Sunteți pe pagina 1din 5

Utilizarea formulelor în Excel

CAPITOLUL 4

UTILIZAREA FORMULELOR ÎN EXCEL

4.1. Utilizarea formulelor în Excel


Microsoft Excel a fost creat special pentru efectuarea de calcule numerice. Pentru a
indica programului modul de calcul trebuie scrise formule. Formulele sunt formate, de regul[,
din adrese de celule, valori =i operatori matematici. La efectuarea calculelor sunt respectate
toate regulile algebrice: prioritatea opera\iilor de ]nmul\ire =i ]mp[r\ire, a parantezelor etc.
Toate formulele se introduc cu semnul = ]n fa\[. Dac[ se omite semnul ˆ, Excel
consider[ c[ ]n celula respectiv[ a fost introdus un text.
}n continuare sunt prezenta\i principalii operatori utiliza\i ]n Excel.
Operatori aritmetici
Operator Scop
– sc[dere
+ adunare
* ]nmul\ire
/ ]mp[r\ire
% procente
^ ridicare la putere

Operatori de text
Folosind operatorii pentru text se pot concatena texte cuprinse ]ntre ghilimele (“”) sau
texte din celule diferite. De exemplu dac[ se scrie formula ˆ”Total v`nz[ri: ”$B4 rezultatul
este Total v`nz[ri: 28, dac[ celula B4 are valoarea 28.

Operatori pentru compara\ii


Pentru a compara rezultatele se pot folosi operatorii pentru compara\ii:
Operator Scop
ˆ egal cu
< mai mic dec`t
> mai mare dec`t
<ˆ mai mic sau egal cu
>ˆ mai mare sau egal cu
<> diferit de

Pentru introducerea unei formule se execut[ pa=ii urm[tori:


1. Se selecteaz[ celula ]n care trebuie s[ apar[ rezultatul formulei;
2. Se scrie formula precedat[ de semnul =.
3. Se apas[ tasta <Enter>
Dup[ ap[sarea tastei <Enter> ]n celul[ apare automat rezultatul calculelor. Dac[
celula care con\ine formula este selectat[ din nou, se constat[:
• ]n bara de formule este afi=at[ formula de calcul;
• ]n celul[ apare rezultatul.
Exemplu:
Modelarea deciziilor utiliz`nd foile de calcul

O foaie de calcul con\ine urm[toarele valori:


• ]n celula A1 valoarea 7;
• ]n celula B1 valoarea 3.
Dac[ ]n celula C1 se scrie formula =A1+B1, dup[ ap[sarea tastei <Enter> ]n celul[ se va
afi=a rezultatul 10 (=7+3).

Excel poate fi setat astfel ]nc`t =i ]n celule s[ fie afi=ate formulele. Pentru aceasta
trebuie efectua\i pa=ii urm[tori:
1. Se aplic[ comanda Tools, Options.
2. Se selecteaz[ butonul View (figura 4.1).

Figura 4.1 - caseta de dialog Options - sec\iunea View

3. }n zona Window Options se aplic[ un clic ]n c`mpul Formulas, pentru a-l marca.
4. Se selecteaz[ butonul OK.

Vizualizarea formulelor din celulele unei foi de calcul ar fi necesar[ doar ]n cazul ]n
care trebuie vizualizate toate formulele deodat[ (pentru tip[rire sau corec\ii).
Pentru revenirea la situa\ia ]n care ]n celule apar rezultatele formulelor se aplic[
procedura anterioar[, numai c[ se va demarca c`mpul Formulas.

4.2. Copierea formulelor

La copierea unei formule aceasta este adaptat[, pentru a corespunde pozi\iei celulei ]n
care va fi copiat[.
De exemplu, dac[ se copiaz[ formula =A1+B1 din celula C1 ]n celula D1, aceasta va
fi adaptat[ pentru coloana D, devenind =B1+C1. La copierea ]n celula C2, aceasta devine
=A2+B2.
Utilizarea formulelor în Excel

Dac[ se copiaz[ o formul[ pe aceea=i linie, to\i indicatorii de linie din celulele
formulei r[m`n neschimba\i. Indicatorii de coloan[ se modific[. Peste o coloan[ la dreapta,
indicatorii de coloan[ se modific[ cu o liter[, peste dou[ coloane cu dou[ litere etc.
Dac[ se copiaz[ o formul[ pe aceea=i coloan[, prin copiere r[m`n neschimba\i
indicatorii de coloan[. }n schimb se modific[ indicatorii de linie. Cu o linie mai jos indicatorii
de linie cresc cu 1, peste dou[ linii cu 2 etc.

Exemplu:
}n celula A5 se introduce formula =B2. Excel =tie c[ ]n celula A5 este folosit[ o celul[
care se g[se=te cu trei r`nduri mai sus =i o coloan[ la dreapta.
Prin copierea formulei din A5 ]n C8, Excel actualizeaz[ indicatorii de linie =i de
coloan[ astfel ]nc`t ]n celula C8 va fi referit[ o celul[ care se g[se=te tot cu trei r`nduri mai
sus =i o coloan[ la dreapta, dar fa\[ de C8. Deci formula din aceast[ celul[ va fi =D5.

