Sunteți pe pagina 1din 10

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea conductelor de ap i canalizare din tuburi de beton preco pri at! beton ar at!

beton "i plu i #re"ie cera ic

PTE-06 ed.6 / rev.0 pag.1/10

Executarea conductelor de ap i canalizare din tuburi de beton preco pri at! beton ar at! beton "i plu i #re"ie cera ic PTE$%&

Aprobat' Director #eneral ( Ec)*urean Petre Intoc it' R*C* ( In#)/zre"cu 0orin

++++++++++++++++++data ' %,)%-).%-++++++++++++++++++data ' %,)%-).%--

1$P2$%-)- ed)& re3)%

Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea conductelor de ap i canalizare din tuburi de beton preco pri at! beton ar at! beton "i plu i #re"ie cera ic Di4uzarea docu entului Nr) exe plar 0 1 2 # Cui a 4o"t di4uzat docu entul RM/Responsabil management mediu e! "antier 1 e! santier 2 e!i ec$ipe construc%ii calitateData di4uzrii 04.01.2011 04.01.2011 04.01.2011 04.01.2011 Ob"er3a5ii

PTE-06 ed.6 / rev.0 pag.2/10

1$P2$%-). ed)6 re3)%

/i"ta Nr crt

odi4icrilor Data Re3 *odi4icare Cap Par

Alin

De"crierea

odi4icrii

1$P2$%-)6 ed)& re3)% -) 0COP Procedura te$nic& de e'ecu%ie are ca scop preci(area ac%iunilor) !a(elor te$nologice) materialelor "i condi%iilor te$nice pentru e'ecutarea conductelor de ap& "i canali(are reali(ate din tuburi de beton simplu) beton armat) beton precomprimat "i din tuburi de gresie ceramic&. .) DO*ENIU Pre(enta procedur& se aplic& la montarea conductelor de ap& "i canali(are lucr&ri e'ecutate de c&tre !irma *onductele din tuburi de beton precomprimat se vor utili(a la+ , aduc%iuni "i re%ele de distribu%ie sub presiune pentru alimentarea cu ap& potabil&) industrial& "i iriga%ii , subtravers&ri de c&i !erate) drumuri "i r-uri , re!ularea apelor u(ate *onductele din tuburi de beton simplu pre!abricate circulare sau ovoidale se utili(ea(& la+ , canali(area cu nivel liber a apelor meteorice sau a apelor u(ate , transportul cu nivel liber al apei) potabile sau industriale *onductele din tuburi de gresie ceramic& se utili(ea(& la+ , canali(area prin curgere cu nivel liber a apelor u(ate agresiv c$imice , ca .nlocuitor al tuburilor de P/* "i a tuburilor de scurgere din !ont& sanitar& la e'ecutarea racordurilor de la cl&dire la colectorul stradal pentru toate categoriile de ape u(ate sau meteorice , la colectarea de ape u(ate po(ate sub nivelul apelor subterane) la care evacuarea lor la sta%ia de epurare se !ace prin pompare , la interiorul $alelor industriale c-nd sarcinile din circula%ie sunt mici "i dac& costul acestora 0iinclusiv al !itingurilor1 este mai mic dec-t .n ca(ul utili(&rii !ontei 2n ca(ul transportului apei potabile) prin proiectul de e'ecu%ie se iau m&suri necesare privind respectarea condi%iilor sanitare .n vederea evit&rii in!ect&rii apei 3u se vor utili(a+ , tuburile de beton precomprimat la+ conductele care transport& ap& cu temperatura mai mare de #04 * conductele cu presiuni de lucru sub presiunea atmos!eric& 0 aspira%ie) si!on&ri 1 conducte cu num&r mare de piese speciale 0 peste 25 buc&%i / 6m. , tuburi de beton armat la.
Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea conductelor de ap i canalizare din tuburi de beton preco pri at! beton ar at! beton "i plu i #re"ie cera ic

PTE-06 ed.6 / rev.0 pag.#/10

conductele de regim de lucru) sub presiune atmos!eric& 0 aspira%ie) si!onare 1 subtravers&ri de c&i !erate) drumuri) r-uri , tuburile de beton simplu) pre!abricate) la+ conducte de re!ulare conducte cu regim de lucru sub presiunea atmos!eric& subtravers&ri de c&i !erate) drumuri "i r-uri , tuburile din gresie ceramic& la+ conducte de re!ulare a apelor u(ate agresive c$imic conducte cu regim de lucru sub presiunea atmos!eric& 0 si!on&ri 1 racorduri la re%eaua de canale e'terioare .n terenuri macroporice) supuse unor solicit&ri prin tasarea terenului sub !unda%ia cl&dirii 6) DE1INI7II 8I A9RE:IERI unt aplicabile de!ini%iile din R E3 7 8 9000/2006 "i R E3 7 8 9001/200: ,) DOCU*ENTE DE RE1ERIN7; 4.1. 4.2. 4.#. 4.4. 4.5. 4.6. Proiectul de e'ecu%ie .n !a(a ;.;.E.inclusiv caietul de sarcini .ntocmit de proiectant 3ormativ * 56 < :5 < veri!icarea calit&%ii "i recep%ia lucr&rilor de construc%ii "i instala%ii =egea 10 / 1995 Privind calitatea .n construc%ii 3ormativ 722 - :4 3ormativ *16- :4. tandarde speci!ice 95#0) :16) >0#9) 9#12) #052) 1>4#) etc.

