii (exclusiv profitul nerepartizat)
unde Rezultat poate fi: rezultatul net al exerciţiului, rezultatul curent înainte
de impozit, dividende.

44
5.2. Diagnosticul riscului

Complexitatea aspectelor pe care le implică conceptul de risc de faliment


explică şi varietatea de diagnosticare, de analiză a acestuia, dintre care amintim:
analiza lichiditate-exigibilitate, analiza funcţională, analiza prin rate, analiza
dinamică etc.
Întrucât rezultatele financiare se degradează foarte rapid în timp, apare tot
mai evidentă necesitatea unor informaţii mai precise cu privire la viitor, la riscul de
faliment. Ca o reacţie la aceste cerinţe practice, cercetătorii şi organismele
financiare internaţionale s-au preocupat de elaborarea unei metode de predicţie a
riscului de faliment, denumită metoda scorurilor, care constituie o îmbunătăţire
categorică a analizei tradiţionale prin rate.
Aplicarea acestei metode presupune observarea unui ansamblu de între-
prinderi grupate în: întreprinderi cu funcţionare normală şi întreprinderi cu
dificultăţi financiare. Cu ajutorul calculelor informatice se obţine combinaţia
optimă de rate care diferenţiază cel mai bine posibil întreprinderile sănătoase de
cele falimentare şi conduce la determinarea unui indicator de clasament numit scor.
Acest indicator oferă o bună aproximare a riscului de faliment pentru o
întreprindere dată.
În teoria economică au fost elaborate o serie de modele bazate pe metoda
scorurilor. Una dintre primele funcţii scor a fost elaborată de profesorul american
Altman. Analiştii au încercat să dezvolte modelul original. Astfel, Taffler, în
Europa de Vest, precum şi Kohşi Killoungh, au creat modelele „Z” de analiză cu o
capacitate sporită de previziune. Modelul „Z” al lui Altman se prezintă astfel:
Z=1.2R1+1.4R2+3.3R3+0.6R4+1.0R5
unde R1…R5 sunt indicatori economico-financiari, iar constantele sunt de
natură statistică.
Dacă Z ≤1,8, starea de faliment este iminentă.
Dacă Z>3, situaţia financiară este bună şi întreprinderea este solvabilă.
Dacă 1,8<Z<3, situaţia financiară a întreprinderii este dificilă.
Modelul Altman este aplicat mai ales în condiţiile existenţei bursei de valori.
Există şi alte modele similare, cum sunt: modelul J.Conan şi M.Holder (se aplică
întreprinderilor industriale cu un număr de 10 până la 500 de salariaţi), modelul
Centralei bilanţurilor din cadrul Băncii Centrale a Franţei (prezice riscul de
faliment al întreprinderilor franceze, după un scor cu 8 variabile).
În cadrul metodelor bancare, funcţia Z este considerată ca parte a unei
evaluări generale, analiza fiind suplimentată cu prezentarea critică şi a altor
elemente, cum ar fi: activitatea de conducere, administrarea financiară, rapoartele
experţilor contabili etc.

6. BUGETELE ÎNTREPRINDERII

6.1. Conţinutul şi rolul previziunii financiare

Previziunea financiară, ca principală activitate de planificare la nivelul


întreprinderii, îmbracă forme diferite, în funcţie de orizontul de timp pentru care se
realizează.
Pe termen lung (3-5 ani), se întocmesc planuri financiare de orientare
generală care definesc imaginea viitoare a întreprinderii, prin descrierea produselor
45
oferite, a proiectelor de fabricaţie a noilor produse, a proiectelor de cucerire a
noilor pieţe sau de orientare şi modelare generală a activităţilor şi structurii interne
a întreprinderii.
Pe termen scurt, instrumentele de realizare a previziunii financiare sunt
bugetele întreprinderii. Spre deosebire de situaţiile financiare anuale, care sunt
publicate anual în „Monitorul Oficial”, bugetele sunt destinate nevoilor interne de
orientare a activităţii întreprinderii spre realizarea scopului propus în perioada
bugetară.
Elaborarea bugetelor favorizează implementarea unui sistem de control
eficient, prin compararea realizărilor cu previziunile şi luarea măsurilor corective la
momentul oportun. De aceea, sistemul bugetar trebuie să aibă două componente:
previziunea financiară (prin sistemul bugetelor) şi controlul bugetar (prin tablouri
comparative între realizări şi previziuni). Astfel, prin compararea rezultatelor cu
previziunile, pe baza abaterilor constatate, conducerea poate lua măsuri adecvate:
fie ajustarea prevederilor bugetare, nerealiste în comparaţie cu capacitatea
întreprinderii, fie impulsionarea activităţii, pentru a apropia realizările de
previziuni.

6.2. Tipuri de bugete

Bugetele se elaborează, în general, pentru o perioadă de un an. În ţările


occidentale, există şi bugete cu periodicitate mai mare de un an (planul de
finanţare) şi cu periodicitate mai mică de un an (bugetul trezoreriei). Periodicitatea
bugetului trebuie să fie mai mare decât cea a ciclului de activitate planificată.. De
exemplu: trezoreria, având un ciclu de rotaţie semilunar, lunar, maxim 6-12 luni,
bugetul se va circumscrie acestei perioade; producţia având un ciclu de exploatare
de 3-6 luni până la un an, perioada de bugetare trebuie să fie de maxim un an.
Sistemul planificării financiare poate cuprinde trei tipuri de bugete:
– bugetele de orientare generală, pe termen lung;
– bugetele anuale, specifice diferitelor activităţi economice ale întreprin-
derii: aprovizionare, producţie, desfacere etc.;
– bugete rezultative, pentru estimarea situaţiei patrimoniale şi monetare care
rezultă din aplicarea bugetelor specifice.
În sistemul bugetar al întreprinderii, există bugete principale şi bugete
secundare. Prevederile bugetelor principale (bugetul producţiei, al vânzărilor)
determină parametrii principali pentru celelalte bugete (al investiţiilor, al
administraţiei).
Există bugete cu caracter imperativ (interzic responsabililor financiari şi
conducerii întreprinderii depăşirea previziunilor bugetare, cum ar fi: bugetul
administraţiei, bugetul investiţiilor) şi bugete orientative (oferă posibilitatea
corectării prevederilor iniţiale în funcţie de evoluţia condiţiilor concrete ulterioare).

7. PREVIZIUNEA TREZORERIEI

7.1. Noţiunea de trezorerie

Trezoreria este definită, în teoria echilibrului financiar al întreprinderii, ca


surplusul resurselor de finanţare care se degajă din întreaga activitate economică,
respectiv diferenţa dintre fondul de rulment şi nevoia de fond de rulment. Această
46
accepţiune cu caracter mai mult teoretic, fiind neoperaţională pentru gestiunea
eficientă a trezoreriei, poate fi înlocuită cu o definire în termeni de active şi pasive
de trezorerie:
TREZORERIA = ACTIVE DE TREZORERIE – PASIVE DE TREZORERIE

Activele de trezorerie cuprind: lichidităţi, active financiare, iar pasivele de


trezorerie: soldul creditor al contului curent, credite de trezorerie, credite de scont.

7.2. Bugetul de trezorerie

Bugetul de trezorerie urmăreşte asigurarea permanentă a capacităţii de plată a


întreprinderii, prin sincronizarea încasărilor cu plăţile. Nerealizarea acestui obiectiv
determină modificări în ansamblul bugetelor anuale, în ritmul investiţiilor, politica
creditelor-clienţi etc.
Bugetul de trezorerie are o importanţă deosebită în ansamblul sistemului
bugetar, fiind bugetul rezultativ şi deci măsura realismului prevederilor în toate
celelalte bugete. Bugetul trezoreriei, fiind consecinţa tuturor bugetelor, constituie o
restricţie în procesul de planificare financiară, datorată necesităţii de asigurare
permanentă a capacităţii de plată a întreprinderii.

7.3. Elaborarea bugetului de trezorerie

Elaborarea bugetului de trezorerie, prin metoda „încasări-plăţi”, presupune


două faze mai importante, şi anume:
– previziunea încasărilor şi plăţilor;
– determinarea şi acoperirea soldurilor de trezorerie rezultate din compararea
încasărilor cu plăţile.
Fluxurile de încasări şi plăţi pot fi grupate în patru mari categorii: fluxuri de
exploatare, fluxuri de trezorerie în afara exploatării, fluxuri pur financiare, fluxuri
de investire şi dezinvestire.
Bugetul de trezorerie se elaborează pe baza a trei documente de evidenţă şi
previziune: bilanţul exerciţiului încheiat, care reprezintă bilanţul de deschidere al
perioadei de previziune, contul de rezultate previzional, şi bilanţul previzional.

Încasările perioadei = Creanţe iniţiale + Venituri planificate ale perioadei - Creanţe finale
Plăţile perioadei = Datorii iniţiale + Cheltuieli planificate ale perioadei - Datorii finale

Bugetul de Bilanţul de Contul de rezultate Bilanţul


trezorerie deschidere previzional previzional

7.4. Acoperirea soldurilor de trezorerie

Soldul trezoreriei, rezultat din compararea încasărilor cu plăţile, poate fi


deficitar sau excedentar.
Deficitul previzional al trezoreriei urmează a fi acoperit din credite noi de
trezorerie sau de scont, selectate în funcţie de mărimea costului real al acestora.
Înainte de apelarea la credite, se impun anumite măsuri, cum ar fi: reducerea

47
duratei creanţelor clienţi sau solicitarea încasării în avans a unor vânzări,
prelungirea creditelor-furnizori, reducerea temporară a plăţilor etc.
Excedentul previzional al trezoreriei poate fi consecinţa unui fond de rulment
prea mare determinat de angajarea unor datorii pe termen lung fără o utilizare
imediată sau a unei nevoi de fond de rulment mai mică decât fondul de rulment,
determinată de scadenţa mult mai mare a plăţilor decât cea a încasărilor. Obligaţia
trezorierului, în acest caz, este de a plasa excedentul de trezorerie în condiţii de
rentabilitate ridicată, risc redus şi lichiditate maximă.
Creditele angajate pentru acoperirea deficitelor de trezorerie generează plăţi
suplimentare care majorează necesarul de finanţat, iar plasamentele excedentelor
de trezorerie sunt aducătoare de venituri suplimentare care majorează încasările.
De aceea, la determinarea soldului final al trezoreriei se vor avea în vedere şi
aceste influenţe.

8. GESTIUNEA CICLULUI DE EXPLOATARE

8.1. Conţinutul gestiunii ciclului de exploatare

Gestiunea ciclului de exploatare este partea cea mai semnificativă a gestiunii


financiare a întreprinderii datorită ponderii importante pe care o deţin activele şi
pasivele circulante în totalul bilanţului întreprinderilor.
Prin gestiunea eficientă a ciclului de exploatare se urmăresc creşterea renta-
bilităţii activităţii şi diminuarea riscului economic şi financiar. Relaţia renta-
bilitate-risc este armonizată atunci când se realizează echilibrul între necesarul de
active circulante şi sursele mobilizate pentru finanţarea lui.
Creşterea rentabilităţii trebuie privită pe cele două componente bilanţiere ale
ciclului de exploatare: activele circulante şi pasivele circulante. Rentabilitatea
activelor circulante este influenţată de mai mulţi factori care sunt luaţi în
considerare în vederea creşterii acesteia: nivelul aprovizionării, producţiei şi al
desfacerii; cheltuielile de producţie şi viteza de rotaţie. Rentabilitatea pasivelor
circulante presupune reducerea costurilor capitalurilor necesare, mărirea decalajelor
de plăţi favorabile ce rezultă din datoriile către furnizori, salariaţi, buget etc.
Diminuarea riscului trebuie analizată tot pe cele două componente. În ceea ce
priveşte activele circulante, se urmăreşte eliminarea rupturii de stoc, a lipsei de
lichidităţi, a întreruperilor accidentale în aprovizionare, funcţionare, livrare etc. La
nivelul pasivelor circulante, diminuarea riscului presupune reducerea sau
eliminarea deficitului de capitaluri temporare solicitate de exploatare, creşterea
autonomiei financiare a ciclului de exploatare.
Gestiunea ciclului de exploatare cuprinde următoarele două activităţi:
determinarea necesarului de active circulante şi determinarea surselor de finanţare
a ciclului de exploatare. Alegerea nivelului activelor circulante, precum şi a
modului de finanţare a acestora este legată de atitudinea personală a conducerii
întreprinderii privind optimizarea relaţiei rentabilitate-risc.
Raportul dintre vânzări (cifra de afaceri) şi nivelul activelor circulante
necesare realizării acestora este specific fiecărei întreprinderi. În funcţie de acest
raport, se pot identifica trei politici de gestiune a ciclului de exploatare cu efecte
diferite asupra rentabilităţii şi riscului: politica ofensivă (agresivă) – conducătorii
întreprinderii acceptă riscuri mari, mizând pe rentabilitate ridicată; politica
defensivă – o politică de aversiune faţă de risc, chiar în detrimentul unei
48
rentabilităţi mai moderate; politica echilibrată (intermediară) – armonizează relaţia
contradictorie dintre rentabilitate şi risc.

8.2. Gestiunea stocurilor

Funcţionarea normală şi continuă a ciclului de exploatare necesită existenţa


unor stocuri de mijloace circulante în toate fazele activităţii economice din
întreprindere. Ele se referă la materii prime şi materiale, produse finite, creanţe
asupra clienţilor şi debitorilor şi disponibilităţile băneşti din casă sau bancă.
Stocurile se exprimă fizic şi valoric, dar pot fi determinate şi în număr de zile.
Mărimea financiară a stocurilor este dată de mărimea capitalurilor necesare
pentru constituirea şi păstrarea lor. Deoarece în perioada dintre momentul alocării
capitalurilor şi vânzarea-încasarea produselor sau serviciilor, la realizarea cărora
participă, aceste capitaluri sunt blocate, neputând fi utilizate în alte plasamente
rentabile, s-ar părea că cel mai economic ar fi un proces de exploatare fără stocuri.
Însă, aceasta ar implica o creştere considerabilă a cheltuielilor de aprovizionare. De
aici se desprinde concluzia că politica de urmat în gestiunea stocurilor trebuie
aleasă pe baza unei analize temeinice a costurilor de stocaj.
Mărimea optimă a stocurilor va fi aceea care armonizează relaţia contra-
dictorie dintre cheltuielile de aprovizionare (Ca), variabile în funcţie de numărul
aprovizionărilor, şi cheltuielile de depozitare (Cd), variabile în raport cu mărimea
stocurilor.

8.3. Optimizarea mărimii stocurilor

Modelul Wilson-Whitin, care optimizează mărimea stocului, porneşte de la


costul total (Ct=Ca+Cd) cu formarea stocurilor, care trebuie minimizat, în
condiţiile maximizării rentabilităţii activităţii de exploatare.
Pe baza acestui model se ajunge la relaţia de calcul a stocului optim:
2Nxca
Sopt =
Txcd
unde: N = necesarul de aprovizionat luat în calcul
ca = costul fix unitar pentru pregătirea unei noi aprovizionări
T = intervalul de timp considerat pentru reglementarea stocului
cd = costul de depozitare pe unitatea de stoc în unitatea de timp
Schimbând semnificaţia variabilelor Ca şi Cd din cadrul modelului, acesta
poate fi extins şi pentru optimizarea stocurilor de produse în curs de fabricaţie şi a
celor de produse finite.

9. DETERMINAREA NECESARULUI DE FINANŢARE


A CICLULUI DE EXPLOATARE

Necesarul de finanţare a ciclului de exploatare exprimă nevoia totală de


capitaluri pentru procurarea stocurilor şi asigurarea unui sold normal de creanţe
care să determine desfăşurarea eficientă a ciclului de exploatare.
Stabilirea şi analiza necesarului de finanţare a ciclului de exploatare (NFCE)
reprezintă o etapă importantă a planificării echilibrului financiar pe termen scurt
49
întrucât furnizează informaţiile referitoare la capitalurile ce urmează a fi investite
în activele circulante. Determinarea acestui indicator va respecta regula enunţată la
gestiunea stocurilor, adică rentabilitate maximă/risc minim, în măsura
posibilităţilor concrete ale întreprinderii.
Există două mari categorii de metode de calcul al NFCE: metodele analitice
şi metodele sintetice; ambele se bazează fie pe costurile exploatării, fie pe cifra de
afaceri.

9.1. Metode de determinare a NFCE

Metodele analitice constau în determinarea mărimii NFCE pe elemente de


stocuri (de materii prime şi materiale, de produse în curs de fabricaţie, de produse
finite), iar în cadrul acestora, pe fiecare material sau produs nominalizat în parte şi
pe fiecare tip de stoc (curent, de siguranţă, de condiţionare, de transport interior).
Aceste metode presupun calcule complexe şi costuri ridicate, motiv pentru care se
recomandă utilizarea lor numai în anumite situaţii, cum ar fi: modificări structurale
considerabile ale activităţii întreprinderii (fuziuni, absorbţii, deschiderea de noi
unităţi etc.); determinarea nevoii de finanţare medii anuale, urmând ca pentru
nevoile trimestriale să se utilizeze metode sintetice.
Metodele sintetice sunt recomandate în condiţii de relativă stabilitate
economică a întreprinderii. Costul acestora este sensibil mai mic decât al celor
analitice. Aceste metode constau în calculul totalului de active circulante în funcţie
de volumul planificat al activităţii de exploatare şi de viteza de rotaţie înregistrată
în anul precedent, corectată cu elementele previzionate pentru anul de plan.

9.1.1. Metodele analitice de determinare a NFCE

Medodele analitice bazate pe costul exploatării constau în calculul NFCE


pornind de la elementele de cheltuieli specifice fiecărei etape a ciclului de
exploatare:
NFCE= Cmz x t x k, unde:
Cmz = cheltuielile fiecărei etape a ciclului de exploatare;
t = timpul între două reconstituiri succesive ale stocurilor;
k = coeficientul de corecţie specific pentru unele faze în care cheltuielile nu
cresc uniform sau nu rămân constante pe toată perioada imobilizării.
Costurile pentru formarea stocurilor sunt determinate pe diverse faze, şi
anume: aprovizionare, producţie, desfacere şi încasare. Costurile anuale
determinate prin însumarea acestora se împart la numărul de zile dintr-un an (360)
şi se obţin cheltuielile medii zilnice cu formarea unei unităţi de stoc.
Necesarul de finanţat mediu anual se calculează pe elemente de stocuri astfel:
– pentru fiecare stoc de materiale semnificative;
– pentru elementele nesemnificative de materiale (nenominalizate, diverse);
– pentru fiecare produs semnificativ în curs de fabricaţie;
– pentru obiectele de inventar de mică valoare sau scurtă durată;
– pentru produsele facturate şi neîncasate (clienţi).
Medode analitice bazate pe cifra de afaceri
Aceste metode pornesc de la relaţia de proporţionalitate dintre NFCE şi cifra
de afaceri a perioadei de gestiune considerate (trimestrul):

50
CA previzionată
NFCE = x Rc , unde :
90
Rc = rata cinetică specifică fiecărui element de activ circulant, respectiv
durata de rotaţie a activelor circulante în raport cu cifra de afaceri.
Astfel determinat, NFCE trimestrial al celor patru categorii de active
circulante (materiale, produse în curs, produse finite, creanţe-clienţi) poate fi
înscris în cadrul unui bilanţ previzional, constituind grupa nevoilor ciclice de
capitaluri.

9.1.2. Metodele sintetice de determinare a NFCE

Ca şi metodele analitice, metodele sintetice se bazează tot pe relaţia de


proporţionalitate între necesarul de active circulante şi costurile exploatării sau
cifra de afaceri. În schimb, ele au avantajul simplităţii, deoarece conduc la
determinarea întregului necesar de finanţat trimestrial, şi nu pe fiecare element
component de active circulante. Metodele sintetice se bazează pe diferiţi indicatori
ai activităţii de exploatare:
• viteza de rotaţie în funcţie de costurile exploatării
q1 x c1
NFCE trim = x Dr0
90
q1 = producţia fizică previzionată trimestrial;
c1 = costul complet unitar antecalculat;
Dr0 = viteza de rotaţie din perioada precedentă.
• Activele circulante la 1000 lei producţie marfă (AC/1000)
q1 x c1 x AC/1000 x 4
NFCEtrim =
1000
• Rata cinetică pe total active circulante (Rc0)

CAtrim plan
NFCEtrim = x Rc0, unde :
90

Sold mediu AC0


Rc = x 360
CA0
Pentru a apropia rezultatele metodelor sintetice de cele ale metodelor
analitice, se ajustează necesarul de finanţat cu un coeficient de degresivitate a
creşterii activelor circulante.
În concluzie, rezultatele oferite de metodele analitice, foarte apropiate de cele
determinate prin metode sintetice, în condiţii de costuri diferite, recomandă
utilizarea metodelor sintetice în calculul necesarului de finanţare a ciclului de
exploatare previzional.

51
10. SURSELE DE FINANŢARE A CICLULUI DE EXPLOATARE

În capitolul precedent au fost prezentate stabilirea şi determinarea necesarului


de finanţare a ciclului de exploatare. Pentru acoperirea acestuia sunt necesare surse
la dispoziţia întreprinderii. Decizia de finanţare a ciclului de exploatare, respectiv
identificarea şi mobilizarea resurselor disponibile, este ultima etapă de realizare a
echilibrului financiar pe termen scurt. Sursele de care dispune întreprinderea sunt
de trei feluri: surse proprii, surse atrase şi surse împrumutate.

10.1. Sursele proprii de finanţare a ciclului de exploatare

Continuitatea activităţii întreprinderii presupune înnoirea permanentă a


stocurilor şi creanţelor. Acest aspect aduce în discuţie problema existenţei unor
surse permanente pentru finanţarea acestor nevoi. Întreprinderea dispune de o
asemenea sursă, şi anume fondul de rulment.
Fondul de rulment reprezintă un surplus de resurse permanente degajat din
finanţarea pe termen lung a nevoilor permanente, care este folosit pentru realizarea
echilibrului financiar la nivelul exploatării şi trezoreriei. Astfel, întreprinderea are
la dispoziţie o sursă sigură de capital mobilizat pe termen lung, care nu trebuie
permanent reînnoită.
Fondul de rulment trebuie dimensionat astfel, încât să angajeze costuri de
capital minime: dividende pentru fondul de rulment propriu şi dobânzi pentru cel
împrumutat. Totodată, el trebuie să asigure echilibrul financiar.
Fondul de rulment = Capitaluri permanente – Imobilizări
global (FRG)
Fondul de rulment = Capitaluri proprii – Imobilizări
propriu (FRP)
Fondul de rulment = FRG – FRP
împrumutat (FRÎ)
Pe măsura reînnoirii stocurilor şi creanţelor, se reînnoiesc şi datoriile către
furnizori, salariaţi, stat etc. Deci, nevoia netă de capitaluri pentru finanţarea ciclului
de exploatare este dată de diferenţa dintre NFCE şi datoriile de exploatare, ceea ce
reprezintă nevoia de fond de rulment (NFR). Tocmai această diferenţă trebuie
acoperită din surse cvasipermanente (FR), care să permită şi degajarea unei
trezorerii pozitive la sfârşitul exerciţiului. Mărimea fondului de rulment pentru anul
viitor se va aprecia în funcţie de nivelul investiţiilor şi al producţiei.

10.2. Sursele atrase pentru finanţarea ciclului de exploatare

Echilibrul financiar pe termen scurt este realizat pe baza surselor atrase de la


terţi, aflate la dispoziţia întreprinderii între data angajării datoriilor şi cea a
scadenţei lor. Aceste pasive circulante au în contrapartidă decalajele care apar la
nivelul activelor circulante, adică între momentul angajării creanţelor şi cel al
încasării acestora. Deci, întreprinderea va urmări ca decalajul de plăţi să fie
superior celui de încasări, întrucât datoriile către terţi reprezintă surse de capital
atrase gratuit până la scadenţa lor. Deoarece depăşirea termenelor legale de plată
privind obligaţiile faţă de stat implică amenzi şi penalităţi semnificative,
întreprinderile sunt tentate să amâne plata datoriilor către furnizori.

52
În economia românească, amenzile şi penalităţile pentru întârzierea plăţii
către furnizori fiind nesemnificative, s-a ajuns la situaţia unui blocaj al
capitalurilor, întrucât viteza de rotaţie a acestora a scăzut foarte mult, cu consecinţe
grave asupra rentabilităţii lor şi a activităţii economice, în general.
Pe parcursul unei anumite perioade (exerciţiu financiar, trimestru), există în
permanenţă un sold al pasivelor circulante, reprezentând resurse la dispoziţia
întreprinderii. Soldul minim al acestor datorii le conferă un caracter stabil, ele
putând fi considerate resurse stabile la dispoziţia întreprinderii.
Previziunea surselor atrase impune o clasificare a lor în:
– datorii cu sold zilnic crescător şi scadenţe fixe (datorii salariale, privind
impozitul pe salarii, contribuţii la asigurări sociale, energie, telefon etc.);
– datorii cu sold variabil şi scadenţe variabile (datorii faţă de furnizori,
constituirea de rezerve, garanţii, pentru reparaţii etc.).

10.3. Sursele împrumutate pentru finanţarea ciclului de exploatare

Atunci când sursele proprii şi atrase nu sunt suficiente pentru finanţarea


stocurilor şi celorlalte cheltuieli de exploatare, întreprinderea este obligată să
recurgă la împrumuturi: credite bancare pe termen scurt (credite de trezorerie sau
de scont).
Necesarul de credite de trezorerie se stabileşte trimestrial, în cadrul Planului
de trezorerie astfel:
Necesar trimestrial de credite de trezorerie=(stocuri+alte active şi cheltuieli
pentru realizarea producţiei) – (fond de rulment+surse atrase+încasări din
vânzarea producţiei)

Prin compararea nevoii de capitaluri circulante cu resursele de capitaluri


circulante, se obţin fie un deficit de trezorerie, fie un excedent de trezorerie.
Deficitul de trezorerie va fi acoperit prin solicitarea unor credite pe termen scurt în
trimestrul respectiv peste nivelul celor aflate în sold din trimestrul anterior (dacă
plafonul aprobat de bancă permite).
În situaţia în care plafonul este depăşit şi banca nu mai acordă credite,
întreprinderea trebuie să apeleze la alte surse, cum sunt:
– credite de scont, dacă are efecte comerciale de vândut;
– credite de afacturare, dacă poate apela la societăţi de factoring, care
preiau contra comision facturile întreprinderii spre urmărire şi
încasare.
Selecţia uneia sau alteia dintre modalităţile de acoperire a deficitului de
trezorerie se face în funcţie de costul real al creditului respectiv, alegându-se
creditul cu costul cel scăzut.

11. DECIZIA DE INVESTIŢII

Decizia de investiţii se bazează pe un complex de informaţii privind


necesitatea efectuării investiţiei, oportunitatea, durata de execuţie şi de exploatare,
volumul cheltuielilor şi resurselor financiare, fluxurile de intrare şi ieşire de
lichidităţi, durata recuperării şi rentabilitatea investiţiei.

53
11.1. Noţiunea de investiţie

În sens contabil, investiţia înseamnă alocarea unor disponibilităţi pentru


producerea sau achiziţionarea unor noi imobilizări, adică active imobilizate
corporale, necorporale şi financiare.
În sens monetar, investiţia poate fi definită ca totalitatea cheltuielilor angajate
în vederea obţinerii unor venituri monetare superioare.
În funcţie de riscul pe care îl implică, investiţiile pot fi:
– investiţii de înlocuire – presupun un risc scăzut, deoarece nu implică
modificări ale tehnologiei de fabricaţie, noile echipamente având caracteristici
similare celor vechi;
– investiţii de modernizare – implică un risc mic ca urmare a unor modificări
neesenţiale în tehnologia de fabricaţie; scopul acestor investiţii este ameliorarea
rentabilităţii şi productivităţii;
– investiţii de dezvoltare – presupun un risc mai mare, legat de creşterea
întreprinderii şi desfacerea produselor pe pieţele tradiţionale sau pe pieţe noi;
– investiţii strategice – se caracterizează printr-un grad de incertitudine
ridicat, întrucât implică schimbări radicale la nivelul tehnologiei de fabricaţie şi al
structurii organizatorice a întreprinderii: automatizarea procesului de producţie,
fuzionarea cu alte societăţi, deschiderea unei noi filiale etc.
Primele două categorii de investiţii vor fi finanţate din credite bancare pe
termen lung, întrucât rentabilitatea este sigură şi riscul scăzut. Ultimele două tipuri
vor fi finanţate îndeosebi din surse proprii (autofinanţarea, aport de capital) şi mai
puţin din surse împrumutate, mai greu de procurat datorită incertitudinii şi riscului
ridicat.

11.2. Criterii financiare pentru evaluarea investiţiilor

Criteriile de evaluare a proiectelor de investiţii au în vedere influenţa acestora


asupra următorilor indicatori:
1) rezultatele şi rentabilitatea întreprinderii;
2) echilibrul financiar;
3) nivelul riscului suportat de întreprindere.
1) Evaluarea incidenţei proiectelor de investiţii asupra rentabilităţii
întreprinderii se face cu ajutorul unor indicatori de rezultate, calculaţi prin
raportarea fondurilor necesare de alocat la rezultatele viitoare, posibile de realizat.
Evaluarea proiectului de investiţii se poate face fie prin compararea
veniturilor totale cu cheltuielile totale angajate de investiţia respectivă, fie prin
confruntarea cash-flow-urilor generate de investiţie. Datorită caracterului pur
monetar al analizei financiare a investiţiilor, rezultatul obţinut prin compararea
încasărilor (veniturilor monetare) cu plăţile (cheltuielile monetare) induse de
realizarea investiţiei este cel mai relevant.
2) Investiţia va genera procurarea de resurse externe suplimentare sau o
prelevare asupra fondului de rulment cu micşorarea trezoreriei (pentru achiziţia sau
producerea imobilizării) şi o nevoie de fond de rulment suplimentară (calculată ca
diferenţă între variaţia stocurilor şi creanţelor comerciale imputabile investiţiei şi
variaţia datoriilor către furnizori). Pe de altă parte, investiţia produce ea însăşi o
capacitate suplimentară de finanţare, dată de fluxurile monetare viitoare deter-
minate de investiţie, precum şi de o eventuală cesiune a imobilizării respective.
54
Incidenţa investiţiilor asupra echilibrului financiar rezultă din confruntarea
nevoilor suplimentare cu resursele suplimentare pe care le degajă.
2) Nivelul riscului pe care îl suportă o întreprindere este dat de trei tipuri de
risc: risc de insolvabilitate, risc de exploatare, risc financiar.
Investiţia, având incidenţă asupra trezoreriei, duce la sporirea riscului de
insolvabilitate sau de faliment.
Caracterul incert al activităţii şi rezultatelor viitoare presupune o accentuare a
riscului de exploatare. Acest risc este dat gradul de instabilitate şi variabilitate al
rezultatelor .
Finanţarea suplimentară pe care o implică investiţia expune întreprinderea la
un risc financiar a cărui amploare depinde de raportul dintre rata de randament a
activelor investite (rentabilitatea economică) şi costul resurselor utilizate.
Evaluarea proiectelor de investiţii se poate face prin metode tradiţionale
şi/sau prin metode bazate pe actualizare.

11.3. Metode tradiţionale de evaluare a proiectelor de investiţii

Aceste metode au avantajul că sunt simple şi uşor de utilizat. Însă comportă


limite, datorită faptului că se referă la valori medii, neglijând astfel eventuala lor
instabilitate. Indicatorii de eficienţă utilizaţi în cadrul lor sunt:
Rezultatul mediu anual
a) Rentabilitate medie =
Suma medie a cap. angajat
b) Indicele de profitabilitate neactualizat (Ip):
n
∑ CFt
Ip = t , unde : CFt = fluxul de trezorerie anual;
I0
I0 = capitalul investit
c) Termenul de recuperare a capitalului investit neactualizat
Se calculează din următoarea formulă:
n
∑ CFt = I 0
t =1

11.4. Metode bazate pe actualizare pentru evaluarea investiţiilor

Aceste metode oferă o bază obiectivă în aprecierea investiţiilor, întrucât


elimină influenţa timpului, aducând toate operaţiile la acelaşi moment de referinţă
(de obicei, momentul punerii în funcţiune a investiţiei). În acest scop, se
capitalizează alocările de resurse anuale şi se actualizează fluxurile anuale rezultate
pe toată durata de viaţă a investiţiei.
Capitalizarea se bazează pe formula dobânzii compuse:
Sn=S0(1+r)n, r = rata de capitalizare, S0 = capitalul investit, Sn = valoarea
capitalului investit, după n ani.
Actualizarea presupune calculul valorii actuale a unei sume din viitor:

55
S0=Sn/ (1+r)n, unde r = rata de actualizare, S0=suma la momentul actual,
Sn = suma din viitor (după n ani).
La calculul ratei de actualizare, se ia în considerare o rată de bază, la care se
adaugă o primă de risc. Luarea în calcul a riscului se face fie pe baza unei cote din
rata de bază, fie prin descompunerea riscului pe diferiţi factori.
Principalii indicatori de eficienţă calculaţi prin aplicarea metodelor bazate pe
actualizare sunt:
a) Termenul mediu de recuperare
n -t
∑ CF(1+ k)
TR =
Costul initial al invest. CFact/an = t =1
n
CF mediu anual actualizat
b) Valoarea actuală netă (VAN) exprimă surplusul de capital rezultat la
încheierea duratei de viaţă a investiţiei (inclusiv valoarea reziduală):

n -t
VAN = ∑ CFt (1+ r)
t =1
c) Indicele de profitabilitate (Ip) exprimă valoarea actuală netă scontată
pentru o cheltuială iniţială de investiţie de o unitate monetară:
n -t
∑ CFt (1 + r)
Ip = t = 1
CF0
d) Rata internă de rentabilitate (RIR) reprezintă rata de actualizare a
fluxurilor viitoare de trezorerie pentru care VAN = 0. Se deduce din ecuaţia:
n -t
∑ CFt (1 + RIR) - I 0 = 0
t =1

12. DECIZII DE FINANŢARE PE TERMEN LUNG

Luarea unei decizii de finanţare presupune alegerea între sursele proprii şi


cele împrumutate, în funcţie de costul acestora, şi anume: rentabilitatea financiară
pretinsă de acţionari, pentru capitalurile proprii şi rata dobânzii, pentru cele
împrumutate. Costul total se calculează ca un cost mediu ponderat al diferitelor
surse de finanţare.

12.1. Sursele proprii interne

Sursele proprii interne de finanţare sunt autofinanţarea şi vânzarea de active


fizice şi financiare.
Autofinanţarea reprezintă acumularea de capital degajată în cursul
exerciţiului contabil încheiat. Este cea mai eficientă resursă de finanţare a nevoilor
permanente, capitalul intern din autofinanţare nefiind, în general, costisitor:
56
Autofinanţarea=Capacitatea de autofinanţare (CAF) – Dividende plătite
CAF se constituie din amortizările şi provizioanele calculate şi neutilizate
încă, precum şi din mărimea profitului net nerepartizat încă.
Vânzarea de active fizice şi financiare reprezintă activitatea de dezinvestire a
capitalurilor alocate anterior în activele întreprinderii, în scopul oferirii unei surse
interne de finanţare a investiţiilor viitoare. Această sursă se degajă numai dacă
vânzarea activelor se realizează cu un câştig de capital (valoarea de vânzare este
mai mare decât valoarea neamortizată reevaluată). Vânzarea presupune recuperarea
deodată a capitalului care s-ar fi amortizat pe o anumită perioadă.

12.2. Sursele proprii externe

Acestea sunt reprezentate de aporturile noi de capital şi de subvenţii de la


bugetul statului.
Aporturile noi de capital sunt folosite pentru majorarea capitalului social.
Există, de asemenea, şi alte căi de majorare a capitalului social: încorporarea
rezervelor, fuziunea sau absorbţia, conversia datoriilor. Dintre toate aceste căi,
numai majorarea capitalului prin aport în numerar este considerată o operaţiune de
finanţare directă, deoarece aduce întreprinderii lichidităţi suplimentare, celelalte
fiind numai conversii ale posturilor de pasiv, fără a determina creşterea surselor de
finanţare.
Cea mai frecvent utilizată metodă de majorare a capitalului prin aporturi noi
în numerar este emisiunea de noi acţiuni la o valoare stabilită în funcţie de valoarea
bursieră a vechilor acţiuni. Emisiunea de noi acţiuni are ca efect diluarea valorii
capitalului pe acţionar, diluarea beneficiului pe acţiune, precum şi diluarea puterii
exercitate de acţionari (în condiţiile în care vechii acţionari nu pot cumpăra noi
acţiuni). Pentru compensarea acestor efecte, vechii acţionari vor primi un anumit
număr de drepturi de subscriere, pe care le pot folosi pentru a achiziţiona acţiuni
noi sau le pot vinde noilor acţionari care vor să subscrie la capitalul întreprinderii.
Numărul drepturilor de subscriere de care trebuie să dispună sau pe care trebuie să
achiziţioneze cumpărătorul unei noi acţiuni este determinat ca raport între numărul
de acţiuni vechi şi numărul de acţiuni noi.

12.3. Sursele împrumutate

Principalele surse împrumutate pe termen lung sunt împrumuturile de la


bănci şi împrumuturile obligatare.
Împrumuturile de la bănci sunt, în general, specifice întreprinderilor care nu
cotează la bursă. Banca acordă împrumutul numai în condiţiile garantării certe a
rambursării lui, fapt pentru care realizează o analiză financiară a lichidităţii,
solvabilităţii, rentabilităţii, dar şi a proiectelor de investiţii ale întreprinderii.
Împrumuturile obligatare reprezintă o formă specială de credit pe termen
lung, caracterizată prin emisiunea şi vânzarea către public a titlurilor de creanţă
asupra unei societăţi, numite obligaţiuni. Aceste titluri nu conferă un drept de
decizie asupra activităţii întreprinderii şi nici beneficiile generate de creşterea
întreprinderii, ca în cazul acţiunilor.
Se poate aprecia că împrumuturile obligatare au un cost mai mic decât
subscrierile la capitalul social, deoarece investiţia în acţiuni comportă şi un risc mai
mare în ceea ce priveşte evoluţia economică a întreprinderii. Pe această bază,
57
putem concluziona că remunerarea capitalurilor împrumutate este mai mică decât
cea a capitalurilor proprii, ceea ce justifică, în anumite situaţii, creşterea îndatorării
întreprinderii ca o posibilă cale de creştere a rentabilităţii acesteia.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Marin Dumitru, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Fundaţiei România


de Mâine, Bucureşti, 2003.
2. Gheorghe Manolescu, Finanţele întreprinderii, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2001.
3. Georgeta, Vintilă, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi
pedagogică, Bucureşti. 2003.
4. Marin Dumitru, Elena Mariana Glăvan, Gestiunea financiară a întreprinderii –
Teste grilă. Probleme rezolvate şi propuse spre rezolvare, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2003.
5. Ion Stancu, Finanţe, Editura Economică, Bucureşti, 2002.
6. Paul Bran, Finanţele întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

58
FINANŢE LOCALE
Lector univ. dr. MARIANA-CRISTINA CIOPONEA

OBIECTIVE

Disciplina Finanţe locale abordează principalele aspecte ale finanţelor


locale în contextul internaţional actual.
Această disciplină transmite studenţilor cunoştinţe teoretice referitoare la:
tendinţa actuală manifestată pe plan mondial cu privire la descentralizare; relaţia
dintre descentralizare şi dezvoltare; autonomia locală; dezvoltarea economică
locală; instrumentele politicii de dezvoltare economică locală; modalităţi de
finanţare a politicilor de dezvoltare locală. Totodată sunt prezentate instrumentele
de planificare financiară la nivel local, precum şi bugetul local.
Studiul acestei discipline îmbracă următoarele forme: cursuri (prelegeri),
seminarii, dezbateri, elaborarea de referate, analize sau recenzii ale unor acte
normative, lucrări de specialitate etc.

1. CONTEXTUL INTERNAŢIONAL ACTUAL


AL FINANŢELOR LOCALE

Marile transformări contemporane care se manifestă în planul proceselor


economice şi sociale se răsfrâng, cu intensitate mai mare sau mai mică, şi asupra
colectivităţilor locale. Astfel, analizând contextul economic şi financiar al actualei
etape, experţii instituţiilor financiare internaţionale au remarcat următoarele
tendinţe dominante:
– descentralizarea;
– procesul de globalizare;
– manifestarea competitivităţii pe plan mondial.
Toate aceste procese au impact inclusiv asupra finanţelor locale.

1.1. Descentralizarea – tendinţă actuală manifestată pe plan mondial

Descentralizarea modifică în mod radical funcţiile administraţiei publice


locale şi impune utilizarea unor resurse financiare importante.
În literatura de specialitate este formulată o teoremă a descentralizării,
conform căreia bunăstarea generală se maximizează dacă serviciile publice sunt
realizate la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetăţean.
Această teoremă se bazează pe următoarele principii:
– subsidiaritatea – realizarea unei funcţii publice la nivelul administrativ
inferior, ori de câte ori este posibil;
– echivalenţa fiscală – transferarea funcţiilor de la administraţia centrală la
cea locală trebuie să se realizeze concomitent cu asigurarea unui nivel
corespunzător al veniturilor, asupra cărora autoritatea publică trebuie să aibă în
mare măsură controlul. Un nou serviciu public (pe care trebuie să-l ofere
administraţia locală, în completarea celor oferite până la un moment dat) necesită
59
cheltuieli suplimentare, care implică venituri superioare. Jurisdicţia, care are în
sarcină un anumit serviciu public, este cea care trebuie să decidă asupra
cheltuielilor necesare, în concordanţă cu veniturile disponibile;
– autoritatea administraţiei locale de a decide discreţionar privitor la
realizarea unei funcţii publice lăsată în competenţa sa;
– repartizarea funcţiilor publice între administraţia centrală şi cea locală
(pornind de la o grădiniţă de copii, până la apărarea naţională) trebuie să ţină seama
de diversitatea beneficiilor sociale şi aria diferită a acestora.
Pe plan european, mediile academice, politice şi decizionale manifestă un
interes tot mai mare pentru descentralizarea financiară şi macroeconomia
administraţiei locale. În ultimele decenii, dezbaterile şi reformele instituţionale au
vizat aspecte, cum sunt:
– furnizarea şi oferta majorităţii serviciilor sectorului public de către
administraţia locală, întrucât beneficiile sunt localizate, iar costurile mai reduse;
– restrângerea gamei de servicii ale administraţiei centrale la cele cu caracter
exclusiv naţional, pentru care nu se pune problema operaţionalizării preferinţelor
colectivităţilor locale (apărare, politică externă);
– limitarea administraţiei locale la furnizarea de servicii pe care piaţa nu
reuşeşte să le ofere pentru fiecare colectivitate locală şi pentru care este prevăzut
un nivel scăzut al taxelor locale;
– rolul descentralizării în repartizarea veniturilor şi averilor, dată fiind
opoziţia dintre economiile de scară şi descentralizare;
– posibilitatea concentrării administraţiilor locale;
– beneficiile unei reprezentări politice mai bune.
– corelaţia dintre descentralizare şi dezvoltare locală, prima devenind tot mai
mult o condiţie pentru realizarea celei de a doua.
Pentru transpunerea în practică a unor aspecte şi tendinţe precum cele
enumerate mai sus, finanţele locale se confruntă cu rezolvarea unor probleme
concrete, dintre care:
– clarificarea raporturilor dintre administraţia centrală şi cea locală/regională;
– reforma modului de furnizare a serviciilor publice la nivel local, în sensul
producerii şi furnizării majorităţii acestora în regim privat;
– facilitarea accesului colectivităţilor locale/regionale la piaţa financiară şi
trecerea la finanţarea pe proiect a investiţiilor;
– dezvoltarea pieţelor financiare naţionale;
– clarificarea situaţiei şi procedurilor de faliment al administraţiilor
locale/regionale;
– îmbunătăţirea gestiunii administraţiilor locale/regionale, prin: audit intern
de calitate, proceduri contabile mai clare şi transparente;
– necesitatea încadrării nivelului îndatorării administraţiilor locale/regionale
în criteriile Tratatului de la Maastricht.

1.2. Relaţia descentralizare-dezvoltare economică locală

Între descentralizare şi dezvoltare locală sunt raporturi directe, de influen-ţare


reciprocă. Descentralizarea trebuie concepută ca o reformă politică, juridică şi
economică. Astfel, logica descentralizării conduce la realizarea dezvoltării
economice locale, întrucât:
60
– favorizează o mai bună organizare şi adaptare a serviciilor publice la
nevoile utilizatorilor (colectivităţilor locale);
– oferă decidenţilor relee de comunicare mult mai accesibile;
– ţine cont de diversitatea situaţiilor, concomitent cu luarea în considerare a
riscului de accentuare a inegalităţilor dintre diferite zone ale ţării şi cu menţinerea
viziunii de ansamblu asupra teritoriului naţional.
Dezvoltarea economică locală trebuie să se sprijine pe eficacitate şi pe
spiritul întreprinzător.

1.3. Autonomia colectivităţilor locale

Comunităţile locale reprezintă colectivităţi umane, delimitate teritorial din


punct de vedere politic şi administrativ care au autorităţi publice diferite de cele
centrale ale statului.
În statele democrate, funcţionarea administraţiilor locale se bazează pe prin-
cipiile descentralizării şi autonomiei locale. Prin asemenea reglementări se
urmăreşte:
– delimitarea patrimoniului public aflat în proprietatea primăriilor de cel aflat
în proprietatea statului;
– crearea instrumentelor administrative necesare autorităţilor locale pentru
îndeplinirea în bune condiţiuni a atribuţiilor care le revin;
– asigurarea unor condiţii favorizante pentru dezvoltarea economică locală.
Problematica generală a autonomiei locale pentru statele europene reprezintă
obiectul Cartei Europene a Autonomiei Locale.

2. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ LOCALĂ/REGIONALĂ

Dezvoltarea locală este un proces de diversificare şi de dezvoltare a activităţii


economice şi sociale la nivelul unui teritoriu, pornind de la mobilizarea şi
coordonarea resurselor existente.

2.1. Conceptul de dezvoltare economică locală

În condiţiile globalizării economiilor, accentuării fenomenului de deloca-


lizare a întreprinderilor, evoluţiei configuraţiilor interne ale marilor grupuri
industriale, diversificării mijloacelor şi sporirii vitezei de informare, cresc şi
aşteptările privitoare la serviciile publice locale, ceea ce necesită politici speciale
care vizează dezvoltarea economică şi socială locală.
Dezvoltarea locală poate apărea în mod spontan (fără a fi rezultatul unei
politici de dezvoltare locală) dar, în acelaşi timp reprezintă un domeniu care se
interferează cu alte domenii de interes public şi anume:
– politicile de amenajare a teritoriului (asemănarea constă în faptul că ambele
intenţionează să influenţeze localizarea întreprinderilor şi a forţei de muncă; ceea
ce le deosebeşte este faptul că amenajarea teritoriului vizează echilibrul spaţial, în
timp ce politicile de dezvoltare locală urmăresc repartizarea şi corectarea acesteia
doar la nivel local);
– politicile urbane (centrele urbane au încercat întotdeauna să atragă activităţi
economice şi n tehnologii de vârf, prin dezvoltarea de mari proiecte mobiliare şi de
infrastructură);
61
– politicile sociale (ambele domenii au numeroase obiective comune:
sprijinirea comerţului şi serviciilor în zonele rurale, crearea de noi locuri de muncă
în apropierea zonelor rurale, desfăşurarea unor activităţi economico-sociale
stabile);
– politicile industriale (dezvoltarea locală este complementară politicilor
industriale în susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii şi în crearea de noi
întreprinderi).
Având în vedere aceste interferenţe, se poate afirma că dezvoltarea locală nu
este obiectul unei politici izolate, iar intervenţiile locale orientate spre dezvoltare
vizează în acelaşi timp domenii diferite.
Dezvoltarea locală reprezintă un proces global, o strategie integrată, al cărui
obiectiv este de a promova o altă manieră de a concepe oraşele, punând accent
asupra noţiunii de solidaritate şi de apartenenţa la aceeaşi colectivitate şi totodată
luptând contra mecanismelor de excludere, care sunt adesea amplificate1.
Conceptul de dezvoltare locală poate fi definit şi ca o strategie de intervenţie
economică prin care reprezentanţii locali ai sectorului privat, public sau social,
cooperează la valorificarea resurselor umane, tehnice şi financiare ale unei
colectivităţi, asociaţi în cadrul unei structuri sectoriale sau intersectoriale de
activitate, privată sau publică, având drept obiectiv principal crearea de noi locuri
de muncă.
Dezvoltarea economică locală vizează, în principal:
– dezvoltarea resurselor umane şi financiare ale unei colectivităţi;
– ameliorarea mediului colectivităţii, a calităţii serviciilor şi a capacităţii
acesteia de a-şi regla propriile probleme economico-sociale;
– favorizarea unei dezvoltări durabile, acceptabile din punct de vedere social;
– accesul larg al colectivităţii la beneficiile investiţiilor sociale;
– creşterea numărului de agenţi economici care să răspundă nevoilor
colectivităţii şi să-şi respecte obligaţiile fiscale.

2.2. Caracteristicile dezvoltării economice locale

Dezvoltarea locală are o seamă de caracteristici, dintre care:


– manifestarea pe multiple planuri: economic, social, cultural, întrucât
integrează într-un tot obiectivele sociale şi cele economice, în scopul revitalizării
socio-economice a colectivităţilor marginalizate;
– acoperă teritorii care pot să coincidă sau nu cu împărţirea administrativă a
teritoriului naţional;
– vizează colectivităţi între care există o anumită coeziune legată de interese,
aspiraţii comune;
– realizarea sa necesită acţiunea concertată a tuturor agenţilor vieţii econo-
mice şi sociale;
– contribuie, prin valorificarea resurselor locale şi prin apelul la noi forme de
solidaritate, la crearea de noi organizaţii şi instituţii controlate democratic de către
reprezentanţii comunităţii;

1
Această definiţie a dezvoltării locale aparţine economiştilor: Jacquier şi Mendes
France, în: Alina Profiroiu, Sorina Racoviceanu, Nicolae Ţarălungă, Dezvoltarea econo-
mică locală, Editura Economică, Bucureşti, 1999, pag 12.
62
– asigură delegarea reprezentanţilor colectivităţii la instituţii exterioare cu
influenţă asupra gestiunii resurselor locale.
Aceste caracteristici explică varietatea de termeni utilizaţi în literatura de
specialitate, pentru exprimarea conceptului de dezvoltare locală şi anume: dezvol-
tare economico-socială; dezvoltare economică comunitară; dezvoltare comunitară
durabilă; dezvoltare economică locală şi comunitară; dezvoltare social-urbană.
Concepţiile despre dezvoltare locală oscilează între două puncte de vedere:
– de tip progresist – care pune accentul asupra schimbării sociale. Ea
consideră că dezvoltarea locală trebuie să stabilească (noi) reguli care să contra-
careze, la scară locală, efectele adverse provocate de forţele pieţei sau de
activităţile tehnocrate ale statului. Iniţiativele de acest tip propun un nou mod de a
induce dezvoltarea, plasând în centrul schimbărilor dorite în contractul social
propus noţiunile de solidaritate socială, de control real al resurselor locale şi
valorificarea acestora;
– de tip liberal – pune accentul asupra creării de noi locuri de muncă, fără a
avea o preocupare socială deosebită. Scopul principal îl constituie creşterea
posibilităţilor de angajare în sectoare care ameliorează situaţia colectivităţilor,
utilizând resursele umane, naturale şi instituţionale existente. Iniţiativele de acest
tip vizează crearea unui mediu economic axat pe proiecte particulare care au în
vedere creşterea numărului locurilor de muncă, sporirea veniturilor şi ameliorarea
condiţiilor de locuit.
Influenţa tot mai pregnantă asupra colectivităţii urbane şi rurale a unor
fenomene precum: concentrarea, dezinvestirea, declinul industrial, epuizarea resur-
selor naturale ş.a., a determinat evoluţia concepţiei despre dezvoltare, astfel că în
literatura de specialitate, diverşi autori definesc în mod diferit conceptul de
dezvoltare locală.

2.3. Actorii dezvoltării economice locale

În condiţiile creşterii complexităţii conceptului de dezvoltare locală/regio-


nală/comunitară, creşte implicarea diverşilor agenţi ai dezvoltării locale: agenţii
economici, colectivităţile locale, Camerele de Comerţ şi Industrie, politicile locale
ale autorităţilor locale, cadrul european.
a) Deşi nu reprezintă principalii beneficiari ai politicilor de dezvoltare locală,
agenţii economici reprezintă o categorie importantă de actori ai dezvoltării locale.
Pe de o parte, prin diverse acţiuni de fuzionare, închidere etc., agenţii economici
pot produce unele perturbări în ceea ce priveşte activitatea economică pe plan
local, cu repercusiuni asupra dezvoltării economice şi sociale locale. Pe de altă
parte, întreprinderile se pot implica în derularea unor programe de reconversie, a
căror implementare să se realizeze prin intermediul Camerelor de Comerţ şi
Industrie şi al uniunilor patronale. Astfel, în scopul limitării şocului produs,
acţiunile întreprinderilor pot varia de la încheierea de contracte cu agenţii
economici locali susceptibili de a angaja personalul concediat, la implicarea,
alături de responsabilii politici, în punerea în practică a unor programe de
reconversie profesională. Rolul întreprinderilor în dezvoltarea locală este destul de
dificil de delimitat şi cuantificat, întrucât capacitatea lor de creare a unor
dispozitive de reconversie este limitată şi trebuie corelată cu acţiunea puterii
politice în acest sens.

63
b) Colectivităţile locale. În procesul dezvoltării locale este angajat ansamblul
colectivităţilor locale de la diferite niveluri: comune, oraşe, judeţe, regiuni.
Acţiunile îndreptate spre dezvoltarea economică intră în categoria celor „locale”
datorită apartenenţei iniţiatorilor acestor politici, precum şi spaţiului în cadrul
căruia se desfăşoară. Programele de dezvoltare locală vizează regiunile, care au un
rol prioritar în atribuirea anumitor ajutoare, dar ale căror acţiuni, în ţara noastră,
sunt încă timide, în principal din cauza lipsei de experienţă (delimitarea regiunilor
fiind de dată relativ recentă), precum şi în absenţa unor relaţii clar definite cu
celelalte niveluri administrative.
În ţările europene, structurile de cooperare intercomunală se conturează ca un
nou agent-cheie al intervenţionismului local, cu competenţe în dezvoltarea
economică, amenajarea spaţiului, precum şi în definirea unei fiscalităţi locale
proprii vizând agenţii economici din zona în cauză.
c) Camerele de Comerţ şi Industrie se caracterizează prin independenţă faţă
de autoritatea publică, acţiunea fiind însă strâns legată de cea a colectivităţilor
locale. Prin legea de constituire, ele au statutul unor organisme publice cu
personalitate juridică şi autonomie financiară. Autonomia financiară de care
beneficiază se datorează încasărilor fiscale şi parafiscale de care dispun. Ele
reprezintă interesele întreprinderilor din raza circumscripţiei lor înscrise la
Registrul Comerţului şi se diferenţiază net de sindicate, care au caracterul de
organisme corporative.
Domeniul de acţiune al Camerelor de Comerţ şi Industrie este foarte vast,
prin intermediul lor având loc intervenţionismul local. Rolul lor constă în:
– acordarea de consultanţă şi reprezentanţă – fiind chemate să dea Guvernului
avize şi informaţii privind problemele comerciale şi industriale; în acest sens, ele
trebuie să-şi formuleze un punct de vedere propriu asupra mijloacelor de creştere a
prosperităţii industriei şi comerţului;
– favorizarea dezvoltării socio-economice din circumscripţia lor:
– contribuie la formarea profesională la toate nivelurile;
– furnizarea de informaţii agenţilor economici, oferindu-le diverse docu-
mentaţii şi consultanţă de specialitate.
d) Politicile locale ale autorităţilor centrale. În preocupările statului,
problematica dezvoltării locale se regăseşte în cadrul politicilor regionale şi
spaţiale. Statul are rolul de a sprijini iniţiativele locale, de a crea un mediu
favorabil dezvoltării locale, precum şi de a permite informarea asupra diverselor
iniţiative locale. Timp îndelungat, autorităţile publice centrale nu s-au preocupat de
dezvoltarea locală. Apărută ca o tendinţă relativ recentă, descentralizarea poate fi
privită, atât ca un transfer de preocupări de la nivel central spre cel local, dar mai
ales, ca o nouă politică vizând dezvoltarea. Înfăptuirea deplină a descentralizării se
confruntă cu o seamă de inconveniente: pe de o parte, colectivităţile nu dispun de
suficiente mijloace financiare pentru a se angaja deplin în acţiunile de dezvoltare
locală; iar pe de altă parte, autorităţile centrale, în lipsa unui aparat statistic adaptat
urmăririi dezvoltării locale, nu sunt în măsură să aprecieze amploarea şi
diversitatea politicilor angajate la nivel local; astfel, statul nu se constituie într-un
real organizator al cadrului necesar dezvoltării locale.
e) Cadrul european. Având în vedere diversitatea politicilor implementate în
statele membre sau în curs de aderare, preocupările Uniunii Europene sunt
îndreptate spre:

64
– formularea unor soluţii de reducere a discrepanţelor de dezvoltare dintre
diverse zone, prin conceperea propriilor politici regionale;
– asigură cadrul de respectare a regulilor de concurenţă, acestea fiind afectate
de multiplicarea ajutoarelor acordate în regim descentralizat, mai dificil de a fi
controlate;
– rezolvarea problemelor generate de diversitatea şi multitudinea surselor de
venituri publice la nivel local, prin armonizarea fiscalităţii locale din ţările membre.

3. POLITICI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ LOCALĂ

3.1. Obiectivele politicii regionale

Necesitatea derulării unei politici regionale la nivelul Uniunii Europene se


justifică prin cel puţin patru argumente:
1) Posibilitatea îmbunătăţirii eficienţei politicilor regionale ale statelor
membre, prin concentrarea fondurilor disponibile acolo unde acestea sunt cel mai
necesare, adică la nivelul celor mai defavorizate regiuni ale Europei;
2) Prevenirea concurenţei „exterioare” excesive între ţările europene în
privinţa investiţiilor străine mobile, destinate proiectelor de dezvoltare, prin
coordonarea politicilor regionale ale statelor membre de către Uniunea Europeană;
3) Asigurarea unităţii sociale în interiorul Uniunii prin utilizarea
argumentului „interesului comun”, considerându-se inacceptabilă menţinerea unor
dezechilibre majore în privinţa nivelului şomajului şi veniturilor;
4) Riscul ca dezechilibrele regionale să se constituie în bariere majore în
calea realizării integrării europene – reprezintă „argumentul dinamic”.
Importanţa politicii regionale a crescut pe măsura accelerării procesului de
integrare a ţărilor europene în Uniune. În acest sens, structura şi funcţiunile politicii
regionale din cadrul U.E. au cunoscut transformări majore în urma reformelor din
anii 1988 şi 1992.
Reforma din anul 1988 are o dublă motivaţie: (1) accentuarea dezechilibrelor
regionale din interiorul Comunităţii Europene odată cu intrarea Spaniei şi
Portugaliei din anul 1986 şi (2) stabilirea obiectivelor comune prin ratificarea
Acordului Unic European, în vederea realizării pieţei interne unice până în anul
1992. Obiectivele reformei din anul 1988 au fost:
– transformarea politicilor structurale într-un instrument cu impact economic
real;
– planificarea cheltuielilor prin abordări multi-anuale, pentru a se asigura
statelor membre existenţa şi predictibilitatea acordării ajutorului din partea
Comunităţii;
– instituirea unui parteneriat cu toţi factorii implicaţi activ în implementarea
politicilor structurale, îndeosebi cu autorităţile regionale.
Noutatea adusă de reforma Fondurilor Structurale din anul 1988, a constat în:
translarea dinspre susţinerea proiectelor individuale către finanţarea programelor;
focalizarea preocupării asupra unei coordonări mai extinse a trei Fonduri Struc-
turale; creşterea bugetului şi concentrarea acestuia asupra celor mai dezavantajate
regiuni ale Comunităţii.
În urma reformei, s-au introdus două tipuri majore de finanţări:
a) Primul consta într-un sistem cu trei componente intercorelate, constituit
din: planurile regionale, Cadrul de Ajutor Comunitar (CAJCO – reprezenta
65
componenta cea mai importantă a cheltuielilor efectuate de către Fondurile
Structurale pentru probleme regionale) şi planurile operaţionale;
b) Sistemul Iniţiativelor Comunitare (IC) finanţate din ceea ce rămâne din
bugetul Fondurilor Structurale (după stabilirea CAJCO-urilor). Scopul IC-urilor
constă în soluţionarea unor obiective prioritare, având relevanţă la nivelul întregii
Comunităţi. Acestea includ ajutoare financiare pentru domenii diverse: cercetare
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în cadrul regiunilor; ajutoare pentru zonele
miniere, siderurgice şi şantierele navale, precum şi pentru zonele în care predomină
industria textilă; cooperarea transfrontalieră; diminuarea eventualelor efecte
negative ale Pieţei Unice; protecţia mediului înconjurător ş.a.
În perioada care a urmat, climatul economic şi politic s-a modificat, statele
confruntându-se cu situaţii de recesiune şi cu şomaj pe termen lung. În planul
dezvoltării regionale, schimbările intervenite s-au reflectat într-o distribuţie rapidă
şi complexă a dezechilibrelor regionale, astfel că ajustarea structurală a afectat mult
mai multe regiuni din Europa.
În urma Tratatului de la Maastricht, numeroase state membre ale Uniunii au
considerat că reforma ar trebui să se modifice în direcţia unei mai strânse uniuni
politice şi economice şi că rezultatele măsurilor îndreptate spre realizarea
convergenţei economice sunt periclitate în lipsa unor acţiuni asociate, destinate
îmbunătăţirii coeziunii economice şi sociale. În consecinţă, programul Comisiei
Europene referitor la implementarea Acordului Unic, prevedea cinci obiective ale
Fondurilor:
– dezvoltarea regiunilor rămase în urmă din punct de vedere economic;
– conversia regiunilor aflate în declin;
– combaterea şomajului pe termen lung;
– reducerea şomajului în rândul tinerilor;
– modificarea structurilor din agricultură şi dezvoltarea corespunzătoare a
zonelor rurale.
Dat fiind faptul că revizuirea din 1992 -1993 a adus puţine modificări ale
principiilor reformei anterioare, se poate considera că scopul general al noilor
reglementări a fost de „a consolida şi îmbunătăţi noile structuri, create începând cu
1988, decât de a iniţia o altă reformă fundamentală, cu largi influenţe”.
Politica regională promovată de U.E. acţionează prin intermediul a trei
Fonduri Structurale şi anume:
– Fondul European pentru dezvoltare regională (F.E.D.R.);
– Fondul European pentru acţiuni din domeniul social (F.E.S.);
– Fondul European pentru garantarea creditelor pentru agricultură şi dezvol-
tarea sectorului agricol (f.e.g.d.a.).
De asemenea, cele mai dezavantajate state membre beneficiază de asistenţă
suplimentară, prin intermediul Fondului destinat asigurării coeziunii şi a
Iniţiativelor Comunitare.
Finanţarea prin Fondurile Structurale se concretizează în alocaţii către fiecare
stat membru, acordate pentru obiective precise.
Acordarea acestora în cadrul politicii regionale are, pe de o parte, o justificare
economică, iar pe de altă parte, o – nu mai puţin importantă – dimensiune politică.
Astfel, principalele decizii privind politicile şi finanţarea din Fondurile Structurale
au fost adoptate în contextul negocierilor din cadrul altor domenii, cum sunt de
exemplu cele privitoare la bugetul Comunităţii Europene, primirea de noi membri
şi adâncirea integrării.
66
3.2. Instrumentele politicii de dezvoltare economică regională

Instrumentele utilizate de politicile regionale ale statelor membre au variat de


la o perioadă la alta şi de la o ţară la alta, putând fi identificate cinci mari tipuri ale
acestora:
– „stimulente negative” faţă de localizarea în zonele aglomerate (respectiv
controlul asupra localizării);
– relocalizarea activităţilor economice în teritoriul naţional;
– crearea infrastructurilor adecvate;
– măsuri limitate de impulsionare a dezvoltării;
– stimulente financiare acordate agenţilor economici din regiunile vizate.
Apelul la unul sau altul dintre acestea, precum şi aria de utilizare au variat în
timp, astfel că primele două tipuri de instrumente ale politicii regionale şi-au redus
rolul în ultimele trei decenii. Mai recent, alegerea tipului de instrumente vizează
mutarea accentului pe ajutoarele care nu sunt destinate direct firmelor, ci au drept
obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de mediu economic pentru toţi agenţii economici
dintr-o regiune. Astfel, măsurile se pot concretiza în construirea infrastructurii
fizice necesare, precum şi în măsuri indirecte ca: acordarea de ajutoare pentru
dezvoltarea sistemelor informaţionale, educaţionale, de consultanţă, de instruire
profesională, de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. La implementarea
unor asemenea măsuri apar frecvent dificultăţi legate de separarea ajutorului
destinat mediului regional de afaceri de iniţiativele de dezvoltare economică la
nivel naţional. De aceea, în ultimul timp, politicile regionale utilizează pe scară
largă stimulentele financiare acordate regiunilor, constând în asistenţă din partea
satului pentru încurajarea firmelor să se localizeze sau să investească în cadrul
regiunilor-problemă.
În ceea ce priveşte politica regională promovată de Uniunea Europeană,
acordarea de stimulente firmelor din zonele în cauză vizează cu prioritate
investiţiile productive şi pot fi grupate în următoarele categorii:
– granturi;
– subvenţii acordate pentru investiţii sau pentru dobânzile la creditele
angajate în acest scop;
– reduceri şi scutiri de impozite;
– facilităţi pentru amortizarea capitalului fix;
– subvenţii pentru angajarea şi utilizarea forţei de muncă;
– facilităţi acordate pentru transport.
Dintre acestea, accentul tinde să se deplaseze dinspre măsurile fiscale şi a
asistenţei financiare, spre acordarea de granturi financiare, avantajele fiind
numeroase şi vizând solicitantul, factorii politici de decizie, precum şi Uniunea
Europeană.
Alegerea tipurilor de stimulente regionale trebuie să ţină seama de criterii
cum sunt:
– localizarea stimulentului;
– tipul, dimensiunea şi viabilitatea proiectului;
– situaţia financiară a solicitantului;
– necesitatea acordării de asistenţă;
– impactul proiectului asupra structurii economice şi asupra regiunii
beneficiare;
67
– implicaţiile proiectului asupra gradului de ocupare a forţei de muncă.
În vederea aplicării politicilor de dezvoltare regională ale UE, o importanţă
deosebită revine desemnării şi alegerii regiunilor-problemă care vor deveni
beneficiare ale ajutoarelor. Trebuie menţionat faptul că la alegerea acestor zone,
statele membre nu au libertate deplină. Astfel, factorii decizionali naţionali trebuie
să desemneze zonele respective ţinând seama de anumite prevederi cuprinse în
obiectivele de implementare ale Fondurilor Structurale. De asemenea, regiunile
desemnate trebuie, pe de o parte, să se încadreze în limitele unor criterii de
eligibilitate (formulate de Uniune), iar pe de altă parte, să obţină acordul
Directoratului pentru Politică al Comisiei Europene în domeniul Concurenţei.
Pentru realizarea în practică a programelor regionale, este necesară
constituirea unui Fond de dezvoltare Regională (F.D.R.) pe principiul cofinanţării,
prin participarea fondurilor guvernamentale, particulare şi internaţionale.
Corespunzător acestui principiu, principalele surse posibile de finanţare care pot
contribui la crearea unui asemenea fond, sunt:
– bugetul central al statului; (cel puţin într-o primă fază, se consideră că va
reprezenta contribuţia cea mai mare proporţie din total);
– bugetele locale ale municipalităţilor şi comunelor din cadrul regiunii vizate;
– sectorul particular care îşi desfăşoară activitatea în regiune;
– agenţii internaţionale.

4. FINANŢAREA POLITICILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Necesitatea dezvoltării economice locale a atribuit finanţelor locale şi, în


special, gestionării resurselor locale un loc de seamă în generarea dezvoltării, astfel
că în prezent, noţiunea de dezvoltare locală face parte integrantă din obiectivele
atribuite finanţelor publice locale.
Procesul de dezvoltare locală presupune o politică intervenţionistă din partea
autorităţilor publice, astfel că principala modalitate de finanţare o reprezintă cea
publică – din partea autorităţilor locale şi a celor centrale. Când se epuizează
modalităţile de finanţare publică, se recurge la cea particulară – contractarea de
împrumuturi publice de către colectivităţile locale. În condiţiile creării Uniunii
Europene şi creşterii numărului de ţări aderente, se intensifică implicarea agenţiilor
internaţionale în finanţarea dezvoltării locale/regionale.

4.1. Modalităţi de finanţare a activităţilor locale

Problema finanţării politicilor de dezvoltare locală nu se rezumă doar la


sprijinul financiar acordat de colectivităţile locale agenţilor economici, incluzând şi
aspecte legate de resursele de care dispun administraţiile locale.
Finanţarea activităţilor locale se bazează pe următoarele modalităţi:
a) Impozite locale având aceleaşi baze de impozitare cu impozitele centrale,
dar pentru care autorităţile locale au dreptul de a stabili nivelul cotelor aplicate;
b) Impozite locale ale căror baze de impozitare sunt separate de cele ale
autorităţilor centrale;
c) Transferuri ale unor venituri de la bugetul central la cel al autorităţilor
locale. Acestea pot avea loc în mod condiţionat sau necondiţionat;

68
d) Împărţirea impozitului între bugetul central şi local conform unui sistem de
impunere unitar pe teritoriul ţării, regulile şi cotele ce urmează să revină fiecărui
impozit fiind stabilite de autoritatea centrală;
e) Împrumuturile la care apelează autorităţile locale.

4.2. Finanţarea particulară a politicilor de dezvoltare locală

Recurgerea la finanţarea particulară este limitată de regulile contabilităţii


publice locale care prevăd că autorităţile locale nu pot împrumuta decât pentru
finanţarea investiţiilor şi că rambursarea datoriei este o cheltuială obligatorie.
Treptat, formele finanţării particulare s-au diversificat, conturându-se
finanţări bancare originale, diverse forme de credit-închiriere, sau încheierea unor
contracte administrative cum este cesionarea. Această diversificare şi transformare
a finanţării politicilor locale se manifestă pe fondul redefinirii relaţiilor dintre
agenţii publici şi particulari ai dezvoltării locale.

4.3. Parteneriatul public-privat

În ultimii ani s-a conturat o teorie a dezvoltării globale, care susţine ideea
unei dezvoltări clădite pe parteneriate în plan local între sectorul public şi cel
particular. Conform acestui model, dezvoltarea este fondată pe o integrare a tuturor
partenerilor, potenţiali sau declaraţi, susceptibili să genereze dezvoltarea
economică într-un spaţiu local determinat, fiecare considerându-şi propriile
interese, dar integrându-se într-o strategie globală care asigure o dinamică
favorabilă pentru toţi.
Proiectele legate de nevoile localităţilor sunt complexe, costisitoare şi de
lungă durată, astfel încât rezolvarea lor necesită o abordare aparte, în care atributele
autorităţilor publice locale sunt combinate cu ale sectorului particular din
localitatea /zona în cauză. Implementarea unui asemenea parteneriat este o
problemă dificilă din numeroase considerente:
– complexitatea procesului de luare a deciziei;
– stabilirea în timp a unui ecart mare între proiectarea şi realizarea
operaţiunii;
– amploarea proiectelor;
– resursele financiare limitate pentru acoperirea unor proiecte de mari
dimensiuni ş.a.
Definiţiile parteneriatului public-particular reliefează aspecte cum sunt:
cooperarea dintre organizaţii din sectorul public şi persoane sau organizaţii din
sectorul particular pentru un beneficiu mutual, identificarea unor interese comune
care presupun acţiunea concertată pe baza unei strategii, precum şi depunerea unor
eforturi comune în scopul rezolvării problemelor economice şi sociale ale
regiunii/localităţii.
Parteneriatul public-particular reprezintă cooperarea dintre persoane şi
organizaţii din sectoarele public şi particular, cu scopul obţinerii unui beneficiu
comun, cooperare în care riscurile, costurile şi profiturile sunt distribuite
proporţional între parteneri.
Obiectivele partenerilor sunt diverse, putând fi delimitate: obiective – interne
şi externe – ale administraţiei locale, precum şi obiective – interne şi externe – ale
sectorului particular.
69
Parteneriatul are o dimensiune politică şi una operaţională.
Experienţele altor state în privinţa parteneriatului sunt diverse, modalităţile
fiind mai mult sau mai puţin numeroase, după cum se plasează pe o perioadă mai
mare sau mai mică în timp.
Parteneriatul public-particular are trăsături specifice:
– implicarea în parteneriat a unei singure administraţii publice sau a mai
multora;
– implicarea unuia sau a mai multor agenţi particulari;
– conlucrarea partenerilor pentru îndeplinirea unui obiectiv stabilit de comun
acord;
– stabilirea de comun acord de către părţi a cadrului organizaţional;
– păstrarea propriei identităţi a fiecărui partener pe parcursul parteneriatului;
– participarea cu resurse a ambelor părţi implicate;
– asumarea riscurilor şi a profiturilor între parteneri, în concordanţă cu parti-
ciparea fiecăreia dintre părţi.

5. AGENŢIILE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ (A.D.R.)

5.1. Aspecte generale privind agenţiile de dezvoltare regională

Experienţa statelor occidentale oferă informaţii de valoare cu privire la


funcţionarea agenţiilor de dezvoltare regională, corespunzător evoluţiei obiec-
tivelor, funcţiilor şi sarcinilor acestora, ca urmare a modificărilor intervenite în
cadrul obiectivelor generale ale politicilor regionale ale statelor membre.
Definiţiile atribuite de-a lungul timpului acestor entităţi sunt foarte nume-
roase, reflectând abordări generale, mai restrânse, sau mai pragmatice. Indiferent
de aria de acţiune, scopul principal al acestora vizează dezvoltarea la nivel
regional.
ADR sunt organizaţii independente neguvernamentale, ale căror scopuri
includ în principal: dezvoltarea regiunilor, susţinerea administraţiei de stat în
implementarea sarcinilor legate de dezvoltarea regională şi crearea unei
infrastructuri pentru realizarea măsurilor de restructurare2.
Ca răspuns la modificarea obiectivelor politicii regionale, precum şi în urma
reorganizării structurilor instituţionale din acest domeniu, rolul şi funcţiile
agenţiilor şi-au dezvoltat un fond de elemente comune, pentru a ţine pasul cu
manifestarea unor tendinţe ca:

2
Aceasta este definiţia adoptată relativ recent în Polonia pentru agenţiile de
dezvoltare regională. Redăm în continuare şi alte definiţii regăsite în literatura de
specialitate. „Orice fel de organizaţie care îndeplineşte o misiune ce este în interesul comun
sau general al unui anumit teritoriu. Din această perspectivă, o agenţie de dezvoltare trebuie
să întreţină raporturi semnificative cu autorităţile locale sau regionale, în ceea ce priveşte
conducerea, finanţarea sau stabilirea sarcinilor. Mai mult, aceasta trebuie să acţioneze într-o
zonă suficient de mare, dar mai mică decât cea a întregii ţări”. (Definiţia aparţine
organizaţiei EURADA, care cuprinde o mare varietate de agenţii regionale din cadrul
Uniunii Europene.) „O instituţie cu bază regională, cu finanţare bugetară, în afara
corpusului principal al administraţiilor centrale şi locale de stat, destinată promovării
dezvoltării economice”. (Definiţia aparţine autorilor Halkier şi Danson, într-un studiu din
anul 1995 referitor la agenţiile regionale.)
70
– descentralizarea responsabilităţilor guvernelor centrale (delocalizarea
departamentelor şi funcţiilor centrale ale acestora la nivelul regiunilor, însă nu şi la
cel al autorităţilor regionale);
– descentralizarea responsabilităţilor către autorităţile sau agenţiile regionale;
– coordonarea sau cooperarea mai strânsă între instituţii, atât ierarhic, între
diferitele niveluri ale administraţiei, cât şi orizontal, între instituţii diferite din
cadrul aceleiaşi regiuni;
– înfiinţarea intermediarilor locali sau regionali specifici;
– implicarea sectorului particular în implementarea măsurilor de dezvoltare
economică.

5.2. Obiectivele politicii de dezvoltare regională

Iniţial, obiectivele politicii de dezvoltare regională erau îndreptate spre


reducerea dezechilibrelor regionale; mai concret, îşi propuneau reducerea
dezechilibrelor manifestate între centru şi periferie în privinţa dezvoltării
economice, infrastructurii, şomajului. În perioada anilor '80, politicile regionale şi-
au reorientat interesul dinspre redistribuirea veniturilor şi a forţei de muncă, spre
încurajarea schimbărilor structurale în cadrul zonelor mai puţin dezvoltate. Astfel,
agenţiile aveau drept obiective generale: încurajarea dezvoltării economice şi
îmbunătăţirea structurii sociale şi economice a regiunii. Mai recent, (după cum
rezultă dintr-un studiu asupra activităţii unui număr de 30 de agenţii, efectuat de
Halkier şi Danson în anul 1995), în afara celor menţionate, apoximativ două treimi
din eşantionul de agenţii avute în vedere, îşi propuneau, printre obiectivele lor,
aspecte privind competitivitatea de ansamblu a regiunii.
În prezent, obiectivele politicilor de dezvoltare regională sunt antrenate într-o
dinamică accentuată, incluzând: satisfacerea necesităţilor în continuă schimbare
privind restructurarea regională şi locală; creşterea productivităţii şi
competitivităţii; inovarea continuă şi internaţionalizarea activităţii economice.

5.3. Instrumentele agenţiilor de dezvoltare regională

Instrumentele de acţiune ale agenţiilor de dezvoltare regională sunt:


– acordarea de consultanţă;
– finanţare;
– crearea infrastructurii necesare.

6. POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN ROMÂNIA

6.1. Obiective

Având în vedere evoluţia istorică, dinamica şi problemele concrete cu care se


confruntă domeniul economic şi social din România, apare necesară adoptarea unei
politici de dezvoltare regională specifice, în cadrul căreia să se urmărească
realizarea a trei categorii de obiective:
1. Armonizarea cu prevederile existente în cadrul Uniunii europene;
2. Reducerea dezechilibrelor regionale;
3. Integrarea activităţilor sectoriale în cadrul regiunilor, în vederea atingerii
unui nivel de dezvoltare mai ridicat al acestora.
71
Armonizarea cu prevederile existente în cadrul Uniunii europene.
Reducerea decalajelor dintre nivelul de dezvoltare a României – privită ca
macroregiune – şi al celor mai avansate regiuni europene, reprezintă o preocupare
majoră a Guvernului ţării noastre, cu atât mai mult cu cât de realizarea acestui
obiectiv este strâns legată (condiţionată) acceptarea aderării României în cadrul
UE. Aceasta necesită alinierea legislaţiei autohtone la normele care reglementează
piaţa internă a UE şi armonizarea treptată cu normele prevăzute pentru un stat
membru, până la acceptarea deplină a realizărilor comunitare în acest domeniu.
Alinierea la prevederile UE, urmează să contribuie la consolidarea reformei
economice, restructurarea industriei şi stimularea comerţului. O condiţie de bază
pentru admisibilitatea în UE pentru o ţară constă în necesitatea îndeplinirii
anumitor obiective referitoare la dezvoltarea socio-economică, între care o
importanţă deosebită revine corectării dezechilibrului economic dintre regiuni.
Reducerea dezechilibrelor regionale. Datorită existenţei unor decalaje
apreciabile între nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni (cauzate de
repartizarea diferenţiată a resurselor naturale, umane, precum şi evoluţiei specifice
a fiecărei zone) şi tendinţei forţelor pieţei de adâncire a decalajelor acumulate,
apare necesitatea ca politicile de dezvoltare să urmăreacsă uniformizarea mediului
economic prin înlăturarea/atenuarea unora dintre acestea.
Integrarea activităţilor sectoriale în cadrul regiunilor, în vederea atingerii
unui nivel de dezvoltare mai ridicat al acestora. Prin definiţie, politica regională ar
putea cuprinde toate activităţile care influenţează în mod semnificativ dezvoltarea
unei regiuni. Astfel, din cadrul sectorului public, s-ar include: schimbările
intervenite în educaţie şi învăţământ, reforma pieţei forţei de muncă, îmbunătăţirea
infrastructurii, protecţia şi ridicarea calităţii mediului, dezvoltarea întreprinderilor,
transferul de tehnologie şi atragerea investiţiilor străine, dezvoltarea IMM-urilor.
fiecare dintre acete activităţi (subobiective) implică o mare varietate de actori,
precum şi utilizarea unei game foarte largi de instrumente.

6.2. Delimitarea regiunilor de dezvoltare

Delimitarea regiunilor de dezvoltare şi a ariilor de prioritare reprezintă un


proces complex, care se bazează pe respectarea unor principii, care să permită:
– orientarea delimitării în vederea evidenţierii problemelor teritoriale;
– identificarea unor spaţii adecvate pentru anumite tipuri de acţiuni, precum
alocarea de fonduri, aplicarea diferenţiată a impozitelor şi taxelor locale; alegerea
între cooperare sau parteneriat ş.a.;
– realizarea delimitării regiunilor prin interacţiunea dintre specialişti în
dezvoltare regională, decidenţi şi populaţia de la nivelul regiunilor.
Procesul de stabilire a regiunilor de dezvoltare implică parcurgerea
următoarelor stadii:
– identificarea judeţelor vecine cu profiluri economice şi sociale similare;
– regruparea judeţelor care prezintă asemănări în regiuni de dezvoltare (în
cadrul acestora, între judeţe relaţiile sunt funcţionale).
Diversitatea problemelor regionale impune o diversitate corespunzătoare a
unităţilor de politică regională, care se pot concretiza în:
– subregiuni de dezvoltare ca judeţe sau grupări de judeţe din cadrul aceleiaşi
regiuni, caracterizate prin probleme cu caracter global sau specific;

72
– grupări de comune sau oraşe învecinate cu probleme specifice, din cadrul
aceluiaşi judeţ, sau din judeţe învecinate;
– grupări de comune sau oraşe învecinate, cu probleme cimilare complexe,
din cadrul aceleiaşi regiuni sau din judeţe învecinate.

6.3. Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională

În cazul României, unitatea centrală responsabilă cu elaborarea strategiei


naţionale şi implementarea politicii de dezvoltare regională este Consiliul Naţional
pentru Dezvoltare Regională, (CNDR), subordonat Guvernului. Atribuţiile acestui
organism sunt:
– elaborarea Programului Naţional de Dezvoltare Regională;
– formularea propunerilor adresate Guvernului pentru stabilirea Fondului
Naţional de Dezvoltare Regională (FNDR) şi a surselor de alimentare a acestuia;
– adoptarea deciziilor de alocare a FNDR pentru diverse fonduri de
dezvoltare regională;
– elaborarea de propuneri legislative şi de noi reglementări în domeniul
dezvoltării regionale;
– stimularea cooperării între regiuni, subregiuni, judeţe, municipalităţi cu
probleme similare sau diferite din punctul de vedere al nivelului sau profilului de
dezvoltare;
– administrarea FNDR şi monitorizarea Fondurilor de Dezvoltare Regională.

7. POLITICA FINANCIARĂ LA NIVEL LOCAL

7.1. Structura politicii financiare locale

Politica financiară la nivel local urmăreşte în principal:


– volumul şi structura serviciilor ce trebuie asigurate pe plan local şi
depistarea surselor potenţiale de finanţare a obiectivelor propuse;
– stimularea unor acţiuni de dezvoltare locală;
– cuantumul finanţării investiţiilor din bugetul local (cheltuielile de capital),
precum şi modalităţile de acoperire a diferenţelor (credite de la bănci sau alte
instituţii financiare, obligaţiuni municipale, parteneriat public-privat ş.a.);
– condiţiile de emitere a obligaţiunilor, de contractare a creditelor sau de
procurare a altor surse alternative de finanţare, precum şi modalităţile de rambursare;
– principiile manageriale utilizate în gestionarea fondurilor existente şi în
atragerea de noi fonduri pentru finanţarea serviciilor realizate prin aparatul propriu
sau prin antreprenoriat local etc.

7.2. Relaţia dintre planificarea financiară şi politica financiară locală

Politica financiară cuprinde principiile şi scopurile care ghidează


managementul financiar al unei administraţii locale. Politica financiară reprezintă,
în acelaşi timp, un cadru şi un ghid pentru managementul local în realizarea
tranzacţiilor financiare ale unei administraţii locale.
Planificarea financiară este un proces prin care se introduc şi se dezvoltă
strategii coordonate, în vederea realizării obiectivelor şi politicii administraţiei
locale. Administraţiile locale evaluează posibilitatea ca proiecţiile de viitor să

73
devină realitate şi pregătesc planul financiar, care reprezintă un răspuns pentru
atenuarea unor eventuale consecinţe financiare nefavorabile.

