Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT

MANAGEMENTUL
PROIECTELOR

Buruiană Cristian Ionuț


Specializare: DETIM
FIŞĂ TIP DE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI: Înființare Service Auto-Vulcanizare;

BENEFICIARUL (APLICANTUL): Buruiană Cristian Ionuț;

ARIA TEMATICĂ:
- programul operaţional - Programul operaţional regional;
- axa prioritară – Axa prioritară 2. Îmbunătățirea competivității întreprinderilor mici
și mijlocii;
- domeniul de intervenţie – 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin
facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri ;

LOCATIA PROIECTULUI:
- Strada Călugareni, 730002;
- judeţul Vaslui ;
- localitatea Vaslui;

DESCRIEREA proiectului:
Scop :
1. Se dorește a fi un service auto performant, furnizor de servicii cu personal
specializat in mecanică, tinichigerie, vopsitorie, electrică și tunning auto;
Diagnoză computerizată, reparații mecanice, direcție si suspensie, frâne,
transmisie, eșapamente, geometrie computerizată, electrică auto, vulcanizare,
echilibrare roți; Mecanică, reparații electrice (reglare faruri, reparații demaroare,
alternatoare), tinichigerie (antifoane, schimbari aripi de usi, uși, aplicare
ornamente, schimbari parbrize), vopsitorie (polishare, ceruire).
2. Se va pune accent pe mulțumirea clientului din punct de vedere al reducerii
timpului de așteptare până când este pus la punct autovehiculul, conform
cerințelor acestuia și al modului de cum se realizează și se respectă programările
clientului. Acest lucru se va realiza prin crearea unei aplicații care îl va informa
pe client când și dacă sunt spații disponibile pentru autovehiculul său în funcție
de cerințele sale și vor mai exista informații despre costul și timpul necesar
executării unei anumite sarcini dorite de client.

-obiective :

 Obiectivul principal al societății este acela de creștere constantă a afacerii și


beneficiilor furnizate clienților, precum și extinderea afacerii prin diversificarea
serviciilor oferite, care să conducă la atragerea unui numar cât mai mare de clienți
și fidelizarea clienților firmei
 Achiziționare de echipamente noi care vor diversifica gama serviciilor oferite de
firmă: stand de frânare, analizor gaze ardere, aparat reglat faruri, recuperator ulei
uzat, presă hidraulică, aparat încarcare freon auto, banc scule auto, aerisitor lichid
frână. Această investiție va genera o creștere a clientilor ce vor apela la serviciile
societații și totodata încasari mai mari.
 Dezvoltare a afacerii pe termen lung, prestarea de servicii de calitate persoanelor
fizice și juridice din mediul rural și urban și căutarea permanentă de noi soluții
pentru îmbunatatirea activitații și a rezultatelor economice ale societații
 Protejarea mediului înconjurator prin întretinerea corespunzatoare a autoturismelor
de către proprietari, colectarea de către firmă a deșeurilor poluante (uleiuri arse
etc.), tehnologie perfomantă și eficientizare costuri de întreținere
 Obținerea tuturor certificărilor care pot aduce beneficii majore, cum ar fi reducerea
costurilor, păstrarea poziției pe piață, cucerirea unor noi nișe sau creșterea încrederii
pe care o au clienții în firmă.
 Garantarea unui mediu de lucru profesional

-justificarea proiectului :

Deşi în Romania la ora actuală există o mulţime de service-uri auto autorizate


modernizate cu aparatură de ultimă generaţie și conditii de lucru ireproşabile care
funcţionează conform celor mai înalte standarde impuse de U.E. , această industrie este in
continuă creştere deoarece autovehiculele au ajuns indispensabile, numărul lor crescând pe
zi ce trece, eliminiarea taxei auto din România având o mare influiență asupra acestui fapt,
importându-se tot mai multe mașini vechi, fiecare autovehicul având nevoie de reparaţii
sau întreţineri la un moment dat.
Tot mai mulți directori de service-uri auto se gândesc la obținerea unui profit cât
mai mare într-un timp tot mai scurt, uitând uneori de respectarea clientului din punct de
vedere al informării și timpului de așteptare a acestuia. Prin lansarea acestei aplicații ce va
coordona activitatea de informare client-service-auto, clientul se va simți mai respectat,
informat și tot odată noi cât și clientul vom avea de câștigat.
-activităţile proiectului : tipurile de activitati si subactivitati necesare pentru
realizarea proiectului (constructii, achizitii, publicitate etc.)

