Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea de Stat din Republica Moldova

Facultatea Științe Economice

Departamentul Administrarea Afacerilor


Specialitatea Business și Administrare

Proiect Inovațional

,,Lansarea unui nou serviciu de detailing auto (Polișarea caroseriei cu Hidropolymer )

a autoservice ,,Pro-Style Service’’.’’

Elaborat: Vedeș Alexandru, BA 1702


Verificat: Sperelup Liliana, asist.univ.

Chișinău 2019
Cuprins:

Rezumat...................................................................................................... 3-4 pag.

1.Descrierea proiectului.............................................................................. 4-5 pag.


2.Produsul/serviciul inovațional................................................................. 5-6 pag.
3.Piața și strategia vânzărilor...................................................................... 6-7 pag.
4.Organizarea noului servicu..........................................................................7 pag.
5.Conducerea proiectului........................................................................... 7-8 pag.
6.Planul financiar....................................................................................... 9-10 pag.

Concluzie..................................................................................................11-12pag.

2
Rezumat:
 Denumirea, scopul și obiectivele proiectului inovațional
Din gama serviciilor auto, se lanseaza un serviciu nou de polișare a caroseriei auto cu soluție de
Hidropolymer.
Scopul proiectului- Implimentarea a unor noi metode și tehnici manageriale și tehnologice , dar și
perfecționarea celor existente. Astfel spre implimentare se propune metoda de management prin
bugete iar din tehnici promovarea întreprinderii și a serviciilor sale existente cât și serviciile noi prin
intermediul publicității, realizarea panourilor și pliantelor cu toate serviciile auto pentru clienți.

Obiectivele:
- Creșterea venitului din efectuarea lucrarilor auto
- Lansarea celor mai eficiente polisari auto
- Controlul permanent a categoriilor de cheltuieli

 Caracteristica serviciului inovațional


Serviciul auto de polișare a caroseriei cu Hidropolymer, înlăturarea micro zgârieturilor de pe vopseua
auto calitativ și eficient , pastrarea luciului auto pe timp de un an , căpătarea culorii automobilului ca
după vopsire.

 Analiza pieței spre care se îndreaptă proiectul


Proprietarii auto opteaza pentru soluții bune pentru întreținerea mașinilor sale și nu economisesc pe
produsele și serviciile calitative.

 Unicitatea proiectului și factorii de succes al proiectului


În țara noastră există o mulțime de service auto care propune o gama mare de servicii de reparație și
întreținere autovehiculelor , dar nu exista nicăieri așa tip de polișări eficiente cu așa un produs. Deci
implimentarea acestui tip de polișări la ,,Pro-Stile Service’’ va fi de succes.
 Competența membrilor echipei
Echipa de profisioniști auto pentru implementare a proiectului va organiza prezentări a serviciului
săptămânal pentru monitorizarea, revizuirea, evaluarea și raportarea în derulare în timpul
implementării proiectului; evaluarea permanentă a rezultatelor proiectului și auditul activităților și
cheltuielilor; informații și decizii în timp util luate de managerul de proiect pentru a sprijini
implementarea; monitorizarea resurselor utilizate și a rezultatelor obținute; sensibilizarea și
participarea părților interesate, a persoanelor fizice și a persoanelor juridice.
Orice neconcordanță va fi identificată prin: rapoarte lunare, rapoarte intermediare după fiecare
activitate, procese de evidențiere, organizare și planificare. Monitorizarea se va concentra pe
colectarea și analizarea informațiilor privind: progresul fizic (intrări, ieșiri și activități desfășurate);
progresul financiar (buget, cheltuieli și decontare); răspunsul grupului țintă preliminar la activitățile
proiectului (utilizarea serviciilor și schimbul de cunoștințe, atitudini sau cele mai bune practici).

