Sunteți pe pagina 1din 3

Calcule cu matrici

CAPITOLUL 6 CALCULE CU MATRICI 6.1. Calcule cu matrici


Matricile sunt domenii dreptunghiulare de formule sau valori pe care Excel le trateaz[ ca fiind un grup. Unele func\ii =i formule care lucreaz[ cu astfel de elemente returneaz[ rezultate care sunt plasate ]n mai multe celule. Altele, de=i prelucreaz[ matrici de valori, pot furniza un rezultat afi=at ]ntr-o singur[ celul[. Pentru a introduce o formul[ de tip matrice se parcurg urm[toarele etape: 1. Se selecteaz[ domeniul care va con\ine formula de tip matrice. 2. Se introduce formula. 3. Dup[ introducerea formulei se apas[ combina\ia de taste <Shift> + <Ctrl> + <Enter>. Foaia de calcul urm[toare (figura 6.1) con\ine un exemplu cu datele care sunt introduse ]ntr-o factur[:

Figura 6.1 Pentru a calcula totalul ]n coloana D se pot folosi =i metodele anterioare (]n celula D4 se introduce formula =B4*C4, care apoi se copiaz[ ]n celelalte celule din coloana D). }n locul acestor formule se poate introduce o singur[ formul[, valabil[ ]n tot domeniul D4:D6, care va ocupa mai pu\in[ memorie. Pentru a calcula totalul utiliz`nd formule de tip matice: 1. Se selecteaz[ domeniul D4:D6. 2. Se introduce ]n linia de formul[, formula = B4:B6*C4:C6 3. Se tasteaz[ combina\ia de taste <Shift> + <Ctrl> + <Enter>. }n bara de formul[, formula va fi afi=at[ ]ntre acolade {}. Fiecare celul[ a domeniului D4:D6 con\ine aceea=i formul[. Acoladele simbolizez[ c[ formula este o matrice =i c[ domeniul matrice trebuie s[ fie tratat ca o entitate unic[. Nu se pot introduce linii sau coloane ]n acest domeniu dup[ cum nu este posibil[ =tergerea componentelor sale sau editarea unei singure celule. Formula nu multiplic[ valorile din dou[ celule, ci valorile din dou[ matrici, B4:B6 =i C4:C6, f[c`nd coresponden\a corect[ a elementelor acestora B4*C4, B5*C5, B6*C6. Rezultatele sunt plasate ]n celulele matricei D4:D6 selectat[ anterior. Domenii de tip matrice se pot utiliza =i ca argumente la func\ii. Func\iile cu argumente de tip matrice se introduc la fel ca =i formulele de acest tip. 1. Se selecteaz[ un domeniu de dimensiuni corecte. 2. Se introduce func\ia specific`nd domeniile de celule asupra c[rora opereaz[. 3. Se apas[ combina\ia <Shift> + <Ctrl> + <Enter>.

Modelarea deciziilor utiliznd foile de calcul De exemplu, dac[ ]n exemplul anterior trebuie calculat totalul general f[r[ a calcula totalurile par\iale, ]n celula D7 trebuie introdus[ formula {=SUM(B4:B6*C4:C6)}. Introducerea se termin[ cu <Shift> + <Ctrl> + <Enter> pentru ca formula s[ fie considerat[ ca formul[ de tip matrice. }n mod uzual domeniul utilizat pentru introducerea formulelor sau func\iilor de tip matrice trebuie s[ fie corect selectat. Dac[ domeniul de tip matrice selectat este prea mic, nu se pot vedea rezultatele; dac[ este prea mare, celulele care nu au fost utilizate vor con\ine mesajul #N/A.

6.2. Funcii pentru matrici


Func\iile de lucru cu matrici cele mai utilizate sunt: MDETERM (matrice) Func\ia MDETERM calculeaz[ determinantul unei matrici. MINVERSE (matrice) Func\ia MINVERSE calculeaz[ inversa unei matrici. MMULT (matrice1, matrice2) Func\ia MMULT efectueaz[ ]nmul\irea a dou[ matrici. Num[rul de coloane din matrice1 trebuie s[ fie egal cu num[rul de linii din matrice2. TRANSPOSE (matrice) Func\ia TRANSPOSE efectueaz[ opera\ia de transpunere a unei matrici. Dac[ ]ntr-o formul[ intervine o func\ie de tip matrice, introducerea formulei se termin[ tast`nd combina\ia de taste <Shift> + <Ctrl> + <Enter>. Exemplul urm[tor prezint[ modul ]n care se poate calcula inversa unei matrici. Matricea ini\ial[ este cuprins[ ]n domeniul A2:C4 (figura 6.2).

Figura 6.2 Pentru a calcula inversa matricei se selecteaz[ domeniul A7:C9 (]n acest domeniu se va afi=a rezultatul), se introduce formula =i =MINVERSE(A2:C4) =i se apas[ <Shift> + <Ctrl> + <Enter>.

Calcule cu matrici

6.3. Aplicaie
Firma ABC vinde ap[ mineral[, sucuri =i vin ]n Rom`nia =i Moldova. Foaia de calcul din figura 6.3 con\ine situa\ia v`nz[rilor din anii 1999 =i 2000. S[ se calculeze valoarea medie a v`nz[rilor pentru Romania =i Moldova pe ce doi ani.

Figura 6.3 Pentru a calcula valoarea medie a v`nz[rilor pentru Rom`nia =i Moldova se introduc formulele: Celula C18: AVERAGE(IF($B5:$B14Romania,C5:C14)). Se termin[ formula de introdus cu <Shift> + <Ctrl> + <Enter>. Se copieaz[ formula ]n D18. Deci se va calcula media aritmetic[ doar a valorilor care ]n domeniul B5:B14 con\in textul Romania. Celula C19: AVERAGE(IF($B5:$B14Moldova,C5:C14)). Se termin[ formula de introdus cu <Shift> + <Ctrl> + <Enter>. Se copieaz[ formula ]n D19. Deci se va calcula media aritmetic[ doar a valorilor care ]n domeniul B5:B14 con\in textul Moldova.

S-ar putea să vă placă și