Sunteți pe pagina 1din 12

Lege 177 30-06-2015 Parlamentul

se aplica de la: 25-Jul-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Modificator UTG colectie republicari 1 25-Jul-2016

PARLAMENTUL ROMNIEI
CAMERA DEPUTA ILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea i completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construc ii
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. I. - Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construc ii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modific rile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz :
1. Articolul 2 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 2. - (1) Prevederile prezentei legi se aplic construc iilor i instala iilor aferente acestora,
denumite n continuare construc ii, n etapele de proiectare, execu ie i recep ie a construc iilor,
precum i n etapele de exploatare i interven ii la construc iile existente i de postutilizare a
acestora, indiferent de forma de proprietate, destina ie, categorie i clas de importan sau surs
de finan are, n scopul protej rii vie ii oamenilor, a bunurilor acestora, a societ ii i a mediului
nconjur tor.
(2) Instala iile prev zute la alin. (1) cuprind instala iile electrice, sanitare, termice, de gaze, de
ventila ie, de climatizare/condi ionare aer, de alimentare cu ap i de canalizare, exclusiv instala iile,
utilajele i echipamentele tehnologice din interiorul sau exteriorul construc iilor."
2. Articolul 5 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 5. - (1) Pentru ob inerea unor construc ii de calitate sunt obligatorii realizarea i men inerea,
pe ntreaga durat de existen a construc iilor, a urm toarelor cerin e fundamentale aplicabile:
a) rezisten mecanic i stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igien , s tate i mediu nconjur tor;
d) siguran i accesibilitate n exploatare;
e) protec ie mpotriva zgomotului;
f) economie de energie i izolare termic ;
g) utilizare sustenabil a resurselor naturale.
(2) Aplicarea cerin elor fundamentale se stabile te pe domenii/subdomenii i categorii de construc ii
i pe specialit i pentru instala iile aferente construc iilor, prin regulamente i reglement ri tehnice
n construc ii."
3. Articolul 6 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 6. - (1) Obliga iile privind asigurarea cerin elor fundamentale prev zute la art. 5, n toate
etapele prev zute la art. 2, revin factorilor implica i, potrivit responsabilit ilor fiec ruia stabilite n
condi iile legii.
(2) n sensul prezentei legi, factorii implica i prev zu i la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii,
administratorii, utilizatorii, executan ii, cercet torii, proiectan ii, verificatorii de proiecte atesta i,
exper ii tehnici atesta i, auditorii energetici pentru cl diri atesta i, responsabilii tehnici cu execu ia
autoriza i, dirigin ii de antier autoriza i, produc torii/fabrican ii de produse pentru construc ii,
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 1

Lege 177 30-06-2015 Parlamentul


se aplica de la: 25-Jul-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Modificator UTG colectie republicari 1 25-Jul-2016

reprezentan ii autoriza i ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construc ii,


organismele de evaluare i verificare a constan ei performan ei produselor pentru construc ii,
organismele de evaluare tehnic european n construc ii, organismele elaboratoare de agremente
tehnice n construc ii, laboratoarele de analize i ncerc ri n construc ii."
4. Articolul 9 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 9. - Sistemul calit ii n construc ii se compune din:


a) activitatea de reglementare n construc ii;
b) certificarea performan ei i a conformit ii produselor pentru construc ii;
c) agrementul tehnic n construc ii;
d) verificarea i expertizarea tehnic a proiectelor;
e) verificarea calit ii lucr rilor executate, expertizarea tehnic a execu iei lucr rilor i a
construc iilor, precum i auditul energetic al cl dirilor;
f) managementul calit ii n construc ii;
g) acreditarea i/sau autorizarea laboratoarelor de analize i ncerc ri n construc ii;
h) activitatea metrologic n construc ii;
i) recep ia construc iilor;
j) urm rirea comport rii n exploatare i interven ii la construc iile existente, precum i
postutilizarea construc iilor;
k) exercitarea controlului de stat al calit ii n construc ii;
l) atestarea tehnico - profesional i autorizarea speciali tilor care desf oar activitate n
construc ii."
5. Articolul 10 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 10. - (1) Activitatea de reglementare n construc ii cuprinde elaborarea de reglement ri