 Etapa la care se află proiectul

3
Înainte de începerea activităților proiectului, vom trece printr-o fază preliminară de analiză, planificare
și pregătire pentru a defini și distribui responsabilitățile și sarcinile persoanelor implicate. Pentru a
asigura monitorizarea permanentă a respectării indicatorilor de proiect, conform planului propus, vor
avea loc întâlniri trimestriale între partenerii de proiect și solicitant, monitorizarea fiind furnizată pe
baza rapoartelor de activitate și a sistemului de comunicare stabilită, utilizând portalul de informații.

 Necesitatea de surse financiare și direcțiile de utilizare a acestora


În activitatea de evaluare și asigurare a testelor financiare și contabile se va efectua verificarea și
validarea eligibilității cheltuielilor, iar costurile vor fi monitorizate astfel încât bugetul acestui proiect
să fie estimat la aproximativ 106.500 lei timp de 3 luni, este de neconceput că bugetul nu este depășit.

 Riscurile posibile, venitul și beneficiile


Un risc destul de mare ar fi acela, ca serviciul sa nu fie apreciat de către propietarii auto din țara
noastră .

1. Descrierea proiectului:
 Denumirea proiectului și actualitatea acestuia
,,Lansarea unui nou tip de polișare a caroseriei auto cu Hidropolymer în cadrul companiei ,,Pro-Stile
Service”. ’’
 Domeniul de aplicare- serviciul auto de polișare a caroseriei.
 Stadiul de valorificare a invenției/inovației (ideea, existența documentației tehnice sau a prototipului,
modele, rezultatele testării etc.) și descrierea etapelor parcurse până la obținerea unui rezultat tehnico
–științific real, care poate servi ca bază pentru lansarea pe piață a noului produs sau serviciu.

Etapele:

1.Echipa de ingineri este responsabilă de gestionarea proiectului, care este alcătuită din reprezentanții
din domeniul economic și tehnici, la cererea căruia acesta este însoțit de o copie a raportului de sinteză
pentru fiecare perioadă chiar și după implementare.

2.Organizarea este a doua etapă în care vor fi determinate ideile primordiale și va fi organizat grupul
de conducere. În acest caz, se planifică detalierea planului de implementare, identificarea și etapa
activităților, estimarea duratelor și resurselor necesare, identificarea relațiilor și dependențelor
activităților, identificarea constrângerilor resurselor de programare și determinarea punctelor de
decizie în proiect.

3.Implementarea, coordonarea și implementarea eficientă a activităților proiectului după planificare


vor avea ca scop organizarea și desfășurarea campaniilor de informare, motivație, programe de
instruire și consultanță în teren. Acest lucru necesită, de asemenea, descrierea metodelor tehnice care
urmează să fie implementate sau îmbunătățite, o evaluare, spațiile necesare, materiale utile pentru
informare, instruire și consultanță, realizarea cercetării de piață și un ghid al bunelor practici.

4
O implementare implică, de asemenea, controlul proiectului care înregistrează statutul fiecărui obiect
în cauză, făcând comparații între ce ar trebui să fie și ce este, controlând respectarea calendarului și
efectuând analiza abaterilor. Monitorizarea proiectului va aborda următoarele aspecte: respectarea
costurilor bugetare, respectarea calendarului activităților, calitatea serviciilor furnizate în cadrul
proiectului.

4.În etapa de evaluare are loc estimarea rezultatelor și gradul de realizare ale scopurilor urmărite.
Această etapă implică evaluarea periodică a fazei de realizare a obiectivelor fiecărei unități partenere
și corelarea acestora cu obiectivele generale planificate ale proiectului; are loc verificarea,încadrarea
în etapele intermediare; control economic; verificarea modului în care partenerii își ating obiectivele;
înregistrarea modului în care unele rezultate sunt publicate de Managerul de implementare și
Managerul de Proiect cu ajutorul întregii echipe de implementare. În activității de managementului,
vor avea loc întâlniri periodice care vor examina progresele realizate în cadrul proiectului, riscurile,
întârzierile care pot apărea în timpul distribuției și care vor elabora un plan de acțiune, monitorizarea
fluxului de numerar. De asemenea, se va lua în considerație monitorizarea resursele umane, materiale,
financiare, informaționale și temporale implicate în proiect.

