Sunteți pe pagina 1din 14

ABORDAREA SISTEMIC A MANAGEMENTULUI

REZUMAT n eseul elaborat mai jos au fost tratate, pe baza bibliografiei consultate, noiuni generale privind abordarea sistemic a managementului modern! "#a urm rit o trecere $n revist a proceselor %i relaiilor de management, etapele procesului de management, au fost tratate succint funciile managementului organizaional, principiile managementului %i s#au f cut referiri la %colile sau curentele principale principale din domeniu! "#a ar tat c %tiina managementului, pe baza studiului proceselor %i relaiilor de management, descoper principii, reguli, cerine etc!, care reflect esena acestora %i concepe metode, te&nici, proceduri %tiinifice utilizabile $n practica social ! 'onstituirea %tiinei managementului a fost $nsoit %i de un proces de proliferare a managementului %tiinific, care, a%a cum reiese din definirea de mai sus, prezint un pronunat caracter aplicativ %i concret! (ractic, managementul %tiinific const $n munca de zi cu zi a conduc torilor care#%i desf %oar activitatea la toate nivelurile ierar&ice din organizaie! )ire%te, nu tot ce fac managerii reprezint management %tiinific, ci numai acea parte a muncii lor care se fundamenteaz pe cunoa%terea %i aplicarea elementelor teoretico#metodologice puse la dispoziie de c tre %tiina managementului! 'ealalt parte a muncii managerilor aparine conducerii empirice, desf %urate numai pe baza bunului sim %i e*perienei care, $nainte de apariia %tiinei managementului, alc tuia $n e*clusivitate coninutul activit ii de conducere din cadrul tuturor domeniilor sociale!

Managementul, ca %tiin , s#a cristalizat relativ recent, prin eforturile depuse de un mare num r de speciali%ti din $ntreaga lume, ca r spuns la stringentele necesit i ale practicii sociale!Managementul organizaiei este abordat din multiple puncte de vedere, care adesea se deosebesc substanial $ntre ele! Elementele specifice %tiinei managementului organizaiei sunt deci procesele %i relaiile de management, acestea prezent,nd o serie de tr s turi particulare ce confer acestei %tiine o pronunat specificitate! -e aceea, esena %tiinei managementului o reprezint studiul relaiilor %i proceselor de management! 'a urmare a acestui studiu se descoper principiile, legit ile %i celelalte elemente de esen care e*plic coninutul %i dinamica managementului! Aceste legit i, ca %i procesele %i relaiile pe care le reflect , cunosc o continu evoluie, de unde decurge necesitatea efortului creator de continu descifrare %i actualizare, astfel $nc,t acestea s e*prime esena managementului $n toat comple*itatea sa, corespunz tor condiiilor actuale %i viitoare! Av,nd $n vedere caracterul aplicativ al acestei %tiine, un rol major $n cadrul s u $l deine conceperea de noi sisteme, metode, te&nici, proceduri de management al organizaiei $n ansamblul s u %i ale componentelor sale majore! Elaborate pe baza studiului relaiilor %i proceselor de conducere %i a legit ilor descoperite, elementele metodologice ale %tiinei managementului reprezint instrumentarul pus la dispoziia managerilor %i a colaboratorilor acestora pentru a eficientiza activit ile organizaiei! Managementul organizaiei rezid $n studierea proceselor %i relaiilor de management din cadrul lor, $n vederea descoperirii legit ilor %i principiilor care le guverneaz %i a conceperii de noi sisteme, metode, te&nici %i modalit i de conducere, de natur s asigure obinerea, meninerea %i cre%terea competitivit ii!+ 'aracteristic %tiinei managementului organizaiei este situarea, $n centul investigaiilor sale, a omului $n toat comple*itatea sa, ca subiect %i ca obiect al managementului, prin prisma obiectivelor ce#i revin, $n str,ns interdependen cu obiectivele, resursele %i mijloacele sistemelor $n care este integrat! Efectul acestei abord ri $l constituie analiza multilateral a relaiilor %i proceselor de management ce se reflect $n caracterul multidisciplinar al cuno%tinelor manageriale subordonate direct sporirii eficienei organizaiilor! Ansamblul proceselor de munc ce se desf %oar $n orice sistem uman, $n orice organizaie, se pot diviza $n dou categorii principale. procese de e*ecuie %i procese de management! (rocesele de e*ecuie din organizaie se caracterizeaz prin faptul c fora de munc fie acioneaz nemijlocit asupra obiectelor muncii prin intermediul mijloacelor de munc , fie $n mod indirect, cu ajutorul unor categorii speciale de mijloace de munc , genereaz un ansamblu de produse %i servicii corespunz tor naturii proceselor de munc implicate %i obiectivelor previzionate! (rocesele de management, spre deosebire de procesele de e*ecuie, se caracterizeaz , $n principal, prin aceea c o parte din fora de munc acioneaz asupra celeilalte p ri, a majorit ii resurselor umane, $n vederea realiz rii unei eficiene c,t mai ridicate, av,nd un caracter preponderent multilateral! n cadrul proceselor de management se delimiteaz mai multe componente principale c rora le corespund funciile sau atributele conducerii # previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea %i control#evaluarea! Acestea alc tuiesc
+

