Sunteți pe pagina 1din 10
ae a” Peete Suane » Luonarost STRUCTURA COSTULUI DE PRODUCTIE A ENERGIE! ELECTRICE Ec Pavel Darie [SUROOHURA COSEULOT DE PRODUGETE A. [RASRGIEI ALECTWICE PRCOUGA IK MIMROGEIERAL Oortsl de prodnctie cate © categerie, voonentes 1 produchiel de sizfuri care seflecth relatitie ee aper $5 not’ obtectiv fn legttert on conatenraren, tn expreai Dinenoek, w uned pArtt ain valoarea afifis, seepootiy sheltaielilor cu afjloacele de producfie gi on Feteibat= dup manok, efectaate do © unitate eooneaiog pextra ‘ou anonit produs-een pent prestares wank alte ouvinte cheltutelite te predactie te- Alect&, te exprsoie binessok, cheltedslite materiale manok rie neoegare reslisiris tn conlitis optine @ prodactiel previsutS tn plan pentru © perieadK deterni- Replonentirtle priviteare 1a costurtle de pre uotie sint confinate. tn prevederile caput. *Oestartle wbese do stabilize a profurtior én Legen 2°.29/197) el Sn Novuele aprobate prin Ordinal XP. A9.895/1910y * oepsI¥/D. "Ocntebtlitates cheltaieliler de prodectie ¢i ctroulation. Tm conformitate ca arte4, €in Hai ne,1805/2970, Fegultie de best cu prtvire lu planttioaren, evidenta 1 esloularea costuriior de produotie gi a cheltaleliier de ‘otrealatie ve stebtleso de O57, UP. gt DdE ministereler gt superioare ele antt&silor soonoates novuative stebtlite, we dsolod tit fx costal plant Heat oft al fs ‘nenat {1 coatal efectiy (deci ma se planitios) deoarece ‘ac aint necesare in activitates de proiuctie, cam aint: pierderile din rebutart, pleniertle din intrerupert 1ip- ftarile de velor! aatersaie peste aorze, piesterile din eeares ft deciaaaren sijlouselor chreulantenoare aa a6 datorese vines outra. In costal planifioet gi etectiy al produc et 12 ae include cheltuiolile osre,potrivit Legtt,ee aupor- SK Gisect din rosaltatele fizaaciarey amensile’ et pena 1tktile aetaputadile, cheltuteltie peatea activiteten fe goepotinte coumnall gi activitsti aootaie ete. ‘In oostul protuepies eo includ toete eheitase Le aferonte, inéiferent de perioate in care acest int efeotuate,in-caze,s00p aceaten se corecteast prin: stlugarce ootelor-phr}i din cheltuielile afectaste en- Serior, care privese perioata ourenth; prin eters cheltaieliior efsctuate fm porioade curentl, pentrs perioadele vistonre, ‘asifiosron of continatel cueltatelstor d¢ aru Cheltutelile te prodactie se slasitios éups amitoasele orttertts ‘) $2 funotte de fotat aotivstegits fn oheltuielt ale produstiet (aotsvinGpit) do desks = fu enettutent ale prolucties (astivitspiior) suriliere gt te desteceros ») tn fonetie de Lote de mot: = ehadtutalt alo febricttor, aocton- eter, ssofitior, costraleier, telierelor ga sltor anbanitht “ate witegaty © @) fn funotte do stractorts ‘+ tn cheltuielt wtaple, elgaentare =e lnor eriterts (onal) de repertisare, Sorstid, aurnere, rtstbtit, an tunotie de ondifitie yl particulasithitie ‘snosetey sontadchlt Le’ exteurfetie pot £1 Zolenite exaftonssle criterit do repaz~ weotate ete.)) i cheltuseliton iatizecter = Sn cneltateld complexe, care at on ‘esl iont etaitigad ge tcrSiaeae ac = enedtutelile on tntrofineren gt fonotionarea atilajalut, care oiat alte cheltateld ainple (exanplur heltaielie ou reparstiile aijioe- Aepestente de timpul de funetionare