tehnice n domeniu, precum i activit i specifice, corelative activit ii de reglementare, precum
cercetare, test ri, documenta ii, studii, audit, b nci de date, realizare de prototipuri.
(2) Reglement rile tehnice cuprind prevederi privind proiectarea i execu ia construc iilor, eficien a
energetic n cl diri, inspec ia tehnic n exploatare a echipamentelor i utilajelor tehnologice,
precum i a instala iilor pentru construc ii, cerin e i nivele de performan la produse pentru
construc ii, exploatarea i interven ii n exploatare la construc ii existente, precum i postutilizarea
construc iilor, a c ror aplicare este obligatorie n vederea asigur rii cerin elor fundamentale
aplicabile construc iilor. Aceste reglement ri se aprob prin ordin al ministrului dezvolt rii
regionale i administra iei publice i se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I."
6. Articolul 11 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 11. - (1) Certificarea performan ei produselor pentru construc ii cu specifica ii tehnice de
referin armonizate, respectiv certificarea conformit ii acestora cu specifica ii tehnice de referin
nearmonizate se efectueaz , prin grija produc torului/fabricantului, de c tre organisme
notificate/desemnate/acreditate/abilitate, n conformitate cu regulamentele i procedurile aplicabile.
(2) Produsele pentru construc ii trebuie s asigure nivelul de calitate corespunz tor cerin elor
fundamentale aplicabile construc iilor n func ie de utilizarea preconizat a acestora.
(3) La lucr rile de construc ii se interzice utilizarea de produse pentru construc ii f certificarea i
declararea, n condi iile legii, a performan ei, respectiv a conformit ii acestora."
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 2

Lege 177 30-06-2015 Parlamentul


se aplica de la: 25-Jul-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

7. Articolul 13 se modific

Modificator UTG colectie republicari 1 25-Jul-2016

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 13. - (1) Verificarea proiectelor privind respectarea reglement rilor tehnice referitoare la
cerin ele fundamentale aplicabile se efectueaz de c tre speciali ti verificatori de proiecte atesta i pe
domenii/subdomenii i specialit i, al ii dect speciali tii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de
proiect atestat nu poate verifica i tampila proiectele ntocmite de el, proiectele la a c ror
elaborare a participat sau proiectele pentru care, n calitate de expert tehnic atestat, a elaborat
raportul de expertiz tehnic .
(2) Se interzice utilizarea proiectelor tehnice i a detaliilor de execu ie, neverificate n condi iile
alin. (1) coroborat cu prevederile art. 5 alin. (2).
(3) Verificarea calit ii lucr rilor executate pentru realizarea construc iilor i a interven iilor la
construc iile existente, pentru care se emit, n condi iile legii, autoriza ii de construire sau de
desfiin are, este obligatorie i se efectueaz de c tre investitori prin dirigin i de antier autoriza i,
angaja i ai investitorilor i prin responsabili tehnici cu execu ia autoriza i, angaja i ai executan ilor.
(4) Expertizarea tehnic a proiectelor, a execu iei lucr rilor i a construc iilor se efectueaz de c tre
exper i tehnici atesta i pe domenii/subdomenii i specialit i."
8. Articolul 14 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 14. - (1) Managementul calit ii n construc ii implic strategii i m suri specifice pentru
asigurarea respect rii cerin elor fundamentale aplicabile construc iilor i constituie obliga ia tuturor
factorilor care particip la etapele prev zute la art. 2.
(2) Operatorii economici care execut lucr ri de construc ii asigur nivelul de calitate
corespunz tor cerin elor fundamentale, prin personal propriu i responsabili tehnici cu execu ia
autoriza i, precum i printr-un sistem propriu conceput i realizat."
9. Articolul 17 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 17. - (1) Recep ia construc iilor constituie certificarea realiz rii acestora pe baza examin rii
lor nemijlocite, n conformitate cu documenta ia de execu ie i cu documentele cuprinse n cartea
tehnic a construc iei.
(2) Cartea tehnic a construc iei cuprinde documenta ia privind proiectarea, documenta ia privind
execu ia, documenta ia privind recep ia i documenta ia privind urm rirea comport rii n exploatare
i interven ii asupra construc iei, se ntocme te prin grija investitorului i se pred proprietarului
construc iei, astfel: documenta ia privind proiectarea i documenta ia privind execu ia, la recep ia la
terminarea lucr rilor, iar documenta ia privind recep ia, precum i documenta ia privind urm rirea
comport rii n exploatare i interven ii asupra construc iei la recep ia final a lucr rilor de
construc ii.
(3) Proprietarii construc iilor au obliga ia s p streze i s completeze la zi documenta ia tehnic
privind urm rirea comport rii n exploatare i interven ii asupra acestora. Prevederile din cartea
tehnic a construc iei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar, administrator i
utilizator. n cazul asocia iei de proprietari, cartea tehnic a construc iei se p streaz i se
completeaz la zi de c tre administrator. La nstr inarea construc iei, cartea tehnic se pred noului
proprietar.
(4) Recep ia construc iilor se face de c tre investitor/proprietar, n prezen a proiectantului i a
executantului i/sau reprezentan ilor de specialitate, legal desemna i de ace tia."
10. Articolul 18 se modific
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

i va avea urm torul cuprins:


Pagina 3

Lege 177 30-06-2015 Parlamentul


se aplica de la: 25-Jul-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Modificator UTG colectie republicari 1 25-Jul-2016

"Art. 18. - (1) Urm rirea comport rii n exploatare a construc iilor se face pe toat durata de
existen a acestora i cuprinde ansamblul de activit i privind examinarea direct sau investigarea
cu mijloace de observare i m surare specifice, n scopul men inerii cerin elor fundamentale.
(2) Interven iile la construc iile existente se refer la lucr ri de construire, reconstruire, sprijinire
provizorie a elementelor avariate, desfiin are par ial , consolidare, repara ie, modificare, extindere,
reabilitare termic , cre tere a performan ei energetice, renovare major sau complex , dup caz,
schimbare de destina ie, protejare, restaurare, conservare, desfiin are total . Acestea se efectueaz
n baza unei expertize tehnice ntocmite de un expert tehnic atestat i, dup caz, n baza unui audit
energetic ntocmit de un auditor energetic pentru cl diri atestat, cuprind proiectarea, execu ia i
recep ia lucr rilor care necesit emiterea n condi iile legii a autoriza iei de construire sau de
desfiin are, dup caz. Interven iile la construc iile existente se consemneaz obligatoriu n cartea
tehnic a construc iei."
11. Articolul 20 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 20. - (1) Controlul de stat al calit ii n construc ii cuprinde inspec ii la investitori, la unit ile
de proiectare, de execu ie, de exploatare i de postutilizare a construc iilor, privind existen a i
respectarea sistemului calit ii n construc ii.
(2) Controlul de stat al calit ii n construc ii se exercit de c tre Inspectoratul de Stat n
Construc ii - I.S.C., care r spunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitar a
prevederilor legale n domeniul calit ii construc iilor.
(3) Prin excep ie de la prevederile alin. (2) nu se supun controlului de stat al calit ii n construc ii,
exercitat de c tre Inspectoratul de Stat n Construc ii - I.S.C., locuin ele unifamiliale parter i
anexele gospod re ti din proprietatea persoanelor fizice, situate n mediul rural i n satele
apar in toare municipiilor i ora elor, precum i construc iile provizorii i lucr rile care se pot
executa f autoriza ie de construire, potrivit legii."
12. Dup articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu urm torul cuprins:
"Art. 201. - (1) Ministerul Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice organizeaz atestarea
tehnico - profesional a speciali tilor care desf oar activitate n construc ii - verificatori de
proiecte, exper i tehnici, auditori energetici pentru cl diri - pe domenii/subdomenii i categorii de
construc ii i pe specialit i pentru instala iile aferente construc iilor, corespunz tor cerin elor
fundamentale, precum i confirmarea periodic privind exercitarea dreptului de practic al acestora.
(2) Inspectoratul de Stat n Construc ii - I.S.C. organizeaz :
a) autorizarea laboratoarelor de analize i ncerc ri;
b) autorizarea responsabililor tehnici cu execu ia i a dirigin ilor de antier, precum i
confirmarea periodic privind exercitarea dreptului de practic al acestora.
(3) Tarifele pentru atestare i autorizare se aprob prin ordin al ministrului dezvolt rii regionale i
administra iei publice i se suport de p ile interesate."
13. La articolul 22, dup litera g) se introduc dou noi litere, literele h) i i), cu urm torul
cuprins:
"h) asigurarea asisten ei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe
perioada execu iei construc iilor sau a lucr rilor de interven ie la construc iile existente;
i) asigurarea particip rii obligatorie a proiectantului coordonator de proiect i, dup caz, a
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 4

Lege 177 30-06-2015 Parlamentul


se aplica de la: 25-Jul-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Modificator UTG colectie republicari 1 25-Jul-2016

