Sunteți pe pagina 1din 18

1. Ce reglementează legea nr. 567/2004?

= statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al


parchetelor de pe lângă acestea, precum și al personalului de specialitate criminalistică
și al personalului are ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul
Institutului Național de Expertize.
2. La ce ajută activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice?
= la sporirea eficienței activității organelor judiciare, în cadrul procesului de înfăptuire a
justiției.
3. Din ce este format personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al
parchetelor de pe lângă acestea?
= din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentariști, grefieri arhivari, grefieri
registratori și specialiști IT.
4. Din ce este alcătuit corpul grefierilor?
= din grefieri cu studii superioare și grefieri cu studii medii.
5. Care funcții sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și
al parchetelor de pe lângă acestea?
= funcțiile de agent procedural, aprod + șofer.
6. Din ce este format personalul de specialitate criminalistică ?
= din experți criminaliști + asistenți criminaliști.
7. Din ce este format personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică?
= din tehnicieni criminaliști + secretari-dactilografi laborator expertize criminalistice.
8. Obligațiile personalului.
= să respecte drepturile și libertățile persoanelor;
= egalitatea lor în fața legii;
= asigurarea unui tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanților la procedurile
judiciare;
= să respecte normele deontologice ale profesiei;
= să participe la formarea profesională continuă.
9. Cum se face recrutarea grefierilor?
= prin Școala Națională de Grefieri.
10. Cum se organizează concursul ?
= anual, sub coordonarea CSM.
11. Cum se realizează recrutarea grefierilor informaticieni?
= prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante.
- la nivelul fiecărei curți de apel sau fiecărui parchet de pe lângă curtea de apel ori ÎCCJ,
sau DNA.
12.Sub ce regulament se desfășoară concursul?
= aprobat de CSM, la propunerea ministrului justiției, președintelui ÎCCJ, procurorului
general al Parchetului de le lângă ÎCCJ și al ANA.
13.Cum se realizează recrutarea grefierilor arhivari, grefierilor registratori + a personalului
conex?
= prin concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante.
= la nivelul fiecărei curți de apel sau fiecărui parchet de pe lângă curtea de apel ori ÎCCJ,
sau DNA
- Grefierii arhivari + registratori care promovează concursul vor efectua un stagiu de
specializare de două luni la ȘNG.
14. Ce este SNG?
= o instituție publică, cu personalitate juridică , aflată în coordonarea CSM, care realizează
formarea inițială a grefierilor + a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instanțelor
judecătorești + al parchetelor de pe lângă acestea, precum și formarea profesională
continuă a acestora.
15.Membrii consiliului de conducere al SNG
= un judecător + un procuror desemnat de CSM;
= 2 reprezentanți aleși din cadrul personalului de instruire al SNG;
= directorul INM;
= un reprezentant al Direcției privind organizarea instanțelor + recurse umane din cadrul
CSM;
= 2 reprezentanți ai cursanților, unui cu studii superioare, unul cu studii medii, aleși pe
durata cursurilor;
= directorul SNG – este ordonator terțiar de credite.
- Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani.
16. Atribuțiile consiliului de conducere.
= propune proiectul de buget;
= hotărăște asupra problemelor care privesc organizarea + funcționarea SNG.
17. Cum se stabilește nr de posturi?
= prin hotărâre a guvernului.
18. Cine stabilește structura organizatorică, statele de funcții + statele de personal al SNG?
= CSM.
19. Cine face parte din conducerea curentă a SNG?
= un director, 2 directori adjuncți – numiți de CSM din rândul personalului de instruire
care are calitatea de judecător sau procuror, pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea
reînvestirii o singură dată.
= un director economic = prin concurs organizat de CSM.
20. Cum se desfășoară formarea inițială a grefierilor cu studii superioare juridice? A celor de
altă specialitate, a celor cu studii medii?
= pentru grefierii cu studii superioare juridice = 6 luni = pregătire teoretică + practică.
= pentru grefierii cu studii juridice de altă specialitate sau studii medii = 1 ani = pregătire
teoretică + practică.
- Stagiile se desfășoară la instanțele judecătorești + parchetele de pe lângă acestea.
21. Care este media de absolvire a SNG?
= cel puțin 6.
22. Unde vor fi încadrați cei care au luat cel puțin 7?
= la treapta imediat superioară celei de debutant.
23. Cât timp persoanele încadrate nu pot fi delegate, detașate, transferate, sau nu pot
promova?
= timp de un an de la numirea în funcție.
24.Cât timp absolvenții SNG sunt obligați să rămână în cadrul instituțiilor autorităților
judecătorești?
= 5 ani.
25. Care este obligația personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești + al
parchetelor de pe lângă acestea? Dar al grefierilor informaticieni?
= de a participa cel puțin o dată la 5 ani la o formă de pregătire profesională continuă
organizată de SNG.
= de a participa cel puțin o dată pe an la cursuri de specialitate.
26. Sub ce formă se realizează formarea continuă?
= sub formă de seminarii, sesiuni de pregătire, conferințe, vizite de lucru, stagii de formare
în străinătate.
27.Studii pentru numirea în funcția de grefier statistician, documentarist
= grefier statistician = studii superioare economice, juridice, studii medii economice.
= grefier documentarist = studii superioare juridice, de adm. publică sau filologice, studii
medii.
= grefier informatician = studii superioare de specialitate.
28.Cum sunt numiți grefierii și grefierii informaticieni?
= prin decizie de către președinții curților de apel sau de procurorii generali ai parchetelor
de pe lângă acestea.
29.Ce funcție poate ocupa cel care are doar studii medii, fără să fi absolvit SNG?
= grefier arhivar, registrator, agent procedural, aprod, șofer
= sunt numiți prin decizie de către președinții curților de apel sau de procurorii generali ai
parchetelor de pe lângă acestea.
30. Ce calitate are personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al
parchetelor de pe lângă acestea, încadrat pentru prima dată după terminarea studiilor?
= de debutant pe o perioadă de 6 luni de la încadrare, fiind definitivat pe bază de examen.
- În caz de nepromovare, perioada va fi prelungită cu încă 6 luni.
- Nepromovarea pentru a doua oară atrage eliberarea din funcție.
31.Cum se face promovarea la instanțe sau parchete superioare?
= numai prin concurs având o vechime de cel puțin 3 ani în funcția în care este încadrat și
calificativul „ foarte bine” în această perioadă.
