Sunteți pe pagina 1din 22

S.C. Stylish Footwear S.R.L Suceava Adresa: Str. Bujorilor nr.9 bloc 103, scara A, ap.4.

Contact : 0331/546789 sau stylishf@gmail.com

I.

Prezentarea firmei

Forma juridic de constituire : S.R.L Inmatriculata la Registrul R.O.C.T. cu numrul J33/007 din 12.11.2007 Cod unic de nregistrare: 1210370 Cont n lei : RO33ROCT001107 Cont n valut : RO33ROCT002107 Obiectul de activitate este: consta in comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei, cod si intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele, . Cod CAEN: 4642 , 4616 Natura capitalului: aporturi private, capital autohton; Capital social: capitalul social este de 200 lei, mprit 20 de parti sociale avand fiecare valoarea nominala de 10 ron.

II. Descrierea afacerii


Deoarece de-a lungul anilor am observat ca produsele de incaltaminte existente pe piata nu se ridica la nivelul asteptarilor consumatorilor, din punct de vedere calitativ, am hotarat sa infiintam aceasta firma de tip S.R.L. ce are ca activitate principala comertul cu amanuntul a produselor de incaltaminte si marochinarie din piele. Am hotarat sa profitam totodata de faptul ca avem in tara un producator de incaltaminte S.C GUBAN S.A Timisoara, binecunoscut pentru gradul inalt de calitate a produselor fabricate, trecand pe plan secundar comercializarea produselor din import.

Contract de societate comerciala cu raspundere limitata S.C. Stylish footwear S.R.L.


Intre subsemnatii : -Prodan Teia Iuliana, nascuta in Botosani la 14 iulie 1991, de cetatenie romana, domiciliata in Botosani, str. Poporului nr 4, posesoare al buletinului de identitate seria XT numar 263027. eliberat de Politia Botosani la data de 15 iulie 2005. -Paiu Madalina, nasccut in Suceava la 31 ianuarie 1991, de cetatie romana, domiciliata in Suceava, str.Bujorilor, nr.9, bloc 103, scara A, apartament 4. posesoare al buletinului de identitate seria SV numar 354865, eliberat de Politia Suceava la data de 25 ianuarie 2005. -Mardari Liviu Ionut nascut in Botosani la 22 mai 1989, de cetatenie romana, domiciliat in Botosani, str. Gen Ghe. Avramescu nr 14 Bl.G1 AP.11, posesor al buletinului de identitate seria XT numar 155910, eliberat de politia Botosani la data de 13 mai 2003, a intervenit prezentul contract de societate, convenind astfel sa ne asociem si sa infiintam societatea comerciala cu raspundere limitata denumita ,, S.C. Stylish footwear S.R.L. , desemnata in cele ce urmeaza SOCIETATEA. Capitolul I-Denumirea , emblema si forma juridica, sediul, durata Art.1. Partile convin sa infiinteze o societate comerciala cu raspundere limitata, persoana juridica romana, denumita S.C Stylish footwear S.R.L In orice act, scrisoare sau publicatie care provine de la SOCIETATE, trebuie sa se mentioneze: denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inmatriculare la Registrul comertului, codul fiscal si capitalul social. Art.2. Forma juridica a SOCIETATII este societate cu raspundere limitata, cu capital integral roman, constituita potrivit Legii nr.31/1990, republicata. Art.3. SOCIETATEA va avea sediul in orasul Suceava, str. Bujorilor , nr.9, bloc 103, scara A, apartament 4.

S.C. Stylish Footwear S.R.L Suceava Adresa: Str. Bujorilor nr.9 bloc 103, scara A, ap.4. Contact : 0331/546789 sau stylishf@gmail.com

In baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, SOCIETATEA va putea sa-si deschida birouri si sucursale, reprezentante, agentii sau alte sedii secundare in Botosani sau in alte orase din tara si din strainatate. Art.4. SOCIETATEA va functiona pe o perioada de timp nedeterminata. Capitolul II Obiectul de activitate Art.5. Obiectul de activitate al SOCIETATII consta in comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei, cod CAEN 4642. si intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele, cod CAEN 4616. Art.6. Obiectul principal de activitate al societatii Activitatea principala ce va fi desfasurata de SOCIETATE o constituie comertul cu incaltaminte si accesorii din piele. Capitolul III Capitalul social si partile sociale Art.7. Capitalul social Societatea se constituie cu un capital social de 200 RON, divizat in 20 parti sociale avand fiecare valoarea nominala de 10 RON. Participarea asociatilor fondatori la constituirea capitalului social se stabileste astfel: Paiu Madalina, 70 RON, 7 parti sociale, deci un procent de 35% din capitalul social Mardari Liviu , 100 RON, 10 parti sociale, deci un procent de 50% din capitalul social. Prodan Teia , 30 RON, 3 parti sociale, deci un procent de 15% din capitalul social. Capitalul social subscris a fost varsat in intregime la data constituirii societatii. Majorarea sau reducerea capitalului social se va face in baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale. Drepturile si obligatiile legate de partea sociala, urmeaza partile sociale in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane. Detinerea partii sociale echivaleaza cu adeziunea tacita la prezentul act constitutiv, cu eventualele modificari ulterioare.

Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asociatilor. Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce I se va repartiza de catre Adunarea Generala a Asociatilor sau a cotei de parti sociale cuvenite acestuia dupa lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului act constitutiv. Art.8. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titlui negociabile. Asociatii au dreptul de cesiune asupra partilor sociale, cu respectarea dreptului de preemtiune al asociatilor fondatori mentionati in prezentul act constitutiv. Transmiterea partiala sau totala a partilor sociale se va face atat intre asociati, cat si fata de terte persoane daca exista consimtamantul asociatilor care detin cel putin din capitalul social, cu respectarea dreptului de preemtiune recunoscut celuilalt asociat. Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanda. Art.9. Majorarea si reducerea capitalului social Majorarea capitalului social se va face prin: cooptarea de noi asociati (persoane juridice sau fizice), individual sau succesiv, noi aporturi ale asociatilor, din rezerve etc. Prima cooptare a unui nou asociat se face cu unanimitatea voturilor asociatilor fondatori, iar valoarea aportului acestuia nu poate depasi numarul mediu de parti sociale pe asociat fondator. Pentru urmatoarele cooptari de noi asociati, Adunarea Generala a Asociatilor poate hotari modificari in prezentul act constitutiv. In cazul majorarii capitalului social, cheltuielile aferente modificarii revin integral noului (noilor) asociati. Reducerea capitalului social se hotaraste de Adunarea Generala a Asociatilor pana la limita minima admida de lege. Art.10. Drepturi si obligatii ce decurg din detinerea de parti sociale. Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la cate un vot egal in Adunarea Generala a Asociatilor, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, a activului social la dizolvarea societatii, conform prezentului act constitutiv si a dispozitiilor legale.

S.C. Stylish Footwear S.R.L Suceava Adresa: Str. Bujorilor nr.9 bloc 103, scara A, ap.4. Contact : 0331/546789 sau stylishf@gmail.com

Asociatii vor participa la beneficiu (profit) si pierderi in functie de aportul adus la capitalul social. Capitolul IV Excluderea si retragerea din societate Art.11. In cazul excluderii sau retragerii unuia din asociati din societate, cel in cauza nu are dreptul la o parte proportionala cu valoarea partilor sociale detinute in societate din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acestora. Excluderea din societate opereaza in cazurile prevazute de lege. CapitoluL V Conducerea, administrarea si controlul societatii Art.12. Societatea va fi condusa de Adunarea Generala a Asociatilor. Adunarea Generala a Asociatilor este organul de conducere a societatii si ia decizii atat in privinta activitatilor societatii, cat si referitor la politicile sale economice si comerciale. Adunarea Generala a Asociatilor este organizata prin convocarea tuturor asociatilor.Adunarea Generala a Asociatilor are urmatoarele atributii principale: - aproba structura organizatorica a societatii, posturile, sarcinile; - desemneaza administratorul societatii, cenzorii (daca este cazul), lichidatorii, stabileste comisioanele si indemnizatiile acestora, eliberarea sau rechemarea in functie; - aproba Regulamentul de Ordine Interioara al societatii; - stabileste competentele si responsabilitatile administratorului; - analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul annual de venituri si cheltuieli; - hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii; - modifica si aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi dupa prezentarea raportului administratorului si al cenzorilor (daca este cazul); aproba repartizarea pe destinatii a profitului net; - decide atat majorarea cat si reducerea capitalului social, precum si cesiunea partilor sociale; - decide in privinta modificarilor aduse actului constitutiv al societatii; - decide referitor la intreprinderea de noi investitii majore; - hotaraste modalitatea de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societati

Adunarea Generala a Asociatilor este de doua feluri: ordinara si extraordinara; in general, ambele sunt convocate de administrator. Adunarile Generale Ordinare sunt convocate o data pe an, in intervalul de trei luni de la inchiderea exercitiului financiar, pentru analizarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi din anul precedent, pentru analizarea raportului administratorului si al cenzorilor (daca este cazul), pentru examinarea si aprobarea bugetului annual de venituri si cheltuieli si a activitatilor prevazute pentru anul urmator. Adunarile Generale Extraordinare sunt convocate in urmatoarele situatii: -la cererea asociatilor reprezentand din capitalul social; -in cazul in care cu exceptia primilor doi ani ani de activitate, doi ani consecutiv, capitalul social al societatii a inregistrat o diminuare cu cel mult 5% pe an. Toate celelalte probleme referitoare la Adunarile Generale a Asociatilor, intrunirea, valabilitatea deliberarilor, se vor derula si vor fi guvernate de prevederile Legii 31/1990 republicate. Hotararile Adunarilor Generale a Asociatilor devin obligatorii si pentru asociatii care nu au fost prezenti sau care nu au fost reprezentati la intrunire. Capitolul VI- Amortizarea mijloacelor fixe . Art.13- Cotele de amortizare a mijloacelor fixe apartinand societatii se vor stabili pe baza duratelor de amortizare formate in conformitate cu limitele prevazute de legislatia romana in vigoare. Adunarea generala poate stabili pentru anumite mijloace fixe durate de amortizare mai mici decat duratele de amortizare normate. Destinarea sumelor rezultate din cotele de amortizare se stabileste potrivit prevederilor legislatiei romane in vigoare. Capitolul VII. Evidenta activitatii economico-financiare Art.14 Evidenta activitatii economico-financiare a societatii se tine in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare. Societatea intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli , cu repartizarea trimestriala , precum si bilanturi anuale si trimestriale pentru intreaga activitate desfasurata de societate.

