Sunteți pe pagina 1din 95

DIRECTIVA PARLAMENTULUI SI A CONSILIULUI EUROPEAN 60/2000/EC privind stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul politicii apei

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, Avand in vedere Tratatul de constituire a Comunitatii europene si in particular con orm articolul !"#$!% al acestuia, Avand in vedere ormularul de propunere a Comisiei, 1 Avand in vedere opinia Comitetului Economic si Social 2, Avand in vedere opinia Comitetului Re&iunilor 3, Actionand in con ormitate cu procedura stipulata in art '#! al Tratatului 4, si in lumina te(tului comun aprobat de Comitetul de Consiliere in data de !) iulie '***,

+eoarece, $!% Apa nu este un produs comercial ci este un patrimoniu care trebuie prote-at, tratat si aparat ca atare. $'% Conclu/iile Seminarului ministerial de la 0ran1 urt, din !2)), privind politica in domeniul apei in cadrul Comunitatii, au scos in evidenta necesitatea ca le&islatia Comunitara sa acopere aspectele de calitate ecolo&ica. Consiliul prin re/olutia sa din ') iunie !2))5 a cerut Comisiei sa trimita propuneri pentru imbunatatirea calitatii ecolo&ice a apelor de supra ata din Comunitate. $3% +eclaratia seminarului minsterial privind apele subterane tinut la 4a&a in !22! a recunoscut necesitatea actionarii pentru evitarea pe termen lun& a deteriorarii calitatii si cantitatii apelor dulci si este binevenita pentru un pro&ram de actiune care sa ie implementat pana in anul '*** indreptat catre &ospodarirea durabila si protectia resurselor de apa dulce. in re/olutiile sale din '# 0ebruarie !22'6 si din '* 0ebruarie !22#7, Consiliul cere un pro&ram de actiune pentru apele subterane si o revi/uire a +irectivei Consiliului )*56)5EEC din !" decembrie !2"2 privind protectia apelor subterane impotriva poluarii cu substante periculoase , ca parte a unei politici &enerale asupra protectiei apelor dulci. $7% Apele din Comunitate sunt permanent sub presiunea cresterii cererii de cantitati su iciente de apa de buna calitate pentru toate scopurile8 Pe !* noiembrie !22#, A&entia Europeana de Mediu, in raportul sau, asupra 9Mediului in Uniunea
1 2

O: C !)7, !"868!22", p8 '*, O: C !6, '*8!8!22), p8 !7 and O: C !*), "878!22), p8 278 O: C 3##, '!8!!8!22", p8 )38 3 O: C !)*, !!868!22), p8 3)8 4 Opinion o t;e European Parliament o !! 0ebruar< !222 $O: C !#*, ')8#8!22), p8 7!2%, con irmed on !6 September !222 and Council Common Position o '' October !222 $O: C 373, 3*8!!8!222, p8!%8 +ecision o t;e European Parliament o " September '*** and +ecision o t;e Council o !7 September '***8 5 O: C '*2, 28)8!2)), p8 38 6 O: C #2, 6838!22', p8 '8 7 O: C 72, ')8'8!22#, p8 !8 8 O: L '*, '68!8!2)*, p8 738 +irective as amended b< +irective 2!562'5EEC $O: L 3"", 3!8!'8!22!, p8 7)%8
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? !

Europeana=!22#@ a pre/entat o stare a mediului, la /i, con irmand necesitatea actionarii pentru protectia apelor in Comunitate, atat calitativa cat si cantitativa. $#% Pe !) decembrie !22#, Consiliul a adoptat conclu/iile care cer printre altele conceperea unei noi +irective cadru care sa stabileasca principiile de ba/a ale politicii durabile a apei in Uniunea Europeana si a invitat Comisia sa inainte/e o propunere. $6% Pe '! ebruarie !226 Comisia a adoptat un comunicat al Parlamentului European si al Consiliului asupra 9Politicii in domeniul apei, in Comunitatea Europeana@ stabilind principiile pentru o politica Comunitara in domeniul apei. $"% Pe 2 septembrie !226, Comisia a pre/entat o propunere pentru o deci/ie a Parlamentului European si a Consiliului privind un Pro&ram de actiune pentru protectia inte&rata si &ospodarirea apelor subterane !8 In acea propunere, Comisia a evidentiat necesitatea stabilirii procedurii pentru re&lementarea captarii apelor dulci si pentru suprave&;erea cantitativa si calitativa a apelor dulci. $)% Pe '2 mai !22#, Comisia a adoptat un comunicat al Parlamentului European si a Consiliului asupra utili/arii rationale si conservarii /onelor umede, care a recunoscut rolul important pe care il au acestea in protectia resurselor de apa. $2% Este necesara de/voltarea unei politici inte&rate la nivelul Comunitatii in domeniul apei. $!*% Consiliul in data de '# iunie !226, Comitetul Re&iunilor pe !2 septembrie !226, Comitetul Economic si Social in data de '6 septembrie !226 si Parlamentul European in '3 octombrie !226 au cerut Comisiei sa inainte/e o propunere de +irectiva a Consiliului pentru stabilirea unui cadru pentru politica Europeana in domeniul apelor. $!!% +upa cum s=a stabilit in art8 !"7 al Tratatului, politica Comunitatii in domeniul mediului este de a contribui la urmarirea obiectivelor de conservare, protectie si imbunatatire a calitatii mediului, in conditiile utili/arii prudente si rationale a resurselor naturale si sa se ba/e/e pe principiul precautiei si pe principiile ca trebuie luate masuri preventive, ca in primul rand daunele asupra mediului trebuie recti icate la sursa iar poluatorul trebuie sa plateasca. $!'% Ca urmare a art8 !"7 din Tratat, pentru pre&atirea politicii sale de mediu, Comunitatea trebuie sa tina seama de datele stiinti ice si te;nice disponibile, conditiile de mediu in di erite re&iuni ale Comunitatii si de/voltarea economica si sociala a Comunitatii ca intre& si de/voltarea ec;ilibrata a re&iunilor sale cat si bene iciile sau costurile potentiale ale actiunilor sau lipsei actiunilor. $!3% E(ista diverse conditii si necesitati in Comunitate care cer di erite solutii speci ice. de aceasta diversitate trebuie sa se tina seama in plani icarea si aplicarea masurilor de asi&urare a protectiei si utili/arii durabile a apei in cadrul unui ba/in ;idro&ra ic. deci/iile trebuie luate pe cat posibil pentru locurile in care apa este a ectata sau utili/ata. prioritatea trebuie stabilita pentru actionarea in cadrul responsabilitatii Statelor Membre prin stabilirea pro&ramelor de masuri re&ionale a-ustate con orm conditiilor re&ionale si locale.

O: C 3##, '#8!!8!226, p8 !8
'

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

$!7% Succesul acestei +irective depinde de stransa cooperare si actiunile coerente la nivelul Comunitatii, a Statelor Membre si la nivelul local cat si de in ormarea, consultarea si implicarea publicului, inclusiv a utili/atorilor. $!#% Alimentarea cu apa este un serviciu de interes &eneral, dupa cum este de inita in comunicatul Comisiei asupra Serviciilor de interes &eneral in Europa 10. $!6% Inte&rarea ulterioara a protectiei si &ospodaririi durabile a apei, este necesara si in alte domenii de politica a Comunitatii cum ar i ener&ia, transportul, a&ricultura, pescuitul, politica re&ionala si turismul. aceasta +irectiva trebuie sa ie o ba/a continua de dialo& si pentru de/voltarea strate&iilor indreptate catre o inte&rare ulterioara a domeniilor de politica. aceasta +irectiva poate avea o contributie importanta asupra altor domenii de cooperare intre Statele Membre, intre altele, Perspectiva +e/voltarii Spatiului European $ES+P%. $!"% O politica e icienta si coerenta in domeniul apei trebuie sa tina seama de vulnerabilitatea ecosistemelor acvatice situate in imediata vecinatate a coastelor si estuarelor sau in &ol uri, sau a late in mari relativ inc;ise, deoarece ec;ilibrul lor este strans in luentat de calitatea apelor interioare care se varsa in acestea8 Protectia apelor in cadrul ba/inelor ;idro&ra ice va avea bene icii economice prin contributia la protectia populatiei de pesti, inclusiv populatiei de pesti de coasta. $!)% Politica in domeniul apelor a Comunitatii necesita un cadru le&islativ transparent, e icient si coerent8 Comunitatea trebuie sa asi&ure principii comune si cadrul &eneral de actiune8 Aceasta +irectiva trebuie sa se pre&ateasca pentru un cadru si sa coordone/e si sa inte&re/e si intr=o perspectiva de lun&a durata, sa de/volte toate principiile si structurile pentru protectia si utili/area durabila a apei in Comunitate, in concordanta cu principiile sale de subsidiaritate. $!2% Aceasta +irectiva are ca scop mentinerea si imbunatatirea mediului acvatic in Comunitate8 Acest scop se re era in primul rand la calitatea apelor din Comunitate8 Controlul cantitatii este un element subordonat in asi&urarea unei bune calitati a apei si de aceea trebuie sa se stabileasca si masurile de asi&urare a cantitatii pe lan&a cele de asi&urare a unei bune calitati. $'*% Starea cantitativa a apelor subterane poate avea un impact asupra calitatii ecolo&ice a apelor de supra ata si a ecosistemelor terestre asociate cu acele ape subterane. $'!% Comunitatea si Statele Membre sunt parti ale di eritelor acorduri internationale care contin obli&atii importante privind protectia apelor marine impotriva poluarii, in particular ale Conventiei privind protectia mediului marin a /onei Marii Aaltice, semnata la 4elsin1i la 2 aprilie !22' si aprobata prin +eci/ia Consiliului 275!#"5EC11, Conventiei privind protectia mediului marin a Atlanticului de Nord=Est, semnata la Paris pe '' septembrie !22' si aprobata prin +eci/ia Consiliului 2)5'725EC12 si Conventiei privind protectia Marii Mediterane impotriva poluarii, semnata la Aarcelona pe !6 ebruarie !2"6 si aprobata prin +eci/ia Consiliului ""5#)#5EEC13 si Protocolul privind protectia Marii Mediterane impotriva poluarii din
10 11

O: C ')!, '6828!226, p8 38 O: L "3, !6838!227, p8 !28 12 O: L !*7, 3878!22), p8 !8 13 O: L '7*, !2828!2"", p !8


PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? 3

surse terestre, semnat la Atena pe !" mai !2)* si aprobata prin +eci/ia Consiliului )35!*!5EEC14. aceasta +irectiva trebuie sa contribuie la capacitatea Comunitatii si a Statelor Membre de a intruni aceste obli&atii. $''% Aceasta +irectiva trebuie sa contribuie la reducerea pro&resiva a emisiilor de substante periculoase in apa. $'3% Pentru coordonarea e orturilor Statelor Membre de imbunatatire a protectiei cantitative si calitative a apelor din cadrul Comunitatii, pentru promovarea utili/arii durabile a apelor, pentru contributia la controlul problemelor apelor trans rontiera, pentru protectia ecosistemelor acvatice, a ecosistemelor terestre si a /onelor umede direct dependente de acestea si pentru protectia si de/voltarea olosintelor potentiale ale apelor din Comunitate, sunt necesare principii comune. $'7% Auna calitate a apei va contribui la o asi&urarea unei alimentari cu apa pentru populatie. $'#% Trebuie stabilite de initiile 9starii apelor din punct de vedere calitativ si acolo unde este relevant in scopul protectiei mediului, si din punct de vedere cantitativ8 Trebuie stabilite obiectivele de mediu ast el incat sa se asi&ure ca se reali/ea/a starea buna a apelor de supra ata si subterane in intrea&a Comunitate si ca deteriorarea starii apelor este prevenita la nivelul Comunitatii. $'6% Statele Membre trebuie sa aiba ca scop cel putin reali/area obiectivelor de 9stare buna a apelor@ prin de inirea si implementarea masurilor necesare in cadrul pro&ramelor inte&rate de masuri, tinand seama de cerintele de-a e(istente la nivelul Comunitatii8 Acolo unde starea buna a apelor este de-a atinsa, aceasta trebuie mentinuta8 Pentru apele subterane, in plus ata de starea buna a apelor, trebuie identi icata si oprita orice tendinta de crestere a concentratiei oricarui poluant. $'"% Scopul inal al acestei +irective este reali/area eliminarii substantelor periculoase prioritare si contributia la atin&erea concentratiilor in mediul marin apropiate de valorile naturale pentru aceste substante. $')% Apele de supra ata si subterane sunt in principiu surse naturale re&enerabile. in particular, asi&urarea starii bune a apelor subterane impune actiuni initiale si plani icarea stabila pe termen lun& a unor masuri de protectie, datorita intar/ierii naturale a ormarii si reinoirii apelor subterane. trebuie luate in calcul ast el de intar/ieri in plani icarea imbunatatirii conditiilor, la stabilirea masurilor de reali/are a starii bune a apelor subterane si la oprirea oricarei tendinte de crestere a concentratiei vreunui poluant in apa subterana. $'2% Pentru reali/area obiectivului stabilit prin aceasta +irectiva si pentru stabilirea unui pro&ram de masuri pana la reali/area inala a acestuia, Statele Membre pot etapi/a implementarea pro&ramului de masuri pentru a uni ormi/a costurile acesteia. $3*% Pentru asi&urarea unei implementari depline si armonioase a acestei +irective, trebuie acute orice e(tinderi a plani icarii in timp pe ba/a unor criterii corespun/atoare, evidente si transparente si trebuie -usti icate de catre Statele Membre prin Planurile de Bospodarire la nivel ba/inal.
14

O: L 6", !'838!2)3, p8 !8
7

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

$3!% In ca/urile in care un curs de apa este ast el a ectat de activitatile umane sau de conditiile sale naturale incat este imposibila sau nerational de costisitoare reali/area unei stari bune a apei, pot i stabilite obiective de mediu mai putin severe pe ba/a unor criterii corespun/atoare, evidente si transparente si toate etapele practicabile trebuie urmarite pentru prevenirea ulterioara a deteriorarii starii apelor. $3'% Pot e(ista motive pentru autori/area dero&arii de la obli&atia de prevenire a deteriorarii ulterioare si de stabilire a bunei stari in conditii speci ice, daca nereali/area este re/ultatul unor circumstante nepreva/ute sau e(ceptionale, in particular inundatii sau seceta, sau din motive de interes public ma-or, a noilor modi icari ale caracteristicilor i/ice ale unui curs de apa sau scaderilor nivelului apelor subterane, in ca/ul in care s=au luat toate masurile de reducere a impactului ne&ativ asupra cursurilor de apa. $33% Obiectivul de reali/are a unei bune stari a apelor trebuie sa ie urmat pentru iecare ba/in ;idro&ra ic ast el incat sa ie coordonate aceste masuri re eritoare la apele de supra ata sau apele subterane care apartin aceluiasi sistem ecolo&ic, ;idrolo&ic si ;idro&eolo&ic. $37% In scopul protectiei mediului este necesara o mai buna inte&rare a aspectelor cantitative si calitative atat pentru apele de supra ata cat si pentru apele subterane, tinand seama de conditiile naturale de cur&ere a apelor in cadrul ciclului ;idrolo&ic. $3#% In cadrul unui ba/in ;idro&ra ic unde utili/area apei poate avea e ecte trans rontiera, trebuie stabilite cerintele reali/arii obiectivelor de mediu con orm acestei +irective si in particular toate pro&ramele de masuri trebuie coordonate pentru intre&ul +istrict al ba/inului ;idro&ra ic8 Pentru ba/inele ;idro&ra ice care se e(tind peste ;otarele Comunitatii, Statele Membre trebuie sa incerce sa asi&ure coordonarea corespun/atoare cu Statele ne=membre relevante8 Aceasta +irectiva trebuie sa contribuie la aplicarea obli&atiilor Comunitatii care decur& din conventiile internationale privind protectia si &ospodarirea apelor, in mod deosebit a Conventiei ONU privind protectia si utili/area cursurilor de apa trans rontiera si a lacurilor internationale, aprobata prin +eci/ia Consiliului 2#53*)5EC 15 si a oricaror acorduri care decur& din aplicarea acesteia. $36% Este necesara anali/area caracteristicilor ba/inului ;idro&ra ic si a impactului activitatilor umane cat si o anali/a economica a olosintelor de apa8 Evolutia starii apei trebuie monitori/ata de catre Statele Membre in mod sistematic si comparabil la nivelul Comunitatii8 Aceasta in ormatie este necesara pentru asi&urarea unei ba/e si&ure pentru Statele Membre pentru de/voltarea pro&ramelor de masuri indreptate catre reali/area obiectivelor stabilite prin aceasta +irectiva. $3"% Statele Membre trebuie sa identi ice apele olosite pentru alimentarea cu apa potabila si sa asi&ure con ormarea cu +irectiva Consiliului )*5"")5EEC din !# iulie !2)*, re eritoare la calitatea apelor destinate consumului uman 16. $3)% Utili/area de catre Statele Membre a instrumentelor economice poate i considerata ca iind parte a pro&ramului de masuri8 Principiul recuperarii costurilor serviciilor de apa inclusiv c;eltuielile de mediu si resurse asociate cu daunele sau
15 16

O: L !)6, #8)8!22#, p8 7'8 O: L ''2, 3*8)8!2)*, p8 !!8 +irective as last amended b< +irective 2)5)35EC $O: L 33*, #8!'8!22), p8 3'%8
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? #

cu impactul ne&ativ asupra mediului acvatic trebuie luat in considerare, in con ormitate, in particular, cu principiul poluatorul plateste8 In acest scop, va i necesara o anali/a economica a serviciilor de apa ba/ata pe o pro&no/a pe termen lun& a alimentarilor cu apa si a cerintei de apa in cadrul ba/inelor ;idro&ra ice. $32% Este necesara prevenirea sau reducerea impactului incidentelor in care apa este poluata accidental8 Masurile care au acest scop trebuie incluse in Pro&ramele de masuri. $7*% Re eritor la prevenirea si controlul poluarii, politica in domeniul apei din cadrul Comunitatii trebuie sa se ba/e/e pe o abordare combinata, olosind controlul poluarii la sursa prin stabilirea valorilor limita ale emisiilor si standarde de calitate a mediului. $7!% In ceea ce priveste cantitatea de apa, toate principiile trebuie stabilite pentru controlul alimentarii si captarii pentru asi&urarea durabilitatii din punct de vedere al mediului a sistemelor acvatice a ectate. $7'% Standardele obisnuite de calitate a mediului si valorile limita ale emisiilor pentru anumite &rupe sau amilii de poluanti trebuie stabilite ca limite minime impuse in le&islatia Comunitara8 Trebuie asi&urate prevederile pentru adoptarea unor ast el de standarde la nivelul Comunitatii. $73% Poluarea prin descarcarea, emisia sau pierderea de substante periculoase trebuie sa incete/e sau sa ie oprita etapi/at8 Parlamentul European si Consiliul trebuie, la propunerea Comisiei, sa cada de acord asupra substantelor pentru care trebuie sa se actione/e cu prioritate si asupra masurilor speci ice care trebuie luate impotriva poluarii apelor de catre aceste substante, tinand seama de toate sursele importante si identi icarea nivelului de e icienta si uni ormitatea c;eltuielilor si combinatia controalelor. $77% Pentru identi icarea substantelor prioritare periculoase, trebuie sa se tina seama de principiul precautiei, ba/andu=se in particular pe determinarea oricaror e ecte ne&ative potentiale asupra produselor si pe o evaluare stiinit ica a riscului. $7#% Statele Membre trebuie sa adopte masurile de eliminare a poluarii apelor de supra ata cu substante prioritare si reducerea pro&resiva a poluarii de catre alte substante care, alt el ar putea impiedica Statele Membre sa reali/e/e obiectivele pentru cursurile de apa de supra ata. $76% Pentru asi&urarea participarii publicului lar& inclusiv a utili/atorilor de apa in stabilirea si actuali/area planurilor de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic, este necesar sa se urni/e/e in ormatiile corespun/atoare despre masurile plani icate si raportarea pro&resului aplicarii acestora avand in vedere implicarea publicului lar& inainte de adoptarea deci/iilor inale ale masurilor necesare. $7"% Aceasta +irectiva trebuie sa asi&ure mecanismele la care sa se re ere obstacolele pro&resului imbunatatirii starii apei atunci cand aceasta nu se incadrea/a in scopul le&islatiei Comunitare in domeniul apei, avand in vedere de/voltarea unei strate&ii Comunitare corespun/atoare pentru obtinerea acestora. $7)% Comisia trebuie sa pre/inte anual un plan actuali/at pentru orice initiativa care se propune in domeniul apelor.
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? 6

$72% Speci icatiile te;nice trebuie stipulate pentru a asi&ura o abordare coerenta in Comunitate, ca parte a acestei +irective8 Criteriile pentru evaluarea starii apelor sunt un important pas inainte8 Adaptarea unor anumite elemente te;nice la de/voltarea te;nica si la standardi/area monitorin&ului, metodelor de anali/a si prelevare de probe trebuie sa ie adoptate prin proceduri ale Comitetului8 Pentru a promova o intele&ere deplina si o aplicare consistenta a criteriilor pentru caracteri/area +istrictelor ba/inelor ;idro&ra ice si evaluarea calitatii apelor, Comisia poate adopta re&ulamente pentru aplicarea acestor criterii. $#*% Masurile necesare pentru aplicara acestei +irective trebuie sa ie adoptate in concordanta cu +irectiva Consiliului !222576)5EC din ') iunie !222 care stabileste procedurile de e(ercitare a puterilor de aplicare con erite de catre Comisie 17. $#!% Aplicarea acestei +irective inseamna reali/area unui nivel de protectie a apelor cel putin la nivelul ec;ivalent cu cel mentionat in anumite acte anterioare, care, de aceea ar trebui sa ie abro&ate odata ce prevederile relevante din aceasta +irectiva vor deveni pe deplin aplicate. $#'% Prevederile acestei +irective adopta cadrul privind controlul poluarii cu substante periculoase stabilite prin +irectiva "657675EEC 1 . de aceea, aceasta +irectiva trebuie abro&ata odata ce prevederile relevante ale acestei +irective vor deveni pe deplin aplicate. $#3% Trebuie asi&urata implementarea deplina si aplicarea le&islatiei de mediu e(istenta pentru protectia apelor. este necesara asi&urarea aplicarii corespun/atoare a prevederilor privind implementarea acestei +irective in intrea&a Comunitate prin penalitati pertinente o erite de le&islatia Statelor Membre8 Ast el de penalitati trebuie sa ie e iciente, proportionale si descura-ante,

AU A+OPTAT ACEASTA +IRECTI?A Articolul 1 Scopul


17
18

O: C !)7, !"8"!222, p8 '3 O: L !'2, !)8#8!2"6, p8 '3. +irective as amended b< +irective 2!562'5EEC $O: L 3"", 3!8!'8!22!, p8 7)%8
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? "

Scopul acestei +irective este stabilirea unui cadru pentru protectia apelor de supra ata interioare, a apelor tran/itorii, a apelor costiere si subterane, care, $a% sa previna deteriorarea ulterioara, sa prote-e/e si sa imbunatateasca starea ecosistemelor acvatice si, in ceea ce priveste cerintele de apa, ecosistemele terestre si /onele umede direct dependente de ecosistemele acvatice. $b% sa promove/e utili/area durabila a apelor pe ba/a unei protectii pe termen lun& a resurselor disponibile de apa. $c% obiectivul este protectia avansata si printre altele imbunatatirea mediului acvatic prin masuri speci ice pentru reducerea pro&resiva a evacuarilor, emisiilor sau a pierderilor de substante prioritare si incetarea sau oprirea treptata a evacuarilor, emisiilor sau pierderilor de substante prioritare periculoase. $d% asi&ura reducerea pro&resiva a poluarii apelor subterane si previne poluarea ulterioara, si $e% contribuie la diminuarea e ectelor inundatiilor si secetei. si $ast el% de aceea contribuie la, urni/area unei ape de alimentare in cantitati su iciente, de buna calitate din ape de supra ata si subterane dupa necesitati pentru o utili/are durabila, rationala si ec;itabila. reducere semni icativa a poluarii apelor subterane. protectia apelor teritoriale si a apelor marine, si atin&erea obiectivelor acordurilor internationale relevante, inclusiv a acelora care au ca scop prevenirea si eliminarea poluarii mediului marin, prin actiuni Comunitare, con orm art8 !6$3% privind incetarea sau oprirea etapi/ata a evacuarilor, emisiilor sau pierderilor de substante prioritare avand ca ultim scop atin&erea concentratiilor in mediul marin aproape de valorile ondului natural al acestor substante si aproape de /ero pentru substantele de sinte/a. Articolul 2 Definitii Pentru scopul acestei +irective se vor olosi urmatoarele de initii, !8 CApe de supra ataC inseamna apele interioare, cu e(ceptia apelor subterane. ape tran/itorii si ape costiere, e(ceptand ca/ului starii c;imice pentru care trebuie incluse apele teritoriale. '8 CApe subterane@ inseamna toate apele a late sub supra ata terenului in /ona de saturatie si in contact direct cu solul sau subsolul. 38 CApe interioareC inseamna toate apele statatoare sau cur&atoare de pe supra ata terenului si toate apele subterane a late in interiorul liniei de ba/a de la care se masoara e(tinderea apelor teritoriale8

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

78 CRauC inseamna un corp de apa interioara care cur&e in cea mai mare parte la supra ata terenului dar care poate cur&e si subteran intr=o anumita parte a cursului8 #8 CLacC inseamna un corp de apa statatoare de supra ata8 68 CApe tran/itoriiC sunt corpurile de apa de supra ata a late in vecinatatea &urilor raurilor, care sunt partial saline ca re/ultat al apropierii de apele de coasta dar care sunt in luentate substantial de curentii de apa dulce8 "8 CApe costiereC inseamna apele de supra ata a late in interiorul unei linii de la care iecare punct este la o distanta de ! mila marina in interiorul liniei de ba/a de la care se masoara e(tinderea apelor teritoriale, e(tindere care poate i, daca este posibil, dusa pana la limita e(terioara a apelor tran/itionale8 )8 CCorpurile de apa arti icialeC inseamna un corp de apa de supra ata creat prin activitate umana8 28 CCorp de apa modi icat importantC inseamna un corp de apa de supra ata care, ca re/ultat al unei de&radari i/ice cau/ate de o activitate umana are un caracter substantial sc;imbat ata de cum a ost desemnat de Statele Membre con orm prevederilor Ane(ei II8 !*8 CCorp de apa de supra ataC inseamna un element distinct si important de apa de supra ata, cum ar i, un lac natural, lac arti icial, un curent, rau sau canal, sau o parte a unui curent, rau sau canal, apa tran/itorie sau o asie de apa costiera8 !!8 CAcvi erC inseamna un strat sau straturi &eolo&ice subterane de roci sau alte straturi &eolo&ice cu o poro/itate su icienta si o permeabilitate ast el incat sa permita ie o cur&ere semni icativa a apelor subterane, ie o captare a unor cantitati importante de ape subterane8 !'8 9Corp de apa subteranaC inseamna un volum distinct de apa subterana dintr=un acvi er sau mai multe acvi ere8 !38 9Aa/in ;idro&ra icC inseamna o supra ata de teren de pe care toate scur&erile de supra ata cur& printr=o succesiune de curenti, rauri si posibil lacuri, spre mare intr=un rau cu o sin&ura &ura de varsare, estuar sau delta8 !78 CSub=ba/inC inseamna o supra ata de teren de pe care toate scur&erile de supra ata cur& printr=o succesiune de curenti, rauri si posibil lacuri, spre un anumit punct intr=un curs de apa $in mod normal un lac sau o con luenta de rau%8 !#8 C+istrict al ba/inului ;idro&ra icC inseamna o supra ata de teren sau de mare, constituita dintr=unul sau mai multe ba/ine ;idro&ra ice vecine impreuna cu apele subterane si costiere asociate, care este identi icata, con orm art8 3$!% ca o unitate principala de &ospodarire a ba/inului ;idro&ra ic8 !68 CAutoritate competentaC inseamna o autoritate sau autoritatile identi icate con orm art8 3$'% sau 3$3%8

