Sunteți pe pagina 1din 5

Rezolvarea problemelor de transport

CAPITOLUL 14 REZOLVAREA PROBLEMELOR DE TRANSPORT 14.1. Probleme de transport


Problemele de transport apar frecvent ]n situa\iile ]n care trebuie planificat modul de distribuire al bunurilor de la produc[tori la consumatori. Obiectivul obi=nuit al acestor probleme este minimizarea costurilor de transport. Modelele de transport sunt o varia\ie a problemelor de programare liniar[ =i presupun urm[toarele: 1. Obiectivul este minimizarea costurior totale de transport. 2. Costurile de transport sunt func\ii liniare ]n raport cu num[rul de unit[\i transportate. 3. Cererea =i oferta sunt exprimate ]n unit[\i omogene. 4. Costurile de transport pe unitate nu variaz[ cu cantitatea transportat[. Pentru a ilustra modul ]n care se pot rezolva problemele de transport prezent[m urm[torul exemplu: O companie dispune de trei fabrici =i patru centre de distribu\ie. Fabricile sunt plasate ]n Cluj, Bac[u =i Craiova. Capacit[\ile de produc\ie ale fabricilor sunt: Fabrica Capacitate de produc\ie (unit[\i) Cluj 5000 Bac[u 6000 Craiova 2500 Total: 13.500 Centrele de distribu\ie sunt plasate ]n Deva, Ia=i, Bucure=ti, Bra=ov. Cererea pentru produsele companiei ]n aceste centre este: Centre de distribu\ie Cerere (unit[\i) Deva 6000 Ia=i 4000 Bucure=ti 2000 Bra=ov 1500 Total: 13.500 Managementul ar dori s[ determine cantitatea care ar trebui transportat[ de la fiecare fabric[ la fiecare centru de distribu\ie astfel ]nc`t costurile de transport s[ fie minime. Figura 14.1 prezint[ graficul cu cele 12 rute posibile. Un astfel de graf este numit graf de re\ea. Cercurile reprezint[ nodurile re\elei. Liniile care unesc nodurile se numesc arcuri. Fiecare punct de plecare =i sosire este reprezentat printr-un nod, iar fiecare rut[ posibil[ este reprezentat[ printr-un arc. }n dreptul fiec[rui nod este trecut[ valoarea ofertei (pentru capacit[\ile de produc\ie) sau a cererii (pentru centrele de distribu\ie). Sensul de deplasare este indicat prin s[ge\i. Costurile unitare de transport pentru fiecare rut[ sunt prezentate ]n tabelul 14.1 =i pe fiecare arc din figura 14.1. Destina\ie Origine 1. Deva 2. Ia=i 3. Bucure=ti 4. Bra=ov 1. Cluj 3 2 7 6 2. Bac[u 7 5 2 3 3. Craiova 2 5 4 5 Tabelul 14.1 Costurile unitare de transport pe fiecare rut[

