Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE


DEPARTAMENTUL ADMINISTRAREA AFACERILOR

CURRICULUM
la disciplina

„MANAGEMENT”
Pentru specialitatea „Servicii hoteliere,turism și agrement”

Ciclul I, Licenţă

AUTOR:
Balmuş-Andone Mihaela,
Lector universitar

CHIŞINĂU 2018

1
APROBAT Şef Departament _____________________
la şedinţa Departamentului
din „ ____” __________ 2018

2
I. PRELIMINARII

Constituirea şi funcţionalitatea organizaţiei competitive este condiţionată decisiv de calitatea


managementului care include prognozarea, organizarea, motivarea, coordonarea şi controlul activităţilor
în toate domeniile şi la toate nivelurile economiei naţionale.
Managementul este o disciplină economică de sinteză. Are un caracter multidisciplinar întrucât
preia categorii economice din doctrine economice, economie politică, politici economice, marketing,
finanţe etc. şi utilizează metode statistice, matematice, sociologice, grafice şi altele. Managementul
reprezintă un sistem ce include astfel de elemente cum ar fi managementul general sau teoria
managerială, managementul firmei, managementul afacerilor, managementul financiar, managementul
resurselor umane şi altele.
Curriculum la disciplina „Management” este conceput ca un element component al sistemului
aaăintegrat de instruire eficace şi eficientă a specialistului în domeniul economic. Subiectele prevăzute
pentru studiu teoretic şi practic se axează pe competenţe, atitudini, abilităţi şi deprinderi practice
fundamentale, care au menirea de a facilita formarea unor specialişti cu un înalt potenţial efectiv şi
creativ. Disciplina este predată studenților de la specialitatea „Servicii hoteliere, turism și agrement”Ciclul
I Licență.

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Ore total:

Evaluarea

credite
Nr. de
Forma de Codul Denumirea Responsabil Semes- inclusiv
învăţământ disciplinei disciplinei de disciplină trul Total
C S L LI
F.03.O.0.17 Management Balmuş- III 150 30 45 - 75 ex 5
Zi Andone
Mihaela
F.03.O.0.17 Management Balmuş- III 150 30 45 - 75 ex 5
FR Andone
Mihaela

Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor

Nr Ore
Tema
Curs Seminar Lucrul
individual

1 Conceptul de management 2 3 5
2 Evoluţia practicii şi gândirii manageriale 2 3 5
3 Niveluri,atribuţii şi funcţii manageriale 2 3 5
4 Funcţia de planificare 2 3 5
5 Organizarea. Organizarea structurală şi structuri 2 3 5
manageriale
6 Funcţia de coordonare-antrenare.Motivaţia 2 3 5

7 Controlul activitatii 2 3 5
8 Procesul decizional al firmei 4 6 10
9 Metode de management 2 3 5

3
10 Tehnici de management 2 3 5
11 Tehnici de stimulare a creativităţii umane 2 3 5
12 Comunicarea în management 2 3 5
13 Managementul conflictelor 2 3 5
14 Stresul organizaţional 2 3 5
Total 30 45 75

III. COMPETENŢE

 Utilizarea cunoştinţelor avansate în domeniul fundamentelor managementului


 Abordarea critică a conceptelor şi principiilor, care stau la baza managementului
 Elaborarea proiectelor de studiu complexe, implicând factori care interacţionează în management
 Evaluarea şi îmbunătăţirea performanţelor procesusului de management
 Argumentarea utilizării metodelor fundamentelor managementului în cadrul diferitor organizaţii
 Organizarea cercetării în vederea creşterii gradului de precizie a deciziilor adoptate în management
 Estimarea aportului factorilor determinanţi în management
 Identificarea ariei de competenţă şi implicare a managerilor de la diferite niveluri ierarhice în problemele
managementului din organizaţie
 Integrarea cunoştinţelor obţinute, propunând soluţii, stabilite prin cercetare, la diverse probleme din
mediul profesional.