/!0icolescu, 1! 2erboncu 3 )undamentele managementului organizaiei, Editura Universitar , 4556

coninutul procesului tipic de management, care se e*ercit $n toate organizaiile, indiferent de caracteristicile lor! (rocesul tipic de management se poate restructura, $n funcie de modul $n care sunt concepute %i e*ercitate atributele sale, $n trei faze sau etape principale. # faza previzional # faza de operaionalizare # faza final , de comensurare %i interpretare a rezultatelor ntre cele trei faze ale managementului organizaiei e*ist o str,ns interdependen , acestea fiind dificil de disociat, ca urmare a unit ii %i comple*it ii procesului de conducere %i a caracterului sistemic al activit ilor oric rei organizaii! -e reinut c 7materiile prime8 pe care se fundamenteaz fazele %i funciile manageriale sunt informaia %i oamenii! (onderea deosebit a factorului uman $n management este subliniat de numero%i speciali%ti."cott "&ell, 9ames -ean %!a! ! :arold (arnes $l abordeaz $n dubla ipostaz . de resurs a managementului %i de aspectul uman! 1nformaiile servesc la elaborarea deciziilor # principalul instrument managerial # prin care se manifest $n modul cel mai pregnant specificitatea proceselor de management! -e calitatea deciziilor depinde sensibil eficacitatea managementului organizaiilor, indiferent de dimensiune sau ramur a economiei! Al doilea element cuprins $n definiia %tiinei managementului, ce determin $ntr#o m sur decisiv specificitatea sa, $l reprezint relaiile de management! Mai concret, procesul de management $n organizaie const;, $n ansamblul fazelor, $n procesele prin care se determin; obiectivele acesteia %i ale subsistemelor incorporate, resursele %i procesele de munc; necesare realiz;rii lor %i e*ecutanii acestora, prin care se integreaz; %i controleaz; munca personalului folosind un comple* de metode %i te&nici $n vederea $ndeplinirii c,t mai eficiente a raiunilor ce au determinat $nfiinarea respectivei organizaii! n esen;, relaiile manageriale pot fi definite ca raporturile care se stabilesc $ntre componenii unei organizaii %i $ntre ace%tia %i componenii altor sisteme, $n procesele previzion;rii, organiz;rii, coordon;rii, antren;rii %i control#evalu;rii activit;ilor acestora!4 Analiza factorilor care condiioneaz caracteristicile relaiilor de management $n cadrul organizaiilor relev o tripl determinare. # social#economic < # te&nico#material < # uman ! (entru o edificare mai deplin asupra caracteristicilor relaiilor de management este util o abordare mai analitic ! n acest scop se poate utiliza analiza relaiilor de conducere $n funcie de principalele variabile care le influeneaz ! n esen , principalele variabile care condiioneaz relaiile de management din organizaie sunt. natura propriet ii organizaiei, categoria de societate comercial , dimensiunea sa, comple*itatea produciei, caracteristicile proceselor te&nologice, dispersia teritorial a subdiviziunilor organizaiei, continuitatea procesului de producie,
4