<) CONDI7II PREA/A9I/E , predarea amplasamentului liber de c&tre proiectant "i bene!iciar. E'isten%a condi%iilor legale de e'ecu%ie 0 autori(a%ie de e'ecu%ie) proiect de e'ecu%ie complet) veri!icat de veri!icator te$nic atestat , e!ectuarea opera%iunilor de trasare a re%elelor "i conductelor "i montarea bali(elor , e'isten%a utila?elor pentru s&p&turi) umpluturi 0 e'cavator) buldoescavator) mai mecanic1 , utila?e "i scule pentru transportul p&m-ntului 0 autobasculante) roabe 1 , dotarea ec$ipei de muncitori cu scule "i utila?e speci!ice 0 $-rle%) lopat&) t-rn&cop) mai de m-n&) g&le%i) mistrie) cancioc) !urtun de nivel) boloboc) rulet&) metru) ciocane) tesl&) !ier&straie de m-n&) etc. 1 , instruirea personalului e'ecutant privind prevederile proiectului "i a te$nologiei de e'ecu%ie adoptate) prelucrarea pre(entei proceduri te$nice de e'ecu%ie , instruirea personalului e'ecutant privind normele de protec%ia muncii "i P 7 speci!ice activit&%ii ce o vor des!&"ura , muncitorii vor !i dota%i cu ec$ipamentul speci!ic+ salopet&) casc& de protec%ie) cisme de cauciuc &) IN0TRUC7IUNI DE 00* Art) -) Pe santierele de constructii-monta? toti anga?atii sunt obligati sa poarte EP7 0casca de protectie e obligatorie1. Art) .) @se(area in sant a tuburilor grele se va !ace cu a?utorul macaralei) dupa ce in prealabil picioarele acesteia au !ost bine !i'ate in pamant. Pentru impediacarea rasturnarii macaralei) picioarele vor !i ase(ate la 1204. Pentru a nu se rupe lantul in timpul manevrei se va !ace o veri!icare prealabila a acestuia. Art) 6) Pentru coborarea tuburilor in santuri se poate !olosi si un plan inclinat. 7n acest ca() se inter(ice muncitorilor sa stea in !ata tubului ce se coboara. ;iri?area coborarii tuburilor se !ace numai din po(itie laterala. Art) ,) *oborarea tevilor cu mu!e in santuri va !i !acuta numai cu mu!a in sus. Art) <) Este inter(isa pre(enta muncitorilor in santuri sau puturi sub sarcina care coboara 0armaturi sau conducte1. Art) &) *oborarea sau ridicarea in si din santuri a conductelor si armaturilor mai grele de 50 6g) va !i !acuta cu a?utorul macaralelor ce se pot misca de-a lungul santului sau cu a?utorul scripetilor !i'ati pe trepiede. =) RE0PON0A9I/IT;7I >.1. @dministratorul A Responsabilul de lucrare veri!ic& documenta%ia te$nic& de e'ecu%ie "i dispune inceperea e'ecu%iei
Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea conductelor de ap i canalizare din tuburi de beton preco pri at! beton ar at! beton "i plu i #re"ie cera ic

PTE-06 ed.6 / rev.0 pag.4/10

>.2. @dministratorul A Responsabilul de lucrare asigura resursele necsare) r&spun(-nd de buna organi(are a procesului de e'ecutie. >.#. Responsabil cu controlul calit&%ii 0 responsabil *B 1urm&re"te aplicarea .ntocmai a pre(entei proceduri) a proiectelor de e'ecu%ie "i reglement&rilor te$nice .n vigoare "i .ntocmirea corect& a .nregistr&rilor calit&%ii >.4. Ce!ul de "antier/Responsabilul de lucrare prime"te "i veri!ic& cerintele contractuale) documenta%ia de e'ecu%ie "i instruc%iunile speci!ice de lucru) pe care le comunica) dupa ca() personalului de e'ecutie implicat) totodat& r&spun(-nd "i de buna organi(are a procesului de e'ecutie) de e'isten%a "i buna !unc%ionare a utila?elor "i sculelor) de asigurarea instala%iilor de !or%& "i iluminat. >.5. *onduc&torul punctului de lucru/ Ce!ul de "antier/Responsabilul de lucrare r&spunde direct "i nemi?locit de cantitatea "i calitatea lucr&rilor reali(ate sub conducerea sa "i de respectarea termenelor impuse r&spunde de instruirea te$nic& a "e!ilor de ec$ip& "i a personalului muncitor de respectarea .n e'ecu%ia lucr&rilor a prevederilor documenta%iei de e'ecu%ie) pre(entei proceduri ) instruc%iunilor de lucru) reglement&rilor te$nice .n vigoare nu .ncepe e'ecu%ia lucr&rilor dec-t dac& este .n posesia unei copii a clau(elor contractuale r&spunde de utili(area numai de personal cu cali!icarea "i preg&tirea te$nic& necesar& reali(&rii lucr&rilor se .ngri?e"te de asigurarea mi?loacelor de produc%ie necesare des!&"ur&rii normale a activit&%ii de produc%ie precum "i de utili(area lor ?udicioas& r&spunde de !olosirea .n reali(area lucr&rilor numai a materialelor care corespund cerin%elor de calitate con!orm documenta%iei de e'ecu%ie "i numai dup& ce acestea au !ost recep%ionate controlea(& direct calitatea e'ecu%iei "i semnea(& documentele de certi!icare a calit&%ii lucr&rilor reali(ate -

