Sunteți pe pagina 1din 10
ROMANIA JUDETUL VALCEA MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA CONSILIUL LOCAL - PROIECT - HOTARARE Privind aprobarea unui Acord de asociere in vederea organizarii in parteneriat a evenimentului "Festivalul Berii - Serbarile Timigoreana”, 29.06-01.07.2018 Consiliul Local al municipiului Ramnicu VAlcea, intrunit in sedinta ordinard la data de 26 aprilie 2018; Luand jin discutie Raportul nr.14028 din data de 19.04.2018, intocmit de Biroul Comunicare, Sport, Culturd, prin care se propune aprobarea unui Acord de asociere in vederea organizéiri in parteneriat a evenimentului "Festivalul Berii — Serbairile Timisoreana’, ce va avea loc in perioada 28.06 - 01.07.2018, precum si imputemicirea Primarului municipiului pentru a semna acest Acord; Avand in vedere adresa inregistrata la Primaria municipiului sub nr.7722/02.03.2018, prin care S.C. Viobeti Comimpex S.R.L. din Bucuresti a propus organizarea, in parteneriat, pe Spiaiul Independentei, in perioada 29.06 - 01.07.2018, a evenimentului *Festivalul Berii - Serbarile Timisoreana’, constand in activitati de comercializare produse alimentare, alimentatie publica si Spectacole muzicale; de asemenea, in pericada susamintité, Priméiria municipiului va pune la Gispozitie, cu tity gratuit, Spiaiul Independentei si va promova evenimentui prin mijioace propri, aceasta $i Consiliul Local fiind, totodaté, mentionati ca parteneri pe toate materialele realizate in legéituré cu acest eveniment; In baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) si art.115 din Legea nr. 2186/2001 privind Administratia Publicd Local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTARASTE: Art.1. Se aproba Acordul de asociere in vederea organizairii in parteneriat a evenimentului “Festivalul Berii ~ Serbarile Timisoreana’, ce va avea loc in perioada 29.06 - 01.07.2018, conform anexei la prezenta hotérare. Art.2. Se imputemiceste primarul municipiului pentru @ semna Acordul de asociere aprobat in condifile art.1 Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hot&rari se incredinteazé Biroul Comunicare, ‘Sport, Cultura din cadrul aparatului de specialitate al primarului Art.4, Prezenta hotérare se da publicitatii si se comunica in copie: + Institutiei Prefectului — judetul Valcea; * Primarului municipiului Rm. Valcea; * Biroului Comunicare, Sport, Cultura. INITIATOR AVIZEAZA PT. LE ; PRI SECRETAR MUWICIPIU, Mircia jurist lon D/DOIU RAMNICU VALCEA __ PRIMARIA MUNICIPIULUI aygnicu Valeea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Valeea el: +40-250-731016 fax: +40-250-731843, primaria@primariavl.ro ee ae RAPORT Privind aprobarea unui Acord de Asociere in vederea organizarii in Parteneriat a evenimentului Festivalul Berii— Serbirile Timisoreana ”, 29.06-01.07.2018 in parteneriat, pe Splaiul Independentei, in petioada 29.06-01.07.2018, a evenimentulut "Festeane Berii ~ Serbatrile Timisoreana” constdnd in seta de comercializare produse alimentare, alimentatie public’ si spectacole muzicale in conformitate cu solicitarea organizatorului, Primaria Municipiutui va pune la dispozitie, cu ttlu gratuit, Splaiul Independentei conform planului de situafie anexat, in perioada 29.06-01.07.2018 gi vareomeva evenimentul prin mijloacele proprii (panousi de afisaj, informati de presi, site-ul . Primaria $i Consiliul Local Rémnicu Valcea vor f ™mentionai ca parteneri pe toate i diferite, in Municipiul Ramnicu Valeea, in base ant 36, alin. (7), lit. a din Legea nr, Hiei publice locale propunem Consiliului Local spre aprobare Acordul de Asociere cvenimentului *Festivalul Berii ~ Serbatile Timisoreane™ 29.06-01.07.2018, ‘next la prezentul Raport, precum si imputemicirea Primarulni oy semneze acest Acord, Administrator Public Director Direbtigduridica Alexandru GH) Petre CAN Biroul Comunicare’ Sport, Cultura je IONESCU ACORD DE ASOCIERE L PARTILE 11. sc VIOBETI COMIMPEX SRL cu sediul 5 > ¥ » inregistrata la Registrul Comertului; Cod fiscal cont nr. 7 deschis Ja * Teprezentata prin +, avaind funchia de Asociat, denumita in continuare Prestator, SI icipiul Rémnicu Vélcea, cu sediul in Rémnicu Valeea, str.General Pr Valeea, cod