Modelarea deciziilor utiliznd foile de calcul

Deva

6000

5000

Cluj

3 2 6 7 7
Ia=i 4000

5 2

6000

Bac[u

Bucure=ti

2000

2
2500 Craiova

5 4

Bra=ov

1500

Figura 14.1 Graful de re\ea ata=at problemei Pentru a rezolva problema de transport putem folosi programarea liniar[. Vom utiliza variabile de decizie cu doi indici, primul indice indic[ nodul origine, al doilea nodul destina\ie. Astfel xij indic[ num[rul de unit[\i transportate de la fabrica i la centrul de distribu\ie j. Costul unit[\ilor transportate din Cluj este 3*x112*x127*x136*x14 Costul unit[\ilor transportate din Bac[u este 7*x215*x222*x233*x24 Costul unit[\ilor transportate din Craiova este 2*x315*x324*x335*x34 Suma acestor costuri este costul total de transport, valoare care trebuie minimizat[, deci func\ia obiectiv este: Min (3*x112*x127*x136*x147*x215*x222*x233*x242*x315*x324*x335*x34) }n problemele de transport apar restric\ii deoarece fiecare fabric[ are o capacitate de produc\ie limitat[ =i fiecare centru de distribu\ie are o anumit[ cerere. Fabrica din Cluj are o capacitate de produc\ie de 5000 unit[\i. Num[rul total de unit[\i transportate din fabrica de la Cluj este x11x12x13x14, deci restric\ia asociat[ acestei fabrici este: x11x12x13x14 5000 }n mod similar pentru celelalte fabrici avem: x21x22x23x24 6000 - pentru fabrica de la Bac[u. x31x32x33x34 2500 - pentru fabrica de la Craiova. }n cele patru centre de distribu\ie, restric\ia va fi dat[ de faptul c[ cererea la centrul respectiv trebuie s[ fie egal[ cu cantit[\ile transportate aici. x11x21x31x41 6000 - cererea la Deva x12x22x32x42 4000 - cererea la Ia=i x13x23x33x43 2000 - cererea la Bucure=ti

Rezolvarea problemelor de transport x14x24x34x44 1500 - cererea la Bra=ov Combin`nd func\ia obiectiv cu restric\iile ob\inem modelul pentru problema de transport: Min (3*x112*x127*x136*x147*x215*x222*x233*x242*x315*x324*x335*x34) x11x12x13x14 5000 x21x22x23x24 6000 x31x32x33x34 2500 x11x21x31x41 6000 x12x22x32x42 4000 x13x23x33x43 2000 x14x24x34x44 1500 xij0, i1,2,3; j1,2,3,4

14.2. Rezolvarea problemei n Excel


Foaia de calcul folosit[ pentru rezolvarea problemei este prezentat[ ]n figura 14.2.
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 B C D E F G H

Modelarea problemelor de transport


Origine Cluj Bacau Craiova Cerere Deva 3 7 2 6000 Destinatie Iasi Bucuresti 2 7 5 2 5 4 4000 2000 Brasov Oferta 6 5000 3 6000 5 2500 1500

Model
Cost minim 39500 Destinatie Iasi Bucuresti 1500 0 2500 2000 0 0 4000 2000 = = 4000 2000

Origine Cluj Bacau Craiova Total

Deva 3500 0 2500 6000 = 6000

Brasov 0 1500 0 1500 = 1500

Total 5000 6000 2500

<= <= <=

5000 6000 2500

Figura 14.2 Foaia de calcul ata=at[ problemei Datele problemei sunt introduse ]n domeniul A1:F8. Costurile de transport sunt con\inute ]n domaniul B5:E7, capacit[\ile de produc\ie (oferta) ]n F5:F7, iar cererea din centrele de distribu\ie ]n celulele B8:E8. Elementele cheie care trebuie introduse ]n Excel sunt variabilele de decizie, func\ia obiectiv, partea st`ng[ =i partea dreapt[ a restric\iilor.

Modelarea deciziilor utiliznd foile de calcul Variabilele de decizie Func\ia obiectiv Partea st`ng[ a restric\iilor Celulele B17:E19 con\in variabilele de decizie. Ini\ial toate variabilele de decizie au valoarea 0. Pentru a calcula costul total, ]n celula C13 a fost introdus[ formula SUMPRODUCT(B5:E7,B17:E19). Celulele F17:F19 con\in formulele pentru partea st`ng[ a restric\iilor asociate capacit[\ilor de produc\ie, iar celulele B20:E20 con\in formulele pentru partea st`ng[ a restric\iilor asociate cererii din centrele de distribu\ie. Formulele utilizate sunt: Celula F17: SUM(B17:E17). Se copieaz[ F17 ]n F18:F19. Celula B20: SUM(B17:B19). Se copieaz[ B20 ]n C20:E20. Celulele H17:H19 con\in partea dreapt[ a restric\iilor asociate capacit[\ilor de produc\ie, iar celulele B22:E22 con\in partea dreapt[ a restric\iilor asociate cererii din centrele de distribu\ie. Aceste valori sunt introduse deja ]n datele ini\iale ale problemei, deci se vor utiliza formulele: Celula H17: F5. Se copieaz[ H17 ]n H18:H19. Celula B22: B8. Se copieaz[ B22 ]n C22:E22.