S.C. Stylish Footwear S.R.L Suceava Adresa: Str. Bujorilor nr.9 bloc 103, scara A, ap.4. Contact : 0331/546789 sau stylishf@gmail.com

Art.15- Repartizarea profitului net Partile contractante convin ca, dupa plata impozitelor legale , profitul net sa fie distribuit actionarilor sub forma de dividende anuale proportional cu cota de participare la capitalul social , dupa prelucrarea in conditiile legii a cotei de 5% pentru formarea fondului de rezerva si a 6% cuvenita membrilor fondatori. Capitolul VIII-Forta de munca Art.16-Angajarea personalului societatii se va face de directorul acesteia pe baza de contract individual de munca cu respectarea contractului colectiv de munca prin care se stabilesc drepturile si obligatiile salariatilor in raporturi de societate si a legislatiei in vigoare . Salarizarea personalului angajat se va face in conformitate cu sistemul de salarizare propriu al societatii. Totodata , societatea va putea incheia contracte civile de colaborare ( prestare de servicii) cu persoane fizice, in vederea realizarii obiectului de activitate. Capitolul IX- Forta majora Art.17- Partile au convenit ca sunt exonerate de rapsundere pentru neindeplinirea obligatiilor , in caz de forta majora. Partea pentru care a intervenit imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale, ca urmare a aparitiei unor obiective de forta majora, va comunica in scris celeilalte parti , de indata , atat producerea acestor imprejurari, cat si incetarea acestora. Capitolul X- Dizolvarea societatii Art.18- In conformitate cu prevederile statulului , societatea se dizolva urmand procedura prevazuta de lege in urmatoarele cazuri: -imposibilitatea realizarii obiectivului de activitate al societatii; -reducerea capitalului social sub limita minima prevazuta de lege, daca nu se dispune de catre adunarea generala a actionarilor completarea lui; -scaderea numarului asociatilor sub limita minima prevazuta de lege;

-in orice alte situatii , pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor. Capitolul XI-Solutionarea litigiilor Art.19 -Toate diferendele ce ar putea sa apara intre partile contractante in legatura cu executarea prezentului ontract de societate vor fi solutionate de catre parti, direct, pe cale amiabila. In cazul cand partile nu ajung la un rezultant reciproc favorabil, litigiul de va solutiona de catre instantele judecatoresti competente , potrivit legislatiei romane. Capitolul XII. Dispozitii finale Art.20-Prezentul contract are ca anexa statutul societatii comercile S.C Stylish footwear S.R.L. care face parte integranta din contract. Subsemnatii actionari-fondatori adoptam si semnam prezentul ontract, redactat si dactilografiat in limba romana de catre noi, astazi , data autentificarii, intr-un numar de 7(sapte) exemplare, dintre care 6(sase) exemplare sau remis partii, astazi , data autentificarii. Deasemenea convenim ca eventualele modificari ale prezentului contract sa fie materializate sub forma unor acte aditionale cu respectarea prevederilor legale in vigoare. ACTIONARI FONDATORI, Prodan Teia Iuliana Mardari Liviu Ionut Paiu Madalina.

Principalele Avantaje si Dezavantaje


Compania noastra este o organizaie foarte competitiv, avand in spate un citatat care spune: Business nseamn rzboi fr gloane. SWOT reprezint acronimul pentru cuvintele englezeti Strengthts (Fore, Puncte forte), Weaknesses (Slbiciuni, Puncte slabe), Opportunities (Oportuniti, anse) i Threats (Ameninri). Primele dou privesc firma i reflect situaia acesteia, iar urmtoarele dou privesc mediul i oglindesc impactul acestuia asupra activitii firmei.

S.C. Stylish Footwear S.R.L Suceava Adresa: Str. Bujorilor nr.9 bloc 103, scara A, ap.4. Contact : 0331/546789 sau stylishf@gmail.com

Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competene distinctive pe care aceasta le
posed la un nivel superior n comparaie cu alte firme, ndeosebi concurente, ceea ce i asigur un anumit avantaj n faa lor. Altfel prezentat, punctele forte, reprezint activiti pe care f irma le realizeaz mai bine dect firmele concurente, sau resurse pe care le posed i care depesc pe cele ale altor firme. Concret, putem afirma ca printre cele mai importante puncte tari ale fiirmei se afla gradul inalt al raportului calitate- prt oferit prin intermediul serviciilor noastre. Desi un paradox, calitatea produselor oferite de noi, respectiv incaltaminte si accesorii din piele naturala, nu se reflecta in prt, acesta fiind sub asteptarile consumatorilor, desi calitatea produselor este exceptionala. Apoi, fiindca brand-ul comercializat in principal de noi este unul romanesc, majoritatea veniturile aduse din vanzarea produselor raman in tara, ajutand la eficientizarea si dezvoltarea economiei romanesti. Mai putem adauga ca marca principala pe care se bazeaza firma are o personalitate proprie, ntre marc i clieni existnd o relaie de natur emoional. In cele din urma, gradul inalt de calificare al personalului, abordarea unei politici de returnare a produselor cu defecte si amplasarea magazinului intr-o locatie cu vad comercial garanteaza satisfacerea nevoilor si cerintelor clientilor.

Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care i determin un nivel de
performane inferior celor ale firmelor concurente. Punctele slabe reprezint activiti pe care firma nu le realizeaz la nivelul unor firme concurente sau resurse de care are nevoie, dar de care nu dispune. Acestea nu sunt unele de neglijat, in cazul societatii noastre nu ne putem adresa unui public indeajuns de larg, din cauza gamei relative restranse de modele de incaltaminte de care dispunem. Prin urmare persoanelor cu varsta cuprinsa intre 5 si 25 de ani, produsele noastre nu le vor satisface cerintele si nevoile. Apoi, pretul poate pune probleme unor anumite categorii sociale de clienti, produsele oferite de noi nefiind accesibile tuturor buzunarelor.

Oportunitile reprezint factori de mediu externi pozitivi pentru firm, altfel spus anse
oferite de mediu, firmei, pentru a-i stabili o nou strategie sau a-i reconsidera strategia existent n
9

scopul exploatrii profitabile a oportunitilor aprute. Oportuniti exist pentru fiecare firm i trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesar fructificrii lor sau pot fi create, ndeosebi pe baza unor rezultate spectaculoase ale activitilor de cercetare -dezvoltare, adic a unor inovri de anvergur care pot genera chiar noi industrii sau domenii adiionale pentru producia i comercializarea de bunuri si servicii. Deschiderea acestui punct de lucru ne ofera oportunitatea dezvoltarii, firma noastra find una inca proaspat aparuta pe piata. Daca veniturile firmei cresc, respectiv profiturile, avem sansa si noi, ca asociati, sa speram la un mod de viata mai bun. Una dintre oportunitatile aparute noi este cea de deschiderea unui magazin virtual si de a oferi posibilitatea achizitionarii de produse online, astfel putem oferi atat livrarea cat si retusarea produselor prin livrarea la domiciliul clientului.

Ameninrile sunt factori de mediu externi negativi pentru firm, cu alte cuvinte situaii
sau evenimente care pot afecta nefavorabil, n msur semnificativ, capacitatea firmei de a-i realiza integral obiectivele stabilite, determinnd reducerea performanelor ei economico -financiare. Ca i n cazul oportunitilor, ameninri de diverse naturi i cauze pndesc permanent firma, anticiparea sau sesizarea lor la timp permind firmei s-i reconsidere planurile strategice astfel nct s le evite sau s le minimalizeze impactul. Mai mult, atunci cnd o ameninare iminent este sesizat la timp, prin msuri adecvate ea poate fi transformat n oportunitate. Unele dintre riscurile la care firma S.C. Stylish footwear S.R.L este supusa, vin in special din partea firmelor deja existente pe piata, firme consacrate ce comercializeaza branduri internationale. Apoi, schimbarea comportamentului consumatorilor influenai de criza mondial poate crea unele probleme, piata de imbracaminte si incaltaminte fiind una foarte competitiva. CONCLUZII: Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela c, indiferent de aciunile stabilite, procesul decizional ar trebui s includ urmtoarele elemente: construiete pe Punctele Tari, elimin Punctele Slabe, exploateaz Oportunitile,

S.C. Stylish Footwear S.R.L Suceava Adresa: Str. Bujorilor nr.9 bloc 103, scara A, ap.4. Contact : 0331/546789 sau stylishf@gmail.com

ndeprteaz Ameninrile.

Conducerea firmei
La conducerea S.C. Stylish footwear S.R.L se afla consiliul de administratie format din cei 3 actionari-fondatori: - Prodan Teia Iuliana, absolventa a liceului A.T.Laurian Botosani si in prezent studenta a facultatii Stiinte economice si Administratie publica din cadrul Universitatii Stefan Cel Mare Suceava. Cu un acut simt al responsabilitatii si cu deosebite calitati administrative dovedite in nenumarate randuri, Prodan Teia Iuliana reprezinta una din cheile succesului, atat de necesare firmei proaspat aparute. Fiind o profesionista in deslusirea misterioaselor cai ale domeniului financiar, Paiu Madalina, in prezent studenta a facultatii Stiinte economice si Administratie publica din cadrul Universitatii Stefan Cel Mare Suceava, are experienta necesara (experienta acumulata de-a lungul timpului prin realizarea diferitelor situatii, planuri si previziuni financiare, lucrand in parteneriat cu mai multi experti economisti) asigurarii unui nivel inalt de competivitate si profit, respectiv mijloacelor necesare firmei S.C. Stylish footwear S.R.L pentru a deveni rapid un concurent de temut pe piata in care isi desfasoara activitatea. Nu in ultimul rand, cel de-al 3-lea fondator, Mardari Liviu Ionut, detinatorul unor aptitudini extraordinare de comunicare si relatii umane, de asemeni student al facultatii Stiinte economice si Administratie publica din cadrul Universitatii Stefan Cel Mare Suceava, asigura unul din elementele vitale unei bune organizari si functionarii a firmei, respectiv un grad ridicat de calitate al personalului. Departamentul de resurse umane se afla sub atenta lui indrumare si consiliere, fiind totdata si cel ce a pus bazele programului de training si calificare a personalului.

Misiunea firmei
Misiunea firmei este satisfacerea cantitativ i calitativ a unui segment al nevoii sociale, n condiii de profitabilitate ct mai ridicate. Cele trei tipuri de produse care fac obiectul fabricaiei au utilizare att industrial intrnd n configuraia unor produse de complexitate medie ct i casnic folosindu-se ca atare n locuina fiecruia.