proiectan ilor pe specialit i la toate fazele de execu ie stabilite prin proiect i la recep ia la
terminarea lucr rilor."
14. Dup articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu urm torul cuprins:
"Art. 221. - Cheltuielile generate de efectuarea unor lucr ri suplimentare fa de documenta ia
tehnico - economic aprobat , ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect i proiectan ii pe specialit i, persoane fizice sau
juridice, n solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificat a investitorului i/sau a
beneficiarului n baza unui raport de expertiz tehnic elaborat de un expert tehnic atestat."
15. Articolul 24 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 24. - (1) Speciali tii verificatori de proiecte atesta i r spund n mod solidar cu proiectantul n
ceea ce prive te asigurarea nivelului de calitate corespunz tor cerin elor proiectului.
(2) Responsabilii tehnici cu execu ia autoriza i r spund, conform atribu iilor ce le revin, pentru
realizarea nivelului de calitate corespunz tor cerin elor fundamentale, la lucr rile de construc ii
pentru care sunt angaja i.
(3) Exper ii tehnici atesta i, angaja i pentru expertizarea unor proiecte, lucr ri de construc ii sau
construc ii aflate n exploatare, r spund pentru solu iile date.
(4) Obliga iile speciali tilor atesta i se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.
(5) n cazul producerii unor evenimente deosebite din cauza unor factori naturali sau antropici, la
solicitarea Inspectoratului de Stat n Construc ii - I.S.C., exper ii tehnici atesta i particip la
evaluarea st rii tehnice a construc iilor avariate n vederea stabilirii condi iilor de utilizare n
continuare ori de dezafectare a acestora."
16. Articolul 28 se abrog .
17. Dup articolul 29 se introduc dou noi articole, articolele 291 i 292, cu urm torul cuprins:
"Art. 291. - Proiectan ii, precum i speciali tii atesta i tehnico - profesional sau autoriza i, prev zu i
la art. 6, au obliga ia s ncheie asigur ri de r spundere civil profesional , cu valabilitate pe durata
exercit rii dreptului de practic .
Art. 292. - Proiectan ii, precum i speciali tii atesta i tehnico - profesional sau autoriza i, prev zu i
la art. 6, au obliga ia de a pune la dispozi ia autorit ilor de reglementare i/sau de control n
construc ii, la solicitarea acestora, documentele ntocmite n exercitarea obliga iilor ce le revin."
18. Articolul 30 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 30. - Inspectoratul de Stat n Construc ii - I.S.C. exercit controlul statului cu privire la
aplicarea unitar a prevederilor legale n domeniul calit ii construc iilor, n toate etapele i
componentele sistemului calit ii n construc ii, constat contraven iile, aplic sanc iunile i m surile
prev zute de lege i dispune oprirea lucr rilor realizate necorespunz tor."
19. Dup articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu urm torul cuprins:
"Art. 301. - Prin excep ie de la prevederile art. 30, Ministerul Ap rii Na ionale, Ministerul
Afacerilor Interne, Administra ia Na ional a Penitenciarelor, Serviciul Romn de Informa ii,
Serviciul de Informa ii Externe, Serviciul de Telecomunica ii Speciale i Serviciul de Paz i
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 5

Lege 177 30-06-2015 Parlamentul


se aplica de la: 25-Jul-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Modificator UTG colectie republicari 1 25-Jul-2016

Protec ie exercit controlul statului cu privire la aplicarea unitar a prevederilor legale n domeniul
calit ii construc iilor, n toate etapele i componentele sistemului calit ii n construc ii, constat
contraven iile, aplic sanc iunile prev zute de lege i, dup caz, dispun oprirea lucr rilor realizate
necorespunz tor, pentru construc iile, amenaj rile i instala iile aferente obiectivelor militare i
speciale din cadrul acestora, prin structurile proprii de control, al c ror mod de organizare i
func ionare se stabilesc prin ordine ale conduc torilor institu iilor respective."
20. Articolul 33 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 33. - n sensul prezentei legi, constituie contraven ie urm toarele fapte, dac nu au fost
vr ite n astfel de condi ii nct, potrivit legii, s constituie infrac iuni i se sanc ioneaz cu
amend , astfel:
I. De la 10.000 lei la 20.000 lei:
a) executarea de modific ri la construc ie ori demolarea acesteia cu nc lcarea
prevederilor referitoare la autorizarea i executarea acesteia;
b) realizarea de modific ri, transform ri, moderniz ri, consolid ri f proiect verificat
de speciali ti atesta i conform prevederilor legale i care pot afecta cerin ele
fundamentale aplicabile;
c) nc lcarea prevederilor referitoare la cerin ele fundamentale aplicabile construc iilor
prev zute n reglement rile tehnice n vigoare la data contract rii proiect rii i,
respectiv, a execu iei lucr rilor;
d) realizarea de construc ii f proiecte sau pe baz de proiecte neverificate de
speciali ti atesta i conform prevederilor legale;
e) recep ionarea construc iei de c tre investitor cu nc lcarea prevederilor legale;
f) elaborarea de proiecte incomplete, care prezint solu ii neconforme sau care con in
neconcordan e ntre diferitele sec iuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului
de calitate al construc iilor corespunz tor cerin elor fundamentale aplicabile. Odat cu
constatarea contraven iei i aplicarea sanc iunii, proiectantul are obliga ia de a
completa/reface documenta ia tehnic , dup caz, pe cheltuial proprie;
g) nsu irea de c tre speciali ti verificatori de proiecte atesta i a proiectelor incomplete,
care prezint solu ii neconforme sau care con in neconcordan e ntre diferitele sec iuni
ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construc iilor
corespunz tor cerin elor fundamentale aplicabile;
h) elaborarea de expertize tehnice incomplete, care nu respect prevederile
reglement rilor tehnice n vigoare la data contract rii acestora, precum i stabilirea unor
solu ii care conduc la nc lcarea prevederilor referitoare la cerin ele fundamentale
aplicabile;
i) interzicerea sau obstruc ionarea efectu rii controlului calit ii n construc ii,
neprezentarea documentelor i a actelor solicitate de persoanele cu atribu ii de control
i/sau de autorit ile competente, conform prevederilor legale.
II. De la 5.000 lei la 10.000 lei:
a) neasigurarea verific rii execu iei lucr rilor de construc ii prin speciali ti dirigin i de
antier autoriza i sau care de in certificate echivalente, recunoscute n condi iile legii;
b) organizarea necorespunz toare i neaplicarea sistemului de management al calit ii,
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 6

