Sunteți pe pagina 1din 83

NORMATIV PENTRU ANALIZA I EVIDEN A

EVENIMENTELOR ACCIDENTALE DIN INSTALA IILE


DE PRODUCERE, TRANSPORT I DISTRIBU IE A
ENERGIEI ELECTRICE I TERMICE
NTE 004 / 05 / 00

nlocuie te PE 005-2 / 99

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

Institu ie responsabil de elaborarea


normei tehnice energetice : S.C. Termoelectrica S.A.
Elaborator : S.C. Termoelectrica S.A.

nlocuie te PE 005 2 / 99

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

AUTORITATEA NA IONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI


ORDIN nr. 8 din 25. 02. 2005
pentru aprobarea
,,Normativului pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de
producere, transport i distribu ie a energiei electrice i termice
n temeiul art. 9 alin. (2), (6) i (7), al art. 11 alin. (1) i alin. (2) lit. a) i i) din Legea energiei
electrice nr. 318 /2003, avnd n vedere Referatul de aprobare ntocmit de Departamentul
Infrastructur i Autorizare, n conformitate cu prevederile procesului-verbal al edin ei Comitetului
de Reglementare al ANRE din data de 25.02.2005, Pre edintele Autorit ii Na ionale de Reglementare
n Domeniul Energiei emite urm torul:
ORDIN
Art. 1. - Se aprob

norma tehnic energetic : ,,Normativ pentru analiza i eviden a


evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport i distribu ie a energiei
electrice i termice, cod: NTE 004/05/00, prezentat n anexa* care face parte integrant din
prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I i intr n

vigoare n termen de 30 de zile de la data public rii.


Art. 3. - La data intr rii n vigoare a prezentului ordin,
005/2/1999, i nceteaz valabilitatea.

prescrip ia energetic

PE

Art. 4. - Titularii de licen

care i desf oar activitatea n sectorul energiei electrice vor


respecta prevederile prezentului ordin.
Art. 5. - Departamentele de specialitate din cadrul ANRE vor urm ri respectarea de c tre
agen ii economici a prevederilor cuprinse n prezentul ordin.

Pre edintele Autorit ii Na ionale de Reglementare n Domeniul Energiei ANRE


Nicolae OPRI

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

CUPRINS
I. Scop......................................................................... 7
II. Domeniu de aplicare. 7
III. No iunile utilizate. Terminologie i defini ii............................................................................................ 8
IV.Acte normative de referin .. 15
V. Eviden a i analiza evenimentelor accidentale..15
V.1. Defec iuni tehnice. Registrul de defec iuni15
V.2. Deranjamente. Registrul de deranjamente......................................16
V.3. ntreruperi de scurt durat 16
V.4. Eviden a i analiza incidentelor................................................................................... 16
V.4.1. Raportarea i consemnarea incidentelor. Fi a de incident i Nota informativ ..16
V.4.2 Analiza incidentelor. Raportul de analiz .17
V.4.3. Analiza situa iei incidentelor i activitatea de prevenire a acestora.20
VI. Colectarea, validarea, stocarea, prelucrarea i circula ia informa iilor referitoare la evenimentele
accidentale............................................................................ 21
VI.1. Colectarea, validarea i stocarea informa iilor 21
VI.2. Prelucrarea informa iilor primare 21
VI.2.1. Informa iile sintetice referitoare la incidente. 21
VI.2.2. Indicatorii referitori la ncidente. 22
VI.3. M suri privind stocarea i circula ia informa iilor privind incidentele 24
VII. Dispozi ii finale............................................................................................................................ 25
Prescrip ii energetice men ionate n norma tehnic ................................. 26
Anexa 1
Anexa 2 Nomenclator pentru eviden a i analiza incidentelor.............................................. 27
1. Nomenclatorul ansamblurilor func ionale........................................................... 27
2. Nomenclatorul componentelor anasamblurilor func ionale................................. 29
3. Nomenclatorul formelor de manifestare a incidentelor.................................... 47
4. Nomenclatorul prilejurilor incidentelor................................................................ 47
5. Nomenclatorul cauzelor incidentelor................................................................ 48
6. Nomenclatorul modurilor de tratare a neutrului n re ea................................... 50
7. Nomenclatorul fenomenelor meteorologice deosebite...................................... 50
Anexa 3
Fi a de incident pentru centralele electrice............................................................. 52
Aneva 4
Instruc iuni de completare a fi ei de incident pentru centralele electrice. 55
Anexa 5
Fi a de incident pentru re elele de transport al energiei electrice .......................... 61
Aneva 6
Instruc iuni de completare a fi ei de incident pentru re elele de transport al energiei
electrice....................................................................... 64
Anexa 7
Fi a de incident pentru re elele de distribu ie a energiei electrice.......................... 69
Aneva 8
Instruc iuni de completare a fi ei de incident pentru re elele de distribu ie a energiei
electrice 72
Anexa 9
Registrul pentru nregistrarea defec iunilor tehnice.. 77
Anexa 10 Registrul pentru nregistrarea deranjamentelor....................................................... 78
Anexa 11 Atribu iile cadru ale inspectorului de incidente la nivelul gestionarilor de instala ii. 79
Anexa 12 Codurile coordonatorilor gestionarilor de instalatii 82

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

NORMATIV PENTRU ANALIZA I EVIDEN A EVENIMENTELOR ACCIDENTALE DIN


INSTALA IILE DE PRODUCERE, TRANSPORT I DISTRIBU IE A ENERGIEI
ELECTRICE I TERMICE
I. SCOP
Art. 1. - Obiectul prezentului normativ l constituie stabilirea cadrului n care se desf oar , din
punct de vedere tehnic, n ramura energiei electrice i termice, activitatea de nregistrare, analiz i
circula ie a informa iilor privind evenimentele accidentale care au loc n instala iile de producere,
transport i distribu ie a energiei electrice i termice.
Art. 2. - Scopul efectu rii analizelor i inerii eviden elor privind evenimentele accidentale care fac
obiectul prezentului normativ il constituie:
a. cunoa terea gradului de siguran n func ionare a instala iilor de producere, transport i
distribu ie a energiei electrice i termice i a Sistemului Electroenergetic National (SEN) n ansamblu;
b. cunoa terea modului de satisfacere a consumatorilor de energie electric i termic sub
aspectul continuit ii n alimentare i a asigur rii parametrilor calitativi;
c. cunoa terea gradului de preg tire a personalului de exploatare i a modului in care se
efectueaz lucr rile de mentenan (revizii, repara ii, ncerc ri profilactice);
d. stabilirea m surilor cu caracter tehnic i/sau economic pentru cre terea fiabilit ii
echipamentelor i schemelor tehnologice, mbun t irea activit ii de exploatare, mentenan ,
proiectare, execu ie i dezvoltare a sistemului energetic, precum i pentru cre terea nivelului de
preg tire a personalului;
e. stabilirea unor m suri care s conduc , odat cu cre terea siguran ei n func ionare, la
diminuarea costurilor de exploatare i de mentenan .
Art. 3. - Datele nregistrate n eviden a evenimentelor accidentale i rezultatele prelucr rilor
acestor
date constituie, al turi de informa iile suplimentare care pot fi obtinute prin alte sisteme de
urmarire a
comportarii echipamentelor, principala surs de informa ii pentru:
a. efectuarea unor studii privind siguran a SEN n ansamblu sau a unor zone, studii privind
fiabilitatea instala iilor i echipamentelor;
b.stabilirea punctelor slabe din instala ii i a m surilor pentru eliminarea acestora;
c. planificarea lucr rilor de mentenanta i alocarea resurselor necesare.
II. DOMENIU DE APLICARE
Art. 4. - Normativul trebuie aplicat n toate instala iile de producere, transport i distribu ie a
energiei electrice i termice care apar in agen ilor economici titulari de licen n aceste domenii, n
conformitate cu reglementarile ANRE i cu cerin ele din licen ele de func ionare.
Art. 5. - Sub inciden a prezentului normativ intr toate evenimentele accidentale care au loc n
instala iile din:
a. centralele termoelectrice;
b. centralele hidroelectrice i statiile de pompare de acumulare (cu scop energetic);
7

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

c. centralele termice;
d. re elele electrice de transport;
e. re elele electrice de distribu ie;
f. re elele de transport i distribu ie a energiei termice.
Art. 6. - Nu cad sub inciden a prevederilor prezentului normativ:
a. analiza i eviden a evenimentelor accidentale care au loc n centralele nuclearoelectrice;
b. urm rirea comport rii n timp a construc iilor speciale i a construc iilor hidrotehnice din
cadrul obiectivelor energetice;
c. analiza i eviden a evenimentelor accidentale produse n perioada de probe a instala iilor noi
sau retehnologizate/modernizate, pn la darea lor n exploatare;
d. analiza i eviden a accidentelor de munc ;
e. analiza i eviden a efectelor fenomenelor de impact al instala iilor energetice asupra mediului;
f. analiza, eviden a i prevenirea incendiilor;
g. avariile de sistem.
Art. 7. - Aplicarea prevederilor prezentului normativ se va face pe baza Instruc iunilor de
aplicare specifice pentru eviden a i analiza evenimentelor accidentale din instala iile de producere a
energiei electrice i termice, din instala iile de transport i din instalatiile de distribu ie a energiei
electrice i termice, instruc iuni care vor fi elaborate de c tre coordonatorii gestionarilor de instala ii
n termen de trei luni de la aprobarea NTE 005/04/00.
Art. 8. - Lista reglement rilor conexe prezentului normativ este prezentat n Anexa 1.
III. NO IUNI UTILIZATE. TERMINOLOGIE I DEFINI II
Art. 9. n acest capitol se definesc no iunile specifice prezentului normativ. No iunile definite
n alte acte normative, na ionale sau din cadrul sectorului energetic, nu sunt incluse n acest capitol,
dar pot fi folosite n textul normativului, nso ite sau nu de preciz ri specifice sau pot fi
particularizate, caz n care se va utiliza formularea n condi iile prezentului normativ.
Se men ioneaz , n acest sens, terminologia i defini iile incluse n Codul RET, PE 118, PE 213.
Art. 10. - n normativ se utilizeaz numai termenii trebuie, este necesar, care indic
obligativitatea strict a respect rii prevederilor respective.
Art. 11. - Pentru diferitele unit i administrative din cadrul sectorului energiei electrice i
termice se utilizeaz urm toarele denumiri:
a. unit i de exploatare, pentru centrale electrice, respectiv sec ii/centre;
b. gestionari de instala ii, pentru entit ile organizatorice din domeniul producerii (termo,
hidro), din domeniul re elelor de transport respectiv de distribu ie a energiei electrice i termice, care
au n componen unit ile de exploatare i care gestioneaz instala iile acestora;
c. coordonatori ai gestionarilor de instala ii, pentru entit ile organizatorice din domeniul
producerii, transportului i distribu iei energiei electrice i termice care, conform atribu iilor,
coordoneaz inclusiv activitatea de analiz i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile
gestionate (de ex. Termoelectrica, Hidroelectrica, Transelectrica, Electrica, Complexurile Energetice
8

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

Rovinari, Turceni, Craiova etc.);


Art. 12. - Evenimentele accidentale sunt acele evenimente ntmpl toare din exploatarea
instala iilor de producere, transport i distribu ie a energiei electrice i termice care conduc la
modific ri ale st rii opera ionale sau ale schemei de func ionare a acestora sau la abateri ale unor
parametri sau caracteristici de func ionare n afara limitelor stabilite prin reglement ri sau contracte,
cu sau f r repercusiuni privind alimentarea cu energie electric sau termic a consumatorilor.
Art. 13. Evenimentele accidentale pot conduce la:
a. indisponibilizarea accidental , total sau par ial , a unei instala ii de producere, transport sau
distribu ie a energiei electrice i termice sau a unor componente ale acestor instala ii aflate n
func ionare sau n rezerv ;
b. perturba ii in SEN;
c. pierderea accidental de energie hidroelectric (la amenaj rile hidroenergetice) sau de
combustibili (la centralele termoelectrice sau termice);
d. ntreruperea sau limitarea accidental a aliment rii cu energie electric sau termic a
consumatorilor;
e. reducerea puterii electrice produse sau a cantit ii de c ldur , n afara dispozi iilor
dispecerului.
Art. 14. n func ie de instala ia unde apar, de efectul asupra func ion rii acesteia i a
ansamblului instala iilor de producere, transport i distribu ie a energiei electrice i termice,
evenimentele accidentale care se nregistreaz i se analizeaz se clasific astfel:
a. Defec iunile tehnice sunt evenimentele accidentale care se produc n instala iile de producere,
transport i distribu ie a energiei electrice i termice, constnd n abateri ale unor parametri func ionali
sau defect ri ale unor componente ale ansamblurilor func ionale men ionate n Anexa 2 (2), care nu
au consecin e asupra acestor ansambluri i nu afecteaz consumatorii sau produc ia de energie
electric i termic .
b. Deranjamente n re elele electrice de joas tensiune ( 1 kV) sunt evenimentele accidentale
care conduc la ntreruperea consumatorilor alimenta i din re eaua de joas tensiune ( 1 kV) sau la
modificarea valorii tensiunii n afara benzilor admise.
Se nregistreaz la categoria deranjamente i arderea siguran elor sau declan area
ntreruptoarelor de pe partea de medie tensiune a transformatoarelor, cu excep ia cazurilor cnd
acestea se produc ca urmare a defect rii transformatoarelor sau a unor scurtcircuite pe partea de medie
tensiune, pn la bornele transformatorului.
c. ntreruperile de scurt durat , produse cu ocazia ac ion rii automatiz rilor, sunt
evenimentele accidentale al c ror efect, n timp, privind modificarea st rii anterioare de func ionare a
instala iilor sau a parametrilor func ionali ai acestora, are o durat mai mic de 30 s.
n aceast categorie se nregistreaz func ion rile reu ite ale RAR, RABD, AAR, AUR.
d. Incidentele sunt evenimentele accidentale care apar n instala iile de producere a energiei
electrice i termice, n re elele de transport i distribu ie a energiei electrice cu tensiunea peste 1 kV
sau n cele de transport i distribu ie a energiei termice, care se manifest prin modificarea st rii
anterioare a ansamblurilor func ionale men ionate n Anexa 2 (1), prin abateri ale parametrilor
func ionali ai acestora, n afara limitelor prev zute prin reglement ri sau contracte, sau prin reduceri
ale puterii electrice produse pe central sau pe grupuri energetice, indiferent de efectul lor asupra
consumatorilor i indiferent de momentul n care se produc. Acestea pot fi inso ite de deteriorarea
9

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

unor echipamente.
NOTA : Se poate utiliza pentru acest tip de evenimente accidentale i denumirea de
avarie, avnd acela i n eles n contextul prezentului normativ.
Art. 15. - Ansamblul func ional, n accep iunea prezentului normativ, constituie ansamblul de
instala ii, echipamente, elemente, obiecte etc. fa de care se define te no iunea de incident.
Nomenclatorul ansamblurilor func ionale considerate este prezentat n Anexa 2 (1), delimitarea
fiec ruia rezultnd din Anexa 2 (2).
Art. 16. - Componenta unui ansamblu func ional, n accep iunea prezentului normativ,
constituie o detaliere a ansamblului func ional, necesar localiz rii mai precise a incidentului.
Componenta poate fi, dup caz, instala ie, echipament, obiect etc. (a se vedea Anexa 2, 2).
Art. 17. - Se consider incidente n unit ile de producere a energiei electrice i termice orice
abatere accidental a parametrilor unui ansamblu func ional n afara limitelor admise, inclusiv :
a. declan area sau scoaterea accidental din starea de disponibilitate (func ionare sau rezerv ) a
unuia sau mai multora din ansamblurile func ionale din unit ile de producere a energiei electrice i
termice men ionate n Anexa 2 (1) ;
b. declan area sau scoaterea accidental din func iune a uneia sau mai multor componente ale
ansamblurilor func ionale din unit ile de producere a energiei electrice i termice, men ionate n Anexa 2
(2), care conduc la schimbarea st rii de func ionare (inclusiv reducerea puterii electrice produse) sau la
abateri ale parametrilor ansamblului func ional n afara limitelor admise pentru func ionare;
c. reducerea puterii electrice produse de o unitate dispecerizabil cu 10% sau mai mult fa de
puterea planificat , pe o durat mai mare de 15 minute, din orice motiv n afara dispozi iilor
dispecerului;
d. reducerea debitului de c ldur sau abaterea parametrilor (presiune i temperatur ) agentului
termic livrat n afara limitelor i condi iilor stabilite prin contract, pe o durat de cel pu in o or (altele
dect cele prev zute la pct. a i b);
e. dep irea valorilor stabilite prin proiect sau caiete de sarcini pentru pierderile de ap prin
organele de nchidere (vane, stavile) ale circuitelor hidraulice i sistemele de etan are, n cazul
centralelor hidroelectrice.
Art. 18. - Se consider incidente n re elele electrice:
a. declan area sau scoaterea accidental din func iune a unuia sau mai multor
ansambluri func ionale din re elele electrice de transport i distribu ie de nalt i medie tensiune (peste
1kV) sau componente ale acestora, men ionate in Anexa 2 (1 si 2);
b. defectarea transformatoarelor sau autotransformatoarelor din re eaua de 220 kV i mai
mult, cu puteri de100 MVA sau mai mari, aflate n rezerv ;
c. defectarea liniilor electrice cu tensiunea de 220 kV i mai mare, aflate n rezerv ;
d. ac ionarea, neselectiv sau intempestiv, a instala iilor de protec ii i automatiz ri, din cauze
proprii acestor instala ii;
e. func ionarea nereu it a instala iei RAR pe o linie, chiar dac n cap tul opus al LEA a fost
o func ionare reu it , linia r mnnd sub tensiune;
f. evenimentele accidentale care conduc la abaterea tensiunii n afara limitelor stabilite prin
reglement ri ;
g. nefunc ionarea AAR, RABD, DASF, DASU, DASP, alte automatici de sistem, dac
10

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

acestea au avut condi ii de func ionare.


Art. 19. - Este considerat, de asemenea, incident :
a. retragerea accidental din exploatare sau dep irea duratei aprobate de retragere programat
din exploatare a unor ansambluri func ionale pentru eliminarea unor defec iuni ce pot s apar n
timpul efectu rii probelor de func ionare sau a ncerc rilor profilactice dup darea lor n exploatare
(numai pe timpul dep irii duratei aprobate), pentru toate cazurile care nu intr sub inciden a art. 6 din
prezentul normativ;
b. retragerea din exploatare a unor ansambluri func ionale pentru eliminarea unor defec iuni, n
perioada golurilor de sarcin (pe durata n care acestea sunt indisponibile);
Art. 20. - Prin excep ie de la prevederile art. 14d, nu se consider incidente urm toarele
evenimente:
a. retragerea din exploatare a unor instala ii sau componente ale acestora, ca urmare a
dispozi iilor date de centrele de dispecer cu autoritate de decizie, din motive de func ionare
economic , cre tere a siguran ei n func ionare sau ca urmare a unor prevederi incluse n contractele
de furnizare a energiei la consumatori;
b. ie irea din func iune a unui ansamblu func ional, ca urmare a ac ion rii corecte a elementelor
de protec ie i automatizare n cazul unor evenimente accidentale care au avut loc la alt ansamblu
func ional; ie irea din func iune a ansamblului respectiv fiind o consecin a incidentului localizat n
alt ansamblu func ional, efectele se vor eviden ia pe fi a de incident a acestuia din urm ;
c. ie irea din func iune a unor componente ale ansamblurilor func ionale din cadrul centralelor i
sta iilor electrice, dac au fost nlocuite cu rezerva prin func ionarea corect a automatiz rilor sau prin
manevre i nu a avut ca efect modificarea starii anterioare a ansamblurilor func ionale, abateri ale
parametrilor func ionali ai acestora n afara limitelor prev zute prin reglement ri sau contracte,
reducerea puterii efectiv disponibile, a debitului de c ldur , limit ri n alimentarea consumatorilor;
d. retragerea din exploatare, cu aprobarea centrului de dispecer cu autoritate de decizie, a
celulelor al caror ntreruptor a atins num rul de declan ri pe scurtcircuit admis prin instruc iunile de
exploatare;
e. deconectarea manual a liniilor electrice cu neutrul izolat sau tratat prin bobin de stingere pentru
depistarea punerilor la p mnt (energia electric nelivrat ca urmare a deconect rii liniilor pentru
manevrele de depistare a defectului se nregistreaz la incidentul liniei cu defect);
f. retragerea din exploatare n mod voit a unor ansambluri func ionale (sau a unor componente
ale acestora), ca urmare a efectu rii probelor de func ionare - conform programului de probe aprobat
de coordonatorul gestionarului de instalatii - sau a ncerc rilor profilactice;
g. retragerea din exploatare n mod voit a unor ansambluri func ionale (sau a unor componente
ale acestora), pentru prevenirea unor eventuale accidente umane i/sau evitarea/reducerea efectelor
unor calamit i;
h. retragerea din exploatare n mod voit a unui ansamblu func ional pentru analizarea i
eliminarea cauzelor unui incident produs anterior (ansamblul func ional a fost repus n func iune la
dispozi ia treptei de conducere operative prin dispecer cu autoritate de decizie f r a se depista cauza);
retragerea din exploatare a ansamblului respectiv fiind o consecin a incidentului produs anterior,
efectele, inclusiv durata total de indisponibilitate accidental a ansamblului func ional, se vor
eviden ia pe fi a acestui incident;
i. devers rile de ap la centralele hidroelectrice, aprobate de dispecerul ce are autoritate de
decizie asupra acestora, conform reglement rilor specifice;
11

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

j. reanclan area automat a liniilor electrice aeriene datorit func ion rii corecte a dispozitivelor
de RAR;
k. anularea RAR i/sau deconectarea liniilor electrice aeriene, cu aprobarea treptei de conducere
operativ cu autoritate de decizie, pentru evitarea func ion rii frecvente a RAR pe timpul desc rc rilor
atmosferice, chiciur , zapad umed etc.
Art. 21. - Un incident n sens de unitate de nregistrare se consider acela care:
are loc ntr-un singur ansamblu func ional;
se manifest cu un singur prilej;
este determinat de o singur cauz .
Art. 22. - Declan rile repetate din aceea i cauz i cu acela i prilej n decurs de maximum 24
de ore ale ntreruptorului unei LEA de medie tensiune, care prin reconectare n cel mult 5 min prezint
o func ionare normal , se consider un singur incident, toate efectele cumulndu-se n aceea i fi de
incident.
Art. 23. - Declan rile repetate din aceea i cauz i cu acela i prilej n decurs de maximum 24
ore ale ntreruptorului unei LEA de nalt tensiune se consider un singur incident, toate efectele
cumulndu-se n aceea i fi de incident.
Art. 24. - Defectele distincte produse simultan n mai multe locuri ale unei linii electrice n
cablu sau linie electric aerian se consider un singur incident.
fi

Art. 25. - Pentru liniile de MT, n situa ii meteorologice deosebite, se ntocme te lunar o singur
de incident pentru fiecare linie, cuprinznd toate RAR nereu ite din luna respectiv .

