Sunteți pe pagina 1din 285

CHARLES DICKENS

LITTLE DORRIT
Vol. 1
CUPRINS:
Prefaa autorului.
Personajele 9
CARTEA NTll. SRCIE.
Soare i u!"r# 1$
To%ar#i &e &ru!' (1
A)as# *+
,oa!na -lint.in)/ are un %is. 0(
V C/estiuni &e fa!ilie' 0+
VI Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea' 3l.
VII -ii)a 1n)/isorii 2ars/alsea' 9$
VIII Te!nia 145
I6 2#i)ua 171
6 Conine toat# tiina artei &e a )on&u)e 1(5
6I Pus 1n li"ertate 10(
6II Curtea8Ini!ii8ns9n:erate' 1+*
Patriar/ale 150
Petre)erea 29)#i ,orrit' 71*
6V ,oa!na -lint.in)/ !ai are un %is 775
6VI Sl#"i)iunea Ni!#nui' 7(9
6VII Vr#j!aul Ni!#nui' 7$0
6VIII Preten&entul 29)#i ,orrit' 70+
6I6 Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea 1n &ou# sau trei i;osta<e' 754
66 ,e ;rin lu!ea "un#' 79(
66I 3eteu:ul &o!nului 2er&le' (11
= eni:!# (77
2ain#rii 1n fun)iune.
Pr)<i)erea. ($7
66V Cons;iratori i alii'> (+7
Starea &e s;irit a Ni!#nui?. (5*
,ou#<e)ii)in)i' *44
66VIII ,is;ariia Ni!#nui' *1$
66I6 ,oa!na -lint.in)/ )ontinu# s# %ise<e *7*
666 Cu%9ntul unui :entle!an' *(*
666I No"lee &e )ara)ter *$(
666II Alte ;re<i)eri *+7
Pl9n:erea &oa!nei 2er&le' *5(
Pu<&erie &e @i;itori' *9$
666V Ce era 1n !intea &o!nului Pan)As )9n& 1i :/i)ea 1n ;al!# 29)#i ,orrit $4+
666VI 1n)/isoarea 2ars/alsea r#!9ne orfan# $7(
PRE-ABA AUT=RU@UI.
A! fost o)u;at !ulte ore &e !un)#? ti!; &e &oi ani? ;entru a s)rie a)east# istorisire. A
)onsi&era )# !i8a! ;ier&ut %re!ea &e:ea"a &a)# n8a fi &at fr9u li"er tuturor )alit#ilor i
s)#&erilor s# se eC;ri!e ;e &e;lin &e8a lun:ul le)turii. ,a)# !8a a;u)a s# )er s)u<e ;entru
n#s)o)irea eCa:erat# a @i;itorilor i a 2inisterului ,i:resiunilor? a ;utea s8o &es)o;#r 1n
eC;eriena &e toate <ilele a ori)#rui en:le<? f#r# a !ai ;re:eta s# !enione< fa;tul ne:lija"il )#
a! )#l)at 1n ;i)ioare "unele !aniere? 1n e;o)a r#<"oiului &in Cri!eea i a Co!isiei &e an)/et#
1&e la C/elsea.
,a)# !# 1n)u!eta! s# iau a;#rarea a)elui ;ersonaj eCtra%a:ant? &o!nul 2er&le7? a fi
&at &e 1neles )# a fost )on)e;ut &u;# ;erioa&a a)iunilor &e )#i ferate(? ;e %re!ea unei anu!ite
3#n)i a Irlan&ei* i ;e )9n& eCistau una sau &ou# alte 1ntre;rin&eri la fel &e &e!ne &e toat# lau&#.
,a)# ar fi s# ;le&e< )9t &e )9t ;entru a;#rarea )on)e;iei a"sur&e ;otri%it )#reia un ;lan nefast
;oate uneori ;retin&e )# are un te!ei "un i )u ;re)#&ere reli:ios? !8a "a<a ;e )oin)i&ena
)urioas# )# o ase!enea i&ee a fost tratat# ;9n# 1n ;9n<ele al"e 1n ;a:inile a)estei )#ri? 1n e;o)a
;ro)esului ulti!ilor &ire)tori ai 3#n)ii Re:ale 3ritani)e. ,ar )onsi!t s# fiu ju&e)at 1n
)ontu!a)ie ;e te!eiul a)estor )a;ete &e a)u<are i s# a))e;t? la ne%oie? asi:urarea D&in surse
autori<ateE )# aa )e%a n8a eCistat ni)io&at# 1n ara asta.
Unii &intre )ititorii !ei ar &ori ;oate s# afle &a)# a !ai r#!as )e%a &in 1n)/isoarea
2ars/alsea. Eu 1nsu!i nu tia!? ;9n# )81n&? )#tre sf9ritul a)estei ;o%estiri? !8a! &us s# %#&.
A! !ai &at &e )urtea eCterioar# &in fa#? &eseori !enionat# ai)i? !eta!orfo<at# 1ntr8o l#;t#rieF
a;oi a;roa;e )# a! renunat s# !ai )aut o )#r#!i&# !#)ar a 1n)/isorii. Totui? r#t#)in& ;rin
;reaj!#? ;9n# la Curtea 1n:erului? )are &u)e s;re 3er!on&seG? a! ajuns la Piaa 2ars/alseaF
a)olo erau )asele un&e a! re)unos)ut nu nu!ai )l#&irea !asi%# ;rin)i;al# a %e)/ii 1n)/isori? )i i
o&#ile 1n)/i;uite &e !ine )9n& &e%enise! "io:raful 29)#i ,orrit.
= eC;li)aie ne!ai;o!enit &e inteli:ent# i a;roa;e eCa)t# asu;ra lo)urilor 1n %e)/ea lor
folosin# !i8a fost furni<at# &e )el !ai !i)u "#iat )u )are a! stat %reo&at# &e %or"#? ;urt9n& 1n
"rae )el !ai !are ;run) %#<ut )9n&%a. Nu8!i &au sea!a &e un&e 1i a%ea infor!aiile a)est t9n#r
Ne.ton D)#)i astfel 1l )onsi&erE? fiin& )u un sfert &e %ea) !al t9n#r )a s# tie toate astea &e la sine
;utere. A! f#)ut se!n )u !9na )#tre fereastr# o&#ii un&e s8a n#s)ut 2i)a ,orrit i un&e tat#l ei a
stat at9t &e 1n&elun:? i l8a! 1ntre"at )ine lo)uia a)olo 1n ;re<ent. 2i8a r#s;uns: HUn)/iul lui Ioe
PGt/i)A H.
Puin !ai &e;arte a! :#sit <i&ul !ai %e)/i i !ai s)un& )are str#juia 1n)/isoarea
interioar# un&e nu st#tea ni!eni? 1n afara <ilelor &e ins;e)ie. Cine tre)e ;rin Piaa 2ars/alsea?
)otin& &in Curtea 1n:erului s;re 3er!on&seG? )al)# )/iar ;e ;ietrele ;a%ajului &in &efun)ta
1n)/isoare 2ars/alseaF %a %e&ea la st9n:a i la &rea;ta )urtea 1n:ust#? ;uin s)/i!"at# J at9ta
&oar )# <i&urile au fost &#r9!ate o&at# )u &esfiinarea 1n)/isorii J %a %e&ea )a!erele un&e au
tr#it &e"itorii i se %a tre<i 1n)onjurat &e stri:oii !ultor ani &e !i<erie.
C@ARENCE @IPIT=ARE$ D@i;itoare8juniorE? fiul &o!nului B9e @i;itoareF un t9n#r
:entle!an? fun)ionar &in 2inisterul ,i:resiunilor.
@=R,U@ ,ECI2US BKBE @IPIT=ARE? ;air? un 1nalt fun)ionar &in 2inisterul
,i:resiunilor.
-ER,INAN, @IPIT=ARE? se)retarul ;arti)ular al )elui &e !ai susF un t9n#r ;re<enta"il?
"ine 1!"r#)at? a:rea"il.
,=2NU@ BKBE @IPIT=ARE? un 1nalt fun)ionar &in 2inisterul ,i:resiunilor.
3=3? te!ni)er la 1n)/isoarea 2ars/alseaF naul 29)#i ,orrit.
CLRIST=PLER CAS3M? ;ro;rietar 1n Curtea8In$!ii8Ins9n:erateF un i!;ostor? e:oist i
%i)lean? )are ia ;ielea &e ;e )/iriai ;rintr8un 1!;uterni)it al s#u.
I=LN 3APTIST CAVA@@ETT=? to%ar# &e )elul# )u Ri:au& 1ntr8o te!ni# &in
2arsilia.
I=LN CLIVERM? te!ni)er la 2ars/alsea? )are nu lo)uiete 1n 1n)/isoare.
TKNRU@ I=LN CLIVERM? fiul senti!ental al a)estuiaF 1n&r#:ostit &e 2i)a ,orrit.
ARTLUR C@ENNA2? fiul a&o;ti% al &oa!nei Clenna!.
E,NAR, ,=RRIT DTi;E? fiul &o!nului Nillia! ,orritF un t9n#r risi;itor i lene.
,=2NU@ -RE,ERICO ,=RRIT? fratele &o!nului Nillia! ,orritF un o! retras i
si!;lu? )u a;u)#turi )iu&ateF se 1ntreine sin:ur )9nt9n& la )larinet.
,=2NU@ NI@@IA2 ,=RRIT? 1n)/is ;entru &atorii la 2ars/alseaF un o! ti!i& i
ne/ot#r9t? &ar un !are a;#r#tor al &e!nit#ii &e fa!ilie.
,ANIE@ ,=MCE? in:iner i in%entator.
IERE2IAL -@INTNINCL? ser%itor i a;oi aso)iat al &oa!nei Clenna!.
LENRM P=NAN? ;i)tor.
,=2NU@ 2EAP@ES? fun)ionar &e "an)# la ;ensie? un o! foarte )u!se)a&e.
,=2NU@ 2ER,@E? un )unos)ut finan)iar ;e ;i)ior !are.
I=LN E,NAR, NAN,M? un "#tr9n )u %o)e sla"#.
,=2NU@ PANCOS? a:entul )are str9n:e )/iriile ;entru &o!nul Cas"G.
,=2NU@ P@=RNISL? <i&ar? unul &in )/iriaii &o!nului Cas"G.
RIPAU,? alias 3@AN,=IS? alias @APNIER? un ti)#los )i<elat i )u !aniere alese.
,=2NU@ RUPP? a:ent :eneral? eC;ert )onta"il i ur!#ritor &e &atorii.
,=2NU@ E,2UN, SPARO@ER? un t9n#r i&iot? fiul &oa!nei 2er&le &in ;ri!a sa
)#s#torie.
TINO@ER? %aletul &o!nului Nillia! ,orrit.
,=A2NA 3ANPLA2? o fe!eie to)!it# )u <iuaF 1n:rijitoarea &oa!nei ,orrit 1n
1n)/isoare.
LARRIET 3EA,@E DTattG)ora!E? o fat# fru!oas#? 1n&#r#&ni)# i iute la !9nieF
)a!erista &o!nioarei 2innie 2ea:les.
,=A2NA CLIVERM? soia &o!nului Io/n C/i%erGF ine o ;r#%#lioar# &e tutun.
,=A2NA C@ENNA2? o fe!eie auster#? as;r# i &e ne1n&u;le)at J infir!#.
A2M ,=RRIT D2i)a ,orritE? fii)a &o!nului Nillia! ,orritF o fat# sfioas#? sin:urati)# i
;lin# &e afe)iune.
-ANNM ,=RRIT? sora !ai !are a )elei &e !ai sus? trufa# i a!"iioas# &in fire.
2TUQA ,=2NU@UI -.? o "#tr9n# se%er#? !oro)#noas# i t#)ut#.
,=A2NA -@=RA -INCLINP? fii)a &o!nului C/risto;/er Cas"GF o %#&u%# )u &9re &e
!in#? senti!ental# i afe)tat#? &ar )u suflet "un.
IUPlNEASA A--ERM -@INTNINCL? ne%asta lui Iere!ia/ -lint.in)/.
,=A2NA PENERA@? o %#&u%# )u as;e)t i!;un#tor i &e!n.
,=A2NA P=NAN? o "#tr9n# afe)tat#? )are ;ri%ete totul &e sus.
2APPM? ne;oata &oa!nei 3an:/a! i ;rotejat# 29)#i ,orrit.
,=A2NA 2EAP@ES? o fe!eie ;l#)ut# i 1!"ietoare.
,=2NIQ=ARA 2INNIE 2EAP@ES DPETE? fii)a saF o fat# &r#:#la# i ;lin# &e
;ros;ei!e.
,=A2NA 2ER,@E? o &oa!n# &in lu!ea "un#? &ur# i insensi"il#.
,=A2NA P@=RNISL? o fe!eie t9n#r# i ;uin ne:lijent#.
,=2NIQ=ARA ANASTASIA RUPP? fii)a &o!nului Ru::.
,=A2NA TICO1T? "u)#t#reas# i !enajer# la &o!nul 2ea:les.
,=2NIQ=ARA NA,E? o t9n#r# iras)i"il#? ursu<# i nest#;9nit# &in fire.
CARTEA NTKI.
Ca;itolul I.
S=ARE QI U23R.
=,AT? a)u! trei<e)i &e ani? ;este 2arsilia soarele ar&ea ne!ilos. n su&ul -ranei? ;e o
<i tori&# &e au:ust? un soare 1n%#;#iat nu era atun)i un lu)ru !ai rar &e)9t ori)9n& alt#&at#? 1n
tre)ut sau ast#<i. Totul 1n 2arsilia i ;rin ;reaj!# <#)ea 1n)re!enit su" )erul fier"inte?
1n)re!enit la r9n&u8i? 1n)9t 1n)re!enirea a)easta ajunsese s# fie o stare :eneral#. Str#inii &e
lo)urile a)elea 1i ;ier&eau )u!;#tul? <#;#)ii &e al"ul uluitor al )aselor? &e al"uR Uluitor al
<i&urilor? &e al"ul uluitor al str#<ilor? &e &9rele 1n)re!enite ale &ru!ea:urilor ster;e? ale )olinelor
&e un&e %er&eaa fusese ;ustiit#. 3utu)ii &e %ie? )o)9rjai su" ;o%ara stru:urilor? erau sin:urele
lu)ruri f#r# a)ea fiCitate uluitoareF uneori )li;eau ;uintel? 1n %re!e )e aerul fier"inte a"ia )l#tina
frun<ele a!orite.
Nu eCista ni)i ;i) &e %9nt )are s# 1n)reeas)# a;# st#tut# &in ;ort sau !area fru!oas# &in
&e;#rtare. @inia &e &e!ar)aie &intre )ele &ou# )ulori? ne:ru i al"astru? in&i)a ;un)tul ;e )are
!area ne1ntinat# nu %oia s#8l trea)#? &ar r#!9nea la fel &e linitit# )a "#ltoa)a &e<:ust#toare )u
)are ni)io&at# nu intra 1n )9r&#ie. 3#r)ile f#r# ten&e erau ;rea 1n)inse )a s# te ;oi atin:e &e eleF
%o;seaua &e ;e %asele an)orate se s)orojiseF &e luni 1ntre:i les;e<ile )/eiului nu se !ai
r#)oriser#? <i i noa;te. In&ieni? rui? )/ine<i? s;anioli? ;ortu:/e<i? en:le<i? franuji? :eno%e<i?
na;olitani? %eneieni? :re)i? tur)i? ur!aii tuturor <i&itorilor turnului 3a"ei? %enii s# fa)# ne:o la
2arsilia? )#utau )u toii &eo;otri%# u!"r#? refu:iin&u8se 1n %reun )otlon? s# s)a;e &e o !are ;rea
s)inieietor &e al"astr# )a s8o ;oi ;ri%i i &e un )er ;ur;uriu? )a un uria :iu%aer &e fo) a;rins.
@u!ina a)easta )u!;lit# 1i f#)ea r#u la o)/iF )#tre :eana 1n&e;#rtat# a )oastei italiene ea
se ;otolea ;uin &e ;9n<# ne:urilor? ri&i)9n&u8se uor ;rin e%a;orarea !#rii? &ar 1n)olo ni)#ieri
nu se !ai &o!olea. ,e;arte? /#t? &9rele 1n)re!enite ale &ru!ea:urilor? 1n:ro;ate 1n )ol"? te luau
)u asalt &ins;re &eal? &ins;re %ale? &ins;re esul ne!#r:init. ,e;arte? /#t? %ia8&e8%ie? ;lin# &e
;raf? 1!;o&o"in& &e sus ;9n# jos )#suele &in !ar:inea &ru!ului? i )o;a)ii ;9rjolii &in aleile
!onotone? f#r# u!"r#? se a;le)au su" 1n)re!enirea )erului i a ;#!9ntuluiF la fel i )aii? )u
<ur:#l#ii ;i)otin&? 1n irul lun: &e )#rue? t#"9r)in&u8se a:ale s;re ora. @a fel i )#r#uii tol#nii
;e o rin#? )9n& se tre<eau? )eea )e rar se 1nt9!;laF la fel i )u !un)itorii isto%ii &e ;e )9!;. Tot
)e a%ea %ia# sau )retea era )o;leit &e lu!in# or"itoare? 1n afar# &e o;9rlele )are se stre)urau
iute ;este <i&urile <:runuroase &e ;iatr# i &e ti)#iat9r9in& &e <or? as)uit i us)at? )a o
;9r9itoare. P9n# i ;raful ajunsese "run &in ;ri)ina ariei? iar %#<&u/ul tre!ura &e ;ar)# i aerul
ar fi :9f9it.
Storuri? o"loane? ;er&ele? ten&e erau toate l#sate? 1n)/ise? ;entru )# nu )u!%a s# ;#trun&#
1n#untru lu!ina or"itoare. ,a)# &#&ea &e o )r#;#tur# )9t &e !i)# sau &e %reo :aur# &e )/eie?
n#%#lea nu!ai&e)9t? s#:eat# in)an&es)ent#. 3iseri)ile erau )ele !ai ferite. S# te furie<i ;rintr8un
a!ur: &e "oli i ;ilatri J 1nstelat )a 1n %is &e l#!;i li)#ritoare? ;o;ulat )a 1n %is &e nite u!"re
/i&e? str#%e)/i? !o#in& e%la%ios? )erin&? s)ui;9n& J 1nse!na s# te arun)i 1ntr8un flu%iu &e fo) i
s# 1noi? )a s#8i sal%e<i %iaa? ;9n# la )el !ai 1n%e)inat ;eti) &e u!"r#. Astfel J )u oa!eni
tr9n&#%i i <#)9n& ;e oriun&e era u!"r#? f#r# ;rea !are <ar%# &e %o)i ori l#trat &e )9ini? )u
&an:#t r#<le &e )lo;ote? &o:it? i r#;#it &e to"e afurisite J iat# 2arsilia? ;r#jin&u8se la soare 1ntr8
o "un# <i? )u !ias!ele ei ;uterni)e i )u :ust 1ne;#tor.
ECist# ;e atun)i 1n 2arsilia o te!ni# !i<era"il#. ntr8una &in )elule J at9t &e
res;in:#toare )# ;9n# i soarele ne;oftit )li;ea? l#s9n&8o ;ra&# &oar f#r9!elor &e lu!in# r#sfr9nte
;e )are le !ai ;utea )ule:e J se aflau &oi "#r"ai. @in:# ei? o "an)# "etea:# i &ifor!#? fiCat# 1n
<i&? )u o ta"l# &e &a!e s)rijelat# :rosolan 1n )uit i un set &e ;iese f#)ute &in nasturi %e)/i i &in
oase &e la )ior"#? un jo) &e &o!ino? &ou# ro:ojini i &ou# sau trei sti)le. ,oar at9t !ai )u;rin&ea
1n)#;erea? 1n afar# &e o"olani? &e )ine tie )e inse)te in%i<i"ile i %i<i"ile: &oi "#r"ai.
Toat# lu!ina )are intra 1n )elul# ;#trun&ea ;rintre :ratiile &e fier al)#tuin& o fereastr#
&estul &e !are? ;e un&e era ;osi"il? &in s)ara 1ntune)oas# 1n)otro &#&ea? s# fie ur!#rit# )elula
)li;# &e )li;#F !ai jos &e :ratii? trei;atru ;i)ioare &easu;ra ;ar&oselii? se afla o les;e&e !are &e
;iatr#? fiCat# 1n lo)ul un&e a)estea se 1!"u)au 1n <i&. Pe les;e&e se o&i/nea unul &in )ei &oi
"#r"ai? ju!#tate ae<at? ju!#tate 1ntins? )u :enun)/ii 1n aer? iar )u ;i)ioarele i s;atele ;ro;tite
1ntr8o ;arte i 1ntr8alta a ferestrei. Ver:elele &e fier erau &estul &e 1n&e;#rtate unele &e altele )a
s#8i ;er!it# s#8i ;etrea)# "raul ;9n# la )ot ;e &u;# eleF astfel se a:#a ne;#s#tor &e :ratii? )a s#8
i fie !ai la 1n&e!9n#.
Sti:!atul ;u)#riei se f#)ea si!it ;retutin&eni. Aerul 1nte!niat? lu!ina 1nte!niat#?
u!e<eala 1nte!niat#? oa!enii 1nte!niai J totul era %#t#!at &e 1n)/isoare. ,u;# )u! &einuii
erau li%i<i i )u o)/ii &ui 1n fun&ul )a;ului? tot aa i fierul ru:inise? ;iatra &e%enise li;i)ioas#?
le!nul ;utre<ise? aerul se rarefiase? lu!ina ;#lise. Ca un ;u? )a o :ro;ni#? )a un )a%ou?
1n)/isoarea /a"ar nu a%ea &e str#lu)irea &e afar#? i i8ar fi ;#strat 1nto)!ai aerul stri)at )/iar i
;e %reuna &in insulele )u ;lantaii &e !iro&enii &in =)eanul In&ian.
=!ul aflat ;e les;e&ea &e su" :ratii ;#rea 1n!#r!urit &e fri:F )u un :est ner%os &intr8un
u!#r? trase !antaua ;e el )a s# se a)o;ere !ai "ine i !or!#i:
@a nai"a )u ;ari%ul #sta &e soare? )are ni)io&at# nu r#sare i ai)iR
Ate;ta !asa? uit9n&u8se ;ie<i ;rintre :ratii )a s# ;oat# %e&ea )9t !ai &e;arte ;e s)#ri 1n
jos? foarte ase!#n#tor )u o fiar# 1n a)eeai situaie. ,ar o)/ii lui? ;rea a;ro;iai unul &e altul? nu
a%eau no"leea re:elui ani!alelor? !ai !ult as;ri &e)9t str#lu)itori J ar!e as)uite? )u o !i)#
su;rafa# )are s# le tr#&e<e. N8a%eau ni)i ;rofun<i!e? ni)i eC;resi%itateF lu)eau i se &es)/i&eau
i se 1n)/i&eau. n aa fel 1n)9t? &a)# nu tre"uia nea;#rat s# se slujeas)# &e ei? un )easorni)ar ar fi
;utut fa)e o ;ere)/e i !ai i<"utit#. A%ea nasul )oroiat? fru!os 1n :enul lui? &ar ;rea sus ;lasat
1ntre o)/i? )a i o)/ii? ;ar)# ;rea a;ro;iai unul &e )el#lalt. C9t &es;re rest? era 1nalt i ro"ust?
"u<e su"iri at9t )9t se ;uteau %e&ea &e su" !ustaa stufoas#. = )/i)# !are &e ;#r as;ru? f#r# o
)uloare ;re)is#? <"9rlit )u! era? "#t9n& 1n rou. 2ina ;etre)ut# &u;# :ratii D;e &osul ei? nu!ai
<:9rieturi ur9te? ;roas;#t )i)atri<ateE era neo"inuit &e !i)# i )#rnoas#? &ar f#r# je:ul 1n)/isorii
ar fi fost neo"inuit &e al"#.
Cel#lalt "#r"at st#tea lun:it ;s ;ar&oseala &e ;iatr#? a)o;erit )u o /ain# )afenie :rosolan#.
S)oal#? ;or)uleR 2or!#i ;ri!ul. Nu &or!i )9n& !ie !i8e foa!e.
Tot un &ra)? efule? <ise H;or)ul>? su;us i nu f#r# oare)are "un# &is;o<iie. 2# s)ol )9n&
%reau? !# )ul) )9n& %reau. Totuna e.
S;un9n& a)easta? se ri&i)# 1n ;i)ioare? se s)utur#? se s)#r;in#? 1i le:# ne:lijent 1n jurul
:9tului !9ne)ile /ainei )afenii D;e )are !ai 1nainte o folosise )a a)o;er#!9ntE i se ae<#
)#s)9n&? ;e &ale? )u s;atele re<e!at &e <i&ul &in faa )elui )u :ratii.
Ia <i? )9t e )easulS 3o!"#ni ;ri!ul.
= s# sune &e a!ia<' ;este ;atru<e)i &e !inute.
-#)9n& a)east# s)urt# ;au<#? 1i roti ;ri%irile ;rin )elul#? )a i )u! ar fi %rut s# se
)on%in:#.
Par)8ai fi )easorni). Cu! se fa)e )# tot&eauna tii )9t e oraS
P#i? )u! s#8i s;unS Eu tot&eauna tiu )9t e ora i un&e !# aflu. 28au a&us noa;tea? )u
"ar)a? &ar eu tot tiu un&e !# aflu. Uite i)iR Portul 2arsilia J 1n:enun)/e ;e &ale i tras# o /art#
1ntrea:# &in ar#t#torul ars &e soare J Toulon Dun&e sunt :alereleE? Q;ania8i )olo? Al:erul )olo.
Ai)i? s;re st9n:a? se furiea<# Nisa. =)oleti Corni)e i &ai &e Peno%a. ,i:ul i ;ortul Peno%a.
Terenul &e )arantin#. Colo8i oraul? :r#&ini terase 1!;ur;urate &e "ela&one. Ai)i %ine Porto -ino.
n)oa)e? s;re @i%orno. Ai)i? s;re Ci%ita Ve))/ia. A)u!? &ire)t s;re' a/R Nu !ai e lo) ;entru
Nea;ole' J ntre ti!; ajunsese ;9n# la ;erete &ar totuna8i? Nea;ole %ine ;e ai)iR
R#!ase 1n:enun)/eat i ri&i)# ;ri%irea s;re to%ar#ul lui &e te!ni#? )u un aer &estul &e
%ioi ;entru un ;u)#ria. Era un o!ule oa)/e? iute i s;rinten? &ei ;uin )a! rotofei. Cu )er)ei
1n ure)/ile "rune? )u &ini al"i lu!in9n&u8i )/i;ul )iu&at? "run? )u un ;#r ne:ru )a t#)iunele
str9ns jur 1!;rejurul :9tului "ron<at? )u o )#!a# roie 1n <&rene? &es)/eiat# la ;ie;tul "run?
;antaloni lar:i &e !arinar? ;antofi 1n)# &estul &e "uni? ti)/ie roie &e for!# alun:it#? o )urea
roie i un )uit la "r9u.
-ii atent? &a)# !#8ntor) &e la Nea;ole ;e un&e a! ;le)atR Uite8ai)i? efuleR Ci%ita
Ve))/ia? @i%orno? Porto -ino? Peno%a? Corni)e? 1!;rejuri!ile NieiF )olea? 2arsilia? &u!neata i
)u !ine. @o)uina te!ni)erului )u )/ei )u tot e ai)i un&e ;un &e:etul #sta !areF iar ai)i? su"
1n)/eietura !9inii? este lo)ul un&e se ine 1n )utia lui "ri)iul &e ras naional' :/ilotina? ;#strat#
su" )/eie.
Cel#lalt s)ui;# &eo&at# ;e ;ar&oseala &e ;iatr# i s)oase un /or)#it &in :9t.
Nu!ai&e)9t &u;# a)eea se au<i un alt /or)#it? &e ast# &at# al unei )lane? un&e%a ;e jos?
a;oi o u# tr9ntit#. Pai t#r#:#nai 1n)e;ur# s# ur)e s)#rile? iar :9n:uritul unui :l#s)ior &ul)e se
a!este)# 1n <:o!otul ;e )are81 f#)eauF a;#ru te!ni)erul? &u)9n&u8i fii)a? &e %reo trei8;atru
aniori? i un ;aner.
Cu! !ai stau lu)rurile a<i8&i!inea#? &o!nilorS -etia !ea? %e&ei? a %enit )u !ine s#
arun)e o ;ri%ire la ;#s#rile tat#lui ei. Lai&e? atun)i. Uit#8te la ;#s#ri? s)u!;a !ea? uit#8te la
;#s#ri.
Se uita i el )u "#:are &e sea!# la H;#s#ri>? 1n ti!; )e ri&i)a fetia ;e ;er%a<ul :ratiilor?
1n&eose"i la )ea !ai !#runt#? a )#rei %ioi)iune nu ;rea 1i ins;ira 1n)re&ere? ;are8se.
V8a! a&us ;9inea? si:nor Io/n 3a;tist? s;use el Dtoi %or"eau 1n fran)e<#? &ar o!uleui
era italianEF i &a)# %8a ;utea sf#tui s# nu !ai ju)ai'
Nu ;oi &a sfaturi efuluiR EC)la!# Io/n 3a;tist? ar#t9n&u8i &inii )9n& <9!"i.
Aa? &ar eful )9ti:a? relu# te!ni)erul? )u o ;ri%ire fu:ar#? nu )ine tie )e ;rietenoas#?
1n&re;tat# )#tre )el#lalt? iar &u!neata ;ier<i. E )u totul alt)e%a. ,u!neata )a;ei 1n felul #sta
"ul)# nea:r# i o ;oir)# &e %in a)ru? iar &u!nealui? )9rn#)iori &e @%on? fri;tur# &e %iel 1ntr8un
as;i) ;lin &e !iro&enii? ;9ine al"#? "r9n<a stra)/ino0 i un %in "un. Uite8te la ;#s#ri? s)u!;a
!eaR
Eliete ;#s#releR Tise fetia.
="r#jorul fru!os? 1n&uioat &e o !il# &u!ne<eias)#? 1n %re!e )e ;ri%ea )u sfial# ;rintre
:ratii? se!#na )u )/i;ul unui 1n:er 1n a)east# 1n)/isoare. Io/n 3a;tist se ri&i)# atras ;ar)# &e
o"ra<ul ei. Cealalt# H;as#re1* r#!ase )a !ai 1nainteF at9t &oar )# arun)# ner#"&#tor o o)/ea&#
s;re ;aner.
Ate;taiR EC)la!# te!ni)erul? ae<9n&u8i fetia ;e ;artea eCterioar# a les;e<ii &in
&re;tul :ratiilor? ea are s# /r#neas)# ;#s#rile. P9inea asta !are e ;entru si:nor Io/n 3a;tist.
Tre"uie s8o ru;e!? )a s#8n)a;# 1n )oli%ie. Aa? iat# o ;as#re 1!"l9n<it# )are s#rut# !9na !i)u#R
C9rn#)iorii &in frun<# &e %i# sunt ;entru !usiu Ri:au&. @a fel' fri;tura &e %iel 1n as;i) )u
!iro&enii este ;entru !usiu Ri:au&. @a fel' ;9inioarele astea al"e? trei la nu!#r? sunt ;entru
!usiu Ri:au&. n sf9rit? "r9n<a asta' )a i %inul' i tutunul #sta' totul e ;entru !usiu
Ri:au&. Noro)oas# ;as#reR
-etia stre)ur# toate a)este lu)ruri ;rintre :ratii 1n !ina &eli)at#? )u ;ielea !oale i
nete&#? nu f#r# o tea!# e%i&ent# i retr#:9n&u8i8o nu nu!ai o &at#F ;ri%in&u81? fruntea ei
fru!oas#? 1n)reit#? )#;#t# o eC;resie )are tr#&a fri)# i toto&at# iritarea. ntre ti!; ea ;use )o&rul
&e ;9ine nea:r# )u ne&e<!init# 1n)re&ere 1n !9inile arse &e soare? )r#;ate? no&uroase? ale lui
Io/n 3a;tist? )are a"ia &a)# a%ea at9tea un:/ii ;e )ele <e)e &e:ete ale sale )9t o sin:ur# un:/ie la
!onsieur Ri:au&? iar )9n& a)esta 1i s#rut# !inuta? ea i8o tre)u ;este faa lui )a s#8i !9n:9ie.
2onsieur Ri:au&? in&iferent &inaintea a)estei &o%e<i &e si!;atie? )#ut# s#8l 1!;a)e ;e tat#l ei?
r9<9n& i 1n)u%iinln& &in )a; s;re feti# &e fie)are &at# )9n& 1i 1n!9na )9te )e%a? i? &e )u! ;use
toate ali!entele 1n ;reaj!#? ;e s;aiul li"er al les;e&ei un&e se o&i/nea? 1n)e;u s# !#n9n)e )u
!are ;oft#.
2onsieur Ri:au& r9&eaF ;e )/i;ul lui se ;ro&use o s)/i!"are )are nu81 a%antaja &elo):
!ustaa i se s#lta )/iar su" nas? iar nasul 1i )o"ora ;este !usta#? &9n&u8i astfel un aer sinistru?
;lin &e )ru<i!e.
Uite8aaR S;use te!ni)erul? r#sturn9n& ;anerul )a s# &earte i firi!iturile. A! )/eltuit
toi "anii ;ri!iiF ;ofti! i so)oteala? i )u asta? "asta. 2usiu Ri:au&? )u! !# ate;ta! &e ieri?
;ree&intele tri"unalului o s# ai"# ;l#)erea s# %# ;ri!eas)# ast#<i? la unu &u;# a!ia<#.
Ca s# !# ju&e)e? nuS ntre"# Ri:au&? f#)9n& o ;au<#? )u )uitul 1n !ina i &u!i)atul 1n
:ur#.
C# "ine ai s;us. S# %# ju&e)e.
Pentru !ine ni)i o %esteS ntre"# Io/n 3a;tist? )are 1n)e;use rese!nat s# )lef#ie?
!u)9n& &in ;9inea lui.
Te!ni)erul ri&i)# &in u!eri.
2ai)# Pre)ist#R Sunt eu oare sortit s# <a) ai)i toat# %iaa? tai)#S
,e un&e s# tiuSR Stri:# te!ni)erul? 1ntore9n&u8se s;re el )u %ioi)iunea lui !eri&ional# i
:esti)ul9n& )u a!9n&ou# !9inile i )u toate &e:etele &eo&at#? &e ;ar)# l8ar fi a!eninat s#8l
sf9ie "u)#i. Prietene? &e un&e i ;9n# un&e s# tiu eu )9t ti!; ai s# <a)i ai)iS ,e un&e s# tiu?
Io/n 3a;tist Ca%allettoS S# !or eu &a)# tiuR Ai)i !ai sunt i unii &einui 1n )are n8a &at
stre)/ea? <or8ne%oie s# fie ju&e)ai.
-#)9n& a)east# o"ser%aie? se uita ;ar)# ;ie<i s;re !onsieur Ri:au&? )are 1i %e&ea !ai
&e;arte &e !9n)at? &ei nu )u a)eeai ;oft# )a 1nainte.
U R#!as "un? ;#s#rile !eleR S;use te!ni)erul? lu9n&u8i &r#:#laa feti# 1n "rae? )#reia
1i &i)ta a)este )u%inte 1nsoin&u8le &e o s#rutare.
R#!as "un? ;#s#rile !oleR Re;et# &r#:#laa feti#.
C/i;ul el ne%ino%at ;ri%ea %esel 1n&#r#t ;este u!#rul te!ni)erului? 1n ti!; )e se
1n&e;#rtar#F el 1i )9nta un )9nte) &in jo)urile )o;ilei:
=are )ine tre)e ;e &ru! aa t9r<iuS
Ca%alere 2#:/iranR
=are )ine tre)e ;e &ru! aa t9r<iuS
Vesel? %esel? tot )/efliuR
Aa )# Io/n 3a;tist so)oti o )/estiune &e onoare s#8i in# isonul? nu!ai&e)9t? ;#str9n&
rit!ul? &ei ;e un ton )a! r#:uit:
E floarea )a%alerilor? Ca%alere 2#:/iranR
E floarea )a%alerilor? Vesel? %esel? tot )/efliuR
A)est )9nte) 1i 1nsoi &e8a lun:ul )elor )9te%a s)#ri a"ru;te? 1n jos? 1n)9t te!ni)erul tre"ui
s# se o;reas)# 1n )ele &in ur!# ;entru )a fetia s# as)ulte !elo&ia ;9n# la )a;#t i s# re;ete
refrenul )9t 1n)# !ai ;uteau fi %#<ui. A;oi )#;orul fetiei &is;#ru? &is;#ru i )a;ul te!ni)erului?
&ar firi)elul &e :las se !ai au<i ;9n# )9n& ua se tr9nti )u <:o!ot.
2onsieur Ri:au&? %#<9n& )# Io/n 3a;tist 1i st#tea 1n )ale tot as)ult9n& e)oul ;9n# )e se
stinse D)/iar i e)oul era !ai sla" 1n 1n)/isoare i ;ar)# !ai t#r#:#natE? 1i a!inti ;rintr8o lo%itur#
&e ;i)ior )# ar fa)e !ai "ine s#8i reia lo)ul 1n un:/erul lui &in u!"r#. =!uleul se ae<# &in nou
;e &ale )u uurina ne;#s#toare a unuia ;rea o"inuit )u les;e<ile &e ;iatr#F a;oi? ;un9n& trei
/#l)i &e ;9ine nea:r# &inainte J se ;re:#tea s8o taie i ;e a ;atra J 1n)e;u? rese!nat? s# le fa)# s#
&is;ar#? )a i )u! 1n&eletni)irea a)easta ar fi fost un soi &e jo).
Poate )# tr#:ea )u )oa&a o)/iului la )9rn#)iorii &e @Gon? sau ;oate la fri;tur# &e %iel 1n
as;i) )u !iro&enii? &ar a)este "un#t#i nu i8a fost &at s# le %a&# a)olo %re!e ;rea 1n&elun:at# )a
s#8i lase :ura a;#F !onsieur Ri:au& le f#)u re;e&e &e ;etre)anie? 1n ;ofi&a ;ree&intelui i a
tri"unalului? &u;# )are 1i )ur## &e:etele su:9n&u8le? a;oi i le terse ;e frun<ele &e %i#. Pe
ur!#? ;entru )# se o;rise s#8i ;ri%eas)# to%ar#ul &e )elul#? !ustaa i se ri&i)#? iar nasul )o"or1.
Cu! i se ;are ;9ineaS
Puin us)at#? &ar a! eu ai)i %e)/iul !eu sos? re;li)# Io/n 3a;tist? ri&i)9n& )uitul 1n aer.
Ce fel &e sosS
P#i? ;ot t#ia ;9inea aa' )a ;e un ;e;ene. Sau aa' )a o o!let#? sau aa' )a ;e un
;ete ;r#jit. Sau aa' )a ;e )9rn#)iorii &e @Gon? relu# Io/n 3a;tist? &e!onstr9n& &iferitele
)/i;uri &e t#iere a ;9inii ;e )are o inea 1n !in#? !este)9n& linitit )e a%ea 1n :ur#.
Bine ai)iR Stri:# !onsieur Ri:au&. Poi s# "ei. 3ea tot? ;9n# la fun&.
Nu era )ine tie )e !are )/ili;ir? )#)i r#!#sese foarte ;uin %inF &ar si:nor Ca%alletto s#ri
1n ;i)ioare? lu# re)unos)#tor sti)la? o &use la :ur# :olin&8o i ;les)#i &in li!"#.
Pune sti)la l9n:# )elelalte? s;use Ri:au&.
=!uleul as)ult# ;orun)# i se ;re:#ti s# %in# )u )/i"ritul a;rins? )#)i !onsieur Ri:au&
1i r#su)ea a)u! tutunul 1n i:ar#l? slujin&u8se &e nite ;#tr#ele &e /9rtie a&use &eo;otri%#.
BineR Ia una &e8ai)i.
2ii &e !ulu!iri? efuleR
Io/n 3a;tist 1i %or"i 1n li!"a !atern#? ;e tonul ;ri;it i ;ani) al )o!;atrioilor s#i.
2onsieur Ri:au& se ri&i)#? a;rinse i:ara? ae<# restul ;ro%i<iei 1ntr8un "u<unar &e la
;ie;t i se 1ntinse )9t era &e lun: ;e "an)#. Ca%alletto se ae<ase ;e &alele &e ;iatr#? ;rin<9n&u8se
)u )9te o !ina &e fie)are :le<n#? i fu!a 1n ti/n#. =)/ii &o!nului Ri:au& ;#reau a fi ne;l#)ut
atrai &e )e%a &in %e)in#tatea lo)ului &e ;e les;e<ile &e ;iatr# un&e )el#lalt 1i ;lasase &e:etul )el
!are. i 1n&rentase ;ri%irile at9t &e &es 1n &ire)ia a)eea? 1n)9t italianul nu nu!ai o &at# i le
ur!#rise ne&u!erit? 1nainte i 1n&#r#t.
Ce :aur# afurisit# o !ai fi i astaR Stri:# !onsieur Ri:au&? &estr#!9n& t#)erea )are se
aternuse &e !ult#
1 Bi:#rile Din%entate? ;are8se? &e sol&aii lui Na;oleon n ti!;ul ase&iului &e la A)re? 1n
1+99E erau 1n)# ;rea ;uin )unos)ute ;e %re!ea )9n& se &esf#oar# ;o%estirea? 1n 1570.
Vre!e. Ia uite? lu!ina <ilei. A <ileiS @u!ina &e a)u! o s#;t#!9n#? lu!ina &e a)u! ase
luniV lu!ina &e a)u! ase ani? at9t e &e ofti)oas#? &e !oart#R. 8
Se stre)ura fira%# ;9n# a)olo ;rintr8un lu!inator ;#trat )are astu;a o fereastr# &in <i&ul
s)#rii? ;e un&e nu se <#rea 1ns# ni)i soarele? &ar!ite alt)e%a.
Ca%alletto? s;use !onsieur Ri:au&? retr#:9n&u8i "rus) ;ri%irile &e la lu!in#tor? asu;ra
)#ruia a!9n&oi? f#r# s# %rea? 1i ;ironiser# o)/ii? tu !# tii ;e !ine )# sunt un &o!n.
Si:ur? si:norR
,e )9n& sunte! noi ai)iS
Eu 1!;lines) uns;re<e)e s#;t#!9ni !9ine la !ie<ul no;ii. ,u!neata? &e nou# s#;t#!9ni
i trei <ile? a<i &u;#8a!ia<# la )in)i.
A! f#)ut eu )e%a &e )9n& sunt ai)iS A! atins eu !#tura? a! 1ntins sau a! str9ns ro:ojin#?
a! )#utat eu ;iesele ;entru jo)ul &e &a!e? le8a! a&unat eu ;e )ele ;entru &o!ino? a! ;us eu
!9na s# fa) %reo trea"#S
Ni)io&at#R
U Te8ai :9n&it %reo&at# )# !8a ;utea a;u)a &e %reo trea"#S
Io/n 3a;tist r#s;unse a:it9n& &osul ar#t#torului ri&i)at al !9inii &re;te? )el !ai eC;resi%
!o& &e a t#:#&ui 1n li!"a italian#.
NuR Ai tiut &in ;ri!a )li;# )9n& !8ai %#<ut ai)i )# sunt un &o!nS
A@TR=R n)u%iin# Io/n 3a;tist? 1n)/i<9n& o)/ii i )l#tin9n& &in )a; 1n )/i;ul )el !ai
%e/e!ent.
A)est )u%9nt J &u;# intonaia &at# &e :eno%e<i ;oate 1nse!na )onfir!are? )ontra&i)ie?
afir!aie? t#:a&#? ;ro%o)are? )o!;li!ent? <efle!ea i 1n)# )in)i<e)i &e alte lu)ruri J 1n )a<ul &e
fa# )#;#ta se!nifi)aia? !ai !ult &e)9t 1ntrea:a for# a unor slo%e s)rise? a eC;resiei fa!iliare:
HCre& i euR H
LaR LaR Ai &re;tateR Sunt un &o!nR Ca un &o!n a! s# tr#ies) i &o!n a! s# !orR Bin
nea;#rat s# fiu &o!n. sta8i rolul !eu. S# !or &a)# n8o s#8l jo) oriun&e !8a &u)eR
i s)/i!"# ;o<iia ri&i)9n&u8se 1n )a;ul oaselor i stri:# ;e un ton triu!f#tor:
Ai)ea suntR Uit#8te la !ineR Arun)at &in )ornul &e "elu: al soartei? !8a! ;o!enit 1n
to%#r#ia unui? Si!;lu )ontra"an&ist' !8a! tre<it 1nte!niat al#turi &e un s#r!an i !#runt
afa)erist? tre;#&u &e "urs# nea:r#? f#r# a)te 1n re:ul#? ;e )are ;oliia l8a 1n/#at i ;entru )# i8a
;us "ar)a la &is;o<iia altor tre;#&ui a!#r9i )# s# trea)# frontier#? tot )u a)te 1n nere:ul#F ei? i
o!ul #sta 1!i re)unoate instin)ti% ;o<iia? )/iar i la ase!enea lu!in# i 1ntr8un ase!enea lo).
Pro<a% I Pe &u!ne<eul !euR Ve<i? eu )9ti:? ori)u! ar !er:e jo)ul.
,in nou !ustaa i se re;e<i 1n sus? iar nasul se ;leoti.
A)u! )e or# eS ntre"#? )u o"ra<ul )u;rins &e o ;aloare us)at# i fe"ril#? )are nu ;rea se
;otri%ea )u %eselia lui.
Vreo &ou#s;re<e)e i ju!#tate.
3unR Cur9n&? ;ree&intele are s# se :#seas)# 1n faa unui &o!n. As)ult#R Vrei s#8i s;un
&e )e sunt 1n%inuitS Tre"uie s8o fa) a)u! sau ni)io&at#? )#)i nu !# !ai 1ntor) ai)i. =ri !i se &#
&ru!ul? ori !# %or &u)e s# !# ;re:#teas)# &e ras. Qtii un&e8i in ei "ri)iul.
Si:nor Ca%alletto 1i lu# i:ara &intre "u<ele 1ntre&es)/iseF ;#rea 1n )li;ele a)elea !ai
&es)u!;#nit &e)9t s8ar fi )re<ut.
Eu sunt J !onsieur Ri:au& se ri&i)# &e jos )a s# %or"eas)# J eu sunt un &o!n )os!o;olit.
Nu a;arin unei #ri anu!e. Tata era el%eian' &in )antonul Vau&. 2a!a era &e ori:ine
fran)e<#? &ar n#s)ut# 1n An:lia. Eu !8a! n#s)ut 1n 3el:ia. Sunt un )et#ean uni%ersal.
Aerul teatral a&o;tat? )u! st#tea )u o !ina ;ro;tit# 1n ol& su" ;ul;anele ;elerinei? )a i
felul &e a nu81 "#:a 1n sea!# ;e to%ar#ul s#u? a&res9n&u8se 1n s)/i!" ;eretelui &in fa#? ;#reau
o !#rturie )# re;eta rolul )e a%ea s#8l joa)e &inaintea ;ree&intelui )are ur!a )ur9n& s#8i ia
intero:atoriul i ni)i&e)u! osteneala &e a fa)e lu!in# 1n !intea unui ins at9t &e !#runt )a Io/n
3a;tist Ca%alletto.
U Sunt &e trei<e)i i )in)i &e ani. A! %#<ut lu!ea. A! tr#it )9n& i)i? )9n& )olo?
;retutin&eni !8a! ;urtat )a un &o!n. Peste tot a! fost tratat i res;e)tat )a un &o!n. ,a)# %rei
)u!%a s#8!i )aui no& 1n ;a;ur# susin9n& )# a! tr#it &e ;e ur!a &ete;t#)iunii !ele' ei "ine?
&in )e tr#ies) a%o)aii t#i' ;oliti)ienii t#i' intri:anii t#i' "an)/erii t#iS
i folosea tot ti!;ul !9na &eli)at#? )u ;ielea nete&#? )a !artor al &istin)iei )are &eseori
1nainte 1i a&usese !ari ser%i)ii.
A)u! &oi ani a! %enit 1n 2arsilia. Era! s#ra)? ni!i) &e <isF fusese! "olna%. C9n&
a%o)aii t#i? ;oliti)ienii t#i? intri:anii t#i? "an)/erii t#i se 1!"oln#%es) i n8au "ani ;ui &eo;arte?
i ei ajun: la sa;# &e le!n. A! tras la /anul HCru)ea &e Aur H8 inut ;e atun)i &e !onsieur LenrG
3arronneau? &e %reo ai<e)i i )in)i &e ani )el ;uin i )u o s#n#tate foarte u"re&#. @o)uia!
a)olo )a! &e ;atru luni )9n& !onsieur LenrG 3arronneau a a%ut neferi)irea s# !oar#' 1n ori)e
)a< o neferi)ire nu ;rea rar# i )are se 1nt9!;la &e )ele !ai !ulte ori f#r# ni)i un s;rijin &in
;artea !ea.
,u;# )e Io/n 3a;tist is;r#%i &e fu!at i:ara ;9n# la "uri)ul &e:etelor? &o!nul Ri:au&
a%u !#rini!ia s#8i arun)e 1n)# una. = a;rinse ;e a &oua &in )enua ;ri!ei i relu# fu!atul
;ri%in& ;ie<i s;re to%ar#ul lui? )are? ;reo)u;at &e ;ro;riul s#u )a<? nu se ;rea uita la el.
2onsieur 3arronneau l#sase 1n ur!a s# o %#&u%#. Ea a%ea &ou#<e)i i &oi &e ani. i
)9ti:ase re;utaie ;entru fru!useea ei i? )u! nu se ;rea 1nt9!;la &e o"i)ei? era 1ntr8a&e%#r
fru!oas#. A! )ontinuat s# lo)uies) la HCru)ea &e Aur H. 28a! 1nsurat )u !a&a!e 3arronneau.
Nu eu sunt )el )are ar tre"ui s# s;un# &a)# 1ntr8o ase!enea le:#tur# eCistau ne;otri%iri !ari. Eu
!# aflu ai)i? ;e)etluit &e sti:!atul nefast al te!nieiF s8ar ;utea totui )a tu s# )onsi&eri )# eu !#
;otri%ea! !ai "ine )u &9nsa &e)9t ;ri!ul ei so.
i &#&ea oare)u! aere &e "#r"at fru!os J i nu eraF i )# a%ea s9n:e al"astru? )eea )e &e
ase!enea nu era )a<ul. Pur i si!;lu fu!uri? trufie sear"#&#F &ar 1n a)east# situaie? )a 1n !ulte
altele? ju!#tate &in lu!e ia fanfarona&a &re;t "un#.
Ce !ai 1n)oa)e i 1n)olo? !a&a!e 3arronneau s8a si!it atras# &e !ine. ,in ;ri)ina asta
n8o s# a! neajunsuri? s;erS
Cu! ;ri%irea 1i )#<u &in 1nt9!;lare ;e )/i;ul lui Io/n 3a;tist )9n& ;use 1ntre"area?
o!uleul s)utur# &in )a; )u %ioi)iune a t#:a&# i re;et# la nesf9rit? ;e un ton )ate:ori) i 1n
oa;t#:
Altro? altro? altro? allro'
A;oi s8au i%it :reut#i 1n )#sni)ia noastr#. Sunt !9n&ru. Nu iau a;#rarea !9n&riei? &ar
sunt !9n&ru. Este? &e ase!enea? 1n firea !ea s# )on&u). Nu !# ;ot su;une? tre"uie s# )on&u).
,in ;#)ate? a%erea &oa!nei Ri:au& era toat# ;e nu!ele ei. Aa sun# a)tul nes#"uit l#sat &e
&efun)tul ei so. Qi? lu)ru i !ai ne;l#)ut? a%ea i ru"e&enii. C9n& ru&ele soiei se a!este)# i
sunt 1!;otri%a unui "#r"at )are se ;oart# )a un &o!n? )are e !9n&ru i )are tre"uie s# )on&u)#?
ur!#rile8s %r#j!ae ti/nei. ntre noi !ai eCista un i<%or &e )io)niri. 2a&a!e Ri:au& era &in
neferi)ire ;uin %ul:ar#. 28a! :9n&it s#8i )i<ele< 1ntru)9t%a a;u)#turile i s8o fa) s# fie !ai
&istins#. C9n& )olo? ea susinut# i ai)i &e ru&e J s8a 1!;otri%it str#&aniilor !ele. Au 1n)e;ut
)erturile 1ntre noi? i? r#s;9n&ite i eCa:erate &e "9rfelile ru&elor &oa!nei Ri:au&? toi %e)inii
erau la )urent. S8a s;us )# !8a! ;urtat :roa<ni) )u !a&a!e Ri:au&. Poate s# !# fi %#<ut )ine%a
&9n&u8i o ;al!#' ni!i) !ai !ult. Eu a! o !ina uoar#? i &a)# a! fost %#<ut &9n&u8i o le)ie
&oa!nei Ri:au&? o f#)ea! a;roa;e 1n :lu!#.
,a)# <9!"etul &o!nului Ri:au& 1n )li;a a)eea eC;ri!a !o&ul s#u o"inuit &e a :lu!i?
ru&ele &oa!nei Ri:au& a%eau &re;tate s# s;un# )# ar fi ;referat &e !ii &e ori s# i se fa)# e&u)aia
)u serio<itate a)estei "iete fe!ei.
Sunt sensi"il i )urajos. Nu susin )# este un !erit s# fii sensi"il i )urajos? &ar aa8s eu &e
felul !eu. ,a)# ru&ele ;e linie "#r"#teas)# ale &oa!nei Ri:au& !i s8ar fi a&resat &es)/is? a fi
tiut )e a! &e f#)ut. Qi8au &at sea!a &e asta? i atun)i au uneltit ;e as)unsF &e ai)i s8au is)at
)erturi 1ntre !a&a!e Ri:au& i !ine. ,e )9te ori a%ea! ne%oie &e o su!# !i)# &e "ani ;entru
)/eltuieli ;ersonale? n8o ;utea! )#;#ta f#r# )eart#' Qi un&e !ai ;ui? to)!ai eu? o"inuit s#
)o!an&R ntr8o sear#? !a&a!e Ri:au& i )u !ine ne ;li!"a! )a &oi ;rieteni' a ;utea s;une )#
&oi 1n&r#:ostii' ;e o fale<# 1nalt# )are str#juia !area. Ceasul r#u a f#)ut )# !a&a!e Ri:au& s#
a&u)# %or"a &es;re ru&ele ei. A! 1ntors 1!;reun# )u ea ;e toate feele a)est su"ie)t i i8a!
re;roat li;sa senti!entului &atoriei i al &e%ota!entului ;entru !ine i )# se l#sa 1nr9urita &e
in%i&ia 1n%erunat# a ru&elor fa# &e soul ei. 2a&a!e Ri:au& a ri;ostat? a! ri;ostat i euF
!a&a!e Ri:au& a ri&i)at tonul? ani ri&i)at i eu tonul i a! 1nt#r9tat8o? re)unos). Ce. S# fa)? eu
s;un lu)rurilor ;e nu!e? aa !i8e firea. n sf9rit? !a&a!e Ri:au&? 1ntr8un a))es &e furie ;e )are
%eni) %a tre"ui s#8l &e;l9n:? a t#"#r9t asu;ra !ea )u i;ete &e !9nie )are s8au au<it ;9n#
&e;arte? f#r# 1n&oial# J !i8a ru;t /ainele? !i8a s!uls ;#rul &in )a;? !i8a <:9riat !9inile? "#tea
&in ;i)ioare st9rnin& ;raful i 1n )ele &in ur!# a s#rit &e ;e fale<# i i8a :#sit !oartea
;r#%#lin&u8se ;e st9n)i 1n jos. Astfel s8au ;etre)ut fa;tele? )are? &in r#utate? au fost r#st#l!#)ite
)u! )# a fi 1n)er)at s8o siles) ;e !a&a!e Ri:au& s# renune la &re;turile ei i )#? refu<9n& )u
ne1n&u;le)are s#. Ce&e<e aa )u! 1i )erea! eu? !8a! lu;tat )u ea i' a! asasinat8oR
nainta lateral ;9n# 1n &re;tul les;e<ii un&e frun<ele &e %i# se !ai aflau 1n)#? 1!;r#tiate
;e jos? a&un# %reo &ou#8trei i 1n)e;u s#8i tear:# !9inile &e ele? )u s;atele 1ntors s;re lu!in#.
E/R EC)la!# el &u;# )9te%a )li;e &e t#)ere. N8ai ni!i) &e s;us la toate asteaS
U Ur9ta trea"#? re;li)# o!uleul? )are se ri&i)ase &e jos i? re<e!at &e <i&? 1i as)uea
)uitul &e tal;# ;antofului.
A&i)#S
Io/n 3a;tist 1i %e&ea &e as)uit? 1n t#)ere? )uitul.
A&i)# n8a! ;re<entat )ore)t )a<ulS
Al8troR R#s;unse Io/n 3a;tist.
,e ast# &at# a)est )u%9nt era o s)u<# i 1nse!na: HAa? ni)i&e)u!R H
Qi atun)iS
Iu&e)#torii i tri"unalele sunt at9t &e ;#rtinitori.
3ineR Stri:# )el#lalt? a<%9rlin&u8i ;este u!#r ;ul;ana ;elerinei? )u o su&al!#. @as#8i s#8
i fa)# &e )a;R
HT#u? )re& )# asta o s# i: fa) H? !ur!ur# )a ;entru sine Io/n 3a;tist? )9n& 1i 1n)lin#
)a;ul s#8i %9re )uitul la )in:#toare.
Ni)iunul? ni)i altul n8au !ai rostit o %or"#? &ei a!9n&oi 1n)e;ur# s# u!"le 1n)oa)e i
1n)olo? 1nt9lnin&u8se? n8a%eau 1n)otro? la fie)are o)ol al )elulei. 2onsieur Ri:au& se o;rea uneori?
)a i )u! ar fi %rut s# ;re<inte )/estiunea 1ntr8o alt# lu!in#? ori s# a&rese<e to%ar#ului s#u )ine
tie )e %or"# &e o)ar#? &ar &eoare)e si:nor Ca%alletto )ontinua s# !#soare a:ale? )u o)/ii 1n
;#!9nt? 1n)#;erea? 1ntr8un fel &e tro;#it )ara:/ios? ieirile a)estea n8au &us la ni!i) :ra%.
,eo&at# s)r9netul )/eii 1n "roas)# 1i f#)u ;e a!9n&oi s# r#!9n# ;ironii lo)ului. Ur!#
un <:o!ot &e :lasuri i t9r9it &e ;ai. Ua <#n:#ni? %o)ile i <:o!otul &e ;ai se au<ir# !ai
a;roa;eF te!ni)erul )o"or1 &o!ol s)ara? ur!at &e un ;luton &e sol&ai.
Lai&ei? !usiu Ri:au&? s;use el? o;rin&u8se o )li;# 1n &re;tul :ratiilor? )u )/eile 1n !in#?
a%ei "un#tatea i ieii afar#.
,u;# )u! %#&? ;le) )u !are ;o!;#.
P#i? &a)# n8ar fi aa? re;li)# te!ni)erul? ai ;le)a 1n at9t &e !ulte "u)#i? )# ane%oie ai
!ai ;utea fi str9ns iar#i laolalt#. Colo %# atea;t# o :loat# &e oa!eni? !usiu Ri:au&? )are nu in
&elo) la &u!nea%oastr#.
,is;#ru &in %e&ere? s# &es)uieF &#&u <#%oarele 1n l#turi &e la o u# joas# &intr8un un:/er
al 1n)#;erii.
A)u!? s;use el? &es)/i<9n& uia i a;ro;iin&u8se? ieii afar#.
,intre toate nuanele &e )ulori eCistente su" soare? ni)iuna nu a&u)ea )u al"ul feei lui
!onsieur Ri:au& &in )li;ele a)elea. Nu eCist#? &e ase!enea? ni)iun&e fi<iono!ie u!an# )u a)ea
eC;resieF fie)are )ut# &e ;e o"ra< tr#&a "#t#ile unei ini!i 1ns;#i!9ntate. A)east# ;aloare i
a)east# s;ai!# se aso)ia<# 1n&eo"te )u i&eea &e !oarteF &ar &eose"irea 1ntre ele &ou# este
to)!ai ;r#;astia a&9n)# &intre lu;t# &at# i !o!entul )el !ai 1n%erunat? %e)in )u &is;erarea? al
1n)let#rii finale.
2ai a;rinse o i:ar# &e la )ea a to%ar#ului s#uF o a;u)# "ine 1r%tre &ini? 1i ;use ;e )a; o
;#l#rie !oale? )u "oruri lar:i? arun)# &in nou )a;#tul ;elerinei ;este u!#r i iei ;e )ori&orul
lateral un&e &#&ea ua? f#r# s# se !ai sin)/iseas)# &e si:nor Ca%alletto. C9t &es;re o!uleul
a)esta? el nu f#)ea alt)e%a &e)9t s# se uite afar#? i 1nto)!ai )a o fiar#? )are se a;ro;ie &e ;ortiera
&es)/is# a )utii )a s# a&ul!e)e li"ertatea &e &in)olo &e :ratii? el ;etre)u a)olo )9te%a )li;e )a s#
stea la ;9n&#? nu!ai o)/i? ;9n# )9n& ua i se 1n)/ise 1n nas.
Es)orta &e sol&ai era )o!an&at# &e un ofier? un o! )or;olent? a!a"il? )u !ult s9n:e
re)eF inea 1n !ina sa"ia s)oas# &in tea)# i fu!a tra"u). El &#&u un or&in foarte s)urt )a &o!nul
Ri:au& s# trea)# 1n !ijlo)ul :ru;uluiF se ae<# 1n frunte )u ;erfe)t# in&iferen#? )o!an&9n&:
H1nainte? !arR Hi )oloana ;orni 1n jos? f#)9n& s# r#sune s)ara. Ua se tr9nti )u <:o!ot J )/eia se
r#su)i 1n "roas)# J o ra<# neo"inuit# &e lu!in# i un suflu neo"inuit &e aer ;#reau s# fi
str#"#tut te!nia? &is;#r9n& 1n tr9!"a su"ire a fu!ului &e tra"u).
2ereu 1n )a;ti%itate? )a un ani!al &e o s;e)ie inferioar# 8W ai&o!a unei !ai!ue
neast9!;#rate? sau unui urs !ai !i) st9rnit &in "9rlo: J &einutul? a)u! r#!as sin:ur? s#ri ;e
les;e&ea &e l9n:# :ratii? )# nu )u!%a s# ;iar&# )e%a &in a)east# ;le)are. n ti!; )e st#tea 1n
;i)ioare? 1n)# a:#at )u a!9n&ou# !9inile &e "arele :rilajului? 1i ajunse la ure)/i o /#r!#laie &e
:lasuri: i;ete? urlete? su&#l!i? a!enin#ri? "leste!e? toate laolalt#? i? )a ;e furtun#? alt)e%a nu se
au<ea &esluit? &oar tu!ultul %o)ilor !9nioase.
nt#r9tat s# afle i !ai !ult J se!#na ;e &e;lin )u un ani!al s#l"ati) 1n )u)# J
;u)#riaul s#ri "inior jos? aler:# 1n jurul )elulei? s#ri iar#i ;t les;e&ea &e ;iatr#? se ;rinse &e
:ratii i 1n)er)# s# le <:9l9ie? f#)u un salt jos? aler:#? re%eni &intr8o s#ritur# la "arele &e fier?
as)ult#? !ereu 1n neast9!;#r? ;9n# )9n& %a)ar!ul? &in )e 1n )e !ai 1n&e;#rtat? se stinse. Citi
&einui? !ai "uni &e)9t a)esta? nu i8au isto%it astfel ini!ile lor no"ile? f#r# )a )ine%a s# se
:9n&eas)# la asta? ni)i )/iar )ei )are 1i iu"eau &in toat# ini!aF 1n %re!e )e !#riile8lor re:ii i
st#;9nii? )are 1i 1nte!niaser#? se <"en:uiau ne;#s#tori 1n soare? iar !uritorii &e r9n& 1i
;rosl#%eau. ,a? a)este ;ersonaje sus8;use !ureau 1n ;aturile lor? 1i &#&eau &u/ul 1n )/i;
eCe!;lar &u;# nite &is)ursuri r#sun#toare? iar istoria? ;oliti)oas#? !ai ser%il# &e)9t
instru!entele lor? 1i 1!"#ls#!a )u :rij#:
P9n# la ur!#? Io/n 3a;tist? li"er a)u! s#8i alea:# 1ntre )ei ;atru ;erei lo)orul )el !ai
;rielni) un&e s#8i eCer)ite fa)ultatea &e a tra:e un ;ui &e so!n )9n& a%ea )/ef? se lun:i ;e "an)#
i? )u "raele ne!i)ate su" )a;? ai;i. Cu felul lui su;us &e a fi? uurati)? !ereu %esel? )u
a))esele lui s)urte &e furie? lesne o"inuit )u ;9inea tare i )u ;iatra i !ai tare? ori)9n& :ata s#
&oar!# )u! ;unea Ca;ul jos? ;e a;u)ate? era un a&e%#rat fiu al ;#!9ntului ;e )are se n#s)use.
I!ensa 1n)re!enire se terse ;entru o )li;#F soarele ;o:or1 la asfinit 1ntr8o aureol# roie?
%er<ui8aurieF stelele se i%ir# ;e )er i li)uri)ii le i!itau 1n %#<&u/ul &e ai)i? aa )u! oa!enii
)o;ia<# )u st9n:#)ie "un#tatea unor s;e)ii &e fiine !ai alese. ,ru!urile lun:i? ;r#foase? i
)9!;iile nesf9rite se o&i/neau? iar ;e !are &o!nea o t#)ere at9t &e &e;lin#? 1n)9t a"ia &a)# se %a
!ai au<i !ur!urul ti!;ului )9n& 1i %a ;re&a !orii.
Ca;itolul II.
T=VARQI ,E ,RU2.
ASTTI n8au !ai urlat ;e a)olo )a ieri? nu8i aa? &o!nuleS
U N8a! !ai au<it ni!i).
Atun)i ;oi fi si:ur )# nu. C9n& url# oa!enii #tia? Url# )a s# fie au<ii.
Ca !ai toat# lu!ea? ;resu;un.
Aa? &ar oa!enii &e ai)i url# tot&eauna. Alt!interi nu sunt feri)ii.
Cei &in 2arsilia? %rei s# s;uiS
Vor"es) &e fran)e<i. Nu!ai asta fa). C9t &es;re 2arsilia? )unoate! noi )e8nsea!n#
2arsilia. A &at lu!ii )9nte)ul )el !ai re%oluionar )are a fost )reat %reo&at#. Ni)i n8ar fi eCistat
f#r# HAllon. SR ' 2ar)lionsR H!ai tiu i eu un&e? la %i)torie sau !oarte? la ;irjol sau altun&e%a.
Cel )are %or"ea? tot ti!;ul )u un aer !u)alit? ;ri%ea ;este ;ara;et 2arsilia )9t se ;oate &e
&is;reuitor i? lu9n& o atitu&ine fer!# J 1i ;ro;ti !9inile 1n "u<unare? <orn#in&u8i "anii J
a;ostrof# oraul )u un )/i)otit.
U C/iar aa: HAllonsR 2ar)/onsR HCre& )# era !ai onora"il ;entru tine &a)# l#sai
oa!enii s# ;le)e i s#8i %a&# &e tre"urile lor le:iti!e? 1n lo) s#8i ii 1n)/ii ai)i 1n )arantin#R
,estul &e ne;l#)ut? inter%eni i )el#lalt. ,ar ast#<i tre"uie s# ne &ea &ru!ul.
U S# ne &ea &ru!ul ast#<iR Re;et# ;ri!ul. Asta8i oare)u! o a:ra%are a situaiei
s)an&aloase 1n )are ne afl#!' Au<i? s# ne &ea &ru!ul ast#<iR S# ni se &ea &ru!ulR ,ar? !# ro:?
&e )e a! fost reinui ai)iS
,in !oti%e nu ;rea :ra%e? tre"uie s# re)unos). Cu! 1ns# noi %eni! &in =rient? iar
=rientul este un )ui" al )iu!ei'
Al )iu!eiR Re;et# )el#lalt. Asta8i nenoro)irea !ea. ,e )9n& sunt ai)i tot &e )iu!# !i8e
&at s# a! ;arte. 2# si!t )a un o! teaf#r la !inte? 1n)/is 1ntr8o )as# &e ne"uni. 2i s8a f#)ut
le/a!ite s# fiu !ereu sus;e)tat &e aa )e%a. A! %enit ai)i la fel &e s#n#tos )a tot&eauna? &ar a fi
"#nuit &e )iu!# e ;entru !ine )a i )u! !i8ar "#:a8o ;e :9t. A! a%ut8o' i8o !ai a! 1n)#.
4 su;ori foarte "ine? &o!nule 2ea:les? <ise )el#lalt? <9!"in&.
Nu. ,a)# tiai )u! stau &e fa;t lu)rurile? asta ar fi fost ulti!a o"ser%aie ;e )are te8ai fi
:9n&it s# o fa)i. 2# tre<ea! noa;te &e noa;te s;un9n&u8!i: a)u! !8a! !oli;sit? a)inn
e%oluea<#? a)u! !i8a %enit &e /a)? a)u! ti;ii #tia ;un la )ale )u! s#8i justifi)e ;re)auiile. T#u
&a)# n8a ;refera s# fiu ;rins ;e un )arton )a un :9n&a) 1ntr8un inse)tar &e)9t s# &u) %iaa ;e )are
o &u) ai)i.
@as#? &o!nule 2ea:les? se au<i o %o)e %esel# &e fe!eie? nu !ai %or"i &es;re asta a)u!?
)9n& totul s8a sf9rit.
S8a sf9ritR Re;et# &o!nul 2ea:les? )are? f#r# a fi fost r#u intenionat? ;#rea 1ntr8o stare
sufleteas)# &eose"it#F &e a)eea? ulti!ul )u%9nt rostit &e alt)ine%a era ;entru el 1n)# o ji:nire. S8a
sf9ritR Qi &e )e? !# ro:? n8ar !ai tre"ui s# s;un ni!i) ;entru )# s8a sf9ritS
,oa!na 2ea:les fusese )ea )are %or"ise &e!nului 2ea:lesF )a i el? era atr#:#toare i
s#n#toas#? )u un )/i; ti;i) en:le<es)? i &eoare)e ti!; &e )in)i<e)i i )in)i &e ani sau !ai "ine nu
se o)u;ase &e)9t &e8ale :os;o&#riei? ;#strase i a)u! un soi &e refleC al a)estei 1n&eletni)iri.
@as#? tat#? nu8i ni!i)R S;use &oa!na 2ea:les. Pentru ,u!ne<eu? fii !ulu!it )# o ai ;e
Pet.
Pe PetS Re;et# &o!nul 2ea:les? la fel &e ofensat.
Cu! Pet se afla foarte a;roa;e? 1n&#r#tul lui? ea 1l atinse ;e u!#r? i &o!nul 2ea:les iert#
2arsilia nu!ai&e)9t &in a&9n)ul ini!ii.
Pet a%ea %reo &ou#<e)i &e ani. Era o fat# &r#:u#? )u un ;#r "o:at? )astaniu? re%#rsat 1n
"u)le naturale? o fat# 1ne9nt#toare? )u tr#s#turi &es)/ise i o)/i !inunai at9t &e !ari? &e :in:ai?
&e lu!inoi? 1ntr8o &es#%9rit# ar!onie )u )/i;ul ei "un i fru!os. Era ;linu# i &e o ;ros;ei!e
&eose"it#? nu!ai :ro;ie? i alintat# ne%oie !are? sfioas# i toto&at# &o)il#? su;re!a sl#"i)iune
)are 1n)ununa f#;tura unei fee at9t &e &r#:#lae i &e atr#:#toare )u uni)ul far!e) )e i8ar !ai fi
;utut ii;si.
A)u! 1n:#&uie8!i s# te 1ntre"? relu# &o!nul 2ea:les? ;e un ton )onfi&enial i )9t se
;oate &e "l9n&? &9n&u8se un ;as 1na;oi i 1n&e!n9n&u8i fii)a s# 1nainte<e un ;as ;entru a8i
ilustra re!ar)a. n:#&uie8!i s# te 1ntre" &oar at9t? )a &e la o! la o!? ai !ai au<it tu o#re &e
ase!enea ne:/io"ie? i anu!e &e a o i<ola ;e Pet 1n )arantin#S
n felul #sta ;9n# i )arantin# a fost !ai ;l#)ut#.
,a? &a? 1n)u%iin# &o!nul 2ea:les? aa e? )e8i &re;tR Ii r#ni! 1n&atorat ;entru> a)east#
o"ser%aie. A)u!? Pet? &ra:a !ea? ar fi "ine s# t) &u)i )u !ai)#8ta i s# te ;re:#teti ;entru "ar)#.
Sanitarul 1n inut# &e ofier i o &roaie &e ;aiae )u ;#l#rii 1n trei )oluri %in 1n)oa)e )a s# ne lase?
1n sf9rit? li"eriF )9t &es;re noi? "iete li:/ioane 1n )a;ti%itate? o s# ;ute! ser%i :ustarea &e
&i!inea# 1!;reun#? )9t &e )9t )retinete? 1nainte &e a ne lua <"orul )are 1n)otro. TattG)ora!?
ine8te s)ai &e t9n#ra &u!itale st#;9na.
Se a&resa unei fete fru!oase? )u un ;#r i nite o)/i ne:ri? s)9nteietori? foarte 1n:rijit
1!"r#)at#? )are r#s;unse ;rintr8o !i)# re%eren# 1nainte &e a se r9n&ui 1n suita &oa!nei 2ea:les
i a lui Pet. Tra%ersar# tustrele teras#? s)#l&at# 1n soare? &is;#r9n& a;oi ;rintr8un ;ortal &e un al"
or"itor. To%ar#ul &e )#l#torie al &o!nului 2ea:les? un "#r"at oa)/e? ;osa)? &e %reo ;atru<e)i
&e ani? 1n)# se !ai uita 1ns;re a)est ;ortal? &u;# )e se f#)ur# ne%#<ute? ;9n# 1n )li;a 1n )are
&o!nul 2ea:les 1l lo%i uor ;este "ra.
V# ro: s# !# s)u<ai? s;use el tres#rin&.
Nu %#& &e )8e? rosti &o!nul 2ea:les.
2erser# t#)ui 1n u!"ra <i&ului 1nainte i 1na;oi? ;rofit9n&? la 1n#li!ea un&e se aflau
;lasate "ar#)ile ;entru )arantin#? &e aerul ;roas;#t a&us &e "ri<a !#rii la a;te &i!ineaa.
To%ar#ul &o!nului 2ea:les relu# firul )on%ersaiei.
A ;utea s# %# 1ntre"? s;use el? )are este nu!ele'
@ui TattG)ora!S l 1ntreru;se &o!nul 2ea:les. N8a! ni)i )ea !ai !i)# i&ee.
Cre&ea!? <ise )el#lalt? )#'
U TattG)ora!S i su:er# &in nou &o!nul 2ea:les.
2ulu!es)' )# TattG)ora! era un nu!e? i &e !ulte ori !8a! !irat &e )iu&#enia lui.
P#i? &e fa;t? )ontinu# &o!nul 2ea:les? &oa!na 2ea:les i )u !ine sunte!? %e&ei?
oa!eni ;ra)ti)i.
Ai a!intit &eseori a)est lu)ru 1n ti!;ul a:rea"ilei l interesantei )on%ersaii ;e )are a!
a%ut8o 1!;reun#? &e8a lun:ul ;li!"#rii noastre 1n sus i 1n jos ;e a)este &ale &e ;iatr#? s;use
)el#lalt )u un <9!"et a"ia s)/iat ;e )/i;ul s#u 1ntune)at i ;osa).
=a!eni ;ra)ti)i. Astfel? 1ntr8o "un# <i? a)u! )in)i Xau ase ani? )9n& a! luat8o ;e Pet la
Ca;el# )o;iilor :#sii' ai au<it &e S;italul ;entru )o;ii :#sii W? &e la @on&ra? )are )ores;un&e
)elui &in ParisS
@8a! i %#<ut.
Cu! <i)? 1ntr8o "un# <i a! &us8o ;e Pet la "iseri)a a)eea )a s# as)ulte or:a' ;entru )#?
fiin& oa!eni ;ra)ti)i? este &e &atoria noastr# s#8i ar#t#! lui Pet? )9t tr#i!? tot )e ni se ;are )# ar
;utea s#8i fa)# ;l#)ere' !a!a J aa 1i s;un eu &e o"i)ei &oa!nei 2ea:les J 1n)e;use s# ;i9n:#
1n aa /al 1n)9t a tre"uit s8o s)ot afar#. HCe s8a8nt9!;lat? !a!#S A! 1ntre"at8o )9n& a! reuit s8
o fa) s# se !ai liniteas)#. Are s# se s;erie Pet? &ra:a !ea. H H,a? tiu? tat#? s;use !a!a? &ar )re&
)# !i s8a n#<#rit aa? to)!ai fiin&)# o iu"es) at9t &e !ult. H HCe i s8a n#<#rit aa? !a!#S H H=?
,oa!ne? ,oa!neR EC)la!# !a!a? ;o&i&in&8o &in nou ;l9nsul. C9n& %e&ea! toi )o;iii a)eia
ae<ai r9n&uri8r9n&uri? f#)9n& a;el la tat#l ;e )are ni)iunul &intre ei nu l8au )unos)ut ;e
;#!9ntul #sta? la !arele Tat# al nostru &in )eruri? !# 1ntre"a! 1n sinea !ea &a)# %reuna &in
!a!ele a)elea :roa<ni)e a %enit oare )9n&%a s# )aute ;rintre )/i;urile tinere &e ai)i ;e s#r!anul
!i)u a&us ;e lu!ea asta oro;sit#? )#ruia toat# %iaa nu8i %a fi &at s# )unoas)# ni)i &ra:ostea? ni)i
s#rut#rile? ni)i :lasul i ni)i )/iar nu!ele !a!ei saleR HE/? iat# o i&ee ;ra)ti)# &e!n# &e !a!a?
i i8a! s;us aa: H2a!#? asta e )eea )e nu!es) eu ;ra)ti) 1n )a<ul t#u? &ra:a !ea H.
Cel#lalt )#l#tor? &estul &e !i)at? f#)u un se!n &e 1n)u%iinare.
Aa )# <iua ur!#toare i8a! s;us: HA)u!? !a!#? a! s#8i fa) o ;ro;unere ;e )are )re& )#
ai s8o a;ro"i. Ce8ar fi s# lu#! una &in fetiele a)elea &re;t )a!erist# ;entru P:tS Sunte! oa!eni
;ra)ti)i. Qi &a)# &es)o;eri! unele !ete/ne 1n firea ei? ori )ine tie )e &eose"iri fa# &e noi 1n
;urtare? %e&e! noi )e8i &e f#)ut. = s# ne &#! sea!a )9t &e li;sit# a fost &e toate 1nr9uririle i
eC;erienele )are ;e noi ne8au ajutat s# ne for!#!' f#r# &e ;#rini? f#r# %reun fr#ior sau
surioar#? f#r# un )#!in al ei? f#r# ;antofiorul Cenu#resei? f#r# <9n# "un# &in ;o%este. HIat# )u!
a! ajuns s8o a%e! ;e TattG)ora!.
Iar nu!ele'
Aa? fir8ar s# fieR EC)la!# &o!nul 2ea:les. Era s#8i uit nu!ele. P#i? 1n s;ital i se s;unea
Larriet Para)liser' un nu!e ales la 1nf9!;lare? &esi:ur. Ei "ine? Larriet a fost s)/i!"at 1n
LatteG i a;oi 1n TattG? &eoare)e? oa!eni )u si! ;ra)ti)? ne8a! :9n&it? %e&ei &u!nea%oastr#? )#
i un nu!e /a<liu ar fi )e%a nou ;entru ea i ;oate o %a influena s# &e%in# !ai "l9n&#? !ai
afe)tuoas#? nu8i aaS C9t &es;re ;ara)liser? inutil s# !ai s;un? ni)i %or"# &e8aa )e%a. ,a)# eCist#
)e%a a"solut intolera"il? )e%a )are s# fie ;rototi;ul "iro)ratului o"ra<ni) i !#r:init? ale )#rui
tuni)#? jilet)# i "aston lun: s# re;re<inte felul 1n )are noi? en:le<ii? ne 1n)#;#ina! 1n ;#strarea
unor tra&iii ne:/ioa"e? &ei tot restul lu!ii s8a &es)otorosit &e ele? a)esta este ;ara)liserul. N8ai
!ai %#<ut ;ara)liser 1n ulti!a %re!eS
Nu? )#)i &ei en:le<? a! stat !ai "ine &e &ou#<e)i &e ani 1n C/ina'
Atun)i? a&#u:# &o!nul 2ea:les? a;ro;iin&u8i )u !are 1nsufleire ar#t#torul &e ;ie;tul
to%ar#ului s#u &e &ru!? atun)i ni)i s# nu %e&ei? &a)# se ;oateR ,e )9te ori &aCi )u o)/ii &e un
;ara)liser 1n )arne i oase? 1!;o;oonat &e s#r"#toare? tre)9n& ;e stra&#? &u!ini)#? 1n fruntea
unui orfelinat? sunt ne%oit s# fa) )alea 1ntoars# i s# fu: &e a)olo? alt!interi a s#ri s#8l iau la
"#taie. Nu!ele &e Para)liser fiin& ina))e;ta"il? iar fon&atorul ae<#!9ntului ;entru a)eti
s#r!ani )o;ii :#sii un o! "ine )unos)ut? nu!it Cora! -.? a! &at a)est nu!e i !i)uei
)a!eriste a lui Pet. Uneori 1i s;unea! TattG? alt# &at# Cora!? ;9n# )9n& a! f#)ut un fel &e
a!este) &in a!9n&ou# nu!ele? aa )# a)u! 1i s;une! TattG)ora!.
-ii)a &u!nea%oastr# J rosti )el#lalt )9n& !ai f#)ur# o &at# o)olul 1n t#)ere i? &u;# )e
r#!aser# o )li;# l9n:# <i& s# ;ri%eas)# !area &in %ale? 1i reluar# ;li!"area J e sin:urul
&u!nea%oastr# )o;il? &in )9te tiu? &o!nule 2ea:les. !i &ai %oie s# %#8ntre"' i nu fa) asta
&intr8o )urio<itate in&is)ret#? )i ;entru )# !8a! si!it at9t &e "ine 1n so)ietatea &u!nea%oastr#? i
s8ar ;utea )a ni)io&at# s# nu !ai a! ;rilejul? 1n a)est la"irint al lu!ii? s# s)/i!" )u
&u!nea%oastr# o %or"# 1n ti/n#? !ai ales )# %reau s# ;#stre< o a!intire ;re)is# &es;re
&u!neaVoastr# i ai &u!nea%oastr#' &ai8!i %oie s# %#8ntre" &a)# nu &e la a!a"ila
&u!nea%oastr# soie a! au<it )# Y ai !ai a%ut i ali )o;iiS
Nu? nu? se 1!;otri%i &o!nul 2ea:les. Nu to)!aiF ali )o;ii? )i &oar un sin:ur )o;il.
2i8e tea!# )# f#r# s#8!i &au sea!a a! atins un su"ie)t &eli)at.
Nu fa)e ni!i)? rosti &o!nul 2ea:les. ,a)# &e%in Y )u!%a serios )9n& 1!i a!intes)' &e
1ntristat? nu !# !ai 1ntristea<# &elo). 2# ;une ;e :9n&uri o )li;#? &ar nu sunt neferi)it. Pet a a%ut
o sor# :ea!#n# )are a !urit to)!ai Y )9n& 1i ;utea! %e&ea o)/ii J eCa)t )a ai lui Pet J &easu;ra
!esei? s;rijinin&u8se &e ea? )9n& se ri&i)a 1n %9rful &e:etelor.
U Aa? 1ntr8a&e%#rS
,a? i fiin& nite oa!eni )u si! ;ra)ti)? 1n)etul )u 1n)etul s8a ;etre)ut )e%a 1n !intea
&oa!nei 2ea:les i a !ea? )eea )e &u!nea%oastr# %ei 1nele:e? sau ;oate nu. Pet i surioara ei
se!#nau aa &e !ult? ;#reau at9t &e &e;lin unul i a)elai )o;il? )# &e atun)i n8a! ;utut s# le !ai
se;ar#! ni)io&at# 1n :9n&urile noastre. Ar fi inutil s# ne !ai s;une! )# fetia )are s8a stins &in
%ia# nu era &e)9t un ;run). Pentru noi? )o;ila a)easta s8a transfor!at o&at# )u )ea )are ne8a
r#!as i )are e tot&eauna al#turi &e noi. Pe !#sur# )e Pet a )res)ut? a )res)ut i )ealalt#F )9n& Pet
a ajuns s# ju&e)e !ai !atur? s# fie !ai fe!inin#? surioara ei s8a !aturi<at eCa)t 1n a)elai :ra&.
Nu tiu &e !8ar ;utea )on%in:e )ine%a )# &a)# !9ine !i8ar fi &at s# ajun: ;e lu!ea )ealalt#? n8a
fi 1nt9!;inat a)olo? sla%# ,o!nului? &e o alt# fii)#? 1ntru totul ai&o!a lui Pet? )a i )u! s8ar
1n)er)a s# !i se 1!;uie )a;ul )# Pet n8ar eCista &e fa;t l9n:# !ine.
V# 1nele:? rosti )el#lalt 1n)et.
n )e o ;ri%ete? relu# tat#l? &is;ariia su"it# a to%ar#ei ei &e joa)#? a )elei )u )are se!#na
)a &ou# ;i)#8F
Turi &e a;#? )unoaterea ti!;urie a unei taine 1!;#rt#I site &e noi toi 1n e:al# !#sur#? &ar
)are a&esea nu este &e<%#luit# at9t &e "rutal unui )o;il? au a%ut &esi:ur oarer )are 1nr9urire asu;ra
)ara)terului s#u. ,ealtfel? !a!a ei I i )u !ine nu era! ;rea tineri )9n& ne8a! )#s#torit? aa 1 )#
Pet a tr#it al#turi &e nite oa!eni %9rstni)i? &ei noi tot&eauna ne8a! str#&uit s# ne a&a;t#!
!entalit#ii ei. ,e )9te ori n8a! fost sf#tuii? )9n& era ;uin "olna%#? s#8i s)/i!"#!? )9t ;ute! &e
&es? )li!a i aerul' !ai ales 1n ;erioa&a asta' i s#8i fa)e! %iaa ;l#)ut#. ,e a)eea? ;entru )#
a)u! nu !ai e ne%oie s# r#!9n intuit la "iroul "#n)ii' &ei a! fost &estul &e s#ra) 1n tineree?
%# asi:ur? altfel &e!ult !8a fi 1nsurat )u &oa!na 2ea:les' a! 1n)e;ut i noi s# u!"l#! ;rin
lu!e. Iat# &e )e ne8ai :#sit )onte!;l9n& Nilul? ;ira!i&ele? sfin)ii? &eertul i aa !ai &e;arteF
iat# &e )e TattG)ora! %a ajun:e )u ti!;ul o )#l#toare !ai !are &e)9t )#;itanul CooA.
V# !ulu!es) &in tot sufletul? s;use )el#lalt? ;entru 1n)re&erea ;e )are !i8ai ar#tat8o.
Aa? )u ;l#)ereR Re;li)# &o!nul 2ea:les. Pentru ni!i). Qi a)u!? &o!nule Clenna!?
;oate 1!i &ai %oie s# %# 1ntre" &a)# ai /ot#r9t ;9n# a)u! 1n)otro s# %# 1n&re;t#i ;le)9n& &e
ai)iS
@a &re;t %or"in&? 1n)# nu. 2# si!t &e ;ar)# n8a a%ea ni)i un )#;#t9i? !ereu 1n ;ri!ej&ie
s# fiu ;urtat la tnt9!;lare &e )ine tie )e )urent.
2i se ;are ne!ai;o!enit' &a)# %rei s# !# s)u<ai ;entru li"ertatea &e a %# %or"i
astfel' )# nu %# &u)ei &ire)t la @on&ra? s;use &o!nul 2ea:les? ;e tonul unui sf#tuitor
)onfi&enial.
Poate )# aa %oi fa)e.
,aR ,ar )u toat# %oina.
Eu nu !ai a! %oin#. A&i)#? a&#u:# el? 1!"ujor9n&u8se uor? !i8a r#!as ;rea ;uin# )a s#
!# !ai ;oat# 1n&e!na s# a)ione< a)u!. Instruit )u fora? fr9nt? &ar nu 1n)o%oiat? ;rins 1n lanuri
:rele &e o o)u;aie asu;ra )#reia ni)io&at# n8a! fost )onsultat i )are ni)io&at# nu !i8a ;l#)ut?
1!"ar)at? )a s# ajun: la )el#lalt )a;#t al lu!ii? 1nainte &e a fi 1!;linit %9rsta !ajoratului? un&e a!
r#!as 1n eCil ;9n# la !oartea tatei? a)u! un an? silit s# !# )/inui )ontinuu 1ntr8o fa"ri)# ;e )are
tot&eauna a! ur9t8o? )#tre )e s# !ai as;ir eu a)u!? &u;# )e !i s8a irosit ju!#tate &in %ia#S
Voin#? el? s;eran#S Toate a)este lu)ruri s8au stins 1nainte &e a fi a;u)at s# le rostes) nu!ele.
A;rin&e8le &in nouR S;use &o!nul 2ea:les.
U Aa? uor &e <is? &o!nule 2ea:les. Eu sunt fiul unui tat# &ur i al unei !a!e as;re.
Uni)ul )o;il al unor ;#rini )are au )9nt#rit? au !#surat i au e%aluat totulF ;entru )are )eea )e nu
se ;utea )9nt#ri. 2#sura? e%alua ni)i nu eCista. =a!eni austeri? )u! se <i)e? a&e;ii unei &o)trine
se%ere? )e )onsta 1n tristul sa)rifi)iu al :usturilor i si!;atiilor? )are &ealtfel ni)i !#)ar nu erau
ale lor? sa)rifi)iu a&us )a ;arte &intr8o 1n%oial# ;entru a8i ;une Za%erea la a&#;ost. C/i;uri
se%ere? &is)i;lin# ne1n&u;le)at#? )a<ne 1n lu!ea asta i s;ai!# ;e lu!ea )ealalt#' ni!i)
"ine%oitor? ni!i) ;l#)ut ni)#ieri i ;retutin&eni 1n ini!a8!i n:ro<it#' astfel a fost )o;il#ria
!ea? &a)#8!i este 1n:#&uit s# neso)otes) a)est )u%9nt folosin&u81 ;entru un ase!enea 1n)e;ut &e
%ia#.
Aa s# fie 1ntr8a&e%#rS Se !ir# &o!nul 2ea:les? foarte stin:/erit &in ;ri)ina ta"loului
oferit 1n)/i;uirii lui. A fost un 1n)e;ut ane%oios. ,ar nu8i ni!i). A)u! tre"uie s# %# 1n%#ai &e a
;rofita? )a un o! )u si! ;ra)ti)? &e tot )e se lea:# &e %iitor.
,a)# oa!enii )are sunt 1n&eo"te re)unos)ui )a a%9n& si! ;ra)ti) ar ;ro)e&a )a
&u!nea%oastr#'
P#i? aa i ;ro)e&ea<#R Rosti &o!nul 2ea:les.
U Cre&ei? 1ntr8a&e%#rS
Ei? &a? ;resu;un? re;li)# &o!nul 2ea:les? &us ;e :9n&uri. Ni)i nu se ;oate s# ai si!
;ra)ti) 1n alt )/i;? )i nu!ai )a &oa!na 2ea:les i )u !ine.
Atun)i )ursul ne)unos)ut al %ieii !ele este !ai lesni)ios i !ai 1n)urajator &e)9t !8a fi
ate;tat? s;use Clenna!? s)utur9n& &in )a;? )u <9in"etul lui :ra%. A! %or"it &estul &es;re !ine.
Iat# i "ar)a.
3ar)a era 1nesat# &e ;#l#rii 1n trei )oluri ;entru )are &o!nul 2ea:les nutrea o re;ulsie
;atrioti)#F ;urt#torii a)estor tri)ornuri &e"ar)ar# i a;oi ;ornir# ;e s)#ri 1n sus? iar toi )#l#torii
se)/estrai se a&unar# laolalt#. Au fost a&use a;oi !al&#re &e /9rtii &e )#tre )ei )u tri)ornuri? s8au
stri:at nu!e i a fost !ult# "#taie &e )a; )u se!n#turi? si:ilii? ;araf#ri? )erneal# %#rsat#? nisi;
1!;r#tiat? )u eCtre! &e !ulte ;ete? ters#turi i re<ultate in&es)ifra"ile. n sf9rit? totul s8a f#)ut
re:ula!entar i )#l#torii erau li"eri s# ;le)e )are 1n)otro? &u;# "unul lor ;la).
,e "u)urie )#8i re)#;#taser# li"ertatea? nu s8au ;rea sin)/isit &e ari#? )i au tra%ersat
a;ele ;ortului lune)9n& 1n "#r)i ;itoreti? ;entru a se re:#si a;oi la un /otel !are? un&e o"loanele
1n)/ise 1!;ie&i)au soarele s# ;#trun&# i un&e les;e<ile :oale &e ;iatr#? ta%anele 1nalte i
)uloarele sonore &o!oleau <#;ueala. A)olo? 1ntr8o 1n)#;ere %ast#? o !as# uria# fu ne1nt9r<iat
a)o;erit# &in "elu: )u toate "un#t#ile? i? 1!"iai &e !9n)#rurile alese? fru)tele !eri&ionale?
%inurile fra;ate? &e florile &in Peno%a? &e <#;a&a a&us# &e ;e )restele !unilor i &e toate )ulorile
)ur)u"eului s)#;#r9n& 1n o:lin<i? a!intirea )arantinei li se terse re;e&e &in !inte.
,re;t s#8i s;un? nu !# !ai :9n&es) )u ur# la <i&urile a)elea !onotone? s;use &o!nul
2ea:les. Tot&eauna ieri neajunsurile unor lo)uri &e 1n&at# )e le ;#r#seti? 1!i %ine s# )re& )#
;9n# i un ;u)#ria? &u;# )e e ;us 1n li"ertate? 1n)e;e s# se !ai 1!;a)e )u te!nia.
Se aflau a)olo %reo trei<e)i &e )o!eseni i toi &is)utau? &ar 1n :ru;uri? forai &e
1!;rejur#ri. Tat#l i !a!a 2ea:les? a%9n& ;e fii)a lor la !ijlo)? erau ae<ai &e o ;arte a !eseiF
&inaintea lor st#tea &o!nul Clenna!F un fran)e< 1nalt? )u ;#rul i "ar"a &e un ne:ru )a ;ana
)or"ului? su!"rii i 1ns;#i!9nt#tor la 1nf#iare? ;entru a nu s;une &ia"oli) &e &istins? &ei se
ar#ta a fi o!ul )el !ai "l9n& &in lu!eF o en:le<oai)# t9n#r# i fru!oas#? )#l#torin& &e una
sin:ur#? un )/i; &e fe!eie !9n&r# i )u s;irit &e o"ser%aie? )are se i<olase &e )eilali sau fusese
i<olat# &e )eilali? ni!eni? 1n afar# &e ea 1ns#i? n8ar fi ;utut s;une )u! st#teau &e fa;t lu)rurile.
Restul )elor &e fa# erau nite oa!eni o"inuii: )#l#tori &e afa)eri? )#l#tori &e a:re!ent?
fun)ionari &in In&ia 1n %a)an#? ne:ustori )are f#)eau )o!er )u !#rfuri &in Pre)ia i Tur)iaF un
;astor en:le<? 1ntr8o !o&est# re&in:ot# &e )leri)? 1n)/eiat# ;9n# sus? 1n %oiaj &e nunt# )u tin#ra
lui soieF un ;a;# i o !a!an "ritani)i? !aiestuoi? &in )ate:oria ;atri)ienilor? )u trei fii)e 1n
)retere? )are ineau un jurnal &e &ru! s;re ne&u!erirea se!enilor lor? i o en:le<oai)# "#tr9n# i
sur&#? a/tiat# &u;# )#l#torii? 1nsoit# &e fii)#8sa? )are? /ot#r9t lu)ru? &e!ult 1n)etase s# !ai
)reas)#? i )are fii)# u!"la s# tot s)/ie<e ;ri%eliti &in uni%ers? 1n s;erana )# ;9n# la ur!# %a
ni!eri ;este un so )u ajutorul trusei &e ;i)tur#.
En:le<oai)a retras# ;o!eni &e ulti!a o"ser%aie a &o!nului 2ea:les.
Cre&ei oare )# un ;u)#ria s8ar ;utea 1!;#)a %reo&at# )u 1n)/isoarea f#)ut#S Tise ea?
%or"in& ;e 1n&elete? &ar r#s;i)at.
N8a fost &e)9t o ;resu;unere? &o!nioar# Na&e. N 8a! ;retenia )# tiu )u ;re)i<ie )e
;oate si!i un &einut. N8a! fost ni)io&at# ;9n# a)u! 1n situaia asta.
2a&e!oiselle se 1n&oiete )# ar fi at9t &e uor s# te8!;a)i )u aa )e%aS S;use fran)e<ul
1n li!"a lui.
,a? 1ntr8a&e%#r.
Pet tre"ui s#8i tra&u)# a)este )u%inte &o!nului 2ea:les? )are ni)io&at# nu 1n%#ase o iot#
!#)ar &in li!"a Iarii ;e un&e )#l#torea.
=/R EC)la!# el. Vai &e !ineR Ce ;#)at? nu8i aaS P J C# nu sunt )re&ul#S ntre"#
&o!nioara Na&e.
L J Nu )/iar aa. S# <i)e! altfel' C# nu ;utei )re&e )# ar fi uor s# ieri.
U EC;ei[iena !ea? re;li)# ea linitit#? !i8a )ore)tat )on%in:erile 1n !ulte ;ri%ine? )u
ani 1n ur!#. E o e%oluie a noastr# fireas)#? &u;# )u! a! au<it.
3ine? "ineR ,ar nu8i fires)? !i se ;are? s# ;#stre<i o ur# !o)nit#? relu# &o!nul 2ea:les
%esel.
=riun&e8a fi inut# 1n)/is#? la anan:/ie i suferin#? a ajun:e s# ur#s) tot&eauna lo)ul
a)ela i a &ori s#8i &au fo) sau s#8l fa) una )u ;#!9ntul. Asta8i tot )e tiu.F J Strani)? nu8i aa?
&o!nuleS i s;use &o!nul 2ea:les fran)e<ului J o"i)eiul s#u &e a se a&resa tuturor str#inilor 1n
en:le<a lui &iale)tal#? )u )on%in:erea fer!# )# 1ntr8un fel sau altul tot 1l 1nele:eau ei. Vei fi &e
a)or& )u !ine? )re&? )# fru!oasa noastr# to%ar## &e &ru! se eC;ri!# ;e un ton )u! nu se ;oate
!ai )ate:ori)S
Plait8ilS +Kntre"# ;oliti)os fran)e<ul.
@a )are &o!nul 2ea:les r#s;unse? foarte satisf#)ut.
A%ei &re;tate. Asta e ;#rerea !ea.
Pentru )# &ejunul? )u ti!;ul? 1n)e;use s# )a! l9n)e<eas)#? &o!nul 2ea:les inu
)o!esenilor un &is)urs? &a)# ;utea fi nu!it &is)urs? &estul &e s)urt? &estul &e si!it? rostit &in
ini!#. El le s;use ;ur i si!;lu )# &eoare)e 1nt9!;larea f#)use s# fie arun)ai laolalt# i s8au
1neles "ine )u toii? a)u!? )9n& erau ;e )ale s# se &es;art# i nu se %or !ai 1nt9lni ;oate ni)io&at#
)u toii 1n a)elai ti!;? ni!i) n8ar ;utea fi !ai ni!erit &e)9t s#8i ia r#!as "un? ur9n&u8i unii
altora )#l#torie ;l#)ut# i )io)nin& 1!;reun# un ;a/ar &e a!;anie re)eR Tis i f#)ut? iar &u;#
= str9n:ere &e !ina :eneral#? )ei a&unai a)olo se risi;ir# )are 1n)otro ;entru tot&eauna.
n tot a)est r#sti!; tin#ra solitar# nu !ai s)osese o %or"#. Se ri&i)# o&at# )u )eilali i se
retrase t#)ut# 1ntr8un. Un:/er ferit al 1n)#;erii s;aioase? un&e se ae<# ;e
= )ana;ea &in &re;tul ferestrei s# )onte!;le ;ar)# refleCele a;ei )a nite ra<e &e ar:int
tre!ur9n& ;e i;)ile &e la o"loane. R#!ase a)olo? 1ntor)9n& s;atele a)elei s#li %aste? )a i )u! se
i<olase nu!ai &in or:oliu. Qi totui era la fel &e :reu &e s;us )u )ertitu&ine? a)u!? )a i ori)9n&
alt#&at#? &a)# ea 1i o)olea ;e )eilali sau )eilali o o)oleau ;e ea.
U!"r# 1n )are st#tea? )#<9n&u8i )a un linoliu ;este frunte? se ;otri%ea foarte "ine )u :enul
ei &e fru!usee. A;roa;e )# nu te ;uteai uita la a)est )/i;? at9t &e i!o"il i &e &is;reuitor?
1!;o&o"it &e nite s;r9n)ene ne:re ar)uite i &e o tuf# &e ;#r "run? f#r# a8i ;une 1ntre"area )e
eC;resie ar fi )#;#tat &a)# ar fi a%ut lo) o s)/i!"are ;e fi<iono!ia ei. P#rea a;roa;e )u ne;utin#
s# se 1n&ul)eas)# sau s# se 1n&uioe<e. C# se ;utea )ufun&a 1n !9nie sau 1ntr8un soi &e sfi&are
&us# ;9n# la eCtre!? )# &oar 1n &ire)ia a)easta se ;utea s)/i!"a &a)# s8ar fi ;us )/estiunea unei
s)/i!"#ri? )9t &e )9t J iat# sin:ura i!;resie anu!e f#)ut# asu;ra !ajorit#ii )elor )are o ;ri%eau.
Nu se %e&ea ni!i) stu&iat sau )ere!onios 1n a)east# eC;resie. NVa%ea un )/i; &es)/is? &ar ni)i
nu se ;ref#)ea s# ai"#. Iat# )e eC;ri!a li!;e&e: HSunt !ulu!it# &e !ine 1ns#!i i nu !# "i<ui
&e)9t ;e !ineF ;#rerea &u!itale nu8!i s;une ni!i)F nu !# interesea<# ;ersoana &u!itale? ;uin
1!i ;as# &e &u!neata? !# uit la &u!neata
Qi te as)ult )u in&iferen#>. A)elai lu)ru eC;ri!au i o)/ii !9n&ri? n#rile sensi"ile? :ura
fru!oas#? )u "u<e str9nse? 1n )are se )itea )ru<i!e )/iar. A)o;erin& &oti# &in a)este surse &e
eC;resie? a treia ar fi tr#&at a)eleai tr#s#turi totui. 2as)9n&u8le ;e toate? si!;la 1ntoar)ere a
)a;ului ar fi &e<%#luit o fire &e nesu"ju:at.
Pet se a;ro;ie &e ea J fa!ilia 2ea:les i &o!nul Clenna!? sin:urii )are !ai r#!#seser#
1n 1n)#;ere? f#)user# unele o"ser%aii asu;ra ei J i a)u! se afla 1n ;i)ioare 1n ;reaj!#8i.
U Ate;tai ;e )ine%a ai)i? &o!nioar# Na&eS Se
39l"9i Pet )9n& a)easta 1ntoarse ;ri%irile s;re ea.
EuS Nu.
Tata tri!ite ;e )ine%a s# ri&i)e )ores;on&ena &e la ;ost8restant. I8ar fa)e ;l#)ere s#8i
)ear# )o!isionarului s# 1ntre"e &a)# nu )u!%a i &u!nea%oastr# a%ei s)risori.
Ii !ulu!es)? &ar tiu )# nu se ;oate s# a!.
Ne este tea!#? )ontinu# Pet? lu9n& lo) al#turi? sfioas# i )u oar))are afe)iune? )# o s# %#
si!ii sin:ur# )9n& %o! fi ;le)ai )u toii.
ntr8a&e%#rR
,esi:ur? rosti Pet? s)u<9n&u8se i ;uin 1n)ur)at# &e ;ri%irea )eleilalte? &esi:ur? nu fiin&)#
a! fi o )o!;anie ;entru &u!nea%oastr#? sau )# a! fi f#)ut )e%a s# ajun:e!
= )o!;anie ;entru &u!nea%oastr#? ori )# ne8a! :9n&it )# ai fi &orit a)est lu)ru.
Ni)io&at# n8a! %rut s# &au &e 1neles )# a &ori aa )e%a.
Nu? &esi:ur. ,ar' ;e s)urt? a&#u:# Pet? atin:9n& uor !9na 1ntins# i!;asi"il ;e
)ana;eaua &intre ele? n8ai %rea s#8i 1n:#&uii tatei s# %# ajute )9t &e )9t? s# fa)# )e%a ;entru
&u!nea%oastr#S Ar fi foarte "u)uros.
-oarte "u)uros? inter%eni &o!nul 2ea:les? %enin& 1ntr8a)olo 1!;reun# )u soia i &o!nul
Clenna!. A fi 1n)9ntat s# fa) ori)e ;entru &u!nea%oastr#? <#u? 1n afar# &e a %or"i li!"a &e ai)i.
V# r#!9n 1n&atorat#? re;li)# &o!nioara Na&e? &ar totul este ;us la ;un)t? i a ;refera s#
)ontinui sin:ur#? 1n felul !eu.
HC/iar aaSR i s;use 1n sinea lui &o!nul 2ea:les? uit9n&u8se la ea ne&u!erit. Ei &aR Qi
asta o fa)e )u s)/e;sis. H
Nu ;rea sunt o"inuit# )u so)ietatea fetelor tinere i !# te! )# n8a ;utea s8o a;re)ie< aa
)u! fa) alii. V# ure< )#l#torie ;l#)ut#. Cu "ineR
N8ar fi &at !9na? ;are8se? &ar )u! &o!nul 2ea:les i8o 1ntinse ;e a sa? n8a%u 1n)otro. =
1ntinse i ea )u a)eeai in&iferen# )u )are o inuse ;e )ana;ea.
Cu "ineR Tise &o!nul 2ea:les. E ulti!ul r#!as "un &e ;e list#? )#)i !a!a i )u !ine
to)!ai ne8a! &es;#rit &e &o!nul Clenna!? )are atea;t# s#8i str9n:# !9na i lui Pet. Cu "ineR
S8ar ;utea s# nu ne !ai 1nt9lni! ni)io&at#.
n &ru!ul nostru ;rin %ia# ne este &at s# 1nt. lni! oa!eni )are a&esea %in &e ;e
!elea:uri stranii i ;e )#i stranii? r#s;unse ea? )u s9n:e re)eF i )eea )e ne este /#r#<it s# fa)e!
a)estor oa!eni i )eea )e le este lor /#r#<it s# ne fa)#? totul se %a 1nt9!;la.
2o&ul )u! rostise a)este )u%inte suna ;uin su;#r#tor 1n au<ul lui Pet? )e%a )are ;#rea )a
o ;re<i)ere )# )eea )e a%ea s# se 1nt9!;le %a fi 1n )/i; ne)esar nefast? &e a)eea s;use 1n oa;t#:
H=? tat#R Hi se )ui"#ri )a un )o;il la ;ie;tul lui? 1n felul ei r#sf#at. A)easta nu s)#;ase 1ns#
;ri%irii interlo)utoarei.
,r#:#laa &u!nea%oastr# fii)#? s;use ea? tresare la :9n&ul unor ase!enea lu)ruri. Totui
J o ;ri%ea 1n fa# J ;utei fi si:uri )# sunt "#r"ai i fe!ei )are au unele so)oteli &e 1n)/eiat )u
&u!nea%oastr#? i ;9n# la ur!# le %or 1n)/eia. Cu )ertitu&ine. S8ar ;utea s# se afle la sute? !ii &e
!ile &e;#rtare? ;este !#ri i #riF sunt ;oate foarte a;roa;e &e ai)iF s8ar ;utea s# a;ar#? f#r# )a
&u!nea%oastr# s# tii? f#r# )a &u!nea%oastr# s# !ai ;utei fa)e )e%a ;entru a ;re1nt9!;ina a)est
lu)ru? i%in&u8se &in )otloanele )ele !ai s;ur)ate ale a)estui ora )/iar.
Cu )el !ai :la)ial "un r#!as i )u o anu!it# eC;resie &e o"oseal# J )are &#&ea fru!useii
ei? 1n)# 1n floare? un as;e)t ofilit J ;#r#si 1n)#;erea.
=r? tre"uia s# str#"at# !ulte s)#ri i )ori&oare )a s# ajun:# &in a)ea ;arte a /otelului
s;aios ;9n# 1n o&aia ;e )are i8o reinuse. A;roa;e f#)use &ru!ul ;9n# a)olo i tre)ea ;e
)uloarul un&e se :#sea )a!era ei? )9n& au<i <:o!otul unui :las !9nios? %or"e ne&esluite? un
;l9ns )u sus;ine. Ua era &es)/is# i? 1n#untru? &#&u )u o)/ii &e )a!erista fetei &e la )are to)!ai
1i luase r#!as "un? )ea )u un nu!e "i<ar.
Se o;ri s# o ;ri%eas)#. Ce fiin# !9nioas#? ;#ti!a#R P#rul ne:ru i "o:at i se r#sfirase ;e
fa#? faa8i era roie? 1nfier"9ntat#? i? tot ;l9n:9n& 1n su:/iuri? furioas#? 1i )iu;ea "u<ele )u o
!ina ne)ru#toare.
3rute e:oisteR 2ur!ur# fata? sus;in9n& i :9f9in&? :9f9in& i sus;in9n&. Puin le ;as# )e
se 1nt9!;la )u !ineR 2# las# ai)i s# !or &e foa!e? &e sete i &e o"oseal# i lor ;uin le ;as#.
3estiileR ,ia%oliiR 2i<era"iliiR
S#r!ana !ea fat#? )e s8a 1nt9!;latS
n#l# "rus) ;ri%irile? )u o)/ii 1nroiiF a%ea !9inile 1n aer? %r9n& s# se )iu;eas)# &e :9t?
;lin nu!ai &e ;ete sta)ojii? ;roas;#t f#)ute.
Ce %# ;as# )e s8a 1nt9!;latS Asta nu interesea<# ;e ni!eni.
3a &a? interesea<#F 1!i ;are r#u )# te %#& astfel.
Nu %# ;are r#u? s;use fata. V# ;are "ine. Qtii foarte "ine )# %# "u)urai. N8a! fost 1n
/alul #sta &e)9t &e &ou# ori? a)olo? 1n )arantin#? i &e fie)are &at# ai &at ;este !ine. 2i8e tea!#
&e &u!nea%oastr#.
Bi8e tea!# &e !ineS
,a. Par)8ai fi ;ro;ria !ea furie? ;ro;ria !ea r#utate? )a' !ai tiu eu )e' /a"ar n8a!
)u! se fa)e. Sunt )/inuit# 1ns#? sunt )/inuit#? sunt )/inuit#R
A)u!? sus;inele? la)ri!ile i !9na a:itat#? 1ntreru;te &in ;ri)ina sur;ri<ei? se ;ornir# &in
nou.
Vi<itatoarea r#!ase 1n ;i)ioare uit9n&u8se atent# la ea? )u un <9!"et )iu&at. Era
sur;rin<#tor s# %e<i frene<ia )u )are se <"#tea l#untri) i lu;ta fi<i)# &at# &e fata asta? ;ose&at#
;ar)# &e nite &e!oni &in ;o%etile &e &e!ult.
Sunt )u &oi sau trei ani !ai !i)# &e)9t ea? totui eu a! :rij# &e ea? )a i )u! eu a fi !ai
%9rstni)#? i )9n& )olo ea e tot&eauna )ea &e<!ier&at# i i se s;une )o;ilauleR 2i8e sil# &e
nu!ele #sta. = ur#s)R Au f#)ut o ne:/ioa"# &in ea? au r#<:9iat8o. Nu se :9n&ete la ni!i) alt)e%a
&e)9t la ea? iar la !ine nu se :9n&ete !ai !ult )a la un )iot &e le!n sau la o ;iatr#R
Qi aa !ai &e;arte.
Tre"uie s# ai r#"&areR
Nu %reau s# a! r#"&areR.
U ,a)# nu au :rij# &e)9t &e ei i nu!ai ;uin sau &elo) &e &u!neata? nu lua 1n sea!#
astaR
3a %reau s# iau 1n sea!#.
U SstR -ii !ai ;ru&ent#. Uii )# &e;in<i &e ei.
Puin 1!i ;as#. A! s# fu: &e ai)i. A! s# fa) )e%a r#u. Nu !ai %reau s#8n&urR Nu !ai ;ot
1n&uraR A !uri &a)8a 1n)er)a s# !ai 1n&urR
Cea )are fusese !artor# la toate a)estea st#tea )u !9na la ;ie;t? uit9n&u8se la fat# )a un
"olna% )are ur!#rete )u )urio<itate &ise)ia i eC;li)aiile a&use asu;ra unui )a< analo:.
-ata )ontinua s#8i &es)ar)e furia i s# se lu;te )u toat# %i:oarea tinereii ei i ;lenitu&inea
%ieii? ;9n# )9n& tre;tat8tre;tat %aietele ei ;#ti!ae se to;ir# 1ntr8un !ur!ur 1ntreru;t &e
suferin#. ,u;# un r#sti!; se tr9nti ;e un s)aun? a;oi )#<u 1n :enun)/i? a;oi ;e jos? l9n:# ;at?
tr#:9n& )u%ertur# )u ea? 1n ;arte s#8i as)un&# o"ra<ul &e ruine i ;letele u!e&e i 1n ;arte? ;are8
se? s8o str9n:# 1n "rae? nea%9n& alt)e%a s# &u)# la ;ie;tul )/inuit &e re!u)#ri.
Ple)ai &e l9n:# !ine? ;le)ai &e lin:# !ineR C9n& sunt furioas#? 1!i ies &in !ini. Qtiu )#
!8a ;utea st#;9ni &a)# !8a str#&ui &in r#s;uteri? i )9teo&at# !# str#&uies) &in r#s;uteri? &ar
alteori nu %reau i nu %reau. Ce s;unea! a&ineauriR Qtiu eu )# totul e nu!ai o !in)iun#. Ei 1i
1n)/i;uie )# 1ntr8un fel se o)u;# &e !ine i )# a! tot )e8!i tre"uie. Sunt !ereu "uni )u !ine. i
iu"es) &in sufletF ni!eni n8ar ;utea fi %reo&at# !ai &r#:u )u o )reatur# nere)unos)#toare &e)9t
sunt ei tot&eauna )u !ine. V# ro:? ;le)ai &e ai)i? )#)i !i8e toarn# &e &u!nea%oastr#. 2i8e tea!#
i &e !ine )9n& si!t )# !8a;u)# furia? la fel !i8e tea!# i &e &u!nea%oastr#. Ple)ai &e l9n:#
!ine i l#sai8!# s# !# ro: i s# ;l9n:? ;oate )# astfel %oi &e%eni !ai "un#R
Tiua se sf9rea i aria )u!;lit# se risi;ise &in nou? iar noa;tea fier"inte 1n%#luia
2arsiliaF ;rin "e<n#? )on%oiul &i!ineii? ;retutin&eni r#<leit? ;ornea ;e &ru!ul sta"ilit i tot aa?
!ereu? !ereu? <i i noVntE. Su" soare i
Su" stele? ur)9n& &ealuri ;r#foase l str#"#t9n& ane%oie )i!;ii !onotone? )utreier9n& ;e
us)at i ;e !are? 1ntr8un straniu &u8te8%ino? ne 1nt9lni!? a)ion#!? rea)ion#! unii fa# &e alii?
)#l#tori 1n %eni) neast9!;#r ;rin 1n&elun:a ;erin&are a %ieii.
Ca;itolul III
AC AQ A
ERA 1ntr8o &u!ini)# seara? la @on&ra? o sear# su!"r#? )u )er 1n)/is? 1n#"uitoare.
ECas;erante? )lo;otele "iseri)ilor? ;e toate :ra&ele &e &isonan#? stri&ente i sur&e? s;arte i
li!;e<i? iui i t#r#:#nate? st9!eau e)ouri lu8 Z :u"re ;rin <i&urile &in )#r#!i<i i !ortar. Str#<ile
!elan)oli)e? 1n %e!9nt &e ;eniten# &in funin:ine? afun&au sufletele oa!enilor )on&a!nai s# le
;ri%eas)# &e la ferestre 1ntr8o nea:r# &e<n#&ej&e. Pe fie)are arter# ;rin)i;al#? a;roa;e 1n fie)are
str#&u#? la fie)are )ol a;roa;e se au<ea &an:#tul jalni) al )9te unui )lo;ot? ;al;it9n&? s!u)in&u8
se? "#t9n&? )a i )u! )iu!a i<"u)nise 1n )etate? iar )arele fune"re f#)eau /or#. Tot )e ar fi ;utut
a&u)e o uurare unei ;o;ulaii ;rea tru&ite &e !un)# <#)ea su" la)#t I i <#%oare. Ni)i tu ta"louri?
ni)i tu ani!ale eCoti)e? ni)i tu ;lante sau flori rare? ni)i tu !inuni ale anti)/it#ii? naturale ori
artifi)iale J totul era ta"u? )u at9ta stri)tee tiinifi)#? 1n)9t i&olii slui &in 2area Su&ului5 &e la
2u<eul 3ritani) se ;uteau si!i la ei a)as#. Ni!i) alt)e%a &e
V#<ut &e)9t str#<i? str#<i i iar str#<i. Ni!i) alt)e%a &e res;irat &e)9t str#<i? str#<i i iar
str#<i. Ni!i) )are s# fi ;utut 1nse!na o s)/i!"are? o 1n#lare a s;iritului toro;it. Ni!i) alt)e%a
nu8i r#!9nea &e f#)ut !un)itorului &o"or9t &e tru&# &e)9t s# )o!;are ;li)tisul &in )ea &e8a
a;tea <i9 )u ;li)tisul &in )elelalte ase? s# s) :9n&eas)# la %iaa a!#r9t# ;e )are o &u)ea i )u!
s# tra:# foloase &in ea ori s# fie ;#:u"it? &u;# 1!;rejur#ri.
To)!ai 1n ase!enea !o!ente feri)ite? at9t &e ;ro;i)e intereselor reli:iei i ale
!oralit#ii? &o!nul Art/ur Clenna!? ;roas;#t sosit )lin 2arsilia ;rin ,o%er? )u &ili:ena &e
,o%er? -ata )u o)/i al"atri**7? e&ea la fereastr#? 1ntr8o )afenea &in @u&:ate Lili14. Iur
1!;rejur? <e)e !ii &e )ase res;e)ta"ile uit9n&u8se a;ri: 1n)runtate la stra&a )e
= al)#tuiau? )a i )u! ar fi fost lo)uite fie)are &e )ei <e)e tineri &in = !ie i una &e no;i?
)are sear# &e sear# se &#&eau )u ne:ru ;e o"ra< )a s#8i jeleas)# soarta nenoro)it#. Iur 1!;rejur?
)in)i<e)i &e !ii &e "9rlo:uri un&e oa!enii tr#iau 1n )on&iii at9t &e insalu"re 1n)9t a;a ;roas;#t#
a&us# s9!"#ta sear# 1n o&#ile lor su;raa:lo!erate se stri)a ;9n# &u!ini)# &i!inea#F )eea )e nu8
1 1!;ie&i)a ;e !ilor&? re;re<entantul )o!itatului lor 1n Parla!ent? s# se !ire :ro<a% )# nu
;uteau &or!i 1n %e)in#tatea )#rnii &in !#)el#rie W. Ase!enea %i<uini 1n#"uitoare i "or&eie? aa8
nu!ite )ase? un&e lo)atarii se sufo)au &in li;s# &e aer? se 1nirau ;e !ile 1ntre:i 1n toate &ire)iile?
)9t %e&eai )u o)/ii. Prin ini!a oraului )ur:ea i se re%#rsa un )anal )ole)tor 11&e 1!;ui)iuni
otr#%ite? 1n lo)ul unui flu%iu ;iI tores) i )u a;# ;roas;#t#. Ce ne%oie lu!eas)# !ai ;uteau Y a%ea
un !ilion i )e%a &e )reaturi o!eneti a )#ror tru&# Y <ilni)#? ti!; &e ase <ile ;e s#;t#!9n#? se
&esf#ura 1n Y. A)est &e)or ar)a&ian 1ntr8o &ul)e unifor!itate? &e )are nu Y s)#;au &in lea:#n i
;9n# la !oarte? )e ne%oie lu!eas)#F !ai ;uteau 1n)er)a 1n )ea &e8a a;tea <iS Nu le !ai Yi li;sea?
&esi:ur? &e)9t un ;oliist 1n&r#)it.
,o!nul Art/ur Clenna! se afla ae<at la fereastr# 1n fi )afeneaua &e ;e @u&:ate LillF
nu!#ra "#t#ile unuia &in IF )lo;otele 1n%e)inate i 1nj:/e"a ;e a)east# te!#? f#r# %oia lui?
;ro;o<iii i refrene? 1ntre"9n&u8se )iti "olna%i erau )on&ui anual ;e &ru!ul &e %e)i. Pe !#sur#
)e or# se a;ro;ia? s)/i!"#rile &e )a&en# &e%eneau insu;orta"ile. @a f#r# un sfert? )lo;otul suna
)u! nu se ;oate !ai ne;otri%it? <orin& lu!ea )u %ioi)iune: HVenii la "iseri)#R Venii la "iseri)#R
Venii la "iseri)#R H@a f#r# <e)e 1i &#&ea sea!a )# se %or a&una ;uini i 1n)e;ea s# "at# Y a:ale?
su;#rat: HNu %or s# %in#R Nu %or s# %in#R Nu %or: s# %in#R H@a f#r# )in)i? ;ier<9n& ori)e n#&ej&e?
se ;ornea s# <:9l9ie fie)are )as# &in ;reaj!# ti!; &e trei sute &e se)un&e? ;rintr8un lu:u"ru
&an:#t ;e se)un&#? )a un %aier &e jale.
HSla%# ,o!nuluiR H1i s;use Clenna! 1n sine )9n& )lo;otul se o;ri? &u;# )e "#tuse ora.
,ar sunetul a)esta 1i &ete;ta a!intirea unui ir 1ntre: &e &u!ini)i !o/or9te? a )#ror a;ariie nu
s8a )ur!at o&at# )u "#taia )lo;otului? )i i8au )ontinuat ;erin&area. H,oa!ne? iart#8!#? 1i !ai
s;use el? ;e !ine i ;e )ei )are !8au )res)ut. A/? )9t &e !ult a! ur9t <iua astaR H
Re%e&ea a)ea &u!ini)# sinistr# &in )o;il#rie? )9n& st#tea jos? )u !9inile ;e :enun)/i?
1ns;#i!9ntat &e un !anual afurisit )are se o)u;a &e s#r!anul )o;il 1n)e;9n& )/iar ;e foaia &e
titlu )u 1ntre"area: H,e )e te lai ;ra&# ;er)liieiS H8 )urio<itate ;e )are el? 1n ;antalonai i tuni)#
lun:#? 1ntr8a&e%#r n8o ;utea satisfa)e J i )are? )a s# fie !ai atra)ti%# ;entru !intea unui
)o;ilan&ru? )u;rin&ea? &in &ou# 1n &ou# r9n&uri? )9te o ;arante<# un&e te ;oti)neai? &e ;il&#:
E;istola 7? Pa%el )#tre Tesaloni)eni? )a;. III? %. 0\+. ,ar &u!ini)ile so!noroase &in %re!ea
anilor &e )oal#? )9n& era !9nat &e trei ori ;e <i la "iseri)# &e )#tre un ;i)/et al)#tuit &in
;rofesori? )a un &e<ertor &in
Ar!at#? 1n)#tuat !orali)ete &e un alt "#iat? i )9n& ar fi &at "u)uros &ou# &in ;re&i)ile
in&i:este 1n s)/i!"ul )9tor%a :ra!e 1n ;lus &e )arne ;roast# &e oaie la ;r9n<ul s#r#)#)iosR Pe
ur!# &u!ini)ile inter!ina"ile &in a&oles)en#? )9n& !ai)#8sa? as;r# la )/i; i ne1n&u;le)at# la
suflet? st#tea jos toat# <iuli)a &inaintea 3i"liei J le:at#? )a i ;ro;ria ei f#;tur#? )u )artonul )el
!ai &ur? !ai f#r# <or<oane i !ai ea;#n? a%9n& un sin:ur orna!ent s#;at ;e )o;ert#? )a ur!ele
l#sate &e un lan t9r9t? i stro;it )u rou %iolent la )a;etele ;a:inilor J &e ;ar)# a)east#? &intre
toate )#rile? ar fi fost o ;a%#<# 1!;otri%a "unei &is;o<iii? a afe)iunii fireti i a relaiilor &e
;rietenie :in:a#. 2ai erau i &u!ini)ile &etesta"ile &e ;uin !ai t9r<iu? )9n& st#tea jos? 1n)runtat
i a"#tut? )9t era <iua &e lun:#? nesf9rita ;ar)#? ;#str9n& 1n a&9n)ul sufletului un si!#!9nt &e
)iu&# i iar# s# fie ;rea )ontient &e rostul istoriei Noului Testa!ent !ai !ult &e)9t )ine%a
)res)ut ;rintre ;a:ini. Co/orte 1ntre:i &e &u!ini)i? toate nite <ile &e a!#r#)iune sear"#&# i &e
u!ilin#? &efil9n& a:ale ;e &inainte8i.
Nu %# fie )u su;#rare? &o!le? i se a&res# un )/elner iute? 1n ti!; )e ter:ea !asa. Vrei s#
%e&ei o&aiaS
U ,a? )/iar asta a %rea s# fa).
Ca!erist#R Stri:# )/elnerul. ,o!nu &e la a;te %rea s#8i %a&# )a!eraR
StaiR Stri:# Clenna!? &u!irin&u8se. Nu !i8a! &at sea!a )e8a! s;us. A! r#s;uns
!e)ani). Nu r#!9n ai)i ;este noa;te. 2# &u) a)as#.
Aa? &o!leS Ca!erist#R ,o!nu &e la a;te nu r#in9ne ai)i ;este noa;te? se8)e8a)as#R
Art/ur Clenna! se ae<# 1n a)elai lo)? ;e )9n& <iua a!ur:ea? uit9n&u8se la )asele
!o/or9te &e ;este &ru! i :9n&in&u8se )# &a)# s;iritele i!ateriale ale fotilor lo)atari &e
o&inioar# ar fi a%ut )u!%a )ontiin# &e sine? )e s8ar !ai fi jeluit? ;entru )# au fost )9n&%a
1nte!niai a)olo. Uneori se i%ea )9te &n )/i; 1n &osul unui o)/i soios &e la %reo fereastr# i &in
nou se ;ier&ea 1n 1ntuneri)? &e ;ar)# ar fi %#<ut &estul &intr8ale %ieii i &is;#rea ;entru tot&eauna.
,eo&at# se ;orni o ;loaie 1n linie o"li)#? 1ntre el i )asele a)elea? iar oa!enii 1n)e;ur# s# se
str9n:# la: a&#;ostul ;asajului ;u"li) &in fa#? uit9n&u8se &e<n#&#j &uii s;re )er 1n %re!e )e
;loaia se 1nteea. A;#rur# a;oi j%' u!"rele !uiate? fuste t9r9te ;rin "#ltoa)e i noroi. Ce
fuLsese ;9n# atun)i noroiul #sta i &e un&e %enea? )ine ;utea Y tiS ,ar se a&unase 1ntr8o )li;#
;ar)#? la fel )a !uli!ea? i 1n )in)i !inute 1i !ur&#rise ;e toi fiii i fii)ele lui A&a!. @a!;a:iul
1i f#)ea a)u! ron&ul? i ;e !#sur# )e. -l#)#rile ineau la atin:erea lui? s8ar fi <is )# se !irau )#
li se 1n:#&uie s# a&u)# ;9n# i o ;i)#tur# &e lu!in# 1ntr8o YF ;ri%elite at9t &e &e;ri!ant#.
,o!nul Art/ur Clenna! 1i lu# ;#l#ria? se 1n)/eie la /ain# i iei. @a ar#? ;loaia ar fi
st9rnit su!e&enie &e ;arfu!uri ;roas;ete i fie)are stro; ar fi e%o)at a!intirea lu!inoas# a unei
for!e fru!oase &e %e:etaie ori &e %ia#? 1n a)est ora !are r#s)olea nu!ai !ias!e ;uturoase i
jG !ai turn# ;e streini 1n)# nite <oi )#l&ue? a&u)#toare &e I !oli!e? s)9r"oase.
1 Tra%ers# ;rin )urtea )ate&ralei Sf. Paul i )o"or1? 1nI: tr8un un:/i foarte as)uit? ;9n#
a;roa;e &e !alul Ta!iIf[Sei? str#"#t9n& )9te%a &in str#<ile 1ntorto)/eate i 1n ;ant# L Datun)i i
!ai 1ntorto)/eate i 1n:usteE &intre flu%iu i PW)artierul C/ea;si&e. 17Tre)9n& "a ;e &inaintea
)l#&irii &#8 Y r#;#nate a %reunei so)iet#i %enera"ile &e!ult uitate? "a ; ;e su" ferestrele lu!inate
ale unei "iseri)i ;ustii? 1n ate;Iftarea? ;are8se? a %reunui 3el<oni7 a%enturos? )are s# fa)# [>.
S#;#turi i s#8i &ea la i%eal# tre)utul? "a ;rin &re;tul unor Hantre;o<ite i &o)uri t#)ute? i a;oi i)i8
)olo ;e )9te o str#&u# 1n:ust# )u ieire la flu%iu? un&e un afi ;#)#tos? PSIT NECAT? ;i9n:ea
;e <i&ul u!e&? ajunse 1n )ele &in ur!# la )asa ;e )are o )#uta.
Era o )as# %e)/e J &in )#r#!i&# at9t &e afu!at#? n)9t se f#)use a;roa;e nea:r# J
sin:urati)#? &ina;oia unui ;ortal. n fa#? 1ntr8o )urte ;#trat#? unul sau &oi ar"uti i un ;eti) &e
iar"# D)a! !ult s;usE r#!#seser# 1n ;ara:in# la fel )a i :rilajul 1!;rej!uitor? !9neat &e ru:in#F
1n s;atele )asei J 1n)#ierare &e r#&#)ini. Era o lo)uin# )u etaj? )u ferestre 1nalte? 1n:uste?
1!;l9ntate 1n )er)e%ele :reoaie. A)u! !uli ani )l#&irea 1i ;usese 1n !inte s# se a;le)e 1ntr8o
rin#? &ar a fost ;ro;tit#? &ei 1n)# se !ai s;rijinea ;e %reo ju!#tate &u<in# &e )9rje uriae J
terenul &e :i!nasti)# al !ielor &in ;reaj!# J )are? !9njite &e %re!e? 1nne:rite &e fu! i
n#;#&ite &e "#l#rii? 1n ulti!ul ti!; nu !ai ;#reau s# fie un su;ort ;rea &e n#&ej&e.
HNi!i) s)/i!"at? 1i s;use )#l#torul? o;rin&u8se s# ;ri%eas)# 1n jur? totul la fel &e su!"ru
i &e res;in:#tor )a o&inioar#. Qi lu!ina &e la fereastra !ai)#8!i ;ar)# nu s8ar !ai fi stins &e ;e
)9n& %enea! a)as#? 1n %a)an#? &e &ou# ori ;e an? t9r9n&u8!i :ea!antanul ;este ;a%ajul #sta. ,a?
&a? &aR H
Se a;ro;ie &e u#? )are era a&#;ostit# &e o streain# s)ul;tat# 1n nite orna!ente &in
feston &e &ra;erii )u a!orai i )a;ete &e )o;ii /i&ro)efali? &u;# un !o&el &e ar/ite)tur# )9n&%a
;o;ular. Cio)#ni. n&at# se au<i <:o!ot &e ;ai ;e les;e<ile &e ;iatr# &in %esti"ul i ua o
&es)/ise un "#tr9n :9r"o% i us)at? &ar )u ;ri%ire a;ri:#. A%ea o lu!9nare 1n !in#? ;e )are o
ri&i)# 1n &re;tul o)/ilor ;#trun<#tori.
Aa? &o!nul Art/urS Tise? f#r# ;i) &e e!oie. Ai %enit? 1n sf9ritS Pofti!.
,o!nul Art/ur intr# i 1n)/ise ua.
Te8ai !ai 1!;linit i eti !ai soli&? a&#u:# "#tr9nul? 1ntor)9n&u8se s# se uite ia el ajutat &e
lu!9nare i s)utur9n& &in )a;F &ar n8a&u)i )u tat#l &u!itale? &u;# ;#rerea !ea. Qi ni)i )/iar )u
!a!a &u!itale.
Ce fa)e !a!aS
-a)e )e a f#)ut tot&eauna &e o %re!e 1n)oa)e. St# 1n )a!er# )9n& nu8i silit# s# se ur)e8n
;atF n8a ieit &in o&aie ni)i !#)ar &e )in)is;re<e)e ori 1n tot at9ia ani? Art/ur.
Intraser# 1ntr8o sufra:erie s#r#)#)ioas#? ;rost !o"ilat#. 3#tr9nul ;use lu!inarea ;e !as#
i? s;rijinin&u8i )otul &re;t 1n !9na st9n:a? 1i !9n:9ia &e <or "#r"ia ;er:a!entoas# 1n ti!; )e
se uita la oas;ete. 2usafirul 1i 1ntinse !9na. 3#tr9nul i8o str9nse )u &estul# r#)eal#F ;refera ;are8
se "#r"ia? )#)i )ontinu# s# i8o !9n:9ie &e 1n&at# )e a%u r#:a<.
2#8n&oies) )# !a!a &u!itale o s# fie !ulu!it# afl9n& )# ai %enit a)as# 1ntr8o <i &e
&u!ini)#? Art/ur? !ai s;use? )l#tin9n& &in )a;? ;re)aut.
Nu )u!%a ai %rea s# ;le) &in nouS
U =/R EuS EuS Nu sunt eu st#;9n ai)i. Nu8i %or"a &e )e %reau eu. A! stat un nu!#r &e
ani 1ntre tat#l i !a!a &u!itale. N8a! &e :9n& s# !ai stau i 1ntre !a!a &u!itale i &u!neata.
U Vrei s#8i s;ui )8a! %enit a)as#S
,a? Art/ur? &a. A/? "ine1nelesR A! s#8i s;un )8ai %enit a)as#. Atea;t#8ai)i? te ro:. = s#
:#seti o&aia nes)/i!"at#.
@u# o alt# lu!9nare &intr8un "ufet? o a;rinse? o l#s# ;e ;ri!a ;e !as# i iei s#8i
1n&e;lineas)# !isiunea. Era un "#tr9nel s)un& i )/el"os? 1!"r#)at 1ntr8o jilet)# nea:r# i
re&in:ot# nea:r# )u u!eri 1nali? ;antaloni :ri8&es)/is ;9n# la :enun)/i i :/etre lun:i :ri8
&es)/is. ,u;# 1!"r#)#!inte ;utea tre)e &re;t r9n&a ori %alet? i? &e fa;t? &e!ult inea lo) i &e
unul i &e altul. Nu ;urta ni)i o ;o&oa"#? 1n afar# &e un )eas )ufun&at 1n str#fun&urile ;ro;riului
"u<unar ;rintr8o ;an:li)# nea:r# i %e)/e? )u
= )/eie &e )eas &in ara!# )o)lit# )are str#juia &easu;ra )a s# in&i)e 1n )e lo) se afla.
