Sunteți pe pagina 1din 22

GHID DE BUNE PRACTICI PRIVIND RETRAGEREA/RECHEMAREA

PRODUSELOR ALIMENTARE
DE PE PIA
Cuprins
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2

DOMENIU
SCOP
DEFINI II I PRESCURT RI
Defini ii
Prescurt ri
PROCEDURA
Generalit i
Tipuri de cauze care pot declan a procesul de R/R

2
2
2
2
3
4
4
5

4.3.

Preg tirea procesului de R/R

4.4.

Atribu iile Comisiei

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

Numirea purt torului de cuvnt


Elaborarea Planului de R/R
Verificarea practic a Planului de R/R
Identificarea problemei n cazul situa iilor de criz
R/R datorit unei solicit ri a Autorit ii
R/R datorit autosesiz rii operatorului din domeniul alimentar/a unei
sesiz ri de la distribuitor/client/consumator

7
7
8
9
9
9

4.11.

Modul de lucru al Comisiei

10

4.11.1
4.11.2.
4.11.3.
4.11.4.
4.11.5.
4.11.6.
4.11.7.
4.12.
4.13.

Notificarea procesului de R/R la Autoritate


Colectarea informa iilor
Elaborarea strategiei de R/R
Informarea re elei de distribu ie
Gestionarea informa iilor transmise telefonic de consumatori
Rela ia cu massmedia
Controlul stadiului activit ilor de R/R
Tratarea produselor R/R
ncheierea procesului de R/R
ANEXE

10
10
11
12
12
13
13
14
14

Diagrama rolurilor i responsabilit ilor

15

2
3
4
5
6
7

Exemplu liste de contact


Exemplu de arbore decizional pentru R/R
Model de Not de retragere a produsului
Model de notificare rechemare anun pres
Model de Comunicat de pres
Model Notificare Autoritate
BIBLIOGRAFIE

16
17
18
19
20
21
22

1/22
Page 1 of 23

1.

DOMENIU
Prevederile prezentei proceduri se aplic n activitatea de retragere/rechemare a
produselor alimentare poten ial nesigure de pe pia , n conformitate cu art. 19
din Regulamentul (CE) Parlamentului European i al Consiliului nr. 178/2002
de stabilire a principiilor i a cerin elor generale ale legisla iei n domeniul
alimentelor, de nfiin are a Autorit ii Europene pentru Siguran a Alimentar i
de stabilire a procedurilor n domeniul siguran ei alimentelor.
Produsele retrase/rechemate fac obiectul Sistemului rapid de alert , n
conformitate cu prevederile Ordinului pre edintelui Autorit ii Na ionale
Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. 68/2005 pentru
aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alert pentru alimente i furaje.

2.

SCOP

2.1. Prevederile prezentei proceduri reglementeaz i definesc responsabilit ile pe care


le au operatorii implica i n ini ierea i derularea ac iunilor ntreprinse n cazul
retragerii/rechem rii produselor alimentare de pe pia .
2.2. Procedura stabileste regulile unitare pentru
retragere/rechemare a produselor alimentare de pe pia .
2.3.

realizarea

activit ii

de

Prin aplicarea prevederilor prezentei proceduri se asigur :

Protejarea s n t ii consumatorilor
Stabilirea deciziilor adecvate pentru retragerea/rechemarea produselor
poten ial nesigure;
>inerea sub control a situa iei semnalate;
Retragerea/rechemarea n mod controlat, n timp util, a produselor de pe
pia ;
>inerea sub control a produselor poten ial nesigure retrase de pe pia ;
Analizarea prompta a loturilor de produse retrase;
Luarea deciziilor cu privire la destina ia produselor retrase;
Informarea adecvat a clien ilor i massmedia, pentru protejarea imaginii
firmei, dup retragerea/rechemarea produselor i pentru evitarea unor
posibile litigii;
P strarea nregistr rilor necesare pentru stabilirea trasabilit ii.

3. DEFINI II I PRESCURT RI
3.1

Defini&ii

3.1.1 Pericol = un agent biologic, chimic sau fizic aflat n produse alimentare sau hrana pentru
animale sau o stare a acestora, avnd poten ialul de a cauza un efect negativ asupra s n t ii;
3.1.2 Risc = o func ie a probabilit ii unui efect negativ asupra s n t ii si gravitatea acelui efect,
determinat de un pericol;

2/22
Page 2 of 23

3.1.3 Notificare = comunicare scris adresat autorit ii competente, n scopul de a o informa c


anumite ac iuni au fost ndeplinite sau urmeaz s fie ndeplinite.
3.1.4 Lan& alimentar = succesiune de etape i opera ii implicate n producerea, procesarea,
distribu ia, depozitarea i manipularea alimentului i a ingredientelor sale, de la produc ia primar
pn la consum.
3.1.5 Rechemare (recall): reprezint orice m sur care are drept scop realizarea return rii unui
produs poten ial nesigur, care a fost deja furnizat sau pus la dispozi ia consumatorilor de
c tre produc tor sau distribuitor. Acest proces implic comunicarea cu consumatorul final
3.1.6 Retragere (withdrawal): reprezint orice m sur care are drept scop prevenirea distribu iei,
expunerii si oferirii c tre consumator a unui produs poten ial nesigur.
Carnea proasp t , indiferent de specie, care face obiectul retragerii/rechem rii este destinat
exclusiv distrugerii (ecaris rii).
3.1.7 Tratamentul special: n cazul n care testele pe baza criteriilor de siguran a produselor
alimentare, definite n Anexa I Capitolul 1 din Regulamentul Comisiei Europene nr.
1441/2007, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, privind criteriile
microbiologice pentru produsele alimentare, dau rezultate nesatisf c toare, produsul sau lotul
de produse alimentare se retrage sau se retrimite la unitatea de produc ie, n conformitate cu
art.19, din Regulamentul (CE) Parlamentului European i al Consiliului nr. 178/2002 de
stabilire a principiilor i a cerin elor generale ale legisla iei n domeniul alimentelor, de
nfiin are a Autorit ii Europene pentru Siguran a Alimentar i de stabilire a procedurilor n
domeniul siguran ei alimentelor.
Cu toate acestea, produsele introduse pe pia , care nu sunt nc la un nivel de vnzare cu
am nuntul i care nu ndeplinesc criteriile de siguran a produselor alimentare, prev zute n
Anexa 1, Capitolul 1 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1441/2007, pot fi supuse unei
prelucr ri suplimentare, printr-un tratament care s elimine riscul n cauz .
Respectivul tratament poate fi efectuat, cu avizul autorit ii competente, numai de c tre
operatori din sectorul alimentar, al ii dect cei de la nivelul vnz rii cu am nuntul.
3.1.8 Alte destina&ii: Operatorul din domeniul alimentar poate folosi lotul n alte scopuri dect
cele pentru care a fost prev zut ini ial, cu condi ia ca aceast utilizare s nu prezinte nici un
risc pentru s n tatea public sau animal i cu condi ia ca aceast utilizare s fi fost decis n
cadrul procedurilor bazate pe HACCP i pe buna practic de igien i s fi fost autorizat de
autoritatea competent , n conformitate cu Reg. 2073/2005.
3.1.9 Operator in domeniul alimentar = persoan fizic sau juridic ce r spunde de ndeplinirea
cerin elor n domeniul legisla iei n domeniul alimentelor n ntreprinderea cu profil alimentar
aflat sub controlul acesteia.
3.1.10
Timp de retragere/rechemare = durata de timp dintre momentul adopt rii deciziei
de R/R i cel al ncheierii ac iunii.
3.1.11 Autoritatea competent; (ANSVSA), n continuare desemnat ca Autoritatea.