32. Ce se urmărește la promovarea în funcții de conducere a grefierilor + a grefierilor
informaticieni?
= o vechime de minimum 3 ani în funcția de grefier, respectiv de grefier informatician;
- În cazul grefierilor cu studii superioare juridice este necesară o vechime de minimum 6
luni în funcția de grefier.
= activitate profesională evaluată cu calificativul „foarte bine” în ultimii 3 ani, respectiv 6
luni.
33.Pe ce perioadă ce face numirea în funcția de prim-grefier, grefier-șef, grefier șef de secție?
= pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea reînvestirii o singură dată de către președintele
curții de apel ori al procurorului general.
= dacă nu este personal se poate reînvesti în funcție pe o durată de încă un an prin decizie.
34. Pe ce perioadă ce face numirea în funcția de informatician-șef ?
= pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dat, prin decizie.
= dacă nu este personal se poate reînvesti în funcție pe o durată de încă un an prin decizie.
35.Când se dispune suspendarea personalului auxiliar de specialitate?
= când a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa prin ordonanță sau rechizitoriu;
= când suferă de o boală psihică, care îl împiedică să își exercite funcția;
= când săvârșește o abatere disciplinară gravă.
36.Cine dispune suspendarea din funcție ?
= președintele curții de apel sau procurorul general al parchetului de pe lângă acesta.
37. Ce se întâmplă în cazul în care cel în cauză suspendat conform punctelor 1 și 3?
= nu mai beneficiază de drepturi salariale și nici vechime în muncă sau în specialitate.
38.Cazuri în care se dispune eliberarea din funcție.
= demisie;
= pensionare;
= constatarea nepregătirii profesionale;
= neîndeplinirea condițiilor pentru numirea în funcție;
= ca sancțiune disciplinară;
= condamnarea definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură a aduce atingere
profesiei.
39.În cazul în care eliberarea din funcție are loc înainte de împlinirea termenului de 5 ani, iar
personalul a absolvit SNG, ce se dispune?
= aducerea la cunoștință a SNG în termen de 30 de zile de la emitere.
40. De către cine pot fi constatate cazurile 3-6?
= de tribunalul de muncă și asigurări sociale.
41.Pe ce perioadă se poate face delegarea?
= maxim 60 de zile și poate fi prelungită cu acordul persoanei delegate cel mult 60 de zile
într-un an.
42. Pe ce perioadă se poate dispune detașarea?
= cel mult un an și poate fi prelungită pentru motive obiective din 6 în 6 luni, cu acordul
persoanei detașate.
43.Cine poate solicita transferul ?
= persoana în cauză sau unitățile interesate.
44. Personalul auxiliar are voie să se asocieze sau să adere la organizații sindicale,
profesionale, locale, naționale sau internaționale?
= da.
45. În ce cazuri personalul auxiliar beneficiază de toate drepturile salariale cuvenite în situația
formării profesionale?
= dacă participă la formele de perfecționare organizate ori în interesul instanței sau
parchetului;
= dacă participă din inițiativă proprie cu acordul președintelui curții de apel sau
procurorului general al parchetului;
= dacă participă la formele de perfecționare organizate de SNG, de centrele de formare
continuă, sau la instituții specializate din țară sau străinătate.
46. Câte zile este concediul de odihnă plătit?
= 30 de zile lucrătoare.
47.La ce vârstă se iese la pensie?
= 60 de ani, cu o vechime de 25 de ani de specialitate, sporurile din ultimele 12 luni de
activitate.
48.Ce se suportă din bugetul de stat?
= partea din pensia de serviciu care depășește nivelul pensiei din sistemul de pensii publice
precum și pensia de serviciu în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de acordare
a pensiei pentru limită de vârstă din sistemul de pensii publice.
= partea de pensie de urmaș care depășește nivelul pensiei din sistemul de pensii publice și
pensia de urmaș calculată din pensia de serviciu în cazul susținătorilor care nu îndeplinesc
condițiile de acordare a pensiei pentru limită de vârstă din sistemul de pensii publice.
49. Cum răspunde personalul auxiliar de specialitate al instanțelor ?
= civil, disciplinar, administrativ, penal.
50.Sancțiunile disciplinare sunt:
= avertismentul – se aplică de către conducătorul instanței sau parchetului
= reducerea cu 5-15% a salariului + a indemnizației de conducere, pe o durată de 1-3 luni;
= retrogradarea în gradul profesional sau treapta profesională în cadrul aceleiași funcții, pe
o durată de 1-3 luni;
= revocarea din funcția de conducere ocupată;
= mutarea disciplinară la o altă instanță, pe o durată de 1-3 luni;
= excluderea din profesie.
- Celelalte se aplică de către președintele ÎCCJ, sau de președintele curții de apel sau
procurorului general.
51.Ce este obligatorie în ceea ce privește cercetarea faptei?
= citarea și ascultarea persoanei în cauză și verificarea apărărilor acesteia sunt obligatorii.
52. Ce se poate dispune pe perioada cercetării prealabile?
= suspendarea din funcție.
53. Persoana în cauză poate contesta măsura de suspendare?
= da, în termen de 30 de zile de la comunicare la tribunalul de muncă și asigurări sociale în
a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul.
54.În cât timp se aplică sancțiunile disciplinare?
= în 30 de zile de la data înregistrării actului de constatare la cabinetul conducătorului sau
ap parchetului competent să aplice sancțiunea, dar nu mai târziu de un an de la data
săvârșirii abaterii disciplinare.
55.Prin ce se aplică sancțiunile disciplinare?
= prin decizie emisă în formă scrisă în cel mult 5 zile de la data emiterii, decizia producând
efecte de la data comunicării.
56. Ce se cuprinde în decizie? – sub sancțiunea nulității
= descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
= precizarea prevederilor din acte normative în vigoare care au fost încălcate de cel
sancționat;
= motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de cel sancționat în timpul
cercetării disciplinarea prealabile și motivele pentru care persoana nu a fost citată sau
ascultată;
= temeiul de drept în baza căruia se aplică sancțiunea disciplinară;
= termenul în care sancțiunea disciplinară poate fi contestată;
= instanța competentă la car sancțiunea disciplinară poate fi contestată.
57.În cât timp poate fi contestată decizia de sancționare?
= 30 de zile de la comunicare, la tribunalul de muncă și asigurări sociale în a cărei
circumscripție teritorială își are domiciliul contestatorul.
58.Ce se întâmplă cu contestația formulată ?
= nu suspendă executarea; excepție când tribunalul dispune suspendarea executării.
59. Litigiile în legătură cu aplicarea prevederilor referitoare la personalul de specialitate
criminalistică și personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică care
funcționează în cadrul INEC, se soluționează de ?
= instanțele specializate pentru soluționarea conflictelor de muncă.