7.3. Instrumente de planificare financiară la nivel local

Instrumentele de planificare financiară cele mai frecvent utilizate, sunt:


– previzionarea financiară – procesul prin care se realizează proiecţii privind
veniturile şi cheltuielile anilor viitori, pe baza presupunerilor politice şi economice
specifice;
– elaborarea bugetului. Bugetul este cel mai cunoscut instrument de
planificare financiară şi urmăreşte alocarea de resurse minime pentru atingerea
rezultatului final dorit;
– programarea investiţiilor presupune elaborarea unui plan multianual de
realizare a investiţiilor, pentru dezvoltarea comunităţii pe termen scurt, mijlociu
sau lung;
– planificarea datoriilor este procesul prin care se determină tipul şi valoarea
optimă a datoriilor necesare pentru finanţarea programului de investiţii ale comunităţii;
– monitorizarea tendinţelor utilizează numeroşi indicatori financiari şi
economici pentru evidenţierea condiţiilor fiscale ale comunităţii, identificarea
evoluţiilor-cheie care pot apărea etc.;
– planificarea strategică este un proces sistematic prin care comunitatea
anticipează şi planifică viitorul său, presupunând elaborarea unui plan financiar
detaliat;
– planificarea dezvoltării economice vizează creşterea economică şi
dezvoltarea activităţilor economice în cadrul comunităţii.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Mariana-Cristina Cioponea, Finanţe locale – note de curs, Editura Fundaţiei


România de Mâine, Bucureşti, 2004.
2. Marius Profiroiu, Managementul strategic al colectivităţilor locale, Editura
Economică, Colecţia de administraţie publică, Bucureşti, 1998.
3. Alina Profiroiu, Sorina Racoviceanu, Nicolae Ţarălungă, Dezvoltarea economică
locală, Editura Economică, Colecţia de administraţie publică, Bucureşti, 1998.
4. Nicolae Hoanţă, Economie şi finanţe publice, Editura Polirom, Iaşi, 2000
4. Legea privind finanţele publice locale nr. 189/ 1998, publicată în Monitorul Oficial
nr. 404/1998.

74
SISTEME INFORMATICE FINANCIAR- BANCARE
ŞI DE ASISTARE A DECIZIEI

Lector univ. drd. Maria ANDRONIE

Sistemul este un ansamblu de elemente dependente (componente, principii,


reguli, relaţii etc.) care formează un întreg organizat, pe baza unui plan prestabilit,
cu scopul realizării unui anumit obiectiv.
Dicţionarul explicativ al limbii române

OBIECTIVE

Cursul îşi propune să asigure studenţilor facultăţilor de profil cunoştinţele


necesare cu privire la proiectarea, realizarea, implementarea şi exploatarea
sistemelor informatice financiar-bancare şi de asistare a deciziei.

INTRODUCERE

Informatica este ştiinţa prelucrării automate a datelor, instrument al


conducerii.
Conceptele de bază cu care operează informatica sunt:
1)informaţia (cunoştinţa= informaţia, după momentul aflării ei) este reflectarea în
conştiinţa noastră a elementelor lumii reale, înconjurătoare; informaţia este sursa
de date supuse prelucrărilor, pe de o parte, şi interpretarea rezultatelor obţinute
prin prelucrarea datelor, pe de altă parte;
2)informaţia de tip dată= data este informaţia (cunoştinţa) înregistrată, respectiv
reprezentarea scrisă sau grafică a informaţiei obţinută din lumea înconjurătoare;
este materia primă din care se obţine, prin prelucrare şi interpretarea rezultatelor
acesteia, altă informaţie;
Prelucrarea datelor reprezintă procesul de transformare a datelor în alte date
care, prin interpretare, devin informaţii care stau la baza deciziilor. Prelucrarea
datelor folosind tehnica de calcul este cunoscută sub numele de prelucrarea
automată a datelor.
Volumul datelor de evidenţă şi control vehiculate în cadrul unui organism
economic fiind mare, de regulă proporţional cu volumul de activitate al acestuia,
75
prelucrarea automată a datelor este foarte importantă în aflarea rapidă a
rezultatelor, informaţiile obţinute prin interpretarea acestora putând fundamenta
decizii de importanţă majoră pe care factorii de conducere trebuie să le ia de
urgenţă.
Deoarece prelucrarea automată a datelor şi obţinerea rezultatelor care stau la
baza deciziilor se realizează cu ajutorul sistemelor informatice şi de asistare a
deciziei, metodele şi tehnicile de proiectare şi realizare a acestor sisteme, în
concordanţă cu necesităţile şi particularităţile fiecărui tip de organism economic,
trebuie cunoscute nu numai de informaticieni, ci şi de toţi economiştii, întrucât:
- cei care trebuie să organizeze evidenţa şi să prelucreze volumele mari de
date cu caracter economic, cu scopul de a realiza la timp listele sau
rapoartele solicitate de factorii de decizie ( manageri), îşi uşurează munca,
dacă îşi creează un sistem informatic simplu, folosind un calculator şi un
software uzual pentru dezvoltarea de aplicaţii specializate, accesibil
tuturor, de tipul sistemului de gestiune a bazelor de date Microsoft Access;
- managerii şi factorii de decizie trebuie să ştie ce să ceară subalternilor sau
specialiştilor în domeniu, pentru organizarea şi gestionarea eficientă a
activităţilor pe care le coordonează, în vederea realizării obiectivului
propus, folosind avantajele oferite de tehnologia informaţiei;
- la momentul actual, organele de control, administraţiile financiare locale şi
centrale, institutele de statistică şi analiză economică solicită tuturor
organismelor economice, indiferent de volumul de activitate sau cifra de
afaceri, rapoarte periodice (lunare, trimestriale, anuale etc.), nu numai pe
hârtie, ci şi pe suport magnetic, în vederea completării bazelor de date
proprii; prin urmare, economiştii care întocmesc aceste rapoarte trebuie să
înţeleagă mecanismul de realizare a lor pentru a le completa corect şi
complet, iar cei care fac parte din personalul de control (inspectorii)
trebuie să poată explica contribuabilor, persoane fizice sau juridice,
algoritmul de calcul al datelor rapoartate.
În plus, cunoştinţele de proiectare a sistemelor informatice şi asistare a
deciziei îi ajută pe economişti să înţeleagă şi să utilizeze eficient aplicaţiile
informatice specifice domeniului lor de activitate (software de utilizator): programe
de evidenţă a activităţilor financiare şi bancare, de contabilitate, de evidenţă
personal, de evidenţă mijloace fixe etc. Utilizatorii unei asemenea aplicaţii trebuie
să fie în primul rând buni specialişti în domeniu, finanţişti, contabili, inspectori de
resurse umane etc., care ştiu să îşi facă bine meseria, cu sau fără ajutorul unui
sistem informatic, pentru că rezultatele activităţii lor trebuie să fie aceleaşi,
indiferent de modul în care lucrează. Sistemul de evidenţă, prezentare şi prelucrare
automată a datelor, în speţă calculatorul şi programele instalate pe el, reprezintă
numai o unealtă care îi ajută pe specialiştii din diversele domenii în activitatea lor.
Specialiştii în domeniul financiar- bancar folosesc sisteme informatice
dedicate pentru organizarea şi urmărirea finanţelor, a circulaţiei banilor, în
instituţii specializate de tip bancă= „Întreprindere financiară care efectuează
operaţii de plată şi de credit (şi organizează circulaţia bănească)” (Dicţionarul
explicativ al limbii române), CEC= „instituţie publică de credit care se
76
ocupă cu strângerea disponibilităţilor băneşti temporare ale populaţiei,
acordând pentru acestea mai ales dobândă” (Dicţionarul explicativ al limbii
române), Bursă de valori= „Instituţie unde se negociază hârtii de valoare şi
valute străine sau unde se desfăşoară trenzcaţii de mărfuri”, (Dicţionarul
explicativ al limbii române) etc. Pe lângă activitatea de bază, specifică, în
fiecare instituţie financiară se desfăşoară obligatoriu şi activităţi de
contabilitate, de evidenţă personal şi salarizare, de evidenţă mijloace fixe
etc. pentru desfăşurarea cărora se folosesc alte tipuri de sisteme informatice.
Prin urmare, pentru a fi buni specialişti, economiştii care lucrează în
domeniul financiar- bancar au nevoie de cunoştinţe solide de informatică
economică, de natură să le permită nu numai exploatarea, ci şi participarea
la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemelor informatice dedicate
folosite în instituţiile financiare.
Fiecare sistem informatic prezintă particularităţi impuse de specificul
activităţilor pentru care a fost proiectat. Principiile de proiectare şi realizare
a acestor sisteme sunt însă aceleaşi, independente de domeniul de activitaste
pentru care este proiectat sistemul respectiv.
În concluzie, pentru a-şi uşura munca folosind o aplicaţie software dedicată,
achiziţionată de pe piaţă sau realizându-şi una, conform propriilor nevoi, fiecare
economist, indiferent de specializarea de care dispune, trebuie să deţină un
minim necesar de cunoştinţe de informatică: bazele informaticii, programare,
baze de date, proiectarea sistemelor informatice şi de asistare a deciziei,
auditarea sistemelor economice.

1. SISTEM ECONOMIC, SISTEM INFORMAŢIONAL


ŞI SISTEM INFORMATIC

Conform teoriei sistemelor, orice Organism Economic (firmă, întreprindere,


bancă, CEC etc.) este un sistem format din mai multe subsisteme care acţionează,
împreună, pentru realizarea produselor sau serviciilor specifice domeniului său de
activitate: producţie: bunuri de larg consum, maşini şi utilaje etc.; servicii:
financiar- bancare, CEC, poştă, telecomunicaţii, transporturi, asistenţă medicală
etc.; comerţ: en gros, en detail, ambulant etc.; financiar-contabil etc.
Definit ca Sistem Economic (SE), orice Organism Economic (OE) cuprinde,
generic, trei subsisteme interconectate (fig. 1.1) [V.Stanciu]:
• subsistemul productiv, condus, operaţional sau operativ, care realizează
funcţia organismului economic (producţie sau prestări servicii), este factorul
de execuţie;
• subsistemul informaţional, care asigură: comunicarea între celelalte două
subsisteme ale organismului economic; legătura organismului economic cu
mediul exterior acestuia (economic, financiar-bancar);

77
• subsistemul de conducere sau decizional, care controlează şi conduce sistemul
operativ prin intermediul sistemului informaţional.

MEDIU
EXTERIOR
ORGANISMULUI
ECONOMIC

Fig. 1.1. Reprezentarea grafică a unui Sistem Economic: subsisteme componente

Flux informaţional: totalitatea informaţiilor necesare desfăşurării unei


anumite activităţi.
Flux material: totalitatea materiilor prime şi materialelor consumabile
necesare desfăşurării unei anumite activităţi.
Flux financiar: totalitatea resurselor financiare (băneşti) necesare
desfăşurării unei anumite activităţi.
Flux uman: totalitatea resurselor umane (acţionari, angajaţi,
colaboratori) necesare desfăşurării unei anumite activităţi.
Sistemul informaţional are rolul de a sintetiza datele în informaţii şi de a
descompune deciziile în ordine. Informaţiile de tip dată, primite de la celelalte
componente ale sistemului economic şi din exteriorul acestuia, se prelucrează la
nivelul sistemului informaţional. Informaţiile obţinute prin interpretarea
rezultatelor acestor prelucrări fundamentează deciziile sistemului decizional.
Aceste decizii sunt transmise sistemului informaţional, care le descompune în
ordine, acţiuni obligatorii care au loc la nivelul sistemului operativ şi care
generează datele ce se consemnează în documente primare de evidenţă şi control,
întocmite la faţa locului, pe suport material şi/sau electronic (hârtie sau suport
magnetic: FloppyDisk, HardDisk, CD-ROM, etc). Aceste date se transmit către
sistemul informaţional, care le prelucrează, împreună cu altele, şi le transmite la
nivelul superior etc. Comunicarea între diferitele subsisteme ale sistemului
economic se poate face direct sau printr-o reţea de calculatoare din cadrul unui
sistem de prelucrare, prezentare şi evidenţă automată a datelor.
Sistemul Informatic (SI) este partea automatizată a sistemului informaţional.

78
Sistemul Informatic are funcţia de prelucrare automată a datelor pentru
obţinerea informaţiilor necesare procesului de conducere şi pentru informare.
Pornind de la funcţia sa, sistemul informatic are următoarea structură
generală (model conceptual):
• INTRĂRI: totalitatea datelor supuse prelucrărilor;
• PRELUCRĂRI: totalitatea operaţiilor efectuate asupra datelor pentru
obţinerea informaţiilor care stau la baza deciziilor;
• IEŞIRI: rezultatele prelucrărilor efectuate asupra datelor, prin interpretarea
cărora se obţin informaţiile care fundamentează deciziile.
Ca arhitectură (model constructiv), sistemul informatic este alcătuit din:
• HARDWARE: sistemul de calcul (calculator şi echipamente periferice);
• SOFTWARE:
- Sistemul de Operare (SO): Windows (98,ME,2000,XP), Apple MAC,
Unix etc.
- programe pentru dezvoltarea de aplicaţii: Sisteme de Gestiune a Bazelor
de Date – SGBD-uri (Access, Fox, etc.) etc.
- limbaje de programare (Visual Basic, C++ etc.);
- programe sau aplicaţii de utilizator (salarii, contabilitate, secretariat,
conturi clienţi, valută etc.)
• COLECŢII ORGANIZATE DE DATE: Baze de Date – BD;
• SISTEM DE COMUNICAŢII: intranet, internet, telecomunicaţii etc.;
• RESURSE UMANE: personal tehnic, personal de exploatare, utilizatori etc.;
• CADRU ORGANIZATORIC.
Ciclul de viaţă al unui sistem informatic începe cu decizia de realizare a
sistemului informatic şi se termină cu decizia de înlocuire a acestuia cu unul mai
performant. În ciclul de viaţă al unui sistem informatic se deosebesc două perioade
distincte:
- perioada de concepere, realizare şi implementare a sistemului informatic;
- perioada de exploatare, întreţinere şi dezvoltare a sistemului informatic.
Ciclul de Viaţă al unui Sistem Informatic se desfăşoară pe etape. Fiecare etapă
conţine faze şi activităţi specifice.
Există mai multe modele ale ciclului de viaţă al unui sistem informatic, toate
având comune următoarele etape:
A. ANALIZA SISTEMULUI ECONOMIC; cuprinde analiza sistemului informatic
existent, dacă există, şi următoarele faze:
1) întocmirea specificaţiilor de utilizator: definirea cerinţelor utilizatorului;
2) întocmirea specificaţiilor sistemului informatic: prezentarea, în detaliu, a
rezultatelor pe care trebuie să le ofere sistemul informatic utilizatorilor săi; la acest
nivel se stabileşte ce trebuie să facă sistemul informatic, nu cum va face (cum va
realiza rezultatele pe care trebuie să le ofere utilizatorului);
3) întocmirea specificaţiilor software: prezintă ce trebuie să facă produsul software
de aplicaţie şi condiţiile pe care trebuie să le respecte; se utilizează un model
abstract de reprezentare, care lasă libertatea de proiectare, implementare şi
dezvoltare ulterioară a sistemului informatic respectiv.
B. PROIECTAREA GENERALĂ: definirea soluţiilor cadru, conceptuale, ale
sistemului informatic, adică elaborarea arhitecturii sistemului informatic;
79
C. PROIECTAREA ÎN DETALIU: definirea soluţiilor finale ale sistemului informatic.
D. REALIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC, care cuprinde următoarele faze:
1) realizarea componentelor Sistemului Informatic: din arhitectura Sistemului
Informatic, pe baza soluţiilor oferite de proiectarea în detaliu;
2) testarea componentelor: verificarea modului de funcţionare; verificarea
îndeplinirii cerinţelor utilizatorului; verificarea fiabilităţii în utilizare;
3) integrarea componentelor în sistemul informatic şi testarea finală a acestuia:
reunirea componentelor în produsul final şi verificarea funcţionării acestuia, în
ansamblul său.
E. INSTALAREA SISTEMULUI INFORMATIC LA BENEFICIAR: instalarea,
testarea şi acceptarea sistemului informatic de către utilizatori.
F. EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA CURENTĂ A SISTEMULUI
INFORMATIC: utilizarea curentă şi întreţinerea acestuia.
G. DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMATIC: realizarea şi integrarea de noi
componente, care să îmbunătăţească funcţionalitatea sistemului informatic şi
performanţele acestuia.
În proiectarea şi realizarea unui sistem informatic trebuie respectate, de
regulă, următoarele principii [V.Stanciu]:
1. Abordarea globală a realităţii de informatizat (organism economic sau un
compartiment specializat din cadrul acestuia):
• proiectarea şi realizarea unui sistem informatic integrat, care să permită
introducerea unică şi exploatarea multiplă a datelor, în funcţie de nevoile
utilizatorului, ştiut fiind faptul că volumul cel mai mare de muncă constă în
culegerea datelor;
• proiectarea şi realizarea unui sistem informatic cu structură flexibilă, deschisă,
modulară, care să permită integrarea ulterioară de noi componente şi adaptarea
uşoară la noi cerinţe ale utilizatorului;
• proiectarea unui sistem informatic care să integreze şi să reutilizeze componentele
sistemului informatic existent, dacă acesta există; care să poată fi actualizat şi/sau
completat cu componente noi, mai performante, apărute ca urmare a evoluţiei
tehnologice;
• stabilirea priorităţilor în realizarea componentelor sistemului informatic, ţinând
cont de volumul de date care trebuie prelucrat, de succesiunea apariţiei acestora
în timp şi de dorinţele utilizatorului;
• stabilirea resurselor materiale (hardware şi software), financiare şi umane
necesare proiectării, realizării, exploatării şi dezvoltării sistemului informatic.
2. Aplicarea celor mai moderne tehnici de proiectare şi folosirea celor mai noi
echipamente şi programe, în vederea realizării unui sistem informatic performant şi cu
un ciclu de viaţă maxim.
3. Folosirea unor metode de proiectare şi realizare unitare, care să permită
exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea uşoară a acestuia.
4. Realizarea unui sistem informatic independent, pe cât posibil, de organizarea
realităţii de informatizat (organism economic sau un compartiment specializat
din cadrul acestuia):
• care să funcţioneze şi în condiţiile modificării majore a structurii organizatorice a
acesteia;
• care să permită implementarea sistemului informatic şi în cadrul altor unităţi cu
acelaşi profil, cu respectarea particularităţilor organizatorice specifice.

80
5. Consultarea permanentă a beneficiarului pe durata activităţilor de proiectare şi
implementare, ceea ce asigură realizarea unui sistem informatic care corespunde
cerinţelor utilizatorilor.
6. Proiectarea şi realizarea Sistemului Informatic în funcţie de posibilităţile
beneficiarului, de resursele materiale şi financiare de care dispune acesta.
7. Respectarea cadrului legislativ în vigoare, care vizează domeniul de informatizat.

2. GESTIUNEA ŞI SISTEMUL INFORMATIC DE GESTIUNE


Gestiunea unui organism economic sau a unui compartiment specializat
din cadrul acestuia constă în totalitatea bunurilor acestuia, încredinţate spre
administrare factorilor de decizie, pentru realizarea acţiunilor specifice domeniului
său de activitate (fig. 2.1.).

Gestiunea = totalitatea bunurilor (materiale, financiare, umane, informaţionale) administrate de


un organism economic sau de un compartiment specializat din cadrul său şi
răspunderea pentru folosirea acestora în scopul realizării obiectivului stabilit
Impun

Evidenţa tuturor activităţilor organismului economic sau compartimentului


specializat al său şi a bunurilor obţinute prin desfăşurarea acestor activităţi
Necesit

Înregistrarea (calitativă şi cantitativă) a tuturor activităţilor şi bunurilor organismului


economic sau unui compartiment specializat al său, la locul unde se produc
Rezultă

Documente primare de evidenţă şi control al activităţilor şi bunurilor


organismului economic sau unui compartiment specializat al acestuia:
- Cerere de deschidere cont/ constituire depozit/ credit, Scrisoare de garanţie etc.;
- Foaie de vărsământ, CEC de numerar, Ordin de plată, Extras de cont etc.
- Comandă de aprovizionare, Contract de prestări servicii, Factură de la furnizor etc.
- Certificat de naştere, Certificat de căsătorie, Diplomă de studii, Decizie de angajare etc.
- Curs valutar, valoare TVA, valoare taxe vamale, valoare accize etc.
Conţin

Volume mari de Informaţii de tip dată= volume mari de date care, prin prelucrare,
determină rezultatele pe baza cărora se obţin informaţiile care fundamentează deciziile de
gestionare a activităţilor şi bunurilor organismului economic sau unui compartiment
specializat al acestuia; acestea se pretează a fi prelucrate automat, deoarece sunt multe de
aceeaşi categorie, pentru care trebuie ţinută evidenţa sau asupra cărora se aplică aceleaşi
operaţii simple: cele 4 operaţii aritmetice, medii, operaţii logice, etc.

Fig. 2.1 Relaţia gestiune- document primar de evidenţă şi control

81
Sistemul Informatic de Gestiune (SIG) este sistemul informatic de
evidenţă şi control al activităţilor şi bunurilor unui organism economic sau unui
compartiment specializat din cadrul acestuia. Sistemul informatic de gestiune
prelucrează automat datele de evidenţă şi control vehiculate în cadrul oricărui tip
de organism economic sau compartiment specializat al acestuia, ţinând cont de
particularităţile specifice fiecăruia şi de legislaţia în vigoare. Spre exemplu, un
sistem informatic financiar-bancar este un sistem informatic de gestiune dedicat,
utilizat pentru evidenţa şi controlul activităţilor (operaţiilor) financiare desfăşurate
de o bancă.
Sistemul Informatic de Gestiune Integrat (SIGI) este sistemul informatic
de gestiune care respectă principiile introducerii unice a datelor, de pe
documente primare de evidenţă şi control, şi prelucrării multiple a acestora, în
concordanţă cu nevoile informaţionale specifice fiecărui utilizator.
În fig. 2.2. este prezentat, ca exemplu, sistemul informatic de gestiune de
evidenţă personal şi salarizare, în ordinea neintegrat şi integrat:

Fig. 2.2. Sistemul informatic de gestiune de evidenţă personal şi salarizare

82
Intrările unui sistem informatic de gestiune pot fi:
1. Externe: totalitatea datelor care provin din exteriorul sistemului informa-
tic de gestiune: date externe organismului economic sau compartimentului specializat
din cadrul acestuia supus informatizării:
− referitoare la încasări şi plăţi, consemnate în documentele primare de evidenţă:
facturi/chitanţe primite de la furnizori, ordine de plată a furnizorilor, foaie de
vărsământ pentru încasări, CEC de numerar pentru plăţi etc.;
− impuse de legislaţia în vigoare: cota TVA, cote impozit pe profit, cote taxe
vamale de import etc.;
− referitoare la aprovizionare: ofertă de preţuri de achiziţie materiale consumabile/ servicii;
− referitoare la personal: date de identificare înscrise în Buletinul/Cartea de
identitate, de pregătire profesională înscrise în diplomele de studii etc.;
− provenite de la serviciile operative (persoane fizice sau juridice, operaţiuni în
valută sau în lei), consemnate în documente primare de evidenţă şi control, la locul
producerii serviciilor financiare pe care le evidenţiază (listă conturi/ depozite în lei
sau în valută, listă operaţiuni în lei sau în valută etc);
2. Interne: totalitatea datelor care provin din interiorul sistemului informatic
de gestiune: date intermediare, obţinute prin prelucrări în interiorul sistemului
informatic de gestiune: (valoarea totală a depozitelor în lei sau în valută, valoarea
totală a încasărilor sau plăţilor pe perioada de timp analizată etc.), care reprezintă
intrări pentru alte tipuri de prelucrări (determinare indicatori, stabilire încasări şi
plăţi pe perioada de timp analizată, etc.).
Prelucrările sistemului informatic de gestiune pot fi, în general, de
următoarele tipuri:
• crearea bază de date;
• actualizare bază de date;
• exploatare bază de date;
• salvare şi arhivare bază de date;
• reorganizare bază de date;
• restaurare bază de date.
Ieşirile sistemului informatic de gestiune pot fi clasificate ţinând cont de mai
multe criterii [V. Stanciu]:
A. În funcţie de natura prelucrărilor, ieşirile sistemului informatic de
gestiune pot fi obţinute:
- în urma unor operaţii de transfer: nu-şi modifică valoarea faţă de momentul
introducerii în sistemul informatic de gestiune: (număr cont, nume şi prenume,
CNP, Cod Fiscal etc.);
- prin calcule, pe baza unor algoritmi prestabiliţi (rest de plată, impozit pe
salariu, valoarea lunară a încasărilor/cheltuielilor, total depuneri în conturi curente
în lei sau în valută etc.).
B. În funcţie de conţinut, ieşirile sistemului informatic de gestiune pot fi:
- indicatori sintetici (total depozite în lei sau în valută, fond salarii, număr
mediu salariaţi, cifra de afaceri, balanţa sintetică etc.);
- indicatori analitici (balanţa analitică etc.);
- ieşiri către alte sisteme informatice de gestiune, în vederea continuării pre-
lucrării acolo (raportări către organele financiare, către casele de sănătate, către
institutele de statistică, către Banca Naţională etc.).
C. În funcţie de forma de prezentare, ieşirile unui sistem informatic de
gestiune pot fi:
1. Rapoarte/liste/situaţii sub formă de tabele (ştat de plată, listă conturi
curente, balanţă, listă consumabile sau servicii, listă angajaţi, listă evidenţă
efectuare stagiu militar, etc.).
83
Rapoartele pot fi, la rândul lor, clasificate:
- după gradul de sinteză:
• rapoarte analitice: conţin informaţii detaliate privind desfăşurarea unei activităţi
pe o perioadă de timp (situaţia depunerilor în conturi curente, situaţia creditelor
acordate către persoane fizice sau juridice, lista persoanelor în concediu medical/
concediu de odihnă etc.); se utilizează în compartimentele funcţionale;
• rapoarte sintetice: indicatori cu grad mare de sintetizare destinaţi analizei
activităţii şi fundamentării deciziilor (evoluţie depuneri, bilanţ contabil, fluctuaţie
personal, total fond salarii, total contribuţii la fondul de asigurări sociale, evoluţie
dobânzi bancare etc.);
- după natura informaţiilor:
• rapoarte de stare: reflectă valoarea creditelor acordate la un moment dat nivelul de
calificare a personalului etc.;
• rapoarte statistice: conţin informaţii cu caracter statistic necesare pentru fundamentarea
deciziilor viitoare sau pentru raportări ierarhic superioare (minister, Banca Naţională);
• rapoarte previzionale: folosite pentru a anticipa evoluţia unor procese economice, pe
baza informaţiilor referitoare la perioade anterioare de timp (raport privind creditele
acordate, ţinând cont de evoluţia dobânzilor şi penalităţilor de întârziere);
- după destinaţie:
• rapoarte de uz intern: fără formă şi conţinut prestabilite, oferă informaţii pentru
uzul propriu;
• rapoarte de uz general: cu formă şi conţinut prestabilite (bilanţ contabil, stat de
salarii, declaraţii de TVA sau profit etc.), destinate şi mediului exterior (organelor
fiscale, caselor de sănătate, băncilor etc.);
- după frecvenţa de generare pot fi: rapoarte zilnice/ lunare/ trimestriale/ anuale.
2. Grafice, care reflectă sugestiv dinamica activităţilor organismului
economic şi structura indicatorilor analitici şi sintetici.
3. Foi de calcul, generate cu procesoare de tabele (MS Excel, Lotus etc.), care
permit operaţia de export/import pentru preluarea formatelor acceptate de alte
sisteme informatice de gestiune.
Principalele componente ale unui sistem informatic de gestiune sunt [V. Stanciu]:
1) domeniul de gestiune; se identifică, câte unul, pentru fiecare tip de activitate
omogenă desfăşurată de un organism economic: financiar-bancar, cercetare-
dezvoltare; producţie; servicii; comercial; aprovizionare- desfacere; personal;
financiar-contabil etc.;
2) modele de gestiune: totalitatea tehnicilor şi procedurilor utilizate în
proiectarea şi realizarea unui sistem informatic de gestiune, proprii fiecărui
domeniu de gestiune;
3) date gestionate, materia primă a oricărui sistem informatic de gestiune: toate
datele vehiculate şi prelucrate în cadrul domeniului de gestiune supus
informatizării;
4) reguli de gestiune: totalitatea regulilor folosite, în prelucrarea datelor şi în
utilizarea informaţiilor obţinute prin interpretarea rezultatelor, cu scopul
realizării obiectivului propus, proprii fiecărui domeniu de gestiune.
Sistemul informatic de gestiune global este format, generic, din următoarele
patru tipuri de sisteme informatice de gestiune, câte unul pentru fiecare funcţie de
comunicare a sistemului informaţional aferent organismului economic cu celelalte
două sisteme componente ale acestuia (fig. 2.3.):
1. Sistemul informatic operativ: are rolul de culegere, eventual organizare prin
sortare şi grupare (pentru o mai bună evidenţă), şi stocare a datelor primite din sistemul
operativ al unui organism economic;
84
2. Sistemul informatic de sinteză: are rolul de a produce datele care generează
informaţiile de sinteză interne ce stau la baza fundamentării deciziilor (fişe de cont,
balanţe, bilanţ, anexe, indicatori), prin agregarea datelor primite de la sistemul
informatic operativ (medii, sume, procente aplicate asupra unor volume mari de date cu
aceeaşi semnificaţie etc.);
3. Sistemul informatic de asistare a deciziei: oferă sistemului de conducere al
unui organism economic informaţiile necesare pentru evaluarea stării sistemului
productiv (profitabilitate, pierdere etc.), în contextul extern dat, ajutând astfel la
stabilirea corectă a deciziilor care se impun; acesta utilizează tehnici de simulare care,
pe baza informaţiilor furnizate de sistemul informatic de sinteză şi a informaţiilor
externe organismului economic respectiv, evaluează efectul deciziilor sistemului de
conducere asupra sistemului productiv, real, al organismului economic;
4. Sistemul informatic de control al producţiei, cu rolul de organizare a
procesului de producţie; transformă deciziile sistemului de conducere al unui organism
economic în ordine adresate sistemului productiv al acestuia: realizare planificare şi
execuţie servicii financiar- bancare, stabilire sarcini individuale şi transmitere dispoziţii
de execuţie a acestora etc.

Fig. 2.3. Subsistemele componente ale sistemului informatic de gestiune global al unui
organism economic
Pentru proiectarea şi implementarea sistemelor informatice financiar-bancare
se folosesc metodele şi tehnicile generale de proiectare şi implementare a sistemelor
informatice de gestiune, deoarece orice sistem informatic financiar-bancar reprezintă
un sistem informatic de gestiune dedicat activităţilor financiar-bancare.

85
3. METODE DE PROIECTARE
A SISTEMELOR INFORMATICE DE GESTIUNE
În Dicţionarul explicativ al limbii române, metoda este definită ca fiind „un
mod (sistemic) de cercetare, de cunoaştere şi de transformare a realităţii”, pentru
realizarea unui anumit obiectiv.
O metodă de proiectare a unui sistem informatic constă într-un ansamblu de
tehnici şi reguli de proiectare, folosite pentru reprezentarea abstractă a domeniului de
informatizat: ştiinţific, economic (financiar- bancar), educaţional etc. Metodele de
proiectare a sistemelor informatice sunt aceleaşi pentru toate tipurile de domenii de
informatizat, dar prezintă particularităţi impuse de specificul fiecărui tip de domeniu.
Astfel, metodele de proiectare a sistemelor informatice de gestiune, folosite pentru
reprezentarea abstractă a activităţii unei instituţii financiare (bancă, CEC, Ministerul
Finanţelor, Administraţie financiară etc.) sau a unui compartiment specializat din
cadrul acestuia, prezintă particularităţile impuse de gestionarea unui volum mare de
date (bani, conturi, încasări, plăţi, credite etc.), de acelaşi fel, obţinute într-un interval
scurt de timp, asupra cărora se aplică, de regulă, combinaţii de operaţii aritmetice şi
logice simple: +, -, :, *, AND, OR, NOT etc.
Metodele de proiectare a sistemelor informatice reduc elementele întâlnite în
realitate la caracteristicile lor relevante pentru realizarea obiectivului propus, definind
astfel modele abstracte de reprezentare a acestora. Modelul abstract: selectează din
realitatea de informatizat numai elementele necesare pentru realizarea scopului propus;
reprezintă elementele reale selectate prin simboluri grafice specifice; reţine, pentru
elementele reale selectate, numai proprietăţile şi componentele semnificative care,
reprezentate abstract, corespund realităţii, numai la modul general.
Fiecărei metode de proiectare îi corespunde un tip de model de
reprezentare abstractă a realităţii de informatizat.
Metodele de proiectare a sistemelor informatice cunoscute aparţin uneia din
următoarele trei generaţii, care s-au succedat în timp:
1. Metode de proiectare ierarhice, care:
− se bazează pe analiza funcţională a activităţilor desfăşurate de organismul economic, la
nivelul domeniului de informatizat;
− se caracterizează prin: modelarea datelor sub forma unei structuri arborescente, bazată
pe o relaţie de tipul părinţi- copii; utilizarea unui model ierarhic de reprezentare
abstractă a datelor: baze de date ierarhice;
− au avantajele date de simplitatea lor şi de adaptarea uşoară la cerinţele utilizatorului;
− au dezavantajele rezultate din analiza prioritară a prelucrărilor efectuate asupra datelor
impusă de particularităţile de funcţionare proprii unui organism economic, care se
modifică în timp, faţă de analiza datelor supuse acestor prelucrări, care au o structură
mult mai stabilă în raport cu timpul.
2. Metode de proiectare sistemice, cea de-a 2-a generaţie de metode de proiectare
a sistemelor informatice, care:
− utilizează teoria sistemelor în analiza activităţilor desfăşurate de organismul economic;
− se caracterizează prin:
• analizarea şi modelarea independentă a datelor şi a prelucrărilor efectuate asupra
acestora, la nivelul domeniului de informatizat;
• modelarea separată a datelor şi a prelucrărilor efectuate asupra acestora, pe cele 3
nivele de abstractizare introduse în raportul ANSI/SPARC de definire a bazelor de
date: conceptual: identificarea regulilor de gestiune specifice realităţii de modelat;
logic (organizaţional-extern): identificarea particularităţilor de organizare proprii
86
realităţii de modelat; fizic (intern): stabilirea definitivă a soluţiei tehnice de
implementare a sistemului informatic;
• modelarea realităţii de informatizat prin intermediul unor tabele bidirecţionale şi a
relaţiilor dintre ele;
• utilizarea unui model relaţional de reprezentare abstractă a datelor: baze de
date relaţionale;
- au toate avantajele oferite de utilizarea bazelor de date relaţionale;
- au dezavantajul dat de modelarea independentă a datelor şi a prelucrărilor efec-
tuate asupra acestora, lucru care produce riscul apariţiei unor discordanţe între cele
două modele.
Modelul MERISE este reprezentativ pentru această generaţie de metode,
fiind cel mai utilizat.
3. Metode orientate pe obiect (obiecturale), cea de-a 3-a generaţie de metode de
proiectare a sistemelor informatice, care:
- utilizează Limbajul Unificat de Modelare (UML), limbaj standard de
modelare: independent de realitatea de modelat, de metoda de proiectare
utilizată şi de suportul tehnic folosit pentru implementarea sistemului
informatic; care permite proiectarea şi realizarea sistemului informatic
pentru sisteme economice complexe;
- se caracterizează prin: conceperea sistemului informatic ca fiind un
ansamblu de obiecte software independente, care se organizează şi
cooperează între ele, pentru realizarea obiectivului propus; modelarea
realităţii de informatizat prin utilizarea obiectelor software care,
încapsulează, fiecare, o categorie de date împreună cu toate prelucrările
care se efectuează asupra acestora; utilizarea unui model obiectural de
reprezentare abstractă a datelor: Baze de Date Obiecturale (ODB),
obiectul software fiind definit ca un element: cu identitate proprie; set
de proprietăţi care îl deosebesc de alte obiecte; stare proprie, dată de
valoarea caracteristicilor sale; comportament propriu, set de operaţii
aplicate asupra sa;
- au avantajele oferite de: posibilitatea reutilizării obiectelor software şi
componentelor de program în alte aplicaţii; posibilitatea creării şi utilizării
de obiecte complexe, definite cu ajutorul altor obiecte; posibilitatea de
realizare a unor sisteme informatice complexe;
- au ca dezavantaj major faptul că realitatea de informatizat nu se poate
reprezenta, întotdeauna, numai prin obiecte.
Modelul RUMBAUGH este reprezentativ pentru această generaţie de
metode.
Deoarece realitatea de informatizat nu poate fi reprezentată complet
numai pe principii ierarhice, numai prin relaţii de tipul tabelelor
bidirecţionale sau numai prin intermediul obiectelor software, metodele de
proiectare folosite în practică combină tehnicile de modelare prezentate,
folosind avantajele tuturor şi eliminând, pe cât posibil, dezavantajele acestora.

87
4. MODELAREA ABSTRACTĂ A REALITĂŢII
DE INFORMATIZAT
Modelarea abstractă a realităţii de informatizat constă în realizarea
modelului abstract de reprezentare pentru domeniul de informatizat:
organismul economic sau compartimentul specializat al acesteia, supus
informatizării. Dacă, pentru realizarea obiectivului propus, organismul economic
desfăşoară mai multe activităţi complexe cărora le corespund mai multe domenii de
gestiune (câte unul pentru fiecare activitate complexă desfăşurată), domeniul de
informatizat este format din mulţimea domeniilor de gestiune corespunzătoare
activităţilor complexe desfăşurate, iar modelul abstract de reprezentare pentru
domeniul de informatizat este format din mulţimea modelelor abstracte de
reprezentare realizate pentru domeniile de gestiune respective, câte unul pentru
fiecare domeniu de gestiune identificat în realitatea de informatizat. Acest lucru
poate fi exprimat, generic, prin relaţia:

ModelAbstractdomeniu de informatizat = Σ ModelAbstractdomeniu de gestiune identificat


Un domeniu de gestiune este definit de mulţimea elementelor reale,
împreună cu mulţimea activităţilor elementare desfăşurate de organismul
economic sau de un compartiment specializat al acestuia, pentru obţinerea acestor
elemente, cu scopul atingerii obiectivului propus: realizarea de produse şi/sau
servicii pentru a fi oferite clienţilor, desfacerea acestora, aprovizionarea cu materii
prime, materiale consumabile şi servicii necesare producţiei sau efectuării
serviciilor respective, cercetarea în vederea obţinerii unor produse sau servicii mai
bune la un preţ de cost mai scăzut, evidenţa materiilor prime, materialelor şi
serviciilor utilizate, întocmirea documentelor financiar contabile etc. Altfel spus,
fiecărui domeniu de gestiune îi corespund: mulţimea de activităţi elementare
care defineşte o activitate complexă omogenă (unitară), numită domeniu de
activitate; mulţimea de elemente reale, obţinute prin desfăşurarea în timp a
activităţilor elementare din această mulţime.
Activitatea complexă specifică, desfăşurată de un organism economic pentru
realizarea produselor şi/sau serviciilor pe care trebuie să le ofere clienţilor cu scopul de a
obţine venituri, defineşte domeniul de activitate specific organismului economic
respectiv (instituţie publică, firmă, bancă, CEC, agenţie etc.) care, împreună cu totalitatea
produselor şi/sau serviciilor realizate şi cu totalitatea materiilor prime, materialelor şi
serviciilor consumate pentru realizarea acestora, formează domeniul de gestiune
specific organismului economic. De exemplu, domeniul de gestiune specific:
- unei bănci este efectuarea de operaţii de plată şi de credit;
- unei fabrici de confecţii este producerea de îmbrăcăminte;
- ROMTELECOM este efectuarea serviciilor de telefonie fixă;
- unei universităţi este producerea de servicii de educaţie;
- unei discoteci este producerea serviciilor de divertisment etc.
Pentru realizarea obiectivului propus, un organism economic trebuie să
desfăşoare şi alte activităţi complexe, care, împreună cu elementele reale pe care le
88
generează, pot defini, fiecare, domeniul de gestiune specific pentru un
compartiment specializat al acestuia sau pentru alt organism economic, care oferă
servicii specializate către alte organisme economice: cercetare-dezvoltare;
financiar- bancare aprovizionare-desfacere; financiar- contabilitate; evidenţă
personal şi salarizare etc.
Prin urmare, modelul abstract de reprezentare pentru un organism economic
complex, format din mai multe compartimente specializate, câte unul pentru
fiecare domeniu de gestiune, poate fi exprimat generic, prin relaţia:

Modelului abstract de reprezentare pentru domeniul de informatizat,


definit de metoda de proiectare folosită pentru realizarea unui sistem informatic de
gestiune, îi corespunde sistemul informatic de gestiune global al organismului
economic supus informatizării. Dacă acest model este format din mai multe
modele abstracte de reprezentare, sistemul informatic de gestiune global aferent
domeniului de informatizat este, la rândul lui, format din mulţimea sistemelor
informatice de gestiune aferente domeniilor de gestiune identificate pentru
realitatea de informatizat, lucru care poate fi exprimat generic prin relaţia:
SIGglobal = Σ SIGdomeniu de gestiune identificat
Pentru organismul economic al cărui model abstract de reprezentare a fost
exprimat sub forma relaţiei anterioare, sistemul informatic de gestiune global poate
fi exprimat, generic, prin relaţia următoare:
SIGOE generic = Σ SIGproducţie/servicii + Σ SIGcercetare-dezvoltare +
Σ SIGaprovizionare- desfacere + Σ SIGfinanciar-contabilitate +
Σ SIGevidenţă personal şi salarizare + Σ SIGgestiune materiale
Atât pentru organismele economice cu volum mare de activitate, cât şi
pentru cele cu volum mai redus de activitate, se recomandă proiectarea un SIGglobal,
format din mai multe sisteme informatice de gestiune, câte unul pentru fiecare
domeniu de gestiune identificat, care pot comunica între ele via intranet, internet
etc., deoarece realizarea unui singur sistem informatic de gestiune prezintă
dezavantaje majore date de:
- dificultăţi de proiectare şi implementare (realizare, testare, instalare, întreţinere,
exploatare şi dezvoltare);
- condiţii sporite de erori, cu dificultăţi de identificare şi eliminare a lor;
- durată mare de realizare, fără posibilitatea de utilizare parţială a componentelor,
pe măsura realizării lor etc.
Sistemele informatice de gestiune componente ale SIGglobal al unui
organism economic se proiectează şi se implementează independent, în ordinea
determinată de volumul de date care trebuie prelucrat şi de dorinţele utilizatorului.

89
Proiectarea fiecărui sistem informatic de gestiune component al SIGglobal
al unui organism economic începe cu realizarea modelului abstract de
reprezentare al domeniului de gestiune aferent. Întrucât fiecare domeniu de
gestiune cuprinde elemente specifice ale realităţii de informatizat şi activităţile
care le-au generat, cărora în sistemul informatic de gestiune le corespund
înregistrările acestora sub formă de date şi prelucrări care se efectuează
asupra lor, modelarea abstractă a realităţii de informatizat constă în: modelarea
abstractă a datelor din realitatea de informatizat şi modelarea abstractă a
prelucrărilor aplicate asupra acestora.
Datele şi prelucrările efectuate asupra acestora se pot modela:
- independent, realizându-se două modele abstracte de reprezentare: unul
pentru date şi altul pentru prelucrări (metode de proiectare sistemice);
- concomitent, realizându-se un singur model abstract de reprezentare
(metode de proiectare obiecturale).
În proiectarea sistemelor informatice de gestiune, modelarea datelor din realitatea
de informatizat reprezintă cea mai complexă parte, iar introducerea acestora în sistemul
informatic de gestiune, culegerea datelor, cea mai laborioasă.
Modelarea abstractă a datelor, reprezentarea acestora astfel încât să poată fi
introduse în sistemul informatic de gestiune şi prelucrate de acesta în conformitate cu
nevoile organismului economic, impun crearea unui model abstract de reprezentare a
datelor vehiculate de organismul economic care să selecteze din realitatea
organismului economic numai elementele necesare pentru realizarea obiectivului propus:
evidenţa bunurilor şi activităţilor organismului economic respectiv, obţinerea, în timp
real, a unor situaţii şi rapoarte, care permit evaluarea activităţilor organismului economic,
din punct de vedere financiar, productiv etc., necesare factorilor de conducere pentru
stabilirea deciziilor ce se impun şi pentru informare.
În jurul fiecărui model abstract de reprezentare a datelor, numit Bază de Date
(BD), s-a construit un tip de interfaţă de utilizator, software pentru dezvoltare de
aplicaţii specializate în gestionarea unor volume mari de date, cunoscut sub denumirea de
Sistem de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD). Prin urmare, se deosebesc SGBD-uri:
• ierarhice/ de reţea;
• relaţionale: dBASE, VfoxPro,Oracle, Access;
• obiecturale sau orientate pe obiecte:
• relaţionale-orientate pe obiecte: Oracle (extensie de la Oracle relaţional).
Datele rezultate din activităţile desfăşurate de un organism economic, înregistrate
pe documente primare de evidenţă şi control, care trebuie prelucrate automat, în funcţie
de specificul şi nevoile organismului economic respectiv, folosind un sistem informatic
de gestiune, trebuie reprezentate şi organizate astfel încât:
- să poată fi introduse într-o bază de date gestionată de o aplicaţie software realizată cu
ajutorul unui SGBD: pentru a putea beneficia de avantajele oferite de aceste software-uri
în dezvoltarea aplicaţiilor specializate în crearea, organizarea, întreţinerea, manipularea şi
exploatarea volumelor mari de date;
- să reflecte şi să exprime, în mod corect şi coerent, specificul activităţilor desfăşurate
de organismul economic sau de compartimentul acestuia, pentru care se proiectează
sistemul informatic de gestiune: regulile de gestiune specifice, condiţiile pe care trebuie
90
să le respecte datele: reglementările şi normativele legislative în vigoare; reglementările şi
normele interne, specifice; legăturile dintre aceste date, determinate de particularităţile
funcţionale şi organizaţionale ale organismului economic respectiv sau unui
compartiment specializat al acestuia.
În proiectarea sistemelor informatice de gestiune se lucrează cu modele în care
elementele lumii reale nu sunt numai reduse la caracteristicile lor esenţiale, relevante pentru
problema de rezolvat, dar elementele similare sunt şi grupate împreună, formând categorii/
mulţimi de elemente de acelaşi fel.
Pentru sistemele informatice de gestiune, elementele lumii reale concrete, de la
care se porneşte în procesul de proiectare şi realizare a acestuia, sunt documentele
primare de evidenţă şi control, împreună cu activităţile desfăşurate de organismul
economic sau de un compartiment acestuia, pentru realizarea domeniului său de
activitate. Succesiunile de activităţi, desfăşurate de un organism economic pentru
onorarea contractelor, comenzilor sau cererilor clientului, determină consumarea sau
transformarea unor bunuri şi/sau servicii pentru producerea altor bunuri şi/sau servicii,
evidenţa cantitativă şi calitativă a tuturor activităţilor şi bunurilor implicate în procesul de
fabricaţie/execuţie fiind ţinută prin înregistrarea acestora, sub formă de date, pe
documentele primare de evidenţă şi control care:
- sunt întocmite la locul de desfăşurare a activităţilor şi reprezintă dovada că
aceste activităţi/ acţiuni au avut loc: Cerere de credit, Foaie de vărsământ, Contract de
vânzare /cumpărare, Ordin de plată, Extras de cont, Stat de plată salarii, Certificat de
înregistrare fiscală, Lege etc.;
- caracteristicile lor reprezentative pentru sistemul informatic de gestiune sunt
cele necesare pentru evidenţele şi calculele impuse de conducerea organismului
economic şi de organele financiare şi legislative care controlează activitatea acestuia:
Nr./ Dată/ Valoare Cerere împrumut;
Salariu tarifar/ Spor vechime/ Rest de plată Stat de plată salarii;
Nr./ Dată/ Nume titular Cont curent;
Nr./ Dată eliberare/ An absolvire/ Facultatea/ Specializarea/ Nume absolvent Diplomă de
studii etc.;
- conţin datele care se culeg, pentru a fi introduse în sistemul informatic de
gestiune, cu scopul de a fi prelucrate automat cu ajutorul acestuia, deoarece:
• se produc în volum mare, într-un timp scurt; exemplu: numărul de conturi
curente deschise de persoanele fizice; numărul de depuneri/extrageri din
conturile curente efectuate de persoanele juridice;
• prelucrarea manuală a acestora este laborioasă: necesită mult timp şi multă
forţă de muncă; exemplu: calculul totalului depunerilor în conturile curente de
valută, calculul împrumuturilor solicitate într-o perioadă de timp etc.;
• asupra lor se aplică, de regulă, operaţii de evidenţă şi/ sau operaţii
aritmetice simple: +, -, *, /, medii aritmetice etc., care se pretează a fi efectuate
automat, folosind tehnica de calcul şi aplicaţiile software disponibile pe piaţă;
exemplu: evidenţa încasărilor pe plătitori, volumul plăţilor / încasărilor pe o
perioadă de timp ( zi, lună etc.) etc.;

91
• prelucrarea automată a acestora permite factorilor de decizie să aibă rezultatele
într-un timp foarte scurt;
- datele pe care le conţin sunt modificate de activităţile desfăşurate pentru
realizarea obiectivului propus;
- se obţin într-o ordine cronologică, determinată de succesiunea în timp a
activităţilor care le produc; exemplu: întâi se depun bani în contul curent şi apoi se
extrag;
- se condiţionează unele pe altele, în funcţie de conţinutul şi de momentul
producerii lor; exemplu: nu pot întocmi o factură de aprovizionare cu consumabile de
birotică înainte de a avea o listă cu preţurile de achiziţie a acestora.
Documentele primare de evidenţă şi control de acelaşi fel sunt grupate împreună,
formând o categorie/ mulţime de documente. Documentele primare de evidenţă şi
control sunt de acelaşi fel dacă au aceleaşi caracteristici sau proprietăţi reprezentative,
în raport cu sistemul informatic de gestiune care se proiectează.
Din punct de vedere al proiectării şi realizării unui sistem informatic de gestiune,
documentele primare de evidenţă şi control pot fi [corespund obiectelor definite de
V. Stanciu]:
- simple: conţin numai caracteristici monovaloare (care au o singură valoare
pentru un document), exemplu: Contract de cumpărare: Nr. Contract, Dată
Contract, Denumire Furnizor, Cod Fiscal Furnizor, Cantitate Servicii contractate,
Valoare contract, Termen de achiziţie etc.;
- compozite: conţin una sau mai multe caracteristici multivaloare (care au
mai multe valori pentru un document); exemplu: tabel ClientPersoanăJurudică de la
o bancă: CodFiscal, DenumireClient, AdresăClient, SpecimenSemnătură etc.
Explicaţie: caracteristica SpecimenSemnătură este multivaloare deoarece o persoană
juridică înregistrată la bancă prin codul său fiscal poate avea mai mulţi angajaţi cu drept
de semnătură în bancă, cărora li s-a cerut specimen de semnătură, deci unui CodFiscal îi
corespund mai multe specimene de semnătură;
- compuse: ale căror caracteristici sunt caracteristici ale altor documente primare
de evidenţă simple, între care există o anumită legătură; exemplu: Document de
evidenţă conturi persoane juridice: CodCont, TipCont, DenumireClient,
SpecimenSemnătură etc.; explicaţie: o persoană juridică, cu un CodFiscal, poate
deschide mai multe tipuri de conturi (TipCont); operaţiunile într-un tip de cont (TipCont)
pot fi autorizate de mai multe persoane cu drept de semnătură (SpecimenSemnătură);
prin urmare, documentul real de evidenţă a conturilor persoanelor juridice este compus,
din punct de vedere al Proiectării sistemelor informatice de gestiune, din trei documente
de evidenţă simple:
• Document de evidenţă conturi: NumărCont, TipCont;
• Document de evidenţă clienţi persoane juridice: CodFiscal, DenumireClient,
AdresăClient;
• Document de evidenţă persoane cu drept de semnătură în bancă: CNP, Nume şi
Prenume, Data Naşterii, SpecimenSemnătură etc.
În realitate, evidenţele pot fi ţinute folosind atât documente considerate compozite
sau compuse, cât şi documente considerate simple din punctul de vedere al modelării
abstracte a datelor, deoarece procesorul uman (creierul uman) are capacitatea de a
identifica unic datele, indiferent de documentul pe care sunt înregistrate, lucru pe care
procesorul sistemului de calcul folosit pentru realizarea sistemului informatic de gestiune
respectiv nu-l poate face. De aceea, în vederea realizării modelului abstract de
reprezentare a datelor:
- caracteristicile multivaloare ale documentelor primare de evidenţă şi control
compozite din realitatea de modelat se transformă în documente primare de evidenţă
şi control simple, de sine stătătoare;
92
- documentele primare de evidenţă şi control compuse din realitatea de
modelat se descompun în documentele primare de evidenţă şi control simple, din
care se compun.
Observaţie: Documentele primare de evidenţă şi control fizice (reale) folosite
în cadrul unui organism economic, simple, compozite sau compuse, nu coincid, ca
număr şi caracteristici, cu documentele primare de evidenţă şi control definite în
modelul abstract de reprezentare a datelor, reprezentate în calculator, pentru că: unui
document fizic simplu îi poate corespunde în modelul abstract, şi în final în calculator,
un document de pe care lipsesc unele caracteristici; caracteristicile calculate, de regulă, se
elimină (Valoare factură, Valoare TVA factură, PreţMaterial etc.); unui document fizic
compozit îi corespund două sau mai multe documente simple care, în realitate, nu se
folosesc, după cum documentul real conţine una sau mai multe caracteristici considerate
multivaloare, din punct de vedere al modelării abstracte a datelor; unui document fizic
compus îi corespund, în modelul abstract, şi în final în calculator, documentele simple
care îl compun, pe care organismul economic nu le foloseşte în realitate. Acest
artificiu este necesar pentru identificarea, în sistemul informatic de gestiune (adică în
calculator), fără echivoc şi ambiguităţi, a datelor culese de pe aceste documente.
Realitatea de modelat (activitatea unui organism economic sau a
compartimentului din cadrul acestuia pentru care se proiectează sistemul informatic de
gestiune) trebuie delimitată clar, din punct de vedere funcţional şi organizatoric, de
exteriorul acesteia:
- clienţii şi furnizorii sunt exteriori în raport cu realitatea de modelat, dar se
pot reprezenta în modelul abstract, dacă activităţile organismului economic impun
evidenţa acestora, pe baza documentelor de evidenţă clienţi şi evidenţă furnizori
întocmite de organismul economic respectiv; orice organism economic, indiferent de
domeniul său de activitate, lucrează cu un număr mare de furnizori şi/ sau clienţi, pentru
că se aprovizionează, continuu, cu materiale sau servicii de la alte organisme economice
şi oferă, permanent, produse şi / sau servicii altor organisme economice; prin urmare,
evidenţa acestora se ţine mai uşor folosind un sistem informatic de gestiune;
- banca sau băncile cu care lucrează un organism economic sunt exterioare în
raport cu realitatea de modelat, dar nu merită reprezentate în cadrul modelului abstract,
deoarece un organism economic foloseşte serviciile de încasare, plată şi credit de la
număr mic de bănci, de regulă, una sau două, evidenţa acestora ţinându-se, mai simplu,
fără ajutorul unui sistem informatic de gestiune; se precizează că instituţia financiară de
tip bancă, care are drept obiect de activitate oferirea de servicii de încasare, plată şi credit,
clienţilor persoane fizice şi juridice, lucrează şi ea pentru plata furnizorilor, a salariilor şi
a taxelor către bugetul de stat cu o bancă, în sensul că are deschise conturi pentru încasări
şi plăţi cel puţin la o bancă (posibil chiar propria instituţie) ;
- organismul economic sau compartimentul acestuia, pentru care se
proiectează sistemul informatic de gestiune, nu se reprezintă în cadrul modelului
abstract, deoarece întregul model abstract construit exprimă activitatea acestui
organism economic sau a compartimentului său supus informatizării şi elementele
obţinute prin desfăşurarea acestei activităţi;
- modelul abstract trebuie să cuprindă numai datele rezultate din activităţile
realizate de organismul economic sau de compartimentul acestuia pentru care se face
modelarea, nu interesează activităţile realizate de cei cu care se întreţin legături de
colaborare sau de afaceri: clienţi, furnizori, colaboratori, bănci; de exemplu, interesează
numai faptul că se execută serviciile şi se trimite clientului FacturaClient, nu faptul că
acesta beneficiază de serviciile respective şi primeşte documentul de plată etc.
Succesiunea de activităţi sau de acţiuni care se desfăşoară în cadrul
organismului economic sau al compartimentului acestuia pentru care se
construieşte modelul abstract, determină adăugarea sau modificarea unor
93
înregistrări pe documentele primare de evidenţă şi control ale tuturor
bunurilor, serviciilor şi activităţilor implicate în procesul respectiv. Prin
urmare, în cadrul modelului abstract care se construieşte în vederea proiectării unui
sistem informatic de gestiune, trebuie reprezentate, în mod necesar:
- documentele primare de evidenţă, care conţin datele asupra cărora se vor efectua
prelucrările automate sau care se gestionează automat;
- caracteristicile acestor documente, esenţiale din punct de vedere al evidenţei şi
controlului activităţilor desfăşurate în realitatea de modelat, care exprimă datele ce se
pretează a fi prelucrate sau gestionate automat, folosind un sistem informatic de gestiune;
- acţiunile care generează datele înregistrate pe documentele primare de evidenţă
şi control, exprimate prin relaţiile, legăturile, corespondenţele dintre aceste date.
Tehnicile şi formalismul folosite pentru reprezentarea abstractă a realităţii de
informatizat, în special a datelor şi a relaţiilor dintre ele, în vederea proiectării şi realizării
unui sistem informatic, depind de metoda de proiectare aleasă, care impune tipul
modelului abstract de reprezentare ce trebuie folosit. Însă, indiferent de modelul
abstract utilizat, elementele realităţii de modelat (documente primare, date, operaţii, relaţii
etc.) sunt reprezentate prin caracteristicile lor relevante, care permit realizarea
obiectivului propus şi care conţin datele ce se pretează a fi prelucrate şi/sau gestionate
automat; ele sunt grupate pe categorii/ tipuri, în funcţie de caracteristicile lor comune.
Generic, principalele activităţi desfăşurate în cadrul oricărui tip de organism
economic, împreună cu datele generate prin desfăşurarea acestora, pot fi reprezentate
grafic, din punctul de vedere al proiectării unui sistem informatic de gestiune, ca în
fig. 4.1. Explicaţii:
- evenimentul care declanşează desfăşurarea succesiunii de activităţi prezentate îl
constituie primirea unui document de la client: contract, comandă, cerere; documentul
declanşator poate fi primit şi de la sistemul de conducere al organismului economic,
considerat extern sistemului informaţional al acestuia, la nivelul căruia se realizează
proiectul sistemului informatic de gestiune; pentru un organism economic de tip bancă
cererea primită de la client poate fi cerere de deschidere cont, cerere de constituire
depozit, cerere de acordare credit etc.;
- pentru onorarea contractului, comenzii sau cererii primite de la client, se fac
contract, comandă sau cerere de materiale şi/sau servicii la Furnizor, pentru obţinerea
celor necesare, materiale sau servicii; comanda sau cererea de materiale sau servicii se
poate fac şi către alte compartimente specializate ale organismului economic respectiv,
care joacă rol de furnizor; contractul, comanda sau cererea de materiale şi/sau servicii
se fac chiar dacă există rezervă, pentru reducerea timpului de lucru şi respectarea
termenelor contractuale sau de plată; în cazul materialelor rezerva formează stocul;
- se primesc de la furnizor materialele necesare şi/ sau se efectuează serviciile
solicitate; materialele achiziţionate sunt recepţionate şi, fie pot fi date direct în folosinţă,
fie pot fi introduse (stocate) în magazie, de unde se scot pe bază de bon de consum;
serviciile comandate se efectuează la solicitare; serviciile bancare de încasări, plăţi şi
credit se efectuează la data autorizării;
- se primeşte, tot de la furnizor, FacturaFurnizor pentru plata căreia se face OP,
care se trimite la Bancă; dovada că banca a efectuat plata se primeşte prin
Extrasul de cont;
- materialele sau serviciile contractate la furnizori se folosesc pentru realizarea
produselor şi/ sau serviciilor solicitate de client şi se facturează;
- se trimite Factura Clientului; dovada că acesta a efectuat plata, prin Bancă, se
primeşte prin Extrasul de cont; serviciile bancare de încasări, plăţi şi credit efectuate de
un organism economic de tip bancă clienţilor săi nu se facturează; pentru serviciile
financiare efectuate de bănci se percepe dobândă, cu majorări şi penalităţi de întârziere, a
căror valoare apare pe Extrasul de cont;
94
- separat de activităţile descrise, legate de realizarea domeniului de activitate al
organismului economic, se ţine evidenţa Furnizorilor şi Clienţilor acestuia, necesară
pentru uşurarea activităţilor de colaborare cu aceştia: servicii de aprovizionare, de
desfacere sau financiare;
- produsele şi/ sau serviciile sunt executate de angajaţi; aceştia sunt
remuneraţi, pentru munca efectuată, conform Stat de plată etc.
Observaţii:
1. Simbolurile utilizate pentru reprezentarea grafică a realităţii de modelat,
organismul economic sau compartimentul specializat al acesteia supus informatizării,
sunt diferite de simbolurile folosite pentru realizarea modelului abstract care au o
anumită semnificaţie, fiind standardizate la nivelul fiecărei metode de proiectare;
pentru reprezentarea realităţii de modelat (organism economic sau subcompartiment
specializat al acesteia), respectiv a activităţilor desfăşurate împreună cu documentele
primare de evidenţă şi control care conţin datele rezultate din desfăşurarea acestora, se
folosesc simboluri grafice cât mai sugestive.
2. Reprezentarea grafică a realităţii de modelat ajută la realizarea corectă a
modelului abstract de reprezentare a acesteia, întrucât arată, într-o formă uşor de înţeles:
- delimitarea domeniului de gestiune în raport cu exteriorul său;
- succesiunea cronologică a activităţilor elementare desfăşurate pentru realizarea
obiectivului propus şi categoria de document care conţine datele generate de fiecare activitate;
- categoriile de documente primare de evidenţă şi control pe care se înregistrează
datele generate de desfăşurarea acestor activităţi, aşezate în ordinea în care se fac
înregistrările respective;
- caracteristicile documentelor primare de evidenţă şi control care conţin datele
ce se pretează a fi prelucrate şi/ sau gestionate automat, folosind un sistem informatic
de gestiune;
- documentele de evidenţă şi control compozite şi compuse, care trebuie
transformate în documente simple, pentru a putea fi reprezentate în modelul abstract.
Pentru exemplificare, se reprezintă grafic un organism economic generic, care
desfăşoară, la nivel minim necesar, toate activităţile pe care trebuie să le desfăşoare
orice organism economic pentru a exista:
- activităţi de realizare a produselor şi/ sau serviciilor care fac obiectul său de
activitate;
- activităţi de aprovizionare, desfacere şi financiare necesare realizării obiectivului
pe care şi l-a propus;
- activităţi de contabilitate de gestiune şi financiară impuse de organele fiscale şi
de nevoile proprii de evidenţă şi informare;
- activităţi de evidenţă personal şi salarizare desfăşurate pentru asigurarea
manoperelor impuse de realizarea produselor şi/ sau serviciilor care fac obiectul său de
activitate.
Fiecare activitate desfăşurată de organismul economic definit generic reprezintă un
domeniu de activitate pentru care se proiectează şi se realizează, practic, un sistem
informatic de gestiune de sine stătător.
Pentru a se înţelege mecanismul de grupare şi selectare a elementelor reale care
trebuie reprezentate în modelul abstract pentru realizarea unui sistem informatic de
gestiune care să satisfacă atât nevoile de prelucrare automată a datelor, cât şi dorinţele
utilizatorilor, se reprezintă grafic, ca realitate de modelat, acest organism economic
definit generic (fig. 4.1).

95
Fig. 4.1. Reprezentarea grafică a realităţii de modelat pe care se bazează modelul abstract
de reprezentare a acesteia

96
5. PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC DE GESTIUNE
În vederea proiectării unui sistem informatic de gestiune, elementele realităţii de
informatizat, date şi prelucrări efectuate asupra acestora, sunt reprezentate pe trei nivele
de abstractizare: conceptual, logic şi fizic. În tabelul 5.1 se prezintă, generic, ce se face,
din punct de vedere al proiectării sistemului informatic de gestiune, la nivelul fiecărui
model. Astfel [V. Stanciu]:
- modelul conceptual trebuie să răspundă la întrebarea CE trebuie să facă
sistemul informatic de gestiune pe care îl proiectăm; la acest nivel nu interesează CINE
face, UNDE face, CÂND face şi CUM face sistemul informatic de gestiune care se
proiectează să îndeplinească sarcinile solicitate de utilizatorii săi;
- modelul logic trebuie să răspundă la întrebările CINE face, UNDE face şi
CÂND face activităţile care generează datele şi determină prelucrările care se aplică
asupra acestora; la acest nivel nu interesează CUM face, concret, sistemul informatic de
gestiune să gestioneze datele şi prelucrările aferente realităţii de informatizat pentru care
se proiectează;
- modelul fizic răspunde numai la întrebarea CUM face, în mod concret, sistemul
informatic de gestiune să satisfacă cerinţele utilizatorilor săi.
Tabelul 5.1
Model
Model Logic Model Fizic
Conceptual
Care/Cine? Unde? Când? Cum?
Ce?
Cum se reprezintă tipurile
Ce tipuri de date Care tipuri de date formează
de date (în funcţie de SGBD
se folosesc tabele şi care sunt relaţiile dintre
folosit)?
Ce tipuri de aceste tabele?
Cum se fac, în mod concret,
activităţi se Cine face activităţile identificate
activităţile (manual, automat
desfăşoară pentru realitatea de informatizat
sau semiautomat)?
Cum se reprezintă
Ce caracteristici Unde se află tipurile de date caracteristicile datelor (în
au aceste date aferente relaţiilor definite? funcţie de SGBD folosit)?
Ce înlănţuire au Unde au loc activităţile Cum se aplică operaţiile
aceste activităţi identificate? aferente activităţilor asupra
datelor, (în mod concret) ?

Ce tipuri de Cum se reprezintă tipurile


relaţii se Când se pun aceste date în de relaţii stabilite între date
stabilesc între corespondenţă? (în funcţie de SGBD
aceste date Când se desfăşoară aceste folosit)?
Ce tipuri de activităţi (în ce moment : zi, lună Cum se realizează, în mod
operaţii presupun săptămână, an?) concret, operaţiile aferente
aceste activităţi legăturilor dintre date?

În modelul relaţional de reprezentare abstractă folosit de metodele de


proiectare sistemice ale sistemelor informatice de gestiune, elementele realităţii de
informatizat, date şi prelucrări efectuate asupra acestora, sunt reprezentate, separat,
pe cele trei nivele de abstractizare introduse în raportul ANSI/SPARC de definire a
bazelor de date: conceptual, logic şi fizic. Fiecărui nivel de abstractizare îi corespund
97
două modele abstracte ale realităţii de informatizat: unul pentru date şi unul pentru
prelucrările care se aplică asupra acestora. Astfel, modelul conceptual este format din
Modelul Conceptual al Datelor (MCD) şi Modelul Conceptual al Prelucrărilor (MCP),
modelul logic din Modelul Logic al Datelor (MLD) şi Modelul Logic al Prelucrărilor
(MLP), iar modelul fizic din Modelul Fizic al Datelor (MFD) şi Modelul Fizic al
Prelucrărilor (MFP). Pentru modelare se poate utiliza simbolismul specific tipului
de model abstract selectat pentru proiectarea sistemului informatic de gestiune, cel
mai uzual fiind modelul Merise, sau Limbajul Unificat de Modelare (UML) care
este independent de realitatea de modelat, de metoda de proiectare utilizată şi de
suportul tehnic folosit pentru implementarea sistemului informatic.
În modelul obiectural de reprezentare abstractă folosit de metodele de proiectare
obiecturale ale sistemelor informatice de gestiune, elementele realităţii de informatizat, date
şi prelucrări efectuate asupra acestora, sunt reprezentate printr-o mulţime de obiecte soft-
ware independente, care încapsulează, fiecare, o categorie de date împreună cu toate
prelucrările care se efectuează asupra acestora. Întrucât obiectele software identificate în
realitatea de informatizat se organizează şi cooperează între ele pentru reprezentarea acesteia
prin elementele sale reprezentative, primele două nivele de abstractizare introduse în raportul
ANSI/SPARC de definire a bazelor de date, conceptual şi logic, se întrepătrund. Pentru
modelare se utilizează numai simbolismul Limbajului Unificat de Modelare (UML).

5.1. Model conceptual


Modelul conceptual reprezintă un ansamblu de concepte şi reguli de
combinare a acestora utilizate pentru reprezentarea abstractă a realităţii de modelat
(tabelul 5.2). La acest nivel:
- se identifică datele pentru evidenţa sau prelucrarea cărora se foloseşte sistemul
informatic de gestiune care se proiectează şi activităţile specifice domeniului de
informatizat care le generează, fără restricţii de organizare, umane sau tehnice;
- se reprezintă elementele din realitatea de modelat, datele cu relaţiile
dintre ele şi operaţiile aplicate asupra acestora, prin simboluri, specifice metodei
de proiectare, care permit codificarea ulterioară a acestora folosind sistemul de
codificare propriu SGBD utilizat, software de dezvoltare aplicaţii pentru
gestionarea volumelor mari de date, pentru crearea şi exploatarea bazelor de date;
- se stabilesc domeniile de definiţie a datelor şi se definesc prelucrările
aplicate asupra acestora;
- se stabilesc intrările şi ieşirile sistemului informatic de gestiune.
Modelul conceptual asigură o soluţie unică, stabilă, nemodificabilă pentru sistemul
informatic de gestiune, căreia îi pot corespunde una sau mai multe soluţii logice şi fizice.
Pentru modelarea conceptuală, abstractă, a datelor se foloseşte un model semantic de
reprezentare a acestora: model conceptual, care reprezintă domeniul de informatizat ca pe o
mulţime de elemente din lumea reală, interconectate între ele, pornind de la semnificaţia
lor. Aceste modele definesc restricţii şi descriu aspectele statice şi dinamice (temporale) ale
elementelor utilizate, pe baza semnificaţiei lor în lumea reală.
Pentru modelarea conceptuală, abstractă, a prelucrărilor, se foloseşte tot un
model semantic de reprezentare a acestora, model care se bazează pe semnificaţia
lor în lumea reală: organismul economic sau compartimentul acestuia pentru care
se proiectează şi se realizează sistemul informatic de gestiune. Modelul conceptual
al prelucrărilor descrie prelucrările efectuate asupra datelor pentru realizarea
obiectivului propus, descrie ceea ce se face în cadrul organismului economic sau
compartimentului specializat al acestuia pentru obţinerea informaţiilor necesare,
independent de modul de organizare specific.
98
Tabelul 5.2

Modelare conceptuală date Modelare conceptuală prelucrări


- reprezentarea, fără redundanţe - reprezentarea, fără ambiguităţi
şi ambiguităţi • a activităţilor (proceselor) desfăşurate;
• a tipurilor de date; • a înlănţuirii acestor activităţi;
• a legăturilor dintre aceste • a operaţiilor pe care le presupune fiecare tip
date; de activitate
• a dinamicii acestora şi definirea
separat sau împreună cu • algoritmilor de calcul şi de prelucrare;
prelucrările care se aplică asupra • operaţiilor elementare;
lor (în funcţie de metoda de • operaţiilor complexe: formate din operaţii
proiectare folosită), prin utilizarea elementare
unor simboluri (formalism) şi separat sau împreună cu datele asupra cărora
concepte specifice modelului de operează (în funcţie de metoda de proiectare
abstractizare utilizat (modelul folosită), prin utilizarea unor simboluri (formalism)
Merise) sau universale (UML). şi concepte specifice modelului de abstractizare
utilizat (modelul Merise) sau universale (UML).

Exemplu de model conceptual: Modelul MERISE, reprezentativ pentru


metodele de proiectare sistemice ale sistemelor informatice de gestiune. În cadrul
acestui model, datele şi prelucrările efectuate asupra lor, sunt reprezentate, separat
(tabelul 5.3).
Tabelul 5.3

5.1.1. Modelul entitate- asociere sau entitate- asociere- corespondenţă, este


modelul semantic realizat prin reprezentarea abstractă a elementelor lumii reale pornind
de la semantica lor şi de la legăturile sau relaţiile dintre ele. Se bazează pe următoarele
concepte fundamentale sau concepte de bază:
99
1. Entitatea Tip- ET este conceptul generic care desemnează mulţimea
tuturor entităţilor cu aceleaşi caracteristici esenţiale; se exprimă printr-un
substantiv, deoarece substantivul denumeşte lucruri, fiinţe sau noţiuni
abstracte, generic spus, elemente din lumea reală (realitatea de modelat); se
reprezintă grafic prin două dreptunghiuri care conţin, primul numele ET respective,
iar celălalt numele AT din mulţimea de AT care o caracterizează; are existenţă
proprie, deoarece fiecare entitate a sa se identifică, în mod unic, printr-un AT sau
un grup minim de AT numit Identificator (ID); fiind un concept generic, nu are
corespondent în lumea reală, nu desemnează în sistemul informatic de gestiune un
element din lumea reală.
Entitatea este un element real, particular, care aparţine unei ET; se mai numeşte
înregistrarea sau realizarea unei ET; Exemplu: Ionescu este o entitate (înregistrare,
realizare, instanţă) a ET Angajat, care se identifică prin valoarea specifică a AT
MarcaAngajat;
Observaţie: o entitate poate aparţine mai multor ET diferite. Exemplu: entitatea
Ionescu poate aparţine ET CititorBibliotecăCentrală, ET ProfesorFacultateEFS, ET
AntrenorClubSportiv şi ET Doctorand.
O ET se caracterizează prin: nume, cât mai apropiat de numele elementului
real pe care îl reprezintă şi unic la nivelul întregului model conceptual de date; AT
specifice; o mulţime de entităţi (diferită de mulţimea vidă); o posibilă evoluţie în
timp; legăturile sale cu alte ET.
Fiecare entitate reprezintă, desemnează, în sistemul informatic de gestiune un
element al lumii reale.

2. Atributul Tip-AT este conceptul generic care desemnează mulţimea tuturor


atributelor care descriu complet proprietatea esenţială pe care o exprimă; are
semnificaţie numai dacă aparţine unei ET sau unei AST; se exprimă printr-un
substantiv, deoarece substantivul denumeşte însuşiri ale elementelor din lumea reală
(realitatea de modelat); fiind un concept generic, nu are corespondent în lumea reală,
nu desemnează în sistemul informatic de gestiune o caracteristică reală a unui
element din lumea reală.
Identificatorul- ID este un AT sau grup minim de AT care identifică, în mod
unic, o entitate a unei ET; e reprezentat de un AT tip număr de ordine (incrementat
cu 1 pentru fiecare valoare nouă) sau de un cod (construcţie artificială cu o anumită
semnificaţie); determină funcţional orice alt AT din ET; trebuie să ia valori unice,
nedublicabile, neschimbabile, diferite de NULL (înseamnă nici o valoare, e diferit
de zero sau spaţiu); în reprezentarea grafică a ET, se marchează diferit de restul AT
(se subliniază, se scrie cu italic şi/sau i se ataşează un caracter specific); fiecare ET
prezintă un ID; exemplu: CodFiscal, CNP, NrCont etc.
Atributul este o proprietate sau caracteristică distinctă a unei entităţi; se mai
numeşte realizarea sau valoarea unui AT; are un domeniu de definiţie (mulţime de
valori admise); atributele pot fi:

100
AT
Elementare/Atomice: nu pot fi descompuse, exemplu: CNP, CodFiscal, NrFactură etc.
Complexe/decompozabile: se descompun în AT elementare, exemplu: Data calendaristică
(zi, lună, an), Adresa (localitate, stradă, număr, bloc, scară, etaj, sector) etc.
Calculate: sunt rezultatul aplicării unui algoritm de calcul specific folosindu-se AT
ca operanzi şi operatori aritmetici, logici sau de tip funcţie; exemplu: Vârsta =
DataCurentă - DataNaşterii;
Necalculate: nu sunt rezultatul unui algoritm de calcul, exemplu: CNP, CodFiscal,
NrChitanţă etc.
Permanente în timp: au valori constante în timp, exemplu: CodFiscal,
UnitateMăsură etc.
Variabile în timp: au valori care se modifică în timp, exemplu: Vârsta,
NivelSănătate etc.
Istorice/ de stare: îşi modifică valoarea la intervale de timp cunoscute, exemplu:
Funcţia, TVA, SalariuTarifar etc.
Obligatorii: trebuie să prezinte obligatoriu o valoare (realizare), corespund
sintagmei NOT NULL, au rol de identificator, exemplu: CNP, CodFiscal etc.
Opţionale: pot să nu prezinte nici o valoare, exemplu: Telefon, eMail etc.
Monovaloare/simple: au o singură valoare în cadrul unei ET, exemplu: CNP,
Denumire etc.
Multivaloare/multiple/repetitive: au mai multe valori (realizări) în cadrul
aceleiaşi ET, exemplu:
3. Asocierea tip-AST este conceptul generic care desemnează mulţimea tuturor
legăturilor(relaţiilor) cu aceeaşi semnificaţie dintre două ET care participă la o acţiune;
poate avea AT proprii, care caracterizează acţiunea respectivă; se exprimă printr-un verb,
deoarece verbul exprimă o acţiune sau o stare care stă la baza unei legături între două
elemente; se reprezintă grafic printr-o elipsă, care conţine numele AST respective şi
numele AT din mulţimea de AT care o caracterizează; nu are o existenţă proprie pentru
că exprimă o legătură bazată pe o acţiune a cărei existenţă depinde de cele 2 ET ce
participă la aceasta; fiind un concept generic, nu are corespondent în lumea reală, nu
desemnează în SIG o legătură (relaţie) reală între elemente din lumea reală.
Asocierea exprimă legătura concretă, dintre două entităţi (care, de regulă, aparţin
la două ET diferite) participante la o acţiune şi rolurile acestora în acţiunea respectivă;
se mai numeşte realizarea sau instanţa unei AST; fiecare asociere reprezintă o relaţie
(legătură) reală între elemente din lumea reală, desemnează în sistemul informatic de
gestiune o relaţie (legătură) reală între elemente din lumea reală.
După numărul de ET participante la o AST, AST poate fi: unară (reflexivă,
ciclică): asocierea între entităţile aceleiaşi ET; în acest caz, se recomandă
precizarea rolurilor fiecărei entităţi în cadrul asocierii; exemplu: asocierea de tipul
parte-întreg; se recomandă transformarea asocierilor unare în asocieri binare;
binară: asocierea între două ET diferite; exemplu: clientul (ET1) comandă (AST)
produs (ET2); complexă: asocierea între mai multe ET diferite; exemplu: asocierea
ternară, la care participă 3 ET diferite; se recomandă descompunerea asocierilor
complexe în asocieri binare.

101
4. Cardinalitatea – (X,Y) este o pereche de numere întregi, care descrie complet
legătura unei ET cu o altă ET, printr-o AST, în perioada de timp analizată; exprimă
complet legătura dintre elementele lumii reale implicate într-o anumită acţiune; are
semnificaţie numai pentru o ET în raport cu o AST.
Cardinalitatea minimală- X: reprezintă numărul minim de corespondente ce pot
exista pentru o ET în raport cu altă ET, printr-o AST; exprimă participarea entităţilor care
aparţin unei ET la asocierea acesteia (AST) cu o altă ET:
• X=0 (numărul minim de corespondenţe = 0): printr-o asociere AST, în
mulţimea de entităţi ET1, pot exista unele care nu au corespondent în cealaltă
mulţime de entităţi ET2, (participare opţională la acţiune);
• X=1 (numărul minim de corespondenţe = 1): printr-o asociere AST, toate
entităţile mulţimii ET1 au cel puţin un corespondent în cealaltă mulţime de
entităţi ET2 (participare obligatorie la acţiune).
Cardinalitatea maximală – Y: reprezintă numărul maxim de entităţi
corespondente pe care le poate avea o entitate a unei ET într-o altă ET, în raport
o AST; exprimă faptul că fiecare entitate din mulţimea de entităţi ET1 care
participă la o acţiune, poate avea una sau mai multe entităţi corespondente în
cealaltă mulţime de entităţi ET2 participantă:
• Y=1 ( numărul maxim de corespondenţe=1): fiecare entitate care participă la
o asociere are o singură entitate de alt tip corespondentă (participare unică la
acţiune);
• Y=n ( numărul maxim de corespondenţe=n): fiecare entitate care participă
la asociere are mai multe entităţi de alt tip, corespondente sau reciproc, mai
multe entităţi de acelaşi tip care participă la o acţiune au o singură entitate de alt
tip corespondentă (participare multiplă la acţiune).
În tabelul 5.4 se prezintă posibilităţile de participare a entităţilor din cele două
mulţimi ET, aferente unei AST, la mulţimea de acţiuni reprezentată prin această AST.
Tabelul 5.4

PARTICIPARE LA
ASOCIERE (printr-o (X,Y) SEMNIFICAŢIE
acţiune)
În mulţimea de entităţi ET1, pot exista unele care nu
participă la acţiunea care stă la baza AST şi fiecare
Unică Opţională 0,1 entitate care participă la această acţiune are o singură
entitate corespondentă într-o altă mulţime de entităţi
ET2, participantă la aceeaşi acţiune;
Toate entităţile mulţimii ET1 participă la acţiunea care
stă la baza AST şi fiecare entitate are o singură entitate
Obligatorie 1,1
corespondentă într-o altă mulţime de entităţi ET2,
participantă la aceeaşi acţiune;
În mulţimea de entităţi ET1, pot exista unele care nu
participă la acţiunea care stă la baza AST şi fiecare
Multiplă Opţională 0,n entitate care participă la această acţiune poate avea una
sau mai multe entităţi corespondente într-o altă
mulţime de entităţi ET2 participantă la aceeaşi acţiune;
Toate entităţile mulţimii ET1 participă la acţiunea care
stă la baza AST şi fiecare entitate poate avea una sau
Obligatorie 1,n
mai multe entităţi corespondente într-o altă mulţime de
entităţi ET2, participantă la aceeaşi acţiune.
102
După numărul de entităţi corespondente pe care le poate avea o entitate a unei
ET într-o altă ET, în raport cu o AST, AST pot fi (tabelul 5.5.)
Tabelul 5.5
ET1 = (X1,Y1) ŞI
ASOCIERE
ET2 = (X2,Y2)
TIP NOTAŢIE SEMNIFICAŢIE
PARTICIPANTE
(AST)
LA AST
Unei entităţi de tipul ET1 îi
corespunde prin AST cel mult o
Unu la unu entitate de tipul ET2 şi, reciproc,
1:1 Y 1= Y 2 = 1
(one to one) unei entităţi de tipul ET2 îi
corespunde prin AST cel mult o
entitate de tipul ET1;
Unei entităţi de tipul ET1 îi
Unu la corespund, prin AST, zero, una
mulţi Y1> 1 şi Y2 =1 sau sau mai multe entităţi de tipul
1:n
(one to Y1 =1 şi Y2> 1 ET2, dar unei entităţi de tipul ET2
many) îi corespunde prin AST cel mult o
entitate de tipul ET1.
Unei entităţi de tipul ET1 îi
corespund, prin asocierea AST, zero,
Mulţi la
una sau mai multe entităţi de tipul
mulţi
m:n Y1> 1 şi Y2 >1 ET2 şi reciproc; în practică, acestea
(many to
se descompun în asocieri de tipul
many)
unu la mulţi prin introducerea unei
entităţi intermediare.
În fig. 5.1. sunt reprezentate, în mod grafic, corespondenţele între entităţile din
mulţimile de entităţi ET1 şi ET2 participante la asocierile din mulţimea de asocieri AST.

Fig. 5.1 Corespondenţele între entităţile din mulţimile de entităţi ET1 şi ET2
participante la asocierile din mulţimea de asocieri AST.

103
Corespondenţa între elementele LUMII REALE (domeniul de informatizat)
identificate ca fiind reprezentative din punct de vedere al proiectării unui sistem infor-
matic de gestiune şi conceptele fundamentale ale MCD este prezentată, grafic, în fig. 5.2.

Fig. 5.2. Trecerea de la elementele LUMII REALE (domeniul de informatizat) la


conceptele fundamentale ale MCD
104
Exprimarea regulilor nereprezentabile direct în modelul conceptual de date,
pe care trebuie să le respecte datele, permanent, pentru a fi corecte şi coerente în
raport cu realitatea de informatizat, se face cu ajutorul restricţiilor de integritate.
Întrucât datele sunt reprezentate în modelul conceptual de date prin atributele din
mulţimile AT, restricţiile de integritate sunt, în mod concret, reguli care se aplică
asupra AT ce aparţin ET şi AST din modelul conceptual de date realizat pentru un
organism economic sau pentru un compartiment specializat al acestuia.
Restricţiile de integritate pot fi:
- RI structurale= reguli care permit identificarea unică a ET (integritatea
ET), AT (dependenţe funcţionale) şi a AST(integritatea referenţială);
- RI semantice= reguli de gestiune specifice care se aplică asupra AT
identificate pentru modelarea realităţii de informatizat (organism economic sau
compartiment al acestuia); exprimă reglementările legislative în vigoare ce trebuie
respectate de organismul economic şi reglementările/ normele interne, specifice
acestuia; în funcţie de momentul în care acţionează, pot fi RI statice (de domeniu)
sau RI dinamice;
- RI funcţionale= reguli care exprimă particularităţile funcţionale specifice
organismului economic; în funcţie de structura organizatorică a acestuia pot fi RI
ierarhice sau RI neierarhice (de reţea).

