Sunteți pe pagina 1din 17

INIIEREA UNEI AFACERI (PROIECT LA DISCIPLINA ECONOMIA NTREPRINDERII) TITULAR: PROF. UNIV. DR. VALENTIN HAPENCIUC ASIST. UNIV.

DRD. PAVEL STANCIU ASIST. UNIV. DRD. GABRIELA CIOBAN

Cuprins:
I. Tipul afacerii Contract de societate comerciala cu raspundere limitata II. Analiza mediului n care va funciona ntreprinderea 1.Micromediul (mediul intern) 2.Macromediul (mediul extern) III. Principale avantaje i dezavantaje ale iniierii afacerii (SWOT) IV. Strategia organizaiei (firmei) V. Succint analiz financiar a intrrilor i ieirilor (produse, servicii) firmei. VI. Concluzii i propuneri VII. Documente utilizate n cadrul firmei (factur fiscal, chitan, NIR etc. )

Contribuia fiecrui student la realizarea proiectului Nume. Prodan Teia Iuliana Mardari Liviu Ionut Paiu Madalina I. Tipul afacerii Deoarece de-a lungul anilor am observat ca produsele de incaltaminte existente pe piata nu se ridica la nivelul asteptarilor consumatorilor, din punct de vedere calitativ, am hotarat sa infiintam aceasta firma de tip S.R.L. ce are ca activitate principala comertul cu amanuntul a produselor de incaltaminte si marochinarie din piele. Am hotarat sa profitam totodata de faptul ca avem in tara un producator de incaltaminte S.C GUBAN S.A Timisoara, binecunoscut pentru gradul inalt de calitate a produselor fabricate, evitand astfel cheltuilile cu importul. Contract de societate comerciala cu raspundere limitata S.C. Shoes S.R.L. Intre subsemnatii : -Prodan Teia Iuliana, nascuta in Botosani la 14 iulie 1991, de cetatenie romana, domiciliata in Botosani, str. Poporului nr 4, posesoare al buletinului de identitate seria XT numar 263027. eliberat de Politia Botosani la data de 15 iulie 2005. -Paiu Madalina, nasccut in Suceava la 31 ianuarie 1991, de cetatie romana, domiciliata in Suceava, str.Bujorilor, nr.9, bloc 103, scara A, apartament 4. posesoare al buletinului de identitate seria SV numar 354865, eliberat de Politia Suceava la data de 25 ianuarie 2005. -Mardari Liviu Ionut nascut in Botosani la 22 mai 1989, de cetatenie romana, domiciliat in Botosani, str. Gen Ghe. Avramescu nr 14 Bl.G1 AP.11, posesor al buletinului de identitate seria XT numar 155910, eliberat de politia Botosani la data de 13 mai 2003, a intervenit prezentul contract de societate, convenind astfel sa ne asociem si sa infiintam societatea comerciala cu raspundere limitata denumita ,, S.C. SHOES S.R.L. , desemnata in cele ce urmeaza SOCIETATEA. Capitolul I-Denumirea , emblema si forma juridica, sediul, durata Precizarea capitolului (-lor) sau subcapitolului (-lor), respectiv descrierea succint a sarcinilor la nivel de echip (documentare RC, tehnoredactare etc.)

Art.1. Partile convin sa infiinteze o societate comerciala cu raspundere limitata, persoana juridica romana, denumita S.C SHOES S.R.L In orice act, scrisoare sau publicatie care provine de la SOCIETATE, trebuie sa se mentioneze: denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inmatriculare la Registrul comertului, codul fiscal si capitalul social.

Art.2. Forma juridica a SOCIETATII este societate cu raspundere limitata, cu capital integral roman, constituita potrivit Legii nr.31/1990, republicata.