60.Ce intră în compunerea unei instanțe ?


= o grefă, o registratură, o arhivă, o bibliotecă, un birou de informare și relații publice.
- Curțile de apel + tribunalele au în plus un departament economico-financiar și
administrativ condus de un manager economic.
- Curțile de apel au un compartiment de documentare și un compartiment de informatică
juridică , structuri ce pot fi înființate și la nivelul tribunalelor, a tribunalelor specializate
și a judecătoriilor.
- Instanțele au în structură și un compartiment de documente clasificate.
61. Cu ce se ocupă grefa, registratura și arhiva?
= cu primirea, înregistrarea și expedierea corespondenței, îndosarierea actelor, păstrarea
registrelor.
62. Atribuțiile prim-grefierilor curților de apel, ai tribunalelor + ai tribunalelor specializate au
următoarele atribuții:
= coordonează + controlează activitatea personalului auxiliar de specialitate + a
personalului conex, atât al instanței la care funcționează, cât și al instanțelor din
circumscripție personal sau prin grefieri cu funcții de conducere desemnați;
= întocmesc fișele posturilor pentru personalul auxiliar de specialitate și pentru personalul
conex;
= coordonează și urmăresc uniformizarea înregistrărilor statistice în colaborare cu
departamentul de specialitate din cadrul CSM;
= asigură evidența + gestionarea datelor + documentelor care nu sunt destinate publicității
+ asigură securitatea lor;
= întocmesc + contrasemnează corespondența cu caracter administrativ a instanței;
= țin registrele speciale prevăzute de lege;
= păstrează registrul de control al curții;
= duc la îndeplinire măsurile pentru asigurarea pazei sediului instanței, securității
bunurilor, pazei contra incendiilor + protecției muncii;
= verifică modul în care se respectă accesul publicului în incinta instanței;
= întocmesc acte de constatare a neregularităților evidențiate în activitatea personalului
auxiliar de specialitate + conex controlat;
= urmăresc respectarea de către personalul auxiliar de specialitate normele de conduită în
raporturile cu avocații și cu publicul;
= îndrumă și verifică evidența + gestiunea bibliotecii;
= țin evidența concediilor personalului + întocmesc situațiile lunare cu prezența zilnică a
personalului;
= organizează activitatea de arhivare electronică a dosarelor.
- Prim-grefierii curților țin registrele privind activitatea comisiei de cercetare a averilor;
- Prim-grefierii tribunalelor țin registrele privind persoanele juridice, evidența
traducătorilor + interpreților autorizați;
- Prim- grefierul Trib. București ține registrele privind partidele politice + alte formațiuni
politice.
63. Ce atribuții are grefierul șef de secție?
a) supraveghează și verifică lucrările întocmite de personalul auxiliar al secției;
b) supraveghează, controlează lunar și îndrumă activitatea grefierilor secției cu privire la
comunicarea în termenul prevăzut de lege a minutelor și hotărârilor judecătorești și la
comunicarea cererilor și actelor procedurale prevăzute de lege;
c) supraveghează accesarea bazelor electronice de date deținute de organele administrației
de stat la instanțele la care există secții;
d) ajută persoana desemnată la repartizarea aleatorie a cauzelor;
e) ține evidența soluțiilor pronunțate privind recuzarea și abținerea;
f) propune președintelui de secție repartizarea grefierilor în ședințele de judecată;
g) organizează și urmărește tehnoredactarea în termen a hotărârilor întocmite de judecătorii
secției, ține registrul de evidență a redactării hotărârilor secției și păstrează mapele de
hotărâri;
h) verifică dosarele secției înainte de trimiterea lor altor organe judiciare, cu respectarea
dispozițiilor regulamentare;
i) participă, conform programării, la ședințele de judecată, ca grefier de ședință;
j) urmărește modul de întocmire și de comunicare a actelor procedurale prevăzute de lege
pentru publicarea în BPI și transmiterea acestor acte procedurale pe suport hârtie și
electronic către Oficiul Registrului Comerțului, în vederea publicării acestora în BPI,
precum și realizarea celorlalte comunicări sau notificări în termen legal;
k) ține evidența și gestionează titlurile de valoare și obiectele ce servesc ca mijloc de probă
în cauzele aflate pe rolul secției;
l) verifică și semnează pentru conformitate copiile legalizate și certificatele întocmite;
m) certifică, în cazurile prevăzute de lege, copiile după actele din dosarele secției, inclusiv
în materia insolvenței;
n) ține registrele de evidență privind arestarea preventivă și celelalte registre în materie
penală, cu excepția celor date în competența grefierului delegat cu efectuarea lucrărilor de
executări penale;
o) ține registrul special privind evidența practicii instanțelor de control judiciar, în care
înregistrează toate dosarele sosite din căile de atac;
p) supraveghează și verifică modul de completare și păstrare a evidențelor secției;
q) verifică și supraveghează modul de înregistrare a ședințelor de judecată, prin mijloace
tehnice audio sau video, în condițiile legii;
r) coordonează și supraveghează activitatea grefierilor delegați și evidențele ținute de
aceștia;
s) întocmește situațiile lunare cu prezența zilnică a personalului auxiliar al secției, pe care
le trimite compartimentului de specialitate, și se îngrijește de aprovizionarea secției cu
materialele necesare;
ş) verifică păstrarea în bune condiții a dosarelor și a lucrărilor de punere în executare a
hotărârilor penale sau civile.

