Sunteți pe pagina 1din 24

Bătălia pentru România

REVISTĂ LUNARĂ DE TERAPII ŞI SPIRITUALITATE

ANUL II. NR.7 - FEBRUARIE 2008, 24 PAGINI - PREŢ: 2 LEI

Redescoperiţi
Prietenia Toţi
suntem
Unul!
Când se sfârşeşte
Apocalipsa?

Rolul cristalelor
în sănătate

Consultaţi îndrumarul
astro-alimentar
EDITORIAL

Bătălia pentru România


multe rase şi civilizaţii s-au născut aici şi apoi au
Contele Incappucciato plecat către stele, există azi evidenţe ale acestor
adevăruri. Se spune că Pământul este una dintre cele
Anul 2008 va aduce pentru oameni o serie de mai frumoase planete din această zonă a galaxiei,
schimbări majore, atât în privinţa mentalităţii, cât şi dăruită de Creator cu absolut toate condiţiile pentru
în ceea ce priveşte energiile electromagnetice care vin o viaţă frumoasă. Aşa şi este şi din acest punct de
din spaţiu pe Pământ, modificînd aproape toţi vedere trebuie spus că acum planeta noastră a
parametrii vieţii noastre. devenit punctul şi miza de confruntare pentru mai
Cândva, demult, pe teritoriul actualei Românii a multe civilizaţii din sudul Căii Lactee. Comunicări
existat cea mai veche Şcoală a Misterelor Spirituale, şi mesaje clare, transmise prin channeling
care îşi baza învăţăturile pe Misterele Ancestrale lăsate pământenilor de către civilizaţii umanoide, confirmă
moştenire de către fiinţe venite din alte lumi, aflate la că multe dintre aceste rase s-au născut pe Terra şi
sute şi mii de ani lumină depărtare de planeta noastră. apoi au pornit către stele, formînd în urmă cu sute de
Din această Şcoală a Misterelor s-au desprins ulterior mii de ani alte lumi în spaţiu. Vorbim evident de
celelalte, răspândite pe toate continentele, astfel încât se lumi apărute pe Terra cu mult înaintea Lemuriei, de
formase o întreagă reţea a Maeştrilor Spirituali care exemplu.
ajutau civilizaţiile din care ei făceau parte. Cei din Sirius, din Lyra, ori din Arcturus, afirmă
că sunt pământeni care acum vor să se întoarcă şi să
aibă grijă de Pământ, protejînd omenirea de
Pământul – Mama civilizaţiilor cosmice revendicările altei rase născute cândva aici şi anume Fraţii din Confederaţia Galactică ajută omenirea să se
Chiar dacă din toate legendele ancestrale ale omenirii reptilienii. Aceştia au părăsit în urmă cu câteva milioane trezească, pentru a nu mai trăi sub influenţa celor
de abia transpare unul dintre adevăruri şi anume că de ani planeta şi au trecut în alte spaţii şi alte întunecaţi.
lumi. De aceea actuala confruntare din
spaţiu, între reptilieni – care au apucat pe România – ţinta întunecaţilor
calea negativă a întunericului şi celelalte O serie de evenimente secrete, ţinute până mai ieri
civilizaţii se învârte în jurul ideii de sub o tăcere insidioasă şi suspectă în acelaşi timp, au
moştenire a Pământului. De altfel, vizat spaţiul nostru carpatic. În aceste evenimente sunt
confruntarea se duce şi aici, pe planetă, în implicate reţeaua Illuminaţilor, prin masonerie şi grupul
interiorul civilizaţiei umane, în posturi de Bilderberg, armata americană prin C.I.A., precum şi
conducere, în afaceri, politică şi finanţe. Se serviciile secrete americane şi ruseşti, la care se adaugă
caută cu disperare de către cei răi Matricea participarea altor servicii secrete străine din Asia Mică şi
de Configurare, care este un aparat ce din România. Pentru ce toate acestea şi de ce atâta
conţine în el tehnica de creare şi distrugere tevatură ţinută în secret?
a unei întregi planete, cum e a noastră. Se caută Matricea de Configurare, aflată în Templul
Matricea include în ea toate codurile din Carpaţi, depozitată acolo în vremuri imemoriale de
genetice existente la toate vieţuitoarele de către lyrani şi pleiadeni. Încercarea de a o găsi şi de a fi
pe Pământ. folosită de către întunecaţi vizează o sincronizare de
evenimente care se vor petrece peste nu mult timp, la
Lupta pentru Putere scara anilor. Această Matrice se află în rezonanţă
Prin tot ceea ce se întâmplă la ora vibraţională cu Shambala – Agartha, cu Sfinxul şi Marea
actuală în lumea în care trăim vedem că Piramidă din Egipt şi cu toate celelalte piramide
există un sens ascuns. S-a inventat sistemul existente pe planetă, pe alte continente. De asemenea,
financiar bancar, pentru subjugarea şi Matricea va intra într-o primă fază de declanşare a unor
îndatorarea oamenilor. S-a pus la punct energii misterioase, din propriul dispozitiv, în momentul
prin intermediul televiziunii şi al ziarelor în care sistemul solar şi implicit Terra vor intra cu totul
tehnica de manipulare mentală. S-a stabilit în Centura Fotonică, energia acesteia alimentînd din nou
un plafon de salarizare oriunde în lume, în Matricea de Configurare. Odată începută emisia
aşa fel încât oamenii să muncească doar misterioasei energii, reptilienii aflaţi în corpuri umane şi
pentru a-şi acoperi taxele şi obligaţiile acoliţii lor din toate grupurile şi organizaţiile din lume
către stat, fără a mai putea să aibă timp care manevrează civilizaţia, vor fi pur şi simplu loviţi de
pentru evoluţia spirituală. Toate produsele energia Centurii şi a Matricei, iar oamenii îi vor vedea
fabricate sunt scumpe, alimentele sunt cu ochii fizici aşa cum vedem pe vecinul de vizavi.
acum amestecate cu E-uri ca să afecteze Sunt cunoscute intenţiile întunecaţilor de a pune
sănătatea, care depinde în prezent de mâna pe Matrice. Ei nu ar putea realiza acest murdar
industria de medicamente. Învăţământul – deziderat, dacă nu ar distruge energia specifică neamului
Cunoaşterea de fapt – acum este din ce în nostru prin introducerea a tot felul de idei şi stiluri de
ce mai mult privat, aşa că dacă nu ai bani, viaţă. Trebuie să ştiţi că energia specifică poporului
copiii tăi nu vor şti prea multe şi vor deveni român este una de apărare şi de aceea dacă întunecaţii ar
sclavii sistemului. distruge această energie aflată în sufletele voastre,
Cei care manevrează la scară planetară atunci ar putea avea drum liber către Matrice. Nu
acest vast mecanism ştiu că energiile degeaba a fost creat acest popor al nostru de către
fiecărei naţiuni, în plan mental, le pot da ancestrali, noi românii avîndu-ne rădăcina în cei din
multă bătaie de cap dacă se află adevărul Lyra-Vega şi Pleiade. Iar geto-dacii şi strămoşii acestora
despre ei, deoarece energia mentală a unui reprezintă doar o verigă evolutivă din lanţul de
om liber poartă o încărcătură spiritualizată, moştenitori ancestrali, care înainte de a pleca spre Vega,
care îi poate afecta pe cei întunecaţi, au lăsat aici Matricea.
diminuîndu-le puterea de influenţă. Aşa că Iar eu vă întreb acum pe voi, pe rudele şi pe
au tot interesul să îi ţină pe oameni între prietenii voştri, pe toţi cei cunoscuţi vouă: aveţi de
anumite limite. Pe de altă parte, la ora gând să apăraţi Matricea sau să o daţi pe mâna celor
actuală Maeştrii Spirituali ai omenirii şi răi?

Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008 PAGINA 2 COSMOS


LEGI SPIRITUALE

Ak asha - B i b l i o te c a U n i v e r s u l u i
Virgil Marcu Au existat războaie galactice pentru a obţine
Această mare bibliotecă a universului- Akasha, este supremaţia acestor dosare, fie pentru a le distruge, fie
un spaţiu sacru şi divin unde se află absolut toate pentru a le stabili un nou cod şi sistem de codare, care ar
înregistrările legate de timp, spaţiu, locuri, evenimente fi permis aşa-zişilor învingători să manipuleze
şi entităţi. informaţiile. Se pare că există însă un suflet care se
În acest spaţiu interdimensional există informaţii numeşte Ashtar Sheran ce are în grijă acest sector atât de
complete, exacte şi demne de luat în considerare despre vital şi de râvnit de mulţi ,,binevoitori”, care acţionează
tot ceea ce s-a întâmplat şi se întâmplă în tot universul. pentru protejarea acestor dosare. Este o mare
Biblioteca Akasha este compusă din dosare ale fiecărui responsabilitate pentru acest suflet în păstrarea intactă a
suflet, iar amprenta fiecărei vieţi formează o filă aparte înregistrărilor. Sunt acum pe planetă oameni- maeştri
din dosarele akashe. Ce înseamnă amprentă a vieţii? Un încarnaţi care au această posibilitate de a intra în această
film al întregii vieţi, dacă vreţi, care nu omite absolut zonă de maximă protecţie şi discreţie şi care au nevoie
nici un aspect şi clipă trăită de entitate pe parcursul unui pentru binele tuturor de acest gen de informaţie. Cel care
anumit număr de ani. Toate informaţiile sunt înregistrate are acces îşi poate afla filmul vieţilor anterioare fie
automat sub formă de gând, vorbă şi faptă din punct de pentru el, fie pentru ceilalţi, într-un scop nobil şi total
vedere energetic. Şi asta deoarece Akhasa are un suport lipsit de egoism. Aici se pătrunde cu multă dragoste,
energetic şi magnetic care este impresionat de tot ce iubire, acceptare şi simţ al responsabilităţii.
entitatea trăieşte sub forma vieţii. Acţiunile noastre sunt Doar printr-o atitudine de înaltă elevare spirituală poţi
înregistrate ca fapte în sine alături de emoţiile şi accesa Akasha, altfel nu se poate. Prin disciplină
sentimentele trăite conform acţiunii. spirituală se ajunge ca în timp (încarnări) să poţi
În înregistrări găsim şi rezultatele acţiunilor entităţii, beneficia de acest suport energetic şi informaţional atât
dar şi sentimentele tuturor oamenilor ale căror vieţi au de vast. Sperăm ca într-o zi să putem accesa cu toţii
fost afectate de aceasta. De asemenea aici putem găsi acest loc interdimensional pentru a extrage esenţa
informaţii referitoare la formarea planetei Pământ, la tuturor lecţiilor din încarnările precedente şi cea actuală.
războaiele galactice care au avut loc, la imperiile ce s-au Ca suflete, după moartea corpului fizic, avem acces în
succedat la suprafaţa planetei. Demn de notificat aici prezenţa îngerului veghetor şi al celor ce veghează acest
este următorul lucru: amprentele vieţii nu pot fi accesate spaţiu sacru, la toate informaţiile ce ni se cuvin prin
cu uşurinţă pentru a fi examinate şi pentru a satisface drept divin. Doar aşa, putem lua în considerare noua
curiozitatea unei persoane atâta timp cât aceasta nu are viaţă de pe pământ- noua încarnare. Se face un cumul al
o evoluţie spirituală înaltă şi interesată în a-şi ajuta lecţiilor învăţate de sufletul cumulativ, iar ceea ce a
asta se află aici entităţi protectoare ale acestui sector
semenii. Tot ceea ce se face trebuie să aibă un scop nobil rămas nefructificat şi neînvăţat, se ia în calcul pentru
akash- păstrători ai dosarelor, care sunt puşi în alertă în
şi înalt, iar modestia şi moralitatea trebuie să primeze în viitoarea încarnare.
momentul în care un intrus ar vrea să pătrundă. Acesta
momentul în care se doreşte a studia dosarul unei Există un consiliu de înţelepţi care au în grijă
este recunoscut printr-un cod energetic. Astfel sistemul
entităţi. biblioteca Akasha, în punerea în ordine a tuturor
de apărare este practic infailibil, imposibil de pătruns şi
Mulţi neaveniţi şi orbi din punct de vedere spiritual informaţiilor ce parvin din diferitele sectoare ale Marii
nici un suflet nu poate face o modificare în amprenta de

Prietenia ş i r o l u l e i î n v i a ţ a n o a s t ră
ar dori să poată folosi informaţii ale acestei biblioteci în Creaţii. Avem ce învăţa din tot ceea ce se întâmplă în
viaţă proprie sau a altcuiva.
scopuri egoiste şi de ce nu chiar distructive. Dar pentru viaţa noastră- ce semănăm aceea vom culege!

Cecilia David când m-am schimbat. Prezenţe tăcute şi de nădejde, din grup să înţeleagă profund ce este prietenia. La nici o
răbdători şi plini de compasiune, m-au susţinut şi m-au generaţie distanţă unii de alţii, valoarea prieteniei nu era
Despre prietenie, dragoste, război şi Iisus s-au scris înţeles cu dragoste sinceră şi acceptare necondiţionată. pe înţelesul nimănui. În timp ce eu trăisem prietenia, ei
miliarde de lucrări. Eu încerc să aduc în discuţie acest Prietenia ar trebui să fie o curgere lină a două vieţi, nu simulaseră acest sentiment şi era foarte greu de înţeles,
subiect, pentru a-l reanima. Pentru că prietenia la fel ca bătălia a două personalităţi, nu agresivitatea lui ,,eu sunt dară-mi-te de pus în practică.
orice sentiment frumos e pe cale de-a pieri. cel mai mare, cel mai tare, cel mai bun”, ci necesitatea Prietenia, mai mult ca orice, foloseşte în manifestare
Trăim într-o lume înebunită de stres şi lipsa valorilor de-a avea pe cineva drag cu care să poţi vorbi orice, faţă vibraţia iubirii necondiţionate şi a acceptării. Este de
autentice. O lume care îşi modifică aceste valori pe zi ce de care să nu te explici tot timpul şi care să te accepte fapt manifestarea lui Dumnezeu în viaţa noastră!
trece. Eu personal am avut prieteni adevăraţi de-a lungul aşa cum eşti în totalitatea ta, cu bune şi cu rele. Am Să nu uitaţi să fiţi tot timpul prieteni!
vieţii. Toţi prietenii mei au avut şi au suflete mari. Fie că prieteni de-o viaţă, cu care mă văd rar, dar
au fost oameni importanţi sau oameni simpli, valoarea când ne întâlnim totul decurge ca-n prima zi
lor sufletească a fost la cote maxime. Prietenia de cele şi reiau relaţia de unde am lăsat-o, fără să ne
mai multe ori este şi nevoia de-a suporta durităţile vieţii explicăm şi scuzăm de ce s-a întâmplat cât
în comun, pe lângă afinitatea sufletească şi multe timp am fost ,,plecaţi” din relaţie. Cu aceşti
asemănări. oameni am împărţit casa, masa, patul, banii,
Pentru că nu am avut rude lângă mine, mi-am făcut ultima bucată de pâine - bucurii şi tristeţi.
prieteni buni oriunde m-a purtat viaţa... Dar în viaţă ai Am fost sincer dezinteresaţi şi de cele mai
şansa să întâlneşti oameni care se impun, oameni care se multe ori ocrotitori şi interesaţi de tot ce ne
supun şi oameni care îşi tratează semenii egal. scotea viaţa în cale.
Prieteniile mele au mers pe egalitate şi libertate de Pot spune cu mâna pe inimă acum, când
acţiune. Prietenul meu nu a fost o fiinţă posedată de mă uit înapoi, că prietenia pentru mine a fost
mine- al meu şi numai al meu. Îmi plac enorm oamenii un element special şi crucial. Fără ajutorul şi
deştepţi, dar cu mult suflet. Fiindcă nu m-au impresionat bunăvoinţa prietenilor viaţa mea ar fi fost
niciodată titlurile şi diplomele, mi-am ales prietenii în infernală. Şi ce temă credeţi că am avut de
funcţie de necesităţile sufleteşti. Şi am avut în viaţa mea dezbătut odată în grup? Prietenia! Am fost
prieteni neşcoliţi, oameni de mare ajutor şi caracter, de mirată de o astfel de propunere şi am crezut
la care am învăţat multe lucruri. Acei oameni au fost că este un lucru uşor. Am constatat că nu era
alături de mine tot timpul şi m-au acceptat chiar şi atunci nici simplu, nici de înţeles pentru oamenii

COSMOS PAGINA 3 Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008


VIAŢA PE TERRA

Mama Geea
Marele Soare Central. Demn de menţionat impact va avea el asupra vieţii în general aici pe pământ.
este faptul că inima planetei este în Cert este că ceva se întâmplă cu sau fără voia noastră.
permanentă legătură cu inimile tuturor Ne simţim neputincioşi, însă ar trebui să vedem ce
planetelor sistemului solar şi ca atare toate putem face pentru vindecarea noastră şi a planetei.
primesc energie de la acest soare central. Nu suntem atât de neajutoraţi pe cât ne place să
Zilnic ne îndreptăm privirea spre cer la credem, puterea şi forţa divină care zac în noi aşteaptă să
Dumnezeu şi uităm că paşii noştri calcă fie puse la treabă pentru binele nostru cel mai înalt. Ne
corpul Geei. Este necesar ca noi să ne place tuturor să trăim în confort şi plăcere, dar v-aţi
reconsiderăm poziţia faţă de fiinţa acesteia, gândit cât costă toate acestea? Se face apel la salvarea
respectînd viaţa aşa cum este ea creată de Cel pădurilor, apelor care sunt poluate, salvarea animalelor
de Sus pe această planetă. Legile Tatălui fie ele ierbivore sau carnivore, se alocă fonduri uriaşe şi
Ceresc acţionează pretutindeni în Univers, cu toate acestea nu se întâmplă mai nimic, ca şi când
deci şi aici pe Geea. Maica Pământ a cerut efortul nostru ar fi în zadar. Mai marii zilelor noastre au
ajutor Creatorului pentru a scăpa de la început să cumpere teren pe Lună în cazul în care
dezastrul creat de omul ignorant şi dornic de Pământul va fi distrus de nesăbuinţa şi lăcomia lor, însă
îmbogăţire cu orice preţ, care îşi distruge cu ceilalţi oameni ai planetei ce se va întâmpla? Şansa
propriul habitat. Nu este uşor pentru Pământ noastră dragi prieteni este chiar fiinţa divină ce se
să suporte milioane de ani nebunia şi lipsa de ascunde sub învelişul de carne al corpului fizic. Aici
responsabilitate a unor fiinţe atât de mici, dar Dumnezeu stă şi aşteaptă marea întâlnire dintre cel creat
numeroase şi care chiar îşi iau în serios rolul şi Creator.
de ,,stăpâni” ai planetei. Forţa noastră este IUBIREA, doar aşa ne putem
Dacă aţi putea vedea câte fiinţe de lumină vindeca pentru ca magia zilelor de demult să îşi facă
din alte sisteme solare şi universuri sunt apariţia şi să aducă tămăduire planetei. Acum este
alături de noi, câte aparate de zbor (o.z.n.) momentul de Graţie şi Frumuseţe pentru toţi, de a ne
sunt în apropierea Geei v-aţi minuna, căci la scutura de limitele umane şi a îmbrăca haina Divină
acest apel au răspuns prompt şi cu Iubire pentru a redeveni îngeri umani- divini. Nimeni nu poate
Infinită toţi. Chiar credeţi că suntem atât de face asta în locul nostru, nici chiar Dumnezeu. Geea este
importanţi? Acum planeta face parte din una dintre cele mai frumoase planete ale sistemului solar
Confederaţia Galactică şi primeşte din partea acesteia şi nu numai, de noi depinde ca ea să devină o planetă a
Virgil Marcu suportul necesar în procesul de tranziţie din acceptării, toleranţei, compasiunii şi iubirii. Fraţii noştri
dimensiunea a treia în dimensiunea a cincea. lemurieni, atlanţi şi cei din Shambala ne aşteaptă să
Dragi prieteni nu ştiu câţi dintre voi se gândesc şi Tot ceea ce se întâmplă la momentul actual, are atingem un nivel de conştiinţă înalt şi o vibraţie a iubirii
mulţumesc acestei Fiinţe zilnic pentru şansa şi legătură cu însuşi procesul de tranziţie şi, chiar dacă este pe măsura celui ce ne-a creat. Reuşim astfel să ne
oportunitatea de a evolua şi a vă bucura de condiţiile neplăcut pentru noi, el este necesar. Vindecarea integrăm în Marea Familie a Universului ca fiinţe demne
oferite de aceasta. Pământul este o fiinţă de gradul 7 care planetară este un proces amplu care cere timp, răbdare şi şi responsabile.
are la interior un mare cristal ce asigură viaţa planetei şi multă credinţă. Nimeni nu ştie cum va arăta Terra peste Puterea este în voi prieteni! Nu mai daţi altora puterea
cea a tuturor vieţuitoarelor. câţiva ani când fenomenul de trecere prin centura voastră, astfel manipularea va lua sfârşit. LUMINA ŞI

De la hipnoză la supraconştienţă
Acest cristal este inima Terrei şi este conectat la fotonică se va apropia de sistemul nostru solar şi ce IUBIREA SUNT CU NOI!