Art.3. SOCIETATEA va avea sediul

in orasul Suceava, str. Bujorilor

, nr.9, bloc 103, scara A,

apartament 4.
In baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, SOCIETATEA va putea sa-si deschida birouri si sucursale, reprezentante, agentii sau alte sedii secundare in Botosani sau in alte orase din tara si din strainatate. Art.4. SOCIETATEA va functiona pe o perioada de timp nedeterminata.

Capitolul II Obiectul de activitate Art.5. Obiectul de activitate al SOCIETATII consta in comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei, cod CAEN 4642. si intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele, cod CAEN 4616. . Art.6. Obiectul principal de activitate al societatii Activitatea principala ce va fi desfasurata de SOCIETATE o constituie comertul cu incaltaminte si accesorii din piele. Capitolul III Capitalul social si partile sociale Art.7. Capitalul social Societatea se constituie cu un capital social de 200 RON, divizat in 20 parti sociale avand fiecare valoarea nominala de 10 RON. Participarea asociatilor fondatori la constituirea capitalului social se stabileste astfel: Paiu Madalina, 70 RON, 7 parti sociale, deci un procent de 35% din capitalul social Mardari Liviu , 100 RON, 10 parti sociale, deci un procent de 50% din capitalul social. Prodan Teia , 30 RON, 3 parti sociale, deci un procent de 15% din capitalul social.

Capitalul social subscris a fost varsat in intregime la data constituirii societatii. Majorarea sau reducerea capitalului social se va face in baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale. Drepturile si obligatiile legate de partea sociala, urmeaza partile sociale in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane. Detinerea partii sociale echivaleaza cu adeziunea tacita la prezentul act constitutiv, cu eventualele modificari ulterioare. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asociatilor. Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce I se va repartiza de catre Adunarea Generala a Asociatilor sau a cotei de parti sociale cuvenite acestuia dupa lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului act constitutiv. Art.8. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titlui negociabile. Asociatii au dreptul de cesiune asupra partilor sociale, cu respectarea dreptului de preemtiune al asociatilor fondatori mentionati in prezentul act constitutiv. Transmiterea partiala sau totala a partilor sociale se va face atat intre asociati, cat si fata de terte persoane daca exista consimtamantul asociatilor care detin cel putin din capitalul social, cu respectarea dreptului de preemtiune recunoscut celuilalt asociat. Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanda. Art.9. Majorarea si reducerea capitalului social Majorarea capitalului social se va face prin: cooptarea de noi asociati (persoane juridice sau fizice), individual sau succesiv, noi aporturi ale asociatilor, din rezerve etc. Prima cooptare a unui nou asociat se face cu unanimitatea voturilor asociatilor fondatori, iar valoarea aportului acestuia nu poate depasi numarul mediu de parti sociale pe asociat fondator. Pentru urmatoarele cooptari de noi asociati, Adunarea Generala a Asociatilor poate hotari modificari in prezentul act constitutiv. In cazul majorarii capitalului social, cheltuielile aferente modificarii revin integral noului (noilor) asociati. Reducerea capitalului social se hotaraste de Adunarea Generala a Asociatilor pana la limita minima admida de lege. Art.10. Drepturi si obligatii ce decurg din detinerea de parti sociale.

Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la cate un vot egal in Adunarea Generala a Asociatilor, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, a activului social la dizolvarea societatii, conform prezentului act constitutiv si a dispozitiilor legale. Asociatii vor participa la beneficiu (profit) si pierderi in functie de aportul adus la capitalul social. Capitolul IV Excluderea si retragerea din societate Art.11. In cazul excluderii sau retragerii unuia din asociati din societate, cel in cauza nu are dreptul la o parte proportionala cu valoarea partilor sociale detinute in societate din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acestora. Excluderea din societate opereaza in cazurile prevazute de lege. CapitoluL V Conducerea, administrarea si controlul societatii Art.12. Societatea va fi condusa de Adunarea Generala a Asociatilor. Adunarea Generala a Asociatilor este organul de conducere a societatii si ia decizii atat in privinta activitatilor societatii, cat si referitor la politicile sale economice si comerciale. Adunarea Generala a Asociatilor este organizata prin convocarea tuturor asociatilor.Adunarea Generala a Asociatilor are urmatoarele atributii principale: - aproba structura organizatorica a societatii, posturile, sarcinile; - desemneaza administratorul societatii, cenzorii (daca este cazul), lichidatorii, stabileste comisioanele si indemnizatiile acestora, eliberarea sau rechemarea in functie; - aproba Regulamentul de Ordine Interioara al societatii; - stabileste competentele si responsabilitatile administratorului; - analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul annual de venituri si cheltuieli; - hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii; - modifica si aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi dupa prezentarea raportului administratorului si al cenzorilor (daca este cazul); aproba repartizarea pe destinatii a profitului net; - decide atat majorarea cat si reducerea capitalului social, precum si cesiunea partilor sociale; - decide in privinta modificarilor aduse actului constitutiv al societatii; - decide referitor la intreprinderea de noi investitii majore; - hotaraste modalitatea de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societati Adunarea Generala a Asociatilor este de doua feluri: ordinara si extraordinara; in general, ambele sunt convocate de administrator.

Adunarile Generale Ordinare sunt convocate o data pe an, in intervalul de trei luni de la inchiderea exercitiului financiar, pentru analizarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi din anul precedent, pentru analizarea raportului administratorului si al cenzorilor (daca este cazul), pentru examinarea si aprobarea bugetului annual de venituri si cheltuieli si a activitatilor prevazute pentru anul urmator. Adunarile Generale Extraordinare sunt convocate in urmatoarele situatii: -la cererea asociatilor reprezentand din capitalul social; -in cazul in care cu exceptia primilor doi ani ani de activitate, doi ani consecutiv, capitalul social al societatii a inregistrat o diminuare cu cel mult 5% pe an. Toate celelalte probleme referitoare la Adunarile Generale a Asociatilor, intrunirea, valabilitatea deliberarilor, se vor derula si vor fi guvernate de prevederile Legii 31/1990 republicate. Hotararile Adunarilor Generale a Asociatilor devin obligatorii si pentru asociatii care nu au fost prezenti sau care nu au fost reprezentati la intrunire. Capitolul VI- Amortizarea mijloacelor fixe . Art.13- Cotele de amortizare a mijloacelor fixe apartinand societatii se vor stabili pe baza duratelor de amortizare formate in conformitate cu limitele prevazute de legislatia romana in vigoare. Adunarea generala poate stabili pentru anumite mijloace fixe durate de amortizare mai mici decat duratele de amortizare normate. Destinarea sumelor rezultate din cotele de amortizare se stabileste potrivit prevederilor legislatiei romane in vigoare. Capitolul VII. Evidenta activitatii economico-financiare Art.14 Evidenta activitatii economico-financiare a societatii se tine in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare. Societatea intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli , cu repartizarea trimestriala , precum si bilanturi anuale si trimestriale pentru intreaga activitate desfasurata de societate. Art.15- Repartizarea profitului net Partile contractante convin ca, dupa plata impozitelor legale , profitul net sa fie distribuit actionarilor sub forma de dividende anuale proportional cu cota de participare la capitalul social , dupa prelucrarea in conditiile legii a cotei de 5% pentru formarea fondului de rezerva si a 6% cuvenita membrilor fondatori.