IV. OBIECTIVE GENERALE

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:


 să recunoască esenţa, semnificaţia, obiectul şi subiectul managementului;
 să definească noţiunea de manager, carieră;
 să expună şi să generalizeze aportul diferitor şcoli şi mişcări în evoluţia managementului;
 să definească şi să caracterizeze funcţiile managementului;
 să prezinte esenţa organizării formale şi informale;
 să expună importanţa şi tipurile de structură organizatorică şi să caracterizeze componentele
structurii organizatorice;
 să definească metodele manageriale;
 să definească şi să caracterizeze tehnicile manageriale generale, specifice şi de creativitate;
 să descrie esenţa, importanţa şi tipologia deciziilor manageriale;
 să caracterizeze succesiunea şi factorii procesului decizional.

La nivel de aplicare:
 să stabilească rolul managementului în funcţionarea competitivă a organizaţiei;
 să exemplifice funcţiile managementului;
 să identifice interdependenţa funcţiilor managementului;
 să efectueze analiza comparativă a subsistemelor manageriale;
 să reprezinte grafic structura organizatorică a organizaţiei;
 să stabilească măsuri de raţionalizare a organizării structurale;
 să identifice interdependenţa şi dinamica metodelor de management;
 să aplice metodele de management în situaţii concrete;
 să selecteze şi să aplice tehnicile manageriale în situaţii concrete;
 să optimizeze deciziile manageriale.

4
La nivel de integrare
 să valorifice organizarea structurală şi structura organizatorică în condiţiile organizaţiilor
autohtone ;
 să propună direcţii de raţionalizare a metodelor de management;
 să propună direcţii de eficientizare a tehnicilor manageriale;
 să estimeze rolul managementului în cadrul organizaţiei;
 să proiecteze modalităţi de fundamentare a deciziilor manageriale;
 să evalueze eficienţa managementului în cadrul organizaţiei;
 să proiecteze cercetări în managementul organizaţiilor de profil.

V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI

Subiectul 1. Conceptul de
management

Obiective Unităţi de conţinuturi


- să recunoască esenţa şi semnificaţia
managementului  Definiţrea managementului
- să identifice cele mai consistente  Relaţiile de management
definiţii ale managementului  Managementul – ştiinţă, practică, artă
- să argumenteze desemnarea  Subiectul şi obiectul managementului
managementului ca ştiinţă, practică,
artă
- să definească noţiunea de subiect şi
obiect.

Subiectul 2. Evoluţia practicii şi


gândirii manageriale

- să distingă esenţa şi particularităţile


managementului de la forma sa  Consideraţii generale privind formarea şi dezvoltarea
embrionară până la începutul sec. XX managementului
- să precizeze contribuţiile teoretice şi  Teorii clasice ale managementului
practice ale fiecărei formaţiuni în  Doctrina relaţiilor umane
evoluţia managementului  Managementul modern
- să generalizeze aportul diferitor şcoli
şi mişcări în evoluţia managementului
ştiinţific
- să estimeze particularităţile
managementului contemporan.

Subiectul 3. Niveluri,atribuţii şi
funcţii manageriale

- să descrie aptitudinile şi rolurile


managerului contemporan  Nivelurile manageriale
- să argumenteze rolul funcţiilor  Atribuţii şi activităţi manageriale
manageriale  Rolurile manageriale după H.Mintzberg

5
- să caracterizeze nivelurile ierarhice  Definirea şi clasificarea funcţiilor manageriale
- să defininească şi să clasifice
funcţiile manageriale.
Subiectul 4. Funcţia de planificare

- să caracterizeze etapele procesului de


planificare
- să propună planuri pentru activitatea  Esenţa planificării strategice
organizaţiei  Mediul intern şi cel extern al firmei
- să distingă elementele mediului  Elaborarea planurilor si/sau a programelor
firmei  Analiza SWOT
- să realizeze analiza SWOT

Subiectul 5. Organizarea.
Organizarea structurală şi structuri
manageriale

 Conceptul de organizare. Organizarea formală şi


- să definească noţiunea de structură informală
- să interpreteze esenţa organizării  Definirea şi importanţa structurii organizatorice
formale şi informale a întreprinderii;  Elementele structurii organizatorice
- să caracterizeze componentele  Clasificarea structurilor organizatorice
structurii organizatorice;
- să distingă tipurile de structură
organizatorică;
- să recomande acţiuni de raţionalizare
a organizării structurale.