Mahatma intră în acest proces determinînd calitatea explicaţia e simplă. Calea întunecată nu frică. Un adevărat Maestru transmite
dezvoltării. În cazul în care asimilarea are scrupule, acestea presupunînd prin toată Cunoaşterea dobândită, etapizat şi
Spuneam în numărul trecut al revistei că cunoaşterii se realizează doar prin mental ele însele existenţa în conştiinţă a ceea ce cu multă compasiune, iar aceasta este
realitatea fizică şi cea spirituală pot fi şi creier, deci fără aportul sufletului şi al numim morală, ori un om rău sau atitudinea morală adevărată care
cunoscute şi altfel decât prin starea de inimii, rezultă o dezvoltare lipsită de întunecat nu are moralitate. Nu-i pasă ce deschide şi modifică mult conştiinţa
veghe conştientă. Aceasta este limitată beneficitate. se întâmplă, el face orice pentru a-şi pentru accesul la Adevărurile Superioare.
datorită celor cinci simţuri fizice care Astfel, de exemplu în cazul hipnozei, atinge rezultatul, chiar dacă ar muri Între un fals maestru şi un Maestru
culeg informaţii din mediul înconjurător. dacă este folosită doar cu intenţia de a oameni pentru asta. adevărat există o diferenţă majoră şi
Mai există şi celelalte cinci simţuri afla anumite informaţii pentru un scop Moralitatea – Cheia evoluţiei importantă. În timp ce falsul maestru îşi
subtile, care aparţin câte unui corp al egoist sau un interes meschin, avem de-a creatoare ţine elevii într-o stare de semihipnoză,
aurei, prin intermediul cărora putem face cu parcurgerea căii întunecate a Atunci când vrem să obţinem blocîndu-le accesul către Adevărul deplin
cunoaşte mult mai multe. cunoaşterii. Consecinţa este că se cunoaşterea spirituală, trebuie să ne şi făcîndu-i să-l creadă foarte important şi
Ştiinţa modernă se află de abia la dezvoltă un mental avid de putere, dornic întrebăm mai întâi la ce ne foloseşte. merituos, adevăratul Maestru permite
începutul descifrării secretelor corpului de a controla pe ceilalţi, de a-i domina cu Dacă nu o punem în slujba semenilor elevilor săi orice întrebare, astfel lăsîndu-
uman, cu predilecţie a misterelor orice preţ prin tot felul de tertipuri şi noştri, o astfel de cunoaştere se întoarce le liber accesul către Adevărata
creierului, această fabuloasă maşinărie măşti comportamentale. Un astfel de om automat împotriva oamenilor, căci Cunoaştere, care presupune să-ţi pui
vie. I se atribuie în mod eronat creierului dîndu-se chipurile smerit, se poartă în oricine acţionează astfel în mod egoist şi mereu întrebări şi să cauţi răspunsurile la
mare inteligenţa, deoarece el nu face realitate ca un adevărat om fără scrupule. separatist, determină o acţiune contra ele. În acest mod mentalul şi conştiinţa se
altceva decât să execute. Adevărata Asta e calea întunecată a cunoaşterii, în celor din jurul său. Există la ora actuală dezvoltă prin acumulare de informaţie,
inteligenţă o are un singur organ din corp schimb pe calea luminoasă există mulţi aşa zişi maeştri spirituali şi în lume determinînd deschiderea centrilor superi-
şi anume inima. Pare bizar că, de scrupule şi sentimente, astfel că omul şi la noi în ţară care, acumulînd suficientă ori din creier şi din inimă.
exemplu, cu cât iubeşti mai mult şi ai mai poate cunoaşte tot prin hipnoză, de cunoaştere, au nevoie de a fi recunoscuţi Lipsa de iubire îl poate înălţa pe om
multă empatie, cu atât capacităţile exemplu, multe lucruri folositoare. Însă pentru asta. De aceea atrag în jurul lor către culmile cunoaşterii – prin Lumina
spirituale proprii cresc? mai există şi calea supraconştienţei, ca prozeliţi cărora le împărtăşesc din această Mentală, dar fără nici o moralitate şi
Cunoaşterea are două căi stare modificată de conştiinţă, cu ajutorul cunoaştere, însă la modul trunchiat. predispus la autodistrugere, pentru că e
Prin tot ceea ce facem, citim, scriem şi căreia se pot cunoaşte cauzele lucrurilor Ceea ce este cel mai important din separat fără a se uni cu Tatăl, iar iubirea
vorbim realizăm un vast proces de şi realitatea spirituală. Se spune că pe cunoaşterea dobândită păstrează doar manifestată îl poate înălţa pe om pe
comunicare interumană. Toate acestea au calea întunecată e mai uşor să cunoşti şi pentru ei înşişi, deoarece se tem că elevii aceleaşi culmi ale Cunoaşterii, devenind
rolul de a dezvolta funcţiile cerebrale. să obţii anumite puteri spirituale, decât lor vor ajunge să ştie ce ştiu şi ei şi îi vor prin moralitate un co-creator împreună cu
Dacă acestea se dezvoltă, atunci şi inima pe calea luminoasă. Este adevărat şi egala. Această atitudine vine doar din Tatăl cu care se uneşte.

Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008 PAGINA 4 COSMOS


CĂLĂTORIILE ŞTIINŢEI

2009, O.Z.N.-urile şi Apocalipsa


Radu Ran să le vorbească părinţilor despre multe lucruri aflate în
univers. Nadejda declară: ”Putea să vorbească despre Ce ştie Boris
Continuăm relatarea despre uimitorul Copil de Cristal sistemul solar, numind fiecare planetă cu numele corect, Întrebat într-una din zile dacă nu-i este frică de faptul
care are acces la Akasha – Cartea Vieţii. Informaţiile pe chiar şi sateliţii îi cunoştea după nume. Se lăuda cu că viaţa sa ar putea sfârşi într-o catastrofă anume, Boris
care le accesează Boris conţin date foarte importante nume şi numere de galaxii (în astronomie galaxiile sunt a răspuns: ”Nu. Nu-mi e frică. Deja am trecut printr-o
pentru viitorul planetei noastre, mai ales acum când clasificate după indicii M şi NGC). La început mi s-a catastrofă pe Marte. Acolo încă mai trăiesc oameni ca
Centura Fotonică a intrat într-o porţiune a sistemului părut înfricoşător acest lucru, credeam că băiatul meu îşi noi. Dar după războiul nuclear, totul a fost ars. Unii
nostru solar. ieşise din minţi, dar atunci am verificat toate aceste dintre ei au reuşit să supravieţuiască”. Cu o altă ocazie,
Aşa cum l-au investigat psihologii şi specialiştii în nume şi numere să văd dacă ele există. Am luat câteva băieţelul a mai fost întrebat aşa: “Ce ştii tu despre
parapsihologie, acest copil de numai câţiva ani reuşeşte cărţi de astronomie şi am fost foarte şocată să constat că dimensiunile multiple? Ştii că se poate zbura, nu în linie
să spargă toate tiparele cunoscute până acum în Boris ştia foarte multe despre această ştiinţă”. dreaptă, dar făcînd manevre prin spaţiul multi-
cazuistica paranormalului. Părinţii săi, deşi s-au obişnuit dimensional?”. Răspunsul oferit de băiat i-a uimit pe
cu capacităţile lui miraculoase, încă trăiesc sub impresia Citind viitorul şi amintindu-şi trecutul interlocutori, căci Boris s-a ridicat în acel moment, s-a
unor lucruri fantastice. După ce au început să se petreacă toate aceste lucruri dus la o tablă şi a început să deseneze o navă cu creta în
neobişnuite, în oraşul în care trăieşte Boris s-a răspândit timp ce vorbea: “Am plecat şi am aterizat apoi pe
Un spirit portocaliu zvonul despre băieţelul astronom şi astfel micul marţian Pământ aproape instantaneu! E compusă din 6 straturi”,
În vara anului 2005 cercetătorii ruşi de la Institutul a devenit celebritatea localităţii. El dorea totuşi să spune el. “Stratul exterior - 25 % - e făcut din metal dur,
de Magnetism şi Unde Radio al Pământului, din cadrul împărtăşească oamenilor ceea ce ştia despre civilizaţiile al doilea strat de 30 % e făcut din ceva asemănător cu
Academiei Ruse de Ştiinţe, au fost înştiinţaţi de cazul lui extraterestre, despre rasele umane din străvechime şi cauciucul, al treilea de 30 % e făcut din metal. Un ultim
Boris. La solicitarea parapsihologilor şi a medicilor (se mai ales să îi avertizeze în legătură cu viitorul omenirii strat de 4 % e compus dintr-un material special
pare că în Rusia medicii sunt mult mai deschişi către şi al planetei. magnetic. Dacă încărcăm acest strat magnetic cu
parapsihologie decât cei din România) Boris a fost Boris obişnuia să-i anunţe pe unii despre bolile şi energie, aceste maşini vor putea zbura oriunde în
investigat cu aparatură specială de vizualizat aura necazurile care urmau să li se întâmple, ceea ce într-un univers”.
umană. Fotografiile realizate şi analizele rezultate din fel i-a adus o reputaţie cam neplăcută. Însă tocmai
spectogramă au pus în evidenţă faptul că micul marţian din cauza acestui factor Nadejda a observat un
terestru are aura neobişnuit de puternică, în sensul că e lucru esenţial şi anume că micuţul se simţea rău
foarte activă şi are culoarea orange. Profesorul Vladislav înaintea oricărui fel de dezastru. ”Când s-a
Lugovenko a declarat că ”...are un intelect puternic”. scufundat submarinul Kursk îl durea totul... A
De asemenea profesorul rus a mai menţionat că suferit şi în timpul crizei din Beslan” afirmă ea.
există o teorie conform căreia creierul uman are două Deşi resimte intens schimbările geoclimatice,
tipuri de memorie – una de lucru şi alta de distanţă, dezastrele şi evenimentele nefaste, Boris este
consecinţa fiind aceea că, aşa cum informează optimist vizavi de viitorul Rusiei. El spune că
Lugovenko, doar câteva fiinţe de pe planetă pot avea o situaţia din această ţară se va îmbunătăţi gradat,
asemenea capacitate de a se conecta total la câmpul iar în privinţa Pământului, afirmă că planeta va
spaţial informaţional al universului, pentru a extrage avea de trecut prin doi ani foarte periculoşi, 2009
informaţiile direct de acolo. În opinia profesorului Boris şi 2013, când se vor produce mari catastrofe
e conectat la acest câmp. legate de apă. Cel puţin în anul următor celui în
care deja ne aflăm, deci în 2009, se va produce o
Ce spune mama lui Boris mare catastrofă care va afecta un întreg continent.
Chiar dacă este confruntată cu o realitate pe care Boris nu menţionează despre care continent este
trebuie să o trăiască zi de zi, Nadejda – mama micului vorba, dar ar fi bine să-l credem căci am văzut cu
marţian a ţinut o atentă şi discretă evidenţă a faptelor toţii ce pagube a produs acel cutremur din data de
copilului său. Astfel ea afirmă că Boris nu se 25 decembrie 2004 din Sumatra. Iar următorul
îmbolnăvea deloc, plângea extrem de rar, iar la vârsta de eveniment catastrofal din 2013 va fi şi mai
8 luni deja vorbea în fraze compuse. Ori ştim că marea devastator. Este posibil – părerea mea – să se
majoritate a copiilor încep să articuleze de abia pe la 1 producă un gigantic tsunami care să inunde o
an şi jumătate. Înainte de împlinirea a 3 ani, el a început întreagă coastă continentală.

Ne aflăm în ultimii ani ai Apocalipsei?


Cornel Nicula geto-dacii noştri. Cu toate acestea, mayaşii dispuneau de spirituale pe care le aveau cândva, la începutul acestui
22 de calendare, care aveau legătură cu cele 22 de ciclu cosmic şi în acest fel, conform trezirii spirituale, să
Omenirea se află în pragul unui mare eveniment Arcane Majore, iar cu ajutorul acestor calendare ei înceapă să fie modelată mental şi sufleteşte, cu idei şi
cosmic. Atât de mult s-a scris şi s-a comentat pe acopereau toate ciclurile spaţio-temporale prezente la dorinţe, cea de-a 6-a lume, în care să prevaleze iubirea
marginea acestui sfârşit de Ciclu Cosmic şi atâtea nivelul sistemului solar şi al universului. Erau specialişti necondiţionată, frăţia între toţi oamenii şi eliminarea
scenarii au fost împinse pe piaţa mondială de literatură în astrofizică. oricărui rău dintre noi. De aceea este foarte importantă
şi film, încât oamenii au început să-şi pună întrebări: a Astfel, prin intermediul unuia dintre calendare, atât pregătirea individuală, cât şi cea colectivă.
fost Apocalipsa? S-a amânat sau nu mai are loc? Cum mayaşii au indicat foarte clar sfârşitul celei de-a 5-a Cum vom ştii că suntem la final? Iată cum: rezonanţa
arată Apocalipsa de fapt? Adevărul despre această lumi, care a avut loc în 1987. Să ne amintim că acest Terrei, care de mii de ani era 7,83 cicli pe secundă, acum
realitate îl citiţi în cele ce urmează... ciclu s-a încheiat cu catastrofa de la Cernobâl. Cea de-a a ajuns la 12. Apoi, cu cât ne apropiem de 2012, cu atât
Calendarul Maya oferă pentru cercetătorii din 6-a lume, după calculele şi profeţiile mayaşilor, va schimbările în fiecare om sunt din ce în ce mai
întreaga lume toate datele necesare calculării sfârşitului începe în 2012, deci sunt 25 de ani care sunt consideraţi accelerate: se termină relaţii prieteneşti, domiciliul şi
actualei civilizaţii şi începutul alteia. Desigur, au fost a fi trăiţi între două lumi, intervalul fiind interpretat ca serviciul se schimbă brusc şi radical, mari modificări în
unii care din dorinţa de a speria opinia publică, au Apocalipsă. Deci ne aflăm acum între două lumi, într-o atitudinea şi gândirea proprie şi încă altele. Iar toate
răstălmăcit după cum le-a fost cheful, la modul zonă spaţio-temporală în care deocamdată nu s-a ”scris” acestea se fac pe baza a doi factori – Iubire şi Frică. Cei
spectaculos, pentru a câştiga cât mai mulţi bani de pe nimic în privinţa destinului viitoarei omenirii. care trec prin toate evenimentele de schimbare descrise
urma naivilor. Însă mayaşii – urmaşii unor geto-daci cu iubire, vor reuşi să ajungă în a 6-a lume, însă cei care
care au migrat spre America, au încifrat cu sfinţenie Ce va fi după 2012? parcurg cu frică toate schimbările nu vor fi incluşi în
datele despre finalul acestei epoci. Trebuie să spunem clar şi concret că a 6-a lume este următoarea omenire.
încă nescrisă, exact ca şi când aţi avea un caiet în faţă şi Singura soluţie pentru ieşirea din Apocalipsă şi
Păstrătorii Ştiinţei Ancestrale aşteptaţi să scrieţi un scenariu de film. Aceasta este ajungerea în a 6-a lume este Iubirea şi Intuiţia.
Aşa cum au trăit ei, conform cu descoperirile explicaţia pentru răspunsul dat de acei mediumi care au
arheologice ale ultimelor decenii, s-ar putea crede că fost puşi să vadă ce ar putea fi dincolo de 2012 şi care Lăsaţi intelectul, urmaţi-vă inima, mai este timp, deşi
mayaşii erau doar un popor de agricultori care nu răspuns se referea la faptul că nu era nimic. Oamenii au puţin! Apocalipsa se va termina în 4 ani...
cunoşteau prea multe, la fel cum erau consideraţi şi în acest prezent marea şansă de a-şi retrezi puterile

COSMOS PAGINA 5 Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008


SECRETELE VIEŢII

Proprietăţile spirituale ale cristalelor


această etapă folosiţi cristale albastre şi indigo, lapis
Contele Incappucciato Activarea Chakrelor Cosmice lazuli, ametist, fluorit sau oricare din respectiva gamă
cromatică. Deci timp de 99 de zile emiteţi în fiecare
Natura a creat multe forme prin care omul se poate La ora actuală în structura energetică a omului se seară prin propriul suflet către Divinitate, pentru a
ajuta pe el însuşi, atunci când starea de sănătate se petrec mari schimbări. Se formează un nou sistem de realiza conexiunea Sufletului vostru Cosmic cu Tatăl
alterează. Pe lângă plante, cristalele au un rol important, chakre şi asta se întâmplă cu rapiditate, dovadă sunt Ceresc.
deoarece reprezintă adevărate acumulatoare de energie stările ciudate şi ample prin care trecem cu toţii. De Pentru fiecare dintre cele trei etape este necesar să
subtilă. Chiar dacă ele sunt cristale dense, au capacitatea aceea trebuie spus că poate fi folosit acum orice tip de respectaţi următoarea procedură. În cazul primei etape,
de a intra în rezonanţă cu Cristalul Viu care este omul. cristal, pentru activarea noilor chakre, printre care se cristalele verde închis le ţineţi în palma stângă, cele
De mii de ani se cunosc minunatele proprietăţi ale numără şi cele numite Bărbatul Galactic şi Femeia verde deschis le ţineţi în palma dreaptă, forma lor este de
pietrelor preţioase şi semipreţioase. Înţelepţii din Galactică, aflate deasupra capului de o parte şi de alta. preferat să fie rotundă sau ovală. La etapa a doua,
vechime le foloseau în amuletele lor considerate magice. Practic avem de-a face cu trezirea şi apariţia Sinelui aşa cristalele portocalii le ţineţi în palma stângă, cele
Şi pe bună dreptate, deoarece făceau adevărate mici cum a fost proiectat încă de la începuturi. Mulţi dintre galbene în cea dreaptă, de preferat forma lor să fie
miracole când ajutau vreun semen bolnav de ceva. voi simţiţi la nivelul sufletului că, oricât de bine trăiţi, nu piramidală (chiar piramide mici de tot). Iar la etapa a
vă mai convine nimic. Este semnul trezirii Sufletului treia cristalele albastre se ţin în palma stângă, iar cele
indigo în palma dreaptă, forma lor de preferat să fie cu
Frecvenţa cristalelor a crescut vostru Cosmic, acea parte din fiinţa voastră aflată mereu
în afara corpului, care a aşteptat mii de ani. Pentru a vă un vârf sau chiar două.
echilibra vechiul sistem de chakre cu cel nou, trebuie să În fiecare etapă se realizează lucrul cu cristalele zilnic,
Adevărate produse ale activităţii subsolului Terrei, folosiţi cristale din gama verde, turcoază şi îndeosebi jad în fiecare seară, la ora 21, pentru 15 minute, iar între
cristalele au primit în ultimii ani o frecvenţă nouă, verde. etape se face o pauză de 7 zile.
datorită intrării sistemului solar în Centura Fotonică – Această etapă durează 33 de zile, din
brâul de radiaţie ce provine dinspre centrul Căii Lactee. momentul în care începeţi. Apoi
Este firesc să constatăm că lucrul cu cristalele nu numai folosiţi cristale din gama portocaliu –
că nu mai este la fel ca în urmă cu 10-15 ani, dar a galben, citrin, topaz, carneol sau
căpătat alte valori. De exemplu ametistul, în urmă cu chihlimbar pentru a încărca treptat
doar 4-5 ani era de folos în curăţarea mentalului şi sistemul integral de chakre, astfel încât
oferea posibilitatea trezirii celui de-al treilea ochi. Acum toate organele să funcţioneze sănătos şi
acelaşi ametist acţionează mai în profunzime şi de aceea sistemul energetic să fie capabil de
trebuie să fiţi atenţi atunci când lucraţi cu el. Acest joncţiunea cu marile energii cosmice
aspect este valabil pentru oricare dintre cristale, din divine. Etapa de încărcare durează 66
orice gamă cromatică. Este evident că şi microchakrele de zile, timp în care este indicat să nu
lor au suferit modificări de amplitudine de emisie, vă certaţi cu nimeni şi să menţineţi
pentru că ele ca regn trebuie să se conformeze cu relaţii armonioase cu cei din jur.
radiaţia Schuman, care a crescut de la 7,83 la 12. Cine Urmează cea de-a treia fază de 99 de
nu a realizat paşi adevăraţi în propria evoluţie spirituală zile care desemnează intervalul de
ar face bine să lucreze cu multă prudenţă atunci când emisie a noului sistem integral de

Zăpada ne purifică
utilizează cristalele. chakre, aşa cum s-a format el. Pentru

iar dimineaţa când o vedem pe străzi ne apucăm şi adăugăm bulgărelui…până ce simţim că suntem uşori,
înjurăm. Zăpada e zăpadă, nu are nici o vină şi dacă noi iar în bulgăre este tot ceea ce nu avem nevoie. Apoi
ne-am construit străzile şi drumurile acolo unde ea cădea chemăm în noi Lumina Divină, aşa cum vrem noi şi cum
de mii de ani, e vina noastră. Ar trebui să apreciem simţim, pentru a topi acele griji, odată cu bulgărele.
serviciul pe care zăpada ni-l face: neexistînd vegetaţie Ţinîndu-l uşor în mână şi concentrîndu-ne nu asupra lui,
care să purifice atmosfera, zăpada face exact acest lucru, ci asupra Luminii şi Focului Divin, vom observa că se
absorbind o parte din noxele emanate de marile oraşe şi topeşte mai repede decât de obicei, până nu mai rămâne
aducînd un aport mai mare de energie în plămâni, odată nimic din el. Vom simţi literalmente acel obiect solid şi
cu oxigenul. Dar asta nu e tot…putem efectua un rece umplut cu ceea ce nu ne trebuie, topindu-se şi
exerciţiu de purificare foarte eficient cu ajutorul zăpezii. prelingîndu-se încet printre degetele noastre, până nimic
Zăpada este compusă din milioane de cristale minuscule nu mai rămâne din el, nici apă, nici gheaţă, nici
de apă, care o face un foarte bun magnet de energii reziduurile noastre emoţionale.
psihice. Solomonarii din Carpaţi ştiau asta şi se Dacă suntem mai nerăbdători să scăpăm de ceea ce
purificau deseori cu zăpadă, părînd că se răcoresc sau că avem pe suflet sau nu avem timp să topim întregul
sunt nebuni, pentru că oamenii simpli nu ştiau ce fac. bulgăre, putem trimite Mamei Pământ tot ce este în el
Exerciţiul nostru nu trebuie să vă sperie, nu trebuie să vă pentru a le transforma şi reda naturii, punînd bulgărele
tăvăliţi prin stratul de omăt din faţa blocului, vă trebuie jos şi călcînd puternic pe el. Veţi simţi o uşurare foarte
numai puţină zăpadă şi două mâini. mare în momentul în care vă veţi impune voinţa prin
Fiecare avem câteodată pe suflet griji, tristeţi, acest gest. Puteţi să rugaţi Pământul în prealabil să ia
emoţii şi alte energii nefolositoare. Nu numai că le avem ceea ce nu vă este de folos, pentru a transforma acele
pe ale noastre, dar le preluăm fără să ştim şi pe ale reziduuri în hrană energetică pentru alte forme de viaţă.
altora. Căutam un loc în care să nu fim deranjaţi, unde Exerciţiul se poate face şi mental, atunci când simţim
Asterion există zăpadă şi luăm puţin din ea în mâini. Ne nevoia, însă cel mai bine se obţine efectul cu un bulgăre
concentrăm asupra tuturor lucrurilor inutile şi parazite real.
Sezonul rece şi-a aşternut frumos plapuma din noi, care ne încetinesc şi ne întunecă şi le transmitem Importantă nu este acurateţea vizualizării, ci senzaţia
consistentă (poate un pic prea consistentă) peste ţara zăpezii din mâinile noastre, în timp ce o modelăm într- de transmitere a emoţiilor în zăpada din mâinile noastre.
noastră, ocazie cu care mulţi dintre noi se bucură, iar un bulgăre. Pe măsură ce conştientizăm problemele, Odată topit sau strivit, bulgărele va elibera acele lucruri
mulţi dintre noi nu. Zăpada crează atâtea probleme câte bulgărele devine mai rotund, mai solid…Ne-am mai inutile, lăsîndu-ne uşori, liberi şi curaţi precum…fulgul
bucurii, privim fascinaţi fulgii care cad din înalt seara, adus aminte de o supărare, mai luăm puţină zăpadă şi o de zăpadă.

Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008 PAGINA 6 COSMOS


VOCILE TRECUTULUI

Uzurparea Dinastiei Albe


aproximativ 26.000 de ani. Această dată ne arată ca fenomen procreator. Astfel Regii Preoţi ai Dinastiei
nouă o conexiune cu ramura atlantă, care după Albe au introdus Cultul Soarelui compus din două
catastrofă a emigrat în nordul Africii, sub divinităţi – Isis şi Osiris, respectiv cum s-ar traduce
conducerea lui Thot, cel care a scris Tăbliţele de acum Dumnezeu Tată/Mamă. Era mai uşor astfel pentru
Smarald. Acel teritoriu era cunoscut sub numele Homo Sapiens cel tânăr să înţeleagă cum funcţiona
de Pământul lui Khem. Aşa cum în Atlantida modelul spiritual al credinţei în Dumnezeu, în loc să se
fuseseră ridicate piramide, la fel a început chinuie să accepte un Principiu Unic abstract, prea
asamblarea unor asemenea imense temple şi în departe încă de a fi înţeles. De altfel vedem bine că de
zona Egiptului actual. abia în zilele noastre reuşim încet să desluşim ce poate
Însă magii reptilieni ai întunericului, după ce însemna Principiul Unic. Se derula modelul Isis – Osiris
Atlantida a dispărut sub ape, au plecat cu navele ca şi perechea de părinţi din care fiecare om al rasei
lor către alte zone – China, America de Nord şi Homo Sapiens se năştea.
de Sud. După un timp au ajuns şi în zona Asiei Mizînd pe acest concept dualist, Frăţia Şarpelui s-a
Mici în Mesopotamia. Thot a pus practic bazele infiltrat în rândurile sacerdoţilor Egiptului prin trădare,
civilizaţiei egiptene construind încă o dată, cu prin coruperea unor discipoli cărora li se promiteau
multă răbdare, ceea ce fusese distrus în anumite privilegii şi astfel, treptat, Faraonii nu au mai
Atlantida. Thot era Jemmanuel, acelaşi spirit fost Preoţi Regi, ci doar regi în cele din urmă. Reptilienii
care urma să fie, pe linie sacerdotală, Hermes ştiau că dacă vor înlocui funcţia de Rege Preot a
Trismegistos. În acelaşi timp Cultul Soarelui a Faraonului cu cea simplă de rege, pe linie spirituală
fost reinstalat simultan cu începuturile Faraonii următori nu mai aveau putere de decizie,
civilizaţiei egiptene. Cu toate acestea, Frăţia aceasta urmînd să treacă doar în custodia sacerdoţilor de
Şarpelui, perfidă şi insidioasă, a urmărit la curte. Babilonul voia cu orice preţ detronarea Puterii
infiltrarea la curtea regală a faraonilor. Dinastia Albe a Egiptului, mai ales că se construiseră piramidele
Albă propaga credinţa în Unul şi Cultul Soarelui, pentru care trebuiau să funcţioneze ca relee de vibraţie pentru
Contele Incappucciato a-l învăţa pe noul Homo Sapiens valoarea şi adevărata configurarea ADN-ului lui Homo Sapiens în viitor. Iar
credinţă. Desigur, reptilienii care ştiau că omul Terrei aşa ceva, din punctul lor de vedere, trebuia împiedicat cu
Misiunea divină încredinţată de către Confederaţia avea să le aducă distrugerea într-un viitor îndepărtat, orice preţ. Culmea este că printre discipolii fiecărei
Galactică celor din Sirius şi Pleiade, de a realiza specia voiau să distrugă chiar de la început creaţia Maeştrilor generaţii pe care reptilienii îi corupeau, se aflau oameni
Homo Sapiens pe Terra, a fost iniţiată aşa cum s-a văzut Orionului şi a pleiadenilor. din rasa Homo Sapiens. Deci Dinastia Albă deja
în condiţii relativ bune. Egiptul a fost totuşi scena unor Primul loc din Egipt care a fost dedicat Cultului pregătea descendenţi pe linie spirituală pentru viitor, iar
confruntări între Dinastia Albă şi Dinastia Neagră, Soarelui şi a servit drept templu este Abu Jarib. Acolo Frăţia Şarpelui nu dorea aşa ceva, deoarece se temea
pentru supremaţie pe planetă, în vremuri când arheologii consideră că au poposit cândva fiinţe stelare foarte mult de acest lucru.
descendenţii Atlantidei se răspândiseră atât în nordul din Pleiade. Cercetările lor concluzionează că atlanţii au Istoria antică a consemnat succesiunea dinastiilor
Africii, cât şi în cele două Americi. venit din Pleiade, mai ales că în acea localitate încă Egiptului, cu toate întâmplările de atunci, cu războaiele
Se cunoaşte din vechile documente rămase moştenire există rămăşiţe ale unui templu ale cărui artefacte şi schimbările care au avut loc în acele vremuri. Cel mai
peste timp că Atlantida s-a scufundat datorită uimesc şi azi pe arheologi, datorită suprafeţei extrem de de temut Faraon pentru reptilieni din această perspectivă
interferenţei energiilor generate de magii corupţi ai fine pe care o prezintă. Asemenea fineţe putea fi a fost Akhnaton, care după secole întregi de politeism
întunericului cu energiile telurice şi cosmice. obţinută doar cu o tehnologie cel puţin ca cea a zilelor introdus de reptilieni, pentru a produce haos spiritual, a
Deocamdată nu intrăm în amănunte din acest punct de noastre. reintrodus cu mână de fier Cultul Soarelui în Egipt,
vedere. Însă este important să menţionăm faptul că moment istoric important, când toţi magii reptilieni de la
reptilienii Frăţiei Şarpelui existau pe Pământ înainte de Începutul Erei întunecate curtea Faraonului au fost nevoiţi să fugă spre est, către
civilizaţia Egiptului. Mult mai târziu, în vremea Babilon.
construirii Marii Piramide aveau să se grupeze sub Dinastiile faraonilor s-au succedat datorită respectării Deşi atât cât a trăit Akhnaton Cultul Soarelui a
numele de Frăţia Şarpelui. cu stricteţe a conceptului de Rege Preot, care conducea predominat fără dubiu, după ce Faraonul şi-a încheiat
întregul alai sacerdotal de la curte. Pentru că Homo existenţa terestră reptilienii s-au întors distrugînd din
Dinastia Atlantidei migrează în Egipt Sapiens era o fiinţă nouă, cu un ADN nou construit, el nou Cultul Solar şi poate cea din urmă redută a Dinastiei
trebuia să urmeze modelul de credinţă bazat pe naştere Albe a Egiptului.
Maeştrii Orionului din Sirius împreună cu marea
grupare condusă de Jemmanuel – Iisus au pus la punct în
urmă cu aproximativ 100.000 de ani specia Homo
Sapiens. Din anumite cercetări foarte minuţioase s-a
estimat că vârsta primelor piramide, mai ales a celei
mari impropriu numită a lui Kheops, se ridică la

Cursuri de Iniţiere în Ocultism şi Magie

Organizăm cursuri de Iniţiere în


Ocultism şi Magie. Cursurile se
desfăşoară pe grade.
La cerere se asigură material de studiu.
Aceste cursuri se ţin în zilele de
sâmbătă.
Persoanele interesate sunt rugate să se
adreseze redacţiei revistei Cosmos, la
telefon 0767 038 373, persoana de
contact - Contele Incappucciato

COSMOS PAGINA 7 Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008


CĂLĂTORIND PRIN TIMP

Ştiţi să faceţi channeling?


Radu Ran în cuvinte şi în fraze. De exemplu, să presupunem că
transmisia channeling are acurateţe de 100%, iar
În ultimii ani parapsihologia ajutată de fizica cuantică transmiţătorul a reprodus complet sensul şi intenţia
a reuşit să explice o serie de fenomene aflate la graniţa sursei care a transmis informaţiile. Dar nu toţi dintre
cunoaşterii tridimensionale. Pe lângă dovezile noi atribuie exact aceleaşi idei şi concepte cuvintelor
referitoare la faptul că există fiinţe din alte lumi şi alte obişnuite care inevitabil apar într-o conversaţie.”
dimensiuni care transmit pământenilor informaţii, se Asemenea explicaţii demonstrează într-un mod
poate adăuga şi capacitatea crescută a unor oameni de a eficient faptul că la nivelul celui care preia şi transmite
recepţiona asemenea transmisii numite Channeling. intervin amprentele energetice ale mentalului său, a
Iată că de curând o delegaţie de mesageri din Arcturus conştiinţei sale, precum şi a sufletului său, amprente
a transmis un set de date, de altfel foarte folositor, despre care se suprapun peste traducerea respectivă tocmai
cum se realizează channelingul şi implicaţiile unui astfel datorită faptului ca omul acela poartă cu el amintiri
de fenomen spiritual la nivel uman. Aspectele şi emoţionale, intelectuale şi sufleteşti.
amănuntele sunt foarte importante deoarece printre voi Nu este vorba că cel care preia şi transmite
cei ce citiţi această revistă sunt şi dintre cei care fac într- influenţează voit traducerea comunicării, ci ne referim
adevăr channeling şi ar fi bine să ştie mai multe despre doar la faptul că însuşi individul este un cumul de
aşa ceva. educaţie, cultură, caracter şi temperament, care cu
Aşa cum spun Fraţii noştri arcturienii, este important siguranţă dă o notă particulară informaţiilor primite
pe ce nivel spiritual se află persoana care primeşte prin channeling. De aceea este necesar atât un nivel de
comunicarea. Explicaţia pentru acest aspect constă în evoluţie spirituală cât mai avansat, cât şi o bogată
acurateţea cu care mesajul este transmis. ”Sunt mulţi în cunoaştere generală, terestră şi spirituală, care pot
lumea voastră de astăzi care manifestă reticenţă faţă de permite mentalului care realizează traducerea să aibă
aceste mesaje şi pe bună dreptate. Atât noi cât şi un vocabular de traducere cât mai bogat, cât mai
transmiţătorul nostru, vrem să subliniem nevoia de a vă flexibil şi apt astfel să interpreteze cât mai aproape de
utiliza discernământul atunci când le primiţi şi când le varianta originală a informaţiei primite.
citiţi. De ce această situaţie? Cei mai mulţi channeleri au Ce mai spun arcturienii în această privinţă? Iată:
intenţii curate şi îşi doresc sincer să furnizeze informaţii ”Mult mai importantă decât cuvintele mesajului este
benefice publicului lor. Deci, de ce apar aceste vibraţia sau nivelul de energie al mesajului. Uneori adormiţi. Apoi mai există şi acele situaţii, rare de altfel,
probleme? Când informaţia este exprimată prin limbajul channelerul reuşeşte să transmită intensitatea şi intenţia când transmiţătorul şi entitatea vă ajută într-un mod
scris sau cel vorbit, ea necesită mai multe straturi şi mesajului destul de bine, alteori energia se pierde în aura subtil, să vă “treziţi spiritual”.
nivele de traducere. Primul nivel de distorsiune, să îi sau câmpul vibraţional al acestuia. Dacă aţi participat la Vom continua în numărul viitor explicaţiile legate de
spunem aşa, îl reprezintă traducerea sensului mesajului sesiuni channel, aţi observat că unii transmiţători vă

Era Fecioarei- Era Mamei


fascinanta artă a channelingului…
stimulează curiozitatea în timp ce alţii vă fac să

Asterion Din acele vremuri s-au păstrat imaginile Zeiţei Mame, adânc întipărite în memoria ancestrală, ajungînd la noi
fie că a fost numită mai târziu Isis, Innana, Cybele, Eva sub forma mitului Evei, mama neamului uman, care este
Călătoria noastră pe firul timpului ne duce cu încă o sau în era noastră, Fecioara Maria. Aceste mari femei nu sedusă de promisiunile de cunoaştere şi putere ale
eră astrologică în urmă, în vremurile în care la orizont sunt ecouri mute ale unei vremi demult apuse, ci Şarpelui. Blestemul Evei este pur şi simplu karma
apărea semnul Fecioarei. Această eră a început încarnări reale, istorice, ale spiritului Fecioarei, care colectivă a neamului feminin prin care avea să treacă ere
aproximativ în anii 13.000-12400 î.Cr. şi s-a sfârşit în vine periodic la întrupare pentru a ajuta la pregătirea căii de-a rândul, sub dominaţia sistemelor de gândire şi de
10500 î.Cr. Christului. Fecioara era semnul cunoaşterii concrete, guvernământ stăpânite de bărbaţi.
În acele vremuri, Divinitatea era prezentă în oameni, fiind guvernată de Mercur, dar şi al cunoaşterii tainice, Însă Karma faptei comise în această eră de către
în special sub aspectul ei feminin. Fie Mama Divină sau motiv pentru care preotesele ei cultivau toate ştiinţele Fecioară avea să cunoască un punct diametral opus ca
cerul, fie Mama Pământească, în funcţie de zona înalte, inclusiv magia. Fetele care se dedicau Cultului semnificaţie într-o eră viitoare, cea a Peştilor. În Era
geografică, oamenii slujeau Marii Mame sub diferite Divin nu se căsătoreau şi rămâneau, bineînţeles, Fecioarei, echinocţiul autumnal se afla în Peşti, iar în
aspecte, însă cel mai puternic aspect la acea vreme era fecioare. Acestea erau admise în colegiile sacre numai Era Peştilor, acesta se afla în Fecioară. Avatarul Erei
Ama sau Marea Mamă. Femeia ocupa un loc foarte după o anumită vârstă, când puteau face alegeri în ceea Peştilor, Iisus cum Îl numim noi astăzi, avea să
important în viaţa religioasă din Atlantida şi din ce priveşte restul vieţii lor. reinstaureze prin venirea Sa imaginea Mamei Cereşti şi
coloniile ei, avînd o mare putere de decizie, câteodată Spre deosebire de ordinele creştine care impun anularea karmei feminine. În era Fecioarei omenirea a
chiar şi din punct de vedere politic. abstinenţa sexuală, cele atlante examinau foarte bine fost avertizată de Divinitate pentru că a ascultat de
factorul psihologic al candidatelor şi mai ales dacă viaţa forţele întunericului, aşa cum putem vedea în Cartea
de abstinenţă nu le va afecta. Nu exista Genezei, în ceea ce putem numi prima profeţie
interdicţie a căsătoriei sau a actului sexual mesianică a Sfintei Scripturi, adresată Şarpelui:
susţinut de vinovăţie, ci o liberă alegere bazată “Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între seminţia
pe maturitate spirituală. Spre sfârşitul acestei ta şi seminţia ei, aceasta îţi va zdrobi capul iar tu îi vei
ere, la fel ca în toate erele, puterea a început să străpunge călcâiul.” (Geneza 3:15).
seducă ordinele sacre feminine, iar divinitatea Străpungerea călcâiului este omul a cărui slăbiciune
venerată era Mama Neagră, partea distructivă, este atacată de către întuneric, în cazul nostru, Fructul
dar foarte puternică, a Marii Mame. În India şi Cunoaşterii sau Căderea Evei aşa cum a fost acest
acum există secte de thugi, adoratori ai zeiţei eveniment ţinut minte din Epoca Fecioarei, iar zdrobirea
mame Kali, Distrugătoarea, pe care o slujesc în capului şarpelui este victoria asupra forţelor răului, ceea
secret cu ritualuri tainice de sacrificiu. ce s-a şi întâmplat în Epoca Peştilor prin Fiul Fecioarei.
În zilele de pe urmă ale Atlantidei, preotesele Şi cum toate lucrurile au mai multe înţelesuri,
începuseră să acumuleze foarte multă putere şi zdrobirea capului şarpelui a fost precedată de un trist
puneau în pericol echilibrul Legii Genului. eveniment care îl făcuse să se încreadă în victoria sa:
Tentaţia puterii şi cunoaşterii pe care Fii lui seminţia Şarpelui a străpuns călcâiul (picioarele) Fiului
Belial le ofereau preoteselor decăzute au rămas Omului, născut din Fecioară.

Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008 PAGINA 8 COSMOS


SEMNALE

Ce vrăji mai fac semenii noştri...


Virgil Marcu nu se poate sustrage acestui program decât cu
ajutorul unui lucrător întru lumină, fie el preot,
Ceea ce cunoaştem noi ca vrăji, farmece, esoterist, vindecător sau exorcist. Toţi aceştia au
blesteme, deochiuri se numeşte în limbajul capacitatea de a vedea ce se întâmplă cu aura şi
profesional- atac psihic. au puterea de a extrage ,,virusul” programa-
Este periculos pentru cei care apelează la torului. Copiii victimelor sunt de regulă cei mai
asemenea ,,servicii”, dar şi pentru cei care se ocupă afectaţi de aceste energii dense (fiindcă între
cu asemenea îndeletniciri pe baza cărora se iau copil şi părinte se fac cele mai puternice
foarte mulţi bani. Nu banii sunt problema, ci actul de schimburi energetice), copiii preluînd la greu
magie în sine, care se face pentru ,,a ajuta” pe cel în aceste energii ca să-şi salveze părinţii.
cauză. Sunt mulţi ,,oameni orbi” care execută Personal cunosc copii care au fost la un pas de
asemenea servicii, fără să ia în calcul faptul că se moarte, aparent bolnavi, dar fără un diagnostic
rulează diferite energii, de cele mai multe ori de o concret. Dacă găsesc la timp oameni care să îi
calitate mai mult decât îndoielnică. În crez se spune: ajute, se salvează şi ei dar şi părinţii. Pentru că
,,Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, părinţii percutează mai uşor la un semnal venit
Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor din partea copiilor, decât la semnalele venite din
şi nevăzutelor.” boala lor. Şi iată cum Dumnezeu acţionează
Ce nu se cunoaşte sau este tăinuit de ,,mai marii pentru salvarea lor prin toate căile, în toate
zilelor noastre” este faptul că ne aflăm acum în plin situaţiile, prin oameni aleşi, prin înţelegerile
război parapsihologic cu efecte pentru noi şi mediul dinainte de naştere.
înconjurător greu de estimat în timp. Atenţie cu ce Asemenea lucruri se fac pentru obţinerea unui

Caleidoscop
ne jucăm, pentru că putem plăti la modul crunt partener, bani, moşteniri, luarea sporului casei,
ignoranţa şi proasta gestionare a acestor energii. boli mortale (cancerul, infarctul, comoţii), dar şi

Turnul Babel
Legea Cauzei şi a Efectului ne aduce întotdeauna pentru mici sau mari răzbunări, mici sau mari
ceea ce semănăm. Voi oameni, aveţi grijă pe mâna meschinării. În momentul în care eşti afectat de un
cui vă daţi viaţa, pentru că de asta depinde sănătatea asemenea program începi să ai manii, frici, atacuri Cecilia David
şi viitorul vostru, dar şi al copiilor pe care îi aveţi şi de panică, stări de rău inexplicabile care apar şi
al căror destin poate fi deturnat. Energiile ce dispar la fel de repede cum au şi apărut, stări