/!0icolescu, 1! 2erboncu 3 Management, Editura Economic , Ediia a 111 a, +===

>

caracteristicile materiilor prime %i materialelor, gradul de automatizare a trat rii informaiilor, potenialul uman, concepia managerilor asupra managementului organizaiei, legislaia privind agenii economici etc! -up cum a rezultat din definirea managementului, esena sa o reprezint funciile sau atributele! 'unoa%terea %i $nelegerea funciilor managementului $n mod aprofundat constituie o premis major pentru descifrarea coninutului %tiinei %i practicii riguroase a managementului, pentru $nsu%irea %i utilizarea eficient a sistemelor, metodelor, te&nicilor, procedurilor %i modalit ilor ce#i sunt proprii! 'el care a identificat %i analizat procesele de management pentru prima dat a fost :enr? )a?ol, $n cadrul lor definind cinci funcii principale. previziunea, organizarea, comanda, coordonarea %i controlul! Ulterior, ali speciali%ti au partajat procesul de management diferit, stabilind funcii parial altele! Astfel, 9ustin @ongenecAer %i '&arles (ringle delimiteaz patru funcii. planificarea %i luarea deciziilor, organizarea pentru performane eficace, dirijarea %i motivarea %i, ultima, controlul rezultatelor! n opinia autorilor /! 0icolescu %i 1! 2erboncu, procesul de management se poate partaja, av,nd $n vedere natura sarcinilor implicate de desf %urarea lui %i modul de realizare, $n cinci funcii. # previziune< # organizare< # coordonare< # antrenare< # evaluare#control! Previziunea (reviziunea r spunde deci la $ntreb rile. 7ce trebuie %i ce poate fi realizat $n cadrul organizaieiB8 $n condiiile %i concomitent cu desemnarea resurselor necesare! /biectivele, primele elemente $n care se concretizeaz previziunea, trebuie s reflecte specificitatea organizaiei, s fie m surabile %i 3 mai ales 3 realiste! Rezultatele previziunii se $mpart $n funcie de orizont, grad de detaliere %i obligativitate $n trei categorii principale. # prognozele # planurile # programele )uncia de previziune const; $n ansamblul proceselor de munc; prin intermediul c;rora se determin; principalele obiective ale organizaiei %i componentelor sale, precum %i resursele %i principalele mijloace necesare realiz;rii lor! -e reinut c previziunea are un caracter cvasipermanent, av,nd forma a%a numitului ciclu previzional f r sf,r%it sau infinit, ilustrat $n figura de mai jos! Organizarea )uncia de organizare r spunde la $ntreb rile. cine %i cum contribuie la realizarea obiectivelor organizaieiB R spunsul $l constituie combinarea nemijlocit a
C

resurselor umane %i, $n mod indirect, materiale, informaionale %i financiare, la nivelul locurilor de munc , compartimentelor %i organizaiei $n ansamblul s u! n cadrul organiz rii se delimiteaz dou subdiviziuni principale! # organizarea de ansamblu a societ ii comerciale sau regiei autonome # organizarea principalelor componente ale organizaiei. )uncia de organizare desemneaz; ansamblul proceselor de management prin intermediul c;rora se stabilesc %i delimiteaz; procesele de munc; fizic; %i intelectual; %i componentele lor Dmi%c;ri, timpi, operaii, lucr;ri, sarcini etc!E, precum %i gruparea acestora pe posturi, formaii de munc;, compartimente %i atribuirea lor personalului, corespunz;tor anumitor criterii manageriale, economice, te&nice %i sociale, $n vederea realiz;rii $n c,t mai bune condiii a obiectivelor previzionate! -e reliefat deci, la fel ca la previziune, e*istena dublului caracter al organiz rii. funcie a managementului %i domeniu de sine st t tor al organizaiei, ce nu se e*clud, ci, dimpotriv , sunt complementare, evident subordonate realiz rii obiectivelor fundamentale ale societ ii comerciale, regiei naionale etc! Coordonarea )uncia de coordonare const $n ansamblul proceselor de munc prin care se armonizeaz deciziile %i aciunile personalului organizaiei %i ale subsistemelor sale, $n cadrul previziunilor %i sistemului organizatoric!> 'oordonarea este o 7organizare $n dinamic 8, a c rei necesitate rezult , $n principal, din. 3 dinamismul organizaiei %i al mediului ambiant, imposibil de reflectat $n totalitate $n previziuni %i $n sistemul organizatoric< 3 comple*itatea, diversitatea %i reaciilor subsistemelor organizaiei, ce reclam un 7feed#bacA8 operativ, permanent, de natur s asigure corelarea adecvat a deciziilor %i a aciunilor acestora! (entru asigurarea unei coordon ri eficace este esenial e*istena unei comunic ri adecvate la toate nivelurile managementului, prin comunicare $neleg,nd transmiterea de informaii %i perceperea integral a mesajelor coninute! -in analizele efectuate a rezultat c , $n principal, coordonarea $mbrac dou forme. 3 bilateral 3 multilateral )uncia de coordonare const; $n ansamblul proceselor de munc; prin care se armonizeaz; deciziile %i aciunile personalului organizaiei %i ale subsistemelor sale, $n cadrul previziunilor %i sistemului organizatoric stabilite anterior Antrenarea "copul antren rii este implicarea c,t mai profund , c,t mai eficace a personalului de e*ecuie %i de conducere la realizarea obiectivelor ce#i revin, deduse din obiectivele organizaiei! (rin urmare, antrenarea r spunde la $ntrebarea. de ce
>