3/22
Page 3 of 23

3.2

Prescurt;ri

3.2.1
3.2.2

R/R - retragerea/rechemarea produselor.


Comisia de R/R numit n continuare Comisia, poate fi constituit din reprezentan i
din departamentele: produc ie, calitate, aprovizionare, marketing, vnz ri, distribu ie,
juridic, etc i are leg turi strnse cu Echipa HACCP. n func ie de dimensiunea i
structura organizatiei, Comisia se poate rezuma la echipa (responsabilul) HACCP,
sau la persoana care r spunde de siguran a alimentelor.

4. PROCEDURA
4.1.

Generalit;&i

4.1.1 Titular de proces = Comisia/ echipa (responsabilul) HACCP/ persoana r spunz toare
de siguran a alimentelor, cf 3.2.2.
4.1.2 Data de intrare n proces = data notific rii reclama iei.
4.1.3 Data de ie ire din proces = rezolu ia R/R.
4.1.4 Indicatori de performan = gradul de R/R a produselor poten ial nesigure de pe pia ;
timpul de R/R, din momentul lu rii deciziei.
4.1.5 Gestionarea situa iilor de R/R trebuie efectuat la timp i cu profesionalism, astfel
nct acestea s nu afecteze s n tatea popula iei si nici imaginea organiza iei. Pentru
gestionarea unei situa ii de R/R, trebuie parcurse urm toarele etape:
semnalizare/detec ie, preg tire/prevenire, gestionare situa ie R/R , reducere/limitare
daune i recuperare/refacere (Fig.1).
Fig.1

MANAGEMENT PROACTIV

MANAGEMENT REACTIV
CRIZ

Detectarea
semnalelor

Preg;tire /
prevenire

Limitarea
efectelor

Refacere

nv;&are

4.1.6 Gestionarea unei situa ii de R/R presupune ini ierea urm toarelor m suri:
elaborarea unor politici i strategii de comunicare multidirec ionale,
multiinstrumentale i flexibile, adaptate la fiecare sector sau tip de activitate,
care s integreze comunicarea formal i informal ;
crearea structurilor i mecanismelor dedicate dezvolt rii comunic rii
organiza ionale care s asigure comunicarea intern i extern prin forme
specifice de c tigare a ncrederii i sprijinului public;
combaterea zvonurilor printr-o informare oportun , corect i complet ;
men inerea comunic rii informale n limitele necesare abord rii de grup i
promov rii culturii organiza ionale;

4/22
Page 4 of 23

prevenirea i combaterea manipul rii informa ionale a membrilor


operatorului din domeniul alimentar i a categoriilor de consumatori
relevante pentru operatorul din domeniul alimentar;
preg tirea i antrenarea membrilor operatorului in domeniul alimentar pentru
a face fa riscurilor cu care se poate confrunt operatorul din domeniul
alimentar i pentru a preveni apari ia unor conflicte interne;
men inerea rela iilor de parteneriat cu to i partenerii din sfera de interes,
pentru evitarea situa iilor de blocaj informa ional.
4.1.7 Pentru a desf ura activitatea de R/R, operatorului din domeniul alimentar i revine
obliga ia de a aloca suficiente resurse financiare i umane pentru derularea activit ii
de R/R.
4.1.8 ndep rtarea rapid de pe pia a produselor poten ial nesigure, sau care nu corespund
reglement rilor legale, evit publicitatea nefavorabil , reclama iile de la clien i,
pierderea credibilit ii produselor, situa iile cu implica ii legale de natur civil sau
penal , deteriorarea imaginii firmei i sc derea livr rilor.
4.1.9 Derularea rapid a procesului de R/R are consecin e pozitive asupra credibilit ii
operatorului din domeniul alimentar, ntruct demonstreaz consumatorilor i
Autorit ii faptul c i asum responsabilitatea pentru produsele poten ial nesigure.
4.1.10 Ac iunea de rechemare a produselor poate fi ini iat i de autoritate, atunci cnd
operatorul din domeniul alimentar nu a ini iat intrarea n func iune a propriului plan
de R/R a produselor poten ial nesigure.
4.1.11 Pentru a permite i a facilita R/R rapid i complet a loturilor de produse finite care
au fost identificate ca poten ial nesigure, la nivelul operatorului din domeniul
alimentar trebuie constituit o Comisie de R/R.
4.2.