fiscal fEsurarea evenimentului, din cadrul "Festivalul Berii Serbirile Timisoreana” Tespectiv autorizatii pentru desfacerea $ Consumul bautilor alcoolice si Ron-aleoolice, produselor alimentare si nealimentare, pentru comert tn Perimetrul locatiei, pentru “ansport camioane, pentru afigaj si caravana audio stradala, inchiderea circutajiei acolo unde este cazul, UL. DURATA ACORDULUI DE ASOCIERE 3.1, Prezentul acord de asociere se i obliga sa asigure derularea Programul artistic conform: Proiectului "Festivalul Beri — perbitile Timisoreana” ~ Anexd la prezenna Acord de Asociere, ) Presiatorul se obliga s&.asigure echipamentul tehnic profesional: seen, sunet, lumini pentru Svenimentul "Festivalul Beri Serbarile Ting reana"; © Prestatorul se obliga st se implice dinex Prin toate mijloacele mass-media in Tealizarea reclamei invita nenimentulul "Festivalul Beri — Serbrite Timisoreana’ edt si de tipriturle de aise, fluturasi, invitajii si alte materiale promotionale imprimate; & Prestatorul se obligt s& mentionze Pe afise Primétia si Consitiul Local ca organizator; Surentului electric consumat eu ocazia desfisurarii evenimentului, pe registrarilor contorilor montati de eatre Beneficiar 4) Amplasarea comerciantilor agreati de cdtre Prestator se va face numai in urma avizului dat de reprezentanjii Beneficiarului, 4.2. Obligatiile Beneficiarului 2) Beneficiarul pune ta dispozite, in mod gratuit, locaja stabilité de comun acord in exclusivitate (liber de orice sarcini) pentru evenimentul "Festivalul Berii ~ Serbatile Timisoreana” fird a putea autoriza alti Comercianti s8-si desfasoare activitatea in incinta perimetrului: ) Beneficiarul va interzice desfigurarea de orice acte/fapte de comert de cétre alfi comercianti, persoane fice sau juridie in locaia destinata desfasurdri evenimentulu si jurul acesteia (exceptind cele deja existente si autorizate), in cazul in care, din orice motive {erfe persoane vor desfisura acte/fapte de comer, Beneficiarul va lua masuri urgente pentru sistarea acestora: ©) Beneficiarul va_asigura Prestatorulu, fir costuri, spatii de Publicitate pentru promovarea venimentului (locuri special amenajate pentru afisaj, puncte pentru leaflet ing, un panou publicitar in Se rasulu’ pentru anuntarea evenimentulu) precum si acordarea/autorizarca functionarii caravanei stradale conform anexei nr.2; 2) Beneficarul se obligt 8 asigure Prestatoruluiracordul la curentul electric, tn si tem contorizat 1) Beneficiarul se obliga si asigura Prestatorul cd nu se va folosi de Proieetul "Festivalul Berii — Serbs Timisoreana” in activititi de sustinere electorala, sau de orice alta natura politica {) Beneficiarul se obliga si asigure, in baza listelor furnizate de Prestator, a autorizatilor de liber trecere Pentru camioane si acces in zona evenimentului, pentru transportator si fumizorii sai, ce asigura montarea si demontarea elementelor logistice, edt si aprovizionarea: i) Beneficiarul are obligatia de a nu aproba si organiza un eveniment similar in apropierea zonei care va Bazil evenimentul ce face obiectul acordului de asociere, cu cel putin 30 de zile inaintea prezentului eveniment. V. CONFIDENTIALITATEA ACORDULUI DE ASOCIERE 5.1. Semnarea acordului de catre ambele parti valoarea, conditiile si termenele din prezentul fi facute Publice, partea contractanta care se face vinovaté, va datora Pagube morale si materiale stabilite de partea VI. FORTA MAJORA, 6.1, Forta majora exonereaza de raispundere partea care invocd si 0 dovedeste, partile fiind obligate sa-si notifice reciproc evenimentul considerat fort majors, in 48 de ore de le inceperea acestuia. VIL INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 7-1. Prezentul acord inceteaza dupa onorarea obligatiilor contractuale, VIL. LITIGH 8.1. Orice litigiu decurgand din prezentul acord se va solutiona pe cale amiabila si, daca acest Iueru nu ste posibillitigiul se va supune legislaiei romanesti in vigoare, Prezentul acord a fost incheiat astiizi cxemplare, cdte unul pentru fiecare parte, ambele avand valabi dintre parti asumate prin prezentul acord de asociere. ata intratii sale in vigoare, in 2 (doua) late pana la stingerea oricdror