Sunteți pe pagina 1din 18

Universtatea de Petrol si Gaze Ploiesti Facultatea de Stiinte Economice Managementul Sistemelor Microeconomice

Infiintarea unei societati comerciale

Prof. Coordonator Doina Petrescu

Studenti: Andrei Elena Prahoveanu Silvia Panait Mihaela Baicoeanu Dorin Lungu Denis Ionut Bucur Adrian Obrejan Alexandru Mihai Alice

INTRODUCERE

Acest proiect are ca scop infiintarea unei societati comerciale respectand cadrul legislativ existent si metodologia specifica, realizand un buget care trebuie justificat si realizarea acticvitatilor aferente infintarii societatii Denumirea sub care se infiinteaza societatea este LuckyBet. Concurenta este acerba pe acest segment, aici putem aminti firme cu traditie care isi desfasoara activitatea atat in judetul Sibiu cat si in afara acestuia. Societatea LuckyBet urmareste prin acest proiect sa-si inceapa activitatea in cel mult 7 12 luni de la demararea proiectului. Politica de firma adoptata consta in dimensionarea si adaptarea permanenta si adecvata a ofertei la cerintele clientilor astfel incat sa fie capabila sa ofere serviciile potrivite, la momentul si pretul potrivit. Managementul firmei este total angajat sa stabileasaca si sa atinga standardele de calitate capabile sa satisfaca sub toate aspectele, cerintele si asteptarile rezonabile ale clientului.

Capitolul 1. Statutul Societatii Comerciale S.C. LuckyBet S.R.L.


1.1.Activitati preliminare
Denumirea sub care se infiinteaza firma este S.C. LuckyBet S.R.L. si are ca obiect principal de activitate Jocuri de noroc si pariuri cod CAEN 9271. Societatea Comerciala S.C. LuckyBet S.R.L. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata, cu doi asociati fondatori, astfel: Elena Andrei, cetatean roman, domiciliata in Ploiesti, Strada Malu Rosu nr.32; Silvia Prahoveanu, cetatean roman, domiciliata in Ploiesti. Strada Closca nr.12. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatii fiind obligati numai la plata partilor sociale. Activitatea societatii se desfasoara in conformitate cu legile. Societatea comerciala astfel constituita se va numi S.C. LuckyBet S.R.L. in toate actele, facturile, anunturile publicitare si oricare alte documente legate strict de ea. Denumirea firmei va fi urmata de caracteristica formei juridice, sediul, precum si numarul de inmatriculare din Registrul Comertului. Sediul societatii este stabilit in Romania, Strada Malu Rosu nr.16. Sediul societatii poate fi schimbat conform Adunarii Generale a Asociatilor, conform legii. Durata societatii este nelimitata de la data inmatricularii in Registrul Comertului. Capitalul initiat si varsat al societatii LuckyBet S.R.L este de 10.000 RON, divizat in parti sociale, repartizate dupa cum urmeaza: a) Elena Andrei 60 de parti sociale de cate 100 lei, in valoare de 6 000 lei, aport varsat integral in numerar. b) Silvia Prahoveanu 40 de parti sociale a cate 100 lei, in valoare de 4 000 lei, aport varsat integral in numerar. Partile sociale pot fi transmise intre asociati. Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa daca a fost aprobata de Adunarea Generala a Asociatilor, cu majoritate absoluta de voturi, dar numai daca nu exista optiuni privilegiatre ale asociatilor, si nu se incalca prevederile art.150 din legea 31/1990.

Societatea comerciala isi poate mari capitalul social, pe baza hotararii Adunarii Generale a Asociatiilor, cu respectarea dispozitiilor legale. Marirea capitalului social se va face prin multiplicarea partilor, prin aport financiar sau in natura, din partea asociatiilor. Reducerea capitalului social se va face pe baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, se vor specifica motivele si modalitatile de realizare, cu respectarea limitei minime legale. In cazul unei micsorari a capitalului social, fara o hotarare expresa a Adunarii Generale a Asociatiilor, acesta va fi reintregit inaintea oricarei repartizari sau distribuiri de beneficii (dividende). Orice modificare la statut se face prin act aditional si se inregistreaza la Registrul Comertului.