5.1.2. Modelul eveniment-rezultat este modelul semantic, abstract, de


reprezentare a activităţilor specifice domeniului de informatizat dintr-un organism
economic, care descrie prelucrările efectuate asupra datelor pentru realizarea
obiectivului propus.
Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, prelucrarea este
„acţiunea de a prelucra şi rezultatul ei”, iar a prelucra înseamnă „a modifica forma,
dimensiunile, construcţia sau aspectul unui material pentru a obţine produse finite
etc.” Pornind de la această definiţie, se poate spune că, din punctul de vedere al
proiectării sistemelor informatice, prelucrările reprezintă activităţile desfăşurate
pentru realizarea obiectivului propus, cu respectarea regulilor de gestiune specifice
domeniului de activitate supus informatizării; altfel spus, exprimă acţiunile
elementare, operaţiile, care se exercită asupra datelor, pentru obţinerea
informaţiilor care stau la baza deciziilor.
Pentru realizarea modelului eveniment- rezultat se folosesc următoarele
concepte fundamentale sau concepte de bază:
1. Evenimentul tip- EvT este conceptul generic care desemnează mulţimea
evenimentelor de aceeaşi natură; un EvT este perceput de sistemul economic
(organismul economic sau compartimentul specializat al acestuia supus
informatizării) dacă mulţimea de evenimente pe care o desemnează declanşează/
este produsă de o activitate din cadrul sistemului economic respectiv; se exprimă
printr-un substantiv, deoarece substantivul denumeşte nu numai fiinţe, lucruri, ci
şi întâmplări, acţiuni sau noţiuni abstracte, care, generic spus, desemnează tot
elemente din lumea reală (realitatea de modelat); se reprezintă grafic printr-o elipsă
care conţine denumirea EvT respectiv; fiind un concept generic, nu are
corespondent concret în lumea reală, pentru că fluxul informaţional care îi
corespunde nu desemnează nici el un element concret din realitatea de modelat,
105
fiind tot un concept generic (care desemnează mulţimea informaţiilor de acelaşi
fel); reacţia unui sistem economic la apariţia evenimentelor dintr-un EvT se
apreciază folosind doi parametri: capacitatea EvT= numărul maxim de
evenimente dintr-un EvT percepute de sistemul economic (implicit infinit) şi de
frecvenţa EvT= regula sau condiţia de apariţie a evenimentelor dintr-un EvT.
Evenimentul este un element real, particular, concret, care aparţine unui
EvT; se mai numeşte realizarea sau instanţa unui EvT; îi corespunde în lumea
reală o informaţie concretă, importantă pentru sistemul economic, care face parte
dintr-un flux informaţional; exemplu: primirea efectivă a unei cereri de deschidere
cont curent de la un client reprezintă, pentru o bancă, un eveniment de tipul
(natura) Primire cerere deschidere cont curent, din mulţinea de evenimente care
formează EvT Primire cerere deschidere cont curent; conform Dicţionarului
explicativ al limbii române, evenimentul este o „întâmplare importantă; ...orice
fenomen local şi instantaneu sau stare locală şi instantanee; ... noţiune de bază din
domeniul teoriei probabilităţilor care exprimă producerea sau neproducerea unui
fenomen în cadrul unui experiment”; pornind de la această semnificaţie,
evenimentul reprezintă un stimul, un imbold care declanşează, ca reacţie, o
activitate în cadrul sistemului economic. Un eveniment există, dacă apare stimulul
(imboldul), din exteriorul sau interiorul sistemului economic şi declanşează o
activitate care prezintă interes pentru sistemul economic respectiv; un eveniment s-a
consumat dacă a produs un efect asupra sistemului economic, dacă a declanşat
procesul sau activitatea care prezintă interes pentru acesta; evenimentele de aceeaşi
natură sunt grupate într-un EvT; exemplu: EvT Primire cerere deschidere cont
curent reprezintă mulţimea evenimentelor de tipul Primire cerere deschidere cont
curent, primirea fiecărei cereri reprezentând, pentru o bancă, un eveniment de tipul
Primire cerere deschidere cont curent.
În raport cu realitatea de modelat, EvT pot fi:
- EvT externe, care provin din exteriorul sistemului economic pentru care se
realizează modelul eveniment- rezultat; sunt necontrolabile de către sistemul
economic respectiv, pentru că sunt determinate de factori externi acestuia;
exemplu: Primire cerere de credit persoană fizică;
- EvT interne, care sunt generate de desfăşurarea unei activităţi în interiorul
sistemului economic studiat pentru informatizare; pot fi: EvT interne rezultat,
destinate mediului exterior sistemului economic respectiv (exemplu: Credit
acordat persoană fizică) sau EvT interne intermediare, care sunt generate de
desfăşurarea unei activităţi şi declanşează altă activitate în interiorul sistemului
economic respectiv (exemplu: Autorizare credit persoană fizică);
- EvT induse= EvT externe, apărute ca urmare a unor EvT interne rezultat, emise
anterior de sistemul economic pentru care se realizează modelul conceptual al
prelucrărilor către exteriorul său; exemplu: Primire materiale de la furnizor şi
Primire factură de plată de la furnizor.
În funcţie de rolul său în desfăşurarea unei activităţi, un EvT poate fi:
- EvT declanşator= EvT care declanşează, ca reacţie a sistemului economic pentru
care se realizează modelul conceptual al prelucrărilor, un tip de activitate; poate fi
EvT extern sau EvT intern intermediar; se reprezintă grafic printr-o elipsă, de la
106
care pleacă o săgeată de legătură, sau numai printr-o simplă săgeată cu vârful către
graficul care reprezintă tipul de activitate pe care o declanşează.
- EvT emis= EvT produs (generat) de desfăşurarea unei activităţi; poate fi EvT intern
intermediar sau EvT rezultat.
2. Sincronizarea Tip- SincT este conceptul generic care desemnează
mulţimea de sincroncronizări definită prin:
- EvT declanşatoare pentru o singură activitate: minim 2;
- propoziţia logică, care exprimă condiţiile de apariţie a EvT declanşatoare
implicate: expresie booleană;
- durata limită = intervalul maxim de timp în care trebuie să se producă
sincronizarea, măsurat de la producerea primului EvT, până la producerea
ultimului EvT implicat în declanşarea activităţii respective;
- răgazul sincronizării= intervalul de timp între momentul în care sunt îndeplinite
toate condiţiile de declanşare a activităţii respective (momentul sincronizării) şi
momentul în care aceasta este declansată efectiv.
Fiind un concept generic, nu are corespondent concret în lumea reală.
Sincronizarea este un element real, particular, care aparţine unei SincT; se mai
numeşte realizarea sau instanţa SincT; îi corespunde în lumea reală setul sau ansamblul
de condiţii care determină apariţia simultană a evenimentelor de natură diferită (aparţin
unor EvT diferite) care declanşează o activitate în cadrul sistemului economic pentru care
se realizează modelul conceptual al prelucrărilor; conform Dicţionarului explicativ al
limbii române, sincronizarea reprezintă „acţiunea de a sincroniza şi rezultatul ei”, iar a
sincroniza înseamnă „a face două sau mai multe acţiuni, fapte sau evenimente, fenomene
etc. să se petreacă în acelaşi timp”; pornind de la această semnificaţie, sincronizarea se
defineşte ca fiind setul/ ansamblul condiţiilor de apariţie simultană a evenimentelor care
declanşează desfăşurarea unei activităţi= execuţia unei succesiuni de acţiuni elementare,
exprimată printr-o operaţie; altfel spus, sincronizarea exprimă faptul că două sau mai
multe evenimente declanşatoare se produc simultan/ concomitent/ în acelaşi timp/
sincron pentru declanşarea unei activităţi= execuţia unui set de acţiuni elementare=
execuţia unei operaţii; evenimentele sincronizate declanşează o singură activitate,
activitatea respectivă producându-se de fiecare dată când sunt îndeplinite condiţiile de
declanşare a ei= se produc evenimentele care o declanşează şi acestea se sincronizează.
Mulţimea evenimentelor sincronizate care declanşează o activitate în cadrul
unui sistem economic formează o SincT. Altfel spus, SincT exprimă, printr-o
propoziţie logică (expresie booleană), condiţiile de declanşare a unei activităţi.
SincT poate fi:
- activă: dacă propoziţia logică prin care se exprimă se verifică şi este declanşată
activitatea; uneori, pentru a fi activată, o sincronizare din SincT necesită apariţia
unei secvenţe de evenimente din EvT declanşatoare, timpul necesar desfăşurării
acestora definind durata limită a SincT;
- în aşteptare: dacă se produce un eveniment din EvT declanşator şi se aşteaptă pro-
ducerea altor evenimente, din alte EvT, care condiţionează declanşarea unei activităţi;
- inactivă: dacă nu se produce nici un eveniment din EvT implicate.
SincT se reprezintă grafic printr-un dreptunghi, în interiorul căruia se scrie
propoziţia logică ce exprimă condiţiile de apariţie a EvT declanşatoare implicate, şi
un triunghi cu vârful în jos, în interiorul căruia se scriu, dacă există, durata limită
şi răgazul acesteia.

107
3. Operaţia Tip-OpT este conceptul generic ce desemnează mulţimea
operaţiilor care descriu acţiunile elementare cu aceleaşi caracteristici
corespunzătoare unei activităţi ce se desfăşoară în cadrul sistemului economic
pentru care se realizează modelul conceptual al prelucrărilor; se exprimă printr-un
substantiv, deoarece substantivul denumeşte nu numai fiinţe, lucruri, ci şi
întâmplări, acţiuni sau noţiuni abstracte care, generic spus, desemnează tot
elemente din lumea reală (realitatea de modelat); se reprezintă grafic printr-un set
de dreptunghiuri care conţin codul, denumirea şi caracteristicile OpT; fiind un
concept generic, nu are corespondent concret în lumea reală.
Operaţia este un element real, particular, care aparţine unei OpT; se mai
numeşte realizarea sau instanţa unei OpT; îi corespund în lumea reală o prelucrare
elementară, o secvenţă continuă de acţiuni elementare dintr-o activitate şi rezultatul lor.
Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, acţiunea este
„desfăşurarea unei activităţi, faptă întreprinsă (pentru atingerea unui scop)”, iar
operaţia este o „regulă după care se face un calcul; executarea unui calcul”;
pornind de la aceste semnificaţii şi ţinând cont de faptul că modelul conceptual al
prelucrărilor trebuie să exprime corect şi fidel regulile de gestiune specifice care
stau la baza activităţilor desfăşurate de sistemul economic ce se modelează, pentru
realizarea obiectivului propus, se poate spune că operaţia descrie acţiunile
elementare corespunzătoare unei activităţi, care se declanşează ca reacţie a
sistemului economic de modelat la un eveniment, şi regulile de execuţie a
acestor acţiuni.
Din punct de vedere al proiectării sistemelor informatice de gestiune,
operaţia reprezintă secvenţa continuă de acţiuni elementare şi rezultatul lor=
prelucrarea elementară declanşată de un eveniment sau de mai multe evenimente
sincrone, care se execută continuu, un interval de timp, ca reacţie a sistemului
economic de modelat la evenimentul declanşator sau la evenimentele declanşatoare
sincrone producătoare de evenimente (altele decât cele care o declanşează), în
interiorul căreia nu apar evenimente interne intermediare şi care este întreruptă,
decuplată, de orice intervenţie a unui factor extern.
Prin urmare, o OpT, care desemnează generic mulţimea prelucrărilor
elementare de acelaşi fel, corespunzătoare unei activităţi ce se desfăşoară în cadrul
sistemului economic de modelat:
- este declanşată de un EvTD sau de mai multe EvTD sincrone şi se execută
continuu; durata OpT = intervalul de timp în care se execută continuu, ca reacţie
a sistemului economic de modelat la EvTD sau EvTD sincrone respective; din
acest punct de vedere, o OpT se poate afla, la un moment dat, în una din
următoarele trei stări: 1) în aşteptarea execuţiei; 2) în curs de execuţie;
3) terminată;
- produce EvTE diferite de EvTD proprii;
- este omogenă sau elementară= nu produce EvTE interne intermediare care
condiţionează derularea în timp a OpT respective;
- este întreruptă de orice intervenţie a unui factor extern.
O OpT este caracterizată de:
- secvenţa de acţiuni elementare aferentă operaţiilor din cadrul OpT respective;
108
- regulile de execuţie a acestei secvenţe de acţiuni elementare;
- durata OpT, exprimată în unităţi de timp;
- condiţiile sau regulile de emisie/emisiune= reguli de obţinere a rezultatului,
condiţii impuse asupra datelor pentru a obţine unul sau mai multe rezultate= EvT
emise; regulile de emisie/emisiune corespund regulilor de gestiune specifice
organismului economic sau compartimentului specializat al acesteia, supus
informatizării; fiecare regulă de emisie se exprimă printr-o propoziţie logică, care,
dacă este adevărată, determină producerea unui EvTE;
- EvT emise (produse), care pot fi de tipul EvT rezultat, destinate exteriorului
sistemului economic ce se modelează şi EvT intern intermediar, declanşator
pentru altă/alte OpT.
Toate OpT reprezentate în MCP:
- trebuie să fie omogene; OpT care produc EvT intermediare se descompun,
fiecare, în OpT omogene;
- trebuie să aibă cel puţin un rezultat= EvT emis (EvT rezultat sau EvT intern
intermediar);
- pot produce, fiecare, unul sau mai multe rezultate= EvT emise.
În modelul eveniment- rezultat, o OpT se reprezintă grafic prin două
dreptunghiuri, care conţin primul codul şi al doilea denumirea OpT respective;
un dreptunghi, care conţine descrierea acţiunilor elementare componente ale
OpT respective; câte un dreptunghi pentru fiecare regulă de emisie, care
conţine propoziţia logică ce exprimă regula de emisie respectivă; câte o elipsă
pentru fiecare EvTE care conţine denumirea EvTE respectiv.
O OpT împreună cu setul de EvTD care declanşază execuţia ei, SincT care
condiţionează execuţia ei şi setul de EvTE emise, ca rezultat al execuţiei ei
defineşte un Bloc operator elementar= Bloc OpT.
4. Procesul, conform Dicţionarului explicativ al limbii române, reprezintă o
„succesiune de operaţii, de stări sau de fenomene prin care se efectuează o lucrare,
se produce o transformare”; pornind de la această semnificaţie, procesul, definit
din punctul de vedere al modelării activităţilor sistemului economic de informatizat
în vederea realizării modelului conceptual al prelucrărilor, reprezintă succesiunea
independentă şi stabilă de OpT elementare/omogene din cadrul unei activităţi
desfăşurate de organismul economic sau de compartimentul specializat al acesteia,
pentru realizarea obiectului său de activitate.
Fiecare OpT din cadrul unui proces:
- este declanşată de unul sau mai multe EvTD sincrone; fiecare EvTD poate fi
extern procesului respectiv sau intern intermediar=EvTE emis de o OpT executată
anterior acestei OpT, din punct de vedere cronologic;
- produce unul sau mai multe EvTE; fiecare EvTE poate fi rezultat = EvTE
destinat exteriorului procesului respectiv sau intern intermediar= EvTD pentru o
OpT care urmează să se execute, din punct de vedere cronologic.
Un proces este omogen, dacă este format numai din OpT elementare/
omogene: PO= Σ OpT elementare/ omogene sau limitat de EvTD de origine, care

109
declanşează prima OpT din componenţa sa, şi de EvTE pe care le generează, ca
rezultat final.
Un proces împreună cu setul de EvTD de origine şi setul de EvTE rezultat
formează un Bloc proces.
O activitate complexă unitară, în cadrul căreia s-a identificat un număr
mare de OpT elementare, se reprezintă în MCP prin mai multe procese, fiecare
grupând câte o succesiune independentă şi stabilă de OpT elementare din cadrul
activităţii respective. În general, construirea modelului conceptual de date aferent
unei activităţi complexe unitare se face în următoarele două faze:
- identificarea proceselor componente şi reprezentarea grafică a acestora prin
succesiunea de blocuri proces determinată de ordinea de apariţie în timp a
EvTD de origine ale acestor procese;
- reprezentarea grafică a fiecărui proces prin succesiunea de blocuri OpT
elementare componente.
Fiind cel mai mic element independent şi stabil identificat în realitatea de
modelat, procesul reprezintă unitatea elementară de bază folosită pentru
realizarea MCP-ului aferent sistemului economic de modelat, lucru care se poate
exprima, generic, prin relaţia:
MCPdomeniu de activitate = Σ MCPproces, câte unul pentru fiecare proces identificat
în cadrul domeniului de activitate definit de o activitate complexă unitară care se
descompune în mai multe procese.
În general, activităţile unui sistem economic complex se grupează, în
funcţie de specificul şi de rezultatele obţinute prin desfăşurarea lor, pe
domenii de activitate, cîte unul pentru fiecare activitate complexă unitară
identificată. Prin urmare, modelul conceptual al prelucrărilor aferent unui domeniu
de informatizat complex se poate exprima generic prin relaţia:
MCPOEcomplex = Σ MCPdomeniu de activitate
În concluzie, modelul conceptual al prelucrărilor aferent unui sistem economic
complex este format din mulţimea modelelor conceptuale construite pentru
domeniile de activitate definite de activităţile complexe unitare identificate; în prima
fază se construieşte modelul conceptual al prelucrărilor aferent unui domeniu de
activitate care se reprezintă grafic prin succesiunea blocurilor proces identificate;
apoi se construieşte modelul conceptual al prelucrărilor aferent fiecărui proces, ca
fiind mulţimea blocurilor OpT elementare componente:
MCPSEcomplex = Σ MCPdomeniu de activitate
MCPdomeniu de activitate = Σ BlocProces= Σ MCPproces , BlocProces= MCPproces
MCPproces = ΣBlocOpT
Respectând regulile de verificare şi validare se obţine modelul conceptual al
prelucrărilor optimizat pentru domeniul de informatizat, pe baza căruia se
construieşte modelul logic al prelucrărilor şi se realizează modelul fizic al
prelucrărilor pentru sistemul informatic de gestiune care se proiectează.

110
5.2. Modelul logic

Modelul logic (organizaţional- extern) reprezintă un ansamblu de tehnici şi


reguli de trecere de la conceptele utilizate de modelul conceptual la conceptele
utilizate de Bazele de Date - BD şi de limbajele de programare folosite pentru
prelucrarea datelor stocate în aceste baze de date. Baza de date relaţională sau
relaţional-obiecturală, cele mai utilizate de sistemele informatice de gestiune
actuale, se defineşte ca fiind o structură de date relaţională sau relaţional-
obiecturală, modelul de reprezentare abstractă a datelor sub formă de relaţii sau
obiecte; practic, într-o bază de date relaţională sau relaţional-obiecturală, datele
sunt organizate (reprezentate) sub formă de tabele bidirecţionale, considerate sau
nu obiecte software, între care se stabilesc tipuri de legături predefinite; se spune că
datele sunt organizate sub formă de tabele (obiecte) şi relaţiile dintre ele, de unde
şi denumirea de Model Organizaţional folosită pentru modelul logic; modelele
logice sunt numite şi modele externe de reprezentare, deoarece sunt realizate pe
baza unor modele abstracte, externe sistemului informatic de gestiune, în jurul
cărora s-au construit interfeţe software specializate, numite Sisteme de Gestiune a
Bazelor de Date (Relaţionale- SGBDR sau Relaţional- Obiecturale- SGBDRO)
folosite pentru dezvoltarea de aplicaţii specializate în crearea şi exploatarea bazelor
de date. În funcţie de sistemul de gestiune a bazelor de date utilizat, de
particularităţile acestuia, pot fi create mai multe modele logice pentru acelaşi
domeniu de informatizat (tabelul 5.6).

Tabelul 5.6

Modelare logică (organizaţională)


Modelare logică (organizaţională) date
prelucrări
- reguli de trecere de la conceptele - reguli de trecere de la conceptele
folosite pentru modelarea conceptuală folosite pentru modelarea conceptuală
datelor la conceptele specifice a prelucrărilor la conceptele specifice
Sistemelor de Gestiune a Bazelor de limbajului de programare utilizat
Date (SGBD)= produse software pentru efectuarea operaţiilor asupra
folosite pentru dezvoltarea de aplicaţii datelor organizate şi gestionate de
informatice specializate în organizarea aplicaţiile software dezvoltate cu
şi gestionarea unor volume mari de date ajutorul unui sistem de gestiune a
asupra cărora se aplică operaţii simple bazelor de date;
(aritmetice şi logice);
- modelarea datelor se face separat sau împreună cu prelucrările (operaţiile)
care se aplică asupra lor, în funcţie de metoda de proiectare folosită

111
Exemplu de model logic: modelul folosit de metodele de proiectare sistemice a
sistemelor informatice de gestiune în care datele şi prelucrările efectuate asupra
acestora sunt modelate separat (tabelul 5.7.).
Tabelul 5.7

5.2.1. Modelul logic al datelor


Proiectarea Sistemelor Informatice de Gestiune urmăreşte structurarea şi
reprezentarea datelor generate de activităţile desfăşurate de organismul economic (sau
de un compartiment specializat al acestuia) şi înregistrate pe documentele primare de
evidenţă şi control, astfel încât să poată fi introduse în baze de date, create şi exploatate
folosind aplicaţiile software specializate dezvoltate pe baza Sistem de Gestiune a
Bazelor de Date-SGBD. Prin urmare, după realizarea modelului conceptual al datelor,
optimizat şi unic pentru fiecare domeniu de informatizat, următoarea etapă de
proiectare constă în realizarea modelului logic al datelor.
Transformarea modelului conceptual al datelor creat într-un într-un model
logic de date relaţional, specific Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date
Relaţionale- SGBDR, impune utilizarea conceptelor de bază, fundamentale, ale
modelului relaţional al bazelor de date relaţionale [V. Stanciu]:
• Relaţia: submulţime a produsului cartezian de n domenii; se prezintă sub
forma unei Tabele bidimensionale;
• Tuplu: o linie în cadrul tabelei (înregistrare, record);
• Atribut: caracteristică ce ia valori într-un domeniu, numit domeniu de
definiţie, căreia îi corespunde o coloană în cadrul tabelei;
• Domeniu de definiţie: set de valori pe care le poate lua un atribut (o
coloană dintr-o tabelă);
• Cheie primară: atribut/grup minim de atribute folosit de SIG pentru
identificarea unică a unei linii într-o tabelă; atributul/grupul de atribute care o
compun nu poate avea valoarea NULE ( adică nu poate lipsi, trebuie să aibă o
valoare unică pentru fiecare linie);

112
• Cheie cardinală/candidat: atribut/grup minim de atribute care poate
asigura identificarea unică a unui tuplu într-o tabelă; dintre acestea se alege cheia
primară= atributul/grupul minim de atribute folosit de SIG pentru identificarea
unică a unei linii într-o tabelă;
• Cheie externă: un atribut/grup minim de atribute cu rol de cheie primară
într-o altă tabelă; respectă cerinţele de integritate referenţială (ia aceleaşi valori pe
care le are în tabela unde are rol de cheie primară);
• Schema unei relaţii (tabelă): lista atributelor (denumirilor coloanelor)
împreună cu domeniile lor de definiţie;
• Gradul relaţiei (tabelei): numărul de atribute utilizate = numărul de
coloane din tabelă;
• Cardinalitatea relaţiei (tabelei) : numărul de linii din tabelă.
Conceptelor fundamentale folosite pentru crearea modelului conceptual al
datelor le corespund, în modelul logic al datelor, concepte fundamentale ale
modelului relaţional al bazelor de date relaţionale (fig. 5.3).

Fig. 5.3. Trecerea de la modelul conceptual al datelor la modelul logic al datelor

113
Regulile de trecere de la modelul conceptual al datelor la modelul logic al
datelor relaţional sunt următoarele:
1. Fiecare ET devine o relaţie de tip tabel bidirecţional, un Tabel în care:
- fiecare AT al unei ET devine un Atribut al relaţiei= o Coloană în cadrul
Tabelului corespunzător ET respective;
- fiecare entitate din mulţimea ET devine o linie în Tabelul corespunzător
ET respective; numărul maxim de linii din tabel depinde de SGBD-ul folosit;
- AT cu rol ID pentru o ET devine Cheie primară a relaţiei: Coloana ale
cărei valori, obligatoriu NENULE, asigură identificarea unică a fiecărei linii în
cadrul Tabelului corespunzător ET respective;
- fiecare atribut dintr-un AT devine Valoarea unui Atribut
corespunzătoare unei linii din Tabelul aferent ET respective şi reprezintă o dată
culeasă de pe documentul primar de evidenţă asociat acelei ET; altfel spus, fiecare
atribut dintr-un AT se transformă în Valoarea atributului corespunzător acelui
AT, memorată la intersecţia coloanei corespunzătoare AT respectiv cu linia
corespunzătoare unei entităţi din ET.
În figura 5.4 este reprezentată grafic relaţia de tip tabel bidirecţional=
TABEL: caz general.

Fig. 5.4. Reprezentarea grafică a relaţiei de tip tabel bidirecţional: caz general

114
2. AST binară de tip UNUL LA MULŢI = ONE TO MANY din MCD,
notată 1: n, se transformă, în MLD, într-o legătură între tabele de tip UNUL
LA MULŢI, notată tot 1: n; când cardinalitatea unui singur cuplu ET-AST este
(0,1) sau (1,1), iar cardinalitatea celuilalt este (0,n) sau (1,n) , AST este de tipul 1:
n şi se exprimă în MLD prin adăugarea, în tabelul aferent cuplului ET-AST pentru
care cardinalitatea este (0,1) sau (1,1), unei chei externe= cheia primară a tabelei
corespondente prin AST pentru care cardinalitatea este (0,n) sau (1,n) şi a AT
proprii AST.
În figura 5.5 este reprezentată grafic relaţia de tip UNUL LA MULŢI
(ONE TO MANY): caz general.

Fig. 5.5. Reprezentarea grafică a relaţiei


de tip UNUL LA MULŢI (ONE TO MANY): caz general

Un caz particular al AST binară de tip UNUL LA MULŢI îl constituie AST


binară de tip UNU LA UNU = ONE TO ONE, notată 1 : 1 ( n=1), care se
transformă, în MLD, într-o legătură între tabele de tip UNU LA UNU, notată
tot 1 : 1; când cardinalităţile ambelor cupluri ET-AST sunt (0,1) sau (1,1), AST
este de tipul 1 : 1 şi se exprimă prin adăugarea, în tabelul aferent uneia dintre cele
două ET participante la AST (la alegerea proiectantului), unei chei externe= cheia
primară a tabelei aferente celelalte ET şi a AT proprii AST (fig. 5.6).
115
Fig. 5.6. Reprezentarea grafică a relaţiei de tip UNU LA UNU (ONE TO ONE): caz general

3. AST binară de tip MULŢI LA MULŢI = MANY TO MANY din MCD,


notată m : n, se transformă, în MLD, într-o relaţie de tip tabel; dacă cardinalităţile
ambelor cupluri componente ET-AST sunt (0,n) sau (1,n), AST este de tipul m : n şi se
exprimă printr-un tabel de sine stătător în care:
• ID-ul AST, format din ID-urile ET participante la AST respectivă, devine Cheie
primară a relaţiei: Coloana ale cărei valori, obligatoriu NENULE, asigură identificarea
unică a fiecărei linii în cadrul Tabelului corespunzător AST respective; altfel spus, tabelul
aferent AST are cheia primară formată din cheile primare ale celor 2 tabele aferente ET
participante la AST respectivă ;
• fiecare AT al AST devine un Atribut al relaţiei= o Coloană în cadrul Tabelului
corespunzător AST respective; deci, tabelul aferent AST are ca atribute AT proprii AST ;
• fiecare asociere din AST, devine o linie în Tabelul corespunzător AST respective,
identificată printr-o valoare a cheii primare= o pereche de valori, câte una pentru fiecare
cheie primară a tabelelor aferente ET participante la AST respectivă;
• fiecare atribut dintr-un AT devine Valoarea unui Atribut corespunzătoare unei
linii din Tabelul aferent AST respective, şi reprezintă o dată, culeasă de pe un document
primar de evidenţă, care caracterizează relaţia dintre ET participante la AST respectivă;
altfel spus, fiecare atribut dintr-un AT se transformă în Valoarea atributului
corespunzător acelui AT, memorată la intersecţia coloanei corespunzătoare AT
respectiv cu linia corespunzătoare unei asocieri din AST (fig. 5.7);

Fig. 5.7. Reprezentarea grafică a relaţiei de tip MULŢI LA MULŢI (MANY TO MANY): caz general
116
Pentru realizarea MLD-ului aferent unui fragment de MCD (conţine mai
multe AST cu ET participante corespunzătoare), se aplică succesiv regulile de
trecere prezentate (fig 5.8):

5.8. Exemplu de trecere de la un fragment MCD la MLD, reprezentat sub formă de relaţii

5.2.2. Modelul logic al prelucrărilor


La nivelul modelului logic al prelucrărilor se repartizează prelucrările
elementare, identificate în modelul conceptual al prelucrărilor, pe posturi de lucru
şi fiecare OpT se descompune în faze. Postul de lucru reprezintă o unitate de
activitate care cuprinde toate resursele necesare (umane, hardware, software,
comunicare etc.) pentru executarea prelucrărilor stabilite, automat sau manual.
Faza reprezintă succesiunea neîntreruptă de operaţii elementare, cu aceeaşi
periodicitate, care se desfăşoară într-un post de lucru.
Fiecărei OpT din modelul conceptual al prelucrărilor îi pot corespunde în
modelul logic al prelucrărilor:
- o fază, dacă fiecare operaţie din mulţimea OpT se execută toată, la un moment
dat, la un singur post de lucru;
- mai multe faze, dacă fiecare operaţie din OpT se descompune în secvenţe de
operaţii elementare, care se execută la momente de timp diferite, la acelaşi post
de lucru sau la posturi de lucru diferite, datorită unor restricţii organizatorice care
impun executarea acestor secvenţe la posturi de lucru diferite, specializate; există
faze pentru care operaţiile elementare componente se execută în timp real (datele
se prelucrează în momentul în care apar condiţiile de prelucrare a acestora) şi
faze care nu necesită execuţia în timp real a operaţiilor elementare componente
(datele se strâng în loturi care se prelucrează periodic).
O fază poate fi formată din una sau mai multe sarcini. Sarcina reprezintă setul de
operaţii elementare care se realizează, printr-o procedură dată, la un post de lucru dat.
Procedura reprezintă succesiunea de faze care aparţin aceluiaşi proces. După natura
prelucrărilor elementare efectuate, procedurile pot fi grupate în:
• proceduri de actualizare a bazei de date: constau în proiectarea şi realizarea
formelor pentru introducerea datelor în sistemul informatic de gestiune, de pe
documentele de evidenţă şi control, întocmite la locul de producere a acestor date;

117
• proceduri de exploatare a bazei de date: constau în proiectarea şi realizarea
machetelor rapoartelor care conţin rezultatele prelucrărilor efectuate asupra
datelor folosind sistemul informatic de gestiune care se proiectează şi se
realizează;
• proceduri de salvare/restaurare a bazei de date: constau în implementarea
tehnicilor de securitate şi protecţie a datelor stocate în bazei de date;
• proceduri de reorganizare a bazei de date: constau în implementarea tehnicilor
de reorganizare a datelor stocate în bazei de date.
Unui proces din modelul conceptual al prelucrărilor îi pot corespunde, în
modelul logic al prelucrărilor, una sau mai multe proceduri, dar o procedură
corespunde unui singur proces.

5.3. Modelul fizic


Modelul fizic (intern) reprezintă soluţia tehnică, definitivă, stabilită pentru
implementarea sistemului informatic de gestiune: descrie structura concretă a datelor în
interiorul sistemului informatic de gestiune, pe suportul fizic sau în memoria internă a
calculatorului (fiecare înregistrare logică fiind stocată la o adresă fizică), şi structura
concretă a operaţiilor care se aplică asupra acestora. În funcţie de arhitectura reţelelor de
comunicaţie şi a sistemelor de calcul folosite, de aplicaţiile software selectate, precum şi
de distribuţia datelor, pot fi create mai multe modele fizice pentru implementarea
sistemului informatic de gestiune aferent realităţii de informatizat.
Modelul Fizic exprimă restricţiile de ordin tehnic pe care trebuie să le
respecte sistemul informatic de gestiune proiectat: hardware, software, de
comunicaţie, de sistemul de gestiune a bazelor de date selectat pentru dezvoltarea
aplicaţiei software specifice.

CONCLUZII
În funcţie de volumul de activitate al organismului economic sau de nivelul
de informatizare propus pentru acesta, se proiectează:
- un singur sistem informatic de gestiune integrat, pentru care se realizează
un singur model conceptual, un singur model logic şi un singur model fizic ;
- un sistem informatic de gestiune global, format din mai multe sisteme
informatice de gestiune, câte unul pentru fiecare domeniu de activitate, care se
interconectează în reţea, pentru schimbul de date.
În realitate, organismele economice cu un volum de activitate limitat nu
investesc în proiectarea şi implementarea unui sistem informatic de gestiune, iar
dacă o fac, ţin o evidenţă simplă, care nu necesită modelarea domeniului respectiv,
chiar dacă folosesc o bază de date relaţională. De regulă, acestea folosesc pentru
evidenţă numai procesoare de text ( exemplu: MS Word) şi/ sau tabele( MS Excel),
care permit şi ele un minim de calcule. În schimb, organismele economice care
desfăşoară un volum mare de activităţi complexe folosesc sisteme informatice de
gestiune complexe, formate din subsisteme specializate, câte unul pentru fiecare
domeniu de activitate.

118
Pentru fiecare tip de sistem informatic de gestiune din cadrul sistemului
informatic de gestiune global al unui organism economic se realizează câte un
model conceptual, un model logic şi unul fizic. Trebuie avut în vedere, încă de la
începutul procesului de proiectare, că SIG global care se va obţine trebuie să fie un
SIG integrat, adică trebuie să respecte principiul introducerii unice a datelor şi
exploatării acestora diferenţiat, în funcţie de nevoile utilizatorilor. Pentru că
avantajul major al utilizării sistemelor informatice de gestiune este dat de
rapiditatea răspunsurilor, care determină rapiditatea deciziilor formulate pe baza
acestora, şi de reducerea volumului de muncă prin introducerea datelor în sistem
numai la locul unde se produc (o singură dată), ştiut fiind că cea mai laborioasă
activitate este cea de culegere a datelor, este necesar şi obligatoriu să se realizeze
un SIG global integrat al organismului economic. Şi acest lucru trebuie urmărit
încă din faza de proiectare a acestuia, iar modelele folosite în procesul de modelare
abstractă a activităţilor organismelor economice respective trebuie să respecte
această condiţie.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Victoria Stanciu, Proiectarea Sistemelor Informatice de Gestiune, Editura CISON,


Bucureşti 2000.
2. Stanciu Victoria şi colectiv, Proiectarea sistemelor informatice, Editura Dual Tech,
Bucureşti, 2002.
3. Nicolae Davidescu şi alţii, Sisteme Informatice Financiar- Bancare, Vol.II, Editura ALL
BECK.
4. Zaharia Dorin, Roşca Ioan, Proiectarea obiectuală a sistemelor informatice, Editura
Dual Tech, Bucureşti, 2002.
5. Meilir Page- Jones, The Practical guide to structured systems design- Second Edition,
Yourdon Press Computing series, New Jersey
6. Terry Halpin, T. A. Halpin: Information Modeling and Relational Databases: From
Conceptual Analysis to Logical Design, April 2001.

119
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Prof. univ. dr. IOSEFINA MOROŞAN

OBIECTIVE

Prin conţinut şi structura sa, cursul oferă studenţilor cadrul metodologic


general de analiză economico-financiară, structurat pe problematica de bază a
activităţii societăţilor comerciale industriale, agricole, de comerţ şi turism.
Metodele de analiză a utilizării resurselor materiale, umane şi financiare, a
costurilor şi rentabilităţii, a situaţiei patrimonial-financiare a întreprinderii intră
în sfera acestei discipline, cu elemente de detaliu.
Abordarea întregii problematici este subordonată cerinţelor managementului
modern al întreprinderii, care trebuie să utilizeze rezultatele analizei economico-
financiare la fundamentarea actului decizional. În acelaşi timp, metodologia
analizei economico-financiare prezentată constituie un cadru de abordare a
problematicii întreprinderii prin prisma obiectivelor unor subiecţi din sfera
întreprinderii, interesaţi să cunoască activitatea acesteia.

1. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI MANAGEMENTUL


MODERN AL FIRMEI

În literatura de specialitate s-au conturat două teorii ce vizează obiectivele


unei întreprinderi: teoria managerială şi teoria behavioristă.
Pentru întreprinderea managerială maximizarea profitului nu mai este un
obiectiv esenţial; motivaţiile managerilor converg către maximizarea cifrei de
afaceri, în detrimentul profitului, aceasta asigurându-le atât salariul cel mai ridicat
posibil, cât şi un prestigiu corespunzător. Fiecare dintre modelele elaborate în
cadrul teoriei manageriale conţine obiective diverse pentru întreprindere:
maximizarea cifrei de afaceri; maximizarea cifrei de afaceri sub restricţia unui cost
minim; independenţa financiară a întreprinderii; mărirea cotei de piaţă a
întreprinderii.
Din studiul acestor modele rezultă că teoreticienii au dorit să adapteze analiza
economico-financiară la realitatea economică în continuă schimbare. Din această
perspectivă, întreprinderea apare ca fiind formată dintr-un grup de participanţi la
procesul decizional, cu interese diferite. Obiectivele întreprinderii sunt rezultatul
arbitrajului dintre scopurile diverselor grupuri de persoane participante atât la
activitatea acesteia, cât şi la elaborarea şi fundamentarea deciziilor.
Adepţii teoriei behaviorismului în stabilirea obiectivelor unei întreprinderi
consideră că la baza alegerii obiectivelor trebuie să stea următoarele ipoteze:
analiza problemelor întreprinderii, antrenarea salariaţilor în rezolvarea problemelor
întreprinderii, limitarea incertitudinii, rezolvarea parţială a conflictelor de interese.
Managerii unei întreprinderi trebuie să găsească o poziţie de echilibru între
obiectivele stabilite prin prisma teoriei manageriale şi cele stabilite în conformitate
cu teoria behavioristă. Pentru accelerarea obiectivelor strategice ale unei
120
întreprinderi se pot utiliza criterii precum: rentabilitatea, cerinţele de dezvoltare în
viitor, realismul financiar.
Funcţiile analizei economico-financiare, instrumentul de bază al managemen-
tului modern al întreprinderii sunt: descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne;
întărirea autonomiei financiare; diagnoza şi reglarea activităţii întreprinderii.
Fiecare dintre funcţiile analizei economico-financiare contribuie la funda-
mentarea procesului decizional în întreprinderi.
Odată stabilite obiectivele, concretizate într-un sistem de indicatori econo-
mico-financiari, întreprinderea va trece la faza de execuţie. În această fază, analiza
economico-financiară cercetează modul în care sunt utilizaţi factorii de producţie,
evidenţiază abaterile, factorii care au generat abaterile şi aportul acestora.
Complexitatea fenomenelor şi proceselor economice care fac obiectul
analizei economico-financiare a condus la apariţia diverselor tipuri de analiză,
grupate după criterii diverse, în funcţie de scopul urmărit în activitatea decizională:
analiza microeconomică şi macroeconomică, analiza statică şi dinamică, analiza
calitativă şi cantitativă, analiza postfactum şi analiza previzională, analiza
diagnostic, analiza financiară etc.

2. FUNDAMENTELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI


ECONOMICO-FINANCIARE

Analiza economico-financiară este o disciplină independentă, cu obiect şi


metodă bine determinate.
Analiza economică cercetează activităţile sau fenomenele din punct de vedere
economic, respectiv al consumului de resurse şi al rezultatelor obţinute. Esenţial în
analiza economică este luarea în consideraţie, atât a relaţiilor structural-funcţionale,
cât şi a celor de cauză-efect. Analiza financiară, o componentă a analizei
economice, are ca scop stabilirea unui diagnostic asupra situaţiei financiare a
întreprinderii, utilizând informaţii din bilanţ, contul de profit şi pierdere şi raportul
anual.
Analiza economico-financiară se realizează în sensul invers al evoluţiei reale
a fenomenului economic, şi anume: de la rezultatele procesului cercetat către
elemente şi factori.
Conţinutul analizei economico-financiare, îmbinarea acesteia cu sinteza,
poate fi conceput în următoarele etape:
– delimitarea obiectului analizei (fapte, fenomene, rezultate);
– determinarea elementelor, factorilor şi cauzelor fenomenului studiat;
– determinarea corelaţiei dintre fiecare factor şi fenomenul analizat, cât şi a
corelaţiei dintre diferiţi factori care acţionează;
– sintetizarea rezultatelor analizei sub forma concluziilor şi aprecierilor
asupra activităţii cercetate;
– elaborarea măsurilor pentru sporirea eficienţei activităţii în viitor.
Analiza economico-financiară are o metodă proprie ce constă în parcurgerea
următoarelor etape:
– diviziunea şi descompunerea rezultatelor;
– comparaţia;
– determinarea sistemului factorial-cauzal al explicării fenomenului cercetat;
– modelarea fenomenelor economice;
– măsurarea relaţiilor factorial-cauzal;
121
– generalizarea sau evaluarea rezultatelor.
Diviziunea şi descompunerea rezultatelor. Rezultatele reflectate, prin diferiţi
indicatori ai activităţii întreprinderii se divid şi se descompun pentru a se constitui
un suport concret al analizei. Diviziunea şi descompunerea rezultatelor sunt de mai
multe feluri: diviziunea după timpul de formare a rezultatelor, diviziunea după
locul de formare a lor şi descompunerea pe părţi, elemente, factori, cauze.
Comparaţia constă în studierea fenomenelor, proceselor şi rezultatelor
economico-financiare prin prisma unui criteriu de referinţă, a unei baze de
comparaţie, cum ar fi: nivelul obiectivelor programate, rezultatele perioadei
precedente, rezultatele altor întreprinderi concurente, normative, standarde.
Condiţia esenţială care determină caracterul ştiinţific al comparaţiei o
reprezintă comparabilitatea datelor care trebuie să aibă un conţinut omogen, să fie
exprimate într-un etalon unic, să fie determinate după o metodologie unică.
Determinarea sistemului factorial-cauzal al explicării fenomenului analizat
constă în cunoaşterea schimbărilor de stare în activitatea întreprinderii, a relaţiilor
structural-funcţionale ce se formează între elementele acesteia. Determinarea
sistemului factorial-cauzal asigură premisa constituirii modelelor de analiză.
Modelarea fenomenelor economice. Modelul construit reprezintă repro-
ducerea simplificată, dar exactă, a unor aspecte ale realităţii, în care, prin abstracţie
de tot ceea ce se consideră neesenţial, se face o sinteză de un anumit fel, o
generalizare. În funcţie de forma de reprezentare a fenomenului se disting trei
tipuri de modele: imitative, analogice şi simbolice. În analiza economico-financiară
prevalează modelele simbolice. Ca exemplu, se pot avea în vedere:
a) modelele de corelaţie deterministe:
Pe
Ns
în care:
Pe = profitul din exploatare
Ns = numărul mediu de salariaţi
b) modelele multiplicative:
CA Pe
Pe = A e ⋅ ⋅
A e CA
în care:
CA = cifra de afaceri
Ae = active de exploatare
Măsurarea relaţiilor factorial-cauzale. Cuantificarea relaţiilor factoriale,
cauzale are drept scop determinarea mărimii, sensului şi intensităţii acţiunii
factorilor asupra fenomenului cercetat. Pentru comensurarea acţiunii fiecărui factor
asupra fenomenului cercetat se recurge mai întâi, la determinarea sistemului de
legături dintre factori: legături de tip funcţional şi legături statistice.
Legăturile funcţionale se manifestă între două fenomene în care unul este
cauză şi celălalt efect, modificarea fenomenului cauză determină în mod univoc
schimbarea fenomenului efect. În cazul în care factorii de influenţă sunt legaţi de
122
rezultatul economic prin legături de tip funcţional şi anume: a) produs, raport; b)
sumă, diferenţă, se aplică următoarele metode de calcul a influenţei factorilor
asupra modificării indicatorilor analizaţi: metoda substituirilor în lanţ, metoda
balanţieră, cercetările operaţionale.
Metoda substituirilor în lanţ, considerată de unii autori ca fiind metoda
analizei, se aplică numai în cazul în care între factorii de influenţă şi rezultatul
analizat există relaţia de produs sau raport.
Aplicarea acestei metode impune respectarea următoarelor principii:
a) construcţia modelului se face pe baza aşezării factorilor în ordinea de
condiţionare economică, ceea ce înseamnă că substituirea se face astfel: întâi
factorii cantitativi şi după aceea factorii calitativi (când apar şi factorii de structură
ei urmează celor cantitativi);
b) substituirile se fac succesiv;
c) un factor substituit se menţine ca atare, în operaţiile ulterioare.
În expresia cea mai simplă, legătura de condiţionare a factorilor capătă
expresia unei funcţii: Y = f (x). De exemplu, într-o relaţie de trei factori, rezultatul
reprezintă o funcţie exprimată astfel: Y = f(x1, x2, x3)
Folosind valorile din baza de comparaţie şi cele efective, relaţia se notează
astfel:
R0 = a0 · b0 · c0;
R1 = a1 · b1 · c1.
În cazul relaţiei de produs între factorii de influenţă ai rezultatului economic
analizat, aplicarea metodei substituirilor în lanţ se realizează prin parcurgerea
următoarelor etape de analiză:
a) calculul abaterii rezultatului economic faţă de perioada anterioară sau
programată:
∆R = R1 – R0
b) descompunerea abaterii rezultatului economic pe factorii de influenţă:
∆R = a1 · b1 · c1 – a0 · b0 · c0
c) calculul influenţei fiecărui factor asupra abaterii rezultatului economic de
la nivelul programat sau cel obţinut în perioada anterioară:
∆R = ∆a + ∆b + ∆c
– influenţa factorului a (∆a):
∆a = a1 · b0 · c0 – a0 · b0 · c0 = (a1 – a0) · b0 · c0
– influenţa factorului b (∆b):
∆b = a1 · b1 · c0 – a1 · b0 · c0 = a1 (b1 – b0) · c0
– influenţa factorului c (∆c):
∆c = a1 · b1 · c1 – a1 · b1 · c0 = a1 · b1 (c1 – c0)
Influenţele modificării factorilor a, b şi c asupra abaterii rezultatului
economic analizat sunt diferite de abaterile înregistrate de factorii de influenţă de la
o perioadă la alta sau faţă de perioada prognozată:
∆ a ≠ a1 – a0
∆ b ≠ b1 – b0
∆ c ≠ c1 – c0
Atunci când un factor nu se modifică (a1 = a0) influenţa acestuia asupra
abaterii rezultatului economic este nulă (∆a = 0).

123
Dacă relaţia este prezentată pe bază de indici, atunci:
i1 ⋅ i 2 ⋅ i 3 ...i n
I=
100 n −1
în care: I = indicele rezultatului supus analizei i1, i2, ... in = indicele factorului
respectiv
⎛ a1 b ⎞
⎜⎜ ⋅ 100; 1 ⋅ 100 etc.⎟⎟
⎝ a0 b0 ⎠
În exemplu de faţă, relaţia fiind compusă din trei factori înseamnă că:
i ⋅i ⋅i
I= 1 2 3
100 2
Influenţele se calculează astfel:
R1 − R 0
a) ∆r = ⋅ 100 ∆r = I – 100(%)
R0
ia ⋅ ib ⋅ ic
b) ∆r = − 100(%)
100 2
c) ∆r = ∆a + ∆b + ∆c
∆a(%) = i0 – 100;
i ⋅i i (i − 100 )
∆b(%) = a b − i a sau a b
100 100
i ⋅i ⋅i i ⋅i i ⋅ i (i − 100 )
∆c(%) = a b 2 c − a b sau a b c 2
100 100 100
În cazul în care relaţia determinată se exprimă sub formă de raport, modelul
de analiză în situaţia în care este condiţionat de doi factori, se notează astfel:
a a
R 0 = 0 ; R1 = 1
b0 b1
∆R = R1 – R0
Separarea influenţei celor doi factori când factorul cantitativ se află la
numărătorul raportului, se face pe baza formulelor:
– influenţa factorului a(∆a):
a a
∆a = 1 − 0
b0 b0
– influenţa factorului b(∆b):
a a
∆b = 1 − 1
b1 b 0
Dacă relaţia se exprimă prin indici, atunci:
i a b
I = a ⋅ 100 i a = 1 ⋅ 100 şi i b = 1 ⋅ 100
ib a0 b0
Influenţele celor doi factori, în situaţia de faţă se stabilesc astfel:
– influenţa factorului a(∆a):
∆a = ia – 100

124
– influenţa factorului b(∆b):
⎛i ⎞
∆b = ⎜⎜ a ⋅ 100 ⎟⎟ − i a
i
⎝ b ⎠
În cazul în care factorul cantitativ este la numitorul relaţiei, se va determina
mai întâi influenţa acesteia:
a a
∆b = 0 − 0
b1 b 0
respectiv pe baza indicilor:
1 ⎛ 100 ⎞
∆b = ⋅ 100 − 100 = ⎜⎜ ⋅ 100 ⎟⎟ − 100
b1 ⎝ bi ⎠
b0
– influenţa factorului a(∆a):
a a
∆a = 1 − 0
b1 b1
respectiv pe baza indicilor:
a1
a0 1 ⎛i ⎞ ⎛ 100 ⎞
∆a = ⋅ 100 − ⋅ 100 = ⎜⎜ a ⋅ 100 ⎟⎟ − ⎜⎜ ⋅ 100 ⎟⎟
b1 b1 ⎝ ib ⎠ ⎝ ib ⎠
b0 b0
În afara substituirilor în lanţ, în scopul separării influenţei factorilor în cazul
relaţiilor de proporţionalitate directă sau inversă, în literatura de specialitate se
întâlneşte şi metoda determinării izolate a acţiunii factorilor, cu o serie de variante.
Potrivit acestei metode se respectă un singur principiu din cele enunţate anterior şi
anume că substituirile se fac succesiv. Formele metodei sunt:
∆R = R1 – R0
– influenţa factorului a(∆a):
∆a = a1 · b0 · c0 – a0 · b0 · c0
– influenţa factorului b(∆b):
∆b = a0 · b1 · c0 – a0 · b0 · c0
– influenţa factorului c(∆c):
∆c = a0 · b0 · c1 – a0 · b0 · c0
În acest caz ∆R = ∆a + ∆b + ∆c + r, în care „r” reprezintă restul nedescompus
în legătură cu care s-au emis diferite ipoteze de repartizare pe factori:
Metoda balanţieră permite evidenţierea cauzelor care au determinat modi-
ficarea unui rezultat, comparând elementele balanţei – valori efective cu cele din
baza de referinţă. Un exemplu al balanţei îl constituie relaţia:
R = a + b – c, întâlnită în practică în exprimarea, de exemplu, a volumului
vânzărilor.
În relaţia de mai sus, influenţele elementelor componente se stabilesc astfel:
– influenţa elementului a(∆a):
∆a = a1 – a0
– influenţa elementului b(∆b):
∆b = b1 – b0

125
– influenţa elementului c(∆c):
∆c = (–c1) – (–c0)
Corelaţia statistică exprimă dependenţa dintre două sau mai multe
caracteristici exprimate numeric. În cazul în care avem o singură caracteristică
factorială (x) şi o singură caracteristică rezultativă (y) se va aplica metoda
corelaţiei simple. În schimb, dacă avem înregistrate mai multe caracteristici
factoriale (x1, x2, ... xn) şi o singură caracteristică rezultativă „y” se vor aplica
metodele corelaţiei multiple.
Cercetările operaţionale reprezintă un ansamblu de metode matematice care
sunt utilizate în adoptarea deciziilor, în cazul în care intervin numeroşi factori care
trebuie avuţi în vedere.
Generalizarea rezultatelor analizei, ultima etapă a analizei economico-
financiare, înseamnă reunirea într-un ansamblu coerent a constatărilor rezultate din
studiul factorial-cauzal al fenomenelor, reţinându-se aspectele esenţiale pentru
procesul decizional de valorificare eficientă a resurselor întreprinderii.

3. ANALIZA CIFREI DE AFACERI, A VALORII ADĂUGATE


ŞI A CALITĂŢII PRODUSELOR

Pentru dimensionarea activităţii de producţie a întreprinderii se utilizează


indicatorii: producţia exerciţiului, producţia marfă fabricată, cifra de afaceri şi
valoarea adăugată.
Producţia exerciţiului sau globală (Qe) este formată din producţia vândută,
producţia stocată şi producţia imobilizată (ultimele exprimate în costuri de
producţie).
Producţia marfă fabricată (Qf) reprezintă valoarea produselor destinate
livrării şi cuprinde: valoarea produselor finite şi semifabricatelor destinate livrării,
valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate.
Cifra de afaceri (CA) reprezintă suma totală a veniturilor din vânzarea
produselor şi mărfurilor într-o perioadă determinată. Cifra de afaceri se calculează
prin însumarea veniturilor rezultate din livrarea de bunuri, executarea de lucrări şi
prestările de servicii şi alte venituri din exploatare.
Valoarea adăugată (Qa) exprimă măsura bogăţiei realizate de activitatea
întreprinderii şi se calculează ca diferenţă dintre valoarea producţiei exerciţiului
(Qe) şi consumurile intermediare (totalul consumatorilor de bunuri şi servicii
formate de terţi).
Pentru o apreciere corectă a dinamicii cifrei de afaceri este necesar să se
corecteze cifra de afaceri în preţuri curente cu indicele preţurilor.
În contextul diagnosticului cifrei de afaceri pe total şi pe produse prezintă
interes examinarea acesteia din punct de vedere a structurii şi anume:
a) ca structură a producţiei vândute (cu eliminarea influenţei preţurilor de
vânzare);
b) ca structură valorică pe produse (cu includerea şi a influenţei preţurilor de
vânzare).
Pentru analiza factorială a abaterii cifrei de afaceri faţă de un nivel de
referinţă se poate opera cu următoarele modele de analiză factorială:
126
n
1. CA = ∑ qv i ⋅ pi
i =1
T CA
2. CA = T ⋅ cah sau N s ⋅ ⋅
Ns T
M fa CA
3. CA = T ⋅ ⋅
T M fa
CA
4. CA = A e ⋅
Ae
A c M f M fa CA
5. CA = A e ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
A e A c M f M fa
unde:
CA = cifra de afaceri;
qvi = volumul fizic al produselor vândute;
p i = preţul mediu de vânzare (exclusiv TVA);
T = timpul de muncă total (fondul de timp);
N s = numărul mediu de salariaţi;
cah = cifra de afaceri pe unitatea de timp (oră);
M f = valoarea medie a mijloacelor fixe;
M fa = valoarea medie a mijloacelor fixe active;
Ae = valoarea medie a activelor de exploatare;
Ac = valoarea medie a activelor corporale.
Influenţa principalilor factori asupra abaterii cifrei de afaceri se calculează
prin aplicarea metodei substituirilor în lanţ.
Valoarea adăugată se calculează prin două metode:
a) Metoda sintetică potrivit căreia, din producţia exerciţiului (Qe) se scad
consumurile intermediare:
Qa = Qe – M
b) Metoda aditivă care constă în însumarea elementelor componente:
cheltuielile cu personalul salariat, impozite şi taxe, amortizarea şi profitul.
Analiza factorială a valorii adăugate permite punerea în evidenţă a factorilor
care au determinat modificarea acestuia, precum şi direcţiile în care trebuie să se
acţioneze în viitor.
În acest scop se pot utiliza ca modele de analiză:
⎛ M⎞
1. VA = Q e ⋅ va sau VA = Q e ⎜⎜1 − ⎟
⎝ Q e ⎟⎠
Q e VA
2. VA = T ⋅ ⋅ sau VA = N s ⋅ t ⋅ wh ⋅ va
T Qe
M f M fa Q e VA M f M fa Q e VA
3. VA = T ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ sau VA = N s ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
T M f M fa Q e N s M f M fa Q e

127
M fa Q e VA
4. VA = M f ⋅ ⋅ ⋅
M f M fa Q e
A c M f M fa Q e VA
5. VA = A e ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
A e A c M f M fa Q e

Modele sunt similare în cazul valorii adăugate cu cele aferente cifrei de


afaceri, doar că în loc de producţia exerciţiului (Qe) se foloseşte cifra de afaceri
(CA), iar va are sens de valoare adăugată la 1 leu cifră de afaceri şi wh reprezintă
cifra de afaceri medie orară.
Calitatea producţiei reflectă capacitatea unui bun sau serviciu de a satisface,
prin caracteristicile tehnice, economice, sociale nevoia pentru care a fost creat.
Analiza calităţii la nivel de produs se efectuează cu ajutorul următorilor
coeficienţi:
( )
1) coeficientul mediu de calitate pe produs k i , determinat pe baza indicilor
claselor de calitate:
∑ qik i ∑ gik i
ki = sau k i =
∑ qi 100
în care: qi – cantitatea fabricată din clase de calitate „i”;
ki – coeficientul clasei de calitate „i”;
gi – structura producţiei fabricate pe clase de calitate.
( )
2) coeficientul mediu de calitate k ei , determinat pe baza coeficienţilor de
echivalenţă:
∑ q i k ei ∑ g i k ei
k ei = sau k ei =
∑ qi 100
unde: kei reprezintă coeficientul de echivalenţă al clasei de calitate „i”
3) preţul mediu de vânzare (p i ) :
∑ q i pi ∑ g i pi
pi = sau pi =
∑ qi 100
în care: pi reprezintă preţul unitar al produselor din clasa de calitate „i”.
( )
La nivel de firmă se utilizează coeficientul mediu generalizat al calităţii k g :
∑ gi ⋅ ki
kg =
100
în care:
gi – structura producţiei fabricate pe produse;
k i - coeficientul mediu de calitate pe produs.

4. ANALIZA CHELTUIELILOR

Orice analiză a cheltuielilor, pe total sau pe categorii de activităţi se


efectuează în corelare cu categoriile de venituri la a căror realizare contribuie.
Indicatorul utilizat în analiza cheltuielilor aferente veniturilor este rata medie
de eficienţă a cheltuielilor totale sau cheltuieli la 1000 lei venituri totale, al cărui
model de analiză este următorul:
128
n n
∑ ci ∑ g i ⋅ rci
R ct = i n=1 ⋅ 1000 sau R ct = i =1
100
∑ vi
i =1
în care:
R ct – rata medie de eficienţă a cheltuielilor totale sau cheltuieli la 1000 lei
venituri totale;
n
∑ ci – suma cheltuielilor pe categorii de activităţi (exploatare, financiare,
i =1
excepţionale);
n
∑ v i – suma veniturilor pe categorii de activităţi (exploatare, financiare,
i =1
excepţionale);
⎛ vi ⎞
gi – structura veniturilor pe categorii de activităţi ⎜⎜ g i = ⋅ 100 ⎟⎟
⎝ Vt ⎠
⎛ ci ⎞
rci – rata de eficienţă a cheltuielilor pe categorii de venituri ⎜⎜ rci = ⋅100 ⎟⎟
⎝ vt ⎠
Cheltuielile de exploatare deţin ponderea principală în totalul cheltuielilor
firmei, deoarece suma lor este în legătură directă cu obiectul de activitate al firmei.
Analiza cheltuielilor de exploatare se realizează cu ajutorul următorilor
indicatori:
1) Cheltuieli la 1000 lei venituri din exploatare, pe categorii de cheltuieli:
cei
ce1000
i = ⋅1000
Ve
2) Rata medie de eficienţă a cheltuielilor de exploatare:
n n
∑ cei ∑ g i ⋅ rcei
R ce = i =1 ⋅1000 sau R ce = i =1
n 100
∑ vei
i =1
în care:
n
∑ cei – suma cheltuielilor din exploatare pe tipuri de activităţi;
i =1
n
∑ vei – suma veniturilor de exploatare pe tipuri de activităţi;
i =1
gi – structura veniturilor din exploatare pe tipuri de activităţi;
rcei – rata de eficienţă a cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri pe
⎛ ce i ⎞
tipuri de activităţi ⎜⎜ rcei = ⋅1000 ⎟⎟
⎝ vei ⎠

129
Cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri (C1000) sunt principala componentă a
cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare şi se determină cu următoarele
relaţii:
∑ qv ⋅ c
1) C1000 = ⋅ 1000
∑ qv ⋅ p
1000
∑ g i ⋅ ci
2) C1000 =
100
unde: qv – volumul fizic al producţiei vândute pe produse;
gi – structura producţiei vândute pe produse;
p – preţurile de vânzare unitare (exclusiv TVA);
c – costurile complete unitare;
c1000
i – cheltuieli la 1000 lei cifră de afaceri pe produse.
În cadrul cheltuielilor de exploatare, partea variabilă (care depinde de
volumul de activitate) este predominantă. Teoria şi practica economică utilizează
noţiunea de dependenţă proporţională, caz în care suma costurilor variabile se
exprimă prin relaţia:
Cv = a · Q
unde: a = suma costurilor variabile pe produs; Q = cantitatea
În cazul unei dependenţe neproporţionale, suma costurilor variabile se poate
exprima prin următoarea relaţie:
Cv = f(Q)
Analiza dinamicii cheltuielilor variabile se efectuează cu ajutorul următorilor
indicatori:
1) cheltuieli variabile la 1000 lei venituri din exploatare;
2) cheltuieli variabile la 1000 lei cifră de afaceri.
În ceea ce priveşte analiza structurii cheltuielilor variabile, aceasta poate viza
natura cheltuielilor şi locul lor de formare, iar în cadrul acestora, pe produse.
Cheltuielile fixe sau constante nu sunt în dependenţă proporţională cu
producţia sau vânzările.
Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor fixe se poate realiza cu ajutorul
următorilor indicatori:
1) cheltuieli fixe la 1000 lei venituri din exploatare;
2) cheltuieli fixe la 1000 lei cifra de afaceri.
Raportul dintre cheltuielile fixe cele variabile în activitatea practică
caracterizează structura de exploatare şi stă la baza analizei riscului operaţional, ca
şi componentă a riscului global al firmei.
Riscul de exploatare sau operaţional se determină cu ajutorul „indicatorului
de poziţie” faţă de pragul de rentabilitate (λ), astfel:
– în mărimi absolute: λ = CA1 - CAcr
λ
– în mărimi relative: λ′ = ⋅100
CA cr
în care: CA1 – cifra de afaceri în perioada curentă:
⎛ Cf ⎞
CAcr – cifra de afaceri critică ⎜⎜ CA cr = ⎟⎟
⎝ 1− R v ⎠

130
Riscul de exploatare scade pe măsură ce indicatorul de poziţie este mai mare
decât zero (λ > 0).
Cheltuielile materiale au o pondere însemnată în totalul cheltuielilor de
exploatare. Cheltuielile materiale aferente exploatării se pot analiza, ca nivel la
1000 lei venituri (Cm), cu relaţia:
n
∑ g i cm i
C m = i =1
100
unde: gi – coeficientul de structură al veniturilor (%);
cmi – cheltuielile materiale la 1000 lei venituri, pe categoriile „i” de venituri.
Cheltuielile materiale la 1000 lei cifră de afaceri (Cm*), care constituie partea
cea mai importantă a veniturilor din exploatare, se analizează cu relaţia:
n
*
∑ qv i ⋅ cm i
C*m = i =1 ⋅ 1000
n
∑ qv i ⋅ p i
i =1
în care: cm*i – cheltuielile materiale pe produsele „i”;
Amortizarea este expresia valorică a uzurii fizice a mijloacelor fixe, inclusă
în costul produselor. Amortizarea este un element structural al costurilor
produselor, în general, iar al cheltuielilor materiale, în special.
Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe pot fi analizate în două moduri:
a) ca nivel la 1000 lei venituri din exploatare sau cifră de afaceri;
b) ca sumă aferentă veniturilor din exploatare sau cifră de afaceri.
Cheltuielile cu personalul cuprind toate cheltuielile firmei privind
remunerarea muncii ca factor al producţiei şi cheltuielile privind protecţia socială.
În cadrul analizei cheltuielilor cu personalul pot fi urmărite următoarele
obiective:
A. Analiza factorială a cheltuielilor cu salariile;
B. Analiza corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi dinamica
salariului mediu.
Cheltuielile cu salariile (Cs) pot fi analizate cu ajutorul următoarelor modele:
Ve Cs
1. Cs = N s ⋅ ⋅
N s Ve
↓ ↓
Wa cs
∑ i
g ⋅ cs i
cs =
100
T Cs
Cs = N s ⋅ ⋅
Ns T
↓ ↓
t csh
în care:
Ve
– productivitatea medie anuală (w a ) calculată pe baza veniturilor din
Ns
exploatare;

131
Cs
Ve
( )
– cheltuielile medii cu salariile la 1 leu venituri din exploatare cs ;

gi – structura veniturilor din exploatare pe produse, lucrări, servicii etc.


csi – cheltuieli cu salariile la 1 leu producţie pe produse, lucrări, servicii etc.
T
- numărul mediu de ore lucrate de un salariat într-un an (t ) ;
Ns
Cs
T
- salariul mediu orar csh ( )
Devansarea creşterii salariului mediu de către productivitatea medie a muncii
determină realizarea de economii privind cheltuielile cu salariile, ceea ce se
evidenţiază pozitiv la nivelul acestor cheltuieli la 1000 lei cifră de afaceri şi
implicit, în creşterea ratei de eficienţă a cheltuielilor totale.
Indicele corelaţiei (Ic) dintre creşterea productivităţii muncii şi cea a
salariului mediu se poate calcula astfel:
I csa
Ic =
I wa
în care: I csa – indicele salariului mediu anual;
I wa – indicele productivităţii medii anuale.
Eficienţa cheltuielilor cu personalul poate fi analizată cu ajutorul
următoarelor modele:
Cp
(1) C1000
p = ⋅ 1000
Ve
în care:
C1000
p – cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare (cifră de
afaceri).
În ansamblul cheltuielilor financiare ale firmei, dobânzile deţin o pondere
importantă. Ele reprezintă costuri ale capitalului împrumutat şi cuprind diferenţa
dintre dobânzile plătite de firmă pentru creditele primite şi dobânzile încasate
pentru disponibilităţile sale în cont.
Obiectul analizei cheltuielilor cu dobânzile îl constituie:
• suma absolută a cheltuielilor cu dobânzile;
• cheltuieli cu dobânzile la 1000 lei cifră de afaceri.
Modelul utilizat în analiză pentru determinarea cheltuielilor totale cu
dobânzile este următorul:
1
Cd = Cî ⋅ D ⋅ unde:
100
Cd – cheltuielile totale cu dobânzile;
D – procesul mediu al dobânzii (%);
Cî – capitalul împrumutat.

132
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Iosefina, Moroşan, Analiza economico-financiară. Tehnici şi metode, Editura


Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002.
2. Iosefina, Moroşan, Analiza economico-financiară. Lucrări practice, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002.
3. Iosefina, Moroşan, Analiza economico-financiară în industrie, comerţ, turism şi
exploataţiile agricole, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001.
4. Marin, Ţole, Analiza economico-financiară a firmelor, Editura Fundaţiei România
de Mâine, Bucureşti, 2000.
5. Işfănescu, A., Stănescu, C., Băicuşi, A., Analiza economico-financiară, Ed.
Economică, 1999

133
DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ

MODELAREA DECIZIEI FINANCIARE ŞI MONETARE


Lector univ. drd. LUISE MLADEN

OBIECTIVE

Cursul vine să completeze seria de discipline de învăţământ necesare


formării specialiştilor în domeniul financiar-bancar.
Obiectivele cursului gravitează între înţelegerea şi aprofundarea teoriei şi
aplicarea acesteia la unele probleme de decizie strategică sau operaţională care apar
în practica efectivă conducerii societăţii comerciale, ca şi la nivel macroeconomic.
Pentru atingerea acestor obiective studenţii trebuie să-şi împrospăteze
cunoştinţele din domeniul econometriei, cercetării operaţionale şi statisticii.

INTRODUCERE. PROCESUL MODELĂRII

Modelarea a fost folosită în procesul gnoseologic de către mari filosofi şi


gânditori încă din antichitate.
Mulţi autori consideră procesul modelării ca un proces de cunoaştere prin
care se studiază un obiect cu ajutorul altui obiect. Obiectul studiat este originalul
(O), iar obiectul cu care se studiază este modelul (M). Se consideră, însă, că
participă la acest proces şi cercetătorul (înţeles ca subiect – S).
Ca urmare, doi subiecţi diferiţi (S1 şi S2), pornind de la acelaşi original (O) şi
cu o aceeaşi teorie (T), pot concepe modele diferite (M1 şi M2).
Etape ale procesului modelării:
– enunţarea proprietăţilor originalului;
– transpunerea proprietăţilor în model;
– formularea altor proprietăţi ale modelului;
– verificarea noilor proprietăţi;
– concluzii, în care se formulează componente noi ale teoriei, cazuri particulare.

CLASE DE MODELE
Clasificarea modelelor se face în funcţie de anumite criterii şi anume:
1. gradul de similitudine între model şi original:
– modelul iconic;
– modelul analogic;
– modelul simbolic.
2. aspectul modelului:
– modelul determinist;
3. factorul timp:
– modelul static;
– modelul dinamic.
4. scopul:
– modelul explicativ;
134
– modelul predictiv;
– modelul de decizie.
5. nivelul de referinţă:
– modele macroeconomice;
– modele microeconomice.
6. gradul de generalitate - este un criteriu care generează modele generale
(referitoare la un ansamblu al unui sistem studiat) şi modele parţiale (referitoare la
o componentă a unui sistem).

1. MODELAREA IN TEORIA ŞI PRACTICA FINANŢELOR

1.1. Modelul costului capitalului

Costul capitalului se defineşte ca un număr care exprimă procentual


obligaţiile (sarcinile) de plată ale unui întreprinzător pentru constituirea capitalului
necesar începerii şi derulării unei activităţi lucrative (aducătoare de profit).
O societate comercială (S.C.) îşi constituie capitalul din patru surse şi anume:
Sursa capitalului Cost Ponderea – sursă Cost ponderat al
capital în total capital capitalului
Împrumut obligatar d1 p1 d 1 ⋅ p1
Acţiuni d2 p2 d2 ⋅ p2
preferenţiale
Acţiuni ordinare d3 p3 d3 ⋅ p3
Împrumut bancar d4 p4 d4 ⋅ p4
Cost mediu al 4

capitalului ∑d p
i =1
i i

n n
CMC = ∑ d i ⋅ p i cu ∑ pi = 1
i =1 i =1
În continuare se vor face evaluări privind:
– rata dobânzii reale;
– rata dividendului;
– evaluarea CMC prin situarea faţă de preţurile pieţei financiar-monetare;
– evaluarea CMC în raport cu eficienţa utilizării capitalului.

1.2. Modelul fundamental al pieţei de capital

Piaţa de capital (financiară) se mai defineşte ca piaţa activelor financiare.


Activele sunt bunuri care au capacitatea de a genera fluxuri de venituri în viitor.
Evaluarea activelor ia în considerare, în principal, două elemente: renta-
bilitatea unui activ şi riscul posesiei acestuia.
– Rentabilitatea unui activ ia forma unei rate de rentabilitate (r)
B
r= × 100 , unde B este venitul obţinut şi P este preţul de achiziţie a
P
activului.
135
– Riscul posesiei unui activ este fundamentat pe două ipoteze:
• câştigul poate fi diferit în raport cu împrejurările generate de mediul
economic;
• este posibilă estimarea probabilităţii apariţiei fiecăreia din împrejurările
generate de mediul economic.
Rentabilitatea medie a activului r se determină după relaţia:
n n
r = ∑ p j ⋅ rj cu ∑ p j = 1
j=1 j=1

j = indice pentru identificarea împrejurărilor generate de mediu;


n = numărul de împrejurări pe care le poate genera mediul şi care sunt luate
în considerare;
pj = probabilitatea producerii împrejurării j;
rj = rentabilitatea, în termeni relativi, a activului posedat, în condiţiile
producerii împrejurării j.
Rentabilitatea medie a portofoliului ( rp ) este:
m m n
rp = ∑ ri ⋅ π i = ∑ π i ⋅ ∑ rij ⋅ p j , unde
i =1 i =1 j=1

π i (i=1,2, …m) = ponderea activului i în total portofoliu;


rij = rentabilitatea înregistrată de activul i în cazul producerii în mediul
economic a împrejurării j.
Dacă se reprezintă grafic dependenţa rentabilitate (r) – risc ( σ ) şi se observă
dispersia, adică împrăştierea valorilor posibile în jurul mediei, vom avea:
• dispersie mică → risc mic;
• dispersie mare → risc mare.
Pentru expresia cantitativă a riscului se utilizează abaterea medie pătratică
σ = σ 2 , după relaţia:
n
σ = ∑ p j (rj − r ) 2
j=1

Pentru caracterizarea unui activ oarecare după criteriul compus rentabilitate-


risc se pot introduce indicatori cum sunt:
• rentabilitate pe unitate de risc r/σ ;
• riscul ce revine la o unitate de rentabilitate σ/ r .

1.3. Modelul de evaluare a opţiunilor

Opţiunea este un contract care oferă dreptul, nefiind obligatoriu, ca la un


termen viitor stabilit (scadenţă), să poată fi cumpărat/vândut un stoc de acţiuni la
un preţ notificat în contract şi numit preţ de exerciţiu (pe).
Beneficiarul contractului plăteşte pentru opţiune un preţ numit primă de
opţiune (po). Beneficiarul pierde prima de opţiune dacă renunţă la finalizarea
contractului.
Beneficiarul opţiunii realizează comparaţia:
pe + po ∼ pc
• dacă contractul este de cumpărare (numit CALL), beneficiarul are avantaj
dacă pe + po < pc şi realizează un câştig C = pc – (pe + po).
136
De regulă, termenele contractelor de opţiune (t) sunt 1, 3, 6 sau 12 luni.
Mărimea reală a câştigului se corelează cu factorul timp folosind rata de
actualizare (ra) → rata dobânzii pe piaţa bancară sau taxa de scont, sau alte mărimi
caracteristice.
Câştigul real Cr = pc - [pe – po(1 + ra∗t/365)];
t exprimat în zile.
• dacă contractul este de vânzare (numit PUT), atunci avantajul benefi-
ciarului apare în situaţia în care pe – po > pc, realizând un câştig
C = (pe – po) – pc.

1.4. Modelul de arbitraj financiar pe piaţa valutară

Se parcurg următoarele etape:


¾ stabilirea burselor la care vor fi efectuate tranzacţii;
¾ fixarea valutelor ce vor fi tranzacţionate;
¾ cunoaşterea cursului de schimb la fiecare bursă.
Condiţia de activare a modelului:
• fixarea valutei cu care se începe bursa.
Obiectivul arbitrajului:
• să se obţină în final aceeaşi valută cu care s-a început arbitrajul;
• cuantumul valutei să fie mai mare.
Soluţia furnizată de model:
• „traseul” pe care îl urmează tranzacţiile.
Soluţionarea este asemănătoare drumului critic într-un graf.
Rentabilizarea minimă a unei operaţiuni de arbitraj, în condiţiile luării cu
împrumut a capitalului de pornire şi fără a ţine seama de factorii cu acţiune
negativă, se determină cu relaţia:
d⋅n
r= , unde:
360
d = rata anualizată a dobânzii exprimată în procente;
n = durata (în zile) a efectuării operaţiunii de arbitraj.
Dacă se introduc cota de impunere a veniturilor t şi comisioanele şi spezele
bancare exprimate procentual (c), atunci:
(d + c) ⋅ n
r=
365(1 - t)

1.5. Model de management financiar

Modelele managementului financiar au ca obiective:


a) echilibrul financiar dinamic şi static;
b) analiza rezultatelor;
c) evaluarea calităţii activităţii financiare (gestiunea operativă, strategia
financiară a dezvoltării).

a) Societatea comercială (SC) este privită în cadrul macrosistemului econo-


miei naţionale ca un sistem, iar în structura ei au fost identificate trei subsisteme:

137
subsistemul producţie, subsistemul financiar, subsistemul extraordinar (compo-
nente neincluse în celelalte două subsisteme).
Ca rezultat al activităţii societăţii comerciale (SC) rezultă soldul curent:
G = E+F care permite elaborarea unui model normativ privind comporta-
mentul financiar al SC:

Sold Lipsă capacitate de STABILIZARE Existenţa capaci-


Sold financiar finanţare F=0 tăţii de finanţare
economic FRÂNARE FORŢĂ
F<0 F>0
Subregim de creştere G≈0 G>0 G>>0
E>0 Echilibru Excedent Excedent
„cert” („rentă”) („holding”)
Regim optim de creştere G<0 G≈0 G>0
E=0 Deficit Echilibru Excedent
„accidental” „fundamental” („forţă”)
Creştere în suprasarcină G<<0 G<0 G≈0
E<0 Deficit Deficit Echilibru
„criză” „dilemă” „precar”
Sursa: Georgeta Vintilă, Gestiunea financiară a întreprinderii; EDP, Bucureşti, 1997

b) În domeniul analizei rezultatelor se utilizează modelul pragului de


rentabilitate, înţeles ca volum de producţie (Q), pentru care profitul este nul. În
model sunt incluse:
– funcţia de venit: CA = CA(p(D/S), Q);
– funcţia de cost: CT = CT(Q);
– funcţia de structură a costului:
CF = CT(O)
CV = CT(Q) – CT(O)
CVM = CV/ Q;
– relaţia de expresie a profitului:
PT = CA – CT, unde:
CA = cifra de afaceri;
p = preţul unitar de vânzare a producţiei;
D = cererea pieţei;
S = oferta de piaţă;
Q = volumul producţiei fabricate;
CF = costuri fixe totale;
CT = costuri totale;
CV = costuri variabile totale;
CVM = costuri variabile medii.

Expresia profitului, ţinând seama de relaţia de mai sus, este


PT = PT(p(D/S), Q) = 0, de unde expresia pragului de reabilitate este:
Q = [PT]-1(p(D/S),0).
În situaţia în care PT ≠ 0, vorbim de nivelul de producţie ce permite obţinerea
unui profit dat (dorit):
Q = (CF + PT)/ (p - CVM).
138
2. MODELAREA PREFERINŢELOR CONSUMATORULUI

Preocuparea consumatorului este de a putea să opereze pentru o soluţie care


să-i asigure un maxim de satisfacţie în condiţiile bugetului şi ale preţurilor date.

2.1. Utilitatea. Analiză cardinală şi ordinală

Abordarea cardinală
În această abordare măsura utilităţii este dată de valorile pe care le ia funcţia
de utilitate totală pentru consumul cantităţilor Qx din bunul x:
UTx = UT(Qx) (1)
Utilitatea este acceptată strict în sens economic, sub forma gradului de
satisfacţie pe care un consumator se aşteaptă să-l obţină prin consumul unei
cantităţi date dintr-un bun.
Funcţia de utilitate (1) prezintă următoarele proprietăţi:
– creşte odată cu cantitatea consumată: UT′x > 0(2)
– gradul de satisfacţie creşte când consumul este foarte mic (nevoia
neacoperită): lim UTx′ = +∞ (3)
Q x →0

– gradul de satisfacţie nu mai creşte când consumul este foarte mare (se
instalează saturaţia): lim UTx′ = 0 (4)
Q x →∞

– UMQx = UT′x(Qx) (5)


UM – utilitatea marginală = creşterea de utilitate totală pe seama consumului
unitar suplimentar;
– utilitatea marginală este pozitivă, fiind neraţional să se continue consumul
dacă nu mai produce satisfacţie;
– utilitatea este nulă dacă nivelul consumului este zero.
UT
UM
(6)
UT(Q)

Qmax Q

Graficul utilităţii totale şi al utilităţii marginale

Abordarea ordinală înlocuieşte măsura utilităţii cu capacitatea de ordonare a


preferinţelor. Se definesc:
– B = {1,2,....,n} = mulţimea bunurilor de consum;
– Vj = Vij/i ∈ B = vectorii de consum;
Vij = cantitatea de bun i în componenţa vectorului de consum j;
j = 1,2,.....,m
139
– v ⊆ Rn = mulţimea vectorilor de consum Vj;
v exprimă capacitatea consumatorului de a-şi ordona preferinţele şi
presupune:
• consumatorul poate alege între doi vectori, Vp şi Vq ∈ v, pe cel preferat:
(∀)Vp şiVq ∈ v ⇔ fieVp < Vq ; Vp ≈ Vq ; Vp > Vq
• relaţia de preferinţă este reflexivă: (∀)Vp ∈ v ⇒ Vp ≈ Vq
• relaţia de preferinţă este tranzitivă:
(∀)Vp , Vq şiVt ∈ v, dacă Vp > Vq şiVq > Vt ⇒ Vp > Vt
• se acceptă că utilitatea este într-o legătură directă cu volumul, respectiv
cantitatea consumată, astfel încât, dacă există doi vectori
Vp şi Vq ∈ v pentru care cel puţin componenta i a lor este în
relaţia Vip > Viq (oricare ar fi această componentă i = 1,2,...,n)
atunci putem scrie:
→ dacă Vp > Vq ⇒ UT(Vp) ≥ UT(Vq)
→dacăVp≈Vq⇒UT(Vp)=UT(Vq)

2.2. Curbe de indiferenţă

Curba de indiferenţă este mulţimea vectorilor de consum Vj care au aceeaşi


utilitate pentru consumator, adică:
UT(Vj ) = constant(1)
Denumirea provine de la imaginea rezultată din reprezentarea grafică a
acestor vectori Vj .
Într-un plan, imaginea acestei mulţimi de vectori este o curbă asimptotică la
cele două axe ce delimitează planul.
y(V2) (2)

y1

2
y2

x1 x2 x(V1)
Curba de indiferenţă

În figură se observă rapoartele de mărime între componentele celor doi


vectori de consum A(x1, y1) şi B(x2, y2).
x – cantităţile consumate din bunul i = 1 şi reprezentate pe abscisă, iar
y – pentru bunul i = 2 reprezentate pe ordonată
Cei doi vectori de consum includ cantităţi diferite din cele două bunuri, dar
au aceeaşi utilitate. Orice vector de consum ar alege un consumator de-a lungul
140
acestei curbe, el va obţine aceeaşi satisfacţie prin consum, dar va consuma cantităţi
diferite din cele două bunuri.
În cazul descris mai sus (i = 2), expresia utilităţii este: UT = f(x,y) (3)
Presupunând că funcţia este explicită în raport cu y, se obţine pentru
UT = ct. Expresia curbei de utilitate:
y = [f]-1(x,ct) (4)
De pildă, dacă UT = x ⋅ y , iar UT = U0, avem:
3 2

y = U0/3 x (5)
Curba de indiferenţă prezintă patru proprietăţi definite pe mulţimea curbelor
de indiferenţă, adică pentru toate curbele rezultate, din considerentul că utilităţii i
se poate atribui succesiv un şir de valori ct1,ct2,... etc. :
• curbele de indiferenţă sunt descrescătoare;
• o curbă de indiferenţă este superioară alteia dacă valoarea utilităţii prime
(fie ct2) este mai mare decât a celei de-a doua (fie ct1);
• curbele de indiferenţă ale unei mulţimi (familii) date nu sunt secante;
• orice curbă de indiferenţă este convexă ceea ce, din punct de vedere grafic,
înseamnă că oricare ar fi arcul AB, el se va situa sub coarda lui, cu excepţia celor
două puncte extreme A şi B. Adică, un punct C de pe coarda AB se va afla pe altă
curbă de indiferenţă decât cea pe care se află A şi B, superioară acesteia.

2.3. Rata marginală de substituire

∆y
RMS y/x = − , rata marginală de substituire (1)
∆x
arată cu câte unităţi ar trebui mărit consumul din y pentru a putea micşora cu
o unitate consumul din x, astfel încât satisfacţia consumatorului să rămână nemo-
dificată.
Considerând expresia curbei de indiferenţă, într-o formă mai simplificată,
y = f(x), şi acceptând că ∆x → 0, expresia ratei marginale de substituire devine:
RMSy/x = f′(x) (2)
Rata marginală de substituire are două proprietăţi importante:
– pe măsură ce un bun este succesiv şi continuu înlocuit din consum, rata
marginală de substituire a acesteia creşte;
– rata marginală de substituire este egală cu raportul invers al utilităţilor
marginale.
Printr-o succesiune de calcul, rezultă:
dy ∂UT/∂x UM x
RMSy/x = − = = (3)
dx ∂UT/∂y UM y

3. MODELUL DE OPTIM AL CONSUMATORULUI

Consumatorul urmăreşte să-şi satisfacă nevoile de consum în condiţiile în


care demersul său este influenţat de mai mulţi factori: mulţimea bunurilor,
cantităţile consumate, preţurile unitare, suma de bani disponibilă, utilitatea pe care
el o conferă fiecărei unităţi consumate dintr-un bun.
Modelul de optim al consumatorului este:
max UT(V1, V2, …, Vi, …, Vn) (1)
141
n
∑ pi ⋅ Vi = R (2)
i =1

Necunoscutele sunt cantităţile Vi ce trebuie achiziţionate de consumator; fie


Vi* astfel încât el să-şi consume întregul buget şi să-şi asigure maximum de
satisfacţie. Valorile Vi* formează unul din vectorii de consum Vj în spaţiul de
consum v.
Problema este de tip optim cu legături (optim cu restricţii) şi se soluţionează
prin construirea funcţiei lagrangean L.
Ajungem la relaţia:
UM Vi
UM Vi − λPi = 0 ⇒ λ = , care ne permite să formulăm condiţia de optim şi
Pi
anume că rapoartele între utilitatea marginală a fiecărui bun şi preţul unitar al
acestuia trebuie să fie egale. Totodată, ne oferă posibilitatea să dăm interpretarea
economică a parametrului λ şi anume sporul de utilitate obţinut prin cheltuirea unei
unităţi monetare în cazul suplimentării cu o unitate a consumului din produsul i.
Inversul parametrului λ este un preţ şi anume preţul plătit de consumator pentru a-
şi suplimenta utilitatea pe seama creşterii consumului din bunul i.
În continuare studiul trebuie să cuprindă:
– dreapta bugetului;
– punctul de consum optim;
– variaţia punctului optim de consum în raport cu variaţia bugetului de
consum;
– variaţia punctului optim de consum în raport cu variaţia preţurilor unitare
ale bunurilor consumate;
– efectul de substituire şi efectul de venit
• cazul bunurilor normale;
• cazul bunurilor inferioare;
– modelul dinamic al consumatorului
• cu piaţă monetară;
• cu piaţă monetară şi de capital.