01'/@E"'U, /!, 2ERF/0'U 1! 3 )undamentele managementului organizaiei, Editura Universitar , 4556

personalul societ ii comerciale particip la stabilirea %i realizarea obiectivelor circumscrise acesteia B )undamentul antren rii $l reprezint motivarea, ce rezid $n corelarea satisfacerii necesit ilor %i intereselor personalului cu realizarea obiectivelor %i sarcinilor atribuite! )uncia de antrenare $ncorporeaz; ansamblul proceselor de munc; prin care se determin; personalul organizaiei s; contribuie la stabilirea %i realizarea obiectivelor previzionate, pe baza lu;rii $n considerare a factorilor care $l motiveaz;! 'aracteristic managementului %tiinific este conceperea motiv rii %i, implicit, a antren rii pe baza a%a#numitelor sc ri motivaionale, adic a elementelor care prezint interes pentru componenii organizaiei, a necesit ilor acestora, ordonate $n funcie de succesiunea $n care trebuie avute $n vedere! -intre sc rile motivaionale considerate cu prec dere $n literatura de specialitate este menionat cea a lui MasloH, care cuprinde urm toarele categorii de necesit i. fiziologice, securitate %i siguran , contacte umane %i afiliere la grup, statut social %i autorealizare! (entru a realiza o antrenare eficace este necesar ca procesul motiv rii personalului s $ntruneasc simultan mai multe caracteristici. # s fie comple*, difereniat %i gradual Contro !eva uare Aceast funcie r spunde la $ntrebarea 7cu ce rezultate s#a finalizat munca depus B8 Evaluarea $nc&ide deci ciclul procesului de management, premerg,nd previzionarea de noi obiective, efectuarea de reorganiz ri etc! -in investigaiile efectuate a rezultat c procesele de evaluare#control, $n calitate de funcie a managementului, implic patru faze. # m surarea realiz rilor< # compararea realiz rilor cu obiectivele %i standardele stabilite iniial, evideniind abaterile produse< # determinarea cauzelor care au generat abaterile constatate< # efectuarea corecturilor care se impun, inclusiv acionarea, pe m sura posibilit ilor, asupra cauzelor ce au generat abaterile negative! 'oninutul funciei de control#evaluare este necesar s fie. # continuu # preventiv # s se bazeze pe analiza relaiilor cauz #efect # fle*ibil %i adaptiv # s se a*eze pe elementele c&eie # constructiv "#$# Prin%i&ii e genera e a e 'anage'entu ui organiza(ieiC (rincipiile generale e*prim nivelul de dezvoltare al %tiinei managementului %i fundamentele teoretice preconizate pentru modelarea de ansamblu a sistemelor de management ale organizaiilor, alc tuind $mpreun un sistem a c rui cunoa%tere %i
C

01'/@E"'U, /!, 2ERF/0'U 1! 3 )undamentele managementului organizaiei, Editura Universitar , 4556

aplicare este indispensabil pentru toi managerii %i pentru personalul de specialitate implicat $n managementul activit ilor! (rincipiul unit ii de management El presupune c . # "copul general al organizaiei poate fi divizat $n subscopuri< # @ucr rile a c ror realizare asigur atingerea subscopurilor concrete pot fi grupate $ntr#o verig organizatoric < (rincipiul unit ii de dispoziie 'onst $n faptul c o persoan nu poate fi subordonat $n acela%i timp dec,t unui singur %ef, deci un lucr tor trebuie s primeasc dispoziii pentru o anumit activitate numai de la un singur %ef! Unitatea de dispoziie este legat de structura liniar $ns e*clude structura funcional ! ntr#o organizaie nu pot fi dou persoane care au aceea%i autoritate %i acelea%i prerogative! / astfel de prezen ar crea situaii absurde, conduc,nd la dualitate de dispoziie! (rincipiul asigur rii concordanei dintre parametrii sistemului de management al organizaiei, caracteristicile sale eseniale %i ale mediului ambiant )uncionalitatea %i competitivitatea unit ii economice implic o permanent corelare, perfecionare, adaptare a sistemului de management la situaia efectiv e*istent $n cadrul s u %i $n conte*tul socio#economic $n care $%i desf %oar $ntreaga activitate! -efinirea acestui principiu rezult din dinamismul fenomenelor %i proceselor care se desf %oar $n unit ile economice! (rincipiul managementului participativ E*ercitarea celor mai importante %i comple*e procese %i relaii de management $n cadrul unei unit i economice este necesar s se bazeze pe implicarea unor grupe de manageri, speciali%ti %i ali reprezentani ai asociailor! Aplicarea acestui principiu decurge din comple*itatea %i dinamismul activit ilor de management, evoluia %tiinific , te&nic , comercial %i nivelul ridicat de preg tire profesional a unei mari p ri din personalul utilizat! (rincipiul motiv rii tuturor factorilor implicai $n activitatea organizaiei )uncionalitatea %i profitabilitatea activit ilor fiec rei firme depind decisiv de modul de $mbinare a intereselor economice ale factorilor implicai, evident determinate decisiv de natura %i formele de e*ercitare, a propriet ii %i de concepia pe care se bazeaz luarea lor $n considerare, prin utilizarea unui ansamblu de p,rg&ii economice %i de alt natur , $ntre care un rol esenial $l deine motivarea! (entru aplicarea corect a acestui principiu, $n activitatea de management este necesar identificarea %i evaluarea motivaiilor, care se manifest at,t la nivel superior c,t %i la nivel ierar&ic inferior! (rincipiul eficienei (entru starea %i evoluia oric rei organizaii, un rol decisiv $l au performanele acesteia! 'a urmare, este firesc ca un principiu general al managementului s se refere la acest aspect! -esigur, cunoa%terea %i $nsu%irea principiilor de management ale firmelor sunt eseniale pentru toi cei implicai direct sau indirect $n activit ile acestora! Tot at,t de esenial este $ns %i utilizarea lor adecvat , astfel $nc,t s li se
J