Art. 26. - Defectele distincte care se produc simultan din aceea i cauz i cu un singur prilej pe
o linie electric aerian i n por iunile de linie electric n cablu intercalate n aceast linie se
consider un singur incident, acesta fiind localizat la instala ia preponderent (linie electric aerian
sau cablu).
Art. 27. - Declan rile a n circuite ale unei linii multicircuit pe stlpi comuni se nregistreaz ca
n incidente, chiar dac au avut loc simultan.
Art. 28. - ncerc rile nereu ite, repetate, de pornire a unui bloc (grup) dup ce acesta fusese
oprit, din aceea i cauz , f r s se fi f cut ac iuni corective ntre ele, se nregistreaz ca un singur
incident.
Art. 29. - Mai multe modific ri accidentale de sarcin (n afara dispozi iilor dispecerului) ale
unui grup sau declan ri repetate ale unui grup, din aceea i cauz , pe parcursul unei zile
calendaristice, f r s se fi f cut ac iuni corective ntre ele, se consider un singur incident, toate
efectele cumulndu-se n aceea i fi .
Art. 30. - Incidentele ce au loc simultan n mai multe ansambluri func ionale i avnd aceea i
cauz (condi ii meteorologice deosebite, calamit i naturale etc.) se nregistreaz ca incidente
distincte, pentru fiecare ansamblu func ional afectat ntocmindu-se cte o fi de incident separat .
12

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

Art. 31. - Fiec rui incident, n sens de unitate de nregistrare, i se atribuie, pentru fiecare an
calendaristic, un num r de ordine distinct la nivelul unit ii de exploatare, pentru centrale, i la nivelul
gestionarilor de instala ii, pentru re ele electrice.
Art. 32. - Incidentele definite la art. 14d, se clasific , n condi iile prezentului normativ, astfel:
a. Incident izolat este incidentul care :
nu conduce i la apari ia altor incidente;
afecteaz starea de func ionare i a altor instala ii, dar numai ca urmare a ac ion rii corecte
a elementelor de protec ie i automatizare cu care acestea sunt prev zute.
b. Incident primar (ini iator) este incidentul care conduce la apari ia altor evenimente definite
la rndul lor ca incidente, acestea din urm avnd ns , fiecare, cauze distincte.
c. Incident asociat este incidentul care are loc ca urmare a incidentului primar.
Art. 33. - Cauza incidentului este deficien a sau fenomenul care provoac , la un moment dat i
n anumite condi ii, apari ia incidentului.
Art. 34. Cauzele care determin apari ia unui incident pot fi: deficien e n concep ia i
proiectarea instala iilor, deficien e de construc ie i montaj ale instala iilor, deficien e n proiectarea i
fabrica ia echipamentelor, calitatea necorespunzatoare a materialelor, exploatare, mentenan sau
asisten tehnic necorespunz toare, solicit ri peste limitele pentru care au fost dimensionate
instala iile datorate unor factori externi ntmpl tori, deficien e privind combustibilul sau apa, condi ii
meteorologice deosebite sau calamit i naturale, cauze externe gestionarului de instala ii i alte cauze
neidentificate.
Cauza stabilit trebuie sa fie argumentat din punct de vedere tehnic cu probe, m sur tori,
analize de laborator.
Pe baza identific rii cauzelor incidentelor se vor stabili m surile corespunz toare de
prevenire/limitare a incidentelor/efectelor acestora.
Art. 35. - Detalierea acestor cauze i codificarea lor sunt prezentate n Anexa 2 ( 5).
Art. 36. - n cadrul fiec rei categorii de cauze se vor analiza i se vor eviden ia i elementele
tehnice sau organizatorice constatate de c tre personalul de exploatare, direct sau prin intermediul
aparatelor, care au determinat ncadrarea cauzei ntr-una din categoriile men ionate.
Art. 37. Pentru fiecare incident se atribuie o cauz .
Art. 38. - Prilejul incidentului reprezint o mprejurare de moment inevitabil , n care o
anumit cauz provoac apari ia incidentului ntr-o instala ie (ansamblu func ional). n aceast
mprejurare, instala ia ar fi func ionat corect, dac nu ar fi existat cauza.
Art. 39. - Prilejul incidentului poate fi: func ionare normal , func ionare cu abateri de la
parametrii nominali, ac ion ri i comenzi (false, neexecutate) ale protec iilor i automatiz rilor,
manevre de exploatare, executarea de lucr ri de mentenan preventiv sau corectiv n alte instala ii,
manifest ri ale naturii, probe, ncerc ri, influen e exterioare, dispozi ie dispecer, neidentificat.
Detalierea i codificarea prilejurilor incidentului sunt prezentate n Anexa 2 ( 4).
13

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

Art. 40. - Cauza i prilejul unui incident sunt elemente distincte i se eviden iaz separat.
Art. 41. - Este obligatorie atribuirea unui prilej pentru fiecare incident.
Art. 42. - Forma de manifestare a incidentului este totalitatea efectelor/fenomenelor prin care
incidentul respectiv este observat.
Art. 43. Formele de manifestare pot fi : ie iri accidentale din starea de disponibilitate
(func ionare sau rezerv ) ale ansamblurilor func ionale sau abateri ale unor parametri sau caracteristici
de func ionare n afara limitelor stabilite prin reglement ri (cu sau f r repercusiuni privind
alimentarea cu energie electric sau termic a consumatorilor).
Codificarea acestor forme de manifestare este prezentat n Anexa 2 ( 3).
Art. 44. - Este obligatorie atribuirea unei forme de manifestare pentru fiecare incident.
Art. 45. - Localizarea incidentului indic coordonatorul gestionarilor de instala ii, gestionarul
de instala ii, unitatea de exploatare (centrala, sec ia/centrul), sta ia, ansamblul func ional sau
componentele acestuia la care s-a produs incidentul.
Art. 46. - Durata incidentului este intervalul de timp cuprins ntre momentul apari iei
incidentului i momentul rezolv rii, dupa caz, a uneia dintre urm toarele situa ii :
a. revenirea la starea de disponibilitate i la parametrii func ionali n limitele admise stabilite
prin reglement ri (sau cei dinainte de producerea incidentului) a ansamblului func ional afectat de
incident sau, dup caz, nlocuirea acestuia cu rezerva sau restabilirea condi iilor de func ionare a
nodurilor (schemelor) tehnologice respective;
b. alimentarea consumatorilor cu energie electric sau termic la parametrii prevazu i n
contracte;
c. eliminarea reducerii de putere electric produs pe central sau pe grupuri energetice;
d. eliminarea pierderilor de ap ce dep esc limitele stabilite n centralele hidroelectrice, pierderi
ce determin reducerea energiei productibile.
Art. 47. - Durata indisponibilit ii accidentale a unui ansamblu func ional este intervalul de
timp socotit din momentul ie irii accidentale din func iune a acestuia pn la:
a. repunerea n func iune a ansamblului respectiv la parametrii solicita i;
b. trecerea n rezerv aprobat de treapta de conducere operativ cu autoritate de decizie, n
cazul n care nu mai este necesar repunerea n func iune;
c. trecerea n repara ie planificat , n cazul n care aceast repara ie ncepe, conform program rii,
nainte de repunerea n func iune sau de trecerea n rezerv a ansamblului respectiv.
Art. 48. - Durata ntreruperii n alimentarea consumatorilor (par ial sau total ) este
intervalul de timp cuprins ntre momentul n care, din cauza unui incident, consumatorului nu i s-a
putut livra energia electric sau debitul de c ldur la parametrii contractuali i momentul restabilirii
aliment rii tuturor consumatorilor afectati, la parametrii contractuali.
Art. 49. - Energia electric sau termic nelivrat consumatorilor este energia electric sau
termic care nu a fost livrat consumatorilor pe durata ntreruperii sau limit rii aliment rii cauzate de
14

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

incident. Aceast energie se calculeaz astfel:


a. n cazul ntreruperilor avnd o durat de cel mult 60 min, ca produsul dintre consumul
(puterea sau debitul de c ldur ) nregistrat la ora cea mai apropiat de momentul apari iei incidentului
i durata ntreruperii calculat conform art. 48;
b. n cazul ntreruperilor avnd o durat mai mare de 60 min, ca produsul ntre consumul mediu
nregistrat n ziua precedent (exclusiv zilele de repaus i s rb torile legale) n orele corespunz toare
i durata ntreruperii calculat conform art. 48; pentru ntreruperile produse n zilele de repaus i
s rb tori legale se ia n considerare consumul din prima zi de repaus sau s rb toare anterioar ;
c. n cazul n care nu este prev zut nregistrarea orar a consumului, se vor folosi datele
rezultate din m sur tori sau datele din eviden a statistic privind consumul mediu orar corespunz tor
perioadei calendaristice respective.
d. n cazul n care nu este posibil realimentarea tuturor consumatorilor ntrerup i, energia
nelivrat este egal cu suma energiilor nelivrate fiecarui consumator pn la alimentarea acestuia ; nu
se vor considera consumatorii alimenta i pe duratele aliment rii acestora n procesul de depistare a
defectului.
Art. 50. - Energia electric sau termic indisponibil accidental este energia electric sau
termic care ar fi fost produs de un grup/bloc pe durata n care a fost scos din func iune sau a
func ionat cu putere redus sau cu debit redus, ca urmare a unui incident, i care se calculeaz ca
produsul dintre reducerea de putere sau de debit i durata acestei reduceri.
IV. ACTE NORMATIVE DE REFERIN
Ordin ANRE nr. 20/ 2004
Codul tehnic al re elei electrice de transport, revizia 1, cod
ANRE: completat cu Ordin ANRE 51.1.112.0.01.27/08/04 nr. 35 /2004
Decizia ANRE nr. 101/2000 Codul tehnic al re elei electrice de distribu ie, cod ANRE:
101.1.113.0.01.06./06/00
Ordin ANRE nr. 35 /2002
Regulament de conducere i organizare a activit ii de
mentenan , cod ANRE: 035.1.2.0.7.06/12/02
V. EVIDEN A

I ANALIZA EVENIMENTELOR ACCIDENTALE

V.1. Defec iuni tehnice. Registrul de defec iuni


Art. 51. (1) Defec iunile tehnice se constat de c tre personalul opera ional/de exploatare i se
remediaz , dup caz, cu ansamblul func ional sau cu componenta acestuia n func iune sau cu ocazia
opririi/retragerii din exploatare a acestora.
(2) Defec iunile tehnice neremediabile de c tre personalul opera ional/de exploatare n schimbul
respectiv se vor nscrie n Registrul de defec iuni, registru care trebuie s existe n fiecare camer de
comand pentru instala iile cu personal permanent sau la centre i sec ii pentru instala iile f r
personal permanent din re elele electrice.
(3) efii de sec ii i centre se vor informa zilnic n leg tur cu defec iunile consemnate n
registru i vor dispune m suri operative pentru remedierea lor sau le vor trece n eviden a lucr rilor
necesar a se efectua cu ocazia unei opriri programate.
(4) Este obligatoriu ca Registrul de defec iuni s con in informa iile prezentate n Anexa 9,
15

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

inndu-se seama i de reglement rile stabilite de coordonatorii gestionarilor de instala ii.


V.2. Deranjamente. Registrul de deranjamente
Art. 52. (1) Pentru deranjamente, modul de eviden i analiz este stabilit prin instruc iuni
specifice elaborate de coordonatorii gestionarilor instala iilor de distribu ie a energiei electrice.
(2) Deranjamentele se nregistreaz la nivelul unit ilor de exploatare i se analizeaz la nivelul
gestionarilor de instala ii.
(3) Se recomand ca eviden a deranjamentelor s se in n registre speciale (Registre de
deranjamente), al c ror con inut minim este prezentat n Anexa 10.
V.3. ntreruperi de scurt durat
Art. 53. ntreruperile de scurt durat , ca urmare a func ion rii automatiz rilor, se
analizeaz la nivelul gestionarilor de instala ii, pe baza datelor nregistrate de c tre unit ile de
exploatare in registre separate.
Acestea se centralizeaza lunar si se raporteaza, la cerere, forurilor ierarhice superioare.
V.4. Eviden a i analiza incidentelor
V.4.1. Raportarea i consemnarea incidentelor. Fi a de incident i Nota informativ
Art. 54. Incidentele se analizeaz i se nregistreaz de c tre unitatea de exploatare n care sau produs, utilizndu-se n acest scop un formular tipizat (Fi a de incident), prezentat n Anexele 3,
5 si 7.
Art. 55. - Completarea acestei fi e imediat dup ncheierea analizei incidentului, conform
prezentului normativ, este obligatorie i se va face pe baza instruc iunilor de completare din Anexele
4, 6 si 8.
Art. 56. - Personalul opera ional din tur care monitorizeaz direct instala iile trebuie ca, la
constatarea oric rui eveniment accidental, s raporteze imediat, pe linie operativ , efului s u ierarhic
superior care are n comand nemijlocit instala ia afectat , toate informa iile legate de manifestarea
evenimentului i de efectele imediate ale acestuia i s le nregistreze n conformitate cu instruc iunile n
vigoare.
Art. 57. (1) Personalul de comand opera ional , definit conform Cod RET partea III Regulament de conducere prin dispecer n SEN, consemneaz datele privind evenimentele accidentale
raportate n eviden ele sale opera ionale.
(2) n conformitate cu instruc iunile proprii ale unit ilor de exploatare, se va proceda la
anun area conducerii administrative cu privire la desf urarea evenimentelor urm rite i m surile luate
pn n momentul inform rii. Conduc torul tehnic al unit ii va decide asupra ac iunilor imediate,
necesare pentru lichidarea urm rilor evenimentelor i analiza acestora.
Art. 58. (1) La fiecare gestionar de instala ii i la centrele de dispecer se va asigura, prin
decizie, un flux informa ional pentru luarea la cuno tin , de c tre persoanele cu atribu ii i
16

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

responsabilit i n domeniu, despre evenimente nregistrate i urm rilor acestora, conform celor
prezentate n cap. V.
(2) Pentru incidentele care se raporteaz la cerere la DET (DEC), conform ordinelor de investire
cu atributele autorit ii de conducere prin dispecer i a reglement rilor n vigoare, stabilite de acesta
cu avizul coordonatorilor gestionarilor de instala ii din centralele electrice, respectiv re elele electrice,
pe lng informarea operativ , conducerile unit ilor gestionare de instala ii trebuie s ntocmeasc i
s transmit acestuia note informative n termen de ase ore de la apari ie, cu informatiile
disponibile, care sa contina cel putin urmatoarele elemente :
a. locul i momentul apari iei incidentului;
b. schema de func ionare a instala iei nainte de apari ia incidentului, cu indicarea abaterilor de
la schema normal i a lucr rilor/probelor/ m sur torilor ce se efectuau n instala ie;
c. prilejul care a favorizat apari ia i dezvoltarea incidentului;
d. descrierea cronologic a tuturor evenimentelor, cu indicarea manevrelor executate n timpul
lichid rii incidentului, utiliznd informatiile disponibile la ora intocmirii Notei;
e. func ionarea protec iilor, automatiz rilor cu semnaliz rile lor;
f. efectele produse asupra instala iilor, enumerarea i descrierea defec iunilor i deterior rilor de
echipament (dac este cazul);
g. efectele asupra consumatorilor de energie electric i termic , durata de ntrerupere, energia
nelivrat sau alte efecte (efecte asupra mediului);
h. modul de comportare a personalului n timpul incidentului, corectitudinea deciziilor i
ac iunilor acestuia, innd cont de instruc iunile n vigoare;
i. m surile tehnice i organizatorice dispuse de conducerea unit ii gestionare.
(3) Datele solicitate prin Nota informativ sunt minimale, ele putnd fi completate i cu alte date
pe care conducerea unit ii gestionare le consider utile n analiza incidentului.
Art. 59. - Pe baza informa iilor primite zilnic de la gestionarii de instala ii din centrale, respectiv
re ele i UNO-DEN, coordonatorii gestionarilor de instala ii stabilesc incidentele deosebite, urmate de
consecin e (indisponibilit i ale unor instala ii importante din punct de vedere al siguran ei n
func ionare a centralelor i re elelor electrice, perturba ii de sistem, ntreruperi sau limit ri n
alimentarea consumatorilor) i nivelul la care se fac analizele.
Art. 60. (1) Conform organigramelor i responsabilit ilor stabilite prin documente interne
(inclusiv prin fi a postului), efii de sec ie din centrale sau efii de sec ie i centre din re elele electrice
vor lua la cuno tin zilnic despre toate evenimentele care au avut loc n instala iile de care r spund,
organiznd analiza i completarea fi elor de incidente i lund m suri n limitele competen elor
acordate, inclusiv pentru colectarea, conservarea i p strarea tuturor documentelor i probelor martor
necesare pentru analiz .
(2) Documentele se p streaz conform art. 77, iar probele martor pn la aprobarea raportului de
analiz a incidentului de c tre cei n drept sau pn la stingerea eventualelor litigii.
V.4.2. Analiza incidentelor. Raportul de analiz
Art. 61. (1) Analiza incidentelor se va efectua dup producerea evenimentelor respective, de
regul cu participarea ntregului personal operativ implicat. Modul de organizare a analizei se va
stabili prin reglement ri interne, cu respectarea termenului de finalizare.
(2) Coordonatorii gestionarilor de instala ii din centrale i re ele, cu participarea speciali tilor
17

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

din proiectare i cercetare, vor analiza incidentele deosebite, stabilite conform art. 59.
(3) n cazul unor incidente extinse (r mnerea f r tensiune a unei zone de sistem cuprinznd
mai multe sta ii de 400 kV, 220 kV, 110 kV, inclusiv centrale electrice, sau func ionarea izolat a
acestei zone cu parametrii de frecven
i tensiune perturba i), UNO-DEN va analiza modul de
func ionare a protec iilor i automaticii de sistem aflate n autoritatea de conducere operationala a
DEC, respectiv DET, i va prezenta concluziile acestor analize n termen de cinci zile lucr toare. De
asemenea, DEN va participa la analizele de incidente care provoac perturba ii n SEN.
Art. 62. (1) Pentru incidentele deosebite men ionate la art. 59, se ntocme te un raport de
analiz a evenimentului.
(2) Rapoartele de analiz pot fi solicitate unit ilor de exploatare de conducerea gestionarilor de
instala ii sau a coordonatorilor gestionarilor de instala ii, conform responsabilit ilor stabilite prin
documente interne.
(3) Raportul de analiz trebuie s aib n vedere urm toarele aspecte:
a. locul i momentul apari iei incidentului;
b. schema de func ionare a instala iei nainte de apari ia incidentului, cu indicarea abaterilor de la
schema normal ;
c. prilejul care a favorizat apari ia i dezvoltarea incidentului;
d. descrierea cronologic a tuturor evenimentelor, cu indicarea manevrelor executate n timpul
lichid rii incidentului, utiliznd pentru aceasta diagrame, oscilograme i declara ii ale personalului;
e. situa ia func ion rii protec iilor, automatiz rilor i semnaliz rilor;
f. efectele produse asupra instala iilor, enumerarea i descrierea defec iunilor i deterior rilor de
echipament;
g. efectele asupra consumatorilor de energie electric i termic , durata de ntrerupere, energia
nelivrat , valoarea pagubelor sau alte efecte;
h. stadiul verific rilor profilactice, mentenan ei (dovedite prin procese verbale de recep ie, buletine
de verific ri etc.) pentru echipamentele sau protec iile care nu au func ionat corespunz tor;
i. cauzele tehnice sau de alt natur care au provocat fiecare eveniment din succesiunea
prezentat la pct. d, la stabilirea lor utilizndu-se, eventual, i rezultatele unor expertize (analize de
material, verific ri, teste, probe etc.);
j. modul de comportare a personalului n timpul incidentului, corectitudinea deciziilor i
ac iunilor acestuia, innd cont de instruc iunile n vigoare;
k. influen a concep iei schemei tehnologice sau de func ionare, n care sunt cuprinse instala iile
afectate de incident, asupra derul rii incidentului;
l. existen a i calitatea documenta iilor pentru mentenan
i exploatare, precum i modul de
nsu ire i respectare a acestora de c tre personalul interesat;
m. m surile tehnice i organizatorice de prevenire a unor evenimente asem n toare, stabilinduse termene i responsabilit i;
n. stabilirea responsabilit ilor personalului de exploatare si mentenan pentru deficien ele
constatate cu ocazia analizei, cu indicarea, atunci cnd este cazul, a unit ilor de montaj, de proiectare
sau furnizoare de echipament i materiale, r spunz toare de deficien ele produse.
(4) La intocmirea Raportului de analiz parcurgerea aspectelor prezentate la pct. a....n este
obligatorie.
Art. 63. (1) Analiza incidentelor la nivelul gestionarilor de instala ii se va finaliza n cel mult cinci
zile lucr toare de la lichidarea acestora.
18