4. FUNCŢIA DE PRODUCŢIE

Funcţia de producţie este formalizarea relaţiei între producţie şi ansamblul


mijloacelor (elementelor) utilizate pentru obţinerea acesteia.
În termenii cei mai sintetici, funcţia de producţie este o legătură de tip intrări
(mijloace, elemente pentru producţie) – ieşiri (producţie).

I E
Mecanism de producţie
intrări ieşiri

Formalizând această legătură se exprimă prin relaţia:


E = f(I); unde f(⋅) este funcţia de producţie (1)
Presupunând n elemente participante în producţie (i = 1,2,…,n), ale căror
cantităţi utilizate sunt xi iar producţia exprimată cantitativ (Q) avem:
142
Q = f(x1, x2,….,xi,….,xn) (2)
sau Q = f(x), (3)
unde prin x desemnăm vectorul cantităţilor xi:
X = xi ⋅ l ⋅ n
iar f(⋅) este o altă modalitate de introducere a funcţiei de producţie.
Factori de producţie → elemente, mijloace participante la activitatea de producţie.
Se disting: a) factori substituibili;
b) factori complementari.
După raportul între cantitatea utilizată şi volumul de producţie se disting:
a) factori de producţie variabili;
b) factori de producţie ficşi.

4.1. Proprietăţile funcţiei de producţie

• Atât producţia cât şi factorii de producţie pot lua numai valori pozitive.
• Funcţia de producţie este continuă.
• Factorii de producţie sunt strict necesari.
• Producţia este crescătoare în oricare dintre factori.
• Producţia are randament descrescător.
• Producţia are randament global nedescrescător.
• Funcţia de producţie are proprietatea de divizibilitate.
• Funcţia de producţie este omogenă de un grad oarecare h.

4.2. Izocuanta şi rata marginală de substituire

Izocuanta este mulţimea de vectori de producţie x, incluzând cantităţi diferite


din factorii de producţie, care au ca rezultat un acelaşi volum de producţie.
Expresia izocuantei se obţine din relaţia de definiţie:
Q0 = f(K,L), pe care o explicităm în raport cu K, (1)
şi anume: K = g(L,Q0), (2)
în care g(⋅) este o funcţie de o variabilă, Q0.
Rata marginală de substituţie tehnică (RMST) este definită prin sporul
cantitativ dintr-un anumit factor care suplineşte reducerea cu o unitate a altui factor
astfel încât producţia să nu se schimbe.
∆x i
RMST = (3)
∆x j
unde ∆xi ste variaţia factorului substituent, fie i.
Folosind alte interpretări ale funcţiilor de producţie şi relaţia izocuantei şi
aproximând operatorul de diferenţiere d prin cel de variaţie ∆ obţinem:
∆K f L′ W L
= , adică RMST = mg şi anume: (4)
∆L f K′ Wmg K
raportul productivităţilor marginale ale factorilor L şi K.
143
4.3. Indicatorii de eficienţă ai funcţiilor factorilor de producţie

4.3.1. Indicatorii medii

Q f(K, L)
– productivitatea medie a muncii = = WL (1)
L L
Q f(K, L)
– productivitatea medie a capitalului = = WK (2)
K K
reprezentând volumul producţiei obţinut în medie la o unitate de muncă,
respectiv capital
– înzestrarea tehnică a muncii k = K/L, (3)
exprimând numărul de unităţi de capital ce revin în medie la o unitate de
muncă.

4.3.2. Indicatorii marginali

– productivitatea marginală a muncii Wmg L = ∂f/∂L (4)


– productivitatea marginală a capitalului Wmg K = ∂f/∂K (5)
– rata marginală de substituire a factorilor ca o particularizare pentru o
funcţie de producţie cu doi factori

4.3.3. Indicatorii de elasticitate

Elasticitatea unui fenomen economic în raport cu factorii (luaţi distinct, unul


câte unul) care îl determină este definită ca variaţia relativă (procentuală) a
fenomenului, în cazul în care factorul luat în considerare variază cu un procent.
Forma scrisă într-o formă simplificatoare este:
y = f(x) (6)
Fie două niveluri diferite ale indicatorului y:
0 – nivelul de bază şi 1 – nivelul curent, astfel că:
y0 = f(x0) şi y1 = f(x1), (7)
Utilizând operatorul ∆ (semnificând variaţia absolută) şi ∆% (semnificând
variaţia relativă), atunci elasticitatea lui y în raport cu x, este:
∆%y
E y/x = (8)
∆%x
Prin transformări succesive se obţine:
Wmg x
E y/x = (9)
Wx
(raportul între productivitatea marginală şi productivitatea medie a factorului
în funcţie de care se calculează elasticitatea).
Ca indicatori de elasticitate legaţi de funcţia de producţie distingem:
– elasticitatea producţiei în raport cu munca
Wmg L
E Q/L = (10)
WL
– elasticitatea producţiei în raport cu capitalul
144
Wmg K
E Q/K = (11)
WK
– elasticitatea în raport cu înzestrarea tehnică
∆%RMST g′(k)
E RMST/K = σ = = (12)
∆%k g(k)/k

4.4. Funcţia productivităţii muncii

WL = f(k) sau q = f(k), (1)


unde q este notată productivitatea medie a muncii.
Această funcţie (1) este determinată prin factorul înzestrare tehnică şi are
toate proprietăţile funcţiei de producţie.
Cu ajutorul ei se pot rescrie, ca expresii de calcul, toţi indicatorii de eficienţă
ai funcţiilor de producţie de la subcapitolul 3.

5. REŢETA DE FABRICAŢIE ŞI PREŢUL FACTORILOR


DE PRODUCŢIE

Reţeta de fabricaţie este o combinaţie de factori de producţie caracterizată de


vectorul X = x i ⋅ l ⋅ n atât calitativ (tipurile i de factori de producţie luaţi în
considerare), cât şi cantitativ (cantităţile xi de factori de producţie). Criteriul de
alegere dintr-o mulţime de reţete este preţul unitar al factorilor folosiţi, pi,
independent în raport cu producătorul.
În aceste condiţii, sunt două tipuri de decizie:
a) obţinerea unui volum dat de producţie la un cost de producţie minim:
n
minCT = ∑ pi ⋅ x i (1)
i =1

Q = f(x), unde CT = costul total de producţie (2)


b) obţinerea celui mai mare volum posibil de producţie la un buget dat (adică
folosind un cuantum dat al costului de producţie):
max Q = f(x) (3)
n
CT = ∑ p i ⋅ x i (4)
i =1

5.1. Reţeta optimă de fabricaţie

Problemele de decizie (a) şi (b) de mai sus sunt considerate echivalente. Cel
mai adesea însă, se face referire la problema (a).
Modelul de optim este în acest caz:
min CT = K⋅pK + L⋅pL (1)
Q = f(K,L), (2)
unde: pK = preţul unitar al capitalului;
pL = preţul unitar al muncii.
Interpretând problema ca una de extrem cu legături, soluţia o obţinem din
condiţiile de minim pentru lagrangean.

145
f L′ p
În final avem: = L şi dacă ţinem seama că raportul productivităţilor
f K′ pK
marginale este chiar RMST, atunci regăsim condiţia de optim:
Rata marginală de substituţie tehnică a factorilor este egală cu raportul
productivităţilor marginale şi cu raportul preţurilor unitare de producţie.

5.2. Variaţia reţetei optime

Reţeta optimă de fabricaţie variază în raport cu preţurile unitare ale factorilor


de producţie şi cu volumul producţiei.
Se studiază astfel:
– influenţa variaţiei preţurilor factorilor;
– influenţa variaţiei producţiei.

5.3. Funcţiile privind cererea de factori de producţie

• expresia cererii forţei de muncă:


L = [fl]-1 (Q, PK, PL) (1)
• expresia capitalului:
K = f2(Q, PK, PL) (2)
Relaţiile (1) şi (2) dau o legătură între volumul factorului de producţie, pe de
o parte, şi volumul producţiei şi preţurile unitare ale factorilor, pe de altă parte. O
astfel de relaţie defineşte o funcţie de cerere a factorilor de producţie.

6. OBIECTIVELE GESTIUNII ECONOMICO-FINANCIARE


A FIRMEI

6.1. Funcţiile de cost de producţie

Aceste funcţii exprimă relaţia între costul total de producţie şi volumul de


producţie de realizat (se cunosc preţurile unitare ale factorilor). Construirea acestor
funcţii se bazează pe funcţiile de cerere a factorilor de producţie.
Modelul include relaţiile:
– ecuaţia de calcul a costului total: CT = K⋅pk + L⋅pl (1)
– funcţia de cerere de capital: K = K(Q,pk,pl) (2)
– funcţia de cerere de muncă: L = L(Q,pk,pl) (3)
Prin substituire (2-3) în (1) se obţine o funcţie de cost CT = CT(Q), (4)
al cărei argument este volumul producţiei.

6.1.1. Funcţia de cost pe termen lung este de forma CT = CT(Q).


– Costul mediu: CTM = CT(Q)/Q, (1)
adică o funcţie de forma CTM = CTM(Q);
– Costul marginal: CTmg = CT′(Q), (2)
de asemenea, o funcţie de Q de forma CTmg = CTmg(Q).
Nivelul producţiei pentru care se înregistrează un minim al costului marginal
este dat de soluţia ecuaţiei:
146
(CTmg)′(Q) = 0 sau CT″(Q)′ = 0 (3)

Volumul de producţie Q1 este cel pentru care se obţine minimul costului


marginal dar şi punctul de unde tendinţa este de creştere a costului total.
CTM

CT
A

Q1 Q

Curba costului total

Existenţa unui minim în evoluţie este acceptată şi pentru costul mediu.


Nivelul producţiei pentru acest minim îl dă ecuaţia:
(CTM)′(Q) = 0 (4)
Ţinând seama de (1) rezultă:
(Q⋅CTmg – CT)/Q2 = 0 sau CTmg = CTM (5)

CTmg

CTM
CTM
CTmg

Q1 Q2 Q
Curba costului marginal şi mediu

Concluzia: minimul costului total mediu se atinge când este egal cu costul
marginal.
Valoarea producţiei pentru costul mediu minim este:
CT
Q2 = şi reprezintă un punct la dreapta lui Q1. (6)
CTmg
În general, se acceptă că: CTmg (Q=1) = CTM (Q=1).
Trecerea la nivelul de producţie Q = 2, în condiţiile tendinţei producătorului
de a-şi maximiza profitul, este efectuată numai în măsura în care
CTM(Q=2)<CTM(Q=1), din care rezultă implicit că CTmg (Q=2) = CTM (Q=1).
Astfel, curba costului marginal se află sub cea a costului mediu atât timp cât
costul mediu este în scădere, adică pe intervalul Q ∈ (1;Q2].
147
Randamentul de scară în sensul economiilor de scară arată un efect favorabil
pentru producător. Acest efect se înregistrează până la nivelul de producţie Q = Q2,
deoarece costul total mediu este în descreştere până în acest punct. După acest
nivel de producţie, randamentul de scară apare în sensul dezeconomiilor de scară.

6.1.2. Funcţia de cost pe termen scurt

Funcţia de cost pe termen scurt presupune distincţia între costurile fixe şi cele
variabile:
CT(Q) = CF + CV(Q), în care CV(Q=O) = 0 (1)
astfel CF = CT(Q=0) (2)
Costul mediu rezultă din expresia:
CTM = CF/Q + CV(Q)/Q = CFM + CVM (3)
unde CFM este costul fix mediu , CFM = CF/Q (4)
şi CVM este costul variabil mediu, CVM = CV(Q)/Q. (5)
Costul marginal este dat de expresia:
CTmg = CT′ (Q) = CV′ (Q) = CVmg (6)

Pentru ambele funcţii (a costului total şi a costului variabil), nivelul Q1 al


producţiei exprimă condiţia minimului pentru costurile marginale (total şi variabil).

CT CT
CV
CF CV

CF

Q1 Q

Funcţiile de cost pe termen scurt

Deoarece comportarea costului variabil pe termen scurt este similară


comportării costului total pe termen lung, minimul costului mediu este la dreapta
celui al costului marginal.

148
Cmg

CTM
CFM
CFM

CVM CFM
Cmg

CFM
Q1 Q3 Q2 Q

Curbele costului total mediu, variabil mediu, fix mediu şi marginal

Evoluţia costului total este determinată de evoluţia componentelor sale, ca şi


de raportul lor de ordine, toate dependente de dinamica producţiei şi de
comportamentul raţional al producătorului.
6.2. Modele ale optimului cifrei de afaceri

Se ţine seama de raportul de interese acţionari-manageri (administratori):


primii înclină spre un câştig imediat ca să-şi recupereze repede capitalul investit,
ceilalţi doresc să-şi consolideze poziţia lor de conducere, ca urmare a stabilităţii
firmei şi pe viitor.
Modelul îi aparţine economistului W.J. Baumol. Acest model ia în consi-
derare dependenţa producţie-preţ (preţul este o funcţie de nivelul producţiei):
p = p(Q) (1)
cu p′(Q) 0, p″(Q) 0 şi pentru p′(Q) = 0 avem p″(Q)< 0
În structura modelului se includ:
– funcţia cifrei de afaceri CA = p(Q)⋅Q (2)
– restricţia de profit p(Q)⋅Q – CT(Q) > PD (3)
unde PD este nivelul dorit al profitului total.
Pentru modelele de acest fel condiţia de optim se obţine pe baza funcţiei
Lagrange:
L = p(Q)⋅Q + λ⋅(p(Q)⋅Q – CT(Q) – PD), (4)
pentru care se scrie condiţia Kuhn-Tucker:
∂L ∂p(Q) ∂p(Q) ∂CT(Q) ∂L
= p(Q) + ⋅ Q + λ ⋅ (p(Q) + ⋅Q − ) < 0 şi ⋅Q = 0 (5)
∂Q ∂Q ∂Q ∂Q ∂Q
Funcţia Lagrange mai poate fi scrisă (ţinând seama de semnificaţia
economică a componentelor) sub forma:
L = CA + λ ⋅ (CA – CT – PD) (6)
astfel încât derivata ei în raport cu producţia înseamnă:
L′ = CA′ + λ⋅CA′ - λ⋅CT′, (7)

149
unde CA′ reprezintă venitul marginal, iar CT′ reprezintă costul marginal,
adică:
∂p(Q)
CA′ = p(Q) + ⋅Q (8)
∂Q
∂CT(Q)
CT ′ = (9)
∂Q
Relaţia (5), ţinând seama de (8) şi (9), se scrie:
(1 + λ) ⋅ VTmg- λ⋅CTmg = 0 (10) unde VTmg= venitul total marginal.
Dacă λ = 0, rezultă VTmg= 0, ceea ce înseamnă că producătorul fabrică un
volum de producţie pentru care venitul său marginal este nul, adică el a realizat o
cifră de afaceri maximă.
1+ λ
Dacă λ > 0, rezultă că CTmg = ⋅ VTmg , adică VTmg<CTmg , ceea ce
λ
determină pe producător să nu mai producă în plus peste ceea ce produsese deja,
deoarece sporul său de venit este mai mic decât sporul de cheltuieli, caz în care
volumul de producţie fabricat asigură maximizarea cifrei de afaceri.

6.3. Modele ale optimului valorii întreprinderii

Modelul lui R. Marris formulează problema pentru situaţia în care un


întreprinzător doreşte achiziţia unei întreprinderi prin ofertă publică de cumpărare.
Întreprinzătorul are o funcţie de utilitate (privind comportamentul său de
cumpărător) dependentă de două argumente:
– Rata de evaluare a firmei (e), care se determină ca raport între valoarea
bursieră (VB) şi valoarea contabilă a activelor sale (activul contabil AC):
e = VB/AC; e = e (ri, ra, s), unde:
ri = rata de reinvestire;
ra = rata profitului;
s = rata de scont.
– Rata de creştere a firmei (c), care este legată de creşterea dimensiunilor firmei:
fond de salarii, număr de personal, volum de activitate, renume, cotă de piaţă etc.
Restricţia problemei este dată de o funcţie de transformare ce defineşte
legătura între ritmul de creştere şi rata de evaluare. Această legătură înglobează trei
relaţii de bază:
• e = e(c, ra) (1)
• ra = ra(d), unde d este rata de creştere a cererii de bunuri şi servicii (2)
• relaţia de echilibru între rata maximă de creştere a cererii şi ritmul maxim
de creştere a firmei ra(d) = c(d) (3)
Din relaţiile (1-3) rezultă că rata de evaluare este în fond dependentă de rata
de creştere.
Modelul lui R. Marris este:
– funcţia de utilitate U = U(e,c) (4)
– funcţia de transformare F(e,c) = 0 (5)
– condiţia de evaluare e – e*> 0 (6)
unde e* este nivelul de evaluare minim dorit de achizitor.
După o prelucrare matematică se obţin condiţiile de optim.
150
7. ECHILIBRUL PIEŢEI PERFECTE

Echilibrul este o stare în care se găseşte la un moment dat raportul


cerere/ofertă.
Raportul cerere-preţ şi ofertă-preţ sunt cunoscute şi pot fi modelate în forma:
– funcţia de cerere: C = C(p), C′<0 (3)
– funcţia de ofertă: O = O(p), O′>0 (4)
Modelul de echilibru presupune egalitatea: C(p) = O(p), ecuaţie a cărei
soluţie p* reprezintă preţul de echilibru.
Prin înlocuire p cu p* obţinem:
C* = C(p*), O* = O(p*), C* = O*,
unde C* şi O* reprezintă volumul de echilibru al tranzacţiilor.
Funcţii ale mecanismului pieţei care permit agenţilor economici să adopte
decizii de comportament în gestiunea afacerilor lor: volumul tranzacţiilor, expri-
marea producţiei în termeni de cost, asigurarea distribuirii producţiei, ajustarea
consumului sau producţiei, ieşirea de pe piaţă a producătorilor, producerea altor
produse mai profitabile.

7.1. Funcţia de ofertă

Determinarea acestei funcţii presupune că producătorul urmăreşte să-şi


maximizeze profitul în condiţiile în care preţul este dat.
Funcţia de profit este dată de relaţia:
PT(Q) = CA(Q) – CT(Q) = p ⋅ Q – CT(Q), (1)
unde CA(Q) = cifra de afaceri; CT(Q) = funcţia de cost; p = preţul unitar de
vânzare; Q = volumul producţiei.
Pentru a obţine maximum de profit sunt necesare condiţiile:
∂PT
=0 → p = Cmg, (2)
∂Q
∂CT
unde C mg = = costul marginal.
∂Q
∂ 2 PT ∂C mg
<0 ⇒ >0
∂Q 2 ∂Q
adică este necesar să existe un cost marginal crescător.
Funcţia de ofertă poate fi determinată pe baza relaţiei (2), în care presupunem
că derivata funcţiei de cost, CT′, admite o inversă, avem:
p = CT′(Q) ⇒ Q = [CT′]-1(p),
în care [.]-1este notaţia pentru funcţia inversă.
Pentru profitul nul (PT = 0) funcţia de ofertă are expresia
CF
Q= semnificând pragul de rentabilitate al firmei.
p − CVM
Dacă PT = - CF, adică se înregistrează o pierdere de mărimea costurilor fixe,
atunci conform Q = (CF + PT)/(p - CVM) rezultă Q = 0, semnificând pragul de
încetare a activităţii. Pentru acest prag avem:
p ⋅ Q − CF − CV = −CF ⇒ p ⋅ Q = CV ⇒ p = CVM
151
Temporar, o firmă poate accepta un profit PT ∈ [-CF,0] pentru atingerea unor
obiective strategice: pătrunderea pe o piaţă sau stabilizarea sa pe o piaţă în vederea
lansării unui produs nou.
Pornind de la funcţia de ofertă Q = Q(p), se poate defini elasticitatea ofertei
în raport cu preţul:
∆%Q
E Q/P = , indicator ce exprimă senzitivitatea ofertei în raport cu preţul,
∆%p
respectiv cât de mult variază oferta la o variaţie cu 1% a preţului. Dacă E Q/P = 0 ,
oferta se numeşte perfectă inelastică; dacă E Q/P = ∞ , oferta se numeşte perfect
elastică; dacă E Q/P >1, oferta se numeşte elastică; dacă E Q/P ∈ (0,1) , oferta se numeşte
inelastică; dacă E Q/P = 1 se spune că oferta este de elasticitate unitară (echielastică).
Preţul de referinţă din condiţia de optim a profitului (2) nu poate fi un preţ
oarecare deoarece, în acest caz, volumul tranzacţiilor nu este maxim. Ca urmare,
acest preţ se determină nu numai pe seama ofertei, ci şi pe seama cererii, conform
modelului (3-4).

7.2. Modelul Cobweb

Acest model mai este numit şi modelul „pânzei de păianjen” (sugerată de


graficul evoluţiei preţului).
Presupunem că funcţiile de cerere şi de ofertă sunt liniare şi parametrii
caracteristici (a,b,c şi d) sunt pozitivi:
C(p) = a − b ⋅ p (1)
O(p) = c + d ⋅ p (2)
aplicând condiţia de echilibru C(p) = O(p) rezultă preţul de echilibru:
a+c
p* = (3)
b+d
precum şi volumul de echilibru al tranzacţiilor:
ad − bc
C* = O* = (4)
b+d
De regulă, cererea este influenţată de preţul afişat în momentul în care ea este
formulată, astfel încât, dacă luăm în considerare factorul timp, funcţia cererii este:
C(p t ) = a − b ⋅ p t (5)
În ce priveşte oferta, ea este influenţată de preţul practicat pe piaţă la un
moment de timp precedent (se interpune un interval de timp necesar fabricării
obiectului fabricat). De aceea funcţia de ofertă este:
O(p t ) = −c + d ⋅ p t −1 (6)
Condiţia de echilibru este C(pt) = O(pt) şi conduce la o ecuaţie de recurenţă a
preţurilor:
a + c d'
p 't = − ⋅ p t −1 (7)
b b
În cazul în care preţurile se stabilizează la nivelul de echilibru, avem
p* = pt = pt-1 şi expresia preţului de echilibru devine cea determinată în relaţia
(3).

152
Determinarea parametrilor în funcţie de cerere/ofertă (5) şi (6) presupune
existenţa unei „istorii” a pieţei, a unor serii dinamice de preţuri, dar şi ale cererii şi
ofertei: p(t) cu t ∈[0,-T], unde –T este momentul din trecut până la care există
statistici. În acest caz p0 este preţul din anul de bază, ultimul cunoscut. Pentru
valori ale lui t > 0 preţurile, ca şi cererea/oferta nu mai sunt cunoscute şi urmează a
le determina pe baza soluţiilor date de modelul Cobweb.
Se introduce o variabilă xt, reprezentând abaterea la momentul t a preţului
curent faţă de cel de echilibru:
xt = pt – p* (8)
astfel că, pentru t = 0, x0 = p0 - p* este o abatere de mărime cunoscută.
Din relaţia (8) rezultă:
pt = xt + p* (9)
În relaţia (7) notăm (a + c)/d = α şi d/b = β, pentru o simplificare a scrierii:
pt = α - β⋅pt-1 (10)
În caz de echilibru pt = pt-1 = p*, relaţia devine:
p* = α - β⋅p* (11)
În relaţia (10) substituim preţurile conform (9) şi avem:
xt + p* = α - β⋅(xt-1 + p*) sau xt + p* = α - β⋅xt-1 - β⋅p*,
din care, dacă ţinem seama de (11) rezultă:
xt = - β⋅xt-1 (12)
care, prin inducţie incompletă, ne conduce la:
xt = (-β)t⋅x0
sau ţinând seama de (8) pentru t = 0, avem:
xt = (-β)t⋅(p0 – p*) (13)
Revenind cu (12) în (9) obţinem:
pt = (-β)t⋅(p0 – p*) + p* (14)
care este ecuaţia de dinamică a preţurilor.
Din relaţia (12) rezultă interpretarea economică a parametrului β:
xt
β = , (15)
x t −1
semnificând indicele de dinamică a abaterii preţului curent faţă de cel de
echilibru. Ţinând seama de substituţia făcută în (10) rezultă că valoarea lui este
egală cu raportul între senzitivitatea ofertei (d) şi senzitivitatea cererii (b) faţă de
preţ.
Valorile parametrului β pot fi, faţă de unitate, mai mici, mai mari sau egale.
Acest lucru generează o anumită dinamică a preţului. În ecuaţia de dinamică a
preţului (14) putem face ipoteze şi asupra lui p0 şi anume p0 < p* sau p0 > p*.

7.3. Modelul Laffer

Parametrii echilibrului pieţei se modifică în condiţiile în care se introduc


impozitele, pentru că exprimă intervenţia statului pe piaţă prin pârghiile fiscalităţii.
Modificarea condiţiilor de echilibru a pieţei în cazul existenţei fiscalităţii
necesită calcularea şi exprimarea impozitului pe unitatea de ofertă (T).

153
Impozitul mobilizat la buget va fi T·Q, unde Q este volumul fizic al
vânzărilor. Din punct de vedere al bugetului, cuantumul acestuia ar trebui să fie cât
mai mare. Aceasta presupune T mai mare sau Q mai mare.
T mai mare înseamnă preţ mai mare şi volumul vânzărilor mai mic.
Q mai mare nu este dependent de autoritatea publică, ci este un rezultat al
echilibrului pieţei şi poate asigura cea mai mare încasare la buget. Această
problemă face obiectul modelului menţionat, elaborat de economistul american
A. Laffer.
Modelul de echilibru în condiţiile existenţei fiscalităţii se bazează pe modelul
Cobweb (1-2), în care funcţia de cerere se introduce ca preţ pc, iar în funcţia de
ofertă pg:
C = a - b·pc (1)
O = -c + d·pg (2)
unde: – pc = preţul de vânzare pe care îl achită cumpărătorul
– pg = cuantumul din preţul de vânzare ce-i rămâne vânzătorului după
ce achită impozitul către stat (de fapt un preţ de gestiune al producătorului, adică
preţul la care el se referă atunci când îşi calculează eficienţa (profitul, rata
câştigului etc.).
p c = pg + T (3)
Ţinând seama de relaţia (3), funcţia de ofertă se rescrie în forma:
O = - c + d·(pc – T) (4)
Maximizarea încasării bugetare (IB) revine la expresia
max IB = max T = Qf*
unde Qf* este volumul de echilibru al tranzacţiilor în condiţiile fiscalităţii şi
∂IB
se realizează atunci când = 0 , ceea ce conduce la o valoare a impozitului pe
∂T
unitatea fizică de tranzacţie, fie T* cu care se poate determina volumul de echilibru
al tranzacţiilor în condiţiile fiscalităţii Qf* şi maximul posibil al încasărilor
bugetare în condiţiile de piaţă date IBmax. De asemenea, se mai pot determina
preţurile de echilibru ale celor doi agenţi economici pc* şi pg*.
Se mai determină incidenţa impozitului asupra consumatorului (contribuţia
consumatorului la plata impozitului T):
pc * −p *
iC = ⋅ 100 (5)
T*
De asemenea, se calculează incidenţa impozitului asupra ofertantului (rest
impozit producător):
p * - pg *
iO = ⋅ 100 (6)
T*
Incidenţa în această exprimare este determinată de senzitivităţile funcţiilor de
cerere şi ofertă (b,d). Mărimea ei este dată, pentru fiecare agent participant la
schimb, de ponderea pe care o are senzitivitatea la preţ a respectivului agent în
senzitivitatea totală a cererii şi a ofertei.
b d
( ⋅ 100, ⋅ 100)
b+d b+d

154
În privinţa ofertei efectului concret asupra agenţilor economici este de
remarcat că, în ceea ce îl priveşte pe consumator, plata impozitului este efectivă, în
timp ce pentru producător efectul este de pierdere prin neîncasare.

8. COMPONENTELE FINANCIAR-MONETARE ÎN MODELELE


DE CREŞTERE ECONOMICĂ

8.1. Conexiunile financiar-monetare în modelul neoclasic

Acest model păstrează ipoteza de neutralitate a banilor recurgând la o analiză


dihotonică a economiei: bunuri/bani; de asemenea, păstrează legătura cantitativă
bani-economie reală (relaţia lui Fisher), echilibrul automat al pieţei graţie
flexibilităţii perfecte a preţurilor şi salariilor, reglarea cererii prin preţ. Elementul
specific este comportamentul raţional al agentului economic, al cărui scop este:
– maximizarea profitului (condiţionată de anumite restricţii) pentru agentul
producător;
– maximizarea utilităţii consumului pentru agentul consumator.
Modelul include:
a) Funcţia de producţie
Y = Y(N) (1)
unde Y este producţia fizică şi N factorul de muncă, înţeles, în acest context,
ca cerere de muncă (ND).
b) Funcţia ofertei de muncă
Ns = Ns(W/P), cu N′s>0 (2)
c) Funcţia de investiţii
I = I(i), cu I′<0, unde i este rata dobânzii (3)
d) Funcţia de economii
S = S(i), cu S′>0 (4)
e) Relaţiile de echilibru sunt:
– echilibrul general, I = S (5)
– echilibrul pieţei muncii, Ns = ND (6)
– echilibrul sectorului monetar, M = k⋅P⋅Y, (7)
unde k este un coeficient de lichidităţi;
M este masa monetară şi se consideră exogen determinată, fiind un instru-
ment al politicii monetare, şi reprezintă oferta de bani.
Expresia din partea dreaptă a relaţiei reprezintă cererea de bani.
• Din condiţia de echilibru a pieţei muncii (6), corelată cu funcţia cererii de
muncă şi ofertei de muncă, se poate determina nivelul de echilibru al salariului real
(W/P)*, deoarece se formează ecuaţia în (W/P):
[Y′]-1(W/P) = Ns(W/P) (8)
Nivelul preţului de echilibru: P* = M/k⋅Y* (9)
Nivelul salariului nominal de echilibru: W* = (W/P)*⋅P* (10)
• Relaţia echilibrului general (5) este, de fapt, o ecuaţie în i, prin a cărei
rezolvare se obţine nivelul de echilibru al dobânzii, i*, şi apoi nivelul de echilibru
al investiţiilor, I* (3) şi al economiilor, S* din (4).

155
Mecanismul echilibrului economic presupune şi evidenţiază un lanţ de
cauzalităţi, din care unele sunt exclusiv de natură financiar-monetară.
Modelul prezintă proprietăţi interesante privind componentele şi politicile
financiar-monetare:
– sectorul financiar-monetar este „lipit”, nu este integrat efectiv în model;
– componentele financiare sunt introduse prin masa monetară (variabilă
exogenă), prin economii, investiţii şi rata dobânzii, care formează o structură
nelegată de restul modelului;
– politica bugetară nu este eficientă, deoarece creşterea investiţiilor publice
nu duce la creşterea producţiei, ci doar la modificarea structurii ei;
– politica monetară nu este eficientă, deoarece afectează variabilele
(indicatorii) nominale şi nu pe cele reale;
– ca o consecinţă a politicii monetare ineficiente se pot pune în evidenţă
efectele nedorite în ce priveşte producţia.

8.2. Conexiunile financiar-monetare în abordarea keynesistă

Abordarea keynesistă se bazează pe modelul şcolii neoclasice şi pe


valorificarea unora din criticile aduse acestuia de către economiştii „neortodocşi”.
Modelul lui Keynes include:
– funcţia cererii de bani
Md = f(Y) + g(i), cu Mdy′>0 şi Mdi′<0;
– oferta de bani: Ms = dat;
– ecuaţia de echilibru a pieţei monetare: Md = Ms; (1)
– funcţia de consum: C = C(Y);
– funcţia de investiţii: I = I(Y,i) cu IY′>0 şi Ii′<0;
– funcţia de producţie: Y = h(N), cu h>0;
– condiţia de optim pentru producător de forma
Y′(N) = W/P, identică cu cea din modelul neoclasic;
– ecuaţia şomajului: Ş = PD – N*, (2)
unde Ş este mărimea şomajului, PD este populaţia disponibilă (oferta de
muncă) şi N* este cererea de muncă în condiţii de echilibru.
ND = [h]-1(Y) (3)
– ecuaţia de structură a venitului: Y = C + S (4)
– ecuaţia de echilibru macroeconomic în absenţa relaţiilor economice externe:
S=I (5)
Din relaţiile funcţia cererii de bani, oferta de bani şi ecuaţia de echilibru a
pieţei monetare se obţine:
i = [g]-1(Ms – f(Y))
Modelul include zece ecuaţii şi trei categorii de variabile:
– variabile independente, determinate de factori psihologici, între care se
includ: înclinaţia marginală spre consum, comportamentul faţă de lichiditate şi
eficienţa marginală estimată a capitalului, la care se adaugă oferta de bani;
– variabile intermediare: rata dobânzii şi investiţiile;
– variabile dependente: venitul şi gradul de ocupare.
În afara acestor variabile în model intervin şi date exogene.

156
9. POLITICI FINANCIARE (BUGETARE) ÎN MODELUL
SIMPLIFICAT AL LUI KEYNES

Ipotezele de fond ale acestui model, ipoteze relativ limitative/restrictive faţă


de economia reală sunt:
– lipsa componentei monetare;
– acceptare unui anumit grad de neocupare a factorului de muncă;
– perfecta elasticitate a ofertei;
– cunoaşterea funcţiilor de comportament al agenţilor consumatori;
– acceptarea autonomiei de comportament al agenţilor consumatori sau a
dependenţei acestora de venit.

9.1. Modelul economiei închise cu nonintervenţie şi investiţii exogene

Structura modelului include:


– funcţia de consum, ca funcţie de comportament al agentului consumator:
C = c*⋅y + C0, cu c = C'y (1)
unde: C = consumul,
C0 = consumul autonom,
Y = produsul final,
c = înclinaţia marginală spre consum, c ∈ (0,1);
– funcţia de investiţii (în ipoteza că investiţiile sunt date exogen, adică nu
depind de nici una din variabilele modelului)
I = I0, I = investiţii, I0 = volumul dat al investiţiilor (2)
– ecuaţia de echilibru: Y = C + I , (3)
unde Y este interpretat ca cerere globală, respectiv ca totalul cheltuielilor
pentru consum, iar C şi I ca cerere de bunuri de consum, respectiv ca bunuri de
investiţie.
Cele trei ecuaţii definesc nivelul de echilibru al produsului final (4), pentru
care observăm dependenţa directă de fiecare din cei trei parametri (5):
1 1
Y* = ⋅ C0 + ⋅ I0 , (4)
1− c 1− c
(Y*)′c > 0 (Y*)′C0 > 0 (Y*)′I0 > 0 (5)
Factorul de creştere economică este investiţia, în legătură cu care se
determină un parametru de tip înclinaţie – multiplicatorul simplu al investiţiilor:
∆Y 1
= (6)
∆I0 1 − c
Variaţia consumului în raport cu investiţia se determină din funcţia de
comportament:
c
∆C = c ⋅ ∆Y = ⋅ ∆I 0 (7)
1− c
Multiplicatorul simplu al investiţiilor, 1/(1-c), este întotdeauna supraunitar,
ceea ce înseamnă faptul că sporul de produs final este mai mare decât efortul
suplimentar de investiţie.
157
În ceea ce priveşte multiplicatorul pentru consum, c/(1-c), valoarea lui poate
fi sub sau supraunitară, după cât de mare este înclinaţia spre consum:
c ∈ (0;0,5) ⇒ c/(1-c) ∈ (0,1)
c ∈ [0,5;1) ⇒ c/(1-c) ∈ [1;∞)

9.2. Modelul economiei închise cu nonintervenţie şi investiţia


determinată prin produsul final

Structura modelului include relaţiile:


C = c ⋅Y + C0, cu c = C′Y , Y = C + I ; precum şi o funcţie de investiţie
definită endogen: I = a ⋅ Y + I0 , cu a = I′Y , (1)
a = înclinaţia marginală (sporul de investiţii cu o unitate a produsului final).
Din cele trei relaţii rezultă nivelul de echilibru al produsului final:
1 1
Y* = ⋅ C0 + ⋅ I 0 , dependentă directă de parametrii: (Y*)′c > 0
1− c − a 1− c − a
(Y*)′C0 > 0 (Y*)′I0 > 0 (Y*)′a > 0
Se determină apoi, multiplicatorul extins al investiţiilor:
∆Y 1
= (2)
∆I0 1 − c − a
Variaţia consumului în raport cu investiţiile se determină din funcţia de
comportament:
c
∆C = c ⋅ ∆Y = ⋅ ∆I0 (3)
1− c − a
Multiplicatorul extins al investiţiilor are valori mai mari decât cel simplu,
deoarece a ∈ (0,1). De aceea, avem (1 – c – a ) < (1 – c), astfel încât
1/(1 –c –a) > 1/(1 – c).
Concluzie la modelele 1 şi 2:
– investiţia determină în mare măsură nivelul de activitate şi implicit, nivelul
de echilibru;
– cu cât înclinaţia spre consum este mai mare, cu atât produsul final este mai
mare.

9.3. Modelul economiei închise cu intervenţia statului


şi variabilele bugetare exogene

Structura modelului include:


– ecuaţia venitului net (sau disponibil) şi a impozitelor nete:
Yn′ = Y − Tn (1)
Tn = T – R (1.1)
– funcţia de consum definită în raport cu venitul (produsul final) net, Yn:
C = c⋅Yn + C0 (2)
Dacă ţinem seama de (1) şi (2) avem:
C = c⋅(Y-T+R) + C0 (2.1)
– ecuaţia de echilibru:
158
Y=C+I+G (3)
– funcţiile de investiţii, a cheltuielilor guvernamentale, a impozitelor şi a
transferurilor (variabile bugetare exogene) sunt valori date, adică exprimate
independent de nivelul produsului final:
I = I0 (4)
G = G0 (5)
T = T0 (6)
R = R0 (7)
Pe baza relaţiilor (2.1) (3) (4-7) se obţine mărimea de echilibru a produsului
final:
1 c
Y* = (C0 + I 0 + G 0 ) − (T0 − R 0 ) (8)
1− c 1− c
Pe baza funcţiei de consum şi a valorii de echilibru a venitului se obţine
consumul de echilibru, şi anume:
c 1
C* = (I 0 + G 0 − (T0 − R 0 )) + ⋅ C0 (9)
1− c 1− c
Estimarea creşterii venitului naţional rezultă din relaţia (8) în care se
consideră ∆C0 = ∆I0 = ∆R 0 = 0 , iar ∆G0 = ∆T0, rezultă:
1 c
∆Y* = ∆G 0 − ∆G 0 = ∆G 0 = ∆T0 , ceea ce atestă creşterea valorii de
1− c 1− c
echilibru a venitului cu acelaşi cuantum cu care s-au modificat cheltuielile
bugetare, respectiv veniturile bugetare.
Acest rezultat contrazice teza căreia extinderea intervenţiei statului în
economie se repercutează negativ asupra dinamismului economiei.
Dacă ∆R0 = ∆T0, variaţia celorlalţi fiind nulă ( ∆C0 = ∆I 0 = ∆G 0 = 0 ), atunci se
produce o compensare perfectă a celor două efecte (expansionist prin variaţia
transferurilor bugetare şi depresiv prin variaţia veniturilor bugetare), astfel încât
venitul nu mai creşte. Conform relaţiei (8):
c
∆Y* = (∆T0 − ∆R 0 ) = 0
1− c
Potrivit acestui model (2.1 şi 3-7) politicile bugetare au efect expansionist
când generează creşterea cheltuielilor bugetare şi, de asemenea când generează o
creştere a transferurilor bugetare mai mare decât a veniturilor bugetare. În caz
contrar, aceste politici au efect depresiv.

9.4. Modelul economiei închise cu intervenţia statului şi variabilele bugetare


determinate prin produsul final

În acest model bugetul depinde de cuantumul activităţii sociale, respectiv al


produsului final (venitul naţional). Vom aborda două variante.

9.4.1. Venitul bugetului dependent de produsul final

Plecăm de la relaţiile: C = c(Y – T + R + C0); Y = C + I + G; I = I0;


G = G0; R = R0 (Modelul 3), la care se adaugă funcţia veniturilor bugetare:
T = t⋅y + T0, cu T′Y> 0 (1)
159
în care t este rata impunerii venitului şi t∈(0,1).
Pe baza relaţiilor (2.1), (3-5), (7) → model 3 şi (1) → model 4.1 se obţine
nivelul de echilibru al produsului final:
1 c
Y* = (C0 + I 0 + G 0 ) − (T0 − R 0 ) (2)
1 − c(1 − t) 1 − c(1 − t)
Teorema lui Haavelmo poate fi pusă în evidenţă şi în cazul acestui model.
Presupunând că variaţia cheltuielilor bugetare şi a veniturilor bugetare este de
aceeaşi mărime, ∆G0 = ∆T0, şi că variaţia celorlalte variabile este nulă, atunci
rezultă din ecuaţia (2):
1− c 1− c
∆Y* = ∆G 0 = ∆T0 ,
1 − c(1 − t) 1 − c(1 − t)
ceea ce arată că se produce o expansiune a venitului, dar efectul marginal este
mai mic decât în modelul precedent, deoarece multiplicatorul acestui model este
mai mic decât al celui precedent:
1/(1 – c(1 – t)) < 1/(1 – c).

9.4.2. Toate variabilele bugetare dependente de produsul final

Modelul de creştere 4.1. se completează cu relaţii privind dependenţa de


produsul final a transferurilor şi a cheltuielilor bugetare:
– funcţia transferurilor: R = R0 - r ⋅Y, cu R′Y< 0 (1)
unde r este înclinaţia marginală spre transferuri şi r ∈ (0,1);
– funcţia cheltuielilor bugetare:
G = G0 - g ⋅ Y, cu G′Y < 0, (2)
unde g este înclinaţia marginală spre cheltuieli guvernamentale şi g ∈ (0,1).
Pe baza relaţiilor (2.1), (3) – (5) → model 3, (1) → model 4.1. şi (1), (2) →
model 4.2. se obţine nivelul de echilibru al produsului final:
1 c
Y* = (C0 + I 0 + G 0 ) − (T0 − R 0 ) (3)
1 − c(1 − t - r) + g 1 − c(1 − t - r) + g
Mărimea multiplicatorilor este mai mică decât în varianta 4.1. :
1/(1 – c(1 – t – r) + g) < 1/(1 – c(1 – t))
c/(1 – c(1 – t – r) + g) < c/(1 – c(1 – t))
deoarece apare o componentă aditivă, prin înclinaţia marginală spre cheltuieli
guvernamentale.
În concluzie, referitor la economia închisă în condiţii de intervenţie, se
observă că, pe măsură ce se extinde posibilitatea intervenţiei prin diversificarea
politicilor aferente, se diminuează efectul pe care una dintre ele l-ar avea asupra
creşterii venitului.
De asemenea, eficacitatea acestor politici este mai mare în cazul variabilelor
bugetare exogene şi mai temperată în cazul definirii lor ca dependente de produsul
final.
Acest lucru este evident ilustrat în tabelul de mai jos în funcţie de parametrii daţi:
c – înclinaţia marginală spre consum = 0,80
t – rata impunerii = 0,20
r – rata marginală a subvenţiilor = 5%
g – înclinaţia marginală spre cheltuieli guvernamentale = 30%

160
Modelul Multiplicatorul Valoarea multiplicatorului
Pentru Io şi Go Pentru To şi Ro
3. 1/(1-c) c/(1-c) 5,00 4,00
4.1 1/(1-c(1-t)) c/(1-c(1-t)) 2,78 2,22
4.2 1/(1-c(1-t-r)+g) c/(1-c(1-t-r)+g) 0,94 0,75

9.5. Modelul economiei deschise

Acest model face în continuare abstracţie de piaţa financiar-monetară (atât


internă cât şi externă), dar ia în considerare participarea agenţilor economici la
schimburile internaţionale de bunuri şi servicii. Ca urmare, se produce o modificare
a echilibrului macroeconomic.

9.5.1. Conexiuni relative la comerţul exterior

Modelul economiei deschise presupune definirea variabilelor de comerţ


exterior şi a relaţiei lor cu produsul final.

1. Dependenţa comerţ exterior – activitate internă


Indicatori comerţ exterior: X – volumul exportului, M – volumul importului,
B – soldul balanţei comerciale.
Pentru activitatea interioară, indicatorul reprezentativ al economiei naţionale
rămâne produsul final (venitul naţional).
Exportul se include în cererea de produse naţionale. Importul se include în
ofertă. Relaţia de echilibru pentru o economie deschisă este:
Y+M=C+I+G+X (1)
unde: Y – cerere de produse naţionale;
M – cerere de produse de import;
C – ofertă de bunuri pentru consumul privat;
I – ofertă de bunuri pentru investiţii;
G – ofertă de bunuri pentru consumul guvernamental;
X – ofertă de bunuri pentru export.
Se poate formaliza cererea internă:
D=C+I+G+X–M (2)
Exportul este considerat exogen modelului şi nu este introdus printr-o funcţie
propriu-zisă (adică dependentă factorial), ci printr-o constantă:
X = X0 (3)
Funcţia de import exprimă dependenţa acestuia de venitul naţional,
dependenţă formalizată prin înclinaţia marginală spre import – m:
M = m⋅Y + M0,, cu M′Y > 0 şi m ∈ (0,1) (4)
Din funcţia de import se poate determina elasticitatea acestuia în raport cu
venitul naţional:
∆M/M ∆M/∆Y
E M/Y = = = m/ m , (5)
∆Y/Y M/Y
unde m – rata importului în raport cu venitul naţional.
Din relaţia (5) se obţine: m = m ⋅ E M/Y , care conduce la interpretări economice:

161
m în creştere → economie tot mai deschisă spre piaţa mondială → măreşte
înclinaţia marginală spre import;
EM/Y creşte → înclinaţia marginală spre import creşte.

2. Dependenţa de conjunctură a soldului balanţei comerciale


Funcţiile de export şi de import definesc o funcţie a soldului balanţei
comerciale:
B = X – M = X0 - m⋅Y – M0, (1)
din care se observă exportul net autonom, X0 – M0.
Din relaţia (4) rezultă, la o creştere a importului o creştere a produsului final
interior şi o creştere în continuare a importurilor. În schimb, relaţia import – sold
balanţă comercială fiind inversă, aceasta din urmă se reduce.
Invers, recesiunile conduc la ameliorarea respectivului sold.

3. Restricţii comerciale externe


Introducerea activităţii de comerţ exterior în modelul de creştere permite ca,
în anumite condiţii, respectiv pe baza acceptării unor ipoteze privind unii indicatori
economici, să se formuleze concluzii, recomandări, orientări, restricţii privind
comerţul exterior al unei ţări.
Vom formula ipoteza că soldul balanţei comerciale este dat, fie B.
Determinarea produsului final se poate face pornind de la relaţia (1) → model 2,
din care se obţine o altă expresie a aceluiaşi produs final:
1
Y= (X 0 − M 0 − B0 ) (1)
m
În ipoteza în care B0 = 0, adică ţara nu se poate îndatora pe piaţa mondială,
1
atunci mărimea produsului final este Y = (X 0 − M 0 ) . (2)
m

9.5.2. Modelul keynesist al economiei deschise fără considerarea


interdependenţelor internaţionale

Acest model presupune că economia studiată este activă pe piaţa mondială,


dar legătura dintre ele este cuantificată şi formalizată numai din punctul de vedere
al respectivei economii. Aceasta înseamnă că sunt evidenţiate cantitativ numai
exportul şi importul ţării în cauză.

1. Modelul economiei deschise cu variabile exogene


În acest model, prin politica vamală, statul poate influenţa echilibrul
economic şi prin impactul asupra înclinaţiei marginale spre importuri.
Structura modelului cuprinde:
– funcţia de consum: C = c(Y – T + R) + C0,
– relaţia de echilibru pentru o economie deschisă: Y + M = C + I + G + X,
precum şi I = I0, T = T0, G = G0, R = R0, X = X0.
Pe baza relaţiilor de mai sus se determină produsul final Y* şi consum C*:
1 c
Y* = (C0 + I 0 + G 0 + (X 0 + M 0 )) − (T0 − R 0 ) (1)
1− c + m 1− c + m

162
c c(1 + m) 1+ m
C* = (I0 + G 0 + (X 0 − M 0 )) − (T0 − R 0 ) + C0 (2)
1− c + m 1− c + m 1− c + m
Multiplicatorii ce condiţionează creşterea economică sunt:
1/(1 – c + m) şi c/(1 – c + m).
În continuare se pot face comparaţii între modelul economiei deschise şi
modelul economiei închise.

2. Modelul economiei deschise cu variabile dependente de produsul final


Această variantă de model presupune, de asemenea, intervenţionismul statal
condiţionat însă de dependenţa de produsul final a variabilelor bugetare.
În structura modelului se includ: funcţia de consum, funcţia de import,
funcţia de investiţii, funcţia cheltuielilor guvernamentale, funcţia impozitelor,
funcţia transferurilor bugetare, ecuaţia echilibrului macroeconomic, restricţia de
export.
Făcând substituţia variabilelor în ecuaţia de balanţă (ecuaţia echilibrului
macroeconomic) se obţin variabilele de echilibru ale produsului final şi consumului.

9.5.3. Modelul keynesist al economiei deschise


cu interdependenţe internaţionale

Acest model îşi propune să determine consecinţele pe care schimburile


comerciale externe şi politicile de intervenţie le generează asupra produsului final
în condiţiile unui echilibru economic extins.
Modelul prezentat în continuare se bazează pe două ipoteze simplificatoare:
– ipoteza lui Keynes, potrivit căreia sunt acceptaţi doi parteneri: economia
investigată prin model – partenerul A şi „exteriorul” / „restul lumii” – partenerul B;
corespunzător acestei ipoteze, exportul partenerului A se regăseşte în totalitate în
importul partenerului B, după cum exporturile lui B se regăsesc în importurile lui
A; „restul lumii” nu se investighează, ceea ce se ia în considerare este
comportamentul faţă de economia naţională obiect;
– ipoteza lui J. Lecaillon, potrivit căreia „exteriorul” este tratat ca o altă
economie naţională.
Există mai multe alternative privind tratarea acestui model şi anume:
• Conexiunea între produsul final al celor doi parteneri;
• Efectele stimulării prin investiţii;
• Efectele stimulării prin comerţul exterior.

10. POLITICI FINANCIAR-MONETARE ÎN MODELUL IS-LM

Acest model este de inspiraţie keynesistă. Deosebirea esenţială este că


modelul IS-LM ia în considerare şi piaţa monetară. Determinarea, pe termen
scurt, a nivelului de activitate se face, la fel ca în modelul lui Keynes, exclusiv pe
baza factorilor de cerere, iar oferta este presupusă, de asemenea, ca perfect
elastică.
Obiectivul modelului IS-LM rămâne precizarea condiţiilor de echilibru
macroeconomic şi a efectelor pe care le pot genera politicile economice (şi mai ales
componentele lor financiar-monetare) asupra acestui echilibru.

163
10.1. Modelul IS-LM în economia închisă

Modelul include două componente de piaţă: piaţa bunurilor şi serviciilor


(componenta IS) şi piaţa monetară (componenta LM). Condiţiile de echilibru sunt
exprimate prin nivelul de echilibru al venitului şi ratei dobânzii.

10.1.1. Echilibrul pe piaţa bunurilor

Acesta presupune echilibrul între produsul global şi cererea globală de bunuri


şi servicii. De asemenea, el este considerat a fi exprimat prin cel dintre investiţii (I)
şi economii (S), care este modelat prin curba IS. Această curbă reprezintă mulţimea
dubletelor (venit (Y), rata dobânzii (r)) care asigură egalitatea între economii şi
investiţii şi este introdusă prin funcţia de consum şi funcţia de investiţii.
Funcţia de consum: C = c(Y- Tn) +C0 (1)
Yn = Y – Tn = venitul net (factorul de influenţă)
Tn = impozitul net
Funcţia de investiţii: I = - b⋅r + a⋅Y + I0 (2)
a ∈ (0,1) şi b > 0
• factorii de influenţă sunt venitul (Y) şi rata dobânzii (r);
• coeficientul „a” exprimă eficienţa marginală a investiţiilor în raport cu
venitul;
• coeficientul „b” exprimă eficienţa marginală a investiţiilor în raport cu rata
dobânzii.
Funcţia de echilibru a modelului IS-LM
Y=C+I+G (3)
Variabilele financiare sunt: cheltuielile guvernamentale şi impozitele nete,
ambele considerate exogene:
G = G0, Tn = T0
Prin substituţii succesive, în ecuaţia de echilibru se deduce valoarea ratei
dobânzii:
1− c − a C + I + G 0 − c ⋅ T0
r=− Y+ 0 0 (4)
b b
Relaţia (4) este una din formele curbei IS; pe baza acestei forme se
construieşte legătura cu cea de-a doua componentă a modelului, curba LM, precum
şi raţionamentele privind efectele unor politici economice (de investiţii, financiare,
monetare etc.).
Curba IS pune în evidenţă o legătură de tip invers rezultată din faptul că, prin
creşterea ratei dobânzii, sursele de capital se scumpesc, investiţiile sunt temporizate
sau chiar în recul, astfel încât nivelul activităţii nu mai creşte sau chiar scade şi,
implicit, scad veniturile agenţilor economici.
Intensitatea acestei legături de tip invers este dată de panta curbei:
coeficientul (1 – c – a)/b.

164
Dar poziţia curbei într-un plan (Y,r) este determinată nu numai de pantă, ci şi
de mărimea variabilelor exogene:
– o creştere (diminuare) a cheltuielilor publice sau a investiţiilor autonome
deplasează curba spre dreapta (stânga), după cum: I 01 > I 0 şi G 01 > G 0 sau I 02 < I 0 şi
G 02 < G 0 ;
– o diminuare (creştere) a fiscalităţii deplasează curba spre dreapta (stânga),
după cum T01 < T0 şi T02 > T0 .
r

r1

r2 r

Y
Deplasarea curbei IS

10.1.2. Echilibrul pe piaţa monetară

Acesta presupune echilibrul între cerere şi ofertă de bani. El este modelat prin
curba LM, care exprimă legătura între cerea de bani (L) şi oferta de bani (M).
Această curbă reprezintă mulţimea dubletelor (venit, rata dobânzii) ce asigură
egalitatea între oferta şi cerea de bani.
Oferta de bani este considerată exogenă, în sensul unei variabile care este
manevrată de Banca Naţională: M = M0 (1)
Cererea de bani este introdusă prin preferinţa pentru lichidităţi (L), pentru
care se acceptă două componente aditive:
– cererea de lichidităţi decurgând din tranzacţii (L1), în care se include şi
cererea din precauţie;
– cererea de lichidităţi decurgând din speculaţii (L2)
L = L 1 + L2 (2)
Funcţia cererii de bani pentru tranzacţii este:
L1 = l1⋅Y, l1>0 (3)
Funcţia cererii de bani pentru speculaţii:
L2 = -l2⋅r + L0, l2>0 (4)
Funcţia cererii totale de bani:
Conform (2) L = L1 + L2 = l1⋅Y - l2⋅r + L0 (5)
Parametrii l1 şi l2 reprezintă senzitivitatea cererii totale de bani în raport şi,
respectiv, cu rata dobânzii.

165
Modelul pieţei monetare include relaţiile (5) şi (1) şi, în plus, ecuaţia de
echilibru (L = M).
Prin substituirea relaţiilor (1) şi (5) în relaţia L = M, se obţine expresia curbei LM:
l1 ⋅ Y M 0 − L 0
r= − (6)
l2 l2
r
r2 r

r1

Y
Deplasarea curbei LM
Panta curbei LM este dată de raportul senzitivităţilor celor două componente
ale cererii de bani, respectiv de raportul senzitivităţilor cererii totale de bani în
funcţie de cei doi factori de influenţă (Y şi r). În mod obişnuit această pantă este
pozitivă (l1 > 0 şi l2 > 0).
În continuare se va studia:
– Echilibrul concomitent.
Pentru fiecare din cele două pieţe s-a construit o curbă de echilibru: IS pentru
piaţa bunurilor şi serviciilor şi LM pentru piaţa monetară. Echilibru simultan pe
ambele pieţe este dat de intersecţia celor două curbe şi este exprimat prin valorile
de echilibru a două variabile: nivelul veniturilor – Y* şi rata dobânzii - r*.
– Caracteristicile politicilor financiar-monetare în modelul IS-LM:
• caracteristicile relansării prin investiţii;
• caracteristicile relansării prin politici bugetare;
• caracteristicile relansării prin politici monetare.

10.2. Modelul IS-LM în economia deschisă

Modelul include, pe lângă cele două pieţe presupuse de economia închisă


(piaţa bunurilor şi serviciilor şi piaţa monetară), şi componenta externă a pieţei,
vizând schimburile de bunuri/servicii şi fluxurile de capital. În acest model se
uzează de ipoteza J. Lecaillon privind abordarea „restului lumii” în mod global, ca
şi când ar fi o altă „economie naţională”, cu care cea pe care o studiem deţine
legături comerciale.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Radu Stroe, Grigore Focşeneanu, Iulian Braşoveanu, Modelarea financiară,


Editura ASE, Bucureşti, 2003.
2. Radu Stroe, Grigore Focşeneanu, Iulian Braşoveanu, Modelarea financiară.
Aplicaţii, Editura ASE, Bucureşti, 2003.
166
Semestrul II
DISCIPLINE OBLIGATORII

OPERAŢIUNI DE PLĂŢI ŞI COMPENSĂRI

Lector univ. drd. EDUARD IONESCU

OBIECTIVE

Unul dintre cele mai importante obiective ale acestei discipline îl constituie
prezentarea principalelor instrumente şi modalităţi de plată. Pentru derularea
operaţiilor de decontare fără numerar, agenţii economici („clienţii”) au la
dispoziţie următoarele instrumente de plată: ordinul de plată, cecul, cambia,
biletul la ordin şi modalităţi de decontare precum acreditivul, scrisoarea de
garanţie bancară.
De asemenea, cursul oferă prin tematica abordată informaţii referitoare la
rolul băncilor în economie, la produsele şi serviciile oferite de băncile comerciale,
precum şi explicitarea compensării şi a transferurilor electronice internaţionale.

1. BĂNCILE ŞI RELAŢIILE LOR CU CLIENŢII – FUNDAMENTE


ALE SISTEMULUI DE PLĂŢI

1.1. Rolul băncilor în economie

Cadrul organizatoric specific economiei de piaţă impune în mod necesar


existenţa unui aparat bancar adecvat.
Activitatea bancară nu poate fi separată de activitatea economico-socială
văzută ca sistem, faţă de care se află într-un raport de dependenţă – ca de la parte
la întreg – şi cu care se influenţează reciproc. De aceea, aparatul bancar mai trebuie
înţeles şi asimilat ca fiind un element al strategiei generale de dezvoltare a fiecărei
ţări. De altfel, fiecare ţară îşi concepe propriul său sistem bancar, structurile
specifice domeniului activităţii bancare, cărora le defineşte, drept obiectiv strategic
global, susţinerea în plan financiar monetar a dezvoltării economico-sociale de
ansamblu, a progresului întregii activităţi.
Activitatea bancară, modul de organizare şi conducere a acesteia fac, în mod
obligatoriu, obiectul unor reglementări legale specifice. Actele normative elaborate
de organele legislative ale ţării conturează cadrul juridic, care, în final, permite
aparatului bancar, în întregul său, să se manifeste ca o pârghie activă în construcţia
şi evoluţia macroeconomică a ţării.
Aparatul bancar este înţeles ca fiind un ansamblu corelat al entităţii
organizatorice, instituţionalizate şi autonome, autorizate să efectueze operaţiuni
bancare pe teritoriul ţării.
Potrivit lor, în construcţia aparatului bancar din România, se recurge la
definirea a două elemente organizatorice fundamentale ale acestuia şi anume:

167
a. Banca Centrală şi de Emisiune – rol încredinţat Băncii Naţionale a
României, căreia îi revin în principal următoarele atribuţii:
– asigurarea cu monedă primară a întregii economii;
– reglementarea, organizarea, coordonarea şi derularea circulaţiei băneşti în
economie;
– elaborarea şi implementarea politicilor monetare şi de credit în economie;
– continuarea politicii valutare a ţării, instituirea unui regim valutar
adecvat, implementarea acestuia;
– exercitarea controlului de ansamblu asupra activităţii bancare şi, implicit,
aplicarea principiului supravegherii prudenţiale a societăţilor bancare.
b. Societăţile Bancare – reprezentate de ansamblul băncilor comerciale,
cărora le revine ca principală sarcină în economie:
– susţinerea în plan financiar şi monetar a agenţilor economici în derularea
activităţilor lor de producţie;
– utilizarea cât mai eficientă a tuturor resurselor financiare şi monetare ale
ţării, aflate în circuitul economic.
Dacă Banca Naţională a României furnizează economiei moneda primară,
băncile comerciale sunt cele care, în fapt, folosesc moneda, insistând pe criterii de
profitabilitate. Practic, băncile comerciale activează piaţa capitalului prin actele de
comerţ pe care ele le întreprind.

1.2. Băncile comerciale–verigă de bază a sistemului bancar

Banca comercială se manifestă în structurile pieţei în calitate de agent


economic autonom. Obiectivul său organizaţional global îl constituie furnizarea de
servicii bancare în condiţiile obţinerii unei profitabilităţi considerate normale.
Profilul, dar mai ales natura activităţii lor, imprimă băncilor comerciale unele
trăsături specifice prin care acestea se diferenţiază substanţial de restul agenţilor
economici.
Aceste trăsături ar putea fi formulate succint astfel:
a. Băncile comerciale sunt entităţi economice cu scop lucrativ, ele fiind axate
pe comerţul cu bani, precum şi pe prestarea de servicii bancare, corespunzătoare
din punct de vedere cantitativ şi calitativ , cererii clienţilor lor şi în concordanţă cu
standardele interne şi internaţionale specifice domeniului. Ele sunt desemnate să
presteze un anume gen de servicii în economie pe care nici un alt tip de agent
economic nu este autorizat să le furnizeze.
Pentru a-şi realiza acest obiectiv de bază al activităţii lor, băncile recurg la
tehnologii de lucru aparte, total diferite de restul ramurilor economice.
La baza înfăptuirii operaţiunilor bancare stau principii proprii, norme,
regulamente, precum şi instrumente specifice, ele fiind derivate din legităţi
economice, impuse şi verificate de experienţa şi practica bancară în decursul a mai
multor sute de ani.
b. Băncile comerciale trebuie considerate entităţi organizatorico-admi-
nistrative ale economiei naţionale, întrucât fiecare dintre ele grupează o
colectivitate de persoane care manifestă aceleaşi interese economice. Practic, se
realizează un nod ca rezultat al interferenţei intereselor ce aparţin mai multor
categorii de persoane ce se implică în înfiinţarea şi funcţionarea unei bănci
comerciale şi anume:
168
– acţionarii, ca investitori ce urmăresc a-şi fructifica cât mai eficient
plasamentul pe termen lung în planul social al unei bănci comerciale:
– managerii băncii, interesaţi în performanţele bancare de excepţie, în
etalarea unor programe şi a unui profesionalism elevat aflate în competiţie cu cele
ale altor echipe manageriale;
– personalul lucrător al băncii, interesat pe de o parte în remuneraţie
corespunzătoare, corelată cu răspunderea ce se asociază funcţiei pe care o ocupă,
cu realizările băncii în plan financiar, iar pe de altă parte în menţinerea prestigiului
instituţiei şi, o dată cu aceasta, în siguranţa locului de muncă.
Atât managerii, cât şi personalul lucrător, deşi aparent manifestă interese
diferite, practic prin activitatea lor vizează consolidarea economico-financiară a
băncii, evoluţia ei corespunzătoare, dobândirea de succese care să contribuie la
creşterea valorii de piaţă a acesteia.
– creditorii băncii, aflaţi deseori în calitatea lor de investitori strategici ce
pun la dispoziţia băncii fonduri pe termen lung şi mediu (sub forma împrumuturilor
subordonate sau obligatoare) cu scopul unei fructificări financiare cât mai
consistente.
– clienţii băncii, pe de o parte, pun la dispoziţia acesteia fonduri sub
forma depozitelor la vedere şi la termen, sperând într-o fructificare în condiţii de
siguranţă şi profitabilitate, iar pe de altă parte, urmăresc obţinerea unor servicii de
calitate, la un cost rezonabil.
Inducerea în economie a unui „cost rezonabil”, după părerea noastră, trebuie
să reprezinte un obiectiv de primă importanţă pentru strategia fiecărei bănci
comerciale.
c. Băncile comerciale dispun de un patrimoniu propriu, diferit ca natură de
patrimoniul celorlalţi agenţi din economice, fie ei profilaţi pe producţie, comerţ sau
servicii. Acest patrimoniu este gestionat autonom, pe propria răspundere şi pe
riscul băncii.
Vorbind despre structura economică a patrimoniului unei bănci comerciale,
aceasta este reflectată de elementele cuprinse în activul bilanţului, în timp ce
structura financiară şi de capital este reflectată de elemente din pasivul bilanţului.
Activitatea bancară reclamă însă existenţa unor reglementări specifice în ceea
ce priveşte organizarea şi funcţionarea societăţilor bancare în România. Prin legea
58/1998 se vizează conduita instituţiilor bancare în cadrul mecanismului economic
naţional, întrucât se ştie că băncile trebuie să răspundă prin funcţie şi rol unor
deziderate economico, sociale. Organizarea şi funcţionarea băncilor nu poate fi
limitată numai la calitatea de societate comercială ci în mod necesar abordată şi
prin prisma calităţii de societate bancară. Aplicarea acestei legi reclamă în mod
necesar existenţa şi respectarea unor restricţii sub incidenţa cărora fiecare bancă
comercială trebuie să-şi conceapă sistemul de activităţi şi să-şi orienteze evoluţia
pe un trend favorabil.
Aceste restricţii pot fi prezentate astfel:
a. Nici o societate bancară nu se poate constitui sub forma societăţilor cu
răspundere limitată ci numai ca societăţi cu răspundere nelimitată.
b. Orice bancă comercială se poate înfiinţa şi funcţiona numai în baza
autorizaţiei de funcţionare eliberată de BNR.
c. Capitalul social minim se stabileşte de către BNR prin norme specifice.
Capitalul social subscris trebuie vărsat integral în momentul subscrierii, nefiind
admise aporturi în natură.
169
d. Toate societăţile bancare sunt obligate să-şi deschidă cont curent la BNR în
care să-şi păstreze rezerva minimă obligatorie (RMO) ale cărei plafoane se
stabilesc potrivit unor norme ale BNR anume elaborate în acest scop şi prin care să
se efectueze plăţi şi încasări generate de operaţiile de pe piaţa interbancară, cea
valutară, precum şi de contractare-rambursare a unor credite lombard. Separat de
RMO, prin contribuţii obligatorii ale băncilor se constituie fondul de garantare a
depozitelor clienţilor persoane fizice.
e. Societăţile bancare sunt obligate să-şi constituie rezerve şi provizioane de
risc. În acest scop ele îşi constituie mai întâi fondul de rezervă în limita unei cote
de 20% din profitul brut care se alocă an de an până când fondul va egala capitalul
social. La fondul de rezervă mai pot fi trecute şi primele de emisiune ocazionate de
majorarea capitalului social.
În afara fondului de rezervă băncile îşi constituie rezerva generală pentru
riscul de credite în limita unui plafon rezultat din aplicarea cotei de 2% asupra
totalul plasamentelor în credite rezultat la fine de an. Alocarea sumei se face anual
din profitul brut suma fiind deductibilă fiscal.
Băncile comerciale sunt obligate să-şi constituie provizioane pentru riscul de
credit şi de neplata a dobâzilor, sumele aferente fiind deductibile fiscal. Această
operaţiune se realizează în urma clasificării de către fiecare bancă a portofoliului de
credite pe care îl gestionează. Clasificarea portofoliului precum şi dimensionarea
provizioanelor are în vedere bonitatea financiară a clienţilor, serviciul datoriei faţă
de bancă şi se realizează la perioade determinate de timp ţinându-se seama de
normele BNR.
f. Băncile pot realiza creditarea unui singur client sau grup ce acţionează
împreună în limita unei cote de cel mult 20% din fondurile sale proprii. Acesta este
considerat un credit major şi trebuie raportat sistematic BNR.
g. Băncile au obligaţia de a-şi menţine poziţia valutară în limitele
reglementate de expunere (stabilite în prezent la plus minus 10% faţă de fondurile
proprii), să elaboreze şi să implementeze sisteme proprii de supraveghere şi
monitorizare a acesteia.
h. Băncile pot participa cu aport de capital la formarea de noi societăţi
comerciale nonbancare în limita unei cote de până la 20% din capitalul social al
noii societăţi şi cel mult 10% din fondurile sale proprii pentru fiecare caz luat în
parte. Totalul participărilor cu capital la societăţile nonbancare nu poate depăşi
50% din fondurile proprii ale băncii.
i. Băncile pot realiza investiţii în valori mobiliare în nume şi pe cont propriu
cu condiţia ca valoarea totală a acestora să nu depăşească 100% din fondurile sale
proprii cu excepţia titlurilor de stat.
j. Băncile nu pot realiza afaceri cu imobile şi terenuri cu excepţia celor care
sunt destinate funcţionării sediilor proprii. Băncile au obligaţia să prezinte
sistematic BNR situaţii referitoare la bilanţ, la contul de profit şi pierdere, precum
şi alte lucrări contabile. Mai sunt remise BNR lucrări de sinteză sub formă de
rapoarte.
k. Personalul unei bănci este obligat să păstreze secretul profesional, să nu
dezvăluie pe timpul activităţii şi nici după încetarea acesteia date sau fapte care pot
dăuna intereselor sau prestigiului unui client băncii precum şi unei alte societăţi
bancare aflate în relaţie de corespondent.
l. Băncile sunt obligate să raporteze BNR modificările ce privesc structura
acţionariatului său şi precădere acţionarilor semnificativi. Se mai fac cunoscute
170
BNR orice modificări privind înfiinţarea şi desfiinţarea unor unităţi teritoriale ,
numirea sau înlocuirea conducătorilor unităţilor operative şi cu sediilor secundare
modificări în actele constitutive etc. Pentru dobândirea calităţii de acţionar
semnificativ (ce deţine minim 5%) din capitalul social al Băncii ) este necesară
obţinerea aprobării din partea BNR .
m. Băncile sunt obligate să respecte reglementările BNR privind operaţiile
realizate cu persoanele aflate în relaţii speciale cu banca , să dispună de un sistem
adecvat de evidenţă a acestora şi să efectueze raportările dedicate acestui scop la
termen şi de bună calitate.

1.3. Activitatea bancară: operaţiuni, produse, servicii

În sens larg, activităţile specifice bancare realizate de către bănci pot fi


delimitate în două grupe:
A. Activităţi concretizate în operaţiuni de procesare a tranzacţiilor generate
de relaţia bancă-clienţi, denumite generic activităţi operaţionale.
B. Activităţi necesare pentru susţinerea realizării activităţilor operaţionale
(contabilitate, administraţie, personal etc.), denumite generic activităţi funcţionale.
Managementul activităţilor operaţionale, de natură bancară, implică
proiectarea tehnologiei realizării acestora sub următoarele aspecte:
– Configurarea produselor bancare şi a serviciilor aferente;
– Determinarea costurilor produselor bancare;
– Stabilirea ansamblului adecvat de operaţiuni asupra produselor bancare;
– Procesarea tranzacţiilor necesare valorificării produselor;
– Determinarea facilităţilor şi a tehnologiei adecvate pentru susţinerea tran-
zacţiilor cu clienţi;
– Realizarea controalelor operaţionale ;
În afara activităţilor de natură bancară, banca realizează şi activităţi
nebancare, precum:
– Activităţi de mandat, curtaj, comisionar;
– Activităţi furnizoare de servicii conexe (de exemplu, de asigurări, de
consultanţă etc.);
– Activităţi generate de folosirea accesorie a mijloacelor principale,
destinate activităţilor bancare;
Activităţile bancare se realizează prin secvenţialităţi operaţionale, deci prin
ansambluri omogene, coerente şi consistente de operaţiuni vizând realizarea
produselor şi serviciilor bancare.
Operaţiunile de bază ale băncii se circumscriu constituirii de depozite şi
utilizării acestora în acordarea de credite.
Conform criteriului înregistrărilor contabile, operaţiunile băncii se pot grupa
astfel:
a. operaţiuni bilanţiere, centrate pe averea băncii, delimitate în două grupe:
– operaţiuni active, prin care sunt generate mijloacele producătoare de
profit, precum:
– operaţiuni de creditare a firmelor;
– operaţiuni de creditare a persoanelor fizice;
– operaţiuni de plasament.
– operaţiuni pasive, prin care băncile îşi constituie resursele, delimitându-
se în acest sens:
171
– constituirea şi utilizarea depozitelor;
– reconstatarea şi lombardarea;
– formarea capitalului propriu şi a rezervelor.
b. operaţiuni de exploatare, centrate pe rezultatele băncii, grupate în:
– operaţiuni vizând cheltuielile băncii, care sunt circumscrise costurilor,
de orice natură, şi gestiunii acestora. Această grupă de operaţiuni valorifică
posibilităţile băncii de a-şi realiza performanţele aproape prin efort propriu;
– operaţiuni vizând veniturile băncii, circumscrise de fapt volumului de
activitate şi preţurilor produselor şi serviciilor, indiferent de natura acestora.
Ansamblul operaţiunilor băncii poate fi grupat şi în funcţie de alte criterii,
precum:
a. în funcţie de moneda în care se exprimă:
– operaţiuni în monedă naţională;
– operaţiuni în devizate (valută străină).
b. în funcţie de scadenţă:
– operaţiuni la vedere (imediate);
– operaţiuni la termen (decalate).
c. în funcţie de natura activului operat:
– operaţiuni cu monedă;
– operaţiuni cu active financiare.
d. în funcţie de obiectul bancar sau financiar utilizat:
– operaţiuni vizând produse;
– operaţiuni vizând servicii;
– operaţiuni vizând produse asociate cu servicii.
Prin activităţile sale, banca se constituie ca o firmă multi-producătoare, în
sensul furnizării unei diversităţi de produse şi servicii majoritatea imateriale,
adesea produse legate (complementare), care se susţin şi se implică în activităţile şi
operaţiunile bancare.
Banca oferă clientelei sale servicii circumscrise circulaţiei monedei şi
substitutelor sale, servicii care, din perspectiva clientelei, pot fi:
– servicii purtătoare de produse bancare (conturi, depozite, credite);
– servicii nonprodus (consultanţă, procesare etc.).
În diversitatea de produse şi servicii bancare, furnizate prin activităţile şi
operaţiunile efectuate de bancă, se impune o delimitare între cele două categorii de
bunuri bancare: produse şi servicii, delimitare necesară atât din perspectiva
înţelegerii şi explicitării instituţiilor bancare în cadrul sistemului economic li
financiar, cât şi din perspectiva analizei, interpretării şi evaluării activităţilor şi
funcţionării băncilor în mediul economic.
Înţelegerea noţiunii de produs bancar presupune o dublă abordare:
– pe de o parte, produsul bancar este destinat clientului, fiind definit în
raport de acesta şi furnizat de bancă ca instrument pentru satisfacerea cerinţelor
consumative ale clienţilor. Produsele bancare sunt imateriale, ele fiind recipiente
bancare ale consumului financiar (în sens larg) al clientului.
– pe de altă parte, furnizarea produsului bancar către client presupune
efectuarea unui ansamblu de operaţiuni bancare şi nebancare. Un produs bancar
este cerut iniţial de un client şi generat printr-o înlănţuire de operaţiuni bancare.
Caracteristicile activităţii bancare sunt, în calitate de produse, creditele şi
depozitele, ele angajând capitaluri, acestea fiind însăşi cauza operaţiunilor cărora le
dă naştere. Banca efectuează aceste operaţiuni în calitate de intermediar financiar,
172
deci în contul (beneficiul) său, situaţia sa patrimonială fiind afectată prin oferta
acestor produse. Evaluarea costului acestor produse generează probleme complexe,
căci în bună măsură costurile de prelucrare (costurile studierii cererii de credit,
costul menţinerii unui depozit la termen) trebuie să ia în considerare costurile şi
randamentele capitalurilor angajate.
Serviciile reprezintă componente (însoţitoare) ale produselor generate de
operaţiunile pe care banca le realizează în contul clienţilor, sau ansambluri de
operaţiuni ne-furnizoare de produse bancare, destinate satisfacerii unor cerinţe
neutre sau complementare produselor bancare; în acest caz, situaţia patrimonială a
băncii nu este, mod obligatoriu, afectată imediat de oferta serviciilor.
În acest sens, de exemplu, executarea unui ordin de virament, încasarea unui
cec, introducerea unui titlu la bursă sunt servicii.
*Emiterea şi acceptarea de documente de plată;
*Servicii valutare;
*Acordarea de credite;
*Vânzarea de obligaţiuni, titluri de credit şi de valoare;
*Emisiunea de obligaţiuni;
*Emisiunea şi acceptarea de garanţii;
*Păstrarea în custodie;
*Consultanţă bancară şi financiară;
• Cumpărarea şi vânzarea de valută, aur şi metale preţioase;
• Emiterea de cărţi de credit şi operarea acestora;
• Leasing şi factoring etc.
Raportate la participarea factorilor muncă şi factorilor capital în furnizarea
serviciilor bancare, acestea pot fi delimitate în trei tipuri (reflectate şi de
operaţiunile bancare după obiectiv):
a. Servicii de personal realizate exclusiv prin munca personalului concre-
tizate în consultaţii, inginerie financiară etc., de regulă ne-purtătoare de produse
bancare;
b. Servicii centrate pe capital, concretizate în depozite şi credite, generatoare
de produse bancare;
c. Servicii mixte, carde îmbină factorul capital şi factorul de muncă, reflectate
de plăţi şi încasări, dar şi de gestiunea portofoliilor.

2. STRUCTURA SISTEMULUI DE PLĂŢI

2.1. Rolul B.N.R. în cadrul sistemului bancar românesc

Un alt element fundamental al structurii piramidale a sistemelor de plăţi il


constituie rolul de pivot pe care banca centrală îl are în cadrul acestor sisteme, şi în
general în cadrul sistemelor bancare. Deoarece prin însăşi natura lor rezervele
băncii centrale sunt libere de ameninţarea neplăţii, băncile, de regulă, preferă să îşi
deconteze obligaţiile interbancare de plată prin transferul unor astfel de creanţe.
Dată fiind această garanţie acoperitoare, cu toate că rezervele menţinute în
evidenţele băncilor centrale nu sunt purtătoare de dobândă sau dobânda plătită de
ele este extrem de mică, băncile preferă ca întotdeauna să menţină o sumă minimă
de fonduri băneşti sub această formă.
Având în vedere faptul că aceste depozite sunt general acceptate în transferul
interbancar de fonduri şi dată fiind poziţia sa de monopol în cadrul sistemului
173
bancar, băncile centrale pot fi şi sunt abilitate să determine condiţiile în care pun
aceste rezerve la dispoziţia sistemului bancar. Această caracteristică stă la baza
mecanismului de punere în aplicare a politicii monetare de către banca centrală şi îi
permite acesteia să intervină în perioadele de stres financiar, în calitatea sa de
împrumutător de ultimă instanţă al sistemului bancar pentru restabilirea ordinii şi
continuarea în condiţii normale a activităţii.
În toate ţările, banca centrală prezintă o preocupare deosebită în ceea ce
priveşte sistemele de plăţi dată fiind responsabilitatea sa generală pentru siguranţa
operaţiunilor şi soliditatea sistemului financiar. În câteva cazuri, băncile centrale au
o responsabilitate statuară clar definită, care poate să meargă de la obligaţia
asigurării eficienţei sistemului solidităţii acestuia (ex. Suedia) până la obligaţii cu
privire la aranjamente individuale cu scop precis (de ex. operaţiile caselor de
compensaţii, în Italia ). De regulă, însă, implicarea băncilor centrale depinde mai
mult de tradiţiile istorice şi de percepţia instituţiei în cauză cu privire la propria
sferă de acţiune, cuprinse în prevederile statutare legale. Aşa se explică, probabil,
rolul activ jucat de Banca Italiei şi de Banca Franţei care se consideră responsabile
cu îmbunătăţirea şi stabilirea sistemelor lor naţionale de plăţi. În toate ţările,
băncile centrale emit moneda şi efectuează serviciile de decontare interbancară.
Exceptând Canada şi Marea Britanie, ele pun la dispoziţia băncilor participante şi
facilităţi de creditare. Chiar şi în legătură cu exercitarea acestor funcţii, există
câteva diferenţieri care pot fi făcute. Serviciile de decontare pot fi prestate pe o
bază continuă sau la momente de timp prestabilite, în funcţie de natura decontării
sistemului, dacă aceasta este pe bază brută sau netă. Similar, sistemele de decontare
pe bază brută sunt, de regulă, asociate cu facilităţi de creditare pe parcursul zilei,
care în numeroase ţări sunt doar o simplă extindere a facilităţilor de creditare peste
noapte, deja existente în cadrul procedurilor operaţionale ale acestor sisteme.
Creditul acordat peste noapte de către băncile centrale este în mod obligatoriu
colaterizat (garantat), iar în numeroase ţări el este subiectul unor limitări
cantitative.
Cu excepţia Canadei, Olandei şi Marii Britanii, băncile centrale sunt activ
implicate în sistemele de compensare interbancară, în diferite moduri: proprietate,
operare, control, stabilirea şi punerea în aplicare a reglementărilor. Ele joacă, de
asemenea, un rol crescând în cadrul sistemelor de compensare şi decontare a
tranzacţiilor cu valori mobiliare. Acest rol poate include ţinerea evidenţei unui
sistem de înregistrare a transferurilor de astfel de instrumente emise de guvern sau
de persoane private (ex. SUA, Olanda, Marea Britanie) şi/sau decontarea plăţilor
legate de aceste transferuri prin sistemele lor de contabilizare şi, în mod normal,
printr-un sistem naţional de transfer de fonduri de mare valoare.
Cu privire la responsabilităţile lor generale legate de stabilirea sistemului
financiar în numeroase ţări dezvoltate, băncile centrale sunt implicate în
supravegherea bancară dar şi în situaţia în care nu sunt implicate în supravegherea
bancară ele manifestă o preocupare sporită pentru monitorizarea capacităţii
financiare a principalilor furnizori de servicii de plăţi, pentru ca în cazul apariţiei
crizelor financiare acestea să fie gestionate judicios. Poziţia lor de pivot în cadrul
piramidei sistemului de plăţi conferă băncilor centrale posibilitatea de a interveni
pentru reducerea probabilităţii ca un eşec neaşteptat din partea unei instituţii
financiare în acoperirea obligaţiilor sale de plată să nu se transforme în tulburări
financiare majore care ar putea determina întreruperea operaţiunilor sistemului de
plăţi, afectând în acest fel gradul de încredere în operaţiunile acestuia.
174
În anumite ţări, responsabilitatea băncilor centrale merge şi mai departe decât
nivelurile prezentate anterior. Astfel, în Italia, Japonia, Olanda, SUA, banca
centrală poate efectua controale ale sistemelor bancare electronice, rolul de
supraveghere al acestora extinzându-se chiar şi asupra altor participanţi în
sistemele de plăţi (ex. Clearing House, Interbank Payiment System în SUA).

2.2. Alţi participanţi

În timp ce băncile centrale susţin principalii participanţi şi operatori în


sistemele de plăţi, este evident că ele nu sunt singurele care oferă servicii de acest
gen. Asociaţiile bancare, casele de compensaţie, companiile interbancare şi
telecomunicaţii şi instituţiile depozitare centralizate sunt numai câţiva din cei mai
adesea întâlniţi furnizori de servicii de plăţi cu statut legal separat. Adesea există
legături foarte strânse între aceste organizaţii. În anumite cazuri de exemplu,
asociaţiile bancare deţin proprietatea asupra caselor de compensaţii (Marea
Britanie, APACS are în proprietate atât CHAPS-sistemul RTGS de transfer al
fondurilor de mare valoare, cât şi Bankers Automated Clearing Service –BACS un
sistem destinat mai mult transferurilor de fonduri de mică valoare). În alte ţări
casele de compensaţie pot fi operate de către companii interbancare de
telecomunicaţii (ex. SIA în Italia).
O importanţă particulară în cadrul sistemelor de plăţi o prezintă rolul
asociaţilor bancare. În cele mai multe cazuri, acestea acţionează ca forumuri de
discuţie privind problematica plăţilor şi exercită o funcţie generală de coordonare
acordând o atenţie specială aspectelor organizaţionale ale industriei serviciilor de
plăţi. În alte cazuri, ele stabilesc criteriile de participare şi operează sistemele
naţionale de compensare.

2.3. Factori de influenţă

După cum s-a menţionat, finalizarea instrucţiunilor de plată emise de către


persoanele nonbancare necesită adesea executarea, de către intermediarii de plăţi, a
unui întreg şir de mesaje de plată şi de înscrieri în conturi, mai ales atunci când
părţile la tranzacţia iniţială nu menţin conturi la aceeaşi instituţie. Caracteristicile
acestor şiruri de mesaje şi transferuri de fonduri depind de o varietate de factori.
Un prim factor îl constituie gradul de concentrare al sistemului bancar. Un
grad de concentrare foarte ridicat al sistemului bancar reduce probabilitatea ca
transferurile ordonate de clienţi să implice deplasarea fondurilor între diferite
instituţii. În schimb, această concentrare depinde de numărul de instituţii bancare
din ţară, de poziţia dominantă, în sectorul bancar, a celor mai mari dintre aceste
instituţii care desfăşoară operaţiuni de detaliu şi de aria geografică în care ele
operează.
Un al doilea factor îl constituie existenţa a diferite tipuri de instituţii, cum ar
fi băncile de economii sau băncile cooperatiste, care prestează servicii de plăţi
specifice către clienţii lor sau care pot pune bazele unui sistem de transfer
interbancar de fonduri în interiorul propriului lor grup. Decontarea interbancară în
cadrul aceluiaşi grup de instituţii se poate realiza adesea prin intermediul conturilor
de corespondent sau prin intermediul unei instituţii centrale de grup (de ex. băncile
cooperatiste).