Capitolul VIII-Forta de munca Art.16-Angajarea personalului societatii se va face de directorul acesteia pe baza de contract individual de munca cu respectarea contractului colectiv de munca prin care se stabilesc drepturile si obligatiile salariatilor in raporturi de societate si a legislatiei in vigoare . Salarizarea personalului angajat se va face in conformitate cu sistemul de salarizare propriu al societatii. Totodata , societatea va putea incheia contracte civile de colaborare ( prestare de servicii) cu persoane fizice, in vederea realizarii obiectului de activitate. Capitolul IX- Forta majora Art.17- Partile au convenit ca sunt exonerate de rapsundere pentru neindeplinirea obligatiilor , in caz de forta majora. Partea pentru care a intervenit imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale, ca urmare a aparitiei unor obiective de forta majora, va comunica in scris celeilalte parti , de indata , atat producerea acestor imprejurari, cat si incetarea acestora. Capitolul X- Dizolvarea societatii Art.18- In conformitate cu prevederile statulului , societatea se dizolva urmand procedura prevazuta de lege in urmatoarele cazuri: -imposibilitatea realizarii obiectivului de activitate al societatii; -reducerea capitalului social sub limita minima prevazuta de lege, daca nu se dispune de catre adunarea generala a actionarilor completarea lui; -scaderea numarului asociatilor sub limita minima prevazuta de lege; -in orice alte situatii , pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor. Capitolul XI-Solutionarea litigiilor Art.19 -Toate diferendele ce ar putea sa apara intre partile contractante in legatura cu executarea prezentului ontract de societate vor fi solutionate de catre parti, direct, pe cale amiabila. In cazul cand partile nu ajung la un rezultant reciproc favorabil, litigiul de va solutiona de catre instantele judecatoresti competente , potrivit legislatiei romane.

Capitolul XII. Dispozitii finale Art.20-Prezentul contract are ca anexa statutul societatii comercile MODERN S.A. care face parte integranta din contract. Subsemnatii actionari-fondatori redactam, dactilografiem, adoptam si semnam prezentul ontract, redactat si dactilografiat in limba romana de catre noi, astazi , data autentificarii, intr-un numar de 7(sapte) exemplare, dintre care 6(sase) exemplare sau remis partii, astazi , data autentificarii. Deasemenea convenim ca eventualele modificari ale prezentului contract sa fie materializate sub forma unor acte aditionale cu respectarea prevederilor legale in vigoare. ACTIONARI FONDATORI, Prodan Teia Iuliana Mardari Liviu Ionut Paiu Madalina. II. Analiza mediului n care va funciona ntreprinderea 1.Micromediul (mediul intern) In ceea ce priveste analiza mediului intern in care va functiona intreprinderea putem preciza ca principalul furnizor de produse este S.C. Guban S.A. din Timisoara, magazinul nostru fiind un punct de desfacere al produselor marca Guban. Apoi, S.C. Rosal Grup, S.C. ACET S.A. si S.C. EON S.A. sunt prestatorii de servicii, aceste firme asigurandu-ne furnizarea de curent electric si gaz, apa ,canalizare si salubrizare. Find o societate proaspat aparuta pe piata si relativ mica, nu dispunem de un department de resurse umane sau de suficiente posibilitati financiare incat sa putem beneficia de serviciile unei firme specializate in furnizarea de personal, asa incat am ales sa ne procuram singuri personalul, organizand un concurs de interviuri la sediul firmei, concurs anuntat in prealabil printr-un anunt in Monitorul de Suceava. Desi clientela noastra este formata atat din locuitorii judetului Suceava cat si cei ai judetului Botosani, concurenta este una destul de acerba, produsele noastre concurand cu brand-uri binecunoscute ca Zara, Deichmann, Leonardo sau Marelbo. Ceea ce ne diferentiaza de concurenta este programul extins de functionare al magazinului, intre orele 07-22, consultanta gratuita in privinta tendintelor modei, asocierea produselor la vanzare cu accesorii, amplasarea in magazine a unei sectii de retus. La infiintarea firmei am avut nevoie de urmatoarele organizatii publice: Registrul Comertului, pentru obtinerea cazierului fiscal, dovezii rezervarii firmei, dovezii rezervarii emblemei, redactarii actului constitutiv, specimenului de semnatura, Certificatului de Inregistrarea si a Certificatului Constatator si Trezoreria Suceava pentru a face platile necesare infiintarii unei firme .