64.Registrul general de dosare.


= se trec toate dosarele înregistrate la judecătorii, tribunale, tribunale specializate, curți de
apel sau la secțiile acestora.
= la fiecare secție se ține un registru general.
65.Registrul informativ
= se menționează fiecare dosar în ordinea numerică, primul termen de judecată + termenele
ulterioare, conexarea, disjungerea sau atașarea dosarului la alt dosar.
= există un registru informativ pe fiecare secție.
66.Registrul de termene al arhivei
= se trec toate dosarele pe termenele de judecată fixate, consemnându-le numărul + data
înregistrării lor.
= există un registru de termene al arhivei pe fiecare secție.
67. Condica ședințelor de judecată
= unde funcționează secții se țin condici pentru fiecare secție.
= la curți de apel + tribunale se țin condici separate pentru activitatea de primă instanță, de
apel, de contestație și de recurs.
= se pot ține condici separate pentru ședințele desfășurate în camera de consiliu.
= numerele de hotărâri pronunțate se dau în ordine pe fiecare secție, pentru toate materiile
iar la judecătoriile la care nu funcționează secții se dau numere pe materie civilă, respectiv
penală.
= condica de ședință se listează la sfârșitul zilei. (pentru motive temeinice – la începutul
primei zile lucrătoare următoare).
= condica de ședință se semnează de unul dintre membrii completului + de grefierul de
ședință.
68.Registrele privind măsurile preventive
= se trec măsurile preventive în cursul urmăririi penale, în procedură de cameră
preliminară, în cursul judecății sunt nepublice.
= pentru contestații, se ține un registru distinct pentru aceste cauze.
69.Registrul de evidență a cererilor privind încuviințarea efectuării perchezițiilor
=registrul este nepublic.
70. Registrul de evidență a sesizărilor privind supravegherea tehnică
= + a celor privind reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale este nepublic.
71. Registre privind cooperarea judiciară în materie penală
= privind extrădarea activă, arestarea și predarea în baza mandatelor europene de arestare
= sunt nepublice.
72.Registrul privind confiscarea
= evidența hotărârilor penale privind confiscarea specială + extinsă + punerea în executare
a acestora.
73. Registrul de evidență a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile și penale
= se țin separat după cum cauzele civile au fost înregistrate înainte sau după data de 15 feb.
2013, respectiv după data intrării în vigoare a prevederilor CPC., referitoare la pregătirea
dosarului de apel sau de recurs de către instanța a cărei hotărâre se atacă.
=se țin separat pe căi de atac și materii.
74.Registrul de evidență a redactării hotărârilor
= numărul de hotărâre, separat pe secții sau pe materii, după caz toate sentințele, deciziile
sau încheierile pronunțate.
75.Registrele de evidență + punere în executare a hotărârilor penale
= se trec hotărârile penale, în ordine numerică.
= evidența în legătură cu amânarea sau întreruperea executării pedepselor privative de
libertate + a măsurii educative a internării minorului într-un centru educativ ori într-un
centru de detenție se ține separat.
= Se ține separat o evidență a condamnaților la pedeapsa închisorii cu suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere, precum și a condamnaților cu privire la care s-a
dispus amânarea aplicării pedepsei, precum și cu privire la executarea măsurilor educative
neprivative deliberate aplicate minorilor.
- Evidenţele referitoare la minori sunt nepublice.
- Evidență separată se ține și pentru plata amenzii, fie că s-a efectuat într-o singură tranșă,
fie că s-a dispus plata eșalonat, în rate lunare, ori pentru plata amenzii care duce la
încetarea prestării muncii în folosul comunității. Evidența în legătură cu permisiunile
acordate în executarea obligațiilor de către consilierul de probațiune, precum și cu
permisiunea acordată de instanță pentru părăsirea teritoriului țării se ține separat.
76.Registrul de evidență și punere în executare a hotărârilor penale pronunțate în contestație
= se listează periodic.
77.Registrul de evidență și punere în executare a hotărârilor civile.
= se ține evidența obligațiilor stabilitate prin hotărâri judecătorești pentru care executarea
se face in oficiu, inclusiv cele privind amenzile judiciare.
= totodată se fac mențiuni despre hotărârile definitive a căror comunicare se face din
oficiu.
78. Registrul de evidență a ordinelor de protecție.
= se păstrează de judecători și este nepublic.
79.Registrul special privind mandatul ad-hoc
= se păstrează în cabinetul președintelui, în grija prim-grefierului, nefiind destinat
publicității.
80.Registrul special privind concordatul preventiv
= se ține la tribunalele specializate sau la secțiile specializate ale instanțelor.
81.Mapa ofertelor de concordat
= se păstrează la grefa tribunalului specializat sau a secției specializate a tribunalului (dacă
nu există se păstrează la grefa instanței)
82.Registrul de creanțe
= Registrul de creanțe se păstrează la tribunalele specializate sau, după caz, la secțiile
specializate ale tribunalelor, de către prim-grefierul tribunalului specializat, respectiv de
grefierul-șef al secției specializate ori de altă persoană desemnată de președintele instanței.
83. Registrul valorilor
=se înscriu documentele de consemnare a cauțiunii;
= se ține separat în materie civilă și materie penală;
= se înscriu și orice alte valori care nu constituie mijloc de probă sau corpuri delicte.
= se aplică normele referitoare la inventarierea anuală a bunurilor materiale și bănești.
La sfârșitul fiecărui an, după ultima înregistrare se va încheia un proces-verbal care va
cuprinde: numărul pozițiilor înregistrate, numărul pozițiilor lichidate, precum și numărul
pozițiilor nelichidate, stabilite cu ocazia inventarierii, care urmează a se reporta prin
reînregistrare la începutul anului următor.
84.Registrul mijloacelor materiale de probă
= se păstrează de grefierul șef secție sau de grefierul șef al judecătoriei.
= se înscriu și suporturile materiale sau electronice.
= se ține separat în materie civilă + penală.
Suporturile materiale, copiile certificate ale acestora în cauzele penale și suporturile
electronice din cauzele civile se păstrează, în condițiile legii, de către grefierul șef secție
sau grefierul desemnat.
85. Registrul corpurilor delicte
= se păstrează de grefierul șef secție + de grefierul șef al judecătoriei.
86. Registrul de intrare-ieșire a corespondenței administrative.
= se ține corespondența care nu are legătură cu dosare.
87.Registrul de evidență a petițiilor.
= se înscriu ordinea primirii petițiilor adresate instanței, cu menționarea datei primirii, a
termenului fixat pentru soluționare, a compartimentului, a datei la care răspunsul redactat a
fost înaintat spre semnare persoanei competente, a datei la care răspunsul a fost comunicat
petiționarului cu mențiunea altei soluții date petiției.
88. Registrul de evidență pentru înregistrarea cererilor + a răspunsurilor privind accesul la
informațiile de interes public.
= se ține de biroul de informare + relații publice.
89.Registrul de control
= este nepublic;
= există un registru de control la fiecare secție.
90.Registrul privind evidența practicii instanțelor de control judiciar.
= se înregistrează toate dosarele de la instanțele de control judiciar în care nu a fost
menținută soluția pronunțată pe fond.
91.Registrul privind persoanele ocrotite
= în ceea ce privește tutela minorului, ocrotirea interzisului judecătoresc + curatela.
= registrul privind persoanele ocrotite nu este public.
92.Registrul de evidență a cauzelor suspendate
= se ține de compartimentul arhivă;
= instanța va verifica periodic dacă mai subzistă cauza care a determinat suspendarea,
fixează în acest scop termene de verificare.
= termenele de verificare nu pot fi mai mari de 3 luni.
93.Registrele speciale privind evidența unor persoane juridice.
= registrele speciale pentru evidența asociațiilor și fundațiilor, a asociațiilor religioase, a
societăților agricole, a asociațiilor de proprietari, pentru înscrierea sindicatelor, a
asociațiilor patronale și a organizațiilor sindicale care întrunesc condițiile de
reprezentativitate se țin la instanțele competente potrivit legii și cuprind rubricile prevăzute
în legile speciale.
94. Registrele de evidență și punere în executare a sarcinilor contravenționale.
= se ține evidența măsurilor luate pentru executarea sancțiunilor contravenționale.
95.Registrul de proteste
= se ține la judecătorii și cuprinde evidența titlurilor de valoare protestate.
= cambie, bilet de ordin, cec.
96.Registrul de avarie
= ECRIS = vor fi înregistrate dosarele pentru care atribuirea numărului unic s-a făcut prin
alocarea unei plaje de numere care pornește de la un număr mai mare decât ultimul număr
atribuit electronic.
97. Registrul declarațiilor de avere + declarațiilor de interese.
= sunt depuse de personalul instanței

- pentru hotărârile pronunțate în materie penală se țin mape separate, în funcție de


pronunțarea acestora de către judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră
preliminară sau de către instanța de judecată.
- Fiecare mapă conține 100 de hotărâri , punându-se al doilea exemplar al hotărârii,
semnat de toți membrii completului de judecată + de grefier.
- Mapele se țin pe secții, separat, după cum hotărârile sunt pronunțate în primă instanță,
în apel, în contestație sau în recurs.
- Mapele se păstrează de grefierul-șef sau, după caz, de grefierul șef secție timp de 3 luni
de la data completării mapei cu ultima hotărâre, după care se predau la arhivă, în
conservare.
98. Unde se poate interesa persoana care dorește să depună cereri sau să obțină informații?
= personalului de la registratură și arhivă sau biroului de informare și relații publice.
- În cazul cererilor, acestea primesc dată certă + număr din aplicația ECRIS.
- Au prioritate avocații, consilierii juridic, consilierii de probațiune + experții desemnați
în cauză au prioritate.
99.Cine primește și înregistrează contractele de mediere, acordurile de mediere?
= serviciul de registratură.
100. Din ce este format numărul unic al dosarului?
= numărul din registrul general electronic – reprezintă numărul dosarului în cadrul
registrului electronic pentru întreaga instanță.
= numărul identificator al instanței = numărul unic de identificare al instanței.
= anul înregistrării dosarului.
101. Unde va fi înregistrat dosarul ?
= la registratura generală a instanței, în registrul general al secției la care a fost repartizat
fiecare dosar.
102. Unde vor și înregistrate celelalte cereri de orice natură?
= în registrul general de dosare, registrul intrare-ieșire a corespondenței administrative ori
în registrul de evidență a petițiilor.
103. Unde se primesc dovezile de comunicare a procedurilor?
= la registratura instanței sub semnătură, după care se predau arhivarului care le atașează la
dosar.
104. Ce se va trece pe coperta dosarului?
= denumirea instanței, secția, completul de judecată, nr. dosarului, numele sau denumirea
părților, obiectul pricinii, măsura preventivă, termenele de judecată, numărul + data
hotărârii, inițialele judecătorului însărcinat cu redactarea hotărârii + poziția din registrul de
executări penale.
105. Cererile nou-intrate care privesc un dosar înregistrat în ECRIS nu or fi înregistrate sub
un număr nou de dosar dacă au unul din următoarele obiecte:
= abținere, recuzare, incompatibilitate;
= excepție de neconstituționalitate;
= cerere de ajutor public judiciar;
= îndreptare, completare, lămurire hotărâre, înlăturare omisiuni vădite;
= perimare;
= contestația privind tergiversarea procesului;
= cerere privind efectuarea de percheziții în cursul judecății.
- La cererile de mai sus, în cazul declarării unei căi de atac se creează un dosar asociat la
momentul declarării căii de atac.
106. Crearea dosarelor asociate se va face, la momentul înregistrării, pentru următoarele
tipuri de cereri:
= cereri de reexaminare;
= reexaminare anulare cereri;
= căile de atac privind amenzile judiciare;
= reexaminare taxă de timbru/ restituire taxă de timbru după soluționarea definitivă a
cauzei/ restituire cauțiune după soluționarea definitivă a procesului.
107. În cursul procedurii camerei preliminare sau al judecății cauzei de către instanța de
judecată, se înregistrează dosare asociate, de la momentul formulării acestora:
= cererile privind luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea măsurilor preventive sau
modificarea conținutului acestora + verificarea periodică a măsurilor preventive;
= cererile privitoare la luarea, modificarea sau ridicarea măsurilor asiguratorii, cererile
referitoare la măsurile de siguranță.
108. Ce se întâmplă cu dosarul în ceea ce privește materia executării hotărârilor penale?
= prima cerere în această materie asupra căreia se pronunță judecătorul delegat cu
executarea, prin încheiere, se înregistrează ca dosar nou în legătură cu dosarul de fond.
- Cererile ulterioare, se înregistrează ca dosare asociate la dosarul format.
109. Ce se întâmplă cu cererile în materia executării?
= se înregistrează ca dosare noi.
110. Cum se face repartizarea cauzelor?
= în sistem informativ prin programul ECRIS. (ori prin metoda sistemului ciclic)
111. Ce se creează după alocarea numărului unic în sistemul ECRIS, pentru dosarul de fond
sau pentru procedura de cameră preliminară?
= primul dosar asociat.
112. Care cereri se înregistrează ca dosare asociate în cursul camerei preliminare sau al
judecății?
= cererile privind luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea măsurilor preventive sau
modificarea conținutului acestora, precum și verificarea periodică a măsurilor preventive
= cererile privind luarea, modificarea sau ridicarea măsurilor asigurătorii;