Caleidoscop
De când mă ştiu am o fascinaţie pentru studiat oamenii. Îi studiez
însoţesc aceste acte de magie neagră pot face mult depresive cu dorinţă de sinucidere sau moarte.
cu atenţie pe stradă, în mijloacele de transport, în piaţă, la magazin,
rău atât fiinţei voastre lăuntrice cât şi corpului fizic. Se modifică percepţiile, familia devine străină,
în staţii, dar mai ales din mersul maşinii.
Încerc prin acest subiect să fac o conştientizare pe prietenii îţi devin duşmani şi nimic nu mai este
Îmi place să surprind ,,instantaneele” umane în diferite moduri. Le
înţelesul tuturor a ceea ce înseamnă vrăji şi farmece, ca înainte. Şi asta pentru că în realitate
privesc feţele, gesturile, atitudinea. Unii sunt grăbiţi şi preocupaţi, alţii
magie neagră sau atac psihic. oamenii, chiar dacă nu văd ce se întâmplă
sunt atât de detaşaţi încât sunt rupţi de realitate, alţii sunt mânioşi şi
Societatea noastră şlefuită până la ignoranţă, plină cu tine, simt şi te resping pe fluidele
arţăgoşi aşteptînd parcă să-i provoace ceva sau cineva ca să se
de tot felul de docţi şi semidocţi râde tâmp când proaste pe care le emiţi.
dezlănţuie… Din maşină când priveşti sunt interesanţi în ipostaze de-o
anumite persoane vorbesc de asemenea lucruri. Ba Vai de cei ce ,,se joacă” cu
clipă… o mână ridicată, un păr ciufulit de vânt, o faţă senină sau una
chiar se contrazic cu acestea- până la urmă ignorînd programul de viaţă al cuiva, fiindcă
morocănoasă, o atitudine crispată sau una degajată şi tot aşa…
acest aspect- crezînd că ce au catalogat au şi înţeles. la Dumnezeu nu rămâne nimic
Sunt foarte atentă la atitudinea generaţiilor diferite. Când eram
De fapt toate aceste acte de magie sunt acţiuni nevăzut şi nimic neplătit.
adolescentă, era o regulă nescrisă să oferi întâietate celor mai mari. În
energetice violente îndreptate conştient spre ,,vremurile” despre care vorbesc un grup de tineri era un ,,spectacol” frumos,
anumite persoane prin incantaţii, ritualuri acum un grup de tineri au o atitudine de ,,haită la atac”. Ţi-e teamă să treci pe
simbolice, sacrificii de oameni sau lângă ei pentru că nu ştii ce surpriză te poate aştepta. Cândva, doi tineri
animale. Este o ,,lucrătură” îndrăgostiţi, electrizau locul unde erau, acum se simte în aer o atitudine de
periculoasă cu fluidele, mai ,,vânător şi vânat”. Femeile se îmbracă strâmt, oribil, incomod pentru a-şi scoate
precis fizică aplicată la modul în relief formele şi bărbaţii se îmbracă ciudat şi caragios pentru a cuceri. Se
monstruos. Acţiunea repetată promovează estetica urâtului de la coafură până la cerceii şi belciugele prinse pe
asupra mentalului şi a unde nu-ţi ,,trăzneşte prin cap”. Ca să nu mai vorbim de vocabular şi de
centrilor energetici maltratarea limbii materne! Se vorbeşte scârbos şi agresiv şi aceşti omuleţi,
(chakre), înseamnă viru- viitorul nostru de mâine, latră unii la alţii, se-njură vârtos şi se agresează cu simţ
sarea programului de de răspundere. Dar ce să vorbim de copii dacă şi părinţii sunt la fel.
viaţă şi deturnarea unui Unele mame din dorinţa de a fi moderne şi de a nu-şi face copii ,,de râs”
destin de pe făgaşul lui sunt în pas cu moda vremii. Şi să vezi burţi revărsate din pantalonaşi prea
normal. Aura umană strâmţi, fuste scurte care scot în evidenţă celulita şi varicele şi un machiaj
devine murdară şi plină puternic ca la măştile egiptene. Asemenea părinţi care se lasă ,,modelaţi” de
de culori terne, copii, cum îi pot corija pe aceştia dacă ei nu văd ridicolul situaţiei şi nu se pot
predomină în mod corija pe ei? Deci, între generaţii s-a creat o prăpastie adâncă care se măreşte
special griul cenuşiu, pe zi ce trece. Dacă ,,copiii bătrâni” nu-şi iubesc şi respectă părinţii, cum ar
negrul, maron închis, putea să facă asta nepoţii, care sunt oglinda părinţilor? Bătrânii devin
dar şi forme tip egregor, morocănoşi şi intoleranţi şi nepoţii tupeişti şi obraznici. Evident că, copiii îşi
care nu au conştiinţă vor trata părinţii cum au văzut ei că aceştia şi-au tratat la rândul lor părinţii. Şi
proprie, dar care servesc istoria se repetă în mod dureros.
conştiinţa care le-a emis. Se promovează estetica urâtului pe toate planurile. Multele găuri în urechi, în
Cele mai afectate zone limbă, în sprâncene, în ombilic, distrug trasee energetice care nu se mai pot reface.
sunt: capul, inima, plexul Apoi îmbrăcămintea strâmtă defineşte o îngustime de spirit, dar şi o ştrangulare a
solar şi organele genitale. circulaţiei şi o agresare a epidermei. Acei pantaloni cu talie scurtă, sunt ,,moartea
Odată virusat programul de rinichilor”. Vom avea sigur o generaţie de bolnavi după vârsta de 30 de ani. Cu câtă
viaţă, omul nu mai poate gândi mândrie inconştientă lucrează la distrugerea lor! Îmbrăcămintea şi atitudinea oamenilor
liber ci încorsetat şi condiţionat de este marcată de vremurile în care trăiesc. Închipuiţi-vă că vin vremuri şi mai grele, fiindcă
programator. Din acel moment şansele răul se va distruge prin el însuşi. Să ne ajute Dumnezeu să depăşim cu bine tot ce ne aşteaptă!
de a avea liber arbitru sunt minime, iar omul

COSMOS PAGINA 9 Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008


TIMP ŞI SPAŢIU

Ştii să accesezi Sinele? Există reîncarnare?


Radu Ran Virgil Marcu

Există la ora actuală multe tehnici cu ajutorul cărora se poate intra în lumea subtilă Răspunsul este afirmativ. Prin acest
a energiilor. Dincolo de teoria acestor metode, practica necesită o bună perioadă de articol doresc să aduc la cunoştinţa
timp pentru reuşita personală. Să vedem ce înseamnă Sinele spiritual şi care este oamenilor acest fenomen atât de
modalitatea accesului la el. contestat şi controversat, cel puţin din
Realitatea înconjurătoare se compune din mai multe dimensiuni decât percepem noi punct de vedere al creştinătăţii.
în cele trei terestre. Planul astral şi cel mental, precum şi cel sufletesc au diferite Reîncarnarea ca fenomen a existat
materii energetice, pe care spiritul nostru le accesează pe rând în anumite conjuncturi şi va exista, ea este un proces prin
ale vieţii de zi cu zi. Împletirea gândurilor cu emoţiile pot duce la ridicarea vibraţiilor care spiritul omului vine în lumea
sau la coborârea lor, depinde de starea individului. fizică într-un corp omenesc din
spaţiul ceresc creat de Dumnezeu.
Pacea sufletului – calea către Divin Adevărul acesta a fost cunoscut de
marii iniţiaţi ai tuturor timpurilor, de
Este foarte important de ştiut că dacă cineva vrea să-şi acceseze Sinele spiritual, „pieile roşii” din America, de
trebuie să fie o persoană echilibrată, iar de aici se desprinde ideea ca sufletul propriu locuitorii Asiei precum şi de celţii
să fie liniştit. Prin rugăciune, meditaţie sau practică devoţională sufletul poate fi din Europa. Vechimea acestei
curăţat de poveri sentimentale, de nemulţumiri, pentru a reuşi conectarea la Sine. cunoaşteri se pierde în timp, însă mai
Trebuie înţeles că un astfel de aspect presupune un efort de curăţare energetică, toate legendele şi religiile lumii au în
deoarece calea interioară cere îndepărtarea tuturor obstacolelor de natură emoţională, ele un sâmbure de adevăr din acest
sentimentală sau intelectuală. concept. Oamenii din ziua de azi nu îşi
Dar cum se realizează propriu zis conectarea cu Sinele? Se spune că acolo unde se pun întrebări referitoare la acest fenomen
duce atenţia este prezent şi gândul. Ştiinţa Spirituală străveche afirmă foarte clar că pentru a primi răspuns la mulţimea
gândurile omului se nasc în inimă şi nu în creier, acesta doar le procesează pentru a fenomenelor şi lucrurilor care îi
înconjoară. Ignoranţa a devenit un mod studia ce
fi înţelese. Atunci vom înţelege că cea care şi simte şi gândeşte este doar inima, iar
de a ne apăra în faţa necunoscutului. înseamnă viaţa într-un corp fizic al celei
atenţia este o funcţie a sa. Pentru a reuşi este necesar ca starea inimii să fie una
Faptul că ignorăm nu înseamnă că nu de-a treia dimensiuni. În fiecare
liniştită, nu frământată de tot felul de probleme.
există sau că pe noi nu ne atinge. încarnare avem un alt corp fizic, un nume
Reîncarnarea este un proces universal. diferit, o religie diferită, alţi părinţi, ceea
Tehnica Stării fără de stare ce nu ne împiedică să avem propria
Indiferent că credem sau nu, el există şi
face parte din Dumnezeu aşa cum şi noi individualitate.
Sună ciudat această frază. Cum să ai o stare fără de stare? Şi mai ales ce înseamnă Cu cât suntem mai harnici şi mai
suntem o bucată mai mică a acestuia.
asta? Meditaţia şi unele forme de rugăciune, cum este isihasmul, se bazează pe studioşi, cu atât vom evolua mai repede,
Religia şi preoţii ne învaţă că după
tăcerea minţii şi a inimii, adică lipsa de gânduri lumeşti şi de sentimente lumeşti. În astfel încât numărul de încarnări să fie cât
moarte vom avea parte de o lume mai
asemenea momente gândul şi sentimentul sunt îndreptate doar către interior, spre mai mic. Spiritul nu are sex, dar atunci
bună decât cea pe care tocmai am părăsit-
centrul energetic al inimii, unde sufletul îşi are sălaşul. Tot acolo se află ceea ce când vine la încarnare este necesar
o şi bineînţeles că vom aştepta judecata
numim Christ sau Christos. Simţim acest loc din inimă, unde starea prezentă este una potrivit propriei evoluţii să îmbrace acest
de apoi. Aşa ceva este imposibil atâta
de aşa zisă nemişcare. Tot ceea ce se mişcă reprezintă stări care generează alte stări, aspect. Calea evoluţiei este lungă, mii şi
timp cât încă mai sunt lecţii de învăţat, iar
însă ceea ce este nemişcat, are o singură stare. milioane de ani care favorizează
şcoala universului se desfăşoară pe o
Tăcerea inimii este tehnica prin care, treptat şi constant practicată, duce la contactul creşterea conştiinţei şi atingerea
perioadă nelimitată - la infinit.
cu Vocea Tăcută din interior. Aceasta ajunge la un moment dat să ne ”vorbească” într- perfecţiunii divine. Ideea care se
Descurajator nu-i aşa?
un fel care nu poate fi descris. Mai bine zis simţim că Ceva ne vorbeşte printr-o stare vehiculează în unele religii, precum că
Este o oportunitate pentru noi ca spirite
anume. Personal am experimentat această stare de foarte multe ori şi pot să vă spun uneori ne încarnăm în trupuri de animale
să evoluăm în veşnicie, fiind nemuritori.
că Vocea îţi vorbeşte în aşa fel încât ajungi să ştii tot ce vrei despre tot ce vrei. este falsă, deoarece, odată atins stadiul de
Religiile pământului, cu atât mai puţin
Aşa se explică cazurile de oameni care în exterior nu ţin cursuri, nu strâng mulţimi om, nu ne mai putem întoarce la un stadiu
cea creştină nu pot să rezolve probleme
de oameni în jurul lor şi nu fac paradă de tot inferior de evoluţie. Evoluţia presupune o
de acest gen. Este greu să lămureşti
ceea ce ştiu, însă din nefericire atunci urcare în conştiinţă continuă. Este
oamenii de existenţa spiritului, de
când sunt întrebaţi şi explică unele necesar să ne întrupăm când ca femeie,
perfecţiunea Legilor Divine şi faptul că
lucruri spirituale, fie sunt apoi când ca bărbat pentru a extrage toate
totul este perfect aşa cum este creat şi
catalogaţi orgolioşi, încrezuţi esenţele şi învăţămintele ambelor genuri.
orânduit de Creator. Pe timpul nopţii,
sau încăpăţânaţi, fie sunt Cu ani în urmă, când încă mai trăia
atunci când ieşim din corpuri, avem o
trataţi fără respect sau sfidaţi papa Paul Ioan al II-lea, într-un interviu
înţelegere mai extinsă a ceea ce suntem -
în faţă. Sunt extrem de rari la BBC anunţa următoarele: capitolul
fiinţe Divine.
asemenea oameni, căci despre reîncarnare există în biblioteca
Preoţii s-au străduit de-a lungul
starea fără de stare Vaticanului şi într-un conciliu va expune
timpului să ne convingă (şi au reuşit) că
înseamnă, aşa cum acest subiect în vederea reintroducerii
este o erezie să crezi în aşa ceva. Scopul
spunea Iisus, a fi una cu sale în Biblie, dar nu a mai apucat. Dacă
lor este de a manipula marea masă de
Tatăl. lumea creştin ortodoxă nu a învăţat mai
credincioşi în folosul propriu, de a
strânge averi prin răscumpărarea de către nimic din lecţiile istoriei, se pare că cea
credincioşi a păcatelor făcute de-a lungul catolică a revenit la sentimente mai
vieţii. O definiţie a reîncarnării sună cam umane de întrajutorare a semenilor aflaţi
Şi dacă vreţi să aşa: este un proces prin care fiinţe în nevoie sau bătuţi de soartă cum mai
înţelegeţi ce am vrut conştiente şi nemuritoare trec printr-un spunem noi câte odată.
să scriu şi să transmit corp fizic potrivit stadiului evolutiv atins,
Sigur nu am terminat capitolul
cu acest articol, lăsaţi proces prin care fiinţa conştientă ia parte
la fapte şi lucruri din lumea fizică, pe reîncarnării, dar ne oprim aici în speranţa
mintea de o parte şi că vă gândiţi cu seriozitate la acest proces
care le va analiza şi din care va extrage
simţiţi şi înţelegeţi cu învăţăminte. În acest sens pământul este şi fenomen care există din eternitate.
inima. un asemenea loc ideal pentru şcoala
spiritelor venite de pretutindeni pentru a

Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008 PAGINA 10 COSMOS


ENERGII, SĂNĂTATE, VIAŢĂ

Mic ghid astro-medical


Cornel Nicula Leu, care guvernează inima şi aorta spirituale personale:
îndeosebi. - sciatică: teama de viitor şi de probleme băneşti,
Este bine cunoscută influenţa astrelor asupra stării Un pacient nu trebuie să se lipsa de susţinere din partea celor din jur;
organismului uman, nu doar pe partea fizică a acestuia, opereze de inimă când - infecţie urinară: mânie faţă de partenerul sexual;
ci şi pe contrapartea energetică subtilă a sa. De aceea vă Soarele se află în zodia - tulburări renale: incapacitatea de a exterioriza
oferim în cele ce urmează un scurt ghid legat de o serie Vărsătorului, aflat în ceea ce simţiţi, incapacitatea de a vă exprima
de aspecte ce ţin de sănătatea noastră, pentru a vă face o opoziţie cu Leul. Un alt talentele, capacităţile, dorinţele, sentimente
idee despre cum trebuie să procedaţi într-o situaţie exemplu: trebuie făcută o reprimate sau refulate;
anume. intervenţie la vezicula - diabet declarat în copilărie sau tinereţe: se
Mersul planetelor are o influenţă majoră asupra stării biliară. Zodia care o datorează unei vieţi anterioare în care individul
de sănătate, dar şi asupra efectelor anumitor intervenţii guvernează este Săgetătorul. nu şi-a refuzat nimic: excese sexuale, pasionale
medicale ce se fac asupra organismului: tratamente, Zodiile aflate în cuadratură cu sau violente şi toate formele negative ale expresiei
operaţii, analize, consultaţii. Săgetătorul sunt zodiile aflate la de sine;
Trebuie evitate acele intervenţii chirugicale riscante trei semne diferenţă faţă de Săgetător. - diabet declarat la maturitate sau bătrâneţe: probleme
ce pot duce la complicaţii în următoarele cazuri Deci nu se va face o intervenţie chirurgicală în zodiile relaţionale în legătură cu partenerul de viaţă;
astrologice particulare: Fecioarei sau a Peştilor. Se va aştepta până Soarele va - hipertensiune: lipsa de compasiune, iubire foarte
- NU se operează niciodată când Luna tranzitează ieşi din aceste zodii. limitată, necesitatea de a exprima iubire pentru tot ceea
semnul corespunzător organului operat. De exemplu nu - NU se fac operaţii ce necesită tăiere şi apoi recuperare ce întâlneşte;
se realizează intervenţii chirurgicale la ficat când Luna (creştere) atunci când Luna este în descreştere (inclusiv - colesterol crescut: rigiditate sporită, duritate, crearea
traversează zodia Săgetătorului sau de amigdale când tăierea părului). unei carapace protectoare, necesitatea de a deveni mai
Luna trece prin zodia Taurului. - NU se începe o cură de slăbire când e Luna în creştere. deschis, lăsînd frâu liber emoţiilor;
- NU se operează niciodată în ziua care corespunde Rezultatele sunt mult mai bune când Luna e în - psoriazis sau alte boli de piele: lipsa de iubire pentru
organului bolnav. De exemplu nu se va realiza o descreştere (între Luna Plină şi Luna Nouă). sine, respingere a tot ceea ce viaţa îi oferă; o cauză ar fi
intervenţie pe splină într-o zi de duminică sau o operaţie Aflate în directă legătură cu manifestarea bolilor şi cruzimea faţă de animale într-o viaţă anterioară, ceea ce
de rinichi într-o vineri. asemenea semnalări ale intervalelor când pot fi şi când îl face acum fie să îi fie teamă de aceste animale, fie să
- NU se operează atunci când Soarele se află în semnul nu pot fi efectuate intervenţiile chirurgicale sau le adore;
opus organului operat sau în cuadratură cu acesta. De tratamentele medicale, redăm câteva aspecte ale - probleme ale picioarelor: refuzul de a evolua sau teama

Chakra - Steaua Pământului


exemplu suntem în zodia Vărsătorului. Zodia opusă este simptomelor de boală fizică, ce îşi au cauzele în erori de a stagna în viaţă.

de dincolo de intelect, cuvinte ale accesa în planurile divine


Asterion sufletului. aici, pe Pământ. Aspectul
Aceşti oameni au o chakră telurică esoteric al acelei afirmaţii
Pământul este planeta pe care noi ne activată şi funcţionînd foarte sănătos. La este faptul că fiecare chakră
ducem viaţa de zi cu zi, pe care călcăm, aproximativ 50-150 cm dedesubtul are un corespondent, cu care
pe care ne odihnim, însă nu ne dăm tălpilor există chakra numită Steaua trebuie lucrat simultan
seama că este vie. Terra are un sistem Pământului. Aceasta este un centru pentru a nu exista
foarte complex de energii, structuri personal de putere care împământează dezechilibre. Dacă chakra
magnetice şi zone vibraţionale, însă noi energiile divine şi le permite funcţionarea plexului solar este perechea
am pierdut legătura cu această realitate. în parametri cât mai buni nu numai în chakrei laringiene, chakra
Legătura noastră cu Terra s-a pierdut planul fizic, dar şi pe subtil. Atunci când ombilicală este perechea
atunci când am considerat că este ilogic o persoană spiritualizată îşi canalizează celei dintre sprâncene, iar
să ne îndreptăm atenţia şi jos şi sus, aşa mai mult atenţia şi conştiinţa spre înalt, chakra sacrală este
că devenind “civilizaţi” am ales să spre cer şi spre frumuseţile lumilor de omologul inferior al
întrerupem legătura conştientă cu centrii dincolo de planul terestru, el uită că face centrului coroanei, la fel
energetici inferiori şi am încercat să parte dintr-un sistem, dintr-o operă de sunt şi chakrele transper-
îmbunătăţim legătura doar cu centrii artă cosmică în care s-a întrupat pentru a sonale. Din acest punct de
superiori. îndeplini o anumită lucrare. Deseori, vedere, Steaua Pământului
Deseori când auzim, citim sau vedem oamenii care încep să vadă prin lucrează (sau ar trebui să
o emisiune despre triburile din trecut sau intermediul celui de-al treilea ochi şi pot lucreze) în armonie cu centrul suferinţă. Acestea sunt cauzele cele mai
cele care trăiesc şi acum în Africa, în călători în afara trupului devin deprimaţi de deasupra capului, numit Steaua frecvente ale proastei funcţionări ale
Papua Noua Guinee, în Amazonia sau sau se întristează când se reîntorc la Sufletului. Amândouă lucrează pe acelaşi acestui centru.
Australia, ne încearcă mila şi dezgustul lumea fizică. Apare viaţa trăită în plan, însă sunt de semn diferit şi au Steaua Pământului este guvernată de
deopotrivă. Sunt oameni care nu au dizarmonie cu Pământul şi cu realitatea funcţii diferite. După cum vom vedea Terra şi Uranus, iar acţiunea ei şi buna ei
oraşe, care nu ştiu să citească sau să scrie, noastră, chiar detestarea oamenilor şi a într-un articol viitor, Steaua Sufletului funcţionare este domeniul arhanghelului
care nu ştiu ce este fastfood-ul sau ceea ce crează ei, din pretenţia că nu se are rolul de a transmite energiile de tip Sandalphon. Pentru deschideri, curăţări
televizorul…săracii de ei. Nici măcar nu poate compara cu ceea ce au văzut ei în cosmic în om, fiind preluate de chakrele şi vindecări se pot folosi tonurile
au medicamente, se mulţumesc cu ierburi tărâmurile celeste. Aceşti oameni nu au o personale şi trimise în interiorul Terrei muzicale foarte joase, cele de sub nota
descântate de vraci…Comitem o mare Stea a Pământului dezvoltată, o ignoră şi tocmai prin intermediul Stelei do, mantra GAM şi sunetul U prelung şi
eroare. Aşa-zişii primitivi au o legătura nu îi trimit energiile de care are ea nevoie Pământului. Omul devine astfel un releu deschis. Culoarea acestei chakre variază,
foarte puternică, energetică şi spirituală, pentru a funcţiona corect. divin, în totalitate aliniat cu voinţa de la vişiniu profund, brun, culori
cu Mama Pământ, o onorează în felul lor În “Tatăl Nostru”, Iisus spunea: Tatălui Divin şi cu iubirea Mamei pământii, până la mici sclipiri de argintiu
şi trăiesc în armonie cu natura. Limbajul “Precum în Cer, aşa şi pe Pământ.” Nimic Pământ. închis.
lor poate nu exprimă în atâtea cuvinte mai adevărat! Noi nu trebuie să tindem Acest minunat centru este blocat la Lăsaţi la o parte frica, înlocuiţi-o cu
viaţa sau filosofia fiinţei, aşa cum o face neapărat spre înalt pentru a lăsa pământul majoritatea oamenilor nu numai de lipsa iubire şi trăiţi în armonie cu Pământul
engleza vorbită la Oxford, în schimb are sărăcit de prezenţa noastră, ci să lucrăm de iubire şi respect pentru Pământ, ci şi aşa cum doriţi să trăiţi în armonie cu
nuanţe de netradus, care exprimă realităţi pentru a aduce energiile, frumuseţile şi de frică: frica de a muri, de a îmbătrâni, Cerul.
vibraţiile lucrurilor pe care noi le putem de a fi singur, de spaţii închise şi de