ser fixe, eheltatelile ot proter atiejulut ~ proportions) ox apa) ‘le mots ote.) de 1neray planiticat sau efestiv, 4) tn funstie de continatud economies seoeoar peutrs sxeautares produseler tu oheltutels materiale; tes proportions? ou reteibutitte = te oheltutelt 08 munca ries Adseote plug taposttal gi C15 ate ©) fin tane}ie de dependenta faph de voles? rentay pzepryion os foblal shale producsiess tateliler dineete ete, = cheltuteliie generale ale sootiet ~ + fn cheltutels varieties = in onoltatelt ize eon constante- proportional oo retributitie aizeote ple dmpositel gt coateibutia 1a cheltatelile ou adninistraree conduceres anitigid s sigurtstle sootsle afereate, s2pe— 1) Se ftunofie de medal de nepertisare 22 sat ea proporjional ox reteibutiile 2, produnelors r Giseote plus ehedtutele ox Sate ~ tm cheltatelt atzeote (materi sinerea sf feretfonaren atslajeias, Prine. Ghzeote, rebesbugis 1 og totaled chet esel” Atzecte etee)y = fn cheltateli. tnatrecte (cbettaiers = cuertuiersie generate ale Sntreprie comine als seopiet + ebeltuselt dertt = propor}tona) ox toteleh generale ale fatreprinterit)..onel~ oheataielsior gy eectie (aireote tuieltle dtzecte ee ropartizeaas, #1 edizecte) sae proportional oa ‘tract pe prodaa. san prupe 49. prota totalal eheltuieliior de sootie ani 90, onogane, Lnexi!, serviesi, putin valoarée eonifabricatete: Somenst, Lotart, faze ae fabedoctio, eto, theltuteltie indiseote sint comune mat aultor produse, gmige de: Prodaae, Gonanst oto. gh ge reper i ‘H2eaaK aanpra aceatose pe Dene Bip ; fe meationeenk of aodificarea in careu} enuiet 4 optteriulad de repartisare e cheltrielilor indtrecte ate sntersia’. 1. lagttare cidott dintey preduotin gf conen= ‘bel de energie gl Sabinaren fasaler de produapio gi de ‘conean S8 Hmps Aocante face oa 14 tntrepsintentie din rumra entigiel electrice of au existe prednctie notes ninatl, productia do energie electriol flied totdeanna conditionatd de ceneren din parton consumatertier, 2 Pancfdonaren peraleld a cantealeler cleo Srice intr~an singur siaten anergetio, regia] de pre~ duotie de energie electric find detemiant de caaas- 44s eperativi « ccortonatersia alatanat, dapecerad aettonals 4a acest foi,%n cadmal stetaandat,ee destt- cvaré de fept an singur continnn proces tebiolegie Ja, sivelal ecenoniet nafianale, 1a avest proses partici pind Satreprindert anylaoate tn asgerite plrHl ale vat, Comande operetivs centralisath prin étapece= mul nefionsl a centzelelor electrics din atetea, eft Ht dependente fate de File Gin ssotoral energetie of na fie to¥al intependen- tw fn reclisares indieateriier de plea. Totodati, cosande cortraltaatl « tutarer een treelor iaterconotate permite ca in carl dest- ortrts planaled, ondifiile oe aa stat 1a base stabi~ LarLt planales pe centrale gl Intieprindest af 90 nod: fieesen umnare « ator anpeote telnico-ecenaaice, oun wf = serersle efective de energie lectrick gi termiok le consunstoriier, diferite de cele planifacate ~ condi tit hidrelogice diterite de cele emite fn vedere in {ntoeatzea plauulas; = sprovisionaroa eu combaatibit éiterit de et previsut fn plana) de repartdtiiy = sonaus de abur tonsologio 18 centralele slectride of dioponsDilitsptte de sonbatibil diver te de cete