Lege 177 30-06-2015 Parlamentul


se aplica de la: 25-Jul-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Modificator UTG colectie republicari 1 25-Jul-2016

precum i realizarea de construc ii f speciali ti responsabili tehnici cu execu ia


autoriza i sau care de in certificate echivalente, recunoscute n condi iile legii;
c) dep irea de c tre verificatorii de proiecte atesta i, exper ii tehnici atesta i, auditorii
energetici pentru cl diri atesta i, responsabilii tehnici cu execu ia autoriza i i dirigin ii de
antier autoriza i a competen elor pe domenii, subdomenii, specialit i sau grade
profesionale pentru care sunt atesta i/autoriza i i/sau nendeplinirea obliga iilor ce le
revin potrivit reglement rilor n vigoare;
d) nendeplinirea obliga iilor stabilite prin regulamentele i procedurile elaborate n
aplicarea prezentei legi, privind realizarea i men inerea cerin elor fundamentale n
etapele de realizare a construc iilor, de exploatare i interven ii la construc iile existente
i n etapa de postutilizare a acestora de c tre factorii implica i, potrivit
responsabilit ilor fiec ruia;
e) nepredarea c ii construc iei de c tre investitor proprietarului, respectiv
documenta ia privind proiectarea i documenta ia privind execu ia, la recep ia la
terminarea lucr rilor, iar documenta ia privind recep ia i documenta ia privind
urm rirea comport rii n exploatare i interven ii asupra construc iei, la recep ia final a
lucr rilor de construc ii;
f) neexecutarea obliga iilor privind urm rirea comport rii n exploatare a construc iilor
de complexitate i importan deosebit , referitoare la cerin a fundamental rezisten
mecanic i stabilitate;
g) necompletarea i nep strarea c ii tehnice a construc iei conform prevederilor legale;
h) neexecutarea obliga iilor privind urm rirea comport rii n exploatare a construc iilor
i neexecutarea, n condi iile legii, a lucr rilor de repara ii i consolid ri;
i) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea ini ial , la
terminarea lucr rilor de construc ii;
j) neaplicarea de c tre executant a solu iilor stabilite, n condi iile legii, de proiectant sau
expert tehnic atestat, pentru rezolvarea neconformit ilor, defectelor ori
neconcordan elor ap rute n timpul execu iei construc iilor, respectiv a lucr rilor de
interven ie la construc iile existente.
III. De la 1.500 lei la 5.000 lei:
a) neprecizarea n proiect a categoriei de importan a construc iei i nestabilirea fazelor
determinante supuse controlului calit ii;
b) prevederea n proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu
exist agremente tehnice la lucr ri la care trebuie s se asigure nivelul de calitate
corespunz tor cerin elor fundamentale aplicabile;
c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunz tor cerin elor
fundamentale aplicabile;
d) neconvocarea factorilor care trebuie s participe la verificarea lucr rilor ajunse n faze
determinante ale execu iei i neasigurarea condi iilor de verificare;
e) lipsa nemotivat de la verificarea lucr rilor ajunse n faze determinante, ca urmare a
convoc rii f cute de executant;
f) nendeplinirea obliga iei proiectantului de a stabili solu ii pentru remedierea defectelor
sesizate, referitoare la cerin ele fundamentale aplicabile;
g) nesesizarea Inspectoratului de Stat n Construc ii - I.S.C. n cazul producerii unor
accidente tehnice la construc iile n execu ie, precum i la cele n exploatare;
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 7