5.Finalizarea proiectului constă în obținerea acceptării rezultatului evaluării proiectului și a


documentelor finale raportate, înregistrare, arhivare și indexare, în urma încheierii proiectului, li
rezultatul final al muncii, disponibilitatea resurselor.

 informația privind potențialul științific al autorilor și realizatorilor proiectului (descrierea


întreprinderii sau echipei)

Echipa de implementare a proiectului va organiza întâlniri lunare pentru monitorizarea, revizuirea,


evaluarea și raportarea în derulare în timpul implementării proiectului; evaluarea permanentă a
rezultatelor proiectului și auditul activităților și cheltuielilor; informații și decizii în timp util luate de
managerul de proiect pentru a sprijini implementarea; monitorizarea resurselor utilizate și a
rezultatelor obținute; sensibilizarea și participarea părților interesate, a persoanelor fizice și a
persoanelor juridice.

2. Produsul/Servicul inovațional
Descrierea produsului sau serviciului inovațional:
 Descrierea succintă a tehnologiilor aplicate
Factorii tehnologici se referă la instrumentele și uneltele necesare pentru polișare.
 Evaluarea avantajelor acestora în comparație cu produsele sau serviciile existente pe piață.
Caracteristica necesităților utilizatorilor care le satisface noul produs sau serviciu

Pro-Stile Service, în serviciile sale, utilizează unelte, detalii și soluții de calitate superioară aduse din
țări ca Germania, Franța, Elveția etc. . Printre ele sunt: Hidropolimer Grass, scule de toate
5
dimensiunile din metale aliate , uleiuri sintetice și semi-sintetice originale pentru orice marca de
automobil, etc..
 Descrierea acțiunilor întreprinse pentru protejarea invenției/inovației de la copierea acestuia de către
concurenți (brevetarea, măsuri privind păstrarea secretului comercial, etc.)

Ca de exemplu, pentru a menține secretul comercial ceea ce include noul serviciu sau chiar serviciile
existente, este necesar ca persoanele care participă la implementarea noului serviciu să fie un grup
restrâns de persoane, care sunt de încredere companiei, unde vor semna un contract de
confidențialitate a noilor tendințe comerciale.

Analiza SWOT
STRENGHTS (Puncte Forte)

 O gamă largă de servicii WEAKNESSES (Puncte Slabe)


 Experință vastă în domeniu
 Muncitori calificați  Mulți concurenți similari
 Introducerea de noi servicii de  Prețuri ridicate ale unor servicii
calitate
 Orientarea către client

OPPORTUNITIES (Oportunitățile)
THREATS (Amenințările)
 Posibilitatea de a avea un succes cât
mai mare cu lansare a noului serviciu  Alte companii ce vor facea contracte de
de polișare cu Hidropolymer. vanzare a produsului de Hidropolymer
 Perfomanță financiară pentru utilizarea in condiții tehnice simple
 Inovarea-adaptarea continuă la de garaj .
nevoile societății

3. Piața și strategia vânzărilor


3.1. Analiza pieței:
Analiza continuă a pieții de consum, pentru identificarea nevoilor și cerințelor consumatorului
cu referire la reparațiile , întreținerea și detailingul automobilelor.
3.2. Clienții (consumatorii):
Pro-Stile Service au servicii de orice tip de lucrări de reparație , întreținere și detailing de diferite
complicități și diferite prețuri pentru orice automobilist.
3.3. Concurenții:
Pe piața națională exista doar cateva companii de detailing , exemple : Detailing Garage , Art
Detailing Club, Detailing Car care ar putea fi concurenți în acest domeniu.
3.4. Strategia de marketing:
6
Strategia de preț Analiza pieței, dorințele și nevoile consumatorului,
analizarea prețurilor la concurenți

Strategia de distribuire Rețelele de socializare și paginilor de vânzări au o


influență semnificativă în promovarea serviciilor

Strategia de promovare și reclamă Analiza continuă a pieții de consum, pentru identificarea


nevoilor și cerințelor consumatorului cu referire la
reparația , întreținerea și detailingului auto șin analiza
apariției noilor automobile.