Binea )a;ul a;le)at i a%ea un fel &e a !er:e 1ntr8o ;arte? )a un )ra"? &e ;ar)# te!elia lui )e&ase
)a! 1n a)elai ti!; )u fun&aia )asei i ar fi a%ut ne%oie i el s# fie ;ro;tit? &eo;otri%#.
HCe sla" !ai sunt? 1i s;use Art/ur Clenna! )9n& )el#lalt ;le)#? era! 1n stare s# ;l9n:
;entru )/i;ul 1n )are a! fost ;ri!itR Eu? )are ni)io&at# n8a! fost o"inuit )u alt)e%a i )are
ni)io&at# nu !8a! ate;tat la alt)e%a. WW
Nu nu!ai )# era 1n stare s# ;l9n:#? &ar )/iar ;l9nse. Era sl#"i)iunea %re!elni)# a unei
natuii &e<a!#:ite &in <orile )ontiinei &e sine? &ar )are nu renunase 1n)# Ia toate as;iraiile i
s;eranele sale. Se st#;9ni? lu# lu!9narea i eCa!ina 1n)#;erea. Piesele &in !o"ilierul %e)/i se
aflau 1n a)elai lo) &e o&inioar#F HCele Qa;te Pl#:i ale E:i;tului>? 1nr#!ate i su" :ea!? erau
1n)# ;e ;erei? &oar !ult !ai ;#tate &e !ute i &e fu!? ;l#:ile @on&rei. @a fel i %e)/iul &ul#;ior
&e "#uturi? f#r# ni!i) 1n#untru? )#;tuit )u ;lu!" )a un soi &e ra)l# )u &es;#rituriF tot a)olo se
alia i &ula;ul &in ;erete? %e)/i i 1ntune)at? &e ase!enea :ol? un&e &e at9tea ori fusese sin:urul
o)u;ant 1n <ilele )9n& 1l ;e&e;seau i )are ;e atun)i i se ;#ruse o a&e%#rat# anti)a!er# a a)elui
t#r9! s;re )are? &u;# "roura asu;ra ;er&iiei? se 1n&re;ta 1n :oan#. A;oi? )easul !are? uri)ios? &e
;e "ufet? a )#rui frunte nu!erotat# at9t &e &es o %#<use a;le)9n&u8se asu;ra lui )u un soi &e
"u)urie s#l"ati)# atun)i )9n& 1nt9r<ia )u le)iile i )are? )9n& 1l 1ntor)eau? o &at# ;e s#;t#!9n#? )u
o !ani%el# &e fier? f#)ea un <:o!ot )a un s)r9net &e ;l#)ere fero)e? :9n&in&u8se &inainte la
"elelele )e a%eau s# )a&# &in ;ri)ina lui ;e )a;ul )o;ilului.
,ar iat# )# "#tr9nul re%eni s;un9n&:
Art/ur? eu a! s# !er: 1nainte )a s#8i lu!ine< )alea.
n ur!a lui? Art/ur ur)# s)ara la!"risat# )u nite ;anouri !i)i? se;arate 1ntre ele )a tot
at9tea ;l#)i &e 1n:ro;#)iune? i intr# 1ntr8o o&aie &e &or!it 1ntune)oas#? un&e ;ar&oseala se
1nfun&ase tre;tat? 1ne;enin&u8se? 1n)9t )#!inul ;#rea 1ntr8o %#:#un#. n a)east# s)ufun&#tur#? ;e
o )ana;ea nea:r#? )a un si)riu? )u s;atele susinut &e
= ;ern# tot nea:r#? !are i. Coluroas#? )a "utu)ul &e eCe)uie )a;ital# &in %re!urile
"une &e alt#&at#? era ae<at# !a!a lui Art/ur? 1!"r#)at# 1ntr8o ro)/ie &e %#&u%#.
Ea i tat#l lui nu se 1neleseser# ni)io&at#? &in )9te 1i ;utea a!inti. S# nu s)oat# o %or"#?
1!;resurat &e o linite ri:i&#? ;ri%in& s;eriat? r9n& ;e r9n&? )ele &ou# )/i;uri )are se o)oleau J
iat# o)u;aia )ea !ai ;ani)# &in )o;il#ria lui.
i &#&u un s#rut re)e )a :/eaa i ;atru &e:ete e;ene? 1nfofolite 1n !#nu# &e lin#. ,u;#
a)east# 1!"r#iare? el se ae<# &e ;artea )ealalt# a !#suei &in faa !ai)#8i. n )#!in era fo)F <i
i noa;te? &e )in)is;re<e)e ani? ar&ea 1ntruna. Pe ;ri)/i)iul )#!inului se afla un i"ri)? aa )u! &e
)in)is;re<e)e ani tot a)olo se aflase? <i i noa;te. Un !or!#na &e )enu# u!e&# <#)ea l9n:# fo)
i un altul str9ns su" :r#tar? la fel )a tot&eauna &e )in)is;re<e)e ani? <i i noa;te. Se si!ea 1n
o&aia a)easta neaerisit# un !iros &e %o;sea nea:r#? ;e )are fo)ul? &e )in)is;re<e)e luni? 1l tr#:ea
&in )re;ul i &in stofa ro)/iei &e %#&u%#? )a i &in )ana;eaua )a un )o)iu:? &e )in)is;re<e)e ani
1n)oa)e.
2a!#? iat# o s)/i!"are 1n %e)/ile &u!itale o"i)eiuri a)ti%e.
U @u!ea s8a restr9ns 1ntre a)eti ;atru ;erei? Art/ur? r#s;unse ea? ;ri%in& 1n juru8i.
-eri)e &e !ine )# ni)io&at# n8a! t9njit &u;# &eert#)iunile ei )u!;lite.
Pre<ena !a!ei? %o)ea ei ;uterni)# i se%er# 1l 1nr9ureau )a o&inioar# 1n aa !#sur# ;e
fiul ei? 1n)9t si!i )u! re1n%ie 1n el 1nfri:urarea i te!erile &in )o;il#rie.
Ni)io&at# nu ;#r#seti )a!era? !a!#S
C# o fi &in ;ri)ina reu!atis!ului? ori &in ;ri)ina &e"ilit#ii )are &e)ur:e &e ai)i? sau &e
sl#"irea ner%ilor' )e rol !ai joa)# &enu!irileSR Nu !# !ai ;ot ine ;e ;i)ioare. Nu8!i ;#r#ses)
ni)io&at# o&aia. N8a! !ai ieit ;e ua asta &e' s;une8i &e )9t ti!;? a&#u:# %or"in& ;este u!#r.
I' J Se 1!;lines) &e Cr#)iun &ois;re<e)e ani? re;li)# o %o)e s;art# &in a&9n)ul
1ntuneri)ului.
,u!neata eti? AfferGS ntre"# Art/ur? ;ri%in& 1ntr8a)oio.
I[% Vo)ea s;art# )onfir!# )# era AfferGF o "#tr9n# 1naint# s;re &9ra &e lu!in# 1n&oielni)#
i tri!ise t9n#ru8 Y lui un s#rut &in %9rful &e:etelor? a;oi se retrase iar#i 1n. ntuneri).
2ai sunt 1n stare? rosti &oa!na Clenna!? )u un. Se!n uor &in !9na &rea;t#? 1nfofolit# 1n
!#nu# &e l9n#? C#tre un jil ;e roate? aflat &inaintea unui s)rin 1nalt? 1n8 YF )/i )u :ri j#? !ai sunt
1n stare s#8!i %#& &e tre"uri i sunt re)unos)#toare ;entru a)est /at9r. Este un !are /at9r. ,ar s#
l#s#! tre"urile? &e8ajuns ;e <iua &e a<i. E ur9t 1n seara asta? nu8i aaS Iff J ,a? !a!#.
U Nin:eS
IY J Cu! s# nin:#? !a!#S ,oar sunte! 1n)# 1n se;8
Y te!"rieR
Pentru !ine? toate anoti!;urile sunt &eo;otri%#?
Y re;li)# ea )u un soi &e %olu;tate fero)e. n)/is# ai)i? eu nu tiu )e8i aia %ar# sau iarn#.
,u!ne<eu a %rut s# fiu
YY;us#R A a&#;ost &e toate astea.
Cu o)/ii &e un )enuiu re)e? )u ;#rul )#runt? re)e i Y o"ra<ul i!;asi"il? 1n)re!enit )a
;liurile "onetei !onoliti)e? fa;tul )# era ;us# la a&#;ost fa# &e anoti!;uri ;#rea )onse)ina
fireas)# a felului ei &e a fi? la a&#;ost &e ori)e e!oie o!eneas)#.
Pe !#sua &in a;ro;iere se aflau &ou# sau trei )#ri? "atista? o ;ere)/e &e o)/elari )u ra!e
&e oel ;e )are to)!ai 1i le;#&ase? un )eas &e aur &e!o&at? )u )a;a)e &u"le. Asu;ra a)estui &in
ur!# o"ie)t st#ruiau ;ri%irile fiului i ale !a!ei? laolalt#.
V#& )# ;a)/etul tri!is &e !ine la !oartea tatei l8ai ;ri!it )u "ine? !a!#.
,u;# )u! %e<i.
Ni)io&at# nu l8a! tiut ;e tata at9t &e 1n:rijorat )a atun)i )9n& a fost %or"# s#8i tri!it
ne1nt9r<iat )easul lui.
i ;#stre< ai)i 1n a!intirea tat#lui t#u.
,oar 1n ulti!ele )li;e i8a eC;ri!at &orinaF )9n& a"ia a !ai a%ut ;uterea s#8l atin:# )u
!9na' atun)i !i8a s;us? a;roa;e ne&esluit: HPentru !ai)#8ta H. = )li;# 1nainte )re<use! )#
&elirea<#? )u! &elirase ore 1n ir' Cre& )# n8a tiut )e8s &urerile &e8a lun:ul "olii lui &e s)urt#
&urat# J ' )9n&? %#& )# se 1ntoar)e 1n ;at i 1n)ear)# s#8i &es)/i&# )a;a)ele.
Aa&ar tat#l t#u nu &elira )9n& a 1n)er)at s#8l &es)/i&#.
Nu. Era ;erfe)t lu)i& 1n ti!;ul a)ela.
,oa!na Clenna! )l#tin# &in )a;? f#r# s# se 1nelea:# ;rea li!;e&e &a)# ;entru a 1nl#tura
a!intirea &efun)tului ori ;entru a81 )ontra<i)e ;e fiul ei.
,u;# !oartea tatei a! &es)/is )/iar eu )easul? :9n&in&u8!# )# ;oate )oninea )ine tie )e
a!intire. Totui? nu e )a<ul s#8i !ai s;un? !a!#? n8a! &at &e)9t &e8o a;#r#toare %e)/e &in
!#tase? "ro&at# )u !#r:ele? ;e )are? &esi:ur? ai :#sit8o la lo)? 1ntre )ele &ou# )a;a)e? un&e a!
:#sit8o i eu i un&e a! i l#sat8o.
,oa!na Clenna! 1n)u%iin# &in )a;? ;e ur!# s;use:
,estul )u tre"urile ;e <iua &e a<i. Qi a&#u:# a;oi: AfferG? e ora nou#.
3#tr9na slujni)# str9nse atun)i lu)rurile &e ;e !#su#? iei &in 1n)#;ere i se 1ntoarse
re;e&e )u o ta%# ;e )are erau o farfurie )u ;es!e)iori i un )o)olo !#surat? !i)? &e unt?
;roas;#t? si!etri)? al"? &ur&uliu. 3#tr9nul? )are st#tuse tot ti!;ul 1n ;i)ioare l9n:# u#? 1n a)eeai
Po<iie J ;ri%in&8o ;e !a!#? ai)i? la ;ri!ul etaj? )u! 1l ;ri%ise i ;e fiu? !ai &e%re!e?
)9n& se aflau la ;arter J iei 1!;reun# )u AfferG? i &u;# o a"sen# !ai 1n&elun:at#? re%eni )u o
alt# ta%# ;e )are erau o sti)l# a;roa;e ;lin# &e Porto Di? ju&e)9n& &u;# )u! :9f9ia? o a&usese &in
;i%ni#E? o l#!9ie? o <a/arni# i o )utie )u Z!iro&enii. Cu a)este in:re&iente i ajut9n&u8se &e
i"ri)? IF u!;lu un ;a/ar !are &intr8un a!este) fier"inte i aro!at? )9nt#rit i )o!"inat )u a)eeai
!eti)ulo<itate )a 1n Y )a<ul unei ;res)ri;ii !e&i)ale.
,oa!na Clenna! !uie )9i%a ;es!e)iori 1n "#utura 1 asta i 1i !9n)a? 1n %re!e )e
"#tr9n# 1ntin&ea unt ;e ali ;es!e)iori? )are ur!au s# fie !9n)ai se;arat. C9n& "olna%# !9n)a
toi ;es!eii i "#u tot a!este)ul? )ele &ou# t#%i fur# luate? iar )#rile? lu!9narea? )easul? "atist#
i. =)/elarii ;ui &in nou ;e !as#.
,oa!na Clenna! 1i ;otri%i a;oi o)/elarii ;e nas i)u :las tare anu!ite ;asaje &intr8o
)arte J )u o %o)e V se%er#? !9nioas#? )u!;lit# J ru:9n&u8se )# &u!anii ei D1i f#)ea )u
eC)lusi%itate ai ei ;rin intonaie i atitu&ineE s# fie tre)ui ;rin %9rf &e sa"ie? ;9rjolii 1n fo)? lo%ii
&e )iu!# i le;r#? s# se alea:# ;raf i ;ul"ere &e )iolanele lor i ei 1nii s# &is;ar# )u totul &e ;e
faa ;#!9ntului. Y n %re!e )e )ontinua le)tur#? fiului ei i se ;#rea )# se &es;o%#rea<# &e ani? )a
;rin %is? i toate :ro<#%iile su!"re )are 1i slujiser# o&inioar# &re;t ;re:#tire ;entru so!nul lui &e
)o;il ne%ino%at 1l )o;leeau &in nou )u u!"ra lor. YY. n)/ise )artea i r#!ase )9te%a )li;e )u
!9na ;a%#<# la fa#. Tot aa f#)u i "#tr9nul? alt!interi f#r# s#8i fe s)/i!"e atitu&ineaF la fel?
;ese!ne? f#)u i "#tr9na slujni)# 1n un:/erul ei 1ntune)at al o&#ii. 3olna%# era a)u! :ata &e
)ul)are.
Noa;te "un#? Art/ur. AfferG are s#8i &ea )e8i tre"uie. Atin:e8!# uor? )#)i !# &or
!9inile.
71 atinse 1n%eliul &e lin# al !9inii ei? &ar &e:ea"aF &a)# !ai)#8sa ar fi fost ;rotejat# &e o
)uiras# &e "ron<? "ariera )are 1i &es;#rea nu ;utea fi !ai &e netre)ut? i ;orni 1n ur!a "#tr9nului
i a "#tr9nei slujni)e? ;e s)#ri 1n jos.
AfferG 1l 1ntre"#? )9n& r#!aser# sin:uri 1n o"s)uritatea sufra:eriei? &a)# ar %rea s# )ine<e.
Nu? AfferG? nu !#n9n) ni!i).
A%e! )e%a? &a)# &oreti. n )#!ar# este o ;ot9rni)/e ;e )are i8o :#tes) !9ine? ;ri!a &in
anul #staF s;une8!i nu!ai? i i!e&iat o i ;re;ar.
Nu? a"ia luase !asa &e ;r9n< i nu !ai ;utea !9n)a.
Atun)i? s#8i a&u) )e%a &e "#ut? st#rui AfferG. Ia niel %in &e Porto &in sti)la ei? &a)#
&oreti. A! s#8i s;un lui Iere!ia/ )# !i8ai ;orun)it s# i8o a&u).
Nu? ni)i asta nu %oia.
U 2neaa n8ai ni)i un !oti%? Art/ur? rosti "#tr9na slujni)#? a;le)9n&u8se s;re el )a s#8i
%or"eas)# 1n oa;t#? &a)# eu8s s;eriat# &e <iua &e !9ine? !neaa n8ai ni)i un !oti% s# fii. ,oar ai
)#;#tat ju!ate &in a%ere? nu8i aaS
,a? &aR
P#i? atun)i nu te l#sa &us &e nas. 2neaa eti a:er la !inte? Art/ur? nu8i aaS
n)u%iin# &in )a;? )#)i "#tr9na ;#rea s# ate;te un r#s;uns afir!ati%.
U Atun)i ine8le ;ie;t la a!9n&oiR Ea e al nai"ii &e a:er# i nu!ai )ine%a !ai a:er )a ea
are %oie s#8i <i)# una. Qi el e a:er' aa? )e8i 1n )a;u luiR ' i )e i le !ai toarn# )9n& 1i %ine ;e
)/elie? <#uR
U 3#r"atul &u!italeS
,a[ )ineS 2# fa)e s# &9r&9i )a %ar:#? &in )a; ;9n#8n ;i)ioare? )9n& 1l au& )u! i le toarn#.
3#r"atu !eu? Iere!ia/ -lint.in)/? ;oate s8o !oaie ;9n# i ;e !a!a !neatale. Ca s# fa)i asta
tre"uie s# fii tare a:er? nu :lu!#R
T9r9itul ;ailor "#tr9nului %enin& 1ns;re ei o f#)u s# se retra:# 1n )el#lalt )a;#t al o&#ii.
,ei "#tr9na slujni)# era o fe!eie 1nalt#? %9njoasa? )u tr#s#turi as;re? i )are 1n tineree ar fi ;utut
s# se 1nrole<e 1n )or;ul &e :ar&# f#r# s#8i fi fost ;rea tea!# )# se %a &a &e :ol? ea se f#)u !i)# &e
tot 1n faa "#tr9nelului )u o)/i ;#trun<#tori i !ers &e )ra".
Lai&e? AfferG? s;use el? /ai&e? fe!eie? )e tot fa)iS Nu ;oi :#si )e%a s# :uste i
&o!niorul Art/urS
,o!niorul Art/ur re;et# refu<ul &e a :usta )e%a.
-oarte "ine? atun)i? <ise "#tr9nul? f#8i ;atul. Lai? !i)#8te.
P9tul i se <:9r)ise at9t &e !ult 1n)9t )a;etele le:ate ale )ra%atei sale al"e 1i at9rnau 1n
&re;tul ure)/iiF 1n%erunarea i ener:ia lui &in natere? tot&eauna 1n lu;t# )u a &oua lui natur#
)are )#uta s# le 1n#"ue? 1l f#)eau s# ;ar# ;u/a%? )on:estionatF i 1n totul a%ea aerul strat niu al
unui o! )are a 1n)er)at )9n&%a s# se s;9n<ure i Y )are? &u;# )e o !ina )arita"il# i8a t#iat la ti!;
fr9n:/ia? &e atun)i ar fi )ontinuat s# u!"le aa? )u trean:ul Y &e "ere:at#.
29ine? Art/ur? o s# ai &e fur)# r#u &e tot )u !a!a &u!itale? relu# Iere!ia/. -a;tul )# ai
l#sat "alt# afa)erile la !oartea tat#lui &u!itale J i ea are unele "#nuieli? &ei noi ne8a! :9n&it
s#8i s;ui &u!neata asta U
L o s#8i &ea !are "#taie &e )a;.
A! l#sat totul "alt# 1n %ia# ;entru afa)eriF a)u! YY a %enit ti!;ul s# renun i la afa)eri.
3ineR Stri:# Iere!ia/? %r9n& s# s;un# r#u? e%i&ent. -oarte "ineR ,ar s# nu te ate;i )8a!
s# !# inter;un? Art/ur? 1ntre !a!a &u!itale i &u!neata. A! f#V: )ut a)est lu)ru )u !a!a i
tat#l &u!itale? ;#<in&u8!# "a &e una? "a &e alta? i ;9n[ la ur!# !8au stri%it? !8au % )#l)at 1n
;i)ioare ei &oiF a! is;r#%it )u ase!enea tre"uri.
Ni)io&at# nu i se %a )ere? Iere!ia/? s# fa)i aa )e%a i ;entru !ine.
3ine. 2# "u)ur )# au& asta? ;entru )# alt!interi a fi fost ne%oit s# refu< &a)#8!i )ereai.
,e8ajuns? &u;# )u! s;une !a!a &u!itale? i !ai !ult &e)9t &e8ajuns :% )u astfel &e )/estii
&u!ini)# seara. AfferG? tot n8ai :#8. Sit? fe!eie? )e )#utaiS
@uase &intr8un ifonier )ear)eafuri i ;#turi i se :r#"ea s# le str9n:# laolalt#.
3a &a? Iere!ia/? r#s;unse ea iute.
Art/ur Clenna! o ajut#? &u)9n& el 1nsui le:#turaF
. Ur# "#tr9nului noa;te "un# i ;orni ;e s)ar#? 1!;reun# )u ea? 1n sus? s;re ;o&ul )asei.
Au tot ur)at? 1n !irosul &e !u)e:ai al )asei %e)/i? neaerisit# i 1n !are ;arte neo)u;at#?
;9n# ajunser# la nsar&#? o o&aie &e &or!it 1n)#;#toare. S#r#)#)ioas#? Prost !o"ilat# )a toate
)elelalte )a!ere? era !ai ur9t# i !ai trist# )/iar &e)9t restul? fiin& lo)ul &e os9n&a al !o"ilei
s)oase &in u<. 2o"ilierul se )o!;unea &in nite jiluri %e)/i i ur9te? )u ;erne roase? i &in jiluri
%e)/i i ur9te f#r# ni)i un fel &e ;erneF &intr8un )o%or &estr#!at? ;e )are nu se !ai &esluea
!o&elul? o !as# s)9l)iata? un &ula; s)/ilo&? o :arnitur# &e %#traie sfrijite )a s)/eletul unei
:arnituri &efun)te? un la%oar )are ;#rea s# fi stat &e )9n& lu!ea 1n "#taia unei ;loi toreniale &e
<oi )u )l#"u)i &e s#;un i &intr8un ;at )u ;atru st9l;i sl#"#no:i i :olai? fie)are ter!in9n&u8se
;rin )9te o ea;#? )a ;entru a 1nlesni o)u;anilor s# se str#;un:# )u ea &a)# le8ar fi )#unat )u!%a
o ase!enea i&ee sinistr#. Art/ur &es)/ise fereastra joas# i 1n:ust# i ;ri%i afar# ;#&urea &e
/o:ea:uri %e)/i? f#r9!ate? 1nne:rite? i s;re %#;aia s9n:erie &e ;e )er? )are alt#&at# i se ;#ruse
refleCul no)turn &e ;e t#r9!ul fl#)#rilor &in ;reaj!# 1nf#iat 1n)/i;uirii lui &e )o;il &e oriun&e s8
ar fi uitat.
Ple)# &e la fereastr#? se ae<# ;e !ar:inea ;atului i n8o sl#"i &in o)/i ;e AfferG
-lint.in)/? )are 1i ;re:#tea aternutul.
AfferG? &u!neata nu erai )#s#torit# )9n& a! ;le)at &e ai)i.
Ea str9nse "u<ele )a i )u! ar fi %rut s# s;un# Hnu Hi )l#tin# a;oi &in )a;? 1nf#9n& &e <or
o ;ern#.
Cu! s8a 1nt9!;latS
P#i? Iere!ia/? &esi:ur' 1n)e;u s# istoriseas)# AfferG? )u un )ol al feei &e ;ern# 1ntre
&ini.
,esi:ur? el te8a )erut &e ne%ast#? &ar )u! s8au ;)tre)ut lu)rurileS Nu !i8a fi 1n)/i;uit )#
%reunul &in %oi are s# se )#s#toreas)#F 1n ori)e )a<? ni)i ;rin :9n& nu !i8ar fi tre)ut )# %# %ei
)#s#tori unul )u altul.
Ni)i !ie? <ise &oa!na -lint.in)/? ;rin<9n& )u n#&ej&e ;erna 1n faa &e ;ern#.
To)!ai' Qi )9n& ai 1n)e;ut s# :9n&eti altfelS
Ni)io&at# n8a! :9n&it altfel )9tui &e ;uin? s;use &oa!na -lint.in)/.
V#<9n&? 1n ti!; )e titirea ;ern# i o ae<a la )#;#t9iul ;atului? )# se !ai uita 1n)# la ea? 1n
ate;tarea r#s;unsului 1n )ontinuare? ea o lo%i strani) 1n !ijlo) i 1ntre"#:
LPi.:
U Ce alt)e%a ;utea! fa)eS
U Ce alt)e%a ;uteai fa)e &e)9t s# te !#riiS
Si:ur )# &aR EC)la!# &oa!na -lint.in)/. Nu ;u8 Z sese! eu lu)rurile la )ale. 2ie? una?
ni)i nu8!i tr#snise
Prin !inte aa )e%a. A%ea! eu altele ;e )a;? <#u? nu!ai &e :9n&it nu8!i ar&eaR A a%ut
!neaei :rij# &e asta? ;e %re!ea )9n& ;utea !er:e? i 1n)# )e !ai u!"la &e )olo8)olo.
O[ J Qi8a;oiS
Qi8a;oiS Re;et# )a un e)ou &oa!na -lint.in)/. Ei? ta!an asta !i8a! s;us i eu. Qi8a;oiR
@a )e "un s# te !ai fr#!9niS C9n& #ti &oi !intoi au luat o /ot#r9re? )e8!i !ai r#!9ne !ie &e
f#)utS Ni!i)R
Atun)i? nu )u!%a a fost ;lanul !a!eiS
,u!ne<eu s# te "ine)u%9nte<e? Art/ur? ,oa!ne?.[ iart#8!#R EC)la!# AfferG? %or"in&
!ereu ;e un ton s)#8F <ut. ,a)# nu s8ar fi8neles 1!;reun#? se !ai f#)ea )e%aS
Iere!ia/ nu !i8a f#)ut ni)io&at# )urte. Ni)i nu s8ar fi ;otri%it? &u;# )e8a! tr#it su"
a)elai a)o;er#!9nt i !i8a ii: tot ;orun)it at9ia ani. ntr8o "un# <i !# ;o!enes) )u el: HAfferG?
<i)e? a)u! a! s#8i s;un )e%a. Cu! i se ;are Vnu!ele &e -lint.in)/S H HCu! !i se ;are !ieS
Hs;un eu. H,a? <i)e? fiin&)# ai s#8l ;ori11? <i)e. HS#8l ;ort euS HY <i). Iere8!i8a/S =/oR Asta8i
!intos fo)R
,oa!na -lint.in)/ )ontinua s# 1ntin&# ;e ;at )ear8 Y )eaful &e &easu;ra? ;este el
)u%ertura? ;le&ul ;entru ;i)ioarE. Ca i )u! ar fi ter!inat &e istorisit.
U Qi8a;oiS S;use iar#i Art/ur.
IIW J Qi8a;oiS Re;et# iar#i )a un e)ou &oa!na -lint8
U Nin)/. Ce ;utea! fa)e alt)e%aS El ini8a s;us: HAfferG? tu i )u !ine tre"uie s# ne
)#s#tori! i o s#8i eC;li)
Ce. S#n#tatea !neaei se8nr#ut#ete i o s# ai"# !ai 1ftot ti!;ul ne%oie &e8n:rijire 1n
)a!era ei? )# %a tre"ui L s# st#! !ult )u &9nsa? )# n8o s# fie ni!eni 1n afar# &e
Pnoi a)u! ;e ai)i &a)# ;le)#! i ;9n# la ur!# o s# fie
S !ai "ine. 2neaei e &e a)eeai ;#rere )u !ine? !i8a <is? aa )# &a)# %rei s#8i ;otri%eti
;#l#ria ;e )a; luni )are %ine? la o;t &i!inea#? ;une! trea"a la ;un)t.
,oa!na -lint.in)/ nete<i ;atul.
Qi8a;oiS
Qi8a;oiS Re;et# &oa!na -lint.in)/. Aa a! :9n&it i euR 28a! ae<at i a! s;us: Qi8
a;oiS ' Pe ur!#? )e8!i <i)e Iere!ia/S C9t &es;re )ununie? &u!ini)# o s# se afie<e ;entru a
treia oar# la "iseri)# J a)u! &ou# s#;t#!9ni a! &at anunul J &e aia a! s;us eu luni. = s#8i
s;un# i !neaei 1n ;ersoan# &es;re astaF a)u!? AfferG? o s# te :#seas)# ;re:#tit#. C/iar 1n <iua
a)eea !i8a %or"it i &9nsa i !i8a <is: HAa&ar? AfferG? &u;# )u! 1nele:? tu i )u Iere!ia/ o s#
%# )#s#torii. 2# "u)ur &e asta? )a i %oi? i ;e &re;t )u%9nt. E un lu)ru foarte "un ;entru %oi i
foarte "ine %enit ;entru !ine 1n a)este 1!;rejur#ri. E un o! si!it? un o! &e 1n)re&ere? un o!
;erse%erent i )u fri)a 1n ,u!ne<eu. HCe era s# !ai s;un )9n& se ajunsese ;9n# ai)iS P#i? &a)#
!#' !# su:ru!au 1n lo) s# !# !#rite D&oa!na -lint.in)/ s)oto)ise "ine i )u tru&# ;rin !inte
;9n# s# &ea &e a)east# %or"#E? n8a !ai fi ;utut s;une un )u%9nt &e 1!;otri%ire &inaintea
!intoilor #stora &oi.
Te )re&? <#u.
Aa se i )u%ine? Art/ur.
AfferG? )ine era fata &e a&ineauri? &in o&aia !ai)#8!iS
= fat#S Se !ir# &oa!na -lint.in)/ ;e un ton )a! ;ii:#iat.
Era si:ur o fat#? )ea ;e )are a! %#<ut8o l9n:# &u!neata' a;roa;e as)uns# 1n un:/erul
1ntune)at.
AaR A)eeaS 2i)a ,orritS Ea nu8i ni!i)? o toan# &e8a8!neaei? a&#u:# AfferG -lint.in)/?
)are nu ;o!enea ni)io&at# nu!ele &oa!nei Clenna!. ,a[ !ai sunt ;e l9n:# asta i alt soi &e fete
;e lu!e. Bi8ai uitat &r#:ua &e o&inioar#S ,e !ult#? !ult# %re!e? ;un r#!#a:.
A! suferit &estul &e ;e ur!a se;ar#rii noastre i!;use &e !a!a? )a s# n8o fi uitat. 2i8o
a!intes) foarte "ine.
U Ai :#sit alt#S
Nu.
Atun)i? s#8i s;un o %este. E "o:at# a)u! i %#&u%#. Poi s# te8nsori )u ea &a)# %rei.
,e un&e ai aflat asta? AfferGS
I8a! au<it %or"in& ;e )ei &oi !intoi' Se8au&e Iere!ia/ ;e s)#ri.
,u;# )are se f#)u ne%#<ut# 1ntr8o )li;#.
IP ,oa!na -lint.in)/ a&usese? 1n es#tura ;e )are s;iritul lui o ur<ea 1n a)el %e)/i atelier
un&e se 1n#la r#<"oiul lui &in tineree? ulti!ul fir li;s# al !o&elului. Iu"irea 1nIF trari;at# a unui
"#iean&ru )u )a;ul 1n nori ;#trunsese Y ;9n# i 1n a)east# )as#F fusese at9t &e )/inuit &e &e<n#8 Y
&ej&e? )a i )u! lo)uina asta era un )astel &intr8un ro!an &e &ra:oste. A)u! )e%a !ai !ult &e o
s#;t#!9n#? laS 2arsilia? fata &r#:u# &e )are se &es;#rise re:ret9n& tre<ise 1n el un interes
neo"inuit? un si!#!9nt a;roa;e &e Y afe)iune &in )au<a ase!#n#rii? reale sau 1n)/i;uite? )u Y
;ri!ul )/i; )are &#&use %ieii lui !o/or9te a%9ntul )#tre lu!ea su;er"# a fante<iei. Se s;rijini &e
;er%a<ul ferestrei 1n:uste i joase i? ;ri%in& iar#i ;este ;#&urea &e /o:ea:uri 1nne:rite &e fu!?
1n)e;u s# %ise<e? ;entru )#SS. N#<uina ne1ntreru;t# &in %iaa a)estui o! J at9t &e s#ra)# 1n
lu)ruri )are i8ar fi ;utut oferi su"ie)te !ai "uneF: &e s;e)ulaie J a fost a)eea &e a ajun:e ;9n# la
ur!# un %is#tor.
Ca;itolul IV
,=A2NA -@INTNINCL ARE UN VIS
CKN, &oa!na -lint.in)/ %isa? &e o"i)ei nu %isa )# Y fiul "#tr9nei sale st#;9ne? )u o)/ii
&es)/ii. n noa;tea Y a)eea a%u un %is )iu&at &e )lar i nu!ai la )9te%a ore Y &u;# )e81 ;#r#sise ;e
fiul "#tr9nei sale st#;9ne. @a &re;t Y %or"in&? i!a:inile nu se ;erin&aser# &elo) )# 1n %is? tol[. Bul
;#rea aie%ea? &e la 1n)e;ut ;9n# la sf9rit. Iat# )u! se 9nt9!;lase.
=&aia &e &or!it o)u;at# &e &o!nul i &oa!na -lint8. Nin)/ se :#sea la )9i%a ;ai &e )ea
un&e &oa!na Clenna! tr#ia &e at9ta %re!e 1n)/is#? &ar nu la a)elai etaj? )i 1ntr8o )iri;# a )asei
la )are ajun:eai )o"or9n& o s)ar# a"ru;t# &e )9te%a tre;te %e)/i? &iferit# &e s)ara ;rin)i;al#?
a;roa;e 1n faa uii &e la 1n)#;erea &oa!nei Clenna!. Nu se ;utea s;une )# &in o&aia a)easta se
au<ea &a)# stri:ai? at9t &e !ult te st9njeneau ;ereii? uile i la!"riurile "#tr9nei )aseF se ;utea
1ns# tre)e )u uurin# &intr8o )a!er# 1ntr8alta? )/iar i su!ar 1!"r#)at? la ori)e or# &in noa;te?
ori)are ar fi fost te!;eratura. @a )a;#tul ;atului i l9n:# ure)/ea &oa!nei -lint.in)/ era un
)lo;oel al )#rui )or&on at9rna la 1n&e!9na &oa!nei Clenna!. ,e fie)are &at# )9n& sun#
)lo;oelul? AfferG s#rea &in ;at i? ;9n# s# s) tre<eas)# &e8a "inelea? se i afl# 1n o&aia "olna%ei.
,u;# )e o ae<# ;e st#;9n#8sa 1n ;at? a;rinse la!;a i 1i ur# noa;te "un#? &oa!na
-lint.in)/ se retrase )a &e o"i)ei 1n )ui"ul ei? &ei &o!nul i st#;9nul s#u nu8i f#)use 1n)#
a;ariia. Qi to)!ai &o!nul i st#;9nu[ ei fusese )u toate )#? 1n )iu&a o"ser%aiei !ajorit#ii
filosofilor? nu era ulti!ul :9n& )are o fr#!9ntase J su"ie)tul %isului &oa!nei -lint.in)/.
Se f#)ea )# se &ete;tase &u;# un so!n &e )9te%a )easuri i )# Iere!ia/ nu intrase 1n)# 1n
;at. C# se uitase la lu!inarea ;e )are o l#sase ar<9n& i? !#sur9n& ti!;ul )a Alfre& )el
2are)on%in:erea? &u;# )9t se )onsu!ase? )# a &or!it o "u)at# "un# &e ti!;. C# s8a s)ulat a;oi?
i8a ;us ;e ea un )a;ot? a 1n)#lat ;antofii i )#? foarte ne&u!erit#? a ieit ;e s)ar# 1n. C#utarea lui
Iere!ia/.
S)ara era &in le!n i )9t se ;oate &e soli&#? )a aie%ea? iar AfferG o )o"or1 &e8a &re;tul?
f#r# o)oliurile ti;i)e 1n )a<ul %iselor. Nu ;lutea ;e tre;te? )i !er:ea )u n#&ej&e? )on&u)9n&u8se
&u;# "alustra&#? ;entru )# lu!9narea i se stinsese. ntr8un un:/er al %esti"ulului? &ina;oia uii
;rin)i;ale? se afla un !i) salona &e ate;tare? )a intrarea 1n
1 S) s;une )# re:ele Alfre& )el 2are Dse)olul al I68leaE ar fi folosit ;entru ;ri!a &at#
nite lu!in#ri :ra&ate D;o!enite &eseori i &e S/aAes;eareE? &u;#[ )are se ;utea a;re)ia ti!;ul
s)urs. A se %e&ea: Asser? Viaa lui Alfre&? )a;. 14*. Se ;are )# ,i)Aens a )itit a)est a!#nunt 1n
Qase )roni)i %e)/i en:le<eti Dlu)rare e&itat# &e I. A. PilesE? )arte ti;#rit# 1n 15*9.
Putui unei !ine? )u o fereastr# 1nalt# i 1n:ust#? )a o s;inte)#tur# 1n ;erete. n a)east#
o&#i#? )are ni)io&at# nu era folosit#? ar&ea lu!ina.
,oa!na -lint.in)/ tra%ers# %esti"ulul? )#l)9n& ;e ;ar&oseala &e ;iatr# )u sen<aia &e
re)e la ;i)ioare ;entru )# n8a%ea )iora;i? i furi# o ;ri%ire ;rin "ala!alele ru:inite ale uii a"ia
1ntre&es)/ise. S8ar fi ate;tat s#8l %a&# ;e Iere!ia/ &or!in& "utean sau )#<ut 1n nesi!ire? i
)9n& )olo el st#tea ti/nit ;e un s)aun? trea< i s#n#tos )a 1n&eo"te. ,ar? ia te uit#S Vai &e !ineR
' ,oa!ne? iar8F t#8!#R ' ,oa!na -lint.in)/ "ol"orosi eC)la!aii &e a)est soi i si!i )# o
)u;rin&e a!eeala.
,eoare)e? &o!nul -lint.in)/? trea<? st#tea )u o)/ii aintii asu;ra &o!nului -lint.in)/
)are &or!ea. Qe&ea &e o ;arte a !#suei? ;ri%in& atent s;re sine? &e )ealalt# ;arte? )u! sfor#ie )u
"#r"ia )ufun&at# 1n ;ie;t. -lint.in)/? trea<? se afla 1ntors )u faa 1n 1ntre:i!e )#tre ne%ast#8sa?
-lint.in)/ )are &or!ea st#tea 1n ;rofil. -lint.in)/? trea<? era )el 1n )arne i oaseF -lint.in)/ )are
&or!ea? &u"lura lui. ,ei a!eit#? AfferG 1i &#&u sea!a &e &eose"ire? 1nto)!ai )u! ar fi ;utut
&eslui un o"ie)t ;al;a"il &e i!a:inea Iui r#sfr9nta 1ntr8o o:lin&#.
,a)# a%ea )ea !ai !i)# 1n&oial# &es;re )are anu!e era Iere!ia/ al ei? i8ar fi 1nl#turat8o
nelinitea a)estuia &in ur!#. C#ut# ;este tot o ar!# &e ata) i? ne:#sin& C ni!i) !ai ;otri%it?
1nf#)# !u)arnia i? 1nainte &e a se 1F sluji &e ea )a s# taie )a;#tul re%#rsat al lu!in#rii? 1ntinse
"raul s;re )el )are &or!ea? %r9n& ;ar)# s#8i str#r[ ;un:# tru;ul.
Cine8iS Ce s8a8nt9!;latS Stri:# )el )are &or!ea? ] s#rin& )a ars.
,o!nul -lint.in)/ f#)u un :est )u !u)arnia )a i )u! ar fi 1n)er)at s#8i sileas)#
to%ar#ul s# ta)# %9rin8 Y &u8i8o ;e :9tF to%ar#ul s#u 1i %eni 1n fire i <ise? fre)9njf&u8se la o)/i:
E.
U Nu !ai tia! un&e !# aflu.
Ai &or!it? !or!#i Iere!ia/ uit9n&u8se la )eas? fY&ou# ore. S;uneai )# te o&i/neti
1n&eajuns &a)# tra:i un i;ui &e so!n.
A! &or!it ;uin? <ise &u"lura.
,ou# i ju!#tate &i!ineaa? !irii Iere!ia/. Un&e i8e ;#l#riaS Un&e i8e /ainaS Un&e8i
)asetaS
Toate8s ai)i? s;use &u"lura? ;etre)9n&u8i un fular ;e &u;# :9t? )u :rij# )elui )are nu s8a
tre<it &e8a "inelea. Stai o )li;#. A)u! 1ntin&e8!i !9ne)a' nu !9ne)a a)eea? )ealalt#. A/R Nu
!ai sunt t9n#r )a 1nainte. ,o!nul -lint.in)/ 1l sili ener:i) s#8i ;un# /aina. 2i8ai ;ro!is 1n)#
un ;a/ar &u;# )e !# s)ol.
U 3ea81? se r#sti Iere!ia/? i' 1n)a)#8te? era s# <i)' a&i)#? /ai? &#8i &ru!uR
S)oase toto&at# a)eeai sti)l# &e %in &) Porto i u!;lu un ;a/ar.
Vinul ei &e Porto? !i se ;areS ntre"# &u"lura? :ust9n&u81? &e ;ar)# se afla la ,o)uri i
a%ea ti!; li"r "ere)/et. n s#n#tatea eiR
Trase o &u)#.
n s#n#tatea taR
2ai trase o &u)#.
n s#n#tatea luiR? n)# o &u)#.
U Qi8n s#n#tatea tuturor ;rietenilor &in ;reaj!# )a
Te&ralei Sf. PaulR
Poli ;a/arul &e %in? $1 ae<# ;e !as# 1nainte s# fi ter!inat &e s;us str#%e)/iul toast
;o;ular 1(i lu# )aseta. Era o )utie ;#trat# &in fier? )u latura )a! &e ju!#tate &e !etru? ;e )are o
;utea &u)e uor su"suoar#. Iere!ia/ ur!#rea &in ;ri%iri )u in%i&ie felul )u! o ;urta? trase &e ea
)a s# fie si:ur )# o inea "ine. l f#)u atent s# fie )u o)/ii 1n ;atru i a;oi se furi# ti;til s#8i
&es)/i&# ua. AfferG? )are ;re%#<use a)east# ulti!# !i)are? se i retr#sese ;e s)ar#. -a;tele se
1nl#nuiau 1ntr8un )/i; at9t &e o"inuit i &e fires)? 1n)9t? &in lo)ul un&e se afla. Putea au<i
&es)/i<9n&u8se ua? si!ea aerul re)e &e afar#? %e&ea stelele &e ;e )er.
,ar atun)i se ;etre)u ;artea )ea !ai re!ar)a"il# a %isului. Se te!ea at9t &e !ult &e soul
oi? )#. Afl9n&u8se ;e s)ar#? nu !ai a%u fora s# se retra:# ;9n# 1n o&aia ei
Ca;itolul V
Nin)/ 1i ;use !9na 1n "ere:at# i 1n)e;u s8o <:9l9ie ;9n# )e s#r!ana fe!eie se 1nne:ri
la fa#.
2#i? AfferG? fe!eie' AfferGR Stri:# &o!nul -lint.in)/. Ce8oi fi %isat tuS Tre<ete8te?
tre<eteVteR Ce s8a8nt9!;latS
Ce' Ce s8a8nt9!;lat? Iere!ia/S Rosti :9f9in& &oa!na -lint.in)/? o)/ii rotin&u8i8se 1n
)a;.
2#i? AfferG? fe!eie' AfferGR Te8ai &at jos &in ;at 1n so!n? &ra:a !eaR C9n& a! ur)at?
&u;# )e a&or!ise! jos? &au &e tine ai)i? 1n )a;ot? ;ra&# unui %is ur9t. AfferG? fe!eie? a&#u:#
&o!nul -lint.in)/? se/i9n& un[ r9njet ;rietenos ;e )/i;ul lui eC;resi%? &a)8o s# !ai ai %reo&at#
un astfel &e %is? asta8nsea!n# )# tre"uie s# iei )ur#enie. Qi8a! s#8i &au o &o<# <&ra%#n#? "a"o?
&e8ai s# !# ;o!eneti.
,oa!na -lint.in)/ 1i !ulu!i i se furi# 1n ;al.
Tinua s# 1nainte<e? i ea? )a /i;noti<at#? se tot retr#:ea &in )ale8i. Astfel? ea retr#:9n&u8se
i el 1naint9n&? ajunser# 1n o&aia lor. Nu 1n)/iser# "ine ua? )9n& &o!nul -lintR#!ase !ai
&e;arte a)olo? /ol"9n&u8se. n aa fel 1n)9t Iere!ia/? )9n& s# ur)e s)ara s# se &u)# la )ul)are? )u
lu!9narea 1n !in#? &#&u fa# 1n fa# )u ea. P#ru sur;rins? &ar nu s)oase o %or"#. Cu o)/ii int# la
ne%ast#8sa? )on8 D)eea )e lesne ar Ii ;utut fa)e ;9n# s# 1n)uie el uaE? )i
]
CLESTIUNI ,E -A2I@IE
CKN, )lo;otele &in )entrul oraului "#teau ora nou#? luni &i!inea#? &oa!na Clenna!?
1n s)aunul )u roi? era Vajutat# &e Iere!ia/ -lint.in)/ J )u aerul lui &e s;9nTurat )#ruia i se
t#iase funia J s# ajun:# la "iroul s#u 1nalt ,u;# )e 1l &es)uie? 1l &esf#)u i se instal# &inaintea
;u;itrului? Iere!ia/ se retrase J s# se s;9n<ure? ;are8se? &e8a "inelea J iar fiul ei 1i f#)u a;ariia.
Te si!i )e%a !ai "ine 1n &i!ineaa asta? !a!aS
Cl#tin# &in )a; a t#:a&#? )u a)eeai !in# &e auster#
Satisfa)ie )# seara tre)ut#? )9n& fusese %or"a &es;re %re!e.
2ai "ine n8o s# !# si!t ni)io&at#. ,in feri)ire ;entru !ine? Art/ur? tiu a)est lu)ru i !#
;ot rese!na.
St9n& astfel? )u !9inile 1ntinse ;e ;u;itru i 1n&e;#rtate una &e )ealalt#? 1n faa
se)retarului 1nalt? )9nta ;ar)# la o or:# !ut# &intr8o "iseri)#. Astfel :9n&ea fiul ei Di era un :9n&
%e)/iE 1n ti!; )e se ae<# al#turi.
,oa!na Clenna! trase un sert#ra sau &ou# i arun)#
= ;ri%ire asu;ra unor /9rtii &e afa)eri ;e )are le ;use la lo). C/i;ul ei se%er nu oferea ni)i
un fir )on&u)#tor )are s# )#l#u<eas)# ;e )ine%a ;rin la"irintul 1ntune)at al :9n&urilor sale.
A ;utea %or"i &es;re tre"urile noastre? !a!#S Eti &is;us# s# 1n)e;e! o &is)uie &e
afa)eriS
,a)# sunt &is;us#? Art/urS Eu a 1ntre"a !ai &e:ra"# &a)# tu eti &is;usS Tat#l t#u e !ort
&e un an i !ai "ine. ,e atun)i 1i stau la &is;o<iie i tot ate;t s#8i %in# )/eful.
U A! a%ut o !uli!e &e f#)ut 1nainte &e a ;utea ;le)aF i )9n&? 1n fine? a! ;utut ;le)a?
a! )#l#torit ;uin )a s# !# o&i/nes) i s#8!i !ai alun: :9n&urile.
ntoarse faa )#tre el? )a i )u! n8ar fi au<it sau 1neles ulti!ele )u%inte.
Ca s# te o&i/neti i s#8i alun:i :9n&urile'
i roti ;ri%irile ;rin o&aia su!"r# i ;#rea? &u;# !i)area "u<elor? s# re;ete %or"ele
;entru sine? &e s8ar fi <is )# lua )a!era &re;t !artor ;entru ;uina o&i/n# i %ariaie ;e )are
a)east# i le ;utea oferi.
,ealtfel? !a!#? &u!neata eti sin:ura eCe)utoare testa!entar# i? a%9n& )on&u)erea i
a&!inistrarea "unurilor? !ie !i8a r#!as ;uin? sau a ;utea s;une ni!i) &e f#)ut? ;9n# %ei a%ea
ti!; s# ;ui lu)rurile la ;un)t? 1n )/i; !ulu!itor ;entru &u!neata.
Conturile sunt trans)rise? re;li)# ea. @e a! ai)i. A)tele justifi)ati%e au fost toate %erifi)ate
i se!nate. Poi s# le )er)ete<i )9n& &oreti? Art/urF )/iar i a)u!? &a)#8i fa)e ;l#)ere.
E &e8ajuns s# tiu )# totul s8a aranjat. Atun)i ;ot )ontinuaS
,e )e nuS S;use ;e tonul ei :la)ial.
U 1 2a!#? &e !ai !uli ani 1n)oa)e afa)erile fir!ei noastre !er: &in )e 1n )e !ai ;rost?
iar tran<a)iile noastre sunt !ereu 1n &e)lin. Noi n8a! &o%e&it ni)io&at# i ni)i n8a! ins;irat
%reo&at# !are 1n)re&ereF nu ne8a! "u)urat &e si!;atia ni!#nuiF )alea ;e )are a! ales8o nu este
)alea ti!;ului 1n )are tr#i!? &e a)eea a! fost l#sai !ult 1n ur!#. Nu8i ne%oie s# insist? !a!#? 1n
a)est sens. Tre"uie s# tii i &u!neata asta.
Qtiu )e %rei s# s;ui? r#s;unse ea? !ai ;otolit#.
P9n# i )asa asta %e)/e un&e ne afl#!? relu# fiul ei? este un eCe!;lu ;entru )eea )e susin
eu. Pentru tata? la 1n)e;ut? i !ai 1nainte? ;e %re!ea un)/iului s#u? fusese un lo) un&e se f#)eau
afa)eri' 1ntr8a&e%#r un lo) &e afa)eri? un lo) &e afa)eri fre)%entat. A)u!? )asa asta nu8i &e)9t o
ano!alie? o )iu&#enie &e!o&at# i inutil#. Toate eC;e&iiile noastre au fost &e !ult# %re!e
1n)re&inate fir!ei )o!isionarilor )o!er)iali Ro%in:/a!F i )u toate )#? at9t ;entru a eCer)ita un
)ontrol asu;ra lor? )9t i ;entru a a&!inistra %eniturile tatei? ai fost )u o)/ii 1n ;atru i i8ai ;us 1n
jo) a:eri!ea &u!itale? toate a)este )alit#i ar fi a%ut a)eeai 1nr9urire asu;ra a%erii tat#lui !eu
&a)# lo)uiai 1n ori)e alt# )as# ;arti)ular#? nu8i aaS
Cre<i )u!%a? re;li)# ea? f#r# a8i r#s;un&e la 1ntre"are? )# nu 1nsea!n# ni!i) o )as#?
Art/ur? )are !# a&#;ostete? infir!# i n#;#stuit#' 1nto)!ai )u! s;un? infir!# i n#;#stuit#? )u
%oia ,o!nului' ;e !ine? !ai)#8taS
I[ J 2# referea! nu!ai la afa)eri? :F J 8 n )e s)o;S
L J Ajun: i la asta.
U Pre%#&? s;use? fiC9n&u8i o)/ii asu;ra lui? un&e
Vrei s# ajun:i. ,ar fereas)# ,u!ne<eu s# !# ;l9n: &e 1n)er)#rile la )are el !# su;une.
Pentru ;#)atele !ele? eu !inerit a!arni)a &e<a!#:ire i nu !#8!;otri%es).
U 2# si!t !9l[. Nit? !a!#? au<in&u8te %or"in& astfel? &ei !# te!ea! )# aa %a fi'
Te te!eai. 2# )unoti "ine? 1l 1ntreru;se.
-iul t#)u un !o!ent. = f#)use s# se a;rin&# i era !irat.
AaR Rosti ea? 1!;ietrin&u8se &in nou. Continu#. S8au& !ai &e;arte.
Ai :/i)it? !a!#? )#? 1n )e !# ;ri%ete? a! /ot#rlt s# a"an&one< afa)erile. A! is;r#%it )u
ele. Nu !8a 1n)u!eta s#8i &au sfaturiF &u!neata %#& )# eti &e)is# s# le )ontinui. ,a)8a a%ea
influen# )9t &e )9t asu;ra &u!itale? a folosi8o ;ur i si!;lu )a s#8i o"in 1n:#&uina ;entru )#
i8a! ;ri)inuit o ase!enea &e<a!#:ireF i8a &e!onstra )# a! tr#it ju!#tate &intr8o %ia#
1n&elun:at# f#r# s# !# fi 1!;otri%it %reo&at# %oinei &u!itale. N8a ;utea s;une )# a! fost 1n
stare s# !# )onfor!e< )u tru; i suflet re:ulilor &e %ia# ;e )are !i le8ai i!;usF n8a ;utea s;une
)# 1!i 1n)/i;ui )# )ei ;atru<e)i &e ani ai !ei au fost ;entru !ine sau ;entru ori)ine altul &e %reun
folos? ori ;l#)uiF &ar !8a! su;us )a &e o"i)ei? i )eea )e8i )er &oar este s# nu uii asta.
Vai &e soli)itantul? &a)# eCista lui ase!enea o!? sau &a)# ar fi ;utut eCista )9n&%a?
)#ruia8i era &at s# )aute %reun se!n &e "un#%oin# ;e )/i;ul ne1n&u;le)at al )elei &e l9n:# "irouR
Vai &e &elin)%entul )are ar fi f#)ut a;el la un tri"unal ;re<i&at &e a)ei o)/i a;ri:iR 2are ne%oie
!ai a%ea fe!eia a)easta ri:i&# &e reli:ia sa ;lin# &e !isti)is!? 1n%#luit# 1n tristee i tene"re? )u
ful:ere &e afurisenie? &e r#<"unare i ni!i)ire? "r#<&9n& norii ne:ri. HIart#8ne? ,oa!ne? :reelile
noastre aa )u! i noi iert#! :reiilor notriW era ;entru ea o ru:#)iune ;rea si!;l#? ;rea s#ra)#.
H,oa!ne? lo%ete8i ;e :reiii !ei? usu)#8i? sf#r9!a8iF f#8le )eea )e eu le8a fa)e i te %ot
;rosl#%iW? a)easta era turla &e ;iatr# ;e )are? f#r# e%la%ie? i8o &ur# )a s# se )a#re la )er.
Ai ter!inat? Art/ur. =ri !ai ai )e%a s#8!i s;uiS Cre& )# nu !ai e ni!i). Ai %or"it ;uin?
&ar ai s;us &estuleR
U 2a!#? !ai a! totui )e%a s#8i s;un. Ce%a )are? &e !ult# %re!e? !# fr#!9nt# <i i
noa;te. E )u !ult !ai
Preu &e s;us &e)9t )e8a! s;us ;9n# a)u!. Ce%a )are seR refer# la !ineF la noi toi.
II[.
U @a noi toiR @a )are noi toiS
U @a &u!neata? la !ine i la r#s;osalul !eu tat#.
i retrase !9inile &e ;e ;u;itru? le 1n)ru)i# 1n ;oal# i r#!ase )u o)/ii s;re fo)? )u
eC;resia &e ne;#truns a unei statui e:i;tene.
@8ai )unos)ut ;e tat# !ult !ai "ine &e)9t !ine i re<er%a lui tat# &e !ine )e&a 1n faa
&u!itale. ,u!neata Hrai !ult !ai tare? !a!#? i 1l )on&u)eai. n )o;il#rie 1nele:ea! asta la l[el
&e "ine )a a)u!. Qtia! )# as)en&entul &u!itale asu;ra lui fusese )au<a ;le)#rii sale 1n C/ina? s#
se o)u;e &e afa)eri a)olo? 1n ti!; )e &u!neata le )on&u)eai ;e )ele &e ai)i J &ei ni)i ast#<i nu8
!i &auF 8sea!a &a)# ter!enii asu;ra )#rora te 1n%oisei &u)eau &e V fa;t la o &es;#rire J i )# ai
%rut s# r#!9n )u &u!neata ;9n# la %9rsta &e &ou#<e)i &e ani i a;oi s# !# &u) la el.
U ,u;# )u! s8a i 1nt9!;lat. Nu te su;eri &a)#8i a!intes) a)easta &u;# )e au tre)ut
&ou#<e)i &e ani. P J Ate;t s#8!i s;ui &e )e !i8ai a!intit asta.
Co"or1 :lasul i s;use? 1n )/i; %#&it )o&in&u8se? 1!;otri%a %oinei Iui:
A %rea s# te8ntre"? !a!#? &a)# i s8a8nt9!;lat s# ai %reo "#nuial#'
@a )u%9ntul H"#nuial#> ea 1ntorse ;ri%irile %re!elni) 1s;re fiul s#u? 1n)runt9n&u8se?
;oso!orit#. A;oi re%eni )u o)/ii la fo) )a !ai 1nainte? &ar tot )u o 1n)runt#tur#? s#;at# ;ar)# &e
s)ul;torul &in str#%e)/iul E:i;t ;e a)est o"ra< &ur &e :ranit sortit s# se 1n)runte 1n %e)i.
' )u! )# ;e tat# l8ar fi )/inuit )ine tie )e a!intire taini)#' ;oate re!u)areS ,a)#
ni)io&at# n8ai o"ser%at )e%a 1n ;urtarea lui )are s# su:ere<e astaS Sau &a)# nu i8ai %or"it
ni)io&at# &es;re aa )e%a? ori &a)# nu l8ai au<it %reo&at# ;e el f#)9n& alu<ie la aa )e%aS
Nu ;ri)e; )#rui soi &e a!intire taini)# ar fi fost tat#l t#u ;ra&#? 1n !intea ta? re;li)# ea
&u;# un ti!; &e Z t#)ere. Vor"eti at9t &e !isterios.
P J Ar fi ;osi"il? !a!# J fiul s#u Dse a;le)# 1nainte )a s# fie !ai a;roa;e &e ea )9n&
rostea a)este )u%inte 1n oa;t#? i 1i ;use ner%os !9na ;este a ei? ;e ;u;itru 81 ar
-i ;osi"il? !a!#? s# fi f#)ut? &in ;#)ute? %reun r#u )ui%a? ;e )are s# nu81 fi 1n&re;tatS
Uit9n&u8se !9nioasa la fiul s#u? &oa!na Clenna! se retrase 1n jil )a s# fie !ai &e;arte &e
el? &ar nu8i &#&u ni)i un r#s;uns.
nele: ;erfe)t &e "ine? !a!#? )# &a)# a)east# i&ee nu i8a %enit ni)io&at# 1n !inte?
tre"uie s# ;ar# o )ru<i!e? )e%a nefires) &in ;artea !ea? )a eu? )/iar i aa? a"solut 1ntre ;atru
o)/i? s# ;o!enes) &es;re asta. ,ar nu ;ot s)#;a &e a)east# o"sesie. Tre)erea %re!ii i
s)/i!"area D;e a!9n&ou# le8a! 1n)er)at ;9n# s# %or"es)E n8au i<"utit s8o alun:e. Nu uita? a!
stat 1!;reun# )u tata. Nu uita? i8a! %#<ut )/i;ul )9n& !i8a l#sat )easul 1n ;#strareF se str#&uia s#8
!i s;un# )#81 tri!itea &re;t un se!n ;e )are &u!neata 1l %ei 1nele:e. Nu uita? l8a! %#<ut 1n
ulti!ele )li;e in9n& )reionul 1n !9na lui %l#:uit#? )#ut9n& s# s)rie un )u%9nt ;e )are s#8l )iteti
&u!neata? &ar n8a !ai a;u)at s#8i &ea for!#. Cu )9t a)east# %a:# "#nuial# este !ai 1n&e;#rtat# i
!ai )ru&#? )u at9t 1!;rejur#rile )are ar ;utea s8o fa)# oare)u! ;ro"a"il# sunt !ai ;uterni)
)onturate 1n o)/ii !ei. Pentru ,u!ne<eu? /ai&e s# eCa!in#! )u sfinenie &a)# nu eCist# %reo
ne&re;tate 1n)re&inat# nou# s8o re;ar#!. Ni!eni 1n afar# H&e &u!neata? !a!#? nu ;oate &a ai)i
o !ina &e ajutor.
,oa!na Clenna! J retr#:9n&u8se i !ai !ult? 1n)9t? &in ;ri)ina ;o%erii ;rea !ari? jilul
se urnea )9te ;uin ;e roi? )9n& i )9n&? iar asta &#&ea "olna%ei 1nf#iarea unei fanto!e
1ns;#i!9nt#toare )are alune)a &e l9n:# el J ri&i)# i 1n&oi &in )ot "raul st9n:? in9n& &osul
!9inii 1ns;re o"ra<? )a o ;a%#<# 1ntre ea i elF 1l ;ri%ea 1ntr8o t#)ere 1!;ietrit#.
n :oan# &u;# "ani i ;rin 1n)/eierea unor tran<a)ii 1!;o%#r#toare J a)u! )# a! 1n)e;ut?
!a!#? tre"uie s# %or"es) &es;re astfel &e lu)ruri J s8ar ;utea )a )ine%a s# fi ieit 1nelat ;rofun&?
;#:u"it? a&us la sa;# &e le!n. ,u!neata? !a!#? 1n)# 1nainte &e a !# nate eu? ai fost fora
!otri)e a a)estui !e)anis!? s;iritul &u!itale !ai fer! a ins;irat toate tran<a)iile tat#lui !eu
ti!; &e ;atru<e)i &e ani i !ai "ine. Ai ;utea s#8!i r9i
Peti a)este "#nuieli? )re&? &a)# ai %oi s# !# ajui )u tot &ina&insul s# &es)o;#r a&e%#rul.
Vrei? !a!#S
Se o;ri? n#&#j&uin& )# a%ea s# %or"eas)# i ea. ,ar "u<ele ei str9nse erau la fel &e
ne!i)ate )a i ;#rul )#runt &es;#rit 1n &ou#.
,a)# )ine%a ar tre"ui re;us 1n &re;turile sale? &a)# ar tre"ui s# se &ea 1na;oi )ui%a nite
"unuri 1nstr#inate? atun)i s# re)unoate! a)est lu)ru i s# tre)e! la fa;te. 2ai !ult? !a!#? &a)#
st# 1n ;uterile !ele? atun)i &#8!i %oie s# fa) eu asta. At9t &e ;uin# feri)ire a! %#<ut )# i<%or#te
&in "ani i? &u;# )9te tiu? at9t &e ;uin# ti/n# au a&us )asei noastre sau tuturor )elor )are &e;in&
&e ea? 1n)9t ;entru !ine "anul %alorea<# !ai ;uin &e)9t ;entru alii. Nu8!i ;oate a&u)e ni!i)
)are s# nu 1nse!ne
= surs# &e re;rouri i fr#!9ntare &a)# sunt /#ituit &e "#nuiala? )e a 1ntune)at ;rin
re!u)#ri ulti!ele )easuri ale tat#lui !eu? )# nu8!i a;arin &e &re;t i 1n )/i; )instit.
,in ;eretele la!"risat at9rna un )or&on &e )lo;oel? la %reo &oi8trei !etri &istan# &e
"irou. Printr8o !i)are "rus)# a ;i)iorului? ea &#&u iute 1na;oi jilul )u roi ;9n# 1n <i& i trase )u
%iolen# &e nur? 1n)# in9n& "raul 1n sus )a ;e un s)ut? &e ;ar)# fiul ei ar fi lo%it8o? iar ea s8ar fi
ferit &e i<"itur#.
= fat# a;#ru 1n :ra"#? s;eriat#.
Tri!ite81 ;e -lint.in)/ ai)iR
ntr8o )li;# faa se retrase i "#tr9nul se i i%i 1n ;ra:ul uii.
CeR V8ai i 1n)#ierat unul )u altulS S;use? !9n:9in&u8i )u r#)eal# faa. 2i8a! 1n)/i;uit
eu. Era! a;roa;e si:ur &e asta.
-lint.in)/R EC)la!# !a!a. Uit#8te la fiul !euR Uit#8te la elR
Ei "ineR 2# uit la el? <ise -lint.in)/.
,oa!na Clenna! 1ntinse "raul )are8i slujise &re;t ;a%#<# i? )ontinu9n& s# %or"eas)#?
f#)u se!n )#tre )el )are8i st9rnise !9nia:
A;roa;e 1n !o!entul 1ntoar)erii lui? !ai 1nainte )# 1n)#l#rile s# i se fi us)at &u;# &ru!?
1!;roa)# noroi asu;ra !e!oriei lui tai)#8su &inaintea !a!ei saleR i )ere niai)#8i ea 1!;reun#
eu el? )a nite is)oa&e? s# s)oto)eas)# ;rin a)tele tat#lui s#u? 1n)/eiate &e8a lun:ul unei %ieiR Se
1n&oiete )# nu )u!%a "unurile &e ;e lu!ea asta? ;e )are noi le8a! a:onisit !un)in& &in :reu? &e
&i!inea# ;9n# noa;tea? )u !are tru&# i lu;t#? i )u a"ne:aie? s# nu 1i fost )9ti:ate ;rin jaR Qi
1nel#)iuneF !# 1ntrea"# )ui anu!e s8ar )u%eni s# fie ;re&ate? )a o re;unere 1n &re;turi? o
restituire a unor "unuri luate )u ja;)a.
,ei s;usese toate astea 1n )ul!ea furiei? %or"ea )u un :las &e;ai8te &) a fi nest#;9nit?
)are ;#rea !ai s)#<ut )a &e o"i)ei. Rostea )u%intele ;e un ton foarte r#s;i)at.
Re;unere 1n &re;turiR EC)la!# ea. ,a? 1ntr8a&e%#rR ,u!nealui 1i este uor s# %or"eas)#
&es;re re;unere 1n &re;turi? ;roas;#t &es)ins &intr8o )#l#torie ;rin #ri str#ine? un&e a inut8o
nu!ai 1n ;etre)eri? &u)9n& o %ia# &e /u<ur i ;l#)ere. ,ar s# se uite i la !ine? )are !# aflu
1n)/is# ai)i? intuit# lo)uluiR n&ur toate astea f#r# s# !ur!ur? ;entru )# aa !i8a fost s)ris s#8!i
is;#es) ;#)atele. Re;unere 1n &re;turiR =are nu e ni!eni 1n o&aia astaS N8a fost ni!eni oare 1n
toi a)eti )in)is;re<e)e aniS
Astfel 1i 1n)/eia tot&eauna so)otelile )u !aiestatea &i%in#? 1ns)riin& titlurile ;e nu!ele
s#u? sta"ilin& a;oi )u ri:uro<itate "aiana s;re a ;retin&e )e i se )u%enea. Re!ar)a"ile erau &oar
fora i st#ruina )u )are ;ro)e&a. Tiini)? !ii i !ii &e oa!eni ;ro)e&ea<# &eo;otri%#? fie)are 1n
felul lui.
-lint.in)/? &#8!i )artea a)eeaR
3#tr9nul o lu# &e ;e !as# i i8o 1n!9n#. Ea ;use &ou# &e:ete 1ntre ;a:ini? 1n)/ise )artea
;este ele i o ri&i)# s;re fiul s#u. n )/i; a!enin#tor.
n %re!urile &e &e!ult? Art/ur? &es;re )are se tratea<# 1n a)east# )arte? oa!enii e%la%ioi?
iu"ii &e ,u!ne<eu? i8ar fi afurisit fiii ;entru !ai ;uin )a at9tF i8ar fi i<:onit J ar fi i<:onit
;o;oare 1ntre:i &a)#8i s;rijineau? &e;arte &e ,u!ne<eu i &e oa!eni J ar fi f#)ut s# ;iar# ;9n# i
;run)ul &e la s9nul !a!ei. ,oar at9t 1i !ai s;un? )# &a)# %reo&at# !ai a&u)i %or"a &es;re a)est
su"ie)t 1n faa !ea? !# %oi le;#&a &e tineF te %oi i<:oni ;e ua asta? 1n)9t are s#8i ;ar# r#u )# n8ai
fost f#r# !a!# &in lea:#n. Atun)i nu te %oi !ai %e&ea ni)io&at# i n8a! s# %reau s# !ai tiu
&es;re tine. Qi &a)#? 1n )easul &in ur!#? %ei re%eni 1n o&aia asta 1ntune)at# s# !# %e<i <a)i
n&!oart#? tru;ul !eu %a s9n:era? &a)# %a fi ;osi"il? )9n& te %ei a;ro;ia &e !ine.
Cal!at#? 1n ;arte? &e %iolena a)estei a!enin#ri i? 1n ;arte Dori)9t &e !onstruos ar
;#reaE? &e i!;resia ne&esluit# )# ar fi s#%9rit un soi &e ritual reli:ios? ea &#&u )artea 1na;oi
"#tr9nului i t#)u.
E/? i a)u!? rosti Iere!ia/? ;re%enin&u8%# )# n8a! s# !# a!este) 1ntre &u!nea% oastr#[
&oi? &ai8!i %oie s#8ntre"? &e %re!e )e !u fost )/e!at ai)i )a s# fiu a treia ;ersoan# &e fa#? )e8
nsea!n# toate asteaS
Cere eC;li)aii !a!ei? r#s;unse Art/ur? %#<9n& )# r#!#sese 1n :rija lui s# %or"eas)#. S#
ne o;ri! ai)i. Ce8a! s;us a fost a&resat nu!ai !a!ei !ele.
AaR EC)la!# "#tr9nul. S# )er eC;li)aii !a!ei &u!italeS 2a!ei &u!italeS 3ineR ,ar
!a!a &u!itale ;o!enea to)!ai &e fa;tul )#8i "#nuieti tat#l. Asta nu se )a&e? &o!nule Art/ur.
Pe )ine8o s# !ai "#nuieti )u o)a<ia astaS
,estul? s;use &oa!na Clenna!? intore9n&u8i faa 1n aa fel 1n)9t &eo)a!&at# se a&resa
nu!ai "#tr9nului. S# nu !ai au& %or"in&u8se &es;re asta.
,a? &ar nu!ai o )li;#? nu!ai o )li;#? st#rui "#tr9nul. S# %e&e! )u! st#!. I8ai s;us
&o!nului? Art/ur )# nu se )u%ine s#8i ji:neas)# tat#l V C# n8are ni)i un &re;t s# fa)# a)est lu)ru
V C# n8are ni)i un te!ei ;entru aa )e%aS
@i s;un asta )/iar a)u!.
Aa? foarte "ine? )ontinu# "#tr9nul. Bi s;unei asta )/iar a)u!. Nu i8ai s;us !ai 1nainte? i8
o s;unei a)u!. ,a? &a? &aR Aa eR Qtii foarte "ine? a! stat at9ta %re!e 1ntre &u!nea%oastr# i
tat#l lui i? &u;# )u! se ;are? !oartea n8a s)/i!"at ni!i)? )# tre"uie s# stau a)u! i 1ntre
&u!nea%oastr# &oi. Aa %oi fa)e? i atun)i a! tot &re;tul s# )er )a lu)rurile s# fie s;use ;e leau.
Art/ur? nu uita? te ro:? )# n8ai &re;tul s#8i "#nuieti tat#l i )# n8ai ni)i un te!ei ;entru aa )e%a.
Ae<# !9inile ;e s;#tarul jilului )u roi i. 2or!#itul )e%a 1n "ar"#? 1i &use st#;9na
1na;oi la "irou.
U Ei? i8a)u!? relu# el? r#!9n9n& 1n ;i)ioare &ina;oia ei? )a s# nu ;le) )u!%a i s# las
trea"# f#)ut# ;e ju!#tate i a;oi s# !# re)/e!ai )9n& ajun:ei la ju!#tatea )ealalt# i o s8o luai
iar ra<na? %8a s;us Art/ur )e are &e :9n& s# fa)# 1n ;ri%ina afa)erilorS
U I A renunat la afa)eri.
n fa%oarea ni!#nui? ;resu;unS
,oa!na Clenna! se uit# s;re fiul s#u? re<e!at &e una &in ferestre. El 1i sur;rinse ;ri%irea
i s;use:
n fa%oarea !a!ei? &esi:ur. Poate ;ro)e&a )u! 1i %a fa)e ;l#)ere.
,a)# )e%a !i8ar fa)e ;l#)ere? s;use ea &u;# o ;au<# s)urt#? &u;# )e a! fost &e<a!#:it#
1n ate;t#rile !ele )# fiul !eu? 1n t#ria %9rstei? %a &a un nou a%9nt i %i:oare fir!ei noastre?
;entru a &e%eni ;ros;er# i ;uterni)#? ar fi s# ;ro!o%e< un slujitor "#tr9n i )re&in)ios. Iere!ia/?
)#;itanul ;#r#sete %asul? &ar &u!neata i )u !ine ne %o! s)ufun&a sau %o! ;luti !ai &e;arte.
Iere!ia/? ai )#rui o)/i s)#;#rau &e ;ar)# i %e&ea "anii? arun)# su"it fiului o ;ri%ire? )a i
)u! %oia s# s;un#: HNu &u!itale 1i &atore< !ulu!iriF &u!neata n8ai f#)ut ni!i) ;entru astaR
HA;oi s;use !a!ei )# 1i !ulu!ete? )# AfferG 1i !ulu!ete? )# el ni)io&at# n8o %a ;#r#si i )#
ni)io&at# AfferG n8o %a ;#r#si. n )ele &in ur!#? s)oase )easul &in a&9n)urile "u<unarului i
s;use:
Uns;re<e)e. E ti!;ul s# ser%ii stri&iile.
,u;# a)east# s)/i!"are a su"ie)tului? )are nu atrase &u;# sine i o s)/i!"are a eC;resiei
sau atitu&inii? sun# )lo;oelul.
,ar &oa!na Clenna!? /ot#r9t# s# se ;oarte fa# &e sine )u !ai !ult# as;ri!e? fiin&
"#nuit# )# nu tie )e 1nsea!n# re;unerea 1n &re;turi? refu<# s# !#n9n)e stri&iile )9n& 1i fur#
a&use. P#reau totui is;ititoare: o;t la nu!#r? ae<ate roat# 1ntr8o farfurie al/#? ;e o ta%# a)o;erit#
)u un er%eel al"? 1nsoit# &e o ju!#tate &e fran<elu# uns# )u unt i &e un ;#/#rel ;lin ;9n# sus
)u un %in re)e? 1n&oit )u a;#F &ar ea re<ist# tuturor ru:#!inilor st#ruitoare i le tri!ise 1na;oi?
tre)9n&? f#r# 1n&oial#? a)est a)t &e renunare ;e so)oteala sa 1n )artea )ea !are a %eni)iei.
A)east# :ustare al)#tuit# &in stri&ii nu fusese a&us# &e AfferG? )i &e fata )are a;#ruse
)9n& a sunat )lo;oelul &oa!na Clenna!? a)eeai )are intrase &e )u sear# 1n o&aia sla" lu!inat#.
A)u!? )9n& a%ea ;rilejul s8o ;ri%eas)# !ai "ine? o"ser%# )# !i)ua ei f#;tur#? tr#s#turile &eli)ate
i ro)/ia uoar# i f#)ut# &in e)ono!ie 1i &#&eau
= 1nf#iare !ult !ai t9n#r# &e)9t 1n realitate. = fat# )are a%ea ;ro"a"il nu !ai ;uin &e
&ou#<e)i i &oi &e ani? &ar )#reia? %#<9n&8o ;e stra&#? nu i8ai i[i &at &e)9t ;oate )e%a !ai !ult &e
ju!#tate &in %9rsta asta. Nu )# ar fi fost ;rea t9n#r# la fa#? )#)i &e fa;t tr#s#turile ei &e<%#luiau
!ai !ult# )u!;#tare i :riji )# &e o"i)ei la %9rsta a)eastaF era 1ns# at9t &e !i)u# i &e &iafan#?
at9t &e t#)ut# i &e sfioas#? i ;#rea at9t &e )ontient# )# nu se afl# la lo)ul ;otri%it ;rintre a)eti
trei "#tr9ni 1n#s;rii? 1n)9t tr#&a? a"solut? aerul i ;urt#rile unui )o;il inti!i&at.
n felul ei as;ru? o%#in& ne/ot#r9ta 1ntre ;rote:uire i o;ri!are D1ntre as;ersiunea uoar#
a unei stro;itori i ;res# /i&rauli)#E? &oa!na Clenna! &o%e&ea un interes real fa# &e ;rotejat#
sa. C/iar i 1n !o!entul intr#rii ei la a;elul %iolent al )lo;oelului? )9n& !a!a f#)use :estul
)iu&at &e a se feri &e fiul ei? o)/ii &oa!nei Clenna! l#sau s# se %a&# )e%a? )are ;#rea anu!e
re<er%at fetei. Aa )u! eCist# :ra&e &e &uritate 1n )a<ul !etalului )elui !ai &ur i nuane &e
)uloare )/iar i la ne:ru? tot astfel eCista o fin# :ra&are ;9n# i 1n ;urtarea as;r# a &oa!nei
Clenna! fa# &e oa!eni? 1n :eneral? i fa# &e 2i)a ,orrit.
2i)a ,orrit era )roitoreas# <ilier#. Cu at9t i at9t ;e <i J sau )u at9t &e ;uin ;e <i J fusese
an:ajat# &e la o;t &i!ineaa ;9n# la o;t seara. Pun)tual# ;9n# la se)un&#? 2i)a ,orrit a;#reaF
;un)tual# ;9n# la se)un&#? 2i)a ,orrit se f#)ea ne%#<ut#. Ce se 1nt9!;la )u 2i)a ,orrit 1ntre
o;t seara i o;t &i!ineaa era un !ister.
2i)a ,orrit !ai a%ea o ;arti)ularitate &e )ara)ter. Pe l9n:# si!"rie? 1n )ontra)tul ei &e
!un)# era )u;rins# i !asa. Nu %oia 1n ru;tul )a;ului s# !#n9n)e 1!;reun# )u )eilaliF i ori &e
)9te ori ;utea? se es)/i%# !ereu. 2ereu in%o)ase )e%a? "a )# 1nt9i tre"uie s# ter!ine )utare lu)ru
!#runt? "a s# 1n)ea;# 1nt9i )utare lu)ru !#runt? i f#)ea siste!ati) fel &e fel &e )o!"inaii J f#r#
;rea !are iretenie? ;are8se? )#)i nu 1nela ;e ni!eni J &oar8&oar s# !#n9n)e sin:ur#. C9n&
i<"utea? feri)it#? 1i &u)ea farfuria te !iri un&e i lua !asa ;e :enun)/i? sau ;e %reun &uI#;ior?
ori ae<9n&u8se &ire)t ;e &uu!ea? sau )/iar st9n& 1n %in ui ;i)ioarelor ;ro"a"il? )a s# !#n9n)e
!ai ni!i)a toat#? ;e ;ri)/i)iul )#!inuluiF atun)i? ;entru 2i)a ,orrit? !area :rij# &in a)ea <i se
risi;ea.
N8ar fi fost lesne s# &es)ifre<i )/i;ul 29)#i ,orrit J era at9t &e re<er%at#? 1i %e&ea &e
lu)ru 1n un:/erele )ele !ai retrase i o ru;ea la fu:# s;eriat# &a)# se 1nt9inea )u )ine%a ;e s)ar#.
A%ea o"ra<ul str#%e<iu ;ar)#? &e ;ali& )e era? foarte !o"il )a eC;resie J f#r# a fi fru!oas#? )u
eC)e;ia o)/ilor &e )uloarea )atifelat# a alunei. Ca;ul a;le)at )u :in:#ie? talia &eli)at#? o
;ere)/e &e !9ini /arni)e? o ro)/ie ;onosit# J tre"uie s# fi fost foarte ;onosit# &a)# se %e&ea? )#)i
alt!interi era tare 1n:rijit# J astfel ar#ta 2i)a ,orrit? ae<at# la lu)ru.
,o!nul Art/ur a aflat 1n )ursul <ilei8a)este a!#nunte sau !ai &e:ra"# a)este :eneralit#i
&es;re 2i)a ,orrit? :raie ;ro;riilor lui o)/i i :raie li!"ii slo"o&e a &oa!nei AfferG.
,a)# ju;9neasa AfferG ar fi a%ut un )u%9nt &e s;us 1n ;ri%ina asta? ar fi fost ;ro"a"il 1n
&efa%oarea 29)#i ,orrit. ,ar )u! H)ei &oi !intoiW J la )are ju;9neasa AfferG f#)ea !ereu
alu<ie i &e )are ;#rea s# fie )u totul su"ju:at# J se ;useser# &e a)or& s8o r))e;te ;e 2i)a ,orrit
)9t se ;oate &e fires)? nu8i r#!9nea &e)9t s# fa)# i ea la fel. ,e a)eea? &a)# )ei &oi !intoi s8ar fi
1neles s8o u)i&# ;e 2i)a ,orrit la lu!ina lu!in#rii? &oa!na AfferG? )er9n&u8i8se s# in#
lu!9narea? f#r# &oar i ;oate ar fi f#)ut a)est lu)ru.
n ;au<ele &intre ;re:#tirea fri;turii &e ;ot9rni)/e ;entru o&aia "olna%ei? a )#rnii &e %a)#
la )u;tor i a "u&in)ii ;entru sufra:erie? &oa!na AfferG f#)u &est#inuirile &es;re )are s8a ;o!enit
!ai sus. 2ereu s)otea )a;ul? &u;# )e81 retr#sese ;e ua 1ntre&es)/is#? )a s# se ;un# la a&#;ost &e
)ei &oi !intoi. ,e%enise ;ar)# o a&e%#rat# ;asiune ;entru &oa!na -lint.in)/ fa;tul &e a81
as!ui ;e uni)ul fiu 1!;otri%a )elor &oi.
n )ursul <ilei? Art/ur &#&u i o rait# ;rin toat# )asa.
= :#si trist# i !o/or9t#. =&#ile ;ustii? nelo)uite &e ani i ani? erau )#<ute ;ar)# 1ntr8o
letar:ie su!"r# &in )are ni!i) nu le ;utea tre<i. 2o"ilierul? s#r#)#)ios i :reoi 1n a)elai ti!;?
!ai !ult se as)un&ea 1n )a!ere 1n lo) s# le 1!;o&o"eas)#. =ri)e u!"r# &e )uloare se tersese 1n
toat# )asaF )ele )are fuseser# )9n& %a ;e ai)i &is;#ruser# &e!ult? o&at# )u ra<ele &e soare r#t#)ite?
)a s# fie a"sor"ite? ;oate? &e flori? &e fluturi? &e ;enajul ;#s#rilor? &e ;ietrele ;reioase i aa !ai
&e;arte. ,e la te!elie ;9n# 1n a)o;eri nu eCista ni)i !#)ar o sin:ur# &uu!ea 1ntrea:#F ta%anele
erau )u!;lit &e afu!ate i ;line &e ;raf? 1n)9t "a"ele :/i)itoare ar fi ;utut foarte "ine )iti %iitorul
1n ele? i nu 1n fun&ul )etii &e )afea. Vetrele !oarte &e fri: nu ofereau alt# !#rturie )# ar fi fost
)al&e )9n&%a &e)9t ;ur)oaiele &e funin:ine s)uturat# &in /o:ea:uri i )are <"ur# ;este tot 1n
%9rtejuri ;9)loase )9n& se &es)/i&ea %reo u#.
n 1n)#;erea )are o&inioar# slujise &re;t salon se %e&ea o ;ere)/e &e o:lin<i ;ri)#jite? )u o
sinistr# ;ro)esiune &e fi:uri )9n&%a aurii? a)u! 1nne:rite? ;urt9n& nite :/irlan&e ne:re jur
1!;rejurul ra!elorF &ar )/iar i a)este siluete 1i ;ier&user# "a )a;etele? "a ;i)ioarele? iar un
anu!it soi &e Cu;i&on? r#su)it ;e ;ro;riul s#u aC? s;9n<ura )u )a;ul 1n jos? 1n %re!e )e un altul
)#<use &e8a "inelea.
=&aia ;e )are r#;osatul tat# al lui Art/ur Clenna! o folosise ;entru )/estiuni &e afa)eri J
&u;# )u! 1i a!intea &in )o;il#rie J era at9t &e ;uin s)/i!"at#? 1n)9t s8ar fi ;utut )re&e )# a)esta
se !ai afia a)olo? in%i<i"il? la fel )u! %#&u%a lui? "iat# reli)%# %i<i"il#? lo)uia &easu;ra? 1n
)a!era ei? Iere!ia/ -lint.in)/ u!"l9n& 1n)#? &e la unul la altul? 1n )/i; &e !e&iator. Pe ;erete?
;ortretul lui 1ntune)at i trist? !ut ;e %e)ie? )u nite o)/i ;ironii asu;ra fiului s#u? aa )u! s8a
uitat la el i atun)i )9n& s8a stins &in %ia# J ;#rea s#8l 1n&e!ne :ro<a% &e st#ruitor s# &u)# ia
1n&e;linire sar)ina asu!at#? el 1ns# nu !ai a%ea a)u! ni)i o s;eran# &e a o"ine ;9n# i )ea !ai
ne1nse!nat# )on)esie &in ;artea !ai)#8i? iar )9t &es;re a :#si alte !ijloa)e &e a8i ;otoli
"#nuielile? &e !ult# %re!e 1i ;ier&use ori)e n#&ej&e. Ios? 1n ;i%ni#? )9t i 1n o&#ile &e &or!it?
lu)ruri %e)/i &es;re )are 1i a&u)ea "ine a!inte se s)/i!"aser# o&at# )u tre)erea ti!;ului i ;rin
&#r#;#nare? &ar r#!#seser# ne)lintite &in lo)urile lor &e alt#&at#? )/iar i "utoaiele f#r# "ere?
1n)#runite &e ;9n<# &e ;#ianjeni? i sti)lele &e %in :oale? )u :9turile 1!;o&o"ite )u flori &e
!u)e:ai. Tot a)olo? ;rintre ;oliele s)/iloa&e? ;line &e sti)le? i &9rele ofti)oase &e lu!in# %enin&
&in )urtea &e &easu;ra? se afla )a!era "oltit#? nu!ai /9roa:e &e )onturi )are !iroseau a
!u)e<eal# at9t &e r#u? &e ;ar)# ar fi fost r#sfoite siste!ati)? la )easurile n#lu)iloR. ,e )eata
no)turn# a stri:oilor unor foti )onta"ili.
@a ora &ou# se ser%i fri;tura f#)ut# la )u;tor? 1n )/i; &e is;#ire a ;#)atelor? ;e o fa# &e
!as# intrat# la a;#? la )a;#tul !esei &in sufra:erie? un&e Art/ur !9n)a al#turi &e &o!nul
-lint.in)/? noul s#u aso)iat. ,o!nul -lint.in)/ 1l 1ntiin# )# !a!a s# 1i re)#;#tase )u!;#tul
i )# nu tre"uia s#8i fie tea!# )# %a !ai fa)e %reo alu<ie la )ele ;etre)ute &i!inea#.
Qi s# nu81 !ai ji:neti ;e tat#l &u!itale 1n ;ro;ria lui )as#? &o!nule Art/ur? a&#u:#
Iere!ia/? o &at# ;entru tot&eauna: s# nu se !ai 1nt9!;le ni)io&at#. Qi8a)u!? s# nu !ai ;o!eni!
&es;re astaR
,o!nul -lint.in)/ se i a;u)ase s# fa)# r9n&uiala i s# tear:# ;raful 1n "irouaul lui
;arti)ular? ;ar)# 1n onoarea ri&i)#rii sale la un nou ran:. Relu# a)east# 1n&eletni)ire &u;# )e se
s#turase &e !9n)at? )ule:9n& i tot sosul r#!as 1n ta%# &e fri;tur# )u !u)/ia )uitului? i &u;# )e
se 1nfru;tase %9rtos &intr8un "utoia &e "ere sla"# aflat 1n )#!ar#. Astfel 1n%iorat? 1i su!e)#
!9ne)ile )#!#ii i se 1ntoarse la trea"#F &o!nul Art/ur? ur!#rin&u81 &in ;ri%iri? 1i &#&ea ;e
&e;lin sea!a )# "#tr9nul a)esta a%ea s# fie tot aa &e )o!uni)ati% fa# &e el ;re)u! ta"loul ori
!or!9ntul tat#lui s#u.
Lai? AfferG? fe!eie? o 1n&e!n# &o!nul -lint.in)/ tra%ers9n& %esti"ulul. A&ineauri? )9n&
a! fost sus? 1n)# nu era f#)ut ;atul &o!nului Art/ur. Lai? !i)#8te. -u:aR
,ar &o!nul Art/ur :#sea )asa at9t &e ;ustie? &e ne1!"ietoare i nu %oia s# !ai fie !artor
la "leste!ele !ai)#8i a&resate &u!anilor D;oate i el ;rintre a)etiaE? )a ;raful s# se alea:# &e ei
;e lu!ea asta i s# ai"# ;arte &e %eni)# os9n&a ;e )ealalt#? 1n)9t 1i anun# )# are &e :9n& s#
lo)uias)# la )afeneaua un&e 1i l#sase "a:ajul. ,o!nul -lint.in)/? "u)uros la :9n&ul )# s)a;# &e
el? iar !ai)#8sa in&iferent# J ;e lin:# )onsi&erente &e e)ono!ie J la
Toate aranja!entele &o!esti)e )are nu se li!itau la ;ereii ;ro;riei sale o&#i? el 1i ;use
1n a;li)are a)east# /ot#r9re f#r# alte neajunsuri. Au )#<ut &e a)or& asu;ra )9tor%a ore &e lu)ru
<ilni)? ;e )are !ai)#8sa? &o!nul -lint.in)/ i el a%eau s# i le )onsa)re 1!;reun# %erifi)#rii
ne)esare a re:istrelor i &o)u!entelorF ;#r#si a;oi )u ini!a :rea )#!inul ;#rintes)? re:#sit a"ia
at9t &e t9r<iu.
,ar 2i)a ,orritS
Vre!e &e )a! &ou# s#;t#!9ni? orele 1n)/inate afa)erilor J in9n& )ont i &e ;au<ele 1n
ti!;ul )#rora "olna%# 1i %e&ea &e re:i!ul ei &e stri&ii i ;ot9rni)/i? iar Art/ur ;rin&ea ;uteri noi
f#)9n& )9te o ;li!"are J se 1ns)riau 1ntre <e)e i ase. Uneori 2i)a ,orrit era o)u;at# )u lu)rul
&e !9n#? alteori nu? iar )9teo&at# a;#rea &oar )a un !usafir u!il? )a 1n seara 1ntoar)erii lui a)as#.
Curio<itatea iniial# s;orea <i &e <i? ate;t9n&8o !ereu !ai atent? fie )# &#&ea o)/ii )u ea? sau nu?
f#)9n& tot soiul &e ;resu;uneri 1n )e o ;ri%ea. nr9urit &e i&eea )are 1l st#;9nea st#ruitor? el
&e;rinse )/iar o"i)eiul &e a se 1ntre"a &a)# fata nu )u!%a a%ea %reo le:#tur# )u a)east#
;reo)u;are a lui. n )ele &in ur!# lu# /ot#r9rea s# o"ser%e ori)e !i)are ar fi f#)ut 2i)a ,orrit i
s# afle )9t !ai !ult &es;re ;o%estea %ieii ei.
Ca;itolul VI
TAT@ NCLIS=RII 2ARSLA@SEA
ACU2 trei<e)i &e ani? la nu!ai )9te%a ui &e "iseri)a Sf. P/eor:/e? 1n )artierul
Sout/.arA? ;e st9n:a &ru!ului &u)9n& 1ns;re su&? se afla 1n)/isoarea 2ars/alsea. 1*ECista &e
!uli ani i a%ea s# !ai su;ra%ieuias)# &oar e9i%a ani. 2ai a;oiF ast#<i a &is;#rut i lu!ea nu e
a)u! )9tui &e ;uin !ai rea )a 1nainte.
Era o )l#&ire lun:#? :en )a<ar!#? 1!;#rit# 1n nite an&ra!ale !i<era"ile &e lo)uit?
&is;use s;ate 1n s;ate? 1n aa fel 1n)9t nu eCistau 1n)#;eri &osni)e? 1n)onjurat# &e
= )urti)i)# 1n:ust#? ;a%at# i 1n)ins# &e nite <i&uri 1nalte? )u o"inuitele e;ue &e fier
&easu;ra. A)east# 1n)/isoare ;entru &atorni)i? stri!t# i "ine fere)at#? )oninea 1n in)inta ei o i
!ai stri!t# i !ai "ine fere)at# te!ni# ;entru )ontra"an&iti. Contra%enienii )are 1n)#l)ai
le:ile fis)ale? ne;latni)ii a))i<elor sau ai i!;o<itelor %a!ale? nefiin& 1n stare s# a)/ite a!en<ile?
ur!au s# fie 1n)ar)erai &ina;oia unor ;ori "lin&ate &in fier? al)#tuin& o a &oua 1n)/isoare? )u o
)elul#? &ou#? soli&e? i o fun&#tur# lat# &e %reun !etru i ju!#tate? )onstituin& )a;#tul !isterios
al terenului foarte li!itat un&e &atorni)ii 1nte!niai la 2ars/alsea 1i !ai uitau ne)a<urile jue9n&
;o;i)e. A)olo ur!au s# fie 1n)ar)erai? ;entru )# %re!ea )elulelor soli&e i a fun&#turilor fusese
oare)u! &e;#it#. Puin )ant ;rea r#u ;ri%ite? ;ra)ti)? &ei teoreti) "ine %enite )a tot&eauna?
a)elai lu)ru se ;oate o"ser%a i 1n )a<ul altor )elule &in <ilele noastre? )are )/i;urile n8ar fi &elo)
soli&e? i al altor fun&#turi? )are? )e8i. ,re;t? sunt &in ;iatr#R
Astfel? )ontra"an&itii st#teau &e o"i)ei laolalt# )u &atorni)ii D)are8i ;ri!eau )u "raele
&es)/iseE? 1n afar# &e unele !o!ente? )onsfinite ;rin le:e? )9n& a;#rea )9te uri i;o)/i!en
%enin& &e la )ine tie )e "irou )a s# 1n&e;lineas)# for!alitatea &e a ins;e)ta )e%a? )e anu!e ni)i
el? ni)i alt)ine%a /a"ar nu a%ea. n a)este 1!;rejur#ri ;ur "ritani)e? )ontra"an&itii? &a)# eCistau?
se f#)eau )# intr#
n )elulele lor "lin&ate i. n fun&#tur#? 1n ti!; )e i;o)/i!enul se ;ref#)ea )# se o)u;# &e
a)ei )e%aF a;oi ;le)#? li1$F 1ntr8a&e%#r? &e )u! is;r#%ea )eea )e &e fa;t nu &u)ea la 1 1n&e;linire?
oferin& aa&ar un re<u!at su))int al felului ; )u! sunt a&!inistrate !ai toate afa)erile ;u"li)e
&in &r#8 Y :#laa? &in !i)ua Insul#
Cu !ult 1naintea^Lei )9n& soarele str#lu)ea asu;ra 2arsiliei i asu;ra 1n)e;utului a)estei
;o%estiri? 1n. n)/iP soarea 2ars/alsea fusese a&us un &atorni) &es;re )are %a fi %or"a 1n &e)ursul
)#rii.
Pe %re!ea a)eea era un "#r"at &istins? 1ntre &ou#E %9rste? foarte )u!se)a&e i foarte
neajutorat? )are ur!a s# fie )ur9n& ;us iar#i 1n li"ertate. Tre"uia nea;#rat s# Y fie ;us )ur9n&
iar#i 1n li"ertate? )#)i i%#rele 1n)/isorii jW. 2ars/alsea ni)io&at# nu fuseser# trase 1n ur!a unui
&atorn i) )are &e fa;t nu &atora ni!#nui ni!i). A&usese )u ' sine un :ea!antan &es;re )are se
1n&oia &a)# !erit# osteneala &e a81 !ai &esfa)e? at9t 1i era &e ;erfe)t li!;e&e J )a &ealt!interi
tuturor )elorlali? &u;# )u! s;unea i te!ni)erul 1n ;oart# J )# a%ea s# fie )ur9n& ;us iar#i 1n
li"ertate.
Era un o! sfios i re<er%at? )/i;e? &ei )u tr#s#turi )a! efe!inateF a%ea o %o)e "l9n&#?
;#r )9rlionat i !9ini _ nesi:ure J eu &e:etele 1n)#r)ate &e inele? )a ;e atun)i J ;e )are?
ner%oase? &e o sut# &e ori i le tot &usese la "u<ele8i tre!ur9n&e? nu!ai 1n ;ri!a ju!#tate &e or#
&e )9n& Z f#)use )unotin# )u 1n)/isoarea. Pentru soia lui !ai )u sea!# era nelinitit? ;i?F J
Cre&ei? &o!nule? 1l 1ntre"# ;e te!ni)er? )# are s# fie ;rea s;eriat# &a)# o %eni !9ine &i!inea#
ai)i? la ;oart#S
Te!ni)erul &e)lar#? &u;# eC;eriena sa? )# unele &in ele e s;eriate? altele nu e. C#? 1n
:eneral? !ai !ult nu &e)9t &a.
Ca! )e fel &e fe!eie esteS ntre"#? filosofi). Ve<i !neaa? &e asta &e;an&#.
E foarte &eli)at#? <#u? i f#r# eC;erien#.
P#)at? s;use te!ni)erul? asta e )ontra ei.
E at9t &e ;uin o"inuit# s# ias# sin:ur#? )ontinu# &atorni)ul? 1n)9t ni)i nu tiu )u! o s8
ajun:# ;9n# ai)i? &a)# %ine )u!%a ;e jos.
U Poate )#? <ise te!ni)erul? are s# ia o "irj#.
Poate. ,use o%#ielni) !ina la "u<ele tre!ur9n&e. S;er )# aa o s# fa)#. ,ar ;oate )# ni)i
nu8i %ine 1n !inte.
=ri ;oate? rosti te!ni)erul? oferin& a)east# su:estie &e la 1n#li!ea ta"uretului s#u %e)/i i
lustruit &e at9ta stat ;e el? aa )u! ar fi oferit8o unui )o;ila &e a )#rui sl#"i)iune i8ar fi fost !il#?
;oate )8o s#8l ia ;e frate8su? sau ;e sor#8sa? )a s# %in# ai)i )u ea.
N8are ni)i frate? ni)i sor#.
Vreo ne;oat#? ori ne;ot? %erior? ser%itoare? fata8n )as#? <ar<a%a:iu' fir8ar s# fieR = :#si
ea ;e )are%ailea? a&#u:# te!ni)erul? res;in:9n& &in )a;ul lo)ului refu<ul tuturor su:estiilor sale.
U Tare !# te!' i s;er )# nu8i 1!;otri%a re:ula!entului' )# are s#8i a&u)# ;e )o;ii.
Pe )o;iiS Se !ir# te!ni)erul. Qi re:ula!entuS Ce8are a fa)e una )u altaS ,oa!ne ferete?
;#i noi a%e! ai)i o )urte8ntrea:# &e )o;iiR Au<i? )o;iiR Ai)i e forfot# &e )o;iiR Qi )9i aiS
,oi? r#s;unse &atorni)ul? iar#i &u)9n& o%#ielni) !ina la "u<e i 1n&re;t9n&u8se )#tre
interiorul 1n)/isorii.
Te!ni)erul 1l ur!#ri &in o)/i. HQi !neaa 1n)# unu? s;use ;entru sine? 1n total trei. Qi
ne%ast#8ta 1n)# unu? <#u? ;un r#!#a: un :al"en. Asta fa)e ;atru. Qi )u #l &e8i ;e &ru!? ;un
r#!#a: ju!a &e :al"en? fa)e )in)i. Qi a)u!a ;arie< ;e8un :al"en i ju!a )# ;ot s;une )are8i !ai
neajutorat 1ntre un ;run) i !neaaR H
A%usese &re;tate. A &oua <i soia 1i f#)u a;ariia )u un "#iea &e trei ani i o feti# &e
&oi? iar lui 1i %eni ini!a la lo).
Ai )#;#tat o )a!er#? nu8i aaS l 1ntre"# te!ni)erul ;e &atorni) &u;# %reo s#;t#!9n#?
&ou#.
,a? a! )#;#tat o )a!er# foarte "un#.
Ate;i i )e%a "oarfe s8o !o"ile<iS ntre"# te!ni)erul.
,a? )9te%a lu)ruri &e stri)t# ne)esitate o s# !i le8a&u)# un )a!iona:iu a<i &u;#8a!ia<#.
U Coana i )ei !i)i o s# %in# s#8i in# &e ur9tS 2ai 1ntre"# te!ni)erul.
,a? &a? ne8a! :9n&it )# e !ai "ine s# nu fi! )are 1n)otro? )/iar i nu!ai ;entru )9te%a
s#;t#!9ni.
U C/iar i ;entru )9te%a s#;t#!9ni? firete? re;li)# te!ni)erul? i &in nou 1l ur!#ri &in
o)/i? &9n& &in )a; &e )9te%a ori &u;# )e ;le)ase.
Afa)erile a)estui &atorni) se 1n)ur)aser# &in ;ri)ina aso)ierii )u o alt# fir!#? &es;re )are
nu tia !ai !ult &e)9t )# in%estise "ani 1n ea? &in ;ri)ina unor )/estiuni le:ale &e transferuri i
)ontra)te? )esiuni ai)i? )esiuni &in)olo? "#nuieli &e ;referine ile:ale 1n fa%oarea unor )utare
)re&itori i &e &is;ariie !isterioas# a %alorilor 1n fa%oarea altora. ,ar )u! ni!eni &e ;e faa
;#!9ntului nu era !ai ;uin )a;a"il &e)9t &atorni)ul 1nsui &e a &es)ur)a !#)ar un sin:ur
ele!ent &in a)east# /ara"a"ur#? nu se ;utea ajun:e la un li!an. A8i ;une 1ntre"#ri a!#nunite?
silin&u81 s# &ea r#s;unsuri ;line &e noi!#? a81 1n)/i&e 1ntr8o 1n)#;ere 1!;reun# )u )onta"ili i
a%o)#ei %eroi? %ersai 1n toate terti;urile insol%a"ilit#ii i ale fali!entului? ar fi 1nse!nat s# fa)i
o trea"# la fel &e a"sur&# 1nto)!ai )a atun)i )9n& te8ai a;u)a s# ;lase<i "ani 1n afa)eri )u &o"9n<i
)o!;use. n toate a)este situaii? &e:etele lui nelinitite r#t#)eau &in )e 1n )e !ai f#r# &e rost ;e
"u<ele8i tre!ur!&e? iar )/ii"uarii )ei !ai %i)leni renunau s# !ai stoar)# )e%a &e la el?
so)otin&u81 un )a< &is;erat.
S# ;le)eS Se !ir# te!ni)erul. sta n8o s# ;le)e ni)io&at#F nu!ai &a)# n8o s#8l ia
)re&itorii &e u!eri s#8l alun:e afar#.
Se afla a)olo &e %reo )in)i sau ase luni? )9n& 1ntr8o &i!inea# %eni %al%9rtej la te!ni)er
s#8i s;un#? )u r#suflarea t#iat# i ;ali&? )# ne%este8i i se f#)use r#u.
,a? era i &e ate;tat? s;use te!ni)erul.
Pusese! la )ale? )ontinu# el? s# se &u)# a"ia !9ine un&e%a la ar#. Ce !# fa)R A/?
,oa!ne8,u!ne<eule? )e !# fa)R '
U Nu ;ier&e %re!ea s#8i tot fr9n:i !9inile i s#8i !uti &eteleR i t#ie %or"a te!ni)erul?
lu9n&u81 &e "ra. Lai )u !ineR
Te!ni)erul 1l )on&use ;e &atorni) J )are tre!ura )a %ar:a &in tot tru;ul? re;ft9n& 1ntruna
)u :las s)#<ut:? Ce !# fa)? )e !# fa)R 1[ 1n %re!e )e )u &e:ete nesi:ure se ter:ea ;e fa# &e
la)ri!i J 1n sus? ;e una &in s)#rile o"inuite ale 1n)/isorii? ;9n# 1n &re;tul unoi ui &e la etajul
!ansar&at. Te!ni)erul "#tu )u )oa&a )/eii.
Intr#R Stri:# )ine%a &in#untru.
C9n& te!ni)erul &es)/ise ua unei o&#ie ;#)#toase? r#u !irositoare? a;#rur# &oi "#r"ai
ru!eni la fa#? ;u/a%i? r#:uii? )are st#teau la o !as# s)9l)iata i ju)au )#ri? fu!9n& lulea i
"9n& ra)/iu.
,o!n &oftor? <ise te!ni)erul? ai)i e ne%asta )ui%a i are !are ne%oie &e !nea%oastr#? f#r#
un !inut &e8nt9r<iereR
Prietenul &o)torului era r#:uit? ;u/a%? ru!en la fa#? a/tiat &u;# jo)ul &e )#ri? &u;#
tutun? ;ro!is)uitate i ra)/iu la :ra&ul ;o<iti%? iar &o)torul la )o!;arati%: !ai r#:uit? !ai
;u/a%? !ai ru!en la fa#? !ai a/tiat &u;# jo)ul &e )#ri? &u;# tutun? ;ro!is)uitate i ra)/iu.
,o)torul era &in )ale8afar# &e ne1n:rijit. ntr8o ja)/et# !arin#reas)# s)urt#? :ro<a% &e jer;elit#?
ru;t# ;e la )oate i a;roa;e f#r# nasturi D;e %re!ea lui fusese un !e&i) )u eC;erien#? an:ajat ;e
un ;a)/e"otE? )u )ei !ai soioi ;antaloni al"i ;e )are i8i ;oate 1n)/i;ui %reun !uritor? t9rli)i &e
;9sl#? &ar ni)i un fel &e lenjerie %i<i"il#.
= natereSR EC)la!# &o)torul. Eu sunt o!ul ;otri%itR
Rostin& a)este )u%inte? &o)torul lu# un ;ie;tene &e ;e ;ri)/i)iul )#!inului i 1l tre)u 1n
sus ;rin ;#r J felul lui &e a se s;#la? ;are8se J s)oase un soi &e l#&ia sau trus# )u instru!ente
;rofesionale? &e as;e)tul )el !ai jalni)? &in &ula;ul un&e inea )ea)a? farfurioara i )#r"unii? 1i
;otri%i "#r"ia 1ntr8un fular je:os )u )are8i 1nf#ur# :9tul? lu9n& 1nf#iarea unei s;erietori
!e&i)ale &e )ea !ai /i&oas# s;e#.
,o)torul i &atorni)ul )o"or9r# s)ara 1n :oan#. @#s9n&u8I ;e te!ni)er s# se 1ntoar)# la
;ostul lui. Qi se 1n&re;tar# s;re o&aia &atorni)ului. Celelalte fe!ei &in 1n)/isoare au<iser# %estea
i se aflau str9nse 1n )urte. C9te%a &intre ele i ;useser# st#;9nire ;e )ei &oi )o;ii? %iin& s# le &)8a
os;iBalitaleF altele se ofereau s# le 1!;ru!ute )9te )e%a &in ;ro%i<iile lor restr9nse i 1i
&e<%#luiau si!;atia )u )ea inai !are %ioi)iune. 3#r"aii 1n)/ii si!in&u8se &e<a%antajai? )ei
!ai !uli se retraser#? ori !ai &e:ra"# se furiaser# 1n o&#ile lorF )9i%a &intre ei? ;ostai
&inaintea ferestrelor &es)/ise? iI salutau )u fluier#turi ;e &o)torul )are tre)ea ;e su" :ea!urile
lor? 1n %re!e )e alii? se;arai &e !ai !ulte etaje? s)/i!"au %or"e ;line &e ironie &es;re forfota
)are &o!nea a)olo.
Era o <i fier"inte &e %ar# i 1n)#;erile 1n)/isorii se )o)eau 1ntre <i&urile 1nalte. Tn o&aia
stri!t# a &atorni)ului? &oa!na 3an:/a!? !enajer# )u <iua? f#)ea )o!isioane? f#r# a fi &einut#
D&ar fusese )9n&%aEF ea inea le:#tura )u eCteriorul? 1n&eo"te )unos)ut#? 1i ;usese la: &is;o<iie?
&e "un#%oie? ser%i)iile &e a %9na !utele i &e: a 1n:riji ;e toat# lu!ea. Pereii i ta%anul erau
ne:ri &e !ute. ,oa!na 3an:/a!? is)usit# 1n n#s)o)irea unor ;ro)e&ee ra;i&e? )u o !9n# 1i
f#)ea %9nt "olna%ei? slujin&u8se &e o foaie &e %ar<#? iar )u )ealalt# 1ntin&ea )urse !utelor 1n
nite "or)#nae &e !e&i)a!ente )u oet i <a/#r? eC;ri!9n&u8i toto&at# senti!ente !#:ulitoare
&e 1!"#rP "#tare? ;otri%ite 1!;rejur#rilor.R
U Te su;#r# !utele? &ra:a !ea? nu8i aaS Tise &oa!
Na 3an:/a!. ,a[ ;oate )#8i !ai alun:# :9n&urile i asta8i fa)e "ine. P#i? s81n te! 1ntre
)i!itir? "#)#nie? :raj&uri i !##rie? &e aia e !utele &e la 2ars/alsea aa "arosane. Poate )# e
tri!ise 1n )/i; &e !9n:9iere? !ai tiiS A)u )u! te !ai si!i? &ra:a !eaS Nu )e%a !ai "ineS Nu?
&ra:a !ea? ni)i n8ar fi &e8ate;tatF ;9n# s#8i fie !ai "ine? o s# te si!i !ai r#u? nu8i aaS ,a. Aa
eR Qi )9n& te :9n&eti )# !i)uu i s)u!;u &e 1n:era o s# se nas)# su" la)#t i <#%oareR Lai&e?
<#u? nu8i !inunat? asta nu8i )e%a )are s#8i &ea )orajS P#i? &ra:a !ea? ni)i nu tiu &e )9n& nu s8a
!ai 1nt9!;lat aa )e%a ai)i. Qi !neatale8i !ai %ine s# ;l9n:iS A&#u:# &oa!na 3an:/a!?
)#ut9n& !ereu s8o 1n%iore<e. To!nai !neaa? )are8o s# fii aa &e %estit#R Io8te )u! )a&e "9l&9"9)
!utele8n "or)#na )9te )in<e)i o&at#. Qi toate !er:e strun#R T#u? uite Y )8a %enit? )ontinu#
&oa!na 3an:/a!? )9n& se &es)/ise f Ua? uite )8a %enit sou !neatale )u &o!n &oftor La::a:eR
Ei? a)u? <#u? nu ne !ai li;sete ni!i)? aa )re& euR
,o)torul nu era &elo) :enul &e a;ariie )are s# fi &at unui "olna% senti!entul )# nu !ai
li;sete a"solut ni!i)? &ar )u! el nu 1nt9r<ie s#8i eC;ri!e ;#rerea: HSunte! )9t se ;oate &e "ine?
!a&a! 3an:/a!? i ne &es)ur)#! noi )a ;e roate H? i &eoare)e el i &oa!na 3an:/a! ;useser#
st#;9nire ;e a)est "iet )u;lu neajutorat? &u;# )u! ;ro)e&ea<# ori)ine i tot&eauna 1n astfel &e
situaii? !ijloa)ele la 1n&e!9na erau &eo;otri%# &e "une 1n :eneral? aa )u! ar fi fost )ele !ai
"une? &a)# se ;uteau ;ro)ura. Parti)ularitatea trata!entului a;li)at &e &o)torul La::a:e 1n a)est
)a< a fost /ot#r9rea &e a o !enine ;e &oa!na 3an:/a! la 1n#li!ea sar)inii sale.
2a&a! 3an:/a!? s;use aa&ar &o)torul la !ai ;uin &e &ou#<e)i &e !inute &u;# )e
sosise? &u8te i ia ;uin ra)/iu? alt!interi n8o s# te !ai ;oi ine ;e ;i)ioare.
2ulu!es)? &o!le? &a[ nu e )#<u? s;use &oa!na 3an:/a!.
2a&a! 3an:/a!R Re;li)# &o)torul. Eu !# aflu ai)i )a s#8!i eCer)it 1n&atoririle
;rofesionale la )#;#t9iul a)estei &oa!ne? aa )# nu8i &au %oie s# 1n)e;i o &is)uie )u !ine. ,u8te
i ia ;uin ra)/iu? ori &a)# nu? ;re%#& )# n8o s# re<iti.
Tre"e s# %# &au as)ultare? &o!le? <ise &oa!na 3an:/a! ri&i)9n&u8se &e jos. Qi &a)# %#
!uiai i !nea%oastr# "u<ele? nu )re& )8o s# %# %in# r#u? &o!le? )#)i ar#tai )a %ai &e lu!e.
2a&a! 3an:/a!? re;li)# &o)torul? !ulu!es)? nu tre"uie &u!neata s#8!i &u)i :rija? )i
eu &u!itale. @as#8!#? te ro:? 1n ;a)e ;e !ine. ,u!neata f# )e i se )ere s# fa)i i &u8te un&e te8
a! tri!is.
,oa!na 3an:/a! se su;useF i &u;# )e &o)torul 1i a&!inistr# &o<a )u%enit# &e "#utur#? o
lu# i el ;e a sa. Re;et# a)est trata!ent )eas &e )eas? &o%e&in& !ereu a)eeai ne1n&u;le)are fa#
&e &oa!na 3an:/a!. Se s)urseser# %reo trei sau ;atru oreF !utele )#&eau 1n )urs# )u sutele. n
)ele &in ur!#? o f#;tur# !i)u#? &oar )e%a !ai ;uterni)# &e)9t ele? a;#ru 1n toiul a)estei
!ultitu&ini &e !ori !inus)ule.
= feti# foarte &r#:#la#R EC)la!# &o)torulF !i)u#? &ar "ine f#)ut#. Lai? !a&a!
3an:/a!R Ar#i )a! )iu&atR ,u8te? )/iar 1n )li;a asta? !a&a!? i a&u 1n)# ;uin ra)/iu? ;9n# nu
te a;u)# ;an&aliile.
ntre ti!;? inelele 1n)e;ur# s# )a&# &in &e:etele nesi:ure ale &atorni)ului )a frun<ele
&intr8un )o;a)? iarna. Ni)iunul nu i8a !ai r#!as 1n seara a)eea? &u;# )e ;usese 1n ;al!a je:oas#
a &o)torului )e%a )are s)oase un )lin)/et. 2ai &e%re!e? &oa!na 3an:/a! a%usese sar)ina s# se
&u)# la o )as# &in ;reaj!#? 1!;o&o"it# )u trei "ul:#ri &e aur Z? un&e era )unos)ut# )a un )al
"rea<.
2ulu!es)? s;use &o)torul? %# !ulu!es). 3un# &u!nea%oastr# soie este )9t se ;oate &e
linitit#. Totul &e)ur:e !inunat.
Sunt foarte feri)it i foarte re)unos)#tor? <ise &atorni)ul? &ei ni)i nu !8a fi :9n&it
)9n&%a )#'
Ca un )o;il &e8al &u!nea%oastr# se %a nate 1n
Tr8un ase!enea lo). E/? e/? &o!nule? )e i!;ortan# areS Ai)i nu ne li;sete &e)9t )e%a
!ai !ult lo). Ai)i sunte! la a&#;ostF nu ne s9)9ie ni!eni ai)iF ai)i nu eCist# )io)#na la ;oart#?
&o!nule? )a s# te "at# la )a; )re&itorii? 1n)9t s#8i sar# ini!a &in ;ie;t &e fri)#. Ai)i nu %ine
ni!eni s#8ntre"e &a)# o!u8i a)as# i ni)i s# s;un# )# atea;t# ;e ;reul &e la intrare ;9n# se %a
1ntoar)e. Ni!eni nu8i a&resea<# s)risori &e a!eninare )# s#8i )ear# "ani. Asta8i li"ertate?
&o!nule? asta8i li"ertateR A! a%ut &e8n&e;linit trea"a a)easta 1n An:lia i 1n str#in#tate?
!#r#luin& sau 1!"ar)at ;e %a;or? i o s# %# s;un )e%a: nu tiu &a)# a! fost %reo&at# at9t &e
linitit )a ai)i? ast#<i. Pretutin&eni 1n alt# ;arte oa!enii sunt fr#!9ntai? ne)#jii? ner#"&#tori?
/#ruii "a &e una? "a &e alta. Ni!i) &in toate a)estea ai)i? &o!nule. A! tre)ut ;rin astea? a! a%ut
;arte i &e !ai r#uF a! ajuns jos &e tot? &e ai)i nu !ai ;ute! )#&ea? i )u )e ne8a! alesS Cu ;a)e.
sta8i )u8 H%9ntul. Pa)e. I
,u;# a)east# ;rofesiune &e )re&in#? &o)torul? %e)/i ;u)#ria? )are tr#:ea la !#sea !ai
!ult )a 1n&eo"te? 1!"ol&it &e ;re<ena neo"inuit# a "anilor 1n "u<unar? se 1ntoarse la ;artenerul
lui i )onfrate 1n r#:ueal#? "#nuial#? ru!eneal# la fa#? a/tiere &u;# jo)ul &e )#ri? &u;# tutun?
;ro!is)uitate i ra)/iu.
=f? &atorni)ul era un o! foarte &eose"it 1n )o!;araie )u &o)torul? &ar 1n)e;use s#
1n)line? &ei ;e latura o;us# a )er)ului? )#tre a)elai ;un)t. 2ai 1nt9i <&ro"it &in ;ri)ina
1nte!ni#rii? )ur9n& i8a :#sit ai)i o su!"r# alinare. Se afla su" la)#te i <#%oare? &ar a)este la)#te
i <#%oare? )are81 1!;ie&i)au s# ias#? ineau &e;arte i su!e&enie &) :riji. ,a)# ar fi fost un o!
)are s# fa)# fa#? ener:i)? ne)a<urilor? s# lu;te 1!;otri%a lor? ;utea &estr#!a !aras!ul )are81
1n%ol"urase? sau &e nu? ini!a i s8ar fi sf#r9!atF fiin& 1ns# )eea )e era? alune)ase ne;#s#tor tot !ai
jos ;e a)est ;o%9rni lin i ni)io&at# n8ar !ai fi fost 1n stare s# ur)e uri ;as !#)ar.
C9n& se !ai &e<!eti)i &in afa)erile 1n)ur)ate )#rora ni!i) nu le !ai ;utea &a &e )a;#t J
&atorit# fa;tului )#
= &u<in# &e oa!eni ai le:ii le tre)user#? r9n& ;e r9n&? ;rin !9n# i a)u! refu<au s# se
!ai o)u;e &e ele? %#<9n& )# nu a%eau ni)i )a;? ni)i )oa&#? ni!i) &e un&e s# ;rofite &e ;e ur!a
lor ori a lui J "#:# &e sea!# )# !i<era"ilul s#u refu:iu era un lo) !ai ti/nit )a 1nainte. ,e !ult#
%re!e 1i &es;a)/etase %ali<aF )ei &oi )o;ii !ai %9rstni)i se ju)au ;rin )urte re:ulat i toat# lu!ea
o )unotea ;e feti#? )onsi&er9n&8o un soi &e ;ro;rietate a lor.
E/ei? 1n)e; s# fiu !9n&ru &e !neaa? s;use 1ntr8o <i ;rietenul lui? te!ni)erul. Cur9n& ai s#
fii )el !ai %e)/i lo)atar al )asei. 2ars/alsea n8ar !ai fi 2ars/alsea f#r# !neaa i fa!ilia
!neatale.
ntr8a&e%#r? te!ni)erul era !9n&ru &e el. Vor"ea &es;re el 1n ter!eni lau&ati%i noilor8
%enii? )9n& se ni!erea s# fie 1ntors )u s;atele.
@8ai %#<ut? o"inuia s# s;un#? ;e #la )are to)!ai a)u a ieitS
Noii8%enii ;ro"a"il r#s;un&eau: H,a H.
,a)# )ine%a a fost )res)ut )a un &o!n? ;#i atun)i eR E #la. E&u)aie? nu :lu!#? f#r# s# se
in# )ont &e ;arale. =&at# s8a &us la :u%ernatoru 1n)/isorii s#8n)er)e un ;ian nou. A )9ntat a)olo?
&u;# )9te a! au<it? :ro<a%? ;e )insteR ,a[ li!"i str#ine' ;e toate le %or"eteR ntr8o %re!e a!
a%ut ai)i un franu<? e/? i eu )re& )# tia !ai "ine franu<ete &e)9t franu<u. ntr8o %re!e a!
a%ut i un talian? i8a t#iat oiuitu )9t ai "ate &in ;al!e S8or :#si ti;i
A:eri i 1n alte ;u)#rii? nu <i) "a? &a[ &a)# %rei s# &a i &e #i !ai ;e )inste 1n ;ri%ina 1n
)are8a! ;o!enit? tre"e s# %enii la 2ars/alsea.
C9n& )el !ai !i) &intre )o;iii &atorni)ului ajunse &e o;t ani? soia lui? )are &e !ult#
%re!e t9njea J sla"# &in fire? )#)i a)u! nu era &elo) !ai sensi"il# &e)9t "#r"atus#u relati% la
lo)uina lor se &use 1n %i<it# la o %e)/e ;rieten#? "#tr9na ei &oi)#? i a)olo !uri. Soul ei r#!ase
1n)uiat 1n o&aie &ou# s#;t#!9ni &u;# a)eea? iar se)retarul unui a%o)at? )on&a!nat i el ;entru
ne;lata &atoriilor? )ali:rafie o s)risoare &e )on&oleane a&resat# lui? ase!#n#toare unui )ontra)t
&e 1n)/iriere? se!nat# &e toi )ei 1nte!niai. C9n& &in nou 1i f#)u a;ariia? era i !ai )#runt
D1n)e;use s# 1n)#runeas)# &e ti!;uriuEF te!ni)erul o"ser%# )# &in nou &u)ea !9inile &eseori la
"u<ele tre!ur9n&e? aa )u! o"inuia s# fa)# la 1n)e;ut. ,ar &u;# o lun# sau &ou# se &e<o"inuiF
i 1ntre ti!; )o;iii se ju)au ;rin )urte &eo;otri%# &e re:ulat )a tot&eauna? 1ns# 1n &oliu.
A;oi? s#n#tatea &oa!nei 3an:/a!? &e !ult# %re!e !ijlo)ul )el !ai ;o;ular &e le:#tur#
)u lu!ea &inafar#? 1n)e;u s# se u"re<eas)# J era :#sit# ;e trotuar 1n ne8. Si!ire !ai &es )a 1n
tre)ut? )u ;ro%i<iile &in )o 1!;r#tiate ;este tot i )u nou# ;en)e 10&in "anii )lienilor !ai ;uin.
-iul &atorni)ului se a;u)# s8o 1nlo)uias)# ;e &oa!na 3an:/a! la f#)utul )o!isioanelor i se
;ri)e;ea &e !inune? )#)i )ur9n& 1n)/isoarea i str#<ile nu !ai a%eau ni)i o tain# ;entru el.
Ti!;ul tre)ea? i ;e te!ni)er 1n)e;use s#8l lase ;uterile. I se u!fla ;ie;tul? ;i)ioarele 1i
sl#"iser# i a"ia !ai ;utea r#sufla.
Se ;l9n:ea )# se#unaul &e le!n u<at i lustruit nu !ai era ;entru el. Se ae<# 1ntr8un jil
)u o ;ern# &e&esu"t i uneori r#suflarea 1i era at9t &e uier#toare? !inute 1n ir? 1n)9t ni)i )/eia 1n
"roas)# n8o !ai ;utea r#su)i. C9n& 1l )/inuiau a)este )ri<e? atun)i? &eseori? &atorni)ul 1n)uia uile
1n lo)ul lui.
2neaa i )u !ine? s;use te!ni)erul 1ntr8o. Noa;te Z&e iarn# )u ninsoare? )9n& :/ereta sa?
un&e ar&ea un fo) "un? era ;lin# &e lu!e? ste! )ei !ai %e)i lo)atari ai)i. Nu !# afla! ai)i &e)9t
&e a;te ani ;9n# a %eni !neaa. ,a[ n8o s# !ai fiu !ult# %re!e. C9n& o s# ;le) eu &e ai)i ;e
%e)ie? !neaa ai s# fii Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea.
Te!ni)erul H;le)# ;e %e)ie H&in lu!ea asta a &oua <i )/iar. =a!enii i8au !ai a&us
a!inte i au re;etat ulti!ele lui )u%inte? iar tra&iia le8a trans!is a;oi &in :eneraie 1n :eneraie J
o :eneraie la 2ars/alsea ;utea fi so)otit# )a! la trei luni J )# s#)!anul &atorni) "#tr9n? )u
a;u)#turi "i9n&e i ;#r al"? era Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea.
Ajunsese )u ti!;ul s# fie !9n&ru &e a)est titlu. ,a)# %reun i!;ostor se ri&i)# s# i81
u<ur;e? %#rsa la)ri!i &e !9/nire ;entru 1n)er)area &e a81 li;si &e &re;turile sale. Se o"ser%ase la
el ten&ina &e a eCa:era nu!#rul anilor tr#ii a)oloF 1n :eneral se tia )# tre"uiau s)#<ui )9i%a
&in so)oteal#? iar :eneraiile efe!ere &e &atorni)i s;uneau )# ar fi %anitos.
Toi noii8%enii 1i erau ;re<entai. Binea )u 1n&#r#tni)ie la res;e)tarea a)estei for!alit#i.
Cei !ai r#s#rii &e a)olo o 1n&e;lineau )u o )ere!onie i ;olitee eCa:erat#? &ar nu ;uteau )9tui
&e ;uin s# afe)te<e )# o luau !ai 1n serios &e)9t ei 1nsui. i ;ri!ea 1n o&aia lui a!#r9t# Dii
&is;l#)eau ;re<ent#rile f#)ute 1n )urte? )a fiin& )e%a neofi)ial? )are s8ar fi ;utut 1nt9!;la ori)uiE
)u un soi &e "un#%oin# 1!;o%#rat# &e ani i &e ne)a<uri. H-ii "ine%enii la 2ars/alseaR A%ea el
:rij# s# s;un#. ,a? eu sunt Tat#l? a)estui lo)? iat# titlul ;e )are lu!ea are a!a"ilitatea s# !i81
a)or&e. HQi 1ntr8a&e%#r aa eraF &u;# o e&ere &e !ai "ine &e &ou#<e)i &e ani? a%ea tot &re;tul la
ase!enea titlu. @a 1n)e;ut )asa ;#rea restr9ns#? &ar 1nt9lneai oa!eni &e "un# )alitate J a!este)ai
;rintre )eilali? ni)i nu s8ar ;utea altfel J i un aer foarte "un.
Nu rareori se 1nt9!;la s# :#seas)# s)risori? ;use &e )u noa;te? a&resate Tat#lui 1n)/isorii
2ars/alsea? )onin9n& !one&e &e )9te o ju!#tate &e )oroan# sau &ou# ju!#t#i &e )oroan#? iar
uneori? la r#sti!;uri? i )9te un :al"en.
HCu )o!;li!ente &e la un ;ensionar )are8i ia r#!as "un. HPri!ea a)este &aruri )a un
tri"ut ofi)ial &in ;artea a&!iratorilor s#i. C9teo&atu? a)eti )ores;on&eni a&o;tau nite ;ore)le
/a<lii? ;re)u!: Bi:l#? -oaie? Po:ori#? Tre<il#? Nas8-in? 2o;sul? S;eriosul? Ne:ustorul8&e8
2o!ieF &ar lua a)east# &re;t :lu!e &e ;rost8:ust i tot&eauna se so)otea 1ntru)9t%a ji:nit.
,eoare)e? o&at# )u tre)erea ti!;ului? )ores;on&ena a)easta &#&ea se!ne &e e;ui<are i
;#rea s# )ear# &in ;artea se!natarilor ei. Un efort &e )are nu tot&eauna erau )a;a"ili 1n <#;#)eala
;le)#rii ;re)i;itate? el lu# o"i)eiul &e a8i 1nsoi ;e anu!ii ;ensionari ;in# la ;oart#? &e un&e s#8i
ia r#!as "un. Pensionarul 1n )/estiune? &u;# )e 1i str9n:ea !9na? se o;rea &e o"i)ei s# 1nf#oare
)e%a 1ntr8un ;eti) &e /9rtie? se 1ntor)ea i stri:a:
LeiR
El se uita 1n jur? ne&u!erit.
EuS ntre"a <9!"in&.
Pensionarul 1ntre ti!; ajun:ea l9n:# el? iar el 1i s;unea ;#rintete:
Ce8ai uitatS Pot s# te8ajut )u )e%aS
A! uitat s# las a)easta? r#s;un&ea &e o"i)ei ;ensionarul? ;entru Tat#l 1n)/isorii
2ars/alsea.
,o!nule &ra:#? 1i !ulu!ea? 1i r#!9n nes;us &a 1n&atorat.
,ar? ;9n# la ur!#? a)eeai !in# nesi:ur# &e alt#&at# st#ruia 1n "u<unarul /ainei un&e8i
stre)ura "anii ;e )9n& &#&ea &e &ou#? trei ori o)ol )urii? te!9n&u8se )# nu )u!%a aranja!entul
s# fi fost ;rea "#t#tor la o)/i ;entru )eilali ;ensionari.
ntr8o &u;#8a!ia<# to)!ai f#)ea onorurile )asei 1n faa unui :ru; !are &e ;ensionari )e
ur!au 1nt9!;l#tor s# se li"ere<e 1!;reun#? )9n&? 1ntor)9n&u8se? &#&u )u o)/ii &e unul &intre )ei
!ai ne%oiai &e a)olo? ;o;rit )u o s#;t#!9n# 1nainte ;entru o su!# !i)# &e "ani? )are Hre:lase
Hlu)rurile 1n )ursul a)eleiai <ile i ;le)a i el. Era ;ur i si!;lu un <i&ar? 1n /aine &e lu)ruF a%ea
i soia )u el? &u)ea o "o))elu# i se si!ea 1n al nou#lea )er &e "u)urie.
,u!ne<eu s# %# "ine)u%9nte<e? &o!le? s;use? Ire)9ri&.
Qi ;e &u!neata? rosti la r9n&u8i )u "l9n&ee Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea.
Erau &estul &e &e;arte unul &e altul? fie)are !er:9n& 1n &ire)ia sa? )9n& <i&arul stri:#:
Lei? &o!leR Qi f#)u a;oi )alea 1ntoars# 1ns;re eE. Nu8i !are lu)ru? &a[ e &in toat# ini!a?
s;use <i&arul? ;un9n&u8i 1n ;al!# un !i) tean) &e "#nui &in ara!#.
Ni)io&at# ;9n# atun)i nu i se oferise ;#rintelui 1n)/isorii 2ars/alsea un tri"ut 1n "#nui &e
ara!#. Co;iii lui ;ri!iser# 1ns# a&esea? a%9n& totala lui 1n)u%iinare? iar a)eti "ani erau 1nno&ai
laolalt# )a s# se )u!;ere )arnea ;e )are o !9n)ase i "#utura ;e )are8o "#useF &ar )a un o! 1n
"lu<# &e "u!"a)? stro;it# &e %#r? s#8i &ea? &e la o"ra<? nite "#n)ue &e ara!#? asta era ;entru el
)e%a )u totul nou.
Cu! 1i ;er!iiS S;use a)estuia i i<"u)ni !ol)o! 1n la)ri!i.
Ti&arul 1l f#)u s# se 1ntoar)# s;re ;erete? )a s# nu i se %a&# )/i;ulF :estul lui a fost at9t &e
&eli)at? era 1n aa !#sur# ;#truns &e re!u)#ri )9n& 1i )eru s)u<e at9t &e &es)/is? 1n)9t "#tr9nul
nu ;utu s;une alt)e%a &e)9t s# re)unoas)#:
Qtiu )# !i i8ai &at &in toat# ini!a. S# nu !ai %or"i!.
,u!ne<eu s# %# "ine)u%9nte<e? &o!le? re;et# <i&arul. Aa este. Voi fa)e ;entru
!nea%oastr#? <#u? !ai !ult &e)9t ori)are &e ai)i.
Ce anu!eS ntre"# el.
A! s# !ai %iu s# %# %#& &u;# )e !8or l#sa li"er.
,#8!i "anii 1na;oi? s;use iute "#tr9nul? a! s#8i ;#stre<? n8o s#8i )/eltuies) ni)io&at#. Ii
!ulu!es)? 1i !ulu!es)R Ne %o! re%e&eaS
n !ai ;uin &e8o s#;t#!9n#? &a)# !ai tr#ies).
i str9nser# !9na i se &es;#rir#. n seara a)eea? ;ensionarii? str9ni la un ;#/#rel 1n sala
&e !ese? se !inunau )e se 1nt9!;lase )u ;#rintele lor: se ;li!"ase ;9n# t9r<iu ;rin )urtea
s)#l&at# 1n 1ntuneri) i ;#rea at9t &e a"#tut.
Ca;itolul VII
-ii)a 1n)/isorii !ars/alsea
C=PI@U@? )are )u ;ri!a r#suflare tr#sese 1n ;ie;t aer 1!"i"at &e ra)/iul &o)torului
La::a:e? a fost trans!is &in :eneraie 1n :eneraie &e &einui? &eo;otri%# )u tra&iia ;#rintelui
lor )o!un. n ;ri!a e;o)# a eCistenei ei? fetia a fost trans!is# 1n sensul literal i ;ro<ai) al
)u%9ntului? )#)i era )e%a a;roa;e o"li:atoriu ;entru fie)are nou8%enit s# in# 1n "rae )o;ilul
n#s)ut 1n 1n)/isoare.
,e &re;t? s;use te!ni)erul )9n& 1i ar#t# fetia ;entru ;ri!a oar#? eu ar tre"ui s#8i fiu na.
,atorni)ul st#tu )9te%a )li;e ;e :9n&uri i rosti ;e un ton o%#ielni):
T#u? ;oate )# n8ai a%ea ni!i) 1!;otri%# s#8i fii naS
=/R Eu? unu? n8a!? r#s;unse te!ni)erul? &a)# ni)i !neaa n8ai.
Aa se fa)e )# fetia a fost "ote<at# 1ntr8o &u!ini)# &u;#8a!ia<#? )9n& te!ni)erul? fiin&
1nlo)uit? a ;le)at &in ;ost i s8a &us la )ristelnia &in "iseri)a Sf. P/eor:/e? un&e f#:#&ui i jur# s#
renune? 1n nu!ele )o;ilei? la Satana? H)a un "un )retin11? &u;# )u! relatase la 1ntoar)ere.
A)est fa;t )onferi te!ni)erului noi &re;turi &e ;ro;rietate asu;ra )o;ilului? 1n afar# i !ai
;resus &e )el )are &))ur:ea &in fun)ia sa ofi)ial#. C9n& 1n)e;u s# !ear:# i s# %or"eas)#? se
ata# !ult &e ea? 1i )u!;#r# un jil !i)u ;e )are 1l ae<# l9n:# :rilajul 1nalt &in faa )#!inului
&in :/eret#F 1i ;l#)ea s8o ai"# l9n:# el )9n& era &e ser%i)iu i o a&e!enea )u ju)#rioare ieftine s#
%in# s# stea &e %or"# )u el. -etia? ;e &e alt# ;arte? )ur9n& 1n)e;u s# in# at9t &e !ult la te!ni)er?
1n)9t %enea la ori)e or# )lin <i? )##r9n&u8se sin:uri)# ;e s)#ri ;9n# la :/eret#. C81ri& a&or!ea 1n
jilul !i)u &e l9n:# :r#tarul 1nalt al )#!inului? te!ni)erul o a)o;erea )u "atista lui? i )9n& se
ae<a a)olo? o)u;at# s#8i 1!"ra)e i s#8i &e<"ra)e ;#;ua J )are nu &u;# !ult ti!; ajunse )u
totul &iferit# &e ;#;uile &in lu!ea eCterioar# i )#;#t# o ori"il# ase!#nare &e fa!ilie )u &oa!na
3an:/a! J o ;ri%ea &us ;e :9n&uri? )u o &uioie ne#r!urit#? &e la 1n#li!ea ta"uretului s#u.
2artori la toate a)estea? ;ensionarii a%eau s#8i eC;ri!e ;#rerea )# te!ni)erul? )are era "urla)?
fusese &e fa;t /#r#<it &e natui[# s# fie tat# &e fa!ilie. ,ar el le !ulu!i i le s;use )#: Nu? 1n
:eneral 1i era &e ajuns s# %a&# )o;iii altora a)olo.