= cererile referitoare la măsurile de siguranță.
113. Cum vor fi înregistrate dosarele de mai sus la întocmirea rapoartelor statistice privind
volumul de activitate al judecătorilor?
= dosare nou-înregistrate.
114. Cum se înregistrează cererile în materia executării?
= ca dosare noi.
115. Dacă nu se poate înregistra prin programul ECRIS?
= se va efectua metoda sistemului ciclic.
116. Cine judecă cererile referitoare la un dosar repartizat aleatoriu?
= același complet de judecată.
117. Când se mai consideră un dosar repartizat aleatoriu?
= chiar dacă există un singur complet care poate soluționa o cauză.
118. Cine poate dispune excluderea unui complet de la repartizarea aleatorie?
= președintele de secție sau de președintele de instanță.
119. Cum se înregistrează cererile, propunerile, plângerile sau contestațiile date judecătorului
de drepturi și libertăți ?
= în sistemul ECRIS ca dosare distincte.
120. Cine stabilește dosarele pe grupuri de inculpați ?
= prin hotărâre a colegiului de conducere.
121. Ce se întâmplă în caz de disjungere?
= dosarul nou-format se repartizează aceluiași complet pentru respectarea principiului
continuității.
122. Ce se întâmplă în cazul în care completul este în divergență?
= se constituie prin includerea în completul de judecată a președintelui sau a
vicepreședintelui, a președintelui de secție ori a judecătorului din planificarea de
performanță.
123. Când grefierul de ședință preia dosarele de la arhivă?
= cu două zile înaintea ședinței, și afișează lista cauzelor cu o zi înaintea termenului de
judecată sau cel mai puțin cu o oră înainte de începerea ședinței la instanțele la care
activitatea se desfășoară în 2-3 timpi.
124. Căror cauze se dă întâietate?
= celor cu deținuți sau arestați la domiciliu, sau celor unde legea prevede că judecata se va
face de urgență sau că se dezbat cu prioritate.
125. Ce se întâmplă după fixarea primului termen de judecată?
= dosarul se predă grefierului de ședință care introduce termenul în aplicația ECRIS.
126. Cu cât timp grefierul va fi prezent în sala de ședință ?
= cu jumătate de oră înainte de începerea ședinței de judecată, pentru a pune la dispoziție
dosarele spre consultare procurorului, părților, reprezentanților sau avocaților, după
verificarea identității și calității.
- După începerea ședinței de judecată, persoanele pot studia dosarele numai cu
încuviințarea președintelui de complet.
127. Cât se păstrează în arhivă caietul de note al grefierului?
= timp de 3 ani, socotiți de la data ultimilor note.
128. Unde se va consemna rezultatul deliberării?
= într-o minută.
- Două exemplare originale la cauzele penale = unul la dosarul cauzei, celălalt la dosarul
de minute al instanței.
129. Când se întocmesc conceptele de citare pentru termenul următor, adresele și celelalte
lucrări dispuse de instanță ?
= în termen de două zile lucrătoare, iar partea introductivă a hotărârilor în 5 zile lucrătoare
de la terminarea ședinței.
130. Când se întocmesc mandatele de aducere?
= cel mai târziu a doua zi după întocmirea conceptelor de citare.
131. Cui și când vor fi predate dosarele soluționate?
= cel mai târziu a doua zi după pronunțarea hotărârilor, grefierului delegat cu întocmirea
lucrărilor de executare.
132. Când grefierul de ședință va preda dosarele judecătorilor pentru motivarea hotărârilor?
= cel mult 6 zile de la pronunțare.
133. Ce se va redacta pe hotărârile de pe ultima pagină ?
= data tehnoredactării, inițialele redactorului + ale tehnoredactorului + nr. exemplarelor, la
instanțele de control judiciar se va trece numele judecătorilor care au pronunțat hotărârile
supuse controlului.
134. Câte exemplare vor fi semnate de pe fiecare hotărâre de membrii completului de
judecată și grefierul de ședință?
= două.
135. Cui va fi predat al doilea exemplar al hotărârii ?
= grefierului șef, respectiv grefierului șef de secție.
136. Când va comunica grefierul de ședință hotărârea părților ?
= cel mult 3 zile de la data când a fost redactată și semnată.
137. Cui vor fi predate dosarele după comunicare?
= grefierului arhivar șef.
138. Cine rezolvă cererile pentru eliberarea certificatelor?
= grefierul șef de secție sau de către grefierul-șef.
139. Ce se va atașa la dosarul cauzei?
= copia certificatului + cererea petiționarului.
140. Unde se înregistrează cererea petiționarului?
= în registrul de intrare-ieșire a corespondenței sau în registrul de cauze.
141. În cât timp se vor elibera copiile simple de pe hotărâri?
= cel mult 3 zile.
142. Cui se eliberează copiile de pe suportul material sau de pe copiile certificate ale
acestuia?
= părților sau reprezentanților acestora cu încuviințarea de cameră preliminară sau a
instanței de judecată.
143. Pentru a depune înscrisul original, ce va depune petiționarul ?
= o cerere motivată și o copie.

