Sunteți pe pagina 1din 4
ROMANIA JUDETUL VALCEA MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA CONSILIUL LOCAL - PROIECT - HOTARARE privind prelungirea Contractului de finantare nr.3728/30.05.2013 pentru Proiectul "Reabilitare pod peste raul Olt” cod SMIS 41280 Consiliul Local al municipiului Ramnicu Valcea, intrunit in sedint& ordinard la data de 31 august 2016; Luand in considerare Raportul nr.PDU/41280/1417 din data de 23.08.2016, ‘intocmit de Directia Dezvoitare Local, prin care se propune prelungirea duratei Contractului de finantare nr.3728/30.05.2013 pentru Proiectul « Reabilitare pod peste raul Olt»-SMIS 41280, neinclus in Lista proiectelor care pot fi declarate nefunctionale, pana cel mai tarziu la data de 01.11.2016; Tinand seama de faptul c& in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritaré 1 ,Sprijinirea dezvoltdrii durabile a oragelor — poli urbani de cregtere’, Domeniul Major de Interventie 1.1. ,Planuri integrate de dezvoltare urbana’, a fost semnat, la data de 30.05.2013, Contractul de finantare nr.3728 pentru Proiectul «Reabilitare pod peste raul Olt»; conform prevederilor contractului mai sus amintit, si ale Actului aditional nr.3/29.12.2015 la acesta, perioada de implementare a Proiectului a fost stabilita pana la data de 30.06.2016; In temeiul prevederilor Instructiunii AM POR nr.146/17.06.2016 pentru incheierea actelor aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare care nu se finalizeaza in perioada acordata urmare aplicarii Instructiunii AM POR nr.144/2015, potrivit cdrora pentru proiectele cu o valoare totalé de cel putin 5 mil. Euro, neincluse in Lista proiectelor care pot fi declarate nefunctionale, prelungirea se va acorda pana cel mai tarziu la data de 01 noiembrie 2016; Avand in vedere faptul c& nici pana la data de 30.06.2016 lucrarile de construire la obiectivul de investitii susmentionat nu au fost finalizate si tinand cont de prevederile Instructiunii mai susamintite; Luand in considerare si faptul cd la data de 11.08.2016, prin adresa nr.130, constructorul Asocierea S.C. PROTECTCHIM SRL. gsi S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. a instiintat beneficiarul investitiei — municipiul Ramnicu Valcea — ca au fost finalizate lucrarile de executie si sunt indeplinite conditiile de receptie a lucrarilor, agteptandu-se, in acest sens, punctul de vedere al dirigintelui de santier pentru convocarea comisiei de receptie, conform legislatiei in vigoare; Vazand si prevederile Hotdrarii Guvemului nr.678/2015 privind inchiderea programelor operationale finantate in perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune gsi Fondul European pentru Pescuit, cu modificarile si completarile ulterioare; In baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) si art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Public’ Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTARASTE: Arti. Se aproba prelungirea duratei Contractului de _finantare nr.3728/30.05.2013 pentru Proiectul « Reabilitare pod peste raul Olt » - SMIS 41280, neinclus in Lista proiectelor care pot fi declarate nefunctionale, pana cel mai tarziu la data de 01.11.2016. Art.2. Prezenta hotérare se comunica in copie pentru a fi dusd la indeplinire: - Directiei Dezvoltare Locala; - Directiei Investitii si Achizitii Publice ; - Directiei Economico — Financiare. INITIATOR te PRIMAR, AVIZEAZA PT. LEGALITATE, Mircia GUTAU JUNICIPIU, nPIDOIU i Red. OMS. - 1 ex SAPL. PRIMARIA MUNICIPIULUI Ramnicu Vaicea, General Prapongescu 14, 240182, jud. Valoea +40-250-731016 fax: +40-250-731848 primaria@primariaviro DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALA Nr. PDU/41280/1417/23.08.2016 RAPORT privind prelungirea Contractului de finantare nr. 3728/30.05.2013 pentru proiectul “Real pod peste raul Olt” cod SMIS 41280 Proiectul “Reabilitare pod peste raul Olt” cod SMIS 41280 face parte din Programul Operational Regional 2007-2013- Axa prioritara 1 ,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor — poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 ,Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul ,Poli de dezvottare urbana “, a c&rui valoare totala este de 21.744.739,06 lei cu TVA, procentul de cofinantare acordat de Uniunea Europeana, fiind de 98% din valoarea proiectului, respectiv 21.309.844,28 lei cu TVA... Proiectul se afla in implementare incepand cu data de 31 mai 2013 pana la data de 30.06.2026, in urma semnarii Contractului de finantare nr. 3728 din 30 mai 2013 si a Actului aditional nr.3/29.12.2016, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Organismulul Intermediar - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Valcea. In conformitate cu prevederile instructiunii nr.146/17.06.2016 pentru incheierea actelor aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare care nu se finalizeazd in perioada acordaté urmare aplicdrii instructiunii AMPOR 144/2015, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectelor si in vederea asigurdrit functionalitatii acestora, pentru proiectele cu o valoare total’ de cel pufin 5 mil Euro, neincluse in Lista proiectelor care pot fi declarate nefunctionale, prelungirea se va acorda pana cel mai trziu 01 noiembrie 2016. Avand in vedere cd lucrrile de construire la obiectivul mai sus amintit nu au fost finalizate pana la data de 30.06.2016 stabilit prin actul aditional nr.3, in conformitate cu prevederile instructiunii amintite mai sus, prelungirea a fost acordaté pana cel mai tarziu 01.11.2016, incheindu-se in acest scop actu! aditional nr. 4 la contractul de finantare, cu respectarea prevederilor HG 678/2015 cu modificarile si completirile ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie si le respecte la transmiterea Declarafilei finale de cheltuieli si a Raportului final de implementare. Conform prevederilor art. Iti din actul aditional amintit anterior, termenul de finalizare a fost acordat sub conditia transmiterii pana la data de 30.09.2016, la Organismul Intermediar ADR Sud Vest Oltenia, a Hotararii Consiliului Local prin care se aproba prelungirea contractului de finantare, pané cel mai tarziu la data 01.11.2016. Mentionam ca la data de 11.08.2016, prin adresa nr. 130, constructorul Asocierea S.C. PROTECTCHIM S.R.L si S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL, a instiintat Beneficiarul ca au fost finalizate lucrarile de executie si sunt indeplinite conditile de receptie a lucrarilor, asteptandu-se in prezent punctul de vedere al dirigintelui de santier pentru convocarea comisiei de receptie, conform legislatiei in vigoare. Fata de cele mai sus prezentate, in temeiul Legii nr. 215/201 a administratiei publice locale, republicat’, cu modificarile si completirile ulterioare si al Instrucfiunii AM POR 146/2016, propunem spre aprobare Consiliului Local urmatoarele: 1. Prelungirea Contractului de finantare nr. 3728/30.05.2013 pentru proiectul “Reabilitare pod peste raul Olt” - SMIS 41280 neinclus tn Lista proiectelor care pot fi declarate nefunctionale, pan cel mai tarziu la data 01.11.2016. Viceprimar Director Executiv Ninel Eusebiu Veteleanu ae C D ManagerPrpiect Asistent Manager proiect Simona P\prcov Mos Ofiter fyprari Asistent ofiter lucrari eye vee Director Juridic Petre Ca