Ar fi :reu &e s;us 1n )e ;erioa&# a %ieii ei &e )o;il a 1n)e;ut fetia s#8i &ea sea!a )# nu
toat# lu!ea o"inuia s# tr#ias)# su" )/eie? 1n )uri 1n:uste? 1!;rej!uite &e <i&uri se!ee? )u
e;ue ;e )reast#. ,ar era 1ntr8a&e%#r ;rea !i)u# )9n& ;ri)e;u 1ntru)9t%a )#? ajun:9n& la ;oarta
&es)/is# &e o )/eie enor!#? tot&eauna tre"uia s# &ea &ru!ul !9inii tat#lui ei? i )# 1n ti!; )e ei i
se 1n:#&uia s# ;#eas)# s;rinten# &in)olo? el n8a%ea ni)io&at# %oie s# trea)# ;ra:ul a)ela. Pri%irea
)o!;#ti!itoare i trist# )u )are 1l 1n%#luia? 1n)# &e !i)#? i<%ora ;oate to)!ai &in a)east#
&es)o;erire.
Cu o ;ri%ire )o!;#ti!itoare i trist# ;entru ori)e? &a? 1ntr8a&e%#r? &ar a%9n& )e%a 1n ;lus?
un si!#!9nt &e o)rotire nu!ai i nu!ai ;entru el? a)est )o;il al 1n)/isorii 2ars/alsea? fii)a
Tat#lui 1n)/isorii 2ars/alsea? st#tuse ;ri!ii s#i o;t ani &in %ia# 1n :/ereta ;rietenului ei
te!ni)erul? sau 1n o&aia fa!iliei? ori r#t#)ise ;rin )urtea ;u)#riei. Cu o ;ri%ire )o!;#ti!itoare i
trist# ;entru sora ei ;osa)#? ;entru fratele ei lene? ;entru <i&urile 1nalte i :oale? ;entru !uli!ea
&e oa!eni &o"or9i la ;#!9nt i aflai 1n)/ii a)olo? ;entru jo)urile )o;iilor &in te!ni#? )are
aler:au i i;au <"ur&9n& &e8a %8ai as)unselea i f#)9n& o :rani# &in %er:elele &e fier ale ;orii
interioare.
P9n&itoare i ne&u!erit#? %enea %ara s# se ae<e l9n:# :r#tarul 1nalt &in :/eret#? uit9n&u8
se s;re )er ;e fereastra <#"relit#? ;9n# )e &9re &e lu!in# se i%eau &inaintea o)/ilor )9n& 1i
1ntor)ea 1n alt# ;arte? i atun)i 1l %e&ea )/iar? i ;e ;rietenul ei )a ;rintre nite <#"rele.
Te :9n&eti la )9!;ii? nu8i aaS ntre"# te!ni)erul o&at#? ur!#rin&8o &in ;ri%iri.
Un&e suntS R#s;unse ;rintr8o 1ntre"are.
P#i? sunt' 1ntr8a)olo? &ra:a !ea? <ise te!ni)erul? f#)9n& un :est )u )/eia? 1ntr8o &oar#.
To)!ai ;rin ;artea a)eea.
=are i ;e ele le &es)/i&e i le 1n)/i&e )ine%aS Sunt fere)ate i eleS
Te!ni)erul era &es)u!;#nit.
E/R EC)la!#. ,e fa;t? nu.
Sunt foarte fru!oase? 3o"S
@i s;unea 3o"? la st#ruinele lui.
U n)9nt#toare. Pline &e flori su!e&enie: )iu"oi)a)u)ului? i ;#r#lue? i a;oi'
te!ni)erul o%#i? ;entru )# nu se ;rea ;ri)e;ea la flori' ;#;#&ie i tot soiul &e 1n)# altele.
U Este foarte ;l#)ut? 3o"? s# te afli a)oloS
U Pri!a? s;use te!ni)erul.
=are tata o fi fost %reo&at#S
L!R Te!ni)erul 1i &rese :lasul. Aa? &a? a fost ;e8a)olo? uneori.
i ;are r#u )# nu se ;oate &u)e i a)u!S
N8nu ;rea? <ise te!ni)erul.
Ni)i )elorlaliS ntre"# fetia? ;ri%in& !uli!ea ne;#s#toare &in )urte. =o? 3o"? eti si:ur?
)u a&e%#ratS
n a)est !o!ent &ifi)il al )on%or"irii 3o" se &#&ea "#tut i s)/i!"a %or"a? ;o!enin&
&es;re ;r#jituri )u !i:&ale? ulti!a resurs# la )are f#)ea a;el )9n& !i)ua lui ;rieten# 1l 1n)olea
)u %reo 1ntre"are !ai )o!;li)at#. ,ar &e ai)i a ;ornit seria &e ;li!"#ri &u!ini)ale ;e )are a)eti
&oi ;rieteni )iu&ai le8au f#)ut 1!;reun#. ="inuiau s# ;le)e &in :/eret#? foarte serioi? &u!ini)#
&u;#8a!ia<#? &in &ou# 1n &ou# s#;t#!9ni? i se 1n&re;tau )#tre )ine tie )e ;ajite sau &ru!ea:uri
ti%ite &e :ar&uri %ii? &es)rise &e te!ni)er )u !eti)ulo<itate 1n )ursul s#;t#!9nii. A)olo? fetia
)ule:ea flori i ier"uri ;entru a)as#? 1n %re!e )e te!ni)erul 1i fu!a ;i;a. A;oi? se &u)eau 1n
:r#&ini ;u"li)e un&e "eau )eai i se 1nfru;tau )u )re%ete? "ere "lon&# i alte &eli)ateseF ;e ur!#
se 1ntor)eau !ina 1n !in#? &oar &a)# ea nu era )u!%a !ai o"osit# )a &e o"i)ei i nu a&or!ea ;e
u!#rul lui.
2i)a ,orrit? %oi. I
n)# &e ;e atun)i? te!ni)erul 1n)e;use s# fie ;rofun& ;reo)u;at &e o )/estiune )are 1i
&#&ea !are "#taie &e )a; i )are a%ea s# r#!9n# nere<ol%at# ;9n# 1n <iua !orii sale. Lot#r9se s#
lase ;rin testa!ent finei sale !i)a lui a%uie a:onisit#? i ;ro"le!a era )u! s# fa)# ;entru )#
"anii s#8i r#!9n# nu!ai ei. EC;eriena )9ti:at# 1n te!ni# 1l f#)use s# 1nelea:# at9t &e &e;lin
&ifi)ult#ile i!ense 1nti!;inate )9n& este %or"a s# lai )ui%a o su!# &e "ani? f#r# )a alt)ine%a s#
se ;oat# atin:e &e ea? i? &i!;otri%#? uurina sur;rin<#toare )u )are ;uteai ;ier&e CGte "ani?
1n)9t ani 1n ir el a%usese :rij# s# su;un# a)east# )/estiune s;inoas# fie)#rui nou o! al le:ii sau
jurist ;erin&at ;rin 1n)/isoare.
S# ;resu;une!? <i)ea? eC;un9n& )a<ul )u )/eia s;rijinit# 1n jilet)# juristului? s#
;resu;une! )# )ine%a ar &ori s#8i lase a%utul unei fete tinere? 1n aa fel 1n)9t ni!eni altul s# nu
;oat# ;une !9na ;e elF )u! ai ;ro)e&a ;entru a asi:ura fetei su))esiuneaS
U S#8l ;un# )u stri)tee ;e nu!ele ei? r#s;un&ea o!ul le:ii? !ulu!it &e sine.
U ,a[ ia s# %e&e!? a&#u:a te!ni)erul. ,a)#? s# <i)e!? fata are un frate? ori tat#. S#u so?
)are &e8a"ia atea;t# s#8i 1n/ae !otenirea )9n& ar fi 1n ;osesia ei' Cu! r#!9ne atun)iS
=&at# a%erea ;us# ;e nu!ele ei? a)etia n8ar !ai a%ea ni)i un fel &e &re;t le:al? aa )u!
ni)i &u!neata ori eu n8a! a%ea? ;re)i<a juristul.
Stai ;uin? rostea te!ni)erul. ,a[ s# ;resu;une! )# fata ar fi "un# la ini!#? i ei ar
;rofita &e a)est lu)ru. Un&e8i le:ea )are s# te a;ere 1!;otri%a lorS
S;iritul )el !ai as)uit )onsultat &e te!ni)er nu i<"uti s# &es)o;ere le:ea 1n stare s#
sirin:# un ase!enea no&F aa se fa)e )# te!ni)erul? &u;# o %ia# 1ntrea:# &e fr#!9ntare? a !urit
;9n# la ur!# f#r# s# fi 1nto)!it un testa!ent.
,ar a)easta nu s8a 1nt9!;lat &e)9t foarte t9r<iu? )9n& fina lui tre)use &e ais;re<e)e ani.
A"ia 1!;linise ju!#tate &in %9rsta asta. C9n&? )u o)/ii ei? )o!;#ti!itori i triti? 1l %#<u %#&u% ;e
tai)#8s#u. ,e atun)i? &e la aeruR =)rotitor fa# &e el &in ;ri%irile ei ne&u!erite? tre)u la fa;te? i
fetia 1n)/isorii 2ars/alsea 1i asu!# un nou rol 1n ra;ort )u ;#rintele 1n)/isorii 2ars/alsea.
@a 1n)e;ut? o )o;ili# )u! era? n8ar fi ;utut fa)e alt)e%a &e)9t s# se ae<e 1n ;reaj!a lui?
renun9n& la lo)ul !ai ;l#)ut &e l9n:# :rilajul 1nalt al )#!inului? i s#8l ;ri%eas)# linitit#. Astfel?
1i &e%enise at9t &e ne)esar#? aa &e !ult se o"inuise )u ea? 1n)9t 1n)e;use s#8i si!t# li;sa )9n&
nu era a)olo. Pe a)est f#:a a ;#it ea &in )o;il#rie 1n lu!ea 1!;o%#rat# &e :i[iji.
Ceea )e a %#<ut )u o)/ii ei )o!;#ti!itori? &in fra:e&# %9rst#? la tai)#8s#u? la sora ei? la
frate8s#u? la 1n)/isoareF )9t &e !ult sau )9t &e ;uin a )ata&i)sit Cerul s#8i &e<%#luie &in tristul
a&e%#r al %ieii? iat# 1n)# o tain# ;rintre !ulte altele. ,e ajuns )# fusese ins;irat# &e &orina &e a
&e%eni? ;rin tru&# i /#rni)ie? )e%a )e alii nu erau? )e%a &eose"it? &e /at9rul )elorlali. Ins;irat#S
,a. Vor"i! &es;re ins;iraia ;oetului sau a ;reotului i nu &e )ea a unei ini!i 1!"ol&ite &e iu"ire
i &e jertf# &e sine? ;entru 1n&e;linirea )elei !ai u!ile sar)ini 1n )ea !ai u!il# &intre %ieiR
-#r# %reun ;rieten ;e a)est ;#!9nt )are s8o s;rijine sau !#)ar s8o %a&# J 1n afar# &e )el
at9t &e straniu le:at &e ea J f#r# ni)i un soi &e )unotine )/iar i &es;re o"i)eiurile i u<anele
)oti&iene? &e r9n&? ;rintre !e!"rii &e r9n& ai so)iet#ii )elor li"eri? neaflai &u;# :ratiiF n#s)ut# i
)res)ut# 1ntr8o )on&iie so)ial# fals# )/iar i fa# &e )ea !ai fals# )on&iie &e &in)olo &e :ratiiF
a&#;9n&u8se &in ;run)ie la un i<%or ale )#rui a;e erau 1ntinate? )u :ustul lor s;e)ifi) s;ur)at i
nefires)? astfel i8a 1n)e;ut -ii)a 1n)/isorii 2ars/alsea %iaa ei &e fat#.
Ce i!;ortan# a%eau &is;reul? &es)uraj#rile? ironiile Df#)ute nu &in r#utate? &ar si!ite &in
;linE 1nti!;inate &in ;ri)ina tinereii i a f#;turii ei !i)ue? i )ontiina u!il# &es;re as;e)tul
)o;il#res)? &es;re li;sa ei &e ener:ie? )/iar &a)# nu era %or"a &e)9t &e a ri&i)a i &e a &u)e ni!i)a
toat#S Ce i!;ortan# a%eau o"oseala i &e<n#&ej&ea i la)ri!ile ei t#inuiteS Tru&ea !ai &e;arte?
;9n# )9n& s8a re)unos)ut )# era ne)esar# i )/iar in&is;ensa"il#. Sosise i %re!ea a)easta. Ea lu#
lo)ul )elui !ai !are &intre )ei trei )o;ii? 1n toate ;ri%inele? f#r# 1ns# a fi 1ntru)9t%a ;ri%ile:iat#?
&e%eni )a;ul a)elei fa!ilii ruinate? ;urt9n&u8i 1n a&9n)ul ini!ii nelinitile i o;ro"riul.
@a treis;re<e)e ani tia s# )iteas)# i s# fa)# so)oteli? a&i)# ;utea nota 1n litere i )ifre
)ostul )elor stri)t ne)esare i su!a !ult ;rea !i)# &e )are &is;uneau )aVs# le )u!;ere. Ur!ase?
;e a;u)ate? 1n ;erioa&e &e )9te%a s#;t#!9ni 1n ir? )ursurile unei )oli serale &inafara 1n)/isorii?
i a i<"utit s#8i 1ns)rie fratele i sora la )oli &e <i? ;e o &urat# &e trei sau ;atru ani? )u
1ntreru;eri. Ni)i %or"# &e instruire siste!ati)#? a)as#? ;entru %reunul &in eiF fa# 1ns# tia "ine J
!ai "ine )a ori)ine J )# un o! at9t &e &e)#<ut 1n)9t s# ajun:# Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea nu !ai
;utea fi ;#rintele ;ro;riilor lui )o;ii.
A)estor !ijloa)e s#r#)#)ioase &e ;erfe)ionare ea a&#u:# un altul? &in iniiati%# ;ro;rie.
C9n&%a? 1n !uli!ea ;estri# &e 1nte!niai? se afla i un !aestru &e &ans. Sora ei &orea &in tot
sufletul s# 1n%ee a)east# art# i ;#rea s# ai"# i 1n)linaii. @a )ei treis;re<e)e ani ai s#i? -ii)a
1n)/isorii 2ars/alsea se ;re<ent# 1n faa !aestrului &e &ans )u o ;un:u# 1n !ina i 1i for!ul#
u!ila ei )erere.
S)u<ai8!#? &o!nule? eu sunt )ea )are s8a n#s)ut ai)i.
Aa? &u!neata eti t9n#ra &o!nioar# 1n )/estiuneS S;use !aestrul &e &ans? eCa!in9n&
f#;tura &eli)at# a feei i )/i;ul 1n#lat s;re el.
,a? &o!nule.
VQi )u )e8a ;utea s#8i fiu &e folosS ntre"# !aestrul &e &ans.
2ie? )u ni!i)? &o!nule? %# !ulu!es)? r#s;unse? &esf#)9n& ner#"&#toare "#ierile
;un:ueiF &ar &a)#? 1n ti!;ul e&erii &u!nea%oastr# ai)i? ai %rea s# fii at9t &e "un s8o 1n%#ai ;e
sora !ea? ieftin'
Co;ila !ea? a! s8o 1n%# :ratuit? se oferi !aestrul `ie &ans? 1n)/i<9n& ;un:a.
Era )el !ai )u!se)a&e !aestru &e &ans &in )9i au Dlansat %reo&at# &inaintea tri"unalului
insol%a"ililor? i se inu &e %or"#. Surioara se &o%e&i a fi o ele%# at9t &e 1n<estrat#? iar !aestrul &e
&ans a%ea aa &e !ult ti!; li"er la &is;o<iie D)#)i i8au tre"uit %reo <e)e s#;t#!9ni ;9n# s# se
;un# &e a)or& )u )re&itorii? s# &es)/i&# "alul? s#8i r9n&uias)# so)otelile? s# se 1ntoar)# la
&rea;ta? a;oi &in nou la st9n:a? i s# trea)# la ;reo)u;#rile lui ;rofesionaleE? 1n)9t s8au f#)ut
;ro:rese !inunate. ntr8a&e%#r? !aestrul &e &ans era aa &e !9n&ru? aa &e &is;us s# &e<%#luie
a)este ;ro:rese? 1nainte &e a ;le)a? )9tor%a ;rieteni alei &in r9n&ul &einuilor? )# la ora ase?
1ntr8o "un# &i!inea# 1nsorit#? a%u lo) ;e terenul &e ;li!"are J o&#ile fiin& ;rea ne1n)#;#toare J
un !enuet al Curii? )u )are ;rilej s8a ;ar)urs at9ta s;aiu? iar ;aii s8au eCe)utat at9t &e
)ontiin)ios? )# !aestrul &e &ans? tre"uin& ;e &easu;ra s# !ai i )9nte la s)ri;)#? a"ia se !ai
inea ;e ;i)ioare.
Su))esul a)estui 1n));ut? )are 1l &eter!in# ;e ;rofesorul &e &ans s# )ontinue le)iile &u;#
)e i s8a &at &ru!ul? o 1n&e!n# ;e "iata )o;il# s# !ai fa)# o 1n)er)are. @uni &e <ile ate;t# )u
ner#"&are o )roitoreas#. n )ele &in ur!# a;#ru =. 2o&ist#? )#reia fata i se a&res# &e &ata a)easta
1n ;ro;riua ei interes.
Iertai8!#? &oa!n#? s;use sfioas#? ;ri%in& roat# 1n o&aia un&e !o&ista se afla 1n ;at?
;l9n:9n&F eu !8a! n#s)ut ai)i? 1n 1n)/isoare.
=ri)e nou8%enit? ;are8se? au<ea &es;re ea? )#)i !o&ista se ri&i)# 1n )a;ul oaselor? 1i terse
o)/ii i s;use? la fel )u! s;usese i !aestrul &e &ans:
Aa? &u!neata eti )o;il# 1n )au<#S
U ,a? &oa!n#.
!i ;are r#u )# n8a! ni!i) s#8i &au? se s)u<# !o&ista? )l#tin9n& &in )a;.
Nu ;entru asta a! %enit? &oa!n#. V# ro:? a %rea s#8n%# s# )os.
,e )e %rei s# fa)i asta? re;li)# !o&ista? )9n& %e<i. 3ine un&e a! ajunsS 2ie nu !i8a fost
&e ;rea !ult folos.
Ni)i o !eserie? ori)are ar fi? nu ;are s# fi fost &e ;rea !are folos )elor )are ajun: ai)i?
s;use ea )u toat# si!;litatea? &ar totui %reau s# 1n%# asta.
U Ve<i? &ar !# te! )# eti at9t &e sl#"u#? se 1!;otri%i !o&ist#.
Eu nu )re& )#8s sla"#? &oa!n#.
U Qi? %e<i? eti at9t &e !ititi)#? se 1!;otri%i &in nou !o&ist#.
,a? !# te! e#8s ntr8a&e%#r foarte !i)#? re;li)# -ii)a 1n)/isorii 2ars/alsea.
Se ;orni ;e un ;l9ns 1n /o/ote &in )au<a a)estei neferi)ite !ete/ne a ei? )are 1i ;ri)inuise
at9tea neajunsuri. 2o&ista J )are nu era ni)i ursu<# i ni)i n8a%ea ini!# rea? i fusese 1nte!niat#
&oar &e ;utin# %re!e )a insol%a"il# J a fost !i)at# i? "ine%oitoare? Z 1n));9n& s# se o)u;e &e
ea? 1i &#&u sea!a )# este una &intre )ele !ai r#"&#toare i !ai serioase ele%e i? )u ti!;ul? f#)u
&in ea o !un)itoare 1n&e!9nati)#.
Cu ti!;ul? i 1n a)eeai e;o)#? Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea se ar#t#? tre;tat? 1ntr8o lu!in#
nou#. Pe !#sur# )e se si!ea !ai le:at ;#rintete &e 2ars/alsea i &e;in&ea !ai !ult &e
)ontri"uiile fa!iliei sale 1n )ontinu# s)/i!"are? )u at9t inea s#8i &ea aere &e no"il s)#;#tat. Cu
a)eeai !9na )u )are %ira 1n "u<unar ju!#tate &e :al"en? &#ruit ju!#tate &e or# !ai &e%re!e &e
%reun ;ensionar? i ter:ea la)ri!ile iroin& ;e o"raji &a)# )ine%a f#)ea )9t &e )9t alu<ie la fa;tul
)# fii)ele lui 1i )9ti:au sin:ure ;9inea. @at# &e )e? ;e l9n:# :rijile <ilni)e? -ii)a 1n)/isorii
2ars/alsea a%ea !ereu asu;ra sa :rij# &e a 1ntreine ilu<ia )# erau )u toii nite )eretori tr9n&a%i?
&ar si!an&i)oi.
Surioara ajunsese &ansatoare. 2ai eCista i un un)/i ruinat 1n fa!ilie J ruinat &e fratele
iui? Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea? &ei nu tia !ai !ult )a a)esta )u! se 1n ti!;i ase? &ar a))e;t9n&
situaia &re;t o ine%ita"il# )ertitu&ine J )#ruia 1i re%enise sar)ina o)rotirii ei. Un o! si!;lu i
retras &in fire? el nu se ar#tase ;rea afe)tat 1n !o!entul )9n& a)ea n#;ast# se a"#tuse asu;ra lui?
ajun:9n& la sa;# &e le!n? &oar at9t )# nu s8a !ai s;#lat &e )9n& i8a fost anunat# nenoro)irea? i
&e atun)i ni)io&at# uu i8a !ai 1n:#&uit luCul a)esta. n <ilele lui !ai "une? )a a!ator foarte
!e&io)ru? f#)use !u<i)#? i )9n& &#&u fali!ent? )a s# ai"# &in )e tr#i? se a;u)# s# )9nte 1n
or)/estr# unui teatru !i)u ia un )larinet !ur&ar )a i el. Era teatrul un&e ne;oat#8sa a%ea s#
ajun:# &ansatoareF &e!ult ;rinsese el )/ea: a)olo )9n& %eni ea s# o)u;e un lo) u!il? t 1i asu!#
1n&atorirea &e8a o 1nsoi ;retutin&eni i &e a8i sluji )a ;roie)tor? aa )u! ar fi a))e;tat o "oal#? o
2otenire? o ;etre)ere? foa!ea? ;e s)urt? ori)e? 1n afar# &e s#;un.
Ca fata s# ai"# ;osi"ilitatea &e a )9ti:a s#;t#!9nal )ei )9i%a ilin:i? -ii)a 1n)/isorii
2ars/alsea a tre"uit s# ;un# la )ale un ;lan "ine ti)luit fa# &e tat#l ei.
Tat#? -annG n8are s# lo)uias)# &eo)a!&at# )u
Noi. = s# stea ai)i o "un# ;arte &in <i? &ar %a lo)ui 1n ora? Cu un)/iul.
U 2# ne&u!ereti. ,e )eS
Cre& )# un)/iul are ne%oie? tat#? &e )ine%a s#8i
Bin# &e ur9t. S# stea )u el? s#8l 1n:rijeas)#.
S#8i in# &e ur9tS 2are ;arte &in ti!; el i8l ;etre)e ai)i. Iar tu? A!G? stai )u el? 1l
1n:rijeti !ult !ai "ine &e)9t ar ;utea fa)e %reo&at# sora ta. Toi suntei !ereu ;le)ai? toi suntei
!ereu ;le)aiR
S;usese a)easta nu!ai ;entru a 1ntreine ;retenia fante<ist# )# /a"ar n8a%ea )# i A!G
;le)a 1n ti!;ul <ilei la lu)ru.
,ar tot&eauna ne "u)ur#! )9n& ne 1ntoar)e! a)as#? tat#. ,a? &a? nu )re<iS C9t &es;re
-annG? 1n afar# )#8i ine &e ur9t un)/iului i are :rij# &e el? ;oate )#8i !ai "ine s# nu lo)uias)#
ai)i tot ti!;ul. Qtii foarte "ine? tat#? ea nu s8a n#s)ut ai)i? )a !ine.
3un? A!G? "un. Nu ;rea sunt &e ;#rerea ta? &ar e fires) s# ;resu;un )# -annG ;refer# s#
nu stea ai)i? )a i tine? &ealtfel? &eseori. ,e)i tu? -annG i un)/iul t#u? &ra:a !ea? fa)ei )e %rei'
3ine? "ine. N8a! s# !8a!este). Nu %# sin)/isii &e !ine.
Is Sar)ina ei 1ns# )ea !ai :rea era s#8l s)oat# ;e frates#u &in 1n)/isoare: )a s#8l s!ul:# &e
la !otenirea &oa!nei 3an:/a! 1n 1n&e;linirea )o!isioanelor i s#8l fereas)# &e a s)/i!"a
%or"e &e !a/ala )u nite ini foarte &u"ioi &e a)olo? )onse)in# ine%ita"il# a )elor &ou# fa;te
;re)e&ente.
@a o;ts;re<e)e ani el se !ulu!ea s#8i t9r9ie %iaa &e a<i ;e !9ine? &e la un )eas la altul?
s# 1!;ute :olo:anul i s8o &u)# aa ;9n# la o;t<e)i. Nu intra o! 1n 1n)/isoare &e la )are s#
&e;rin&# )e%a folositor? )e%a "un? i ea nu8i ;utu :#si alt ;rote)tor &e)9t ;e naul i toto&at#
%e)/iul ei ;rieten.
,ra:# 3o"? s;use ea? )e8o s# se alea:# &e "ietul Ti;S
Nu!ele lui era E&.ar&? iar &i!inuti%ul Te& se transfor!ase 1n Ti; 1ntre <i&urile te!niei.
Te!ni)erul a%ea ;#rerea lui nestr#!utat# &es;re )e8o s# se alea:# &e "ietul Ti;? i &in
&orina &e a8i 1!;ie&i)a a&e%erirea? el !ersese ;9n# a)olo 1n)9t s#8l tra:# &e li!"# ;e Ti; &a)#
nu )u!%a ar fi ni!erit s# ;le)e i s# se 1nrole<e 1n ar!at# )a s#8i slujeas)# ara.
3ine? &ra:a !ea? <ise te!ni)erul? )e%a tot tre"uie s# fa)e! )u el. ,ar &a)# a 1n)er)a s#8i
;lase< ;e l9n:# un o! al le:iiR
=? )e "ine ar fi? 3o"R
Te!ni)erul a%ea &e)i &ou# 1ntre"#ri &e ;us oa!enilor &e a)east# ;rofesie )are %eneau i
;le)au &in 1n)/isoare. El o ;use ;e a &oua at9t &e st#ruitor? 1n)9t sf9ri ;rin a8i :#si lui Ti; un
s)#una i &ois;re<e)e ilin:i s#;t#!9nal 1n "iroul unui a%o)at &in san)tuarul naional nu!it
Palatul Tri"unalului? ;e atun)i unul &in nenu!#ratele "astioane %eni)e ale &e!nit#ii i
se)urit#ii Al"ionului? &is;#rut ast#<i f#r# &e ur!#.
Ti!; &e ase luni Ti; l9n)e<i la Cliffor&[s Inn1+? i &u;# a)east# ;erioa&#? 1ntr8o sear#? el
re%eni a:ale? )u !9inile 1nfun&ate 1n "u<unare? i s;use surorii lui? ;rintre altele? )# nu a%ea s# se
!ai &u)# 1na;oi.
Nu te !ai &u)i 1na;oiSR EC)la!# nelinitit# "iata i !i)ua -ii)# a 1n)/isorii 2ars/alsea?
)are tot ti!;ul f#)ea )al)ule i ;roie)te ;entru Ti;? !ereu ;e ;ri!ul ;lan al ;reo)u;#rilor sale.
2i s8a f#)ut le/a!ite? s;use Ti;? i &e a)eea a! l#sat totul "alt#.
@ui Ti; i se f#)ea le/a!ite &e ori)e. @a r#sti!;uri? %enea s# re<e!e <i&urile 1n)/isorii
2ars/alsea i s# reia su))esiunea &oa!nei 3an:/a!F !i)ua lui a &oua !a!#? ajutat# &e
)re&in)iosul te!ni)er? l8a &at? r9n& ;e r9n&? la antre;o<ite? la :r#&ina &e <ar<a%aturi? la un
ne:ustor &e /a!ei? &in nou la un a%o)at? la un li)itator? la o fa"ri)# &e "ere? la un a:ent &e "urs#?
&in nou la un a%o)at? la un "irou &e ;otalion? la un "irou &e o!ni"u<e? &in nou la un a%o)at? la
un ne:ustor &e !#runiuri? la o &istilerie? &in nou la un a%o)at? la o l9n#rie? la o ;ost#%#rie? la
;iaa &e ;ete? la un ne:ustor &e fru)te eCoti)e i la &o)uri. ,ar &e ori)e se a;u)#? lui Ti; i se
f#)ea le/a!ite i l#sa totul "alt#. =riun&e se &u)ea "#iatul #sta :/inionist? ;ar)# ar fi ;urtat )u el
<i&urile te!niei? ;e )are le ri&i)# 1n juru8i 1n )utare sau )utare trea"#? u!"l9n& 1ntre li!itele lor
restr9nse? )a o&inioar#? lea!;#t? f#r# ni)i o int#? )a un t9r9ie8"r9u? ;9n# )e <i&urile reale?
ne)lintite ale 1n)/isorii 2ars/alsea eCer)itau iar#i asu;ra lui ;uterea lor fas)inant# i 1l re)/e!au
la ele.
2i)ua? )urajoasa f#;tur# inea totui at9t &e !ult s#8i sal%e<e fratele? 1n)9t? 1n ti!; )e8i
1nira &e <or tristele lui ;eri;eii? ea str9nse? 1nno&# "an )u "an? &estul )a s#8l ;oat# 1!"ar)a
;entru Cana&a. C9n& i se f#)u le/a!ite i &e tr9n&#%eal#? :ata s# lase "alt# )/iar i asta? )ata&i)si
s# 1n)u%iine<e ;le)area s;re Cana&a. Ea era tare 1n&urerat# la :9n&ul &es;#ririi? &ar se "u)ur# 1n
s;erana )# ;9n# la ur!# 1l 1n&ru!ase ;e )alea )ea "un#.
,u!ne<eu s# te "ine)u%9nte<e? &ra:# Ti;. Nu )u!%a s# fii ;rea !9n&ru i s# nu ne
%i<ite<i &u;# )e8i %ei fi :#sit feri)irea.
3ineR S;use Ti; i ;le)#.
,ar nu ;9n# 1n Cana&aF &e fa;t nu ajunse &e)9t la @i%er;ool. ,u;# )e )#l#tori &e la
@on&ra ;9n# 1n a)el ;ort? se si!i at9t &e ;uterni) 1n&e!nat s# lase "alt# i %a;orul? 1n)9t /ot#r1 s#
se 1ntoar)# ;e jos. Pun9n& 1n ;ra)ti)# a)est ;roie)t? el se ;re<ent# la sora lui &u;# o lun#? 1n
<&rene? f#r# ;antofi i !ai ;li)tisit )a ni)io&at#.
n sf9rit? &u;# )e relu# o %re!e su))esiunea &oa!nei 3an:/a!? 1i &e<%#lui o)u;aia ;e
)are i8o :#sise:
A!G? a! un ser%i)iu.
E8a&e%#rat? Ti;S
Perfe)t. ,e8a)u! o s# !ear:# totul strun#. Nu %a !ai tre"ui s#8i fa)i :riji &in ;ri)ina
!ea? fetio.
,es;re )e8i %or"a? Ti;S
P#i? tu81 )unoti ;e Qlin:o &in %e&ereS
Nu8i )el ;e )are toi 1l nu!es) !isitulS
U nto)!ai. @uni se li"erea<# i are s#8!i &ea o 0luj"#.
Cu )e fa)e !isitie? Ti;S
U Cu )ai. Strani). S# %e<i )e "ine o s#8!i !ear:#? A!G.
S#;t#!9ni 1n ir nu l8a !ai %#<ut &u;# a)eea i n8a !ai au<it &es;re el &e)9t o &at#. Se
o;tea ;rintre &einuii !ai %e)/i )# fusese %#<ut la o li)itaie tru)at# &in 2oorfiel&s15?
;ref#)9n&u8se )# ar )u!;#ra nite o"ie)te )/i;urile &e ar:int !asi%? &ei erau nu!ai suflate? i
;l#tin&u8le foarte !#rini!os )u "ilete &e "an)#F &ar a)este <%onuri n8au ajuns ;9n# la ure)/ile ei.
ntr8o sear# lu)ra? sin:ur# J st9n& 1n ;i)ioare la fereastr# )a s# ;rofite &e li)#rul a!ur:ului )are
st#ruia ;e <i&uri J )9n& Ti; &es)/ise ua i intr#.
Ea 1l s#rut# i8i ur# "un %enit? &ar se te!u s#8i ;un# 1ntre"#ri. V#<u )9t &e nelinitit# i &e
sfioas# era? iar lui s8ar fi <is )#8i ;#rea r#u.
Tare !i8e tea!#? A!G? )# &e ast# &at# o s# fii su;#rat#. T#u aaR
!i ;are foarte r#u? Ti;? )# te au& s;un9n& asta. Ai re%enitS
P#i' !&aR
Cu! nu !8ate;ta!? Ti;? )# o)u;aia ;e )are o :#sisei s#8i )on%in# )ine tie )9t? sunt
!ai ;uin sur;rins# i nu8!i ;are at9t &e r#u ;re)9t s8ar )u%eni.
U ,a? &ar nu #sta8i )el !ai r#u'
Nu #sta8i )el !ai r#uS
U Nu lua aerul #sta at9t &e 1n:ro<it. Nu? A!G? nu #sta8i )el !ai r#u. 28a! 1ntors? %e<i?
&ar' nu lua aerul #sta at9t &e 1n:ro<it' !8a! 1ntors 1ntr8un )/i;? a s;une? nou. A! fost ters
&e ;e lista %oluntarilor? a)u! !# aflu ai)i 1n r9n&ul tru;elor re:ulate.
=/R Nu )u!%a %rei s# s;ui? Ti;? )# eti &einutR Nu? nuR
Ei "ine? nu %reau s# s;un asta? r#s;unse ;e un ton re<er%atF &ar &a)# nu !#8nele:i f#r# s#
s;un? )e ;ot
-a)eS Sunt ;ri;onit ;entru o &atorie &e ;atru<e)i &e lire.
Pentru 1nt9ia oar# 1n toi a)eti ani se si!i )o;leit# su" ;o%ara :rijilor. = ;o&i&ir#
la)ri!ileF 1i fr9n:ea !9inile ri&i)ate &easu;ra )a;ului? ti;in& )# a)easta l8ar u)i&e ;e tat#l lor
&a)# ar afla? i se ;r#"ui la ;i)ioarele nere)unos)#torului Ti;.
@ui Ti; 1i era !ai lesne &e8a o fa)e ;e sor#8sa s#8i re%in# &e)9t ei &e a8i fa)e s# ;ri)ea;#
)# Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea i8ar fi ;ier&ut )u!;#tul &a)# ar fi aflat a&e%#rul. Pentru Ti;? a)est
lu)ru era at9t &e ne1neles? )u totul ineC;li)a"il. ,oar ju&e)9n& lu)rurile &in a)est un:/i &e %e&ere
)e&# ru:#!inilor ei? susinute &e )ele ale un)/iului i ale )eleilalte surori. C9t &es;re 1ntoar)erea
lui? eCista un ;re)e&ent? ni)i %or"#F tat#l a fost ;us la )urent 1n !o& o"inuit? iar &einuii?
1nele:9n& !ai "ine &e)9t Ti; ne)esitatea a)estei !in)iuni ;ioase? au ;#strat tain# )u loialitate.
A)easta era %iaa? a)easta era ;o%estea -ii)ei 1n)/isorii 2ars/alsea la &ou#<e)i i &oi &e
ani. ,ei ;#stra a)eeai afe)iune )urii sor&i&e i )l#&irilor !i<era"ile? )#!inul i lo)ul s#u &e
natere? ea u!"la st9njenit# &e )olo ;9n# )olo? a%9n& )ontiina )# toat# lu!ea o ar#ta )u &e:etul.
,eoare)e 1n)e;use s# lu)re<e 1n afara <i&urilor? so)otea &e )u%iin# s# as)un&# un&e lo)uia i s#
fa)# &ru!urile 1n )ea !ai !are &is)reie ;osi"il# 1ntre oraul li"er i ;orile &e fier? &in)olo &e
)are ni)io&at# 1n %ia# nu &or!ise. Sfiala ei 1nn#s)ut# s;orise o&at# )u a)east# tain#? i a"ia 1i
!ai ;urta ;asul uor i f#;tura !i)u# ;e str#<ile 1nesate &e lu!e.
Plin# &e eC;eriena i 1nele;)iunea )are au 1n%#at8o ne)esit#ile triste i as;re ale %ieii?
ea era ino)ent# 1n oale )elelalte ;ri%ine. Ino)ent#? 1n ne:ura ;rin )are 1l %e&ea ;e tat#l ei i
1n)/isoarea )u a;a tul"ure a flu% iului %iu )are o str#"#tea i a;oi se 1n%ol"ura !ai &e;arte.
A)easta era %iaa? a)easta era ;o%estea 29)#i ,orrit? )are a)u!? 1ntr8o sear# trist# &e
se;te!"rie? to)!ai se &u)ea a)as#? ur!#rit# &e &e;arte &e Art/ur Clenna!. A)easta era %iaa?
a)easta era ;o%esteu 29)#i ,orrit? )are? o&at# ajuns# ;iu# la )a;#tul Po&ului @on&rei? se 1ntoarse
&in )ale? re%eni ;e ur!ele ;ailor ei? 1i )ontinu# &ru!ul 1ns;re "iseri)a Sf. P/eor:/e? iar#i 1l
str#"#tu? se 1ntoarse "rus) &in nou? lune)9n& )a o u!"r# ;e ;oarta eCterioar# &es)/is# i ;rin
)urti)i)a 1n)/isorii 2ars/alsea.
Ca;itolul VIII
TE2NIBA
ARTLUR C@ENNA2 se o;ri 1n stra&#? ate;l9n& s# 1ntre"e ;e %reun )#l#tor )e )l#&ire
era. @#s# )9i%a s# se ;erin&e ;entru )# ;e )/i;ul lor nu &esluea ni)i un 1n&e!n s# le ;un#
1ntre"area? i 1n)# !ai <#"o%ea 1n &ru!? )9n& a;#ru un "#tr9n )are )oti? &9n& s# intre 1n )urte.
2er:ea foarte :9r"o%it i 1i t9ra 1n)et ;aii? &us ;e :9n&uri? aa 1n)9t arterele lon&one<e
)u )ir)ulaia lor tu!ultuoas# nu ;#reau a fi ;entru el un lo) ;rea si:ur. A%ea nite /aine !ur&are
i ;onositeF un ;ar&esiu u<at? )9n&%a &e )uloare al"astr#? )are8i ajun:ea la :le<ne? 1!"un:/eat
;9n#8n "#r"ie? un&e se ;ier&ea 1n :ulerul &e )atifea )a un s;e)tru. 3u)ata &e ;9n<# roie )u )are
stri:oiul #sta se f#lise la %iaa lui a)u! era /9ita )#tre )eafa "#tr9nului 1ntr8un %9rtej &e ;#r
)#runt? )ra%at# i )atara!# ru:inie? toate laolalt# a;roa;e a!enin9n& s#8i <"oare ;#l#ria &in )a;.
= ;#l#rie slinoas#? )a %ai &e lu!e? ;leotit# ;e o)/i? )u "orurile !9n)ate i[ !ototolite? )are l#sau
s# se %a&# un )a;#t &e "atist# s;9n<ur9n& &e&esu"t. Pantalonii ;#reau at9t &e lun:i i &e ana;o&a
)roii? ;antofii at9t &e !ari i &e s)9l)iai? 1n)9t 1i t9riia ;i)ioarele )a un eleW8 fant? i nu se
;utea s;une &a)# aa era !ersul lui? ori asta nu!ai &in ;ri)in# )# !#tura ;#!9ntul )u n#&ra:ii i
1n)#l#rile. ,u)ea su"suoar# o )utie s)9l)iat# i roas#? )on9n9n& )ine tie )e instru!ent &e suflatF
1n a)eeai !in# a%ea un ;a)/eel? 1n%elit 1n /9rtie "run8al"urie? )u tutun &e ;ri<at &e )9i%a
:olo:ani? &in )are 1i &esf#ta a:ale s#r!anul lui nas %9nat i <"9r)it )u o ;ri<# f#)ut# s# &ure<e
)9t !ai !ult? to)!ai )9n& Art/ur Clenna! se uita la el.
A)estui "#tr9n? )are a)u! tre)ea &ru!ul? ;refer# s# se a&rese<e? "#t9n&u81 uor ;este
u!#r. 3#tr9nul st#tu lo)ului i ;ri%i 1n jur )u a)ea eC;resie 1n o)/ii lui %er<i i %l#:uii a o!ului
)u :9n&urile &e;arte? &ar i nielu tare &e ure)/i? ;e &easu;ra.
U V# ro:? &o!nule? s;use Art/ur? re;et9n& 1ntre"area? )e )l#&ire este a)eastaS
LaiSR Cl#&irea astaS Re;li)# "#tr9nul? f#)9n& se!n 1ntr8a)olo? f#r# s# ;ri%eas)#? i
1ntreru;9n&u8i ;ri<atul tutunului la ju!#tate &e &ru!. Asta8i 1n)/isoarea 2ars/alsea? &o!nule.
n)/isoarea ;entru &atorni)iS
,a? &o!nule? s;use "#tr9nul? )u aerul )elui )are nu ;rea so)otete ne)esar s# insiste
asu;ra a)estei &enu!iri? 1n)/isoarea ;entru &atorni)i.
,u;# )are se 1ntoarse i &#&u s# intre.
S)u<ai8!#? relu# Art/ur? !ai o;rin&u81 o &at#? &ar 1!i ;er!itei s# %# ;un 1n)# o
1ntre"areS Poate ori)ine intr# ai)iS
=ri)ine ;oate intra? r#s;unse "#tr9nul? a&#u:in& &e fa;t ;rin t9l)ul a)estei su"linieri: H,ar
nu ori)ine ;oate iei H.
!i )er &in nou s)u<e. Cunoatei lo)ul a)estaS
,o!nule? re;li)# "#tr9nul? str9n:9n& 1n !ina ;a)/eelul )u tutun i 1ntor)9n&u8se )#tre
)el#lalt? )a i )u! 1ntre"area 1l st9njenea? 1l )unos) foarte "ine.
V# ro: s# !# s)u<ai. Nu !# interese< &intr8o )urio<itate i!;ertinent#? )i a! !oti%e
1nte!eiate. V# este )u!%a )unos)ut ai)i nu!ele &e ,orritS
Nu!ele !eu? &o!nule? r#s;unse "#tr9nul? 1n )/i; )u totul sur;rin<#tor? este ,orrit.
Art/ur 1i s)oase ;#l#ria 1n faa lui.
Per!itei8!i s# %# s;un )9te%a )u%inte. Nu !# ate;ta! &elo) la a)east# %este i s;er )#
%ei a))e;ta %or"ele !ele &re;t sufi)iente s)u<e ;entru li"ertatea ;e )are !i8a! 1n:#&uit8o &e a
!# a&resa &u!nea%oastr#. 28a! 1ntors re)ent a)as# 1n An:lia &u;# o a"sen# 1n&elun:at#. A!
%#<ut 1n )as# la !a!a J &oa!na Clenna!? )are lo)uiete 1n )entrul @on&rei J o t9n#r# o)u;at# )u
lu)rul &e !9n#? )#reia? &u;# )u! a! au<it? toi 1i s;uneau 2i)a ,orrit. 2# interese< )u
sin)eritate &e ea i a &ori nea;#rat s# tiu )e%a !ai !ult 1n )e o ;ri%ete. Nu t[ e)use ni)i un
!inut ;9n# s# %enii &u!nea%oastr# )9n& a! %#<ut8o intr9n& ;e ua a)eea.
3#tr9nul 1l ;ri%i )u "#:are &e sea!#.
Suntei !arinar? &o!nuleS ntre"#. P#rea ;uin &e<a!#:it )9n& a)esta t#:#&ui s)utur9n&
&in )a;. Nu suntei !arinarS 2# :9n&ea! )# asta suntei? ju&e)9n& &u;# faa &u!nea%oastr# ars#
&e soare. Vor"ii serios? &o!nuleS
V# asi:ur )# sunt serios i %# ro: s# )re&ei )# %or"es) )9t se ;oate &e serios.
Cunos) foarte ;uin lu!ea? &o!nule? re;li)# "#tr9nul? )are a%ea un :las stins? tre!urat.
Eu 1!i ur!e< ;ur i si!;lu )alea? )a u!"ra ;e un )a&ran solar. Cine i8ar ;ier&e %re!ea s# !#
1nele ar fi 1ntr8a&e%#r ;rea lesne' un su))es &e8a &re;tul jalni) )a s# ;oat# a&u)e )ui%a )9t &e
)9t o satisfa)ie. T9n#r# ;e )are ai %#<ut8o intG9n& ai)i este fii)a fratelui !eu. -rate8!iu se
nu!ete Nillia! ,orritF eu sunt -re&eri)A. S;unei )# ai %#<ut8o 1n )asa !a!ei
&u!nea%oastr#' tiu )# !a!a &u!nea%oastr# o o)rotete' %# interesai &e ea i %rei s# tii )e
fa)e ai)i. Venii s# %e&ei.
Se urni &in lo)? 1nsoit &e Art/ur.
-ratele !eu? )ontinu# "#tr9nul? o;rin&u8se 1n ;ra: i iar#i ;ri%in& 1n)et 1n jur? se afl# ai)i
&e !uli aniF i a;roa;e tot )e se ;etre)e? )/iar i 1ntre noi? 1n afara a)estor <i&uri? nu i se a&u)e la
)unotin# &in !oti%e &es;re )are nu )re& )# e )a<ul s# !ai ;o!enes) a)u!. -ii at9t &e "un i nu
suflai o %or"# &es;re lu)rul &e !9n# al ne;oatei !ele. -ii at9t &e "un i nu ;o!enii ni!i)
&es;re )ele &is)utate &e noi. ,a)# r#!9nei 1n li!itele )reate &e noi? nu %ei ;utea :rei. Qi8a)u!
%enii s# %e&eiR
Art/ur 1l ur!# ;9n# 1n fun&ul unei "oli joase la )a;#tul )#reia o )/eie se au<i r#su)in&u8
se 1n "roas)# unei ;ori soli&e )are se &es)/ise &in#untru. Au fost intro&ui 1ntr8o :/eret#? un soF
&e %esti"ul ;e )are81 str#"#tur# i ;#trunser# 1n 1n)/isoare? ;rintr8o alt# ;oart# <#"relit#. 3#tr9nul?
!er:9n& 1nainte )u a)elai ;as ont9)#it? )9n& ajunser# la te!ni)erul &e ser%i)iu? se 1ntoarse ;e
)#l)9ie 1n felul Iul lent? ea;#n? :9r"o%it? %r9n& ;ar)# s#8i ;re<inte 1nsoitorul. Te!ni)erul &#&u
&in )a;? iar 1nsoitorul intr# f#r# s# !ai fie 1ntre"at ;e )ine )aut#.
Era o noa;te 1ntune)oas#F felinarele &in )urte i lu!in#rile )are a"ia ;9l;9iau la ferestrele
1n)/isorii &ina;oia a tot soiul &e ;er&ele? &e storuri? )are !ai &e )are !ai %e)/i i !ai str9!"e? nu
a%eau aerul s# 1n&ul)eas)# "e<na. C9i%a 1i ;urtau ;aii ;rin ;reaj!#. ,ar )ei !ai !uli se allau
1n#untru. 3#tr9nul? a;u)9n& 1ns;re &rea;ta )urii? f#)u o )otitur# la ua a treia sau a ;atra i
1n)e;u s# ur)e tre;tele.
S)ara e )a! 1ntune)at#? &o!nule? &ar n8o s#8nt9lnii ni!i) 1n )ale.
Se o;ri o )li;# 1nainte &e a &es)/i&e o u# la )el &e8al &oilea )9t. ,e )u! a;#s# ;e )lan#?
%i<itatorul &#&u nu!ai&e)9t )u o)/ii &e 2i)a ,orrit i 1nelese &e )e inea at9t &e !ult s# ia !asa
sin:ur#.
A&usese )u sine )arnea )e i se )u%enea la !as# i to)!ai o 1n)#l<ea ;e un :r#tar ;us la fo)
;entru taie#8s#u )are st#tea 1nf#urat 1ntr8un %e)/i /alat )enuiu? )u o ti)/ie nea:r# ;e )aP.
Ate;t9n&u8i )ina. ,inainte8i fusese 1ntins#
= fa# &e !as# )urat#? un )uit? o fur)uli# i lin:ur#? solnie &e sare i ;i;er? un ;a/ar i o
)an# &in )ositor ;entru "ere. Ni!i) nu li;sea? a%ea ;9n# i )on&i!entele lui ;referate: o sti)lu#
)u "oia &e ar&ei iute i o farfurioar# )u !ur#turi &e )9i%a :olo:ani.
-at# tres#ri? s) 1!"ujora ;uterni) i a;oi &e%eni al"# )a %arul. 2usafirul? !ai !ult &in
;ri%iri &e)9t f#)9n&u8i se!n uor )u !9na? instin)ti%? o ru:# s# fie linitit# i s# ai"# 1n)re&ere 1n
el.
@8a! :#sit ;e a)est &o!n? rosti un)/iul J &o!nul Clenna!? Nillia!? fiul ;rietenei lui
A!G J 1n faa uii &e la stra&#F &orea? 1n tre)ere fiin&? s#8i ;re<inte o!a:iile sale? &ar o%#ia s#
intre sau nu. ,9nsul este Nillia!? fratele !eu? &o!nule.
N#&#j&uies)? <ise Art/ur? nu ;rea tiin& )e s#
S;un#? )# res;e)tul ;entru fii)a &u!nea%oastr# ar ;utea eC;li)a i justifi)a &orina &e a fi
;re<entat &u!nea%oastr#? &o!nule i. b J ,o!nule Clenna!? re;li)# :a<&a? ri&i)9n&u8se 1n
;i)ioare? lu9n&u8i ti)/ia &e ;e )a; i in9n&8o 1n )#uul ;al!ei? :ata s# i8o ae<a la lo)? 1!i
fa)ei o !are )inste. -ii "ine%enit? &o!nule? a&#u:#? )u o ;le)#)iune a&9n)#. -re&eri)A? un
s)aun. V# ro:? luai lo)? &o!nule Clenna!.
i ;use &in nou ti)/ia nea:r# ;e )a;? aa )u! o ri&i)ase? i 1i relu# lo)ul la !as#. n
:esturile lui era ui!itor &e !ult# "un#%oin# i )on&es)en&en# J )ere!onialul )u )are 1i
1nt9!;ina ;e noii 1nte!niai.
-ii "ine%enit la 2ars/alsea? &o!nule. A! f#)ut a)eleai ur#ri !ultor oa!eni &istini?
ajuni 1ntre a)este <i&uri. Poate )# tii' fii)a !ea? A!G? s8ar ;utea s# %# fi s;us )# sunt
P#rintele a)estui lo).
Eu' &a? au<ise!? se 1n)u!et# Art/ur s# afir!e.
Qtiai? f#r# 1n&oial#? )# fii)a !ea A!G s8a n#s)ut ai)i. = fat# "un#? &o!nule? s)u!;# fat#?
)are &e !ult# %re!e este !9n:9ierea i s;rijinul !eu. A!G? &ra:a !ea? ;oi ser%iF &o!nul
Clenna! %a s)u<a o"i)eiurile ru&i!entare la )are sunte! )onstr9ni ai)i. ,ai8!i %oie s# %#8
ntre"? &o!nule? &a)# ai %rea s#8!i fa)ei )instea s# ser%ii'
2ulu!es)? 1l 1ntreru;se Art/ur? ni)i o f#r9!#.
Era ;ur i si!;lu uluit &e atitu&inea a)estui o!? )are? ,ei nu ;#rea )9tui &e ;uin s# se
1n&oias)# &e fa;tul )# fii)a lui fusese re<er%at# 1n le:#tur# )u ;o%estea %ieii lor &e fa!ilie? a%ea
totui s#8i &e<%#luie 1ntr8at9t :9n&urile.
-ata 1i u!;lu ;a/arul? a&use totul la 1n&e!na lui la !as# i a;oi se ae<# ;e un s)aun?
al#turi? 1n %re!e )e el ser%ea )ina. E%i&ent? )a s# se su;un# ta"ieturilor <ilni)e? ea 1i ;use
&inainte o "u)at# &e ;9ine i atinse ;a/arul )u "u<eleF Art/ur %#<u 1ns# )# era tul"urat# i )# nu
lua ni!i). Pri%irea aintit# asu;ra tat#lui ei? 1n )are se )itea? &eo;otri%#? )# 1l a&!ira? )# se
!9n&rea )u el? &ar i )#8i era ruine &e el? ;lin# &e afe)iune i &e%ota!ent? 1l !i)# ;9n# 1n
a&9n)ul ini!ii ;e Art/ur.
Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea !anifesta fa# &e fratele s#u o )on&es)en&en# a!a"il#? "ine
intenionat#? )a ;entru )ine%a )are nu s8a reali<at ;e ni)i un ;lan.
-re&eri)A? s;use el? tiu )# tu i -annG o s# )inai la tine a)as# ast#8sear#. Un&e8ai l#sat8o
;e -annG? -re&eri)A +
E la ;li!"are )u Ti;.
Ti;? ;oate )# tii? este fiul !eu? &o!nule Clenna!. A a%ut o %ia# !ai <"u)iu!at#? e !ai
nestatorni)? iar 1n)e;utul lui 1n so)ietate nu i8a fost J ri&i)# &in u!eri? s)o9n& un oftat sla"? i
;ri%i 1n juru8i ;rin o&aie ;rea fa%ora"il. Pri!a &u!nea%oastr# %i<it# ai)i? &o!nuleS
,a? ;ri!a !ea %i<it#.
A;roa;e )# nu e )u ;utin# s# fi %enit ai)i &in )o;il#rie? i eu s# nu tiu. -oarte rar se
1nt9!;la )a )ine%a? )9t &e )9t )u ;retenii' &a? )9t &e )9t )u ;retenii? s# %in# ai)i f#r# s#8!i fi
fost ;re<entat.
-ratelui !eu 1i sunt ;re<entate <ilni) ;atru<e)i sau )in)i<e)i &e ;ersoane? <ise -re&eri)A?
)u )/i;ul lu!inat &e
= ra<# &e !9n&rie.
,a? 1n)u%iin# Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea. A! i &e;#it a)est nu!#r. ntr8o &u!ini)#
fru!oas#? &in ;erioa&a sesiunii ju&i)iare? e )a o a&e%#rat# re)e;ie la Curte' a&e%#rat# re)e;ie
la Curte. A!G? &ra:a !ea? !8a! )/inuit toat# &u;#8a!ia<a s#8!i a!intes) nu!ele &o!nului
a)eluia &in Ca!"er.ell ;re<entat !ie anul tre)ut 1n s#;t#!9na Cr#)iunului &e )#tre si!;ati)ul
ne:ustor &e )#r"uni )are a fost retri!is la 1n)/isoare ;entru ase luni.
Nu8!i a!intes) nu!ele lui? tat#.
-re&eri)A? tu nu8i a&u)i a!inteS
-re&eri)A nu ;rea tia &a)# au<ise )9n&%a a)est nu!e. Ni!eni nu se ;utea 1n&oi )#
-re&eri)A ei[a ulti!a ;ersoan# &e ;e ;#!9nt )#reia s# i se ;un# o ase!enea 1ntre"are? 1n s;erana
unei infor!aii ;re)ise.
2# refer? )ontinu# fratele s#u? la &o!nul )are a f#)ut fa;ta a)eea fru!oas# )u at9ta
&eli)atee. L!R Ia uiteR Nu8!i a&u) &elo) a!inte nu!ele. ,o!nule Clenna!? &e %re!e )e a!
;o!enit 1nt9!;l#tor &es;re o anu!it# fa;t# fru!oas# i &eli)at#? ;oate )# %8ar fa)e ;l#)ere s#
tii 1n )e a )onstat.
Aa este? 1ntr8a&e%#r? rosti Art/ur? retr#:9n&u8i ;ri%irile fiCate asu;ra )#;orului :in:a?
)are 1n)e;use s# se ;le)e? &e ;e )/i;ul ;ali&? )ernit &e o nou# nelinite.
E o fa;t# at9t &e :eneroas# i )are &e<%#luie &eo;otri%# si!#!inte &eli)ate? 1n)9t a;roa;e
)#8i o &atorie s# ;o!eni! &es;re ea. S;unea! atun)i )# tot&eauna o %oi ;o!eni? la !o!entul
;otri%it? f#r# s# in sea!# &e sensi"flitatea !ea. Ei? &a? n8are rost s# as)un& @u)rurile' tre"uie s#
tii? &o!nule Clenna!. C# uneori se 1nt9!;la )a )ei )are %in ai)i s# ai"# &orina &e a8i &a'
o"olul? 1n )instea P#rintelui a)estui lo).
Era 1ntr8a&e%#r o s)en# trist#? foarte trist# s# %e<i )u! fata ;unea !9na ;e "raul tat#lui ei
1ntr8o ru:#)iune !ut#? ;e ju!#tate 1n#"uit#? 1n ti!; )e f#;tura ei !i)u# i retras# se 1ntor)ea
ti!i&# 1ntr8alt# ;arte.
Uneori? )ontinu# el ;e un ton s)#<ut? !ol)o!? e!oionat i !ereu &re:9n&u8i :lasul?
uneori' Iun' 1!"ra)#
= for!#? alteori alta? &ar 1n :eneral este %or"a &e' /!' &e "ani. Qi nu8!i r#!9ne &e)9t
s# re)unos) )# ;rea a&esea? /!' sunt "ine%enii. ,o!nul la )are !# refer !i8a fast ;re<entat?
&o!nule Clenna!? 1ntr8un )/i; a"solut !#:ulitor ;entru !ine i !i s8a a&resat nu nu!ai )u o
!are ;olitee? )i era i' /!' eC;ert 1n !aterie. Dn tot a)est ti!;? &ei ter!inase )ina? )ontinua
s# u!"le ner%os )u fur)ulia i )uitul ;rin farfurie? )a i )u! i8ar !ai fi r#!as )e%a a)olo.E ,in
)on%ersaia )u el a! 1neles )# a%ea o :r#&in#? )u toate )# la 1n)e;ut? &in &eli)atee? nu ;o!enise
&es;re asta? &eoare)e :r#&inile' /!' nu8!i sunt la 1n&e!9n#. ,ar s8a &at &e :ol )9n& a&!ira!
un foarte fru!os :/i%e)i &e !u)ate' s;len&i&e !ai erau? <#u' a&us &) la sera lui. Cu! eu !#
!inuna! &e )oloritul "o:at al florilor? !i8a ar#tat o f9ie &e /9rtie ;etre)ut# jur 1!;rejurul
%asului ;e )are st#tea s)ris HPentru Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea>? i !i8l oferi 1n &ar. Asta 1ns# n8a
fost' /!' tot. @a ;le)are !# ru:# )e%a 1n !o& s;e)ial i anu!e s# nu s)ot /9rtia &e)9t &u;# o
ju!#tate &e or#. Eu' /!' aa a! i ;ro)e&at. Qi )9n& a! &esf#)ut8o. 2i8a! &at sea!a )#
1n#untru erau' /!' &oi :al"eni. V# asi:ur? &o!nule Clenna!? )# a! ;ri!it' /!' fel &e fel
&e o"oluri? &iferite )a %aloare? i )# tot&eauna au fost' /!' &in ;#)ate? "ine%enite: &ar ni)iunul
nu !i8a f#)ut !ai !are ;l#)ere )a a)esta'? /!' a)est o"ol anu!e.
Art/ur se ;re:#tea s# s;un# ;uinul )are se ;utea s;une ;e o ase!enea te!#? )9n& 1n)e;u
s# "at# un )lo;ot i se au<i <:o!ot &e ;ai a;ro;iin&u8se &e u#. = fat# &r#:u#? !ult !ai 1nalt# i
!ai &e<%oltat# &e)9t 2i)a ,orrit? &ei? ;ri%ite 1!;reun#? ar;nsta ,#rea !ai t9n#r# la fa#? se o;ri
1n u# &9n& )u o)/ii &e o ;ersoan# str#in#F t9n#rul &e l9n:# ea r#!ase lo)ului? &e ase!enea.
,o!nul Clenna!? -annG. -ii)a !ea )ea !are? &o!nule Clenna!? i fiul !eu. Clo;otul
&# &e %este !usafirilor )# tre"uie s# se retra:#? &e a)eea au %enit s# ne s;un# noa;te "un#F &ar
!ai e &estul ti!;? "ere)/et. -etelor? &e!nul Clenna! are s# %# s)u<e &a)# a%ei )u!%a unele
tre"uri :os;o&#reti &e ;us la ;un)t. ,9nsul tie? f#r# 1n&oial#? )# n8a! &e)9t o sin:ur# o&aie ai)i.
,oar at9t a %rea? tat#? )# A!G s#8!i )uree ro)/ia? s;use )ea &e8a &oua fat#.
Qi eu /ainele? <ise Ti;.
A!G trase sertarul unei !o"ile %e)/i su" for!# &e )o!o&#? sus? i &e ;at? 1n ;artea &e jos?
i s)oase &ou# "o))elue ;S Care le 1n!9n# fratelui i surorii sale.
Sunt )9r;ite i )#l)ateS
ntre"area era ;us# 1n oa;t# &e -annG? &ar Clenna! o au<i.
,a? r#s;unse A!G.
Art/ur? )are a)u! se ri&i)ase 1n ;i)ioare? ;rofit# &e ;rilej s# se uite 1n jur ;rin o&aie.
Pereii f#r# ta;et fuseser# %#ruii 1n %er&e &e o !ina ne&i"a)e? se %e&ea )9t &e )olo? i erau
1!;o&o"ii s#r#)#)ios )u )9te%a :ra%uri. ECistau ;er&ele la ferestre? iar ;e jos se afla 1ntins un
)o%orF nite rafturi? )uiere i alte ase!enea o"ie)te? )are s# le 1nlesneas)# %iaa? a&unate &e8a
lun:ul anilor. Era o )a!er# stri!t#? ne1n)#;#toare? s#r#)#)ios !o"ilat# i? )ola) ;este ;u;#<#?
)#!inul !ai s)otea i fu!? alt!interi )e )#uta a;#r#toarea &e ta"l# ;us# &easu;raS Totui? ;rin
tru&# i :rij# asi&ue? ajunseser# s# ai"# o o&aie )ur#i)# i )/iar ti/nit# 1n felul ei.
Clo;otul "#tea 1ntruna i un)/iul st#tea ;e :/i!;i.
Lai&e? -annG? /ai&e? -annG? st#rui el? lu9n& su" "ra )utia s)9l)iat# a )larinetului? se
1n)uie? fetio? se 1n)uieR
-annG ur# noa;te "un# tat#lui ei i &is;#ru :raioas#. Ti; i )o"or9se s)#rile? tro;#in&.
S# !er:e!? &o!nule Clenna!? s;use un)/iul? ;ri%in& 1na;oi? 1n %re!e )e 1i ur!# ;e
)eilali )u ;asul lui t9riit? se 1n)uie ;oarta? &o!nule? se 1n)uie ;oarta.
,o!nul Clenna! a%ea &ou# lu)ruri &e f#)ut ;9n# s# ;le)eF !ai 1nt9i? s#8i &ea o"olul
Tat#lui 1n)/isorii 2ars/alsea f#r# a o r#ni ;e fii)#? i a;oi s# s;un# )e%a fetei? un sin:ur )u%9nt
!#)ar? )a o eC;li)aie a fa;tului )# %enise a)olo.
,ai8!i %oie? <ise Tat#l? s# %# )on&u) ;9n# jos.
Ea se stre)urase afar# &u;# )eilali? aa )# )ei &oi r#!#seser# sin:uri.
V# ro:? &ai8!i %oie' DClin:? )lin:? )lin:.E
,o!nule Clenna!? s;use Tat#l? sunt ;rofun&' ;rofun&'
,ar %i<itatorul 1i 1n)/ise !9na )a s# 1n)ete<e )lin)/etul !one&elor i )o"or1 1n :oan#
!are s)ara.
Nu !ai &#&u &e 2i)a ,orrit ;e &ru! sau 1n )urte. ,oi8trei 1nt9r<iai se 1n&re;tau :r#"ii
)#tre :/eret# i el ur!#? )9n&? o <#ri 1n ;ra:ul )l#&irii &e l9n:# intrare. El se 1ntoarse :r#"it.
Te ro: s# !# ieri? s;use? )#8i %or"es) ai)iF iart#8!#? te ro:? )# a! %enit ;9n# ai)iR Te8a!
ur!#rit asear#. A! f#)ut a)est lu)ru &in &orina &e a8i fi &e folos &u!itale i fa!iliei &u!itale.
Qtii 1n )e ter!eni sunt )u !a!a i &e a)eea nu te %a sur;rin&e ;oate )# a! ;#strat 1ntre noi relaii
&istane? )# nu )u!%a? f#r# %oia !ea? s#8i st9rnes) in%i&ia? ori s8o 1nt#rit? sau s#8i a&u) %reun
;reju&i)iu 1n o)/ii ei. Ceea )e a! %#<ut ai)i 1n a)est ti!; s)urt nu fa)e &e)9t s#8!i s;oreas)# i
!ai !ult &orina sin)er# &e a8i fi ;rieten. A fi re)o!;ensat &in ;lin ;entru ori)e &e<a!#:ire
&a)# a ;utea n#&#j&ui s#8i )9ti: 1n)re&erea.
@a 1n)e;ut fusese s;eriat#? &ar ;e !#sur# )e el 1i %or"ea? )#;#ta )uraj ;ar)#.
Suntei foarte "un? &o!nule. !i %or"ii )u at9ta serio<itate. Eu 1ns#' eu 1ns# a fi
;referat s# nu !# ur!#rii.
nelese )# e!oia ei rostin& a)este )u%inte era ;ri)inuit# &e tai)#8s#uF el a%ea res;e)t fa#
&e a)est si!#!9nt i nu !ai s;use ni!i).
,oa!na Clenna! !i8a fost &e un !are ajutorF !# te! )# n8ar fi "ine? &re;t !ulu!ire? s#
a! se)rete fa# &e &9nsa. 2ai !ult nu ;ot s;une 1n seara asta? &o!nule.
Sunt si:ur# )# a%ei &e :9n& s# fii "un )u noi. V# !ulu!es)? %# !ulu!es) 1
,#8!i %oie s#8i !ai ;un o sin:ur# 1ntre"are 1nainte &e a ;le)a: o )unoti &e !ult ti!; ;e
!a!aS
Cre& )# &e &oi ani? &o!nule' Clo;otul a 1n)etat s# !ai "at#.
Cu! G8ati )unos)utS A tri!is ai)i &u;# &u!neataS
Nu. Ni)i nu tie )# stau ai)i. Noi a%e! un ;rieten? tata i )u !ine' un "iet !un)itor? &ar
)el !ai "un ;rieten' i a! s)ris un anun )# a %rea s# lu)re< )roitorie? i a! &at a&resa lui. El a
afiat )e a! s)ris eu 1n )9te%a lo)uri un&e nu se ;l#tete ni!i). Astfel !8a :#sit &oa!na Clenna!
i a tri!is &u;# !ine. = s# se 1n)uie ;oarta? &o!nuleR
Ea se s;eriase i era at9t &e fr#!9ntat#? iar el at9t &e 1n&uioat &e )o!;asiunea ;entru ea?
at9t &e ;rofun& 1l interesa ;o%estea %ieii ei ;e !#sur# )e i se &e<%#luia? 1n)9t a;roa;e nu8i %enea
s# se s!ul:# &e a)olo. ,ar )lo;otul )are 1n)etase s# !ai "at#? linitea aternut# ;este 1n)/isoare
era un se!nal &e ;le)are? i &u;# )e !ai s;use :r#"it )9te%a )u%inte a!a"ile? ;le)#? l#s9n&8o s#
se 1ntoar)# 1n ;as !ol)o! la tai)#8s#u.
,ar <#"o%ise ;rea !ult. Poarta interioar# era fere)at# i :/ereta 1n)/is#. n <a&ar )io)#ni
)u !9naF st#tu ;ironit lo)ului? a%9n& )on%in:erea ne;l#)ut# )# tre"uia s# r#!9n# a)olo ;este
noa;te? )9n&? &in s;ate? au<i o %o)e a&res9ri&u8i8se.
C#<ut 1n )urs#? /eS S;use %o)ea. Nu %# ;utei &u)e a)as# ;9n# &i!inea#' AaR
,u!nea%oastr# suntei? &o!nule Clenna!S
Era :lasul lui Ti;F se uitau unul la )el#lalt? 1n )urtea 1n)/isorii? )9n& &eo&at# 1n)e;u s#
;lou#.
Ai ;#it8o? a&#u:# Ti;? &ata ur!#toare tre"uie s# fii !ai )u "#:are &e sea!#.
,ar i &u!neata eti 1n)/is? s;use Art/ur.
Cre& i euR Tise Ti;? sar)asti). =are)u!. ,ar nu )a &u!neata. Eu sunt &e8al )asei? nu!ai
sor#8!ea ine !ori )# "a"a)ul s# nu afle %reo&at#. Eu? unul? /a"ar n8a! &e )e.
A ;utea :#si %reun a&#;ostS ntre"# Art/ur. Ce8ar fi !ai "ine s# fa)S
2ai 1nt9i &e toate ar tre"ui s8o )#ut#! ;e A!G? su:er# Ti;? )are 1n ori)e &ifi)ultate se
a&resa ei 1n )/i; fires).
2ai "ine !# ;li!" ;e ai)i toat# noa;tea' nu8i !are lu)ru? &e)9t s8o &eranje< 1n aa /al.
Nu8i ne%oie s# fa)i asta &a)# n8ai ni!i) 1!;otri%#
S# ;l#teti un ;at. ,a)# ;l#teti? 1n ase!enea 1!;rejur#ri i se %a ;re:#ti &e &or!it ;e o
!as# &in salon. Vino )u
2ine s# te ;re<int.
C9n& tre)eau ;rin )urte? Art/ur 1n#l# ;ri%irile s;re fereastra o&#ii ;e )are )u ;uin 1nainte
o ;#r#sise i un&e !ai ar&ea 1n)# lu!in#.
,a? &o!nule? !ai s;use Ti;? ur!#rin)iu8i )#ut#tura? a)olo lo)uiete "a"a)ul. Are s# stea
)u el 1n)# %reo
=r# s#8i )iteas)# <iarul &e ieri? )ine tieF a;oi o s# ias# )a
= n#lu)# i o s# &is;ar# f#r# ni)i un <:o!ot.
Nu8nele:.
3a"a)ul &oar!e 1n o&aia a)eea? i ea 1i? are lo)uina la te!ni)er. Pri!a )l#&ire &e a)olo?
s;use Ti;? f#)9n& se!n )#tre ua un&e se f#)use ea ne%#<ut#. Pri!a )l#&ire? o&#ia &e su"
a)o;eri. Pentru )a!era asta ea ;l#tete &e &ou# ori !ai !ult &e)9t ar &a ;entru una &e &ou# ori
!ai "un#? afar#. ,ar st# tot ti!;ul )u "a"a)ul? <i i noa;te? "iata i s)u!;a &e ea.
,in %or"# 1n %or"# ajunser# la un soi &e )9r)iu!a situat# 1n )el#lalt )a;#t al 1n)/isorii? &e
un&e &einuii to)!ai se retr#seser# &u;# 1nt9lnirea &e sear#. n)#;erea &e la ;arter 1n )are se
str9n:eau era salonul 1n )/estiuneF tri"una eu jilul ;re<i&enial? sta)anele &e )ositor? ;a/arele?
lulelele? )enua &e tutun i i<ul :eneral ul !e!"rilor a&un#rii? totul era aa )u! fusese l#sat &e
a)eti ;etre)#rei la ;le)are. Salonul a%ea &ou# &intre )alit#ile so)otite eseniale ;entru :ro:ul
&estinat &oa!nelor? i anu!e? era )al& i 1!"i"at &e aro!eF al treilea ;un)t al analo:iei? 1ns#?
a"un&ena? 1i li;sea? fiin& o o&#i# 1nj:/e"at# &intr8o alt#.
Vi<itatorul neiniiat %enit &inafar# ;resu;unea? firete? )# toi )ei &e ai)i ar ii &einuiF &e
la "irta? )/elner? )/elneri# &e "ar i ;9n# la ;i)olo. Nu se %e&ea &a)# erau ori "a? toi 1ns# ;#reau
niie ;r#;#&ii. Patronul unei
Pr#%#lii &e !#runiuri &intr8o 1n)#;ere situat# 1n fa#? )are lua i &o!ni 1n ;ensiune? se
o)u;# &e el i8i f#)u ;atul. -usese )roitor ;e %re!uri i s;unea )# ar fi a%ut )/iar ;ro;riul s#u
faeton. Se l#u&a )#8i ;usese ;ielea 1n jo) ;entru interesele 1n)/isoriiF a%ea unele i&ei ne)lare i
ne)larifi)a"ile? )u! )# :u%ernatorul te!niei inter)e;t#
= anu!it# su"%enie. Care ar fi tre"uit s# ajun:# 1n !9inile &einuilor. i ;l#)ea s# )rea&#
a)est lu)ru i tot&eauna le c 1!;#rt#ea noilor8%enii i str#inilor te!erile lui 1n)/i;uite? &ei n8ar
fi ;utut eC;li)a 1n ru;tul )a;ului &es;re )e su"%enie era %or"a i ni)i &e un&e i se n#<#rise aa
)e%a. Era totui fer! )on%ins )# ;artea )e i se )u%enea &in su"%enie se ri&i)a la trei ilin:i? nou#
;en)e s#;t#!9nal? &ar )# 1n fie)are luni? )u re:ularitate? :u%ernatorul 1l es)ro)a &e su!a a)easta
)are 1i re%enea 1n )alitatea sa &e &einut. S8ar ;#rea )# nu ajut# la f#)utul ;atului &e)9t )a s# nu
;iar&# ;rilejul &e a8i &e<%#lui te!erile? i &u;# )e 1i uur# astfel )u:etul i anun# Daa )u!
;ro)e&a tot&eauna? ;as#!ite? f#r# ni)i un re<ultat 1ns#E )# %a 1nto)!i o s)risoare a&resat# <iarelor
s;re a &a 1n %ilea: fa;ta :u%ernatorului? se an:aj# 1n tot soiul &e &is)uii )u Y )eilali. Iu&e)9n&
&u;# tonul :eneral al 1ntre:ii a&un#ri? Y era li!;e&e )# a)eti oa!eni ajunseser# s# )onsi&ere
insol%a"ilitatea &re;t o stare nor!al# a u!anit#ii? iar ;lata? &atoriilor? )a o "oal# )are se
!anifesta )9n& i )9n&.
n !ijlo)ul a)estei s)ene stranii i )u a)este u!"re nu !ai ;uin stranii <"ur9n& 1n juru8i?
Art/ur Clenna! asista la ;re:#tiri )a i )u! f#)eau ;arte &intr8un %is. ntre ti!;? 1n&elun:
iniiatul Ti; 1n resursele )9r)iu!ii? )are 1i ;ro)urau "u)urii at9t &e jalni)e? ar#t# %i<itatorului fo)ul
&in %atr# "u)#t#riei )o!une? 1ntreinut ;rin su"s)ri;ie 1n: r9n&ul &einuilor? )#<#nelul ;entru a;#
fier"inte? !eninut 1n a)elai )/i;? i )elelalte 1nlesniri? &9n& &e 1neles )# 1n :eneral !o&alitatea
&e a fi Hs#n#tos? "o:at i 1nele;tZ* era s# %ii la 2ars/alsea.
Cele &ou# !ese a;ro;iate una &e alta &intr8un un:/er au fost transfor!ate ;9n# la ur!#
1ntr8un ;at foarte "un.
Str#inul se %#<u a"an&onat s)aunelor rusti)e? tri"unei ;re<i&eniale i o&i/nei? 1ntr8o
at!osfer# 1!"9)sit# &e i<ul Y Z"erei? 1n 1n)#;erea )u ru!e:u ;e jos? fetile &e a;rins luleaua?
s)ui;#tori. C9t &es;re o&i/n#? !ult#? !ult# %re!e
A &urat ;9n# s# 1n)/i&# o)/ii. Noutatea lo)ului un&e )#<use ;e neate;tate? sen<aia )#
fusese fere)at? a!intirea o&#ii &e sus? Z a )elor &oi frai i !ai )u sea!# a f#;turii &e )o;il sfios? a
)/i;ului ;e )are a)u! &esluea ani &e /ran# insufi)ient#? &a)# nu 1nfo!etare? 1l inur# trea< i
neferi)it.
Tot soiul &e ;resu;uneri? le:ate 1n !o&ul )el !ai )iu&at &e te!ni#? nu!ai i nu!ai
&es;re te!ni#? i8au )/inuit !intea ea un )o!ar 1n r#sti!;ul )9t a r#!as trea<. ,a)# erau
;re:#tite )o)iu:e ;entru )ei )are %eneau a)olo? un&e i )u! le ;#strauS Un&e erau 1n:ro;ai )ei
)are !ureau 1n 1n)/isoareS Cu! erau trans;ortai afar#S Ce for!alit#i tre"uiau 1n&e;liniteS =are
un )re&itor /a;sin se ;utea ;re%ala &e )a&a%rul &atorni)uluiS ,a)# )ine%a 1n)er)a s# e%a&e<e? )e
anse &e s)#;are a%eaS ,a)# un &einut i<"utea s# es)ala&e<e <i&urile )u fr9n:/ie i )an:e? )u!
f#)ea s# )o"oare ;e )ealalt# ;arteS ,a)# )ine%a ar fi ;utut s# se )a#re ;e a)o;eri? s# se furie<e
;e o s)ar#? s# ias# ;e ;oarta )are &# la stra&# i s# se ;iar&# 1n !uli!eS ,a)# i<"u)nea un fo) 1n
1n)/isoare ;e )9n& se afla el a)oloS
A)este ;orniri nest#%ilite ale 1n)/i;uirii nu erau? la ur!a ur!elor? &e)9t )a&rul unei s)ene
;e )are trei ;ersonaje 1i a;#reau !ereu &inainte: tat#l lui? )u a)ea )#ut#tur# 1!;ietrit# ;e )are a
;#strat8o ;9n# 1n )li;a !orii? ;re%estit# 1n a)est ta"lou )ernitF !ai)#8sa? )u "raul ri&i)at )a
;entru a se a;#ra &e "#nuielile fiuluiF 2i)a ,orrit? )are? )u !9na ;e "raul tat#lui ei 1njosit?
1ntor)ea )a;ul l#sat 1n ;ie;t &e ruine.
,ar &a)# !ai)#8sa a%ea %reun !oti% %e)/i i "ine)unos)ut nu!ai &e ea? )are o &eter!ina
s# se ;oarte )u "l9n&ee fa# &e s#r!ana fat#R ,ar &a)# &einutul )are &or!ea atun)i 1n ti/n# J
sla%# ,o!nului J %a %eni s#8i re;roe<e 1n Tiua Iu&e)#ii &e A;oi ;onoasele ;ri)inuite &e eaR ,ar
&a)# &in )au<a tran<a)iilor !a!ei i tat#lui? s#u? )/iar i ;e &e;arte? )a;etele 1n)#runite ale
)elor &oi frai fuseser# at9t &e jos &o"or9teR
Un :9n& 1i ful:er# ;rin !inte. =are 1ntre 1n&elun:ata 1nte!niare i ;ro;ria )laustrare 1n
o&aia ei? nu )u!%a :#sea !ai)#8sa o e)/i%alare a ;e&e;seiS HRe)unos) )# a! )ontri"uit la
&etenia a)estui o!. Pentru asta a! suferit i eu a)elai lu)ru. El s8a ruinat 1n 1n)/isoarea lui? eu
1ntr8a !ea. 2i8a! is;#it ;e&ea;sa.>
C9n& toate )elelalte :9n&uri se &estr#!ar#? a)esta )ontinu# s#8l o"se&e<e. A&or!in&?
!ai)#8sa r#s#ri &inainte8i 1n jilul ;e roate? a;#r9n&u8se &e el ;rin a)east# justifi)are. C9n& Art/ur
se &ete;t#? s#ri )a ars? s;eriat f#r# ;ri)in#. Ur!#toarele )u%inte 1i r#sunau 1n ure)/i? &e ;ar)#
%o)ea !ai)#8i le8ar fi rostit ;e 1n&elete la )#;#t9iul lui? )a s#8i )ur!e so!nul: HEl <a)e 1n
1n)/isoarea lui? eu <a) 1ntr8a !eaF justiia ineCora"il# a fost s#%9rit#. Ce %in# !ai a! eu 1n )a<ul
#staSR H
Ca;itolul I6
2ICUB
@U2INA <orilor nu se :r#"ea s# se )a#re ;e <i&ul te!niei i s# ;ri%eas)# 1n#untru ;rin
ferestrele salonului? &ar )9n& se i%i? ar fi fost !ai "ine %enit# &a)# a;#rea sin:ur#? 1n lo) s# a&u)#
un ro;ot &e ;loaie )u sine. ,ar rafalele e)/inoCiale se n#;usteau asu;ra !#rii? iar %9ntul
ne;#rtinitor &e su&8%est nu tre)ea )u %e&erea? 1n :oana lui? ni)i )/iar 1n:usta 2ars/alsea. 2u:in&
;rin turla "iseri)ii Sf. P/eor:/e i r#su)in& toate a;#r#toarele &e la /o:ea:nrile &in ;reaj!#?
&#&u "u<na s# %9re )u &e8a sila fu!ul &in Sout/.arA 1n 1n)/isoare? re;e<in&u8se ;e /ornurile
)elor )9tor%a &einui )are to)!ai 1i a;rin&eau fo)ul8? )9t ;e8a)i s#8i 1n#"ue.
Art/ur Clenna! nu ;rea a%ea )/ef s# <#"o%eas)# 1n aternut? &ei ;atul lui se afla 1ntr8un
un:/er !ai ferit? un&e n8ar fi fost st9njenit &a)# %enea )are%a s# s)oat# )enua &e la fo)ul &in
ajun? s#8l a;rin&# ;e )el al <ilei su" )#<#nelul &e 1n)#l<it a;# ;entru toi &einuii? s# u!;le la
;o!;# %asul s;artan? s# !#ture i s# 1!;r#tie ru!e:u 1n o&aia )o!un#? i alte ase!enea
tre"uri. Se "u)ur# &in toat# ini!a %#<9n& re%#rsatul <orilor? &ei noa;tea se o&i/nise ;uin? i iei
&e 1n&at# )e ;utu &eslui o"ie)tele &in jurF afar#? !#sur# )urtea 1n lun: i 1n lat ti!; &e &ou#
)easuri :rele ;9n# s# se &es)/i&# ;oarta.? Ti&urile erau at9t &e a;roa;e unul &e altul i norii
r#t#)itori <"urau at9t &e iute &easu;ra lor? 1n)9t a%u sen<aia unui 1n)e;ut &e r#u &e !are )9n&
ri&i)# o)/ii s;re )erul %ijelios. Ploaia? "i)iuit# ;ie<i &e ;alele %9ntului? 1nne:rise ;artea )l#&irii
)entrale ;e )are Art/ur o %i<itase &e )u sear#? l#s9n& 1ns# us)at#? la a&#;ostul ;eretelui? o tre)ere
1n:ust# ;e un&e se ;li!"# 1n sus i 1n jos? ;rintre resturile &e ;aie? :unoi? /9rtii? ;e l9n:# firi)elul
&e a;# )are se ;relin:ea &e la ;o!;# i frun<ele r#<lee ale le:u!elor &in ajun. Ta"lou al %ieii
!ai &e;ri!ant ni)i )# se ;utea 1n)/i;uiR
C/iar i a;ariia !i)uei f#;turi ;entru )are %enise ai)i n8ar fi ;utut a&u)e %reo s)/i!"are
1n "ine. Poate )# se stre)urase &in lo)uina ei 1n a)eea a tat#lui to)!ai )9n& era )u s;atele 1ntr8
a)oloF 1n ori)e )a<? n8a !ai %#<ut8o. Pentru fratele ei or# ar fi fost ;rea !atinal#F &e ajuns s#8l
%e<i o &at# )a s# 1nele:i )#? lene )u! era? nu8i ;#r#sea ;atul? ori)9t &e sor&i&? o)u;at 1n ti!;ul
no;ii. Aa )# Art/ur Clenna!? ;e )9n& se ;li!"a 1n sus i 1n jos ate;t9n& s# se &es)uie ;oarta?
;unea la )ale 1n !inte !ijloa)ele &e )are s# se foloseas)#? !ai &e:ra"# ;e %iitor &e)9t 1n ;re<ent?
;entru a &u)e !ai &e;arte firul &es)o;eririlor sale.
n fine? ;oarta <#"relit# se &#&u 1n l#turi i te!ni)erul? st9n& ;e s)#ri? 1i tre)ea? !atinal?
;ie;tenul ;rin ;#r? :ata s#8l lase s# ;le)e. 3u)uros )#8ire)#;#ta li"ertatea? tra%ers# :/ereta
;a<ni)ului i &in nou se :#si 1n )urti)i)a eCterioar#? un&e 1n ajun st#tuse &e %or"# )u fratele
Tat#lui 1n)/isorii.
Un ir &e oa!eni &#&use "u<na 1n#untru )are 1n)otroF ;rintre a)etia? nu erau :reu &e
i&entifi)at !esa:erii anoni!i? !isiii i )o!isionarii lo)ului. C9i%a &intre ei ate;taser# 1n ;loaie
;9n# s# se &es)uie ;oartaF alGii? )are 1i )al)ulaser# !ai "ine ti!;ul? to)!ai soseau i intrau nu!
ai &e)9t? a&u)9n& 1n ;un:i &e li9rtie "run#? !urate &e ;loaie? /#l)i &e ;9ine? )alu;uri &e unt? ou#?
la;te J tot soiul &e arti)ole &e "#)#nie. P#)#toenia a)estor slujitori ai ;#)#toeniei? )ali)ia a)estor
tre;#&ui ai insol%enei? iat# un s;e)ta)ol &e!n &e a Ci %#<ut. Ase!enea jer;elituri &e /aine i
;antaloni? astfel &e ro)/ii i aluri &e!o&ate? astfel &e ;#l#rii "oite? ase!enea )i<!e? ;antofi?
ase!enea u!"rele i "astoane &e )9n& lu!ea nu s8au 1nt9lnit ni)i )/iar la T9r:ul &e T&rene Toi
a)eti oa!eni ;urtau %e!inte arun)ate &e alii? ;eti)ite i 1nn#&ite? ;ro%enin& &in in&i%i&ualitatea
alt)ui%a? i nu !ai ;#strau ni)i o )us#tur# &in %e)/ea )roial# )are le a;arinuse. 2ersul lor era
a)ela al unei s;e)ii a;arte. A%eau un !o& anu!e &e a se stre)ura ;e furi )9n& &#&eau )olul? &e
;ar)# %eni) se &u)eau la !untele &e ;ietate. C9n& tueau? f#)eau a)est lu)ru )a oa!enii a)eia
o"inuii s# fie l#sai 1n ;lata ,o!nului ;e ;eronul &e la intrare i ;e )uloare "9ntuite &e )ureni
&e aer? 1n ate;tarea unor r#s;unsuri la s)risori 1nto)!ite )u )erneal# s;#l#)it#? s)risori )are
;ri)inuiau &estinatarilor !are "#taie &e )a; i ni)i o satisfa)ie. C9n& se uitau 1n tre)ere la )ine%a
str#in? o f#)eau )u nite o)/i &e ;ar)# ar fi %rut s# 1!;ru!ute )e%a? 1nfo!etai? sfre&elitori?
)9nt#rin&u8i )u!se)#&enia &e ;e ur!a )#reia ;uteau o"ine un ajutor fru!uel &a)# i8ar fi
)9ti:at 1n)re&erea. Ceretoria &e ;rofesie le ;leotea u!erii 1nali? 1i f#)ea s#8i t9r9ie ;i)ioarele
nesi:ure? r#s#rea &in oalele i!"un:/eate? ;rinse )u "ol&uri? )9r;#)ite i <&ren#roase? r#"ufnea
&in "utoniere? se %e&ea &e la o ;ot# ;rin tot soiul &e "9rnee soioase )are at9rnau te !iri un&e i
9nea &in :urile lor &u/nin& a "#utur#.
Pe )9n& oa!enii #tia tre)eau ;rin faa lui Art/ur? aflat 1n)# 1n )urte? i unul &intre ei se
1ntoarse )#tre el s#8l 1ntre"e &a)# nu &orea s#8i ofere ser%i)iile? 1i %eni 1n !inte s# !ai %or"eas)# o
&at# )u 2i)a ,orrit 1nainte &e a ;le)a. ntre ti!; ea 1i 1n%insese e!oiile ;ri!ei sur;ri<e i ;oate
s8ar fi si!it !ai la lar: 1n ;re<ena lui. Aa&ar? 1l 1ntre"# ;e a)est !e!"ru al fraternit#ii D)are
inea &ou# s)ru!"ii afu!ate 1n !ina i un )o&ru &e ;9ine i o ;erie &e :/ete su"suoar#E 1n)otro
se :#sea )el !ai a;ro;iat lo) un&e ;utea lua o )ea)# &e )afea. Ne)unos)utul 1i &#&u un r#s;uns
1n)urajator i 1l )on&use 1ntr8o )afenea &in ;reaj!#? la )9i%a ;ai &e a)olo.
= )unoatei ;e &o!nioara ,orritS ntre"# noua )lient.
Ne)unos)utul tia &ou# &o!nioare ,orritF una )are se n#s)use 1n 1n)/isoare' Asta eraS
Asta eraR Ne)unos)utul o tia &e !uli ani. C9t &es;re )ealalt# &o!nioar# ,orrit? ne)unos)utul
lo)uia 1n a)eeai )as# )u ea i )u un)/iu8s#u.
A)east# infor!aie 1l f#)u ;e Art/ur s#8i s)/i!"e ;lanul ;e ju!#tate 1nto)!it &e a
r#!9ne la )afenea ;9n# )9n& ne)unos)utul a%ea s#8i a&u)# %or"# )# 2i)a ,orrit ieise 1n stra&#.
n)re&ina ne)unos)utului un !esaj )onfi&enial a&resat ei? 1ntiin9n&8o )# %i<itatorul )are
1nt9r<iase ieri la tai)#8s#u o ru:# s#8i a)or&e ;rilejul &e a sta ;uin &e %or"# 1!;reun# 1n lo)uina
un)/iului ei. Pe a)eeai )ale o"inu toate in&i)aiile ne)esare ;entru a ;utea ni!eri )asa?
&ealt!inter1 foarte a;roa;eF se &e"aras# &e ne)unos)ut? ;e )are 1l !ilui )u ju!#tate &e :al"en? i?
&u;# )e se !ai 1n%ior# la )afenea? ;orni 1n !are :ra"# s;re ree&ina )9nt#reului &in )larinet.
At9ia lo)atari st#teau 1n a)east# )as#? 1n)9t ;er%a<ul uii ;#rea la fel &e 1n)#r)at &a
!inere ;entru )lo;oei? ;re)u! este 1nesat# &e )la;e or:a &intr8o )ate&ral#. Netiin& )are ;utea fi
)el al )9nt#reului la )larinet? st#tu ;e :9n&uri? )9n& un %olant19? 9nin& &in fereastr# unui
salona? se o;ri 1n ;#l#ria lui. ="ser%# )# storul &in fereastr# salonaului a%ea o ins)ri;ie:
ACA,E2IA ,. CRIPP@ES? i &e&esu"t? CURS SERA@? iar 1n&#r#tul storului? o"r#jorul al" al
unui "#iean&ru? )u o felie &e ;9ine )u unt i
= ra)/et#. ,eoare)e fereastra joas# era l9n:# intrare? Art/ur ;ri%i 1n#untru ;e su"
trans;erant? 1na;oie %olantul i ;use 1ntre"area )are8i st#tea ;e li!"#.
,orritS S;use "#iean&rul "#lai D&e fa;t &o!niorul Cri;;lesE. ,o!nul ,orritS Al treilea
)lo;oel? sunai o &at#.
Ele%ii &o!nului Cri;;les luaser# ua &e la stra&#? ;are8se? &re;t !a)ulator? )#)i era
!9<:#lita &e sus ;9n# jos )u )reoinul. Ins)ri;ii !ereu re;etate? ;re)u! H2o ,orrit>? i? ,i)A8
Ne. S;#latul H? alternati%? &#&eau &e 1neles )# &is)i;olii &o!nului Cri;;les a%eau ;ersonalitate.
Era ti!; "ere)/et s# fa)# a)este o"ser%aii ;9n# )e s#r!anul "#tr9n s# %in# s#8i &es)/i&#.
A/? eC)la!# el? a!intin&u8i foarte ane%oie &e Art/ur? &u!nea%oastr# ai fost 1n)uiat
noa;tea tre)ut#R
,a? &o!nule ,orrit. S;er s8o ;ot 1nt9lni 1n !o!entul &e fa# ;e ne;oata &u!nea%oastr#
ai)i.
=/R -#)u el? &us ;e :9n&uri. n li;sa fratelui !euS ,esi:ur. Vrei s# %enii sus s8o
ate;tai 1
2ulu!es).
R#su)in&u8se ;e )#l)9ie la fel &e lent ;re)u! r#su)ea 1n !inte ori)e au<ea sau s;unea?
;orni ;ri!ul ;e s)ara 1n:ust# )a s#8i arate &ru!ul. Casa era foarte 1n:/esuit# i a%ea un !iros
nes#n#tos. @u)arnele !i)ue &e ;e s)ar# &#&eau s;re ferestrele &in &os ale altor )ase la fel &e
nes#n#toase? &e un&e r#s#reau ;r#jini i fr9n:/ii ;e )are s;9n<urau nite rufe "oite? &e ;ar)#
lo)atarii &ui la ;es)uit &e 1!"r#)#!inte ar fi ;rins !ai ni!i)a toat#. 2ansar&a &osni)# J o
1n)#;ere insalu"r# J )oninea un ;at ;liant J str9ns at9t &e iute? )9te%a )li;e !ai &e%re!e? 1n)9t
)u%erturile &#&eau afar#? &e8ai fi <is )# fier"eau? 1!;ie&i)9n& )a;a)ul s# se 1n)/i&# J i ;e o !as#
u"re&# se aflau ;use &e8a %al!a )ele )u%enite :ust#rii &e &i!i8: neaa: )afea i ;9ine ;r#jit#?
;entru &ou# ;ersoane.? n#untru? ni!eni. 3#tr9nul? &u;# )e st#tu ;e :9n&uri? Z !ur!ur# ;entru
sine )# -annG a fu:it i intr# 1n o&aia %e)in# s8o a&u)# 1na;oi. @a r9n&ul s#u? %i<itatorul?
o"ser%9n& )# ua era inut# ;e &in#untru i )#? 1n )li;a )9n& un)/iul 1n)er)# s8o &es)/i&#? se au<i
un i;#t as)uit: HNu intr#? n#t#r#uleR Hi )9n& !ai a;#ru i un )iora; r#<le i o )#!a# &e flanel#?
1nelese )# fata a"ia a;u)ase s# se 1!"ra)e. -#r# s# fi ajuns la %reo )on)lu<ie? un)/iul se ae<# ;e
s)aunul lui i 1n)e;u s#8i 1n)#l<eas)# !9inile la fo)F nu ;entru )# era re)e? ori )# i8aiW fi &at )9t
&e )9t sea!a &e te!;eratura o&#ii.
Ce i!;resie %8a f#)ut fratele !eu? &o!nuleS ntre"# el )9n&? tre;tat? o"ser%# )e f#)eaF se
o;ri? 1ntinse !9na s;re ;ri)/i)iul )#!inului i 1i lu# &e a)olo )utia )larinetului.
28a! "u)urat? rosti Art/ur D)are nu ;rea tia )e s# s;un#? )#)i :9n&urile 1i erau la fratele
&in faa luiE? )# l8a! :#sit at9t &e "ine i &e %esel.
A/R EC)la!# "#tr9nul. ,a? &a? &a? &aR
Art/ur se 1ntre"a la )e o fi a%9n& oare ne%oie &e )utia )larinetului. ,e fa;t? n8a%ea &elo)
ne%oie &e ea. 3#:# &e sea!# nu!ai&e)9t )# nu era ;a)/eelul &e[ ta"a) ;entru ;ri<at D)are? &e
ase!enea? se afla ;e ;ri)/i)iul )#!inuluiE? = ;use la lo)? lu# 1n s)/i!" tutunul i se )onsol# )u
)9te%a fire. 2i)#rile lui erau la fel &e fira%e? &e reinute i lente 1n )a<ul ;ri<atului )a i ;entru
ori)e alt)e%a? &ar &esi:ur un tre!ur uor &e ;l#)ere tot 1i !ai tre)ea ;rin s#r!anii lui ner%i
%l#:uii &in )olurile o)/ilor i ale :urii.
U ,ar &es;re A!G? &o!nule Clenna!? )e ;#rere a%eiS
U Tot )e a! %#<ut i a! au<it &es;re ea? &o!nule ,errit? !8a i!;resionat ;rofun&.
-rate8!iu ar fi fost &e8a &re;tul ;ier&ut f#r# A!G? re;li)#. -#r# A!G a! fi fost ;ier&ui )u
toii. E o fat# foarte "un#. i fa)e )u a&e%#rat &atoria.
Art/ur a%u i!;resia )# &esluete 1n a)este lau&e un anu!it ton &e rutin#? re!ar)at i
seara tre)ut# la tat#l ei? fa# &e )are? l#untri)? ;rotest# i se 1!;otri%ea. Qi asta nu ;entru )# ei i8ar
fi ;re)u;eit lau&ele? ori )# erau nesi!itori la )eea )e f#)use ea ;entru ei? )i fiin&)# &in in&olen#
se o"inuiser# )u ea aa )u! se o"inuiser# )u tot restul le:at &e situaia lor. I se ;#rea )# &ei
a%eau <ilni) la 1n&e!9n# !ijloa)ele &e )o!;araie 1ntre ea i )eilali? fie)are luat 1n ;arte? o
)onsi&erau la lo)ul ei? oeu;in. ,? 1n ra;ort )u ei? ;o<iia )u%enit#? )a i nu!ele ori %9rsta. I se
;#rea )# o ;ri%eau nu )a fiin& !ai ;resus &e lu!ea 1n)/isorii? )i f#)9n& ;arte &in eaF ;entru ei nu
era &ee9t oare)u! eeea )e a%eau &re;tul s# ate;te i ni!i) !ai !ult? Un)/iu8s#u 1i relu#
:ustarea &e &i!inea# i !9n)a;9ine ;r#jit# !uiat# 1n )afea? uit9n& &e !usafir? )9n& se au<i
)lo;oelul sun9n& a treia oar#. Era A!G? &u;# s;usele lui? i )o"or1 s#8i &es)/i&#? l#s9n&u81 ;e
oas;ete )u i!a:inea %ie 1n !inte a !9inilor lui !ur&are? a o"ra<ului 1n:#lat i a staturii &e o!
1!"#tr9nit? )a i )u! se afla a)olo 1n)#? &#r9!at? 1n s)aunul lui.
-ata %enea 1n ur!#8i? sfioas# )a tot&eauna i 1!"r#)at# )a &e o"i)ei )u ro)/ia ei si!;l#.
Binea :ura ;uin 1ntre&es)/is#? )a i )u! ini!a i8ar fi "#tut !ai iute )a 1n&eo"te.
A!G? &o!nul Clenna!? s;use un)/iu8s#u? te atea;t# &e )9t%a ti!;.
U 2i8a! 1n:#&uit s#8i tri!it un !esaj.
A! ;ri!it !esajul? &o!nule.
Ast#<i &i!inea# te &u)i la !un)#S Cre& )# nu? )#)i e tre) ut &e ora &u!itale o"inuit#.
U Nu? ast#<i nu !# &u)? &o!nule. Ast#<i nu e ne%oie &e !ine.
!i &ai %oie s# te 1nsoes) o "u)at# &e &ru!? 1n ori)e &ire)ie te8ai 1n&re;taS A ;utea? s#8
i %or"es) 1n ti!; )e !er:e! ;e jos? f#r# s# te rein ai)i i f#r# a8i !ai st9njeni ;e )ei &e8ai)i.
P#rea 1n)ur)at#? &ar a))e;t#? &a)# lui 1i f#)ea ;l#)ere. El ;retinse )# nu !ai tia un&e i8a
l#sat "astonul? )a s#8i &ea r#:a< s# str9n:# ;atul? s# r#s;un&# "#t#ilor ner#"&#toare ale surorii ei
1n ;erete i s#8i s;un# 1n)et )9te%a )u%inte un)/iului. A;oi 1i :#si "astonul i )o"or9r#? ea !ai
1nt9i? ur!at# &e elF un)/iul r#!ase 1n )a;ul s)#rii i ;ro"a"il )#8i uitase 1nainte )a ei s# fi ajuns la
;arter.
Ele%ii &o!nului Cri;;les? )are to)!ai %eneau la Q)oal#. i 1ntreru;ser# re)reaia
!atinal#? i anu!e "#taia lor )u :/io<&ane i )#ri? )a s# %a&# )u toi o)/ii &is;oni"ili str#inul
%enit 1n %i<it# la ,i)A8Nes;#latul. Au 1n&urat 1n t#)ere a)est s;e)ta)ol is;ititor ;9n# )9n&
!isteriosul oas;ete ajunse la o &istan# "un#F atun)i s8au ;ornit ;e i;ete? au &e<l#nuit o artilerie
&e ;ietre i toto&at# au 1n)e;ut s# o;#ie "atjo)oritor? 1n:ro;9n& 1n fel i )/i; ;i;a ;#)ii )u
)ere!onii at9t &e s#l"ati)e? 1n)9t &a)# &o!nul Cri;;les ar fi fost )#;etenia tri"ului Cri;;le8
Lai/ui? )u 1nse!nele r#<"oiului asu;r#8i? ni)i )# le8ar fi ;utut fa)e !ai !ult# )inste e&u)aiei lor.
n toiul a)estui o!a:iu? &o!nul Art/ur Clenna! oferi "raul 29)#i ,orrit? i 2i)a ,orrit
1l a))e;t#.
Vrei s# tre)e! ;este Po&ul &e -ier )a s# s)#;#! &e <:o!otul str#<iiS = 1ntre"#.
2i)a ,orrit r#s;unse: ,a)# &orete? i a;oi se 1n)u!et# s# s;ere )# nu8i luase 1n nu!e &e
r#u ;e ele%ii &o!nului Cri;;les? ;entru )# i ea 1n%#ase ;uinul ;e )are81 tia la A)a&e!ia seral#
a &o!nului Cri;;les. HCu )ea !ai !are "un#%oin#>? re;li)# el? 1i ierta &in toat# ini!a ;e ele%ii
&o!nului Cri;;les. Astfel? Cri;;les &e%eni? f#r# s# %rea? !aestrul &e )ere!onii )are 1i ;re<ent#
unul )eluilalt i 1i a;ro;ie 1n )/i; !ai fires) &e)9t ;utea s8o fa)# Craiul Nas/7? &a)# ar fi tr#it 1n
<ilele lui &e :lorie i ar fi &es)ins &in )alea)a lui tras# &e ase "i&i%ii.
,i!ineaa r#!#sese %9ntoasa i ;e str#<i 1notai 1n noroi? &ar n8a !ai ;louat )9t au !ers
s;re Po&ul &e -ier. 2i)ua f#;tur# ;#rea at9t &e t9n#ra 1n o)/ii lui? 1n)9t erau !o!ente )9n& se
tre<ea :9n&in&u8se la ea )a la un )o;il? &a)# nu )/iar %or"in&u8i )a unui )o;il. Qi ;oate )# Art/ur
;#rea la fel &e "#tr9n 1n o)/ii ei ;e )9t &e t9n#ra era ea 1n ai lui.
2i8a ;#rut r#u? &o!nule? )9n& a! au<it )# ieri sear# ai a%ut :/inionul &e a fi 1n)uiat
1n#untru. -oarte ne;l#)ut.
El s;use )# n8a fost !are lu)ru? )# a a%ut un ;at foarte "un.
Aa? &aR Tise ea iute. Cre& )# sunt ;aturi eC)elente 1n )afenea.
="ser%# )# ;entru ea )afeneaua era un /otel i!;un#tor? a )#rui re;utaie o a;re)ia foarte
!ult.
1 Ve)/iul Po& Sout/%%arA? )onstruit 1ntre 151$81519? )oninea trei ar)a&e &in font#? )ea
&in !ijlo) a%9n& o &es)/i&ere &e 7*4 &e ;i)ioar). Po&ul &e -ier a fost 1nlo)uit 1n 1971 &e o nou#
stru)tur#? )aro eCist# i ast#<i.
W 3eau Nas/? nu!ele su" )are era )unos)ut Ri)/ar& Na8s/ D10+*81+07E J !aestru &e
)ere!onii la 3at/ J fai!os &an&G? )are? &u;# )e? 1n tineree? &usese o %ia# fastuoas#? a !urit 1n
!i<erie.
Cre& )#8i foarte s)u!;? rosti 2i)a ,orrit? &ar tata !i8a s;us )# se ;ot ser%i !ese "une
a)olo. Qi %in? a&#u:#? sfioas#.
Ai fost %reo&at# a)oloS
=/? nuR Nu!ai 1n "u)#t#rie? )9n& !# &u) &u;# a;# )al&#.
Au<i? s# )reti )u un soi &e %eneraie fa# &e luCul &in a)el su;er" ae<#!9nt? Lotelul
2ars/alseaR
Te8a! 1ntre"at seara tre)ut#? relu# Clenna!? )u! ai )unos)ut8o ;e !a!a. Qtiai &es;re
a)est nu!e ;9n# s# fi tri!is &u;# &u!neataS
Nu? &o!nule. Z
U ,ar tat#l &u!itale? )e )re<iS
Ni)i el? &o!nule.
i 1nt9lni o)/ii 1n#lai s;re ai lui )u at9ta ne&u!erire 1nti;#rit# 1n ei Dse s;eriase )9n&
;ri%irile lor se 1nt9lnir# i nu!ai&e)9t i le retraseE? 1n)9t si!i ne%oia s# s;un#:
A! un !oti% ;entru )are te8ntre"? nu ;rea lesne &e eC;li)atF &ar nu )u!%a s#8i 1n)/i;ui
)# ar fi &e natur# s#8i ;ri)inuias)# ;9n# i )ea !ai sla"# tea!# ori nelinite. ,i!;otri%#. ,e)i nu
ai i!;resia )# nu!ele !eu? Clenna!? s# fi fost )9n&%a fa!iliar tat#lui &u!italeS
Nu? &o!nule.
Si!ea &in intonaia %o)ii sale )#81 ;ri%ete D)u "u<ele 1ntre&es)/iseE? &e a)eea el se uit#
1nainte? )# nu )u!%a s8o ;un# &in nou 1n 1n)ur)#tur# i s8o fa)# s#8i "at# i !ai tare ini!a.
Iat# )# ajunser# i ;e Po&ul &e -ier? )are? &u;# %a)ar!ul str#<ii? era at9t &e linitit? &e
;ar)# se aflau 1n ;lin# ar#. V9ntul sufla "e<!eti)F rafalele &e ;loaie se n#;usteau )u un r#;#it
asu;ra lor? fi)/iuin& "#ltoa)ele &in &ru! i &e ;e )al&ar9! i <"ur9n&u8le jos? 1n flu%iu. Norii
:oneau furioi ;e )erul &e ;lu!"? fu!ul i ne:ura :oneau &u;# ei? ;u/oiul 1ntune)at al a;ei se
rosto:olea nest#%ilit? 1ns;#i!9nt#tor? 1n a)eeai &ire)ie. 2i)a ,orrit ;#rea )ea !ai ne1nse!nat#?
!ai linitit# i !ai sla"# f#;tur# &in )9te eCistau su" soare.
,#8!i %oie s# te8ajut s# ur)i 1ntr8o tr#sur#? <ise Clenna!? )9t ;e )e s# a&au:e: H3iata !ea
feti# H.
Refu<# nu!ai&e)9t? s;un9n& )# ;entru ea? o"inuit# s# ias# ;e ori)e %re!e? !are
&eose"ire nu 1nse!na &a)# ;lou# sau era us)at afar#. Qtia el )# astfel st#teau lu)rurile i si!i i
!ai !ult# )o!;asiune? :9n&in&u8se la !i)ua fiin# ;l#;9n&# &e l9n:# el? silit# s# fa)# noa;tea
&ru!ul ;e nite str#<i u!e&e? 1ntune)ate? <:o!otoase? )#tre un ase!enea lo) &e o&i/n#.
Asear# !i8ai %or"it at9t &e "ine%oitor i &u;# a)eea a! aflat )# ai fost aa &e :eneros )u
tata? 1n)9t nu !8a! ;utut 1!;otri%i !esajului &u!nea%oastr#? )/iar &a)# nu!ai ;entru a %#
!ulu!iF !ai ales )# %oia! foarte !ult s# %# s;un' o%#ia i tre!ura i 1i &#&ur# la)ri!ile? &ar
f#r# s#8i )a&# ;e o"raji.
U S#8!i s;ui'S
U I C# s;er )# nu81 %ei 1nele:e :reit ;e tata. Nu81 ju&e)ai? &o!nule? aa )u! ai
ju&e)a ;e )ine%a &e &in)olo &e :ratii. St# a)olo &e at9ta %re!eR Ni)io&at# nu l8a! %#<ut 1n afara
lor? 1ns# 1!i &au sea!a )# &e atun)i tre"uie s# se fi s)/i!"at 1n unele ;ri%ine.
Ni)io&at# n8a! s#8l ju&e) ne&re;t sau se%er? )re&e8!#.
Nu )# ar a%ea &e )e s# roeas)# el 1nsui? s;use fata )u !9n&rie? &e tea!# )# nu )u!%a s#
;ar# )# l8ar tr#&a? nu? nu? ori )# eu a a%ea &e )e roi ;entru el. Are ne%oie nu!ai &e a fi 1neles.
Eu nu &ores) &e)9t at9t: s# se re)unoas)# 1n !o& )instit )e a re;re<entat %iaa 1n )a<ul lui. Tot )e
a s;us a fost ;urul a&e%#r. Totul s8a 1nt9!;lat 1nto)!ai &u;# )u! a ;o%estit. E un o! foarte
res;e)tat. Toi )ei )are %in la 2ars/alsea sunt "u)uroi s#8l )unoas)#. I se a)or&# !ai !are
atenie )a ori)ui. Se fa)e !ai !are )a< &e el &e)9t &e :u%ernatorul 1n)/isorii.
,a)# !9n&ria a fost )9n&%a ne%ino%at#? atun)i ne%ino%at# era !9n&ria )u )are 2i)a
,orrit se l#u&a )u tat#l ei.
2uli s;un )# !anierele lui sunt eCe!;lare? )u a&e%#rat ale unui :entle!an. N8a! 1nt9lnit
;e ni!eni a)olo )are s#8i se!ene? i tre)e &re;t un o! su;erior tuturor )elorlali. ,e a)eea i se
fa) )a&ouri i toto&at# fiin&)# se tie )#8i ne%oia. Nu i se ;oate lua 1n nu!e &e r#u fa;tul )# e
ne%oia. Cine ar ;utea tr#i un sfert &e %ea) 1n 1n)/isoare i s# !ai fie i )u &9re &e !in#R
Cita afe)iune 1n %or"ele ei? )ilii !il# 1n la)ri!ile a"ia st#;9nite? )e suflet !are i &e%otat
a%ea? )9t &e no"il# era lu!ina )are r#s;9n&ea 1n jurul a)estui tat# o fals# str#lu)ireR
,a)# a! so)otit )#8i !ai "ine s# as)un& un&e lo)uies)? asta n8a fost ;entru )# !i8ar fi
ruine &e el. ,oa!ne fereteR Qi ni)i nu8!i este at9t &e ruine? ;re)u! s8ar )re&e? &e lo)ul un&e
!8a! n#s)ut. =a!enii nu sunt r#i ;entru )# ajun: a)olo. A! )unos)ut o su!e&enie &e oa!eni
)u!se)a&e? /arni)i? )instii? )are au ajuns &in nenoro)ire a)olo. A;roa;e toi sunt "ine%oitori unii
)u alii. Qi ar fi o &o%a&# &e nere)unotin# &in ;artea !ea &a)# a uita )# a! tr#it a)olo !ulte
)easuri linitite? 1n ti/n#? )# a! a%ut a)olo un ;rieten !inunat J ;e %re!ea )9n& era! &oar o
)o;ili# J )are inea foarte? foarte !ult ia !ine? )# a)olo a! 1n%#at s# s)riu i s# )ites)? a)olo a!
!un)it? a)olo a! &or!it so!n a&9n). Cre& )# ar fi? la ur!a ur!elor? a;roa;e o laitate i o
)ru<i!e &a)# n8a si!i oare)are ataa!ent fa# &e a)est lo)or.
i &es)#r)ase sufletul ;lin &e &e%ota!ent i rosti )u !o&estie? 1n#l9n&u8i o)/ii?
i!;lorator? )#tre )ei ai noului ei ;rieten:
N8a! a%ut intenia s# s;un at9tea? i ;9n# a)u! n8a! !ai %or"it &es;re ase!enea lu)ruri
&e)9t o sin:ur# &at#. ,ar !i se ;are )# totul r#sare a)u! 1ntr8o lu!in# !ai "un# &e)9t asear#. V8
a! s;us )# a fi %rut s# nu !# ur!#rii? &o!nule. A)u! n8a !ai &ori asta at9t &e !ult? nu!ai
&a)# nu )u!%a )re&ei' "a? &i!;otri%#? n8a &ori asta )9tui &e ;uin? &oar &a)# nu )u!%a a!
fost ;rea )onfu<#? 1n)9t' 1n)9t a"ia s# !# fi ;utut 1nele:e? )eea )e? !# te!? s8ar ;utea s# fie
)a<ul.
El 1i s;use )u &e;lin# sin)eritate )# nu este )a<ul i? ae<9n&u8se ;a%#<# 1ntre ea i %9ntul
a;ri: 1nsoit &e o ;loaie 1n rafale? o o)roti )9t !ai "ine )u ;utin#.
Cre& )# a)u! 1!i ;ot 1n:#&ui? <ise el? s# te !ai 1ntre" )9te )e%a &es;re tat#l &u!itale. Are
!uli )re&itoriS
=/R Su!e&enie.
Vreau s# s;un )re&itori )are 1l in a)olo un&e se afl# a)u!.
=o? &aR Su!e&enie.
Poi s#8!i s;ui' a ;utea )#;#ta infor!aii i &in alt# ;arte? &esi:ur? &a)# nu tii' )are
&in ei este )el !ai i!;ortantS
2i)a ,orrit r#s;unse? &u;# )e r#!ase ;uin ;e :9n&uri? )# au<ise? a)u! !ult# %re!e?
%or"in&u8se &e un anu!e B9e @i;itoare )a &es;re un o! foarte influent. Era )o!isar
:u%erna!ental sau 1n )on&u)erea unui !inister? ori !e!"ru 1ntr8un )onsiliu &e a&!inistraie?
Hsau )e%a ase!#n#tor>. @o)uia? ;ar)#? 1n Pros%enor Sduare Z? sau un&e%a foarte ;e a;roa;e.
-#)ea ;arte &in :u%ern? o)u;a un ;ost sus8;us 1n 2inisterul ,i:resiunilor. S8ar ;#rea )# fata 1i
f#)use? 1n)# &in )o;il#rie? o i!;resie )u!;lit# &es;re ;uterea a)estui for!i&a"il &o!n? B9e
@i;itoare &in Pros%enor Sduare sau &e un&e%a foarte ;e a;roa;e? i &es;re 2inisterul
,i:resiunilor? )are o )o;leea? )/iar i nu!ai rostin&u8i nu!ele.
HNu %#& ni)i un r#u? :9n&i Art/ur? &a)#81 %i<ite< ;e a)est &o!n B9e @i;itoare.*1
A)est :9n& a"ia 1i !ijise 1n !inte )9n& 2i)a ,orrit i81 1ntreru;se iute.
U A/? eC)la!# ea? )l#tin9n& )a;ul )u o &e<n#&ej&e ;otolit# &e s)[ur:erea ti!;ului? !uli
oa!eni s8au :9n&it o&inioar# s#8l li"ere<e ;e "ietul tat#? &ar nu tii 1n )e situaie &is;erat# se
<"ateR
Uit# 1n )li;ele a)elea &e sfioenie i 1l ;re%eni? )u toat# sin)eritatea? s# renune la %isul &e
a s)oate e;a%a s)ufun&at# la lu!in#? ;ri%in&u81 )u nite o)/i )are? &eo;otri%# )u )/i;ul ei
r#"&#tor? tru;ul ;l#;9n&? ro)/ia s#r#)#)ioas#? %9ntul i ;loaia? nu i<"utir#? &esi:ur? s#8l 1ntoar)#
&e la /ot#r9rea &e a8i %eni 1n ajutor.
C/iar &a)# s8ar reali<a a)est lu)ru? s;use ea? &ei a)u! n8ar !ai fi ;osi"il' un&e ar ;utea
tr#i tata? sau )u! ar ;utea tr#iS ,eseori !8a! :9n&it )# &a)# s8ar 1nt9!;la
= ase!enea s)/i!"are? ori)e? nu!ai 1n a%antajul lui n8ar fi a)u!. @u!ea nu s8ar :9n&i la
el tot aa &e "ine%oitor afar#? )a a)olo. Nu s8ar ;urta )u el la fel &e )u!se)a&e afar#? )a a)olo. S8
ar ;utea s# nu se 1!;a)e )u %iaa &e afar# )u! s8a 1!;#)at )u %iaa &e a)olo.
Y Atun)i? ;entru ;ri!a oar#? nu8i ;utu st#;9ni la)ri8 Z jnileF !9inile !i)ue i fira%e? ;e
)are Art/ur le ur!#rise &in ;ri%iri 1n )li;e &e at9ta /#rni)ie? 1i tre!urau )9n& i le r str9nse una
1ntr8alta.
Pentru el ar fi o nou# tristee s# afle )# eu )9ti:F )e%a "ani i )# -annG )9ti:a )e%a "ani.
Ve&ei? 1i fa)e
At9tea :riji 1n ;ri%ina noastr#? tiin&u8se 1n)/is a)olo &efiniti%. E un tat# "un? at9t &e "unR
@#s# s#8i trea)# 1nt9i !i)a ei )ri<# sufleteas)# 1nainte &e a %or"i &in nou. Se ;otoli )ur9n&.
Nu era o"inuit# s# se :9n&eas)# la sine i ni)i s#8i tul"ure ;e alii )u e!oiile ;ro;rii. El a"ia
a%ea %re!e s#8i 1n&re;te o)/ii s;re a:lo!erarea &e a)o;eriuri i /o:ea:uri ale oraului? ;e un&e
fu!ul se %#l#tu)ea ane%oie 1ns;re ;#&urea &e )atar:e &e ;e flu%iu i s;re ;#&urea &e turle &e ;e
!al? a!este)ate ne&esluit 1n %ol"ur# )eii? )9n& fata re&e%eni )al!#? &e8ai fi <is )# lu)ra &e <or
1n o&aia &oa!nei Clenna!.
Te8ai "u)ura s#8i %e<i fratele li"erS
U =/? !8a "u)ura foarte? foarte !ult? &o!nuleR
Ei "ine? atun)i s# s;er#! )# %o! ;utea fa)e !#)ar ;entru el )e%a. Asear# !i8ai s;us )# ai
a%ea un ;rietenS
Nu!ele lui e Plornis/? <ise 2i)a ,orrit.
Qi un&e lo)uia Plornis/S Plornis/ lo)uia ;e str#&ua Curtea8Ini!ii8Ins9n:erate74. Nu era
H&e)9t <i&ar>? ;re)i<# 2i)a ,orrit? )a ;entru a81 ;re%eni s# nu se ate;te la )ine tie )e ;o<iie
so)ial# 1nalt# 1n )a<ul lui Plornis/. St#tea 1n ulti!a )as# &e ;e str#&ua Curtea8Ini!ii8Ins9n:erate
i nu!ele lui era 1ns)ris &easu;ra unei ;ori joase.
Art/ur 1i not# a&resa i i8o &#&u ;e a lui. -#)use a)u! )e8i ;ro;usese s# fa)#
&eo)a!&at#? at9ta &oar )# nu %oia s8o ;#r#seas)# ;9n# nu8i &#&ea asi:ur#ri )# se ;utea "i<ui ;e el
i ;9n# nu o"inea &e la ea )e%a 1n )/i; &e ;ro!isiune )# %a )onta ;e el.
Iat# un ;rietenR EC)la!# el? ;un9n& )arnetul la loC. n %re!e )e te )on&u) 1na;oi' te
1ntor)i? nu8i aaS
Aa? &a? !# 1ntor) &ire)t a)as#R
n %re!e )e te )on&u) 1na;oi D)u%9ntul Ha)as# H1i r#suna ne;l#)ut 1n au<E? &#8!i %oie s# te
1n)re&ine< )# !ai ai un ;rieten. Nu ia) ni)i un fel &e !#rturisiri i nu !ai s;un ni!i).
Suntei )u a&e%#rat foarte "un )u !ine? &o!nule? i %# asi:ur )# nu !ai a! ne%oie &e
alt)e%a.
Se 1ntoarser# ;e str#<i !i<era"ile? noroioase? tre)9n& ;e &inaintea ;r#%#lioarelor s#ra)e i
/i&e? 1!"r9n)ii &e :loat# ;re)u;eilor neli;sii ;rin !a/alalele ne%oiae. Nu eCista ni!i) &e8a
lun:ul a)estui &ru! s)urt )are s# fi fost ;l#)ut ;entru %reunul &in )ele )in)i si!uri. Qi? totui?
;entru Clenna!? a%9n& la "ra a)east# f#;tur# !i)u#? fira%# i :rijulie? nu era o ;li!"are
o"inuit# ;e o ;loaie o"inuit#? ;rin noroi i %a)ar!. Ce t9n#ra i se ;#rea? sau )e "#tr9n era el ;e
l9n:# ea? ori )e tain# 1nse!nau unul ;entru )el#lalt 1n a)est 1n)e;ut al 1!;letirii ;re&estinate
&intre eCistenele lor? iat# )/estiuni )are &eo)a!&at# nu interesea<#. El se :9n&ea )# 1n a)este
1!;rejuri!i se n#s)use i )res)use ea i )#? tre)9n& sfioas# ;e ai)i? lo)urile 1i erau fa!iliare? &ei
se si!ea &e<r#&#)inat#F se :9n&ea la 1n&elun:ata ei )unotin# )u ne%oile sor&i&e ale %ieii i la
ne%ino%#ia ei? la :rija ei ;entru alii? la %9rsta8i fra:e&# i la 1nf#iarea ei &e )o;il.
Ajunser# ;e Li:/ Street? un&e se afla 1n)/isoarea?. C9n& o %o)e stri:#:
2#i)u#? !#i)u#R
2i)a ,orrit se o;ri i ;ri%i 1n&#r#tF o ;ersoan# )iu&at# )a as;e)t i foarte e!oionat# &#&u
"u<na ;este ei? stri:9n& 1ntruna H!#i)u#**? )#<u 1n noroi i 1!;r#tie ;este tot )oninutul unui
)o !are? ;lin )u )artofi.
U =f? 2a::G? <ise 2i)a ,orrit? )e ne1n&e!9nati)a etiR
2a::G? )are nu ;#ise ni!i) r#u? se )ulese nu!ai&e)9t &e ;e jos i a;oi se ;use ;e )ules
)artofii? ajutat# &e 2i)a ,orrit i &e Art/ur Clenna!. 2a::G )ule:ea foarte ;uini )artofi i o
!are )antitate &e :lo&F ;9n# la ur!# au fost toi :#sii i ;ui &in nou 1n )o. 2a::G 1i terse
a;oi faa )u alul i? ;re<ent9n&u8i8o &o!nului Clenna! &re;t !o&el &e )ur#enie? 1i &#&u ;rilej
a)estuia s# %a&# )a! f )u! ar#ta.
Era &e %reo &ou#<e)i i o;t &e ani? a%ea oase !ari i o"ra< !are? ;i)ioare i !9ini !ari?
o)/i !ari i f#r# ;i) &e ;#r ;e )a;. =)/ii ei !ari erau li!;e<i i a;roa;e in)oloriF lu!in# ;#rea
s#8i i!;resione<e ;rea ;uin? )#)i ;#strau o fiCitate nefireas)#. C/i;ul ei a%ea? &e ase!enea? a)ea
eC;resie atent#? nu!ai ure)/i? 1nt9lnit# la or"iF &ar nu era Y oar"#? a%9n& un o)/i )are8i slujea? &e
"ine? &e r#u. Nu era ;rea ur9t# la fa#? &atorit# sur9sului ei %esel? ;l#)ut 1n sine? &ar )are? fiin&
neli;sit? st9rnea !ila. = "onet# enor!#? al"#? 1!;o&o"it# )u o :roa<# &e %ol#nae &intr8o ;9n<#
netrans;arent#? flutur9n& tot&eauna )are 1n)otro Y D)erute &e )al%iia lui 2a::GE? 1!;ie&i)a 1n aa
/al ;#l#ria %e)/e? nea:r#? s# stea lo)ului ;e )a;? 1n)9t 1i at9rna 1n jurul :9tului )a ;run)ul unei
i:#n)i. Nu!ai o )o!isie &e tara"a:ii ar fi ;utut &a so)oteal# &in )e se al)#tuia restul "ietelor ei
%e!inte? 1n :eneral se!#n9n& %9rtos )u nite al:e !arine? i)i8)olo )u )9te o uria# frun<# &e
)eai. 2ai ales alul a&u)ea a frun<# &e )eai? &u;# 1n&elun:at# infu<ie.
Art/ur Clenna! se uita la 2i)a ,orrit )u eC;resia )elui )are %oia s# s;un#: HPot 1ntre"a
)ine !ai e i &9nsaS H2i)a ,orrit J ;e )are 2a::G nu !ai )ontenea s8o stri:e H!#i)u#*1 i
1n)e;use s#8i !9n:9ie !9na J r#s;unse ;rin %iu :rai Dse aflau su" un ;ortal un&e se 1!;r#tiase
!ajoritatea )artofilorE.
,9nsa e 2a::G? &o!nule.
2a::G? &o!nule? re;et# )a un e)ou ;8rsoaiia ;re<entat#. 2#i)u#R
E ne;oata' eC;2)# 2i)a ,orrit.
Ne;oata? re;et# 2a::G.
3#tr9nei !ele &oi)e? )are a !urit &e!ult. 2a::G? )9i ani aiS
Te)e? !a!#.
Nu %# ;utei 1n)/i;ui? &o!nule? )e "un# e? )ontinu# 2i)a ,orrit )u nes;us# &uioie.
Ce "un# e? re;et# 2a::G? transfer9n& a&je)ti%ul ;e un ton eCtre! &e eC;resi% &e la ea
1ns#i la !#i)ua ei.
Sau )9t &e )u!inte este? relu# 2i)a ,orrit. -a)e )o!isioane !ai "ine &e)9t ori)ine'
2a::G ;ufni 1n r9s.
Qi este tot at9t &e si:ur# )# 3an)a An:liei.
2a::G r9se &in nou.
U i )9ti:# ;9inea a"solut sin:ur#. A"solut sin:ur#? &o!nuleR A&#u:# 2i)a ,orrit ;e
un ton !ai s)#<ut? triu!f#tor. Asta este a&e%#rul a&e%#rat.
Care e ;o%estea %ieii eiS ntre"# Clenna!.
n)/i;uie8i? 2a::G? <ise 2i)a ,orrit? lu9n& arn9n&ou# !9inile ei !ari i lo%in&u8le una
&e alta? un &o!n )are %ine &e la !ii &e !ile &e;#rtare %rea s# afle ;o%estea %ieii taleR
Po%estea !eaS Stri:# 2a::G. 2#i)u#R '
2ie8!i s;une astfel? rosti 2i)a ,orrit? ;uin 1n)ur)at#F se si!te foarte le:at# &e !ine.
3#tr9na ei "uni)# nu s8a ;urtat at9t &e fru!os )u ea? &u;# )u! s8ar fi )u%enit. Nu8i aa? 2a::GS
2a::G )l#tin# &in )a;? str9nse )#u !9na stin:#? o &use la :ur# f#)9n&u8se )# "ea i
stri:#:
Ra)/iu J a;oi? 1n)e;9n& s# "at# un )o;il i!a:inar J )o<i &e !#tur# i %#traie.
C9n& 2a::G a%ea <e)e aniori? <ise 2i)a ,orrit? ur!#rin&u8Zi )/i;ul &in ;ri%iri 1n ti!;
)e %or"ea? a <#)ut &e nite fri:uri rele? &o!nule? i &e8atun)i n8a !ai )res)ut &elo).
Te)e aniori? re;et# 2a::G? 1n)u%iin9n& &in )a;. ,a[ )e s;ital fru!osR Aa &e "ine era
a)olo? nuS =/? )e fru!os era. C/iar )a8n raiR
nainte? &o!nule? n8a )unos)ut ni)io&at# ti/na? s;use 2i)a ,orrit? 1ntor)9n&u8se o )li;#
s;re Art/ur i %or"in& 1n)et? tot&eauna a t9njit &u;# aa )e%a.
Ce ;aturi !ai e a)oloR Stri:# 2a::G. Ce !ai li!onat#. Ce !ai ;orto)ale. Ce !ai su;# i
%in a8nt9iaR Ce !ai ;uiR Nu8i aa )#8i un lo) :ro<a%? to8s8te &u)i a)olo i s# nu te !ai8ntor)iR
U Astfel 2a::G a r#!as )9t a ;utut &e !ult? relu# 2i)a ,orrit ;e tonul &e !ai 1nainte? )a
i )u! ar fi &e;#nat o ;o%este unui )o;il J tonul ;otri%it ;entru ure)/ile lui 2a::G J i 1n sf9rit?
)9n& nu i8a !ai ;utut ;relun:i e&erea? a ;le)at &e a)olo. Qi8atun)i? fiin&)#
N8a%ea s# !ai e%olue<e ;este %9rsta &e <e)e ani? ori)9t &ej !ult ar fi tr#it'
=ri)9t &e !ult ar fi tr#it? re;et# 2a::G.
Qi &eoare)e era foarte sl#"u#? at9t &e sla"# )# j atun)i )9n& 1n)e;ea s# r9&# nu se !ai
;utea o;ri' !are 1 nenoro)ire' D2a::G &e%eni "rus) foare serioas#.E
' 3uni)#8sa nu tia )e s# !ai fa)#? i )9i%a ani s8a ;urtat 1ntr8a&e%#r foarte ur9t )u ea. n
)ele &in ur!#? )uF
Vre!ea? 2a::G 1n)e;u s#8i &ea silina s# fie !ai "un#? foarte atent# i foarte /arni)#F
1n)etul )u 1n)etul i s8a ;er!is s# intre la 2ars/alsea i s# ias# ori &e )9te ori. ,orea? i :#si &e
lu)ru &estul )a s# se 1ntrein#? i )/iar se 1ntreine. A)easta este? a&#u:# 2i)a ,orrit? a;ro;iin& I:
&in nou )ele &ou# !9ini !ari? ;o%estea lui 2a::G? &u;# )u! tie i 2a::G.
L!R ,ar Art/ur ar fi tiut )e !ai li;sea &in a)east# istorisire )a s# fie )o!;let#? )/iar
&a)# nu au<ea ni)io&at# rostit )u%9ntul !#i)u#? )/iar &a)# ni)io&at# n8ar fi Z %#<ut !9n:9ierea
!9inii !i)ue? sla"e? )/iar &a)# ni)io&at# nu i8ar fi fost &at s# %a&# la)ri!ile a&unate 1n o)/ii f#r#
)uloare? )/iar &a)# nu au<ea ni)io&at# sus;inul 1n#"uin& risul st9n:a)i. Portalul !ur&ar "#tut &e
%9nt i ;loaie Di )oul )u )artofi ;lini &e noroi ate;t9n& s# fie &in nou risi;ii sau )uleiE nu i s8a
!ai ;#rut ni)io&at# ia&ul a)ela sor&i& aa )u! era 1ntr8a&e%#r atun)i )9n& 1l re%e&ea 1n !inte &in
a)est un:/i. Ni)io&at#? ni)io&at#R
Ajunseser# foarte a;roa;e &e )a;#tul ;li!"#rii i? )a s# ia sf9rit? nu le !ai r#!9nea &e)9t
s# ias# &e su" ;ortal. ,ar ni!i) alt)e%a n8o ;utea !ulu!i ;e 2a::G &e)9t s# se o;reas)#
&inaintea ferestrelor unei "#)#nii? l9n:# lo)ul lor &e &estinaie? )a ea s# arate )e tie. Se ;ri)e;ea
1ntru)9t%a s# )iteas)# i re)unotea? &e )ele !ai !ulte ori )ore)t? )ifrele :roase &e ;e eti)/etele
;reurilor. Se i ;oti)nea J &ei i<"9n<ile )9nt#reau !ai :reu 1n "alan# &e)9t Y ee)urile J 1n
&re;tul unor 1n&e!nuri filantro;i)e? s ;re)u!: H1n)er)ai a!este)ul nostru>? H1n)er)ai )eaiul
nostru ne:ru &e fa!ilie>? H1n)er)ai )eaiul nostru ne:ru )u aro!# &e ;orto)ale? &intre )ele !ai
"une )eaiuri ;arfu2ateF[F i &iferite alte anunuri )are ;uneau 1n :ar&# )lientela 1!;otri%a
fir!elor &e arlatani i a unor arti)ole falsifi)ate. ,in !o!entul 1n )u)e %#<u )u! o"rajii 29)#i
,orrit se 1!"ujorau &e ;l#)ere ori &e )9te ori 2a::G :/i)ea? si!i )# ar fi ;utut fa)e un lo) &e
le)tur# &in %itrina "#)anului ;9n# )e %9ntului i ;loii a%ea s# li se uras)#.
Intrar# 1n sf9rit 1n )urtea eCterioar# i a)olo 1i lu# r#!as "un &e la 2i)a ,orrit. At9t &e
!i)u# i se ;#ruse tot&eauna? a)u! 1ns# ;#rea i !ai !#runi)# &e)9t ori)9n&? %#<9n&8o )u! tre)e
;e )uloarul s;re :/ereta ;a<ni)ului 1n)/isorii 2ars/alsea J !#i)ua 1nsoit# &e )o;ilul ei !are.
Ua )oli%iei se &es)/ise? i )9n& !i)a ;as#re? )res)ut# 1n )a;ti%itate? "#t9n& &in ari;i? intr#
&o)il#? el %#<u )u! iar#i e 1n)/i&eF atun)i ;le)#.