Lege 177 30-06-2015 Parlamentul


se aplica de la: 25-Jul-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Modificator UTG colectie republicari 1 25-Jul-2016

h) nendeplinirea, la termenul stabilit, a m surilor cuprinse n actele de control;


i) refuzul exper ilor tehnici atesta i de participare la evaluarea st rii tehnice a unor
construc ii avariate din cauza unor factori naturali sau antropici, la solicitarea
Inspectoratului de Stat n Construc ii - I.S.C."
21. Dup articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu urm torul cuprins:
"Art. 331. - (1) Odat cu aplicarea amenzii, de c tre persoanele cu atribu ii de control din cadrul
Inspectoratului de Stat n Construc ii - I.S.C., pentru contraven iile prev zute la art. 33, Ministerul
Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice poate dispune prin ordin al ministrului, ca sanc iune
complementar , suspendarea dreptului de practic al speciali tilor atesta i care desf oar activitate
n construc ii, pentru o perioad cuprins ntre 6 luni i 12 luni, propor ional cu nivelul amenzii
aplicate i n func ie de natura i gravitatea faptei.
(2) Inspectoratul de Stat n Construc ii - I.S.C. poate dispune ca sanc iune complementar , odat
cu aplicarea amenzii pentru contraven iile prev zute la art. 33, suspendarea dreptului de practic al
speciali tilor autoriza i care desf oar activitate n construc ii pentru o perioad cuprins ntre 6
luni i 12 luni, propor ional cu nivelul amenzii aplicate i n func ie de natura i gravitatea faptei, cu
avizul prealabil al Ministerului Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice."
22. Articolul 34 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 34. - (1) Sanc iunile contraven ionale prev zute la art. 33 se aplic att persoanelor juridice,
ct i persoanelor fizice.
(2) n condi iile prezentei legi, contravenientul poate achita jum tate din minimul amenzii stabilite
prin procesul - verbal de contraven ie, n termen de 48 de ore de la data lu rii la cuno tin a
sanc iunii contraven ionale."
23. Articolul 35 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 35. - (1) Constatarea contraven iilor prev zute la art. 33 i aplicarea sanc iunilor se fac de
tre persoane cu atribu ii de control din cadrul Inspectoratului de Stat n Construc ii - I.S.C., iar,
n cazurile prev zute la art. 301, de c tre persoanele mputernicite de Ministerul Ap rii Na ionale,
Ministerul Afacerilor Interne, Administra ia Na ional a Penitenciarelor, Serviciul Romn de
Informa ii, Serviciul de Informa ii Externe, Serviciul de Telecomunica ii Speciale i Serviciul de
Paz i Protec ie.
(2) Dreptul de a aplica amenzile prev zute la art. 33 se prescrie n termen de 3 ani de la data
vr irii faptei."
24. Articolul 36 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 36. - Contraven iilor prev zute la art. 33 le sunt aplicabile dispozi iile Ordonan ei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea
nr. 180/2002, cu modific rile i complet rile ulterioare."
25. Articolul 37 se abrog .
26. Articolul 38 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 38. - (1) Regulamentele cu privire la componentele sistemului calit ii n construc ii se


elaboreaz de Ministerul Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice i se aprob prin hot rri
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 8

Lege 177 30-06-2015 Parlamentul


se aplica de la: 25-Jul-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Modificator UTG colectie republicari 1 25-Jul-2016