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

!"8 CStarea apelor de supra ataC este e(presia &enerala a starii unui corp de apa de supra ata, determinata de inrautatirea starii sale ecolo&ice si a starii sale c;imice8 !)8 CStare buna a apelor de supra ataC inseamna starea atinsa de un corp de apa de supra ata atunci cand, atat starea sa ecolo&ica cat si starea c;imica sunt cel putin 9bune@8 !28 CStarea apelor subteraneC este e(presia &enerala a starii unui corp de apa subterana, determinata de inrautatirea starii sale ecolo&ice si a starii sale c;imice8 '*8 CStare buna a apelor subteraneC inseamna starea atinsa de un corp de apa subterana atunci cand, atat starea sa ecolo&ica cat si starea c;imica sunt cel putin 9bune@8 '!8 CStarea ecolo&icaC este o e(presie a calitatii structurii si unctionarii ecosistemelor acvatice asociate apelor de supra ata, clasi icate in concordanta cu Ane(a ?8 ''8 CStarea ecolo&ica bunaC este starea unui corp de ape de supra ata, ast el clasi icat in concordanta cu Ane(a ?8 '38 CPotential ecolo&ic bunC este starea unui corp de apa important modi icat sau a unui corp de apa arti icial, ast el clasi icat, in concordanta cu prevederile relevante din Ane(a ?8 '78 9Starea c;imica buna a apelor de supra ata@ inseamna starea c;imica, impusa pentru a se intruni obiectivele de mediu pentru apele de supra ata stabilite in art8 7$!% $a%, adica starea c;imica, atinsa de un corp de apa de supra ata in care concentratiile poluantilor nu depasesc standardele de calitate a mediului stabilite in Ane(a I> si con orm art8 !6$"% si prin alta le&islatie relevanta la nivelul Comunitatii, care stabileste standarde de calitate a mediului la nivelul Comunitatii8 '#8 9Starea c;imica buna a apelor subterane@ este starea c;imica a unui corp de apa subterana, care intruneste toate conditiile stabilite in tabelul '838' din Ane(a ?8 '68 CStarea cantitativaC este e(presia &radului la care un corp de apa subterana este a ectat de captarile directe sau indirecte8 '"8 CResurse disponibile de apa subteranaC inseamna rata medie anuala pe termen lun& a raincarcarii totale a unui corp de apa subterana, mai putin $minus% rata anuala pe termen lun& necesara pentru atin&erea obiectivelor de calitate ecolo&ica pentru apele de supra ata asociate, speci icate in art8 7, pentru evitarea oricarei diminuari importante a starii ecolo&ice a unor ast el de ape si pentru evitarea oricaror daune importante ale ecosistemelor terestre asociate8 ')8 CStarea cantitativa bunaC este starea de inita in tabelul '8!8' din Ane(a ?8

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

!*

'28 9Substante periculoase@ inseamna substantele sau &rupurile de substante care sunt to(ice, persistente si supuse bio=acumularii. si alte substante sau &rupuri de substante care conduc la un nivel ec;ivalent ridicat de interes. 3*8 CSubstante prioritareC inseamna substantele identi icate in con ormitate cu art8 !6$'% si pre/entate in Ane(a >8 Printre aceste substante e(ista si Dsubstante periculoase prioritareE care inseamna substantele identi icate in con ormitate cu art8 !6$3% si $6% pentru care trebuie luate masurile in concordanta cu art8 !6 $!% si !6 $)%8 3!8 CPoluantC inseamna orice substanta $capabila% care poate sa determine poluare, in particular cele pre/entate in Ane(a ?III8 3'8 CEvacuarea directa in apa subteranaC inseamna evacuarea poluantilor in apele subterane ara percolare prin sol sau subsol8 338 CPoluareC inseamna introducerea directa sau indirecta, ca re/ultat al activitatilor umane, a substantelor sau caldurii in aer, apa sau pe teren, care poate avea e ecte daunatoare asupra sanatatii umane sau asupra calitatii ecosistemelor acvatice sau terestre direct dependente de ecosistemele acvatice, care pot determina daune proprietatii materiale, sau care pot aduce pre-udicii sau pot inter era cu con ortul sau alte utili/ari le&ale ale mediului8 378 CObiective de mediu@ inseamna obiectivele stabilite in articolul 78 3#8 CStandarde de calitate a mediuluiC inseamna concentratia unui anumit poluant sau a unui &rup de poluanti in apa, sediment sau biota care nu trebuie sa ie depasita pentru protectia sanatatii umane si a mediului8 368 9Abordare combinata@ inseamna controlul evacuarilor si emisiilor in apele de supra ata con orm modului de abordare stabilit in art8 !*. 3"8 CApa pentru alimentare in scop potabilC are acelasi inteles ca si cel stabilit con orm +irectivei )*5"")5EEC, amendate prin +irectiva 2)5)35EC8 3)8 CServicii de apaC inseamna toate serviciile care urni/ea/a pentru locuinte, institutii publice sau orice activitate economica, $a% captarea, alocarea, stocarea, tratarea si distribuirea apelor de supra ata sau subterane. $b% colectarea apelor u/ate si instalatiile de epurare cu evacuarea ulterioara in apele de supra ata8 328 C0olosinta de apaC inseamna serviciile de apa impreuna cu orice alta activitate identi icata con orm art8 # si Ane(ei II care ar avea un impact important asupra starii apelor8 Acest concept se aplica scopurilor art8 ! si anali/elor economice e ectuate con orm art8 # si Ane(ei III, punctul $b%8 7*8 C?alori limita ale emisiilorC inseamna masa, e(primata in unctie de anumiti parametri speci ici, concentratia si5sau nivelul unei emisii, care nu poate i depasita in nici o perioada sau in mai multe perioade de timp8 ?alorile limita ale
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? !!

emisiilor pot i stabilite pentru anumite &rupuri, amilii sau cate&orii de substante, in particular pentru acelea identi icate in art8 !68 ?alorile limita ale emisiilor pentru substante trebuie in mod normal sa se aplice la punctul unde emisiile parasesc instalatia, dilutia ne iind luata in seama la determinarea acestora8 Cu privire la evacuarea directa in apa, e ectul unei statii de epurare a apelor u/ate poate i luat in considerare la determinarea valorilor limita a emisiilor instalatiilor implicate, presupunand ca un nivel ec;ivalent este &arantat pentru protectia mediului ca intre& si presupunand ca acesta nu conduce la niveluri mai ridicate de poluare in mediu8 7!8 CControalele emisiilorC sunt controalele care necesita o limitare speci ica a emisiilor, de e(emplu o valoare limita a emisiilor, sau limite speci icate sau conditii impuse asupra e ectelor, naturii sau altor caracteristici ale unei emisii sau conditii de unctionare care a ectea/a emisiile8 Utili/area termenului de 9controlul emisiilor@ in aceasta +irectiva in sensul prevederilor oricarei alte +irective nu trebuie mentinut ca reinterpretare a acelor prevederi in nici un el8 Articolul 3 Coordonarea hidrografice organizarilor administrative in cadrul Districtelor bazinelor

!8 Statele Membre trebuie sa identi ice ba/inele ;idro&ra ice individuale a late pe teritoriul lor national si, pentru scopurile acestei +irective, trebuie sa le atribuie +istricte ale ba/inelor ;idro&ra ice individuale8 Aa/inele ;idro&ra ice mici pot i combinate cu ba/inele ;idro&ra ice mai mari sau se pot uni cu ba/inele ;idro&ra ice mici, invecinate pentru a orma un +istrict individual al ba/inelor ;idro&ra ice, acolo unde este posibil8 Acolo unde apele subterane nu urmaresc in totalitate un anumit ba/in ;idro&ra ic, acestea trebuie identi icate si atribuite celui mai apropiat sau celui mai adecvat +istrict al ba/inelor ;idro&ra ice8 Apele costiere trebuie identi icate si atribuite celui mai apropiat sau celui mai adecvat +istrict sau +istricte ale ba/inelor ;idro&ra ice8 '8 Statele Membre trebuie sa asi&ure cele mai adecvate or&ani/ari administrative, inclusiv identi icarea autoritatii competente adecvate, pentru aplicarea re&ulamentului acestei +irective in cadrul iecarui +istrict ba/inal a late pe teritoriul sau8 38 Statele Membre trebuie sa asi&ure ca un ba/in ;idro&ra ic care acopera mai mult decat teritoriul unui Stat Membru este atribuit unui +istrict international al ba/inului ;idro&ra ic8 La solicitarea Statelor Membre implicate, Comisia trebuie sa inlesneasca atribuirea acestora la ast el de +istricte internationale ale ba/inelor ;idro&ra ice8 0iecare Stat Membru trebuie sa asi&ure or&ani/area administrativa adecvata, inclusiv identi icarea autoritatilor competente adecvate pentru aplicarea re&ulamentului acestei +irective in cadrul iecarui +istrict ba/inal international a lat pe teritoriul sau8 78 Statele Membre trebuie sa asi&ure ca cerintele +irectivei pentru indeplinirea obiectivelor de mediu din art8 7 si in particular toate pro&ramele de masuri sunt coordonate impreuna pentru intrea&ul +istrict al ba/inului ;idro&ra ic8 Pentru ba/inele ;idro&ra ice internationale, Statele Membre implicate trebuie sa asi&ure
!'

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

aceasta coordonare si poate pentru acest scop, sa oloseasca structurile e(istente care provin din acordurile internationale8 La solicitarea Statelor Membre implicate, Comisia trebuie sa actione/e pentru stabilirea pro&ramelor de masuri8 #8 Atunci cand un +istrict al ba/inului ;idro&ra ic se e(tinde peste teritoriul Comunitatii, Statul sau Statele Membre implicate trebuie sa incerce stabilirea coordonarii adecvate cu Statele ne=Membre relevante, pentru atin&erea obiectivelor +irectivei in privinta +istrictului ba/inului ;idro&ra ic8 Statele Membre trebuie sa asi&ure aplicarea re&ulamentului acestei +irective pe teritoriul sau8 Statele Membre pot identi ica un or&anism national sau international e(istent, ca autoritate competenta pentru scopul acestei +irective8 Statele Membre trebuie sa identi ice autoritatea competenta pana la data mentionata in art '78 Statele Membre trebuie sa urni/e/e Comisiei o lista a autoritatilor lor competente si a autoritatilor competente ale tuturor or&anismelor internationale in care acestea participa in cel mult 6 luni dupa data mentionata in art8 '78 Pentru iecare autoritate competenta trebuie urni/ate in ormatiile stabilite in Ane(a !8 Statele Membre trebuie sa in orme/e Comisia despre orice sc;imbare a in ormatiilor o erite con orm para&ra ului ) in intervalul de 3 luni dupa ce sc;imbarile devin e ective8

68 "8 )8

28

Articolul 4 Obiective de mediu !8 Pentru ca pro&ramele de masuri speci ice din Planurile de &ospodarire pe ba/ine ;idro&ra ice sa devina operationale, $a% pentru apele de suprafata $i% Statele Membre trebuie sa aplice masurile necesare pentru prevenirea deteriorarii starii tuturor corpurilor de ape de supra ata, supuse aplicarii para&ra ului 6 si " si ara a aduce pre-udicii para&ra ului ). Statele Membre trebuie sa prote-e/e, sa imbunatateasca si sa conserve toate corpurile de apa de supra ata, supuse aplicarii subpara&ra ului $ iii% pentru corpuri de apa arti iciale sau modi icate important, cu scopul de a atin&e o stare buna a corpurilor de apa in cel mult !# ani de la intrarea in vi&oare a acestei +irective, in concordanta cu prevederile stipulate in Ane(a ?, supuse aplicarii e(tinderilor determinate in con ormitate cu para&ra ul 7 si cu aplicarea para&ra elor #, 6 si " si ara a aduce pre-udicii para&ra ului ). Statele Membre trebuie sa prote-e/e, sa imbunatateasca si sa conserve toate corpurile de apa arti iciale sau important modi icate, cu scopul atin&erii unei bune stari c;imice a corpurilor de apa de supra ata dupa cel mult !# ani de la intrarea in vi&oare a acestei +irective, in concordanta cu prevederile stipulate in Ane(a ?, supuse aplicarii e(tinderilor determinate
!3

$ii%

$iii%

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

in con ormitate cu para&ra ul 7 si cu aplicarea para&ra elor #, 6 si " si ara a aduce pre-udicii para&ra ului ). $iv% Statele Membre trebuie sa introduca masurile necesare in concordanta cu art8 !6 $!% si !6 $)%, cu scopul de reducere pro&resiva a poluarii din cau/a substantelor prioritare si incetarea sau oprirea treptata a emisiilor, evacuarilor si a pierderilor de substante prioritare periculoase,

ara a duce pre-udicii acordurilor internationale relevante la care se ace re erire in art8 ! pentru Partile implicate. $b% pentru apele subterane $i% Statele Membre trebuie sa aplice masurile necesare pentru prevenirea sau limitarea aportului de poluanti in apele subterane si deteriorarea starii tuturor corpurilor de ape subterane, supuse aplicarii para&ra elor 6 si " si ara a aduce pre-udicii para&ra ului ) a acestui articol si supuse aplicarii art8 !! $3% $-%. Statele Membre trebuie sa prote-e/e, sa imbunatateasca si sa conserve toate corpurile de apa subterana, sa asi&ure un ec;ilibru intre captare si reincarcarea apelor subterane, cu scopul de a reali/a o buna stare a apelor subterane in termen de cel mult !# ani de la intrarea in vi&oare a acestei +irective, in concordanta cu para&ra ul 7 si cu aplicarea para&ra elor #, 6 si " si ara a aduce pre-udicii para&ra ului ) al acestui articol si supuse aplicarii art8 !! $3% $-%. Statele Membre trebuie sa aplice masurile necesare pentru impiedicarea oricarei tendinte importante si sustinute de crestere a concentratiei oricarui poluant provenit ca urmare a impactului activitatilor umane pentru reducerea pro&resiva a poluarii apelor subterane8

$ii%

$iii%

Masurile de indeplinire a tendintei de stopare trebuie aplicate in concordanta cu para&ra ele $'%, $7% si $#% ale art8 !", tinand seama de standardele aplicabile stabilite in le&islatia Comunitara relevanta, supusa aplicarii para&ra elor 6 si " si ara a aduce pre-udicii para&ra ului )8 $b% pentru Ariile Protejate Statele Membre trebuie sa reali/e/e con ormarea cu orice standard si obiective la cel mult !# ani de la intrarea in vi&oare a acestei +irective, ara nici o alta prevedere contradictorie speci icata in le&islatia Comunitatii prin care au ost stabilite ariile prote-ate individuale8 '8 In ca/ul in care la un corp de apa dat se re era mai mult de un obiectiv din cele de la para&ra ul !, trebuie aplicat cel mai sever8 38 Statele Membre pot sa desemne/e un corp de apa de supra ata ca iind arti icial sau modi icat important, atunci cand, $a% sc;imbarile caracteristicilor ;idromor olo&ice ale acestui corp care ar trebui sa ie necesare pentru reali/area starii ecolo&ice bune ar putea avea e ecte ne&ative importante asupra,
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? !7

$i% mediului incon-urator. $ii% navi&atiei, inclusiv acilitatile portuare, sau recreative. $iii% activitatilor pentru scopurile pentru care este stocata apa, cum ar i alimentarea cu apa potabila, producerea de ener&ie sau iri&atii. $iv% re&ulari/arilor, protectiei impotriva inundatiilor, drena-ului. sau $v% altor activitati e&ale ca importanta pentru de/voltarea umana durabila8 $b% obiectivele bene iciare deservite de un corp de apa arti icial sau cu modi icari importante nu pot, din motive te;nice sau din cau/a c;eltuielilor disproportionate sa ie reali/ate prin alte mi-loace, care sunt evident o optiune mai buna din punct de vedere al protectiei mediului8 Ast el de desemnari precum si motivele pentru aceasta, trebuie mentionate in mod speci ic in Planurile de &ospodarire pe ba/in ;idro&ra ic, cerute con orm art8 !3 si revi/uite la iecare 6 ani8 78 Termenele limita stabilite con orm para&ra ului ! pot i e(tinse in scopul reali/arii treptate a obiectivelor pentru corpurile de apa cu conditia ca nu se vor mai produce deteriorari ale starii corpurilor de apa a ectate atunci cand toate conditiile urmatoare vor i intrunite, $a% Statele Membre determine aptul ca toate imbunatatirile necesare in starea corpurilor de apa nu pot i reali/ate in mod re/onabil in intervalul stabilit in acest para&ra , din cel putin unul din urmatoarele motive, $i% &radul imbunatatirilor cerute poate i reali/at in etape care depasesc intervalul stabilit, din motive te;nice. $ii% inali/area imbunatatirilor in intervalul stabilit ar i e(trem de scumpa. $iii% conditiile naturale nu permit imbunatatirea treptata a starii corpului de apa8 $b% e(tinderea termenului limita, precum si motivele pentru aceasta, sunt stabilite in mod speci ic si e(plicate in Planul de &ospodarire la nivelul ba/inului ;idro&ra ic, cerute con orm art8 !3. $c% E(tinderea trebuie sa se limite/e la cel mult ' actuali/ari ulterioare ale Planului de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic cu e(ceptia ca/urilor cand conditiile naturale sunt de asa natura incat obiectivele nu pot i reali/ate in aceasta perioada. $d% Un re/umat al masurilor cerute con orm art8 !! care sunt considerate a i necesare pentru a aduce corpurile de apa, pro&resiv, la starea ceruta de termenul limita e(tins, motivele pentru orice intar/iere in a ace aceste masuri operationale si plani icarea in timp pentru implementarea acestora sunt stabilite prin Planul de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic8 O revi/uire a aplicarii acestor masuri si un re/umat al oricaror masuri aditionale trebuie sa ie inclus in actuali/arile Planului la nivel de ba/in ;idro&ra ic8 #8 Statele Membre pot sa=si propuna sa reali/e/e obiectivele de mediu mai putin strin&ente decat acelea cerute con orm para&ra ului ! pentru corpuri de apa speci ice atunci cand sunt in asa el a ectate de activitatea umana, dupa cum s=a determinat con orm art8 # $!%, sau conditiile sale naturale sunt de asemenea natura incat reali/area
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? !#

acestor obiective ar putea i nereali/abila sau disproportionata din punct de vedere al c;eltuielilor, si toate conditiile urmatoare sunt intrunite, $a% necesitatile de mediu si socio=economice deservite de ast el de activitati umane nu pot i reali/ate prin alte mi-loace, care constituie o optiune semni icativ mai buna pentru mediu si care nu implica c;eltuieli disproportionate. $b% Statele Membre asi&ura, cea mai buna stare ecolo&ica si c;imica care poate i atinsa pentru apele de supra ata, avand in vedere impactul care nu poate i evitat in mod re/onabil din cau/a naturii activitatii umane sau a poluarilor. cele mai mici modi icari posibile ale starii bune a apelor subterane, avand in vedere impactul care nu poate i evitat in mod re/onabil din cau/a naturii activitatii umane sau a poluarilor8 $c% nu se produce deteriorarea ulterioara a starii corpurilor de apa a ectate. $d% stabilirea unor obiective de mediu mai putin strin&ente si a motivelor pentru acest lucru, sunt mentionate in mod speci ic in Planul de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic cerut con orm art8 !3 si acele obiective sunt revi/uite la iecare 6 ani8 68 +eteriorarea temporara a starii corpurilor de apa nu trebuie sa incalce prevederile acestei +irective daca acest lucru este ca urmare a circumstantelor determinate de cau/e naturale sau de orta ma-ora, care sunt e(ceptionale sau care nu ar putea i in totalitate preva/ute, in particular, inundatii e(treme si secete prelun&ite, sau ca urmare a circumstantelor cau/ate de accidentele care nu ar putea i preva/ute in totalitate, atunci cand toate conditiile urmatoare sunt intrunite, $a% toate etapele posibile sunt destinate prevenirii deteriorarii ulterioare a starii si pentru a nu compromite reali/area obiectivelor de mediu ale acestei +irective, in alte corpuri de apa care nu sunt a ectate de aceste circumstante. $b% conditiile in care ast el de circumstante sunt e(ceptionale sau care nu ar putea sa ie in totalitate previ/ibile pot i declarate, inclusiv adoptarea indicatorilor adecvati, sunt stabilite in Planul de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic8 $c% masurile care trebuie luate in ast el de conditii e(ceptionale sunt incluse in pro&ramele de masuri si nu pot compromite re acerea calitatii corpurilor de apa, odata ce aceste circumstante incetea/a. $d% e ectele circumstantelor care sunt e(ceptionale sau care nu ar putea sa i in totalitate preva/ute sunt revi/uite anual si, supuse obiectivelor stabilite in para&ra ul 3 $a%, toate masurile practicabile sunt luate cu scopul de a re ace raul la starea sa inainte de e ectul acestor circumstante cat de curand posibil si reali/abil in mod re/onabil. si $e% o sinte/a a e ectelor circumstantelor si a unor ast el de masuri care s=au luat sau care trebuie sa se ia in con ormitate cu para&ra ele $a% si $b% este inclusa in urmatorul Plan de &ospodarire pe ba/ine ;idro&ra ice actuali/at8
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? !6

"8 Statele Membre nu vor incalca prevederile acestei +irective atunci cand, nereali/area unei stari bune a apelor subterane, a unei stari ecolo&ice bune, sau acolo unde este ca/ul, a unui potential ecolo&ic bun sau prevenirea deteriorarii starii corpului de apa de supra ata sau subterana este re/ultatul unor noi modi icari ale caracteristicilor i/ice ale unui corp de apa de supra ata sau de&radarii nivelurilor apelor subterane, sau nereali/ea/a prevenirii deteriorarii de la starea oarte buna la starea buna a corpurilor de apa este re/ultatul unor noi activitati umane durabile si sunt intrunite toate conditiile urmatoare, $a% sunt luate toate etapele posibile pentru reducerea impactului ne&ativ asupra starii corpurilor de apa. $b% motivele acestor modi icari sau de&radari sunt stabilite in mod speci ic si e(plicate in Planul de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic, cerut con orm art8 !3 iar obiectivele sunt revi/uite la iecare 6 ani8 $c% motivele acestor modi icari sau de&radari sunt de interes public deosebit si5sau bene iciile aduse mediului sau societatii de reali/are a obiectivelor stabilite in para&ra ul ! sunt depasite de bene iciile noilor modi icari sau de&radari aduse sanatatii umane, mentinerii si&urantei umane sau de/voltarii durabile. si $d% obiectivele bene iciare deservite de acele modi icari sau de&radari ale corpurilor de apa, din motive te;nice sau din cau/a costurilor disproportionate nu pot i atinse prin alte mi-oace, care sunt o optiune semni icativ mai buna din punct de vedere al mediului8 )8 La aplicarea para&ra elor 3, 7, #, 6 si ", un Stat Membru trebuie sa &arante/e ca aplicarea nu va e(clude sau nu va compromite permanent atin&erea obiectivelor acestei +irective in alte corpuri de apa din cadrul aceluiasi +istrict al ba/inului ;idro&ra ic si ca acest lucru este in con ormitate cu implementarea altor re&lementari Comunitare in domeniul mediului8 28 Trebuie luate in considerare ca etapele pentru asi&urarea aplicarii noilor prevederi, inclusiv aplicarea para&ra elor 3, 7, #, 6 si " &arantea/a cel putin acelasi nivel de protectie ca cel e(istent in le&islatia Comunitara8 Articolul 5 Caracteristicile Districtului bazinului hidrografic !evizuirea impactului asupra mediului din cauza activitatilor umane si analiza economica a folosintelor de apa !8 0iecare Stat Membru trebuie sa asi&ure pentru iecare +istrict al ba/inului ;idro&ra ic sau pentru o portiune a unui +istrict al unui ba/in ;idro&ra ic international care se a la in teritoriul sau, anali/a caracteristicilor sale,
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? !"

trecerea in revista a impactului activitatii umane asupra starii apelor de supra ata sau subterane, si anali/a economica a olosintelor de apa con orm speci icatiilor te;nice stabilite in Ane(ele II si III si acestea sunt inali/ate in cel mult 7 ani de la data intrarii in vi&oare a acestei +irective8 '8 Anali/ele si trecerile in revista mentionate in para&ra ul !, trebuie reva/ute si daca este ca/ul actuali/ate, la cel mult !3 ani de la intrarea in vi&oare a acestei +irective si la iecare 6 ani dupa aceea8 Articolul " !egistrul Ariilor #rote$ate !8 Statele Membre trebuie sa asi&ure stabilirea unui re&istru sau a unor re&istre ale tuturor /onelor situate in cadrul iecarui +istrict al ba/inului ;idro&ra ic pentru care s=a stabilit ca necesita protectie speciala con orm le&islatiei Comunitare speci ice pentru protectia apelor sale de supra ata si a apelor subterane, sau pentru conservarea ;abitatelor si a speciilor direct dependente de apa8 Acestea trebuie sa &arante/e inre&istrarea completa la cel mult 7 ani de la intrarea in vi&oare a acestei +irective8 '8 Re&istrul sau re&istrele trebuie sa includa toate corpurile de apa identi icate con orm art8 " $!% si toate Ariile prote-ate acoperite de Ane(a I?8 38 Pentru iecare +istrict al ba/inului ;idro&ra ic, re&istrul sau re&istrele ariilor prote-ate trebuie mentinut la /i si revi/uit8

Articolul % Apa folosita pentru captarea apei potabile !8 Statele Membre trebuie sa identi ice, in cadrul iecarui +istrict al ba/inului ;idro&ra ic, toate corpurile de apa olosite pentru captarea apei in scopul consumului uman $potabili/arii% care asi&ura in medie mai mult de !* m 35/i sau care deservesc mai mult de #* persoane, si acele corpuri de apa care se intentionea/a sa se oloseasca in viitor in acest scop8
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? !)