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

(2) n cazul n care, pentru l murirea cauzelor i consecin elor incidentului, sunt necesare probe,
ncerc ri, analize de laborator sau ob inerea unor date tehnice suplimentare de la alte unit i,
conducerea de la nivelul gestionarului de instala ii va asigura efectuarea analizei n maximum 20 de
zile lucr toare.
(3) Pentru incidentele la care elucidarea cauzelor sau consecin elor necesit studii sau cercet ri
de durat mai lung sau pentru cele la care mentenan a este efectuat de c tre ter i i stabilirea
cheltuielilor dep e te 20 de zile lucr toare, analiza, la acest nivel, se va ncheia, urmnd ca, prin grija
conduc torului de la nivelul gestionarului de instala ii, rezolvarea acestor probleme s fie contractat
cu unit ile de specialitate, actualizndu-se ulterior fi ele.
(4) La analiza incidentelor se vor folosi obligatoriu toate documentele de informare (eviden e
primare, diagrame, procese verbale de recep ie sau control, buletine de control, probe martor etc.).
Art. 64. (1) Analiza incidentului se face la nivelul gestionarului de instalatii cu participarea,
dac este necesar, a reprezentan ilor fabricantului, proiectantului i executantului.
(2) Conduc torului unit ii gestionare i revine r spunderea efectu rii complete, exacte i n
termen a analizei incidentului.
(3) Conduc torul gestionarului de instalatii sau coordonatorii gestionarilor de instalatii pot
solicita (cnd este necesar) participarea la aceste analize a reprezentan ilor autoriza i ai institutelor de
specialitate sau ai furnizorilor de echipamente, instala ii si servicii.
Art. 65. (1) Dac incidentul afecteaz instala ii si/sau consumatori apartinand mai multor
gestionari de instala ii, analiza se face de c tre gestionarul de instala ii care are n administrare
ansamblul func ional la care a avut loc incidentul primar (ini iator).
(2) Desemnarea gestionarului de instala ii care analizeaz i nregistreaz incidentul se face dup
cum urmeaz :
a. de c tre coordonatorul gestionarilor de instala ii n cauz , dac to i gestionarii de instala ii
implica i i apar in;
b. conform unei proceduri elaborate de C.N.Transelectrica i aprobate de ANRE, n cazul n care
gestionarii de instala ii implica i apar in mai multor coordonatori.
c. de c tre serviciul specializat din UNO-DEN, pentru toate incidentele care afecteaz siguran a
sistemului.
(3) Gestionarul de instala ii care analizeaz incidentul va primi, de la gestionarii de instala ii
afecta i de acesta i de la consumatori, n termen de 48 ore, toate informa iile necesare analiz rii
incidentului i va transmite invita ie de participare la analiz tuturor celor afecta i. El va transmite, de
asemenea, tuturor celor afecta i, rezultatele analizei incidentului.
(4) Gestionarii implica i n incident au obliga ia s furnizeze toate informa iile necesare
analiz rii incidentului n termen de 48 de ore de la producerea acestuia.
Art. 66. (1) Energia electric nelivrat consumatorilor ca urmare a unor incidente care conduc
la deficit de putere n sistem sau n zone ale acestuia se va nregistra de c tre gestionarul de instala ii
care a cauzat deficitul de putere, pe baza datelor pe care unit ile afectate le vor comunica n
maximum ase ore de la efectuarea limit rilor n alimentarea consumatorilor.
(2) Modul de comunicare i nregistrare a datelor privind energia nelivrat se face n
conformitate cu art. 90.
Art. 67. - La fi a de incident, care se p streaz n eviden a emitentului, se anexeaz documentele
primare legate de analiza evenimentelor petrecute (diagrame ale aparatelor nregistratoare,
19

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

osciloperturbograme, fotografii, buletine de analiz privind calitatea materialelor i verific ri ale


instala iilor, elaborate anterior sau dup incident, procese verbale de recep ie sau control, scheme
etc.).
V.4.3. Analiza situa iei incidentelor i activitatea de prevenire a acestora
Art. 68. (1) Conducerea gestionarilor de instala ii va organiza lunar (pn n ziua de 20 a lunii
urm toare), cu sprijinul inspectorilor de incidente, analiza situa iei incidentelor i a activit ii de
prevenire a acestora, la care vor participa factorii responsabili stabili i de conducere.
Cu aceast ocazie se ntrunesc i comisiile tehnice interne, numite prin decizie de c tre
conduc torul gestionarilor de instala ii, pentru avizarea fi elor de incidente din luna ncheiat ,
consemnarea n fi ele de incidente respective a concluziilor rezultate din analiza incidentelor, a
m surilor suplimentare (n afara celor stabilite la analiza fiec rui incident) i a stadiului m surilor
scadente.
(2) Incidentele deosebite i cele din vina personalului vor fi prelucrate operativ in cadrul unit ii
gestionare de instala ii.
Art. 69. - Coordonatorii gestionarilor de instala ii din centrale i re ele vor analiza trimestrial,
pn la sfr itul lunii urm toare, situa ia incidentelor, precum i activitatea de prevenire a acestora, n
scopul stabilirii direc iilor de ac iune pentru reducerea num rului i gravit ii incidentelor.
Art. 70. - Anual, n cursul semestrului I al anului urm tor, coordonatorii gestionarilor de
instala ii vor organiza analize cu conducerile tehnice ale unit ilor subordonate privind situa ia
incidentelor i a activit ii de prevenire a acestora.
Art. 71. (1) Conform instruc iunilor specifice de aplicare, coordonatorii gestionarilor de
instala ii vor elabora i difuza periodic la unit ile subordonate note de sintez , n scopul generaliz rii
i aplic rii m surilor de prevenire.
(2) Totodat , ace tia vor organiza aplicarea m surilor rezultate din analizele de incidente i din
controalele cu caracter preventiv.
Art. 72. - Anual, n primul semestru, la nivelul conducerii coordonatorilor gestionarilor de
instala ii, se va prezenta sinteza incidentelor ce au avut loc n anul respectiv pn la data prezent rii,
precum i sinteze n leg tur cu activit ile desf urate n unit i pe linia prevenirii acestora.
Art. 73. - n cadrul analizelor se va eviden ia, distinct, situa ia incidentelor ce au avut loc la
instala iile noi. Prin instala ii noi, n sensul prevederilor de mai sus, se n eleg acele instala ii puse n
func iune de cel mult doi ani n centralele electrice sau cel mult un an n re elele electrice, sau care se
afl n perioada de garan ie.
Art. 74. - n cazul incidentelor nso ite de deterior ri de echipamente, analiza deterior rilor se
face se va face pentru fiecare echipament deteriorat n conformitate cu documentele (proceduri,
instruc iuni) proprii.

20

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

VI. COLECTAREA, VALIDAREA, STOCAREA, PRELUCRAREA I CIRCULA IA


INFORMA IILOR REFERITOARE LA EVENIMENTELE ACCIDENTALE
VI.1. Colectarea, validarea i stocarea informa iilor
Art. 75. - Colectarea informa iilor referitoare la evenimentele accidentale se face la nivelul
unit ilor de exploatare, conform prezentului Normativ i al Instruc iunilor specifice de aplicare.
Art. 76. Rezultatele analizelor privind evenimentele accidentale sunt validate la nivelul
unit ilor de exploatare sau, n func ie de structura organizatoric , al unit ii gestionare de instala ii, de
c tre conduc torul tehnic, i vor avea avizul comisiei tehnice.
Se urm re te respectarea prevederilor din normativ i din Instruc iunile specifice de aplicare,
precum i corectitudinea clasific rii evenimentelor accidentale, a complet rii informa iilor necesare i
a m surilor preconizate n urma analiz rii acestora.
Art. 77. (1) Fi ele de incidente, registrele de defec iuni tehnice i registrele de deranjamente,
situa ia ntreruperilor de scurt durat ca urmare a func ion rii automaticii, reprezint documente
primare pentru stocarea informa iilor privind evenimentele accidentale din exploatarea instala iilor de
producere, transport i distribu ie a energiei electrice i termice.
(2) Stocarea i p strarea acestor informa ii, mpreun cu documentele rezultate n urma
analizelor evenimentelor accidentale, se fac la nivelul unit ilor de exploatare, n conformitate cu
legisla ia n vigoare.
(3) Fiecare unitate de exploatare/gestionar de instala ii trebuie s de in n permanen aceste
informa ii (att pe suport de hrtie ct i pe suport informatic) i s asigure posibilitatea transmiterii
lor, la cerere, c tre factorii interesa i i autoriza i s le solicite.
VI.2. Prelucrarea informa iilor primare
Art. 78. - Prelucrarea informa iilor primare privind evenimentele accidentale se face periodic
de c tre unit ile de exploatare, gestionarii de instala ii si coordonatorii gestionarilor de instalatii, pe
baza datelor nregistrate conform prezentului normativ i a Instruc iunilor specifice de aplicare (fi ele
de incidente, registrul de defec iuni tehnice, situa ia ntreruperilor de scurt durat ca urmare a
func ion rii automaticii, registrul de deranjamente), n vederea ob inerii unor informa ii sintetice i a
unor indicatori care caracterizeaz incidentele.
VI.2.1. Informa iile sintetice referitoare la incidente
Art. 79. - Informa iile sintetice referitoare la incidente sunt urm toarele :
a. num rul total de incidente - N, din care cu deterior ri - Ndet ;
b. durata total a incidentelor - TI [ore], din care cu deterior ri - TIdet :
N

TI =

Ti
1

unde Ti este durata incidentului i;


21

(1)

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

c. energia electric /termic total indisponibil accidental ca urmare a incidentelor - EI [MWh],


n cazul centralelor de producere:
N

EI =

Ei

(2)

unde Ei este energia electric /termic indisponibil datorit incidentului i;


d. energia electric /termic total nelivrat la consumatori ca urmare a incidentelor - En [kWh] :
N

En =

ei

(3)

unde ei este energia electric /termic nelivrat (ntrerupt ) la consumatori n urma incidentului i ;
e. costurile legate de incidente - C [ mil. lei] :
N

C=

ci

(4)

unde ci sunt cheltuielile totale (pentru mentenan


consumatorilor) n urma incidentului i ;

corectiv , pentru pierderi, pentru daune pl tite

VI.2.2 Indicatorii referitori la incidente


Art. 80. - Indicatorii care caracterizeaz incidentele (calcula i la nivelul gestionarilor de
instala ii sau globali i pe tipuri de ansambluri func ionale) sunt urm torii :
a. indicele specific de incidente (calculat pentru un anumit tip de ansamblu func ional) - I [%] :

I=

100 N
N inv

(5)

unde Ninv este num rul ansamblurilor de tipul respectiv din inventar sau numarul sutelor de km de
linii electrice;
b. durata medie a unui incident - Tm [ore] :

Tm =

22

TI
N

(6)

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

c. rata de incident (calculat pentru un anumit tip de ansamblu func ional) - r [ore-1]:
N
r =
TF

(7)

unde TF este durata total de func ionare pentru ansamblul considerat n perioada de referin
an);

(lun ,

d. costul mediu al unui incident Ci [mil. lei]:

Ci =

C
N

(8)

Art. 81. (1) Prin prelucrarea informa iilor referitoare la deranjamentele din re eaua de JT, se
ob in informa ii i urm torii indicatori sintetici prin care se pot aprecia condi iile de continuitate n
alimentare a consumatorilor de JT:
a. num rul total de deranjamente - Nj, din care colective Njc;
b. durata total de ntrerupere a consumatorilor - Tj [ore], defalcat pe dou categorii (casnici i
al ii);
c. durata medie de ntrerupere a unui consumator de JT n urma deranjamentelor - J [ore] (se
calculeaz separat pentru mediul urban, rural i total, sau pentru consumatorii casnici i de alte categorii):

nj t j
J=

(9)

unde : nj este num rul de consumatori de JT ntrerup i n urma deranjamentului j din re eaua de JT
respectiv (care poate fi defalcat pe categorii de consumatori);
tj este timpul de ntrerupere [ore] al celor nj consumatori afecta i de deranjamentul j
(pentru situa ia cea mai frecvent , cnd to i cei nj consumatori au aceea i durat de ntrerupere n
urma deranjamentului j; dac fiecare dintre consumatori are un timp de revenire diferit, formul se va
considera durata de ntrerupere a fiec ruia);
(2) Informa iile i indicatorii sintetici referitori la deranjamente au un caracter de recomandare i
se pot calcula n func ie de necesit ile gestionarilor de instala ii de distribu ie a energiei electrice.
Art. 82. Calculul indicatorilor sintetici se va face pe baza inventarului ansamblurilor
func ionale ( innd seama de tipodimensiuni i caracteristici tehnice, fiecare unitate de
exploatare/gestionar de instala ii avnd obliga ia s elaboreze i s reactualizeze anual acest inventar.
Art. 83. - Informa iile sintetice i indicatorii ob inuti prin prelucrarea incidentelor se vor calcula
separat pentru incidentele nso ite de deterior ri (utiliznd rela ii de calcul similare) i se vor detalia n
func ie de localiz ri, cauze, prilejuri.
Art. 84. - Situa iile ntocmite pe baza prelucr rii informa iilor privind evenimentele accidentale
sunt orientate, n special, spre eviden ierea cauzelor incidentelor, a localizarii lor, a componentelor
deteriorate, care s stea la baza analizei periodice n vederea lu rii unor m suri preventive.
23

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

VI.3. M suri privind stocarea i circula ia informa iilor privind incidentele


Art. 85. - Prin grija coordonatorilor gestionarilor de instala ii se vor elabora aplica iile informatice
care s permit nregistrarea i stocarea informa iilor, editarea fi ei de incident i prelucrarea datelor
cuprinse n aceasta.
Art. 86. - Informa iile privind evenimentele accidentale circul la nivelul coordonatorilor i
gestionarilor de instala ii, conform reglement rilor interne ale acestora, iar pe linie opera ional ,
conform Codului RET partea III - Regulamentul pentru conducerea prin dispecer n SEN.
Art. 87. - (1) Gestionarii de instala ii i coordonatorii gestionarilor de instala ii din centrale i
re ele i vor organiza i ntre ine baze de date proprii, n format electronic, referitoare la incidentele
care au avut loc n instalatiile aflate n gestiunea lor.
(2) Aceste date vor fi utilizate pentru: analiza i prevenirea incidentelor, programarea
activit ilor de mentenan si urm rirea calit ii acestora, mbun t irea schemelor tehnologice,
depistarea punctelor slabe din instala ii etc.
(3) Inspectorul de incidente asigur corectitudinea nregistr rii, transmiterii i prelucr rii
informa iilor referitoare la incidente i respectarea termenelor prev zute.
(4) Coordonatorii gestionarilor de instala ii vor avea n vedere aplicarea i generalizarea
m surilor de interes comun, de prevenire a evenimentelor accidentale, viznd cre terea siguran ei n
func ionare a instala iilor din domeniul producerii, transportului i distribu iei energiei electrice i
termice.
Art. 88. (1) Pentru asigurarea informa iilor necesare lu rii unor decizii la nivelurile superioare
unit ilor de exploatare, conducerile de la nivelul gestionarilor de instala ii vor asigura transmiterea
lunar , c tre nivelurile ierarhice superioare, a datelor privind incidentele, ntreruperile n alimentarea
consumatorilor, deterior rile de echipamente i a altor date privind func ionarea instala iilor i
echipamentelor, necesare ntocmirii studiilor de comportare si evaluarii siguran ei n func ionare a
Sistemului Electroenergetic Na ional.
(2) Fluxurile de informa ii specifice modului de organizare din sectorul energetic, volumul
datelor care se vor transmite, modul i frecven a de transmitere ntre diverse niveluri ierarhice sau
intre entit i diferite din sectorul energiei electrice i termice se vor stabili conform reglement rilor
ANRE.
Art. 89. (1) Transmiterea informa iilor din fi ele de incidente c tre coordonatorii gestionarilor
de instala ii se face prin re eaua de calculatoare, inspectorii de incidente din unit ile gestionare de
instala ii asigurnd corectitudinea transmiterii tuturor informa iilor i respectarea termenelor
prev zute.
(2) Baza de date pe suport de hrtie se va stoca n conformitate cu art. 77.
Art. 90. - Comunicarea i nregistrarea datelor privind energia electric nelivrat consumatorilor
cu ocazia unui incident, men ionat la art. 66, se vor face astfel:
a. gestionarii de instala ii care au consumatori afecta i transmit datele la coordonatorul
gestionarilor de instala ii din re ele, care stabile te gestionarul de instala ii responsabil de deficitul de
energie i centralizeaz datele privind energia nelivrat , energie pe care o comunic acestui gestionar
de instala ii;
24

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

b. n cazul n care la deficitul de energie electric concur mai mul i gestionari de instala ii, DET
/ DEC va organiza centralizarea datelor privind energia electrica nelivrat ;
c. datele i comunic rile se vor nregistra n eviden ele operationale, conform Codului RET cap
III Regulamentul pentru conducerea prin dispecer in SEN.
VII. DISPOZI II FINALE
Art. 91. - Prevenirea i limitarea efectelor evenimentelor accidentale sunt sarcini ce revin
ntregului personal din unit ile de producere, transport i distribu ie a energiei electrice i termice.
Art. 92. - La nivelul gestionarilor de instala ii i al coordonatorilor gestionarilor de instala ii
activeaz inspectorii de incidente, ale c ror sarcini i atribu ii sunt prezentate n Anexa 6. Numirea i
schimbarea din func ie a acestor inspectori de incidente se pot face numai cu avizul conducerii
gestionarilor i coordonatorilor gestionarilor de instala ii.
Art. 93. - Publicarea, difuzarea sau comunicarea n orice mod, n afara sectorului energetic, a
informa iilor privind evenimentele accidentale ce au avut loc n Sistemul Electroenergetic Na ional se
va face numai pe baza aprob rilor prev zute de dispozi iile legale n vigoare.
Art. 94. - Indiferent de modul de organizare din sectorul energetic, nregistrarea, stocarea,
prelucrarea i utilizarea informa iilor privind evenimentele accidentale se vor organiza la nivelul
gestionarilor de instala ii de producere, transport i distribu ie a energiei electrice i termice i vor sta
la baza deciziilor privind func ionarea i dezvoltarea sistemului electroenergetic n condi ii de
siguran .
Art. 95. - Prezentul normativ va fi revizuit i completat cnd apare aceast necesitate,
asigurndu-se toate interfe ele (reglement rile) ntre diversele structuri organizatorice din sectorul
energiei electrice i termice (societ i comerciale, companii na ionale i autoritatea de reglementare).