Subiectul 6. Funcţia de coordonare-


antrenare.Motivaţia

- să defineasca notiunea de coordonare  Obiectivele şi instrumentele coordonarii


şi antrenare personalului
- să enumere si sa caracterizeze  Nevoile angajatilor – reper esential in
instrumentele coordonarii activitatea managerilor
- să defineasca notiunea de comanda,  Teorii motivaţionale
antrenare si motivare
- să caracterizeze exigentele antrenarii
angajatilor
- săanalizeze teoriile motivaţionale
Subiectul 7. Controlul activitatii

6
 Conceptul de control în management. Tipurile de
- să defineasca notiunea de control control
- să caracterizeze elementele esentiale ale  Elementele esentiale ale unui sistem de control
unui sistem de control  Proiectarea si utilizarea unui sistem de control
- să identifice tipurile de control  Aplicatii ale controlulul
- să aplice metode de control

Subiectul 8. Procesul decizional al


firmei

- să interpreteze esenţa, importanţa şi


tipologia deciziilor manageriale  Rolul şi conţinutul deciziei în management
- să caracterizeze succesiunea şi factorii  Clasificarea deciziilor
procesului decizional  Structura procesului decizional
- să determine căile de sporire a  Metodologia raţionalizării şi modernizării
eficacităţii fiecărei etape a procesului sistemului decizional
decizional
- să optimizeze deciziile manageriale.

Subiectul 9. Metode de management

- să definească metodele manageriale


- să clasifice metodele manageriale  Definirea şi clasificarea metodelor manageriale
- să idefinească noţiunea de metode  Managementul prin obiective
- să aplice metodele de management  Managementul prin proiecte
- să propună direcţii de raţionalizare a  Managementul prin bugete
metodelor manageriale  Managementul prin excepţii

Subiectul 10. Tehnici specifice de


management

- să definească noţiunea de tehnici  Diagnosticarea


specifice  Şedinţa
- să distingă tehnicile specifice de  Tabloul de bord
management
- să estimeze efectele diferitor tehnici
specifice
- să selecteze şi să aplice tehnicile
specifice în situaţii concrete.

Subiectul 11. Tehnici de stimulare a


creativităţii umane

7
- să definească noţiunea de tehnici de  Sinectica
stimulare a creativităţii personalului  Delphi
- să distingă şi să caracterizeze tehnicile  Philips`66
de stimulare a creativităţii umane  Brainstorming
- să selecteze şi să aplice tehnicile de
stimulare a creativităţii în situaţii
concrete
- să demonstreze necesitatea tehnicilor
de stimulare acreativităţii
Subiectul 12. Comunicarea în
management

- să definească noţiunea de comunicare


- sa caracterizeze elementele şi etapele  Definirea comunicării
comunicarii  Elemente şi etape ale procesului de comunicare
- să identifice barierele posibile în  Tipuri de comunicare
comunicare  Reţele de comunicare
- să analizeze reţelele de comunicare

Subiectul 13.
Managementul conflictelor

- să interpreteze esenţa, importanţa şi


tipologia conflictelor  Esenţa şi natura confilictelor
- să caracterizeze factorii conflictului  Abordări cu privire la conflicte
- să cunoască fazele manifestării  Fazele manifestării conflictelor
conflictelor  Tipuri de conflicte
- să determine tipurile de conflicte  Metode de soluţionare a conflictelor
- să aplice metodele de soluţionare a
conflictelor

Subiectul 14. Stresul organizaţional

- să interpreteze noţiunea, funcţiile,


componentele stresului  Definirea stresului organizaţional
- să argumenteze semnificaţia agenţilor  Identificarea agenţilor de stres
de stres  Factorii determinanţi ai stresului
- să identifice factori ce determină  Căi de evitare a stresului
stresul organizaţional
- să programeze căi de evitare a stresului

VI. LUCRUL INDIVIDUAL

Produsul preconizat: STUDIU DE CAZ


Studiu de caz - este o metodă de confruntare directă a studentului cu o situaţie reală, autentică, luată
drept exemplu tipic, reprezentativ pentru un set de situaţii şi evenimente problematice care reclamă
soluţionare specifică şi se bazează pe cercetare şi acţiune concretă, presupunând analiză, înţelegere
şi rezolvare.