11

ntreprinderea a urmrit i urmrete ca satisfacerea nevoilor clienilor s fie ct mai bun, orientndu-se cu prioritate spre aspectele referitoare la calitatea produselor i distribuirea corespunztoare a acestora. Tot odat n condiiile multiplicrii i intensificrii concurenei se caut soluii pentru obinerea de avantaj competitiv, prin optimizarea raportului pre \cost i mbuntirea calitii. Firma ocup, n prezent, aproximativ 34% din piaa unor astfel de produse i sunt perspective favorabile pentru depirea acestui prag. n condiiile atenurii i eliminrii blocajului economico financiar, precum i ale mbuntirii (modernizrii) tehnice, tehnologice i manageriale a societii poate devansa firma cu tradiie n domeniu.

Viziunea
Viziunea firmei este de a obine profit pe seama unor clieni mulumii. Pentru a atinge i mplini viziunea am conceput acest plan de afaceri prin care s urmrim s ne dezvoltm astfel nct s sporim vnzrile.

Caracteristicile produselor
Lucrati manual, de o calitate impecabila, pantofii marca Guban au reprezentat ani la rand incaltamintea elitei romanesti. Experienta si profesionalismul acumulate in cei peste 50 de ani de existenta, imbinate cu inovatia si pasiunea pentru excelenta au facut ca in prezent firma Guban sa poata oferi clientilor o gama variata de modele de incaltaminte din piele naturala, realizate in proportie de 70% manual, cu design adecvat si comoditate de exceptie. De curand, am primit cea mai noua colectie de produse, sub marca Guban+[design] care se adreseaza femeilor dinamice si sofisticate, colectie ce imbina calitatile pentru care s-a facut cunoscuta marca Guban de-a lungul timpului cu inovatia prezentului. Adaugam aici cateva imagini cu produsele oferite:

S.C. Stylish Footwear S.R.L Suceava Adresa: Str. Bujorilor nr.9 bloc 103, scara A, ap.4. Contact : 0331/546789 sau stylishf@gmail.com

Succint analiz financiar a intrrilor i ieirilor (produse, servicii) firmei.


Planul Financiar: -Estimm c veniturile vor creste cu 7% n fiecare an, comparativ cu anii precedeni. -Cresterea veniturilor implic totodata i cresterea cheltuielilor cu marfurile n procent de 7% n fiecare an, comparativ cu anii precedeni. Cheltuieli de investiie: - mobilier:13 000 RON - plasma:3 500 RON - automat cafea+ceai 4 000 RON - reclama:5 000 RON - pregtirea personalului 7 500 RON Total cheltuieli de investiie: 33 000 RON Valoare investitiei se ridica la cca 150 000 RON incluzand amenajarea spatiului, cheltuielile suportate pentru infiintarea firmei si suportarea stocului de marfa. initial .Noi dorim ca o parte din aceasta suma, respectiv cheltuielile facute cu organizarea spatiului si pregatirea personalului sa o amortizam in 18 luni. Marfa (incaltamintea) va fi primita din Timisoara cu transportul inclus , suma marfii primite fiind returnata la 2 luni de la data primirii acesteia . Firma noastra spera ca dupa 12 luni de activitate sa aiba un profit net de 25%, ruland macar o data pe luna suma investita in stocul de marfa, cu un adaos commercial mediu de 10%. Apelm la o linie de credit n valoare de 160 000 RON,cu o dobanda de 18% pe an pentru a ne acoperi cheltuielile de investiie. Acest lucru ne ajuta in primii ani deoarece linia de credit presupune doar plata lunara a dobanzii la suma descoperita. Intentionam sa restituim linia de credit dupa aproximativ 5 ani.

Puncte de desfacere
In Suceava ne puteti gasi in incinta Carrefour Shoping City si Iullius Mall, iar in Botosani in Family Shoping Center.

13

Personal
Numarul de angajati si distribuirea lor dupa calificare si aptitudini este reprezentat in anexa nr. 1, respective organigrama functional a firmei.

Management
Prin termenul de management se intelege activitatea/procesul de planificare, organizare, coordonare, motivare si control al membrilo unei organizatii pentru atingerea unui anumit obiectiv, pe fondul utilizarii cu maxim de eficienta a resurselor de care dispune aceea organizatie. Desi un sistem sanatos de management presupune existenta intr-o organizatie a cel putin 3 tipuri de manageri, respectiv superiori, mijlocii si de prima linie, repartizati in functie de responsabilitatile lor (primii 2 fiind responsabili de orientarea strategica, pe cand cel din urma trebuie sa dovedeasca aptitudini umane bine dezvoltate pentru a putea lucra direct cu oamenii), firma discutata in acest plan, fiind una proaspat infiintata nu dispune inca de resursele necesare sustinerii unui astfel de system managerial. In cadrul S.C. Stylish footwear S.R.L fondatorii firmei nu sunt doar actionari, ei detin totodata si functii manageriale, respectiv Paiu Madalina este responsabila de departamentul financiar-contabil (cu functia de manager financiar-contabil), Mardari Liviu Ionut cu functia de manager resurse umane este cel caruia i se subordoneaza departamentul de resurse umane, iar Prodan Teia se ocupa de partea comerciala, ocupand functia de manager comercial. In concluzie, putem afirma ca echipa manageriala a S.C. Stylish footwear S.R.L este formata din acealeasi persoane ce iau hotararile in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor. In ciuda faptului ca poate afecta imaginea firmei (lipsa unui sistem managerial diferit de asociatiifondatori poate sugera o anumita slabiciune financiara), acest sistem adoptat de S.C. Stylish footwear S.R.L constituie un plus in fata firmelor concurente pentru ca asigura un nivel inalt de calitate al rezultatelor procesului managerial. Stiind exact ce au nevoie, cum lucreaza si cum sa-si motiveze oamenii, asociatii vor fi mai bine informati si vor lua decizii administrative ce vor conduce direct la rezultatul mult dorit, realizarea de profit si atingerea succesului.