ale Guvernului.
(2) Procedurile pentru aplicarea regulamentelor prev zute la alin. (1) i, dup caz, instruc iuni n
aplicarea acestora se aprob prin ordin al ministrului dezvolt rii regionale i administra iei publice."
27. Articolul 39 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 39. - Prin excep ie de la art. 13, proiectele pentru locuin ele unifamiliale parter i anexele
gospod re ti din proprietatea persoanelor fizice, situate n mediul rural i n satele apar in toare
municipiilor i ora elor, precum i construc iile provizorii pentru care nu se emit autoriza ii de
construire nu se supun verific rii de c tre verificatori de proiecte atesta i."
28. Articolul 40 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 40. - (1) Investitorii sau proprietarii au obliga ia s vireze c tre Inspectoratul de Stat n
Construc ii - I.S.C. o sum echivalent cu o cot de 0,5% din valoarea autorizat , f TVA, a
lucr rilor pentru realizarea construc iilor noi i a lucr rilor de interven ie la construc iile existente
pentru care se emit, n condi iile legii, autoriza ii de construire/desfiin are, cu excep ia
investitorilor/proprietarilor care realizeaz lucr ri de interven ie pentru consolidarea cl dirilor de
locuit ncadrate n clasa I de risc seismic.
(2) Suma echivalent cotei de 0,5% prev zut la alin. (1) se determin i se vireaz c tre
Inspectoratul de Stat n Construc ii - I.S.C. astfel:
a) 50% din suma echivalent cotei de 0,5% aplicate valorii lucr rilor autorizate se vireaz , de
tre investitori sau proprietari, la data transmiterii la Inspectoratul de Stat n Construc ii I.S.C. a n tiin rii privind data nceperii lucr rilor autorizate, astfel cum este prev zut n
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare;
b) suma rezultat ca diferen dintre suma echivalent cotei de 0,5% aplicate valorii finale,
TVA, a lucr rilor executate i suma virat potrivit prevederilor lit. a) se vireaz de c tre
investitori sau proprietari la data semn rii procesului - verbal de recep ie la terminarea
lucr rilor.
(3) ntrzierea la plat a sumelor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) i b) se penalizeaz cu
0,15% pe zi de ntrziere.
(4) Inspectoratul de Stat n Construc ii - I.S.C. utilizeaz 50% din fondul astfel constituit pentru
ndeplinirea atribu iilor, potrivit prevederilor legale, i vireaz lunar 50% din acest fond n contul
Ministerului Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice.
(5) Sumele virate de Inspectoratul de Stat n Construc ii - I.S.C., n condi iile prezentei legi, se
constituie n venituri proprii ale Ministerului Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice din
care se efectueaz cheltuieli curente i cheltuieli de capital pentru:
a) activitatea de reglementare n construc ii, cuprinznd contractarea elabor rii de
reglement ri tehnice i de activit i specifice de reglementare;
b) executarea prin Compania Na ional de Investi ii C.N.I. - S.A. a unor categorii de
servicii i lucr ri n cadrul Programului na ional de construc ii de interes public sau social;
c) activitatea de atestare tehnico - profesional a speciali tilor n construc ii;
d) organizarea i gestionarea bazelor de date specifice privind construc iile, reglement rile
tehnice, organismele notificate/desemnate/acreditate/abilitate, produsele pentru construc ii i
speciali tii cu activitate n construc ii atesta i tehnico - profesional.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 9

Lege 177 30-06-2015 Parlamentul


se aplica de la: 25-Jul-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Modificator UTG colectie republicari 1 25-Jul-2016

(6) Disponibilit ile la finele anului din veniturile proprii se reporteaz n anul urm tor i au aceea i
destina ie.
(7) Cheltuielile de personal includ plata indemniza iei de participare a speciali tilor n calitate de
membri n comitetele/comisiile/consiliile pentru aviz ri din punct de vedere tehnic, precum i n
comisiile de examinare pentru atestarea tehnico - profesional a speciali tilor cu activitate n
construc ii.
(8) Cuantumul indemniza iei de participare a speciali tilor, ca membri n
comitetele/comisiile/consiliile prev zute la alin. (7), se aprob prin ordin al ministrului dezvolt rii
regionale i administra iei publice, odat cu aprobarea regulamentelor de organizare i func ionare
ale acestora, n conformitate cu actele normative privind salarizarea personalului din institu iile de
nv mnt superior.
(9) Cheltuielile necesare evalu rii conformit ii produselor pentru construc ii, evalu rii tehnice
europene pentru produse pentru construc ii, elabor rii i aviz rii agrementelor tehnice n
construc ii, atest rii tehnico - profesionale i autoriz rii speciali tilor cu activitate n construc ii,
autoriz rii i acredit rii laboratoarelor n construc ii, verific rii proiectelor i execu iei lucr rilor de
construc ii, expertiz rii tehnice a proiectelor i construc iilor, certific rii performan ei energetice i
auditul energetic al cl dirilor, inspec iei tehnice n exploatare a echipamentelor i utilajelor
tehnologice, precum i a instala iilor pentru construc ii, managementului calit ii n construc ii,
verific rilor metrologice, recep iei lucr rilor, urm ririi comport rii n exploatare i interven iei la
construc iile existente, precum i postutiliz rii construc iilor se suport de c tre factorii interesa i."
Art. II. - n cuprinsul Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construc ii, cu modific rile i complet rile
ulterioare, urm toarele sintagme se vor nlocui dup cum urmeaz :
a) "Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului" cu "Ministerul Dezvolt rii Regionale i
Administra iei Publice";
b) "Inspec ia de stat n construc ii, lucr ri publice, urbanism i amenajarea teritoriului" cu "Inspectoratul
de Stat n Construc ii - I.S.C.";
c) "conducerea i asigurarea calit ii" cu "managementul calit ii";
d) "agen i economici" cu "operatori economici";
e) "exigen e/cerin e esen iale" cu "cerin e fundamentale";
f) "diriginte de specialitate" cu "diriginte de antier autorizat";
g) "responsabil tehnic cu execu ia atestat" cu "responsabil tehnic cu execu ia autorizat";
h) "igien , s tate i mediu" cu "igien , s tate i mediu nconjur tor";
i) "siguran n exploatare" cu "siguran i accesibilitate n exploatare";
j) "certificarea calit ii produselor" cu "certificarea performan ei i a conformit ii produselor pentru
construc ii";
k) "agrementele tehnice pentru produse, procedee i echipamente noi n construc ii" cu "agrementele
tehnice n construc ii".
Art. III. - (1) Prezenta lege intr n vigoare la 60 de zile de la data public rii n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, cu excep ia m surilor prev zute la art. 5 alin. (1) lit. g) i art. 29 1, care intr n vigoare la 12 luni de
la data intr rii n vigoare a prezentei legi.
(2) n aplicarea prevederilor art. 201 alin. (2) lit. b), n termen de 4 luni de la data intr rii n vigoare a prezentei
legi, Inspectoratul de Stat n Construc ii - I.S.C. va elabora procedura privind autorizarea i exercitarea
dreptului de practic a responsabililor tehnici cu execu ia i va prelua de la Ministerul Dezvolt rii Regionale i
Administra iei Publice lista speciali tilor cu activitate n construc ii atesta i pentru competen a de responsabil
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 10