Tipuri de cauze care pot declan@a procesul de R/R

4.2.1. Produsele alimentare sunt produse sensibile, care au n componen ingrediente


diverse, sunt ob inute prin procese tehnologice complexe i necesit supraveghere i
condi ii speciale pentru ambalare, depozitare, manipulare, desfacere i consum.
4.2.2 n cadrul lan ului alimentar parcurs de produs, de la produc ia primar pn la
consumatorul final, pot exista mai multe cauze care s necesite R/R i anume:
Contaminare biologica - generat de func ionarea defectuoas a
echipamentelor de procesare, a unor erori n procesul de produc ie, depozitare
sau manipulare, sau din alte cauze.
Contaminare chimic; - generat de contaminarea neinten ionat a
produselor cu diverse substan e chimice;
Contaminare fizic; - generat de impurificarea produselor cu diverse
corpuri str ine (ex. sticl , plastic, hrtie, fragmente de metale etc.), sau
contaminare radioactiv ;
Modific;ri organoleptice - Aspectul, mirosul, consisten a sau alte
caracteristici organoleptice ale produsului sunt modificate, indicnd astfel
modificarea st rii de inocuitate a produsului.
Etichetare - De pe etichet lipsesc informa ii importante, ceea ce poate duce
la un posibil risc pentru s n tatea public .
Falsificare - Produsul a fost falsificat i prin aceasta reprezint un risc
pentru s n tatea public .

5/22
Page 5 of 23

Ambalaj - Ambalajul unui produs este ntr-o stare care presupune un risc de
contaminare a produsului sau este un ambalaj confec ionat din materiale care
nu sunt permise n contact cu alimentele. Contaminarea este datorat altor
materiale care vin sau pot s vin n contact cu alimentele.
Radia&ii - Produsul este contaminat radioactiv peste nivelurile de
radioactivitate admise pentru produsul n cauz .
4.3.

Preg;tirea procesului de R/R

4.3.1. Pentru preg tirea procesului de R/R, conducerea operatorului din domeniul alimentar
trebuie s numeasc prin decizie o Comisie i s imputerniceasc personalul cu competen a
de a ini ia R/R i personalul reponsabil pentru efectuarea R/R.
4.3.2 Activitatea Comisiei este coordonat de conducerea operatorului din domeniul
alimentar.
4.3.3. Conducerea operatorului din domeniul alimentar desemneaz persoana de contact (vezi
4.5) care va ine leg tura cu Autoritatea, n cazul ac iunilor de R/R.
4.3.4 Preg tirea procesului de R/R este efectuat de Comisie, care asigur elaborarea
urm toarelor documente:
,,Lista cu datele de identificare a membrilor Comisiei, n care trebuie
nregistrate datele de identificare (nr. de telefon, fax, e-mail ). Lista este pus la
dispozi ia tuturor membrilor Comisiei;
,,Planul de R/R, n care sunt prezentate compartimentele implicate i
activit ile ce trebuie efectuate. Dup elaborare, ,,Planul de R/R este prezentat
conducerii operatorului din domeniul alimentar pentru aprobare; (Anexa 1 a
prezentului Ghid);
,,Lista cu date de contact p r i interesate n R/R n care sunt nregistrate i
adrese ale Autorit ii (model Anexa 2). Lista este pus la dispozi ia tuturor
membrilor Comisiei;
,,Lista cu contactele stabilite pe timpul R/R;
,,Centralizatorul cu informa iile primite i transmise privind activitatea de
R/R.
4.4

Atribu&iile Comisiei

4.4.1 Pentru derularea procesului de R/R, Comisia elaboreaz i gestioneaz Planul de R/R.
4.4.2 Pentru asigurarea eficacit ii ac iunii Planului de R/R, Comisia organizeaz periodic
simul ri/ exerci ii de R/R, i actualizeaz periodic Planul de R/R.
4.4.3. Comisia declan eaz procesul de R/R a produselor potential nesigure ct mai rapid i
asigur comunicarea cu Autoritatea, cu distribuitorii/comercian ii, mass-media,
salaria ii i consumatorii.
4.4.4 In derularea procesului de R/R, Comisia coordoneaz activit ile compartimentelor
implicate n Planul R/R, i decide, mpreun cu Autoritatea i ceilal i factori implica i
din lan ul alimentar, etapele care trebuie parcurse pentru tratamentul special, atribuirea
unei alte destina ii a produselor poten ial nesigure, dect cea pentru care au fost
prev zute ini ial, sau distrugerea produselor.

6/22
Page 6 of 23

4.4.5 Pe timpul situa iei de criz , Comisia coordoneaz activit ile desf urate n colaborare
cu Autoritatea, raporteaz direct conducerii operatorului din domeniul alimentar
despre activit ile sale i asigur informarea corect a purt torului de cuvnt.
4.4.6. Comisia furnizeaz distribuitorilor, clien ilor i consumatorilor informa ii corecte,
clare i transmise n timp util cu privire la ac iunile ntreprinse pentru solu ionarea
crizei, ntruct este mai bine ca informa ii referitoare la procesul de R/R s parvin
direct de la operatorul din domeniul alimentar, dect din alte surse greu de controlat.
4.4.7 Dup solu ionarea situa iilor de criz , Comisia ini iaz investigarea cauzelor care au
generat R/R i, n func ie de concluziile rezultate, propune ac iunile preventive i
corective necesare, n scopul reducerii inciden ei cazurilor de R/R.
4.4.8 Comisia efectueaz periodic actualizarea Planului de R/R la condi iile concrete.
4.4.9 Pentru toate ac iunile ini iate n scopul solu ion rii situa iei de criz i a prevenirii
reapari iei acesteia, Comisia p streaz nregistr rile necesare privind derularea
ac iunii.
4.5

Numirea purt;torului de cuvnt

4.5.1 Conducerea operatorului din domeniul alimentar nominalizeaz Purt torul de


cuvnt, care asigur o comunicare clar , concis , corect i la timp pe tema ac iunii
de R/R cu Autoritatea i cu massmedia.
4.5.2. Purt torul de cuvnt trebuie s fie sus inut i informat, corect i la timp, de echipa
managerial a operatorului din domeniul alimentar i va avea:
abilitatea s prezinte faptele deschis i onest, protejnd n acela i timp
interesele operatorului din domeniul alimentar i ale consumatorilor;
capacitatea s transmit , prin limbaj verbal i nonverbal, credibilitate i
siguran ;
4.5.3 Activitatea de informare i comunicare efectuat de purt torul de cuvnt asigur
urm toarele:
calitatea comunic rii nu devine ea ns i o problem ;
conduce procesul de comunicare ntr-un mod proactiv i nu reactiv;
ine un control ferm asupra celor care vorbesc n numele operatorului din
domeniul alimentar;
se men ine n cadrul mesajului stabilit i nu creeaz tiri n mod accidental;
Autoritatea este informat n mod riguros, naintea oric rui anun ;
au fost inventariate i analizate toate ntreb rile incomode ce ar putea afecta
con inutul mesajelor.
4.6