valorifice la un nivel c,t mai $nalt valenele de amplificare a competitivit ii ce le sunt proprii! (rincipiul diviziuni muncii "pecializarea asigur punerea $n valoare a capacit ilor indivizilor oferindu#le posibilitatea de a se evidenia $n activitatea ce o desf %oar ! Restr,ngerea sferei de activitate m re%te posibilitatea dezvolt rii deprinderilor de munc ! (reg tirea unei persoane pentru $ndeplinirea mai multor tipuri de sarcini de serviciu, necesit mai mult timp dec,t preg tirea acesteia pentru $ndeplinirea unui anumit fel de sarcini! (e m sur ce cre%te dimensiunea unit ii economice, iar activitatea acesteia devine din ce $n ce mai comple* , este evident intervenia specializ rii diferitelor tipuri de activit i desf %urate! (rincipiul deleg rii autorit ii -elegarea autorit ii este un raport personal $ntre un manager %i un subordonat al s u, $n baza c ruia conduc torul transfer subordonatului o parte din atribuiile sale, stabilind mijloacele de acionare, rezultatele ce urmeaz s se realizeze, l s,ndu# i $ntreaga libertate de aciune, astfel $nc,t ace%tia s fie responsabilizai la ma*imum posibil $n faa %efului direct! Responsabilizarea subalternilor nu e*onereaz de r spundere managerul organizaiei, acestuia revenindu#i $n continuare $ntreaga responsabilitate pentru $ndeplinirea obiectivelor! Unul din elementele cele mai frapante ce rezult din abordarea evolutiv %i sistemic a domeniului managementului $l reprezint discrepana dintre istoria $ndelungat a activit ii de management %i v,rsta t,n r # $n timp istoric # a %tiinei managementului! Motivarea, ca principiu de management al organizaiei, e*prim; necesitatea unei asemenea stabiliri %i utiliz;ri a stimulentelor %i sanciunilor materiale %i morale de c;tre factorii decizionali $nc,t s; asigure o $mpletire armonioas; a intereselor tuturor p;rilor implicate, a staAe&olderilor organizaiei, generatoare de performane superioare! -imensionarea, structurarea %i combinarea tuturor proceselor %i relaiilor manageriale este necesar s; aib; $n vedere ma*imizarea efectelor economico#sociale cuantificabile %i necuantificabile ale organizaiei $n vederea asigur;rii unei competitivit;i ridicate! (ractic, activitatea de management $n forma sa embrionar a ap rut o dat cu constituirea primelor colectivit i umane, $n comuna primitiv ! Matriar&atul, ulterior ginta sau tribul, constituiau forme ale organiz rii sociale caracterizate prin elemente specifice de management referitoare la desemnarea conduc torilor, sarcinile, competenele %i responsabilit ile acestora, mijloacele utilizate pentru a conduce, modalit ile de organizare a grupului, felul $n care se adopt &ot r,rile privind viaa colectivit ii etc! Evoluia societ ii a marcat concomitent %i sc&imb ri importante $n ceea ce prive%te coninutul activit ilor de management implicate, $ncep,nd cu scopurile urm rite, continu,nd cu stabilirea conduc torilor %i a formelor de organizare, cu precizarea modalit ilor de adoptare %i aplicare a deciziilor etc! %i $nc&eind cu utilizarea anumitor elemente de control!