Lege 177 30-06-2015 Parlamentul


se aplica de la: 25-Jul-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Modificator UTG colectie republicari 1 25-Jul-2016

tehnic cu execu ia i matca aferent certificatelor de atestare tehnico - profesional emise pe numele acestora.
Procedura privind autorizarea i exercitarea dreptului de practic a responsabililor tehnici cu execu ia se
aprob prin ordin al ministrului dezvolt rii regionale i administra iei publice.
Art. IV.
n termen de 12 luni de la data intr rii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Dezvolt rii Regionale i
Administra iei Publice va revizui i va actualiza, n mod corespunz tor modific rilor i complet rilor aduse
prin prezenta lege, urm toarele acte normative: (text original n vigoare pn la 24 august 2016)
n termen de 17 luni de la data intr rii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Dezvolt rii Regionale i
Administra iei Publice va revizui i va actualiza, n mod corespunz tor modific rilor i complet rilor aduse
prin prezenta lege, urm toarele acte normative: (termen prorogat prin art. III din Legea nr. 163/2016 publicat la 25 iulie 2016, n vigoare de la 24 august 2016)
a) Hot rrea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recep ie a lucr rilor de
construc ii i instala ii aferente acestora, cu modific rile i complet rile ulterioare;
b) Hot rrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare
tehnic de calitate a proiectelor, a execu iei lucr rilor i a construc iilor;
c) Hot rrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construc ii,
cu modific rile i complet rile ulterioare;
d) Hot rrea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglement ri
tehnice i de cheltuieli aferente activit ii de reglementare n construc ii, urbanism, amenajarea teritoriului
i habitat, precum i a Normelor metodologice privind criteriile i modul de alocare a sumelor necesare
unor lucr ri de interven ie n prim urgen la construc ii vulnerabile i care prezint pericol public, cu
modific rile i complet rile ulterioare;
e) Hot rrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia a produselor
pentru construc ii, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
f) Hot rrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea con inutului - cadru al documenta iei tehnico economice aferente investi iilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investi ii i lucr ri de interven ii;
g) Hot rrea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului institu ional i a unor m suri pentru
aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European i al Consiliului din
9 martie 2011 de stabilire a unor condi ii armonizate pentru comercializarea produselor pentru
construc ii i de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
h) Hot rrea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribu iilor generale i specifice, a structurii
organizatorice i a num rului maxim de posturi, precum i a norm rii parcului auto i a consumului de
carburan i ale Inspectoratului de Stat n Construc ii - I.S.C., cu modific rile ulterioare.
Art. V. - Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construc ii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modific rile ulterioare, precum i cu modific rile i complet rile aduse prin
prezenta lege, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou numerotare.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art.
76 alin. (2) din Constitu ia Romniei, republicat .
PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR
VALERIU - TEFAN ZGONEA

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

PRE EDINTELE SENATULUI


LIN - CONSTANTIN - ANTON POPESCU RICEANU
Pagina 11

Lege 177 30-06-2015 Parlamentul


se aplica de la: 25-Jul-2016 - Text mestesugit de UltraTech Group

Modificator UTG colectie republicari 1 25-Jul-2016

Bucure ti, 30 iunie 2015.


Nr. 177.
Lista actelor modificatoare:
1. 25 iulie 2016, cu intrare n vigoare la 24 august 2016 - Legea nr. 163/2016 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construc ii, publicat n Monitorul Oficial nr. 561 din
25 iulie 2016.

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 12