Ca;itolul 6
C=NBINE T=AT QTIINBA ARTEI ,E A C=N,UCE
2INISTERU@ ,i:resiunilor era D&u;# )u! toat# lu!ea tie? f#r# s# !ai fi fost ne%oie s#
se s;un#E )el !ai i!;ortant &e;arta!ent &in :u%ern. Ni)i o )/estiune ofi)ial#? &e ori)e natur#? nu
;utea fi tratat# f#r# a)or&ul 2inisterului ,i:resiunilor. 2ina a)estei instituii se f#)ea si!it# at9t
1n uriaa )ior"# ofi)ial#? )9t i 1n )ele !ai ;ri)#jite turte ofi)iale. Era &e ase!enea )u ne;utin# s#
)onfir!i a)tul )el !ai le:al i s# infir!i a)tul )el !ai ile:al f#r# ;er!isiunea eC;res# a
2inisterului ,i:resiunilor. ,a)# s8ar fi
,es)o;erit o alt# Cons;iraie a ;rafului &e ;u)# Z? ju!#tate &e or# 1nainte &e a se a;rin&e
fitilul? ni!eni nu ar fi a%ut &re;tul s# sal%e<e Parla!entul ;9n# )e 2inisterul ,i:resiunilor nu
a;u)# s# 1nfiine<e ju!#tate &u<in# &e )o!isii? nu eC;e&ia o "ani# &e /9roa:e? )9i%a sa)i &e
ra;oarte ofi)iale? !uni &e )ores;on&en# a:ra!at#? nu!ai "ine s# u!;li un )a%ou &e fa!ilie )u
ea.
A)east# :lorioas# instituie 1n)e;use s# fun)ione<e &e 1n&at# )e uni)ul i su"li!ul
;rin)i;iu )are re:le!entea<# arta ane%oioas# &e a :u%erna o ar# fusese &e<%#luit )u )laritate
;entru 1nt9ia oar# oa!enilor &e stat. A fost ;rintre ;ri!ele )are a stu&iat a)east# str#lu)it#
&es)o;erire? a%9n& o influen# lu!inoas# 1n )a&rul ansa!"lului !#surilor ofi)iale. =ri &e )9te ori
era ne)esar s# se fa)# )e%a? 2inisterul ,i:resiunilor 1ntre)ea toate )elelalte &e;arta!ente &e stat
1n arta &e a &is)erne' CU2 S NU SE -AC )utare sau )utare lu)ru.
Praie a)estei intuiii fine? :raie ta)tului in%aria"il 1n sesi<area ;ro"le!elor i :raie
:eniului )u )are tot&eauna a a)ionat? 2inisterul ,i:resiunilor ajunsese 1n fruntea tuturor
)elorlalte &e;arta!ente &e stat? iar situaia ;e t#r9! ;u"li) ajunsese s# fie aa )u! era.
Ce8i &re;t? H)u! s# nu se fa)# Hera stu&iul ;rin)i;al? s)o;ul tuturor &e;arta!entelor
ofi)iale i al tuturor ;oliti)ienilor &e ;rofesie &e ;e l9n:# 2inisterul ,i:resiunilor. Ce8i &re;t?
fie)are nou ;re!ier i fie)are nou :u%ern )are ajun:eau la ;utere &eoare)e susinuser# )# era
ne)esar s# se fa)# )utare lu)ru nu intrau "ine 1n ;9ine? )# 1i i stor)eau )reierii s# &es)o;ere )u!
s# nu fa)# a)el lu)ru. ,in )li;a )9n& ale:erile :enerale luau sf9rit? fie)are &in )ei alei? )are? 1n
ti!;ul )a!;aniei ele)torale? se "#tea )u ;u!nii 1n ;ie;t &e la tri"un# )# nu se f#)use )utare lu)ru
i )are 1i so!a ;e ;rietenii &in onora"ila o;o<iie? )u ris)ul &e a8i tra:e la r#s;un&ere? s#8i s;un#
&e )e? !# ro:? nu fusese f#)ut lu)rul 1n )/estiune i )are &e)lara sus i tare? an:aj9n&u8se sole!n?
)# tre"uie nea;#rat f#)ut? a)u! se <"#tea ;e toate )#ile )u! s# nu81 fa)#. ,e<"aterile &in Ca!era
Co!unelor? )a i )ele &in Ca!era @or<ilor? &e8a lun:ul 1ntre:ii sesiuni? &u)eau to&eauna la
&eli"erarea inter!ina"il#: )u! s# nu se fa)#.
Ce8i &re;t? &is)ursul Coroanei la &es)/i&erea ori)#rei sesiuni )oninea? %irtual: H2ilor<i i
:entle!eni? a%ei sar)ini )onsi&era"ile &e 1n&e;linit i %ei "ine%oi s# %# retra:ei 1n Ca!erele
res;e)ti%e ;entru a &is)uta )u! s# nu le 1n&e;linii*1. ,is)ursurile Coroanei la 1n)/i&erea
ori)#rei sesiuni )onineau? %irtual: H2ilor<i i :entle!eni? %re!e &e )9te%a luni &e !un)#
la"orioas# ai )er)etat )u !are loialitate i ;atriotis! )u! s# nu fa)ei ni!i) i ai &es)o;eritF i
)u "ine)u%9ntarea Pro%i&enei asu;ra re)oltei noastre )elei naturale? nu ;oliti)e? %# &au %oie
a)u! s# %# retra:ei**. Totul e &re;t? &ar 2inisterul ,i:resiunilor !er:ea i !ai &e;arte.
Pentru )# 2inisterul ,i:resiunilor 1i ur!a )alea !e)ani)? <i &e <i? ;un9n& 1n !i)are?
f#r# 1ntreru;ere? a)est an:renaj :u%erna!ental !inunat i atot;uterni)? )are are &re;t s)o; &e a
nu fa)e ni!i). Pentru )#? &e 1n&at# )e %reun fun)ionar nes#"uit 1n)er)a s# fa)# )e%a? sau ;rin
)ine tie )e 1nt9!;lare ne!ai;o!enit# ;#rea 1n ;ri!ej&ia 1n&e;#rtat# &e a i fa)e )e%a )/iar?
2inisterul ,i:resiunilor se n#;ustea asu;ra lui )u un ;ro)es8%er"al? un ra;ort i o )ir)ular# ;rin
)are era f#)ut una )u ;#!9ntul. ,atorit# s;iritului &e efi)ien# ;e ;lan naional? 2inisterul
,i:resiunilor ajunsese tre;tat8tre;tat s# se a!este)e 1n toate )elea. Te/ni)ieni? naturaliti? sol&ai?
!arinari? ;etiionari? autori &e !e!orii? oa!eni )are ;rotestau 1!;otri%a ne&re;t#ilor? oa!eni
)are %oiau s# re;are ne&re;t#ile? %9n#tori &e sluj"e "une? a:ea!ii? oa!eni )are nu erau r#s;l#tii
&u;# !erit i oa!eni )are nu ;uteau fi ;e&e;sii )# f#)eau &e:ea"a u!"r# ;#!9ntului? toi erau
%9r9i? f#r# &eose"ire? 1n a)eeai oal#? a%9n& eti)/ete )u antetul 2inisterului ,i:resiunilor.
Su!e&enie &e oa!eni s8au ;ier&ut 1n 2inisterul ,i:resiunilor. N#;#stuiii sau ;osesorii
unor ;roie)te &e utilitate :eneral# Da)etia ;referau s# sufere &e la 1n)e;ut &e ;e ur!a
ne&re;t#ilor &e)9t s# fa)# u< &e reeta a)eea a!ar# "ritani)# i s#8i a;rin&# ;aie 1n )a;? f#r# &oar
i ;oateE? )are nu &u;# !ult ti!; i suferin# s8au ;erin8 Z&at teferi i ;rin alte &e;arta!ente &e
stat? )are? &e re:ul#? au fost "ruftuii 1n )utare "irou? ;#)#lii 1n altul i 1n al treilea neluai 1n
sea!#? ;9n# la ur!# au re)urs la 2inisterul ,i:resiunilor i ni)io&at# n8au !ai rea;#rut la lu!ina
<ilei. S8au sta"ilit )o!isii ;entru ei? se)retarii au f#)ut referate &es;re ei? 1!;uterni)ii s;e)ial au
1n&ru:at %er<i i us)ate ;e so)oteala lor? )ono;itii i8au 1nre:istrat? i8au 1ns)ris? i8au %erifi)at? i8
au "ifat? &ar ei? ni)#ieri? ;ar)# 1i 1n:/iise ;#!9ntul. Pe s)urt? toate tre"urile #rii tre)eau ;rin
2inisterul ,i:resiunilor? 1n afar# &e )ea )are n8a !ai ieit ni)io&at# &e a)olo. Nu!ele ei este
@e:iunea &e =noare.
S;irite %iolente ata)au uneori 2inisterul ,i:resiunilor. Uneori a%eau lo) inter;el#ri
;arla!entare ;e sea!a s#? )/iar !oiuni ;arla!entare 1n toat# le:ea? ori a!enin#ri &e !oiuni?
ale unor &e!a:o:i &estul &e josni)i i &e i!"e)ili )a s# ;retin&# )# arta a&e%#rat# &e a :u%erna
era s# tii )e s# fa)i. Atun)i no"ilul lor&? sau ;reaonora"ilul :entle!an )are a%ea sar)ina s# a;ere
2inisterul ,i:resiunilor 1i lua o ;orto)al# 1n "u<unar? 1n intenia &e a fa)e )u a)est ;rilej o <i
1ntrea:# &e &is;ute 1n le:e. Ata)# a;oi Ca!era "#t9n& )u ;u!nul 1n !as# i lu;ta ;e ;i)ior &e
e:alitate 1!;otri%a onora"ilului :entle!an. C#)i el se afla a)olo s#8l infor!e<e ;e onora"ilul
:entle!an )# 2inisterul ,i:resiunilor? &e;arte &e a i se a&u)e ;9n# i )ea !ai !i)# 1n%inuire? era
1n a)east# )/estiune &e!n &e )ele !ai !ari elo:ii? )# !erita )/iar s# fie ri&i)at 1n sl#%i. El se afla
a)olo s#8l infor!e<e ;e onora"ilul :entle!an )#? &ei 2inisterul ,i:resiunilor a%ea tot&eauna
&re;tate? &e;lin# &re;tate? n8a a%ut ni)io&at# !ai !ult# &re;tate )a 1n a)east# )/estiune. El se afla
a)olo s#8l infor!e<e ;e onora"ilul :entle!an )# i8ar fi atras i !ai !ult )instirea? )# ar fi fost i
!ai s;re "inele lui? )# ar fi &o%e&it i !ai !ult "un8:ust? i !ai !ult "un8si!? i !ai !ult'
ju!#tate &in &i)ionarul ;latitu&inilor? &a)# l#sa 1n ;a)e 2inisterul ,i:resiunilor? &a)# nu s8ar fi
a!este)at ni)io&at# 1n a)east# )/estiune. A;oi? )u un o)/i la unul &in suflerii sau infor!atorii
2inisterului ,i:resiunilor ae<at su" "ar#? 1l <&ro"ea ;e onora"ilul :entle!an? 1nar!at )u
%ersiunea ofi)ial# e!is# 1n a)east# )/estiune &e 2inisterul
,i:resiunilor. Qi atun)i? una &in &ou#: sau )# 2inisterul ,i:resiunilor n8a%ea ni!i) &e
s;us i anuna a)est lu)ru? sau a%ea )e%a &e s;us? &in )are no"ilul orator? ori ;reaonora"ilul
:entle!an 1n)ur)a ju!#tate i )ealalt# ju!#tate o uit#F fa;t este )# 2inisterul ,i:resiunilor ieea
%eni) "as!a )urat#? ;rin %otul a)or&at &e o !ajoritate ser%ia"il#.
,u;# o 1n&elun:at# )arier# &e soiul #sta? a)est ;arla!ent sf9rise ;rin a &e%eni o
ase!enea ;e;inier# &e oa!eni &e stat? 1n)9t un nu!#r &e lor<i ;lini &e &e!nitate 1i )9ti:aser#
fai!a unor feno!ene su;rao!eneti 1n !aterie? nu!ai i nu!ai ;entru )# ;useser# 1n ;ra)ti)#
arta &e a nu fa)e ni!i) la )on&u)erea 2inisterului ,i:resiunilor. C9t &es;re ;reoii i a)oliii !ai
;uin i!;ortani &in a)est te!;lu? re<ultatul t#r#eniei a fost )# s8au 1!;#rit 1n &ou# ta:!e? ;9n#
la )el &in ur!# )urierF unii )re&eau 1n 2inisterul ,i:resiunilor )a 1ntr8o instituie &e ori:ine
&i%in#? )are a%ea &re;tul a"solut &e a fa)e )e8i ;la)eF )eilali se refu:iaser# 1ntr8o )o!;let#
infi&elitate i 1l so)oteau o ;a)oste stri:#toare la )er.
-a!ilia @i;itoare &#&ea s;rijin &e )9t%a ti!; 1n a&!inistrarea 2inisterului ,i:resiunilor.
Ra!ur# B9e @i;itoare )re&ea )/iar? 1n :eneral? )# &o"9n&ise unele &re;turi 1n a)east# &ire)ie i
lu# 1n nu!e &e r#u &a)# %reo alt# fa!ilie 1n)er)a s# se a!este)e. -a!ilia @i;itoare era foarte
&istins# i foarte nu!eroas#. 2e!"rii ei se r#s;9n&iser# ;retutin&eni ;rin "irourile ;u"li)e i
&eineau tot felul &e fun)iuni ofi)iale. ECista un ;un)t asu;ra )#ruia o;iniile &ifereau: oare
naiunea era )o;leit# su" fa%oarea o"li:aiilor )#tre @i;itoare? ori @i;itorile erau )o;leii &e
fa%oarea o"li:aiilor fa# &e naiuneS @i;itorile a%eau ;#rerea lor 1n a)east# &ire)ie? naiunea ;e a
sa.
,o!nul B9e @i;itoare? )are? 1n ;erioa&a )u ;ri)ina? se 1n&eletni)ea &e o"i)ei s# 1n&ru!e
i s# 1n&o)trine<e o!ul &e stat aflat 1n fruntea 2inisterului ,i:resiunilor? )9n& a)est no"il sau
;rea onora"il i;o)/i!en nu se inea ;rea soli& 1n a &in )au<a %reunui ata) 1n&re;tat asu;ra lui 1n.
Pres# &e )#tre )ine tie )e %a:a"on&? a%ea !ai !ult s9n:e 1n %ine &e)9t "ani la )/i!ir. n )alitatea
sa &e @i;itoare? a%ea situaia lui? o !i)# sine)ur# &estul &e "un#F 1n )ali
Tatea sa &e @i;itoare? 1l a&usese &esi:ur i ;e fiul s#u? @i;itoare8junior? 1n a)est "irou. ,ar
se unise ;rin )#s#torie )u &o!nioara ,e Pi)ioroan:e? a )#rei fa!ilie era? )a i a sa? !ai
1n<estrat# 1n !aterie &e s9n:e &e)9t 1n "unuri !o"ile i i!o"ile. ,in a)est !ariaj s8au n#s)ut
@i;itoarejunior i trei tinere &o!nioare. C9t &es;re ne)esit#ile &e ;atri)ian ale lui @i;itoare8
junior? ale )elor trei tinere &o!nioare? ale &oa!nei B9e @i;itoare? nee ,e Pi)ioroan:e? i ale lui
1nsui? &o!nul B9e @i;itoare :#sea ;rea lun: inter%alul &intre o )/en<in# i alta? !ai !ult &e)9t
ar fi &oritF 1!;rejurare ;e )are ni)io&at# nu ;ier&ea &in %e&ere s8o ;un# ;e sea!a <:9r)eniei )are
tronea<# 1n ara asta.
Pentru a )in)ea oar# 1ntr8o <i? &o!nul Art/ur Clenna! 1n)er)a s# stea &e %or"# )u &o!nul
B9e @i;itoare la 2inisterul ,i:resiunilorF )elelalte &#i 1l ate;tase? r9n& ;e r9n&? ;e un )uloar?
1ntr8o 1n)#;ere )u ;erei &e sti)l#? 1ntr8o anti)a!er#? ;e un )ori&or i:nifu:? un&e !inisterul a%ea
instalaii &e 1!;a)/etat aer. ,e ast# &at# &o!nul @i;itoare nu era o)u;at )u! fusese anterior? )u
no"ilul feno!en &in fi[untea !inisterului? )i li;sea. n s)/i!"? @i;itoare8junior? &ese!nat &re;t o
stea !ai !i)u#? era %i<i"il la ori<ontul "iroului.
Art/ur 1i eC;ri!# &orina s# stea &e %or"# )u @i;itoare8junior? ;e )are 1l :#si ;r#jin&u8i
:a!"ele la fo)ul ;#rintes) i )u ira s;in#rii ;ro;tit# 1n ;ri)/i)iul )#!inului. Era o 1n)#;ere
)onforta"il#? fru!os !o"ilat# 1n stilul 1naltei "iro)raii? iar )o%orul :ros? ;u;itrul a)o;erit )u
;iele &inaintea )#ruia luai lo) )a s# s)rii? ;u;itrul a)o;erit )u ;iele &inaintea )#ruia st#teai 1n
;i)ioare )a s# )iteti? for!i&a"ilul fotoliu i )o%orul &in faa )#!inului? a;#r#toarea ;entru s)9ntei
&re;t ;a%#<#? /9rtiile ru;te? )artote)ile )u eti)/ete !i)i s;9n<ur9n& s)orojite? )a la fla)oanele &e
s;ierie sau )a la %inatul !ort? !irosul ;#trun<#tor &e ;iele i le!n &e !a/on? 1n :eneral
at!osfera is;ititoare &e a nu fa)e ni!i)? toate a)estea &#&eau o i&ee foarte :r#itoare &es;re
@i;itoarea a"sent#.
@i;itoarea ;re<ent#? )are inea 1n !ina )artea &e %i<it# a &o!nului Clenna!? a%ea o
1nf#iare ju%enil# i fa%oriii )ei !ai !i)i i !ai ;ufoi &in )9i s8au %#<ut %reo&at# ;oate ;e
lu!ea asta. 3#r"ia? 1n)# s;ina? a%ea nite tuleie fine )a un ;uf? ai&o!a unui ;ui &e ;as#re )#ruia
a"ia 1n)e; s#8i )reas)# ;enele? i un o"ser%ator? "un la ini!# ;utea s# afir!e )# &e nu8i ;r#jea
:a!"ele la fo)? ar fi !urit &e fri:. Un !ono)lu ;retenios 1i ;en&ula la :9t? &ar? &in ;#)ate? o)/ii
t9n#rului a%eau or"itele at9t &e ieite i nite ;leoa;e at9t &e !i)ue i fle)#ite? 1n)9t !ono)lul?
atun)i )9n& i8l ;unea? nu r#!9nea lo)ului? )i )#&ea !ereu i se lo%ea &e nasturii &e la %est#?
f#)9n& un )lin)/et )are 1l &es)u!;#nea :ro<a% ;e ;osesorul lui.
=/? %reau s# s;un' as)ultaiR Tata nu8i ai)i i n8o s# fie toat# <iua? s;use @i;itoare8
junior. Cu )e %8a ;utea fi &e folosS DClineR 2ono)lul )a&eF @i;itoare8junior? s;eriat? se )aut#
;este tot? &ar !ono)lul? ni)#ieri.E
Suntei foarte a!a"il? s;use Art/ur Clenna!. A %rea totui s# %or"es) )u &o!nul
@i;itoare.
U ,ar %reau s# s;un' as)ultaiR N8ai sta"ilit o 1nt9lnire? tii? rosti @i;itoare8junior.
Dntre ti!; :#sete !ono)lul i &in nou 1l ;une la o)/i.E
Nu? rosti Art/ur Clenna!. To)!ai asta a &ori s# fa).
,ar stai ;uin? as)ultaiR E %or"a &e )e%a ofi)ialS ntre"# @i;itoare8junior. DClineR
2ono)lul )a&e &in nou. @i;itoare8junior e at9t &e ;reo)u;at s#8l )aute? 1n)9t a)u! &o!nului
Clenna! i se ;are inutil s#8i !ai r#s;un&#.E
Este %or"a? relu# @i;itoare8junior? re!are9n& faa oa)/e# a oas;etelui s#u? este )u!%a
%or"a &es;re tonaj? sau &es;re )e%a ase!#n#torS D1n ate;tarea r#s;unsului? 1i &es)/i&e o)/iul
&re;t )u !9na i 1i 1n&eas# !ono)lul )u at9ta %iolen#? 1n)9t o)/iul 1n)e;e s#8i l#)ri!e<e
1n:ro<itor.E
Nu? <ise Art/ur? n8are ni)i o le:#tur# )u tonajul.
Atun)i? as)ultai. E )u!%a o )/estiune ;arti)ular#S
,e fa;t nu ;rea tiu. Este %or"a &es;re un anu!it &o!n ,orrit.
As)ultai? s# %# s;un euR ,u)ei8%# !ai "ine la noi a)as# &a)# a%ei &ru! ;e8a)olo. Stra&a
2e.s? nu!#rul Z&ou#<e)i i ;atru? Piaa Pros%enor. Tata a r#!as a)as# ;entru )# a a%ut o )ri<#
uoar# &e ;o&a:r#. DEste e%i&ent )# ne1n&e!9nati)ul t9n#r @i;itoare? )9t ;e8a)i s#8i "ete:eas)#
o)/iul )u !ono)lul? &e ruine ni)i nu !ai u!"l# s# s)/i!"e )e%a &u;# at9ta )a<n# i suferin#.E
2ulu!es). = s# tre) )/iar a)u! ;e a)olo. 3un# <iua.
@i;itoare )el t9n#r ;#ru ne&u!erit &e r#s;uns? )#)i nu se ate;ta &elo) )a )el#lalt s# se
&u)# 1ntr8a)olo.
Suntei a"solut si:ur? !ai s;use @i;itoare8junior? stri:9n& &u;# el )9n& a)esta se a;ro;ie
&e u#? ;entru )# nu %oia s# renune &efiniti% la i&eea lu!inoas# &e afa)eri )are8i %enise 1n !inte?
)# nu este &elo) %or"a &es;re tonajS
A"solut si:ur.
n ur!a a)estei asi:ur#ri? &o!nul Clenna! se retrase )a s#8i )ontinue )er)et#rile? tot
1ntre"9n&u8se )e s8ar fi ;etre)ut &a)# ar fi fost 1ntr8a&e%#r %or"a &es;re tonaj.
Stra&a 2e.s? Piaa Pros%enor? nu era to)!ai 1n Piaa Pros%enor? )i la )9i%a ;ai &e
a)olo. Era o str#&u# ;#)#toas#? 1n)/is# )u nite <i&uri f#r# firi&e? )u :raj&uri? !o%ile &e "#li:ar?
)u !ansar&e ri&i)ate ;e o;roane &e tr#suri un&e lo)uiau fa!ilii &e suru:ii? )are a%eau !9nia s#
usu)e rufe i s#8i 1!;o&o"eas)# ;er%a<ul &e la ferestre )u un fel &e "ariere &e %a!# 1n !iniatur#.
Prin)i;alul /rnar &in a)est )artier ele:ant lo)uia 1n fun&#tura str#<ii 2e.sF nu &e;arte se afla un
lo) foarte fre)%entat 1n <ori i seara? un&e se &e;o<itau sti)le &e %in :oale i resturi &e "u)#t#rie.
3ar#)ile teatrelor &e ;#;ui se ;ro;teau &e o"i)ei 1n <i&ul f#r# firi&e &e ;e stra&a 2e.s? iar
;ro;rietarii lor luau !asa 1n alt# ;arteF i )9inii &in %e)in#tate 1i &#&eau 1nt9lnire tot ;e ai)i. 2ai
eCistau la intrarea 1n stra&a 2e.s %reo &ou# sau trei )#sue f#r# ;i) &e aer? )are se 1n)/iriau la
;reuri enor!e &in ;ri)in# )# erau nite ;r#;#&ite aneCe "ine ;lasate? i ori &e )9te ori %reuna &in
)otineele astea 1n:ro<itoare era &e 1n)/iriat Dlu)ru )are se 1nt9!;l# rar? )#)i erau foarte )#utateE?
!isitul 1i f#)ea re)la!# )a i )u! ar fl fost %or"a &e )ine tie )e ree&in# "oiereas)#? situat# 1n
)ea !ai si!an&i)oas# ;arte a oraului? lo)uit# nu!ai &e elit# lu!ii "une.
,a)# o ree&in# "oiereas)# aflat# )u stri)tee 1n nite s;aii at9t &e 1n:uste nu era
in&is;ensa"il# s9n:elui al"astru al fa!iliei @i;itoare? ra!ura )u ;ri)ina ar fi a%ut la 1n&e!9n# un
)i!; %ast &e un&e s# alea:# &in? s# <i)e!? <e)e !ii &e alte )ase? oferin&u8i8se un "9rlo: &e
)in)i<e)i &e ori !ai )o!o& i la un ;re &e trei ori !ai re&us. n &efiniti%? &o!nul @i;itoare? )are
)onsi&era ree&ina lui "oiereas)# eCtre! &e ;uin )o!o&# i eCtre! &e )ostisitoare? ;unea
tot&eauna a)easta? )a un fun)ionar )e era? ;e turta #rii i )it# fa;tul &re;t un alt eCe!;lu &e
<:9r)enie naional#.
Art/ur Clenna! se tre<i &inaintea unei )ase ;ar)# stri%ite? )u o faa&/ &#r#;#nat#? i
a;le)at# 1ntr8o r9n#? )u nite ferestre soioase i o )urte !i)# i 1ntune)oas#? )a un "u<unar &e
jilet)# u!e&? )are &es)o;eri )# era nu!#rul &ou#<e)i i ;atru &e ;e stra&a 2e.s? Piaa
Pros%enor. n ;ri%ina !irosurilor? )asa a)easta se!#na )u o sti)l# ;lin# )u o esen# )on)entrat#
&e ;arfu! &e :raj&? i )9n& %aletul &es)/ise ua? ai fi <is )# atun)i i8a s)os &o;ul.
Valetul era ;entru %aleii &in Piaa Pros%enor )eea )e )asa era ;entru )asele &in Piaa
Pros%enor. A&!ira"il 1n :enul s#u? &ar eCa)t 1n :enul uilor i al s)#rilor &e ser%i)iu.
S;len&oarea lui nu era f#r# )usur? i at9t ;ielea o"ra<ului? )9t i )or;olena sa se resi!eau
e%i&ent &in )au<a li;sei &e aer &in )#!ara )u ;ro%i<ii: era !ol9u i :#l"ejit? i )9n& &es)/ise ua?
;ar)# ai fi <is )# s)oate &o;ul )a s# &u)# sti)la la nasul &o!nului Clenna!.
V# ro: s# 1n!9nai a)east# )arte &e %i<it# &o!nului B9e @i;itoare i s#8i s;unei )#
to)!ai a! tre)ut ;e la t9n#rul &o!n @i;itoare? )are !8a 1n&ru!at ai)i.
Valetul D)are a%ea ;e )la;ele "u<unarelor at9ia "u!"i !ari )u e!"le!a @i;itorilor ;e ei?
)a i )9n& ar fi fost )asa &e %alori a fa!iliei? i ;urta asu;ra lui ar:int#ria i "ijuteriile 1n)uiate
su" nasturiE st#tu ;uin ;e :9n&uri? )er)et9n& )artea &e %i<it#? a;oi s;use: HPoftii**. i tre"uia
oare)are ;re<en# &e s;irit )a s# intri f#r# s# te i<"eti &e ua interioar# &in %esti"ul? s# o &es)/i<i
i s# alune)i ;e s)#rile )are &u)eau jos? la "u)#t#rie? 1n /ara"a"ura i 1ntuneri)ul &e a)olo.
=as;etele? totui? ajunse teaf#r ;e ;reul &in faa8uii.
Cu! %aletul )ontinua s# s;un#: HPoftii H? !usafirul 1l ur!#. @a ua interioar# &in %esti"ul
;ar)# i s8ar fi ;re<entat o alt#. Sti)l# i un alt &o; ar fi fost s)os. A)east# a &oua )araf# era ;are8se
;lin# )u ali!ente )on)entrate i )u eCtras &e /a<na. ,u;# o lu;t# )or; la )or; ;e )ori&orul 1n:ust?
;ri)inuit# &e %alet? )are? &es)/i<9n& )u 1n)re&ere ua unei sufra:erii lu:u"re i &9n&u8i sea!a
ui!it )# era )ine%a 1n#untru? se retrase ;otienin&u8se )a %ai &e lu!e &e !usafir? a)esta a fost
1n)/is? ate;t9n& s# fie anunat? 1ntr8un salon neaerisit &e &in &os. A)olo a%u ;rilejul s# se
1n%iore<e )u !irosul )elor &ou# sti)le &eo&at#? ;ri%in& un <i& s)un&? )are 1l 1!;ie&i)a s# %a&# la
trei ;ai? i 1ntre"9n&u8se )9te fa!ilii &e @i;itori? tre)ute 1n )atastiful )elor &re;i? fuseser# at9t &e
ser%ile 1n)9t s# tr#ias)# &e "un#%oie 1n ase!enea )otee.
,o!nul @i;itoare era &e a)or& s#8l ;ri!eas)#.
Vrei s# ur)ai la etajS
,a? %oia? i asta i f#)u. n salon? 1l :#si ;e &o!nul @i;itoare 1n ;ersoan#? )u ;i)iorul
1ntins ;e un ta"uret? i!a:inea %ie i 1ntru)/i;area )elui )are tie H)u! s# nu fa)# ni!i) H.
,o!nul @i;itoare &ata &intr8o e;o)# !ai "un#? )9n& ara era !ai ;uin <:9r)it#? iar
2inisterul ,i:resiunilor !ai ;uin /#ruit. El se 1nf#ur# i se r#s1nf#ur# ;e &u;# :9t )u o earf#
al"#? aa )u! 1nf#ur# i r#s1nf#ur# :ru!a<ul #rii )u %aluri &e /9rtie i /9roa:e. 2anetele i
:ulerul 1l f#)eau s# se sufo)e? la fel )a i %o)ea i :esturile. Purta un lan :ros &e )eas? ;lin &e
"relo)uri? o tuni)# 1n)/eiat# ;9n# sus )are 1l in)o!o&#? o jilet)# 1n)/eiat# ;9n# sus )are 1l
in)o!o&#? o ;ere)/e &e ;antaloni f#r# )usur? o ;ere)/e &e )i<!e e;ene. ntr8un )u%9nt? era
!a:nifi)? )o%9ritor i ina"or&a"il. Par)#8i ;o<ase toat# %iaa lui Sir T/o!as @a.ren)e )a s#8i
fa)# ;ortretul.
U ,o!nul Clenna!S Rosti &o!nul @i;itoare. @uai lo).
,o!nul Clenna! lu# lo).
Ai tre)ut ;e la !ine? )re&? s;use &o!nul @i;itoare? ;e la 2inisterul J a&#u:#? a))entu9n&
)u%9ntul )a i )u! ar fi a%ut %reo &ou#<e)i i )in)i &e sila"e J ,i:resiunilor.
2i8a! 1n:#&uit a)east# li"ertate.
,o!nul @i;itoare 1n)lin# sole!n )a;ul? &e ;ar)# ar fi %rut s# s;un#:? E o li"ertate? nu
t#:#&uies)F !ai 1n:#&uie8i 1n)# o li"ertate i 1ntiinea<#8!# )e %9nt te8a&u)e ;e aioi H.
,ai8!i %oie s# %# infor!e< )# a"ia !8a! 1ntors &intr8o )#l#torie &e )9i%a ani 1n C/ina?
)# ai)i !# si!t 1nstr#inat i )# 1n )/estiunea )are ur!ea<# s# %8o eC;un nu eCist# ni)i un !oti%?
s#u interes ;ersonal.
,o!nul @i;itoare "#tu &ara"ana )u &e:etele 1n !as# i? )a i )u! era ;e )ale s# ;o<e<e
;entru ;ortretul lui 1n faa unui artist nou ;e )are nu81 )unotea? ;#rea s#8i s;un# oas;etelui:
H,a)# ai %rea s# fii at9t &e "un s# !# ;i)tai )u 1ntrea:a eC;resie &e !#reie ;e )are o iau 1n
)li;a asta? %8a r#!9ne foarte 1n&atorat H.
A! &es)o;erit 1n 1n)/isoarea 2ars/alsea un &atorni) ;e nu!e ,orrit? )are se afl# a)olo
&e !uli ani. A %rea s# )er)ete< 1n&ea;roa;e situaia lui foarte 1n)ur)at#? )a s# sta"iles) &a)# n8ar
fi ;osi"il? &u;# at9ta %re!e? s#8i a!eliore< )on&iiile neferi)ite 1n )are se <"ate. Nu!ele
&u!nea%oastr#? &o!nule B9e @i;itoare? !i8a fost re)o!an&at )a fiin& unul &in )ei !ai 1nse!nai
&intre )re&itorii s#i. Infor!aiile !ele sunt eCa)teS
,eoare)e unul &in ;rin)i;iile 2inisterului ,i:resiunilor era s# nu &ea ni)io&at#? su" ni)i
un !oti%? un r#s;uns f#r# o)oliuri? &o!nul @i;itoare s;use:
S8ar ;utea.
Asta 1n nu!ele Coroanei? 1!i &ai %oie s# %#8ntre"? sau )a si!;lu ;arti)ularS
S8ar ;utea? &o!nule? r#s;unse &o!nul @i;itoare? )a 2inisterul ,i:resiunilor s# fi
re)o!an&at' s8ar ;utea? nu ;ot s# afir! ni!i)' s# se &ea )urs unei re)la!aii &e interes ofi)ial?
referitoare la fali!entul unei fir!e sau al unui ;artener aso)iat? &e )are ;ersoana 1n )/estiune era
le:at#. Este ;osi"il )a 1n )ursul )onsult#rilor ofi)iale a)east# ;ro"le!# s# fi fost su;us# ateniei
2inisterului ,i:resiunilor. Este ;osi"il )a !inisterul s# fi 1nto)!it sau )onfir!at ;ro)esul8%er"al
)are f#)ea a)east# re)o!an&are.
S# ;resu;une! )# lu)rurile s8au ;etre)ut astfel.
2inisterul ,i:resiunilor? s;use &o!nul @i;itoare? nu8i ia r#s;un&erea ;resu;unerilor? &e
oriun&e ar %eni.
!i &ai %oie s# %#8ntre" )u! a ;utea o"ine infor!aii ofi)iale &es;re )a<ul 1n s;e#S
Este? s;use &o!nul @i;itoare? &e )o!;etena ori)#rui !e!"ru &in' ;u"li) D;o!enea )u
1n&#r#tni)ie &e a)east# aso)iaie o"s)ur#? ;e )are o so)otea &u!anul s#u fires)E &e a a&resa o
)erere 2inisterului ,i:resiunilor. Se ;oate ti )are sunt for!alit#ile &e 1n&e;linit a&res9n&u8%#
"iroului &e resort &in a)est !inister.
Care este "iroul &e resortS
Tre"uie s# %# a&resai? re;li)# &o!nul @i;itoare? sun9n& )lo;oelul? !inisterului 1nsui?
;entru a o"ine un r#s;uns ofi)ial la a)east# 1ntre"are.
Iertai8!i o"ser%aia'
2inisterul este a))esi"il' ;u"li)ului D&o!nul @i;itoare tot&eauna o%#ia ;uin )9n& era
%or"a s# rosteas)# a)est )u%9nt i!;ertinentE ' &a)#' ;u"li)ul 1n&e;linete for!alit#ile &e
ri:oare? &a)# 1ns#' ;u"li)ul nu se )onfor!ea<# a)estor for!alit#i &e ri:oare? %ina este nu!ai
a' ;u"li)ului.
,o!nul @i;itoare 1n)lin# )u se%eritate &in )a;? )a un o! &e lu!e ofensat? &e 1nalt
fun)ionar ofensat? &e :entle!an ofensat? lo)uin& 1ntr8un )artier &istins? toate laolalt# 1ntr8una i
a)eeai ;ersoan#F Clenna! 1n)lin# &in )a; )#tre &o!nul @i;itoare i ua se 1n)/ise 1n ur!a lui?
)on&us &e %aletul !ol9u ;9n# 1n stra&a 2e.s.
,at fiin& )# lu)rurile ajunseser# ai)i? el /ot#r1? )a un eCer)iiu &e ;erse%eren#? s# se &u)#
&in nou la 2inisterul ,i:resiunilor ;entru a %e&ea )e s;rijin ar ;utea o"ine a)olo. Tis i f#)ut.
Aa&ar se 1ntoarse la 2inisterul ,i:resiunilor i 1i tri!ise 1n)# o &at# )artea &e %i<it# lui
@i;itoare8junior? ;rintr8un "#iat &e ser%i)iu )are se "ur<ului la el ;entru )# a%usese i&eea s#
re%in# i )are !inea ;ire &e )artofi )u sos &e )arne? &u;# un ;ara%an? l9n:# )#!inul &in
anti)a!er#.
-u intro&us &in nou la @i;itoare8junior i 1l :#si ;e t9n#r ;r#jin&u8i &e ast# &at# :enun)/ii
i )#s)9n& ;li)tisit )# nu se !ai f#)ea o&at# ora ;atru )a s# ;le)e.
Ei? nu? <#uR Al nai"ii %# !ai a:#ai &e noi? s;use @i;itoare8junior? ;ri%in&u81 ;este u!#r.
A %rea s# tiu'
Uite )eR Pe onoarea !ea? nu se )a&e s# %enii ai)i s;un9n& Ha %rea s# tiu H? tii' 1l
&ojeni @i;itoare8junior? 1ntor)9n&u8se s#8i ;un# !ono)lul.
A %rea s# tiu? re;et# Art/ur Clenna!? /ot#r9t s# re)ur:# la o sin:ur# fra<# la)oni)# i s#
st#ruie? !oti%ul ;re)is ;entru )are este ur!#rit &e )#tre stat un anu!e ,orrit? 1nte!niat &in
;ri)ina &atoriilor.
Ei? nu? <#uR ,u!nea%oastr# !er:ei ;rea &e;arte? tiiSR -ir8ar s# fie? ni)i nu suntei
anunat? rosti @i;itoare8junior? %#<9n& )# se 1n:roa# :lu!a.
A %rea s# tiu' <ise Art/ur i re;et# 1ntre"area.
@i;itoare8junior se /ol"# la el ;9n# )e iar#i 1i )#<u
2ono)lulF i8l ;otri%i &in nou i iar#i se /ol"# la el ;9n# )e iar#i 1i )#<u.
N8a%ei &re;tul s# ;ro)e&ai astfel? s;use el a"ia 1n:#i!at. UitaiR Ce8nsea!n# una )a
astaS 2i8ai s;us )# nu tii &a)# e %or"a &e o )/estiune ofi)ial# ori ;arti)ular#.
A)u! !8a! )on%ins )# este o )/estiune ofi)ial#? re;li)# re)la!antul? i a %rea s# tiu'
i iar#i re;et# 1ntre"area sa !onoton#.
Efe)tul asu;ra t9n#rului @i;itoare a fost )# a)esta a re;etat la r9n&u8i:
Uite )eR Pe onoarea !ea? nu se )a&e s# %enii ai)i s;un9n&: HVreau s# tiuR HQtiiSR
Efe)tul a)estui r#s;uns asu;ra lui Art/ur Clenna! a fost s#8l fa)# s#8i re;ete 1ntre"area
)u eCa)t a)eleai )u%inte i eCa)t ;e a)elai ton )a 1nainte. Efe)tul final asu;ra t9n#rului @i;itoare
a fost s#8i ofere un s;len&i& s;e)ta)ol &e &es)urajare i ne;utin#.
Ei "ine? s# %# s;un )e%a. Uite ai)i. Cel !ai "un lu)ru ar fi s# 1n)er)ai la se)retariatul
:eneral al !inisterului? s;use 1n )ele &in ur!#? furi9n&u8se ;9n# la )lo;oel i sun9n&.
IenAinson? se a&res# el "#iatului &e ser%i)iu? )el )u ;ireul &e )artofi? la &o!nul No""lerR
Art/ur Clenna!? )are a)u! 1i &#&ea sea!a )#8i ;usese 1n )a; s# ia )u asalt 2inisterul
,i:resiunilor i )# tre"uia s# !ear:# ;9n# la )a;#t? 1l 1nsoi ;e "#iatul &e ser%i)iu la un alt etaj al
)l#&irii? un&e a)esta 1i ar#t# )a"inetul &o!nului No""ler. Intr# i :#si &oi oa!eni ae<ai fa# 1n
fa#? &e o ;arte i &e alta a unui "irou s;aios i )onforta"ilF unul &intre ei )ur#a ea%a unei ;uti
)u "atista? 1n %re!e )e )el#lalt un:ea nite &ul)ea# &e ;orto)ale ;e ;9ine )u un )uit ;entru t#iat
/9rtia.
,o!nul No""lerS ntre"# re)la!antul.
Cei &oi se uitar# la el? sur;rini ;ar)# &e at9ta )ute<an#.
Qi8atun)i a ;le)at )u trenul? s;use &o!nul )u ea%a &e ;u)# J un o! eCtre! &e )/i"<uit
la %or"# J la %#rul lui? la ar#? i a luat i )9inele )u el. Un )9ine f#r# ;ere)/e. A s#rit la /a!al
)9n& a fost ;us 1n )u)a &e )9ini? a s#rit la ;a<ni) )9n& a fost s)os &e a)olo. St#;9nul lui a str9ns o
ju!#tate &u<in# &e ini 1ntr8un o;ron i o &roaie &e o"olani i so)otea ti!;ul )9t 1i lua )9inelui
s#8i u)i&#. C9n& 1i %#<u )9inele )# se &es)ur)# &e !inune? el ;use la )ale un soi &e )on)urs i
;arie :ras ;e )9ine. ,ar 1n <iua )on)ursului? &o!nule? )ine%a unse un :ealat afurisit? )are 1!"#t#
)ri# )9inele? iar st#;9n8su r#!ase )u "u<# u!flat#.
,o!nul No""lerS ntre"# re)la!antul.
Cel )are 1i ;unea &ul)eaa &e ;orto)ale ;e ;9ine rosti? f#r# s# ri&i)e o)/ii &e la o)u;aia
lui:
Cu! 1i s;unea )9ineluiS
i s;unea @uC. Ti)ea )# a)est )9ine se!#na )a &ou# ;i)#turi &e a;# )u !#tu#8sa? &e la
)are ate;ta s# !oteneas)# )e%a. @8a :#sit i !ai ai&o!a ei 1n&eose"i &u;# )e a fost tras ;e
sfoar#.
,o!nul No""lerS S;use re)la!antul.
Cei &oi se ;ornir# ;e r9s un ti!;. ,o!nul )u ea%a ;utii? %#<9n&? &u;# )e o )er)et# atent?
)# era 1ntr8o stare satisf#)#toare? o ar#t# i )eluilaltF ;ri!in& )onfir!area o;iniei sale? o ;use
1na;oi 1n to)ul &in faa lui? a;oi s)oase ;atul ar!ei i 1n)e;u s#8l Instruias)#? fluier9n& 1n)etior.
,o!nul No""lerS S;use re)la!antul.
Ce esteS Rosti a;oi &o!nul No""ler? )u :ura ;lin#.
A %rea s# tiu' i Art/ur Clenna! &in nou eC;li)# !ainal )eea )e %oia s# tie.
Nu %# ;ot &a ni)i o infor!aie? re;li)# &o!nul No""ler? a&res9n&u8se ;ar)# !9n)#rii. N8
a! au<it ni!i) &es;re asta. N8a! )u asta ni)i 1n )lin? ni)i 1n !9ne)#. n)er)ai !ai )ur9n& la
&o!nul Cli%e? ua a &oua la st9n:a ;e )uloarul %e)in.
Poate )# i &9nsul o s#8!i &ea a)elai r#s;uns.
-oarte ;ro"a"il. Nu tiu ni!i) &es;re asta? 1n)/eie &o!nul No""ler.
Petiionarul f#)u )alea 1ntoars# i to)!ai ;#r#sea 1n)#;erea? )9n& )el )u ;u)a stri:# &u;#
el:
AloR ,o!nulR
Art/ur re%eni 1n "irou.
n)/i&e ua &u;# &u!neata. S8a f#)ut ai)i un )urent al nai"iiR
,u;# )e f#)u %reo )9i%a ;ai? ajunse la ua a &oua ;e st9n:a? &e ;e )uloarul %e)in.
n#untru :#si trei &o!ni: nu!#rul unu nu f#)ea ni!i) anu!e? nu!#rul &oi nu f#)ea ni!i) anu!e?
nu!#rul trei nu f#)ea ni!i) anu!e. Totui? ei ;#reau !ai &ire)t interesai &e)9t )eilali 1n
a;li)area efi)a)e a !arelui ;rin)i;iu al !inisterului? )#)i a)olo se afla o u# )u &u"lu )anat?
&in)olo &e )are 1nele;ii 2inisterului ,i:resiunilor ineau ;are8se sfat i &e un&e %enea un tean)
i!;un#tor &e /9rtii? a;roa;e f#r# 1ntreru;ere? i un&e se &u)ea un tean) i!;un#tor &e /9rtii?
a;roa;e f#r# 1ntreru;ereF 1n a)est &u8te8%ino? un alt &o!n? nu!#rul ;atru? era un instru!ent a)ti%.
A %rea s# tiu' s;use Art/ur Clenna! J i iar 1i eC;use )a<ul 1n a)elai )/i;? )a o
flanet#.
Nu!#rul unu 1l tri!ise la nu!#rul &oi? iar a)esta? tri!i9n&u81 la nu!#rul trei? a%u o)a<ia
&e a re;eta &e trei ori a)elai lu)ru? 1nainte )a toi s#8l tri!it# la nu!#rul ;atru? )#ruia 1i eC;use
&in nou )a<ul.
Nu!#rul ;atru era un "#iat %ioi? )/i;e? "ine 1!"r#)at? a:rea"il J tot un @i;itoare? &ar &in
;artea )ea !ai s;rinar# a fa!iliei J i s;use )u %olu"ilitatS:
=/R Ai fa)e !ai "ine? )re&? s# nu %# !ai "atei )a;ul )u asta.
S# nu8!i "at )a;ul )u astaS
NuR V# sf#tuies) eu s# nu %# "atei )a;ul )u asta.
Era un ;un)t &e %e&ere at9t &e nou? 1n)9t Art/ur
Clenna! nu tiu )u! s#8l ia.
,a)# inei nea;#rat? n8a%ei &e)9t. V# ;ot &a o su!e&enie &e for!ulare &e )o!;letat.
Tean)uri. ,ar n8o s8ajun:ei la ni)i un re<ultat? a&#u:# nu!#rul ;atru.
Ar fi o trea"# at9t &e a"sur&#S S)u<ai8!#? sunt a;roa;e )a un str#in 1n An:lia.
Eu nu s;un )# ar fi a"sur&#? re;li)# nu!#rul ;atru? )u un <9!"et sin)er. Nu8!i eC;ri!
ni)i o ;#rere 1n a)est sensF 1!i s;un &oar ;#rerea 1n )a<ul &u!nea%oastr#. Eu )re& )# n8o s8
ajun:ei la ni)i un re<ultat. Totui? firete? ;utei fa)e )u! %rei. Presu;un )# la !ijlo) a fost
ne[9n&e;linirea )lau<elor unui )ontra)t? sau )e%a ase!#n#tor? nu8i aaS
,e fa;t ni)i nu tiu.
P#i? asta ;utei afla. A;oi %ei afl# la )e "irou
S8a 1n)/eiat )ontra)tul i ;e ur!# %# %ei ;une la )urent )u
Toate a!#nuntele 1n a)east# &ire)ie.
!i )er s)u<e. ,ar )u! a ;utea afla a)eastaS
P#i? %ei' %ei 1ntre"a ;9n# %i se %a s;une. A;oi
V# %ei a&resa 1n s)ris "iroului 1n )/estiune D1n&e;linin& for!alit#ile &e ri:oare )are %i se
%or in&i)#E? ;entru a
="ine ;er!isiunea &e a %# a&resa 1n s)ris "iroului )u
Pri)ina. ,a)# o"inei ;er!isiunea a)easta D)eea )e nu8i eC)lus? &u;# un ti!;E? )ererea
&u!nea%oastr# %a tre"ui s# fie luat# 1n e%i&en# 1n a)el "irou? a;oi tri!is# la re:istratur#? tri!is#
1na;oi s;re a fi se!nat# 1n a)el "irou? Zretri!is# ;entru a fi )ontrase!nat# 1n alt "irou? i a;oi %a
fi )lasat# la a)el "irou. ,u!nea%oastr# %ei afla la )e &at# ajun:e )ererea &u!ne%oastr# 1n fie)are
&in a)este eta;e? interes9n&u8%# la a)este &ou# "irouri ;9n# %# %or s;une.
3ine? &ar a)esta nu este un !o& &e a fa)e )a lu)rurile s# a%anse<e? s;use Art/ur Clenna!?
ne!ai;ut9n& s# se st#;9neas)#.
A)est t9n#r @i;itoare )u )a;ul 1n nori a fost foarte a!u<at la i&eea )# Art/ur ;utea a%ea
nai%itatea s# )rea&# aa )e%a? o )li;# !#)ar. A)est t9n#r @i;itoare su;erfi)ial tia asta ;erfe)t &e
"ine. A)est t9n#r @i;itoare las#8!#8s#8te8las a%ea la "u<unarul )el !i) or:ani<area !inisterului?
fiin&)# lu)rase )a se)retar ;arti)ular? )a s# ;oat# fi :ata s# ;un# !9na &a)# i se i%ea %reun )/ili;ir
:ras 1n )aleF el 1nele:ea ;e &e;lin )# a)est !inister nu era alt)e%a &e)9t o !ain# &e jon:lerie
;oliti)o8&i;lo!ai)#? a%9n& rolul &e a8i ajuta ;e "urt#8%er&e s#8i in# la &istan# ;e )oate8:oale.
ntr8un )u%9nt? @i;itoare? a)est t9n#r s;il)uit? a%ea s# ajun:#? foarte ;ro"a"il? o! &e stat? i 1n)#
)e fi:ur#R
U C9n& afa)erea %a fi )lasat# la a)el "irou? sau la ori)are altul? )ontinu# str#lu)itul t9n#r
@i;itoare? atun)i o %ei ;utea ur!#ri &in ti!; 1n ti!; ;rin inter!e&iul a)elui "irou. C9n& ajun:e
s# fie )lasat# la "iroul nostru? atun)i %a tre"ui s8o ur!#rii &in ti!; 1n ti!; ;rin inter!e&iul
a)estui "irou. Vo! fi o"li:ai s8o tri!ite! 1n st9n:a i8n &rea;taF i oriun&e o tri!ite!?
&u!nea%oastr# %a tre"ui s#8i &ai &e ur!#. Qi )9n& are s# se 1ntoar)# la noi? ori)9n& %a fi asta. Ai
fa)e "ine s#8i &ai i ai)i &e ur!#. ,a)# se 1!;ot!olete un&e%a? %a tre"ui s#8i fa)ei %9nt. ,a)#
%# a&resai 1n s)ris altui "irou 1n a)est su"ie)t? a;oi "iroului nostru? i nu )#;#tai un r#s;uns
satisf#)#tor? ;#i atun)i? )el !ai "un lu)ru este' s# s)riei 1ntruna.
Art/ur Clenna! ;#rea 1ntr8a&e%#r foarte ne&u!erit.
n ori)e )a<? s;use el? %# r#!9n 1n&atorat ;entru a!a"ilitatea &u!nea%oastr#.
N8a%ei ;entru )e? r#s;unse si!;ati)ul t9n#r @i;itoare. Putei totui 1n)er)a? s# %e&ei &a)#
%# a!u<#. ,e;in&e &e &u!nea%oastr# s# l#sai ori)9n& totul "alt# &a)# nu %# a!u<#. Ai fa)e
"ine s# luai un ;a)/et &e for!ulare. ,#8i un tean) &e for!ulareR
,u;# a)east# instru)iune a&resat# nu!#rului &oi? s)9nteietorul t9n#r @i;itoare lu# un nou
%raf &e /9roa:e &e la nu!erele &oi i trei i le &use 1n san)tuar? )a s# le ;re<inte 1n )/i; &e
ofran&# i&olului )are ;re<i&a 2inisterul ,i:resiunilor.
Art/ur Clenna! %9ri for!ularele 1n "u<unar? &estul &e a!#r9t? str#"#tu )uloarul lun:
;ar&osit )u les;e<i &e ;iatr# i )o"or1 s)ara lun:# &e ;iatr#. To)!ai ajunsese la uile "atante )are
&#&eau 1n stra&# i ate;ta? )a! ner#"&#toR. Ca &ou# ;ersoane )are se aflau &inaintea lui s#8i
1n:#&uie s# ias#? )9n& :lasul unuia &in )ei &oi 1i sun# fa!iliar 1n au<. Se[uit# la )el )are %or"ea i
1l re)unos)u ;e &o!nul 2ea:les. ,o!nul 2ea:les era rou )a ;ara fo)ului la fa# J !ai rou
&e)9t ;utea fi &in ;ri)ina )#l#toriei J i &u)ea &e :uler un "#r"at !#runt )are era )u el? stri:9n&:
Afar#? ti)#losule? afar#R
A)este )u%inte erau at9t &e neate;tate i at9t &e sur;rin<#tor s;e)ta)olul oferit &e &o!nul
2ea:les &9n& "u<na ;e uile "atante i iein& 1n stra&# )u o!uleul? )are? &ealt!interi? ;#rea
inofensi%? 1n)9t la 1n)e;ut Clenna! r#!ase intuit lo)ului? s)/i!"9n& ;ri%iri ui!ite )u ;ortarul.
Ple)# totui iute 1n ur!a lui i 1l %#<u ;e &o!nul 2ea:les ;ornin& 1n jos ;e stra&#? 1nsoit &e
&u!anul lui. Cur9n&? Art/ur 1l ajunse &in ur!# ;e %e)/iul s#u to%ar# &e )#l#torie i 1l "#tu uor
;e u!#r. C/i;ul !9nios al &o!nului 2ea:les? 1ntors s;re el? se 1!"un# &e 1n&at# )e %#<u )ine era
i 1i 1ntinse !9na.
Ce !ai fa)iS S;use &o!nul 2ea:les. Cu! !ai !er: tre"urileS To)!ai a)u! !8a! 1ntors
&in str#in#tate. 2# "u)ur )# te8a! 1nt9lnit.
Qi eu !# "u)ur :ro<a%.
U 2ulu!es)R 2ulu!es)R
,oa!na 2ea:les i fii)a &u!itale'S
Se si!t )u! nu se ;oate !ai "ine? <ise &o!nul 2ea:les. P#)at )# nu ne8a! 1nt9lnit 1ntr8
un !o!ent 1n )are eu s# fi fost !ai )al!.
,ei nu!ai )al& nu era? &o!nul 2ea:les ;#rea at9t &e 1nfier"9ntat? 1n)9t atr#:ea atenia
tre)#torilorF !ai )u sea!# )9n& se re<e!# &e un :ar&? 1i lu# ;#l#ria &e ;e )a;? 1i &esf#)u no&ul
&e la )ra%at#? 1n)e;u s#8i tear:# &e <or )retetul i faa trans;irate? &e un&e ieeau a"uri?
ure)/ile i :9tul 1nroite? f#r# s#8i ;ese )9tui &e ;uin &e ;#rerea lu!ii.
PfiuR EC)la!# &o!nul 2ea:les? aranj9n&u8i inuta. A)u! !ai !er:e. 28a! !ai r#)orit.
Bi8ai ;ier&ut )u!;#tul? &o!nule 2ea:les. Ce s8a 1nt9!;latS
Atea;t# ;uin i8a! s#8i s;un. Ai r#:a< s# fa)e! un tur ;rin ;ar)S
=ri)9t 1i fa)e ;l#)ere.
Atun)i? /ai&e. A/R Uit#8te "ine la el? 1i s;use lui Art/ur? )are &in 1nt9!;lare ;usese o)/ii
;e r#uf#)#torul luat &e :uler &e &o!nul 2ea:les )u at9ta furie. 2erit# s# te uii la in&i%i&ul #sta.
Nu a%ea !are lu)ru &e %#<ut? ni)i 1n ;ri%ina staturii i ni)i 1n )ea a 1!"r#)#!iniiF era un
"#r"at s)un&? )oluros? )u o eC;resie &e o! ;ra)ti)? ;#r )#runt? )u faa i fruntea "r#<&ate &e )ute
a&9n)i? ;e )are o"i)eiul &e a )u:eta i le s#;ase )a 1ntr8un le!n tare? ;ar)#. Purta un )ostu!
&e)ent? ne:ru? ;uin &e)olorat? i a%ea 1nf#iarea unui !eteu:ar is)usit. Binea un to) &e
o)/elari ;e )are 1l tot r#su)ise 1n !9n# )9t ti!; fusese %or"a &es;re el? )u o anu!it# 1n&e!9nare
a &e:etului !are 1nt9lnit# nu!ai la oa!eni o"inuii )u uneltele.
n)ear)# s# te ii &e noi? s;use &o!nul 2ea:les ;e un ton a!enin#tor? i o s# te ;re<int
nu!ai&e)9t. Ilai s# !er:e!R
Clenna! se 1ntre"a !irat 1n sinea lui? 1n %re!e )e se 1n&re;tau s;re ;ar) ;e )alea )ea !ai
s)urt#? )e ;utea s# fi f#)ut ne)unos)utul a)esta D)are se su;use )u o ;erfe)t# &o)ilitateE. ,u;#
1nf#iare? "#nuiala )# fusese )u!%a ;rins )u !9na 1n "u<unarul &o!nului 2ea:les nu ;#rea
&elo) justifi)at#? i ni)i )# ar fi fost %reun )lonos sau )ine tie )e s)an&ala:iu %iolent. Era un o!
linitit? si!;lu? )u!se)a&eF nu 1n)er)a s# s)a;e i ;#rea ;uin &e;ri!at? &ar ni)i&e)u! ruinat ori
;lin &e re!u)#ri.
,a)# era )u!%a un r#uf#)#tor 1nr#it? atun)i tre"uie s# fi fost un ;ref#)ut in)ori:i"ilF iar
&a)# nu era un r#uf#)#tor? &e )e oare 1l a;u)ase &o!nul 2ea:les &e :uler la 2inisterul
,i:resiunilorS Art/ur 1i &#&u sea!a )# o!ul a)esta era o eni:!# nu nu!ai ;entru el? )i i ;entru
&o!nul 2ea:lesF )#)i fr9ntur# &e )on%ersaie ;e )are au a%ut8o &e8a lun:ul &ru!ului s)urt? ;9n#
1n ;ar). -usese )a! &e<l9nat#[ i ;ri%irea &o!nului 2ea:les se 1ntor)ea !ereu s;re ne)unos)ut?
)/iar i )9n& %or"ea &es;re )u totul alt)e%a.
n sf9rit? o&at# ajuni 1n &re;tul ar"orilor? &o!nul 2ea:les se o;ri "rus) i s;use:
,o!nule Clenna!? %rei s#8!i fa)i ;l#)erea s# te uii la o!ul #staS Nu!ele lui e ,oG)e?
,aniel ,oG)e. Nu i8ai fi 1n)/i;uit )# o!ul #sta e un ne!erni) )unos)ut &e toat# lu!ea? nu8i aaS
A"solut? nu.
Era o situaie st9njenitoare s# %or"eas)# astfel 1n ;re<ena a)elui o!.
Nu? nu i8ai fi 1n)/i;uit. Qtiu asta. Nu i8ai fi 1n)/i;uit )# e o ;ri!ej&ie ;u"li)#? nu8i aaS
Nu.
Nu? &ar el este. E o ;ri!ej&ie ;u"li)#. Ce )re<i )# a f#)utS Cri!# &e o!or ;rin
i!;ru&en#? in)en&iu )u ;re!e&itare? 1nel#torie? es)ro)/erie? s;ar:ere? t9l/#rie la &ru!ul !are?
furt? )ons;iraie? frau&#S Care &in toate asteaS
Eu a s;une? rosti Art/ur Clenna!? &esluin& un sur9s a"ia !ijit ;e )/i;ul lui ,aniel
,oG)e? )# n8a f#)ut ni!i) &in toate astea.
Ai &re;tate? <ise &o!nul 2ea:les. ,i!;otri%#? e un o! in:enios? )are a 1n)er)at s#8i
;un# in:enio<itatea 1n folosul #rii. ,e a)eea este el un &u!an ;u"li)? &o!nule.
Art/ur se uit# la )el 1n &is)uie? )are se !ulu!i &oar s# )latine &in )a;.
A)est ,oG)e? relu# &o!nul 2ea:les? e fierar i !e)ani). Nu lu)rea<# ;e ;i)ior !are? &ar
e "ine )unos)ut &re;t un o! foarte in:enios. A)u! &ois;re<e)e ani a ;erfe)tat o in%enie D;rintr8
un foarte )urios ;ro)e&eu se)retE &e !are i!;ortan# ;entru ara i se!enii lui. N8o s#8i s;un
)#ia "ani l8a )ostat i ni)i )9i ani &in %ia# i8a jertfit ;entru in%enia asta? &ar a)u! &ois;re<e)e
ani a &es#%9rit8o. N8au fost &ois;re<e)eS ntre"# &o!nul 2ea:les? a&res9n&u8se lui ,oG)e. E
o!ul )are8!i )al)# )el !ai !ult ;e ner%i &in lu!ea astaF ni)io&at# nu se ;l9n:eR
U ,a' a)u! !ai "ine &e &ois;re<e)e ani.
Au<i? !ai "ineR EC)la!# &o!nul 2ea:les. Vrei s# <i)i !ai r#uR Aa )# atun)i? &o!nule
Clenna!? se a&resea<# :u%ernului. ,ar &e )u! se a&resea<# :u%ernului? &e%ine un ;eri)ol ;u"li)R
,a? &o!nule? )ontinu# &o!nul 2ea:les? a!eninat s# se 1nfl#)#re<e &in nou? el 1n)etea<# &e a
!ai fi un )et#ean )instit? ajun:e un r#uf#)#tor. ,in )li;a asta e tratat )a o!ul )are a s#%9rit )ine
tie )e fa;t# infernal#. Este un o! )are tre"uie o)olit? ;us la in&eC? inti!i&at? "atjo)orit. Cutare
;ersonaj t9n#r sau "#tr9n )u relaii sus8;use 1l tri!ite la )utare ;ersonaj t9n#r sau "#tr9n i iar#i
eC;e&iat 1na;oiF 1n sf9rit? o!ul #sta nu !ai e st#;9n ;e ti!;ul sau ;e a%erea lui? ajun:e ;ur i
si!;lu 1n afara le:ii? un o! &e )are e "ine ori)u! s# te &es)otorosetiF un o! )are ;rin toate
!ijloa)ele ;osi"ile tre"uie &o"or9t la ;#!9nt.
Nu era aa :reu &e )re<ut? )u! 1i 1n)/i;uia &o!nul 2ea:les? &u;# eC;erienele a%ute 1n
&i!ineaa a)eea.
Nu sta a)olo? ,oG)e? i nu !ai tot r#su)i to)ul #la &e o)/elari? stri:# &o!nul 2ea:les? )i
s;une8i &o!nului Clenna! )eea )e !i8ai !#rturisit i !ieR
Nu !ai 1n)a;e ni)i o 1n&oial#? s;use in%entatorul? a! fost tratat 1n aa fel 1n)9t s# !# si!t
;ar)# a fi s#%9rit )ine tie )e )ri!#. n ti!; )e f#)ea! anti)a!er# la &i%erse !inistere?
tot&eauna a! fost luat? !ai !ult sau !ai ;uin? &re;t un r#uf#)#tor notoriu. 2i8a tre"uit? &eseori?
;entru a nu8!i ;ier&e )urajul? s# !# )on%in: eu 1nsu!i )# 1ntr8a&e%#r n8a! f#)ut ni!i) )a s#
fi:ure< 1n Calen&arul 1n)/isorii Ne.:ate71? )i )#? &i!;otri%#? nu &orea! alt)e%a &e)9t s# a&u)
#rii !ari e)ono!ii "#neti i toto&at# un !are ;as 1nainte.
ECa)tR EC)la!# &o!nul 2ea:les. Iu&e)# &a)# a! eCa:erat. A)u! o s# !# )re<i &u;# )e8
i %oi s;une i restul.
,u;# a)east# intro&u)ere? &o!nul 2ea:les )ontinu# relatareaF %e)/ea ;o%este? )are
&e%enise ;li)tisitoare? relatarea unor fa;te reale ;e )are noi le ti! ;e &inafar#' El istorisi )u!?
&u;# inter!ina"ile &e!ersuri i )ores;on&ene? &u;# infinite i!;ertinene? "ruftuieli? insulte?
eC)elenele8lor au 1nto)!it un ;ro)es8%er"al? nu!#rul trei !ii;atrusutea;teee)ii&oi? ;rin )are
%ino%atul a%ea %oie s# fa)# unele eC;eriene )u in%enia sa ;e ;ro;rie )/eltuial#. Cu!
eC;erienele au fost f#)ute 1n ;re<ena unei )o!isii &e ase ;ersoane? &intre )are &oi !e!"ri
!one:i erau ;rea )/iori )a s# !ai %a&#? &oi ali !e!"ri !one:i erau ;rea tari &e ure)/e )a s#
!ai au&#? un alt !e!"ru !onea: era ;rea olo: )a s# ;oat# %eni !ai a;roa;e? i? 1n sf9rit? )e &e8
al aselea !onea: era ;rea tare &e )a; )a s# ;ri)ea;# )e%a. Cu! anii au tre)ut i? )u el? alte
i!;ertinene? "ruftuieli i insulte. Cu! eC)elenele8lor au !ai 1nto)!it a;oi un ;ro)es8%er"al?
nu!#rul )in)i!iiunasut#trei? ;rin )are ei transferau afa)erea la 2inisterul ,i:resiunilor. Cu!
2inisterul ,i:resiunilor? )u ti!;ul? a reluat afa)erea )a i )u! ar fi fost un lu)ru )u totul nou?
)e%a ;etre)ut 1n ajun? &es;re )are nu au<ise o iot# %or"9n&u8seF atun)i? afa)erea )u in%enia a fost
f#)ut# /ar)ea8;ar)ea? <#;#)it#? 1ntins# ;e ;atul lui Pro)ust. Cu! i!;ertinenele? "ruftuielile i
insultele s8Zau 1n!ulit. Cu! in%enia a fost ;re<entat# 1n faa a trei @i;itori i a unui Pi)ioron:
)are /a"ar n8a%eau &es;re ea? nite ini at9t &e :rei &e )a; 1n)9t nu 1nele:eau o iot# i )are s8au
;li)tisit i au in%o)at !oti%ul i!;osi"ilit#ilor &e or&in !aterial. Cu! 2inisterul ,i:resiunilor 1n
;ro)esul8%er"al nu!#rul o;t!iia;tesute;atru<e)i Hn8a %#<ut ni)i o )au<# ;entru a r#sturna
/ot#r9rea la )are ajunseser# eC)elenelelor H. Cu! 2inisterul ,i:resiunilor? 1ntiinat )#
eC)elenele8lor nu luaser# ni)i o /ot#r9re? a )lasat )/estiunea. Cu!? )/iar 1n &i!ineaa a)eea?
a%usese lo) o 1ntre%e&ere final# )u eful su;re! al 2inisterului ,i:resiunilor i )u! a)est )a; &e
"ron<? &u;# )e a )9nt#rit )/estiunea i a ;ri%it8o ;e toate feele i su" !ai !ulte un:/iuri &e
%e&ere? a o;inat? 1n linii !ari? )# nu era &e)9t un sin:ur lu)ru &e f#)ut &in )ele &ou# alternati%e? i
anu!e: sau s# se lase totul "alt# ;entru %e)ie? sau s# se reia totul &e la 1n)e;utul 1n)e;utului.
,e a)eea? a&#u:# &o!nul 2ea:les? )a un o! ;ra)ti) )e sunt? 1n ;re<ena !inistrului
#stuia? l8a! 1nf#)at ;e ,oG)e &e :uler i i8a! s;us )# 1!i &#&ea! ;e &e;lin sea!a )# nu era
&e)9t un ;un:a infa!? un tr#&#tor )are )ons;ir# 1!;otri%a linitii :u%ernului? i l8a! luat ;e sus.
@8a! s)os &in !inister afar# ;e u#? in9n&u81 &e :uler? ;entru )# ;9n# i ;ortarul s# tie )# sunt
un o! ;ra)ti)? )are a;re)ia felul )u! ofi)ialit#ile 1i tratea<# ;e oa!enii &e tea;a lui' i a)u!
iat#8ne ai)iR
,a)# t9n#rul @i;itoare )u )a;ul 1n nori s8ar fi aflat a)olo? le8ar fi s;us ;oate %er&e 1n fa#
)# 2inisterul ,i:resiunilor i8a 1n&e;linit &atoriaF )# tot )eea )e a%eau &e f#)ut @i;itorile era s#
in# 1!;ot!olit# )ora"ia naional# )9t !ai 1n&elun: )u ;utin#F )# a ;une la ;un)t na%a? a o
ilu!ina? a fa)e )ur#enie 1ntr81nsa 1nse!na s# intre ei 1nii la a;#F )# ei n8ar ;utea intra la a;#
&e)9t 1ntr8un sin:ur )a<? i anu!e? )9n& )ora"ia s8ar &a la fun& 1!;reun# )u ei str9ni )iot)#?
1ns#[ )/iar i atun)i asta era trea"a )or#"iei? nu a lor.
AaR EC)la!# &o!nul 2ea:les. A)u! tii 1n 1ntre:i!e ;o%estea lui ,oG)e. Cu o sin:tir#
eC)e;ie? )# ;9n# i 1n )li;ele astea nu81 au<i ;l9n:9n&u8se? )eea )e nu !# fa)e s# !# si!t !ai
"ine &is;us.
Tre"uie s# ai !ult# r#"&are? s;use Art/ur Clenna!? uit9n&u8se la ,oG)e !irat 1ntru)9t%a.
Qi !ult s9n:e re)e.
Nu? se 1!;otri%i a)esta? nu )re& s# fiu !ai "rea< &e)9t )eilali oa!eni.
Pentru nu!ele lui ,u!ne<eu? eti ori)u! !ai )e%a )a !ine 1n ;ri%ina astaR Stri:#
&o!nul 2ea:les.
,oG)e s)/i# un <9!"et )9n& 1i s;use lui Clenna!:
Ve&ei? eC;eriena !ea 1n )a<ul )u ;ri)ina nu 1n)e;e )u !ine 1nsu!i. n !eseria !ea? a!
a%ut ;rilejul? &in )9n& 1n )9n&? s# !ai aflu )9te )e%a 1n ;lus. Ca<ul !eu n8are ni!i) s;e)ial. N8a!
fost eu tratat !ai r#u &e)9t ali
= sut#? )are s8au :#sit 1n a)eeai situaii1' &e)9t toi )eilali? %oia! s# s;un.
Nu )re& )# a %e&ea 1n asta o !9n:9iere &a)# a fi 1n lo)ul &u!itale. ,ar &a)# ;e
&u!neata te !ulu!ete? !# "u)ur foarte !ult.
nele:ei8!#R Nu s;un J re;li)#? ;e a)elai ton so"ru? )/i"<uit? i ;ri%in& 1n "are )u o)/ii
lui %er<i? &e ;ar)# !#sura &istanele J )# a)easta ar fi o r#s;lat# ;entru tru&# i n#&ej&ile unui o!?
&ar e un soi &e uurare tiin& )# nu !# ;utea! ate;ta la alt)e%a.
Vor"ea )al! i t#r#:#nat? )u a)el :las reinut ;e )are a&esea 1l 1nt9lni! 1n )a<ul
!eseriailor? o"inuii s# )9nt#reas)# i s# ;un# !inuios lu)rurile la ;un)t. A)este 1nsuiri 1i
a;arineau? )a i su;leea &e:etului )elui !are sau felul anu!e &e a8i tufli uneori ;#l#ria ;e
)eaf#? &e ;ar)# eCa!ina o ;ies# ;e ju!#tate lu)rat#? ieit# &in !9na lui i )are81 ;unea ;e
:9n&uri.
,e<a!#:it 1n ate;t#rile !eleS Continu# el? rner:9n& 1ntre ei ;e su" )o;a)i. ,a? f#r#
1n&oial#? !# si!t &e<a!#:it. R#nitS ,a? f#r# 1n&oial#? !# si!t r#nit. E i fi
Res). Vreau 1ns# s# s;un )# oa!enii aflai 1ntr8o situaie ase!#n#toare )u a !ea sunt
a;roa;e tot&eauna tratai la fel' 1n An:lia? inter%eni &o!nul 2ea:les.
Aa? &esi:ur? 1n An:lia. C9n& 1i &u) in%eniile 1n str#in#tate? e )u totul alt)e%a. Iat#
!oti%ul ;entru )are at9t &e !uli 1i ;#r#ses) ara.
,o!nul 2ea:les 1n)e;use s# se 1nfier"9nte &in nou.
Voia! s# s;un )#? ori)are ar fi atitu&inea? &e%enit# rutin#? a :u%ernului nostru? a)easta s8a
1nr#&#)inat. Ai au<it )9n&%a )a %reun o! )are a &es)o;erit sau a in%entat )e%a s# nu fi
1nt9!;inat &e)9t o;a)itate? i ;e )are s# nu81 fi &es)urajat at9ta ne)u%iin#S
N8a ;utea s;une )# a! au<it %reo&at#.
A%ei )unotin# &es;re %reo !#sur# util# luat# )9n&%a &e :u%ernS @8ai %#<ut %reo&at#
&9n& un !o&el &es;re o !#sur# &e utilitate :eneral#S
Sunt )u !ult !ai 1n %9rst# &e)9t ;rietenul !eu &e ai)i? rosti &o!nul 2ea:les? iar
r#s;unsul este nu. Ni)io&at#.
,ar toi trei a%e! )unotin#? 1!i 1n)/i;ui? relu# in%entatorul? &e nu!eroase )a<uri &e
/ot#r9re 1n&#r#tni)# a :u%ernului &e a r#!9ne )u <e)i &e Ailo!etri? )u <e)i &e ani 1n ur!# fa# &e
)eilali? &e a se 1n)#;#9na s# foloseas)# !eto&e &e !ult# %re!e &e;#ite? )/iar i &u;# )e noile
;ro)e&ee? )are le sunt su;erioare? au fost r#s;9n&ite i a&o;tate &e toat# lu!eaS
Toi au fost &e a)or& 1n a)east# ;ri%in#.
U Ei "ine? atun)i? s;use ,oG)e oft9n&? aa &u;# )u! tiu )# )utare !etal se %a )o!;orta
1ntr8un fel anu!e la )utare te!;eratur#? )utare )or; la )utare ;resiune? tot aa a ;utea ti D&a)# ar
fi s# !# :9n&es)E )u! %or rea)iona a)eti !ari8!a/#ri i no"ili )ono;iti 1n faa unei )ereri &e8a
!ele. N8a! &re;tul s# fiu ne&u!erit? &e %re!e )e !i8e &at s# ;ort ;e u!eri un )a; )are ju&e)#?
&e fa;tul )# fa) ;arte i eu &in a)eeai liot# )a i )ei &inaintea !ea. Tre"uia s# fi l#sat totul "alt#.
A%ea! &estule eCe!;le? sunt si:ur? )9r) s#8!i slujeas)# &re;t a%ertis!ent.
A;oi 1i ;use 1n "u<unar to)ul o)/elarilor i se a&res# lui Art/ur:
C/iar &a)# nu !# ;l9n:? &o!nule Clenna!? tiu )e8nsea!n# re)unotina? ;) )are? %#
asi:ur? o a! fa# &e ;rietenul nostru )o!un. El !8a 1n)urajat &e !ulte ori[i 1n !ulte ;ri%ine.
-lea)uriR Stri:# &o!nul 2ea:les.
n )ele )9te%a )li;e &e linite )are ur!ar#? Art/ur nu se ;utu st#;9ni s# nu se uite la
,aniel ,oG)e. ,ei? e%i&ent? fa;tul &e a se a"ine s# se ;l9n:# inutil era o tr#s#tur# a )ara)terului
i toto&at# o &o%a&# &e sti!# ;entru ;ro;ria sa a)iune? se %e&ea totui "ine )# eforturile
1n&elun:ate 1l 1!"#tr9niser#? 1l f#)user# !ai :ra%? 1l s#r#)iser#. Art/ur nu se ;utu 1!;ie&i)a s#
nu8i s;un# )# o!ul a)esta ar fi fost !ai feri)it &a)# ur!a ;il&a &o!nilor )are se 1n&uraser# s# ia
1n !ina fr9nele naiunii i s# 1n%ee &e la ei Harta &e a nu fa)e ni!i) H.
,o!nul 2ea:les !ai r#!ase %reo )in)i !inute 1nfier"9ntat i a"#tut? ;e ur!# se )al!# i
1n)e;u s# se !ai lu!ine<e.
Ilai&e? /ai&eR S;use el. ,a)# lu#! !utra asta &e 1n!or!9ntare? lu)rurile tot nu se
s)/i!"# 1n "ine. n)otro !er:i? ,anielS
Eu !# 1ntor) la fa"ri)#? r#s;unse ,aniel.
P#i? atun)i !er:e! )u toii la fa"ri)#F ;orni! ;e jos 1n &ire)ia a)eea? re;li)# 2ea:les?
%esel. ,o!nul Clenna! nu )re& )# are )e%a 1!;otri%# fiin&)# e situat# ;e str#&ua )u nu!ele
Curtea8Ini!ii8Ins9n:erate.
Curtea8Ini!ii8ns9n:erateS Se !ir# Clenna!. Vreau s# !er: i eu a)olo.
Cu at9t !ai "ine? stri:# &o!nul 2ea:les. Ilal )u noiR
n ti!; )e8i )ontinuau &ru!ul 1ntr8a)oio? unul &in )ei trei? i ;oate nu nu!ai unul? se
:9n&ea? &esi:ur? )# str#&ua Curtea8Ini!ii8ns9n:erate era &estinaia )ea !ai ;otri%it# ;entru )el
)e fusese 1n )ores;on&en# ofi)ial# )u eC)elenele8lor i )u @i;itorile? i )ine tie &a)# nu a%usese
&eo;otri%# ;resenti!entul )# 1ns#i 3rilania ;utea %eni 1ntr8o <i !o/or9ta s#8i )aute lo)uin# ;e
str#&ua CurteaIni!ii8ns9n:erate? &a)# siste!ul 1ns)#unat la 2inisterul ,i:resiunilor era &us
;rea &e;arte.
Ca;itolul 6I
PUS N @I3ERTATE
UN A2URP &e toa!n# trist# i t9r<ie ;o:ora asu;ra Saonei. R9ul? )a o o:lin&# !9njit#
1ntr8un lo) 1ntune)at? refle)ta norii ne&esluit i !alurile joase se a;le)au i)i)olo 1n afar#? &e
;ar)# erau ju!#tate )urioase? ju!#tate s;eriate? %#<9n&u8i 1n a;# i!a:inea su!"r#. ntin&erea
esului &e ar# 1n a;ro;iere &e C/alon &esena o f9ie lun:# i :reoaie? 1ntreru;t# &in lo) 1n lo) &e
)9te un ir &e ;lo;i ;rofilai ;e )erul ;ur;uriu al unui asfinit !9nios. 2alurile r9ului Saone erau
!l#tinoase? &e;ri!ante? ;ustii? i u!"rele no;ii se 1nteeau iute.
Un "#r"at? )are 1nainta 1n)et s;re C/alon? era sin:ura siluet# o!eneas)# %i<i"il# 1n a)est
;eisaj. Cain tre"uie s# fi fost la fel &e i<olat? &e o)olit &e toat# lu!ea. Cu o rani# %e)/e &in ;iele
&e oaie la s;inare? in9n& 1n !9n# o "9t# as;r#? neju;uit# &e s)oar#? ru;t# &in %reun )o;a)?
;i)ioarele 1nn#!olite i nu!ai r#ni? 1n)#l#!intea i :/etreie s)9l)iate? ;#rul i "ar"a 1n
&e<or&ine? ;elerina &e ;e u!#r i /ainele u&e leoar)#? 1nainta )/io;#t9n& ane%oie? )/inuit &e
&ureri. S8ar fi <is )# norii fu:eau &in )alea lui? )# %9ntul :e!ea i )# frea!#tul ier"ii era 1n&re;tat
1!;otri%#8i? &e ;ar)# o;otul sur&? taini) al a;ei !or!#ia 1n%inuin&u81? &e ;ar)# noa;tea &e
toa!n# tu!ultuoas# era tul"urat# &e ;re<ena lui.
Se uita 1n &rea;ta? se uita 1n st9n:a? ursu<? &ar 1nfri)oat? i uneori st#tea lo)ului i se
1ntor)ea s# ;ri%eas)# ;este tot 1n jur. A;oi )/io;#ta !ai &e;arte? %#<9n&u8i &e &ru! ane%oie i
!or!#in&.
I a nai"a )u esul #sta f#r# sf9rit. @a nai"a )u ;ietroaiele astea )are taie )a sa"ia. @a nai"a
)u "e<na asta )are te 1!;resoar# i te 1n:/ea#. A/? )9t %# ur#s)R
Qi &a)# ar fi ;utut? i8ar fi %#rsat fo)ul urii ;e toate astea &in nite ;ri%iri !9nioase
arun)ate jur 1!;rejur. i !ai t9r1 ;i)ioarele )9i%a ;ai 1n)# i? uit9n&u8se 1n <are? se o;ri &in nou
lo)ului.
2ie !i8e foa!e? !i8e sete i8s !ort &e o"oseal#? iar %ou# )e %# ;as#? ne:/io"ilor? !9n)ai
i "ei a)olo? %#8n)#l<ii la fo)R Tare8a %rea s# %# tre) oraul ;rin sa"ie i fo)F o s#8!i ;l#tii %oi?
)o;iiR
,ar !9na ;e )are o s)utur# 1n sus? s;re ora? nu81 a&use !ai a;roa;e &e el ni)i&e)u!. i
era !ai foa!e? !ai sete i se si!ea i !ai isto%it )9n& &#&u )u ;i)ioarele &e )al&ar9!ul
&esfun&at. T#"o%ea s# ;ri%eas)# 1n jur.
,inaintea o)/ilor r#s#ri /otelul )u ;ortalul s;aiosF !irosurile 1!"ietoare %enin& &e la
"u)#t#rie 1i &#&eau :/es. Iat# )afeneaua )u ferestrele s)#l&ate 1n lu!in# i )u r#;#iala ;ietrelor &e
&o!ino. Iat# %o;sitoria )u f9ii &e ;9n<# roie &e o ;arte i &e alta a uii. Iat# :iu%aer:eria )u tot
soiul &e der)ei i ;o&oa"e &e altar. Iat# ;r#%#lia &e tutun &e un&e ieea un :ru; %esel &e sol&ai )u
lulelele 1n :ur#. ,ar iat# i !ias!ele ;uturoase ale oraului? noroiul? !ur&#ria &in ri:ole? i
l#!;ile ofti)oase? s;9n<ur9n& &e8a latul &ru!ului? i &ili:ena uria# )u !uni &e "a:aje? )u )ei
ase )#i suri )u )o<ile le:ate? :ata &e ;le)are? 1n faa "iroului &e ;otalion.
,ar )u! ;rin8;reaj!# nu se %e&ea ni)i ur!# &e /an ;entru un )#l#tor la anan:/ie? tre"ui
s# &ea )olul 1ntr8un lo) 1ntune)at? ;este tot nu!ai !or!ane &e frun<e &e %ar<# )#l)ate 1n
;i)ioare? 1n %e)in#tatea f9nt9nii o"teti &e un&e fe!eile 1n)# !ai s)oteau a;#. A)olo :#si un /an?
;e o str#&u# &osni)#: H@a re%#rsatul <orilor**.
Per&elele &e la ferestre a)o;ereau )# norii HRe%#rsatul <orilor**? 1ns# /anul ;#rea lu!inat
i 1n)#l<it? iar ins)ri;ii foarte %i<i"ile? 1!;o&o"ite &e "9le i ta)uri &e "iliar&? anunau )# la
HRe%#rsatul <orilor** se ;utea ju)a "iliar&? se ;utea :#si &e !9n)are? &e "#ut? se ;utea lo)ui? fie
)# %eneai )#lare ;e )al ori )# "#tusei &ru!ul ;e jos? i )# %inurile? li)/iorurile i ra)/iul erau ;e
)inste. ,ru!eul r#su)i !9nerul uii &e la HRe%#rsatul <orilor1* i intr# )/io;#t9n&.
Tre)9n& ;ra:ul? &use !9na la ;#l#ria &e)olorat#? )u "orurile ;leotite? )a s#8i salute ;e )ei
)9i%a inji aflai 1n 1n)#;ere. ,oi &intre ei ju)au &o!ino la o !#su#? trei;atru e&eau &e %or"# 1n
jurul so"ei i fu!auF !asa &e "iliar& era &eo)a!&at# nefolosit#. Lan:ia st#tea ;e un s)aun 1n
&osul tej:/elei J ;rintre sti)lele &e siro;uri
A"urite? )ourile )u ;r#jituri? ta%a &in ta"l# &e ;lu!" ;entru s)urs ;a/arele J i era
o)u;at# )u lu)rul &e !in#.
-#)9n&u8i lo) s;re o !as# li"er# &intr8un un:/er al s#lii? 1n&#r#tul so"ei? 1i ;use jos
rania i !antaua. C9n& ri&i)# iar#i )a;ul &in ;#!9nt? se tre<i )u /an:ia l9n:# el.
U Se ;oate r#!9ne ai)i ;este noa;te? !a&a!eS
Perfe)tR Rosti /an:ia? ;e un ton as)uit? )9ntat? %esel.
3ine' Se ;oate ;r9n<i' sau )ina' )u! %rei s#8i s;uneiS
Aa? ;erfe)tR Stri:# /an:ia? )a !ai 1nainte.
Atun)i s# ne :r#"i!? !a&a!e? &a)# %rei. Ce%a &e !9n)are? )9t se ;oate &e iuteF i )e%a
%in? toto&at#. Sunt sf9rit.
E o %re!e foarte ur9t#? !onsieur? s;use /an:ia.
Afurisit# %re!e.
U Qi un &ru! foarte lun:.
Un &ru! afurisit.
Plasul lui r#:uit sl#"i i 1i re<e!# )a;ul ;e !9ini? ;9n# i se a&use &e ;e tej:/ea o sti)l#
&e %in. ,u;# )e 1i u!;lu i :oli &e &ou# ori ;a/arul i ru;se un )ol &in ;9inea 1ntrea:# ;us#
&inainte? o&at# )u faa &e !as#? er%eelul? farfuria &e su;#? sarea? ;i;erul i unt&ele!nul? se
;ro;ti )u s;atele 1n un:/erul ;eretelui? 1ntinse ;i)ioarele ;e "an)a un&e st#tea i 1n)e;u s# ron#ie
&in )oaj#? ate;t9n& ;re:#tirea )inei.
Taifasul &in jurul so"ei se 1ntreru;se %re!elni)? &eoare)e atenia )elor &e fa# fusese
a"#tut#? !o!entan? &e a;ariia str#inului? lu)ru o"inuit 1n ase!enea situaie. ,ar a)easta nu &ur#
!ult? )#)i? &u;# )e l8au !#surat: 1n&eajuns? 1i reluar# %or"a.
Iat# &e )e? <ise unul &intre ei? ajun:9n& la )a;#tul ;o%estirii sale? iat# &e )e s;uneau )#
&ia%olul a fost ;us 1n li"ertate.
Cel )are rostise a)este )u%inte era un %l#j:an &e el%eian e)le<iastF el a&u)ea 1n &is)uie
)e%a &in autoritatea "iseri)ii J !ai )u sea!# ;entru )# %enise %or"a &e &ia%ol.
Lan:ioai)a? &u;# )e &#&u soului ei? )are 1n&e;linea fun)ia &e "u)#tar la HRe%#rsatul
<orilorZ*? &is;o<iii ;ri;i Gin& )ina oas;etelui? 1i relu# lu)rul &e !ina 1n&#r#tul
Tej:/elei. Era o fe!eiu)# a:er#? 1n:rijit#? %esel# J )u o "onet# )a! ;rea !are J l#s9n& s#
i se %a&# )a! ;rea !ult )iora;ii? i se a!este)# 1n %or"#? &9n& &e )9te%a ori &in )a; i r9<9n&?
f#r# s# ri&i)e o)/ii &e la lu)ru.
A/? Cerule? s;use ea? atun)i? )9n& %a;orul a sosit &e la @Gon? a&u)9n& %estea )# &ia%olul
fusese 1ntr8a&e%#r ;us 1n li"ertate la 2arsilia? unii n#t#flei au i )re<ut asta. ,ar euS Nu? eu nu? 1n
ori)e )a<.
2a&a!e? &u!nea%oastr# a%ei tot&eauna &re;tate? rosti %l#j:anul &e el%eian. -#r#
1n&oial#? erai su;#rat# fo) ;e o!ul #sta? !a&a!eS
Le? ;#i &aR EC)la!# /an:ioai)a? 1n#l9n& o)/ii &e la lu)ru? &es)/i<9n&u8i foarte lar: i
I#sin&u8i )a;ul 1ntr8o ;arte. -irete )# &aR
Era un in&i%i& r#u.
Era o le;r#? <ise /an:ioai)a? i 1i !erita )u %9rf i8n&esat ;e&ea;sa &e la )are a a%ut
noro)ul s# s)a;e. 2are ;#)at.
Stai? !a&a!eR Ia s# %e&e!? inter%eni el%eianul? ;us ;e /ar#? r#su)in&u8i i:ara 1ntre
"u<e. Poate )# asta i8a fost soarta lui neferi)it#. S8ar ;utea s# fi fost %i)ti!# ne%ino%at# a jo)ului
1!;rejur#rilor. Este foarte ;osi"il 1n)# s# fi a%ut? i s# !ai ai"#? unele ;#ri "une? nu!ai s# ti!
s# le s)oate! la i%eal#. -ilantro;is!ul filosofi) ne 1n%a#'
Ceilali !e!"ri ai !i)ului :ru; a&unat 1n jurul so"ei !ur!urar# un ;rotest 1!;otri%a
folosirii unei ase!enea eC;resii a!enin#toare. P9n# i )ei &oi ju)#tori &e &o!ino 1i a"#tur#
;ri%irile &e la jo)? &e ;ar)# ar fi o"ie)tat )# filantro;is!ul filosofi) era a&us? )/iar i )a &enu!ire?
1n /anul H@a re%#rsatul <orilor>.
Ia !ai is;r#%ii )u filantro;ia &u!nea%oastr#R Stri:#? <9!"in&? /an:ia? tot &9n& &in )a;?
!ai a"itir )a ori)9n&. As)ultai ai)i la !ine. Eu una8s fe!eie. La"ar n8a! &e filantro;is!ul
%ostru filosofi). ,ar eu %# s;un )e a! %#<ut? i8a! %#<ut "ine? )u o)/ii !ei? 1n lu!ea asta &e8ai)i?
un&e !#8n%9rt eu. V# s;un una i "un#? ;rieteni? )# sunt unii J at9t "#r"ai? )9t i fe!ei? &in
;#)ate J )are n8au ni!i) sf9nt 1n ei' ni)i )9t e ne:rul su" un:/ie. C# sunt unii ;e )are tre"uie s#8
i ur#ti f#r# &e !il#? )# sunt oa!eni )u )are tre"uie s# te ;ori )a i )u! ar fi nite
,u!ani ai 1ntre:ii o!eniri. C# sunt oa!eni )are n8au ;i) Y &e ini!#8n ei i )are tre"uie
stri%ii )a nite n#;9r)i i !#turai &in )ale. S;er 1ns# )#8s ;uini la nu!#r? &ar eu? una? a! %#<ut J
1n lu!ea 1n )are !#8n%9rt? ;9n# i 1n !i)uul !eu /an H@a re%#rsatul <orilor** J )# eCist#
ase!enea in&i%i<i. Qi nu !# 1n&oies) )# ti;ul #sta J <i8i ;e nu!e? nu8!i !ai a&u) a!inte )u! 1l
)/ea!# J fa)e ;arte &intre ei.
Vor"ele 1nsufleite ale /an:iei au fost ;ri!ite !ai fa%ora"il la HPie%#rsatul <orilor> &e
)u! le8ar fi 1nt9!;inat anu!ii a;#r#tori )u!se)a&e &in ta:!a )elor ata)ai &e ea at9t &e
nes#"uit? nu !ai &e;arte &e)9t 1n 2area 3ritani).
Pe le:ea !eaR EC)la!# /an:ia? l#s9n& lu)rul i s)ul9n&u8se &e jos s# ia &e la soul ei?
)are a;#ruse 1n ;ra:ul uii laterale? su;a ;re:#tit# ;entru str#in. ,a)# filantro;ia %oastr# filosofi)#
;une ;e !ai tiu eu )ine la )/ere!ul oa!enilor #stora? a%9n& &e8a fa)e )u ei ;rin? Vor"e sau
fa;te? )ri i8ntr8un fel i8ntr8altul? atun)i s# nu !ai au& &e ea ai)i? la HRe%#rsatul <orilor**? )# nu8i
"un# ni)i )9t o )ea;# &e:erat#.
C9n& ae<# su;a &inaintea oas;etelui? )are 1i s)/i!"# ;o<iia ri&i)9n&u8se 1n )a;ul
oaselor? a)esta o ;ri%i &re;t 1n fa# i !ustaa i se <"irii 1n sus s;re nas? iar nasul i se l#s# 1n jos
;este !usta#.
U Aa? rosti )el )are %or"ise !ai 1nainte? s# re%eni! la su"ie)tul nostruR A! tre)ut toate
astea )u %e&erea? &o!nilor? nu!ai fiin&)# o!ul )u ;ri)ina fusese a)/itat la ;ro)es? iar )ei &in
2arsilia s;uneau )# &ia%olul a fost ;us 1n li"ertate. Iat# <%onul )are 1n)e;use s# )ir)ule? i #sta e
t9l)ul? at9t i ni!i) !ai !ult.
Cu! 1l )/ea!#S ntre"# /an:ia. 3irau&? nu8i aaS
U Ri:au&? !a&a!e? re;li)# %l#j:anul &e el%eian.
Ri:au&? 1ntr8a&e%#r.
,u;# su;#? )#l#torului i se a&use o !9n)are )u )arne i la a)easta o farfurie )u le:u!e.
29n)a tot )e i se ae<ase &inainte? :oli sti)la &e %in? )eru un ;a/ar )u ro! i 1i fu!# i:ara la o
)ea)# &e )afea. ,u;# )e se !ai in tre!#? &e%eni aro:ant? &9n&u8i aere fa# &e )ei &e la
HRe%#rsatul <orilor**? se a!este)# 1n s;oro%#iala f#r# 1nsenin#tate la )are fusese !artor? )a i
)u! )on&iia sa so)ial# ar fi fost )u !ult !ai ;resus &e)9t 1nf#iarea lui.
-ie )# )ei ;re<eni !ai a%eau i alte tre"uri? fie )# se si!eau 1n inferioritate? 1n ori)e )a<
ei se 1!;r#tiar# tre;tat i? nefiin& 1nlo)uii &e alii? 1l l#sar# ;e noul lor o"l#&uitor 1n ;osesia
/anului H@a re%#rsatul <orilor>. Lan:iul f#)ea <:o!ot &e %esel# 1n "u)#t#ria lui? /an:ioai)a lu)ra
1n ti/n#? iar &ru!eul 1ntre!at fu!a la :ura so"ei? 1n)#l<in&u8i ;i)ioarele <&relite.
!i )er iertare? !a&a!e' 3irau& a)ela'
U Ri:au&? !onsieur.
Ri:au&? 1!i )er &in nou iertare' %8a s)os &in s#rite? nu8i aaS
Lan:ia? )are la un !o!ent &at 1i s;usese "a )# e "#r"at )/i;e? "a )# e slut? o"ser%9n&
nasul l#sat 1n jos i !ustaa <"9rlita 1n sus? 1n)lin# )u t#rie )#tre )ea &e8a &oua /ot#r9re.
Ri:au&? Zs;use ea? a fost un )ri!inal? i8a u)is soia.
Ei? eiS S# !or )la)# #sta nu8i )ri!inal )u a&e%#rat. ,ar &e un&e ai aflatS
U Toat# lu!ea tie.R
A/aR Qi totui a s)#;at &e ju&e)at#S
2onsieur? le:ea n8a :#sit &estule &o%e<i 1!;otri%a lui. Aa )el ;uin s;une le:ea. Toat#
lu!ea 1ns# tie )# el a s#%9rit fa;ta. Toi eu tiut at9t &e "ine a)est lu)ru 1n)9t au 1n)er)at s#8l
sf9ie &e %iu.
Pentru )# toi tr#ies) 1n &e;lin# 1nele:ere )u ne%estele lorS Rosti oas;etele. LaR LaR
Lan:ia &e la HRe%#rsatul <orilor> 1l !#sur# iar#i &in ;ri%iri ;e &ru!e i se si!i
a;roa;e fer! )on%ins# &e ulti!a sa /ot#r9re. A%ea !9ini fru!oase? totui? ;e )are tia s# i le
;un# 1n %aloare &in ;lin. n)# o &at# ea 1i s;use )#? la ur!a ur!elor? o!ul #sta nu ar#ta r#u
&elo).
,u!nea%oastr# ;ar)# ai ;o!enit )e%a? !a&a!e' ori alt)ine%a &e ai)i' ,ar )e s8a ales
&e elS
Lan:ioai)a s)utur# &in )a;F era ;entru ;ri!a oar# &e8a lun:ul )on%ersaiei )9n&? )u
%ioi)iunea8i ;lin# &e r9%n#? 1n)et# s# !ai 1n)u%iine<e i s# in# isonul )elor rostite a)olo. Ea
&e)lar# )# la HRe%#rsatul <orilor> s8a %or"it? ;e te!eiul tirilor &in <iare? )# fusese reinut 1n
1n)/isoare ;entru !ai !ult# si:uran#
=ri)u! ar fi? a&#u:# ea? a s)#;at &e o ;e&ea;s# "ine !eritat#F )u at9t !ai r#u.
=as;etele st#tea )u o)/ii int# la /an:i# 1n ti!; )e8i fu!a ulti!a i:ar#? iar ea 1i %e&ea
&e trea"# in9n& )a;ul ;le)at asu;ra lu)rului? )u o eC;resie )are i8ar fi risi;it 1n&oielile? &u)9n&8o
la o )on)lu<ie &efiniti%# &es;re 1nf#iarea lui "un# sau rea &a)# l8ar fi ;ri%it atun)i. C9n& se uit#
1n sus? eC;resia a)eea &is;#ruse. i nete<i )u !9na !ustaa 1n neor9n&uial#.
S8ar ;utea s# %#& )a!era? !a&a!eS
Cu ;l#)ere? !onsieur. Lei? "#r"ateleR
3#r"#elul ur!a s#8l )on&u)# la etaj. n#untru !ai
,or!ea un )#l#tor? )are se &usese foarte &e%re!e la )ul)are? fr9nt &e o"oseal#? &ar o&aia
s;aioas# a%ea &ou# ;aturi i lo) "ere)/et s# 1n)a;# &ou#<e)i J eC;li)# /an:ioai)a &e la
HRe%#rsatul <orilor> )u :lasul ei )a un )iri;it? stri:9n& &in )9n& 1n )9n&: HLei? "#r"ateleR H&in ua
lateral#.
3#r"#elul r#s;unse 1n )ele &in ur!#: HAi)ea8s? ne%esti)oR Hi? ;re<ent9n&u8se )u ti)/ia &e
"u)#tar ;e )a;? 1i f#)u lu!in# &ru!eului ;e o s)ar# 1n:ust# i a"ru;t#F a)esta 1i lu# sin:ur
;elerina i rania i ur# noa;te "un# /an:iei? )u o alu<ie ;oliti)oas# la ;l#)erea &e a o re%e&ea a
&oua <i. =&aia era 1n)#;#toare? )u &uu!eaua ne:eluit#? as;r#? nu!ai )r#;#turi? ta%anul )u :rin<i
neten)uite i &ou# ;aturi ae<ate fa# 1n fa#. Ai)i? "#r"#elul ;use jos lu!inarea a&us# )u sine i?
arun)9n& o ;ri%ire ;ie<i# )#tre oas;etele s#u )are se a;le)ase asu;ra raniei? 1l infor!# ;e un ton
ursu<:
Patul &in &rea;taR Qi 1l l#s# s# se o&i/neas)#.
Lan:iul? fie )# era un "un fi<iono!ist ori "a? /ot#r1
n !intea lui )# !usafirul tare !ai era slut.
=as;etele se uit# &is;reuitor la aternutul )urat? &ar as;ru? ;re:#tit ;entru el? i?
ae<9n&u8se ;e jilul &e r#)/it# &e la )#;#t9iul ;atului? 1i s)oase "anii &in "u<unar i 1i nu!#r# 1n
;al!#.
H=!ul tre"uie s# !#n9n)e? !ur!ur# )a ;entru sine? &ar? ;e &u!ne<eul !eu? !9ine
tre"uie nea;#rat s# !#n9n) ;e )/eltuiala alt)ui%aR H
Pe )9n& st#tea a)olo? &us ;e :9n&uri? )9nt#rin& !e)ani) "anii 1n ;al!#? r#suflarea a&9n)#
a )#l#torului &in )el#lalt ;at 1i r#suna at9t &e re:ulat 1n au<? 1n)9t 1i 1n&re;t# atenia 1n &ire)ia
ti)eea. =!ul )u ;ri)ina era a)o;erit "ine )a s#8i fie )al& i 1i tr#sese ;este fa# !a)atul al" &e la
)#;#t9i? aa 1n)9t ;utea fi nu!ai au<it? nu i %#<ut. ,ar )u! res;iraia ;rofun&# i re:ulat#
)ontinua? )/iar i 1n %re!e )e )el#lalt 1i le;#&a :/etrele i 1n)#l#rile u<ate? i )9n& 1i ;use
&eo;arte /aina i )ra%at#? ;9n# la ur!# 1i st9rni at9t &e !ult )urio<itatea? 1n)9t nu se ;utu st#;9ni
s# nu arun)e o ;ri%ire ;e )/i;ul )elui )are &or!ea.
Astfel? &ru!eul trea< se furi# )e%a !ai a;roa;e? !ai a;roa;e i !ai a;roa;e &e ;atul
)#l#torului a&or!it? ;9n# )e ajunse )/iar la )#;#t9iul a)estuia. ,ar ni)i atun)i nu8i ;utu %e&ea
o"ra<ul? )#)i era a)o;erit )u )ear)eaful. ,eoare)e r#suflarea re:ulat# )ontinua 1n)#? 1i ae<#
!9n# al"# i nete&# D)e ;erfi&# ;#rea? stre)ur9n&u8se astfelRE ;e )ear)eaf i 1l &#&u uor la o ;arte.
S# !or eu &a)# #sta nu8i Ca%allettoR EC)la!# 1n oa;t#? &9n&u8se 1n&#r#t.
2i)uul italian? influenat ;oate 1n so!n &e ;re<ena furiat# la )#;#t9iul lui? 1i 1ntreru;se
r#suflarea re:ulat# i? )u un a&ine oftat? ;relun:? &es)/ise o)/ii. @a 1n)e;ut? &ei &es)/ii? nu
;#rea )# se tre<ise? i ti!; &e )9te%a )li;e se uit#? )al!? la %e)/iul s#u to%ar# &e te!ni#? a;oi
s#ri "rus) &in ;at? )u un stri:#t &e ui!ire i tea!#.
QtR Ce8ai ;#itS Bine8i :uraR Eu sunt. 28ai re)unos)utS Rosti )el#lalt )u o %o)e
su:ru!at#.
Io/n 3a;tist 1ns#? )u o)/ii /ol"ai )9t )e;ele? "ol"orosin& ru:#)iuni i eC)la!aii &e8a
%al!a? se retrase 1ntr8un un:/er i? le:9n&u8i !9ne)ile &e la /ain# ;e &u;# :9t? tre!ur9n& )a
%ar:#? !anifest# &orina nest#%ilit# &e8a o <"u:/i ;e u# !ai "ine &e)9t s# fa)# iar#i )unotin#
)u el. V#<9n& asta? %e)/iul to%ar# &e 1n)/isoare se &#&u 1n&#r#t s;re u# i se ;ro;ti )u u!erii &e
ea.
Ca%allettoR Tre<ete8te? "#ieteR -rea)#8i o)/ii i uit#8te la !ine. Nu !ai folosi nu!ele )u
)are !# stri:ai &e o"i)ei' nu? @a:nier? ia <i? @a:nierR
Io/n 3a;tist? ;ri%in&u81 )u nite o)/i /ol"ai la )ul!e? f#)u &e !ai !ulte ori a)el :est
naional )are )onst# 1n a s)utura 1n aer ar#t#torul r#su)it &e la &rea;ta? )a i )u! era /ot#r9t s#
t#:#&uias)# &inainte tot )e ar fi ;utut )el#lalt s#8i s;un#? &e atun)i i ;9n# la sf9ritul %ieii sale.
Ca%allettoR ,#8!i !9na. l )unoti ;e &o!nul @a:nier. Str9n:e !9na unui :entle!an
a&e%#ratR
Su;un9n&u8se %e)/iului ton &e su;erioritate autoritar#? Io/n 3a;tist? )are nu era 1n)#
&elo) si:ur ;e ;i)ioare? 1naint# i 1ntinse !9na st#;9nului s#u. 2onsieur @a:nier se ;orni ;e r9s
i? &u;# )e 1i str9nse !9na? i8o s!u)i 1n sus i 1i &#&u &ru!ul.
Aa )# n8ai fost' se "9l"9i Io/n 3a;tist.
Ras &e ;e lu!eS Nu. Pri%ete8ai)iR Stri:# @a:nier? rotin&u8i )a;ul. @a fel &e "ine 1nfi;t
)a i al t#u.
Io/n 3a;tist? )u;rins &e un tre!ur uor? se uit# ;este tot ;rin o&aie )a s#8i &ea ;ar)#
sea!a un&e se afl#. St#;9nul s#u se folosi &e a)est ;rilej i r#su)i )/eia 1n "roas)#? a;oi se ae<#
;s ;atul lui.
Ia uiteR Rosti ri&i)9n&u8i ;antofii i :/etrele. Lalal oale ;entru un &o!n? ai s# <i)i. Nu
fa)e ni!i)? o s# %e<i )e iute ;un eu tre"urile la ;un)t. Vino i aa<#8te. Ia8i %e)/iul lo)R
Io/n 3a;tist? )are nu!ai ti/nit nu se si!ea? se )ui"#ri ;e jos l9n:# ;at? )u o)/ii tot int#
la st#;9nul lui.
3ra%oR Stri:# @a:nier. A)u! ;ar)8a! fi iar#i 1n %i<uina aia "leste!at# &e o&inioar#? nu8i
aaS C9t ai !ai statS
,ou# <ile &u;# &u!nea%oastr#? st#;9ne.
Qi )u! ai ajuns ai)iS
2i s8a atras atenia s# nu r#!9n a)olo? aa )# a! ;#r#sit nu!ai&e)9t oraulF &e atun)i a!
tot u!"lat 1n)oa)e i 1n)olo. 2i8a! 1n)er)at noro)ul la A%i:non? la Pont8Saint8Es;rit? la @Gon? ;e
R/9ne? ;e Saone.
n ti!; )e %or"ea? tras# re;e&e ;e ;o&ea itinerarul )u[ !ina lui ars# &e soare.
Qi 1n)otro ai &e :9n& s# te &u)iS
n)otro' st#;9neS '
,aR
Io/n 3a;tist &orea ;ar)# s# e%ite r#s;unsul? &ar nu tia )u!.
Iur ;e 3a)/us8? eC)la!# 1n )ele &in ur!#? silit oare)u! s# !#rturiseas)#? )9teo&at# !8a
"#tut :9n&ul s# ;le) la Paris i ;oate 1n An:liaR
Ca%alletto? asta r#!9ne 1ntre noi? i eu !# &u) la Paris i ;oate 1n An:lia. 2er:e!
1!;reun#.
=!uleul &#&u &in )a; i 1i ar#t# &iniiF nu ;#rea ;rea )on%ins )# ar fi fost ;lanul )el !ai
&e in%i&iat.
2er:e! 1!;reun#? re;et# @a:nier. = s# %e<i )e re;e&e a! s#8i siles) s# !# re)unoas)#
&re;t &o!n )u %a<#? iar tu o s# tra:i foloase &in asta. S8a f#)utS Sunte! &e a)or&S
,a? si:ur? si:ur? 1n)u%iin# o!uleul.
Atun)i ai s# au<i ;9n# n8a&or!' 1n &ou#8trei %or"e? fiin&)# ;i) &e so!n' )u! se fa)e
)# !# aflu ai)i l9n:# tine? eu? @a:nier. 3a:# "ine &e sea!#. Nu )el#lalt.
Altro? altroR Nu Ri'
nainte &e a fi a;u)at s# rosteas)# nu!ele ;9n# la )a;#t? )a!ara&ul s#u 1i i re;e<i !9na
su" "#r"ie? 1n)/i<9n&u8i :ura )u "rutalitate.
Vai i a!arR Ce te8a a;u)atS Nu )u!%a %rei s# !# %e<i <&ro"it 1n ;i)ioare? u)is )u ;ietreS
Nu )u!%a %rei s# te %e<i <&ro"it 1n ;i)ioare? u)is )u ;ietreS Asta te8atea;t#R Sau ;oate8i
1n)/i;ui )# ;e !ine o s# !#8nfa)e? iar ;e a!i)ul !eu &e ;u)#rie o s#8l lase s#8i ia t#l;#iaS S#
nu )re<i una )a astaR
C9n& &#&u &ru!ul f#l)ii ;rietenului s#u &in str9nsoare? )/i;ul lui )#;#t# o eC;resie &in
)are )el#lalt ;ri)e;u )# &e s8ar 1nt9!;la? 1ntr8a&e%#r? o astfel &e u)i&ere )u ;ietre i <&ro"ire 1n
;i)ioare? !onsieur @a:nier s8ar !ilosti%i i &e el? a%9n& :rij# s#8i asi:ure ;artea leului 1ntr8o
ase!enea te%atur#. i a!inti )e o! &e lu!e era !onsieur @a:nier i )u! ;e toi 1i )onsi&era o
a;# i un ;#!9nt.
Eu sunt un o!? relu# !onsieur @a:nier? ;e )are so)ietatea l8a ne&re;t#it ;rofun& &e )9n&
!8ai %#<ut ulti!a oar#. Qtii )# sunt si!itor i )urajos &in fire i )#8s f#)ut s# )on&u). Qi )u! a
res;e)tat so)ietatea a)este )alit#i ale !eleS A! fost /ui&uit 1n ;lin# stra&#. A tre"uit s# fiu
)on&us su" ;a<# &e tea!a "#r"ailor i !ai ales a fe!eilor :ata s# se n#;usteas)# asu;ra !ea? )u
toate ar!ele )are le8ar fi )#<ut 1n !ina. A tre"uit sj <a) 1n te!ni# )a o !#sur# &e se)uritate?
in9n&u8se se)ret lo)ul un&e !# afla!? )# nu )u!%a s# fiu s!uls afar# i &o"or9t &e lo%ituri )u
ne!iluita. A! ;le)at &in 2arsilia 1n toiul no;ii 1ntr8o )#ru# i &us )ale &e le:/e 1ntre:i %9r9t 1n
;aie. Era ;ri!ej&ios )entru !ine s# tre) ;rin ;reaj!a ;ro;riei !ele )ase? i? )u )9te%a ;arale 1n
"u<unar &oar? )a un )eretor? a tre"uit s# u!"lu tot ti!;ul &e atun)i ;rin noroaie s)9r"oase? ;e o
%re!e )u!;lit#? ;9n# )9n& !i s8au "ete:it ;i)ioarele' ia ;ri%ete8leR Iat# )e u!iline a tre"uit s#
1n&ur &in ;ri)ina so)iet#ii? eu? )are ;ose&? &u;# )u! ;rea "ine tii? )alit#ile !enionate.
So)ietatea 1ns# %a ;l#ti ;entru toate astea.
A)este )u%inte el le rostise la ure)/ea to%ar#ului s#u i )u !9na streain# la :ur#.
C/iar i ai)i? )ontinu# el ;e a)elai ton? )/iar i 1n /anul #sta ;#)#tos !# ur!#rete
so)ietatea. 2a&a!e !# ji:nete? )lienii ei !# ji:nes). Pe !ine? )are? )u !anierele i 1nsuirile
!ele? i8a ;utea fa)e una )u ;#!9ntulR ,ar ofensele a&use !ie )u &uiu!ul &e so)ietate s8au
str9ns 1n ;ie;tul a)esta.
Io/n 3a;tist as)ulta atent :lasul a)ela r#:uit i su:ru!at i &in )9n& 1n )9n& s)otea )9te
un: H,esi:ur? &esi:urR H)u o le:#nare a )a;ului? )a i )u! a)easta ar fi fost? )9t se ;oate &e sin)er?
1n%inuirea )ea !ai 1nte!eiat# )are se ;utea a&u)e so)iet#ii.
Pune8!i ;antofii a)oloR i ;orun)i @a:nier. At9rn#8!i ;elerina s# se usu)e? )olo la u#. Ia
;#l#riaR DCel#lalt eCe)uta )u sfinenie ;orun)ile &e )u! erau &ate.E Asta8i ;atul ;e )are so)ietatea
!i81 a)or&#? nu8i aaS LaaR -oarte "ineR
C9n& se 1ntinse )9t era &e lun: ;e ;at? )u o "atist# <&ren#roas# 1n jurul )a;ului s#u
netre"ni)? &easu;ra aternutului i%in&u8se &oar a)est netre"ni)? Io/n 3a;tist nu se ;utu st#;9ni s#
nu se :9n&eas)#? &in toat# fiina? )# fusese )9t ;e a)i )a !ustaa s# nu se !ai <"9rleas)# 1n sus
ni)io&at#? iar nasul s# nu !ai )a&# ni)io&at# 1n jos.
,in nou soarta !8a f#)ut s# ajun: 1n to%#r#ia ta? e/S Pe &u!ne<eul !euR Cu8at9t !ai
"ine ;entru tine. N8ai &e)9t &e ;rofitat. Si!t ne%oia unei o&i/ne 1n&elun:ate. S# !# lai s# &or!
;9n# t9r<iu !9ine &i!inea#.
Io/n 3a;tist 1i r#s;unse )# ;oate s# &oar!# )9t &e !ult %rea i? ur9n&u8i noa;te "un#?
stinse lu!9narea.
S8ar li ;utut )re&e )# ;ri!ul lu)ru ;e )are a%ea s#8l fa)# italianul era s# se &e<"ra)eF el
1ns# f#)u to)!ai )ontrariul? i anu!e se 1!"r#)# &in )a; ;9n#8n ;i)ioare? 1n afar# &e ;antofi.
,u;# a)eea se lun:i 1n ;atul lui? 1n
Tinse o ;arte &in )u%ertur# ;este el? )u /aina 1n)# le:at# 1n jurul :9tului? ;re:#tit astfel
;entru noa;te.
C9n& se &ete;t# tres#rin&? a&e%#ratul re%#rsat al <orilor 1i ;ri%ea ti/nit ti<ul. Se &#&u jos
&in ;at? 1i lu# ;antofii 1n !in#? r#su)i )/eia 1n u# )u !are "#:are &e sea!# i se furi# ;e s)#ri
1n jos. Nu se si!ea !i)are 1n /an? &oar aro!a &e )afea? &e %in? &e tutun i &e siro;uri? iar
tej:/eaua !i)u# a !a&a!ei ;#rea &estul &e sinistr#. C#l#torul 1i a)/itase 1ns# nota &e ;lat# &e
)u sear# i nu inea s# !ai &ea o)/i )u ni!eni? nu %oia alt)e%a &e)9t s#8i 1n)ale ;antofii? s# ;un#
rania &e8a s;inare? s# &es)/i&# ua i s8o ia la s#n#toasa.
A%u noro). C9n& &es)/ise ua? nu se au<i ni)i un :las? ni)i o !i)areF nu a;#ru ni)i un )a;
netre"ni) 1nf#urat 1ntr8o "atist# <&ren#roas#? )are s# se uite &u;# el &e la fereastra &e sus.
C9n& soarele se i%i ;e &e8a8ntre:ul la ori<ont? s)#;#r9n& fo)uri ;e ;a%ajul oselii lun:i?
;line &e noroi? &intre )ele &ou# iruri &e )o;a)i ;i;erni)ii? un ;un)t ne:ru 1nainta ;e &ru!?
1!;ot!olin&u8se ;rin "#ltoa)ele in)en&iate? str9nse &in a;a ;loii. A)el ;un)t ne:ru nu era altul
&e)9t Io/n 3a;tist Ca%alletto? )are fu:ea &e ;rote)torul lui.
I
Ca;itolul 6II
CURTEA8INI2II8NSKNPERATE
CURTEA8Ini!ii81ns9n:erate era situat# )/iar 1n )entrul @on&rei? 1ns# ;e %e)/iul &ru! &e.
Bar# )#tre o %estit# !a/ala oe %re!ea lui Nillia! S/aAes;eare? &ra
2atur: i a)tor? un&e eCista i terenul &e %9n#toare al Coroanei W? &ei a)olo nu se !ai
;ra)ti)# ast#<i ni)i un s;ort? )u eC)e;ia %9n#torii &e oa!eni. A)est lo) s8a s)/i!"at !ult )a
as;e)t? )u toate )# !ai ;#stra )e%a &in far!e)ul &e o&inioar#. Cele &ou# sau trei sti%e
i!;un#toare &e /o:ea:uri i )ele )9te%a o&#i s;aioase i 1ntune)ate? )are s)#;aser# &e a !ai fi
su"1!;#rite ;rin ;erei interiori? 1n)9t %e)/ile ;ro;orii s# ajun:# &e nere)unos)ut? &#&eau )urii
un Hanu!it )ara)ter>. Era lo)uit# &e oa!eni ne%oiai )are se instalau 1n !ijlo)ul unor :lorii
n#ruite? aa )u! ara"ii 1i ;ro#;es) )orturile 1n &eert? ;rintre "olo%anii )#<ui &in Pira!i&eF &ar
ai)i &#inuia )on%in:erea senti!ental#? &e fa!ilie? )# a)east# )urte a%ea un Hanu!it )ara)ter>.
=raul a!"iios ;#rea s# fi u!flat ;9n# i solul &e su" elF ;#!9ntul se ri&i)ase at9t &e
!ult 1n ;reaj!a Curii8Ini!ii8ns9n:erate? )# nu ;uteai ajun:e a)olo &e)9t )o"or9n& )9te%a
tre;te? )are ;e %re!uri nu a;arinuser# intr#rii? iar la ieire ti[e"uia s# tre)i ;rintr8o ;orti# joas#
&9n& 1ntr8un la"irint &e str#<i ;r#;#&ite? &is;use 1n ser;entin#? nu!ai )oturi i iar )oturi? ;9n# s#
ajun:i sus? la a)elai ni%el. @a )a;#tul )urii i &in)olo &e ;orti# era fa"ri)a lui ,aniel ,oG)e?
)are? )u un <#n:#nit &e !etal ;e !etal? &eseori "#tea :reoi )a o ini!# 1ns9n:erat# &in fier.
,es;re ori:inea a)estui nu!e ;#rerea )urii era 1!;#rit#. S;iritele !ai ;ra)ti)e r#!9neau
la !itul tra&iional al unui asasinatF lo)atarii 1n<estrai )u !ai !ult# sensi"ilitate i i!a:inaie?
;rintre )are seCul fru!os 1n totalitate? erau )re&in)ioi le:en&ei unei tinere &in ti!;uri a;use?
se)/estrat# 1n )a!era ei &e un tat# 1n:ro<itor? ;entru )# nu %oia s# renune la )el ;e )are81 iu"ea
)u a&e%#rat? refu<9n& s# se !#rite )u ;reten&entul ales &e el. @e:en&a ;o%estete )# fata a%ea
o"i)eiul s# se arate &u;# :ratiile &e la fereastra ei <#"relit#? &e un&e tot fre&ona un )9nte) trist &e
&ra:oste? )u refrenul: HIni!# 1ns9n:erat#? ini!# 1ns9n:erat#? 1ns9n:erata &e !oarte>? ;9n# )9n&
1i &#&u sufletul. Parti<anii asasinatului se 1!;otri%eau? s;un9n& s# refrenul era n#s)o)irea D&ar
)ine nu tiaE a unei "ro&eu<e la :/er:/ef? ro!anti)#? )eli"atar#? )are lo)uia 1n)# 1n )urte.
,ar? )u! ori)e le:en&# fa%orit# tre"uie s# se refere nea;#rat la o stare sufleteas)#? i )u!
oa!enii !ai &e:ra"# se 1n&r#:ostes) &e)9t s# )o!it# o )ri!# J s# s;er#!? ori)9t &e /aini a! fi?
)# a)easta %a )ontinua s# fie ;ro;oria 1n %ia#? tot&eauna? ;9n# la sf9ritul lu!ii J ;o%estea )u
Hini!# 1ns9n:erat#? ini!# 1ns9n:erat#? 1ns9n:erata &e !oarte> se i!;use )u o !ajoritate
)o%9ritoare. Ni)iuna &intre )ele &ou# ;#ri nu %oia 1n ru;tul )a;ului s#8i as)ulte ;e istori)ii )are
ineau )u%9nt#ri. Sa%ante ;rin %e)in#tate? s;re a &e!onstra )# ini!a 1ns9n:erat# ar fi se!nul
/eral&i) &e re)unoatere al str#%e)/ii fa!ilii? )#reia a)east# ;ro;rietate 1i a;arinuse )9n&%a. Qi
&a)# te :9n&eti la nisi;ul :runjos? &e )ea !ai ;roast# )alitate? )u )are era u!;lut# )le;si&ra
1ntoars# &e ei an &e an? lo)atarii &in Curtea8Ini!ii8ns9n:erate a%eau sufi)iente !oti%e &e a se
1!;otri%i )# nu )u!%a s# se tre<eas)# ;#:u"ii &e sin:urul :r#unte &e aur al ;oe<iei s)#;#r9n&
a)olo.
,aniel ,oG)e? &o!nul 2ea:les i Clenna! )o"or9r# tre;tele )a s# intre 1n )urte? i
tra%ers9n&8o? 1ntre &ou# iruri &e ui &es)/ise? )u ;ra:urile 1nesate &e )o;ii sl#"ui )are le:#nau
nite )o;ii &olofani? ajunser# astfel la )a;#tul )el#lalt? un&e se afla ;ortia. Ai)i? Art/ur Clenna!
se o;ri s# ;ri%eas)# 1n jur? )#ut9n& lo)uina lui Plornis/? <i&arul al )#rui nu!e? in9n& sea!a &e
o"i)eiurile lon&one<ilor? ,aniel ,oG)e nu81 %#<use s)ri ni)io&at# i nu81 !ai au<ise ;9n#
atun)i.
Se %e&ea totui &estul &e "ine J &u;# )u! ;re)i<ase i 2i)a ,orrit J 1ns)ris &easu;ra unei
;ortie l#turalni)e? stro;it# ;este tot )u %#r? 1n &osul )#reia Plornis/ inea o s)ar# i %reo &ou#
"utoiae. Ulti!a )as# &in CurteaIni!ii8ns9n:erate? in&i)at# &e fat# )a fiin& lo)uina lui? era o
)l#&ire !are? 1n)/iriat# !ai !ultor lo)atariF &ar Plornis/ atr#:ea in:enios atenia )# o)u;# o&aia
&in fa# )u ajutorul unei !9ini <u:r#%ite? !ai sus &e nu!e? iar ar#t#torul D;e )are artistul 1l
1!;o&o"ise )u un inel i o un:/ie la"orios lu)rate? &e for!a )ea !ai &istins#E 1i )on&u)ea ;e )ei
interesai )#tre a)ea 1n)#;ere.
,u;# )e8sta"ili o alt# 1nt9lnire )u &o!nul 2ea:les? Clenna! ;orni sin:ur s;re intrare i
"#tu )u &e:etele 1n&oite 1n ua &e la )a!era &in fa#. i &es)/ise nu!ai&e)9t o fe!eie? )are? )u o
!ina inea un ;run) 1n "rae? iar )u )ealalt# 1i aranja 1n ;ri;# ;artea &e sus a ro)/iei. Era &oa!na
Plornis/? i a)est :est !atern &oa!na Plornis/ 1l f#)ea o !are ;arte &in ti!;ul eCistenei ei &e
%e:/e.
U ,o!nul Plornis/ e a)as#S
P#i? &o!le? r#s;unse ;oliti)os &oa!na Plornis/? &re;t s# %# s;un? a ;le)at s# )aute &e
lu)ru.
H,re;t s# %# s;un Hera %or"a o"inuit# a &oa!nei Plornis/. Vor"ea tot&eauna &re;t? 1n
ori)e 1!;rejur#ri? f#r# eC)e;ie? &ar aa se o"inuise s# r#s;un&#? 1n felul a)esta ;re%enitor.
Cre&ei )# se 1ntoar)e re;e&eS ,a)# l8a ate;taS
,e ju!a &e or# 1l ate;t s# %in# &intr8o )li;# 1ntr8alta. Pofti! 1n#untru? &o!le.
Art/ur intr# 1n o&aia &estul &e 1ntune)oas# i stri!t# D&ei )u ta%anul 1naltE i se ae<# ;e
s)aunul oferit &e &oa!na Plornis/.
,re;t s# %# s;un? &o!le? a! o"ser%at? rosti &oa!na Plornis/? i tare8i fru!os &in ;artea
!nea%oastr#.
Nu ;ri)e;ea )e %oia s# s;un#? i )u! ne&u!erirea lui se )itea 1n ;ri%iri? ea a&use
eC;li)aii.
Nu e !uli )ei )are %ine 1n )ase &e ne%oiai i )are so)oate )# !erit# osteneala s#8i
le;e&e ;#l#ria &e ;e )a;? relu# &oa!na Plornis/? &ar lu!ea ine la aa )e%a !ai !ult &e)9t 1i
1n)/i;uie lu!ea.
Clenna!? st9njenit )# un :est &e "un#8)u%iin# ele!entar# ;utea s# ;ar# neo"inuit?
r#s;unse:
U Nu!ai ;entru at9tR ' i? a;le)9n&u8se s# )iu;eas)# &e o"ra< un alt )o;il ae<at ;e jos?
)are se uita la el? o 1ntre"# ;e &oa!na Plornis/ )e %9rst# a%ea "#ieelul a)ela &r#:#la.
U A)u! a8!;linit ;atru aniori? &o!le? <ise &oa!na Plornis/. E8un fl#)#ia fru!os? nu8i
aa? &o!leS ,ar #sta8i )a! "oln#%ior? a&#u:#? str9n:9n& la ;ie;t )u )#l&ur# ;run)ul &in "rae. S#
nu %# fie )u su;#rare? &o!le? &a)# %8rftre" &e n8ai %enit ;e8ai)i )u!%a s#8i &ai nis)ai%a lu)ruS
2ai s;use? 1n&urerat#? &oa!na Plornis/.
Vor"ea )u at9ta 1n:rijorare? )# &a)# Art/ur ar fi a%ut %reo ;ro;rietate? i8ar fi )erut s#8i
;un# o ten)uial# :roas# &e un )ot !ai )ur9n& &e)9t s#8i r#s;un&# nu. ,ar a fost silit s#8i r#s;un&#
nu? i %#<u o u!"r# &e &e<a!#:ire ;e )/i;ul ei )9n& 1i st#;9ni un oftat? )u o)/ii la fo)ul )9t ;e8
a)i s# se stin:#. 2ai o"ser%# a;oi )# &oa!na Plornis/ era o fe!eie 1n)# t9n#r#? )# s#r#)ia o
f#)use s# fie )a! ne:lijent# )u ;ro;ria ei ;ersoan# i fa# &e tot )e o 1n)onjura? i )# s#r#)ia i
)o;iii o /#ruiau 1n aa /al? 1n)9t 1i "r#<&aser# )/i;ul &e <"9r)ituri.
=ri)e lo)or un&e s# lu)re<e? <ise &oa!na Plornis/? !ie !i se ;are )# a intrat 1n ;#!9nt?
<#uR D,oa!na Plornis/ 1i 1n:r#&ea o"ser%aiile la !un)a &e <i&#rie i %or"ea f#r# s# fa)# ni)i o
alu<ie la 2inisterul ,i:resiunilor i la fa!ilia @i;itorilor.E
E aa &e :reu s# :#seti &e lu)ruS ntre"# Art/ur Clenna!.
Pentru Plornis/? &a? r#s;unse. N8are ;i) &e noro). T#u &a)# are.
ntr8a&e%#r. -#)ea ;arte &intre a)ei )#l#tori ;e &ru!ul %ieii )are ;ar)# au or"ul :#inilor?
ne;utin)ioi s# in# ;asul fa# &e )on)urenii lor? fie ei i olo:i. =! tena)e? /arni)? "ine%oitor?
f#r# 1n&#r#tni)ii? Plornis/ 1i ;ri%ea soart# )u rese!nare? )u! era i &e ate;tat? &ar )ru&# soart#R
Se 1nt9!;la at9t &e rar )a )ine%a s# ai"# ne%oie &e el? era )e%a &e8a &re;tul ne!ai;o!enit )9n& se
f#)ea a;el oare)u! la ;uterile lui? 1n)9t )u !intea8i )eoas# nu ;utea ;ri)e;e )u! &e se ;etre)ea
una )a asta. ,e a)eea lua lu)rurile aa )u! se ;re<entau? se 1!;ot!olea 1n fel &e fel &e "u)lu)uri?
se &e<;ot!olea &in ele? i tot 1!;ot!olin&u8se 1n %ia#? se alesese nu!ai )u %#t#!#ri.
Nu )# n8ar u!"la &u;# lu)ru? %# asi:ur? s;use &oa!na Plornis/? ar)uin&u8i s;r9n)enele
i )#ut9n& soluia ;ro"le!ei ;rintre <#"relele &in %atr#? nu )# n8ar !un)i )9n& i se i%ete ;rileju.
Ni!eni nu l8a au<it ;e "#r"at8!iu s# se ;l9n:# &e ;rea !ult# trea"#.
ntr8un fel sau altul? a)easta era 1n :eneral nenoro)irea )u toi )ei &in Curtea8Ini!ii8
ns9n:erate. ,in )9n& 1n )9n& lu!ea se !ai ;l9n:ea? 1n ter!eni ;lini &eW1nsufle9re? )# li;sete
!ina &e lu)ru? iar anu!ite ;ersoane erau
In&i:nate la )ul!e? )a i )u! nu!ai ele a%eau &re;tul a"solut &e8a i!;une !un)itorilor
;ro;riile lor )on&iii. ,ar &e )ererea !9inii &e lu)ru Curtea8Ini!ii8ns9n:erate nu ;rofit# )9tui
&e ;uin? ori)9t &e &oritori &e !un)# ar fi fost )ei &e a)olo? )a ;retutin&eni 1n 2area 3ritanie.
A)ea str#%e)/e i no"il# fa!ilie? @i;itorile? fusese tot&eauna ;rea o)u;at# &e ;rin)i;iul !ajor &e
a se a!este)a 1n trea"a astaF i &e fa;t? )/estiunea 1n sine n8a%ea ni!i) &e a fa)e )u :rij# sa &e a
%e:/ea )# nu )u!%a %reo alt# fa!ilie str#%e)/e i no"il# s8o &e;#eas)#? 1n afar# &e Pi)ioroan:e.
n %re!e )e &oa!na Plornis/ %or"ea astfel &es;re soul i st#;9nul ei? a)esta sosi a)as#.
Un o! &e %reo trei<e)i &e ani? )u ;ielea o"ra<ului 1ntins#? 1!"ujorat la fa. Cu fa%orii "lon<i?
;i)ioare lun:i? s;rintene? nai% la )/i;? 1!"r#)at 1ntr8o ja)/et# &e flanel# i stro;it tot )u %ar.
Asta8i Plornis/? &o!le.
A! %enit? 1n)e;u Clenna!? ri&i)9n&u8se? s#8%# )er fa%oarea &e a sta ;uin &e %or"# )u
&u!nea%oastr# 1n le:#tur# )u fa!ilia ,orrit.
Plornis/ lu# un aer &e ne1n)re&ere. P#rea s# a&ul!e)e un )re&itor.
A/? &a. 3ine? s;use. Nu tia )e infor!aie ;utea &a1 )ui%a? to)!ai el? &es;re a)east#
fa!ilie. ,a? /ai s# %e&e!? &es;re )e8i %or"aS
V# )unos)? relu# Clenna!? <9!"in&? !ai "ine &e)9t %# 1n)/i;uii.
Plornis/ f#)u o"ser%aia? f#r# s# r#s;un&# la <9!"et? )# totui n8a%usese ;l#)erea &e a81 fi
)unos)ut ;9n# atun)i ;e &u!nealui.
Nu? <ise Art/ur? a! aflat &e ser%i)iile &u!nea%oastr# "ine%oitoare &in a &oua !9n#? &ar
&in sursa )ea !ai si:ur#' ;rin 2i)a ,orrit' a&i)#? eC;li)# el? ;rin &o!nioara ,orrit.
,o!nu Clenna!? nu8i aaS =/R A! au<it &e !nea%oastr#? &o!le.
Qi eu &e &u!nea%oastr#? rosti Art/ur.
V# ro: s# %8ae<ai &in nou? &o!le? i fii "ine%enit' P#i &a? s;use Plornis/? lu9n& un
s)aun i ur)9n&u8i ;e :enun)/i fiul !ai !are? )a s# ;oat# a%ea un s;rijin !oral? %or"in& unui
str#in ;este )a;ul )o;ilului. A! fost i eu &e ;artea )ealant# a :ratiilor i aa se fa)e )8a! ajuns
s8o )unoate! ;e &onoara ,orrit. Eu i )u ne%ast#8!ea ne ti! "ine )u &onora ,orrit.
-oarte "ineR EC)la!# &oa!na Plornis/.
@a &re;t %or"in&? era at9t &e !9n&r# &e a)east# )unotin#? 1n)9t 1i atr#sese oare)are
;i<!# 1n )urte? u!ilin& ;9n# la o )ifr# uria# su!a &atorat# &e tat#l &o!nioarei ,orrit. Ini!ile
1ns9n:erate 1i ;urtau ;i)# ;entru ;retenia ei &e a )unoate oa!eni )/iar aa &e &istini.
Cu tai)#8s#u a! f#)ut eu )unotin# 1nt9i. Qi ;rin a)eea )# l8a! )unos)ut ;e el? %e&ei'
ei? &a' a! )unos)ut8o i ;e ea? s;use Plornis/ re;et9n&u8se.
nele:.
A/R Iialal !9nereR Lalal ;oliteuriR Lalal :entel!an? au<i? s8ajun:# s# ;utre<eas)#8n
te!nia 2ars/alseaR P#i? ;oate )# nu tii J rosti Plornis/? )o"or9n& :lasul i %or"in& )u o
a&!iraie ne;otri%it# fa# &e )e%a )are ar fi tre"uit s#8i tre<eas)# !il# ori &is;re J nu tiai )#
&onoara ,orrit i sor#8sa nu s8a8n)u!etat s#8i s;un# )# !un)es) )a s#8i )9ti:e ;9inea. NuR
EC)la!# Plornis/? uit9n&u8se )u un aer )ara:/ios &e triu!f#tor !ai 1nt9i la soia lui? a;oi jur
1!;rejur ;rin o&aie. Nu s8a8n)u!etat s#8i s;un#? nu[s8a8n)u!etatR '
-#r# a a%ea a&!iraie fa# &e &o!nul ,orrit ;entru asta? <ise linitit Clenna!? 1!i ;are
foarte r#u &e el.
="ser%aia ;#ru s#8i su:ere<e lui Plornis/? ;entru ;ri!a oar#? )#? la ur!a ur!elor? s8ar
;utea s# nu fi fost o tr#s#tur# &e )ara)ter )/iar at9t &e l#u&a"il#. St#tu o )li;# ;e :9n&uri i a;oi
renun#.
n ;ri%ina !ea? a&#u:#? &o!n ,orrit s8a ;urtat )u !ine? <#u? )u! nu se ;oate !ai
;retinos. 2ai ales &a)# ;une! la so)oteal# &eose"irile &e ran: &intre noi. ,a[ noi %or"ea!
&es;re &onoara ,orrit.