care au stat 10 beta atebilistt plawlet de roducfie al aceotor centrale sia caatitdtilor cv ur maa efi cohist}ionate de seoters = scoateree Gin funotiune accidental anor grupust de producers a energie! electrics, datarité ‘aor oauze independents de tatroprinderes = Reintrerea fa functiune a anor copootthts set de produofio 1a tormonele atabilite prin plea, detoritH nor cause indepentanto de tntrepriatertle eneticiare, Aperiia unaia dintre sceste aspeste sapune oe repaztiaeren operativd f4euth de élepecesel najional be contraio of folurt de agregate, zoopecting prinetpiat soomemiostayii tn oondiftsie nou create, af fie difectté e ove inttialt,care a stat 2a bass otsttlisii 1sdice- fordlor tehatoo-veonontet, e = oxtetenfa unui eonind de cnorets elesteiet ftntee Intreprinderile produciteare gf cols aistrital te. 30 care au Legitard direct4 oa conuasta rl tor} gi case fincnete prooesal teinologie el producertt, transporte. Int st dietrivuttes do cnexgie electrics ts nivel do states, + postbilitaten realisAris eimiltane 46 peo fase cuplato, in aooleagt inatalatit gi ca ecaleei ‘comtastibi | = tmoluderee fn oheltuteli Go proiuctio cheltuteiitor de transport gi dtatribatie, deteraine= rae a peg tee ie en ‘Pocncpiet in ofera etzonlatiele ra es cs me ee : sivel de cisten areth attuntia de fepty One mm in ete bata a vergie electric Gin eioten 2a preqart ddferit "I i ree a ne Heschegrinert ee neotiwend ineetel/as 28 etict Ge wronpiate, eo variayii sari chiar de Ie ¢ pertes earee acter maa a nn tra a oe woe Sere a ee eas Soret aera ooo ear eeeeenecs erat etc aom a ip area cts teenca e wn ste de copanda de diapecers eerie wisten de indicator de plas e-em tiles f in oregteren oftosentet start ou eer Hacer SERUDOT SIE at prttsiad ruta nowt pete wiac aqevelteren sus}isutt « indastried onorgied #lete rice gh termi oneneleturs ef costinutel chehtnteliler tts eae uate opettateliie Ua pretucey ot vimple oft ‘ae 1 complexe, ale activitipit de ate ‘fr ncehtctyen erupnnt pe elewnte priser do ob eluit; case canecterdeast conjamstal er eosesulse -1- Aceasth grupare este uxtot pentru toate unit Hie tndustriale 4 servegte pactou detemineres cheltas Asitior materiale qt de munch vie legate da activitetes eoRosio® untthiilor induatriaie, 1a corclarea plane Aut costurttor protusftes intustricte eu oeleledt Hast de plan, 1s enteulerea protuofiel note potrivit Retotologties fin vigoare of a altor dntteatork, Pentru gruparea sheltuielilor de producti ‘up conpinuter Lor scotouts v6 folosegte © nononclatert ‘tip detelistt pe axa provodartior 2ogit ou privise ta roginul prejuritor gf tarifelor , aottels ‘) asterit priae, materiale de best gt out ere, prosucate din fare unith}it inluotrials, ain cares = produoe Gf seatfabrioato prin cooperases b) mateztale recuperabile gf rofelosibile (eo seed) ©) coabustibin (ain atest); 4) energie of apf (4in eters); 9) suortisense aisloaselor rizey #) alte ohettatelt materiales 1, total chettatelt materiaion + 4) roteibutiite pérvoselate: ureter 2) fposital pe fortul ae retsttutrey 4) oontetbafia 2a asigunisite sociales 3) contesbatia 1s fondu) de cervetere g*Uinbitiok, desvontares tolmsiogio€ 4 Antroduceree progroaiisi telntes 2) alte cheltuteli de anol yi TE, fetal