144. Grefierul șef al judecătoriei exercită atribuțiile - lit a-k, m-n ale prim grefierilor curților
de apel, ai tribunalelor și ai tribunalelor specializate.
145. Grefierul șef al judecătoriei exercită atribuțiile grefierului șef de secție acolo unde nu
sunt secții.
146. Grefierul-şef al judecătoriei îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
a) ţine evidenţa şi gestionează bunurile instanţei;
b) se îngrijeşte de buna desfăşurare a activităţilor gospodăreşti şi de aprovizionarea
instanţei cu materialele necesare;
c) are în păstrare dosarele administrative şi biblioteca instanţei;
d) ţine registrul privind persoanele ocrotite;
e) verifică sau, după caz, întocmeşte înregistrările statistice.

147. Grefierul care participă la şedinţa de judecată are următoarele atribuţii:


a) participă la şedinţele de judecată, îndeplinind atribuţiile prevăzute de lege şi de prezentul
regulament, sub coordonarea şi controlul preşedintelui completului de judecată;
b) întocmeşte citaţiile şi actele de procedură dispuse de completul de judecată;
c) completează borderourile şi predă corespondenţa pentru expediere;
d) realizează citarea şi încunoştinţarea părţilor şi comunicarea actelor prin telefon, telegraf,
prin poştă electronică sau fax sau prin alte mijloace prevăzute de lege şi întocmeşte referatul
privind modalitatea de încunoştinţare sau comunicare şi obiectul acesteia, care se ataşează la
dosar;
e) completează condica şedinţelor de judecată, în care se trec dosarele din şedinţa respectivă,
în ordinea înscrisă în lista cauzelor, cu următoarele menţiuni: numărul curent, numele sau
denumirea părţilor, numărul dosarului şi obiectul cauzei, termenul acordat, cu indicarea
motivului amânării cauzei; în cazul amânării pronunţării, se va indica data acesteia;
f) completează toate câmpurile din sistemul ECRIS;
g) comunică minutele şi hotărârile judecătoreşti în termenul prevăzut de lege;
h) tehnoredacteazălucrările repartizate de conducerea instanţei şi hotărârile judecătoreşti, iar la
solicitarea membrilor completului de judecată şi sub îndrumarea acestora, şi proiecte de
hotărâri, pe baza modelului dat de aceştia; hotărârile vor cuprinde, în final, iniţialele
redactorului, ale tehnoredactorului, data tehnoredactării şi numărul de exemplare; la instanţele
de control judiciar se trece, în plus, compunerea completului de judecată al instanţei a cărei
hotărâre este supusă controlului judiciar;
i) transmite către Institutul Naţional al Magistraturii şi către Agentul Guvernamental pentru
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene copii conforme cu originalul şi în format electronic
word ale încheierilor de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu întrebări
preliminare, ale hotărârilor pronunţate de instanţele naţionale în aceste cauze, inclusiv în căile
de atac, precum şi ale încheierilor prin care s-au respins cererile de sesizare a Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene.
Grefierul care participă la şedinţa de judecată stabilit pentru completul căruia i s-a repartizat
aleatoriu dosarul întocmeşte, pe baza dispoziţiilor date de complet, toate comunicările
prevăzute de lege înainte de fixarea primului termen de judecată, completează borderourile,
dacă nu există o persoană desemnată cu atribuţii privind expedierea actelor de procedură, şi
predă corespondenţa în vederea expedierii, redactează încheierile şi toate actele de procedură
prevăzute de lege.
(2) Grefierul evidenţiază dovezile de comunicare şi data primirii comunicărilor în aplicaţia
ECRIS şi le prezintă completului de judecată, împreună cu dosarul.
(3) Grefierul urmăreşte termenele prevăzute de lege pentru efectuarea modificărilor sau
completărilor la cererea de chemare în judecată, pentru depunerea întâmpinării şi a
răspunsului la întâmpinare, şi informează completul de judecată cu privire la împlinirea
acestora.
(4) Procedura de citare, redactarea încheierilor sau a altor acte se realizează de grefierul
prevăzut stabilit pentru completul căruia i-a fost repartizată aleatoriu cererea de reexaminare.
(5) Grefierul preia din arhivă şi păstrează dosarele pe durata necesară efectuării actelor de
procedură şi studiului dosarului de către completul de judecată;
(6) Dispoziţiile se aplică în mod corespunzător şi pentru procedura în camera preliminară şi în
cauzele având ca obiect plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în
judecată. În situaţia restituirii comunicărilor, acestea se consideră legal efectuate după
expirarea unui termen de 7 zile de păstrare la sediul instanţei.

147. Ce compartimente auxiliare au în structură instanțele judecătorești și toate parchetele?


= registratura;
= grefa;
= biroul de informare și relații publice;
= biblioteca.
+ compartiment documentare – compartiment de informatică juridică.
- Cele militare au și un compartiment de documente clasificate.

148. Cui este subordonat personalul de specialitate auxiliar?


= conducerii instanțelor sau parchetelor unde funcționează.
- Repartizarea se face de președintele instanței sau de procurorul general sau de prim-
procurorul parchetului.
- La compartimentele unde își desfășoară activitatea personalul auxiliar de specialitate
sunt conduse de prim-grefieri.
149. Grefierii care participă la ședințele de judecată sau la efectuarea actelor de urmărire
penală sunt obligați să efectueze toate consemnările despre desfășurarea acestora și să
îndeplinească orice alte însărcinări din dispoziția și sub controlul președintelui completului
de judecată sau după caz al procurorului.
150.