Aa e. S;unei8!i? %# ro:? )u! ai f#)ut s# ajun:# la !ai)#8!eaS
,o!nul Plornis/ &es;rinse o "u)#i)# &e %ar &intr8un ;er)iun? o &use la :ur# i o u!e<i
)a ;e o a)a&eaF ru!e:# 1ntre"area i? %#<9n&u8se in)a;a"il &e a &a o eC;li)aie li!;e&e? a;el# la
ne%ast#8sa? <i)9n&:
SallG? fetia !ea? ia s;une iu? )# tii la fel &e "ine )uin a fost.
,onoara ,orrit? 1n)e;u SallG? le:#n9n& ;run)ul &intr8o ;arte 1ntr8alta i ae<9n&u8i
"#r"ia ;e !inuta iui )9n& %oia s#8i ;un# iar ro)/ia 1n neor9n&uial#? a %enit 1ntr8o &u;#8!as# )u
un ;eti) &e /9rtie )u )e%a s)ris ;e el i <i)ea )# tare ar !ai %rea s# :#seas)# un&e%a &e lu)ru )u
a)u? i8ntre"# &a)# ne8ar fi )u su;#rare &a)#8i &# a&resa ai)ea. DPlornis/ re;et# Ha&resa ai)ea H;e
un ton s)#<ut? &e ;ar)# ar fi inut isonul 1n "iseri)#.E Eu i Plornis/ <i)e!? &a[ &e un&e? nu?
&onoar# ,orrit? ni)i o su;#rare DPlornis/ re;et# Hni)i o su;#rare>E? aa )8a s)ris8o ;e /9rtiu#. @a
)are ;or!# eu i Plornis/ <i)e!? stai &onoar# ,orritR DPlornis/ re;et# Hstai &onoar# ,orrit>.E
Te8ai :9n&it s8o )o;ie<i &e trei sau ;atru ori )a s# se afle 1n !ai !ulte lo)uri &e)9t 1ntr8unuS Nu?
<i)e &onoara ,orrit? nu !8a! :9n&it? &a[ a! s8o fa). Aa )# a )o;iat8o ;e !asa asta? i )e !ai
s)ris fru!os? i Plornis/ a luat8o )u el 1n )asa un&e !un)ea el fin)# !o!ental a%ea &e lu)ru
DPlornis/ re;et# H!o!ental a%ea &e lu)ru>E? i to&eo&at# la ;ro;itaru &in )urte? i uite8aa s8a
"ro&it )# ta!an )oana Clenna! i8a &at &e lu)ru lu &onoara ,orrit. DPlornis/ re;et# Hi8a &at &e
lu)ru lu &onoara ,orrit>.E
Qi &oa!na Plornis/? )are ajunsese la )a;#tul istorisirii? ;as#!ite? !u)# &e:eelele
)o;ilului? s#rut9n&u8i8le.
Pro;rietarul )urii? s;use Art/ur Clenna!? este'
Este &o!n Cas"G? aa81 )/ea!#? ;re)i<# Plornis/? iar Pan)As a&un# )/iria. ,a? a&#u:#
&o!nul Plornis/ st#ruin& asu;ra )u%intelor? 1n)et? &us ;e :9n&uri? f#r# s# ;ar# )# s8ar referi la
)e%a anu!e? f#r# ni)i o int# ;re)is# J )a! asta8i )e sunt ei? !# )re&ei or "a? )u! %rei
!nea%oastr#.
Ia te uit#R EC)la!# Clenna! &us ;e :9n&uri? la r9n&u8i. Qi &o!nul Cas"GR = %e)/e
)unotin# &e8a !ea? &e !ult# %re!eR
,o!nul Plornis/ nu :#si &e )u%iin# s# fa)# %reo o"ser%aie asu;ra a)estui fa;t. Qi )u!?
1ntr8a&e%#r? nu eCista ni)i un !oti% &atorit# )#ruia s# fi fost )9t &e )9t interesat? Art/ur Clenna!
tre)u la s)o;ul real al %i<itei
Sale? i anu!e? &e a81 folosi ;e Plornis/ &re;t inter!e&iar ;entru eli"erarea lui Ti;? i asta
)9t !ai ;uin )u ;utin# 1n &etri!entul t9n#rului? 1n ;ri%ina 1n)re&erii 1n sine i a 1ntrajutor#rii &e
sine? ;resu;un9n& )# ar !ai a%ea %reo r#!#i# &in a)este )alit#i J ;resu;unere eCtre! &e
1n&r#<nea#? f#r# 1n&oial#.
,eoare)e Plornis/ aflase &es;re ori:inea ;ro)esului )/iar &in :ura 1!;ri)inatului? 1i &#&u
lui Art/ur &e 1neles )# re)la!antul era :ea!"a? )# el DPlornis/E so)otea ju!#tate &in su!a
)u%enit# 1n&eajuns H;entru a arenja trea"a fru!uel>? i )# !ai !ult &e at9t ar 1nse!na s# arun)i
"anii ;e fereastr#.
n&at# &u;# a)eea? Clenna! i ajutorul lui ;le)ar# 1!;reun# 1ntr8o tr#sur# )#tre nite
:raj&uri &in )artierul Li:/ Lol"orn? un&e un su;er" ju:an sur? %alor9n& ;e ;uin a;te<e)i i )in)i
&e :al"eni Df#r# a !ai ;une la so)oteal# )antitatea &e urluial# ;e )are era silit s8o 1n:/it# )a s#8i
1!"un#t#eas)# 1nf#iareaE? ur!a s# fie %9n&ut ;entru o "an)not# &e &ou#<e)i i )in)i &e lire
sterline? fiin&)# s#;t#!9na tre)ut# o luase la s#n#toasa )u &oa!n# )#;itan 3ar"arG &e
C/elten/a!? )are nu era o"inuit# )u ase!enea )al %ajni) i )are? ;ur i si!;lu &e )iu&#? a inut
!ori s#8l %9n&# ;e su!a a)easta ri&i)ol# J ori? !ai "ine <is? s#8l &ea &e:ea"a.
Plornis/ intr# sin:ur 1n )urte? f#r# 1nsoitorul s#u? i a)olo :#si un &o!n 1n ;antaloni
stri!i &in stof# &e )uloare :ri8&es)/is? ;e )a; )u o ;#l#rie )a! %e)/e? "aston s)urt )u !9ner
)ur"at i fular al"astru la :9t J )#;itanul 2aroon &e Plou)esters/ire? ;rietenul &e 1n)re&ere al
)#;itanului 3ar"arG? )are 1nt9!;l#tor se afla a)olo 1ntr8o %i<it# ;rieteneas)# J i )are %oia s#
istoriseas)# 1nt9!;l#rile !#runte &es;re su;er"ul ju:an sur tuturor )unos)#torilor %erita"ili &e
)ai? a!atori &e o)a<ii rare? ;e )are re)la!a i8ar fi ;utut fa)e s# trea)# ;e la a&resa a)eea. ,o!nul
)u ;ri)ina? )are 1nt9!;l#tor era i re)la!ant 1n afa)erea Ti;? %oia s#8l 1n&re;te ;e &o!nul
Plornis/ )#tre a%o)atul lui? refu<9n& s# trate<e )u &o!nul Plornis/? i )/iar s#8i tolere<e ;re<ena
1n )urte? &a)# nu a;#rea )u o "an)not# &e &ou#<e)i &e lire sterlineF &oar atun)i &o!nul 1n )au<#
;utea fi &eter!inat s# stea &e %or"# )u el. @a a)east# su:estie? &o!nul Plornis/ se 1ntoarse s# se
)onsulte )u eful s#u i re%eni 1n&at# )u s)risoarea &e re)o!an&are )erut#. Atun)i )#;itanul
2aroon 1i s;use:
Ei? i8a)u!? )9t ti!; 1i tre"uie s# fa)i rost i &e )elelalte &ou#<e)iS Uite? 1i &au o lun#.
A;oi? ;entru )# ni)i aa nu !er:ea? rosti: Uite? a! s#8i eC;li) )e8i &e f#)ut. Pentru
)elelalte&ou#<e)i? o s#8!i se!ne<i o ;oli# ;l#ti"il# la o "an)# serioas# ;e ti!; &e ;atru luniR ,ar
)u! ni)i aa nu s8au 1neles? )#;itanul 2aroon s;use: Uite? #sta8i ulti!ul !eu )u%9nt. !i &ai
)elelalte <e)e lire sterline "ani :/ea# i astfel trea"a e li)/i&at#? ter: totul )u "uretele. ,ar )u!
ni)i aa nu s8au 1neles? ;ro;use: HUite )e? i )u asta ;une! )a;#t &is)uiei. El s8a ;urtat ur9t )u
!ine? &ar eu 1i &au &ru!ul ;entru 1n)# )in)i lire 1n nu!erar i o sti)l# &e %in. ,a)# te8n%oieti?
s;une s8a f#)ut? &a)# nu? nu? i ;a)e. Ins# )u! ni)i a)east# ;ro;unere n8a !ers? )#;itanul 2aroon
s;use 1n )ele &in ur!#: Atun)i? &#8!i )e ai la &u!neataR Qi ;e te!eiul ;ri!ei oferte? 1nto)!i o
)/itan# ;entru 1ntrea:a su!# i8l eli"er# ;e 1nte!niat.
,o!nule Plornis/? <ise Art/ur? te ro:? !# "i<ui ;e &u!neata )#8!i %ei ;#stra taina. ,a)#
ai %rea s#8i iei sar)ina &e a81 1ntiina ;e t9n#r )# e ;us 1n li"ertate i 1n a)elai ti!; s#8i s;ui )#
te8a ru:at )ine%a s#8i a)/ii &atoria? )ine%a al )#rui nu!e n8ai %oie s#8l &e<%#lui? nu8!i fa)i nu!ai
!ie un ser%i)iu? )i ;oate i lui i? 1n ori)e )a<? surorii lui.
Ulti!ul !oti%? &o!le? rosti Plornis/? 1!i este &e8ajuns. ,orina !nea%oastr# %a fi &us# la8
n&e;linire.
,a)# %rei? ;oi s#8i s;ui )# eli"erarea i8a fost o"inut# &e un ;rieten? un ;rieten )are s;er#
)# &e &ra:ul surorii lui? &a)# nu &e /at9rul alt)ui%a? %a ti s# se slujeas)# aa )u! se )u%ine &e
li"ertate.
,orina !nea%oastr#? &o!le? %a fi &us# la8n&e;linire.
Qi &a)# %rei s# fii aa &e "un? )unos)9n& fa!ilia !ai "ine? s# r#!9i )ontinuu 1n le:#tur#
)u !ine i s#8!i atra:i atenia ;rin )e !ijloa)e a ;utea fi 1ntr8a&e%#r util 29)#i ,orrit? f#r# s8o
ji:nes) )u!%a? !# %oi so)oti ;rofun& 1n&atorat fa# &e &u!neata.
Ni)i %or"# &e8aa )e%a? &o!le? re;li)# Plornis/? asta8i ;entru !ine o ;l#)ere i
to&eo&at#' asta8i ;entru !ine o ;l#)ere i to&eo&at#'
,o!nul Plornis/ se o;ri "rus)? %#<9n& )# nu8i 1n stare s#8i e)/ili"re<e fra<a &u;# &ou#
str#&anii nei<"utite. @u# )artea &e %i<it# a lui Clenna! i )u%enita r#s;lat# ;e)uniar#.
Era /ot#r9t? )a i eful lui? s#8i 1n&e;lineas)# ne1nt9r<iat 1ns#r)inarea. Aa&ar? eful se
oferi s#8l )on&u)# ;9n# la ;oarta 1n)/isorii 2ars/alsea? &e a)eea tr#sura o lu# ;e Po&ul
3la)AfriarsC. Pe &ru!? Art/ur s!ulse &e la noul s#u ;rieten o relatare s)urt# i 1n)9l)ita &es;re
%iaa &e fa!ilie &in Curtea8Ini!ii8ns9n:erate.
Toi o &u)e :reu a)olo? 1n)e;u &o!nul Plornis/[? <#u? )u!;lit &e :reu. Ei "ine? nu ;utea
s;une &e )e? ni)i nu tia &a)# )ine%a ;utea s;une &e )eF tot )e tia el era )# aa st#tea lu)rurile. Cu
toate )# o!u si!ea ;e ;ielea i ;e "urta lui )9t &e ne%oia este? )u toate )# o!u D&o!nul
Plornis/ eC;ri!a )on%in:erea lui fer!#E tia foarte "ine )#8i s#ra) li;it? ori 1n )e )a<? n8ar fi
re)unos)ut asta ni)i 1n ru;tu )a;ului.
U A;oi? %e&ei? e<ist# oa!eni )are o &u)e !ai "ine? i e &estui &e8al&e #tia )are o &u)e
;e )inste? &a)# nu )/iar :ro<a% &e "ine? &u;# )u! i8a ajuns la ure)/i? )are tr#iete Hne)u!;#tat>
Diat# )u%9ntul fa%oritE a)olo? 1n )urte. ,e e<e!;lu? &a)# %e&e ;e unu )u ne%ast# i )o;ii &u)9n&u8
se la La!;ton Court77 )u o!ni"u<u? ;oate o &at#8ntr8un an? ei <i)e: HE/eiR Eu )re&ea! )# eti
S#ra) li;it? ne)u!;#tatu !eu ;retin? i )9n& )oloR HP#i? sfinte ,u!ne<eule? )e :reu tre"e
s#8i fi %enitR ,a[ )e s# fa)# o!uS Ce? s# ia )i!;ii &e at9ta ini!# reaS Qi )/iar? &a)8ar fa)e8o? )e
te8ar 1n)#l<iS ,i!;otri%#? &u;# &o!nul Plornis/ a)est lu)ru nu i8ar a&u)e &e)9t ;onoase. Qi
totui? unii ;ar)# %rea s#8i %a&# ;e #ilani )# ia )i!;ii &e ini!# rea. Se ine s)ai &u;# ei? le iese 1n
)ale )9n& &in &rea;ta? )9n& &in st9n:a' Ce s# fa)# i ei 1n )urtea astaS Ia arun)ai8%# o)/ii i
%e&ei. Colo? fetele )u !a!ele lor )oase &e <or? 1i )9r;ete 1n)#l#rile? &ereti)# ;rin )as# ori
lu)rea<# la jilet)i? <i i noa;te? noa;te i <i? i a"ia &a)# se !ai ine ;e ;i)ioare? %ai i8a!ar &e
)a;u lorR P#seti ai)i !un)itori 1n a;roa;e toate !eseriile )9te are un nu!e ;e lu!ea asta? )are
%rea s# !un)eas)#? &a[ n8are un&e. Sunt i "#tr9ni? )are? &u;# )e8a tru&it o %ia# 1ntrea:#? ajun:e
s# fie 1n)/ii 1n a<iluri &e !un)#? un&e lo)uiete? 1s /r#nii i tratai !ai r#u )a nite 1!"ui"ai J
&o!nul Plornis/ a s;us H1!"ui"ai> 1n lo) &e Hin)ul;ai>? ;are8se. P#i? nu !ai tie o!u 1n)otro s8
o a;u)e ;entru o iar9!# &e !9n:9iere.
C9t &es;re )ine era &e %in#? &o!nul Plornis/ /a"ar n8a%ea ;e )ine s# &ea %ina. Putea
%or"i &es;re )ei )are sufereau? &ar nu i &in ;ri)ina )ui. Nu era trea"a lui s# afle? i )/iar &a)#
afl#? )ine s8ar fi sin)/isit &e astaS El tia una i "un#? )# )ei )are tre"uiau s# r9n&uias)# lu)rurile
nu8i f#)eau &atoria? i )# lu)rurile nu se ;uteau r9n&ui &e la sine. Qi? ;e s)urt? ;#rerea lui ilo:i)#
era: &a)# nu ;uteai fa)e ni!i) ;entru el? !ai "ine nu !ai lua ni!i) &e la el &oar ;entru )# ai %rut
s# fa)i )e%aF i? &in )9te 1i &#&ea sea!a? )a! asta era 1ntrea:a t#r#enie.
Aa&ar? 1n felul lui 1ntorto)/eat? nai%? totul rostit ;e un ton &o!ol? )a un !or!#it?
Plornis/ su)ea i r#su)ea ;e toate feele fuiorul 1n)9l)it al situaiei sale? ai&o!a unui or" )are s8ar
fi str#&uit s# &ea &e %reun )a;#t al firului? ;9n# )e ajunser# la ;oarta 1n)/isorii. A)olo? 1l l#s#
sin:ur ;e ef? 1ntre"9n&u8se? 1n ti!; )e8i )ontinua &ru!ul? oare )9te !ii &e ase!enea Plornis/i
s8or :#si la o <i sau &ou# &e;#rtare &e 2inisterul ,i:resiunilor? eCe)ut9n& &iferite %ariaii stranii
;e a)eeai te!#? )are 1ns# nu ajun:eau ;9n# la ure)/ile a)elei :lorioase instituii.
Ca;itolul 6III
PATRIARLA@E
NU2E@E &o!nului Cas"G re1n%iase 1n a!intirea lui Clenna! t#)iunii !o)nii ai
)urio<it#ii i interesului 1n )are &oa!na -lint.in)/ suflase &in seara sosirii lui. Pe -lora Cas"G o
iu"ise 1n a&oles)en#? fii)a i sin:urul )o;il al "#tr9nului C/risto;/er Ca;8&e8@e!n Daa )u! 1i
!ai s;uneau )9teo&at# unele s;irite ire%erenioase? )are a%useser# &e8a fa)e )u el i la )are
fa!iliaris!ul f#)use ;)ate s# 1n)oleas)# a)est re<ultat ;ro%er"ial ajuns &e ;o!in#E. I se &usese
%estea &e o! "o:at 1n )/iriai i ;ri)e;ut 1n a s)oate a!ar &e s9n:e &in ;ietrele )9tor%a )uri i
fun&#turi &e[o) ;ro!i#toare.
,u;# )9te%a <ile &e infor!aii i )er)et#ri? Art/ur Clenna! ajunse la )on%in:erea )#
situaia ;#rintelui 1n)/isorii 2ars/alsea era 1ntr8a&e%#r &is;erat# i renun#? !9/nit? la i&eea &e a8
1 ajuta s#8i re)a;ete li"ertatea. ,eo)a!&at# n8a%ea r# fa)# )er)et#ri 1n)urajatoare ni)i 1n le:#tur#
)u 2i)a ,orrit? &ar 1l !un)ea :9n&ul )# "ietei )o;ile i8ar ;utea fi &e folos? &in )9te 1i &# sea!a?
&a)# re1nnoia a)east# )unotin#. A;roa;e nu !ai este ne)esar &e a&#u:at )# el se ;re<enta
ori)u! la ua &o!nului Cas"G? )/iar &a)# n8ar fi eCistat 2i)a ,orrit? )#)i ti! )u toii )u! ne
1nel#! noi 1nine J ;rin ur!are? )u! noi? oa!enii? 1n :eneral? )u eC)e;ia eului nostru !ai
;rofun&? ne 1nel#! J asu;ra !oti%elor )are ne fa) s# a)ion#!.
Cu si!#!9ntul 1!"ietor? i )9t se ;oate &e )instit 1n felul s#u? )# %enea 1n s;rijinul 29)#i
,orrit? f#)9n& )e%a )are n8a%ea ni)i o le:#tur# )u ea? Art/ur se ;o!eni 1ntr8o "un# &u;#8a!ia<#
1n )olul str#<ii un&e lo)uia &o!nul Cas"G. ,o!nul Cas"G st#tea ;e o stra&# lateral# )are ;ornea
&in a)ea arter# i!;ortant#? oseaua PraG[s Inn? Cu intenia &e a str#"ate &intr8o &at# %alea 7(i &e
a ur)a &in nou ;9n#8n %9rful &ealului Penton%ille? &ar? la )a;#tul ;uterilor? se o;rise lo)ului la
&ou#<e)i &e ;ai i a)olo r#!ase &e8atun)i. Ast#<i a)east# stra&# nu !ai eCist#? &ar !uli ani
fusese a)olo? /ol"9n&u8se &e<a!#:it# la ;ri%elitea s#l"ati)# ;res#rat# )u ;eti)e &e :r#&ini sterile
i ;un)tat# )u o eru;ie &e %ile ;este )are &in toat# ini!a ar fi tre)ut )9t ai "ate &in ;al!e.
HCasa? :9n&i Clenna! a;ro;iin&u8se &e u#? e 1ntru)9t%a s)/i!"at# fa# &e )ea a !ai)#8
!i? &ei ;are la fel &e !o/or9t#. Ase!#narea se o;rete &oar la as;e)tul eCterior. Cunos) ti/na ei
)u!;#tat# &inl#untru. Si!t ;ar)# &e ai)i !ireas!a %aselor ;line )u ;etale &e tran&afir us)ate i
&e le%#ni)#.1[
C9n& "#taia )io)#naului str#lu)itor &in ala!#? &e for!# &esuet#? f#)u s# r#sar# o slujni)#
1n ;ra:ul uii? a)ele aro!e %ete&e 1l 1nt9!;inar# )u a&e%#rat? la fel )u! suflul iernii !ai ;oart#
)u sine 1n)# o %a:# a!intire a ;ri!#%erii &is;#rute. P#i 1n )asa so"r#? t#)ut#? er!eti) 1n)/is# J 1i
;uteai 1n)/i;ui )# fusese 1n#"uit# &e !uii &in serai? &u;# ti;i)ul oriental J i ua? &in nou
1n)/i<9n&u8se? ;ar)# 1!;ie&i)a <:o!otul i frea!#tul &e a ;#trun&e 1n#untru. 2o"ila era )ore)t#?
sole!n# i auster#? &ar "ine 1ntreinut#? &eo;otri%# &e atr#:#toare )a ori)e &e a)olo )are se ;utea
u<a J &e la f#;tura u!an# ;9n# la ta"uretul &in le!n J a%9n& !enirea &e a sluji. Vre!e
1n&elun:at# i &e a fi foarte !ult ferit#. Un&e%a? 1n susul s)#rii? se au<ea ti)8ta)ul :ra% al unui
)easorni)? i? &in a)eeai &ire)ie? o ;as#re ne)9nt#toare lo%ea )u )io)ul 1n ;ereii )oli%iei? &e
;ar)# i ea ar fi ti)#it. -o)ul &in salon ti)#ia &e ase!enea. ,inaintea )#!inului se afla o sin:ur#
;ersoan#? i )easul <:o!otos &in "u<unarul s#u se au<ea ti)#in& &esluit.
Slujni)a s)an&# at9t &e 1n)et )ele &ou# )u%inte H&o!nul Clenna! H? 1n)9t ni)i n8a fost
au<it#? astfel )# oas;etele r#!ase neo"ser%at 1n )a&rul uii ;e )are ea o 1n)/isese. Un "#r"at &e
%9rsta 1naintat# J ale )#ru: s;rin)ene sure i nete&e se !i)au ;ar)# 1n rit! )u ti)8ta)ul? 1n li)#rul
fo)ului J st#tea 1ntr8un jil? )u ;9slarii ;ui ;e
Co%or? i8i r#su)ea 1n)etior &e:etele !ari &e la !9ini? unul 1n jurul )eluilalt. A)esta era
"#tr9nul C/risto;/er Cas"G? lesne &e re)unos)ut la ;ri!a %e&ere? &eo;otri%# &e nes)/i!"at? 1n
!ai "ine &e &ou#<e)i &e ani? )a i !o"ila lui !asi%#? &eo;otri%# &e afe)tat &e tre)erea
anoti!;urilor )a i ;etalele %e)/i &e tran&afir i le%#ni)# %e)/e &in re)i;ientele &e ;orelan.
Poate )# n8a eCistat ni)io&at# 1n lu!ea asta <"u)iu!at# un o! )#ruia s#8i fi fost !ai
ane%oie s# se 1n)/i;uie )o;il. Qi totui el se s)/i!"ase ;rea ;uin &e8a lun:ul tre)erii lui ;rin
%ia#. ,inaintea lui? 1n o&aia un&e st#tea ae<at? se afla ;ortretul unui "#iea ;e )are ori)ine81
;ri%ea re)unotea 1n el ;e &o!niorul C/risto;/er Cas"G? la <e)e ani? &ei as)uns oare)u! la
a&#;ostul unei :re"le ;entru str9ns fin J unealt# &e )are ni)i nu8i ar&ea? i ni)i tre"uin# nu8i
f#)ea? la fel ;re)u! )lo;otul ;entru un s)ufun&#tor J ae<at D)u un ;i)ior 1n&oit su" elE ;e un
)o%or &e %iolete? furat ;re!atur &e :9n&uri &in ;ri)ina turlei unei "iseri)i &e ar#. A)eeai fa# i
frunte nete&e? a)eiai o)/i al"atri )al!i? a)elai aer senin. Ca;ul )/el str#lu)itor? )are ;#rea
foarte !are ;entru )# lu)ea at9t &e !ult? i ;#rul lun:? )#runt la t9!;le i 1n s;ate? )a un ;uf &e
!#tase ori )a %at# &e sti)l#? )are ar#ta aa &e %enera"il fiin&)# ni)io&at# nu81 tun&ea? toate
a)estea nu eCistau? &esi:ur? la "#iea? ;re)u! 1n )a<ul "#tr9nului. Totui? la f#;tura serafi)# &e
l9n:# :re"la ;entru fin se ;uteau &eslui li!;e&e ru&i!entele ;atriar/ului )u ;a;u)ii &e ;9sl#.
Patriar/ era nu!ele ;e )are !uli i81 &#&eau )u ;l#)ere. Nu!eroase &oa!ne %9rstni)e &in
%e)in#tate %or"eau &es;re el )a &es;re ulti!ul &intre ;atriar/i. Era at9t &e )#runt? 1n)et 1n !i)#ri?
aa &e ;ani) i &e in&iferent? )u un )a; aa &e "ul"u)at? 1n)9t ;atriar/ ;#rea nu!ele )el !ai
ni!erit ;entru el. l o;rea lu!ea ;e stra&#? )er9n&u8i8se res;e)tuos s# slujeas)# &re;t !o&el &e
;atriar/ ;i)torilor i s)ul;torilor? 1ntr8at9t &e st#ruitor? 1n)9t s8ar fi <is )# artele fru!oase erau
in)a;a"ile s#8i a!inteas)# tr#s#turile )ara)teristi)e ale ;atriar/ului? ori !#)ar s# n#s)o)eas)#
unul. -ilantro;i &e a!"ele seCe 1l 1ntre"au )ine este i )9n& le r#s;un&ea: HSunt "#tr9nul
C/risto;/er Cas"G? fost ;er)e;tor !uni)i;al al lor&ului
,e)i!us B9e @i;itoare1*? a)etia eC)la!au &e<a!#:ii la )ul!e: H=/R ,e )e oare? )u un
ase!enea )a;? nu este un "inef#)#tor al se!enilor luiSR =/R ,e )e oare? )u un ase!enea )a;? nu
este un ;#rinte al )elor orfani i ;rieten al )elor f#r# ;rieteniSR HCu un ase!enea )a;? totui? el
r#!9nea !onea:ul C/risto;/er Cas"G? )unos)ut &e toat# lu!ea &re;t un "o:at ;ro;rietar &e
)aseF i to)!ai )u un ase!enea )a; 1nfi;t ;e u!eri e&ea 1n salonul lui t#)ut. ,e fa;t? )e !are
nero<ie s#8i fi 1n)/i;uit )ine%a )# ;utea s# a&# a)olo f#r# un ase!enea )a; ;e u!eriR
Art/ur Clenna! f#)u o !i)are )a s# atra:# atenia? i s;r9n)enele )enuii se 1ntoarser#
s;re el.
!i )er s)u<e? rosti Clenna!? tare !# te! )# n8ai au<it )9n& a! fost anunatR
Nu? &o!nule? n8a! au<it. Cu !ine %rei s# %or"ii? &o!nuleS
Voia! s# %# a&u) o!a:iile !ele.
,o!nul Cas"G ;#ru ;uintel &e<a!#:it &e ulti!ele )u%inte? ;re:#tit ;oate )a !usafirul s#
fi %rut s#8i a&u)# alt)e%a.
A! a%ut ;l#)erea? &o!nule' )ontinu# el? luai un s)aun? %# ro:' a! a%ut ;l#)erea s# %#
)unos)S ' A/R ,a? 1ntr8a&e%#r? )re& )# %# )unos)R A! i!;resia )# nu !#8nel? !i se ;are )#
re)unos) tr#s#turile a)esteaR Cre& )# !8a&rese< )ui%a &es;re )are &o!nul -lint.in)/ !8a
1ntiinat )# s8a re1ntors 1n An:lia.
C/iar el 1n ;ersoan#.
A&e%#ratR ,o!nul Clenna!S
nto)!ai? &o!nule Cas"G.
,o!nule Clenna!? !# "u)ur )# te re%#&. Cu! i8a !ers &e )9n& ne8a! 1nt9lnit ulti!a
oar#S
Clenna!? so)otin& inutil s# eC;li)e )# 1n &e)ursul unui sfert &e %ea) a suferit unele !i)i
flu)tuaii sufleteti i 1n starea s#n#t#ii? r#s;unse f#r# a!#nunte )# s8a si!it )u! nu se ;oate !ai
"ine? ori )e%a ase!#n#tor? i &#&u !9na )u ;osesorul Ha)elui )a; H)are8i re%#rsa aureola
;atriar/al# asu;ra lui.
Sunte! !ai 1n %9rst#? &o!nule Clenna!? s;use C/risto;/er Cas"G.
Nu sunte!' !ai tineri? 1nt#ri Clenna!.
,u;# a)east# o"ser%aie si!i )# nu ;rea fusese s;iritual i 1i &#&u sea!a )# era ner%os.
Qi %eneratul &u!itale tat#? relu# &o!nul Cas"G? nu !ai e ;rintre noi. Vestea a)easta !8a
1ntristat? &o!nule Clenna!? !8a 1ntristat !ult.
Art/ur 1i r#s;unse 1n !o&ul o"inuit )# 1i !ulu!ete &in ini!#.
A fost o %re!e? s;use &o!nul Cas"G? )9n& ;#rinii &u!itale i )u !ine nu era! 1n
ter!eni ;rea "uni. -usese o !i)# ne1nele:ere &e fa!ilie 1ntre noi. Poate ;entru )# %enerata
&u!itale !a!# era ;uin :eloas# ;e fiul s#uF )9n& s;un fiul s#u? !# :9n&es) la &u!neata )/iar?
sti!ate &o!n.
-aa lui nete&# a%ea ;ros;ei!ea unui fru)t )o;t ;e s;alier. Cu )/i;ul #sta 1nfloritor? )u
)a;ul &e ;atriar/? )u o)/ii lui al"atri? ;ar)# ar fi &e<%#luit senti!ente &e o rar# 1nele;)iune i
%irtute. Tr#s#turile lui ;#reau &eo;otri%# s# ra&ie<e nu!ai "un#%oin#. Ni!eni n8ar fi ;utut s;une
un&e 1n)e;ea 1nele;)iunea? un&e %irtutea i un&e "un#%oinaF toate laolalt# 1ns# erau ;ar)#
1n!#nun)/eate 1n fiina lui.
Vre!urile a)elea? totui? au tre)ut? s8au &us? relu# &o!nul Cas"GF &a? au tre)ut? s8au &us.
!i fa)e ;l#)ere s# o %i<ite< uneori ;e !a!a &u!itale i s# a&!ir fora i t#ria &e )ara)ter )u )are
1n&ur# 1n)er)#rile' &a? 1n&ur# 1n)er)#rile.
C9n& re;et# astfel ulti!ele )u%inte? st9n& )u !9inile 1n)ru)iate &inainte? 1i a;le)# uor
)a;ul 1ntr8o ;arte? )u un <9!"et "l9n& ;e "u<e? &e ;ar)# ar fi a%ut 1n :9n& )e%a ;rea &eli)at i
;rofun& ;entru a ;utea fi rostit. S8ar fi <is )# se li;sea &e ;l#)erea &e a se eC;ri!a 1n %or"e? )# nu
)u!%a s# se a%9nte ;rea sus? i &in sfial# ;refera &e a)e)a s# r#!9n# la lu)ruri f#r# 1nse!n#tate.
A! au<it )# 1ntr8una &in a)este %i<ite ai fost at9t &e "un? s;use Art/ur? folosin&u8se &e
;rilej? &e8a o re)o!an&a ;e 2i)a ,)rrit !a!ei !ele.
2i)#' ,orritS Croitoreasa &es;re )are !i8a ;o!enit unul &in )/iriaii !eiS ,a? &a?
,orritS sta8i nu!ele. A/? &a? &aR ,u!neata 1i <i)i 2i)a ,orritS
Ni)i o )#rare 1n &ire)ia asta. S)urt#tura nu &u)ea ni)#ieri. Ai)i se 1nfun&a.
Ai aflat? &esi:ur? )ontinu# &o!nul Cas"G? )# fii)a !ea? -lora? s8a )#s#torit a)u! )9i%a
ani i se sta"ilise la )asa ei. A a%ut nenoro)irea s#8i ;iar&# soul )9te%a luni &u;# !#riti. A)u!
lo)uiete &in nou )u !ine. S8ar "u)ura s# te %a&#? &a)#8!i &ai %oie s#8i s;un )# eti ai)i.
,esi:ur? re;li)# Art/ur. V8a fi ru:at eu? &a)# nu a%eai a!a"ilitatea &e a8!i lua8o
1nainte.
,u;# )are? &o!nul Cas"% se ri&i)#? a%9n& 1n ;i)ioare ;9slarii? i )u un ;as lent? :reoi Dera
)l#&it )a un elefantE? se 1n&re;t# s;re u#. Purta o re&in:ot# lun:#? lar:# la ;oale? &e )uloare
%er&e81n)/is? ;antaloni %er<i81n)/is i %est# %er&e81n)/is. ,ei ;atriar/ii nu ;urtau o&#j&ii &e
)uloare %er&e81n)/is? %e!intele lui a%eau totui )e%a ;atriar/al.
A"ia ;#r#sise o&aia? 1n:#&uin& ti)#itului s# se au&# &in nou? )9n& o !in# :r#"it# r#su)i
)/eia 1n <#%orul &e la intrare? &es)/ise ua i o 1n)/ise iar. Nu!ai&e)9t &u;# a)eea? un o!ule
oa)/e? ;ri;it i %ioi? a;#ru 1n )a!er# )u at9ta a%9nt? )#? ;9n# s# se o;reas)#? i ajunsese la un ;as
&e Clenna!.
LeiR EC)la!#.
Clenna! nu %e&ea &e )e n8ar s;une i el:
LeiR
U Ce s8a8nt9!;latS ntre"# o!uleul oa)/e.
N8a! au<it s# se fi 1nt9!;lat )e%a? r#s;unse Clenna!.
Un&e8i &o!nul Cas"GS 2ai 1ntre"# o!uleul oa)/e? &9n& o)ol &in ;ri%iri.
U Se 1ntoar)e 1ntr8o )li;#? &a)# a%ei ne%oie &e el.
Eu a! ne%oie &e elS ,u!nea%oastr# nuS
ntre"area a)easta 1l sili ;e Clenna! s# &ea unele
S)urte l#!uriri? &e8a lun:ul )#rora o!uleul oa)/e 1i inu r#suflarea i se uit# la el. Era
1!"r#)at 1n ne:ru i ru:iniuF a%ea o)/i &e t#)iune )a nite !#r:ele ne:re? o "#r"ie !i)u# i
nea:r#? nu j#rea "ine "#r"ierit#? ;#r ne:ru? s9r!os? <"9rlit )# &inii &e fur)uli# sau )a a)ele &e
;#r? iar ;ielea feei ;#rea foarte 1ntune)at# &e la natur#? ori foarte !ur&ar# artifi)ial? sau )e%a 1ntre
natural i. Artifi)ial. A%ea !9inile !ur&are i un:/iile ru;te i !ur&are &e ;ar)# u!"lase ;rin
)#r"uni )u eleF n#&uise? :9f9ia? ;ufnea? se s!ior)#ia? r#sufla &in :reu? )a o !i)u# lo)o!oti%#
tr#:9n& ane%oie.
U =/? se %#it# el? )9n& Art/ur 1l l#!uri )u! &e se afl# a)olo. -oarte "ine. Perfe)t. ,a)# o
s#8ntre"e &e Pan)As? %rei s# fii aa &e "un s#8i s;unei )# Pan)As a %enitS
A;oi? ;uf#in& i s!ior)#in&u8se &in nou? 1i f#)u &ru! i iei ;e o alt# u#.
=&inioar#? )9n& Art/ur lo)uia )u ai s#i? anu!ite <%onuri &u"ioase i 1n&r#<nee )are
;luteau ;rin %#<&u/ &es;re ulti!ul &intre ;atriar/i ajunseser#? nu !ai tia )u!? ;9n# la ure)/ile
sale. -usese ;us la )urent )u :r#untele &e "#nuial# 1n)olit ;e atun)iF ;rin ur!are? C/risto;/er
Cas"G nu era alt)e%a &e)9t fir!a unui "irt &ina;oia )#reia ni)i ;o!eneal# &e "irt J o in%itaie la
o&i/n# i re)unotin#? )9n&? nefiin& %or"a &e %reun lo)or un&e s# ;ui )a;ul jos? nu eCista ni)i
!oti% &e re)unotin#.
Art/ur tia )# unele &in a)este s)orneli !er:eau ;9n# a)olo 1n)9t 1l re;re<entau ;e
C/risto;/er &re;t un i!;ostor a"il? 1n stare s# ti)luias)# uneltiri 1n H)a;ul a)ela HF altele f#)eau
&in el un fluturati) :reoi? ;rost#na) i e:oist? )are? &u;# )e se ;oti)nise? tot )io)nin&u8se ana;o&a
&e ali oa!eni? &es)o;erise )# ;entru a i<"uti )u su))es 1n %ia# i a fi res;e)tat? tre"uia &oar s#8i
in# :ura? s#8i lustruias)# lun# )/elia i s# lase ;#rul 1n ;lata ,o!nului? aa )# fusese &estul &e
iret )a s# se a:ae &e i&eea asta i s#8i r#!9n# )re&in)ios.
S8a !ai s;us )# ajunsese ;er)e;torul !uni)i;al al lor&ului ,e)i!us B9e @i;itoare nu
;entru )alit#ile sale ;ra)ti)e? )9tui &e ;uin? )i ;entru aerul lui &e su;re!# "un#tate? &atorit#
)#ruia ni!eni n8ar fi )re<ut )# un ase!enea o! ;utea fa)e ;resiuni asu;ra lo)atarilor sau s# le
;ri)inuias)# %reun r#uF &e ase!enea? )# ;entru a)eleai !oti%e el stor)ea 1n )li;a &e fa#? f#r#
&is)uie? !ai !uli "ani &in )o!eliile lui ;#)#toase &e)9t ori)ine alt)ine%a 1n a)eeai situaie? )u
o ti:%# !ai ;uin a)#t#rii i un )retet nu at9t &e lu)itor. Pe s)urt? se ;o%estea DClenna! 1i a&u
Cea a!inte &e toate astea ate;t9n& 1n salonul ti)#itorE )# !uli 1i ale: !o&elele a;roa;e
;re)u! ;i)torii !ai sus !enionai i le ale: ;e8ale lor i )#? ;e )9n& 1n Saloanele A)a&e!iei
Re:ale &e Art# ni se ;re<int# anual )ine tie )e ti)#los &e "orfa "#tr9n &re;t 1ntru)/i;area tuturor
%irtuilor eseniale &in ;ri)ina :enelor? a "#r"iei sau a ;i)ioarelor D1nfi:9n& :/i!;ele ne&u!eririi
1n ini!ile a&e%#railor o"ser%atori ai naturiiE? la fel i ai)i? 1n !area eC;o<iie so)ial#? a))esoriile
in a&esea lo)ul tr#s#turilor l#untri)e &e )ara)ter.
Pe !#sur# )e8i a!intea a)este lu)ruri? al#turi &e )are ;lasa a;ariia &o!nului Pan)As?
Art/ur Clenna! 1n)lin: i &eo)a!&at# s# )rea&#? f#r# a fi fer! )on%ins? )# ulti!ul &intre ;atriar/i
era a)el fluturati) ;rost#na)? )u i&eea fiC# &e a8i lustrui )/elia lun#? i )#? aa )u! un %a;or
!#t#/#los &e ;e flu%iul Ta!isa ;oate fi )9teo&at# %#<ut s)/i!"9n&u8i ane%oie &ire)ia &in
;ri)ina !areei? )u ;u;a 1nainte? f#)9n& !are ;ara&# &e na%i:ator? ;9n# )e? )u totul ;e neate;tate?
un ;9rlit &e le;? a)o;erit &e funin:ine? &# "u<na asu;ra lui? 1l re!or)/ea<# i ;lea)# 1n :ra"#?
t9r9n& na!ila &u;# sine? tot astfel i :reoiul ;atriar/ fusese luat ;e sus &e sfor#itorul Pan)As?
ur!9n&. A)u! f#:aul "r#<&at &e luntrea lui ;r#;#&it# i soioas#.F
ntoar)erea &o!nului Cas"G )u fii)a sa -lora ;use )a;#t a)estor )u:et#ri. Clenna! nu
a;u)# s# se uite "ineF 1ntr8a)olo? )# o"ie)tul %e)/ii lui ;asiuni? )l#tin9n&u8se? se n#rui ;entru
tot&eauna.
Cei !ai !uli &intre oa!eni sunt &estul &e )instii )u ei 1nii )a s# r#!9n# )instii fa# &e
o %e)/e ilu<ie. Qi nu este o &o%a&# &e nestatorni)ie? )i to)!ai &i!;otri%#? &a)# ilu<ia nu re<ist#
)onfrunt#rii )u realitatea? iar )ontrastul 1i &# )u!%a lo%ituri &e :raie. @a fel i )u Clenna!. n
tineree iu"ise fe!eia asta )u 1nfl#)#rare i risi;ise ;en8W tru ea tot te<aurul fere)at al afe)iunii i
fante<iei sale.? Te<aurul a)esta fusese? 1n ;ustiul )#!inului ;#rintes)? ai&o!a "anilor lui
Ro"inson Crusoe? )are n8a%ea )u )ine s#8i s)/i!"e? i8i l#sase s# ru:ineas)# 1n "e<n#? ;9n# 1n
)li;a )9n& ;utu s#8i arun)e la ;i)ioarele ei. C/iar &in a)ea e;o)# !e!ora"il# ;#strase inta)t#
i!a:inea &e atun)i? &e o&inioar#? 1n %e)/iul )olior sa)ru &e tot&eauna? &ei? ;9n# 1n seara
re1ntoar)erii lui? &es;rinsese )o!;let a!intirea -lorei &e ori)e aso)iere )u ;re<entul sau %iitorul?
&e ;ar)# ar fi fost !oart#? fa;t )are? &u;# )u! tia? fusese )9t ;e a)i s# se 1nt9!;le. ,ar iat# )#
a)u!? ulti!ul &intre ;atriar/i intr# in&iferent 1n salon? s;un9n& ;ar)#: H-ii at9t &e "un i &estra!#
ilu<ia &e alt#&at#. A)easta e -lora. H
-lora? 1nalt# )a &e o"i)ei? se 1n:r#ase !ult? iar res8ZW ;iraia 1i era uier#toare? &ar asta nu
era !are lu)ru. -lora? ;e )are o l#sase )a un )rin? ajunsese a)u! ea o :/er:/in#? &ar asta iar nu
era !are lu)ru. -lora? )are o&inioar# ;ar)# 1l %r#jea )u fie)are %or"# i fie)are :9n&? era
1!;r#tiat# i ;roast#. Asta era 1ntr8a&e%#r !are lu)ru. -lora? )are o&inioar# fusese )o;il#roas# i
natural#? a)u! f#)ea tot ;osi"ilul s# fie )o;il#roas# i natural#. Asta era lo%itura &e :raieR
. Aa&ar? a)easta e -loraR
T#u? !i8e jen# s# &au o)/i )u &o!nul Clenna! J :9n:uri -lora? s!u)in& )a;ul 1n&#r#t?
;rintr8o !i)are )e nu era &e)9t )ari)atura ;o<ei &e ;e %re!uri? !i!at# ;ar)# &e un !#s)#ri)i
;re<ent la ;ro;ria sa 1n:ro;#)iune? )u )on&iia s# fi tr#it i s# fi !urit 1n Anti)/itate J sunt ;ur i
si!;lu o !o!9ie? tiu )# are s# !# :#seas)# 1n:ro<itor &e s)/i!"at#? sunt &e fa;t o fe!eie
"#tr9n#? )e :roa<ni) s# ar#i 1n /alul #sta? a"solut :roa<ni)R
El o asi:ur# )# era eCa)t aa )u! se ate;tase? )# i 1n )a<ul lui ti!;ul nu st#tuse ;e lo).
=/R ,ar ;entru un "#r"at e )u totul alt)e%a i? <#u? &u!neata ar#i ui!itor &e "ine? 1n
%re!e )e eu? tii' =/R EC)la!# -lora? )u un i;#t s)urt? ar#t )u!;litR
Patriar/ul? 1n)# ne1nele:9n& ;are8se rolul lui &in &ra!a 1n )urs &e &esf#urare? str#lu)ea
)u o eC;resie &e senin#tate? )are &e fa;t nu s;unea ni!i).
,ar &a)# e s# %or"i! &es;re )ei )are nu s8au s)/i!"at? s;use -lora? )are 1nira )u%intele
f#r# ur!# &e ;un)tuaie? uit#8te la tata &a)# nu arat# tata eCa)t )a atun)i )9n& ai ;le)at nu e oare o
)ru<i!e i )e%a 1!;otri%a naturii &in ;artea tatii &e a fi o astfel &e !ustrare %ie ;entru ;ro;ria lui
fii)# &a)# %o! !ai )ontinua !ult 1n felul #sta )ei )are nu ne )unos) o s#8n)ea;# s# !# ia &re;t
!a!# taiiR '
Art/ur ;rotest#? s;un9n& )# ;9n# atun)i %a tre"ui s# trea)# ti!; 1n&elun:at.
=/? &o!nule Clenna!? fiina )ea !ai nesin)er# &intre toate? rosti -lora. !i &au sea!a )#
nu ai uitat felul &u!itale %e)/i &e a fa)e )o!;li!ente? %e)/iul &u!itale o"i)ei &e a &a i!;resia
)# eti la ;#!9nt &in ;un)t &e %e&ere senti!ental? tii' !#)ar eu nu %reau s# s;un asta? eu' o/?
nu !ai tiu )e %reau s# s;unR
Ai)i -lora se o;ri "ui!a)# &in :9n:urit i 1i arun)# o o)/ea&# )a alt#&at#.
Patriar/ul? )are a)u! 1n)e;use ;ar)# s# ;ri)ea;# )# rolul lui 1n ;ies# era s# ias# &in s)en#
)9t !ai re;e&e ;osi"il? se s)ul# i se &use la ua ;e un&e o tersese Pan)As? stri:9n& 1n :ura !are
re!or)/erul ;e nu!e. Pri!i r#s;uns &intr8un &o) !i)u? 1n&e;#rtat? i &is;#ru nu!ai&e)9t &in
%e&ere.
U Nu tre"uie s# te i :9n&eti la ;le)are? <ise -lora DArt/ur se uitase la ;#l#rie? si!in&u8
se )ara:/ios i st9njenit i netiin& )e s# fa)#E? nu ;oi fi at9t &e )ru& 1n)9t s# te :9n&eti s# ;le)i
Art/ur' a&i)# &o!nule Art/ur' sau )re& )# &o!nule Clenna! ar fi )u !ult !ai ni!erit' &ar
sunt si:ur# )# nu tiu )e s;un' f#r# a rosti o iot# &es;re <ilele &ra:i &e o&inioar# a;use ;entru
tot&eauna? totui )9n& !# :9n&es) la ele? )re& )# ar fi !ai "ine s# nu !ai %or"i! &es;re asta i
foarte ;ro"a"il )# ai )e%a !ult !ai ;l#)ut &e f#)ut i a %rea s# fiu ulti!a ;ersoan# &in lu!e )are
s# se a!este)e 1n tre"urile &u!itale &ei era o %re!e? &ar a! 1n)e;ut s# 1n&ru: iar "a<a)onii.
Era oare )u ;utin# )a -lora s# fi fost at9t &e fle)ar# i 1n <ilele la )are se refereaS S# fi
)ontri"uit oare )e%a &in toat# li!"uia asta in)oerent# la fas)inaia eCer)itat# asu;ra luiS
,e fa;t !8a !ira? )ontinu# -lora )u o iueal# sur;rin<#toare i !are9n& )on%ersaia &oar
;rin %ir:ule? i a)estea foarte ;uine la nu!#r? s# te fi 1nsurat )u %reo &oa!n# &in C/ina? fiin& 1n
C/ina ;entru afa)eri aa !ult# %re!e i &orin& &esi:ur s#8i 1nj:/e"e<i un )#!in i s#8i l#r:eti
)er)ul relaiilor ni!i) nu era !ai fires) &e)9t s# fi )erut !9na unei &oa!ne &in C/ina )are s# te
a))e;te i s# se so)oteas)# feri)it# ;rin asta? &ar s;er s# nu fi a;arinut )ine tie )#rei se)te
;a:o&i)e'
Nu !8a! 1nsurat? -lora? re;li)# Art/ur? <9!"in&
!;otri%a %oinei? )u ni)i o &oa!n#.
=/ sfinte ,u!ne<eule s;er )# n8ai r#!as at9ta %re!e /oltei &in )au<a !ea? eC)la!# -lora
)u un )/i)otit? &ar firete n8ai f#)ut una )a asta i &e )e ai fi f#)ut8o? te ro: nu8!i r#s;un&e? nu
tiu 1n)otro o !ai iau ra<na? o/ te ro: !ult s;une8!i )e%a &es;re )/ine<oi)e &a)# o)/ii lor sunt
)/iar at9t &e lun:i i &e 1n:uti )a !i:&ala i ;oart# 1ntr8a&e%#r )o<i 1!;letite la s;ate ori nu!ai
"#r"aii? i )9n& a&un# ;#rul at9t &e str9ns )a s#8l a&u)# ;e frunte nu le &oare? i &e )e ;un
)lo;oei ;este tot ;e ;o&uri i ;e ;a:o&e i la ;#l#rii i !ai tiu eu un&e sau nu )u!%a nu
;ro)e&ea<# 1ntr8a&e%#r aaS
-lora 1i arun)# iar#i o o)/ea&# )a o&inioar#. ,eo&at# 1n));u &in nou s# %or"eas)#? &e
;ar)# 1ntre ti!; el i8ar fi r#s;uns la 1ntre"#ri.
Atun)i toate astea8s a&e%#rate? astfel ;ro)e&ea<# ;e &8e;t )u%9ntR ,u!ne<eule !are?
Art/urR ' te ro: s# !# s u<i' o"i)ei %e)/i' &o!nule Clenna! e )u !ult !ai ni!erit' )e ar#
au<i s# tr#ieti at9ta %re!e i un&e !ai ;ui )u at9tea la!;ioane i u!"rele )e )li!# su!"r# i
u!e&# tre"uie s# ai"# f#r# 1n&oial# aa &e fa;t i este i su!ele &e "ani )9ti:ate &e ;e ur!a
a)estor ne:ouri &a)# toat# lu!ea le ;oart# i le a:a# ;retutin&eni? ;antofiorii &e ase!enea i
;i)ioarele a)elea st9l)ite &in lea:#n e &e8a &re;tul ui!itor? )e !ai )#l#tor etiR
A"#tut i )u;rins )u! era &e senti!entul ri&i)olului? Clenna! ;ri!i &in nou o o)/ea&# )a
;e %re!uri? &ar nu tiu )u! s# o ;ri!eas)#.
Vai &e !ine i &e !ine? s;use -lora? )9n& te :9n&eti la s)/i!"#rile ;etre)ute a)as#
Art/ur' nu8!i ;ot %eni 1n fire i ;are at9t &e natural? &o!nule Clenna!? aa8i !ult !ai
ni!erit' &e )9n& te8ai fa!iliari<at )u o"i)oiele )/ine<eti i )u li!"a ;e )are sunt )on%ins# )# o
%or"eti )a un "#tina &a)# nu !ai "ine )#)i tot&eauna te8ai ar#tat inteli:ent )u o !inte a:er#
&ei teri"il &e &ifi)il firete? sunt si:ur# )# ;e !ine nu!ai l#<ile alea )u )eai !# &#&eau :ata &a)#
le8a fi 1n)er)at? ase!enea s)/i!"#ri Art/ur' iar a! 1n)e;ut? !i se ;are aa &e natural? at9t &e
ne;otri%it' )ine8i ;utea 1n)/i;ui? )ine8i ;utea 1n)/i;ui %reo&at#' &oa!na -in)/in: )9n& eu
1ns#!i nu8!i ;ot 1n)/i;uiR
sta8i nu!ele &u!itale &u;# )#s#torieS ntre"# Art/ur? sur;rins? 1n toiul a)estui ;oto; &e
)u%inte? &e o anu!it# )#l&ur# sin)er#? !anifestat# 1n tonul ei &e fie)are &at# )9n& ;o!enea? ori)9t
&e "i<ar ar fi ;#rut? &e relaiile lor &in tineree? )9n& ineau unul la altul. -in)/in:S
-in)/in: o/ &a nU8i aa )#8i un nu!e :roa<ni)? &ar &u;# )u! !i8a s;us &o!nul -. C9n&
!i8a )erut !9na i asta a f#)ut8o &e a;te ori i a )onsi!it )u !#rini!ie a ;utea <i)e s8o fa)#
ti!; &e &ou#s;re<e)e luni? la ur!a ur!elor )e era el %ino%at n8a%ea 1n)otro nu8i aa? )e o!
eC)elent? nu )a &u!neata )9tui &e ;uin &ar )e o! eC)elent l
-lora? 1n sf9rit? )u res;iraia t#iat# &e at9ta %or"#rie? t#)u o )li;#. = )li;# &oar? &u;# )are
trase aer 1n ;ie;t i &use un )ol !inus)ul &e "atist# la o)/i? )a ;entru a a&u)e un tri"ut s;iritului
&efun)t al &o!nului -.? i iar 1n)e;u.
Ni!eni n8ar ;utea lua 1n nu!e &e r#u? Art/ur' &o!nule Clenna!' )# 1!i ;ori
;rietenie &u;# re:ulile )u%iinei &ei 1n 1!;rejur#ri s)/i!"ate i <#u? n8ai ;utea fi alt)e%a? )el
;uin eu nu )re& )# s8ar )u%eni s# fii? &ar tre"uie s#8!i a&u) a!inte n8a! 1n)otro )# era un ti!;
)9n& lu)rurile st#teau )u totul altfel.
,ra:# &oa!n# -in)/in:? 1n)e;u Art/ur? iar#i sur;rins &e )#l&ura tonului ei.
=/ nu !ai rosti nu!ele a)ela ur9t i s)9r"os? s;une8!i -loraR
-lora. Te asi:ur? -lora? sunt feri)it re%#<9n&u8te i8!i &au sea!a )# n8ai uitat? )a i !ine?
%isurile nes#"uite &e o&inioar#? )9n& %e&ea! totul &inaintea noastr# 1n lu!ina tinereii i a
s;eranei.
Nu s8ar <i)eR EC)la!# -lora? "osu!fl9n&u8se. Pri%eti totul )u at9ta r#)eal#? 1ns# &ei tiu
)# eti &e<a!#:it &e !ine? ;resu;un )# &oa!nele &in C/ina' !an&arinoai)ele &a)# astfel le
nu!eti' sunt )au<a ori eu oi fi )au<a? tot )e se ;oateR
Nu? nu? st#rui Clenna!? nu s;une aa )e%a.
=/ "a tre"uie s# tii? rosti -lora ;e un ton /ot#r9t? )e nero<ie ar fi s# nu s;un? tiu )# nu
sunt )ea la )are te ate;tai? tiu foarte "ine asta.
n toiul a%alanei %er"ale? ea si!ise a)est lu)ru )u intuiia ra;i&# a unei fe!ei !ai
inteli:ente. -elul trun)/eat i ;rofun& ilo:i) 1n )are8i &#&ea a)u! )u %or"a? totui? )#ut9n& s#
1nnoa&e iar#i o le:#tur# &in a&oles)en#? &e !ult a"an&onat#? )u ;rilejul a)estei 1nt9lniri? 1l f#)u
;e Clenna! s# se si!t# ;ar)# n#u)it.
Un )u%9nt nu!ai a %rea s# s;un? relu# -lora? &9n& )on%or"irii lor? f#r# )el !ai
ne1nse!nat a%ertis!ent i s;re 1nfri)oarea lui Clenna!? tonul )ertei &intre &oi 1n&r#:ostii? a
%rea s# a&u) o eC;li)aie? )9n& !a!a &u!itale a %enit i i8a f#)ut tatei o s)en# i )9n& a! fost
)/e!at# jos 1n o&#ia un&e se ser%ete :ustarea &e &i!inea# i )9n& se uitau unul la altul )u
u!"rela !a!ei &u!itale 1ntre ei ae<ai ;e &ou# s)aune fa#8n fa# )a &oi tauri furi"un<i )e era eu
s# fa)S
,ra:# &oa!n# -in)/in:? se a;#r# Clenna!? totul e aa &e 1n&e;#rtat i s8a sf9rit &e at9ta
%re!e? 1n)9t nu !erit#? serios? s#'
Art/ur? re;li)# -lora? nu !# ;ot l#sa 1n%inuit# &e 1ntrea:a so)ietate )/ine<# )# a fi o
fe!eie f#r# ini!# 1nainte &e a !# justifi)a )9n& a! o)a<ia s8o fa) i &u!neata tii foarte "ine )#
tre"uia s#8!i restitui Paul i Vir:inia7*? )artea ;e )are i8o 1!;ru!utase! i ;e )are !i8ai
restituit8o f#r# ni)i o %or"#? sau eC;li)aie? nu )8a %rea s# s;un )#8!i ;uteai s)rie su;ra%e:/eat#
)u! era! &ar &a)# !i8ai fi tri!is8o )u o ;e)ete roie ;e )o;ert# a fi tiut )# 1nsea!n# s# %in la
PeAin? NanAin sau )u! 1i !ai s;une )elui &e8al treilea ora? &es)ul#.
,ra:# &oa!n# -in)/in:? &u!neata n8ai ni)i o %in#? iar eu nu te8a! 1n%inuit ni)io&at#.
Era! a!9n&oi ;rea tineri? ;rea &e;en&eni i neajutorai )a s# fa)e! alt)e%a &e)9t s# a))e;t#!
&es;#rirea noastr#. Te ro:? :9n&ete8te )9t ti!; a tre)ut &e atun)i? a&#u:# Art/ur? ;e un ton
&eli)at &e &ojan#.
n)# un )u%9nt nu!ai? relu# -lora? )u o neisto%it# li!"uie? a %rea s# !ai s;un? 1n)# o
eC;li)aie a %rea s# !ai a&u)? )in)i <ile 1n ir a! a%ut &ureri &e )a; &e at9ta ;l9ns 1n salonaul
&in &os' salonaul eCist# tot la )atul 1nt9i i tot 1n&#r#tul )asei st# !artor %or"elor !ele' &u;#
)e a)east# ;erioa&# :roa<ni)# a luat sf9rit a ur!at un )al! anii s8au s)urs i &o!nul -. A f#)ut
)unotin# )u noi 1n )asa unui ;rieten )o!un? era ;lin &e atenii a &oua <i a %enit 1n %i<it# i
)ur9n& a 1n)e;ut s# trea)# &e trei ori ;e s#;t#!9n# seara i s# tri!it# unele flea)uri ;entru )in# nu
era &ra:oste &in ;artea &o!nului -. Era a&oraie? &o!nul -. 2i8a )erut !9na i tata a fost ;e
&e;lin &e a)or& i eu )e ;utea! fa)eS
Ni!i)? s;use Art/ur? )9t se ;oate &e ;ro!;t i &e "ine &is;us? a"solut ni!i)? &e)9t )eea
)e ai f#)ut. n:#&uie unui %e)/i ;rieten s# te asi:ure )u &e;lin# )on%in:ere )# ai ;ro)e&at ;erfe)t.
Un ulti! )u%9nt? rosti -lora? 1nl#tur9n& )u o fluturare a !9inii toat# "analitatea eCistenei?
a !ai %rea s# a&au: o ulti!# eC;li)aie a !ai %rea s# a&u)? a fost o %re!e ;9n# a 1n)e;e &o!nul
-. S#8!i a)or&e ateniile )u ne;utin# &e a fi luat 1n nu!e &e r#u? &ar asta a tre)ut i nu tre"uia s#
se 1nt9!;le? &ra:# &o!nule Clenna! &u!neata nu !ai ;ori lanul &e aur eti li"er i s;er )# %ei
fi feri)it? iat#81 ;e tat# )are tot&eauna se ;li)tisete i 1i %9ra nasul ;retutin&eni un&e nu8i fier"e
oala.
Cu a)este )u%inte i )u un :est :r#"it &e a%ertis!ent? ;lin &e sfial# D:est )u )are Clenna!
se fa!iliari<ase o&inioar#E? s#r!ana -lora l#s# &e;arte? &e;arte 1n ur!#? fata )are fusese &e
o;ts;re<e)e ani i se /ot#r1? 1n fine? s# ;un# ;un)t.
=ri? !ai )ur9n&? ea l#sase 1n ur!# &oar ju!#tate &in fata &e o;ts;re<e)e ani? )ealalt#
ju!#tate fiin& :refat# ;e fiina %#&u%ei &efun)tului &o!n -.? &in ;un)t &e %e&ere !oral un soi &e
siren#? ;e )are a&oles)entul 1n&r#:ostit &e o&inioar# o ;ri%ea )u un )iu&at senti!ent &e tristee
1!;letit )u a!u<a!ent.
,e ;il&#: )a i )u! ar fi eCistat 1ntre ea i Clenna! o 1nele:ere taini)# &e )ea !ai
;#ti!a# natur#? )a i )u! ;ri!a &intr8un lan &e &ili:ene )u ;atrii tele:ari? 1niruit ;e tot &ru!ul
;9n#8n S)oia7$? 1i ate;ta &u;# )ol to)!ai 1n )li;a a)eeaF i? )a i )u! ea n8ar fi ;utut Di n8ar fi
%rutE s# se &u)# 1!;reun# )u el la "iseri)a &in ;reaj!#? la a&#;ostul u!"relei &e fa!ilie? )u
"ine)u%9ntarea ;atriar/al# asu;r#8i i )u 1n)u%iinarea lu!ii 1ntre:i? -lora 1i !9n:9ia sufletul
1n&urerat ;rin tot soiul &e se!ne ;eni"ile i !isterioase? eC;ri!9n& fi[i)a &e a fi sur;rins#.
Pra&# sen<aiei &e n#u)ire &in )e 1n )e !ai a))entuat# )u fie)are !inut )are tre)ea?
Clenna! %e&ea %#&u%a r#;osatului &o!n -. St#;9nit# &e ;l#)erea uluitoare &e a se ;lasa ;e sine
i ;e el 1n situaia lor &e alt#&at#? re;et9n& toat# )o!e&ia &e o&inioar#? a)u!? )9n& s)ena era
a)o;erit# &e )ol"? )9n& &e)orul 1i ;ier&use ;ros;ei!ea? )9n& a)torii tineri !uriser#? )9n& lo)ul
or)/estrei era ;ustiu? )9n& lu!inile nu !ai ar&eau. n)# 1n !ie<ul a)estei :roteti resus)it#ri a
s)enei? 1n )are 1i a&u)ea a!inte )# o %#<use ;e -lora 1ntr8un rol )9n&%a at9t &e &r#:u i natural
ju)at? nu se ;utea 1!;ie&i)a &e a8i s;une )# ;re<ena lui o re1n%iase i )# !ai ;#stra o a!intire
&eli)at# 1n sine.
Patriar/ul insista )a Art/ur s# r#!9n# la )in# i -lora f#)u un se!n )are %oia s# s;un#:
H,aR HClenna! ar fi &orit s# ;oat# fa)e !ai !ult &e)9t s# r#!9n# la )in# J ar fi &orit at9t &e !ult
s8o ;oat# re:#si ;e -lora )are a fost o&at# sau )are n8a fost ni)io&at# J se :9n&i )# )el !ai !#runt
lu)ru )e81 ;utea fa)e ;entru a ter:e &e<a!#:irea &e )are a;roa;e se si!ea ruinat era s# se
su;un# &orinei fa!iliei. ,e a)eea r#!ase la )in#.
Pan)As lua !asa )u ei. Pan)As iei )a un %a;or &in &o)ul s#u !i)u la ase f#r# un sfert i
se &use 1ntins la ;atriar/? )are to)!ai se <"#tea? 1n)ur)at? 1ntr8un !aras! &e eC;li)aii anoste
&es;re Curtea8Ini!ii8ns9n:erate. Pan)As se ;rinse nu!ai&e)9t )u str#ni)ie &e el i 1l s)oase la
li!an.
Curtea8Ini!ii8ns9n:erateS Tise Pan)As? ;ufnin& i s!ior)#in&u8se. Asta8i o ;ro;rietate
)u "u)lu). Nu )# n8ar a&u)e %enituri? &ar foarte :reu ajun:i s# ;ui !9na ;e )/irii. Ai !ai !ult#
"#taie &e )a; )u a)east# sin:ur# )as# &e)9t )u toate )elelalte )are8i a;arin.
nto)!ai ;re)u! ;entru !ajoritatea s;e)tatorilor %a;orul )ei !are? re!or)at? ;are !ai
;uterni)? la fel i ;atriar/ul a%ea !ai tot&eauna aerul &e a fi s;us )eea )e Pan)As s;usese 1naintea
lui.
SeriosSR Se !ir# Clenna!? asu;ra )#ruia si!;lul refleC al )a;ului lustruit lun# ;ro&use un
efe)t at9t &e si:ur? 1n)9t? 1n lo) s# se a&rese<e !i)uului re!or)/er? %or"i )u %a;orul. =a!enii &e
a)olo sunt )/iar aa &e s#ra)iS
Nu ;rea ti!? /9rii Pan)As J s)o9n& &in "u<unarul &e )uloare ru:inie o !9n# !ur&ar# )a
s#8i roa&# un:/iile? &a)#8i !ai r#!#sese %reuna? i 1n&re;t9n&u8i o)/ii )a !#r:elele )#tre eful
lui J &a)#8s s#ra)i ori "a. Ei <i) )# sunt? &ar aa <i) toi. C9n& )ine%a s;une )#8i "o:at? 1n :eneral
;oi fi si:ur )# nu este. ,ealt!interi? &a)#8s s#ra)i? )e ;oi fa)eS S#r#)eti i &u!neata &a)# nu
;ui !9na ;e "anii &e )/irie.
-oarte a&e%#rat? 1n)u%iin# Art/ur. e;ar N8ai s#8i a&#;osteti ;e toi )ali)ii &in
@on&ra? relu# Pan)As. N8o s#8i ii ;e &e:ea"a. N8ai s# te8a;u)i s# le &es)/i<i lar: ;orile s# intre
&u;# )u! or ;ofti. Asta nu !ai !er:e? &eR
,o!nul Cas"G )l#tin# &in )a;? s;re a su"linia a)east# :enerali<are )u "un#%oina lui
senin#.
,a)# )ine%a 1n)/iria<# o )a!er# &e la &u!neata )ontra &oi ilin:i i ju!#tate s#;t#!9nal?
iar )9n& tre)e s#;t#!9na i o!ul n8are &e un&e s#8i &ea "anii? 1i s;ui: HAtun)i? &e )e8ai !ai luat
o&aia )u )/irieS ,a)# n8ai un lu)ru? &e )e81 ii ;e )el#laltS Ce8ai f#)ut )u "aniiS Ce8nsea!n# una
)a astaS Ce ai &e :9n& s# fa)iS HAsta8i s;ui unui astfel &e o!? i &a)# nu i8o s;ui? !ai !are
ruinea ;entru &u!neataR
,u;# )are? &o!nul Pan)As s)oase un <:o!ot )urios? sur;rin<#tor? un fel &e /or)#it
;uterni) ;ro&us &e suflatul %iolent al nasului? f#r# alt re<ultat &e)9t efe)tul sonor.
U A%ei un anu!it nu!#r &e ;ro;riet#i ase!#n#toare )elor aflate 1n estul i nor&8estul
a)estui )artier &a)# nu !#8nelS ntre"# Clenna!? netiin& "ine )#ruia &in )ei &oi s# se a&rese<e.
U =/? )a! aa )e%a? <ise Pan)As. Nu nea;#rat 1n est sau nor&8est? ori)are &in )ele ;atru
;un)te )ar&inale totuna e. Ceea )e tre"uie este un )a;ital soli& i %enituri ra;i&e. Pui !9na ;e ele
&e un&e se ni!erete. Nu )ontea<# ;o<iia' nu 1n )a<ul &u!itale.
Su" )ortul ;atriar/al se !ai afl# i o a ;atra ;ersoan#? )9t se ;oate &e ori:inal#? )are 1i
f#)u a;ariia? &e ase!enea? 1nainte &e )in#. Era o "#tr9ni)# ne!ai;o!enit &e s)un&#? )u )/i;ul )a
o ;#;u# &e le!n )u ;ri%iri 1n)re!enite? ;rea ieftin# ;entru a a%ea i eC;resie? i o ;eru)# :al"en#
tuflit# 1n )retetul )a;ului? /9it? )a i )9n& )o;ilul )#ruia a;arinea ;#;ua i8ar fi "#tut un )ui la
1nt9!;lare )a s#8i ;rin&# )u!%a ;eru)a. A)east# "#tr9n# !#runi)# !ai a%ea o )iu&#enie? i
anu!e: o"ra<ul ;ar)#8i fusese %#t#!at 1n &ou# sau trei lo)uri &e )#tre a)elai )o;il )u ajutorul
unui instru!ent "ont &e for!a lin:uriiF )/i;ul ei? i 1n&eose"i %9rful nasului? ;re<enta feno!enul
unor %9n#t#i? r#s;un<9n&? 1n :eneral? )#uului a)estui o"ie)t. Alt)e%a re!ar)a"il la "#tr9na
!#runi)# era )# nu i se s;unea altfel &e)9t !#tua &o!nului -.
Iat# 1n )e 1!;rejur#ri atrase ea atenia oas;etelui: -lora s;unea? 1n )li;a )9n& se a&usese
;ri!ul fel &e !9n)are la !as#? )# &o!nul Clenna! Hnu au<ise ;oate &es;re !otenirea l#sat# ei
&e &o!nul -. H. Clenna!? &re;t r#s;uns? 1i eC;ri!# n#&ej&ea )# &o!nul -. @#sase soiei ;e )are
o a&ora )ea !ai !are ;arte a "unurilor lui ;#!9nteti? &a)# nu )u!%a 1n totalitate. -lora <ise:
H=/? &a? nu &es;re asta era %or"aR H,o!nul -. -#)use un testa!ent a&!ira"il? &ar 1i l#sase )u
titlu &e !otenire se;arat# ;e !#tu#8sa. Iei a;oi &in 1n)#;ere )a s#8i a&u)# !otenirea? i? la
1ntoar)ere? i8o ;re<ent# )u un aer oare)u! triu!f#tor: H2#tua &o!nului -. H.
Tr#s#turile )ele !ai i<"itoare ;e )are un nou8%enit le &esluea la !#tua &o!nului -. Erau
se%eritatea eC)esi%# i t#)erea 1n%erunat#? 1ntreru;t# )9n& i )9n& &oar &e sl#"i)iunea ei &e a
fa)e? )u o %o)e joas# i a!enin#toare? unele o"ser%aii? )are? nea%9n& ni)i o le:#tur# )u ni!i)
&in )e se &is)uta i f#r# a su:era %reo aso)iaie &e i&ei? nu i<"uteau &e)9t s# te tul"ure i s# te
1n:ro<eas)#. S8ar ;utea )a a)este o"ser%aii s# fi fost )o!uni)ate &u;# %reun siste! )u totul
;ersonal? foarte in:enios? )ine tie? i foarte su"til J li;sea 1ns# )/eia.
Cina "ine ;re:#tit# i ser%it# fru!os D)#)i totul 1n a)east# :os;o&#rie ;atriar/al# 1!"ia la
&i:estie ti/nit#E 1n)e;u )u o su;#? )al)an ;r#jit? o sosier# )u sos &e )re%ete i )artofi. Con%ersaia
se 1n%9rtea tot 1n jurul )/iriilor. 2#tua &o!nului -.? &u;# )e 1i ;ri%i ;e )ei &in fa# %reo <e)e
!inute )u un o)/i r#u%oitor? &e<l#nui ur!#toarea o"ser%aie )u!;lit#:
C9n& lo)uia! la LenleG70? nite tini)/i:ii a ter;elit :9nsa)u lu 3arnes.
,o!nul Pan)As &#&u )urajos &in )a; i s;use:
Perfe)t? &oa!n#.
,ar efe)tul a)estei &e)laraii !isterioase asu;ra lui Clenna! a fost s#8l 1ns;#i!9nte ;ur i
si!;lu. Qi 1n)# un fa;t se a&#u:a la teroarea ins;irat# &e a)east# &oa!n# "#tr9n#. ,ei tot&eauna
era nu!ai o)/i? nu &#&ea ni)io&at# &e 1neles )# ar fi %#<ut ;e )are%a. Atun)i )9n& un str#in
;oliti)os i atent &orea s# tie? &e ;il&#? ;#rerea ei asu;ra )artofilor? :esturile lui eC;resi%e ar fi
fost a"solut <a&arni)e 1n )e o ;ri%ete. Atun)i )e era &e f#)utS Ni!eni nu ;utea s;une: H2#tua
&o!nului -.?. !i &ai %oie'S H-ie)are se ferea &e Hlin:ur# H? oa i Clenna!? inti!i&at i
&e<n#&#j&uit.
S8a !ai ser%it fri;tur# &e "er"e)? &e %a)# i o ;l#)int# )u !ere J ni!i)? ni)i ;e &e;arte?
)are s# ai"# )9t &e )9t %reo le:#tur# )u :9s)anii J i )ina se &esf#ura )a un festin a"solut f#r#
/a<? )u! &e fa;t i era. =&inioar#? Clenna! !ai st#tuse la !asa a)eea? &ar ;e atun)i nu a%ea o)/i
&e)9t ;entru -loraF a)u!? ;rin)i;ala ;reo)u;are 1n ;ri%ina -l0rei era s# o"ser%e? 1!;otri%a
%oinei lui? )#8i ;l#)ea foarte !ult "erea nea:r#? )# tia s# a!este)e %9rtos %inul &e 6eres )u %iaa
senti!ental# i )# &a)# ajunsese ;uin ;rea !asi%#? eCistau ;entru asta te!eiuri su"staniale.
Ulti!ul &intre ;atriar/i fusese tot&eauna un !9n)au :ro<a% i f#)ea s# &is;ar# )antit#i
uriae &e ali!ente soli&e )u "un#%oina unui suflet !ilosti% )are /r#nete ;e alt)ine%a. ,o!nul
Pan)As? tot&eauna :r#"it? )onsult9n& &in )9n& 1n )9n& )arneelul slinos ;us l9n:# el D)u;rin&ea?
&esi:ur? nu!ele )/iriailor r#u ;latni)i? ;e )are a%ea &e :9n& s#8i ia ;ro"a"il 1n r#s;#r la &esertE?
1nfule)a !9n)area ;e ru;te? )a i )u! ar fi 1n)#r)at la )#r"uni? 1n <ar%# !are? 1!;r#tiin& resturi
;este tot? )u )9te o ;ufnitur# i un s!ior)#it la r#sti!;uri? &e ;ar)# re!or)/erul se afla su"
;resiune? :ata &e ;ornire.
Tot ti!;ul )inei? -lora 1!"in# a;etitul ;entru !9n)are i "#utur# &in ;re<ent )u a;etitul
&e o&inioar# ;entru iu"irea ro!anti)#? 1n aa fel 1n)9t Clenna! a"ia &a)# !ai )ute<a s# ri&i)e
o)/ii &in farfurie? )#)i nu era )/i; s8o ;ri%eas)# f#r# a ;ri!i )9te%a o)/ea&e )u t9l) !isterios ori
;re%enitor? &e ;ar)# erau a!este)ai 1ntr8fun )o!;lot. 2#tua &o!nului -. Qe&ea t#)ut# i8l
!#sufa )u nite ;ri%iri 1n)#r)ate &e %enin i &is;re? ;9n# )e faa &e !as# a fost 1n&e;#rtat#?
a;#r9n& )arafele )u %inF 1n )li;a a)eea ea lans# o alt# o"ser%aie? )ur!9n& %or"a? )a un ;en&ul?
f#r# s#8i ;ese &e ni!eni.
-lora to)!ai s;unea:
,o!nule Clenna!? %rei s#8!i &ai un ;a/ar &e Porto ;entru !#tua &o!nului -.S
U 2ono!entu &e l9n:# Po&u @on&rei? &e)lar# nu!ai&e)9t "#tr9na &oa!n#? a fost ri&i)at
&u;# 2arele -o) 1&in @on&ra? i 2arele -o) &in @on&ra n8a fost )el 1n )are ( ars atelierele lu
un)/i8tu Peor:e.
,o!nul Pan)As? )u a)eeai )ute<an#? rosti:
C/iar aa? &oa!n#S Perfe)tR
,ar 1n lo) s# se 1n%#luie iar#i 1n t#)ere? !#tua &o!nului -. P#rea foarte ;ornit# &in
;ri)ina unei ne&u!eriri 1n)/i;uite sau a %reunui ;ara;on? i %eni )u a)east# nou# &e)laraie:
Ur9t !i8a !ai fost n#t#r#ulR
Proferase a)east# sentin#? a;roa;e solo!oni)#? 1ntr8un fel at9t &e ;rofun& ji:nitor i &e
;ersonal? ;r#%#lin&8o &re;t ;este )a;ul oas;etelui? 1n)9t a fost ne%oie )a !#tua &o!nului -. S#
fie )on&us# afar# &in 1n)#;ere? )eea )e -lora i f#)u ;e t#)ute? )#)i !#tua &o!nului -. Nu se
1!;otri%i )9tui &e ;uin? 1ntre"9n& 1ns# la ieire:
Atun)i &e )e8o !ai fi %enin& ai)iS Pe un ton &e &u!#nie u)i:#toare.
C9n& -lora re%eni? a&use eC;li)aia )# H!otenirea> ei era o "#tr9n# &oa!n# inteli:ent#?
&ar uneori )a! n#struni)#? i )# 1i )#una )9teo&at# &in senin ;e )9te )ine%a? )iu&#enie &e )are
-lora ;#rea s# fie !ai &e:ra"# !9n&r#. ,eoare)e firea "un# a -lorei r#s#ri la i%eal# 1n a)east#
1!;rejurare? Clenna! nu :#si ni)i un )usur "#tr9nei &oa!ne )are 1i &#&use ara!a ;e fa#? a)u!?
)9n& se %e&ea s)#;at &e te!erile ;ri)inuite &e ;re<ena ei? aa )# )io)nir# 1n ti/n# un ;a/ar sau
&ou# &e %in.
Pre%#<9n& a;oi )# re!or)/erul Pan)As a%ea s# ri&i)e )ur9n& an)ora i )# ;atriar/ul se %a
&u)e la )ul)are? Art/ur in%o)# ne)esitatea &e a tre)e ;e la !ai)#8sa i8l 1ntre"# ;e &o!nul Pan)As
1n )e &ire)ie !er:ea.
S;re )entru? &o!nule? s;use Pan)As.
Vrei s# ;orni! ;e jos 1!;reun#S i ;ro;use Art/ur.
Cu ;l#)ere? <ise Pan)As.
ntre ti!; -lora 1i stre)urase la ure)/e fr9nturi iui &e fra<e? )# era o %re!e )9n&' )#
tre)utul ;#rea totui o :enune f#r# fun& i )# lanul &e aur nu81 !ai inea le:at i )# %enera
!e!oria r#;osatului &o!n -. Qi )# o s# fie ne:reit a)as# !9ine la unu i ju!#tate i )# /ot#r9rile
soartei erau ire%o)a"ile i )# ;resu;une )# ni)io&at# nu i s8a 1nt9!;lat lui Art/ur s# se ;li!"e ;e
;artea &ins;re nor&est a ;ar)ului PreG[s Inn eCa)t la orele ;atru &u;# a!ia<#. C9n& s#8i ia r#!as
"un? el a 1n)er)at s#8i 1ntin&# &es)/is !ina -lorei &e ast#<i? nu -lorei &is;#rute? ni)i sirenei? &ar
-lora n8a %rut? n8a ;utut a&!ite asta? se si!ea a"solut in)a;a"il# &e a se se;ara ;e sine i ;e el &e
afe)iunea &in tre)ut. P#r#si )asa &estul &e a!#r9t i !ai &es)u!;#nit )a ni)io&at#? 1n)9t &a)# n8
a%ea noro)ul s# fie re!or)at 1n ;ri!ul sfert &e )eas? s8ar fi l#sat &us 1n &eri%# ,u!ne<eu tie
un&e.
C9n& aerul ;roas;#t &e afar# i a"sena -lorei 1l f#)ur# s#8i re%in#? 1i &#&u sea!a )#
Pan)As era 1n ;lin# %ite<#? str9n:9n& "ru!a &e un:/ii )e !ai ;utea :#si? )u )9te un s!ior)#it la
inter%ale. A"sor"it &e a)east# 1n&eletni)ire? )ealalt# !9n# 1nfun&at# 1n "u<unar? iar ;#l#ria
jer;elit# )u s;atele 1n fa# J erau )on&iiile? se %e&ea )9t &e )olo? 1n )are 1i ru!e:a :9n&urile.
Ce noa;te r#)oroas#R S;use Art/ur.
,a? &estul &e r#)oroas#? 1n)u%iin# Pan)As. Ca str#in? si!i )li!#? )re&? !ai "ine &e)9t
!ine. T#u? ni)i n8a! a%ut ti!; s# "a: &e sea!#.
Eti )/iar at9t &e o)u;atS
,a? tot !ereu tre"uie s# u!"lu &u;# )9te unul &in #tia? ori s# u!"lu &u;# )9te )e%a. ,ar
!ie8!i ;la) afa)erile? !#rturisi Pan)As? lu9n&8o i !ai iute la ;i)ior.
Pentru )e8i f#)ut o!ul ;e lu!eS
Pentru ni!i) alt)e%aS Rosti Clenna!.
Pan)As r#s;unse tot )u o 1ntre"are:
U Pentru )e alt)e%aS
R#s;unsul a)esta )oninea? 1n sine? )eea )e 1nse!nase ;o%ara %ieii lui Clenna!F el nu
&#&u ni)i o re;li)#.
Asta8i 1ntre" eu s#;t#!9nal ;e )/iriaii notri? rosti Pan)As. Unii &intre ei se uit# lun: la
!ine? <i)9n&u8!i: HAa s#ra)i )u! ne %e<i? ju;9ne? toat# <iuli)a nu fa)e! &e)9t s# !un)i! &in
:reu? s# ne o!or9! oasele? s# &#! 1n "r9n)i &e at9ta tru&#? f#r# r#:a< &e )9n& ne s)ul#!>. Iar eu
le s;un: HPentru )e eti f#)ut ;e lu!ea astaS HAstfel le astu; :ura. Nu !ai s)ot o %or"#. HPentru
)e eti f#)ut ;e lu!ea astaS HAa le tra: )la;a.
A/? ,oa!ne? ,oa!ne? ,oa!neR EC)la!# Clenna!? oft9n&.
Uite? eu? relu# Pan)As? )ontinu9n& ar:u!entarea &es;re )/iriaul s#;t#!9nal. Pentru )e
alt)e%a )re<i &u!neata )#8!i 1n)/i;ui )#8s f#)ut euS Pentru ni!i) alt)e%a. ,#8!# jos &in ;at
&e%re!e? ;une8!# la trea"#? las#8!# nu!ai ;uin s#8nfule) )9te )e%a i ine8te &e )a;ul !eu.
Bine8te !ereu &e )a;ul !eu? i8a! s# !# in i eu !ereu &e )a;ul &u!itale? i ;e ur!# te ii
!ereu i &e alii. Iat# Toate 1n&atoririle =!ului7+ 1ntr8o ar# &e ne:ustori.
,u;# )e !ai !erser# ;uin 1n t#)ere? Clenna! <ise:
N8ai :ust ;entru alt)e%a? &o!nule Pan)AsS
Ce :ustS Re;li)#? se)? Pan)As.
Lai s# s;une! 1n)linaie.
A! 1n)linaia s# )9ti: "ani? &o!nule? rosti Pan)As? nu!ai s#8!i s;ui )u!.
,in nou se au<i a)el sunet )a un s!ior)#it i ;entru ;ri!a &at# Clenna! se :9n&i )# era
;oate felul lui &e a r9&e. Era un o! )iu&at 1n toate ;ri%ineleF s8ar fi ;utut )re&e )# nu %or"ea ;rea
serios? &ar tonul s)urt? as;ru i iute 1n )are 1i re;e<ea a)este )ioturi &e ;rin)i;ii? )u ajutorul?
;ar)#? al unei !oriti !e)ani)e? n8a&u)ea &elo) a a:#.
Nu ;rea eti !are )ititor? ;resu;unS ntre"# Clenna!.
Ni)io&at# nu )ites) alt)e%a &e)9t s)risori &e afa)eri i )onturi. Nu )ole)ione< ni!i)
alt)e%a &e)9t anunuri &e fa!ilie. ,a)# asta 1nsea!n# un :ust? ;e a)esta 1l a! eu. ,o!nule
Clenna!? nu )u!%a te tra:i &in Clenna! &in Corn.allS
Nu? &u;# )9te tiu.
Qtia! )# nu. A! 1ntre"at8o ;e !a!a &u!itale? &o!nule. Nu8i &9nsa fe!eia )are s# fi
l#sat s#8i s)a;e %reun ;rilej.
Qi &a)# !8a tra:e &in fa!ilia Clenna! &in Corn.allS
U Atun)i ai fi aflat )e%a 1n a%antajul &u!itale.
SeriosS n ulti!a %re!e a! aflat &estul &e ;uine Veti 1n a%antajul !eu.
ECist# o ;ro;rietate 1n Corn.all f#r# st#;9n? &o!nule? i ni)i un Clenna! &in Corn.all
)are s#8i ri&i)e &re;turi asu;ra ei? s;use Pan)As? s)o9n& )arneelul &in "u<unarul &e la ;ie;t i
;un9n&u81 la lo) 1na;oi. Eu &au )olul ai)i. Ii &ores) noa;te "un#.
Noa;te "un#? <ise Clenna!.
Re!or)/erul 1ns#? uurat &eo&at# i s)#;9n& a)u! ae D;o%ar#? ;orni la &ru! ;uf#in& &in
r#s;uteri i lu9n& &istan#.
Au tra%ersat 1!;reun# S!it/fiel&1? i Clenna! a fost l#sat sin:ur la )olul )u 3ar"i)an7.
N8a%ea &elo) intenia s# se &u)# 1n seara a)eea la !ai)#8sa? 1n o&aia ei lu:u"r#? i nu s8ar fi si!it
!ai a"#tut? !ai ;#r#sit &a)# se afla 1ntr8un &eert. Porni a:ale 1n jos ;e stra&a Al&ers:ate i? &us
;e :9n&uri? se 1n&re;ta s;re )ate&rala Sf. Paul? ;l#nuin& s# ias# 1ntr8o arter# ;rin)i;al# )a s# !ai
%a&# ;uin# lu!in# i !i)are? )9n&? un ;9l) )o!;a)t &e oa!eni %enea 1ns;re el? ;e a)elai
trotuarF se retrase l9n:# o ;r#%#lie? f#)9n& lo) lu!ii s# trea)#. 2uli!ea tot a;ro;iin&u8se? 1i
&#&u sea!a )# se 1!"ul<ea 1n jurul unor oa!eni )are &u)eau )e%a ;e u!eri. Cur9n& %#<u )# era
un soi &e tar:#? 1nj:/e"at# 1n ;ri;# &intr8un o"lon sau )e%a ase!#n#tor? ;e )are <#)ea 1ntins
)ine%a. ,in fr9nturile &e )on%ersaie ;rinse &e la )ei &in :loat#? &u;# "o))elua ;lin# &e noroi
;urtat# &e un o! i &u;# ;#l#ria 1nn#!olit#? ;urtat# &e un altul? ;ri)e;u )# se 1nt9!;lase un
a))i&ent. Cei )u tar:a se o;rir# su" un felinar? la )9i%a ;ai &e Art/ur? )a s# !ai ;rin&# ;uteriF
!uli!ea st#tu &e ase!enea lo)ului? iar el 1n !ijlo)ul alaiului.
Un a))i&entat ;e )are81 &u)ei la s;italS ntre"# el ;e un "#tr9n &in ;reaj!#? )are )l#tina
&in )a;? &is;us s# stea &e %or"#.
,a? 1n)u%iin# a)esta? lo%it &e un ;otalion. Ar tre"ui ;use su" ur!#rire i a!en&ate
;otalioanele8astea. Vin 1n :oan# ne"un# &e ;e @a& @ane i stra&a Noo& )u &ou#;e ori ;ai;e
!ile ;e or#? ;otalioanele8astea. Ce !# !ir# ;e !ine e )# nu8s u)ii 1n)# !ai !uli &e
;otalioanele8astea.
S;er )# o!ul a)esta n8a fost u)isS
Nu tiu? s;use "#tr9nulF &a[ &a)# n8a fost u)is? asta nu8nsea!n# )# ;otalioanele8astea n8a
%rut s#8l u)i&#.
Cel )are %or"ise 1i 1n)ru)i# "raele la ;ie;t i lu# o ;o<iie !ai )o!o&#? )a s#8i %erse tot
fo)ul &es;re ;ota8
1 =&inioar# o)ol ;entru %ite i )ai? &e ;rin 11$4 D1n %ea)ul al 6ll8lea? ;rin)i;alul teren &e
eCe)uieE ;9n# 1n 15$$? )9n& a fost !utat ;e Cale&onian Roa&? iar 1n lo)ul a)estuia )onstruin&u8
se 1ntre 150+81505 Piaa Central# &e Carne. Aa&ar? ,i)Aens se refer# ai)i la %e)/iul o)ol.
5 Cei &oi se &es;art la 1ntret#ierea str#<ii Al&ers:ate )u 3ar"i)an D"ar"a)an#E.
@ioanele8astea fat# &e ori)e tre)#tor &is;us s#8l as)ulte? )9te%a alte :lasuri in9n&u8i
isonul? &in ;ur# si!;atie ;entru a))i&entat.
Cine%a se a&res# lui Clenna!:
Sunt o ;ri!ej&ie ;u"li)#? &o!le? ;otalioanele8asteaR
Eu a! %#<ut ieri sear# unul o;rin&u8se la o ;al!# &e un "#iea? <ise alt)ine%a.
Eu a! %#<ut unul )al)9n& o ;isi)#? &o!le' i 1n lo)ul ei ;utea foarte "ine s# fi fost
;ro;ria &u!itale !a!#? !ai s;use )ine%a? )u toii &9n&u8i &e 1neles? ne!ijlo)it? )# &a)# are )9t
&e )9t o 1nr9urire 1n tre"urile ;u"li)e? ar fa)e foarte "ine s8o foloseas)# 1!;otri%a ;otalioanelor
#stora.
P#i? en:le<ii &e ;e ai)i tre"uie s# fie )u o)/ii 1n ;atru sear# &e sear#? )# nu )u!%a s#8i
lo%eas)# ;otalioanele8astea? relu# ;ri!ul "#tr9nF ei tiu )9n& %in &e &u;# )ol? )#8s :ata8:ata s#
le s!ul:# !#&ularele. ,a[ )e te fa)i )u un "iet str#in )are /a"ar n8are &e eleR
E str#inS ntre"# Clennarn? a;le)9n&u8se 1n fa# s# se uite.
@uat )u asalt &e r#s;unsuri? ;re)u!: H-ranu<? &o!leF ;ortu:/e<? &o!leF olan&e<? &o!leF
;rusa)? &o!le H? i &e 1n)# alte ;resu;uneri )ontra&i)torii? Clenna! au<i &eo&at# o %o)e stins#
)er9n&? 1n italian# i fran)e<#? ;uin# a;#. Iar )a r#s;uns? o"ser%aia :eneral#:
Vai &e el? s#r!anul? <i)e )# nu !ai s)a;#F n8ar fi &e !irareR
Clennarn )eru %oie s# fie l#sat s# trea)#? ;entru )# 1nele:ea )eea )e s;unea "ietul str#in.
Nu!ai&e)9t i se f#)u lo) s# 1nainte<e s;re a sta &e %or"# )u el.
n ;ri!ul r9n&? &orete ;uin# a;#? <ise el? uit9n&u8se 1n jur. D= &u<in# &e oa!eni
)u!se)a&e se &user# )are 1n)otro s#8i a&u)#.E Eti :ra% r#nit? ;rieteneS ntre"# el 1n italian#
"#r"atul lun:it ;e tar:#.
,a? &o!nuleF &a? &a? &aR Pi)iorul? ;i)iorulR 2# "u)ur 1ns# )# au& %e)/ea !u<i)#? &ei !i8
e tare r#u.
Eti 1n tre)ere ;e8ai)iSR Uite a;aR Stai s#8i &au ;uin.
Ae<ar# tar:# ;e nite ;ietre &e ;a%aj str9nse !or!an la o 1n#li!e )on%ena"il# fa# &e
)al&ar9!? i? a;le)9n8f: H 11 T
,u8se? Art/ur ri&i)# uor )a;ul r#nitului )u o !9n#? iar )u )ealalt# 1i &use ;a/arul la "u<e.
Era un "#r"at s)un&? !us)ulos? )u ;ielea ar#!ie? ;#r ne:ru i &ini al"i. Un ti; ;lin &e %ioi)iune?
;are8se. A%ea )er)ei la ure)/i.
Aa. Eti 1n tre)ere ;e ai)iS
,esi:ur? &o!nule.
Str#in &e a)est oraS
3ine1neles? "ine1neles? !ai 1n)a;e %or"#SR A! sosit )/iar 1n seara asta neferi)it#.
,in )e ar#S
,in 2arsilia.
Ia te uit#R Qi eu la felR Sunt a;roa;e tot aa &e str#in ai)i )a i &u!neata? &ei eu !8a!
n#s)ut ai)iF i eu a! %enit &in 2arsilia nu &e!ult. Nu te ne)#ji. Str#inul 1n#l# s;re el o)/ii?
i!;lorator? )9n& se 1n&re;t# &in !ijlo) &u;# )e 1i terse faa? ;otri%in&u8i uor /aina )are 1i
a)o;erea tru;ul )ris;at &e &urere. N8a! s# te ;#r#ses) ;9n# nu %oi fi si:ur )# eti 1n !9ini "une.
CurajR Ai s# te si!i )u !ult !ai "ine ;este o ju!#tate &e or#.
A/R AltroR AltroR EC)la!# str#inul ;e un ton uor ne1n)re<#tor.
C9n& ri&i)ar# &in nou tar:a? l#s# s#8i )a&# !9na &rea;t# )a s# fa)#[ un se!n 1n&#r#t?
s)utur9n& ar#t#torul 1n aer.
Art/ur Clenna! se 1ntoarseF !er:ea al#turi &e tar:# s;un9n& r#nitului )u%inte &e
1!"#r"#tare i 1nsoin&u81 ;9n# 1n a;ro;ierea s;italului HSf. 3artolo!eu H75. Nu s8a &at %oie
alt)ui%a s# intre 1n afar# &e )ei )are ;urtau tar:a i &e Art/urF r#nitul a fost ae<at nu!ai&e)9t ;e
o !as#? )u )al! i ta)t? i eCa!inat atent &e un )/irur:? tot aa &e la 1n&e!9n#? &e ;ro!;t i :ata
s# a;ar# )a N#;asta 1n ;ersoan#.
Nu ;rea tie en:le<ete? s;use Clenna!. =are e :ra% r#nitS
S# ne uit#! !ai 1nt9i ;este tot? rosti )/irur:ul? )ontinu9n& s#8l eCa!ine<e )u interesul
o!ului &e !eserie 1nainte &e a se ;ronuna.
,u;# o )er)etare a!#nunit# a ;i)iorului )u un &e:et? )u &ou#? )u o !9n#? )u a!9n&ou#
!9inile? &easu;ra i &e&esu"t? sus i jos? 1n)oa)e i 1n)olo? i f#)9n& o"ser%aii a;ro"atoare
asu;ra ;un)telor )are ;re<entau interes )#tre un alt &o!n aliat l9n:# el? )/irur:ul "#tu "olna%ul
;e u!#r i s;use 1n )ele &in ur!#:
Are s#8i re%in#. Se %a fa)e "ine. E &estul &e :reu? &ar nu e )a<ul s#8i jertfi! ;i)iorul.
Clenna! tra&use )u%intele ;a)ientului? )are era ;lin &e re)unotin#? i? 1n felul lui
eCu"erant? s#rut# &e !ai. 2ulte ori !ina inter;retului i a )/irur:ului.
E serios r#nit? ;resu;unS Tise Clenna!.
28&a? r#s;unse !e&i)ul? &us ;e :9n&uri? )u ;l#)erea artistului )are8i )onte!;l# o;era &e
;e e%alet. ,a? &estul &e serios. Are o &u"l# fra)tur# &easu;ra :enun)/iului i o luCaie &e&esu"t.
A!9n&ou# &e toat# fru!useea.
,in nou "#tu "olna%ul ;e u!#r? a!i)al? &e ;ar)# %oia s#8i atra:# atenia )# era un "#iat
tare &etrea"#? &e!n &e toat# lau&# fiin&)# 1i ru;sese ;i)iorul 1ntr8un fel at9t &e interesant ;entru
tiin#.
Vor"ete fran)e<aS ntre"# )/irur:ul.
,a? &a? %or"ete fran)e<a.
Atun)i? n8o s# fie la anan:/ie ai)i' Va tre"ui s# 1n&uri ;uin# &urere )a un "#iat )u!inte?
;rietene &ra:#? i s# fii !ulu!it )# totul &e)ur:e aa &e "ine? a&#u:# 1n a)east# li!"#? i ai s#
!er:i iar#i &e !inune. Ia s# %e&e! a)u! &a)# !ai e i alt)e%aF ):! st#! )u )oasteleS
Nu !ai era ni!i) alt)e%a? iar )u )oastele st#tea! ;erfe)t. Clenna! r#!ase at9ta %re!e )9t
tot )e se ;utea fa)e se f#)use )u is)usin# i ;ro!;titu&ine J s#r!anul )#l#tor? <#"o%in& ;e un
;#!9nt str#in? 1i )eruse a)est /at9r )u la)ri!i 1n o)/i J i 1nt9r<ie la )#;#t9iul ;atului un&e fusese
trans;ortat? &u;# )u%iin#? ;9n# )e "olna%ul ai;i. A"ia atun)i 1i s)rise )9te%a )u%inte?
f#:#&uin&u8i )# %a re%eni a &oua <i? ;e o )arte &e %i<it#? l#sat# s# i se 1n!9ne<e )9n& se %a tre<i.
Toat# te%atura asta &urase at9t &e !ult? )# era ora uns;re<e)e noa;tea )9n& iei ;e ;oarta
s;italului. n)/iriase %re!elni) o lo)uin# 1n )artierul Co%ent Par&en i lu# )alea )ea !ai s)urt#
1ntr8a)olo? ;rin Sno. Lill i Lol"orn.
Iar#i sin:ur? &u;# 1nt9!;larea re)ent ;etre)ut# )are8i st9rnise at9ta )o!;asiune i
1n:rijorare? !er:ea? firete? furat &e :9n&uri. ,ar nu f#)ea )9i%a ;ai? nu tre)eau ni)i <e)e
!inute? firete? f#r# s#8i a&u)# &in nou a!inte &e -lora. i a&u)ea a!inte &e %iaa lui? )u toate
!ean&rele i rarele )li;e &e feri)ire.
Ajun:9n& 1n lo)uina lui? se ae<# &inaintea fo)ului :ata s# se stin:#? aa )u! st#tuse la
fereastra &in o&aia &e o&inioar# uit9n&u8se afar#? la ;#&urea &e /o:ea:uri 1nne:rite &e funin:ine?
i 1i 1n&re;t# ;ri%irea 1n ur!# asu;ra su!"rei ;ers;e)ti%e ;ar)urse ;9n# s# ajun:# 1n a)est ;ra:
al eCistenei sale. ,ru! at9t &e lun:? &e :ol? &e ;ustiuR -#r# )o;il#rie? f#r# tineree? &oar o sin:ur#
a!intire )are se &o%e&ea a fi? atun)i nu!ai? 1n <iua a)eea? o ;ur# ne"unie.
Pentru el era o nenoro)ire? ori)9t &e ne1nse!nat# ar fi ;#rut 1n o)/ii altuia. ,e fa;t? 1n
%re!e )e tot )eea )e fusese &ur i :ra% 1n !e!oria lui r#!9nea inta)t 1n )onfruntarea )u realitatea
J re<ist9n& la atin:ere i %#<? f#r# a ;ier&e? ni!i) &in ne1n&u;le)ata se%eritate &e o&inioar# J
uni)a a!intire &uioas# &in eC;eriena lui nu ;utuse tre)e 1ns# a)eeai ;ro"# i se &estr#!ase. El a
;re%#<ut a)est lu)ru )u o noa;te 1nainte? )9n& a %isat )u o)/ii &es)/ii? &ar atun)i nu8i &#&use
sea!a &e asta )a a)u!.
Visa astfel fiin&)# era un o! )u o )re&in# a&9n) 1nr#&#)inat# 1n firea lui ;entru tot )e
1nsea!n# :in:#ie i "un#tate i &e )are el fusese %itre:it 1n %ia#. Cres)ut 1n josni)ie i a%ariie? a
fost sal%at to)!ai &e a)east# )re&in#? )are a f#)ut &in el un o! &e!n i :eneros. Cres)ut 1n
in&iferen# i se%eritate? a)east# )re&in# l8a sal%at? )#;#t9n& o ini!# )al&# i !iloas#. Cres)ut
1ntr8un s;irit )are era )u!;lit &e )ute<#tor ;entru a fi ur!at? i &e a)eea? 1n lo) &e a fa)e &in o!
i!a:inea Creatorului? f#)ea &in Creator i!a:inea unui ;#)#tos? )re&ina a)easta l8a sal%at?
1n&e!n9n&u81 s# nu8i ju&e)e str9!" se!enul? s#
-ie 1n&ur#tor 1n u!ilin# i i8a s#&it 1n suflet s;erana i &ra:ostea ;entru a;roa;ele s#u.
Cre&ina a)easta l8a !ai sal%at &e sl#"i)iunea ;l9n:#rea# i &e )ru&ul e:ois! &e a8i
1n)/i;ui )#? &eoare)e nu 1nt9lnise )utare "u)urie ori )utare %irtute 1n &ru!ul lui 1n:ust? sau nu
i<"utise s# le o"in# ;rin !un)#? atun)i 1nse!na )# nu !ai era ne)esar s# fa)# ;arte &in !arele
ti;i) al %ieii? )i tre"uiau ;ri%ite )9n& se i%eau 1nt9!;l#tor? &re;t nite ele!ente )9t se ;oate &e
josni)e. Era un &e<a!#:it? &ar )u o fire ;rea fer!#? ;rea s#n#toas# ;entru a res;ira un aer at9t &e
;estilenial. T"#t9n&u8se el 1nsui 1n "e<n#? ;utea s# tin&# s;re lu!in#? )9n& o %e&ea str#lu)in&
asu;ra altora? i o 1nt9!;in# )u "u)urie.
Iat# &e )e st#tea a)u! &inaintea fo)ului a;roa;e stins? :9n&in&u8se 1ntristat la &ru!ul
str#"#tut ;9n# s# ajun:# 1n noa;tea asta? &ar f#r# a r#s;9n&i %enin ;e &ru!ul ;e )are ali oa!eni
ajunseser# ;9n# la ea. -a;tul )# fusese ;ri%at &e at9tea i at9tea lu)ruri i )# la %9rsta lui era
ne%oit s# u!"le ;este tot? &e;arte? ;entru a &a &e %reun toia: )are s#8i in# to%#r#ie i s#8l
1!"#r"#te<e ;e ;o%9rniul ;ere:rin#rii sale? a%ea? ;e &re;t )u%9nt? &e )e s#8i ;ar# r#u. Se uita la
fo)ul un&e fla)#ra ;ierise? un&e se to;ise jarul? 1n )are s;u<a &e%enise )enuie? &e un&e se )ernea
1n ;ul"ere? i un :9n& 1i %eni 1n !inte: HCe )ur9n& %oi )unoate i eu toate a)este ;refa)eri i !#
%oi stin:eR .
Tre)9n&u8i astfel %iaa 1n re%ist#? era )a i )u! )o"ora &intr8un )o;a) %er&e? 1n)#r)at &e
flori i fru)te? i %e&ea )u! toate )ren:ile se %etejes) i )a& la ;#!9nt? una )9te una? ;e !#sur#
)e se a;ro;ia &e ele.
H,in neferi)ita o"i&# 1n)# &in fra:e&# )o;il#rie? &in )#!inul se%er i %itre:it &e &ra:oste
&e !ai t9r<iu? &in ;le)area !ea 1ntr8un eCil 1n&elun:at? a;oi 1ntoar)erea? ;ri!irea !ea &e )#tre
!a!a? relaiile !ele )u ea &e atun)i i ;9n# 1n &u;#8a!ia<a a)estei <ile ;etre)ute )u s#r!ana
-lora J 1i s;use Art/ur Clenna! J )u )e !8a! ales &in toate asteaS H
Ua o&#ii se &es)/ise 1n)etior i tres#ri au<in& a)este )u%inte )are erau ;ar)# un r#s;uns:
2i)a ,orrit.
Ca;itolul 6IV.
PETRECEREA 2ICAl ,=RRIT
ARTLUR C@ENNA2 se ri&i)# iute i &#&u )u o)/ii &e ea st9n& 1n ;ra:. A)east#
;o%estire tre"uie %#<ut# uneori )u o)/ii 29)#i ,orrit? i anu!e 1n)e;9n& )/iar &e a)u!? &in )li;a
)9n& se uita la el.
2i)a ,orrit %e&ea o o&aie 1ntune)at#? )are i se ;#rea s;aioas# i :ro<a% !o"ilat#.
Re;re<ent#ri aristo)rati)e &es;re Co%ent Par&en? lo)ul %estitelor )afenele? un&e &o!ni 1n
%e!inte )u )ea;ra<uri &e aur i s#"ii se luau la /ar# i a;oi se "#teau 1n &uelF re;re<ent#ri
)ostisitoare &es;re Co%ent Par&en? lo)ul un&e :#seai iarna flori )u )9i%a :al"eni firul? ananai?
!a<#re %er&e )u at9ia i at9ia :al"eni )/ilulF re;re<ent#ri ;itoreti &es;re Co%ent Par&en? lo)ul
un&e eCist# un teatru strani)? oferin& s;e)ta)ole s;len&i&e? !inunate? 1n faa unor &oa!ne i
&o!ni luCos 1!"r#)ai? ;e )are s#ra)a -annG ori s#ra)ul ei un)/i ni)i ;o!eneal# &e8a ajun:e
)9n&%a s# le %a&#F re;re<ent#ri &e<olante &es;re Co%ent Par&en? )u toate ar)a&ele a)elea ale sale?
un&e )o;ii a!#r9i? 1n <&rene J ;e l9n:# )are tre)use ea !ai a&ineaurea J )a nite o"olani tineri?
st#teau ;itulai i as)uni? /r#nin&u8se &in :unoaie? str9ni unul 1ntr8altul )a s# se !ai 1n)#l<eas)#?
i<:onii ;retutin&eni Datenie la o"olanii tineri sau %9rstni)i? %oi toi )ei &in fa!ilia @i;itorilor?
)#)i? ;entru nu!ele lui ,u!ne<eu? sunt ;e )ale s# ne roa&# te!eliile i8o s# ne tre<i! )u! se
;r#%#les) a)o;eriurile ;este )a;etele noastreREF re;re<ent#ri eCtra%a:ante &es;re Co%ent Par&en?
un lo) al tainelor &in tre)ut i ;re<ent? al 1nt9!;l#rilor ro!anti)e? un lo) al "elu:ului i s#r#)iei?
al fru!useii i slueniei? al su;er"elor :r#&ini fertile i al anurilor 1!;uite J toate a)este
:9n&uri )are8i %eneau &e8a %al!a 1n !inte f#)eau 1n)#;erea s# ;ar# i !ai 1ntune)at# &e)9t era 1n
o)/ii 29)#i ,orrit? st9n& 1n u# i uit9n&u8se 1n#untru )u sfial#' I
@a 1n)e;ut ae<at ;e un jil &inaintea fo)ului stins? a;oi 1ntors? &9n& ui!it )u o)/ii &e ea?
iat# J )el ;e )are81 )#uta. ,o!nul a)ela "ron<at? serios? )u un <9!"et at9t &e ;l#)ut? aa &e
&es)/is i &e atent 1n :esturi? 1n serio<itatea )#ruia &esluea totui )e%a )are8i a&u)ea a!inte &e
!a!a lui? )u !area &eose"ire )# a)easta era serioas# 1n as;ri!e? ;e )9n& el 1n "l9n&ee. A)u! o
;ri%ea )u aerul a)ela atent i is)o&itor )are o f#)ea ;e 2i)a ,orrit s# ;le)e tot&eauna o)/ii? )a i
&e ast# &at#.
3iata !ea )o;il#R Ai)i? 1n !ie<ul no;iiS
A! s;us 2i)a ,orrit? &o!nule? anu!e )a s# %# ;re:#tes). Qtia! )# o s# fii foarte
ne&u!erit.
Eti sin:ur#S
Nu? &o!nule? a! a&us8o i ;e 2a::G )u !ine.
Consi&er9n& a;ariia ei 1n&eajuns &e ;re:#tit# ;rin
Rostirea nu!elui s#u? 2a::G r#s#ri &e ;e ;alier? &e afar#? )u un <9!"et ;9n# la ure)/i. i
st#;9ni totui a)east# !anifestare? lu9n& un aer 1!;ietrit i festi%.
,ar ai)i nu8i ;i) &e fo)? rosti Clenna!. Qi &u!neata eti' -usese :ata s# s;un# Hat9t &e
uor 1!"r#)at#>? &ar se o;r9 1n )li;a )9n& s# fa)# alu<ie la s#r#)ia ei? <i)9n& 1n lo): ' Qi e at9t &e
fri:.
Puse jilul &e ;e )are se ri&i)ase !ai a;roa;e &e )#!in i o 1n&e!n# s# se ae<eF a;oi?
a&u)9n& re;e&e le!ne i )#r"uni? f#)u un !or!an i a;rinse fo)ul.
Pi)iorul &u!itale e re)e )a !ar!ora? )o;ila !ea Do atinse )u !9na &in 1nt9!;lare? l#sat
;e un :enun)/i )a s# a9e fla)#raEF %ino !ai a;roa;e? s#8i si!i &o:oarea.
2i)a ,orrit 1i !ulu!i nu!ai&e)9t. Era &estul &e )al&? )/iar foarte )al&R Si!i un fior
%#<9n& )u! 1i ferea ;antofii su"iri i u<ai.
-etei nu8i era ruine &e "ieii ei ;antofi. El )unotea ;o%estea eiF nu? nu &in ;ri)ina asta.
2i)a ,orrit se te!ea )# nu )u!%a? %#<9n&u8i? s#8l ji:neas)# ;e tai)#8s#uF )# ar fi ;utut s#8i
s;un#: HCu! &e a a%ut ini!a s# !#n9n)e ast#<i i s# lase f#;tura a)east# !i)u# s# !ear:# ;e
)al&ar9!ul 1n:/eatR HNu )re&ea )# ar fi fost un :9n& ;otri%itF ea tia &oar? &in eC;erien#? )#
uneori se 1nt9!;la )a oa!enii s# se 1nele. Asta f#)ea ;arte &in :/inioanele )are l8au ur!#rit ;e
tat#l ei.
nainte &e a %or"i &es;re altele J 1n)e;u 2i)a ,orrit? ae<at# 1n faa fo)ului ;ali& i
ri&i)9n& o)/ii s;re )/i;ul a )#rui eC;resie ar!onioas# &e<%#luia si!;atie? )o!;asiune i &orina
&e o)rotire? un !ister &e8a &re;tul &e ne&e<le:at? ;ar)# !ai ;resus &e 1nele:erea ei J 1!i &ai
%oie s# %# s;un )e%a? &o!nuleS
,a? )o;ila !ea.
= uoar# u!"r# &e tristee se aternu ;e )/i;ul ei au<in&u81 )# i se a&resea<# at9t &e &es
)u H)o;ila !ea H. Era sur;rins# )# a o"ser%at asta sau )# se :9n&ise la un lu)ru at9t &e
ne1nse!natF el 1ns# s;use nu!ai&e)9t:
C#uta! un )u%9nt afe)tuos i n8a! ;utut :#si un altul. ,eoare)e )/iar a&ineauri te8ai
slujit &e nu!ele ;e )are i l8a! &at 1n )asa !a!ei? i )u! a)esta8i nu!ele )are 1!i %ine tot&eauna
1n !inte )9n& !# :9n&es) la &u!neata? las#8!# s#8i s;un 2i)a ,orrit.
2ulu!es)? &o!nule? !i8e !ai &ra: &e)9t ori)are alt nu!e.
2i)a ,orrit.
2#i)ua? inter%eni 2a::G D)are )#&ea &e so!nE )ore)t9n&u8i.
Totuna e? 2a::G? re;li)# 2i)a ,orrit? e totuna.
E totuna? !#i)u#S
nto)!ai.
2a::G r9se i 1n&at# 1n)e;u s# sfor#ie. n o)/ii 29)#i ,orrit i 1n au<ul s#u f#;tura
a)easta :rotes)#? <:o!otul a)esta as;ru erau )e%a )9t se ;oate &e ;l#)ut. C/i;ul 1i str#lu)ea &e
!9n&rie ;entru )o;ilul ei !are? )9n& &in nou 1nt9lni o)/ii &o!nului :ra% i "ron<at. Se 1ntre"a la
)e s8o fi :9n&in& )9n& se uita la ea i la 2a::G. 2i)a ,orrit 1i s;unea: HCe tat# "un ar fiR Cu
ase!enea ;ri%ire )u! i8ar sf#tui el fii)a i i8ar &a )urajR H
U Ceea )e %oia! s# %# s;un? &o!nule? rosti 2i)a ,orrit? este )# fratele !eu e li"er.
Art/ur 1i eC;ri!# "u)uria la au<ul a)estei %eti i n#&#j&uia )# Bi; se %a ;urta fru!os.
Qi )e %oia! s# %# !ai s;un? &o!nule? rosti 2i)a ,orrit? tre!ur9n& &in tot tru;uorul i )u
:lasul 1ntret#iat? este )# ni)i)9n& nu8!i %a fi &at s# aflu :enero<it#ii )ui &atorea<# el li"ertatea'
Nu %oi ;utea 1ntre"a ni)io&at# i ni)io&at# nu !i se %a s;une? ni)io&at# nu %oi ;utea !ulu!i
a)elui &o!n? &in toat# ini!a !ea ;lin# &e re)unotin#.
Pro"a"il )# nu are ne%oie s# i se !ulu!eas)#? <ise Clenna!. S8ar ;utea )a el 1nsui s# fi
fost re)unos)#tor Di )u te!eiE )# a%usese !ijloa)ele i ;rilejul &e a8i fa)e un !i) ser%i)iu? ei?
)are !erit# )u ;risosin# ser%i)ii !ari.
Qi )e %oia! s# %# !ai s;un? &o!nule? )ontinu# 2i)a ,orrit? tre!ur9n& tot !ai !ult? este
)# &a)# l8a )unoate? i asta nu8i eC)lus? i8a s;une )# ni)io&at# nu %a ;utea ti? a"solut
ni)io&at#? )9t &e re)unos)#toare 1i sunt ;entru "un#tatea sa? )9t &e re)unos)#tor 1i %a fi i tata. Qi
a !ai %rea s# s;un? &o!nule? )# &e l8a )unoate )u!%a? i n8ar fi eC)lus' &ar nu81 )unos) i
ni)i nu8!i %a fi &at' tiu astaR ' s#8i s;un )# ni)io&at# &e8a)u! 1n)olo nu !# %oi )ul)a ;9n# s#
nu !# ro: Cerului s#8l "ine)u%9nte<e i s#8l r#s;l#teas)#. Qi &e l8a )unoate? i n8ar fi eC)lus? i8
a )#&ea 1n :enun)/i? i8a lua !9na i i8a s#ruta8o i i8a )ere s# nu i8o retra:#? )i s# o lase'
o/? s8o lase o )li;#' s#8!i si!t# la)ri!ile re)unos)#toare? )#)i altfel n8a! )u! s#8i !ulu!es)R
2i)a ,orrit? lu9n&u8i !9na? o &use la "u<e i ar fi 1n:enun)/eat &inaintea lui? &ar el o
1!;ie&i)# 1n)etior i o sili s# se ae<e &in nou 1n jil. =)/ii ei? tonul %o)ii ei 1i !ulu!iser# )u
!ult !ai "ine &e)9t i8ar fi 1n)/i;uit ea. Art/ur nu8i ;utu ;#stra )al!ul )a &e o"i)ei )9n& s;use:
@as#? 2i)# ,orrit? las#? las#R S# ;resu;une! )# tii )ine este a)ea ;ersoan#? )# ai a%ut
;rilej s# fa)i a)est lu)ru i )# l8ai i f#)ut. Qi a)u! s;une8!i? !ie? )are sunt )u totul alt#
;ersoan#' ni!i) alt)e%a &e)9t ;rietenul )are te8a ru:at s# ai 1n)re&ere 1n el' )u! &e ai ieit 1n
toiul no;ii i )e te8a f#)ut s# u!"li ;e str#<i at9t &e &e;arte? la ora asta t9r<ie? ;l#;9n&a i :in:aa
!ea DH)o;il# Hera )9t ;e8a)i s# s;un#E 2i)# ,orritR
2a::G i )u !ine a! fost ast#8sear# la teatrul? r#s;unse? silin&u8se s#8i re)a;ete
)u!;#tul ;rintr8un efort &e !ult# %re!e fires) ;entru ea? un&e este an:ajat# sora !ea.
A/? nu8i aa )# #sta8i un lo) !inunatS Inter%eni 2a::G? )are ;#rea s# ai"# ;uterea &e8a
a&or!i i a se tre<i )9n& %oia. E a;roa;e la fel &e "ine )a la s;ital. Nu!ai )8a)olo nu8i &# ;ui
fri;i.
Se s)utur# i a&or!i &in nou.
A! fost a)olo? )ontinu# 2i)a ,orrit? arun)9n& o ;ri%ire s;re ;rotejata ei? ;entru )#8!i
;la)e uneori s#8!i &au sea!a? sin:ur#? )# surorii !ele 1i !er:e "ine? 1!i ;la)e s8o %#& a)olo? )u
o)/ii !ei? )9n& ni)i ea? ni)i un)/iul !eu nu tiu. E8a&e%#rat? foarte rar ;ot fa)e asta? &eoare)e
)9n& nu lu)re<? sunt )u tata? iar )9n& lu)re<? )/iar i atun)i nu tiu )u! s8ajun: !ai re;e&e la el.
n seara asta a! s;us 1ns# )# !# &u) la o ;etre)ere.
C9n& f#)u a)east# !#rturisire? e<it9n& sfioas#? 1n#l# o)/ii ;e )/i;ul lui i 1i &eslui at9t &e
li!;e&e eC;resia? 1n)9t tot ea r#s;unse:
Aa? nu? fireteR n %iaa !ea n8a! fost la o ;etre)ereR
T#)u o )li;# su" ;ri%irea lui atent# i a;oi <ise:
S;er )# nu8i ni!i) r#u 1n asta. N8a fi i<"utit ni)io&at# s# fiu &e %reun folos &a)# nu !#
;ref#)ea! ;uin.
Se te!ea )# nu )u!%a 1n sinea lui s8o ju&e)e )# se fr#!9nta at9ta ;entru ei? le ;oart# &e
:rij#? 1i %e:/e. A<#? f#r# tirea ori re)unotina lor? 1n ;ofi&a re;rourilor? &in ;arte8le? a unei
;resu;use ne:lij#ri. Iar )eea )e 1l ;reo)u;a 1ntr8a&e%#r era f#;tura sl#"u#? 1nar!at# )u o %oin#
at9t &e ;uterni)#? )u ;antofii su"iri i u<ai? 1!"r#)#!intea s#r#)#)ioas# i ;retinsa ei re)reere?
&istra)ie. Tat#l ei o 1ntre"ase un&e ur!a s# ai"# lo) ;etre)erea. n )asa un&e lu)ra? r#s;unse 2i)a
,orrit? roin&. Nu &#&use &elo) a!#nunteF &oar )9te%a )u%inte )a s#8l liniteas)# ;e tai)#8s#u?
)are "#nuia )# nu ;utea fi o !are ;etre)ere? 1i 1n)/i;uia el? &esi:ur. Ea se uit# o )li;# la alul
)are81 a%ea ;e u!eri.
Este ;ri!a &at#? !#rturisi 2i)a ,orrit? )9n& li;ses) &e a)as# noa;tea. Iar @on&ra ;are at9t
&e !are? &e ;ustie? i at9t &e 1nfri)o#toare.
n o)/ii 2i)uei ,orrit? i!ensitatea @on&rei su" )erul ne:ru era )u!;lit#F o tre)use un
fior rostin& a)este )u%inte.
,ar? a&#u:# ea? &in nou st#;9nin&u8se? )u un efort? nu ;entru asta a! %enit s# %# &eranje<?
&o!nule. A! ;le)at &e a)as# 1n ;ri!ul r9n& ;entru )# sora !ea i8a :#sit o ;rieten#? o &oa!n#?
&es;re )are8!i %or"ise? i era! )urioas# s8o )unos). Qi fiin& ;le)at#? a! ajuns J anu!e J ;e
stra&a un&e lo)uii? i %#<9n& lu!in# la fereastr#'
Nu? nu ;entru 1nt9ia oar#. Nu? nu ;entru 1nt9ia oar#. -ereastra asta str#lu)ise i alte seri 1n
o)/ii 2i)uei ,orrit )a o stea 1n&e;#rtat#. -#)use o)oluri )/inuitoare? isto%it# i tul"urat#? nu!ai
)a s# se uite &e jos? ;un9n&u8i 1ntre"#ri &es;re &o!nul )el serios i "ron<at? sosit &intr8o ar# at9t
&e 1n&e;#rtat#? )are i se a&resase )a un ;rieten i ;rote)tor.
28a! :9n&it? rosti 2i)a ,orrit? )# sunt trei lu)ruri &es;re )are %oia! s# %or"es)? &a)#
erai a)as# i ;utea! %eni sus. 2ai 1nt9i? )eea )e a! 1n)er)at s# s;un? &ar ni)io&at# n8o s# ;ot'
ni)io&at# nu8!i %a fi'
Qt? tR Pata? )u #sta s8a is;r#%itR S# tre)e! la al &oilea? o 1ntreru;se Clenna!?
alun:in&u8i e!oia )u un <9!"et Dfla)#ra &in )#!in s)#;#r# ;e )/i;ul eiE i ;un9n& ;e !as#? la
1n&e!9n#8i? %in? ;r#jituri? fru)te.
Cre&? &o!nule? )ontinu# 2i)a ,orrit? )# al &oilea
@u)ru este: )re& )# &oa!na Clenna! !i8a aflat taina' tie )u si:uran# &e un&e %in i
un&e !# &u). A&i)# un&e lo)uies).? SeriosSR Re;li)# iute Clenna!.
A;oi o 1ntre"#? &u;# )e r#!ase o )li;# ;e :9n&uri? &e un&e i ;9n# un&e a%ea a)east#
"#nuial#.
Cre&? r#s;unse 2i)a ,orrit? )# &o!nul -lint.in)/ tre"uie s# !# fi ur!#rit.
Qi &e )eS ntre"# Clenna!? )u o)/ii 1n&re;tai s;re fo) i 1n)runt9n&u8se. ,e )e ;resu;ui
astaS
@8a! 1nt9lnit 1n &ou# r9n&uri? &e fie)are &at# 1n a;ro;iere &e )as#. ,e fie)are &at#? seara?
)9n& !# 1ntor)ea!. 28a! :9n&it? i8ntr8un )a< i8ntr8altul? &ei s8ar ;utea lesne s# !# fi 1nelat?
)# nu a%ea aerul s# !# fi 1nt9lnit &in 1nt9!;lare.
Bi8a s;us )e%aS
U Nu? !# salut# &oar i 1n)lina )a;ul 1ntr8o ;arte.
Nai"a s#8i ia )a;ulR EC)la!# Clenna! &us ;e :9n&uri? )u o)/ii 1n)# la fo). Tot&eauna i8l
1n)lin# 1ntr8o ;arte.
Se s!ulse &in %isare )a s8o )on%in:# s# ia un stro; &e %in i s# !#n9n)e )e%a J :rea
trea"#? )#)i era at9t &e ti!i&#? &e s;erioas# J a;oi <ise? &in nou ;e :9n&uri:
S8a s)/i!"at i !a!a fa# &e &u!neataS
U Nu? nu? &elo). Se ;oart# )a8ntot&eauna. 2#8ntre" &a)# nu f#)ea! !ai "ine s#8i fi
istorisit toat# ;o%estea !ea. 2#8ntre" &a)# s8ar fi )u%enit' a&i)# &a)# so)otii )8ar fi "ine s#8i
istorises) totul' !#8ntre" &a)#? a&#u:# 2i)a ,orrit? uit9n&u8se la el )u o eC;resie i!;loratoare?
i? tre;tat? 1n&re;t9n&u8i o)/ii 1n alt# ;arte? )9n& el 1n)e;u s8o ;ri%eas)#? &a)# !8ai sf#tui )e s#
fa)'
2i)# ,orrit? <ise Clenna!? i a)este &ou# )u%inte? 1ntre ei &oi? 1n)e;user# s# in# lo)ul a o
su!e&enie &e fra<e &eli)ate? 1n fun)ie &e tonul &iferit i &e situaia 1n )are erau folositeF s# nu
fa)i ni!i) &eo)a!&at#. A! s# stau ;uin &e %or"# )u %e)/ea !ea ;rieten#? &oa!na AfferG. S# nu
fa)i ni!i)? 2i)# ,orrit? ni!i) alt)e%a &e)9t s# te8nfru;i &in )ele &e ;e !as#. Te ro: !ult.
2ulu!es)? nu !i8e foa!e? ni)i sete? s;use 2i)a ,orrit? )9n& el 1!;inse 1n)etior ;a/arul
s;re ea. Cre& )# lui 2a::G i8ar fa)e ;l#)ere s# ia )e%a? ;oate.
= s#8i u!;le! 1n&at# "u<unarele )u tot )e8i ai)i? rosti Clenna!? &ar ;9n# s8o tre<i!'
!ai era i un al treilea ;un)t.
,a? &o!nule. ,ar n8o s# %# su;#raiS
n ni)i un )a<? 1i ;ro!it.
Pare )iu&at. Nu ;rea tiu )u! s# s;un. S# nu )re&ei )# e o nes#"uin# &in ;artea !ea? un
a)t &e nere)unotin#? se s)u<# 2i)a ,orrit? )u o tul"urare )res)9n&#.
Nu? nu? nu. Sunt si:ur )# o s# fie )e%a foarte fires) i &re;t. Nu !i8e tea!# )# %oi
inter;reta :reit %or"ele &u!itale? ori)u! ar fi ele.
2ulu!es). Vei re%eni s#8l !ai %e&ei ;e tataS
,a.
Ai a%ut "un#%oina i ta)tul s#8l anunai ;rintr8un
3ileel )# %enii !9ineS
=/? )e i!;ortan# areR ,a.
V# ;utei 1n)/i;ui? s;use 2i)a ,orrit? 1!;letin&u8i "raele su"iri unul 1ntr8altul i
eC;ri!9n& toat# serio<itatea sufletului ei 1n ;ri%irea8i fer!#? )e8a %rea s# %# ro: s# nu fa)eiS
Cre& )# &a. ,ar s8ar ;utea s# :rees).
Nu? &u!nea%oastr# nu :reii? se 1!;otri%i 2i)a ,orrit? s)utur9n& &in )a;. ,a)# s8ar
1nt9!;la s# a%e! ne8* %oie? nes;us &e !are ne%oie 1n)9t s# n8o ;ute! s)oate la )a;#t alt!interi?
l#sai8!# s# %# )er eu un s;rijin.
3ine? aa s# fie.
Nu81 1n)urajai s# )ear#. -a)ei8%# )# nu ;ri)e;ei &a)# )ere )e%a. Nu8i &ai ni!i). Sal%ai8
1? )ruai81 &e aa )e%a? i8l %ei ;utea %e&ea 1ntr8o lu!in# !ai "un#R
Clenna! s;use J )u un :las nu ;rea &esluit? %#<9n& la)ri!i s)li;in&u8i 1n o)/ii ei
nelinitii J )#8i %a res;e)ta &orina )u sfinenie.
Nu tii )e fel &e o! este? relu# ea? nu tii )e fel &e o! este 1n realitate. Qi &e un&e8ai
;utea ti? %#<9n&u81 a)olo 1nt9!;l#tor? s#r!anul &e el? i nu )u! l8a! %#<ut eu? ;e 1n&elete. Ai
fost at9t &e "un )u noi? at9t &e &eli)at 1ntr8a&e%#r? 1n)9t a %rea s# a%ei o ;#rere !ai "un# &es;re
el &e)9t toi )eilali. Qi nu ;ot 1n&ura :9n&ul? eC)la!# 2i)a ,orrit ;l9n:9n&? as)un<9n&u8i
la)ri!ile )u !9inile? nu !# ;ot 1!;#)a :9n&in&u8!# )# to)!ai &u!nea%oastr# a tre"uit s#8l
%e&ei 1n /alul a)ela? 1n sin:urele lui !o!ente &e &e:ra&are.
Te ro:? st#rui Clenna!? nu te 1ntrista at9t &e !ult. Te ro:? te ro:? 2i)# ,orritR Ne8a!
1neles ;erfe)t a)u!.
2ulu!es)? &o!nule. 2ulu!es)R 28a! str#&uit &in r#s;uteri s# !# a"in &e a %# s;une
toate asteaF !8a! :9n&it la a)est lu)ru <i i noa;te? )9n& 1ns# a! fost si:ur# )# %ei re%eni? !8a!
/ot#r9t s# stau &e %or"# )u &u!nea%oastr#. Nu ;entru )# !i8ar fi ruine &e el D1i terse la)ri!ile
iuteE? )i fiin&)# 1l )unos) !ai "ine &e)9t ori)ine? i8l iu"es)? i sunt !9n&r# &e el.
@u9n&u8i a)east# ;iatr# &e ;e ini!#? 2i)a ,orrit era ner#"&#toare s# ;le)e a)u!.
,eoare)e 2a::G se tre<ise &e8a "inelea? to)!ai ;e )ale s# &e%ore<e &in o)/i? &e la &istan#?
fru)tele i ;r#jiturile? )/i)otin& &inainte &e "u)urie? Clenna! so)oti )el !ai ni!erit ;rilej &e
&i%ersiune s#8i toarne un ;a/ar &e %in? ;e )are ea 1l &#&u ;e :9t 1ntr8o suit# &e 1n:/iituri
<:o!otoase? &u;# fie)are &in ele &ue9n& !ina la "ere:at# i eC)la!9n& )u r#suflarea 1ntret#iat#?
)u o)/ii a;roa;e ieii &in or"ite:
U A/? )e :ro<#%ieR Ca la s;italR
C9n& is;r#%i &e "#ut? )u tot alaiul &e lau&e? Clenna! 1i &#&u 1n :rij# 1n)#r)area )oului J
nu u!"la ni)io&at# f#r# )o J &in toate lu)rurile )o!esti"ile &e ;e !as# i toto&at# s# ia "ine
sea!a s# nu uite ni!i). Pl#)erea )u )are 2a::G f#)ea a)east# trea"# i ;l#)erea !#i)uei &e8a o
%e&ea ;e 2a::G "u)ur9n&u8se J iat# o ur!are feri)it# 1n ase!enea 1!;rejur#ri ;entru )on%ersaia
at9t &e t9r<ie.
,ar ;orile ;ese!ne )#8s &e!ult 1n)uiate? s;use Clenna!? a&u)9n&u8i a!inte &eo&at#.
Un&e %# &u)eiSR
2# &u) la 2a::G a)as#? r#s;unse 2i)a ,orrit. A)olo !# si!t 1n si:uran# i sunt foarte
"ine 1n:rijit#.
Tre"uie s# %# 1nsoes) ;9n# a)olo? se oferi Clenna!. Nu %# ;ot l#sa s# ;le)ai sin:ure.
3a &a? %# ro:? l#sai8ne s# ;le)#! sin:ure. V# ro:? l#sai8neR Insist# 2i)a ,orrit.
Vor"ea )u at9ta serio<itate? 1n)9t Clenna! 1i &#&ea sea!a )# ar fi fost ne&eli)at &in
;artea lui s# st#ruie? !ai ales &eoare)e 1nele:ea foarte "ine )# lo)uina lui 2a::G era &intre )ele
!ai u!ile.
Vino? 2a::G? o 1n&e!n# 2i)a ,orrit? %esel#? ne &es)ur)#! noi foarte "ineF a)u! ti!
&ru!ul? nu8i aa? 2a::GS
,a? &a? !#i)u#? ti! &ru!ul? <ise 2a::G? ri<9n& ;e 1nfun&ate.
Qi ;le)ar#. 2i)a ,orrit se 1ntoarse &in u# )a s# !ai s;un#:
Cerul s# %# "ine)u%9nte<eR
Rostise a)este )u%inte ;e un ton foarte s)#<ut? &ar )ine tie J ;oate )# a)olo sus se
au<iser# &esluit? )a un 1ntre: )or &intr8o )ate&ral#.
Art/ur Clenna! ate;t# s# &ea !ai 1nt9i )olul str#<ii ;9n# s# %in# 1n ur!a lor? la &istan#?
nu )u intenia? )9tui &e ;uin? &e a se a!este)a ;entru a &oua oar# 1n %iaa ;arti)ular# a 29)#i
,orrit? )i )a s# fie el )u )ontiina 1!;#)at# )# ajunsese teaf#r# 1n )artierul a)ela? )u )are era
o"inuit#. P#rea at9t &e !ititi)#? &e ;l#;9n&# i f#r# a;#rare 1!;otri%a u!e<elii )u!;lite?
!er:9n& iute 1n u!"ra :reoaie a ;rotejatei sale? 1n)9t si!i J o&at# )u %alul &e )o!;asiune )are81
)u;rinse? o"inuit s8o ia &re;t o )o;il# )u totul &eose"it# fa# &e restul lu!ii as;re J )# s8ar fi
"u)urat s8o ;oat# lua 1n "rae i s8o &u)# ;9n# la )a;#tul &ru!ului ;e )are81 a%ea &e str#"#tut.
,u;# )9t%a ti!; ajunser# ;e o arter# ;rin)i;al# un&e se afla 1n)/isoarea 2ars/alseaF le
%#<u ;e ur!# )# 1n)etines) ;asul i )# a;oi )ur9n& &au )olul 1ntr8o stra&# late8F r9la. Se o;ri
lo)ului. i &#&ea sea!a )# nu a%ea &re;tul s# !ear:# !ai &e;arte i se 1n&e;#rt# a:ale. Nu
"#nuia &elo)? firete? )# le :9n&ea ;ri!ej&ia s# r#!9n# ;9n# &i!ineaa f#r# a&#;ost i nu %a afla
a&e%#rul &e)9t t9r<iu? foarte t9r<iu &u;# a)eea.
Iat#? asta8i o lo)uin# "un# ;entru tine? 2a::G? s;use 2i)a ,orrit? o;rin&u8se &inaintea
unei )ase s#r#)#)ioase? )ufun&at# 1n "e<n#? &e un&e nu %enea ni)i un <:o!ot )9n& as)ult# la u#F
n8a%e! &e )e ne ;l9n:e. ,e a)eea o s# )io)#ni! nu!ai &e &ou# ori i nu ;rea tare? i &a)# nu se
tre<ete ni!eni? tre"uie s# ne ;li!"#! ;e8ai)i ;9n# la <iu#.