1. Derularea procesului de selecție a furnizorului serviciului de consultanță pentru


elaborarea documentatiei și managementului proiectului
1.1. Elaborarea cererii de oferta pentru serviciul de consultanță
1.2. Primire oferte de la potențialii prestatori
1.3. Analiză și evaluare oferte
1.4. Selecția ofertei optime si semnarea contractului
2. Elaborarea documentației aferente proiectului
2.1. Elaborarea cererii de finanțare
2.2. Elaborarea studiului de fezabilitate
2.3. Întocmirea dosarului de proiect și depunerea dosarului la autoritatea contractantă
2.4. Elaborarea răspunsului la solicitări
3. Evaluarea proiectului și semnarea contractului de finantare
4. Constituirea echipei proiectului
4.1. Alocarea responsabilităților echipei în funcție de sarcinile pe care le are fiecare
membru.
4.2. Determinarea termenelor de finalizare a proiectului pentru a nu se depăși perioada
alocată pentru implementarea proiectului.
5. Activități de achizitii echipamente și dotări
5.1. Elaborarea caietului de sarcini pentru stabilirea exacta a achizitiilor care trebuie
făcute.
5.2. Elaborarea licitatiei pentru alegerea furnizorului cu pretul cel mai avantajos și
calitatea cea mai buna.
5.3. Selectarea furnizorului potrivit pentru ca lucrarea sa fie de cea mai buna calitate.
5.4. Achiziționarea și punerea în funcțiune a ehipamentelor necesare pentru derularea
activităților.
6. Derularea activității de publicitate pentru informarea populației de existenta
proiectului: realizarea unui panou cu informatii privind derularea proiectului, realizarea
unui panou cu informatii privind finalitatea proiectului, anunt la postul local de cablu tv,
reclama la postul de radio local.
7. Încheierea unui contract privind asigurarea investiţiei
8. Elaborarea rapoartelor şi a cererilor de rambursare către Autoritatea contractantă
9. Recepția și darea in folosință a infrastructurii.
10. Auditul financiar al proiectului

-rezultatele proiectului - corelarea rezultatelor cu obiectivele:

a) Rezultate directe:
Acest proiect va duce la creșterea eficienței din punct de vedere al
reparațiilor de autovehicule și al timpului de așteptare al clietului , la îmbunătățirea
infrastructurii, crearea de noi locuri de muncă, precum si alinierea la normele
europene in aceasta privinta.
Dotarea cu echipamente moderne.

b) Rezultate indirecte:
In urma investitiilor realizate va crește mulțumirea clienților în ceea ce
privește condițiile oferite de acest service.

-beneficiarii proiectului:

a) Beneficiarii directi:
- solicitantul

b) Beneficiarii indirecti:
- beneficiarul indirect al proiectului este reprezentat de comunitatea locală

MANAGEMENTUL PROIECTULUI:
- echipa de proiect:
Nr. Nume si Functia Responsabilități în cadrul Experiență
Crt. prenume proiectului relevantă,
competențe
1 Munteanu Manager de - supervizează activitățile Studii tehnice
Claudiu proiect echipei de implementare superioare
- asigura relația cu Participarea la
Autoritatea Contractanta traininguri
- elaborează si planifică un
plan integrat de proiect
- controlează riscurile si
problemele
- determină caracteristicile
specifice ale
echipamentelor
2 Popescu Responsabil - coordonează activitățile Absolventă a
Andreea financiar necesare pentru o mai Facultații de
bună desfășurare a Stiinte
serviciilor de Economice
contabilitate
- completează și/sau predă
la semnare documentele
financiare
- elaborează bugetul
3 Popovici Daniel Responsabil - asigură planificarea, Studii tehnice
logistica și coordonarea și controlul superioare
achiziții activităților
- informează managerul cu
stadiul proiectului
- asigură relația cu
furnizorii de echipamente
- supraveghează montarea
și testarea echipamentelor
- întocmeste documentația
economică pentru licitatii

-metodologia de implementare : Se va realiza o corelare intre cele trei metode


manageriale: management prin proiecte, management prin obiective și management
prin bugete.