COSMOS PAGINA 11 Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008


ASTROLOGIE LA MAXIM

Nodurile Lunare şi vârstele planetare


Radu Ran
Tot ceea ce există în natură se supune unor cicluri precise care influenţează evoluţia
fiecărei forme de viaţă. Se înţelege astfel că şi omul, chiar dacă se consideră superior
animalelor datorită raţiunii, este inclus în derularea unor asemenea cicluri.
Orice fiinţă umană, după ce se naşte, primeşte influenţe mai mici sau mai mari de
la astre. Horoscopul personal arată aceste aspecte foarte clar, deşi regula e bine
stabilită: astrele oferă şi omul dispune cum să folosească potenţialul lor. Încă de la
prima suflare, omul în stadiul de nou-născut se află sub acţiunea directă a Lunii, care
până la vârsta de 7 ani formează structura corpului. De la 7 la 14 ani intră în acţiune
Mercur (nu degeaba merg copiii la şcoală la vârsta asta) care se ocupă cu educarea şi
dezvoltarea mentalului. De la 14 la 21 de ani acţionează Venus – acest interval fiind
vârsta liceenilor îndrăgostiţi. Apoi Soarele îşi intră în rol începînd cu 21 şi până la 28
de ani, când individul, în funcţie de ceea ce alege – facultate sau serviciu, se integrează
în societate plin de iniţiativă şi dinamism, formîndu-şi personalitatea.
Urmează Marte de la 28 la 35 de ani, interval în care astrul marţian acţionează
asupra personalităţii individului, suprapunînd peste influenţa solară energia şi nevoia
de afirmare profesională. De la 36 la 42 acţionează Jupiter, acest interval fiind vârsta
maturizării persoanei, pe baza principiilor sale de credinţă, de încredere în forţele
proprii şi de viziune asupra vieţii. Începînd cu 42 de ani şi până la 49, într-un prim

Tendinţe gastronomice
ciclu, apoi de la 49 la 56, deci în două etape, acţionează Saturn, odată la nivel fizic şi
Vom vedea în
pe urmă la nivel subtil energetic, fiind vârstele care pregătesc omului culesul a ceea ce
numărul următor şi

în astrologie (II)
a semănat de-a lungul vieţii. Dacă ne referim acum la ciclul parcurs odată la 18,6 ani
alte aspecte la fel de
de Axa Nodurilor Lunare, vom constata că în primul interval intră ciclurile Lunii, a lui
interesante legate
Mercur şi aproximativ jumătate din cel al lui Venus. Deci în primul ciclu al Nodurilor
de ciclul
destinul este format pe construcţia corpului, a mentalului şi a sentimentelor.
Nodurilor
Cel de-al doilea ciclu lunar începe cu a doua jumătate a perioadei dominate de
Lunare.
Venus, adică de la aproximativ 18 ani, când individul e considerat major. Este foarte
important pentru persoana în cauză dacă la această vârstă are în jurul său cât mai mulţi Contele Incappucciato
prieteni, deoarece asta se va reflecta în credinţa sa peste decenii, care se va stabiliza în Fiecare zodie prezintă caracteristici de bază vizavi de gusturi alimentare.
ultimii ani de viaţă – perioada Neptun de la 63 la 70 de ani, vârsta pensionării. Horoscopul personal, dar şi generaţiile din fiecare an au particularităţi legate
Interesant este că pe parcursul celui de-al doilea ciclu al Nodurilor, între 18 şi 36 de de grupa sanguină, mentalitate raportată la modul de a se hrăni şi nu în ultimul
ani, este dezvoltată o structură a intelectului, pentru că dacă echivalăm primul ciclu de rând predispoziţii ereditare moştenite pe linie psiho-afectivă şi de personalitate.
18,6 ani cu primul decan al zodiilor – care se ocupă de dezvoltarea organică şi fizică, Continuăm prezentarea tendinţelor gastronomice ca un mic ghid ajutător.
al doilea ciclu de la 18 la 36 îl echivalăm cu decanul doi al oricărei zodii, responsabil Zodia Balanţei
de capacitatea intelectuală a individului. Acest al doilea ciclu Lunar se termină cu Pentru a avea o sănătate perfectă, cei născuţi sub semnul Balanţei au nevoie de echilibru
influenţa şi energia marţiană, la 36 de ani. în dragoste, la lucru, în regimul alimentar şi, în general, în viaţă. Balanţa ghidează
Cel de-al treilea ciclu al Nodurilor vizează partea de credinţă şi de fenomenele din regiunea rinichilor şi cea lombară. Prin urmare, cei născuţi în această zodie
spiritualitate a omului, pentru că este activată energia jupiteriană şi trebuie trebuie să bea multe lichide (apă şi sucuri). De asemenea, li se recomandă să uite mâncărurile
spus că la vârsta lui Jupiter se adună multe aspecte şi fapte care determină grele. În consecinţă, ei au nevoie de un regim alimentar cu foarte puţine grăsimi şi cu cât mai puţin
omul să se aplece mai mult către latura sa sufletească. Jupiter are o zahăr. Totodată, trebuie evitate şi alimentele ce pot produce aciditate.
echivalenţă cu Nodul Lunar Nord, care este considerat Destinul, Zodia Scorpionului
Dharma şi ca urmare se poate analiza deplasarea Nodului Nord Scorpionilor le place să pregătească şi să consume mâncăruri grele şi complicate. Dacă este necesar să
prin semnele zodiacale, începînd cu vârsta de 36 de ani, pentru ţină un regim alimentar riguros, Scorpionii au nevoie de foarte multă voinţă. Sănătatea, în general bună, a
a se vedea cum se va configura destinul personal. Pentru că, Scorpionilor, se susţine cu un regim alimentar bogat în proteine, cu foarte multe fructe şi cu vitamina C.
în funcţie de cum a înţeles individul să acţioneze conform Scorpionii au nevoie şi de calciu pentru a se feri de boli de piele, cât şi de sterilitate şi deteriorarea oaselor.
horoscopului său, mai rămân sau nu de îndeplinit Zodia Săgetătorului
anumite lucruri din Karmă. Dacă plăţile karmice până Săgetătorilor le place să mănânce foarte mult, dar nu au dificultăţi de ordin ponderal, ei fiind oameni ai mişcării.
la 42 de ani nu s-au consumat, atunci destinul ca Acestor nativi le plac mâncărurile picante şi exotice care, în exces, ar putea să-i afecteze. Semnul Săgetătorului ghidează
împlinire este suspendat temporar pe toată durata coapsele, şoldurile, nervul sciatic şi arterele. În acest context, nativii sunt predispuşi la boli ale aparatului circulator, la
ciclului lui Saturn, pentru ca de abia după artrită, la căzături, oase rupte sau scrântite. Săgetătorilor li se recomandă să se odihnească cât mai mult.
aceea, între 50-55 de ani omul să poată Zodia Capricornului
reveni pentru continuarea împlinirii Cei născuţi în Capricorn trăiesc de obicei mult, cu toate că vor munci mult în timpul vieţii. Aspectul persoanei este de multe
destinului său. ori grav, fără tonuri de comportament colorate. Este aici ceva din funcţionarea unui metronom,
oamenii Capricorn fiind cunoscuţi ca egoişti şi înstrăinaţi. Capabili de efort îndelungat, nativii
în Capricorn au curajul şi puterea de a o lua de la capăt, asemenea unei furnici care duce povara.
Femeile Capricorn au gustul succesului, al victoriei. Oamenii Capricorn au o mare calitate în
raport cu nebuna lume de azi: sunt foarte, foarte adaptabili, atât la bine, cât şi la rău.
Zodia Vărsătorului
Vărsătorii sunt tipi nervoşi. Le place să mănânce mai tot timpul, ciugulind din mâncare ori
de câte ori au ocazia. Şi Vărsătorilor li se recomandă fructele şi legumele proaspete.
Mâncărurile grele îi îngraşă pe Vărsători care, însă, au destulă voinţă pentru a ţine un regim
alimentar. Semnul Vărsătorului ghidează picioarele, muşchii gambei, tendonul lui Ahile şi
circulaţia sanguină. Dacă un Vărsător are cârcei la picioare, este un semn clar că regimul său
alimentar este deficient. Vărsătorii au nevoie de aer curat, fumul şi alte noxe dăunîndu-le foarte
mult.
Zodia Peştilor
Adesea, bolile Peştilor sunt favorizate de stres şi de nervozitate. De aceea Peştilor li se
recomandă să mănânce atunci când sunt liniştiţi. De asemenea, trebuie să evite excesul de
alcool. Au nevoie de un supliment de fier, precum şi de proteine şi vitamine. Celor născuţi în
acest semn li se recomandă să fie grijulii faţă de picioarele lor.

Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008 PAGINA 12 COSMOS


ASTROLOGIE ŞI SĂNĂTATE

Îndrumar astro-alimentar
Cornel Nicula

Unii ar crede ca între astrologie şi alimentaţie nu există nici o legătură. Există însă
specialişti care susţin că rezultatele unei cure de slăbire pot fi nule dacă nu sunt
respectate anumite reguli de alimentaţie dictate de poziţia astrelor.
Anticii, mai ales chinezii, au descoperit că există principii alimentare care
guvernează fiecare zodie. Dacă le urmăm, putem nu numai să obţinem o siluetă de
vis, ci şi o sănătate de fier. Totul se explică prin energiile cosmice imprimate la
naştere fiecărui organism. Numai unele alimente, plante, minerale sunt benefice
nativilor născuţi sub vibraţiile specifice ale unei planete. Însuşi Hipocrate, părintele
medicinii, afirma în scrierile sale: „Nunquam bonus medicus nisi astrologus", adică:
„Nu poţi fi un medic bun fără a fi astrolog".
Evitînd obiceiurile alimentare proaste şi înlocuindu-le cu cele sănătoase,
organismul va funcţiona mai bine. Aşadar, dacă dieta de până acum nu a avut efect,
încercaţi-o pe cea astrologică.
Varză pentru Berbeci
Berbecii preferă în general alimentele picante, bine condimentate. În dieta
astrologică, li se recomandă un meniu diversificat. Atunci când nu agreaţi un aliment,

Astrele şi leacurile de
asociaţi-l cu unul care vă place foarte mult. Berbecii au nevoie de mult exerciţiu fizic
pentru a se menţine în formă. Regimul lor alimentar trebuie să cuprindă ceapă, morcovi şi praz, să

demult
nu facă exces de ardei iute, boia şi muştar.
Taurilor le trebuie cereale
Nativii din Taur preferă alimentele naturale. Nu sunt adepţii conservelor, ci ai alimentelor proaspete,
multicolore, fără sosuri sau condimente. Plantele cu efect terapeutic pentru Tauri sunt menta, izma
creaţă, cuişoarele şi măcrişul. Vitamina lor este vitamina F.
Contele Incappucciato Fără ouă pentru Gemeni
Gemenii agreează mâncarea uşoară, cu arome combinate sau de fast food. Preferă carnea de
De-a lungul sutelor de generaţii ce s-au succedat pe Pământ au avut loc pasăre, peştele şi fructele de mare. Mâncărurile care le priesc Gemenilor sunt cele care
foarte multe descoperiri ale tainelor naturii. Să ne amintim că strămoşii noştri conţin mazăre, fasole cu bobul lat, morcovi, nuci, dar mai ales migdale, alune şi arahide.
geto-daci şi poate şi misterioşii înaintaşi ai acestora, la rândul lor, cunoşteau Vitaminele indicate Gemenilor sunt B1 şi F. Trebuie să evite alimente ca ouă, nuci,
multe despre efectele Soarelui, Lunii, plantelor şi nu în ultimul rând al apei, asupra brânză grasă.
funcţionării organismului uman.
Preoţii geto-daci numiţi Deceneus, adevăraţi botanişti şi cunoscători ai proprietăţilor
Racii să evite sarea
pietrelor vindecătoare, ştiau în ce proporţii trebuiau să folosească, de exemplu, mătrăguna, Racul poate să mănânce la orice oră din zi sau din noapte, e un gurmand, dar îi
ca să fie leac pentru boală sau din contră, otravă pentru duşmanii cotropitori. Diferenţa este plac şi lactatele, pireurile şi sosurile. Alimentele cu efect tonifiant şi
doar de ordinul miligramelor şi asta arată măiestria pe care ei o atinseseră în prepararea regenerator asupra organismului Racilor sunt varza albă şi roşie, napii,
leacurilor naturale. Continuăm cu finalizarea zodiilor în privinţa folosirii leacurilor populare. peştele, brânza de vaci. Plantele cu efect bun în aromoterapie sunt
CAPRICORN trandafirii albi, nuferii şi crinii. Tarhonul ajută la refacerea stocului de
Capricornul reprezintă oasele, pielea şi genunchii. Cu toate că este un semn rezistent, atunci când săruri minerale. Periodic, Racii au nevoie de un aport de vitamina
apare boala, tinde să cedeze şi se retrage în sine. Deseori poate fi victima reumatismelor, eczemelor, B2.
intoxicaţiilor sau a urticariilor şi este foarte sensibil la frig. Ar trebui să consume paste făinoase,
cartofi, ciuperci, sfeclă, spanac, cereale şi gutui. Plantele tămăduitoare folositoare pentru aceşti
nativi sunt traista-ciobanului, troscotul, tătăneasa şi cânepa. Băile cu plante pot fi pentru
Capricorni reale surse de însănătoşire în urma simptomelor.
Remediul popular: pentru protejarea şi îngrijirea pielii iritate, uleiul de levănţică combinat
cu ulei de migdale, are efect calmant.
VĂRSĂTOR
Vărsătorul guvernează picioarele, gleznele, circulaţia periferică şi sistemul nervos central.
Bolile care-l tulbură pe nativul Vărsător sunt luxaţiile sau fracturile, varicele, tulburările de tip
nervos, problemele circulatorii şi palpitaţiile. Este un bolnav care nu creează probleme. Plantele
medicinale benefice sunt iasomia, levănţica, brusturele, sulfina şi zmeura. Se recomandă
nativilor Vărsător multe fructe: kiwi, mango, curmale, smochine, caise, mere şi prune. Se
recomandă cromoterapia pentru refacerea sistemului nervos.
Remediul popular: este recomandat ceaiul tonic din flori de păducel pentru inimă şi
circulaţia sanguină, florile de arnică şi frunzele de roiniţă pentru infuzie. Contra varicelor se
poate folosi ceaiul cu efect decongestionant din plantă uscată şi macerată de coada-calului.
PEŞTI
La aceşti nativi zonele afectate sunt cele ale picioarelor (tălpile), mucoaselor şi sistemului
limfatic. În aceste arii organice se localizează şi eventualele afecţiuni ale Peştilor: micoze,
monturi, bătături, inflamaţii ale mucoaselor. Se poate observa că deşi nativul Peşti este un
hipersensibil, el este un bolnav „cuminte” şi cooperant. Cea mai indicată tehnică pentru nativii
Peşti este reflexoterapia. Nativul trebuie să consume pepeni verzi (vara), castraveţi, dovlecei,
conopidă, broccoli. Ca plante medicinale sunt recomandate: cicoarea, roua-cerului, gălbenele-
de-baltă, flori de tei şi coada-şoricelului. Ca un hobby personal, înnotul este extrem de
benefic… Peştilor.
Remediul popular: se poate folosi cu success balsamul obţinut din combinarea de tătăneasă
şi rozmarin pentru ciuperca (micoza) picioarelor. Acest amestec poate fi îmbunătăţit prin
adăugarea de ulei de măsline şi ceară de albine.

COSMOS PAGINA 13 Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008


OAMENI ŞI EXTRATEREŞTRI

Secretele Lojei negre şi Ce s-a întâmplat acum


Grupul Bilderberg 2008 ani?
cantitate suficientă de energie se divizau în Contele Incappucciato
două şi se configurau ca două entităţi
separate. Acesta era rezultatul deciziei Istoria acestei părţi a Căii Lactee e tulburătoare... În vremuri când civilizaţiile
grupului care conducea ”Imperiul”, grup umanoide se cunoscuseră între ele, dar nu erau unite, au apărut Draconienii, din care
format din mai multe entităţi conştiinţă derivă rasa reptiliană. De abia după ce Marele Război Galactic a prins contur,
numite Saat Ahnn. civilizaţiile menţionate au făcut o alianţă şi s-a format ceea ce cunoaştem sub numele
Ce s-a întîmplat în Universul de Confederaţia Galactică...
Vechi O parte din evenimentele care s-au petrecut în spaţiul cosmic, în urmă cu zeci şi
După o lungă perioadă de timp de câteva sute de mii de ani, au influenţat şi viaţa civilizaţiei terestre apărute mai târziu. Trebuie
cicluri – în echivalent terestru câteva mii spus că înainte de civilizaţia Lemuriei au mai existat pe Pământ altele, cu multe sute
de ani, Mâncătorii au consumat toate de mii de ani în avans, care au plecat de pe Terra. Însă, aşa cum a apărut, rasa
civilizaţiile, inclusiv pe cea a creatorilor lemuriană, cu caracteristicile ei, a fost afectată de interferenţa cu trimişii rasei Draco
lor. Astfel doar grupul conştiinţă Saat – reptilienii. Draconienii sunt o rasă – dacă putem spune astfel – din planuri spirituale
Ahnn a rămas şi a decis că singura înalte, care au fost creaţi cu un scop anume, avînd de asemenea Liber Arbitru. Provin
posibilitate de a scăpa era să evadeze în alt din castele spirituale din dimensiunea a 9-a şi au fost alungaţi cu milioane de ani în
univers cu ajutorul tehnologiei. Au pus-o urmă, datorită răzvrătirii faţă de Creator.
la punct şi au intrat în Universul nostru, Sacrificiul părinţilor stelari
scăpînd de moarte şi de Mâncători. Însă la De fiecare dată când a fost structurată o nouă civilizaţie pământeană pleiadenii şi
momentul sosirii în Universul nostru, s-a lyranii, care în urmă cu 60.000 de ani au format Shamballa, au realizat misiuni
întâmplat ca punctul prin care au venit să extrem de dificile, avînd în vedere faptul că şi reptilienii deja erau prezenţi pe
fie aproape de sistemul celor din Lyra. Pământ. S-a încercat de multe ori aducerea Conştiinţei Christice din dimensiunea 10,
Venind cu o altă configuraţie de ADN, din care doar ea putea depăşi şi anula conştiinţa energetică a rasei Draco ca influenţă
Mahatma Universul vechi, deoarece fiecare Univers spirituală în galaxie. Misiunile din Lemuria, Atlantida, mai târziu India şi Egipt, apoi
are o Matrice Genetică Generală, emisia în Palestina, toate au început bine şi s-au sfârşit în mod dramatic, datorită crâncenei
Omenirea acestei planete este produsul energetică a ADN-ului din Calea Lactee şi lupte dintre cele două tabere. Politeismul egiptean, atunci când a fost înlăturat de
foarte interesant a mai multor interferenţe, implicit din Universul nostru a suferit o Akhnaton şi de credinţa în Unul, a fost eliminat doar cât a trăit faraonul, apoi a
cauzate de urmările marelui Război contaminare. revenit. Însă aşa cum au consemnat vechile scrieri, fiecare misiune s-a terminat cu
Galactic. Citiţi în cele ce urmează Mult mai târziu, sărind peste cicluri trădări şi sacrificii de vieţi ale Marilor Maeştri. Pentru ce toate acestea? Merită Homo
începutul Adevărului de pe acest Pământ, cosmice, influenţa grupului conştiinţă Saat Sapiens un asemenea imens sacrificiu?
Adevăr care vă va face liberi... Ahnn a ajuns şi pe Pământ. În zilele Dublura Maestrului Iisus - Jemmanuel
Spuneam în numărul trecut al revistei noastre ea este exercitată la nivel terestru Într-adevăr Iisus a existat şi a făcut toate cele menţionate în Biblie, însă înaintea
că Loja Neagră se întinde în multe zone prin gruparea Bilderberg, oameni fără răstignirii a fost creată o dublură – un trup numit mayavirupa sau trup iluzoriu, cu
din galaxia noastră. Să trecem la dezvăluiri scrupule care au conştiinţa sub influenţa conştiinţă proprie, iar acest trup a fost cel care a suferit pe cruce, nu Iisus cel adevărat.
cutremurătoare despre ce s-a întâmplat în energiei Saat Ahnn. Loja Neagră pe Iisus cel adevărat era lângă Maria în momentul în care ea privea către cel de pe cruce,
vremuri când civilizaţiile Căii Lactee de Pământ este formată din Bilderberg şi fiind ascuns sub gluga trasă peste faţă. Aici este tâlcul frazei rostite de dublura de pe
abia se cunoşteau între ele. Illuminaţi, aceste grupări dominînd cruce: ”Femeie, iată-l pe fiul tău...” arătînd către bărbatul care o ţinea pe Maria pe
Originea fiinţei satanice omenirea pe baza metodei Mâncătorilor, după umeri. Nici Maria n-a ştiut atunci, deoarece informaţia trebuia păstrată secretă
Istoria galactică menţionează, fără nici cu o tehnică asemănătoare. Inventînd faţă de agenţii reptilieni infiltraţi printre oamenii de acolo. Vom explica în numărul
un dubiu, că în paralel cu Universul nostru clipurile publicitare, cu tot felul de viitor misterul acestei dubluri a Maestrului Iisus, deoarece la capacitatea sa spirituală,
există un altul, numit Universul cel Vechi produse care ar trebui cumpărate, putea să fabrice un corp identic ca o proiecţie semiorganică, pentru a putea duce mai
şi care are propria sa linie spaţio-temporală Bilderberg şi Illuminaţii mizează pe faptul departe misiunea. Un asemenea lucru este perfect plauzibil, dacă ne gândim la acei
de evoluţie. Evenimentele petrecute în că însăşi mintea umană va forma egregori maeştri de yoga din Asia care au demonstrat audienţei că pot crea trupuri umane,
interiorul acestui vechi Univers (civilizaţia în câmpul energetic terestru şi din el se vor relativ iluzorii, din materii ale planurilor subtile. De ce n-ar fi fost posibil aşa ceva şi
existentă acolo fiind numită şi ”Imperiul”) răspândi în minţile oamenilor, stînd în ele în urmă cu 2008 ani?
au influenţat suficient de mult tot ceea ce şi creînd dependenţă de produsele arătate O altă explicaţie care întăreşte ceea ce am scris mai înainte o constituie faptul că
s-a derulat apoi în Universul nostru. În la televizor. Desigur că trăim într-o învăţătura adusă de Jemmanuel – Iisus trebuia continuată, ori cum ar fi putut continua
interiorul Universului Vechi persista o societate modernă, avem nevoie de dacă cel care o adusese ar fi fost mort, apoi înviat şi apoi urcat la ceruri? Doar cel
stare rea, deoarece civilizaţia ”Imperiu” detergenţi pentru a spăla, de mâncare care rămâne şi o continuă, ca Maestru, o poate răspândi, e complet logic. Deci ceea
controla aproape tot, deci şi alte rase care pentru a ne hrăni şi aşa mai departe, dar o ce s-a întâmplat atunci a fost o mare păcăleală trasă reptilienilor, mai ales că Iisus ştia
existau. Pentru a capta şi controla celelalte putem face şi fără să fim sclavii clipurilor foarte bine astrologie şi a ştiut să programeze fazele misiunii sale astfel încât
civilizaţii ale Universului Vechi, savanţii publicitare. Bilderberg şi Illuminaţii vor să momentul răstignirii să coincidă cu o eclipsă parţială de Soare.
„Imperiului” au creat din materii facă în aşa fel încât egregorii prezenţi în Acesta este misterul Misiunii de acum 2008 ani, când s-a reuşit păcălirea rasei
energetice geoplasmatice entităţi cărora le- minţile oamenilor să nu le dea voie Draco şi aducerea Conştiinţei Cristice pe acest Pământ minunat... Iisus şi-a îndeplinit
au dat denumirea de Mâncători Mentali. acestora să se mai intereseze şi de partea misiunea magistral, de aceea a rămas şi va rămâne de-a pururi în istoria omenirii, cât
Scopul acestor Mâncători era acela de a se spirituală a vieţii, descoperind Adevărul, va exista aceasta în univers...
ataşa de creierul fizic şi de aura fiinţelor pe minciuna şi manipularea grosolană la care
care le invadau, de a îndepărta treptat sunt supuşi de decenii încoace. Pentru că
modelele originale de gândire ale ori de câte ori oamenii se uită la televizor
victimelor, şi de a le înlocui cu programe la reclamele publicitare, egregorul din
noi de emipirizare - vampirizare. minţile lor se hrăneşte cu nevoia de a avea
La un moment dat aceste fiinţe a omului. Astfel Bilderberg crede că omul
vampirizate de Mâncători au fost trimise va trăi doar pentru a munci şi munceşte
către lumile ce nu fuseseră cucerite încă, doar pentru a trăi, fără a mai ridica
pentru a vampiriza rasele din acele lumi şi vreodată capul pentru a se elibera de acest
a le programa conform cu ce voia văl întunecat aruncat asupra destinului său.
”Imperiul”. Surpriza a fost mare atunci Citiţi în numărul viitor
când s-a constatat că Mâncătorii se puteau Lupta celor două Loje pentru
divide, astfel încât atunci când absorbeau o Homo Sapiens

Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008 PAGINA 14 COSMOS


DESCOPERIREA COSMOSULUI

A.D.N.-ul şi spiritul
La început Universul acesta în care trăim s-a născut Spiritul are un ADN al său
din interacţiunea faliilor Cosmosului. Acesta ca Întorcîndu-ne la explicaţia legată de configurarea
semnificaţie şi organizare se află deasupra noţiunii de particulelor subcuantice dirijate de acea Inteligenţă
Univers. Apoi energia rezultată s-a configurat în stele, Infinită şi nevăzută, putem spune că în conformitate cu
planete, praf cosmic stelar, dar şi în aşa zisa materie matricea ADN a oricărui lucru şi spiritul are schema sa
neagră a Universului, neobservabilă decât cu aparate bine stabilită. Creatorul a decis ca pentru fiecare
speciale. Totuşi, dacă ne gândim mai bine, nici un corp categorie de lucruri – de la cea mai mică particulă de praf
din Univers nu s-a putut structura înainte de a avea un până la stele – să fie configurată prin câte o matrice cu
ADN. Da! Surprinzător şi stelele au un ADN şi planetele coduri de informaţie specifice. Structurarea acestora în
şi găurile negre. Şi asta deoarece la baza oricărei spaţiu oferă forma şi modalitatea de manifestare, din care
structuri de energie-materie se află cuantele şi rezultă şi capacitatea de raţionament. Astfel spiritul
subcuantele de energie, care prin interacţiunea lor uman este alcătuit din coduri informaţionale exacte, ce se
alcătuiesc ceea ce se cheamă ADN. configurează în spaţiu în planul cel mai subtil de vibraţie
şi are la bază, aşa cum spuneam, particulele tahionice.
Să descoperim misterul spiritului Am putea spune, ei bine, dar şi animalele şi păsările au
Din literatura esoterică a Ştiinţei Spirituale cunoaştem un spirit. Desigur, însă deosebirea constă în faptul că în
acum că spiritul omului, ca de altfel al oricărei fiinţe timp ce spiritul animalelor este configurat pentru un
raţionale din Univers, este compus din materii energetice sistem de chakre dispuse pe orizontală, cel al omului este
luminoase foarte fine. Practic aproape că nu are greutate, structurat pentru un sistem de chakre situat pe verticală,
ca să zicem aşa. Ştiinţa modernă şi mai ales fizica ceea ce schimbă total modul de circulaţie al informaţiei
cuantică a descoperit o realitate uluitoare şi anume că prin întreaga fiinţă. Iar acest ADN al spiritului uman
particulele subcuantice, aşa cum se manifestă ele, se conţine în el, în tahionii respectivi şi în alte subcuante
poartă de parcă ştiu dinainte ce trebuie să facă şi ce ataşate aurei, capacităţile spirituale latente despre care
forme trebuie să configureze, de parcă Cineva aflat în vorbeşte vechea literatură esoterică.
fiecare particulă dirijează tăcut tot acest ”Concert al Trebuie doar să ne întoarcem Acasă, cum se spune,
Creaţiei”. Dacă s-a constatat că fiecare celulă a corpului adică în noi înşine, să deschidem din nou uşa camerei
Radu Ran uman emite o slabă radiaţie fotonică, atunci trebuie să Sacre a Sufletului nostru şi astfel să reîncepem să
fim convinşi că spiritul nostru emite mai multă lumină, folosim puterea spiritului nostru, aşa cum ne-a fost
Viaţa este un fenomen energetic complex ce se desigur pe un plan de vibraţie superior celor trei dăruită de către Creator. Ne vom elibera de orice limitare
manifestă pe o gamă extraordinar de largă. Ea nu dimensiuni. Ca urmare spiritul trebuie să fie compus cel impusă de către cei întunecaţi şi servitorii lor, care
începe şi nu se termină în limitele pe care le ştim noi, puţin din particulele tahionice, despre care se ştie, prin niciodată nu au vrut să cunoaşteţi Adevărul pentru ca să
aşa cum vedem mediul înconjurător plin de vietăţi şi de calcule şi măsurători, că depăşesc viteza luminii. Aşa se fiţi liberi. Însuşi Iisus a spus că omul are toată puterea
elemente naturale (apa, norii, vântul etc.). Viaţa trece explică dedublările şi călătoriile instantanee în alte locuri din cer şi de pe pământ, moştenită de la Tatăl.
dincolo de capacitatea noastră vizuală şi ne rezervă de pe Pământ sau din Univers, în trecut sau în viitor. Acesta este Adevărul, cunoaşteţi-l, trăiţi-l cu conştiinţa
întotdeauna surprize uluitoare.

Marea Invocare
binelui şi cu iubire şi veţi deveni liberi.

Această rugăciune ancorează Energiile Christice în sufletele şi minţile noastre.


Rostiţi-o de câte ori simţiţi nevoia pentru a aduce în manifestare Pace, Iubire, Armonie
şi Prosperitate

Din punctul de Lumină din Gândul lui Dumnezeu,


Lumina să curgă în gândurile oamenilor,
Lumina să coboare pe Pământ.

Din punctul de Iubire din Inima lui Dumnezeu,


Iubirea să curgă în inimile oamenilor,
Pentru ca Christos să poată reveni pe Pământ.

Din centrul unde Voinţa lui Dumnezeu este cunoscută,


Planul Divin să ghideze slaba voinţă a oamenilor,
Plan pe care Maeştrii îl cunosc şi îl servesc.

Din centrul pe care îl numim Rasa umană,


Planul Iubirii şi al Luminii să înflorească,
Şi să poată sigila poarta casei răului.

Fie ca Lumina, Iubirea şi Puterea


Să restaureze Planul lui Dumnezeu pe Pământ.

COSMOS PAGINA 15 Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008


TU ŞI VIAŢA SPIRITUALĂ

Recunoştinţa
toate acestea am învăţat să fim mai buni.
Virgil Marcu Limitele şi dificultăţile vieţii ne sunt date
tocmai pentru a reuşi să vedem şi să preţuim
Sunt convins că toţi am auzit acest cuvânt simplu şi fiecare clipă ce ne-a fost lăsată aici pe
plin de semnificaţie, dar câţi dintre noi ştim cu adevărat Pământ. Întotdeauna avem pentru ce mulţumi
ce înseamnă? şi a fi recunoscători pentru darul lui
Recunoştinţa ca energie face parte din Iubirea Divină Dumnezeu - Viaţa. Uneori putem fi recunos-
şi toţi cei care iubesc la modul divin au în ei această cători chiar şi pentru bolile noastre, este un
energie. Sufletul lor se hrăneşte neîncetat din acest izvor moment de graţie infinită ce ne ajută să
Divin care nu seacă niciodată. Câţi dintre noi ştiu să conştientizăm divinitatea ce stă ascunsă în
mulţumească cu adevărat? Foarte puţini! noi. Sunt momente în viaţă când avem
Acest cuvânt a ajuns să fie folosit cu banalitate şi probleme cu un partener (soţia, prieten,
politeţe conform normelor în vigoare ale societăţii. vecin) care scoate părţi întunecate din fiinţa
Printr-o practică spirituală ca cea a iubirii aproapelui noastră şi contribuie astfel la vindecarea
vom reuşi într-o bună zi să mulţumim cu adevărat. noastră, deci avem de ce să fim
Recunoştinţa pentru cei care practică şi trăiesc această recunoscători.
stare Divină, reprezintă o cale care îi aduce tot mai Recunoştinţa înseamnă acceptare
aproape de Dumnezeul interior. Cei care nu meditează şi necondiţionată a celor din jur printr-o
nu au ales o cale spirituală au aceeaşi şansă de a se atitudine deschisă şi serviabilă. Practicarea
bucura de Divinitate printr-o viaţă trăită sincer, plină de recunoştinţei aduce cu sine vindecări aşa-zis
bucurie şi recunoştiinţă. miraculoase, prosperitate, bogăţie şi fericire.
Atunci când suntem recunoscători sufletul nostru O viaţă trăită în recunoştinţă ne ajută să
vibrează şi binecuvântează fiecare aspect al fiinţei vedem faptul că suntem părţi dintr-un întreg
Divine care suntem. Prin recunoştinţă ajungem să ne mai mare- Universul. Recunoştinţa ca
bucurăm de toate aspectele şi micile daruri pe care le sentiment ne face mai frumoşi şi mai
aduce viaţa - Dumnezeu. Când conştienţa noastră se înţelepţi.
ridică şi preţuieşte fiecare moment al vieţii aşa cum este, Dragi prieteni să mai cugetăm încă o
recunoştinţa sporeşte de la sine în inimile noastre. Este dată la acest cuvânt minunat, să-l
necesar să fim recunoscători pentru toate greşelile practicăm şi toată viaţa noastră se va
făcute, speranţele deşarte, durerile avute, deoarece din transforma conform planului Divin.

D e s p r e s p i r i t u a l i ta te
noi, dar şi alegerilor de separare faţă de noi suntem responsabili de ceea ce se întâmplă în jur.
Dumnezeu. Divinitatea ne aşteaptă în orice clipă să ne recunoaştem
Sufletele oamenilor au fost îndoctrinate şi esenţa, chiar dacă asta ne-ar lua o veşnicie.
manipulate printr-un sistem de credinţe false Spiritualitatea trebuie trăită, simţită şi nu scrisă.
despre Divinitate. În acest sens preoţii tuturor Aici pe pământ se evoluează de mult timp, dar la
vremurilor au avut şi au în continuare un cuvânt modul somnoros, iar această somnolenţă spirituală ne-a
greu de spus în manipularea maselor de adus nefericire, durere, frustrare, limite şi suferinţă.
credincioşi, care sunt în stare să legitimeze pe Atâta timp cât continuăm să dormim să nu avem
oricine, chiar şi pe fiul lui Dumnezeu, Iisus. Se pretenţii de la viaţa care este Dumnezeu în manifestare.
vehiculează ideea că este Unicul Fiu al Tatălui Chiar dacă suntem un experiment aici pe Terra,
Ceresc ceea ce nu este adevărat. Ca orice părinte Dumnezeu permite revenirea noastră acasă - Universul.
acesta are mulţi fii care au grijă de împărăţia ce Toate fiinţele de lumină de pretutindeni ne ajută
le-a fost încredinţată din veşnicie. Aceşti aşa-zişi necondiţionat în ascensiunea noastră prin dimensiunea a
oameni ai lui Dumnezeu nu au făcut altceva decât patra spre cea de a cincea. O dimensiune a Iubirii,
să ne menţină într-o stare de ignoranţă spirituală, Armoniei în diversitate şi a Toleranţei, care se deschide
control şi supunere oarbă. Aceste religii şi dogme în şi spre inima care bate în pieptul fiecăruia. Inima este
nu au făcut altceva decât să mărească distanţa şi cel mai inteligent organ, aici stă Dumnezeu şi aşteaptă să
aşa mare dintre noi şi Divinitate. S-au scris ,,tone” îl descoperim. Să cerem ajutor cu toată inima
de cărţi despre spiritualitate, care mai de care mai veghetorilor, îngerilor de înaltă evoluţie şi tuturor
Virgil Marcu elaborate, sofisticate şi complicate despre Dumnezeu. maeştrilor înălţaţi, pentru ca drumul nostru să fie plin de
Unele cărţi au fost scrise de ,,oameni orbi” care nu au lumină şi înţelepciune.
În aceste momente de tranziţie pentru planetă şi nici o legătură cu spiritualitatea. Împreună reuşim să ne reclădim pe noi dar să-i
pentru noi este important să ne reconsiderăm poziţia faţă Adevărata spiritualitate este de fapt o stare de a fi, ajutăm şi pe ceilalţi. Optimismul şi siguranţa de sine
de sufletul Geei şi al nostru. o stare de conştiinţă pură conectată la conştiinţa Iubirii, trebuie să ne caracterizeze în tot ceea ce întreprindem la
Este necesar să înţelegem ce se întâmplă cu corpul Luminii şi a adevăratei vieţi trăită în Dumnezeu. modul constructiv în viaţa noastră. Mintea umană este
fizic, cu emoţiile şi sentimentele noastre. Nimeni nu este Spiritualitatea ca stare nu poate fi accesată prin ceea ce necesar a fi transformată printr-o cunoaştere corectă,
scutit de transformările inerente ale acestei perioade atât facem sau credem despre Divin şi nu depinde de regulile înţelepciune şi renunţarea la vechile şi falsele credinţe
de agitate şi controversate. Poate mai mult ca niciodată impuse de societate, biserică, guvern sau alte care nu ne mai sunt de folos în acest timp de răscruce.
avem nevoie să înţelegem esenţa noastră divină şi rostul organizaţii. A descoperi spiritualitatea înseamnă să
nostru pe acest pământ. Este o ocazie minunată să ne redescoperi bucuria şi fericirea de a trăi îndumnezeit În final mintea noastră se va uni cu mintea Divină
eliberăm din punct de vedere spiritual pentru a accede, alături de ceilalţi. Să nu uităm fiinţa Divină care suntem care ştie totul, cunoaşte totul, este nelimitată. A sosit
prin procesul de înălţare, în dimensiunea a cincea. Prin şi nici sursa a tot şi a toate. Prin noi curge viaţa, iubirea vremea priorităţilor, este momentul nostru de graţie,
bunăvoinţa Divinităţii putem pune capăt separării între şi abundenţa. Noi suntem proprii arhitecţi ai vieţii şi tot frumuseţe şi putere Divină.

Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008 PAGINA 16 COSMOS


SPECTACOL UL VIEŢII

Despre românii din străinătate


Cecilia David Caz concret: am rude apropiate în
Italia, care, atunci când au venit
De câteva luni posturile TV urlă de ştiri acasă, mergînd pe stradă, tot timpul
contradictorii despre românii din străinătate, priveau înapoi. I-am întrebat de ce şi
care sunt ,,criminali, hoţi, cerşetori” ca şi cum mi-au spus că în Italia tot timpul
cu toate relele lumii, românii contaminează trebuie să-ţi aperi spatele, pentru că
Uniunea Europeană. armurăriile vând arme şi la puşti de
Se mediatizează reportaje în care românii 18 ani. După orele 21 nimeni din cei
ucid, mint şi înşeală (persoane bune şi corecte) veniţi nu se încumetă să circule pe
din lăcomie, ură, agresivitate. Faptele sunt stradă, pentru că cete de puşti
fapte şi merită luate în consideraţie, dar trebuie drogaţi, copii de mari mafioţi umblă
văzută şi cauza nu numai efectul. Să luăm pe motociclete în căutare de
exemplu Italia, care înainte cu ani buni de ,,distracţie”. Dacă te prind şi nu
intrarea României în U.E. şi-a săltat economia cunoşti bine limba, te bat, îţi
vizibil cu ajutorul ,,muncii la negru” a răstoarnă sacoşile, urinează pe tine
românilor. Atunci Italia nu cerea oficial mână sau te omoară. Dacă ripostezi, te
de lucru, ci era mulţumită cu lucrul ,,la negru” caută servitorii părinţilor mafioţi şi te de carabinieri (cu mentalitate fascistă),
pentru că se plătea la jumătate faţă de plata desfiinţează. Acolo moartea face casă bună cu neavînd nici o vină şi fără ca nimeni să ia în
dată italienilor. viaţa şi nimănui nu-i pasă de un străin găsit cu seamă o asemenea faptă. Copiii noştri au rămas
În Sicilia, carabinierii sunt mână în mână cu gâtul tăiat sau cu un glonţ în cap. Şi ce ,,plăcere în scaune cu rotile toată viaţa, în timp ce
clanurile mafiote şi neoficial acceptă cât mai şi bucurie” au străinii, când pe plantaţiile de ,,apărătorii legii”, de altfel criminali sadea, vor
mulţi străini, cu 25 de euro pe zi, faţă de 40-45 mandarini şi portocali, patronii ,,vizitaţi” de face pe legiuitorii mai departe.
euro cât trebuie plătit un muncitor italian. Pe carabinieri strigă: ,,fugiţi unde vreţi”, în timp Şi este normal să ne autoflagelăm noi în
lângă asta un muncitor străin nu are sindicat, ce elicopterele se-nvârt ameninţător pe presă şi la TV, numai ca să facem pe plac
nu semnează protecţia muncii, nu are asigurare deasupra şi poliţia cu câini dresaţi scormoneşte politicii italiene, care probabil va obţine ceva
de sănătate garantată. Dacă se îmbolnăveşte plantaţia...! fonduri pentru integrarea etnică a rromilor,
sau moare, este problema lui, nu a patronului. Românii, ca şi alte naţii, sunt hăituiţi ca bani care cu puţină minte îi puteam obţine noi
Când, de rutină, carabinierii mai fac razii, evadaţii şi trataţi ca sclavii. Dar sunt africani şi probabil că îi integram la fel de bine...sau
patronii sunt anunţaţi şi deschid porţile prin care n-au nici măcar dreptul să intre în chiar mai bine fiind ai noştri?! Uscături există
spate, spunîndu-le muncitorilor să fugă, să se magazine şi dorm la ,,părăseală” în clădiri fără şi de o parte şi de alta, însă nu vă lăsaţi păcăliţi!
ascundă unde văd cu ochii. Dacă Italia ar fi acoperiş, fără uşi şi ferestre, uitate de timp! Când se mediatizează tare o chestie, e semn
corectă cu ea şi cu cei care vin din exterior, nu Acum când România a intrat în UNIUNEA sigur că se urmăreşte ceva anume. Asta
s-ar lua la muncă oameni fără acte şi fără un EUROPEANĂ şi are drepturi legale de muncă înseamnă diversiune. Deci, în rezumat, cât
statut oficial. Odată străinii le umplu punga în toate ţările UE, românii au şi ei alte drepturi timp românii au fost mână de lucru la negru,
prin chiriile piperate care sunt percepute şi o vorbă de zis. E clar că economia italiană s- nimeni nu semnala nici un caz grav, dar în
acestora pe locuinţe nu prea arătoase şi a dezvoltat cu ,,mână de lucru la negru” şi momentul când România intră în UE cu
confortabile şi a doua oară prin preţurile mici românii şi-au adus o mare contribuţie la drepturi depline pentru ea şi oamenii ei, Italia
plătite pe ziua de muncă. ridicarea ei, aşa cum a afirmat şi primul se inflamează şi îşi arată din plin faţa ei
În momentul în care ai un contract oficial ministru ROMANO PRODI. Acum, dacă s-au fascistă! Şi noi, ca nişte milogi, înghiţim tot ce
între state, se fac trieri, se aleg oficial oameni întâmplat pe ici pe colo jafuri şi crime produse ne toarnă ei, ba chiar amplificăm starea de
şi ministerele celor două ţări au de câştigat. Şi de etnici rromi, români, hai să trimitem acasă lucruri, fiindcă aşa am fost învăţaţi să ne lovim
una este să ai un statut oficial, să munceşti cu ,,surplusul” care nu mai poate fi plătit ,,pe singuri. Un popor care vorbeşte la ora actuală
vechime la cartea de muncă şi să ai drepturi şi nimic” şi cu ,,etichetă urâtă”, ca să existe o 1600 de dialecte cum putea să formeze limba
beneficii printr-un contract, şi alta este să fi pe motivaţie bine fondată. noastră? Dacă la greci se făceau întreceri
post de ,,sclav”, rău tratat şi prost plătit pentru E drept că după intrarea în Uniune şi sportive şi se promova cultura, la romani se
câţiva amărâţi de euro. Dacă italienii nu doreau desfiinţarea paşaportului, la graniţe nimeni nu luptau sclavii gladiatori în arenă şi se promova
servicii ,,moca” şi doreau servicii de calitate pe îţi mai cere un cazier şi au putut trece astfel violenţa şi războaiele de cucerire. Un astfel de
un preţ bun îşi alegeau forţa de muncă legal, şi mulţi infractori, chiar şi cei ieşiţi recent din imperiu, e şi normal să rămână cu mentalitate
atunci se puteau controla mai uşor toate aceste închisori. Au fost cazuri când copii români de de stăpân. Dar ca mai toate imperiile şi
fenomene. În ştirile amintite mai sus se spune 18-19 ani, plecaţi după mirajul unei vieţi mai Imperiul Roman s-a prăbuşit cu răsunet!
numai ce au de pătimit italienii de la străini, nu bune, nu s-au mai întors, sau au venit acasă Dreptatea lui Dumnezeu te ajunge
ce pătimesc şi străinii de la ei. grav accidentaţi (împuşcaţi în coloană şi în gât) indiferent în ce timp şi în ce timpuri!