La conducerea firmei sunt 3 asociati, departajati fiecare dupa cunostinte si abilitati, astfel Liviu Ionut Mardari ocupa postul de administrator, Prodan Teia Iuliana ese contabila iar Paiu Madalina este seful de magazin. 2.Macromediul (mediul extern) Cat despre mediul extern in care va functina firma S.C SHOES S.R.L, acesta este compus din mai multi factori: social-culturali (care se refera la comportamentul consumatorilor pe o anumita categorie de piata), tehnologici (care vizeaza amplificarea potentialului economic al societatii), economici (care se concretizeaza intr-un sistem variabil de fenomene economice si modalitati de alocare a resurselor in societate), politici (mijloacele de control menita sa apere interesele indivizilor si societatii in ansamblu), juridici ( sistemul legislative din spatial economico-geografic in care isi desfasoara acvtivitatea intreprindere) si naturali ( cerintele de ordin ecologic pe care intrepinderea trebuie sa le respcte). Examinand statisticile si tipul oamenilor dintr-o societate, trendurile si modificarea structurii populatiei, se pot face anticipari asupra comportamentului consumatorilor de pe o anumita piata, desigur numai in masura in care nevoile, dorintele si preferintele acestora sunt corelate cu caracteristicile demografice ale acestora: varsta, sexul, starea civila, ocupatia si rasa. Mediul socialcultural influenteaza activitatea intreprinderii prin modalitati specifice de corelare a intereselor individuale si sociale, prin modificare stilului de viata toate cu impact direct asupra activitatii constiente si a comportamentului consumatorului. De exemplu avansarea intr-un post mai bine platit ii va permite cumparatorului sa achizitioneze produse de incaltaminte calitativ superioare, desi si cu prt mai ridicat, decat pana anterior promovarii sale. Mediul demografic este variabila macromediului care influeneaz ntreprinderea prin intermediul populaiei. Aceasta se afl ntr-o dubl ipostaz: beneficiar (consumator) i creator (surs de munc) al produselor i serviciilor ntreprinderii. De aceea, nivelul, dinamica, structura, repartizarea teritorial i pe medii a populaiei influeneaz activitatea ntreprinderii att pe termen scurt, ct i pe termen mediu. Mediul demografic este studiat pe baza prognozelor demografice. Mediul tehnico-tiinific influeneaz toate domeniile de activitate ale ntreprinderii prin: invenii, inovaii (produse noi, nivelul tehnic al utilajelor, calitatea tehnologiilor) i descoperiri. Mediul tehnicotiinific influeneaz att activitatea ntreprinderii, ct i celelalte componente ale macromediului. Mediul natural definete cerinele de ordin ecologic pe care ntreprinderea trebuie s le respecte. Ca urmare, ntreprinderea este obligat s foloseasc tehnologii nepoluante, s protejeze mediul ambiant i s combat degradarea lui. Mediul juridic este reprezentat de sistemul legislativ din spaiul economico-geografic n care i

10

desfoar activitatea ntreprinderea, de cadrul legislativ al pieelor externe i de sistemul instituional naional i internaional. Influena mediului juridic se manifest cu pregnan asupra conduitei n afaceri a ntreprinderii prin urmtoarele trei tipuri: legi menite s apere concurena, legi care protejaz cumprtorul i oblig ntreprinderea la etichetare corect (sincer) a produselor i legi care protejaz interesele generale ale societatii. Mediul politic, care poate fi intern i internaional, se manifest prin modul de implicare a statului n economie (politici antitrust, msuri protecioniste, subvenii etc.) i prin concepia de integrare n viaa economic i politic mondial (apartenena la grupuri i comuniti economice i politice). Toate aceste elemente pot s stimuleze sau s frneze activitatea ntreprinderii. III. Principale avantaje i dezavantaje ale iniierii afacerii (SWOT) SC. SHOES .S.R.L. Analiza SWOT SHOES este o organizaie foarte competitiv, avand in spate un citatat care spune: Business nseamn rzboi fr gloane. SWOT reprezint acronimul pentru cuvintele englezeti Strengthts (Fore, Puncte forte), Weaknesses (Slbiciuni, Puncte slabe), Opportunities (Oportuniti, anse) i Threats (Ameninri). Primele dou privesc firma i reflect situaia acesteia, iar urmtoarele dou privesc mediul i oglindesc impactul acestuia asupra activitii firmei. Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competene distinctive pe care aceasta le posed la un nivel superior n comparaie cu alte firme, ndeosebi concurente, ceea ce i asigur un anumit avantaj n faa lor. Altfel prezentat, punctele forte, reprezint activiti pe care firma le realizeaz mai bine dect firmele concurente, sau resurse pe care le posed i care depesc pe cele ale altor firme. Concret, putem afirma ca printre cele mai importante puncte tari ale fiirmei se afla gradul inalt al raportului calitate- prt oferit prin intermediul serviciilor noastre. Desi un paradox, calitatea produselor oferite de noi, respectiv incaltaminte si accesorii din piele naturala, nu se reflecta in prt, acesta fiind sub asteptarile consumatorilor, desi calitatea produselor este exceptionala. Apoi, fiindca brand-ul comercializat de noi este unul romanesc, toate veniturile aduse din vanzarea produselor raman in tara, ajutand la eficientizarea si dezvoltarea economiei romanesti. Mai putem adauga ca firma se bazeaz pe o

11

singur marc, despre care se poate spune c are o personalitate proprie, ntre marc i clieni existnd o relaie de natur emoional. In cele din urma, gradul inalt de calificare al personalului, abordarea unei politici de returnare a produselor cu defecte si amplasarea magazinului intr-o locatie cu vad comercial garanteaza satisfacerea nevoilor si cerintelor clientilor. Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care i determin un nivel de performane inferior celor ale firmelor concurente. Punctele slabe reprezint activiti pe care firma nu le realizeaz la nivelul propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are nevoie dar nu le posed. Acestea nu sunt unele de neglijat, in cazul societatii noastre nu ne putem adresa unui public indeajuns de larg, din cauza gamei relative restranse de modele de incaltaminte de care dispunem. Prin urmare persoanelor cu varsta cuprinsa intre 5 si 25 de ani, produsele noastre nu le vor satisface cerintele si nevoile. Apoi, pretul poate pune probleme unor anumite categorii sociale de clienti, produsele oferite de noi nefiind accesibile tuturor buzunarelor. Oportunitile reprezint factori de mediu externi pozitivi pentru firm, altfel spus anse oferite de mediu, firmei, pentru a-i stabili o nou strategie sau a-i reconsidera strategia existent n scopul exploatrii profitabile a oportunitilor aprute. Oportuniti exist pentru fiecare firm i trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesar fructificrii lor sau pot fi create, ndeosebi pe baza unor rezultate spectaculoase ale activitilor de cercetare-dezvoltare, adic a unor inovri de anvergur care pot genera chiar noi industrii sau domenii adiionale pentru producia i comercializarea de bunuri si servicii. Deschiderea acestui punct de lucru ne ofera oportunitatea dezvoltarii, firma noastra find una inca proaspat aparuta pe piata. Daca veniturile firmei cresc, respectiv profiturile, avem sansa si noi, ca asociati, sa speram la un mod de viata mai bun. Una dintre oportunitatile aparute noi este cea de deschiderea unui magazin virtual si de a oferi posibilitatea achizitionarii de produse online, astfel putem oferi atat livrarea cat si retusarea produselor prin livrarea la domiciliul clientului. Ameninrile sunt factori de mediu externi negativi pentru firm, cu alte cuvinte situaii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, n msur semnificativ, capacitatea firmei de a-i realiza integral obiectivele stabilite, determinnd reducerea performanelor ei economico-financiare. Ca i n cazul oportunitilor, ameninri de diverse naturi i cauze pndesc permanent firma, anticiparea sau sesizarea lor la timp permind firmei s-i reconsidere planurile strategice astfel nct s le evite sau s le minimalizeze impactul. Mai mult, atunci cnd o ameninare iminent este sesizat la timp, prin msuri adecvate ea poate fi transformat n oportunitate.

12

Unele dintre riscurile la care firma S.C. SHOES S.R.L vin in special din partea firmelor deja existente pe piata, firme consacrate ce comercializeaza branduri internationale. Apoi, schimbarea comportamentului consumatorilor influenai de criza mondial poate crea unele probleme, piata de imbracaminte si incaltaminte fiind una foarte competitiva. CONCLUZII: Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela c, indiferent de aciunile stabilite, procesul decizional ar trebui s includ urmtoarele elemente: construiete pe Punctele Tari, elimin Punctele Slabe, exploateaz Oportunitile, ndeprteaz Ameninrile.

IV. Strategia organizaiei (firmei) Ideea noastr de a ne dezvolta afacerea prin deschiderea unui magazin modern a venit din nevoia consumatorilor pentru produse calitative la preturi accesibile. Afacerea are sanse reale de reuit pentru c se afl ntr-o zon cu vad comercial, Carrefour Center Suceava (estimativ 4000- 5000 de suceveni pe zi), dar si pentru ca atragem si clienti din alte judete, de exemplu Botosani (estimativ 3500), si in mod sigur vom nregistra profit. Viziunea si misiunea firmei este de a obine profi pe seama unor clieni mulumii.Pentru a ne atinge i mplini viziunea am conceput acest plan de afaceri prin care s urmrim s ne dezvoltm astfel nct s sporim vnzrile. Afacerea este viabil pe termen mediu i lung deoarece produsele cerute de consumatori sunt mbunatite n conformitate cu cerinele lor. Un imbold de a ne menine pe pia va fi i dorina consumatorilor de a li se oferi produse de calitate la un pre rezonabil, astfel nct raportul calitate-pre s atrag i s menin clienii. Pe baza cunotinelor dobndite si tipul serviciilor oferite, strategia viitoare a afacerii va fi una de difereniere calitativ fa de oferta concurentei , firma bazandu-se pe rulajul mare de produse , obtinut printr-un adaos comercial mic de cca 25% din valoarea produsului primit din fabrica. Magazinul din incinta Complexului Comercial Carrefour , deja renovat de catre proprietari,va avea o suprafata destul de mare ,cca 150 mp , dotat cu o gama larga de incaltaminte de toate marimile si pentru toate varstele ,expuse pe rafturi special dedicate incaltamintei , costul rafturilor fiiind suportate de catre firma noastra , o suma de aprox 5000 RON, . S.C. SHEOS S.R.L i propune s-i dubleze cota de pia deinut, prin deschiderea unui nou magazin.

13

Ca asociati ai acestei firme , noi am decis sa facem multe oferte si reduceri clientilor nostri in special in pragul sarbatorilor . Politica firmei nu este alta decat binecunoscuta zicala Clientul stapanul nostru. V. Succint analiz financiar a intrrilor i ieirilor (produse, servicii) firmei. Planul Financiar: -Estimm c veniturile vor creste cu 7% n fiecare an, comparativ cu anii precedeni. -Cresterea veniturilor implic totodata i cresterea cheltuielilor cu marfurile n procent de 7% n fiecare an, comparativ cu anii precedeni. Cheltuieli de investiie: - mobilier:130 000 - plasma:3 500 - automat cafea+ceai 4 000 - reclama:5 000 - pregtirea personalului 7 500 Total cheltuieli de investiie:150 000 Valoare investitiei se ridica la cca 150 000 RON incluzand amenajarea spatiului si cheltuielile suportate pentru infiintarea firmei .Noi speram ca aceasta investitie sa o putem recupera in cca 12 luni de la deschiderea magazinului . Marfa (incaltamintea) va fi primita din Timisoara cu transportul inclus , suma marfii primite fiind returnata la 2 luni de la data primirii acesteia . Firma noastra spera ca dupa 6 luni de activitate sa obtina un profit de 25% si o vanzare de cca 50 000 RON/Luna , cu un rulaj mare ,tinand cont de adaosul commercial destul de mic pe produs. Apelm la un credit bancar n valoare de 180 000 lei pentru a ne acoperi cheltuielile de investiie.Imprumutul va fi restituit ntr-un interval de 5 ani, pltind o dobnd de 21%. VI. Concluzii i propuneri Ca si propuneri ne-am hotarat sa realizam un studio de piata prin intermediul unui chestionar, pentru a afla opinia publica vis--vis de intreprinderea noastra, S.C. SHOES S.R.L. Chestionar Bun ziua! Suntem reprezentantii unei firme proaspat aparute pe piata, S.C. SHOES S.R.L si facem un sondaj de opinie cu referire la incaltaminte.

14

Dac nu te superi i vom adresa cteva ntrebri! Raspunsurile tale sunt confideniale i rezultatele chestionrii vor fi prezentate n form statistic. De sinceritatea raspunsurilor tale depinde succesul cercetrii noastre! I i mul umi m. 1.Considerati ca aveti suficient timp pentru a va plimba prin magazinele de incaltaminte? a.Da b.Nu 2.Ati auzit de magazinul nostru? a.cunosc magazinul b.nu cunosc magazinul 3.In medie, pe saptamana, cat de des vii la magazinul nostru de incaltaminte? a.o data pe zi b.de doua ori pe zi c.o data pe saptamana 4.Credeti ca preturile produselor noastre va sunt accesibile? a. da b. nu c.nu stiu 5. Aveti incredere in marca produselor noastre? a.da b.nu. c. nu stiu. 6. Credeti ca produselor noastre, fiind de origine romaneasca, le lipseste calitatea? a. cu siguranta. b. nu stiu c. nu. 7. Dintre 2 produse, unul romanesc si unul produs in strainatate, pe care l-ati alege, cu conditia ca nu sunt diferente de pret? a. cel romanesc b. cel strain. c. nu stiu. n urma realizrii chestionarului am constatat c: -n materie de popularitate magazinul nostru deine un procent de 85% din totalul celor chestionai fiind cei care cunosc magazinul, iar restul de 15 % nu cunosc magazinul, de unde rezult c majoritatea tinerilor vizai au intrat de cel puin o singur dat n el; (Fig. 1)
100 80 60 40 20 0

cunosc m agazinu l nu cunosc m agazinu

15

Fig 1. -gradul de accesibilitate al pretului (Fig.2)

70 60 50 40 30 20 10 0 accesibil deloc accesibil rezonabil

Fig. 2 - clientii prefer marcile romaneti n procent de 88%, procentul de 12% fiind ocupat de marcile strine.(Fig 3.)
60 50 40 30 20 10 0 m arca rom aneasca m arca straina am bele

Fig.3 -gradul de calitate al produselor oferite de intreprinderea noastra. (Fig.4)


70 60 50 40 30 20 10 0 bune foarte bune proaste

Fig.4. La finalul exerciiului financiar am constat o cifr de afaceri de 480 000 lei, ceea ce reflect c strategiile i tehniciile utilizate att n management, ct i n marketing au asigurat o eficie maxim, afacerea fiind profitabil. S-a dovedit c sondajul efectuat a fost concludent deoarece s-au vndut exact produsele care au fost identificate n topul preferinelor consumatorilor. 16

VII. Documente utilizate n cadrul firmei (factur fiscal, chitan, NIR etc. )

17

S-ar putea să vă placă și