Statele Membre trebuie sa monitori/e/e, in con ormitate cu Ane(a ?, acele corpuri de apa care, potrivit Ane(ei ?, urni/e/a mai mult de !** m 35/i in medie8 '8 Pentru iecare corp de apa identi icat con orm para&ra ului !, in plus pentru indeplinirea obiectivelor art8 7 in con ormitate cu cerintele acestei +irective, pentru apele de supra ata inclusiv pentru standardele de calitate stabilite la nivelul Comunitatii Europene con orm art8 !6, Statele Membre trebuie sa asi&ure ca prin aplicarea tratarii apelor, si in con ormitate cu le&islatia Comunitara, apa care re/ulta va indeplini cerintele +irectivei )*5"")5EEC, amendata prin +irectiva 2)5)35EC8 38 Statele Membre trebuie sa asi&ure protectia necesara pentru corpurile de apa identi icate in scopul evitarii deteriorarii calitatii lor pentru reducerea &radului de tratament de puri icare necesar pentru producerea de apa potabila8 Statele Membre pot stabili /one de securitate pentru acele corpuri de apa8 Articolul & 'onitoringul starii apelor de suprafata a apelor subterane si a ariilor prote$ate !8 Statele Membre trebuie sa asi&ure stabilirea pro&ramelor pentru monitorin&ul starii apelor pentru stabilirea unei vederi de ansamblu coerente si cuprin/atoare a starii apelor in cadrul iecarui +istrict al ba/inului ;idro&ra ic, pentru apele de supra ata ast el de pro&rame trebuie sa cuprinda, $i% $ii% volumul si nivelul sau valoarea debitului pana la limita relevanta pentru starea ecolo&ica si c;imica si potentialul ecolo&ic. si starea ecolo&ica si c;imica si potentialul ecolo&ic.

pentru apele subterane ast el de pro&rame trebuie sa acopere monitori/area starii c;imice si cantitative. pentru ariile prote-ate pro&ramele mai sus mentionate trebuie sa ie suplimentate cu acele speci icatii continute in le&islatia Comunitara con orm careia s=au stabilit ariile prote-ate individuale8 '8 Aceste pro&rame trebuie sa ie operationale cel mai tar/iu la sase ani de la data intrarii in vi&oare a acestei +irective ara alte speci icatii in le&islatia in domeniu8 Ast el, monitorin&ul trebuie sa ie in concordanta cu cerintele Ane(ei ?8 38 Speci icatiile tec;nice si metodele standardi/ate pentru anali/e si monitori/area starii apelor trebuie stabilite in concordanta cu procedura stabilita in art8 '!8 Articolul ( !ecuperarea cheltuielilor pentru serviciile de apa !8 Statele Membre trebuie sa tina seama de principiul recuperarii c;eltuielilor serviciilor de apa inclusiv c;eltuielile din punct de vedere al mediului si de resurse, avand in vedere anali/ele economice con orm Ane(ei III si in particular, in concordanta, cu principiul poluatorul plateste8
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? !2

Statele Membre trebuie sa asi&ure pana in '*!*, politicile de preturi ale apei asi&ura motivele adecvate pentru olosirea e icienta a resurselor de apa de catre utili/atori si de aceea contribuie la obiectivele +irectivei din punct de vedere al mediului. contributie corespun/atoare pe di erite olosinte de apa clasi icate in, industrie, &ospodarii individuale si a&ricultura, pentru recuperarea c;eltuielilor din serviciile de apa, ba/ata pe o anali/a economica e ectuata in con ormitate cu Ane(a III si luand in considerare principiul poluatorul plateste8 Statele Membre pot, in timpul acestui proces, sa aiba in vedere e ectele sociale, de mediu si economice ale recuperarii cat si conditiile &eo&ra ice si climatice ale re&iunii sau re&iunilor a ectate8 '8 Statele Membre trebuie sa raporte/e in Planurile de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic etapele plani icate pentru implementarea para&ra ului ! care vor contribui la reali/area obiectivelor de mediu din aceasta +irectiva si contributia pe care au avut=o di eritele olosinte de apa asupra recuperarii costurilor de servicii de apa8 38 Nimic din acest articol nu trebuie sa impiedice undamentarea unor masuri speci ice preventive sau remediative pentru reali/area obiectivelor acestei +irective8 78 Statele Membre nu trebuie sa incalce aceasta +irectiva daca se ;otaraste in con ormitate cu practicile stabilite sa nu aplice prevederile para&ra ului ! ra/a a doua, si in acest scop prevederile importante ale para&ra ului ', pentru o activitate data olositoare de apa, unde acest lucru nu compromite scopurile si reali/area obiectivelor acestei +irective8 Statele Membre trebuie sa raporte/e motivele pentru neaplicarea deplina a para&ra ului !, ra/a a doua, in Planurile de &ospodarire la nivel de ba/in8

Article 1) 'odul combinat de abordare pentru surse de poluare punctuale si difuze !8 Statele Membre trebuie sa asi&ure ca toate evacuarile la care se ace re erire in para&ra ul ' in apele de supra ata sunt controlate con orm cu modul de abordare combinat stabilit in acest articol8 '8 Statele Membre trebuie sa asi&ure stabilirea si5sau implementarea, $a% controlului emisiilor ba/at pe 9Cele mai bune te;nolo&ii disponibile@. sau $b% valorilor limita importante ale emisiilor. sau $c% in ca/ul impactului di u/, a controlului si daca este posibil inclusiv, a 9Celor mai bune practici din punct de vedere al mediului@.
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? '*

stabilite in,

+irectiva Consiliului 2656!5EC din '7 septembrie !226 privind controlul si prevenirea inte&rata a poluarii1!, +irectiva Consiliului 2!5'"!5EEC din '! mai !22! privind epurarea apelor u/ate orasenesti20, +irectiva Consiliului 2!56"65EEC din !' decembrie !22! privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse a&ricole 21,

+irectivele adoptate potrivit art8 !6 al acestei +irective, +irectivele pre/entate in Ane(a I>, si orice alta re&lementare importanta a Comunitatii la cel mult !' ani de la data intrarii in vi&oare a acestei +irective, ara nici o alta dispo/itie contrara speci icata in re&lementarile in vi&oare8 38 Acolo unde un obiectiv de calitate sau standard de calitate, c;iar daca este stabilit con orm acestei +irective dintre +irectivele pre/entate in Ane(a I>, sau ca urmare a oricarei alte re&lementari ale Comunitatii necesita conditii mai stricte decat acelea care ar re/ulta ca urmare a aplicarii para&ra ului ', ar trebui stabilite in con ormitate, controale mai stricte ale emisiilor8

Articolul 11 #rograme de masuri !8 0iecare Stat Membru trebuie sa asi&ure stabilirea pentru iecare +istrict ba/inal sau pentru parte a unui +istrict al ba/inului ;idro&ra ic international din teritoriul sau, un pro&ram de masuri, tinand seama de re/ultatele anali/elor cerute con orm cu art8 #, pentru reali/area obiectivelor stabilite in art8 78 Ast el de pro&rame pot ace re erire la masurile care decur& din le&islatia adoptata la nivel national si care acopera intre&ul teritoriu al unui Stat Membru8 Acolo unde este ca/ul, un Stat Membru poate adopta masuri aplicabile tuturor +istrictelor ba/inelor ;idro&ra ice si5sau portiunilor de +istricte de ba/ine ;idro&ra ice internationale care se a la pe teritoriul sau8 '8 0iecare pro&ram de masuri trebuie sa includa masurile de 9ba/a@ speci icate la para&ra ul 3 si daca este ca/ul, masuri 9suplimentare@8

19 20 21

O: L '#", !*8!*8!226, p8 '68 O: L !3#, 3*8#8!22!, p8 7*8 +irective as amended b< Commission +irective 2)5!#5EC $O: L 6", "838!22), p8 '2%8 '!

O: L 3"#, 3!8!'8!22!, p8 !8 PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

38 CMasurile de ba/aC repre/inta minimum cerintelor care trebuie indeplinite si care trebuie sa constea in, $a% acele masuri necesare pentru implementarea le&islatiei Comunitare privind protectia apelor, inclusiv masurile le&ale cuprinse in art8 !* si in partea A a Ane(ei ?I. $b% masurile presupuse a i adecvate pentru scopurile art8 2. $c% masurile pentru promovarea olosirii e iciente si durabile a apei pentru evitarea compromiterii reali/arii obiectivelor speci icate in art8 7. $d% masurile pentru indeplinirea cerintelor de la art8 ", inclusiv masurile de si&uranta a calitatii apei pentru reducerea nivelului de tratament de puri icare necesar pentru producerea de apa potabila. $e% controale asupra captarilor de apa dulce de supra ata si a apelor subterane si impre-muirea $protectia% apelor dulci de supra ata, inclusiv un re&istru sau re&istre ale captarilor de apa si necesitatea unei autori/ari prealabile pentru captare si impre-muire8 Aceste controale trebuie sa ie periodic revi/uite, si acolo unde este ca/ul, actuali/ate8 Statele Membre pot sa e(cepte/e de la aceste controale, captarile sau impre-muirile care nu au impact important asupra starii apelor. $ % controale, inclusiv necesitatea de autori/are prealabila a reincarcarii arti iciale sau a realimentarii corpurilor de apa subterana8 Apa olosita poate proveni din orice apa de supra ata sau subterana care se presupune ca olosirea sursei nu compromite reali/area obiectivelor de mediu stabilite pentru sursa sau pentru corpurile de apa subterana reincarcate sau realimentate $imbo&atite%8 Aceste controale trebuie sa ie revi/uite periodic sau daca este ca/ul, actuali/ate. $&% pentru evacuarile surselor punctuale care pot cau/a poluare, este necesara o re&lementare prealabila, cum ar i inter/icerea intrarii poluantilor in apa, sau autori/area prealabila, sau inre&istrarea ba/ata pe re&uli limitative &enerale, stabilind controlul emisiilor pentru poluantii respectivi inclusiv controalele e ectuate in con ormitate cu art8 !* si !68 Aceste controale trebuie sa ie revi/uite periodic si, daca este ca/ul, actuali/ate. $;% masuri pentru prevenirea sau controlul intrarii de poluanti, pentru evacuarile surselor punctuale care pot cau/a poluare8 Controalele pot lua orma unei cereri pentru re&lementare prealabila, cum ar i inter/icerea intrarii poluantilor in apa, sau autori/area prealabila, sau inre&istrarea ba/ata pe re&uli limitative &enerale unde ast el de solicitari nu sunt speci icate in nici o alta re&lementare Comunitara8 Aceste controale trebuie sa ie revi/uite periodic si, daca este ca/ul, actuali/ate8 $i% pentru orice alt impact ne&ativ important asupra starii apei identi icat con orm art8 # si Ane(ei II, in particular masurile pentru a asi&ura conditiile ;idromor olo&ice ale corpurilor de apa in con ormitate cu reali/area starii ecolo&ice necesare sau a potentialului ecolo&ic bun pentru corpurile de apa care sunt considerate ca iind arti iciale sau important modi icate8 Controalele in acest scop, pot lua orma unei solicitari pentru autori/are prealabila, sau inre&istrarea ba/ata pe re&uli limitative &enerale unde ast el de solicitari nu sunt speci icate in
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? ''

nici o alta re&lementare Comunitara8 Aceste controale trebuie sa ie revi/uite periodic si, daca este ca/ul, actuali/ate8 $-% inter/icerea evacuarilor directe de poluanti in apele subterane supuse urmatoarelor prevederi8 Statele Membre pot autori/a re=in-ectarea in acelasi acvi er a apelor olosite in scopuri &eotermale8 Acestea pot, de asemenea, autori/a conditiile speci ice pentru, in-ectarea apei care contine substante care re/ulta din operatii de e(plorarea si e(tractia ;idrocarburilor sau activitatilor miniere si in-ectarea apelor din motive te;nice, in ormatiunile &eolo&ice din care s=au e(tras ;idrocarburi sau alte substante sau in ormatiunile &eolo&ice care din motive naturale sunt permanent improprii pentru alte scopuri8 Ast el de in-ectii nu trebuie sa contina substante altele decat cele re/ultate din operatiunile mentionate mai sus, re=in-ectarea apelor subterane pompate din mine si cariere de piatra sau asociate cu constructia sau intretinerea lucrarilor civile in&ineresti, in-ectarea &a/ului natural sau a &a/ului petrol lic;id $LPB% in scopul depo/itarii in ormatiunile &eolo&ice care din motive naturale sunt permanent improprii pentru alte scopuri, in-ectarea &a/ului natural sau a &a/ului petrol lic;id $LPB% in scopul depo/itarii in ormatiunile &eolo&ice unde este necesara o securitate deosebita pentru alimentarea cu &a/, si unde in-ectarea trebuie sa aiba loc ca sa previna orice pericol pre/ent sau viitor de deteriorare a calitatii oricaror ape subterane receptoare, constructii, lucrari civile in&ineresti si lucrari de constructii sau activitati similare pe teren sau in teren care vin in contact cu apa subterana8 Pentru aceste scopuri, Statele Membre pot determina ca ast el de activitati sa ie tratate ca avand autori/atii eliberate prin care acestea, sunt conduse in con ormitate cu re&ulile &enerale restrictive $limitative% elaborate de catre Statele Membre pentru ast el de activitati, evacuarea unor cantitati mici de substante in scopuri stiinti ice pentru caracteri/area, protectia si re acerea corpurilor de apa, limitate strict la cantitatea necesara pentru acest scop, presupunand ca aceste evacuari nu compromit reali/area obiectivelor de mediu stabilite pentru corpurile de apa subterana8 in ca/ul in care aceste evacuari nu compromit atin&erea obiectivelor de mediu stabilite pentru corpurile de apa subterana8 $1% in concordanta cu actiunile luate in con ormitate cu art8 !6, masurile pentru eliminarea poluarii apelor de supra ata cu acele substante speci icate in lista prioritara decisa con orm a art8 !6 $'% si pentru reducerea pro&resiva a poluarii cu alte substante care ar putea alt el, sa impiedice reali/area obiectivelor pentru corpurile de apa de supra ata asa cum au ost stabilite con orm art8 7.

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

'3

$l% orice masuri necesare pentru prevenirea pierderilor importante de poluanti din instalatii te;nice si pentru previnirea si5sau reducerea impactului incidentelor poluarilor accidentale, de e(emplu ca urmare a inundatiilor, inclusiv prin sistemele de detectare sau de alarmare a unor ast el de evenimente inclusiv, in ca/ul unor accidente care nu pot i preva/ute in mod re/onabil, toate masurile adecvate pentru reducerea riscurilor asupra ecosistemelor acvatice8 78 Masurile 9suplimentareC sunt acele masuri desemnate si implementate pe lan&a masurile de ba/a, in scopul reali/arii obiectivelor stabilite ca urmare a art8 78 Partea A a Ane(ei ?I contine o lista nee(clusiva a acestor masuri8 Statele Membre pot de asemenea sa adopte masuri suplimentare ulterioare pentru asi&urarea protectiei aditionale sau imbunatatirea apelor a late sub incidenta acestei +irective, inclusiv in implementarea acordurilor internationale importante la care se ace re erire in art8 !8 #8 Acolo unde monitorin&ul sau alte date indica aptul ca obiectivele stabilite con orm art8 7 pentru corpurile de apa nu ar putea i indeplinite, Statele Membre trebuie sa asi&ure ca, sunt investi&ate cau/ele posibilelor neindepliniri. sunt e(aminate si revi/uite autori/atiile si acordurile importante daca este necesar. sunt revi/uite si adaptate pro&ramele de monitorin&, daca este nevoie. si sunt stabilite masuri aditionale care ar putea i necesare pentru reali/area acelor obiective, inclusiv, daca este nevoie, se trece la stabilirea unor standarde de calitate a mediului mai stricte urmand procedurile stipulate in Ane(a ?8 Acolo unde aceste cau/e sunt re/ultatul unor circumstante naturale sau in ca/uri de orta ma-ora care sunt e(ceptionale si care nu ar putea i preva/ute in mod re/onabil, in particular inundatii e(treme sau secete prelun&ite, Statele Membre ar putea determina $demonstra% ca masurile suplimentare nu sunt reali/abile, supuse art 7 $#%8 68 Pentru implementarea masurilor ca urmare a para&ra ului 3, Statele Membre trebuie sa ia in considerare toate etapele ast el incat sa nu creasca poluarea apelor marine8 0ara a aduce pre-udicii le&islatiei e(istente, aplicarea masurilor luate con orm para&ra ului 3 nu ar putea sa conduca, in nici un el, nici direct nici indirect la poluarea apelor de supra ata8 Aceasta obli&atie nu ar trebui aplicata acolo unde ar putea duce la cresterea poluarii mediului ca intre&8 "8 Pro&ramele de masuri trebuie stabilite la cel mult noua $2% ani de la intrarea in vi&oare a acestei +irective si toate masurile trebuie acute operationale in cel mult !' ani dupa data intrarii in vi&oare a +irectivei8 )8 Pro&ramele de masuri trebuie revi/uite si daca este nevoie actuali/ate in cel mult !# ani dupa intrarea in vi&oare a acestei +irective si la iecare 6 ani dupa aceea8 Orice masura noua sau revi/uita stabilita con orm unui pro&ram actuali/at trebuie acuta operationala in 3 ani de la stabilirea acestora8 Articolul 12

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

'7

#robleme care nu pot fi puse in practica la nivel de Stat 'embru !8 Acolo unde un Stat Membru identi ica o problematica care are un impact asupra mana&ementului apelor sale dar care nu poate i re/olvat de acel Stat Membru, trebuie raportata aceasta problema catre Comisie si catre orice Stat Membru care are le&atura cu aceasta si poate ace recomandari pentru re/olvarea acesteia8 '8 Comisia trebuie sa raspunda oricarui raport sau recomandare venita din partea Statelor Membre intr=o perioada de 6 luni8 Articolul 13 #lanurile de gospodarire pe bazine hidrografice !8 Statele Membre trebuie sa asi&ure ca este elaborat cate un Plan de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic pentru iecare +istrict al ba/inelor ;idro&ra ice care se a la in intre&ime pe teritoriul lor8 '8 In ca/ul unui +istrict al unui ba/in ;idro&ra ic international care este cuprins in totalitate in Comunitate, Statele Membre trebuie sa asi&ure coordonarea pentru elaborarea unui sin&ur Plan de &ospodarire a ba/inelor ;idro&ra ice internationale8 Acolo unde nu este elaborat unui ast el de Plan, Statele Membre trebuie sa elabore/e Planuri de &ospodarire a ba/inelor ;idro&ra ice care acopera cel putin acele parti din ba/inul ;idro&ra ic international care se a la pe teritoriul lor, pentru atin&erea obiectivelor acestei +irective8 38 In ca/ul unui +istrict al ba/inelor ;idro&ra ice internationale care se e(tinde peste ;otarele Comunitatii, Statele Membre trebuie sa depuna e orturi sa elabore/e un sin&ur Plan de &ospodarire a ba/inelor ;idro&ra ice si, acolo unde acest lucru nu este posibil, planul trebuie sa acopere cel putin partea din +istrictul ba/inului ;idro&ra ic international care se a la pe teritoriul Statelelor Membre implicate8 78 Planul de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic trebuie sa includa in ormatiile detaliate in Ane(a ?II8 #8 Planurile de &ospodarire la nivel de ba/ine ;idro&ra ice pot i suplimentate cu elaborarea unuia sau a mai multor pro&rame detaliate si planuri de mana&ement pentru subba/in, sector, obiectiv sau tip de apa pentru a raspunde aspectelor particulare ale &ospodaririi apelor8 Implementarea acestor masuri trebuie sa nu e(cluda Statele Membre de la nici una din obli&atiile care decur& din restul acestei +irective8 68 Planurile de &ospodarire la nivel de ba/ine ;idro&ra ice trebuie sa ie publicate la cel mult 2 ani de la data intrarii in vi&oare a acestei +irective8 "8 Planurile de &ospodarire la nivel de ba/ine ;idro&ra ice trebuie revi/uite si actuali/ate la cel mult !# ani dupa data intrarii in vi&oare a acestei +irective si la iecare 6 ani dupa aceea8 Articolul 14 *nformarea si consultarea publicului
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? '#

!8 Statele Membre trebuie sa incura-e/e implicarea activa a tuturor partilor interesate in implementarea acestei +irective, in particular in elaborarea, revi/uirea si actuali/area Planurilor de &ospodarire pe ba/ine ;idro&ra ice8 Statele Membre trebuie sa asi&ure ca, pentru iecare +istrict al ba/inului ;idro&ra ic, se publica si se eliberea/a pentru comentarii catre public, inclusiv catre utili/atori, $a% un &ra ic de esalonare si un pro&ram de lucru pentru elaborarea planului, inclusiv o declaratie a masurilor de consultare care trebuie luate, cu cel mult trei ani inainte de inceperea perioadei la care ace re erire planul. $b% o vedere &enerala intermediara a unor probleme importante de mana&ement al apelor identi icate in ba/inul ;idro&ra ic, cel putin cu doi ani inainte de inceperea perioadei la care se re era planul. $c% copiile proiectului de Plan de &ospodarire pe ba/ine ;idro&ra ice, cu cel putin doi ani inainte de inceperea perioadei la care se re era Planul8 La cerere trebuie sa se permita accesul la documentele de ba/a si la in ormatia olosita pentru elaborarea proiectului de Plan de &ospodarire pe ba/in ;idro&ra ic8 '8 Statele Membre trebuie sa permita $asi&ure% cel putin 6 luni pentru comentarii in scris la acele documente pentru a permite implicarea activa si consultarea8 38 Para&ra ele ! si ' trebuie sa se aplice in e&ala masura la Planurile de &ospodarire a ba/inelor ;idro&ra ice actuali/ate8 Articolul 15 !aportarea !8 Statele Membre trebuie sa trimita copii ale Planurilor de &ospodarire a ba/inelor ;idro&ra ice si ale tuturor planurilor actuali/ate ulterioare catre Comisie si catre oricare alt Stat Membru implicat, in decurs de trei luni de la publicarea lor, $a% pentru +istrictele ba/inelor ;idro&ra ice care se a la in totalitate pe teritoriul unui Stat Membru, toate Planurile de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic care acopera teritoriul lor national si care sunt publicate con orm art8 !3. $b% pentru +istrictele ba/inelor ;idro&ra ice internationale, cel putin partea din Planurile de &ospodarire a ba/inelor ;idro&ra ice care acopera teritoriul unui Stat Membru8 '8 Statele Membre trebuie sa trimita re/umatele rapoartelor pentru, anali/ele necesare con orm art8 #. si pro&ramele de monitorin& desemnate con orm art8 ) e ectuate pentru scopurile primului Plan de &ospodarire a ba/inului ;idro&ra ic in decurs de 3 luni de la inali/area acestora8 38 Statele Membre trebuie, in decurs de 3 ani de la publicarea iecarui Plan de &ospodarire a ba/inelor ;idro&ra ice, sau a unuia actuali/at con orm art8 !3, sa trimita
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? '6

un raport intermediar care sa descrie pro&resul implementarii pro&ramelor de masuri plani icate8 Articolul 1" Strategii impotriva poluarii apelor !8 Parlamentul European si Consiliul trebuie sa adopte masuri speci ice impotriva poluarii apei cu poluanti individuali sau &rupuri de poluanti care pre/inta un risc important pentru mediul acvatic sau prin intermediul acestuia, inclusiv riscuri asupra apelor olosite pentru captarea apei potabile8 Pentru acei poluanti, masurile trebuie sa ie indreptate catre reducerea pro&resiva, iar pentru substantele prioritare periculoase, asa cum s=a de init in art8 ' $3*%, la stoparea sau oprirea treptata a evacuarilor, emisiilor si a pierderilor8 Ast el de masuri trebuie adoptate tinand seama de propunerile pre/entate de Comisie in concordanta cu procedurile stabilite in Tratat8 '8 Comisia trebuie sa trimita o propunere care stabileste o lista de substante prioritare alese dintre cele care pre/inta un risc important direct mediului acvatic sau indirect prin acesta8 Trebuie stabilite prioritatile pentru actiune in ca/ul substantelor, pe ba/a riscului pentru mediul acvatic sau prin mediul acvatic, identi icat de,
(a)

evaluarea riscului e ectuata con orm Re&lementarilor Consiliului $EEC% nr "2352322, +irectiva Consiliului 2!57!75EEC23, +irectiva 2)5)5EC a Parlamentului European si a Consiliului 24. sau

$b% evaluarea ba/ata pe riscul tintit $con orm metodolo&iei din Re&ulament $EEC% nr "23523% concentrata e(clusiv pe ecoto(icitatea acvatica si asupra to(icitatii umane prin intermediul mediului acvatic8 Acolo unde este necesar, pentru indeplinirea &ra icului stabilit in para&ra ul 7, in ca/ul substantelor trebuie sa ie stabilite prioritati de actiune pe ba/a riscului asupra mediului acvatic sau prin intermediul mediului acvatic, identi icat printr=o procedura simpli icata de evaluare ba/ata pe risc in unctie de principiile stiinti ice tinand seama in special de, evidenta privind pericolul inerent al substantelor in cau/a, si in particular ecoto(icitatea lor acvatica si to(icitatea umana prin intermediul cailor de e(punere acvatice. si evidenta din monitorin& a contaminarii mediului in &eneral. si alti actori certi icati care pot indica posibilitatea contaminarii mediului in &eneral, cum ar i productia sau olosirea substantelor a late in discutie si olosirea modelelor8 38 Propunerea Comisiei trebuie sa identi ice de asemenea substantele prioritare periculoase8 Pentru aceasta, Comisia trebuie sa tina seama de selectarea substantelor care pre/inta interes tinand seama de le&islatia Comunitara relevanta privind substantele periculoase sau acordurile internationale importante8
22 23 24

O: L )7, #878!223, p8 !8 O: L '3*, !28)8!22!, p8 !8 +irective as last amended b< +irective 2)57"5EC $O: L !2!, "8"8!22), p8 #*%8 '"

O: L !'3, '7878!22), p8 !8 PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

