Sunteți pe pagina 1din 10

S.C. NEW PROJECT S.R.L.

CURS MANAGER DE PROIECT

Dotarea cu echipamente profesionale


de printare/multiplicare.

Echipa de proiect:

-2013-
2.CUPRINS:

1. Foaie de cap t
2. Cuprins
3. Istoric – Analiza contextului
4. Analiza SWOT
5. Identificarea nevoii
6. Arborele problemelor – obiectivelor
7. Obiective generale – specific
8. Definirea activit ilor
9. Beneficiarii proiectului
10. Durata proiectului
11. Graficul Gantt
12. Riscuri – Strategii
13. Echipa de implementare a proiectului. Matricea de alocare a responsabilit ilor.
3.ISTORIC – ANALIZA CONTEXTULUI
S.C. New Project S.R.L. a fost înfiin at în anul 2008, având la început un num r de patru angaja i,
inclusiv cei doi ac ionari.

Domeniul de activitate al firmei este elaborarea de studii i proiecte pentru construc ii civile i
industrial.

- Sediul societ ii: municipiul Boto ani, Str. Telefonului, Nr. 3, jude ul Boto ani;
- Nr. telefon: 0231/51xxxx;
- Nr. fax: 0231/51xxxx
- E-mail: newproject@ newproject.ro
- Structura capitalului: capital integral privat;
- Echipa de conducere:
- ing. Cristian Stefanescu – director general
- ing. Ion Tudosescu – director adjunct
- Num rul de angaja i ai societ ii: 14 din care:
- Personal cu studii superioare: 12

Principalii clien i ai societ ii:


- Consiliul Jude ean ;

- Prim riile componente ale jude ului;

- Societ i Comerciale private din jud. Boto ani;

- Inspectorate colare;

- Ministerul Educa iei Na ionale;

- Ministerul Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice;

- Persoane fizice.
4.ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Colectiv tân r - Personal redus; necesitatea de a apela la
- Profesionalism colaboratori
- Utilizarea de softuri specializate - Lipsa echipamentelor de redactare în
- Calitatea proiectelor format mare (A0+)
- Mijloace de transport insuficiente
OPORTUNIT I AMENIN RI
- Incapacitatea beneficiarilor de a efectua
pl ile conform contractelor
- Existen a programelor europene - Concuren a
- Lipsa investi iilor datorit situa iei
economice

5.IDENTIFICAREA NEVOII
Firma de ine echipamente de printare i multiplicare pentru formate mici (maxim A2).
În fluxul de proiectare se întocmesc piese desenate ce necesit printare pe formate mari
(A0+). Pentru a putea finaliza proiectele firma este nevoita sa efectueze printarea i
multiplicarea pieselor desenate la diverse centre de multiplicare. Având în vedere
necesitatea de a apela la centrele de multiplicare, cheltuielile de redactare a proiectelor sunt
foarte mari.
6.ARBORELE PROBLEMELOR – OBIECTIVELOR
6.1 Arborele problemelor

EFECT

PRE URI DE CONTRACTARE MARI PROFIT REDUS

CHELTUIELI DE REDACTARE MARI

ECHIPAMENTE DE REDACTARE NECESITATEA DE A APELA LA


INSUFICIENTE COLABORATORI
CAUZ

6.2 Arborele obiectivelor

REZULTATE
CRE TEREA NUM RULUI DE CLIEN I

PRE URI DE CONTRACTARE MICI SUPLIMENTAREA VENITURILOR

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE REDACTARE

PROCURARE ECHIPAMENTE RENUN AREA LA COLABORATORI


PROFESIONALE DE REDACTARE
MIJLOACE
7.OBIECTIVE GENERALE – SPECIFICE
Obiectivul general const în identificarea de metode i strategii pentru a realiza o cre tere a
num rului de clien i. Obiectivul poate fi realizat prin contractarea lucr rilor la un pre redus
comparativ cu firmele concurente. Pentru a putea oferi clien ilor oferte de pre avantajoase,
firma î i propune reducerea cheltuielilor ce apar în fluxul de întocmire al unui proiect.

Reducerea cheltuielilor de printare/multiplicare cu 85% prin achizi ionarea unei


multifunc ionale Format A0+, pân la data de 31 decembrie 2013.

8.DEFINIREA ACTIVIT ILOR


1. Pregatirea echipei- managerul de proiect va alege persoanele ce vor face parte din
proiect si va comunica responsabilitatile fiecarei persoane din echipa.

2. Intocmire cereri de oferte si primirea ofertlor de la furnizori de echipamente – in aceasta


etapa se va solicita de la furnizori de echipamente oferte de pret cu specificatiile tehnice
solicitate de beneficiarul proiectului (consum de energie, consumabile, etc.)