25

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

ANEXA 1
PRESCRIP II ENERGETICE MEN IONATE N NORMA TEHNIC
PE 003
PE 011
PE 012
PE 013
PE 017
PE 023
PE 116
PE 118
PE 124

PRESCRIP II DE INTERES GENERAL


- Nomenclator de verific ri, ncerc ri i probe privind montajul, punerea n
func iune i darea n exploatare a instala iilor energetice
- Normativ privind calculele comparative tehnico-economice la instala iile de
producere, transport i distribu ie a energiei electrice i termice
- Regulament privind asigurarea func ion rii economice a centralelor electrice
- Normativ privind metodele i elementele de calcul al siguran ei n func ionare a
instala iilor energetice
- Regulament privind documenta ia tehnic n exploatare
- Regulament privind ndatoririle personalului operational din centrale i re ele
electrice
- Normativ de ncerc ri i m sur tori la echipamente i instala ii electrice
- Regulament general de manevre n instala iile electrice (republicat n 1995)
- Normativ pentru stabilirea solu iilor de alimentare cu energie electric a
consumatorilor industriali i similari
PRESCRIP II DE INTERES SPECIFIC

PE 210
PE 211
PE 213
PE 216
PE 217

- Regulament de exploatare i ntre inere a instala iilor de termoficare din CET


- Normativ de probe i verific ri, n exploatare, ale echipamentelor termo i
hidromecanice din termocentrale
- Regulament general de manevre n instala iile termomecanice i hidromecanice
- Regulament de exploatare tehnic a instala iilor de cazane
- Regulament de exploatare tehnic a turbinelor cu abur

26

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

ANEXA 2
NOMENCLATORUL PENTRU EVIDEN A
I ANALIZA INCIDENTELOR
(ORIENTATIV)
1. NOMENCLATORUL ANSAMBLURILOR FUNC IONALE
COD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ANSAMBLURI FUNC IONALE


Cazane de abur (la centrale termoelectrice)
Cazane de ap fierbinte (la centrale termoelectrice)
Cazane de abur industrial (la centrale termoelectrice)
Turbine cu abur, inclusiv cele de antrenare ale turbopompelor (la centrale termoelectrice)
Turbine hidraulice (la centrale hidroelectrice)
Turbine cu gaze (la centrale termoelectrice)
Generatoare electrice (la centrale termoelectrice i hidroelectrice)
Instala ii de termoficare industrial sau urban
Instala ii de tratare a apei de adaos i a condensului de baz (la centrale termoelectrice)
Sisteme de abur viu supranc lzit intermediar, rece i cald (la centrale termoelectrice)
Sisteme de ap de r cire (la centrale termoelectrice)
Sisteme de ap de alimentare de nalt presiune (la centrale termoelectrice)
Sisteme de servicii interne termice (la centrale termoelectrice)
Gospod rii de c rbune (la centrale termoelectrice)
Gospod rii de combustibil lichid (la centrale termoelectrice)
Gospod rii de combustibil gazos (la centrale termoelectrice)
Gospod rii de evacuare a zgurei, cenu ii i lamului (la centrale termoelectrice)
Gospod rii de hidrogen (la centrale termoelectrice)
Gospod rii de aer comprimat, inclusiv re eaua de distribu ie (la centrale termoelectrice,
hidroelectrice i sta ii electrice de transformare sau conexiuni)
Gospod rii de ulei (la centrale termoelectrice i hidroelectrice)
Instala ii fixe de stins incendii i de r cire (la centrale termoelectrice i hidroelectrice i sta ii
electrice de transformare sau conexiuni)
Instala ii de ventila ie de avarie (la centrale termoelectrice, hidroelectrice i sta ii electrice
interioare)
Circuite hidrotehnice (la centrale termoelectrice)
Cuveta lacului (la centrale hidroelectrice)
Diguri de reten ie (la centrale hidroelectrice)
Baraje (la centrale hidroelectrice)
Prize de ap (la centrale hidroelectrice)
Galerii (canale) de aduc iune (la centrale hidroelectrice)
Castelul de echilibru i casa vanelor fluture (la centrale hidroelectrice)
Galerii (conducte) for ate (la centrale hidroelectrice)
Distribuitor, casa vanelor, vane (la centrale hidroelectrice)
Circuite hidraulice (zona neblindat ) (la centrale hidroelec-trice)
27

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62

Capt ri (prize tiroleze) (la centrale hidroelectrice)


Instala ii auxiliare proprii hidroagregat (la centrale hidroelec-trice)
Instala ii auxiliare generale (la centrale hidroelectrice)
Galerii (canale) de fug (la centrale hidroelectrice)
Instala ii de ridicat (la centrale termoelectrice i hidroelectrice)
Ecluze (la centrale hidroelectrice)
enal de evacuare ape mari (la centrale hidroelectrice)
Hidroagregate de pompaj (la centrale hidroelectrice)
Grupuri reversibile turbin -pomp (la centrale hidroelectrice)
Sta ii de pompe din spatele digului (la centrale hidroelectrice)
Grupuri Diesel (la centrale termoelectrice i hidroelectrice)
Servicii interne proprii (pe bloc)/generale (pe central ) de curent alternativ (la centrale
termoelectrice i hidroelectrice)
Servicii interne proprii (pe bloc)/generale (pe central ) de curent continuu (la centrale
termoelectrice i hidroelectrice)
Servicii proprii de curent alternativ (la sta ii electrice de transformare sau conexiuni)
Servicii proprii de curent continuu (la sta ii electrice de transformare sau conexiuni)
Sisteme de protec ie i automatizare (la sta ii electrice de transformare sau conexiuni)
Sisteme de m sur , comand i control (la sta ii electrice de transformare sau conexiuni)
Linii electrice aeriene
Linii electrice n cablu (inclusiv cablurile de leg tur a transformatoarelor din sta ii i posturi,
ie irile din sta ii, cablurile intercalate n LEA etc.)
Celule electrice (la sta ii de transformare sau conexiuni), Celule de sec ionare (n LEA)
Bare colectoare (la sta ii electrice de transformare sau conexiuni)
Transformatoare de putere din centrale termoelectrice i hidroelectrice (de bloc, de servicii
interne - proprii i generale) i din sta ii electrice i posturi, autotransformatoare (la sta ii
electrice de transformare)
Compensatoare sincrone (la sta ii electrice de transformare sau conexiuni)
Bobine de compensare (la sta ii electrice de transformare sau conexiuni)
Baterii de condensatoare (la sta ii electrice de transformare sau conexiuni)
Puncte de alimentare de MT (PA)
Posturi de transformare de MT / JT (PT)
Instala ii de tratare a neutrului (la sta ii electrice de transformare sau conexiuni)
Instala ii de legare la p mnt (la centrale termoelectrice, hidroelectrice i sta ii electrice de
transformare sau conexiuni)
Instala ii de protec ie mpotriva loviturilor de tr snet (la centrale termoelectrice,
hidroelectrice i sta ii electrice de transformare sau conexiuni)

28

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

2. NOMENCLATORUL COMPONENTELOR ANSAMBLURILOR


FUNC IONALE
COD COMPONENTE ALE ANSAMBLURILOR FUNC IONALE
1

CAZANE DE ABUR (la centrale termoelectrice)


Cazanul propriu-zis
1 Camer focar
2 Instala ie de aprindere
3 Economizor
4 Vaporizator
5 Supranc lzitor primar (I,II...)
6 Supranc lzitor intermediar (I,II...)
7 Tambur
8 evi cobortoare - sistem abur saturat
9 Electropompe de circula ie
10 Arm tur fin (indicatoare de nivel, supape de siguran )
11 Sistem de drenaj, golire, aerisire
12 Arm turi nod ap alimentare
13 Construc ie metalic
14 nzidire, izola ie
15 Expandoare de pornire
16 Expandoare de drenaj
17 Sta ii de reducere - r cire (SRR)
18 Sisteme de reglaj
Sistemul de alimentare cu c rbune
19 Bunc re de c rbune
20 Alimentatoare de c rbune
21 Conducte, canale de praf de c rbune
22 Mori de c rbune
23 Arz toare de praf de c rbune
Sistemul de alimentare cu p cur
24 Conducte i arm turi
25 Arz toare de p cur
Sistemul de alimentare cu gaze
26 Conducte i arm turi
27 Arz toare de gaze
Sistemul de aer de ardere
28 Canale de aer de ardere i de recirculare (inclusiv ib re,
izola ie, compensatoare, nveli metalic)
29 Ventilatoare de aer
30 Ventilatoare de aer de recirculare
31 Prenc lzitoare de aer
Sistemul de gaze de ardere
32 Canale de gaze de ardere i de recirculare (inclusiv ib re,
izola ie, compensatoare, nveli metalic)
33 Ventilatoare de gaze de ardere
29

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

34 Ventilatoare de gaze de recirculare


35 Electrofiltre, bunc r evacuare zgur
36 Co de fum
Sistemul de evacuare zgur , cenu
37 Transportoare (Kratzer)
37.1 Gratar postardere
38 Concasor de zgur
39 Canale de evacuare
40 Electropompe de lam
41 Instala ie de r cire (r citor)

i cenu
i lam

Sistemul de cur ire funingine cazan i PAR (Prenc l- zitor


de Aer Rotativ) i sp lare PAR
42 Electropompe de sp lare PAR
43 Sufl tori funingine
44 Conducte i arm turi
45 Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie
automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)

46 Altele
2
3

CAZANE DE AP FIERBINTE (la centrale termoelectrice).


Pentru componente se folose te detalierea de la poz. 3 de
mai
jos.
CAZANE DE ABUR INDUSTRIAL (la centrale
termoelectrice)
1 Camer focar
2 Instala ie de aprindere
3 Arz toare
4 Suprafe e de schimb de c ldur
5 Izola ii refractare i termice
6 Sufl tori funingine
7 Prenc lzitoare de aer
8 Canale de aer, de tiraj
9 Ventilatoare de aer
10 Instala ie de alimentare cu ap (inclusiv electropompe,
conducte i arm turi)
11 Instala ie de alimentare cu combustibil (inclusiv electro-pompe,
conducte i arm turi)
12 Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)
13 Altele

4
1
2

TURBINE CU ABUR (la centrale termoelectrice )


Turbina propriu-zis
Ventile de nchidere rapid :
11 Corp de nalt presiune
12 Corp de medie presiune
Ventile de reglare :
21 Corp de nalt presiune
30

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

22 Corp de medie presiune


Carcas :
31 Corp de nalt presiune
32 Corp de medie presiune
33 Corp de joas presiune
4
Paletaj statoric :
41 Corp de nalt presiune
42 Corp de medie presiune
43 Corp de joas presiune
5
Paletaj rotor:
51 Corp de nalt presiune
52 Corp de medie presiune
53 Corp de joas presiune
6
Arbore
61 Corp de nalt presiune
62 Corp de medie presiune
63 Corp de joas presiune
7
Labirin i de etan are:
71 Corp de nalt presiune
72 Corp de medie presiune
73 Corp de joas presiune
8
Lag re,cutiile lag relor:
81 Corp de nalt presiune
82 Corp de medie presiune
83 Corp de joas presiune
9
Diafragme, portdiafragme :
91 Corp de nalt presiune
92 Corp de medie presiune
93 Corp de joas presiune
10
Cuplaje
11
Viror
12
Izola ie i nveli metalic
3

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Sistemul de ulei ungere, reglare protec ie i ridicare


rotoare
Electropompe de ulei pornire :
131 Turbin cu abur
132 Turbin pomp de ap de alimentare
Electropompe de ulei avarie :
141 Turbin cu abur
142 Turbin pomp de ap de alimentare
Electropompe de ulei pic turi
Electropompe de ulei ridicare rotoare
Ejectori de ulei
Electropomp principal de ulei
Centrifug de ulei :
191 Turbin cu abur
192 Turbin pomp de ap de alimentare
R citori de ulei :
201 Turbin cu abur
202 Turbin pomp de ap de alimentare
Circuite de ulei , arm turi, filtre :
211 Turbin cu abur
212 Turbin pomp de ap de alimentare
Traductoare, amplificatoare :
221 Turbin cu abur
222 Turbin pomp de ap de alimentare
31

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

23

Regulator de vitez :
231 Turbin cu abur
232 Turbin pomp de ap de alimentare
24
Regulator de presiune priz urban
25
Regulator de presiune priz industrial
Sistemul de abur labirin i i etan ri
Echipamente
Conducte i arm turi

26
27
28

Sistemul de condensat principal al turbinei


Electropompe de condensat principal :
281 Treapta I

29
30

282 Treapta a II-a


Prenc lzitoare joas presiune i subr citoare
Degazor de 6 ata

Sistemul de abur - condensat secundar


Expandor drenaj vertical
Expandor drenaj orizontal
Electropompe condensat secundar :
331 Turbin cu abur
332 Turbin pomp de ap de alimentare
34
Prenc lzitor condensat

31
32
33

Sistemul de drenaj i epuisment


Electropompe drenaj
Electropompe epuisment
Expandoare drenaj

35
36
37

38
39
40

381
382
391
392
401
402

Sistemul de condensator, inclusiv instala ia de


men inere a vidului
Condensator :
Turbin cu abur
Turbin pomp de ap de alimentare
Ejectori vid :
Turbin cu abur
Turbin pomp de ap de alimentare
Electropompe de vid :
Turbin cu abur
Turbin pomp de ap de alimentare
Sistemul de ap de alimentare de nalt presiune

41
42
43
44
45
46

Electropomp de prealimentare a turbopompei de ap de


alimentare
Pompa principal a turbopompei de ap de alimentare
Electropomp de ap de alimentare (EPA)
Electropomp de prealimentare a EPA
Cuplaj hidraulic
Prenc lzitoare de nalt presiune
Sistemul de conducte i arm turi

47

Conducte i arm turi de abur :


32

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

471 nalt presiune


472 Medie presiune
473 Joas presiune, inclusiv abur saturat
48
Conducte i arm turi de ap i condensat:
481 nalt presiune
482 Medie presiune
483 Joas presiune
49
Conducte i arm turi drenaje i epuisment :
491 nalt presiune
492 Medie presiune
493 Joas presiune
50
51
5

Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie


i automatiz ri (inclusiv sisteme de control al
procesului)
Altele

TURBINE HIDRAULICE (la centrale hidroelectrice)


Stator
Aparat director
Rotor
Camera rotorului
Capac turbin
Arbore
Coloan de distribu ie
Cap de distribu ie
Etan are arbore
Lag re
Con de aspira ie
Con de leg tur
Con de sus inere
Injector
Deflector
Injector frnare
Cap amonte
Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i automatiz ri
19 Altele

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
7
1
2
3
4

TURBINE CU GAZE (la centrale termoelectrice)


Turbina propriu-zis
Compresoare
Prenc lzitor de aer
Camer de ardere
Recuperatoare
Circuite de ulei
Circuite de r cire
Conducte, arm turi
Canale i conducte de aspira ie i evacuare
Izola ii termice
Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie
automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)
Altele

GENERATOARE ELECTRICE (la centrale termoelectrice


i hidroelectrice)
Carcas
Borne stator
Excita ie principal
Excita ie auxiliar
33

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

Lag re stator
Miez magnetic stator
Bobinaj stator
Bobinaj rotor
Cape rotor
Inel intermediar
Capac sub presiune
Instala ie pentru frnare i ridicare rotor (la hidrogenerator)
Perii,supor i de perii
Sistem de r cire cu ap /condensat (la centrale termoelectrice si hidroelectrice)
Sistem de r cire cu hidrogen
Sistem de r cire cu aer
Sistem de ungere cu ulei lag re
Sistem de etan are cu ulei sub presiune i rezervor ulei
etan are
Bare capsulate
ntreruptor borne generator
Generator sincron de reglaj
Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i
automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)
Altele

INSTALATII DE TERMOFICARE INDUSTRIALA


SAU URBANA (la centrale termoelectrice)
1 Transformatoare de abur
2 Anexe aferente transformatoarelor de abur
3 Boilere de baz
4 Boilere de vrf
5 Prenc lzitor ap de adaos
6 R citori condens boilere
7 Electropompe de evacuare condens boilere
8 Sta ii de reducere - r cire (SRR)
9 Degazor ap de adaos 1,2 ata
10 Electropompe transvazare ap dedurizat
11 Electropompe de ap de adaos i umplere n regim de avarie
12 Electropompe de men inere a presiunii statice
13 Electropompe de termoficare treapta I
14 Electropompe de termoficare treapta a II-a
15 Separatori de condensat
16 Izola ie termic
17 Conducte i arm turi
18 Supor i conducte (mobili, fic i)
19 Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i
automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)
20 Altele

INSTALA II DE TRATARE A APEI DE ADAOS I A


CONDENSULUI DE BAZ (la centrale termoelectrice )
Instala ia de tratare general
Filtre
Decantoare
Separatoare
Rezervoare
Sisteme depozitare reactivi
Sisteme dozare reactivi
Electropompe
Ejectoare
Compresoare
Conducte i arm turi
Bazine de neutralizare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

34

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

12 Izola ii termice i protec ii anticorosive


13 Instala ii evacuare lam
14 Sisteme de m sur , control, semnalizare,

protec ie
automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)

Instala ia de tratare a condensului de baz


Filtre
Rezervoare
Sisteme depozitare reactivi
Sisteme dozare reactivi
Electropompe
Ejectoare
Conducte i arm turi
Izola ii termice i protec ii anticorozive
Instala ii evacuare lam
24 Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie
automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)

15
16
17
18
19
20
21
22
23

25
26
27
28
10
1
2
3

4
5

11

1
2
3
4
5
6
7

Sistemul de hidrazin
Rezervor hidrazin
Pompe de transvazare i dozare hidrazin
Conducte i arm turi
Altele

SISTEME DE ABUR VIU SUPRANC LZIT INTERMEDIAR, RECE I CALD (la centrale termoelectrice )
Sta ii de by-pass de nalt presiune
Sta ii de by-pass de medie i joas presiune
Conducte i arm turi
Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)
Altele
SISTEME DE AP DE R CIRE (la centrale termoelectrice )
Electropompe de ap de r cire
R citori de var
Electropompe de r cire lag re
Electropompe de ap de adaos demineralizat (pentru r cire)
Conducte i arm turi
Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)
Altele

12

SISTEME DE AP DE ALIMENTARE DE NALT


PRESI-UNE (la centrale termoelectrice)
1 Conducte i arm turi
2 Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i
automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)
3 Altele

13

SISTEME DE SERVICII INTERNE TERMICE (la


centrale termoelectrice )
Sta ii de reducere-r cire (SRR)
R citori de abur calorifere
Sta ii de reducere
Degazor de 1,2 ata ap demineralizat
Electropomp de transvazare
Prenc lzitori de ap brut

1
2
3
4
5
6

35

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

7 Prenc lzitori de ap demineralizat


8 Electropompe de condens de la prenc lzitorii de ap

demineralizat
9 Prenc lzitor de ap transvazare
10 Conducte i arm turi
11 Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie

automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)


12 Altele

GOSPOD RII DE C RBUNE (la centrale termoelectrice)

14

1 Tunele de dezghe are

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sta ia de desc rcare


Rampe de desc rcare
Alimentatoare cu bra e
Alimentatoare cu pl ci
Culbutoare
Instala ia de transport
Transportatoare cu band
ntinz toare de band
Instala ie automat de prelevat probe
Instala ii de cnt rire (cntare cu band integratoare)
Instala ii de extragere piese metalice (separatoare electromagnetice)

Instala ia de sortare-concasare
11 Gr tare cu bare rotative
12 Concasoare cu ciocane articulate, val uri
13 Instala ie de despr fuire

14
15
16

17
18
15
1
2
3
4
5
6
7
8

Instala iile de depozitare


Ma ini de scos din depozit cu roat i cup
Ma in combinat
Benzi transportoare
Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie
automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)
Altele

GOSPOD RII DE COMBUSTIBIL LICHID (la centrale


termoelectrice )
Rampe de desc rcare
Rezervoare
Racorduri
Separator de p cur
Pompe epuisment
Filtre
Prenc lzitoare de p cur
Electropompe de p cur treapta I
36

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

Electropompe de p cur treapta a II-a


Colectoare
Conducte i arm turi (inclusiv re eaua de distribu ie)
Izola ie termic
Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i
automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)
14 Altele
9
10
11
12
13

16
1
2
3
4
5
6

17

18

GOSPOD RII DE COMBUSTIBIL GAZOS (la centrale


termoelectrice )
Sta ie de reglare cu arm turi
Colectoare intrare
Colectoare ie ire
Conducte i arm turi (inclusiv re eaua de distribu ie)
Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i
automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)
Altele

GOSPOD RII DE EVACUARE A ZGUREI, CENU II


I LAMULUI (la centrale termoelectrice )
1 Bazine, canale
2 Electropompe Bagger
3 Ejectoare
4 Compresoare de aer
5 Colectoare de evacuare
6 Colectoare de recircula ie
7 Benzi transportoare
8 Dispozitive cur are benzi
9 Bunc re de zgur i cenu
10 Rezervoare de decantare
11 Rezervoare de limpezire
12 Bazine de filtrare
13 Instala ii pneumatice de evacuare
14 Depozit de zgur i cenu
15 Pompe transport ap recuperat
16 Conducte transport ap recuperat
17 Conducte i arm turi
18 Sisteme de m sur ,control, semnalizare, protec ie
i
automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)
19 Altele

GOSPOD RII DE HIDROGEN (la centrale termoelectrice)


Rezervoare
Electropompe
Electrolizor
Ventilatoare
Rampe butelii de azot i dioxid de carbon
Conducte i arm turi (inclusiv re eaua de distribu ie)
Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i
automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)
8 Altele
1
2
3
4
5
6
7

19

GOSPOD RII DE AER COMPRIMAT, INCLUSIV REEAUA DE DISTRIBU IE (la centrale termoelectrice,
hidroelectrice i sta ii electrice de transformare sau conexiuni)
37

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

1
2
3
4
5
6

Instala ie de compresoare
Instala ie de distribu ie
Rezervoare intermediare de nalt presiune
Rezervoare intermediare de joas presiune
Conducte i arm turi
Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i
automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)
7 Altele

20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

22
1
2
3
4
5
6
7
8

GOSPOD RII DE ULEI (la centrale termoelectrice i


hidroelectrice)
Electropompe de ulei pentru turbin i transformator
Rezervoare de stocare ulei pentru turbin
Rezervoare de stocare ulei pentru transformator
Rezervoare de manipulare ulei pentru turbin i transformator
Instala ii de recondi ionare ulei pentru turbin i transformator
Rezervoare de colectare a scurgerilor de ulei
Electropompe de evacuare a scurgerilor de ulei
Instala ie fix pentru recondi ionare uleiuri electroizolante
Conducte i arm turi
Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i
automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)
Altele
INSTALA II FIXE DE STINS INCENDII I DE
R CIRE (la centrale termoelectrice, hidroelectrice i sta ii
electrice de transformare sau conexiuni)
Rezervor de ap
Instala ie de semnalizare automat a nivelului apei
Instala ie de semnalizare automat a presiunii
Compresor de men inere a presiunii n rezervor
Pomp de ap pentru men inerea presiunii n rezervor
Pompe de men inere a presiunii n timpul incendiului
Instala ie de automatizare pentru men inerea presiunii n
re eaua de stins incendiul
Vane pentru ac ionarea instala iei de stingere
Instala ie de comand i semnalizare a vanelor
Tronsoane de stropire cu ap
Re ea de ap de alimentare
Instala ie de detectare, comand i semnalizare automat
i manual
Instala ie de spumant
Butelii de CO2
Sistem de control permanent al pierderilor de CO2
Instala ie de semnalizare a inund rii cu CO2
Altele
INSTALA II DE VENTILA IE DE AVARIE (la centrale
termoelectrice, hidroelectrice i sta ii electrice interioare)
Ventilatoare
Instala ie de antrenare a ventilatoarelor
Tubulatur de introducere aer de compensare
Tubulatur de evacuare fum
Clapete de acces aer
Clapete de evacuare fum
Trape de fum
Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i
automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)
38

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

9 Altele

23

CIRCUITE HIDROTEHNICE (la centrale termoelectrice)


Prize de ap
Gr tare
Site mecanice
Decantoare, filtre
Instala ie de cur ire
Stavile
Batardouri
Bazine
C mine
Bazine de r cire
Canale
Instala ii de pulverizare
Turnuri de r cire
Bazine de stropire
Ventilatoare
Sta ie pompe de alimentare cu ap industrial
Sta ie pompe ap potabil
Conducte i arm turi
19 Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i automatiz ri (inclusiv sisteme de control al procesului)
20 Altele
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