Elaborarea Planului de R/R

4.6.1 Planul de R/R este documentul elaborat la nivel de operator din domeniul alimentar,
pentru coordonarea situa iilor de criz prin intermediul procedurilor proprii de
produc ie i distribu ie, precum i prin intermediul personalului existent. Planul are la
baz sistemul de trasabilitate implementat de operatorul din domeniul alimentar i
principiile de organizare i prioritizare a ac iunii n pia , stabilite n conformitate cu
structura distribu iei de produse i resursele operatorului din domeniul alimentar.
4.6.2. Planul de R/R este ntocmit de Comisie, separat pentru fiecare situa ie de criz i:

7/22
Page 7 of 23

este actualizat periodic, pe baza modific rilor ce apar n structura i


procesele operatorului din domeniul alimentar;
este analizat cel pu in odat pe an sau ori de cte ori apar modific ri
semnificative n structura organizatoric a operatorului din domeniul
alimentar, a personalului, a liniilor de produc ie sau a re elei de distribu ie
sau atunci cnd un exerci iu de simulare a unei situa ii de criz scoate n
eviden necesitatea unor schimb ri.
con ine date de identificare (nume/prenume; numerele de telefon) pentru
persoanele importante din cadrul operatorului din domeniul alimentar i
pentru alte persoane/institu ii ca laboratoare acreditate, Autoritate, asocia ii
profesionale, firme de rela ii publice, consultan juridic i alte elemente
de suport extern care pot fi solicitate s asiste operatorul din domeniul
alimentar n situa ii de criz ;
face conexiunea ntre procedurile sistemului de siguran a alimentelor i
procedurile pentru confirmarea problemei semnalate ca i pentru definirea
extensiei suspiciunii (ce produse, ce loturi pot fi suspicionate, n func ie de
originea problemei care a generat riscul, ce materii prime/echipamente
trebuie oprite de la utilizare/expertizate n vederea prevenirii reproducerii
sita iei care a generat pericolul).
face legatura cu metodele rapide de determinare pentru:
- devia iile din procesare rezultate din nregistr rile de monitorizare a
proceselor;
- stabilirea acurate ei controlului siguran ei alimentare efectuat asupra
produselor fabricate;
- stabilirea schimb rilor ce au avut loc n cadrul proceselor tehnologice i
a practicilor de igien ;
- stabilirea identit ii produsului, datei de fabrica ie i a cantit ii pentru
produsele nesigure i poten ial afectate;
asigur identificarea tuturor clien ilor la care a fost distribuit produsul
nesigur;
asigur existen a unor instruc iuni detaliate referitoare la modul de efectuare
a procesului de R/R;
asigur securizarea tuturor produselor afectate, din stocul nc nelivrat sau
retrase din pia , astfel nct acestea s nu poat fi relivrate din gre eal ;
4.6.3 n cadrul organiza iei trebuie p strate nregistr rile necesare, pentru stabilirea
succesiunii activit ilor de R/R i pentru identificarea cauzelor care au produs situa ia
de criz .
4.6.4 Trebuie p strate toate dovezile fizice, precum i orice alte dovezi referitoare la R/R
produselor poten ial nesigure, pentru a fi utilizate n eventuale litigii.
4.7

Verificarea practic; a Planului de R/R

4.7.1 Dup finalizarea Planului de R/R, Comisia efectueaz o simulare de R/R pentru a
verifica dac planul a fost ntocmit corect i dac acesta poate fi pus n practic n
cazul apari iei unei situa ii de criz .
4.7.2 Simularea unei situa ii de criz are scopul de a verifica dac Comisia este apt s
gestioneze n timp util o situa ie de criz conform planului i totodat s determine

8/22
Page 8 of 23

capacitatea i disponibilitatea clien ilor/distribuitorilor zonali de a r spunde prompt n


cazul unei situa ii de criz .
4.7.3 nregistr rile rezultate n urma activit ii de simulare a unei situa ii de criz sunt
gestionate i arhivate de Comisie i constituie dovezi obiective n fa a Autorit ii,
pentru a demonstra capabilitatea operatorului din domeniul alimentar de a ine sub
control situa iile de criz generate de activit ile de R/R.
4.8.

Identificarea problemei n cazul situa&iilor de criz;

4.8.1. Identificarea problemei n cazul apari iei situa iilor de criz poate fi sesizat de:
Autoritate;
operatorul din domeniul alimentar/distribuitor/client/consumator.
4.8.2. n urma sesiz rii primite, operatorul din domeniul alimentar trebuie s demareze
activitatea de investigare i analiz i, dac este cazul, de R/R.
4.9

R/R datorit; unei solicitari a Autorit;&ii

4.9.1 Atunci cnd Autoritatea identific o problem ca rezultat al unor teste de laborator,
sau al unor reclama ii sau alerte, ea dispune:
interzicerea comercializarii produsului; i
luarea de m suri de c tre operatorul din domeniul alimentar pentru R/R
loturilor de pe pia .
4.9.2 Comisia trebuie convocat imediat, pentru a demara activit ile din Planul de R/R
4.9.3 Operatorul din domeniul alimentar poate solicita Autorit ii timpul necesar pentru a
aduna datele esen iale, necesare pentru a stabili modalit ile de ac iune conform
Planului de R/R.
4.9.4 Operatorului din domeniul alimentar i se poate acorda o perioad de timp pentru
investigarea problemei, sau i se va cere s treac imediat la R/R produselor, n special
n cazurile n care acestea pot/ provoac cazuri de mboln vire.
4.10

R/R datorit; autosesiz;rii operatorului din domeniul alimentar/a unei


sesiz;ri de la distribuitor/client/consumator

4.10.1 Atunci cnd operatorul din domeniul alimentar identific o problem sau este sesizat
de un furnizor/distribuitor/client/consumator c exist o problem poten ial , ce ar
putea afecta siguran a alimentar a produselor sau starea de s n tate a consumatorilor,
operatorul din domeniul alimentar trebuie s notifice imediat Autoritatea, s ia m suri
imediate pentru ob inerea informa iilor necesare elucid rii problemei i stabilirii
ac iunilor ce trebuie ntreprinse, in coformitate cu cele dispuse de Autoritate.
4.10.2 Decizia referitoare la stabilirea modului de ac iune R/R trebuie luat de Comisie, prin
aplicarea Arborelui de decizie R/R prezentat ca exemplu in Anexa 3.
4.10.3 Comisia trebuie s dea r spuns la urm toarele ntreb ri:
ct de credibile sunt informa iile care sugereaz c exist o situa ie de
criz ?
cum au ajuns la organiza ie informa iile referitoare la existen a unei situa ii
de criz ?

