Sunteți pe pagina 1din 20

TrGRr$onut

FTOAREA-SOAREI.UI

A lost odale. in indepSdala laiga ussurian,. un ligritor lnk-o iaha hoin,rea el p.in padure.

\ .1 ,rt
.'
f.--:

\i-

.i

"b
,,Fl

.', g

Deodala, in llnitle, din virtul bikinului cedru se auzi un tornail stind aunicule cedru, cioceni ligrisorul in lulpina copacului, dumneala e?li -cel ce doarme alil de zgomolos?

w
i

,ds-

siberian;. e? A venit &ia pilmiivara? - Ce Miilugi veverlldt bli-mi 3A mi-ncalzesc la tlne! - lnlri. - oricil se Btr;dul llgilgorul, nu reuti sri pdlrund; in vizuina veveriD6.
oe sub radadnile copaculul led o veverile
,ei

i "' -t

"-l/ \\

-t

d('
fr^.,
\*t

A !t

\ o,/'l
{

f*:".
:

W'Y,4 ' .''

-Y

I .i..

lar in virlll cedrului, cineva tol ca a$a? se gindi ligriiorul, se c6l;.4 in

inainle lornaia.,,Cine o li licind copac si 5e uil5 in scorbur;-

",
I

j1
I

.t

.8

,l

\'
in scorburi dormea o ursoaic; ussurian6, cu piplul alb, impreuni cu urrulelil ei. bs;-me s6 mi-nciiEesc la line I - Mdtu$icol - lnte. era cil pe-aci sa p,ikunde in ecorblr;, dar ursoaica a ollal Tigriiorul a lrimis aerul pe nAd, a zbural ti ligdQorul djn scorbuii, cizind pe Sl cind
ztpade.

.Wh
r2?7-n

u,& ,.
I
.t&

rt/ +, t ,1__
Deodal:i ligrltorul Yi2u

* / ffi," .rt

/-\{

*,

pe p;minl o sSminli de lloard{oarclui.

i'

t\
I

A sullat asupra ei vi a aparri un mugrrai verde. Tigri$oilI I a inlon iurat cu labele sale iloi. gi-a fv:; capll pe labc ri a adoilnil in ruielul qis-

I
f
r1

" ir ,hh]"
"i

A -*(
L

41
i

r'

9t ln timp ce llgrlsorul dormea. sdminla s-a incatzit 9t a tnceput se tr6a3ca,9a cr$c.... 9l a risidl in ml,locul taigalei o lloarea{oardui. A cr$cul mal inalli declt copacii 9i t-e .tdicat F tigritor pinii aproape de
304rc.

w%
S-au ke:il veverila sibedane li ursulelii S-tu cal6ral f lloarea'soarelui. iar acolo dormea iiqrlgorul. L-au lrezil. abi? se mira ligrilorul. - Cum am nimedl Tu ai hcaltil o sbminlS, i-a spus inlelapl8 malu9ict veveilta rar - ea acum le incbluesle Pe line.

Dar iala cd sosi Si vara cea lrumoase, vara caldi, ussurian6. Tigrigorut ingri,ea de lloarea-soarelui, atina pamintul cu ghearele, ursutelii aduceau ape de la pliiu Si o udau.

(v*.L a- l: it, {S ", ) ^')di

,*,r,ar l

7:.

#{q,( "-:f

g?/-a #;]f.

{-b
SE

Veni loamna, ink-o seara s-au adunal prlelenli pe lloareaoarelui, au mincal zmeur6, au ronl;il alune. Ce bine e! a zls inleleapta mAlrtica veverili, ti de iur impreiur se - pine vede depade. - Bine-ar li si trAim toli F florile-soarelui! splsere in conlinuare ur-

i: :1; i

r!..,..,i'..'!l .rtiti r
,:f

, .iid,r'
i:1,

,.'

1,..

Ss rq :'r, i_ ,J

rl.t;

,'!,1

i\!n''.

,,&q. **1i r,iS.

ni

,jli

l.'

"i

t{.l',:' *;:,rl
...

"r

r..

;.. , flh.,r -

rrstlj.r;';::

S-a vlrit e[ $ub floanea*ss*relLri a $ui qi a vdzurt pe pdrmimt ctteva dim ufitlrnele ei $eminEe. I-e-a stn$ns imtr-r* gr*mr&ioandi, Si-fi tre$-o da piept qi-a adsrffiit.

\a\

r?&

4 .'-\

'i

f:t%
on,'
t '

fff-'" ",,

"t f
.

q.."}

i; 'z

\ufo r. i ,;i
!:1.

Det &odala inceDu sa sulle un vinl de toamna' rec. s-a clalinal lloa_ rea-sosrelui. Fusira ;casd veverila $i utsulelii Ramas singut tigriprul

/, iil

lP-

'

*v
$
\

1*'

ffi
#h

{"

il
9i a crescut, iarnil, h miilocul lalg.li, un buchel inlteg de lloerea;oarfil S'au desf;cd lloii lmense 9i pe ele erau loele animelde,
loale PesSille Gsuriene.

i,,rt'
!i ' ..-

.:, r:

;j\i,

_"!

Si pe cea mai in;fti tloarea-soarclui -dormea somn adinc li$Forul. A'/

}y-*\ t"4\ "\


"F'"

*r-,

l !

V v

$i iar se porni ninsoarea. S-a aplecal lloarea-soarelui pina la p;minl din cauza vinlului 9i a dpezii. S-a inrislal tigriforul.

lrtlol ed{lei orglntel


(T,i?EHOX HA nOACOnHylE,
tN. PyrHH.xoa rtg*el Autori: l. KOVAL, L. NOSIREV llustrator: V. (UOREAVTEVA

in

rodmlb d.

ANDREI IVANOV

1L EDITURA ION CREANGA, BUCURE TT ; UNIUNEA CINEASTILOR DIN !u.n.s.s. i

-,1

-?t

lrpr.,nurss l;

i n

S-ar putea să vă placă și