n fapt, trecerii de la un sistem economic la altul i#a corespuns nu numai un nivel calitativ superior al activit ilor productive, ci %i o activitate de management cu caracteristici structurale %i funcionale sensibil mai bune! "e poate afirma c activitatea de conducere are o e*isten milenar , $n decursul c reia a $nregistrat progrese substaniale, f r de care, de altfel, nu ar fi fost posibil progresul societ ii omene%ti! Acumul rile substaniale de cuno%tine, de informaii faptice %i %tiinifice din secolele K2111 %i $ndeosebi K1K au asigurat fundamentul necesar contur rii a numeroase %tiine, $ntre care %i managementul! / contribuie substanial la $ntemeierea %tiinei managementului au avut :enr? )a?ol %i )rederic Ta?lor! (rin lucr rile lor # $n special 7Administraia industrial %i general 8 %i respectiv 7(rincipiile managementului %tiinific8 # ace%tia au analizat, pentru prima dat de o manier %tiinific , procesul de management %i componentele sale, precum %i o parte din principalele elemente ale sistemului de management, cu deosebire structura organizatoric , elabor,nd o serie de reguli, principii %i metode de conducere %tiinific ! Elementele concepute de cei doi speciali%ti, considerai ca 7p rinii %tiinei managementului8, se refereau la conducerea organizaiilor $n general, cu concretiz ri $n special la nivelul organizaiei! Ulterior, numero%i ali speciali%ti dintr#un num r mare de ri, $n special din Europa %i America de 0ord, au contribuit, din variate puncte de vedere, la edificarea %tiinei managementuluiG! "tudierea literaturii de specialitate $n domeniul managementului # auto&ton %i din str in tate # relev e*istena a multiple clasific ri ale %colilor de management! n -icionarul de conducere %i organizare publicat $n ara noastr se delimiteaz %colile de management. cantitativ , clasic , empiric , relaiilor umane, sistemelor sociale %i sistemic ! (rofesorul Ale*andru (uiu delimiteaz urm toarele %coli de management. empiric , psi&ologic , sistemelor sociale, teoriei deciziei, sistemelor de comunicare %i matematic ! Aceste clasific ri difer parial sau integral de clasific rile efectuate de speciali%ti din alte ri %i $n care se aorganizaie e*istena a patru %coli de conducere. %tiinific , administrativ , a relaiilor umane %i contigenc?! -up opinia autorilor /! 0icolescu %i 1! 2erboncu, studiile $n domeniul managementului se pot grupa $n funcie de natura conceptelor %i metodelor utilizate cu prec dere, de funciile managementului c rora li se acord prioritate %i de funciunile organizaiei asupra c rora se a*eaz , $n patru %coli sau curente principale. clasic sau tradiional , be&aviorist sau comportist , cantitativ %i sistemic ! aE )%oa a % a*i%+, tradi(iona + este reprezentat $n primul r,nd prin $ntemeietorii acestei %tiine # )rederic Ta?lor %i :enr? )a?ol #, ale c ror lucr ri, 7(rincipiile managementului %tiinific8 %i, respectiv 7Administrarea industrial %i general 8, sunt binecunoscute $n toat lumea, fiind traduse %i $n limba rom,n $nc $naintea primului r zboi mondial! Ali reprezentani reputai ai acestei %coli sunt americanii :!Loontz, '!/M-onnel, ru%ii @isitin, Luzneov, Lozlova, (opova, englezii @!UrHicA %i 9!NoodHard, francezul /!OPlPnier, germanii L!FQc&er, E!"c&aer, :!0icAlis&!
G

'oriolan ( unescu, /ana Maria ( unescu, Managementul organizaiei, Editura Academiei -A0UF1U" Oalai, 455I