9/22
Page 9 of 23

ct de serioas este problema i dac situa ia creat poate afecta s n tatea


consumatorilor?
ce cantitate de produse este afectat ?
n ce zone au fost distribuite produsele afectate?
exist nregistr rile i documentele necesare pentru identificarea produselor
afectate i a loca iilor n care acestea au fost distribuite?
problema sesizat a fost identificat i analizat , corect i complet?

4.11

Modul de lucru al Comisiei

4.11.1

Notificarea procesului de R/R la Autoritate

4.11.1.1

Dup ce operatorul din domeniul alimentar a decis s ini ieze procesul de R/R a
produsului din re eaua de distribu ie, Comisia trebuie s notifice n interval de
24 de ore Autoritatea despre demararea activit ii i s pun la dispozi ia
Autorit ii toate datele referitoare la cazul n spe . Metode uzuale de notificare
sunt telefonic, sau e-mail i trebuie urmate de o confirmare scris cu detaliile
ac iunii.
Notificarea R/R, ntocmit conform Anexei nr. 7, trebuie s cuprind
urm toarele informa ii:
elementele de identificare ale produsului (codul, denumirea produsului,
identificarea i m rimea lotului, etc.);
ra iunea pentru R/R i detaliile referitoare la cnd i cum produsele cu
probleme au fost descoperite;
evaluarea unui probabil risc asociat cu consumul produsului i modul cum a
fost efectuat evaluarea;
ce cantitate din produsul n discu ie a fost fabricat , n ce interval de timp i
o estimare a cantit ii de produs r mas n re eaua de distribu ie;
aria geografic de distribu ie a produsului;
elementele de identificare i alte modalit i prin care consumatorul poate
identifica produsele implicate;
ce cantit i de produse se afl sub controlul produc torului/distribuitorilor;
numele, func ia, num rul de telefon (de la serviciu i acas ) al purt torului
de cuvnt cu care se poate comunica n timpul derul rii procedurilor de R/R.
Toate informa iile prezentate n document, trebuie analizate i avizate de
Consilierul Juridic i aprobate de conducerea operatorului din domeniul
alimentar.

4.11.1.2

4.11.2

Colectarea informa iilor

4.11.2.1

Comisia preia i analizeaz n detaliu fiecare surs posibil de informa ii,


pentru a facilita luarea unei decizii corecte la nivel de operator din domeniul
alimentar, cu privire la produsele afectate.
n acest scop, Comisia analizeaz informa iile ob inute prin/de la:
nregistr rile existente referitoare la reclama ii;
nregistr ri ale calit ii i monitoriz rii produc iei i distribu iei;
comunicate de pres ;

4.11.2.2

10/22
Page 10 of 23

4.11.2.3

4.11.2.4
4.11.2.5

4.11.2.6

documente transmise de Autoritate;


distribuitori/comercian i/clien i/consumatori;
furnizori de materii prime, materiale i ingrediente, ambalaje etc.
Fiecare membru al Comisiei p streaz nregistr ri scrise pentru activit ile
proprii desf urate. Din nregistr ri trebuie s rezulte: data, ora i detaliile
discu iilor purtate cu persoanele care au furnizat informa ii referitoare la
situa ia de criz .
Absen a nregistr rilor complete sau disensiunile dintre membrii Comisiei pot
conduce la pierderi de timp i la luarea de decizii gre ite ce pot avea consecin e
grave pentru operatorul din domeniul alimentar.
Exist o mare probabilitate ca informa iile colectate n prima parte a procesului
de colectare s fie eronate sau incomplete i mai trziu Comisia s intre n
posesia unor date corecte. De aceea nregistr rile Comisiei sunt p strate n
,,Centralizatorul informa iilor colectate, referitoare la R/R.
Responsabilitatea men inerii Centralizatorului cu informa ii colectate revine
coordonatorului procesului de R/R, iar n acest document se reg sesc detalii
referitoare la:
numele, adresa i num rul de telefon al persoanelor care reclam
mboln vire sau afectare a st rii de s n tate i fapte referitoare la cum a
ap rut presupusa mboln vire descoperit i raportat ;
tipul de mboln vire/v t mare presupus , cu ct mai multe detalii posibile,
incluznd numele, adresa i num rul de telefon al speciali tilor care au
efectuat consulta ia;
identificarea produsului implicat;
trasabilitatea produsului;
numele, func ia, adresele, i numerele de telefon/fax/adrese e-mail ale
persoanelor din autoritate, care sunt deja implicate sau urmeaz s fie
implicate n rezolvarea situa iei de criz ;
rezultatele ob inute n urma analizelor de laborator efectuate la probele
recoltate din produsul suspect;
informa ii despre orice ac iune efectuat la nivelul depozitelor individuale
sau a lan urilor de distribu ie n scopul R/R i cine a dispus/autorizat
efectuarea ac iunii.

4.11.3.

Elaborarea Strategiei de R/R

4.11.3.1

Pe baza datelor i informa iilor de inute, Comisia elaboreaz Strategia de R/R a


produsului poten ial nesigur de pe pia .
Elaborarea strategiei de R/R este efectuat pe baza unui studiu de evaluare a
riscului asupra s n t ii i cuprinde:
nivelul pn la care se va realiza procesul de R/R a produselor poten ial
nesigure (ex. pn la nivelul lan ului de distribu ie, la toate nivelele de
vnzare, la nivelul desfacerii cu am nuntul sau la nivelul consumatorului);
dac se impune o alertare public i cum va fi aceasta realizat practic:
- prin massmedia - n zonele n care produsul a fost distribuit;
- prin alte canale de comunicare.
Dup elaborare, strategia de R/R va fi transmis in scop informativ Autorit ii.