>) PROCEDURA >)-) Executarea lucrrilor de "pturi i u pluturi

:.1.@. 2nainte de e'ecutarea re%elelor de canali(are care urmea(& a se e'ecuta) se trece la de!ri"area terenului 0 t&ierea arborilor) arbu"tilor) tu!i"urilor) scoaterea lor din r&d&cini 1 :.1.D. e e'cavea(& p&m-ntul vegetal) depo(it-ndu-l ast!el ca dup& terminarea lucr&rilor s& poat& !i reutili(at 0stratul vegetal1 :.1.*. Re%elele "i conductele de canali(are se e'ecut& numai din aval spre amonte. Pentru montare tuburile se a"ea(& cu mu!ele .ndreptate spre direc%ia de monta?) care corespunde sensului invers de scurgere a apelor :.1.;. Dali(ele 0 cu materiali(area pe ele a a'ului conductei < canalului "i preci(area cotei reper 1 !iind montate)!iind trasat& cu var l&%imea "an%ului care urmea(& a !i s&pat) se e'ecut& cu e'cavatorul s&p&tura mecanic&) p-n& la o cot& superioar& cu cca. 20 < 25 cm. cotei s&p&turii preci(at& .n proiect) av-ndu-se gri?& a nu se deteriora re%elele de ap&) electrice) etc. care traversea(& traseul canali(&rii :.1.E. Eunc%ie de ad-ncimea s&p&turii "i de ad-ncimea terenului) e4'ecu%ia ei se !ace+ , cu pere%i verticali , cu spri?iniri , cu talu(

Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea conductelor de ap i canalizare din tuburi de beton preco pri at! beton ar at! beton "i plu i #re"ie cera ic

PTE-06 ed.6 / rev.0 pag.5/10

:.1.E. Pentru ad-ncimea "an%ului 0 s&p&turii 1 .n care se po(ea(& tuburile p-n& la 5)0m. se recomand& urm&toarele m&rimi de "an% la "an%uri cu talu( l&%imea !undului va !i +;e't A 50 cm.) la "an%uri verticale) l&%imea !undului va !i + ;e't A :0 cm.)e'clusiv grosimea spri?inirilor Pentru ad-ncimea s&p&turii mai mare de 5)0 m. l&%imea !undului "an%ului se va stabili pe ba(a te$nologiei speci!ice de e'ecu%ie :.1.F. Gltimul strat de 20 < 25 cm. se va s&pa manual .nainte de montarea tuburilor de beton :.1.H. P&m-ntul re(ultat din s&p&tur& se va depo(ita pe o margine a "an%ului 0 opus& celei de pe care se !ace montarea tuburilor din beton 1) la o distan%& de min. 1 m. de marginea "an%ului. E'cedentul de p&m-nt se transport& cu autobasculanta la locul indicat de bene!iciar :.1.7. 2n dreptul .mbin&rii dintre tuburile de beton) .n (ona mu!elor) respectiv .n (ona man"oanelor de mortar de ciment 0 la tuburile cu cep "i bu(& 1) se va ad-nci s&p&tura :.1.I. ;up& po(area tuburilor "i e'ecu%ia .mbin&rilor .ntre tuburi 0 inclusiv man"onarea cu mortar de ciment la tuburile cu cep "i bu(& 1 .nainte de e!ectuarea probei de etan"are ) tran"eea se va umple par%ial p-n& la 20 < #0 cm. peste partea superioar& a tubului) l&s-ndu-se libere (onele de .mbinare .ntre tuburi 0 mu!ele) respectiv man"on&rile cu mortar de ciment) la tuburile cu cep "i bu(& 1. P&m-ntul care se a"ea(& .n ?urul tubului nu trebuie s& con%in& pietre mai mari de > cm. Gmplutura va !i bine compactat& .n straturi de 10 cm. grosime. =a compactare) tubul se va !eri de lovituri. *ompactarea umpluturii .n ?urul tubului se va !ace manual) simultan pe ambele p&r%i) pentru evitarea deplas&rilor laterale ale tubului. 2n (onele de umplutur& situate deasupra conductei)nu se vor !olosi utila?e de compactare mecanic& :.1.J. ;up& e!ectuarea probei de etan"are pe tronsoane de conduct&) se va e'ecuta umplutura .n straturi de 15 < 25 cm.) care se va compacta corespun(&tor p-n& la nivelul terenului amena?at) indicat .n proiect. 2n (onele cu spa%ii ver(i) terenuri agricole) ultimul strat de umplutur& va !i din p&m-nt vegetal 0 ve(i pct.>.1.2. de mai sus >).) Executarea conductelor realizate din tuburi de beton preco pri at :.2.@. e utili(ea(& tuburi din beton precomprimat) care s& respecte prevederile T@ >0#9 "i din ane'a 1 a normativului 7 22 - :4 , tuburi tip 7 < PREM8 sau 7PRER8M) cu diametrul nominal cuprins .ntre 400 "i 1500 mm. , tuburi tip 77 < E3T@D)cu diametrul nominal cuprins .ntre 1200 "i 2000 mm. @ceste tuburi se produc .n clase de !abrica%ie Po cuprinse .ntre > "i 19 0 clasa de !abrica%ie !iind presiunea ma'im& interioar& Po < .n atm.)la care poate !i solicitat tubul 1 :.2.D. e veri!ic& dac& tuburile din beton precomprimat corespund cerin%elor T@ >0#9) dup& care se transport& "i se depo(itea(& la punctul de lucru .n lungul "an%ului) ast!el .nc-t s& nu rea(eme pe mu!a sau pe cap&tul drept :.2.*. 2n dreptul mu!elor s&p&tura se va ad-nci) !unc%ie de diametrul nominal al tubului) cu+ Dn? dia etrul no inal tubului ( @n ) 400 < 600 :00 1000 < 1200 1400 < 1500 1600 2000 al /un#i ea adAnciturii @n dreptul u4elor ( @n c ) 90 100 110 120 125 1#5 Bnl5i ea adAnciturii dreptul u4elor ( @n c ) 15 15 20 20 20 20 @n