"tudiile pe care le $nglobeaz %coala clasic sunt folosirea de regul $ntr#o form analitic , a conceptelor %i instrumentelor economice, adic profitul, investiiile %i c&eltuielile! "unt e*aminate, $n ansamblul lor, relaiile de management cu accentul pe latura organizatoric , at,t la nivelul $ntreprinderii, c,t %i la cel al funciei de producie din cadrul unit ii! (rincipalul merit al acestei %coli $l reprezint $nainte de toate, contribuia sa, incontestabil %i decisiv , la constituirea %tiinei managementului, precum %i la r sp,ndirea, $n $ntreprinderi, a opticii managementului, pe care se bazeaz crearea %i fundamentarea organizaiilor economice, dar %i a celor din alte domenii ale activit ii economico#sociale! bE )%oa a ,e-aviori*t+ *au %o'&orti*t+, conturat $n special $n deceniile 6 %i = ale secolului, este reprezentat prin numero%i speciali%ti reputai, $ntre care menion m nord#americanii -!Mc!Oregor, '&!Arg&iris, :!"imon, R!@icAert, francezul M!'rozier, italianul Moreno, germanul R!Neber, rusul M!Ovisiani, polonezul 9!1ndrasAieHicz %!a! -ominanta studiilor comportiste este utilizarea, cu prioritate, a conceptelor %i metodelor sociologice %i psi&ologice, cum ar fi sistemul de valori, comportamentul individual %i organizaional, atitudinile %i aptitudinile, leaders&ip#ul, cultur organizaional , motivaia, dinamica de grup, statusul, sociograma, testele de aptitudini %i altele! n procesul de management, cu ajutorul acestor concepte %i metode se studiaz funciile de coordonare, organizare, antrenare#motivare %i control# evaluare, la nivelul organizaiei %i al funciei de producie! Aceast %coal , comportist , are o important contribuie $n situarea resurselor umane ale organizaiei pe primul loc $n procesul managementului, fiind considerate singurele creatoare de valoare %i valoare de $ntrebuinare< totodat , prin aceast doctrin se stabilesc principii, reguli, cerine, metode, menite s pun $n valoare potenialul acestor resurse! cE )%oa a %antitativ+, reprezentat prin numero%i speciali%ti reputai, $ntre care menion m pe francezul A!Laufman, ru%ii E!Lamenier %i '!Afanasiev, americanii 9!"tarr %i )!Ooronz?, %!a! 'onceptele, metodele folosite de aceast orientare, $n cadrul studiilor $ntreprinse, provin din matematic %i statistic ! Mai frecvent, se utilizeaz teoria grafelor, a firelor de a%teptare, analiza combinatorie, programarea liniar %i alte procedee care permit abordarea funciilor de previziune %i organizare a managementului! Reprezentanii acestei %coli au merite importante $n adaptarea instrumentarului matematico#statistic la cerinele practicii sociale, amplific,ndu#i substanial caracterul aplicativ! Totodat , abordarea problemelor de management prin intermediul matematicii %i statisticii confer analizelor %i soluiilor manageriale un plus de rigoare %tiinific %i de precizie, mai ales atunci c,nd se recurge la computer! dE )%oa a *i*te'i%+ reprezint , de fapt, o sintez a precedentelor %coli, fiind cea mai t,n r , dar %i cea mai comple* %i aplicativ ! -intre reprezentanii s i reputai menion m nord#americanii (! -rucAer, R! 9o&nson, )! Last, :! Mintzberg, M! (orter, , englezul 9! '&ild, francezii 9!MPlPsP %i 9! @obstein, ru%ii '! (opov %i 1! Outsteine, belgianul (&!-eNoot etc! Aceast %coal utilizeaz concepte %i metode care provin din numeroase %tiine cum ar fi. analiza economic , finane, sociologie, matematic , psi&ologie, statistic , drept, informatic ! Aceast abordare
+5

multidisciplinar este folosit $n studierea relaiilor de management %i acord o atenie ec&ilibrat fiec rei funcii, stabilit pentru acest domeniu, situ,nd $n prim plan procesul de management $n $ntregul s u! n acest fel, $ntreprinderea este abordat ca un sistem, iar funciile managementului sunt considerate, fiecare, un subsistem, ceea ce confer soluiilor preconizate un spor de realism, o dinamic aparte! -in acest motiv, de%i se afl $n curs de cristalizare, %coala sistemic este considerat %coala viitorului, evoluia sa confund,ndu#se cu $ns %i evoluia managementului, care se situeaz astfel pe o treapt superioar , corespunz toare dinamismului $n cre%tere, tot mai accentuat , a sistemului economic $n lume! Managementul %tiinific nu se rezum $ns doar la o simpl aplicare a elementelor puse la dispoziie de %tiin , el prezent,nd urm toarele caracteristici. # creativ # divers %i eterogen # Ruman8 # comple* %i dificil -in toate elementele referitoare la managementul %tiinific rezult importana decisiv pe care o au managerii pentru coninutul %i eficiena sa! Reflectarea sa sintetic o reprezint profesionalizarea muncii de conducere! 'a r spuns la necesit ile cu caracter obiectiv ale practicii sociale s#a cristalizat profesiunea de conduc tor sau manager! 'u alte cuvinte, pentru a fi $n m sur s $nelegi %i s soluionezi specificele, comple*ele %i multiplele probleme ale muncii manageriale, este necesar s apelezi la cadre specializate $n acest domeniu, adic la manageri profesioni%tiI! Ultimul deceniu al secolului abia $nc&eiat a marcat conturarea unui domeniu specific al managementului %tiinific, deosebit de important 3 guvernarea corporativ ! Asupra sa s#au realizat numeroase studii, inclusiv rapoarte, de c tre grupe de speciali%ti reprezent,nd instituii majore 3 universit i, burse de valori, b nci, guverne etc! -intre acestea, cele mai reu%ite %i mediatizate sunt Raportul 'adbur? realizat $n Marea Fritanie %i Raportul Ling, elaborat $n Africa de "ud! Ouvernarea corporativ s#a cristalizat ca r spuns la delimitarea managementului companiei de proprietarii s i! Tradiional, firma era condus de familia proprietarilor sau de unii membri ai acesteia! n condiiile evoluiilor economice, manageriale, te&nologice %i %tiinifice din a doua jum tate a secolului trecut, a ap rut necesitatea conducerii firmelor 3 mai ales cele de dimensiuni mari %i mijlocii 3 de c tre manageri profesioni%ti! A ap rut o nou %ategorie de re a(ii .i &ro%e*e 'anageria e .i e%ono'i%e 3 care nu e*istau $n perioada anterioar # %e e dintre &ro&rietarii /ir'e or .i 'anagerii a%e*tora# Ouvernarea corporativ are drept obiect tocmai modelarea %i e*ercitarea acestor relaii! -ou sunt perspectivele din care poate %i trebuie s fie considerat guvernarea corporativ . # a organizaiei %i a economiei $n ansamblu
I