Strategia de dezvoltare Diversificarea și îmbunătățirea continuă serviciilor auto.

4. Organizarea apariției noului serviciu :


În activitatea de evaluare și asigurare a testelor financiare și contabile se va efectua verificarea și
validarea eligibilității cheltuielilor, iar costurile vor fi monitorizate astfel încât bugetul acestui proiect
să fie estimat la aproximativ 106.500 lei timp de 3 luni, este de neconceput că bugetul nu este depășit.

5. Conducerea proiectului:

Numele Funcția Responsabil în cadrul proiectului Implicare
efectivă
(durata,luni)
Stonac Dmitrii Manager asigură implementarea eficientă a metodelor și 3 luni
proiect tehnicilor de gestionare, respectând termenele
necesare pentru realizarea etapelor proiectului și
desfășurarea activităților și subactivităților,
supravegherea dezvoltării contractelor de
achiziții publice și a activităților subcontractate.
Olari Ion Specialist Realizarea planului de marketing și propunerea
marketing unui buget de marketing pentru întreaga 3 luni
perioadă a proiectului.

7
Tudore Contabil Asigură toate finanțele proiectului, menține 3 luni
Alexandru echilibrul între buget și cheltuieli, întocmește
rapoartele financiare, efectuează un control
financiar preventiv, supraveghează achizițiile și
executarea operațională a cheltuielilor pe baza
bugetului.
Roman Coordonator Este responsabil pentru recrutarea, comunicarea 3 luni
Gheorghe grup țintă și gestionarea grupului țintă
Gutu Daniel Asistent Asigură cu certitudine implicarea membrilor 3 luni
manager echipei în cadrul proiectului și la fel deține toate
fluxurile de documente de pe diferite
departamente.
Motul Sandu Inginer- Pregătește specialiștii auto pentru realizarea 3 luni
Mecanic lucrărilor de polișare auto cu Hidropolymer

Salariile și beneficiile
Implicare efectivă în Retribuirea muncii
Funcția
cadrul proiectului, luni Salariu lunar,lei Salariu 3 luni,lei
Manager pe proiect Luni-Vineri 9-17:00 9000 lei 27 000 lei

Specialist Luni-Vineri 9-17:00 6000 lei 18 000 lei


marketing
Contabil Luni-Vineri 9-17:00 4000 lei 12 000 lei
Coordonator grup Luni-Vineri 9-17:00 4000 lei 12 000 lei
țintă
Asistent manager Luni-Vineri 9-17:00 4500 lei 13 500 lei
Inginer-Mecanic Luni-Vineri 8-18:00 8000 lei 24 000 lei

8
6. Planul financiar:

Diagrama GANTT
PERIOADA DE REALIZARE, Luna
PLANUL DE REALIZARE
I II III

Proiectarea proiectului X

Motivarea echipei proiect X

Organizarea echipei X

Planificarea obiectivelor și strategiilor X

Procurarea tuturor obictelor de investire X

Realizarea bugetulului X

Implimentarea proiectului X

Evaluarea și exploatarea proiectului X

Finalizarea proiectului X

 7. Riscurile posibile și rezultatele proiectului


Matricea riscurilor
Probabilitatea Impact
Descrierea riscului (mic-1; mediu-2; (mic-1; mediu- Scor total:
mare-3) 2; mare-3)
1. Riscuri financiare, când cheltuielile 2 1 3
depășesc bugetul propus
2. Riscul legat de echipa proiectului, 1 1 2
când unii membri renunță sau nu fac față
cerințelor
3. Riscuri legate de mediul general adică 2 2 4
extern, când consumatorilor nu le place
serviciul nostru
4. Riscurile legate de echipament, utilaj 3 2 5
5. Riscuri legate de fenomene naturale 2 2 4