24

CUVETA LACULUI (la centrale hidroelectrice)

25

DIGURI DE RETEN IE (la centrale hidroelectrice)

26
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
27

BARAJE (la centrale hidroelectrice)


Barajul propriu-zis
Stavil plan
Stavil segment cu capet
Stavil clapet
Stavil segment
Van plan
Golire de fund
Desc rc tor de suprafa
Batardou baraj
Instala ie de egalizare
Instala ii auxiliare baraj
Instala ie de ac ionare
Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i
automatiz ri
Altele

PRIZE DE AP (la centrale hidroelectrice)


Turnul vanelor
Van plan
Gr tar rar
Batardou priz
Instala ie de deviere plutitori
Instala ie de cur at gr tare
Camer de nc rcare
Desc rc tor lateral
Instala ie de ac ionare
10 Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i
automatiz ri
11 Altele
1
2
3
4
5
6
7
8
9

39

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

1
2
3
4
5

GALERII (CANALE) DE ADUC IUNE (la centrale


hidroelectrice)
Galerie cu nivel liber
Galerie sub presiune
Traversare
Aduc iune captare
Altele

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CASTELUL DE ECHILIBRU I CASA VANELOR FLUTURE (la centrale hidroelectrice)


Camer superioar
Pu
Camer inferioar
Van fluture operativ
Van fluture de revizie
Fereastr de acces
Poart etan
Agregat de ac ionare
Altele

1
2
3
4

GALERII (CONDUCTE) FOR ATE (la centrale hidroelectrice)


Blindaj distribuitor
Instala ii de aerisire
Instala ii de golire
Altele

28

29

30

31

DISTIBUITOR, CASA VANELOR, VANE (la centrale


hidroelectrice)

32

CIRCUITE HIDRAULICE (ZONA NEBLINDAT )


(la centrale hidroelectrice)
Circuit hidraulic propriu-zis
Conduct refulare
Camer spiral
Aspirator
Conduct turbinic
Altele

1
2
3
4
5
6

33

CAPT RI (PRIZE TIROLEZE) (la centrale hidroelectrice)


Gr tar
Galerie colectoare
Organ de reglaj
Desnisipator
Preaplin
Stavil de sp lare
Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i automatiz ri
8 Altele
1
2
3
4
5
6
7

40

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

INSTALA II
AUXILIARE
PROPRII
HIDROAGREGAT (la centrale hidroelectrice)
Grup de ulei sub presiune (GUP)
Regulator automat de vitez (RAV)
Instala ie de drenaj ulei cap distribu ie
Instala ie de ungere
Instala ie de injec ie
Regulator automat de tensiune ( RAT)
Instala ie de comand , m sur i automatizare
Instala ie de protec ii i semnaliz ri electrice
Instala ie de protec ii i semnaliz ri de nivel
Instala ie de protec ii i semnaliz ri de presiune
Instala ie de protec ii i semnaliz ri de temperatur
Instala ie de epuisment capac turbin
Instala ie de urm rire i conducere automat a procesului
Altele

7
8

INSTALA II AUXILIARE GENERALE (la centrale


hidroelectrice)
Panouri de servicii generale
Gospod rie de aer comprimat de I.P i J.P
Instala ie de golire circuit hidraulic
Instala ie de ap de r cire
Instala ie de epuisment central
Teletransmisie, telecomenzi, radio, modem, curen i purt tori, fibr optic
Alimentare de rezerv (Grup Diesel)
Altele

1
2
3
4
5
6
7
8

GALERII (CANALE) DE FUG (la centrale hidroelectrice)


Galerie cu nivel liber
Galerie sub presiune
Van plan
Batardou
Gr tar
Priz de ap utilit i
Instala ie de ac ionare
Altele

1
2
3
4
5
6
7

INSTALA II DE RIDICAT (la centrale termoelectrice i


hidroelectrice)
Pod rulant
Macara capr
Macara portal
Electroplan
Palan manual
Grind de manevr
Altele

1
2
3
4

ECLUZE (la centrale hidroelectrice)


Echipament hidromecanic
Sta ie electric de servicii proprii
Sta ie de pompe
Gospod rie de ulei

35
1
2
3
4
5
6

36

37

38

41

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i


automatiz ri
6 Altele
ENAL DE EVACUARE APE MARI (la centrale
hidroelec-trice)
5

39

1
2
3
4

HIDROAGREGATE DE POMPAJ (la centrale hidroelectrice)


Motor electric
Pomp
Instala ii auxiliare
Altele

1
2
3
4

GRUPURI REVERSIBILE TURBIN


centrale hidroelectrice)
Generator motor
Turbin reversibil
Instala ii auxiliare
Altele

40

41

42
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
43
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

- POMP

(la

STA II DE POMPE DIN SPATELE DIGULUI (la


centrale hidroelectrice)
Bazin colector
Priz de ap
Electropomp
Conduct de refulare
Instala ii auxiliare
Sta ie electric de racord
Batardou priz
Conducte i arm turi
Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i automatiz ri
Altele
GRUPURI DIESEL (la centrale termoelectrice i hidroelectrice)
Generator grup Diesel
Rezervor de combustibil
Compresor
Stator
Rotor
Lag re
Dispozitiv de pornire
Circuite de ungere, r cire i evacuare a gazelor (inclusiv
pompe, conducte i arm turi)
Etan are
Alimentarea cu combustibil
Gospod ria de combustibil u or
Sisteme de m sur , control, semnalizare, protec ie i
automatiz ri
Altele

42

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

44

SERVICII INTERNE PROPRII (pe bloc) / GENERALE


(pe central ) DE CURENT ALTERNATIV (la centrale
termo-electrice i hidroelectrice)
1 Trafo IT/MT/JT (MT/MT)
2 Bare de JT (MT)
3 Aparataj de comuta ie de JT (celule de MT)
4 Siguran e de JT
5 Re ea de distribu ie de JT (MT)
6 Circuite secundare
7 Surse de alimentare de siguran Invertoare
8 Surse de alimentare de siguran Circuite de alimentare din
alte instala ii
9 Instala ii AAR
11 Altele

45

SERVICII INTERNE PROPRII (pe bloc) / GENERALE


(pe central ) DE CURENT CONTINUU (la centrale termoelectrice i hidroelectrice)
Baterii de acumulatoare
Instala ie de nc rcare tampon
Instala ie de nc rcare periodic
Bare
Re ea de distribu ie
Aparataj de comuta ie
Siguran e
Circuite secundare
Altele

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SERVICII PROPRII DE CURENT ALTERNATIV (la


sta ii electrice de transformare sau conexiuni)
Bare de JT
Aparataj de comuta ie de JT
Siguran e de JT
Re ea de distribu ie de JT
Surse de alimentare de siguran - Diesele
Surse de alimentare de siguran - Invertoare
Surse de alimentare de siguran - Circuite de alimentare din
alte instala ii (cu sau f r AAR)
Altele

1
2
3
4
5
6
7
8

SERVICII PROPRII DE CURENT CONTINUU (la sta ii


electrice de transformare sau conexiuni)
Baterii de acumulatoare
Instala ie de nc rcare tampon
Instala ie de nc rcare periodic
Bare
Re ea de distribu ie
Aparataj de comuta ie
Siguran e
Altele

46
1
2
3
4
5
6
7

47

48
1
2
3
4
5
6
7

SISTEME DE PROTECTIE SI AUTOMATIZARE (la


sta ii electrice de transformare sau conexiuni)
Protec ie maximal de curent
Protec ie maximal de curent direc ional
Protec ie maximal de curent homopolar
Protec ie maximal de curent de secven invers
Protec ie de distan
Protec ie de distan cu canale de transmisie
Protec ie diferen ial longitudinal
43

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

SISTEME DE MASURA, COMANDA SI CONTROL (la


sta ii de transformare sau conexiuni)
Aparate de m sur
Instala ii de semnalizare
Chei de comand
Comutatoare
Cleme
Conductoare
Cabluri
Altele

1
2
3
4
5
6
7
8
9

LINII ELECTRICE AERIENE


Conductoare active
Conductoare de protec ie
Lan uri de izolatoare/izolatoare suport de sus inere
Lan uri de izolatoare/izolatoare suport de ntindere
Arm turi,cleme
Stlpi (coronamente i tronsoane)
Funda ie
Prize de p mnt
Altele (accesorii i echipamente)

49
1
2
3
4
5
6
7

50

51

Protec ie diferen ial transversal


Protec ie diferen ial homopolar
Protec ie maximal de tensiune
Protec ie maximal de tensiune homopolar
Protec ie minimal de tensiune
Protec ii selective mpotriva punerilor la p mnt simple
Protec ie la suprasarcin
Protec ie comparativ direc ional
Protec ie comparativ de faz
Locatoare de defect
Protec ie de gaze
Protec ie de sc dere nivel ulei
Protec ie oprire circula ie ulei
Protec ie de control izola ie borne
Alte protec ii tehnologice specifice la trafo
Protec ie de impedan
Protec ie mpotriva refuzului de ntreruptor - DRRI, PRBM i
altele similare
Reanclan are automat rapid - RAR, reanclan are automat rapid a buclei deschise - RABD i altele similare
Anclan are automat a rezervei AAR
Separare automat a re elelor (completat cu DAS)
Cabluri
Conductoare
Cleme
Altele

LINII ELECTRICE N CABLU (inclusiv cablurile de


leg tur ale transformatoarelor din sta ii i posturi, ie irile din
sta ii, cablurile intercalate n LEA etc.)
1 Cablu
2 Man oane
3 Cutii terminale (de exterior)/capete terminale (de interior)
44

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

4 Sistem de men inere a presiunii uleiului (sau gazului izolant)


5 Papuci

6 Altele (accesorii i echipamente)


52
1
2
3
4
5
6
7
8

53
1
2
3
4
5
6

54

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

CELULE ELECTRICE (la sta ii de transformare sau


conexiuni), CELULE DE SEC IONARE (n LEA)
ntreruptoare
Separatoare
Transformatoare de m sur de tensiune
Transformatoare de m sur de curent
Desc rc toare
Bobine de limitare a curentului de scurtcircuit
Aparataj i circuite secundare
Altele (izolatoare, cleme etc.)
BARE COLECTOARE (la sta ii de transformare sau conexiuni)
Conductoarele barelor propriu-zise
Izolatoare de sus inere
Izolatoare de suspendare
Cleme
Alte arm turi
Conductoare de leg tur spre alte aparate (celule)
Altele

TRANSFORMATOARE DE PUTERE din centrale


termoelectrice i hidroelectrice (de bloc, de servicii interne proprii i generale) i din sta ii electrice i posturi, AUTOTRANSFORMATOARE ( la sta ii electrice de transformare)
Izolatoare borne primar
Izolatoare borne secundar
Izolatoare borne ter iar
nf urare primar
nf urare secundar
nf urare ter iar
Miez magnetic
Conexiune
Circuit de ulei
Radiator
Indicatoare de nivel ulei
Comutator de ploturi
Dispozitiv comand comutator
Sistem transmisie dispozitiv ac ionare-comutator
Cuv
Buholtz
Desc rc tor
Circuite secundare
Ventilator
Garnituri
Altele

45

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

COMPENSATOARE SINCRONE (la sta ii


de
transformare sau conexiuni)
Carcas
Borne stator
Lag re stator
Miez magnetic stator
Bobinaj stator
Bobinaj rotor
Cape rotor
Perii,supor i de perii
Sistem de pornire
Leg tur la celula de racord la bare sau trafo bloc (exclusiv
celula)
Sistem de r cire
Sistem de ungere
Sistem de etan are
Sistem de excita ie
Altele

56

BOBINE DE COMPENSARE (la sta ii de transformare sau


conexiuni)
1 Bobina propriu-zis
2 Sistem de r cire
3 Contactoare de comutare a bobinelor
4 Releu de gaze
5 Bobin auxiliar homopolar
6 Leg tur la celula de racord la bare sau linie (exclusiv celula)
7 Altele

57

BATERII DE CONDENSATOARE (la sta ii


transformare sau conexiuni)
1 Condensatoare
2 Echipament de comuta ie
3 Echipament de m sur aferent treptelor
4 Circuite secundare
5 Leg tur la celula de racordare la barele sta iei (exclusiv
celula)
6 Trafo de tensiune (sau rezisten a de desc rcare)
7 Altele

de

PUNCTE DE ALIMENTARE DE MT (PA). Pentru


compo-nente se folose te detalierea de la poz. 59 de mai jos.

58

59
1
2
3
4
5
6
7

POSTURI DE TRANSFORMARE DE MT / JT (PT)


ntreruptoare
Separatoare
Transformatoare de masura
Desc rc toare
Bare colectoare
Instala ii de protec ii, automatiz ri, m sur
Altele (inclusiv barele de leg tur a transformatoarelor la
celule)

46

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

60
1
2
3
4
5
6

61
1
2
3
4

62

INSTALATII DE TRATARE A NEUTRULUI (din sta ii


de
transformare sau conexiuni)
Bobin de stingere (Petersen)
Rezistor
ntreruptor de untare
Echipamente de creare a neutrului artificial
Separatoare (altele dect cele din celula de racord)
Altele
INSTALATII DE LEGARE LA PAMANT (la centrale
termoelectrice, hidroelectrice i sta ii de transformare sau
conexiuni)
Priz
Conductoare de leg tur la p mnt principale
Conductoare de leg tur la p mnt de ramifica ie
Leg turi la priz
Altele

INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA


LOVITURILOR
DE TRASNET (la centrale termoelectrice, hidroelectrice
i sta ii de transformare sau conexiuni)
1 Paratr snet cu tij
2 Paratr snet cu conductoare
3 Priz de p mnt individual
4 Stlpi de sus inere
5 Altele

3. NOMENCLATORUL FORMELOR DE MANIFESTARE A


INCIDENTELOR
COD FORME DE MANIFESTARE
1
2

Ie ire accidental din starea de disponibilitate (functionare sau


rezerva) a ansamblului func ional
Abateri ale unor parametri sau caracteristici de func ionare n
afara limitelor admise, stabilite prin reglement ri (cu sau f r
repercusiuni privind alimentarea cu energie electric sau termic
a consumatorilor)

4. NOMENCLATORUL PRILEJURILOR INCIDENTELOR


COD PRILEJURI ALE INCIDENTULUI
Func ionare normal
1
Func ionare cu abateri de la parametrii nominali
2
Ac ion ri i comenzi (false, neexecutate) ale protec iilor i
47

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

3
4
5
6
7
8
9
10

automatiz rilor
Manevre de exploatare
Executare de lucrari de mentenanta preventiva sau corectiva n
alte instala ii
Manifest ri ale naturii
Probe, ncerc ri
Influen e exterioare
Dispozi ie dispecer
Neidentificat

5. NOMENCLATORUL CAUZELOR INCIDENTELOR


COD
11
12
13
14
21

22
31
32
33
34
35
41
42
43
44
45

CAUZE ALE INCIDENTULUI


Deficien e n concep ia i proiectarea instala iilor
Deficien e din concep ia schemei de func ionare, nedepis-tabile
la montaj, recep ie sau probele de punere n func iune
Alegerea de echipament sau material subdimensionat sau
necorespunz tor condi iilor reale de func ionare
Stabilirea incorect prin proiect a unor valori de reglaj pentru
instala iile de protec ii i automatiz ri
Altele
Deficien e n proiectarea si fabrica ia echipamentelor
Utilizarea necorespunz toare a materialelor sau subansam-blurior,
nerespectarea la execu ia n fabric a documenta iei i tehnologiei
stabilite, ambalarea sau conservarea necores-punz toare la
expedi ia din fabric etc.
Altele
Deficien e de construc ie - montaj ale instala iilor
Nerespectarea documenta iei de construc ie-montaj a tehnologiilor sau a reglement rilor specifice n vigoare
Neterminarea lucr rilor de construc ie-montaj i executarea unor
lucr ri provizorii
Transport, manipulare sau conservare necorespunz toare
Alegerea i utilizarea de materiale necorespunz toare
Altele
Calitatea necorespunz toare a materialului
Defecte de fabrica ie
Uzura tehnic a materialului, cu epuizarea duratei de
func ionare, n cazul materialelor cu durata de func ionare
limitat prev zut prin proiect
Uzura tehnic a materialului n condi ii normale de func ionare
Uzura tehnic a materialului pentru care nu este stabilit durata de
func ionare proiectat
Altele
48

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

51
52
53
54

55
56
57

Exploatare, mentenan sau asisten tehnic necorespunz toare


a instala iilor
Manevre de exploatare stabilite, dispuse sau executate gre it
Manevre sau opera ii neefectuate cnd este necesar sau efectuate
cu ntrziere
Nesupravegherea instala iilor
Nerespectarea instruc iunilor tehnice interne sau a reglement rilor n vigoare privind exploatarea; recep ie necorespunz toare la punerea n func iune sau a lucr rilor de repa-ra ie
sau de modernizare
Func ionare ndelungat cu abateri de la parametrii admi i
Func ionare n scheme necorespunz toare
Reglaje necorespunz toare pentru instala iile de protec ie i
automatizare (stabilite eronat prin calcul sau realizate
necorespunz tor)
Func ionare cu combustibili necorespunz tori
Neasigurarea debitelor necesare de ap

58
59
510 Neasigurarea reactivilor pentru tratarea apei
511 Neasigurarea uleiurilor sau utilizarea de uleiuri necorespunz toare
512 Nerespectarea instruc iunilor i reglement rilor privind activitatea de mentenanta (periodicitate, con inut); neefectuarea
mbun t irilor stabilite pentru prevenirea unor incidente similare;
utilizarea de materiale necorespunz toare
Neasigurarea echipamentelor i pieselor de rezerv i inter-ven ie
513 Neluarea m surilor de protec ie mpotriva ac iunii animalelor
Neasigurarea culoarelor LEA prin zonele cu vegeta ie
514 Altele
515
516
Solicit ri peste limitele pentru care au fost dimensionate instala iile datorate unor factori externi ntmpl tori
61 Poluarea industrial a apei
62 Poluarea izola iei electrice
63 Corodarea materialelor i echipamentelor datorit agresivit ii
mediului
64 Supratensiuni electrice interne (comuta ie, rezonan , asimetrie)
65 Supratensiuni electrice externe (atmosferic , atingere cu instala ii
de tensiuni superioare)
66 Func ionare n regimuri nedorite impuse de factori externi
67 Eroziune i cavita ie
68 Altele
Deficien e privind combustibilul sau apa
71 Deficien e n alimentarea cu combustibil sau ap , neim-putabile
filialei sau forului tutelar
72 Deficien e de calitate a combustibilului, neimputabile filialei sau
forului tutelar
73 Altele
Condi ii meteorologice deosebite sau calamit i naturale
49

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

81
82
83
84
85
86
87
88
89
810
811
91
92

Vnt puternic
Chiciur
Viscol
Desc rc ri atmosferice
Inunda ii, viituri
Alunec ri de teren
Infiltra ii de ap
Cutremure
Secet
nghe , zai
Altele
Cauze externe gestionarului de instala ii
Deficien e la consumatori, n instala iile acestora sau la cl -dirile
care ad postesc instala ii ale furnizorului
Ac iuni externe asupra instala iilor energetice (loviri sau atingeri
de conductori i cabluri, ruperi de stlpi sau cabluri, obiecte c zute
pe instala ii, sustrageri etc.)
Ac iuni ale p s rilor si animalelor mici
Reducerea sarcinii termice prin sc derea consumului
Defectiuni in instalatiile altui gestionar
Manevre executate gresit in instalatiile altui gestionar de catre
acesta din urma
Altele

93
94
95
96
97
98
100 Cauze neidentificate (n situa ia n care, dup analiza incidentului,
nu s-a putut identifica cauza acestuia)

6. NOMENCLATORUL MODURILOR DE TRATARE A


NEUTRULUI N RE EA
COD MODUL DE TRATARE A NEUTRULUI N RE EA
1
Izolat
2
Direct (efectiv) la p mnt
3
Prin bobin de stingere (Petersen)
4
Prin rezisten
5
Combinat (bobin + rezisten )
6
Combinat (rezisten + ntreruptor de untare)

7. NOMENCLATORUL FENOMENELOR METEOROLOGICE


DEOSEBITE
COD FENOMENE METEOROLOGICE DEOSEBITE
Ploaie
1
Grindin
2
Desc rc ri atmosferice
3
Vnt puternic
4
50

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Lapovi
Ninsoare
Viscol
Inghet
Polei
Chiciur
Zai
Rou sau brum
Cea
Pcl (praf cu emana ii industriale solide)
F r fenomene meteorologice deosebite

51

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

ANEXA 3 (pag.1)
FISA DE INCIDENT
1. NUMARUL CURENT AL
INCIDENTULUI:
2. LOCALIZAREA
INCIDENTULUI :
2.1.Coordonatorul gestionarilor de instala ii :
2.2.Gestionarul de instala ii : ..............
2.3.Unitatea de exploatare (Centrala)

Cod

Nr.crt.
Cod
2.4.Ansamblul func ional afectat :
..............................................................................................................................
,kV )
(M
,M
(t/h)
(kV
A
W
VA
)
Parametrii Putere
Debit
Tensiune
nominali
2.5.Componentele afectate (n caz de lips de spa iu se anexeaz separat) : Nr.buc.
Cod
..........................................................................................................................
...
..........................................................................................................................
...
..........................................................................................................................
...
3.FORMA DE MANIFESTARE
4.PRILEJUL
Cod
5.CAUZA
Cod
A INCIDENTULUI
.
6.DATA PRODUCERII INCIDENTULUI :
Ziu
Ziua
7.CLASIFICARE

1.Izolat
2.Primar(ini iator)
Num rul de incidente
3.Asociat
Num rul curent al incidentului primar

8.DURATA INCIDENTULUI

Ore

Min

9. DURATA INDISPONIBILITATII
Ore
Min
10.INDISPONIBILIT I CAUZATE DE INCIDENT SI INCARCARI ALE GRUPURILOR
(CAZANELOR DE ABUR)
Opriri de grupuri/cazane
Reduceri de putere/debite pe nc rc ri
nc rc ri
Nr.crt. Puterea( Durata Nr.crt. Puterea (MW) / Durata grupuril
ale altor
grup/caz MW)/De (ore,mi grup/caz Debitul(t/h) (ore,min
or/
grupuri/cazane
an
bitul(t/h)
n)
an
)
cazanelo
r
Puterea
Nr.crt.
Puterea
n
n
(MW) grup/caza (MW)
timpul rezerv
/Debitul(t
n
/Debitul(t
func io
/h)
/h)
n rii

52

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

11.ENERGIA ELECTRIC TOTALA INDISPONIBILA (MWh)

12.CANTITATEA TOTAL DE ABUR INDISPONIBIL (t)

13.ENERGIA ELECTRIC NELIVRAT


CONSUMATORILOR (kWh)
14.ENERGIA TERMIC NELIVRAT CONSUMATORILOR
(Gcal)

15.ENERGIA PIERDUTA PRIN DEVERSARE


( m3 ap )
(la centralele hidroelectrice)

(MWh)

ANEXA 3 (pag.2)
16.SCHEMA DE PRINCIPIU A INSTALA IILOR AFECTATE (dac analiza incidentului o
necesit ; n caz
de lips de spa iu, se anexeaz separat)

17.DESF URAREA N TIMP A INCIDENTULUI, CU MEN IONAREA CRONOLOGIC A


MOMENTELOR
IMPORTANTE (n caz de lips de spa iu, se anexeaz separat)
......................................................................................................................................................................
.......................
......................................................................................................................................................................
.......................
......................................................................................................................................................................
.......................
......................................................................................................................................................................
.......................
......................................................................................................................................................................
.......................
- Fenomene meteorologice deosebite n momentul producerii incidentului: cod

- Incidentul a fost nso it de deterior ri de componente ?