/!0icolescu, 1! 2erboncu 3 Management, Editura Economic , Ediia a 111 a, +===

++

"tudii realizate mai recent de c tre Fanca Mondial abordeaz guvernarea corporativ $ntr#o accepiune mai larg , nerezum,nd#o la raporturile dintre proprietari %i manageri, ci av,nd $n vedere &rincipalii staAe&olderi ai organizaiei! n esen , guvernarea corporativ reprezint practica managerial prin care se asigur conducerea unei firme $n interesul proprietarilor reprezent,nd un set de reguli %i stimulente prin care managementul unei firme este astfel direcionat %i controlat $nc,t s ma*imizeze profitul %i valoarea organizaiei pentru staAe&olderii s i! "e au deci $n vedere, pe l,ng proprietarii organizaiei %i principalii clieni, furnizori, sindicatul, investitorii de risc, b ncile partenere, comunitatea local etc! Relaiile dintre aceste categorii de staAe&olderi %i manageri, pentru a fi eficace %i profitabile pentru toate p rile implicate, este necesar s respecte 3 a%a cum se precizeaz $ntr#un studiu elaborat de speciali%tii FER- #, mai multe principiiJ! 'oncluzion,nd, guvernarea corporativ este o form specific de management %tiinific, care prezint anumite particularit i, de o mare $nsemn tate economic %i social , deoarece se refer la Suasitotalitatea firmelor mari %i mijlocii din lume, cu impact determinant asupra performanelor economiilor naionale %i economiei mondiale!

Ziarul financiar, 54 aprilie 455J

+4

'/0'@UZ11
n ce prive%te coninutul raporturilor dintre %tiina managementului %i managementul %tiinific trebuie precizat de la bun $nceput c acesta dep %e%te cadrul clasic al relaiilor dintre teorie %i practic , $n special datorit dimensiunii umane specifice %i a caracterului de mas al activit ii de management! "pre deosebire de cvasitotalitatea celorlalte %tiine, managementul se operaionalizeaz nu prin intermediul unui grup mai mare sau mai restr,ns de speciali%ti, ci prin implicarea practic a $ntregului personal din organizaii! Materialul informaional pentru conceperea elementelor teoretice %i metodologice ale %tiinei managementului este furnizat $n bun m sur de $nse%i organizaiile unde se aplic managementul! -e asemenea, e*perimentarea de noi metode, te&nici se realizeaz tot $n procesul managementului %tiinific! Mai mult, unele dintre componentele %tiinei managementului reprezint at,t produsul muncii oamenilor de %tiin , c,t %i al managerilor din $ntreprinderi %i al colaboratorilor acestora! 2alidarea principiilor, metodelor %i a celorlalte elemente oferite de %tiina managementului se face $ns $ntotdeauna de c tre managementul %tiinific! n cadrul acestui proces, aportul creator al practicii este foarte adesea substanial! -e altfel, frecvent, $ntre teoreticienii %i practicienii managementului e*ist o str,ns conlucrare, de multe ori oamenii de %tiin afl,ndu#se %i $n postura de manageri la nivelul anumitor sisteme sociale, frecvent la nivel de firme!

+>

F1F@1/ORA)1E 01'/@E"'U, /!, 2ERF/0'U 1! 3 )undamentele managementului organizaiei, Editura Universitar , 4556 01'/@E"'U, /!, 2ERF/0'U 1! 3 Management, Editura Economic , Ediia a 111 a, +=== 'oriolan (TU0E"'U, /ana Maria (TU0E"'U, Managementul organizaiei, Editura Academiei -A0UF1U" Oalai, 455I Ziarul financiar, 54 aprilie 455J

+C