obligatii PRESTATOR BENEFICIAR SC VIOBETI COMIMPEX $.R.L. © Asociat, i Tureu Vergil Primar, Mircia Gutau “FESTIVALUL BERII - SERBARILE TIMISOREANA" 29.06- 01.07.2018 PLAN DE SITUATIE S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. §40/15602/2004; CUI: 16799673 Adresa: Str. Pancota, nr.7, sector 2, Bucuresti E- mail: viobeti@@ gmail.com Tel: 0746.439.634 ANEXA 1 OFERTA ARTIST! SPECTACOL IN AER LIBER IN MUN. RAMNICU VALCEA 29 TUNJE-O1 IULIE 2018 PERIOADA DE DESFASURARE Vineri, sambata si duminica orele 17:00 — muzica ambientala la scena orele 20: - recitaluri artisti MC-JULL *ARTISTI 1. ALESSIA-1h 2. RELISANDA ~1h 3. LORENNA- Ih 2 30.06.2018 1. ANSAMBLUL MIORITA DE LA VAIDEENI- 1h:30min 2. JULL-30 min 3. ALBNEGRU & RALFO si RARES - 2h Duminica: 01.07.2018 1. NINA PREDESCU - 1h 2. BAMBI-1h 3. CONNECT-R - 50min, ANEXA 2 ORAS, | Str | Judetul | Se autorizeaza SC VIOBETI COMIMPEX SRL, Teprezentata de 7 »¢u Sediu in |r : 3 “9 fnnegistratd la Registral | aaa! { fiscal Ke...) Pentru efectuarea activitay itate (audio), in Orasul ..... cu | | Tespectarea dispozitiilor L ind publicitatea, pentru perioada | evenimentul ” intervalul orar 08:00-12:00; i | 15:30-20:3) | Prezenta autorizatie este valabita in perioada | | | | Primar AUTORIZATIE pentru afisaj stredal | Se autorizeazt SC VIOBET] COMIMPEX SRL. reprezemata de” cu sediu tn | ‘el. 9, inregisteata la Registrul Pentru efectuarea activitayi cu ! Comertutui _ de Reclama si Publi | de-afise pe panourile de aise) special, | Prezenta autorizatie este valabila in haga . #3 four S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. c 440/15602/2004; CUI 16799673 Adresa Punct Lucru: Str. General Petre Popovat, nba ‘e-mail: viobeti@gmail.com Telefon: 0746.439.634 ENTRUL DE INF FPL INICIPIULU AMNICU VALCEA CETATENLRY 23.08, 6 Catre Primaria Ramnicu Valcea Solicitare nr. 6 din 01.03.2018 S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L, CUI: RO 16799673, 140/15602/2004, reprezentata legal de dl. Turcu Vergil in calitate de Asociat, va solicita punerea la dispozitie locatia Splaiul Independentei in Vederea desfasuraril evenimentului FESTIVALUL BERIL-SERBARILE TIMISOREANA (eveniment ce uprinde spectacole de muzica populara si usoara, spat destinate mesterilor Popular si comerciantilor, Zone destinate pentru alimentatie publica, precum siun parc de distract in erioada: 29,30 IUNIE- 1 IUUE 2018 Pupa aprobarea alocarii unui spativ pentru desfasurarea evenimentuli,societatea noastra se va ocupa de amplasarea si dezafectarea zonei de spectacol (scena, ateliere mestesugaresti, tonete comercianti, parc de distracti si va asigura programul artistic convenit cu autoritatle locale pentru 3 zile de spectacol, Lista orientativa a artistllor pe care fi vom invita in orasul dumneavoastra in Perioada mentionata poate fi consultata in Anexa 1. ‘Valoarea aproximativa a proiectulul este de 26.000 euro, suma care va fi suportata de subscrisa, Prin prezenta va solicit acordul de colaborare pentru desfasurarea acestui eveniment in perioada si locatia mentionate mai sus, Va multumesc, Data Custima, 01.03.2018 SC VIOBET! COMIMPEX SRL Aso S.C. VIOBETI COMIMPEX S.fuL. at 440/15602/2004; CU! 16799673 ‘Adresa Punct Lucru: Str. General Petre Popovat, nr.2A e-mail: viobeti@gmail Telefon: 0746.439.634 Catre Primaria Municipiulul Ramnicu Valcea Revenire la solictarea nr.6 din 03.03.2018 We MOBET COMIMPEXS RL, CU: RO 16789673, 140/15602/2004, reprezentata legal de dl TurcuVergl in catate de Asociat, prin prezenta vaaducem la cunostnta ca, in une any studiu de pinta In cea ce priveste comercalzarea produslorraditionale, folosieapitelor si gratareor electrice mann Gareate de catreconsumatori,acestie preferand prepararea lor pe gratar cu carbunt sha urmare am decis ca prepararea produselor sa se faca in mod traditional Dorim ca evenimentul FESTIVALUL BERIL- SERBARILE TIMISOREANA din perioada: 29,30 HUNIE- 2. INE 2018 sa se desfasoare in locatia din Spall independentel asa cum sa stable initial in solicitarea din 01.03.2018, Toate celelalte aspecte ale solicitarii ramanand neschimbate. ‘consultata in Anexa 1, Va multumese, Data Cusstima, 28.03.2018 SC VIOBETI COMIMPEX SRL