1.DA
Au fost nregistrate ?
1.DA
2.NU
2.NU
- Incidentul a fost nso it de perturba ii de sistem?
1.DA
Au fost nregistrate ?
1.DA
2.NU
2.NU
18.M SURILE LUATE PENTRU LIMITAREA/LICHIDAREA EFECTELOR
INCIDENTULUI :
(n caz de lips de spa iu, se anexeaz separat)
Executant
..................................................................................................................................... ............................
..................
..................................................................................................................................... ............................
..................
..................................................................................................................................... ............................
..................

53

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

19.M SURILE LUATE PENTRU PREVENIREA ALTOR INCIDENTE SIMILARE :


(n caz de lips de spa iu, se anexeaz separat)
Termen
Executant
....................................................................................................................... ............... ........................
................
..
....
....................................................................................................................... ............... ........................
................
..
....
....................................................................................................................... ............... ........................
................
..
....
din care:
20.CHELTUIELILE N URMA INCIDENTULUI (mil. lei) :
20.1. Pentru mentenan
20.2. Pentru porniri - opriri
20.3. Pentru daune pl tite la consumator
21.PROPUNERILE C TRE FORURILE SUPERIOARE (n caz de lips de spa iu, se anexeaz
separat):
......................................................................................................................................................................
.......................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..............................................
22.INCIDENTUL A FOST ANALIZAT DE :
CONDUC TORUL UNIT II DE
EXPLOATARE:
(nume, prenume, semn tur )
(nume, prenume, semn tur )
......................................................................................
..................................................................................
......................................................................................
...................................................................................... Data :.......................................................
......................................................................................
23.AVIZUL COMISIEI TEHNICE :
(nume, prenume, semn tur )
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
CONDUC TORUL TEHNIC:
Inspector incidente:
(nume, prenume, semn tur )
(nume, prenume, semn tur )
...................................................................................
..........................................................................
........

54

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

ANEXA 4
INSTRUC IUNI DE COMPLETARE A FI EI DE INCIDENT PENTRU
CENTRALELE ELECTRICE (INSTALA IILE DE PRODUCERE A ENERGIEI
ELECTRICE I TERMICE)
Informa iile rezultate din analiza fiec rui incident se nregistreaz n Fi a de incident (a se
vedea Anexa 3), care se completeaz astfel:

La rubrica 1, Num r curent incident, se nregistreaz num rul de ordine al incidentului n


cadrul unit ii de exploatare (centralei)/gestionarului de instalatii. Pentru fiecare unitate de
exploatare/gestionar de instalatii i fiecare an calendaristic numerotarea incidentelor ncepe de la 1.
La rubrica 2, Localizarea incidentului, se completeaz :
- la 2.1, Coordonatorul gestionarilor de instala ii n care s-a produs incidentul:
numele n clar: Termoelectrica, Hidroelectrica, Complexurile Energetice Rovinari, Turceni,
Craiova etc;
codul;
- la 2.2, Gestionarul de instala ii n care s-a produs incidentul:
numele n clar;
codul;
- la 2.3, Unitatea de exploatare (centrala) n care s-a produs incidentul:
numele n clar
codul, stabilit conform instruc iunilor interne ale coordonatorilor gestionarilor de instala ii;
- la 2.4, Ansamblul func ional afectat de incident :
numele n clar;
num rul curent n central sau n cadrul schemelor tehnologice, cnd este cazul;
codul;
parametrii nominali caracteristici ai acestuia (de exemplu: debitul, n t/h - pentru cazane,
puterea, n MW - pentru turbine i n MVA - pentru transformatoare de bloc, tensiunea, n kV - pentru
celule).
Deoarece pentru parametrul nominal Putere, n func ie de ansamblul func ional pentru care se
completeaz fi a de incident, exist mai multe unit i de m sur (MW, MVA, kVA), se va marca n
fi a de incident prin x c su a corespunz toare unit ii de m sur folosit n mod uzual pentru
parametrul respectiv.
- la 2.5, Componentele ansamblului func ional afectate de incident :
numele n clar;
num rul de componente afectate;
codul.
Dac spa iile prev zute pentru componentele afectate sunt insuficiente, se mai adaug o fil .
55

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

Ansamblul func ional reprezint entitatea (instala ia, sistemul tehnologic etc.) supus urm ririi
conform
NTE 004/05/00, n care s-a localizat incidentul. Ansamblurile func ionale considerate i componentele
acestora sunt prezentate, mpreun cu codurile lor, n Nomenclatorul din Anexa 2 (1 i 2).
NOT . Pentru gestionarii de instala ii i unit ile de exploatare se folose te codificarea utilizat n
prezent n cadrul aplica iilor informatice elaborate sau cea care va fi stabilit de c tre
coordonatorul gestionarilor de instala ii.
Pentru coordonatorii gestionarilor de instala ii, codificarea se face prin grija ANRE.
Pentru codificarea componentelor s-au prev zut trei c su e: dou pentru codul componentei i
una pentru detalieri suplimentare referitoare la componenta respectiv .
EXEMPLU
Pentru un incident produs n sucursala Oradea, centrala Oradea II, la turbina nr.1, ca urmare a
unei defect ri a ventilului de nchidere rapid (nchidere intempestiv ), rubrica 2 se va completa astfel:
2. LOCALIZAREA INCIDENTULUI
:
2.1.Coordonatorul gestionarilor de instala ii : Termoelectrica
2.2.Gestionarul de instala ii :S.E. Paroseni
2.3.Unitatea de exploatare (Centrala) :C.E.T. Paroseni
2.4.Ansamblul func ional afectat : Turbina cu abur
(M x ,MV
,kV
)
W
A
A
Parametrii Putere
50
Debit
nominali
2.5.Componente afectate*) (n caz de lips de spa iu se anexeaz
Ventilul de nchidere rapid (VIR)

(t/h)

Cod
1
1 4
1 0 2
Nr.cr
Cod
1
4
(kV
)
Tensiune
Nr.buc.
1 .....

*) Codurile de la 2.1, 2.2, 2.3 sunt date numai cu titlu de exemplificare, ele fiind n realitate cele
stabilite de coordonatorul gestionarilor de instala ii/ANRE .
NOT . Se men ioneaz c toate codurile utilizate n fi a de incident se vor alinia la dreapta, n
c su ele prev zute (nu este necesar s se completeze cu 0 spa iile libere din stnga).

La rubrica 3, Forma de manifestare a incidentului, se completeaz codul utilizat pentru


forma de manifestare a incidentului, definit n normativ la art. 42.
Forma de manifestare se refer la modul general n care se reflect producerea incidentului
asupra ansamblului func ional respectiv.
Forma de manifestare Ie irea accidental din func iune (indisponibilizarea) a ansamblului
func ional se va completa i n cazul incidentelor nregistrate la entit i aflate n rezerv (care trec din
stare de disponibilitate n stare de indisponibilitate).
Nomenclatorul formelor de manifestare ale incidentului i codurile acestora sunt prezentate n
56

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

Anexa 2 (3).

La rubrica 4, Prilejul incidentului, se completeaz codul utilizat pentru prilejul cu care se


produce incidentul, definit n normativ la art. 38.
Nomenclatorul prilejurilor incidentului i codurile acestora sunt prezentate n Anexa 2 (4).
La rubrica 5, Cauza incidentului, se completeaz codul pentru cauza din care s-a produs
incidentul, definit n normativ la art. 33.
Nomenclatorul cauzelor incidentului i codurile acestora sunt prezentate n Anexa 2 (5).
Stabilirea cauzelor incidentelor trebuie s aib n vedere, n primul rnd, stabilirea m surilor
tehnice
care decurg din analiza incidentelor.
La rubrica 6, Data producerii incidentului, se completeaz : anul, luna, ziua, ora i minutul.
La rubrica 7, Clasificarea incidentului, se marcheaz cu x c su a corespunz toare pentru
tipul incidentului: c su a cu nr.1 - pentru incident izolat; c su a cu nr.2 - pentru incident primar
(ini iator); c su a cu nr.3 - pentru incident asociat, n conformitate cu defini iile de la art. 32 din
normativ.
n cazul n care incidentul este primar (ini iator), se completeaz num rul de incidente
asociate, pentru fiecare din acestea ntocmindu-se cte o fi de incident.
n cazul n care incidentul este asociat, se completeaz num rul curent al incidentului primar,
num r nscris n fi a de incident ntocmit pentru incidentul primar.
La rubrica 8, Durata incidentului, se completeaz durata (n ore i minute) de la producerea
incidentului pn la rezolvarea tuturor consecin elor lui fie asupra ansamblului func ional afectat, fie
asupra nodului (schemei) tehnologic(e) n care acesta func ioneaz . Aceast durat se calculeaz n
conformitate cu art. 46 din normativ.
La rubrica 9, Durata indisponibilit ii accidentale, se completeaz durata pe care
ansamblul func ional la care s-a localizat incidentul nu este apt s presteze serviciu din cauza
incidentului, adic timpul socotit din momentul ie irii accidentale din func iune pn la repunerea n
func iune a acestuia la parametrii solicita i, trecerea n rezerv (situa ie n care ansamblul func ional
este disponibil n rezerv ) sau trecerea n repara ie planificat , n cazul n care aceast repara ie ncepe
(conform program rii) nainte de repunerea n func iune sau de trecerea n rezerv a ansamblului
func ional respectiv.
Cele dou durate (ale incidentului i indisponibilit ii accidentale) pot fi egale, de exemplu,
cnd momentul rezolv rii tuturor consecin elor incidentului coincide cu cel al repunerii (prin
repara ie) n func iune a ansamblului func ional afectat (deci revenirea n stare de disponibilitate a
acestuia), moment n care se revine la to i parametrii func ionali de dinainte de producerea
incidentului (inclusiv la puterea electric produs ), se realimenteaz consumatorii la parametrii
solicita i etc.
Dac , dup repunerea n func iune a ansamblului func ional, este necesar un timp suplimentar
pn la
restabilirea aliment rii consumatorilor, durata incidentului va fi pn n acest moment, deci mai mare
dect durata indisponibilit ii accidentale.
57

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

Dac repararea ansamblului func ional dureaz mult dup restabilirea condi iilor de
func ionare n
cadrul nodului tehnologic respectiv, durata de incident este mai mic dect a celei de indisponibilitate
accidental a ansamblului func ional. De exemplu:
- n cazul unui transformator de bloc defectat i nlocuit cu un transformator de rezerv n
urma
incidentului, durata incidentului este pn n momentul punerii n func iune a rezervei, iar durata
indisponibilit ii accidentale este pn n momentul repar rii transformatorului defect;
- n cazul spargerii unui cazan func ionnd pe bar comun de abur, durata incidentului este
pn la preluarea sarcinii acestuia de c tre alt(e) cazan(e) de pe bara comun i eliminarea reducerii de
putere produs pe central , iar durata indisponibilit ii accidentale a cazanului spart este pn la
repararea acestuia i trecerea sa fie n stare de func ionare, fie n stare de rezerv , deci n stare de
disponibilitate.

La rubrica 10, Indisponibilit i cauzate de incident i nc rc rile grupurilor (cazanelor


de abur), se completeaz datele din tabelul inclus la aceast rubric , pentru detalierea ct mai exact a
indisponibilit ilor accidentale cauzate de opririle sau reducerile de putere (debit) la unit ile de
producere a energiei electrice i termice (grupuri sau cazane) n urma incidentului.
Datele din acest tabel se completeaz numai cnd incidentul localizat la un anumit ansamblu
func ional are drept consecin oprirea sau reducerea de putere (debit) a unor grupuri sau a unor
cazane (aflate n func iune sau n rezerv ) i servesc pentru elaborarea statisticilor de disponibilitate la
nivelul unit ilor de producere a energiei electrice i termice, n conformitate cu practica mondial n
domeniu.
Se vor nregistra pentru fiecare grup/cazan puterea/debitul redus ca urmare a incidentului i
durata pe care se manifest aceast reducere. Aceste date se vor nregistra (att pentru grupurile i
cazanele aflate n func iune, ct i pentru cele aflate n rezerv ) la rubricile respective din tabel, mai
nti pentru grupurile notate cu TG1, TG2,...(sau, dup caz, HG1, HG2,), iar apoi pentru cazanele
notate prin K1, K2,..., respectndu-se i num rul de ordine al acestora n cadrul centralei (schemei
tehnologice), completat la rubrica 2.4.
Pentru stabilirea reducerii de putere, care este utilizat la calculul energiei indisponibile
accidental ca urmare a incidentului, se are n vedere reducerea care ar fi ap rut dac grupul ar fi
func ionat n momentul producerii evenimentului cu puterea sa disponibila. Valoarea puterii
disponibile se actualizeaza periodic.
De asemenea, n acest tabel se vor nregistra puterile (debitele) grupurilor/cazanelor afectate de
incident n momentul producerii incidentului, precum i puterile (debitele) cu care se ncarc alte
grupuri (cazane) pentru suplinirea, la nivelul centralei, a indisponibilit ilor cauzate de incident.

La rubricile 11 i 12 se completeaz Energia electric total indisponibil , respectiv


Cantitatea total de abur indisponibil, calculate ca suma produselor dintre reducerile de putere
(debit) i duratele acestor reduceri, completate n tabelul de la rubrica 10 pentru fiecare grup, respectiv
cazan afectat de incident.
La rubricile 13 i 14 se completeaz Energia electric nelivrat consumatorilor, respectiv
Energia termic nelivrat consumatorilor pe durata ntreruperii sau limit rii aliment rii
consumatorilor, cauzat de incident.
58

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

Informa iile privind energia electric nelivrat consumatorilor, n urma unor incidente produse
n centrale, se ob in de la gestionarii de instala ii de re ele electrice.

La rubrica 15 se completeaz , n cazul centralelor hidroelectrice, Energia pierdut prin


deversare n urma incidentului (n m3 ap i echivalentul n MWh).
La rubrica 16 se va prezenta, dac analiza incidentului o necesit , Schema de principiu a
instala iilor afectate de incident n spa iul rezervat n fi a de incident sau pe o fil suplimentar , n
caz de lips de spa iu.
La rubrica 17 se prezint Desf urarea n timp a incidentului, cu men ionarea cronologic
a momentelor cele mai importante din desf urarea incidentului. Este necesar s se men ioneze:
a) situa ia func ion rii ansamblului func ional i a componentelor acestuia nainte de
producerea incidentului (n func iune, n rezerv , n repara ii planificate sau accidentale);
b) modul de apari ie a incidentului;
c) modul de constatare a apari iei incidentului de c tre personalul de exploatare;
d) modul de propagare a incidentului (n cazul incidentelor primare);
e) modul de ac ionare a protec iilor;
f) efectele incidentului;
g) ac iunile de limitare i de lichidare a incidentului;
h) situa ia func ion rii ansamblului func ional dup incident: revenirea n func iune, trecerea n
rezerv la dispozi ia DEN (ansamblul func ional fiind disponibil) sau intrarea n repara ie planificat
(conform program rii);
i) alte aspecte considerate necesar a fi men ionate pentru descrierea complet a producerii i
desf ur rii incidentului.
Se precizeaz , de asemenea, fenomenele meteorologice deosebite n momentul producerii
incidentului, completndu-se codurile corespunz toare, conform Anexei 2 (7).
n cazul n care incidentul a fost nso it de deterior ri de componente (pierderea integrit ii
fizice a acestora, de exemplu: ruperi, spargeri, arderi, fisur ri etc.) sau de perturba ii de sistem
(deconect ri neselective n instala iile adiacente, extinderea defectelor la nivel de zon /sistem,
sc derea tensiunii, sc derea frecven ei, oscila ii sau pierderea stabilit ii, DASf, DASU, DASP), se
precizeaz acest lucru n fi a de incident, urmnd ca analiza de detaliu a acestora s se fac n cadrul
altor sisteme informa ionale specifice.

La rubricile 18 i 19 se nscriu M surile luate pentru limitarea/lichidarea efectelor


incidentului, respectiv M surile pentru prevenirea altor incidente similare.
Se completeaz m sura luat , termenul de realizare i executantul. Dac spa iul rezervat este
insuficient, se va anexa nc o fil .
La rubrica 20 se completeaz Cheltuielile n urma incidentului: Total i defalcat astfel:
- la 20.1: Cheltuieli pentru mentenan , care reprezint suma tuturor cheltuielilor necesare
mentenan ei corective (repara iilor accidentale executate la toate componentele afectate) pentru
nl turarea consecin elor incidentului; aceste cheltuieli, cuprind:
a) costul manoperei (costul salariilor personalului implicat n executarea repara iilor dup
incident), conform devizului de cheltuieli;
b) costul materialelor, echipamentelor i pieselor de schimb din devizul de cheltuieli la care se
59

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

adauga costul materialelor, echipamentelor si pieselor de schimb din stocul de interventie (cost
actualizat, la data folosirii);
c) alte costuri: insemnand restul costurilor din devizul de cheltuieli.
NOTA. Toate aceste cheltuieli includ i pe cele efectuate cu ter i (care se recomand a fi men ionate
separat n eviden ele interne).
- la 20.2, Cheltuieli pentru porniri-opriri, care reprezint :
a) costul combustibilului pierdut cu ocazia opririi, respectiv pornirii ansamblului func ional
afectat de incident, i anume:
combustibilul pierdut ca urmare a r cirii utilajului la temperatura de lucru;
combustibilul consumat pentru pornirea din rezerv a altui utilaj pentru nlocuirea celui
defect;
combustibilul consumat pentru men inerea n func iune a cazanelor cnd nu se produce
energie electric , chiar dac se folosesc instala ii de reducere - r cire, dar sunt interven ii la turbin i
generator, pe partea electric etc.;
b) cheltuieli pentru consumuri suplimentare de:
energia electric n procesul de oprire, pornire, men inere n situa iile de mai sus;
costul chimicalelor, apei de adaos, apei de r cire etc. pentru situa iile de mai sus;
- la 20.3, Cheltuieli pentru daune pl tite la consumator, se completeaz numai n situa ia n
care, n urma ntreruperii (totale sau par iale) a aliment rii consumatorilor, din cauza incidentelor din
central , se pl tesc daune acestora pentru energia (electric sau termic ) nelivrat .

La rubrica 21 se completeaz propunerile c tre forurile ierarhice superioare, rezultate n urma


analiz rii incidentului. Dac spa iul este insuficient, se va anexa nc o fil .
La rubricile 22 i 23 se completeaz n clar componen a comisiei de analiz a incidentului
(func ia, numele, prenumele i semn tura) i a celei tehnice, fi a fiind semnat de c tre inspectorul de
incidente i conduc torul tehnic, cu aplicarea tampilei autorizate.
NOTA.
n toate situa iile n care unele m rimi care figureaz n fi a de incident comport
zecimale, acestea vor fi nregistrate n fi a de incident ca atare (cu virgul ).

60

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

ANEXA 5 (pag. 1)
FISA DE INCIDENT
1. NUMARUL CURENT AL
INCIDENTULUI
:
2. LOCALIZAREA
INCIDENTULUI :
2.1.Coordonatorul gestionarilor de instala ii :
.............................................................................
2.2.Gestionarul de instala ii :
...........................................................................................................
2.3.Unitatea de exploatare (Sec ia/Centrul)
:..............................................................................
2.4.Sta ia (numai pentru incidente din sta ie) :
..........................................................................