3. Analiza tehnico –financiara a ofertelor primite de la furnizori de echipamente -


responsabilul tehnic va analiza ofertele tehnice primite de la furnizori si va hotara care
dintre echipamente corespund specificatiilor tehnice solicitate, ulterior impreuna cu
manager de proiect , responsabil achizitie si responsabilul financiar se vor decide asupra
modelului de echipament ce urmeaza a fi achizitionat

4.Contractare si achizitie echipament - in aceasta etapa se vor stabili conditiile


contractuale (de plata, de livrare a echipamentului,de garantie etc.) ulterior se va semna
contractul de catre ambele parti

5. Instruire personal utilizare si intretinere- dupa livrarea echipamentului de catre furnizor


se va instrui personalul beneficiarului de catre firma ce a furnizat echipamentu si se va
prezenta programul de mentenanta (intretinere)

6. RENUNTAREA LA COLABORATORI – rezilierea contractelor de servicii de la colaboratori ce


au oferit servicii de copiere societatii pana la achizitionarea echipamentului nou

7.SUPLIMENTAREA VENITURILOR - prin cautarea de societati si ulterior semnarea de


contracte cu diverse societati in oferirea de servicii de copiere

8.CONTRACTARE SERVICII DE COPIERE PERSOANE JURIDICE – stabilirea conditiilor


contractuale de catre ambele parti si semnarea acestor contracte
9.MONITORIZARE- pe toata durata de desfasurare a proiectului managerul de proiect va
solicita rapoarte de activitate de la persoanele implicate (responsabil tehnic, achizitii,
financiar, contractare)

10.RAPORTARE TEHNICA SI FINANCIARA – se va comunica periodic starea echipamentului


achizitionat si situatia financiara a proiectului conducerii societati

9.BENEFICIARII PROIECTULUI
DIRECTI: SC NEW PROJECT SRL

INDIRECTII: beneficiari (Consilii Judetene, Primarii, Societatii, etc) proiectelor intocmite de


catre societate, datorit reducerii costurilor cu copierea proiectelor ce sunt listate de catre
SC NEW PROJECT SRL vor sc dea pre urile de contarctare al viitoarelor proiecte

10. DURATA PROIECTULUI este de 3 luni in aceasta perioada se vor analiza


ofertele tehnic-financiare, contracta echipamentul, instrui personalul de utilizare si
intretinere al societatii, se vor intocmi contracte de servicii de copiere
11.GRAFIC GANTT
DURATA RESURSE
ACTIVITATE RESPONSABIL
LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PREGATIREA ECHIPEI

INTOCMIRE CERERI DE OFERTE SI IMPRIMANTA, PC,


PRIMIREA OFERTLOR DE LA FAX, INTERNET,
FURNIZORI DE ECHIPAMENTE TELEFON
ANALIZA TEHNICO –FINANCIARA A PC, TELEFON, MASINA
OFERTELOR PRIMITE DE LA
FURNIZORI DE ECHIPAMENTE
CONTRACTARE SI ACHIZITIE TELEFON, MASINA
ECHIPAMENT

INSTRUIREA PERSONALULUI CE PC, IMPRIMANTA


UTILIZEAZA ECHIPAMENTULUI SI
INTRETINEREA ACESTUIA

RENUNTAREA LA COLABORATORI – PC, IMPRIMANTA


rezilierea contractelor de
servicii(TERTI)
SUPLIMENTAREA VENITURILOR PC, TELEFON

CONTRACTARE SERVICII DE COPIERE MASINA DE SERVICIU


PERSOANE JURIDICE TELEFON, cheltuieli
financiare catre
furnizorul de
echipamente
MONITORIZARE PC, TELEFON

RAPORTARE TEHNICA SI FINANCIARA PC, TELEFON


12. RISCURI-STRATEGII
12.1 RISCURI INTERNE

- angajatii sa demisioneze

- defectare echipamentelor (pc, telefon, imprimanta) necesare pentru buna desfasurare a


activitatilor de achizitie a viitorului echipament si de contractare a serviciilor de copiere

- utilizarea in mod necorespunzator a echipamentului de catre angajatii sc new project srl


ceea ce poate duce la defectarea acestuia

12.2 RISCURI EXTERNE

- intarzierea achizitiei echipamentului

12.3 STRATEGII

- angajatii vor primi o cota parte din viitoarele contracte (motivarea angajatiilor)

- in cazul de defectare a echipamentelor (pc, telefon, imprimanta) se va apela la firme care


pot oferi servicii de inchiriere pentru aceste echipamente necesare continuari activitati pana
la repararea sau pana la achizitia de noi echipamente

- verificarea periodica a modului de utilizare de catre angajati si intretinere a echipamentului

- specificarea clara in contractul de achizitie echipamente a termenelor si a penalizarilor


pentru intarzierea echipamentului
13.MATRICE ALOCARE RESPONSABILITATI
ACTIVITATE CONSILIUL DE I. B. IONESCU G. GEORGESCU I.
ADMINISTRATIE MANAGER responsabil responsabil responsabil
(CA) DE PROIECT tehnic achizitii financiar

PREGATIREA ECHIPEI C R I I I
INTOCMIRE CERERI DE OFERTE SI I R P C
PRIMIREA OFERTLOR DE LA FURNIZORI
DE ECHIPAMENTE
ANALIZA TEHNICO –FINANCIARA A I P R P P
OFERTELOR PRIMITE DE LA FURNIZORI
DE ECHIPAMENTE
CONTRACTARE SI ACHIZITIE ECHIPAMENT I P P R P
INSTRUIREA PERSONAL UTILIZARE SI I I R P P
INTRETINERE
RENUNTAREA LA COLABORATORI (TERTI) C I C C R

SUPLIMENTAREA VENITURILOR I P P P P

CONTRACTARE SERVICII DE COPIERE C P C C C


PERSOANE JURIDICE

R-responsabil

C-consultat

P-participant

I-informat

S-ar putea să vă placă și