Sunteți pe pagina 1din 10

Compararea alternativelor in vederea luarii deciziei optime

CAPITOLUL 11

COMPARAREA ALTERNATIVELOR ÎN VEDEREA LUĂRII


DECIZIEI OPTIME

11.1. Utilizarea facilităţii Goal Seek


Excel dispune de o serie de facilit[\i pentru a putea r[spunde la ]ntreb[ri de genul “Ce
se ]nt`mpl[ dac[ ?“. Presupunem c[ avem o foaie de calcul, cunoa=tem r[spunsul dorit, dar
vrem s[ rezolv[m problema =i ]n sens invers, adic[ s[ g[sim valoarea de intrare care conduce
la un anumit r[spuns. Pentru a putea rezolva probleme de acest tip se utilizeaz[ comanda
Goal Seek.
Pentru a folosi comanda Goal Seek se formuleaz[ ]nt`i problema, se introduc
variabilele =i formulele ]n foaia de calcul. Celula cu rezultate trebuie s[ con\in[ neap[rat o
formul[, iar formula respectiv[ trebuie s[ con\in[ referiri la alte celule din foaia de calcul,
celule care con\in variabile de intrare.
Pentru g[sirea valorii de intrare care s[ conduc[ la un anumit r[spuns se vor parcurge
urm[toarele etape:
1. Se selecteaz[ celula rezultat, care trebuie s[ con\in[ o formul[ =i ]n care vrem s[ ob\inem o
anumit[ valoare.
2. Se aplic[ comanda Tools, Goal Seek. Pe ecran apare caseta de dialog Goal Seek (figura
11.1).

Figura 11.1 – caseta de dialog Goal Seek

3. Caseta Set Cell con\ine celula selectat[ ]n etapa 1. Dac[ s-a s[rit peste etapa 1, se scrie ]n
aceast[ caset[ referin\a celulei rezultat. }n caseta To value se introduce solu\ia la care vre\i
s[ ajunge\i. }n caseta By changing Cell se scrie referin\a celulei de intrare. Aceast[ celul[
trebuie s[ contribuie la valoarea formulei din celula rezultat, specificat[ ]n Set Cell.
4. Se selecteaz[ butonul OK.

Goal Seek ]nlocuie=te valoarea de intrare astfel ]nc`t solu\ia s[ se apropie c`t mai mult de
solu\ia cerut[.

11.2. Aplicaţie – Goal Seek

O persoan[ depune o sum[ la o banc[, pe termen de o lun[, cu o rat[ a dob`nzii de


50%. S[ se calculeze, pentru un orizont de 12 luni suma din cont la ]nceputul =i sf`r=itul
fiec[rei luni. S[ se calculeze valoarea din cont la sf`r=itul perioadei pentru mai multe valori a
sumei depuse. S[ se determine ce sum[ trebuie s[ fie depus[ astfel ]nc`t la sf`r=itul perioadei
suma din cont s[ fie de 10000000 lei ?
Modelarea deciziilor utilizand foile de calcul

Se va crea urm[toarea foaie de calcul (figura 11.2):

Figura 11.2

Suma la ]nceputul lunii 1 este chiar suma depus[, deci ]n B5 vom introduce formula
ˆB1.
Suma la sf`r=itul unei luni este suma de la ]nceputul lunii la care se adaug[ dob`nda,
deci formula din celula C5 va fi ˆB5‡B5*B$2/12.
Suma la ]nceputul lunii 2 este suma de la sf`r=itul lunii 1, deci ]n B6 vom introduce
formula ˆC5.
Se copiaz[ pe coloan[ formulele din B6 =i B5. Suma de la sf`r=itul perioadei este ]n
celula C16. Valoarea din aceast[ celul[ depinde ]n mod indirect de suma depus[ din B1.
Dac[ se modific[ suma depus[, automat se modific[ =i valoarea din C16. De exemplu,
pentru o sum[ depus[ de 3000000 se va ob\ine la sf`r=itul perioadei o sum[ de
4896282lei.
S[ rezolv[m acum urm[toarea ]ntrebare: Ce sum[ trebuie depus[ astfel ]nc`t la
sf`r=itul perioadei suma final[ s[ fie de 10000000 lei ?.
Rezolvare:
1. Se selecteaz[ celula C16.
2. Se aplic[ comanda Tools, Goal Seek
3. Caseta Goal Seek se va completa ]n modul urm[tor:
Set Cell C16 Celula care con\ine suma pe care vrem sã o ob\inem
To Value 10000000 Suma pe care vrem sã o ob\inem (suma depusã)
By Changing Cell B1 Celula care variazã ca sã ob\inem rezultatul