:.2.;. Po(area tubului pe terenul de !unda%ie se va !ace prin amena?area unui pat de re(emare cu ung$iul la centru de 904 , .n ca(ul p&m-nturilor coe(ive sau necoe(ive cu !ragmente mai mari de 5 cm.) patul se amena?ea(& prin intermediul unui strat de nisip) de grosime 5 cm.) pentru tuburi cu ;n K 400 L :00 mm. "i de 10 cm.)pentru tuburi cu ;n K 1000 L 2000 mm. , .n ca(ul p&m-nturilor necoe(ive cu !ragmente mai mici de 5 cm.) patul se amena?ea(& direct .n s&p&tur&) !&r& prevederea stratului de nisip , .n terenuri st-ncoase sau cu portan%& redus& se va e'ecuta o s&p&tur& mai ad-nc&) sub cota de po(are) tubul re(em&nd pe o umplutur& 0 un strat 1 de nisip de grosimea indicat& mai ?os

Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea conductelor de ap i canalizare din tuburi de beton preco pri at! beton ar at! beton "i plu i #re"ie cera ic Dia etrul no inal Dn @n ) 2ro"i ea in) a "tratului de ni"ip @n c )

PTE-06 ed.6 / rev.0 pag.6/10

400 - 600 15

:00 - 1000 20

1200 - 1500 24

1600 - 2000 2:

:.2.E. Reali(area tran"eelor curbe se poate !ace prin a"e(area tuburilor .nvecinate sub un ung$i de ma'.+ , 24 la tuburi cu ;n K ma'. 1000 mm. , 1)254 la tuburi cu ;n K 1200 L 1500 mm. , 14 la tuburi cu ;n K 1600 L 2000 mm. :.2.E. =ansarea tuburilor .n tran"ee se va !ace cu cea mai mare gri?&) pentru a se evita deteriorarea lor. e vor utili(a utila?e de monta? adecvate) av-ndu-se .n vedere greutatea mare a tuburilor 0 .ntre 0)9 tone la tuburi de 400 mm. "i 1)5 tone la tuburi de 2000 mm.1 :.2.F. 2mbinarea tuburilor , se a"ea(& direct pe patul de re(emare primul tub cu mu!& 0 inclusiv mu!a 1 , al doilea tub va !i suspendat pe toat& durata e'ecut&rii "i veri!ic&rii .mbin&rii , se veri!ic& starea garniturii de cauciuc 0 !&r& bavuri) !isuri) (one arse) etc. 1 , se cur&%& bine supra!e%ele de contact 0 interiorul mu!ei "i capul drept al tubului cu care se !ace .mbinarea 1 , se montea(& garnitura de cauciuc pe capul drept al tubului , se apropie tubul suspendat p-n& la cca. 5 mm. de tubul !i' "i se centra(& pe tubul !i' , se introduce tubul suspendat) p&str-ndu-se centrarea) .mpingerea tubului suspendat .n mu!a tubului !i' 0 a"e(at pe p&m-nt 1 se !ace cu o perec$e de scripe%i de trac%iune cu lan% sau cabluri , se urm&re"te ca garnitura de cauciuc s& se a"e(e .n mu!& .n mod egal pe toat& circum!erin%a ei :.2.H. ;up& e'ecutarea umpluturii) a"a cum s-a ar&tat la punctul >.1.10. conductele se supun urm&toarelor .ncerc&ri de presiune 0 care se !ac numai la ap& 1 , .ncercarea pe tronsoane a conductelor , .ncercarea pe ansamblu a conductelor Modul de e!ectuare a acestor .ncerc&ri este prev&(ut .n detaliu .n art. #.1: < #.#6 din normativul 7 22 < :4 :.2.7. 2ncercarea pe tronsoane a conductelor =ungimea unui tronson supus probei de presiune va !i la conductele de ad-ncime de cca. 900 < 1000 m. cu acceptul proiectantului la conducte cu ;n K 400 < 1000 mm.) lungimea tronsonului de .ncercare poate !i de ma'. 2000 m.) pentru re%elele de distribu%ie lungimea tronsonului de pild& nu va dep&"i 900 m.2nainte de umplerea tronsonului cu ap& se vor .nc$ide capetele tronsonului de prob& cu capace de o%el 0 spri?inite pe masive de ancora? < con!orm detaliilor din proiectul de e'ecu%ie 1Gmplerea tronsonului cu ap& se va !ace din punctul cel mai de ?os al acestuia) dup& ce .n prealabil s-au desc$is robinetele de aerisire prev&(ute .n punctele .nalte) av-ndu-se gri?& a se scoate tot aerul din interiorul tuburilor. ;up& umplerea tuburilor cu ap& 0 "i eliminarea aerului 1) tronsonul supus probei se va men%ine timp de >2 ore la o presiune de 2 L # bari 0 "i minim 50 M din presiunea de prob&) unde aceasta este de 4 bari 1) pentru a se reali(a absorb%ia < saturarea cu ap& a pere%ilor tuburilor. e trece apoi la ridicarea presiunii .n tronsonul respectiv p-n& la presiunea de prob& prev&(ut& .n proiect) ridicarea presiunii !&c-ndu-se .n trepte de 1 bar la 10 min.) durata probei de presiune !iind de o or&. Pentru veri!icarea presiunii sunt montate manometre .n punctele caracteristice ale tronsonuluii 0 puncte .nalte "i ?oase) capete) rami!ica%ii) c&mine) etc. 1. Proba de presiune se !ace cu arm&turile prev&(ute .n proiect montate. Proba se consider& reu"it& pe tronson dac&+ - nu sunt scurgeri vi(ibile de ap&) petele de ume(eal& de pe tuburi "i la mu!e se consider& admisibile dac& pierderea de presiune nu dep&"e"te 10 M din presiunea de prob& .n timp de 1 or&. ;ac& pierderea de presiune este mai mare) se ridic& din nou presiunea "i se m&soar& pierderea de ap&) care) timp de o or& trebuie s& !ie mai mic& de 0) 04 l / mN$. 2n ca( contrar se !ac remedierile necesare "i se repet& proba. ;up& terminarea probei) se !ace umplutura de p&m-nt pe tronsonul respectiv :.2.I. 2ncercarea de!initiv& pe ansamblul conductei se va !ace .n regim de !unc%ionare a acesteia 0 gravita%ional sau prin pompare 1) prin observarea timp de 2 ore a .mbin&rilor dintre tronsoane) care nu trebuie s& pre(inte pierderi vi(ibile de ap&O .n timpul !unc%ion&rii prin pompare) se vor !ace min. 2 opriri "i reporniri a pompelor 0 pentru constatarea comport&rii la lovirile de berbec1 :.2.J. Tuburile de!ecte se vor .nlocui cu tronsoane scurte) special e'ecutate) .mbinate .ntre ele cu a?utorul unui man"on cu !lan"e) contra!lan"e "i garnituri de cauciuc/eri!icarea modului de reali(are a umpluturilor se !ace con!orm punct >.5.#. >)6) Executarea conductelor realizate din tuburi din beton ar at
Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea conductelor de ap i canalizare din tuburi de beton preco pri at! beton ar at! beton "i plu i #re"ie cera ic