4.11.3.2

4.11.3.3

11/22
Page 11 of 23

4.11.3.4

4.11.3.5

4.11.3.6

Atunci cnd se estimeaz posibilitatea extinderii rechem rii pn la nivelul


consumatorului final, Comisia comunic autorit ii propunerea sa de alert
public , sub forma unui anun n pres (model Anexa 5), a unui Comunicat de
pres (model Anexa 6) i a unei Note de Rechemare, dup modelul din Anexa
4 a prezentului Ghid.
Comunicatul de pres include i date suplimentare ca:
modul de preluare a produselor si de acordare a compensa iilor;
num r de telefon pentru contact;
informa ii specifice;
contacte suplimentare cu operatorul din domeniul alimentar.
Comisia de criz transmite Autorit ii strategia de R/R a produselor de pe pia ,
concomitent cu ini ierea ac iunii.

4.11.4.

Informarea re elei de distribu ie

4.11.4.1

Pentru declan area propriu-zis a procesului de R/R, Comisia asigur


informarea tuturor distribuitorilor i detaili tilor care au primit produse
poten ial nesigure.
n cadrul activit ii de informare, Comisia elaboreaz :
Lista de distribu ie a produsului;
Notificarea clien ilor, prin care s se solicite sistarea distribu iei produselor
r mase n depozite;
Not de R/R pentru produs.
Notificarea personalului propriu (din vanz ri etc) care intervine n mod activ
n teren.
Comisia notific fiec rui beneficiar din Lista de distribu ie a produsului, decizia
privind R/R i solicit sistarea distribu iei produselor r mase n depozite.
Documentele referitoare la notificarea R/R sunt marcate cu indicativul
,,URGENT i sunt expediate prin scrisoare, fax, e-mail.
De asemenea, Comisia solicit distribuitorilor s informeze clien ii direc i
despre produsele implicate n procesul de R/R.
NOTJ. Informa iile transmise clien ilor trebuie s fie cele furnizate de
operatorul din domeniul alimentar.

4.11.4.2

4.11.4.3

4.11.4.4

4.11.5.

Gestionarea informa iilor transmise telefonic de consumatori

4.11.5.1

Pe timpul derul rii procesului de R/R, preluarea apelurilor telefonice este


efectuat de personal instruit pentru acest tip de activit i.
n perioada de criz , toate convorbirile telefonice referitoare la situa ia de
criza/produsul reclamat trebuie nregistrate n documente scrise. Din
nregistr ri, trebuie s rezulte: numele clientului, data, ora, adresa, informa ia
transmis i persoana care a preluat informa ia.
n func ie de con inutul informa iilor transmise telefonic de clien i, Comisia
poate s r spund n scris la solicit rile acestora i s ofere date referitoare la
activit ile de R/R ini iate.

4.11.5.2

4.11.5.3

12/22
Page 12 of 23

4.11.6.

Rela ia cu mass-media

4.11.6.1

Pe timpul derul rii crizei generate de procesul de R/R, rela ia cu massmedia


trebuie asigurat numai de purt torul de cuvnt, prin intermediul comunicatelor
de pres i/sau conferin elor de pres .
Purt torul de cuvnt poate s r spund tuturor solicit rilor de comunicare cu
massmedia.
n cadrul comunic rilor, purt torul de cuvnt va prezenta:
preocuparea conducerii operatorului din domeniul alimentar pentru s n tatea
consumatorilor i siguran a alimentar a produselor;
ac iunile corective ini iate sau care urmeaz a fi ini iate pentru eliminarea
cauzelor care au generat situa ia de criz .
n rela ia cu massmedia, pentru formularea r spunsurilor, purt torul de cuvnt
trebuie s aib n vedere:
s nu neglijeze gradul de audien reprezentat de reporter;
s evite s spun ,,f r comentarii, deoarece poate creea impresia c
operatorul din domeniul alimentar ncearc s ascund ceva;
atunci cnd nu cunoa te r spunsul la o ntrebare, trebuie s precizeze c va
ob ine informa iile ct mai repede posibil i va reveni cu preciz ri;
s ofere reporterilor o map de pres preg tit n prealabil, pentru a-i ajuta
s - i elaboreze propriile rapoarte;
s nu fie excesiv de tehnic i s utilizeze un limbaj simplu, u or de n eles;
s evite repetarea aceluia i r spuns la acelea i ntreb ri;
s se asigure c au fost parcurse toate punctele prezentate n materialul scris
oferit reporterilor (chiar dac reporterii nu au adresat aceste ntreb ri, ei vor
g si r spuns n material);
s gndeasc r spunsul nainte de a r spunde la o ntrebare;
s fie onest i s nu dea vina pe furnizori sau alte p r i interesate;
s p streze nregistr ri privind contactele cu media, incluznd ziarele,
serviciile, e-mail, numele reporterului i num rul de telefon i copiile
articolelor care au ap rut ca rezultat al contactelor.

4.11.6.2
4.11.6.3

4.11.6.4

4.11.7.

Controlul stadiului activit ilor de R/R

4.11.7.1

Pe timpul derul rii procesului de R/R, Comisia trebuie s ntocmeasc Rapoarte


de stadiu al activit ilor desf urate, n care sunt prezentate informa ii
referitoare la:
num rul de clien i notifica i pentru R/R, data i metoda de notificare;
num rul de clien i care au r spuns ca urmare a notei de R/R i cantitatea de
produs R/R;
num rul de clien i care nu au r spuns i identitatea acestora;
cantitatea de produs preluat de la fiecare client;
estimarea timpului necesar pentru ncheierea procesului de R/R.
Pe baza Rapoartelor de stadiu ntocmite, Comisia poate determina activit ile ce
mai trebuie efectuate pn la finalizarea procesului de R/R.

4.11.7.2

13/22
Page 13 of 23

4.11.7.3

Operatorul va informa
desf urate.

4.12

Tratarea produselor R/R

i va coopera cu Autoritatea asupra activit ilor

4.12.1 n func ie de riscul prezentat de produsele poten ial nesigure, Comisia poate stabili
urm toarele destina ii:
aplicarea unui tratament special, conform prevederilor subpct. 3.1.8;
atribuirea unei alte destina ii, conform prevederilor subpct. 3.1.9;
distrugerea.
4.12.2 Loturile trebuie p strate n spa ii special amenajate i identificate cu men iunea
,,produs poten ial nesigur. Comisia analizeaz calitatea i siguran a produselor i
stabile te destina ia acestora, n conformitate cu prevederile legale i cu avizul
Autorit ii.
4.12.3 Datele referitoare la distrugerea produselor trebuie nregistrate n Procesul - verbal de
distrugere a produselor R/R.
4.13

Incheierea procesului de R/R

4.13.1 Procesul de R/R se consider ncheiat atunci cnd operatorul din domeniul alimentar
anun Autoritatea c toate produsele suspectate au fost eliminate din re eaua de
distribu ie i au fost aplicate m suri corective.
4.13.2 Dup notificarea ncheierii rechem rii, operatorul din domeniul alimentar transmite
furnizorilor/distribuitorilor/clien ilor un comunicat scris prin care i va informa despre
ncheierea procesului de R/R. Op ional, ncheierea procesului de R/R poate fi
comunicat i mass-media.
Anexele sunt pur orientative. Ele vor fi realizate in func&ie de structura operatorului
din domeniul alimentar.