2i)a ,orrit "#tu o &at#? )u :rij#? i as)ult#. 2i)a ,orrit "#tu a &oua oar#? )u :rij#? i
as)ult#. Peste tot linite i ;a)e.
2a::G? &ra:a !ea? tre"uie s# ne )ui"#ri! )u! o! ;utea !ai "ine. Tre"uie s8a%e!
r#"&are i s# ate;t#! s# se fa)# <iu#.
Era o noa;te re)e i 1ntune)oas#F sufla un %9nt u!e&? i )9n& ieir# &in nou 1n stra&a
;rin)i;al#? orolo:iile "#teau ora unu i ju!#tate.
A"ia ;este )in)i ore i ju!#tate? <ise 2i)a ,orrit? ne ;ute! &u)e a)as#.
Venin& %or"a &es;re? a)as# H? era )e%a fires) s# se &u)# i s8o !ai ;ri%eas)#? fiin& la &oi
;ai &oar. Se a;ro;iar# &e ;oarta <#"relit# i se uitar# 1n )urte ;rintre :ratii.
S;er )# &oar!e un so!n s#n#tos? s;use 2i)a ,orrit? s#rut9n& una &in %er:elele :rilajului?
i nu8!i &u)e li;sa.
Poarta 1i era at9t &e fa!iliar#? &e ;rietenoas#? 1n)9t ;use )oul lui 2a::G 1ntr8un )ol )a s#
slujeas)# &re;t s)aun? i? str9n:9n&u8se una 1ntr8alta? se o&i/nir# a)olo un ti!;. Cit# %re!e stra&a
a fost ;ustie i t#)ut#? 2i)a ,orrit nu s8a te!utF )9n& 1ns# au<ea ;ai &e &e;arte ori %e&ea %reo
u!"r# !i)9n&u8se ;e l9n:# felinare? atun)i? tres#rin&? s;unea 1n oa;t#:
2a::G? /ai s# ;le)#!. V#& )# %ine )ine%aR
2a::G se s)ul#? !ai !ult sau !ai ;uin !oro)#noas#? R#t#)eau niel ;rin ;reaj!# i a;oi
re%eneau 1n a)elai lo).
At9ta ti!; )9t !9n)atul fusese ;entru 2a::G o noutate i un a!u<a!ent? !ai !erse )u!
!erse. ,ar )9n& se satur#? &e%eni ar#:oas#? &9r&9ia &e fri: i s)9n)ea.
A)u!? a)u! ai s# s)a;i? &ra:a V!ea? o 1!"una 2i)a ,orrit? r#"&#toare.
=/? ie i8e "ine? !#i)u#? &ar eu sunt o "iat# feti#? nu!ai &e <e)e ani.
P9n# la ur!#? 1n ;uterea no;ii? )9n& stra&a era 1ntr8a&e%#r foarte linitit#? 2i)a ,orrit 1i
;use )a;ul :reoi ;e ;ie;tul ei i o !9n:9ie ;9n# a&or!i. Qi astfel? st#tea re<e!at# &e ;oart#?
;ri%in& stelele i ur!#rin& &in o)/i norii )are :oneau ne"unete ;e &easii;ra lor: a)esta a fost
&ansul &e la ;etre)erea 2i)uei ,orrit.
H=/? &a)# ar fi )u a&e%#rat o ;etre)ereR P9n&i ea la un !o!ent &at? ae<at# 1n a)elai lo).
,a)# ar fi fost lu!in#? )al& i fru!os? i &a)# ne8a! fi aflat la noi a)as#? iar s#r!anul i iu"itul
!eu tat#? st#;9nul )asei? nu ajun:ea %reo&at# s# fie 1n)/is 1ntre <i&urile a)esteaR Iar &o!nul
Clenna! s# fi fost unul &intre oas;eii notri i s# fi &ansat &u;# o !u<i)# 1n)9nt#toare? %eseli )u
toii i f#r# :riji? )a ni)io&at#R 2# 1ntre"'>
= ase!enea ;ri%elite &e "as! se &esf#ura &inaintea ei? st9n& jos i ;ri%in& stelele?
)ufun&at# 1n %isare? ;9n# 1n )li;a )9n& 2a::G? &in nou ar#:oas#? %oi s# se ri&i)e? s#8i
&e<!oreas)# ;i)ioarele.
=rele trei. Trei i ju!#tate. Str#"#tuser# Po&ul @on&rei. As)ultau <"u)iu!ul flu%iului 1n
)retere lo%in& sta%ilele &in )ale. Pri%eau 1n jos? 1nfri)oate? ;rin a"urul 1ntune)at al flu%iuluiF
<#reau ;ete !i)ue &e a;# lu!inate &e felinarele &e ;e ;o&? s)#;#r9n& )a nite o)/i &e &e!on? )u
o :roa<ni)# ;utere &e %raj# 1ntru )ri!# i !i<erie. Se fereau &e oa!enii f#r# a&#;ost? )are <#)eau
1n)o%ri:ai? ;rin )otloane. -u:eau &e "ei%i. @e era fri)# &e )ei )are se furiau? fluier9n& sau
f#)9n&u8i se!ne unii altora ;e la )oluri &e str#<i? ori ru;9n&8o la s#n#toasa )9t 1i ineau
)#l)9iele.
,ei tot&eauna o)rotitoare i :/i&? 2i)a ,orrit? feri)it# &e ast# &at# &e f#;tura ei
;uinti)#? se ;ref#)ea )# se a:a#? neajutorat#? &e ;oalele lui 2a::G. Qi &e )9te ori )ine tie )e
:las? &in %reo lea/t# &e s)an&ala:ii ori &e /oinari 1nt9lnii 1n &ru!? nu stri:a )elorlali: H@#sai s#
trea)# fe!eia asta )u )o;ilulR H
Astfel? fe!eia )u )o;ilul au !ers i8au tot !ers? ;9n#[ )9n& orolo:iul &in turl# "#tu ora
)in)i. Se 1n&re;tau a:ale s;re soare r#sare? u!"l9n& &u;# ;ri!ele lu)iri ;ali&e ale <orilor? )9n&? o
fe!eie %enea 1n ur!a lor.
Ce fa)i )u )o;ilui a)elaS = 1ntre"# ;e 2a::G.
Era t9n#r# J !ult ;rea t9n#r#? ,u!ne<eu tie? ;entru a se afla a)olo J i nu ;#rea s# fie o
fe!eie ur9t# i ni)i rea. A%ea o %o)e as;r#? &ar nu as;r# &e la natur#? se &esluea un a))ent
!elo&ios )/iar.
,u!neata )e fa)i ai)iS Re;li)# 2a::G? 1n li;sa unui r#s;uns !ai "un.
U Nu %e<i i f#r# s#8i s;unS
Nu? nu ;rea %#&? <ise 2a::G.
Vreau s#8!i ;un )a;#t <ilelor. A)u!? )# eu i8a! r#s;uns? s;une8!i i &u!neata. Ce fa)i
)u )o;ilul a)elaS
Presu;usul )o;il inea )a;ul a;le)at 1n jos i se li;i &e 2a::G.
S#r!ana &e eaR EC)la!# fe!eia. N8ai ;i) &e ini!# s# u!"li )u ea ;e str#<ile astea
)u!;lite? la o ase!enea or#S N8ai o)/i &e nu %e<i )9t &e ;l#;9n&# i sl#"u# esteS N8ai &elo)
!inte D;rea !ult# ni)i nu s8ar <i)e )# ai a%eaE )a s# nu8i fie !il# &e !inutele astea? )are8i
tre!ur# &e fri:S
P#i &e ;artea )ealalt# i8i lu# !9na 1ntr8ale sale? )a s# i8o 1n)#l<eas)#.
,# un s#rut? s)u!;o? unei "iete f#;turi ;#r#site? o ru:#? a;ro;iin&u8i o"ra<ul? i s;une8!i
un&e te &u)eS.
2i)a ,orrit se 1ntoarse s;re ea.
Vai &e !ine? ,oa!ne sfinteR EC)la!#? &9n&u8se 1na;oi. Ia te uit#? )o)o:ea fataR
Ce i!;ortan# areR Tise 2i)a ,orrit? a;u)9n& una &in !9inile )are8i &#&user# &ru!ul &in
str9nsoare. Nu !i8e tea!# &e &u!neata.
Atun)i? ai fa)e !ai "ine s#8i fie? 1i r#s;unse. N8a !a!#S
Nu.
Ni)i tat#S
3a &a? un tat# ;e )are81 iu"es).
,u8te la el i s# te te!i &e !ine. @as#8!# s# ;le). gNoa;te "un#R
Tre"uie !ai 1nt9i s#8i !ulu!es)F &#8!i %oie s#8i %or"es) )a i )u! a fi )u a&e%#rat un
)o;il.
Nu se ;oate? s;use fe!eia. Eti "un# i ne%ino%at#? &ar nu !# ;oi ;ri%i )u o)/ii unui
)o;il. Ni)i nu te8a fi atins? &ar )re&ea! )# eti un )o;il.
Qi )u un stri:#t )iu&at? s#l"ati)? se 1n&e;#rt#.
n 1naltul )erului <orile nu se re%#rsaser# 1n)#? &ar se. -#)use <iu# ;e ;a%ajul str#<ii
r#sun9n& &e uruitul )arelor? al )#ru)ioarelor i tr#surilor? &e ;aii !un)itorilor ;ierin& la lu)ru? &e
s)r9netul o"loanelor &e la ;r#%#liile !atinale? &e forfot# &in ;iee? &e <ar%a &e ;e )/eiuri. Se
)r#;a &e <iu#? &u;# lu!in# ;9l;9itoare a felinarelor !ai ;ali&e )a 1n ti!;ul no;iiF ;o:ora <iua?
&u;# aerul as;ru i ne:urile 1ntuneri)ului )are se stin:eau fanto!ati)e'
Venir# iar#i la ;oart#? )u intenia &e a ate;ta a)u! ;9n# se %a &es)uiaF &ar aerul era at9t
&e re)e? &e fi)/iuitor? i 2i)a ,orrit? )on&u)9n&8o ;e 2a::G? )are &or!ea &e8a8n8;i)ioarele?
!er:ea f#r# s# se o;reas)#. Tre)9n& ;rin faa "iseri)ii? %#<u )# era lu!in# i ua &es)/is#F ur)#
s)#rile i se uit# 1n#untru.
Cine8i a)oloS Se au<i %o)ea ;uterni)# a unui "#tr9n? )are 1i ;unea o s)uf# &e noa;te ;e
)a; &e ;ar)# s8ar fi &us la )ul)are 1ntr8o )ri;t#.
Aa? ni!eni &eose"it? &o!nule? <ise 2i)a ,orrit.
U StaiR Stri:# o!ul a)ela. Ia s# te %#&R
ntoars# )u! era? &9n& s# ;le)e? la au<ul a)estor )u%inte se ;re<ent# 1!;reun# )u 2a::G
&inaintea lui.
2i8a! 1n)/i;uit? s;use. Te )unos) ;e &u!neata.
U Ne8a! 1nt9lnit &eseori? <ise 2i)a ,orrit? re)unosC9n&u81 ;e ;ara)liser? ori ;e
sa)ristan? sau ;e )antor? ori )u! l8o !ai fi )/e!9n&? )9n& a! fost ai)i la "iseri)#.
2ai !ult &e)9t at9t? )9n& ai %enit ;e lu!e te8a! 1ns)ris 1n re:istrul nostru? tii. Eti una
&in )urio<it#ile noastre.
ntr8a&e%#rSR Se !ir# 2i)a ,orrit.
,esi:ur. Ca fii)a' a;ro;o? )u! &e8ai ;le)at aa &e%re!eS
Asear# a! fost 1n)/ise ;e &inafar#? i a)u! sunte! 1n ate;tare s# intr#!.
Nu !ai s;uneS Qi !ai e 1n)# un )eas "unR Venii 1n sa)ristie. A! f#)ut fo)ul 1n sa)ristie
&in ;ri)ina <u:ra%ilor. i ate;t ;e <u:ra%i? alt!interi? %# &ai sea!a? nu !8ai fi :#sit ai)i. Nu se
)a&e )a una &in )urio<it#ile noastre s# tre!ure &e fri:? )9n& ne st# 1n ;utere s8o 1n)#l<i! 1n
ti/n#' VeniiR
n felul lui :lu!e? era un "#tr9nei foarte )u!se)a&e? i? &u;# )e at9ta fo)ul &in sa)ristie?
)#ut# ;rin rafturile Cu )atastife un %olu! anu!e.
Ai)ea eti? uite? s;use el? lu9n& re:istrul i frun<#rin& foile. Ai)ea eti? te ;oi :#si i
sin:ur#? 1n !#ri!e natural#. A!G? fii)a lui Nillia! i a lui -annG ,orrit. N#s)ut# 1n 1n)/isoarea
2ars/alsea? ;aro/ia "iseri)ii Sf. P/eor:/e. Noi le s;une! oa!enilor )# &e8atun)i a)olo ai lo)uit?
f#r# !#)ar o <i sau o noa;te li;s# la a;el. E a&e%#ratS
-oarte a&e%#rat? ;9n# noa;tea tre)ut#.
,u!ne<eule !areR ,ar ur!#rin&8o a&!irati% &in o)/i? 1i %eni o alt# i&ee. !i ;are r#u )#
te %#& at9t &e o"osit#? &e sleit# &e ;uteri. Stai ;uin. A! s# a&u) nite ;erne &in "iseri)#? aa 1n)9t
&u!neata i ;rietena &u!itale f s# %# ;utei 1ntin&e &inaintea fo)ului. Nu8i fie tea!# )# n8o s# te
&u)i la tat#l &u!itale )9n& s8or &es)/i&e ;orile> Ii &au eu &e %este.
Veni nu!ai&e)9t )u ;ernele i le aternu ;e jos.
Ve<i? uite8aa. Iar#i 1n !#ri!e natural#. Aa? nu81 ne%oie s#8!i !ulu!eti. A! i eu
fete. Qi )u toate )# nu s8au n#s)ut 1n 1n)/isoarea 2ars/alsea? s8ar fi ;utut 1nt9!;la asta? &a)#
era! i eu? )u felul !eu &e a ;ro)e&a? &e soiul tat#lui &u!itale. Ia stai ;uin. Tre"uie s# ;un )e%a
su" ;ern# la )#;#t9i. Uite to)!ai )e ne tre"uie: un )atastif )u &e)ese. Ai)i e tre)ut# i &oa!na
3an:/a!. ,ar )eea )e fa)e )a a)este )atastife s# fie interesante ;entru !ajoritatea oa!enilor este
nu )ine8i 1nre:istrat 1n ele? )i )ine nu8i' )ine %a %eni? tii? i )9n&. Ai)i e ai)i.
,u;# )e arun)# o ;ri%ire &e 1n)u%iinare asu;ra )ul)uului i!;ro%i<at &e el &in ;erne?
;le)#? l#s9n&u8le s# se o&i/neas)# un )eas. 2a::G i 1n)e;use s# sfor#ieF 2i)a ,orrit a&or!i
re;e&e )u )a;ul ;e )artea )u ;e)eile ,estinului? nest9njenita &e !isterioasele ;a:ini al"e.
^> A)easta a fost ;etre)erea 29)#i ,orrit: o;ro"riu? a"an&on? !i<erie i ;ri!ej&iile &intr8
o !are !etro;ol#? ;e u!e<eal#? fri:? un ir 1ntre: &e ore nesf9rite? su" norii iui ai unei no;i
lu:u"re. A)easta a fost ;etre)erea &e la )are 2i)a ,orrit se &use a)as#? %l#:uit#? 1n ne:urile sure
&in <orii unei &i!inei ;loioase.
Ca;itolul 6V
,=A2NA -@INTNINCL 2AI ARE UN VIS
VECLEA )as# 1n ruin# &in )entrul @on&rei? 1nf#urat# 1n !antia8i &e funin:ine i
s;rijinin&u8se :reoi ;e )9rjele. Care luau ;arte la u"re<irea ei i se &#r#;#nau &eo;otri%#? n8a
)unos)ut ni)io&at# %reo e;o)# &e s#n#tate i &e %oioie 1n &e)ursul ti!;ului. ,a)# soarele se
a;ro;ia )u!%a? n8o atin:ea &e)9t )u o ra<#? i 1ntr8o ju!#tate &e )eas &is;#reaF &a)# lun# o s)#l&a
%reo&at# 1n lu!in#? era &oar )a s#8i risi;eas)# i)i8)olo ;ete ;e <#"rani)ul ei trist? ]#)9n&8o s#
arate i !ai jalni).
` Stelele? &esi:ur? o %e:/eau )u r#)eal# )9n& no;ile erau li!;e<i i fu!ul nu ;rea &esF
&ar %re!ea rea 1i inea &e ur9t )u o rar# )re&in#. Ploaia? :rin&in#? 1n:/eul? &e<:/eul <#"o%eau
laolalt# ;rin )otloanele ei sinistre )9n& 1n alte lo)uri ni)i nu !ai eCistauF )/iar i <#;a&a r#!9nea
a)olo )u s#;t#!9nile? !ult# %re!e &u;# )e &in :al"en# se f#)use nea:r#? )a s#8i &ea silni)
sf9ritul 1n "o)et &u;# %iaa ei /9&#. Casa a)easta n8a%ea alte &e;en&ine. C9t &es;re <:o!otele
str#<ii? /o&oro:itul roilor o <"u:/ea ;e l9n:# ;oart# 1n tre)ere i &is;#rea nu!ai&e)9t? f#)9n&8o
;e jju;9neasa AfferG? )are era nu!ai ure)/i? s# se si!t# )a i )u! ar fi fost sur&#F 1i re)#;#ta
a;oi si!ul au<ului )u inter!itene. @a fel i )u fluieratul? )9ntatul? s;oro%#ial#? r9sul i toate
)elelalte sunete ;l#)ute o!eneti. Ele 1i tre)eau 1ntr8o )li;# ;ra:ul? %#<9n&u8i a;oi &e &ru!.
@u!in# ;9l;9itoare &e la fo) i &e la lu!inarea &in o&aia &oa!nei Clenna! a&u)ea
sin:ura s)/i!"are i!;ortant# )are ar fi ;utut s# &estra!e )9n&%a !onotonia !oart# a lo)ului. n
)ele &ou# ferestre lun:i i 1n:uste? fo)ul arun)a un li)#r ;osa) toat# <iuli)a? i )9t era noa;tea &e
lun:#? a)elai li)#r ;osa). C9teo&at#? rar? se a%9nta )a i ea? ;#ti!a? &ar &e )ele !ai !ulte ori era
reinut? la fel )a ea? i se !istuia tre;tat i !ol)o!. Totui? ore 1n ir? &e8a lun:ul <ilelor s)urte &e
iarn#? )9n& 1nserarea )o"ora &e%re!e? &u;#8a!ia<a? for!e :roteti i s)/i!"#toare? i!a:inea ei
1n jilul )u rotile? a &o!nului -lint.in)/ )u :9tul ana;o&a i a ju;9nesei AfferG 1n )ontinuu &u8te8
%ino se ;roie)tau ;e <i&ul )asei &easu;ra ;orii ;rin)i;ale? 1n forfot#? )# u!"rele unei uriae
lanterne !a:i)e. Pe !#sur# )e "olna%# intuit# 1ntre ;ereii )a!erei se ;re:#tea ;entru noa;te?
a)estea se f#)eau tre;tat ne%#<ute: u!"ra !#rit# a ju;9nesei AfferG %eni) ;erin&9n&u8se iute?
;9n# )e? 1n fine? se to;ea 1n %#<&u/? )a <"orul unei %r#jitoare ;e alte !elea:uri. Atun)i lu!ina
solitar# ;9l;9ia nest9njenit# !ai &e;arte? ;9n# )e ;#lea &inaintea <orilor? i la ur!# !urea stins#
&e AfferG? )9n& u!"rele &in t#r9!ul fer!e)at al so!nului n#%#leau asu;r#8i.
Ciu&at? &ar &a)# fo)ul sla" &in o&aia "olna%ei era &e fa;t un se!nal )/e!9n& ;e )ine%a?
i anu!e )ine%a la )are te8ai fi ate;tat )el !ai ;uin? la lo)ul un&e tre"uia nea;#rat s# se
1nf#ie<eSR Ciu&atR ,ar &a)# lu!ina ;ali&# &in o&aia "olna%ei era &e fa;t o lu!in# &e %e:/e?
;9l;9in& a)olo noa;te &e noa;te? ;9n# )9n& un e%eni!ent &inainte ;re%#<ut a%ea s# fie s#%9ritSR
Care anu!e &in uriaa !uli!e &e )#l#tori? su" soare i su" stele? )##r9n&u8se ;e ;o%9rniuri
;r#foase i str#"#t9n& ane%oie esuri !onotone? )utreier9n& #ri i !#ri? u!"l9n& at9t &e )urios
1n)oa)e i 1n)olo? )a s# se a&une laolalt#? )a s# a)ione. Te i s# rea)ione<e unii fa# &e alii? )ine
anu!e &in toat# :loata asta este )el )are? f#r# a "#nui s)o;ul ;ere:rin#rii? %ine ai)i )u ;ai
si:uriSR
F Ti!;ul ne %a &est#inui. ="elis)ul onoarei i st9l;ul infa!iei? ran:ul &e :eneral i &e
to"oar? statuia ;airului &in Nest!inster A""eG i /a!a)ul !arinarului &in s9nul o)eanului?
!itra e;is)o;al# i a<ilul &e s#ra)i? jilul )u ;ern# &e lini a lor&ului )an)elar i s;9n<ur#toarea?
tronul i :/ilotina J toi )ei )are se 1n&rea;t# s;re a)este inte ;estrie se afl# ;e )alea )ea !are?
)u !inunate !ean&re? i &oar ti!;ul ne %a &est#inui 1n)otro ;ur)e&e fie)are )#l#tor.
ntr8o &u;#8a!ia<# &e iarn#? ;e 1nserat? &oa!na -lint.in)/? )are nu se si!ise 1n a;ele ei
toat# <iua? iat# )e %isa:
Se f#)ea )# era 1n "u)#t#rie? ;re:#tin& %asul &e fiert a;# ;entru )eai? i 1i 1n)#l<ea
;i)ioarele 1n )enuar? )u ;oalele fustei su!ese? &inaintea fo)ului !o)nin& ;e :r#tar? str9ns la
!ijlo)? &e o ;arte i &e alta !#r:init &e )9te o %#:#un# nea:r#? re)e i a&9n)#. C# st9n& jos astfel
i 1ntre"9n&u8se &a)# nu )u!%a ;entru unii oa!eni %iaa era o n#struni)# in%enie? un <:o!ot
"rus)? %enin& &in s;ate? o 1ns;#i!9nta. @a fel se !ai s;eriase o &at# s#;t#!9na tre)ut# i
<:o!otul a%ea )e%a !isterios 1n sine J )a un fonet i trei8;atru "o)#nituri iui &e ;ai :r#"ii?
;ar)#F 1n %re!e )e o "ufnitur# i un soi &e tre!ur 1i 1n:/eau ini!a? )a i )u! ;o&eaua fre!#ta
su" ;asul a)esta? sau )/iar )# i )u! o !ina 1n:ro<itoare ar fi atins8o. Asta 1i re1n%ie %e)/ile ei
te!eri? )u! )# ;rin )as# ar "9ntui stri:oii? )eea )e o i 1n&e!n# s# ur)e 1n :oan# !are tre;tele &e
la "u)#t#rie? i? f#r# s# tie )u!? se ;o!eni sus? )a s# !ai ai"# un suflet &e o! l9n:# ea.
Se f#)ea )# ajun:9n& 1n %esti"ul? ju;9neasa AfferG %#<use ua &es)/is# la "iroul
st#;9nului ei i 1n#untru ni!eni. C# %enise 1n &re;tul :ea!ului s;art &in o&#ia &e l9n:# ;oarta
;rin)i;al#? )a s#8i !ai &o!oleas)# ini!a )are8i "#tea %9rtos i )a s# se a;ro;ie &e lu!ea &e
&in)olo i &inafara )asei "9ntuite &e n#lu)i. C# a;oi ea &#&use )u o)/ii? ;e <i&ul &e &easu;ra
;orii? &e u!"rele )elor &oi !intoi 1n ;lin# )on%ersaie? sus. C# a;oi a ur)at )u ;antofii 1n !in#?
at9t )a s# fie al#turi &e !intoi? )are[se!#nau foarte "ine )u nite n#lu)i? )9t i )a s# au&# &es;re
)e %or"eau.
@#sai8!# )u ;rostiile astea? s;unea &o!nul -lint.in)/. Nu %# !er:e )u !ine.
,oa!na -lint.in)/ %isase )# st#tea 1n &osul uii 1ntre&es)/ise i )# 1l au<ise ;a soul ei
rostin& )9t se ;oate &e &esluit a)ele %or"e ne)u%iin)ioase.
-lint.in)/? re;li)# &oa!na Clenna! )u :lasul ei o"inuit? ;uterni) i :ra%? 1n &u!neata
se as)un&e un &e!on al !9niei. 3a:# "ine &e sea!#.
Puin 1!i ;as# &a)#8i unul ori o &u<in#? s;use &o!nul -lint.in)/? ;e un ton )are &#&ea &e
1neles )# nu!#r ul )el !are era !ai a;roa;e &e a&e%#r. Qi &e8ar fi i )in)i<e)i? tot ar <i)e )u
toii:? @#sai8!# )u ;rostiile astea? nu %# !er:e )u !ine' HAa i8a fa)e eu s# <i)#? fie )# le este
;e ;la) ori "a.
,ar )e8a! f#)ut? o! !9nios )e etiSR EC)la!# %o)ea ;uterni)#.
Ce8ai f#)utS Rosti &o!nul -lint.in)/. V8ai n#;ustit asu;ra !ea.
Vrei s# <i)i )# te8a! &ojenit'8
Nu8!i ;unei 1n :ur# )u%inte ;e )are nu %reau s# le s;un? relu# Iere!ia/? a:#9n&u8se )u
o 1n&#r#tni)ie &e ne1n&u;le)at? tena)e? &e eC;resia lui !etafori)#. Vreau s# <i) )# %8ai n#;ustit
asu;ra !ea.
Te8a! &ojenit? 1n)e;use ea &in nou? ;entru )#'
Ni)i nu %reau s8au&R Stri:ase Iere!ia/. V8ai n#;ustit asu;ra !ea.
3ine? atun)i !8a! n#;ustit asu;ra &u!itale? o! 1n&#r#tni) )e eti DIere!ia/ )/i)oti )# o
silise s# a&o;te eC;resia luiE? &eoare)e a<i8&i!inea# te8ai a;u)at s#8i &ai lui Art/ur eC;li)aii
inutile. A! &re;tul s# !# ;l9n: &e a)est lu)ru? e a;roa;e un a"u< &e 1n)re&ere. N8ai f#)ut8o
intenionat'
Nu a&!it astaR = 1ntreru;se Iere!ia/? 1!;otri%in&u8se i res;in:9n& a)east# )on)esie.
A! f#)ut8o intenionat'
V#& )# tre"uie s# te las s# %or"eti sin:ur &a)# ai ;oft#? relu# ea &u;# o )li;# &e t#)ere?
)u;rins# ;ar)# &e furie. N8are ni)i un rost s# !8a&rese< unui "#tr9n 1n)#;#9nat i iute la !9nie?
)are i8a !ai i ;us 1n :9n& s# nu !# as)ulte.
Pofti!? ni)i asta n8o8n:/it &e la &u!nea%oastr#? rosti Iere!ia/. La"ar n8a! &e aa )e%a.
V8a! s;us )8a! f#)ut8o intenionat. Vrei s# tii &e )e? "#tr9n# 1n)#;#9nat# i iute la !9nie )e
sunteiS
,u;# )u! %#&? ;ur i si!;lu re;ei %or"ele !ele? <ise ea? str#&uin&u8se s#8i st#;9neas)#
in&i:narea. Ei? &a? %or"eteR
Atun)i? iat# &e )e. Pentru )# nu l8ai &e<%ino%#it ;e tai)#8su 1n o)/ii lui? i tre"uia s# fi
f#)ut nsta. Pentru )# ;9n# s# %# sar# &in nou !utarul? &u!nea%oastr# )are'
,estul? -lint.in)/R Stri:# ea )u o %o)e s)/i!"at#. 2er:i )a! ;rea &e;arte.
3#tr9nul &#&ea i!;resia s# fie &e a)eeai ;#rere. 2ai ur!# o ;au<#? iar el 1i s)/i!"#
lo)ul 1n 1n)#;ereF a;oi %or"i &in nou? ;e un ton !ai "l9n&:
To)!ai %oia! s# %# s;un &e )e. -iin&)# 1na!te &e8a %# lua &u!nea%oastr# a;#rarea?
)re&ea! )8o s# luai ;artea tat#lui lui Art/ur. Tat#l lui Art/urR Nu ;rea inea! eu la tat#l lui
Art/ur. @8a! slujit ;e un)/iul lui Art/ur )/iar 1n )asa asta? )9n& tat#l lui Art/ur? fa# &e !ine? nu
era )ine tie )e &e )a;ul lui' a%ea "u<unarele !ai :oale &e)9t !ine' i un)/iu8su ;utea la fel
&e "ine s# !# lase ;e !ine !otenitor i nu ;e el. El )r#;a &e foa!e 1n salon? eu 1n "u)#t#rie? asta
era &eose"irea ;rin)i;al# 1n situaia noastr#F nu ne &es;#reau &e)9t )9te%a tre;te ;e )are ;uteai
s#8i fr9n:i foarte "ine :9tul. Pe %re!ea a)eea nu l8a! a%ut &elo) la ini!# i ni)i nu tiu &a)# l8
a! a%ut )9n&%a ;rea !ult la ini!#. Era un ti; ne/ot#r9t? o%#itor? ;e )are %iaa &e orfan 1l
&istrusese 1n)# &in )o;il#rie. Qi )9n& %8a a&us ai)i? ;e &u!nea%oastr#? soia aleas# ;entru el &e
un)/iu8su? n8a fost ne%oie s# !# uit &e &ou# ori la &u!nea%oastr# Derai fe!eie ar#toas# ;e
%re!ea aiaE )a s#8!i &au sea!a )ine o s# )on&u)#. ,e8atun)i tot&eauna %8ai s;rijinit ;e ;ro;riile
&u!nea%oastr# ;uteri. -a)ei la fel i a)u!. Nu %# "i<uii ;e !ori.
Eu? una? nu !# "i<ui? )u! s;ui &u!neata? ;e !ori.
,ar ai a%ea )/ef s8o fa)ei? &a)# nu !#8nel? !or!#i Iere!ia/? &e8aia ai t#"#r9t asu;ra
!ea. Nu ;utei uita )# nu !i8a! ;le)at )a;ul. Presu;un )# %# ui!ete fa;tul )# in s#8i &au
&re;tate tatei lui Art/urS Ce <i)eiS Puin 1!i ;as# &a)#8!i r#s;un&ei ori "a? fiin&)# tiu )# %#
ui!ete? i &u!nea%oastr# o tii tot aa &e "ine. Lai&ei? a! s# %# s;un atun)i )u! st# trea"a. S8
ar ;utea s# a! o fire )iu&at#? &ar aa8s eu &e felul !eu' nu8i ;ot l#sa ;e alii s#8i fa)# &e )a;.
Suntei o fe!eie /ot#r9t# i o fe!eie &etea;t#? iar )9n& %8ai ;us )e%a 1n !inte? ni!i) nu %# !ai
1ntoar)e &in )ale. Cine s# tie asta !ai "ine )a !ineS
Ni!i) nu !# !ai 1ntoar)e &in )ale? -lint.in)/? )9n& a! o justifi)are fa# &e !ine 1ns#!i.
Pune i asta la so)oteal#.
= justifi)are fa# &e &u!nea%oastr# 1ni%#S Eu s;unea! )# suntei fe!eia )ea !ai
/ot#r9t# &e ;e lu!e? sau a! %rut s# s;un? i &a)# suntei &e)is# s# justifi)ai )ine tie )e ;lan ;e
)are81 a%ei? %ei fa)e i asta? &esi:ur.
=!uleR 2# justifi) ;rin autoritatea a)estor )#ri? stri:# ea? )u o se%er# ener:ie? i?
ju&e)9n& &u;# <:o!otul )are ur!#? ;#rea s# fi lo%i 1n !as# )u toat# :reutatea !9inii.
@#sai asta? re;li)# Iere!ia/ )al!? s# nu &is)ut#! &eo)a!&at# )/estiunea asta. =ri)u! ar
fi? &u!nea%oastr# %# &u)ei la8n&e;linire ;lanurile? i fa)ei )a totul s# li se su;un#. Ei "ine? eu?
unul? nu %reau s# !# su;un. V8a! fost )re&in)ios i folositor i !# si!t le:at &e &u!nea%oastr#.
,ar nu ;ot )onsi!i i ni)i nu %oi )onsi!i? i ni)io&at# n8a! )onsi!it? i ni)io&at# nu %oi
)onsi!i? s# !# las ;ra&# %oinei &u!nea%oastr#. 29n)ai &e %iu ;e ori)ine alt)ine%a i ;a)e
"un#. ,ar )u firea !ea )iu&at#? Z &oa!n#? )9t ti!; tr#ies) eu? ;e !ine ni!eni n8o s# !# !#n9n)e
&e %iu.
Poate )# a)esta era la ori:ine !o"ilul ;rin)i;al al 1nele:erii &intre ei. ,es)o;erin& at9ta
for# &e )ara)ter la &o!nul -lint.in)/? s8ar ;utea )a &oa!na Clenna! s# fi so)otit )# !erita
osteneala aso)ierii )u el.
,estul i !ai !ult &e)9t &estul &es;re su"ie)tul #sta? <ise ea ;oso!orit#.
U Nu!ai &a)# nu t#"#r9i &in nou asu;ra !ea? re;li)# 1n&#r#tni)ul -lint.in)/? alt!interi
iar tre"uie s# %# ate;tai s8o iau &e la )a;#t.
Iu;9neasa AfferG %isase )# &o!nul i st#;9nul ei 1n)e;use s# !#soare o&aia 1n lun: i8n
lat )a s#8i !ai &o!oleas)# !9nia i )# ea ;le)ase 1n fu:#F )# &eoare)e el nu ieise? ;e )9n& ea?
;entru s)urt# %re!e? tr#sese )u ure)/ea? tre!ur9n& )a %ar:#? 1n %esti"ulul 1ntune)atF a;oi ea se
stre)urase iar#i ;e s)#ri 1n sus? 1!"ol&it# )a !ai 1nainte &e n#lu)i i &e )urio<itate i se :/e!uise
&in nou 1n&#r#tul uii? afar#.
Te ro: s# a;rin<i lu!9narea? -lint.in)/? a s;us &oa!na Clenna!? %r9n& ;ar)# s# re%in#
la tonul lor o"inuit. E a;roa;e ora )eaiului. Are s# %in# 2i)a ,orrit i !# :#sete ;e 1ntuneri).
,o!nul -lint.in)/ a;rinse iute lu!9narea i <ise? ;un9n&8o ;e !as#:
Ce a%ei &e :9n& )u 2i)a ,orritS Are s# %in# ai)i? %eni)? s# !un)eas)#S S# %in# ai)i la
)eai? %eni)S S# %in# ai)i i s# ;le)e? tot aa? %eni)S
Cu! ;oi %or"i &e H%eni)ie Hunei "iete s)/iloa&e )a !ineS Nu sunte! noi oare )u toii
&o"or9i la ;#!9nt )# iar"# ;e )9!;? n8a! fost eu oare )u !uli ani 1n ur!# rete<at# &e )oasa
%re!iiS ,e )9n& tot <a) eu ai)i ate;t9n& s# fiu str9ns# 1n /a!"arR '
3ine? "ineR ,ar &e )9n& <#)ei ai)i' nu ;e !oarte' ni)i&e)u!' su!e&enie &e )o;ii i
&e tineri? )9te fe!ei 1n floare i "#r"ai %9njoi n8au fost &o"or9i i &ui? iar &u!nea%oastr#
suntei tot ai)i? %e&ei? nu ;rea s)/i!"at#? la ur!a ur!elorR Viaa &u!nea%oastr# i a !ea ar
;utea s# !ai &ure<e 1n)# !ult. C9n& s;un %eni)? 1nele: D&ei n8a! 1nsuiri ;oeti)eE ;entru tot
restul <ilelor noastre.
,o!nul -lint.in)/ &#&use a)east# eC;li)aie )9t se ;oate &e )al!? i )u a)elai )al!
ate;ta un r#s;uns.
At9ta %re!e )9t 2i)a ,orrit e )u!inte i /arni)# i %a a%ea ne%oie &e ;uinul ajutor ;e
)are i81 ;ot oferi i ;e )are81 !erit#? %a )ontinua s# %in# ai)i? &a)# nu )u!%a se %a retra:e &e Ia
sine ;utere? ;9n# la )a;#tul <ilelor !ele.
Ni!i) !ai !ultS Rosti -lint.in)/? tre)9n&u8i !9na ;este :ur# i "#r"ie.
Ce s# !ai fie 1n)#SR Ce8ar !ai ;utea fi 1n)#SR EC)la!#? ;e tonul ei &e se%er# ne&u!erire.
,oa!na -lint.in)/ %isase )# ti!; &e un !inut sau &ou# nu f#)ur# alt)e%a &e)9t s# se
;ri%eas)# unul ;e )el#lalt? se;arai &e lu!9nare? i a%usese oare)u! i!;resia )# se uitau fiC unul
la altul 8
Poate tii? &oa!n# Clenna! J 1ntre"# &o!nul i st#;9nul lui AfferG ;e un ton !ult !ai
s)#<ut i ;lin &e eC;resi%itate? )are nu ;#rea s# ai"# %reo le:#tur# )u t9l)ul si!;lu al )u%intelor
sale J i un&e lo)uieteS
Nu.
U Ai &ori' /!? ai &ori s# tiiS Tise "rus) Iere!ia/? )a i )u! s8ar fi n#;ustit asu;ra ei.
,a)# inea! s# tiu? a fi aflat ;9n# a)u!. Nu ;utea! eu s8o 1ntre" 1n fie)are <iS
Atun)i nu inei s# tiiS
Nu.
,u;# )e r#sufl# a&9n) i se!nifi)ati%? &o!nul -lint.in)/ s;use? la fel &e r#s;i)at:
C#)i 1nt9!;l#tor' 1n)/i;uii8%#R ' eu a! aflat.
=riun&e ar lo)ui? s;use &oa!na Clenna! )u un1 :las as;ru? &ar e:al? i s)an&9n&
)u%intele tot aa &e &esluit )a i )u! le8ar fi )itit ;e nite ;l#)ue se;arate &e !etal? ;e )are le
ri&i)# una )9te una? a f#)ut o tain# &in asta i o %a ;#stra tot&eauna fa# &e !ine.
Poate )#? la ur!a ur!elor? ai fi ;referat s# nu tii ni!i) &es;re astaS S;use Iere!ia/ )u o
str9!"#tur#? )a i )u! )u%intele lui ar fi a;#rut ai&o!a f#;turii lui s)/i!onosite.
-lint.in)/? <ise st#;9n# i aso)iata lui? a;rin<9n&u8se )u o ener:ie su"it#? )are o f#)u ;e
AfferG s# tresar#? &e )e !#8nt#r9iS Uit#8te 1!;rejur 1n o&aie. ,a)# eCist# %reo )o!;ensaie
;entru 1n&elun:ul arest 1ntre a)eti ;atru ;erei' nu )# !8a ;l9n:e &e n#;#stuirea !ea? tii )# nu
!# ;l9n: &e asta' &a)# eCist# %reo )o!;ensaie 1n )a<ul !eu ;entru 1n&elun:ul arest 1n )a!era
asta? este )# at9ta %re!e )9t sunt li;sit# &e ori)e s)/i!"are ;l#)ut#? sunt toto&at# ;us# la a&#;ost
i 1n ;ri%ina unor lu)ruri &es;re )are ;refer s# nu au&. ,e )e. Atun)i? to)!ai &u!neata %rei s#8!i
r#;eti a)east# alinareR
Eu nu %# r#;es) ni!i)? 1i 1ntoarse %or"a Iere!ia/.
Atun)i nu !ai s)oate un )u%9nt. Ni)i un )u%9nt. ,#8i ;a)e 2i)uei ,orrit s#8i ;#stre<e
taina fa# &e
2ine? iar &u!neata ;#strea<#8i taina? &eo;otri%#? 1n )e !# ;ri%ete. @as8o s# %in# i s#
;le)e neo"ser%at# i f#r# s# i se ;un# 1ntre"#ri. @as#8!# s# suf#r i nu !# li;si &e alin#rile le:ate
&e starea 1n )are !# <"at. i )er at9t &e !ult? &e !# )/inui )a un &u/ al r#uluiS
V8a! ;us o 1ntre"are. Asta8i tot.
Bi8a! r#s;uns. Aa )# nu !ai s;une ni!i). Nu !ai s;une ni!i)R
Se au<i nu!ai&e)9t <:o!otul jilului )u rotile ;e &uu!ea? i )lo;oelul ;entru AfferG
r#sun# 1n ur!a unei s!u)ituri :r#"ite.
n )li;a a)eea? te!9n&u8se !ai !ult &e "#r"atul s#u &e)9t &e sunetul !isterios &in
"u)#t#rie? AfferG se furi# ti;til i )9t se ;oate &e iute? )o"or1 tre;tele &e la "u)#t#rie a;roa;e la
fel &e re;e&e ;re)u! le ur)ase? 1i relu# lo)ul &inaintea fo)ului? 1i ;otri%i fustele i? 1n )ele &in
ur!#? 1i arun)# orul ;este )a;. Atun)i? )lo;oelul 1n)e;u s# sune iar#i? i iar#i? !ereu? f#r#
1ntreru;ereF &ar? 1n )iu&a a;elului st9njenitor? AfferG r#!ase !ai &e;arte ne!i)at#? as)uns# su"
or? )#ut9n& s#8i tra:# sufletul.
n fine? &o!nul -lint.in)/ )o"or1 s)ara? t9r9in&u8i ;aii ;9n# 1n %esti"ul? !or!#in&
1ntruna: HAfferG? fe!eieR HAfferG ni)i nu se !i)#? as)uns# )u! era su" orF el %enea ;oti)nin&u8
se ;e tre;tele &ins;re "u)#t#rie? )u o lu!9nare 1n !in#? se a;ro;ie &e ea? 1i s!ulse orul &e ;e
)a; i o tre<i.
=/? Iere!ia/R EC)la!# ea? &ete;t9n&u8se. Ce s;ai!# !i8ai tras.
U ,ar )e tot f#)eai ai)i? fe!eieS ntre"# Iere!ia/[.
Ai fost sunat# &e %reo )in)i<e)i &e ori.
=/? Iere!ia/? <ise ju;9neasa AfferG? a! a%ut un %isR
A!intin&u8i &e fosta ei is;ra%#? &o!nul -lint.in)/ a;ro;ie lu!9narea &e )a;ul fe!eii?
&e ;ar)#8ar fi a%ut &e :9n& s#8i &ea fo) )a s# fa)# lu!in# 1n "u)#t#rie.
,ar )e? nu tii )#8i ora ei &e )eaiSR Se "ur<ului? )u un r9njet r#ut#)ios? i lo%in& unul &in
;i)ioarele s)aunului ;e )are st#tea ju;9neasa AfferG.
Iere!ia/R ' =ra ei &e )eaiS La"ar n8a! )e !8a a;u)at? &ar !i8a fost aa &e fri)#? 1nainte
&e8a' &e8a 1n)e;e s# %ise<? 1n)9t )re& )# &in )au<a asta.
UfR A&or!it#? eC)la!# &o!nul -lint.in)/? )e tot 1n&ru:i a)oloSR
Un <:o!ot aa &e )urios? Iere!ia/? i o !i)are )iu&at#? 1n "u)#t#rie? ai)i' )/iar ai)iR
Iere!ia/ ri&i)# lu!9narea i se uit# la ta%anul 1nne:rit? o l#s# 1n jos i ;ri%i les;e<ile
u!e&e &e ;iatr# ale ;ar&oselii? se r#su)i 1n lo)? lu!in9n& jur 1!;rejur ;ereii )o)o%ii i nu!ai
;ete.
Pu<:ani? !ite? a;#? e%i &e s)ur:ere? s;use Iere!ia/.
Iu;9neasa AfferG t#:#&ui r9n& ;e r9n&? )l#tin9n& &e fie)are &at# &in )a;.
Nu? Iere!ia/? a! au<it i alt# &at#. A! !ai au<it
= &at# sus? i o &at# ;e s)ar#? )9n& !# &u)ea! 1n toiul no;ii &in o&aia ei 1ntr8a noastr#'
un soi &e fonet i un tre!ur 1n ur!a !ea.
AfferG? fe!eie? <ise &o!nul -lint.in)/ ursu<? &u;# )e se a;ro;ie )u nasul &e "u<ele
ju;9nesei? 1n)er)9n& s# ;rin&# !irosul %reunei "#uturi s;irtoase? &a)# n8a&u)i !ai re;e&e )eaiul?
"#tr9no? ai s# si!i )/iar ;e ;ielea ta un fonet i8un tre!ur &e8ai s# <"ori 1n )el#lalt )ol al o&#ii.
A)east# ;rooro)ire a fost ;entru &oa!na -lint.in)/ un 1n&e!n s# se !ite &in lo) i s#
;orneas)# iute ;e s)#ri 1n sus s;re o&aia &oa!nei Clenna!. ,ar? in9n& sea!a &e toate astea? ea
1n)e;u &e atun)i s# ai"# )on%in:erea nestr#!utat# )# 1n )asa a)eea su!"r# se ;etre)ea )e%a
ne)urat. ,e ai)i 1n)olo nu !ai tiu )e8i linitea &e )u! &is;#rea lu!ina <ileiF i ni)io&at# nu !ai
ur)a s#u )o"ora s)ar# ;e 1ntuneri)? f#r# a8i a)o;eri )a;ul )u orul? )# nu )u!%a s# %a&# )e%a.
,in ;ri)ina te!erii sale &e stri:oi i &e %isuri )iu&ate? 1n seara a)eea &oa!na -lint.in)/
se si!ea /#ituit# &e o o"sesie )are %a &ura 1n)# !ult# %re!e? ;9n# )e 1n a)east# naraiune s# se
;oat# ;o!eni &e re1ns#n#toirea ei. n %9rtejul ne&esluit al noilor ei sen<aii i eC;eriene?
&eoare)e toate )elea 1n jur i se ;#reau 1n%#luite 1ntr8un !ister? ea 1n)e;u? la r9n&ul s#u? s# fie
!isterioas# 1n o)/ii altoraF i ajunse at9t &e eni:!ati)# ;entru )ei &in )as#? ;re)u! era )asa )u tot
)e )u;rin&ea 1ntr81nsa ;entru ea 1ns#i.
Nu is;r#%ise "ine &e ;re:#tit )eaiul &oa!nei Clenna!? )9n& au<i un )io)#nit sla" 1n u#?
se!n )# %enise 2i)a ,orrit. Iu;9neasa AfferG o %#<u )u! 1i lea;#&#b ;#l#ria si!;l# 1n %esti"ul?
)u! &o!nul -lint.in)/ 1i s)ar;in# f#l)ile i o ;ri%ete t#)ut? )a i )u! s8ar fi ate;tat la )ine tie
)e )onse)ine !ira)uloase? 1n ur!a )#rora ea s8o "a:e ;e !9ne)a &e s;ai!# sau s# se alea:#
;raful &e toi trei.
,u;# )eai se au<i un alt )io)#nit 1n u#? %estin& sosirea lui Art/ur. Iu;9neasa AfferG
)o"or1 s)ara s#8i &es)/i&#? i? intr9n&? el s;use:
2# "u)ur )# eti &u!neata? AfferG. A %rea s#8i ;un o 1ntre"are.
Pentru nu!ele lui ,u!ne<eu? Art/ur? r#s;unse ea nu!ai&e)9t? nu !#8ntre"a ni!i)R
Iu!#tate &in %ia# !i8o &u) )u fri)a8n s9n? )ealant# ju!#tate %is9n& 1ntruna. Nu !#8ntre"a ni!i)R
Nu tiu un&e !i8e )a;ul? /a"ar n8a! )e8i )u !ineR '
n&at# o <"u:/i &e l9n:# el i nu !ai a;#ru &elo) ;rin ;reaj!#8i.
,eoare)e ju;9neasa AfferG n8a%ea :ustul le)turii i ni)i &estul# lu!in# )a s# )oas# 1n
o&aia ;ri)#jit# J )/iar i )/ef s# fi a%ut i tot nu ;utea J e&ea a)u! noa;te &e noa;te 1n
se!io"s)uritatea &e un&e r#s#rise su"it 1n seara re1ntoar)erii lui Art/ur Clenna!? a"sor"it# &e
su!e&enie &e ;resu;uneri i "#nuieli? )are !ai &e )are !ai a"sur&e? asu;ra st#;9nei sale? a
soului ei i a <:o!otelor &in )as#. C9n& se &esf#ura :roa<ni)ul ritual &e ;ioenie? 1n toiul
a)estor s;e)ulaii? o)/ii ju;9nesei AfferG se 1n&re;tau )#tre u#? &e ;ar)# ate;ta s# se i%eas)#? 1n
a)ele !o!ente ;rielni)e? )ine tie )e f#;tur# 1ntune)at#? )a s# fa)# ;re<ena )ui%a &e ;risos.
Alt!interi? AfferG nu s;unea i ni)i nu f#)ea %reo&at# )e%a )are s# atra:# asu;ra ei atenia
)elor &oi !intoi 1ntr8un fel &eose"it? 1n afar# &e unele o)a<ii? 1n :eneral &e ;rin ;reaj!a ti/nitei
ore &e )ul)are? )9n& s#rea ;e neate;tate &in )oliorul ei o"s)ur i? )u o eC;resie &e :roa<#
1nti;#rit# ;e )/i;? 1n:#i!a 1n oa;t# )#tre &o!nul
-lint.in)/? )are )itea <iarul lin:# !#sua &oa!nei Clenna!:
U Uite )olo? Iere!ia/R A)u!R Ce8i <:o!otul #staS
A;oi <:o!otul? &a)# <:o!ot fusese )u!%a? 1n)eta? iar &o!nul -lint.in)/? 1ntor)9n&u8se
s;re ea? )a i )u! to)!ai atun)i ar fi fost &o"or9t la ;#!9nt? 1!;otri%a %oinei lui? se r#oia:
AfferG? "a"o? ai s# )a;ei o ;orie? "a"o? o ;orie <&ra%#n#. Iar ai 1n)e;ut s# %ise<iR
Ca;itolul 6VI
S@3ICIUNEA ni!#nui
-IIN,C %enise %re!ea &e a re1nnoi )unotina )u fa!ilia 2ea:les? )a ur!are a
1nele:erii &intre el i &o!nul 2ea:les? sta"ilit# 1n in)inta Curii8Ini!ii81ns9n:erate? 1ntr8o
anu!it# s9!"#ta? Clenna! 1i 1n&re;t# ;aii )#tre T.i)Aen/a!79? un&e &o!nul 2ea:les o)u;a o
%il#? ;ro;rietatea sa. Cu! ti!;ul era fru!os i us)at? iar &u;# 1n&elun:a lui a"sen# toate str#<ile
en:le<eti 1i st9rneau !ult interes? 1i eC;e&ie %ali<a )u &ili:ena i ;orni la &ru!. = ;li!"are ;e
jos 1nse!na ;entru el o ;l#)ere nou#? &e )are rareori se "u)urase tr#in& ;e !elea:uri str#ine.
Str#"#tu -ul/a! i PutneG ;entru ;l#)erea &e a /oin#ri ;rin /#iuri. Era senin i soarele
str#lu)ea ;e )erF i )9n& se tre<i )# "#tuse o &istan# "un# 1n &ru! s;re T.i)Aen/a!? se sur;rinse
toto&at# ur!#rin& 1n :9n& o alt# )ale? )#tre o sea!# &e inte !ai aeriene i !ai ;uin reale. Se
i%iser# iute &inainte8i o&at# )u !ersul s#n#tos i ;ri%elitea ;l#)ut#. Nu e uor s# te ;li!"i sin:ur
la ar# f#r# s# %ise<i la )e%a. Qi el a%ea o su!e&enie &e su"ie)te 1n)9l)ite asu;ra )#rora s#
!e&ite<e? )/iar &e ar fi fost s# !ear:# ;e jos ;9n# la )a;#tul ;#!9ntului(4.
2ai 1nt9i? era 1ntre"area tot&eauna ;re<ent# 1n )u:etul lui. Ce %a fa)e &e a)u! 1n)olo?
)#rei 1n&eletni)iri 1i %a 1n)/ina %iaa i 1n )e &ire)ie s# se 1n&re;te !ai )u sea!# ;entru a8i
)#uta !enireaS ,e;arte &e a fi "o:at? fie)are nou# <i &e o%#ire i ina)ti%itate f#)ea &in ;artea lui
&e !otenire un nou !oti% &e nelinite. =ri &e )9te ori 1n)e;ea s# )al)ule<e )u! s# fa)# s#8i
s;oreas)# a)east# !otenire ori s# i8o ;lase<e )9t !ai "ine? tot &e at9tea ori 1i re%enea 1n !inte
tea!a )# nu )u!%a s# eCiste %reun ne&re;t#it )are s# ;retin&# re;unerea sa 1n &re;turi: iat# &oar
un sin:ur su"ie)t )are s#8i o)u;e )u ;risosin# ti!;ul ;9n# i )elei !ai 1n&elun:ate ;li!"#ri.
A;oi? !ai era ;ro"le!a ra;orturilor? sta"ilite a)u! ;e ;i)ior &e e:alitate ;ani)#? &ar
ni)i&e)u! ;e 1n)re&ere? )u !ai)#8sa? ;e )are o %e&ea &e )9te%a ori ;e s#;t#!9na. 2i)a ,orrit
)onstituia ;reo)u;area lui ;rin)i;al# i )onstant#? ;entru )# 1!;rejur#rile &in %iaa lui? ;use
al#turi &e )ele le:ate &e ;o%estea %ieii ei? f#)eau )a a)east# f#;tur# !i)u# s# i se ;re<inte )a
fiin& sin:ura fiin# &e )are se si!ea ataat ;rin nite fire al)#tuite &in 1n)re&ere ne%ino%at#? ;e &e
o ;arte? i &in o)rotire afe)tuoas#? ;e &e altaF le:#turi &e )o!;asiune? res;e)t? &e si!;atie
&e<interesat#? &e re)unotin# i !il#. P9n&in&u8se la ea i la ;osi"ilitatea &e a81 %e&ea ;e tai)#8
s#u &es)#tuat &e !ina !orii )are 1nl#tura ori)e ;ie&i)# J uni)a s)/i!"are &e situaie ;re%i<i"il#
)are8i ;utea 1n:#&ui s# fie ;entru ea un ;rieten aa )u! ar fi &orit el? transfor!9n& ra&i)al !o&ul
ei &e %ia#? nete<in&u8i )alea ane%oioas# i oferin&u8i un )#!in J o ;ri%ea &in a)east# ;ers;e)ti%#
&re;t fii)a lui a&o;ti%#? s#r!ana lui )o;il# a 1n)/isorii 2ars/alsea? a&us# la un li!an.
,a)# !ai a%ea 1n !inte i un ulti! su"ie)t &e !e&itaie referitor la T.i)Aen/a!? )onturul
a)estuia era 1ntr8at9t &e ne&efinit? 1n)9t a"ia &a)# se !ai &esluea? 1n at!osfera a!"iant# un&e se
;erin&au )elelalte su"ie)te? &inaintea lui.
Str#"#tuse /#iul i a)u! 1l l#sase &e;arte? )9n& ajunse &in ur!# un tre)#tor? )are se
aflase o %re!S n faa lui i ;e )are? ;e !#sur# )e se a;ro;ia &e el? 1i &#&u sea!a )#81 )unoate?
&in felul )u! inea )a;ul? &in felul )u! 1nainta? ;reo)u;at &e )e%a? !er:9n& totui )u un ;as
&estul &e /ot#r9t. ,ar )9n& a)esta J fiin&)# e %or"a &e un "#r"at J 1i tufli ;#l#ria s;re )eaf# i se
o;ri s# ;ri%eas)# )e%a &in )ale? Art/ur 1l re)unos)u ;e ,aniel ,oG)e.
3un# <iua? &o!nule ,oG)e? )e !ai fa)iS l salut# Clenna!? 1nt9!;in9n&u81. 2# "u)ur )#
te re%#&? i 1ntr8un lo) !ai s#n#tos &e)9t 2inisterul ,i:resiunilor.
A/aR Prietenul &o!nului 2ea:lesR EC)la!# ina!i)ul ;u"li)? s!ul:9n&u8se &in )ine tie
)e )o!"inaii ;e )are le f#)ea 1n !inte i 1ntin<9n&u8i !9na. 2# "u)ur )# ne8a! 1nt9lnit?
&o!nule. A %rea s#8!i )er s)u<e? &ar i8a! uitat nu!eleR
Nu fa)e ni!i). Nu8i un nu!e %estit. Nu8i @i;itoare.
Nu? nu? <ise ,aniel? r9<9n&. A)u!a81 tiu. E Clenna!. Cu! o !ai &u)i? &o!nule
Clenna!S
N#&#j&uies)? &o!nule ,oG)e? s;use Art/ur? !er:9n& !ai &e;arte al#turi? )# s8ar ;utea s#
ne8n&re;t#! s;re a)elai lo).F J A&i)# T.i)Aen/a!S Re;li)# ,aniel. 2# "u)ur.
Se 1!;rietenir# foarte re;e&e i &ru!ul li se ;#ru !ai s)urt &atorit# unei )on%ersaii
%ariate. In:eniosul r#uf#)#tor era un o! &e o !are !o&estie i )u !ult "unsi!F i? &ei un o!
si!;lu? ;rea fusese o"inuit s# 1!"ine )eea )e era ori:inal i 1n&r#<ne 1n )on)e;ii )u reali<area
lor r#"&#toare i !eti)uloas#? )a s# fie un o! &e r9n&. @a 1n)e;ut s8a l#sat :reu ;9n# s# %or"eas)#
&es;re sine? i se 1!;otri%ea a%ansurilor lui Art/ur 1n a)east# &ire)ie? !#rturisin&u8i &oar' aa?
&a? el f#)use )utare i )utare lu)ru? el fa"ri)ase nu !ai tiu )e? )utare alt lu)ru fusese &es)o;erirea
lui? &ar asta8i era !eseria? %e<i? !eseria lui' a"ia &u;# )e? tre;tat8tre;tat? a%u )re&ina )#
1nsoitorul s#u &o%e&ea un real interes fa# &e tre"urile lui? a"9a atun)i )e&# i 1n)e;u s# i se
&est#inuie )u sin)eritate. Art/ur afl# )# era fiul unui fierar &in nor& i )# !ai)#8sa? r#!9n9n&
%#&u%#? 1l &#&use u)eni) la un l#)#tuF a)olo? a in%entat Hnite flea)uri*1? &in )are ;ri)in# a fost
eli"erat &e u)eni)ie? )u un &ar &e "ani ;e &easu;ra? &atorit# )#ruia a ;utut &a )urs &orinei
ar<#toare &e a intra )a ajutor la un in:iner !e)ani)? un&e a tru&it &in :reu? a 1n%#at &in :reu i a
tr#it &in :reu a;te ani 1n)/eiai.
,u;# )e a &e;rins !eseria? a !ai Hlu)rat 1n atelier>? )u si!"rie s#;t#!9nala? 1n)# %reo
a;te8o;t ani? a;oi s8a sta"ilit ;e !alul flu%iului ClG&e? un&e? 1n)# %reo asea;te ani? a tot
stu&iat? a lefuit? a "#tut )u )io)anul i i8a s;orit )unotinele teoreti)e i ;ra)ti)e. A)olo I. S8a
;ro;us s# ;le)e la @Gon i a a))e;tatF &e la @Gon i s8a oferit ;rilejul s# fie an:ajat 1n Per!ania?
a)olo i s8a f#)ut ofert# s# se &u)# la Sf. Peters"ur:? un&e i8a !ers foarte "ine? !ai "ine )a ni)#ieri
1n alt# ;arte. Totui? )u! a%ea? firete? ;referin# ;entru oraul s#u natal i &orea s# se &istin:#
a)olo i s# se fa)# util? 1ntr8un fel sau altul? !ai )ur9n& &e)9t oriun&e aiurea? s8a 1ntors a)as#.
Aa&ar? ajuns a)as#? i8a 1n)ro;it o afa)ere ;e )ont ;ro;riu? in%estin&? )onstruin& i )roin&u8i 1n
)/i; onora"il un &ru! 1n %ia#? ;9n# )9n&? &u;# &ois;re<e)e ani &e ser%i)iu? &e str#&anii f#r#
1ntreru;ere? a fost 1nrolat 1n 2area @e:iune 3ritani)# &e =noare? 1n @e:iunea Refu<ailor &in
2inisterul ,i:resiunilor? a fost &e)orat )u 2arele =r&in 3ritani) &e 2erit? )u =r&inul ,e<or&inii
@i;itorilor i Pi)ioroan:elor.
Este foarte re:reta"il? s;use Clenna!? )# 1ntr8a)olo i8ai 1n&re;tat tot&eauna :9n&urile?
&o!nule ,oG)e.
ntr8a&e%#r? &o!nule? aa este ;9n# la un anu!it ;un)t. ,ar )e ;oi fa)eS ,a)# ai
nenoro)ul s# &es)o;eri )e%a )are ;oate fi util #rii? tre"uie s# &ai )urs a)estei i&ei? ori)e s8ar
1nt9!;la.
U Nu8i !ai "ine s# renuniS ntre"# Clen;a!.
Nu se ;oate? <ise ,oG)e? &us ;e :9n&uri i s)utur9n& &in )a; )u un <9!"et. I&eile8astea
nu8i %in )a s# le8n:ro;iF 1i %in 1n !inte ;entru a te sluji &e ele. Viaa 1i este &at# )u )on&iia s#
lu;i &in :reu ;entru ea ;9n#8n )ea &! ur!# )li;#. Cine fa)e o &es)o;erire se su;une a)elorai
)on&iii.
Care %a s# <i)#? rosti Art/ur? )u o a&!iraie s;orit# fa# &e ;ani)ul s#u 1nsoitor?
&u!neata 1n)# nu eti )o!;let &es)urajatS
C/iar &a)# sunt? n8a a%ea a)est &re;t? ri;ost# )el#lalt. C/estiunea r#!9ne la fel &e real#
)a i ;in# a)u!.
,u;# )9i%a ;ai 1n t#)ere? Clenna!? %r9n& s# s)/i!"e %or"a? i asta nu ;rea "rus)? 1l
1ntre"# ;e &o!nul ,oG)e &a)# are %reun aso)iat )are s#8l s)uteas)# &e o ;arte &in :rijile
afa)erilor.
Nu? r#s;unse? ;9n# a)u!? nu. A! a%ut )9n& a! urnit trea"a &in lo)? i era un o!
)u!se)a&e. ,ar a)u! )9i%a ani a !urit? i )u! nu !8a! ;utut &e)i&e uor s# iau un altul? o&at#
a)esta ;ier&ut? a! )u!;#rat ;artea lui i &e8atun)i a! )ontinuat trea"a &e unul sin:ur. Qi8a;oi
!ai e )e%a? s;use? <#"o%in& o )li;# )u un <9!"et jo%ial 1n ;ri%iri i ;un9n& ;e "raul lui Clenna!
!9na &rea;t# )u &e:etul )el !are 1n<estrat &e o ne!ai;o!enit# su;lee? tii? ni)i un in%entator nu
;oate fi un "un o! &e afa)eri.
NuS Se !ir# Clenna!.
P#i? aa s;un oa!enii &e afa)eri? eC;li)# el? ;or
Nin& &in nou la &ru! i r9<9n& &e8a "inelea. Nu tiu &e )e noi? in%entatorii? )reaturi
neferi)ite )e sunte!? tre)e! tot&eauna &re;t li;sii &e si!ul realit#ii? &ar 1n :eneral asta ar fi
situaia )u noi. P9n# i )el !ai a;ro;iat ;rieten ;e )are81 a! ;e lu!e? eC)elentul nostru ;rieten &e
)olo? )ontinu# ,oG)e? &9n& &in )a; s;re T.i)Aen/a!? nu se so)otete el o"li:at &e8a !# o)roti?
nu8i aa? )a i )u! n8a fi 1n stare s#8!i ;ort sin:ur &e :rij#S
Art/ur Clenna! nu se ;utu st#;9ni s# nu ri&a i el
,in toat# ini!a? re)unos)9n& %eri&i)itatea a)estei o"ser%aii.
Aa 1n)9t :#ses) )# tre"uie s# a! aso)iat un o! &e afa)eri )are s# nu se fi f#)ut %ino%at &e
%reo in%enie? <ise ,aniel ,oG)e? ri&i)9n& ;#l#ria &e ;e )a; )a s#8i trea)# !9na ;este frunte?
)/iar i nu!ai &in res;e)t ;entru ;#rerea )urent# i ;entru a susine onoarea fa"ri)ii !ele. Nu %a
so)oti? )re&? )# a! )on&us8o ana;o&a sau ne:lijent. ,ar asta r#!9ne s# s;un# el? ori)ine ar fi? nu
eu.
U Atun)i? 1n)# nu l8ai alesS
Nu? &o!nule? nu. A"ia a)u! !8a! /ot#r9t s#8!i iau un aso)iat. ,e fa;t? e !ai !ult &e
f#)ut )a 1nainte i fa"ri)a !i8ajun:e? a)u!? )9n& 1n)e; s# 1!"#tr9nes). C9t &es;re )onta"ilitate?
)ores;on&en# i )#l#torii 1n str#in#tate? e ne%oie &e un ;atron? nu ;ot fa)e eu totul. ,a)# o s# a!
;9n# luni &i!inea# o ju!#tate &e or# li"er#? !# &u) s# !# )onsult asu;ra )elui !ai ;otri%it !o&
&e a ;une lu)rurile la )ale? )u' )u &#&a)a i ;rote)torul !eu? a&#u:# ,oG)e? ri<9n& iar#i &in
o)/i. E un o! foarte ;ri)e;ut 1n afa)eri? )#)i a f#)ut o "un# u)eni)ie ;e a)est t#r9!.
Au %or"it a;oi &es;re tot soiul &e lu)ruri ;9n# )9n& au ajuns la )a;#tul ;li!"#rii lor.
@a ,aniel ,oG)e se re!ar)# o 1n)re&ere 1n sine netul"urat# i &is)ret# J )ontiina )al!#
)# )eea )e e a&e%#rat tre"uie s# r#!9n# a&e%#rat? 1n ;ofi&a tuturor @i;itorilor &in o)eanul
fa!iliei? i %a &#inui )a atare? ni)i !ai !ult? ni)i !ai ;uin? )/iar i &u;# )e o)eanul )u ;ri)ina ar
se)aF i&eea )u;rin&ea 1n sine un fel &e :ran&oare? &ei nu &e )alitate ofi)ial#.
Pentru )# tia "ine )asa? 1l )on&use ;e Art/ur ;e &ru!ul )are o ar#ta su" as;e)tul ei )el
!ai fa%ora"il. Era o lo)uin# fer!e)#toare Dnu ;ier&ea ni!i) fiin& 1ntru)9t%a eC)entri)#E? situat#
;e &ru!ul &in %e)in#tatea flu%iului? i eCa)t aa )u! se )u%enea s# fie ree&ina fa![liei
2ea:les.
Casa se afla 1ntr8o :r#&in#? la fel &e fru!oas# i ;roas;#t#? f#r# 1n&oial#? ;ri!#%ara J )a i
Pet 1n ;ri!#%ara %ieii ei J ;rotejat# &e un ;9l) "un &e )o;a)i falni)i i &e ;lante a:##toare
%eni) %er<i? tot aa )u! Pet era o)rotit# &e &oa!na i &o!nul 2ea:les. -#)use ;arte &intr8o )as#
%e)/e &e )#r#!i&#? &in )are o ari;# fusese ;e &e8a8ntre:ul &#r9!at#? iar alt# transfor!at# 1n
a)tuala %il#F aa )# a)u! eCist# o ;oriune soli&# i !ai %9rstni)#? re;re<ent9n&u8i ;e &o!nul i
&oa!na 2`ja:les? iar ;oriunea !ai t9n#r# i ;lin# &e ;itores)? foarte atr#:#toare? o re;re<enta ;e
Pet. @a a&#;ostul ei se !ai a&#u:ase re)ent )/iar o ser#? ale )#rei %itralii &ense )#;#tau un )olorit
ne&esluit? 1n %re!e )e ;oriunile !ai trans;arente str#lu)eau 1n ra<ele soarelui? )9n& )a %#;ala
fo)ului? )9n& )a nite stro;i ne%ino%ai &e ;loaie? re;re<ent9n&8o e%entual ;e TattG)ora!.
,e ai)i se %e&eau flu%iul ;ani) i "a)ul? )are ;#reau S# &ea o le)ie &e !oral# tuturor
lo)alni)ilor? s;un9n&: HTineri sau "#tr9ni? ;#ti!ai sau )al!i? ne!ulu!ii sau satisf#)ui? iat#
)u! alear:# %eni) ;u/oiul. U!fl#8je )9t o %rea ini!a &e !9nia <i<aniei? a;a )are joa)# roto)oale
1n ;ro%a "a)ului 1n:9na !ereu a)elai i a)elai susur. An &e an? at9t i at9t &e;lasa!entul
%asului? at9tea i at9tea !ile str#"#tute &e )ur:erea a;ei ;e or#' i)i r#)/ite? )olo nuferi? &ar
ni!i) in)ert? ni!i) nelinititor ;e a)east# )ale )are se ;erin&# 1ntrunaF ;e )9n& %oi? ;e f#:aul
ti!;ului %ostru )are se &ea;#n#? suntei at9t &e )a;ri)ioi i &e "e<!eti)iR H
A"ia &a)# sunase "ine )lo;oelul &e la ;oart#? )# &o!nul 2ea:les le i %eni 1n
1nt9!;inare. A"ia &a)# iei &o!nul 2ea:les? )# &oa!na 2ea:les se i afla afar#. A"ia &a)#
r#s#ri &oa!na 2ea:les? )# Pet 1i i f#)u a;ariia. A"ia &a)# Pet se i%i? )# TattG)ora! se i
1nfiin#. Ni)io&at# n8au a%ut ;arte oas;eii &e o ;ri!ire !ai os;italier#.
Iat#8ne ai)i? &u;# )u! %e&ei? 1i 1nt9!;ina &o!nul 2ea:les? 1n "9rlo:ul nostru? )a o
)oli%ie? &e ;ar)# n8o s# ne !ai lu#! <"orul' a&i)# s# )#l#tori!' ni)io&at# &e8a)u! 1n)olo. Nu8
i )a la 2arsilia? e/R Ai)i s8a is;r#%it )u !arsilie<aR
ntr8a&e%#r? alt soi &e fru!useeR Tise Clenna!? ;ri%in& 1n jur.
,ar? ,u!ne<eu s# %# "ine)u%9nte<e? eC)la!# &o!nul 2ea:les? fre)9n&u8i !ulu!it
!9inile? )e lu)ru ne!ai;o!enit &e ;l#)ut s# fii 1n )arantin#? nu8i aaSR Qtii )# &eseori !i8a!
&orit s# !# re1ntor)S Pro<a%# "an&# !ai era! i noiR
Veni)ul o"i)ei al &o!nului 2ea:les. Tot&eauna :/sea )e%a &e o"ie)tat &es;re ori)e )9n&
)#l#torea? i tot&eauna %oia s# se &u)# 1n&#r#t )9n& nu )#l#torea.
,a)# ar fi %ar#? relu# &o!nul 2ea:les? i )e n8a &a s# fie? &e /at9rul %ostru? )a s# %# ;ot
ar#ta toate ast HWa su" )ea !ai fru!oas# 1nf#iare? nu tiu &e %8ai !ai ;utea au<i &in ;ri)ina
;#s#relelor. Cu! noi sunte! nite oa!eni ;ra)ti)i? nu &#! %oie ni!#nui s# ne s;erie ;#s#releleF
iar ;#s#relele? i ele ;ra)ti)e? ne soses) 1n !iria&e. Sunte! 1n)9ntai )# te %e&e!? Clenna! D&a)#8
!i 1n:#&ui? %oi renuna la H&o!nule**E? %# asi:ur &in toat# ini!a? sunte! 1n)9ntai.
Ni)io&at# n8a! !ai fost 1nt9!;inat )u at9ta "un#%oin#? rosti Clenna! J a;oi 1i a!inti
&e )ele s;use &e 2i)a ,orrit 1n o&aia lui )/iar? i a&#u:# &in res;e)t ;entru a&e%#r J )u o sin:ur#
eC)e;ie? &e )9n& u!"la! &e )olo ;9n# )olo? ;ri%in& 1n jos 2e&iterana.
A/R EC)la!# &o!nul 2ea:les. Era un a&e%#rat ;ost &e o"ser%aie? nu8i aaS Nu &ores) un
:u%ern !ilitar? &ar ;uin# !arsilie<# nu !8ar su;#ra' &oar nielu' uneori n8ar stri)a ;e
!elea:urile astea. Al nai"ii &e linite e ;e ai)iR
nsoin& a)est elo:iu asu;ra )ara)terului solitar al refu:iului ;rintr8o )l#tinare o%#ielni)#
&in )a;? &o!nul 2ea:les 1i )on&use ;e !usafiri 1n#untru. Casa era &estul &e s;aioas#? ni!i) !ai
!ultF la fel &e &r#:u# 1n interior )a i afar# i foarte "ine aranjat# i )onforta"il#. nt9lneai
ur!ele o"i)eiurilor no!a&e ale fa!iliei 1n ra!ele ta"lourilor i !o"ila a)o;erite? 1n ;er&elele
str9nseF &ar i!e&iat 1i &#&eai sea!a )# a)easta f#)ea ;arte &in )a;ri)iile &o!nului 2ea:les &e a8
i ine tot&eauna %il# 1n a"sena )elor &e8a)as#? :ata tot&eauna ;ar)# s#8i ;ri!eas)# &u;# &ou#8
trei <ile. ECista o )ole)ie at9t &e %ast# &in o"ie)tele )ele !ai &i%erse? a&unate &e8a lun:ul
nu!eroaselor eC;e&iii? 1n)9t ai fi <is )# te afli 1n lo)uina unui )orsar "ine%oitor.
P#seai anti)/it#i &in )entrul Italiei? )onfe)ionate &> )ele !ai "une )ase !o&erne
s;e)iali<ate 1n a)east# in&ustrieF f#r9!e &e !u!ii &in E:i;t Dsau ;oate &in 3i !in:/a!E?
:on&ole 1n !iniatur# &in VeneiaF sate 1n !iniatur# &in El%eiaF fra:!ente &e !o<ai) &in
Ler)ulanu! i Po!;ei? )a nite ;iftelue &e %iel ;ietrifi)ateF )enu# &in !or!inte i la%# &in
Ve<u%iuF e%antaie s;aniole? ;#l#rii &e ;aie &in S;e<ia? t9rli)i !auri? a)e &e ;#i tos)ane? s)ul;turi
&in !ar!or# &e Carrara? earfe &in Trasta%erini? )atifele i fili:rane :eno%e<e? )oral na;olitan?
)a!ee ro!ane? :iu%aeruri &in Pene%a? lanterne ara"e? !#t#nii sfinite &e la un )a;#t la altul &e
)#tre ;a;# 1n ;ersoan# i o :roa<# &e fel &e fel &e %e)/ituri.
ECistau a;oi %e&eri ale unei su!e&enii &e lo)uri? !ai !ult sau !ai ;uin ai&o!a? i o
1n)#;ere !i)u# )u ta"louri re;re<ent9n& nite !one:i &e sfini aoi? )u ten&oane ;re)u!
)oar&a &e "i)i? ;#rul )a al lui Ne;tun? <"9r)ituri )a nite tatuaje i )u ase!enea straturi &e la) ;e
ei? 1n)9t fie)are fa# sf9nta slujea &re;t un fel &e )urVa? &e%enin& )eea )e 1n li!"ajul )urent se
)/ea!# o /9rtie &e !ute. ,es;re a)este a)/i<iii &e ;i)tur# &o!nul 2ea:les %or"ea &u;# ti;i)ul
&e ri:oare. Cunos)#tor nu era? s;unea? &e)9t &oar ;entru )eea )e 1i ;l#)eaF luate ;e ni!i)a toat#?
lu!ea le :#sea &estul &e "une. Cine%a? )are ori)u! ;ese!ne se ;ri)e;ea ;uin 1n &o!eniul #sta?
&e)larase )#?. nele;t )itin&11 Dun "#tr9nei &eose"it &e unsuros? )u o ;#tur# ;e el? 1n lo) &e "ar"#
)u un :ulera &e ;uf &e le"#&# i o reea &e )r#;#turi ;este tot? )a o )rust# &e ;l#)int# ;rea
ru!enit#E ar fi un Puer)ino. C9t &es;re Se"astian &el Pio!"o &e )olo? tre"uie s# ju&e)i sin:urF
&a)# ta"loul nu este &in ;erioa&a sa t9r<ie? se ;une 1ntre"area &e )ine s# fie atun)iS ,e TiianS ,a
i nu? ;oate )# el a eCe)utat &oar unele retuuri. ,aniel ,oG)e su:era )# ;oate ni)i nu s8a atins &e
el? &ar &o!nul 2ea:les s8a f#)ut )# nu81 au&e.
,u;# )e 1i ar#t# toat# ;ra&#? &o!nul 2ea:les 1i )on&use 1n )a!era sa? ti/nit#? &9n&
1ns;re ;elu<#? a!enajat# s# slujeas)# &re;t salona i 1n a)elai ti!; s# fie i "irou? un&e se aflau
o "alan# &in[ala!# ;entru )9nt#rit aur i o lo;#i)# &e "an)/er.
U Ai)i sunt? %e&eiS S;use &o!nul 2ea:les. ,ina;oia a)estor &ou# lu)ruri a! stat eu
trei<e)i i )in)i &e ani "#tui ;e !u)/ie? atun)i )9n& nu !# :9n&ea! s# u!"lu )rean:a ;este tot?
)u! nu !# :9n&es) ast#<i s# stau lo)ului a)as#. C9n& a! ;#r#sit Uan)a ;entru tot&eauna? le8a!
)erut i le8a! luat )u !ine. V# s;un a)est lu)ru &e la 1n8R Ce;ut? )# nu )u!%a s# )re&ei )# stau la
"irou D&u;# )u! s;une PetE? ;re)u! re:ele &in )9nte)ul )u )ele &ou#<e)i i ;atru &e !ierle? i8!i
nu!#r "anii.
=)/ii lui Clenna! r#t#)eau asu;ra unui ta"lou &e ;e ;erete re;ie<entin& &ou# fetie
&r#:#lae? 1n !#ri!e natural#? )u "raele ;etre)ute una ;e &u;# u!erii )eleilalte.
,a? Clenna!? relu# &o!nul 2ea:les? ;e un ton !ai s)#<ut. Iat#8le ;e a!9n&ou#. Ta"loul
a fost ;i)tat a)u! %reo a;tes;re<e)e ani. Pe %re!ea a)eea erau nite )o;ilie? &u;# )u! 1i s;un
&eseori !a!ei.
Nu!ele lorS ntre"# Art/ur.
A/? eCa)tR P9n# a)u! n8ai !ai au<it alt nu!e 1n afar# &e Pet. Pet se nu!ete 2innie? iar
)ealalt#8i @illie? sora ei.
Ai fi )re<ut? &o!nule Clenna!? )# una &in ele sunt euS ntre"# Pet 1ns#i? a)u! st9n& 1n
u#.
U A fi )re<ut )# &u!neata eti i una i alta? a!9n&ou# 1i sea!#n# 1n)# at9t &e !ult. ,e
fa;t? rosti Clenna!? uit9n&u8se )9n& la ori:inalul fer!e)#tor? )9n& la ta"lou? r9n& ;e r9n&? ni)i
a)u! nu ;ot s;une )are &in )ele &ou# )/i;uri nu8i al &u!itale.
Ai au<it? !a!#S Stri:# &o!nul 2ea:les ne%este8i? )are %enise 1n ur!a fetei. Tot&eauna8i
aa? Clenna!F ni!eni nu ;oate s;une eCa)t. -etia &in st9n:a &u!itale e Pet.
Ta"loul se afla &in 1nt9!;lare l9n:# o o:lin&#. ,eoare)e Art/ur era &in nou )u o)/ii 1ntr8
a)olo? el o %#<u 1n o:l[n&# ;e TattG)ora! )u!? fiin& 1n tre)ere? se o;ri la u# %r9n& s# as)ulte )e
se %or"ea i a;oi se 1n&e;#rt# )u
= 1n)runt#tur# !9nioas# i &is;reuitoare &in s;r9n)ene? )are 1i ;res)/i!"# fru!useea
)/i;ului 1n sluenie.
,ar /ai? %eniiR i 1!"ia &o!nul 2ea:les. Ai "#tut )ale lun:#? nu :lu!#? i n8ar stri)a s#
%# s)oatei )i<!ele. C9t &es;re ,aniel ai)i &e fa#? )re& )# ni)i ;rin :9n& nu i8ar tre)e s# i le
s)oat# &a)# nu8i ar#t#! un tr#:#tor &e )i<!e.
,e )e nu? !# ro:S ntre"# ,aniel? <9!"in& )u su"1neles s;re Clenna!.
=/R Ai at9tea lu)ruri la )are s# te :9n&eti' re;li)# &o!nul 2ea:les? "#t9n&u81 ;e u!#r?
)a i )u! su" ni)i un !oti% nu tre"uia l#sat ;ra&# ;ro;riei lui sl#"i)iuni' )ifre? roi? an:renaje?
;9r:/ii? uru"uri? )ilin&ri i !ii &e alte !arafeturi.
n !eseria !ea? <ise ,aniel? a!u<at? &e o"i)ei lu)rurile !ari le in)lu& ;e )ele !#runte.
,ar nu8i ni!i)? fieR Cu! &oreti? )u! &oretiR
Clenna!? ae<9n&u8se l9n:# fo) 1n o&aia sa? nu ;utu s#
Nu se 1ntre"e &a)# 1n sufletul a)estui o! )instit? )u!se)a&e i ini!os J &o!nul 2ea:les J
nu eCist# )u!%a %reo f#r9!# !i)ros)o;i)# &in s#!9na &e !utar &e un&e r#s#rise !arele ar"ore
al 2inisterului ,i:resiunilor. -a# &e ,aniel ,oG)e el a%ea 1n :eneral un )iu&at aer &e
su;erioritate? )are ;#rea fun&at !ai ;uin ;e 1nsuirile ;ersonale ale lui ,oG)e? )9t !ai &e:ra"#
su:erat &e si!;lul fa;t )# a)esta era un in%entator? un o! iein& &intr8un f#:a "#t#torit &e alii.
@a asta ;utea s# se :9n&eas)# ;9n# )9n& a%ea s# )o"oare la !as#? o or# &u;# a)eea? &a)# n8ar !ai
fi fost o 1ntre"are )are &e !ult ti!; 1l fr#!9nta? 1n)# &inainte &e a ajun:e 1n )arantin# la 2arsiliaF
1i re%enise 1n !inte i8i &#&ea :/es s# :#seas)# o soluie i!e&iat#. =are s8ar fi )u%enit s# se
1n&r#:osteas)# &e PetS
U Iat#? ni)i !ai !ult? ni)i !ai ;uin.
A%ea 1n)# o &at# %9rsta ei. DEl s)/i!"# ;i)iorul ;e )are81 ;usese ;este )el#lalt i f#)u
iar#i so)oteala? &ar totalul ni)i :9n& s# se !i)ore<e.E A%ea 1n)# o &at# %9rsta ei. Ei iSR Era
t9n#r )a 1nf#iare? t9n#r )a s#n#tate i for#? t9n#r sufletete. Un "#r"at nu e "#tr9n? &esi:ur? la
;atru<e)i &e aniF !uli nu au ;osi"ilitatea sau nu %or s# se 1nsoare ;9n# nu atin: a)east# %9rst#. Pe
&e alt# ;arte? ;ro"le!a nu era )e :9n&ea el? )i )e :9n&ea ea 1n a)est sens.
Consi&era )# &o!nul 2ea:les era &is;us s#8i arate un res;e)t a&e%#rat? aa )u! i el a%ea
o si!;atie sin)er# ;en u &o!nul 2ea:les i ;entru "un# lui ne%ast#. Pre%e&ea )# fa;tul &e a &a
a)east# fat# J uni)# ;rin fru!useea ei J ;e )are o iu"ea at9t &e !ult? unui so? ori)ine ar fi fost el?
1nse!na s#8i su;un# &ra:ostea unei ase!enea 1n)er)#ri la )are nu )ute<aser# 1n)# s# se
:9n&eas)#. ,ar )u )9t 1i ;#rea ea !ai fru!oas#? !ai )u %ino8n)oa i !ai fer!e)#toare? )u at9t
ne)esitatea &e a )/i"<ui asu;ra a)estui fa;t &e%enea !ai &e ne1nl#turat. Qi &e )e nu 1n fa%oarea
lui? la fel &e "ine )a 1n a alt)ui%aS

C9n& ajunse at9t &e &e;arte? &in nou i se n#<#ri )# ;ro"le!a era nu )e :9n&eau ;#rinii
&es;re asta? )i )eea )e :9n&ea fii)a lor.
Art/ur Clenna! era un o! re<er%at? )are 1i )unotea !ete/neleF 1n !intea lui 1ntr8at9t
ri&i)a 1n sl#%i !eritele fru!oasei iMIinnie? iar ;e ale sale i le neso)otea? 1n)9t? atun)i )9n& %oi s#
;un# ;i)iorul 1n ;ra: i s# ia o /ot#r9re? n#&ej&ile 1n)e;ur# s#8l ;#r#seas)#. P9n# la ur!#? 1n ti!;
)e se ;re:#tea ;entru !as#? &e)ise )# nu se )u%enea s# se 1n&r#:osteas)# &e Pet.
Nu erau &e)9t ei )in)i 1n jurul unei !ese rotun&e i s8au si!it 1ntr8a&e%#r foarte "ine.
A%eau s#8i a!inteas)# &es;re at9ia oa!eni i lo)uri? i toi au fost "ine &is;ui i %eseli D,aniel
,oG)e r#!9n9n& 1ntru)9t%a retras? )a s;e)tatorul a!u<at la un jo) &e )#ri? ori %enin& )u unele
!i)i o"ser%aii a:ere &es;rinse &in eC;eriena ;ersonal#? 1n ;as )u &is)uiaV? &e ;ar)# fuseser#
1!;reun# &e &ou#<e)i &e ori ;9n# atun)i? f#r# s# fi tiut ;rea !ulte unii &es;re alii.
Qi &o!nioara Na&eS ntre"# &o!nul 2ea:les? &u;# )e ;o!enir# &e o sea!# &e to%ar#i
&e )#l#torie. A !ai %#<ut8o )are%a ;e &o!nioara Na&eS
Eu? s;use TattG)ora!.
To)!ai a&usese o ;elerin# !i)u# )erut# &e t9n#ra ei st#;9n# i se a;le)# s# i8o ;un# ;e
s;ate? )9n& 1i ri&i)# o)/ii ne:ri i &#&u a)est r#s;uns neate;tat.
TattGR EC)la!# t9n#ra ei st#;9na. Ai %#<ut8o ;e &o!nioara Na&eS ' Un&eS
Ai)i? &o!nioar#? <ise TattG)ora!.
Cu! aaS
Pri%irea ner#"&#toare a lui TattG)ora! ;#rea s# s;un#? &u;# )u! o"ser%# Clenna!: HA!
%#<ut8o )u
=)/ii !eiR H,ar se !ulu!i s# r#s;un&#:
U A! 1nt9lnit8o l9n:# "iseri)#.
2#8ntre" )e ;utea fa)e a)oloR Rosti &o!nul 2ea:les. Nu8!i 1n)/i;ui )# %oia s# intre.
Ea !i8a s)ris 1nt9i? s;use TattG)ora!.
=/? TattG? !ur!ur# t9n#ra ei st#;9na? ine8i !9inile a)as#R A! a%ut i!;resia )#
alt)ine%a ar fi ;us !9na ;e !ineR
Rostise a)este )u%inte iute? )u o %ioi)iune in%oluntar#? ;e ju!#tate 1n :lu!#? &ar f#r#
iritare? nu &e<a:rea"il? )u! fa)e ori)e )o;il r#<:9iat? i<"u)nin& i!e&iat 1n r9s.
TattG)ora! 1i str9nse laolalt# "u<ele &e un rou8a;rins i 1i 1n)ru)i# "raele la ;ie;t.
Vrei s# tii? &o!nule? 1ntre"#? uit9n&u8se la &o!nul 2ea:les? )e !i8a s)ris &o!nioara
Na&eS
Ei? TattG)ora!? re;li)# &o!nul 2ea:les? fiin&)# ;ui a)east# 1ntre"are? i )u! toi ai)i &e
fa# sunte! ;rieteni? ;oate )# ne8!;#rt#eti i nou#? &a)# %rei.
Aflase? )9n& a! )#l#torit atun)i? un&e lo)uii? rosti TattG)ora!? i !8a %#<ut nu ;rea' nu
;rea'
Nu ;rea "ine &is;us#? TattG)ora!S Su:er# &o!nul 2ea:les? )l#tin9n& uor )a;ul s;re fata
)u o)/i ne:ri? oare)u! ;re%enin&8o )al!. @initete8te' nu!#r# ;9n# la &ou#<e)i i )in)i?
TattG)ora!.
,in nou 1i str9nse "u<ele laolalt# i trase aer 1n ;ie;t? a&9n).
,e8aia !i8a s)ris )a s#8!i s;un# )# &e !8oi si!i %reo&at# ji:nit#? <ise? )o"or9n& ;ri%irile
)#tre t9n#ra ei st#;9na? sau &e !i s8o fa)e le/a!ite J i ai)i iar#i se uit# s;re ea J a ;utea s# !#
&u) la &9nsa? )# are s# se ;oarte fru!os )u !ine. Tre"uia s# !# !ai :9n&es)? i ;utea! sta &e
%or"# )u &u!neaei l9n:# "iseri)#. Aa )# !8a! &us a)olo s#8i !ulu!es).
TattG? <ise t9n#ra ei st#;9na? ;un9n&u8i !9na ;e u!#r? &o!nioara Na&e !8a )a! s;eriat
)9n& ne8a! luat r#!as "un? i nu ;rea8!i fa)e ;l#)ere s# !# :9n&es) la ea? !ai )u sea!# a)u!?
afl9n& )# a fost at9t &e a;roa;e &e !ine f#r# )a eu s# fi tiut )e%a. TattG? &ra:#R
. TattG st#tu o )li;# ne!i)at#.
Lai&eR Stri:# &o!nul 2ea:les. 2ai nu!#r# o &at# ;9n# la &ou#<e)i i )in)i? TattG)ora!.
Ajunsese ;oate la &ois;re<e)e )u nu!#r#toarea? )9n& t se a;le)# i &use "u<ele la !9na
)are o !9n:9iaF a;oi o: &e<!ier&# ;e o"ra< i 1i atinse "u)lele fru!oaseF &u;# Ha)eea TattG)ora!
iei i!e&iat &in o&aie.
Ei? %e&ei? s;use &o!nul 2ea:les? 1n ti!; )e tr#:ea s;re el !#sua8ser%ant# ae<at# 1n
&rea;ta? )a s# Z ajun:# la <a/#r? %e&ei? o fat# )are ar fi fost ;ier&ut# i ;#r#sit# &a)# nu tr#ia
;rintre oa!eni ;ra)ti)i. 2a!a i )u !ine ti!? nu!ai ;entru )# sunte! ;ra)ti)i? )# eCist#
2o!ente )9n& 1ntrea:a natur# a a)estei "iete fete ;ar)# s8ar r#<%r#ti 1!;otri%a fa;tului )#
ne %e&e )# o iu"i! ne"unete ;e Pet. ,esi:ur? s#r!ana? ni)i tai)#8s#u? ni)i !ai)#8sa n8au iu"it8o
ne"unete. 2i8e :reu s#8!i 1n)/i;ui )e tre"uie s# si!t# )o;ila asta neferi)it# )u firea ei ;#ti!a#
i re%oltat# )9n& au&e rostit#? &u!ini)#? ;orun)a a )in)ea. 2ereu 1!i %ine s#8i stri:: HSunte! la
"iseri)#? TattG)ora!? nu!#r# ;9n# la &ou#<e)i i )in)iR H
n afar# &e !#sua8ser%ant# a lui? &o!nul 2ea:les !ai a%ea &ou# ser%ante 1n ;ersoana a
&ou# slujni)e tinerele? )u o"raji tran&afirii i o)/i s)9nteietori? )are &es#G9reau 1n )/i; 1!"ietor
&e)orul sufra:eriei.
Qi &e )e nu? !# ro:S S;unea &o!nul 2ea:les 1n a)east# )/estiune. Aa )u! !ereu 1i
re;et !a!ei? &e )e s# nu ;ri%eti )e%a &r#:u? &a)# tot tre"uie s# te uii la )e%aS
= anu!e &oa!n# Ti)Ait? "u)#t#reas# i !enajer# )9n& fa!ilia se :#sea a)as# i nu!ai
!enajer# )9n& fa!ilia era ;le)at#? )o!;leta :os;o&#ria. ,o!nul 2ea:les re:reta )# natura
1n&eletni)irilor &oa!nei Ti)Ait &in a)el !o!ent nu 1n:#&uia s#8i fie ;re<entat# oas;etelui? &ar
s;era s# ;oat# fa)e a)est lu)ru a &oua <i. Ea o)u;# un lo) i!;ortant 1n )as#? a&#u:# el? i toi
;rietenii lui o )unoteau. Portretul ei era a)ela &in )ol. C9n& ;le)au un&e%a? tot&eauna 1i ;unea
ro)/ia &e !#tase i r9n&ul &e <ulufi ne:ri )a ;ana )or"ului? )are se %e&eau i 1n ta"lou Dla
"u)#t#rie a%ea ;#rul )#runt8ro)atE? se instal# 1n o&#ia un&e luau :ustarea &e &i!inea#? 1i ae<a
o)/elarii 1ntre &ou# ;a:ini anu!ite &in 2e&i)ina )asni)#? &e &o)torul 3u)/an? i r#!9nea a)olo
;ri%in& ;e &u;# storuri? toat# <iuli)a? ;9n# se 1ntor)eau. S8ar ;#rea )# nu eCist# )au<# ;e lu!ea
asta )are s8o )on%in:# ;e &oa!na Ti)Ait s#8i ;#r#seas)# ;ostul &in&#r#tul storurilor? ori)9t &e
1n&elun:at# era li;sa lor? sau s# se &is;ense<e &e to%#r#ia &o)torului 3u)/an? )u toat#
1n)re&inarea &o!nului 2ea:les )# 1n %iaa ei nu )itise o iot# &in re<ultatul )er)et#rilor asi&ue ale
a)estui s;e)ialist 1n%#at.
Seara au f#)ut o ;arti&# &e )#ri &u;# %e)/ea !o&#F Pet st#tea )9n& lin:# tai)#8s#u?
;ri%in& ;este !ina lui? C9n& se &u)ea la ;ian i )9nta ;entru sine )9te )e%a? ;e a;u)ate. Era un
)o;il r#sf#atF &ar )u! s# fi fost altfelS Cine ;utea tr#i l9n:# o )reatur# at9t &e :in:a# i &e
fru!oas# f#r# s# sufere influena ei 1!"ietoareS Cine ;utea ;etre)e o sear# 1n )asa a)eea f#r# s8o
iu"eas)# ;entru far!e)ul i :raia si!;lei ei ;re<ene a)oloS Iat# )e :9n&ea Clenna!? 1n )iu&a
/ot#r9rii &efiniti%e luate 1n o&aia lui &e sus.
,us ;e :9n&uri? se ae<# la o ;arti&# &e )#ri.
Ei? un&e i8e !intea? &ra:# &o!nuleS ntre"# !irat &o!nul 2ea:les? )are era ;artenerul
lui.
U !i )er s)u<e. Ni)#ieriR R#s;unse Clenna!.
Alt# &at# ;une8i !intea la )ontri"uie? &ra:# tinere? 1l 1n&e!n# &o!nul 2ea:les.
R9<9n&? Pet 1i s;use )# era si:ur# )# se :9n&ete la &o!nioara Na&e.
,e )e la &o!nioara Na&e? PetS ntre"# tat#l ei.
,e )e? 1ntr8a&e%#rSR EC)la!# Art/ur Clenna!.
Pet roi ;uin i se retrase &in nou la ;ian.
n ti!; )e se &es;#reau ;entru a se &u)e la )ul)are? Art/ur 1l au<i ;e ,oG)e 1ntre"9n&
:a<&a &a)# %oia s#8i a)or&e o ju!#tate &e or# ;entru a sta &e %or"#? a &oua <i? 1naintea :ust#rii &e
&i!inea#.
Pa<&a a))e;t9n& )u "un#%oin#? Art/ur !ai 1nt9r<ie o )li;#? &eoare)e a%ea i el un )u%9nt
&e s;us 1n a)est sens.
,o!nule 2ea:les? <ise? o&at# r#!ai sin:uri? 1i !ai a!inteti )# !8ai sf#tuit s# !# &u)
1ntins la @on&raS
Perfe)t &e "ine.
Qi )# !i8ai !ai &at i alte sfaturi "une &e )are a%ea! !are ne%oie ;e %re!ea a)eeaS
Nu ;rea tiu )9te ;arale f#)eau? r#s;unse &o!nul 2ea:les? &ar? &esi:ur? 1!i a!intes)? a!
a%ut &is)uii ;l#)ute? 1n &e;lin# 1n)re&ere? i &e o ;arte? i &e alta. f
A! ur!at sfaturile &u!itale? i a)u! &u;# )e !8a! le;#&at &e o 1n&eletni)ire ;eni"il#
;entru !ine &in !ai !ulte )au<e? a &ori s#8!i 1n)/in ti!;ul i !ijloa)ele !ateriale &e )are
&is;un unui alt el.
3unR Qi nu tii )u! s# 1n)e;i !ai re;e&e? s;use
,o!nul 2ea:les. I D
=r? %enin& ai)i ast#<i? a! aflat )# ;rietenul &u!itale? &o!nul ,oG)e? )aut# un aso)iat
;entru tre"urile
Sale' nu un aso)iat 1n !aterie &e te/ni)#? )i unul )are s# tie !o&alitatea &e a s)oate
%enituri )9t !ai !ari &in a)east# afa)ere.
ECa)t? s;use &o!nul 2ea:les? in9n& !9inile 1n "u<unare i )u eC;resia &e o&inioar#
1nti;#rit# ;e )/i;? &in %re!ea )9n& se slujea &e "alan# i &e lo;#i)a ;entru "ani.
n )ursul )on%ersaiei noastre? &o!nul ,oG)e a ;o!enit 1nt9!;l#tor )# %a ur!a sfatul
&u!itale ;reios relati% la ale:erea unui ase!enea aso)iat. ,a)# so)oteti )# %e&erile i
;osi"ilit#ile noastre se ;otri%es) oare)u!? atun)i ;oate 1l %ei 1ntiina )#8i stau ;e &e;lin la
&is;o<iie. Vor"es)? &esi:ur? f#r# a )unoate a!#nuntele i s8ar ;utea 1nt9!;la s# nu ne )on%in#
ni)i unuia &intre noi.
-#r# 1n&oial#? f#r# 1n&oial#? 1n)u%iin# &o!nul 2ea:les? )u ;re)auia "an)/erului.
U ,ar se %a ;une )/estiunea )ifrelor i a )al)ulelor' 1nto)!ai? 1nto)!ai? <ise &o!nul
2ea:les? )u fer!itatea arit!eti)# a o!ului o"inuit )u "alana i lo;#i)a ;entru "ani.
' Qi a fi "u)uros s# intru 1n su"ie)t &a)# &o!nul ,oG)e e &e a)or&? iar &u!neata n8ai
ni!i) 1!;otri%#. ,e)i? &a)# 1n !o!entul &e fa# 1!i &ai %oie s#8i 1n)re&ine< a)est ;roie)t? i8a
r#!9ne foarte 1n&atorat.
Clenna!? sunt :ata s# a))e;t !isiunea? rosti &o!nul 2ea:les. Qi f#r# a anti)i;a %reunul
&in ;un)tele ;e )are &u!neata? )a o! &e afa)eri? firete? i le8ai for!ulat? 1!i 1n:#&ui s# afir! )#
eCist# unele anse &e reuit#. ,e un sin:ur lu)ru ;oi fi a"solut si:ur? i anu!e )# ,aniel e un o!
)instit.
Sunt aa &e si:ur &e asta? )# !8a! i &e)is s#8i %or"es) ne1nt9r<iat.
Qtii? %a tre"ui s#8l )on&u)i? %a tre"ui s#8l )9r!uieti' e )a! n#struni)? relu# &o!nul
2ea:les? )are? e%i&ent? %oia ;ur i si!;lu s# s;un# )# era un o! )are n#s)o)ea lu)ruri noi i 1i
)roia )#i noi &e a))esF &ar afl# )#8i )urat )a la)ri!a' i )u asta? noa;te "un#R
Clennarn re%eni 1n o&aia lui? se ae<# iar#i &inaintea fo)ului? "u)uros )# luase /ot#r9rea
s# nu se 1n&r#:osteas)# &e Pet. Era at9t &e fru!oas#? at9t &e &e!n# &e a fi iu"it#? at9t &e
sus)e;ti"il# &e a ;ri!i toate i!;resiile sin)ere )#l#u<ite 1ntru natura ei :in:a# i ini!a8i f#r#
;ri/an#? aa &e ;otri%it# s# fa)# &in "#r"atul )are ar fi a%ut feri)irea s# i le 1!;#rt#eas)# o!ul )el
!ai noro)os? )el !ai &e in%i&iat &in lu!e? 1n)9t era 1ntr8a&e%#r foarte "u)uros )# ajunsese la
a)east# 1n)/eiere.
Cu! 1ns# a)esta ;utea fi un !oti% &e a ajun:e la )on)lu<ia o;us#? el )ontinu# s# !ai
refle)te<e un ti!;? s# se justifi)e 1n ;ro;riii lui o)/i? ;oate.
HS# ;resu;une! )# )ine%a J 1i &e;#na el firul :9n&urilor J )are a &e;#it !ajoratul )u
%reo &ou#<e)i &e ani? un o! sfios &in ;ri)ina felului )u! a fost )res)ut? i :ra%? &in )au<a
1!;rejur#rilor &in %ia#? un o! )are tie )#8i li;ses) !ulte &in !#runtele 1nsuiri 1!"ietoare
a&!irate la alii? tr#it ti!; 1n&elun:at ;e !elea:uri 1n&e;#rtate? f#r# ;i) &e &uioie 1n juru8i? )are
nu are %reo surioar# &r#:#la# s# i8o ;re<inte? ni)i a)el )#!in ti/nit un&e s8o ;oat# a&u)eF un o!
)are se si!te str#in 1n ara lui? f#r# a%ere )are s#8i )o!;ense<e 1ntru)9t%a !ete/nele? )are nu are
ni!i) 1n fa%oarea lui &e)9t afe)iunea )urat# i &orina &e a fa)e tot&eauna "ine? s# ;resu;une!
)# un ase!enea o! ar %eni 1n )asa asta i? )e&9n& far!e)ului se&u)#tor al a)estei fete? ar ajun:e
la )on%in:erea )# ;oate s;era s# o )u)ereas)#' a/R Cita sl#"i)iune &in ;arte8iR H j
,es)/ise 1n)etior fereastra i ;ri%i afar# flu%iul !ol)o!. An &e an a)elai &e;lasa!ent al
"a)uluiF a)elai !ers al a;ei )u at9tea i at9tea !ile ;e or#? i)i r#)/itele? )olo nuferii? ni!i) in)ert
sau nelinititor'
,e )e s# se !ai si!t# ji:nit ori su;#rat ;9n# 1n a&9n)ul ini!iiS Sl#"i)iunea 1n)/i;uit# &e
el nu era a lui. Era a ni!#nui? a ni!#nui? &u;# )u! tiaF i atun)i &e )e s8ar !ai ne)#jiS Qi totui
1l ne)#jea. Se :9n&ea D)ine nu :9n&ete o )li;#? uneoriSE )# ;oate ar fi fost !ai "ine s# ;luteas)#
!onoton? )a flu%iul? i s# 1!;a)e insensi"ilitatea la feri)ire )u insensi"ilitatea la &urere.
Ca%itolul 6VII
Vr#j!aul ni!#nui
A ,=UA <i? 1naintea :ust#rii &e &i!inea#? Art/ur iei s# arun)e o ;ri%ire asu;ra
1!;rejuri!ilor. Cu! %re!ea era fru!oas#? iar el a%ea o or# la 1n&e!9n#? tre)u flu%iul )u "a)ul i
/oin#ri ;e o ;ote)# er;uin& ;rin lun)#. C9n& re%eni la ;ote)# e&e)ului? %#<u "a)ul &e ;artea
)ealalt# i un "#r"at stri:9n&? ate;t9n& s# fie trans;ortat &in)olo.
A)est "#r"at nu ;#rea s# ai"# !ai !ult &e trei<e)i &e ani. Era "ine 1!"r#)at? <%elt i %esel
)a 1nf#iare? fru!os le:at la tru; i oa)/e "ine la )/i;. n )li;a )9n& Art/ur s#ri ;9rlea<ul i se
a;ro;ie &e #r!? )el )are ate;ta 1i arun)# o ;ri%ire s)urt# i a;oi 1i relu# o)u;aia? ;r#%#lin&
alene )u ;i)iorul ;ietre 1n a;#. -elul 1n )are le s)or!onea &in ;#!9nt )u )#l)9iul i le ae<a 1n
;o<iia )u%enit# i se ;#ru lui Clenna! 1ntru)9t%a ;lin &e )ru<i!e. 2ajoritatea &intre noi? !ai !ult
sau !ai ;uin fre)%ent? 1i for!ulea<# o i!;resie si!ilar# &in !o&ul 1n )are )ine%a fa)e un lu)ru
eCtre! &e ne1nse!nat: )ule:e o floare? 1nl#tur# o ;ie&i)# &in )ale? sau )/iar &in felul )u!
&istru:e un o"ie)t ne1nsufleit.
,u;# tr#s#turile feei? ne)unos)utul ;#rea &us ;e :9n&uri i nu se sin)/isea &e fru!osul
)9ine terra8no%a? )are 1l ;ri%ea atent? ur!#rin& toto&at# i fie)are ;iatr#? r9n& ;e r9n&? :ata8:ata s#
sar# 1n a;# la un se!n al st#;9nului. n a)est ti!; "a)ul se a;ro;ie? )9inele nu ;ri!ise totui ni)i
un se!n? iar )9n& a!"ar)aiunea %eni la !al? st#;9nul 1l ;rinse &e <:ar&# i8l trase 1n#untru.
Ast#<i &i!inea#? nu? 1i s;use )9inelui. Nu se )u%ine s# te ;re<ini &inaintea &oa!nelor u&
)iu)iulete. Cul)atR
Clenna!? %enin& 1n ur!a ne)unos)utului i a )9inelui? se ur)# 1n "a) i lu# lo). C9inele
f#)u )e i se ;orun)i.
Ne)unos)utul? 1n ;i)ioare? )u !9inile 1nfun&ate 1n "u<unare? se ;ro#;ise 1ntre Clenna! i
;ri%elitea &in fa#. Ne)unos)utul i )9inele s#rir# a!9n&oi s;rinteni &in "a)? o&at# ajuni la
)el#lalt !al? i se 1n&e;#rtar#. Clenna! era "u)uros )# a s)#;at &e ei.
Ceasul "iseri)ii "#tea ora :ust#rii &e &i!inea# )9n& Art/ur ur)a ;e &ru!ea:ul &u)9n& la
;oarta :r#&inii. n )li;a 1n )are f#)u s# sune )lo;oelul? un l#trat :ros i ;uterni) 1l lu# )u asalt &e
&in)olo &e <i&. HAseal[# n8a! au<it ni)i un )9ine ;e8ai)i H? 1i s;use Clenna!.
i &es)/ise ;oarta una &in fetele ru!ene la o"raji. Pe ;elu<# se aflau )9inele terra8no%a i
ne)unos)utul.
,o!nioara 2innie n8a )o"or9t 1n)#? &o!nilor? s;use ;ort#reasa )ea 1!"ujorat# )9n&
intrau 1!;reun# 1n :r#&in#. A;oi )#tre st#;9nul )9inelui: ,o!nul Clenna!? &o!nule? i se
1n&e;#rt# )u un ;as !#runt.
U I Ce )urios? &o!nule Clenna!? )/iar a&ineauri ne8a! 1nt9lnit? s;use ne)unos)utul.
C9inele a!ui atun)i. ,ai8!i %oie s# !# ;re<int' LenrG Po.an. ,r#:u )ol !ai e i a)esta? i
1n &i!ineaa asta ;are !inunat &e fru!os.
Vor"ea &e:ajat i a%ea o %o)e a:rea"il#F i totui Clenna! se :9n&ea )# &a)# nu lua
/ot#r9rea fer!# &e a nu se 1n&r#:osti &e Pet? LenrG Po.an #sta i8ar fi fost tare anti;ati).
Suntei ;entru ;ri!a &at# ai)i? ;are8!i8seS ntre"# Po.ai #sta? )9n& Art/ur a&use lau&e
lo)ului.
U A"solut. A! sosit a"ia ieri &u;#8a!ia<#.
A/R P#)at )# natura nu 1!"ra)# as;e)tul ei )el !ai fru!os. Totul era 1n)9nt#tor ai)i ast#8
;ri!#%ar#? 1naintea ulti!ei lor )#l#torii. Atun)i a fi %rut s# fii ai)i.
,a)# nu i8ar fi rea!intit !ereu /ot#r9rea luat#? Clenna! i8ar fi &orit s# ajun:# 1n )raterul
%ul)anului Etna? &re;t !ulu!ire ;entru ;oliteea lui.
A! a%ut ;l#)eVea s# fiu ai)i 1n !ulte o)a<ii &e8a lun:ul ulti!ilor trei ani? i este' un
a&e%#rat ;ara&is.
Ce insolen# sfruntat# &in ;artea lui s# &ea a)estei :r#&ini nu!ele &e ;ara&is? )el ;uin aa
i s8ar fi ;#rut &a)# nu lua a)ea /ot#r9re 1nelea;t#R Rostise )u%9ntul
U 2i)a ,orrit? %oi. I ;ara&is nu!ai fiin&)#? %#<9n&8o %enin& ;e Pet? %oia astfel s#8l au&#
)# o f#)use 1n:erF nai"a s#8l iaR
Ce ra&ioas# era? )e %esel#R Cu! !9n:9ia )9inele )are o )unoteaR C9t &e eC;resi%# era
reeaa )are 1i n#;#&ea faa? tul"urarea ei? o)/ii l#sai 1n jos? feri)irea a)eea sfioas#R C9n& o !ai
%#<use Clenna! s# arate astfelS N8a%ea ni)i un fel &e te!ei ;entru )are s# fi ;utut sau s# fi %rut s8
o %a&# astfelF i totui' )9n& i8a !ai fost lui &at s8o )unoas)# astfelSR
Se inea la !i)# &istan# &e ei. Po.an #sta. Rostin& )u%9ntul ;ara&is? se a;ro;ie &e ea i 1i
lu# !9na. C9inele ;use l#"oaiele ;e "raul fetei? )u )a;ul s;rijinit &e ;ie;tul ei &ra:. Ea 1n)e;u s#
r9&# i le ur# "un sosit i f#)u !ult ;rea !ult )a< &e )9ine. 2ult. 2ult ;rea !ult? a&i)#? ;ornin&
&e la ;resu;unerea )# !ai era totui &e fa# un al treilea ;ersonaj? )are ar fi ;#rut 1n&r#:ostit &e
ea.
Se &e:aj# a;oi i %eni s;re Clenna!? 1i &#&u !9na )u un? "un#8&i!ineaa Hi? :raioas#?
f#)u )e f#)u i8l lu# &e "ra? s8o 1nsoeas)# ;9n# 1n )as#. Po.an #sta nu se 1!;otri%i )9tui &e
;uin. Nu? se si!ea ;rea si:ur.
Un nor tre)#tor u!"ri )/i;ul jo%ial al &o!nului 2ea:les )9n& )ei trei D;atru? so)otin& i
)9inele? )are? )u eC)e;ia unuia sin:ur? era )el !ai st9njenitor &intre toiE intrar# ;entru :ustarea
&e &i!inea#. Ni)i norul a)esta? ni)i nelinitea a"ia ;er)e;ti"il# a &oa!nei 2ea:les? &e<%#luit#
)9n& 1i 1n&re;t# ;ri%irile s;re soul ei? nu s)#;ar# neo"ser%ate &e Clenna!.
Ei "ine? Po.an? s;use &o!nul 2ea:les? 1n#"uin&u8i a;roa;e un oftat? )u! !er:
tre"urile 1n &i!ineaa astaS
A;roa;e )a &e o"i)ei? &o!nule. @ion i )u !ine ne8a! /ot#r9t s# nu ;ier&e! ni!i) &in
%i<itele noastre s#;t#!9nale? &e a)eea ne8a! tre<it &e%re!e i a! %enit &in Oin:ston. Cartierul
!eu :eneral 1n ;re<ent? un&e to)!ai fa) %reo )9te%a s)/ie.
A;oi ;o%esti )u! l8a 1nt9lnit ;e. ,o!nul Clenna! la "a) i )u! au tre)ut flu%iul
1!;reun#.
,oa!na Po.an se si!te "ine? LenrGS ntre"# &oa!na 2ea:les. DClenna! )iuli ure)/ile.E
2a!a se si!te foarte "ine? !ulu!es). DClenna! nu !ai era atent.E 2i8a! ;er!is s# !ai
a&u) ;e )ine%a la !asa &u!nea%oastr# fa!ilial# &e ast#<i i s;er )#R
Asta n8o s# %# &eranje<e ni)i ;e &u!nea%oastr#? ni)i ;e &o!nul 2ea:les. Nu ;rea tia!
)u! s# ;ro)e&e<? eC;li)# el? 1ntor)9n&u8se )#tre a)esta &in ur!#. T9n#rul a)esta !i8a s)ris
in%it9n&u8se la !ine? i )u! e &e fa!ilie "un#? !8a! :9n&it )# n8o s8a%ei ni!i) 1!;otri%# &a)#8
1 a&u) i ;e el ai)i.
Cine este a)est t9n#rS ntre"# &o!nul 2ea:les )u o &eose"it# "un#%oin#.
-a)e ;arte &in fa!ilia @i;itoare. -iul lui B9e @i8Z ;itoare? Claren)e @i;itoare? )are
lu)rea<# 1n "iroul tat#lui s#u. Cel ;uin %# ;ot asi:ura )# &in ;ri)ina %i<itei lui? Ta!isa n8o s# ai"#
ni!i) &e suferit' n8are s8o ;un# ;e j#rati).
U T#u? <#uSR EC)la!# &o!nul 2ea:les. E un @i;i8F toareS Par)# a! au<it i noi &e
fa!ilia asta? )e <i)i? ,anielS Cerule? sunt to)!ai 1n %9rful ;ira!i&ei? <#uR Ia s# %e&e!. Ce fel &e
ru&# e t9n#rul )u lor&ul ,e)i!usS ,o!nia8sa a luat &e soie? 1n o !ie a;te sute nou#<e)i i a;te
;e la&G Ie!i!a 3il"errG? a &oua fii)# &in )ea &e8a treia )#s#torie' "a nuR Ai)i !#8nelR A)easta
era la&G Sera;/ina' @a&G Ie!i!a era ;ri!a fii)# &in a &oua )#s#torie al )elui &e8al
)in)is;re<e)elea )onte ,e Pi)ioroan:e )u ;rea onorata Cle!entina Too<elle!. -oarte "ine. =r?
tat#l tin#rului a)estuia s8a 1nsurat )u o ,e Pi)ioroan:e? iar tat#l lui s8a )#s#torit )u %ar#8sa? )are
era o @i;itoare. Tat#l )elei )are a luat 1n )#s#torie o @i;itoare s8a 1nsurat )u o Io&&le"G' ;rea !8
a! &us &e;arte 1n ur!#? Po.anF &ar %reau s# aflu )e fel &e ru&# e a)est t9n#r )u lor&ul ,e)i!us.
P#i? foarte si!;lu. Tat#l lui e ne;otul lor&ului ,e)i!us.
U Ne;otul' lor&ului' ,e)i!us? re;et# &o!nul 2ea:les? sa%ur9n& %olu;tuos fie)are
)u%9nt? )u o)/ii 1n)/ii? nu )are )u!%a s# ;iar&# )e%a &in ;arfu!ul ar"orelui :enealo:i). Cerule
!are? ai &re;tate? Po.an? aa esteR
U Prin ur!are? lor&ul ,e)i!us e un)/iul lui.
Ia stai nielR Tise &o!nul 2ea:les? &es)/i<9n& o)/ii la a)east# nou# &es)o;erire. Atun)i
;e linia !ai)#8i? la&G ,e Pi)ioroan:e 1i e !#tu#.
3ine1neles.
Le? /e? /eR EC)la!# &o!nul 2ea:les foarte interesat. Aa e? aa eR Sunte! "u)uroi s#8l
;ri!i!. Ne %o! str#&ui s# se si!t# "ine? 1n felul nostru u!ilF s;er? 1n ori)e )a<? s# nu !oar# &e
foa!e.
@a 1n)e;utul &ialo:ului? Clenna! se ate;tase la )ine tie )e i<"u)nire &e furie inofensi%#
&in ;artea &o!nului 2ea:les? )a )ea )9n& &#&use "u<na afar# &in 2inisterul ,i:resiunilor?
t9r9n&u81 ;e ,oG)e &e :uler. ,ar "unul lui ;rieten a%ea o !etea/n# ;e )are fie)are &in noi o
;oate 1nt9lni i f#r# a ne !ai &u)e ;9n# 1n stra&a %e)in#? i &e )are ni)i )/iar fre)%entarea asi&u# a
2inisterului ,i:resiunilor nu l8a ;utut &e<"#ra. Clenna! se uit# la ,oG)e? ,oG)e 1ns# tia totul
&inainte i ;ri%ea 1n farfurie? f#r# a fa)e %reun se!n sau a s)oate o %or"#.
V# r#!9n foarte 1n&atorat? s;use Po.an? ;entru a ;une )a;#t &is)uiei. Claren)e e un
!are !#:ar? &ar e unul &in )ei !ai &r#:ui i !ai "uni "#iei &e ;e lu!eR
nainte )a !i)ul &ejun s# fi luat sf9rit? 1i f#)ea i!;resia )# fie)are &in )ei ;e )are8i
)unotea Po.an era !ai !ult sau !ai ;uin un !#:ar? ori un ti)#los? !ai !ult sau !ai ;uin? &ei
)el !ai &etrea"#? !ai fer!e)#tor? !ai si!;lu? !ai a&e%#rat? !ai )u!se)a&e? !ai &r#:u? !ai "un
"#iat &e ;e lu!e. Astfel ar fi ;utut for!ula &o!nul LenrG Po.an raiona!entul :raie )#ruia el
ne:reit ajun:ea J ori)are erau ;re!isele J la a)est re<ultat: HEu in tot&eauna o &eose"it &e
!inuioas# )onta"ilitate 1n )a<ul fie)#rui o! i o !i)# e%i&en# a )eea )e e "un i r#u 1n el. -a)
at9t &e )ontiin)ios a)est lu)ru? 1n)9t sunt feri)it s# %# s;un )# o!ul )el !ai ne&e!n este?
)onsi&er? 1n a)elai ti!; i )el !ai "un "#iat &in lu!e. Sunt 1n !#sur# s# %# a&u) la )unotin#
fa;tul 1!"u)ur#tor )# eCist# &eose"iri )u !ult !ai ;uin 1nse!nate &e)9t ai fi 1n)linai s#
;resu;unei 1ntre un o! )instit i un &er"e&eu>.
Efe)tul a)estei ;l#)ute &es)o;eriri era? 1nt9!;l#tor? )# ;e )9n& el ;#rea s# :#seas)#? 1n
)/i; ri:uros? !ajoritatea oa!enilor "uni? &e fa;t nu f#)ea alt)e%a &e)9t s# &i!inue<e )alit#ile
)elor )are a%eau aa )e%a ;entru a le tre)e 1n sea!a )elor )are n8a%eau )alit#i J iat# sin:urul
;un)t &e<a:rea"il sau ;ri!ej&ios &in siste!ul s#u.
Totui? &e ast# &at# &o!nul 2ea:les nu ;rea ;#rea s# resi!t# a)eeai satisfa)ie )# 1n
)a<ul ar"orelui :enealo:i) al fa!iliei @i;itoare. Norul ;e )are ;9n# 1n &i!ineaa a)eea Clenna!
nu81 !ai %#<use ;e )/i;ul lui a)u! i81 u!"rea 1n re;etate r9n&uriF i a)eeai u!"r# &e nelinite
tre)ea i ;e o"ra<ul 1!"ietor al soiei lui ori &e )9te ori 1l ;ri%ea. Nu nu!ai o &at#? atun)i )9n& Pet
!9n:9ia )9inele? lui Clenna! i se ;#ru )# tat#l ei se 1ntristea<# %#<9n&8o )# fa)e a)est lu)ru. Qi? la
un !o!ent &at? )u! Po.an se afla 1n ;i)ioare &e )ealalt# ;arte a )9inelui i se a;le)# 1n a)elai
ti!; )u fata? Art/ur a%u i!;resia )# %e&e la)ri!i 1n o)/ii &o!nului 2ea:les? )are se :r#"i s# ias#
&in 1n)#;ere. n)/i;uire sau fa;t aie%ea? Pet 1ns# nu ;#rea in&iferent# la toate a)este in)i&ente
!#runteF ea 1n)er)a? ar#t9n&u8se !ai &uioas# )a &e o"i)ei fa# &e "unul s#u tat#? s#8l fa)# s#
;ri)ea;# )e !ult 1l iu"ea? i? ;oate &e a)eea? )9n& s8au &us la "iseri)# i a;oi 1n &ru! s;re )as#? ea
r#!#sese !ai 1n ur!# anu!e )a s#8l ia la "ra. N8ar fi ;utut jura? &ar? !ai t9r<iu? )9n& se ;li!"a
sin:ur ;rin :r#&in#? a <#rit8o ;ar)# 1n o&aia &o!nului 2ea:les? 1!"r#i9n&u8i a!9n&oi ;#rinii
)u )ea !ai !are &uioie i ;l9n:9n& ;e u!#rul tat#lui ei.
C#tre &u;#8a!ia<# 1n)e;use ;loaia i au tre"uit s# r#!9n# 1n )as#? s# )er)ete<e )ole)ia
&o!nului 2ea:les i s#8i o!oare ti!;ul st9n& &e %or"#. Po.an #sta a%ea !ereu &e s;us )9te
)e%aF %or"ea 1ntr8un fel &e:ajat i a!u<ant. Reieea )# era ;i)tor &e ;rofesie i )# fusese o %re!e
la Ro!aF a%ea totui )e%a su;erfi)ial? ne;#s#tor? &e &iletant? 1n sine J o !etea/n# %i<i"il# at9t 1n
&e%ota!entul lui ;entru art#? )9t i 1n ;ri%ina )unotinelor sale J lu)ru ;e )are Clenna! )u :reu
1l ;utea 1nele:e.
Se a&res# lui ,aniel ,oG)e ;entru l#!uriri? st9n& a!9n&oi 1n ;i)ioare la fereastr# i
;ri%in& afar#.
l )unoti ;e &o!nul Po.anS l 1ntre"# ;e un ton s)#<ut.
U @8a! 1nt9lnit ai)i. Vine &u!ini)a re:ulat )9n& sunt ei a)as#.
E ;i)tor? &u;# )u! s;uneS
Ca! aa )e%a? rosti ,aniel ,oG)e ;e un ton ;osa).
Ce felS ntre"# Clenna!? <9!"in&.
P#i? s8a tre<it 1n art# u!"l9n& )rean:a )a ;e stra&a Pali 2all? <ise ,oG)e? i nu ;rea )re&
)# arta se las# s# fie luat# 1n :lu!#.
Continu9n& in%esti:aiile? Clenna! &es)o;eri )# fa!ilia Po.an era o ra!ur# 1n&e;#rtat#
a @i;itorilor i )# tat#l lui Po.an #sta? o&inioar# ataat al unei le:aii 1n str#in#tate? ;ensionat )u
fun)ia &e )o!isar :u%erna!ental J ,u!ne<eu tie )e atri"uiuni s;e)iale o !ai fi a%ut J !urise
la &atorie )u salariul ;roas;#t 1n)asat 1n !ina i ;e )are81 a;#rase &9r<? ;9n#8n )ea &in ur!#
)li;#. n se!n &e re)unoatere a eC)e;ionalelor ser%i)ii a&use so)iet#ii? @i;itoare? ;e atun)i la
;utere? a re)o!an&at Coroanei s# i se a)or&e %#&u%ei o ;ensie &e &ou# sau trei sute &e lire
sterline anualF la )are? alt @i;itoare? su))esorul lui la ;utere? i8a !ai a&#u:at i o lo)uin# &estul
&e su!"r# i linitit# 1n ;alatul &e la La!;ton Court(1? un&e "#tr9na &oa!n# tr#iete i ast#<i?
&e;l9n:9n& H&e:eneres)ena %re!urilor> 1n )o!;ania !ultor altor ;ersoane &e a!"ele seCe.
-iul? &o!nul LenrG Po.an? !otenin& &e la tai)#s#u? )o!isarul? o foarte !i)# a%ere? )are
nu8i ;utea fi &e )ine tie )e ajutor? a fost :reu s# se )/i%erniseas)#? i asta )u at9t !ai !ult )u )9t
sluj"ele ;u"li)e se 1nt9!;la s# fie rare? iar 1n)linaiile lui? 1n)# &in a&oles)en#? erau ;entru o
%ia# li"ertin#. P9n# la ur!# a &e)larat )# %rea s# se fa)# ;i)torF !ai 1nt9i ;entru )# tot&eauna
&#&use unele se!ne &e 1n&e!9nare 1n a)est sens? i a;oi )a s#8i otr#%eas)# sufletul lui @i;itoare8
ef? )are nu a%usese :rij# s#8i ;un# )e%a &eo;arte ;entru %iitor.
,ar iat# )e s8a ;etre)ut )u ti!;ul: 1n ;ri!ul r9n&? !ai !ulte &oa!ne si!an&i)oase s8au
s)an&ali<at &in )ale8afar#F a;oi? !a;ele )onin9n& lu)r#rile t9n#rului
Po.an au tre)ut &in !9n#8n !9n# 1n ti!;ul seratelor? )u )are ;rilej se s;unea )u
entu<ias! )# sunt a&e%#rate @orrain? a&e%#rate CuG;? a&e%#rate !inuniF atun)i lor&ul ,e)i!us a
)erut s#8i fa)# ;ortretul? ;e )are l8a )u!;#rat? a;oi l8a in%itat la !as#? &iitr8un fo)? ;e ;ree&inte
i 1ntre: )onsiliul &e !initri? 1n faa )#rora a &e)larat )u :ra%itatea lui !aiestoas#: HQtiai )#
o;era a)easta are i!ense !erite? &u;# ;#rerea !eaS H
Pe s)urt? oa!enii &e )on&iie "un# i8au "#lu r#u &e tot )a;ul )u! s#8l ;oat# lansa. ,ar
totul a fost <a&arni)? nai"a tie &e )e. Pu"li)ul? ;lin &e ;reju&e)#i? s8a 1!;otri%it )u 1n%erunare.
N8a %rut s# a&!ire ta"loul lor&ului ,e)i!us ni)i 1n ru;tul )a;ului. Susinea? r#s;i)at? )# 1n ori)e
!eserie D)u eC)e;ia )elei )are 1i a;arineaE tre"uie? ;entru a reui? s# tru&eti &in <ori i ;9n#8n
noa;te? &in tot sufletul? &in toat# ini!a? )u tru; i suflet.
Iat# &e )e a)u!? &o!nul Po.an? la fel )a str#%e)/iul )o)iu: &#r#;#nat )are ni)i
;o!eneal# s# fi fost si)riul lui 2a/o!et(7 sau al alt)ui%a? r#!9nea sus;en&at 1ntre &ou# ;un)te:
;lin &e )iu&# i in%i&ie )u :9n&ul la )el ;e )are l8a ;#r#sitF ;lin &e )iu&# i in%i&ie )u :9n&ul la )el
;e )are ni)io&at# nu81 %a ;utea ajun:e.
A)esta ar fi !ie<ul &es)o;eririlor lui Clenna!? 1n le:#tur# eu el? &in a)ea &u;#8a!ia<#
;loioas# &e &u!ini)# i &e !ai t9r<iu.
Ca! la un )eas &u;# ora o"inuit# a ;r9n<ului? 1i f#)u a;ariia i t9n#rul @i;itoare D1nsoit
&e !ono)lul s#uE? 1n onoarea )#rei fa!ilii &o!nul 2ea:les &#&u li"er 1n <iua a)eea )elor &ou#
)a!eriste &r#:ue i ;use 1n lo)ul lor &oi "#r"ai soioi.
,9n& )u o)/ii &e Art/ur? t9n#rul @i;itoare a fost !irat i &es)u!;#nit la )ul!e.
Ia te uit#R 2ur!ur# el f#r# s# %rea? ;9n# s#8i re)a;ete ;re<ena &e s;irit. T#u? asta8i ;rea
&e tot? tiiR '
C/iar i a;oi n8a tiut )u! s#8l 1nfa)e !ai re;e&e ;e ;rietenul s#u i s#8l tra:# la
fereastr#? s;un9n&u8i? ;e un ton forn#it )are f#)ea ;arte &in &e"ilitatea lui :eneral#:
As)ult#? Po.an? %reau s#8i %or"es). UiteR Cine8i ti;ul #staS
Un ;rieten &e8al :a<&ei noastre. Nu al !eu.
E )el !ai fero)e ra&i)al? tiiS l %esti t9n#rul @i;itoare.
Cu! aaS ,e un&e ai aflatS
-ir8ar s# fie? &o!nule 1 A n#%#lit la noi? la "irou? !ai &eun#<i? 1n )el !ai :roa<ni) !o&. A
&at "u<na ;este tata 1n aa /al? )# a tre"uit s# i se arate ua. A re%enit la "irou? la noi? i a &at
"u<na ;este !ine. T#uR n %iaa ta n8ai %#<ut un ase!enea ti;.
U I Ce %oiaS
-ir8ar s# fie? &o!nule? re;li)# t9n#rul @i;itoare? <i)ea )# %rea s# tie? tiiR A r#s)olit tot
!inisterul J f#r# s# fi fost anunat J i <i)ea )# %rea s# tieR
-#)9n& a)east# &est#inuire? t9n#rul @i;itoare? 1n ui!irea lui ;lin# &e in&i:nare? /ol"# o)/ii
at9t &e !ult? )9t ;e8a)i s#8i ias# &in or"ite? &a)# nu se anuna la ti!; !asa? )a s#8l sal%e<e.
,o!nul 2ea:les D)are s8a &o%e&it eCtre! &e atent? %r9n& s# afle )u! se !ai si!ea un)/iul i
!#tu#8saE 1l ru:# s#8i ofere "raul &oa!nei 2ea:les ;entru a tre)e 1n sufra:erie. Qi )9n& se ae<#
la &rea;ta &oa!nei 2ea:les? &o!nul 2ea:les a%ea un aer satisf#)ut? )a i )u! 1ntrea:a lui
fa!ilie ar fi fost &e fa#.
Tot far!e)ul fires) &in ajun se risi;ise. Co!esenii )a i "u)atele 1n sine J erau )#lii? f#r#
/a<? r#suflai? i toate astea &in ;ri)ina a)estui !i)u i s#r!an ;rost#na)? t9n#rul @i;itoare. Nu
;rea %or"#re &in fire? a)u! se %e&ea %i)ti!a unei sl#"i)iuni s;e)iale? )au<ate nu!ai i nu!ai &e
;re<ena lui Clenna!. Se %e&ea ne%oit tot !ereu? )/inuitor? s# se uite la a)est o!? &in )are ;ri)in#
!ono)lul 1i ;i)# "a 1n su;#? "a 1n ;a/arul )u %in? "a 1n farfuria &oa!nei 2ea:les? )a ;9n# la ur!#
s# i8l at9rne la s;ate )a ;e un nur &e )lo;oel? &eseori rea&us &i<:raios 1n fa# &e %reunul &in
%aleii a)eia soioi.
N#u)it &e re;etatele ;ier&eri ale a)estui a))esoriu? )are se 1n&#r#tni)ea s# nu stea lo)ului?
la o)/i? &in )e 1n )e !ai inti!i&at &e )9te ori se uita la !isteriosul Clenna!? &u)ea "a lin:ura la
o)/i? "a fur)ulia? "a )/iar i unele o"ie)te Zstr#ine? ;e )are le lua &e ;e !as# 1ntins#. -a;tul )#8i
&#&ea sea!a &e a)este st9n;#)ii n8a f#)ut &e)9t s#8i s;oreas)# i !ai !ult <#;#)eala? &ar ni)i
%or"# s#8l &es)#tue<e &e ne%oia &e a81 ;ri%i ;e Clenna!. Qi ori &e )9te ori Clenna! s;unea
)e%a? neferi)itul t9n#r )#&ea ;ra&# 1n toat# le:ea s;ai!ei )# &e fa;t el? ;rin %reun %i)leu:?
ajun:ea la a)elai ;un)t? i anu!e? %oia s# tie? tii' Z
,e a)eea? era 1n&oielni) )# &ineul s# fi fost a:rea"il alt)ui%a? )u eC)e;ia &o!nului
2ea:les? )are s8a "u)urat &in ;lin &e ;re<ena tin#rului @i;itoare. @a fel )u! si!;la sti)lu# )u
a;a &e aur &in ;o%este se ;ref#)ea 1ntr8o f9nt9na )9n& era %#rsat#? tot aa se 1nt9!;la i )u
&o!nul 2ea:les? )#ruia i se ;#rea )# a)est %l#star &e @i;itoare &#&ea !esei !ireas!a 1ntre:ului
ar"ore :enealo:i). n ;re<ena a)estuia? fru!oasele lui )alit#i? fran)/eea i ori:inalitatea?
;#leauF el nu !ai era la fel &e &e:ajat? &e naturalF ;#rea s# tin&# )#tre )e%a )are nu8i a;arinea? nu
era el 1nsui. Ciu&at# atitu&ine &in ;artea &o!nului 2ea:lesR Un&e s8ar !ai fi ;utut 1nt9lni un )a<
ase!#n#torR
n )ele &in ur!# a)east# &u!ini)# ;loioas# f#)u lo) unei no;i la fel &e ;loioase. T9n#rul
@i;itoare lu# o "irj# ;9n# a)as#? iar anti;ati)ul Po.an ;le)# ;e jos? 1nsoit &e nu !ai ;uin
anti;ati)ul )9ine. Pet 1i &#&use tot ti!;ul osteneala 1n )/i; )9t !ai :raios s# se ;oarte fru!os )u
Clenna!? &ar Clenna! fusese ;uin re<er%at &u;# :ustarea &e &i!inea#? a&i)#? !ai "ine s;us? ar
fi ;utut fi &a)# s8ar fi 1n&r#:ostit &e ea.
Re%enise 1n o&aia lui i? &u;# )e se arun)# &in nou 1n jilul &e l9n:# fo)? &o!nul ,oG)e
"#tu la u#? )u o lu!9nare 1n !in#? )a s#8l 1ntre"e la )e or# a%ea &e :9n& s# ;le)e a &oua <i.