Cod

Nr.crt.
2.5.Ansamblul func ional afectat :
........................................................................
................................................................................................................................
(
,MVA
)
MVA
r
Putere
Tensiune
Parametrii nominali :

Cod

(kV)
Cod

Modul de tratare a neutrului n re ea :


................................................................................................
2.6.Componente afectate (n caz de lips de spa iu, se anexeaz separat) :
Nr.buc
Cod
.
..........................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................
.........
..........................................................................................................................
.........
3.FORMA DE MANIFESTARE
4.PRILEJUL
Cod
5.CAUZA
Cod
A INCIDENTULUI
.
6.DATA PRODUCERII INCIDENTULUI :
Ziu
Ziua
7.CLASIFICARE

1.Izolat
2.Primar(ini iator)
Num rul de incidente
3.Asociat
Num rul curent al incidentului primar

8.DURATA INCIDENTULUI

Ore

Min

9.DURATA INDISPONIBILITATII
ACCIDENTALE :

Ore

Min

10.ENERGIA ELECTRIC NELIVRAT


CONSUMATORILOR (kWh)
11.SCHEMA DE PRINCIPIU A INSTALA IILOR AFECTATE (dac analiza incidentului o
necesit ; n caz de lips de spa iu, se anexeaz separat).

61

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

ANEXA 5 (pag. 2)
12. DESF URAREA N TIMP A INCIDENTULUI, CU MEN IONAREA CRONOLOGIC A
MOMENTELOR
IMPORTANTE (n caz de lips de spa iu, se anexeaz separat)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..............................................
......................................................................................................................................................................
.......................
......................................................................................................................................................................
.......................
......................................................................................................................................................................
.......................
......................................................................................................................................................................
.......................
- Fenomene meteorologice deosebite n momentul producerii incidentului: cod
- Incidentul s-a produs n zona de protec ie a desc rc torului ?
1.DA
- Incidentul a fost nso it de deterior ri de componente ?
1.DA
Au fost nregistrate ?
1.DA
2.NU
2.NU
- Incidentul a fost nso it de perturba ii de sistem?
1.DA
Au fost nregistrate ?
1.DA
2.NU
2.NU
13.M SURILE LUATE PENTRU LIMITAREA/LICHIDAREA EFECTELOR
INCIDENTULUI :
(n caz de lips de spa iu, se anexeaz separat)
..........................................................................................................................................
..................
..........................................................................................................................................
..................
..........................................................................................................................................
..................

2.NU

Executant
........................
....
........................
....
........................
....
14.M SURILE LUATE PENTRU PREVENIREA ALTOR INCIDENTE SIMILARE :
(n caz de lips de spa iu, se anexeaz separat)
Termen
Executant
....................................................................................................................... ............... ........................
................
..
....
....................................................................................................................... ............... ........................
................
..
....
....................................................................................................................... ............... ........................
................
..
....
....................................................................................................................... ............... ........................
................
..
....
din
15.CHELTUIELILE N URMA INCIDENTULUI (mil. lei)
15.1. Pentru mentenan
15.2.Pentru daune pl tite la consumator
15.3.Alte cheltuieli
16.PROPUNERILE C TRE FORURILE SUPERIOARE (n caz de lips de spa iu, se anexeaz
separat) :
......................................................................................................................................................................
.......................
62

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..............................................
......................................................................................................................................................................
.......................
......................................................................................................................................................................
.......................
17.INCIDENTUL A FOST ANALIZAT DE :
CONDUC TORUL UNIT II DE
EXPLOATARE:
(nume, prenume, semn tur )
(nume, prenume, semn tur )
......................................................................................
..................................................................................
......................................................................................
...................................................................................... Data :.......................................................
......................................................................................
18.AVIZUL COMISIEI TEHNICE :
(nume, prenume, semn tur )
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
CONDUC TORUL TEHNIC:
Inspector incidente:
(nume, prenume, semn tur )
(nume, prenume, semn tur )
....................................................................................... ...........................................................................
....
...........

63

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

ANEXA 6
INSTRUC IUNI DE COMPLETARE A FI EI DE INCIDENT PENTRU
RE ELELE DE TRANSPORT AL ENERGIEI
Informa iile rezultate din analiza fiec rui incident se nregistreaz n Fi a de incident (a se
vedea Anexa 5), care se completeaz astfel:

La rubrica 1, Num rul curent al incidentului, se nregistreaz num rul de ordine al


incidentului n cadrul unit ii gestionare de instala ii. Pentru fiecare unitate i fiecare an calendaristic
numerotarea incidentelor ncepe de la 1.
La rubrica 2, Localizarea incidentului, se completeaz :
- la 2.1, Coordonatorul gestionarilor de instala ii n care s-a produs incidentul:
numele n clar: C.N. Transelectrica, Electrica etc.;
codul;
- la 2.2, Gestionarul de instala ii n care s-a produs incidentul:
numele n clar;
codul;
- la 2.3, Unitatea de exploatare (sec ia/centrul) n care s-a produs incidentul :
numele n clar;
codul (n prima c su num rul sec iei, iar n urm toarele dou , num rul centrului cadrat la
dreapta);
- la 2.4, Sta ia :
numele n clar;
codul.
Aceast rubric se completeaz numai n situa ia n care incidentul analizat n fi a de incident
respectiv este localizat ntr-unul din ansamblurile func ionale aferente sta iei;
- la 2.5, Ansamblul func ional afectat de incident :
numele n clar (pentru linie electric aerian se completeaz denumirile sta iilor ntre care
face leg tura i por iunea pe care s-a produs incidentul);
num rul curent n unitatea de exploatare sau n cadrul schemelor tehnologice, cnd este
cazul;
codul;
parametrii nominali caracteristici ai acestuia (de exemplu: puterea, n MVA - pentru
transformatoare sau autotransformatoare, puterea, n MVAr - pentru bobine de compensare, tensiunea,
n kV - pentru celule electrice, linii electrice etc.).
Deoarece pentru parametrul nominal Putere, n func ie de ansamblul func ional pentru care se
completeaz fi a de incident, exist mai multe unit i de m sur (MVA, MVAr), se va marca n fi a
de incident prin x c su a corespunz toare unit ii de m sur folosit pentru parametrul respectiv;
modul de tratare a neutrului, n clar i codul, conform Anexei 2 (6);
64

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

- la 2.6, Componentele ansamblului func ional afectate de incident :


numele n clar;
num rul de componente afectate;
codul.
Dac spa iile prev zute pentru componentele afectate sunt insuficiente, se mai adaug o fil .
Ansamblul func ional reprezint entitatea (instala ia, sistemul tehnologic etc.) supus
urm ririi, conform NTE 004/005/00, n care s-a localizat incidentul. Ansamblurile func ionale
considerate i componentele acestora sunt prezentate, mpreun cu codurile lor, n Nomenclatorul din
Anexa 2 (1 i 2).
NOT . Pentru gestionarii de instala ii se folose te codificarea utilizat n prezent n cadrul aplica iilor
informatice elaborate sau cea care va fi stabilit de c tre coordonatorii gestionarilor de
instala ii.
Pentru coordonatorii gestionarilor de instala ii, codificarea se face prin grija ANRE.
Pentru celelalte niveluri ierarhice (administrative) i sta ii, fiecare gestionar de instala ii va
stabili o codificare (numerotare) de care va trebui s in seama permanent la completarea
fi elor de incident.
EXEMPLU
Pentru un incident produs n STD Timi oara, sta ia Pesti , ca urmare a defect rii unui
ntreruptor de 220 kV din celula Mintia, rubrica 2 se va completa astfel:
2. LOCALIZAREA
INCIDENTULUI :
2.1.Coordonatorul gestionarilor de instala ii : CN Transelectrica
2.2.Gestionarul de instala ii : ST Timi oara
2.3.Unitatea de exploatare : CE Deva
2.4.Sta ia (numai pentru incidente din sta ie)*) : Pesti
2.5.Ansamblul func ional afectat *): Celula 220 kV Mintia 1
(MVA

,MVA
r

Nr.crt
4

8
3 4
1
Cod
5 2

(kV)
Tensiune

Parametrii Putere
nominali :

Cod

Modul de tratare a neutrului n re ea : Direct (efectiv) la p mnt


2.6.Componente afectate (n caz de lips de spa iu se anexeaz
ntreruptor

220
Cod
2
Nr.buc.
Cod
1 ..........
1

*) La 2.1 2.4 - Cod i la 2.5 - Nr.crt. sunt date numai cu titlu de exemplificare, ele fiind n
realitate cele stabilite de gestionarul de instala ii (pentru Cod) i cel atribuit n schema sta iei
(pentru Nr.crt.).
65

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

NOTA.
Se men ioneaz c toate codurile utilizate n fi a de incident se vor alinia la dreapta n
c su ele prev zute (nu este necesar s se completeze cu 0 spa iile libere din stnga).

La rubrica 3, Forma de manifestare a incidentului, se completeaz codul utilizat pentru


forma de manifestare, definit n normativ la art. 42.
Forma de manifestare se refer la modul general n care se reflect producerea incidentului
asupra ansamblului func ional respectiv.
Forma de manifestare Ie irea accidental din func iune (indisponibilizarea) ansamblului
func ional se va completa i n cazul incidentelor nregistrate la entit i aflate n rezerv (care trec din
stare de disponibilitate n stare de indisponibilitate).
Nomenclatorul formelor de manifestare ale incidentului i codurile acestora sunt prezentate n
Anexa 2 (3).
La rubrica 4, Prilejul incidentului, se completeaz codul utilizat pentru prilejul cu care se
produce incidentul, definit n normativ la art. 38.
Nomenclatorul prilejurilor incidentului i codurile acestora sunt prezentate n Anexa 2 (4).
La rubrica 5, Cauza incidentului, se completeaz codul pentru cauza din care s-a produs
incidentul, definit n normativ la art. 33.
Nomenclatorul cauzelor incidentului i codurile acestora sunt prezentate n Anexa 2 (5).
Stabilirea cauzelor incidentelor trebuie s aib n vedere, n primul rnd, stabilirea m surilor
tehnice care decurg din analiza incidentelor.
La rubrica 6 se completeaz Data producerii incidentului: anul, luna, ziua, ora i minutul.
La rubrica 7, Clasificarea incidentului, se marcheaz cu x c su a corespunz toare pentru
tipul incidentului: c su a cu nr.1 - pentru incident izolat, c su a cu nr.2 - pentru incident primar
(ini iator), c su a cu nr.3 - pentru incident asociat, n conformitate cu defini iile de la art. 32 din
normativ.
n cazul n care incidentul este primar (ini iator), se completeaz num rul de incidente
asociate, pentru fiecare din acestea ntocmindu-se cte o fi de incident.
n cazul n care incidentul este asociat, se completeaz num rul curent al incidentului primar,
num r nscris n fi a de incident ntocmit pentru incidentul primar.
La rubrica 8, Durata incidentului, se completeaz durata (n ore i minute) de la producerea
incidentului pn la rezolvarea tuturor consecin elor lui fie asupra ansamblului func ional afectat, fie
asupra nodului (schemei) tehnologic(e) n care acesta func ioneaz (inclusiv restabilirea aliment rii
consumatorilor). Aceast durat se calculeaz n conformitate cu art.46 din normativ.
La rubrica 9, Durata indisponibilit ii accidentale, se completeaz durata pe care
ansamblul func ional nu este apt s presteze serviciu din cauza incidentului, adic timpul socotit din
momentul ie irii accidentale din func iune pn la repunerea n func iune a acestuia la parametrii
solicita i, trecerea n rezerv (situa ie n care ansamblul func ional este disponibil n rezerv ) sau
trecerea n repara ie planificat , n cazul n care aceast repara ie ncepe (conform program rii) nainte
de repunerea n func iune sau de trecerea n rezerv a ansamblului func ional respectiv.
Cele dou durate (ale incidentului i indisponibilit ii accidentale) pot fi egale, de exemplu,
66

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

cnd momentul rezolv rii tuturor consecin elor incidentului coincide cu cel al repunerii (prin
repara ie) n func iune a ansamblului func ional afectat (deci revenirea n stare de disponibilitate a
acestuia), moment n care se revine la to i parametrii func ionali de dinainte de producerea
incidentului, se realimenteaz consumatorii la parametrii solicita i etc.
Dac , dup repunerea n func iune a ansamblului func ional, este necesar un timp suplimentar
pn la restabilirea aliment rii consumatorilor, durata incidentului va fi pn n acest moment, deci
mai mare dect durata indisponibilit ii accidentale.
Dac repararea ansamblului func ional dureaz mult dup restabilirea condi iilor de
func ionare n cadrul nodului tehnologic respectiv, durata de incident este mai mic dect a celei de
indisponibilitate accidental a ansamblului func ional. De exemplu, dac n cazul unei sta ii de
transformare se defecteaz un transformator i este nlocuit cu un transformator de rezerv din sistem,
durata incidentului este pn n momentul punerii n func iune a rezervei, iar indisponibilitatea
accidental este pn n momentul repar rii ntr-un atelier specializat a transformatorului defect.
n general, la incidentele care conduc la ntreruperea aliment rii consumatorilor, durata de
incident se consider pn n momentul cre rii posibilit ilor de alimentare cu energie electric a
consumatorilor la parametrii solicita i (sau cei dinainte de producerea incidentului), chiar dac
restabilirea condi iilor de func ionare se face f r repunerea n func iune a ansamblului func ional
afectat, iar durata de indisponibilitate accidental se considera pn n momentul n care acesta
redevine disponibil.

La rubrica 10 se completeaz Energia electric nelivrat consumatorilor pe durata


ntreruperii sau limit rii aliment rii consumatorilor cauzate de incident, calculata conform art. 49.
La rubrica 11 se va prezenta, dac analiza incidentului o necesit , Schema de principiu a
instala iilor afectate de incident n spa iul rezervat n fi a de incident sau separat, n caz de lips de
spa iu.
La rubrica 12 se prezint Desf urarea n timp a incidentului, cu men ionarea cronologic
a momentelor cele mai importante din desf urarea incidentului. Este necesar s se men ioneze:
a) situa ia func ion rii ansamblului func ional i a componentelor acestuia nainte de
producerea incidentului (n func iune, n rezerv , n repara ii planificate sau accidentale);
b) modul de apari ie a incidentului;
c) modul de constatare a apari iei incidentului de c tre personalul de exploatare;
d) modul de propagare a incidentului (n cazul incidentelor primare);
e) modul de ac ionare a protec iilor (corect , incorect , precizndu-se instala ia protejat , felul
protec iei, tipul releului);
f) efectele incidentului;
g) ac iunile de limitare i de lichidare a incidentului;
h) situa ia func ion rii ansamblului func ional dup incident: revenirea n func iune, trecerea n
rezerv la dispozi ia UNO-DEN (ansamblul func ional fiind disponibil) sau intrarea n repara ie
planificat (conform program rii);
i) alte aspecte considerate necesar a fi men ionate pentru descrierea complet a producerii i
desf ur rii incidentului.
Se precizeaz , de asemenea, fenomenele meteorologice deosebite n momentul producerii
incidentului, completndu-se codurile corespunz toare conform Anexei 2 (7).
67

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

Se specific dac incidentul s-a produs n zona de protec ie a desc rc torului (DA, NU).
n cazul n care incidentul a fost nso it de deterior ri de componente (pierderea integrit ii
fizice a acestora, de exemplu: ruperi, spargeri, arderi, fisur ri etc.) sau de perturba ii de sistem
(deconect ri neselective n instala iile adiacente, extinderea defectelor la nivel de zon /sistem,
sc derea tensiunii, sc derea frecven ei, oscila ii sau pierderea stabilit ii, DASf, DASU, DASP), se
precizeaz acest lucru n fi a de incident, urmnd ca analiza de detaliu a acestora s se fac n cadrul
altor sisteme informationale specifice.

La rubricile 13 i 14 se nscriu M surile luate pentru limitarea/lichidarea efectelor


incidentului, respectiv M surile pentru prevenirea altor incidente similare. Se completeaz
m sura luat , termenul de realizare i executantul. Dac spa iul rezervat este insuficient, se va anexa
nc o fil .
La rubrica 15 se completeaz Cheltuielile n urma incidentului : Total i defalcat astfel:
- la 15.1, Cheltuieli pentru mentenan , care reprezint suma tuturor cheltuielilor necesare
mentenan ei corective (repara iilor accidentale executate la toate componentele afectate) pentru
nl turarea consecin elor incidentului; aceste cheltuieli cuprind:
a) costul manoperei (costul salariilor personalului implicat n executarea repara iilor dup
incident), conform devizului de cheltuieli;
b) costul materialelor, echipamentelor i pieselor de schimb din devizul de cheltuieli la care se
adauga costul materialelor, echipamentelor si pieselor de schimb (cost actualizat la data folosirii);
c) alte costuri: nsemnnd restul costurilor din devizul de cheltuieli
La aceast rubric sunt incluse i costurile (manoper , transport) pentru localizarea defectelor
la LEA.
NOT . Toate aceste cheltuieli includ i pe cele efectuate cu ter i (care se recomand a fi men ionate
separat n eviden ele interne).
- la 15.2, Cheltuieli pentru daune pl tite la consumator, se completeaz numai n situa ia n
care, n urma ntreruperii aliment rii consumatorilor (totale sau par iale), se pl tesc daune acestora
pentru energia electric sau termica nelivrat ;
- la 15.3, Alte cheltuieli cuprind alte cheltuieli suplimentare n urma incidentului.

La rubrica 16 se completeaz propunerile c tre forurile ierarhice superioare, rezultate n urma


analiz rii incidentului. Dac spa iul rezervat este insuficient, se va anexa nc o fil .
La rubricile 17 i 18 se completeaz n clar componen a comisiei de analiz a incidentului
(func ia, numele, prenumele i semn tura) i a celei tehnice, fi a fiind semnat de c tre inspectorul de
incidente, conduc torul unit ii de exploatare i conduc torul tehnic, cu aplicarea tampilei autorizate.
NOTE :
1. n toate situa iile n care unele m rimi comport zecimale, acestea vor fi nregistrate n fi a de
incident ca atare
(cu virgul ).
2. Fi a se va particulariza corespunz tor pentru re elele de transport/distribu ie a energiei termice.
68

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

ANEXA 7
Fisa de incident
1. Num r curent
2. Localizare incident

2.1. Cod filiala


2.2. Cod
sucursala
2.3. Cod
sec ie/C.E.
2.4. Ansamblu
func ional
2.4.1. Explica ii
2.5. Sta ie
2.6. Celula
2.7. Linie
2.8. PA/PT
2.9. Trafo
2.10. Parametri
nominali

2.10.1.
Putere
MVA
MVA
r
2.10.2. Tensiune

kVA

kV
2.11. Mod de
tratare neutru
3. Forma de manifestare
4. Prilej
5. Cauza
6. Data producerii
7. Clasificare incident

5.1. Grupa
5.2. Cauza
7.1.
Izolat

Prima
r

Asoci
at

7.2. Num r
incident primar
8. Durata ntreruperii

Ore:

9. Durat indisponibilitate
10. Energia electric nelivrat
consumatorilor
11. Schema de principiu a
instala iilor afectate:

Ore:

Minut
e:
Minut
e:
kWh

69

kVAr

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

12. Desf urare incident:

12.1. Consumatori afecta i: Denumire/ Ora producerii/ Ora realiment rii/ Modul de realimentare

12.2. Fenomene meteo


12.3. Incident produs n zona de
protec ie
a desc rc torului
12.4. Incident cu deterior ri echipamente

Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu

12.5. Incident cu perturba ii sistem


13. M suri pentru
limitare/ lichidare

14.M suri pentru prevenire


incidente similare

15.Cheltuieli (mil. lei):

Mentenan AISE/ter i
Daune
Exploatare/ For e
proprii
Total

16. Propuneri

70

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

17. Incidentul a fost analizat de :


Conduc torul sub- unit ii de
exploatare:
18. Avizul comisiei tehnice

Conduc torul tehnic


Inspector incidente
19.Echipamente afectate

71

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

ANEXA 8
INSTRUC IUNI DE COMPLETARE A FI EI DE INCIDENT PENTRU
RE ELELE DE DISTRIBU IE E ENERGIEI ELECTRICE
Informa iile rezultate din analiza fiec rui incident se nregistreaz n Fi a de incident (a se
vedea Anexa 7), care se completeaz astfel:

La rubrica 1., Num r curent incident, se nregistreaz num rul de ordine al


incidentului n cadrul unit ii gestionare de instala ii. Pentru fiecare unitate i fiecare an calendaristic
numerotarea incidentelor ncepe de la 1.
La rubrica 2., Localizarea incidentului, se completeaz :
- la 2.1., Codul filialei n care s-a produs incidentul:
- la 2.2., Codul sucursalei n care s-a produs incidentul:
codul;
- la 2.3., Codul sectiei/C.E. n care s-a produs incidentul :
codul;
- la 2.4.,Ansamblu / subansamblu : se alege din meniu derulant (corespunde Anexei 2, 2.,
Nomenclatorul componentelor).
- la 2.4.1., Explica ii: se completeaz atunci cnd este cazul.
NOT :
Pentru sucursale i filiale se folose te codificarea utilizat n prezent n cadrul aplica iilor
informatice elaborate (conform SAP), sau cea care va fi stabilit de c tre SC Electrica SA.
Pentru sec ii/centre i sta ii, fiecare gestionar de instala ii va stabili o codificare (numerotare)
de care va trebui s in seama permanent la completarea fi elor de incident.
- la 2.5., Sta ia :
codul.
numele n clar;
- la 2.6., Celula :
codul.
numele n clar;
- la 2.7., Linia :
codul.
numele n clar;
- la 2.8., PA/PT :
codul.
numele n clar;
- la 2.9., Transformator :
codul.
numele n clar;
72

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

- la 2.10., Parametrii nominali:


- 2.10.1. Putere (Puterea n MVA pentru transformatoare sau autotransformatoare, puterea n
MVAr pentru bobine de compensare. Deoarece pentru parametrul nominal "Putere", n func ie de
ansamblul func ional pentru care se completeaz fi a de incident, exist mai multe unit i de
m sur (MVA, MVAr, kVA, kVAr), se va marca n fi a de incident valoarea numerica n dreptul
unit ii de m sur corespunz toare folosit pentru parametrul respectiv.)
- 2.10.2. Tensiune (tensiunea n kV - pentru celule electrice, linii electrice etc.)
- la 2.11., Mod de tratare neutru:
codul i modul de tratare a neutrului, n clar , conform Anexei 2, 6.