heltatelt de aunod Ja posttin taterit prino, materiale do band of ourtliare,a0 Anciot consanntle do a) mstesti prise, materiale do beak gt exxi- iare esttisnte pessre lucrizile de exploatere, Lntre~ inere ph zeperefii a aijlesselor ize, precun et pextma sevos goopodticest. D) plese de schiah ixtrebutnfate Le 1norixtle ae exploptere, intzejiaere 1 reparapit a siflesoeler fies ) matrst prin materiale tobe gf onztiar ss pcan hace de sonia conuate pate pfamel epitleyreaiinte Sa rasa 1 ithe a hens sudan ewes Coaees 2 Safeoanares de pone de eta 1 SSDHn ae toate aoe. ay casuenty nitiandy slascabey reeetird, sone Santee strsintetninte petra Saloons wounded 26 than, i porous trnstornterd intrarapert : 4 Pte acerca deere ma gasial edeeaten ny oo Sia pote adele re SG SIGN Seuety tere aeetnes a ioe smeresa enon te tniadeephett cake eh suet austeat te inrveiaoite ce soale ‘steis aise Sets athestsen oh + pester to enah ou elue shttieilesroteSrseportait ot aan a a Shane mn i en ltecarialdnemapemae esate shat ov copate spans antticlee soups ae oasis incriviter de explgetaze, tatzetiaere 51 reparatil eo ortse fel, axeontate tn regio en de oftre terit, care ‘oe coed ain sotelal grupet da ncterinie, 1a poe} de vale wiftoares ‘ia postfie Yossbartibil® op cupriad obeltule- ate ous 42) sombastsbi2 tehucle gio folonit 1s progucszes snergiet slectrioe i temtoo, inclusty oteltutelile de ‘renopert-apseriatonare aferente el periesb{lithtile legs Lee >) ooabustibit notehnolegio folestt pent ‘etectuanee prodelor la agsegatele energotioe dupt roperattl ‘capitals, conburtihii ponteu tnofeit, conbusttbit pentm sijlosesle de teenepart, uttlaje oto. “ta ponttis smercis #1 apf Gin efars 20 snelut sheltuteltle ou onergia slectiod, aerel compriaat, ape, sburul, ourpfoaté de 2p elte anttitt, lor de protuotie gt goapodtrestt. Ia poni{ia *anortisarse mijloacelox fiz0* oo trece gum ansrtistris, onloslath pe Base aomsler legsle de anortizez9, inelanty anartionres ofezentl investi isi: care, potririt Legit elat aataiiets afjloscolor fix. 1a post tie Malte oheltusolt materiale® of snolad cheltaielfle 2égele, one) dapt aatare Tory ac pot £4 inoadre fn aio unul dintze sleaentele ateriale srdtete mat aus. Snerisile de tipoerafie, Zogktorta, pabli= fottate, ete. exoodtate de tamyty /” visite de prelacrare a docaasatelor et Anforantisier 1a stafitle de magint ce sontabélizet fi caloilet, exocutate ae alte engantaatss viciile de postly talegrat, ta otto, telex otes, excoutate de tertiy = sbonanente 16 pubiicag{i pi cheltuiedite de = lucristle Ge repare}it de orice fel sf alte lncrErt cu oeracter industrial, executate 5 de tert + eateiite pent eisleacele fixe eats oa chiries = lacriztle de prodectare gt cozeetare pentm evel productiel, exeoutate da torts = cote pentre intrepinerea contoalety + lucririle de protectie museit, executate de tortts = servicitie de traeport pentru neved de produs}ie, exooutate de tertty = prooureres de elsft gi reviste pentre dosansatare tahnieds epfistorse, dexinssotis, cxsoatate da tertiy + Astotonte tehnied ecordeth de alts axttetis = alte eheltetelijee a porttia "aetzibopitle pesgenalalit aanei- soolad retribapitie texttene ele fntregalad per sonal munciter, inclaaty presiite, indeuniaattile, sporurile ato, 1 posttis "inpostial pe fondal de retstbutzer oe treee una inposttulet esloaletd aaupre retrtbefttiory Sodeanisatisior, sporurtlor gi oriotzer alter éreptast vevdeuto 4¢ ege, Anoluaty supra ajatoareler din agi carGrt sesintey reepectiv 17%. 