PTE-06 ed.6 / rev.0 pag.>/10

:.#.1.Tuburile trebuie s& corespund& prevederilor T@ 95#0. Transportul) manipularea "i depo(itarea tuburilor se va !ace con!orm T@ 95#0. Tuburile vor !i depo(itate la punctul de lucru .n lungul "an%ului) ast!el .nc-t s& se re(eme pe generatoare. 3u se admite re(emarea tuburilor pe mu!& sau pe cap&tul drept. :.#.2. =ansarea tuburilor .n tran"ee se va !ace cu cea mai mare gri?&) pentru a se evita deteriorarea lor. e vor utili(a utila?e sau dispo(itive de monta? adecvate) av-ndu-se .n vedere greutatea tuburilor. Patul de re(emare se va reali(a con!orm prevederilor proiectului :.#.#. 2mbinarea tuburilor se va reali(a .n sistem uscat cu garnitura de cauciuc. E'ecu%ia .mbin&rii se !ace con!orm pre(entei proceduri 0 pct. >.2.>.1 :.#.4. Proba de etan"eitate se va e'ecuta con!orm prevederilor T@ :16 "i a punctului >.5.5. de mai ?os) tronsonul de prob& !iind cuprins .ntre 2 c&mine consecutive) proba de presiune nu va dep&"i 0)5 bari. e vor e!ectua "i veri!ic&rile ar&tate la punctul >.5.1. - >.5.4. :.#.5. Tuburile de!ecte se vor .nlocui 0 ve(i pct. >.2.9.1