La rubrica 3., Forma de manifestare a incidentului, se completeaz codul utilizat


pentru forma de manifestare, definit n normativ la art. 42.
Forma de manifestare, se refer la modul general n care se reflect producerea incidentului
asupra ansamblului func ional respectiv.
Forma de manifestare "Ie irea accidental din func iune (indisponibilizarea) ansamblului
func ional" se va completa i n cazul incidentelor nregistrate la entit i aflate n rezerv (care trec
din stare de disponibilitate n stare de indisponibilitate).
Nomenclatorul formelor de manifestare ale incidentului i codurile acestora sunt prezentate n
Anexa 2 (3).
La rubrica 4., Prilejul incidentului", se completeaz codul utilizat pentru prilejul cu care
se
produce incidentul.
Nomenclatorul prilejurilor incidentului i codurile acestora sunt prezentate n Anexa 2 (4.).
La rubrica 5., Cauza incidentului, se completeaz codul pentru cauza din care s-a produs
incidentul, definit in normativ la art. 33.
Nomenclatorul cauzelor incidentului si codurile acestora sunt prezentate in Anexa 2 (5.).
Avnd n vedere necesitatea reducerii num rului de incidente i stabilirea m surilor
corespunz toare de prevenire prin cunoa terea cauzelor reale de producere a lor, conducerea unit ii
de exploatare care efectueaz analiza incidentelor va solicita, dac consider necesar, participarea la
analize a unor institute specializate i a ntreprinderilor furnizoare de echipament. Cauza stabilit
trebuie s fie argumentat din punct de vedere tehnic (la nevoie cu probe, m sur tori i analize de
laborator).
Stabilirea cauzelor incidentelor trebuie s aib n vedere, n primul rnd, stabilirea m surilor
tehnice care decurg din analiza incidentelor (chiar dac analiza incidentului solicit , a a cum se
practic pe plan mondial, eviden ierea cauzelor datorate personalului, dar nu cu scopul sanc ion rii
acestuia).
- la 5.1., Grupa :
numele n clar;
- la 5.2., Cauza :
codul.
numele n clar;
73

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

La rubrica 6. se completeaz Data producerii : anul, luna, ziua, ora i minutul.

La rubrica 7., Clasificare incident,

- la 7.1., Clasificare incident : se marcheaz cu "x" c su a


corespunz toare pentru tipul incidentului: izolat, primar (ini iator), sau asociat, n
conformitate cu defini iile din normativ, art. 32.
n cazul n care incidentul este primar (ini iator), se completeaz num rul de incidente
asociate, la rubrica "asociat", pentru fiecare din acestea ntocmindu-se cte o fi de incident.
- la 7.2., Num r incident primar (n cazul n care incidentul este asociat, se completeaz
num rul curent al incidentului primar, num r nscris n fi a de incident ntocmit pentru incidentul
primar.)
La rubrica 8., Durata ntreruperii, se completeaz durata (n ore i minute) dintre
momentul n
care, din cauza unui incident, consumatorilor nu li s-a putut livra energia electrica la parametrii
contractuali i momentul reabilit rii alimentarii tuturor consumatorilor afecta i, la parametrii
contractuali. Aceast durat se calculeaz n conformitate cu prevederile din normativ.

La rubrica 9., Durata indisponibilit ii, se completeaz durata pe care ansamblul


func ional nu este apt s presteze serviciu din cauza incidentului, adic timpul socotit din momentul
ie irii accidentale din func iune pn la repunerea n func iune a acestuia la parametrii solicita i,
trecerea n rezerv (situa ie n care ansamblul func ional este disponibil n rezerv ), sau trecerea n
repara ie planificat , n cazul n care aceast repara ie ncepe (conform program rii) nainte de
repunerea n func iune sau de trecerea n rezerv a ansamblului func ional respectiv. Cele dou durate
(ale ntreruperii i indisponibilit ii accidentale) pot fi egale, de exemplu, cnd momentul rezolv rii
tuturor consecin elor incidentului coincide cu cel al repunerii -prin repara ie- n func iune a
ansamblului func ional afectat (deci revenirea n stare de disponibilitate a acestuia), moment n care se
revine la to i parametrii func ionali de dinainte de producerea incidentului, se realimenteaz
consumatorii la parametrii solicita i etc.
Dac repararea ansamblului func ional dureaz mult dup restabilirea condi iilor de
func ionare n cadrul nodului tehnologic respectiv, durata de ntrerupere este mai mic dect a celei de
indisponibilitate accidental a ansamblului func ional.
La rubrica 10. se completeaz Energia electric nelivrat consumatorilor" pe durata
ntreruperii sau limit rii aliment rii consumatorilor cauzate de incident.
La rubrica 11. se va prezenta, dac analiza incidentului o necesit , Schema de principiu
a
instala iilor afectate" de incident n spa iul rezervat n fi a de incident sau separat, n caz de lips de
spa iu.
La rubrica 12. se prezint Desf urarea n timp a incidentului, cu men ionarea
cronologic a
momentelor cele mai importante din desf urarea incidentului. Este necesar s se men ioneze:
a) situa ia func ion rii ansamblului func ional i a componentelor acestuia nainte de
producerea incidentului (n func iune, n rezerv , n repara ii planificate sau accidentale);
74

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

b) modul de apari ie a incidentului;


c) modul de constatare a apari iei incidentului de c tre personalul de exploatare;
d) modul de propagare a incidentului (n cazul incidentelor primare);
e) modul de ac ionare a protec iilor (corect , incorect , precizndu-se instala ia protejat , felul
protec iei, tipul releului);
f) efectele incidentului;
h) situa ia func ion rii ansamblului func ional dup incident: revenirea n func iune, trecerea n
rezerv la dispozi ia DEN (ansamblul func ional fiind disponibil), sau intrarea n repara ie planificat
(conform program rii);
i) alte aspecte considerate necesar a fi men ionate pentru descrierea complet a producerii i
desf ur rii incidentului.
- la 12.1., Consumatori importan i afecta i, se completeaz Denumire, Ora producerii , Ora
realiment rii, Modul de realimentare. Lista consumatorilor importan i este ntocmit de c tre
sucursale i aprobat de c tre filial i SC ELECTRICA
- la 12.2., Fenomene meteo:
codul.
numele n clar;
- la 12.3., Incident produs n zona de protec ie a desc rc torului: Se specific dac incidentul s-a
produs n zona de protec ie a desc rc torului marcndu-se cu "x" c su a corespunz toare (DA, NU).
- la 12.4., Incident cu deterior ri de echipamente: se completeaz n cazul n care incidentul a
fost nso it de deterior ri de componente (pierderea integrit ii fizice a acestora, de exemplu ruperi,
spargeri, arderi, fisur ri etc.) marcndu-se cu "x" c su a corespunz toare (DA, NU). n acest caz este
obligatorie completarea fi ei/fi elor de echipament deteriorat.
-la 12.5., Incident cu perturba ii sistem , se specific dac incidentul a produs perturba ii n
sistem marcndu-se cu "x" c su a corespunz toare (DA, NU).

La rubricile 13. i 14. se nscriu M surile luate pentru limitarea/lichidarea efectelor


incidentului , respectiv M surile pentru prevenirea altor incidente similare.
Se completeaz m sura luat , termenul de realizare i executantul. Dac spa iul rezervat este
insuficient, se va anexa nc o fil .
La rubrica 15. se completeaz Cheltuielile n urma incidentului : Mentenan a - SISE /
AISE; Daune; Exploatare / Forte proprii i Total
La rubrica 16. se completeaz propunerile c tre forurile ierarhice superioare, rezultate n
urma analiz rii incidentului. Dac spa iul rezervat este insuficient, se va anexa nc o fil .
La rubricile 17. i 18. se completeaz n clar componen a comisiei de analiz a incidentului
(func ia, nume, prenume i semn tura) i a celei tehnice, fi a fiind semnat de c tre inspectorul de
incidente, conduc torul unit ii de exploatare i conduc torul tehnic, cu aplicarea tampilei autorizate.
75

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

La rubrica 19. Echipamente afectate , va apare n mod automat lista echipamentelor


deteriorate aferente incidentului curent
Not :
n toate situa iile n care unele m rimi comport zecimale, acestea vor fi nregistrate n fi a de
incident ca atare (cu virgul ).

76

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

ANEXA 9
REGISTRUL PENTRU NREGISTRAREA DEFEC IUNILOR TEHNICE
1. Registrul pentru nregistrarea defec iunilor tehnice trebuie s existe n fiecare camer de
comand pentru instala iile cu personal permanent sau la centrele i sec iile de re ele pentru instala iile
f r personal permanent (sta ii i linii electrice). Acest registru are un dublu scop:
a) inerea eviden ei defec iunilor care nu se remediaz imediat i care nu condi ioneaz
func ionarea instala iilor, pentru a fi remediate ulterior, inclusiv cu ocazia interven iilor programate;
b) completarea urm ririi comport rii echipamentelor, n cadrul analizelor periodice, cu
elemente suplimentare necesare altor analize legate de costuri, normarea muncii, analize tehnicoeconomice.
2. Registrul de defec iuni con ine urm toarele informa ii referitoare la defec iunile tehnice:
num rul de ordine al defec iunii;
data i ora nregistr rii (constat rii);
ansamblul func ional/componenta la care s-a produs i defec iunea constatat ;
numele, func ia i semn tura persoanei care a f cut constatarea;
luarea la cuno tin :
- numele, func ia i semn tura persoanei desemnate pentru a lua m suri de remediere;
- data i ora desemn rii;
numarul comenzii inaintate de unitatea gestionara pentru remedierea defectiunii ;
remedierea:
- numele, func ia i semn tura persoanei care confirm remedierea;
- data remedierii;
- durata remedierii (n ore i minute);
- numarul autorizatiei de lucru in baza careia s-a efectuat lucrarea de remediere.
men iunile cu privire la remediere (descrierea sumar a opera iilor efectuate cu trimitere, cnd
este cazul, la documentele primare de eviden a lucr rilor efectuate (devize, note de calcul, consumuri de
materiale i piese de schimb etc.).
3. Num rul de rnduri pentru o nregistrare nu este limitat, demarcarea defec iunilor f cnduse prin linii orizontale.
4. efii de sec ii i centre verific periodic modul de inere a eviden ei defec iunilor,
confirmnd aceasta prin semnare n registru. Pentru constat rile negative se vor face preciz rile ce se
impun n registrul de dispozi ii ale personalului superior (a se vedea PE 017), la care se vor face
trimiteri corespunz toare n registrul de defec iuni.
5. Inspectorii de incidente vor verifica periodic consemn rile din registrele de defec iuni.
6. Cu ocazia controalelor n instala ii, se recomand verificarea registrelor de defec iuni de
c tre conducerea gestionarilor de instalatii, care va face eventuale consemn ri n registrul de dispozi ii
al personalului superior.
7. La ntocmirea analizelor i raport rilor periodice privind comportarea echipamentelor, se
vor avea n vedere toate defec iunile consemnate n registrul de defec iuni.

77

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

ANEXA 10
REGISTRUL PENTRU NREGISTRAREA DERANJAMENTELOR
1. Modul de eviden i analiz a deranjamentelor din re elele de distribu ie de joas tensiune
este stabilit prin instruc iuni specifice elaborate de coordonatorul gestionarilor instala iilor de
distribu ie a energiei electrice.
2. Pentru nregistrarea acestor evenimente, n cadrul subuni-t ilor de distribu ie a energiei
electrice va exista un registru care va con ine situa ia lunar a deranjamentelor.
3. Situa ia deranjamentelor va con ine cel pu in urm toarele informa ii despre fiecare
deranjament:
num rul de ordine al deranjamentului;
data producerii deranjamentului;
durata deranjamentului (ore, minute);
localizarea deranjamentului: posturi de transformare (ntreruptor JT, siguran JT, partea de
JT a transforma-torului), racord JT n LEA sau LEC (conductor, izolator, cablu, cutie
terminal , man on), bran ament (racord aerian, fuzibil aerian, siguran cofret, coloan ,
contor);
tipul deranjamentului: colectiv sau individual;
tipul consumatorilor afecta i: casnici sau al ii;
durata de ntrerupere a consumatorilor (casnici sau al ii).
4.
instalatii.

Informa iile privind deranjamentele se vor cumula lunar, la nivelul gestionarilor de

78

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

ANEXA 11
ATRIBU IILE CADRU ALE INSPECTORULUI DE INCIDENTE
LA NIVELUL COORDONATORILOR SI GESTIONARILOR DE INSTALATII
1. Cerin e
1.1. S aib ca preg tire studii superioare tehnice, experien
exploatare i ntre inere.

i competen

n activitatea de

1.2. S cunoasc procesele tehnologice i schemele de func ionare ale instala iilor de baz ,
prescrip iile i regulamentele tehnice i de organizare a activit ilor de exploatare i ntre inere,
normativele i reglement rile privind analiza incidentelor i m su-rile de prevenire a incidentelor i
de cre tere a gradului de siguran a instala iilor i echipamentelor, modul de organizare i
func ionare a unit ii i rela iile dintre sec iile i compartimenele acesteia, normele de protec ie a
muncii i PSI specifice activit ii desf urate, normativele tehnice ISCIR privind siguran a n
func ionare.
1.3. S dispun de documenta ii tehnice, de norme i reglement ri necesare ndeplinirii
atribu iilor.
2. Rela ii i competen e
2.1. Se subordoneaz conduc torului coordonatorului/gestionarului de instala ii iar, din
punct de vedere metodologic, persoanelor ce ndeplinesc func ii similare la nivel ierarhic superior.
2.2. Colaboreaz cu efii compartimentelor, cu conducerea unit ilor, precum i cu celelalte
categorii de personal, n limita i pentru ndeplinirea atribu iilor ce-i revin.
2.3. Are drept de acces n instala ii, n conformitate cu reglement rile existente i cu
respectarea acestora.
2.4. Colaboreaz direct cu sec iile, atelierele, centrele, laboratoarele pentru urm rirea
comport rii n exploatare a echipamentelor i pentru luarea m surilor necesare cre terii gradului de
siguran
i de eficien n func ionare, controlnd modul de desf urare a acestei activit i,
propunnd m suri i informnd conducerea gestionarului de instala ii (filialei) asupra ac iunilor
ntreprinse.
2.5. Colaboreaz cu persoanele responsabile cu protec ia muncii, PSI, ISCIR, precum i cu
personalul laboratoarelor de verific ri, probe i examin ri privind starea echipamentelor i
instala iilor. Aceste persoane vor pune la dispozi ia inspectorilor de incidente, la cerere, informa ii,
documente i alte materiale n leg tur cu activitatea de prevenire a incidentelor i cre tere a
siguran ei n func ionarea instala iilor.
2.6. ntre ine rela ii cu institutele de proiectare i cercetare i cu alte unit i din domeniul
producerii, transportului si distributiei energiei electrice si termice, in problemele legate de
siguran a comport rii echipamentelor n exploatare, de efectuarea verific rilor i controalelor
79

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

preventive, de mbun t irile tehnologice i alte asemenea ac iuni, n limita mandatului primit din
partea conducerii gestionarului de instala ii.
2.7. Are rela ii directe cu inspectorii de incidente de la nivelul altor coordonatori/gestionari
de instala ii.
2.8. Pentru gestionarii de instala ii din centrale care au inspectori de incidente la nivelul
subunit ilor, ndrum activitatea acestora din punct de vedere metodologic i i controleaz .
3. Atribu ii i sarcini
3.1. ntocme te anual i supune aprob rii inventarul problemelor importante ce vizeaz
mbun t irea indicatorilor de siguran i de eficien n func ionarea instala iilor la nivelul gestionarilor de instala ii.
3.2. ntocme te periodic, conform Regulamentului, sau la solicitarea conducerii rapoarte i
inform ri asupra situa iei incidentelor i a problemelor principale care vizeaz siguran a n
func ionarea instala iilor.
3.3. Efectueaz verific ri privind modul de aplicare a prescrip iilor tehnice, a tehnologiilor i
reglement rilor privind siguran a func ion rii instala iilor, informeaz conducerile unit ilor de
exploatare asupra constat rilor f cute i propune m suri viznd mbun t irea func ion rii
instala iilor. Controleaz stadiul de realizare a m surilor propuse n fi ele de incident i n rapoartele de
analiz .
3.4. Particip
la analiza evenimentelor accidentale din instala iile apar innd
coordonatorului/gestionarului acestora, f r a prelua obliga iile ce revin altor persoane i
compartimente, conform reglement rilor.
3.5. Elaboreaz lucr ri de documentare i de informare pe probleme de siguran ; prezint
solu ii i realiz ri noi n acest domeniu, aplicabile n cadrul unit ii respective.
3.6. Particip la elaborarea (reactualizarea) prescrip iilor i normativelor tehnice i de
organizare specifice domeniului s u de activitate.
3.7. Rezolv problemele ce decurg din sarcinile stabilite de forurile superioare n domeniul
s u de activitate.
3.8. Inspectorul de incidente asigur corectitudinea nregistr rii, transmiterii i prelucr rii
informa iilor referitoare la incidente i respectarea termenelor prev zute.
3.9. Analizeaz documenta iile privind retehnologizarea instala iilor, insistnd asupra
elimin rii deficien elor rezultate din desf urarea incidentelor.
3.10. Particip la manifest ri tiin ifice care au ca obiect analiza comport rii n exploatare a
instala iilor i direc iile de dezvoltare a acestora n viitor.
80

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

3.11. Inspectorul de incidente este un organ lucrativ, de analiz i concep ie la nivelul


coordonatorului si gestionarului de instala ii, i i ndepline te atribu iile la nivelul acestuia. Aceste
atribu ii vor fi detaliate i nscrise n fi a postului inspectorilor de incidente.
4. Limite
4.1. Inspectorul de incidente nu se substituie conducerii unit ii, conducerii
compartimentelor sau subunit ilor, n ceea ce prive te siguran a func ion rii instala iilor, prevenirea
incidentelor i analiza lor, respectnd atribu iile specifice fiec ruia, a a cum sunt stipulate acestea n
reglement rile i prescrip iile n vigoare.
4.2. Inspectorul de incidente nu poate dispune de personalul de exploatare n afara
reglement rilor n vigoare.

81

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

ANEXA 12
CODURILE COORDONATORILOR GESTIONARILOR DE INSTALA II
1. PRODUCATORI TERMO :
1.1
1.2
1.3
1.4

S.C. Termoelectrica S.A.


S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A. (filiala S.C. Termoelectrica S.A.)
S.C. Electrocentrale Deva S.A. (filiala S.C. Termoelectrica S.A.)
S.C. Electrocentrale Galati S.A. (filiala S.C. Termoelectrica S.A.)

1.5 S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.


1.6 S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.
1.7 S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39

S.C. CET Arad S.A.


S.C. CET Bacau S.A.
S.C. CET Brasov S.A.
S.C. Colterm S.A. (Timisoara)
S.C.U.T. Giurgiu S.A.
S.C. CET Govora S.A.
S.C. CET Iasi S.A.
S.C. Electrocentrale Oradea S.A.
S.C. Termica S.A. Suceava S.A.
S.C. Termon S.R.L. (Borzesti)
S.C. Termoficare 2000 S.A. (Pitesti)
S.C. Termoelectrica Ploiesti S.A.
S.C. RAAN Drobeta S.A.
S.C. Uzina Electrica Zalau S.A.
S.C. C.E.T.ENERGOTERM RE I A S.A.
S.C.Uzina Termoelectric Midia S.A.
S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L.
S.C. CET S.A. Br ila
S.C. ENET S.A.
S.C. SOFERT S.A.
S.C. UPSOM S.A.
S.C. MARC FAVRE ROMNIA S.A.
S.C. ZAH RUL ROMNESC S.A. Buz u
S.C. TERMICA S.A. Boto ani
S.C. GRIVI A S.R.L.
S.C.NUONSIB S.R.L.
S.C.VIROMET S.A.
S.C. VEST-ENERGO S.A.
S.C. ZAH RUL Ludu
S.C. LETEA S.A.
S.C. MARR SUGAR ROMNIA S.R.L.
S.C. NUSCO IMOBILIARA S.R.L.
82

Normativ pentru analiza i eviden a evenimentelor accidentale din instala iile de producere, transport
i distribu ie a energiei electrice i termice

1.40 S.C. PETROM S.A.


1.41 S.C. Rafin ria Steaua Romn
1.42 SC DANUBIANA S.A.
2. PRODUCATORI HIDRO :
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

S.C. Hidroelectrica S.A.


S.C. HIDRAL INVEST S.A.
S.C. ENERGY HOLDING S.R.L.
S.C. ESPE ENERGIA S.R.L.
S.C I.S.P.H. S.A.
S.C.Uzina Mecanic Sadu S.A.
S.C UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR S.A.

3. TRANSPORTATORI :
3.1 C.N. Transelectrica S.A.
4. DISTRIBUITORI :
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

S.C. FDFEE Electrica Muntenia Nord S.A.


S.C. FDFEE Electrica Muntenia Sud S.A.
S.C. FDFEE Electrica Moldova S.A.
S.C. FDFEE Electrica Dobrogea S.A.
S.C. FDFEE Electrica Oltenia S.A.
S.C. FDFEE Electrica Banat S.A.
S.C. FDFEE Electrica Transivania Nord S.A.
S.C. FDFEE Electrica Transilvania Sud S.A.

83