78 Comisia trebuie sa revi/uiasca lista adoptata a substantelor prioritare la cel mult 7 ani de la intrarea in vi&oare a acestei +irective si cel putin la iecare 7 ani dupa aceea si sa inainte/e propuneri daca este necesar8 #8 Pentru pre&atirea propunerii sale, Comisia trebuie sa tina seama de recomandarile Comitetului Stiinti ic pentru To(icitate, Ecoto(icitate si Mediu, Statelor Membre, Parlamentului European, A&entiei Europene de Protectia Mediului, pro&ramelor de cercetare Comunitare, or&ani/atiilor internationale la care Comunitatea este Parte, or&ani/atiilor Europene de a aceri inclusiv a acelora care repre/inta intreprinderile mici si mi-locii, or&ani/atiilor Europene de mediu si de alte in ormatii relevante care intra in atentia acesteia8 68 Pentru substantele prioritare, Comisia trebuie sa trimita propunerile de control pentru, reducerea pro&resiva a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritare si, in particular stoparea sau oprirea treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor substantelor identi icate con orm para&ra ului 3, inclusiv un &ra ic de reali/are a acestui lucru8 Pro&ramul nu trebuie sa depaseasca '* ani dupa adoptarea acestor propuneri de catre Parlamentul European si de Consiliu in concordanta cu prevederile acestui articol8 Pentru aceasta trebuie identi icata e icienta corespun/atoare a c;eltuielilor si nivelul de proportionalitate si combinatia controalelor de productie si proces atat pentru surse punctuale cat si di u/e si sa se tina seama de valorile limita uni orme la nivelul intre&ii Comunitati pentru controalele procesului8 Acolo unde este ca/ul, trebuie stabilite actiuni la nivelul Comunitatii pentru controalele de proces, pentru iecare sector in parte8 Acolo unde controalele de produse includ o revi/uire a autori/atiilor importante eliberate con orm +irectivei 2!57!75EEC si +irectivei 2)5)5EC, ast el de revi/uiri trebuie e ectuate in con ormitate cu prevederile acelor +irective8 0iecare propunere pentru controale trebuie sa speci ice or&ani/area pentru revi/uire, actuali/are si pentru evaluare a e icacitatii acestora8 "8 Comisia trebuie sa trimita propuneri pentru standardele de calitate care se aplica concentratiilor substantelor prioritare in apele de supra ata, sedimente si biota8 )8 Comisia trebuie sa trimita propuneri, in con ormitate cu para&ra ele 6 si ", cel putin in ceea ce priveste controalele emisiilor pentru surse punctuale si standardele de calitate a mediului in cel mult ' ani de la includerea substantelor in cau/a pe lista prioritara8 Pentru substantele incluse in prima lista prioritara, in absenta acordului la nivel de Comunitate, la un interval de 6 ani de la data intrarii in vi&oare a acestei +irective, Statele Membre stabilesc standarde de calitate a mediului pentru aceste substante pentru toate apele de supra ata a ectate de evacuarea acestor substante si controalele asupra principalelor surse ale acestor evacuari, ba/ate printre altele pe luarea in considerare a tuturor optiunilor te;nice de reducere8 Pentru substantele urmatoare incluse in lista prioritara, in absenta acordului la nivel de Comunitate, Statele Membre trebuie sa ia ast el de actiuni # ani dupa data includerii in lista8 28 Comisia poate pre&ati strate&ii impotriva poluarii apelor cu orice poluant sau &rupe de poluanti, inclusiv orice poluare ca urmare a unor accidente8 !*8 Pentru pre&atirea propunerilor sale, con orm para&ra elor 6 si ", Comisia trebuie sa revi/uiasca de asemenea toate +irectivele pre/entate in Ane(a I>8 Aceasta trebuie sa
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? ')

propuna, pana la termenul limita din para&ra ul ), o revi/uire a controalelor din Ane(a I> pentru toate acele substante care sunt incluse in lista prioritara si trebuie sa propuna masuri adecvate inclusiv posibila anulare a controalelor con orm Ane(ei I> pentru toate celelalte substante8 Toate controalele din Ane(a I> pentru care revi/uirile sunt propuse trebuie anulate la data intrarii in vi&oare ale acestor revi/ii8 !!8 Lista prioritara a substantelor pentru cele mentionate la para&ra ele ' si 3 propusa de catre Comisie trebuie, la adoptarea sa de catre Parlamentul European si de catre Consiliu, sa devina Ane(a > la aceasta +irectiva8 Revi/ia sa mentionata in para&ra ul 7 trebuie sa urme/e aceeasi procedura8 Articolul 1% Strategii de prevenire si control a poluarii apelor subterane !8 Parlamentul European si Consiliul trebuie sa adopte masurile speci ice de prevenire si control a poluarii apelor subterane8 Ast el de masuri trebuie sa ie indreptate catre reali/area obiectivului de stare buna a apelor subterane din punct de vedere c;imic in con ormitate cu art8 7 $!% $b% si trebuie sa ie adoptate tinand seama de propunerile pre/entate, in interval de doi ani de la intrarea in vi&oare a acestei +irective, de catre Comisie in con ormitate cu procedurile stabilite in Tratat8 '8 La propunerea masurilor, Comisia trebuie sa aiba in vedere anali/ele e ectuate con orm art8 # si Ane(ei II8 Ast el de masuri trebuie sa ie propuse mai devreme daca sunt disponibile datele, iar acestea trebuie sa includa, $a% criteriiile pentru evaluarea starii c;imice bune a apelor subterane, in con ormitate cu Ane(a II8'8' si Ane(a ? '838' si '878#. $b% criteriile pentru identi icarea tendintelor de crestere importanta si sustinuta si pentru de inirea punctelor de pornire pentru ca sc;imbarea tendintei sa ie olosita in con ormitate cu Ane(a ? '87878 38 Masurile care re/ulta din aplicarea para&ra ului ! trebuie sa ie incluse in pro&ramele de masuri cerute con orm art8 !!8 78 In absenta criteriilor adoptate con orm para&ra ului ' la nivelul Comunitatii, Statele Membre trebuie sa stabileasca criteriile adecvate la cel mult # ani de la data intrarii in vi&oare a acestei +irective8 #8 In absenta criteriilor adoptate con orm para&ra ului 7 la nivel national, trebuie sa se considere ca tendinta de sc;imbare incepe de la ma(imum "# F din nivelul standardelor de calitate stabilite con orm le&islatiei e(istente la nivelul comunitatii, pentru apele subterane8 Articolul 1& !aportul Comisiei

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

'2

!8 Comisia trebuie sa publice un raport asupra implementarii acestei +irective la cel mult !' ani de la data intrarii in vi&oare a acestei +irective si la iecare 6 ani dupa aceea si trebuie sa trimita acest raport la Parlamentul European si la Consiliu8 '8 Raportul trebuie sa cuprinda urmatoarele, $a% o trecere in revista a pro&resului implementarii +irectivei. $b% o trecere in revista a starii apelor de supra ata si subterane in Comunitate e ectuata cu coordonarea A&entiei Europene de Protectia Mediului. $c% o e(aminare a Planurilor de Bospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic trimise, in con ormitate cu art8 !#, inclusiv su&estiile pentru imbunatatirea planurilor viitoare. $d% un re/umat al raspunsului la iecare din rapoartele sau recomandarile Comisiei acute de Statele Membre, con orm art8 !'. $e% un re/umat al oricaror propuneri, masuratori de control si strate&ii, elaborate con orm art8 !6. $ % un re/umat al raspunsurilor la comentariile acute de Parlamentul European sau de Consiliu asupra rapoartelor anterioare de implementare8 38 Comisia trebuie de asemenea sa publice un raport privind pro&resul implementarii pe ba/a re/umatului rapoartelor pe care Statele Membre trebuie sa le trimita con orm art8 !# $'% si sa il trimita Parlamentului European si Statelor Membre, la cel mult ' ani dupa datele la care ac re erire art8 # si )8 78 Comisia trebuie, in termen de 3 ani de la publicarea iecarui raport con orm para&ra ului !, sa publice un raport intermediar care sa descrie pro&resul implementarii pe ba/a rapoartelor intermediare ale Statelor Membre dupa cum s=a mentionat in art8 !# $3%8 Acest raport trebuie trimis Parlamentului European si Consiliului8 #8 Comisia trebuie sa convoace atunci cand se impune pe parcursul unui ciclu de raportare, o con erinta a partilor interesate asupra Politicii Comunitare in domeniul apelor din iecare Stat Membru, pentru a comenta rapoartele de implementare ale Comisiei si pentru sc;imb de e(perienta8 Participantii trebuie sa includa repre/entanti ai autoritatilor competente, Parlamentului European, ONB=urilor, partenerilor sociali si economici, or&anismelor consumatorilor, academicieni si alti e(perti8 Articolul 1( #lanuri pentru masurile ulterioare la nivelul Comunitatii !8 O data pe an, Comisia trebuie sa pre/inte Comitetului, in vederea in ormarii, con orm art8 '!, un plan speci ic de masuri care au impact asupra le&islatiei in domeniul apelor care se intentionea/a sa se propuna in viitorul apropiat, inclusiv orice masuri care deriva din propunerile, masurile de control sau strate&iile de/voltate con orm art8 !68 Comisia trebuie sa aca pentru prima data o ast el de pre/entare cel mai tar/iu la ' ani dupa data intrarii in vi&oare a acestei +irective8
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? 3*

'8 Comisia va revi/ui aceasta +irectiva cel mai tar/iu dupa !2 ani de la data intrarii in vi&oare a acesteia si va propune orice amendament necesar la aceasta8 Articolul 2) Adaptari tehnice la Directiva !8 Ane(ele I, III si sectiunea !8386 a Ane(ei ? poate i adaptata la pro&resul stiinti ic si te;nic in concordanta cu procedurile stabilite in art8 '!, tinand seama de perioadele pentru revi/uirea si actuali/area Planurilor de &ospodarire la nivel de ba/ine ;idro&ra ice la care se ace re erire in art8 !38 Acolo unde este necesar, Comisia poate adopta recomandari privind implementarea Ane(elor II si ? in concordanta cu procedurile stabilite in art8 '!8 '8 Pentru transmiterea si prelucrarea datelor, inclusiv a datelor statistice si carto&ra ice, pot i adoptate ormatele te;nice pentru scopul para&ra ului ! in concordanta cu procedurile stabilite in art8 '*8 Articolul 21 Comitetul de reglementare !8 Comisia trebuie sa ie asistata de un comitet $denumit in continuare CComitetulC%8 '8 Acolo unde se ace re erire la acest articol, trebuie sa se aplice art8 # si " din +eci/ia !222576)5EC, avand in vedere prevederile art8 ) din aceasta +irectiva8 Perioada stabilita con orm art8 # $6% din +eci/ia !222576)5EC trebuie stabilita la 3 luni8 38 Comitetul trebuie sa isi adopte propriile re&uli de procedura8 Articolul 22 Abrogari si prevederi tranzitorii !8 Urmatoarele acte trebuie anulate $abro&ate% la " ani de la intrarea in vi&oare a acestei +irective,

+irectiva "#577*5EEC din !6 iunie !2"# privind calitatea necesara a apelor de supra ata captate in scopul potabili/arii in Statele Membre 25, +eci/ia Consiliului ""5"2#5EEC din !' decembrie !2"" pentru stabilirea unei proceduri comune pentru sc;imbul de in ormatii asupra calitatii apelor dulci de supra ata in Comunitate26,

25

O: L !27, '#8"8!2"#, p8 '68 +irective as last amended b< +irective 2!562'5EEC $O: L 3"", 3!8!'8!22!, p8 7)%8 26 O: L 337, '78!'8!2"", p8 '28 +ecision as last amended b< t;e !227 Act o Accession8 PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? 3!

+irectiva Consiliului "25)625EEC din 2 octombrie !2"2 privind metodele de masurare si recventa de prelevare a probelor si anali/elor apelor de supra ata captate in vederea potabili/arii in Statele Membre 278

'8 Urmatoarele acte trebuie sa ie anulate la !3 ani de la data intrarii in vi&oare a +irectivei,

+irectiva Consiliului ")56#25EEC din !) iulie !2") asupra calitatii apelor dulci care necesita protectie sau imbunatatiri in vederea mentinerii vietii pestilor 2 , +irectiva Consiliului "252'35EEC din 3* octombrie !2"2 privind calitatea necesara a apelor pentru crustacee2!, +irectiva Consiliului )*56)5EEC din !" decembrie !2"2 privind protectia apelor subterane impotriva poluarii cau/ate de anumite substante periculoase 30,

+irectiva "657675EEC, cu e(ceptia art8 6, care trebuie anulat imediat dupa intrarea in vi&oare a acestei +irective8 38 Pentru +irectiva "657675EEC trebuie aplicate urmatoarele prevederi tran/itorii, $a% lista substantelor prioritare adoptata con orm art8 !6 al acestei +irective trebuie sa inlocuiasca lista substantelor pentru care trebuie sa se stabileasca prioritatile con orm Comunicatului Comisiei catre Consiliu din '' iunie !2)'. $b% pentru scopurile art8 " din +irectiva "657675EEC, Statele Membre pot aplica principiile pentru identi icarea problemelor poluarii si a substantelor care le cau/ea/a, stabilirea standardelor de calitate si adoptarea masurilor stabilite in aceasta +irectiva8 78 Obiectivele de mediu din art8 7 si standardele de calitate a mediului stabilite in Ane(a I> si ca urmare a art8 !6 $"%, si de catre Statele Membre con orm Ane(ei ? pentru substantele care nu sunt pe lista prioritara si con orm art8 !6 $)% in ceea ce priveste substantele prioritare pentru care nu au ost stabilite standarde Comunitare, trebuie privite ca standarde de calitate pentru scopurile punctului " al art8 ' si al art8 !* din +irectiva 2656!5EC8 #8 Atunci cand o substanta din lista prioritara adoptata con orm art8 !6 nu este inclusa in Ane(a ?III la aceasta +irectiva sau in Ane(a III la +irectiva 2656!5EC, aceasta trebuie adau&ata la $aceasta% lista8 68 Obiectivele de mediu stabilite prin primul Plan de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic pentru corpurile de apa de supra ata, cerut prin aceasta +irectiva trebuie sa aiba ca minimum e ect asupra standardelor de calitate, cel putin un e ect la el de strict ca si cele cerute pentru implementarea +irectivei "657675EEC8 Articolul 23
27 28 29 30

O: L '"!, '28!*8!2"2, p8 778 +irective as last amended b< t;e !227 Act o Accession8 O: L ')!, !*8!!8!2"2, p8 7"8 +irective as amended b< +irective 2!562'5EEC $O: L 3"", 3!8!'8!22!, p8 7)%8 O: L ')!, !*8!!8!2"2, p8 7"8 +irective as amended b< +irective 2!562'5EEC $O: L 3"", 3!8!'8!22!, p8 7)%8 3'

O: L '*, '68 !8!2)*, p8 738 PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

#enalitati Statele Membre trebuie sa determine penalitatile aplicabile pentru incalcarea prevederilor nationale adoptate con orm acestei +irective8 Penalitatile ast el adoptate trebuie sa ie e iciente, proportionate si descura-ante8 Articolul 24 *mplementarea !8 Statele Membre trebuie sa stabileasca le&ile, re&lementarile si prevederile administrative necesare pentru con ormarea cu aceasta +irectiva cel mai tar/iu pana la '' decembrie '**38 Acestea trebuie sa in orme/e imediat Comisia de acest lucru8 Atunci cand Statele Membre adopta aceste masuri, ele trebuie sa contina o re erire la aceasta +irectiva sau trebuie sa ie insotita de o ast el de recomandare cu oca/ia publicarii lor o iciale8 Metodele de elaborare a unor ast el de recomandari trebuie sa ie stabilite de catre Statele Membre8 '8 Statele Membre vor comunica Comisiei te(tele principalelor prevederi ale le&ii nationale pe care acestea o adopta in domeniul &uvernat de aceasta +irectiva8 Comisia trebuie sa in orme/e celelalte State Membre de acest lucru8

Articolul 25 *ntrarea in vigoare Aceasta +irectiva va intra in vi&oare de la data publicarii acesteia in :urnalul O icial al Comunitatii Europene8 Articolul 2" Adresare Aceasta +irectiva se adresea/a Statelor Membre8 Intocmita la Lu(embour&, '3 octombrie '***, 0or t;e European Parliament T;e President
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

0or t;e Council T;e President


33

N8 0ontaine

:8 Blavan<

ANEXA I *+,O!'A-** +.C.SA!. #.+-!/ 0*S-A A/-O!*-A-*0O! CO'#.-.+-. +upa cum s=a cerut con orm art8 3$)%, Statele Membre trebuie sa urni/e/e urmatoarele in ormatii despre toate autoritatile competente din cadrul iecarui +istrict al ba/inului ;idro&ra ic sau portiune din orice +istrict al ba/inului ;idro&ra ic international care se a la pe teritoriul lor8 $i% $ii% Numele si adresa autoritatii competente = numele o icial si adresa autoritatii identi icate la art8 3$'%8 Acoperirea &eo&ra ica a +istrictului Aa/inului 4idro&ra ic = numele principalelor rauri din cadrul +istrictului Aa/inului 4idro&ra ic impreuna cu o descriere precisa a ;otarelor +istrictului Aa/inului 4idro&ra ic8 Aceste in ormatii trebuie sa ie
37

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

disponibile, pe cat posibil, pentru introducerea acestora intr=un Sistem Beo&ra ic In ormational $BIS% si5sau Sistem In ormational Beo&ra ic al Comisiei $BISCO%8 $iii% Statutul le&al al autoritatii competente = o descriere a statutului le&al al autoritatii competente si, daca este important, un re/umat sau o copie a statutului sau, tratatul de ondare sau un document le&al ec;ivalent8 Responsibilitati = o descriere a responsabilitatilor le&ale si administrative pentru iecare autoritate competenta si a rolului sau in cadrul iecarui +istrict al Aa/inului 4idro&ra ic8 Membri = acolo unde autoritatea competenta se comporta ca un or&anism de coordonare pentru alte autoritati competente, este necesara o lista a acestor or&anisme impreuna cu un re/umat al relatiilor institutionale stabilite pentru a asi&ura coordonarea8 Relatii internationale = acolo unde un +istrict al Aa/inului 4idro&ra ic acopera teritoriul a mai multor State Membre sau include teritorii ale Statelor ne=Membre, este necesar un re/umat al relatiilor institutionale stabilite pentru a asi&ura coordonarea8

$iv%

$v%

$vi%

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

3#

A+.1A ** 12 A#. D. S/#!A,A-A 1.1 Caracterizarea tipurilor de corpuri de ape de suprafata Statele Membre trebuie sa identi ice amplasamentul si limitele corpurilor de apa de supra ata si trebuie sa reali/e/e o caracteri/are initiala a tuturor acestor corpuri in concordanta cu urmatoarea metodolo&ie8 Statele Membre poate sa &rupe/e corpurile de apa de supra ata impreuna, in scopul caracteri/arii initiale a acestora8 $i% Corpurile de apa de supra ata din cadrul districtului ba/inului ;idro&ra ic trebuie sa ie identi icate ca acand parte din una din urmatoarele cate&orii G rauri, lacuri, ape tran/itorii, ape costiere G sau ca iind corpuri de apa de supra ata arti iciale sau corpuri de apa intens modi icate. $ii% Pentru iecare cate&orie de apa de supra ata, corpurile de apa de supra ata relevante din cadrul districtului ba/inului ;idro&ra ic trebuie sa ie di erentiate corespun/ator tipului8 Aceste tipuri sunt acelea de inite ie prin 9sistemul A@ ie prin 9sistemul A@ identi icat in sectiunea !8'. $iii% +aca este olosit sistemul A, tipurile de corpuri de apa de supra ata din cadrul districtului ba/inului ;idro&ra ic trebuie mai intai di erentiate in nctie de ecore&iunile relevante, in con ormitate cu /onele &eo&ra ice identi icate in sectiunea !8' si pre/entate pe ;arta relevanta in Ane(a I>8 Corpurile de apa din cadrul iecarei ecore&iuni trebuie sa ie di erentiate prin tipurile de corpuri de apa de supra ata con orm elementelor de descriere stabilite in tabelele pentru sistemul A. $iv% +aca este olosit sistemul A, Statele Membre trebuie sa atin&a cel putin acelasi &rad de di erentiere ca la olosirea sistemului A8 Con orm acestui sistem, corpurile de apa din cadrul districtului ba/inului ;idro&ra ic trebuie sa ie di erentiate in tipuri, olosind valorile pentru elementele de descriere obli&atorii si pentru ast el de elemente de descriere optionale sau combinatii de elemente de descriere dupa cum sunt necesare pentru asi&urarea patului ca pot i derivate in mod corespun/ator conditiile speci ice biolo&ice de re erinta speci ice tipului8 $v% Pentru corpurile de apa de supra ata arti iciale sau intens modi icate di erentierile trebuie luate in considerare in con ormitate cu elementele de descriere pentru oricare din cate&oriile de ape de supra ata care corespund cel mai bine cu corpurile de apa arti iciale sau intens modi icate, a late in discutie. $vi% Statele Membre trebuie sa trimita Comisie, o ;arta sau ;arti $in ormat BIS% a amplasamentului &eo&ra ic a tipurilor in concordanta cu &radul de di erentiere cerut con orm sistemului A8

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

36

1.2 Ecoregiuni si tipuri de corpuri de ape de suprafata 1.2.1. Rauri Sistem A


Tipolo&ie i(ata Ecore&iuni Tip Elemente de descriere Ecore&iunile pre/entate in ;arta A din Ane(a >I Clasi icare in unctie de altitudine Inalta H )** m Medie '** = )** m :oasa I '** m Clasi icare in unctie de ba/inul ;idro&ra ic Mica !* = !** 1m' Medie H !** G !8*** 1m' Mare H !8*** G !*8*** 1m' 0oarte mare H!*8*** 1m' Beolo&ie Calcaroasa Silicioasa Or&anica

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

3"

Sistem A
Caracteri/are alternativa 0actori obli&atorii 0actori i/ici si c;imici care determina caracteristicile raului sau a unei parti de rau si deci structura populatiei biolo&ice si compo/itia Altitudine Latitudine Lon&itudine Beolo&ie Marime +istanta de la i/vor dinamica apei $in unctie de debit si panta% latimea medie a apei adancimea medie a apei panta medie a apei structura si orma albiei minore cate&oria de evacuare a raului $debit% orma vaii debit $transport% solide capacitate de tamponare compo/itia medie a substratului cloruri domeniul de temperatura a aerului temperatura medie a aerului precipitatii

0actori optionali

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

3)

1.2.2 Lacuri Sistem A


Tipolo&ie i(ata Ecore&iune Tip Elemente de descriere Ecore&iunile pre/entate pe ;arta A din Ane(a >I Clasi icare in unctie de altitudine Inalta H )** m Mi-locie '** to )** m Mica I '** m Clasi icare in unctie de adancimea medie I 3 m, 3 m = !# m, H !# m Clasi icare in unctie de marimea supra etei *,# = ! 1m' ! = !* 1m' !* = !** 1m' H !** 1m' Beolo&ie Calcaroasa Silicioasa Or&anica

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

32

Sistem A
Caracteri/are alternativa 0actori obli&atorii 0actorii i/ici si c;imici care determina caracteristicile lacurilor si deci structura populatiei biolo&ice si compo/itia Altitudine Latitudine Lon&itudine Adancime Beolo&ie Marime adancimea medie a apei orma lacului timpul de retentie temperatura medie a aerului domeniul de variatie a temperaturii aerului caracteristici de amestec $e(8 monomictice, dimictice, polimictice% capacitatea de tamponare starea initiala a nutrientilor compo/itia medie a substratului luctuatia de nivel a apei

0actori optionali

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

7*

1.2. . Ape tranzitorii Sistem A


Tipolo&ie i(ata Ecore&iuni Elemente de descriere Acestea sunt urmatoarele, dupa cum au ost identi icat con orm ;artii A din Ane(a >I, Marea Aaltica Marea Aarents Marea Norve&iei Marea Nordului Oceanul Atlantic de Nord Marea Mediteraneana In unctie de salinitatea medie anuala I *,# J apa apa dulce *,# = I # J oli&osalina # = I !) J me/osalina !) = I 3* J polisalina 3* = I 7* J eusalina In unctie de marimea medie a mareei I ' m micro=maree ' = 7 m me/o=maree H 7 m macro=maree

Tip

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

7!

Sistem A
Caracteri/are alternativa 0actori obli&atorii 0actorii i/ici si c;imici care determina caracteristicile apelor tran/itorii si deci structura populatiei biolo&ice si compo/itia Latitudine Lon&itudine Limita mareelor Salinitate adancime vite/a curentului e(punerea la valuri timpul de retentie temperatura medie a apei caracteristici de amestec turbiditate compo/itia medie a substratului orma intervalul de variatie a temperaturii apei

0actori optionali

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

7'

1.2.!. Ape costiere Sistem A


Tipolo&ie i(ata Ecore&iune Elemente de descriere Urmatoarele ecore&iuni sunt identi icate pe ;arta A din Ane(a >I, Marea Aaltica Marea Aarents Marea Norve&iei Marea Nordului Oceanul Atlantic de Nord Marea Mediterana In unctie de salinitatea medie anuala I *,# J apa dulce *,# to I # J oli&osalina # = I !) J me/osalina !) = I 3* J polisalina 3* = I 7* J eusalina in unctie de adancimea medie ape putin adanci I3* m, intermediara $3* = '** m%, adanca H'** m

Tip

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

73

Sistem A
Caracteri/are alternativa 0actori obli&atorii 0actorii i/ici si c;imici care determina caracteristicile apelor costiere si deci structura populatiei biolo&ice si compo/itia Latitudine Lon&itudine Limita mareelor Salinitate vite/a curentilor e(po/itia valurilor temperatura medie a apei caracteristici de amestec turbiditate timp de retentie $pentru &ol urile interioare% compo/itia medie a substratului intervalul de variatie a temperaturii apei

0actori optionali

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

77

1. . "tabilirea conditiilor de referinta specifice tipului pentru tipurile de corpuri de apa de suprafata $i% pentru iecare tip de corp de apa de supra ata caracteri/at in con ormitate cu sect8 !8!, conditiile ;idromor olo&ice si i/ico=c;imice speci ice tipului trebuie a ie stabilite ca repre/entand valorile elementelor de caliatte ;idromor olo&ice si i/ico= c;imice speci icate in sect8 !8! Ane(a ? pentru acel tip de corp de apa de supra ata la stare ecolo&ica oarte buna asa cum s=a de init in tabelul din sectiunea !8', Ane(a ?8 Conditiile de re erinta biolo&ice speci ice tipului trebuie sa ie stabilite ca repre/entand valorile elementelor biolo&ice de calitate speci icate in sect8 !8!, Ane(a ? pentru acele tipuri de corpuri de apa de supra ata la starea ecolo&ica oarte buna, dupa cum este de init in tabelul din sect8 !8', Ane(a ?8 $ii% pentru aplicarea procedurilor stabilite in sectiunea despre corpurile de apa de supra ata important modi icate sau arti iciale, re erintele la starea ecolo&ica oarte buna trebuie sa ie intelese ca iind re erinte la potentialul ecolo&ic ma(im asa cum s=a de init in tabelul !8'8# din Ane(a ?8 ?alorile pentru potentialul ecolo&ic ma(im pentru un corp de apa trebuie sa ie revi/uite la iecare 6 ani8 $iii% Conditiile tipului speci ic pentru scopurile mentionate la lit8 $i% si $ii% si conditiile de re erinta biolo&ice ale tipului speci ic pot i ori ba/ate pe ase/area in spatiu sau ba/ate pe modelare sau pot i derivate, olosind o combinatie a acestor metode8 Acolo unde nu este posibil sa se oloseasca aceste metode, Statele Membre pot olosi deci/ia unor e(perti pentru stabilirea unor ast el de conditii8 Pentru de inirea starii ecolo&ice oarte bune in ceea ce priveste concentratiile poluantilor speci ici sintetici, limitele de detectie sunt acelea care pot i atinse in concordanta cu te;nicile disponibile la timpul respectiv cand au ost stabilite conditiile speci ice tipului8 $iv% pentru conditiile spatiale ba/ate pe conditiile biolo&ice speci ice de re erinta, Statele Membre trebuie sa=si de/volte o retea de re erinta pentru iecare tip de corp de apa de supra ata8 Reteaua trebuie sa contina un numar su icient de amplasamente cu stare oarte buna pentru a o eri un nivel su icient de incredere in valorile pentru conditiile de re erinta, avand data variabilitatea valorilor elementelor de calitate corespun/ator starii ecolo&ice oarte bune pentru tipul de corp de apa de supra ata si te;nicile de modelare care trebuie aplicate con orm para&ra ului ?8 $v% conditiile de re erinta biolo&ice speci ice tipului ba/ate pe modelare pot deriva olosind ie modele predictive ie metode cu caracter de impiedicare8 Metodele trebuie sa oloseasca date istorice, paleolo&ice si alte date disponibile si trebuie sa asi&ure un nivel su icient de incredere pentru valorile corespun/atoare conditiilor de re erinta pentru a asi&ura ca acele conditii ast el derivate sunt corespun/atoare si valabile pentru iecare tip de corp de apa de supra ata8 $vi% acolo unde este posibila stabilirea unor conditii de incredere de re erinta speci ice pentru un element de calitate intr=un tip de corp de apa de supra ata datorita &radelor mari de variabilitate a acelui element, nu doar ca re/ultat al variatiilor se/oniere, atunci acel element poate i e(clus din evaluarea starii ecolo&ice a apelor de supra ata8 In ast el de circumstante, Statele Membre trebuie sa stabileasca motivele pentru e(cluderea din Planul de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic8
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? 7#

1.!. Identificarea presiunilor Statele Membre trebuie sa colecte/e si sa mentina in ormatiile despre tipul si marimea presiunilor antropo&ene semni icative la care sunt supuse in mod deosebit apele de supra ata din iecare +istrict al ba/inului ;idro&ra ic in particular, estimarea si identi icarea surselor de poluare puncti orme, in particular cu substantele pre/entate in Ane(a ?III, provenite din activitati urbane, industriale sau a&ricole sau alte instalatii si activitati, printre altele, in unctie de in ormatiile culese con orm, $i% Articolelor !# si !" din +irectiva 2!5'"!5EEC. $ii% Articolelor 2 si !# din +irectiva 2656!5EEC8 si pentru scopurile Planului initial de mana&ement la nivel de ba/in ;idro&ra ic, $iii% Articolul !! al +irectivei "657675EEC. $iv% +irectivele "#577*5EEC. "65!6*5EEC. ")56#25EEC. "252'35EEC8 estimarea si identi icarea surselor importante de poluare di u/a, in particular cu substantele pre/entate in Ane(a ?III, provenite din activitati urbane, industriale sau a&ricole sau alte instalatii si activitati, printre altele, in unctie de in ormatiile adunate con orm, $i% Articolelor 3, # si 6 din +irectiva 2!56"65EEC. $ii% Articolelor " si !" din +irectiva 2!57!75EEC8 $iii% +irectiva 2)5)5EC. si pentru scopurile Planului initial de mana&ement la nivel de ba/in ;idro&ra ic, $iv% +irectivele "252'35EEC8 "#577*5EEC. "65!6*5EEC. "657675EEC. ")56#25EEC si

estimarea si identi icarea captarilor importante de apa pentru olosinte urbane, industriale, a&ricole sau alte olosinte, inclusiv variatiile se/oniere si necesarul total anual, si a pierderilor de apa in sistemele de distributie, estimarea si identi icarea impactului re&ulari/arilor importante de cursuri de apa, inclusiv transportul si derivatiile, asupra caracteristicilor &lobale de cur&ere si a bilantului apei, identi icarea dere&larilor mor olo&ice importante ale corpurilor de apa, estimarea si identi icarea altor impacte antropo&enice importante asupra starii apelor de supra ata, si estimarea modurilor de olosinta ale terenului, inclusiv identi icarea /onelor importante urbane, industriale si a&ricole si acolo unde este necesar, identi icarea /onele piscicole si a padurilor8

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

76

1.# E$aluarea i%pactului Statele Membre trebuie sa reali/e/e o evaluare a susceptibilitatii starii corpurilor apelor de supra ata la toate presiunile identi icate mai sus8 Statele Membre trebuie sa utili/e/e in ormatiile culese mai sus si orice alte in ormatii relevante inclusiv datele e(istente de monitorin& a mediului, pentru a e ectua o evaluare a posibilitatii pe care o au corpurile de apa de supra ata din cadrul +istrictului ba/inului ;idro&ra ic ca sa nu indeplineasca obiectivele de calitate a mediului stabilite pentru acele corpuri con orm art8 78 Statele Membre pot utili/a te;nicile de modelare pentru asistarea unor ast el de evaluari8 Pentru acele corpuri identi icate ca avand risc de a nu indeplini obiectivele de calitate a mediului, caracteri/area ulterioara trebuie, acolo unde este necesar, sa ie e ectuata pentru a optimi/a proiectarea ambelor pro&rame de monitorin& cerute con orm art8 ), si a pro&ramului de masuri necesare con orm art8 !!8 2" APE SU#TERANE 2.1. Caracterizarea initiala Statele Membre trebuie sa e ectue/e o caracteri/are initiala a tuturor corpurilor de apa subterana pentru evaluarea utili/arii lor si &radului la care e(ista riscul de neindeplinire a obiectivelor pentru iecare corp de apa subterana con orm art8 78 Statele Membre pot &rupa corpurile de apa subterana impreuna in scopul caracteri/arii sale initiale8 Aceasta anali/a poate olosi datele ;idrolo&ice, &eolo&ice, pedolo&ice re eritoare la olosintele terenului, evacuare, captare sau alte date e(istente dar trebuie sa identi ice urmatoarele, locali/area si limitele corpului sau corpurilor de ape subterane. presiunile la care corpul sau corpurile de apa de supra ata sunt supuse inclusiv, surse de poluare di u/e. sursa de poluare punctuale. captari. realimentare arti iciala8

caracterul &eneral al stratului de supra ata din /ona de receptie din care corpul de apa subterana se realimentea/a. acele corpuri de subterana de care acestea sunt direct dependente de ecosistemele apelor de supra ata sau ale ecosistemelor terestre8 2.2. Caracterizarea ulterioara Ca urmare a caracteri/arii sale initiale, Statele Membre trebuie sa e ectue/e caracteri/area ulterioara a acelui corp sau a acelor corpuri de apa care au ost identi icate ca avand risc pentru stabilirea unei evaluari mai precise a semni icatiei
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? 7"

acestui risc si identi icarea oricaror masuri necesare con orm art8 !!8 Prin urmare, aceasta caracteri/are trebuie sa includa in ormatii importante despre impactul activitatii umane si, acolo unde este necesar, in ormatii despre, caracteristicile &eolo&ice ale corpului de apa subterana inclusiv e(tinderea si tipul unitatilor &eolo&ice. caracteri/area ;idrolo&ica a corpurilor de apa subterana inclusiv conductivitatea ;idraulica, poro/itatea si limitele. caracteristicile depo/itelor super iciale si ale solurilor din /ona de receptie din care corpul de apa subterana se realimentea/a, inclusiv &rosimea, poro/itatea, conductivitatea si proprietatile absorbtive ale depo/itelor si solurilor, caracteristicile de strati icatie a apelor subterane in corpul de apa subterana. un inventar al sistemelor de supra ata asociate, inclusiv ecosistemele terestre si corpurile de apa de supra ata, cu care corpul de apa subterana este le&ata dinamic. estimarile directiilor si retelelor de sc;imb de apa intre corpul de apa subterana si sistemele de supra ata asociate, si date su iciente pentru a calcula rata medie anuala pe termen lun& a reincarcarii totale. caracteri/area compo/itiei c;imice a apelor subterane, inclusiv speci icarea contributiei din activitatea umana8 Statele Membre pot olosi tipolo&ii pentru caracteri/area apelor subterane atunci cand se stabilesc nivele naturale istorice pentru acele corpuri de ape subterane8 2. . Re$izuirea i%pactului acti$itatilor u%ane asupra apelor subterane Pentru acele corpuri de apa subterana care traversea/a &ranita dintre doua sau mai multe State Membre sau care sunt identi icate ca urmare a caracteri/arii initiale e ectuate in concordanta cu para&ra ul '8!8 ca avand risc de neindeplinire a obiectivelor stabilite pentru iecare corp de apa con orm art8 7, trebuie culese si mentinute acolo unde necesar, urmatoarele in ormatii despre iecare corp de apa subterana, $a% locali/area punctelor in care corpul de apa subterana este olosit pentru captarea apei, cu e(ceptia, punctelor pentru captarea apei care asi&ura mai putin de !* m 35/i in medie. sau, punctelor pentru captarea apei in vederea consumului uman care asi&ura mai putin de !* m35/i in medie sau mai putin de #* persoane. $b% debitele medii anuale de prelevare $captare% pentru aceste puncte. $c% compo/itia c;imica a apelor captate din corpurile de ape subterane. $d% locali/area punctelor din corpurile de apa subterana in care sunt evacuate direct apele $e% debitele evacuate in aceste puncte, $ % compo/itia c;imica a evacuarilor in corpul de apa subterana. si
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? 7)

$&% olosintele terenului in /ona sau /onele de receptie din care corpul de apa se realimentea/a, inclusiv aportul de poluanti si alterarile antropo&enice ale caracteristicilor de realimentare cum ar i apa de ploaie sau scur&eri prin impermeabili/area solului, realimentarea arti iciala, indi&uire sau drena-8 2.!. Re$izuirea i%pactului sc&i%barilor ni$elurilor apei subterane Statele Membre trebuie de asemenea sa identi ice acele corpuri de ape subterane pentru care obiectivele mai sca/ute trebuie sa ie speci icate con orm art8 7 inclusiv ca re/ultat al luarii in considerare a e ectelor starii corpului asupra, $i% apelor de supra ata si a ecosistemelor terestre asociate. $ii% re&ulari/arii apei, protectiei impotriva inundatiilor si drena-ului. $iii% de/voltarii umane8 2.#. Re$izuirea i%pactului poluarii asupra calitatii apelor subterane Statele Membre trebuie sa identi ice acele corpuri de ape subterane pentru care obiectivele mai sca/ute trebuie sa ie speci icate con orm art8 7$#% unde, ca re/ultat al impactului activitatii umane, determinata in con ormitate cu art8 #$!%, corpul de apa subterana este atat de poluat incat atin&erea starii c;imice bune a apelor subterane este nereali/abila sau deosebit de costisitoare8

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

72

ANE>A III A+A0*3A .CO+O'*CA Anali/a economica trebuie sa contina in ormatii su iciente si detaliate $tinand seama de c;eltuielile asociate cu colectarea datelor relevante% pentru, $a% a ace calculele importante necesare pentru a lua in considerare, con orm art8 2 principiul recuperarii c;eltuielilor de servicii de apa, tinand seama de pro&no/a pe termen lun& privind alimentarea si cererea de apa din cadrul +istrictului ba/inului ;idro&ra ic si daca este necesar, estimarile volumului, preturilor si c;eltuielilor asociate cu serviciile de apa, si estimarile investitiilor importante inclusiv pro&no/ele unor asemenea investitii. $b% a decide asupra celei mai bune combinatii de masuri din punct de vedere al e icientei c;eltuielilor in domeniul olosintelor de apa care trebuie incluse in pro&ramele de masuri con orm art8 !! ba/at pe estimarile c;eltuielilor potentiale ale acestor masuri8

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

#*

ANE>A I? A!** #!O-.4A-. !8 Re&istrul Ariilor Prote-ate necesar con orm art8 6 trebuie sa includa urmatoarele tipuri de arii prote-ate, $i% ariile desemnate pentru captarea apelor pentru utili/area in scop potabil, con orm art8 ". $ii% ariile desemnate pentru protectia speciilor importante din punct de vedere economic. $iii% corpurile de apa desemnate ca ape cu scop recreational, inclusiv arii destinate ca ape de imbaiere con orm +irectivei "65!6*5EEC. $iv% ariile sensibile la nutrienti, inclusiv ariile desemnate ca Kone ?ulnerabile con orm +irectivei 2!56"65EEC si /one sensibile desemnate ca Arii Sensibile con orm +irectivei 2!5'"!5EEC. si $v% arii destinate protectiei ;abitatelor sau speciilor unde intretinerea sau imbunatatirea starii apelor este un actor important pentru protectia acestora, inclusiv /onele importante pentru Natura '*** desemnate con orm +irectivei 2'5735EEC31 si +irectivei "257*25EEC328 '8 Re/umatul re&istrului necesar care constituie parte a Planului de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic va include ;artile care indica amplasamentul iecarei Arii prote-ate si o descriere a Comunitatii, le&islatiei nationale sau locale con orm careia acestea erau stabilite8

31 32

O: L '*6, ''8"8!22', p8 "8 +irective as last amended b< +irective 2"56'5EC $O: L 3*#, )8!!8!22", p8 7'%8 #!

O: L !*3, '#878!2"2, p8 !8 +irective as last amended b< +irective 2"5725EC $O: L ''3, !38)8!22", p8 2%8 PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

ANE$A V

1" !8!8 !8!8!8 !8!8'8 !8!838 !8!878 !8!8#8 !8'8 !8'8!8 !8'8'8 !8'838 !8'878 !8'8#8 !8'868 !838 !838! !838'8 !83838 !83878 !838#8 !83868 !878 !878!8 !878'8 !87838

STAREA APELOR DE SUPRA%ATA Elemente de calitate pentru clasi icarea starii ecolo&ice Rauri Lacuri Ape tran/itorii Ape costiere Corpuri de apa arti iciale sau important modi icate +e initii normate pentru clasi icarile starii ecolo&ice +e initii pentru starea ecolo&ica oarte buna, buna sau moderata a raurilor +e initii pentru starea ecolo&ica oarte buna, buna sau moderata a lacurilor +e initii pentru starea ecolo&ica oarte buna, buna sau moderata a apelor tran/itorii +e initii pentru starea ecolo&ica oarte buna, buna sau moderata a apelor costiere +e initii pentru potentialul ecolo&ic ma(im, bun sau moderat al corpurilor de apa important modi icate sau arti iciale Procedura pentru stabilirea standardelor de calitate din punct de vedere c;imic de catre Statele Membre Monitorin&ul starii ecolo&ice si c;imice a apelor de supra ata Proiectarea monitorin&ului de urmarire Proiectarea monitorin&ului operational Proiectarea monitorin&ului de investi&are 0recventa monitorin&ului Cerinte suplimentare de monitorin& pentru ariile prote-ate Standarde pentru monitorin&ul elementelor de calitate Clasi icarea si pre/entarea starii ecolo&ice Comparabilitatea re/ultatelor de monitorin& biolo&ic Pre/entarea re/ultatelor monitorin&ului si clasi icarea starii ecolo&ice si a potentialului ecolo&ice Pre/entarea re/ultatelor monitorin&ului si clasi icarea starii c;imice

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

#'

2" '8!8 '8!8!8 '8!8'8 '8'8 '8'8!8 '8'8'8 '8'83 '8'878 '838 '838!8 '838'8 '878 '878!8 '878'8 '87838 '87878 '878#8 '8#8

APE SU#TERANE Starea cantitativa a apelor subterane Parametri pentru clasi icarea starii cantitative +e irea starii cantitative Monitorin&ul starii cantitative a apelor subterane Reteaua de monitorin& a nivelului apelor subterane +ensitatea locurilor de monitorin& 0recventa monitorin&ului Interpretarea si pre/entarea starii cantitative a apelor subterane Starea c;imica a apelor subterane Parametri pentru determinarea starii c;imice a apelor subterane +e inirea starii c;imice bune a apelor subterane Monitorin&ul starii c;imice a apelor subterane Reteaua de monitorin& a apelor subterane Monitorin&ul de urmarire Monitorin&ul operational Identi icarea tendintei poluantilor Interpretarea si pre/entarea starii c;imice a apelor subterane Pre/entarea starii apelor subterane

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

#3

1" STAREA APELOR DE SUPRA%ATA 121 .lemente de calitate pentru clasificarea starii ecologice 1.1.1 Rauri Elemente biolo&ice Compo/itia si abundenta lorei acvatice Compo/itia si abundenta aunei nevertebrate bentice Compo/itia, abundenta si structura de varsta a aunei piscicole Elemente ;idromor olo&ice care suporta elementele biolo&ice Re&imul ;idrolo&ic cantitatea si dinamica cur&erii apei le&atura cu corpurile de apa subterana Continuitatea raurilor Conditii mor olo&ice adancimea raurilor si variatia latimii structura si substratul patului raului structura /onei riverane Elemente c;imice si i/ico=c;imice care spri-ina elementele biolo&ice Beneralitati Conditii termice Conditii de o(i&enare Salinitate Starea acidi ierii Conditiile nutrientilor Poluanti speci ici Poluarea cu toate substantele prioritare identi icate ca iind evacuate in corpurile de apa Poluarea cu alte substante identi icate ca iind evacuate in cantitati importante in corpurile de apa 1.1.2. Lacuri Elemente biolo&ice Compo/itia, abundenta si biomasa itoplanctonului Compo/itia si abundenta altei aune acvatice Compo/itia si abundenta aunei nevertebrate bentice Compo/itia, abundenta si structura de varsta a aunei piscicole

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

#7

Elemente ;idromor olo&ice care spri-ina elementele biolo&ice Re&imul ;idrolo&ic cantitatea si dinamica cur&erii apei timpul de retentie le&atura cu corpurile de apa subterana Conditii mor olo&ice variatia adancimii lacurilor cantitatea, structura si substratul patului lacului structura tarmului lacului Elemente c;imice si i/ico=c;imice care suporta elementele biolo&ice Beneralitati Transparenta Conditii termice Conditii de o(i&enare Salinitate Starea acidi ierii Conditiile nutrientilor Poluanti speci ici Poluarea cu toate substantele prioritare identi icate ca iind evacuate in corpurile de apa Poluarea cu alte substante identi icate ca iind evacuate in cantitati importante in corpurile de apa 1.1. . Ape tranzitorii Elemente biolo&ice Compo/itia, abundenta si biomasa itoplanctonului Compo/itia si abundenta altei aune acvatice Compo/itia si abundenta aunei nevertebrate bentice Compo/itia, abundenta si structura de varsta a aunei piscicole Elemente ;idromor olo&ice care spri-ina elementele biolo&ice Conditii mor olo&ice variatia adancimii cantitatea, structura si substratul patului structura /onei de in luenta a mareei Re&imul mareei debitul de apa dulce e(punerea la valuri

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

##

Elemente c;imice si i/ico=c;imice care suporta elementele biolo&ice Beneralitati Transparenta Conditii termice Conditii de o(i&enare Salinitate Conditiile nutrientilor Poluanti speci ici Poluarea cu toate substantele prioritare identi icate ca iind evacuate in corpurile de apa Poluarea cu alte substante identi icate ca iind evacuate in cantitati importante in corpurile de apa 1.1.!. Apele costiere Elemente biolo&ice Compo/itia, abundenta si biomasa itoplanctonului Compo/itia si abundenta altei aune acvatice Compo/itia si abundenta aunei nevertebrate bentice Elemente ;idromor olo&ice care suporta elementele biolo&ice Conditii mor olo&ice variatia adancimii cantitatea, structura si substratul patului de coasta structura /onei de in luenta a mareei Re&imul mareei directia curentilor dominanti e(punerea la valuri Elemente c;imice si i/ico=c;imice care suporta elementele biolo&ice Beneralitati Transparenta Conditii termice Conditii de o(i&enare Salinitate Conditiile nutrientilor Poluanti speci ici Poluarea cu toate substantele prioritare identi icate ca iind evacuate in corpurile de apa Poluarea cu alte substante identi icate ca iind evacuate in cantitati importante in corpurile de apa
PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ? #6

1.1.#. Corpurile de apa de suprafata artificiale si i%portant %odificate Elementele de calitate care se aplica corpurilor de apa de supra ata arti iciale sau important modi icate trebuie sa ie acelea aplicabile la oricare din cele 7 cate&orii de apa de supra ata si care corespund cel mai bine elementelor corpurilor de apa de supra ata important modi icate sau arti iciale la care se ace re erire8

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

#"

!8'8 +e initii normate ale clasi icarilor starii ecolo&ice Tabelul !8'8 +e initii &enerale pentru rauri, lacuri, ape tran/itorii si ape costiere Te(tul urmator o era o de initie &enerala a calitatii ecolo&ice8 In scopul clasi icarii valorilor pentru elementele de calitate ale starii ecolo&ice pentru iecare cate&orie de apa de supra ata sunt cele date in tabelele !8'8! = !8'87 de mai -os8 S&'r( )*'r&( +,n' Nu e(ista alterari antropo&ene sau sunt oarte mici, ale valorilor elementelor i/ico=c;imice si ;idromor olo&ice de calitate pentru tipul de corpuri de apa de supra ata ata de acelea asociate in mod normal cu acel tip in conditii nemodi icate8 S&'r( +,n' ?alorile elementelor biolo&ice de calitate pentru tipul de corp de apa de supra ata pre/inta nivele sca/ute de sc;imbare datorita activitatilor umane, dar devia/a usor ata de acele valori normale asociate cu tipul de corpuri de apa de supra ata in conditii ?alorile elementelor biolo&ice de calitate pentru nemodi icate8 corpul de apa de supra ata sunt acelea care e(ista in mod normal asociate cu acel tip in conditii nemodi icate si nu arata, sau e(ista doar oarte mici dove/i de perturbare8 Acestea sunt conditii si comunitati speci ice tip8 Apele care reali/ea/a o stare sub cea moderata trebuie clasi icata ca iind slaba sau proasta8 Apele care pre/inta dove/i de alterari ma-ore ale valorilor elementelor biolo&ice de calitate pentru tipul de corpuri de ape de supra ata si in care comunitatile biolo&ice importante devia/a semni icativ de la valorile normale asociate cu tipul de corpuri de apa de supra ata in conditii nemodi icate, vor trebui sa ie clasi icate ca iind de calitate slaba8 Apele care pre/inta dove/i de alterari ma-ore ale valorilor elementelor biolo&ice de calitate pentru tipul de corpuri de ape de supra ata si in care parti mari din comunitatile biolo&ice importante care sunt in mod normal asociate cu tipul de corpuri de apa de supra ata in conditii nemodi icate, sunt absente, vor trebui sa ie clasi icate ca iind de calitate proasta8 S&'r(' -*d(r'&' ?alorile elementelor biolo&ice de calitate pentru tipul de corp de apa de supra ata devia/a moderat ata de acelea care sunt in mod normal asociate cu tipul de corp de apa de supra ata in conditii nemodi icate8 ?alorile pre/inta semne moderate de perturbare ca urmare a activitatilor umane si sunt esential perturbate ata de valorile din conditiile de stare buna8

Beneral

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

"

!8'8!8 +e initii pentru starea ecolo&ica oarte buna, buna si moderata a raurilor Elemente biolo&ice de calitate
Element 0itoplancton Starea oarte buna Compo/itia ta(onilor itoplanctonului corespunde in totalitate sau aproape in totalitate conditiilor nemodi icate8 Abundenta medie a itoplanctonului este in deplina con ormitate cu conditiile i/ico=c;imice speci ice tipului de corp de apa si nu sunt atat de mult alterate conditiile de transparenta speci ice tipului8 In lorirea planctonului se produce cu o recventa si o intensitate in con ormitate cu conditiile i/ico=c;imice speci ice tipului8 Compo/itia ta(onilor corespunde in totalitate sau aproape in totalitate conditiilor nemodi icate8 Nu sunt sc;imbari detectabile in abundenta medie a macro itelor si itobentosului8 Starea buna Sunt sc;imbari usoare ale compo/itiei si abundentei ta(ei planctonice comparativ cu comunitatile speci ice tipului8 Ast el de sc;imbari nu indica nici o crestere accelerata a al&elor care sa conduca la perturbari nedorite in ceea ce priveste bilantul or&anismelor pre/ente in corpul de apa sau calitatea i/ico=c;imica a apei sau a sedimentului8 Se poate produce o usoara crestere a recventei si intensitatii in loririi planctonice speci ice tipului8 Sunt sc;imbari usoare ale compo/itiei si abundentei ta(ei macro itice si itobentice comparativ cu comunitatile speci ice tipului8 Ast el de sc;imbari nu indica nici o crestere accelerata a itobentosului sau a unor orme evoluate de viata a plantei care sa conduca la dere&lari nedorite in ec;ilibrul or&anismelor pre/ente in corpurile de apa sau a calitatii i/ico=c;imice ale apei sau a sedimentului8 Comunitatea itobentica nu este a ectata ne&ativ de &rupurile sau invelisurile de bacterii din cau/a activitatii antropo&ene8 E(ista sc;imbari usoare ale compo/itiei si abundentei ta(ei nevertebratelor ata de comunitatile speci ice tipului8 Raportul dintre ta(a sensibila la perturbari si cea insensibila, arata o usoara alterare ata de nivelele speci ice tipului8 Nivelul diversitatii ta(ei nevertebratelor arata usoare semne de alterare ata de nivelurile speci ice tipului8 Starea moderata Compo/itia ta(ei planctonice di era moderat ata de comunitatile speci ice tipului8 Abundenta este moderat deran-ata si poate i ast el incat sa produca o perturbare importanta nedorita a valorilor altor elemente biolo&ice sau i/ico=c;imice de calitate8 Se poate produce o usoara crestere a recventei si intensitatii in loririi planctonice8 In loriri persistente se pot produce in lunile de vara8 Compo/itia ta(ei macro itice si itobentice di era moderat ata de comunitatea speci ica tipului si este semni icativ mai rea decat in ca/ul starii bune8 Sunt evidente sc;imbarile moderate in abundenta medie a macro itelor si itobentosului8 Comunitatea itobentica poate sa inter ere/e si in anumite /one sa ie inlocuita de &rupurile sau invelisurile de bacterii pre/ente ca re/ultat al activitatilor antropo&ene8 Compo/itia si abundenta ta(ei nevertebratelor di era moderat ata de comunitatile speci ice tip8 Brupurile ta(onomice ma-ore ale comunitatii speci ice tip sunt absente8 Raportul dintre ta(a sensibila la perturbari si cea insensibila, este substantial mai mica decat nivelul speci ic tipului si semni icativ mai mic ata de nivelul speci ic starii bune8

Macro ite si itobentos

0auna bentica

nevertebrata

Compo/itia ta(onilor si abundenta corespunde in totalitate sau aproape in totalitate conditiilor nemodi icate8 Raportul dintre ta(a sensibila la perturbari si cea insensibila, nu arata semne de alterare ata de nivelele in conditii nemodi icate8 Nivelul diversitatii ta(ei nevertebratelor nu arata nici un semn de alterare ata de nivelul nemodi icat8

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

0auna piscicola

Compo/itia speciilor si abundenta corespunde in totalitate sau aproape in totalitate conditiilor nemodi icate8 Sunt pre/ente toate speciile speci ice tip, sensibile la perturbari8 Structurile varstei comunitatilor de pesti arata un mic semn de perturbare antropo&enica dar nu indica o de icienta in reproducerea sau de/voltarea vreunei specii particulare8

Sunt usoare sc;imbari ale compo/itiei si abundentei speciilor ata de comunitatile speci ice tipului care pot i atribuite impactului antropo&enic asupra elementelor i/ico=c;imice si ;idromor olo&ice de calitate8 Structurile varstei comunitatilor de pesti arata semne de perturbare care pot i atribuite impactului antropo&enic asupra elementelor de calitate i/ico= c;imica si ;idromor olo&ica, si in anumite circumstante sunt indicatorul unei de iciente in reproducerea sau de/voltarea unor specii anume, in masura in care unele clase de varsta pot lipsi8

Compo/itia si abundenta speciilor de pesti di era moderat ata de comunitatile speci ice tip care pot i atribuite impactului antropo&enic asupra elementelor i/ico= c;imice sau ;idromor olo&ice de calitate8 Structurile varstei comunitatilor de pesti arata semne importante de perturbare antropo&enica in masura in care o proportie moderata a speciilor speci ice tipului sa ie absente sau sa aiba o abundenta oarte sca/uta8

Elemente ;idromor olo&ice de calitate


E.(-(n& Re&imul ;idrolo&ic S&'r( )*'r&( +,n' Cantitatea si dinamica cur&erii si le&atura re/ultanta cu apele subterane, re lecta in totalitate, sau aproape in totalitate, conditiile nemodi icate8 Continuitatea raului nu este perturbata de activitatile antropo&enice si permite mi&rarea neperturbata a or&anismelor acvatice si transportul de sedimente8 Pro ilurile canalului, variatiile de latime si de adancime, vite/ele de cur&ere, conditiile de substrat si atat structura cat si conditiile /onelor riverane corespund in totalitate sau aproape in totalitate conditiilor nemodi icate8 S&'r( +,n' Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele de calitate biolo&ica8 Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele de calitate biolo&ica8 Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele de calitate biolo&ica8 S&'r( -*d(r'&' Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele de calitate biolo&ica8 Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele de calitate biolo&ica8 Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele de calitate biolo&ica8

Continuitatea raului

Conditiile mor olo&ice

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

Elemente i/ico=c;imice de calitate33


Element Conditii &enerale Starea oarte buna ?alorile elementelor i/ico=c;imice corespund in totalitate sau aproape in totalitate conditiilor nemodi icate8 Concentratiile nutrientilor raman in intervalul normal pentru conditii nemodi icate8 Nivelele de salinitate, p4, bilantul de o(i&en, capacitatea de neutrali/are a acidului si temperatura nu arata semne de modi icari antropo&ene si raman in intervalul normal pentru conditiile nemodi icate8 Poluanti sintetici speci ici Concentratiile sunt aproape de /ero sau cel putin sub limita de detectie pentru cele mai avansate te;nici analitice in &eneral olosite8 Concentratiile raman in intervalul normal al conditiilor nemodi icate $nivelele istorice $anterioare%% $bac1&round levels M b&l%8 Starea buna Temperatura, bilantul de o(i&en, p4, capacitatea de neutrali/are a acidului si salinitatea nu atin& nivele peste limita stabilita pentru asi&urarea unctionarii ecosistemului speci ic tipului si reali/area valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Concentratiile nutrientilor nu depasesc nivelele stabilite ast el incat sa asi&ure unctionarea ecosistemelor si reali/area valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Concentratiile nu depasesc standardele stabilite in con ormitate cu procedura detaliata in sectiunea !8'86 ara a aduce pre-udicii +irectivei 2!57!75EC si +irectivei 2)5)5EC8 $IeLs% Concentratiile nu depasesc standardele stabilite in concordanta cu procedura detaliata in sectiunea !8'8634 ara a aduce pre-udicii +irectivei 2!57!75EC si +irectivei 2)5)5EC8 $IeLs% Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Stare moderata Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8

Poluanti speci ici nesintetici

33 34

T;e olloNin& abbreviations are used, b&l M bac1&round level, eLs M environmental Lualit< standard !*

Application o t;e standards derived under t;is protocol s;all not reLuire reduction o pollutant concentrations beloN bac1&round levels, $eLsHb&l% PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

!8'8'8 +e initii pentru starea ecolo&ica oarte buna, buna si moderata in lacuri Elemente biolo&ice de calitate
Element 0itoplancton Starea oarte buna Compo/itia ta(onilor si abundenta itoplanctonului corespunde in totalitate sau aproape in totalitate conditiilor nemodi icate8 Aiomasa medie a itoplanctonului este in con ormitate cu conditiile i/ico=c;imice speci ice tipului si nu duce la o alterare semni icativa a conditiilor de transparenta speci ice tipului8 In lorirea itoplanctonului se produce cu o recventa si o intensitate in con ormitate cu conditiiile i/ico= c;imice speci ice tipului8 Compo/itia ta(onilor corespunde in totalitate sau aproape in totalitate conditiilor nemodi icate8 Nu sunt sc;imbari detectabile in abundenta medie a macro itelor si itobentosului8 Starea buna Sunt usoare sc;imbari ale compo/itiei si abundentei ta(ei planctonice comparativ cu cumunitatile speci ice tipului8 Aceste sc;imbari nu arata cresteri accelerate ale al&elor care sa duca la perturbari nedorite in ceea ce priveste bilantul or&anismelor pre/ente in corpurile de apa sau calitatea i/ico=c;imica a apelor sau sedimentului8 Se poate produce o usoara crestere a recventei si intensitatii in loririi planctonului speci ic tipului8 Sunt sc;imbari usoare ale compo/itiei si abundentei ta(ei macro itice si itobentice comparativ cu comunitatile speci ice tipului8 Asemenea sc;imbari nu indica o crestere accelerata a itobentosului sau a ormelor mai evoluate ale vietii plantelor ducand la perturbari nedorite asupra bilantului or&anismelor pre/ente in corpurile de apa sau asupra calitatii din punct de vedere i/ico=c;imic a apelor8 Comunitatea itobentica nu este a ectata ne&ativ de &rupurile sau invelisurile de bacterii pre/ente datorita activitatiii antropo&ene8 Sunt sc;imbari usoare ale compo/itiei si abundentei ta(ei nevertebratelor comparativ cu comunitatile speci ice tipului8 Raportul intre ta(a sensibila la perturbatii si cea insensibila arata usoare semne de alterare ata de nivelele speci ice tipului8 Nivelul de diversitate a ta(ei nevertebratelor arata semne usoare de alterare ata de nivelurile speci ice tipului8 Starea moderata Compo/itia si abundenta ta(ei planctonice di era moderat de comunitatile speci ice tipului8 Aiomasa este moderat deran-ata si poate sa produca o perturbare semni icativa nedorita a conditiilor altor elemente biolo&ice si i/ico= c;imice de calitate a apei sau sedimentelor8 Se poate produce o crestere moderata a recventei si intensitatii in loririi planctonice8 Se poate produce o in lorire persistenta in lunile de vara8 Compo/itia ta(ei macro itice si itobentice di era moderat ata de comunitatile speci ice tipului si sunt semni icativ perturbate ata de acelea observate la starea buna8 Sc;imbarile moderate in abundenta medie a macro itelor si itobentosului sunt evidente8 Comunitatea itobentica poate sa inter ere/e, iar in anumite /one poate i inlocuita de &rupurile si invelisurile de bacterii ca re/ultat al activitatilor antropo&ene8 Compo/itia si abundenta ta(ei nevertebratelor di era moderat ata de conditiile speci ice tipului8 Brupurile ta(onomice ma-ore ale comunitatii speci ice tipului sunt absente8 Raportul intre ta(a sensibila si insensibila la modi icare si nivelul de diversitate, sunt substantial mai sca/ute ata de nivelul speci ic tip si semni icativ mai sca/ute decat pentru starea buna8

Macro ite si itobentos

0auna bentica nevertebrata

Compo/itia ta(onilor si abundenta corespunde in totalitate sau aproape in totalitate conditiilor nemodi icate8 Raportul dintre ta(a sensibila la perturbari si cea insensibila nu arata nici un semn de alterare ata de nivelurile nemodi icate8 Nivelul diversitatii ta(ei nevertebratelor nu arata nici un semn de alterare ata de nivelurile nemodi icate8

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

!!

0auna piscicola

Compo/itia speciilor si abundenta corespunde in totalitate sau aproape in totalitate conditiilor nemodi icate8 Sunt pre/ente toate speciile sensibile speci ice tipului8 Structura varstelor comunitatilor de pesti arata mici semne de perturbare antropo&ene si nu indica o dere&lare in reproducerea sau de/voltarea unor specii particulare8

Sunt sc;imbari usoare ale compo/itiei speciilor si abundentei comunitatilor speci ice tipului care se pot atribui impactului asupra elementelor de calitate i/ico=c;imica sau ;idromor olo&ica8 Structura varstelor comunitatilor de pesti arata semne de perturbare atribuite impactului antropo&enic asupra elementelor de calitate i/ico= c;imica sau ;idromor olo&ica si, in cateva ca/uri, este un indicator pentru dere&lari in reproducerea sau de/voltarea unor anumite specii in masura in care unele clase de varsta pot lipsi8

Compo/itia si abundenta speciilor de pesti di era moderat ata de comunitatile speci ice tipului datorita impactului antropo&enic asupra elementelor de calitate i/ico=c;imice sau ;idromor olo&ice8 Structura varstelor comunitatilor de pesti arata semne ma-ore de perturbare, care sunt atribuite impactului antropo&enic asupra elementelor de calitate i/ico=c;imica sau ;idromor olo&ica in asa el incat o proportie moderata de specii speci ice tipului sunt absente sau sunt oarte putin abundente8

Elemente ;idromor olo&ice de calitate


Element Re&imul ;idrolo&ic Stare oarte buna Cantitatea si dinamica cur&erii, nivelului, timpului de retentie si le&atura re/ultanta cu apele subterane re lecta in totalitate sau aproape in totalitate conditiile nemodi icate8 ?ariatia adancimii lacului, cantitatea si structura substratului precum si structura sau conditiile /onelor de tarm corespund in totalitate sau aproape in totalitate cu conditiile nemodi icate8 Stare buna Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Stare moderata Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8

Conditiile mor olo&ice

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

!'

Elemente i/ico=c;imice de calitate35


Element Conditii &enerale Stare oarte buna ?alorile elementelor de calitate i/ico=c;imica corespund in totalitate sau aproape in totalitate cu conditiile nemodi icate8 Concentratiile de nutrienti raman in intervalul normal asociat conditiilor nemodi icate8 Nivelurile de salinitate, p4, bilantul de o(i&en capacitatea de neutrali/are a aci/ilor, transparenta si temperatura nu arata semne de perturbari antropo&ene si raman in intervalul normal asociat conditiilor nemodi icate8 Poluanti sintetici speci ici Concentratiile apropiate de /ero sau cel putin sub limitele de detectie pentru ma-oritatea te;nicilor analitice in &eneral olosite8 Concentratiile raman in intervalul asociat in mod normal cu conditiile nemodi icate $nivele istorice% $bac1&round levels M b&l%8 Stare buna Temperatura, bilantul de o(i&en, p4, capacitatea de neutrali/are a aci/ilor, transparenta si salinitatea nu atin& nivele peste intervalul stabilit ast el incat sa se asi&ure unctionarea ecosistemului si atin&erea valorilor mentionate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Concentratia nutrientilor nu depaseste nivelurile stabilite ast el incat sa asi&ure unctionarea ecosistemului si atin&erea valorilor speci icate pentru elementele biolo&ice de calitate8 Concentratiile nu depasesc standardele stabilite in con ormitate cu procedura detaliata in sectiunea !8'86 ara a aduce pre-udicii +irectivei 2!57!75EC si +irectivei 2)5)5EC8 $IeLs% Concentratiile nu depasesc standardele stabilite in con ormitate cu procedura detaliata in sectiunea !8'8636 ara a aduce pre-udicii +irectivei 2!57!75EC si +irectivei 2)5)5EC8 $IeLs% Conditiile in con ormitate cu atin&erea valorillor speci icate mai sus pentru elemente biolo&ice de calitate8 Conditiile in con ormitate cu atin&erea valorillor speci icate mai sus pentru elemente biolo&ice de calitate8 Stare moderata Conditiile in con ormitate cu atin&erea valorillor speci icate mai sus pentru elemente biolo&ice de calitate8

Poluanti nesintetici speci ici

35 36

T;e olloNin& abbreviations are used, b&l M bac1&round level, eLs M environmental Lualit< standard !3

Application o t;e standards derived under t;is protocol s;all not reLuire reduction o pollutant concentrations beloN bac1&round levels PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

!8'838 +e initii pentru starea ecolo&ica oarte buna, buna si moderata in apele tran/itionale

Elemente biolo&ice de calitate


Element 0itoplancton Starea oarte buna Compo/itia si abundenta ta(ei itoplanctonului sunt in concordanta cu conditiile nemodi icate8 Aiomasa medie a itoplanctonului este in con ormitate cu conditiile i/ico=c;imice speci ice tipului si nu duce la o alterare semni icativa a conditiilor de transparenta speci ice tipului8 In lorirea planctonului se produce cu o recventa si intensitate care este in con ormitate cu conditiile i/ico=c;imice speci ice tipului8 Starea buna Sunt usoare sc;imbari ale compo/itiei si abundentei ta(ei itoplanctonice8 Sunt usoare sc;imbari ale biomasei in comparatie cu conditiile speci ice tipului8 Aceste sc;imbari nu indica nici o crestere accelerata a al&elor care sa aiba ca re/ultat perturbari nedorite a bilantului or&anismelor pre/ente in corpul de apa sau a calitatii i/ico=c;imice a apei8 Se poate produce o usoara crestere a recventei si intensitatii in loririi planctonului speci ic tipului8 Sunt usoare sc;imbari ale compo/itiei si abundentei ta(ei macroal&ale in comparatie cu comunitatile speci ice tipului8 Asemenea sc;imbari nu indica nici o crestere accelerata a itobentosului sau a altor orme mai evoluate a plantelor urmand sa aiba ca re/ultat perturbari nedorite a bilantului or&anismelor pre/ente in corpul de apa sau a calitatii i/ico=c;imice a apei8 Starea moderata Compo/itia si abundenta ta(ei itoplanctonului di era moderat ata conditiile speci ice tipului8 Aiomasa este moderat deran-ata si poate sa produca o perturbare semni icativa nedorita a conditiilor altor elemente biolo&ice de calitate8 Se poate produce o usoara crestere a recventei si intensitatii in loririi itoplanctonului8 In lorirea persistenta se poate produce in lunile de vara8

Macroal&e

Compo/itia ta(ei macroal&ale este con ormitate cu conditiile nemodi icate8

in

Compo/itia ta(ei macroal&ale di era moderat ata de conditiile speci ice tipului si este semni icativ mai slab ata de o calitate buna8 Sunt evidente sc;imbari moderate in abundenta medie a macroal&elor si pot sa aiba ca re/ultat o perturbare nedorita a bilantului or&anismelor pre/ente in corpurile de apa8 Compo/itia ta(ei an&iospermelor di era moderat ata de comunitatile speci ice tipului si este mult mai de ormata decat cea pentru calitate buna8 Sunt dere&lari moderate in abundenta ta(ei an&iospermelor8

Nu sunt sc;imbari detectabile in invelisul macroal&al din cau/a activitatilor antropo&ene8

An&iosperme

Compo/itia ta(onilor corespunde in totalitate sau aproape in totalitate conditiilor nemodi icate8 Nu sunt sc;imbari detectabile in abundenta an&iospermelor din cau/a activitatilor antropo&ene8

Sunt sc;imbari usoare ale compo/itiei ta(ei an&iospermelor comparativ cu comunitatile speci ice tipului8 Abundenta an&iospermelor arata usoare semne de perturbare8

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

!7

0auna nevertebrata bentica

Nivelul diversitatii si abundenta ta(ei nevertebratelor se incadrea/a in intervalul caracteristic pentru conditiile nemodi icate8 Sunt pre/ente toate ta(ele sensibile la perturbari asociate conditiilor nemodi icate8

Nivelul diversitatii si abundenta ta(ei nevertebratelor este semni icativ in a ara intervalului asociat in mod normal cu conditiile speci ice tipului8 Este pre/enta ma-oritatea comunitatilor speci ice tipului8 ta(ei sensibile a

Nivelul diversitatii si abundenta ta(ei nevertebratelor este moderat in a ara intervalului asociat in mod normal cu conditiile speci ice tipului8 Este pre/enta ta(a care indica poluarea8 Sunt absente multe dintre ta(ele sensibile ale comunitatii speci ice tipului8

0auna piscicola

Compo/itia speciilor si abundenta con ormitate cu conditiile nemodi icate8

sunt

in

Abundenta speciilor sensibile la perturbare arata usoare semne de de&radare ata de conditiile speci ice tipului, care pot i atribuite impactului antropo&enic asupra elementelor i/ico=c;imice sau ;idromor olo&ice de calitate8

O proportie moderata a speciilor sensibile la perturbare este absenta ca re/ultat al impactului antropo&enic asupra elementelor i/ico=c;imice sau ;idromor olo&ice de calitate8

Elemente ;idromor olo&ice de calitate


Element Re&imul mareelor Conditii mor olo&ice Starea oarte buna Re&imul de cur&ere a apelor dulci corespunde in totalitate sau aproape in totalitate conditiilor nemodi icate8 ?ariatia adancimilor, conditiile de substrat, precum si structura si conditiile /onelor in luentate de maree corespund in totalitate sau aproape in totalitate conditiilor nemodi icate8 Starea buna Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci ice mentionate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci ice mentionate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Starea moderata Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci ice mentionate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci ice mentionate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

!#

Elemente i/ico=c;imice de calitate37


Element Conditii &enerale Stare oarte buna Elementele i/ico=c;imice corespund in totalitate sau aproape in totalitate conditiilor nemodi icate8 Concentratiile nutrientilor raman in intervalul asociat in mod normal cu conditiile nemodi icate8 Temperatura, bilantul o(i&enului si transparenta nu arata semne de perturbare antropo&ena si ramane in intervalul asociat in mod normal conditiilor nemodi icate8 Polutanti speci ici sintetici Concentratiile apropiate de /ero sau cel putin sub limita de detectie pentru ma-oritatea te;nicilor analitice avansate olosite in &eneral8 Concentratiile raman in intervalul normal pentru conditiile nemodi icate $bac1&round levels M b&l%8 Stare buna Temperatura, conditiile de o(i&enare si transparenta nu atin&e nivele in a ara intervalelor stabilite ast el incat sa asi&ure unctionarea ecosistemelor si atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Concentratiile nutrientilor nu depasesc nivelurile stabilite ast el incat sa asi&ure unctionarea ecosistemului si atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Concentratiile nu depasesc standardele stabilite in con ormitate cu procedura detaliata in sectiunea !8'86 ara a aduce pre-udicii +irectivei 2!57!75EC si +irectivei 2)5)5EC8 $IeLs% Concentratiile nu depasesc standardele stabilite in con ormitate cu procedura detaliata in sectiunea !8'863 ara a aduce pre-udicii +irectivei 2!57!75EC si +irectivei 2)5)5EC8 $IeLs% Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor mentionate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor mentionate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Stare moderata Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor mentionate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8

Poluanti speci ici nesintetici

37 38

T;e olloNin& abbreviations are used, b&l M bac1&round level, eLs M environmental Lualit< standard !6

Application o t;e standards derived under t;is protocol s;all not reLuire reduction o pollutant concentrations beloN bac1&round levels PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

!8'878 +e initii pentru starea ecolo&ica oarte buna, buna si moderata a apelor costiere Elemente biolo&ice de calitate
Element 0itoplancton Stare oarte buna Compo/itia si abundenta ta(ei planctonice sunt in con ormitate cu conditiile nemodi icate8 Aiomasa medie a itoplanctonului este in con ormitate cu conditiile i/ico=c;imice speci ice tipului si nu conduce la alterarea semni icativa a conditiilor speci ice de transparenta8 In lorirea planctonului se produce cu o recventa si intensitate care este con orma cu conditiile i/ico= c;imice speci ice tip8 Macroal&e si an&iosperme Sunt pre/ente toate ta(ele macroal&elor sau a an&iospermelor sensibile la perturbari asociate conditiilor nemodi icate8 Nivelurile invelisului macroal&elor si a abundentei an&iospermelor sunt in con ormitate cu conditiile nemodi icate8 Stare buna Compo/itia si abundenta ta(ei itoplanctonului arata usoare semne de perturbare8 Sunt usoare sc;imbari ale biomasei ata de conditiile speci ice tipului8 Ast el de sc;imbari nu indica nici o crestere accelerata a al&elor care sa aiba ca re/ultat perturbari nedorite ale bilantului or&anismelor pre/ente in corpurile de apa sau calitatii apei8 Se poate produce o usoara crestere a recventei si intensitatii in loririi planctonului speci ic tipului8 Sunt pre/ente ma-oritatea ta(elor macroal&elor si a an&iospermelor asociate cu conditiile nemodi icate8 Nivelul invelisului macroal&elor si abundenta an&iospermelor arata usoare semne de perturbare8 Stare moderata Compo/itia si abundenta ta(ei planctonului arata semne moderate de perturbare8 Aiomasa al&elor este mult in a ara intervalului asociat cu conditiile speci ice tipului si are impact asupra altor elemente biolo&ice de calitate8 Se poate produce o crestere moderata a recventei si intensitatii in loririi planctonului8 In lorirea persistenta se poate produce in lunile de vara8 Sunt absente un numar moderat de ta(e de macroal&e si an&iosperme sensibile la perturbatii asociate cu conditiile nemodi icate8 Invelisul macroal&elor si abundenta an&iospermelor este moderat perturbata si poate sa aiba ca re/ultat perturbarea nedorita a bilantului or&anismelor pre/ente in corpurile de apa8 Nivelul diversitatii si abundenta ta(ei nevertebratelor este moderat in a ara intervalului asociat cu conditiile speci ice tipului8 Sunt pre/ente ta(ele care indica poluarea8 Multe ta(e sensibile ale comunitatilor speci ice tipului sunt absente8

0auna nevertebrata bentica

Nivelul diversitatii si abundentei ta(ei nevertebratelor este in intervalul asociat in mod normal cu conditiile nemodi icate8 Sunt pre/ente toate ta(ele sensibile la perturbari asociate8

Nivelul diversitatii si abundentei ta(ei nevertebratelor este usor in a ara intervalului asociat conditiilor speci ice tipului8 Sunt pre/ente ma-oritatea ta(elor sensibile de comunitati speci ice tipului8

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

!"

Elemente ;idromor olo&ice de calitate


Element Re&imul mareelor Stare oarte buna Re&imul de cur&ere a apelor dulci precum si directia si vite/a curentilor dominanti corespunde in totalitate sau aproape in totalitate conditiilor nemodi icate8 ?ariatia adancimilor, structura si substratul patului costier, precum si structura si conditiile /onelor de in luenta a mareelor corespund in totalitate sau aproape in totalitate conditiilor nemodi icate8 Stare buna Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci ice mentionate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Stare moderata Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci ice mentionate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8

Conditii mor olo&ice

Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci ice mentionate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8

Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci ice mentionate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8

Elemente i/ico=c;imice de calitate3!


Element Conditii &enerale Stare oarte buna Elementele i/ico=c;imice corespund in totalitate sau aproape in totalitate conditiilor nemodi icate8 Concentratiile nutrientilor raman in intervalul asociat in mod normal cu conditiile nemodi icate8 Temperatura, bilantul de o(i&en si transparenta nu arata semne de perturbare antropo&ena si raman in intervalul asociat in mod normal cu conditiile nemodi icate8 Poluanti speci ici sintetici Concentratiile apropiate de /ero sau cel putin sub limitele de detectie a celor mai avansate te;nici analitice olosite in &eneral8 Concentratiile raman in intervalul asociat in mod normal cu conditiile nemodi icate $bac1&round levels M b&l%8 Stare buna Temperatura, conditiile de o(i&enare si transparenta nu atin& nivelele in a ara intervalului stabilit ast el incat sa asi&ure unctionarea ecosistemului si sa asi&ure atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Concentratiile nutrientilor nu depasesc nivelele stabilite pentru unctionarea ecosistemului si atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Concentratiile nu depasesc standardele stabilite in con ormitate cu procedura detaliata in sectiunea !8'86 ara a aduce pre-udicii +irectivei 2!57!75EC si +irectivei 2)5)5EC8 $IeLs% Concentratiile nu depasesc standardele stabilite in concordanta cu procedura detaliata in sectiunea !8'8640 ara a aduce pre-udicii +irectivei 2!57!75EC si +irectivei 2)5)5EC8 $IeLs% Stare moderata Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci ice mentionate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8

Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci ice mentionate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci ice mentionate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8

Poluanti speci ici nesintetici

39 40

T;e olloNin& abbreviations are used, b&l M bac1&round level, eLs M environmental Lualit< standard% !)

Application o t;e standards derived under t;is protocol s;all not reLuire reduction o pollutant concentrations beloN bac1&round levels PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

!8'8# +e initii pentru potentialul ecolo&ic oarte bun, bun sau moderat pentru corpurile de apa important modi icate sau arti iciale
Element Elemente biolo&ice calitate de Potential ecolo&ic ma(im ?alorile elementelor biolo&ici de calitate relevante re lecta, pe cat posibil, pe acelea asociate cu cel mai comparabil tip de corp de apa de supra ata avand conditiile i/ice date care re/ulta din caracteristicile tipului de apa important modi icat sau arti icial8 Potential ecolo&ic bun Sunt usoare sc;imbari ale valorilor elementelor biolo&ice relevante comparativ cu valorile &asite la potentialul ecolo&ic oarte bun8 Potential ecolo&ic moderat Sunt sc;imbari moderate ale valorilor elementelor biolo&ice de calitate relevante in comparatie cu valorile &asite la potentialul ecolo&ic oarte bun8 Aceste valori sunt semni icativ di erite decat cele din conditii bune de calitate8 Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8

Elemente ;idromor olo&ice

Conditiile ;idromor olo&ice sunt in con ormitate numai cu acele impacturi asupra corpurilor de apa de supra ata, care ar re/ulta din caracteristicile de corpuri de apa important modi icate sau arti iciale dupa ce s=au luat toate masurile de reducere pentru a asi&ura cea mai buna apro(imare a continuitatii ecolo&ice, in particular cu re erire la mi&rarea aunei si la terenurile adecvate pentru cultivare si producere de samanata8

Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8

Elemente i/ico=c;imice
Conditii &enerale Elementele i/ico=c;imice corespund in totalitate sau aproape in totalitate cu conditiile asociate tipului de corpuri de apa de supra ata cel mai apropiat de corpurile de apa intens modi icate sau arti iciale in cau/a8 Concentratiile nutrientilor raman in intervalul asociat in mod normal cu ast el de conditii nemodi icate8 Nivelele temperaturii, bilantului de o(i&en si a p4=ului sunt in con ormitate cu acelea &asite in cele mai comparabile tipuri de corpuri de apa in conditii nemodi icate8 ?alorile elementelor i/ico=c;imice sunt in intervalul stabilit ast el incat sa se asi&ure unctionarea ecosistemelor si sa se atin&a valorile speci icate anterior pentru elementele biolo&ice de calitate8 Temperatura si p4 nu depasesc nivelele din intervalul stabilit pentru asi&urarea unctionarii ecosistemului si atin&erea valorilor mentionate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Concentratiile nutrientilor nu depasesc nivelele stabilite ast el incat sa se asi&ure unctionarea ecosistemelor si atin&erea valorilor mentionate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8

PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

!2

Poluanti speci ici sintetici

Poluanti speci ici nesintetici

Concentratiile apropiate de /ero sau cel putin sub limitele de detectie pentru cele mai avansate te;nolo&ii analitice olosite in &eneral8 Concentratiile raman in intervalul asociat in mod normal conditiilor nemodi icate &asite in tipul de corp de apa de supra ata a lat cel mai aproape de corpul de apa arti icial sau cu modi icari importante, a lat in cau/a8 $bac1&round levels M b&l%

Concentratiile nu depasesc standardele stabilite in con ormitate cu procedura detaliata in sectiunea !8'86 ara a aduce pre-udicii +irectivei 2!57!75EC si +irectivei 2)5)5EC8 $IeLs% Concentratiile nu depasesc standardele stabilite in concordanta cu procedura detaliata in sectiunea !8'8641 ara a aduce pre-udicii +irectivei 2!57!75EC si +irectivei 2)5)5EC8 $IeLs%

Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8 Conditiile sunt in con ormitate cu atin&erea valorilor speci icate mai sus pentru elementele biolo&ice de calitate8

41

Application o t;e standards derived under t;is protocol s;all not reLuire reduction o pollutant concentrations beloN bac1&round levels PE=CONS 36325**. EN. ANNE> ?

'*

1.2.'. Procedura pentru stabilirea standardelor de calitate din punct de $edere c&i%ic de catre "tatele (e%bre Pentru determinarea standardelor de calitate a mediului pentru poluantii pre/entati la punctele ! = 2 din Ane(a ?III privind protectia biotei acvatice, Statele Membre trebuie sa actione/e in con ormitate cu urmatoarele prevederi8 Standardele pot i stabilite pentru apa, sediment sau biota8 Acolo unde este posibil, atat datele momentane cat si cele continue trebuie sa ie obtinute pentru ta(ele stabilite mai -os care sunt importante pentru tipul de corp de apa a lat in discutie cat si pentru orice ta(a acvatica pentru care sunt disponibile date8 9Setul de ba/a@ al ta(elor consta in, Al&e si5sau macro ite +ap;nia sau or&anisme repre/entative pentru ape saline Pesti "tabilirea standardelor de calitate a %ediului Procedura urmatoare se aplica pentru stabilirea unei concentratii medii ma(ime anuale, $i% Statele Membre trebuie sa stabileasca actori de si&uranta corespun/atori in iecare ca/ in unctie de natura si calitatea datelor disponibile si de liniile &enerale date in sectiunea 3838!8 din Partea a II a a 9+ocumentului cu recomandarile te;nice in spri-inul +irectivei Comisiei 2356"5EEC asupra evaluarii de risc pentru noile substante noti icate si Re&lementarea Comisiei $EC% nr8 !7))527 pentru evaluarea riscului pentru substantele e(istente@ si actorii de si&uranta stabiliti in tabelul de mai -os,
0actor de si&uranta !***

Cel putin o masuratoare momentana L$E%C #* de la iecare din cele trei niveluri tro ice din setul de ba/a Una NOEC continua $ ie pesti sau +ap;nia sau un or&anism repre/entativ pentru !** apele saline% +oua NOEC continue dintre speciile care repre/inta doua nivele tro ice $pesti si5sau #* +ap;nia sau un or&anism repre/entativ pentru ape saline si5sau al&e% Masuratori momentane NOEC de la cel putin trei specii $in mod normal pesti, !* +ap;nia sau un or&anism repre/entativ pentru ape saline si al&e% care sa repre/inte trei niveluri tro ice Alte ca/uri, inclusiv datele din teren sau modelul ecosistemelor, care permit sa ie +e la ca/ la ca/ calculati si aplicati actori de si&uranta mult mai precisi8 prin evaluare

$ii% acolo unde datele despre persistenta si bioacumulare sunt disponibile, acestea trebuie sa ie luate in considerare la determinarea valorii inale a Standardului de calitate a mediului8 $iii% deci standardul trebuie sa ie comparat cu orice con irmare care reiese din studiile de teren8 Acolo unde apar anomaliile, trebuie sa ie revi/uite derivatiile pentru a permite sa se calcule/e un actor de si&uranta mult mai precis8

$iv% standardele care deriva trebuie sa ie supuse in mod e&al revi/uirii si consultarii publice inclusiv pentru a permite sa ie calculat un actor de si&uranta mai precis8 1232 'onitoringul starii ecologice si chimice pentru apele de suprafata Reteaua de monitorin& a apelor de supra ata trebuie sa ie stabilita in con ormitate cu cerintele art8 )8 Reteaua de monitorin& trebuie sa ie proiectata ast el incat sa asi&ure o vedere &enerala coerenta si cuprin/atoare a starii ecolo&ice si c;imice in cadrul iecarui ba/in ;idro&ra ic si sa permita clasi icarea corpurilor de apa in cinci clase in con ormitate cu de initiile normativ din sectiunea !8'8 Statele Membre trebuie sa asi&ure o ;arta sau ;arti care sa arate reteaua de monitorin& a apelor de supra ata din Planul de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic8 Pe ba/a caracteri/arii si evaluarii impactului e ectuata in con ormitate cu art8 # si Ane(a II, Statele Membre, pentru iecare perioada la care se aplica un Plan de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic, trebuie sa stabileasca un pro&ram de monitorin& de urmarire si un pro&ram de monitorin& operational8 Statele Membre pot avea nevoie in anumite ca/uri sa stabileasca pro&rame de monitorin& pentru investi&are8 Statele Membre trebuie sa monitori/e/e parametrii care sunt indicatori ai starii iecarui element de calitate important8 Pentru selectarea parametrilor pentru elementele biolo&ice de calitate, Statele Membre trebuie sa identi ice nivelul ta(onilor corespun/ator cerut pentru atin&erea si&urantei si preci/iei adecvate in clasi icarea elementelor de calitate8 Estimarile nivelului de si&uranta si preci/ie a re/ultatelor urni/ate prin pro&ramele de monitorin& trebuie date in Plan8 1. .1. Proiectarea %onitoringului de ur%arire )biecti$* Statele Membre trebuie sa stabileasca pro&ramele de monitorin& de urmarire pentru urni/area in ormatiior pentru, suplimentarea si validarea procedurii de evaluare a impactului detaliata in Ane(a II. proiectarea e icienta si e ectiva a pro&ramelor viitoare de monitorin&. evaluarea sc;imbarilor pe termen lun& a conditiilor naturale. si evaluarea sc;imbarilor pe termen lun& care re/ulta din activitatea antropo&enica &enerala8 Re/ultatele unui ast el de monitorin& trebuie revi/uite si olosite, in combinatie cu procedura de evaluare a impactului descrisa in Ane(a II, pentru determinarea cerintelor pro&ramelor de monitorin& in Planurile de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic actuale si viitoare8 "electarea punctelor de %onitoring Monitorin&ul de urmarire trebuie e ectuat pentru un numar su icient de corpuri de apa ast el incat sa se asi&ure o evaluare a starii &lobale a apelor din ba/inul ;idro&ra ic sau subba/ine din cadrul +istrictului ba/inului ;idro&ra ic8 Pentru selectarea acestor corpuri de apa, Statele Membre trebuie sa se asi&ure, ca daca este necesar, monitorin&ul se reali/ea/a in punctele in care,

debitul cursului de apa este important in cadrul districtul ba/inului ;idro&ra ic ca intre&. inclusiv punctele de pe marile rauri unde ba/inul ;idro&ra ic este mai mare de '#** 1m', volumul de apa pre/ent este semni icativ in cadrul districtului ba/inului ;idro&ra ic, inclusiv marile lacuri naturale si lacuri arti iciale, corpurile de apa importante traversea/a rontiera unui Stat Membru, locurile sunt identi icate con orm +eci/iei privind sc;imbul de in ormatii ""5"2#5EEC. si in alte asemenea puncte unde este necesara estimarea incarcarii poluantilor care sunt trans erati peste &ranitele Statelor Membre, si care sunt trans erati in mediul marin8 "electarea ele%entelor de calitate Monitorin&ul de urmarire trebuie e ectuat pentru iecare punct de monitorin& timp de ! an in perioada acoperita de Planul de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic pentru, parameterii care indica toate elementele biolo&ice de calitate parameterii care indica toate elementele ;idromor olo&ice de calitate parameterii care indica toate elementele i/ico=c;imice de calitate lista poluantilor prioritari care sunt evacuati intr=un ba/in ;idro&ra ic sau subba/in si alti poluanti evacuati in cantitati importante in ba/inul sau subba/inul ;idro&ra ic ara ca monitorin&ul anterior e(ercitat sa arate ca corpurile de apa respective au atins starea buna si nu e(ista nici o dovada care sa reiasa din revi/uirea impactului activitatii umane in con ormitate cu Ane(a II, ca s=a sc;imbat impactul asupra corpului de apa8 In aceste ca/uri monitorin&ul de urmarire trebuie e ectuat la iecare trei Planuri de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic8 1. .2. Proiectarea %onitoringului operational Monitorin&ul operational trebuie sa ie acut pentru, stabilirea starii acestor corpuri identi icate ca avand riscul sa nu indeplineasca obiectivele de mediu, si evaluarea oricaror sc;imbari a starii unor ast el de corpuri de apa care sa re/ulte din pro&ramele de masuri8 Pro&ramul poate i amendat in perioada Planului de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic in unctie de in ormatiile obtinute ca parte a cerintelor Ane(ei II sau ca parte a acestei Ane(e, in particular pentru a permite o reducere a recventei cu care un impact este depistat a i nesemni icativ sau ca presiunea importanta este eliminata8

"electarea locurilor de %onitoring Monitorin&ul operational trebuie sa ie reali/at pentru toate acele corpuri de apa care, ie pe ba/a evaluarii impactului reali/at con orm Ane(ei II sau a monitorin&ului de urmarire sunt identi icate ca avand riscul de a nu indeplini obiectivele sale de mediu con orm art8 7 si pentru acele corpuri de apa in care sunt evacuate substantele din lista prioritara8 Punctele de monitorin& trebuie selectate pentru substantele din lista prioritara dupa cum s=a speci icat in le&islatia care stabileste standardele relevante de calitate a mediului8 In toate celelalte ca/uri, inclusiv pentru substantele din lista prioritara acolo unde nu sunt date instructiuni speci ice in le&islatie, punctele de monitorin& trebuie sa ie stabilite dupa cum urmea/a, pentru corpurile de apa supuse riscului din cau/a presiunilor surselor punctuale importante, puncte su iciente de monitorin& in cadrul iecarui corp, in scopul evaluarii e(tinderii si impactului surselor punctuale8 In ca/ul in care un corp este supus unor presiuni multiple din partea surselor punctuale, punctele de monitorin& trebuie selectate pentru evaluarea e(tinderii si impactului acestor presiuni ca intre&. pentru corpurile de apa supuse riscului din cau/a presiunilor surselor di u/e, su iciente puncte de monitorin& in cadrul unor corpuri selectate in scopul evaluarii e(tinderii si impactului surselor di u/e8 Selectarea corpurilor trebuie acuta ast el incat acestea sa ie repre/entative pentru riscul relativ al producerii presiunilor din cau/a surselor di u/e, si pentru riscul relativ al neindeplinirii starii bune a apelor de supra ata. pentru corpurile de apa supuse riscului din cau/a presiunilor ;idromor olo&ice su iciente puncte de monitorin& in cadrul unei selectii a corpurilor in scopul evaluarii e(tinderii si impactului presiunilor ;idromor olo&ice8 Selectarea corpurilor trebuie sa ie caracteristica pentru impactul &lobal al presiunii ;idromor olo&ice la care sunt supuse toate corpurile8 "electarea ele%entelor de calitate Pentru evaluarea e(tinderii si impactului la care sunt supuse toate corpurile de apa de supra ata, Statele Membre trebuie sa monitori/e/e acele elemente de calitate care sunt caracteristice presiunilor la care corpul sau corpurile de apa sunt supuse8 In scopul evaluarii impactului acestor presiuni, Statele Membre trebuie sa monitori/e/e ca iind importante, parametrii caracteristici ai elementului sau elementelor biolo&ice de calitate cel mai sensibil la presiunile la care sunt supuse corpurile de apa. toate substantele prioritare evacuate, si alti poluanti evacuati in cantitati importante. parameterii caracteristici ai elementului ;idromor olo&ic de calitate cel mai sensibil la presiunea identi icata8

1. . . Proiectarea %onitoringului de in$estigare )biecti$ Monitorin&ul de investi&are trebuie e ectuat, acolo unde nu se cunosc motivele oricarei depasirii. acolo unde monitorin&ul de urmarire arata ca obiectivele stabilite con orm art8 7 pentru un corp de apa nu se pot reali/a, iar monitorin&ul operational nu a ost inca stabilit, pentru certi icarea cau/elor pentru care un corp de apa sau corpurile de apa nu reali/ea/a obiectivele de mediu. sau pentru stabilirea e(tinderii si impactului poluarilor accidentale. si trebuie sa in orme/e despre stabilirea unui pro&ram de masuri pentru reali/area obiectivelor de mediu si masuri speci ice necesare pentru remedierea e ectelor poluariilor accidentale8 1. .!. +rec$enta %onitoringului Pentru perioada monitorin&ului de urmarire, recventele pentru parametrii de monitorin& caracteristici elementelor i/ico=c;imice de calitate date mai -os trebuie sa ie aplicate ara a i -usti icate intervale mai mari pe ba/a cunostintelor te;nice si a deci/iei e(pertilor8 Pentru elementele biolo&ice sau ;idromor olo&ice de calitate, monitorin&ul trebuie e ectuat cel putin o data in perioada de monitorin& de urmarire8 Pentru monitorin&ul operational, recventa monitorin&ului necesara pentru iecare parametru trebuie sa ie determinata de Statele Membre ast el incat sa se urni/e/e date su iciente pentru o evaluare credibila a starii elementelor importante de calitate8 Ca o re&ula, monitorin&ul trebuie sa aiba loc la intervalele care nu depasesc pe cele pre/entate in tabelul de mai -os, iar pentru intervale mai mari, acestea trebuie sa ie -usti icate prin cunostinte te;nice sau deci/ia e(pertilor8 0recventele trebuie sa ie alese ast el incat sa se reali/e/e un nivel acceptabil de certitudine si preci/ie8 Estimarile certitudinii si preci/iei reali/ate de sistemul de monitorin& utili/at trebuie sa ie stabilite in Planul de &ospodarire la nivelul ba/inului ;idro&ra ic8 0recventele monitorin&ului trebuie sa ie alese tinand seama de variabilitatea parametrilor care re/ulta atat din conditiile naturale cat si cel antropo&ene8 Intervalele de timp la care este stabilit monitorin&ul, trebuie sa ie alese ast el incat sa minimi/e/e impactul variatiei se/oniere asupra re/ultatelor si deci, sa asi&ure ca re/ultatele re lecta sc;imbarile corpurilor de apa ca re/ultat a sc;imbarilor din cau/a presiunii antropo&ene8 +aca este necesar, trebuie e ectuat un monitorin& suplimentar in timpul di eritelor anotimpuri in acelasi an, pentru a reali/a acest obiectiv8
Element de calitate #i*.*/i0( 0itoplancton Alta lora acvatica Macronevertebrate Pesti 1idr*-*r)*.*/i0( Continuitate 4idrolo&ie Rauri 6 luni 3 ani 3 ani 3 ani 6 ani Continuu Lacuri 6 luni 3 ani 3 ani 3 ani Ape tran/itionale 6 luni 3 ani 3 ani 3 ani Ape costiere 6 luni 3 ani 3 ani

! luna

Mor olo&ie %i2i0*304i-i0( Conditii termice O(i&enare Salinitate Starea nutrientilor Starea acidi ierii Alti poluanti Substante prioritare

6 ani 3 luni 3 luni 3 luni 3 luni 3 luni 3 luni ! luna

6 ani 3 luni 3 luni 3 luni 3 luni 3 luni 3 luni ! luna

6 ani 3 luni 3 luni 3 luni 3 luni 3 luni ! luna

6 ani 3 luni 3 luni 3 luni 3 luni ! luna

1. .#. Cerinte de %onitoring supli%entar pentru ariile protejate Pro&ramele de monitorin& necesare, de mai sus trebuie sa ie suplimentate pentru indeplinirea urmatoarelor cerinte, Puncte de captare a apei potabile Corpurile de apa de supra ata desemnate con orm art8 " care asi&ura mai mult de !** m35/i in medie trebuie sa ie stabilite ca iind puncte de monitorin& si trebuie supuse unui ast el de monitorin& aditional care poate i necesar pentru a indeplini cerintele acestui articol8 Aceste corpuri trebuie suprave&;eate pentru toate substantele prioritare evacuate si pentru toate celelalte substante evacuate in cantitati importante care ar putea a ecta starea corpurilor de apa si care sunt controlate con orm prevederilor +irectivei privind apa potabila8 Monitorin&ul trebuie e ectuat in con ormitate cu recventele stabilite mai -os8
C*-,ni&'&(' d(5(rvi&' I !*8*** !*8*** = 3*8*** H 3*8*** %r(0v(n&' 7 pe an ) pe an !' pe an

,abitate si specii in arii protejate Corpurile de apa care ormea/a aceste arii trebuie sa ie incluse in pro&ramele de monitorin& operational la care se ace re erire mai sus, acolo unde, pe ba/a evaluarii impactului si monitorin&ul de urmarire, sunt identi icate ca avand riscul sa nu indeplineasca obiectivele de mediu stabilite con orm art8 78 Monitorin&ul trebuie sa ie e ectuat pentru evaluarea e(tinderii si impactului tuturor presiunilor importante asupra acestor corpuri si, acolo unde este necesar, pentru evaluarea sc;imbarilor starii acestor corpuri care re/ulta din pro&ramele de masuri8 Monitorin&ul trebuie sa continue pana cand ariile satis ac cerintele re eritoare la apa ale le&islatiei con orm careia sunt stabilite reali/ate obiectivele con orm art8 78 1. .'. "tandarde pentru %onitoringul ele%entelor de calitate Metodele olosite pentru monitorin&ul parametrilor tip trebuie sa se con orme/e Standardelor internationale pre/entate mai -os sau unor ast el de standarde nationale sau internationale care vor asi&ura urni/area datelor de o calitate si comparabilitate stiinti ica ec;ivalenta8

Recoltare %acrone$ertebratelor
ISO #66"=3 !22# EN '")'), !227 EN ')'6#, !227 Calitatea apei G Prelevarea probelor = Partea a 3 a, Instructiuni privind conservarea si manipularea probelor Calitatea apelor G Metode pentru prelevarea biolo&ica a probelor G Indrumar privind reteaua de prelevare manuala a macronevertebratelor bentice Calitatea apelor = Metode pentru prelevarea biolo&ica a probelor G Indrumarul privind proiectarea si utili/area instrumentelor de prelevare a probelor pentru macronevertebratele bentice din substraturi stancoase in apele putin adanci Calitatea apelor = Prelevarea probelor din ape adanci pentru macronevertebrate = Indrumar privind olosirea instrumentelor de prelevare de coloni/are, calitativa si cantitativa Clasi icarea biolo&ica a raurilor PARTEA I, Indrumar privind interpretarea datelor biolo&ice de calitate provenite din suprave&;erile macronevertebratelor bentice in apele cur&atoare Clasi icarea biolo&ica a raurilor PARTEA a II a, Indrumarul privind pre/entarea datelor biolo&ice de calitate provenite din suprave&;erile macronevertebratelor bentice din apele cur&atoare

EN ISO 23)!, !22# EN ISO )6)2 = !,!222 EN ISO )6)2 = ', !222

Prele$area %acrop&-telor Standarde importante CEN5ISO cand se vor elabora Prele$are pesti Standarde importante CEN5ISO cand se vor elabora Prele$are diato%ee Standarde importante CEN5IISO cand se vor elabora "tandarde pentru para%etrii fizico.c&i%ici Orice standarde CEN5ISO importante "tandarde pentru para%etrii &idro%orfologici Orice standarde CEN5ISO importante 1242 Clasificarea si prezentarea starii ecologice 1.!.1. Co%parabilitatea rezultatelor de %onitoring biologic $i% Statele Membre trebuie sa stabileasca sisteme de monitorin& in scopul estimarii valorilor elementelor biolo&ice de calitate speci icate pentru iecare cate&orie de apa de supra ata sau pentru corpurile de apa de supra ata intens modi icate sau arti iciale8 Pentru aplicarea procedurii stabilite mai -os la corpurile de apa intens modi icate sau arti iciale, re eririle la starea ecolo&ica trebuie sa ie percepute ca iind re eritoare la potentialul ecolo&ic8 Ast el de sisteme pot utili/a anumite specii sau &rupe de specii care sunt repre/entative pentru elementele de calitate ca intre&8

$ii% pentru asi&urarea comparabilitatii unor ast el de sisteme de monitorin&, re/ultatele sistemelor e(ploatate de iecare Stat Membru trebuie sa ie e(primate ca rapoarte de calitate ecolo&ica in scopul clasi icarii starii ecolo&ice8 Aceste rapoarte trebuie sa repre/inte relatia intre valorile parametrilor biolo&ici observati pentru un corp de apa de supra ata dat si valorile pentru acesti parametri in conditiile de re erinta aplicabile acestui corp8 Raportul trebuie sa ie e(primata ca o valoare numerica intre * si !, cu starea ecolo&ica oarte buna repre/entata de valori apropiate de ! iar starea ecolo&ica proasta prin valori apropiate de *8 $iii% 0iecare Stat Membru trebuie sa=si imparta scara proportiilor calitatii pentru sistemul lor de monitorin& pentru iecare cate&orie de apa de supra ata in # clase, de la starea ecolo&ica oarte buna la starea ecolo&ica proasta, asa cum a ost de init in sectiunea !8'8, prin asocierea unei valori numerice iecarei limite intre clase8 ?aloarea limitei dintre clasele de stare oarte buna si buna precum si valoarea limitei intre starea buna si moderata trebuie sa ie stabilita prin e(ercitiu de intercalibrare descris mai -os8 $iv% Comisia trebuie sa avori/e/e acest e(ercitiu de intercalibrare pentru a se asi&ura ca aceste limite de clase sunt stabilite in con ormitate cu de initiile normativ din sectiunea !8'8 si sunt comparabile intre Statele Membre8 $v% Ca parte a acestui e(ercitiu, Comisia trebuie sa avori/e/e un sc;imb de in ormatii intre Statele Membre care conduc la identi icarea unui numar de locuri in iecare ecore&iune din cadrul Comunitatii. aceste locuri vor orma o retea de intercalibrare8 Reteaua va consta in amplasamente alese dintr=un &rup de tipuri de corpuri de apa de supra ata pre/ente in iecare ecore&iune8 Pentru iecare corp de apa de supra ata tip selectat, reteaua trebuie sa constea in cel putin doua amplasamente care sa corespunda limitei dintre de initiile normativ pentru starea oarte buna si buna si, cel putin doua amplasamente care sa corespunda limitei dintre de initiile normativ pentru starea buna si moderata8 Amplasamentele trebuie alese prin deci/ie a specialistilor ba/ata pe inspectii colective si prin oricare alte in ormatii disponibile8 $vi% 0iecare sistem de monitorin& al Statelor Membre trebuie sa se aplice acelor amplasamente din reteaua de intercalibrare care sunt ie in ecore&iune sau sunt ale unui corp de apa de supra ata la care se va aplica ca urmare a cerintelor acestei +irective8 Re/ultatele acestei aplicari trebuie sa ie olosite pentru stabilirea valorilor numerice pentru limitele claselor importante in sistemul de monitorin& al iecarui Stat Membru8 $vii% In timp de 3 ani de la data intrarii in vi&oare a +irectivei, Comisia trebuie sa pre&ateasca un proiect de re&istru al amplasamentelor care ormea/a reteaua de intercalibrare care poate adaptata in concordanta cu procedurile stabilite in art8 '!8 Re&istrul inal al amplasamentelor trebuie sa ie stabilit in termen de 7 ani de la data intrarii in vi&oare a +irectivei si trebuie sa ie publicat de Comisie8 $viii% Comisia si Statele Membre trebuie sa inali/e/e e(ercitiul intercalibrarii in decurs de !) luni de la data publicarii re&istrului inali/at8 $i(% Re/ultatele e(ercitiului de intercalibrare si valorile stabilite pentru clasi icarea sistemului de monitorin& al Statelor Membre trebuie sa ie publicat de Comisie in termen de 6 luni de la inali/area e(ercitiului de intrecalibrare8

1.!.2. Prezentarea rezultatelor %onitoringului si clasificarea starii ecologice si a potentialului ecologic $i% Pentru cate&oriile de ape de supra ata, clasi icarea starii ecolo&ice pentru corpurile de apa trebuie sa ie repre/entate de reducerea valorilor pentru re/ultatele monitorin&ului biolo&ic si i/ico=c;imic pentru elementele de calitate importante clasi icate in concordanta cu prima coloana a tabelului de mai -os8 Statele Membre trebuie sa urni/e/e o ;arta pentru iecare +istrict al ba/inului ;idro&ra ic care sa ilustre/e clasi icarea starii ecolo&ice pentru iecare corp de apa, prin coduri de culori in concordanta cu a doua coloana a tabelului stabilit mai -os pentru re lectarea clasi icarii starii ecolo&ice a corpului de apa,

C.'5i)i0'r(' 5&'rii (0*.*/i0( 0oarte buna Auna Moderata Slaba Proasta

C,.*'r( 0*d Albastru ?erde Balben Oran&e Rosu

$ii% Pentru corpurile de apa intens modi icate sau arti iciale, clasi icarea starii ecolo&ice pentru corpul de apa trebuie sa ie repre/entat prin reducerea valorilor pentru re/ultatele monitorin&ului biolo&ic si i/ico=c;imic pentru principalele elemente de calitate clasi icate in concordanta cu prima coloana a tabelului de mai -os8 Statele Membre trebuie sa urni/e/e o ;arta pentru iecare +istrict al ba/inului ;idro&ra ic care sa ilustre/e clasi icarea potentialului ecolo&ic pentru iecare corp de apa, prin culori cod, in ceea ce priveste corpurile de apa arti icale in concordanta cu a doua coloana a tabelului de mai -os si in ceea ce priveste corpurile de apa intens modi icate a treia coloana a acelui tabel,
C.'5i)i0'r(' p*&(n&i'.,.,i (0*.*/i0 Auna si peste Moderata Slaba Proasta C*d,. 0,.*ri.*r C*rp,ri d( 'p' 'r&i)i0i'.( C*rp,ri in&(n5 -*di)i0'&( Aen/i cu verde si &ri desc;is in mod Aen/i cu verde si &ri inc;is in mod e&al e&al Aen/i cu &alben si &ri desc;is Aen/i cu &alben si &ri inc;is in mod e&al Aen/i cu oran&e si &ri desc;is Aen/i cu oran&e si &ri inc;is in mod e&al Aen/i cu rosu si &ri desc;is in mod Aen/i cu rosu si &ri inc;is in mod e&al e&al

$iii% Statele Membre trebuie de asemenea sa indice, printr=un punct ne&ru pe ;arta, acele corpuri de apa unde nereali/area starii bune sau a potentialului ecolo&ic bun este determinat de nerespectarea unuia sau mai multor standarde de calitate a mediului care au ost stabilite pentru acel corp de apa in ceea ce priveste poluantii sintetici speci ici si nesintetici $in con ormitate cu re&imul de adaptare stabilit de Statele Membre%8 1.!. . Prezentarea rezultatelor %onitoringului si clasificarea starii c&i%ice Acolo unde un corp de apa se con ormea/a cu toate standardele de calitate a mediului preva/ute in Ane(a I>, art8 !6 si in alte re&lementari importante ale Comunitatii care stabilesc standardele de calitate a mediului trebuie sa ie inre&istrate ca atin&and starea

c;imica buna8 +aca nu, corpul de apa trebuie sa ie inre&istrata ca neindeplinind starea c;imica buna8 Statele Membre trebuie sa urni/e/e o ;arta pentru iecare +istrict al ba/inului ;idro&ra ic care sa ilustre/e starea c;imca pentru iecare corp de apa, cu culorile cod in con ormitate cu coloana a doua a tabelului de mai -os, stabilite pentru re lectarea clasi icarii starii c;imice a corpului de apa8
C.'5i)i0'r(' 5&'rii C4i-i0( Auna Alta stare decat buna C*d,. 0,.*ri.*r Albastru Rosu

22 A#. S/5-.!A+. 221 Starea cantitativa a apelor subterane 2.1.1. Para%etri pentru clasificarea starii cantitati$e Regi%ul ni$elului apelor subterane 2.1.2. /efinitia starii cantitati$e
Elemente Nivelul apelor subterane Starea buna Nivelul apelor subterane in corpul de apa subterana este in asa el incat resursa disponibila de apa subterana nu este depasita de un debit mediu anual captat pe lun&a durata8

In consecinta, nivelului apelor subterane nu este supus modificarilor antropogene care ar putea conduce la:
nereali/area obiectivelor de mediu speci icate in art8 7 pentru apele de supra ata asociate orice diminuare semni icativa a starii unor ast el de ape orice perturbare semni icativa a ecosistemelor terestre care depind direct de corpurile de apa subterana8

si modi icarile directiei de cur&ere care re/ulta din sc;imbarile de nivel se pot produce temporar, sau continuu intr=o /ona limitata spatial, dar ast el de sc;imbari nu determina patrunderea apei sarate sau alte patrunderi, si care nu indica o tendinta de modi icare sustinuta si identi icata clar, in luentata de activitatile antropo&enice, a directiei de cur&ere care ar conduce la aceste patrunderi8

222 'onitoringul starii cantitative a apelor subterane 2.2.1. Reteaua de %onitoring a ni$elului apelor subterane Reteaua de monitorin& a apelor subterane trebuie sa ie stabilita in concordanta cu cerintele art8 " si )8 Reteaua de monitorin& trebuie sa ie proiectata ast el incat sa asi&ure o evaluare credibila a starii cantitative a tuturor corpurilor de apa subterana sau a &rupurilor de corpuri, inclusiv evaluarea resurselor de ape subterane disponibile8 Statele Membre trebuie sa urni/e/e o ;arta sau ;arti care sa pre/inte reteaua de monitorin& a apelor subterane in Planul de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic8 2.2.2. /ensitatea a%plasa%entelor de %onitoring Reteaua trebuie sa includa su iciente puncte de monitorin& repre/entative pentru estimarea nivelului apelor subterane in iecare corp sau &rup de corpuri de apa subterana tinand seama de variatiile pe termen scurt si lun& in realimentarea lor si in particular, pentru corpurile de apa subterana identi icate ca avand riscul sa nu indeplineasca obiectivele de mediu stabilite con orm art8 7, sa asi&ure densitatea su icienta a punctelor de monitorin& pentru evaluarea impactului captarilor si descarcarilor $evacuarilor% asupra nivelului apelor subterane. pentru corpurile de ape subterane interioare ale caror ape subterane cur& peste rontiera unui Stat Membru, sa asi&ure su iciente puncte de monitorin& pentru estimarea directiei si debitul de apa subterana care cur&e peste rontiera Statului Membru8 2.2. . +rec$enta %onitoringului 0recventa observatiilor trebuie sa ie su icienta pentru a permite evaluarea starii cantitativa a iecarui corp sau &rup de corpuri de apa tinand seama de variatiile pe termen scurt si lun& a realimentarii8 In particular, pentru corpurile de apa subterana identi icate ca avand risc de nereali/are a obiectivelor de mediu con orm art8 7, sa asi&ure recventa su icienta de masurare pentru evaluarea impactului captarilor si evacuarilor asupra nivelului apei subterane, pentru corpurile de ape subterane interioare ale caror ape subterane cur& peste rontiera unui Stat Membru, sa asi&ure recventa su icienta de masurare pentru estimarea directiei si debitul de cur&ere al apei subterane peste rontiera Statului Membru8 2.2.!. Interpretarea si prezentarea starii cantitati$e a apelor subterane Re/ultatele obtinute din reteaua de monitorin& pentru un corp sau &rup de corpuri de apa subterana trebuie sa ie olosite pentru evaluarea starii cantitative a acestui corp sau acelor corpuri8 Ca urmare a sectiunii '8# Statele Membre trebuie sa urni/e/e o ;arta a evaluarii starii cantitative care re/ulta, cu culori cod in con ormitate cu urmatorul re&im, Auna = verde

Slaba = rosu8 2232 Starea chimica a apelor subterane 2. .1. Para%eterii pentru deter%inarea starii c&i%ice a apelor subterane Conductivitate Concentratiile poluantilor 2. .2. /efinitia starii c&i%ice bune a apelor subterane
E.(-(n&( Benerale S&'r( +,n'

Compozitia chimica a corpului de ape subterane este in asa fel incat concentratiile poluantilor:
dupa cum s=a mentionat mai -os, nu se mani esta e ectele patrunderilor saline sau a altor patrunderi nu se depasesc standardele de calitate aplicabile ca urmare a altor re&lementari ale Comunitatii in con ormitate cu art8 !" nu pot sa nu aiba ca re/ultat indeplinirea obiectivelor de mediu speci icate in art8 7 pentru apele de supra ata asociate, nici o alta diminuare semni icativa a calitatii ecolo&ice sau c;imice a acestor corpuri de apa si nici o perturbare semni icativa a ecosistemelor terestre care depind direct de corpurile de apa subterana

Conductivitate

Modi icarile conductivitatii nu sunt caracteristice intru/iunilor saline sau altor intru/iuni in corpul de apa subterana

2242 'onitoringul starii chimice a apelor subterane 2.!.1. Reteaua de %onitoring a apelor subterane Reteaua de monitorin& a apelor subterane trebuie sa ie stabilita in concordanta cu cerintele din art8 " si )8 Reteaua de monitorin& trebuie sa ie ast el proiectata incat sa o ere o vedere &enerala corenta si cuprin/atoare a starii c;imice a apelor subterane in cadrul iecarui ba/in ;idro&ra ic si sa detecte/e pre/enta tendintelor de crestere a poluantilor pe termen lun& din cau/a activitatilor antropo&enice8 Pe ba/a caracteri/arii si evaluarii impactului e ectuata in con ormitate cu art8 # si Ane(a II, Statele Membre, pentru orice perioada la care se aplica un Plan de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic, trebuie sa stabileasca un pro&ram de monitorin& de urmarire8 Re/ultatele acestui pro&ram trebuie sa ie utili/at pentru stabilirea unui pro&ram de monitorin& operational care sa ie aplicat pentru perioada ramasa a Planului8 Estimarea nivelului de certitudine si preci/ie a re/ultatelor urni/at de pro&ramele de monitorin& trebuie sa ie dat in Plan8

2.!.2. (onitoringul de ur%arire )biecti$ Monitorin&ul de urmarire trebuie sa ie e ectuat pentru, suplimentarea si validarea procedurii de evaluarea a impactului urni/area in ormatiilor pentru olosirea la evaluarea tendintelor pe termen lun& atat ca re/ultat al sc;imbarilor conditiilor naturale cat si a activitatii antropo&enice8 "electarea a%plasa%entelor de %onitoring Trebuie alese su iciente puncte de monitorin& pentru iecare din urmatoarele, corpurile identi icate ca avand riscuri ca urmare a e(ercitiului de caracteri/are e ectuat con orm Ane(ei II corpurile care traversea/a rontierea unui Stat Membru8 "electarea para%etrilor Setul urmator de parametri c;eie trebuie sa ie urmariti in toate corpurile de apa subterana selectate, continut de o(i&en valoare p4 conductivitate nitrati amoniu8

Corpurile de apa care sunt ideniti icate in con ormitate cu Ane(a II ca avand un risc important de nereali/are a starii bune trebuie de asemenea sa ie monitori/at pentru acei parametri care sunt caracetristici impactului determinat de aceste presiuni8 Corpurile de apa trans rontiera trebuie de asemenea sa ie monitori/ate pentru acei parametri care sunt importanti pentru protectia tuturor utili/atorilor din debitul de apa subterana8 2.!. . (onitoringul operational )biecti$ Monitorin&ul operational trebuie sa ie e ectuat in perioadele dintre pro&ramele de monitorin& de urmarire, pentru, stabilirea starii c;imice a tuturor corpurilor sau &rupurilor de corpuri de apa subterana determinate a avea risc. stabilirea pre/entei oricarei tendinte crescatoare a oricarui poluant determinata de activitatea antropo&enica pe termen lun&8

"electarea punctelor de %onitoring Monitorin&ul operational trebuie sa ie e ectuat pentru toate acele corpuri sau &rupuri de corpuri de apa care, pe ba/a atat a evaluarii impactului e ectuat in con ormitate cu Ane(a II si monitorin&ul de urmarire sunt identi icate ca avand un risc de nereali/are a obiectivelor de mdiu con orm art8 78 Ale&erea punctelor de monitorin& trebuie de asemenea sa re lecte o evaluare a elului cum datele de monitorin& din amplasamente pre/inta calitatea corpului sau corpurilor de apa subterana8 0recventa monitorin&ului Monitorin&ul operational trebuie e ectuat in perioada dintre pro&ramele de monitorin& de urmarire cu o recventa su icienta pentru detectarea impactului importantelor presiuni, dar cel putin o data pe an8 2.!.!. Identificarea tendintelor poluantilor Statele trebuie sa oloseasca datele atat din monitorin&ul de urmarire cat si din cel operational pentru identi icarea tendintelor crescatoare ale concentratiilor poluantilor din cau/a activitatilor antropo&enice pe termen lun& si sc;imbarile acestor tendinte8 Trebuie identi icat anul de ba/a sau perioada de ba/a de la care se calculea/a tendinta de identi icare8 Calcularea tendintei trebuie sa ie e ectuata pentru un corp de apa, sau daca este necesar, pentru un &rup de corpuri de apa subterana8 Modi icarea tendintei trebuie sa ie demonstrata statistic si trebuie stabilit nivelul de incredere asociat cu identi icarea8 2.!.#.Interpretarea si prezentarea starii c&i%ice a apelor subterane Pentru evaluarea starii, re/ultatele punctelor individuale de monitorin& trebuie sa ie adunate pentru corpul ca intre&8 0ara a aduce pre-udicii +irectivelor cone(e pentru ca starea buna sa ie atinsa pentru un corp de apa subterana, pentru acei parametri c;imici pentru care s=au stabilit standarde de calitate a mediului in le&islatia Comunitara, trebuie sa se calcule/e valoarea medie a re/ultatelor monitorin&ului la iecare punct din corpul sau &rupul de corpuri de apa. si in con ormitate cu art8 !" aceste valori medii trebuie sa ie utili/ate pentru a demonstra con ormarea cu starea c;imica buna a apelor subterane8 Con orm sectiunii '8#, Statele Membre trebuie sa urni/e/e o ;arta a starii c;imice a apelor subterane, cu culori cod, dupa cum sunt indicate mai -os, Auna = verde Slaba = rosu Statele Membre trebuie de asemenea sa marc;e/e printr=un punct ne&ru pe ;arta, acele corpuri de apa subterana care sunt supuse unei tendinte semni icative si sustinute de crestere a concentratiei oricarui poluant care re/ulta din impactul activitatii umane8 Modi icarea tendintei trebuie sa ie marcata printr=un punct albastru pe ;arta8 Aceste ;arti trebuie incluse in Planurile de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic8

2252 #rezentarea starii apelor subterane Statele Membre trebuie sa urni/e/e in Planurile de &ospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic o ;arta care sa arate pentru iecare corp de apa sau &rupuri de corpuri de apa subterana atat starea cantitativa cat si starea c;imica a acelui corp sau &rup de corpuri cu culorile cod in con ormitate cu sectiunile '8'87 si '878#8 Statele Membre pot ale&e sa nu pre/inte ;arti separate pentru sectiunile '8'87 si '878# dar trebuie in acest ca/, de asemenea, sa urni/e/e o indicatie in con ormitate cu cerintele de la '878#8 pe ;arta ceruta la acest subcapitol pentru acele corpuri de apa care sunt supuse unei tendinte semni icative si sustinute de crestere a concentratiei oricarui poluant sau orice alta sc;imbare a acestei tendinte8

ANE>A ?I

LISTA MASURILOR CARE TREAUIE INCLUSE IN PROBRAMELE +E MASURI #artea A Masuri cerute in con ormitate cu urmatoarele +irective, i8 ii8 iii8 iv8 v8 vi8 vii8 viii8 i(8 (8 (i8 +irectiva privind apa de imbaiere "65!6*5EEC +irectiva privind pasarile "257*25EEC42 +irectiva privind apa potabila )*5"")5EEC amendata prin +irectiva 2)5)35EC +irectiva privind accidentele ma-ore $Seveso% 265)'5EC 43 +irectiva privind evaluarea impactului asupra mediului )#533"5EEC 44 +irectiva privind namolurile de canali/are )65'")5EEC 45 +irectiva privind epurarea apelor u/ate orasenesti 2!5'"!5EEC +irectiva privind produsele de protectia plantelor 2!57!75EEC +irectiva privind nitratii 2!56"65EEC +irectiva privind ;abitatele 2'5735EEC5 +irectiva privind controlul si prevenirea inte&rata a poluarii 2656!5EC

42 43 44 45 5

O: L !*3, '#878!2"2, p8 !8 O: L !*, !78!8!22", p8 !38 O: L !"#, #8"8!2)#, p8 7*8 +irective as amended b< +irective 2"5!!5EC $O: L "3, !7838!22", p8 #%8 O: L !)!, )8"8!2)6, p8 68

O: L '*6, ''8"8!22', p8 "8

Partea A Urmatoarea lista este o lista ne=e(clusiva a masurilor suplimentare pe care Statele Membre din cadrul iecarui +istrict al ba/inului ;idro&ra ic le poate ale&e sa le adopte ca parte a Pro&ramului de masuri cerut con orm art8 !!$7%, i8 ii8 iii8 iv8 v8 vi8 vii8 viii8 i(8 (8 (i8 (ii8 (iii8 (iv8 (v8 (vi8 (vii8 instrumente le&islative instrumente administrative instrumente economice sau iscale acorduri ne&ociate in domeniul mediului controlul emisiilor coduri de bune practici re=crearea si re acerea /onelor umede controlul captarilor masuri necesare de &ospodarire, printre altele promovarea productiei a&ricole adaptate, cum ar i culturi cu cerinte sca/ute de apa in /onele a ectate de seceta masuri de e icienta si reutili/are, printre altele promovarea te;nolo&iilor cu utili/area e icienta a apei in industrie si te;nici economicoase de iri&atii proiecte de constructii statii de desalini/are proiecte de reabilitare reincarcarea arti iciala a acvi erelor proiecte educationale proiecte de cercetare, de/voltare si demonstratii alte masuri relevante

Ane(a ?II A" Planurile de &ospodarire a apelor la nivel de ba/in ;idro&ra ic trebuie sa acopere urmatoarele elemente, !8 o descriere &enerala a caracteristicilor +istrictelor Aa/inelor 4idro&ra ice con orm art8 # si Ane(ei II8 Aceasta trebuie sa includa, !8!8 Pentru apele de supra ata, trasarea pe ;arta a corpurilor de apa si a limitelor acestora. trasarea pe ;arta a ecore&iunilor si a tipurilor de corpuri de apa de supra ata din cadrul ba/inului ;idro&ra ic. identi icarea conditiilor de re erinta pentru tipurile de corpuri de apa de supra ata. !8'8 Pentru apele subterane, trasarea pe ;arta a corpurilor de apa subterana si a limitelor acestora. '8 un re/umat al presiunilor importante si a impactului activitatilor umane asupra starii apelor de supra ata si subterane, inclusiv, estimarea surselor punctuale de poluare. estimarea surselor di u/e de poluare, inclusiv un re/umat al olosintelor terenului. estimarea presiunilor asupra starii cantitative a apelor inclusiv asupra captarilor. anali/ele altor impacte ale activitatii umane asupra starii apelor. 38 identi icarea si trasarea pe ;arta a ariilor prote-ate con orm art8 6 si Ane(ei I?. 78 o ;arta a retelelor de monitorin& stabilite pentru scopurile art8 ) si Ane(ei ? si o pre/entare pe ;arta a re/ultatelor pro&ramelor de monitorin& e ectuate con orm acelor prevederi, pentru starea, 78!8 apelor de supra ata $ecolo&ica si c;imica%. 78'8 apelor subterane $c;imica si cantitativa%. 7838 ariilor prote-ate8 #8 o lista a obiectivelor de mediu stabilite con orm art8 7 pentru apele de supra ata, subterane si ariile prote-ate, inclusiv identi icarea in particular a situatiilor in care s=a acut u/ de art8 7$7%, $#%, $6% si $"% si in ormatiile asociate necesare con orm acestui articol. 68 un re/umat al anali/elor economice a olosintelor de apa con orm art8 # si Ane(ei III.

"8 un re/umat al pro&ramului sau pro&ramelor de masuri adoptate con orm art8 !! inclusiv modurile in care obiectivele stabilite con orm art8 7 sunt atinse prin acestea8 "8!8 un re/umat al masurilor necesare pentru implementarea le&islatiei comunitare pentru protectia apelor. "8'8 un raport al etapelor practice si a masurilor luate pentru aplicarea principiului recuperarii costurilor de utili/are a apei in concordanta cu art8 2. "838 un re/umat al masurilor luate pentru indeplinirea cerintelor art8 ". "878 un re/umat al controalelor asupra captarilor si alocarii apei, inclusiv re erinta inre&istrarii si identi icarii ca/urilor in care s=au acut e(ceptii la art8 !! $3% $e%. "8#8 un re/umat al controalelor adoptate pentru evacuarile surselor punctuale si a altor activitati cu un impact asupra starii apelor in con ormitate cu prevederile art8 !! $3% $&% si !! $3%$i%. "868 o identi icare a ca/urilor in care evacuarile directe in apele subterane au ost autori/ate in con ormitate cu prevederile art8 !! $3%$-%. "8"8 un re/umat al masurilor luate in con ormitate cu art8 !6 asupra substantelor prioritare. un re/umat al masurilor luate pentru prevenirea sau reducerea impacturilor producerii de poluari accidentale. "828 un re/umat al masurilor luate con orm art8 !! $#% pentru corpurile de apa care nu au reali/at obiectivele stabilite con orm art8 78 "8!*8 detalii asupra masurilor suplimentare identi icate ca iind necesare pentru reali/area obiectivelor de mediu stabilite. "8!!8 detalii asupra masurilor luate pentru evitarea cresterii poluarii apelor marine in con ormitate cu art8 !!$6%. )8 un re&istru al tuturor pro&ramelor mai detaliate si a planurilor pentru +istrictul ba/inului ;idro&ra ic, in particular pentru subba/ine, sectoare, portiuni sau tipuri de ape, impreuna cu un re/umat al continutului acestora. 28 un re/umat al in ormarii publice si a masurilor de consultare luate, re/ultatul acestora si sc;imbarile acute planului, ca o consecinta8 !*8 o lista a autoritatilor competente in con ormitate cu Ane(a I. !!8 punctele de contact si procedurile pentru obtinerea documentatiilor de ba/a si a in ormatiilor la care ace re erire art8 !7$!% si in particular detaliile masurilor de control adoptate in con ormitate cu art8 !!$3%$&% si !!$3%$i% si a datelor e(istente de monitorin& adunate, in con ormitate cu art8 ) si Ane(a ?8 #" Prima actuali/are a Planului de Bospodarire la nivel de Aa/in 4idro&ra ic precum si toate celelalte trebuie sa includa,

!8 un re/umat al tuturor sc;imbarilor sau actuali/arilor de la publicarea versiunii anterioare a Planului de Bospodarire la nivel de Aa/in 4idro&ra ic, inclusiv un re/umat al revi/uirilor care trebuie e ectuate in con ormitate cu art8 7$7%, $#%, $6% si $"%. '8 o evaluare a pro&resului acut pentru reali/area obiectivelor de mediu, inclusiv pre/entarea re/ultatelor pentru perioada planului anterior sub orma de ;arta si o e(plicatie pentru orice obiective de mediu care nu au ost indeplinite. 38 un re/umat si o e(plicatie pentru orice masura preva/uta in precedenta versiune a Planului de Bospodarire la nivel de Aa/in 4idro&ra ic care nu au ost inca luata8 78 un re/umat al tuturor masurilor intermediare suplimentare adoptate con orm art8 !!$#% de la publicarea versiunii anterioare a Planurilor de Bospodarire la nivel de ba/in ;idro&ra ic8

Ane6a 7***

Lista principalilor poluanti

!8 Compusi or&ano;alo&enati si substante care pot orma ast el de compusi in mediu acvatic '8 Compusi or&ano os orici 38 Compusi or&anostanici 78 Substante si preparate, sau produsi de de&radare a acestora, care s=a dovedit ca au proprietati canceri&ene sau muta&ene sau proprietati care pot a ecta steroido&enic, tiroida, reproductia sau alte unctii endocrine in sau prin mediu acvatic8 #8 4idrocarburi persistente si substante t(ice or&anice persistente sau care se pot bioacumula8 68 Cianuri "8 Metale si compusii lor )8 Arsenic si compusii lor 28 Aiocide si produse de protectia plantelor !*8 Materii in sustpensie !!8 Substante care contribuie la eutro icare $in particular nitrati si os ati% !'8 Substante care au o in luenta ne avorabila asupra bilantului de o(i&en $si care poate i masurat olosind parametri ca CAO#, CCO, etc%8

Ane6a *1

?alori limita de emisii si standarde de calitate a mediului

9?alorile limita@ si 9obiectivele de calitate@ stabilite con orm +irectivelor iice ale +irectivei "657675EEC trebuie sa ie considerate valorile limita de emisie sau respectiv standarde de calitate a mediului pentru scpurile acestei +irective8 Acestea sunt stabilite in urmatoarele +irective, $i% +irectiva privind evacuarea de mercur $)'5!"65EEC% $ii% +irectiva privind evacuarea de cadmiu $)35#!35EEC% $iii% +irectiva privind mercurul $)75!#65EEC% $iv% +irectiva privind evacuarea de ;e(aclorciclo;e(an $)7572!5EEC%. si $v% +irectiva privind evacuarea substantelor periculoase $)65')*5EEC%

Ane6a 1
Substante prioritare

Ane6a 1* 8arta A Sistemul A, Ecore&iuni pentru rauri si lacuri


!8 Re&iunea Iberica=Macaronesiana '8 Pirinei 38 Italia, Corsica si Malta 78 Alpi #8 Aalcanii +inarici ?estici 68 Aalcanii Elenici ?estici "8 Aalcanii ?estici )8 Re&iunea montana vestica 28 Re&iunea montana centrala !*8 Carpatii !!8 Campia Un&ara !'8 Re&iunea Pontica !38 Campiile vestice !78 Campiile centrale !#8 Re&iunea Aaltica !68 Campiile estice !"8 Irlanda si Irlanda de Nord !)8 Marea Aritanie !28 Islanda '*8 R&iunea Aorealica interioara '!8 Tundra ''8 Kona de protectie 0enno= Scandinava '38 Tai&a '78 Cauca/ul '#8 +epresiunea Caspica

Op8m8 9;arta@P

8arta 5

Op8m8 9;arta@P

S-ar putea să vă placă și