A)east# )/estiune o&at# ;us# la ;un)t? Art/ur 1i s;use )9te%a )u%inte lui ,oG)e &es;re Po.an
#sta J )u! )# i8ar !ai fi Hu!"lat !ult i "ine ;rin H!inte &a)# ajun:ea s# fie ri%alul s#u H.
U N8are )ine tie )e ;ers;e)ti%e )a ;i)tor? <ise Clenna!.
Nu? 1nt#ri ,oG)e.
,o!nul ,oG)e r#!#sese 1n ;i)ioare? )u un sfeni) 1ntr8o !in#? iar )u )ealalt# 1n "u<unar?
;ri%in& atent fl#)#ruia lu!in#rii? )a i )u! ar fi intuit )# se %or !ai s;une i alte )u%inte.
3unul nostru ;rieten !i s8a ;#rut niel s)/i!"at i ;rost &is;us &u;# %enirea iui Po.an
a<i8&i!inea#? <ise Clenna!.
,a? 1n)u%iin# ,oG)e.
U ,ar nu i fii)a sa? s;use Clenna!.
Nu? <ise ,oG)e.
Ur!# o t#)ere &e a!9n&ou# ;#rile. ,o!nul ,oG)e? 1n)# ;ri%in& fla)#ra lu!in#rii? relu#
;e un ton ;otolit:
-a;t este )# el i8a &us &e &ou# ori fii)a 1n str#in#tate? &in &orina &e a fi )9t !ai &e;arte
&e &o!nul Po.an. El 1i 1n)/i;uie !ai &e:ra"# )# faa e 1n)linat# s# in# la elF &o!nul 2ea:les
are 1n&oieli )/inuitoare? i sunt )u totul &e a)or& )u el? )a i &u!neata? )re&? 1n le:#tur# )u reuita
unei ase!enea )#s#torii.
U Sunt'
Clenna! se 1ne)#? tui i se 1ntreru;se.
Ei? ai r#)it? s;use ,aniel ,oG)e? f#r# s#8l ;ri%eas)#.
Sunt lo:o&ii? &esi:urS ntre"# Clenna! 1ntr8o &oar#.
Nu. ,u;# )u! !i s8a s;us? )u si:uran# nu. T9n#rul i8a )erut !9na? &ar nu i s8au f#)ut
ni)i un fel &e ;ro!isiuni. ,e )9n& s8au 1ntors? re)ent? ;rietenul nostru a 1n)u%iinat o %i<it# ;e
s#;t#!9n#? &ar asta8i tot. 2innie nu i8ar &e<a!#:i ;#rinii. ,u!neata ai )#l#torit 1!;reun# )u ei
i ;resu;un )# i8ai &at sea!a )9t sunt &e le:ai. Tot )e e 1ntre 2innie i &o!nul Po.an? nu !#
1n&oies)? %e&e! i noi.
A/R A! %#<ut &estulR EC)la!# Art/ur.
,o!nul ,oG)e 1i ur# noa;te "un# ;e tonul o!ului
Care? au<in& un stri:#t &e tristee? )a s# nu s;une! &e &e<n#&ej&e? )aut# s# &ea ;uin )uraj
i s;eran# )elui )are l8a rostit. Ase!enea ton f#)ea ;arte &in )iu&#eniile sale? )a unul &in )eata
n#struni)ilorF alt!interi? &e un&e s# fi au<it el aa )e%a? f#r# )a i lui Clenna! s#8i fi ajuns la
ure)/iS
Ploaia )#&ea 1n stro;i :rei ;e a)o;eri? "i)iuia ;#!9ntul i ;i)ura &e ;e ie&er# i &e ;e
)ren:ile )o;a)ilor &esfrun<ii. Ploaia )#&ea a;#s#tor8? !o/or9t? 1ntr8o noa;te a la)ri!ilor.
,a)# Art/ur n8ar fi luat /ot#r9rea &e a nu se 1n&r#:osti &e Pet? &a)# ar fi a%ut sl#"i)iunea
s# se lase ;rins 1n !reaja far!e)elor ei? &a)# 1n)et81n)et s8ar fi )on%ins ;e sine s# ;un# toat#
serio<itatea fiinei lui? toat# fora s;eranelor sale i toat# "o:#ia )ara)terului s#u !atur ;e o
sin:ur# )arteR
,a)# f#)ea asta i a;oi 1i &#&ea sea!a )# totul era ;ier&ut? atun)i? 1n seara a)eea? s8ar fi
si!it ;ur i si!;lu neferi)it. ,ar aa'
,ar aa? ;loaia )#&ea a;#s#tor? !o/or9t.
Ca;itolul 6VIII
PRETEN,ENTU@ 2ICAl ,=RRIT
2ICA ,=RRIT nu 1!;linise 1n)# &ou#<e)i i &oi &e ani f#r# s#8i fi :#sit un ;eitor.
Veni) t9n#rul ar)a lansa )9n& i )9n&? ;9n# i 1n su!"ra 1n)/isoare 2ars/alsea? nite s#:ei
;ri)#jite &intr8un ar) !u)e:#it? &9n& ari;i %reunui &einut.
,ar ;reten&entul 2i)uei ,orrit nu era &einut? )i fiul senti!ental al unui te!ni)er. Tat#l
lui s;era s#8i lase !otenire? la ti!;ul )u%enit? o )/eie ne1ntinat#. n)# &in )o;il#rie 1l
fa!iliari<ase )u 1n&atoririle sluj"ei lui i 1i s#&ise 1n )u:et a!"iia &e a !enine <#%orul ;u)#riei
1n fa!ilie. C9t ti!; ;ostul era 1n)# o)u;at? t9n#rul
= ajuta ;e !ai)#8sa? )are inea o tutun:erie? ;ro;rietatea a)esteia? o ;r#%#lioar# )urat#? &e
;e Lorse!on:er
@ane W? 1n )olul str#<ii Dtat#l lui fiin& unul &in te!ni)erii )are nu lo)uiau 1n 1n)/isoareE?
)u o "un# )lientel# &in r9n&urile &einuilor.
Z ,e !uli ani 1n ur!#? atun)i )9n& inta afe)iunii sale se afla &e o"i)ei 1n jilul !i)u &in
&re;tul ;ara%anului 1nalt &inaintea )#!inului? t9n#rul Io/n D)u nu!ele &e fa!ilie C/i%erGE? nu
!ai %9rstni) &e)9t ea? o ur!#rea &in o)/i ;lin &e )urio<itate i a&!iraie.
C9n& se <"en:uia )u ea 1n )urte? jo)ul lui ;referat era? ;as#!ite? s# o 1n)/i&# ;rin un:/ere
i a;oi s#8i &ea &ru!ul? &ar )u ;reul unor s#rut#ri a&e%#rate. 2ai t9r<iu? )9n& "#iatul )res)use
&estul )a s# ;oat# ;ri%i ;e :aura )/eii &e la ;oarta ;rin)i;al#? &eseori ;unea jos !asa &e ;r9n< sau
)ina? &estinate tat#lui s#u? )a s# se &u)#? aa )u! ;utea i el? s# se uite la feti# &e &in)olo?
&inafar#F 1l tr#:ea la un o)/i tot <:9in&u8se ;rin H;ers;e)ti%a> a)eea ;e un&e uiera )urentul &e
aer.
,a)# fi&elitatea !i)ului Io/n sl#"ise )u!%a 1n <ilele !ai ;uin str#%e<ii ale a&oles)enei?
)9n& "#ieii )a! u!"l# )u 1n)#l#rile ne1n)#t9r#!ate i nu se ;rea sin)/ises) &e a;aratul &i:esti%?
)ur9n& el 1ns# ;use ;i)iorul 1n ;ra: i a;u)# "ine fr9nele. @a nou#s;re<e)e ani? !ina lui s)rise )u
)reta ;e <i&ul &in faa o&#ii ei? )u o)a<ia ani%ers#rii <ilei sale &e natere: H3un %enit? &ul)e )o;il#
a <9nelorR H@a &ou#<e)i i trei &e ani? a)eeai !in# oferea tre!ur9n&? 1n fie)are &u!ini)#? i:#ri
P#rintelui 1n)/isorii 2ars/alsea? tat#l re:inei ini!ii lui.
T9n#rul Io/n era !i) &e stat? )u ;i)ioarele )a! sla"e i ;#rul &e un "lon& i !ai sla".
Unul &in o)/i D;oate )el )u )are a%ea o"i)eiul s# se uite ;e :aura )/eiiE era &e ase!enea sla" i
;#rea !ai !are )a )el#lalt? )a i )u! nu se ;utea a&una. Era 1n a)elai ti!; o fire &eli)at#F a%ea
un suflet !are? ;oeti)? eC;ansi% i )instit.
,ei ;rea u!il ;entru a8i fa)e %isuri 1n le:#tur# )u st#;9na ini!ii Iui? t9n#rul Io/n
)u!;#nise su"ie)tul ataa!entului s#u &in toate un:/iurile? )u u!"rele i lu!inile sale.
Continu9n& o;eraia ;9n# ajunse la re<ultate feri)ite? el &es)o;eri? f#r# s# se lau&e? anu!ite
;otri%iri. S# s;une! )# tre"urile !er:eau "ine i ei s8ar fi unit. Ea? fii)a 1n)/isorii 2ars/alsea? el?
te!ni)erul. Ce ;otri%ire. S# s;une! )# el ajun:ea te!ni)er )u lo)uina a)olo. Ea %a &is;une?
ofi)ial? &e )a!era ;e )are &e at9ta a!ar &e %re!e o inea )u )/irie. =&aia ;re<enta un a%antaj.
,a)# te ri&i)ai 1n %9rful ;i)ioarelor? ;uteai %e&ea &in)olo &e <i&ul 1!;rej!uitorF )u un :rilaj
;entru fasole s;aniol#? %reun )anar? &oi? iat# un "os)/et &e toat# fru!useea. Pe ur!#? )u!
a!9n&oi a%eau s# tr#ias)# unul ;entru altul? ;9n# i ;oarta te!niei ar fi )#;#tat o anu!it# :raie.
Se;arai &e lu!e D1n afar# &e a)ea ;arte 1n)/is# ai)iE? ale )#rei :riji i tul"ur#ri n8a%eau s#
le )unoas)# &e)9t &in au<ite? &in istorisirile ;elerinilor <#"o%in& )u ei 1n &ru! s;re San)tuarul
,atorni)ilor? )u "os)/etul &easu;ra :/eretei? ei %or lu)ra 1n %oie &ui &e )urentul ti!;ului. ntr8
un )#!in feri)it? a"solut i&ili). T9n#rul Io/n? )u la)ri!i 1n o)/i? &es#%9ri ta"loul? ;un9n& o
;iatr# funerar# 1n )i!itirul %e)in? a;roa;e <i& 1n <i& )u 1n)/isoarea? )are ;urta ur!#toarea
ins)ri;ie &uioas#: H1n !e!oria lui I=LN CLIVERM? ai<e)i &e ani te!ni)er i )in)i<e)i &e ani
te!ni)er8ef 1n 1n)/isoarea 2ars/alsea? stins &in %ia# la (1 &e)e!"rie 1550? 1n %9rst# &e 5( ani?
res;e)tat &e toi )ei )e l8au )unos)ut. ,e ase!enea? i 1n !e!oria ;rea iu"itei i ;rea
)re&in)ioasei lui soii? A2M? n#s)ut# ,=RRIT? )are n8a su;ra%ieuit a)estei ;ier&eri ni)i !#)ar
;atru<e)i i o;t &e ore i )are i8a &at ulti!a suflare 1n a)eeai te!ni# 2ars/alsea. A)olo s8a
n#s)ut ea? a)olo a tr#it? a)olo a !urit. H
Soii C/i%erG nu erau str#ini &e ;asiunea fiului lor? J )are? 1ntr8a&e%#r? 1n unele o)a<ii
eC)e;ionale? 1l a&u)ea 1ntr8o ase!enea stare &e s;irit? 1n)9t se %e&ea 1!;ins s# fie ar#:os )u
)lienii? ;ri!ej&uin& afa)erile J iar ei? la r9n&u8le? au tras anu!ite )on)lu<ii? fie)are 1n felul s#u.
,oa!na C/i%erG? fe!eie ;re)aut#? atrase atenia soului ei s# in# sea!# &e fa;tul )#
situaia 1n %iitor a fiului lor la 2ars/alsea se )onsoli&a )u )ertitu&ine ;rin aliana )u &o!nioara
,orrit? )are a%ea ea 1ns#i o ;o<iie ;ri%ile:iat# 1n 1n)/isoare? un&e era foarte res;e)tat#.
,oa!na C/i%erG 1l !ai ru:ase ;e soul ei s# fie atent? )# &a)#? ;e &e o ;arte? Io/n al lor
a%ea resurse !ateriale i un ;ost &e 1n)re&ere? ;e &e alt# ;arte? &o!nioara ,orrit fiin& &e fa!ilie
aleas#? i!;resia ei Da &oa!nei C/i%erGE era )# &ou# ju!#t#i fa) un 1ntre:.
,oa!na C/i%erG? %or"in& )a o !a!#? nu )a un &i;lo!at? 1l !ai ru:ase ;e "#r"atul ei?
&intr8un ;un)t &e %e&ere &iferit? s#8i a&u)# a!inte )# Io/n al lor ni)io&at# nu fusese ;rea ro"ust
i )# iu"irea &estul 1l sl#"ise i8l )/inuise? i s# nu81 1!;in:# s#8i fa)# siei %reun r#u? )#)i nu
;uteau ti &e )e ar fi fost 1n stare &a)#81 )ontra<i)eau.
A)este ar:u!ente l8au i!;resionat at9t &e ;uterni) ;e &o!nul C/i%erG? un o! 1n&eajuns
&e <:9r)it la %or"#? 1n)9t !ai !ulte &u!ini)i 1n ir? &i!ineaa? 1i &#&u fiului s#u )eea )e nu!ea el
Ho ;al!# )u noro) H? %r9n& ;rin a)easta s# s;un# )#8i %a !er:e "ine? ;re:#tin&u81 astfel s#8i
&est#inuie )/iar 1n <iua a)eea ;asiunea? )u su))es. ,ar t9n#rul Io/n n8a a%ut ni)io&at# &estul
)uraj )a s# fa)# a)east# &est#inuireF i !ai )u sea!# 1n ase!enea o)a<ie el se 1ntor)ea su;#rat la
&e"itul &e tutun i 1i %#rsa fo)ul ;e )lieni.
n a)east# situaie? )a &ealt! interi tot&eauna? 2i)a ,orrit r#!9nea ulti!a )are s# fie luat#
1n )onsi&erare. -ratele i sora ei aflaser# i 1i &#&eau aere &e su;erioritate? f#)9n& &in asta un fel
&e ;#r &e )are a:#au fla!ura <&renuit# a %e)/ii ;o%eti )u fa!ilia lor &e %i# no"il#. Sora ei
susinea "la<onul fa!iliei lu9n&u81 1n <efle!ea ;e s#r!anul 1n&r#:ostit? )are &#&ea t9r)oale
te!niei 1n s;erana )#8i %a <#ri iu"ita. Ti; susinea "la<onul fa!iliei? i ;e al s#u ;ersonal?
u!fl9n&u8se 1n ;ene )u s9n:ele lui al"astru? l#u&9n&u8se trufa? ;e terenul !i)u &e ;o;i)e? )# nu
!ai e !ult ;9n# )9n& un anu!it &o!n ne)unos)ut %a lua &e )eaf# un !ai!uoi ;i;erni)it? al
)#rui nu!e ni)i nu !erit# s#8l ;o!eneas)#.
,ar a)etia nu erau sin:urii !e!"ri &in fa!ilia ,orrit )are tr#:eau s;u<a ;e turta lor. Nu?
nu. P#rintele 1n)/isorii 2ars/alsea se ;resu;unea? firete? )# nu tie ni!i) &e toat# &ara%era:
s#r!ana lui &e!nitate nu ;utea )o"or1 at9t &e jos. A))e;t# totui &u!ini)a tra"u)ele? i 1n)#
"u)urosF )9teo&at# )ata&i)sea )/iar s# se ;li!"e 1n sus i 1n jos ;rin )urte? fu!9n& "ine%oitor
unul &in ele? 1nsoit &e )el )are i le &#ruise? a)esta fiin& !9n&ru atun)i i nu!ai s;erane. Cu nu
!ai ;uin# ;ro!;titu&ine i )on&es)en&en# ;ri!ea ateniile lui C/i%erGsenior? )are tot&eauna 1i
)e&a ;ro;riul s#u jil i <iarul )9n& "#tr9nul %enea 1n :/eret#? el fiin& &e ser%i)iuF a)esta 1i i
;ro;usese )/iar )#? ori &e )9te ori a%ea )/ef? &u;# )#&erea 1ntuneri)ului? s#8i &e<!oreas)#
;i)ioarele? ti/nit? 1n )urtea eCterioar# i s# se uite ;e stra&#? nest9njenit &e ni!eni. ,a)# nu se
folosea &e a)est &in ur!# /at9r? era nu!ai ;entru )# lu!ea &inafar# nu8l !ai atr#:eaF alt!interi?
lua tot )e i se &#&ea? uneori s;un9n&: HPro<a% &e "ine )res)ut e C/i%erG a)estaF foarte atent o! i
foarte res;e)tuos. @a fel i t9n#rul C/i%erGF <#u? a;roa;e au si!ul &eli)at al situaiei o!ului aflat
ai)i. = fa!ilie &e oa!eni foarte )u!se)a&e? 1ntr8a&e%#r? a)eti C/i%erG. Purtarea lor !#
satisfa)e.*1
T9n#rul C/i%erG? &e%otat? ;ri%ea fa!ilia? 1n tot a)est ti!;? )u %eneraie. = &at# !#)ar nu
s8a :9n&it s# se 1!;otri%eas)# ;reteniilor lor? "a !ai a%ea i res;e)t ;entru jalni)a lor ;aro&ie &e
no"lee. C9t &es;re a lua 1n nu!e &e r#u ji:nirile a&use &e fratele ei? &ei a%ea firea )ea !ai
;ani)#? ar fi so)otit un sa)rile:iu &a)# &es)/i&ea :ura sau ri&i)a "raul 1!;otri%a a)estui
:entle!an infaili"il. i f#)ea :riji )# nu )u!%a a)est suflet no"il s# fie ofensatF !ai !ult 1n)#? 1i
&#&ea sea!a )# aa )e%a nu s8ar fi ;otri%it )u no"leea lui i )#uta ;e toate )#ile s# liniteas)# i
s# 1!;a)e sufletul s#u ales. Pe tat#l ei? un :entle!an la anan:/ie J un :entle!an )u un s;irit ;lin
&e finee i )urtenitor 1n ;urtare? )are tot&eauna s8a ar#tat 1n:#&uitor )u el J 1l sti!a ;rofun&. Pe
sora ei o )onsi&era or:olioas# i !9n&r#? o t9n#r# &o!nioar# )u un ne!#r:init talent 1ns#? )are
n8ar ;utea uita tre)utul. ,re;t )/e<#ie instin)ti%# ;entru su;erioritatea 29)#i ,orrit i ;entru
&eose"irea )are eCista 1ntre ea i restul fa!iliei sale st#tea fa;tul )# o iu"ea i 4 onora ;ur i
si!;lu &eoare)e era aa )u! era.
,e"itul &e tutun &in )olul str#<ii Lorse!on:er @ane se afla instalat 1ntr8o )as# rusti)#?
a%9n& un sin:ur )9t? )u un &u"lu a%antaj: ;ri!ea !ias!ele &in )urtea 1n)/isorii Lorse!on:er
@ane i &is;unea &e un lo) retras &e ;ro!ena&#? &e8a lun:ul <i&urilor a)elui ;l#)ut ae<#!9nt.
Pr#%#lioara era &e ;ro;orii ;rea !o&este )a s# ai"# &re;t fir!#? )a &e o"i)ei? un s)oian(( 1n
!#ri!e natural#? &e a)eea a%ea unul !i)u? fiCat ;e un su;ort &easu;ra uii &e la intrare? )a un
/eru%i! alun:at &in rai? ne%oit s# 1!"ra)e fustanela !untenilor.
ntr8o &u!ini)#? &u;# un ;r9n< ser%it &e%re!e? al)#tuit &in fri;tur# la )u;tor? t9n#rul Io/n
iei ;e ;ortalul astfel &e)orat? s#8i fa)# o"inuita %i<it# &u!ini)al#F nu se &u)ea )u !9na :oal#?
)i )u un ;lo)on &e tra"u)e. Era )urat 1!"r#)at? 1ntr8o /ain# &e )uloarea ;runei? %inete? )u un :uler
&e )atifea nea:r#? lat? )9t 1i ;er!itea statur#F %est# &e !#tase? 1!;o&o"it# )u nite r#!urele &e
aur? o )ra%at# &e)ent#? foarte la !o&# ;e %re!ea a)eea? re;re<ent9n& fa<ani lilia)/ii ;e un fon&
:#l"uiF ;antaloni at9t &e :eneros &un:ai lateral? 1n)9t fie)are ;i)ior ;#rea o l#ut# )u trei )or<iF i
o ;#l#rie ;o!;oas#? foarte 1nalt# i ea;#n#. C9n& ;ru&enta &oa!n# C/i%erG o"ser%# )# ;e l9n:#
toate a)este ;o&oa"e Io/n al ei !ai ;urta i o ;ere)/e &e !#nui al"e &in ;iele &e ie& i un "aston
)u un !i) st9l; in&i)ator )on&us &e o !9n# &in fil&e? )are 1i ar#ta &ru!ul ;e un&e s# !ear:#?
)9n& 1l %#<u 1n inuta asta s)oroas# &e ;ara&#? &9n& )olul str#<ii la &rea;ta? ea se a&res#
&o!nului C/i%erG? )are era atun)i a)as#? )# Htare i se ;are )# tie 1n)otro "ate %9ntul H.
n a)ea &u!ini)# &u;#8a!ia<# &einuii ;ri!iser# un !are nu!#r &e %i<itatori? i P#rintele
1n)/isorii 2ars/alsea r#!#sese 1n o&aia lui? )a s#8i 1nt9!;ine ;e )ei
Venii s# i se ;re<inte. ,u;# )e &#&u o)ol )urii? ;reten&entul 29)#i ,orrit? )u ini!a
"#t9n& !ai iute 1n ;ie;t? ur)# s)ara i )io)#ni la ua tat#lui.
Pofti!? ;ofti!R Se au<i un :las !ieros &in#untru.
Vo)ea tat#lui? a tat#lui ei? P#rintele 1n)/isorii 2ars/alseaR St#tea 1ntr8un jil? )u ti)/ia lui
&e )atifea nea:r# 1n %9rful )a;ului? )u <iarul 1n !in#? iar ;e !as#? l#sai )a &in 1nt9!;lare? trei
ilin:i? ase ;en)e. 2ai erau i &ou# s)aune la 1n&e!9n#F totul ;re:#tit ;entru ;ri!irea oas;eilor.
Aa? t9n#rul Io/nR Ce !ai fa)i? )e !ai fa)iSR
,estul &e "ine? %# !ulu!es)? &o!nule. S;er )# i &u!nea%oastr# %# si!ii la fel.
,a? Io/n C/i%erG' &a. N8a! &e )e !# ;l9n:e.
2i8a! 1n:#&uit? &o!nule? &e a'
U * E/S '
@a a)est ;un)t al )on%ersaiei? P#rintele 1n)/isorii 2ars/alsea ri&i)a tot&eauna
s;r9n)enele? lu9n& un aer &e a!a"ilitate &istrat# i <9!"in& a"sent.
' C9te%a i:#ri &e foi? &o!nule.
=/R D,eo)a!&at#? )9t se ;oate &e ne&u!erit.E 2ulu!es)? tinere? !ulu!es)? ,ar? <#u?
!i8e tea!# )# sunt ;rea' NuS 3ine? atun)i nu !ai s;un ni!i) &es;re asta. Pune8le? &a)# %rei?
tinere? ;e ;ri)/i)iul )#!inului. Qi ia lo)? ia lo). Nu eti str#in ai)i? Io/n.
2ulu!es)? &o!nule? &esi:ur' &o!nioara' Dai)i t9n#rul Io/n 1i r#su)i ;#l#ria lui
!are 1n !9na st9n:a? aa )u! se !i)# 1n)et o )urs# &e oare)iE ' &o!nioara A!G se si!te
"ine? &o!nuleS
U ,a? Io/n? &aF foarte "ine. E ;le)at#.
Serios? &o!nuleS
,a? Io/n. ,o!nioara A!G a ieit s# ia ;uin aer. Co;iii !ei ;lea)# &eseori. ,ar e
natural? ia %9rsta
@or? Io/n.
Aa este? "ine1neles? &o!nule.
S# ia aer. S# ia aer. ,a. D3#tea )u &e:etele uor &ara"ana 1n !as# i ri&i)ase o)/ii s;re
fereastr#.E A!G s8a &us s# ia ;uin aer ;e Po&ul &e -ier. n ulti!a %re!e a ar#tat o ;re&ile)ie
;entru Po&ul &e -ier i se ;are )#8i ;la)e s# se ;li!"e a)olo !ai !ult &e)9t altun&e%a. Tat#l
&u!itale? Io/n? nu e &e ser%i)iu a)u!? )re&? a&#u:#? re%enin& la su"ie)t.
Nu? &o!nule? intr# !ai t9r<iu? &u;#8a!ia<#. ,in nou 1i r#su)i ;#l#ria a)eea !are? i a;oi
t9n#rul Io/n !ai s;use? s)ul9n&u8se 1n ;i)ioare: 2# te! )# tre"uie s#8!i iau r#!as "un?
&o!nule.
Aa re;e&eS @a re%e&ere? tinere. @as#? las# D)u )ea !ai !are )on&es)en&en#E? nu !ai
s)oate !#nuile. ,# !9na aa? &oar tii )# nu eti str#in ai)i.
n)9ntat la )ul!e &e ;ri!irea a!a"il#? t9n#rul Io/n )o"or1 s)ara. Pe &ru!? 1n jos? 1nt9lni
)9i%a &einui a&u)9n& %i<itatori ;entru a fi ;re<entai? i 1n )li;a a)eea? )a &in 1nt9!;lare? el
to)!ai stri:a ;este "alustra&#? foarte r#s;i)at:
Ii r#!9n &eose"it &e re)unos)#tor? Io/n? ;entru !i)a &u!itale atenieR
Preten&entul 29)#i ,orrit a"ia a;u)# s# ;un# "#nuul )u%enit ;e ta%a(* ;entru %a!# &e
la Po&ul &e -ier i s# fa)# %reo )9i%a ;ai &9n& o)ol &in ;ri%iri 1n )#utarea f#;turii ;rea
)unos)ute i !ult iu"ite? )9n& o i %#<u. @a 1n)e;ut se te!use )# n8o %a :#si a)oloF &ar
1n&re;t9n&u8se )#tre ;artea &ins;re 2i&&leseC? 1i a;#ru 1n )ale? st9n& linitit# i ;ri%in& flu%iul.
Era &us# ;e :9n&uri? iar el se 1ntre"a la )e s8o fi :9n&in&. ,inainte8i? o 1n)#ierare &e a)o;eriuri i
/o:ea:uri? !ai ;uin 1n%#luite 1n fu! &e)9t 1n ti!;ul s#;t#!9niiF 1n &e;#rtare se ieau )atar:ele i
turlele "iseri)ilor. Poate )# la toate a)estea se :9n&ea.
2i)a ,orrit !e&it# 1n&elun:F era at9t &e a&9n)it# 1n %isare? 1n)9t? &ei ;reten&entul ei
r#!#sese a)olo t#)ut !ult# %re!e? &u;# ;#rerea lui? i &e &ou# sau trei ori se retr#sese )a s# %in#
;e ur!# 1na;oi? 1n a)elai lo)? ea tot nu f#)use ni)i o !i)are. Aa )#? ;9n# la ur!#? 1i lu# ini!a
1n &ini? se a;ro;ie &e ea i? )a i )u! ar fi tre)ut ;e a)olo &in 1nt9!;lare? 1n)e;u s#8i %or"eas)#.
Era un lo) linitit. A)u! sau ni)io&at# era !o!entul s# stea &e %or"# )u ea.
nainta aa&ar? &ar ea nu ;#ru s# au&# ;aii ;9n# )9n& nu ajunse foarte a;roa;e. C9n&
s;use: H,o!nioar# ,orritR Htres#ri i se &#&u 1na;oi? )/i;ul ei eC;ri!9n& tea!# i un soi &e
&e<:ust )are ;e t9n#r 1l 1ntrist# nes;us &e !ult. ,eseori 1l o)olise ;9n# atun)i J &e fa;t? tot&eauna
1l o)olise? &e !ult#? !ult# %re!e. n at9tea I[9n&uri f#)use )alea 1ntoars# i &is;#ruse %#<9n&u81
)# %ine )#tre eaF &e a)eea? neferi)itul Io/n nu !ai ;utea )re&e 1ntr8o si!;l# 1nt9!;lare. A
n#&#j&uit 1ns# )# era &in ;ri)ina ti!i&it#ii? a firii ei retrase? &intr8o taini)# intuire a &ra:ostei lui
;entru ea i nu &in a%ersiune. Iar a)u!? a)ea eC;resie efe!er# s;unea ;ar)#: H,u!neata? to)!ai
&u!neata I A fi ;referat s# 1nt9lnes) ;e ori)ine alt)ine%a &in lu!ea asta? 1n afar# &e &u!neataR H
N8a fost 1ns# &e)9t o eC;resie %re!elni)#? ;entru )# se risi;i nu!ai&e)9t? i s;use )u
:lasul ei fira%.? "l9n& i
=/? &o!nule Io/nR ,u!neata eraiS
,ar ea si!i )e tre"uie s# fi :9n&it el? )u! i el 1i &#&use sea!a )e era 1n sufletul ei? i se
uitau unul la altul &eo;otri%# &e ne&u!erii.
,o!nioar# A!G? tare !# te! )# a! i<"utit s# te st9njenes) %or"in&u8i.
,a? 1ntru)9t%a. Eu' eu %enise! ai)i s# fiu sin:ur#? i !# )re&ea! sin:ur#.
,o!nioar# A!G? !i8a! 1n:#&uit s# fa) &ru!ul ;9n# ai)i ;entru )# &o!nul ,orrit? ;e la
)are a! tre)ut a&ineauri? a ;o!enit 1nt9!;l#tor )# &u!neata'
Se si!i i !ai !9/nit )9n& ea !ur!ur# ;e neate;tate:
=/? tat#? tat#R Pe un ton sf9ietor i 1ntor)9n& )a;ul 1n alt# ;arte.
,o!nioar# A!G? s;er )# nu te8a! nelinitit rostin& nu!ele &o!nului ,orrit. Te asi:ur
)# era )9t se ;oate &e "ine &is;us i !i8a ar#tat !ai !ult# "un#%oin# )a &e o"i)ei )/iarF a a%ut
"un#tatea s#8!i s;un# )# nu sunt un str#in 1n o)/ii s#i i s8a &o%e&it? 1n fel i )/i;? :ro<a% &e
1n&atoritor.
S;re nes;usa )onsternare a ;reten&entului ei? 2i)a ,orrit? )u faa 1ntoars#? as)uns# 1n
!9ini? i le:#n9n&u8se a &urere? !ur!ur#:
=? tat#? )u! ai ;ututR =? &ra:#? &ra:# tat#? )u! ai ;utut? )u! ai ;utut fa)e una )a astaR
3ietul "#iat )ontinu# s8o ;ri%eas)#? st#;9nit &e o ne#r!urit# si!;atie? &ar f#r# a ti )u!
s# ;ro)e&e<e? ;9n# 1n )li;a )9n& o %#<u )#8Vi s)oate "atist# i o &u)e la o"ra<ul 1n)# 1ntors i
a;oi ;lea)# 1n fu:#. @a 1n)e;ut r#!ase intuit lo)uluiF a;oi ;orni 1n :oan# &u;# ea.
,o!nioar# A!G? te ro:R -ii "un# i o;rete8te o )li;#R ,o!nioar# A!G? &a)# unul &in
noi tre"uie s# ;le)e? atun)i eu sunt a)ela. Nu !i8a ierta ni)io&at# &a)# ar fi s# )re& )# eu te8a!
f#)ut s# fu:i astfel.
Plasul tre!urat i sin)eritatea lui ne;ref#)ut# o &eter!inar# ;e 2i)a ,orrit s# se
o;reas)#.
=/R Nu tiu )e s# fa)R Stri:# ea. Nu tiu )e s# fa)R
Z Pentru t9n#rul Io/n J )are n8o !ai %#<use ni)io&at# ;ier<9n&u8i )u!;#tul? st#;9nirea &e
sine? tot&eauna tiin&8o )# se &o!ina? )# se "i<uia nu!ai ;e sine? 1n)# &in fra:e&# )o;il#rie J
tristeea ei? )are nu8i era &elo) in&iferent# i a )#rei )au<# )re&ea )# este? 1l tul"ur# 1n aa !#sur#?
1n)9t tre!ura &in tot tru;ul? 1n)e;9n& &e la ;#l#ria enor!# i ;9n# la ;in:elele 1n)#l#rilor. Si!i
ne%oia s# se eC;li)e. S8ar fi ;utut s# nu81 1nelea:#? s# )rea&# )# a%ea intenii sau ;lanuri )are lui
ni)i ;rin :9n& s# nu8i fi tre)ut. = ru:# s#8i as)ulte eC;li)aiile? s;un9n& )# a)easta era )ea !ai
!are fa%oare ;e )are ;utea s# i8o a)or&e.
,o!nioar# A!G? tiu foarte "ine )# fa!ilia &u!itale e )u !ult !ai ;resus &e a !ea. Ar
fi 1n <a&ar s# as)un& a)est lu)ru. N8a! au<it ;9n# a)u! )a un C/i%erG s# fi a;arinut %reo&at#
lu!ii "une i n8a fa)e josni)ia &e a falsifi)a a&e%#rul 1ntr8o )/estiune at9t &e i!;ortant#.
,o!nioar# A!G? tiu foarte "ine )# fratele &u!itale? )u sufletul lui !are? &e ase!enea i
talentata &u!itale sor# !# &is;reuies) &e la 1n#li!ea ;o<iiei lor. Nu8!i r#!9ne alt)e%a &e f#)ut
&e)9t s#8i res;e)t? s# s;er )# le %oi )1. Qti:a ;rietenia? s#8!i ri&i) o)/ii &in situaia !ea u!il# s;re
ran:ul un&e sunt ;lasai? ;entru )#? fie )#8s ;ri%it &in un:/iul &e %e&ere al &e"itului &e tutun ori
&in )el al :/eretei? tiu )# ;o<iia !ea e u!il#? i s# le ure< !ereu s#n#tate i feri)ire.
S#r!anul "#iat &#&ea &o%a&# &e at9ta sin)eritate? &ar era un )ontrast 1ntre ri:i&itatea
;#l#riei i !oli)iunea firii lui Di ;oate i a !iniiE &e8a &re;tul 1n&uio#tor. 2i)a ,orrit 1l i!;lor#
s# nu su"a;re)ie<e ni)i ;ro;ria lui ;ersoan#? ni)i situaia lui so)ial#? i? !ai )u sea!#? s#8i s)oat#
&in )a; i&eea )# ea s8ar so)oti )u!%a su;erioar# lui 1n a)east# ;ri%in#. Asta 1l !ai )onsol# ;uin.
,o!nioar# A!G? relu# el a;oi? "9l"9in&u8se? &e !ult# %re!e' &e ne!#r:init# %re!e'
&e o %eni)ie ;ar)#' &ores) &in toat# ini!a s#8i s;un )e%a. !i &ai %oie s#8i s;unS
In%oluntar? 2i)a ,orrit tres#ri &in nou? aflat# l9n:# el? i ;e )/i;ul ei tre)u a)eeai u!"r#
i!;er)e;ti"il# )a !ai 1nainteF st#;9nin&u8se? ea )ontinu# &ru!ul 1n ;as foarte iute ;9n# la
ju!#tatea ;o&ului? f#r# s#8i r#s;un&#.
!i &ai %oie' &o!nioar# A!G? te 1ntre" 1ns# )u toat# s!erenia' 1!i &ai %oie s#8i
s;unS A! i a%ut nenoro)ul s# te fa) s# suferi? f#r# s# fi %rut )9tui &e ;uin. Cerul !i8e !artorR
Nu tre"uie s# te te!i )#8i %oi s;une )e%a f#r# ;er!isiunea &u!itale. Pot fi neferi)it i &e unul
sin:ur? ;ot ;#stra &e<n#&ej&ea nu!ai ;entru !ineF &e )e s#8!i 1!;art neferi)irea i &e<n#&ej&ea
)u )ea ;entru )are !8a arun)a ;este a)est ;ara;et &a)# tiu )# astfel 1i ;ro)ur o )li;# &e "u)urieR
Nu? nu e !are lu)ru? a fa)e asta i ;entru ni!i)a toat#R
,e<olarea &in ini!a t9n#rului? fer)/e<uit )u! era? l8ar fi ;utut fa)e )ara:/ios? noro) 1ns#
)# era un o! &eli)at? i a)east# 1nsuire 1i )onferea res;e)ta"ilitate. 2i)a ,orrit 1i &#&u astfel
sea!a )u! tre"uia s# ;ro)e&e<e.
Te ro:? Io/n C/i%erG? re;li)# ea? tre!ur9n&? &ar ;e un ton )al!? &eoare)e ai a%ut
a!a"ilitatea s# !#8ntre"i &a)# i8e 1n:#&uit s#8!i %or"eti' te ro:? nu8!i s;une ni!i).
U Ni)io&at#? &o!nioar# A!GS
Nu? te ro:. Ni)io&at#.
=? ,oa!neR =ft# t9n#rul Io/n.
,ar ;oate? 1n s)/i!"? 1!i %ei &a %oie s#8i s;un eu )e%a. Vreau s#8i %or"es) )u toat#
serio<itatea i )9t !ai li!;e&e ;osi"il. C9n& ai s# te !ai :9n&eti la noi? Io/n' a&i)# Ia fratele?
la sora !ea i la !ine' nu te :9n&i la noi ea i )u! a! fi 1ntru)9t%a altfel &e)9t )eilaliF )#)i?
ori)e a! fi fost noi )9n&%a J &es;re )are eu? una? !are lu)ru nu ;rea tiu J &e!ult a! 1n)etat s#
!ai fi!? i ni)io&at# nu %o! !ai ;utea fi. E !ult !ai "ine ;entru &u!neata? !ult !ai "ine
;entru alii? &a)# %ei ;ro)e&a aa? &e)9t s# fa)i )u! fa)i a)u!.
T9n#rul Io/n o 1n)re&in# !9/nit )# %a )#uta s# in# !inte )ele s;use i )# %a fi foarte
"u)uros s# fa)# tot )e &orete ea.
n )e !# ;ri%ete? a&#u:# 2i)a ,orrit? :9n&ete8te )9t ;oi !ai ;uin la !ineF )u )9t te %ei
:9n&i !ai ;uin? )u at9t %a fi !ai "ine. ,a)# totui o %ei fa)e? Io/n? s# nu te :9n&eti la !ine
&e)9t )# la fata ;e )are ai %#<ut8o )res)9n& 1n 1n)/isoare? tot&eauna o)u;at# )u o sea!# &e
tre"uriF )a la o fat# sla"#? retras#? 1!;#)at#? neo)rotit#. A &ori s#8i atra: atenia 1n&eose"i )# &e
1n&at# )e ;le)? l#s9n& 1n ur!# ;oarta 1n)/isorii? sunt sin:ur# i f#r# o)rotire.
El s;use )# %a fa)e tot )e &orea ea. ,ar &e )e inea oare &o!nioara A!G at9t &e !ult s#8i
atra:# atenia asu;ra a)estui lu)ruS
,eoare)e? r#s;unse 2i)a ,orrit? tiu )# ;ot a%ea &e;lin# 1n)re&ere )# nu %ei uita <iua &e
ast#<i i )# nu8!i %ei !ai s;une ni!i). Eti at9t &e :eneros i tiu )# !# ;ot 1n)re&e 1n &u!neata
1n a)est sens' a)u! i 1n %iitor? tot&eauna. = s#8i &au nu!ai&e)9t &o%a&a )# a! &e;lin#
1n)re&ere 1n &u!neata. !i ;la)e lo)ul #sta un&e st#! a)u! &e %or"# !ai !ult &e)9t ori)are altul
&in )9te )unos) Dlui Io/n i se ;#ru )# o"ra<ul ei? )are ni)io&at# nu era ;rea %iu )olorat? ;#lise? &ar
nu!ai&e)9t se ru!eni &in nouE i s8ar ;utea s# re%in &eseori ai)i. Qtiu )# nu8i ne%oie &e)9t s#8i
s;un a)est lu)ru )a s# fiu a"solut si:ur# )# ni)io&at# nu %ei %eni ai)i 1n )#utarea !ea. Sunt
si:ur#' a"solut si:ur#R
Putea )onta ;e asta? o 1nere&in# t9n#rul Io/n. Se si!ea )el !ai nenoro)it &intre !uritori?
&ar )u%9ntul ei era !ai !ult &e)9t le:e ;entru el.
A&io? Io/n? !ai s;use 2i)a ,orrit. S;er )a 1ntr8o <i s# ai o soie "un# i s# fii un o!
feri)it. Sunt si:ur# )# !erii s# fii feri)it? i %ei fi? Io/nR
C9n& 1i 1ntinse !9na rostin& a)este )u%inte? ini!a )are "#tea su" jilet)a 1nflorat#
D)u!;#rat# ieftin? &e :ata? &a)# e s# se s;un# tot a&e%#rulE )res)u ;9n# la ;ro;oriile ini!ii unui
o! &e onoare? i s#r!anul "#iat? &e r9n&? nea%9n& &estul lo) s8o )u;rin&#? i<"u)ni 1n la)ri!i.
=? nu ;l9n:eR EC)la!# 2i)a ,orrit? ;lin# &e )o!;asiune. Nu? nuR A&io? Io/n. ,o!nul s#
te ai"# 1n ;a<a luiR
A&io. ,o!nioar# A!G? a&ioR
Cu a)este )u%inte o ;#r#si? &u;# )e o"ser%# )# se ae<ase ;e )olul unei "#n)i i. C# 1i
s;rijinise nu nu!ai !9na ei !i)u# &e <i&ul <:runuros? )i 1i ;usese i )a;ul? &e ;ar)# i se
1!;o%#rase? )otro;it# &e tristee.
Era ta"loul 1n&uio#tor al ni!i)ni)iei o!eneti s#8l %e<i ;e ;reten&entul ei? )u ;#l#ria8i
!are l#sat# ;este o)/i? )u :ulerul &e )atifea ri&i)at &e ;ar)# ;loua? /aina &e )uloarea ;runei
%inete 1n)/eiat# ;9n# sus? )a s#8i as)un&# jilet)a &e !#tase nu!ai r#!urele &e aur? )u toia:ul &e
&ire)ie 1n&re;tat ne1n&ur#tor )#tre )as#? furi9n&u8se ;e )ele !ai afurisite str#&ue l#turalni)e? i?
1n !ers? 1nto)!in&u8i ur!#torul nou e;itaf? &estinat unei ;ietre tu!ulare &in )i!itirul Sf.
P/eor:/e: HAi)i o&i/nes) r#!#iele ;#!9nteti ale lui I=LN CLIVERM? )are ni)io&at# n8a
f#)ut ni!i) &e!n &e a fi ;o!enit i )are a !urit &e ini!# rea )#tre sf9ritul anului 1570($? l#s9n&
)u li!"# &e !oarte )a nu!ele A2M s# fie s#;at ;este )enua saF &orina i8a fost 1n&e;linit# &e
;rea1n&ureraii lui ;#rini.>
Ca;itolul 6I6
Tat#l 1n)/isorii !ars/alsea 1n &ou# sau trei
IP=STATE
-RABII Nillia! i -re&eri)A ,orrit? !#sur9n& 1n lun: i8n lat )urtea &e ;li!"are a
1n)/isorii J "ine1neles 1n ;artea aristo)rati)#? un&e u!"lau nu!ai feele si!an&i)oase? )#)i?
;entru a8i !enine ;restana? Tat#l a%ea :rij# s# nu se ;rea &u)# ;rintre ;ro:eniturile lui &in
;artea )ali)i!ii? 1n afar# &e &u!ini)ile &i!ineaa? 1n <ilele &e Cr#)iun i alte s#r"#tori? &e )are
inea so)oteal# )u sfinenie? i )u )are ;rilej %enea s# ;un# !9na ;e )retetul )o;iilor?
"ine)u%9nt9n& a)eti tineri insol%a"ili )u o "un#%oin# )9t se ;oate &e :r#itoare J )ei &oi frai?
!#sur9n& 1!;reun#? aa&ar? 1n lun: i8n lat? )urtea &e ;li!"are a 1n)/isorii? ofereau un s;e)ta)ol
&e neuitat. -re&eri)A )el li"er? at9t &e u!il? &e )o)9rjat? %ete& i s;#l#)itF Nillia! )el 1nte!niat?
at9t &e )urtenitor? &e )on&es)en&ent? at9t &e )ontient D)u "un#%oin#E &e ;o<iia o)u;at# J iat# 1n
)e sensF nu!ai? i 1n ni)i o alt# ;ri%in#? a)eti frai ofereau un s;e)ta)ol &inaintea )#ruia s# te tot
!inune<i? nu a:#.
Se ;li!"au 1n sus i8n jos ;rin )urte? &u!ini)# seara? to)!ai )9n& a%ea lo) 1nt9lnirea
&intre 2i)a ,orrit i ;reten&entul ei ;e Po&ul &e -ier. Puseser# ara la )ale ;entru <iua a)eea?
salonul &e ;ri!iri fusese &eose"it &e fre)%entat? nu!eroase noi ;re<ent#ri a%useser# lo)? )ei trei
ilin:i i ase ;en)e l#sai 1nt9!;l#tor ;e !as# s;oriser# )a &in 1nt9!;lare ;9n# la &ois;re<e)e
ilin:i? iar Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea 1i re1!;ros;#ta ;uterile 1n%#luin&u8se 1n norul &e fu! al
unui tra"u).
Pe )9n& u!"la &e )olo8)olo? ;otri%in&u8i afa"il ;asul )u t9riitul fratelui s#u? !o&est 1n
su;erioritatea lui? &ar atent )u a)east# "iat# f#;tur#? r#"&#tor )u el i eCteriori<9n&u8i tolerana
fa# &e !ete/nele a)estuia ;rin fie)are roto)ol &e fu! )are8i s)#;a &e ;e "u<e? !inat 1n sus
,e a%9ntul &e a tre)e ;este <i&ul se!#nat )u e;ue? era un s;e)ta)ol &inaintea )#ruia s# te
tot !inune<i? nu a:#.
-ratele s#u -re&eri)A? )u o)/i ti!;i? !9ini "i)isni)e? a&us &e s;inare i :reu &e )a;? 1i
tira su;us ;aii l9n:# el? a))e;t9n& o"l#&uirea a)estuia aa )u! a))e;ta ori)e 1nt9!;lare 1n
la"irintul lu!ii un&e se r#t#)ise. Binea 1n !ina o"inuitul )ornet &e /9rtie &e un "run8ters? &in
)are lua )9n& i )9n& )9te o ;ri<# s#r#)u# &e tutun. ,u;# )e tr#:ea ;e nas? o%#in&? se uita la
frate8s#u? nu f#r# a&!iraie? &u)ea !9inile la s;ate i se t9riia !ai &e;arte al#turi &e a)esta? ;9n#
)9n& !ai lu# o ;ri<# ori st#tea lo)ului )# s# &ea roat# &in ;ri%iri? ;oate fiin&)# &eo&at# se tre<ea
)#8i li;sete )larinetul.
Vi<itatorii )elor &in 1n)/isoare se risi;eau ;e !#sur# )e se 1nteeau u!"rele no;ii? &ar
)urtea era 1n)# &estul &e ;o;ulat#? )#)i !ajoritatea &einuilor? fiin& afar#? 1i )on&u)eau ;rietenii
;9n# la ;oart#. C9n& )ei &oi frai tre)eau ;rin )urte? Nillia! )el 1nte!niat se uita 1n jur &u;#
te!enele? la )are r#s;un&ea ri&i)9n& :raios ;#l#ria? i? )u un aer 1n&atoritor? 1l a;#ra ;e -re&eri)A
)el li"er &e a se )io)ni &e lu!e? sau &e a fi 1!"r9n)it 1n %reun <i&. ,einuii? 1n :eneral? nu se
l#sau ;rea lesne i!;resionai? &ar )/iar i ei? &u;# felul lor &iferit &e a se !inuna? :#seau? ;are8se?
1n )ei &oi frai un s;e)ta)ol &inaintea )#ruia s# te tot !inune<i? nu a:#.
Eti ;uin a"#tut 1n seara asta? -re&eri)A? s;use Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea. S8a8nt9!;lat
)e%aS
Ce%aS Re;et#? /ol"9n&u8se o )li;#? a;oi l#s# iar#i )a;ul i o)/ii 1n jos. Nu? Nillia!? nu.
Nu s8a8nt9!;lat ni!i).
,a)# te8a! ;utea )on%in:e s# te8!"ra)i ;uin !ai 1n:rijit? -re&eri)A'
,a? &aR n)u%iin# "#tr9nul? :r#"it. ,ar nu se ;oate. Nu se ;oate. Nu !ai %or"i aa. Totul
s8a &us.
Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea arun)# o ;ri%ire )#tre un &einut 1n tre)ere? )u )are era 1n
ter!eni &e ;rietenie? )a i )u! ar fi %rut s#8i s;un#: HIa? un "iet "#tr9n %l#:uitF &ar e fratele !eu?
&o!nule? fratele !eu? i s9n:ele a;# nu se fa)eR Hi 1l feri ;e fratele s#u s# nu intre 1n !inerul
;o!;ei? tr#:9n&u81 &e !9ne)a <&renuit#. Nu i8ar !ai fi li;sit ni!i) ;entru a ajun:e !o&elul
;erfe)t al )#l#u<ei fr#eti? filosof i ;rieten? nu!ai &e l8ar fi ferit ;e fratele lui &e ruin#? 1n lo) s8o
atra:# asu;ra sa.
Eu )re&? Nillia!? <ise inta a)estei soli)itu&ini afe)tuoase? )re& )# sunt o"osit? i !8a
&u)e a)as# s# !# )ul).
,ra:ul !eu -re&eri)A? re;li)# fratele lui? nu !# l#sa s# te rein? nu8i jertfi ta"ieturile
;entru !ine.
U =r# t9r<ie? i <#;ueala asta &in aer? i anii? ;resu;un? !8au sl#"it? eC;li)# -re&eri)A.
,ra:ul !eu -re&eri)A? relu# Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea? )re<i )# eti &estul &e atent s# nu
;#eti )e%aS S# fie oare o"i)eiurile tale tot aa &e eCa)te i &e !eto&i)e )a' s# <i)e!? ale !eleS
-#r# a !ai re%eni la !i)a eC)entri)itate &es;re )are a! ;o!enit a&ineauri? !# 1n&oies) )# iei aer
i fa)i !i)are )9t se )u%ine? -re&eri)A. Ai ai)i lo)ul #sta &e ;li!"are )are8i st# tot&eauna la
&is;o<iie. ,e )e nu81 foloseti !ai &es )a ;9n# a)u!S
A/R =ft# )el#lalt. ,a? &a? &a? &a.
,ar la )e slujete s# tot s;ui &a? &a? &ra:ul !eu -re&eri)A? st#rui P#rintele 1n)/isorii
2ars/alsea? )u "l9n&a lui 1nele;)iune? &a)# nu ;ro)e&e<i 1n )onse)in#SR Uite? eu? -re&eri)A? a
;utea fi un eCe!;lu. Ne%oia i ti!;ul !8au 1n%#at )e s# fa). @a anu!ite ore &in <i? )u
re:ularitate? !# %ei :#si la ;li!"are? 1n o&aia !ea? 1n :/eret# )itin& <iarul? ;ri!in& %i<ite?
!9n)9n&? "9n&. ,u;# un ir 1ntre: &e ani? a! i<"utit s#8i 1nti;#res) lui A!G 1n !inte )# tre"uie s#
!i se ser%eas)# !asa? &e ;il&#? la ore ;re)ise. A!G a )res)ut )u )ontiina i!;ortanei a)estor
re:uliF i tii )e fat# "un# este.
-ratele lui oft# &in nou? &oar at9t? )ontinu9n& s# !ear:# ane%oie? %is#tor.
A/WR ,a? &a? &a? &a.
Prietene &ra:#?. Rosti Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea? ;un9n&u8i !9na ;e u!#r i &ojenin&u8
1 )u "l9n&ee D)u "l9n&ee &in ;ri)ina sl#"i)iunii s#r!anului "#tr9nE? #i !ai afir!at asta o &at#? i
!are lu)ru nu 1nsea!n#? -re&eri)A? &ei ;oate s# s;un# !ult. ,a)8a ;utea s# te tre<es)? "unul
!eu -re&eri)AF ai ne%oie s# fii tre<it.
,a? Nillia!? &a. -#r#8n&oial#? rosti )el#lalt? 1n#l9n& o)/ii ti!;i s;re )/i;ul a)estuia. ,ar
eu nu8s )a tine.
=/R Ai ;utea fi )a !ine? &ra:ul !eu -re&eri)A? s;use P#rintele 1n)/isorii 2ars/alsea?
ri&i)9n& uor &in u!eri )u un !o&est &is;re &e sine. Ai ;utea 1i )a !ine &a)# ai %reaR ' ,ar se
a"inu J )u !#rini!ia &e)ur:9n& &in fora sa J &e a8i !ai 1n)oli fratele? i aa &o"or9t la
;#!9nt.
Ca &e o"i)ei &u!ini)# seara? lu!ea 1i lu# &e <or r#!as "un ;rin )olurile )urii? iar i)i8
)olo ;l9n:ea )9te o "iat# fe!eie? soie sau !a!#? la ;ie;tul unui nou 1nte!niat. -usese o %re!e
)9n& i Tat#l 1n)/isorii ;l9nsese? 1n%#luit 1n tene"rele )urii a)esteia? aa &u;# )u! i s#r!ana lui
ne%ast# ;l9nsese )9n&%a. ,ar tre)user# !uli ani &e atun)i? i a)u! se si!ea ai&o!a )#l#torului
&e ;e un %as )u o &estinaie 1n&e;#rtat#? )are? &u;# )e 1i re%ine &in r#ul &e !are? este ;li)tisit
:ro<a% &e sl#"i)iunea asta )9n& o &es)o;er# la ;asa:erii ;roas;#t 1!"ar)ai la ulti!a es)al#. Ar fi
a%ut ;oft# s#8i !utruluias)#? s# le s;un# %er&e 1n fa# ;#rerea lui? i anu!e? )# )ei )are nu8i ;ot
st#;9ni ;l9nsul n8au )e )#uta ai)i. n )o!;orta!ent? &a)# nu i 1n %or"#? el i8a !anifestat
tot&eauna ne!ulu!irea 1n faa a)estor atentate la a&resa ar!oniei :eneraleF i toat# lu!ea tia
asta? aa )# %ino%aii &e o"i)ei se retr#:eau &e )u! &#&eau )u o)/ii &e el.
n seara a)easta &e &u!ini)# 1i )on&u)ea fratele la ;oart#? )u un aer r#"&#tor i ;lin &e
)le!en#? fiin& 1n toane "une i &is;us s# ierte la)ri!ile. @a lu!ina ;9l;9itoare a :a<ului aerian
(0&in :/ereta ;a<ni)ului se 1n)#l<eau )9i%a &einuiF unii 1i luau r#!as "un &e la %i<itatori? alii?
)are nu a%useser# oas;ei? ur!#reau &in o)/i r#su)irea )/eii 1n "roas)#? st9n& &e %or"# 1ntre ei i
)u &o!nul C/i%erG.
Intrarea Tat#lui f#)u "ine1neles %9l%#F &o!nul C/i%erG? atin:9n& ;#l#ria )u )/eia D;rintr8
un :est s)urt? totuiE? 1i eC;ri!# n#&ej&ea )# o &u)e "inior )u s#n#tatea.
2ulu!es)? C/i%erG? &estul &e "ine. ,ar &u!neataS
,o!nul C/i%erG s;use )u un !or!#it :ros )#? 1n )eea
Ee81 ;ri%ete? totul e 1n or&inV felul o"inuit &e a r#s;un&e
@a a)est soi &e 1ntre"#ri &es;re s#n#tate? )9n& nu ;rea era 1n a;ele lui.
Ast#<i !8a %i<itat t9n#rul Io/n? C/i%erG. Era foarte eIo:ant? )re&e8!#.
At9t i8a tre"uit &o!nului C/i%erG. El se si!i &ator s# !#rturiseas)#? totui? )# &orina lui
era )a "#iatul s# nu !ai arun)e at9ta "#net ;e aa )e%a. C#)i? la )e "unS Nu8i a&u)ea &e)9t
<"u)iu!? iar <"u)iu! ;utea s# ai"# &e oriun&e? i :ratuit.
U Cu! a&i)# <"u)iu!? C/i%erGS ntre"# "ine%oitorul tat#.
N8are i!;ortan#? re;li)# &o!nul C/i%erG. S# l#s#! asta. ,o!nul -re&eri)A ;lea)#S
,a? C/i%erG? fratele !eu se &u)e a)as# s# se )ul)e. E o"osit i nu se si!te ;rea "ine. -ii
atent? -re&eri)A? fii atent. Noa;te "un#? &ra:ul !eu -re&eri)A.
,u;# )e &#&u !9na )u fratele s#u i8i salut#? ri&i)9n& ;#l#ria je:oas#? ;e )ei a&unai 1n
:/ereta ;a<ni)ului? -re&eri)A 1i t9r9i a:ale ;i)ioarele i iei ;e ua &esfere)at# anu!e ;entru el.
P#rintele 1n)/isorii 2ars/alsea ar#ta :rija a!a"il# a unei fiine su;erioare? )# nu )u!%a )eluilalt
s# i se 1nt9!;le %reun r#u.
-ii at9t &e "un? C/i%erG? i !ai ine &es)/is# ;oarta o )li;#? )a s#8l ;ot %e&ea tre)9n&
)ori&orul i )9n& )o"oar# tre;tele. Ai :rij#? -re&eri)AR ' DE foarte sl#"it.E -ii atent la s)ar#R '
DE at9t &e &istrat.E 3a:# &e sea!# )9n& tra%erse<i stra&a? -re&eri)AR ' D,elo) nu8!i ;la)e s#8l
%#& u!"l9n& &e unul sin:ur at9ta &ru!F la tot ;asul 1l ;ate ;ri!ej&ia s# &ea )e%a ;este elRE
Cu a)este )u%inte? )/i;ul eC;ri!9n& un nor &e te!eri alar!ante i !ult# :rij# o)rotitoare?
1i 1ntoarse ;ri%irile s;re )ei a&unai 1n :/ereta ;a<ni)ului? &9n& li!;e&e &e 1neles )# frate8s#u
era &e ;l9ns &eoare)e nu se afla su" )/eie i i%#r? ;#rere )are f#)u o)olul ;rintre &einuii str9ni
a)olo.
El 1ns# n8o lu# 1n)u%iin9n& f#r# s# )r9)rieas)#? )i? &i!;otri%#? s;use:
Nu? &o!nilor? nu? s# nu !#8nele:ei :reit. -ratele !eu? -re&eri)A? e &o"or9t? f#r#8
n&oial#? &ar eu? P#rintele 1n)/isorii 2ars/alsea? !8a si!i !ai "ine tiin&u81 la a&#;ost 1ntre
<i&urile astea. Nu tre"uie s# uit#!? totuij )# ;entru a te ;utea ine ;e linia &e ;lutire %re!e &e
!uli ani? )/iar i ai)i? e ne%oie &e o anu!it# 1!"inare &e )alit#i' n8a <i)e &e )alit#i 1nalte? )i
&e )alit#i' &e )alit#i !orale. =r? fratele !eu? -re&eri)A? ;ose&# el oare a)east# 1!;letire &e
)alit#i &eose"iteS El e un o! eC)elent? &o!nilor? )9t se ;oate &e &eli)at? &e "l9n&? &e!n &e toat#
sti!#? i )u o )an&oare &e )o;ilF &ar? &es)u!;#nit )u! este 1n !ajoritatea situaiilor? ai)i? %a fi el
oare !ai ;uinS Nu? sunt )on%ins )# nuR Qi a&#u:#: Cerul s#8l ;#<eas)# ;e -re&eri)A &e a ajun:e
)9n&%a ai)i altfel &e)9t )a %i<itatorR ,o!nilor? )ine %ine 1n instituia asta ;entru a <#"o%i ti!;
!ai 1n&elun:at? tre"uie s# ai"# t#ria &e )ara)ter )a s# trea)# ;rin !ulte i s# 1n&ure o su!e&enie.
=are iu"itul !eu frate -re&eri)A fa)e ;arte &in )ate:oria asta &e oa!eniS Nu. ,u;# )u! %e&ei?
&e ;e a)u! e &o"or9t. ,o"or9t su" ;o%ara nenoro)irii. N8a a%ut ;uterea s# se a;ere? n8a a%ut
&estul# elasti)itate )a s# ;oat# sta !ult# %re!e 1ntr8un ase!enea lo) i s#8i ;#stre<e totui
res;e)tul &e sine? f#r# a uita )# e un :entle!an. -re&eri)A n8a a%ut J )a s# <i) aa J &estul# for#
s# %a&# 1n !iile &e atenii &eli)ate' i' 1n !#rturiile ;ri!ite 1n ase!enea 1!;rejur#ri "un#tatea
naturii u!ane? s;iritul :eneros )are 1nsufleete fa!ilia &einuilor? n8a fost 1n stare s#8i &ea
sea!a toto&at# )# 1n )a<ul lui nu ;utea fi %or"a &e &e:ra&are i ni)i &e su"esti!area ;reteniilor
sale &e :entle!an. ,o!nilor? ,u!ne<eu s# %# "ine)u%9nte<eR
A)easta a fost ;re&i)a inut# &e el? ;rofit9n& &in ;lin &e ;rilejul &e a fi fost 1!;reun# )u
)ole:ii lui &e suferin# 1n :/ereta ;a<ni)ului? 1nainte &e a re%eni 1n )urtea sear"#&# i &e a tre)e?
1nf#urat 1n s#r!ana lui &e!nitate ;onosit#? ;rin faa )ole:ului lui 1n /aine &e )as#? )are n8a%ea
/aine &e stra&#? ;e &inaintea )ole:ului 1n san&ale &e ;laj#? )are n8a%ea ;antofi? ;rin faa )ole:ului
"arosan? <ar<a%a:iu &e !eserie? 1n n#&ra:i &e )atifea ;9n# la :enun)/i? )are n8a%ea :riji? ;e
&inaintea )ono;istului /o&9rlit? 1n /aine ne:re? f#r# nasturi? )are n8a%ea s;erane? )a s# ur)e "iata
lui s)ar# &#r#;#nat#? )#tre "iata lui o&aie &#r#;#nat#.
A)olo 1l ate;tau !asa ;us# ;entru )in# i %e)/ea lui /ain# &e )as# )enuie ;re:#tit#
;entru el ;e s;etea<a s)aunului lui &e l9n:# fo). -ii)#8sa 1i ae<ase )#rti)i)a &e ru:#)iuni 1n
"u<unar J oare i!;lorase ea 1n&urare ;entru toi &einuii i )a;ti%iiS
U Qi se ri&i)# s#8i %in# 1n 1nt9!;inare.
Un)/iul s8a &us a)as#? aa&arS l 1ntre"# )9n& 1i s)/i!"# /aina i8i &#&u ti)/ia &e )atifea
nea:r#.
,a? un)/iu8t#u s8a &us a)as#.
U Bi8a f#)ut ;l#)ere ;li!"area? tat#S
U P#i? nu ;rea? A!G? nu ;rea.
U NuS Nu i8a fost "ineS '
n %re!e )e fa# st#tea 1n ;i)ioare &ina;oia lui? a;le8 Z )9n&u8se at9t &e afe)tuoas# ;este
jilul un&e era ae<at? el se uita a"#tut la fo). Era ;uin st9njenit? )u;rins ;ar)# &e ruine? iar )9n&
re1n)e;u s# %or"eas)#? se ;oti)nea? tul"urat:
E )e%a' /!R ' nu tiu )e? )are nu8i 1n or&ine )u C/i%erG. N8a fost' /aR ' 1n seara asta
n8a fost la fel &e ;oliti)os i &e atent )a &e o"i)ei. Asta' /!R ' asta8i o ni!i)a toat#? &ar !#
s9)9ie? s)u!;a !ea. Nu8!i ;ot 1n:#&ui s# uit J 1i 1ntor)ea !9inile ;e toate feele? )er)et9n&u8le
&e a;roa;e J )#' /!R ' )# 1ntr8o astfel &e %ia# )a a !ea &e;in& &in ;#)ate &e a)eti oa!eni?
;entru un lu)ru sau altul? la ori)e or# &in <i.
Binea "raul ;e u!#rul lui? &ar nu81 ;ri%ea 1n ti!; )e %or"ea. Cu )a;ul ;le)at? ea se uita
1n alt# ;arte.
Nu' /!R ' nu8!i &au sea!a )e l8o fi su;#rat ;e C/i%erG. El e 1n :eneral aa &e' aa
&e atent i &e res;e)tuos. Iar 1n seara asta a fost &estul &e' &estul &e ursu< )u !ine. Qi alii &e8
a)olo la felR P#i? Cerule !are? &a)# ar fi s# ;ier& s;rijinul i )onsi&eraia lui C/i%erG i ale
)onfrailor lui :ar&ieni? nu8!i r#!9ne &e)9t s# !or &e foa!e ai)i.
S;un9n& a)este )u%inte? 1i 1n)leta i8i &es)leta !9inile )a ;e nite )la;e? )u;rins &e
a)el senti!ent al ruinii al )#rui t9l) se sfia el 1nsui s#8l re)unoas)#.
Nu' /aR ' nu8!i ;ot 1n)/i;ui )e i8o fi %enit. S# !# tai i nu8!i &au sea!a )are8i
;ri)ina. A fost )9n&%a ai)i un anu!e Ia)Ason? un te!ni)er ;e )are81 )/e!a Ia)Ason J nu )re& )#
i81 !ai ;oi a!inti? &ra:a !ea? erai ;rea !i)# J i' /!R ' a%ea un frate' i fratele #sta t9n#r
al lui' f#)ea )urte' &e fa;t n8a !ers at9t &e &e;arte 1n)9t s#8i fa)# )urte' )i a&!ira' a&!ira
;lin &e tot res8W? ;e)tul' ;e' nu ;e fii)a? ;e sor#' unuia &intre noiF uo] )ole: &estul &e
&istins? )/iar foarte &istins a ;utea s;une. Se nu!ea )#;itanul 2artinF el s8a sf#tuit )u !ine i !8
a 1ntre"at &a)# era ne)esar )a fii)a lui' "a nu? sora' s# se 1n)u!ete &e a81 ji:ni ;e fratele
te!ni)erului ;ria a fi' /aR ' ;rea sin)er )u frate8s#u. C#;itanul 2artin era un :entle!an i un
o! &e onoare? i eu l8a! ru:at !ai 1nt9i s#8!i s;un# )u! %e&ea el lu)rurile. C#;itanul 2artin.
Un o! eCtre! &e res;e)tat 1n ar!at#? !i8a <is atun)i? f#r#. E<itare? )# lui i se ;#rea )# sora' /!R
' nu tre"uia nea;#rat s#8l 1nelea:# ;rea li!;e&e ;e t9n#r i )# ;utea s#8l ;un# la ;un)t' 2#
1n&oies) )# Hs#8l ;un# la ;un)tW a fost eCa)t eC;resia folosit# &e )#;itanul 2artin. ,a fa;t? )re&
)# a s;us s#8l tolere<e' &in )au<a tat#lui ei' %reau s# <i) a fratelui ei' Nu ;rea tiu )u! a!
ajuns s#8i ;o%estes) toate astea. Poate fiin&)# n8a! i<"utit s#8!i eC;li) ;urtarea lui C/i%erG? &ar
)e le:#tur# are unar)a alta? nu %#&'
Plasul lui se stinse? )a i )u! fata n8ar !ai fi ;utut 1n&ura )/inui &e a8l as)ulta? i tre;tat8
tre;tat i8ar fi a)o;erit "u<ele )u !9na ei. = )li;#? 1n 1n)#;ere &o!ni )al!ul? o t#)ere !or!9ntal#.
3#tr9nul r#!ase retras 1n jilF Tata 1i ;etre)u "raul ;e &u;# :9tul tat#lui ei? s;rijinin&u8i )a;ul
;e u!#rul lui.
Cina ;re:#tit# ;entru el fier"ea a)u! 1ntr8o )rati# ;e fo)F fata se ri&i)# i 1i a&use
!9n)area. 3#tr9nul se ae<i ;e lo)ul lui o"inuit? fata ;e al eiF a;oi el 1n)e;u s# !#n9n)e. ,e ast#
&at# nu se !ai uitau unul la altul. In)et9n)et? el se 1nt#rita tot !ai !ultF ;use <:o!otos )uitul i
fur)ulia ;e !as#? lu# alte lu)ruri "rus)? !u)# 1n )iuu# &in felia lui &e ;9ine? ar#t9n& 1n fel i
)/i; )# nu8i erau "oii a)as#. P9n# la ur!#? 1!;inse farfuria 1ntr8o ;arte i s;use tare? )u )ea !ai
stranie in)oeren#:
U Ce &a)# !#n9n) sau !or &e foa!eS Ce &a)# o %ia# ruinat# )a a !ea ajun:e la )a;#t
a<i? s#;t#!9na )are %ine? ori anul %iitorS C9t %alore< eu 1n o)/ii )elorlaliS Un s#r!an &einut?
/r#nit &in ;o!eni i )u resturiF un nenoro)it? !ur&ar i &e<onoratR
Tat#? tat#R
Qi fiin&)# "#tr9nul se ri&i)ase? fata )#<u 1n :enun)/i &inaintea lui? 1n#l9n& !9inile s;re el.
A!G? relu# el? )u o %o)e su:ru!at#? tre!ur9n& &in tot tru;ul i ;ri%in&8o )u nite o)/i
r#t#)ii &e ;ar)#8i ;ier&use !inile? 1i s;un? &a)# !8ai ;utea %e&ea aa )u! !8a %#<ut !ai)#8ta?
n8ai )re&e )# sunt a)eeai fiin# la )are te8ai uitat nu!ai ;rintre :ratiile )utii #steia. Era! t9n#r?
a%ea! talent? ar#ta! "ine? nu &e;in&ea! &e ni!eni' o/? ,oa!ne? )e o! era!? fetia !eaR ' Qi
lu!ea !# )#uta? !# in%i&ia. ,a? !# in%i&iaR
U ,ra:# tat#R '
-ata 1n)er)# s#8i ;rin&# "raul tre!ur9n& )a %ar:a ;e )are 1l flutura 1n aer? &ar el se
1!;otri%i i 1i &#&u !9na la o ;arte.
U ,a)# a%ea! !#)ar un ;ortret &in <ilele a)elea? ori)9t &e st9n:a)i f#)ut? ai fi fost
!9n&r#? ai fi fost !9n&r#R ,ar n8a! aa )e%a. E/? eCe!;lul !eu s# fie un a%ertis!entR Ni!eni?
stri:#? ;ri%in& "ui!a) 1n juru8i? s# nu uites# ;#stre<e !#)ar at9t &in %re!urile &e "elu: i sti!#.
Co;iii lui s# ai"# )el ;uin se!nul #sta &es;re )eea )e a fost. ,a)# )/i;ul !eu? )9n& %oi fi !ort?
nu8i %a re)#;#ta eC;resia a%ut# )u !uli? !uli ani 1n ur!#' se <i)e )# astfel &e lu)ruri se8
nt9!;l#? nu tiu' )o;iii !ei nu !# %or fi %#<ut ni)io&at#.
Tat#? tat#R
=/? &is;reuiete8!#? &is;reuiete8!#R ntoar)e8i ;ri%irile &e la !ine? nu !8as)ult#? f#8
!# s# ta)? roete ;entru !ine? ;l9n:i ;entru !ine' )/iar i tu? A!GR -# a)est lu)ru? f# a)est
lu)ruR Ca i !ineR 28a! 1n#s;rit a)u!? ;rea !8a! &at la fun& )a s#8!i !ai ;ese )/iar? i &e asta.
U ,ra:# tat#? iu"itul !eu tat#? lu!ina o)/ilor !eiR
A:#9n&u8se )u "raele &e el? 1l f#)u s# )a&# iar#i ;e s)aunF 1i a;u)# !9na ;e )are o inea
1n sus i 1n)er)# s# o ;etrea)# ;e &u;# :9tul ei.
@as8o a)olo? tat#. Pri%ete8!#? tat#? 1!"r#iea<#8!#? tat#R P9n&ete8te la !ine? tat#? o
)li;# !#)arR
,ar el )ontinu#? )u a)eeai ;ri%ire r#t#)it#? &ei :lasul 1i )o"ora &in )e 1n )e? ;9n# ajunse
un fel &e %aier &e!n &e !il#.
Sunt res;e)tat ai)i? totui. 28a! ri&i)at? )9t &e )9t. Nu !8a! l#sat )o!;let )#l)at 1n
;i)ioare. ,u8te i8ntrea"# )ine8i o!ul )el !ai i!;ortant ;e8ai)i. Bi se %a s;une: tat#l t#u. ,u8te
i8ntrea"# )ine8i )el ;e )are ni!eni nu81 ia ;este ;i)ior? i )are tot&eauna8i tratat )u !enaja!ente.
Tat#l t#u? i se %a s;une. ,u8te i8ntrea"# 1n!or!9ntarea )ui J ai)i %a tre"ui s# fie? tiu )# nu s8ar
;utea s# ai"# lo) 1ntr8alt# ;arte J %a ;ri)inui !ai !are %9l%# i ;oate !ai !ult# jale &e)9t a
ori)#rui alt)ui%a )are a tre)ut )9n&%a ;oarta asta. A tat#lui t#u? i se %a s;une. 3ine? atun)i? A!G?
A!G? s# fie tat#l t#u )/iar aa &e &is;reuit &e toat# lu!eaS Nu !ai eCist# ni!i) )are s#8l ;oat#
sal%aS Nu %ei ;#stra alt# a!intire &es;re el &e)9t )ea a ruinii i &e)#&erii luiS Nu %ei fi 1n stare
s# ai ni)i un ;i) &e afe)iune ;entru s#r!anul ;aria )9n& %a fi &is;#rut' &is;#rutS
El i<"u)ni 1n la)ri!i. n&uioat &e at9ta !il# fa# &e sine 1nsui? i? 1n sf9rit? 1i 1n:#&ui s#8
l 1!"r#ie<e i s# ai"# :rij# &e el i 1i l#s# )a;ul 1n)#runit ;e o"ra<ul ei? jelin&u8i soarta
!i<era"il#. A;oi.
U Nu!ai&e)9t? s)/i!"# su"ie)tul %#i)#relilor sale i? 1!;resur9n&8o )u "raele? ;e )9n&
ea 1l str9n:ea la ;ie;t? eC)la!#:
=? A!G? "iat# )o;il# f#r# !a!#? a"an&onat#R =? )9te <ile nu te8a! %#<ut 1n:rijin&u8!# i
!un)in& &in :reu ;entru !ineR
Pe uf!#? re%enin& la el? 1i s;use? )u o %o)e stins#? )9t &e !ult l8ar !ai fi iu"it 1n)#? &a)#81
)unotea ;9n# s# nu8i fi ;ier&ut &e!nitatea? i )u! ar fi &at8o 1n )#s#torie unui :entle!an? )are
ar 1i fost !9n&ru &e ea? &eoare)e era fii)a unui ase!enea tat#? i )u! D:9n&ul a)esta $1 f#)u s#
;l9n:# &in nouE ar fi )#l#rit? al#turi &e tai)#8su? ;ro;riul ei )al? i )u! !uli!ea res;e)tuoas# D1n
)li;a a)eea se :9n&ea &e fa;t la toi )ei )are8i &#&user# su!a &e &ois;re<e)e ilin:i aflai atun)i 1n
"u<unarE s8ar fi t9r9t &u;# ei ;e &ru!urile )ol"#ite' b
Astfel? )9n& l#u&9n&u8se? )9n& &e<n#&#j&uin&? i 1ntr8un )a< i 1ntr8altul un ;u)#ria )u
sti:!atul 1n)/isorii ;e frunte? ;#truns &e s;ur)#)iunea te!niei ;9n#8n a&9n)ul sufletului? el
&e<%#luia fii)ei lui afe)tuoase starea &e &e)#&ere 1n )are se <"#tea. Ni!eni alt)ine%a 1n afar# &e
ea nu81 %#<use %reo&at# 1n 1ntrea:a lui u!ilin#. Puin le ;#sa )elorlali &einui )are r9&eau 1n
o&#ile lor &e ulti!ul Zlui &is)urs &in :/ereta ;a<ni)uluiR Ce ta"lou :ra% f#)eau
U 2i)a ,orrit? %oi. I
n :aleria 1ntune)at# &in 2ars/alsea? 1n a)ea sear# &e &u!ini)#R
A fost o&at#? 1n Anti)/itate? o fat# 1)are i8a 1n:rijit ;#rintele 1n )a;ti%itate? aa )u! ar fi
1n:rijit8o ;e ea ;ro;ria !a!#. 2i)a ,orrit? &ei a;arinea e;o)ii !o&erne i neeroi)e? fiin& o
si!;l# en:le<oai)#? f#)use )u !ult !ai !ult? 1n)#l<in& ini!a ;ustiit# a tat#lui ei la ;ie;tu8i
ino)ent i re%#rs9n& asu;ra lui %aluri &e iu"ire i fi&elitate ine;ui<a"ile? &e8a lun:ul tuturor anilor
lui &e foa!ete.
@8a &o!olitF 1l ru:# s8o ierte &a)# nu8i f#)use )u!%a &atoria? sau &a)# nu i8o f#)use ;e
&e;lin. i s;use J Cerul fie8i !artor J )# nu81 ;utea onora !ai !ult )/iar &e8ar fi fost r#sf#atul
soartei? 1n&eo"te re)unos)ut )a atare. ,u;# )e la)ri!ile i se usear# i nu !ai ;l9nse? %l#:uit )u!
era? &es)#tuat &e si!#!9ntul a)ela al %ino%#iei? 1n sf9rit? )9n& re&e%eni el 1nsui? aa )u! era
&e o"i)ei? fata 1i 1n)#l<i iar#i )ina? )e !ai r#!#sese? i. Ae<at# l9n:# e@. Se "u)ura %#<in&u81 )#
!#n9n)# i "ea. C#)i a)u! st#tea ;e s)aun? &in nou ra&ios? )u ti)/ia &e )atifea nea:r# ;e )a; i
1n. Laina %e)/e &e )as#? )enuie? i &a)# %reun )ole: &e8al lui ar fi intrat 1n )li;a a)eea s#8i )ear#
sfatul? s8ar fi ;urtat )u el ai&o!a !arelui !oralist? lor&ul C/esterfiel&7? sau )a !aestrul &e
)ere!onii &e la 2ars/alsea.R
Ca s#8i &istra:# atenia? %or"i )u el &es;re :ar&ero"a luiF atun)i el )ata&i)si a re)unoate
)#? 1ntr8a&e%#r? &a? )#!#ile oferite &e ea erau )u! nu se ;oate !ai "ine %enite? )#)i )elelalte ;e
)are le a%ea se u<aser#? i? fiin& )u!;#rate &e :ata? ni)io&at# nu i s8au ;otri%it )a lu!ea.
3ine &is;us i a%9n& ;oft# &e %or"#? el 1i atrase a;oi atenia asu;ra /ainei )9re at9rn# 1n
&osul uii? f#)9n& o"ser%aia )#? 1n )alitate &e P#rinte al )asei? ar &a un eCe!;lu &e ne;#sare
)o;iilor lui. Qi aa 1n)linai s;re ne:lijen#? &a)# s8ar ar#ta &inaintea lor )u )oatele :oale. ,e
ase!enea? f#)u /a< &e fle)urile &e la ;antofi? &ar &e%eni :ra% )9n& ajunse la )ra%at# i 1i autori<#
fii)a s#8i )u!8
1 Eufrasia? fii)a re:elui E%an&er &in SGra)usa.
5 P/ili; C/esterfiel& `a Diif*81++(E. =! &e stat en:le< i !oralist al antifra<ei? n#s)ut la
@on&ra? ;rieten )u 2ontesduieu. Autorul lu)r#rii S)risori )#tre fiul !eu? )are re;re<int# arta
)ini)# &e a[ reui 1n %ia#.
Pere alta nou# &e 1n&at# )e8i %a ;utea ;er!ite a)est lu)ru.
n ti!; )e is;r#%ea &e fu!at 1n ti/n# tra"u)ul? ea 1i f#)u ;atul i r9n&ui totul ;rin o&aie
;entru noa;te. Era o"osit &atorit# orei 1naintate i a e!oiilorF se ri&i)# &in jil )a s8o
"ine)u%9nte<e i s#8i s;un# noa;te "un#. n tot a)est ti!;? o )li;# !#)ar nu s8a :9n&it la
1!"r#)#!intea ei? la ;antofii ei? la ni)i. Una &in ne%oile ;e )are i ea le8ar fi ;utut a%ea. Ni!eni
;e lu!e? )u eC)e;ia ei? nu s8ar fi sin)/isit !ai ;uin &e )eea )e &u)ea ea li;s#.
= s#rut# &e )9te%a ori )u un: H,o!nul s# te ai"# 1n ;a<a lui? s)u!;a !ea. Noa;te "un#?
&ra:a !eaR H
,ar ini!a ei &uioas# fusese at9t &e a&9n) r#nit# %#<9n& 1n )e /al se aflase? 1n)9t n8ar fi
%rut s#8l lase sin:ur? &e tea!# s# nu 1n)ea;# iar s# se %aite? &e tea!# s# nu81 )u;rin&# iar
&is;erarea.
Tat# &ra:#? eu nu sunt o"osit#F &#8!i %oie s# !#8ntor) 1n )9te%a )li;e? &u;# )e te )ul)i? s#
!ai stau l9n:# &u!neata.
= 1ntre"#? )u un aer ;rote)tor? &a)# se si!ea sin:ur#.
,a? tat#.
Atun)i %ino nea;#rat 1na;oi? s)u!;a !ea.
U N8a! s# fa) <:o!ot? tat#.
Nu te8n:riji &e !ine? &ra:a !ea? s;use? &9n&u8i "ine%oitor ;er!isiunea. Vino nea;#rat
1na;oi.
C9n& re%eni? ;#rea s# fi ai;itF ea 1n)er)# s# a9e fo)ul a;roa;e stins? 1n)etior? )# nu
)u!%a s#8l trte<eas)#. ,ar el o au<i.
Cine8i a)oloS ntre"#? Eu? tat#? A!G.
U A!G? )o;ila !ea? %ino ai)i. Vreau s#8i s;un o %or"#.
Se ri&i)# ;uin 1n ;atul lui s)un& )9n& ea 1n:enun)/e al#turi? )a s# ;oat# ajun:e )u faa
l9n:# elF 1i ae<# !9na 1ntre ale ei. =/R Tat#l fetei i Tat#l 1n)/isorii 2ars/alsea erau atun)i unii
i ;uterni)i.
U S)u!;a !ea? ai &us o %ia# :rea ai)i. -#r# to%ar#i 1e jea)#? f#r# &istra)ii? su!e&enie
&e :riji? !# te!R
U Nu te !ai :9n&i la asta? &ra:ul !eu. Eu nu !# !ai :9n&es)? ni)io&at#.
Cunoti situaia !ea? A!G. N8a! fost 1n stare s# fa) !are lu)ru ;entru tineF a! f#)ut 1ns#
tot )e !i8a stat 1n ;utin#.
,a? &ra:# tat#? 1n)u%iin# ea? 1!"r#i9n&u81. Qtiu? tiu.
A! tr#it ai)i &ou#<e)i i trei &e ani &in %ia#? s;use el? )u r#suflarea 1ntret#iat#? )are nu
era at9t un sus;in? )9t !ai &e:ra"# un stri:#t s)urt? nest#%ilit? &e autoa;ro"are? r#"ufnirea "rus)#
a unei )ontiine no"ile. E tot )e8a! ;utut fa)e ;entru )o;iii !ei? &ar a! f#)ut. A!G? s)u!;a
!ea? tu eti )u !ult !ai iu"it# &in toi treiF ;e tine te8a! a%ut !ai )u sea!# 1n !inte' ori)e a!
f#)ut s;re "inele t#u? )o;ila !ea &ra:#? a! f#)ut &e "un#%oie i f#r# s# !ur!ur.
Nu!ai 1nele;)iunea? )are &eine )/eia tuturor ini!ilor i a tuturor tainelor? ;oate ti )u
si:uran# 1n )e !#sur# un o!? !ai ales un o! &o"or9t la ;#!9nt )a a)esta? se ;oate !ini ;e.
Sine. ,e ajuns &eo)a!&at# )# st#tea a)olo lun:it? )u o)/ii 1n la)ri!i? senin? !aiestuos 1ntr8un fel?
&u;# )e8i &#&use )a <estre %iaa 1njosit# fii)ei )re&in)ioase? 1!;o%#rate &e at9ta noian &e
!i<erie? ;rin a )#rei iu"ire &oar a fost sal%at s# &e)a&# i !ai !ult.
Co;ila a)easta nu a%ea &elo) 1n&oieli? nu8i ;unea ni)i un soi &e 1ntre"#ri? )#)i ;rea se
"u)ura s#8l %a&# )u )a;ul 1n)ununat &e un ni!" lu!inos.
S#r!anul? &ra:ul? "unul !eu tat#? o!ul )el !ai sin)er? !ai &eli)at? !ai s)u!;R -ur#
sin:urele )u%inte ;e )are i le a&res#? 1n ti!; )e81 1!"ia s# a&oar!#.
Nu81 ;#r#si toat# noa;tea? )a i )u! i8ar fi f#)ut %reun r#u ;e )are :in:#ia ei )u :reu 1l
;utea re;ara. Se ae<# la )#;#t9iul luiF uneori? )a s# nu81 tre<eas)#? 1n ti!; )e81 s#ruta? 1i inea
r#suflarea? o;tin& )ine tie )e )u%9nt &r#:#stos. C9n& i )9n& se &#&ea la o ;arte s# nu 1!;ie&i)e
li)#rul ;ali& al fo)ului s# )a&# ;e )/i;ul lui )ufun&at 1n so!n? i se 1ntre"a &a)# atun)i se!#na
)9tui &e ;uin )u )el )e fusese ;e %re!ea ;ros;erit#ii lui feri)ite? at9t &e !ult o tul"urase )# %a
ar#ta &in nou )a 1n a)ea e;o)# :roa<ni)#. @a :9n&ul a)elor ti!;uri? ea 1n:enun)/e iar#i l9n:# ;at
i se ru:#: H=? &#8i? ,oa!ne? %ia# 1n&elun:at# I =? a;#r#8!i81. Ai"i !il# &e s#r!anul !eu tat#?
Care at9t a suferit? )are e at9t &e neferi)it i &e s)/i!"at? ;reas)u!;ul !eu tat#R H
C9n& sfe i%ir# <orile s#8l o)roteas)# i s#8i &ea )uraj? ea 1l 1!"r#i# ;entru ulti!a oar# i
;#r#si o&#ia. Se furi# ;e s)ar# 1n jos? i a;oi &e8a lun:ul )urii ;ustii? se )##r# 1n )#!#rua ei &e
la !ansar&#F &e a)olo se <#reau? ;este <i&? 1n lu!ina li!;e&e a &i!ineii? a)o;eriurile )aselor &e
un&e nu ieea fu!ul i )olinele 1n&e;#rtate. C9n& &es)/ise 1n)et :ea!ul i ;ri%i s;re )urtea
1n)/isorii? )#tre soare8r#sare? e;uele 1nfi;te 1n <i&ul 1!;rej!uitor erau roii la )a;ete? a;oi
&esenau nite for!e %inete 1n &ire)ia soarelui )are se ri&i)a 1n%#;#iat ;e )er. Ni)io&at# e;uele
astea nu i se ;#ruser# at9t &e as)uite? &e )ru&e? ni)io&at# :ratiile at9t &e :reoaie? ni)io&at# s;aiul
te!niei at9t &e lu:u"ru? &e ne1n)#;#tor. Se :9n&i la r#s#ritul soarelui ;e ;u/oiul ne1ntreru;t al
flu%iilor? ;e !#rile uriae? ;este ;ri%elitile "o:ate? 1n ;#&urile 1ntinse? un&e ;#s#rile se tre<es) 1n
frea!#tul )o;a)ilorF )o"or1 ;ri%irea s;re !or!9ntul %iu &easu;ra )#ruia soarele r#s#rise? un&e
tat#l ei <#)ea &e &ou#<e)i i trei &e ani? i s;use? 1ntr8un a))es &e !9/nire i )o!;asiune: HNu?
nu? 1n %iaa !ea nu l8a! %#<ut )u8a&e%#ratR H
Ca;itolul 66
,E PRIN @U2EA 3UN
,AC t9n#rul Io/n C/i%erG ar fi a%ut talent i &orina &e a s)rie o satir# &es;re or:oliul
fa!ilial? nu era ne%oie s# u!"le &u;# un !o&el :r#itor 1n afar# fa!iliei iu"itei lui. @8ar fi :#sit
ilustrat 1n filfi<onul &e frate8s#u i la i!;ertinenta ei sor#? at9t &e a&ine %9r9i 1n tot soiul &e
josni)ii? )u nasul ;e sus? i f#)9n& at9t &e !ult )a< &e fa!ilia &in )are se tr#:eauF :ata ori)9n& s#
)ereas)# ori s# 1!;ru!ute &e la )ei !ai ne%oiai? s# se 1nfru;te &in ;9inea alt)ui%a? s#
)/eltuias)# "anul altuia? s# "ea &in )ea)a altuia i a;oi s8o fa)# #n&#ri. ,a)# <u:r#%ea fa;tele
res;in:#toare &in %iaa lor i felul lor &e a e%o)a f#r# 1ntreru;ere )# stri:oiul no"ilei lor ori:ini s#
a;ar# i s#8i %9re 1n s;eriei ;e "inef#)#torii lor? t9n#rul Io/n ar fi &e%enit un s)riitor satiri) &e
;ri! ran:.
Ti; i8a folosit li"ertatea 1n )/i; ;ro!i#tor? ajun:9n& ar"itru la !asa &e "iliar&. Aa &e
;uin i8a "#tut )a;ul s# afle )ui &atora eli"erarea s#? 1n)9t Clenna! a;roa;e )# ni)i n8a%usese
ne%oie s# re)o!an&e &is)reie &o!nului Plornis/ 1n a)est sens. Cine 1i f#)use a)est "ine? el era
:ata s#8l a))e;te )u )o!;li!ente &in ;artea lui? i )u asta? "asta. S)#;9n& at9t &e lesne ;e ;oarta
1n)/isorii? el ajunse ar"itru la !asa &e "iliar&? i a)u! !ai a;#rea )9n& i )9n& 1n )urti)i)a un&e
se ju)a ;o;i)e? 1ntr8o /ain# %er&e. h&e o)a<ieE la !o&# 1n Ne.!arAet(+? 1!;o&o"it# )u un :uler
tare? lu)ios? i "utoni s)li;itori DnoiE? i "ea "erea ;ensionarilor 1n)/isorii.
ECista un sin:ur ;un)t soli& i statorni) 1n )ara)terul uurati) al a)estui &o!n? i anu!e
res;e)tul i a&!iraia ;entru sora lui? A!G. A)est si!#!9nt nu l8a 1n&e!nat ni)io&at# s# o
s)uteas)# &e %reo )li;# &e nelinite? ori s# se ;ri%e<e ;e sine sau s#8i ;un# ;ielea 1n jo) ;entru
eaF &ar o iu"ea? )u sti:!atul #sta s;ur)at al 1n)/isorii 2ars/alsea ;e suflet. A)eeai !ias!# r#u
!irositoare? 2ars/alsea? ;utea fi re)unos)ut# i 1n o"ser%aia lui &esluit# )# fata 1i jertfise %iaa
;entru tat#l ei? f#r# 1ns# a8i &a sea!a )# ea ar fi f#)ut ori)e i ;entru el 1nsui.
Po%estirea &e fa# nu ;oate sta"ili )u eCa)titate !o!entul )9n& t9n#rul a)esta %ioi i sora
lui au 1n)e;ut s# %9nture s;e)trul fa!iliei 1ntru inti!i&area &einuilor. ,u;# toate ;ro"a"ilit#ile?
asta ar fi fost )a! 1n ;erioa&a 1n )are 1n)e;user# s# !#n9n)e &in !ilostenia )elorlali ;u)#riai.
Cert este )#? ;e !#sur# )e &e%eneau !ai str9!torai? !ai ne%oiai? )u at9t. 2ai 1!;o;oonat ieea
s)/eletul &in :ro;ni#F i )#? &e 1n&at# )e se i%ea Ia ori<ont %reo tre"oar# !ur&ar#? s)/eletul
a;#rea i !ai fanto!ati) 1n<or<onat.
@uni &i!inea# 2i)# ,orrit 1nt9r<ie? )#)i tat#l ei &orini ;9n# t9r<iu.F a;oi tre"ui s#8i
;re:#teas)# :ustarea i s# fa)# or&ine 1n o&aie. N8a%ea o"li:aia s# ;le)e ia lu)ru? totui? &e a)eea
r#!ase )u el ;9n# )e? )u ajutorul lui. 2a::G? ;use totul la ;un)t 1n )a!er# i 1l %#^u &u )in &u8se
s#8i fa)# ;li!"area !atinal# D%reo &ou#<e)i &e !etri sau )a! aa )e%aE s;re )afenea? un&e )itea
<iarul. i ;use atun)i ;#l#riua i iei? &ei inuse s# ;le)e !ult !ai &e%re!e. C9n& s# trea)# ;rin
:/ereta ;a<ni)ului? )ei )are s;oro%#iau 1n#untru 1n)etar# )a &e o"i)ei %or"a? iar un nou ;ensionar?
sosit a"ia s9!"#ta sear#? ;ri!i un se!n )u )otul &in ;artea unui &einut !ai %e)/i? 1!;reun# )u
o"ser%aia: HUite8ai)i. Ea e 1 H
Voia s8o %i<ite<e ;e sora ei? &ar )9n& ajunse la lo)uina &o!nului Cri;;le? afi# )# sor#8sa
i un)/iul ;le)aser# Ia teatrul un&e erau an:ajai. ,ealt!interi? se :9n&ise ;e &ru! i la a)east#
e%entualitate? i )u! /ot#r9se )# 1n )a< )# erau ;le)ai s# se &u)# &u;# ei? ;orni s;re teatru? )are
se :#sea ;e a)eeai ;arte a Ta!isei? nu ;rea &e;arte &e a)olo.
2i)a ,orrit era a;roa;e la fel &e netiutoare 1n ale teatrului ;e )9t era 1n ale !inelor &e
aur? i )9n& i se in&i)# un soi &e u# as)uns#? a%9n& aerul )urios )# toat# noa;tea u!"lase /ai/ui?
iar &e ruine? ;ar)#? st#tea ;itit# ;e o str#&u# &osni)#? fata e<it# &a)# s# se a;ro;ie sau nu &e ea.
A;oi tres#ri la %e&erea )9tor%a &o!ni? %reo ase Ia nu!#r J ;roas;#t rai? )u ;#l#riile[ ana;o&a
;use ;e )a;? <#"o%in& ;rin faa uii )u ;ri)ina J )are nu se &eose"eau ;rea !ult &e ;ensionarii &e
la 2ars/alsea.
n)urajat# &e a)east# ase!#nare? se a&res# lor i8i 1ntre"# un&e8ar ;utea8o :#si ;e
&o!nioara ,orritF a)etia 1i f#)ur# lo) s# intre 1ntr8un %esti"ul )ufun&at 1n 1ntuneri)? )are se!#na
!ai &e:ra"# )u un uria felinar stins &e)9t )u alt)e%a? &e un&e se ;utea au<i o !u<i)# 1n&e;#rtat#
i <:o!otul ;ailor &e &ans. Un "#r"at? )are &e at9ta li;s# &e aer a%ea ;e el un strat al"astru &e
!u)e:ai i )are st#tea jos 1ntr8un un:/er i su;ra%e:/ea lo)ul #sta 1ntune)os ;rintr8o
&es)/i<#tur#? )a un ;#ianjen? 1i s;use )# o s# &ea &e %este &o!nioarei ,orrit ;rin )ea &int9i
&oa!n# sau &o!n 1n tre)ere ;e8a)olo. Cea &int9i 1n tre)ere ;e a)olo &u)ea o ;artitur# !u<i)al#
f#)ut# sul? ;e ju!#tate iein& &intr8un !anon? o &oa!n# 1n aa /al &e !ototolit#? &in )a; ;9n#8n
;i)ioare? 1n)9t ar fi fost un a)t &e !ilostenie &a)# se 1n&ura )ine%a s8o )al)e ;uin )u fierul 1n)ins.
Se ;urt# 1ns# foarte )u!se)a&e i s;use:
Venii )u !ine? %8o :#ses) 1n&at# ;e &o!nioara ,orrit.
2i)a ,orrit se inea &u;# ea? a;ro;iin&u8se &in )e 1n )e !ai !ult? )u fie)are ;as ;e )are81
f#)ea ;e 1ntuneri)? &e sunetul !u<i)ii i <:o!otul ;ailor &e &ans.
P9n# la ur!# ajunser# 1ntr8un %9rtej &e ;raf? un&e su!e&enie &e oa!eni se 1!;ie&i)au
unii &e alii i un&e era o ase!enea /ara"a"ur# &e :rin<i? ;erei &e s)9n&uri i &in )#r#!i<i?
fr9n:/ii? )ilin&ri? 1ntr8un a!este) &e lu!in# a :a<ului aerian i lu!ina <ilei? 1n)9t i se ;#ru )#
ni!erise 1ntr8o al)#tuire :reit# a Uni%ersului. 2i)a ,orrit? r#!as# sin:ur#? uneori 1n:/iontit# &in
toate ;#rile &e )9te )ine%a? era &e8a &re;tul n#u)it#? )9n& &eo&at# au<i :lasul surorii ei:
Vai &e !ine i &e !ine? A!G? )e te8a f#)ut s# %ii ai)iS
A! %rut s# te %#&? -annG &ra:#F !9ine toat# <iua sunt ;le)at#? i )u! tia! )# ast#<i s8ar
;utea s# fii o)u;at# ai)i &e &i!inea# ;9n# seara? !8a! :9n&it'
,ar )e i&ee s# %ii 1n )uliseR Ni)i nu !i8a fi 1n)/i;uit una )a astaR
nt9!;in9n&8o )u a)este )u%inte nu ;rea )or&iale? sora ei o )on&use 1ntr8un lo) ;uin !ai
&e:ajat &e ;r#f#rie? un&e nu!eroase s)aune i !ese aurite erau ;use )laie ;este :r#!a&# i un&e
)9te%a fe!ei tinere e&eau ;e )e se ni!erea la taifas. Toate tinerele astea se )u%enea s# fie &ate la
)#l)at? i toate a%eau un fel )urios &e a ;ri%i ;retutin&eni 1n ti!; )e s;oro%#iau.
,e )u! se retraser# a)olo )ele &ou# surori? un "#iean&ru )u tr#s#turi 1!;ietrite? ;urt9n& o
"eret# s)oian#? 1i &#&u )a;ul ;e &u;# o :rin&# &in st9n:a i s;use: H2ai ;uin <:o!ot?
&oa!nelorR Hi se f#)u ne%#<ut. Nu!ai&e)9t &u;# a)eea? un &o!n ;lin &e %ioi)iune? )u o )/i)# &e
;#r ne:ru i l#os? 1i &#&u )a;ul ;e &u;# o :rin&# &in &rea;ta i s;use: H2ai ;uin <:o!ot?
s)u!;elorR Hi se f#)u i el ne%#<ut.
S# te %#& ;e tine ;rintre noi? artitii? <#u? A!G? e ulti!ul lu)ru la )are !8a fi ;utut :9n&iR
Tise surioara. Vai? &ar )u! ai i<"utit s# ajun:i ;9n# ai)iS
Nu tiu. Persoana )are i8a s;us )# sunt ai)i a fost at9t &e "un# i !8a a&us i ;e !ine
Tu? )a &e o"i)ei? )u &u/ul "l9n&eiiR Cre& )# oriun&e te ;oi fofila. Eu? una? n8a fi reuit?
A!G? &ei !# ;ri)e; !ult !ai !ult )a tine )e8nsea!n# lu!ea.
Era o"i)eiul fa!iliei? ri&i)at la ran: &e le:e? )# A!G s# r#!9n# !i)ua f#;tur# si!;l#?
le:at# &e )as#? li;sit# &e %ast# i 1nelea;ta eC;erien# a )elorlali. A)east# fante<ie a fa!iliei era
!o&ul &e a se a;#ra al fa!iliei 1!;otri%a ser%i)iilor fetei? nu )are )u!%a s# se fa)# ;rea !ult )a<
&e ele.
Ei "ineR Ce ai ;e suflet? A!GS Ai? &esi:ur? )e%a ;e suflet 1n le:#tur# )u !ine? s;use
-annG.
i %or"ea )a i )u! sor#8sa? &oi sau trei ani !ai !i)# &e)9t ea? s8ar fi ;urtat )a o "uni)#
;lin# &e ;reju&e)#i.
Nu8i !are lu)ruF &ar &e )9n& !i8ai %or"it &es;re
,oa!na a)eea )are i8a &at o "r#ar#? -annG'F j
3#iean&rul )u )/i; 1!;ietrit a;#ru &u;# :rin&a &in st9n:a i s;use: HAtenie? &oa!nelorR
Hi &is;#ru. ,o!nul ;lin &e %ioi)iune? )u ;#r ne:ru? &eo&at# a;#ru &u;# :rin&a &in &rea;ta i
s;use: HAtenie? s)u!;elorR Hi &is;#ru? &e ase!enea. ,re;t )are? toate tinerele se ri&i)ar# i
1n)e;ur# s#8i ;otri%eas)# fustele la s;ate.
Ei "ine? A!GS Relu# -annG? f#)9n& la fel )a )elelalte. Ce %oiai s#8!i s;uiS
,e )9n& !i8ai ;o%estit )# o &oa!n# i8a &at "r#ara ;e )are !i8ai ar#tat8o? -annG? sunt
;uin nelinitit# 1n ;ri%ina ta? i? &e fa;t? a %rea s# tiu )e%a !ai !ult? &a)# ai at9ta 1n)re&ere 1n
!ine.
A)u!? &oa!nelorR Tise "#iean&rul )u "eret# s)oian#. A)u!? s)u!;elorR Tise i &o!nul
)u ;a) ne:ru.F
Se f#)ur# a!9n&oi ne%#<ui nu!ai&e)9t? iar !u<i)a i ;aii &e &ans se au<eau &in nou.
2i)a ,orrit se ae<# 1ntr8un jil aurit? &e8a &re;tul a!eit# &e 1ntreru;erile astea iui'
Sora ei i )elelalte tinere ;le)aser# &e!ult? i? )9t ti!; li;sir#? un :las D;ar)# era )el al &o!nului
)u ;#rul ne:ruE s8a au<it tot ti!;ul stri:9n& 1n rit!ul !u<i)ii:
Un? &oi? trei? ;atru? )in)i? ase' iR Un? &oi? trei? ;atru? )in)i? ase' iR Binei ta)tul?
s)u!;elorR Un? &oi? trei? ;atru? )in)i? ase' iR
n )ele &in ur!#? %o)ea se o;ri? toate tinerele se 1ntoarser# &in nou a)olo? !ai !ult sau
!ai ;uin :9f9in&F se 1nf#urau 1n aluri? ;re:#tin&u8se &e ;le)are.
Atea;t# o )li;#? A!G? las#8le s# ;le)e 1naintea noastr#? o;ti -annG.
R#!aser# 1n&at# sin:ure? f#r# )a )e%a &eose"it s# se !ai fi 1nt9!;lat 1ntre ti!;? ;9n# s#
a;ar# "#iean&rul &e &u;# :rin&# i s# s;un#: HToat# lu!ea la uns;re<e)e? !9ine? &oa!nelorR Ai
@a fel i &o!nul )u ;#rul ne:ru s# a;ar# &e &u;# %e)/ea lui :rin&# i s# s;un#: HToat# lu!ea la
uns;re<e)e? !9ine? s)u!;elorR Hfie)are 1n !o&ul lui o"inuit.
C9n& r#!aser# nu!ai ele &ou#? )e%a a fost rosto:olit ori &at la o ;arte &in )ale? ;rintr8un
siste! sau altul? i &inaintea lor se )#s)# &eo&at# un soi &e ;u !are i :ol? i? ;ri%in& 1ntr8a)olo?
-annG stri:#:
U Pata? un)/iuleR
2i)a ,orrit? ;e !#sur# )e o)/ii i se o"inuiau )u 1n8>[ tuneri)ul? 1l <#ri ne&esluit ;e
un)/iu8s#u? sin:ur? 1ntr8un un:/er su!"ru &in fun&ul ;uului? )u instru!entul 1n )utia lui
/#rt#nit# su"suoar#.
3#tr9nul &#&ea i!;resia )# o&inioar#? 1n %re!ea lui &e ;ros;eritate? ar fi lo)uit a)olo?
&ina;oia ferestrelor &e la :aleria su;erioar#? )are l#sau s# se <#reas)# o f9ie &e )er? i )# tre;tat8
tre;tat a tot )o"or9t? ;9n# s8a ;ier&ut 1n a&9n)ul a)ela. 2uli ani 1n ir st#tuse a)olo? ase seri ;e
s#;t#!9n#? tot ti!;ul )u o)/ii ;e ;artitur#? i? 1n :eneral? se )re&ea )# nu %#<use 1n %iaa lui o
;ies# &e teatru.
Cir)ulau i unele le:en&e ;rin ;artea lo)ului? )u! )# nu )CCnotea &in %e&ere ni)i )/iar
;e )ea !ai ;o;ulari eroi i eroine? i )# "ufonul? 1n Ur!a unui ;ariu? s8a s)/i!onosit la el 1n fel i
)/i; )in)i<e)i &e seri 1ntruna? &ar )# el /a"ar n8a%ea. ,ul:/erii f#)eau o :lu!# ;e so)oteala lui? i
anu!e? )# &e fa;t el era !ort? f#r# s#8i fi &at sea!a &e asta? iar s;e)tatorii o"inuii &e la ;arter 1l
"#nuiau )#8i ;etre)e %iaa 1ntrea:#? <i i noa;te? )u &u!ini)i )u tot? 1n fosa or)/estrei. @8au ;us
la 1n)er)are &e )9te%a ori? oferin&u8i )9te o ;ri<# &e ta"a) ;e &easu;ra "alustra&ei? iar el
r#s;un&ea tot&eauna a)estei atenii tre<in&u8se %re!elni)? &in ;oliteeF atun)i se %e&ea u!"ra
;ali&# a :entle!anului )are tre"uie s# fi fost )9n&%a. Alt!interi? ni)io&at#? 1n a"solut ni)i o
o)a<ie? n8a ju)at %reun alt rol 1n le:#tur# )u )e se ;etre)ea 1n jur? &e)9t rolul notat 1n ;artitura
;entru )larinetF 1n %iaa ;arti)ular#? )larinetul nea%9n& ni)i un rol &e ju)at? atun)i ni)i el nu ju)a
ni)i un rol.
@Tnii s;uneau )# ar fi s#ra)? alii )#8i un <:ri;uroi "o:atF el 1ns# t#)ea? ni)io&at# nu8i
1n#la )a;ul ;le)at? nu8i s)/i!"a ni)io&at# !ersul t9r9it? )# nu )u!%a s# ri&i)e &e la ;#!9nt
;i)iorul f#r# resort. ,ei a)u! se ate;ta s# fie )/e!at &e ne;oata lui? n8a au<it8o &e)9t &u;# )e81
stri:# &e trei sau ;atru ori? i n8a fost &elo) sur;rins &e ;re<ena a &ou# ne;oate 1n lo) &e una? )i
s;use &oar at9t? )u :lasul lui tre!urat: HVin? %inR Hi se )a#r# &e un&e%a &e su" ;#!9nt? &e un&e
ieea un !iros &e "e)i.
Aa&ar? A!G? rosti sora ei? )9n& )ei trei ieeau ;e ua at9t &e ruinat#? a%9n& )ontiina )#
se &eose"ete &e )elelalte ui? iar un)/iul o lu# instin)ti% ;e A!G &e "ra? )a fiin& "raul ;e )are
te ;uteai s;rijini !ai "ine? aa&ar? A!G? eti )urioas# s# afli !ai !ult &es;re !ineS
Era &r#:u# i )ontient# &e a)est lu)ru? &e a)eea i )a! aro:ant#? iar )on&es)en&ena )u
)are l#sa la o ;arte su;erioritatea far!e)ului i a eC;erienei sale &e %ia#? a&res9n&u8se sor#8i ;e
;i)ior &e e:alitate a;roa;e? a&u)ea enor! &e !ult )u )on&es)en&ena 1ntre:ii fa!ilii
U 2# interesea<#? -annG? s# ;arti)i; sufletete la tot )e se lea:# &e tine.
RA&e%#rat? a&e%#rat? i eti sora ))a !ai "un# &in lu!e. ,a)# se8nt9!;la uneori s# fiu
;uin a:resi%#? sunt? si:ur# )# %ei 1nele:e )e8nsea!n# ;entru !ine s# !# aflu 1ntr8o situaie fa#
&e )are a! )ontiina su;eriorit#ii !ele. Nu !8a sin)/isi? a&#u:# fii)a Tat#lui 1n)/isorii
2ars/alsea? &a)# )eilali n8ar fi at9t &e %ul:ari. Ni)iunul &in ei n8a &e)#<ut at9t &e !ult )a noi. Ei
au r#!as )u toii la ni%elul lor. Toi sunt %ul:ari.
2i)a ,orrit se uit# "l9n& la )ea )are %or"ea? &ar n8o 1ntreru;se. -annG 1i s)oase "atist# i
se terse la o)/i )u un aer &estul &e iritat.
Eu nu !8a! n#s)ut un&e te8ai n#s)ut tu? A!G? tii? i ;oate ai)i e &eose"irea. ,ra:a !ea?
&u;# )e s)#;#! &e un)/iul? o s# afli tot. II l#s#! la "irtul un&e are s# ia !asa. M
Continuar# &ru!ul ;e jos 1!;reun# )u el? ;9n# ajunser# 1ntr8o stra&# !ur&ar# un&e se
o;rir# &inaintea :ea!ului unei %itrine <oioase? )are &in ;ri)ina a"urilor &e la )arnea 1n)ins#? &e la
le:u!e i "u&in)i &e%enise o;a). Se ;utea totui <#ri o ;ul;# &e ;ur)el fri;t#? i<"u)nin& 1n
la)ri!i &e sal%ie i )ea;#? 1ntr8un re)i;ient !etali) ;lin &e sos? a;oi o )io<%9rt# unsuroas# &e
fri;tur# &e %a)# i o "u&in)# "#i)at# &e MorAs/ire? sf9r9in& fier"inte 1ntr8un %as ai&erea? ;e
ur!# !u)/i &e %iel u!;lut? t#iat iute 1n ;orii? a;oi un ja!"on nu!ai "ro"oane &in ;ri)ina
<orului la )are fusese su;us? un ;latou )u )artofi ;r#jii? str9ni unii 1ntr8alii &e ;ro;ria lor
su)ulen#? !or!ane &e le:u!e fierte i alte ase!enea "u)ate alese su"staniale.
n#untru se %e&eau )9te%a se;areuri )u ;erei &es;#ritori &in le!n? la a&#;ostul )#rora
)lienii? so)otin& !ai ni!erit s# ser%eas)# !asa &ire)t 1n sto!a)? f#r# s# se ajute ;rea !ult &e
!9ini? 1nfule)au &e unii sin:uri )ele )o!an&ate. n %re!e )e se uitau la toate astea? -annG
&es)/ise ;oeta? s)oase &e a)olo un ilin: i i81 1n!9na un)/iului s#u. Un)/iul )9te%a )li;e nu
;ri%i !one&#? &ar :/i)in& )are8i era &estinaia i !ur!ur9n&: HCinaS LaR ,a? &a? &aR Hi&is;#ru
1n)et 1n. A"urul %enit &e la "u)#t#rie.
Ei? i a)u!? A!G? <ise sora ei? &a)# nu eti ;rea o"osit#? %ino )u !ine ;9n# 1n stra&a
LarleG &in Ca%en&is/ Sduare
EC;resia )u )are s;use a)east# &istins# a&res# i felul 1n )are 1i s!u)i noua ei ;#l#riu#
;e )a; D)are era !ai !ult %a;oroas# &e)9t ;ra)ti)#E o ne&u!eri ;e sora eiF totui? ea &e)lar# )# e
:ata s# !ear:# 1n stra&a LarleG? i 1ntr8a)olo 1i i 1n&re;tar# ;aii. C9n& ajunser# la luCoasa
&estinaie? -annG alese )asa )ea !ai i!;o<ant# ;ar)# i "#tu la u#? 1ntre"9n& &e &oa!na 2er&le.
@a)/eul )are &es)/ise ua? &ei )u ;#rul ;u&rat i ur!at &e ali &oi la)/ei la fel &e ;u&rai?
r#s;unse nu nu!ai )# &oa!na 2er&le era a)as#? &ar o i ru:# ;e -annG s# ;ofteas)# 1n#untru.
-annG intr#? 1nsoit# &e sora eiF ur)ar# la etaj? )u la)/eul ;u&rat !er:9n& 1nainte i la)/eii ;u&rai
r#!9n9n& 1n&#r#t? i se o;rir# 1ntr8un salon s;aios se!i)ir)ular? unul &intr8o serie &e saloane?
un&e un ;a;a:al st#tea a:#at 1n )io)? ;e &inafara unei )oli%ii aurite? )u la"ele sol<oase 1n aer? i
lu9n& tot soiul &e ;o<iii "i<are? )u )a;ul 1n jos. Ciu&#enia asta s8a !ai o"ser%at i la ;#s#ri )u
;enaje a"solut &iferite? )are se )a#r# ;e fire &e aur.
n)#;erea era )u !ult !ai so!;tuoas# &e)9t tot )e8i ;utuse 1n)/i;ui %reo&at# 2i)a
,orrit? i 1n o)/ii ori)ui ar fi ;#rut s;len&i&#? fastuoas#. Se uit# uluit# la sora ei i i8ar fi ;us o
1ntre"are? &a)# -annG? )u o 1n)runt#tur# &in s;r9n)ene? nu8i f#)ea se!n )#tre o ;ortier# )u ;er&ea
)o!uni)9n& )u alt# o&aie. = )li;# !ai a;oi ;er&eaua se !i)# i o &oa!n# o &#&u la o ;arte )u o
!ina 1n)#r)at# &e inele? l#s9n&8o a;oi s# )a&# 1n ur!#8i &in nou? )9n& intr#.
,oa!na era t9n#r# i ;lin# &e ;ros;ei!e? nu &in !9inile Naturii? )i &in !9inile
)a!eristei sale. A%ea nite o)/i !ari? fru!oi? insensi"ili? un ;#r ne:ru? fru!os i insensi"il?
;ie;tul &e<%oltat? fru!os i insensi"il? totul ;us 1n %aloare )u! nu se ;utea !ai "ine? ;9n# 1n )ele
!ai !i)i a!#nunte. -ie &in ;ri)in# )# era r#)it#? fie ;entru )# 1i st#tea !ai "ine astfel? ;urta ;e
)a; un fileu al"? a!;lu? le:at su" "#r"ie. Qi &a)# a eCistat )9n&%a "#r"ie fru!oas# i insensi"il#?
&e )are s# ;oi fi si:ur )# ni)io&at# n8a fost J folosin& o eC;resie fa!iliar# J Ha;u)at# H&e !ina
%reunui "#r"at? ei "ine? asta era "#r"ia str9ns# at9t &e <&ra%#n 1n "ri&ele a)elea &e &antel#.
,oa!n# 2er&le? <ise -annG? a)easta e sora !ea.
2# "u)ur )# fa) )unotin# )u sora &u!itale? &o!nioar# ,orrit. A! uitat )# ai o sor#.
Nu %8a! s;us )# a! o sor#? rosti -annG.
A/R EC)la!# &oa!na 2er&le? 1n&oin& &e:etul )el !i) &e la !9na st9n:# &e ;ar)# ar fi
%rut s# <i)#: HTe8a! ;rins H. Qtia! eu )# nu !i8ai s;us ni!i)R
,e o"i)ei nu f#)ea :esturi &e)9t )u st9n:a? )#)i !9inile ei nu erau ;ere)/e? stin:a fiin&
!ult !ai al"# i !ai &ur&ulie &e)9t )ealalt#.
Stai jos? relu# ea? i se instal# )u %olu;tate 1ntr8un )ul)u &e ;erne sta)ojii i )a aurul? ;e
un &i&e l9n:# ;a;a:al.
Tot artist#S ntre"#? uit9n&u8se la 2i)a ,orrit ;rintr8o lorniet#.
Nu? r#s;unse -annG.
U Nu? nu? se )ore)t# &oa!na 2er&le? l#s9n& s#8i )a&# lornieta. N8are aerul &e artist#.
-oarte &r#:u#? &ar nu artist#.
Sor#8!ea? &oa!n#? relu# -annG? )u un )urios a!este) &e &eferen# i 1n&r#<neal#? !8a
ru:at s#8i ;o%estes)? )a8ntre surori? )u! se fa)e )# a! a%ut )instea s# %# )unos). Qi )u!
f#:#&uise! s# %# !ai %i<ite< o &at#? !8a! :9n&it s#8!i ;er!it &e a o lua )u !ine? 1n s;erana )#
;oate &u!nea%oastr# 1i %ei s;une. A &ori s# afle? i ;oate 1i ;o%estii &u!nea%oastr#.
U Cre<i )# la %9rsta surorii &u!itale' su:er# &oa!na 2er&le? E !ult !ai !are &e)9t
arat#? <I. Se -annG? sunte! a;roa;e &e a)eeai etate.
Tare :reu !ai este? rosti &oa!na 2er&le? iar#i 1n&oin& &e:etul )el !i)? s# eC;li)i
tineretului J )a &ealtfel !ajorit#ii oa!enilor J )e8nsea!n# lu!ea "un#? 1n)9t !# "u)ur )# ai s;us
a)est lu)ru. A &ori )a lu!ea s# fie !ai ;uin ar"itrar#? !ai ;uin ;retenioas#' Co)o?. Si)ii
linititR
Pa;a:alul s)oase i;#tul )el !ai stri&ent ;osi"il? )a i )u! el 1nsui s8ar fi nu!it Hlu!ea H?
i 1i i!;unea &re;tul &e a fi ;retenios.
,ar tre"uie s8o lu#! aa )u! este? a&#u:# &oa!na 2er&le. Qti! )# e su;erfi)ial#?
1n)orsetat# 1n )on%enionalis!? la)o!#? s)an&aloas#? 1ns#? &a)# nu )u!%a sunte! s#l"ati)i &e
;rin !#rile tro;i)ale J tare a !ai fi %rut s# fiu i eu &e ;e8a)olo? ;entru )#? &u;# )u! a! au<it?
oa!enii a)eia &u) )ea !ai 1n)9nt#toare %ia# i au o )li!# &es#%9rit# J alt!interi? tre"uie s# ne
a)o!o&#! )u ea. Asta8i soarta noastr# a tuturor. ,o!nul 2er&le este un o! &e afa)eri ;e ;i)ior
!are? tran<a)iile sale se eCtin& 1n )el !ai %ast )9!; &e a)ti%itate? a%erea i influena sa sunt ur
iae? &ar )/iar i &9nsul tre"uie' Co)o? stai linitit.
Pa;a:alul s)oase un alt i;#t )are 1!;lini at9t &e eC;resi% fra<a? )# &oa!na 2er&le nu !ai
a%u ne%oie s8o &u)# ;9n# la )a;#t.
Pentru )# sora &u!itale &orete )a eu s# %or"es) &es;re felul )u! ne8a! )unos)ut? 1n)e;u
ea &in nou? a&res9n&u8se 2i)uei ,orrit? i s# relate< 1!;rejur#rile )are i8au f#)ut at9ta )inste? nu
!# ;ot 1!;otri%i? &esi:ur? s#8i &au satisfa)ie. A! un fiu J era! eCtre! &e t9n#r# )9n& !8a!
)#s#torit ;ri!a oar# J &e &ou#<e)i i &oi? &ou#<e)i i trei &e ani'
-annG 1i !u)# "u<ele i se uit# la sora ei )u nite o)/i ;e ju!#tate triu!f#tori.
Un fiu &e &ou#<e)i i &oi? &ou#<e)i i trei &e ani. i ;la)e %eselia? lu)ru )u )are lu!ea e
o"inuit# 1n )a<ul tineretului? i e foarte i!;resiona"il. Poate )# !etea/na asta a !otenit8o. Qi eu
sunt foarte i!;resiona"il# &in fire. Cea !ai sla"# &intre toate )reaturile. Nu!ai&e)9t !#
1n&uioe<.
S;use toate a)estea? )a &ealtfel ori)e s;unea? )u o r#)eal# &e ;ar)# ar fi fost un sloi &e
:/ea#? uit9n& a;roa;e )u &es#%9rire &e ;re<ena surorilor? )a i )u! s8ar fi a&resat unui soi &e
a"stra)iune a Hlu!ii H? &e /at9rul )#reia 1i aranja i ro)/ia &in )9n& 1n )9n&? ori 1i )ore)t#
;o<iia ;e &i%an.
Aa&ar? e foarte i!;resiona"il. Asta n8ar fi o nenoro)ire &a)# a! &u)e o %ia# natural#?
)re&? &ar noi nu &u)e! o %ia# natural#. -oarte re:reta"il? &esi:ur? !ai )u sea!# ;entru !ine?
)are sunt un )o;il al naturii? nu!ai &e8a ;utea ar#ta a)est lu)ru? &ar )e s#8i fa)i. @u!ea ne a;as#
i ne &o!in#' Co)o? stai linititR
Pa;a:alul i<"u)ni 1ntr8un /o/ot %iolent &e r9s? &u;# )e 1n&oise )9te%a &in %er:elele
)oli%iei )u )io)ul s#u 1n)o%oiat? lin:9n&u8le )u li!"a lui nea:r#.
Pare &e8a &re;tul inutil s# s;ui )ui%a )u 1nele:erea? %ast# eC;erien# i si!#!intele alese
)u )are eti 1n<estrat#? rosti &oa!na 2er&le &in )ul)uul s#u ;ur;uriu i &e aur? &u)9n& lornieta
&in nou la o)/i )a s#8i 1!;ros;#te<e !e!oria asu;ra )elei )#reia i se a&resa? )# s)ena eCer)it#
uneori o anu!it# fas)inaie asu;ra tineretului &e )ate:oria a)easta. S;un9n& asta? !# refer la
;ersoanele &e seC fe!inin &e ;e s)en#. =r? )9n& a! au<it )# fiul !eu fusese fas)inat? ;are8se? &e
o &ansatoare? a! tiut nu!ai&e)9t )e8nsea!n# &e o"i)ei aa )e%a ;entru lu!ea "un#? 1n)re&inat#
fiin& )# era %or"a &es;re o &ansatoare &e la =;er#? &e )are tinerii &in lu!ea "un# sunt a&esea
fas)inai.
Pun9n&u8i !9inile al"e una ;este alta? &oa!na 2er&le se uit# a)u! la )ele &ou# surori? i
inelele &in &e:ete se fre)ar# 1ntre ele )u un s)r9net.
U ,u;# )u! 1i %a s;une i sora &u!itale? )9n& a! &es)o;erit &es;re )e teatru era %or"a?
a! fost foarte sur;rins# i foarte !9/nitaF )9n& 1ns# a! aflat )# sora &u!itale? res;in:9n&
a%ansurile f#)ute &e fiul !eu J 1n )/i; )u totul i )u totul neate;tat? tre"uie s# a&au: J 1l a&usese
1n situaia &e a o )ere 1n )#s#torie? !8a )u;rins nelinitea )ea !ai ;rofun&#' :roa<ni)#.
i tre)u &e:etul ;este s;rin)eana stin:# i o ;otri%i !ai "ine.
Pra&# unei ui!iri %e)ine )u ne"unia? ;e )are nu!ai o !a!# )e se 1n%9rte 1n lu!ea "un# o
;oate )unoate? a! /ot#r9t s# !# &u) )/iar eu la teatru i s#8i 1!;#rt#es) &ansatoarei starea !ea
&e s;irit. 28a! ;re<entat surorii &u!itale i a! o"ser%at? s;re sur;rin&erea !ea? )# era &eose"it#
1n !ulte ;ri%ine fa# &e ate;t#rile !ele? !ai ales )9n& la r9n&u8i !8a 1nt9!;inat )u' )U! s#
!# eC;ri!S ' un fel &e ;retenii la un anu!it ran: so)ial.
,oa!na 2er&le <9!"i.
V8a! s;us? &oa!n#? rosti -annG? roin&? )# &ei !8ai :#sit 1n a)east# situaie? sunt )u
!ult !ai ;resus &e )ole:ii !ei? 1n)9t a! )onsi&erat )# f#!ilia !ea e e:al# )elei a fiului
&u!nea%oastr#F )# a! un frate )are? &a)8ar ti )u! stau lu)rurile? ar fi &e a)eeai ;#rere i n8ar
so)oti ase!enea le:#tur# o onoare.
,o!nioar# ,orrit? <ise &oa!na 2er&le? &u;# )e
= eCa!in# :la)ial ;rin lorniet#? este eCa)t )eea )e !# ;re:#tea! s#8i s;un surorii
&u!itale? 1n ur!a ru:#!inii f#)ute &e &u!neata. Ii r#!9n foarte 1n&atorat# )# ai a!intit fa;tul
a)esta )u !eti)ulo<itate i )# !i8ai luat8o 1nainte. Atun)i eu? nu!ai&e)9t J a&#u:#? a&res9n&u8se
2i)uei ,orrit J )#)i sunt i!;ulsi%#? a! &esf#)ut "r#ara &e la !9n# i a! ru:at8o s#8!i 1n:#&uie
&e a o ;rin&e la a sa? )a se!n al "u)uriei ;e )are a! a%ut8o? ;ut9n& s# &is)ut )/estiunea &intr8un
;un)t )o!un &e %e&ere.
Totul era a&e%#rat? nu!ai )# &oa!na? 1n &ru! s;re lo)ul 1nt9lnirii? )u!;#rase un o"ie)t
ieftin i "#t#tor la o)/i? oare)u! )u intenia &e8a o &u)e &e nas.
Qi %8a! s;us? &oa!n# 2er&le? ;re)i<# -annG? )# s8ar ;utea s# fi! neferi)ii? &ar &e
;roast# )alitate nu sunte!.
Iat#? )re&? to)!ai )u%intele &u!itale? &o!nioar# ,orrit? 1n)u%iin# &oa!na 2er&le.
Qi %8a! !ai s;us? &oa!n# 2er&le? )ontinu# -annG? )# &a)#8!i %or"ii &es;re ran:ul
su;erior ;e )are81 o)u;# fiul &u!nea%oastr# 1n so)ietate? s8ar ;utea s# %#8nelai ;ur i si!;lu 1n
;resu;unerile &u!nea%oastr# &es;re ori:inea !eaF i )# ;o<iia tat#lui !eu? )/iar i 1n so)ietatea
1n )are se8n%9rte el a)u! J )alitatea a)esteia eu o tiu
Cel !ai "it%e J este &intre )ele !ai sus8;use? re)unos)ut# &e ori)ine )# atare. I
U nto)!ai aa? su"linie &oa!na 2er&le. EC)elent# !e!orieR.
U V# !ulu!es)? &oa!i9#. Poate )# %ei fi at9t &e "un# s#8i ;o%estii surorii !ele restul.
2ai e foarte ;uin &e ;o%estit? rosti &oa!na 2er&le? re%i<uin&u8i ;ro;oria ;ie;tului? a
)#rui a!;loare ;#rea esenial# )a s#8i ;oat# r#!9ne 1n&eajuns lo) ;entru a fi insensi"il#? &ar a)est
;uin 1i fa)e )inste surorii &u!itale. I8a! eC;li)at surorii &u!itale a&e%#rata fa# a lu)rurilor?
i!;osi"ilitatea ;entru lu!ea )#reia a;arine! noi &e a re)unoate lu!ea J fer!e)#toare? nu !#
1n&oies).
U C#reia a;arine &9nsaF a! ajutat8o s# 1nelea:# situaia eCtre! &e &e<a%antajoas# 1n
)are s8ar ;lasa fa!ilia &es;re )are are o at9t &e "un# ;#rere? &ar ;e )are noi a! fi silii s8o ;ri%i!
&e sus? )u &is;re? i &e )are %or"in& &in ;un)t &e %e&ere so)ial J a! fi ne%oii s# ne feri!
s)9r"ii. Pe s)urt? a! f#)ut a;el la !9n&ria l#u&a"il# a surorii &u!itale.
n:#&uii? &oa!n# 2er&le? %# ro:? surorii !ele s# afle? <ise -annG? u:uin& "u<ele i
s!u)in&u8i? )u o !i)are a )a;ului? ;#l#ria ei %a;oroas#? )# a! i a%ut onoarea s#8i s;un fiului
&u!nea%oastr# )# nu %reau s# a! ni)i)u! &e a fa)e )u el.
U 3ine? &o!nioar# ,orrit? 1n)u%iin# &oa!na 2er&le? a fi ;utut &e fa;t s# s;un i eu
a)est lu)ru !ai &e%re!e. ,a)# nu !8a! :9n&it s8o fa)? este ;oate ;entru )# ;e atun)i ;rea !#
ro&ea tea!a )# el ar fi ;utut s# st#ruie? iar &u!neata s#8i r#s;un<i 1ntr8un fel. I8a! !ai s;us
surorii &u!itale' !# a&rese< &in nou &o!nioarei ,orrit )are nu a;arine s)enei' )# fiul !eu
nu s8ar ale:e )u ni!i) &intr8o ase!enea )#s#torie i ar r#!9ne ;ur i si!;lu un )eretor.
Po!enes) &es;re asta &oar ;entru )# fa)e ;arte &in ;o%estire i nu )# a fi ;resu;us )u!%a )8ar
a%ea %reo 1nr9urire asu;ra surorii &u!itale? 1n afar# &e e%entualitatea? ;ru&ent# i le:iti!#? 1n )are
ase!enea )onsi&eraii tre"uie s# Bie influene<e ;e noi toi? &at fiin& siste!ul nostru artifi)ial. n
fine? &u;# )9te%a %or"e
Iritate i ener:i)e &in ;artea surorii &u!itale? a! ajuns )u &es#%9rire la )on%in:erea )#
nu eCist# ni)i o ;ri!ej&ie? iar sora &u!itale a fost at9t &e a!a"il# 1n)9t s#8!i 1n:#&uie &e a8i oferi
unele &o%e<i &e a;re)iere ;rin in8? ter!e&iul )roitoresei !ele.
2i)a ,orrit ;#rea ne)#jit# i se uit# la -annG )u `G !are tristee 1nti;#rit# ;e )/i;.
n ;lus? )ontinu# &oa!na 2er&le? !i8a f#:#&uit )#8!i %a fa)e ;l#)erea unei ulti!e
1nt9lniri? i anu!e )ea &in )li;a &e fa#? ;entru a ne &es;#ri 1n ter!eni )9t !9i "uni. Cu a)east#
o)a<ie? a&#u:# &oa!na 2er&le? ;#8f r#sin&u8i )ul)uul i stre)ur9n& )e%a 1n !9na lui -annG?
(5[ &o!nioara ,orrit 1!i %a ;er!ite s#8i s;un? 1n felul !eu :reoi? a&io? o&at# )u )ele !ai "une
ur#ri.
Cele &ou# surori se ri&i)ar# 1n a)eeai )li;#F toate trei se aflau a)u! l9n:# )oli%ia un&e
;a;a:alul? )are to)!ai sf#r9!a un "is)uit inut 1ntre :/eare? ;#rea )#8i "ate jo) &e ele eCe)ut9n&
un &ans n#struni) nu!ai &in tru;? f#r# s# !ite la"ele? a;oi &eo&at# se &#&u &e8a "er"elea)ul?
t9r9n&u8se )u )a;ul 1n jos jur 1!;rejurul )oli%iei aurite? ;e &inafar#? ajutat &e ;lis)ul fero)e i &e
li!"a lui nea:r#.
A&io? &o!nioar# ,orrit? i )ele !ai "une ur#ri? rosti &oa!na 2er&le. ,e8ar fi s# nu ne
!ai %e&e! &e)9t 1ntr8o !ie &e ani? s# <i)e!? i tot !8a "u)ura s# )unos) su!e&enie &e fiine
fer!e)#toare i ;line &e talent? &in )er)ul )#rora sunt ast#<i eC)lus#. = so)ietate )u !ult !ai
;ri!iti%# !8ar 1n)9nta. =&inioar#? )9n& 1n%#a! la )oal#? era o ;oe<ie )are suna astfel: HIat#?
s#r!anul in&ian>
A )#rui !inte nu tiu )e f#)eaR ,a)# )ei )9i%a !ii &e oa!eni &in 1nalta so)ietate ar a%ea
;utina s# ;le)e i s# &e%in# in&ieni? !8a 1ns)rie i eu nu!ai&e)9t? &ar &eoare)e noi a;arine!
1naltei so)iet#i? n8a%e! )u! s# fi! i in&ieni? &in ;#)ate' 3un# <iuaR
Co"or9r# s)ar# )u ;u&r# 1nainte i ;u&r# 1n&#r#tul lor? sora )ea !are trufa#? iar sora )ea
!i)# u!il#F ua se 1n)/ise 1n ur!a lor? l#s9n&u8le ;e ne;u&rata stra&# LarleG? Ca%en&is/ Sduare.
E/R EC)la!# -annG? &u;# )e !erser# ;uin f#r# s# %or"eas)#. N8ai ni!i) &e s;us? A!GS
=/? nu tiu )e s# s;unR R#s;unse 1ntristat#. Nu i8a ;l#)ut t9n#rul a)esta? -annGS
S#8!i ;la)#S E a;roa;e i&iot.
!i ;are r#u' nu te su;#ra' ,ar? ;entru )# !8ai 1ntre"at )e a! &e s;us? 1!i ;are at9t &e
r#u? -annG? )# ai ;ri!it )a a)east# &oa!n# s#8i &ea )e%a.
Proast# !i)# )e etiR Re;li)# sora ei? s)utur9n&8o &e "ra )u as;ri!e. N8ai ;i) &e )ara)terS
,ar aa e tot&eaunaR Tu nu te res;e)i &elo)? n8ai )u%enita !9n&rie. To)!ai &e a)eea te )o!;la)i
)a un ;r#;#&it &e C/i%erG s# u!"le &u;# tine? )ontinu# ea? su"liniin& )u%intele "atjo)oritoare? i8
ai l#sa fa!ilia )#l)at#8n ;i)ioare f#r# s# )r9)neti %reo&at#.
Nu %or"i aa? &ra:# -annG. -a) i eu )e ;ot ;entru ai !ei.
-a)i i tu )e ;oi ;entru eiR Re;et# -annG? :r#"in& ;asul. ,a)8ai a%ea )9t &e )9t
eC;erien#? ai a&!ite )a o fe!eie )a )ea ;e )are a! %#<ut8o? )u! nu se ;oate !ai fals# i !ai
insolent#' ai 1n:/ii s#8i )al)e8n ;i)ioare fa!ilia? i a;oi s#8i !ai i !ulu!eti ;entru astaS
Nu? -annG? nu? &esi:ur.
Atun)i f#8o s# ;l#teas)# oalele s;arte? ne;ri)o;sitaR Ce alt)e%a i8ai ;utea )ereS Pune8o s#
;l#teas)#? )o;il ;rost )e eti? i onorea<#8i fa!ilia )u a)eti "aniR
Nu !ai %or"ir# tot &ru!ul ;9n# la lo)uina un&e st#teau -annG i un)/iul ei. Ajun:9n&
a)olo? 1l :#sir# ;e "#tr9n eCers9n& la )larinet? 1n )/i;ul )el !ai la!enta"il? 1ntr8un un:/er al
o&#ii. -annG tre"uia s# ;re:#teas)# !asa )o!;us# &in )otlete &e "er"e)? "ere nea:r# i )eai? i se
;l9n:ea in&i:nat# )# o ;re;ar# sin:ur#? &ei 1n realitate sora ei a f#)ut fru!uel toat# trea"a.
C9n&? 1n sf9rit? -
-annG se ae<# s# !#n9n)e i s# "ea? arun)# ta)9!urile )9t )olo? %#rs9n&u8i tot fo)ul ;e
;9ine? a;roa;e la fel )u! f#)use i tai)#8s#u )u o sear# 1nainte.
,a)# !# &is;reuieti? s;use ea i<"u)nin& 1n /o/ote &e ;l9ns? )# sunt &ansatoare? &e )e !8
ai 1n&e!nat s# !# fa) &ansatoareS Asta8i o;era ta. Ai fi %rut s# !# ;lo)ones) ;9n# la ;#!9nt 1n
faa a)estei &oa!ne 2er&le? s8o las s#8!i s;un# )e8i %enea ;e li!"# i s# fa)# )e ;oftea? s# ne
&es)onsi&ere ;e toi? iar !ie s#8!i toarne asta &e la o"ra<. Pentru )# sunt &ansatoareR
=o? -annGR
U Qi Ti; la fel? "ietul "#iat. Poate s#8l %or"eas)# &e r#u )9t o ;ofti? f#r# ni)i o o;relite'
asta fiin&)#? ;resu;un? a lu)rat la un a%o)at? 1n &o)uri i ;rin alte ;#ri. P#i? i asta8i o;era ta?
A!G. Ai fa)e "ine !#)ar s#8n)/i<i o)/ii )9n& i se ia a;#rarea.
n tot a)est ti!; un)/iul sufla &e <or 1n )larinet? la!enta"il? uneori 1n&e;#rt9n&
instru!entul un &e:et? sau )a! aa )e%a? &e :ur#? ;entru o )li;#? i atun)i se o;rea s# se uite la
ele? )u %a:a i!;resie )# )ine%a i se a&resase.
Qi tat#l t#u? "ietul t#u tat#? A!G. -iin&)# nu8i li"er s# se ;re<inte sin:ur i s# %or"eas)#
;entru sine? ai fi 1n stare s# lai astfel &e oa!eni s#8l insulte ne;e&e;sii &e ni!eni. ,a)# ie ;uin
1i ;as# )# te &u)i s# lu)re<i )u <iua? ar ;utea !#)ar s#8i ;ese ;entru el? )re& eu? tiin& )9t &e !ult
a ;#ti!it &e at9ta a!ar &e %re!e.
2i)a ,orrit? "iata &e ea? si!ea &estul &e ;uterni) ne&re;tatea a)estui re;ro. A!intirea
s)enei &in seara tre)ut# a&#u:a o s#:eat# ustur#toare la toate astea. Nu r#s;unse ni!i)? &ar
1ntoarse s)aunul &e la !as# 1ns;re fo). Un)/iul? &u;# )e !ai f#)u o ;au<#? s)oase un :ea!#t
sinistru i 1i %#<u iar#i &e trea"#.
-annG se r#<"un# ;e )etile &e )eai i ;e ;9ine )9t ti!; a &urat furia ei? a;oi se ;l9nse )#
era )ea !ai nenoro)it# fat# &in lu!e i )# !ai "ine ar fi !urit. ,u;# a)eea? la)ri!ile i se
transfor!ar# 1n re!u)#riF se s)ul# 1n ;i)ioare i 1i ;etre)u "raele ;e &u;# :9tul sor#8i. 2i)a
,orrit 1n)er)# s8o o;reas)# &e a !ai a&#u:a )s%a? &ar
-annG o inea !ori )# %rea? )# !ai tre"uie s# %or"eas)#R A;oi re;et# 1ntruna:
Te ro: s# !# s)u<i? A!G' Iart#8!#? A!G' a;roa;e )u a)eeai ;ati!# )u )are s;usese
)eea )e a)u! re:reta. ,ar? <#u? <#u? A!G? a&#u:#? &u;# )e se ae<ar# &in nou una l9n:# alta? 1n
;erfe)t# ar!onie? s;er i )re& )# ai fi %#<ut lu)rurile 1ntr8o lu!in# &iferit# &a)# ai fi )unos)ut
)e%a !ai "ine lu!ea.
Tot )e se ;oate? -annG? <ise 2i)a ,orrit )u "l9n&ee.
Ve<i? 1n ti!; )e tu st#teai 1n)uiat# a)olo? o)u;9n&u8te )u rese!nare &e :rijile )asei?
)ontinu#? re)#;#t9n&u8i tre;tat tonul o)rotitor? eu a! ieit afar#? !8a! 1n%9rtit ;rin lu!e i ;oate
)# aa a! &e%enit !9n&r# i trufa#' !ai !ult &e)9t se )#&ea? )ine tieR
,a? &a? &aR EC)la!# 2i)a ,orrit.
Qi ;e )9n& tu 1i !un)eai !intea )u "u)#t#ria? )u )ele &e 1!"r#)at? eu ;oate !# :9n&ea!?
tii? la fa!ilie. Ce <i)i? A!G? n8ar ;utea fi aaS
2i)a ,orrit iar#i 1n)u%iin# &in )a; 1n se!n )# H&a H? ar#t9n&u8se !ai %esel# la fa# &e)9t
era 1n sufletul ei.
2ai )u sea!# )9n& ti!? !ai s;use -annG? )# 1n lo)ul un&e tu ai fost at9t &e )re&in)ioas#
&#inuie o at!osfer# s;e)ifi)#? f#)9n&u81 i !ai &iferit &e restul so)iet#ii. Aa )# s#rut#8!# 1n)# o
&at#? A!G &ra:#? i s# )#&e! &e a)or& )# a!9n&ou#. A%e! &re;tate i )# tu eti o fat# "un# i
)u!inte i :os;o&in# i )are8i iu"ete )#!inulR
n ti!;ul a)estei &is)uii? )larinetul se la!entase 1n )/i;ul )el !ai ;ateti)? &ar -annG 1l
1ntreru;se anun9n& )# era ti!;ul &e ;le)areF un)/iul ei 1nelese a)est lu)ru ;rin fa;tul )#8i
1n)/ise ;artitura i8i trase )larinetul &in :ur#.
2i)a ,orrit se &es;#ri &e ei la u#? 1n&re;t9n&u8se :r#"it# s;re 2ars/alsea. A)olo se
1ntune)a !ai iute &e)9t aiurea? i? 1n ti!; )e !er:ea? 1n seara a)eea i se ;#ru )# se )ufun&# 1ntr8o
:roa;# a&9n)#. U!"ra <i&ului )#&ea ;este toate )elea? nu !ai ;uin ;e silueta 1n /aina %e)/e?
)enuie? &e )as#? i ;e ti)/ia &e )atifea nea:r#? 1n )li;a 1n )are 2i)a ,orrit &es)/ise ua o&#ii sale
su!"re.1 H,e )e n8ar )#&ea i asu;ra !eaS P9n&i 2i)a ,orrit? )u !9na 1n)# ;e u#. -annG a%ea
&esi:ur &re;tate.1*
Ca;itolul 66I
3ETEQUPU@ ,=2NU@UI 2ER,@E
ASUPRA a)estei lo)uine i!;un#toare? ree&ina &o!nului 2er&le &in LarleG Street?
Ca%en&is/ Sduare? nu )#&ea u!"ra %reunui <i& &e r9n&? )i a)eea a faa&elor &e la alte ree&ine
i!;un#toare &e ;e ;artea o;us# a str#<ii. @a fel W)a i so)ietatea &in sferele 1nalte? irurile &e )ase
fa# 1n fa# se uitau )/ior9 unele la altele. ,e fa;t? ree&inele i lo)atarii lor 1ntr8at9t se
ase!#nau 1n ;ri%ina asta? 1n)9t &eseori :#seai oas;ei aliniai ;e &ou# r9n&uri la !as#? ser%in&
;r9n<ul? 1n u!"r# ;ro;riei lor trufii? )/ior9n&u8se la )ei &in fa# )u !oro)#neala )aselor #stora.
Toat# lu!ea tie )9t &e ai&o!a str#<ii sunt )ele &ou# r9n&uri &e )o!eseni )are 1i o)u;#
lo)ul lor la !as# 1ntr8o lo)uin# &e ;e stra&# )u ;ri)ina. Cele &ou#<e)i &e )ase ineC;resi%e i
unifor!e? la ua )#rora se )io)#nete i se sun# 1n a)elai fel? )u a)eleai tre;te ;li)ti)oase &e
a))es? toate se;arate ;rin a)elai fel &e :rilaj? toate a%9n& a)eleai s)#ri &e in)en&iu
i!;ra)ti)a"ile? )u a)eleai a))esorii st9njenitoare fiCate susF a"solut totul? f#r# eC)e;ie? :ro<a%
&e !ult ;reuit J )ine oare n8a luat )9n&%a !asa ai)iS Casa at9t &e jalni) &#r#;#nat#? a%9n& o ni#
stin:/er# )u fereastr# ar)uit#? )asa 1!;o&o"it# )u stu)aturi? )ea )u faa&a ;roas;#t reno%at#? )asa
&in )ol nu!ai )u o&#i un:/iulare? )asa )u storurile %eni) trase? )asa )u ;ra;urele funerar !ereu
ar"orat? )asa un&e ;er)e;torul a %enit ;entru o ni!i)a toat# i n8a &at &e ni!eni a)as# J )ine oare
n8a luat )9n&%a !asa ai)iS Casa ;e )are ni!eni nu %rea s8o ia? &ei e un )/ili;ir J )ine n8o
)unoateS Casa ar#toas# luat# ;e %ia# &e &o!nul a)ela &e<a!#:it? i )#ruia &elo) nu8i )on%ine J
)ine n8a au<it &e lo)uina a)eea "9ntuit# &e stri:oiS
Stra&a LarleG? Ca%en&is/ Sduare? era !ai !ult &e)9t )ontient# &e ;re<ena &o!nului i a
&oa!nei 2er&le.
ECistau intrui ;e stra&a LarleG &e )are /a"ar n8a%ea? &ar era 1n)9ntat# s# &ea toate
onorurile &o!nului i &oa!nei 2er&le. @u!ea "un# inea sea!a &e &o!nul i &oa!na 2er&le.
@u!ea "un# a s;us: HLai s#8i "re%et#!: /ai s#8i )unoate! H.
,o!nul 2er&le era ;utre& &e "o:at? un o! )u un ;ro&i:ios s;irit 1ntre;rin<#tor: un
2i&as? !inus ure)/ile(9? )are ;e tot )e ;unea !9na se transfor!a 1n aur. @ua ;arte la ori)e
afa)ere "arosan# J &e la s;e)ulaiile "an)are ;9n# la )onstru)ia &e i!o"ile. Era? e%i&ent? 1n
Parla!ent. A%ea? "ine1neles? "irourile 1n )entrul )o!er)ial al @on&rei. Era ;ree&inte ai)i?
!e!"ru 1n )onsiliul &e a&!inistraie &in)olo? &ire)tor 1ntr8alt# ;arte. =a!enii )ei !ai )u :reutate
astfel se a&resau )elor )are ;l#nuiau afa)eri noi: HIa s# %e&e!? )e nu!e ai )u;rinsS l a%ei i ;e
2er&leS HIar r#s;unsul fiin& ne:ati%? s;uneau: HAtun)i )/estiunea nu ne interesea<#[W.
A)est o! !are i "#ftos oferise? )u %reo )in)is;re<e)e ani 1n ur!#? un )ui" ;ur;uriu i &e
aur a)elui ;ie;t %ast? )are a%ea ne%oie &e at9ta s;aiu ;entru a8i )u;rin&e insensi"ilitatea. Nu era
un ;ie;t ;e )are s# te ;oi o&i/ni? era 1ns# un ;ie;t eC)elent ;entru ;rins :iu%aeruri. ,o!nului
2er&le 1i tre"uia )e%a un&e s# at9rne :iu%aeruri i i8a )u!;#rat a)el )e%a 1n a)est s)o;. Storr i
2orti!er *4s8or fi )#s#torit &in a)elai )al)ul.
Ca toate )elelalte s;e)ulaii? i a)easta a fost si:ur# i 1n)ununat# &e su))es. 3ijuteriile se
ar#tar# 1n lu!ina )ea !ai fa%ora"il#. Pie;tul &ol&ora &e :iu%aeruri? ;#trun<9n& 1n lu!ea "un#? a
atras a&!iraia :eneral#. A%9n& 1n)u%iinarea 1naltei so)iet#i? &o!nul 2er&le era !ulu!it. Era
)el !ai &e<interesat &intre oa!eni? ;#str9n& ;entru sine? &in toate )9ti:urile i :rijile sale? )u!
nu se ;oate !ai ;uin.
Aa&ar? se ;utea ;resu;une )# a%ea tot )e &orea? alt!interi? )u ne#r!uita lui "o:#ie? ar fi
fost 1n stare s#8i ;ro)ure ori)e. ,ar &orina lui era s# satisfa)#? ;9n# la )el !ai 1nalt :ra&?
so)ietatea Dori)are ar fi fost sensul &at a)estui )u%9ntE i s# onore<e toate ;oliele luate asu;ra lui
su" for!# &e tri"ut. n lu!e nu str#lu)ea &elo)F !are lu)ru nu ;rea a%ea &e s;us. Era o! retras?
)u un )a; !are? a;le)at 1nainte? !ereu la ;9n&#? o"rajii )olorai 1ntr8un rou8;#!9ntiu? !ai
&e:ra"# tre)ut &e)9t ;roas;#t? i )u o &o<# &e nelinite 1n !anetele /ainei? &e ;ar)# el le8ar fi
tras la r#s;un&ere? i &e a)eea a%eau toate !oti%ele &e a8i as)un&e? )u ner#"&are? !9inile. ,in
;uinul ;e )are81 s;unea ;#rea un o! &estul &e a:rea"ilF si!;lu? ;e&ant 1n !aterie &e 1n)re&ere
;u"li)# i ;arti)ular# i st#ruitor )a orii)ine s# !anifeste )ea !ai !are )onsi&eraie? 1n toate
;ri%inele? fa# &e 1nalta so)ietate. n a)eeai so)ietate D&a)# era )u!%a ea )are %enea la &ineurile?
la re)e;iile i )on)ertele &e la &oa!na 2er&leE nu se &istra )ine tie )e? iar !ajoritatea ti!;ului
1l :#seai re<e!9n& ;ereii i ;e &u;# ui. Qi )9n& se &u)ea la alii? 1ntor)9n& %i<itele? &#&ea se!ne
&e o"oseal# i 1n :eneral se ar#ta !ai &is;us s# ;le)e la )ul)areF )ulti%a 1ns# tot&eauna lu!ea
"un#? un&e f#)ea !ereu a)t &e ;re<en#? i )/eltuia siste!ati) "ani 1n so)ietate? )u )ea !ai
;rofun&# !#rini!ie.
Pri!ul so al &oa!nei 2er&le fusese )olonel? su" aus;i)iile )#ruia ;ie;tul se luase la
1ntre)ere )u <#;e<ile A!eri)a &e Nor&? i a ieit ;uin &e<a%antajat 1n ;ri%ina al"ului? &ar nu i 1n
a r#)elii' -iul )olonelului era sin:urul )o;il al &oa!nei 2er&le. Era un n#t9n: )o)oat 1n u!eri?
)are nu ;rea a%ea !utr# &e t9n#r? )i !ai )ur9n& &e "#iean&ru u!flat. ,#&ea aa ;uine se!ne &e
ju&e)at#? 1n)9t ;rintre )a!ara<ii lui )ir)ul# %or"a )#8i 1n:/easer# )reierii ;e un :er )u!;lit la St.
Io/n? Ne. 3runs.i)A? )/iar la natere? i )# &in )li;a a)eea nu i s8au !ai &e<:/eat. ,u;# alii?
;run) fiin&? )#<use 1n )a;? &in ne:lijena &#&a)ei? &e la o fereastr# &e sus? i )# !artori &e!ni &e
toat# )re<area au<iser# )u! i8a ;9r9it easta. S8ar ;utea )a a!9n&ou# a)este %ersiuni s# fi fost &e
&at# t9r<ieF t9n#rul :entle!an D)u un nu!e at9t &e eC;resi%? S;arAler? a&i)# S)9nteietorulE a%ea
!ania uni)# &e a )ere 1n )#s#torie tot soiul &e tinere &o!nioare ;e )are ni!eni nu le lu# i &e a
s;une fie)#reia &in ele )9n& le f#)ea ;ro;uneri !atri!oniale )# era? o fat# &at# nai"ii &e
fru!oas#' i &e "ine8)res)ut#' f#r# fu!uri afurisite8n )a; H.
Un fiu %itre: 1n<estrat )u nite )alit#i at9t &e li!itate ;utea fi o ;o%ar# ;entru alt)ine%a?
&o!nul 2er&le 1ns# n8a %rut un fiu %itre: ;entru sine? el %oia unul ;entru 1nalta so)ietate.
,eoare)e &o!nul S;arAler f#)use ;arte &in re:i!entul &e :ar&# i &e;rinsese o"i)eiul s# !ear:#
re:ulat la )urse? s# fre)%ente<e )lu"urile &e ;ier&e8%ar# i s# !ear:# la serate? ajunsese s# fie
)unos)ut )a un )al "rea<? iar lu!ea "un# era !ulu!it# &e fiul ei %itre:. A)est re<ultat feri)it ar fi
fost )onsi&erat o reuit# &e &o!nul 2er&le? )/iar &a)# &o!nul S;arAler l8ar fi )ostat i !ai !ult.
Totui? nu l8ar fi oferit lu!ii "une ni)i 1n ru;tul )a;ului la un ;re &e ni!i).
Se &#&ea un &ineu 1n ree&ina &in stra&# LarleG to)!ai )9n& 2i)a ,orrit? aflat# 1n o&#ia
tat#lui ei? 1i )osea nite )#!#i noi 1n seara a)eea? st9n& 1n ;reaj!#8i. Veniser# a)olo !a:nai &e
la Curte i !a:nai &in )entrul )o!er)ial al @on&reiF !a:nai &in Ca!era Co!unelor i !a:nai
&in Ca!era @or<ilor? !a:nai &in !a:istratur# i !a:nai &in "arou? !a:nai e;is)o;ali? !a:nai
%istierni)i? !a:nai &in Par&a )#lareF !a:nai &e la A!iralitate J tot soiul &e !a:nai )are ne ;un
;e roate i uneori ne ;un "ee 1n roate.
2i s8a s;us? se a&res# !a:natul e;is)o;al )#tre un ofier &e Par&# )#lare? )# &o!nul
2er&le a !ai &at o lo%itur# :ro<a%#. ,e o sut# &e !ii &e lire sterline? se <i)e.
=fierul &in Par&a )#lare a au<it &e &ou# sute'
Vistierni)ul? &e trei sute'
2a:natul &in "arou? tot ju)9n&u8se )u o)/elarii s#i )u ;utere &e )on%in:ere? nu era
ni)i&e)u! l#!urit )# nu fuseser# la !ijlo) ;atru sute. Era %or"a &e una &in a)ele lo%ituri feri)ite
1n ur!a unor )al)ule i )o!"inaii? al )#rei re<ultat ar fi fost :reu &e e%aluat. Era unul &in a)ele
eCe!;le &e sur;rin<#toare ;ri)e;ere &e a)a;arare 1nsoit# &e o"inuitul noro) i 1n&r#<neala
)ara)teristi)#? ;e )are rareori le 1nt9lneai 1ntr8un se)ol. ,ar ai)i se !ai afl# i )ole:ul -oaie? )are
;le&ase 1n !arele ;ro)es al "#n)ii i )are ;ro"a"il ne8ar !ai ;utea s;une )9te )e%a 1n ;lus. @a )9t
e%alua )ole:ul -oaie a)est nou su))esS
Cole:ul -oaie to)!ai se ;re:#tea s#8i ;re<inte o!a:iile ilustrului ;ie;t? aa )# le ;utu
s;une? 1n tre)ere &oar? )# au<ise f#)9n&u8se afir!aia? )u !ari anse &e a fi 1nte!eiat#? )#? 1n
total? o;eraia nu a&usese !ai ;uin &e ju!#tate &e !ilion &e lire.
A!iralitatea &e)lar# )# &o!nul 2er&le era un o! !inunat. Vistierni)ul &e)lar# )# el
re;re<enta o nou# ;utere 1n ar# i )# %a fi )a;a"il s# )u!;ere Ca!era Co!unelor ;e &e8a8
ntre:ul. E;is)o;ul &e)lar# )# se :9n&ea )u "u)urie )# a)east# a%ere intra 1n si;etele unui
:entle!an :ata tot&eauna s# a;ere interesele 1naltei so)iet#i.
,o!nul 2er&le 1nsui a;#rea &e o"i)ei t9r<iu 1n astfel &e o)a<ii? o!ul reinut 1n :/earele
uriaelor a)ti%it#i? )9n& alii &e!ult se s)uturau &e afa)erile lor !#runte &in ti!;ul <ilei. ,e ast#
&at# el sosi ulti!ul. Vistierni)ul s;use )# !un)a 1l )a! tirani<a ;e &o!nul 2er&le. E;is)o;ul
s;use )# era "u)uros )# a)east# a%ere intra 1n si;etele unui :entle!an )are o ;ri!ea )u s!erenie.
Ce &e ;u&r#R Cei )are ser%eau !asa a%eau at9ta ;u&r# ;e ei 1n)9t &ineul era ;arfu!at.
Praful &e ;u&r# )#<use 1n farfurii? iar "u)atele oferite lu!ii "une ;#reau 1n!ires!ate )a la)/eii &e
;rin o&#i. ,o!nul 2er&le )on&use la !as# o )ontes# retras# un&e%a 1n ;rofun<i!ile unei ro)/ii
i!ense? fa# &e )are? ;ro;orional? ea era )a !ie<ul unei %er<e &is;#r9n& 1n foile eCa:erat
)res)ute? jur 1!;rejur. ,a)# s8ar ;utea 1n:#&ui o )o!;araie at9t &e u!il#? ro)/ia )o"ora s)ar# )a
un Iti)A81n8"os)/eteu7(5S nf#urat 1n "ro)arturi s)u!;e? aa )# ni!eni nu tia )9t &e !i)u ;utea
fi )el &in#untru.
nalta so)ietate a%ea la !as# tot )e8i ;oftea ini!a i )e nu8i ;oftea. I se ;usese la
&is;o<iie tot )e ;oate in)inta o)/iul? tot )e se !#n9n)# i tot )e ;oate fi "#ut. S# s;er#! )# lu!ea
s8a 1nfru;tat &in ;linF )9t &es;re &o!nul 2er&le? )eea )e a )onsu!at el ;ersonal nu &e;#ea
)/eltu8
1 Ia)A8in8t/e8:reen? ;ro)esiune &e 1 2ai. n 1nt9!;inarea ;ri!#%erii? )u ;ira!i&e &e
)ren:i i frun<e ;roas;ete? un&e se as)un&e )9te un /ornar? ju)9n& ;e str#<i et).
Iala &e un ilin: i ju!#tate. ,oa!na 2er&le a fost !a:nifi)#. 2ajor&o!ul a fost a &oua
fi:ur# !a:nifi)# a <ilei. Era o!ul )el !ai i!;un#tor &intre )ei &e fa#. Nu f#)ea ni!i)? )i st#tea
i ;ri%ea? )u! ;uini oa!eni ar fi ;utut fa)e. Era ulti!ul &ar oferit 1naltei so)iet#i &e )#tre
&o!nul 2er&le. ,o!nul 2er&le n8a%ea ne%oie &e el? "a )/iar se si!ea st9njenit )9n& 1l ;ri%ea
na!ila a)eeaF &ar ne1n&u;le)ata so)ietate ;e el anu!e 1l %oia J i l8a a%ut.
In%i<i"il# )ontes# 1i trans;ort# afar#? la !o!entul )u%enit? "os)/etul? iar a)east# &efilare
a fru!useii a fost <#:#<uit# &e !arele ;ie;t. Vistierni)ul s;use: Iunona. E;is)o;ul s;use:
Iu&it/*1.
2a:natul &in "arou intr# 1n %or"# )u ofierul &in Par&a )#lare &es;re )urile !ariale.
Cole:ii -oaie i 2a:istratur# se al#turar# i ei &is)uiei. Ali !a:nai ;le)au &oi )9te &oi. ,o!nul
2er&le t#)ea i se uita la faa &e !as#. Uneori )9te un !a:nat 1i a&res# %reun )u%9nt ;entru a
1n&re;ta s;re el )ursul ;ro;riei sale )on%ersaii ;arti)ulareF &o!nul 2er&le 1ns# nu ;rea lua asta
1n sea!# i nu se s!ul:ea &in )al)ulele sale &e)9t )a s# ;ase<e %inul.
C9n& se ri&i)ar# &e la !as#? at9t &e !uli &intre !a:nai a%eau s#8i s;un# )9te )e%a
&o!nului 2er&le ;ersonal? 1n)9t a fost ne%oit s# &ea !i)i au&iene lin:# "ufet i s#8i "ife<e &e
)u! ieeau ;e u#.
Vistierni)ul s;era )#8i %a fi ;er!is s# feli)ite ;entru noua i<"9n&a ;e unul &intre
)a;italitii en:le<i i ;rini ai )o!erului D&e )9te%a ori folosise a)este %or"e 1n )as# i a)u! 1i
%enea uorE? )unos)ut 1n 1ntrea:a lu!e. A r#s;9n&i 1n lun: i 1n lat triu!furile unor ase!enea
oa!eni 1nse!na s# &ai 1n %ilea: triu!furile i resursele #rii J 1l f#)u ;e &o!nul 2er&le s#
1nelea:# J i %istierni)ul )onsi&era a)easta &re;t un a)t &e ;atriotis!.
2ulu!es)? !ilor&? s;use &o!nul 2er&le? !ulu!es). Pri!es) feli)it#rile &u!nea%oastr#
)u !9n&rie i !# "u)ur )# suntei &e a)or& )u !ine.
P#i? nu sunt &e a)or& )u &u!nea%oastr#? f#r# re<er%e? &ra:# &o!nule 2er&le. Pentru )# J
%istierni)ul? )u un <9!"et? 1l 1ntoarse? in9n&u81 &e "ra? 1ns;re "ufet i8i %or"i ;e un ton :lu!e J
nu so)otii ni)io&at# )# !erit# s# %enii ;rintre noi i s# ne &ai o !ina &e ajutor.
,o!nul 2er&le se si!ea onorat &e'
Nu? nu? )ontinu# %istierni)ul? un o! )are se &istin:e at9t &e !ult ;rin )unotine ;ra)ti)e
i o !are )lar%i<iune? nu ne ;ute! ate;ta s# ;ri%eas)# lu)rurile 1n a)east# lu!in#. ,a)#? &in
feri)ire? %o! fi %reo&at# 1n !#sur# s# ajun:e!? 1nt9!;l#tor? &e a a%ea !9na li"er# s# ;ro;une!
)ui%a at9t &e e!inent s#' s# %in# la noi i s# ne ;un la &is;o<iie )o%9ritoarea sa influen#?
)unotinele i re;utaia sa? i8a! fa)e a)east# ;ro;unere )a ;e o 1n&atorire. ,e fa;t? o 1n&atorire
;e )are el o are fa# &e 1nalta so)ietate.
,o!nul 2er&le &#&u &e 1neles )# iu"ea so)ietatea )# lu!ina o)/ilor i )# &e<i&eratele ei
erau !ai ;resus &e ori)e alte )onsi&erente. Vistierni)ul se 1n&e;#rt# i !a:natul &in "arou %eni
l9n:# el.
2a:natul &in "arou? uor a;le)at insinuant? )a atun)i )9n& se a&resa juriului? !i)9n& 1n
!ina o)/elarii )u ;utere &e )on%in:ere? s;er# )# %a fi s)u<at &a)# are s# s;un# unui o! 1n stare s#
transfor!e 1n i<%or &e "inefa)ere toate relele ;#!9ntului? i )are &e !ult# %re!e r#s;9n&ete o
lu!in# str#lu)itoare asu;ra istoriei? )/iar i 1ntr8o ar# )o!er)ial# J )a a noastr# J aa&ar s;er# )#
%a fi s)u<at &a)#8i %a a&u)e la )unotin# a)estui o!? a"solut &e<interesat i? 1n felul nostru?
;e&ant? a!i)us )uriae? )u! <i)e! noi? un fa;t )are i8a ajuns 1nt9!;l#tor la ure)/i.
Se )eruse s# eCa!ine<e titlurile unei ;ro;riet#i )onsi&era"ile? situat# 1ntr8un )o!itat &in
r#s#rit? &e fa;t H)#)i &o!nul 2er&le tie )# nou#? a%o)ailor? ne ;la)e s# fi! !eti)uloi H8 la
:rania &intre &ou# )o!itate r#s#ritene. =r? a)est titlu era ;erfe)t le:al i ;ro;rietatea ;utea fi
;reluat# &e )ine%a )are &is;unea &e' "ani D;le)#)iune 1n faa juriului i jo)ul o)/elarilor
)on%in:#toriE 1n )on&iii eCtre! &e a%antajoase. Toate astea fuseser# a&usea a )unotin#
!a:natului &in "arou a"ia 1n )ursul a)elei <ile? i )e8i %eni 1n !inte: HVoi a%ea onoarea s# iau
!asa 1n seara asta )u ;reasti!atul !eu ;rieten? &o!nua 2er&le? )#ruia 1i %oi 1!;#rt#i? )9t se
;oate &e )onfi&enial? &es;re a)east# o)a<ie. Ase!enea a)/i<iie ;resu;une nu nu!ai o !are i
justifi)at# influen# ;oliti)#? &ar (18 ;er!ite &eo;otri%# &e a &is;une &e %reo ju!#tate &e &u<in#
&e ;aro/ii )u "enefi)ii anuale a;re)ia"ile. H2a:natul &in "arou tia foarte "ine )# &o!nului
2er&le nu8i era :reu s# :#seas)# !ijlo)ul &e a folosi ;9n# i un )a;ital )a al s#u i &e a se sluji la
!aCi!u! )/iar i &e o inteli:en# at9t &e a)ti%# i %i:uroas# )a a saF &ar ar 1n&r#<ni s#8i ;un# o
1ntre"are )are i8a %enit 1n !inte? i anu!e: un o! )are a )9ti:at 1n )/i; !eritoriu o at9t &e 1nalt#
situaie i o re;utaie euro;ean#? nu tre"uie el oare? nu s;une! ;entru sine? &ar ;entru lu!ea
"un#? s# ;ose&e astfel &e influene i s# le eCer)ite? nu s;une! 1n ;ro;riul s#u interes? sau al
;arti&ului s#u? )i? a! s;une? ;entru "inele 1naltei so)iet#iS
,o!nul 2er&le 1i eC;ri!# &in nou &e%ota!entul &e;lin fa# &e a)east# ;reo)u;are &e
)onstant# )onsi&eraie? i !a:natul &in "arou? 1!;reun# )u o)/elarii s#i )on%in:#tori? ;orni 1n sus
;e !area s)ar#. Veni a;oi e;is)o;ul? stre)ur9n&u8se )u :9n&uri ;ani)e 1n &ire)ia "ufetului.
,esi:ur? "unurile &in lu!ea asta? f#)u o"ser%aia e;is)o;ul. A"solut 1nt9!;l#tor? )u :reu
ar ;utea fi !ai feri)it ;lasate &e)9t &a)# sunt a)u!ulate su" "a:/eta !a:i)# a unor oa!eni
1nele;i i ;ers;i)a)e? )are? a;re)iin& "o:#ia la justa8i %aloare Dai)i e;is)o;ul 1n)er)# s# &ea
i!;resia )# i el e &estul &e ne%oiaE? )unos) i!;ortana a)esteia ;entru "un#starea se!enilor
notri 1n :eneral? )u )on&iia &e a fi ju&i)ios a&!inistrat# i )ore)t &istri"uit#.
,o!nul 2er&le 1i eC;ri!# u!il )on%in:erea )# nu la el ;utea fa)e alu<ie e;is)o;ul? i?
)u o li;s# &e lo:i)# fla:rant#? &e)lar# )# era satisf#)ut &e "una ;#rere a e;is)o;ului.
Atun)i e;is)o;ul J f#)9n& %esel un ;as? &oi 1ntr8o ;arte )u ;i)iorul &re;t? "ine )l#&it? )a i
)u! ar fi %rut s#8i s;un# &o!nului 2er&le Hnu luai 1n sea!# sutan#? e o ;ur# for!#R H8 su;use
eC)elentului s#u ;rieten ur!#toarea )/estiune:
Nu i8a %enit oare "unului s#u ;rieten ni)io&at# 1n !inte )# 1nalta so)ietate tir fi ;utut
s;era? nu f#r# te!ei? )a un o! )u o a)ti%itate at9t &e "ine)u%9ntat#? i al )#rui eCe!;lu? &eose"it
&e 1nriuritor? &e ;e ;ie&estalul ;o<iiei lui. S#8i ofere ;uini "ani ;entru tri!iterea unei !isiuni 1n
Afri)a? ori )e%a ase!#n#torS
,o!nul 2er&le f#:#&uin& )# 1i %a 1n&re;ta toat# atenia asu;ra a)estei i&ei? e;is)o;ul
%eni )u o nou# )/estiune:
3unul s#u ;rieten nu s8a ar#tat oare )9tui &e ;uin interesat fa# &e lu)r#rile Co!itetului
nostru Unit ;entru ,otarea Su;li!entar# a Prelailor? nu s8a :9n&it %reo&at# oare )# a )/eltui
)e%a "ani 1n a)east# &ire)ie ar 1nse!na s# s;rijine 1n )/i; !a:nifi) o i&ee !#rea#S
,o!nul 2er&le &#&u un r#s;uns si!ilar? iar e;is)o;ul 1i eC;li)# !oti%ul 1ntre"#rii.
I!it# so)ietate &e la oa!eni )a "unul lui ;rieten ate;ta s# &u)# la 1n&e;linire ase!enea
fa;te. Nu el ate;ta aa )e%a? )i 1nalta so)ietate. Tot aa )u! nu )o!itetul nostru &orea s#8i %a&#
;relaii !ai "ine retri"uii? )i 1nalta so)ietate? )are a%ea s# se <"at# 1n )ea !ai )u!;lit# nelinite
;9n# nu i se %a 1n&e;lini a)est &e<i&erat. l ru:# ;e "unul s#u ;rieten s# fie si:ur )# a;re)ia
eCtre! &e !ult )onsi&eraia !anifestat# )u ori)e ;rilej &e "unul s#u ;rieten ;entru interesele
su;erioare ale so)iet#ii? i so)otea )# nu fa)e &e)9t s# in# sea!# &e a)ele interese )9n& eC;ri!#
senti!entele so)iet#ii? ur9n& &o!nului 2er&le ;ros;eritate )ontinu#? )ontinu# s;orire a
"o:#iilor sale i 1n :eneral ;ro;#ire 1n toate )elea.
E;is)o;ul ;orni a;oi ;e tre;te 1n sus? iar )eilali !a:nai 1l ur!ar# tre;tat8tre;tat? ;9n#
)9n& nu !ai r#!ase ni!eni jos 1n afar# &e &o!nul 2er&le. A)est :entle!an? &u;# )e fiCase
1n&eajuns faa &e !as# ;entru )# sufletul !ajor&o!ului s# fi fost !istuit &e jarul unui no"il
resenti!ent? ur)# i el. A:ale? &u;# restul oas;eilor? ;ier<9n&u8se nere!ar)at 1n ;u/oiul lu!ii &e
;e s)ara :ran&ioas#. ,oa!na 2er&le se si!ea 1n ele!entul s#u? Hele !ai fru!oase :iu%aeruri le
a%ea at9rnate la %e&ere? 1nalta so)ietate a :#sit )eea )e %enise s# )aute? &o!nul 2er&le "#use )eai
&e )9te%a ;arale? 1ntr8un )ol? !ai !ult &e)9t ar fi &orit.
Printre ;otentaii ;re<eni la serat# se afla i un!e&i) %estit? )are )unotea ;e toat# lu!ea
i ;e )are toat# lu!ea 1l )unotea. Intr9n& ;e u#? ni!eri ;este &o!nul 2er&le )are8i "ea )eaiul
1ntr8un )olF 1i atinse "raul. ,o!nul 2er&le tres#ri.
A/R ,u!neata eraiR
U Te si!i !ai "ine ast#<iS
U Nu? s;use &o!nul 2er&le? nu !# si!t !ai "ine.
P#)at )# nu te8a! %#<ut &i!inea#. Te ro:? tre)i !9ine ;e la !ine sau las#8!# s# %in eu la
&u!neata.
3ine? r#s;unse el. = s# %in eu !9ine? )9n& tre) )u tr#sura ;e a)olo.
2a:natul &in "arou i e;is)o;ul asistaser# a!9n&oi la a)est s)urt &ialo:? i )9n& &o!nul
2er&le se ;ier&u 1n !uli!e? f#)ur# unele )o!entarii 1n ;re<ena !e&i)ului. 2a:natul &in "arou
s;unea )# eCist# unf anu!it ;un)t li!it# al 1n)or&#rii ner%oase ;este )are ni!eni n8are %oie s#
trea)#? ;un)t )are 1ns# &ifer# &u;# stru)tura )ere"ral# i ;arti)ularit#ile &e )onstituie ale fie)#rui
in&i%i& 1n ;arte? aa )u! a%usese o)a<ia s# o"ser%e la )9i%a &intre se!enii lui intele)tuali? iar
a)east# li!it# a re<istenei o&at# &e;#it# &oar )9t e ne:rul su" un:/ie J re<ultatul: &e;resiune
ner%oas# i tul"ur#ri &e &i:estie. =r? f#r# a8i ;er!ite s# ;#trun&# 1n tainele sa)re ale !e&i)inei?
el )re&ea D)u ;le)#)iunea s;re juriu i o)/elarii )on%in:#toriE )# astfel st#teau lu)rurile 1n )a<ul
&o!nului 2er&le.
E;is)o;ul ;o%esti atun)i )#? 1n tineree? )#;#t9n& &e;rin&erea s# s)rie )9te o ;re&i)# 1n
fie)are s9!"#t#? o ;erioa&# s)urt# &e %re!e J &e;rin&ere ;e )are toi fiii tre"uie s8o e%ite )u :rij#
8f &eseori resi!ea un soi &e &e;resiune ;e )are o atri"uia sur!enajului intele)tual. ,ar
:os;o&ina &in )asa un&e lo)uia ;e atun)i 1i "#tea un :#l"enu ;roas;#t 1ntr8un ;a/ar &e %in %e)/i
&e 6eres? )u ;uin# nu)oar#? <a/#r ;u&r#? i efe)tul era )e%a &e %is. -#r# a a%ea )9tui &e ;uin
i&eea &e a ;ro;une un re!e&iu at9t &e si!;lu ateniei unui !aestru aa &e ;rofun& 1n !area art#
&e a 1ns#n#toi? se 1n)u!et# totui s# 1ntre"e &a)# 1n sur!enajul &o!nului 2er&le? )a ur!are a
unor )al)ule 1n)9l)ite? nu s8ar ;utea Do!enete %or"in&E resta"ili e)/ili"rul ;si/i) )u ajutorul unui
sti!ulent ;l#)ut i toto&at# "inef#)#tor.
,a? 1n)u%iin# !e&i)ul? &a? a!9n&oi a%ei &re;tate. ,ar &ai8!i %oie s# %# s;un )#? &u;#
!ine? &o!nul 2er&le nu sufer# &e ni!i). Are o )onstituie &e rino)er? &i:estia unui stru i
;uterea &e )on)entrare a unei stri&ii. n ;ri%ina ner%ilor? &o!nul 2er&le e un o! 1n<estrat )u
s9n:e re)e? nu unul )are s# se e!oione<e uor J a;roa;e la fel &e in%ulnera"il )# A)/ile. Poate %i
se %a ;#rea straniu )a un ase!enea o! s# se so)oat# "olna% f#r# te!ei. Eu? unul? )re& )# nu
sufer# &e ni!i). S8ar ;utea s# ai"# )ine tie )e "oal# as)uns#? a&9n) 1nr#&#)inat#. Nu ;ot s;une.
Tot )e ;ot s;une &eo)a!&at# este )# n8a! :#sit ni!i).
Nu eCista ni)i ;i) &e u!"r# l#sat# &e "eteu:ul &o!nului 2er&le ;e ;ie;tul un&e a)u!
s)#;#rau neste!ate ri%ali<9n& )u !ulte alte su;er"e :iu%aeruri ai&o!aF ni)i o u!"r# l#sat# &e
"eteu:ul &o!nului 2er&le asu;ra t9n#rului )are u!"la &e )olo8)olo ;rin 1n)#;eri? ;ra&#
!ono!aniei lui &e a :#si o &o!nioar# t9n#r#? sufi)ient &e ina))e;ta"il# i f#r# fu!uriF ni)i o
u!"r# &es;re "eteu:ul &o!nului 2er&le asu;ra fa!iliilor @i;itoare i Pi)ioroan:e? ;re<ente
a)olo 1n )olonii 1ntre:i? i ni)i asu;ra %reunui alt oas;ete. C/iar i asu;ra lui 1nsui nu era &e)9t o
u!"r# &estul &e ;ali&#? 1n %re!e )e !er:ea 1n)oa)e i 1n)olo ;rin :loata )are 1l asalta )u
o!a:iile.
3eteu:ul &o!nului 2er&le. nalta so)ietate i el a%eau at9t &e !ult &e a fa)e unul )u
altul 1n tot soiul &e lu)ruri? 1n)9t ar fi :reu &e 1n)/i;uit )# "eteu:ul lui? &a)# eCist# %reunul? era
nu!ai i nu!ai al lui. S# fi suferit el oare &e o "oal# as)uns#? a&9n) 1nr#&#)inat#? ;e )are ni)i un
&o)tor s# n8o fi &es)o;eritS R#"&areR ntre ti!;? <i&urile 1n)/isorii 2ars/alsea arun)au o u!"r#
real#? a )#rei influen# 1ntune)a eCistena fa!iliei ,orrit 1n toate fa<ele &in )urs# soarelui ;e )er.
Ca;itolul 66KI
= eni:!a
,=2NU@ C@ENNA2 nu )retea 1n o)/ii Tat#lui 1n)/isorii 2ars/alsea ;e !#sur# )e
%i<itele lui s;oreau )a nu!#r. n&#r#tni)ia lui &e a 1nele:e )/estiunea Hateniilor nu )ontri"uia
&elo) s# st9rneas)# a&!iraie 1n ini!a ;atern#? )i a%ea !ai )ur9n& !enirea &e a81 r#ni 1n a!orul
;ro;riu? "#tr9nul %#<9n& ai)i un )usur real? )are ;unea serios 1n )u!;#n# )alitatea a)estuia &e
;erfe)t :entle!an. Un si!#!9nt &e &e<a!#:ire ;ri)inuit &e &es)o;erirea )# &o!nul Clenna! nu
;rea era 1n ;osesia a)estei 1nsuiri &eli)ate? ;e )are? )u firea lui )re&ul#? i se ;#ruse )# o
&esluete la el? 1n)e;use s# 1ntune)e !intea lui &e ;#rinte ori &e )9te ori se :9n&ea la a)est o!.
Tat#l 1n)/isorii !ersese at9t &e &e;arte 1n)9t s# s;un#? 1n )er)ul inti! al fa!iliei? )# se te!ea )#
&o!nul Clenna! n8ar fi un "#r"at )u as;iraii 1nalte. Se "u)ura? afir!ase? 1n )alitatea sa ofi)ial#
&e ef i re;re<entant al ;ensionarilor? s#8l ;ri!eas)# ;e &o!nul Clenna! )9n& %enea s#8i a&u)#
o!a:iile? &ar? ;ersonal? nu )re&ea )# o s8o s)oat# la )a;#t )u el. A%ea i!;resia )# )e%a J nu tia
)e anu!e J 1i li;sea a)estui o!. Cu toate astea? "#tr9nul nu nu!ai )# se ;urta tot&eauna ;oliti)os?
&ar !ai !ult )/iar? a%ea fa# &e el o :rij# &eose"it#F ;oate 1n s;erana )#? f#r# a fi un o! )u a)ea
s;len&i&# :enero<itate s;ontan# &e a re;eta )u &e la sine ;utere &o%a&a &e res;e)t ;e )are el o
&#&use 1nt9i? ;oate )# 1nl#untrul s#u %a ar#ta )# e un o! &istins? r#s;un<9n&u8i &a)#8i %a a&resa o
)ores;on&en# 1n a)est s)o;.
n tri;la sa )alitate &e :entle!an &inafar# )are 1nt9!;l#tor r#!#sese o noa;te 1n
1n)/isoare? 1n seara )9n& %enea ;entru ;ri!a oar#? )a :entle!an &inafar# )are se infor!ase &e
afa)erile Tat#lui &e la 2ars/alsea? 1n&e!nat &e i&eea n#struni)# &e a8I s)oate &e a)olo? i )a
:entle!an &inafar# )are se interesa &e soarta -ii)ei &e la 2ars/alsea? &o!nul Clenna! &e%eni
)ur9n& un oas;ete &e sea!#.
Ateniile ;ri!ite &in ;artea &o!nului C/i%erG )9n& a)esta era &e ser%i)iu la ;oart#? ;e
Tat#l &e la 2ars/alsea nu81 sur;rin&eau? )#)i nu ;rea f#)ea &eose"ire 1ntre ;oliteea &o!nului
C/i%erG i )ea a )elorlali te!ni)eri. ,oar 1ntr8o anu!it# &u;#8a!ia<# atitu&inea &o!nului
C/i%erG l8a !irat? to)!ai )9n& se ate;ta !ai ;uin? i &e atun)i s8a &etaat !ult fa# &e )ole:ii
lui.
,o!nul C/i%erG? ;rintr8un %i)leu: &e)ur:9n& &in autoritatea sa? i<"utise s#8i )uree
:/ereta &e toi )ei )are re<e!au ;ereii? aa 1n)9t Clenna!? ;le)9n&? 1l :#si sin:ur 1n ;ost.
DConfi&enial.E 1!i )er iertare? &o!nule? s;use &o!nul C/i%erG ;e un ton !isterios? &ar 1n)otro o
a;u)aiS
Tre) ;o&ul &in)olo.
=are)u! ne&u!erit? %#<u 1n &o!nul C/i%erG ale:oria t#)erii? )u! st#tea )u )/eia la "u<e.
DConfi&enial.E 1!i )er iertare? &o!nule? )ontinu# &o!nul C/i%erG? &ar nu %8ai ;utea a"ate ;e
Lorse!on:er @ane WS Nu %8ai ;utea fa)e )u!%a ti!; s# tre)ei ;e la a&resa &e )oleaS
i 1ntinse o )arte !i)u# &e %i<it#? i!;ri!at#? )are era &istri"uit# )lientelei fir!ei HC/i%erG
\ Co!;. H? &e"itani &e tutun? i!;ortatori &e i:#ri &e foi &in La%ana? &e i:#ri &e foi )u )a;etele
t#iate? &in 3en:al? &e i:#ri &e foi aro!ate &in Cu"a? %9n<#tori &e ta"a) &e luC ;entru ;ri<at et).?
et). DConfi&enial.E E8un &e"it &e tutun? 1i eC;li)# &o!nul C/i%erG. ,e fa;t? e %or"a &e ne%ast#8
!ea. Ar %rea s# %# s;un# o %or"#? &o!nule? 1n le:#tur# )u' &a? rosti &o!nul C/i%erG &9n& &in
)a;? )a r#s;uns la )#ut#tura ;lin# &e ne&u!erire a &o!nului Clenna!? 1n le:#tura )u jata'
Voi fa)e aa fel s# tre) nu!ai&e)9t ;e la soia &u!nea%oastr#.
2ulu!es)? &o!nule. V# r#!9n foarte 1n&atorat. V# a"atei &in &ru! nu !ai !ult &e <e)e
!inute. ntre"ai? %# ro:? &e &oa!na C/i%erGR
,o!nul C/i%erG? )are81 i l#sase s# ias#? 1i &#&u ;re)aut a)este instru)iuni ;rintr8o
ferestrui)# ;re%#<ut# )u :ea! :lisant &in ;oarta eCterioar#? &e un&e ;utea s#8i eCa!ine<e
&in#untru ;e %i<itatori? )9n& &orea? 1nainte &e a &es)/i&e.
Art/ur Clenna! ;orni s;re a&resa in&i)at# ;e )artea &e %i<it# &in !9n# i ajunse re;e&e
a)olo.
Era o ;r#%#lioar# foarte !o&est#? un&e o fe!eie )ur#i)#? ae<at# &ina;oia tej:/elii? )osea
)e%a. Vase !i)ue &in lut? )u tutun? )utii !i)i )u tra"u)e? &iferite lulele? ;uine la nu!#r? unul sau
&ou# %ase !i)i &in lut )u tutun &e ;ri<at i un instru!ent !i)u? )a un 1n)#l#tor? )u )are ser%ea
tutunul? al)#tuiau sto)ul &e !arf# ne:o)ia"il# )u a!#nuntul.
Art/ur se ;re<ent# s;un9n& )# ;ro!isese s# %in# s8o %i<ite<e la )ererea &o!nului
C/i%erG. n le:#tur# )u )e%a referitor la &o!nioara ,orrit? &a)# nu se 1nela. ,oa!na C/i%erG
;use 1n&at# lu)rul la o ;arte? se ri&i)# &e ;e s)aunul &in&#r#tul tej:/elii i )l#tin# &in )a;
1ntristat#.
l ;utei %e&ea nu!ai&e)9t? <ise ea? &a)# %ei a%ea "un#tatea s# %# uitai ai)i.
Cu a)este !isterioase )u%inte? 1l )on&use ;e %i<itator 1ntr8un salona &ina;oia ;r#%#liei?
a%9n& o firi&# !i)u# )are &#&ea 1ntr8o )urte foarte !i)#? &osni)# i su!"r#. n a)east# )urte?
)9te%a )ear)eafuri i fee &e !as# ;roas;#t s;#late 1n)er)au J <a&arni)? &in li;s# &e aer J s# se
usu)e? 1ntinse ;e una sau &ou# fr9n:/iiF i? ;rintre rufele astea )are fluturau? ae<at ;e un s)aun J
ase!enea ulti!ului !arinar r#!as 1n %ia# ;e ;untea unui %as 1n:/iit tre;tat &e %aluri? f#r# s#
!ai ai"# ;uterea &e a str9n:e ;9n<ele J un tinerel !istuit &e &e<n#&ej&e.
E Io/n al nostru? s;use &oa!na C/i%erG.
C# nu )u!%a s# ;ar# in&iferent? Clenna! 1ntre"# )e f#)ea oare a)olo.
E sin:ura lui s)/i!"are ;e )are i8o 1n:#&uie? <ise &oa!na C/i%erG? )l#tin9n& )a;ul &in
nou. Nu %rea s# ias# ni)i )/iar 1n )urtea asta &osni)# &a)# nu8s rufe la us)atF iar )9n& sunt 1ntinse
rufe )a s#8l as)un&# &e o)/ii %e)iniIor? st# ai)i ;e s)aun ore 1ntre:i. ,a? ore 1n ir. S;une )# se
si!te )a 1ntr8un )r9n:R
,oa!na C/i%erG )l#tin# iar#i &in )a;? &use orul la o)/i )a o !a!# &uioas# )e era i8l
)on&use ;e oas;ete 1na;oi 1n &o!eniul afa)erilor.
V# ro: s# luai lo)? &o!nule? 1l 1!"ie &oa!na C/i%erG. ,o!nioara ,orrit e ;ri)ina )u
Io/n al nostru? &o!nuleF i se fr9n:e ini!a &u;# ea i !i8a lua li"ertatea s# %#8ntre" )e8or s# se
fa)# ;#rinii lui &a)# s8o ;r#;#&iS
,oa!na C/i%erG? )are era o fe!eie a)#t#rii? foarte sti!at# 1n Lorse!on:er @ane ;entru
)u!se)#&enia i felul ei &e a %or"i? rostise a)este )u%inte :ro<a% &e )al!#? i 1n&at# a;oi 1n)e;u
iar#i s# )latine &in )a; i s# se tear:# la o)/i.
,o!nule? )unoatei fa!ilia )are %# interesea<# i ;e &u!nea%oastr# i a%ei influen#
asu;ra fa!iliei #steia. ,a)8ai ;utea )ontri"ui la feri)irea #stor &oi tineri? &ai8!i %oie? &e &ra:ul
lui Io/n al nostru i &e &ra:ul a!9n&urora? s# %# i!;lor s# fa)ei )e%aR
A! fost at9t &e o"inuit? re;li)# Art/ur 1n)ur)at? )a 1n ;uinul ti!; &e )9n& o )unos)? s8o
;ri%es) ;e 2i)a' a! fost at9t &e o"inuit s8o ;ri%es) ;e &o!nioara ,orrit 1ntr8o lu!in# &iferit#
fa# &e )ea 1n )are !i8o ;re<entai &u!nea%oastr#? 1n)9t sunt eCtre! &e sur;rins 1l )unoate ;e
fiul &u!nea%oastr#S
Au )res)ut 1!;reun#? &o!nule? <ise &oa!na C/i%erG. S8au ju)at 1!;reun#.
Qtie )# fiul &u!nea%oastr# ine la eaS
=/? )erule !areR EC)la!# &oa!na C/i%erG? 1nfiorat# ;ar)# &e triu!f. Ni)io&at# n8o ;utea
%e&ea &u!ini)ile f#r# tirea ei. 3astonul lui 1i %estea sosirea &e la &istan#? &a)# alt)e%a nu. Tineri
)a Io/n nu8i ;un !9ner &e fil&e )ostisitor? aa? &e8a sur&#. Eu )u! a! "#:at &e sea!# la8
n)e;utS @a fel.
Poate )# &o!nioara ,orrit? %e&ei? n8a 1neles aa &e re;e&e )a &u!nea%oastr#.
Atun)i a aflat? &o!nule? rosti &oa!na C/i%er% &in :ura lui.
S9nter si:ur#S
,o!nule? )ontinu# &oa!na C/i%erG? e at9t &e si:ur i nu !ai 1n)a;e ni)i o 1n&oial# ;e )9t
&e si:ur e )# !# aflu a)u! 1n )asa asta. @8a! %#<ut ;e fiu8!iu )u o)/ii !ei ;le)9n& &in )asa asta
un&e !# aflu i l8a! %#<ut )u o)/ii !ei 1ntor)9n&u8se 1n )asa asta un&e !# aflu i tiu )# i8a
s;usR
,oa!na C/i%erG )9ti:ase o for# ui!itoare &e elo)%en# &in ;re<entarea a!#nunit# i
re;etarea fa;telor ;etre)ute anterior.
!i &ai %oie s# %#8ntre" )u! &e a )#<ut el 1n starea asta &e &e<n#&ej&e )are %#
;ri)inuiete at9ta neliniteS
U S8a8nt9!;lat? istorisi &oa!na C/i%erG? 1n a)eeai <i )9n&? 1n )asa asta? l8a! %#<ut )u
o)/ii !ei ;e Io/n 1ntor)9n&u8se. ,e8atun)i n8a !ai fost la fel ni)io&at#. N8a !ai fost )a 1n )easul
)9n&? )u a;te ani 1n ur!#? tai)#8su i )u !ine ne8a! !utat 1n )asa asta )a lo)atari )u ;lata )/iriei
tri!estrialR
-ora s;e)ial# &e a )onstrui fra<ele &#&ea %or"elor sale tonul unei &e)laraii f#)ute su"
jur#!9nt.
!i &ai %oie s# %#8ntre" )are e ;#rerea &u!nea%oastr# 1n a)east# )/estiuneS
,a? 1n)u%iin# &oa!na C/i%erG? i o s# %# s;un tot? ;e )u%9nt i ;e )inste? a&e%#rat? ;e )9t
e &e a&e%#rat )# !# aflu8n ;r#%#lia asta. Toi )ei )are81 )unos) ;e Io/n al n;stru 1l sti!ea<# i
toi 1i %or["inele. S8a ju)at )u ea &e )o;il? )9n& i ea? o )o;il#? se ju)a 1n )urtea asta. ,e8atun)i au
fost !ereu 1!;reun#. Aa )# s8a &us &u!ini)# &u;#8a!ia<#? nu!ai )e8a is;r#%it &e !9n)at !asa
&e ;r9n<? )/iar 1n o&aia asta? i s8a8nt9lnit )u ea? fie )# se8neleseser# ori "a? )e8i &re;t? asta n8a!
;retenia s# tiu. A )erut8o8n )#s#torie. -ratele ei i sor#8sa u!"l# )u nasul ;e sus i8s 1!;otri%a
lui Io/n al nostru. Tai)#s#u nu se :9n&ete &e)9t la el i n8ar %rea s8o8!;art# )u ni!eni. Aa
st9n& trea"a? i8a r#s;uns lui Io/n al nostru: HNu? Io/n? nu !# ;ot !#rita )u &u!neata? nu !# ;ot
!#rita )u ni!eni? nu intenione< s# !# )#s#tores) ni)io&at#. Sin:ura !ea intenie este s# !#
sa)rifi) tot&eauna? a&io? )aut#8i alt# fat# )are s# fie &e!n# &e &u!neata? uit#8!#R HIat# felul 1n
)are e sortit# s# fie %eni) s)la%a )elor )e nu !erit# )a ea s# le fie %eni) s)la%#. Iat# &e )e Io/n al
nostru a ajuns s# nu !ai :#seas)# ni)i o alt# ;l#)ere &e)9t a)eea &e a ;rin&e :uturai ;rintre nite
rufe8ntinse i s# stea 1n )urtea aia? aa )u! %i l8a! ar#tat? un o! ruinat? la ;#!9nt? )are <&ro"ete
ini!a !ai)#8iR
Ai)i "un# fe!eie f#)u se!n )#tre ferestrui)#? &e un&e fiul ei ;utea fi %#<ut? st9n& jos?
ne)onsolat? 1n )r9n:ul lui un&e nu se au<ea ni)i un :lasF iar#i )l#tin# &in )a; i se terse la o)/i?
ru:9n&u81 ;e Clenna!? 1n interesul )o!un al )elor &oi tineri? s#8i ;un# 1n jo) influena sa ;entru
a a"ate )ursul a)estor 1nt9!;l#ri triste )#tre un &e<no&#!9nt feri)it.
P#rea at9t &e si:ur# 1n ;re<entarea fa;telor? )are? &ealt!interi? erau 1nte!eiate
in)ontesta"il ;e ;re!ise eCa)te? )el ;uin relati% la situaia res;e)ti%# a 29)#i ,orrit i a fa!iliei
sale? 1n)9t Clenna! nu ;utea s# %a&# ;rea li!;e&e latura )ealalt# a )/estiunii.
Sf9rise ;rin a nutri ;entru 2i)a ,orrit un interes at9t &e &eose"it J interes )are?
&e<%olt9n&u8se 1n anturajul ei %ul:ar? :rosolan? ;e ea o 1n&e;#rtase J 1n)9t era &e<a!#:it?
)ontrariat a;roa;e ;eni"il? la :9n&ul )# ea l8ar fi ;utut iu"i ;e t9n#rul Io/n C/i%erG &in )urtea
&osni)#? ori ;e alt)ine%a &eo;otri%#. Pe &e alt# ;arte? )u:et9n& 1n sinea lui? 1i s;unea )#?
1n&r#:ostit# sau nu &e Io/n? ea nu era ni)i !ai ;uin sin)er#? ni)i !ai ;uin "un#? i )# %r9n& s#
fa)# &in ea un fel &e <9n# a )#!inului? i<ol9n&8o 1n ini!a lui &e sin:urele ;ersoane ;e )are ea le
;utea )unoate? n8ar fi fost &e)9t o &o%a&# &e sl#"i)iune a ;ro;riei lui 1n)/i;uiri? i 1n)# o
sl#"i)iune )u!;lit#. Totui? tinereea i a;ariia ei &iafan#? ti!i&itatea ei? far!e)ul %o)ii i al
o)/ilor ei? ;lini &e sensi"ilitate? toate tr#s#turile in&i%i&ualit#ii ei )are 1l interesau i enor!a
&eose"ire &intre ea i )ei &in juru8i nu !er:eau !ina 1n !in#? nu ;uteau ni)i&e)u! !er:e !ina
1n !9n# )u i!a:inea oferit# a)u! &es;re ea.
i s;use onora"ilei &oa!ne C/i%erG J &u;# )e ru!e:# 1n !inte toate a)este :9n&uri? ;e
)9n& ea 1n)# !ai %or"ea J s# se "i<uie ;e el )# %a fa)e? orl)9n&? tot )e8i %a sta 1n ;utin# ;entru
feri)irea &o!nioarei ,orrit? i ;entru a o ajuta s#8i &u)# la 1n&e;linire &orinele 1n !#sura 1n
)are &e;in&eau &e el? i &a)# %a ;utea afla )are anu!e erau. Toto&at#? o f#)u atent# asu;ra
;resu;unerilor i s;eranelor? 1i )eru s# ;#stre<e taina
ntr8o t#)ere a"solut#? )# nu )u!%a &o!nioara ,orrit s# ai"# &e suferitF o sf#tui
1n&eose"i &e a se str#&ui s# )9ti:e 1n)re&erea fiului ei )a s# fie si:ur# &e a&e%#rata fa# a
situaiei. ,oa!na C/i%erG )onsi&era a)east# ulti!# ;re)auie )# fiin& inutil#? &ar r#s;unse )# nu
se %a &a 1n l#turi &e a fa)e o 1n)er)are? totui. Ea s)utur# &in )a; )a i )u! &in a)east# )on%or"ire
nu s8ar fi ales )u linitea &e;lin#? at9t &e !ult ate;tat#? &ar 1i !ulu!i totui ;entru osteneala ;e
)are a%usese a!a"ilitatea s# i8o &ea. Se &es;#rir# a;oi. 3uni ;rieteni? i Art/ur ;le)#.
Cu! %#l!#eala str#<ii 1i r#s)olea %#l!#eala &in !inte? iar )ele &ou# soiuri &e
%#l!#eal# 1l tul"urau? el o)oli Po&ul @on&rei i se 1n&re;t# 1n &ire)ia !ai ;uin <:o!otoas#?
s;re Po&ul &e -ier. A"ia ;usese ;i)iorul ;e ;o&? )9n& &#&u )u o)/ii &e 2i)a ,orrit )are !er:ea
1n faa lui. Era o <i ;l#)ut#F sufla o "ri<# uoar#? i faa? ;are8se? %enise to)!ai atun)i s# ia aer.
A)u! un )eas o l#sase 1n o&aia tat#lui ei.
3un# o)a<ie? ;otri%it# ;entru a8i satisfa)e &orina &e a8i o"ser%a )/i;ul i ;urtarea )9n&
ni!eni alt)ine%a nu era &e fa#. Pr#"i ;asul? &ar 1nainte &e8a o ajun:e? ea 1ntoarse )a;ul.
Te8a! s;eriatS = 1ntre"#.
2i s8a ;#rut )# re)unos) ;asul? r#s;unse? o%#
Ielni).
Qi )/iar l8ai re)unos)utS Nu ;rea )re& )# te ate;tai s# fiu eu.
Nu !8ate;ta! la ni!eni. ,ar )9n& a! au<it <:o!ot &e ;ai? !i s8a ;#rut' )# se!#na )u
;asul &u!itale.
2er:i !ai &e;arteS
U Nu? &o!nule? !# ;li!" ;e ai)i s# !ai s)/i!" ;uin aerul.
Se ;li!"au unul l9n:# )el#lalt? i fata 1i re)#;#t# 1n)re&erea 1n el. Ri&i)# o)/ii ;e )/i;ul
lui )9n& s;use? ,u;# )e &#&u roat# &in ;ri%iri:
E aa &e )iu&atR Nu tiu &a)# ;oi 1nele:e. Uneori a! sen<aia &e e:ois! )9n& %in s# !#
;li!" ai)i.
E:ois!S
S# ;ot %e&ea flu%iul? i at9t &e !ult )er? i at9tea lu)ruri i at9tea transfor!#ri? at9ta
!i)are. A;oi s# !#8ntor)? tii? i ;e el s#8l :#ses) 1n a)elai s;aiu 1n:/esuit.
Aa? &aR ,ar nu tre"uie s# uii )# 1ntor)9n&u8te? a&u)i )u &u!neata s;iritul i influena
a)estor lu)ruri )a s#8l 1n%eseleti.
Cre<iS Tare a &ori s# fie aaR ,ar !# te! )# !er:i ;rea &e;arte )u fante<ia? &o!nule? i
!# fa)i !ai ;uterni)# &e)9t sunt. ,a)# ai fi 1n 1n)/isoare? )re<i )# a ;utea s#8i a&u) o ase!enea
!9n:9iereS
,a? 2i)# ,orrit? sunt si:ur &e astaR
,in tre!urul "u<elor ei i &u;# u!"ra tre)#toare )are8i tul"ura )/i;ul? el 1i &#&u sea!a
)# :9n&urile ei erau la tai)#8s#u. C9te%a )li;e el nu !ai s;use ni!i) ;entru )a ea s#8i ;oat#
re)#;#ta linitea. A)east# 2i)u# ,orrit? tre!ur9n& la "raul lui? se ;otri%ea !ai ;uin )a ori)9n&
)u teoria &oa!nei C/i%erG? i totui nu era &e ne1!;#)at )u o nou# i&ee )are8i r#s#ri 1n !inte?
)u! )# ;utea eCista un altul 1n %iaa ei? 1ntr8un %iitor 1n&e;#rtat J o i !ai nou# 1n)/i;uire J 1ntr8
un %iitor? 1n&e;#rtat i f#r# ni)i o s;eran#.
-#)ur# )alea 1ntoars#.
Iat8o ;e 2a::GR S;use Clenna!.
2i)a ,orrit 1i ri&i)# ;ri%irile? !irat#? i se tre<ir# fa# 1n fa# )u 2a::G? )are r#!ase
intuit# lo)ului? &9n& )u o)/ii &e ei. Venise 1n ;asul ei tro;#it? at9t &e ;reo)u;at# i &e ;lin# &e
r9%n#? 1n)9t nu8i re)unos)use ;9n# nu se )io)nir# &e ea. ,ar nu!ai&e)9t a%u tot felul &e
re!u)#ri )# ;9n# i )oul ;arti)i;# la a)east# s)/i!"are e!oti%#.
2a::G? !i8ai ;ro!is )8ai s# stai l9n:# tata.
Asta a! i la)ut? !#i)u#? nu!a )# el nu !8a
@#sat. ,a)# lui 1i %ine s# !# tri!it# un&e%a? tre"e s# ;le). ,a)#8i %ine s#8!i s;un#:
H2a::G? &u8te iute )u s)risoarea asta i )a;ei ase :olo:ani &a)# r#s;unsu8i "un H? tre"e s8o &u).
,oa!ne? !#i)u#? )e ;oa s# fa)# o "iat# feti# &e <e)e anioriS Iar &a)# &o!n Ti;' &a)#
Se "ro&ete s# intre to!nai )9n& ies eu i &a)# <i)e i HUn8te &u)i? 2a::GS Hiar eu8i
r#s;un&: H2# &u) 1n )utare i )utare lo) H? i &a)#8!i <i)e: HA! i eu )e%a H? Qi se &u)e la
HPeor:e H*7i s)rie o s)risoare i &a)# !i8o
,# i8!i <i)e: H,u8o i ;e8asta tot a)olo Qi &a)# r#sPunsu8i "un 1i &au un ilin:>' atun)i
nu8i %ina !ea? !#i)u#R
Art/ur &eslui 1n o)/ii l#sai 1n jos ai 2i)uei ,orrit )ui "#nuia ea )# erau a&resate
s)risorile'
U 2# &u) la )utare i )utare. ColoR Uite )olo !# &u)? !ai s;use 2a::G. 2# &u) la )utare
i )utare. Nu eti tu? !#i)u#? tu n8ai ni)i un a!este) ai)i' 2neaa? &a? tii' a&#u:# 2a::ji
a&res9n&u8se lui Art/ur. 2ai
3ine /ai 1n)oa)e? )utare i )utare? )a s# le s)ot i i
@e &au.
Nu tre"uie s8o lu#! )/iar aa? 2a::G. ,#8!i8le ai)i? s;use Clenna! )u %o)e joas#'
Atun)i? /ai s# tre)e! &ru!u? <ise 2a::G 1n oa;t#? &ar &estul &e tare. 2#i)ua nu tre"uie
s# tie ni!i)? i n: )i n8ar fi tiut )e%a %reo&at# &a)# te &u)eai )olo? )utare i )utare? 1n lo) s# !#8
n)ur)i u!"l9n& ;e8ai)i. Nu8i %ina !ea. Tre"e s# fa) )e !i s8a s;us. Ruine s# le fie )# !i8au &at
ase!enea ;lea)# ;e )a;.
Clenna! tra%ers# ;e )ealalt# ;arte i &es)/ise :r#"it s)risorile. n )ea a tat#lui s)ria )#?
afl9n&u8se a"solut ;e neate;tate 1ntr8o situaie nou#? i anu!e &e a fi fost ;ri%at &e re!iterea
unei su!e &e "ani ;e )are )ontase te!eini)? a luat )on&eiul J 1!;ie&i)at &e ;o<iia sa neferi)it#?
fiin& 1nte!niat &e &ou#<e)i i trei &e ani D&e &ou# ori su"liniatE? &e a %eni ;ersonal? )eea )e
&esi:ur ar fi f#)ut J a luat )on&eiul )a s#8l i!;lore ;e &o!nul Clenna! &e a8i a%ansa trei lire i
<e)e ilin:i? su!# ;e )are81 ru:a s8o trea)# 1n )ontul lui. @a r9n&u8i? fiul s;unea )# &o!nul
Clenna! %a fi "u)uros J tia el J s# afle )# o"inuse 1n sf9rit o sluj"# ;er!anent# foarte
satisf#)#toare? oferin& toate ansele unui %iitor str#lu)it? &ar )# ;atronul lui :#sin&u8se %re!elni)
1n i!;osi"ilitate &e a8i ;l#ti &in ur!# si!"ria? ;9n# 1n ;re<ent D1n )are )on&iie nu!itul ;atron
f#)use a;el la a)ea r#"&are :eneroas# &e )are el s;er# s# &ea tot&eauna &o%a&# fa# &e se!enii
s#iE? iar 1n ;lus ;urtarea ne&e!n# a unui ;resu;us ;rieten? )a i )ostul ri&i)at al %ieii &in ulti!ul
ti!; a%eau s#8l 1!;in:# 1n ;ra:ul ruinei 1n )a< )# ;9n# la ase f#r# un sfert nu %a fa)e rost &e o;t
lire sterline. ,atorit# ;ro!;titu&inii )9tor%a ;rieteni J s;re satisfa)ia &o!nului Clenna! J a%9n&
&e;lin# 1n)re&ere 1n ;ro"itatea lui? a i ;utut str9n:e a)east# su!#? )u eC)e;ia unei &iferene
ne1nse!nate &e o lir#? a;tes;re<e)e ilin:i i ;atru ;en)e? )u )are 1!;ru!ut9n&u81? ;entru o
;erioa&# &e o lun#? l8ar s)oate )a &e o"i)ei &intr8o situaie ne;l#)ut#.
Clenna! r#s;unse ;e lo) a)estor s)risori? slujin&u8se &e )reionul i )arnetul s#u &e
"u<unarF tri!ise tat#lui )ele )erute i se s)u<# )# nu ;utea satisfa)e &orina fiului. A;oi l#s# 1n
sar)ina lui 2a::G s# &u)# r#s;unsul? &#ruin&u8i ilin:ul &e )are alt!interi ar fi fost ;ri%at# &in
;ri)ina insu))esului !isiunii ei su;li!entare.
C9n& re%eni la 2i)a ,orrit i 1i )ontinuar# ;li!"area? ea s;use &eo&at#:
Cre& )# ar fi !ai "ine s# ;le). Ar fi !ai "ine s# !#8n&re;t s;re )as#.
Nu fi !9/nit#? <ise Clenna!. A! r#s;uns la s)risori. Nu8i ni!i). Qtii )e )onineau. Nu8i
ni!i).
,ar !i8e tea!# s#8l las sin:ur? re;li)# ea? !i8e tea!# s#8i las sin:uri i ;e unul i ;e
)el#lalt. C9n& sunt ;le)at#? o 1nne"unes)? f#r# s# %rea? ;9n# i ;e 2a::G.
A fost o trea"# )u totul ne%ino%at#? ;e )are ea? s#r!ana? a &us8o ;9n[ la )a;#t. P#str9n&
taina fa# &e &u!neata? ea )re&ea? f#r# 1n&oial#? )# te %a s)uti &e nelinite.
U ,a? s;er )el ;uin' s;er. ,ar tot ar fi !ai "ine s# ;le) s;re )as#R ,eun#<i? sor#8!ea
!i8a s;us )#8s aa &e o"inuit# )u 1n)/isoarea? 1n)9t !i8a intrat 1n s9n:e. Aa tre"uie s# fie. Sunt
si:ur# )# aae )9n& %#& toate astea. @o)ul !eu e a)olo. E !ai "ine s# fiu a)olo. E un e:ois! &in
;artea !ea s# stau ai)i? )9n& a)olo a ;utea fa)e )e%a? )9t &e )9t. @a re%e&ere. Ar fi fost )u !ult
!ai "ine &a)# r#!9nea! a)as#R
-elul )/inuit 1n )are rostise a)este )u%inte? &e ;ar)# ar fi i<"u)nit &e la sine? inute8n fr9u
1n ini!a ei? i8a %enit at9t &e :reu lui Clenna!? 1n)9t ane%oie i8a reinut la)ri!ile %#<9n&8o i
au<in&8o.
U Nu !ai s;une Ha)as# H? )o;ila !ea? o ru:# el. E tot&eauna &ureros ;entru !ine )9n& te
au& s;un9n&? a)as# H.
,ar ;entru !ine e Ha)as# HR Ce alt)e%a ;ot eu nu!i Ha)as# HS Cu! a ;utea s# uit a)est
lu)ru o )li;# !#)arS
Ni)io&at# nu uii? &ra:# 2i)# ,orrit? ori &e )9te ori e %or"a s# fa)i un ser%i)iu )u
"un#%oin# i sin)eritate.
S;er? o? s;erR ,ar ;entru !ine8i !ai "ine s# stau a)olo? !ult !ai "ine? i8!i %oi fa)e
&atoria !ai "ine? 1n )/i; !ai feri)it. Te ro: nu %eni )u !ine? las#8!# s# ;le) sin:ur#. @a
re%e&ere. ,u!ne<eu s# te ai"# 1n ;a<a lui. 2ulu!es)? !ulu!es)R
Si!i )# era !ai "ine s#8i res;e)te ru:#!intea i nu se !i)# &in lo) ;9n# )e silueta fira%#
nu se 1n&e;#rt# re;e&e &e lin:# el. C9n& se ;ier&u 1n <are? 1i 1ntoarse faa s;re flu%iu? &us ;e
:9n&uri.
Ar fi fost ori)9n& !9/nita la &es)o;erirea s)risorilorF &ar al9t &e !ult? at9t &e )u!;litS
Nu.
C9n& 1l %#<use ;e tat#l ei )erin& 1n %e!intele a)elea <&ren#roase? )9n& 1l i!;lorase ;e
Clenna! s# nu8i &ea "ani tat#lui ei? ;le)ase !9/nit#? &ar nu )a &e ast# &at#. Ce%a o f#)use a)u!
)u !ult !ai sensi"il#.
ECista oare )ine%a? 1ntr8un %iitor 1n&e;#rtat i f#r# ni)i o s;eran#S Sau a)east#
;resu;unere 1i %enise 1n !inte aso)iin& flu%iul tu!ultuos )are )ur:ea ;e su" ;o& )u a;ele
a)eluiai flu%iu? )are? ;uin !ai sus? 1i 1n:9na !elo&ia nes)/i!"at# la ;rora "a)ului? str#"#t9n&
;ani) at9tea i at9tea !ile ;e or#? )u r#)/ite i)i? nuferi )olo? f#r# ni!i) in)ert? ni!i) nelinititorS
T#"o%i !ult# %re!e a)olo? )u :9n&ul la s#r!ana lui )o;il#. 2i)a ,orrit. = %e&ea 1n !inte
&u)9n&u8se a)as#? o %e&ea 1n !inte noa;tea? o %e&ea 1n !inte )9n& iar#i se lu!ina &e <iu#. Qi
s#r!ana )o;il# 2i)# ,orrit se :9n&ea la el J ;rea )re&in)ioas#? a/? ;rea )re&in)ioas#R
U n u!"ra <i&urilor 1n)/isorii 2ars/alsea.
Ca;itolul 66III
2ai. N#rii 1n fun)iune
,=2NU@ 2EAP@ES ;orni nu!ai&e)9t la trea"# 1n )/estiunea ne:o)ierilor )u ,aniel
,oG)e? 1n)re&inate lui &e )#tre Clenna!? 1n)9t )ur9n& 1n&re;t# lu)rurile ;e f#:aul )el "un i
1ntr8o &i!inea#? ;e la )easurile nou#? se &use la Clenna! s#8i &ea so)oteal#.
,oG)e e 1n)9ntat la )ul!e &e "un# &u!itale ;#rere? <ise el 1n )/i; &e intro&u)ere? i nu
&orete ni!i) alt)e%a &e)9t )# afa)erile u<inei s# fie eCa!inate &e &u!neata ;ersonal? ;entru a le
;#trun&e )9t !ai te!eini). 2i8a 1n!9nat )/eile un&e sunt inute re:istrele i /9rtiile' au<i )u!
<orn#ie ai)i 1n "u<unar' i sin:ura re)o!an&are ;e )are !i8a f#)ut8o este a)easta: H=fer#8i
&o!nului Clenna! !ijloa)ele &e a se ;une a"solut la )urent )u tot )e tiu eu? )a s# ;ute! &is)uta
;e ;i)ior &e e:alitate. ,a)# nu %o! ajun:e la ni)i un re<ultat ;9n# la ur!#? )el ;uin %a a;re)ia
1n)re&erea ;e )are i8a! a)or&at8o. ,a)# nu ;ornea! &e la 1n)e;ut )u a)east# )ertitu&ine? ni)i n8a
fi %rut s# a! &e8a fa)e )u el. HVe<i? a&#u:# &o!nul 2ea:les? #sta8i ,aniel ,oG)e &in )a; ;9n#8n
;i)ioare.
Are un )ara)ter &e!n &e toat# )instea.
=/? &a? &esi:ur. -#r# ni)i o 1n&oial#. EC)entri)? &ar foarte )instit. ,ei )a! ;rea eC)entri).
Uite? n8ai s# )re<i? Clenna!? rosti &o!nul 2ea:les? r9<9n& )u ;oft# &e eCtra%a:ana ;rietenului
s#u? )# !i8a tre"uit o &i!inea# 1ntrea:# 1n? <i8i ;e nu!e? Curtea'
Curtea8Ini!ii8ns9n:erateS
= &i!inea# 1ntrea:# !i8a tre"uit ;9n# a81 &eter!ina s# se o)u;e &e trea"a asta.
Cu! aaS
Cu! aa? ;rieteneS Ni)i n8a! a;u)at s# rostes) "ine nu!ele &u!itale 1n le:#tur# )u
afa)erea asta? )#
N8a %rut s# !ai tie ni!i).
U N8a %rut s# !ai tie ni!i) &in ;ri)ina !eaS
Ni)i n8a! a;u)at s#8i rostes) "ine nu!ele? Clenna!? )# a i stri:at: HAa )e%a nu !er:eR
H HCe %rei s# s;uiS Hl8a! 1ntre"at. HN8are i!;ortan#? 2ea:les? &ar aa )e%a nu !er:e. H H,e )e
anu!e nu !er:eS HNu ;rea are s#8i %in# s# )re<i? Clenna!? )ontinu# 2ea:les r9<9n& &e unul
sin:ur. ,ar i s8a n#<#rit lui )# nu !er:e ;entru )# &u!neata? 1!;reun# )u ei? %8ai ;li!"at la
T.i)Aen/a! i &intr8una 1ntr8alta ai ajuns la o &is)uiV a!i)al#? 1n )ursul )#reia el i8a eC;ri!at
intenia &e a8i lua un ;artener? "#nuin& )# ;e %re!ea a)eea &u!neata te instalasei la fel &e
si:ur? &e ne<&run)inat )# i Cate&rala Sf. Paul. HAstfel )#? <i)e? &9n& )urs ;ro;unerii sale? &o!nul
Clenna! ar ;utea a)u! s# )rea&# )# 1n lo)ul unei )on%or"iri s;ontane? sin)ere? eu a fi a%ut
anu!ite ;lanuri as)unse i interesate. Qi )u asta nu !# ;ot eu 1!;#)a? <i)eF )a s# !# 1!;a) )u aa
)e%a? sunt 1ntr8a&e%#r ;rea !9n&ruR H
U Tre"uia s#8!i 1n)/i;ui'
3ine1nelesR l 1ntreru;se &o!nul 2ea:les. Asta i8a! s;us i eu. 2i8a luat o &i!inea#
;9n# s# 1nl#tur ;ie&i)a asta &in )ale i !#8n&oies) &a)# alt)ine%a 1n afar# &e !ine J ine &e!ult la
!ine J ar fi i<"utit s# fa)# a)est lu)ru. Ei "ine? a)est o"sta)ol &e afa)eri o&at# tre)ut? a ;retins )#?
1nainte &e a lua &in nou le:#tura )u &u!neata? s# !# uit ;rin re:istre? s;re a8!i for!a eu 1nsu!i o
;#rere. 28a! uitat ;rin re:istre i !i8a! f#)ut o ;#rere. HEti ;entru? 1n !are? sau )ontraS H<i)e.
HPentru>? <i) eu. HAtun)i? <i)e? a)u! ;oi? ;rietene &ra:#? s#8i ;ui &o!nului Clenna! totul la8
n&e!9n# ;entru a8i for!ula i el o ;#rere. Iar eu? )a s#8i &au ;rilej s# fa)# asta nestin:/erit?
a"solut li"er? %oi ;le)a ;entru o s#;t#!9n# &in ora. HQi a ;le)at? s;use &o!nul 2ea:lesF iat#
sf9ritul feri)it al t#r#eniei.
@#s9n&u8!i? !#rturisi Clenna!? tre"uie s# re)unos)? o i&ee eC)elent# &es;re "un# lui
)re&in# i &es;re'
Ciu&#enia lui? a s;une? inter%eni &o!nul 2ea:les.
Nu era eCa)t )u%9ntul ;e )are Clenna! ar fi %rut s#8l rosteas)#? &ar se a"inu s#8i
1ntreru;# ;rietenul? "ine &is;us.
Qi a)u!? a&#u:# &o!nul 2ea:les? ;oi 1n)e;e s# stu&ie<i )/estiunea )9n& so)oteti )# e
)a<ul. 28a! oferit s#8i eC;li)? atun)i )9n& %ei a%ea ne%oie &e l#!uriri? )u )ea !ai stri)t#
i!;arialitate? i ni!i) alt)e%a.
n)e;ur# )er)et#rile la Curtea8Ini!ii8ns9n:erate )/iar 1n &i!ineaa a)eea. Nite o)/i
eC;eri!entai ;uteau lesne &eslui unele !i)i )iu&#enii 1n !o&ul )u! &o!nul ,oG)e 1i
)on&u)ea afa)erile? &ar a;roa;e tot&eauna :#seau si!;lifi)area in:enioas# a %reunei &ifi)ult#i?
;re)u! i &ru!ul )el !ai s)urt )#tre elul &orit. Se %e&ea )9t &e )olo )# s)ri;tele nu fuseser#
a&use la <i i )# &o!nul ,oG)e a%ea ne%oie &e )ine%a )are s#8l ajute ;entru a &e<%olta )a;a)itatea
afa)erilor saleF &ar toate re<ultatele str#&aniilor lui? ti!; &e !uli ani? erau )lar ;re<entate i uor
&e sta"ilit. Ni!i) nu se f#)use 1n %e&erea )ontrolului 1n )ursF totul era 1n %e!inte &e lu)ru? su"
for!a real# i 1ntr8o or&ine near!onioas#? &ar )instit#? )u!%a. Cal)ulele i 1nre:istr#rile f#)ute &e
!9na lui? !ulte la nu!#r? fuseser# s)rise st9n:a)i i nu ;rea eCa)t? &ar erau )lare i !er:eau
&ire)t la )/estiune. Art/ur 1i s;unea )# afa)eri !ult !ai 1n)9l)ite i &e )are se f#)ea at9ta )a< J
;re)u! ra;oartele 2inisterului ,i:resiunilor? &e ;il&# J a&u)eau infinit !ai ;uine ser%i)ii?.?
fiin& )u !ult !ai ;uin inteli:i"il 1nto)!ite.
,u;# trei sau ;atru <ile &e !un)# asi&u#? el ajunse s# fie st#;9n ;e toate fa;tele )e tre"uia
nea;#rat s# le )unoas)#. ,o!nul 2ea:les i8a stat ne1ntreru;t la &is;o<iie? tot&eauna :ata s#8i
lu!ine<e ori)e )olior 1ntune)at? )u ajutorul unei l#!;i &e si:uran#? !i)# i ;uterni)#? &in e;o)a
"alanei ;entru Z aur i a lo;#elei.
Lot#r9r# 1ntre ei su!a ;e )are Clenna! se )u%enea s8o ofere s;re a a%ea ;arte e:al# 1n
a)east# afa)ere? a;oi &o!nul 2ea:les &esi:il# un &o)u!ent un&e ,aniel ,oG)e notase totalul
a;re)iat &e el i )are era 1ntru)9t%a !ai re&us. Astfel? )9n& ,aniel se 1ntoarse? )/estiunea era )a i
re:lat#.
,#8!i %oie a)u! s#8i !#rturises)? &o!nule Clenna!? <ise el? str9n:9n&u8i !9na )or&ial?
)# ;utea! )#uta !ult i "ine un aso)iat i tot nu )re& )8a fi :#sit unul !ai ;otri%it )u %e&erile
!ele.
@a fel s;un i eu? rosti Clenna!.
U Iar eu s;un &es;re a!9n&oi? inter%eni &o!nul 2ea:les? )# %8ai ni!erit "ine unul )u
altul. S#8l ii 1n fr9u? Clenna!? )u "unul8si! al &u!itale? iar tu? ,aniel? s# fii !ereu )u o)/ii ;e
ateliere? )u'
Cu li;sa ta &e "un8si!S i su:er# ,aniel? s)/i9n& <9!"etul lui )al!.
S8ar ;utea s;une i aa? &a)#8i ;la)e' i fie)are &in %oi %a fi "raul &re;t al )eluilalt.
Iat#? %# 1ntin& la a!9n&oi !ina !ea &rea;t# &e o! ;ra)ti).
Totul a fost ;us la ;un)t 1n !ai ;uin &e o lun#. Partea )u!;#rat# &e Art/ur nu &e;#ea?
)a a%ere ;ersonal#? )9te%a sute &e lire sterline? &ar 1i &es)/i&ea o )arier# a)ti%# i ;ro!i#toare.
Cei trei ;rieteni luar# !asa laolalt#? )ele"r9n& a)est e%eni!ent feri)itF !un)itorii &in fa"ri)#?
ne%estele i )o;iii lor au s#r"#torit ;rin<in& i eiF )/iar i )ei &in Curtea8Ini!ii8ns9n:erate se
os;#tar# ;e s#turate )u )arne. A"ia tre)user# &ou# luni? 1n )are ti!; )ei &in Curtea8Ini!ii8
ns9n:erate se fa!iliari<aser# iar#i )u !9n)area ;e s;on)i i uitaser# &e <aiafetF ni!i) nu !ai
;#rea nou 1n to%#r#ie? )u eC)e;ia %o;selei &e ;e ins)ri;ia &e &easu;ra uii &e la intrare:
,=MCE \ C@ENNA2. @ui Clenna! i se ;#rea )/iar )# &e ani &e <ile a%usese 1n !inte afa)erile
a)estei fir!e.
3irouaul? re<er%at s# fie folosit &e el? era o 1n)#;ere &in le!n i sti)l#? la )a;#tul unui
atelier lun: i s)un&? ;este tot nu!ai "an)uri? !en:/ine? s)ule? )urele? roi? )are? )9n& !aina &e
a"uri le ;unea 1n fun)iune? !er:eau )u at9ta furie? &e ;ar)# ar fi a%ut !isiunea ni!i)itoare &e a
fa)e ;raf i ;ul"ere afa)erea i &e a to)a "u)#ele fa"ri)a.
Nite )/e;en:uri ;ra)ti)ate 1n &uu!ea i 1n ta%an le:au a)est atelier &e atelierul &e la
)atul inferior? al)#tuin& un soi &e lu!in#toare? )are lui Clenna! 1i a&u)eau a!inte &e )o;il#rie?
&e %e)/ile )#ri )u ;o<e? un&e ra<e &e lu!in# i&enti)e erau !artore la )ri!a lui A"el.
T:o!otele &estul &e 1n&e;#rtate i i<olate &e "irou se au<eau )a un <u!<et a;roa;e
)ontinuu? 1ntreru;t la inter%ale &e Un )lin)/et i &e nite "ufnituri. C/i;urile r#"&#toare ale
!un)itorilor erau 1nne:rite &e ;ilitura &e fier i oel? )are &#niiia ;e fie)are "an) &e lu)ru?
"ulu)9n&u8se la )ea !ai !i)# fisur# &in ;o&ea.
-n atelier ajun:eai ;e o s)ar# ;ornin& &in )urtea eCterioar# i )are slujea &re;t ;a%#<#
;entru roata !are &e to)il# un&e se as)ueau uneltele.
Totul )#;#t# &eo&at# 1n o)/ii lui Clenna! un as;e)t fante<ist i ;ra)ti) 1n a)elai ti!;? &e
fa;t? o s)/i!"are "ine%enit# ;entru el? i? ori &e )9te ori ri&i)a ;ri%irile &in /9roa:ele )u )are 1i
"#tea )a;ul s# le ae<e 1n ;erfe)t# or&ine? se uita 1n juru8i ;l#)ut i!;resionat? un senti!ent nou 1n
;rofesia lui.
Ri&i)9n& astfel o)/ii 1ntr8o "un# <i? a fost !irat )9n& <#ri o ;#l#rie &e fe!eie )are se
t#"9r)ea ;e tre;tele s)#rii. Neo"inuita a;ariie era ur!at# &e o alt# ;#l#rie. ="ser%# a;oi )#
;ri!a ;#l#rie se afla ;e )a;ul !#tuii &o!nului -.? iar a &oua ;#l#rie ;e )a;ul -lorei? )are ;#rea
s#8i ;ro;ulse<e !otenirea ;e ur)uul a"ru;t )u!;lit &e ane%oie.
,ei nu ;rea 1n)9ntat la %e&erea a)estor oas;ei? Clenna! se :r#"i s# &es)/i&# ua
"iroului i s# le eCtra:# &in atelier? sal%are )u at9t !ai ne)esar#? )u )9t !#tua &o!nului -.
To)!ai se )l#tina ;e ;i)ioare? &u;# )e se 1!;ie&i)ase &e )e%a? :ata8:ata s# )a&#? a!enin9n&
-ora 2otri)e )a ;e o ;ersoan# !oral#? )u o :eant# )roetat#? "#oas#? inut# 1n !ina.
Sfinte ,u!ne<eule? Art/ur' a&i)# &o!nule Clenna!? aa e )u !ult !ai ni!erit'
)##ratul ;9n# a ajun:e ai)i i )u! %o! ;utea oare )o"or1 f#r# o s)ar# &e in)en&iu i !#tua
&o!nului -. Care a alune)at ;rintre tre;te i s8a f#)ut ;este tot nu!ai %9n#t#i i a)u! &u!neata
1ntr8un atelier !e)ani) i to;itorie toto&at# i )9n& te :9n&eti? nu ne8ai s;us ni)i un )u%9nt.
Astfel %or"i -lora )u r#suflarea t#iat#. ntre ti!; !#tua &o!nului -. i fre)a ;reioasele
:le<ne? )u u!"rel#? ful:er9n& ;ri%iri &e r#<"unare.
Nu8i &elo) fru!os &in ;artea &u!itale )# n8ai !ai %enit &in <iua a)eea &ei era i &e
ate;tat firete s# nu te atra:# &elo) )asa noastr# ;entru )# te aflai an:ajat 1n tre"uri !ult !ai
;l#)ute? e "lon&# sau oa)/e# are o)/i al"atri sau ne:ri !#8ntre"? nu )# !8a ate;ta s# fie altfel
&e)9t 1n )ontrast a"solut )u !ine 1n toate ;ri%inele )#)i eu te8a! &e<a!#:it i tiu foarte "ine i
ai a%ut ;erfe)t# &re;tate s#8i 1n)/ini alteia %iaa &esi:ur &ar nu lua 1n[ Hsea!# )e s;un Art/ur ni)i
eu nu tiu ;rea "ine )e8i )u !ine ,oa!ne sfinteR
n %re!ea asta el le oferi s)aune s# stea 1n "irou. C9n& -lora se tr9nti 1n al s#u? 1i arun)# o
o)/ea&# )a alt#&at#.
Qi )9n& te :9n&eti? ,oG)e i Clenna!? )ine o !ai fi i ,oG)e? s;use -lora? &esi:ur un o!
1n)9nt#tor )#s#torit ;oate sau ;oate o fii)#? ia s# %e&e! oare n8are o fii)#S Atun)i aso)ierea asta
se eC;li)# se %e&e )9t &e )olo? nu8!i s;une ni!i) &es;re asta )#)i tiu )# n8a! &re;tul s# ;un
1ntre"#ri lanul &e aur f#urit )9n&%a ;entru noi s8a f#r9!at i8i !ult !ai "ine aa'
-lora 1i ae<# )u &uioie !9na ;este !ina lui i &in nou 1i arun)# o o)/ea&# )a 1n tineree.
,ra:# Art/ur' ;uterea o"inuinei? &o!nule Clenna! este 1n ori)e )a< !ai &eli)at i !ai
ni!erit 1n 1!;rejur#rile &e fa#' tre"uie s# te ro: s# !# s)u<i )# !i8a! luat astfel li"ertatea s# te
&eranje< &ar a! )re<ut )#8!i ;ot 1n:#&ui 1n a!intirea ti!;urilor tre)ute a;use ;entru tot&eauna
)are ni)io&at# nu %or !ai r#s#ri s# %in ai)i 1!;reun# )u !#tua &o!nului -. S# te feli)it i s#8i
a&u) )ele !ai "une ur#ri. Este infinit su;erior C/inei nu ;ot t#:#&ui i !ult !ai a;roa;e &ei )u
!ult !ai susR
Sunt foarte feri)it )# te %#&? <ise Clenna!? i 1i !ulu!es) foarte !ult? -lora? )# i8ai
a!intit )u at9ta a!a"ilitate &e !ine.
Eu nu ;ot s;une a)elai lu)ru &es;re &u!neata 1n ori)e )a<? re;li)# -lora? ;entru )#
;utea! foarte "ine s# !or i s# fi fost 1n:ro;at# &e &ou#<e)i &e ori 1n ir i !ai tiu eu )e f#r#
1n&oial# ;9n# s#8i a&u)i )u! se )a&e a!inte &e !ine sau aa )e%a &ar )u toate astea a %rea s#
fa) o ulti!# o"ser%aie? o ulti!# eC;li)aie a %rea s# &au'
,ra:# &oa!n# -in)/in:? o &ojeni Art/ur alar!at.
=/? f#r# nu!ele #sta ur9t. S;une8!i -loraR
U -lora? !erit# oare osteneala s# !ai &ai noi eC;li)aiiS Te asi:ur )# nu !ai e ne%oie &e
ni)iuna. Sunt )on%ins' sunt a"solut )on%ins &e asta.
n )li;a a)eea a%u lo) o &i%ersiune ;ri)inuit# &e !#tua &o!nului -.? )are f#)u
ur!#toarea &e)laraie )u!;lit#? ineCora"il#:
ECist# ;ietre &e /otar ;e oseaua s;re ,o%erR
Ea lansase a)est ;roie)til )u o &u!#nie funest# 1!;otri%a sufl#rii o!eneti? 1n)9t
Clenna! se ;ier&u )o!;let? netiin& )u! s# se a;ereF i asta )u at9t !ai !ult )u )9t fusese i aa
uluit &e onoarea %i<itei a)estei %enera"ile &oa!ne? )are? se %e&ea li!;e&e? nutrea ;entru el )ea
!ai ;rofun&# a%ersiune. Nu ;utu fa)e alt)e%a &e)9t s# se uite &es)u!;#nit la ea )u! st# ;e s)aun?
s)#;#r9n& &e %enin i &is;re? )u ;ri%irile ;ier&ute la !ile 1ntre:i &e;#rtare. -lora? totui? lu#
a)east# o"ser%aie )a i )u! ar fi fost :ro<a% &e "ine%enit# i ;lin# &e far!e)? susin9n& )u :las.
Tare? ;e un ton a;ro"ator? )# !#tua &o!nului -. A%ea !ult s;irit.
n&e!nat# &e a)est )o!;li!ent ori &e in&i:narea8i a;rins#? ilustra &oa!n# a&#u:# a;oi:
S#8i in# ;ie;t &a)#8i &# !9naR
Qi? )u o !i)are "rus)# &in :eanta )roetat#? ea;#n# J a))esoriu &e &i!ensiuni !ari i
1nf#iare &e fosil# J &#&u &e 1neles )# Art/ur ar fi neferi)itul ;ersonaj 1n o"ra<ul )#ruia era
arun)at# ;ro%o)area.
= ulti!# re!ar)#? re1n)e;u -lora? %oia! s# s;un )# &ores) s# &au o ulti!# eC;li)aie
!#tua &o!nului -. Qi )u !ine n8a! fi %enit s# te &eranj#! 1n ti!;ul orelor &e lu)ru &eoare)e
&o!nul -? a fost i el o! &e afa)eri i &ei f#)ea )o!er )u %in afa)erile8s tot afa)eri nu!ete8le
)u! %rei i ta"ieturile oa!enilor &e afa)eri sunt a"solut la fel &o%a&# &o!nul -. n ;ersoan# )are
a%ea ;a;u)ii tot&eauna ;e ;re la ase f#r# <e)e &u;#a!ia<a i )i<!ele 1n )enuar la o;t f#r# <e)e
&i!ineaa !ili!etri) ;e ori)e %re!e fie )# era lu!in# sau 1ntuneri)' n8a fi %enit aa&ar s# te
&eranje< f#r# !oti% )are fiin& "ine intenionat s# s;er#! )# %a fi !ai )u a!a"ilitate ;ri%it?
Art/ur? &o!nule Clenna! !ult !ai ni!erit? i )/iar ,oG)e i Clenna! ;ro"a"il !ai ;e ;i)ior &e
afa)eri'
U Te ro:? nu te !ai s)u<a? st#rui Art/ur. Eti tot&eauna "ine%enit#.
-oarte ;oliti)os &in ;artea &u!itale s#8!i s;ui asta Art/ur' nu8!i %ine 1n !inte &o!nul
Clenna! &e)9t &u;# )e rostes) )el#lalt nu!e? at9t &e8nr#&#)inat e o"i)eiul &in ti!;uri )are ;entru
tot&eauna au <"urat i at9t &e a&e%#rat este )# &eseori 1n t#)erea no;ii ;9n# a te l#sa "iruit &e
so!n !e!oria )re&in)ioas# 1i a&u)e la lu!in# <ilele &e alt#&at#' foarte ;oliti)os &ar !ai !ult
;oliti)os &e)9t sin)er !i8e tea!#? )#)i s# intri 1n. Afa)eri &e !e)ani)# f#r# s# tri!ii !#)ar un
r9n& tatei ori o )arte &e %i<it#' nu %or"es) &e !ine &ei era o %re!e &ar toate astea8s &in tre)ut
i realitatea se%er# s;une a)u! s8a ter!inat' tre"uie s# re)unoti nu ;rea fa)e i!;resia'
P9n# i %ir:ulele ;#reau s# fi <"urat &in %or"irea -lorei )u a)est ;rilej? iar li!"uia ei era
!ai f#r# noi!# i !ai n#%alni)# &e)9t la 1nt9lnirea lor anterioar#.
' Cu toate )# &e fa;t? )ontinu# ea iute? ni!i) alt)e%a n8ar fi fost &e ate;tat i &e )e8ar fi
fost? i &a)# nu tre"uie s# te ate;i &e )e te8ai fi ate;tat? i &e;arte &e !ine :9n&ul s# te8n%inui
sau ;e ori)ine altul? )9n& !a!a &u!itale i tat#l !eu ne8au )/inuit &e !oarte i8au f#r9!at )u;a
&e aur' lanul %reau s# s;un &ar f#r#8n&oial# tii la )e !# refer i &a)# nu tii ni)i nu ;ier<i !are
lu)ru i nu8i "ate )a;ul !8a 1n)u!eta s8a&au:' )9n& au f#r9!at lanul &e aur )are ne le:a i
ne8a! ;r#%#lit 1ntr8un /o/ot &e ;l9ns ;e &i%an 1ne)ai &e la)ri!i )el ;uin eu totul se s)/i!"ase i
)9n& i8a! a)or&at !9na &o!nului -. Qtii )# a! f#)ut asta )u o)/ii &es)/ii 1ns# el era at9t &e
<&run)inat sufletete i at9t &e trist )# 1n &is;erarea lui ;o!enise &es;re flu%iu sau &e un ulei &in
)e%a &e la far!a)ie i a! f#)ut i eu )u! a! ;utut !ai "ine.
,ra:a !ea -lora? noi a! ;us la ;un)t a)east# )/estiune. Totul era 1n ;erfe)t# or&ine.
E foarte li!;e&e )a &u!neata s# :9n&eti astfel? re;li)# -lora? ;entru )# %e<i lu)rurile )u
r#)eal#? &a)# n8a ti )# ai fost 1n C/ina ;utea! s#8!i 1n)/i;ui )# %ii &in re:iunile ;olare? &ra:#
&o!nule Clenna! ai &re;tate totui i nu te ;ot 1n%inui &ar )9t &es;re ,oG)e i Clen8R Na!
;ro;riet#ile tatei fiin& ;rin ;reaj!# a! au<it &e la Pan)As i &a)# nu era el n8au<ea! 1n %e)ii
%e)ilor un )u%9nt &es;re asta sunt )on%ins#.
Nu? nu %or"i aa.
Ar fi o :reeal# s# nu %or"es) Art/ur' ,oG)e i
Clenna!' e !ai si!;lu i !ai ;uin &ureros ;entru
2ine &e)9t &o!nul Clenna!' )9n& tiu i eu i &u!neata
Qtii &e ase!enea nu ;oi t#:#&ui.
3a t#:#&uies)? -lora. V8a fi f#)ut 1n s)urt ti!;
= %i<it# a!i)al#.
A/? eC)la!# -lora? s!u)in& &in )a;. Cre& i euR Qi iar#i 1i arun)# o o)/ea&# )a alt#&at#.
=ri)u! )9n& Pan)As ne8a s;us a! /ot#r9t )a !#tua &o!nului -. Qi )u !ine s# tre)e! ;e la
&u!neata &eoare)e )9n& tata' era 1nainte &e asta' !i8a ;o!enit &in 1nt9!;lare nu!ele ei i
<i)ea )# &u!neata te interese<i &e ea a! :9n&it 1n )li;a a)eea ,oa!ne sfinte &e )e s# nu %in# ea
a)as# )9n& e )e%a &e lu)ru &e)9t s# &#! 1n afar#.
C9n& s;ui? ea H? inter%eni Clenna!? )are a)u! nu !ai ;ri)e;u a"solut ni!i)? te referi la
!#tua &o!nului -'
,u!ne<eule !are? Art/ur' ,oG)e i Clenna! !i8e !ai uor 1ntr8a&e%#r &in )au<a
a!intirilor &e o&inioar#' )ine8a !ai au<it )# !#tua &o!nului -. S# )oas# i s# lu)re<e )u <iuaR
S# lu)re<e )u <iuaR Vor"eti )u!%a &es;re 2i)a ,orritS
P#i &a "ine1neles? re;li)# -lora? i &intre nu!ele )iu&ate au<ite %reo&at# #sta8i )el !ai
)iu&at? sea!#n# a )as# &e ar# )u o "arier#? ori )u un ;onei fa%orit ori )u un )#elu ori ;as#re ori
)u )e%a )u!;#rat &intr8o ;r#%#lie )u se!ine &e ;us 1n :r#&in# ori 1n :/i%e)i &e flori i )are
r#sare nu!ai ;i)#ele'
Aa&ar? -lora? <ise Art/ur? &eo&at# interesat &e )on%ersaie? &o!nul Cas"G a a%ut
"un#%oina s#8i %or"eas)# &es;re 2i)a ,orrit? nu8i aaS Ce s;uneaS
=/? tii )u! e tata? relu# -lora? i )9t &e eCas;erant este s#8l %e<i st9n& su;er" 1n jil i
r#su)in&u8i &e:etele !ari &e la !ina 1ntruna r9n& ;e r9n& ;9n#8i %ine a!eeala )9n& te uii !ult
la el? a s;us %enin& %or"a &es;re &u!neata' nu tiu )ine8a a&us %or"a
Art/ur' a&i)# ,oG)e i Clenna!' &ar sunt si:ur# )# nu eu a! fost a)eea? )el ;uin s;er
)# nu 1ns# <#u tre"uie s# !# ieri &a)# 1i &est#inui !ai !ulte lu)ruri 1n a)est sens.
3ine1neles? s;use Art/ur. n ori)e )a<.
Eti foarte ;ro!;t? rosti -lora "osu!flat# i 1ntreru;9n&u8se su"it? )u o sfioenie
)u)eritoare. Tre"uie s# re)unos)? tata s;unea )# i8ai %or"it &es;re ea )u serio<itate i eu i8a!
r#s;uns )e tii i asta8i tot.
Asta8i totS Re;et# Art/ur ;uin &e<a!#:it.
,oar )# atun)i )9n& Pan)As ne8a ;o%estit &es;re fa;tul )# te8ai a;u)at &e afa)erea asta i
)u :reu ne8a )on%ins )# &u!neata eti 1ntr8a&e%#r i8a! s;us !#tuii &o!nului -. A;oi )# o s#
%eni! s# te 1ntre"#! &a)# ar fi ;e ;la)ul tuturor )elor interesai )# ea s# fie an:ajat# la noi )9n& e
ne%oie )#)i tiu )# &eseori se &u)e la !a!a &u!itale i tiu )# !a!a &u!itale are o fire foarte
sus)e;ti"il# Art/ur' ,oG)e i Clenna!' Altfel nu !8a fi !#ritat 1n %e)ii %e)ilor )u &o!nul -.
Qi 1n )li;a asta a fi fost &ar 1n)e; s# "at )9!;ii.
E foarte fru!os &in ;artea &u!itale? -lora? )# te8ai :9n&it la asta.
S#r!ana -lora r#s;unse )u o sin)eritate &e;lin#? )are8i st#tea !ai "ine &e)9t o)/ea&ele
&in tineree? )# se "u)ur# )# el :9n&ete astfel. S;usese asta )u at9ta suflet? 1n)9t Clenna! ar fi
&at !ult &e tot s# re:#seas)# ne:reit a)ea -lor# &in tre)ut i s# ter!ine 1n %e)i )u sirena &e
ast#<i.
Eu )re&? -lora? s;use el? )# o)u;aia ;e )are i8o ;oi &a 2i)uei ,orrit i interesul ;entru
ea'
,a? %oi fa)e toate astea? <ise -lora re;e&e.
Qa/t si:ur' i8o %or ajuta? %or fi un !are s;rijin ;entru ea. Si!t )# nu a! &re;tul s#8i
s;un )e tiu &es;re ea? )#)i i eu a! aflat 1n )/i; )onfi&enial i 1n 1!;rejur#ri )are !# o"li:# s#
;#stre< totul 1n tain#. ,ar !# interesea<# !i)ua f#;tur# ;entru )are nutres) un res;e)t )e nu81
;ot eC;ri!a 1n )u%inte. A;roa;e )# e :reu s#8i 1n)/i;ui )e %ia# &u)e? ;lin# &e 1n)er)#ri? &e
&e%ota!ent i &e &is)ret# "un#tate. Nu !# ;ot :9n&i la ea i )u at9t !ai ;uin %or"i &es;re ea f#r#
s# !# si!t 1n&u
Ioat. -ie )a a)est senti!ent s# eC;ri!e )eea )e a &ori s# ;ot s;une i s# o re)o!an&
si!;atiei &u!itale )u !ulu!irile !ele.
n)# o &at# el 1i 1ntinse !9na f#r# 1n)onjur "ietei -lora? &ar o &at# 1n ;lus "iata -lora nu
tiu s8o ;ri!eas)# la fel &e &es)/is? so)otin& )# :estul f#)ut ;e fa# nu !erit# ni)i o osteneal#? )#
tre"uia 1n%#luit 1n intri:# i !ister )# o&inioar#. S;re !area8i satisfa)ie i s;re )onsternarea lui
Clenna!? 1i a)o;eri !9na )u un )ol al alului? lu9n&u8i8o 1ntre ale ei. A;oi ri&i)9n& o)/ii )#tre
ua &in sti)l# a "iroului ;rin )are %#<u a;ro;iin&u8se &ou# siluete? ea s)oase un i;#t &e infinit#
;l#)ere:
Tata? t? Art/ur? ;entru nu!ele lui ,u!ne<euR
Se 1!;leti)i ;e ;i)ioare ;9n# la s)aunul ei? !i!9n&
n )/i; uluitor fata &e o&inioar#? ;lin# &e ne&u!erirea teri"il# a ;ri!elor e!oii? )9t ;e a)i
s# leine.
n ti!;ul a)esta? ;atriar/ul 1nainta? ra&ios i stu;i&? s;re "irou? ;e ur!ele lui Pan)As.
Pan)As 1i &es)/ise ua? 1l re!or)# ;9n# 1n#untru? a;oi se retrase? a)ost9n& &e unul sin:ur 1ntr8un
un:/er.
A! aflat &e la -lora? s;use ;atriar/ul? )u un <9!"et "ine%oitor? )# a%ea s# te %i<ite<e. Qi
)u! era! ;e &ru!? !8a! :9n&it s# tre) i eu? !8a! :9n&it s# tre) i eu.
Senina 1nele;)iune D&elo) ;rofun&# 1n sineE ;e )are o)/ii lui al"atri? )a;ul s#u lu)ios i
;#rul lun: i al" o i!;ri!au a)estei eC;li)aii era )9t se ;oate &e i!;resionant#. P#rea &e!n# s#
fi:ure<e 1n r9n&ul )elor !ai no"ile senti!ente &e<%#luite &e )ei !ai %aloroi oa!eni. Astfel? )9n&
1i s;use lui Clenna!? lu9n& lo) ;e s)aunul oferit lui: HAa&ar? ai intrat &in nou 1n afa)eri?
&o!nule Clenna!S Ii &ores) nu!ai "ine? &o!nule? 1i &ores) nu!ai "ineR H? s8ar fi <is )#
s#%9rea !inuni &e "ene%olen#.
,oa!na -in)/in: to)!ai 1!i s;unea? &o!nule? rosti Art/ur? &u;# )e &#&use )u%enitul
r#s;uns ;oliteurilor lui Diar %#&u%a r#;osatului &o!n -. Protesta )u un :est 1!;otri%a folosirii
a)estui nu!e res;e)ta"ilE? )# s;er# s# se slujeas)# uneori &e ser%i)iile tinerei )roitorese ;e )are
ai re)o!an&at8o !ai)#8!i. Pentru a)easta i8a! a&us toate !ulu!irile.
Patriar/ul 1ntoarse )a;ul :reoi s;re Pan)As? iar a)esta? &u;# )e %9ri 1n "u<unar )arneelul
&e )are se l#sase a"sor"it? %eni s#81 re!or)/e<e.
Qtii foarte "ine )# n8ai re)o!an&at8o? <ise Pan)As? )u! s# fi f#)ut astaS Nu tiai ni!i)
&es;re ea? a"solut ni!i). Vi s8a ;o!enit nu!ele ei i &u!nea%oastr# l8ai trans!is !ai &e;arte.
Asta8i tot )e ai f#)ut &u!nea%oastr#.
Ei "ineR EC)la!# Clenna!. ,eoare)e ea justifi)# re)o!an&area? 1nsea!n# )a! a)elai
lu)ru.
V# ;are "ine )# se ;oart# fru!os? <ise Pan)As? n8ar fi fost 1ns# %ina &u!nea%oastr# &a)#
se ;urta ur9t. =noarea nu %# re%ine &u!nea%oastr# ;entru )# astfel stau lu)rurile? aa )u! ni!eni
nu %8ar fi luat 1n nu!e &e r#u &a)# situaia era alta. N8ai &at :aranii. Nu tiai ni!i) &es;re ea.
Atun)i nu )unoatei ;e ni!eni &in fa!ilia saS ntre"# Art/ur? 1ntr8o &oar#.
S# )unoas)# ;e )ine%a &in fa!ilia eiS i 1ntoarse %or"a Pan)As. Cu! s# fi )unos)ut ;e
)ine%a &in fa!ilia eiS ,e un&e i ;9n# un&e? &a)# ni)i n8ai au<it &e eiS. Nu ;oi )unoate nite
oa!eni &e )are n8ai au<it ni)io&at#? nu8i aaS Eu )re& )# nuR
n tot a)est ti!; ;atriar/ul sur9&ea senin? 1n)u%iin9n& sau )l#tin9n& &in )a;? &u;# )a<.
C9t &es;re referine? relu# Pan)As? tii 1n :eneral )e %a s# <i)# o referin#. A;# &e ;loaieR
Nu !ai &e;arte? )/iriaii &u!nea%oastr# &in )urte. Toi ar &a referine unii &es;re alii &a)# le8ai
)ere. Qi la )e8ar slujiS @a )e "un s# te lai tras ;e sfoar# &e &oi 1n lo) &e unulS Unul e &e8ajuns.
Un o! )are n8are )u )e ;l#ti ia ;e un altul? )are la fel n8are )u )e ;l#ti? &re;t )/e<#ie )# are )u )e
;l#ti. nto)!ai )a )ine%a )u a!9n&ou# ;i)ioarele &e le!n? )are ia ;e alt)ine%a )u a!9n&ou#
;i)ioarele &e le!n &re;t )/e<#ie )# a!"ele sale ;i)ioare ar fi naturale. Qi )9n& )olo? ni)iunul?
ni)i )el#lalt n8ar ;utea re<ista la o )urs# ;e josF iar ;atru ;i)ioare &e le!n te s9)9ie !ai !ult &e)9t
&ou#? )9n& nu8i ar&e &e ni)iunul.
Iat# )on)lu<ia la )are ajunse &o!nul Pan)As? &9n& )a &e o"i)ei &ru!ul la a"uri.
Vre!elni)a t#)ere )are se aternuse a fost &estr#!at# &e !#tua &o!nului -.? )are? &e la
ulti!a sa o"ser%aie )u %o)e tare? r#!#sese ;ro#;it# 1n s)aun? 1ntr8o stare &e )atale;sie. A)u!
era ;ra&# unor s;as!e %iolente? !enite s#8i %9re 1n s;eriei ;e )ei neiniiai? i )u o ostilitate
funest# ;rofer#:
,in )oa&# &e )9ine nu ;oi fa)e sit# &e !#tase. Nu ;uteai ni)i )9n& tr#ia un)/iul Peor:e?
&ar!ite a)u!? )9n& e !ort.
,o!nul Pan)As nu se sfii s#8i r#s;un&#? )u )al!ul lui o"inuit:
ntr8a&e%#r? &oa!n#R ,oa!ne sfinteR 2# !ir# fa;tulR
Cu toat# ;re<ena lui &e s;irit? %or"ele !#tuii &o!nului -. A%ur# 1ns# un efe)t &e;ri!ant
asu;ra !i)ului :ru;? !ai 1nt9i ;entru )# ar fi fost i!;osi"il &e as)uns )# ne%ino%atul Clenna!?
era )alul &e "#taie? i a;oi? ;entru )# 1n ase!enea o)a<ii ni!eni n8a tiut %reo&at# la al )ui un)/i
Peor:e se referea? ori )e a;ariii fanto!ati)e in%o)au a)east# &enu!ire.
,e a)eea -lora s;use? &ei nu f#r# o anu!it# !9n&rie triu!f#toare ;entru !otenirea ei?
)# !#tua &o!nului -. Era Hfoarte %ioaie ast#<i i ar fi fost "ine s# ;le)e H. 2#tua &o!nului -.
ns# se &o%e&i a fi 1ntr8a&e%#r at9t &e %ioaie 1n)9t se f#)u fo) la au<ul a)estui 1n&e!n i &e)lar# )#
n8o s# ;le)e? a&#u:in&? )u un alai 1ntre: &e in%e)ti%e? )# &a)# Hel H8 Clenna! a&i)#? f#r# &oar i
;oate J %oia s# se &es)otoroseas)# &e ea? Hatun)i s8o a<%9rle ;e :ea! afar# H? eC;ri!9n&u8i
nu!ai&e)9t &orina H)# ar !ai %rea s8o %a&# i ;e asta H.
n a)east# &ile!#? &o!nul Pan)As? ;are8se tot&eauna :ata s# sar# 1n ajutor la ne%oie 1n
a;ele ;atriar/ale? 1i tr9nti ;#l#ria ;e )a;? se stre)ur# afar# ;e ua "iroului? se furi# &in nou
1n#untru? o )li;# !ai a;oi? ;lin &e o ;ros;ei!e artifi)ial#? )a i )u! )/iar atun)i s8ar fi 1ntors
&u;# )e ;etre)use )9te%a s#;t#!9ni la ar#.
Ei? ,oa!ne sfinteR EC)la!# &o!nul Pan)As? )iufulin&u8i ;#rul? 1n )u/nea ne&u!eririi.
,u!nea%oastr# sunteiS Ce !ai fa)ei? &oa!n#S Ce s;len&i& ar#tai a<iR Sunt 1n)9ntat )# %# %#&.
,ai8!i %oie s# %# ofer "raul? &oa!n#F o s# ne &u)e! 1ntr8o s)urt# ;li!"are 1!;reun#'
,u!nea%oastr# i )u !ine? &a)# o s# !# onorai )u ;re<ena.
Qi astfel o 1nsoi? )u su))es i eCtre! &e )urtenitor? ;e !#tua &o!nului -. Pe s)ara
interioar# a "iroului? 1n jos. Atun)i ;atriar/alul &o!n Cas"G se s)ul# )u aerul )# el f#)use toate
astea i ;orni !ol)o! 1n ur!a lor? &9n& r#:a< fii)ei lui? )are 1i ur!# la r9n&u8i? s# s;un# fostului
s#u ;eitor? 1n oa;t#? !isterios D)eea )e 1i f#)ea foarte !are ;l#)ereE? )# :oliser# )u;a %ieii ;9n#
la ulti!a ;i)#tur#? i a;oi su:er9n&u8i 1n )/i; nu !ai ;uin !isterios )# la fun& se afla r#;osatul
&o!n -.
R#!as &in nou sin:ur? Clenna! )#<u ;ra&# %e)/ilor lui 1n&oieli 1n le:#tur# )u !ai)#8sa i
2i)a ,orrit? fr#!9ntat &e :9n&urile i "#nuielile &e o&inioar#. Toate le a%ea 1n !inte?
1n%#l!#in&u8se )u 1n&atoririle ;e )are i le 1n&e;linea !ainal? )9n& o u!"r# ;roie)tat# ;e
/9rtiile lui 1l f#)u s# ri&i)e ;ri%irile )a s# &es)o;ere &in)otro %enea. Pri)ina era &o!nul Pan)As.
Cu ;#l#ria tuflit# ;e )eaf#? &e ;ar)# firele &e fier )a;ilare se 1n)or&aser# )a nite ar)uri <%9rlin&8o
)9t )olo? )u o)/ii lui ne:ri )a nite "oa"e &e t#)iune? is)o&itori i a:eri? )u &e:etele &e la !9na
&rea;t# 1n :ur#? ro<9n&u8i un:/iile? &e:etele &e la st9n:a )a re<er%#? 1n "u<unar? ;entru felul &oi?
&o!nul Pan)As 1i arun)a u!"r# ;rin :ea! ;este )#ri i /9rtii.
,o!nul Pan)As 1ntre"#? 1ntor)9n& uor )a;ul? !irat? &a)# ;utea s# intre &in nou. Clenna!
1i r#s;unse ;rintr8un se!n &e 1n)u%iinare. ,o!nul Pan)As 1i )roi &ru! 1n#untruF tre)u &e8a
lun:ul !esei &e lu)ru? se o;ri lo)ului? ;ro;tin&u8se )u "raele 1n "irou? i 1n)e;u )on%ersaia )u
un ;uf#it i o s!ior)#itur#.
S;er )# !#tua &o!nului -. S8a )al!at? s;ue Clenna!.
Totu8i 1n or&ine? &o!nule? <ise Pan)As.
A! a%ut nenoro)ul s# st9rnes) 1n sufletul a)estei &oa!ne o ;uterni)# anti;atie? rosti
Clenna!. Qtii )u!%a &e )eS
=are ea tie &e )eS ntre"# Pan)As.
U Presu;un )# nu.
U Qi eu ;resu;un )# nu? 1nt#ri Pan)As.
i s)oase )arneelul? 1l &es)/ise? 1l 1n)/ise la lo)? 1l l#s# s#8i )a&# 1n ;#l#rie? aflat# ;e !asa
&e lu)ru l9n:# el? i se uit# 1n#untru? Ia )arnetul &in fun&ul ;#l#riei? totul )u aerul )el !ai
)u!;#tat.
,o!nule Clenna!? 1n)e;u el a;oi? a! ne%oie &e unele infor!aii? &o!nule.
n le:#tur# )u fir!a a)eastaS ntre"# Clenna!.
Nu.
Atun)i 1n )e )/estiuneS Presu;un9n& )# &e la !ine &oineti s# )a;ei a)este infor!aii.
,a? &o!nule? &a? &e la &u!neata %reau s# le iau? !#rturisi Pan)As? &a)# te ;ot )on%in:e s#
!i le &ai. A? 3? C? ,? ,A? ,E? ,I? ,=. n or&ine alfa"eti)#. ,orrit. Aa se nu!ete? &o!nuleS
,o!nul Pan)As f#)u &in nou <:o!otul a)ela )iu&at i se ;orni s#8i roa&# un:/iile &e la
!9na &rea;t#. Art/ur se uit# interesat la elF a)esta 1i 1ntoarse. C#ut#tura.
U Nu te 1nele:? &o!nule Pan)As.
sta8i nu!ele &es;re )are %reau s# !# infor!e<.
Qi )e &oreti s# afliS
=ri)e ;oi i %rei s#8!i s;ui.
A)est re<u!at )u;rin<#tor al &orinelor sale n8a fost &e<%#luit f#r# unele /9r9ituri
ane%oioase ale !ain#riei &o!nului Pan)As.
Ciu&at# %i<it#? &o!nule Pan)As. 2i se ;are &e8a &re;tul ne!ai;o!enit s# %ii 1ntr8o
ase!enea )/estiune la !ine.
U Totul s8ar ;utea s# ;ar# ne!ai;o!enit? re;li)# Pan)As. S8ar ;utea s# ias# &in f#:aul
o"inuit al lu)rurilor? i totui e o )/estiune &e afa)eri. Pe s)urt? e %or"a &e o afa)ere. Eu sunt un
o! &e afa)eri. Ce alt# trea"# a! eu ;e lu!ea asta &e)9t s# !# in s)ai &e afa)eriS Ni)iuna.
Clenna! se uit# &in nou la el atent? netiin&? )a i alt#&at#? &a)# o!ul a)esta us)at i as;ru
%or"ea serios. A)elai )/i; ;os!#:it i <oios )a &e o"i)ei? la fel &e iute i ;lin &e r9%na )a &e
o"i)ei? i Clenna! nu &eslui ni!i) as)uns? ni)i o ur!# &e <efle!ea? )u! i se ;#ruse )# &istin:e
1n tonul %o)ii lui.
U 2ai 1nt9i &e toate? <ise Pan)As? )a s# l#!uri! lu)rurile &e la 1n)e;ut? ;ro;rietarul !eu
n8are )u trea"a asta ni)i 1n )lin? ni)i 1n !9ne)#.
Te referi la &o!nul Cas"G )9n& s;ui ;ro;rietarul !euS
Pan)As &#&u &in )a;.
Pro;rietarul !eu. S# lu#! un Ca<. ,e eCe!;lu? la ;ro;rietarul !eu au& un nu!e'
nu!ele unei tinere ;ersoane )#reia &o!nul Clenna! %rea s#8i %9n#8n ajutor. S# <i)e! )# nu!ele
#sta a fost rostit ;ro;rietarului !eu &e )#tre Plornis/ &in )urte. S# <i)e! )# !# &u) la Plornis/.
S# <i)e! )#8i )er infor!aii lui Plornis/ )a i )9n& ar fi %or"a &e o afa)ere. S# <i)e! )# Plornis/?
&ei 1n ur!# )u ;lata )/iriei ;e ase s#;t#!9ni? refu<#. S# <i)e! )# i &oa!na Plornis/ refu<#. S#
<i)e! )# a!9n&oi !# tri!it la &o!nul Clenna!. S# lu#! )a<ul #sta.
Ei "ineS
Ei "ine? &o!nule? re;et# Pan)As? s# <i)e! )# a! %enit la el. S# <i)e! )# a)u! !# aflu
&inaintea lui.
Qi Pan)As? !ereu a:itat? )u ;#rul <"9rlit ;e tot )a;ul? )u r#suflarea ;ri;it# i <:o!otoas#?
f#)u un ;as 1n&#r#t sau? )a s# r#!9ne! la !etafora re!or)/erului? %ir# ju!#tate la ;u;a J )a i
)u! ar fi %rut s#8i arate ;e &e;lin )ar)asa <oioas#? a;oi ;orni iar#i 1nainte? 1n&re;t9n&u8i r9n&
;e r9n& o)/ii a:eri )9n& la ;#l#ria un&e se afla )arneelul? )9n& ;e )/i;ul lui Clenna!.
,o!nule Pan)As? f#r# a 1n)er)a s# ;#trun& )u in&is)reie ;e t#r9!ul tainelor &u!itale?
%reau s# fiu )u &u!neata )9t !ai &es)/is )u ;utin#. ,#8!i %oie s#8i ;un &ou# 1ntre"#ri. Pri!a'
n or&ineR S;use Pan)As? ri&i)9n& un ar#t#tor slinos )u un:/ia sf9rte)at#. nele:. Care e
!oti%ulS
ECa)t.
2oti%ul? <ise Pan)As? e "un. Nu8i ni!i) &e f#)ut )u ;ro;rietarul !euF &eo)a!&at# nu se
;oate eC;li)a? ar fi )ara:/ios s#8l eC;un a)u!? &ar e un !oti% "un. ,orina &e a %eni 1n s;rijinul
unei tinere ;ersoane ;e nu!e ,orrit? a&#u:# Pan)As? )u ar#t#torul 1n)# ri&i)at? )a un a%ertis!ent.
2ai "ine re)unoate )# !oti%ul e "un.
U A &oua i ulti!a? )e %rei s# tiiS
,o!nul Pan)As is;r#%ise )u )arneelul 1nainte )a 1ntre"area s# fi fost ;us#F 1l ae<# 1ntr8un
"u<unar interior &e la ;ie;t ;e )are81 1n)/eie )u :rij# i ;ri%in&u81 tot ti!;ul fiC ;e Clenna!?
r#s;unse &u;# o ;au<# i un ;uf#it:
Vreau toate infor!aiile su;li!entare ;osi"ile.
Clenna! nu8i ;utu st#;9ni un <9!"et )9n& %#<u )# !i)ul re!or)/er :9f9in&? at9t &e util
!#t#/#losului %as ;atriar/al Cas"G? lua o ;o<iie &e eC;e)tati%# i ;9n&ea ;ar)# !o!entul
;otri%it s# se n#;usteas)# asu;ra lui i s#8i s!ul:# )u fora tot )e &orea? !ai 1nainte &e a ;rin&e &e
%este i &e a re<ista !ane%relorF 1n :ra"a lui Pan)As eCista 1n a)elai ti!; )e%a )are lui Clenna!
1i tre<ea 1n !inte fel &e fel &e ;resu;uneri sur;rin<#toare. ,u;# )e st#tu ;uin ;e :9n&uri? se
/ot#r1 s#8i furni<e<e &o!nului Pan)As infor!aiile )ele !ai i!;ortante ;e )are i le ;utea 1n:#&ui
s# i le 1!;#rt#eas)#? )on%ins fiin& )# &a)# nu o"inea &e la el ast#<i )eea )e &orea s# afle? era
a;roa;e si:ur )# a%ea s# &es)o;ere alte )#i ;entru a8i atin:e s)o;ul.
,e a)eea? !ai 1nt9i ru:9n&u81 ;e &o!nul Pan)As s#8i a!inteas)# &e &e)laraia s;ontan#
)u! )# ;ro;rietarul lui n8a%ea ni)i un a!este) 1n a)east# &e<%#luire? i )# inteniile lui erau "une
D&ou# infor!aii ;e )are !i)uul &o!n )u nielea nu!ai ;raf i )#r"une le re;etase )u !ult#
1nsufleireE? 1i s;use a;oi )# nu8i ;utea &a ni)i o infor!aie? at9t &es;re ori:inea fa!iliei ,orrit?
)9t i &es;re %e)/iul &o!i)iliu? i )# alt)e%a nu tia asu;ra fa!iliei 1n afar# &e fa;tul )# ;#rea
li!itat# la )in)i ;ersoane? a&i)#? &oi frai? &intre )are unul tr#ia sin:ur? iar )el#lalt era %#&u% )u
trei )o;ii. i a&use la )unotin# &o!nului Pan)As )9t ;utu !ai eCa)t %9rsta fie)#ruia &in a)eti
!e!"ri ai fa!iliei i 1n )ele &in ur!# 1i &es)rise situaia Tat#lui 1n)/isorii 2ars/alsea? nu!#rul
&e ani i 1nt9!;l#rile &atorit# )#rora ajunsese s# i se atri"uie a)est rol. ,o!nul Pan)As? ;ufnin& i
sufl9n& tot !ai ;uterni)? ;e !#sur# )e81 interesa !ai !ult? as)ulta )u !are atenie? &9n& i!;resia
)# 1n)er)a sen<aiile )ele !ai ;l#)ute 1n ;#rile )ele !ai triste ale istorisirii? &e8a &re;tul 1n)9ntat
1n&eose"i )9n& afl# )# Nillia! ,orrit st#tuse at9t &e 1n&elun: 1n te!ni#.
Prin ur!are? &o!nule Pan)As? s;use Art/ur? nu8!i r#!9ne &e)9t un sin:ur lu)ru &e
a&#u:at. A! !oti%e? &in)olo &e interesul ;e )are81 ;ort ;ersonal fa!iliei ,orrit? s# %or"es)
&es;re ea )u! nu se ;oate !ai ;uin? 1n s;e)ial 1n )asa !a!ei !ele D&o!nul Pan)As 1n)u%iin#
&in )a;E? i &e a afla )9t !ai !ult )u ;utin#. Un o! &e afa)eri at9t &e <elos )a &u!neata'
;ofti!SR
Se 1ntreru;se? ;entru )# &o!nul Pan)As s)osese &eo&at# un ;uf#it neo"inuit &e
<:o!otos.
Nu8i ni!i)? <ise Pan)As.
Un orn &e afa)eri at9t &e <elos )a &u!neata 1nele:e ;erfe)t )e 1nsea!n# un t9r: loial.
Vreau s# fa) un t9r: loial )u &u!neata. !i %ei &a toate infor!aiile asu;ra fa!iliei ,orrit &e )are
%ei &is;une? aa )u! a! ;ro)e&at eu a)u! )u &u!neata. S8ar ;utea s# nu ai o ;#rere ;rea
!#:ulitoare &es;re ;osi"ilit#ile !ele )a o! &e afa)eri? ;entru )# a! o!is s#8i ;un 1n %e&ere
)on&iiile !ele &e la "un 1n)e;ut? )ontinu# Clenna!? &ar ;refer s# fa) &in asta o )/estiune &e
onoare. A! %#<ut 1n)/ein&u8se at9t &e !ulte afa)eri ;e te!eiul unor ;rin)i;ii ri:uroase? 1n)9t?
&re;t s#8i s;un? sunt s#tul &e ele ;9n# ;este )a;.
,o!nul Pan)As i<"u)ni 1n r9s.
S8a f#)ut? &o!nule? <ise el? %ei %e&ea )# !# in &e )u%9nt.
A;oi r#!ase )9te%a )li;e )u o)/ii la Clenna!? ro<9n&u8i )ele <e)e un:/ii una &u;# altaF
era e%i&ent )# se str#&uia s#8i fiCe<e 1n !inte )ele s;use i re)a;itul# totul !eti)ulos? !ai 1nainte
)# !ijloa)ele &e a u!;le un :ol &in !e!orie a%eau s#8l lase la ju!#tatea &ru!ului.
E8n or&ine? 1n)u%iin# ;9n# la ur!#. Qi8a)u!? 1i s;un la re%e&ere? )#)i e <iua )9n& strin:
)/iriile &e la )urte. A;ro;o? ia s;une? str#inul a)ela )/io;? )are u!"l#8n "astonS '
,a? &a' V#& )# nu ;ier<i ni)i un ;rilej s# !ai iei )9te o referin#R EC)la!# Clenna!.
C9n& are &e un&e ;l#ti? &o!nule? ia tot ;e )e ;oi ;une !9na i ;#strea<# tot )e nu eti
silit s# lai. Str#inul )/io; )are u!"l#8n "aston %rea o o&aie la !ansar&# 1n )urte. Are )u )e
;l#tiS
Pl#tes) eu? <ise Clenna!? i r#s;un& eu ;entru el.
Asta8i &e8ajuns. Ce8ar tre"ui s# !ai a! &e la Curtea8Ini!ii8ns9n:erate? s;use PanAs?
not9n& )/estiunea 1n )arnet? este o :aranie. !i tre"uie o :aranie? tii. Pl#tete i ;une8i la
"#taie a%utulR sta8i )u%9ntul &e or&ine 1n )urte. Str#inul a)ela )/io; )are u!"l#8n "aston
susinea )# &u!neata l8ai tri!is? &ar ;utea tot aa &e "ine s# s;un# )# l8a tri!is 2arele 2o:ul. A
ieit? )re&? &in s;italS
,a? 1n ur!a unui a))i&ent. A"ia a)u! a ieit.
: I J A l#sa ;e )ine%a 1n s;ital? &o!nule? &in )9te !i8a fost &at s# %#&? 1nsea!n# a81 a&u)e
la sa;# &e le!n? <ise Pan)As? i &in nou ;ufni? f#)9n& un <:o!ot ;uterni).
Qi !ie !i8a fost &at s# %#& asta? rosti Clenna! )u r#)eal#.
,o!nul Pan)As? :ata &e ;le)are a)u!? &#&u nu!ai&e)9t ;resiune a"urilor i? f#r# alt
se!nal ori )ere!onie? )o"or1 s)ara s!ior)#in&u8seF ;orni 1ntins s;re CurteaIni!ii8ns9n:erate?
;ar)# ;9n# s# fi ieit &e8a "inelea &in "irou.
Tot restul <ilei Curtea8Ini!ii8ns9n:erate a fost 1n fier"ere &in ;ri)ina unui )ontinuu &u8
te8%ino al 1ntune)atului Pan)AsF &#s)#lin&u8i ;e lo)atari i o)#r9n&u8i )#