>),) Executarea conductelor realizate din tuburi de beton "i plu :.4.1. Po(area tuburilor pe terenul de !unda%ie se !ace pe patul de re(emare reali(at con!orm prevederilor proiectului :.4.2. 2nainte de po(are) tuburile se veri!ic& dac& corespund cerin%elor T@ :16 P Tuburi "i piese de canali(are din beton simplu P 0 ca aspect) s& nu !ie !isurate) cr&pate) cu por%iuni lips&) ca dimensiuni geometrice) inclusiv .n (onele de cap&t) etc. 1. Tuburile care nu corespund se vor elimina :.4.#. Transportul) manipularea "i depo(itarea tuburilor se !ace con!orm prevederilor T@ :16. Tuburile vor !i a"e(ate .n (ona de lucru pe marginea "an%ului) ast!el .nc-t s& rea(eme pe generatoare 0 nu vertical) pe mu!&) cap&tul drept) cep sau bu(& 1 :.4.4. Reali(area traseelor .n curte) l&%imea !undului "an%ului) po(area tuburilor .n terenuri st-ncoase) se !ace con!orm pct. >.2.5.) >.1.6.) >.2.4. de mai sus :.4.5. 2n (ona mu!elor 0 la tuburile cu mu!& 1 "i .n (ona man"oanelor din mortar de ciment 0 la tuburile cu cep "i bu(& 1) .n dreptul punctelor de .mbinare se va ad-nci s&p&tura) reali(-ndu-se o groap& de lungime =mu!& A 0)5 m.) "i ad-ncime 2 < 5 cm.) sub mu!& :.4.6. =ansarea .n tran"ee a tuburilor se !ace cu cea mai mare aten%ie) pentru a se evita orice ciocnire a acestora. =ansarea se va !ace manual sau mecani(at. :.4.>. 2mbinarea tuburilor cu mu!& se e'ecut&+ , uscat) cu inel de cauciuc < dup& cur&%irea capetelor tuburilor 0 a supra!e%ei de contact 1) se montea(& garnitura de cauciuc pe capul drept al tubului) se apropie "i se centrea(& acesta de mu!a tubului) dup& care) tubul suspendat se introduce .n mu!a tubului a"e(at pe p&m-nt , umed) cu o !r-ng$ie gudronat& pe Q L R din ad-ncimea mu!ei) restul umpl-ndu-se cu mortar de ciment sau bitum turnat la cald 0 dup& ce) .n prealabil cap&tul tubului "i interiorul mu!ei au !ost cur&%ate de impurit&%i 1 :.4.:. 2mbinarea tuburilor de beton simplu cu cep "i bu(& se !ace .n sistem umed cu mortar de ciment "i un guler de beton. 2nainte de e'ecutarea .mbin&rilor) capetele tuburilor se vor peria "i sp&la bine cu ap&. 2mbinarea se va reali(a prin aplicarea petoat& supra!a%a cepului a unui strat de ciment cu nisip !in) dup& care se va monta al doilea tub) .mping-ndu-se puternic c&tre tubul precedent) instalat ast!el ca mortarul s& !ie re!ulat lateral. urplusul de mortar de ciment se va cur&%a la interior) iar la e'terior se va e'ecuta un guler din beton cu nisip grosier) pietri" m&runt) do(a?ul de ciment !iind de 600 6g. ciment la 1 mc. >)<) :eri4icarea i probarea conductelor i canalelor din beton "i plu e !ace con!orm prevederilor T@ :16) a normativului 722 < :4 art >.12 < >.14. "i a normativului * 56 < :5) caiet SS/7) art. #.9. < #.11. :.5.@. /eri!icarea "i probarea se !ace .n 2 etape "i anume+ , veri!icarea pe parcurs) .n timpul punerii .n oper& a materialelor) pentru urm&rirea "i controlarea cantit&%ii "i calit&%ii lucr&rilor ce r&m-n ascunse sau .ngropate , veri!icarea !inal&) pentru controlarea parametrilor de !unc%ionare a conductelor "i canalelor) .n vederea punerii .n !unc%iune :.5.2. /eri!icarea pe parcurs se !ace .ntre 2 c&mine) pe tronsoane de cel mult #00 m.) control-ndu-se dac& din timpul e'ecu%iei nu au r&mas corpuri str&ine .n conducte sau canale "i dac& .mbin&rile sunt corect e'ecutate. e veri!ic& ad-ncimea tran"eei) panta !undului "i natura terenului) comparate cu prevederile proiectului :.5.#. /eri!icarea privind gradul de compactare al umpluturilor se !ace prin e'trageri de probe din stratul compactat) con!orm T@ 2914) pentru e!ectuarea .ncerc&rii PR8*T8R .ntr-un laborator autori(at "i pentru determinarea apoi
Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea conductelor de ap i canalizare din tuburi de beton preco pri at! beton ar at! beton "i plu i #re"ie cera ic

PTE-06 ed.6 / rev.0 pag.:/10

a gradului de compactare reali(at.Erecven%a veri!ic&rilor este de min. 1 veri!icare la 50 < 100 mc.) p&m-nt compactat. @baterea admisibil& !a%& de gradul de compactare prev&(ut .n proiect 0 de obicei 95M 1 este de < 5M la media determin&rilor "i < :M !a%& de re(ultatul minim ob%inut :.5.4. Pentru canali(&ri) abaterea minim& admis& la e'ecu%ie) la pante) e'primate .n cm / 100 ml. canal este de cel mult A # cm. *otele radierului canalului nu vor putea di!eri .n nici un punct cu mai mult de 5 cm. !a%& de cotele din proiect :.5.5. Proba de etan"eitate .ntre dou& c&mine consecutiv) dup& ce mortarul de .mbinare a a?uns la re(isten%a proiectat& "i dup& ce s-au reali(at umpluturile par%iale) con!orm pct.>.1.10. Gmplerea canalului se va !ace de la cap&tul aval) aerul evacu-nduAse prin cap&tul amonte. *analul se las& plin cu ap& un interval de min. 24 ore pentru reali(area absorb%iei .n tub.Presiunea de prob& m&surat& .n cap&tul aval al tronsonului se va considera 0)5 bari. ;urata probei va !i de 15 min. 2n timpul probei se va completa apa pierdut&) m&sur-ndu-se cantit&%ile ad&ugate. Pierderile de ap& ma'im admise sunt+ Pierderile de ap udat Canale "i plu 0)40 0)#0 0)25 0)20 0)#0 0)25 0)20 din ax)ad i"e @n lC p) "upra4a5a beton Canale din ar at i preco pri at 0)20 0)15 0)1# 0)10 0)25 0)1# 0)10 beton beton