Managementul prin proiecte - poate fi definit ca un sistem de management cu o


durata de actiune limitata pana la cativa ani. Este conceput în vederea soluționării
unor probleme complexe cu un puternic caracter inovational care implică aportul a
mai multi specialiști din diferite compartimente integrați temporar într-o rețea
organizatorică autonomă.

Managementul prin obiective - este o metodă de management prin care


conducatorii superiori și cei subordonați lor identifică împreuna țelurile
organizatorice comune, definesc domeniul major al responsabilitaților individuale
ale fiecaruia dintre ei, precizeaza doar rezultatele așteptate și folosesc măsurile pe
care le intreprind doar ca ghid pentru unitățile operative, fixând contribuția fiecarui
compartiment și a membrilor acestora.

Managementul prin bugete - este un sistem de management ce asigură


previzionarea, controlul și evaluarea activității firmei și a principalelor sale
componente procesuale și structurale cu ajutorul bugetelor.

Metodologia de implementare cea mai potrivită pentru acest proiect este


managementul prin proiecte deoarece sunt detaliate toate activităţile şi
subactivităţile şi bine delimitate în timp, bugetele aferente acestora, precum şi
persoanele responsabile de acestea.

-Riscuri:

Cel mai mare risc este reprezentat de riscul de nefinanțare din partea U.E. acest lucru
atrăgând dupa sine nerealizarea proiectului. Deasemenea exista riscul de a depăși valoarea
bugetului necesar efectuarii proiectului, sau de a fi ântrerupt din diverse cauze.
1. Riscul de a nu primi finanțare:

Măsuri de atenuare a efectelor :


 Consolidarea în continuare a capacității administrative
 Pregatirea portofoliului de proiecte
 Pregatirea sistemelor de management și control
 Organizarea unor sesiuni de instruire

2. Riscul de furnizori
Analizând atent furnizorii, va ajuta firma ce realizeaza proiectul să vadă daca
anumiți furnizori au sub - sau supraestimat anumite riscuri, introducând totodată în
contracte prețuri corespunzatoare acestei supra sau subaprecieri a riscurilor. Utilizand
aceste informații, compania poate stabili pretul corect pentru fiecare prestație.
Măsuri de atenuare a efectelor
Stabilirea de contracte solide
DURATA ACTIVITĂŢILOR: (grafic Gantt) Anul 1

Nr. Activitate/Subactivitate L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12


Crt

1. Derularea procesului de selectie a


furnizorului serviciului de consultanta pt.
elaborarea documentatiei pt.proiect
2. Elaborarea documentatiei aferente
proiectului
3. Evaluarea proiectului si
semnarea contractului de
finantare
4. Constituirea echipei de proiect
5. Activitatea de construire a unității service
6. Demararea lucrărilor
7. Activitați de achiziții echipamente și dotări
8. Realizarea publicității
9. Asigurarea investiției
10. Elaborarea rapoartelor si a cererilor de
rambursare
11. Darea in folosință a infrastructurii
12. Auditul financiar
Anul 2 Anul 3
Nr. Activitate/Subactivitate L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L1 L2
crt
1. Derularea procesului de selectie
a furnizorului serviciului de
consultanta pt. elaborarea
documentatiei pt.proiect
2. Elaborarea documentatiei
aferente proiectului
3. Evaluarea proiectului si
semnarea contractului de
finantare
4. Constituirea echipei de proiect
5. Activitatea de construire a
unității service
6. Demararea lucrărilor
7. Activitați de achiziții
echipamente si dotări
8. Realizarea publicității
9. Asigurarea investiției
10. Elaborarea rapoartelor și a
cererilor de rambursare
11. Darea in folosință a
infrastructurii
12. Auditul financiar
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:

După încetarea finanțării proiectului, proiectul va continua să primeasca fonduri pentru


desfasurarea normală a activităților din bugetul propriu.
Angajații care operează în structura nou creată vor beneficia în mod regulat de
cursuri de perfecționare.
Valoarea totală a proiectului se încadreaza în limitele financiare prevăzute pentru
tipul respectiv de proiect.
Sustenabilitatea instituțională: membrii echipei de execuție vor ajuta la ducerea la
bun sfârșit a proiectului; ei au experiență și sunt specializați în efectuarea acestor tipuri de
activități.

PUBLICITATEA PROIECTULUI: (de studiat Manualul Identităţii Vizuale)

Nr. Activitatea de informare şi Durata estimată/ Costuri estimate


publicitate Perioada

1. Anunțuri în ziar local 24 saptamani 800 RON

2. Afisaj la amplasamentul 78 saptamani 6000 RON


construcției

3. Banner 78 saptamani 2400 RON

4 Total 9200 RON

Publicitatea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală

Manualul de Identitate Vizuală reprezintă ghidul de urmat în domeniul publicităţii


şi comunicării cu presa pentru toţi beneficiarii de finanţări acordate de către Uniunea
Europeană.

Responsabil activitate: echipa de proiect. Aceasta va fi responsabilă de cunoaşterea


prevederilor din cadrul manualului şi aplicarea lor. Echipa de proiect va colabora cu firma
de editare a materialelor publicitare, desemnată în urma aplicării procedurilor de achiziţii
publice.
Manualul va reprezenta parte componentă a contractului de finanţare din acest
motiv publicitatea proiectului este considerată o activitate distinctă cu o linie de buget
dedicată.
Concret, aplicarea regulilor de identitate vizuală se referă la formatul şi conţinutul
materialelor publicitare, relaţia şi modul de comunicare cu presa (conferinţe de presă.
Comunicate de presă, interviuri, declaraţii, etc).
Bugetul acestei activităţi este destinat realizării de:
- panouri de afişare temporară şi permanentă care anunţă co-finanţarea UE la
finanţarea proiectului,
- realizarea de bennere şi autocolante şi plăcuţe pentru active fixe.
- toate pliantele şi broşurile de promovare a proiectului vor respecta condiţiile impuse
prin Manualul de Identitate Vizuală.
Durata estimată pentru această activitate este pana la finalizarea proiectului, acesta
se va suprapune ca şi timp cu activitatea de promovare, informare şi conştientizare a
populaţiei locale.

CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ:

Principiul poluatorul plateste

Este unul din principiile de mediu comunitare (Art. 174 din tratatul CE) si se aplica
pe intreg teritoriul european. Exista anumite dispozitii legislative comunitare pentru
deseuri. Conform directivei 2006/12/CE a Parlamentului European si Consiliului privind
deseurile, in conformitate cu principiul poluatorul plateste ,costurile eliminarii deseurilor
ar trebui sa fie suportate de catre detinatorul de deseuri manipulate de la colector de deseuri
sau de catre o intreprindere si/sau de catre posesorul anterior sau producatorul de la care
provine deseul(Art. 15)
Sistemele de incalzire produc deseuri lichide sau solide ceea ce duce la poluarea
aerului. Un sistem mai modern, in conformitate cu standardele europene, va diminua
poluarea.