S.C. Stylish Footwear S.R.L Suceava Adresa: Str. Bujorilor nr.9 bloc 103, scara A, ap.4. Contact : 0331/546789 sau stylishf@gmail.com

III. Analiza mediului de lucru


1.Micromediul (mediul intern)
In ceea ce priveste analiza mediului intern in care va functiona intreprinderea putem preciza ca principalul furnizor de produse este S.C. Guban S.A. din Timisoara, magazinul nostru fiind un punct de desfacere al produselor marca Guban. Apoi, S.C. Rosal Grup, S.C. ACET S.A. si S.C. EON S.A. sunt prestatorii de servicii, aceste firme asigurandu-ne furnizarea de curent electric si gaz, apa ,canalizare si salubrizare. Find o societate proaspat aparuta pe piata si relativ mica, nu dispunem de un department de resurse umane sau de suficiente posibilitati financiare incat sa putem beneficia de serviciile unei firme specializate in furnizarea de personal, asa incat am ales sa ne procuram singuri personalul, organizand un concurs de interviuri la sediul firmei, concurs anuntat in prealabil printr-un anunt in Monitorul de Suceava. Desi clientela noastra este formata atat din locuitorii judetului Suceava cat si cei ai judetului Botosani, concurenta este una destul de acerba, produsele noastre concurand cu brand-uri binecunoscute ca Zara, Deichmann, Leonardo sau Marelbo. Ceea ce ne diferentiaza de concurenta este programul extins de functionare al magazinului, intre orele 07-22, consultanta gratuita in privinta tendintelor modei, asocierea produselor la vanzare cu accesorii, amplasarea in magazine a unei sectii de retus. Pentru a stabili mai exact carui sector de piata se adreseaza firma noastra, am apelat la diferite metode. De exemplu, in urma unui studiu de pia efectuat pe un eantion de 10% din numarul total de persoane cu vrste cuprinse ntre 15 i 60 de ani am realizat c produsele pe care le ofera S.C Stylish footwear S.R.L sunt preferate n procent de 70% de tinerii cu vrsta cuprins ntre 15 i 30 de ani, persoanele adulte sunt interesate n proporie de 17% de mrfurile noastre, iar din categoria celor trecui de 45 de ani doar 13% ar dori s cumpere din magazinele noastre.

15

Se observ c c tinerii cu vrst cuprins ntre 15 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 15-30 30-45 45-60 ani ani ani

30 de ani reprezint clientii cu ponderea cea mai mare pentru activitatea firmei .
Barbati Femei

La infiintarea firmei am avut nevoie de urmatoarele organizatii publice:

Registrul

Comertului, pentru obtinerea cazierului fiscal, dovezii rezervarii firmei, dovezii rezervarii emblemei, redactarii actului constitutiv, specimenului de semnatura, Certificatului de Inregistrarea si a Certificatului Constatator si Trezoreria Suceava pentru a face platile necesare infiintarii unei firme .

2.Macromediul (mediul extern)


Cat despre mediul extern in care va functina firma S.C Stylish footwear S.R.L, acesta este compus din mai multi factori: social-culturali (care se refera la comportamentul consumatorilor pe o anumita categorie de piata), tehnologici (care vizeaza amplificarea potentialului economic al societatii), economici (care se concretizeaza intr-un sistem variabil de fenomene economice si modalitati de alocare a resurselor in societate), politici (mijloacele de control menita sa apere interesele indivizilor si societatii in ansamblu), juridici ( sistemul legislative din spatial economico-geografic in care isi desfasoara acvtivitatea intreprindere) si naturali ( cerintele de ordin ecologic pe care intrepinderea trebuie sa le respcte). Examinand statisticile si tipul oamenilor dintr-o societate, trendurile si modificarea structurii populatiei, se pot face anticipari asupra comportamentului consumatorilor de pe o anumita piata, desigur numai in masura in care nevoile, dorintele si preferintele acestora sunt corelate cu caracteristicile demografice ale acestora: varsta, sexul, starea civila, ocupatia si rasa. Mediul socialcultural influenteaza activitatea intreprinderii prin modalitati specifice de corelare a intereselor individuale si sociale, prin modificare stilului de viata toate cu impact direct asupra activitatii