1or a canalului

Dia etrele Dn @n )

canalului

Pro!il circular

Pro!il ovoid D / H

250 #00 < 600 >00 < 1000 Peste 1000 400/600 "i 500/>50 600/900 "i :00/>50 900/1#50 "i 1200/1#60

:.5.6. 2nl&turarea punctelor de ap& puncti!orme sau la punctele de .mbinare se va reali(a prin matarea corespun(&toare a acestor (one cu mortar de ciment cu 60 6g ciment/mc. 2n ca(ul unor de!ec%iuni mai grave se va .nlocui tubul de!ect sau se va solicita proiectantului solu%ie de remediere. >)&) Executarea conductelor realizate din tuburi de #re"ie cera ic :.6.@. Tuburile din grasie ceramic& "i piesele speciale trebuie s& corespund& prevederilor T@ 1>4# :.6.D. Tuburile vor !i depo(itate la punctul de lucru) .n lungul "an%ului) ast!el .nc-t s& nu re(eme pe mu!& sau pe cap&tul drept :.6.*. =ansarea tuburilor .n tran"ee se va !ace cu deosebit& gri?&) pentru a se evita deteriorarea lor. =ansarea tuburilor din gresie ceramic& se !ace asemenea tuburilor din beton 0 con!. pct. >.2.6.) >.2.>.) etc.1. 2mbinarea tuburilor din gresie ceramic& se e'ecut&+ , uscat) cu garnituri speciale din cauciuc sau din r&"ini sintetice 0 poliesteri "i poliuretani 1 , .n sistem umed) cu !r-ng$ie gudronat& "i bitum turnat la cald sau cu c$ituri speciale :.6.4./eri!icarea "i probarea canalelor de gresie ceramic& se va !ace con!orm prevederilor pct.>.5.5. Pierderile de ap& ma'im admise 0 con!. T@ #951 "i art.#.11.) caiet SS/7 < normativ *56 < :5 1 vor !i de ma'. 0)2 l./ mp. supra!a%& udat& :.6.5. 7nl&turarea piederilor de ap& la .mbin&ri se va !ace prin re!acerea .mbin&rii 0 .n ca(ul sistemului cu .mbin&ri uscate 1 sau prin matarea cu c$ituri speciale 0 la tuburi cu .mbin&ri umede1. *-nd se impune .nlocuirea tubului de!ect pe por%iunea .mbin&rii sau .n totalitate) acesta se se .nlocuie"te cu un tub nou) mai scurt) de lungimea necesar&) continuitatea tubului reali(-ndu-se cu un man"on metalic special i(olat sau cu o mu!& special& din !ont& con!. T@ 1:>0 0 mu!a de trecut pe tub de diametrul corespun(&tor 1 >)=) Execu5ia c inelor de canalizare din beton :.>.@. *&minele de canali(are se pot e'ecuta , din tuburi pre!abricate din beton simplu) de diametru :00)1000mm. , din beton monolit :.>.2. *&minele de canali(are din tuburi de beton pre!abricate circular se e'ecut& ast!el+ , se aduce la cota din proiect s&p&tura

Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea conductelor de ap i canalizare din tuburi de beton preco pri at! beton ar at! beton "i plu i #re"ie cera ic