Dezvoltarea durabila

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de


dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui
echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural.
Obectivul general al dezvoltarii durabile este de a gasi un optim al interactiunii
dintre 4 sisteme: economic, uman, ambiental si tehnologic intr-un proces dinamic si flexibil
de functionare.
Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este cu siguranţă cea dată de
Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul nostru
comun", cunoscut şi sub numele de Raportul Brundtland[1]: "dezvoltarea durabilă este
dezvoltarea care urmareşte satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea
generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”.
Dezvoltarea durabilă urmareşte şi încearcă să găsească un cadru teoretic stabil
pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăseşte un raport de tipul om/mediu,
fie ca e vorba de mediu înconjurător, economic sau social.
Egalitatea șanselor

Presupune rezolvarea discrepantei dintre dreptul la auto-determinare si experienta


efectiva a auto-determinarii (D.E. Mithaug, 1996). Aceasta discrepanta se datoreaza
deficitului de capacitati si oportunitati ale unor indivizi pentru care multe circumstante de
natura personala, sociala si economica se afla in afara controlului lor, ceea ce conduce la
inegalitate prin inegalitatea sanselor.
Cu alte cuvinte inegalitatea este o problema derivata din perspective si sanse inegale
de succes in procesul de angajare si urmarire a propriilor scopuri, si deci de atingere a unui
nivel optim de auto-determinare. Aceasta situatie conduce la pierderea controlului asupra
unor circumstante de viata si in final asupra propriei vieti.

BUGETUL PROIECTULUI:

Nr. Denumirea capitolelor şi Cheltuieli Cheltuieli


TOTAL TVA*
crt subcapitolelor neeligibile eligibile
1 2 3 4 5=3+4 6
CAPITOL 1
1 Cheltuieli pentru obţinerea şi
amenajarea terenului
1.1 Achiziţionarea (exproprierea)
terenului 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 6500 6500 1560
1.3 Amenajarea pentru protecţia mediului
TOTAL CAPITOL 1 6500 6500 1560
2 CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea
utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Alimentare cu apă, canalizare,
alimentare cu gaze naturale, agent
termic, energie electrică,
telecomunicaţii 3000 3000 750
2.2 Cheltuieli aferente racordării la
reţelele de utilităţi 2000 2000 500
TOTAL CAPITOL 2 5000 5000 1250
3 CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi
asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice şi de
stabilitate a terenului) 2000 2000 500
3.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri,
autorizaţii de construcţie 1000 1000 250
3.3 Proiectare şi inginerie 10000 10000 2500
3.4 Consultanţă 5000 5000 1200
3.5 Asistenţă tehnică 2500 2500 650
TOTAL CAPITOL 3 17500 17500 4700
4 CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţii
4.1 Construcţii şi instalaţii 20000 20000 5000
4.2 Utilaje şi echipamente specifice şi
funcţionale 30000 30000 7500
4.3 Dotări de specialitate 25000 25000 6000
TOTAL CAPITOL 4 75000 75000 18500
5 CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 10000 10000 2500
5.1.1 5.1.1. Lucrări de construcţii şi
instalaţii aferente organizării de
şantier 20000 20000 5000
5.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de
şantier 8000 8000 2000
5.2 Comisioane, taxe şi cote legale
2000 2000 500
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1000 1000 250
TOTAL CAPITOL 5 41000 41000 10250
6 CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente implementării
proiectului
6.1 Cheltuieli de publicitate şi informare 9200 9200 2208
6.2 Cheltuieli de audit 1500 1500 360
TOTAL CAPITOL 6 10700 10700 2568
I TOTAL cheltuieli 155700 155700 38828
II Alte cheltuieli neeligibile
III TOTAL GENERAL (I+II) 155700 155700 38828
SURSE DE FINANŢARE :

NR. SURSE DE FINANŢARE VALOARE


CRT. (RON)

I Valoarea totală a proiectului, din care: 155700


A. Valoarea neeligibilă a proiectului 0
B. Valoarea eligibilă a proiectului 155700
C. TVA 38828
II Contribuţia proprie în proiect, din care: 0
A. Contribuţia solicitantului la cheltuielile 0
eligibile
B Contribuţia solicitantului la cheltuielile
0
neeligibile
C Autofinanţarea proiectului 0
TVA 38828
IV Asistenţă financiară nerambursabilă 155700
solicitată

În care:
I Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului + Valoarea eligibilă a
proiectului + TVA
II Contribuţia proprie în proiect = Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile +
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanţarea proiectului*
*Autofinanţarea proiectului se va calcula numai în cazul proiectelor generatoa