1.2. Traseul autorizarii societatii comerciale


Etapa 1 Constituirea si autentificarea in prezenta notarului public, a actului constitutiv(anexa 1) al societatii. Dupa autentificare, acesta se publica in monitorul oficial. Etapa 2 Se intocmeste un dosar cu urmatoarele documente: actul de constituire al societatii; dovada de incasare a capitalului social intr-un cont la banca, conform legii find necesar sa se verse la banca cel putin 30% din valoarea capitalului social subscris; actele privind aporturile in natura daca exista; actele incheiate intre asociati: cazier judiciar(anexa 2), certificat de casatorie s.a.; dovada de retinere a denumirii firmei(anexa 3), marca firmei(anexa 4) etc; chitanta de plata a taxelor pentru Camera de Comert; cererea de inmatriculare. Dosarul se depune la Camera de Comert, unde conform ordonantei 32, judecatorul existent emite o sentinta civila, aceasta reprezentand dovada de nastere a firmei e trimisa spre publicare in Monitorul Oficial, pe cheltuiala solicitantului. Etapa 3 Se intocmeste un dosar pentru DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE, cu urmatoarele documente: actele constitutive autentificate; sentinta civila; certificatul de inmatriculare; dovada depunerii capitalului social intr-un cont din banca; bugetul de venituri si cheltuieli al intreprinderii pe un an. Pe baza dosarului depus, DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE, se elibereaza CODUL FISCAL al firmei, document ce da dreptul firmei de a face operatiuni financiare.

1.3.Adunarea Generala a Asociatilor


Adunarea Generala a Asociatilor este cea care hotareste in toate problemele de importanta majora, care priveste societatea si este constituita din toate asociatiile care detin una sau mai multe parti sociale ale societatii comerciale cu raspundere limitata. Hotararile asociatilor se iau in cadrul Adunarii Generale a Asociatiilor, in limitele legii si ale contractului de societate. Atacarea hotararilor Adunarii Generale a Asociatiilor se va face conform legii. Fiecare parte sociala are dreptul la vot. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie intre cei ce voteaza sau cu tertii, privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot, este nula. Daca unul din asociati se abtine la votarea unei hotarari, atunci votul acestuia va fi considerat 50% pentru si 50% contra luarii acelei hotarari. Un asociat isi va putea exprima votul, in lipsa, prin corespondent sau telefonic, cu confirmarea telegrafica in maxim 5 zile. Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot, in deliberarile referitoare la aporturile sale in natura sau in alte acte juridice incheiate intre el si societate, sau in cazul in care, intr-o operatiune determinata, are interese contrare societatii, pe cont propriu sau pe contul altuia. Daca adunarea, legal constituita, nu poate lua o hotarare, din acauza neintrunirii majoritatii cerute, adunarea convocata din nou, poate decide asupre ordinii de zi, oricare ar fi numarul de asociati si partea de capital reprezentata de cei prezenti. Adunarea Generala a Asociatiilor are urmatoarele obligatii: 1. aprobarea bilantului financiar, utilizare beneficiilor, si repartizarea pierderilor; 2. stabileste structura organizatorica, numarul de posturi, si limitele minime de salarizare, modul si cuantumul de remunerare a administratorului si cenzorilor; 3. numeste si revoca admoinistratorul si cenzorii, si stabileste componentele acestora; 4. aproba/modifica programul de activitate si bugetul societatii; 5. hotareste in privinta creditelor bancare, a cumpararii sau inchirierii de mijloace fixe; 6. hotareste privitor la infiintarea de filiale si/sau sucursale; 7. hotareste privitor la actionarea in justitie a administratorului sau a cenzorilor, pentru recuperarea pagubelor aduse de acestia societatii; 8. desemneaza reprezentantul societatii pentru solutionarea unor litigii, in fata organelor judecatoresti; 9. aproba fuziunea, dizolvarea societatii, si numeste lichidatorii in unanimitate; 10. hotareste asupra oricaror probleme de societate ce intra in componenta sa, in conformitate cu legea, contractul de societate si prezentul statut; Adunarea Generala a Asociatiilor se va intruni, in mod ordinar, cel putin o data pe an, la sediul social al societatii, prin grija administratorului.

Un asociat sau un numar de asociati care reprezinta, cel putin 30% din capitalul social, vor putea cere convocarea adunarii, aratand si scopul acestei convocari. Convocarea Adunarii Generale a Asociatiilor se va face prin convocator sau prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, aratandu-se ordinea de zi.

Capitolul 2. Functionarea si Administrarea Societatii


Asociatii au drepturi si obligatii egale in ceea ce priveste reprezentarea societatii. In toate actele, adresele sau publicatiile emise de societate se vor mentiona: a) denumirea completa a societatii si forma juridica; b) sediul si localitatile unde exista sedii sau sucursale; c) capitalul social; Gestiunea societatii va fi tinuta de catre administratorul acesteia si va fi controlata de catre asociati. Societatea va tine evidenta contabila in conformitate cu prevederilel legale. Exercitiul economico-financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii firmei. Din veniturile lunare, un procent de maxim 40%, stabilit de comun acord intre asociati, va fi repartizat proportional cu partile sociale, pentru cheltuielile particulare ale asociatilor. Cota parte din beneficiul societatii ce se va plati fiecarui asociat va fi proportionala cu participarea la capitalul social. Societatea comerciala cu raspundere limitata LuckyBet este administrata de unul sau mai multi administratori temporari, revocabili si numiti de catre Adunarea Generala a Asociatilor. In primul exercitiu economico-financiar, modalitatea de administrre este cea stabilita prin contractul de societate.Ca administrator pot fi numite si persoane care nu au calitatea de asociat. Prin urmare, Adunarea Generala a Asociatilor a societatii comerciale LuckyBet S.R.L., a hotarat ca administratorul societatii sa fie reprezentat de unul din asociati si anume de Elena Andrei. Administratorul are urmatoarele atributii: a) aplica hotararile Adunarii Generale; b) incadreaza si concediaza salariatii, in conditiile stabilite de Adunarea Generala si de art.213 din legea 31/1990; c) stabileste si aproba acordarea salariilor si a altor drepturi; d) stabileste atributiile, programul de lucru si regulamentul intern, de ordine si functionare pentru personalul salariat. e) Reprezinta societatea in relatiile cu tertii, daca Adunarea Generala nu a hotarat altfel; f) Convoca Adunarea Generala a Asociatilor; 6

g) Tine la zi registrul asociatilor; h) Depune la Registrul Comertului si la Administratia Financiar, in termenele prevazute de lege, toate actele necesare; i) Incepe, atunci cand este cazul, procedura de lichidare, respectiv prevederile legale in acest sens.

2.1. Raspunderile asociatilor


Asociatii raspund solicitar si personal pentru pagubele aduse societatii prin desfasurarea de activitati necorespunzatoare. Raspunderea asociatilor fata de societate este aceeasi, in cazul in care administratorul se gaseste in imposibilitatea de a lua parte la administrarea societatii, oricare dintre acestia poate intocmi acte de urgenta, daca lipsa acestora ar cauza pagube mari societatii, cu anuntarea ulterioara obligatorie, in termen de maxim 15 zile calendaristice, dar nu pentru sume ce depasesc 75% din capital. In acest caz este necesara o hotarare a tuturor asociatilor. Asociatul, care fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul sau, sau in acela al altei persoane, este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultata si sa plateasca despagubiri pentru pagubele rezultate.

2.2. Raspunderile administartorului


Administratorul societatii este direct raspunzator pentru: a) realitatea varsamintelor efectuate; b) existenta reala a dividentelor platite; c) existenta registrelor cerute; d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Genereale si a indatornicirilor pe care legea, contractul de societate si prezentul statut le impun; e) daunele rezultate intr-unul din urmatoarele cazuri: neexercitarea supravegherii personalului incadrat; nedenumirea de catre asociati a neregularitatilor pedecesorilor sai imediati, atunci cand a luat cunostinta de acestea; neinstiintarea asociatilor despre existenta unor interese; transmiterea facultatii de reprezentare a societatii catre alte persoane fara aprobarea expresa a Adunarii Generale a Asociatilor.

2.3. Retragerea sau excluderea asocialtilor


Asociatii se pot retrage din societate dupa trecerea unui an de functionare a acesteia, situatie in care plata contravaloarii partilor se face din beneficii, dupa inchiderea bilantului. Un asociat se poate retrage si in cazul in care nu este de acord cu modificarile aduse in contractul de societate sau in statutul juridic. Poate fi exclus din societate asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat, asociatul care care aduce o paguba societatii sau comite o frauda in

dauna acesteia, excluderea fiind pronuntata de instanta judecatoreasca la cererea celorlalti asociati.

Capitolul 3. Structura organizatorica a societatii


Organizarea si functionarea ntreprinderii sunt orientate spre realizarea obiectivelor sale n sensul ca fiecare componenta organizatorica sau actiune trebuie sa corespunda unor cerinte clar definite reiesite din obiectivele acesteia. Sistemele de conducere a unei ntreprinderi reprezinta totalitatea elementelor componente si a relatiilor dintre acestea structurate ntr-un anumit cadru organizatoric n care se desfasoara proceslee de conducere ale activitatii n ansamblul sau. Structura organizatorica este definita ca ansamblul persoanelor, al subdiviziunilor organizatorice si al relatiilor dintre acestea astfel constituite nct sa asigure premisele organizatorice adecvate realizarii obiectivelor prestabilite. Structura organizatorica poate fi considerata drept scheletul firmei si cuprinde doua parti: a) structura de conducere sau functionala; b) structura de productie sau operationala. n cadrul acestor parti se regasesc componentele primare si anume:postul, functia, compartimentul, relatiile organizatorice, ponderea ierarhica, nivelul ierarhic. Postul este alcatuit din ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor desemnate pe anumite perioade de timp fiecarui component al firmei. Obiectivele postului se regasesc n sistemul piramidal al obiectivelor firmei. O alta componenta a postului este autoritatea formala sau competenta organizationala ce poate fi ierarhica atunci cnd actioneaza asupra persoanelor si functionala cnd se exercita asupra unor activitati. n afara autoritatii formale, titularii postului detin si autoritate profesionala exprimata de nivelul de pregatire si experienta de care dispune o persoana. Functia constituie factorul care generalizeaza posturi asemanatoare din punct de vedere al ariei de cuprindere, a autoritatii si responsabilitatii. Functiile pot fi grupate n: - functii de conducere care vizeaz o sfer larg de competene i responsabiliti; - functii de executie care se concretizeaz ntr-o arie mai restrns de competene i responsabiliti. Desigur, pe o anumita treapta ierarhica o functie de conducere se completeaza cu una sau mai multe functii de executie in sensul ca un manager poate fi si executant al unor sarcini potrivit pozitiei pe care o ocupa in organizatie. Compartimentele sunt rezultatul agregarii unor posturi si functii cu continut similar si/sau complementar reunind persoane care desfasoara activitati relativ omogene si solicita cunostinte specializate dintr-un anumit domeniu, sunt amplasate ntr-un anumit spatiu si subordonate nemijlocit unei singure persoane. Compartimentele pot fi: - operationale; - functionale.

Relatiile organizatorice sunt alcatuite din ansamblul legaturilor dintre componentele structurii stabilite prin reglementari oficiale. Relatiile organizatorice pot fi: - autoritate; - cooperare; - de control; - de reprezentare. Nivelurile ierarhice sunt alcatuite din ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale la aceeasi distanta fata de managementul de vrf al firmei. Numarul de niveluri ierarhice este influentat de dimensionarea firmei, diversitatea activitatilor, complexitatea productiei dar si de competenta managerilor. Ponderea ierarhica reprezinta numarul persoanelor conduse nemijlocit de un cadru de conducere si nregistreaza valori diferite. Astfel pe verticala structurii organizatorice creste catre nivelurile inferioare iar pe orizontala structurii organizatorice se amplifica pe masura trecerii de la compartimente cu activitate tehnico-economica spre compartimente cu activitate operationala. Structura organizatorica prin modul de combinare a resurselor umane, materiale si financiare conditioneaza eficienta desfasurarii activitatii necesare realizarii obiectivelor, precum si calitatea si operativitatea sistemului decizional si configuratia sistemului informational.

3.1. Prezentare generala


Persoana de conducere, subordonat Adunarii Generale a Asociatilor ce are rolul de a asigura conducerea, organizarea si functionarea societatii comerciale cu eficienta maxima, este reprezentata de Directorul General. Prin stabilirea de comun acord a asociatilor societatii comerciale LuckyBet S.R.L. , a fost numit in functia de Director General Silvia Prahoveanu, care este si asociat. Acesta reprezint firma fa de organele de control de specialitate, n relaia cu furnizorii, clienii, persoanele/organizaiile din ar i din strintate cu care intr n contact n interes de serviciu, si are in subordine Directorul Economic, Directorul de Resurse Umane, Directorul Comercial, Directorul de Vanzari si Marketing, Directorul de Cercetare-Dezvoltare si Contabilul sef. Printre activitatile principale ale Directorului General se numara: Stabileste obiectivele generale de dezvoltare ale firmei in concordanta cu strategia elaborata de Consiliul de Administratie; Aproba bugetul si rectificarile acestuia; Identifica oportunitati de afaceri; Reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizorii, clientii si alte organisme/organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor; Asigura managementul firmei; Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei. Printre atributiile Directorului General regasim:

Angajeaza, prin semnatura, sc in relatiile cu tertii in limitele competentelor regulamentului de organizare si functionare; Angajeaza personalul necesar societatii; Aproba normele privind disciplina tehnica, tehnologica, economica, ecologica si administrativa in societate; Emite deciziile de recuperarea pagubelor aduse societatii, in conformitate cu prevederile Codului muncii, pe baza celor stabilite de comisia de cenzori; Numeste si revoca conducatorii locurilor de munca; Premiaza sau sanctioneaza personalul din unitate, la propunerea sefilor locurilor de munca; Negociaza cu sindicatele ori de cate ori este nevoie; Incheie contractul colectiv de munca; Analizeaza propunerile de innoire a productiei si stabileste schimbarea profilului de fabricatie al unor fabrici, sectii etc.; Stabileste relatiile de colaborare pe inie de cercetare si productie cu alte firme din tara si strainatate; Decide aplicarea tuturor masurilor care sa asigure cadrul normal de desfasurare a procesului de productie; Decide numirea sau demiterea din functii de conducere a unor persoane care se dovedesc inapte pentru aceste functii; Decide forma de organizare a societatii in vederea obtinerii unei eficiente maxime; Aproba esalonarea concediilor de odihna a ersonalului de conducere; Aproba toate documentele financiar-contabile ce impun acest lucru; Raspunde de functioonarea societatii pe baza rentabilitatii maxime; supervizeaza perspectiva activitatii; Asigura instituirea unui climat normal de munca in sc; ia masuri in perspectiva pentru asigurarea foreti de munca, perfectionarea si specializarea acesteia; Rezolva sarcinile trasate de AGA. Directorul Economic al societatii comerciale LuckyBet S.R.L. este reprezentat de Panait Mihaela subordonandu-se Directorului General,avand in subordinea sa personalul compartimentului economic. Stabilete prin proceduri i indicaii metodologice cum trebuie executate operaiunile legate de politica economicofinanciar a firmei, asigur i urmrete realizarea lor la nivel de firm, reprezentand societatea fata de organele de control de specialitate, in relatia cu bancile/alte institutii financiare, cu persoanele/organizatiile cuc are intra in contact in interes de serviciu. O parte din principalele sale atributii si responsabilitati sunt: Asigura buna gestionare a patrimoniului societatii;

10

Asigura respectarea legislatiei fiscale la nivel de firma: organizeaza contabilitatea societatii in conformitate cu dispozitiile legale si asigura efectuarea la timp a inregistrarilor; Intocmeste bugetul general al societatii, informeaza si face propuneri de corectie:asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare, bilanturilor semestriale si anuale, precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori economicofinanciari ; Raporteaza rezultatele financiare ale firmei:analizeaza si propune masuri pentru cresterea rentabilitatii; Elaboreaza si implementeaza sistemul general de evidenta a gestiunii firmei; Conduce si organizeaza activitatea departamentului financiar contabilitate:exercita controlul financiar preventiv. Directorul de Resurse Umane este subordonat Directorului Geenral si are in subordinea sa departamentul de Resurse Umane. In cazul societatii comerciale LuckyBet S.R.L. functia de director de resurse umane a fost ocupata de cetateanul roman, Alexandru Obrejan. Acesta are rolul de a asigura elaborarea si implementarea politicilor de resurse umane(recrutare, selectie, integrare, pregatire profesionala, motivare, organizare si relatii de munca) care sa asigure firmei necesarul de personal corespunzator din punct de vedere cantitativ si calitativ, reprezentand societatea in relatia cu autoritatile publice pentru probleme de personal. Cateva din principalele atributii si responsabilitati ale Directorului de Resurse umane sunt: Angajarea, formarea i perfecionarea personalului firmei Coordonarea activitii de remunerare a personalului firmei Elaborarea i implementarea programelor de evaluare a personalului Elaborarea i implementarea sistemelor de motivare a personalului Gestionarea relaiilor de munc Stabilirea i urmrirea respectrii regulilor generale de comportament Conducerea i organizarea departamentului Directorul Comercial al societatii cu raspundere limitata LuckyBet este Mihai Nicoleta Alice si supervizeaza activitatea angajatilor din departamentul comercial, si are rolul de a asigura aplicarea corect a procedurilor operaionale de achiziii i aprovizionare, avand relatii functionale cu angajaii departamentelor FinanciarContabil, Marketing, Juridic. Activiti principale: Urmrirea zilnic a activitii personalului aflat n subordine pentru asigurarea aplicrii corecte a procedurilor operaionale de achiziii i aprovizionare; Stabilirea strategiei specifice pentru implemetarea/urmrirea stocului optim i a tuturor procedurilor comerciale prevzute. Sarcini i ndatoriri specifice:

11

Asigurarea buclei de feed-back n urmrirea aplicrii procedurilor comerciale i a stocurilor optime; Stabilirea unor relaii bune cu furnizorii, pentru rezolvarea n timp util i n bune condiii a tuturor problemelor ocazionale; Prospectarea pieei de profil i a condiiilor de achiziii/livrare n vederea optimizrii continue a stocurilor, avnd ca scop final obinerea unei rotaii bune ale acestora i realizarea de profituri (protecia marginii). Responsabiliti ale postului: Rspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor adiionale cu furnizorii; i asum responsabilitatea pentru propunerile de noi furnizori, dup ce a verificat poziia n pia i standardele serviciilor oferite de ctre acetia; Rspunde pentru calitatea activitii personalului aflat n subordine i pentru fluxul operaional la nivelul departamentului pe care-l conduce. Directorul de Vanzari si Marketing raporteaza direct Directorului General si periodic consiliului de administratie al societatii. 70% din activitatea lui este legata de vanzari si 30% de marketing. Reprezinta firma fata de Organele de Control de specialitate, fata de furnizori, clienti, media precum si in relatia cu persoanele si organizatiile cu care intra in contact in interes de serviciu.Are in subordine Managerul de Vanzari si Managerul de Marketing. Are rolul de a elabora si implementa politicile comerciale in vederea cresterii profitului firmei rezultat din vanzarea de servicii specifice firmei; organizeaza, coordoneaza si verifica functionarea sistemelor de vanzari, respectiv de promovare a serviciilor comercializate. Directorul de Vanzari si Marketing al S.C. LuckyBet S.R.L. este cetateanul roman Bucur Adrian. Principalele responsabilitati ale directorului de vanzari si marketing se grupeaza in: Elaboreaza si urmareste realizarea planului de vanzari si profit; Elaboreaza si urmareste realizarea planului de marketing ; Identifica directii de dezvoltare si propune promovarea de solutii noi; Asigura calitatea serviciilor pre-vanzare; Conduce si organizeaza activitatea departamentului. Negociaza si semneaza contracte de vnzari directe si distributie si de consultanta/servicii de marketing; Semneaza stornari/anulari de facturi, referate de acordare comisioane catre terti n urma vnzarilor speciale, documente justificative pentru efectuarea cheltuielilor (in limitele stabilite de Directorul General), alte documente specifice departamentului; Solicita consultanta externa n problemele deosebite legate de vnzari si marketing; Solicita actualizari ale site-ului web al firmei; Solicita departamentului informatic rapoarte/situatii specifice departamentului pe care l conduce;

12

Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale, masina, note-book-ul si telefonul puse la dispozitie de firma; Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru subordonati, adopta masuri de eficientizare a activitatii acestora; Stabileste alocarea masinilor aflate n dotarea departamentului; Propune recompense/penalizari, prelungirea/ncetarea activitatii dupa perioada de proba a subordonatilor; Aproba/respinge cererile de concediu pentru subordonati. Directorul de Cercetare-Dezvoltare este subordonat Directorului General si are in subordinea sa departamentul de cercetare-dezvoltare al societatii. Societatea LuckyBet S.R.L. l-a desemnat pe cetateanul Lungu Denis Ionut ca director de cercetare-dezvoltare, acesta avand ca obiectiv principal intarirea capacitatii de inovare a societatii in scopul cresterii competitivitatii serviciilor pe care S.C. LuckyBet S.R.L. le ofera pe piata. Principalele atributii ale acestuia sunt urmatoarele: Cresterea pe termen scurt a eficientei si rentabilitatii societatii; A garanta pe termen lung perenitatea societatii, prin crearea de servicii noi. Conduce si organizeaza activitatea departamentului; Elaboreaza bugetul necesar cercetarii-dezvoltarii; Gestionarea patrimoniului tehnologic si integrarea tehnologiei in orientarile politicii generale; Gestionarea resurselor umane a departamentului de cercetare-dezvoltare; Stabileste strategia de dezvoltare a societatii; Intocmeste programe de retehnologizare si modernizare pentru perioadele urmatoare; Stabileste norme si normative specifice activitatii societatii; Elaboreaza planuri de investitii, de finantare si creditare a acestora; Stabileste indicatori tehnico-economice ale noilor obiective de investitii; Modernizarea, dezvoltarea, reconstructia si reinoirea fondurilor fixe existente; Descoperirea de idei noi; Implementarea in practica a noilor cunostinte. Contabilul sef este in subordinea Directorului General si subordoneaza departamentul financiar contabil. Reprezint firma fa de organele de control de specialitate, n relaia cu bncile/alte instituii financiare, cu persoanele/organizaiile cu care intr n contact n interes de serviciu si are rolul de a organiza contabilitatea si controlul inregistrarii operatiunilor economico-financiare ale firmei, pentru reflectarea cat mai fidela a patrimoniului, a situatiei financiare sia rezultatelor obtinute. Principalele atributii si responsabilitati: Asigura respectarea legii contabilitatii la nivel de firma ;

13

Elaboreaza si implementeaza sistemul general de evidenta contabila a firmei; Raporteaza rezultatele economice ale firmei; Coordoneaza activitatea compartimentului contabilitate. Calitatea activitatii contabile a societatii si de corectitudinea analizelor contabile; Intocmirea corecta si la timp a raportarilor lunare, trimestriale si anuale; Indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice ; Calitatea raportarilor si a informarilor; Stabilirea si executarea corectiilor contabile ; Reprezentarea firmei la intalniri ce au ca obiect cu precadere problemele contabile ale firmei; Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate; Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma; Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei; Respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau; Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei; Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma. Fiind un element dinamic si complex, structura organizatorica necesita perfectionari continue pe baza unor studii realiste care sa fie bazate pe conceptele stiintei manageriale.

3.2. Salarizarea personalului


Prin salarizarea personalului se stabilesc drepturile banesti ale angajatilor si se efectueaza plata sumelor cuvenite, asa cum au fost stabilite la ncheierea contractelor de munca. Salarizarea corecta si echilibrata ramne un domeniu de baza n managementul resurselor umane, cu implicatii importante n nivelul calitatii vietii, al starii de spirit ntre angajati si al pozitiei competitive a organizatiei pe piata. Societatea comerciala LuckyBet S.R.L. a hotarat ca pe langa salariul de baza pe care il primesc angajatii, sa acorde si recompense directe de genul: premii, comisioane, adaosuri si sporuri de salariu plus alte recompense indirecte cum ar fi: concedii de odihna, sarbatori legale, prime de pensionare, ajutor de somaj etc. Avand in vedere ca S.C. LuckyBet S.R.L. este o companie care este abia la inceput pe piata pariurilor sportive si a jocurilor de noroc, salariile directorilor subordonati Directorului General s-au stabilit de comun acord cu acestia iar ele sunt urmatoarele: Contabilul sef impreuna cu Directorul de Resurse Umane vor avea salariul net de 850 Ron, Directorul economic, Directorul Comercial, Directorul de cercetare-dezvoltare si Directorul de vanzari si marketing vor avea salariul net de 950 14

Ron, iar Directorul General si Administratorul salariul net de 1 000 Ron, restul angajatilor ce nu ocupa functii de conducere vor avea salariul minim pe economie si anume 700 Ron.

3.3. Documente de formalizare a structurii organizatorice a ntreprinderii


Pentru formalizarea unei structuri organizaotrice se folosesc urmatoarele documente: a) regulamentul de organizare si functionare care cuprinde cinci parti si anume: - prima parte, denumita organizarea firmei, cuprinde dispozitii generale, actul normativ de nfiintare, obiectul de activitate, tipul societatii, statutul juridic si prezentarea structurii organizatorice; - partea a doua se refera la atributiile firmei; - n partea a treia se fac precizari cu privire la conducerea firmei. Se precizeaza care sunt atributiile adunarii generale a actionarilor, atributiile consiliului de administratie, atributiile conducerii executive cu detalierea responsabilitatilor pentru functiile de director general si director pe functiuni; - partea a patra cuprinde atributiile s diagrama de relatii pentru fiecare compartiment functional si operational; - partea a cincea cuprinde dispozitii generale. b) fisa postului(anexa 5 ) este un document operational important ce prezinta n detaliu elementele cerute unui salariat pentru ca acesta sa-si poata exercita n conditii normale activitatea. Fisa postului cuprinde: - denumirea si obiectivele postului - compartimentul din care face parte - competentele si responsabil - cerinte referitoare la studii, vechime si aptitudini. Fisa postului serveste ca document organizatoric indispensabil fiecarui salariat si ca suport pentru evaliarea muncii acestuia. c) organigrama - o reprezentare grafica a structurii organizatorice a ntreprinderii si reda o parte din componentele structurii, si anume: - compartimente - nivelurile ierarhice - relatiile organizationale - ponderea ierarhica. Organigrama este un instrument important folosit n analiza managementului firmei.

Capitolul 4. Dizolvarea si Lichidarea societatii


4.1. Dizolvarea societatii
Dizolvarea reprezinta o situatia exceptie la functionarea societatii comerciale, fiind o etapa din cadrul procesului de incetare a personalitatii juridice a acesteia.

15

Cauzele de dizolvare a societatii comerciale sunt reglementate de lege sau stabilite in actul constitutiv. Potrivit art. 227 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, societatea se dizolva prin: trecerea timpului stabilit pentru durata societatii; imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia; declararea nulitatii societatii; hotararea adunarii generale; hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, ce impiedica functionarea societatii; insolventa societatii; alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

4.1.1. Dizolvarea societatii de drept Legea nr. 31/1990 reglementeaza dizolvarea de drept a societatii comerciale in cazul expirarii termenului stabilit pentru durata societatii comerciale. Avand in vedere faptul ca asociatii au stabilit prin actul constitutiv durata societatii, iar termenul fixat a expirat, societatea se dizolva de plin drept, la data expirarii termenului. Inregistrarea mentiunii privind dizolvarea de drept a unei societati comerciale cu raspundere limitata cu mai multi asociati presupune parcurgerea urmatoarelor etape: etapa I inregistrarea cererii de dizolvare a societatii comerciale; cererea va fi insotita de Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor prin care se ia act de dizolvarea de drept a societatii comerciale ca urmare a expirarii duratei de functionare si se decide numirea lichidatorilor cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare si/sau de conducere ale persoanei juridice si radierea societatii dupa efectuarea lichidarii, precum si de o serie de alte documente; etapa a II - a inregistrarea cererii de radiere a societatii comerciale impreuna cu o serie de documente, printre care si cele care releva situatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare a activului semnat de asociati/ actionari, raportul lichidatorilor; certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale. 4.1.2. Dizolvarea societatii voluntara- prin vointa asociatilor Societatea comerciala se poate dizolva inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa, prin vointa asociatilor, manifestata in cadrul Adunarii generale. Inregistrarea la Registrul Comertului a mentiunii privind dizolvarea voluntara a unei societati comerciale presupune parcurgerea urmatoarelor etape: etapa I inregistrarea cererii de dizolvare si lichidare, insotita de Hotararea asociatilor de efectuare concomitenta a dizolvarii si lichidarii societatii luata cu cvorumul si majoritatea prevazuta de lege pentru modificarea actului constitutiv, atunci cand acestia sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului 16

societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii, precum si o serie de alte documente; etapa a II - a - inregistrarea cererii de radiere a societatii comerciale; cererea va fi insotita de situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati/membri. In cazul dizolvarii voluntare a societatii comerciale in cadrul careia toti asociatii convin asupra impartirii activului nu este necesara interventia unui lichidator. In schimb, lipsa acordului asociatilor cu privire la impartirea bunurilor presupune o etapa suplimentara si anume procedura de lichidare a societatii comerciale, si implicit interventia unui lichidator in cadrul procedurilor de incetare a functionarii societatii comerciale. 4.1.3. Dizolvarea pe cale judecatoreasca Potrivit legii, oricare asociat poate cere tribunaului, pentru motive temeinice, dizolvarea societatii comerciale. Legea prezuma drept motive temeinice neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii. Hotararea judecatoreasca privind dizolvarea societatii trebuie inscrisa la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial. In cazul decesului unui asociat societatea poate sa-si continuie activitatea cu mostenitorii acestuia, in cazul in care acestia sunt de acord. In cazul in care acestia nu sunt de acord, plata contravalorii parti se face conform art.19 din prezentul statut.

4.2. Lichidarea societatii


Lichidarea societatii se va face conform legii 31/1990 incepand cu art.176 si pana la art.183 sub directa supraveghere a asociatilor. Administratorul societatii isi va continua activitatea pana la intrarea lichidatorilor in exercitiul functionarii. Dupa numirea lichidatorilor si indeplinirea formalitatilor constand in depunerea semnaturilor in Registrul Comertului, acestia vor prelua administrarea societatii, exercitand numai operatiuni de lichidare, in conformitate cu prevederile legale. Potrivit art. 260 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa solicite Oficiului Registrului Comertului radierea inmatricularii din Registrul Comertului in termen de 15 zile de la data ultimului act de lichidare, care este repartizarea activului net intre asociati.

Capitolul 5. Dispozitii finale


5.1. Despre retragerea sau excluderea asociatilor

17

Asociatii se pot retrage din societate dupa trecerea unui an de functionare a acesteia, situatie in care plata contravaloarii partilor se face din beneficii, dupa inchiderea bilantului. Un asociat se poate retrage si in cazul in care nu este de acord cu modificarile aduse in contractul de societate sau in statutul juridic. Poate fi exclus din societate asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat, asociatul care care aduce o paguba societatii sau comite o frauda in dauna acesteia, excluderea fiind pronuntata de instanta judecatoreasca la cererea celorlalti asociati. 5.2. Despre litigii Art.26 Prevederile prezentului statut se completeaza cu cele prezente in legea 31/1990, privind societatile comerciale, in Codul Civil, in Codul Comercial, precum si in contractul de societate.

18