14/22
Page 14 of 23

Anexa 1: Diagrama rolurilor

Coordonator rechemare

Distribu ie

Asigurarea produc iei


i a calit ii
Departament rela ia cu
consumatorii
Contabilitate

Consiliere juridic

Departament rela ii
publice

Departament tehnic

Departament
marketing

Managerii regionali de
vnzare

i responsabilit

ilor

Proprietar/Pre edinte
Consiliu administra ie

1. Oprire distribu ie orice material sub semnul ntrebrii i pregtirea


R/R produsului la punctele de colectare.
2. Pregtirea inventarului i a strii distribu iei produsului: unde,
cnd, cui a fost livrat, n ce cantit i

1. Pregtirea identific rii lotului


2. Oprirea fabricrii produsului, dac fabricarea are leg tur cu
problema
3. Investiga ii privind cauza problemei, verificarea nregistr rilor

1. Preg tirea r spunsului adresat consumatorilor


2. R spunsuri la toate ntreb rile consumatorilor

1. Stabilirea sistemului de verificare a stocurilor pentru a determina


costul rechem rii

1. Gestioneaz implica iile legale

1. Gestioneaz comunicatele de pres


mass-media

i conduce toate rela iile cu

1. Identific lotuli i ia probe


2. Face analiza produc iei pentru a determina dac este necesar
colectarea sau distrugerea
3. Consult autorit ile dac este necesar o rechemare

1. Notific managerii de vnz ri i brokerii


2. Aranjeaz colectarea la nivelul retail
3. Aranjeaz darea creditului adecvat

1. Ajut la contactarea clien ilor


2. Ajut la colectarea produsului i la furnizarea de note de credit

15/22
Page 15 of 23

Anexa 2: Exemplu de liste de contact


Contacte n companie
Pre edinte Cons. Dl. A
Administra ie/
Proprietar
Coordonator
Dna. B
rechemare
Coordonator
rechemarenlocuitor

Dra. C

Lista furnizorilor
SC Ambalajul Dna. D
contact 1
SC Ambalajul
contact 2

Dl. E

SC
Ingredientul
contact 1
SC
Ingredientul
contact 2

Dna. F
Dra. G

Lista clien ilor/distribuitorilor


Supermarket
Dna. H
X contact 1
Supermarket
X contact 2

Dl. I

Magazinul Y
contact 1

Dl. J

Magazinul Y
contact 2

Dna. K

Tel (birou)
Tel (acas )
Mobil
Tel (birou)
Tel (acas )
Mobil
Tel (birou)
Tel (acas )
Mobil

Email:
Fax

Tel (birou)
Tel (acas )
Mobil
Tel (birou)
Tel (acas )
Mobil
Tel (birou)
Tel (acas )
Mobil
Tel (birou)
Tel (acas )
Mobil

Email:
Fax

Tel (birou)
Tel (acas )
Mobil
Tel (birou)
Tel (acas )
Mobil
Tel (birou)
Tel (acas )
Mobil
Tel (birou)
Tel (acas )
Mobil

Email:
Fax

Email:
Fax
Email:
Fax

Email:
Fax
Email:
Fax
Email:
Fax

Email:
Fax
Email:
Fax
Email:
Fax

16/22
Page 16 of 23

Anexa 3: exemplu de arbore decizional pentru R/R

Reclama ie sau notificare


despre problema produsului

Stabilite/colectate detaliile
ini iale

Informarea (notificarea)
managerului corespunz tor

Evaluarea preliminar a
riscului

Nu exist risc
pentru s n tate

Se trateaz ca
reclama ie sau
problem de
calitate

Poten ialul risc pentru


sntate
Se informeaz
conducerea companiei
Consultarea planului de
rechemare
Se informeaz (notific )
autorit ile (ANSVSA)

Colectarea informa iilor


legate de produs i produc ie

Suspendarea distribu iei


produsului

Colectarea informa iilor


legate de trasabilitate

Ini ierea analizei produsului,


atunci cnd e necesar

Conducerea atent
documentat a evalu rii
riscului
Confirmarea riscului pentru
s n tate

Produsul a fost distribuit


consumatorilor

Produsul a fost utilizat n


alte produse distribuite
consumatorilor

Nu exist risc
pentru s n tate

Se trateaz ca
reclama ie sau
problem de
calitate

Produsul nu a fost distribuit


consumatorilor

Se desf oar retragerea


Se desf oar rechemarea

17/22
Page 17 of 23

Se trateaz ca reclama ie
sau rechemare de calitate

Anexa 4: Model de Not; de retragere a produsului


C tre: To i managerii magazinelor X
Data: 23.12.2007
Fax:
De la: AB, Manager siguran a alimentelor SC Alimentul
Ref: RETRAGERE PRODUS
Pagini: 1

URGENT- RETRAGERE DE PRODUS


Not;: se cere returnarea notei chiar dac; stocul este zero
Produsul:
Valabilitate: pn la 30 iunie 2008
Cod: 124578
Furnizorul acestui produs a ini iat retragerea produsului din lotul de mai sus datorit
unui alergen nedeclarat (protein din lapte) con inut n produs. V rug m s
ndep rta i imediat lotul afectat, p strndu-l n depozitul dumneavoastr sub marca
clar NU ESTE PENTRU VNZARE.
Ve i fi contactat telefonic pentru a se colecta stocul retras.
V rug m raporta i cantitatea din stoc n aceast c su
magazinului i semna i mai jos:

i completa i numele

NUMELE MAGAZINULUI..Num r
SEMNATURA
V rug m s completa i pn la sfr itul programului de azi, 23.12.2007, i s returna i
aceast not prin fax sau e-mail la:
Dl. AB
Fax:
Email:
Cu respect,
AB
Manager siguran a alimentelor

18/22
Page 18 of 23

Anexa 5: Model de notificare rechemare anun& pres;

Dimensiunea minim a anun ului este de 2 coloane a 10 cm


Anun ul trebuie s fie n chenar dublu
Titlul trebuie s fie Notificare rechemare aliment
Avertizarea privind natura va fi n subtitlu
NOTIFICARE RECHEMARE
ALIMENT
Contaminare chimic
SC Alimentul

Nota trebuie s
furnizeze
urm toarele
informa ii:

Produsul:..
250 grame
Valabilitate pna la 30 iunie 2008

Cine recheam
produsul?