8
Studiul de caz se formulează de către titularul disciplinei, fiind formulate 4 – 6 întrebări concrete la
care trebuie să ofere soluţii studentul.
Structura Produsului Strategii de realizare Termen de prezentare
1. Foaia de titlu; 1. Documentarea cazului; Cel puţin cu 2
2. Descrierea cazului şi 2. Analiza şi procesarea săptămâni până la
sarcinile formulate (de către informaţiilor încheierea semestrului.
titularul disciplinei); 3. Găsirea şi notarea soluţiilor;
3. Metodologia aplicată, care 4. Analiza şi compararea soluţiilor
cuprinde: (variantelor);
a. baza informaţională 5. Formularea şi prezentarea
(cadrul legislativ şi soluţiilor şi/sau deciziilor optime;
normativ, surse 6. Perfectarea produsului conform
metodologice, cerinţelor tehnice înaintate.
monografice, lucrări
ştiinţifice, baze de date
statistice, etc.)
b. metodele de cercetare
utilizate (cantitative şi/sau
calitative);
4. Soluţionarea cazului;
5. Concluziile formulate şi/sau
decizii adoptate;
6. Anexe (la necesitate)

Descriptori de performanţă
Criterii de evaluare
9-10 7-8 5-6
1. Structura produsului Respectă părţile Respectă toate părţile Una din părţile
componente ale componente, dar una componente lipseşte
cazului din ele nu este
realizată conform
strategiilor
2. Relevanţa metodologiei Este relevantă Este adecvată Fără aspecte concrete
aplicate Corespunde cazului scopului, dar a
cercetat şi a condus condus la
la soluţionarea soluţionarea parţială a
completă a cazului cazului (în proporţie
(90-100%) de 70-80%)
3. Gradul de soluţionare Foarte bine Bine Parţial
a cazului Cu respectarea Cu respectarea Nu au fost realizate
integrală a algoritmului de circa 50-60% din
algoritmului de soluţionare a cazului sarcinile formulate
soluţionare a 70-80%, dar conţine pentru soluţionarea
cazului 90-100% unele devieri cazului
neesenţiale
4.Gradul de argumentare Foarte bună Bună Parţială
a soluţiilor Soluţii argumentate Soluţii concrete, dar Soluţii parţial
bazate pe un studiu care necesită mici argumentate, unele
profund a cazului concretizări generale fără
argumentări.

9
5. Evaluarea modului de Demonstrează Conţine erori Nu a reuşit să
rezolvare a cazului cunoaşterea conceptuale în formuleze soluţii
profundă a cazului. rezolvarea cazului clare şi coerente
privind modul de
soluţionare a cazului.
6. Perfectarea produsului Conform cerinţelor Cu abateri Cu abateri
formulate nesubstanţiale de la substanţiale de la
cerinţele cerinţele
regulamentare regulamentare

Tematica propusă pentru studiile de caz

1. Nivelurile şi rolurile manageriale în cadrul unei organizaţii autohtone


2. Organizarea structurală şi analiza elementelor componente ale acesteea
3. Identificarea tipului de structură organizatorică şi a modalităţilor de eficientizare a acesteea
4. Studiul procesului decizional,identificând tipurile deciziilor luate
5. Aplicarea metodelor de fundamentare a deciziei manageriale
5. Teoriile motivaţiei şi aplicabilitatea acestora în managementul organizaţiilor
6. Analiza naturii conflictelor şi a soluţionării acestora în cadrul organizaţiilor
7. Aplicarea metodelor şi tehnicilor de management ( inclusiv cele de stimulare a creativităţii umane)
8. Studiul procesului de control, identificând tipurile controlului aplicate în cadrul organizaţiei
9. Analiza metodelor specifice procesului de control aplicate în cadrul organizaţiei
10. Interdependenţa funcţiilor manageriale în cadrul organizaţiei.

VII. BIBILIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Burduş, E., coord. Managementul schimbării organizaţionale. - Bucureşti. Editura Economica,


2003
2. Burlacu, Natalia., Cojocaru, Vadim. Management. - Chişinău. Complexul editorial-poligrafic
ASEM, 2000
3. Certan Simion , Management: modalităţi de eficientizare, CEP, USM, Chişinău, 2007
4. Certo Samuel C. Managementul modern.- Bucureşti: Teora, 2002
5. Cole Gerald A., Management: Teorie şi practică, Chişinău, Ştiinţa, 2004
6. Cornescu V., Mihailescu I., Stanciu S. Management. – Bucureşti, 1997
7. Covey, Stephen R.,: Managementul timpului sau cum ne stabilim priorităţile, Editura Alfa,
Bucureşti, 2000
8. Dumitrescu M, Introducere în management şi management general, Oradea, 1995
9. Daft Richard L. Management. – New York: The Dryden Press, 1991
10. Drucker, Peter: Inovare şi spirit întreprinzător, Editura Teora, Bucureşti, 2000
10
11. Dumbravă Ionel. Management general. – Bucureşti, 2001
12. Duncan W. Jack. Management. Rondon House Business Division. – New York, 1983
13. Emilian Radu, Tigu Gabriela, et al., Fundamentele managementului firmei, Editura ASE
București, 2004
14. Fayol H. General and Industrial Management, Pitman, 1949
15. Gavrilă, T., Lefter, V. Management general al firmei. – Bucureşti. Editura Economică, 2002
16. Goodwin, Paul, Wright, George: Decision Analysis for Management Judgement, third edition,
John Wiley & Sons, 2004
17. Mescon M., Albert M., Kedouri Fr.Management: Individual and Organizational Effectiveness,
1985
18. Mintzberg, Henry: The Nature of Managerial Work, Prentice-Hall, Englewood Cliffs. H.S. 1980
19. Mintzberg, Henry. Manager nu MBA. - Bucureşti. Editura Meteor Press, 2004
20. Moga, T., Rădulescu, C. – Fundamentele managementului. – Bucureşti. Editura ASE, 2004
21. Negruşa, Adina: Management general. Principii şi concepte fundamentale, Editura Risoprint,
Cluj-Napoca, 2009
22. Negruşa, Adina, Coroş, Monica: Management general. Proces decizional. Aplicaţii, Editura
Alma Mater, Cluj-Napoca, 2007
23. Nelson, B., Economy, P.: The Management Bible, John Wiley & Sons, New Jersey, 2005
24. Nica, Panaite., coord. Managementul firmei. – Chişinău. Editura Condor, 1994
25. Nica, Panaite., Iftimescu, Aurelian. Management: concepte şi aplicaţii. – Iaşi. Editura Sedcom
Libris, 2004
26. Nicolescu O., Verboncu I. Management. – Bucureşti: Ed. Economica, 1999
27. Popa Ion, Management general, Editura ASE București, 2005
28. Porter, Michael: Avantajul concurenţial. Manual de supravieţuire şi creştere a firmelor în
condiţiile economiei de piaţă, Editura Teora, Bucureşti 2001
29. Rees W. David şi Porter Cristine, Arta managementului, Ed.Tehnica, Bucureşti, 2005
30. Rosabeth Moss Kanter, Frontierele managementului, Ed. Meteor press, Bucureşti, 2006
31. Rusu C.Managemnet.Bucuresti.1996
32. Stăncioiu I., Militaru G. Management: elemente fundamentale. – Bucureşti, 1998
33. Taylor F. W. The Principales of Scientific Management, NY, Harper&Brothers, 1911
34. Turban Efraim, Meredith Jack R. Fundamentals of management Science, Fith Edition,
Homebood II, IRWIN, 1992
35. Vroom, Victor and Deci, Edward: Management and motivation, II-ed Penguin Books, London, 1992

11

S-ar putea să vă placă și