175
El de al treilea factor care influenţează şirul de mesaje implicate în
procesarea unui transfer de fonduri îl constituie segmentarea geografică a
aranjamentelor existente privind transferul interbancar de fonduri, sub forma
caselor de compensaţie locale sau regionale, care, de regulă, sunt rezultat al
avantajelor de cost potenţiale ale procesării tranzacţiilor în zona în care ele sunt
încheiate. În cadrul acestor aranjamente, sucursalele băncilor care operează la nivel
naţional pot compensa şi deconta direct prin intermediul facilităţilor locale.
Segmentarea geografică este tipică pentru situaţiile în care nivelul de dezvoltare
tehnologică implică, încă, schimbul manual al instrucţiunilor de plată pe suport
hârtie sau pe suport magnetic.
Un ultim factor de influenţă al structurii sistemelor de transfer interbancar de
fonduri îl constituie utilizarea tehnologiilor de informaţii. Procesarea electronică
precum şi telecomunicaţiile au permis introducerea unor sisteme de decontare pe
bază brută, continuă (în timp real) prin conturile centralizate din evidenţele băncii
centrale. În numeroase sisteme financiare moderne automatizarea s-a dezvoltat în
paralel şi în acelaşi timp cu o mai mare specializare în procesarea tranzacţiilor a
diferitelor sisteme şi cu o reducere a perioadei de timp afectată decontării. Deşi
casele de compensaţie manuale încă au tendinţa de a nu fi specializate, casele de
compensaţie automate, de regulă, procesează plăţi numeroase de mică valoare
rezultate din tranzacţii comerciale şi din operaţiuni de detaliu. În plus, în fiecare
ţară, în prezent, este operaţional cel puţin un sistem de transfer interbancar
electronic pe bază brută care asigură decontarea finală în aceeaşi zi.
În cazul plăţilor externe şirul de mesaje şi de înscrieri în conturi implică o
întreagă şi complexă reţea multinaţională de instituţii financiare care sunt active în
sistemele lor de plăţi naţionale. Pentru a executa transferuri de fonduri valutare
băncile pot utiliza propriile lor sucursale sau filiale sau pe acelea ale băncilor
corespondente localizate în ţara de emisiune a valutei implicate. Prin fiecare rută
aleasă băncile au acces direct sau indirect la aproape toate sistemele naţionale de
plăţi şi, în mod special, la cele specializate în anumite tipuri de transferuri
interbancare de fonduri. Toate instituţiile financiare implicate în executarea plăţilor
externe sunt legate printr-o serie de reţele de comunicaţie care procesează
instrucţiunile de transfer de fonduri prin sistemele de plăţi naţionale sau externe.
Reţelele pot fi operate fie de către instituţiile specializate de telecomunicaţii
din ţările respective (de ex. în cazul telexului), ele de asemenea pot fi operate de
către bănci (reţele proprietate privată), de către băncile centrale sau de către alţi
furnizori de servicii de telecomunicaţii.
Între transportatorii de mesaje privaţi cea mai importantă este Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), o companie
specializată, proprietate a băncilor. Avantajul competitiv al SWIFT este acela că el
combină o foarte complexă arhitectură de reţea cu mesaje al căror conţinut prezintă
un foarte înalt grad de standardizare şi cu o participare internaţională foarte largă.
Dată fiind utilizarea sa extrem de răspândită, numeroase sisteme naţionale de
transfer interbancar de fonduri pe baze electronice permit ca mesajele între două
sau mai multe bănci să fie transmise via SWIFT, reconvertite electronic şi
îndreptate către sistemele de compensare şi decontare, fără a mai necesita
intervenţii ulterioare. Această metodă reduce semnificativ posibilitatea de erori sau
întârzieri, dar transformă SWIFT într-o parte integrantă a multor sisteme de
transfer interbancar de fonduri.

176
3. DECONTĂRILE BANCARE

3.1. Conturile bancare ale clienţilor

La cererea persoanelor fizice sau juridice banca poate să deschidă:


1. Conturi de disponibilităţi – prin care se fac operaţiuni de încasări şi plăţi
curente, soldul contului poate să fie doar creditor;
2. Conturi curente – se pot efectua acordări şi rambursări de credite, soldul
debitor reflectă credite existente iar soldul creditor reflectă disponibil existent în
bancă;
3. Conturi de depozite – la vedere sau la termen în funcţie de opţiunea
clientului soldul acestui cont poate fi doar creditor;
4. Conturi de credite – se utilizează pentru evidenţierea şi urmărirea acordării
creditelor, soldul contului la un moment dat poate să fie doar debitor;
5. Conturi cu destinaţie specială – prin aceste conturi se efectuează prestaţii
bancare „speciale” cum ar fi: acreditive, cecuri certificate, conturi aferente
cardurilor etc.

3.2. Operaţiunile cu numerar

Operaţiunile cu numerar vizează derularea de încasări şi / sau plăţi în


numerar.
Instrumentele cu care se realizează aceste operaţiuni sunt:
1. Pentru operaţii de încasări:
– foaie de vărsământ cu chitanţă;
– ordin de încasare;
– borderou însoţitor cu chitanţă.
2. Pentru operaţii de plăţi:
– cecul simplu;
– ordinul de plată intern.
Documentele menţionate mai sus sunt tipizate de către bancă şi se procură de
la unităţile bancare operative contra cost.
Documentele de încasări/plăţi în numerar semnate de către persoanele
autorizate şi, în cazul persoanelor juridice, ştampilate se depun la ghişeele băncii,
se verifică, semnează şi ştampilează de către referenţii băncii de la ghişeu care apoi
le înregistrează în ziua respectivă în jurnalul de casă pentru încasări sau jurnalul de
casă pentru plăţi, în funcţie de tipul operaţiunii.
Jurnalele de casă pentru încasări, respectiv plăţi se organizează de către bancă
pentru fiecare zi, şi se totalizează la sfârşitul zilei operative.

3.3. Operaţii de decontare fără numerar

Pentru derularea operaţiunilor de decontare fără numerar, un agent economic


numit în continuare „client” are la dispoziţie următoarele instrumente de plată:
– ordinul de plată,
– cecul,
– cambia,
– biletul la ordin,
precum şi următoarele modalităţi de decontare:
177
– acreditivul
– scrisoarea de garanţie bancară

Instrumente de plată:
1. Ordinul de plată
Ordinul de plată este o dispoziţie necondiţionată, dată de către emitentul
acestuia, în formă scrisă, unei societăţi bancare de a plăti unui beneficiar o anumită
sumă de bani.
Completarea ordinului de plată se face de mână sau prin dactilografiere şi
trebuie să conţină următoarele menţiuni obligatori:
– denumirea de ordin de plată;
– ordinul necondiţionat de a plăti o sumă de bani, menţionată în cifre şi
litere, iar spaţiu liber se va completa cu „*”, sau se va bara pentru evitarea fraudelor.
– numele plătitorului şi numărul contului acestuia deschis la unitatea bancară;
– codul fiscal al plătitorului;
– numele beneficiarului şi numărul contului acestuia deschis la unitatea sa
bancară;
– denumirea societăţii bancare iniţiatoare;
– denumirea societăţii bancare receptoare;
– semnătura emitentului, autografă executată în culoare albastră sau neagră
nedegradabilă. Pentru persoane juridice banca solicită existenţa şi a amprentei
ştampilei societăţii.
– data emiterii.

Cecul
Este un instrument de plată creat de către trăgător, care în baza unui
disponibil constituit în prealabil la o societate bancară – aflată în poziţie de tras –
prin care acesta dă un ordin necondiţionat acesteia să plătească la prezentare o
sumă determinată unei terţe persoane sau însuşi trăgătorului emitent – aflat în
poziţie de beneficiar.
Cecul se completează de mână sau poate fi dactilografiat şi trebuie să
cuprindă următoarele elemente:
– denumirea de cec trecută în textul titlului;
– ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani;
– denumirea şi adresa plătitorului (tras);
– locul unde trebuie făcută plata;
– data şi locul emiterii cecului;
– numele, adresa şi codul fiscal al plătitorului (tras);
– semnătura emitentului;
– numărul contului trăgătorului;
– codul unităţii băncii trase;
– numărul contului beneficiarului, ultimul posesor al cecului, unitatea
societăţii bancare în care acesta are deschis contul şi codul acesteia în cazul în care
plata se face într-un cont bancar;
– semnătura trăgătorului trebuie să fie conformă cu cea din fişa
specimenului de semnături.
Lipsa unuia din elementele specificate mai sus duce la anularea cecului.
Unităţile bancare nu vor elibera carnete de cec clienţilor declaraţi în incapacitate de
plată sau celor care au emis cecuri fără acoperire.
178
Pentru suma de plată trebuie să existe disponibilităţi băneşti în contul
trăgătorului. Pentru evitarea fraudelor, spaţiul neutilizat la suma de plată se
completează cu „*” sau se barează.
Dacă există diferenţe între suma în cifre şi cea în litere, se va lua în
considerare suma în litere (de regulă cecurile ce prezintă asemenea neconcordanţe
se restituie emitentului în mod automat fără a fi luate în considerare).
Unităţile băncii primesc cecurile la ghişeu şi le plătesc posesorilor lor dacă în
urma verificării se constată că sunt îndeplinite condiţiile de plată.
Plata se efectuează din conturile de disponibilităţi băneşti sau din conturile de
credite ale trăgătorului în ziua primirii cecului în bancă.
În cazul în care se constată prezentarea la plată de cecuri fără acoperire,
unităţile băncii vor atrage atenţia în scris clientului – trăgător, iar acesta urmând să
răspundă chiar civil sau penal şi li se va retrage dreptul de utilizare de cecuri în
viitor.
Alte tipuri de cecuri sunt:
• Cecul barat – respectă condiţiile de formă şi conţinut al cecului simplu. El
conţine în plus două linii oblice, paralele pe faţa cecului ceea ce implică o încasare
a acestuia în bancă, doar în cont, nefiind posibilă încasarea directă î numerar.
Acest cec are două forme:
– cec cu barare generală – caz în care nu apare nici o menţiune suplimentară
faţă de cecul simplu, el putând circula prin girare;
– cec cu barare specială – care conţine între cele două bare denumirea
societăţii bancare unde se efectuează încasarea cecului.
Un cec simplu poate fi transformat în cec barat, un cec cu barare generală
poate fi transformat cu barare specială dar nu şi invers. Acest instrument este
utilizat pentru operaţiuni de plăţi prin virament ca o alternativă faţă de ordinul de
plată.
• Cecul de călătorie – este emis în sume fixe, prestabilite iar
achitarea lui este condiţionată de identitatea semnăturii persoanei ce a ridicat
de la bancă cecul şi cea care îl prezintă pentru încasare.
Utilizarea acestui instrument presupune următoarea succesiune de operaţii:
– cumpărarea de către posesor a cecurilor de la banca sa;
– semnarea de către posesor a cecurilor achiziţionate, în faşa referentului
băncii, în momentul primirii acestora;
– predarea cecului băncii plătitoare pentru încasare în numerar sau unei terţe
persoane, beneficiar pentru plata unor servicii aferente;
– în momentul prezentării la bancă pentru încasare sau predării pentru plată a
acestui cec, posesorul semnează pe cec, identitatea semnăturilor fiind o condiţie
pentru acceptarea la plată.

Cambia
Este un titlu de credit ş un instrument de plată care constată obligaţia asumată
de către debitor de a plăti la vedere sau la o scadenţă fixată, beneficiarului sau la
ordinul acestuia o sumă de bani determinată.
În Codul Comercial Român din 1929 atât cambia cât şi biletul de ordin sunt
definite ca un ordin de a se plăti, respectiv, ca şi o promisiune de plată. În acest caz
cambia apărea şi sub denumirea de poliţă sau trată.
Ulterior, în legea asupra cambiei şi biletului la ordin din 1934 nu se mai
realizează o definire a acestor două instrumente ci doar o prezentare a elementelor
179
lor componente. Noţiunea de „trată” circulă în paralel cu cea de „cambie”, atât în
limba română cât şi unele limbi străine de circulaţie internaţională, care pentru
acelaşi efect de comerţ are câte două expresii diferite:
– în limba franceză: „lettre de change” şi „traite”
– în limba italiană: „cambiale” şi „trata”.
– în limba germană: „wechsel” şi „Trate”.
Cu privire la definiţiile date, acestea în marea lor majoritate se referă la
persoanele care intervin în emiterea şi derularea sa, precum şi la elementele
obligatorii. Esenţial, ce trebuie reţinut ca şi element de distincţie este faptul că în
cazul cambiei apare ordinul de ase plăti în timp ce în cazul biletului la ordin apare
o promisiune de plată.
Operaţiile la care este supusă o cambie sunt:
*operaţii nebancare:
– emiterea;
– girarea;
– avalizarea;
– acceptarea;
– scadenţarea;
– plata;
– protestul;
– regresul
– stipulaţii cambiale.
*operaţii bancare:
– scontarea;
– reescontarea;
– pensiunea;
– gajarea.
Pentru a fi valabilă, cambia trebuie să cuprindă menţiunile obligatorii prevă-
zute în Legea cambiei şi a biletului la ordin nr. 58/1936 şi anume :
1. denumirea de cambie trecută în textul titlului;
2. ordinul necondiţionat de a plăti o sumă determinată;
3. numele celui care trebuie să plătească;
4. scadenţa cambiei;
5. locul unde trebuie făcută plata;
6. numele celui căruia sau la ordinul căruia (beneficiar) trebuie făcută alta;
7. data şi locul emiteri;
8. semnătura celui care emite cambia (trăgător).
Ordinul de a plăti o sumă determinată dat de trăgător în calitate de creditor,
debitorului său, (trasul) trebuie să fie clar, precis şi necondiţionat; se va folosi
expresia „plătiţi”. Ordinul necondiţionat de a plăti se referă la plata unei sume de
bani, indicată obligatoriu în cifre şi litere, în mod clar fără alterări.

Biletul la ordin
Biletul la ordin este un titlu de credit sub semnătură privată prin care
emitentul, în calitate de debitor se obligă să plătească o sumă de bani fixată la un
anumit termen sau la prezentare unei alte persoane denumite beneficiar, care are
calitatea de creditor.
Spre deosebire de cambie, biletul la ordin este o promisiune de a plăti în acest
caz emitentul este plătitorul sau altfel spus, trasul este aceeaşi persoană cu
180
trăgătorul. Numărul persoanelor implicate iniţial în circuitul biletului la ordin se
reduce la două.
Pentru a fi valabil, biletul la ordin, trebuie să cuprindă menţiuni obligatorii
prevăzute în Legea cambiei şi a biletului la ordin nr. 58/1934 şi anume:
1. denumirea de bilet la ordin trecută în textul titlului;
2. promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată;
3. scadenţa;
4. locul unde trebuie făcută plata;
5. numele celui căruia sau la ordinul căruia trebuie făcută plata;
6. data şi locul emiterii;
7. semnătura emitentului
Denumirea de bilet la ordin trebuie să figureze în textul titlului, iar forma de
angajare a obligaţiei este „voi plăti în schimbul acestui bilet la ordin „ sau „mă
oblig să plătesc…”. Această promisiune trebuie să fie clară, precisă şi
necondiţionată.

Modalităţi de plată:
Acreditivul
Este o modalitate de plată prin care plătitorul solicită băncii să asigure
anticipat din disponibilităţile pe care le are sau din credite sumele necesare
efectuării plăţilor pentru livrările de mărfuri, executările de lucrări şi prestările de
servicii între părţile contractante.
În acest scop, la cererea cumpărătorului banca rezervă la dispoziţia furni-
zorului, antreprenorului sau prestatorului de servicii o sumă care i se eliberează pe
măsura îndeplinirii condiţiilor menţionate în cererea de deschidere a acreditivului.
Acreditivul îmbracă următoarele forme:
a. acreditiv simplu – presupune rezervarea de către bancă, la cererea
clientului plătitor, a unei sume din disponibilul bănesc al acestuia sau din creditul
disponibil pentru achitarea obligaţiilor faţă de beneficiar.
b. acreditiv documentar-modalitatea de plată prin care banca la solicitarea
clientului plătitor se obligă să rezerve banii necesari şi să achite obligaţiile faţă de
beneficiar, în mod direct sau prin virament unei bănci corespondente cu condiţia
prezentării documentelor care certifică expedierea mărfii, executarea lucrărilor sau
prestarea serviciilor pentru care s-a deschis acreditivul în cauză.
Acreditivul documentar poate îmbrăca următoarele forme:
– acreditiv revocabil – poate fi modificat sau chiar anulat de către plătitor, în
orice moment, fără a fi nevoie de acordul beneficiarului;
– acreditiv irevocabil, el nu poate fi modificat în intervalul de timp pentru
care a fost deschis fără acordul beneficiarului;
– acreditiv irevocabil confirmat – este o formă a acreditivului irevocabil ce
presupune ca în momentul deschiderii lui să existe o confirmare din partea
beneficiarului asupra clauzelor acestuia;
– acreditiv revolving – caracteristica principală a acestuia este aceea că se
reînnoieşte după fiecare utilizare, la valoarea stabilită iniţial fără a fi depăşită suma
totală convenită în momentul deschiderii acestuia;
– acreditiv transferabil – prezintă facilitatea de modificare, în cursul derulării
sale, a beneficiarului sau a băncii la care se păstrează disponibilul necesar derulării
de contărilor.

181
Clientul întocmeşte o cerere de deschidere a acreditivului pe care împreună
cu ordinul de plată (4 exemplare) o prezintă băncii. Ea trebuie să conţină
următoarele elemente:
• denumirea plătitorului şi momentul în care se deschide acreditivul;
• banca în care plătitorul îşi are contul;
• denumirea beneficiarului de acreditiv în contul căruia se efectuează plăţile;
• banca la care beneficiarul îşi are contul;
• suma acreditivului în cifre şi litere;
• obiectul acreditivului;
• documentele pe care beneficiarul trebuie să le prezinte la bancă şi condiţiile
în care se pot încasa sume din acreditiv;
• termenul de valabilitate al acreditivului ;
• semnăturile autorizate şi ştampila plătitorului;

Scrisoarea de garanţie bancară


Scrisoarea de garanţie bancară în lei (SGB) constituie un angajament
irevocabil al băncii de a plăti în cazul în care clientul său nu-şi poate onora la
scadenţă obligaţiile sale contractuale.
Părţile implicate în circuitul unei SBG sunt:
*clientul băncii, solicitant al scrisorii de garanţie bancară, aflat în postura de
debitor persoană juridică;
*partenerul de afaceri al clientului băncii aflat în poziţia de creditor al
obligaţiei de plată garantată;
*banca, în calitate de terţă persoană, care apare ulterior iniţierii relaţiei
contractuale dintre cei doi parteneri de afaceri, vine să garanteze onorarea la
scadenţă a obligaţilor financiare ale debitorului, client al său.
Pot fi întâlnite următoarele tipuri de scrisori de garanţie bancară:
• scrisoare de garanţie bancară simplă, caz în care banca garantă poate
solicita creditorului să urmărească iniţial debitorul principal pentru recuperarea
creanţelor, iar în ultimă instanţă, în cazul în care nu se poate realiza recuperarea
sumelor datorate banca asigură onorarea datoriilor clientului său:
• scrisoare de garanţie bancară solidară , caz în care creditorul poate
solicita direct băncii garante achitarea obligaţiilor debitorului, client al băncii fără
ca în prealabil să fi încercat recuperarea creanţelor de la acesta.
Pentru a beneficia de o scrisoare de garanţie bancară clientul băncii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
– să fie persoană juridică
– să aibă la bancă deschis contul de disponibil şi cont curent.
În cazul în care solicitantul scrisorii de garanţie bancară are cont curent
deschis la alte bănci, este necesară constituirea unui depozit bancar la nivelul
scrisorii de garanţie bancară şi cu scadenţa ulterioară acesteia – plus 15 zile.
Pentru emitere unei scrisori de garanţie bancară, este necesară depunerea
următoarei documentaţii:
• cerere de emitere a scrisorii de garanţie bancară;
• contract angajament;
• contract de livrare, execuţie sau prestări servicii;
• documentaţie de licitaţie – după caz;
• documentele necesare analizei situaţiei economico-financiare a clientului.

182
4. TRANSFERURILE ELECTRONICE INTERNAŢIONALE

4.1. Sistemul SWIFT

Transferurile de informaţi în general şi de bani în mod special necesită


îndeplinirea de către sistemul de transfer şi procedurile aferente a două condiţii
esenţiale: rapiditate şi securitate. La acestea se adaugă a treia condiţie, nu neapărat
esenţială dar de asemenea importantă: costul transferului, element ce nu poate fi
sub nici o formă neglijat.
Pentru a satisface aceste cerinţe, în 1973 se înfiinţează la Bruxelles de către
293 de bănci din 15 ţări o societate de drept belgian: SWIFT – denumire ce provine
de la titulatura completă: Society for Worldwide Interbank Financial Teleco-
munication. Sistemtul de transfer SWIFT a devenit operaţional în 1977, timp în
care au fost soluţionate multiple probleme, printre care pot fi menţionate cele
aferente limbajului de comunicare, formatelor standard aferente mesajelor
financiare ce sunt transmise, reţeaua de telecomunicaţii, soluţiile SOFT, securitatea
sistemului.
Sistemul SWIFT este practic o reţea de comunicaţii prin intermediul căreia
sunt transmise informaţii, în baza cărora se pot efectua plăţi de la o bancă la alte
bănci, se derulează tranzacţii cu devize, sunt vehiculate informaţi aferente
operaţiunilor de incasso, acreditiv, se corelează conturi .
Categoriile de utilizatori SWIFT sunt:
a. Băncile membre;
b. Bănci membre de categoria a doua;
c. Participanţi.

a. Băncile membre – în principal, este cazul centralelor acestora ; doar aceste


bănci pot fi acţionari şi au dreptul la vot; pentru a deveni membră, o bancă trebuie
să urmeze procedura de admitere specifică, dosarul trebuind să fie aprobat de
comitetul director al SWIFT.
b. Băncile membre de categoria a doua – acestea sunt fie persoane juridice
deţinute direct (în proporţie de minimum 90%) sau indirect (100%) de o bancă
membră – sucursale, de exemplu, fie sucursale străine ale unei bănci membre; deşi
această categorie de instituţii nu trebuie să fie localizate obligatoriu în aceeaşi ţară
ca şi banca membră ce le deţine, trebuie să fie localizate într-o ţară membră
SWIFT. Subsidiarii deţinuţi în mod direct (minimum 90%) de o bancă membră pot,
la rândul lor, cere fie statutul de membru deplin, fie pe cel de membru de categoria
a doua. Sucursalele străine ale băncilor membre pot fi doar membrii de categoria a
doua.
c. Participanţii – pot fi :
1. Brokeri/dealeri de valori mobiliare şi instrumente financiare.
2. Pieţe oficiale de valori mobiliare şi instrumente financiare.
3. Depozitari şi societăţi de clearing pentru valori mobiliare şi instrumente
financiare.
4. Brokeri de pe pieţe monetare.
5. Emitenţi de cecuri de călătorie.
6. Companii ce oferă servicii de administrare şi fiduciare.
7. Furnizori subsidiari de servicii de custodie ş confidenţialitate.
8. Organizaţii ce oferă servicii de registru ş transfer.
183
9. Instituţii de management al investiţiilor.
10. Participanţi la compensare internă.
11. Oficii de reprezentare.

4.2. Sistemul TARGET

În baza Directivei nr. 97/5/EC / 27 ianuarie 1997 a Parlamentului European


se stabileşte cadrul de derulare a transferurilor internaţionale.În acest sens s-a
instituit un nou sistem ce vine în întâmpinarea decontărilor ce vor avea loc în noua
monedă comună – EURO, sistem ce a devenit operaţional din 4 ianuarie 1999.
Sistemul poartă denumirea de TARGET, denumire ce reprezintă prescurtarea
funcţionalităţii sale: Trans –European Automated Real – time Gross Settlement
Express Transfer, şi asigură practic şi simplu un transfer monetar în timp real,
specializat pentru noua monedă.
Înfiinţarea acestui sistem de plăţi asigură o rapiditate extremă în derularea
plăţilor între ţările membre ale Uniunii Europene şi este o premisă importantă
pentru:
• Stabilirea unei politici monetare comune;
• Funcţionarea unei pieţe monetare europene;
• Creşterea eficienţei plăţilor internaţionale în cadrul uniunii;
• Asigurarea unui mecanism sigur pentru plăţile din cadrul uniunii;
• Realizarea unui management mai eficient al lichidităţilor.
Aceste cinci obiective pot fi considerate ca fiind motive suplimentare de
implementare a noului sistem de plăţi alături de necesitatea generată de intro-
ducerea noii monede.
Sistemul este alcătuit din 15 sisteme naţionale de plăţi RTGS –National Real
Time Gross Settlement Sistem, sisteme care sunt interconectate prin intermediul
unei reţele electronice de procesare automată a datelor. La cele 15 sisteme
naţionale se adaugă şi sistemul propriu de plăţi al Băncii Centrale Europene (EPM)
– European Central Bank Payement Mechanism. Prin construcţie sa, sistemul
permite să fie accesat de către aproape toate instituţiile de credit din interiorul
Uniunii Europene, existând în acest moment peste 5000 de participanţi activi la
sistem.
Derularea plăţilor prin acest sistem se poate realiza zilnic între orele 7 a.m. –
6 p.m., având la bază ora Frankfurt am Main . Pentru client sistemul este accesibil
până la ora 5 p.m. Dat fiind faptul că sistemul nu vizează finalizarea doar a unor
plăţi dintr-o ţară a Uniunii Europene de către o altă ţară din Uniune, programul de
lucru se suprapune cu programul de lucru din reţeaua electronică de plăţi aferentă
Sistemului Rezervelor Federale din SUA şi cu cel al Băncii Japoniei, suprapunere
ce se realizează în primele ore ale dimineţii şi respectiv la sfârşitul zilei.
Dintre asemănările şi deosebirile aferente celor două sisteme-SWIFT şi
TARGET – pot fi menţionate:
*În cazul TARGET moneda de plată este EURO. Aceasta nu este ca şi în
cazul SWIFT unde are loc doar un transfer de informaţii. Sistemul TARGET este un
sistem de plăţi, spre deosebire de SWIFT care este un sistem de transfer de
informaţii. Nici unul dintre cele două sisteme nu este un sistem de clearing.
*În ambele cazuri viteza de lucru este comparabilă şi corespunde
conceptului de timp real. Diferenţieri apar în ceea ce priveşte aria de acoperire-.

184
Dacă în cazul SWIFT s-ar putea spune că este totală (189 de ţări), în cazul TARGET
ea se rezumă la doar 15 ţări.
*În ambele cazuri plata serviciului de transmitere se realizează de către
iniţiator. Dacă în cazul TARGET costul este în funcţie de numărul mesajelor
transmise lunar, în cazul SWIFT este în funcţie de mărimea mesajului, valoarea
mesajului şi prioritatea acestuia (prioritate normală sau prioritate urgent). În primul
caz, plata serviciului de transmitere se efectuează în euro iar în al doilea caz în
franci belgieni. În ambele cazuri nu există diferenţieri de tarif în funcţie de
destinaţie.
*Dacă SWIFT urmăreşte doar transmiterea de informaţii, în cazul TARGET
se urmăreşte şi implementarea unor politici monetare comune prin intermediul
mecanismului de creditare plafonată a utilizatorului în cursul zilei operative.
*Sistemul SWIFT funcţionează non-stop, 24 de ore/zi, şapte zile
/săptămână, în timp ce sistemul TARGET funcţionează doar în zilele lucrătoare, de
luni până vineri de la orele 7 a.m. până la 6 p.m., excepţie aferente zilelor de
sărbători naţionale locale când segmentele corespun zătoare sunt închise.

4.3. Cărţile de plată

Cardul reprezintă un instrument de decontare prin intermediul căruia


posesorul autorizat poate achiziţiona bunuri sau servicii fără prezenţa efectivă a
numerarului. Cardul facilitează legătura financiară între comerciant şi consumatori,
fiind o simplă cheie de acces la un cont bancar; acela al deţinătorului de card.
Având caracteristicile universale ale unui instrument de plată, cardul asigură
şi posibilitatea obţinerii necondiţionate de numerar fie de la automatele de bani
(ATM), fie de la ghişeele băncii (în cazul sumelor mari) înlăturându-se astfel orice
barieră funcţională de utilizare. Datorită acestor caraceristici, cardul este un
instrument de plată universal aplicabil şi global acceptabil.

Elementele care se regăsesc pe faţa cardului sunt:


1. Numele emitentului de card.
2. Aria de aplicabilitate a cardului.
3. Numărul cardului – un şir de 13 – 16 cifre grupate în mod specific (la
VISA prima cifră e întotdeauna 4, iar la Eurocard/Master Card 5).
4. Un grup de patru cifre identice cu primele patru cifre din şirul de mai sus
cu rol de control.
5. Perioada de valabilitate a cardului.
6. Numele posesorului de card.
7. Codul tipului de card (V pentru VISA, CV pentru Clasic Card, BV pentru
Business Card, PV pentru Premier Card).
8. O hologramă tridimensională, fiind element de siguranţă şi un element
obligatoriu al controlului atunci când apare specificat în normele organizaţiei
emitente, deoarece nu apare pe toate cardurile.
O primă clasificare a cardurilor poate fi făcută în raport cu funcţia atribuită
acestora.
– carduri de credit
– carduri de debit
– carduri de garantare a cecurilor.
După tehnologia utilizată:
185
– carduri cu bandă magnetică
– carduri cu microprocesor – smartcardul
În funcţie de calitatea emitentului:
– carduri emise de bănci;
– carduri emise de societăţi nonbancare
În funcţie de momentul înregistrării tranzacţiei:
– sistemul „pay later”;
– sistemul „pay before”;
– sistemul „pay now”.

4.4. Banking electronic

În clasificare societăţilor bancare ce prezintă în oferta lor de produse bancare


de elementele corespunzătoare noului segment banking electronic, sunt luate în
considerare multiple caracteristici, dintre care pot fi menţionate:
– Accesibilitatea serviciilor oferite;
– Navigabilitatea în sistem;
– Conţinutul serviciilor;
– Servicii oferite clienţilor pentru susţinerea în utilizarea noilor produse;
– Performanţele tehnice ale prestaţiilor bancare electronice etc.
Noua generaţie de produse bancare este reprezentată de gama produselor
cunoscute sub denumirea generică de home banking. În această categorie de
produse pot fi întâlnite componente ce au un singur scop: posibilitatea oferită
clientului de accesa oferta de servicii bancare de acasă fără să mai fie necesară
deplasarea lui până la sediul unităţii bancare unde îi este deschis contul.
În categoria ofertei electronice aferente produselor existente pe piaţă pot fi
întâlnite:
• Banking electronic
• Plăţi electronice
• Identificări electronice
• Brokeraj electronic
• Cumpărături electronice.
Pentru funcţionarea a ceea de este cunoscut sub denumirea de banking
electronic clienţii au la dispoziţie oferte multiple reprezentate de produse cum ar fi:
• PC-Banking, în variante cum ar fi:
– Multicash;
– Money gramm;
– Western Union;
– Microsoft Money;
• Telephone banking, în variante:
– Voice tell;
– Fax tell.

5. COMPENSAŢIA

5.1. Conceptul de compensaţie

Compensare în sistemul de plăţi înseamnă, pentru fiecare bancă, compararea


în cadrul unei perioade date a drepturilor de încasări (sume creditoare) şi a
186
obligaţiunilor de plăţi (sume debitoare), faţă de altă bancă sau faţă de toate celelalte
bănci cuprinse într-un sistem dat, în scopul de a stabili măsura în care acestea se
anihilează reciproc (se compensează) şi suma netă de încasat sau de plătit.
Această sumă de încasat sau de plătit reprezintă valoarea sedimentară ca efect
a stingerii definitive a tuturor plăţilor cuprinse în compensare pentru banca
respectivă.
Compensările pot fi bilaterale, când se supun compensării plăţile reciproce
dintre două bănci. Aici în mod direct se stabileşte poziţia fiecărei bănci rezultate
din operaţiunile de plăţi reciproce.
Compensările multilaterale care includ toate băncile cuprinse într-un sistem
dat. Aici fiecare bancă se reprezintă şi delimitează faţă de toate celelalte bănci. Cu
cât este mai cuprinzător, adică include un număr mai mare de bănci, cu atât
compensarea devine mai eficientă, înregistrând un grad ridicat de compensare şi
asigurând operativitate în derularea plăţilor în economie.
În cadrul compensărilor interbancare se creează relaţii speciale între
comunitatea unităţilor bancare membre, luată ca atare şi fiecare bancă membră a
comunităţii.
Fiecare participant se opune întregii comunităţi de participanţi pe care o
personalizează, prin compensator, respectiv prin casa de compensaţie.
Fiecare participant solicită plata creanţelor creditoare (în fapt datorii asumate
de numeroase bănci componente ale sistemului) unui singur debitor: casa de
compensaţie.
Implicit, fiecare participant datorează pentru creanţele sale debitoare (în fapt
la ordinul a diferite alte bănci) unui singur creditor: casa de compensaţie.
Astfel compensaţia se dovedeşte a fi în sine „un sistem de lichidare, de
creanţe prin concentrarea tuturor debitelor pentru toţi debitorii şi tuturor creanţelor
pentru toţi creditorii, către un singur debitor şi creditor, unde făcându-se apoi
diferenţa se obţine, pentru fiecare participant, un simplu şi singur sold debitor sau
creditor, după natura soldului, operaţiunilor compensate”.
Compensarea interbancară poate diferi în funcţie de substanţa operaţiunilor
ce se supun compensării.
Se utilizează, astfel, compensarea în sistem brut, situaţie în care se supune
compensării totalitatea operaţiunilor dispuse de clienţii băncilor sau decontate în
favoarea lor.
În această situaţie, informaţiile cu privire la aceste plăţi (sau chiar
documentele privind plăţile respective) se concentrează la un centru de compen-
sare, unde se desfăşoară, efectiv şi integral, operaţiunile de compensare.
O altă formă – compensarea în sistem net – presupune o divizare a activităţii
necesitate pentru efectuarea compensării între băncile participante şi centrul unic
de compensare.
În acest sistem, în vederea compensării, pentru perioada ce se supune
compensării (de regulă, o zi), fiecare din băncile participante inventariază relaţiile
de plăţi reciproce cu fiecare din băncile participante şi, prin însumare şi
compensare „ad-hoc” stabileşte soldul operaţiunilor reciproce cu fiecare din
băncile participante la compensare.
Astfel, fluxul informaţiilor către centrul de compensare se diminuează.
Centrul de compensare are astfel o activitate operaţională mai restrânsă,
înfăptuind compensarea pe baza soldurilor nete comunicate de fiecare din bănci.

187
În unele cazuri, soldurile comunicate sunt înscrise direct în conturile băncilor
participante (în special atunci când compensarea se efectuează de Banca Centrală,
unde băncile îşi au deschise conturi în mod obligatoriu) şi compensarea se
desăvârşesc firesc pentru fiecare participant şi deci pentru ansamblul băncilor
participante.∗
O altă diferenţiere a compensărilor se face din punct de vedere al raportului
între momentul compensării interbancare şi momentul decontării în favoarea
beneficiarului plăţii.
O modalitate caracteristică unor tehnologii de lucru mai vechi, care implică
de pildă transportul efectiv al documentelor suport-hârtie la centrul de compensare
şi apoi la banca unde îşi are contul titularul beneficiar al plăţii, are loc decontarea
post-compensaţie.
Aceasta înseamnă că se face mai întâi regularizarea (respectiv compensarea)
plăţilor dintre bănci ca operaţiuni de bază.
Banca, de fapt, prin această operaţiune îşi primeşte implicit şi suma ce se
cuvine beneficiarului destinatar al plăţii, sumă pe care i-o poate pune la dispoziţie
acum în cont.
Cu această ocazie putem observa că decontarea între două firme se derulează
pe două paliere:
– de la firmă la firmă;
– de la bancă la bancă.
Cum circuitul de plăţi nu se poate desfăşura decât prin intermediul bancar,
înseamnă că plata efectuată de o firmă în favoarea altei firme implică cu necesitate
efectuarea unei plăţi echivalente, de către banca plătitorului, în favoarea băncii
beneficiarului plăţii.
În cazul examinat, plata între bănci ce se efectuează anterior, creează condiţii
pentru desăvârşirea plăţii între titularii de cont, prin înscrierea sumei în contul
beneficiarului de sumă.
O soluţie alternativă o reprezintă decontarea în timp real.
Decontarea în timp real este în fapt o decontare ante-compensaţie.
Această modalitate de operare devine posibilă datorită progreselor tehno-
logice în transmiterea informaţiei, în general în domeniul bancar, în special.
Pe de altă parte, extinderea pe scară largă a acestor procedee a fost promovată
de interesele motivate ale clienţilor beneficiari de sume mari, dornici să intre cât
mai repede în posesia sumelor ce le sunt transferate, a căror deţinere imediată şi
utilizare operativă poate fi vitală şi oricum profitabilă pentru aceştia.
Dând curs acestor preferinţe băncile utilizează cele mai rapide mijloace de
transmitere a mesajelor de plăţi către băncile partenere.
Mesajul ajuns la destinaţie, suma cuprinsă în mesaj este înregistrată imediat
în contul clientului, dându-i acestuia posibilitatea să o folosească.
Astfel, suma poate fi utilizată de firma destinatară în scurt timp, de la
transmiterea de către banca plătitoare a mesajului de plăţi , şi se poate spune că
derularea se face în timp real, să zicem la 10 A.M. (GMT) la 10,45 (GMT).
Relaţiile efective de plăţi între cele două bănci rămân pe planul secund şi se
reglementează ulterior, respectiv la sfârşitul aceleiaşi zile, în cadrul compensării
obişnuite, după ora 17,00 de exemplu.


În această situaţie sistemul de compensare implică irevocabila
188
Utilizarea sistemului de plăţi în timp real asigură o accelerare semnificativă a
circuitelor de plăţi şi, practicată pentru sumele mari, are un rol deosebit în
intensificarea proceselor economice.

5.2. Etapele compensării

Concentrându-ne asupra procesului de compensare în sine (şi lăsând la o


parte deocamdată resorturile organizatorice ale sistemelor de compensare), vom
începe a observa că acesta, prin natura lui, are o desfăşurare episodică pe etape.
Etapele procesului de compensare sunt:
1. inventariere-structurare;
2. soldare-compensare;
3. stingerea datoriilor reciproce între bănci.

INVENTARIERE-STRUCTURARE, ETAPĂ A COMPENSĂRII


Oricare ar fi sistemul de compensare şi oricare perioadă de referinţă, procesul
de compensare implică existenţa unui flux de informaţii într-un oarecare cadru
organizatoric prin care să se poată inventaria toate operaţiunile reciproce ale
băncilor participante care să se structureze într-un cadru normat.
Astfel, fiecare bancă vine în relaţie cu fiecare din celelalte bănci:
– pe o parte, pe linie debitoare (adică are să dea celorlalte bănci);
– pe de altă parte pe linie creditoare (respectiv are de primit).

OPERAŢIUNILE DE SOLDARE-COMPENSARE
Operaţiunile de soldare-compensare se desfăşoară pe baza situaţiilor rezultate
din operaţiunile de inventariere-structurare şi reprezintă de fapt esenţa procesului
de compensare.
Operaţiunile înregistrate pentru fiecare bancă sunt după însumare soldate.
Astfel pe această bază se pot stabili:
– sumele brute de primit sau de plătit pentru fiecare bancă;
– soldurile nete rezultate din compensare;
– gradul de compensare.
Stabilirea soldurilor datorate (debitoare) din compensare are o deosebită
importanţă pentru băncile devenite acum debitoare. Ele urmează acum, de fapt în
câteva ore, să se preocupe pentru a procura resursele necesare pentru a plăti sumele
datorate, nu unei anumite bănci, ci ansamblului de bănci cuprinse în sistemul de
compensare.
La rândul lor băncile cu solduri excedentare se vor preocupa de plasarea
resurselor prisositoare de care dispun.

STINGEREA DATORIILOR RECIPROCE DINTRE BĂNCI


Stingerea datoriilor reciproce între bănci se delimitează expres ca etapă a
compensării desfăşurată într-un moment ulterior, distanţat cel puţin cu 2 – 3 ore
faţă de etapa anterioară, etapă în care participanţii au aflat care sunt rezultatele şi
respectiv care sunt pentru ele efectele compensării.
Funcţie de modul de organizare şi de dispersia reţelei, participanţii sunt
anunţaţi cu privire la rezultatele provizorii ale compensării. Sunt vizate în primul
rând băncile deficitare, care sunt obligate să procure resurse pentru încheierea în

189
fapt a compensării şi pentru a asigura astfel stingerea obligaţiunilor pentru toţi
plătitorii aflaţi în compensare.
O singură absenţă a unei bănci plătitoare, imposibilitatea ca aceasta să-şi
acopere datoriile faţă de sistemul de compensare este suficientă pentru a distruge
de fapt eşafodajul compensării în cadrul structurat dat.
În asemenea împrejurări este necesară să se reconstituie o nouă structură a
compensării prin eliminarea prin eliminarea băncii sau băncilor care nu au
capacitatea de a plăti.
Să ne ocupăm acum de cazurile normale în care băncile deficitare pot să-şi
procure resursele trebuitoare şi compensarea să se desăvârşească, confirmându-se
astfel stingerea integrală a plăţilor aflate în compensare.

5.3. Rolul compensaţiei în economia monetară şi pe piaţa creditului

După cum s-a arătat, efectuarea plăţilor în economie implică un amplu număr
de participanţi angajaţi în cadrul unor circuite sau subcircuite monetare tipice.
Efectuarea plăţilor înseamnă, în unele cazuri ruperea circuitelor sau
subcircuitelor respective, necesitând acte de transfer sau conversiune.
În condiţiile extinderii generalizate a bancarizării, a cuprinderii agenţilor
economici şi persoanelor în sistemul bancar ca titulari decont, efectuarea plăţilor
între subiectele economice nu poate fi desfăşurată decât prin cooperare între bănci
prin sistemul de compensare a plăţilor.
Astfel sistemele de compensare centralizează zilnic întregul circuit de plăţi
iniţiate de titulari dispersaţi în întreaga economie naţională şi asigură stingerea
acestora, primordial prin procedeul de compensare.
Compensarea reprezintă astfel, singura modalitate de a satisface relaţiile de
plăţi între parteneri aflaţi în diferite părţi ale ţării şi incluşi în unul sau altul din
circuitele sau subcircuitele monetare.
Compensarea desfăşurată în sisteme centralizate organizate oferă condiţii
optime pentru încheierea circuitelor de plăţi declanşate în mod spontan de titularii
de cont răspândiţi în întreaga ţară. Încheierea normală a compensării înseamnă
implicit stingerea tuturor plăţilor intrate în compensare. Se încheie astfel un circuit
al circulaţiei monetare scripturale care a fost declanşat în etapa dată a plăţilor.
Viitoarea compensare va include şi va rezolva, va încheia, de asemenea, prin
stingere un alt circuit al monedei scripturale.
Compensarea implică, cu necesitate, utilizarea creditului şi desfăşurarea unor
operaţiuni tipice pe piaţa interbancară.
Pentru a înţelege procesul trebuie să analizăm unele din momentele deja
parcurse.
Să examinăm condiţiile în care băncile participante la compensare sunt puse
în situaţia de a-şi procura resurse pentru a satisface cerinţele rezultate din
compensare.
În primul rând, soldul din compensare nu decurge dintr-un act de voinţă al
băncii ci este o rezultantă a operaţiunilor dispuse de clienţii băncii în corelare cu
deciziile de plăţi operate de partenerii clienţilor băncii, care îşi au conturi deschise
la alte bănci.
O bancă cu acelaşi nivel al depozitelor, funcţie de dimensiunile monetare ale
încasărilor şi plăţilor clienţilor săi poate fi excedentară sau deficitară, în ziua
respectivă, vis-a-vis de celelalte bănci.
190
Dacă notăm cu I şi P încasările şi plăţile unei bănci putem avea:
– fie o situaţie excedentară, când I > P;
– fie o situaţie deficitară, când I < P.
Pentru fiecare zi situaţia poate fi alta, funcţie de fluxurile de încasări şi plăţi
ale băncii respective.
Deci deficitul sau excedentul este un fenomen monetar ce decurge din actele
normale, dar necorelate cu banca, ale clienţilor băncii, şi actele partenerilor
clienţilor băncii, pe care de asemenea banca nu le poate prevede.
Deci banca trebuie să facă faţă în cazul unei situaţii deficitare, unui fenomen
conjunctural trecător. Şi situaţiile inverse au, de fapt, acelaşi caracter.
Astfel în mod firesc izvorul resurselor necesare băncilor deficitare pot fi chiar
băncile participante la compensare, care au devenit şi ele, pe neaşteptate,
excedentare, în aceleaşi condiţii conjuncturale.
Este firesc să se constituie aici o piaţă a creditului cu funcţionare tipică,
zilnică, specifică unde apar:
– pe de o parte, băncile deficitare din compensaţie ca solicitanţi, şi
– pe de altă parte băncile excedentare de compensaţie, ca ofertanţi.
Astfel se va proceda la redistribuirea resurselor excedentare prin credite pe
termene foarte scurte şi scurte, în condiţii de piaţă:
– cu dobânzi negociate zilnic, funcţie de jocul cererii şi al ofertei;
– cu intermediari specifici denumiţi curieri;
– cu influenţa substanţială a Băncii de Emisiune care joacă adesea un rol
regulator.
Rolul Băncii de Emisiune este de a asigura o redistribuire a resurselor între
bănci, normală, fără tensiuni. Funcţie de această cerinţă şi funcţie de orientările
privind dezvoltarea economiei, Banca de Emisiune îşi va formula o proprie politică
monetară şi de credit, respectiv îşi propune să determine diminuarea sau
expansiunea creditului în economie.
Astfel, Banca de Emisiune poate să-şi exercite intervenţia sa în economie:
– fie prin nivelul dobânzii la care ea este dispusă să acorde credit, şi prin
care influenţează într-un sens evoluţia de piaţă a dobânzii;
– fie prin stabilirea unui anumit volum de credit care îl acordă economiei,
contribuind astfel la majorarea nivelului ofertei şi implicit la stabilirea unui preţ al
creditului, funcţie de oferta majorată şi nivelul dat al cererii.
Astfel rezultă că o parte importantă a creditelor contractate de bănci cu
partenerele lor (alte bănci comerciale sau Banca de Emisiune) sunt credite
decurgând din operaţiunile de plăţi dispuse de clienţi. Aceste credite devin necesare
pentru a asigura încheierea şi stingerea circuitelor de plăţi într-un moment dat (o zi
operativă) în economie.
În condiţiile în care toate datoriile între bănci determinate de stingerea
operaţiunilor de plăţi dispuse de client au fost acoperite, a fost parcursă o etapă
distinctă a raporturilor valorice între subiectele economice. Efectuarea, respectiv
stingerea plăţilor către diferiţi beneficiari, asigură acestora reconstituirea fondurilor
avansate pentru derularea proceselor de producţie şi distribuţie.

191
În acest cadru în care relaţiile de plăţi între subiecţii economici au fost
satisfăcute, ca o consecinţă a acoperirii datoriilor reciproce între bănci, întreaga
economie naţională este în măsură să iniţieze noi procese economice şi în
consecinţă noi plăţi, care vor avea o rezolvare succesivă similară şi care vor sprijini
şi facilita, în consecinţă, continuitatea proceselor economice.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Ilie Mihai, Operaţiuni de încasări şi plăţi – instrumente, modalităţi, tehnici,


Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004.
2. C. Basno, N. Dardac, Operaţiuni bancare. Instrumente şi tehnici de plată, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.
3. Gh. Manolescu, A. Diaconescu, Management bancar, Editura Fundaţiei România
de Mâine, Bucureşti, 2001.
4. M. Stoica, Management bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2000.
5. I. Trenca, Metode şi tehnici bancare, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2002.
6. P. Ungurean, Banking. Produse şi operaţiuni bancare, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 2001.

192
CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE
Conf. univ. dr. LUMINIŢA IONESCU

OBIECTIVE

Cursul de „Contabilitatea instituţiilor publice” se bazează pe noţiunile


acumulate de studenţi în anii anteriori, respectiv la disciplinele de Finanţe
Publice. Bazele Contabilităţii, Contabilitate Financiară etc. În condiţiile reformei
administraţiei publice din România, precum şi a procesului de amortizare
europeană, contabilitatea instituţiilor publice a devenit o problemă de actualitate.
Ca urmare, problematica contabilităţii instituţiilor publice a devenit o disciplină
complexă, care studiază particularităţi ale finanţării acestor instituţii atât din
surse interne, cât şi din surse externe.
Disciplina oferă, prin problematica abordată, informaţii despre structura
dărilor de seamă bugetare, disciplina bugetară, precum şi închiderea exerciţiului
bugetar. Cursul debutează prin prezentarea principalelor aspecte teoretice care
caracterizează mecanismul activităţii de finanţare a instituţiilor publice, pentru ca
ulterior să explice particularităţile sistemului contabil în sistemul bugetar.
Contabilitatea instituţiilor publice înregistrează întreaga mişcare de
mijloace materiale şi băneşti ce are loc în cadrul activităţii acestora. Pe această
bază ea este în măsură să furnizeze date operative periodice şi anuale asupra
mersului execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli.
În finalul cursului sunt prezentate tehnica inventarierii la instituţiile publice,
închiderea exerciţiului bugetar şi particularităţi ale dărilor de seamă ale
instituţiilor publice, precum şi noţiuni privind raportul de analiză al bilanţului
contabil la instituţiile publice.

1. BUGETUL PUBLIC ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE

Sfera de activitate care formează sistemul bugetar din România cuprinde:


învăţământul, sănătatea, cultura, apărarea ţării, justiţia, autoritatea publică,
protecţia mediului înconjurător, asistenţă şi protecţia socială, activităţi de interes
strategic, transporturi şi telecomunicaţii, cercetare ştiinţifică – iar această listă ar
putea continua.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice,
instituţiile publice cuprind: Parlamentul, Preşedenţia României, Guvernul,
ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi
locale, alte autorităţi publice, autoritatea judecătorească, precum şi instituţiile de
stat de subordonare centrală sau locală, indiferent de modul de finanţare a
activităţii acestora.
Conform acestei definiţii sunt considerate instituţii publice, a cele care
îndeplinesc următoarele trăsături:
– sunt instituţii ale statului de drept, care desfăşoară activitate politică sau
executivă, reprezentând puterea şi administraţia de stat în societate;
193
– sunt instituţii de stat care îşi desfăşoară activitatea în strânsă legătură cu
bugetul public, privind resursele financiare constituite în cadrul acestuia, la nivel
central, local sau prin fondurile speciale, pentru acoperirea cheltuielilor, pe
destinaţiile specifice stabilite prin clasificaţie bugetară.
Activitatea finanţelor publice cuprinde:
– elaborarea şi execuţia bugetului public naţional pe toate cele trei structuri
ale acestuia: bugetul administraţiei centrale de stat, bugetul asigurărilor sociale şi
bugetele locale;
– perceperea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale statului stabilite
prin lege;
– utilizarea mijloacele financiare aflate la dispoziţie instituţiilor publice
indiferent de nivelul de subordonare al acestora;
– controlul modului în care au fost utilizate mijloacele materiale şi băneşti
aparţinând instituţiilor publice.
Impozitele, taxele şi alte venituri ale statului, precum şi normele şi
normativele de cheltuieli pentru instituţiile publice se aprobă prin lege.
Guvernul elaborează proiectele bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale
de stat, bugetele fondurilor speciale, precum şi ale conturilor generale anuale de
execuţie ale acestora şi le supune spre aprobare Parlamentului, iar după aprobare
răspunde de realizarea prevederilor bugetare. De asemenea, guvernul exercită
conducerea generală a activităţii executive în domeniul finanţelor publice, în care
scop examinează periodic situaţia financiară pe economie, execuţia bugetului
public naţional şi a bugetelor fondurilor speciale, concomitent stabilind măsuri
pentru menţinerea sau îmbunătăţirea echilibrului bugetar după caz.
Ministerul Finanţelor Publice ia măsurile necesare pentru asigurarea
echilibrului bugetar şi aplicarea politicii financiare a statului, precum şi pentru
cheltuirea cu eficienţă a resurselor financiare.

1.1. Ordonatorii de credite şi atribuţiunile acestora


în domeniul financiar-contabil

Repartizarea şi utilizarea creditelor bugetare este în competenţa şi răspun-


derea ordonatorilor de credite.
Prin ordonator de credite se înţelege persoana împuternicită să
îndeplinească o funcţie de conducere într-un organ de stat, instituţie, etc., şi căreia
i s-a acordat dreptul de a dispune de creditele bugetare acordate.
Ordonatorii de credite pot fi: principali, secundari şi terţiari.
Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor
sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale sunt conducătorii autorităţilor
publice, miniştrii şi conducătorii celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale. La Camera Deputaţilor şi la Senat, ordonatorii
principali de credite sunt secretarii generali ai acestora.
Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea şi
repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor lor de drept.
Ordonatorii secundari sau terţiari de credite sunt conducătorii instituţiilor
publice cu personalitate juridică din subordinea ordonatorilor principali de
credite, finanţaţi din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din
bugetele fondurilor speciale.

194
Ordonatorii principali de credite:
• Repartizează creditele bugetare, aprobate prin bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, pe unităţi ierarhic
inferioare, în raport cu sarcinile acestora cuprinse în bugetele respective;
• Aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu.
Ordonatorii secundari de credite:
• Aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii şi a celor din bugetele
fondurilor speciale;
• Repartizează creditele bugetare aprobate pe unităţi ierarhic inferioare, ai
căror conducători sunt ordonatori de credite terţiari.
Ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost
repartizate numai pentru nevoile unităţilor pe care le conduc.
Ordonatorii principali, secundari şi terţiari au obligaţia de a angaja şi utiliza
creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate pentru
cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea
dispoziţiilor prevederilor legale.
Creditele bugetare, aprobate unui ordonator principal de credite prin legea
bugetară anuală nu pot fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor altui ordonator
principal de credite. Iar, cheltuielile aprobate la un capitol al clasificaţiei bugetare
nu pot fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor altui capitol.
Virările de credite bugetare între celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei
bugetare, care nu contravin legii bugetare anuale, sunt în competenţa fiecărui
ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi pentru bugetele unităţilor
subordonate şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor, începând cu
trimestrul al III-lea al anului financiar.
Alături de aceste responsabilităţi, Legea contabilităţii stabileşte o serie de
atribuţiuni pentru ordonatorii de credite cu privire la organizarea şi conducerea
contabilităţii pentru instituţiile publice.
Astfel, la art. 1 din Legea nr. 82/1991 se prevede obligativitatea organizării şi
conducerii contabilităţii de către instituţiile publice, întrucât la art. 2 lit. C) se
precizează că furnizarea informaţiilor financiar-contabile sunt” necesare stabilirii
patrimoniului naţional, execuţiei bugetului public naţional, precum şi a întocmirii
balanţelor financiare şi a bilanţului pe ansamblul economiei naţionale”.
De asemenea, la art. 11 al. 3 se precizează că răspunderea pentru organizarea
şi ţinerea contabilităţii, potrivit prevederilor legale revine „ordonatorului de credite
sau altei persoane care are obligaţia gestionării patrimoniului”.
De obicei, activitatea financiar-contabilă este organizată în compartimente
distincte, conduse de directorul financiar-contabil sau contabilul şef. Aceste
persoane trebuie să posede studii economice superioare. Prin excepţie, funcţiile
respective pot fi îndeplinite şi de persoane cu studii medii care au calificare
corespunzătoare în domeniu, cu avizul Ministerului Finanţelor, la solicitarea
justificată a ordonatorilor de credite.
La instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compar-
timente distincte sau care nu au personal angajat cu contract de muncă pentru
conducerea contabilităţii şi întocmirea dărilor de seamă contabile, ordonatorii de
credite vor dispune încadrarea de personal de specialitate prin încheierea de
convenţii civile, plata serviciilor urmând a se face din fondul de salarii prevăzut în
bugetele acestora şi în conformitate cu prevederile reglementărilor legale specifice
unităţilor respective.
195
2. PRINCIPII GENERALE ALE ORGANIZĂRII CONTABILITĂŢII
INSTITUŢIILOR PUBLICE

Contabilitatea instituţiilor publice este organizată în cadrul Ministerului


Finanţelor Publice şi a departamentelor sale subordonate şi include: operaţiuni
legate de realizarea şi executarea bugetului de stat, a bugetelor locale, a bugetului
asigurărilor sociale de stat; constituirea şi utilizarea mijloacelor extra-bugetare şi a
fondurilor cu destinaţie specială; administrarea datoriilor publice interne şi externe
precum şi alte operaţiuni financiare în numele organismelor administraţiei publice
centrale.
Ministerele, departamentele şi celelalte organisme ale administraţiei publice
centrale ai căror directori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum şi
instituţiile publice cu personalitate juridică şi subordonate acestora organizează şi
gestionează contabilitatea veniturilor colectate şi a cheltuielilor făcute conform
bugetului aprobat, a mijloacelor extra-bugetare şi a fondurilor cu destinaţie
specială.
Contabilitatea bugetelor locale este organizată şi gestionată la nivelul jude-
ţelor şi municipiului Bucureşti, a primăriilor, şi sectoarelor municipiului Bucureşti,
a oraşelor şi comunelor conform normativelor emise de Ministerul Finanţelor
Publice în vederea înregistrării operaţiunilor legate de:
a) veniturile colectate şi plăţile în cadrul implementării bugetelor locale şi a
fondurilor cu destinaţie specială constituite conform legii;
b) înregistrarea transferurilor din bugetul de stat şi fondul de trezorerie
constituit conform legii.
Ministerul Finanţelor Publice pregăteşte bilanţul întregii economii naţionale
în fiecare an.
Principalul obiect al bilanţului întregii economii naţionale este patrimoniul
naţional incluzând domeniul public şi cel privat, incluzând terenul, resursele
naturale, depozitele şi alte bunuri cu potenţial economic exprimat în bani.
Înregistrarea în unităţi naturale sau natural-convenţionale, după cum e cazul,
a terenurilor, pădurilor, depozitelor minerale folositoare şi a altor resurse naturale
ale solului şi subsolului va fi ţinută de organismele şi întreprinderile ce
administrează, exploatează şi folosesc bunurile respective.
Bilanţul întregii economii naţionale este prezentat Guvernului în acelaşi
moment cu contul general anual pentru implementarea bugetului de stat.
Principiile generale ale contabilităţii pentru instituţiile publice sunt
următoarele:
Principiul universalităţii
Principiul publicităţii
Principiul unităţii
Principiul recurenţei anuale
Principiul specializării bugetare
Principiul unităţii monetare

Principiul universalităţii
Veniturile şi cheltuielile vor fi în totalitate incluse în buget, în sume brute.
Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct către o anumită cheltuială bugetară,
exceptând donaţiile şi sponsorizările, care au destinaţii distincte stabilite.

196
Principiul publicităţii
Sistemul bugetar este deschis şi transparent, şi este realizat prin:
a) Dezbaterea publică a proiectelor de buget, când se aprobă aceste proiecte;
b) Dezbaterea publică a conturilor generale anuale pentru implementarea
bugetelor, când se aprobă aceste conturi;
c) Publicitatea în Monitorul Oficial al României, normele pentru aprobarea
bugetelor şi conturile generale anuale pentru executarea acestor bugete;
d) Mijloace ale mass-media, pentru distribuirea informaţiilor asupra
conţinutului bugetar, exceptând orice documente şi informaţii ce nu pot fi divulgate
conform legii.

Principiul unităţii
Veniturile şi cheltuielile bugetare vor fi trecute într-un singur document, în
vederea asigurării unei monitorizări şi folosiri eficiente a fondurilor publice.
Toate veniturile reţinute şi utilizate într-un sistem extra-bugetar, sub diverse
forme şi denumiri, vor fi introduse în bugetul de stat, urmând regulile şi principiile
respectivului buget.
Veniturile şi cheltuielile fondului special pentru dezvoltarea sistemului
energetic şi cele ale fondului special pentru drumuri publice vor fi introduse în
bugetul de stat ca venituri şi cheltuieli cu destinaţie specială, urmându-se regulile şi
principiile bugetare.
În scopul respectării principiilor bugetare, în termen de 3 ani de la intrarea în
vigoare a acestei legi, Guvernul va propune Parlamentului modificarea normelor
pentru anularea veniturilor şi cheltuielilor cu destinaţie specială incluse în bugetul
de stat.

Principiul recurenţei anuale


Veniturile şi cheltuielile bugetare vor fi aprobate prin lege pentru o perioadă
de un an, corespunzătoare exerciţiului bugetar.
Toate operaţiunile de încasare şi plăţi derulate în timpul anului bugetar într-
un cont de buget vor aparţine exerciţiului aferent pentru implementarea bugetului
respectiv.

Principiul specializării bugetare


Veniturile şi cheltuielile bugetare vor fi scrise şi aprobate în buget pe surse de
origine şi, respectiv, pe categorii de cheltuieli, clasificate după natura lor
economică şi destinaţia lor, conform clasificării bugetare.

Principiul unităţii monetare


Toate operaţiunile bugetare vor fi exprimate în moneda naţională.
Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de
autorizările conţinute în legi specifice şi în legile bugetare anuale.
Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în bugete şi nici angajată şi efectuată din
aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială. Nici o
cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţă şi plătită dacă nu este
aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare.

197
2.1. Planul de conturi al instituţiilor publice

Sistemul de conturi general actual utilizat în instituţiile publice este cel


introdus în anul 1984 cu modificările ulterioare, în conformitate cu precizările
Ministerului Finanţelor şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor nr. 324 din 21 decembrie 1984.
Planul de conturi specific instituţiilor publice se bazează pe principii de
clasificare si simbolizare ale sistemului zecimal. Acesta cuprinde 10 clase
simbolizate cu o cifra de la 0 la 9. Cele 10 clase de conturi sunt prezentate după
cum urmează:
– clasa 0 - mijloace fixe si terenuri
– clasa 1 - mijloace băneşti
– clasa 2 - decontări
– clasa 3 - fonduri
– clasa 4 - cheltuieli
– clasa 5 - venituri
– clasa 6 - materiale
– clasa 7 - finanţări şi credite bancare
– clasa 8 - investiţii
– clasa 9 - conturi în afara bilanţului
Clasa 0 „Mijloace fixe” asigură evidenţa mijloacelor fixe, precum şi
controlul asupra păstrării integrităţii lor. Totodată, conturile din această clasă
furnizează datele necesare pentru analiza dinamicii şi structurii mijloacelor fixe,
precum şi pentru stabilirea eficienţei folosirii lor în cadrul instituţiei.
Clasa 1 „Mijloace băneşti” cuprinde conturile cu ajutorul cărora se ţine
evidenţa mijloacelor băneşti ale instituţiilor publice, aflate în conturile de
disponibil deschise la bănci sau la trezorerie, precum şi în casieria proprie sau a
altor valori.
Clasa 2 „Decontări” cuprinde conturi specifice utilizate pentru ţinerea
evidenţei raporturilor reciproce de decontare între instituţia superioară şi instituţiile
subordonate finanţate din bugetele locale privind finanţarea bugetară, precum şi
evidenţa decontărilor cu debitorii şi creditorii instituţiilor bugetare şi activităţilor
autofinanţate.
Clasa 3 „Fonduri”. Cu ajutorul conturilor din această clasă se ţine evidenţa
surselor mijloacelor proprii ale instituţiei, precum şi a fondurilor cu destinaţie
specială.
Clasa 4 „Cheltuieli”. Cu ajutorul conturilor din această clasă, instituţiile
publice ţin evidenţa cheltuielilor efectuate pentru executarea acţiunilor cuprinse în
bugetele de venituri şi cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare.
Clasa 5 „Venituri” cuprinde conturile cu ajutorul cărora se ţine evidenţa
veniturilor realizate de instituţiilor publice pentru acoperirea cheltuielilor acestora,
a veniturilor obţinute din mijloacele activităţilor autofinanţate, precum şi a
veniturilor ce urmează a se încasa şi pentru care se creează debite.
Clasa 6 „Materiale” cuprinde conturile în care se înregistrează materialele
necesare activităţii instituţiei (medicamente, materiale sanitare, de întreţinere şi
gospodărie, alimente, furaje, materiale destinate procesului instructiv-educativ şi de
producţie a atelierelor şcolare sau al altor activităţi care funcţionează în cadrul
instituţiilor respective), materiale în prelucrare, obiecte de inventar de mică valoare
sau scurtă durată şi materiale şi obiecte de inventar aflate la terţi.
198
De asemenea, această clasă cuprinde conturile în care se înregistrează
animale tinere, animale la îngrăşat, animale pentru experienţă, păsările, coloniile de
albine, precum şi produsele obţinute în cadrul instituţiilor publice.
Clasa 7 „Finanţări şi credite bancare” cuprinde conturile cu ajutorul cărora
instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat ţin evidenţa plăţilor prevăzute în
bugetele de venituri şi cheltuieli, iar ordonatorii principali de credite finanţaţi din
bugetul local ţin evidenţa sumelor primite drept alimentare cu fonduri pentru
efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate.
De asemenea, această clasă cuprinde şi conturi în care se evidenţiază creditele
acordate de bănci instituţiilor publice, în conformitate cu prevederile legale.
Clasa 8 „Investiţii”. Cu ajutorul conturilor din această clasă se ţine evidenţa
finanţării, executării lucrărilor şi obiectivelor prevăzute în planul de investiţii al
instituţiei publice respective.
Clasa 9 „Conturi în afara bilanţului” cuprinde acele conturi de ordine şi
evidenţă, care prin conţinutul lor nu pot fi integrate în activul sau pasivul
bilanţului, deoarece valorile la care se referă nu constituie elemente patrimoniale.
Pentru conturile în afara bilanţului se foloseşte metoda de înregistrare în partidă
simplă, adică înregistrările se fac în debitul sau în creditul unui singur cont, fără
folosirea de conturi corespondente.

3. CONTABILITATEA FINANŢĂRII
ŞI A CHELTUIELILOR BUGETARE

Instituţiile publice sunt finanţate in fiecare an de la buget pe seama creditelor


bugetare aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli. In mod corespunzător căile
de finanţare a instituţiilor de la buget sunt diferite in funcţie de subordonarea lor.
Din punct de vedere al subordonării exista instituţii publice de subordonare
centrala si instituţii de subordonare locala. Conducătorii instituţiilor publice cu
personalitate juridica se numesc ordonatori de credite. Conducătorii instituţiilor
publice de subordonare centrala (spre ex. ministerele) poartă numele de ordonatori
de credite principali.
Deschiderea finanţării la nivelul ordonatorilor principali se realizează cu
documentul numit cerere pentru deschiderea de credite. Aici sunt precizate natura
si destinaţia creditului solicitat, valoarea creditului şi defalcarea acestuia pe
structura clasificaţiei bugetare. Pe verso se face o situaţie centralizatoare.
Pentru alimentarea conturilor ordonatorilor secundari si terţiari de credite,
ordonatorul principal elaborează dispoziţia bugetara în care precizează destinaţia
creditului, contul de disponibil din care sumele vor fi efectiv alocate, valoarea
finanţării şi momentul începând cu care se poate utiliza efectiv respectiva finanţare.
In cazul instituţiilor de subordonare centrală, acestea sunt finanţate pe calea
deschiderii de credite. De aceea, evidenţa contabilă a acestora are sarcina să
urmărească atât creditele bugetare aprobate instituţiilor publice de subordonare
centrală, cât şi modul in care aceste credite sunt repartizate unităţilor din subordine
acestora. Conducătorii acestor unităţi se numesc ordonatori secundari si terţiari.
Ordonatorii secundari de credite, aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele
proprii si a celor din bugetele fondurilor speciale, cu respectarea dispoziţiilor legale
si repartizează credite bugetare aprobate pe unităţi ierarhic inferioare, ai căror
conducători sunt ordonatorii terţiari de credite.

199
Ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost
repartizate numai pentru nevoile unităţilor pe care le conduc, potrivit prevederilor
din bugetele aprobate si in condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.

3.1. Contabilitatea finanţării ordonatorilor de credite


de la bugetul de stat

Operaţiunile caracteristice finanţării de la bugetul de stat pot fi delimitate in


două mari categorii:
– plăţi de casă efective;
– cheltuieli efective.
Plăţile de casă cuprind sumele pe care unităţile bancare le eliberează în
numerar sau le virează în contul altor unităţi, pe baza de cecuri, respectiv ordine de
plată primite de la instituţiile de stat. Instituţiile finanţate de la buget pot sa
efectueze plăţi de casă după deschiderea sau repartizarea prealabilă a creditelor
bugetare.
La nivelul instituţiilor de subordonare centrala se utilizează contul 700
„Finanţare de la buget privind anul curent”. În creditul contului se
înregistrează plăţile de casă pe măsura apariţiei acestora. Se mai poate credita la
sfârşitul anului, pentru închidere, cu soldul sau debitor, in cazul in care cheltuielile
efective depăşesc plăţile nete de casă efectuate in timpul anului. In debitul contului
se înregistrează sumele restituite in timpul anului din plăţile nete de casă neutilizate
integral, cu care se reconstituie creditele bugetare, iar la sfârşitul anului se
înregistrează soldul contului de cheltuieli bugetare şi în acelaşi timp soldul sau
creditor în situaţia în care plăţile nete de casă au depăşit cheltuielile efective în
timpul anului.
La nivelul planului de conturi acest cont se dezvoltă pe analitice în funcţie de
sursa de finanţare a instituţiei publice respective. Dezvoltarea în analitic se prezintă
după cum urmează:
700 Finanţarea de la buget privind anul curent
700.01 Finanţare de la bugetul de stat
700.02 Finanţarea de la bugetul local

Cheltuielile efective sunt acea categorie de mijloace bugetare reprezentând


consumuri de materiale, alimente, combustibil, salariile personalului, preţul de
înregistrare al obiectelor de inventar de scurta durata si mica valoare si al unor
mijloace fixe, procurate in executarea acţiunilor aprobate prin bugetele de venituri
si cheltuieli.
Operaţiunile de mai sus vor fi înregistrate cu ajutorul contului 410
„Cheltuielile instituţiei de la buget”. Acesta este un cont de activ. In debitul
contului sunt înregistrate consumurile de materiale, medicamente, salariile,
premiile si alte drepturi cuvenite pe baza statelor de salarii, contribuţia la
asigurările sociale, impozitul pe salarii, preţul de facturare al obiectelor de inventar
de mica valoare si scruta durata livrate de furnizori si al serviciilor prestate si
lucrărilor executate de aceştia. Cu ocazia închiderii sale la sfârşitul anului contul de
mai sus îşi transfera soldul in debitul contului 700 „Finanţare de la buget privind
anul curent”.
Încheierea execuţiei bugetului de stat se realizează astfel:

200
– în situaţia în care plăţile nete de casă sunt mai mari decât cheltuielile
efective are loc înregistrarea:
700.01 = %
Finanţare din bugetul 410
de stat Cheltuielile instituţiei de la buget
702
Finanţare din buget privind
anii precedenţi
– în situaţia în care plăţile nete de casă sunt mai mici decât cheltuielile
efective are loc înregistrarea:
% = 702
700.01 Finanţare din buget
Finanţare din bugetul de stat privind anii precedenţi
410
Cheltuielile instituţiei
de la buget

Prezentăm în cele ce urmează exemple de înregistrare ale operaţiunilor


prezentate mai sus:
– Înregistrarea plăţilor nete de casă reprezintă in acelaşi timp cheltuieli
efective;
410 = 700.01 1.000.000 lei
Cheltuielile instituţiei de la Finanţare din bugetul de
buget stat

– Înregistrare achiziţie carnete de numerar de la banca sau alte valori;


15 = 700.01 200.000 lei
Alte valori Finanţare din bugetul
de stat

– Înregistrarea sumelor plătite furnizorului pentru prestări de servicii,


executări de lucrări, livrări de materiale;
234 = 700. 01 800.000 lei
Furnizori Finanţare din bugetul de
stat

– Înregistrarea contribuţiei la asigurări sociale;


410 = 233 250.000 lei
Cheltuielile instituţiei Decontări cu asigurările
de la buget sociale

– Înregistrarea salariilor conform ştatelor de plată;


410 = 230 1.000.000 lei
Cheltuielile instituţiei Decontări cu salariaţii
de la buget
201
– Înregistrarea ridicărilor de numerar de la bancă;
13 = 700.01 500.000 lei
Casa Finanţare din bugetul de
stat
– Închiderea contului de cheltuieli bugetare la sfârşitul anului;
700.01 = 410 2.250.000 lei
Finanţare din bugetul Cheltuielile instituţiei
de stat de la buget
– Închiderea contului de finanţare bugetară la finele anului in situaţia în care
plăţile nete au fost mai mari decât cheltuielile efective;
700.01 = 702 250.000 lei
Finanţare din bugetul Finanţare din buget
de stat privind anii precedenţi

410 700.01
1.000.000 1.000.000
250.000 200.000
1.000.000 800.000
500.000

4. CONTABILITATEA MIJLOACELOR FIXE

Prin mijloc fix se înţelege obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează


ca atare şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
− Are o valoarea de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a
guvernului. Această valoare se actualizează periodic în funcţie de indicele de
inflaţie. Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un
singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului
corp, lot sau set.
− Are durată normală de utilizare mai mare de un an. Duratele normale de
funcţionare, precum şi clasificaţia mijloacelor fixe se aprobă prin hotărâre de
Guvern. La determinarea lor se ţine seama de parametrii tehnico-economici stabiliţi
de proiectanţi şi producători prin cărţile sau documentaţiile tehnice ale mijloacelor
fixe respective, precum şi de efectele uzurii morale. Aceste durate se revizuiesc
periodic, dar nu mai târziu de 5 ani.
Activele fixe sunt evidenţiate în contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice
de gradul II, corespunzătoare următoarelor categorii: terenuri, amenajări de
terenuri, construcţii etc. Astfel în contabilitatea instituţiilor publice se utilizează
următoare conturi:
011 „Terenuri”
012 „Amenajări de terenuri”
013 „Active fixe corporale” etc.
Activele fixe corporale şi activele fixe necorporale aflate în patrimoniul
insituţiilor publice se amortizează utilizând metoda amortizării liniare. Amortizarea
anuală se calculează prin aplicarea cotei de amortizare(CA) la valoarea de intrare a
activelor fixe corporale si necorporale. Amortizarea se înregistrează lunar în contul
202
de cheltuieli corespunzător sursei de finanţare a activelor fixe, titlul 70 “Cheltuieli
de capital”.
Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie, în concesiune sau în
folosinţă gratuită, se calculează de către instituţiile publice care le au în patrimoniu.
În contabilitatea instituţiilor publice se utilizează următoarele conturi:
04 „Amortizări privind activele fixe necorporale”
05 „Amortizări privind activele fixe corporale”.

Contul 04 „Amortizări privind activele fixe necorporale”


Cu ajutorul acestui cont, instituţiile publice înregistrează amortizarea
activelor fixe necorporale, care potrivit legii se supun amortizării. Este un cont de
pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare în contabilitate a activelor fixe
necorporale. În creditul contului se înregistrează începând cu data de 1 ianuarie
2004 amortizarea activelor fixe necorporale iar în debit valoarea amortizării
activelor fixe necorporale ieşite din patrimoniu. Soldul creditor reprezintă
amortizarea activelor fixe necorporale existente în patrimoniu. Se detaliază pe
conturi sintetice de gradul II pe categorii de active fixe necorporale, astfel:
041 „Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare”;
042 „Amortizarea brevetelor, certificatelor de înregistrare, mărcilor şi altor
titluri de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală, licenţelor şi altor
valori similare”;
043 „Amortizarea altor active fixe necorporale”.

Contul 05 „Amortizări privind activele fixe corporale”


Cu ajutorul acestui cont, instituţiile publice înregistrează amortizarea acti-
velor fixe corporale, care potrivit legii se supun amortizării. Este un cont de pasiv,
rectificativ al valorii de înregistrare în contabilitate a activelor fixe corporale. În
creditul contului se înregistrează începând cu data de 1 ianuarie 2004 amortizarea
activelor fixe corporale, iar în debit se înregistrează valoarea amortizată a activelor
fixe corporale ieşite din patrimoniu. Soldul creditor reprezintă amortizarea
activelor fixe corporale existente în patrimoniu. Se dezvoltă în conturi sintetice de
gradul II pe categorii de active fixe corporale, astfel:
051 „Amortizarea construcţiilor”;
052 „Amortizarea echipamentelor tehnologice”;
053 „Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi
reglare”;
054 „Amortizarea mijloacelor de transport”;
055 „Amortizarea animalelor şi plantaţiilor”;
056 „Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protecţie ale valorilor umane şi materiale şi altor active corporale”

În contabilitatea instituţiilor publice au loc următoarele înregistrări aferente


cheltuielilor cu amortizarea activelor fixe necorporale:
% = 04 „Amortizări privind activele
410 „Cheltuielile instituţiei publice fixe necorporale”
finanţate de la buget”
411 „Cheltuieli din credite externe”
203
420 „Cheltuielile instituţiei publice
finanţate din venituri proprii”
421 „Cheltuieli din fonduri cu
destinaţie specială” etc. (titlul
70 „Cheltuieli de capital”)

şi similar cu înregistrarea cheltuielilor aferente amortizării activelor fixe


corporale:
% = 05 „Amortizări privind activele fixe
410 „Cheltuielile instituţiei publice corporale”
finanţate de la buget”
411 „Cheltuieli din credite externe”
420 „Cheltuielile instituţiei publice
finanţate din venituri proprii”
421 „Cheltuieli din fonduri cu
destinaţie specială” etc. (titlul
70 „Cheltuieli de capital”)

4.1. Operaţiuni privind intrările de mijloace fixe

De regulă, intrarea mijloacelor fixe în patrimoniu se poate face:


1 – Prin achiziţionare de la terţi
2 – Donaţii
3 – Primirea în regim de leasing financiar
4 – Din producţie proprie
5 – Diferenţe din reevaluare

În mod obişnuit, la nivelul instituţiilor publice deosebim aceleaşi modalităţi


de ieşire a mijloacelor fixe din patrimoniu ca si la agenţii economici.
1 - Ieşiri din patrimoniul instituţiei publice a activelor fixe corporale
amortizate integral
2 - Ieşiri din patrimoniul instituţiei publice a activelor fixe corporale
neamortizate integral
Monografia principalelor operaţiuni privind înregistrarea
în contabilitate a intrărilor de mijloace fixe
Nr. Explicaţie Cont Cont Valoarea de înregistrare
crt. debitor creditor în contabilitate
1 Achiziţionare de la 011, 012, 013 234.02 - cu valoarea de înregistrare
terţi în contabilitate
2. Primirea prin donaţie 011, 012, 013 % - cu val. de înreg. în ctb
337, 528, 702 - ca val. neamortizată
3. Primirea în regim de 013 231 - cu val de înreg. conform
leasing financiar contractului
4. Realizarea din 012, 013 337, 528, 702 -cu costul de producţie
producţie proprie
5. Diferenţe din 011, 012, 013 305 -cu plusul de valoare dintre
reevaluare valoarea contabilă actua-
lizată şi valoarea de
înregistrare
204
Monografia principalelor operaţiuni privind înregistrarea
în contabilitate a ieşirilor de mijloace fixe
Nr. Explicaţie Cont Cont Valoarea de
crt. debitor creditor înregistrare în
contabilitate
1 Ieşirea din patrimoniu şi 05 012, 013 - cu valoarea de intrare
scoaterea din evidenţă a amortizată integral
activelor fixe corporale
amortizate integral
2. Ieşirea din patrimoniu şi % 012, 013 - cu val. de înreg. în ctb
scoaterea din evidenţă a 05 - cu val. amortizată
activelor fixe corporale 410, 420 - cu valoarea
neamortizate integral 421, neamortizată
411

5. CONTABILITATEA STOCURILOR

La nivelul instituţiilor publice se remarcă un consum însemnat de materiale.


Aprovizionarea cu elemente de stocuri trebuie sa tina seama de execuţia bugetara,
în special de defalcarea creditelor bugetare pe trimestre astfel încât sa se asigure o
continuitate a desfăşurării activităţii fără sa se constituie stocuri mai mari decât
cele normate si deci sa se imobilizeze inutil fondurile băneşti.
Evaluarea stocurilor se realizează in funcţie de momentul producerii, astfel:
– la intrare in patrimoniu;
– la cost de achiziţie, când provine prin achiziţie;
– la preţ standard(prestabilit), când se achiziţionează de pe piaţa libera;
– la preţ de catalog, când elementele de stoc sunt obţinute din producţie
proprie;
– la ieşire din patrimoniu; potrivit metodei epuizării succesive a loturilor cu
variantele:
– FIFO ( first imput-first output)
– NIFO (next imput-first output)
– LIFO (last imput-first output)
– preţ prestabilit
Din punct de vedere al contabilităţii sintetice evidenţa materialelor se
realizează cu ajutorul Contului: 600 – „MATERIALE”. Acest realizează nu numai
evidenţa stocurilor de materiale ci şi a mişcării acestora în gestiunile instituţiei.
Este un cont de activ. În debitul său se înregistrează materialele intrate în
magazie (locuri de depozitare) provenite din aprovizionări sau alte surse (mijloace
fixe scoase din funcţiune, plusuri de inventar, etc.), iar în credit materialele
eliberate pentru consum sau alte destinaţii, precum şi cele constatate lipsă la
inventariere sau declasate. Soldul contului reprezintă valoarea materialelor aflate în
magazie la un moment dat.
Operaţiuni aferente intrărilor de materiale
1. Achiziţie de la furnizori (finanţare de la buget)
600 = 234 – cu valoarea
Materiale Furnizori materialelor achiziţionate
205
2. Intrare de materiale prin transfer:
600 = 213 – cu valoarea materialelor
Materiale Alte decontări intrate prin transfer

3. Plusuri constatate la inventar:


600 = 410 – cu plusurile de inventar
Materiale Cheltuieli ale
instituţiei de la buget

4. Înregistrarea de materiale din casarea mijloacelor fixe sau a obiectelor de


inventar cu scopul de a fi vândute:
600 = 531 – valoarea materialelor
Materiale Venituri de realizat obţinute

5. Obţinere de materiale din producţie proprie


600 = 531 – cu valoarea
Materiale Venituri de realizat materialelor realizate
sau

600 = 531 – valoarea materialelor


Produse Venituri de realizat obţinute

Operaţiuni privind ieşirile de materiale


În mod generic, ieşirile de materiale se pot realiza prin următoarele tipuri de
operaţii economice:
1. Consumul efectiv al materialelor:
410 = 600 – cu valoarea
Cheltuieli ale Materiale materialelor consumate
instituţiei de la buget

2. Înregistrarea de minusuri imputabile:


220 = 600 – minusurile imputate
Debitori Materiale

3. Vânzarea de materiale către terţi:


220 = 600 – cu suma materialelor
Debitori Materiale vândute
sau
225 = 600 – cu suma materialelor
Clienţi Materiale vândute

4. Pierderi din calamitaţi (se efectuează direct finanţarea din anul precedent):
702 = 600 – cu valoarea pierderilor
Finanţare de la buget Materiale înregistrate
privind anii precedenţi
206
5.1. Contabilitatea obiectelor de inventar

Fac parte din categoria obiectelor de inventar tot ce înseamnă:


echipament de lucru, de protecţie;
material sportiv;
instrumente si dispoziţii speciale;
lenjeria şi accesoriile de pat (pături, saltele, cearşafuri);
echipamentul salvamont, inclusiv schiuri, bocanci, echipamentul şi unifor-
mele de serviciu care rămân în gestiunea instituţiilor, echipamentul ce se acordă
copiilor din casele de copii, elevilor, studenţilor, asistaţilor şi altor persoane;
benzile de casetofon folosite în unităţile de învăţământ, cultură etc.,
precum şi sculele şi instrumentele folosite în ateliere.
Deoarece evidenţa obiectelor de inventar trebuie să reflecte starea contabilă şi
valorică a acestora, precum şi locul unde se află, evidenţa contabilă se va realiza cu
ajutorul conturilor:
– Contul 602 – „OBIECTE DE INVENTAR IN MAGAZIE” este un cont de
activ. In Debitul contului se înregistrează valoarea de înregistrare a obiectelor de
inventar intrate in patrimoniu si depozitate. In Creditul contului se înregistrează
obiectele de inventar date in folosinţa efectiva. Soldul contului reprezintă valoarea
obiectelor de inventar aflate în stoc la preţ de înregistrare.
– Contul 603 – „OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINŢA” este un cont de
activ.
Cu ajutorul acestuia se ţine evidenţa obiectelor de inventar de mică valoare
sau scurtă durată, aflate în folosinţa instituţiilor publice. De asemenea, în acest cont
se înregistrează baracamentele şi amenajările provizorii la preţuri de deviz, precum
şi lucrările de organizare a şantierelor de natura construcţiilor provizorii.
In Debitul contului se înregistrează valoarea de înregistrare a obiectelor de
inventar aflate in utilizare, iar in Creditul contului obiectele de inventar clasate
(scoase din uz). Soldul contului reflectă valoarea obiectelor de inventar în folosinţă
la preţ de înregistrare.
Pentru evidenţierea sursei de provenienţa a fost creat Contul 311 – „FONDUL
OBIECTELOR DE INVENTAR” cu funcţie contabilă de pasiv. În Creditul contului
valoarea obiectelor de inventar intrate in patrimoniu prin diverse modalităţi, iar în
Debitul contului se înregistrează diminuarea surselor ca urmare a scoaterii din uz
sau transferării obiectelor de inventar. Soldul contului reprezintă sursele obiectelor
de inventar.

6. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU TERŢI

Decontările instituţiilor publice privesc două mari categorii de relaţii şi


anume:
1. relaţii de decontare cu terţe persoane juridice( din afara instituţiilor), având
calitatea de instituţii superioare şi/sau instituţii subordonate privind finanţarea
bugetară, respectiv de la care primesc sau cărora le repartizează mijloace băneşti
aprobate prin buget. Tot aici se includ şi relaţiile de decontare cu terţii debitori sau
creditori persoane juridice având calitatea de clienţi sau diverşi debitori
reprezentând creanţe de încasat rezultate în urma activităţii instituţiei publice,

207
precum şi relaţii de decontare cu terţii creditori din afara instituţiei în calitatea
acestora de furnizori de bunuri şi servicii, lucrări executate, etc.
2. relaţii de decontare în cadrul instituţiei publice privind drepturile şi
obligaţiile evaluate în bani dintre instituţia publică şi personalul angajat pe baza
contractelor individuale de muncă sau pe baza convenţiilor civile de prestări
servicii, încheiate conform prevederilor legale în vigoare.

6.1. Contabilitatea decontărilor de natura creanţelor

La nivelul instituţiilor publice aceste decontări sunt fie decontări rezultând in


cadrul relaţiilor cu ordonatorii de credite subordonaţi ce sunt cunoscute sub
denumirea de decontări interne, fie decontări cu terţii care pot avea mai multe
cauze, cum ar fi:
– acordarea de avansuri spre decontare
– descoperirea unor lipsuri in gestiune
– imputaţii înregistrate pe baza deciziei de imputare
– vânzarea de bunuri aparţinând instituţiei publice, etc.
Toate aceste creanţe sunt evidenţiate cu ajutorul contului sintetic de gradul I
22 „DECONTARI CU TERTII DEBITORI”, iar în cadrul acestuia se utilizează
contul sintetic de gradul II 220 - „DEBITORI”.

6.2. Particularităţi privind decontările cu clienţii

Ca şi agenţii economici, instituţiilor publice au relaţii de natură contractuală


cu clienţii interni şi externi evidenţiate prin intermediul contului 225 „Clienţi”. Cu
ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu clienţii pentru produsele
vândute, serviciile prestate, facturate, precum şi a materialelor rezultate din
declasarea bunurilor, scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi a celorlalte
materiale în condiţiile legii.
Contul 225 „Clienţi” are funcţiune contabilă de activ. În debitul contului se
înregistrează sumele datorate de clienţi pe baza facturilor privind livrarea
produselor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor. În creditul contului se
înregistrează sumele încasate de la aceştia. Are sold final debitor şi reflectă
mărimea sumelor datorate de clienţi.

6.3. Contabilitatea decontărilor de natura datoriilor

Instituţiile publice înregistrează o serie de categorii de decontări de natura


datoriilor („creditori”) care pot îmbrăca următoarele forme:
1. decontări cu salariaţii;
2. decontări cu bugetul statului;
3. decontări cu alte organisme publice;
4. decontări cu bursierii şi doctoranzii;
5. decontări cu furnizorii.
Evidenţa contabilă se realizează cu ajutorul contului sintetic de gradul I 23 -
„DECONTARI CU TERŢII CREDITORI”, dezvoltat pe conturi sintetice de gradul II
in funcţie de natura creanţelor.

208
6.4. Contabilitatea decontărilor cu salariaţii

Decontările cu salariaţii sunt evidenţiate prin intermediul contului 230


„Decontări cu personalul”.
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu personalul unităţii
pentru drepturile de retribuţii( inclusiv premiile de orice fel) cuvenite acestuia.
Retribuţiile plătite ca avans în prima chenzină se înregistrează în debitul acestui
cont, urmând a fi reţinute din retribuţiile cuvenite pentru luna respectivă.
Retribuţiile neridicate în termen se transferă în creditul contului 231
„Creditori” prin debitarea contului 230 „Decontări cu personalul”, iar sumele
respective se depun la bancă, urmând a fi ridicate cu ocazia plăţii lor.
Contabilitatea analitică se asigură pe baza statelor de retribuţii.
Contul 230 „Decontări cu personalul” este un cont de pasiv. În creditul
contului se înregistrează retribuţiile şi alte drepturi de personal, rezultate din statele
de retribuţii, iar în debit, sumele plătite efectiv, precum şi reţinerile din retribuţii
(avansurile chenzinale, chiriile, propriile etc.). Soldul creditor al contului reprezintă
sumele datorate personalului, rămase neachitate la sfârşitul lunii.
Contul 230 „Decontări cu personalul” se creditează prin debitul conturilor:
– 410 „Cheltuielile instituţiei”, la finele lunii, cu retribuţiile, premiile şi alte
drepturi cuvenite personalului pe baza statului de salarii;
– 420 „Cheltuielile activităţii autofinanţate”, la finele lunii, cu retribuţiile,
premiile şi alte drepturi cuvenite personalului pe baza statului de salarii;
Contul 230 „Decontări cu personalul” se debitează prin creditul conturilor:
– 13 „Casa”, cu sumele plătite în numerar personalul instituţiei, reprezentând
retribuţii şi alte drepturi cuvenite;
– 220 „Debitori”, cu sumele reţinute în caz imputaţiilor prin statul de salarii;
– 231 „Creditori”, cu sumele reţinute prin statul de salarii, în favoarea altor
instituţii publice pentru alte servicii prestate, cu drepturile salariale neridicate la
termen, sau cu alte sume reţinute în baza titlurilor executorii în favoarea altor
instituţii publice sau persoane fizice;
– 233 „Decontări privind asigurările sociale”, cu contribuţia pentru pensia
suplimentară, reţinută din retribuţii.
La nivelul instituţiilor publice salariile neridicate vor fi evidenţiate prin
contul 231 „CREDITORI”. La sfârşitul anului instituţiile publice vor depune
contravaloarea chenzinei a II-a şi alte drepturi neridicate în luna decembrie, într-un
cont distinct de depozit, contul 110 - „CONT DE DISPONIBILITĂŢI PENTRU
SUME DE MANDAT ŞI SUME IN DEPOZIT”. Acest fapt este generat de
retragerea din oficiu de către buget a disponibilităţilor băneşti existente în cont şi a
creditelor bugetare repartizate şi neutilizate.

6.5. Contabilitatea decontărilor cu bugetul de stat

Totalitatea obligaţiilor instituţiilor publice fata de bugetul de stat sunt


evidenţiate cu ajutorul contului 232 „DECONTARI CU BUGETUL DE STAT”, se
va dezvolta pe analitice funcţie de natura obligaţiilor (impozit pe salarii, pe profit,
vărsăminte de efectuat la buget, alte impozite si taxe).
Cu ajutorul acestui cont se ţine contabilitatea decontărilor cu bugetul statului
pentru veniturile încasate de către instituţiile de stat care, potrivit normelor în
vigoare, se varsă la bugetul statului cum sunt:
209
♦ impozitul pe salarii;
♦ veniturile instituţiilor publice ce se cuvin bugetului statului;
♦ penalităţi aplicate pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor
datorate statului;
♦ sumele datorate creditorilor care nu se mai plătesc acestora după expirarea
termenului legal de prescripţie;
♦ sumele încasate din imputaţii privind lipsuri în gestiune la materiale şi
obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată, procurate din anii precedenţi;
♦ diferenţa dintre valoarea de înregistrare şi sumele trecute în sarcina
persoanelor vinovate pentru lipsuri la valorile materiale, precum şi valoarea
mijloacelor fixe imputate;
♦ plusuri de numerar constatate cu ocazia verificării casieriei;
♦ cu taxa pe valoarea adăugată datorată de subunităţi şi activităţile
economice ale instituţiilor publice fără personalitate juridică, care desfăşoară
activităţi pentru care datorează TVA.
Contul 232 Decontări cu bugetul de stat este un cont de pasiv. În creditul
acestui cont se înregistrează sumele datorate bugetului de stat. În debit se
înregistrează sumele datorate bugetului de stat, în conturile deschise la trezoreriile
teritoriale ale finanţelor publice potrivit clasificaţiei bugetare pentru fiecare sursă
de venituri.
Soldul creditor reprezintă sumele datorate bugetului statului şi neachitate de
instituţiile publice.
În planul de conturi, contul 232 Decontări cu bugetul de stat se desfăşoară pe
următoarele analitice:
♦ 232.01. Decontări privind impozitul pe salarii
♦ 232.09. Decontări privind alte impozite şi taxe
♦ 232.33. TVA de plată
♦ 232.34. TVA de recuperat
♦ 232.35. TVA neexigibilă

6.6. Contabilitatea decontărilor cu furnizorii

Pentru evidenţa datoriilor comerciale specifice instituţiilor publice se va utiliza


contul 234 Furnizori.
Contul 234 Furnizori este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se
înregistrează sumele datorate furnizorilor în baza facturilor emise de aceştia şi a
notelor de recepţie şi constatare de diferenţe (NRCD) pentru bunuri, care constituie
document primar obligatoriu pentru confirmarea primirii bunurilor în cantităţile şi
calitatea comandate. În situaţiile în care sunt diferenţe dintre cantităţile facturate faţă
de cale primite, preţuri în afara înţelegerilor dintre părţi, erori de calcul la facturi etc.,
recepţia se va face pe realitate şi se va încunoştinţa în cel mai scurt termen furnizorul
(potrivit contractului dintre părţi). În debitul contului se înregistrează sumele plătite
din disponibilităţile băneşti ale instituţiei aflate în conturile de la trezoreria teritorială a
finanţelor publice.
Atât pentru intrările de bunuri recepţionate de la furnizori, cât şi pentru plăţile
acestora este recomandat ca în cadrul fişei fiecărui furnizor să se urmărească pe
număr de factură, prin înscrierea acestora în fişa analitică a fiecărui furnizor. Soldul
contului reflectă sumele datorate furnizorilor.

210
Potrivit planului de conturi contabilitatea furnizorilor se grupează în două
analitice:
234.01 Furnizori pentru activitatea curentă
234. 02 Furnizori şi antreprenori pentru investiţii
Exemplificăm înregistrări contabile privind contul 234 „Furnizori” la o
instituţie publică:
♦ Se înregistrează obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată
primite de la furnizori la valoarea de intrare în sumă de 500.000 lei, servicii
prestate şi lucrări executate de 350.000 lei şi mijloace fixe procurate ( un
autoturism) în valoare de 41.000.000 lei.
410 = 234.01 850.000 lei
Cheltuielile instituţiei Furnizori pentru
de la buget activitatea curentă
sau
420
Cheltuielile instituţiilor
publice finanţate din
venituri extrabugetare
sau
Cheltuielile din fonduri
cu destinaţie specială

7. CONTABILITATEA VENITURILOR INSTITUŢIILOR PUBLICE

Contabilitatea veniturilor bugetare se conduce pe categorii de venituri,


potrivit anexelor la Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice (partea de
venituri), aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.394/1995, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale şi locale care gestionează, potrivit legii, veniturile
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate au obligaţia organizării şi
conducerii contabilităţii drepturilor constatate.
Drepturile constatate şi veniturile încasate reprezentând impozite, taxe,
contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora,
respectiv dobânzi, penalităţi şi penalităţi de întârziere.
Dacă un venit bugetar urmează a fi încasat în tranşe succesive în cursul
exerciţiului bugetar curent sau al mai multor execuţii bugetare, aceasta se
înregistrează în contabilitate în momentul datorării cu întreaga sumă.
În cazul încasărilor fără debit, dreptul constatat este egal cu suma din
documentul de plată.

7.1. Veniturile bugetare se contabilizează pentru fiecare buget de


următoarele autorităţi publice centrale şi locale, denumite potrivit legii creditori
bugetari, după cum urmează:
a. Ministerul Finanţelor Publice, pentru veniturile bugetului de stat, prin
unităţile sale teritoriale unde contribuabilii sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de
impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, precum şi unităţile vamale
pentru obligaţiile datorate în vamă.

211
b. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin:
– Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi casele
judeţene de pensii, respectiv Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, pentru
bugetul asigurărilor sociale de stat;
– Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi agenţiile judeţene
pentru ocuparea forţei de muncă, pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj.
c. Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin:
– Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru bugetul Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate;
– Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei
Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, pentru bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate;
– Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transpor-
turilor şi Locuinţei, pentru bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate.
d. Unităţile administrativ-teritoriale, respectiv primăriile comunale,
orăşeneşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru bugetele locale.
Contabilitatea operaţiunilor privind constatarea şi încasarea veniturilor
bugetare se organizează şi se conduce în cadrul compartimentului de contabilitate
existent sau în alte compartimente create special pentru evidenţa contabilă a
veniturilor bugetare.
Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor
bugetare revine ordonatorului de credite.
Contabilitatea veniturilor instituţiilor publice se conduce cu ajutorul
conturilor din clasa 5 „Venituri” din planul de conturi. Aceste conturi evidenţiază
veniturile realizate de instituţiile publice pentru acoperirea cheltuielilor acestora,
respectiv venituri obţinute din mijloacele activităţilor autofinanţate, precum şi a
veniturilor ce urmează a se încasa şi pentru care se creează debite.
Din această clasă cele mai importante conturi utilizate de instituţiile publice sunt:
Contul 501 „Veniturile bugetului de stat”
Contul 531 „Venituri de realizat”
Contul 501 „Veniturile bugetului de stat”
Cu ajutorul acestui cont organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice ţin evidenţa veniturilor încasate din impozite, taxe, contribuţii şi alte
venituri ale bugetului de stat, pe structura clasificaţiei bugetare. Contul 501
„Veniturile bugetului de stat” este un cont de pasiv. În creditul contului se
înregistrează sumele încasate reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte
venituri ale bugetului de stat, iar în debit, sumele restituite sau rambursate, sume
încasate necuvenit, precum şi, la sfârşitul anului, totalul veniturilor încasate pentru
închiderea contului. Soldul creditor al contului reprezintă veniturile bugetului de
stat încasate la un moment dat.
În contabilitatea instituţiilor au loc următoarele înregistrări contabile:

212
1. Evidenţierea sumelor reprezentând venituri ale bugetului de stat
531 = 501 – cu sumele încasate
„Venituri de realizat” „Veniturile bugetului de stat”
2. Efectuarea viramentului pentru veniturile încasate
501 = 101 – cu sumele încasate
„Veniturile bugetului „Disponibil al bugetului de stat
de stat” la trezoreria statului”
3. Rambursarea sumelor pentru TVA, accize şi impozit pe venitul global
501 = 231.31 – cu sumele de rambursat
„Veniturile bugetului „Creditori ai bugetului
de stat” de stat”

Contul 531 „Venituri de realizat”


Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari care gestionează veniturile
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor
pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau
bugetelor locale, după caz, ţin evidenţa veniturilor de realizat din impozite, taxe,
contribuţii, amenzi şi alte sume potrivit legii.
Contul 531 „Venituri de realizat” este un cont de pasiv. În creditul contului
se înregistrează veniturile de realizat din sume datorate de contribuabili, iar în
debit, sumele încasate, respectiv diminuările în condiţiile legii.
Contul 531 „Venituri de realizat” se desfăşoară în conturi analitice cu
funcţiune de conturi sintetice de gradul II astfel:
– 531.31 „Venituri de realizat ale bugetului de stat”;
– 531.32 „Venituri de realizat ale bugetului local”;
– 531.33 „Venituri de realizat ale bugetului asigurărilor sociale de stat”;
– 531.34 „Venituri de realizat ale bugetului asigurărilor pentru şomaj”;
– 531.35 „Venituri de realizat ale bugetului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate”.

În contabilitatea instituţiilor au loc următoarele înregistrări contabile:


1. Înregistrarea sumelor datorate de contribuabili
220 = 531 – cu sumele datorate
„Debitori” „Venituri de realizat”
2. Înregistrarea sumelorcuprinse în facturile emise pentru vânzarea
bunurilor supuse executării silite
225 = 531 – cu sumele facturate
„Clienţi” „Venituri de realizat”
3. Evidenţierea sumelor de restituit, potrivit legii, la cererea
contribuabilului sau din oficiu
336 = 531 – cu sumele de restituit
„Veniturile bugetului „Venituri de realizat”
asigurărilor pentru şomaj”
213
4. Evidenţierea sumelor de restituit, potrivit legii, la cererea
contribuabilului sau din oficiu
379 = 531 – cu sumele de restituit
„Veniturile Fondului „Venituri de realizat”
naţional unic de asigurări
sociale de sănătate”

5. Evidenţierea sumelor de restituit, potrivit legii, la cererea


contribuabilului sau din oficiu
500 = 531 – cu sumele de restituit
„Veniturile curente „Venituri de realizat”
ale bugetului local”

6. Evidenţierea sumelor de restituit, potrivit legii, la cererea


contribuabilului sau din oficiu
501 = 531 – cu sumele de restituit
„Veniturile bugetului „Venituri de realizat”
de stat”

7. Evidenţierea sumelor de restituit, potrivit legii, la cererea


contribuabilului sau din oficiu
504 = 531 – cu sumele de restituit
„Veniturile bugetului „Venituri de realizat”
asigurărilor sociale de stat”

8. Evidenţierea sumelor încasate, reprezentând venituri ale bugetului


asigurărilor pentru şomaj
531 = 336 – cu sumele încasate
„Venituri de realizat” „Veniturile bugetului asigurărilor
pentru şomaj”

9. Evidenţierea sumelor încasate, reprezentând venituri ale bugetului


Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
531 = 379 – cu sumele încasate
„Venituri de realizat” „Veniturile Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate”

10. Evidenţierea sumelor încasate, reprezentând venituri ale bugetului local


531 = 500 – cu sumele încasate
„Venituri de realizat” „Veniturile curente ale bugetului local”

11. Evidenţierea sumelor încasate, reprezentând venituri ale bugetului


de stat
531 = 501 – cu sumele încasate
„Venituri de realizat” „Veniturile bugetului de stat”
214
12. Evidenţierea sumelor provenite din încasarea veniturilor bugetului
asigurărilor sociale de stat
531 = 504 – cu sumele încasate
„Venituri de realizat” „Veniturile bugetului asigurărilor
sociale de stat”

Evidenţa debitorilor se organizează analitic cu ajutorul conturilor în afara


bilanţului, conturi cuprinse în clasa 9. Între acestea cele mai utilizate sunt:
Contul 931 „Valori materiale supuse sechestrului”
Contul 932 „Garanţii depuse pentru sume contestate”
Contul 933 „Garanţii depuse pentru înlesniri acordate”
Contul 934 „Înlesniri la plata creanţelor bugetare”
Contul 935 „Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea silită”
Contul 936 „Garanţii legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a
executării silite prin decontare bancară”
În cele ce urmează este prezentată funcţiunea acestor conturi:
Contul 931 „Valori materiale supuse sechestrului”
Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari ţin evidenţa bunurilor sechestrate
ca măsură asigurători dispusă prin procedură administrativă, precum şi ca
modalitate de executare silită, în condiţiile legii. Contabilitatea analitică se ţine pe
fiecare debitor, separat pentru bunuri imobile şi bunuri mobile supuse sechestrului.
În debitul contului se înregistrează bunurile sechestrate, potrivit legii, iar în
credit, ridicarea sechestrului, dacă obligaţia bugetară a fost stinsă prin una dintre
modalităţile prevăzute de lege, sumele încasate din valorificarea bunurilor
sechestrate au fost încasate sau bunurile imobile supuse executării silite au fost
trecute în proprietatea publică a statului. Soldul debitor al contului reprezintă
bunurile sechestrate de către creditorul bugetar la un moment dat.
Contul 932 „Garanţii depuse pentru sume contestate”
Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari ţin evidenţa garanţiilor constituite
de debitorii care solicită suspendarea obligaţiei de plată până la soluţionarea
contestaţiei, potrivit legii. Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare debitor.
În debitul contului se înregistrează garanţiile constituite de către debitori la
nivelul sumei contestate, sub formă de scrisoare de garanţie bancară, gaj sau
ipotecă, precum şi orice formă de garanţie prevăzută de lege, iar în credit, garanţiile
restituite sau ridicate, după caz, de către organele competente în cazul în care
contestaţia a fost admisă. Soldul debitor al contului reprezintă garanţiile constituite
de către debitor la un moment dat.
Contul 933 „Garanţii depuse pentru înlesniri acordate”
Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari ţin evidenţa garanţiilor constituite
de debitori pentru acordarea înlesnirilor la plată a creanţelor bugetare.
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare debitor. Garanţia poate fi constituită în
numerar la unitatea de trezorerie a statului la care debitorul este înregistrat ca
plătitor de impozite şi taxe, sub forma unei scrisori de garanţie bancară, gaj ori
ipotecă, precum şi orice formă de garanţie prevăzută de lege.
În debitul contului se înregistrează garanţiile constituite sau reîntregirea celor
consumate de către debitorii care au obţinut înlesnire la plată a obligaţiilor
bugetare, potrivit legii, iar în credit, garanţiile restituite de către organele
215
competente în cazul în care convenţia de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor
bugetare a fost respectată şi creanţele bugetare recuperate în întregime, precum şi
garanţiile utilizate pentru stingerea obligaţiilor bugetare cuprinse în convenţiile
încheiate. Soldul debitor al contului reprezintă garanţiile constituite de către debitor
la un moment dat.
Contul 934 „Înlesniri la plata creanţelor bugetare”
Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari ţin evidenţa înlesnirilor acordate la
plata obligaţiilor bugetare în baza convenţiei încheiate între debitor şi creditorul
bugetar, potrivit legii. Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare debitor.
În debitul contului se înregistrează obligaţiile bugetare care au fost eşalonate
sau amânate la plată, precum şi reducerile şi scutirile acordate, potrivit legii, iar în
credit, diminuarea obligaţiei bugetare ca urmare a plăţilor efectuate conform
graficului de eşalonare sau a stingerii creanţelor datorate prin alte căi prevăzute de
lege. Soldul debitor al contului reprezintă obligaţiile restante la plată la un moment
dat.
Contul 935 „Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea silită”
Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari ţin evidenţa cauţiunilor depuse de
debitori, persoane juridice, care solicită suspendarea executării silite până la
soluţionarea contestaţiei, potrivit legii. Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare
debitor. În debitul contului se înregistrează cauţiunile depuse în cuantumul
prevăzut de lege la trezoreria statului la care debitorii sunt înregistraţi ca plătitori
de impozite şi taxe, iar în credit, cauţiunile restituite total sau parţial în cazul
admiterii totale ori parţiale a contestaţiei sau nerestituite în situaţia respingerii
contestaţiei a executare silită. Soldul debitor al contului reprezintă cauţiunile
constituite de către debitori, persoane juridice, la un moment dat.
Contul 936 „Garanţii legale constituite în cadrul procedurii de
suspendare a executării silite prin decontare bancară”
Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari ţin evidenţa garanţiilor legale
constituite în cadrul procedurii de suspendare temporară, totală sau parţială, a
executării silite prin decontare bancară. În debitul contului se înregistrează
garanţiile constatate, iar în credit, garanţiile legale restituite de organele de
executare în condiţiile legii.
Soldul debitor al contului reprezintă garanţiile legale constituite în cadrul
procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară, constituite de
către debitori la un moment dat.

7.2. Contabilitatea veniturilor extrabugetare

În scopul dezvoltării unor activităţi producătoare de venituri şi a realizării


unor acţiuni proprii fără finanţare de la buget, instituţiile publice pot utiliza
anumite venituri prevăzute de lege pentru autofinanţarea integrală sau parţială a
unor cheltuieli determinate.
Sumele realizate din venituri pentru autofinanţare sunt păstrate de instituţii
într–un cont de disponibil deschis în acest scop la bancă. În acest cont se depun
toate încasările şi din el se fac toate plăţile ocazionate de executarea planului de
venituri şi de cheltuieli din mijloace pentru autofinanţare. Sursele de finanţare sunt
evidenţiate cu ajutorul contului 520 „Venituri extrabugetare ale instituţiei
publice”.
216
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor încasate din desfăşurarea
activităţilor autofinanţate, care se lasă la dispoziţia acestora potrivit normelor în
vigoare (inclusiv veniturile instituţiilor artistice de spectacole şi ale cantinelor
pentru elevi şi studenţi).
Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de venituri, potrivit planului de
venituri şi cheltuieli aprobat.
Contul 520 „Venituri extrabugetare ale instituţiei publice” este un cont de
pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează veniturile realizate din activităţile
autofinanţate aferente perioadei curente, iar în debit unele operaţiuni care
diminuează veniturile cum ar fi: pierderile cauzate de calamităţi naturale, precum şi
închiderea la sfârşitul anului, a totalului cheltuielilor aferente. Soldul creditor
reprezintă veniturile nete obţinute.

8. LUCRĂRI CONTABILE DE ÎNCHIDERE

Instituţiile publice au obligaţia, în conformitate cu dispoziţiile legale în


vigoare, să efectueze inventarierea patrimoniului potrivit Legii contabilităţii nr.
82/1991, cu modificările ulterioare, şi potrivit Normelor privind organizarea
inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.
2.388/1995, să întocmească registrul-inventar conform normelor legale în vigoare
şi să reflecte rezultatele acestuia în bilanţul contabil de la finele anului.
Prin inventariere se înţelege o acţiune de constatare faptică, la o anumită dată,
a existenţei tuturor elementelor care constituie patrimoniul unităţii publice sanitare
respective. Inventarierea este o modalitate specifică de control contabil şi anume un
mijloc de verificare a concordanţei datelor evidenţei contabile cu situaţia reală
existentă.
Ordonatorii de credite au obligaţia de a analiza structura stocurilor
inventariate şi de a stabili materialele aflate în stoc fără utilizare, cauzele acestora,
precum şi răspunderea persoanelor vinovate de imobilizarea fondurilor în astfel de
bunuri.
Instituţiile publice au obligativitatea inventarierii tuturor bunurilor materiale,
a valorilor, precum şi a altor bunuri ce se află la dispoziţia unităţilor temporar, fie
ca urmare a încheierii unor procese verbale de primire-predare, fie primite spre
prelucrare de la terţi sau deţinute în custodie.

8.1. Sistemul dărilor de seamă specifice instituţiilor publice

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale


şi locale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice
subordonate au obligaţia, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale
care se compun din:
– bilanţ,
– cont de execuţie,
– anexe.
Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile de trezorerie şi
contabilitate publică la care au deschise conturile: bilanţul contabil şi contul de
execuţie bugetară pe anul 2003, pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor
de casă şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, care trebuie să

217
coincidă cu cele din conturile corespunzătoare deschise la unităţile de trezorerie şi
contabilitate publică.
Instituţiile publice au obligaţia să prezinte situaţiile financiare ordonatorului
de credite superior, la termenele stabilite de acesta, numai cu viza unităţilor de
trezorerie şi contabilitate publică pentru confirmarea exactităţii plăţilor de casă şi a
disponibilităţilor din conturi. Situaţiile financiare care nu corespund cu datele din
evidenţa trezoreriilor statului se vor restitui instituţiilor publice respective pentru a
introduce corecturile corespunzătoare. Este interzis instituţiilor publice să
centralizeze bilanţurile şi conturile de execuţie ale instituţiilor din subordine fără
viza unităţilor de trezorerie şi contabilitate publică.
O dată cu întocmirea situaţiilor financiare, instituţiile publice au obligaţia de
a întocmi şi raportul de analiză pe bază de bilanţ. În raportul de analiză pe bază de
bilanţ se prezintă în mod deosebit situaţia creanţelor pe categorii şi surse de
finanţare şi cauzele care le-au determinat, precum şi măsurile stabilite pentru
lichidarea acestora. De asemenea, se vor menţiona şi cauzele care au determinat
efectuarea de plăţi în avans pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli
finanţate din fonduri publice, potrivit legii, care nu s-au materializat în bunuri
livrate, lucrări executate şi servicii prestate şi care nu au fost restituite instituţiilor
publice până la finele anului, pentru reconstituirea plăţilor de casă.
O atenţie deosebită se va acorda şi obligaţiilor rămase neachitate la finele
anului, în special plăţilor restante către agenţii economici, cu efecte negative asupra
blocajului economico-financiar, cu explicarea principalelor cauze care au dus la
existenţa plăţilor restante la sfârşitul anului.
În cazul în care din centralizarea datelor se constată existenţa unor facturi
neachitate la scadenţă pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii
prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin compartimentele de audit,
controlul asupra modului de respectare a dispoziţiilor legale în vigoare la
încheierea contractelor respective, având obligaţia de a prezenta în raportul de
analiză pe bază de bilanţ măsurile luate.
Situaţiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei
patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale,
a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor la buget.
Pe baza situaţiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a
conturilor privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor
sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care,
potrivit legii, au această sarcină, şi în urma verificării şi analizării acestora,
Ministerul Finanţelor Publice elaborează contul general anual de execuţie a
bugetului de stat şi, respectiv, contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat, care au ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi
bugetele ordonatorilor principali de credite.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Luminiţa Ionescu, Bugetul şi contabilitatea instituţiilor publice, Editura Fundaţiei


România de Mâine, Bucureşti, 2001.
2. Luminiţa Ionescu, Reforma bugetului public şi a contabilităţii pentru instituţii
publice în România, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
3. Luminiţa Ionescu, Contabilitatea instituţiilor publice, Caiet de lucrări practice
Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000.

218
Legislaţie

1. OMFP nr. 520/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind


organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor bugetare, Monitorul Oficial nr. 292
din 25 aprilie 2003.
2. OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniul instituţiilor publice, Monitorul Oficial nr. 624 din 31 august 2003.
3. HG nr. 15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al
statului. Monitorul Oficial nr. 49 din 20 ianuarie 2004.
4. HG nr. 16/2004 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat
al statului a unor mijloace fixe aflate în administraţia Ministerului Finanţelor Publice,
Monitorul Oficial nr. 50 din 21 ianuarie 2004.
5. OMFP nr. 117/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea
conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară
la 31 decembrie 2003, Monitorul Oficial nr. 67 din 27 ianuarie 2004.

219
NEGOCIERI ŞI UZANŢE DE PROTOCOL
Prof. univ. dr. GH. M. PISTOL

OBIECTIVE

Cursul „Negocieri şi uzanţe de protocol” îşi propune prezentarea unor


concepte teoretice şi practice privind negocierile, respectiv caracteristicile
acestora, pregătirea şi desfăşurarea propriu-zisă a procesului de negociere şi, mai
ales, inventarierea şi explicitarea tehnicilor şi instrumentelor de lucru şi, nu în
ultimul rând, analiza unor subtilităţi ale acestei acţiuni care este negocierea. Sunt
prezentate o serie de tehnici ale negocierilor comerciale internaţionale, pentru ca,
în ultima parte a cursului, să fie abordate câteva aspecte teoretice şi practice
privind o serie de uzanţe de protocol, cu referire, în principal, la organizarea
activităţii cotidiene a oamenilor de afaceri, arta de a primi invitaţi şi de a face
vizite, aspectul fizic şi ţinuta vestimentară, rolul şi importanţa cadourilor în afaceri
şi, nu în ultimul rând, locul şi rolul femeii în societate.
De reţinut însă că sinteza de faţă nu are rolul de a înlocui manualul care stă
la baza pregătirii studenţilor, ci reprezintă numai o introducere în problematica
deosebit de complexă a negocierilor în economia de piaţă.

1. NEGOCIEREA – FORMĂ PRINCIPALĂ DE COMUNICARE ÎN


RELAŢIILE INTERUMANE

1.1. Conceptul de negociere şi principalele caracteristici ale negocierii

Negocierea trebuie privită drept cel mai eficient mijloc de comunicare, fiind
unul dintre cele mai preţioase atribute ale vieţii contemporane. În general,
negocierea reprezintă acea formă de comunicare al cărei scop constă în rezolvarea
unei anumite probleme. Există mai multe definiţii ale negocierii, în funcţie de
poziţia de pe care problema este abordată (economie, politică, viaţă socială etc.).
În general, negocierea poate fi definită ca fiind „forma principală de
comunicare, respectiv un complex de procese, de activităţi, constând în contacte,
întâlniri, consultări, tratative desfăşurate între doi sau mai mulţi parteneri, în
vederea realizării unei înţelegeri”.
Negocierea are următoarele caracteristici principale:
a) este un fenomen social ce presupune existenţa unei comunicări între
oameni, purtând amprenta distinctă a comportamentului uman;
b) este un proces organizat, fiind necesară respectarea anumitor cerinţe de
ordin procedural şi deontologic, consacrate ca atare de-a lungul timpului;
c) este un proces cu finalitate precisă, ce presupune, în ultimă instanţă,
armonizarea intereselor;
d) este un proces competitiv ce permite înfruntarea competenţelor individuale
în realizarea scopului propus.

220
1.2. Tipologia şi formele negocierii

Există o tipologie variată de negocieri, tipologie determinată de o mulţime de


factori, precum domeniul în care se circumscrie procesul de negociere, obiectivele
avute în vedere, scopul negocierii, nivelul de desfăşurare a acesteia, numărul
participanţilor, modul, respectiv etapa de desfăşurare a negocierilor etc.
Circumscrise în cadrul unor domenii specifice, negocierile pot avea în vedere
obiective economice, politice, sociale, militare, cultural-sportive etc.
În domeniul economic, cele mai importante sunt negocierile comerciale, iar
în cadrul acestora, negocierile referitoare la afacerile economice internaţionale. De
asemenea, în prezent au căpătat o amploare deosebită negocierile comerciale
desfăşurate în activitatea internă, negocierile referitoare la contractele de livrări de
mărfuri, de locaţie şi închirieri, de comision, de transport sau depozit etc.
În domeniul politic, se evidenţiază negocierile internaţionale, în principal cele
diplomatice, dar şi negocierile politice interne, purtate între partide politice, vizând
diverse obiective.
În funcţie de nivelul de desfăşurare, negocierile pot fi interstatale
(guvernamentale) sau neguvernamentale, iar în funcţie de numărul participanţilor,
acestea sunt bilaterale şi multilaterale.

1.3. Etapele procesului de negociere

Practic fazele, etapele procesului de negociere sunt următoarele:


a) Prenegocierea,
b) Negocierea, ce cuprinde mai multe secvenţe,
c) Postnegocierea, ce vizează obiectivele referitoare la punerea în aplicare a
prevederilor înţelegerii.
Protonegocierea, nu reprezintă propriu-zis o etapă distinctă, constând în
acţiuni şi reacţii ale părţilor, manifestate prin actele lor unilaterale ulterioare
negocierii propriu-zise.

1.4. Pregătirea negocierilor

În condiţiile complexităţii vieţii social-economice actuale, reuşita negocierilor


presupune o temeinică pregătire prealabilă a lor. O asemenea acţiune trebuie să aibă
în vedere, în principal, studierea temeinică a pieţei, a conjuncturii, a partenerului de
negociere, alegerea unor tehnici şi programe judicioase de negociere.
O bună pregătire a negocierilor presupune:
• constituirea echipei de negociere şi numirea conducătorului acesteia;
• stabilirea momentului de începere a negocierii;
• rezolvarea formalităţilor de deplasare, respectiv obţinerea, dacă este cazul, a
paşapoartelor şi vizelor necesare, a documentelor de transport, pregătirea
cadourilor etc.
• stabilirea, împreună cu partenerul de negociere, a programului social al
acţiunii şi rezolvarea unor eventuale solicitări ale partenerului;
• definirea ordinii de zi a negocierii;
• pregătirea documentelor şi dosarelor negocierii;
•pregătirea variantelor de negociere;
• simularea negocierii.
221
2. ECHIPA ŞI MANDATUL DE NEGOCIERE

2.1. Echipa de negociere şi conducătorul acesteia

O componentă importantă a procesului de negociere o reprezintă constituirea


echipei de negociere şi rezolvarea tuturor problemelor aferente acestei acţiuni.
Eficienţa activităţii echipei nu este neapărat rezultatul mărimii acesteia, ci
mai ales al profilului pregătirii profesionale şi psihologice a fiecăruia dintre
membrii ei, al mobilităţii şi elasticităţii gândirii acestora, al bunei organizări şi
coordonări a activităţii desfăşurate. La formarea echipei se vor avea în vedere o
serie de aspecte, precum:
• asigurarea continuităţii activităţii echipei;
• cunoaşterea de către toţi membrii echipei a problemelor ce urmează să fie
rezolvate şi a partenerilor de negociere, inclusiv a organizaţiei pe care aceştia o
reprezintă;
• asigurarea elasticităţii echipei de negociere.
La numirea conducătorului echipei de negociere se va ţine seama de:
• întrunirea calităţilor cerute tuturor membrilor echipei sale;
• capacitatea de a organiza şi conduce echipa;
• poziţia sa în cadrul organizaţiei;
• gradul de responsabilitate şi de decizie pe care şi-l poate asuma, în corelare
cu mandatul primit;
• sudura psihologică cu membrii echipei, care să conducă la o conlucrare
activă şi principială;
După constituire, echipei de negociere i se stabilesc atribuţiile de realizat, iar
după aceea are loc instruirea acesteia. Principalele atribuţii ale echipei se referă la:
• elaborarea documentelor necesare negocierii;
• fixarea legăturilor de comunicaţie;
• elaborarea planului sau modelului de negociere;
• participarea la elaborarea mandatului de negociere;
• elaborarea proiectului de contract;
• elaborarea şi lansarea ofertei, atunci când se negociază un contract de
vânzare, respectiv a cererii de ofertă, în cazul negocierii unui contract de cumpărare;
• participarea la pregătirea psiho-fiziologică specifică;
• participarea la dezbateri.

2.2. Mandatul echipei de negociere

Negocierile implică o serie de împuterniciri speciale acordate echipei de


negociere de către organizaţia pe care aceasta o reprezintă. Asemenea împuterniciri
presupun existenţa unui mandat de negociere, în care sunt incluse limitele în cadrul
cărora negociatorul poate lua decizii. La întocmirea şi definitivarea mandatului de
negociere se va ţine seama de:
• elementele de strategie, tactică şi tehnică pe care le presupun negocierile;
• informaţiile culese în prealabil despre partenerul de negociere şi organizaţia
pe care acesta o reprezintă, performanţele acesteia, situaţia economico-financiară şi
bonitarea ei.
Cele mai multe asemenea informaţii au caracter neoficial, fiind culese prin
canale informale.
222
Mandatul de negociere are un caracter elastic, lăsându-i negociatorului
posibilitatea de a-şi stabili tactica cea mai adecvată, în funcţie de condiţiile
concrete apărute.
În final, mandatul de negociere va fi aprobat de către conducătorul
organizaţiei, avându-se în vedere ca acesta să nu fie supradimensionat, dar nici
subdimensionat.
Prin mandat se va stabili nivelul de autoritate de care urmează şi dispune
negociatorul. Se poate apela la una din următoarele variante:
• autoritatea deplină;
• autoritatea ascendentă;
• autoritatea limitată.
Cele mai multe negocieri au loc în condiţiile unei autorităţi limitate, care
prezintă o serie de avantaje faţă de celelalte două. Un negociator aflat într-o
asemenea situaţie poate amâna luarea deciziei, câştigând astfel timp pentru a gândi
mai bine afacerea sau pentru a ieşi dintr-o situaţie delicată. În cazul autorităţii
ascendente, ne aflăm în faţa unei escaladări a autorităţii, folosirea acesteia fără
discernământ sau de către un negociator neexperimentat, conducând la
compromiterea negocierii.

2.3. Psihologia, trăsăturile şi calităţile negociatorului

Reuşita în negocieri depinde, în mare măsură, de negociator, de calităţile şi


trăsăturile acestuia. Pe de o parte, un bun negociator trebuie să fie posesorul unor
însuşiri, fie native, fie dobândite printr-o temeinică pregătire, ce se vor potenţa prin
experienţa proprie şi observarea atentă a altora. Pe de altă parte, un bun negociator
trebuie să fie înzestrat cu o serie de trăsături specifice native, precum inteligenţă,
imaginaţie, o memorie bună, curaj, prezenţă de spirit, farmec, capacitate de
adaptare la situaţii diferite sau neprevăzute, modestie, tact, fler etc.
Buna pregătire profesională şi psihologică va da roade numai pe fondul unei
personalităţi morale şi profesionale, instruirea urmând a se realiza atât teoretic, cât
şi practic.
Principalele calităţi ale unui bun negociator trebuie să aibă în vedere o cultură
generală vastă, uşurinţă de expunere, minte clară şi mari rezerve de energie, o
profundă şi solidă pregătire profesională, cunoaşterea tehnicilor de negociere, a
regulilor şi alternativelor acestora, cunoaşterea perfectă şi în detaliu a tematicii şi
problematicii puse în discuţie, claritate în gândire, mobilitate în spirit,
adaptabilitate la situaţii complexe, capacitate de analiză, de a asculta şi reţine
esenţialul, de a judeca problema în spirit practic. Puterea de a negocia depinde de o
serie de factori, obiectivi sau subiectivi, strâns legaţi de domeniul în care se
desfăşoară negocierile. În reuşita negocierilor, o importanţă deosebită o prezintă
integritatea, cinstea şi credibilitatea negociatorului.
În procesul de confruntate a personalităţilor la masa tratativelor se manifestă
mai multe categorii de atitudini interpersonale, precum:
• Cooperarea, utilizată în marile negocieri, mai ales în cele diplomatice, este
atitudinea care creează premise certe reuşitei negocierii;
• Ostilitatea se manifestă prin agresivitatea unuia sau ambilor parteneri de
negocieri. Este o caracteristică a negociatorului orgolios, ce nu admite nici un fel
de compromis;

223
• Dominaţia este o atitudine în aparenţă firească, apelându-se la ea în
condiţiile în care mersul negocierii este favorabil;
• Pasivitatea este indicată în negocierile în care partenerul de negociere
dovedeşte ostilitate sau chiar neprincipialitate, reprezentând o armă subtilă, eficace
şi derutantă în jocul negocierilor declanşat de partener;
• Creativitatea rămâne atitudinea cea mai constructivă, ce trece dincolo de
limitele unei cooperări fireşti;
• Raţionalitatea, realismul reprezintă o atitudine bazată pe logică şi pe respect
reciproc.

2.4. Stiluri de negociere

Diferenţele de culturi naţionale, tradiţiile, deprinderile colective, obiceiurile


impun un anumit stil de comportament în negocieri. În negocierile internaţionale se
detaşează în principal următoarele stiluri de negocieri:
a) Stilul european se diferenţiază pe mari zone geografice şi economice, pe
culturi şi chiar pe fiecare ţară în parte. Putem vorbi astfel despre stilul:
• nemţesc, un stil exact, cu o pregătire riguroasă a negocierii, ferm şi aproape
matematic;
• francez, ce se caracterizează prin eleganţă, elasticitate, multă cultură,
negocierea fiind o operaţiune amplă, ce-şi propune să găsească soluţii bine
fundamentate, corecte;
• englez, un stil flexibil, negocierea fiind bine pregătită. Negociatorul englez
este un bun profesionist, pretenţios, sociabil, apropiat şi agreabil;
• italian, un stil prietenos, vesel, cald şi exploziv, cu multe înclinaţii spre
mituire;
• nord-european, un stil rece, reticent, precaut, liniştit. Negocierile se bazează
pe informaţii serioase, iar negociatorul este bine pregătit profesional, serios,
punctual, modest.
b) Stilul american se apropie de cel englezesc, este stilul care domină în
prezent negocierile. Este un stil mai puţin formalist, obiectivul principal în
negociere fiind încheierea afacerii, iar criteriul avut în vedere este profitul.
c) Stilul asiatic este dominat de suspiciune şi neîncredere, mai ales faţă de
vestici; chinezii, de exemplu, sunt cinstiţi şi oneşti, bine pregătiţi şi specializaţi la
maximum. Pentru chinez elementul fundamental rămâne reputaţia. De regulă,
negocierile cu asiatici sunt greoaie, dar o dată ce tranzacţia a fost încheiată se
respectă cu sfinţenie obligaţiile asumate.
d) Stilul arab necesită crearea unui climat de ospitalitate desăvârşită. Este un
stil „al deşertului”, în care timpul nu contează. De multe ori, stilul arab este un stil
dezordonat, încâlcit, în aparenţă lipsit de o logică elementară. Arabii nu admit
compromisuri oficializate, iar mita nu este exclusă în afaceri (cu excepţia ţărilor
şiite, în care religia islamică condamnă pe cei ce iau mită).

3. MANAGEMENTUL NEGOCIERII

3.1. Informaţia în negociere

Un sistem informaţional adecvat este o condiţie esenţială în reuşita


negocierilor, iar în negocierile comerciale, existenţa unor informaţii privind piaţa,
224
conjunctura, partenerul, produsul şi preţul este o necesitate absolută. Tipologia
informaţiilor este una complexă, existând posibilitatea clasificării acestora în
funcţie de o serie de criterii. Astfel, în funcţie de modalităţile de obţinere a
informaţiilor, se poate vorbi de:
• informaţii oferite (cataloage, prospecte, comunicate etc.);
• informaţii voalate, respectiv date privind cifra de afaceri, tehnologiile de
fabricaţie utilizate etc.;
• informaţii de uz intern;
• informaţii secrete, obţinute pe diferite căi.
O importanţă deosebită o are clasificarea informaţiilor în funcţie de canalul
de obţinere a acestora, existând posibilitatea obţinerii de informaţii pe căi formale,
oficiale, dar şi pe căi neoficiale, informale. Acestea din urmă au o deosebită
importanţă, obţinându-se mult mai uşor, cu minimum de efort. Aceeaşi importanţă
o au şi discuţiile particulare, care pot da o imagine reală asupra obiectului
negocierii şi, mai ales, asupra problemelor pe care aceasta o presupune. Ele au rolul
unui veritabil ventil de siguranţă, permiţând rezolvarea problemelor dificile,
testarea unor ipoteze de lucru şi evaluarea integrităţii partenerului de negociere.
Există însă şi informaţii care nu trebuie cunoscute, care nu pot şi nu trebuie să
fie divulgate, informaţii care nu privesc partenerul de negociere sau de afaceri,
plecând de la ideea că „ştirile senzaţionale trag după ele ştiri senzaţionale”.

3.2. Rolul prezumţiilor, convingerilor şi argumentaţiilor în negociere

• Prezumţiile au un rol deosebit în negociere. Deşi există prezumţii bazate pe


raţionament, cele mai multe sunt însă intuitive. Este recomandabil să nu se meargă
prea departe cu prezumţiile. Dacă se apelează totuşi la ele, mai întâi se vor verifica,
apoi se vor tria, fiind luate în seamă doar cele corecte.
• Condiţia principală a reuşitei într-o negociere este ca cei ce negociază să fie
convinşi că ceea ce susţin este adevărat, astfel încât argumentaţia susţinută să fie
logică, judicioasă şi să se bazeze pe probe şi demonstraţii pertinente. Reuşita
negocierii presupune ca negociatorul să se întrebe şi să gândească ce ar face dacă ar
fi în locul partenerului de negociere, să „se transpună în locul acestuia”. Numai aşa
puterea de convingere creşte, iar raportul dorinţă-realizare va fi stabilit în mod
corect. În negociere este bine ca acest raport să fie stabilit pe suporturi reale,
condiţia principală este însă ca întotdeauna să ai încredere în ceea ce ţi-ai propus.
De asemenea, negociatorii vor urmări armonizarea cererii cu oferta şi, mai ales,
stabilirea nivelului iniţial al acestora. De regulă, atunci când cumperi se începe de
jos, iar când vinzi se începe de sus.
• În ansamblul tehnicilor şi strategiilor de negociere, argumentaţia are un
deosebit rol. Aceasta urmăreşte obţinerea adeziunii partenerului de negociere la
ideea prezentată şi susţinută, considerată ca fiind adevărată, decurgând logic din
alte afirmaţii adevărate. Există mai multe tipuri de argumente valabile şi eficiente,
precum explicaţia, analogia, inducţia, deducţia, alternativa, motivaţia, paradoxul
etc. În negocieri se apelează în principal la argumente de natură logică, afectivă sau
combinaţii ale acestora. Principalele elemente ce pot asigura succesul argumentării
sunt calităţile argumentului, comportarea în argumentare şi respectarea unor reguli,
precum claritatea, menţinerea atenţiei partenerului, participarea activă a acestuia la
negocieri şi declanşarea dorinţei de a încheia afacerea.

225
Punctul propriu de vedere va fi apărat în mod indirect prin respingerea
motivată a argumentelor prezentate, apelând la tehnica contraargumentelor.

3.3. Importanţa experţilor în negociere

Atât în pregătirea negocierii, cât mai ales în timpul desfăşurării propriu-zise a


acesteia, rolul experţilor este deosebit. Eficienţa experţilor este rezultatul
profesionalismului, reputaţiei, dar şi a altor factori obiectivi sau chiar subiectivi
(titluri academice, vârstă, reputaţie etc.). Dar nu în toate cazurile experţii sunt cu
adevărat ceea ce se crede a fi ei. Cea mai bună apărare în faţa unui expert este să ai
propriul tău expert, iar dacă nu-l ai, este bine să-ţi păstrezi calmul şi să nu intri în
defensivă. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că experţii, indiferent de
valoarea şi reputaţia lor, au propriile lor limite. Pentru aceasta, în negociere este
bine „să încerci” şi să te convingi de profesionalismul expertului părţii adverse, şi
să nu se confunde „bogăţia” de cuvinte a acestuia cu profesionalismul adevărat.

3.4. Impasul şi concesiile în negociere

De foarte multe ori pe parcursul negocierii se poate ajunge în impas, apărând


fel de fel de probleme, unele foarte complicate. În asemenea cazuri, va apărea
pentru ambele părţi sentimentul de eşec, apar probleme de conştiinţă, se intră în
impas. De regulă, impasul nu este de dorit de nici una din părţi şi trebuie depuse
toate eforturile pentru a ieşi dintr-o asemenea situaţie. De fapt, impasul reprezintă
tot o tactică de negociere, o tactică des folosită şi chiar eficientă. Oricum însă, dacă
într-adevăr se doreşte reuşita negocierii, trebuie depuse toate eforturile posibile
pentru ieşirea din impas. Pentru aceasta, se va apela la diferite tehnici şi tactici,
acordând atenţia cuvenită timpului de negociere şi gestionării corespunzătoare a
acestuia. Practica negocierilor a demonstrat eficienţa unor tehnici de ieşire din
impas, precum:
• Tactica înţelegerilor pas cu pas;
• Tactica răbdării;
• Tactica promisiunii.
Calea cea mai potrivită pentru ieşirea din impas este însă aceea a adoptării
unei atitudini de substituire a negociatorului în rolul partenerului său, dar şi
stârnirea interesului şi mândriei echipei partenere, prin denigrarea propriilor
specialişti în mod regizat, fără a stârni însă demnitatea acestora.
La rândul lor, concesiile sunt frecvent folosite în negociere, ele având un rol
deosebit în reuşita acestei. De regulă, câştigă în negociere cel ce ştie să stăpânească
mai bine tehnica concesiilor. Negociatorii buni fac concesii care au un efect
considerabil mai mic decât al partenerului de negociere. Există şi în acest domeniu
o serie de reguli ce trebuie respectate, principala rămânând aceea ca pentru orice
concesie făcută să obţii ceva. În ultimă instanţă, chiar şi o promisiune făcută
reprezintă o concesie, important fiind nu neapărat numărul concesiile făcute, ci
efectul acestora.

3.5. Finalizarea negocierilor

Reuşita negocierii depinde în mare măsură de modul în care sunt abordate


obiecţiunile ridicate de partener. De fapt, deşi reprezintă un lucru nu tocmai plăcut,
226
obiecţiunile ridicare reprezintă confirmarea interesului manifestat de partener
pentru problema ridicată. În acest context, se poate vorbi de următoarea tipologie a
obiecţiunilor:
• Obiecţiuni neexprimate, dar care „se citesc” pe faţa partenerului;
• Obiecţiuni false, dar care ascund adevăratele probleme;
• Obiecţiuni datorate prejudecăţilor sau lipsei de informaţii;
• Obiecţiuni întemeiate.
Cele mai multe dintre obiecţiunile ridicate de partenerul de negociere sunt
cele întemeiate şi ele trebuie tratate ca atare, respectiv bine analizate, combătute,
dacă este cazul, cu argumente pertinente, solide, politicos, poate chiar prietenos.
Practica a stabilit o serie de reguli pentru combaterea obiecţiunilor partenerului de
negociere, secretul reuşitei fiind acela de a da acestuia satisfacţia că punctul lui de
vedere a fost înţeles. La o asemenea tehnică de abordare a obiecţiunilor trebuie
adăugat un tratament adecvat al partenerului de negociere, o tratare
corespunzătoare a acestuia. Un asemenea comportament presupune multe lucruri,
inclusiv arta de a fi o bună gazdă, de a organiza un program social adecvat, de a
acorda mici favoruri şi de a asigura un protocol corespunzător.
Negocierea se încheie numai o dată cu semnarea contractului. Până atunci se
poate vorbi doar de încheierea de acorduri, de înţelegeri, de proceduri etc. Pe
parcursul unor asemenea etape, trebuie acceptate şi compromisuri, cunoscut fiind
faptul că viaţa este un întreg şir de compromisuri. Altfel, există riscul ca negocierea
să nu poată să fie finalizată. Încheierea afacerii se va realiza numai atunci când
fiecare dintre cele două părţi consideră că partenerul a făcut toate concesiile
posibile, iar alte eventuale eforturi nu ar mai fi productive. Un bun negociator va
continua să aducă argumente atâta timp cât partenerul face acelaşi lucru.
Finalizarea negocierii presupune un punct de criză în adoptarea deciziei, de fapt un
punct culminant al procesului de negociere. Un asemenea punct poate fi identificat
prin faptul că cei doi parteneri de negociere încep să se refere la probleme
colaterale, de genul unde se vor semna documentele, la ce restaurant se va sărbători
evenimentul etc. De asemenea, anumite gesturi conduc la ideea că se doreşte
finalizarea negocierii: strângerea materialelor, aranjarea ţinutei, un zâmbet sugestiv
etc. Într-un asemenea context, se poate vorbi de o serie de tehnici de finalizare a
negocierii, precum:
• finalizarea condiţionată;
• tehnica comparaţiei;
• tehnica concesiilor legate.

Există mai multe metode de finalizare a negocierilor, acestea putând fi


folosite fie separat, fie mai multe deodată, în funcţie de situaţia concretă şi mai ales
de ce se aşteaptă în mod real de la negocierea în cauză. Astfel, se va apela la
întrebări directe, la aprobări tacite, la opţiunea maximă, la simulare, la surprindere,
la referinţe etc.

4. STRATEGII, TACTICI ŞI TEHNICI DE NEGOCIERE

4.1. Conceptul şi conţinutul strategiei, tacticii şi tehnicii de negociere

Strategia negocierii are în vedere ansamblul de decizii care urmează să fie


luate, constând în modul de combinare şi dirijare a deciziilor pentru a realiza
227
obiectivele proiectate. A stabili o strategie înseamnă a răspunde la întrebarea „Ce
trebuie făcut pentru .... ?”. Strategia negocierii cuprinde obiectivele urmărite,
modalităţile ce se au în vedere a fi folosite pentru atingerea obiectivelor în cauză,
precum şi mijloacele (resursele) disponibile şi utilizate pentru realizarea
obiectivelor propuse. conţinutul strategiei are în vedere patru probleme, respectiv:
fixarea obiectivelor şi priorităţilor, stabilirea viziunii de ansamblu a negocierii,
respectiv identificarea soluţiilor de repliere pe parcursul negocierii, în funcţie de
condiţiile concrete de desfăşurare a acesteia.
Alegerea unei strategii adecvate depinde de o serie de factori, precum
conjunctura în care se desfăşoară negocierea, resursele proprii şi posibilităţile de
acţiune ale partenerului de negociere.
În negocieri se utilizează o multitudine de strategii, tipologia acestora fiind
una complexă. Sunt de menţionat astfel strategiile active, pasive sau mixte, dar şi
strategiile de tipul „când”, „cum” şi „unde”.
Tactica de negociere stabileşte metodele, mijloacele şi formele de acţiune ce
urmează să fie folosite în vederea realizării obiectivelor urmărite. Tacticile de
negocieri răspund, de regulă, la întrebarea „cum trebuie procedat acum?”, tactica
constituind elementul flexibil şi dinamic al managementului negocierii.
Totalitatea procedeelor ce urmează să fie utilizate în desfăşurarea procesului
de negociere formează tehnicile de negociere, care constituie instrumentul practic
de care dispune negociatorul, reprezentând forme şi scheme de acţiune utilizate în
vederea realizării diverselor tactici.

4.2. Tactici de asociere

În orice acţiune, rezultatele sunt mai bune dacă se apelează la asocieri. Cu


atât mai mult în afaceri. În acest sens, există o serie de tactici, cea mai cunoscută
fiind cunoscută sub denumirea de tactica balanţei cognitive. Potrivit acestei teorii,
în afaceri nu este recomandat să te asociezi cu o formă, cu o persoană de reputaţie
proastă privind seriozitatea în tranzacţiile încheiate, chiar dacă la prima vedere
asocierea ar fi benefică. În acest sens, înainte de a te asocia cu cineva, este bine să
ai mai multe informaţii privind activitatea anterioară a acestuia şi mai ales despre
prestigiul de care se bucură în lumea afacerilor. Ca regulă, nu este deloc bine să te
asociezi cu primul venit, indiferent de potenţa şi capacitatea acestuia. De multe ori,
cei ce intră în afaceri cu indivizi necunoscuţi, cu persoane din lumea interlopă, sunt
parteneri ce trebuie evitaţi. De altfel şi în lumea afacerilor este în actualitate
sintagma „cei ce se aseamănă se adună”. În condiţiile în care totuşi te-ai înşelat,
intrând într-o afacere cu asemenea persoane, este bine să iei urgent măsurile
necesare, inclusiv de reziliere a contractului încheiat.

4.3. Tactici şi tehnici imorale

În practica negocierilor, în foarte multe cazuri, sunt folosite tactici şi tehnici


neloiale, imorale chiar. A nu accepta asemenea tactici şi tehnici în negociere este
un lucru de lăudat, dar a spune că nu se folosesc este o utopie. Principalele
asemenea tactici şi tehnici imorale sunt: ofertele false, mituirea, neglijenţa, tactica
faptului împlinit, erorile deliberate, tactica „omul care lipseşte”, tactica ostaticului,
mistificarea, prefăcătoria, minciuna deliberată, tehnica opozantului sau atacul

228
personal. Asemenea tactici se folosesc mai ales atunci când se doreşte încheierea
urgentă a unei faceri, de cele mai multe ori dând rezultate bune.
a) Tactica ofertelor false poate angrena atât vânzători, cât şi cumpărători. De
regulă, oferta falsă este folosită pentru a înlătura concurenţa, dând rezultate bune.
Iată un exemplu: O persoană doreşte să-şi vândă autoturismul, sperând să obţină
circa două mii de dolari. Face o ofertă în acest sens, primind mai multe apeluri
telefonice sau directe de la persoane interesate. Dintre toate aceste persoane, doar
una se prezintă pentru a constata starea autoturismului, oferind tranşant 1900
dolari. Oferta este acceptată, iar vânzătorul aşteaptă materializarea afacerii deja
negociată. După câteva zile însă, partenerul îi comunică supărat, că înţelegerea nu
mai poate fi finalizată, deoarece soţia sa nu mai este de acord cu achiziţionarea
autoturismului în cauză, motivând că a constatat că există pe piaţă oferte pentru
asemenea autoturisme la un preţ de 1500 de dolari. Bineînţeles, proprietarul
maşinii se supără, este nemulţumit, mai ales că a refuzat alţi solicitanţi interesaţi în
achiziţionarea autoturismului. Până la urmă va accepta însă să-şi vândă
autoturismul cu suma de 1500 dolari.
Există posibilităţi de contracarare a „ofertei false”, cea mai eficientă fiind
solicitarea unui avans, care să nu se mai returneze în cazul în care partenerul
renunţă la încheierea afacerii.
b) Mituirea este o tactică des utilizată, mai ales într-o economie aflată în
tranziţie, cum este economia românească. Cei ce primesc mită ştiu cum să facă
acest lucru şi de cele mai multe ori reuşesc să-şi atingă scopul. Iată de ce trebuie
luate o serie de măsuri de contracarare a mituirii, fără a se ajunge însă la o
suspiciune generală, ce va bloca din start negocierea. Şi în acest caz, există
posibilităţi de diminuare sau de eliminare a efectelor unei eventuale mituiri, în
acest sens apelându-se la o politică activă de rotaţie a negociatorilor.
c) Neglijenţa reprezintă o altă tactică imorală. Aceasta deoarece în multe
cazuri negociatorii se mulţumesc să lase o serie de probleme procedurale şi
operaţionale în seama celor care urmează să deruleze contractul. Tocmai datorită
neglijenţei, de multe ori contractele semnate prezintă ambiguităţi, neclarităţi sau
omisiuni. Asemenea lipsuri pot deveni costisitoare dacă se negociază cu cineva
care vrea să profite de ele. Prin tactica neglijenţei se va profita de asemenea
omisiuni şi ambiguităţi, prin interpretarea lor în interes propriu. Şi în acest caz,
există contramăsuri, cea mai eficientă rămânând însă atenţia, seriozitatea ce trebuie
acordată negocierii şi, mai ales, conţinutul documentului ce urmează să fie semnat.
d) Tactica faptului împlinit (fait accompli)
Este o tactică specifică negocierilor diplomatice. Ea constă în a iniţia o
acţiune surpriză menită să-l plaseze pe cel care a iniţiat-o într-o poziţie favorabilă
în cadrul negocierii ce urmează a se desfăşura. Puterea unei asemenea tactici constă
în faptul că ceea ce s-a făcut deja rămâne un bun făcut. De regulă, nu este deloc
uşor să negociezi cu cineva care exercită un „fait accompli”. În asemenea situaţii,
măsura cea mai eficientă este aceea de a introduce penalizări atât de mari, încât
„agresorul” să nu aibă curajul să încerce o asemenea tactică sau să fie forţat să se
retragă, dacă totuşi o face.
e) Tactica erorilor deliberate
Deseori negociatorii „greşesc” în mod deliberat: adună sau înmulţesc greşit,
schimbă înţelesul unor expresii, lasă pe dinafară unele cuvinte etc. Urmare unor
asemenea „erori” pot apare situaţii delicate, inclusiv ca „eroarea” să nu fie
observată sau să fie descoperită prea târziu, după semnarea contractului, când nu se
229
mai poate face ceva, prevederile contractului urmând să fie respectate ca atare.
Majoritatea negociatorilor comit erori şi din această cauză este bine ca o terţă
persoană să verifice calculele efectuate sau conţinutul proiectului de contract.
f) Tactica „omul care lipseşte”
Este o tactică imorală, des folosită, constând în faptul că atunci când trebuie
semnată înţelegerea deja negociată, omul cheie, cel care trebuie să semneze, să nu
fie de găsit. Se ajunge la un impas, dar un impas „provocat”. Se recurge la o
asemenea tactică pentru a câştiga timp, diminuând astfel nivelul de aspiraţie al
adversarului, pentru a întrerupe definitiv tratativele sau chiar pentru a negocia în
paralel cu altcineva. Efectul asupra victimei este dur, speranţele justificate ale
acestuia se năruie, de cele mai multe ori este nevoit să facă noi concesii.
g) Tactica ostaticului – înţelegând prin „ostatic” nu neapărat o persoană, ci
este orice altceva, dar un „altceva” care are o mare însemnătate. Obstacolul este
„capturat” şi „ţinut” până se plăteşte o recompensă, un preţ, de regulă exorbitant.
Este foarte greu să negociezi cu un partener care adoptă o asemenea tactică, fiind
necesare măsuri care să descurajeze asemenea procedee.
h) Mistificarea nu înseamnă neapărat minciună. În negocieri poţi să
„ascunzi” anumite date, anumite lucruri, fiind necesar însă să poţi să faci
deosebirea între regulile etice de altele. Există cazuri în care este necesar, uneori
chiar în interesul public, să nu spui adevărul. Aceasta nu înseamnă însă că poţi
chiar să minţi cu adevărat, deoarece în timp partenerii de negociere vor simţi acest
lucru şi te vor ocoli. La fel şi prefăcătoriile fac parte din tehnicile de negociere,
fiind însă bine să ştii până unde şi cât se poate folosi o asemenea tactică, urmând să
delimitezi, cu grijă, între ceea ce este legal şi ceea ce este ilegal.
Mistificarea, prefăcătoria şi minciuna sunt tactici destul de greu de mânuit, de
multe ori se ajunge la exagerare, la exacerbarea lor, aceasta conducând la
compromiterea negocierii.
i) În practica negocierilor se recurge şi la alte tactici şi tehnici imorale,
precum tehnica opozantului, aceasta constând în şicanarea permanentă a
partenerului de negocieri sau „atacul personal”, constând în insulte, jigniri aduse
partenerului, cele mai multe fără a avea legătură cu realitatea şi, cu atât mai mult,
cu obiectul negocierii.

4.4. Tactici şi tehnici de hărţuire a partenerului de negociere

Din această categorie fac parte tactici şi tehnici, precum tactica „asta-i tot ce
am”, tactica „ultima ofertă”, tactica „schimbaţi negociatorul”, „schimbarea tacticii
de negociere”, „evitarea partenerului de afaceri”, tactica „băiat bun – băiat rău”,
tactica „tipi de treabă şi tipi de treabă pe care te poţi baza” etc. Asemenea tactici
presupun hărţuirea continuă a partenerului de afaceri, urmărindu-se „obosirea”
acestuia, astfel încât până la urmă să cedeze fizic şi mai ales psihic. Astfel, tactica
„ultimă ofertă”, tactică de intimidare în ultimă instanţă, este destul de des folosită
dând, de regulă, rezultatele scontate. Aceasta deoarece nu poţi să ştii niciodată dacă
oferta partenerului este într-adevăr ultima, aşa cum susţine acesta. Dacă într-adevăr
crezi că oferta făcută este ultima, atunci trebuie să finalizezi acordul, în caz contrar
va trebui să continui negocierea sau să-ţi asumi riscul de a pierde afacerea. În
ultimă instanţă, o asemenea tactică poate ajuta sau mări forţa de negociere. Dacă
oferta partenerului nu este crezută, atunci forţa de negociere este diminuată. Din
punctul de vedere al negociatorului confruntat cu o asemenea tactică, o înţelegere a
230
subtilităţilor ei este imperativă, miza fiind prea mare pentru ca acesta să nu se
implice profund. În negocieri, atunci când cineva vă face o „ultimă ofertă”, nu este
recomandabil să o acceptaţi pe loc, ci să apelaţi la o serie de contramăsuri.
În ceea ce priveşte tactica „băiat bun – băiat rău” este o tactică împrumutată
din filme, funcţionând şi în lumea afacerilor cu rezultate, de cele mai multe ori,
peste aşteptări. Un exemplu: un individ este interogat privind o anumită problemă.
Primul anchetator, de obicei cu un grad inferior, îi pune întrebări dure, îl
bruschează, îl ameninţă, îl loveşte chiar. După aceea, este înlocuit de un altul, cu un
grad superior, un om de treabă de această dată, care vorbeşte frumos, îl serveşte
chiar cu o ţigară şi o cafea. În cele mai multe cazuri, în urma unui asemenea
tratament, anchetatul spune tot ce ştie, uneori poate chiar mai mult.

4.5. Alte tactici şi tehnici de negociere

În practica negocierilor există şi alte tactici şi tehnici de negocieri, cele mai


cunoscute fiind:
• Tactica „escaladării”;
• Tactica „ai putea mai mult decât atât”.
• Tactica „cumpăraţi acum, negociaţi mai târziu”;
• Tactica „optimizatorului”;
• Tactica „învinovăţirii reciproce”;
• Confesiunea;
• Tactici de rezistenţă (tactica de angajare a fiecăruia, tactica „războiului
sfânt” etc.)
• Tactica „soluţii simple, oferte bogate”;
• Tactica „dacă nu poţi obţine un prânz, iei cel puţin un sandviş.”
Există, de asemenea, situaţii când trebuie negociat în condiţii speciale,
respectiv în condiţii emoţionale (greve, boicoturi, demonstraţii masive etc.), sau în
condiţii diferite ale pieţei. De asemenea, negociatorii experimentaţi apelează şi la
limbajul corpului, acesta constituind o tactică subtilă de negociere.

5. NEGOCIEREA COMERCIALĂ INTERNAŢIONALĂ

5.1. Tipologia negocierilor comerciale internaţionale

În relaţiile economice internaţionale negocierea are un rol cu totul deosebit,


ea fiind chemată să rezolve problemele complexe ce apar în desfăşurarea unor
asemenea relaţii.
Creşterea gradului de complexitate a negocierii în afacerile comerciale este
rezultatul caracteristicilor actuale ale economiei mondiale, în general, a mutaţiilor
structurale care au loc în relaţiile economice internaţionale, în particular.
Ca noţiune, negocierea comercială internaţională reprezintă o acţiune
întreprinsă de doi parteneri din ţări diferite, având obiective proprii, în cadrul unui
proces dinamic de ajustare şi armonizare a ideilor şi argumentelor puse în discuţia
dintre ele, în vederea adaptării progresive a poziţiilor acestora, astfel încât să se
realizeze o înţelegere de afaceri reciproc acceptată, materializată în final în
încheierea unui contract.

231
În ultimii 25-30 de ani, importanţa negocierilor comerciale internaţionale a
crescut în mod considerabil, urmare unor factori de natură obiectivă şi subiectivă,
precum:
• creşterea numărului de state care au căpătat calitatea de subiect de drept în
relaţiile internaţionale;
• relaţiile la scară mondială desfăşurate dintre state şi în acest context,
amplificarea rolului organismelor cu vocaţie mondială în activităţi diverse şi
diferite;
• tendinţele de regionalizare tot mai pronunţate, în primul rând în Europa,
apărând astfel cerinţe noi de dialog şi de armonizare a intereselor naţionale cu cele
de grup;
• dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor economice internaţionale, sub forme
complexe şi multiple;
• diversificarea şi modernizarea tehnicilor manageriale de afaceri comerciale
şi financiar bancare, interne şi internaţionale.

5.2. Obiectul şi clasificarea negocierilor comerciale internaţionale

În obiectul negocierilor comerciale internaţionale intră trei mari categorii


a) Negocierea instrumentelor de politică guvernamentală, distingându-se în
acest sens acordurile de cooperare comercială şi tehnico-ştiinţifică, acordurile
comerciale, acordurile valutare şi acordurile comisiilor mixte de colaborare
comercială şi tehnico-ştiinţifică;
b) Negocierea contractelor comerciale internaţionale ce se realizează direct
de către reprezentanţii agenţilor economici interesaţi. Forma cea mai cunoscută a
unor asemenea negocieri este îmbrăcată de negocierea contractului extern.
c) Negocierea litigiilor rezultate din derularea instrumentelor de politică
guvernamentală şi a contractelor comerciale externe.
Obiectivele negocierilor comerciale internaţionale se pot structura în
obiective comune tuturor negocierilor, obiective specifice, speciale ce ţin de fiecare
economie naţională în parte, precum şi obiective proprii fiecărui participant la
negociere.
Obiectivele comune se referă, în principal, la:
• schimbul de utilităţi suplimentare interne şi utilităţi complementare externe,
schimb ce constă în exporturi şi importuri;
• realizarea de profit
Obiectivele specifice, speciale fiecărui stat în parte au în vedere, mai ales:
• aprovizionarea capacităţilor de producţie ale industriei naţionale cu materii
prime şi materiale deficitare pe plan intern;
• acoperirea capacităţilor industriale naţionale cu comenzi pentru export;
• sprijinirea proceselor de investiţii de importanţă naţională.
În sfârşit, obiectivele proprii fiecărui participant la negociere trebuie să fie cât
mai complete, mai realiste şi în detaliu. Este vorba, în principal de obiective
precum sfera de cuprindere a negocierii, consecinţele de durată ale succesului sau
eşecului, volumul exporturilor (importurilor), calitatea mărfurilor şi serviciilor
oferite sau solicitate, preţul, condiţiile de livrare, de finanţare şi de plată,
modalităţile de rezolvare a unor eventuale litigii etc.

232
5.3. Principii ale negocierilor comerciale internaţionale

Este vorba de principii consacrate, care oferă premisele desfăşurării unei


negocieri corecte şi eficiente, cele mai cunoscute fiind:
• integrarea negocierilor în activitatea cotidiană;
• cunoaşterea şi respectarea legilor economice care acţionează pe piaţa
mondială (legea concurenţei, legea valorii, legea cererii şi ofertei, legea
competitivităţii, legea profitului şi riscului comercial etc.);
• cunoaşterea şi aplicarea normelor de drept ale comerţului internaţional şi a
particularităţilor legislaţiilor naţionale în materie de comerţ exterior;
• respectarea avantajului reciproc;
• cooperare, respect, înţelegere;
• operativitate decizională bazată pe analiza colectivă;
• compensarea obligaţiilor reciproce;
• păstrarea demnităţii şi integrităţii morale.

5.4. Premise ale reuşitei negocierilor comerciale internaţionale

În negocierile comerciale internaţionale trebuie create premisele necesare


pentru reuşită, premise referitoare, în principal, la:
• cunoaşterea situaţiei economice şi politice, inclusiv a direcţiilor şi
orientărilor de politică economică şi comercială, în acest scop fiind necesare
analize la nivel macro şi microeconomic;
• cunoaşterea de către negociator a legislaţiei şi uzanţelor internaţionale, a
reglementărilor în materie de practică comercială şi financiar-bancară atât ale
statelor pe care le reprezintă, cât şi a celor ale partenerilor;
• cunoaşterea intereselor naţionale sau regionale ale statelor pe care le
reprezintă partenerii de negociere;
• analiza politicilor comerciale atât cele practicate pe plan mondial, cât mai
ales în ţara în care îşi au sediul sau îşi desfăşoară activitatea agenţii economici care
urmează să devină parteneri de afaceri şi implicit de negociere;
• determinarea capacităţii pieţei şi apoi delimitarea segmentului de piaţă
căruia i se adresează produsele care urmează să fie exportate sau de la care
urmează să provină importurile, posibilităţile de distribuţie, condiţiile de
promovare a vânzărilor, modalităţile de comercializare, de plată, de transport şi de
asigurare;
• cunoaşterea în detaliu a situaţiei partenerului, a solvabilităţii acestuia, a
reputaţiei sale comerciale, identificarea surselor lui de finanţare etc.;
• cunoaşterea concurenţilor potenţiali şi găsirea celor mai bune metode de a
face faţă acestora;
• cunoaşterea şi stăpânirea informaţiilor privind o serie de elemente de
detaliu, concrete, precum locul unde se va desfăşura negocierea, ordinea de zi,
aspecte de natură politică, socială, etnică, culturală, religioasă, toate referitoare la
partenerul de negociere.

5.5. Rolul şi importanţa negociatorului în afacerile economice internaţionale

Alături de însuşiri proprii tuturor negociatorilor (pe care le-am prezentat mai
înainte), în domeniul afacerilor economice internaţionale negociatorul trebuie să
233
deţină un bogat bagaj de cunoştinţe profesionale şi să cunoască perfect limba în
care se vor desfăşura negocierile. De asemenea, negociatorul în domeniul analizat
trebuie să aibă o ţinută morală impecabilă şi un larg orizont cultural, deoarece cei
cu care urmează să negociezi acţionează în medii culturale diferite, fiind purtătorii
unor programe culturale la fel de diferite, corespunzător unor standarduri de cultură
diverse, respectiv un standard naţional, un standard etnic şi religios, un standard dat
de generaţia de care aparţine individul, dar şi standarduri de clasă socială, de
organizaţie sau chiar de sex.

5.6. Negocierea contractelor economice internaţionale

Modul în care se desfăşoară operaţiunile de comerţ exterior, înfăptuirea


operaţiunilor post contractuale şi post livrare sunt condiţionate în măsură
hotărâtoare de clauzele contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu partenerii
externi. De aici rezultă şi importanţa negocierilor în relaţiile economice
internaţionale.
În aceste condiţii este necesară mai întâi o pregătire minuţioasă a negocierii,
care presupune, de regulă aceleaşi etape ca la orice fel de negociere, respectiv:
• întocmirea unor analize pertinente, care să cuprindă informaţii privind
viitoarea afacere în contextul real al pieţei;
• definirea şi delimitarea cât mai exactă a obiectivelor partenerului de
negociere;
• alegerea tehnicilor manageriale pentru viitoarele afaceri care urmează să fie
negociate;
• întocmirea documentaţiei necesare începerii tratativelor.
Dacă ne-am referi doar la această ultimă etapă, trebuie remarcat că
principalele documente aferente pregătirii negocierii sunt: planul de negociere,
dosarul de negociere (tehnic, comercial, cu situaţia conjuncturală a pieţei,
bonitatea partenerului etc.), agenda de lucru şi bugetul negocierii.
O etapă de importanţă majoră a negocierii în afacerile economice
internaţionale o reprezintă contactele cu viitorii parteneri de afaceri, fiind vorba fie
de contacte directe, fie indirecte (corespondenţă, intermediari etc.). Contactul prin
corespondenţă presupune cereri de ofertă şi oferta. După ce s-a trecut prin această
etapă, a contactelor cu viitorii parteneri de afaceri se va trece la elaborarea unui
proiect de contract, ca instrument ajutor pentru tranzacţie. Este vorba fie de un
„contract lung”, de genul celor utilizat în ţările anglo-saxone, fie de un „contract
scurt”, specific dreptului european, în acest caz contractul urmând a fi interpretat în
spiritul său, desigur în baza legii şi uzanţelor comerciale. În redactarea proiectului
de contract, se pot utiliza anumite modele de contract, contracte cadru, condiţii
generale sau contracte tip, acestea din urmă elaborate sub egida unor instituţii
specializate, precum Comisia Economică ONU pentru Europa sau Camera de
Comerţ Internaţional de la Paris, respectiv cele elaborate de asociaţiile profesionale
ale comercianţilor (contracte tip pentru produse sau cele utilizate de bursele de
mărfuri).
Desfăşurarea propriu-zisă a negocierii pentru încheierea contractului
internaţional de vânzare, presupune în principal:
• negocierea condiţiilor tehnice şi de calitate;
• negocierea condiţiilor comerciale;
• negocierea preţului şi a condiţiilor de plată;
234
• negocierea problemelor de natură juridică;
• negocierea altor aspecte, precum livrarea, controlul tehnic de calitate,
recepţia mărfurilor, consolidarea preţului, asigurarea etc.

6. UZANŢE DE PROTOCOL

6.1. Organizarea activităţii cotidiene

Activitatea cotidiană a omului de afaceri presupune o diversitate de


probleme, legate în principal de:
• relaţiile cu colaboratorii;
• rezolvarea unor probleme de rutină (corespondenţă, convorbiri telefonice etc.);
• întâlniri, participări la acţiuni diverse, inclusiv reuniuni sau mese oficiale.
Dacă la asemenea probleme se adaugă alte lucruri, de cele mai multe ori
imprevizibile, care pot apare zilnic, este evident faptul că timpul unor asemenea
persoane „se scurge” foarte repede, lăsându-se impresia că toate lucrurile se fac „pe
fugă” şi „superficial” şi de aici sentimentul de suprasolicitare şi, implicit, de
imposibilitate de a stăpâni obligaţiile şi răspunderile asumate.
De fapt, reuşitele şi eşecurile depind de modul în care se reuşeşte să se
soluţioneze problemele cotidiene cu care se confruntă omul de afaceri. Avem în
vedere:
a) organizarea activităţii şi lucrul în echipă;
b) rezolvarea problemelor de rutină în activitatea cotidiană;
c) participarea la diverse acţiuni şi manifestări.
În privinţa organizării activităţii şi lucrului în echipă se vor avea în vedere
aspecte precum:
• formarea unei echipe competente şi loiale, respectiv alegerea corespun-
zătoare a colaboratorilor;
• recrutarea atentă a personalului de execuţie;
• ştiinţa de a delega o parte din competenţe;
• organizarea relaţiilor cu subordonaţii.
Dacă avem în vedere modul în care trebuie rezolvate problemele de rutină în
activitatea cotidiană, trebuie acordată atenţia cuvenită unor probleme precum:
• rezolvarea corespondenţei, respectiv primirea şi transmiterea de scrisori,
oficiale sau neoficiale;
• utilizarea eficientă a telefonului şi a altor mijloace birotice (fax, telex,
calculator etc.).
În sfârşit, participarea la acţiuni şi manifestări sau organizarea acestora
presupune rezolvarea problemelor legate de:
• acceptarea sau respingerea invitaţiei;
• onorarea invitaţiei, dacă aceasta a fost acceptată;
• eventual desemnarea unui înlocuitor care să te reprezinte, cu transmiterea
scuzelor de rigoare.

6.2. Arta de a fi o gazdă bună

În lumea afacerilor se recurge destul de des la momente de divertisment,


motivate mai mult sau mai puţin. Aceasta deoarece divertismentul este un puternic
instrument pentru afaceri, dar care trebuie gestionat, urmărit cu foarte mare atenţie.
235
O asemenea atenţie presupune o organizare corespunzătoare, un personal
profesionist şi eficient, servicii pe măsură, spirit creator şi, mai ales, o atitudine
atentă, curtenitoare faţă de oaspeţi.
În zilele noastre se organizează diferite genuri de petreceri de afaceri,
începând cu cunoscutele de acum cocteiluri şi terminând poate cu un concert
particular. Într-un asemenea context, organizarea unei petreceri în mediul afacerilor
presupune acordarea atenţiei necesare unor probleme punctuale, legate de
întocmirea listei musafirilor şi procedura de invitare a acestora, primirea şi
prezentarea oaspeţilor, stabilirea meniului, precum şi respectarea regulilor de
protocol.
a) Lista invitaţiilor se întocmeşte cu atenţie, aceasta trebuind să cuprindă
persoane distinse şi care au legătură cu scopul şi obiectivele evenimentului. Orice
firmă serioasă trebuie să aibă în „banca de date” propria listă, permanent
actualizată, care să conţină potenţialii musafiri, respectiv:
• personalităţi „necesare afacerii”;
• oficialităţi;
• alte persoane publice;
• presa;
• personalul firmei sau reprezentanţii acestora.
b) Primirea şi prezentarea oaspeţilor trebuie făcută de gazdă sau de
reprezentantul acesteia, şi aici trebuind respectate câteva reguli de protocol.
Amintim aici reguli precum:
• se prezintă unei persoane vârstnice pe cea tânără;
• se prezintă un membru al organizaţiei tale unei persoane din afară;
• prezinţi unei persoane oficiale pe una neoficială;
• prezinţi unui superior pe prietenul sau colaboratorul tău;
• prezinţi unui partener de afaceri un angajat, un prieten sau o rudă.
c) Aranjarea meselor şi stabilirea locului invitaţilor trebuie privită ca o
acţiune complexă şi de mare responsabilitate, care va fi lăsată pe seama unor
profesionişti. În acest sens, se va urmări:
• întocmirea unei liste de control, care va cuprinde câteva aspecte precum:
cine, ce, unde, când, de ce?, bugetul acţiunii, invitaţiile, lista oaspeţilor, în ordine
alfabetică, organizarea sălii şi a meselor, personalul de primire, aşezarea la masă,
programul de divertisment;
• aranjarea şi decorarea sălii, inclusiv „plasarea meselor” (de patru, opt sau 12
persoane);
• stabilirea locului invitaţiilor.
d) Stabilirea meniului, pornindu-se de la idea, verificată de practica curentă,
că mâncarea şi băutura reprezintă partea principală a bugetului alocat unui
petreceri. O masă care denotă însă supraopulenţă şi risipă se va reflecta la fel de
nefavorabil ca şi servirea unui meniu insuficient, sărac, care va da impresia de
zgârcenie sau de situaţie precară a afacerii. Şi acum se vor respecta o serie de
reguli, precum:
• meniul se va baza pe ceea ce este proaspăt şi de sezon;
• stabilirea meniului se va face în funcţie de ora la care va avea loc acţiunea;
• meniurile vor fi echilibrate, nutritive şi consistente;
• trebuie acordată o deosebită grijă asortării meniurilor cu băuturile servite la
masă;
• aceiaşi atenţie se va acorda formei şi prezentării listei meniu.
236
f) În organizarea unei petreceri, se va acorda atenţie şi unor reguli de
protocol, precum:
• crearea unui climat de amabilitate, de consideraţie şi respect;
• când cineva intră în biroul sau casa ta, te vei ridica şi-l vei saluta respectuos;
• când organizezi o petrecere într-o altă ţară sau regiune, vei respecta
întocmai regulile protocolare locale;
• dacă se organizează o asemenea acţiune cu ocazia zilei naţionale sau a unei
aniversări importante, ori atunci când acest lucru se face la semnarea unor tratate,
acorduri etc., se vor respecta toate atributele naţionale şi patriotice, respectiv
folosirea de drapele, steguleţe, eşarfe cu culorile naţionale sau chiar se va intona
imnul naţional;
• o atenţie deosebită se va acorda ţinutei, comportării, limbajului corpului etc.

6.3. Aspectul fizic şi ţinuta vestimentară

A „arăta bine” trebuie să fie o grijă permanentă a oricărui individ, iar a te


îmbrăca „cu gust” este o adevărată artă. Există o mulţime de moduri de a te
îmbrăca „bine”, în ultima instanţă fiecare individ în parte reclamând un stil propriu
al vestimentaţiei. Există însă câteva principii de bază privind ţinuta, în general, şi
cea vestimentară, în particular. Astfel:
a) La locul de muncă (sau de studiu) se recomandă o ţinută sobră, formală,
conservatoare chiar. Desigur, o asemenea ţinută prezintă particularităţi în funcţie de
sex, vârstă, funcţie etc. Un caz special, care trebuie privit ca atare, îl reprezintă
ţinuta bărbatului, dar mai ales a femeii conducătoare sau care vorbeşte de la o
tribună, de la un microfon. Într-o asemenea situaţie, persoana în cauză este ţinta
tuturor privirilor, iar în cazul că este de sex feminin, lucrurile sunt şi mai
pretenţioase.
b) O ţinută sobră, adecvată presupune un aspect îngrijit, un aspect plăcut. O
privire succintă, atentă „de la cap la picioare” înainte de a pleca la muncă, trebuie
să aibă în vedere capul (coafura), corpul, mâinile, picioarele.
c) Întotdeauna prima impresie ţine de detalii mărunte. De aceea, înainte de a
achiziţiona o anumită haină, trebuie să-ţi pui o serie de întrebări de genul: se
pretează ea locului meu de muncă?; îmi vine, într-adevăr bine?; mi se potriveşte un
asemenea stil?; este o haină într-adevăr la modă, sau este doar un capriciu?
d) O situaţie specială o reprezintă stabilirea garderobei pentru persoane cu
funcţii de conducere, sau pentru persoane publice. În acest caz pretenţiile sunt mult
mai mari.
e) Un caz particular îl constituie ţinuta vestimentară cu ocazia încheierii unei
afaceri sau a unei vizite într-o altă ţară. În asemenea situaţii trebuie să ţii seama de
obiceiurile şi tabieturile locale.

6.4. Cadourile în afaceri

În relaţiile de afaceri oferirea cadourilor are un rol bine determinat. Acest


lucru trebuie făcut potrivit unor anumite reguli, existând o tehnică a oferirii,
respectiv a primirii cadourilor.
Primul lucru care trebuie stabilit este diferenţierea ce trebuie făcută între
conceptele de mită, cadou, comision şi bacşiş.

237
Oferirea unui cadou este un gest delicat, ce trebuie realizat cu foarte mult
tact, fiind necesar să existe o îmbinare între „operaţia” de oferire a cadoului şi
„afecţiunea” cu care se face acest lucru.
În ultimă instanţă, arta oferirii unui cadou trebuie privită ca o tehnică de
afaceri în general, şi în negocieri, în particular, o tehnică eficientă, care trebuie să
dea răspunsuri la o serie de aspecte precum: motivul oferirii unui cadou, alegerea
cadourilor, momentul şi manierea de a prezenta cadoul.
Cel mai plăcut şi frumos cadou se face fără un motiv special, cadoul
reprezentând doar un act de prietenie, de afecţiune. Cu toate acestea, oferirea unui
cadou în asemenea condiţii poate fi privită drept un gest suspicios şi atunci trebuie
găsit un motiv, un prilej „special” justificat. Se pot oferi astfel cadouri cu ocazia
unui eveniment al persoanei în cauză, precum: data naşterii, onomastica, cununia
civilă sau religioasă, naşterea unui copil etc.
Indiferent de ce cadou faci sau primeşti, reciprocitatea trebuie avută
întotdeauna în vedere, pentru a fi siguri că respectul reciproc va continua.
Alegerea cadoului este o treabă cu adevărat complicată, ce presupune gust şi
mai ales să cunoşti bine persoana căreia îi este destinat cadoul. Există diverse
posibilităţi ce permit să găseşti cel mai potrivit cadou, sursele de inspiraţie fiind
revistele şi rubricile de specialitate ale diverselor publicaţii, acţiunile publicitare,
realizate mai ales la televiziune sau radio, sfaturile apropiaţilor etc.
Poate cel mai important lucru în arta de a face cadouri rămâne modul în care
acestea se oferă, fiind necesar să se respecte o serie de reguli, care au devenit deja
cutume.
Există o serie de caracteristici naţionale privind cadourile, care trebuie bine
cunoscute şi respectate. Astfel, de exemplu, în China nu se oferă drept cadou un
ceas, deoarece acesta sugerează scurgerea timpului şi apropierea de moarte. În
această ţară, cel mai potrivit cadou rămâne un stilou sau un pix de calitate
superioară, fabricat însă în străinătate.

6.5. Femeia în societate

În zilele noastre, prezenţa femeilor în viaţa social-economică este un lucru


absolut normal. În aceste condiţii, bărbaţii trebuie să trateze femeile ca pe orice alt
coleg (la lucru), iar acasă soţiile într-o manieră cu totul deosebită. Acum a dispărut
cavalerismul de pe vremuri, fiind înlocuit cu un gen nou de maniere, femeia,
indiferent în ce postură s-ar afla aceasta, fiind tratată de la egal la egal. Ea este
apreciată la justa ei valoare potrivit unor reguli de protocol clare, şi nu de cele
impuse de sex. Aceasta deoarece viaţa a demonstrat că femeia poate răspunde
aproape tuturor cerinţelor societăţii, în multe cazuri chiar dând rezultate superioare
bărbaţilor (învăţământ, cultură, sănătate).
Iată de ce comportamentul femeii persoană publică trebuie să constituie o
preocupare permanentă a acesteia, de la femeie aşteptându-se aproape întotdeauna
să aibă o comportare exemplară, iar manierele să fie cu adevărat elegante.
Există numeroase situaţii „speciale” în care femeia, fie în calitatea sa de
conducător, fie în aceea de om de afaceri, fie chiar ca simplă salariată, trebuie să
238
facă faţă. În asemenea cazuri, ea va fi mult mai atentă ca de obicei, în „joc” fiind
nu numai persoana sa, ci va avea în vedere că ceilalţi vor judeca comportamentul ei
global, văzând în aceasta comportamentul femeii, în general.
Asemenea probleme se ridică în situaţii precum:
• O şefă tânără în raport cu subordonaţii ei;
• Femeia în deplasare etc.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Gh. M. Pistol, Negocieri şi uzanţe de protocol. Editura Fundaţiei România de


Mâine, Bucureşti, 2002.
2. Gh. M. Pistol, Luminiţa Pistol, Negocieri comerciale şi uzanţe de protocol. Editura
Tribuna Economică, Bucureşti, 2000.
3. Gh. M. Pistol, Tehnica şi strategia negocierilor. Uzanţe de protocol. Editura
Universitară, 2002.

239
PREVIZIUNEA ECONOMICĂ

Prof. univ. dr. ing. ION POPESCU

OBIECTIVE

Disciplina Previziunea economică urmăreşte: cunoaşterea şi însuşirea


de către studenţi a problematicii specifice previziunii, a metodelor şi
tehnicilor utilizate în fundamentarea şi elaborarea strategiilor dezvoltării
social-economice; identificarea tendinţelor de evoluţie a evenimentelor,
fenomenelor şi proceselor din natură şi din societate, a stărilor probabile
sau posibile ale acestora în orizontul de timp viitor, precum şi a efectelor pe
care le pot induce în dezvoltarea generală; formarea gândirii prospective şi
sistemice, ca mijloc eficient de analiză şi acţiune creativă, novatoare în
societatea contemporană din ce în ce mai informatizată şi mai interdepen-
dentă, în plan intern şi internaţional.
Evaluarea situaţiei actuale. Activitatea social-economică din ultimele două
secole a fost călăuzită de premise false şi păgubitoare pe termen lung, cu precădere
acreditarea ideilor că resursele naturale sunt nelimitate, iar aerul şi apa sunt
gratuite. Dacă la începuturi consecinţele acestui mod de a gândi şi acţiona erau
insignifiante, de îndată ce productivitatea muncii şi populaţia au înregistrat niveluri
fără precedent, ele au devenit evidente şi chiar alarmante. Pentru ca, în momentul
de faţă, nu numai specialiştii, ci şi opinia publică să conştientizeze pericolul
epuizării premature a unora dintre substanţe, în principal cele neregenerabile,
precum şi al poluării excesive a mediului înconjurător, cu mult peste capacitatea-i
de reciclare.
În încercarea de a surmonta asemenea realităţi tulburătoare şi de a oferi
alternative viabile de evoluţie pentru perioada următoare, cercetătorii propun
edificarea unui nou tip de societate, bazată pe dezvoltarea durabilă sau sustenabilă,
în care informaţia sau cunoaşterea şi predicţia sau analiza prospectivă au un rol
propulsor. Situaţie legitimată de creşterea volumului trebuinţelor sociale raportate
la resursele limitate – care impune anumite priorităţi şi opţiuni –, concomitent cu
adâncirea diviziunii internaţionale a muncii, cu accentuarea componentei
psihosociale – ceea ce face ca oamenii să fie optimişti sau, dimpotrivă, pesimişti
faţă de schimbările viitoare – şi cu dimensiunea entropiei sociale, care favorizează
instalarea haosului, a dezordinii generale dacă nu se acţionează sistematic pentru
reglarea evenimentelor, fenomenelor şi proceselor din natură şi din societate,
pentru crearea unei noi structuri: o structură puternic informatizată, denumită
societatea cunoaşterii, în care se lasă câmp liber de manifestare creativităţii,
investiţiilor în neofactori de producţie, profesionalizării managementului, la nivel
240
micro şi macro, şi, nu în ultimul rând, educaţiei permanente şi autoinstruirii; o
structură competitivă, organic integrată în economia de piaţă, în care activitatea la
nivelul agenţilor economici ori al ramurilor şi al economiei naţionale să poată fi
organizată, urmărită, analizată şi optimizată cu ajutorul metodelor şi al tehnicilor
moderne, puternic matematizate; o structură flexibilă, a cărei dinamică se regăseşte
în toate cele trei ipostaze particulare ale evoluţiei sociale: creşterea economică,
dezvoltarea economică şi progresul economic, aflate în stare de echilibru şi
complementaritate [9]. Obţinerea echilibrului general, însă, presupune existenţa
unor raporturi explicite, de tip determinist, între factorii sociali, economici,
tehnologici, ecologici şi juridici, capabili să asigure corelaţii favorabile între
venituri şi cheltuieli, între circulaţia mărfurilor şi aceea a banilor, între dinamica şi
structura locurilor de muncă şi, respectiv, ale resurselor umane active. Se impune,
aşadar, necesitatea de a se înlocui de îndată analiza de tip cartezian, fondată pe
principii absolute de libertate, raţionalitate şi liniaritate, cu demersul proactiv sau
în „circuit închis” de forma: resurse naturale → producţie → consum → natură, în
care rebuturile şi deşeurile sunt transformate în produse secundare utile sau în
resturi biodegradabile, iar omul, natura şi societatea constituie un sistem unic şi
coerent, caracterizat de schimbul permanent de substanţă, energie şi informaţii
având evoluţie dinamică, în funcţie de timp [8, 11]. Cu alte cuvinte, integrarea
omului în natură şi în societate decurge nu numai din relaţia lui cu Universul
atotcuprinzător, ci şi din raportul dialectic sau obiectiv dintre existenţă, spaţiu şi
timp (fig.0.1).
Mediul ambiant

Existenţă
(viaţă) Gândire Cultură
Spaţiu Conştiinţă Economie

Timp Voinţă Politică

Universul fizic Universul uman Universul social

Fig. 0.1

După ce, o perioadă îndelungată de timp, cercetătorii au examinat importante


aspecte micro-economice, specifice agenţilor economici (cererea, oferta, preţurile,
dotarea cu factori de producţie ş.a.), în prezent interesul ştiinţific se îndreaptă cu
prioritate spre soluţionarea problemelor macro-economice, la nivelul economiei
naţionale şi al economiei mondiale. Astfel, previziunea a devenit un instrument de
lucru eficient la îndemâna participanţilor la procesul decizional, responsabili cu
fundamentarea şi adoptarea strategiilor dezvoltării şi progresului, fie ei cercetători,
241
oameni de afaceri ori politicieni. Apelându-se la cunoştinţele din econometrie sau
matematica economică, activitatea la nivelul economiei naţionale poate fi estimată
cu ajutorul următorului sistem de ecuaţii:

⎧Vn = C + I

⎨E = Vn − C 0.1.
⎪E = I

în care Vn reprezintă venitul naţional, C – cheltuielile pentru consum,
E – acumulările sau economiile, iar I – cheltuielile pentru dezvoltare.
Dacă Vn = C+I, iar E = I, înseamnă că cererea şi oferta se află în echilibru,
asigurând ocuparea resurselor umane de pe piaţa muncii. Apariţia dezechilibrului
între E şi I, generat de lipsa cererii, determină apariţia şomajului cronic, posibil de
înlăturat prin încurajarea şi stimularea investiţiilor, inclusiv cu sprijinul direct al
puterii politice sub diferite forme: lansarea de comenzi proprii, legislaţie fiscală şi
monetară flexibilă, reglementarea creditului şi a dobânzilor ş.a.
Fără a se ignora rolul pieţei în autoreglarea cererii şi a ofertei, se apelează la
un instrument de lucru specializat, numit balanţa legăturilor, cu ajutorul căruia se
asigură corelarea dinamică a resurselor disponibile – limitate – cu ansamblul
nevoilor şi al aspiraţiilor, în continuă creştere şi diversificare, precum şi verificarea
diferitelor calcule previzionale realizate cu alte metode matematice. Mai mult decât
atât, se impune trecerea de la teoria modernă a dezvoltării economice, bazată pe
echilibrele sistemelor dinamice, la activitatea economică în care schimbările
structurale şi oscilaţiile sunt regula şi nu excepţia, iar stările staţionare devin
instabile, ca urmare a alternanţei anumitor parametri economici, tehnologici,
ecologici ş.a.

1. CONŢINUTUL ŞI PARTICULARITĂŢILE CERCETĂRILOR


PROSPECTIVE

Construcţia metodologică a cercetărilor prospective porneşte de la trei


raţionamente logice fundamentale:
* Deductiv, în conformitate cu care, aşa cum sublinia K. Popper, dacă
premisele unui demers oarecare sunt valabile, atunci este adevărată şi concluzia
acestuia. Spre exemplu, prin ataşarea unui operator temporal la evenimentele,
fenomenele şi procesele prognozate, pot fi cunoscute şi stabilite stările lor viitoare
cu ajutorul modelelor şi al scenariilor matematice, estimate sau simulate
electronic. Pentru a trece de la propoziţii având caracter de axiomă la altele tot cu
valoare de adevăr, se consideră că două mulţimi oarecare X şi Y sunt echivalente
logic dacă mulţimea consecinţelor logice ale lui X este egală cu mulţimea
consecinţelor logice ale lui Y. Dacă există o mulţime finită Y astfel încât X şi Y să
fie logic echivalente, înseamnă că mulţimea X are caracter axiomatizabil, iar Y este
o axiomatizare a mulţimii X. În eventualitatea în care, nici una dintre variabilele
mulţimilor nu sunt deductibile din altele, atunci mulţimea de propoziţii este

242
independentă. Baza unei mulţimi X este o mulţime independentă Y şi, totodată,
echivalentă logic cu X, ceea ce face ca un sistem deductiv să fie axiomatizabil dacă
admite o bază finită. De reţinut că nu orice sistem deductiv admite o bază finită, iar
dacă există o mulţime independentă infinită de propoziţii, atunci mulţimea tuturor
propoziţiilor care pot fi deduse conţin două părţi: a) o infinitate numărabilă de
sisteme axiomatizabile şi b) o infinitate nenumărabilă de sisteme deductive
neaxiomatizabile [2];
* Inductiv, în conformitate cu care, dacă un eveniment, o proprietate sau
caracteristică se repetă cu o anumită periodicitate (frecvenţă) într-un interval de
timp mai lung, înseamnă că acestea se vor repeta şi în viitor, după o distribuţie
similară. În eventualitatea în care proprietatea luată în consideraţie a fost selectată
cu ajutorul cazurilor tipice şi constituie o caracteristică esenţială a elementelor
pentru clasa respectivă, atunci se înregistrează creşterea gradului de încredere în
varianta de acţiune aleasă.
Dacă notăm cu Mn = {x1, x2,... , xn} o mulţime oarecare având submulţimea
Mm = {x1, x2,... , xm}, în care Mn ⊂ Mm, şi proprietatea (caracteristica) constantă
P(x) pentru elementele (x1, x2,... , xm), unde 0 ≤ i < n, sau i ∈ [0, n], atunci
raţionamentul inductiv afirmă existenţa proprietăţii P(x) pentru oricare x ∈ Mn ⊃
Mm. În eventualitatea în care i = 0, inducţia este completă în Mn, iar când 0 ≤ i < n
inducţia este incompletă în Mn, devenind amplificatoare, ceea ce înseamnă că
proprietăţile observate sau înregistrate în n-1 situaţii au fost extinse la cel puţin un
alt element x ∈ Mn. Dacă i < n, atunci inducţia în Mn este în principiu completă, iar
toate cazurile sau elementele pot fi observate şi înregistrate cu ajutorul proprietăţii
P(x). Rezultă că inducţia este numai contingent incompletă, adică amplificatoare.
După cum, dacă mulţimea Mn este infinită, înseamnă că inducţia este cel puţin în
principiu incompletă. Inducţia are structura raţionamentului deductiv, întrucât şi
atunci când se aplică la mulţimile infinite condiţia logică este următoarea: dacă
premisele sunt adevărate, atunci concluzia este adevărată.
Deducţia este specifică procedeului extrapolării (extinderea a ceea ce se ştie
despre proprietăţile şi legităţile manifestate în trecut şi în prezent şi pentru evoluţia
din viitor), iar inducţia stă la baza interpolării, înglobând conceptele de substituire
(admiterea faptului că o proprietate aparţinând unei entităţi a domeniului explorat
aparţine şi altei entităţi a domeniului respectiv);
* Analogic: extensia, potrivit principiului izomorfismului (identitate de
structură), a caracteristicilor unui sistem oarecare – examinat – şi asupra altora.
Astfel, dacă proprietăţile a1, a2, ..., an, corespunzătoare structurii S1, integrată în
structura generică a sistemului examinat ΣS1 , sunt asemănătoare proprietăţilor
similare b1, b2,…., bp, identificate la un alt sistem S2, integrată în structura ΣS2,
atunci şi celelalte proprietăţi identificate, adică Pn+1, Pn+2, ..., Pn+r, sunt
asemănătoare. Raţionamentul se foloseşte cu precădere în modelarea matematică.
Având în vedere aceste elemente, se poate afirma că previziunea sau
prognoza este o disciplină ştiinţifică relativ nouă şi destul de abstractă, din familia
celor de sinteză, precum filozofia, economia, psihologia şi managementul. În
lucrarea History and Futurology, publicată în 1943, Osip Kurt Flechtheim
243
examina, pentru prima oară, evoluţia evenimentelor şi a fenomenelor (proceselor)
în orizontul de timp viitor, ajungând la concluzia că, de fapt, realitatea din natură şi
din societate rezidă în două structuri diferite de elemente: unele care se „mişcă” din
prezent spre viitor în conformitate cu legităţi obiective, independente de voinţa
omului, şi generează viitori posibili, acceptabili deci, şi viitori imposibili, adică
excluşi; altele care au evoluţie dirijată sau orientată, în funcţie de interese şi
aspiraţii umane subiective, inducând viitori dezirabili sau doriţi şi viitori
indezirabili, neaveniţi (fig.1.1). Ambele categorii sunt de tip arborescent, în sensul
că stările viitoare reprezintă un „nod” care determină, la rândul său, apariţia altora,
raţionamentul continuând la infinit.
Vp Vd

Evoluţii logice Evoluţii controlate


sau obiective sau orientate

Vpi Vdi

Fig. 1.1

Prin urmare, viitorul nu este univoc şi obiectiv, ci se prezintă sub forma unui
evantai de posibilităţi din care se alege varianta favorabilă din punctul de vedere al
decidentului – exprimat explicit, aflată în câmpul viitorilor posibili şi dezirabili.
Din câte se observă, există şi variante posibile, dar indezirabile, cunoscute în
literatura de specialitate sub denumirea de situaţii catastrofice. Spre exemplu,
amplificarea gradului de poluare a mediului fizic şi social sub presiunea creşterii
populaţiei şi a dezvoltării industriale unilaterale, în afara oricăror restricţii.
Rezultă că structura viitorului este pluralistă, tendenţială şi probabilistă (a se
vedea subcapitolul 1.3), sau mai precis – spus una parţial incertă, ce urmează a fi
examinată în funcţie de spaţiu (aria de întindere) şi de timp. Sub raportul spaţiului,
investigaţia are loc la scară micro (agent economic, instituţie financiare şi bancară,
localitate – comună şi oraş, produs) sau macro (ţară, regiune, continent, planetă),
iar sub raportul temporalităţii, variantele de acţiune sunt independente sau,
dimpotrivă, dependente de axa timpului.

1.1. Gândirea, atitudinea şi acţiunea prospective – valori intrinseci


ale naturii umane

Realizarea de produse şi de servicii solicitate de piaţă este consecinţa actelor


deliberate ale omului, motivate de scopuri cuprinzând un anumit orizont de
anticipare, în sensul că se proiectează şi debutează, în prezent, momentul tp, iar
înfăptuirea propriu-zisă are loc în viitor, momentul tv, în care tv > tp. Mai mult decât
244
atât, activitatea se desfăşoară în concordanţă cu un plan constând în: estimarea
posibilităţilor şi a mijloacelor disponibile necesare atingerii scopurilor; stabilirea
etapelor ce urmează a fi parcurse; definirea timpului de finalizare a lucrărilor. De
altfel, însăşi existenţa omului parcurge aceeaşi traiectorie: începe în prezent şi se
încheie cândva, în viitor, impunând luarea în considerare a simultaneităţilor celor trei
dimensiuni temporale – trecut, prezent, viitor. Dacă ne raportăm la axa timpului
0 – T (fig. 1.2), putem emite judecăţi de valoare asupra celor două zone, virtuală şi
potenţială.

Zona certă sau virtuală

Trecut Prezent
Timpul
O
t0 tt tp tv
Viitor

Zona probabilă
sau potenţială

Fig. 1.2

După cum sugerează şi diagrama, zona virtualităţii se caracterizează prin


cunoaşterea sistematică, adică ordonată în principii şi axiome, în teze şi teorii
confirmate şi validate de situaţii reale, consemnate în statistici indubitabile, iar zona
potenţialităţii operează cu ipoteze de lucru, dezvăluind doar posibilităţile de a
cunoaşte şi de a aproxima şi, eventual, acţiona. Cum viitorul este rodul necesităţii,
exprimată cu ajutorul variabilelor deterministe, şi al întâmplării, indusă de factori
aleatori, conjuncturali, pentru a se cunoaşte şi alege varianta de acţiune avantajoasă
demersul continuă cu evaluări succesive pe toată durată realizării obiectivelor
preconizate, prestabilite. Desigur, strategiile actuale ale dezvoltării economice au de
făcut faţă unor constrângeri impuse de raritatea resurselor şi, mai cu seamă, de
restricţiile ecologice. Chiar şi în aceste condiţii, descoperirile din ştiinţă şi din
tehnologie menţin în actualitate viabilitatea relaţiei de optim a producţiei posibile:
P = f(M, N, K, F) = optim 1.1
în care M exprimă munca, N – natura, K – capitalul şi F – cunoaşterea
tehnologică.
Dacă notăm cu X mulţimea finită a variabilelor de intrare (resurse naturale,
umane, financiare, informaţionale, decizionale şi de timp), adică eforturile depuse,
şi cu Y a celor de ieşire (produse, servicii, resurse financiare), respectiv efectele
obţinute ca urmare a transformării resurselor în produse şi servicii solicitate de
piaţă, rezultă că activitatea desfăşurată este eficientă, rentabilă numai în
eventualitatea în care sunt satisfăcute inegalităţile:

245
⎧ X{x1 , x 2 ,..., x m }
⎪ Y{y , y ,..., y } 〈1
⎪⎪ 1 2 n
⎨ sau 1.2
⎪ Y{y , y ,..., y }
⎪ 1 2 n 〉1
⎪⎩ X{x1 , x 2 ,..., x m }
Y
Dacă este subunitar, înseamnă că activitatea nu este rentabilă şi, pentru a
X
evita falimentul, se impune adoptarea neîntârziată de măsuri tehnologice şi
manageriale, capabile să asigure asimilarea descoperirilor ştiinţifice, în care funcţia
de prevedere a procesului de conducere are rolul esenţial. Prin urmare, previziunea
face parte din categoria conceptelor cognitive sau ale cunoaşterii, care îmbină
armonios analiza retrospectivă asupra trecutului şi a prezentului, denumită în
literatura de specialitate şi diagnoză (în funcţie de date certe, statistice, de teze,
axiome şi principii validate de realitate), cu analiza anticipativă sau prospectivă.
Aceasta din urmă ne introduce în orizontul de timp viitor, un câmp cu totul special,
al incertitudinilor şi riscurilor, al probabilităţilor ca posibilitate de a produce un
eveniment în condiţii bine determinate. Cele două categorii de analiză –
retrospectivă şi prospectivă – se află în raporturi de complementaritate, mai concret
sunt legate prin fluxuri informaţionale şi prin conexiuni dependente de timp;
caracterul dinamic al demersului previzional (fig.1.3) caracterizează gândirea şi
acţiunea umană vizând obţinerea performanţelor într-o economie de piaţă
concurenţială şi restrictivă în raport cu mediul înconjurător.

Evoluţia Obiective
resurselor de atins

Informaţii Previziuni Decizii Rezultate


(cunoştinţe)

Evoluţia Mijloace
cererii de utilizat

Fig.1.3

Spre deosebire de alte ştiinţe (tehnice, sociale şi comportamentale, economice),


cum sunt chimia, fizica, mecanica, biologia şi sociologia, care asigură cunoaşterea şi
înţelegerea domeniilor de care se ocupă exclusiv pe baza principiilor şi axiomelor de
raţionalitate, cercetările previzionale ţin seama şi de divergenţele de interese,
acceptând ab initio compromisul şi automotivaţia ca forme ale eficacităţii şi
eficienţei, ale echităţii sociale. Cu alte cuvinte, interacţiunea dintre cauză şi efecte
este o concepţie filosofică bazată pe principiul determinismului. Astfel, orice
fenomen social sau economic are o cauză ce exprimă raportul între o acţiune sau,
dimpotrivă, lipsă de acţiune şi urmările imediate ale acestora; cauza este un fenomen
246
ce prevede şi provoacă, determinând apariţia altui fenomen, denumit efect. Operaţia
logică de la cauză la efect sau trecerea de la un concept la altul, în care ultimul
decurge din primul, se numeşte inferenţă, având sensul de deducţie, de analogie. De
obicei, determinarea legăturilor dintre două variabile oarecare nu ridică probleme
prea complicate, însă estimarea celor dintre variabilele aleatoare este foarte dificilă,
deoarece se modifică raportul direct între cauză şi efect. În asemenea situaţii,
stabilirea relaţiilor cauzale presupune extinderea analizei asupra mai multor variabile
independente.
Sub raport teoretic, varianta aleasă reflectă un raport definit între redondanţă
sau redundanţă (capacitatea omului de a percepe şi recepţiona informaţii utile,
necesare cunoaşterii şi orientării conexiunilor dintre el şi mediul în care trăieşte şi
se manifestă) şi informaţia relevantă, între redundanţă şi entropie (dezordine şi
disfuncţionalităţi izvorâte din insuficienţa informaţiilor concludente). Având în
vedere elementele prezentate, previziunea poate fi considerată o succesiune de
analize, un ansamblu de cunoştinţe sistematizate, de maximă generalitate şi
sinteză, care ne ajută să gândim şi să acţionăm adecvat şi realist în orizontul de
timp viitor: pe de o parte, identificarea, interpretarea şi orientarea corectă a
tendinţelor semnificative manifestate în evoluţia prezentă, însă posibil să continue
şi în viitor, în scopul optimizării lor (Procedeul matematic la care se apelează este
extrapolarea – a se vedea capitolul al patrulea); pe de altă parte, proiectarea şi
înfăptuirea strategiilor dezvoltării, pe baza ultimelor descoperiri în domeniul
ştiinţei şi tehnologiei, a experienţei acumulate pe plan internaţional şi a exigenţelor
impuse de competiţie. În acest scop, se concep modele şi scenarii pornind de la
anumite criterii de performanţă, se consultă specialiştii în domeniu, prin anchete pe
bază de chestionar sau prin organizarea de întâlniri directe. Prin urmare, apelând la
construcţii de investigaţie bazate pe cunoştinţe logice, în principal matematice,
omul poate anticipa nu numai starea viitoare a evenimentelor şi a fenomenelor
(proceselor) oarecare, ci şi rezultatele posibile, impactul sau efectele pe care
acestea le produc asupra indivizilor şi a grupurilor organizate, a societăţii în
ansamblul său.
Există patru tipuri de analiză, aflate în raporturi de complementaritate, care
contribuie la fundamentarea şi adoptarea previziunilor şi a deciziilor, şi anume:
intelectuale (stabilirea alternativelor de acţiune probabile şi viabile), empirice
(descrierea, constatarea şi verificarea situaţiilor existente), normative (definirea
universului valorilor în interiorul căruia urmează să se înfăptuiască obiectivele
preconizate sau dorite) şi semantice (identificarea sensului conceptelor şi terme-
nilor utilizaţi, în vederea asigurării unui limbaj comun între parteneri: putere şi
societate, instituţii publice şi private, producători şi beneficiari).

1.2. Funcţiile sau atributele cercetărilor prospective

Previziunea nu este un simplu exerciţiu intelectual, ci are de îndeplinit un rol


explicit, bine conturat, şi anume să contribuie la fundamentarea deciziilor
manageriale, adică a proiectelor şi programelor vizând îmbunătăţirea perfor-
manţelor organizatorice şi de funcţionalitate, prin evaluarea cât mai corectă a
247
stărilor în orizontul de timp viitor şi a consecinţelor pe care acestea le produc
asupra omului, naturii şi societăţii.
Din câte se poate uşor imagina, evoluţia evenimentelor, fenomenelor şi
proceselor este continuă, discontinuă ori, pur şi simplu, generatoare de altele
inedite, având structură şi funcţionalitate necunoscute. Pentru a le putea identifica
şi cunoaşte starea şi dinamica, precum şi elementele particularizante, acestea sunt
supuse anumitor teste empirice şi analize interdisciplinare. Determinarea lor se face
cu relaţia următoare:
yt = f(y0, α, β, γ) 1.3
în care yt şi y0 exprimă valoarea variabilei dependente sau rezultative la
orizontul de timp al previziunii (anul final) şi, respectiv, în anul de bază (de
pornire); α – coeficientul de transformare a variabilei y0 în yt, având în vedere doar
influenţa factorilor care au acţionat în perioada anterioară, fără a se ţine seama de
influenţa unor factori noi; β – coeficientul care exprimă influenţa unor factori
necunoscuţi sau slab definiţi în anul de bază, dar cu implicaţii semnificative asupra
subiectului analizat în intervalul de previziune; γ – coeficientul gradului de
încredere în varianta de acţiune aleasă, care corectează rezultatele obţinute.
În fundamentarea previziunilor se utilizează două categorii de variabile:
a) variabile dependente sau rezultative, a căror evoluţie se anticipează, şi b)
variabile independente sau factoriale, care condiţionează evoluţia celor
dependente. Studiile prospective au o singură variabilă dependentă, în timp ce
variabilele independente pot fi mai multe. Spre exemplu, în relaţia:
y = a + bx 1.4
variabila dependentă y este influenţată de variabila independentă x, iar în
relaţia:
y = a + bx1 + cx2 1.5
variabila dependentă y este influenţată de două variabile independente, x1 şi
x2.
Forma generică a ecuaţiei este următoarea:
⎧ n
⎪y = a 0 + ∑ a i x i
⎪⎪ i =1
⎨ sau 1.6
⎪ y = f (x )

⎪⎩

Între variabilele de previziune există mai multe tipuri de legături, cele mai
importante fiind:
* Relaţia de definiţie sau cantitativă, care decurge din logica proceselor
economice: exprimarea produsului intern brut ca diferenţă între produsul global
brut şi consumurile intermediare sau ca sumă a produsului intern net cu

248
amortizarea capitalului fix; din relaţiile de bază se deduc altele secundare, necesare
la recalcularea elementelor componente ale produsului intern brut;
* Relaţia deterministă, dintre două sau mai multe variabile, în care evoluţia
variabilei dependente este legată organic de cea a variabilei independente; relaţia
este unifactorială, dacă variabila dependentă este influenţată de o singură variabilă
independentă, şi multifactorială, dacă aceasta este influenţată de mai multe
variabile independente;
* Relaţia econometrică, respectiv luarea în considerare a unora sau mai
multor variabile independente cuantificate individual, precum şi a unei variabile
independente suplimentare care înglobează influenţa factorilor a căror contribuţie
la evoluţia de ansamblu nu se cuantifică individual;
* Relaţia de echilibru, în care variabila dependentă rezultă din compunerea
variabilelor independente cunoscute: produsul global brut pe economia naţională
este egal cu suma producţiilor brute pe ramuri şi subramuri;
* Relaţia de tendinţă sau de trend, în care timpul devine variabilă
independentă.
Între variabilele dependentă şi independentă există conexiuni şi legături, a
căror intensitate se determină cu ajutorul indicatorilor statistici, dintre care:
coeficientul de corelaţie, simplă şi multiplă; raportul de corelaţie şi covarianţa.
Identificarea şi cunoaşterea relativă a evoluţiilor în orizontul de timp viitor nu
sunt altceva decât modalitatea prin care factorii decizionali de la nivel micro şi
macro-social încearcă să pregătească soluţiile cele mai favorabile de a înfrunta
neprevăzutul. Aşa cum sublinia M. Masserato, alegerea alternativei de acţiune, din
mai multe posibile, care să răspundă cel mai bine nevoilor şi aspiraţiilor umane
legitime, individuale şi sociale, se face pornind de la criterii explicite, în măsură să
confere cercetărilor prospective rolul de „creuzet” al celor două categorii de
prerogative sau atribute: funcţia generală sau principală (având mai multe
componente – socială, cognitivă, motivaţională şi managerială), generată de factori
logici de tip determinist, decurgând din raportul cauză-efect (anumite cauze
observate în timp determină întotdeauna acelaşi efect, posibil de măsurat sau
cuantificat cu tehnicile cantitative), şi funcţia specifică sau secundară şi
particularizantă, cu misiunea de a reduce la minimum posibil incertitudinile şi
riscurile, prin utilizarea metodelor econometrice: modele şi scenarii simulate cu
mijloace electronice, în concordanţă cu interesul naţional pe termen mediu şi lung.
Aceasta din urmă foloseşte variabile aleatoare (stochastice) şi fuzzy sau
aproximative, care se manifestă în afara relaţiilor de cauzalitate, făcând dificilă
cercetarea previzională. Există două feluri de variabile aleatoare: a) care s-au
manifestat cu o frecvenţă redusă, făcând posibilă estimarea probabilistă, b) care nu
s-au mai întâlnit, intrând în categoria riscurilor imprevizibile, ale căror consecinţe
se includ în resursele antirisc, alocate în limitele costurilor de oportunitate.
Deosebim trei categorii de previziuni:
* Previziuni în condiţii de incertitudine, la care nu se cunosc şansele rezulta-
telor sau toate rezultatele posibile. Alegerea variaţiei de acţiune se face pe baza
unor informaţii suplimentare obţinute de la specialiştii proprii, necesare pentru a

249
stabili limitele probabilităţii de apariţie a unui rezultat favorabil, în intervalul celor
posibile;
* Previziuni în condiţii de risc, adică fără certitudinea de a obţine rezultatele
scontate, deşi fundamentarea acestora a pornit de la anticiparea corectă a
rezultatelor posibile şi a gradului de risc. Alegerea variantei de acţiune se face pe
baza riscului minim, iar în situaţiile mai complexe prin optimizarea raportului
dintre risc şi costul măsurilor antirisc;
* Previziuni în condiţii de ambiguitate, la care incertitudinea este generată de
absenţa informaţiilor relevante şi actuale. Alegerea variantei de acţiune se face
după consultarea experţilor externi.

1.3. Structura şi dinamica sistemelor-variabile generatoare


de incertitudini şi riscuri

Activitatea (ansamblul actelor fizice, intelectuale şi morale care urmăresc


atingerea unor obiective sau ţinte prestabilite) desfăşurată de om este călăuzită de
două obiective fundamentale: pe de o parte, nevoia de a cunoaşte anticipat ce se
întâmplă în jurul său, respectiv evenimentele, fenomenele şi procesele, precum şi
mecanismele care le guvernează şi condiţionează evoluţia, în încercarea de a le
orienta în folosul său şi al semenilor. Un demers explicit având două componente
(fig.1.4): una sistematică (reflectă actul deliberat al conştientului sub formă de
meditaţie) şi alta intuitivă (dar hărăzit de subconştient, ca răsplată a activităţii
anterioare a conştientului); pe de altă parte, cerinţa de a-şi satisface trebuinţele

Gândirea
ştiinţifică

Gândirea Gândirea
sistematică intuitivă

Empirică Empirică Meditaţie Scânteie Intuiţie


dirijată profundă de geniu ştiinţifică

Fig. 1.4
materiale şi spirituale, de a-şi împlini aspiraţiile şi interesele, inclusiv cele de
natură morală. În expresie matematică, sunt mărimi scalare (exprimate prin
valoarea lor numerică, atunci când se cunoaşte unitatea prin care se exprimă
această valoare), şi mărimi vectoriale (exprimate printr-o valoare numerică, o
direcţie şi un sens), dependente sau funcţie de timp. În plus, activitatea se
desfăşoară în conformitate cu un plan constând din estimarea mijloacelor şi a căilor

250
de atingere a scopului urmărit, precum şi din stabilirea etapelor de parcurs şi a
timpului de finalizare a demersului.
Pornind de la raţiunile enumerate, orice realitate din natură şi din societate,
din ştiinţă şi din tehnică poate fi simplificată şi exprimată simbolic, sub forma
convenţională de sistem, pe care-l notăm cu S: grupare de elemente componente
care acţionează împreună în vederea atingerii unui obiectiv comun [4, pag. 11].
Admitem că S este o mulţime formată din m părţi componente sau elemente
primare, legată prin n conexiuni (relaţii de interdependenţă), şi are o proprietate
oarecare α. În eventualitatea în care, în cadrul mulţimii, apar anumite relaţii, nu
înseamnă că aceasta poate fi asimilată neapărat cu un sistem. Pentru a dobândi o
asemenea calitate, mulţimea trebuie să aibă o însuşire (relaţie) care prezintă interes
pentru analist. Rezultă că mulţimea formează un sistem numai în situaţia în care
cuprinde o relaţie predeterminată (ri), cu proprietăţi anterior stabilite [12, pag. 591],
care poate fi exprimat cu ecuaţiile:

⎧E = {e1 , e 2 ,..., e m }

⎨R = {r1 , r2 ,..., rn } 1.7
⎪α = {α , α ,..., α }
⎩ 1 2 o

Cum sistemul evoluează în raport cu timpul, adică are de îndeplinit o anumită


misiune (obiective), înseamnă că între variabilele S, e şi r se formează o anumită
relaţie funcţională ce poate fi prezentată în cuvinte sau verbal, în expresie
matematică (algebrică) şi geometrică (grafic). Pentru a exprima dependenţa dintre
variabile introducem un simbol, în acest caz litera f, ceea ce ne permite să scriem:

S = f ( e, r ) 1.8

Mărimea din partea stângă a ecuaţiei – S – poartă denumirea de variabilă


dependentă, din moment ce valoarea sa depinde de valoarea variabilelor din partea
dreaptă, iar mărimile din partea dreaptă – e şi r – se numesc variabile
independente, întrucât pot lua orice valoare. Precizăm, de asemenea, că orice
sistem, cu excepţia Universului, este un sub sau un supra-sistem al altuia care-l
include şi cuprinde, influenţându-i evoluţia. În cazul substanţei (materiei), se
admite existenţa unei limite inferioare a elementarităţii, denumită „quarc” în fizică.
Dacă singura lege cauzală ce guvernează evoluţia (funcţionarea) sistemului
analizat este dependenţa ieşirilor (y) de intrările (x), adică x → y (fig.1.5, a), atunci
acesta este de tip deschis şi se află sub influenţa unor perturbaţii (P), induse de
mediul exterior. În eventualitatea în care, acestei legităţi cauzale i se adaugă şi
altele, cum ar fi intrarea este influenţată de ieşire (y – – → x), apare reacţia
inversă, cunoscută sub denumirea de feed-back, sistemul fiind cibernetic, având
capacitatea de autoreglare (fig.1.5, b).

251
P

Conexiune directă X X’ Y
x→y
– +
Y y--→x
X
x→y
∆x

Conexiune inversă
a b
Fig. 1.5
Un sistem din clasa celor orientate poate fi descris cu ajutorul mărimilor de
intrare x şi al celor de ieşire y.
⎧X = {x 1 , x 2 ,..., x i }

⎨Y = {y1 , y 2 ,..., y j } 1.9

⎩P = {p1 , p 2 ,..., p o }
în care X reprezintă mulţimea finită a variabilei independente (explicită şi
implicită) sau eforturile depuse; Y – mulţimea finită a variabilei de ieşire sau
efectele obţinute; P – mulţimea finită a perturbaţiilor.
Atributele sau funcţia de utilitate a sistemului se exprimă cu relaţia:
X=f(y) 1.10
După natura efectelor pe care le produce, feed-back-ul poate fi pozitiv (ieşirea
influenţează intrarea, în sensul că accentuează cauzalitatea dintre cele două
mărimi) ori negativ, respectiv reacţia inversă îndeplineşte funcţia de echilibrare a
celor două mărimi, limitând cauzalitatea intrare-ieşire.
Sistemul general (S) are în componenţă mai multe subsisteme, din punctul de
vedere al sintezei de faţă prezentând interes subsistemul de conducere (decizional)
Sd, subsistemul informaţional Si şi subsistemul condus (de execuţie) Se, între care
există relaţii de interdependenţă (fig. 1.6), adică fluxuri informaţionale şi decizionale
menite să-i asigure funcţionarea normală, potrivit scopului pentru care a fost creat.
Mediul ambiant

Sd Si Se P
– decizii
U U' Subsistem decizii Subsistem de Y
+ X
decizional informaţii execuţie Z(t)
date

∆u

Fig. 1.6
252
⎧U = {u 1 , u 2 ,..., u α }
⎩Z = {z1 , z 2 ,..., z β }
⎨ 1.11

în care U reprezintă mulţimea finită a scopurilor sistemului, a raţiunii sale de


a fi, iar Z(t) starea acestuia, respectiv transformarea tehnologică a resurselor
disponibile în bunuri şi servicii solicitate de piaţă, care, prin valorificare, devin
capital financiar.
Funcţia-scop sau atribuţiile sistemului se exprimă cu relaţia:
X = f ( y, z ) 1.12
Aşadar, sistemul real (natură, societate, educaţional, sănătate etc.) este un
ansamblu organizat perceput ca întreg prin intermediul relaţiilor ce leagă
elementele sale componente, putând fi caracterizat de anumite valori sau mărimi
abstracte.
În raport cu mediul interior sau cu el însuşi, sistemul se caracterizează prin
mărimile:
*Structura sistemului (∑), ca ansamblu al elementelor e şi al relaţiilor r,
exprimată cu relaţia:
∑ = f (e, r)
1.13
*Starea sistemului (Zt) sau transformarea mărimilor de intrare x în altele de
ieşire y;
*Dinamica sistemului sau trecerea de la un moment la altul al stării, respectiv
de la Zt la Zt+1;
În raport cu mediul ambiant sau exterior, sistemul se caracterizează prin
mărimile: intrări (x), ieşiri (y) şi comportare (modificarea ieşirilor y sub influenţa
intrărilor x, în procesul de atingere a obiectivelor prestabilite).

2. TIPOLOGIA SAU CLASIFICAREA CERCETĂRILOR


PROSPECTIVE

Într-un univers în care diversitatea şi complexitatea, incertitudinea şi riscul


sunt condiţii date şi acceptate sau asumate, raţiunile didactice şi ale pragmatismului
reclamă preocuparea pentru sistematizarea şi gruparea cunoştinţelor în aşa fel încât
să faciliteze utilizarea lor eficientă în cercetarea şi soluţionarea problemelor ivite în
activitatea practică. Dintre criteriile folosite frecvent în clasificarea previziunilor
enumerăm:
A. După modul în care se cuantifică sau măsoară trecerea de la o stare (cea
prezentă) la alta (cea viitoare), deosebim: previziuni cantitative (estimarea se face
cu ajutorul ecuaţiilor matematice) şi previziuni calitative (estimarea se face
pornind de la raportul cauză-efect, în sensul că orice efect este consecinţa unei
cauze, iar orice cauză conduce, în anumite condiţii, numai la acelaşi efect);
B. După orizontul de timp, există: previziuni pe termen scurt (de la 1 la 4 sau
5 ani, cât ţine, de regulă, un ciclu guvernamental), previziuni pe termen mediu (de

253
la 5 la 10 ani), previziuni pe termen lung (de la 10 la 20 de ani) şi previziuni pe
termen foarte lung, al căror orizont de timp depăşeşte 20 de ani;
C. După criterii de tip determinist, previziunile se grupează după cum
urmează: modalitatea de a cunoaşte viitorul, atitudinea faţă de viitor şi, respectiv,
metodele utilizate pentru cunoaşterea acestuia.
c1) Atitudinea faţă de viitor în ansamblu sau faţă de anumite elemente ale
sale, în funcţie de care există două categorii de analize prospective: pe de o parte,
explorative: estimarea succesivă, din aproape în aproape, a evoluţiei logice în care
starea finală, adică cea dorită, are altă înfăţişare decât cea existentă – în momentul
fundamentării –, dar se regăseşte potenţial în aceasta (fig.2.1,a). De fapt, este o
evoluţie inerţială indusă de un anumit impuls ce face ca analiza prospectivă să fie
pasivă, posibil de măsurat sau cuantificat cu ajutorul ecuaţiilor liniare şi neliniare,
al anchetelor de tip Delphi sau brain-storming; demers logic, ce permite
identificarea intereselor de grup şi a dinamicii raportului de forţe dintre diferitele
grupuri sociale, pornind de la reacţia lor faţă de valorile culturale şi morale ale
societăţii; pe de altă parte, normative, având la bază un raţionament invers celui
explorativ (fig.2.1,b): porneşte de la obiective şi exigenţe urmărite, ceea ce face ca
analiza să fie una de regresie de la starea dorită (finală) spre cea iniţială, adică
invers desfăşurării timpului, cât se poate de controlabilă şi controlată.

Starea Opinia Starea finală Starea Decizia Starea existentă


existentă specialiştilor dorită dorită optimă iniţială
a b
Fig.2.1

Dacă atitudinea faţă de viitor este una pasivă, considerat doar ca un simplu
obiect de studiu, atunci analiza capătă un pronunţat caracter explorativ. După cum,
în eventualitatea în care este privit ca un câmp de acţiune umană, atunci aceasta
este de tip normativ. Spre exemplu, continuând raţionamentul din subcapitolul 1.3,
ne propunem să determinăm evoluţia dinspre prezent spre viitor a sistemului
convenţional S, pornind de la ipoteza că are o evoluţie discretă ce poate fi
reorientată şi dirijată în fiecare dintre momentele t1, t2, ..., tn. Presupunem, de
asemenea, că starea sistemului, pe care am notat-o cu Z, este caracterizată de o
anumită mărime sau de o mulţime finită de mărimi.
În tratarea explorativă, decizia la momentul t, pe care o notăm cu Dt, se
adoptă în funcţie de stările anterioare ale sistemului (Z1, Z2, ...,Zt), schimbându-i
starea Zt anterioară deciziei, în alta ulterioară Zt+1, cea dorită adică. În expresie
matematică [1], notăm efectul deciziei printr-un operator Et, a cărui aplicare la
momentul t dirijează, cu ajutorul deciziei Dt, evoluţia stării Zt, din momentul t al
analizei, la Zt+1, din orizontul de timp viitor. În final, se ajunge la următoarea
dinamică:

254
⎧Z1 = E1 ( Z o , d1 )

⎪Z 2 = E 2 ( Z1 , d 2 )
⎨ 2.1
⎪M
⎪⎩Z k = E k ( Z k −1 , d k )

Din punct de vedere grafic, se înregistrează schema următoare (fig.2.2).


Dinamica Z0 E1 Z1 Zi Zit1…Zk-1 Zk
Ei Ek
stării

Decizii D1 Di Dk

Axa 01 T
timpului: 1 2 i k

Fig. 2.2

De îndată ce operatorii E1, E2,..., Ei,..., Ek sunt daţi, înseamnă că putem


construi cu ajutorul acestora un alt operator Ek, astfel încât:
Zk = Σk (Zo; D1, D2,..., Dk) 2.2
În consecinţă, cunoscându-se starea iniţială (Zo) a sistemului examinat şi
modul său de evoluţie controlată, în sensul parcurgerii timpului, rezultă că orice
stare ulterioară, deci şi cea finală sau dorită, depinde în cazul evoluţiei deterministe
numai de starea iniţială şi de deciziile adoptate (D1, D2,..., Dk) în momentele t1,
t2,..., tk, care antrenează doar cunoaşterea trecutului şi a prezentului.
În tratarea normativă, decizia la momentul t, notată cu Dt, se ia ţinând seama
de starea finală a sistemului, considerată dată, şi anume Zk. În acest caz, se poate
demonstra că simularea unei decizii antrenează cunoaşterea tuturor deciziilor şi a
stărilor ulterioare, ceea ce permite să construim un tip nou de operatori, de
„reacţie” Rt, în care t = 1, 2,..., k, a căror aplicare la momentul t are drept efect
formal regresia sistemului din starea Zt şi decizia Dt în starea Zt-1. În condiţii
generale, operatorii E şi R sunt echivalenţi. Cu alte cuvinte, legea de evoluţie, în
sensul timpului, este echivalentă cu legea de involuţie, obţinându-se următoarea
dinamică inversă axei timpului (fig.2.3):

⎧Z k −1 = R k ( Z k , D k )
⎪Z = R ( Z , D )
⎪ k −2 k −1 k −1 k −1
⎨ 2.3
⎪M
⎪⎩Z o = R 1 ( Z1 , D1 )

255
Stare Zk Zk-1…Zi Zi-1 Z1 Z0
Rk Ri R1
Decizii
D1 Di D1

Axa T
timpului 1 0

Fig. 2.3

Ca şi în cazul anterior, operatorii R1, R2,..., Ri fiind daţi, se poate construi cu


ajutorul lor un operator Rk astfel încât:

Zo = Rk (Zk; Dk, Dk-1, ..., D1) 2.4

Prin urmare, dacă starea finală şi cea iniţială ale sistemului sunt cunoscute,
respectiv Zk şi Zo, atunci există o mulţime de decizii D1, D2, ..., Dk care dirijează
sistemul către starea finală, care depind de obiectivele preconizate a fi înfăptuite,
de cunoaşterea riguroasă a acestora.
Din câte se poate constata, atât în tratarea explorativă, cât şi în cea normativă
s-a folosit logica programării dinamice. Totodată, viziunea sistemică presupune
utilizarea ambelor tipuri de analiză, ceea ce conduce la sporirea semnificativă a
gradului de încredere în varianta de acţiune aleasă, iar stabilirea obiectivelor
antrenează şi elemente axiologice, ţinând de valori şi de funcţia lor în viaţa socială,
De altfel, cele două categorii de analiză se află în raporturi de complementaritate,
realitate pusă în evidenţă de cercetătorul norvegian Johan Galtung. Deşi face
distincţie între studiile de tip predictiv, similare celor explorative, şi cele de tip
prescriptiv (fig. 2.4), având un evident conţinut normativ, acesta a sesizat şi pus în
valoare conexiunile şi interdependenţele dintre ele. Mai mult decât atât, o astfel de
viziune facilitează identificarea legăturilor dintre cercetările propriu-zise,
explorative ori normative, şi acţiunile de operaţionalizare a lor.

Tip predictiv Tip prescriptiv

Analiza Analiza Analiza Analiza Analiză


tendinţelor evenimentelor intereselor conceptuală (micro, macro)
de grup (valori, teorii)
a. b.

Fig. 2.4

Pornind de la premisa că viitorul reprezintă, de fapt, o prelungire a trecutului


şi a prezentului, cercetătorul norvegian ajunge la concluzia că există trei categorii
256
de analize, şi anume: a tendinţelor de evoluţie, a evenimentelor, situaţiilor şi
fenomenelor ca realităţi şi a aspiraţiilor sau intereselor de grup, ce au propriul lor
aparat metodologic. Astfel, analiza tendinţelor se bazează pe extrapolare, postulând
continuitatea firească, logică dinspre prezent spre viitor; analiza evenimentelor
acordă prioritate absolută impactului descoperirilor din ştiinţă şi tehnologie asupra
activităţii productive şi a manifestării societăţii în ansamblul său, în care scop
apelează la consultarea specialiştilor cu ajutorul anchetei de tip Delphi sau la
metoda scenariilor şi modelelor; analiza intereselor de grup explorează dinamica
raporturilor dintre grupurile sociale şi modul în care ele acţionează, identificate în
comunicarea, motivarea şi satisfacţia în muncă, în eficienţa acţiunilor desfăşurate.
În opinia lui J. Galtung, în afară de structurile predictive şi prescriptive apar
şi altele subsidiare, cum sunt cele mono şi pluri-explorative sau, după spusele sale,
singulariste, atipice, hibride, urmărind identificarea stării ideale, a soluţiei
optimale, convergente şi, respectiv, pluraliste, percepute ca potenţial, ca sursă
pentru soluţia cea mai bună. Din câte se observă, ne aflăm în faţa unei viziuni
eclectice (îmbinare necritică a unor elemente luate din sisteme de gândire diferite)
asupra viitorului, care înglobează cercetările predictive şi prescriptive, alături de
cele utopice, denumite de autor entropice, dacă permit identificarea viitorilor
posibili şi dezirabili, adică pozitivi, sau distropice, dacă viitorii sunt indezirabili şi
imposibili, respectiv negativi.
c2) Modalitatea de a cunoaşte viitorul sau calea aleasă pentru identificarea
acestuia, care poate fi: intuitivă sau empirică, înglobând experienţa colectivă
dobândită prin practică, şi teoretică sau abstractă, sugerată de tipologia generală a
procesului de cunoaştere şi creativitate, de invenţie originală. Din analiza
comparată, rezultă că abordarea intuitivă porneşte de la aspectele concrete ale
universului cotidian şi urmăreşte identificarea suportului logic, al judecăţilor de
valoare subiective, obţinute prin obiectivarea şi formalizarea proceselor intuitive,
iar cea abstractă operează cu modele şi scenarii ale realităţilor în dinamica lor, care
includ şi stările din orizontul de timp viitor. În acest scop, se apelează la cunoştinţe
şi metodologii specifice teoriei proceselor euristice, teoriei matematice a învăţării
şi a dinamicii grupurilor, la anchetele bazate pe chestionare, care arată că, de fapt,
distincţia între intuitiv şi teoretic nu este la nivelul metodologiei, ci al cunoaşterii.
În viziunea sistemică, cele două modalităţi de explorare sunt, totuşi, corelate
şi integrate, realitatea socială, economică, şi nu numai, evidenţiind pregnant că
intuiţia construieşte modelul sau scenariul, care, la rândul lor, verifică intuiţia. Cu
alte cuvinte, modelul se verifică teoretic, iar rezultatele sunt confruntate cu intuiţia.
Desigur, în literatura de specialitate se întâlnesc şi susţineri unilaterale. Astfel,
cercetătorul american J.W. Forrester susţine „caracterul anti-intuitiv” al sistemelor
sociale, iar austriacul Robert Jungk opune „imaginaţia logică” celei creatoare, pe
care o consideră imposibil de modelat teoretic şi sistematic.
Metodologia prezentată de austriacul Erich Jantsch operează cu trei categorii
sau tipuri de previziuni: explorative, care facilitează alegerea variantei dorite sau
preferate, din mulţimea finită a celor probabile, normative, urmărind atingerea unor
obiective şi a unor exigenţe prestabilite, şi intuitive, reflectând experienţa
acumulată în domeniu. Potrivit acestuia, abordarea explorativă şi cea normativă
257
reflectă diferenţa între acţiune şi reacţie, adică între posibilităţi şi funcţiuni,
aplicându-se cu precădere în prognozarea descoperirilor din ştiinţă şi tehnologie,
sau, mai concret, în transferul tehnologic, reflectat în nivelul dezvoltării şi al
consecinţelor, aşa cum rezultă din următoarea diagramă bidimensională:

Nivelul consecinţelor
VIII: Societate
sau al efectelor VII : Sisteme sociale
VI : Mediul înconjurător sau ecologic
V : Aplicaţii
-------------------------------------------------
Nivelul dezvoltării IV : Sisteme tehnologice funcţionale
sau al cauzelor III : Tehnologie elementară
II : Resurse tehnologice
I : Resurse ştiinţifice
Direcţia evoluţiei
Fig. 2.5
Transferul tehnologic se propagă atât în plan vertical, de la cercetarea funda-
mentală sau teoretică spre aplicaţii tehnologice majore (procedee), şi sisteme
elementare (produse şi servicii), până la consecinţe sau efecte, cât şi în plan
orizontal, căruia îi corespund următoarele situaţii (fig.2.6): I – postularea empirică
a unei teorii ştiinţifice; II – fructificarea altor cercetări ştiinţifice fundamentale;
III – îmbinarea mai multor tehnologii disparate; IV – generalizarea tehnologiilor
existente; V – cererea de sisteme auxiliare sau de sprijin; VI – extinderea în alte
sectoare industriale; VII – ajutor tehnic pentru ţările defavorizate, în curs de
dezvoltare şi VIII – restricţii etico-morale ce acţionează asupra obiectivelor sociale.

VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I

Fig. 2.6
Întrucât reprezentarea simplificată – bidimensională – nu ţine seama de inte-
racţiunea existentă obiectiv între evoluţia tehnologică şi mediul netehnic, schema a
fost extinsă la spaţiul tridimensional, evidenţiind două variante distincte, una
specifică societăţii „deschise” (fig. 2.7, a) şi alta societăţii „închise” (fig. 2.7, b).
Analiza comparată arată că diferenţa dintre cele două structuri se accentuează
pe măsură ce înaintează spre cercetarea la nivelele superioare. Interacţiunea dintre
258
prognoza explorativă, orientată către posibilităţi, şi cea normativă, orientată către
funcţiuni sau misiuni, trebuie analizată într-o perspectivă dinamică, temporală.
Adaptarea se obţine prin iteraţie sau printr-un proces în circuit închis [4;5].

a. b.
Fig. 2.7
Prognoza tehnologică normativă se utilizează doar dacă sunt îndeplinite
anumite condiţii, dintre care: nivelele la care se aplică să fie caracterizate de
restricţii, ceea ce se întâlneşte doar în societăţile de tip închis; cunoaşterea
posibilităţilor de optimizare în situaţia restricţiilor date, ceea ce implică opţiuni.
c3) Modul de investigare a viitorului, care introduce distincţia între abordarea
morfologică sau analitică (descompunerea problemei în părţi componente sau
elemente caracteristice, în vederea examinării individuale) şi cea sintetică sau
agregată (porneşte de la ipoteza că problema studiată poate fi asimilată cu un
sistem general, iar întregul sau ansamblul reprezintă mai mult decât suma părţilor
componente), bazată pe studiul dinamicii indicatorilor caracteristici, în măsură să
aproximeze satisfăcător evoluţia unui domeniu, cum ar fi poluarea, calitatea vieţii
şi a muncii ş.a. În acest caz, parametrii sau variabilele de stare apar sub forma unor
funcţii care leagă restrictiv elementele (părţile) componente, respectiv structuri
logice, algoritmi de comportament, egalităţi, inegalităţi, conexiuni inverse sau de
feed-back, definindu-se obiectivele (sub forma unor funcţii) şi criteriile care
condiţionează acţiunea, în majoritatea situaţiilor sub forma dezideratelor şi a
condiţiilor impuse de funcţiile-obiectiv. Cele două tipuri de analiză – morfologice
şi sintetice – sunt corelate şi integrate în viziune sistemică, de unde cerinţa de a se
folosi simultan.
Metodologia cea mai completă a fost elaborată de americanul Herman Kahn,
care introduce trei dimensiuni ale cercetării viitorului, fiecare având câte două
variante de acţiune (fig.2.8, a). În primul rând, opţiunea între abordarea explorativă
(prelungirea în viitor a tendinţelor manifestate în trecut şi prezent, prin extrapolarea
parametrilor caracteristici) şi cea normativă (soluţii inedite pentru soluţionarea
problemelor apărute în desfăşurarea activităţii normale sau pentru realizarea
anumitor proiecte şi decizii). În al doilea rând, opţiunea între abordarea sintetică
(evaluarea dinspre întreg spre părţile componente, prin operaţiunea algebrică de
regresie) şi cea morfologică (evaluarea dinspre părţi spre întreg). În al treilea rând,
opţiunea între abordarea intuitivă sau empirică bazată pe date reale, pe imaginaţie
259
şi experienţa acumulată, şi cea teoretică sau abstractă, cu ajutorul modelelor şi
scenariilor, precum şi al unor tehnici specifice.

Sintetic
Explorativ
Normativ

Intuitive
Normative
Teoretice
Teoretic Intuitiv

Explorativ

Sintetice Morfologice Morfologic

a. b.
Fig. 2.8

În funcţie de opţiunile evocate, rezultă următoarele combinaţii posibile:


1: explorativ – sintetic – intuitiv
2: explorativ – sintetic – teoretic
3: explorativ – morfologic – intuitiv
4: explorativ – morfologic – teoretic
5: normativ – sintetic – intuitiv
6: normativ – sintetic - teoretic
7: normativ – morfologic – intuitiv
8: normativ – morfologic - teoretic

Dacă avem în vedere că viziunea sistemică introduce, de fapt, nu simple


dihotomii, ci corelări între cele trei opţiuni, precum şi complementarităţi ale
atitudinii faţă de viitor, modalitatea de a cunoaşte viitorul şi metodologia de
cercetare a viitorului, atunci se ajunge la o integrare obiectivă a cercetărilor
prospective (fig.2.8, b).
D. După estimările de tip probabilist, sau, mai precis, gradul de concretizare
a studiilor prospective, se înregistrează patru structuri semnificative (fig.2.9), adică
prognoza, strategia, planificarea şi programarea, aflate sub influenţa factorilor
endogeni sau interni (starea cantitativă şi calitativă a infrastructurii şi a
echipamentelor din dotare; utilizarea resurselor umane, incluzând şi procedurile
manageriale şi operaţionale aplicate; echiparea cu mijloace informatice moderne) şi
a factorilor exogeni sau externi, cum ar fi: evoluţia tehnologiilor; politicile
guvernamentale şi cadrul legislativ; schimbările cantitative şi calitative ale
fluxurilor informaţionale şi decizionale; combaterea poluării şi protecţia mediului
înconjurător.

260
Diagnoză
Zonă virtuală

Prognoză

Zonă potenţială Strategie

Planificare Programare

Fig. 2.9

d1) Prognoza sau afirmaţia probalistă asupra viitorului este ansamblul de


acţiuni intelectuale consacrate identificării structurilor invariabile ale
evenimentelor şi fenomenelor, ale realităţilor şi obiectivelor, precum şi ale
raporturilor dintre acestea, demers destul de amplu şi anevoios ce presupune
parcurgerea a trei etape: construcţia, potrivit unor metodologii şi algoritmi
specifici, a alternativelor posibile de evoluţie; stabilirea criteriilor care să permită
evaluarea şi selectarea variantelor posibile şi dezirabile; estimarea resurselor şi a
mijloacelor necesare pentru realizarea într-un timp rezonabil, cât mai scurt, a
variantei dorite, aleasă dintre cele posibile. Există următoarele categorii de
prognoze, şi anume: probabiliste (estimează evoluţia fenomenelor incerte, cum ar
fi: creşterea productivităţii muncii la nivelul economiei naţionale, al ramurilor sau
subramurilor; schimbările survenite în structura producţiei, creşterea sau
descreşterea economiei mondiale); condiţionate (stabilirea comportamentului într-
un sector în funcţie de schimbările intervenite în alte sectoare); voliţionale
(stabilirea condiţiilor şi a mijloacelor necesare pentru realizarea unui obiectiv
preconizat sau predeterminat) şi de finalitate – condiţiile ce trebuie îndeplinite în
anumite sectoare pentru a se produce o evoluţie dorită în altele;
d2) Strategia sau politica dezvoltării, care desemnează ansamblul obiectivelor
urmărite la nivelul economiei naţionale şi al agenţilor economici pe termen mediu,
precizându-se principalele modalităţi de realizare efectivă a lor, precum şi resursele
alocate pentru obţinerea avantajului competitiv. Spre exemplu, pentru a soluţiona
crizele apărute în activitatea social-economică, există următoarele categorii de
strategii: strategia stabilizării (bazată pe conceptul de echilibru); strategia creşterii
(relaxarea restricţiilor care limitează extinderea marjei de manevră a parametrilor
economici); strategia structurării (valorificarea ajustărilor pozitive ale economiei
în condiţiile intervenţiei statului); strategia restructurării – reducerea rigidităţilor
şi a distorsiunilor întâlnite pe piaţa muncii; amenajarea mediului înconjurător;
reforma structurilor economice la nivel naţional şi internaţional.
Politicile economice pot fi clasificate în felul următor: după obiectivul final
(politici de restructurare şi stabilizare macroeconomică; de creştere şi dezvoltare;
de subvenţionare a producţiei şi exportului ori, dimpotrivă, de limitare a
importurilor; de protecţie socială şi reducere a şomajului ş.a.); după instrumentele
de promovare (politici bazate pe reglementări directe – preţuri, venituri ori
indirecte, respectiv pârghii monetare şi bugetare, legislaţii specifice); după
intervalul de timp al obiectivelor (politici conjuncturale – ciclice, de relansare,
261
antidepresionale şi ale dezvoltării durabile); după modul de influenţare a agenţilor
economici (politici de limitare sau restricţionare, de schimbare şi de concentrare);
după sfera în care se aplică (politici globale, sectoriale şi teritoriale); după
orientarea doctrinală (politici tradiţionale, care permit intervenţia autorităţilor
publice în bunul mers al activităţii, liberale, având încredere deplină în
mecanismele pieţei, şi mixte – neoclasice, neoliberale, autarhice ş.a.
Prognoza şi strategia sunt legate de anumite fluxuri informaţionale şi
decizionale (fig. 2.10), iar pentru a fi aplicate, strategiile trebuie să fie realiste şi,
extrem de important, acceptate, urmate şi îndeplinite de către populaţie;

Complexitate Valori

Mediu Incertitudine

Instabilitate
Strategie

Prospecţie

Obiective Inventivitate

Analiză

Strategie

Fig. 2.10

d3) Planificarea, forma de activitate umană cea mai previzibilă şi activă, sau
ansamblu coerent de acţiuni prin care se dirijează activităţile individuale, în
concordanţă cu anticiparea determinărilor obiective, ştiinţifice, cu principiile de
funcţionare ale concurenţei, mai presus de subiectivitatea cercetătorilor şi a
decidenţilor. De regulă, activitatea de planificare se concretizează într-un model
tehnico-aplicativ având caracter de recomandare pentru manageri şi întreprinzători.
Existând suficiente imperfecţiuni în funcţionarea economiei de piaţă, planificarea
îndeplineşte un rol sui-generis, şi anume acela de a sincroniza, de a regla
demersurile, factorilor decizionali, în scopul prevenirii dezechilibrelor flagrante,
generatoare de tensiuni şi disfuncţionalităţi pe termen scurt, dar şi consecinţe
negative majore pe termen mediu şi lung.
Principalele etape ale elaborării planurilor sunt: stabilirea obiectivelor
evoluţiei, pe baza consultării specialiştilor şi a studierii dinamicii conjuncturilor
interne şi internaţionale; elaborarea schiţei de dezvoltare, pornind de la varianta de
prognoză agreată şi aleasă, actualizată prin introducerea judecăţilor de valoare
apărute după fundamentarea acesteia; precizarea angajamentelor asumate de
262
autorităţile publice, prin comenzi ale statului, achiziţii guvernamentale, convenţii
regionale şi internaţionale; proiectarea unor structuri moderne şi flexibile ale
sectoarelor de activitate, în care scop se procedează la consultarea agenţilor
economici, materializată în încheierea de contracte; definitivarea, cu ajutorul
experţilor în domeniu, a proiectului de plan, corelându-se nevoile (aspiraţiile) şi
posibilităţile (resursele) într-o anumită ordine de prioritate, susţinută şi de
autorităţi; dezbaterea şi aprobarea planului în forurile instituţionalizate şi abilitate,
adică guvern, parlament, consilii de administraţie, comitet director; informarea
mass-media pe parcursul desfăşurării diverselor etape, pentru fa testa interesul
manifestat de opinia publică.
În economia de piaţă funcţională, există următoarele tipuri de planificare:
indicativă sau orientativă (autorităţile stabilesc principalele obiective şi durata
înfăptuirii lor, în încercarea de a convinge opinia publică asupra oportunităţilor
respective); incitativă (obiectivele se stabilesc pe cale democratică, a căror
înfăptuire depinde de capacitatea autorităţilor de a determina agenţii economici şi
instituţiile să se încadreze în prevederile respective); imperativă (autorităţile
stabilesc planul şi obligă agenţii economici şi instituţiile să acţioneze pentru
înfăptuirea obiectivelor), utilizată în situaţii speciale şi pe o perioadă limitată de
timp; strategică, în măsură să amortizeze tendinţele majore, exprimând trebuinţele,
interesele şi cerinţele colectivităţilor organizate; informală, prin care se face o
anumită coordonare a deciziilor individuale aparţinând instituţiilor publice şi
agenţilor economici particulari;
d4) Programarea sau stabilirea succesiunii logice a obiectivelor ce urmează a
fi înfăptuite cu ajutorul metodelor matematice (ecuaţii numerice de optimizare a
funcţiilor – obiective ale căror variabile satisfac un sistem de relaţii restrictive) sau
euristice (folosirea unor reguli empirice pentru găsirea soluţiilor acceptabile,
inspirate, de regulă, din experienţa dobândită de un competitor cu realizări de
referinţă). În mai puţine cuvinte, programul este un instrument al previziunii, care
precizează acţiunile, lucrările şi operaţiile eşalonate în timp (durata şi resursele
alocate pentru fiecare secvenţă) şi în spaţiu, în măsură să asigure realizarea
obiectivelor, sub raport cantitativ şi calitativ.
E) După sfera de cuprindere, deosebim previziuni macroeconomice
(studiază ansamblul dezvoltării sociale şi economice, în special indicatorii
principali, cum sunt: populaţia şi structura resurselor umane, produsul intern brut
şi net, volumul şi structura importurilor şi a exporturilor, veniturile populaţiei;
dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei ş.a.), previziuni pe ramuri şi subramuri
(resursele naturale, evoluţia principalelor ramuri industriale, transporturi),
previziuni pe probleme de sinteză (probleme prioritare de interes, spre exemplu:
dezvoltarea bazei de materii prime, pregătirea cadrelor, consumul populaţiei,
protecţia mediului înconjurător), previziuni teritoriale (dinamica producţiei,
utilizarea resurselor de muncă, valorificarea resurselor naturale) şi previziuni pe
grupe de produse (fig.2.11).

263
Prognoză macroeconomică

Prognoze pe probleme de sinteze


Prognoze
pe produse Prognoze
şi grupe de în profil
Prognoze pe ramuri şi subramuri teritorial
produse

Prognoze microeconomice

Fig. 2.11
Pentru a identifica oportunităţile de evoluţie, dar şi vulnerabilităţile
respective se apelează la informaţii relevante cât mai actuale, fiecare dintre
categoriile de analiză dispunând de o bază specifică de date (fig.2.12): intervalul de
timp to-tp este egal cu tp-tv, iar perioada tt-tp, este consacrată întocmirii analizei
diagnostic, pe baza datelor certe, şi a prognozei, pornind de la estimări cu caracter
previzional, de la abateri înregistrate în intervalul to-tv precum şi de la anticiparea
factorilor de decizie. În consecinţă, diagnoza îndeplineşte un rol „curativ”, de
îmbunătăţire a performanţelor din prezent, cât şi de prevenţie, de preîntâmpinare a
apariţiei în viitor a unor fenomene sau evoluţii nedorite, iar prognoza, rolul de
anticipare a celor mai bune şi, deci, indirecte alternative de acţiune.
Diagnoză

Informaţii
Prognoză
0 statistice preliminare T
t0 tt tp tv
Informaţii
estimative

Fig. 2.12
După alegerea variantei de acţiune se trece la pregătirea condiţiilor materiale
şi organizaţionale favorabile declanşării procesului de realizare, urmărindu-se
sistematic apropierea rezultatelor înregistrate de nivelul obiectivelor preconizate.

3. FIABILITATEA SAU GRADUL DE ÎNCREDERE


ÎN PREVIZIUNI

În pofida aparenţelor, utilizarea conceptului de fezabilitate în studiile


prospective nu este nici întâmplătoare, nici forţată sau abuzivă. Dimpotrivă, are o
semnificaţie mult sporită faţă de cea atribuită în tehnică, unde a fost folosită prima
oară, din nevoia de a exprima capacitatea unui mecanism de a funcţiona în
siguranţă perioadă cât mai îndelungată. În cazul de faţă, este vorba de încrederea în
264
varianta de acţiune aleasă, din mai multele probabile, în condiţiile în care la
fundamentarea şi adoptarea acesteia a participat un număr redus de persoane, iar
consecinţele sau efectele pe care le produce se răsfrâng asupra unui „eşantion” mult
mai mare.
Apelând la concepte din alte domenii ale cunoaşterii, precum ştiinţele tehnice
şi cele sociale sau comportamentale, cercetătorii au demonstrat că fiabilitatea
previziunilor poate fi măsurată, cuantificată cu ajutorul relaţiilor logice şi algebrice.

3.1. Fiabilitatea – expresie a opţiunii sociale. În esenţă, fiabilitatea exprimă


probabilitatea de a se accepta de către colectivităţile organizate, mai mari ori mai
mici, riscurile pe care le incumbă operaţionalizarea anumitor previziuni, respectiv
strategii, programe şi proiecte ale dezvoltării ori decizii vizând îmbunătăţirea
performanţelor, în plan cantitativ, dar, mai ales, calitativ. Cum acţiunea omului
introduce anumite modificări în structura şi în evoluţia mediului natural şi social în
care acesta se află integrat, este de la sine înţeles că realizarea efectivă a obiectivelor
preconizate (prestabilite) depinde în mare măsură de cunoaşterea, acceptarea şi
însuşirea lor de către grupurile din sfera de impact, de către comunitate în ansamblul
său. Cu atât mai mult cu cât între fiabilitatea previziunilor şi costurile aferente
înfăptuirii lor există raporturi de proporţionalitate (fig.3.1), zona optimalităţii
situându-se în intervalul ri-rz, în care variabila Ci reprezintă costurile pentru cercetare,
proiectare şi realizare efectivă, C1 costurile pentru desfăşurarea normală a activităţii,
iar Ct costurile pentru menţinerea nivelului de activitate şi pentru eliminarea cauzelor
care generează eventualele disfuncţionalităţi.
Costuri
Zonă
Ct
optimă
C0 C2

Ci

Σ Σ Fiabilitate
Ri ro rt
Fig. 3.1

Din câte se observă, creşterea gradului de încredere în varianta aleasă sau


preferată presupune cheltuieli suplimentare, iar păstrarea lui depinde de eforturile
depuse de factorii decizionali pentru asimilarea descoperirilor ştiinţifice şi
tehnologice, inclusiv în organizarea şi conducerea activităţii.
La nivel macro, al economiei naţionale, variabilele determinante în
perceperea şi acceptarea oportunităţilor şi a opţiunilor în favoarea soluţiei adoptate
sunt următoarele: atitudinea agenţilor economici, publici şi privaţi, precum şi a
societăţii civile faţă de implicarea în realizarea proiectelor şi a deciziilor adoptate;
climatul politic intern şi reglementările constituţionale, parlamentare şi
guvernamentale, concomitent cu presiunile exercitate din exterior pentru
265
acceptarea anumitor valori culturale, ştiinţifice, tehnologice, manageriale şi morale;
flexibilitatea clasei politice, manifestată în efortul de a se ajunge la un consens în
ceea ce priveşte implicarea în realizarea proiectelor de interes general, naţional;
constituirea unei majorităţi politice stabile, capabilă să promoveze proiecte şi
strategii ale dezvoltării pe termen mediu şi lung. Din punct de vedere strict
economic, acceptabilitatea vizează nivelul tehnologiilor utilizate şi al mana-
gementului practicat, capacitatea competiţională şi de creativitate, dar şi exigenţele
în aceste domenii, în funcţie de care se estimează raportul între cerere şi cost.
La nivel micro, al agenţilor economici, al instituţiilor financiare şi bancare
etc., acceptarea şi participarea la punerea în operă a obiectivelor depind de
abilitatea, de capacitatea structurilor decizionale de a face ca obiectivele să fie bine
cunoscute şi însuşite de angajaţi ca propriile lor ţinte, aspiraţii şi interese. În acest
context, reuşita este legată de constituirea, la nivelul agenţilor economici şi al
autorităţilor guvernamentale, a unor compartimente distincte, specializate, care să
examineze sistematic evoluţiile viitoare ale creaţiei materiale şi spirituale, în
vederea promovării şi susţinerii progresului general, a diseminării cunoaşterii
invenţiei, inclusiv la nivel managerial. De altfel, cunoaşterea şi fiabilitatea sunt
legate prin profunde conexiuni informaţionale şi decizionale, influenţându-se
reciproc în planul performanţelor (fig.3.2).

Nivelul fiabilităţii
Nivel ideal
Nivel preconizat
Nivel potenţial Nivel real
Nivel efectiv

Evaluarea Elaborarea Alegerea variantei Realizarea


tendinţelor prognozei optime prognozei
0 Timp
t0 t1 t2 t3 t4

Fig. 3.2

Indiferent care sunt aspectele examinate – politice, sociale, economice,


ecologice –, fiabilitatea constituie un concept fundamental al analizei riscurilor ce
pune în valoare probabilitatea de a realiza obiective prestabilite într-un anumit
timp, fără a se înregistra disfuncţionalităţi majore, greu de surmontat; după cum,
viabilitatea şi corectitudinea sau validitatea acesteia sunt sinonime cu precizia de a
răspunde scopului pentru care a fost concepută şi înfăptuită previziunea respectivă.
În plan social, riscurile decizionale se manifestă în pierderi economice şi de
oportunităţi, reducându-se astfel şansele de ameliorare a performanţelor, precum şi
de afirmare a valorilor democraţiei şi moralităţii.
266
Ca demers sistemic, analiza de risc implică parcurgerea a patru faze
principale (fig.3.3):
* Definirea obiectivelor, în scopul estimării probabilităţilor de a le realiza în
timpul preconizat;
* Identificarea riscurilor potenţiale, cu ajutorul demersului inductiv de la
cauze la efecte sau consecinţe, al descompunerii sistemului în părţile sale
componente, pentru a le evalua disfuncţionalităţile;
* Exprimarea abstractă, prin modele matematice şi scenarii, pornind de la
legăturile de cauzalitate (arbori de defecţiuni şi de evenimente; diagrame cauză –
efect; procese Marcov; simularea Monte Carlo);
* Analiza caracteristicilor calitative, clasificarea riscurilor sau a evenimen-
telor nedorite cu ajutorul arborelui de defecţiuni (calitative şi cantitative), al
estimării probabilităţii de apariţie a lor pornind de la datele confirmate de
experienţa anterioară.
Definirea obiectivelor
sistemului

Identificarea riscurilor

Modelarea
sistemului

Analiză calitativă Analiză cantitativă Date certe,


statistice

Informaţii de expert

Fig.3.3

Uneori, estimarea probabilităţilor de apariţie a unor evenimente sau situaţii


nedorite se face prin consultarea experţilor, cu ajutorul metodei Delphi. În final,
analiza de risc facilitează cuantificarea diferitelor forme de manifestare ale
fiabilităţii.

3.2. Măsurarea fiabilităţii. Întrucât previziunea are şi o componentă


aleatoare, încrederea în valoarea sau avantajele soluţiei aleasă se alterează treptat,
mai ales dacă orizontul de timp este îndelungat. Din această raţiune, o importanţă
metodologică aparte o capătă evaluarea fiabilităţii previziunilor, ca raport între
starea dorită, deci prestabilită, şi starea efectiv realizată, posibil de estimat cu
ajutorul abaterii medii pătratice (am):
267
am = [ Σ (R – P)2]1/2 3.1

în care R şi P exprimă valoarea obţinută şi, respectiv, cea prognozată.


Comparaţia între cele două mărimi se face cu ajutorul coeficientului de
asemănare (Ca), pornind de la particularităţile lor reprezentative, exprimat cu
relaţia următoare:

Ca =
[m ⋅ d(R , S)] + [(1 − m) ⋅ d(R ′, S′)] 3.2
d(R , S) + d(R ′, S′)

în care m reprezintă coeficientul de ponderare pentru asemănarea a două


caracteristici importante; d (R,S) – dintre caracteristicile de bază sau de referinţă, d
(R΄,S΄) – distanţa dintre ceilalţi indicatori, în afara celor de bază.
În consecinţă, orice prognoză are un anumit grad de probabilitate care tinde
să se apropie de cifra unu, echivalând cu certitudinea, sau de cifra zero, ceea ce
înseamnă că aceasta este imposibilă şi indezirabilă, renunţându-se la analizarea
căilor şi a măsurilor de operaţionalizare. Cele mai importante categorii de analiză
întâlnite în literatura de specialitate sunt:
A. Analiza ex-ante sau anterioară procesului de înfăptuirea prognozei, mai
precis din momentul fundamentării acesteia. Demersul specific constă în simularea
modelelor şi a scenariilor care exprimă variantele de acţiune probabile, în primul
rând a celor luate în calcul pentru a fi operaţionalizate, în funcţie de abaterile
înregistrate între valorile simulate (S) şi cele efectiv realizate (R). Scopul urmărit
este evaluarea efectelor induse de fiecare dintre acestea. Testarea se încheie în
momentul în care abaterile sunt sub 3% pentru variabilele sau indicatorii de bază şi,
respectiv, sub 5% pentru celelalte. De regulă, se calculează următorii parametri:
a1 – Abaterea absolută (A), exprimată cu relaţia:
A=R–S 3.3
a2 – Abaterea relativă (a):

R −S A R
a= = ⋅ 100 = − 1 3.4
S S S
După determinarea abaterilor se efectuează eventualele corecturi, obţinându-
se astfel argumente în favoarea variantei dorite. Cele două categorii de abateri –
absolută şi relativă – pot lua atât valori pozitive, cât şi negative, după cum valorile
variabilei R sunt superioare sau, dimpotrivă, inferioare variabilei S.
a3) Coeficientul de inegalitate (Ci) sau de abatere, cunoscut şi sub denumirea
de coeficientul lui Theil, descoperitorul acestuia:
1
∑ (St − R t )
2
t =0
Ci = 3.5
1 1
2 2
∑Rt + ∑ St
t =0 t =0

268
în care St exprimă datele de simulare pentru fiecare an al orizontului de timp
avut în vedere, iar Rt datele obţinute pentru anii respectivi.
Coeficientul de inegalitate variază în intervalul [0,1], adică 0≤C1≤1. Dacă
abaterea este mică, rezultă că Ci = 0.
a4) Coeficientul de asemănare (Ca) indică apropierea dintre valoarea simulată şi
cea efectiv realizată, observate statistic, şi se determină cu relaţia clasică, respectiv 3.2.
B. Analiza post-factum sau ulterioară alegerii variantei de acţiune optime.
Operându-se în acelaşi interval de timp [0,1], calculele sunt similare celor utilizate
la analiza ex-ante, cu deosebire că, în loc de valorile simulate (S), se introduc
valorile preconizate (P) sau dorite. Relaţiile de calcul sunt următoarele:

b1) Abaterea absolută:

A=R–P 3.6

b2) Abaterea relativă:

R−P A R
a= = ⋅ 100 = − 1 3.7
P P P

Abaterea poate fi pozitivă sau negativă, după cum valoarea realizată (R) este
superioară şi, respectiv, inferioară celei prevăzute (P).

b3) Coeficientul de inegalitate (Ci):

1
∑ (Pt − R t )
2
t =0
Ci = 3.8
1 1
2 2
∑ Pt + ∑Rt
t =0 t =0

b4) Coeficientul de asemănare (Ca):

Ca =
[m ⋅ d(R , P )] + [(1 − m ) ⋅ d(R ′, P ′)] 3.9
d(R , P ) + d(R ′, P ′)

Din câte se poate observa, concluziile desprinse din astfel de analize sunt
oarecum tardive, adică nu pot servi la îmbunătăţirea studiilor prospective,
dobândind doar o valoare teoretică, metodologică; ele se utilizează, de obicei,
pentru estimarea şi interpretarea evoluţiei proceselor pe termen lung, ca instrument
de lucru al factorilor decizionali în fundamentarea şi elaborarea strategiilor
dezvoltării sociale şi economice. De reţinut, totuşi, că aceste analize fac posibilă
eliminarea abaterilor neconvenabile şi, mai cu seamă, dimensionarea destul de
riguroasă a resurselor materiale, financiare, umane, informaţionale şi de timp
269
destinate realizării optimului economic, tehnologic, ecologic şi, de ce nu, moral.
Folosindu-se datele şi informaţiile statistice şi teoretice, ajustate şi recalculate, se
pot determina anumiţi estimatori, cel mai semnificativ din punctul de vedere al
lucrării de faţă fiind abaterea medie pătratică procentuală (am):

⎛ y i − y i' ⎞
∑ ⎜⎜ ⎟⎟ 2
⎝ yi ⎠ = 1 ⎛ y i − y i' ⎞
am = ⋅ ∑ ⎜⎜ ⋅ 100 ⎟⎟ 3.10
n n ⎝ yi ⎠

în care yi şi y i' reprezintă datele statistice reale sau empirice pentru fiecare an
al perioadei considerată concludentă pentru analiza retrospectivă (diagnoză) şi,
respectiv, datele teoretice reajustate pe baza celor reale pentru fiecare an al
perioadei statistice, iar n – numărul anilor din perioada statistică.
Având în vedere aceste elemente, se poate afirma că fiabilitatea reprezintă
criteriul de bază al veridicităţii prevederilor ce au precumpănit în alegerea acelei
variante, deschizând calea trecerii la etapa operaţională, de planificare şi
programare a activităţilor propriu-zise. Conceptul de ajustare porneşte de la ipoteza
că legătura între două sau mai multe variabile poate fi descrisă, dar nu neapărat şi
explicată. În cazul variabilelor de previziune, funcţia economică trebuie să ţină
seama de faptul că legătura între două variabile generează, pentru variabila
dependentă, o nouă serie de date, respectiv y i' . Pentru a determina aceste date se
pune condiţia cu suma pătratelor diferenţelor dintre yi şi y i' . Pentru a determina
aceste date se pune condiţia ca suma pătratelor diferenţelor dintre yi şi y i' să fie
minimă, adică:


(
⎧⎪S = ∑ y − y '
i i )
2
= min
3.11
⎪⎩i = (1, n )

La ajustarea datelor statistice se ţine seama de mai multe aspecte, printre


care: a) nu se urmăreşte stabilirea corelaţiilor exacte, ci a unora convenabile, cu
abateri minime faţă de datele rele; b) rezultatele obţinute cu ajutorul funcţiilor
econometrice explicite trebuie asociate unor analize economice calitative;
c) metodele econometrice se completează şi cu alte metode de analiză prospectivă,
pentru a spori gradul de încredere în soluţia aleasă.
3.3. Caracteristici ale fiabilităţii. Din analiza elementelor prezentate
anterior rezultă că fiabilitatea reflectă fidel dacă previziunea exprimă realităţi,
mecanisme şi legităţi obiective ale pieţei şi nu dorinţe, dacă la fundamentarea
acesteia s-a pornit de la informaţii relevante şi exacte. Într-un astfel de context,
apare cerinţa de a se preciza caracteristicile particularizante:

270
a) Fiabilitatea este o probabilitate, respectând toate regulile acesteia. Deci,
valorile numerice pe care le poate lua sunt cuprinse între 0 (incertitudinea) şi 1 (certitu-
dinea), posibil de exprimat prin inegalitatea: 0 ≤ r ≤ 1 în care r reprezintă fiabilitatea;
b) Fiabilitatea depinde de orizontul de timp pentru care se calculează:

⎧r = e − λ t

⎨ 1 3.12
⎪λ = t
⎩ m

în care e reprezintă baza logaritmilor naturali, t – timpul, tm –timpul mediu de


evoluţie normală, iar λ - rata neconcordanţelor din prevederile previziunii şi
realităţile înregistrate în momentul realizării cesteia. Deoarece tm are totdeauna o
valoare finită, rezultă că λ este totdeauna mai mare decât 0. Întrucât λ t < 0.
c) Fiabilitatea depinde de condiţiile în care se înfăptuieşte previziunea
În sinteză, este vorba de o analiză cantitativă a metodelor utilizate şi mai
puţin calitativă, de unde cerinţa ca programele, strategiile şi politicile bazate pe
acestea să dispună de flexibilitate şi adaptabilitate în raport cu modificările
intervenite în realitatea economică-socială. Un rol aparte, în acest context, îl are
evaluarea factorilor obiectivi şi subiectivi care stau la baza fundamentării
previziunii, precum şi a raportului dintre stabilitatea şi mobilitatea sistemului.
3.4. Urmărirea înfăptuirii previziunilor. Declanşarea procesului de
înfăptuire a prevederilor coincide, de fapt, cu punerea în mişcare a unui sistem
complex de analiză şi control, pornind de la următoarele premise fundamentale:

Prevedere Comparare Comandă Vector Control


Decizie Proces şi
y y-z de stare analiză z

Fig. 3.4

• Caracterul opţional al previziunii, în sensul că adoptarea acesteia s-a făcut


fără constrângeri administrative, însă în interesul agentului economic respectiv, pe
bază de opţiuni libere; previziunea poate fi considerată un „tablou de bord” care
indică direcţiile şi structurile de urmat, precum şi caracterul de referinţă la care
trebuie raportată activitatea curentă, adică realitatea economică.
• Flexibilitatea şi adaptabilitatea previziunii la modificările survenite în
realităţile economice, de unde rolul deţinut de raportul obiectiv-subiectiv în
activitatea previzională; componenta obiectivă rezultă din poziţia primordială a
omului în creaţia de bunuri şi servicii, (acţionează potrivit unor principii şi reguli
de raţionalitate), iar cea subiectivă decurge din responsabilitatea autorităţilor

271
publice de a genera organizarea, legislaţia şi mediul adecvate performanţelor
economice, tehnologice şi ecologice.
• Stabilitatea şi mobilitatea în procesul efectiv de înfăptuire a prevederilor
previziunii. Pe de o parte, stabilitatea pledează în favoarea evoluţiei sincrone, a
continuităţii structurilor organizatorice, legislative şi informaţionale, a îndeplinirii
adecvate, într-o anumită ordine de prioritate, a obiectivelor şi structurilor
previziunii, în concordanţă cu mecanismele şi cerinţele economiei de piaţă. Pe de
altă parte, mobilitatea presupune adaptarea la schimbările ce au loc în mediul
economico-social, obligând factorii de conducerii să vegheze la raportul dintre
inerţie şi transformare.
Activitatea de control şi analiză a îndeplinirii previziunilor constituie o
componentă organică a procesului de reglare a economiei.
Controlul şi analiza previziunilor se realizează pe diferite paliere ale
economiei: a) la nivelul autorităţilor publice centrale; b) la nivelul autorităţilor
publice regionale şi locale; c) la nivelul firmelor.
Controlul şi analiza se pot desfăşura atât prin observarea nemijlocită a a
proceselor şi fenomenelor din economie, cât şi prin folosirea sistemului
informaţional (statistic, financiar, contabil); când datele folosite nu sunt suficiente,
îndeosebi pentru realizarea de analize, se pot organiza sondaje şi simulări (fig.3.5).
Activitate
previzională

Activitatea Procese Sistem


managerială economice informaţional Actualizare

Activităţi de
control şi
analiză

Fig.3.5

3.5. Actualizarea cercetărilor prospective. În funcţie de concluziile


desprinse în urma analizei şi controlului se fac reevaluările şi rectificările de
rigoare.
Rectificarea constă în recalcularea prevederilor iniţiale în scopul articulării
acestora, ţinând seama de noile realităţi din economie generate de factori ca:
schimbarea dinamicii diverselor compartimente ale economiei; apariţia unor
structuri inedite sau îmbunătăţirea celor existente, reclamate de modificarea cererii
şi ofertei; descoperirea şi punerea în valoare a noi resurse primare şi energetice,
precum şi noi tehnologii; modificarea fluxurilor de mărfuri şi devize în raporturile
272
cu străinătatea, ca urmare a unor conjuncturi economice, politice şi sociale în
schimbare. Rectificarea se poate realiza prin: corectarea abaterii valorilor reale de
la valoarea prestabilită; compensarea perturbărilor cu ajutorul unor pârghii
compensatoare; eliminarea factorilor perturbatori cu ajutorul măsurilor şi
mijloacelor antirisc.
Reevaluarea previziunilor constă în recalcularea acestora din punct de vedere
al expresiei băneşti, avându-se în vedere mobilitatea preţurilor. În acest fel,
previziunea operează cu măsuri exprimate atât în preţuri constante (comparabile),
cât şi în preţurile pieţei (curente). Folosirea de preţuri constante serveşte la
proiectarea dinamicii, obţinându-se astfel evoluţia economiei în valori reale, în
timp ce preţurile pieţei exprimă valori nominale, necomparabile în timp. Preţurile
pieţei pot fi: a) previzionate cu ajutorul indicilor de preţuri prognozaţi şi
b) reevaluate pe parcursul perioadei de previziune.
Rectificarea şi reevaluarea se întrepătrund în cadrul acţiunii complexe de
actualizare a previziunilor, iar actualizarea este o componentă a procesului
decizional de reglare a procesului economic pe diferite paliere.

4. METODE ŞI TEHNICI SPECIFICE PREVIZIUNII

Metodologia a fost şi rămâne punctul de pornire şi de susţinere al efortului


vizând soluţionarea problemelor apărute în activitatea curentă ori stabilirea de
obiective şi decizii ce urmează a fi realizate într-o perioadă de timp predeterminată.
Mai concret, este un „ghid” care facilitează analiza şi a aspectelor inedite ale
cunoaşterii umane: cum sunt evoluţia stărilor viitoare şi orientarea lor în favoarea
omului, identificarea anticipată a efectelor pe care acestea le induc în mediul
ambiant în care se manifestă. Prin metodă previzională înţelegem modalitatea de
cercetare şi de cunoaştere a realităţii în procesul de anticipare a acţiunilor viitoare
bazate pe criterii de raţionalitate şi de optim. După cum tehnicile previzionale,
denumite şi tehnici cantitative, se prezintă sub formă de funcţii, relaţii de definiţie,
relaţii econometrice, trenduri, coeficienţi de elasticitate, relaţii de echilibru şi de
estimare sau ajustare. Acestea sunt interconectate şi se află în raporturi de
complementaritate, condiţionând înseşi structurile şi modalităţile concrete ce
urmează a fi utilizate. Cu toate că realităţile examinate au structură, complexitate şi
chiar particularităţi individualizante, metodologia de analiză rămâne relativ aceeaşi,
trebuind să satisfacă anumite cerinţe: cunoaşterea temeinică a realităţii; folosirea
unei game largi de metode; utilizarea în cea mai mare măsură a metodelor şi
tehnicilor matematice sau econometrice; adaptarea permanentă a metodologiei
previzionale la exigenţele managementului şi ale pieţei; îmbinarea abordării
cantitative a proceselor economice cu judecăţi de valoare de ordin calitativ.
În acest context, literatura de specialitate menţionează următoarele categorii
de metode şi tehnici previzionale [3; 6; 10]:
A. Metode fundamentale sau principale, aplicabile în cercetarea tuturor
problemelor sociale, economice ori de altă natură. Există două subgrupe
reprezentative, şi anume:

273
a1) Interpretarea sistemică, decurgând din caracterul de sistem al activităţii
economice şi sociale, din necesitatea reglării optime a acesteia. Etapele principale
ale demersului sunt: stabilirea clară a obiectivelor urmărite; proiectarea indicilor de
performanţă pentru starea dorită, pe traiectoria dintre perioada de bază şi orizontul
previziunii; definirea riguroasă a algoritmilor sau procedeelor de determinare a
strategiei (alternativei) convenabile; introducerea în sistem a variabilelor de intrare
şi a parametrilor decizionali, precum şi obţinerea variabilelor de ieşire (rezultative),
luându-se în considerare fluxurile intermediare; optimizarea funcţionării
variantelor de acţiune acceptate, din care se alege varianta dorită.
Dintre particularităţile sistemului macroeconomic luate în calcul enumerăm:
este un sistem complex cu caracter dinamic, de tip cibernetic (implică existenţa
unui mecanism de reglare) şi deschis (se află în conexiune cu mediul naţional şi cu
alte economii naţionale), conţinând mai multe fluxuri interconectate – resurse
naturale, umane, financiare, informaţionale, decizionale şi de timp;
a2) Analiza, adică descompunerea subiectului examinat (evenimente,
fenomene, procese) în elementele sale constitutive, în vederea cercetării
aprofundate a acestora, şi sinteza, care constă în recompunerea întregului pe baza
procesului de cunoaştere de la simplu la complex, în funcţie de concluziile
desprinse din analizarea elementelor sale componente, respectiv expresii cantitative
agregate şi generalizarea aspectelor particulare ale realităţii. Sinteza introduce
caracterul interdisciplinar şi multicultural al cercetărilor prospective, iar analiza
presupune cunoaşterea elementelor cantitative (reflectarea integrală a
dimensiunilor şi a structurilor, şi doar parţială a modificărilor de ordin calitativ) şi a
celor calitative, care evidenţiază cerinţele şi manifestările concrete ale legităţilor
dezvoltării, de la cauză la efecte, de unde şi nevoia de a evalua cât se poate de
exhaustiv toate dimensiunile analizei, printre care:
* Dimensiunea logică – deductivă şi inductivă – a analizei, care poate fi:
empirică (fără o evaluare teoretică prealabilă a datelor şi informaţiilor disponibile),
bazată exclusiv pe experienţa acumulată şi pe imaginaţia sau intuiţia umană ţinând
de profunzimea instrucţiei profesionale, şi sistematică, în conformitate cu anumite
norme şi reguli raţionale. Legăturile între momentele trecut, prezent şi viitor
(fig.4.1.) sugerează şi o anumită succesiune a operaţiunilor de efectuat:
a) construcţia, potrivit unor metodologii şi algoritmi specifici, a alternativelor
posibile; b) stabilirea criteriilor care permit evaluarea şi selectarea alternativelor
posibile şi dezirabile, în funcţie de nevoile reale şi de voinţa decidentului şi
c) estimarea resurselor şi a mijloacelor necesare pentru înfăptuirea alternativei
preferate.

Trecut Prezent Viitor

Fig.4.1

274
* Dimensiunea cognitivă sau informaţională a analizei: identificarea
structurilor invariabile ale realităţilor şi ale obiectivelor preconizate, precum şi ale
raporturilor dintre acestea, ca premisă a trecerii efective la o activitate viitoare mai
eficientă.
Trecerea de la o situaţie oarecare (reală, din prezent) la cea dorită (din viitor)
prezintă o serie de particularităţi, dar şi de trăsături comune. Aşa cum arăta
R. Beckhard, probabilitatea succesului unei schimbări poate fi exprimată cu relaţia:
f (A, B, D )
P= 4.1.
C
în care A exprimă nivelul insatisfacţiilor la diferite nivele organizatorice;
B – rigoarea definirii stării viitoare, adică dorite; D – primul pas spre starea
viitoare; C – costul schimbării.
De obicei, ponderea cea mai mare a schimbărilor provine din afara
organizaţiei şi doar o parte redusă din interiorul acesteia, situaţie reflectată şi în
structura informaţiilor (fig.4.2):
Inexistente
Metode de generare

Informaţii În stare latentă


Metode de stimulare şi orientare

Cunoscute Nesistematizate
Metode de clasificare
şi de organizare

Sistematizate,
grupate

Fig. 4.2

* Dimensiunea normativă a analizei: se porneşte de la judecăţi de valoare


asupra situaţilor necorespunzătoare înregistrate la un moment dat şi a
fundamentelor analizei prospective spre starea ideală, corespunzătoare nevoilor
aspiraţiilor populaţiei;
* Dimensiunea proiectivă a analizei: se porneşte de la realitatea înregistrată
(zona virtuală) şi se stabilesc obiective realiste, prin extrapolarea tendinţelor din
trecut şi prezent;
* Dimensiunea creativă a analizei: se estimează şansa unor soluţii inedite,
ideale, facilitate de cunoaşterea de „ultimă oră”, de experienţa dobândită, de
pregătirea şi de imaginaţia experţilor desemnaţi să ofere soluţii viabile.

275
Din câte se observă, este un demers extrem de complex şi de anevoios
(fig.4.3.), a cărui calitate este proporţională cu încrederea în capacitatea
managerială de a găsi şi înfăptui soluţii adecvate, care să reflecte posibilităţile
reale, nu dorinţele şi aspiraţiile.

INFORMAŢII DESPRE:
- starea din trecut
- starea din prezent a sistemului

Evoluţie virtuală Evoluţie potenţială


(trecut şi prezent) logică (viitor)

Evoluţii probabile

Stări posibile şi dezirabile

Modelare şi simulare

Decizie (alegerea variantei optime)

Fig. 4.3

B. Metode secvenţiale, care cuprind următoarele subgrupe mai


semnificative:
b1) Extrapolarea: prelungirea în viitor a evoluţiei înregistrate în trecut şi în
prezent, de unde caracterul său explorativ. Există mai multe procedee de
extrapolare, cele mai cunoscute fiind:
b1.1 – Extrapolarea pe baza seriilor cronologice: se determină trendul sau
linia principală de acţiune a unui indicator pentru care se cunosc valorile sale în
perioada din trecut. Există extrapolarea mecanică, bazată exclusiv pe prelungirea
tendinţelor manifestate anterior, extrapolarea euristică, introducând şi un factor
(coeficient) de corecţie a trendului, în funcţie de modificarea previzibilă a
desfăşurării procesului economic sau de unele opţiuni ale factorilor de decizie, ceea
ce poate duce la intensificarea sau atenuarea evoluţiei precedente, şi extrapolarea
analitică, pornind de la analiza datelor şi a variabilelor seriei dinamice, în funcţie
de care se estimează comportarea ulterioară a fenomenului examinat.

Această categorie de extrapolare se poate realiza cu ajutorul unor parametri


specifici:
• Sporul mediu anual sau raţia medie, utilizată pentru procesele economice
evoluând sub forma progresiei aritmetice:
276
– extrapolarea mecanică:
yt = yo ± n t ∆ t 4.2
– extrapolarea euristică:
y2 = yo ± n t ∆t ⋅ k 4.3
în care yt reprezintă variabila extrapolată pentru orizontul t al previziunii; yo –
valoarea variabilei în anul de bază; nt – numărul de ani de după anul de bază şi până
la anul t al perioadei de previziune, inclusiv, ∆ - sporul mediu anual şi k –
coeficientul de corecţie, aflat în una din situaţiile: k>1(accentuează tendinţa) şi
k<1(diminuează tendinţa).
Semnul plus se foloseşte pentru evoluţia ascendentă (fig.4.4, a), iar minus
pentru cea descendentă (fig.4.4, b), rezultând trendurile liniare respective.

y y
Perioada a
trecută
b

c a
Perioada de
previziune b
c
z 0 t
z 0 t

a b
Fig. 4.4

Cele trei variante a, b şi c reprezintă extrapolarea analitică pe baza


coeficientului de corecţie supraunitar k>1, cea mecanică k=1 şi, respectiv, cea
euristică pe baza coeficientului de corecţie subunitar (k<1);
• Ritmul mediu anual, utilizat pentru procesele economice evoluând sub
forma progresiei geometrice:
– extrapolarea mecanică:
y t = y o (1± r )n t 4.4
– extrapolarea euristică:
y t = y o (1± r )n t ⋅ k 4.5
în care r exprimă ritmul mediu anual (sau altă unitate de timp) sub formă de
coeficient, nu de procent.
Semnul plus se foloseşte pentru evoluţia ascendentă (fig.4.5, a), iar minus
pentru cea descendentă (fig. 4.5, b), rezultând trendurile exponenţiale respective.

277
Variantele a, b şi c reprezintă extrapolarea analitică pe baza coeficientului de
corecţie supraunitar, cea mecanică şi, respectiv, cea euristică pe baza coeficientului
de corecţie subunitar.

y a y
b

a
b
c

z 0 t z 0 t
a b

Fig. 4.5
b1.2 – Extrapolarea cu ajutorul funcţiilor de corelaţie: proiectarea unei
variabile dependente (y) în corelaţie cu evoluţia uneia sau mai multor variabile
independente. Şi în acest caz sunt două variante:
• funcţia de corelaţie de o singură variabilă
y = f (x ) 4.6
în care y este variabila dependentă (rezultativă), iar x variabila independentă.
Dacă variabila independentă este timpul (t) atunci funcţia de corelaţie este o
funcţie de trend:
y = f (t)
sau
y = a0 + a1t , funcţia liniară
în care a0 şi a1 sunt parametrii funcţiei
Dacă există şi influenţe aleatoare (u), atunci relaţia 4.6 devine y = f (x) + u
• funcţia de corelaţie de mai multe variabile:
y = f (x1, x2,..., xo) 4.7
în care y este variabila dependentă, iar x1, x2,...,xo sunt variabile
independente.
Spre exemplu: y = ao + a1x1 + a2x2 +...+ anxn (funcţia de corelaţie lineară
multiplă) în care ao, a1, a2, ..., an sunt parametrii funcţiei.
b1.3 – Extrapolarea fenomenologică: analiza logică a experienţei anterioare,
pentru descifrarea sensului principal al evoluţiei viitoare. Se pot desprinde astfel
anumite „legi” de variaţie a procesului urmărit, care se reprezintă grafic cu ajutorul
„norului de puncte”, (fig. 4.6), iar pe această bază se configurează curba tendinţei
dominante care trece prin mijlocul norului de puncte.

278
y y y

z 0 t z 0 t z 0 t

a) evoluţia liniară b) evoluţia exponenţială c) evoluţia logaritmică


Fig. 4.6

b1.4 – Extrapolarea prin curbă înfăşurătoare: descrie dinamica rezultantei


unor procese complexe, formate fiecare din mai multe elemente care intervin
succesiv în evoluţia aceluiaşi proces. Constă în ajustarea prin înfăşurare a unor
curbe secvenţiale (fig. 4.7).

Perioada precedentă Perioada de previziune


y

Curba înfăşurătoare

I II III T
z Fig. 4.7
b2 – Interpolarea: stabilirea mărimilor intermediare între două mărimi date, şi
anume: între nivelul de bază (de referinţă) şi nivelul prestabilit pentru orizontul
previziunii. Are, deci, caracter normativ.
Se poate realiza folosind două procedee:
• Interpolarea cu ajutorul sporului mediu anual:
yT − y0
∆y = 4.8
n (0→T )
yt = y0 + n(0→t) ∆ y
în care ∆y exprimă sporul mediu anual, yT – variabila exogenă (dată),
corespunzătoare anului final (T) al perioadei de previziune; y0 – mărimea variabilei
la nivelul anului de bază, yt – mărimea variabilei rezultative (interpolate) pentru un
an t al perioadei de previziune; 0 ≤ t ≤T; n(0→T) – numărul de ani de după anul de

279
bază până la orizontul previziunii, inclusiv; n(0→t) – numărul de ani de după anul t,
inclusiv.
Calcularea variabilelor rezultate pentru intervalul dintre 0 şi t, respectiv un an
în care se poate obţine o evoluţie ascendentă (+) sau descendentă (-).
( )
y t = y 0 ± n t ∆y
( )
y t1 = y 0 ± n t1 ∆y
.
.
.
(
y t n = y 0 ± n tn ∆y )

• Interpolarea cu ajutorul ritmului mediu anual:


⎧ y
⎪r = x t
⎨ y0 4.9
⎪ y = y (l ± r )n
⎩ t 0

în care r reprezintă ritmul mediu anual; x – ordinul radicalului, echivalent cu


numărul de ani între 0 şi T.

Radicalul se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor logaritmice:


1
(ln y1−ln y0 )
(1 + r )n = en , când se folosesc logaritmi naturali;

1
(ln y1−ln y0 )
(1 + r ) = 10 n , când se folosesc logaritmi în baza 10.

Ritmul mediu anual pentru un an oarecare de după anul de bază (0) şi până la
orizontul de timp al previziunii (t) se determină cu relaţiile:
( )2
y t1 = y 0 1 ± r
y t 2 = y 0 (r ± r )
. 4.10
.
.
( )
y tn = y 0 1 ± r
n

b3 – Evenimentele precursoare sau metoda tendinţei conducătoare reflectă


legăturile cauzale dintre două sau mai multe direcţii de evoluţie în scopul
descifrării, în final, a tendinţei dominante pentru perioada viitoare. Deci, pornindu-se
de la premisa că legăturile anterioare (precursoare) vor avea aceeaşi evoluţie şi în
viitor, se poate estima, prin analogie, dinamica unor indicatori economici în
corelaţie cu dinamica prevăzută a altora (spre exemplu, consumul de apă potabilă
280
în corelaţie cu creşterea populaţiei, consumul casnic de energie electrică în
corelaţie cu consumul total de electricitate pe economia naţională, consumul
specific de combustibil pentru centralele termoelectrice în corelaţie cu randamentul
instalaţiilor etc.).
b4) Normarea: proiectarea unor parametri de comandă purtând numele de
norme sau normative, cu ajutorul cărora se urmăreşte: a) minimizarea consumurilor
de resurse (umane, materiale, financiare etc.); b) maximizarea rezultatelor
economice (producţie, profit); c) încadrarea condiţiilor de muncă între limite
rezonabile (temperaturi, luminozitate, zgomote ş.a.); d) respectarea unor restricţii
ecologice (de poluare a mediului, de degradare a solului şi subsolului etc.).
Activitatea de normare necesită: utilizarea unor mijloace de măsurare
adecvată (instrumente şi aparate specializate); folosirea unor metode de calcul cât
mai riguroase; aplicarea de măsuri tehnico-organizatorice şi social-economice care
să conducă la realizarea practică a normelor şi normativelor, precum şi la
perfecţionarea lor la anumite intervale de timp.
b5) Sondajele previzionale: consultarea unor eşantioane de persoane
reprezentative pentru fenomenul urmărit, realizată de persoane specializate, cu
ajutorul unor chestionare.
Sondajele previzionale asigură procurarea de informaţii semnificative
privind: preferinţele populaţiei pentru anumite bunuri şi servicii; comportamentul
demografic (naţionalitatea, nupţialitatea, divorţul etc.); atitudinea faţă de unele
măsuri cu caracter socio-economic.
Pentru ca sondajul să aibă o utilizare previzională este necesară îndeplinirea
următoarelor condiţii: a) întrebările să fie formulate asupra unor fenomene a căror
durată de viaţă să atingă orizontul previziunii (sau chiar să-l depăşească);
b) structura eşantionului ales să fie reprezentativă pentru evoluţia de perspectivă a
populaţiei pe vârste, sexe, trepte de venituri, medii (urban, rural), nivele de
educaţie, zone ale ţării.
C. Metode structurale, care cuprind următoarele subgrupe:
c1) Aproximaţiile succesive: determinarea din aproape în aproape a valorilor
necunoscute, pornindu-se de la valori stabilite într-o primă aproximaţie şi
corectându-se apoi treptat până când se ajunge la soluţia convenabilă (ce nu mai
este perfectibilă). Ea este apreciată astfel atunci când variabilele obţinute şi
introduse în ecuaţiile corespunzătoare asigură verificarea acestor ecuaţii sau relevă
abateri neglijabile (de regulă, până la 3%).
Metoda se întemeiază, deci, pe continua ameliorare a primei soluţii, în cadrul
unui dialog permanent între factorii implicaţi în elaborarea şi transpunerea în
practică a previziunii.
c2) Arborele de pertinenţă sau de posibilităţi: realizarea unei reţele
arborescente de elemente ce condiţionează înfăptuirea obiectivului prestabilit,
ierarhizate sub forma unui graf (fig. 4.8). Principalele componente ale acestui
procedeu sunt: obiectivul principal urmărit (0); căile de urmat (Ci) şi mijloacele ce
trebuie folosite (Mn).

281
Fig. 4.8

Subdiviziunilor care derivă din obiectivul principal li se acordă coeficienţi de


importanţă, suma lor pe fiecare treaptă fiind egală cu 1. În final, se acordă note de
pertinenţă, calculate ca un produs între coeficientul de importanţă al căii şi
coeficientul de importanţă al mijlocului. Notele de pertinenţă evidenţiază ponderea
cu care contribuie diversele mijloace antrenate în realizarea scopului urmărit. În
funcţie de greutatea specifică a notelor de pertinenţă se stabileşte ordinea de
prioritate în repartizarea resurselor şi a eforturilor.
⎧n m
⎪ ∑ q i = 1; ∑ k ij = 1, i = 1.n şi m i ∈ N
⎪⎪i =1 i =1
⎨ şi 4.11
⎪p = q ⋅ k ; ∑ ∑ p = 1
⎪ 0 i 0
i j
ij
⎪⎩

în care qi este coeficientul de importanţă al căii C; kij – coeficientul de


importanţă al mijlocului Mn; pij – nota de pertinenţă corespunzătoare.
Pe baza graficului se întocmeşte tabelul coeficienţilor de importanţă ai căilor
şi mijloacelor (tabelul 4.1), care servesc la determinarea notelor de pertinenţă (pij),
ca produs între coeficienţii căilor (qi) şi coeficienţii mijloacelor (kij).
Notele de pertinenţă, respectiv coeficienţii (pij), indică aportul direct al
mijloacelor la realizarea obiectivului prevăzut (fără intermedierea căilor).
Tabelul 4.1
Căile Coeficienţii de Mijloacele şi coeficienţii de importanţă ai acestor Σ
importanţă ai mijloace
căilor M11 M12 M21 M22 M31 M32 M33
C1 0,3 0,4 0,6 - - - - - 1,0
C2 0,5 - - 0,7 0,3 - - - 1,0
C3 0,2 - - - - 0,5 0,3 0,2 1,0
Σ 1,0 0,12 0,18 0,35 0,15 0,10 0,06 0,04 1,0
Notele de pertinenţă
282
Pentru programele complexe, cu mai multe trepte, elementele grafului se
divid pe diferite ramificaţii (grade de subordonare), rezolvarea făcându-se pe
module, fiecare cuprinzând câte trei trepte, iar apoi se face agregarea (tot după
regula celor trei trepte).
De asemenea, în unele cazuri se construieşte un arbore de pertinenţă
pentru evaluarea verosimilităţii variantelor. Dacă în cazul precedent căile şi
mijloacele acţionează cumulativ pentru un anumit obiectiv, în situaţia de faţă (cu
variante) căile şi mijloacele acţionează alternativ pentru fiecare variantă.
c3) Scenariile: construirea unor structuri şi evoluţii viitoare prin reprezentarea
succesiunii probabile a evenimentelor, avansând treptat, din prezent spre viitor.
Aceste secvenţe logice, de evenimente în devenire, sunt concepute sub formă de
variante posibile.
Metoda scenariilor este solicitată să ofere soluţii pentru două categorii de
probleme: a) care sunt căile de urmat pentru a se ajunge la o anumită situaţie? şi
b) cum poate fi înlesnită sau frânată o anumită tendinţă de evoluţie?
c4) Comparaţia internaţională: parcurgerea a două etape distincte:
a) alegerea unui fenomen sau proces ce a avut loc în trecut într-o altă ţară şi a cărei
evoluţie anterioară se consideră a fi probabilă în viitor, în ţara care face obiectul
previziunii; b) studierea prognozelor, programelor şi planurilor elaborate în alte ţări
în domenii care interesează propria evoluţie şi descifrarea tendinţei cu gradul cel
mai înalt de probabilitate pentru ţara care face obiectul previziunii.
Pentru ca rezultatele să fie plauzibile, este necesar să se acorde atenţie
alegerii zonei de referinţă, astfel încât să existe condiţii comparabile cu cele din
ţara care face obiectul previziunii. Totodată, soluţia adoptată nu reprezintă doar
rezultatul acestei analogii, ci se întemeiază şi pe elemente normative,
corespunzătoare realităţilor din ţara care elaborează previziunea.
D. Metoda modelării economico-matematice, respectiv cunoaşterea
realităţii prin cuantificarea fenomenelor şi proceselor analizate, în vederea
fundamentării deciziilor. Prin urmare, modelul economico-matematic constituie un
sistem artificial bazat pe analiza cantitativă, cu ajutorul căruia se studiază
comportamentul sistemului real, pe care îl reprezintă prin analogie.
Orice model economico-matematic trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:
să corespundă mecanismului de funcţionare a procesului sau fenomenului
economic pe care îl reprezintă; să fie în concordanţă cu legile economice, ţinând
seama de legăturile cauzale dintre diferitele activităţi care definesc evoluţia
indicatorilor economici şi caracterizează nivelul cantitativ şi calitativ al acestuia; să
utilizeze corect informaţiile disponibile; să permită elaborarea unor algoritmi de
rezolvare şi utilizarea mijloacelor de prelucrare automată a datelor.
În activitatea previzională, se folosesc diferite tipuri de modele economico-
matematice posibil a fi clasificate în funcţie de mai multe criterii: a) după tehnica
de elaborare, în modele de tipul funcţiilor de producţie; de optimizare; de
simulare; interramuri (input-output), b) după gradul de agregare, în modele
agregate, cu un număr redus de variabile, reprezentând forma concentrată a unui
sistem economic, sau modele dezagregate, în care domeniile analizate sunt
structurate pe componente (exemplu: economia naţională este abordată pe sectoare
283
sau ramuri de activitate), c) după factorul timp: modele statice, folosite pentru
reprezentarea unor procese sau fenomene economice la un moment dat; modele
dinamice care ilustrează evoluţia în timp a fenomenelor şi proceselor economice
analizate.
Din categoria metodelor previzionale fac parte:
d1) Funcţiile de producţie: corelaţia multiplă dintre rezultatul activităţii
economice (produsul global, produsul intern brut, valoarea adăugată sau alt
indicator ce exprimă rezultatul producţie) şi factorii de producţie (de regulă,
capitalul fix şi forţa de muncă, iar uneori şi progresul tehnic). Factorii de producţie
sunt variabilele independente.
Cea mai cunoscută şi mai des utilizată este funcţia Cobb-Douglas, în
variantele:
a) fără progres tehnic:
Yt = AK αt Lβt 4.12
b) cu progres tehnic:
Yt = AK αt Lβt ⋅ e γt 4.13
în care Yt este rezultatul activităţii (producţia); A – factorul de
proporţionalitate; K – capitalul fix; L – forţa de muncă; α şi β - coeficienţii de
elasticitate a producţiei în raport cu K, respectiv L (arată cu cât creşte Y la
creşterea cu 1% a lui K, respectiv L); e – baza logaritmilor naturali (2.718...); γ –
coeficientul progresului tehnic; t – factorul timp.
Relaţiile de calcul pentru α şi β:

⎧ dY dK ∂γ Y
⎪⎪α = Y : K = ∂K : K
⎨ 4.14
⎪β = dY : dL = ∂Y : Y
⎪⎩ Y L ∂γ L

Dacă α + β = 1 funcţia este omogenă, iar dacă α + β ≠ 1, atunci funcţia este


neomogenă, fiind posibile următoarele două situaţii a) dacă α + β > 1, creşterea
producţiei este superioară creşterii factorilor, ceea ce indică un randament crescând
al acestora, şi b) dacă α + β < 1, producţia se obţine în condiţiile descreşterii
randamentului factorilor.
De asemenea, raportul dintre coeficienţii de elasticitate α şi β relevă
următoarele caracteristici posibile ale dezvoltării economice: dacă α + β > 1,
activitatea economică se bazează pe folosirea unei tehnologii care necesită un
volum mare de muncă, iar dacă α + β < 1, activitatea economică se bazează pe o
tehnologie ce presupune utilizarea unui volum mare de mijloace fixe.
Funcţiile de producţie oferă posibilitatea conceperii unor strategii de
combinare a celor doi factori de producţie în diverse variante, astfel încât să se
obţină acelaşi rezultat Y (fig. 4.9).

284
K

K3

K2
Y = ct
K1

L3 L2 L1 L

Fig. 4.9

Pentru aceasta se calculează coeficientul de substituire a factorilor, s:

∂Y
A ⋅ β ⋅ K α Lβ−1 β K
s = ∂L = = ⋅ 4.15
∂Y A ⋅ αK α −1 Lβ α L
∂K

Pe această bază se poate calcula cu cât trebuie să crească volumul unuia


dintre factori la scăderea cu 1% a celuilalt, astfel încât producţia stabilită să rămână
neschimbată.
Astfel, ştiind că Y = f(K.L) = ct ⇒ dY = 0

∂Y
∂Y ∂Y dK
dY = ⋅ dL + dK = 0 ⇒ ∂L = − ⇔
∂L ∂K ∂Y dL
4.16
∂K
dK β K dK
⇔s=− ⇒ ⋅ =−
dL α L dL

Spre exemplu dacă, L scade cu 1%, creşterea lui K pentru ca Y să rămână


neschimbat se determină după relaţia:

285
dK β dL β
=− ⋅ = ⋅ 100 4.17
K α L α

-1%
dL α dK α
Analog, =− ⋅ = ⋅ 100
L β K β

-1%
În esenţă, funcţiile de producţie previzionale se folosesc în următoarele
scopuri: pentru a calcula rezultatul activităţii (Y) ce se poate obţine la orizontul
previziunii pe baza factorilor de producţie disponibili, în condiţiile de elasticitate
admise; pentru a determina ritmul de creştere a factorilor necesar pentru obţinerea
lui Y prevăzut; pentru proiectarea unei combinări raţionale a factorilor; pentru a
determina eficienţa diferenţială a factorilor de producţie; pentru a analiza relaţia
dintre productivitatea muncii, înzestrarea muncii cu capital fix şi eficienţa utilizării
capitalului fix.
d2) Simularea: se bazează pe valorificarea variabilelor de intrare (exogene) şi
pe proiectarea parametrilor opţionali, în diferite variante, precum şi a unor factori
aleatori (pentru lucrările previzionale în condiţii de risc şi incertitudine), din
combinarea lor rezultând o serie de ecuaţii în lanţ, din care se obţin variabile de
ieşire (endogene, rezultative), ce devin elemente de calcul ale noilor ecuaţii.
d3) Optimizarea: construcţie matematică operând cu un sistem de variabile
supuse anumitor restricţii, pentru care se urmăreşte obţinerea celei mai bune soluţii,
privite prin prisma funcţiei de optimizare (de maximizare sau minimizare a valorii
unui indicator).
În această categorie de modele, se înscriu problemele de programare
matematică (lineară sau nelineară), apelând la algoritmul Simplex sau la alte
tehnici de calcul ori de reprezentare grafică.
E) Metoda de echilibrare, cunoscută şi sub denumirea de balanţă a
legăturilor dintre ramuri sau tabelul intrări-ieşiri. Modelele inter-ramuri au
caracter statistic sau previzional şi pot fi elaborate în expresie valorică sau fizică,
fie ca modele statice, fie ca modele dinamice. În cadrul tabelului intrări-ieşiri se
disting două categorii de fluxuri: intrările (input-urile) într-o anumită ramură
sau subramură, reprezentând consumuri de resurse; ieşirile (output-urile) din
fiecare ramură sau subramură, finalizate în producţia rezultată şi repartizată pe
destinaţii.
Prin cele două categorii de fluxuri se realizează cuantificarea relaţiilor dintre
resurse şi utilizarea lor, echilibrul de ansamblu din economie. Cel mai frecvent se
utilizează modelul static în expresie valorică, atât cu caracter statistic, cât şi
previzional (fig.4.10).

286
RA Produs PRODUS FINAL ŞI CEREREA FINALĂ
M intermediar
Consum final FBC Y=CF+ X= EXP UF=CF+ UT=
SBC
I A CR PI CM CA Tot FBCF DSR Tot FBC+SBC PI+Y FBC+EXP PI+UF
IND
AGR
CR CI C II
C.I PIB
VAB PIB
X
IMP C III C IV
RT

Fig. 4.10
Tabelul intrări-ieşiri este compus din patru cadrane:
Cadranul I se prezintă sub forma unei matrici pătratice ce reflectă, pe linii,
producţia intermediară (PI) (supusă prelucrării ulterioare – materii prime,
materiale, energie etc.), iar pe coloane consumul intermediar (CI).
Elementul generic al acestei matrici este xj care arată producţia intermediară
a ramurii i destinată consumului intermediar în ramura j.
n
x11 x12 K x1n ∑ x1j
j =1
n
x21 x22 Λ x2n ∑ x 2j
j =1
M M M M
n
xm1 xm2 Λ xmn ∑ x mj
j =1
m m m m n
∑ xi1 ∑ xi2 Λ ∑ xin ∑ ∑ xij
i =1 i =1 i =1 i =1 j =1

Suma elementelor xij pe linie nu este egală cu suma elementelor xij pe coloană
pentru aceeaşi ramură, dar, pe total, suma este aceeaşi, adică suma producţiilor
intermediare este egală cu suma consumurilor intermediare. De observat, de asemenea,
că pe diagonala principală a acestei matrice se regăsesc autoconsumurile ramurilor.
Cadranul II cuprinde utilizările finale (UF), compuse din: consumul final al
menajelor (CM); consumul final al administraţiei (CA); formarea brută de capital
fix (FBCF); variaţia stocurilor şi a rezervelor (∆SR); exportul (EXP).
UF = CM + CA + FBCF + ∆SR + EXP 4.18
Dacă în loc de exportul total se ia în calcul doar exportul net (adică soldul
balanţei comerciale, SBC = EXP – IMP) se obţine produsul final (Y).
Y = CM + CA + FBCF + ∆SR + SBC 4.19
Dacă se face suma pe linii (pe ramuri) între elementele cadranelor I şi II, se obţine:
a) totalul utilizărilor pe ramuri şi pe economie:
m
U i = PI i + UFi = ∑ x ij + UFi 4.20
i =1
287
b – totalul produsului global, pe ramuri şi pe economie:
⎧X = PI + Y = m x + Y
⎪⎪
i i i ∑ 0 i
i =1
⎨m m
⎪∑ U i = U : ∑ X i = X; i = 1.n
⎩⎪ i =1 i =1
Cadranul III conţine:
a) valoarea adăugată brută, VAB, cu elementele sale componente: fondul
de salarii (FS); impozitele şi taxele (IT); amortizarea (AM); excedentul net (EN).
VABi = FSi + ITi + AM i + EN i
n
∑ VABi = PIB (la preţurile pieţei)
i =1
4.22
în care PIB este produsul intern brut.
b) produsul global al ramurilor (Xj) (suma pe coloane între elementele
cadranelor I şi III) şi al economiei naţionale (X)
Xj = CIj + VABj
n
∑ X j = X ; j = 1.n 4.23
j=1
Dacă la produsul global se adaugă importul se obţine totalul resurselor
R = X + IMP (pe ramuri şi pe totalul economiei)
Cadranul IV se foloseşte numai experimental, în lucrările de cercetare
ştiinţifică, pentru relevarea procesului de redistribuire din economia naţională.
Relaţia de echilibru fundamentală a modelului este:
CI + VAB + IMP = PI + UF, adică R= U 4.24
Modelul matematic pe care este construit tabelul intrări-ieşiri se compune
dintr-un sistem de ecuaţii de balanţă.
Pe linii, prin însumarea elementelor cadranelor I şi II, se constituie ecuaţiile
de balanţă ale repartizării producţiei:
n
X i = ∑ x ij + Yi 4.25
i =1

i = 1.n
Pe coloane, prin însumarea elementelor cadranelor I şi III, rezultă ecuaţiile
de balanţă ale structurii valorice a producţiei:
n
X j = ∑ x ij + VAB j 4.26
j=1

j = 1.n
Se consideră un factor de întârziere (lag) de un an, reprezentând durata de
transformare a unui volum de investiţii în capital fix, pentru a se realiza un anumit
spor de producţie.

288
Se definesc:
a) matricea investiţiilor inter-ramuri,
⎧⎪I j = I ij
⎨ 4.27
⎪⎩ij = 1, n
în care Iij reprezintă investiţia ce trebuie să se efectueze în ramura
producătoare i pentru a se obţine sporul de producţie previzionat, ∆X j în ramura
consumatoare j
b) matricea coeficienţilor investiţiilor specifice.
B = b ij I ij
unde b ij = 4.28
ij = 1, n ∆X j
Rezultă I ij = b ij ⋅ ∆X ij sau, matricial
I1 = B1 ⋅ ∆X 1 4.29
Înlocuind în relaţia iniţială se obţine
⎧X i = AX i + B
⎨ 4.30
⎩(X i =1 − X i ) + Z i
în care Zi este produsul final net.
În această categorie de metode, se disting următoarele grupe:
e1) Balanţe materiale: instrumente metodologice cu ajutorul cărora se
proiectează echilibrele dintre necesităţile şi resursele disponibile de materii prime,
materiale, energie şi produse finite de importanţă strategică, precum şi structurarea
optimă a atragerii şi folosirii acestora în perioada de previziune (tabelul 4.2).
Tabelul 4.2
Necesar (utilizări) Resurse
1. Pentru producţie 1. Stoc la începutul perioadei
2. Pentru investiţii 2. Producţia
3. Pentru consumul populaţiei 3. Resurse recuperabile şi refolosibile
4. Pentru export 4. Import
5. Pentru rezerve 5. Consum din rezerve
6. Stoc la sfârşitul perioadei
Total necesar Total resurse
Balanţele materiale previzionale trec printr-un proces complex de elaborare şi
echilibrare astfel încât în final resursele să acopere integral necesităţile, în condiţii
de eficienţă ridicată.
e2) Balanţe valorice: reflectă venituri şi cheltuieli, respectiv încasări şi plăţi,
ca expresii ale proporţiilor de sinteză din economia naţională privind formarea,
distribuirea şi redistribuirea rezultatelor producţiei sociale prin intermediul
diferitelor fonduri băneşti. Aşadar, balanţele valorice reflectă relaţii privind
echilibrul financiar, monetar şi valutar.
289
Principalele balanţe valorice sunt: bugetul de stat; balanţa comercială (balanţa
comerţului exterior); balanţa de plăţi externe.
e3) Balanţa forţei de muncă: exprimă raporturile cantitative ce se creează prin
piaţa forţei de muncă şi în procesul de folosire a acesteia pe ramuri şi domenii de
activitate, pe mediul urban şi cel rural, precum şi pe sexe.
În esenţă, ele cuprind: resursele totale; populaţia ocupată (din care: salariaţi);
rezervele de muncă (populaţie casnică potenţial activă, elevi şi studenţi în vârstă de
muncă, apţi de a lucra, militari în termen, şomeri); rata şomajului.
Balanţele forţei de muncă se întocmesc atât ca balanţe totalizatoare (pe
întreaga ţară), cât şi ca balanţe cu caracter parţial (pe judeţe sau alte unităţi
teritoriale).
F. Metode intuitive: constau, în esenţă, la consultarea unor grupuri de
experţi în vederea rezolvării problemelor pentru care nu există metode
standardizate corespunzătoare. Distingem două subgrupe reprezentative şi anume:
f1) Brainstorming sau „asaltul ideilor”, constând din discuţii în grup, în
cadrul unor reuniuni de experţi din domenii diferite, urmând rezolvarea
problemelor cu caracter interdisciplinar.
Activitatea este organizată de beneficiar, care poate lucra cu întregul colectiv
sau pe grupe de lucru şi, în final, cu ajutorul colectiv. Pentru ca metoda să dea
rezultatele aşteptate, se cer respectate următoarele condiţii: organizatorul dezbaterii
trebuie să aibă un orizont larg, pentru a încuraja dezbaterea liberă a problemelor;
discuţia trebuie să se concretizeze pe o problemă bine definită, pentru a nu se
declanşa dezbateri colaterale nedorite; organizatorul trebuie să ia în considerare
toate ideile exprimate, chiar dacă iniţial i se par inaplicabile; pe baza ideilor
formulate, organizatorul trebuie să încurajeze combinarea şi asocierea prin consens
a ideilor formulate, obţinându-se un flux continuu de opinii până la adoptarea
soluţiei. Se înregistrează şi anumite limite ale metodei, printre care: oricât de libere
ar fi discuţiile, există pericolul ca unii experţi să fie influenţaţi de colegii lor cu
personalitate mai puternică; în unele cazuri, poate conduce la soluţii insuficient
fundamentate.
Pe ansamblu, trebuie respectată condiţia:
n n
∑ Xi = ∑ X j 4.31
i =1 j=1
Ca modelul să devină operaţional, trebuie definită matricea A, adică matricea
tehnologică (matricea coeficienţilor tehnici ai cheltuielilor materiale directe):

a 11 a 12 L a ij L a 1n
M
A = a i1 a i2 L a ij L a in
M
a n1 a n 2 L a nj L a nn

290
x ij
în care a ij = arată cât trebuie să producă ramura i pentru a se realiza o
Xi
producţie de o unitate în ramura j.
Rezultă: x ij = a ij ⋅ X j
Coeficienţii aij se determină pe baze statistice, fiind consideraţi constanţi şi se
actualizează periodic în funcţie de modificările tehnologice previzibile.
În studiile previzionale, modelul input-output se utilizează în următoarele
momente:
În fazele preliminare ale acestor studii, când se stabileşte un anumit produs
final, Y, dezirabil şi se urmăreşte determinarea produsului global, X, ce trebuie
realizat pentru obţinerea acestui produs final.
Se porneşte de la sistemul:
⎧X 1 = a 11 X 1 + a 12 X 2 + L a 1n X n + Y1

⎨M 4.32
⎪X = a X + a X + L + a X + Y
⎩ n n1 1 n2 2 nn n n
care, matricial, se scrie:
X = AX +Y 4.33
Rezultă: X – AX = Y ⇒(E – A) X = Y ⇒X = (E – A)-1⋅ Y
Matricea (E – A)-1 reprezintă matricea coeficienţilor cheltuielilor materiale
totale (directe şi indirecte).
În faza finală a studiilor previzionale, când se cunoaşte producţia totală (X)
ce poate fi realizată şi se urmăreşte să se determine care este produsul final (Y)
posibil de atins.
Se porneşte de la: X = AX + Y ⇒ Y = (E – A)X
Modelul dinamic previzional în expresie bănească
porneşte tot de la relaţia:
Xt = AXt + Yt, 4.34
Mai departe, Yt se descompune în:
Yt= It + Z 4.35
în care It reprezintă investiţiile pentru producţie.
f2) Delphi, cunoscută şi sub denumirea de metoda anchetelor iterative: un
răspuns posibil la deficienţele relevate de metoda Brainstorming. Constă în
consultarea unui grup de experţi cu ajutorul chestionare, fără ca experţii să se
cunoască între ei. Presupune trei faze: a) pregătirea lucrării (stabilirea problemei
care face obiectul studiului previzional; elaborarea unui chestionar pe baza căruia
se realizează consultarea experţilor, chestionarul; fiind însoţit de instrucţiuni de
completare; constituirea grupului de experţi, potrivit cu specificul problemei;
informarea experţilor asupra obiectivului şi modului de desfăşurare a activităţii);
b) consultarea experţilor (transmiterea chestionarelor către experţi, cărora li se
solicită răspunsuri pe baza principiului întrebării închise; la fiecare întrebare sunt
ataşate toate răspunsurile posibile, fiecare expert urmând a face o opţiune; se
colectează chestionarele, se grupează răspunsurile, se stabileşte valoarea mediană,
291
aceste răspunsuri sunt împărţite fie în decile, fie în cvartile, extremităţile fiind
eliminate; organizatorul îi informează pe experţi asupra rezultatelor obţinute şi le
transmite un nou chestionar, însoţit de informaţii suplimentare, cerându-li-se să
reflecteze dacă îşi menţin sau nu opţiunea iniţială. Pentru a veni în sprijinul lor,
organizatorul le poate transmite şi un chestionar-interviu prin care li se cere să
motiveze cauzele care le determină opţiunea; se colectează din nou chestionarele,
operaţiile putând fi repetate până când soluţia nu mai este perfectibili);
c) valorificarea rezultatelor. Organizatorul interpretează rezultatele obţinute şi
uneori – singur sau în colaborare cu specialiştii proprii - poate aduce unele
corective soluţiei obţinute, dacă el a avut interes să nu divulge unele aspecte,
considerate secrete.
Această metodă poate fi utilizată pentru următoarele categorii de probleme:
anticiparea unor evenimente tehnico-ştiinţifice, solicitându-se să se estimeze anul
când astfel de evenimente se vor produce, intervalul de ani sau numărul de ani
necesari; stabilirea anului când poate deveni operaţională o soluţie tehnologică
cunoscută, dar care deocamdată este inoperantă fie datorită costurilor prea ridicate,
fie datorită unor efecte secundare nocive.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Botez, M., coordonator, Curs de prognoză, Editura CIDSP, Bucureşti, 1972


2. Busuioc, A., Euristica şi structura ştiinţei, Editura Academiei Române, Bucureşti,
1978
3. Caracota, D., Previziunea economică. Elemente de macroeconomie, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996
4. Forrester, W-J., Principiile sistemelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1979.
5. Lantoş, Şt., Valoarea euristică a previziunii ştiinţifice, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1976
6. Popescu, I., Eficienţa economică a sistemelor de producţie, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1986
7. Popescu, I., ş.a., Noua economie şi societatea informaţională, Editura MondoEc,
Craiova, 2002
8. Popescu, I., ş.a., Previziunea – premisă a dezvoltării durabile, vol. I şi II, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003
9. Sabău, G., Societatea cunoaşterii. O perspectivă românească, Editura Economică,
Bucureşti, 2001
10. xxx Dicţionar de matematică şi cibernetică în economie, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1979

292
DISCIPLINE OPŢIONALE

GESTIUNEA FINANCIARĂ A INSTITUŢIILOR PUBLICE


Prof. univ. dr. DUMITRU MARIN

OBIECTIVE

– Definirea obiectului de activitate, a surselor legale de finanţare a


cheltuielilor – integral sau parţial de la bugetul statului – şi a structurii
organizatorice a instituţiei publice;
– Determinarea calităţii instituţiei publice: ordonator principal, secundar
sau terţiar de credite şi subordonarea sa din punct de vedere al finanţării;
– Însuşirea principalelor destinaţii ale cheltuielilor, pe subcapitole, şi
gruparea acestora în funcţie de sursa de finanţare folosită;
– Stabilirea gradului de acoperire a cheltuielilor de la buget;
– Respectarea legalităţii în achiziţionarea bunurilor materiale şi a investiţiilor.

1. CONŢINUTUL GESTIUNII FINANCIARE


A INSTITUŢIILOR PUBLICE

• Conţinutul gestiunii financiare a instituţiilor publice are în vedere


obiectivele pe care le au de îndeplinit acestea, şi anume:
• Definirea obiectului de activitate, a surselor legale de finanţare a
cheltuielilor – integral sau parţial de la buget – şi a structurii organizatorice a
instituţiei publice.
• Calitatea instituţiei publice: ordonator principal, secundar sau terţiar de
credite şi subordonarea sa din punct de vedere al finanţării: de la bugetul de stat sau
de la bugetul local.
• Existenţa şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pe instituţie,
pe surse de finanţare.
• Principalele destinaţii ale cheltuielilor, pe subcapitole, şi gruparea acestora
în funcţie de sursa de finanţare folosită.
• Natura veniturilor realizate şi destinaţia dată acestora.
• Gradul de acoperire a cheltuielilor din surse proprii şi natura acestora:
a) în completarea sursei de finanţare bugetare, care se folosesc cu prioritate;
b) cu venituri extrabugetare şi în completare, cu subvenţii de la buget.
• Gradul de acoperire a cheltuielilor de la buget.
• Urmărirea corelaţiei dintre gradul de realizare a principalilor indicatori
specifici activităţii instituţiei şi gradul de utilizare a creditelor bugetare deschise.
• Modul de organizare a controlului financiar preventiv şi controlului
financiar de gestiune şi al circuitului documentelor primare.
• Organizarea şi ţinerea evidenţei contabile şi tehnic-operative a bunurilor
materiale (mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale) şi băneşti.

293
• Stabilirea şi delimitarea răspunderii materiale pe locuri de depozitare şi de
folosinţă.
• Respectarea legalităţii în achiziţionarea bunurilor materiale şi a investiţiilor.
• Respectarea legalităţii în acordarea drepturilor băneşti de orice fel.
• Respectarea legalităţii şi a principiului economicităţii în efectuarea
celorlalte cheltuieli (servicii, reparaţii, protocol etc.).
• Valoarea, frecvenţa şi natura pagubelor materiale evidenţiate în anexa la
bilanţ şi ritmul de recuperare. Dinamica şi structura debitorilor, creditorilor şi
furnizorilor, de la începutul anului până la sfârşitul anului, conform bilanţurilor
anuale şi trimestriale.
• Efectuarea inventarierii patrimoniului şi a controlului financiar intern
(propriu) de gestiune, precum şi controlul lunar al operaţiunilor băneşti efectuate
prin casă.
• Imobilizări de fonduri în debitori şi clienţi neîncasaţi, avansuri acordate
furnizorilor pentru prestări de servicii sau livrări de bunuri materiale neexecutate
sau nelivrate la termenul convenit prin contract, stocuri de materiale sau de
mijloace fixe mari, fără mişcare, fără utilizare eficientă sau lucrări de investiţii
neaprobate sau cu ritm lent de execuţie.
• Încadrarea în conturile contabile a operaţiunilor patrimoniale, conform
funcţiunii acestora din planul de conturi aprobat de MFP.
• Respectarea principiilor de înregistrare cronologică şi sistematică a
operaţiunilor şi a concordanţei dintre evidenţa contabilă analitică, evidenţa
contabilă sintetică, bilanţul contabil şi anexele la bilanţ.
• Respectarea corelaţiilor dintre formularele de bilanţ şi anexele la bilanţ şi
calitatea raportului explicativ la bilanţ.
• Organizarea şi ţinerea evidenţei formularelor cu regim special şi a altor
valori.
• Existenţa unor cheltuieli neeconomicoase, neimputate şi nerecuperate.
• Existenţa unor debitori insolvabili, neurmăriţi şi nereactivaţi.
• Existenţa pe teren a unor bunuri materiale fără a fi prinse în evidenţa
patrimoniului unităţii, din lipsă de documente sau datorită primirii lor gratuite
(donaţii externe) şi neevaluării acestora în vederea evidenţierii în contabilitate.
• Existenţa pe teren de mijloace fixe, obiecte de inventar, ambalaje, mărfuri
nefolosibile, deteriorate, greu vandabile şi nevalorificate, neîncasate, nedeclasate
sau imputate, conform legii, şi valorificării rezultatelor inventarierii.

2. GESTIUNEA FINANCIARĂ LA INSTITUŢIILE PUBLICE

2.1. Elaborarea şi aprobarea bugetului de stat – verigă


a bugetului public naţional

Conform noii Legi a Finanţelor Publice nr.500/2002, nu Ministerul Finan-


ţelor Publice, ci Guvernul răspunde de elaborarea proiectului bugetului de stat, a
bugetului asigurărilor sociale de stat, a bugetelor fondurilor speciale, precum şi ale
conturilor generale de execuţie ale acestora şi de realizarea acestora, după
aprobarea de către Parlament. De luarea măsurilor pentru asigurarea echilibrului
financiar, aplicarea politicii financiare a statului, de cheltuire cu eficienţă a
resurselor financiare răspunde Ministerul Finanţelor Publice, Guvernul asigurând

294
realizarea politicii financiare a statului conform programului de guvernare acceptat
de Parlament.
La elaborarea şi executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale
de stat, a bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale stau principiile unicităţii,
universalităţii, echilibrului, realităţii, anualităţii şi publicităţii, aplicate la specificul
fiecărui buget.
Elaborarea proiectului bugetului de stat se asigură de către Guvern prin
Ministerul Finanţelor Publice pe baza proiectelor bugetelor ordonatorilor principali
de credite ai acestui buget şi a proiectelor bugetelor locale.
În bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetele locale şi
în bugetele fondurilor speciale nu se pot înscrie şi aproba cheltuieli fără stabilirea
resurselor din care urmează a fi efectuate.
Prin legile bugetare anuale pot fi aprobate măsuri fiscale în concordanţă cu
evoluţia economică şi asigurarea resurselor stabilite pentru finanţarea cheltuielilor
publice, precum şi veniturile cu destinaţie specială, în scopul acoperirii unor
cheltuieli stabilite distinct prin bugetul de stat.
În cursul anului, pe parcursul execuţiei bugetare, dacă se fac propuneri de
elaborare a unor acte normative prin a căror aplicare se micşorează veniturile sau
majorează cheltuielile stabilite prin buget, iniţiatorul are obligaţia să prevadă şi
mijloacele necesare compensării golului de venituri sau acoperirii sporului de
cheltuieli.
În cursul exerciţiului bugetar, legea bugetară anuală poate fi modificată prin
legi rectificative, care se prezintă Parlamentului până la 30 noiembrie a fiecărui an.
Lucrările de elaborare, aprobare şi executare a bugetului de stat se
fundamentează pe analize în execuţie şi prognoze ale stadiilor de evoluţie a
echilibrului financiar, monetar şi valutar, a datoriei publice interne şi externe a
ţării. În acest scop, Ministerul Finanţelor Publice foloseşte, în condiţiile legii,
proiectele şi exerciţiile privind:
• balanţa de plăţi externe;
• balanţa de venituri şi cheltuieli băneşti aLE populaţiei şi a masei monetare;
• balanţa creanţelor şi angajamentelor externe, pe ţări.

2.2. Modalităţi de acoperire a cheltuielilor bugetare


în timpul exerciţiului bugetar

Conform Legii nr.500/2002 a finanţelor publice, în afara resurselor financiare


publice sunt folosite şi alte modalităţi de acoperire a cheltuielilor bugetului de stat,
inclusiv a deficitului bugetar, pe parcursul exerciţiului bugetar, cum ar fi:
1) Refinanţarea datoriei publice şi finanţarea deficitului bugetului de stat se
asigură prin împrumuturi de stat, în condiţiile legii. Ministerul Finanţelor Publice
este autorizat să contracteze şi să garanteze împrumuturi de stat pe piaţa financiară
internă şi externă în vederea asigurării fondurilor necesare refinanţării datoriei
publice interne şi finanţării deficitului bugetar la nivelul fiecărui an şi echilibrului
balanţei de plăţi externe, în limitele aprobate prin lege.
2) Golurile temporare de casă se acoperă pe seama resurselor aflate temporar
în contul general şi în conturile de trezorerie ale statului, împrumutate cu dobândă
stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, până la încasarea veniturilor programate
prin bugetul aprobat.

295
3) Cu aprobarea Guvernului, prin legea anuală privind aprobarea bugetului de
stat se poate autoriza Ministerul Finanţelor Publice să emită, în primele 10 luni ale
anului, bonuri de tezaur sau alte instrumente specifice, purtătoare de dobândă,
reprezentând 8% din volumul total al cheltuielilor bugetului de stat aprobat, a căror
scadenţă nu poate depăşi sfârşitul anului, iar retragerea lor trebuie să se facă până
la 31 decembrie al exerciţiului financiar în care au fost emise. Aceste bonuri de
tezaur intră în circulaţie prin achiziţionarea de către agenţii economici şi populaţie
de la Banca Naţională a României.
4) Tot prin legea bugetară anuală se poate stabili acordarea de către Banca
Naţională a României a unui împrumut fără dobândă, pentru acoperirea cheltuie-
lilor bugetului de stat, fără a depăşi 10% din totalul cheltuielilor bugetului aprobat.
Rambursarea împrumutului se face până la sfârşitul anului financiar în curs, pe
seama veniturilor bugetare curente sau a unui împrumut de stat efectuat în
condiţiile legii.
5) Pentru acţiunile şi sarcinile noi intervenite în cursul anului, în bugetul de
stat şi bugetele locale se înscriu Fondul de rezervă bugetară, pus la dispoziţia
Guvernului şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, care se utilizează pe
bază de hotărâri ale acestuia, cu menţinerea echilibrului bugetar.
6) Veniturile ce se realizează peste cele aprobate pe ansamblul bugetului de
stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale vor putea
fi folosite, în cursul anului, pentru finanţarea unor acţiuni stabilite prin legea de
rectificare a bugetului sau altă lege sau vor diminua deficitul bugetar ori vor majora
excedentul bugetar.
7) În completarea veniturilor bugetare se constituie în afara bugetului de stat
şi fonduri ale căror bugete se aprobă de Parlament, ca anexă la acest buget. Trebuie
reţinut faptul că constituirea şi utilizarea de mijloace financiare aparţinând
statului, în afara bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat, se pot
face numai prin lege. Execuţia bugetară din aceste fonduri se efectuează potrivit
legilor de constituire şi utilizare, precum şi normelor valabile pentru bugetul de
stat, prevăzute de Legea finanţelor publice.
Pe măsura stabilizării şi restructurării sectoarelor economice şi bugetului,
Guvernul analizează şi propune Parlamentului desfiinţarea fondurilor speciale
constituite în afara bugetului de stat ori a bugetului asigurărilor sociale de stat sau
includerea acestora în bugetele respective.
8) Legea finanţelor publice prevede că, din excedentul bugetului de stat, se va
rezerva anual o cotă de 50% pentru crearea unui fond de tezaur al statului, care se
păstrează în contul trezoreriei la Banca Naţională a României şi se utilizează pe
bază de lege aprobată de Parlament, sursă însă nerealizabilă întrucât acest buget
este programat a fi încheiat astfel că s-a încheiat, în ultimii ani, cu deficit.
9) La acoperirea cheltuielilor bugetului de stat se au în vedere şi unele
principii generale specifice acestuia şi anume:
a) se interzice acoperirea cheltuielilor bugetului de stat prin emisiune
monetară sau finanţare directă de către bancă;
b) este interzisă efectuarea de plăţi direct din veniturile încasate pentru
bugetul de stat, cu excepţia cazurilor când legea prevede altfel;
c) este interzisă folosirea veniturilor realizate de instituţiile publice în
valută., indiferent de natura lor, acestea fiind depuse la Banca Naţională a
României unde se păstrează rezerva valutară a statului, iar contravaloarea acestora,
în lei, fiind virată în contul bugetului de stat.
296
2.3. Principiile şi criteriile de bază pentru finanţarea
cheltuielilor la buget

În Legea finanţelor publice se menţionează că prin legea bugetară anuală se


aprobă creditele bugetare pentru cheltuielile fiecărui exerciţiu bugetar, în structura
funcţională şi economică a acestora, stabilită de această lege.
Utilizarea acestor credite se face pe baza unor principii şi criterii de finanţare.
Creditele bugetare neutilizate până la închiderea anului sunt anulate de
drept.

2.4. Modalităţi de finanţare a cheltuielilor instituţiilor publice


şi reglementarea legală a surselor în afara bugetului

Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi investiţii ale instituţiilor publice se


face în conformitate cu Legea finanţelor publice şi a legii de aprobare a bugetului
fiecărui an.

2.5. Sursele de finanţare a investiţiilor publice,


modul de planificare şi aprobare

Potrivit Legii finanţelor publice, cheltuielile pentru investiţiile instituţiilor


publice, precum şi alte cheltuieli de investiţii care se finanţează, potrivit legii, din
bugetul de stat şi din bugetele fondurilor speciale, se cuprind în proiectele acestor
bugete pe baza listei de investiţii, cu desfăşurare pe obiective, atât cantitativ, cât şi
valoric, elaborată de fiecare ordonator principal de credite (minister, organ central)
şi anexată la bugetul propriu.
Această listă, avizată în prealabil de Ministerul Finanţelor Publice, şi
documentaţiile tehnico-economice se aprobă conform Anexei la Legea de aprobare
a bugetului pe fiecare an de către:
A. Finanţate din bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale:
a) Guvern – pentru valori mai mari de 80 miliarde lei;
b) ordonatori principali de credite pentru valori între 9 miliarde lei şi 80
miliarde lei;
c) ceilalţi ordonatori de credite – pentru valorile de până la 9 miliarde lei, cu
avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.
B. Finanţate integral sau în completare din bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale, conform Legii nr.189/1998 a finanţelor publice locale.

3. GESTIONAREA BUNURILOR MATERIALE ŞI VALORILOR


BĂNEŞTI LA INSTITUŢIILE PUBLICE

3.1. Inventarierea bunurilor materiale şi valorilor băneşti existente


în gestiunea instituţiilor publice. Înregistrarea rezultatelor inventarierii

Instituţiile publice sunt obligate să inventarieze totalitate bunurilor materiale


şi a valorilor băneşti existente în patrimoniul lor, precum şi a acelora care aparţin
altor instituţii şi agenţi economici cu capital de stat şi care, temporar, se află în
păstrarea instituţiei care face inventarierea.

297
Prin inventariere se înţelege acţiunea de constatare faptică, la o anumită dată,
a existenţei tuturor elementelor care constituie patrimoniul unităţii, precum şi de
verificare a exactităţii valorii creanţelor şi obligaţiilor unităţii. Inventarierea este un
mijloc de verificare a concordanţei datelor evidenţei cu realitatea de pe teren.
De organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de inventariere, la termenele
stabilite şi potrivit prevederilor dispoziţiilor legale, răspund conducătorul instituţiei
şi conducătorul compartimentului financiar-contabil.
Inventarierea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor,
debitorilor, creditorilor, clienţilor şi furnizorilor se face obligatoriu cel puţin o dată
pe an şi cel puţin până la 31 decembrie a anului financiar. Sunt supuse inventarierii
anuale şi mijloacele fixe primite sau date cu chirie, valorile materiale primite sau
date în custodie sau primite sau date spre prelucrare altor unităţi.

A. Inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar


Pentru inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar se folosesc
listele de inventar, cod 14-3-12 şi cod 14-3-12b sau cod 14-3-12a, pentru evidenţa
globală valorică, deschise pe locuri de folosinţă, care se centralizează apoi în lista
cod 14-3-14 – trecându-se în dreptul fiecăruia cantitatea şi valoarea din evidenţa
contabilă şi diferenţele în plus sau în minus faţă de inventar.

B. Inventarierea materialelor, produselor, valorilor băneşti şi altor valori


În listele de inventar cod 14-3-12b sau cod 14-3-12a ale materialelor se trece
modul cum s-a făcut inventarierea arătându-se baza calculelor tehnice şi datele care
au stat la baza calculelor. Listele se întocmesc pe locuri de depozitare (gestionari)
şi cuprind denumirea materialului, codul, U.M., cantitatea constatată, preţul.

C. Stabilirea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea acestora


Determinarea rezultatelor inventarierii, în plus sau în minus, se face direct pe
listele de inventariere.

3.2. Soluţii metodologice de evaluare a bunurilor materiale


la instituţiile publice

În activitatea instituţiilor publice pot exista situaţii în care, datorită unor


motive independente de voinţa lor (ex., abandonarea unor bunuri de către
antreprenori, constructori, furnizori, foşti proprietari etc. după evenimentele din
1989), patrimoniul efectiv a fost încărcat cu diverse bunuri de natura mijloacelor
fixe şi a obiectelor de inventar, fără corespondent în contabilitatea instituţiilor
respective, care neavând documente primare, nu a fost afectată.

3.3. Scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe la instituţiile publice.


Declasarea şi casarea bunurilor materiale

Problema scoaterii din funcţiune şi casării mijloacelor fixe la instituţiile


publice este reglementată prin Lege şi normele metodologice de aplicare a legii
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
aprobate prin HG.

298
3.4. Vânzarea mijloacelor fixe la instituţiile publice –
o posibilitate legiferată

Prin HG se aprobă condiţiile şi procedurile de transmitere, fără plată, de la o


instituţie publică la altă instituţie publică a unor bunuri în stare de funcţionare şi a
Regulamentului privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aparţinând
instituţiilor publice în cazul imposibilităţii transmiterii lor fără plată, prin vânzare
la licitaţie.

3.5. Contabilitatea şi gestionarea mijloacelor fixe la instituţiile publice

Organizarea evidenţei tehnic-operative şi contabile, precum şi gestionarea


mijloacelor fixe la instituţiile publice se fac în baza Normelor metodologice privind
contabilitatea unităţilor bugetare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor
Publice, a planului de conturi aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice,
a HG privind gestionarea bunurilor materiale şi a legii privind angajarea
gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea
bunurilor. Controlul financiar se realizează în baza Legii nr.672/2002 privind
auditul public intern şi controlul financiar preventiv privind organizarea şi
exercitarea controlului financiar propriu la ministere, departamente, alte organe
centrale de stat, prefecturi şi Primăria municipiului Bucureşti şi la regii autonome.

3.6. Soluţii practice de evidenţă tehnic-operativă a mijloacelor fixe


şi obiectelor de inventar la instituţiile publice

Evidenţa tehnic-operativă, ca parte componentă a evidenţei economice pe


lângă celelalte două forme de evidenţă – evidenţa contabilă şi evidenţa statistică –
contribuie în mod consecvent la reflectarea şi controlul existenţei valorilor
materiale şi băneşti în condiţiile organizării ei corespunzătoare cerinţelor unităţii.
Obiectul acestei forme de evidenţă îl constituie înregistrarea şi reflectarea
fenomenelor primare care au loc în unitate, adică intrarea şi ieşirea de valori
materiale şi băneşti, dare în consum sau în folosinţă, precum şi existenţa lor într-
un anumit loc al unităţii sau la o anumită dată.
Evidenţa tehnico-operativă se organizează pe compartimente de activitate ale
unităţii şi foloseşte ca tehnică de înregistrare şi de exprimare a datelor fie etalonul
natural (număr, greutate, lungime, volum), fie etalonul bănesc (valoarea), fie
ambele sau alte etaloane (ex. ore-om), în funcţie de scopul urmărit de organizatorul
său şi de specificul activităţii unităţii.
Caracteristicile acestei forme de evidenţă constau în faptul că ea îmbracă
forme proprii fiecărui gen de activitate şi este operativă, adică promptă, rapidă în
furnizarea datelor.

3.7. Necesităţi imperative – evaluarea şi reevaluarea


la instituţiile publice

Hotărârea Guvernului nr.945/11.08.1990, privind inventarierea şi reevaluarea


patrimoniului unităţilor economice de stat, nu a afectat şi patrimoniul instituţiilor
publice, ci numai pe cel al unităţilor economice de stat şi al societăţilor comerciale
şi regiilor autonome înfiinţate în baza Legii nr.15/1990.
299
3.8. Aplicarea la instituţiile publice a H.G. nr.51/1996

Reglementările privind executarea investiţiilor au fost completate cu H.G.


nr.51/5 februarie 1996.
Prin această hotărâre a fost aprobat Regulamentul de recepţie a lucrărilor de
montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a
capacităţilor de producţie, publicat în Monitorul Oficial nr.29/1996, care se aplică
şi la instituţiile publice care realizează asemenea investiţii şi urmează a fi
recepţionate de acestea în calitate de beneficiar şi investitor.
Conform acestui regulament, recepţia este actul prin care investitorul declară
că acceptă să preia lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în
folosinţă sau pusă în funcţiune. Prin acest act se certifică că executantul şi-a
îndeplinit obligaţiile în conformitate cu autorizaţiile, avizele, prevederile contrac-
tuale ale documentaţiei de execuţie, precum şi cu reglementările tehnice aplicabile.

3.9. Noutăţi în acordarea drepturilor băneşti de delegare,


detaşare, deplasare în cadrul localităţii, la instituţiile publice
şi regii autonome cu specific deosebit

3.10. Principalele îmbunătăţiri aduse reglementărilor privind


deplasările în străinătate

4. COMPENSAREA ŞI EVALUAREA LIPSURILOR MATERIALE

4.1. Compensarea şi evaluarea lipsurilor materiale la instituţiile publice

Inventarierea valorilor materiale la instituţiile publice se face în baza


Normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor Publice privind organizarea şi
efectuarea inventarierii patrimoniului.
Instituţiile publice administrează, în principal, mijloace fixe şi obiecte de
inventar şi anumite materiale specifice domeniului lor de activitate: rechizite de
birou, combustibil, alimente etc.
Întrucât pentru degradarea acestora instituţiile publice, neaplicând principiul
prudenţei, nu constituie provizioane, înregistrarea valorilor materiale în
contabilitatea instituţiilor publice se face numai la preţurile folosite în funcţie de
metoda de evidenţă adoptată – metoda cantitativ-valorică, operativ-contabilă sau pe
solduri şi global-valorică – adică la: preţ efectiv de aprovizionare (achiziţie), preţ
mediu, preţ fix prestabilit la începutul anului, preţul primei intrări – primei ieşiri
(FIFO) sau preţul ultimei intrări – ultimei ieşiri (LIFO). Aceleaşi norme mai
stabilesc câteva reguli principale cum ar fi:
Bunurile inventariate la instituţiile publice se evaluează şi se înscriu în listele
de inventariere la valoarea contabilă (valoarea de înregistrare). Bunurile constatate
lipsă la inventariere se evaluează şi se înregistrează, în contabilitate, la valoarea
contabilă. Lipsurile imputabile se recuperează, de la persoanele vinovate, la
valoarea de înlocuire, determinată potrivit prezentelor norme.
Scăderea din contabilitate a unor pagube care nu se datorează culpei unei
persoane se face în baza aprobării ordonatorului de credite respectiv, cu avizul
ordonatorului de credite ierarhic superior.

300
Bunurile constatate în plus se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la
costul de achiziţie al acestora, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991,
în funcţie de preţul pieţei la data constatării sau de costul de achiziţie al bunurilor
similare.
Aplicarea acestor reguli la instituţiile publice impune delimitarea unor
operaţiuni practice efectuate cu ocazia inventarierii şi a modului de evaluare
referitoare la acordarea de perisabilităţi în cadrul normelor legale aprobate şi
compensarea minusurilor cu plusurile la grupele de mărfuri admise.

4.2. Evaluarea şi înregistrarea pagubelor la instituţiile publice

Nu numai la sfârşitul anului, când se face inventarierea bunurilor, ci şi în


cursul anului se pot constata situaţii în care, ca urmare a degradării unor bunuri
accidental (ex. mijloace auto), este necesară evaluarea pagubei înregistrate. La ce
preţ se face această evaluare la instituţiile publice, care nu constituie provizioane
pentru deprecierea bunurilor? La preţul practicat pe piaţă la data constatării
pagubei, în principiu. Dar diferenţa dintre preţul de pe piaţă şi preţul de înregistrare
folosit în contabilitate se varsă la bugetul statului dacă pentru repararea bunului s-
au folosit piese de schimb aprovizionate în anul curent? Deşi aceasta este o
cheltuială efectuată în anul curent, dacă evaluarea pagubei ce urmează a fi imputată
se face tot în anul curent, diferenţa de preţ trebuie vărsată la bugetul din care este
finanţată instituţia.
Dar când se folosesc piese de schimb aflate în stoc, diferenţa de preţ încasată
de la persoana vinovată se varsă la bugetul de stat? Având în vedere că aceste piese
au fost înregistrate în bilanţul contabil de la sfârşitul anului în contul 702 pe credit, cu
preţurile din contabilitate şi ele se dau în consum cu acelaşi preţ, diferenţa de preţ
încasată peste acest preţ constituie o sursă suplimentară de finanţare pentru anul
curent şi deci, în momentul încasării de la persoana căreia i s-a imputat paguba,
această diferenţă trebuie vărsată la bugetul din care este finanţată instituţia respectivă.
În cazul în care nu este vinovată o anumită persoană de producerea pagubei
respective şi paguba trebuie suportată din cheltuielile instituţiei şi recuperată, eventual,
de la instituţia de asigurare, în cazul în care bunul a fost asigurat, preţul de evaluare
folosit trebuie să fie cel din evidenţa contabilă, dacă repartiţia s-a făcut în regie proprie,
nu preţul pieţei, iar cu suma încasată de la instituţia asiguratoare se face reconstituirea
creditului consumat în anul curent, prin debitarea contului 700, pentru că instituţia a
plătit asigurarea în anul curent şi a făcut deja cheltuiala. Aşa se procedează chiar dacă
piesele de schimb consumate au fost în stoc la începutul anului.
În acest caz nu se mai încasează nici o diferenţă de preţ suplimentară faţă de
preţul din contabilitate şi nu se varsă la buget nici o diferenţă de preţ ca încasată în
plus, finanţarea anului curent şi nici a anului precedent nefiind afectată în nici un
fel, nici prin majorarea cheltuielilor cu diferenţa de preţ, nici prin încasarea
diferenţei de preţ de la instituţia de asigurare, aceasta necalculându-se şi
nerecuperându-se, decontarea făcându-se la costul efectiv al lucrării executate în
cadrul instituţiei, cu forţele sale proprii.

4.3. Stabilirea răspunderii şi urmărirea recuperării pagubelor

Principiul fundamental care stă la baza desemnării organelor competente care


au dreptul de a stabili răspunderea materială este acela că acest drept revine celor
301
care angajează unitatea: conducerii unităţii, consiliului de administraţie, comite-
tului de direcţie.
Mai au dreptul de a stabili răspunderea materială şi organele de control şi
revizie proprii ale ministerelor, ale Ministerului Finanţelor Publice sau ale Curţii de
Conturi.
Conform Codului Muncii, persoanele încadrate în muncă răspund pentru
pagubele aduse patrimoniului din vina şi în legătură cu munca lor.
Ele nu răspund de pierderile inerente procesului de producţie sau care se
încadrează în limitele prevăzute de lege, de pagubele provocate datorită unor cauze
neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate ori în cazul pagubelor provocate din
riscul normal al serviciului sau forţă majoră.
În stabilirea răspunderii materiale, paguba ce trebuie reparată nu cuprinde
foloasele nerealizate de unitate ca urmare a faptei săvârşite de cel încadrat în
muncă.

4.4. Răspunderea materială în general (trăsături, elemente, forme)

Răspunderea materială se caracterizează prin următoarele trăsături:


1) Se referă numai la persoanele încadrate în muncă cu contract individual de
muncă.
2) E limitată la daunele efective, evaluate la preţul pieţei, fără beneficiu şi
foloasele nerealizate, cu excepţia daunelor datorate unei infracţiuni, când evaluarea
cuprinde şi beneficiul şi foloasele nerealizate, iar răspunderea se stabileşte conform
Codului penal şi Codului civil.

4.5. Răspunderea materială generată de obligaţiile faţă de gestionari

Prin legea privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi


răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor se definesc funcţiile incompatibile
cu cea de gestionar: conducătorii unităţii, angajaţii cu atribuţii de control financiar,
precum şi contabilii, cu excepţia acelora care sunt încadraţi în unităţi mici,
determinate de ministere şi celelalte organe centrale.

4.6. Particularităţile răspunderii gestionarilor

Conform Legii privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi


răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, răspunderea principală a
gestionarilor este răspunderea materială integrală, individuală.
Cauzele producerii de pagube în gestiune care generează răspunderea
integrală sunt:
1) degradarea bunurilor;
2) lipsa efectivă a bunurilor;
3) primirea, în cantităţi inferioare, fără acte legal întocmite;
4) primirea bunurilor cu vicii aparente, fără acte întocmite:
a) din afara unităţii, cu un delegat neutru;
b) din cadrul unităţii, de comisia de primire-recepţie.
5) nesolicitarea asistenţei tehnice de specialitate la primirea bunurilor, deşi
era necesară;

302
6) atribuţiunile gestionarului sunt exercitate de un delegat sau o comisie, în
timpul căreia se produce paguba, fără a se putea stabili că paguba s-a produs în
acest timp.
Faţă de răspunderea materială individuală ca răspundere principală, Legea
privind angajarea gestionarilor admite încă două forme de răspundere:
A. Răspunderea conjugată.
B. Răspunderea solidară.

5. ÎNCHIDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

5.1. Conţinutul normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor Publice


privind închiderea exerciţiului bugetar

Potrivit acestor norme, operaţiunile de încasări şi plăţi aferente închiderii


exerciţiului bugetar se efectuează până în ziua de 31 decembrie inclusiv şi în
conformitate cu programul calendaristic anual al principalelor operaţiuni prevăzute
în anexe.
În baza programului respectiv care precizează pe date calendaristice,
termenele până la care se pot face operaţiunile respective, agenţii economici şi
instituţiile publice au obligaţia de a plăti, iar agenţii fiscali, băncile comerciale,
trezoreriile statului au obligaţia de a încasa şi vira în contul general al trezoreriei
statului impozitele şi taxele datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetelor
asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, până cel târziu la data de
31 decembrie inclusiv.
În acest program trebuie să se stabilească metodologia efectuării operaţiilor
pentru a se înţelege din ce conturi în ce conturi se face virarea soldurilor de
disponibilităţi ale fondurilor speciale, astfel: „Virarea disponibilităţilor din contul
instituţiilor publice beneficiare, în contul fondurilor speciale deschise pe seama
ordonatorilor de credite (ministere), care administrează fondurile respective”, şi să
se renunţe la „Restituirea sumelor primite din fonduri speciale pentru efectuarea de
cheltuieli”, care nu-şi are rostul aşa cum este formulat (dacă este vorba de
justificarea sumelor primite din fonduri speciale pentru efectuarea de cheltuieli,
atunci poate rămâne ca punct 26, înlocuindu-se cuvântul „restituirea” cu
„justificarea”).
Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a Normelor metodologice, vom
adnota şi comenta decât precizările mai importante care trebuie să fie reţinute şi
anume:
1. Ordonatorii principali de credite finanţaţi din bugetul de stat, vor deschide
şi vor repartiza credite bugetare instituţiilor publice din subordine, până la data de
20 decembrie, asigurându-se timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele
anului, inclusiv retragerea de credite de la instituţii, în cazurile „justificate”. Aici
trebuie subliniat faptul că înainte de repartizarea creditelor, deci de 20 decembrie,
trebuie retrase creditele neconsumate de la instituţiile care nu le vor consuma şi
apoi repartizate la cele care au nevoie, nu invers.
Acest text se referă probabil la retragerile de credite rămase neconsumate la
sfârşitul anului, pentru care termenul de retragere este de 28 decembrie, însă pentru
acestea nu trebuia dat termen pentru că ele se anulează de drept. Această operaţiune
este prevăzută în norme: „Creditele bugetare deschise şi repartizate, precum şi cele
care nu au fost deschise (sau nu au fost repartizate aş adăuga), rămase neutilizate la
303
data de 31 decembrie în conturile ordonatorilor de credite se anulează de drept,
adică acestea nu mai pot fi angajate şi utilizate după încheierea exerciţiului
bugetar anual”. În consecinţă, dacă trebuia inclus un termen de retragere a
eventualelor credite ce nu se vor consuma, acesta nu trebuia să fie 28 decembrie, ci
15 decembrie pentru ca apoi pe 21 decembrie (sau pe 16) ele să fie distribuite prin
repartizare celor care urmau să le folosească (în prealabil se face operaţiunea de
virare a creditelor bugetare pe baza căreia se face apoi retragerea şi redistribuirea
creditelor între subunităţi).
2. Ordonatorii de credite vor dispune măsuri severe pentru angajarea
fondurilor până la sfârşitul anului, în limita creditelor bugetare aprobate şi deschise
şi numai pentru cheltuielile strict necesare, în care scop vor acţiona, în principal,
pentru:
a) repartizarea c