4. Se selecteaz[ butonul OK

Excel rezolv[ problema ]n mod invers, suma care trebuie depus[ fiind de 6127097 lei.
Compararea alternativelor in vederea luarii deciziei optime

11.3. Calcularea tabelelor de răspunsuri


Facilit[\ile “What if“ - “Ce se ]nt`mpl[ dac[“ oferite de Excel sunt foarte folositoare
]n afaceri. Foile de calcul pot da r[spuns imediat la ]ntreb[ri cum ar fi: “Ce s-ar ]nt`mpla dac[
s-ar reduce costurile cu 0,5% ?”, “Ce s-ar ]nt`mpla dac[ s-ar vinde mai mult cu 10% ?”, “Ce
s-ar ]nt`mpla dac[ nu am primi ]mprumutul?”.
Atunci c`nd se testeaz[ c`t de mult afecteaz[ rezultatele o schimbare c`t de mic[ a
m[rimilor de intrare, se realizeaz[ o analiz[ de senzitivitate. Pentru a realiza o analiz[ de
senzitivitate pentru un domeniu mare de intr[ri se poate folosi comanda Table din meniul
Data. Comanda poate fi utilizat[ ]n dou[ moduri:
1. Modificarea unei date de intrare pentru a vedea efectul produs asupra uneia sau mai multor
formule.
2. Modificarea a dou[ date de intrare pentru a vedea efectul produs asupra unei formule.

Pentru a ]n\elege mai bine ce face aceast[ comand[ s[ consider[m urm[torul exemplu:
S[ se calculeze ratele lunare care trebuie pl[tite pentru a returna un credit, cu o anumit[
dob`nd[.
Rezolvare:
1. Primul pas este crearea foii de calcul (figura 11.3).

Figura 11.3
}n celula B6 se introduce formula ˆ -PMT(B2/12,B3*12,B1), formul[ cu care se
calculeaz[ ratele lunare ce trebuie pl[tite pentru a returna creditul care se g[se=te ]n
B1, pe durata specificat[ ]n B3 (B3*12 reprezint[ num[rul de luni), cu dob`nda din
celula B2 (B2/12 reprezint[ dob`nda lunar[).
2. S[ facem o analiz[ de senzitivitate ]n care s[ analiz[m cum sunt influen\ate ratele lunare
de dob`nzi.
Se construie=te un tabel ]n care prima coloan[ sau prima linie con\ine valorile care trebuie
testate. Pentru exemplul nostru ]n domeniul A9:A13 con\ine ratele dob`nzii care vor fi
utilizate ca intr[ri ]n analiza de senzitivitate.
3. }n urm[toarele coloane (sau linii) din tabel, ]n celulele din capul de tabel se introduc
adresele formulelor care con\in r[spunsul. }n cazul nostru ]n celula B8 se introduce
formula ˆB6 (B6 con\ine formula pentru calculul ratelor lunare).
4. Se selecteaz[ celulele care con\in tabelul. Se aplic[ comanda Data, Table. Pe ecran apare
caseta de dialog Table (figura 11.3).
Modelarea deciziilor utilizand foile de calcul

Figura 11.3 – caseta de dialog Table

5. Se introduce adresa celulei care con\ine variabila de intrare ]n Row Input Cell (dac[
valorile care sunt testate sunt desf[=urate pe linie ) sau Column Input Cell (dac[ valorile
care sunt testate sunt desf[=urate pe coloan[). }n cazul nostru, valorile testate sunt
desf[=urate pe coloan[ (A9/A13), deci vom introduce ]n Column Input Cell B2 (adresa
ratei dob`nzii).
6. Se selecteaz[ butonul OK.

Rezultatul ob\inut este un tabel care con\ine ratele lunare corespunz[toare fiec[rei dob`nzi.

}n continuare vom vedea cum poate fi folosit[ comanda Table pentru a vedea efectul
produs asupra unei formule prin modificarea a dou[ date de intrare.
Relu[m exemplul anterior numai c[ acum vom modifica dou[ date de intrare:
dob`nda =i creditul. }n foaia da calcul se va calcula rezultatul pentru mai multe combina\ii ale
acestor valori.

Rezolvare:
1. Ca =i ]n cazul precedent se creeaz[ foaia de calcul (figura 11.4).
2. Se construie=te un tabel ]n care prima coloan[ =i prima linie con\in valorile celor dou[
variabile. Col\ul din st`nga sus trebuie s[ con\in[ o formul[ sau o referin\[ la o formul[
}n exemplul nostru domeniul A9:A13 va con\ine valorile dob`nzilor, domeniul B8:F8
valorile creditului, iar celula A8 va con\ine formula ˆB6 (o referin\[ la o celul[ care
con\ine formula de calcul).
3. Se selecteaz[ tabelul =i se aplic[ comanda Table. }n Row Input Cell se introduce adresa
celulei care reprezint[ variabila care are valorile desf[=urate pe linie, iar ]n Column
Input Cell se introduce adresa celulei care reprezint[ variabila care are desf[=urate
valorile pe coloan[. }n cazul nostru: ]n Row Input Cell se introduce B1; ]n Column
Input Cell se introduce B2.
4. Se selecteaz[ butonul OK.

Rezultatul este prezentat ]n tabelul din figura 11.4. Valorile din tabel reprezint[ ratele
lunare care trebuie pl[tite pentru diferite valori ale creditului =i diferite valori ale dob`nzii.

Figura 11.4
Compararea alternativelor in vederea luarii deciziei optime

11.4. Efectuarea de analize “What if” cu scenarii


Multe din analizele economice implic[ efectuarea de analize de tipul “Ce se ]nt`mpl[
dac[?”. Pentru a r[spunde la astfel de ]ntreb[ri se modific[ valorile din celulele care con\in
datele ini\iale ale problemei. La schimbarea acestor valori se modific[ =i rezultatele. Cu c`t
exist[ mai multe scenarii, cu at`t urm[rirea diferen\elor dintre rezultatele acestora este mai
dificil[. Excel ofer[ o facilitate care permite urm[rirea acestor scenarii: “Scenario Manager”
(managerul de scenarii).

11.5. Crearea unui scenariu


Un model cu scenarii trebuie s[ aib[ un set de valori de intrare =i un set de valori
rezultat (care se schimb[ ]n func\ie de intr[ri).
Pentru a crea un scenariu se vor efectua urm[torii pa=i:
1. Se aplic[ comanda Tools, Scenarios. Pe ecran apare caseta de dialog Scenario Manager
(figura 11.5).

Figura 11.5 - caseta de dialog Scenario Manager


2. Din caseta Scenario Manager se selecteaz[ butonul Add. Pe ecran apare caseta de dialog
Add Scenario (figura 11.6).
Modelarea deciziilor utilizand foile de calcul

Figura 11.6 – caseta de dialog Add Scenario


3. }n caseta Scenario Name se specific[ numele scenariului.
}n caseta Changing Cells se indic[ celulele sau domeniul de celule care vor fi modificate
pentru fiecare scenariu.
}n caseta Comment se pot scrie informa\ii suplimentare. Automat Excel introduce ]n
aceast[ caset[ numele utilizatorului =i data la care a fost creat scenariul.
Pentru a evita efectuarea de modific[ri ]n celulele din foaia de calcul se selecteaz[
optiunea Prevent Changes din sec\iunea Protection a casetei de dialog. Pentru a ascunde
datele din celule se selecteaz[ op\iunea Hide.
4. Se aplic[ un clic pe butonul OK.
Pe ecran apare caseta de dialog Scenario Values (figura 11.7), ]n care se introduc datele
pentru fiecare celul[ din scenariu.

Figura 11. 7 – caseta de dialog Scenario Values


Dup[ introducerea datelor se selecteaz[ butonul OK. Pe ecran apare caseta de dialog
Scenario Manager. Denumirea noului scenariu creat apare ]n lista Scenarios. La
selectarea unui scenariu din list[ ]n c`mpul Changing Cells vor fi afi=ate adresele
celulelor din scenariu, iar ]n c`mpul Comments comentariile introduse.
5. Pentru a vedea scenariul se selecteaz[ denumirea lui din list[ =i se execut[ un clic pe
butonul Show. Excel va afi=a valorile din toate celulele din foaia de calcul. }n cazul ]n
care caseta de dialog acoper[ o parte din date, se trage cu mouse-ul bara de titlu a casetei
de dialog spre marginea ecranului.
6. Pentru a reveni ]n foaia de calcul se execut[ un clic pe butonul Close. Excel va afi=a ]n
foaia de calcul valorile stabilite ]n scenariu.
Compararea alternativelor in vederea luarii deciziei optime

Este bine ca atunci c`nd se lucreaz[ cu scenarii fiecare celul[ din scenariu s[ aib[ un
nume. Excel va folosi aceste nume ]n caseta de dialog Scenario Values =i ]n rapoartele
pentru scenarii.

Figura 11. 8 – caseta de dialog Define Name


Pentru a atribui un nume unei celule se efectueaz[ urm[torii pa=i:
1. Se selecteaz[ celula c[reia trebuie s[ i se atribuie un nume.
2. Se aplic[ comanda Insert, Name, Define. Pe ecran apare caseta de dialog Define Name
(figura 11.8).
3. Se scrie numele celulei ]n caseta Names.
4. Se aplic[ un clic pe butonul OK.

11.6. Editarea şi ştergerea scenariilor


Un scenariu existent poate fi modificat sau poate fi =ters.
Pentru a =terge un scenariu se selecteaz[ numele acestuia din caseta de dialog
Scenario Manager =i se aplic[ un clic pe butonul Delete. Excel va elimina scenariul din lista
cu scenarii.

Figura 11. 9 – caseta de dialog Edit Scenario


Pentru a modifica un scenariu se selecteaz[ numele scenariului din caseta de dialog
Scenario Manager =i se aplic[ un clic pe butonul Edit Scenario. Pe ecran apare caseta de
dialog Edit Scenario (figura 11.9), asem[n[toare cu caseta Add Scenario. Se efectueaz[
Modelarea deciziilor utilizand foile de calcul

toate modific[rile necesare =i se aplic[ un clic pe butonul OK. Pe ecran apare caseta de
dialog Scenario Values ]n care se introduc noile valori.

11.7. Sintetizarea scenariilor prin rapoarte


Pentru compararea rezultatelor din mai multe scenarii, Excel ofer[ dou[ metode. La
prima metod[ se creeaz[ un raport simplu sub form[ de tabel, ]n care sunt prezentate datele
din celulele de intrare =i efectul lor asupra rezultatelor. La a doua metod[ se genereaz[ un
tabel pivot.

11.8. Crearea unui raport de sintetizare


Pentru a crea un raport de sintetizare se efectueaz[ urm[torii pa=i:
1. Se aplic[ comanda Tools, Scenarios.
2. Se aplic[ un clic pe butonul Summary. Pe ecran apare caseta de dialog Scenario
Summary (figura 11.10)

Figura 11. 10 – caseta de dialog Scenario Summary


3. Din zona Report Type se selecteaz[ op\iunea Scenario Summary.
}n caseta Result Cells se indic[ domeniul de celule rezultat (care con\in formulele bazate
pe celule cu datele ini\iale).
4. Se aplic[ un clic pe butonul OK.

Excel va afi=a o nou[ foaie de calcul cu un tabel ce con\ine pentru datele ini\iale =i
rezultatele din fiecare scenariuscenariu.

11.9. Crearea unui raport de tip tabel pivot pentru scenarii


Tabelele pivot sunt tabele ob\inute prin gruparea ]n diverse moduri a informa\iilor din
r`ndurile =i coloanele unui tabel. Pentru a crea un tabel pivot plec`nd de la scenariile din
foaia de calcul se vor efectua urm[torii pa=i:
1. Se aplic[ comanda Tools, Scenarios.
2. Se aplic[ un clic pe butonul Summary.
3. Din caseta de dialog Scenario Summary se selecteaz[ op\iunea Scenario Pivot
Table. }n caseta text Result Cells se indic[ domeniul de celule care con\ine
formulele bazate pe celulele cu datele ini\iale.
4. Se aplic[ un clic pe butonul OK.
Excel va afi=a o nou[ foaie de calcul cu un tabel pivot ce con\ine datele de pornire =i
rezultatele scenariului.
Compararea alternativelor in vederea luarii deciziei optime

11.10. Aplicaţie - Elaborarea de alternative de buget


Pentru a echilibra un buget trebuie g[sit[ cea mai bun[ modalitate de a repartiza
departamentelor resursele disponibile. Atunci c[nd prevederile ini\iale sunt dep[=ite trebuie
comparate strategiile de redistribuire. Cu facilit[\ile oferite de managerul de scenarii se pot
modela diferite strategii pentru a analiza avantajele =i dezavantajele diferitelor moduri de
abordare.
Se va crea urm[toarea foaie de calcul (figura 11.11):

Figura 11.11
}n coloana Buget proiectat sunt introduse prevederile ini\iale ale bugetului.
}n coloana Buget repartizat sunt introduse bugetele repartizate fiec[rui departament.
}n coloana Diferen\[ se va calcula diferen\a dintre bugetul repartizat =i bugetul
proiectat. }n celula D2 se va introduce formula ˆB2-C2, care se va copia ]n domeniul D3:D5.
}n coloana Procent se va calcula procentul cu care se dep[=e=te bugetul proiectat. }n
celula E2 se va introduce formula ˆD2/C2. Aceast[ formul[ se va copia ]n domeniul E3:E5.
}n ultima linie din tabel se vor calcula totalurile: bugetul total repartizat, bugetul total
proiectat, diferen\a total[ =i procentul de dep[=ire total. Celulele din aceast[ linie vor con\ine
urm[toarele formule:
B6: =Sum(B2:B5)
C6: =Sum(C2:C5)
D6: =B6-C6
E6: =D6/C6

Folosind facilitatea Goal Seek s-ar putea r[spunde la ]ntreb[ri de tipul: “C`t de mult
ar putea s[ scad[ bugetul repartizat pentru departamentul Desfacere astfel ]nc`t s[ se reduc[
dep[=irea bugetului total?”.
Dep[=irea bugetului total se g[se=te ]n celula E6. Aici ar trebui s[ ob\inem valoarea 0.
Bugetul pentru departamentul Desfacere se g[se=te ]n celula B5.
Pentru rezolvarea problemei:
1. Se aplic[ comanda Tools, Goal Seek.
2. Caseta de dialog Goal Seek se completeaz[ ]n modul urm[tor: Set Cell - E6, To Value -
0, By Changing Cell - B5.
3. Se selecteaz[ butonul OK.

Dup[ aplicarea comenzii celula B5 va con\ine bugetul care trebuie repartizat


departamentului Desfacere astfel ]nc`t bugetul total s[ nu fie dep[=it.

Pentru a testa mai multe strategii de repartizare a bugetului se poate folosi managerul
de Scenarii.
Rezolvare:
Se denumesc celulele B2:B5:
1. Se selecteaz[ celula B2.
Modelarea deciziilor utilizand foile de calcul

2. Se aplic[ comanda Insert, Name, Define.


3. }n caseta Name din caseta de dialog Define Name se introduce Buget Marketing.
4. Se aplic[ un clic pe butonul OK
Folosind aceea=i metod[ se vor denumi =i celulele B3:B5, B6:E6 ]n modul urm[tor:
B3 - Buget Aprovizionare,
B4 - Buget Resurse Umane,
B5 - Buget Desfacere.
B6 – Total buget repartizat
C6 – Total buget proiectat
D6 – Diferen\a total[
E6 – Procent de dep[=ire total

Se vor crea mai multe scenarii care vor con\ine diferite valori pentru bugetele repartizate
pentru cele patru departamente:
1. Se aplic[ comanda Tools, Scenarios.
2. Din caseta de dialog Scenario Manager se selecateaz[ butonul Add.
3. }n caseta Scenario Name se introduce numele scenariului: Estim[ri ini\iale. }n caseta
Changing Cells se indic[ celulele care vor fi modificate: B2:B5. Se aplic[ un clic pe
butonul OK.
4. }n caseta de dialog Scenario Values se vor introduce datele specifice pentru fiecare
scenariu.
B2: 956750000
B3: 244120000
B4: 370000000
B5: 145188000

5. Se selecteaz[ butonul OK.

Folosind pa=ii 2-4 se vor mai crea urm[toarele scenarii:


Valori specifice scenariilor
B2 B3 B4 B5
Scenariu1 956750000 244120000 370000000 1252130000
Scenariu2 956750000 23970000 320000000 1000000000

Dup[ crearea scenariilor, pentru compararea acestora se poate crea un raport.


1. }n caseta de dialog Scenario Manager se aplic[ un clic pe butonul Summary.
2. }n caseta de dialog Scenario Summary, se selecteaz[ op\iunea Scenario Summary, iar
]n Result Cells se introduce domeniul B6:E6 (domeniul care con\ine rezultatele).
3. Se aplic[ un clic pe butonul OK.

Excel creeaz[ o nou[ foaie de calcul cu un tabel ]n care sunt afi=ate pentru fiecare
scenariu valorile de intrare =i valorile rezultat.

S-ar putea să vă placă și