Partea dreapt[ a restric\iilor

Se rezolv[ problema utiliz`nd Solver-ul. Caseta de dialog Solver Parameters se completeaz[ ca ]n figura 14.3. Op\iunile selectate sunt Assume Linear Model =i Assume Non-Negative.

Figura 14.3 Caseta de dialog Solver Solu\ia optim[ arat[ c[ costul minim de transport este de 39500 u.m., iar ]n domeniul B17:E19 sunt afi=ate cantit[\ile care trebuie transportate pe fiecare rut[. Valoarea 0 indic[ c[ pe ruta respectiv[ nu se transport[ nimic.

14.3. Variaii ale problemelor de transport


Oferta totala nu este egala cu cererea totala }n multe cazuri oferta total[ nu este egal[ cu cererea total[. Dac[ oferta total[ dep[=e=te cererea total[ nu este necesar[ nici o modificare ]n problema de programare liniar[. Excesul

Rezolvarea problemelor de transport de ofert[ va ap[rea ca o abatere ]n solu\ia problemei, iar aceste abateri pot fi interpretate ca ofert[ neutilizat[ sau cantit[\i netransportate. Dac[ oferta total[ este mai mic[ dec`t cererea total[ modelul de programare liniar[ a problemei de transport nu are o solu\ie fezabil[. Pentru rezolvarea problemei se creeaz[ o ofert[ fictiv[ astfel ]nc`t excesul de cerere s[ fie satisf[cut =i se atribuie costurilor de transport din acest punct valoarea 0. }n acest mod problema de programare liniar[ va avea solu\ie. Maximizarea functiei obiectiv }n unele probleme obiectivul este g[sirea unei solu\ii care maximizeaz[ venitul sau profitul. Utiliz`nd venitul sau profitul unitar ]n coeficien\ii func\iei obiectiv, se va rezolva o problem[ de maximizare ]n locul uneia de minimizare. Modific[rile nu afecteaz[ restric\iile. Rute neacceptate Stabilirea unei rute de la fiecare nod origine la fiecare nod destina\ie nu este ]ntotdeauna posibil[. Pentru a rezolva aceste situa\ii se elimin[ din graful de re\ea arcele respective, iar din modelul de programare liniar[ variabilele de decizie corespunz[toare. Pentru a face c`t mai pu\ine modific[ri ]n foaia de calcul, pentru aceste rute se stabilesc costuri foarte mari, astfel ]nc`t pe aceste rute se vor efectua transporuri doar dac[ nu exist[ alte solu\ii fezabile. Rute cu capacitati limitate Pentru rutele cu capacit[\i limitate se introduc restric\ii suplimentare. De exemplu, dac[ mijloacele de transport pe ruta Craiova Deva nu pot transporta mai mult de 1000 de unit[\i se va introduce restric\ia x131000. Modelul general de programare liniar[ al unei probleme de transport cu m puncte de origine =i n puncte de destina\ie este:
Min

c
i =1 j =1 n

ij

x ij i = 1, 2 ,..., m
j

j =1 m

x ij s i x ij = d x ij 0

Oferta Cererea

j = 1, 2 ,..., n pentru toti i si j

i =1

unde: i index-ul pentru punctele de origine j index-ul pentru punctele de destina\ie xij num[rul de unit[\i transportate de la originea i la destina\ia j cij costul unitar de transport din originea i la destina\ia j si oferta sau capacitatea din originea i dj cererea la destina\ia j