S.C. Stylish Footwear S.R.L Suceava Adresa: Str. Bujorilor nr.9 bloc 103, scara A, ap.4. Contact : 0331/546789 sau stylishf@gmail.com

constiente si a comportamentului consumatorului. De exemplu avansarea intr-un post mai bine platit ii va permite cumparatorului sa achizitioneze produse de incaltaminte calitativ superioare, desi si cu prt mai ridicat, decat pana anterior promovarii sale. Mediul demografic este variabila macromediului care influeneaz ntreprinderea prin intermediul populaiei. Aceasta se afl ntr-o dubl ipostaz: beneficiar (consumator) i creator (surs de munc) al produselor i serviciilor ntreprinderii. De aceea, nivelul, dinamica, structura, repartizarea teritorial i pe medii a populaiei influeneaz activitatea ntreprinderii att pe termen scurt, ct i pe termen mediu. Mediul demografic este studiat pe baza prognozelor demografice. Mediul tehnico-tiinific influeneaz toate domeniile de activitate ale ntreprinderii prin: invenii, inovaii (produse noi, nivelul tehnic al utilajelor, calitatea tehnologiilor) i descoperiri. Mediul tehnico-tiinific influeneaz att activitatea ntreprinderii, ct i celelalte componente ale macromediului. Mediul natural definete cerinele de ordin ecologic pe care ntreprinderea trebuie s le respecte. Ca urmare, ntreprinderea este obligat s foloseasc tehnologii nepoluante, s protejeze mediul ambiant i s combat degradarea lui. Mediul juridic este reprezentat de sistemul legislativ din spaiul economico-geografic n care i desfoar activitatea ntreprinderea, de cadrul legislativ al pieelor externe i de sistemul instituional naional i internaional. Influena mediului juridic se manifest cu pregnan asupra conduitei n afaceri a ntreprinderii prin urmtoarele trei tipuri: legi menite s apere concurena, legi care protejaz cumprtorul i oblig ntreprinderea la etichetare corect (sincer) a produselor i legi care protejaz interesele generale ale societatii. Mediul politic, care poate fi intern i internaional, se manifest prin modul de implicare a statului n economie (politici antitrust, msuri protecioniste, subvenii etc.) i prin concepia de integrare n viaa economic i politic mondial (apartenena la grupuri i comuniti economice i politice). Toate aceste elemente pot s stimuleze sau s frneze activitatea ntreprinderii. In ceea ce priveste riscurile ce pot aparea n orice etap de derulare a afacerii de ordin minor dar i major, le-am anticipat i pentru care vom interveni cu strategii i tehnici de minimizare a acestora in timp util. Astfel n contextul social economic actual ne putem confrunta cu riscuri de ordin

17

legislativ, de ordin financiar, comercial i nu n ultimul rnd criza mondial, cu toate implicaiile sale economice.

III. Obiective (strategii si tehnici aplicate pentru indeplinirea acestora)


Obiective pe termen scurt (< 1 an):
- Extinderea pieei pentru serviciul prestat: - promovare n ziare, pe internet i prin mprirea de pliante; - satisfacerea i atragerea clienilor cu servicii noi; - educarea clientului n privina beneficiilor serviciilor oferite. -Imbuntirea produselor existente: - informarea n permanen a salariailor despre ultimele tendine n marochinarie si incaltaminte - cumprarea ultimelor produse n materie aprute pe pia. -Oferte de produse-cadou: - pentru a atrage clienii vom oferi reduceri de pre; - vom oferi de asemenea i unele servicii gratuite (de exemplu la 2 perechi de pantofi achizitionate, set professional de intretinere)

Obiective pe termen mediu (1-5 ani):


-Ctigarea fidelitii clientului - oferindu-le produse i servicii de cea mai bun calitate prin care clienii s ii castige respectul in sine ; - oferindu-le oferte atractive privind raportul calitate-pre . - msurarea, analiza i mbuntirea satisfaciei clientului pentru produse ; - Profit - s acumulm profit suficient pentru a finana dezvoltarea companiei i s furnizm resursele necesare pentru atingerea celorlalte obiective ale companiei. - prin practicarea unor preuri care s asigure un profit de circa 20% din cifra de afaceri; - analiza trimestrial a volumului vnzrilor pe grupe de servicii. - Supremaia pe pia - s ne dezvoltm prin furnizare n mod continuu de produse, servicii i soluii utile; -Creterea preurilor fr a afecta volumul vnzrilor: - dup ce vom avea deja un portofoliu de clieni vom crete preurile pentru a face fa cheltuielilor existente; - motivarea personalului din cadrul forei de vnzare pentru cointeresarea privind cretere a volumului vnzrilor.

S.C. Stylish Footwear S.R.L Suceava Adresa: Str. Bujorilor nr.9 bloc 103, scara A, ap.4. Contact : 0331/546789 sau stylishf@gmail.com

Obiective pe termen lung (> 5 ani):


- Capacitatea de conducere - s formm lideri la orice nivel, lideri ce vor fi responsabili de obinerea rezultatelor n afaceri i de reprezentarea valorilor noastre. - Deschiderea de noi puncte de lucru - pentru a face fa concurenei n acest domeniu vom deschide noi sedii de lucru n alte sectoare ale municipiului.