PTE-06 ed.6 / rev.0 pag.9/10

, se practic& .n tuburile de beton golurile necesare 0 pentru intrarea .n c&min a scurgerilor) a tuburilor de canali(are din beton 1 , se montea(& tuburile din beton pre!abricate circular unul peste cel&lalt) pe un strat de ciment a"e(at pe capul tubului montat , se montea(& treptele din o%el beton) se e'ecut& etan"ei(&rile .n pere%ii c&minului 0 la str&pungerea scurgerilor) tuburilor din beton de canali(are) la rosturile tuburilor din beton) etc. 1 cu mortar de ciment sau din beton 0 do(a?ul de ciment !iind de 600 6g. / mc. Mortar sau beton 1 :.>.#.*&minele de canali(are din beton monolit se e'ecut& ast!el+ , se aduce s&p&tura la cota din proiect , se montea(& p-n& .n c&min scurgerile) tuburile din beton ale canali(&rilor , se e'ecut& co!ragul e'terior al c&minului) se e'ecut& arm&tura pere%ilor) se montea(& treptele de o%el beton T 1: < T 22 mm.) se montea(& co!ragul interior , se toarn& betonul la pere%ii c&minului) iar dup& deco!rare se !ac recti!ic&rile necesare 0 .n (onele nebetonate sau cu segreg&ri 1 :.>.4. Eundul c&minelor de canali(are se reali(ea(& din beton simplu) av-nd !orma)dimensiunile "i cota in!erioar& asemenea p&r%ii in!erioare a tubului de canali(are 0 din canali(area principal& 1 sau intr& "i ies din c&min) betonul sclivisindu-se "i racord-ndu-se la pere%ii c&minului cu sca!e :.>.5. ;up& co!rarea p&r%ii superioare a c&minului de canali(are) se montea(& rama capacului c&minului) se armea(& placa .n ?urul ramei "i se toarn& betonul. ;up& deco!rare se !ac recti!ic&rile necesare >)>) Protec5ia anticorozi3 exterioar a tubului 4a5 de a#re"i3itatea natural a apei i "olurilor :.:.@. *riteriile de alegere) modul de e'ecutare "i de veri!icare a protec%iilor aplicate .n ca(ul tuburilor po(ate .n terenuri uscate sau cu ap& subteran& care pre(int& agresivitate natural& !a%& de betoanele de ciment se stabilesc .n con!ormitate cu prevederile T@ ##49/1 "i a ane'elor 74 "i 75 din normativul *140-:6 :.:.D. protec%ia anticoro(iv& e'terioar& la tuburile "i piesele de canali(are din beton simplu) se va aplica numai pe tuburi "i piese cu mu!a pentru .mbin&ri uscate. 3u se admite utili(area .n medii agresive cu agresivitate !a%& de beton) a tuburilor cu cep "i bu(& sau a tuburilor cu mu!& pentru .mbin&ri umede) din cau(a imposibilit&%ii de a asigura aderen%a mortarului de includere 0 respectiv etan"eitatea .mbin&rii 1 pe supra!a%a prote?at& a tubului :.:.*. =a tuburile din beton simplu sau armat) .n ca(ul agresivit&%ii slabe a terenului) dac& caracteristicile de compo(i%ie "i calitate a betonului corespund indica%iilor din normativul * 140 < :6) m&surile de protec%ie anticoro(iv& e'terioar& nu mai sunt necesare :.:.;. Protec%ia e'terioar& a tuburilor se reali(ea(& prin aplicarea prin pensulare sau pulveri(are a unor straturi succesive de protec%ie pe ba(& de+ , solu%ie bituminoas& 0 *7T8M 1 , lac epo'igudron / #20> , email perclorvinilic pe mortar de ciment) etc.) tipul de protec%ie "i num&rul de straturi preci(-ndu-se de proiectant) !unc%ie de tipul "i gradul de agresivitate c$imic& a terenului :.:.E. Piesele metalice utili(ate la reali(area conductelor din tuburi de beton se vor prote?a+ , .n ca(ul utili(&rii sistemelor de protec%ie pe ba(& de r&"ini epo'idice 0 lac epo'igudron 1 < con!. indica%iilor din 3 7 7 2#/>: re!eritoare la vopseaua epo'igudron / #20> , .n ca(ul utili(&rii sistemelor de protec%ie pe ba(& de solu%ie bituminoas& < prin vopsirea pieselor metalice cu dou& straturi de minium de plumb) peste care se aplic& # < 4 straturi de solu%ie *7T8M :.:.E. 2nainte de aplicarea protec%iei anticoro(ive) supra!a%a tubului se va cur&%a de pra!) impurit&%i "i pelicule deta"abile :.:.F. *ontrolul protec%iei anticoro(ive se !ace prin e'aminarea vi(ual& a aspectului supra!e%ei "i prin veri!icarea aderen%ei sistemului de protec%ie pe supra!a%a tubului de beton Pentru veri!icarea aderen%ei sistemului de protec%ie reali(at) se procedea(&+ , se ia o bucat& de p-n(& alb& de 5 cm. l&%ime "i un metru lungime) care se presea(& manual pe supra!a%a ultimei pelicule de protec%ie) proasp&t aplicate) se urm&re"te ca banda de p-n(& s& !ie uni!orm lipit& pe supra!a%a tubului) lucru care se veri!ic& prin culoarea p-n(ei) datorit& absorb%iei solventului din ultimul strat aplicat , se las& 24 de ore) dup& care se desprinde banda de p-n(& prin tragere brusc&O dac& sistemul de protec%ie a !ost bine reali(at pe banda de p-n(& se va adera .ntregul sistem de protec%ie) .mpreun& cu buc&%ile din mortarul de torcret al tubului de beton sau beton armatO .n ca(ul reali(&rii necorespun(&toare a sistemului de protec%ie) se observ& desprinderea per!ect lucioas& a sistemului peliculogen sau c$iar desprinderea straturilor de protec%ie) unul !a%& de altul. Manipularea tuburilor prote?ate se va !ace cu deosebit& aten%ie pentru a se evita deteriorarea sistemului de protec%ie
Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea conductelor de ap i canalizare din tuburi de beton preco pri at! beton ar at! beton "i plu i #re"ie cera ic

PTE-06 ed.6 / rev.0 pag.10/10

>)D) Bntoc irea @nre#i"trrilor de calitate :.9.@. *onduc&torul punctului de lucru 0 din cadrul "antierului 1 va %ine "i completa registrul de recep%ie calitativ& a materialelor "i produselor .nainte de punerea lor .n oper&) condica de betoane) registrul meteorologic 0 .n perioada de timp !riguros 1) registrul de e!ectuare a epuismentelor :.9.D. 7nginerul "e! de "antier "i conduc&torul punctului de lucru) respectiv "e!ul sec%iei vor .ntocmi procesele verbale de recep%ii calitative "i celelalte documente de certi!icare a calit&tii lucr&rilor e!ectuate D) BNRE2I0TR;RI A/E CA/IT;7II 1. 2. #. 4. 5. 6. >. :. 9. Proces verbal de predare < primire !ront de lucru Rapoarte de necon!ormitate) ac%iuni corective/preventive < R3* Registru de recep%ie calitativ& a materialelor de construc%ii "i instala%ii .nainte de punerea lor .n oper& Proces verbal de predare < primire a amplasamentului "i a bornelor de reper Proces verbal de trasare a lucr&rilor Donuri de transport beton / mortar *ondica de betoane Registrul meteorologic Procese verbale de lucr&ri ascunse

Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .