Sunteți pe pagina 1din 39

Expert Accesare Fonduri Structurale si de

Coeziune Europene

Lector: Ec. dr. Ioan Moldovan

Material cu drept de autor. Nicio parte din acest document nu poate fi reprodusă, stocată sau transmisă în orice formă, ori prin orice mijloc
electronic, mecanic, fotocopiere, înregistrare sau altfel, fără permisiunea prealabilă, în scris, a autorului.
Detalii: moldovan.ioan100@gmail.com

Fonduri structurale si de
coeziune europene

1
Fondurile structurale (FS)
Instrumente financiare (FEDR,FSE) prin care Uniunea
Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor
economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării
coeziunii economice şi sociale.

Fondul Social European (FSE)


FSE este principalul instrument prin care Europa susține crearea de locuri
de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură
oportunități profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul
funcționează prin investiții în capitalul uman al Europei – angajații, tinerii și
toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă.
Suma alocata României pentru perioada 2014-2020 este de 4 774 035 918 €
Fondurile comunitare
Sume provenite din asistența financiară nerambursabilă acordată
României de Comunitatea Europeană

2
Fondul de Coeziune (FC)
Fondul de coeziune este destinat statelor membre al căror venit
naţional brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90% din media UE.
Acesta vizează reducerea disparităţilor economice şi sociale şi promovarea
dezvoltării durabile.
Instrumentul financiar care sprijină investiţii în domeniul infrastructurii
de transport şi mediu.
Suma alocată României pentru perioada 2014-2020 este de 22,99 miliarde € (euro)

Fondul European pentru Dezvoltare Regională


(FEDR)
Fondul Structural care sprijină regiunile mai puţin
dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul
productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare
locală şi întreprinderi mici şi mijlocii.

3
Accesarea fondurilor europene

Informații despre accesarea fondurilor europene


• Site-uri de specialitate, înscriere și abonare la informații online;
• Utilizarea glosarului de termeni;
• Acordul de parteneriat al României pentru perioada 2014-2020;
• Programe Operaționale 2014-2020;
• Catalogul surselor de finanțare;
• Ghidul solicitantului;
• Axe prioritare, prioritati de investitii,

Site-uri utile în
accesarea fondurilor structurale si de coeziune europene
• http://mfe.gov.ro
• http://www.fonduri-ue.ro
• http://www.fonduri-structurale.ro
• http://www.finantare.ro
• www.fonduriadministratie.ro
• www.mdrt.ro
• www.inforegio.ro
• www.poat.ro
• www.ampost.ro
• www.posmediu.ro
• http://www.mdrap.ro/
• http://www.pndr.ro
• www.regio-adrcentru.ro

4
Linkuri utile pentru programul POR

AM pentru Programul Operațional Regional www.inforegio.ro


Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est www.adrnordest.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est www.adrse.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
www.adrmuntenia.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
www.adroltenia.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest www.adrvest.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest www.nord-vest.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru www.adrcentru.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov www.adrbi.ro

Linkuri utile POCU


AM pentru Programul Operațional Capital Uman www.fonduri-
ue.ro/pocu-2014
Organismul intermediar București-Ilfov www.oiposdrubi.ro
Organismul intermediar Sud Muntenia www.fsesudmuntenia.ro
Organismul intermediar Sud-Est www.fsesudest.ro
Organismul intermediar Sud-Vest Oltenia www.oirsvfse.ro
Organismul intermediar Vest www.oirposdru-vest.ro
Organismul intermediar Nord-Est www.fsenordest.ro
Organismul intermediar Nord-Vest www.runv.ro
Organismul intermediar Centru www.oiposdrucentru.ro
Organismul intermediar Ministerul Educației Naționale
https://www.edu.ro/oi_pocu

5
Linkuri utile POC
AM pentru Programul Operațional Competitivitate www.fonduri-
ue.ro/poc-2014
Organismul Intermediar pentru Cercetare (ANCS)
www.poc.research.ro
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale
(MSI) www.fonduri.mcsi.ro
Linkuri utile POCA
AM pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă
www.poca.ro
Linkuri utile PNDR
AM pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală
www.pndr.ro

6
Acordul de parteneriat
2014-2020
Obiectivul global:
De a reduce discrepanțele de dezvoltare economică și
socială între România și statele membre ale UE prin
abordarea următoarelor cinci provocări în materie de
dezvoltare:
• Competitivitatea și dezvoltarea locală;
• Populația și aspectele sociale;
• Infrastructura;
• Resursele;
• Administrația și guvernarea;

Fondurile structurale și de investiții europene


Există un set unic de norme care reglementează cele 5
fonduri structurale și de investiții europene (ESIF):

 Fondul european de dezvoltare regională (FEDER)


 Fondul social european (FSE)

 Fondul de coeziune (FC)

 Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

 Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

7
Programe Operationale 2014-2020
Programele Operationale (PO) sunt documente strategice elaborate de statul
membru si aprobate de catre Comisia Europeana care cuprind setul de prioritati
multianuale care pot fi cofinantate din Instrumentele Structurale, din fonduri ale
Bancii Europene de Investitii precum si din alte fonduri

Pentru perioada 2014 – 2020 sunt prevazute 9 programe operaţionale :


 Programul Operațional Capital Uman (Aprobat de Comisia Europeana)
 Programul Operațional Competitivitate (Aprobat de Comisia Europeană)
 Programul Operațional Asistență Tehnică (Aprobat de Comisia Europeană)

 Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (Aprobat de CE)


 Programul Operațional Infrastructură Mare (Aprobat de Comisia Europeana, 10 iulie 2015)

 Programul Operational Capacitate Administrativa (Aprobat de Comisia Europeana)


 Programul Operational Regional (Aprobat de Comisia Europeana, 23 iunie 2015)

 Programul National de Dezvoltare Rurala (Aprobat de Comisia Europeana, 26 mai 2015)


 Programul Operational pentru Pescuit (Aprobat de Comisia Europeana, 25 noiembrie 2015)

Noutăți: Fondul de Dezvoltare si Investitii


devine operațional, aprilie 2019
Fondul de Dezvoltare şi Investiţii devine operaţional, prin
intermediul acestuia urmând să se asigure dezvoltarea "corectă"
şi "echilibrată" a comunităţilor locale din întreaga ţară.

Fondul pune la dispoziţia primăriilor şi universităţilor pentru a


dezvolta proiecte pentru cetăţeni, creşe, grădiniţe, şcoli, spitale,
infrastructură rutieră, proiecte de alimentare cu apă, gaze şi
electricitate şi orice alte investiţii de care oamenii au nevoie.

Finanţarea pentru proiecte de investiţii prin transferul a 300 de


milioane de lei de la Ministerul Finanţelor Publice la Comisia
Naţională de Strategie şi Prognoză.

8
Autoritati de management perioada 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene, prin autoritatile de management


gestioneaza urmatoarele Programe Operationale:
 Programul Operațional Capital Uman

 Programul Operațional Competitivitate

 Programul Operațional Infrastructură Mare

 Programul Operațional Asistență Tehnică


Prin intermediul acestora, MFE pregateste si lanseaza apeluri de proiecte,
selecteaza si contracteaza proiecte, monitorizeaza implementarea acestora,
ramburseaza beneficiarilor cheltuielile efectuate si transmite in final Comisiei
Europene cererile de rambursare pentru banii folositi.

Informatii despre programele operationale

Programul operational este un plan detaliat al


Statului Membru, aprobat de Comisia Europeana,
prin care se stabileste modul in care sunt folositi banii
europeni intr-o anumita perioada de programare.
Fondurile alocate pot fi cheltuite până la
sfarsitul anului 2023.

9
3 pasi despre cum se poate obtine
finantare europeană
1. Ideea- Aveti o idee de proiect- Verificati dacă aceasta
corespunde cu obiectivul Programului care ar putea finanta
proiectul la care v-ați gândit. Consultati ghidurile solicitantului,
apoi elaborati cererea de finantare.
2. Cererea de finantare – Completati aplicatia cererii de
finantare pana la data mentionată în apelul de proiecte.
Obtinerea finantarii depinde de calitatea proiectului si de
respectarea conditiilor din ghidul solicitantului.
3. Apelul de proiecte – Cererea de finantare se depune
online, in sistemul informatic MySMIS2014
(http://2014.mysmis.ro). Parcurgeti cu atentie ghidul
solicitantului si pregatiti informatiile solicitate.

Programul Operațional Competitivitate


Investeste în proiecte de cercetare, dezvoltare tehnologica și
inovare contribuind la competitivitatea economică a României.
Acest program sprijină tehnologia informatiei si comunicatiilor
pentru afaceri derulate prin intermediul (e-business, e-commerce, e-
banking).
Programul îmbunătățește, totodată serviciile publice
electronice din Romania (e-guvernare, in domeniile educatie, cultura si
sanatate si contribuie la dezvoltarea serviciilor de mare viteză.
Axe prioritare:
Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare in sprijinul competitivitatii
economice si dezvoltarii afacerilor
Tehnologia Informatiei si Comunicatiei pentru o economie digitală
competitivă

10
Programul Operational Capital Uman
Prin Programul Operational Capital Uman (POCU) sunt
alocate fonduri pentru componenta socială:
- Educatie
- Dezvoltarea comunitatilor marginalizate si
combaterea saraciei
- Crearea de locuri de munca, in special pentru tineri
- Sprijinirea antreprenoriatului si initiativelor de afaceri
- Programe de sanatate si servicii de prevenire

Programul Operational Capital Uman


Axe prioritare:
- Initiativa locuri de munca pentru tineri
- Imbunatatirea situatiei tinerilor NEETs
- Locuri de munca pentru toti
- Incluziune socială si combaterea saraciei
- Dezvoltare locală plasatăsub responsabilitatea
comunitatii
- Educatie si competente
- Asistenta tehnica

11
Ce este o axă prioritară
Ce este un apel de proiecte, prioritate de investitii
Axa prioritară este o componentă structurală a unui program operațional,
care poate la rândul ei conține una sau mai multe operațiuni/acțiuni, ce
urmăresc atingerea unor obiective specifice aferente programului
operațional respectiv.
Apelul este o linie de finanțare deschisă, în cadrul căreia pot fi depuse
proiecte în vederea obținerii finanțării europene, cu tipuri de
beneficiari/beneficiari, alocare și durată clar identificate, și care
corespunde unei priorități de investiții stabilite la nivelul programului
operațional.
Din punct de vedere al duratei, apelurile de propuneri de proiecte se
clasifică în:
- Apeluri cu termen limită de depunere
- Apeluri cu depunere continuă
Prioritate de investiții- Direcții prioritare de concentrare a sprijinului din
Fondurile Europene Structurale, aferente obiectivelor tematice stabilite
prin art. 3 din Reg. nr. 1304/2013, care sunt integrate în POCU în cadrul
fiecărei axe prioritare.

Ce este un ghid al solicitantului?


Prin ghid se înțelege un îndrumar care cuprinde informații
generale și/sau specifice pentru orientare cu privire la un
domeniu specific. În ceea ce privește accesarea fondurilor europene
au fost întocmite, la nivel de programe operaționale, ghiduri ale
solicitantului.

Ghidul solicitantului reprezintă un îndrumar al potențialilor beneficiari


(solicitanți) și furnizează informaţii utile cu privire la condițiile de
eligibilitate a solicitanţilor și a cheltuielilor, modul de planificare a
proiectelor și solicitare a finanţării, evaluarea şi selecţia proiectelor și
pașii aferenți contractării proiectelor aprobate.

Ghidul/manualul beneficiarului reprezintă un îndrumar al solicitanților


care devin beneficiari, după etapa de contractare a proiectelor, vizând
aspecte concrete privind implementarea tehnică și financiară a
proiectelor finanțate din respectivul program operațion

12
Etapele atragerii banilor europeni
Deschiderea apelurilor de proiecte
După consultarea publică, Autoritatea de Management publică ghidul și
anunță perioada în care va fi deschis apelul de proiecte. În acest interval de
timp, solicitanții vor putea depune proiectele în sistemul
informatic MySMIS2014.
Depunerea proiectelor de către beneficiari
Cei care doresc să ia bani europeni depun proiectele în sistemul informatic
MySMIS2014, confirm cerințelor din ghidul solicitantului. Răspunsurile la
întrebările ce pot apare în timpul încărcării proiectelor pot fi obținute de
la Helpdesk.
Evaluarea proiectelor
Proiectele depuse sunt evaluate de Autoritățile de Management și de
Organismele Intermediare aflate în subordinea acestora. Evaluatorii pot
solicita clarificări celor care au depus proiecte. Comunicarea dintre
evaluatori și solicitanți se desfășoară prin intermediul sistemului
informatic MySMIS, în termenele stabilite prin ghidul solicitantului.

Etapele atragerii banilor europeni


Semnarea contractelor de finanțare
Cei care au depus proiectele selectate pentru a primi bani europeni semnează
contractele de finanțare cu Autoritatea de Management.
Începerea implementării proiectelor de către beneficiari
Beneficiarii implementează proiectele în etapele și termenele stabilite stabilite
în contractele de finanțare.
Decontarea cheltuielilor făcute de beneficiari în proiecte
Beneficiarii decontează cheltuielile realizate pe măsură ce sunt implementate
proiectele. Cheltuielile sunt decontate prin depunerea de cereri de plată sau
cereri de rambursare.
Transmiterea declarațiilor de cheltuieli la MFP –
Autoritatea de Certificare
În baza sumelor decontate beneficiarilor, Autoritatea de Management
realizează declarații de cheltuieli pe care le transmite Autorității de Centificare
din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Aceasta este o etapă din
rambursarea banilor cheltuiți în proiectelor europene.

13
Caută surse de finanțare pentru
proiectul tău

Acceseaza linkul următor introducând cuvinte cheie


Ex ( drum, fermieri, scoli, conferintă, canalizare,
educatie, etc)
http://mfe.gov.ro/caut-finantare/

Autoritati de management perioada 2014-2020

Ministerului Dezvoltării Regionale și a


Administrației Publice

autoritate de management pentru


Programul Operațional Regional

Împreună cu organismele intermediare constituite la nivelul


celor 8 regiuni de dezvoltare ale României în cadrul celor
opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională
http://www.inforegio.ro

14
Autorități de management perioada 2014-2020

Ministerului Dezvoltării Regionale și a


Administrației Publice

autoritate de management pentru


Programul Operational Capacitate Administrativă

Împreună cu organismele intermediare constituite la nivelul


celor 8 regiuni de dezvoltare ale României în cadrul celor
opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) Str. Decebal nr. 12,
Alba Iulia, judeţ Alba; Website: http://regio-adrcentru.ro

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)


Cadrul legislativ
ORDIN nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului national de dezvoltare locala (varianta
consolidata – contine modificarile si completarile OMDRAP nr.
158/14.01.2015) (actualizat: 12-10-2015)
Anexa A | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3 | Anexa 4 | Anexa 5 |
Anexa 6 (actualizat: 12-10-2015)
OUG nr. 28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului national
de dezvoltare locala (varianta consolidata) (actualizat: 17-08-
2015)

http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl

15
Prezentarea programului
http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice, stabileşte: cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de
importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de
infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.
Obiective de investiţii
Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări
de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre
următoarele domenii specifice:
• sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;
• sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;
• unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi
gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli
postliceale, unităţi de învăţământ special de stat;
• unităţi sanitare;
• drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau
drumuri publice din interiorul localităţilor;

Prezentarea programului
http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl
Subprograme şi beneficiari eligibili
• Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt
unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei
publice locale ale comunelor, precum şi unităţile administrativ-teritoriale
membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile
legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară,
reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor;
• Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”:
beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de
autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor şi oraşelor, inclusiv
pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile administrativ-
teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în
condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale
municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora,
ale oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora;
• Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”: beneficiarii eligibili sunt
unităţile administrativ teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei
publice locale judeţene, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii,
pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară,
reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene.

16
Prezentarea programului
http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl
• poduri, podeţe sau punţi pietonale;
• obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci,
muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;
• platforme de gunoi;
• pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;
• modernizarea bazelor sportive;
• sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice
locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea
acestora;
• infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale
ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic
local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea
publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în
administrarea acestora.

Programul Operațional Capacitate Administrativa

Axa prioritară 1
Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Obiectivul specific 1.1
Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate
către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP;
Obiectivul Specific 1.2
Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și
moderne de management al resurselor umane;
Obiectivul Specific 1.3
Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente
moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din
sistemului judiciar

17
Program Operational Capital Uman
(POCU)2014-2020
Exemplu:
Obiectiv Tematic: 8. „Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate
și sprijinirea mobilității lucrătorilor”

Axă prioritară: Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs;

Prioritatea de investiții: 8.2 integrarea durabilă pe piața forțelor de muncă a


tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează
studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul
excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin
implementarea garanției pentru tineri.
Obiective specifice: 2.1, 2.2, 2.3

Ex: 2.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani,
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile
(București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

Ghidul Solicitantului

• Ghidul solicitantului - Indrumar pentru completarea


corectă a unei cereri de finanţare de către solicitanţii de
finanţare nerambursabilă în cadrul programelor operaţionale,
incluzând informaţii referitoare la condiţiile de finanţare,
procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor şi
reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea
proiectelor;
 Ghidul se adresează cu precădere potenţialilor solicitanţi
de finanţare nerembursabilă în cadrul unui obiectiv specific.
 Acest document nu are valoare de act normativ şi nu
exonerează solicitanţii de respectarea legislaţiei în vigoare la
nivel naţional şi european.

18
Recomandări privind Ghidul Solicitantului
• Consultati sursele de informatii privitoare la programele de finantari
nerambursabile aflate in desfasurare sau in pregatire pentru lansare
(informaţiile se regăsesc pe website-urile Autorităţilor de management sau
alte Organismelor intermediare).
• Analizati obiectivele si prioritatile diferitelor programe de finantare,
criteriile de eligibilitate. Descrierea detaliata a programului trebuie studiata
cu atentie, astfel incat sa puteti stabili cu certitudine ca programul va poate
fi de folos si ca indepliniti toate conditiile de eligibilitate pentru a putea
participa la licitatie.
• Analizati criteriile de evaluare a proiectelor. Autoevaluarea proiectului dvs.
încă din faza de concepere vă poate da o imagine a şanselor dvs. de reuşită.
• Analizati conditiile financiare: suma minima si maxima care poate fi
solicitata, nivelul si structura contributiei cofinantarii care trebuie asigurata
de solicitant.
• Pentru o eficienta maxima a procesului de cautare de finantari, se
recomanda dezvoltarea unui dialog cu finantatorii inainte de a incepe
realizarea propriu-zisa a proiectului de finantare.
• Identificati termenul limita de depunere a proiectelor de finantare.
Realizarea unui proiect de calitate presupune o coordonare destul de
complexa.

Ghidul Solicitantului

Ghidul Solicitantului Conditii Generale


 Acest ghid cuprinde regulile generale privind completarea şi
transmiterea unei cereri de finanţare;
 Documentele de referinta;
 Informatii necesare pentru solicitarea unei finantari nerambursabile;
 Cererea de finantare si anexele;
 Evaluarea si selectia proiectelor;
 Contractul de finantare;
 Aspecte privind implementarea proiectelor;
 Anexele cererii de finantare;

19
Ghidul Solicitantului

Ghidul Solicitantului Conditii Specifice


 Acest ghid cuprinde regulile specifice privind completarea şi
transmiterea unei cereri de finanţare;
 Conditii specifice privind cererea de finantare;
 Prevederi relevante pentru respectivul domeniu major de
interventie;
 Conditii de eligibiliate;
 Procesul de evaluare si selectie;
 Modalitatea de contestare;
 Procesul de contractare;

Ghidul Solicitantului

Etapele de evaluare a propunerii de proiect


POCU, 2014-2020
I. Etapa de calificare, care vizează informații generale privind
solicitantul și partenerii.

II. Pre-selecția este o etapă de verificare a eligibilității, conform


criteriilor de eligibilitate stabilite.

III. Selecția este etapa de evaluare a calității propunerii de proiect, pe


baza criteriilor de evaluare aprobate de Comitetul de Monitorizare
pentru POCU.

20
Ghidul Solicitantului

Etapele de evaluare a propunerii de proiect


I. Etapa de calificare, care vizează informații generale privind
solicitantul și partenerii.
Solicitantul trebuie să încarce în sistem informații generale despre:
- tipul organizației;
- date privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani;
- numărul de angajați;
- număr de proiecte finanțate din fonduri externe organizației (rambursabile sau
nerambursabile, indiferent de sursa finanțării) de o valoare cel puțin egală cu jumătate
din valoarea finanțării solicitate la nivel de parteneriat (AFN solicitat), într-un domeniu
relevant pentru propunerea de proiect sau implementat pentru același grup țintă;
- date de contact;
Etapa de evaluare a capacității financiare, administrative și operaționale este o etapă de
calificare pentru solicitanți. Doar dacă trec de această etapă solicitanții pot ajunge în etapa de
pre-selecție (eligibilitate) și ulterior de selecție (calitatea propunerii de proiect –cu focus pe
rezultate și inovare).

Ghidul Solicitantului

II. Pre-selecția este o etapă de verificare a eligibilității, conform


criteriilor de eligibilitate stabilite.

Solicitantul trebuie să încarce în sistem informații privind:


- Titlul proiectului;
- Regiunile de dezvoltare vizate (vor fi selectate din listă predefinită);
- Perioada de implementare;
- Nevoia de finanțare (justificarea intervenției), descrisă succint, prin raportare la
grupul țintă. Această nevoie trebuie să fie relevantă pentru cererea de propuneri
de proiecte (contextul descris în Ghidul Solicitantului;)
- Obiectivele SMART ale proiectului trebuie să corespundă obiectivelor cererii de
propuneri de proiecte;
- Activitățile proiectului, care trebuie să fie în acord cu activitățile stabilite prin
Ghidul solicitantului. Solicitantul va putea opta pentru un pachet de măsuri
selectând dintre activitățile propuse prin Ghidul Solicitantului, dar va avea
libertatea de a detalia și activități cu caracter de inovare socială;

21
Ghidul Solicitantului

III. Selecția este etapa de evaluare a calității propunerii de proiect, pe baza


criteriilor de evaluare aprobate de Comitetul de Monitorizare pentru PO CU.

Propunerea de proiect va include informații privind:


- Graficul detaliat al activităților proiectului, cu toate resursele asociate, indicatorii și
rezultatele aferente. În acest sens, solicitantul va completa și detalii privind profilurile
de resurse necesare.
- Descrierea grupului țintă și a modului de recrutare a acestuia;
- Metodologia de implementare, cu descrierea rolului fiecărui partener implicat și
măsurile clare de responsabilizare a factorilor implicați în implementarea proiectului;
/ reprezentanților grupului țintă în vederea asigurării continuității beneficiilor ce decurg
din implementarea proiectului, ulterior finalizării acestuia;
- Prezentarea eventualelor activități transnaționale;
- Detalierea modului în care sunt promovate principiile orizontale din PO CU;
- Detalierea contribuției proiectului la inovarea socială;
- Detalierea impactului intervenției finanțate la nivelul grupului țintă, în special în ceea
ce privește creșterea gradului de ocupare în rândul acestora;
- Prezentarea măsurilor pentru asigurarea sustenabilității proiectului;

Criterii privind capacitatea financiară,


administrativă și operațională

A. Pentru evaluarea capacității financiare, este propus un criteriu care să


se aplice în funcție de tipul și valoarea veniturilor/cifrei de afaceri, după
cum urmează:
Pentru ONG-uri și SRL-uri, indiferent de vechimea organizației:
2 x suma veniturilor/cifrelor de afaceri pe ultimii 3 ani până la valoarea
maximă a AFN eligibil
SAU
2 x valoarea capitalului social
SAU
30% din AFN în cadrul respectivei cereri de propuneri de proiecte în cazul în
care rezultatul obținut din calculul 2 x suma veniturilor/cifrei de afaceri este
mai mic decât această valoare.
Pentru instituții publice nu se evaluează capacitatea financiară;

22
Criterii privind capacitatea financiară,
administrativă și operațională

B. Pentru evaluarea capacității administrative, sunt propuse


următoarele criterii:
Solicitantul și fiecare dintre parteneri are cel puțin 3 angajați cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată (angajați permanenți)
cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea propunerii de proiect.
În sistem răspunsul completat va echivala cu o declarație pe proprie
răspundere în acest sens.
Răspunsul bifat în sistemul electronic va fi DA sau NU. Nu se va
putea trece mai departe în completarea celorlalte informații dacă
răspunsul nu este DA.

Criterii privind capacitatea financiară,


administrativă și operațională

C. Pentru evaluarea capacității operaționale, sunt propuse


următoarele criterii:
Solicitantul sau parteneriatul ca întreg poate face dovada ca a
finalizat implementarea a cel puțin 1 proiect finanțat din fonduri
externe organizației (rambursabile sau nerambursabile, indiferent de
sursa finanțării) de o valoare cel puțin egală cu jumătate din valoarea
finanțării solicitate la nivel de parteneriat (AFN solicitat), într-un
domeniu relevant pentru propunerea de proiect sau implementat
pentru același grup țintă.

23
Criterii de eligibilitate si selectie

Criteriile de eligibilitate:
• Criterii de eligibilitate privind completarea și transmiterea cererii de finanțare;
• Criterii de eligibilitate privind solicitantul și partenerii acestuia;
• Criterii de eligibilitate privind propunerea de proiect;

Criteriile de selectie:
RELEVANŢĂ – definiție – măsura în care proiectul contribuie la realizarea
obiectivelor din documentele strategice relevante şi la soluționarea nevoilor specifice
ale grupului ţintă.
EFICACITATE – definiție – măsura în care rezultatele proiectului contribuie la
atingerea obiectivelor propuse și identificarea supozițiilor și riscurilor care pot afecta
atingerea obiectivelor.
EFICIENŢĂ – definiție – măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a
resurselor (umane, materiale, financiare), în termeni de calitate, cantitate și timp
alocat, în contextul implementării activităților proiectului în vederea atingerii
rezultatelor propuse
SUSTENABILITATE – definiție – măsura în care proiectul asigură continuarea
efectelor sale după încetarea sursei de finanţare, valorificarea rezultatelor obținute și
responsabilizarea factorilor implicați în implementarea proiectului / reprezentanților
grupului țintă

Aplicatia MySMIS2014-pentru depunerea proiectelor

MySMIS2014 este un sistem de schimb electronic de date între


potențialii beneficiari/beneficiarii de finanțare din FESI și o autoritate de
management, un organism intermediar, o autoritate de certificare, o
autoritate de audit.
MySMIS2014 permite acestora să prezinte într-o singură
transmitere toate informațiile necesare sistemelor de gestiune și control ale
programelor operaționale, conform art. 122, alin. 3 din Regulamentul
1303/2013.
Prin intermediul sistemului, aveți acces la o varietate de resurse și
de conținut. Acestea includ: (A) aplicatia ("Soft"); (B) pagina web, date,
documente ("Materiale"); alte servicii de încărcare, descărcare, partajare,
transmitere sau accesare a conținutului disponibil.
Aplicația, materialele, precum și alte informații (conținut și servicii)
sunt denumite generic "conținut". Prin termenul "utilizator" MySMIS2014 se
înțelege orice persoana fizica sau juridica, autorizata de sistem prin diferite
mecanisme, care va accesa MySMIS2014.
http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/mysmis/versiunea_2/Manual_de_utilizare_MySMIS2014_Front
Office.pdf

24
Câteva definiții importante

La multitudinea de definiții existente în literature de specialitate îmi permit


să adaug un punct de vedere cu privire la definirea noțiunii de proiect,
pentru mediul de afaceri, ca fiind:
 realizarea unui obiectiv bine definit de către o organizație, prin implicarea
în mod conștient și planificat a unor resurse umane și financiare, a cărui
rezultat final contribuie la dezvoltarea și succesul afacerii.

Propunere de proiect - reprezintă o solicitare de finanțare nerambursabilă


transmisă în condițiile stabilite prin Ghidul solicitantului. Ulterior etapei de selecție,
propunerile de proiecte admise pentru finanțare sunt considerate proiecte.

Cerere de propuneri de proiecte - Mecanism de acordare a finanțării


nerambursabile în cadrul căruia este organizat un proces de selecție a unor propuneri
de proiecte în acord cu un set de condiții stabilite prin Ghidul solicitantului.

Câteva definiții importante

Contract de finantare - Actul juridic semnat între părți (autoritatea de


management și beneficiar), anexele și toate actele adiționale la acesta, prin
care se finanțează un proiect.
Solicitant - Persoană juridică care transmite o propunere de proiect, în
condițiile stabilite prin Ghidul solicitantului.
Partener - Persoană juridică care poate participa alături de solicitant la
depunerea unei propuneri de proiect, în condițiile admiterii pentru finanțare,
participă alături de solicitant la implementarea proiectului, în conformitate cu
prevederile Acordului de parteneriat semnat.
Formular de aplicatie - Formatul standard disponibil în MySMIS 2014

Modalitățile de completare și transmitere a Cererii de Finanțare sunt


menționate în fiecare Ghid al Solicitantului

25
Catalogul surselor de finantare
Agenția Pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
editeaza un buletin informativ lunar continând programele de
finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană
și Guvernul României.
• Catalogul Surselor de Finantare – lunar 2019

• Catalogul Surselor de Finantare Societati Comerciale – lunar 2019

• Catalogul Surselor de Finantare Autoritati Publice Locale – lunar 2019

• Catalogul Surselor de Finantare Organizatii Neguvernamentale – lunar 2019

• Catalogul Surselor de Finantare Universitati – lunar 2019

http://regio-adrcentru.ro/

Resursele unui proiect


Resursele necesare derulării unui proiect sunt:

resursele umane,
resurse de timp,
resurse financiare,
resurse materiale,
resurse tehnologice,
resurse de autoritate și putere,
resurse educaționale

26
Pasii pentru elaborarea unui proiect de succes

1. Pregătirea elaborării proiectului.


• Identifica nevoia
• Analizează programele lansate
• Schitează o idee de proiect
• Stabilește eligibilitatea unui proiect
2. Documentarea în vederea realizării proiectului.
• Identifică condițiile de aplicare
• Analizează contextul de derulare a proiectului
• Analizează condițiile de finanțare
• Analizează documentele necesare depunerii proiectului
• Identifică grupul tintă
• Formulează propunerile de activități
• Stabilește partenerii dacă este cazul

Pasii pentru realizarea unui proiect de succes

3. Stabilirea parteneriatelor.
 Verifică obligativitatea parteneriatelor din Ghidul Solicitantului
 Negociaza conditiile de asociere
4. Elaborarea proiectului.
 Identifiă categoriile de informatii necesare
 Colecteaza informatii de la parteneri
 Redacteaza capitolele din cererea de finantare
 Supune aprobarii forma provizorie a proiectului
 Redacteaza forma finala aproiectului
 Transmite forma finala a proiectului catre autoritatea
contractantă

27
Pasi logici în accesarea fondurilor europene Program
Operational Capacitate Administrativa (POCA)
• Depunerea fișei de proiect
Pasul 1

• Analiza fișei de proiect


Pasul 2

• Dezvoltarea cererii de finanțare


Pasul 3

• Verificarea conformității administrative și a eligibilității


Pasul 4

• Evaluarea și selecția cererii de finanțare


Pasul 5

• Contractarea
Pasul 6

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ


Fișa de proiect -IP 1/2015
Acest formular nu constituie o cerere de finanțare și nu va face obiectul unei evaluări formale
pe baza criteriilor de selecție. Scopul acestui formular este de a demonstra, într-o succesiune
logică, potențialul proiectului de contribui la rezultatele POCA 2014-2020.
Denumirea instituției solicitante: Conform beneficiarilor eligibili menționați în ghidul aferent cererii de proiecte nr. IP 1/2015.

Persoană de contact Se va trece persoana care a fost responsabilă de elaborarea fișei și poate fi contactată pentru
(inclusiv date de contact): obținerea de clarificări.
Denumire/tip de instituții partenere : Conform partenerilor menționați în ghidul aferent cererii de proiecte nr. IP 1/2015.

Titlul proiect:

Valoarea totală estimată a proiectului: Valoarea totală estimată a proiectului va fi calculată în funcţie de rezultatele așteptate și
activităţile planificate.

Verificarea modului de calcul a valorii totale estimate în raport cu rezultatele și activitățile


proiectului se va face ulterior, după depunerea cererii de finanțare, respectiv în etapa de
evaluare tehnică și financiară.

Se recomandă, totodată, să se aibă în vedere o estimare cât mai realistă a valorii totale a
proiectului.

Durata estimată a proiectului: Aceasta va fi stabilită în funcție de rezultatele ce se doresc a fi atinse

Zona geografică vizată de proiect: Proiectul va viza întregul teritoriu al României.

28
Instructiuni de depunere a propunerii de proiect
Program Operational Competitivitate (POC)

1. Înregistrarea/ actualizarea documentelor şi datelor în RPC.


Pentru accesarea Registrului Potenţialilor Contractori (RPC) se
utilizează următoarea adresă:http://rpc.ancs.ro/
2. Transmiterea electronică a “Cererii de finanţare”
Pagina web de înregistrare a propunerii este următoarea:
https://structurale.ancs.ro/.
http://competitii.research.ro (detalii privind înregistrarea electronică
sunt date în „Ghidul depunătorului de proiecte” care se găseste pe site–ul
www.poc.research.ro/ )
3. Transmiterea documentelor însoțitoare
IMPORTANT: Transmiterea documentelor însoţitoare trebuie să se
facă până la termenullimită de depunere a propunerilor specificat in
cererea de propuneri de proiecte.

Modalitatea de selecție și contractare a proiectelor depuse


în cadrul POR 2014-2020

Apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 sunt de


două tipuri:
• Competitive (proiectele depuse sunt finanțate etapizat, în
ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma
evaluării tehnice și financiare, în limita fondurilor alocate
apelului de proiecte, cu respectarea elementelor detaliate mai
jos)
• Non-competitive (proiectele depuse sunt finanțate în ordinea
depunerii în cadrul apelului dacă obțin, în urma etapei de
evaluare tehnică și financiară, punctajul minim pentru a fi
acceptate la finanțare, în limita fondurilor alocate apelului de
proiecte)

29
Modalitatea de selecție și contractare a proiectelor depuse
în cadrul POR 2014-2020
Astfel, pentru apelurile competitive, selectarea și contractarea proiectelor se realizează
ținând cont de aspectele de mai jos.
• După etapa de evaluare tehnică și financiară, OI vor notifica solicitanții la finanțare
asupra punctajului obținut și, dacă este cazul, asupra respingerii cererilor de finanțare.
Punctajul minim necesar pentru ca un proiect să fie admis (i.e. pragul de calitate
aplicabil) este prevazut în ghidurile specifice aplicabile. Notificările vor conține atât
punctajul total obținut, detaliat pe fiecare criteriu/subcriteriu în parte, cât și argumentele
care au dus la obținerea punctajului respectiv. Încadrarea în alocarea apelului de
proiecte se va comunica numai în urma definitivării listei de proiecte finanțabile.
• Solicitanții la finanțare vor fi informați asupra posibilității de a depune contestații în
termen de maximum 30 de zile de la primirea notificării OI. După expirarea acestui
termen nu se mai acceptă contestații
• Lista proiectelor finanțabile și demararea etapei precontractuale se realizează etapizat
pentru intervalul aferent primelor 3 luni ale apelului deschis, și ulterior având în vedere
intervale calendaristice lunare. Termenul de 3 luni se va calcula prin includerea lunilor
calendaristice, între prima și ultima zi ale lunilor din interval (exemplu: dacă apelul
competitiv de proiecte se dechide în data de 15 iunie, intervalul primelor 3 luni va
include luna 1 – (15-30 iunie), luna 2 (01-31 iulie) și luna 3 (01-31 august).
• Prin excepție de la punctul 3, pentru apelurile de proiecte aferente schemelor de
minimis, termenul de 3 luni este redus la 2 luni. Pentru apelul de proiecte aferent
priorității de investiții (PI) 2.1A/2016 Microintreprinderi, termenul de 2 luni se socotește
pe luni calendaristice întregi (exemplu: dacă apelul competitiv de proiecte se deschide
în data de 27 iulie intervalul primelor 2 luni calendarisice se va încheia în data de 27
septembrie).

Modalitatea de selecție și contractare a proiectelor depuse


în cadrul POR 2014-2020

După expirarea celor 30 de zile pentru depunerea contestațiilor, pot apărea


următoarele situații:
1. Dacă, pentru proiectele care au obținut cel puțin punctajul corespunzător
pragului de calitate (stabilit în ghidul specific al fiecărui apel), nu s-au
depus contestații, pentru acestea se va demara, condiționat, etapa de
precontractare;
2. Dacă, pentru proiectele care au obținut cel puțin punctajul corespunzător
pragului de calitate (stabilit în ghidul specific al fiecărui apel), s-au depus
contestații, se va aștepta soluționarea acestora și, ulterior, se va demara,
condiționat, etapa de precontractare;
3. Dacă, pentru proiectele care au obținut sub punctajul corespunzător
pragului de calitate (stabilit în ghidul specific al fiecărui apel), s-au depus
contestații, se va aștepta soluționarea acestora și, ulterior, dacă se obține
cel puțin punctajul minim de calitate, se va demara, condiționat, etapa de
precontractare;
4. Restul proiectelor depuse care au întrunit punctajul minim necesar pentru
a fi considerate admise, vor intra în competiție cu cele depuse începând
cu luna a 4-a a apelului respectiv (a 3-a apelului aferente schemelor de
minimis

30
Modalitatea de selecție și contractare a proiectelor depuse
în cadrul POR 2014-2020
Etapa de precontractare condiționată presupune îndeplinirea următoarelor condiții:

a. încadrarea în alocarea apelului


b. întocmirea Listei proiectelor finanțabile pentru sesiunea în care a fost depus proiectul
(i.e. primele 3 luni ale apelului, ulterior lunar)
c. soluționarea contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul sesiunii din care face
parte proiectul (primele 3 luni ale apelului, ulterior lunar);

 Demararea acestei etape se realizeaza ținând cont de ordinea descrescătoare a


punctajelor obținute la evaluarea tehnică și financiară, în limita bugetului regional alocat
apelului respectiv.
 Documentele pe care solicitantul le furnizează la solicitarea OI, în etapa de
precontractare, precum și demersurile pe care acesta le întreprinde în vederea
respectării cerințelor OI, nu asigură contractarea proiectului, dacă nu sunt îndeplinite
condițiile de la punctele a.- c. de mai sus și dacă, după verificare, se constată
nerespectarea criteriilor de acordare a finanțării.
 La finalul evaluării tuturor proiectelor și soluționării tuturor contestațiilor depuse în
cadrul apelului se va definitiva și publica Listă finală a proiectelor finanțabile (pentru
detalii, a se vedea tabelul exemplificativ). OI va notifica solicitanții cu privire la
includerea în lista de rezervă, dacă proiectele depășesc alocarea bugetară regională a
apelului.
 Perioada depunerii de proiecte este prevăzută în cadrul ghidurilor specifice, iar
mecanismul de mai sus nu afectează respectivul interval.

Modalitatea de selecție și contractare a proiectelor depuse


în cadrul POR 2014-2020

Pentru apelurile non-competitive, OI vor notifica solicitanții cu


privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Notificările vor
conține punctajul total obținut, detaliat pe fiecare
criteriu/subcriteriu în parte, argumentele care au dus la
obținerea punctajului respectiv, precum și posibilitatea de a
depune contestații în conformitate cu prevederile ghidului
specific apelului.
Sursa: AM POR

31
Circuitul unui proiect

Cuvinte cheie în definirea proiectelor


Scopul proiectului:
• se defineşte simplu ca soluţie la problema care a fost
identificată - țelul, finalitatea proiectului.
• reprezintă, de regulă, rezolvarea problemei sau stadiul în care
dorim să ajungă problema în urma derulării proiectului.

Se recomandă ca enunțul unui scop să fie scurt și concis,


fără a se folosi conjunctiva „șiˮ pentru a despărți două propoziții;
dacă se întâmplă acest lucru, s-ar putea să fie vorba de două
scopuri;
Nu se recomandă folosirea cuvântului „prin”, deoarece
atrage după el explicații cu privire la modul în care va fi atins
scopul proiectului; nu este cazul a se face acest lucru în această
etapă, definirea scopului unui proiect.

32
Cuvinte cheie în definirea proiectelor
Scopul proiectului: Exemplu
Să presupunem că problema pe care au identificat-o
membrii comunităţii este "Lipsa apei potabile". Soluţia la
această problemă, scopul, este în acest caz "Să aducem
comunităţii apă potabilă". Atingerea scopului și implicit
rezolvarea problemei, va aduce o serie de avantaje
comunității, societății, sau anumitor grupuri sociale.

Un alt exemplu privind scopul unui proiect:


„dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii,
prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu
piaţa munciiˮ.

Cuvinte cheie în definirea proiectelor


Scopul proiectului: Exemplu
Să presupunem că problema pe care au identificat-o
membrii comunităţii este "Lipsa apei potabile". Soluţia la
această problemă, scopul, este în acest caz "Să aducem
comunităţii apă potabilă". Atingerea scopului și implicit
rezolvarea problemei, va aduce o serie de avantaje
comunității, societății, sau anumitor grupuri sociale.

Un alt exemplu privind scopul unui proiect:


„dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii,
prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu
piaţa munciiˮ.

33
Cuvinte cheie în definirea proiectelor
Obiectivul proiectului: Ceea ce trebuie obținut astfel încât
proiectul să poată fi considerat drept un succes. Se exprimă, de
regulă, prin valorile planificate ale indicatorilor de rezultate.
Vizează toate aspectele majore ale proiectului, respectiv cele
tehnice, financiare, organizaționale, de timp și calitate, ca și cele
de siguranță, resurse umane, logistică, sisteme informaționale.
Un obiectiv este derivat dintr-un scop, are aceeaşi intenţie
ca un scop dar este mai specific, mai cuantificabil şi mai uşor
verificabil decât scopul. Un obiectiv este mai specific decât un
scop; iar un bun obiectiv trebuie să fie SMART.

SMART este un acronim al caracteristicilor considerate esentiale în formularea


obiectivelor și anume: specifice, măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp.

Cuvinte cheie în definirea proiectelor


Obiectivul general este un obiectiv de amploare
care vizează beneficii pe termen lung pentru comunitate,
organizații, indică în principal direcția pe care își propune
să o urmeze proiectul și nu poate fi realizat doar de un
singur proiect.

Obiectivul Specific este obiectivul pe care ne


propunem să îl îndeplinim în totalitate prin activitatea
desfăşurată și este în mod obligatoriu măsurabil.

34
Cuvinte cheie în definirea proiectelor
Activitate: Sarcinile/Actiunile, desfășurate în cadrul unui
proiect, consumatoare de timp și posibil alte resurse, care se
repartizează pentru execuție unuia sau mai multor membrii ai
echipei, pentru a produce rezultate. Reprezintă unitatea de baza în
planificarea și controlul proiectului.

Resursele necesare derulării unui proiect sunt: resursele


umane, resurse de timp, resurse financiare, resurse materiale,
resurse tehnologice, resurse de autoritate și putere, resurse
educaționale.

Planul proiectului: Documentele formale utilizate pentru a


ghida atât executia cât si controlul proiectului. Cuprinde ansamblul
planurilor, elaborate pentru diferitele aspecte/procese din proiect.

Titlul unui proiect


• Titlul unui proiect este citit primul în cadrul unei
evaluări. De regulă se introduce în titlu ceva care să
trezească curiozitatea evaluatorului.
• Titlul trebuie să fie:
- să fie clar, concis și ușor de ținut minte;
- să scoată în evidență rezultatele proiectului și nu
metodele folosite;
- să descrie avantajele pe care le vor câștiga
beneficiarii sau societatea de pe urma proiectului.

35
Obiectivul general al unui proiect

De ce este important proiectul pentru societate?


Obiectivul general este un obiectiv de amploare care vizează
beneficii pe termen lung pentru comunitate, organizații, indică în
principal direcția pe care își propune să o urmeze proiectul.
Obiectiv de amploare la care contribuie proiectul
Exemplu titlu proiect:
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Mureş
Exemplu Obiectiv General
Asigurarea serviciilor de apa si canalizare la tarife accesibile

Obiectivul general al unui proiect

Titlu proiect:
Pentru un act medical de calitate!
Obiectiv general:
Creșterea gradului de pregatire profesionala a asistentilor
medicali prin furnizarea de cunostinte si formarea de
abilitati in medicina de urgenta

Obiectivele sunt pași care trebuie făcuți pentru a ne


apropia de scop (obiectivul general).

36
Obiectivele specifice ale unui proiect

Obiectivul Specific este obiectivul pe care ne propunem să îl


îndeplinim în totalitate prin activitatea desfăşurată și este în
mod obligatoriu măsurabil.
Exemplu:
 îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională oferite în cadrul
universităţii pentru facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa muncii;
 creşterea gradului de ocupare în domeniul de specializare studiat pentru studenţii din
învăţământul superior

Cea mai bună metodă pentru stabilirea obiectivelor unui


proiect este transformarea ambițiilor organizației într-un
obiectiv clar, concret, precis și măsurabil, într-un interval de
timp exact.

Activitățile unui proiect

Activitate: Sarcinile/Actiunile, desfășurate în cadrul unui proiect,


consumatoare de timp și posibil alte resurse, care se repartizează
pentru execuție unuia sau mai multor membrii ai echipei, pentru a
produce rezultate.
Reprezintă unitatea de baza în planificarea și controlul proiectului.

Diagrama Gantt:
 este ilustrare grafică care prezintă în mod cronologic
interconectare activitatilor din cadrul uni proiect cu perioadele de
implementare. Ajută astfel la planificarea, coordonarea si
monitorizarea unor sarcini specifice dintr-un proiect.

37
Exemplu Diagrama Gantt

Activitati Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Persoana


Responsabila
A 1.1 Stabilirea grupului tinta pentru diagnosticare si
cercetare;
A 1.2 Inchirierea unui aparat;
A 1.3 Obtinerea acreditarii Sectiunii de Somnologie a Societatii
Romane de Pneumologie;
A 2.1 Instruirea personalului medical privind utilizarea si
diagnosticarea grupului tinta prin utilizarea polisomnografului;
A 2.2 Evaluarea si diagnosticarea pacientilor din grupul tinta;
A 2.3 Prelucrarea datelor si realizarea unui sistem de criterii si
proceduri experimentale ;
A 2.4 Diseminarea rezultatelor ;

Exemplu activități proiect

• Asigurarea managementului şi monitorizării implementării


proiectului – activitate continuă;
• Derularea procedurilor de achiziții publice – activitate
etapizată;
• Conceperea şi derularea programelor de formare –
activitate etapizată;
• Selecția participanților – activitate etapizată;
• Selectarea formatorilor – activitate etapizată Implementarea
programelor de formare – activitate etapizată Conceperea
materialelor de formare – activitate etapizată;
• Informare şi publicitate – activitate continuă;
• Elaborarea și tipărirea materialelor de promovare -–
activitate etapizată;

38
Vă doresc mult succes
&
Cât mai multe proiecte implementate

39

S-ar putea să vă placă și