Pentru a copia o formul[ ]ntr-un domeniu de celule al[turat, se efectueaz[ urm[torii


pa=i:
1. Se aplic[ un clic pe celula care con\ine formula ce trebuie copiat[.
2. Se pozi\ioneaz[ cursorul mouse-ului ]n col\ul din dreapta jos al celulei.
3. C`nd cursorul ]=i modific[ forma (apare un cursor de forma unei cruci mici) se
apas[ butonul st`ng al mouse-ului =i se trage de cursor peste celulele ]n care
trebuie copiat[ formula.

Formulele pot fi copiate =i ]n celule neadiacente, folosind comenzile Copy =i Paste:


1. Se aplic[ un clic pe celula care con\ine formula;
2. Se aplic[ comanda Edit, Copy;
3. Se aplic[ un clic pe celula ]n care se face copierea;
4. Se aplic[ comanda Edit, Paste.

4.3. Aplicaţie
Un fond mutual de\ine ac\iuni la mai multe societ[\i comerciale. Pentru fiecare tip de
ac\iune se cunosc: valoarea de cump[rare, valoarea curent[ de pe pia\[ =i num[rul de ac\iuni
cump[rate. S[ se calculeze profitul (sau pierderea) pentru fiecare tip de ac\iune.
Se va crea urm[toarea foaie de calcul (figura 4.2)

Figura 4.2

Foaia de calcul creat[ con\ine urm[toarele informa\ii:


• ]n coloana A – numele ac\iunilor;
• ]n coloana B – num[rul de ac\iuni cump[rate;
• ]n coloana C – valoarea la cump[rare a ac\iunilor;
• ]n coloana D – valoarea curent[ a ac\iunilor;
• ]n coloana E – se va calcula profitul sau pierderea pentru fiecare ac\iune.
Modelarea deciziilor utiliz`nd foile de calcul

}n celula E2 se va introduce formula =B2*(D2-C2).


Se copiaz[ formula din E2 ]n domeniul E3:E4, astfel:
1. Se aplic[ un clic ]n celula E2;
2. Se pozi\ioneaz[ cursorul ]n col\ul din dreapta jos al celulei;
3. C`nd cursorul ]=i modific[ forma (apare un cursor de forma unei cruci mici ‡) se
apas[ butonul st`ng al mouse-ului =i se trage de cursor peste celulele E3 =i E4.

4.4. Utilizarea adreselor absolute


A=a cum am v[zut, la copierea unei formule Excel adapteaz[ indicatorii de linie =i de
coloan[ ai celulelor (referin\ele celulei) ]n func\ie de noua pozi\ie din foaia de calcul.
Modul de adresare al celulelor folosit p`n[ ]n prezent (nota\ia A7) folose=te sistemul
de adresare relativ.
Exist[ multe situa\ii ]n care, prin copierea unor formule, unele celule trebuie s[
r[m`n[ fixe (nu trebuie s[ se modifice indicatorii de linie/coloan[). }n acest caz se folose=te
sistemul de adresare absolut. }n fa\a indicatorilor care nu trebuie s[ se modifice se pune
simbolul $. De exemplu $A$7.

Exemplu:
}n celula A5 se introduce formula ˆ$B$2. Dup[ copierea formulei din A5 ]n C8, ]n
celula C8 formula va fi tot ˆ$B$2. Prin copiere nu s-a modificat nici indicatorul de linie, nici
cel de coloan[.

La copierea pe linie/coloan[ indicatorii de linie/coloan[ nu se modific[. }n aceste


cazuri formulele pot con\ine referiri mixte:
A$7 – linia este adresat[ absolut, coloana relativ.
$A7 - linia este adresat[ relativ, coloana absolut.

4.5. Aplicaţie
La firma XYZ pre\urile sunt stabilite ]n $. Datorit[ modific[rii cursului de schimb,
trebuie s[ recalculeze destul de frecvent pre\ul ]n lei al produselor sale. S[ se proiecteze o
foaie de calcul astfel ]nc`t pre\ul ]n lei s[ se calculeze automat la modificarea cursului de
schimb. Se va crea urm[toarea foaie de calcul (figura 4.3):

Figura 4.3
Dac[ ]n celula C4 s-ar introduce formula =B4*B1 (pre\ul ]n lei * cursul de schimb) =i
acest[ formul[ s-ar copia ]n C5 =i C6, rezultatele nu ar fi corecte. }n C5 s-ar ob\ine valoarea
0, iar ]n C6 #N/A.
Dac[ analiz[m formulele din aceste celule constat[m c[:
• celula C5 con\ine formula =B5*B2 (B4 s-a transformat ]n B5, iar B1 ]n B2);
• celula C6 con\ine formula =B6*B3 (B4 s-a transformat ]n B6, iar B1 ]n B3).
Utilizarea formulelor în Excel

Formulele corecte din aceste celule ar trebui s[ fie =B5*B1, respectiv =B6*B1.
Deci celula B1 nu trebuie s[ se modifice atunci c`nd este copiat[. Pentru a realiza
acest lucru celula B1 trebuie referit[ absolut. Deci trebuie introdus simbolul $ ]n fa\a
indicatorului de linie. Formula corect[ care trebuie introdus[ ]n celula C4 este ˆB4*B$1. La
copierea acestei formule ]n C5 =i C6 se constat[ c[ formulele din aceste celule sunt corecte.
Celula C5 con\ine formula =B5*B$1, iar celula C6 con\ine formula =B6*B$1.