4 posttia *opntribatie 1a axigiristle eoota- et, 20 trece suns aceated contrthufi,celotlatlf eoapra fonduins de retritatre e muneit ga dapositelat pe fea Gul de setribatre, renpootiy 15h es 4s postfia *ooatribatia 1a fonds de cozsetare pon qtiingittol) dervoliare temelogion gl introduce progrenelut Yebnie™ oe eaprinde contribatie unttitst entre conatitetsen acestut fond. Ye porttia valte cheltatelt ox munca vie te cuprind cheltudeliie care, aupf natare or, au pot {ff Ineadzate dixect 1a afot tnal ain elenontele de ‘manok rie enumerate mat muss deenonen cheltatelt ae refert Ler a) dopinsiie bescares, 1) Sndesnizatisle pentru detagiet al ‘sranateriets 2) doplantrtie (Sranszert, Qari, cazare) ‘in dateres ce serviciay 4) daponitel pe olfdirts @) princle de astourares 2) texele de vertficare i marcare « apare~ telar de afauret ot elettrity 1) tazele do aplabritates 2D contetbatie manelf 1a Conera do conert ff dnduatris « A535 4) teaole de ctzoclatio sl perosies 4) cheltaielite de muno8 vie eaprinas 1) ita penton intrefinese a centralet Sadactrtales w expersizele tehaice gi contabiles 2) eheLtuteliie ou pase militaxt of stlitartetdy i) Gite cheltuialt,de natura color do. ut, wise Hoounelatura. nt sontinatat cheltuteliler de Daas pe artianle de eslculatie 1 fanete de asda2 de xopartizere fn costal. produseler, sheltuielile ve tapert fn douf gropet~ bel~ feleli dircote gf obeltutelt indizecte - aprobindawes de U:¥. pentru asotomul nostra arnitenren nonenotatunt ‘ep 6 artionlelar de caleulagion s oe ss ° E. Qhettutehs direst STE Malaleioyabinncaie se baste suprint-chtteielile ou eieturtie, pontra abopnelteblotioes ae pace b) energie achisitionstl, respectiv cheltate] ecu nergn elecriot of ternich prelsett fe 24 nccto- Tui de investi, autoproducttors, ans de 0 feted aurgetie aun (ie sheen Gherie rosuprabile ¢sefeteahile eee joer 'o conantibit teanelogte nese protucerts lie de ctrise gt tenaioe, sachuetv cual CEGcL Speerantonne et pestenbauayite dogate fee as sopari tehnologice- articel a eects enve eapriniysbbtateio potas proseratt dia efark, daclusty cota ée partioipare 1 Cheltaielide barajelor construite de 0 2) energie pentru scopars ccuprinte obeltutelile aferente fersice achisifionste, inelasiy de 2e ot SiSliogiecsnetentysanstinren aforon olatstler SSnaleler etettlony seeleton do tzanport pfsun est fenton fine nv peur ) eperottdeapitee ~ arHod do oalene care caprnde chetaselSie ot sapartitle oapttale a ite utilajelor energetics. Anortizares gi chel~ {Misi ce sverefisiesupteie foarte sletsiler tduinieaute, nginilor salts le stoterelezy occeoy de tounaport qa itor foumarh fixe be ‘tora generat co sind le obeitetels tees asi i “el tatreprinderilor de centrale gt refed Ge spare pis capitale ale utsiajuiat, executatt Sn resis 4) smposited. et Seutzibatio ie anigurtite seotale poten retribatitle directs, ‘Ti. Ghaltaials snttrecte tet prtvind setritutitio personalalat de oendacers, ataistatrativ in seobie, anertisarea aifdsriler