SC Alimentul i recheam produsul .,


dup ce a descoperit c unele containere
sunt contaminate cu dezinfectan i chimici.
Toate containerele cu produsul .., marca
SC Alimentul nu trebuie consumate.
Nu exist raport ri de mboln viri, dar orice
persoan care are temeri privind starea
s n t ii trebuie s cear asisten medical .
Produsul este vndut pe larg n
supermarketurile i magazinele din
Romnia. Clien ii trebuie s returneze
produsul magazinului pentru a primi banii
napoi, sau s telefoneze la
nr..pentru orice fel de ntreb ri.
Aceast rechemare se refer numai la
produsul n cauz .
SC Alimentul
Adresa:

Care este
produsul?
Ce nu e n regul
cu produsul?
Mesajul a nu se
consuma
Avertizare de
s n tate i
recomandare
Unde se g se te
produsul?
Ce ac iune trebuie
ntreprins ?
Contact pentru

19/22
Page 19 of 23

Anexa 6: Model de comunicat de pres;

COMUNICAT DE PRES - pentru difuzare imediat;


23 decembrie 2007
Produsul ..rechemat datorit; temerilor pentru s;n;tate
SC Alimentul a declan at o rechemare voluntar a produsului.., cump rat din
principalele supermarketuri din Romnia, din cauza unui lot care con ine protein din
lapte nedeclarat i care nu este prezentat n lista de ingrediente de pe etichet .
Consumatorii care sufer de alergie sau intoleran la proteina din lapte trebuie s nu
consume produsul. Simptomele de alergie alimentar variaz de la un r spuns mediu,
cum ar fi o urticarie a pielei, pn la o reac ie amenin nd chiar via a.
Am aflat c unul dintre ingredientele noastre a fost reformulat i acum con ine
protein din lapte. Acest ingredient a fost ad ugat numai n produsul.. Nu
am primit nici o reclama ie de la consumatori privind reac ii alergice la acest produs.
Cu toate acestea, sf tuim consumatorii care sunt ngrijora i de s n tatea lor ca urmare
a consumului acestui produs s cear asisten a medicilor lor a spus AB, managerul
pentru siguran a alimentelor al SC Alimentul.
In afar de aceast neregul de etichetare, nu exist alt defect al produsului.
Consumatorii care nu sunt alergici la proteina din lapte por consuma n siguran
produsul.
Consumatorii care au alergie sau intoleran la proteina din lapte sunt ruga i s
returneze acest produs n magazinul din care l-au cump rat, pentru a primi banii
napoi. To i retailerii au fost informa i despre aceast rechemare.
Consumatorii care vor mai multe informa ii sunt ruga i s contacteze:
SC Alimentul
Adresa
Telefon
Pentru alte detalii, contacta i: AB, SC Alimentul, tel..

20/22
Page 20 of 23

Anexa 7: Model de Notificare Autoritate

Agentul economic
Denumirea agentului economic
Adresa
Identificare
Persoana de contact
Func ia
Telefoane
Produsul
Codul produsului
Denumirea produsului
Elementele de identificare ale produsului (ambalare,
greutate)
Data comercializ rii
Codul lotului
M rimea lotului
Aria geografic de distribu ie a produsului
Lotul de fabrica ie
M rimea lotului de fabrica ie
Data fabrica iei
Rechemarea
Motivul rechem rii
Riscul asociat cu consumul produsului
Modul cum a fost efectuat evaluarea
Cantit i de produse aflate sub controlul
produc torului
Cantit i de produse aflate sub controlul
distribuitorilor

Data
Semn tur autorizat

21/22
Page 21 of 23

BIBLIOGRAFIE

1. REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN TI


AL CONSILIULUI, din 28 ianuarie 2002, de stabilire a principiilor i a cerin elor
generale ale legisla iei n domeniul alimentelor, de nfiin are a Autorit ii Europene
pentru Siguran a Alimentar i de stabilire a procedurilor n domeniul siguran ei
alimentelor;
2. REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN TI
AL CONSILIULUI, din 29 aprilie 2004, privind igiena produselor alimentare;
3. REGULAMENTUL (CE) nr. 853/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN TI
AL CONSILIULUI, din 29 aprilie 2004, de stabilire a unor norme specifice de igien
care se aplic alimentelor de origine animal ;
4. REGULAMENTUL (CE) NR. 854/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN TI
AL CONSILIULUI, din 29 aprilie 2004, de stabilire a normelor specifice de
organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animal destinate
consumului uman;
5. REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN TI
AL CONSILIULUI, din 29 aprilie 2004, privind controalele oficiale efectuate pentru a
asigura verificarea conformit ii cu legisla ia privind hrana pentru animale i
produsele alimentare i cu normele de s n tate animal i de bun stare a animalelor;
6. REGULAMENTUL (CE) NR. 2073/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
TI AL CONSILIULUI, din 15 noiembrie 2005, cu privire la criterii microbiologice
pentru produse alimentare;
7. REGULAMENTUL (CE) NR. 1441/2007 AL COMISIEI, din 05 decembrie 2007,
de modificare a Regulamentului (CE) NR. 2073/2005, privind criteriile
microbiologice pentru produsele alimentare;
8. ORDINUL NR. 68 din 13 iulie 2005, pentru aprobarea Normei privind Sistemul
rapid de alert pentru alimente i furaje;
9. SR EN ISO 22000, din noiembrie 2005 Sisteme de management al siguran ei
alimentelor. Cerin e pentru orice organiza ie din lan ul alimentar;
10. SR ISO/TS 22004, din noiembrie 2006 Sisteme de management al siguran ei
alimentului. Recomand ri de aplicare pentru ISO 22000:2005.

22/22
Page 22 of 23

S-ar putea să vă placă și