IV. Strategia afacerii


Ideea noastr de a ne dezvolta afacerea prin deschiderea unui magazin modern a venit din nevoia consumatorilor pentru produse calitative la preturi accesibile. Afacerea are sanse reale de reuit pentru c se afl ntr-o zon cu vad comercial, Carrefour Center Suceava (estimativ 4000- 5000 de suceveni pe zi), dar si pentru ca atragem si clienti din alte judete, de exemplu Botosani (estimativ 3500), si in mod sigur vom nregistra profit. Viziunea si misiunea firmei este de a obine profi pe seama unor clieni mulumii.Pentru a ne atinge i mplini viziunea am conceput acest plan de afaceri prin care s urmrim s ne dezvoltm astfel nct s sporim vnzrile. Afacerea este viabil pe termen mediu i lung deoarece produsele cerute de consumatori sunt mbunatite n conformitate cu cerinele lor. Un imbold de a ne menine pe pia va fi i dorina consumatorilor de a li se oferi produse de calitate la un pre rezonabil, astfel nct raportul calitate-pre s atrag i s menin clienii. Pe baza cunotinelor dobndite si tipul serviciilor oferite, strategia viitoare a afacerii va fi una de difereniere calitativ fa de oferta concurentei , firma bazandu-se pe rulajul mare de produse , obtinut printr-un adaos comercial mic de cca 25% din valoarea produsului primit din fabrica. Magazinul din incinta Complexului Comercial Carrefour , deja renovat de catre proprietari,va avea o suprafata destul de mare ,cca 150 mp , dotat cu o gama larga de incaltaminte de toate marimile si pentru toate varstele ,expuse pe rafturi special dedicate incaltamintei , costul rafturilor fiiind suportate de catre firma noastra , o suma de aprox 5000 RON, . S.C. Stylish footwear S.R.L i propune s-i dubleze cota de pia deinut, prin deschiderea unui nou magazin. Ca asociati ai acestei firme , noi am decis sa facem multe oferte si reduceri clientilor nostri in special in pragul sarbatorilor . Politica firmei nu este alta decat binecunoscuta zicala Clientul stapanul nostru. Afacerea este viabil pe termen mediu i lung deoarece produsele cerute de consumatori sunt mbunatite n conformitate cu cerinele lor. Un imbold de a ne menine pe pia va fi i dorina consumatorilor de a li se oferi produse de calitate la un pre rezonabil, astfel nct raportul calitate-pre s atrag i s menin clienii.

19

V.

Concluzii

In cadrul economiei actuale de piata, unde toti participantii la jocul economic, fie ei debutanti sau personalitati cu radacini adanc intelenite in universal comertului, sunt presati din toate unghiurile si constransi de extrem de mediatizata criza financiara, obtinerea de profit a devenit un tabuu pe care actorii de pe scena economica prefera sa nu-l mentioneze, cine stie, poate chiar din superstitie. Nivelul ridicat al cheltuielilor cu nevoile de baza ale omului de rand nu ii mai permit acestuia luxul de a visa la satisfacerea altor nevoi decat cele fiziologice. Astfel, comerciantii de ,,mici placeri raman fara obiect de activitate si, in cele din urma isi pierd personalitatea juridical prin faliment sau insolvabilitate. S.C. Stylish footwear S.R.L nu este o firma ce comercializeaza produse alimentare, sau care sa se incadreze in categoria de bunuri necesare pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, este o firma tanara, cu personal tanar si poate nepregatit pentru ,,crunta realitate . Cu dintii inclestati si cu pumnii stransi, ne-am avantat in lumea oamenilor mari sperand ca poate o mica doza de nebunie e tot ce iti trebuie pe drumul spre succes. Necunoscand pasii, dar hotarati sa invatam din mers, reusim inca sa ne multumim clientii si sa ne asiguram noua si angajatilor nostri speranta zilei de maine. Indraznim sa speram chiar la o dezvoltare mai ampla, prin deschiderea de noi puncte comerciale in tot judetul Suceava si diversificarea gamei de produse oferite, prin marirea numarului de modele barbatesti si de copii si prin achizitionarea de marfa din import, cum altfel decat de cea mai buna calitate.

,,Afacerile, mai mult ca orice activitate, reprezint un calcul permanent, un exerciiu de anticipare instictiv. Henry Luce

S.C. Stylish Footwear S.R.L Suceava Adresa: Str. Bujorilor nr.9 bloc 103, scara A, ap.4. Contact : 0331/546789 sau stylishf@gmail.com

Cuprins
I. II. Prezentarea firmei Descrierea afacerii
1 1 2 8 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 18 19 20 22

Contract de societate comerciala cu raspundere limitata Principalele Avantaje si Dezavantaje Conducerea firmei Misiunea firmei Viziunea Caracteristicile produselor Succint analiz financiar a intrrilor i ieirilor (produse, servicii) firmei. Puncte de desfacere Personal Management

III.

Analiza mediului de lucru

1.Micromediul (mediul intern) 2.Macromediul (mediul extern)

III. Obiective (strategii si tehnici aplicate pentru indeplinirea acestora) IV. Strategia afacerii V. Concluzii

Anexa 1 organigrama functionala

21

Anexa 1 organigrama functionala


Asociatii-fondatori

Departament financiar-contabil

Departament resurse umane

Departament comercial

Manager FinanciarPaiu Madalina

Manager R.U - Mardari Liviu

Manager comercial Prodan Teia

Contabil sef

Specialist relatii inter-umane

Sofer

Asistent contabil

Specialist training Aprovizioner punct de lucru Botosani

Gestionar punct de lucru Carrefour Suceava

Gestionar punct de lucru Iullius Mall Suceava

Aprovizioner puncte de lucru Suceava

Gestionar punct de lucru Family Center Botosani