gia celorialte aij once fixe din ateliare, obeltatelile de protestie. wancit, obeltntelile etaintotretiv-geapedizestis 0) ohaltatels gunerale ale fatrepeinierti srivind reteibutitle personalaiat de coadacere 1 a= ministrafie al tntreprinderti, oontribatia 1s fondal 4e tehnto€ nou, anertisarca Zonduriler Fiz0 te taterte General gt goapotiiress, chelteiels pesima protectia ‘manett on caracter general, dobfnet tancare, chelteield dentin prelucraren necanisath 91 antonsth « tafermati~ Sor) oheltatel’ ade olkregti, ebeltusels aopreductive. Salouiatin efector In mama opergiet electrice evidents che Suteldlor de productie os atgaré le nivel de Intze- Prindere, cantralt, aeofis gt atelier pe elenente #1 Artioole de onlotiajie tn onal produssior cuplate (energie aleotricl, energie teraicl, apt ete.) gi pe conanst tn oazul sexvistilor 44 1uestriier industeiates Golectaren, faregistrazes 1 decontarea sheltateldtor de produotie fa postecleal, in 9 =u Hisnanta de chahtaielir ~ MOSSEL prime of aatertate de es Jena} inbunKthiit de evident romltsnt oe scigarh prin ait se eer Peateearslor formate > erates nog e abalelalizo¥ 6-63) vate 7 sitetls Sey ppiring aenurbren cheb te= | BME! Sfrer dv productie O»D-C-2- See +36 _ ae SS das caceasea ssa = esate of oe tig: STE ace peecuethet 00.0.2) Aerts a te eh ¥ ence sees i ie bide trite 8 ones wane canst Rasta se ot ame - nae 26,25 sosahe psdsveessa Bees: sotate oe oi rene sdsseeTpeviele asbelocttsey oa a7t 6 = dnp retetutt me ene LAAT PLT shauna ana mashes ete. 8 Laveen sy clcetesed on wens putes preaane oe SAN = Goatrtbayss 1a ronda ie ee rae Sth aa raise os oto “Silage cfaae eters hae po nats abe bérocestreleloF> = Hotel chattutelt co mance ae Di Meret ant wanesinrne jas eneats taste se scan (ts cnanan satan eres . wee ta camentts Sf se fi protunk te cesta deuaset ee : ret Tad deuce ccene custenlen Ewes got ata ents ees Stane putes oaieie testetet 2 TIN prt netentalectrenty ia sum debian on uprtianes pce nt te + Ant fomenognt me 2 soe Sr cu coneiniee snore sleetted #10 Anortisirt dsreate. fe propria odd ston be anne seb tae Deeat pirecterenr as Mey APE casement tee, i tapsia 6 cab ad Si ue oc tareeh dn tore 5 Fetal cast peets titeste He rettcate pe abensnte ot sxtsoote de eeleel4 = Sha. ou Entre. gh fone ‘scot ae, hasensentbeferonte actavienn dntuntriale 78 | 7 Ghee ae an eatttag sat FiSloumi 1 1989 00 presiasl eotfett ~-cuettsgon ele Satrepe ; Sear meets ee a seinstrt 33,93. 120,00 mae mas | Tatvedconse —- stmotur costatat de peotioste i a hak 3S = Legee ar.J°/1971 ca privire le reginal al energies electrics produsk he ree ; one ann + aie eatin =) SR ne er sae ar iad CE ee j + + Gesttacne ernie ~ Bee et ae ae rare j Sern ee > Prinespalele partiontarisayi ‘le precesnlat tehnelogic. ta Famare soergied eleotzios si fet OSE, BCS, HP, Coattete de ~ Henenelatara gl sontioatal, siieltuteliler pe eleaaate r ~ Houonolatare gi conjiactaa, | sheltuteliter te jreduetie, Pe artioele 4. a = eheltatels directs » > sheltatals sndirecte 4 = calowtatia fective u ~ Galoulal privind deterainaren ohaltutelitor ccastonate de. Lvsarea de api doinatriale sebte tortt de oftze tare 5 15 wltatels 26 > stitcole de celonisite 16 Yerktiocts M,contnesca Deetster Mate oats