9
Analiza riscurilor

Categoria și denumirea
Consecințe Măsuri de prevenire
riscului
1.Riscuri legate de mediul Păreri negative despre serviciu Oferirea consumatorilor o
general adică extern, când de polișare polișare cat mai calitativa și
consumatorilor nu le place cu o soluție de Hidropolymer
servicul nostru cat mai eficace
2. Riscurile legate de Utilaje ce nu corespund Procurarea utilajelor
echipament, utilaj polișării cu Hidropolymer necesare pentru acestui tip
de lucrări de la importatori
3. Riscurile legate de echipa Inginerul-Mecanic nu prezinta Trecerea unui curs de
proiectului cand membrii nu corect ordinea efectuării polișare cu Hihropolymer în
fac față cerințelor lucrărilor Romania va ajuta la
executarea lucrarilor la un
nivel înalt

10
Concluzie

În urma analizei tuturor facrorilor și riscurilor putem spune că acest proiect inovațional de adăugare a
serviciului de polișare a caroseriei automobilului cu Hidropolymer va fi de succes. Da , exista riscuri
legate de mediul extern , de concurenți și cele legate de echipament și utilaje , dar aceste riscuri vor fi
ușor prevenite în urma efectuării unor măsuri de prevenire.

Puncte tari ale companiei Pro-Style Service :


- gama diversificată de servicii efectuate calitativ
- experienta vastă în domeniu
- muncitori calificați

Puncte slabe:
-prețurile mari la unele din servicii
-conurența

Unele căi de îmbunătățire a situației în organizație- reducerea costurilor exagerate a materiei prime,
căutarea unor furnizori care dispun de costuri bune și de o calitate eficace; stoparea cheltuielilor pentru
unele utilaje procurate care nu dispun de niciun folos semnificativ în companie ,angajarea unor
specialiști în domeniu care ar face față în domeniu și care ar face schimbări majore în întreprindere în
condiții pozitive; schimbarea utilajelor vechi pe unele mai perfomante; crearea unor condiții optime
de muncă pentru angajații firmei.

Elaborarea listelor principalelor rezultate care ar trebui să decurgă din proiect în cazul actelor de
implimentare în Pro-Style Service

▪ Realizarea unei activități de management financiar și eficient din punct de vedere economic, care
permite creșterea veniturilor din vânzări pentru reducerea cheltuielilor administrative, creșterea
profitului net, asigurarea volumelor de producție și a profitului maxim;
▪ Realizarea unui buget echilibrat pentru fiecare departament care să permită o gestionare mai eficientă
a resurselor financiare
▪ Revizuirea suplimentară a categoriilor de cheltuieli, în special a celor administrative, pentru ajustarea
acestora la nivelurile stabilite și corelarea lor cu alți indicatori de efect (cifra de afaceri, profit).
▪ Asigurarea unei structuri organizatorice și funcționale cât mai adecvate, ca rezultat al unei gestionări
îmbunătățite prin obiective
▪ Îmbunătățirea implicării și responsabilității șefilor departamentelor și compatementelor funcționale,
exercitarea mai intensă a funcțiilor de coordonare, instruire și control-evaluare din partea conducerii
superioare;
▪ utilizarea în procesul de gestiune a unui set complet de metode și tehnici de gestionare adaptate
noilor realități economice (managementul proiectelor, gestionarea bugetului);

11
▪ Crearea unui sector strategic și a unui departament de marketing pentru a adapta mai bine compania
la nevoile mediului și la managementul modern.
▪ Dezvoltarea strategiei globale a unei companii, axată pe analize de diagnostic, studii de piață,
prognoze privind evoluția contextului de afaceri.

12

S-ar putea să vă placă și