Vrei să ştii ce te aşteaptă mâine? Vrei să-ţi cunoşti viitorul sau trecutul?
Sau vrei să ştii cum o să fie relaţia cu partenerul? Nimic mai simplu!
Noi îţi facem horoscopul! Cu doar 30 lei afli tot ce te interesează.
Sună acum la 0722 352 832, 0720 177 792 pentru detalii şi programări.

COSMOS PAGINA 17 Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008


VIITORUL LA PUTEREA N

Te h n o l o g i a - o b s e s i a z i l n i c ă
acuză mari dureri de cap cu
Cecilia David stări veşnice de oboseală.
Pentru că marile companii
Ca orice muritor am şi eu porţia mea de obsesie sunt implicate direct în
zilnică pentru emisiunile televizate. Butonînd controlul psihic şi se folosesc
televizorul după o anumită emisiune, se crează un de energia umană în folosul
puzzle de imagini de care scap cu greu printr-o lor. Aparatura în sine nu are
curăţire mentală atunci când îmi propun acest nimic rău, dar frecvenţa pe
lucru. Televizorul este unul din dispozitivele de care funcţionează este nocivă
bază prin care conştiinţa ne este manipulată zilnic. pentru om. Şi când te
De fapt tehnologia actuală este una din cele mai gândeşti că aparatura la ora
eficiente metode de control al frecvenţelor umane. actuală este stăpânul nostru,
Experimentul este precis reglat ca să ne facă să ne îţi vine să plângi. Şi ce dacă
îmbolnăvim la semnalele subliminale emise de plângi azi şi uiţi mâine??
televizor. Toate produsele electronice au Omul are capacitatea de a
proprietatea de a bloca frecvenţele, acestea fiind funcţiona automat după
incompatibile cu frecvenţa umană. obiceiuri. Ştie sau află multe
Tot televiziunea lucruri, dar fiindcă mintea îi
este este permanent controlată, se supune docil activitatea ei de manipularea în masă. Toţi
controlului. Şi uite aşa ne îmbibăm mentalul cu politicienii care vor să conducă au o armată de
ştiri macabre, violuri, jafuri şi tot felul de lucruri psihologi în spate care-i învaţă cum să-şi
absurde şi oribile şi înghiţim tot felul de folosească capacităţile de manipulare. Tu de fapt
informaţii subliminale depresive, agresive, votezi o imagine, un slogan, un discurs. Şi copiii
emoţionale, care ne storc de energie şi ne sunt cei mai afectaţi de acest sindrom. Mentalul lor
murdăresc mentalul şi aşa destul de în formare, adună atâta imagine subliminală şi
îmbâcsit. Şi cei care au un grad de atâtea condiţionări şi dresări, încât nu mai este loc
labilitate psihică sau emoţională se de altă metodă de îndobitocire. Ca să nu mai
sinucid, gândind că din Cutia Pandorei a vorbim de ce idei le furnizează televizorul... pe
fugit şi speranţa. care de multe ori le pun în practică.
Prin tot felul de mici şi mari plăceri Şi din părinţi zdraveni la cap, se aleg copii plini
facem jocul întunericului. de năravuri proaste; pentru că părinţii în naivitatea
Mecanismul este lor le oferă copiilor acces necontrolat la aceste
extrem de obiecte de unde iau informaţia de-a valma. Şi, cum
simplu, vezi un nu ştiu să o trieze... lucrurile scapă de sub control!
film de dragoste şi Reveniţi la vechile obiceiuri, faceţi plimbări în
se activează planul natură, întâlniţi-vă şi schimbaţi impresii plăcute cu
responsabilă de emoţional. Şi persoane dragi, recreaţi-vă mintea cu o carte bună
jalonarea libertăţii dintr-o dată sau o muzică liniştitoare, mergeţi la munte şi la
minţii umane, dar şi de filmul se întrerupe şi mare!
promovarea traiului apare o reclamă agresivă care îţi loveşte
sedentar şi a lipsei de puternic plexul solar. Rămâi cu o Şi dacă nu vă puteţi permite toate acestea
activitate. A doua prezenţă ca senzaţie de disconfort şi neplăcere, păstraţi un suflet curat şi un mental
număr în domeniul aparaturii plus o durere surdă pe plex. impregnat cu imagini din natură, de la munte
electronice este computerul. Toţi cei care lucrează Toate emisiunile TV sunt făcute să servească sau de la mare. Toate acestea sunt gratis, dar
în mari firme şi sunt conectaţi la serverul central controlul psihic. Politica se foloseşte în toată funcţionale.

Vrei să afli viitorul cu o clipă mai devreme?

Ediţiile on-line ale revistei


Ascultă Radio Orizont F M pe 97,5 FM!
Ştiri de ultimă oră, reportaje, muzică, sport
COSMOS, precum şi alte şi multe altele!

informaţii din domeniul


esoteric vă aşteptă pe adresa
97,5 FM Medgidia
http://www.ajutorulesoteric.ro Strada Dumitru Chicoş Nr.11 bloc I.A.S. MEDGIDIA -
905600 Tel/Fax: 0241 820 220; Direct : 0241 820
Redacţie Ştiri: stiri@orizontfm.ro

Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008


PAGINA 18 COSMOS
PAGINA CITITORULUI

Cum va fi după Dragi prieteni... Iată-

2012?
ne ajunşi la numărul 7 al
revistei noastre.
Cum vom trăi în a 5-a
dimensiune? În urma numeroaselor
telefoane şi scrisori

În numărul
primite la redacţie, prin
care ne-aţi semnalat din

viitor
toată ţara unde nu puteţi
găsi revista la chioşcuri,
vă rugăm să ne
semnalaţi şi în
continuare aceste
aspecte la telefoanele
redacţiei.
Secretele Piramidei
Luminii Ne străduim să
aducem Adevărul pentru
voi, pentru că numai
Aflaţi cum scăpaţi de Adevărul ne va elibera
farmece pe toţi.

To ţ i s u n t e m U n u l !
Corneliu Pîhu răsplata în funcţie de modul în care şi conştiinţă şi toate se topesc
ne-am raportat la ele. Nimeni nu şi îşi obţin finalitatea în
Toţi, dar toţi suntem conectaţi între noi. Indiferent de poate ocoli aceste legi, dar Dumnezeu. Datoria
comportamentul adoptat de fiecare există ceva ce ne raportarea la ele se face noastră ca părticele de
uneşte, acel ceva pe care de obicei îl numim Dumnezeu. diferit. Un exemplu ar fi Dumnezeu o ştim
Dacă am privi în jur am vedea că aceleaşi suferinţe legea circulaţiei pe fiecare, nu e nevoie
ne macină, aceleaşi lucruri ne amuză, aceleaşi valori ne drumurile publice, care de mine să o
inspiră. Şi suntem făcuţi din aceleaşi elemente şi bune şi acţionează diferit asupra reamintesc, acest
rele şi în noi se regăsesc îngerul şi demonul, sfântul şi celor care sunt la volan, articol se vrea a fi
păcătosul, femeia şi bărbatul. faţă de cei care sunt un apel la
Fiinţa umană poate avea acces la multe, multe simpli pietoni. La fel Unitate.
capacităţi (unele deocamdată de necrezut), care se află cei care au acces mai Florile cele
într-o stare latentă, cum ar fi: capacitatea de a comunica mare la lumea nevăzută mai viu colorate
cu obiecte, flori, animale, forţe nevăzute, capacitatea de trebuie să respecte mai şi mai frumos
materializare şi însufleţire. Toate acestea sunt în fiinţa mult anumite legi pe care mirositoare cresc
fiecăruia, iar dacă cineva dintre noi reuşeşte să facă ceva un om (să-i zicem obiş- din fermenţii
deosebit, atunci prin empatie, rezonanţă, acces la nuit) poate că nici nu le gunoaielor. De aici
câmpul morfogenetic (spuneţi-i cum vreţi), fiecare bănuieşte. Altfel conse- puteţi observa
dintre noi poate să facă acel ceva deosebit. Nu e cinţele, în loc să aducă finalitatea proceselor
privilegiul doar a anumitor indivizi sau grupuri, e binecuvântare, pot fi dureroase prin care trecem
dreptul nostru, al tuturor. şi neplăcute pentru propria fiecare, manifestate mai
Dumnezeu ne iubeşte pe toţi la fel, indiferent de persoană şi pentru cei din jur. ales prin, nemulţumiri,
atitudinea şi comportamentul nostru, indiferent că Toţi ne afectăm unii pe alţii, probleme de sănătate,
suntem răzvrătiţi şi ridicăm pumnul împotriva tuturor, a suntem legaţi între noi de aceleaşi greutăţi la locul de muncă,
noastră şi a Divinităţii sau suntem cei mai drăguţi forţe nevăzute. Când cineva dintre noi necazuri în familie. Toate aceste
oameni de pe pământ. Aceeaşi forţă ne sprijină pe toţi, cade, căderea lui o simţim cu toţii, când probleme ne şlefuiesc şi vor scoate la
problema e că fiecare face ce doreşte cu ea, fiecare cineva se ridică spiritual avem cu toţii de suprafaţă floarea minunată din sufletul
trateaza situaţia după bunul său plac. Aici apar câştigat. Acţiunile fiecăruia au reverberaţii în lumile fiecăruia.
diferenţele, diferenţe date mai ales de minte, de văzute, dar mai ales în lumile nevăzute. Poate acum mai mult ca niciodată unitatea
personalitate, dar sufletul, esenţa divină din noi, e făcut Cu toţii ne aducem contribuţia la civilizaţia umană, oamenilor e pusă la încercare. Să nu uitaţi că esenţa
din acelaşi material deosebit. civilizaţia umană se uneşte cu celelalte civilizaţii din noastră, a tuturor, e aceeaşi şi toţi uniţi ne vom obţine
Toţi suntem supuşi aceloraşi legi universale şi ne luăm univers, toate la un loc cu celelalte forme de inteligenţă visul de milenii.

COSMOS PAGINA 19 Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008


PENTRU TRUP ŞI SUFLET

J u d e c a t a d e a p o i
Un alt aspect important pe care îl aduc la cunoştiinţa
Virgil Marcu dumneavoastră este următorul: spiritul inferior spre
deosebire de cel superior nu are discernământul necesar
Am să aduc în atenţia dumneavoastră un subiect pe proiectării unui nou destin prin care să îşi achite datoriile
cât de ignorat pe atât de controversat. S-au emis multe făcute faţă de fraţii săi spirituali, ca atare noua viaţă este
ipoteze şi judecăţi, dar cum nimeni nu s-a întors de alcătuită împreună cu îngerul veghetor şi consiliul de
acolo (aşa se spune în popor) am să dau vălul la o înţelepţi, Guvernatorul Solar dînd binecuvîntarea pentru
parte şi să vă spun câte ceva în acest sens. o nouă încarnare. Cea mai importantă judecată este cea
Omul pe parcursul vieţii face multe greşeli (fapte care se face o dată la 26000 de mii de ani, numită
bune, fapte rele) care sunt înscrise în cartea vieţii. La Judecata Universală, care ia în calcul toate faptele
încarnare se vine de fiecare dată datorită acestor fapte noastre pe parcursul acestui număr de ani.
bune şi rele făcute pe parcursul vieţii. Multe din aceste De această Mare Judecată se ocupă însuşi
greşeli se plătesc chiar în viaţa actuală, deoarece Guvernatorul Solar, Lord Sananda. În concluzie omul
numărul acestora este mult prea mare pentru o viaţă este judecat de trei ori: judecata din timpul încarnării,
viitoare. Divinitatea are grijă ca omul aflat în trup de judecata după fiecare încarnare, dinaintea fiecărei
carne să plătească toate aceste aspecte dezechilibrate. întrupări şi judecata finală a celor 26000 de mii de ani
După moartea omului şi destruparea acestuia din corpul petrecuţi la şcoala planetară a acestui Pământ. Despre
de carne de către îngerii destrupători se merge împreună aceasta voi mai scrie pentru că este un subiect amplu
cu îngerul veghetor în faţa unui consiliu de înţelepţi. care cere multă atenţie. Sunt multe alte nuanţe care pot
Aici se vede filmul vieţii, se analizează, se ia în fi revelate pentru a vă putea face o idee clară asupra
considerare intenţia, gândul, vorba, fapta, dar şi emoţiile acestui aspect care vă priveşte pe fiecare în parte, dar şi
şi sentimentele celui în cauză precum şi a celor care au ca întreg. Aici se ţine cont de faptul că există mai multe
fost implicaţi în acţiunile celui judecat. După încetarea tipuri de karmă: karmă individuală, karmă familială,
vieţii terestre acesta participă la funeralii şi mai rămâne karmă ce ţine de naţiunea în sânul căruia se află
pentru o perioadă de aproximativ 42 de zile alături de cei individul şi karmă planetară care ţine de toţi cei care se
dragi pentru a-i consola, încuraja şi ocroti. Şocul morţii află la ora actuală pe pământ. Împreună facem şcoala
poate fi pentru ceilalţi un moment de graţie, care să le acestei planete, iar examenul final în cadrul căruia ne şi
aducă multă iubire şi considerare faţă de Dumnezeu, cel aflăm, ne poate propulsa să putem experimenta şi alte
este un spirit de ordin inferior atunci consiliul de lecţii şi şcoli ale altor planete, fie din acest sistem solar,
care le-a orânduit pe toate atât de perfect. În funcţie de
înţelepţi împreună cu Guvernatorul Solar iau o decizie în fie din altul. De sârguinţa cu care ne implicăm depinde
calitatea faptelor, după judecată omul-spirit urcă în
acest sens, se pronunţă sentinţa conform faptelor starea noastră de conştiinţă ca spirit desăvârşit al
dimensiunea şi spaţiul căruia îi aparţine prin vibraţie,
luminoase şi întunecate ale spiritului. Pe haina fluidică Creatorului.
conform faptelor sale.
toate faptele noastre capătă aspecte luminoase sau Creaţia este infinită, evoluţia se face la nesfârşit şi
Calitatea vieţii permite spiritului să stea mai mult sau
întunecate în funcţie de calitatea acţiunilor. În cazul unui ar trebui să fie o mare bucurie faptul că suntem
mai puţin în spaţiul acordat de Divinitate. Judecata se
spirit evoluat, judecata o face însuşi spiritul, fiind nemuritori ca spirite şi desăvârşiţi precum Tatăl

Magia Zodiacală
face în funcţie de gradul de evoluţie al spiritului. Dacă
conştient de urmările acţiunilor sale pe parcursul vieţii. Nostru din Ceruri este.

ierarhie care ţine cont de diviziunile zodiacului şi


Mihai Vârtejaru acţionează în conformitate cu Lorzii Karmei pentru
înregistrarea informaţiilor în Akasha, dar şi pentru
Numărul 12 are o importanţă deosebită în ştiinţa aplicarea cererilor oamenilor, ceea ce în mod obişnuit s-
spirituală, fiind baza sistemului divin. ar numi rugăciune. Există aşadar îngeri care stăpânesc
Treptele de iniţiere divină sunt în număr de 12, iar direcţiile cardinale, îngeri care au în stăpânire o zodie, o
omul trebuie să treacă prin ele, una câte una, aşa cum casă a zodiacului, o planetă, apoi îngeri care stăpânesc
Soarele parcurge cele 12 sectoare zodiacale. În mod cele 28 de case lunare, cei 36 de decani, cele 72 de
similar, alchimistul din vremurile trecute obţinea Marea domenii cereşti şi mulţi, mulţi alţii, de a căror prezentare
Operă prin supunerea Materiei cu care lucra, unei serii ne vom ocupa la timpul potrivit. Aceste entităţi pot fi
de 12 procese mistice. De asemenea, în Biblie numărul chemate de către magii cu pregătire specială pentru a
personalităţi o pot cere acestor maeştri angelici, sub
12 joacă un rol extrem de important: patriarhii triburilor conversa cu ei, pentru a face cereri sau a afla diverse
formă de rugăciune, înainte de culcare. Se ţine seama
lui Israel, pietrele preţioase de pe pieptarul marelui informaţii sau se pot chema în ajutor în anumite situaţii.
atât de semnul natal, cât şi de ascendent. Astfel dacă
preot, apostolii lui Iisus, porţile Noului Ierusalim din Deasemenea se pot face talismane care să conţină
suntem născuţi, de exemplu, în zodia Fecioarei, cu un
Apocalipsă, toate sunt în număr de 12. Chiar şi timpul semnele şi numele lor alături de numele binecuvântate
ascendent în Peşti, putem chema ajutorul şi sfatul
este măsurat în bază 12, ziua şi noaptea de câte 12 ore ale lui Dumnezeu, pentru a ne ajuta în diferite probleme,
acestor îngeri după cum urmează: ”În numele lui
formînd unităţi sacre numerice, pe care nu le putem însă acest lucru se face cu mare atenţie, devoţiune şi
Dumnezeu Unul Cel Preaînalt, eu, X. cer ajutorul şi
descrie aici din pricina implicaţiilor numerologice. numai după multă pregătire. În cele ce urmează ne vom
sfatul întelepţilor îngeri Hamaliel şi Barchiel pentru a
Numărul 12 este format prin înmulţirea celor patru rezuma în a prezenta numele celor 12 îngeri
mă ghida şi a-mi arăta ceea ce nu pot vedea singur.
elemente fundamentale (Foc, Pământ, Aer şi Apă) cu binecuvântaţi care au în stăpânire cele 12 zodii, pentru
Amin”. Rugăciunea poate fi cât de scurtă sau cât de
cele trei principii divine, fiecare element manifestînd ca fiecare să poată apela dacă doreşte, la ajutorul lor.
lungă, important este să vină din inimă, cu dorinţa
cele trei principii în natura sa unică. Astrologic vorbind, Îngerul Berbecului este numit Malchidael, iar cel al
specifică de a fi ajutaţi acolo unde simţim că avem
fiecare element are câte o zodie cardinală, una fixă şi Taurului este Asmodel (fără legătură cu entitatea
nevoie. Entităţile celeste se bucură când oamenii le cer
una mutabilă şi vice-versa, fiecare principiu divin întunecată care are un nume asemănător). Semnul
ajutorul şi o fac cu toată bucuria, pentru că ştiu că
manifestîndu-se în cele patru elemente. Gemenilor e guvernat de Ambriel, Racul de îngerul
servind omenirea Îl servesc pe Dumnezeu.
Ierarhiile fiinţelor celeste sunt bazate pe zodiac, nu Muriel, Leul de Verchiel, iar Fecioara de Hamaliel. Apoi
Şi aşa cum noi ne rugăm lui Dumnezeu ca aceşti îngeri
pentru că este el atât de important în astrologia Zuriel stăpâneşte Balanţa, Barbiel stăpâneşte
să ne ajute în ceas de nevoie, îngerii se roagă lui
pământească, ci pentru că este modul de organizare Scorpionul, Adnachiel guvernează Săgetătorul, Hanael
Dumnezeu şi mai tare, ca omul să vadă bucuria servirii
divin la nivel galactic. Fiecare zodie reprezintă de fapt corespunde zodiei Capricornului, Gabriel domneşte
semenilor lui şi minunatele recompense ale ajutorului
un sector al Căii Lactee, cu influenţele ei şi cu vibraţiile peste Vărsător, iar Peştii sunt guvernaţi de Barchiel.
dezinteresat. Dar acest lucru vine din înţelepciune, pe
specifice, formate din totalitatea vibraţiilor stelelor şi Aceia dintre dumneavoastră care doresc ghidare, noroc
care nu întotdeauna ne place să o manifestăm…
sistemelor stelare. Îngerii şi fiinţele supraevoluate au o sau o mai bună înţelegere a aspectelor propriei

Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008 PAGINA 20 COSMOS


MISTERE DEZVĂLUITE

Elementalii pământului
Mihai Vârtejaru experienţă în mină, câteodată ajungînd faţa de Mama Pământ. Regii gnomilor,
ca viaţa lor să fie distrusă din această sau mai bine-zis, maeştrii regatului lor,
Multe s-au scris despre cauză. sunt fiinţe care trăiesc mult mai mult
elementali, unele informaţii venind din Gnomii sunt paznicii cristalelor şi decât restul şi au puterea de a pune la
contactul direct cu aceştia, altele din minereurilor de tot felul, motiv pentru dispoziţia magului unul sau mai mulţi
legende. care magul care se ocupă cu folosirea ghizi pentru a lucra cu acesta, conform
Existenţa lor este pusă la îndoială de pietrelor preţioase sau semipreţioase în unei învoieli. Nu arareori gnomii
către minţile logice, iar alţii se feresc de vindecare are multe de câştigat din încearcă răbdarea magului punîndu-l să
ei din frică şi neştiinţă. Fiinţele regatului colaborarea cu gnomii. Aici gnomii se aştepte foarte mult pentru un rezultat, sau
elementului pământ se numesc în general împart fiecare după specializare, unii îi încearcă sufletul tentîndu-l cu daruri
gnomi, însă au fost denumiţi în fel şi chip fiind topitori, cristalizatori sau fabuloase, însă vai de cel care cade în
după înfăţişare, funcţie şi rang: pitici, responsabili cu răcirea mineralelor, alţii astfel de capcane. Magul care vrea să
troli, blajini, rohmani şi aşa mai departe. studiind şi lucrînd cu reţeaua magnetică stăpânească gnomii şi nu este în stare,
Gnomii sunt fiinţe extrem de complexe, a Pământului, unii sunt ingineri, este abandonat de aceştia, în cel mai bun
în ciuda faptului că sunt compuşi dintr-un geologi, cartografi, iar alţii sunt caz, iar dacă forţează nota, ar putea
singur element. alchimişti şi magicieni ai manipulării deveni ţinta unor jocuri extrem de
Caracterul lor este în general acela subtile a acestui element. Există de amuzante pentru ei, dar foarte frustrante
unui om serios, ocupat cu treaba lui pe asemenea “ambasadori” cu celelalte pentru nefericitul care are parte de ele.
care o face cât se poate de bine, iar exemplu, oamenii care lucrează în regate elementale, gnomii lucrînd cu Gnomii nu sunt răi, nu sunt buni, sunt
răsplata muncii sale este pur şi simplu subteran, minerii, săpătorii şi în general ondinele apei în ceea ce priveşte apa exact ca oamenii, doar că mult mai
conştiinţa unei munci bine îndeplinite. cei care se ocupă cu scoaterea subterană, lacurile din peşteri sau înţelepţi. Vor răspunde respectului cu
Avînd o viaţă care se poate întinde pe minereurilor din pământ nu sunt văzuţi ca izvoarele, sau cu salamandrele focului respect, iubirii cu iubire şi răutăţii cu
parcursul mai multor milenii, gnomii duşmani. Gnomii cunosc necesitatea când e vorba de magmă sau focuri răutate.
sunt fiinţe foarte receptive şi curioase, mineritului şi deseori îi ajută pe aceştia să subterane. Omul nu are de ce să se teamă de ei,
însă într-un mod atât de înţelept şi de descopere filoane şi zăcăminte bogate, Regii şi căpeteniile spirituale ale decât dacă le-a greşit în vreun fel. În
retras, încât nici nu am bănui că îi lucrînd întotdeauna cu oamenii care au gnomilor sunt la fel de diverşi ca întreaga acest caz scuzele sunt foarte bine-venite,
interesează. Seriozitatea nu este totuşi o cea mai înaltă condiţie morală şi lor rasă: unii sunt mai retraşi, alţii mai umilinţa, respectul şi pacea fiind foarte
caracteristică dusă la extrem, aceste fiinţe sufletească. prietenoşi, unii sunt neîncrezători în preţuite de către micii noştri prieteni. Ar
ştiind să glumească şi să se distreze. Unii Omul care ştie să respecte pământul oameni, alţii îi ajută cum pot mai bine, fi cazul să luăm lecţii de la aceste fiinţe
dintre ei glumesc chiar cu oamenii care le câştigă şi respectul gnomilor, cel care indiferent de răsplată. De obicei gnomii minunate chiar dacă nu le vedem şi să
încalcă teritoriul şi le iau resursele vitale, lucrează cu răbdare câştigă ajutorul lor, nu cer altă răsplată pentru munca lor preţuim arborii şi pomii, pietrele şi
însă nu au intenţii malefice. iar cei care lucrează cu dedicaţie şi decât conştientizarea adevăratei valori a cristalele, pământul pe care mergem şi tot
Răzbunarea fiinţelor elementale este iubire, lăsînd la o parte frica în acel pământului şi a darurilor sale şi ceea ce nu vedem din cauza grabei
atrasă numai atunci când omul strică ceva mediu întunecat, este răsplătit pe măsură cultivarea în magul care îi cheamă a noastre. Încetiniţi puţin, priviţi atent cu

Gnomi, zâne, pitici


cu bună cunoştinţă sau jigneşte gnomii de gnomi. Cei nerăbdători sau virtuţilor gnomice: răbdarea, înţelepciu- multă răbdare şi veţi vedea că de fapt,
prin faptele sau vorbele sale. De nerespectuoşi au o cu totul altă nea, fidelitatea, concentrarea şi bunătatea viaţa este la tot pasul.

Cecilia David o vârstă matură şi nu înregistrează


sexul feminin. Ei trăiesc multe
Gnom este denumirea extrasă de la grecescul secole şi nu cunosc ca noi copilărie,
genomos ,,cel care trăieşte în interiorul pământului”. adolescenţă, maturitate.
Ei trăiesc şi se mişcă sub pământ. Au mărime variată, Sunt bine proporţionaţi, dar capul
de la mici la mari şi sunt cât mamiferele mari cunoscute este mai mare în raport cu trupul.
la suprafaţă, stăpânind spaţiile subterane. Sunt stăpâni Nu sunt mai mari decât un deget sau
absoluţi ale acestora şi supraveghează cu atenţie tot ce se un pumn. Sunt îmbrăcaţi cu haine
întâmplă acolo. În cazuri excepţionale unii ocultişti au din epoca când se nasc şi, deşi sunt
reuşit cu magia lor să materializeze armate de Gnomi, uzate şi mototolite, sunt indestructi-
pentru a-i pune la muncă în ajutorul lor. În epocile în bile. Nu emit sunete şi nu le percep.
care existau Asociaţiile Breslelor, când nu se Fug de soare, iubesc lumina lunii, a
automatizase modul de lucru, Gnomii erau însoţitorii lumânarilor şi a licuricilor. Sunt
invizibili ai meseriaşilor, adevăraţi artizani, de mare greu de observat de către adulţi
folos în munca acestora. fiindcă se ascund prin lucruri sau
În Orient a fost amintită o varietate de Gnomi, care (trecînd prin materie) în sertare O anumită categorie este legată de oameni, în popor
ajungeau să aibă o aparenţă normală şi îi ajutau pe neumblate. Iubesc copiii şi le sugerează dansuri şi jocuri numite ursitoare. Ele prezic la naştere destinul copilului
călători pe drum. Ştiu să vorbească ca oamenii, să dea de-a v-aţi ascunselea. Se distrează făcînd vrăji psihice pentru cine poate să le audă. E bine să nu le superi şi să
sfaturi, dar nu îmbătrânesc, nu mănâncă şi nu dorm. ascunzînd lucruri de trebuinţă, chei, ochelari, creioane crezi în ele, fiindcă te pot ajuta să capeţi puteri
Sunt întotdeauna singuri şi sunt emisarii lui Hermes, care apar la îndemână sau în alte locuri atunci când tămăduitoare. Şi ielele sunt zâne care te ademenesc cu
avînd ascunzători la intersecţia drumurilor, păzind ridică vraja. Le place să trăiască în casele mai retrase, cântecul lor minunat şi dansul lor hipnotic. Dacă intri în
drumurile şi schiturile primitive. Gnomii se pot deplasa lângă copii sau lângă oameni foarte sensibili. dansul lor, se poate să înebuneşti, fiindcă ele nefiind cu
cu o viteză uluitoare sau pot să ajungă instantaneu acolo Zânele au înfăţişare asemănătoare oamenilor, iar conştiinţă, se apără de orice vibraţie joasă.
unde doresc. Nu sunt nici buni, nici răi şi nu au suflete înălţimea variază de la înălţimea unei persoane mărunte Omul s-a sălbăticit şi a pierdut legătura lui cu natura şi
diferite ca ale oamenilor. la a uneia normale. Guvernate de lună, le plac locurile spiritele elementale. Când va preţui iarăşi natura, s-ar
Piticii au un aspect umanoid şi nu sunt mai înalţi de îndepărtate, fără prezenţe umane, unde dansează în cerc putea să perceapă aceste fiinţe lăsate de Dumnezeu
două palme. Sunt cei mai cunoscuţi şi sunt lipsiţi de pe pajişti înconjurate de păduri. Sunt foarte abile în pentru ajutor.
orice conştiinţă etică, la fel ca şi copiii. Pot fi servitori cunoaşterea plantelor şi mineralelor, în virtuţile lor de
adevăraţi şi ascultători ai Magilor, dar le place să-şi râdă vindecare şi inspiră vindecătorilor naturişti artele lor Prelucrare după „Spiritele elementare ale naturii”
de cei care-i caută cu stângăcie. Aspectul lor sugerează rudimentare şi stranii, în care amestecă intuiţia şi o de Jorge Angel Livraga Rizzi.
amintire din ştiinţele pierdute.

COSMOS PAGINA 21 Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008


REALITĂŢI MULTIDIMENSIONALE
F l a c ă r a I l u m i n ă r i i
voastră, acolo unde Dumnezeu s-a ascuns în momentul
Virgil Marcu în care omul a pierdut legătura cu acesta, căzînd pe panta
materialităţii. Ceea ce se întâmplă la ora actuală pe
Flacăra Iluminării este una din cele mai planetă face parte din procesul de trezire, iluminare şi
înălţare mult visat. Raza iluminării ajută la trezirea
importante, raza acesteia presupune
conştiinţei, atingerea adevăratei înţelepciuni şi la
înţelepciunea Divină cu toate aspectele sale. integrarea Minţii lui Dumnezeu. Prin folosirea incorectă
Unul din aspectele esenţiale ale acestei raze este a acestei raze mintea umană poate crea aşa-zişii Monştri
cunoaşterea adevărată. Ea mai poate reprezenta ai Istoriei. Mintea şi inima trebuiesc puse în acord Divin
iluminarea, înţelegerea şi pacea Christică. Cei care de- dacă vrem ca visele şi speranţele noastre să prindă
a lungul timpului s-au întrupat pe această rază au contur în materialitate.
devenit învăţători ai omenirii. Ideal este să stăpâneşti Flacăra iluminării are ca paznici fiinţe foarte
toate razele pentru a fi în echilibru perfect. Nu există evoluate, iar cei care conduc templul iluminării sunt
o rază mai bună una faţă de alta, toate trebuiesc Zeul şi Zeiţa Meru. În interiorul acestui templu sunt
integrate în mod egal, înţelese şi aplicate. Fiecare mulţi maeştri Înălţaţi ai înţelepciunii care servesc şi
dintre noi am fost creaţi pe una din aceste raze şi ca slujesc Flacăra Iluminării. Ei sunt în legătură cu
atare sunt milioane de fiinţe pe o singură rază. Raza sufletele celor care vin aici pe timpul nopţii în
iluminării este conectată la chakra coroanei, ajutînd momentul ieşirii din trup. Fără iluminare nu există
astfel la deschiderea acesteia şi captarea unor înălţare, fară înălţare nu există dimensiunea a cincea.
energii de înaltă vibraţie adecvate acestei chakre. Deci dragii mei este timpul să lucrăm la iluminarea
Culoarea specifică şi predominantă este galbenul minţii care a fost obişnuită să lucreze de-a lungul
auriu strălucitor. Odată invocată această flacără a miilor de ani la modul egoist şi rigid.
iluminării în chakra coroanei omul poate conştientiza În încheiere un gând bun şi luminos din partea lui
credinţele false, ignoranţa, întunericul fiinţei şi tiparele Adama: ,,Dragi prieteni sunt Adama, ceea ce încerc
greşite ale minţii. Este esenţial ca mintea umană să fie acum pentru voi toţi este de a vă aduce pe timpul nopţii
una cu mintea Divină. Uniunea cu mintea Divină este un aici în Telos. Aici vă putem ajuta în vindecarea minţii
proces continuu, permanent şi folositor în procesul de voastre, dar şi a inimii. Este necesar mai mult ca
contopire a celor două minţi - mintea umană şi mintea niciodată să iubiţi necondiţionat şi fără rezerve pe toţi
Divină. Prin integrarea cunoaşterii şi înţelepciunii ceilalţi fraţi ai voştri întru spirit, însă este nevoie de
Divine toate vălurile întunecate ale conştiinţei umane comunicare şi cooperare din partea voastră. Dar ceea ce
sunt îndepărtate, iar mintea lui Dumnezeu cuprinde încerc să vă sugerez este doar efortul de a continua până
fiinţa umană. Pentru rezultate bune este necesar ca în comunicarea cu mama când dezideratul înălţării va fi atins de fiecare dintre voi.
fiecare zi să invocăm energiile Flăcării Iluminării, natură, dar şi cu Maica Pământ pot
pentru ca acestea să se unească cu creierul uman. favoriza procesul de iluminare. Un alt aspect esenţial al Vă iubesc şi vă urmăresc cu interes evoluţia. La bună

Lecţiile karmice
Meditaţia, respiraţia, muzica de meditaţie, iluminării este acela de a intra în comuniune cu inima vedere şi pe curând!”

pe pământ, fie pe alte tărâmuri unde negativitatea este


parte a procesului de învăţare. Sufletele înclinate spre
întuneric, care nu renunţă la aspectul negativ al
adevărul, nu au posibilitatea s-o facă. polarităţii (întuneric) vor rămâne captive în propria lor
Cecilia David Gemenii sunt oameni care de-a lungul unor vieţi s-au creaţie de întuneric. Acesta este amplasamentul cu cea
urât de moarte, ori s-au iubit la modul absurd. Ei, fie că mai joasă energie de unde este foarte greu de evadat”.
Când privim lumea din exterior ne îngrozim sau ne vin să se împace forţat (formîndu-se în aceeaşi Ar fi necesar să învăţăm să trăim frumos şi să iubim
minunăm de tot ce vedem, trăim şi simţim. Aparent placentă), fie că vin să-şi depăşească pulsiunile fizice şi necondiţionat viaţa, aşa cum este ea, dar mai ales să ne
nimic nu are logică. Dar logica omenească fiind limitată să se iubească la modul pur, ca doi fraţi buni. Exemplele iubim aproapele. Fiindcă nu ştii cu cine-ţi încearcă
nu ,,bate” cu logica Divină. ar putea continua, dar este bine de ştiut că toate aceste Dumnezeu mila în lecţia karmică pe care ai ales-o în
Acum mai mult ca oricând, bogaţii sunt bogaţi şi lecţii nu se fac decât cu un singur scop- echilibrarea viaţa asta!
săracii sunt săraci. Multe fiinţe umane dorm sub cerul energetică. Echilibrul nu este numai scopul fiecărui
liber sau se hrănesc din gunoaie. Este nedrept şi absurd suflet ci şi al Universului.
şi uneori motivul pentru care n-au ce mânca şi n-au casă Oportunităţile de învăţătură karmică pentru a atinge
este stupid din punct de vedere pur omenesc. Dacă am echilibrul se află la cei doi poli. Cei puternici care într-o
studia însă karma lor (suma tuturor vieţilor trăite) am viaţă se poartă rău cu cei mai slabi, vor fi cei slabi într-
vedea că aceşti oameni au fost distrugători de civilizaţii o altă încarnare şi vor fi agresaţi de acele suflete cărora
sau proprietari bogaţi care au aruncat în stradă oameni le-a venit rândul să fie puternice şi să aplice lecţia forţei.
nevoiaşi. Acum trebuie să treacă şi ei prin ce au creat la Scopul acestor trăiri nu este pedeapsa sau recompensa,
rându-le în alte vieţi, în anumite conjuncturi. ci echilibrul energetic. Sufletelor li se dau sute sau mii
La ora actuală Parlamentul şi Guvernul este format de vieţi ca să ajungă la acest echilibru. Este ca atunci
din foştii boieri trădători din toate timpurile. Şi s-a oferit când din cauza copacilor nu vezi pădurea. Fiind atât de
şansa să facă ceva pentru echilibrarea balanţei preocupat să-ţi trăieşti viaţa, de multe ori uiţi pentru ce
energetice a ţării şi pentru ridicarea ei spirituală şi ai venit şi nu-ţi aminteşti nimic despre lecţia de viaţă.
morală. Pe câţi i-aţi văzut servind interesele ţării?? Sunt Suzanne Ward în ,,Revelaţii pentru o nouă eră”
la fel de corupţi şi trădători ca altădată... deci nu au spune: ,,acum se produce accelerarea îndeplinirii
învăţat lecţia karmică! Surzii sunt fiinţe care altă dată, lecţiilor karmice alese pentru viaţă, accelerarea
când au avut putere de decizie, au fost ,,surzi” la ajutorului dat de frăţia ce vine de la mari distanţe pentru
suferinţele şi vaietele semenilor. a vă sprijini la curăţirea planetei, cât şi accelerarea
La fel şi orbii care s-au făcut că nu văd sau au închis conştiinţei în inimile şi vieţile conştiente de pe Pământ,
ochii atunci când trebuiau să ,,vadă” durerea şi suferinţa pentru a permite sistemelor lor fizice să primească
semenilor. Şi într-un caz şi în altul, acum sunt obligaţi să lumina şi schimbarea la nivel celular, cu scopul de-a
simtă fără să vadă şi fără să audă. Muţii sunt oameni care accede în corpuri fizice în cea de-a cincea dimensiune.
au jurat strâmb sau au hulit împotriva lui Dumnezeu. Încărcăturile cu energie negativă nu vor fi distruse, vor
Acum şi dacă ar vrea să spună adevărul şi numai fi transmutate, fie în energia luminii care va predomina

Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008 PAGINA 22 COSMOS


REALITATEA ÎN CARE TRĂIM

O lume a competiţiei
Părinţi frustraţi, care nu au putut face ceva
Cecilia David la timpul lor, s-au hotărât (ca un punct de
onoare) să-şi ,,tortureze” uman copiii,
Trăim într-o lume a competiţiei, o lume răpindu-le copilăria printr-un program
agresivă şi nemiloasă. De oriunde se pot scoate infernal de competiţie. Am privit
bani şi de ce nu şi din competiţie? ,,învingătoarea”... După derularea probelor
Nu de mult pe un post tv, o emisiune despre era obosită, apatică, total dezinteresată, în
competiţie slăvea şi preamărea lupta dintre timp ce mama şi bunica ei săreau în sus de
„vedetele” sub 7 ani! Copiii erau învăţaţi de bucurie! ,,Locul doi” era tristă de
mici să se mişte, să danseze, să recite, dar mai înfrângerea ei pentru că părinţii fierbeau de
ales să imite top modele- prezentatoare de nervi şi nu-şi găseau locul de supărare. Fetiţa
modă- cu o perseverenţă şi străduinţă împinse a declarat că se bucură de victoria ,,locului
la extrem. De la doi- trei anişori erau machiate, unu”, fiindcă aşa a fost învăţată de părinţi să
tapate, coafate ,,savant”, învăţate să meargă pe spună, dar este tristă că părinţii ei sunt foarte
podium şi să-şi prezinte ostentativ calităţile la supăraţi.
cel mai competitiv mod. Pe lângă că li se răpea Să faci din copilul tău un ,,manechin
copilăria erau forţate să se expună zilnic la docil”, care să îţi împlinească visele, fără să
stress îndelungat şi la o oboseală te gândeşti în ce îl arunci pe acesta, mi se
inimaginabilă. Şedinţe foto, probe de pare un act de teroare domestică. Să chinui
aptitudini, dar mai ales probe de învăţare a un copil care nu are aptitudini pentru scenă
competiţiei. Şi din copii inocenţi care la vârsta mi se pare deviant. Dar să-i arunci pe aceşti
lor descoperă viaţa prin proprii ochi şi propriile copii fără voia lor într-o competiţie în care
simţiri se transformau în ,,obiecte de lux”, abil nu există reguli mi separe act de nebunie ,,amărâţii” aruncaţi în competiţie, de regulă
manevrate de părinţi ambiţioşi şi lipsiţi de curată. Dar OMUL, căruia i s-a dat în grijă primesc cei mai puţini bani şi o ,,porţie” de
scrupule. toată creaţia, o mare parte din timp este în glorie efemeră. Totul este de vânzare şi
competiţie cu el, cu tot ce are în grijă şi cumpărare, dar este normal să vindem
în ultimă instanţă cu Dumnezeu... imaginea făcută şi contrafăcută a copiilor
Pentru că altfel cum ar îndrăzni să facă noştri?? Este normal să-i creştem în credinţa
clone sfidînd astfel Divinitatea?? Omul deformată a competiţiei în viaţă? Credeţi că
mânjeşte şi împinge în competiţie vedetele celebre fabricate peste noapte cu o
fiinţele lăsate de Dumnezeu să-l viaţă efemeră, sunt mai fericite decât un ,,neica
slujească, organizînd lupte între nimeni” care a inventat agrafa (să zicem) şi are
oameni, dar şi între animale - pe bani o viaţă lungă plină de succes şi de bani!?
grei. Şi dacă în natură există un
echilibru între carnivore şi ierbivore Dragilor ceea ce hărăzesc ursitoarele unui
(prea multe ierbivore înseamnă copil la naştere cu aia rămâne! ,,Pintenii”
distrugerea echilibrului vegetal), între care-i înfigem în coasta copilului nostru nu-l
peştele cel mare şi cel mic, între fac celebru dacă nu-i în destinul lui să fie
răpitoare şi rozătoare, la om acest celebru, ci doar îl obosesc şi-l umplu de
echilibru lipseşte cu desăvârşire. frustrări.
Competiţiile sportive au devenit Lăsaţi copii să aleagă ce li se potriveşte,
afaceri extrem de rentabile şi nimeni pentru că este loc sub soare pentru toată
nu mai face sport de dragul sportului, lumea!
ci de dragul competiţiei şi al banilor. Şi

C O SM OS
este o publicaţie a S.C. Shanti Prem S.R.L.
CONTACT: mobil: 0722 352 832; 0766 656 241
REDACTOR ŞEF: Cornel Nicula Corespondenţă: Cornel Nicula, Căsuţa Poştală 87- Oficiul Poştal 19,
ASISTENT MANAGER: Florin Peţu Bucureşti; e-mail: contele_incappucciato@yahoo.com
mobil: 0766 792 444 DEPARTAMENT PUBLICITATE: Shanti Prem SRL
REDACŢIA: Contele Incappucciato, Cecilia David, Mihai Vârtejaru, Virgil Marcu, e-mail: marketing.cosmos@yahoo.com
Radu Ran e-mail: cristian_cosmos@yahoo.com
CORECTURĂ: Redacţia COSMOS Tiparul executat la FED Print SRL
DTP: Corneliu Pîhu Distribuţie: Editura Regală SRL
MANAGER MARKETING: Cristian Alexandrescu
mobil: 0724 573 872, 0745 573 873 Reproducerea totală sau parţială a oricărui material scris este posibilă
e-mail: cristian_cosmos@yahoo.com numai cu acordul prealabil scris al Shanti Prem SRL. Responsabilitatea
juridică asupra conţinutului textelor aparţine în întregime autorilor.

COSMOS PAGINA 23 Anul II, Numărul 7 • Februarie 2008


Cargo Nord srl Info@cargonord.it
Via Milano, 74/A Tel +39.031.7769111
22070 - Bregnano (CO) -ITALY Fax +39.031.7769199